ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.253.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 253

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
25 септември 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 876/2009 на Комисията от 24 септември 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 877/2009 на Комисията от 24 септември 2009 година относно определяне на представителните цени и размерите на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта за 2009/2010 пазарна година

3

 

 

Регламент (ЕО) № 878/2009 на Комисията от 24 септември 2009 година относно определяне на представителни цени и размери на допълнителните мита при внос на меласи в захарния сектор, приложими от 1 октомври 2009 г.

5

 

 

Регламент (ЕО) № 879/2009 на Комисията от 24 септември 2009 година за определяне на максимално намаление на митото за внос на царевица в рамките на тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 676/2009

7

 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ОТ СЪВЕТА

 

*

Решение № 716/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за създаване на програма на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита

8

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Обща позиция 2009/717/ОВППС на Съвета от 24 септември 2009 година за удължаване срока на действие на Обща позиция 2004/694/ОВППС за по-нататъшни мерки в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за престъпленията в бивша Югославия (МТПЮ)

17

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

25.9.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 253/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 876/2009 НА КОМИСИЯТА

от 24 септември 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 25 септември 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 септември 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MK

31,8

ZZ

31,8

0707 00 05

MK

33,2

TR

125,5

ZZ

79,4

0709 90 70

TR

113,3

ZZ

113,3

0805 50 10

AR

96,7

CL

106,0

TR

84,3

UY

117,8

ZA

83,1

ZZ

97,6

0806 10 10

EG

104,8

IL

111,8

TR

95,7

ZZ

104,1

0808 10 80

AR

62,2

BR

83,8

CL

99,4

NZ

80,2

US

79,8

ZA

76,8

ZZ

80,4

0808 20 50

AR

81,8

CN

48,1

TR

108,5

US

161,5

ZA

70,1

ZZ

94,0

0809 30

TR

127,1

ZZ

127,1

0809 40 05

TR

90,9

ZZ

90,9


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


25.9.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 253/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 877/2009 НА КОМИСИЯТА

от 24 септември 2009 година

относно определяне на представителните цени и размерите на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта за 2009/2010 пазарна година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 143 от него, във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на търговията с трети страни на продукти от сектора на захарта (2), предвижда цените CIF при внос на бяла захар и сурова захар да бъдат смятани за „представителни цени“. Тези цени следва да бъдат определени за вида качество, посочено съответно в приложение IV, точка II и точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)

За определянето на тези представителни цени е необходимо да се вземе предвид цялата информация, посочена в член 23 от Регламент (ЕО) № 951/2006, без случаите, предвидени в член 24 от горепосочения регламент.

(3)

За коригирането на цена, която не се отнася до стандартно качество, за бялата захар следва към избраните оферти да се приложи увеличаването или намаляването, посочено в член 26, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 951/2006. За суровата захар следва да се приложи методът на коригиращите коефициенти, посочен в буква б) от посочения параграф.

(4)

При наличието на разлика между началната цена на съответния продукт и представителната цена следва да се определят допълнителни вносни мита, ако са налице условията, предвидени в член 39 от Регламент (ЕО) № 951/2006.

(5)

Следва да се определят представителните цени и допълнителните мита при внос на съответните продукти съгласно член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните мита, които се прилагат при внос на продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, се определят в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 октомври 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 септември 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Представителни цени и допълнителни вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 99, приложими от 1 октомври 2009 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

35,59

0,61

1701 11 90 (1)

35,59

4,23

1701 12 10 (1)

35,59

0,47

1701 12 90 (1)

35,59

3,93

1701 91 00 (2)

39,49

5,62

1701 99 10 (2)

39,49

2,49

1701 99 90 (2)

39,49

2,49

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Определяне за стандартно качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр.1).

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


25.9.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 253/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 878/2009 НА КОМИСИЯТА

от 24 септември 2009 година

относно определяне на представителни цени и размери на допълнителните мита при внос на меласи в захарния сектор, приложими от 1 октомври 2009 г.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 143 от него, във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на търговията с трети страни в сектора на захарта (2) посочва, че цената CIF при внос на меласи се смята за „представителна цена“. Тази цена се отнася за стандартно качество, определено в член 27 от Регламент (ЕО) № 951/2006.

(2)

За определяне на представителните цени следва да се вземе предвид цялата информация, посочена в член 29 от Регламент (ЕО) № 951/2006, с изключение на случаите, предвидени в член 30 от посочения регламент, и при необходимост определянето може да се извърши по метода, предвиден в член 33 от Регламент (ЕО) № 951/2006.

(3)

За коригиране на цени, които не се отнасят за стандартно качество, следва, в зависимост от качеството на предлаганата меласа, цените да се увеличат или намалят в прилагане на член 32 от Регламент (ЕО) № 951/2006.

(4)

При разлика между началната цена за съответния продукт и представителната цена следва да се определят допълнителни мита при внос съгласно условията, посочени в член 39 от Регламент (ЕО) № 951/2006. В случай на суспендиране на митата при внос в приложение на член 40 от Регламент (ЕО) № 951/2006 следва да се определят специални размери за тези мита.

(5)

Следва да се определят представителните цени и допълнителните мита при внос на съответните продукти съгласно член 34 от Регламент (ЕО) № 951/2006.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните мита, които се прилагат при внос на продуктите, посочени в член 34 от Регламент (ЕО) № 951/2006, се определят в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 октомври 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 септември 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Представителни цени и размери на допълнителните мита при внос на меласи в сектора на захарта, приложими от 1 октомври 2009 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нетно тегло от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нетно тегло от съответния продукт

Размер на митото, което се прилага при внос при суспендирането, посочено в член 40 от Регламент (ЕО) № 951/2006, за 100 kg нетно тегло от съответния продукт (1)

1703 10 00 (2)

12,98

0

1703 90 00 (2)

8,37

0


(1)  Съгласно член 40 от Регламент (ЕО) № 951/2006 този размер заменя фиксирания размер на митото от Общата митническа тарифа за тези продукти.

(2)  Определяне за стандартно качество, както е посочено в член 27 от Регламент (ЕО) № 951/2006.


25.9.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 253/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 879/2009 НА КОМИСИЯТА

от 24 септември 2009 година

за определяне на максимално намаление на митото за внос на царевица в рамките на тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 676/2009

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 144, параграф 1 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 676/2009 на Комисията (2) беше открита тръжна процедура за максимално намаление на митото за внос в Испания на царевица с произход от трети държави.

(2)

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 1296/2008 на Комисията от 18 декември 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на тарифните квоти за внос на царевица и сорго в Испания и внос на царевица в Португалия (3) Комисията може, съгласно процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, да реши да определи максимално намаление на митото за внос. За това определяне следва да се вземат предвид критериите, предвидени в членове 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 1296/2008.

(3)

Търгът се печели от всеки участник, чиято оферта е за сума, равна или по-малка от максималното намаление на митото за внос.

(4)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За офертите, подадени от 11 до 24 септември 2009 г. в рамките на тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 676/2009, максималното намаление на митото за внос на царевица се определя на 30,25 EUR/t за максимално общо количество от 25 000 t.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 25 септември 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 септември 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 196, 28.7.2009 г., стр. 6.

(3)  ОВ L 340, 19.12.2008 г., стр. 57.


РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ОТ СЪВЕТА

25.9.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 253/8


РЕШЕНИЕ № 716/2009/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 септември 2009 година

за създаване на програма на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Секторът на финансовите услуги е ключов елемент на вътрешния пазар, от съществено значение за правилното функциониране на европейската икономика и за глобалната конкурентоспособност. Здравият и динамичен финансов сектор изисква стабилна рамка за регулиране и надзор, която е в състояние да се справи с нарастващата интеграция на финансовите пазари в Общността.

(2)

Разразилата се от 2007 г. насам финансова криза постави въпроса за надзора на финансовите институции и за финансовото отчитане и одит в центъра на политическата програма на Общността, като в тази връзка е необходимо да се осигури добре функционираща обща рамка за вътрешния пазар.

(3)

В една глобална икономика е необходимо също така да се сближат стандартите между различните юрисдикции и да се разработят международни стандарти в рамките на прозрачен и характеризиращ се с демократичност отчетен процес. Следователно е важно Общността да участва в процеса на създаване на международни стандарти за финансовите пазари. За да се гарантира, че се зачитат интересите на Общността и че глобалните стандарти са с високо качество и са съвместими с правото на Общността, особено важно е интересите на Общността да бъдат застъпени в достатъчна степен в този процес на създаване на международни стандарти.

(4)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (3) (Регламента за МСС) Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) следва да бъдат включени в правото на Общността, прилагано от дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар в Общността, при условие че МСФО отговарят на критериите, определени в посочения регламент. Следователно МСФО играят важна роля във функционирането на вътрешния пазар и по този начин Общността е пряко заинтересована да гарантира, че процесът, чрез който се разработват и одобряват МСФО, води до създаването на стандарти, съответстващи на изискванията на правната рамка на вътрешния пазар.

(5)

МСФО се издават от Борда за международните счетоводни стандарти (IASB), а свързаните с тях тълкувания — от Комитета по разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (IFRIC), два органа в рамките на Фондацията на комитета по международни счетоводни стандарти (IASCF). Следователно е от съществено значение да се установят подходящи договорености за финансиране на IASCF.

(6)

Европейската консултативна група за финансово отчитане (EFRAG) беше създадена през 2001 г. от европейски организации, представляващи емитентите, инвеститорите и счетоводителите, които участват в процеса на финансово отчитане. В съответствие с Регламента за МСС EFRAG предоставя на Комисията становища дали даден счетоводен стандарт, издаден от IASB, или дадено тълкувание, издадено от IFRIC, чието одобрение предстои, спазват законодателството на Общността. Освен това EFRAG все повече се използва като платформа за осигуряване на предварителни технически данни по отношение на проекти за счетоводни стандарти.

(7)

Като се взема предвид ключовата роля на EFRAG за подпомагане на правото и политиката в областта на вътрешния пазар и на представянето на европейските интереси в процеса на създаване на стандарти на международно равнище, е необходимо Общността да участва във финансирането на EFRAG.

(8)

В областта на задължителния одит през 2005 г. Мониторинговата група — международна организация, която отговаря за наблюдението на реформата в областта на ръководството на Международната федерация на счетоводителите (IFAC) — създаде Надзорния съвет за отчитане и отразяване на обществения интерес (PIOB). Ролята на PIOB е да наблюдава процеса, който води до приемането на Международните стандарти за одит (МСО), и други дейности от обществен интерес на IFAC. Възможно е МСО да се приемат за прилагане в Общността, при условие, по-специално, че те са разработени в рамките на надлежен процес, при публичен надзор и прозрачност, в съответствие с изискванията на член 26 от Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети (4).

(9)

Включването на МСО в законодателството на Общността и ключовата роля на PIOB с оглед осигуряване на съответствието им с предвидените в Директива 2006/43/ЕО изисквания означава, че Общността е пряко заинтересована да гарантира, че процесът, чрез който са разработени и одобрени тези стандарти, води до приемането на стандарти, които са съвместими с правната рамка на вътрешния пазар. Следователно е от съществено значение да се осигурят подходящи договорености за финансиране на PIOB.

(10)

Следователно е уместно да се създаде програма на Общността („Програмата“), за да се позволи съфинансиране на дейностите на EFRAG, IASCF и PIOB, която в съответствие с член 162 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (5) преследва постигането на цели от общ европейски интерес чрез изготвянето и одобряването на стандарти или упражняването на надзор върху процесите на създаване на стандарти в областта на финансовото отчитане и одита.

(11)

Уместно е също така да се предоставят безвъзмездни средства на трите спомагателни юридически структури, чиято изключителна цел е да предоставят административна подкрепа на Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа, създаден с Решение 2009/77/ЕО на Комисията (6), Комитета на европейските банкови надзорници, създаден с Решение 2009/78/ЕО на Комисията (7) и Комитета за европейско застраховане и професионален пенсионен надзор, създаден с Решение 2009/79/ЕО на Комисията (8) (наричани заедно „комитетите на надзорните органи“), за изпълнението на техните мандати и на проекти, свързани със сближаването на надзорните практики, и по-специално обучение на персонала на националните надзорни органи и управление на проекти за информационни технологии.

(12)

Финансовата криза потвърди неотложната необходимост от напредък в областта на сближаването на надзорните практики и сътрудничеството в сферата на надзора. В тази връзка е уместно Общността да дава финансов принос за специфични дейности на комитетите на надзорните органи, които да бъдат извършвани с оглед постигането на такъв напредък.

(13)

Еднообразното изпълнение и прилагане на законодателството на Общността в областта на финансовите услуги, що се отнася до надзора, има съществено значение за премахване на оставащите бариери пред безпроблемното функциониране на вътрешния пазар. Едно от най-ефективните и подходящи средства за постигане на тази цел е предоставянето от страна на комитетите на надзорните органи на по-добро общо обучение за служителите на националните надзорни органи и разработването на общи инструменти в областта на информационните технологии.

(14)

Органите, осъществяващи дейност в областта на надзора, счетоводството и одита, са силно зависими от финансирането и въпреки важните функции, които изпълняват в Общността, нито един от предложените бенефициери по Програмата не получава финансово подпомагане от бюджета на Общността, което може да повлияе на способността на бенефициерите да съблюдават съответните си мисии, които са особено важни за функционирането на вътрешния пазар.

(15)

Съфинансирането от страна на Общността гарантира, че бенефициерите получават ясно, стабилно, диверсифицирано, надеждно и адекватно финансиране и че са в състояние да изпълнят своята мисия в обществен интерес по независим и ефикасен начин.

(16)

Следва да се предостави достатъчно финансиране посредством принос на Общността за функционирането на комитетите на надзорните органи и за създаването на международни счетоводни стандарти и международни стандарти за одит, и по-специално в IASCF, включително в EFRAG и PIOB.

(17)

Финансирането от страна на Общността следва, особено в специфичния случай на IASCF, да бъде поставено в зависимост от практическото изпълнение на управленските реформи, поискани от Общността.

(18)

Когато предават своите проекти на годишни работни програми на Европейския парламент, Съвета и Комисията, както е предвидено в резолюцията на Европейския парламент от 9 октомври 2008 г. (9) и в заключенията на Съвета от 14 май 2008 г., комитетите на надзорните органи следва да включат в тези работни програми раздел, който разглежда подробно дейностите, финансирани по Програмата в рамките на годината на предаване на доклада, като посочват по-специално получените суми и резултатите от финансираните дейности, както и описание на дейностите, които комитетите на надзорните органи възнамеряват да представят на Комисията в рамките на следващата година, с оглед получаване на финансиране по Програмата.

(19)

Освен промените в схемите си на финансиране IASCF и EFRAG в момента провеждат реформи в областта на ръководството, необходимостта от които беше подчертана от финансовата криза, за да гарантират, че чрез структурата и процесите си те позволяват изпълнението на своята мисия в обществен интерес по независим, ефикасен, прозрачен и характеризиращ се с демократичност начин. Значението на тези реформи беше подчертано в доклада на работната група на високо равнище относно финансовия надзор, председателствана от Jacques de Larosière (групата „de Larosière“) от 25 февруари 2009 г., в съобщението на Комисията за пролетното заседание на Европейския съвет от 4 март 2009 г., озаглавено „Движеща сила за възстановяването на Европа“, и на срещата на Групата на двадесетте (Г-20) от 2 април 2009 г. Тези реформи следва да бъдат осъществени преди началото на съфинансирането от страна на Общността. По отношение на IASCF реформите следва да включват, inter alia, отговаряне на очакванията, изразени в резолюцията на Европейския парламент от 24 април 2008 г. относно международните стандарти за финансово отчитане (IFRS) и управлението на Борда за международни счетоводни стандарти (IASB) и в заключенията на Съвета от 8 юли 2008 г., по-специално във връзка с учредяването на съвет за мониторинг със съответни правомощия и подходящ състав, по-голяма прозрачност и легитимност в процесите на IASCF за създаване на стандарти и програми, засилването на ефективността на Консултативния съвет по стандартите и оформяне на ролята на оценката на въздействието като част от надлежния процес на IASB.

(20)

бенефициери, които осъществяват международни дейности в трети държави, като например PIOB и IASCF, следва да не продължават да се възползват от съфинансиране от страна на Общността, ако след първите две години на съфинансиране не са постигнали значителен напредък в посока на гарантиране, че неутралните договорености за финансиране, включително с участници от трети държави, формират по-голямата част от общия размер на финансирането им.

(21)

Директива 2006/43/ЕО предвижда държавите-членки да учредят независими надзорни органи в областта на одита. Неотдавнашните събития на пазара обаче разкриха недостатъци в много области, включително одита. С оглед повишаване качеството на одита в Европейския съюз, Комисията следва до 1 юли 2010 г. да представи доклад относно засилване на сътрудничеството между европейските органи за надзор върху одиторските фирми.

(22)

Финансовата криза може да доведе до създаването на нови органи на общностно или международно равнище, чийто мандат обхваща общностни цели, които са подобни на тези на бенефициерите по Програмата.

(23)

Следва да бъде възможно включването в програмата на подобни органи в качеството на нови бенефициери, при условие че те изпълняват критериите за допустимост, определени в настоящото решение.

(24)

Мерките, необходими за изпълнението на настоящото решение, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (10).

(25)

По-специално на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за избиране на нови бенефициери по Програмата и за съответни изменения на приложението. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящото решение чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(26)

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (11) (Финансовият регламент) и Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002, които защитават финансовите интереси на Общността, трябва да бъдат прилагани, като се вземат предвид принципите за опростеност и последователност при избора на бюджетни инструменти, ограничаването на броя на случаите, в които Комисията поема пряка отговорност за изпълнение и управление, и необходимата пропорционалност между размера на ресурсите и административната тежест, свързана с тяхната употреба.

(27)

Финансовата криза показа, че е необходима реформа на моделите за регулиране и надзор на финансовия сектор в Европейския съюз. В своето съобщение, озаглавено „Движеща сила за възстановяването на Европа“, Комисията обяви своето намерение да представи необходимите законодателни предложения, като вземе надлежно предвид заключенията, представени от групата „de Larosière“. Европейският съвет от 19 и 20 март 2009 г. постигна съгласие относно необходимостта от подобряване на регулирането и надзора на финансовите институции в Европейския съюз, като докладът на групата „de Larosière“ бе взет като основа за действие. Комисията следва да представи съответните предложения на Европейския парламент и на Съвета във възможно най-кратък срок и при всички случаи до 1 юли 2010 г.

(28)

Настоящото решение следва да предвижда възможността за съфинансиране на дейностите на някои органи, преследващи цели от общ интерес на Общността по въпроси, засягащи цялата Общност в областта на финансовите услуги, както и разработващи и одобряващи стандарти или упражняващи надзор на процесите на създаване на стандарти в областта на финансовото отчитане и одита.

(29)

Общностното финансиране се предлага за ясно определен и ограничен брой от най-важните органи в областта на финансовите услуги. С оглед на настоящата институционална рамка новите договорености за финансиране ще осигурят стабилно, диверсифицирано, надеждно и адекватно финансиране, което ще позволи на съответните органи да изпълнят свързаната с Общността или с общностния интерес мисия по независим и ефикасен начин. Финансовото подпомагане ще се предоставя в съответствие с условията, предвидени във Финансовия регламент и в Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002.

(30)

Доколкото целта на настоящото решение не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и поради мащаба и последиците му могат да бъдат по-добре постигнати на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет и приложно поле

Създава се програма на Общността („Програмата“) за периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2013 г. за подпомагане на дейностите на органи, които допринасят за постигането на политическите цели на Общността във връзка със сближаването на надзорните практики и сътрудничеството в сферата на надзора в областта на финансовите услуги и във връзка с финансовото отчитане и одита.

Член 2

Цели

1.   Общата цел на Програмата е подобряването на условията за функциониране на вътрешния пазар чрез подпомагане на функционирането, дейностите или действията на някои органи в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита.

2.   Програмата обхваща следните дейности:

а)

дейности за подпомагане изпълнението на общностните политики, които имат за цел сближаването на надзорните практики, по-специално чрез обучение на персонала на националните надзорни органи и управление на проекти за информационни технологии в областта на финансовите услуги; и

б)

дейности, разработващи или осигуряващи данни за разработването, прилагането, оценяването или мониторинга на стандарти или за надзора на процесите на създаване на стандарти в подкрепа на изпълнението на общностните политики в областта на финансовото отчитане и одита.

3.   Независимостта на комитетите на надзорните органи, предвидена в решения 2009/77/ЕО, 2009/78/ЕО и 2009/79/ЕО, не може да бъде засягана от изпълнението на програмата.

Член 3

Достъп до Програмата

За да бъде допустим за общностно финансиране по Програмата, бенефициерът отговаря на следните условия:

а)

трябва да бъде юридическо лице с нестопанска цел, чиято цел е насърчаването на обществения интерес и което преследва цели от общ европейски интерес, както е предвидено в член 162 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002; и

б)

не трябва в момента на отпускане на безвъзмездните средства да бъде в нито една от ситуациите, посочени в член 93, параграф 1, член 94 или член 96, параграф 2, буква а) от Финансовия регламент.

Член 4

бенефициери по Програмата

1.   бенефициерите по Програмата са изброени в приложението.

2.   бенефициери, които извършват международни дейности в трети държави, като например IASCF и PIOB, няма да продължат да се ползват от програмата, ако след първите две години на съфинансиране не са постигнали значителен напредък в посока гарантиране, че неутралните договорености за финансиране, включително с участници от трети държави, формират по-голямата част от общия размер на финансирането им.

Член 5

Предоставяне на безвъзмездни средства

1.   Комисията предоставя финансови средства по Програмата под формата на безвъзмездни средства само след получаването на подходяща работна програма и прогноза за цялостен бюджет.

2.   Общностното финансиране се предоставя под формата на оперативни безвъзмездни средства или безвъзмездни средства за дейности, при следните условия:

а)

по отношение на бенефициерите, изброени в раздел А от приложението, общностно финансиране трябва да се отпуска под формата на оперативни безвъзмездни средства; и

б)

по отношение на бенефициерите, изброени в раздел Б от приложението:

i)

бенефициерите могат да избират между безвъзмездни средства за дейности и оперативни безвъзмездни средства; и

ii)

при предоставяне съгласно параграф 1 на своята работна програма и прогноза за цялостния бюджет на Комисията бенефициерът трябва да ѝ представи писмено потвърждение, че неговото заявление за финансиране не засяга независимостта на комитета на надзорните органи, на който въпросният бенефициер осигурява административно подпомагане.

3.   Оперативните безвъзмездни средства се предоставят единствено за финансирането на оперативните разходи и разноски на бенефициерите, включително за дейността на техните секретариати и по възнаграждението на техните служители.

При подновяване оперативните безвъзмездни средства не се намаляват автоматично.

4.   Безвъзмездни средства за дейности се отпускат само за дейностите, определени в член 6, и при следните условия:

а)

да бъдат предназначени изключително за даване на възможност на бенефициерите, изброени в раздел Б от приложението, да осигурят функцията по административно подпомагане на комитетите на надзорните органи с оглед разработването и изпълнението на проектите, посочени в решенията за предоставяне на безвъзмездните средства; и

б)

функцията по административно подпомагане на бенефициерите, изброени в раздел Б от приложението, трябва да бъде ясно определена в техните съответни устави.

Функцията по административно подпомагане, посочена в буква б), е единствената задача на бенефициерите, изброени в раздел Б от приложението, и включва провеждането на дейностите, установени в член 6, в полза на комитетите на надзорните органи.

5.   Комисията взема решение за размера и максималния процент на финансиране и ги публикува.

Член 6

Допустими дейности на бенефициерите на безвъзмездни средства за дейности

Без да засягат член 2, параграф 3 и членове 3 и 5, следните дейности се смятат за допустими за безвъзмездни средства за дейности като конкретни проекти с общностно измерение:

а)

проекти в областта на информационните технологии;

б)

програми за обучение и схеми за командироване на служители от персонала на националните надзорни органи;

в)

организиране на конференции, семинари, обучения и експертни срещи;

г)

изготвяне и издаване на публикации, подготовка и изпълнение на други информационни дейности;

д)

провеждане на научно-изследователска дейност, изготвяне на проучвания; и

е)

други специфични спомагателни дейности от значение за правото на Общността или политиката в областта на счетоводството и одита или на сближаването на надзорните практики или сътрудничеството в сферата на надзора.

Член 7

Избор на нови бенефициери

1.   Комисията може да избира нови бенефициери по Програмата и да изменя съответно приложението. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящото решение чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 2.

2.   За да отговаря на условията за нов бенефициер, органът трябва да изпълнява критериите, определени в член 3, и поне един от следните критерии:

а)

трябва да бъде пряк приемник на един от бенефициерите, изброени в приложението;

б)

трябва да осъществява дейности, подпомагащи изпълнението на общностните политики, които целят сближаване на надзорните практики и сътрудничество в сферата на надзора в областта на финансовите услуги; или

в)

трябва да участва пряко в процеса на разработване или предоставяне на данни за изготвянето на международни стандарти, като прилага, оценява или осъществява мониторинга на тези стандарти, или извършва надзора над процесите на създаване на стандарти в подкрепа на изпълнението на общностните политики в областта на финансовото отчитане и одита.

3.   Когато органът, избран от Комисията като нов бенефициер:

а)

изпълнява критерия, определен в параграф 2, буква а) от настоящия член, той може да получи безвъзмездните средства на своя предшественик, вписан в приложението, при условие че, когато се отнася до безвъзмездни средства за дейности, този орган също така изпълнява критериите за допустимите дейности, посочени в член 6; или

б)

изпълнява критериите за допустимите дейности, определени в член 6, и критериите, определени в параграф 2, буква б) или в) от настоящия член, той може да получи безвъзмездни средства за дейности.

Съгласно буква б) от настоящия параграф максималният размер на налично финансиране по отношение на безвъзмездните средства за дейности не надхвърля годишно неизползваните кредити в контекста на отпуснатите безвъзмездни средства за специфични дейности или оперативни безвъзмездни средства съгласно член 9.

Член 8

Прозрачност

Всеки бенефициер на финансиране, предоставено по Програмата, посочва на видно място, като например уебсайт, публикация или годишен доклад, че е получил финансиране от бюджета на Европейския съюз.

Член 9

Финансови разпоредби

1.   Финансовият пакет за изпълнението на настоящото решение за периода 2010—2013 г. е 38 700 000 EUR. В рамките на този пакет бюджетните кредити за бенефициерите, изброени в раздел Б от приложението, са в размер най-малко на 13 500 000 EUR, кредитите за IASCF не надвишават 12 750 000 EUR, а кредитите за EFRAG не надвишават 11 250 000 EUR.

2.   Годишните бюджетни кредити, отпуснати в съответствие с настоящото решение, се разрешават от бюджетния орган в рамките на финансовата рамка.

3.   Когато Комисията представя на бюджетния орган първото си искане за бюджетни кредити, свързани с IASCF, в рамките на предварителния проектобюджет, тя изпраща на Европейския парламент и на Съвета един месец преди отправянето на такова искане доклад за реформите в областта на ръководството на IASCF. Докладът се оценява по подходящ начин от Европейския парламент и от Съвета. Докладът се концентрира върху структурата и процесите на ръководство, включително състава и правомощията на органа за наблюдение, и по-специално на способността на този орган да осъществява мисията си в обществен интерес по прозрачен и ефикасен начин. Докладът също така отчита напредъка по отношение на пътните карти за въвеждането на МСФО за местните емитенти от трети държави.

4.   Когато Комисията представя на бюджетния орган в рамките на предварителния проектобюджет първото си искане за бюджетни кредити, свързани с годината, следваща първите две години на финансиране на IASCF и PIOB, тя изпраща един месец преди отправянето на такова искане доклад относно това, дали IASCF и PIOB са постигнали значителен напредък в посока гарантиране, че неутралните договорености за финансиране, включително с участници от трети държави, формират по-голямата част от общия размер на финансирането им. Докладът се оценява по подходящ начин от Европейския парламент и от Съвета, що се отнася до това, дали е бил постигнат значителен напредък в посока неутрално финансиране, включително от участници от трети държави.

Член 10

Изпълнение

Мерките, необходими за изпълнението на настоящото решение, се приемат от Комисията в съответствие с процедурите, предвидени във Финансовия регламент и Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002.

Член 11

Наблюдение

1.   Комисията гарантира, че:

а)

за всяка дейност, финансирана по Програмата чрез безвъзмездни средства за дейности, бенефициерът представя технически и финансов доклад за напредъка на дейностите и окончателен доклад след завършване на дейностите; и

б)

за всяка работна програма, финансирана по Програмата чрез оперативни безвъзмездни средства, бенефициерът представя годишен доклад за дейността и финансов доклад относно изпълнението на работната програма, и окончателен доклад след приключване на периода на допустимост за финансиране от Общността.

Комисията определя формата и съдържанието на докладите, посочени в букви а) и б).

2.   Независимо от одитите, които се провеждат от Сметната палата в сътрудничество с компетентните национални одитори или органи съгласно член 248 от Договора, или независимо от всякакви проверки, извършени по силата на член 279, параграф 1, първа алинея, буква б) от Договора, длъжностните лица и други служители на Комисията имат право да извършват проверки на място, включително проверки на извадки, на дейности, финансирани по Програмата и в съответствие с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (12). Когато е необходимо, се провеждат разследвания от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета (13).

3.   Комисията гарантира, че договорите и споразуменията, сключени в резултат от изпълнението на Програмата, предвиждат по-специално надзор и финансов контрол от Комисията (или от друг представител, оправомощен от нея), включително от OLAF, и одити, ако е необходимо на място, от Сметната палата.

4.   Персоналът на Комисията и външният персонал, оправомощен от Комисията, имат съответното право на достъп, по-специално до работните помещения на бенефициера и до цялата информация, включително информация в електронен формат, необходима за провеждането на такива одити.

5.   Сметната палата и OLAF се ползват със същите права като Комисията, и по-специално относно правото на достъп.

6.   За период пет години от последното плащане бенефициерът на оперативни безвъзмездни средства или безвъзмездни средства за дейности поддържа на разположение на Комисията всички отчетни документи, включително проверения от одитор финансов отчет, относно разходите, направени през годината на ползване на безвъзмездните средства. Бенефициерът на безвъзмездни средства гарантира, че когато е приложимо, придружаващите документи, притежание на съдружниците или членовете, се предоставят на Комисията.

7.   Въз основа на резултатите от докладите и проверките на извадки, посочени в параграфи 1 и 2, Комисията гарантира, че ако е необходимо, размерът или условията на отпускане на първоначално одобреното финансово подпомагане, както и графикът на плащанията са адаптирани.

8.   Комисията гарантира предприемането на всякакви стъпки, необходими, за да провери дали финансираните дейности са били осъществени правилно и в съответствие с разпоредбите на настоящото решение и на Финансовия регламент.

Член 12

Защита на финансовите интереси на Общността

1.   Комисията гарантира, че когато се осъществяват дейности, финансирани по Програмата, финансовите интереси на Общността са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама, корупция и всички други незаконни действия, чрез ефективни проверки и възстановяване на неправомерно платени суми и ако бъдат открити нередности, чрез ефективни, пропорционални и възпиращи санкции в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета (14), Регламент (ЕО, Евратом) № 2185/96 и Регламент (ЕО) № 1073/1999.

2.   За да бъдат дейности на Общността финансирани по Програмата, понятието „нередност“ означава — в съответствие с член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95, всяко нарушение на разпоредба на законодателството на Общността в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяването на общия бюджет на Европейския съюз или на бюджетите, управлявани от Общностите, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите, или посредством извършването на неоправдан разход.

3.   Комисията гарантира, че сумата на предоставеното за определена дейност финансово подпомагане е намалена, спряна или възстановена, ако открие нередности, включително неспазване на разпоредбите на настоящото решение, на отделното решение или на договора или споразумението за отпускане на въпросното финансово подпомагане, или ако се окаже, че без да е потърсено одобрението на Комисията, дейността е била променена по начин, който противоречи на естеството или на условията за изпълнение на проекта.

4.   Ако крайният срок не бъде спазен или постигнатият напредък при осъществяване на дейността оправдава само част от предоставеното финансово подпомагане, бенефициерът представя обяснения на Комисията в рамките на определен срок. Ако бенефициерът не даде задоволителен отговор, Комисията може да отмени изплащането на останалата част от финансовото подпомагане и да поиска възстановяване на вече платените суми.

5.   Комисията гарантира, че всяко неправомерно плащане се възстановява. Върху всички суми, които не са възстановени своевременно според условията, посочени във Финансовия регламент, се начисляват лихви.

Член 13

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 14

Оценка

1.   Не по-късно от шест месеца преди края на Програмата Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за постигането на целите на Програмата. Този доклад се основава, inter alia, на годишните доклади, посочени в член 11, параграф 1.

Този доклад оценява най-малко цялостната уместност и последователност на Програмата, ефективността на изпълнението ѝ и общата и отделната ефективност на различните дейности по отношение на постигането на целите, определени в член 2.

Докладът се изпраща за информация на Европейския икономически и социален комитет.

2.   В съответствие с Договора Европейският парламент и Съветът решават дали да бъде продължена Програмата след 31 декември 2013 г.

3.   Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 1 юли 2010 г. доклад относно необходимостта от по-нататъшни реформи в системата за надзор на финансовия сектор в Европейския съюз, като се вземат предвид задълженията, предвидени в Договора, и прави, ако е уместно, необходимите законодателни предложения.

4.   Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета, заедно с предварителния проектобюджет за 2011 г., доклад относно възможните адаптации на общия финансов пакет във връзка с бюджетните кредити за поети задължения към бенефициерите, изброени в раздел Б от приложението.

5.   До 1 юли 2010 г. Комисията представя доклад относно засилване на сътрудничеството между европейските органи за надзор върху одиторските фирми.

Член 15

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 16 септември 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

C. MALMSTRÖM


(1)  Становище от 25 март 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище на Европейския парламент 6 май 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 27 юли 2009 г.

(3)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87.

(5)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 25, 29.1.2009 г., стр. 18.

(7)  ОВ L 25, 29.1.2009 г., стр. 23.

(8)  ОВ L 25, 29.1.2009 г., стр. 28.

(9)  Резолюция на Европейския парламент от 9 октомври 2008 г. с препоръки към Комисията относно последващи мерки при процеса „Ламфалуси“: бъдеща структура на надзора (все още непубликувана в Официален вестник).

(10)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(11)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

(13)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Бенефициерите, посочени в решението, са следните:

Раздел А

Бенефициери в областта на финансовото отчитане:

Европейската консултативна група за финансово отчитане (EFRAG),

Фондацията на комитета по международни счетоводни стандарти (IASCF).

Бенефициери в областта на одита:

Надзорният съвет за отчитане и отразяване на обществения интерес (PIOB).

Раздел Б

Органите, чиято цел е предоставянето на административно подпомагане на Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа, Комитета на европейските банкови надзорници и Комитета за европейско застраховане и професионален пенсионен надзор:

в случая на Комитета на европейските банкови надзорници (CEBS), CEBS Secretariat Limited, британско дружество с ограничена отговорност без дялов капитал, със седалище в Лондон и с регистрационен номер в Камарата на дружествата (Companies House) 5161108,

в случая на Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа (CESR), френска организация с нестопанска цел („association loi 1901“) със седалище в Париж и с регистрационен номер в полицейската префектура („prefecture de police“) 441545308,

в случая на Комитета за европейско застраховане и професионален пенсионен надзор (CEIOPS), немска организация с нестопанска цел („eingetragener Verein (e.V.)“) със седалище във Франкфурт и с регистрационен номер в Районен съд, Франкфурт на Майн („Amtsgericht Frankfurt am Main“), VR 12777.


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

25.9.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 253/17


ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2009/717/ОВППС НА СЪВЕТА

от 24 септември 2009 година

за удължаване срока на действие на Обща позиция 2004/694/ОВППС за по-нататъшни мерки в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за престъпленията в бивша Югославия (МТПЮ)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 11 октомври 2004 г. Съветът прие Обща позиция 2004/694/ОВППС (1) с цел замразяване на всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на всички лица, срещу които е повдигнато обвинение за военни престъпления от МТПЮ, но които не са задържани от МТПЮ.

(2)

Обща позиция 2004/694/ОВППС се прилага до 10 октомври 2009 г.

(3)

Обща позиция 2004/293/ОВППС следва да бъде подновена за допълнителен период от 12 месеца.

(4)

Общностите мерки за изпълнение са уредени в Регламент (ЕО) № 1763/2004 от 11 октомври 2004 г. относно налагането на някои ограничителни мерки в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за бивша Югославия (МТБЮ) (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

Член 1

Срокът на действие на Обща позиция 2004/694/ОВППС се удължава до 10 октомври 2010 г.

Член 2

Настоящата обща позиция поражда действие на датата на приемането ѝ.

Член 3

Настоящата обща позиция се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 24 септември 2009 година.

За Съвета

Председател

M. OLOFSSON


(1)  ОВ L 315, 14.10.2004 г., стр. 52.

(2)  ОВ L 315, 14.10.2004 г., стр. 14.