ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.206.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 206

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
8 август 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 723/2009 на Съвета от 25 юни 2009 година относно правната рамка на Общността за консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC)

1

 

 

Регламент (ЕО) № 724/2009 на Комисията от 7 август 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

9

 

*

Регламент (ЕО) № 725/2009 на Комисията от 7 август 2009 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Pan de Cruz de Ciudad Real (ЗГУ))

11

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/603/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 5 август 2009 година относно установяване на изисквания за регистриране на производители на батерии и акумулатори в съответствие с Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 6054)  ( 1 )

13

 

 

2009/604/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 7 август 2009 година относно финансовото участие на Общността за 2009 година в двугодишен пилотен проект в областта на качеството на въздуха в училищата

16

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2009/605/ОВППС на Съвета от 7 август 2009 година за изменение на Съвместно действие 2009/137/ОВППС за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Косово

20

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

8.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 723/2009 НА СЪВЕТА

от 25 юни 2009 година

относно правната рамка на Общността за консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 171 и член 172, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като взе предвид становището на Комитета на регионите (3),

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 171 от Договора Общността може да създава съвместни предприятия или всякакви други структури, необходими за ефективното осъществяване на програмите на Общността в областта на научните изследвания, технологичното развитие и демонстрационните дейности.

(2)

Подкрепата и развитието на научноизследователски инфраструктури е текуща цел на Общността, както е отразено в Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (4) и особено в Решение 2006/974/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специалната програма „Капацитети“ (5).

(3)

Докато традиционната подкрепа за използването и развитието на европейски научноизследователски инфраструктури основно е под формата на безвъзмездни средства за установени научноизследователски инфраструктури в държавите-членки, в последните години стана очевидна необходимостта от допълнителни усилия за стимулиране на развитието на нови структури чрез изготвяне на подходяща правна рамка, която следва да улеснява установяването и експлоатацията им на общностно равнище.

(4)

Тази необходимост бе изразена много пъти, както на политическо ниво от държавите-членки и институциите на Общността, така и от различни действащи лица в рамките на европейската научноизследователска общност, като предприятия, научноизследователски центрове и университети, и по-специално Европейския форум за стратегии за научноизследователски инфраструктури (ESFRI).

(5)

Въпреки че централната роля, която имат научноизследователските инфраструктури от световна класа, за постигане на целите на Общността в областта на научните изследвания и технологичното развитие, посочени в член 163 от Договора, е по този начин отдавна призната в рамковите програми на Общността за научни изследвания и технологично развитие, правилата за управление на установяването, финансирането и експлоатацията на тези структури са все още фрагментирани и разделени по региони. Предвид факта, че европейските научноизследователски инфраструктури се конкурират с тези на световните партньори на Общността, които инвестират и ще инвестират усилено в модерни широкомащабни научноизследователски инфраструктури, както и предвид това, че тези инфраструктури стават все по-сложни и скъпи, като често пъти не са по възможностите на отделна държава-членка или дори континент, сега е необходимо да се използва и развие целият потенциал на член 171 от Договора, като се създаде рамка, съдържаща процедурите и условията за създаване и експлоатация на европейски научноизследователски инфраструктури на ниво Общност, необходими за ефикасното изпълнение на програмите на Общността в областта на научните изследвания и технологичното развитие. Тази нова правна рамка би допълнила другите съществуващи правни форми в националното, международното или общностното законодателство.

(6)

За разлика от съвместните технологични инициативи (СТИ), учредени като съвместни предприятия, на които Общността е член и за които прави финансови вноски, консорциумът за европейска научноизследователска инфраструктура (наричан по-долу „ERIC“) не следва да бъде възприеман като орган на Общността по смисъла на член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (6) (Финансовия регламент), а като правен субект, на който Общността не е непременно член и на който тя не изпраща финансови вноски по смисъла на член 108, параграф 2, буква е) от Финансовия регламент.

(7)

Предвид тясното сътрудничество между държавите-членки и Общността при изготвянето на програми и изпълнението на съответните им научноизследователски дейности, така че да се допълват взаимно, както е посочено в членове 164 и 165 от Договора, следва заинтересованите държави-членки да бъдат тези, които сами или съвместно с други квалифицирани субекти определят нуждите си от установяване на научноизследователски инфраструктури в този правен формат въз основа на своите дейности по научни изследвания и технологично развитие и въз основа на изискванията на Общността. Поради същите причини членството в ERIC следва да бъде отворено за заинтересованите държави-членки с възможно участие на изпълняващи условията държави, свързани с Рамковата програма на Общността за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (наричани по-долу „асоциирани държави“) и на трети държави, както и на специализирани междуправителствени организации. В допълнение към пълноправно членство държавите-членки следва да могат да бъдат наблюдатели на даден ERIC при условията, определени в неговия устав.

(8)

ERIC, създаден съгласно настоящия регламент, следва да има за основна задача установяването и експлоатацията на научноизследователска инфраструктура на неикономическа основа и голямата част от неговите ресурси следва да бъдат предназначени за изпълнението на тази основна задача. С цел насърчаване на иновациите, знанието и трансфера на технологии на ERIC следва да се позволи да извършва някои ограничени икономически дейности, при условие че те са тясно свързани с основната му задача и не застрашават постигането ѝ. Установяването на научноизследователски инфраструктури като ERIC не изключва такива инфраструктури от общоевропейски интерес, притежаващи друга правна форма, да могат да бъдат наравно признати за оказващи принос за напредъка на европейските научни изследвания, включително за изпълнението на пътната карта, разработена от Европейския форум за стратегии за научноизследователски инфраструктури (ESFRI). Комисията следва да осигури членовете на ESFRI и другите заинтересовани страни да бъдат информирани за тези алтернативни правни форми.

(9)

Научноизследователските инфраструктури следва да спомогнат за запазването на високото качество на научните изследвания в Общността и на конкурентоспособността на икономиката на Общността въз основа на средносрочни до дългосрочни прогнози чрез ефикасна подкрепа на европейските научноизследователски дейности. За да се постигне това, те следва да бъдат реално отворени за широката европейска научноизследователска общност в съответствие с правилата, установени в уставите им, и следва да са изградени с целта за усъвършенстване на европейските научни възможности, така че да надминат днешното състояние, и по този начин следва да допринесат за развитието на европейското научноизследователско пространство.

(10)

За да се позволи установяването на ефикасна процедура за създаване на ERIC, е необходимо субектите, желаещи да създадат ERIC, да подадат заявление до Комисията, която следва да прецени с помощта на независими експерти, което може да включва ESFRI, дали предложената научноизследователска инфраструктура съответства на настоящия регламент. Подобно заявление следва да съдържа декларация на приемащата държава-членка, че тя признава ERIC за международен орган или организация за целите на прилагането на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (7) и Директива 92/12/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 година относно общия режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и мониторинга на такива продукти (8), от самото му създаване. ERIC следва също да може да се освобождава от определени задължения като международна организация за целите на прилагането на Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (9), в съответствие с правилата за държавните помощи.

(11)

От съображения за прозрачност решението за създаване на ERIC следва да се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. От същите съображения към такива решения следва да бъдат приложени съществените елементи от устава на ERIC.

(12)

За да изпълнява задачите си по най-ефикасния начин, ERIC следва да притежава правосубектност и пълна юридическа правоспособност от деня на влизане в сила на решението за създаването му. За да се определи приложимото право, ERIC следва да има седалище по устав на територията на член на същия ERIC, който е държава-членка или асоциирана държава.

(13)

Най-малко три държави-членки следва да членуват в ERIC, а сред членовете могат да бъдат асоциирани държави и други трети държави, различни от асоциираните държави, които изпълняват условията, както и специализирани междуправителствени организации.

(14)

В съответствие с общностното измерение на регламент, държавите-членки следва заедно да разполагат с мнозинството от гласовете в събранието на членовете на ERIC.

(15)

За прилагането на настоящата рамка следва в устава да бъдат предвидени по-подробни разпоредби, въз основа на които Комисията следва да проучи съответствието на дадено заявление с установената в настоящия регламент рамка.

(16)

Необходимо е да се гарантира, че от една страна ERIC притежава необходимата гъвкавост, за да измени устава си, и че от друга страна, Общността, която създава ERIC, запазва контрол над някои съществени елементи. Ако изменение засяга съществен въпрос от устава, приложено към решението за създаване на ERIC, това изменение, преди да породи действие, следва да бъде одобрено с решение на Комисията, взето при следване на същата процедура като при създаването на ERIC. Комисията следва да се уведомява за всяко друго изменение и да има възможност да му се противопостави, ако сметне, че изменението противоречи на настоящия регламент.

(17)

За ERIC е необходимо да се снабди със собствени органи за ефективното управление на дейностите си. В устава следва да се определи начинът, по който тези органи представляват юридически ERIC.

(18)

Необходимо е ERIC да извършва дейностите си в съответствие със солидни бюджетни принципи за упражняване на финансовата си отговорност.

(19)

Финансиране на ERIC от Общността може да се предоставя в съответствие с дял VI от Финансовия регламент. Финансиране в рамките на политиката на сближаване също следва да бъде възможно съгласно съответното законодателство на Общността.

(20)

За да изпълнява задачите си по най-ефикасния начин и като логическо следствие от правосубектността си, ERIC следва да бъде отговорен за дълговете си. За да се позволи на членовете да намерят подходящи решения по отношение на отговорността си, следва в устава да се предостави възможност за различни режими на отговорност, които да надхвърлят отговорността, ограничена до вноските на членовете.

(21)

Тъй като ERIC се установява в съответствие с правото на Общността, той следва да бъде регулиран от това право, наред с правото на държавата, в която се намира седалището му по устав. ERIC обаче може да извършва дейността си в друга държава. Правото на въпросната държава следва да се прилага по отношение на определени въпроси, определени в устава на ERIC. Освен това ERIC следва да се управлява в съответствие с правилата за прилагане, съответстващи на устава.

(22)

Държавите-членки са свободни да прилагат или приемат всякакви законови, подзаконови или административни разпоредби, при условие че не са в противоречие с приложното поле или целите на настоящия регламент.

(23)

За да гарантира достатъчен контрол на спазването на настоящия регламент, ERIC следва да представи на Комисията и на съответните публични органи годишния си доклад и цялата информация за обстоятелства, заплашващи да попречат сериозно на изпълнението на неговите задачи. Ако Комисията получи сведения чрез годишния доклад или по друг начин, че ERIC нарушава сериозно настоящия регламент или друго приложимо законодателство, тя следва да изиска обяснения и/или действия от ERIC и/или неговите членове. В изключителни случаи и ако не бъде предприето действие за поправяне на нарушението, Комисията би могла да отмени решението за създаване на ERIC, като по този начин довежда до ликвидацията на ERIC.

(24)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно установяването на рамка за европейските научноизследователски инфраструктури между държавите-членки, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки в рамките на националните им конституционни системи, поради транснационалната същност на проблема, и поради това може да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(25)

Тъй като настоящият регламент се създава главно с оглед ефективното изпълнение на програмите на Общността за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности и тъй като необходимите за прилагането му мерки са по същество мерки за управление, последните следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по управление, предвидена в член 4 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г., за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (10),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент създава правна рамка, установяваща изискванията и процедурите, които следва да се спазят при създаването на консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (наричан по-долу „ERIC“), както и последиците от създаването му.

Член 2

Определения

За целите на прилагането на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

Терминът „научноизследователска инфраструктура“ означава съоръжения, ресурси и свързани с тях услуги, използвани от научната общност за провеждане на научни изследвания на високо ниво в съответните области и обхваща значително научно оборудване или набори от инструменти; ресурси, основани на знанието, като колекции, архиви или структурирана научна информация; инфраструктурите, базирани на информационни и телекомуникационни технологии, като мрежи тип Grid, компютърна техника, софтуер и средства за комуникация, както и всички останали средства, позволяващи постижения на най-високо ниво. Тези инфраструктури могат да бъдат съсредоточени в един обект или „разпръснати“ (организирана мрежа от ресурси);

б)

„Трета държава“ означава държава, която не е държава-членка на Европейския съюз;

в)

„Асоциирана държава“ означава трета държава, страна по международен договор с Общността, въз основа на който тя плаща финансова вноска за всички или за част от програмите на Общността за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности.

Член 3

Задача и други дейности

1.   Основната задача на ERIC е да създаде и експлоатира научноизследователска инфраструктура.

2.   ERIC изпълнява основната си задача с нестопанска цел. Въпреки това той може да извършва ограничени икономически дейности, при условие че те са тясно свързани с основната му задача и не застрашават постигането ѝ.

3.   ERIC отчита отделно разходите и приходите от икономическите си дейности и фактурира тези дейности въз основа на пазарната цена или ако това не може да бъде установено, въз основа на пълните разходи, към които е добавена разумна надбавка.

Член 4

Изисквания по отношение на инфраструктурата

Научноизследователската инфраструктура, която предстои да бъде създадена от ERIC, отговаря на следните изисквания:

а)

необходима е за осъществяването на европейски научноизследователски програми и проекти, включително за ефикасното изпълнение на програмите на Общността за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности;

б)

представлява добавена стойност по отношение на укрепването и структурирането на европейското научноизследователско пространство (ERA) и значително подобрение в съответните научни и технологични области в международен мащаб;

в)

предоставя ефективен достъп, при спазване на правилата, определени в устава, на европейската научноизследователска общност, състояща се от изследователи от държавите-членки и от асоциираните държави;

г)

спомага за мобилността на знанието и/или на изследователите в европейското научноизследователско пространство и засилва използването на интелектуалния потенциал в цяла Европа; и

д)

допринася за разпространяване и оптимизиране на резултатите от дейностите на Общността в областта на научните изследвания, технологичното развитие и демонстрационните дейности.

Член 5

Заявление за създаване на ERIC

1.   Субектите, които желаят да създадат ERIC (наричани по-долу „заявители“), подават заявление до Комисията. Заявлението се подава писмено на един от официалните езици на институциите на Съюза и съдържа следното:

а)

искане към Комисията за създаване на ERIC;

б)

предложение за устав на ERIC, посочен в член 10;

в)

техническо и научно описание на научноизследователската инфраструктура, която предстои да бъде създадена и експлоатирана от ERIC, в което се засягат по-специално изискванията, посочени в член 4;

г)

декларация на приемащата държава-членка, че тя признава ERIC за международен орган по смисъла на член 143, буква ж) и член 151, параграф 1, буква б) от Директива 2006/112/ЕО и за международна организация по смисъла на член 23, параграф 1, второ тире от Директива 92/12/ЕИО, от самото му създаване. Ограниченията и условията на предвидените в тези разпоредби освобождавания се определят в споразумение, сключено от членовете на ERIC.

2.   Комисията оценява заявлението според изискванията, определени от настоящия регламент. По време на оценката тя трябва да поиска мненията на независими експерти, по-специално от предвидената сфера на дейност на ERIC. Резултатът от тази оценка се съобщава на заявителите, които се приканват при необходимост да допълнят или изменят заявлението си.

Член 6

Решение относно заявлението

(1)   Като взема предвид резултатите от оценката, посочена в член 5, параграф 2, и в съответствие с процедурата, посочена в член 20, Комисията:

а)

приема решение за създаване на ERIC, след като се е уверила, че изискванията по настоящия регламент са спазени; или

б)

отхвърля искането, ако прецени, че изискванията по настоящия регламент не са спазени, включително при липса на декларацията, посочена в член 5, параграф 1, буква г).

2.   Заявителите се уведомяват за решението относно заявлението. В случай на отказ решението се пояснява на заявителите с ясни и точни аргументи.

Решението за създаване на ERIC също се публикува в серия L на Официален вестник на Европейския съюз.

3.   Съществените елементи от устава, посочени в член 10, букви б)—е) и буква ж), подточки i)—vi), съдържащи се в заявлението, се прилагат към решението за създаване на ERIC.

Член 7

Статут на ERIC

1.   ERIC притежава юридическа правосубектност от датата на пораждане на действие на решението за неговото създаване.

2.   Във всяка държава-членка ERIC се ползва с пълната юридическа правоспособност, предоставяна на юридическите лица съгласно националното законодателство. Той може по-специално да придобива, притежава и да се разпорежда с движима, недвижима и интелектуална собственост, да сключва договори и да бъде страна в съдебно производство.

3.   ERIC е международна организация по смисъла на член 15, буква в) от Директива 2004/18/ЕО.

Член 8

Седалище и наименование

1.   ERIC разполага със седалище по устав, разположено на територията на негов член, който е държава-членка на ЕС или асоциирана държава.

2.   Наименованието на ERIC съдържа съкращението „ERIC“.

Член 9

Критерии за членство

1.   Следните субекти могат да станат членове на даден ERIC:

а)

държавите-членки;

б)

асоциираните държави;

в)

трети държави, различни от асоциираните държави;

г)

междуправителствените организации.

2.   ERIC има за членове най-малко три държави-членки. По всяко време към даден ERIC могат да се присъединят като членове още държави-членки, при справедливи и разумни условия, уточнени в устава, и като наблюдатели без право на глас при условия, уточнени в устава. Други асоциирани държави и трети държави, различни от асоциираните държави, както и междуправителствени организации, могат също да станат членове на даден ERIC, ако е налице съгласието на общото събрание на членовете, посочено в член 12, буква а) в съответствие с предвидените в устава условия и процедури за промяна в членството.

3.   Държавите-членки притежават заедно мнозинството от гласовете в общото събрание на членовете.

4.   Всяка държава-членка, асоциирана държава или трета държава може да бъде представлявана от един или повече публичноправни субекти, включително региони, или частноправни субекти със задължение за предоставяне на обществена услуга, при упражняването на изрично посочени права и изпълнението на изрично посочени задължения като член на ERIC.

5.   Асоциираните държави, третите държави и междуправителствените организации, които искат да създадат ERIC или да кандидатстват за членство в него, признават, че той притежава юридическа правосубектност и правоспособност в съответствие с член 7, параграфи 1 и 2 и се подчинява на правилата, определени в изпълнение на член 15.

6.   Асоциираните държави и третите държави, които искат да създадат или да кандидатстват за членство в даден ERIC, третират последния съгласно разпоредбите на член 5, параграф 1, буква г) и член 7, параграф 3.

Член 10

Устав

Уставът на ERIC съдържа най-малко следното:

а)

списък на членовете, наблюдателите, и когато е приложимо, на субектите, които представляват членовете, както и условията и процедурите за промени в членството и представителството в него в съответствие с член 9;

б)

задачите и дейността на ERIC;

в)

седалището по устав в съответствие с член 8, параграф 1;

г)

наименованието на ERIC в съответствие с член 8, параграф 2;

д)

срокът на действие и процедурата за ликвидация на ERIC в съответствие с член 16;

е)

режим на отговорност съгласно член 14, параграф 2;

ж)

основни принципи, които включват:

i)

политиката на достъп за потребителите,

ii)

политиката на научно оценяване,

iii)

политиката на разпространяване,

iv)

политиката в областта на правата върху интелектуалната собственост,

v)

политиката на заетост, включително относно равните възможности,

vi)

политиката на възлагане на обществени поръчки при спазване на принципите на прозрачност, недискриминация и конкуренция;

vii)

извеждане от експлоатация на съоръженията, ако е уместно;

viii)

политиката относно данните;

з)

правата и задълженията на членовете, включително задължението за вноски за балансиран бюджет и право на глас;

и)

органите на ERIC, тяхната роля, отговорности, начина на формирането им и процедурите на вземане на решение, особено що се отнася до промяната на устава в съответствие с членове 11 и 12;

й)

работен(тни) език(ци);

к)

препратки към правилата за прилагане на устава.

Уставът е публично достъпен на уебсайта на ERIC, както и в седалището му по устав.

Член 11

Изменения на устава

1.   Всяко изменение на устава по отношение на въпросите, посочени в член 10, букви б)—е) или буква ж), подточки i)—vi), се представя от ERIC на Комисията за одобрение. Такова изменение не поражда действие преди влизането в сила на решението за даване на одобрение. Комисията прилага член 5, параграф 2 и член 6 mutatis mutandis.

2.   Всяко изменение на устава, различно от посоченото в параграф 1, се представя на Комисията от ERIC в срок от 10 дни след приемането му.

3.   В срок от 60 дни след представянето му Комисията може да повдигне възражение срещу такова изменение, като изложи причините, поради които изменението не отговаря на изискванията на настоящия регламент.

4.   Изменението не поражда действие преди да е изтекъл или преди Комисията да се е отказала от срок за повдигане на възражение или преди да е било оттеглено повдигнато възражение.

5.   Заявлението за изменение съдържа следното:

а)

текста на предложеното или, ако е уместно, приетото изменение, включително датата, на която влиза в сила;

б)

изменената консолидирана версия на устава.

Член 12

Организация на ERIC

Уставът предвижда най-малко следните органи със следната компетентност:

а)

общо събрание на членовете, което е органът с пълни правомощия за вземане на решения, включително за приемане на бюджета;

б)

директор или управителен съвет, назначен от общото събрание на членовете, като изпълнителен орган и представител на ERIC.

В устава се уточнява начинът, по който членовете на управителния съвет представляват ERIC.

Член 13

Бюджетни принципи, отчет и одит

1.   Всички приходни и разходни пера на ERIC се включват в предварителните оценки, които се изготвят за всяка финансова година и се посочват в бюджета. Приходите и разходите, отразени в бюджета, са балансирани.

2.   Членовете на ERIC вземат мерки бюджетните кредити да се използват в съответствие с принципите на доброто финансово управление.

3.   Бюджетът се съставя и изпълнява, като отчетите се представят при спазване на принципа на прозрачността.

4.   Към отчетите на ERIC се прилага доклад за бюджетното и финансовото управление за финансовата година.

5.   ERIC се подчинява на изискванията на приложимото законодателство по отношение на подготовката, съставянето, одита и публикуването на отчетите.

Член 14

Отговорност и застраховане

1.   ERIC носи отговорност за дълговете си.

2.   Финансовата отговорност на членовете на ERIC за дълговете му се ограничава до съответните им вноски. Членовете могат да посочат в устава, че ще поемат точно определена отговорност, надхвърляща съответните им вноски, или неограничена отговорност.

3.   В случай че финансовата отговорност на членовете не е неограничена, ERIC сключва застраховки, подходящи за покриване на рисковете, свързани със създаването и функционирането на инфраструктурата.

4.   Общността не е отговорна за дълговете на ERIC.

Член 15

Приложимо право и компетентна юрисдикция

1.   Създаването и вътрешната уредба на ERIC се уреждат от:

а)

общностното право, по-специално настоящия регламент и решенията, посочени в член 6, параграф 1, буква а) и в член 11, параграф 1;

б)

правото на държавата, в която се намира седалището по устав на ERIC, в случаите, когато въпросите не се уреждат или се уреждат само частично от актовете, посочени в буква а);

в)

устава и правилата за прилагането му.

2.   Съдът на Европейските общности е компетентен по съдебните споровете между членовете по отношение на ERIC, между членовете и ERIC, както и по всички съдебни спорове, по които Общността е страна.

3.   При споровете между ERIC и трети страни се прилага законодателството на Общността за компетентната юрисдикция. В случаите, които не са обхванати от общностното законодателство, компетентната юрисдикция за решаване на споровете се определя от законодателството на държавата, в която се намира седалището по устав на ERIC.

Член 16

Ликвидация и несъстоятелност

1.   В устава се определя процедурата, която се прилага при ликвидация на ERIC след решение на общото събрание на членовете. Ликвидацията може да включва прехвърляне на дейности към друго юридическо лице.

2.   ERIC уведомява Комисията за решението за ликвидация без необосновано забавяне и при всички случаи в срок от 10 дни след приемане на решението от общото събрание на членовете. Комисията публикува подходящо обявление в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

3.   ERIC уведомява Комисията за приключване на процедурата по ликвидация без необосновано забавяне и при всички случаи в срок от 10 дни след въпросното приключване. Комисията публикува подходящо обявление в серия С на Официален вестник на Европейския съюз. ERIC престава да съществува в деня на публикуване на обявлението.

4.   По всяко време, в случай че не е в състояние да изплаща задълженията си, ERIC уведомява незабавно Комисията за това. Комисията публикува подходящо обявление в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Член 17

Докладване и контрол

1.   ERIC изготвя годишен доклад за дейностите, в който по специално се отчитат научните, оперативните и финансовите аспекти на дейностите му, посочени в член 3. Този доклад трябва да бъде одобрен от общото събрание на членовете и изпратен на Комисията, както и на съответните публични органи, в срок от шест месеца след края на съответната финансова година. Този доклад се прави обществено достъпен.

2.   ERIC и съответните държави-членки уведомяват Комисията за всички обстоятелства, които сериозно застрашават изпълнението на задачите на ERIC или го възпрепятстват да изпълни условията, определени в рамките на настоящия регламент.

3.   Ако Комисията има основания да подозира, че ERIC нарушава сериозно настоящия регламент, приетите въз основа на него решения или друго приложимо право, тя изисква обяснения от ERIC и/или членовете му.

4.   Ако Комисията, след като е предоставила на ERIC и/или на членовете му разумен срок да предоставят съображенията си, стигне до заключението, че ERIC нарушава сериозно настоящия регламент, приетите въз основа на него решения или друго приложимо право, тя може да предложи на ERIC и членовете му действие за поправяне на нарушението.

5.   Ако не бъде предприето никакво действие за поправяне на нарушението, Комисията може да отмени решението за създаване на ERIC в съответствие с процедурата, посочена в член 20. Това решение се съобщава на ERIC и се публикува в серия L на Официален вестник на Европейския съюз. То води до ликвидацията на ERIC.

Член 18

Разпоредби по целесъобразност

Държавите-членки приемат по необходимите мерки, за осигуряване на ефективното прилагане на настоящия регламент.

Член 19

Доклад и преразглеждане

Не по-късно от 27 юли 2014 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането му и при необходимост предложения за изменения.

Член 20

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от управителен комитет.

2.   При позоваване на настоящия член се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Периодът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на два месеца.

Член 21

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 25 юни 2009 година.

За Съвета

Председател

L. MIKO


(1)  Становище от 19.2.2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 14.1.2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ C 76, 31.3.2009 г., стр. 6.

(4)  ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 54, 22.2.2007 г., стр. 101.

(6)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.

(10)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


8.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 724/2009 НА КОМИСИЯТА

от 7 август 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 8 август 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 август 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MK

29,6

XS

23,3

ZZ

26,5

0707 00 05

MK

25,2

TR

103,3

ZZ

64,3

0709 90 70

TR

103,3

ZZ

103,3

0805 50 10

AR

63,9

TR

92,6

UY

61,1

ZA

67,6

ZZ

71,3

0806 10 10

EG

153,7

MA

103,9

TR

143,0

ZA

127,8

ZZ

132,1

0808 10 80

AR

90,8

BR

67,5

CL

81,0

CN

96,2

NZ

86,6

US

85,7

ZA

79,6

ZZ

83,9

0808 20 50

AR

131,4

AU

112,1

CL

101,7

TR

146,6

ZA

90,8

ZZ

116,5

0809 20 95

CA

365,6

TR

275,1

US

335,1

ZZ

325,3

0809 30

TR

144,2

ZZ

144,2

0809 40 05

IL

138,0

ZZ

138,0


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


8.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 725/2009 НА КОМИСИЯТА

от 7 август 2009 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Pan de Cruz de Ciudad Real (ЗГУ))

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Pan de Cruz de Ciudad Real“, подадена от Испания, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 август 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 324, 19.12.2008 г., стр. 26.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Хранителни продукти, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 510/2006:

Клас 2.4.   Хляб, тестени изделия, сладкарски и захарни изделия

ИСПАНИЯ

Pan de Cruz de Ciudad Real (ЗГУ)


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

8.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/13


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 5 август 2009 година

относно установяване на изисквания за регистриране на производители на батерии и акумулатори в съответствие с Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2009) 6054)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/603/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО (1), и по-специално член 17 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2006/66/ЕО се изисква производителите на батерии и акумулатори да се регистрират. С оглед избягване на излишната административна тежест за тези производители е необходимо установяването на процедурни изисквания, приложими на равнище Общност.

(2)

Уместно е да се уточнят изискуемите от производителите на батерии и акумулатори сведения при заявката им за регистрация, като се избегне всякакво припокриване с изисквания, свързани с други регистрационни процедури.

(3)

С оглед избягване на излишната административна тежест за заинтересованите производители всички регистрационни такси следва да бъдат съответстващи и основаващи се на съответните разходи.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, учреден по член 18, параграф 1 от Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изисквания за регистрация

Регистрирането на производителите на батерии и акумулатори се извършва на хартиен носител или по електронен път от националните власти или овластени от съответната държава-членка национални организации за отговорност на производителите, наричани оттук нататък „регистриращи органи“.

Регистрационната процедура може да бъде част от друга процедура по регистрация на производител.

Производителите на батерии и акумулатори се регистрират само веднъж в държавата-членка, на чийто пазар за първи път комерсиализират професионално батерии и акумулатори, като при регистрацията им се предоставя регистрационен номер.

Член 2

Изискуеми от производителите сведения

Производителите на батерии и акумулатори предоставят на регистриращите органи посочените в приложението сведения.

За целите на посочената в член 1, втора алинея регистрация производителите на батерии и акумулатори не са задължени да предоставят други сведения, освен посочените в приложението.

Член 3

Регистрационни такси

Регистриращите органи могат да налагат регистрационни такси, при условие че последните са основаващи се на разходите и пропорционални.

Регистриращите органи, които налагат регистрационни такси, уведомяват компетентните национални органи за методологията при изчисляването им.

Член 4

Промяна на регистрационните данни

Държавите-членки гарантират, че при промяна в предоставените в съответствие с приложението към настоящото решение данни, производителите уведомяват съответните регистриращи органи за това в едномесечен срок от въвеждането на промяната.

Член 5

Отписване

Когато производител престане да бъде такъв в държава-членка, той се отписва, като уведомява за това съответния регистриращ орган.

Член 6

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 5 август 2009 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 266, 26.9.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗИСКУЕМИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА СВЕДЕНИЯ

1.

Име на производителя и ако е приложимо — търговски марки, които той използва при дейността си в държавата-членка.

2.

Адрес(и) на производителя: пощенски код и населено място, име и номер на улица, държава, адрес на сайта, лице за контакт, телефон, факс и електронна поща (ако има такава).

3.

Индикация на вида комерсиализирани от производителя батерии и акумулатори: преносими батерии и акумулатори, батерии и акумулатори с промишлено предназначение или батерии и акумулатори за автомобилния транспорт.

4.

Сведения за начина, по който производителят изпълнява задълженията си: чрез колективна или индивидуална схема.

5.

Дата на заявлението за регистрация.

6.

Национален идентификационен код на производителя, както и негов европейски или национален данъчен номер (по избор).

7.

Декларация, удостоверяваща верността на предоставените сведения.


8.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/16


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 7 август 2009 година

относно финансовото участие на Общността за 2009 година в двугодишен пилотен проект в областта на качеството на въздуха в училищата

(2009/604/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (1), и по-специално член 49, параграф 6, букви а) и б), и член 75, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (2), и по-специално член 90 от него,

като има предвид, че:

(1)

Общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г. съдържа бюджетен ред 17 03 09 — пилотен проект за „Комплексно изследване на здравето, околната среда, транспорта и изменението на климата — подобряване на качеството на атмосферния въздух и въздуха в помещенията“.

(2)

Съгласно член 49, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 (наричан по-долу „Финансовият регламент“), преди да се даде възможност за усвояване на бюджетните кредити, записани в бюджета за която и да е област на дейности на Общностите или на Европейския съюз, първо следва да се приеме основен акт.

(3)

Съгласно член 49, параграф 6, букви а) и б) от Финансовия регламент, чрез дерогация от член 49, параграф 1, бюджетните кредити за пилотни схеми с експериментален характер, предназначени за изпитване на възможността за осъществяване на определена дейност и нейната целесъобразност, както и бюджетни кредити за подготвителни дейности в областта на прилагането на Договора за ЕО, предназначени за подготовка на предложения с оглед приемане на бъдещи дейности, могат да бъдат изпълнявани без основен акт, при условие че дейностите, за чието финансиране са предназначени, са от компетентността на Общностите или на Европейския съюз.

(4)

Съгласно член 75, параграф 2 от финансовия регламент поемането на разходите трябва да се предхожда от решение за финансиране, прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия.

(5)

Съгласно член 90, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 (по-долу наричан „подробни правила за прилагането на Финансовия регламент“), когато отпускането на съответните кредити е предвидено в годишна работна програма, създаваща достатъчно подробна рамка, тази работна програма се приема за решение за финансиране на съответните субсидии и договори за обществени поръчки.

(6)

Бюджетният орган определи специално финансиране в бюджета на ЕС за 2009 г., а именно в бюджетния ред 17 03 09 за пилотен проект за „Комплексно изследване на здравето, околната среда, транспорта и изменението на климата — подобряване на качеството на атмосферния въздух и въздуха в помещенията“.

(7)

Подходящо е да се приеме годишната работна програма за пилотния проект за Комплексното изследване на здравето, околната среда, транспорта и изменението на климата — подобряване на качеството на атмосферния въздух и въздуха в помещенията, с което ще бъде взето решението за финансиране на посочения проект по смисъла на член 75 от Финансовия регламент и член 90 от подробните правила за прилагането на Финансовия регламент,

РЕШИ:

Член 1

Работната програма, посочена в приложението, е одобрена и се финансира чрез бюджетен ред 17 03 09 от общия бюджет на Европейския съюз за 2009 г. с максимален размер до 4 000 000 EUR.

Член 2

Настоящото решение е решение за финансиране по смисъла на член 75 от Финансовия регламент и член 90 от подробните правила за прилагането на Финансовия регламент.

За прилагането на настоящото решение отговаря генералният директор на ГД „Здравеопазване и потребители“.

Съставено в Брюксел на 7 август 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пилотен проект за „Комплексно изследване на здравето, околната среда, транспорта и изменението на климата — подобряване на качеството на атмосферния въздух и въздуха в помещенията“ (бюджетен ред 17 03 09)

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.   Бюджетен ред: 17 03 09

1.2.   Основен акт

Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 година относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (1), последно изменен с Регламент № 1525/2007 (2).

1.3.   Общи цели на пилотния проект

Бюджетният орган предостави на Комисията бюджетен кредит за финансиране на пилотен проект, който има за цел да разшири познанията ни за качеството на въздуха в училищата и детските заведения.

На качеството на въздуха в помещенията е обръщано досега по-малко внимание, като са провеждани по-малко изследвания, отколкото на качеството на атмосферния въздух, въпреки че научните изследвания в тази област в някои случаи са приложими и към качеството на въздуха в помещенията. Освен това е налична пълна законодателна рамка по отношение на атмосферния въздух, докато законодателството по отношение на въздуха в помещенията е съставено от различни отделни инициативи и части от други законодателни документи. Нещо повече — качеството на въздуха в помещенията в училищата е било още по-малко изучавано, отколкото качеството на въздуха в други затворени пространства. Предвид това, че около 20 % от населението на ЕС прекарва дълги периоди от време всеки ден в училища и броят на случаите на астма и други болести на дихателните органи в Европа бързо нараства, особено при децата, проектът цели да:

идентифицира и анализира проблемите с въздуха в училищата, като се обръща особено внимание на вентилацията, конструкцията на сградата, поддръжката и почистването,

оцени ефективността на подходящата вентилация за намаляване на замърсеността на околния въздух в училищните сгради,

оцени въздействието на изменението на климата (зачестилите вълни от горещина или студ, замърсяването на околния въздух) в училищата върху здравето на децата,

оцени въздействието на мерките за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух, включително на краткосрочните мерки, върху качеството на въздуха в училищата и върху експозицията на децата в училищната среда,

направи уместни препоръки, за да се пристъпи към разрешаване на проблемите с въздуха в помещенията в училищната среда.

1.4.   Приоритети за 2009 година

1.

Да се проведат измервания в помещенията в училищата с цел получаване на нови данни за концентрациите на основните замърсители в училищата.

2.

Да се оцени как съчетанието от транспорта (пътното движение) и изменението на климата влияе върху средата в училищата.

3.

Да се оцени въздействието от експозицията на замърсителите на въздуха в помещенията върху децата и да се направят препоръки за превенция и намаляване на заболеваемостта от болести на дихателните органи, чрез подобряване на качеството на средата в училищата и чрез други сходни мерки.

4.

Да се направи системно проучване на количественото разпределение на източниците на замърсяване на въздуха в помещенията в училищна среда. Идентифицирането на основните източници ще подпомогне за намаляването на замърсяванията. В този контекст повишаването на знанията ни за емисиите на химическите вещества от различните потребителски продукти и строителни материали е приоритетна задача.

5.

Да се проучат механизмите на химичните и биохимичните взаимодействия във въздушните смеси, които като правило са налице във въздуха в училищата при различни географски ширини, и да се разработи методология за по-добро предоставяне на информация за процеса на оценка на здравния риск.

6.

Въз основа на гореизложеното да се разработят европейски насоки за по-здравословни европейски училища.

До настоящия момент два проекта, свързани със същия въпрос, вече са получили подкрепата на Комисията и Парламента:

През 2001 г. Комисията подкрепи проект за здравословното състояние по отношение на дихателните органи в училищата в пет европейски града в Дания, Франция, Италия, Норвегия и Швеция. Констатациите, направени при провеждането на този проект, показаха наличието на общи проблеми като лоша вентилация, висока концентрация на частици, плесени и алергени. Заключението от провеждането на проекта бе, че подобно изследване, обхващащо всички държави-членки, би било извънредно полезно (3).

През 2008 г. бе официално представен пилотен проект за експозицията на химикали от въздуха в помещенията и за възможните рискове за здравето, финансиран от Европейския парламент. Анализите в този проект включваха също така и училища и детски градини в градове в избрани държави-членки на ЕС. Основните констатации подчертават необходимостта от по-нататъшни изследвания, за да се облекчи тежестта от възникналите вследствие на замърсяването на въздуха в помещенията проблеми върху общественото здраве (по-специално в среда на закрито, където децата често прекарват дълго време, т.е., в училища и детски градини) в Европейския съюз (4).

През 2009 г., с оглед на достъпните бюджетни средства, бе заключено, че пилотният проект следва да има по-широк географски обхват сред държави-членки на ЕС и да обърне особено внимание на новите държави-членки. Страните кандидатки за членство от Централна и Източна Европа също трябва да бъдат включени. Целта е да се изработят насоки за коригиращи мерки, за да бъде обхванат по-широк спектър от ситуации в Европа.

Пилотният проект следва да надгражда върху постигнатото при предишни проекти и да взаимодейства в позитивен план със съществуващи проекти в тази област (напр. HITEA) (5).

2.   ТИП НА ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА: ПОКАНA ЗA ПРЕДСТАВЯНЕ НA ОФЕРТИ

2.1.   Разпределение на средствата между части/дейности, които трябва да бъдат изпълнени (вж. разделите по-долу)

Обща достъпна сума: 4 000 000 EUR. В резултат на публичната покана за представяне на оферти ще бъде възложен един общ договор за предоставяне на услуги.

2.2.   Очаквани резултати от предложените за финансиране дейности

Целта на поканата е да се придобият повече познания за качеството на въздуха в помещенията в училищата, тъй като децата, които са особено уязвими по отношение на замърсителите, прекарват по-голямата част от времето си в училищна обстановка. Освен това целта на изследването е да се съберат повече познания за различните ситуации, които могат да възникнат в училищните сгради в Европа. Изследването ще предостави на по-късен етап насоки за работа в различните ситуации с оглед на създаването на здравословна училищна среда.

2.3.   Примерен график

Покана за представяне на оферти

До края на първата половина на 2009 г.

Подбор и подписване на договора

До края на 2009 г.


(1)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9.

(3)  http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/pollution/pollution_2002_04_en.htm

(4)  http://www.bookshop.europa.eu/eubookshop/download.action?fileName=LBNA23087ENC_002.pdf&eubphfUid=582569&catalogNbr=LB-NA-23087-EN-C

(5)  HITEA: Health Effects of Indoor Pollutants: Integrating microbial, toxicological and epidemiological approaches: http://www.hitea.eu/


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

8.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/20


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2009/605/ОВППС НА СЪВЕТА

от 7 август 2009 година

за изменение на Съвместно действие 2009/137/ОВППС за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Косово (1)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14, член 18, параграф 5 и член 23, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 16 февруари 2009 г. Съветът прие Съвместно действие 2009/137/ОВППС (2) за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз (СПЕС) в Косово.

(2)

Член 5, параграф 1 от Съвместно действие 2009/137/ОВППС предвижда референтна финансова сума в размер на 645 000 EUR за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС до 28 февруари 2010 г. Тази референтна финансова сума следва да се увеличи със 102 000 EUR, така че да покрие разходите, свързани със засиленото присъствие за връзка в Белград.

(3)

Съвместно действие 2009/137/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

Член 5, параграф 1 от Съвместно действие 2009/137/ОВППС се заменя със следното:

„1.   Референтната финансова сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС за периода от 1 март 2009 г. до 28 февруари 2010 г., е в размер на 747 000 EUR.“

Член 2

Настоящото съвместно действие влиза в сила в деня на приемането му.

Член 3

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 7 август 2009 година.

За Съвета

Председател

C. BILDT


(1)  Съгласно Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на ООН.

(2)  ОВ L 46, 17.2.2009 г., стр. 69.