ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.207.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 207

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
11 август 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 726/2009 на Комисията от 10 август 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 727/2009 на Комисията от 10 август 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

3

 

 

Регламент (ЕО) № 728/2009 на Комисията от 10 август 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 696/2009 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 1 август 2009 година

5

 

*

Регламент (ЕО) № 729/2009 на Комисията от 10 август 2009 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Ciauscolo (ЗГУ))

8

 

*

Регламент (ЕО) № 730/2009 на Комисията от 10 август 2009 година за забрана на риболова на херинга в подучастъци 22—24 в Балтийско море; във води на ЕО от страна на съдове под флага на Полша

10

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2009/606/ЕО

 

*

Решение № 1/2009 на Съвместния комитет ЕО—ЕАСТ за общ транзит от 31 юли 2009 година за изменение на Конвенцията от 20 май 1987 година за общ транзитен режим

12

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета (ОВ L 133, 22.5.2008 г.)

14

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

11.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 207/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 726/2009 НА КОМИСИЯТА

от 10 август 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 11 август 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 август 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MK

29,6

XS

23,3

ZZ

26,5

0707 00 05

MK

27,9

TR

103,3

ZZ

65,6

0709 90 70

TR

105,2

ZZ

105,2

0805 50 10

AR

67,6

NZ

63,1

TR

92,6

UY

61,1

ZA

65,7

ZZ

70,0

0806 10 10

EG

153,7

MA

103,9

TR

142,8

ZA

135,5

ZZ

134,0

0808 10 80

AR

103,9

BR

69,7

CL

82,7

CN

96,2

NZ

85,6

US

85,1

ZA

78,6

ZZ

86,0

0808 20 50

AR

60,7

AU

112,1

CL

101,7

TR

142,1

ZA

88,0

ZZ

100,9

0809 30

TR

134,9

ZZ

134,9

0809 40 05

IL

123,8

ZZ

123,8


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


11.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 207/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 727/2009 НА КОМИСИЯТА

от 10 август 2009 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2008/2009 пазарна година се определя от Регламент (ЕО) № 945/2008 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕО) № 712/2009 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 945/2008, за 2008/2009 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 11 август 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 август 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 258, 26.9.2008 г., стр. 56.

(4)  OB L 204, 6.8.2009 г., стр. 37.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 11 август 2009 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

34,37

0,98

1701 11 90 (1)

34,37

4,59

1701 12 10 (1)

34,37

0,84

1701 12 90 (1)

34,37

4,30

1701 91 00 (2)

37,40

6,53

1701 99 10 (2)

37,40

3,12

1701 99 90 (2)

37,40

3,12

1702 90 95 (3)

0,37

0,30


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


11.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 207/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 728/2009 НА КОМИСИЯТА

от 10 август 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 696/2009 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 1 август 2009 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 август 2009 г., са определени в Регламент (ЕО) № 696/2009 на Комисията (3).

(2)

Тъй като изчислената средна стойност на вносните мита се различава с 5 EUR/t от определеното мито, следва да се извърши съответно индексиране на вносните мита, определени с Регламент (ЕО) № 696/2009.

(3)

Следователно е необходимо Регламент (ЕО) № 696/2009 да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и II към Регламент (ЕО) № 696/2009 се заменят с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 11 август 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 август 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125.

(3)  ОВ L 201, 1.8.2009 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 11 август 2009 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

5,54

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

65,86

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

27,91

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

27,91

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

70,85


(1)  За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

31.7.2009-7.8.2009

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

169,99

96,54

Цена CAF САЩ

162,61

152,61

132,61

71,58

Премия за Залива

16,48

Премия за Големите езера

6,22

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

20,48 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

18,88 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).


11.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 207/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 729/2009 НА КОМИСИЯТА

от 10 август 2009 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Ciauscolo (ЗГУ))

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Ciauscolo“, подадена от Италия, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 август 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 328, 23.12.2008 г., стр. 38.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.2.   Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

ИТАЛИЯ

Ciauscolo (ЗГУ)


11.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 207/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 730/2009 НА КОМИСИЯТА

от 10 август 2009 година

за забрана на риболова на херинга в подучастъци 22—24 в Балтийско море; във води на ЕО от страна на съдове под флага на Полша

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1322/2008 на Съвета от 28 ноември 2008 г. за определяне на възможностите за риболов и съответните условия по отношение на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море за 2009 г. (3), определя квотите за 2009 година.

(2)

Съгласно получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни съдове, плаващи под флага на или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, е изчерпана отпуснатата за 2009 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовът на този рибен запас, както и неговото задържане на борда, трансбордиране и разтоварване на суша,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2009 г. на определената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана към датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни съдове, плаващи под флага на или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, считано от указаната в приложението дата. Забраняват се също и задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените риболовни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 август 2009 година.

За Комисията

Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стp. 59.

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стp. 1.

(3)  ОВ L 345, 23.12.2008 г., стp. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

E2/PL/BS/001

Държава-членка

Полша

Запас

HER/3B23; HER/3C22; HER/3D24

Вид

HER — Херинга (Clupea harengus)

Зона

Балтийско море, подучастъци 22—24 (3BC + 24)

Дата

8 юли 2009 г.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

11.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 207/12


РЕШЕНИЕ № 1/2009 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЕО—ЕАСТ ЗА ОБЩ ТРАНЗИТ

от 31 юли 2009 година

за изменение на Конвенцията от 20 май 1987 година за общ транзитен режим

(2009/606/ЕО)

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ,

като взе предвид Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим (1) (Конвенцията), и по-специално член 15, параграф 3, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Конвенцията определя специфични мерки, по-специално по отношение на гаранциите, които трябва да бъдат представени за стоки с по-висок риск от измама в хода на транзитна операция. Приложение I към допълнение I към Конвенцията съдържа списък на такива стоки.

(2)

Редовното преразглеждане на списъка от приложение I към допълнение I към Конвенцията, провеждано съгласно член 1 от посоченото допълнение въз основа на информация, събирана от договарящите страни, показа, че определени стоки, които фигурират в този списък, вече не се считат за стоки с по-висок риск от измама. Други продукти обаче следва да бъдат добавени към списъка. Следователно е целесъобразно списъкът да бъде съответно коригиран,

РЕШИ:

Член 1

Приложение I към допълнение I към Конвенцията се заменя с текста от приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2009 г.

Съставено в Осло на 31 юли 2009 година.

За Съвместния комитет

Председател

Bjørn RØSE


(1)  ОВ L 226, 13.8.1987 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СТОКИ С ПО-ВИСОК РИСК ОТ ИЗМАМА

(посочени в член 1, параграф 3 от допълнение I)

1

2

3

4

5

Код по ХС

Описание на стоките

Минимални количества

Код чувствителни стоки (1)

Минимален размер на индивидуалната гаранция

0207 12

0207 14

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от позиция 0105, от вида Gallus Domesticus, замразени

3 000 kg

 

1701 11

Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние

7 000 kg

 

1701 12

 

 

 

1701 91

 

 

 

1701 99

 

 

 

2208 20

Ракии, ликьори и други спиртни напитки

5 hl

 

2 500 EUR/hl чист алкохол

2208 30

 

 

 

2208 40

 

 

 

2208 50

 

 

 

2208 60

 

 

 

2208 70

 

 

 

ex ex 2208 90

 

 

1

2402 20

Цигари, съдържащи тютюн

35 000 броя

 

120 EUR/1 000 броя

2403 10

Тютюн за пушене, съдържащ или не заместители на тютюна във всякакво съотношение

35 kg

 


(1)  Когато данните за транзита се обменят посредством електронни методи за обработка на данни и кодът по Хармонизираната система не е достатъчен, за да се идентифицират недвусмислено стоките, описани в колона 2, се използва както кодът за чувствителни стоки, посочен в колона 4, така и кодът по Хармонизираната система, посочен в колона 1.“


Поправки

11.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 207/14


Поправка на Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета

( Официален вестник на Европейския съюз L 133 от 22 май 2008 г. )

На страница 82 в член 27, параграф 1, първа алинея:

вместо:

„1.   Държавите-членки приемат и публикуват преди 12 май 2010 г. …“,

да се чете:

„1.   Държавите-членки приемат и публикуват преди 11 юни 2010 г. …“.

На страница 82 в член 27, параграф 1, втора алинея:

вместо:

„… от 12 май 2010 г.“,

да се чете:

„… от 11 юни 2010 г.“.

На страница 82 в член 27, параграф 2:

вместо:

„2.   На всеки пет години, а за първи път на 12 май 2013 г. …“,

да се чете:

„2.   На всеки пет години, а за първи път на 11 юни 2013 г. …“.

На страница 83 в член 29:

вместо:

„… считано от 12 май 2010 г.“,

да се чете:

„… считано от 11 юни 2010 г.“.