ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.200.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 200

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
31 юли 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕО) № 662/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година за установяване на процедура за договарянето и сключването на споразумения между държави-членки и трети държави по специфични въпроси на приложимото право към договорни и извъндоговорни задължения

25

 

*

Регламент (ЕО) № 663/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката

31

 

*

Регламент (ЕО) № 664/2009 на Съвета от 7 юли 2009 година за установяване на процедура за договарянето и сключването на споразумения между държави-членки и трети държави относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела, по дела, свързани с родителската отговорност, и по дела, свързани със задължения за издръжка, както и по въпроси на приложимото право към дела, свързани със задължения за издръжка

46

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО (ОВ L 188, 18.7.2009 г.)

52

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

31.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 200/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 661/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 юли 2009 година

относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Вътрешният пазар обхваща пространство без вътрешни граници, в което е гарантирано свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали. За тази цел в Общността се прилага широкообхватна система за одобрение на типа на моторните превозни средства, установена от Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (3).

(2)

Настоящият регламент представлява отделен регламент за целите на процедурата на Общността за одобрение на типа, предвидена в Директива 2007/46/ЕО. Следователно приложения IV, VI, XI и ХV към посочената директива следва да бъдат съответно изменени.

(3)

Настоящият регламент не засяга процедурата на едноетапно и смесено одобрение на типа на превозно средство, установена в член 6 от Директива 2007/46/ЕО.

(4)

Техническите изисквания за одобрение на типа на моторните превозни средства по отношение на голям брой елементи, свързани с безопасността и опазването на околната среда, са хармонизирани на общностно равнище, за да се избегне наличието на различни изисквания в отделните държави-членки и да се осигури висока степен на безопасност на пътя и защита на околната среда в цялата Общност.

(5)

Затова настоящият регламент цели също така повишаване на конкурентоспособността на общностната автомобилна промишленост, като същевременно дава на държавите-членки възможност да упражняват ефективен надзор на пазара за съответствие с подробните изисквания за одобрение на типа на настоящия регламент във връзка с пускането на пазара на съответните продукти.

(6)

Целесъобразно е да бъдат определени изисквания както по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, така и по отношение на екологичните параметри на гумите, поради наличието на системи за следене на налягането в гумите, които водят до подобрение едновременно на безопасността и на екологичните параметри на гумите.

(7)

Вследствие на искането на Европейския парламент в законодателството на Общността за превозните средства бе приложен нов регулаторен подход. Поради това настоящият регламент следва да определи само основните разпоредби относно безопасността на превозните средства, емисиите на CO2 и нивата на шум от гумите, докато техническите спецификации следва да бъдат предвидени в мерките за прилагане, приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(8)

По-специално на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за установяване на специалните процедури, изпитвания и изисквания за одобрение на типа на моторните превозни средства, компоненти и отделни технически възли; за определяне с по-голяма точност на характеристиките, на които трябва да отговаря една гума, за да бъде определена като „специална гума“, „специална гума за движение извън пътя“, „подсилена гума“, „гума за допълнителен товар“, „гума с висока проходимост (за сняг)“, „Т-тип резервна гума за временно ползване“ или „гума за подобряване на задвижването“; за определяне на конкретни изисквания за безопасност за превозните средства, предназначени за превоз на опасни товари по шосе в рамките на една държава-членка или между държави-членки; за освобождаване на някои превозни средства или класове превозни средства в категориите M2, M3, N2 и N3 от задължението за монтиране на усъвършенствани системи за аварийно спиране и/или системи за предупреждение при напускане на лентата за движение; за изменение на пределните стойности за съпротивлението при търкаляне и шума от гумите при контакт с пътя като резултат от изменението на процедурите за изпитване, без да се занижава равнището на защита на околната среда; за установяване на правила за процедурата за определяне на равнищата на шума от гумите; за съкращаване на срока за разпродажба на гумите, несъответстващи на новите изисквания на настоящия регламент и мерките за прилагането му, и за изменение на приложение IV, за да се включат правилата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (правила на ИКЕ-ООН), които са задължителни съгласно Решение 97/836/ЕО на Съвета от 27 ноември 1997 г. с оглед на присъединяването на Европейската общност към Споразумението на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемане на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да се монтират и/или да се използват на колесни превозни средства, и условията за взаимно признаване на одобренията, получени въз основа на тези предписания (5). Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(9)

В допълнение към текущата инициатива на Комисията, която цели разработването на система за категоризиране на пътищата, Комисията следва в 12-месечен срок от влизането в сила на настоящия регламент да представи предложение за класификация на пътищата в ЕС в зависимост от отделянето на шум, което ще допълни картографирането на шума при превоз с моторни превозни средства, с оглед определяне на подходящи приоритети и изисквания за пътната повърхност, както и определяне на максимални допустими стойности за шума по пътищата.

(10)

Техническият напредък в областта на усъвършенстваните системи за безопасност на превозните средства предлага нови възможности за намаляване на нещастните случаи. За да се минимизира броят нещастни случаи, е необходимо да се въведат съответните нови технологии.

(11)

Задължителното и последователно използване на съвременни технологии за производство на гуми и гуми с ниско съпротивление при търкаляне е важен фактор за намаляване на дела на емисиите на парникови газове от пътното движение в транспортния сектор, като същевременно се насърчават иновациите, заетостта и конкурентоспособността на общностната автомобилна промишленост.

(12)

С цел опростяване на законодателството относно одобрението на типа в съответствие с препоръките, съдържащи се в окончателния доклад на групата на високо равнище CARS 21, е целесъобразно да бъдат отменени някои директиви, без да се намалява нивото на защита на участниците в пътното движение. Предвидените в тези директиви изисквания следва да бъдат въведени в настоящия регламент и да бъдат заменени, когато е подходящо, с позовавания на съответните правила на ИКЕ-ООН, въведени в общностното право в съответствие с Решение 97/836/ЕО. За да се намали административната тежест на процеса на одобрение на типа е уместно на производителите на превозни средства да се позволи да получат одобрение на типа за целите на настоящия регламент, когато е подходящо, чрез получаване на одобрение в съответствие със съответните правила на ИКЕ-ООН, както са изброени в приложение IV към настоящия регламент.

(13)

Подходящо е превозните средства да бъдат проектирани, конструирани и сглобени така, че да се сведе до минимум рискът от нараняване на пътниците им и на останалите участници в пътното движение. За тази цел е необходимо производителите да гарантират, че тези превозни средства отговарят на съответните изисквания на настоящия регламент и мерките за прилагането му. Тези разпоредби следва да включват, без да се ограничават до, изисквания относно структурната цялост на превозното средство, системите за подпомагане на контрола от водача върху превозното средство, системите, предоставящи на водача видимост и информация за състоянието на превозното средство и околното пространство, системите за осветяване на превозното средство, системите за защита на пътниците в превозното средство, външната страна на превозното средство и неговите принадлежности, масите и размерите на превозното средство, гумите и усъвършенстваните системи за превозни средства и различни други елементи. Освен това, в зависимост от случая, е необходимо тези превозни средства да отговарят на специфичните разпоредби относно някои товарни превозни средства и техните ремаркета, или на специфичните разпоредби относно автобусите, според случая.

(14)

В графика за въвеждането на специфични нови изисквания за одобрение на типа на превозните средства следва да се вземе предвид техническата осъществимост на тези изисквания. В общия случай изискванията първоначално следва да се прилагат само към новите типове превозни средства. За съществуващите типове превозни средства следва да се предвиди допълнителен период от време за постигане на съответствие с тези изисквания. Освен това задължителното монтиране на системите за следене на налягането в гумите следва първоначално да се прилага само по отношение на леките автомобили. Задължителното монтиране на други усъвършенствани устройства за безопасност следва първоначално да се прилага само по отношение на тежкотоварните превозни средства.

(15)

Комисията следва да продължи да оценява техническата и икономическата осъществимост и доказаното развитие на пазара на други усъвършенствани устройства за безопасност и да представи доклад, включващ, ако е уместно, предложения за изменение на настоящия регламент до 1 декември 2012 г., а след това на всеки три години.

(16)

Комисията следва да оцени осъществимостта на разширяването на обхвата на задължителното монтиране на системи за следене на налягането в гумите, на системи за предупреждение при напускане на лентата за движение и на усъвършенствани системи за аварийно спиране за други категории превозни средства и ако е подходящо, да предложи изменение на настоящия регламент.

(17)

Комисията следва да оцени осъществимостта на завишаването на изискванията за сцепление на гумите с влажна пътна настилка и ако е подходящо, да предложи изменение на настоящия регламент. Държавите-членки следва да осигурят ефективен надзор на пазара.

(18)

Пълният потенциал на повишаването на сигурността, намаляването на емисиите на CO2 и на шума от пътното движение може да бъде постигнат единствено ако се съпътства от схема за етикетиране, предназначена за информиране на потребителя за различните експлоатационни характеристики на гумите.

(19)

Подходящо е да бъдат изпълнени мерките, посочени в съобщението на Комисията от 7 февруари 2007 г., озаглавено „Резултати от прегледа на Стратегията на Общността за намаление на емисиите на CO2 от леки автомобили и лекотоварните автомобили“, които имат за цел намаление на емисии на CO2 от гуми. Това намаление следва да бъде постигнато чрез комбинация от гуми с ниско съпротивление при търкаляне и използване на системи за следене на налягането в гумите. Същевременно е целесъобразно също да се предвидят изисквания за намаляване на шума при контакт на гумите с пътя и за сцепление с влажна пътна настилка, които гарантират, че нивото на безопасност на гумите ще бъде запазено. В графика за изпълнение на тези мерки следва да се вземе предвид предизвикателството, което представлява постигането на съответствие с всички тези изисквания. По-специално поради трудността от постигането на съответствие с изискванията относно шума при контакт с пътя и като се има предвид времето, необходимо на промишлеността за замяна на съществуващите гами от гуми, е целесъобразно да се предвиди по-дълъг период за изпълнение на изискванията относно шума при контакт с пътя по отношение на новите гуми от съществуващите типове.

(20)

Някои категории гуми, включително специалните гуми за движение извън пътя, спрямо които съществуват ограничения на скоростта, и гумите, предназначени единствено за превозни средства, регистрирани преди 1990 г., по всяка вероятност се произвеждат в много малки количества. Следователно е целесъобразно такива категории гуми да бъдат освободени от някои изисквания, предвидени в настоящия регламент и мерките за прилагането му, когато съответните изисквания са несъвместими с употребата на тези гуми или когато наложената с тях допълнителна административна тежест е несъразмерна.

(21)

По отношение на регенерираните гуми Комисията следва да направи подходяща оценка на този сектор, като включи всички заинтересовани страни и прецени дали е необходимо адаптиране на действащия регулаторен режим.

(22)

Целесъобразно е да се установят отклонения от някои пределни стойности на съпротивление при търкаляне и шум при контакт с пътя за някои конкретни категории гуми, за да се отчетат техните характеристики, свързани с проектирането или експлоатацията. Уместно е по-специално да се установят подобни отклонения за гуми, проектирани за подобряване на задвижването и ефективност на спирачното действие при наличие на обилен сняг.

(23)

Специалните гуми се използват при превозни средства, имащи достъп до строителни, дърводобивни и минни обекти, и следователно са проектирани преимуществено за по-добра ефективност извън пътя, отколкото гумите, предназначени за употреба само на пътя. За да се постигне тази ефективност, те се произвеждат от материали, позволяващи им да са по-устойчиви на повреда, отколкото нормалните гуми, и имат блокове в шарката на протектора. Тъй като тези основни функции на проектиране водят до произвеждане на повече шум от нормалните гуми, за тях следва да бъде позволено да произвеждат повече шум от нормалните гуми.

(24)

Системите за електронен контрол на устойчивостта, усъвършенстваните системи за аварийно спиране и системите за предупреждение при напускане на лентата за движение имат голям потенциал за значително намаляване на нещастните случаи. Следователно следва да се установят изисквания относно тези системи от Комисията в съответствие с правилата на ИКЕ-ООН за тези категории превозни средства, за които тяхното прилагане е целесъобразно и за които е доказано, че ще подобрят общото ниво на безопасност. Следва да се предвиди достатъчно дълъг срок за изпълнение на тези изисквания, за да могат да бъдат приети мерките за прилагане и впоследствие тези сложни технологии да бъдат разработени и монтирани в превозните средства.

(25)

Считано от 2011 г. за новите одобрения на типа и от 2014 г. — за новите превозни средства, сроковете за прилагане на задължителното монтиране на системи за електронен контрол на устойчивостта в тежкотоварни превозни средства следва да следват датите, установени в настоящия регламент.

(26)

До въвеждането на системи за електронен контрол на устойчивостта Комисията следва да вземе мерки и да проведе кампании, които да предоставят информация за ефективността на тези системи и да насърчават продажбата им. Освен това Комисията следва да наблюдава развитието на цените, за да установи дали цените на новите автомобили не са прекомерно завишени поради оборудването на превозните средства в съответствие с новите стандарти за безопасност.

(27)

Бъдещите мерки, предложени въз основа на настоящия регламент, или процедурите за прилагането му следва да са в съответствие с принципите, установени от Комисията в нейното съобщение от 7 февруари 2007 г., озаглавено „Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето през 21-ви век“. По-специално, с цел по-добро регулиране и опростяване и за да се избегне постоянното актуализиране на действащото законодателство на Общността по въпроси, касаещи техническите спецификации, настоящият регламент следва да препраща към съществуващи международни стандарти и разпоредби, без да ги възпроизвежда в общностната правна рамка.

(28)

Важно е спрямо резервните компоненти за системите, обхванати от настоящия регламент, да се прилагат еквивалентни изисквания за безопасност и процедури за одобрение. Следователно е целесъобразно да се предвиди изискване за одобрение на резервните компоненти и отделните технически възли.

(29)

Държавите-членки следва да установят правила за санкциите, приложими при нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, и да гарантират тяхното прилагане. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(30)

Настоящият регламент е свързан с Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (6) и с Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (7). По-специално мерките от настоящия регламент по отношение на намаляването на емисиите на CO2 следва да бъдат свързани възможно най-тясно с допълнителните мерки за постигане на по-нататъшно намаляване на емисиите на CO2 с 10 g въз основа на целта за емисии на CO2 от 130 g.

(31)

Комисията следва своевременно да предложи като по-интегриран подход допълнителни изменения на настоящия регламент или да представи други предложения вследствие на обща оценка на въздействието, която разглежда всички възможни допълнителни мерки, насочени към постигането на желаните цели за емисии на CO2, и обхваща други налични технологии на пазара, включително технологиите за задържане на налягането на гумите, подобряването на пътните повърхности и всякакви други съответни нови технологии, както и изисквания за ефективност на климатичните системи, които вече имат или биха могли да имат очевидно въздействие върху съпротивлението при търкаляне на гумите или икономията на гориво на превозното средство и емисиите на CO2.

(32)

За справяне с проблема на шума по пътищата следва да се прилага съгласуван и цялостен подход. Във връзка с това, че пътната повърхност допринася в значителна степен за шума по пътищата, понастоящем стандартът ISO 10844 се преразглежда и следва да бъде взет предвид в този контекст с оглед по-нататъшно оптимизиране на пътната повърхност. Държавите-членки следва да инвестират повече средства по съществуващите стандарти ISO с оглед подобряване на тяхната пътна повърхност. Освен това следва да се разработи обща политика за нивата на шум, която да включва всички транспортни системи и да обхваща шума от авиацията и железопътния транспорт в допълнение към шума от автомобилния транспорт.

(33)

Считано от датите на прилагане на съответните изисквания на настоящия регламент по отношение на новите превозни средства, новите компоненти и отделни технически възли следва да бъдат отменени следните директиви:

Директива 70/221/ЕИО на Съвета от 20 март 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно резервоарите за течни горива и задните защитни устройства на моторни превозни средства и техните ремаркета (8),

Директива 70/222/ЕИО на Съвета от 20 март 1970 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно местоположението и монтирането на задните табели с регистрационния номер на моторните превозни средства и техните ремаркета (9),

Директива 70/311/ЕИО на Съвета от 8 юни 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на кормилните уредби на моторните превозни средства и на техните ремаркета (10),

Директива 70/387/ЕИО на Съвета от 27 юли 1970 г. за сближаване законодателствата на държавите-членки относно вратите на моторните превозни средства и на техните ремаркета (11),

Директива 70/388/ЕИО на Съвета от 27 юли 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на устройствата за звуково предупреждение на моторните превозни средства (12),

Директива 71/320/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки за спирачните устройства на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета (13),

Директива 72/245/ЕИО на Съвета от 20 юни 1972 г. относно радиосмущенията (електромагнитната съвместимост), предизвикани от моторните превозни средства (14),

Директива 74/60/ЕИО на Съвета от 17 декември 1973 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно вътрешните инсталации на моторните превозни средства (15),

Директива 74/61/ЕИО на Съвета от 17 декември 1973 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно устройства за предотвратяване на неправомерното използване на моторни превозни средства (16),

Директива 74/297/ЕИО на Съвета от 4 юни 1974 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно вътрешното обзавеждане на моторните превозни средства (поведение на кормилния механизъм в случай на сблъсък) (17),

Директива 74/408/ЕИО на Съвета от 22 юли 1974 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно вътрешното обзавеждане на моторните превозни средства (здравина на седалките и тяхното закрепване) (18),

Директива 74/483/ЕИО на Съвета от 17 септември 1974 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно външните изпъкналости на моторните превозни средства (19),

Директива 75/443/ЕИО на Съвета от 26 юни 1975 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно оборудването за заден ход и за измерване на скоростта на моторни превозни средства (20),

Директива 76/114/ЕИО на Съвета от 18 декември 1975 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно задължителните регистрационни табели и обозначения на моторни превозни средства и техните ремаркета, тяхното разположение и метод на закрепване (21),

Директива 76/115/ЕИО на Съвета от 18 декември 1975 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно анкерните закрепвания на обезопасителните колани на моторни превозни средства (22),

Директива 76/756/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно инсталирането на светлинни и светлинносигнални устройства на моторни превозни средства и техните ремаркета (23),

Директива 76/757/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно светлоотражатели за моторни превозни средства и техните ремаркета (24),

Директива 76/758/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно габаритните светлини, предните габаритни светлини, задните габаритни светлини и стоп светлините на моторни превозни средства и техните ремаркета (25),

Директива 76/759/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно пътепоказателните лампи на моторни превозни средства и техните ремаркета (26),

Директива 76/760/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на устройствата за осветяване на задната регистрационна табела на моторните превозни средства и на техните ремаркета (27),

Директива 76/761/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно фаровете за моторни превозни средства, които функционират като дълги светлини и/или къси светлини, както и относно електрическите лампи с нажежаема жичка за тези фарове (28),

Директива 76/762/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно предните фарове за мъгла за моторни превозни средства и лампите с нажежаеми жички за такива фарове (29),

Директива 77/389/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно теглително-прикачните устройства на моторните превозни средства (30),

Директива 77/538/ЕИО на Съвета от 28 юни 1977 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно задните фарове за мъгла на моторните превозни средства и техните ремаркета (31),

Директива 77/539/ЕИО на Съвета от 28 юни 1977 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно фаровете за заден ход на моторни превозни средства и на ремаркетата за тях (32),

Директива 77/540/ЕИО на Съвета от 28 юни 1977 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно светлинните устройства за паркиране на моторни превозни средства (33),

Директива 77/541/ЕИО на Съвета от 28 юни 1977 г. за сближаване на законодателството на държавите-членки по отношение на обезопасителните колани и на системите за задържане на моторните превозни средства (34),

Директива 77/649/ЕИО на Съвета от 27 септември 1977 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно зрителното поле на водачите на моторни превозни средства (35),

Директива 78/316/ЕИО на Съвета от 21 декември 1977 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно вътрешните инсталации на моторни превозни средства (разпознаване на устройствата за управление, на контролните сигнални устройства и индикаторите) (36),

Директива 78/317/ЕИО на Съвета от 21 декември 1977 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно системите против обледяване и запотяване на стъклените повърхности на моторни превозни средства (37),

Директива 78/318/ЕИО на Съвета от 21 декември 1977 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно системи на чистачки и устройства за миене на моторни превозни средства (38),

Директива 78/549/ЕИО на Съвета от 12 юни 1978 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно калобраните на моторни превозни средства (39),

Директива 78/932/ЕИО на Съвета от 16 октомври 1978 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно облегалките за глава на седалките на моторните превозни средства (40),

Директива 89/297/ЕИО на Съвета от 13 април 1989 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно страничната защита (странични предпазители) на някои моторни превозни средства и техните ремаркета (41),

Директива 91/226/ЕИО на Съвета от 27 март 1991 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно системите срещу пръски на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета (42),

Директива 92/21/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно масите и размерите на моторните превозни средства от категория M1  (43),

Директива 92/22/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно предпазните стъкла и материалите за изработка на стъкла за моторни превозни средства и техните ремаркета (44),

Директива 92/23/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно гумите за моторни превозни средства и техните ремаркета, както и тяхното монтиране (45),

Директива 92/24/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно устройствата за ограничаване на скоростта или подобни бордови системи за ограничаване на скоростта на някои категории моторни превозни средства (46),

Директива 92/114/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. относно външните издатини, разположени пред задната преграда на кабината на моторни превозни средства от категория N (47),

Директива 94/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно механичните теглително-прикачни устройства за моторни превозни средства и техните ремаркета, както и тяхното закрепване към тези превозни средства (48),

Директива 95/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. относно горимостта на материалите, използвани за изработката на вътрешната конструкция на някои категории моторни превозни средства (49),

Директива 96/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1996 г. за защита на пътниците в моторни превозни средства при страничен удар и за изменение на Директива 70/156/ЕИО (50),

Директива 96/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. за защита на пътниците в моторни превозни средства при челен удар и за изменение на Директива 70/156/ЕИО (51),

Директива 97/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 1997 г. относно масите и размерите на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета и за изменение на Директива 70/156/ЕИО (52),

Директива 98/91/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 1998 г. за моторни превозни средства и техните ремаркета, предназначени за автомобилен превоз на опасни товари, и за изменение на Директива 70/156/ЕИО относно типовото одобрение ЕО на тип моторни превозни средства и на техните ремаркета (53),

Директива 2000/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно предно разположената защита срещу вклиняване на моторните превозни средства и за изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета (54),

Директива 2001/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2001 г. относно отоплението на купето на моторните превозни средства и на техните ремаркета, за изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 78/548/ЕИО на Съвета (55),

Директива 2001/85/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2001 г. относно специални изисквания по отношение използваните за превоз на пътници превозни средства с повече от осем места за сядане без мястото на водача и за изменение на директиви 70/156/ЕИО и 97/27/ЕО (56),

Директива 2003/97/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 ноември 2003 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение на устройства за непряко виждане и на пътните превозни средства, оборудвани с такива устройства, за изменение на Директива 70/156/ЕИО и за отмяна на Директива 71/127/ЕИО (57).

(34)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно осъществяването на вътрешния пазар чрез въвеждане на общи технически изисквания относно безопасността и екологичните параметри на моторните превозни средства и гумите, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно поради мащаба на последиците може да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява изисквания:

1.

за одобрение на типа на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях с оглед на безопасността им;

2.

за одобрение на типа на моторни превозни средства по отношение на системите за следене на налягането в гумите, що се отнася до тяхната безопасност, горивна ефективност и емисии на CO2, и по отношение на индикаторите за смяна на предавката, що се отнася до горивната им ефективност и емисиите на CO2; и

3.

за одобрение на типа на новопроизведени гуми по отношение на тяхната безопасност и техните показатели за съпротивление при търкаляне, както и нивата на шум от тях при контакт с пътя.

Член 2

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага по отношение на превозните средства от категориите M, N и O и системите, компонентите и отделните технически възли, предназначени за тях, както са определени в раздел А от приложение II към Директива 2007/46/ЕО, при условията на членове 5—12 от настоящия регламент.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, предвидени в член 3 от Директива 2007/46/ЕО.

Освен това се прилагат и следните определения:

1.

„система за електронен контрол на устойчивостта“ означава функция за електронен контрол на превозното средство, която подобрява динамичната устойчивост на превозното средство;

2.

„превозно средство от клас I, категория M2 или M3“ означава превозно средство от категория M2 или M3 с капацитет, надвишаващ 22 пътници, без мястото на водача, което е конструирано с пространства за правостоящи пътници, с цел да се осигури възможност за нормално придвижване на пътниците;

3.

„превозно средство от клас A, категория M2 или M3“ означава превозно средство от категория M2 или M3 с капацитет, който не надвишава 22 пътници, без мястото на водача, проектирано за превоз на правостоящи пътници и разполагащо със седалки, като са предвидени и места за правостоящи пътници;

4.

„система за предупреждение при напускане на лентата за движение“ означава система, която предупреждава водача за неволно отклонение на превозното средство от следваната от него лента на движение;

5.

„усъвършенствана система за аварийно спиране“ означава система, която може автоматично да открие наличието на извънредна ситуация и да задейства спирачната уредба за намаляване на скоростта на превозното средство с цел предотвратяване на сблъсък или смекчаване на последиците от него;

6.

„индекс на товароносимост“ означава едно или две числа, показващи товара, който може да носи гумата, монтирана единично или монтирана единично или сдвоено - при скорост, характерна за съответната категория в съответствие с изискванията, определени от производителя;

7.

„система за следене на налягането в гумите“ означава монтирана на превозно средство система, която е в състояние да извършва оценка на налягането в гумите или на промените в налягането в хода на времето и да предава съответната информация на ползвателя по време на движение на превозното средство;

8.

„специална гума“ означава гума, предназначена за смесена употреба както по пътя, така и извън пътя, или за всяка друга специална употреба;

9.

„специална гума за движение извън пътя“ означава специална гума, използвана предимно за движение при тежки условия извън пътя;

10.

„подсилена гума“ или „гума за допълнителен товар“ означава структура на пневматична гума от клас С1, в която каркасът на гумата е проектиран да носи по-голям товар, отколкото съответната стандартна гума;

11.

„гума с висока проходимост (за сняг)“ означава гума, чиято шарка, състав или структура на протектора са предназначени основно за получаване на по-добри експлоатационни параметри при наличие на сняг, в сравнение с нормална гума по отношение на способността да осигурява първоначално движение или да поддържа движението на превозното средство;

12.

„Т-тип резервна гума за временно ползване“ означава резервна гума за временно ползване, проектирана за употреба, напомпана до налягане, по-високо от определеното за стандартни и подсилени гуми;

13.

„гума за подобряване на задвижването“ означава гума от клас C2 или C3, на която е поставено означението „M + S“ или „M.S.“, или „M&S“ и е предназначена за монтиране на задвижващата(ите) ос(и) на превозното средство;

14.

„незащитен участник в пътното движение“ означава пешеходците, велосипедистите и мотоциклетистите;

15.

„индикатор за смяна на предавката“ или „ИСП (GSI)“ означава видим индикатор, който препоръчва на водача да смени предавката;

16.

„механична предавателна кутия“ означава предавателна кутия, която може да функционира по начин, при който смяната на всички предавки или на някои предавки е винаги непосредствен резултат от действие на водача, независимо от метода на физическото изпълнение на това действие. Това определение не обхваща системи, при които водачът единствено може предварително да избере определена стратегия за смяната на предавките или да ограничи броя на предавките, които да се използват при управлението на превозното средство, но реалната смяна на предавките се задейства независимо от решението на водача, според определени модели на управление.

ГЛАВА II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

Член 4

Общи задължения

1.   Производителите демонстрират, че всички нови превозни средства, които се продават, регистрират или пускат в движение в Общността, са получили одобрение на типа в съответствие с настоящия регламент и мерките за прилагането му.

2.   Производителите могат да изберат дали да подадат заявление за получаване на одобрение на типа по отношение на всички системи, както и на монтирането на всички компоненти и отделни технически възли, обхванати от настоящия регламент, или за одобрение на типа по отношение на една или повече системи, както и на монтирането на един или повече компоненти и един или повече отделни технически възли, обхванати от настоящия регламент. Одобрение на типа в съответствие с правилата на ИКЕ-ООН, изброени в приложение IV, се счита за ЕО одобрение на типа съгласно настоящия регламент и мерките за прилагането му.

3.   Производителите демонстрират, че всички нови системи, компоненти и отделни технически възли, които се продават или пускат в движение в Общността, са получили одобрение на типа в съответствие с настоящия регламент и мерките за прилагането му.

Член 5

Общи изисквания и изпитвания

1.   Производителите гарантират, че превозните средства са проектирани, конструирани и монтирани така че да се сведе до минимум рискът от нараняване на пътниците в тях и на останалите участници в движението по пътищата.

2.   Производителите гарантират, че тези превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли отговарят на съответните изисквания на настоящия регламент и мерките за прилагането му, включително на изискванията, свързани със:

а)

механичната цялост на конструкцията на превозното средство, включително изпитванията за сблъсък;

б)

системите за подпомагане на контрола от водача върху превозното средство, включително кормилната и спирачната уредба и системата за електронен контрол на устойчивостта;

в)

системите, предоставящи на водача видимост и информация за състоянието на превозното средство и околното пространство, включително стъклата, огледалата за виждане назад и системите за информиране на водача;

г)

системите за осветяване на превозното средство;

д)

защитата на пътниците в превозното средство, включително вътрешното оборудване, облегалките за глава, обезопасителните колани, закрепванията тип „ISOfix“ или вградените системи за обезопасяване на деца и врати на превозните средства;

е)

външната част на превозното средство и неговите принадлежности;

ж)

електромагнитната съвместимост;

з)

устройствата за звуков сигнал;

и)

отоплителните системи;

й)

устройствата срещу неразрешено използване;

к)

символите за идентификация на превозното средство;

л)

масата и размерите;

м)

безопасността на електрическите инсталации;

н)

индикаторите за смяна на предавката.

3.   Изискванията, посочени в параграфи 1 и 2, се прилагат спрямо превозните средства и системите, компонентите и отделните технически възли, предназначени за тях, изброени в приложение I.

Член 6

Специфични изисквания относно някои превозни средства от категориите N и O

1.   Освен изискванията, съдържащи се в членове 5, 8, 9, 10 и 12 и мерките за прилагането им, превозните средства от категориите N и O отговарят, когато е приложимо, на изискванията на параграфи 2—5 от настоящия член и мерките за прилагането му.

2.   Превозните средства от категориите N2 и N3 се конструират по начин, при който в случай на челен удар с друго превозно средство рискът от нараняване на пътниците в превозното средство поради попадането им под превозното средство да бъде сведен до минимум.

3.   Превозните средства от категориите N2, N3, O3 и O4 се конструират по начин, при който в случай на страничен удар с незащитен участник в движението по пътищата рискът от нараняване на този незащитен участник поради попадането им под превозното средство да бъде сведен до минимум.

4.   Кабината на превозното средство или пространството, предназначено за водача и пътниците, трябва да бъдат достатъчно здрави, за да осигурят защита на пътниците в случай на сблъсък, като се взема предвид Правило 29 на ИКЕ-ООН.

5.   Превозните средства от категории N2, N3, O3 и O4 се конструират така, че да се сведе до минимум ефектът от изпръскване от превозното средство върху възможността на водачите на останалите превозни средства да виждат.

Член 7

Специфични изисквания относно превозните средства от категории M2 и M3

1.   Освен изискванията на членове 5, 8, 9, 10 и 12 и мерките за прилагането им превозните средства от категории M2 и M3 отговарят на изискванията на параграфи 2—5 от настоящия член и мерките за прилагането му.

2.   Капацитетът на натоварване на превозното средство, включително седящите и правостоящите пътници и пътниците, ползващи инвалидни колички, съответства на масата, размера и конфигурацията на превозното средство.

3.   Каросериите на превозните средства се проектират и конструират така, че да позволяват превозното средство да бъде управлявано по безопасен и устойчив начин, дори когато е натоварено с пълния си капацитет. Предприемат се подходящи мерки, за да се осигури безопасен достъп до и изход от превозното средство, по-специално в случай на извънредна ситуация.

4.   Превозните средства от клас I трябва да бъдат достъпни за лица с ограничена подвижност, включително за ползвателите на инвалидни колички.

5.   Материалите, използвани за изработката на вътрешната част на каросерията на автобусите за градски превоз и автобусите за извънградски превоз, в рамките на възможното, възпрепятстват или най-малкото забавят огъня, така че да се осигури възможност на пътниците да напуснат превозното средство в случай на пожар.

Член 8

Класификация на гумите

1.   Типовете гуми се класифицират както следва:

а)   гуми от клас C1— гуми, проектирани основно за превозни средства от категории M1, N1, O1 и O2;

б)   гуми от клас C2— гуми, проектирани основно за превозни средства от категории M2, M3, N, O3 и O4 с индекс на товароносимост при единично монтиране ≤ 121 и символ за категория на скорост ≥ „N“;

в)   гуми от клас C3— гуми, проектирани основно за превозни средства от категории M2, M3, N, O3 и O4 с един от следните индекси на товароносимост:

Определена гума може да бъде класифицирана в повече от един клас, при условие че тази гума отговаря на всички изисквания за всеки клас, за който е класифицирана.

2.   Прилага се списъкът на индексите на товароносимост и на съответните им маси, посочен в Правила 30 и 54 на ИКЕ на ООН.

Член 9

Специфични разпоредби относно гумите на превозните средства, монтирането на гумите и системите за следене на налягането в гумите

1.   Всички гуми, които се предоставят като част от оборудването на превозно средство, включително, ако е приложимо, всички резервни гуми, трябва да бъдат подходящи за употреба на превозните средства, за които са предназначени, и по-специално по отношение на техните размери и експлоатационни характеристики относно скоростта и натоварването.

2.   Превозните средства от категория M1 се оборудват с прецизна система за следене на налягането в гумите, която да е в състояние, при необходимост, да предупреждава вътре в автомобила водача при загуба на налягане в която и да било от гумите, което е в интерес на оптималното потребление на гориво и пътната безопасност. В техническите спецификации се определят подходящи пределни стойности за постигането на това, което позволява освен това използването на технологично неутрален и разходно ефективен подход при разработването на прецизни системи за следене на налягането в гумите.

3.   Всички гуми от клас C1 отговарят на изискванията за сцепление с влажна пътна настилка, съдържащи се в част А от приложение II.

4.   Всички гуми отговарят на изискванията за съпротивление при търкаляне, съдържащи се в част Б от приложение II.

5.   Всички гуми отговарят на изискванията за шум при контакт с пътя, съдържащи се в част В от приложение II.

6.   Параграфи 3, 4 и 5 не се прилагат по отношение на:

а)

гуми, чиято категория на скорост е по-малка от 80 km/h;

б)

гуми, чийто монтажен диаметър на джантата не надвишава 254 mm или е равен или по-голям от 635 mm;

в)

Т-тип резервни гуми за временно ползване;

г)

гуми, проектирани за монтаж единствено на превозни средства, които са регистрирани за първи път преди 1 октомври 1990 г.;

д)

гуми, снабдени с допълнителни приспособления за увеличаване на задвижващата им сила.

7.   Изискванията относно съпротивлението при търкаляне и шума при контакт с пътя, предвидени в части Б и В от приложение II, не се прилагат за специалните гуми за движение извън пътя.

Член 10

Усъвършенствани системи за превозни средства

1.   При спазване на изключенията, установени в съответствие с член 14, параграф 3, буква a), превозните средства от категории M2, M3, N2 и N3 се оборудват с усъвършенствана система за аварийно спиране, която отговаря на изискванията на настоящия регламент и на мерките за прилагането му.

2.   При спазване на изключенията, установени в съответствие с член 14, параграф 3, буква a), превозните средства от категории M2, M3, N2 и N3 се оборудват със система за предупреждение при напускане на лентата за движение, която отговаря на изискванията на настоящия регламент и на мерките за прилагането му.

Член 11

Индикатори за смяна на предавката

Превозните средства от категория M1 с референтна маса, която не надвишава 2 610 kg, и превозните средства, включени в разширения на одобрението на типа в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007, в които е монтирана механична предавателна кутия, се оборудват с индикатори за смяна на предавката съгласно изискванията на настоящия регламент и мерките за прилагането му.

Член 12

Системи за електронен контрол на устойчивостта

1.   Превозните средства от категории M1 и N1 се оборудват със система за електронен контрол на устойчивостта, която отговаря на изискванията на настоящия регламент и на мерките за прилагането му.

2.   С изключение на превозните средства с повишена проходимост, определени в точки 4.2 и 4.3 от раздел A от приложение II към Директива 2007/46/ЕО, следните превозни средства се оборудват със система за електронен контрол на устойчивостта, която отговаря на изискванията на настоящия регламент и на мерките за прилагането му:

а)

превозни средства от категории M2 и M3, с изключение на тези с повече от три оси, съчленените автобуси за градски превоз и автобусите за извънградски превоз, както и автобусите от клас I или клас A;

б)

превозни средства от категории N2 и N3, с изключение на тези с повече от три оси, влекачите за полуремаркета с обща маса на превозното средство между 3,5 и 7,5 тона, както и превозните средства със специално предназначение, определени в точки 5.7 и 5.8 от раздел A от приложение II към Директива 2007/46/ЕО;

в)

превозни средства от категории O3 и O4, оборудвани с пневматично окачване, с изключение на тези с повече от три оси, ремаркетата за превоз на извънредни товари и ремаркетата с места за правостоящи пътници.

ГЛАВА III

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

Член 13

Одобрение на типа на превозни средства, компоненти и отделни технически възли

1.   Считано от 1 ноември 2011 г., националните органи — на основания, свързани със системите за електронен контрол на устойчивостта — отказват предоставянето на ЕО одобрение на типа или на национално одобрение на типа на нови типове превозни средства от категориите M1 и N1, които не съответстват на настоящия регламент и мерките за прилагането му.

Съгласно датите за прилагане, определени в приложение V, таблица 1 националните органи отказват на основания, свързани със системите за електронен контрол на устойчивостта, предоставянето на ЕО одобрение на типа или на национално одобрение на типа на нови типове превозни средства от категории M2, M3, N2, N3, O3 и O4, които не съответстват на настоящия регламент и мерките за прилагането му.

2.   Считано от 1 ноември 2012 г., националните органи, на основания, свързани с областта на безопасността на превозните средства и гумите, обхванати от членове 5—8, член 9, параграф 2 и член 11 отказват предоставянето на:

а)

ЕО одобрение на типа или на национално одобрение на типа на нови типове превозни средства от категориите, посочени в тези членове и мерките за прилагането им, когато такива превозни средства не съответстват на настоящия регламент и мерките за прилагането му; и

б)

ЕО одобрение на типа за компонент/отделен технически възел на нови типове компоненти или отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, когато такива компоненти или отделни технически възли не съответстват на настоящия регламент и мерките за прилагането му.

3.   Считано от 1 ноември 2012 г., националните органи — на основания, свързани с областта на гумите, обхванати от член 9, параграф 1 и параграфи 3—7 и приложение II, с изключение на пределните стойности относно съпротивлението при търкаляне, предвидени в приложение II, част Б, таблица 2 — отказват предоставянето на ЕО одобрение на типа за компонент/отделен технически възел за нови типове гуми, които не съответстват на настоящия регламент и мерките за прилагането му.

Считано от 1 ноември 2013 г., националните органи — на основания, свързани с областта на гумите, обхванати от член 9, параграф 1 и параграфи 3—7 и приложение II, с изключение на пределните стойности относно съпротивлението при търкаляне, предвидени в приложение II, част Б, таблица 2 — отказват предоставянето на ЕО одобрение на типа или на национално одобрение на типа за нови типове превозни средства от категориите M, N и O, които не съответстват на настоящия регламент и мерките за прилагането му.

4.   Съгласно датите за прилагане, определени в таблица 2 от приложение V, националните органи — на основания, свързани със системите за електронен контрол на устойчивостта — считат сертификати за съответствие за нови превозни средства от категории M2, M3, N2, N3, O3 и O4 за невалидни за целите на член 26 от Директива 2007/46/ЕО и забраняват регистрацията, продажбата и пускането в движение на такива превозни средства, когато такива превозни средства не съответстват на настоящия регламент и мерките за прилагането му.

5.   Считано от 1 ноември 2014 г., националните органи — на основания, свързани с областта на безопасността на превозните средства и гумите, обхванати от членове 5, 6, 7 и 8, член 9, параграфи 1—4, член 11, член 12, параграф 1 и приложение II, части А и Б, с изключение на пределните стойности за съпротивление при търкаляне на гумите от клас C3 и пределните стойности за съпротивление при търкаляне, предвидени в приложение II, част Б, таблица 2:

а)

считат сертификати за съответствие за нови превозни средства от категориите, посочени в тези членове за невалидни за целите на член 26 от Директива 2007/46/ЕО и забраняват регистрацията, продажбата и пускането в движение на такива превозни средства, когато такива превозни средства не съответстват на настоящия регламент и мерките за прилагането му, и

б)

забраняват продажбата и пускането в употреба на нови компоненти или отделни технически възли предназначени за такива превозни средства, когато такива компоненти или отделни технически възли не отговарят на настоящия регламент и мерките за прилагането му.

6.   Считано от 1 ноември 2016 г., националните органи, на основания, свързани с нивата на шум от гуми при контакт с пътя, и по отношение на гуми от клас C3, на основания, свързани със съпротивлението на гумите при търкаляне, с изключение на пределните стойности за съпротивлението при търкаляне, предвидени в приложение II, част Б, таблица 2:

а)

считат сертификатите за съответствие за нови превозни средства от категории M, N и O за невалидни за целите на член 26 от Директива 2007/46/ЕО и забраняват регистрацията, продажбата и пускането в движение на такива превозни средства, когато такива превозни средства не съответстват на настоящия регламент и мерките за прилагането му, и

б)

забраняват продажбата и пускането в употреба на нови гуми, предназначени за такива превозни средства, когато такива гуми не съответстват на настоящия регламент и мерките за прилагането му.

7.   Считано от 1 ноември 2016 г., националните органи — на основания, свързани със съпротивлението на гумите при търкаляне — отказват предоставянето на ЕО одобрение на типа за компонент/отделен технически възел за нови типове гуми, които не съответстват на пределните стойности на съпротивлението при търкаляне, предвидени в приложение II, част Б, таблица 2.

8.   Считано от 1 ноември 2017 г., националните органи — на основания, свързани със съпротивлението на гумите при търкаляне — отказват предоставянето на ЕО одобрение на типа или на национално одобрение на типа на нови типове превозни средства от категории M, N и O, които не съответстват на пределните стойности на съпротивлението при търкаляне, предвидени в приложение II, част Б, таблица 2.

9.   Считано от 1 ноември 2018 г., националните органи:

а)

на основания, свързани с пределните стойности относно съпротивлението при търкаляне на гумите от клас C1 и C2, посочени в приложение II, част Б, таблица 2 считат сертификатите за съответствие за нови превозни средства от категории M, N и O за невалидни за целите на член 26 от Директива 2007/46/ЕО и забраняват регистрацията, продажбата и пускането в движение на такива превозни средства, когато такива превозни средства не съответстват на настоящия регламент и мерките за прилагането му; и

б)

забраняват продажбата и пускането в движение на нови гуми, предназначени за такива превозни средства, когато такива гуми не съответстват на пределните стойности на съпротивлението при търкаляне, предвидени в приложение II, част Б, таблица 2.

10.   Считано от 1 ноември 2020 г., националните органи:

а)

на основания, свързани с пределните стойности относно съпротивлението при търкаляне на гумите от клас C3, предвидени в приложение II, част Б, таблица 2 — считат сертификатите за съответствие за нови превозни средства от категории M, N и O за невалидни за целите на член 26 от Директива 2007/46/ЕО и забраняват регистрацията, продажбата и пускането в движение на такива превозни средства, когато такива преводни средства не съответстват на настоящия регламент и мерките за прилагането му; и

б)

забраняват продажбата и пускането в употреба на нови гуми, предназначени за такива превозни средства, когато такива гуми не съответстват на пределните стойности на съпротивлението при търкаляне, предвидени в приложение II, част Б, таблица 2.

11.   Гумите от клас C1, C2 и C3, които са произведени преди датите, определени в параграфи 5, 6, 9 и 10 и които не отговарят на изискванията на приложение II, могат да се продават не повече от 30 месеца след тези дати.

12.   Считано от 1 ноември 2013 г., националните органи — на основания, свързани с областите на безопасност на превозните средства, обхванати от член 10 — отказват предоставянето на ЕО одобрение на типа или на национално одобрение на типа за нови типове превозни средства от категории M2, M3, N2 и N3, когато такива превозни средства не съответстват на настоящия регламент и мерките за прилагането му.

13.   Считано от 1 ноември 2015 г., националните органи — на основания, свързани с безопасността на превозните средства, обхванати от член 10 — считат сертификати за съответствие за нови превозни средства от категории M2, M3, N2 и N3 за невалидни за целите на член 26 от Директива 2007/46/ЕО и забраняват регистрацията, продажбата и пускането в движение на такива превозни средства, когато такива превозни средства не съответстват на настоящия регламент и мерките за прилагането му.

14.   Националните органи разрешават продажбата и пускането в движение/употреба на превозни средства, компоненти и отделни технически възли, които са получили одобрение на типа преди датите, посочени в параграфи 1, 2 и 3, и продължават да предоставят разширения на одобренията на тези превозни средства, компоненти и отделни технически възли в съответствие с разпоредбите на регулаторния акт, по силата на който тези одобрения са разрешени или предоставени първоначално, освен ако изискванията, приложими по отношение на тези превозни средства, компоненти или отделни технически възли, не са били изменени или не са добавени нови изисквания с настоящия регламент и мерките за прилагането му.

Националните органи разрешават продажбата и пускането в употреба и продължават да предоставят разширения на ЕО одобрение на типа на резервни компоненти и отделни технически възли, с изключение на резервни гуми, предназначени за превозни средства, които са получили одобрение на типа преди датите, посочени в параграфи 1, 2 и 3, в съответствие с разпоредбите на нормативния акт, по силата на който тези одобрения са разрешени или предоставени първоначално.

15.   Без да се засягат разпоредбите на параграфи 1—14, и в зависимост от влизането в сила на мерките за прилагане, посочени в член 14, ако производител отправи искане, националните органи не могат на основания, свързани с областта на безопасността на превозните средства и гумите, обхванати от членове 5—12:

а)

да откажат предоставянето на ЕО одобрение на типа или на национално одобрение на типа за нов тип превозно средство, или да откажат да предоставят ЕО одобрение на типа за нов тип компонент или отделен технически възел, когато такова превозно средство, компонент или отделен технически възел съответства на настоящия регламент и мерките за прилагането му; или

б)

да забранят регистрацията, продажбата или пускането в движение на ново превозно средство, или да забранят продажбата или пускането в употреба на нов компонент или отделен технически възел, когато превозното средство, компонента или отделния технически възел съответстват на настоящия регламент и мерките за прилагането му.

ГЛАВА IV

ПРИЛАГАНЕ

Член 14

Мерки за прилагане

1.   Комисията приема следните мерки за прилагане:

а)

подробни правила относно специалните процедури, изпитвания и технически изисквания за одобрението на типа на моторни превозни средства, техните ремаркета, компоненти или отделни технически възли в съответствие с разпоредбите на членове 5—12;

б)

подробни правила относно конкретни изисквания за безопасност на превозните средства, предназначени за превоз на опасни товари в рамките на държава-членка или между държави-членки, като се отчита Правило 105 на ИКЕ-ООН;

в)

по-точно определяне на физичните характеристики и изискванията по отношение на параметрите, на които трябва да отговаря една гума, за да бъде определена като „специална гума“, „специална гума за движение извън пътя“, „подсилена гума“, „гума за допълнителен товар“, „гума с висока проходимост (за сняг)“, „Т-тип резервна гума за временно ползване“ или „гума за подобряване на задвижването“, в съответствие с член 3, втора алинея, точки 8—13;

г)

мерки за изменение на пределните стойности относно съпротивлението при търкаляне и шума при контакт с пътя, посочени в приложение II, части Б и В, доколкото са необходими в резултат от изменения на процедурите за изпитване, без да се занижава равнището на защита на околната среда;

д)

подробни правила относно за процедурата за определяне на нивата на шум, посочени в приложение II, част В, точка 1;

е)

мерки за изменение на приложение IV за включване на правилата на ИКЕ-ООН, които са задължителни по силата на член 4, параграф 4 от Решение 97/836/ЕО.

2.   Мерките, посочени в параграф 1, с изключение на тези, които са свързани с разпоредбите на член 10, се приемат до 31 декември 2010 г.

Мерките, свързани с разпоредбите на член 10, се приемат до 31 декември 2011 г.

3.   Комисията може да приеме следните мерки за прилагане:

а)

мерки за освобождаване на някои превозни средства или класове превозни средства от категориите M2, M3, N2 и N3 от задължението за монтиране на усъвършенствани системи за превозни средства по член 10, когато в резултат на анализа на разходите и ползите и след отчитане на всички относими аспекти на безопасността се докаже, че прилагането на тези системи не е подходящо за съответното превозно средство или клас превозни средства;

б)

до 31 декември 2010 г. и въз основа на анализа на разходите и ползите — мерки за съкращаване на срока, предвиден в член 13, параграф 11, който може да е различен в зависимост от съответния клас или категория на гумите.

4.   Мерките, посочени в настоящия член, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 2.

Член 15

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Техническия комитет по моторните превозни средства (ТКМПС/TCMV), създаден съгласно член 40, параграф 1 от Директива 2007/46/ЕО.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 16

Санкции за неспазване

1.   Държавите-членки установяват система от разпоредби за санкции за нарушаване от производителите на разпоредбите на настоящия регламент и мерките за прилагането му и вземат всички необходими мерки за осигуряване прилагането на тези санкции. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи. До 20 февруари 2011 г. или, ако е подходящо, не по-късно от 18 месеца от датата на влизане в сила на съответните мерки за прилагане, държавите-членки нотифицират тези разпоредби на Комисията и незабавно нотифицират всяко последващо изменение, което ги засяга.

2.   Видовете нарушения, подлежащи на санкция, включват най-малко следното:

а)

подаване на декларации с невярно съдържание в хода на процедурите по одобрение или на процедурите, водещи до изземване на одобрение;

б)

фалшифициране на резултатите от изпитванията за одобрение на типа;

в)

укриване на данни или технически спецификации, които биха могли да доведат до изземване или отнемане на одобрението на типа.

Член 17

Докладване

До 1 декември 2012 г. и на всеки три години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, включващ, ако е подходящо, предложения за изменение на настоящия регламент или съответно друго законодателство на Общността с оглед включване на нови характеристики за безопасност.

Член 18

Изменения на Директива 2007/46/ЕО

Приложения IV, VI, ХI и XV към Директива 2007/46/ЕО се изменят в съответствие с приложение III към настоящия регламент.

Член 19

Отмяна

1.   Директиви 70/221/ЕИО, 70/222/ ЕИО, 70/311/ЕИО, 70/387/ЕИО, 70/388/ЕИО, 71/320/ЕИО, 72/245/ЕИО, 74/60/ЕИО, 74/61/ЕИО, 74/297/ЕИО, 74/408/ЕИО, 74/483/ЕИО, 75/443/ЕИО, 76/114/ЕИО, 76/115/ЕИО, 76/756/ЕИО, 76/757/ЕИО, 76/758/ЕИО, 76/759/ЕИО, 76/760/ЕИО, 76/761/ЕИО, 76/762/ЕИО, 77/389/ЕИО, 77/538/ЕИО, 77/539/ЕИО, 77/540/ЕИО, 77/541/ЕИО, 77/649/ЕИО, 78/316/ЕИО, 78/317/ЕИО, 78/318/ЕИО, 78/549/ЕИО, 78/932/ЕИО, 89/297/ЕИО, 91/226/ЕИО, 92/21/ЕИО, 92/22/ЕИО, 92/24/ЕИО, 92/114/ ЕИО, 94/20/ЕО, 95/28/ЕО, 96/27/ЕО, 96/79/ЕО, 97/27/ЕО, 98/91/ЕО, 2000/40/ЕО, 2001/56/ЕО, 2001/85/ЕО и 2003/97/ЕО се отменят, считано от 1 ноември 2014 г.

2.   Директива 92/23/ЕИО се отменя, считано от 1 ноември 2017 г.

3.   Позоваванията на отменените директиви се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 20

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 ноември 2011 г.

Член 13, параграф 15 и член 14, както и точка 1, буква а), подточка iii), буква б), подточки iii) и iv), точка 2, буква в), точка 3, буква а), подточка iii), точка 3, буква б), подточка iii), точка 3, буква в), подточка iii), точка 3, буква г), подточка iii), точка 3, буква д), подточка iii) и точка 3, буква е), подточка i) от приложение III се прилагат от 20 август 2009 г.

Точка 1, буква а), подточка i), точка 1, буква б), подточка i), точка 2, буква а), точка 3, буква а), подточка i), точка 3, буква б), подточка i), точка 3, буква в), подточка i), точка 3, буква г), подточка i), точка 3, буква д), подточка i) и точка 3, буква е), подточка ii) от приложение III се прилагат от 1 ноември 2014 г.

Точка 1, буква а), подточка ii), точка 1, буква б), подточка ii), точка 2, буква б), точка 3, буква а), подточка ii), точка 3, буква б), подточка ii), точка 3, буква в), подточка ii), точка 3, буква г), подточка ii), точка 3, буква д), подточка ii) и точка 4 от приложение III се прилагат от 1 ноември 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

E. ERLANDSSON


(1)  Становище от 14 януари 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище на Европейския парламент от 10 март 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 22 юни 2009 г.

(3)  ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(5)  ОВ L 346, 17.12.1997 г., стр. 78.

(6)  ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 76, 6.4.1970 г., стр. 23.

(9)  ОВ L 76, 6.4.1970 г., стр. 25.

(10)  ОВ L 133, 18.6.1970 г., стр. 10.

(11)  ОВ L 176, 10.8.1970 г., стр. 5.

(12)  ОВ L 176, 10.8.1970 г., стр. 12.

(13)  ОВ L 202, 6.9.1971 г., стр. 37.

(14)  ОВ L 152, 6.7.1972 г., стр. 15.

(15)  ОВ L 38, 11.2.1974 г., стр. 2.

(16)  ОВ L 38, 11.2.1974 г., стр. 22.

(17)  ОВ L 165, 20.6.1974 г., стр. 16.

(18)  ОВ L 221, 12.8.1974 г., стр. 1.

(19)  ОВ L 266, 2.10.1974 г., стр. 4.

(20)  ОВ L 196, 26.7.1975 г., стр. 1.

(21)  ОВ L 24, 30.1.1976 г., стр. 1.

(22)  ОВ L 24, 30.1.1976 г., стр. 6.

(23)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 1.

(24)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 32.

(25)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 54.

(26)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 71.

(27)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 85.

(28)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 96.

(29)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 122.

(30)  ОВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 41.

(31)  ОВ L 220, 29.8.1977 г., стр. 60.

(32)  ОВ L 220, 29.8.1977 г., стр. 72.

(33)  ОВ L 220, 29.8.1977 г., стр. 83.

(34)  ОВ L 220, 29.8.1977 г., стр. 95.

(35)  ОВ L 267, 19.10.1977 г., стр. 1.

(36)  ОВ L 81, 28.3.1978 г., стр. 3.

(37)  ОВ L 81, 28.3.1978 г., стр. 27.

(38)  ОВ L 81, 28.3.1978 г., стр. 49.

(39)  ОВ L 168, 26.6.1978 г., стр. 45.

(40)  ОВ L 325, 20.11.1978 г., стр. 1.

(41)  ОВ L 124, 5.5.1989 г., стр. 1.

(42)  ОВ L 103, 23.4.1991 г., стр. 5.

(43)  ОВ L 129, 14.5.1992 г., стр. 1.

(44)  ОВ L 129, 14.5.1992 г., стр. 11.

(45)  ОВ L 129, 14.5.1992 г., стр. 95.

(46)  ОВ L 129, 14.5.1992 г., стр. 154.

(47)  ОВ L 409, 31.12.1992 г., стр. 17.

(48)  ОВ L 195, 29.7.1994 г., стр. 1.

(49)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 1.

(50)  ОВ L 169, 8.7.1996 г., стр. 1.

(51)  ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 7.

(52)  ОВ L 233, 25.8.1997 г., стр. 1.

(53)  ОВ L 11, 16.1.1999 г., стр. 25.

(54)  ОВ L 203, 10.8.2000 г., стр. 9.

(55)  ОВ L 292, 9.11.2001 г., стр. 21.

(56)  ОВ L 42, 13.2.2002 г., стр. 1.

(57)  ОВ L 25, 29.1.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложно поле на изискванията, посочени в член 5, параграфи 1 и 2

Предмет

Приложимост

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Резервоари за гориво/задни ниско разположени защитни устройства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Задна регистрационна табела

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Кормилна уредба

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ключалки и панти на вратите

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Звукова сигнализация

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Устройства за непряко виждане

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Спирачна уредба

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Радиосмущения (електромагнитна съвместимост)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Вътрешно оборудване

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройства за защита срещу неразрешено ползване и имобилайзер

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Поведение на кормилния механизъм в случай на удар

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Здравина на седалките

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Външни изпъкнали части

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство за измерване на скоростта

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Табели (задължителни)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Устройства за закрепване на обезопасителните колани

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Светлоотражатели

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Габаритни светлини (предни, задни, странични, горни), стоп-сигнали и дневни светлини

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Пътепоказатели

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Устройство за осветяване на задната регистрационна табела

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Фарове (включително лампи)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Предни фарове против мъгла

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Устройства за теглене

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Задни фарове против мъгла

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Фарове за заден ход

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Светлинни устройства за паркиране

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Обезопасителни колани и системи за обезопасяване

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Поле на видимост

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идентификация на органите за управление, сигналните устройства и показващите уреди

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Системи за размразяване срещу изпотяване

X

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 

 

 

 

Устройства за почистване и измиване

X

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 

 

Отоплителни системи

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Калници

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облегалки за глава

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Странична защита

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

Устройства против изпръскване

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

Безопасни стъкла

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Гуми

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Устройства за ограничаване на скоростта

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

Маса и размери

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Външни изпъкнали части на кабини

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Теглително-прикачни устройства

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X

X

X

X

Пожароустойчивост

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Автобуси

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Челен удар

X (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страничен удар

X (5)

 

 

X (5)

 

 

 

 

 

 

Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари

 

 

 

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

Предно нискоразположено защитно устройство

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 


(1)  Превозните средства от тази категория следва да бъдат оборудвани с подходящи устройства против замръзване и изпотяване на стъклата.

(2)  Превозните средства от тази категория следва да бъдат оборудвани с подходящи устройства за измиване и почистване на предното стъкло.

(3)  Само за превозни средства, оборудвани с теглително-прикачни устройства.

(4)  Които не превишават 2,5 тона технически допустима максимална маса.

(5)  Прилага се само за превозни средства, при които „Референтната точка на седене“ (точка „R“) на най-ниската седалка е на не повече от 700 mm над земята. Точката „R“ е определена в Правило 95 на ИКЕ-ООН.

(6)  Само когато производителят подаде заявление за одобрение на типа на превозно средство, предназначено за превоз на опасни товари.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изисквания към гумите по отношение на сцеплението с влажна пътна настилка, съпротивлението при търкаляне и шума при контакт с пътя

ЧАСТ А —   ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЦЕПЛЕНИЕ С ВЛАЖНА ПЪТНА НАСТИЛКА

Гумите от клас C1 трябва да отговарят на следните изисквания:

Категория на употреба

Индекс на сцепление с влажна пътна настилка (G)

гума с висока проходимост (за сняг) със символ за скорост („Q“ или по-нисък, с изключение на „H“), който указва максимално разрешена скорост не по-голяма от 160 km/h

≥ 0,9

гума с висока проходимост (за сняг) със символ за скорост („R“ или по-висок, включително „H“), който указва максимално разрешена скорост по-голяма от 160 km/h

≥ 1,0

нормална гума (за използване по пътя)

≥ 1,1

ЧАСТ Б —   ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ ТЪРКАЛЯНЕ

Максималните стойности на коефициента на съпротивлението при търкаляне за всеки тип гума, измерени съгласно ISO 28580, не трябва да надвишават следните стойности:

Таблица 1

Клас на гумата

Максимална стойност (kg/t)

1-ви етап

C1

12,0

C2

10,5

C3

8,0


Таблица 2

Клас на гумата

Максимална стойност (kg/t)

2-ри етап

C1

10,5

C2

9,0

C3

6,5

По отношение на гумите с висока проходимост (за сняг) пределните стойности, посочени в таблица 2, се увеличават с 1 kg/t.

ЧАСТ В —   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ШУМ ПРИ КОНТАКТ С ПЪТЯ

1.   Нивата на шум, определени в съответствие с процедурата, посочена в мерките за прилагане на настоящия регламент, не трябва да надвишават посочените в точка 1.1 или 1.2 пределни стойности. В таблиците в точки 1.1 и 1.2 са посочени измерените стойности, с корекция за температурата, с изключение на гумите от клас C3, и с корекция за допуска на измервателния инструмент, и закръглени към най-близкото по-малко цяло число.

1.1.   Гуми от клас С1 по отношение на номиналната широчина на профила на гумата, която е била изпитана:

Клас на гумата

Номинална широчина на профила (mm)

Пределни стойности, в dВ(А)

C1A

≤ 185

70

C1B

> 185 ≤ 215

71

C1C

> 215 ≤ 245

71

C1D

> 245 ≤ 275

72

C1E

> 275

74

По отношение на гумите с висока проходимост (за сняг), гуми за допълнителен товар и подсилени гуми, както и по отношение на всяка комбинация от тези класификации, горепосочените пределни стойности се увеличават с 1 dB(A).

1.2.   Гуми от клас С2 и С3 по отношение на категорията на употреба на серията от гуми:

Клас на гумата

Категория на употреба

Пределни стойности, в dВ(А)

C2

Нормални гуми

72

Гуми за подобряване на задвижването

73

C3

Нормални гуми

73

Гуми за подобряване на задвижването

75

По отношение на специални гуми горепосочените пределни стойности се увеличават с 2 dB(A). Допълнително увеличаване с 2 dB(A) се разрешава за гумите с висока проходимост (за сняг) от категория C2 на гумите за подобряване на задвижването. По отношение на всички останали категории гуми от класове C2 и C3 се разрешава допълнително увеличаване с 1 dB(A) за гумите с висока проходимост (за сняг).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Изменения на Директива 2007/46/ЕО

Директива 2007/46/ЕО се изменя, както следва:

1.

Приложение IV, част I се изменя, както следва:

a)

Таблицата се изменя, както следва:

i)

точки 3—10, 12—38, 42—45 и 47—57 се заличават;

ii)

точка 46 се заличава;

iii)

добавя се следният ред:

Точка

Предмет

Регулаторен акт

Брой на Официален вестник

Приложимост

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63

Обща безопасност

Регламент (ЕО) № 661/2009

OB L 200, v31.7.2009 г., стр. 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

б)

Допълнението се изменя, както следва:

i)

точки 3—10, 12—37, 44, 45 и 50—54 от таблицата се заличават;

ii)

точка 46 от таблицата се заличава;

iii)

в таблицата се добавя следният ред:

 

Предмет

Регулаторен акт

Брой на Официален вестник

M1

„63

Обща безопасност

Регламент (ЕО) № 661/2009

OB L 200, 31.7.2009 г., стр. 1

P/A“

iv)

към „Означения“ се добавя следният текст:

„P/A: настоящият регламент е частично приложим. Точното приложно поле е определено в мерките за прилагане на настоящия регламент.“

2.

В допълнението към приложение VI таблицата се изменя, както следва:

a)

точки 3—10, 12—38, 42—45 и 47—57 се заличават;

б)

точка 46 се заличава;

в)

добавя се следният ред:

 

Предмет

Регулаторен акт (1)

Изменен

Приложим за

„63

Обща безопасност

Регламент (ЕО) № 661/2009“

 

 

3.

Приложение XI се изменя, както следва:

a)

в допълнение 1 таблицата се изменя, както следва:

i)

точки 3—10, 12—37, 44, 45 и 50—54 се заличават;

ii)

точка 46 се заличава;

iii)

добавя се следният ред:

Точка

Предмет

Регулаторен акт

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

„63

Обща безопасност

Регламент (ЕО) № 661/2009

P/A

P/A

P/A

P/A“

б)

в допълнение 2 таблицата се изменя, както следва:

i)

точки 3—10, 12—38, 42—45 и 47—57 се заличават;

ii)

точка 46 се заличава;

iii)

добавя се следният ред:

Точка

Предмет

Регулаторен акт

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63

Обща безопасност

Регламент (ЕО) № 661/2009

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A“

в)

в допълнение 3 таблицата се изменя, както следва:

i)

точки 3—10, 12—37, 44, 45 и 50—54 се заличават;

ii)

точка 46 се заличава;

iii)

добавя се следният ред:

Точка

Предмет

Регулаторен акт

M1

„63

Обща безопасност

Регламент (ЕО) № 661/2009

P/A“

г)

в допълнение 4 таблицата се изменя, както следва:

i)

точки 3—10, 13—36, 42—45 и 47—57 се заличават;

ii)

точка 46 се заличава;

iii)

добавя се следният ред:

Точка

Предмет

Регулаторен акт

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63

Обща безопасност

Регламент (ЕО) № 661/2009

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A“

д)

в допълнение 5 таблицата се изменя, както следва:

i)

точки 3—10, 12—36, 42—45 и 47—57 се заличават;

ii)

точка 46 се заличава;

iii)

добавя се следният ред:

Точка

Предмет

Регулаторен акт

Самоходен кран от категория N3

„63

Обща безопасност

Регламент (ЕО) № 661/2009

P/A“

е)

„Значение на символите“ се изменя, както следва:

i)

точки C, U, W5 и W6 се заличават;

ii)

добавя се следният текст:

„P/A: настоящият регулаторен акт е частично приложим. Точното приложно поле е определено в мерките за прилагане на настоящия регламент.“

4.

В таблицата в приложение XV точка 46 се заличава.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на правилата на ИКЕ-ООН, които се прилагат задължително


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Дати за прилагане на изискванията за системите за електронен контрол на устойчивостта по отношение на превозни средства от категории M2, M3, N2, N3, O3 и O4

Таблица 1 —   Дати за прилагане по отношение на нови типове превозни средства

Категория превозно средство

Дата за прилагане

M2

11 юли 2013 г.

M3 (клас III)

1 ноември 2011 г.

M3 < 16 тона (пневматично задвижване)

1 ноември 2011 г.

M3 (клас II и В) (хидравлично задвижване)

11 юли 2013 г.

M3 (клас III) (хидравлично задвижване)

11 юли 2013 г.

M3 (клас III) (задвижване с пневматичен контрол и задвижване чрез хидравлична енергия)

11 юли 2014 г.

M3 (клас II) (задвижване с пневматичен контрол и задвижване чрез хидравлична енергия)

11 юли 2014 г.

M3 (друга категория, различна от горепосочените)

1 ноември 2011 г.

N2 (хидравлично задвижване)

11 юли 2013 г.

N2 (задвижване с пневматичен контрол и задвижване чрез хидравлична енергия)

11 юли 2014 г.

N2 (друга категория, различна от горепосочените)

11 юли 2012 г.

N3 (2-осови влекачи за полуремаркета)

1 ноември 2011 г.

N3 (2-осови влекачи за полуремаркета със задвижване с пневматичен контрол (ABS))

1 ноември 2011 г.

N3 (3-осови със задвижване с електронен контрол (EBS))

1 ноември 2011 г.

N3 (2- и 3-осови със задвижване с пневматичен контрол (ABS))

11 юли 2012 г.

N3 (друга категория, различна от горепосочените)

1 ноември 2011 г.

O3 (комбинирано осово натоварване между 3,5 и 7,5 тона)

11 юли 2012 г.

O3 (друга категория, различна от горепосочените)

1 ноември 2011 г.

O4

1 ноември 2011 г.


Таблица 2 —   Дати за прилагане по отношение на нови превозни средства

Категория превозно средство

Дата за прилагане

M2

11 юли 2015 г.

M3 (клас III)

1 ноември 2014 г.

M3 < 16 тона (пневматично задвижване)

1 ноември 2014 г.

M3 (клас II и В) (хидравлично задвижване)

11 юли 2015 г.

M3 (клас III) (хидравлично задвижване)

11 юли 2015 г.

M3 (клас III) (задвижване с пневматичен контрол и задвижване чрез хидравлична енергия)

11 юли 2016 г.

M3 (клас II) (задвижване с пневматичен контрол и задвижване чрез хидравлична енергия)

11 юли 2016 г.

M3 (друга категория, различна от горепосочените)

1 ноември 2014 г.

N2 (хидравлично задвижване)

11 юли 2015 г.

N2 (задвижване с пневматичен контрол и задвижване чрез хидравлична енергия)

11 юли 2016 г.

N2 (друга категория, различна от горепосочените)

1 ноември 2014 г.

N3 (2-осови влекачи за полуремаркета)

1 ноември 2014 г.

N3 (2-осови влекачи за полуремаркета със задвижване с пневматичен контрол (ABS))

1 ноември 2014 г.

N3 (3-осови със задвижване с електронен контрол (EBS))

1 ноември 2014 г.

N3 (2- и 3-осови със задвижване с пневматичен контрол (ABS))

1 ноември 2014 г.

N3 (друга категория, различна от горепосочените)

1 ноември 2014 г.

O3 (комбинирано осово натоварване между 3,5 и 7,5 тона)

1 ноември 2014 г.

O3 (друга категория, различна от горепосочените)

1 ноември 2014 г.

O4

1 ноември 2014 г.


31.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 200/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 662/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 юли 2009 година

за установяване на процедура за договарянето и сключването на споразумения между държави-членки и трети държави по специфични въпроси на приложимото право към договорни и извъндоговорни задължения

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 61, буква в), член 65 и член 67, параграф 5 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (1),

като имат предвид, че:

(1)

Трета част, дял IV от Договора дава правното основание за приемане на законодателство на Общността в сферата на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси.

(2)

Съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси между държави-членки и трети държави по традиция се регламентира със споразумения между държавите-членки и третите държави. Тези споразумения, чийто брой вече е значителен, често отразяват специалните връзки между държава-членка или държави-членки и трета държава или трети държави и тяхната цел е да предоставят адекватна правна рамка за задоволяване на специфичните потребности на заинтересованите страни.

(3)

Съгласно член 307 от Договора държавите-членки трябва да предприемат всички необходими мерки за премахване на несъответствията между достиженията на правото на Общността и международни споразумения, сключени между държави-членки и трети държави. Това може да включва необходимостта от предоговаряне на такива споразумения.

(4)

С цел предоставяне на подходяща правна рамка в отговор на специфичните потребности на държава-членка във връзка с нейните отношения с трета държава е възможно да има явна необходимост от сключване на нови споразумения с трети държави, отнасящи се до областите на гражданското правосъдие, които попадат в приложното поле на дял IV от трета част от Договора.

(5)

В своето Становище 1/03 от 7 февруари 2006 г. относно сключването на новата Конвенция от Лугано Съдът на Европейските общности потвърди, че Общността е придобила изключителна компетентност за сключването на международно споразумение, подобно на Конвенцията от Лугано, с трети държави по въпроси, засягащи разпоредбите, установени в Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (2) (Брюксел I).

(6)

Съгласно член 300 от Договора Общността е тази, която сключва споразумения между Общността и трета държава по въпроси, попадащи в изключителната компетентност на Общността.

(7)

Член 10 от Договора изисква от държавите-членки да съдействат за постигането на задачите на Общността и да се въздържат от предприемането на каквито и да е мерки, които биха могли да застрашат постигането на целите на Договора. Това задължение за лоялно сътрудничество е с общо приложение и не зависи от това, дали компетентността на Общността е изключителна или не.

(8)

По отношение на споразуменията с трети държави относно специфични въпроси от областта на гражданското правосъдие, които попадат в изключителната компетентност на Общността, следва да се създаде последователна и прозрачна процедура, чрез която да се разрешава на държава-членка да изменя действащо споразумение или да договаря и сключва ново споразумение, по-специално когато самата Общност не е обявила намерението си да упражни външната си компетентност за сключване на споразумение посредством вече съществуващ мандат за водене на преговори или на предвиден мандат за водене на преговори. Тази процедура не следва да засяга изключителната компетентност на Общността и разпоредбите на членове 300 и 307 от Договора. Тя следва да бъде разглеждана като изключителна мярка и следва да бъде с ограничено приложно поле и срок.

(9)

Настоящият регламент не следва да се прилага, ако Общността вече е сключила споразумение със същия предмет със съответната трета държава. Две споразумения следва да се разглеждат като отнасящи се до един и същи предмет само ако и до степента, в която регулират по същество еднакви специфични правни въпроси. Разпоредби, в които само се изразява общо намерение за сътрудничество по такива въпроси, не следва да се считат за отнасящи се до един и същи предмет.

(10)

По изключение определени регионални споразумения между малко на брой държави-членки и малко на брой трети държави, например две или три, които имат за цел разглеждане на специфични местни въпроси и които не са открити за присъединяване на други държави, също следва да бъдат обхванати от настоящия регламент.

(11)

За да се гарантира, че предвидено от държава-членка споразумение не засяга ефективността на правото на Общността и не подкопава правилното функциониране на установената от това право система или на политиката на Общността в областта на външните отношения, както е определена от Общността, от съответната държава-членка следва да се изисква да нотифицира Комисията за намеренията си с оглед да получи разрешение както за започване или продължаване на официални преговори по дадено споразумение, така и за сключване на споразумение. Тази нотификация следва да бъде извършена чрез писмо или по електронен път. В нея следва да се съдържа цялата релевантна информация и документация, която би позволила на Комисията да оцени очакваното отражение върху правото на Общността на резултатите от преговорите.

(12)

Следва да се прецени дали Общността има достатъчен интерес от сключване на двустранно споразумение между Общността и съответната трета държава или, в зависимост от случая — от замяна на действащо двустранно споразумение между държава-членка и трета държава със споразумение на Общността. За тази цел всички държави-членки следва да бъдат информирани за всяка получена от Комисията нотификация относно предвидено от държава-членка споразумение, за да могат да заявят своя интерес от присъединяване към инициативата на нотифициращата държава-членка. Ако в хода на този обмен на информация се появи достатъчен интерес на Общността, Комисията следва да прецени дали да направи предложение за мандат за водене на преговори с оглед сключването на споразумение между Общността и съответната трета държава.

(13)

Ако Комисията поиска допълнителна информация от дадена държава-членка във връзка със своята оценка дали на тази държава-членка следва да бъде разрешено да започне преговори с дадена трета държава, това искане не следва да засяга сроковете, в рамките на които Комисията трябва да вземе мотивирано решение по искането на същата държава.

(14)

Когато разрешава започването на официални преговори, Комисията следва, ако е необходимо, да разполага с възможност да предлага насоки за водене на преговорите или да поиска включването на специални клаузи в предвиденото споразумение. Комисията следва да бъде изцяло информирана на всички етапи на преговорите, що се отнася до въпроси, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, и следва да може да участва в качеството на наблюдател в преговорите по отношение на тези въпроси.

(15)

Когато нотифицират Комисията за своето намерение да започнат преговори с трета държава, държавите-членки следва да имат задължението за информиране на Комисията единствено относно елементите, които са от значение за предстоящата оценка от страна на Комисията. Разрешението от страна на Комисията, както и всички евентуални насоки за водене на преговори или, в зависимост от случая, отказът от страна на Комисията, следва да засягат единствено въпроси, попадащи в приложното поле на настоящия регламент.

(16)

Всички държави-членки следва да бъдат информирани за всяка нотификация до Комисията относно предвидени или договорени споразумения, както и за всички обосновани решения на Комисията съгласно настоящия регламент. Въпреки това подобна информация следва в пълна степен да зачита евентуалните изисквания за поверителност.

(17)

Европейският парламент, Съветът и Комисията следва да гарантират, че всяка информация, определена като поверителна, се третира в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (3).

(18)

В случаите, когато въз основа на своята оценка Комисията не възнамерява да разреши започването на официални преговори или сключването на договорено споразумение, тя следва да даде на засегнатата държава-членка становище, преди да представи обоснованото си решение. В случай на отказ за разрешение за сключването на договорено споразумение становището следва също да бъде предоставено на Европейския парламент и на Съвета.

(19)

За да се гарантира, че договореното споразумение не препятства провеждането на външната политика на Общността в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и търговскоправни въпроси, в споразумението следва да се предвиди или неговото пълно или частично денонсиране в случай на сключване на последващо споразумение между Общността или Общността и нейните държави-членки, от една страна, и същата трета държава, от друга страна, относно същия предмет, или пряко заменяне на съответните разпоредби от споразумението с разпоредбите на такова последващо споразумение.

(20)

Следва да бъдат предвидени преходни мерки, за да се обхванат ситуации, при които към момента на влизането в сила на настоящия регламент определена държава-членка вече е започнала процеса на договаряне на споразумение с трета държава или е приключила преговорите, но още не е дала съгласието си да бъде обвързана със споразумението.

(21)

За да се гарантира натрупването на достатъчен опит по прилагането на настоящия регламент, Комисията следва да представи доклад за това прилагане не по-рано от осем години след приемане на настоящия регламент. В този доклад, при упражняване на своите правомощия, Комисията следва да потвърди временния характер на настоящия регламент или да проучи дали настоящият регламент следва да бъде заменен с нов регламент, обхващащ същия предмет или включващ също специфични въпроси, попадащи в изключителните правомощия на Общността и уреждани с помощта на други правни актове на Общността, както е посочено в съображение 5.

(22)

Ако представеният от Комисията доклад потвърди временния характер на настоящия регламент, държавите-членки следва все още да могат, след представяне на доклада, да нотифицират Комисията относно провеждани или вече обявени преговори с цел получаване на разрешение за започване на официални преговори.

(23)

В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в член 5 от Договора, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на своята цел.

(24)

В съответствие с член 3 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Обединеното кралство и Ирландия са нотифицирали желанието си да участват в приемането и прилагането на настоящия регламент.

(25)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Дания не участва в приемането на настоящия регламент, не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   Настоящият регламент установява процедура, чрез която да се разреши на държава-членка да измени действащо споразумение или да договори и сключи ново споразумение с трета държава при спазване на условията, предвидени в настоящия регламент.

Тази процедура не засяга съответната компетентност на Общността и държавите-членки.

2.   Настоящият регламент се прилага към споразумения по специфични въпроси, попадащи изцяло или частично в приложното поле на Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) (4) и на Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно приложимото право към извъндоговорни задължения (Рим II) (5).

3.   Настоящият регламент не се прилага, ако Общността вече е сключила споразумение със същия предмет със съответната трета държава.

Член 2

Определения

1.   За целите на настоящия регламент терминът „споразумение“ означава:

а)

двустранно споразумение между държава-членка и трета държава;

б)

регионално споразумение между ограничен брой държави-членки и трети държави — съседни на съответните държави-членки, което има за цел решаване на въпроси с местно значение и не е открито за присъединяване на други държави.

2.   В контекста на регионалните споразумения, посочени в параграф 1, буква б), всяко позоваване в настоящия регламент на държава-членка или на трета държава се счита за позоваване на съответните държави-членки или трети държави.

Член 3

Нотифициране на Комисията

1.   Когато държава-членка възнамерява да започне преговори за изменение на съществуващо споразумение или за сключване на ново споразумение, попадащо в приложното поле на настоящия регламент, тя нотифицира писмено Комисията за намерението си възможно най-рано преди предвиденото започване на официалните преговори.

2.   Нотификацията включва, по целесъобразност, копие от съществуващото споразумение, проекта на новото споразумение или проекта на предложението и всяка друга свързана с тях документация. Държавата-членка посочва предмета на преговорите и уточнява въпросите, които ще бъдат разгледани в предвиденото споразумение, или разпоредбите на съществуващото споразумение, които ще бъдат изменени. Държавата-членка може да предоставя всякаква друга допълнителна информация.

Член 4

Оценка от Комисията

1.   След получаване на нотификацията по член 3 Комисията преценява дали държавата-членка може да започне официални преговори.

2.   При изготвянето на тази оценка Комисията проверява първо дали в следващите 24 месеца изрично се предвижда даването на мандат за водене на преговори с оглед на сключването на споразумение на Общността със съответната трета държава. Ако случаят не е такъв, Комисията проверява дали е изпълнено всяко едно от следните условия:

а)

съответната държава-членка е предоставила информация, посочваща, че има специален интерес от сключването на споразумение поради икономически, географски, културни, исторически, социални или политически връзки между държавата-членка и съответната трета държава;

б)

въз основа на предоставената от държавата-членка информация предвижданото споразумение не засяга ефективността на общностното право и не накърнява правилното функциониране на системата, установена от това право; и

в)

предвиденото споразумение няма да засегне предмета и целите на общностната политика в областта на външните отношения, както са определени от Общността.

3.   Ако предоставената от държавата-членка информация е недостатъчна за целите на оценката, Комисията може да поиска допълнителна информация.

Член 5

Разрешение за започване на официални преговори

1.   Ако предвижданото споразумение изпълнява условията, предвидени в член 4, параграф 2, в срок от 90 дни от получаване на нотификацията, посочена в член 3, Комисията взема мотивирано решение относно искането на държавата-членка, с което ѝ разрешава да започне официални преговори по това споразумение.

При необходимост Комисията може да предложи насоки за водене на преговорите и може да поиска в предвиденото споразумение да бъдат включени специални клаузи.

2.   Предвижданото споразумение съдържа клауза, която предвижда:

а)

пълно или частично денонсиране на споразумението в случай на сключване на последващо споразумение със същия предмет между Общността или Общността и нейните държави-членки, от една страна, и същата трета държава, от друга страна; или

б)

пряко заменяне на съответните разпоредби на споразумението с разпоредбите на последващо споразумение със същия предмет, сключено между Общността или Общността и нейните държави-членки, от една страна, и същата трета държава, от друга страна.

Посочената в първа алинея, буква а) клауза се формулира по следния начин: „(наименование/наименования на държавата-членка/държавите-членки) ще денонсира настоящото споразумение частично или изцяло, ако и когато Европейската общност или Европейската общност и нейните държави-членки сключат споразумение с (наименование/наименования на третата държава/третите държави) по същите въпроси от областта на гражданското правосъдие като тези, уредени с настоящото споразумение“.

Посочената в първа алинея, буква б) клауза се формулира по следния начин: „Настоящото споразумение или конкретни разпоредби от настоящото споразумение престават да се прилагат в деня на влизане в сила на споразумение между Европейската общност или Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и (наименование/наименования на третата държава/третите държави), от друга страна, по въпросите, уредени от последващото споразумение“.

Член 6

Отказ за даване на разрешение за започване на официални преговори

1.   Ако въз основа на оценката по член 4 Комисията възнамерява да не разреши започването на официални преговори по предвиденото споразумение, тя дава становище до съответната държава-членка в срок от 90 дни от получаване на нотификацията, посочена в член 3.

2.   В срок от 30 дни от получаване на становището на Комисията съответната държава-членка може да отправи искане към Комисията за провеждане на разисквания с оглед намиране на решение.

3.   В случай че съответната държава-членка не отправи искане към Комисията за разисквания с нея в рамките на срока, предвиден в параграф 2, Комисията се произнася с мотивирано решение по заявлението на държавата-членка в срок от 130 дни от получаване на нотификацията, посочена в член 3.

4.   При разисквания, посочени в параграф 2, Комисията се произнася с мотивирано решение по заявлението на държавата-членка в срок от 30 дни от приключването на разискванията.

Член 7

Участие на Комисията в преговорите

Комисията може да участва в преговорите между държавата-членка и третата държава като наблюдател, доколкото са засегнати въпроси, попадащи в приложното поле на настоящия регламент. Ако Комисията не участва като наблюдател, тя бива информирана за напредъка и резултатите, постигнати в различните фази на преговорите.

Член 8

Разрешение за сключване на споразумението

1.   Преди подписване на договорено споразумение съответната държава-членка нотифицира Комисията за резултата от преговорите и ѝ предоставя текста на споразумението.

2.   След получаване на тази нотификация Комисията преценява дали договореното споразумение:

а)

отговаря на условието, установено в член 4, параграф 2, буква б);

б)

отговаря на условието, установено в член 4, параграф 2, буква в), дотолкова, доколкото са налице нови изключителни обстоятелства във връзка с това условие; и

в)

изпълнява изискванията по член 5, параграф 2.

3.   Ако договореното споразумение изпълнява условията и изискванията, посочени в параграф 2, в срок от 90 дни от получаването на нотификацията, посочена в параграф 1, Комисията се произнася с мотивирано решение относно искането на държавата-членка, с което ѝ разрешава да сключи това споразумение.

Член 9

Отказ за разрешение за сключване на споразумението

1.   Когато въз основа на оценката по член 8, параграф 2 Комисията възнамерява да не разреши сключването на договореното споразумение, тя предоставя на съответната държава-членка, както и на Европейския парламент и на Съвета становище в срок от 90 дни от получаването на нотификацията, посочена в член 8, параграф 1.

2.   В срок от 30 дни от получаването на становището на Комисията съответната държава-членка може да отправи искане до Комисията за провеждане на разисквания с оглед на намиране на решение.

3.   Ако съответната държава-членка не отправи искане към Комисията за разисквания в рамките на срока, предвиден в параграф 2, Комисията се произнася с мотивирано решение по заявлението на държавата-членка в срок от 130 дни от получаването на нотификацията, посочена в член 8, параграф 1.

4.   При разискванията по параграф 2 Комисията се произнася с мотивирано решение по заявлението на държавата-членка в срок от 30 дни от приключването на разискванията.

5.   Комисията нотифицира своето решение на Европейския парламент и на Съвета в срок от 30 дни от неговото вземане.

Член 10

Поверителност

При предоставянето на информация на Комисията съгласно член 3, член 4, параграф 3 и член 8 държавата-членка може да посочи дали някои от сведенията да се считат за поверителни и дали предоставената информация може да бъде споделена с други държави-членки.

Член 11

Предоставяне на информация на държавите-членки

Комисията изпраща на държавите-членки нотификациите, получени в съответствие с членове 3 и 8, и при необходимост, придружаващите документи, както и всички свои мотивирани решения по членове 5, 6, 8 и 9, при спазване на изискванията за поверителност.

Член 12

Преходни разпоредби

1.   Когато към момента на влизане в сила на настоящия регламент държава-членка вече е започнала процеса на преговори за споразумение с трета държава, се прилагат членове 3—11.

Комисията може да предложи насоки за водене на преговорите или да поиска включването на специални клаузи, както е посочено съответно в член 5, параграф 1, втора алинея и член 5, параграф 2, когато етапът, на който се намират преговорите, позволява това.

2.   Когато към момента на влизане в сила на настоящия регламент държава-членка вече е приключила преговорите, но все още не е сключила споразумението, се прилагат член 3, член 8, параграфи 2—4 и член 9.

Член 13

Преразглеждане

1.   Не по-рано от 13 юли 2017 г. Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет доклад относно прилагането на настоящия регламент.

2.   В този доклад:

а)

се потвърждава, че е целесъобразно срокът на действие на настоящия регламент да изтече на датата, определена в съответствие с член 14, параграф 1; или

б)

се препоръчва настоящият регламент да бъде заменен с нов регламент, считано от тази дата.

3.   Ако в доклада бъде препоръчана замяна на настоящия регламент, както е посочено в параграф 2, буква б), той се придружава от подходящо законодателно предложение.

Член 14

Изтичане на срока на действие

1.   Срокът на действие на настоящия регламент изтича три години след представянето на посочения в член 13 доклад от Комисията.

Срокът от три години, посочен в първа алинея, започва да тече на първия ден от месеца, следващ месеца на представянето на доклада или на Европейския парламент, или на Съвета, като се взема предвид по-късната от двете дати.

2.   Независимо от изтичането на срока на действие на настоящия регламент на датата, определена в съответствие с параграф 1, се разрешава да бъдат продължени и приключени съгласно настоящия регламент всички продължаващи към тази дата преговори, които са започнати от държава-членка съгласно настоящия регламент.

Член 15

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

E. ERLANDSSON


(1)  Становище на Европейския парламент от 7 май 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 7 юли 2009 г.

(2)  ОВ L 12, 16.1.2001 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(4)  ОВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6.

(5)  ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 40.


31.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 200/31


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 663/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 юли 2009 година

за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 156 и член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Европейската икономика е изправена пред рязък спад, дължащ се на финансовата криза. Необходими са извънредни и незабавни усилия за противодействие на тази тежка и безпрецедентна икономическа ситуация. За да се възстанови доверието сред участниците на пазара, е необходимо незабавно да се разработят мерки, които да окажат въздействие върху икономиката.

(2)

Същевременно е ясно, че дългосрочната стабилност и устойчивост на европейската икономика зависят от нейното преобразуване в отговор на изискванията за енергийна сигурност и необходимостта от намаляване на емисиите на парникови газове. Този извод се потвърждава от нарастващата загриженост относно сигурността на доставките на природен газ.

(3)

Предвид тази загриженост Европейският съвет от 11 и 12 декември 2008 г. в своите заключения утвърди Европейския план за икономическо възстановяване (План за възстановяване), представен от Комисията на 26 ноември 2008 г., в който се определя как държавите-членки и Европейският съюз могат да координират своите политики и да дадат нов тласък на европейската икономика, съобразявайки неговата насоченост с дългосрочните цели на Общността.

(4)

Важна част от Плана за възстановяване е предложението за увеличаване на разходите на Общността в определени стратегически сектори като мярка срещу липсата на доверие сред инвеститорите и като средство за изграждане на по-силна икономика в бъдеще. Европейският съвет поиска от Комисията да представи списък на конкретни проекти при спазване на подходящ географски баланс с цел засилване на инвестициите за разработване, по-специално на инфраструктурни проекти.

(5)

За да бъде ефективен Планът за възстановяване, от решаващо значение е да се финансират мерки, които в кратки срокове да се справят както с икономическата криза, така и с неотложните потребности на Общността от енергия. Независимо от това специалната програма, създадена съгласно настоящия регламент, в никакъв случай не следва да установява прецедент за бъдещите нива на съфинансиране в областта на инвестициите в инфраструктура.

(6)

За да имат осезаемо и значително въздействие, тези мерки следва да са съсредоточени в няколко конкретни сектора, където действията биха имали несъмнен принос за постигане на целите за сигурност на енергийните доставки и за намаляване на емисиите на парникови газове; съществуват големи и достигнали зрялост проекти, които могат по ефикасен и ефективен начин да оползотворят значителна по размер финансова помощ и да привлекат значителни инвестиции от други източници, включително от Европейската инвестиционна банка; и действията на европейско равнище биха добавили стойност. Секторите на инфраструктурата за природен газ и за електроенергия, на вятърната енергия от разположени в морето инсталации, както и на улавянето и съхранението на въглероден диоксид отговарят на тези критерии. Изборът на тези сектори отразява особените обстоятелства, свързани с Плана за възстановяване, и следва да не поставя под въпрос високия приоритет, който се отдава на енергийната ефективност и на насърчаването на използването на енергия от възобновяеми източници, които са включени в Плана за възстановяване.

(7)

В случай че е невъзможно да се отделят всички необходими средства до края на 2010 г., Комисията заяви намерението си да предложи, ако е уместно, при представянето през 2010 г. на доклада си относно прилагането на настоящия регламент, мерки, които позволяват финансиране на проекти, съобразени с Плана за възстановяване, например проекти в областите на енергийната ефективност и на използването на енергия от възобновяеми източници.

(8)

По отношение на инфраструктурата за природен газ и за електроенергия през последните няколко години възникнаха определени предизвикателства. Неотдавнашните газови кризи (през зимите на 2006 г. и на 2009 г.) и увеличаването на цените на нефта до средата на 2008 г. показаха уязвимостта на Европа. Местните енергийни ресурси — природен газ и нефт — намаляват до такава степен, че Европа е все по-зависима от внос за своите енергийни доставки. В този контекст енергийната инфраструктура ще играе ключова роля.

(9)

От друга страна обаче сегашната икономическа и финансова криза затруднява реализацията на енергийни инфраструктурни проекти. Реализацията на някои важни проекти, включително проекти, представляващи интерес за Общността, може да закъснее значително поради недостиг на средства. Ето защо е уместно да се предприемат спешни действия за подкрепа на инвестициите в енергийна инфраструктура. Като се има предвид продължителното време, необходимо за планирането и впоследствие за изпълнението на такива проекти, е важно Общността да инвестира незабавно в такава инфраструктура, за да може, по-специално, да ускори разработването на проектите от особено значение за сигурността на енергийните доставки в рамките на Общността. Това ще е жизнено важно за постигането на сигурност на енергийните доставки за Общността на конкурентни цени, когато икономиката се възстанови и глобалното търсене на енергия се увеличи.

(10)

Измежду енергийните инфраструктурни проекти е необходимо да бъдат избрани такива, които са важни за функционирането на вътрешния енергиен пазар за сигурността на енергийните доставки, и които биха допринесли за възстановяването на икономиката.

(11)

По-специално в случаите на проектите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид и за вятърна енергия от разположени в морето инсталации, настоящият регламент следва да доразвива Европейския стратегически план за енергийни технологии, представен от Комисията на 22 ноември 2007 г., в който бе отправен призив за съвместен и стратегически план за научни изследвания и иновации в областта на енергетиката, съобразени с целите на енергийната политика на ЕС, като в същото време бе поет ангажимент за създаването на шест европейски индустриални инициативи. В своите заключения Европейският съвет от 16 октомври 2008 г. призова Комисията да ускори значително изпълнението на Европейския стратегически план за енергийни технологии. С програмата се започва финансиране на проекти за улавяне и съхранение на въглероден диоксид и за разположени в морето вятърни електропроизводствени инсталации, без това да засяга бъдещото създаване на шестте индустриални инициативи за енергийни демонстрационни проекти, както това е отбелязано в Европейския стратегически план за енергийни технологии.

(12)

За да бъде оказано незабавно въздействие върху икономическата криза, от изключително значение е настоящият регламент да включва списък на проектите, които може да получат незабавна финансова помощ, при условие че отговарят на критериите за осигуряване на ефикасност и ефективност, както и на определените във финансовия пакет граници.

(13)

По отношение на проектите за инфраструктура за природен газ и за електроенергия следва да бъде съставен списък въз основа на приноса на проектите по отношение постигането на целите за сигурност и разнообразяване на енергийните доставки, както бяха посочени във Втория стратегически енергиен преглед на Комисията от 13 ноември 2008 г. и бяха утвърдени от Европейския парламент в резолюция от 3 февруари 2009 г. и от Съвета в заключенията му от 19 февруари 2009 г. Проектите следва да бъдат избирани в зависимост от степента на реализация на приоритетите, установени в посочения преглед, на достигането на достатъчна степен на зрелост, както и на способността им да допринесат за сигурността и разнообразяването на източниците на енергия и на доставките; оптимизиране на капацитета на мрежата и интегриране на вътрешния енергиен пазар, по-специално във връзка с трансграничните отсечки; развитие на мрежата с оглед укрепване на икономическото и социално сближаване чрез намаляване на изолацията на най-необлагодетелстваните региони или островите в Общността; включване на възобновяеми енергийни източници; безопасност, надеждност и оперативна съвместимост на взаимосвързаните мрежи; както и солидарност между държавите-членки. За реализацията на тези проекти ще е необходимо националните, регионалните и местните власти да поемат ангажимент за ускоряване на административните процедури и издаването на разрешения. Без такова ускоряване за много проекти подкрепата няма да може да бъде оказана в предвидения график.

(14)

По отношение на вятърната енергия от разположени в морето инсталации списъкът следва да включва проекти, за които може да се счита, че са вече одобрени и готови за реализация с оглед на информация, получена от заинтересованите страни в рамките на Европейската технологична платформа за вятърна енергия, както и от източници от съответния промишлен отрасъл и от други източници; че са новаторски, като същевременно се основават на добре установени принципи; че изпълнението им може да бъде ускорено при наличие на финансов стимул; че имат презгранично значение; че са широкомащабни; и че са в състояние да демонстрират как резултатите от технологичното развитие ще бъдат ефикасно разпространени в светлината на целите и структурите, утвърдени от Европейския стратегически план за енергийни технологии. Финансовата помощ следва да бъде насочена към онези проекти, в развитието на които може да бъде постигнат значителен напредък през 2009 г. и 2010 г.

(15)

По отношение на улавянето и съхранението на въглероден диоксид списъкът следва да бъде съставен в голяма степен въз основа на информация, получена от заинтересовани страни в рамките на Форума по минералните горива (Fossil Fuel Forum), Технологичната платформа за нулеви емисии от електроцентрали, използващи изкопаеми горива (Zero Emissions Fossil Fuel Power Plants Technology Platform), както и от други източници. Финансовата помощ следва да бъде насочена към проектите, по които може да бъде постигнат значителен напредък през 2009 г. и 2010 г. Степента на готовност следва да се оценява въз основа на наличието на зряла и осъществима концепция за съответната промишлена инсталация, включително и за компонента ѝ за улавяне на въглероден диоксид; наличието на зряла и осъществима концепция за преноса и съхранението на CO2; както и деклариран ангажимент от страна на местните власти да подкрепят проекта. Също така за проектите следва да бъде демонстрирано как резултатите от техническия напредък ще бъдат ефективно разпространени и как те ще ускорят постигането на целите, установени в Европейския стратегически план за енергийни технологии.

(16)

Необходимо ще бъде да се избира измежду допустими предложения. При този подбор следва, inter alia, да се гарантира, че във всяка държава-членка ще бъде подпомогнато не повече от едно предложение за улавяне и съхранение на въглероден диоксид, за да се осигури проучването на широка гама от условия за съхранение в геоложки формации и да се подкрепи целта за насърчаване на икономическото възстановяване в Европа.

(17)

Финансирането от страна на Общността не следва да предизвиква необосновано нарушаване на конкуренцията или на функционирането на вътрешния пазар, особено по отношение на правилата за достъп на трети страни и за възможните изключения от правилата за достъп на трети страни. При предоставяне на допълнително национално финансиране, в допълнение към финансирането от страна на Общността, следва да се спазват правилата за предоставяне на държавна помощ. Независимо от нейната форма, финансовата помощ от страна на Общността следва да бъде предоставяна в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (3) („Финансовия регламент“), както и на Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (4), освен когато разпоредбите на настоящия регламент изрично се отклоняват от тези правила.

(18)

Поради спешната необходимост от мерки във връзка с икономическата криза и с неотложните енергийни нужди на Общността в настоящия регламент вече са включени подробни разпоредби относно условията за предоставяне на финансовата помощ, включително списък на допустими проекти. Освен това, поради спешната необходимост от стимулиране, всички правни ангажименти за изпълнение на заложените през 2009 и 2010 г. бюджетни задължения следва да се поемат до края на 2010 г.

(19)

При извършването на действията, финансирани съгласно настоящия регламент, финансовите интереси на Общността следва да бъдат защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измами, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез извършването на ефективни проверки и възстановяване на неправомерно изплатени суми, а когато се констатират нередности — чрез прилагането на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (5), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (6) и Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (7).

(20)

Като се има предвид естеството на разглежданите в подпрограмите въпроси, Комисията следва да бъде подпомагана от различни комитети при подбора на предложенията, избрани за финансиране, и при определяне на размера на финансирането, което ще бъде предоставяно по всяка една от подпрограмите.

(21)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (8).

(22)

Тъй като целите на настоящия регламент, а именно да се подпомогне икономическото възстановяване в рамките на Общността, да се отговори на потребностите в областта на енергийната сигурност и да се намалят емисиите на парникови газове чрез увеличаване на разходите в определени стратегически сектори, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и, следователно, поради обхвата на настоящия регламент и на естеството на избраните сектори и проекти, могат да бъдат постигнати по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(23)

Поради спешната необходимост от мерки в отговор на икономическата криза и поради неотложните енергийни потребности на Общността настоящият регламент следва да влезе в сила веднага след неговото публикуване,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава финансов инструмент — Европейска енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ) — за разработването в Общността на проекти в областта на енергетиката, които, като осигуряват финансов стимул, допринасят за икономическото възстановяване, за сигурността на енергийните доставки и за намаляването на емисиите на парникови газове.

С настоящия регламент се създават следните подпрограми с оглед да се осъществи напредък в постигането на горепосочените цели в следните области:

а)

инфраструктура за природен газ и за електроенергия;

б)

вятърна енергия от разположени в морето инсталации; и

в)

улавяне и съхранение на въглероден диоксид.

В настоящия регламент се определят проекти, които да бъдат финансирани по всяка от подпрограмите, и се формулират критерии за дейности по определяне и изпълнение на действия за реализирането на тези проекти.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„улавяне и съхранение на въглероден диоксид“ означава улавянето на образувания в промишлени инсталации въглероден диоксид (CO2), неговия пренос до място за съхранение и неговото инжектиране в подходяща подземна геоложка формация с цел постоянно съхранение;

б)

„допустими разходи“ има същото значение, както в Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002;

в)

„инфраструктура за природен газ и за електроенергия“ означава:

i)

всички електропроводи за високо напрежение, с изключение на тези от разпределителните мрежи и на морските подводни връзки, при условие че тази инфраструктура се използва за междурегионален или международен пренос или междусистемни връзки;

ii)

газопроводи за високо налягане, с изключение на тези от разпределителните мрежи;

iii)

подземни хранилища, свързани с посочените в подточка ii) газопроводи за високо налягане;

iv)

съоръжения за разтоварване, съхранение и регазификация на втечнен природен газ (LNG); и

v)

всякакво оборудване или инсталации, които са от съществено значение за правилното функциониране на посочената в подточки i), ii), iii) или iv) инфраструктура, включително системите за защита, наблюдение и контрол;

г)

„част от проект“ означава всяка дейност, която е независима финансово, технически или във времето и която допринася за завършването на даден проект;

д)

„инвестиционна фаза“ означава фазата от проекта, през която се извършва изграждане и се правят капиталови разходи;

е)

„вятърна енергия от разположени в морето инсталации“ означава електроенергия, произведена от задвижвани от вятър турбогенераторни съоръжения, които са разположени в морето, без оглед на това дали са в близост или далеч от брега;

ж)

„фаза на планиране“ означава фазата от проекта, която предхожда инвестиционната фаза, по време на която се подготвя реализацията на проекта, включително, когато е подходящо, оценка на възможностите за реализацията му, подготвителни и технически проучвания, получаване на лицензии и разрешения, и по време на която се правят капиталови разходи.

Член 3

Бюджет

1.   Финансовият пакет за изпълнението на ЕЕПВ за 2009 г. и 2010 г. възлиза на 3 980 000 000 EUR, разпределени както следва:

а)

за проекти за инфраструктура за природен газ и за електроенергия: 2 365 000 000 EUR;

б)

за проекти за вятърна енергия от разположени в морето инсталации: 565 000 000 EUR;

в)

за проекти за улавяне и съхранение на въглероден диоксид: 1 050 000 000 EUR.

2.   Отделните правни ангажименти за изпълнение на бюджетните задължения, заложени през 2009 г. и 2010 г., се поемат до 31 декември 2010 г.

ГЛАВА II

ПОДПРОГРАМИ

РАЗДЕЛ 1

Проекти за инфраструктура за природен газ и за електроенергия

Член 4

Цели

Общността насърчава проектите за инфраструктура за природен газ и за електроенергия, които имат най-висока добавена стойност за Общността и допринасят за изпълнението на следните цели:

а)

сигурност и разнообразяване на източниците на енергия, трасетата и доставките;

б)

оптимизиране на капацитета на енергийната мрежа и интегриране на вътрешния енергиен пазар на Общността, по-специално във връзка с презграничните отсечки;

в)

развитие на мрежата с оглед засилване на икономическото и социално сближаване чрез намаляване на изолацията на най-необлагодетелстваните региони или островите в Общността;

г)

присъединяване и интегриране в мрежата на възобновяеми енергийни източници; и

д)

безопасност, надеждност и оперативна съвместимост на взаимосвързаните енергийни мрежи, включително възможността да бъде използвано многопосочно подаване на газ, когато е необходимо.

Член 5

Приоритети

ЕЕПВ е предназначена за спешно адаптиране и разработване на енергийни мрежи, които са от особена важност за Общността с оглед подкрепа за функционирането на вътрешния енергиен пазар и по-специално за увеличаване на възможността за междусистемни връзки, сигурността и разнообразяването на доставките, както и за преодоляване на екологичните, техническите и финансовите пречки. Необходима е специална подкрепа от страна на Общността за по-интензивно разработване на енергийни мрежи и за ускоряване на тяхното изграждане, особено когато е налице слабо разнообразие на трасета и източници на доставки.

Член 6

Предоставяне на финансова помощ от Общността

1.   Финансовата помощ по Европейската енергийна програма за възстановяване (помощ по ЕЕПВ) за проекти за инфраструктура за природен газ и за електроенергия се предоставя за действия за реализация на проектите, посочени в списъка в част А от приложението, или на части от такива проекти, и които спомагат за постигане на целите, установени в член 4.

2.   Комисията отправя покана за предложения за набелязване на действията, посочени в параграф 1 и оценява доколко тези предложения отговарят на критериите за допустимост, предвидени в член 7, както и на критериите за подбор и отпускане на финансиране, предвидени в член 8.

3.   Комисията информира бенефициерите за всяка помощ по ЕЕПВ, която ще бъде предоставена.

Член 7

Допустимост

1.   Предложенията са допустими за помощ по ЕЕПВ само ако водят до реализация на проектите, включени в списъка в част А от приложението, не надхвърлят предвидения там максимален размер на помощта по ЕЕПВ и отговарят на критериите за подбор и отпускане на финансиране по член 8.

2.   Предложения може да бъдат подавани:

а)

от една или от няколко действащи съвместно държави-членки;

б)

със съгласието на всички държави-членки, за които пряко се отнася въпросният проект:

i)

от едно или няколко публични или частни предприятия или органа, действащи съвместно;

ii)

от една или няколко международни организации, действащи съвместно; или

iii)

от съвместно предприятие.

3.   Не са допустими предложения, подадени от физически лица

Член 8

Критерии за подбор и отпускане на финансиране

1.   При оценяването на предложенията, получени в рамките на посочената в член 6, параграф 2 покана за предложения, Комисията прилага следните критерии за подбор:

а)

обоснованост и техническа адекватност на подхода;

б)

обоснованост на финансовия пакет за цялостната инвестиционна фаза на действието.

2.   При оценяването на предложенията, получени в рамките на посочената в член 6, параграф 2 покана за предложения, Комисията прилага следните критерии за отпускане на финансиране:

а)

степен на зрелост, определена като достигане на инвестиционния етап и свързана със значителни капиталови разходи до края на 2010 г.;

б)

степен, до която липсата на достъп до финансиране задържа изпълнението на действието;

в)

степен, в която помощта по ЕЕПВ ще насърчи публичното и частното финансиране;

г)

социално-икономическо въздействие;

д)

въздействие върху околната среда;

е)

принос за непрекъснатост и оперативна съвместимост на енергийната мрежа, както и за оптимизиране на нейния капацитет;

ж)

принос за подобряване на качеството на услугите, безопасността и сигурността;

з)

принос за създаване на добре интегриран енергиен пазар.

Член 9

Условия за финансиране

1.   Помощта по ЕЕПВ се отпуска за свързаните с проекта разходи за реализацията на проекта, направени от бенефициерите или от трети лица, отговорни за реализацията на проекта.

2.   Помощта по ЕЕПВ не надвишава 50 % от допустимите разходи.

Член 10

Инструменти

1.   След отправянето на поканата за предложения, посочена в член 6, параграф 2, Комисията, в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 26, параграф 2, избира кои предложения да получат помощ по ЕЕПВ и определя размера на помощта по ЕЕПВ, която да бъде предоставена. Комисията определя условията и методите за реализацията на предложенията.

2.   Помощта по ЕЕПВ се предоставя въз основа на решения на Комисията.

Член 11

Финансови отговорности на държавите-членки

1.   Държавите-членки отговарят за техническото наблюдение и финансовия контрол на проектите в тясно сътрудничество с Комисията и удостоверяват размера на разходите, направени по отношение на проекти или части от проекти, както и тяхното съответствие с настоящия регламент. Държавите-членки може да поискат участие на Комисията в проверките на място.

2.   Държавите-членки информират Комисията за взетите по параграф 1 мерки и предоставят, по-конкретно, описание на системите за контрол, управление и наблюдение, създадени за осигуряване на успешното завършване на проектите.

РАЗДЕЛ 2

Проекти за разположени в морето вятърниелектропроизводствени инсталации

Член 12

Предоставяне на помощ по ЕЕПВ

1.   Помощта по ЕЕПВ за проекти за разположени в морето вятърни електропроизводствени инсталации се предоставя след отправяне на покана за предложения само за такива дейности за реализация на проектите, посочени в списъка в част Б от приложението.

2.   Комисията отправя покана за предложения за набелязване на действията, посочени в параграф 1, и оценява доколко тези предложения съответстват на критериите за допустимост, предвидени в член 13, както и на критериите за подбор и отпускане на финансиране, предвидени в член 14.

3.   Комисията информира бенефициерите за всяка помощ по ЕЕПВ, която ще бъде предоставена.

Член 13

Допустимост

1.   Предложенията са допустими за помощ по ЕЕПВ само ако водят до реализация на проектите, включени в списъка в част Б от приложението, не надхвърлят предвидения там максимален размер на помощта по ЕЕПВ и отговарят на критериите за подбор и отпускане на финансиране по член 14. Тези проекти се ръководят от търговско предприятие.

2.   Предложения може да се подават от едно или няколко предприятия, действащи съвместно.

3.   Не са допустими предложения, подадени от физически лица

Член 14

Критерии за подбор и отпускане на финансиране

1.   При оценяването на предложенията, получени в рамките на посочената в член 12, параграф 1 покана за предложения, Комисията прилага следните критерии за подбор:

а)

обоснованост и техническа адекватност на подхода;

б)

обоснованост на финансовия пакет за цялостната инвестиционна фаза на проекта.

2.   При оценяването на предложенията, получени в рамките на посочената в член 12, параграф 1 покана за предложения, Комисията прилага следните критерии за отпускане на финансиране:

а)

степен на зрелост, определена като достигане на инвестиционния етап и свързана със значителни капиталови разходи до края на 2010 г.;

б)

степен, до която липсата на достъп до финансиране задържа изпълнението на действието;

в)

степен, до която проектът подобрява или увеличава мащаба на инсталации или инфраструктури, които вече са в процес на изграждане или са във фазата на планиране;

г)

степен, в която проектът включва изграждането на цялостни инсталации и инфраструктури в промишлен мащаб, както и степен, в която проектът е насочен по-специално към:

i)

балансиране на неравномерното производство на вятърна електроенергия чрез интегриращи системи;

ii)

наличие на мащабни системи за акумулиране на енергия;

iii)

управление на вятърни паркове като виртуални електроцентрали (с мощност над 1 GW);

iv)

разполагане на турбини по-далеч от брега или в по-дълбоки води (с дълбочина от 20 до 50 m) в сравнение със сегашната практика;

v)

нови видове оформяне на носещите конструкции; или

vi)

технологии за сглобяване, монтаж, експлоатация и извеждане от експлоатация и изпробване на тези технологии в реални проекти;

д)

новаторските характеристики на проекта и степента, до която той ще демонстрира постигането на тези характеристики;

е)

въздействието на проекта и неговия принос към системата от разположени в морето вятърни електропроизводствени инсталации на Общността, включително потенциал за възпроизвеждане;

ж)

демонстрирания ангажимент от страна на бенефициерите за разпространение на резултатите от постигнатия чрез проекта технически напредък сред други европейски оператори,в съответствие с общностното право, и по-специално с целите и структурите, очертани в Европейския стратегически план за енергийни технологии.

Член 15

Условия за финансиране

1.   Помощта по ЕЕПВ се отпуска за свързаните с проекта разходи за реализацията на проекта.

2.   Помощта по ЕЕПВ не надвишава 50 % от допустимите разходи.

Член 16

Инструменти

1.   След отправянето на поканата за предложения, посочена в член 12, параграф 1, Комисията, в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 26, параграф 2, избира кои предложения да получат помощ по ЕЕПВ и определя размера на помощта по ЕЕПВ, която да бъде предоставена. Комисията определя условията и методите за реализацията на предложенията.

2.   Помощта по ЕЕПВ се предоставя въз основа на споразумения за предоставяне на безвъзмездни средства.

РАЗДЕЛ 3

Проекти за улавяне и съхранение на въглероден диоксид

Член 17

Предоставяне на помощ по ЕЕПВ

1.   Помощта по ЕЕПВ за проекти за улавяне и съхранение на въглероден диоксид се предоставя за дейности, водещи до реализацията на проектите, посочени в списъка в част В от приложението.

2.   Комисията отправя покана за предложения за набелязване на действията, посочени в параграф 1 от настоящия член, и оценява доколко тези предложения отговарят на критериите за допустимост, предвидени в член 18, както и на критериите за подбор и отпускане на финансиране, предвидени в член 19.

3.   Ако няколко предложения за проекти, разположени в една и съща държава-членка, отговарят както на критериите за допустимост, предвидени в член 18, така и на критериите за подбор, предвидени в член 19, параграф 1, измежду тези предложения Комисията избира за отпускане на помощ по ЕЕПВ не повече от едно предложение за дадена държава-членка въз основа на критериите за отпускане на финансиране по член 19, параграф 2.

4.   Комисията информира бенефициерите за всяка помощ по ЕЕПВ, която ще бъде предоставена.

Член 18

Допустимост

1.   Предложенията са допустими за помощ по ЕЕПВ само ако водят до реализация на проектите, включени в списъка в част В от приложението, и ако отговарят на критериите за подбор и отпускане на финансиране по член 19, както и на следните условия:

а)

проектите са демонстрирали способност за улавяне на най-малко 80 % от количеството CO2, получавано в промишлени инсталации, както и за пренос и съхраняване на този CO2 по безопасен начин в геоложки формации под земята;

б)

за електропроизводствени инсталации улавянето на CO2 е демонстрирано за инсталация с електропроизводствена мощност от най-малко 250 MW или с еквивалентна електропроизводствена мощност;

в)

разработващите проекта лица правят обвързваща декларация, задължаваща ги да предоставят общите знания с широко приложение, придобити чрез демонстрационната инсталация, на разположение на целия промишлен отрасъл и на Комисията, с което да допринесат за изпълнението на Европейския стратегически план за енергийни технологии.

2.   Предложенията се подават от едно или няколко предприятия, действащи съвместно.

3.   Не са допустими предложения, подадени от физически лица.

Член 19

Критерии за подбор и отпускане на финансиране

1.   При оценяването на предложенията, получени в рамките на посочената в член 17, параграф 2 покана за предложения, Комисията прилага следните критерии за подбор:

а)

обоснованост и техническа адекватност на подхода;

б)

степен на зрелост, определена като достигане на инвестиционния етап, който включва проучване и развитие на възможностите за съхранение и която е свързана със значителни инвестиционни разходи по проекта до края на 2010 г.;

в)

обоснованост на финансовия пакет за цялата инвестиционна фаза на проекта;

г)

набелязване на всички необходими разрешения за изграждането и за експлоатацията на проекта в предложената(ите) формация(и) и наличие на стратегия за получаването на тези разрешения.

2.   При оценяването на предложенията, получени в рамките на посочената в член 17, параграф 2 покана за предложения, Комисията прилага следните критерии за отпускане на финансиране:

а)

степен, до която липсата на достъп до финансиране задържа изпълнението на действието;

б)

поискано финансиране, отнесено към тон намалени емисии на CO2 през първите пет години на експлоатация на проекта;

в)

сложност на проекта и степен на иновация на цялостната инсталация, включително и с отчитането на други съпътстващи научноизследователски дейности, както и демонстриран ангажимент от страна на бенефициерите да разпространяват резултатите от постигнатия чрез проекта технически напредък сред други европейски оператори в съответствие с общностното право, и по-специално с целите и структурите, очертани в Европейския стратегически план за енергийни технологии;

г)

обоснованост и адекватност на плана за управление, включително по отношение на съдържащата се в него научна, инженерна и техническа информация и данни, доказана готовност на предлаганата концепция за въвеждане в експлоатация на проекта до 31 декември 2015 г.

Член 20

Условия за финансиране

1.   Помощта по ЕЕПВ допринася за покриване само на свързаните с проекта разходи за реализацията му, които се отнасят до улавянето, преноса и съхранението на въглероден диоксид, като при това се отчитат възможните ползи от експлоатацията.

2.   Помощта по ЕЕПВ не превишава 80 % от общите допустими инвестиционни разходи.

Член 21

Инструменти

1.   След отправянето на поканата за предложения, посочена в член 17, параграф 2, Комисията, в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 26, параграф 2, избира кои предложения да получат помощ по ЕЕПВ и определя размера на помощта по ЕЕПВ, която да бъде предоставена. Комисията определя условията и методите за реализация на предложенията.

2.   Помощта по ЕЕПВ се предоставя въз основа на споразумения за предоставяне на безвъзмездни средства.

ГЛАВА III

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 22

Други видове помощ по ЕЕПВ и инструменти

1.   Част от отпусканата от Общността помощ за посочените в приложението проекти може да се предостави чрез принос към подходящ финансов инструмент, част от ресурсите на Европейската инвестиционна банка. Този принос не надвишава 500 000 000 EUR.

2.   Ангажиментите на Общността по отношение на инструмента за гарантиране на заеми или към друг финансов инструмент, включително хонорарите за управление и останалите допустими разходи, се ограничават до размера на приноса на Общността към този инструмент, без да възникват допълнителни задължения по линия на общия бюджет на Европейския съюз.

3.   Комисията, в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 26, параграф 2, взема решение относно размера на помощта по ЕЕПВ, която ще бъде предоставена на този инструмент. Комисията и Европейската инвестиционна банка сключват меморандум за разбирателство, уточняващ условията и методите за прилагане на посоченото решение.

Член 23

Ред и условия за програмиране и изпълнение

1.   Поканите за предложения се обявяват директно от Комисията въз основа на бюджетните наличности, посочени в член 3, параграф 1, и на критериите за допустимост, за подбор и за отпускане на финансиране, установени в глава II.

2.   Помощта по ЕЕПВ покрива само свързаните с проекта разходи, извършени от бенефициерите и, по отношение на проекти по член 9, от трети лица, отговорни за реализацията на проекта. Разходите може да бъдат допустими, считано от датата, посочена в член 29.

3.   Разходите за ДДС не са допустими разходи, освен в случаите на неподлежащ на възстановяване ДДС.

4.   Финансираните по настоящия регламент проекти и действия се извършват в съответствие с общностното право и като се вземат предвид съответните политики на Общността, и по-специално политиките, отнасящи се до конкуренцията, включително приложимите правила в областта на държавните помощи, до опазването на околната среда, здравеопазването, устойчивото развитие и обществените поръчки.

Член 24

Общи отговорности на държавите-членки

В рамките на своята отговорност държавите-членки полагат всички усилия за реализацията на проектите, които получават помощ по ЕЕПВ, основно чрез ефикасни административни процедури и процедури за предоставяне на разрешения, лицензиране и сертифициране.

Член 25

Защита на финансовите интереси на Европейските общности

1.   При извършването на действия, финансирани съгласно настоящия регламент, Комисията гарантира защитата на финансовите интереси на Общността, като прилага превантивни мерки срещу измама, корупция и други незаконни действия посредством ефективни проверки и чрез възстановяване на неправомерно изплатените суми, а когато се констатират нередности — чрез ефективни, пропорционални и възпиращи санкции съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 и Регламент (ЕО) № 1073/1999.

2.   За действия на Общността, финансирани съгласно настоящия регламент, „нередност“ по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 означава всяко нарушение на разпоредба на общностното право и всяко неизпълнение на договорно задължение в резултат на действие или бездействие на икономически оператор, което има или би могло да има за резултат нарушаването на общия бюджет на Европейския съюз или на бюджети, управлявани от него, посредством извършването на неоправдан разход.

3.   По-специално, всички мерки за прилагане, произтичащи от настоящия регламент, предвиждат надзор и финансов контрол от Комисията или който и да е упълномощен от нея представител, както и одити от Европейската сметна палата, включително, когато е необходимо — одити на място.

ГЛАВА IV

РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРИЛАГАНЕИ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 26

Комитети

1.   Комисията се подпомага от следните комитети:

а)

за проектите за инфраструктура за природен газ и за електроенергия — от комитета, създаден съгласно член 15 от Регламент (ЕО) № 680/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи (9);

б)

за проектите за разположени в морето вятърни електропроизводствени инсталации — от комитета, създаден съгласно член 8 от Решение 2006/971/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специфичната програма „Сътрудничество“ в изпълнение на Седмата рамкова програма на Европейската общност за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (10);

в)

за проектите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид — от комитета, създаден съгласно член 8 от Решение 2006/971/ЕО.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат разпоредбите на членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на един месец.

Член 27

Оценка

1.   До 31 декември 2011 г. Комисията прави оценка на ЕЕПВ, в която се анализира приносът на тази програма за ефективното използване на бюджетните кредити.

2.   Комисията може да поиска от държава-членка бенефициер да представи специфична оценка на проектите, финансирани по глава II, раздел 1 от настоящия регламент, или, при необходимост, да ѝ предостави информацията и съдействието, необходими за оценяването на тези проекти.

3.   Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите доклад за оценка на резултатите, постигнати чрез ЕЕПВ.

Член 28

Информация за Европейския парламент и за Съвета

Комисията наблюдава прилагането на настоящия регламент. Всяка година при представянето на предварителния проектобюджет тя представя доклад относно изпълнението на ЕЕПВ на Европейския парламент и на Съвета.

Ако в доклада има установени сериозни рискове при осъществяване на приоритетните проекти, Комисията препоръчва мерки за противодействие на тези рискове и, ако е уместно и в съответствие с Плана за възстановяване, изготвя допълнителни предложения за такива проекти.

Член 29

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

E. ERLANDSSON


(1)  Становище от 13 май 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище на Европейския парламент от 6 май 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 7 юли 2009 г.

(3)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

(7)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(9)  ОВ L 162, 22.6.2007 г., стp. 1.

(10)  ОВ L 400, 30.12.2006 г., стp. 86.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ

A.   Проекти за инфраструктура за природен газ и за електроенергия

1.   Газопреносни връзки

Проект

Местоположение на подпомаганите проекти

Планиран принос на Общността

(в милиони евро)

Южен газов коридор

Nabucco

Австрия, Унгария, България, Германия, Румъния

200

ITGI – Poseidon

Италия, Гърция

100

Балтийска газопреносна връзка

Skanled/Baltic pipe

Полша, Дания, Швеция

150

Мрежа за втечнен природен газ

Терминал за втечнен природен газ на полското крайбрежие в пристанището Świnoujście

Полша

80

Централна и Югоизточна Европа

Газопреносна връзка Словакия—Унгария (Veľký Krtíš—Vecsés)

Словакия, Унгария

30

Газопреносна система в Словения между австрийската граница и Любляна (с изключение на участъка Rogatec—Kidričevo)

Словения

40

Газопреносна връзка България—Гърция (Stara Zagora—Dimitrovgrad—Komotini)

България, Гърция

45

Газопреносна връзка Румъния—Унгария

Румъния, Унгария

30

Увеличаване на капацитета за съхранение на природен газ в чешкия газопреносен възел

Чешка република

35

Инфраструктура и съоръжения, позволяващи обратно подаване на газ в случай на кратковременно смущение в доставките

Австрия, България, Чешка република, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словакия

80

Газопреносна връзка Словакия—Полша

Словакия, Полша

20

Газопреносна връзка Унгария—Хърватия

Унгария

20

Газопреносна връзка България—Румъния

България, Румъния

10

Района на Средиземно море

Подобряване на френската газопреносна мрежа по оста Африка—Испания—Франция

Франция

200

GALSI (газопровод Алжир—Италия)

Италия

120

Газопреносна връзка, западна ос, клон Larrau

Испания

45

Района на Северно море

Газопровод Германия—Белгия—Обединеното кралство

Белгия

35

Газопреносна връзка Франция—Белгия

Франция, Белгия

200

ОБЩО

 

1 440


2.   Електропреносни връзки

Проект

Местоположение на подпомаганите проекти

Планиран принос на Общността

(в милиони евро)

Балтийска електропреносна връзка

Estlink-2

Естония, Финландия

100

Електропреносна връзка Швеция—прибалтийски държави и подобряване на мрежата в прибалтийските държави

Швеция, Латвия, Литва

175

Централна и Югоизточна Европа

Halle/Saale—Schweinfurt

Германия

100

Wien-Györ

Австрия, Унгария

20

Района на Средиземно море

Подобряване на електропреносната връзка

Португалия

50

Португалия—Испания Електропреносна връзка Франция—Испания (Baixas—Sta Llogaia)

Франция, Испания

225

Нов подводен електропровод 380 kV за променлив ток между Сицилия и континентална Италия (Sorgente—Rizziconi)

Италия

110

Района на Северно море

Електропреносна връзка 500 MW Ирландия/Уелс (Meath-Deeside)

Ирландия, Обединеното кралство

110

Електропреносна връзка Малта—Италия

Малта/Италия

20

ОБЩО

 

910


3.   Проекти за малките острови

Инициативи за малки изолирани острови

Кипър

10

Малта

5

ОБЩО

 

15

Б.   Проекти за разположени в морето вятърни електропроизводствени инсталации

Проект

Мощност

Местоположение на подпомаганите проекти

Планиран принос на Общността

(в милиони евро)

1.   

Присъединяване към мрежата на разположени в морето вятърни електропроизводствени инсталации

1.1.

Baltic - Kriegers Flak I, II, III

Продължение на други проекти, които са в процес на разработка. Финансиране, насочено към осигуряване на допълнителните разходи за осигуряване на обща електропреносна връзка.

1,5 GW

Дания, Швеция, Германия, Полша

150

1.2.

Електропреносна мрежа в Северно море

Модулно разработване на морска електропреносна мрежа, демонстриране на виртуална морска вятърна електроцентрала и интегриране към съществуващата електропреносна система, разположена на брега.

1 GW

Обединеното кралство, Нидерландия, Германия, Ирландия, Дания, Белгия, Франция, Люксембург

165

2.   

Нови вятърни турбини, носещи конструкции и компоненти, оптимизиране на производствените мощности

2.1.

Borkum West II- Bard 1 Nordsee Ost Global Tech I

Ново поколение вятърни мултимегаватови турбини (5—7 MW) и новаторски носещи конструкции, разположени далеч от брега (на разстояние до 100 km) и в по-дълбоки води (с дълбочина до 40 m).

1,6 GW

Германия

200

2.2.

Морски вятърен парк край Абърдийн (Европейски опитен център)

Продължение на друг проект, който към момента е в процес на разработка — Изпитване на мултимегаватови вятърни турбини. Разработване на новаторски носещи конструкции и фундаменти, включително оптимизиране на производствения капацитет за съоръжения за производство на вятърна енергия от разположени в морето инсталации. Може да се планира увеличаване на мощността със 100 MW.

0,25 GW

Обединеното кралство

40

2.3.

Thornton Bank

Продължение на друг проект, който към момента е в процес на разработка. Изводи от проекта Downvind (съфинансиран по Шестата рамкова програма); Модернизация на турбините Downvind (с единична мощност 5 MW), така че да могат да бъдат разполагани в по-дълбоки води (с дълбочина до 30 m) и да имат по-малко визуално въздействие (разстояние до 30 km).

90 MW

Белгия

10

ОБЩО

 

 

565

В.   Проекти за улавяне и съхранение на въглероден диоксид

Наименование на проекта/ Местоположение

Планиран принос на Общността

(в милиони евро)

Гориво

Мощност

Технология за улавяне

Концепция за съхранение

Huerth

Германия

180

въглища

450 MW

Интегриран комбиниран цикъл на газификация (IGCC)

в солен водоносен слой

Jaenschwalde

 

 

въглища

500 MW

Oxyfuel

в находища на нефт и газ

Eemshaven

Нидерландия

180

въглища

1 200 MW

Интегриран комбиниран цикъл на газификация (IGCC)

в находища на нефт и газ

Ротердам

въглища

1 080 MW

Пулверизирани въглища (РС)

в находища на нефт и газ

Ротердам

въглища

800 MW

Пулверизирани въглища (РС)

в находища на нефт и газ

Bełchatów

Полша

180

въглища

858 MW

Пулверизирани въглища (РС)

в солен водоносен слой

Compostilla

(León)

Испания

180

въглища

500 MW

Oxyfuel

в солен водоносен слой

Kingsnorth

Обединеното кралство

180

въглища

800 MW

Пулверизирани въглища (РС)

в находища на нефт и газ

Longannet

въглища

3 390 MW

Пулверизирани въглища (РС)

в солен водоносен слой

Tilbury

въглища

1 600 MW

Пулверизирани въглища (РС)

в находища на нефт и газ

Hatfield

(Yorkshire)

въглища

900 MW

Интегриран комбиниран цикъл на газификация (IGCC)

в находища на нефт и газ

Porto Tolle

Италия

100

въглища

660 MW

Пулверизирани въглища (РС)

 

Проект за промишлено улавяне на въглероден диоксид

Florange

Франция

50

Пренос на CO2 от промишлената инсталация (завод за стомана) в подземно хранилище (солен водоносен слой)

ОБЩО

1 050


ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Комисията подчертава, че енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници са основни приоритети на енергийната политика на ЕС, като съображенията за това са свързани както с опазването на околната среда, така и със сигурността на доставките. В това отношение регламентът ще допринесе за тези приоритети, като предостави съществена подкрепа за проекти за разположени в морето вятърни електрогенериращи инсталации.

Във връзка с това Комисията припомня останалите нови инициативи в подкрепа на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници, предложени от Комисията, по-конкретно в Европейския план за възстановяване, одобрен от Европейския съвет през декември 2008 г. Те включват:

Изменение на регламента за ЕФРР, за да се позволи инвестирането до 8 млрд. евро в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищния сектор във всички държави-членки.

Публично-частно партньорство по инициативата „Европейски енергийноефективни сгради“ за насърчаване на екологичните технологии и разработване на енергийноефективни системи и материали за нови и обновени сгради. Финансовият пакет за тази дейност е 1 млрд. евро: 500 млн. евро от съществуващия бюджет по Седма рамкова програма на ЕО за 2010—2013 г. и 500 млн. евро от сектора на промишлеността.

„Инициатива за финансиране на устойчиво развита енергия“ на ЕК—ЕИБ. Нейната цел е да даде възможност за инвестиране в проекти за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници в градска среда. Комисията осигурява средства за механизма за финансиране за техническа помощ по европейската програма „Интелигентна енергия“ (определената сума за 2009 г. е 15 млн. евро). Този механизъм за финансиране, управляван от ЕИБ, ще улесни достъпа до заеми от ЕИБ със съществен ефект на дългово финансиране.

Създаването на пазарно-ориентиран фонд „Marguerite“ за частни капиталови инвестиции от институции-инвеститори от ЕС — под ръководството на ЕИБ: Европейския фонд за енергетика, изменение на климата и инфраструктура 2020 г. Този фонд ще инвестира в областта на енергетиката и изменението на климата (ТЕМ-Е, устойчиво производство на енергия, енергия от възобновяеми източници, нови технологии, инвестиции в енергийна ефективност, сигурност на енергийните доставки, както и в екологична инфраструктура). Комисията подкрепя тази инициатива.

Освен това до края на ноември 2009 г. Комисията ще представи преглед на плана за действие в областта на енергийната ефективност, както бе поискано от Съвета (заключения на Европейския съвет през март 2009 г.) и Европейския парламент (Резолюция P6_TA(2009)0064 на ЕП).

Експертите са единодушни, че енергийната ефективност е най-икономичната възможност за намаляване на емисиите на парникови газове. До ноември 2009 г. Комисията ще представи подробен анализ на пречките за увеличаване на инвестициите в енергийна ефективност. По-специално тя ще разгледа въпроса за това дали съществува необходимост за увеличаване на финансовите стимули под формата на нисколихвени заеми и/или безвъзмездни средства, как може да се използва за тази цел европейският бюджет и, ако е уместно, ще включи наред с останалото и допълнителни фондове за финансиране на енергийна ефективност в новия Инструмент на ЕС за енергийна сигурност и инфраструктурни инвестиции, който ще бъде представен през 2010 г.

При прегледа на плана за действие в областта на енергийната ефективност Комисията ще обърне специално внимание на свързаните с политиката за съседство аспекти при повишаване на енергийната ефективност. Тя ще направи анализ на начините, по които тези аспекти могат да предоставят финансови и регулаторни стимули за съседните държави, така че те да увеличат инвестициите си в енергийна ефективност.

При условие че в доклада относно прилагането на регламента, който следва да бъде представен през 2010 г. съгласно член 28 от този регламент, Комисията установи, че не би било възможно до края на 2010 г. да се предоставят част от средствата, предвидени за посочените в приложението към регламента проекти, Комисията ще предложи, ако е уместно и по балансиран в географско отношение начин, изменение на регламента, което да даде възможност за финансиране на проекти в областта на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници като допълнение към посочените по-горе инициативи, включително и критерии за съответствие, подобни на критериите, приложими към проектите, посочени в приложението към настоящия регламент.

Изявление на Португалия

Португалия гласува „за“, въпреки че според нейното виждане, при прегледа на програмата съгласно член 28, следва да се обърне внимание на включването на проекти за производство на енергия от възобновяеми източници и проекти за енергийна ефективност, по-специално за маломащабно производство на електроенергия и за компютърно управлявани мрежи и електромери, за да се улесни постигането на целите, посочени в член 4, букви а) и б) от регламента.


31.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 200/46


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 664/2009 НА СЪВЕТА

от 7 юли 2009 година

за установяване на процедура за договарянето и сключването на споразумения между държави-членки и трети държави относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела, по дела, свързани с родителската отговорност, и по дела, свързани със задължения за издръжка, както и по въпроси на приложимото право към дела, свързани със задължения за издръжка

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 61, буква в), член 65 и член 67, параграфи 2 и 5 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Част трета, дял IV от Договора дава правното основание за приемане на законодателство на Общността в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси.

(2)

Съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси между държави-членки и трети държави по традиция се урежда със споразумения между държавите-членки и третите държави. Тези споразумения, чийто брой е значителен, често отразяват специфичните връзки между държавата-членка и третата държава и имат за цел да предоставят адекватна правна рамка в отговор на специфични потребности на заинтересованите страни.

(3)

Съгласно член 307 от Договора, държавите-членки трябва да предприемат всички необходими мерки за премахване на несъответствията между достиженията на правото на Общността и международните споразумения, сключени между държави-членки и трети държави. Това може да включва необходимостта от предоговаряне на такива споразумения.

(4)

За да се създаде адекватна правна рамка в отговор на специфичните потребности на дадена държава-членка в отношенията ѝ с трета държава, е възможно да има явна необходимост от сключване на нови споразумения с трети държави, отнасящи се до областите на гражданското правосъдие, които попадат в приложното поле на част трета, дял IV от Договора.

(5)

В своето Становище 1/03 от 7 февруари 2006 г. относно сключването на новата Конвенция от Лугано, Съдът на Европейските общности потвърди, че Общността е придобила изключителна компетентност за сключването на международно споразумение като Конвенцията от Лугано с трети държави по въпроси, засягащи разпоредбите, установени в Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (2) („Брюксел I“).

(6)

Съгласно член 300 от Договора Общността е тази, която сключва споразумения между Общността и трета държава по въпроси от изключителната компетентност на Общността.

(7)

Член 10 от Договора изисква от държавите-членки да съдействат за постигането на задачите на Общността и да се въздържат от предприемането на каквито и да е мерки, които биха могли да застрашат постигането на целите на Договора. Това задължение за лоялно сътрудничество е с общо приложение и не зависи от това, дали компетентността на Общността е изключителна или не.

(8)

По отношение на споразуменията с трети държави относно специфични въпроси от областта на гражданското правосъдие, които попадат в изключителната компетентност на Общността, следва да се създаде последователна и прозрачна процедура, чрез която да се разрешава на държава-членка да изменя действащо споразумение с трети държави или да договаря и сключва ново споразумение, по-специално когато самата Общност не е обявила намерението си да упражни външната си компетентност за сключване на споразумение чрез вече съществуващ мандат за водене на преговори или предвиден мандат за водене на преговори. Тази процедура не следва да засяга изключителната компетентност на Общността и разпоредбите на членове 300 и 307 от Договора. Тя следва да бъде разглеждана като изключителна мярка и да бъде с ограничено приложно поле и срок.

(9)

Настоящият регламент не следва да се прилага, ако Общността вече е сключила споразумение със същия предмет със съответната трета държава. Две споразумения следва да се разглеждат като отнасящи се до един и същи предмет само ако и до степен, в която регулират по същество еднакви специфични правни въпроси. Разпоредби, в които само се изразява общо намерение за сътрудничество по такива въпроси, не следва да се считат за отнасящи се до един и същи предмет.

(10)

Определени регионални споразумения, на които се прави позоваване в съществуващите правни актове на Общността, следва също да бъдат обхванати от настоящия регламент.

(11)

За да се гарантира, че предвиденото от държава-членка споразумение не засяга ефективността на правото на Общността и не подкопава правилното функциониране на установената от това право система или на политиката на Общността в областта на външните отношения, както е определена от Общността, от съответната държава-членка следва да се изисква да нотифицира Комисията за намеренията си с оглед да получи разрешение както за започване или продължаване на официални преговори по споразумение, така и за сключване на споразумение. Тази нотификация следва да бъде извършена с писмо или по електронен път. В нея следва да се съдържа цялата релевантна информация или документация, която би позволила на Комисията да оцени очакваното въздействие върху правото на Общността на резултатите от преговорите.

(12)

Следва да се прецени дали Общността има достатъчен интерес от сключване на двустранно споразумение между Общността и съответната трета държава или, където е целесъобразно, от замяна на действащо двустранно споразумение между държава-членка и трета държава със споразумение на Общността. За тази цел всички държави-членки следва да бъдат информирани за всяка получена от Комисията нотификация относно предвидено от дадена държава-членка споразумение, за да могат да изразят своя интерес за присъединяване към инициативата на нотифициращата държава-членка. Ако в хода на този обмен на информация се появи достатъчен интерес на Общността, Комисията следва да прецени дали да направи предложение за мандат за водене на преговори с оглед на сключването на споразумение между Общността и съответната трета държава.

(13)

Ако Комисията поиска допълнителна информация от дадена държава-членка във връзка със своята оценка дали на тази държава-членка следва да бъде разрешено да започне преговори с трета държава, това искане не следва да нарушава сроковете, в рамките на които Комисията трябва да вземе мотивирано решение по искането на същата държава-членка.

(14)

Когато дава разрешение за започване на официални преговори, Комисията следва, по целесъобразност, да разполага с възможност да предлага насоки за водене на преговори или да поиска включването на специални клаузи в предвиденото споразумение. На Комисията следва да се предоставя пълна информация по време на отделните етапи от преговорите по отношение на въпросите, които попадат в приложното поле на настоящия регламент, и следва да ѝ бъде позволено да участва като наблюдател във връзка с тези въпроси.

(15)

Когато нотифицират Комисията за своето намерение да започнат преговори с трети държави, държавите-членки следва да имат задължението за информиране на Комисията единствено относно елементите, които са от значение за изготвяната оценка от Комисията. Разрешението, което дава Комисията, и евентуалните насоки за водене на преговори или, според случая, отказът на Комисията следва да се отнасят единствено до въпросите, които попадат в приложното поле на настоящия регламент.

(16)

Всички държави-членки следва да бъдат информирани за нотификации до Комисията относно предвидени или договорени споразумения, както и за обосновани решения на Комисията съгласно настоящия регламент. Тази информация обаче следва в пълна степен да зачита евентуалните изисквания за поверителност.

(17)

Европейският парламент, Съветът и Комисията следва да гарантират, че всяка информация, определена като поверителна, се третира съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (3).

(18)

В случаите, когато въз основа на своята оценка Комисията не възнамерява да разреши започването на официални преговори или сключването на договорено споразумение, тя следва да даде на засегнатата държава-членка становище, преди да се произнесе с мотивирано решение. В случай на отказ за даване на разрешение за сключване на договорено споразумение становището следва също да бъде предоставено на Европейския парламент и на Съвета.

(19)

За да се гарантира, че договореното споразумение не възпрепятства провеждането на външната политика на Общността в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и търговскоправни въпроси, в споразумението следва да се предвиди или неговото частично или цялостно денонсиране при сключване на последващо споразумение между Общността или Общността и нейните държави-членки, от една страна, и същата трета държава, от друга страна, относно същия предмет, или прякото заменяне на съответните разпоредби от споразумението с разпоредбите от такова последващо споразумение.

(20)

Следва да се предвиди разпоредба за преходни мерки, за да се обхванат ситуации, при които към момента на влизането в сила на настоящия регламент дадена държава-членка вече е започнала процеса на договаряне на споразумение с трета държава или е приключила преговорите, но още не е дала съгласието си да бъде обвързана със споразумението.

(21)

За да се гарантира, че е натрупан достатъчно опит по прилагането на настоящия регламент, Комисията следва да представи доклад за това прилагане не по-рано от осем години след приемането на настоящия регламент. В този доклад Комисията, като упражнява правомощията си, следва да потвърди временния характер на регламента или да разгледа въпроса дали настоящият регламент следва да бъде заменен от нов регламент, обхващащ същия предмет или включващ също и други въпроси, попадащи в изключителната компетентност на Общността и регулирани от други правни актове на Общността.

(22)

Ако представеният от Комисията доклад потвърди временния характер на настоящия регламент, държавите-членки следва все още да могат, след предаването на доклада, да нотифицират Комисията за провеждани или вече обявени преговори с оглед на получаване на разрешение за започване на официални преговори.

(23)

В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в член 5 от Договора, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на своята цел.

(24)

В съответствие с член 3 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Обединеното кралство и Ирландия са нотифицирали желанието си да участват в приемането и прилагането на настоящия регламент.

(25)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Дания не участва в приемането на настоящия регламент, не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   Настоящият регламент установява процедура, чрез която да се разреши на държава-членка да измени действащо споразумение или да договори и сключи ново споразумение с трета държава при спазване на условията, предвидени в настоящия регламент.

Тази процедура не засяга съответната компетентност на Общността и държавите-членки.

2.   Настоящият регламент се прилага за споразумения по въпроси, попадащи изцяло или частично в приложното поле на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност (4) и Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (5), доколкото тези въпроси попадат в изключителната компетентност на Общността.

3.   Настоящият регламент не се прилага, ако Общността вече е сключила споразумение със същия предмет със съответната трета държава.

Член 2

Определения

1.   За целите на настоящия регламент терминът „споразумение“ означава:

а)

двустранно споразумение между държава-членка и трета държава;

б)

регионалните споразумения, посочени в член 59, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 2201/2003, без да се засягат член 59, параграф 2, буква в) и параграф 3 от същия регламент, и в член 69, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 4/2009.

2.   В контекста на регионалните споразумения по параграф 1, буква б), всяко позоваване в настоящия регламент на държава-членка или трета държава се смята за позоваване на съответните държави-членки или трети държави.

Член 3

Нотифициране на Комисията

1.   Когато държава-членка възнамерява да започне преговори за изменение на съществуващо споразумение или за сключване на ново споразумение, което попада в приложното поле на настоящия регламент, тя нотифицира писмено Комисията за намерението си възможно най-рано преди предвиденото започване на официалните преговори.

2.   Нотификацията включва, когато е целесъобразно, копие от съществуващото споразумение, проекта на новото споразумение или на предложението и всякаква друга свързана с тях документация. Държавата-членка посочва предмета на преговорите и уточнява въпросите, които ще бъдат разгледани в предвиденото споразумение, или разпоредбите на съществуващото споразумение, които ще бъдат изменени. Държавата-членка може да предостави всякаква допълнителна информация.

Член 4

Оценка на Комисията

1.   При получаване на нотификацията по член 3 Комисията преценява дали държавата-членка може да започне официални преговори.

2.   При изготвянето на тази оценка Комисията проверява първо дали в следващите 24 месеца изрично се предвижда даването мандат за водене на преговори с оглед сключването на споразумение на Общността със съответната трета държава. Ако случаят не е такъв, Комисията проверява дали е изпълнено всяко едно от следните условия:

а)

съответната държава-членка е предоставила информация, показваща, че тя има специален интерес от сключването на споразумение поради икономически, географски, културни, исторически, социални или политически връзки между държавата-членка и съответната трета държава;

б)

въз основа на предоставената от държавата-членка информация предвижданото споразумение не засяга ефективността на общностното право и не накърнява правилното функциониране на системата, установена от това право; и

в)

предвиденото споразумение няма да засегне предмета и целите на политиката на Общността в областта на външните отношения, както те са определени от Общността.

3.   Ако предоставената от държавата-членка информация е недостатъчна за целите на оценката, Комисията може да изиска допълнителна информация.

Член 5

Разрешение за започване на официални преговори

1.   Ако предвижданото споразумение изпълнява условията, предвидени в член 4, параграф 2, в срок от 90 дни от получаване на нотификацията, посочена в член 3, Комисията взема мотивирано решение относно искането на държавата-членка, с което ѝ разрешава да започне официални преговори по това споразумение.

При необходимост Комисията може да предложи насоки за водене на преговорите и може да изиска включването на специални клаузи в предвиденото споразумение.

2.   Предвиденото споразумение съдържа клауза, която предвижда:

а)

пълно или частично денонсиране на споразумението при сключването на последващо споразумение със същия предмет между Общността или Общността и нейните държави-членки, от една страна, и същата трета държава от друга страна; или

б)

пряко заменяне на съответните разпоредби на споразумението с разпоредби на последващо споразумение със същия предмет, сключено между Общността или Общността и нейните държави-членки, от една страна, и същата трета държава, от друга страна.

Посочената в първа алинея, буква а) клауза следва да бъде формулирана по следния начин: „(наименование/наименования на държавата-членка/държавите-членки) ще денонсира настоящото споразумение частично или изцяло, ако и когато Европейската общност или Европейската общност и нейните държави-членки сключат споразумение с (наименование/наименования на третата държава/третите държави) по същите въпроси от областта на гражданското правосъдие, като тези, уредени с настоящото споразумение“.

Посочената в първа алинея, буква б) клауза следва да бъде формулирана по следния начин: „Настоящото споразумение или определени разпоредби на настоящото споразумение престават да се прилагат в деня на влизане в сила на споразумение между Европейската общност или Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и (наименование/наименования на третата държава/третите държави), от друга страна, по отношение на въпросите, уредени от последващото споразумение“.

Член 6

Отказ за разрешение за започване на официални преговори

1.   Ако въз основа на оценката по член 4 Комисията възнамерява да не разреши започването на официални преговори по предвижданото споразумение, тя дава становище до съответната държава-членка в срок от 90 дни от получаване на нотификацията, посочена в член 3.

2.   В срок от 30 дни от получаване на становището на Комисията съответната държава-членка може да отправи искане към Комисията за провеждане на разисквания с нея с оглед намиране на решение.

3.   В случай че съответната държава-членка не отправи искане към Комисията за разисквания с нея в рамките на срока, предвиден в параграф 2, Комисията се произнася с мотивирано решение по заявлението на държавата-членка в срок от 130 дни от получаване на нотификацията, посочена в член 3.

4.   При разискванията, посочени в параграф 2, Комисията се произнася с мотивирано решение по заявлението на държавата-членка в срок от 30 дни от приключването на разискванията.

Член 7

Участие на Комисията в преговорите

Комисията може да участва в преговорите между държавата-членка и третата държава като наблюдател, доколкото са засегнати въпроси, попадащи в приложното поле на настоящия регламент. Ако Комисията не участва като наблюдател, тя бива информирана за напредъка и резултатите, постигнати в различните фази на преговорите.

Член 8

Разрешение за сключване на споразумението

1.   Преди подписване на договорено споразумение съответната държава-членка нотифицира Комисията за резултата от преговорите и ѝ предоставя текста на споразумението.

2.   При получаване на тази нотификация Комисията преценява дали договореното споразумение:

а)

отговаря на условието, установено в член 4, параграф 2, буква б);

б)

отговаря на условието, установено в член 4, параграф 2, буква в), доколкото има нови и изключителни обстоятелства във връзка с това условие; и

в)

изпълнява изискванията по член 5, параграф 2.

3.   Ако договореното споразумение изпълнява условията и изискванията, посочени в параграф 2, в срок от 90 дни от получаване на нотификацията, посочена в параграф 1, Комисията се произнася с мотивирано решение относно искането на държавата-членка, с което ѝ разрешава да сключи това споразумение.

Член 9

Отказ за разрешение за сключване на споразумението

1.   Когато въз основа на оценката по член 8, параграф 2 Комисията възнамерява да не разреши сключването на договореното споразумение, тя предоставя на съответната държава-членка, както и на Европейския парламент и на Съвета становище в срок от 90 дни от получаване на нотификацията, посочена в член 8, параграф 1.

2.   В срок от 30 дни от получаване на становището на Комисията съответната държава-членка може да отправи искане до Комисията за провеждане на разисквания с оглед намиране на решение.

3.   Ако съответната държава-членка не отправи искане към Комисията за разисквания в рамките на срока, предвиден в параграф 2, Комисията се произнася с мотивирано решение по заявлението на държавата-членка в срок от 130 дни от получаване на нотификацията, посочена в член 8, параграф 1.

4.   При разискванията по параграф 2 Комисията се произнася с мотивирано решение по заявлението на държавата-членка в срок от 30 дни от приключването на разискванията.

5.   Комисията нотифицира своето решение на Европейския парламент и Съвета в срок от 30 дни от неговото вземане.

Член 10

Поверителност

При предоставянето на информация на Комисията съгласно член 3, член 4, параграф 3 и член 8 държавата-членка може да посочи дали някои от сведенията да се считат за поверителни и дали предоставената информация може да бъде споделена с други държави-членки.

Член 11

Предоставяне на информация на държавите-членки

Комисията изпраща на държавите-членки нотификациите, получени в съответствие с членове 3 и 8, и при необходимост, придружаващите документи, както и всички свои мотивирани решения по членове 5, 6, 8 и 9, при спазване на изискванията за поверителност.

Член 12

Преходни разпоредби

1.   Когато към момента на влизане в сила на настоящия регламент държава-членка вече е започнала процеса на преговори за споразумение с трета държава, се прилагат членове 3—11.

Комисията може да предложи насоки за водене на преговорите или да поиска включването на специални клаузи, както е посочено съответно в член 5, параграф 1, втора алинея и член 5, параграф 2, когато етапът, на който се намират преговорите, позволява това.

2.   Когато към момента на влизане в сила на настоящия регламент държава-членка вече е приключила преговорите, но все още не е сключила споразумението, се прилагат член 3, член 8, параграфи 2—4 и член 9.

Член 13

Преразглеждане

1.   Не по-рано от 7 юли 2017 г. Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет доклад относно прилагането на настоящия регламент.

2.   В този доклад:

а)

се потвърждава, че е целесъобразно срокът на действие на настоящия регламент да изтече на датата, определена в съответствие с член 14, параграф 1; или

б)

се препоръчва настоящият регламент да бъде заменен с нов регламент, считано от посочената дата.

3.   Ако в доклада бъде препоръчана замяна на настоящия регламент, както е посочено в параграф 2, буква б), той се придружава от подходящо законодателно предложение.

Член 14

Изтичане на срока на действие

1.   Срокът на действие на настоящия регламент изтича три години след представянето на посочения в член 13 доклад от Комисията.

Срокът от три години, посочен в първа алинея, започва да тече от първия ден от месеца, следващ месеца на представянето на доклада или на Европейския парламент, или на Съвета, като се взема предвид по-късната от двете дати.

2.   Независимо от изтичането на срока на действие на настоящия регламент на датата, определена в съответствие с параграф 1, се разрешава да бъдат продължени и приключени съгласно настоящия регламент всички продължаващи към тази дата преговори, които са започнати от държава-членка съгласно настоящия регламент.

Член 15

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

Съставено в Брюксел на 7 юли 2009 година.

За Съвета

Председател

A. BORG


(1)  Становище от 7 май 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 12, 16.1.2001 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(4)  ОВ L 338, 23.12.2003 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 7, 10.1.2009 г., стр. 1.


Поправки

31.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 200/52


Поправка на Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО

( Официален вестник на Европейския съюз L 188 от 18 юли 2009 г. )

На страница 9, член 18, втора алинея, първото изречение:

вместо:

„Той се прилага от 7 август 2009 г.“,

да се чете:

„Той се прилага от 31 декември 2012 г.“.