ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.229.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 229

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
1 септември 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията ( 1 )

1

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 (ОВ L 211, 14.8.2009 г.)

29

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

1.9.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 229/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 767/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 юли 2009 година

относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 и член 152, параграф 4, буква б) от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Постигането на високо ниво на защита на човешкото здраве и здравето на животните е една от основните цели на законодателството в областта на храните, както е определено в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (3). Този регламент въвежда също така подхода „от фермата до вилицата“, посочващ фуражите като важен фактор в началото на хранителната верига. Една от основните цели на настоящия регламент е да осигури високо ниво на защита на общественото здраве.

(2)

Производството на фуражи е важна възможност за реализация за европейските селскостопански продукти, като се има предвид, че повечето от използваните за производството на фуражи суровини са селскостопанските продукти, посочени в приложение I към Договора. Освен това фуражите са от решаващо значение за петте милиона животновъди в Общността, тъй като те представляват най-големият разход.

(3)

Фуражите могат да бъдат под формата на фуражни суровини, комбинирани фуражи, фуражни добавки, премикси или медикаментозни фуражи. Правилата за предлагане на пазара на фуражни добавки са определени в Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (4), а за медикаментозните фуражи — в Директива 90/167/ЕИО на Съвета от 26 март 1990 г. относно определяне на условията, регулиращи подготовката, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи в Общността (5).

(4)

Необходимо е да се осъвремени и да се замени с един-единствен регламент съществуващото законодателство относно обращението и употребата на фуражни суровини и комбинирани фуражи, включително храни за домашни любимци, а именно Директива 79/373/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно обращението на комбинирани фуражи (6), Директива 93/74/ЕИО на Съвета от 13 септември 1993 г. относно фуражите, предназначени за специфични хранителни цели (7) („диетичен фураж“), Директива 96/25/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно обращението и използването на фуражни суровини (8) и Директива 82/471/ЕИО на Съвета от 30 юни 1982 г. относно някои продукти, използвани при храненето на животните (9) („биопротеини“). С цел постигане на яснота Директива 83/228/ЕИО на Съвета от 18 април 1983 г. относно определяне насоките за оценка на някои продукти, които се използват при храненето на животните (10) и Директива 80/511/ЕИО на Комисията от 2 май 1980 г. относно разрешаване в някои случаи на търговията с комбинирани фуражи в незапечатани опаковки или контейнери (11) следва да бъдат отменени.

(5)

Вследствие отмяната с настоящия регламент на Директива 79/373/ЕИО следва да бъде отменена и Директива 93/113/ЕО на Съвета от 14 декември 1993 г. относно използването и търговията с ензими, микроорганизми и препарати от тях при храненето на животни (12). Също така, предвид отмяната на Директива 79/373/ЕИО и като се има предвид, че настоящият регламент включва правила относно етикетирането на фуражите, съдържащи добавки, следва да бъде отменен член 16 от Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (13), който остана в сила след отмяната на Директива 70/524/ЕИО с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

За разлика от определението за храни съгласно Регламент (ЕО) № 178/2002, определението за фураж не включва вода. Освен това, като се има предвид, че водата не се предлага на пазара за целите на храненето на животните, настоящият регламент не следва да включва условия за водата, използвана при храненето на животните. Въпреки това той следва да се прилага по отношение на фуражите, които се дават с помощта на вода. Използването на водата от предприятията за производство на фуражи попада в приложното поле на Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (14), съгласно който винаги когато това е необходимо, следва да се използва чиста вода, за да се предотврати замърсяване, което би могло да бъде опасно, като водата, използвана за производство на фуражи, следва да е с подходящо качество.

(7)

Като се има предвид рискът от замърсяване на фуражите и хранителната верига, е целесъобразно настоящият регламент да се прилага за фуражи, които се използват както за животни, отглеждани за производство на храни, така и за животни, които не се отглеждат за производство на храни, включително диви животни.

(8)

Отговорностите на операторите във фуражния сектор, установени в Регламент (ЕО) № 178/2002 и в Регламент (ЕО) № 183/2005, следва да се прилагат, mutatis mutandis, по отношение на фуражите за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

(9)

За да наложат спазването на настоящия регламент, държавите-членки следва да упражняват официален контрол в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (15). Този контрол трябва да обхване не само задължителните, но и незадължителните данни, посочени върху етикетите. За да се направи възможен контролът на данните за състава, следва да се определят приемливи отклонения от стойностите, посочени върху етикетите.

(10)

За целите на управлението на риска във връзка с безопасността на фуражите, в приложение към настоящия регламент следва да се включат списък на суровините, чието пускане на пазара за целите на храненето на животните е забранено съгласно действащите разпоредби на Решение 2004/217/ЕО на Комисията (16), както и списък на суровините, чието пускане на пазара за целите на храненето на животните е ограничено. Съществуването на такова приложение обаче не следва да се тълкува в смисъл, че всички неизброени продукти могат като такива да се считат за безопасни.

(11)

Разграничението между фуражните суровини, фуражните добавки и други продукти, като ветеринарните медикаменти, оказва влияние върху условията за пускане на пазара на такива продукти. Фуражните суровини се използват преди всичко за задоволяване на нуждите на животните, например от енергия, хранителни съставки, минерали или диетични фибри. Те обикновено не са химически точно определени, с изключение на основните хранителни съставки. Ефекти, които може да бъдат доказани с научна оценка и които се проявяват само при фуражните добавки или ветеринарните медикаменти, следва да бъдат изключени от целевото използване на фуражните суровини. Ето защо е уместно да се разработят незадължителни насоки за разграничаване между тези видове продукти. В надлежно обосновани случаи на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да поясни дали даден продукт представлява фураж за целите на настоящия регламент.

(12)

Определението за допълващи храни за животни в Директива 79/373/ЕИО поражда проблеми при прилагане в различните държави-членки. За целите на прилагането на Регламент (ЕО) № 183/2005 е уместно да се изясни разликата между допълващите храни за животни и премиксите.

(13)

За да се осъществи еднообразно прилагане на законодателството, фуражните суровини и допълващите фуражи следва да не съдържат добавки над определено ниво. Въпреки това силно концентрираните фуражи, като например блоковете за лизане, които съдържат минерални вещества, могат да се използват за директно хранене, ако съставът им отговаря на специфичната хранителна цел, за която са предназначени. Условията за употреба на подобни фуражи следва да бъдат посочени върху етикета, за да се гарантира спазването на правилата относно съответното съдържание на фуражни добавки в дневната дажба.

(14)

Директива 82/471/ЕИО има за цел подобряването на снабдяването в Общността с фураж, използван като пряк и косвен източник на протеини. Тази директива изисква преминаването през процедура на предпазарно разрешение за всички възможни биопротеини. При все това до този момент са дадени съвсем малко нови разрешения и недостигът на богати на протеини фуражи е все още осезаем. Следователно изискването за общо предпазарно разрешение се оказа възпиращо, а рискът за безопасността може да се овладее чрез забрана на опасни продукти въз основа на надзор на пазара. В случай че резултатът от оценката на риска на биопротеини е бил или е отрицателен, тяхното обращение или използване следва да се забрани. Следователно специалното изискване за процедура на общо предпазарно разрешение за биопротеини следва да се премахне, в резултат на което системата за безопасност за тези продукти ще е същата, както за всички други фуражни суровини. Съществуващите ограничения или забрани върху някои биопротеини не следва да бъдат засегнати.

(15)

Разпоредбите на Директива 93/74/ЕИО, приложена от Директива 2008/38/ЕО на Комисията от 5 март 2008 г. за съставяне на списък на предназначенията на фуражите със специфични хранителни цели (17), доказаха своята ефективност. По тази причина съставеният списък на предназначенията следва да бъде запазен и в настоящия регламент следва да се предвидят разпоредби за неговото актуализиране. По-специално Европейският орган за безопасност на храните следва да бъде консултиран за ефикасността и безопасността на такъв фураж, когато, въз основа на налична научна и технологична информация, има причини да се смята, че използването на съответния фураж може да не отговаря на специфичната хранителна цел, за която е предназначен, или може да окаже неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, човешкото здраве, околната среда или хуманното отношение към животните.

(16)

Научната обосновка следва да бъде основният фактор, който се взема предвид при формулирането на твърдения по отношение на фуражите, а операторите във фуражния сектор, които правят такива твърдения, следва да могат да ги обосноват. Дадено твърдение може да бъде обосновано научно, като се вземат предвид всички съществуващи научни данни и се прецени значимостта на доказателствата.

(17)

Етикетирането отговаря на целите за изпълнение, проследяване и контрол. В допълнение етикетирането следва да осигури необходимата информация за купувачите, за да им предостави възможност да направят най-добър съобразно техните нужди избор, и следва да бъде последователно, съгласувано, прозрачно и разбираемо. Тъй като купувачите, по-специално животновъдите, правят своя избор не само по време на продажбата, когато те могат да разгледат внимателно опаковката на фуража, изискванията по отношение на информацията върху етикетите трябва да се прилагат не само за етикетите върху продукта, но и за друг вид комуникация между продавача и купувача. Нещо повече, тези изисквания следва да се прилагат и за представянето и рекламата на фуража.

(18)

Върху етикетите се предоставя задължителна и незадължителна информация. Задължителната информация следва да комбинира общите изисквания при етикетиране и специфичните изисквания за фуражните суровини или комбинираните фуражи съответно, както и допълнителните изисквания за диетични фуражи, замърсени суровини и храни за домашни любимци.

(19)

Настоящото положение по отношение на химическите примеси, получени от производствения процес на фуражните суровини и от технологични спомагателни вещества, не е задоволително. За да се гарантира високо ниво на безопасност на фуражите и оттам високо ниво на защита на общественото здраве, както и да се подобри прозрачността, следва да се приемат разпоредби относно допустимото ниво на подобни химически примеси в съответствие с добрите практики, посочени в Регламент (ЕО) № 183/2005.

(20)

Принципът, че само определени фуражни добавки трябва да се етикетират, след като са използвани във фуражните суровини и комбинираните фуражи, работи добре. Въпреки това категоризацията, произтичаща от Регламент (ЕО) № 1831/2003, изисква актуализиране и осъвременяване, което се дължи и на факта, че собствениците на домашни любимци по-специално могат да се объркат от етикетирането на някои добавки.

(21)

Вследствие на кризата със спонгиформната енцефалопатия по говедата (BSE) и с диоксина, по инициатива на Европейския парламент през 2002 г. с Директива 2002/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за изменение на Директива 79/373/ЕИО на Съвета относно обращението на комбинирани фуражи (18) беше въведено задължението да се посочват тегловните проценти за всички фуражни суровини, включени в комбинираните фуражи. Освен това нивото на безопасността на храните и фуражите се подобри значително като резултат от Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 183/2005, както и на техните мерки по прилагане, по-конкретно вследствие на отделянето на особено внимание на отговорността на операторите в областта на фуражите и храните, подобрената система за проследяване, въвеждането на принципите на анализ на риска и критични точки за контрол (HACCP) в предприятията за фуражи и разработването на насоки за добра хигиенна практика в предприятията за фуражи. С оглед на тези положителни достижения, отразени в известията на Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), задължението да се посочват върху етикета тегловните проценти на всички фуражни суровини, включени в комбинираните фуражи, вече не е необходимо за гарантирането на високо ниво на безопасност на фуражите и оттам на високо ниво на защита на общественото здраве. При все това точните проценти могат да се посочват доброволно с цел предоставяне на адекватна информация на купувачите. Освен това, предвид факта, че компетентните органи имат достъп до информация относно точните тегловни проценти на всички фуражни суровини, включени в комбинираните фуражи, те следва да имат възможност да предоставят допълнителна информация на купувачите при всякакви спешни случаи, свързани с човешкото здраве или здравето на животните или околната среда, и в съответствие с Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (19).

(22)

За да се осигури правилното информиране на купувача и за да се избегне подвеждането му, точните тегловни проценти все пак следва да се изискват, когато при етикетирането на комбинирания фураж се подчертава наличието на съответната фуражна суровина.

(23)

Обозначаването на фуражните суровини, включени в комбинирания фураж, в низходящ ред съобразно тяхното тегло вече осигурява важна информация за данните за състава. В определени области, в които производителят не е длъжен да посочва върху етикета специфични данни, купувачът следва да може да изиска допълнителна информация. В такива случаи следва да се запази отклонение от ± 15 % от посочената стойност.

(24)

Правата на интелектуална собственост на производителите следва да бъдат защитени. Директива 2004/48/ЕО следва да се прилага по отношение на упражняването на такива права върху интелектуална собственост. Следва също така да се признае, че за разлика от наименованията на съдържащите се в тях фуражни суровини, количественият състав на комбинираните фуражи може при определени условия да се счита за подлежаща на закрила поверителна информация.

(25)

Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. относно нежеланите вещества в храните за животни (20) не се прилага за етикетирането на храни с високо съдържание на нежелани вещества. Ето защо следва да бъдат предвидени разпоредби, за да се гарантира подходящо етикетиране и правилно прилагане на забраната за разреждане, предвидена в член 5 от посочената директива, до пречистването на тези замърсени суровини от предприятие за детоксикация, одобрено в съответствие с член 10, параграф 2 или 3 от Регламент (ЕО) № 183/2005, или до почистването им.

(26)

Следва да бъдат предвидени дерогации от общите изисквания за етикетиране, доколкото прилагането на тези изисквания не е необходимо за защита на човешкото здраве, здравето на животните или интересите на потребителя и спазването им би представлявало неоправдана тежест за производителя или операторите във фуражния сектор, отговарящи за етикетирането. Въз основа на опита такива дерогации следва да бъдат предоставени по-специално по отношение на фуражи, доставени от един земеделски стопанин на друг за използване в неговото стопанство, за малки количества, за комбиниран фураж, който съдържа не повече от три фуражни суровини, както и за смеси от несмлени зърнени култури, семена и плодове.

(27)

Като общо правило комбинираните фуражи следва да се предлагат на пазара в запечатани контейнери, но следва да се предвидят подходящи дерогации, доколкото прилагането на това изискване не е необходимо за защита на човешкото здраве или здравето на животните, или интересите на потребителите и би представлявало неоправдана тежест за операторите във фуражния сектор.

(28)

Част Б от приложението към Директива 96/25/ЕО и колони 2—4 от приложението към Директива 82/471/ЕИО съдържат списъци на разпоредбите за наименованията, описанията и етикетирането на определени фуражни суровини. Тези списъци улесняват обмена на информация за свойствата на продукта между производителя и купувача. Опитът с насърчаването на заинтересованите страни да определят незадължителни стандарти чрез насоки на Общността в областта на хигиената на фуражите се оказа положителен във всяко отношение. По-подробен списък, съставен от заинтересованите страни, може да бъде по-гъвкав и по-лесно приспособим към информационните нужди на потребителите, отколкото ако е съставен от законодателя. Заинтересованите страни могат да вземат решение какви усилия да положат в тази връзка, в зависимост от стойността на списъка с фуражни суровини. По тази причина е желателно съставянето на неизчерпателен каталог на фуражните суровини, който да се използва от операторите във фуражния сектор доброволно, освен по отношение на употребата на наименованието на фуражната суровина.

(29)

Съществуващите списъци на фуражни суровини, съдържащи се в част Б от приложението към Директива 96/25/ЕО и в колони 2—4 от приложението към Директива 82/471/ЕИО, следва да представляват първоначалната версия на каталога на Общността на фуражните суровини. Тази първоначална версия следва впоследствие да се допълни по инициатива на заинтересованите страни в съответствие с техните интереси, включително като се добавят нови фуражни суровини.

(30)

С оглед постигане на прозрачност е целесъобразно представителите на заинтересованите страни да бъдат уведомявани за дадена фуражна суровина, която не е вписана в каталога, възможно най-скоро след първото пускане на пазара на тази фуражна суровина.

(31)

Съвременното етикетиране спомага за конкурентоспособна среда на пазара, където динамични, ефективни и иновативни оператори могат пълноценно да използват етикетирането с цел продажба на техните продукти. Като се вземат предвид както взаимоотношенията между предприятията при продажбата на фураж за животновъдството, така и взаимоотношенията между производител и купувач на храни за домашни любимци, кодексите за добри практики в етикетирането за тези две области могат да бъдат полезно средство за постигане на целите на съвременното етикетиране. Кодексите следва да установят разпоредби, които дават възможност на купувача да направи информиран избор. Те също така следва да дадат на лицето, което отговаря за етикетирането, важни насоки относно различните елементи на етикетирането. Те могат да подпомогнат тълкуването на рамката за незадължителното етикетиране или представянето на задължителното етикетиране. Използването на кодексите следва да бъде доброволно, освен когато върху етикета е посочено, че са използвани кодексите.

(32)

Участието на всички заинтересовани страни е съществен елемент за осигуряване на качеството и значението на каталога и кодексите за добри практики в етикетирането. За да се засили правото на потребителите на точна информация, трябва да бъдат взети предвид техните интереси. Това може да се гарантира чрез одобрение от Комисията на каталога и кодексите, при условие че тяхното съдържание е практически приложимо и че те са подходящи за постигане на целите на настоящия регламент.

(33)

Държавите-членки следва да установят санкции, приложими при нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент, и да предприемат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното прилагане. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(34)

Необходим е преходен период, по-конкретно по отношение на фуражите, съответстващи на специфична хранителна цел, и по отношение на допустимото ниво на химични примеси, получени от производствения процес и от технологични спомагателни вещества. Следва също така да се позволи предлагането на пазара на наличните запаси до тяхното изчерпване. Освен това може да бъде уместно да се определи при какви условия фуражите могат да бъдат етикетирани в съответствие с настоящия регламент преди датата на неговото прилагане.

(35)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно хармонизирането на условията за пускане на пазара и употребата на фуражи, за да се гарантира високо ниво на безопасност на фуражите и високо равнище на защита на общественото здраве, както и да се предостави подходяща информация за ползвателите и потребителите и да се засили ефективното функциониране на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може да бъде постигната по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(36)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (21).

(37)

По-специално на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за изменение на списъка със суровини, чието използване като фуражи е ограничено или забранено, за разрешаване на фуражи, предназначени за специфични хранителни цели, за създаване на списък от категории за етикетиране на фуражни суровини за животни, които не се отглеждат за производството на храни, с изключение на животните с ценна кожа, за приемане на изменения към каталога с цел определяне на максималното съдържание на химичните примеси или нивата за ботаническа чистота или съдържанието на влага, или данните, които заместват задължителната декларация, за адаптиране на приложенията предвид научните и технологичните достижения и за приемане на преходни мерки. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(38)

От съображения за ефективност сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, следва да бъдат съкратени при приемането на актуализиран вариант на списъка на предназначенията. Когато, поради наложителни причини за спешност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията следва да може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за измененията на списъка на суровините, чието предлагане на пазара или употреба за хранене на животните е ограничено или забранено.

(39)

В член 16 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 се определят разпоредбите за етикетиране и опаковане на фуражните добавки и премикси. Прилагането на правилата, отнасящи се до премиксите, създаде практически проблеми за отрасъла и компетентните органи. За да се постигне по-последователно етикетиране на премиксите, посоченият член следва да се измени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА 1

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Цел

В съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002, целта на настоящия регламент е да хармонизира условията за пускане на пазара и употреба на фуражи, за да се гарантира високо ниво на безопасност на фуражите и оттам високо ниво на защита на общественото здраве, както и да се предостави подходяща информация за ползвателите и потребителите и да се засили ефективното функциониране на вътрешния пазар.

Член 2

Приложно поле

1.   Настоящият регламент определя правила за пускане на пазара и употреба на фуражи както за животни, отглеждани за производство на храни, така и за животни, които не се отглеждат за производство на храни, в рамките на Общността, включително изисквания за етикетиране, опаковане и представяне.

2.   Настоящият регламент се прилага, без да се засягат останалите разпоредби на Общността, прилагани в областта на храненето на животните, а именно:

а)

Директива 90/167/ЕИО;

б)

Директива 2002/32/ЕО;

в)

Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (22);

г)

Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека (23);

д)

Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (24);

е)

Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти (25);

ж)

Регламент (ЕО) № 1831/2003; и

з)

Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти (26).

3.   Настоящият регламент не се прилага за водата, директно приемана от животните или съзнателно включена във фуражите. Въпреки това той се прилага по отношение на фуражите, предназначени да се дават с помощта на вода.

Член 3

Определения

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

определенията за „фураж“, „предприятия за фуражи“ и „пускане на пазара“, установени в Регламент (ЕО) № 178/2002;

б)

определенията за „фуражна добавка“, „премикси“, „технологични спомагателни вещества“ и „дневна дажба“, установени в Регламент (ЕО) № 1831/2003; и

в)

определенията за „предприятие“ и „компетентен орган“, установени в Регламент (ЕО) № 183/2005.

2.   Прилагат се и следните определения:

а)

„оператор във фуражния сектор“ означава всяко физическо или юридическо лице, което отговаря за осигуряване изпълнението на изискванията на настоящия регламент в рамките на предприятието за фуражи, което контролира;

б)

„хранене на животни през устата“ означава въвеждането на фуражи в стомашно-чревния тракт на животното през устата с цел задоволяване на потребностите му от храна и/или поддържането на продуктивността на здрави животни;

в)

„животно, отглеждано за производство на храни“ означава всяко животно, което се храни, развъжда или отглежда за производство на храни за консумация от човека, включително животни, които не се използват за консумация от човека, но принадлежат към вид, който обикновено се използва за консумация от човека в Общността;

г)

„животни, които не се отглеждат за производство на храни“ означава всяко животно, което се храни, развъжда или отглежда, но не се използва за консумация от човека, като животни с ценна кожа, домашни любимци и животни, отглеждани в лаборатории, зоологически градини или циркове;

д)

„животни с ценна кожа“ означава животни, които не се отглеждат за производство на храни, които се хранят, развъждат или отглеждат за производство на кожа и които не се използват за консумация от човека;

е)

„домашни любимци“ означава животни, които не се отглеждат за производство на храни и принадлежат към видове, които се хранят, развъждат или отглеждат, но обикновено не се използват за консумация от човека в Общността;

ж)

„фуражни суровини“ означава продукти от растителен или животински произход, чиято главна цел е да задоволят хранителните нужди на животните, в техния естествен вид, пресни или консервирани, и продукти, получени от тяхната промишлена преработка, както и органични и неорганични вещества, независимо дали са със или без съдържание на фуражни добавки, които са предназначени за употреба при храненето на животните през устата, без или след преработка, или при приготвянето на комбинирани фуражи, или като носители на премикси;

з)

„комбиниран фураж“ означава смес от най-малко две фуражни суровини, независимо дали са със или без съдържание на фуражни добавки, за хранене на животните през устата, под формата на пълноценни или допълващи фуражи;

и)

„пълноценен фураж“ означава комбиниран фураж, който поради своя състав е достатъчен за една дневна дажба;

й)

„допълващи фуражи“ означава комбинирани фуражи, които имат високо съдържание на определени вещества, но които поради техния състав са достатъчни за една дневна дажба, само ако се използват в комбинация с други фуражи;

к)

„минерални фуражи“ означава допълващи фуражи, съдържащи най-малко 40 % сурова пепел;

л)

„млекозаместител“ означава комбиниран фураж, който се дава в суха форма или след разтваряне в определено количество течност за хранене на млади животни в допълнение на или като заместител на следколастрово мляко или за хранене на млади животни, като телета, агнета или козлета, предназначени за клане;

м)

„носител“ означава вещество, използвано, за да разтвори, разреди, диспергира или по друг начин физически да промени дадена фуражна добавка, за да улесни обработката, прилагането или употребата ѝ, без да променя технологичните функции и без да оказва влияние върху технологичните резултати;

н)

„специфична хранителна цел“ означава целта за задоволяване на специфични хранителни нужди на животните, при които процесът на усвояване на храната, поглъщане или метаболизъм е или може да е временно или необратимо увреден и които следователно могат да се повлияят благоприятно от поемането на подходящ за тяхното състояние фураж;

о)

„фураж, предназначен за специфични хранителни цели“ означава фураж, който може да задоволи специфична хранителна цел поради специфичния си състав или метод на производство, които ясно го разграничават от обикновения фураж. Фуражът, предназначен за специфични хранителни цели, не включва медикаментозни фуражи по смисъла на Директива 90/167/ЕИО;

п)

„замърсени суровини“ означава фураж, който съдържа нежелани вещества на нива над допустимите съгласно Директива 2002/32/ЕО;

р)

„минимален срок на съхранение“ означава периодът, през който при правилни условия на съхранение лицето, което отговаря за етикетирането, гарантира, че фуражът запазва посочените си свойства; по отношение на фуража като цяло може да бъде посочен само един минимален срок на съхранение, който се определя въз основа на минималния срок на съхранение на всяка съставка;

с)

„серия“ или „партида“ означава количество фураж, което може да се установи и за което е определено, че има общи характеристики, като произход, разновидност, вид на опаковката, опаковащ, изпращач или етикетиране, и, в случай на производствен процес, представлява единица продукция от един завод, който използва еднакви производствени показатели, или няколко такива единици, когато са произведени в последователен ред и са складирани заедно;

т)

„етикетиране“ означава нанасяне на думи, специфични данни, търговски марки, марково име, картинни изображения или символи върху даден фураж чрез поставянето на тази информация върху всякакво средство, отнасящо се до или придружаващо такъв фураж, като опаковка, контейнер, табела, етикет, документ, пръстен, яка или в интернет пространството, включително за рекламни цели;

у)

„етикет“ означава всякаква маркировка, знак, символ, изображение или друго описание, изписано, отпечатано, нанесено с шаблон, маркирано, гравирано, щамповано или прикрепено към опаковката или контейнера на фуража; и

ф)

„представяне“ означава формата, външният вид или опаковката и опаковъчните материали, използвани за фуража, включително и начинът, по който е подреден, и средата, в която е изложен.

ГЛАВА 2

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 4

Изисквания за безопасност и за предлагане на пазара

1.   Фураж може да се предлага на пазара и да се използва, само ако:

а)

е безопасен; и

б)

не оказва директно неблагоприятно въздействие върху околната среда или хуманното отношение към животните.

Изискванията, установени в член 15 от Регламент (ЕО) № 178/2002, се прилагат, mutatis mutandis, към фуражи за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

2.   В допълнение към установените в параграф 1 от настоящия член изисквания операторите във фуражния сектор, които пускат фуража на пазара, гарантират, че фуражът:

а)

е здравословен, истински, с непроменен състав, подходящ за целта и с годно за продажба качество; и

б)

е етикетиран, опакован и представен в съответствие с разпоредбите, установени в настоящия регламент и в друго приложимо законодателство на Общността.

Изискванията, предвидени в член 16 от Регламент (ЕО) № 178/2002, се прилагат, mutatis mutandis, към фуражи за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

3.   По отношение на фуража трябва да бъдат спазени техническите разпоредби за примеси и други химични вещества, посочени в приложение I към настоящия регламент.

Член 5

Отговорности и задължения на предприятията за фуражи

1.   Операторите във фуражния сектор спазват, mutatis mutandis, задълженията, установени в членове 18 и 20 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005 по отношение на фуражите за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

2.   Лицето, което отговаря за етикетирането на фуражите, предоставя на разположение на компетентните органи всяка информация, която се отнася до състава или до твърдяните свойства на пуснатия на пазара от това лице фураж и която позволява проверка на точността на информацията, посочена върху етикета, включително точните тегловни проценти на фуражните суровини, използвани в комбинираните фуражи.

3.   При спешни случаи, свързани с човешкото здраве или здравето на животните или околната среда, и без да се засягат разпоредбите на Директива 2004/48/ЕО, компетентният орган може да предостави на купувача информацията, с която разполага съгласно параграф 2 от настоящия член, при условие че след преценка на съответните законни интереси на производителите и купувачите стигне до заключението, че предоставянето на подобна информация е оправдано. При необходимост компетентният орган предоставя подобна информация след подписването на клауза за поверителност от купувача.

Член 6

Ограничение и забрана

1.   Фуражът не трябва да съдържа или да се състои от суровини, чието пускане на пазара или употреба за целите на храненето на животните са ограничени или забранени. Списъкът на подобни суровини се съдържа в приложение III.

2.   Комисията изменя списъка на суровините, чието пускане на пазара или употреба за целите на храненето на животните са ограничени или забранени, като взема предвид, по-специално, научните доказателства, технологичните развития, известията от Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) или резултатите от официалния контрол съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4.

Поради наложителни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, посочена в член 28, параграф 5, с цел приемането на тези мерки.

ГЛАВА 3

ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА СПЕЦИФИЧНИ ВИДОВЕ ФУРАЖИ

Член 7

Характеристики на видовете фураж

1.   В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 28, параграф 3, Комисията може да приема насоки, които изясняват разликата между фуражни суровини, фуражни добавки и други продукти, като ветеринарни медикаменти.

2.   При необходимост Комисията може да приеме мерки за изясняване дали даден продукт представлява фураж за целите на настоящия регламент.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4.

Член 8

Съдържание на фуражните добавки

1.   Без да се засягат условията за употреба, предвидени в съответния правен акт относно разрешаване на съответните фуражни добавки, фуражните суровини и допълващите фуражи не трябва да съдържат фуражни добавки, включени в количества, надвишаващи 100 пъти съответното установено максимално съдържание в пълноценните фуражи или пет пъти — при коксидиостатици и хистомоностатици.

2.   Количеството, равняващо се на 100 пъти съответното установено максимално съдържание, посочено в параграф 1, може да бъде надвишавано, само ако съответните продукти изпълняват специфичната хранителна цел, за която са предназначени съгласно член 10 от настоящия регламент. Условията за употреба на такива фуражи се уточняват допълнително в списъка на предназначенията. Предприятия, намиращи се под контрола на производител на такива фуражи, който използва фуражните добавки, посочени в глава 2 от приложение IV към Регламент (ЕО) № 183/2005, трябва да бъдат одобрени в съответствие с член 10, точка 1, буква б) от посочения регламент.

Член 9

Предлагане на пазара на фуражи, предназначени за специфични хранителни цели

Фуражите, предназначени за специфични хранителни цели, могат да бъдат предлагани на пазара като такива, само ако тяхното предназначение е включено в списъка на предназначенията, изготвен в съответствие с член 10, и ако отговарят на основните хранителни характеристики за съответната специфична хранителна цел, посочена в този списък.

Член 10

Списък на предназначенията на фуражите, предназначени за специфични хранителни цели

1.   Комисията може да актуализира списъка на предназначенията, установени в Директива 2008/38/ЕО, като добави или заличи дадено предназначение или като допълни, премахне или промени условията, свързани с определено предназначение.

2.   Процедурата за актуализиране на списъка на предназначенията може да бъде започната чрез подаване на заявление до Комисията от физическо или юридическо лице, установено в Общността, или от държава-членка. Валидното заявление включва досие, което доказва, че специфичният състав на фуража изпълнява конкретната специфична хранителна цел и няма неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, човешкото здраве, околната среда или хуманното отношение към животните.

3.   Комисията незабавно предоставя на разположение на държавите-членки заявлението, включително досието.

4.   Ако въз основа на наличната научна и технологична информация Комисията има причини да смята, че употребата на конкретния фураж може да не изпълнява конкретната специфична хранителна цел или може да има неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, човешкото здраве, околната среда или хуманното отношение към животните, Комисията, в срок три месеца след получаване на валидно заявление, изисква становище от Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“). Органът предоставя становище в срок шест месеца след получаване на искането. Този срок се удължава всеки път, когато Органът поиска допълнителна информация от заявителя.

5.   В срок шест месеца след получаване на валидно заявление или, когато е уместно, след получаване на становището на Органа Комисията приема регламент за актуализация на списъка на предназначенията, ако са спазени предвидените в параграф 2 условия.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 6.

6.   Чрез дерогация от параграф 5, в срок шест месеца след получаване на валидно заявление или, когато е уместно, след получаване на становището на Органа, на който и да е етап от процедурата, Комисията прекратява процедурата и взема решение да не продължава с актуализирането, ако счита, че такова актуализиране не е оправдано. Комисията действа в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 28, параграф 3.

Когато е приложимо, в такива случаи Комисията информира заявителя и държавите-членки директно, посочвайки в писмото си мотивите, поради които актуализирането не е счетено за оправдано.

7.   В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 28, параграф 3, Комисията може да приема мерки за прилагане по отношение на подготовката и представянето на заявлението.

ГЛАВА 4

ЕТИКЕТИРАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ОПАКОВАНЕ

Член 11

Принципи за етикетиране и представяне

1.   Етикетирането и представянето на фуражите не трябва да подвеждат потребителя, по-специално:

а)

по отношение на предназначението или характеристиките на фуража, по-специално вида, метода на получаване или производство, свойствата, състава, количеството, трайността, видовете или категориите животни, за които е предназначен;

б)

чрез приписване на фуража на свойства или характеристики, които той не притежава, или чрез внушаване, че той притежава специални характеристики, когато в действителност всички подобни фуражи притежават такива характеристики; или

в)

по отношение на съответствието на етикетирането с каталога на Общността и с кодексите на Общността, посочени в членове 24 и 25.

2.   Фуражните суровини или комбинираният фураж, предлагани на пазара в насипно състояние или в незапечатани опаковки или контейнери в съответствие с член 23, параграф 2, се придружават от документ, който съдържа всички данни, чието поставяне върху етикета се изисква задължително в съответствие с настоящия регламент.

3.   Когато фуражът се предлага за продажба чрез средства за комуникация от разстояние, както е определено в член 2 от Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние (27), данните, чието поставяне върху етикета се изисква задължително съгласно настоящия регламент, с изключение на данните, предвидени в член 15, букви б), г) и д), член 16, параграф 2, буква в) или член 17, параграф 1, буква г), се нанасят върху носителя на информация за продажбата от разстояние или се предоставят чрез други подходящи средства преди сключването на договора от разстояние. Данните, посочени в член 15, букви б), г) и д), член 16, параграф 2, буква в) или член 17, параграф 1, буква г), се предоставят най-късно в момента на доставка на фуража.

4.   В приложение II са предвидени разпоредби за етикетирането, допълващи определените в настоящата глава.

5.   Допустимите отклонения за несъответствия между етикетираните стойности на състава на фуражната суровина или комбинирания фураж и стойностите, установени при анализ при официалния контрол в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004, са посочени в приложение IV към настоящия регламент.

Член 12

Отговорност

1.   Лицето, което отговаря за етикетирането, гарантира наличието на данните върху етикетите и точността на съдържанието им.

2.   Лицето, което отговаря за етикетирането, е операторът във фуражния сектор, който е пуснал фуража на пазара за първи път, или, когато е приложимо, операторът във фуражния сектор, под чието име или търговско наименование се предлага фуражът.

3.   До степента, в която техните действия влияят върху етикетирането в рамките на стопанските дейности под техен контрол, операторите във фуражния сектор гарантират, че информацията, която се предлага чрез каквито и да е средства, отговаря на изискванията на настоящия регламент.

4.   Операторите във фуражния сектор, отговорни за търговия на дребно или дейности по дистрибуция, които не влияят върху етикетирането, действат с дължимата грижа, за да подпомогнат гарантирането на съответствие с изискванията за етикетиране, по-специално като не доставят фураж, за който знаят или би трябвало да предположат, въз основа на притежаваната от тях информация и като професионалисти, че не отговаря на тези изисквания.

5.   В рамките на стопанските дейности под техен контрол операторите във фуражния сектор гарантират предаването на задължителните данни върху етикетите по цялата хранителна верига, за да позволят предоставянето на информацията на крайния потребител на фураж в съответствие с настоящия регламент.

Член 13

Твърдения

1.   Етикетирането и представянето на фуражните суровини и комбинираните фуражи може да обърне специално внимание на наличието или липсата на някое вещество във фуража, на специфична хранителна характеристика или процес или специфична функция, свързана с някое от изброените, ако са изпълнени следните условия:

а)

твърдението е обективно, може да бъде проверено от компетентните органи и разбрано от потребителите на фуража; и

б)

лицето, което отговаря за етикетирането, осигурява при поискване от компетентния орган научна обосновка на твърдението чрез посочване на публично достъпни налични научни доказателства или чрез документирано изследване на дружеството. Научната обосновка трябва да е налице към момента на пускане на фуража на пазара. Купувачите имат правото да осведомят компетентния орган за своите съмнения по отношение на верността на твърдението. Когато се стигне до заключението, че твърдението не е достатъчно обосновано, етикетирането във връзка с подобно твърдение се счита за подвеждащо за целите на член 11. Когато компетентният орган има съмнения по отношение на научните доказателства за съответното твърдение, той може да постави въпроса пред Комисията. Комисията може да приеме решение, когато е целесъобразно — след получаване на становището на Органа, в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 28, параграф 2.

2.   Без да се засяга параграф 1, твърденията, отнасящи се до подобряване на храненето и поддържане или защита на физиологичното състояние, са допустими, освен ако не включват твърдение, посочено в параграф 3, буква а).

3.   При етикетирането или представянето на фуражните суровини и комбинирания фураж не трябва да се твърди, че

а)

фуражът ще предотврати, облекчи или излекува дадено заболяване, с изключение на коксидиостатиците и хистомоностатиците, разрешени съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003; настоящата буква не се прилага обаче за твърдения относно хранителния дисбаланс, при условие че липсват патологични симптоми в тази връзка;

б)

фуражът притежава специфична хранителна цел, предвидена в списъка на предназначенията, посочен в член 9, освен ако не отговаря на определените в него изисквания.

4.   Спецификациите, свързани с изискванията, определени в параграфи 1 и 2, могат да се включат в кодексите на Общността, посочени в член 25.

Член 14

Представяне на данните върху етикета

1.   Данните, чието посочване върху етикета е задължително, се представят в тяхната пълнота на видно място върху опаковката, контейнера, върху прикачения към тях етикет или придружаващия документ, предвиден в член 11, параграф 2, по очевиден и ясно четлив начин, така че да не могат да се изтрият, на официалния език или най-малко на един от официалните езици на държавата-членка или на региона, в които фуражът се пуска на пазара.

2.   Данните, чието посочване върху етикета е задължително, са лесни за откриване и не се закриват от друга информация. Те се изписват с цвят, шрифт и размер, който не прикрива и не подчертава никоя част от информацията, освен ако тази разлика не служи за привличане на вниманието към предупрежденията за безопасност.

3.   Спецификациите, свързани с определените в параграфи 1 и 2 изисквания, както и с представянето на незадължителното етикетиране, посочено в член 22, могат да се включат в кодексите на Общността, посочени в член 25.

Член 15

Общи задължителни изисквания при етикетиране

Дадена фуражна суровина или комбиниран фураж не се пускат на пазара, ако върху етикета не са обозначени следните данни:

а)

вид на фуража: „фуражна суровина“, „пълноценен фураж“ или „допълващ фураж“, в зависимост от случая;

за „пълноценен фураж“ може да се използва наименованието „пълноценен фураж млекозаместител“, ако е уместно,

за „допълващ фураж“ могат да се използват следните наименования, ако е уместно: „минерален фураж“ или „допълващ фураж млекозаместител“,

за домашни любимци, различни от котки и кучета, „пълноценен фураж“ или „допълващ фураж“ може да се заменят с „комбиниран фураж“;

б)

име или търговско наименование и адрес на оператора във фуражния сектор, който отговаря за етикетирането;

в)

ако е наличен, номер на одобрение на предприятието на лицето, което отговаря за етикетирането, определен в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 1774/2002 за предприятия, които са получили разрешение в съответствие с член 23, параграф 2, букви а), б) и в) от Регламент (ЕО) № 1774/2002 или одобрение в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 1774/2002 или с член 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005. Ако лицето, което отговаря за етикетирането, има няколко номера на одобрение, то използва номера, определен в съответствие с Регламент (ЕО) № 183/2005;

г)

референтен номер на партидата или серията;

д)

нетно количество, изразено в единици маса, в случай на твърди продукти, и в единици маса или обем, в случай на течни продукти;

е)

списък на фуражните добавки, предхождани от надпис „добавки“ в съответствие с глава I от приложение VI или VII, според случая, и без да се засягат разпоредбите за етикетиране, определени в правния акт, който разрешава съответната фуражна добавка; и

ж)

съдържание на влага в съответствие с точка 6 от приложение I.

Член 16

Специални задължителни изисквания при етикетиране на фуражни суровини

1.   Освен изискванията, предвидени в член 15, етикетирането на фуражни суровини включва също така следното:

а)

наименованието на фуражната суровина; наименованието се използва в съответствие с член 24, параграф 5; и

б)

задължителната декларация, която отговаря на съответната категория, определена в списъка в приложение V; задължителната декларация може да се замени с данните, определени в каталога на Общността, посочен в член 24, за всяка фуражна суровина от съответната категория.

2.   Освен предвидените в параграф 1 изисквания етикетирането на фуражни суровини включва следната информация, когато са включени добавки:

а)

вида или категориите животни, за които е предназначена фуражната суровина, когато съответните добавки не са разрешени за всички видове животни или са разрешени в определени максимални граници за някои видове;

б)

инструкции за правилна употреба в съответствие с приложение II, точка 4, когато е определено максимално съдържание на съответните добавки; и

в)

минимален срок на съхранение на добавките, различни от технологичните добавки.

Член 17

Специални задължителни изисквания при етикетиране на комбиниран фураж

1.   В допълнение към изискванията, предвидени в член 15, етикетирането на комбиниран фураж включва също така следното:

а)

вида или категориите животни, за които е предназначен комбинираният фураж;

б)

инструкции за правилната употреба, които посочват целта, за която е предназначен фуражът; когато е приложимо, тези инструкции са в съответствие с приложение II, точка 4;

в)

в случаите, когато производителят не е лицето, което отговаря за етикетирането, се предоставя следната информация:

името или търговското наименование и адрес на производителя, или

номера за одобрение на производителя, посочен в член 15, буква в), или идентификационния номер в съответствие с член 9, 23 или 24 от Регламент (ЕО) № 183/2005; ако няма такъв номер — идентификационен номер, определен по искане на производителя или вносителя във фуражната промишленост, във формата, предвиден в глава II от приложение V към Регламент (ЕО) № 183/2005;

г)

обозначението за минималния срок на съхранение в съответствие със следните изисквания:

„да се използва преди …“, последвано от датата, която посочва определен ден, в случай на фураж, който е силно нетраен поради процеси на разлагане,

„най-добър преди …“, последвано от датата, която посочва определен месец, в случай на друг фураж.

Ако върху етикета е посочена датата на производство, датата за минималния срок на съхранение може да бъде посочена също като „… (период време в дни или месеци) след датата на производство“;

д)

списъка на фуражните суровини, от които се състои фуражът, с надпис „състав“ и посочващ наименование на всяка фуражна суровина в съответствие с член 16, параграф 1, буква а), като тези фуражни суровини се изброяват в низходящ ред в съответствие с теглото им, изчислено в зависимост от съдържанието на влага в комбинирания фураж; този списък може да включва тегловните проценти; и

е)

задължителните декларации, предвидени в глава II от приложение VI или VII, според случая.

2.   По отношение на списъка, предвиден в параграф 1, буква д), се прилагат следните изисквания:

а)

наименованието и тегловните проценти на фуражната суровина се посочват, ако на етикета се привлича внимание върху наличието ѝ с думи, изображения или графики;

б)

без да се засяга Директива 2004/48/ЕО, ако тегловните проценти за фуражните суровини, съдържащи се в комбинирания фураж за животни, които се отглеждат за производство на храни, не са посочени върху етикета, при поискване лицето, което отговаря за етикетирането, предоставя на купувача данни за количествения състав в диапазон ± 15 % от стойността им спрямо рецептата на фуража; и

в)

в случай на комбиниран фураж, предназначен за животни, които не се отглеждат за производство на храни, с изключение на животните с ценна кожа, обозначението на конкретното наименование на фуражната суровина може да бъде заменено от наименованието на категорията, към която принадлежат фуражните суровини.

3.   При спешни случаи, свързани с човешкото здраве или здравето на животните или околната среда, и без да се засяга Директива 2004/48/ЕО, компетентният орган може да предостави на купувача информацията, с която разполага съгласно член 5, параграф 2, при условие че след преценка на съответните законни интереси на производителите и купувачите стигне до заключението, че предоставянето на подобна информация е оправдано. При необходимост компетентният орган предоставя подобна информация след подписването на клауза за поверителност от купувача.

4.   За целите на параграф 2, буква в) Комисията изготвя списък с категории фуражни суровини, които могат да се посочват вместо отделните фуражни суровини при етикетирането на фуражи за животни, които не се отглеждат за производство на храни, с изключение на животните с ценна кожа.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4.

Член 18

Допълнителни задължителни изисквания при етикетирането на фуражи, предназначени за специфични хранителни цели

В допълнение към общите задължителни изисквания, определени в членове 15, 16 и 17, според случая, етикетирането на фуражи, предназначени за специфични хранителни цели, включва също така:

а)

окачествяващия израз „диетичен“ — единствено за фуражи, предназначени за специфични хранителни цели — до обозначението на фуража, както е предвидено в член 15, буква а);

б)

предвидените за съответното предназначение данни в колони 1—6 от списъка на предназначенията, посочен в член 9; и

в)

обозначение, че следва да се потърси мнението на експерт по хранене или ветеринарен лекар, преди да се използва фуражът или преди да се продължи периодът на употреба.

Член 19

Допълнителни задължителни изисквания при етикетиране на храни за домашни любимци

Върху етикета на храни за домашни любимци се посочва безплатен телефонен номер или друго подходящо средство за комуникация, за да се позволи на купувача да получи освен задължителните данни информация относно:

а)

фуражните добавки, съдържащи се в храните за домашни любимци; и

б)

съдържащи се в тази храна фуражни суровини, които са обозначени със своята категория, както е посочено в член 17, параграф 2, буква в).

Член 20

Допълнителни задължителни изисквания при етикетиране на фураж, който не съответства на изискванията

1.   В допълнение към изискванията, определени в членове 15, 16, 17 и 18, фуражът, който не съответства на изискванията по общностното право, посочени в приложение VIII, като например замърсените суровини, се етикетира в съответствие с установените в посоченото приложение изисквания.

2.   Комисията може да измени приложение VIII, за да го приведе в съответствие с правните развития с цел усъвършенстване на стандартите.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4.

Член 21

Дерогации

1.   Данните, посочени в член 15, буква в), г), д) и ж) и член 16, параграф 1, буква б), не се изискват, когато преди всяка сделка купувачът е заявил в писмена форма, че не се нуждае от тази информация. Една сделка може да включва няколко пратки.

2.   При опакован фураж данните, посочени в член 15, букви в), г) и д) и член 16, параграф 2, буква в) или член 17, параграф 1, букви в), г) и д), може да се нанесат върху опаковката извън мястото на етикета, както е посочено в член 14, параграф 1. В такива случаи се посочва къде са нанесени тези данни.

3.   Без да се засяга приложение I към Регламент (ЕО) № 183/2005, данните, посочени в член 15, букви в), г), д) и ж) и член 16, параграф 1, буква б) от настоящия регламент, не са задължителни за фуражни суровини, които не съдържат фуражни добавки, с изключение на консерванти или силажни добавки, и които са произведени и доставени от оператор във фуражния сектор съгласно член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005 на потребител на фураж в първично производство за употреба в личното стопанство на този потребител.

4.   Задължителните декларации, посочени в член 17, параграф 1, буква е), не се изискват за смеси от несмлени зърнени култури, семена и плодове.

5.   По отношение на комбиниран фураж, съставен от не повече от три фуражни суровини, данните, посочени в член 17, параграф 1, букви а) и б), не се изискват, когато използваните фуражни суровини са посочени ясно в описанието.

6.   За количества фуражни суровини или комбинирани фуражи, които не надвишават 20 kg, предназначени за крайния потребител и продавани в насипно състояние, вниманието на купувача може да бъде привлечено към данните, посочени в членове 15, 16 и 17, чрез подходяща бележка на мястото на продажбата. В този случай данните, посочени в член 15, буква а) и член 16, параграф 1 или член 17, параграф 1, букви а) и б), според случая, се предоставят на купувача най-късно върху или с фактурата.

7.   По отношение на количества от храни за домашни любимци, продавани в пакети, съдържащи няколко контейнера, данните, посочени в член 15, букви б), в), е) и ж) и член 17, параграф 1, букви б), в), д) и е), могат да се посочат само върху външната опаковка вместо върху всеки отделен контейнер, при условие че сборното общо тегло на пакета не надвишава 10 kg.

8.   Чрез дерогация от разпоредбите на настоящия регламент държавите-членки могат да прилагат национални разпоредби за фураж, предназначен за животни, отглеждани за научни или експериментални цели, при условие че тази цел е ясно обозначена върху етикета. Държавите-членки незабавно съобщават тези разпоредби на Комисията.

Член 22

Незадължително етикетиране

1.   В допълнение към задължителните изисквания при етикетиране, етикетирането на фуражни суровини и комбиниран фураж може също да включва данни, чието посочване върху етикета не е задължително, при условие че са спазени общите принципи на настоящия регламент.

2.   Допълнителни условия за незадължителното етикетиране могат да бъдат определени в кодексите на Общността, посочени в член 25.

Член 23

Опаковане

1.   Фуражните суровини и комбинираният фураж могат да се пускат на пазара само в запечатани опаковки или контейнери. Опаковките или контейнерите трябва да бъдат запечатани по такъв начин, че когато опаковката или контейнерът се отвори, капакът да се повреди и да не може да се използва повторно.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 следните фуражи могат да се пускат на пазара в насипно състояние или в незапечатани опаковки или контейнери:

а)

фуражни суровини;

б)

комбинирани фуражи, получени единствено чрез смесване на зърна или на цели плодове;

в)

доставки между производители на комбинирани фуражи;

г)

доставки на комбинирани фуражи директно от производителя до потребителя на фуражи;

д)

доставки от производители на комбинирани фуражи до предприятия за пакетиране;

е)

количества от комбинирани фуражи, ненадвишаващи 50 kg, предназначени за крайния потребител и взети директно от запечатана опаковка или контейнер; и

ж)

блокове за лизане или лизалки.

ГЛАВА 5

КАТАЛОГ НА ОБЩНОСТТА НА ФУРАЖНИТЕ СУРОВИНИ И КОДЕКСИ НА ОБЩНОСТТА ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЕТИКЕТИРАНЕТО

Член 24

Каталог на Общността на фуражните суровини

1.   Съставя се каталог на Общността на фуражните суровини (наричан по-долу „каталогът“) като средство за подобряване на етикетирането на фуражните суровини и комбинирания фураж. Каталогът улеснява обмена на информация за свойствата на продуктите и представя неизчерпателен списък на фуражните суровини. За всяка изброена фуражна суровина той включва най-малко следните данни:

а)

наименование;

б)

идентификационен номер;

в)

описание на фуражната суровина, включително информация за производствения процес, ако е необходимо;

г)

данни, които заместват задължителната декларация за целите на член 16, параграф 1, буква б); и

д)

кратък речник с определенията на различните посочени процеси и технически изрази.

2.   Първата версия на каталога на Общността се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 28, параграф 2, най-късно до 21 март 2010 г., като вписванията в него се състоят от изброените в част Б от приложението към Директива 96/25/ЕО и колони 2—4 от приложението към Директива 82/471/ЕИО. Краткият речник се състои от част А, точка IV от приложението към Директива 96/25/ЕО.

3.   За изменения на каталога се прилага процедурата, предвидена в член 26.

4.   Настоящият член се прилага, без да се засягат изискванията за безопасност, определени в член 4.

5.   Използването на каталога от операторите във фуражния сектор е доброволно. Въпреки това наименованието на дадена фуражна суровина, която е включена в каталога, може да се използва, единствено ако са спазени всички приложими разпоредби на каталога.

6.   Лицето, което за пръв път пуска на пазара дадена фуражна суровина, която не е включена в каталога, незабавно уведомява за употребата ѝ представителите на европейския фуражен сектор, посочени в член 26, параграф 1. Представителите на европейския фуражен сектор публикуват в интернет регистър на уведомленията и го актуализират редовно.

Член 25

Кодекси на Общността за добри практики в етикетирането

1.   Комисията насърчава разработването на два кодекса на Общността за добри практики в етикетирането (наричани по-долу „кодекси“), един за храни за домашни любимци и друг — за комбинирани фуражи за животни, които се отглеждат за производство на храни, който може да включва раздел за комбинираните фуражи за животни с ценна кожа.

2.   Кодексите имат за цел да подобрят целесъобразността на етикетирането. По-конкретно те включват разпоредби относно представянето на данните върху етикета, предвидено в член 14, незадължителното етикетиране, предвидено в член 22, и използването на твърдения, предвидено в член 13.

3.   За съставянето и за всякакви изменения на кодексите се прилага процедурата, предвидена в член 26.

4.   Използването на кодексите от операторите във фуражния сектор е доброволно. Въпреки това използването на единия или другия кодекс може да бъде посочено върху етикета, единствено ако са спазени всички приложими разпоредби на съответния кодекс.

Член 26

Съставяне на кодексите и изменения на каталога и кодексите на Общността

1.   Проектите за изменение на каталога на Общността и проектите за кодекси, както и всякакви проекти за изменението им се разработват и изменят от всички подходящи представители на европейския фуражен сектор:

а)

чрез консултация с други заинтересовани страни, като потребителите на фуражи;

б)

в сътрудничество с компетентните органи на държавите-членки и, когато е уместно — с Органа;

в)

като се вземе предвид съответният опит от становища, публикувани от Органа, и научното и технологичното развитие.

2.   Без да се засяга параграф 3, Комисията приема мерки за целите на настоящия член, в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 28, параграф 2.

3.   Приемат се изменения на каталога на Общността с цел определяне на максималното съдържание на химичните примеси, посочени в приложение I, точка 1, или нивата за ботаническа чистота, посочени в приложение I, точка 2, или съдържанието на влага, посочено в приложение I, точка 6, или данните, които заместват задължителната декларация, посочена в член 16, параграф 1, буква б). Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4.

4.   Всички мерки съгласно настоящия член се приемат, единствено ако са изпълнени следните условия:

а)

те са разработени в съответствие с параграф 1;

б)

тяхното съдържание може да бъде приложено в цялата Общност за секторите, за които се отнасят; и

в)

те са подходящи за постигане на целите на настоящия регламент.

5.   Каталогът се публикува в серия L на Официален вестник на Европейския съюз. Заглавията и данните за публикацията на кодексите се публикуват в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

ГЛАВА 6

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 27

Мерки за прилагане

1.   Комисията може да измени приложенията, за да ги адаптира към научното и технологичното развитие.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4.

2.   Други мерки за прилагане, необходими за прилагането на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 28, параграф 3, освен ако изрично не е предвидено друго.

Член 28

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, създаден с член 58 от Регламент (ЕО) № 178/2002 (наричан по-долу „Комитетът“).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

5.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

6.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и параграф 5, буква б), както и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Сроковете, предвидени в член 5а, параграф 3, буква в) и параграф 4, букви б) и д) от Решение 1999/468/ЕО, се определят съответно на два месеца, един месец и два месеца.

Член 29

Изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003

Член 16 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 се изменя, както следва:

1.

Параграф 1 се изменя, както следва:

а)

буква г) се заменя със следното:

„г)

когато е целесъобразно, номерът на одобрението на предприятието за производство или пускане на пазара на фуражната добавка или премикса съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (28) или, според случая, съгласно член 5 от Директива 95/69/ЕО;

б)

в параграф 1 се добавя следната алинея:

„При премикси букви б), г), д) и ж) не се прилагат за включените фуражни добавки.“

2.

Параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Освен информацията, посочена в параграф 1, опаковката или контейнерът с фуражна добавка, включена във функционална група, посочена в приложение III, или с премикс, съдържащ добавка, включена във функционална група, посочена в приложение III, съдържа информацията, посочена в споменатото приложение, представена по видим и лесно четлив начин, така че да не може да бъде изтрита.“

3.

Параграф 4 се заменя със следното:

„4.   При премикси върху етикета се изписва думата „премикс“. Носителите се посочват, в случаите на фуражни суровини, в съответствие с член 17, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно пускането на пазара и употребата на фуражи (29), а когато като носител се използва водата, се посочва съдържанието на влага в премикса. За всеки премикс като цяло може да бъде посочен само един минимален срок на съхранение; този срок за съхранение се определя въз основа на минималния срок на съхранение на всяка съставка.

Член 30

Отмяна

Член 16 от Директива 70/524/ЕИО, директиви 79/373/ЕИО, 80/511/ЕИО, 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО, както и Решение 2004/217/ЕО се отменят, считано от 1 септември 2010 г.

Позоваванията на отменените директиви и на отмененото решение се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат в съответствие с таблицата на съответствието в приложение IX.

Член 31

Санкции

Държавите-членки определят система от санкции, прилагани при нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Държавите-членки уведомяват Комисията за тези разпоредби най-късно до 1 септември 2010 г. и незабавно съобщават за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Член 32

Преходни мерки

1.   Чрез дерогация от член 33, втора алинея фураж, който е пуснат на пазара или е етикетиран в съответствие с директиви 79/373/ЕИО, 82/471/ЕИО, 93/74/ЕИО и 96/25/ЕО преди 1 септември 2010 г., може да продължи да се предлага на пазара до изчерпване на количествата.

2.   Чрез дерогация от член 8, параграф 2 посочените във въпросния член видове фуражи, които вече са били пуснати законно на пазара преди 1 септември 2010 г., могат да се пускат или да продължат да се предлагат на пазара до вземането на решение по заявлението за актуализиране на списъка на предназначенията, посочен в член 10, при условие че заявлението е било подадено преди 1 септември 2010 г.

3.   Чрез дерогация от точка 1 от приложение I към настоящия регламент фуражните суровини могат да бъдат пускани на пазара и да се използват до определянето на конкретното максимално съдържание на химични примеси, получени от техния производствен процес и от технологични спомагателни вещества, при условие че отговарят най-малко на условията, определени в раздел II, част A, точка 1 от приложението към Директива 96/25/ЕО. Въпреки това тази дерогация престава да се прилага на 1 септември 2012 г.

4.   Могат да се приемат мерки с цел улесняване на прехода към прилагането на настоящия регламент. По-конкретно могат да се определят условията, при които фуражите могат да бъдат етикетирани в съответствие с настоящия регламент преди началната дата на неговото прилагане. Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4.

Член 33

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 септември 2010 г.

Членове 31 и 32 обаче се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

E. ERLANDSSON


(1)  ОВ C 77, 31.3.2009 г., стр. 84.

(2)  Становище на Европейския парламент от 5 февруари 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 22 юни 2009 г.

(3)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(5)  ОВ L 92, 7.4.1990 г., стр. 42.

(6)  ОВ L 86, 6.4.1979 г., стр. 30.

(7)  ОВ L 237, 22.9.1993 г., стр. 23.

(8)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 35.

(9)  ОВ L 213, 21.7.1982 г., стр. 8.

(10)  ОВ L 126, 13.5.1983 г., стр. 23.

(11)  ОВ L 126, 21.5.1980 г., стр. 14.

(12)  ОВ L 334, 31.12.1993 г., стр. 17.

(13)  ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 1.

(15)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(16)  ОВ L 67, 5.3.2004 г., стр. 31.

(17)  ОВ L 62, 6.3.2008 г., стр. 9.

(18)  ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 23.

(19)  ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 45.

(20)  ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 10.

(21)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(22)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1.

(23)  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.

(24)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.

(25)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24.

(26)  ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.

(27)  ОВ L 144, 4.6.1997 г., стр. 19.

(28)  ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 1.“;

(29)  ОВ L 229, 1.9.2009 г., стр. 1.“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Технически разпоредби относно примеси, млекозаместители, фуражни суровини за свързване или денатуриране, съдържание на пепел и съдържание на влага, посочени в член 4

1.

В съответствие с добрите производствени практики, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 183/2005, фуражните суровини не съдържат химични примеси, получени от техния производствен процес и от технологични спомагателни вещества, освен ако не е определено конкретно максимално съдържание в каталога, посочен в член 24.

2.

Ботаническата чистота на фуражните суровини не е по-ниска от 95 %, освен ако не е определено друго съдържание в каталога, посочен в член 24. Ботаническите примеси се състоят от примеси на растителни суровини без неблагоприятни въздействия върху животните, например слама и семена от други култивирани видове или плевели. Ботаническите примеси, като остатъци от други маслодайни семена или маслодайни плодове, получени от предишен производствен процес, не трябва да надвишават 0,5 % за всеки вид маслодайно семе или плод.

3.

Съдържанието на желязо в млекозаместителя за телета с живо тегло, по-малко или равно на 70 килограма, е най-малко 30 милиграма на килограм пълноценен фураж при съдържание на влага 12 %.

4.

Когато се използват фуражни суровини за денатуриране или свързване на други фуражни суровини, продуктът все още може да се счита за фуражна суровина. Наименованието, видът и количеството на фуражната суровина, използвана за свързване или денатуриране, се посочва върху етикета. Ако фуражната суровина е свързана с друга фуражна суровина, процентното съдържание на последната не надвишава 3 % от общото тегло.

5.

Съдържанието на пепел, неразтворима в солна киселина, не превишава 2,2 % от сухото вещество. Въпреки това съдържанието от 2,2 % може да бъде превишено за:

фуражни суровини,

комбинирани фуражи, съдържащи разрешени минерални свързващи вещества,

минерален фураж,

комбиниран фураж, съдържащ повече от 50 % странични продукти на ориз или захарно цвекло,

комбиниран фураж, предназначен за отглеждана риба със съдържание на рибното брашно повече от 15 %,

при условие че съдържанието е посочено върху етикета.

6.

Освен ако в приложение V или каталога, посочен в член 24, не е предвидено различно съдържание, съдържанието на влага във фуража трябва да се посочи, ако превишава:

5 % в случай на минерален фураж, несъдържащ органични вещества,

7 % в случай на фуражни млекозаместители и други комбинирани фуражи със съдържание на млечен продукт, превишаващо 40 %,

10 % в случай на минерален фураж, съдържащ органични вещества,

14 % в случай на друг фураж.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Общи разпоредби относно етикетирането, посочено в член 11, параграф 4

1.

Съдържанието или нивата, които са посочени или трябва да бъдат посочени, са свързани с теглото на фуража, освен ако не е предвидено друго.

2.

Цифровото обозначение на датите следва последователността ден, месец и година, като форматът е посочен върху етикета със следното съкращение: „ДД/ММ/ГГ“.

3.

Синонимни изрази в някои езици:

а)

на чешки език обозначението „krmiva“ може да се замени с „produkty ke krmení“, според случая; на немски език обозначението „Einzelfuttermittel“ може да се замени с „Futtermittel-Ausgangserzeugnis“; на гръцки език „πρώτη ύλη ζωοτροφών“ може да се замени с „απλή ζωοτροφή“; а на италиански език „materiа primа per mangimi“ може да се замени с „mangime semplice“;

б)

в обозначението на храни за домашни любимци се допускат следните изрази: на български — „храна“, на испански — „alimento“, на чешки език обозначението „kompletní krmná směs“ може да се замени с „kompletní krmivo“, а обозначението „doplňková krmná směs“ може да се замени с „doplňkové krmivo“, на английски — „pet food“, на италиански — „alimento“, на унгарски — „állateledel“, на нидерландски — „samengesteld voeder“, на полски — „karma“, на словенски — „hrane za hišne živali“, на фински — „lemmikkieläinten ruoka“.

4.

Инструкциите за правилна употреба на допълващ фураж и фуражни суровини, които съдържат добавки, превишаващи фиксираното максимално съдържание, определено за пълноценен фураж, посочват максималното количество:

допълващ фураж и фуражни суровини за едно животно за един ден в грамове или килограми или в единици обем, или

в проценти от дневната дажба, или

на килограм пълноценен фураж или процент на пълноценния фураж,

с цел да се гарантира спазването на съответното максимално съдържание на фуражни добавки в дневната дажба.

5.

Без да се засягат аналитичните методи, по отношение на храните за домашни любимци изразът „суров протеин“ може да се замени с „протеин“, „сурови мазнини“ може да се замени със „съдържание на мазнини“ а „сурова пепел“ може да се замени с „инсинерирани остатъци“ или „неорганична материя“.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на суровините, чието пускане на пазара или употреба при храненето на животни е ограничено или забранено съгласно член 6

 

Глава 1: Забранени суровини

1.

Изпражнения, урина и отделеното съдържание на храносмилателния тракт в резултат на изпразването или отстраняването на храносмилателния тракт, независимо от всякакъв вид обработване или смесване.

2.

Третирана с щавещи вещества одрана кожа, включително и нейните отпадъци.

3.

Семена и други посадъчни растителни материали, които след прибиране на реколтата са били подложени на специфична обработка с продукти за растителна защита с оглед на тяхното предназначение (размножаване), както и всички свързани с тях странични продукти.

4.

Дървесина, включително стърготини или други материали, получени от дърво, които са били обработени с консерванти за дърво, по смисъла на приложение V към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (1).

5.

Всички отпадъци, получени при различните етапи на пречистването на градските, битовите и промишлените отпадъчни води, по смисъла на член 2 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (2), независимо от всякаква допълнителна обработка на тези отпадъци и независимо от произхода на водите.

6.

Твърди градски отпадъци, например битови отпадъци.

7.

Опаковките от използването на продукти от свързаните със селското стопанство отрасли на хранително-вкусовата промишленост или части от тях.

 

Глава 2: Суровини, за които се прилагат ограничения.


(1)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Допустими отклонения при етикетиране на съдържанието на фуражни суровини или комбиниран фураж, посочени в член 11, параграф 5

1.

Допустимите отклонения, определени в настоящото приложение, включват технически и аналитични отклонения. След като аналитичните допустими отклонения, отнасящи се до неточностите в измерването и разликите в процедурите, се определят на общностно равнище, посочените в параграф 2 стойности следва да се адаптират съответно, така че да покрият само техническите допустими отклонения.

2.

Когато се установи, че съставът на фуражната суровина или комбинирания фураж се отклонява от етикетирания състав по начин, който намалява стойността му, са допустими следните отклонения:

а)

за суров протеин, захари, скорбяла и инулин:

3 единици при посочено съдържание от 30 % или повече,

10 % от посоченото съдържание при посочено съдържание от по-малко от 30 %, но не по-малко от 10 %,

1 единица при посочено съдържание от по-малко от 10 %;

б)

за сурови влакнини, сурови мазнини:

2,2 единици при посочено съдържание от 15 % или повече,

15 % от посоченото съдържание при посочено съдържание от по-малко от 15 %, но не по-малко от 5 %,

0,8 единици при посочено съдържание от по-малко от 5 %;

в)

за влага, сурова пепел, пепел, която не се разтваря в солна киселина, и хлориди, означени като NaCl, общо фосфор, натрий, калциев карбонат, калций, магнезий, киселинен индекс и вещество, неразтворимо в петролен етер:

1,5 единици при посочено съдържание (стойности) от 15 % (15) или повече, според случая,

10 % от посоченото съдържание (стойности) при посочено съдържание (стойности) от по-малко от 15 % (15), но не по-малко от 2 % (2), според случая,

0,2 единици при посочено съдържание (стойности) от по-малко от 2 % (2), според случая;

г)

5 % за енергийна стойност и 10 % за протеинова стойност;

д)

за фуражни добавки (1):

10 %, ако посоченото съдържание е 1 000 единици и повече,

100 единици при посочено съдържание от по-малко от 1 000 единици, но не по-малко от 500 единици,

20 % при посочено съдържание от по-малко от 500 единици, но не по-малко от 1 единица,

0,2 единици при посочено съдържание от по-малко от 1 единица, но не по-малко от 0,5 единици,

40 % при посочено съдържание от по-малко от 0,5 единици.

Тези допустими отклонения се прилагат също и за максималните съдържания на фуражните добавки в комбинираните фуражи.

3.

При условие че определеното максимално съдържание на всяка фуражна добавка не е превишено, отклонението от обявеното съдържание може да бъде до три пъти от съответното допустимо отклонение, определено в параграф 2.

4.

За фуражните добавки, които принадлежат към групата на микроорганизмите, приемливата горна граница отговаря на определеното максимално съдържание.


(1)  1 единица в този параграф означава 1 mg, 1 000 IU, 1 × 109 CFU или 100 единици ензимна активност на съответната фуражна добавка.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Задължителна декларация за фуражни суровини, посочена в член 16, параграф 1, буква б)

 

Фуражна суровина, състояща се от

Задължителна декларация за

1.

Зелени фуражи и груби фуражи

Суров протеин, ако е > 10 %

Сурови влакнини

2.

Зърнени култури

 

3.

Продукти и странични продукти от зърнени култури

Скорбяла, ако е > 20 %

Суров протеин, ако е > 10 %

Сурови мазнини, ако са > 5 %

Сурови фибри

4.

Маслодайни семена, маслодайни плодове

 

5.

Продукти и странични продукти от маслодайни семена, маслодайни плодове

Суров протеин, ако е > 10 %

Сурови мазнини, ако са > 5 %

Сурови влакнини

6.

Зеленчукови семена

 

7.

Продукти и странични продукти от зеленчукови семена

Суров протеин, ако е > 10 %

Сурови влакнини

8.

Грудки, корени

 

9.

Продукти и странични продукти от грудки и корени

Скорбяла

Сурови влакнини

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

10.

Продукти и странични продукти от преработвателната промишленост на захарно цвекло

Сурови влакнини, ако са > 15 %

Общо захар, изчислена като захароза

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

11.

Продукти и странични продукти от преработвателната промишленост за захарна тръстика

Сурови влакнини, ако са > 15 %

Общо захар, изчислена като захароза

12.

Други семена и плодове, техни продукти и странични продукти, с изключение на посочените в точки 2—7

Суров протеин

Сурови влакнини

Сурови мазнини, ако са > 10 %

13.

Други растения, техни продукти и странични продукти, с изключение на посочените в точки 8—11

Суров протеин, ако е > 10 %

Сурови влакнини

14.

Млечни продукти и странични продукти

Суров протеин

Влага, ако е > 5 %

Лактоза, ако е > 10 %

15.

Продукти и странични продукти от сухоземни животни

Суров протеин, ако е > 10 %

Сурови мазнини, ако са > 5 %

Влага, ако е > 8 %

16.

Риба, други морски животни, техни продукти и странични продукти

Суров протеин, ако е > 10 %

Сурови мазнини, ако е > 5 %

Влага, ако е > 8 %

17.

Минерали

Калций

Натрий

Фосфор

Други минерали от значение

18.

Разни

Суров протеин, ако е > 10 %

Сурови влакнини

Сурови мазнини, ако са > 10 %

Скорбяла, ако е > 30 %

Общо захар, като захароза, ако е > 10 %

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Данни при етикетиране за фуражни суровини и комбиниран фураж за животни, които се отглеждат за производство на храни

Глава I:   Етикетиране на фуражни добавки, посочено в член 15, буква е) и член 22, параграф 1

1.

Следните добавки се изброяват с тяхното конкретно наименование, определено в съответния правен акт, който разрешава съответната фуражна добавка, добавено количество, идентификационен номер и наименование на функционалната група, съгласно предвиденото в приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003, или категорията, посочена в член 6, параграф 1 от същия регламент:

а)

добавки, за които е определено максимално съдържание за всеки тип целеви вид;

б)

добавки, които принадлежат към категориите „зоотехнически добавки“ и „кокцидиостатици и хистомоностатици“;

в)

добавки, които принадлежат към функционалната група „урея и нейните производни“ от категорията „хранителни добавки“, както е предвидено в приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003.

2.

Наименованието, предвидено в приложимия правен акт за разрешаване на съответната фуражна добавка, и добавеното количество от нея се посочват, ако наличието ѝ е подчертано върху етикета с думи, изображения или графики.

3.

Лицето, което отговаря за етикетирането, посочва на купувача наименованията, идентификационния номер и функционалната група на фуражните добавки, които не са посочени в параграф 1, при поискване от негова страна.

4.

Фуражни добавки, които не са посочени в параграф 1, могат доброволно да се посочат под формата, предвидена в параграф 1, или частично.

5.

Ако сензорна или хранителна фуражна добавка, посочена в приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003, е етикетирана доброволно, се посочва добавеното количество.

6.

Ако дадена добавка принадлежи към повече от една функционална група, трябва да се посочи функционалната група или категорията, която е подходяща за нейната основна функция в конкретния случай.

Глава II:   Етикетиране на аналитични съставки, посочено в член 17, параграф 1, буква е) и член 22, параграф 1

1.

Аналитичните съставки на комбинираните фуражи за животни, които се отглеждат за производство на храни, се етикетират, както следва:

Фураж

Аналитични съставки и съдържание

Целеви вид

Пълноценен фураж

Суров протеин

Всички видове

Сурови влакнини

Всички видове

Сурови мазнини

Всички видове

Сурова пепел

Всички видове

Лизин

Свине и птици

Метионин

Свине и птици

Калций

Всички видове

Натрий

Всички видове

Фосфор

Всички видове

Допълващ фураж — минерален

Лизин

Свине и птици

Метионин

Свине и птици

Калций

Всички видове

Натрий

Всички видове

Фосфор

Всички видове

Магнезий

Преживни животни

Допълващ фураж — друг

Суров протеин

Всички видове

Сурови влакнини

Всички видове

Сурови мазнини

Всички видове

Сурова пепел

Всички видове

Лизин

Свине и птици

Метионин

Свине и птици

Калций ≥ 5 %

Всички видове

Натрий

Всички видове

Фосфор ≥ 2 %

Всички видове

Магнезий ≥ 0,5 %

Преживни животни

2.

Ако са посочени сред аналитичните съставки, аминокиселините, витамините и/или микроелементите се посочват с общото си количество.

3.

Ако енергийната и/или протеиновата стойност са посочени, това се извършва съгласно ЕО метода, ако има такъв, или според официалния национален метод в държавата-членка, където фуражът се пуска на пазара, ако има такъв.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Данни при етикетиране за фуражни суровини и комбиниран фураж за животни, които не се отглеждат за производство на храни

Глава I:   Етикетиране на фуражни добавки, посочено в член 15, буква е) и член 22, параграф 1

1.

Следните добавки се изброяват с тяхното специфично наименование, определено в приложимия правен акт, който разрешава съответната фуражна добавка, и/или техния идентификационен номер, добавено количество и наименование на функционалната група съгласно предвиденото в приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003, или категорията, посочена в член 6, параграф 1 от същия регламент:

а)

добавки, за които е определено максимално съдържание за всеки тип целеви вид;

б)

добавки, които принадлежат към категориите „зоотехнически добавки“ и „кокцидиостатици и хистомоностатици“;

в)

добавки, които принадлежат към функционалната група „урея и нейните производни“ от категорията „хранителни добавки“, както е предвидено в приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003.

2.

Чрез дерогация от параграф 1 за добавките от функционалните групи „консерванти“, „антиоксиданти“ и „оцветители“, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003, може да бъде посочена единствено съответната функционална група.

В този случай лицето, което отговаря за етикетирането, предоставя на купувача информацията съгласно параграф 1 при поискване от негова страна.

3.

Наименованието, определено в приложимия правен акт за разрешаване на съответната фуражна добавка, и добавеното количество от нея се посочват, ако наличието ѝ е подчертано върху етикета с думи, изображения или графики.

4.

Лицето, което отговаря за етикетирането, посочва на купувача наименованията, идентификационния номер и функционалната група на фуражните добавки, които не са посочени в параграф 1, при поискване от негова страна.

5.

Фуражни добавки, които не са посочени в параграф 1, могат доброволно да се посочат под формата, предвидена в параграф 1, или частично.

6.

Ако дадена сензорна или хранителна фуражна добавка, посочена в приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003, е етикетирана доброволно, се посочва добавеното количество.

7.

Ако дадена добавка принадлежи към повече от една функционална група, трябва да се посочи функционалната група или категорията, която е подходяща за нейната основна функция в конкретния случай.

8.

Лицето, което отговаря за етикетирането на фуражите, предоставя на разположение на компетентните органи всяка информация, която се отнася до състава или до посочените свойства на пуснатия на пазара от това лице фураж и която дава възможност за проверка на точността на информацията, посочена на етикета, включително пълната информация за всички използвани добавки.

Глава II:   Етикетиране на аналитични съставки, посочено в член 17, параграф 1, буква е) и член 22, параграф 1

1.

Аналитични съставки на комбинираните фуражи за животни, които не се отглеждат за производство на храни, се етикетират, както следва:

Фураж

Аналитични съставки и съдържание

Целеви вид

Пълноценен фураж

Суров протеин

Котки, кучета и животни с ценна кожа

Сурови влакнини

Котки, кучета и животни с ценна кожа

Сурови мазнини

Котки, кучета и животни с ценна кожа

Сурова пепел

Котки, кучета и животни с ценна кожа

Допълващ фураж — минерален

Калций

Всички видове

Натрий

Всички видове

Фосфор

Всички видове

Допълващ фураж — друг

Суров протеин

Котки, кучета и животни с ценна кожа

Сурови влакнини

Котки, кучета и животни с ценна кожа

Сурови мазнини

Котки, кучета и животни с ценна кожа

Сурова пепел

Котки, кучета и животни с ценна кожа

2.

Ако са посочени сред аналитичните съставки, аминокиселините, витамините и/или микроелементите се посочват с общото си количество.

3.

Ако енергийната и/или протеиновата стойност са обозначени, това обозначаване се извършва съгласно ЕО метода, ако има такъв, или според официалния национален метод в държавата-членка, където фуражът се пуска на пазара, ако има такъв.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Специални разпоредби за етикетирането на фуражи, които не съответстват на изискванията на общностното право, посочени в член 20, параграф 1

1.

Върху етикета на замърсените суровини се посочва „фураж с превишено съдържание на … (посочва(т) се нежеланото(ите) вещество(а) в съответствие с приложение I към Директива 2002/32/ЕО), да се използва само след детоксикация от одобрени предприятия“. Одобрението за тези предприятия е в съответствие с член 10, параграф 2 или 3 от Регламент (ЕО) № 183/2005.

2.

В случай че е планирано замърсяването да се намали или отстрани чрез почистване, допълнителното етикетиране на замърсените суровини гласи „фураж с превишено съдържание на … (посочва(т) се нежеланото(ите) вещество(а) в съответствие с приложение I към Директива 2002/32/ЕО), да се използва като фураж само след съответно почистване“.


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 79/373/ЕИО

Директива 96/25/ЕО

Други актове: директиви 80/511/ЕИО (1), 82/471/ЕИО (2), 93/74/ЕИО (3), 93/113 ЕО (4) или Решение 2004/217/ЕО (5)

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 1

(2), (4): Член 1

(3): Член 4

Член 2

Член 2

Член 2

(2), (3): Член 2

Член 3

Член 4, параграф 1

Член 3

Член 3

(3): Член 1, параграф 2

Член 4, параграф 2

 

Член 4

 

Член 4, параграф 3

Член 5, параграф 1

Член 12

 

(3): Член 10, параграф 2

Член 5, параграф 2

Член 10а, параграф 3

Член 11, буква б)

(2): Член 8

Член 6

Член 7

Член 8

 

 

(3): Член 3

Член 9

 

 

(3): Член 6

Член 10

Член 5д

 

 

Член 11, параграф 1

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 1

(2): Член 5, параграф 2

Член 11, параграф 2

Член 11, параграф 3

Член 5, параграф 6

Член 4 и член 6, параграф 4

 

Член 11, параграф 4

Член 6

Член 4

 

Член 11, параграф 5

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 1

 

Член 12

Член 5д

Член 5, параграф 2

(3): Член 5, параграф 6

Член 13

Член 5, параграф 1, член 11

Член 5, параграф 1, член 9

 

Член 14

Член 5, параграф 1 и параграф 5, буква в)

Член 5, параграф 1

(4): Член 7, параграф 1, буква E и Директива 70/524/ЕИО: член 16

Член 15

 

Член 5, параграф 1, букви в) и г) и член 7

 

Член 16

Член 5, параграф 1, членове 5в и 5г

 

 

Член 17, параграф 1

Член 17, параграф 2

Член 5в, параграф 3

 

 

Член 17, параграф 3

 

 

(3): Член 5, параграфи 1, 4 и 7 и член 6, буква a)

Член 18

Член 19

 

Член 8

 

Член 20

 

Член 6, параграф 1, буква a)

 

Член 21, параграф 1

Член 5, параграф 5, буква г)

 

 

Член 21, параграф 2

 

Член 6, параграф 3, буква a)

 

Член 21, параграф 3

Член 5, параграф 5, буква б)

 

 

Член 21, параграф 4

Член 5, параграф 5, буква a)

 

 

Член 21, параграф 5

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 3, член 6, параграф 1, буква б)

 

Член 21, параграф 6

Член 21, параграф 7

Член 14, буква в)

 

 

Член 21, параграф 8

Член 5, параграф 3, член 5в, параграф 4 и член 5д

Член 5, параграф 2

 

Член 22

Член 4, параграф 1

 

(1): Член 1

Член 23

Член 24

Член 25

Член 26

Член 10

Член 11

 

Член 27

Член 13

Член 13

(2): Член 13 и член 14

(3): Член 9

Член 28

Член 29

Член 30

Член 31

Член 32

Член 33

Приложение, част A, точки 2, 3 и 4

Приложение, част A, раздели II и VI

 

Приложение I

Приложение, част A, точка 1 и член 5, параграф 6

Член 6, параграф 4

 

Приложение II

 

 

(5): Приложение

Приложение III

Приложение, част A, точки 5 и 6

Приложение, част A, раздел VII

 

Приложение IV

 

Приложение, част В

 

Приложение V

Приложение, част Б

 

 

Приложение VI

Приложение, част Б

 

 

Приложение VII


Поправки

1.9.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 229/29


Поправка на Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005

( Официален вестник на Европейския съюз L 211 от 14 август 2009 г. )

На страница 49, в член 32, втората алинея:

вместо:

„Той се прилага от 3 септември 2009 година.“

да се чете:

„Той се прилага от 3 март 2011 г.“.