ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.197.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 197

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
29 юли 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 679/2009 на Съвета от 7 юли 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1386/2007 за определяне на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан

1

 

*

Регламент (ЕО) № 680/2009 на Съвета от 27 юли 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 423/2007 относно ограничителни мерки срещу Иран

17

 

*

Регламент (ЕО) № 681/2009 на Съвета от 27 юли 2009 година за прекратяване на процедурата по преразглеждане във връзка с нов износител на Регламент (ЕО) № 192/2007 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове полиетиленов терефталат с произход, inter alia, от Малайзия, за повторно налагане на митото по отношение на вноса от един износител от тази държава и за прекратяване на регистрирането на този внос

18

 

*

Регламент (ЕО) № 682/2009 на Съвета от 27 юли 2009 година за прекратяване на частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими за вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход от Китайската народна република

20

 

 

Регламент (ЕО) № 683/2009 на Комисията от 28 юли 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

22

 

*

Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз

24

 

 

Регламент (ЕО) № 685/2009 на Комисията от 28 юли 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

65

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/84/ЕО на Комисията от 28 юли 2009 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на сулфурил флуорид като активно вещество ( 1 )

67

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/567/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 9 юли 2009 година за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на текстилни изделия (нотифицирано под номер C(2009) 4595)  ( 1 )

70

 

 

2009/568/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 9 юли 2009 година за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на хартия тип тишу (нотифицирано под номер C(2009) 4596)  ( 1 )

87

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2009/569/ОВППС на Съвета от 27 юли 2009 година в подкрепа на дейностите на ОЗХО в рамките на изпълнението на стратегията на ЕС срещу разпространение на оръжия за масово унищожение

96

 

*

Решение 2009/570/ОВППС на Съвета от 27 юли 2009 година за изменение и удължаване срока на действие на Решение 2008/901/ОВППС относно мисия за независимо международно разследване по конфликта в Грузия

108

 

*

Съвместно действие 2009/571/ОВППС на Съвета от 27 юли 2009 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за кризата в Грузия

109

 

*

Съвместно действие 2009/572/ОВППС на Съвета от 27 юли 2009 година за изменение и удължаване срока на действие на Съвместно действие 2008/736/ОВППС относно Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia

110

 

*

Обща позиция 2009/573/ОВППС на Съвета от 27 юли 2009 година за изменение на Обща позиция 2006/795/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

111

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

29.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 679/2009 НА СЪВЕТА

от 7 юли 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1386/2007 за определяне на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1386/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за определяне на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан (1), и по-специално член 70 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1386/2007 въвежда определени мерки за опазване и изпълнение, приети от Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан („NAFO“). Този регламент впоследствие беше изменен с Регламент (ЕО) № 538/2008 на Съвета (2). Освен това бяха установени несъответствия между Регламент (ЕО) № 1386/2007 и правилата на NAFO за опазване и изпълнение.

(2)

На своето тридесето годишно заседание, проведено през септември 2008 г., NAFO прие редица изменения в своите мерки за опазване и изпълнение. Тези изменения засягат разпоредбите относно дънния риболов, затворените зони за гарантиране на закрилата на подводните възвишения, изискванията към етикетирането и допълнителните мерки на пристанищните държави.

(3)

Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (3) ще започне да се прилага от 1 януари 2010 г.

(4)

Регламент (ЕО) № 1386/2007 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1386/2007 се изменя, както следва:

1.

в член 3 се добавят следните точки:

„21.

„Дънни риболовни дейности“ означава всяка риболовна дейност, включваща риболовно съоръжение, което влиза в съприкосновение или е вероятно да влезе в съприкосновение с океанското дъно по време на нормалния ход на риболовните операции.

22.

„Съществуващи дънни риболовни зони“ означава зони, в които съгласно данните от VMS и/или други налични геореферентни данни са се извършвали дънни риболовни дейности в рамките на референтния период 1987—2007 г.

23.

„Нови дънни риболовни зони“ означава всяка зона, различна от съществуващите дънни риболовни зони, в която се провеждат дънни риболовни дейности.“;

2.

в член 6 се добавя следният параграф:

„4.   Капитаните на кораби на Общността записват координатите на местата на начало и край на всяко пробно влачене, проведено в съответствие с параграф 3.“;

3.

в член 7 се добавя следният параграф:

„5.   На кораби, извършващи целеви риболов на видове, които са различни от посочените в параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, се разрешава да ловят регулирани видове с мрежи с по-малък размер на окото от посоченото в тези параграфи, при условие че се спазват изискванията на член 4 относно прилова.“;

4.

в член 8 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Въпреки това корабите на Общността, извършващи риболов в зони извън регулаторната зона на NAFO, могат да държат на борда си мрежи с размер на окото, по-малък от предвидения в член 7, при условие че тези мрежи са сигурно привързани и прибрани и не са на разположение за непосредствена употреба.“;

5.

член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Специални разпоредби за улов на скариди в сектор 3L

Уловът на скариди в сектор 3L се извършва на дълбочина, по-голяма от 200 метра.“;

6.

член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Зони с ограничения за риболов

1.   Забранява се извършването на дънни риболовни дейности в следните зони:

Зона

Координата 1

Координата 2

Координата 3

Координата 4

Хълм Сирак (Orphan Knoll)

50.00.30 с.ш.

47.00.30 з.д.

50.00.30 с.ш.

47.00.30 з.д.

50.00.30 с.ш.

47.00.30 з.д.

50.00.30 с.ш.

47.00.30 з.д.

Корнър

Подводни възвишения

35.00.00 с.ш.

48.00.00 з.д.

36.00.00 с.ш.

48.00.00 з.д.

36.00.00 с.ш.

52.00.00 з.д.

35.00.00 с.ш.

52.00.00 з.д.

Нюфаундленд

Подводни възвишения

43.29.00 с.ш.

43.20.00 з.д.

44.00.00 с.ш.

43.20.00 з.д.

44.00.00 с.ш.

46.40.00 з.д.

43.29.00 с.ш.

46.40.00 з.д.

Нова Англия

Подводни възвишения

35.00.00 с.ш.

57.00.00 з.д.

39.00.00 с.ш.

57.00.00 з.д.

39.00.00 с.ш.

64.00.00 з.д.

35.00.00 с.ш.

64.00.00 з.д.

Fogo

Подводно възвишение 1

42.31.33 с.ш.

53.23.17 з.д.

42.31.33 с.ш.

52.33.37 з.д..

41.55.48 с.ш.

53.23.17 з.д.

41.55.48 с.ш.

52.33.37 з.д.

Fogo

Подводно възвишение 2

41.07.22 с.ш.

52.27.49 з.д.

41.07.22 с.ш.

51.38.10 з.д.

40.31.37 с.ш.

52.27.49 з.д.

40.31.37 с.ш.

51.38.10 з.д.

2.   Зоната в сектор 3O на NAFO, определена чрез свързване на следните координати (в числова последователност и обратно към координата 1) се затваря за всички дънни риболовни дейности:

Координата №

Ширина

Дължина

1

42°53′00″ с.ш.

51°00′00″ з.д.

2

42°52′04″ с.ш.

51°31′44″ з.д.

3

43°24′13″ с.ш.

51°58′12″ з.д.

4

43°24′20″ с.ш.

51°58′18″ з.д.

5

43°39′38″ с.ш.

52°13′10″ з.д.

6

43°40′59″ с.ш.

52°27′52″ з.д.

7

43°56′19″ с.ш.

52°39′48″ з.д.

8

44°04′53″ с.ш.

52°58′12″ з.д.

9

44°18′38″ с.ш.

53°06′00″ з.д.

10

44°18′36″ с.ш.

53°24′07″ з.д.

11

44°49′59″ с.ш.

54°30′00″ з.д.

12

44°29′55″ с.ш.

54°30′00″ з.д.

13

43°26′59″ с.ш.

52°55′59″ з.д.

14

42°48′00″ с.ш.

51°41′06″ з.д.

15

42°33′02″ с.ш.

51°00′00″ з.д.“

7.

вмъква се следната глава:

„ГЛАВА IIа

ЗАКРИЛА НА УЯЗВИМИ МОРСКИ ЕКОСИСТЕМИ

Член 12а

Определение на уязвими морски екосистеми

За целите на настоящата глава „уязвими морски екосистеми“ означава

а)

морски екосистеми, които са уникални или съдържат редки видове, чиято загуба не би могла да бъде компенсирана от подобни зони или екосистеми. Сред тях са:

i)

местообитания, които съдържат местни видове;

ii)

местообитания на редки, заплашени или застрашени видове, които съществуват само в отделни зони;

iii)

развъдници или отделни зони за хранене, размножаване или хвърляне на хайвер;

б)

морски екосистеми, които са необходими за оцеляването, съществуването, хвърлянето на хайвер/размножаването или възстановяването на рибни запаси, някои етапи от жизнения цикъл (например зони за развъждане или развитие на младите екземпляри) или на редки, заплашени или застрашени морски видове;

в)

морски екосистеми, които са силно уязвими от влошаване вследствие на човешката дейност;

г)

морски екосистеми, които се характеризират с популации или съвкупности от видове с една или повече от следните характеристики:

i)

бавен растеж;

ii)

късно достигане на зрялост;

iii)

ниско или непредвидимо възстановяване; или

iv)

дълъг живот;

д)

морски екосистеми, които се характеризират с комплексни физически структури, създадени чрез значително концентриране на биотични и абиотични характеристики. В тези екосистеми екологичните процеси обикновено са силно зависими от тези структурирани системи. Освен това такива екосистеми често се характеризират с голямо разнообразие, което зависи от изграждащите организми.

Член 12б

Определение на значителни неблагоприятни въздействия

За целите на настоящата глава „значителни неблагоприятни въздействия“ означава въздействия, които застрашават структурата или функционирането на екосистема по начин, който:

а)

уврежда способността на засегнатите популации да се възстановяват;

б)

понижава дългосрочната естествена производителност на местообитанията; или

в)

предизвиква не само временна значителна загуба на богатството на видовете, местообитанието или видовете общности.

Член 12в

Определение на индикаторни видове на уязвима морска екосистема

За целите на настоящата глава „индикаторни видове на уязвима морска екосистема“ означава Antipatharia, Gorgonia, Cerianthid anemone, Lophelia и Pennatulacea (sea pen).

Член 12г

Определение на откриване на уязвими морски екосистеми

За целите на настоящата глава „откриване на уязвими морски екосистеми“ означава улов чрез поставяне на риболовно съоръжение на индикаторни видове на уязвима морска екосистема, надхвърлящ 100 kg живи корали и/или 1 000 kg живи сюнгери.

Член 12д

Оценка на дънния риболов

1.   Държавите-членки, чиито кораби възнамеряват да провеждат дънни риболовни дейности в регулаторната зона на NAFO, извършват през 2009 г. оценка на известните и очакваните въздействия от тези дейности върху уязвимите морски екосистеми. Държавите-членки разрешават дънни риболовни дейности само в случаите, в които оценката заключава, че не е вероятно такива дейности да окажат значителни неблагоприятни въздействия върху уязвимите морски екосистеми.

2.   За целите на извършването на оценката по параграф 1 държавите-членки разчитат на най-добрата налична научна и техническа информация за местоположението на уязвимите морски екосистеми в зоните, в които техните риболовни кораби възнамеряват да извършват дейност. Тази информация включва, ако са налични, научни данни, въз основа на които може да се прогнозира вероятността от наличие на подобни екосистеми.

3.   Оценката на риска от значителни неблагоприятни въздействия върху уязвимите морски екосистеми, проведена в рамките на оценката по параграф 1, взема предвид, когато е целесъобразно, различаващите се условия, преобладаващи в новите дънни риболовни зони и в съществуващите дънни риболовни зони.

4.   Държавите-членки изпращат на Комисията своята оценка по параграф 1 възможно най-бързо и не по-късно от 30 юни 2009 г. Изпраща се и описание на мерките за намаляване на въздействието, предвидени за предотвратяване на значителни неблагоприятни въздействия върху уязвимите морски екосистеми. Комисията незабавно препраща тази информация на секретариата на NAFO.

Член 12е

Дънни риболовни дейности в нови дънни риболовни зони

1.   Всички риболовни дейности в новите дънни риболовни зони или с дънни риболовни съоръжения, които не са били използвани преди това в съответната зона, се считат за проучвателен риболов и се провеждат в съответствие с протокола за проучвателен риболов, посочен в параграф 2.

2.   Държавите-членки, чиито кораби възнамеряват да провеждат риболовни дейности в нови дънни риболовни зони или с дънни риболовни съоръжения, които не са били използвани преди това в съответната зона, установяват протокол за проучвателен риболов, като използват моделите в приложение XVI.

3.   Протоколът за проучвателен риболов включва следната информация:

а)

план за добив, който описва целевите видове, датите и зоните. Разглеждат се ограниченията на зоната и усилието, за да се осигури постепенното извършване на риболов в ограничена географска зона;

б)

план за намаляване на въздействието, включително мерки за предотвратяване на значителни неблагоприятни въздействия върху уязвимите морски екосистеми, на които може да се попадне по време на риболова;

в)

план за мониторинг на улова, който включва записване и деклариране на всички уловени видове, 100-процентово проследяване със спътник и 100-процентово присъствие на наблюдатели. Декларирането и записването трябва да бъдат достатъчно подробни, за да се извърши оценка на дейността, ако е необходимо;

г)

план за събиране на данни за улесняване на идентификацията на уязвими морски екосистеми и видове в зоната на риболова.

4.   Държавите-членки гарантират, че по отношение на проучвателните дънни риболовни дейности се прилага процедурата за оценка по член 12д.

5.   Държавите-членки изпращат на Комисията протокола за проучвателен риболов, посочен в параграф 2, и оценката, посочена в член 12д, параграф 1, за по-нататъшно предаване на секретариата на NAFO. Държавите-членки гарантират, че проучвателните риболовни дейности не се разрешават преди получаването на тази информация от секретариата на NAFO.

Член 12ж

Непредвидено откриване на уязвими морски екосистеми в съществуващи дънни риболовни зони

1.   Ако при риболовни операции кораб, извършващ риболовни дейности в съществуващи дънни риболовни зони, открие индикатори на уязвима морска екосистема, капитанът оценява количествено уловените индикаторни видове на уязвима морска екосистема.

2.   Ако количеството индикаторни видове на уязвима морска екосистема, уловено при риболовна операция като влачене на трал или залагане на хрилна мрежа или парагада, надхвърля прага, определен в член 12г, се прилагат разпоредбите на параграфи 3 и 4 от настоящия член.

3.   Капитанът на кораба докладва за инцидента на държавата-членка на флага, която незабавно препраща информацията на изпълнителния секретар чрез Комисията. Комисията незабавно предупреждава другите държави-членки, чиито кораби извършват дейност в зоната. Съответните държави-членки незабавно предупреждават всички риболовни кораби в зоната, плаващи под техния флаг.

4.   Капитанът на кораба прекратява риболова и премества кораба на разстояние най-малко 2 морски мили от крайната точка на влаченето/залагането в посоката, в която е най-малко вероятно да се осъществи нов контакт. Капитанът взема най-доброто възможно решение въз основа на всички налични източници на информация.

Член 12з

Неочаквано откриване на уязвими морски екосистеми в нови дънни риболовни зони

1.   Ако при риболовни операции кораб, извършващ риболовни дейности в нови дънни риболовни зони, открие индикатори на уязвима морска екосистема, капитанът оценява количествено уловените индикаторни видове на уязвима морска екосистема. Разположените наблюдатели идентифицират корали, сюнгери и други организми до възможно най-ниското класификационно ниво.

2.   Ако количеството такива видове, уловено при залагане на риболовно съоръжение като влачене на трал или залагане на хрилна мрежа или парагада, надхвърля прага, определен в член 12г, се прилагат разпоредбите на параграфи 3, 4 и 5 от настоящия член.

3.   Капитанът на кораба докладва за инцидента на държавата-членка на флага, която незабавно препраща информацията на изпълнителния секретар чрез Комисията. Комисията незабавно предупреждава другите държави-членки, чиито кораби извършват дейност в зоната. Съответните държави-членки незабавно предупреждават всички риболовни кораби в зоната, плаващи под техния флаг.

4.   Прилага се временно затваряне в радиус от две мили около местоположението на откриването, докладвано от кораб под флага на договаряща страна по NAFO. Докладваното местоположение е местоположението, предоставено от кораба, крайната точка на влаченето/залагането или друго местоположение, за която доказателствата показват, че е най-близкото до точното местоположение на откриването. Това временно затваряне се прилага, докато секретариатът на NAFO не даде становище, че зоната може да бъде отворена.

5.   Корабът прекратява риболова и премества кораба на разстояние най-малко 2 морски мили от крайната точка на влаченето/залагането в посоката, в която е най-малко вероятно да се осъществи нов контакт. Капитанът взема най-доброто възможно решение въз основа на всички налични източници на информация.“;

8.

член 20 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Цялото количество преработена риба, добита в регулаторната зона на NAFO, се етикетира по такъв начин, че всяка видова и продуктова категория съгласно член 1 от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (4), а в случая на скариди — и датата на хващане, могат да бъдат идентифицирани, като се използва кодът алфа-3 от приложение I към посочения регламент и кодовете за формите на продуктите от приложение XIV(б) към настоящия регламент.

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Всички скариди, добити в сектори 3L и 3M, и всички гренландски камбали, уловени в подзона 2 и сектори 3KLMNO, се маркират като уловени в тези съответни зони.“;

9.

в член 47 се добавя следната буква:

„ж)

при поискване предоставя на инспектор координатите на местата на начало и край на всяко пробно влачене, проведено в съответствие с член 6, параграф 4.“;

10.

глава V се заменя със следното:

„ГЛАВА V

ПРИСТАНИЩЕН ДЪРЖАВЕН КОНТРОЛ НА КОРАБИТЕ ПОД ФЛАГА НА ДРУГА ДОГОВАРЯЩА СТРАНА

Член 62

Приложно поле

1.   Настоящата глава се прилага за разтоварване или претоварване в пристанищата на държавите-членки от страна на риболовни кораби под флага на друга договаряща страна по NAFO на риба, уловена в регулаторната зона на NAFO, или на рибни продукти от такава риба, които не са били разтоварвани или претоварени в друго пристанище.

2.   Настоящата глава се прилага, без да се засягат регламенти (ЕИО) № 2847/93 и (ЕО) № 1005/2008.

Член 63

Специално определени пристанища

Държавите-членки определят пристанища, в които може да бъде разрешен достъп на риболовните кораби с цел разтоварване на суша или претоварване. Държавите-членки съобщават своите определени пристанища на Комисията, която предава списъка на тези пристанища на секретариата на NAFO. Всички последващи промени в списъка се съобщават на секретариата на NAFO най-малко петнадесет дни преди началната дата на прилагане на промяната.

Член 63а

Компетентен орган

1.   Държавите-членки определят компетентния орган, който действа като звено за контакт за целите на получаването на уведомления в съответствие с член 63б и за целите на получаване на потвърждение и издаване на разрешения в съответствие с член 63в.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията наименованието на компетентния орган и информацията за контакт с него. Комисията препраща информацията на секретариата на NAFO.

Член 63б

Предварително уведомление за влизане в пристанище

1.   Чрез дерогация от член 28д, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 капитанът на риболовния кораб, посочен в член 62, параграф 1 от настоящия регламент, или неговият представител, възнамеряващ да влезе в пристанище с цел разтоварване на суша или претоварване, уведомява компетентния орган на пристанищната държава-членка, посочен в член 63а от настоящия регламент, най-малко три работни дни преди очакваното време на пристигане.

2.   Все пак държавата-членка може да предвиди различен срок за предварително уведомление, като взема предвид, inter alia, разстоянието между риболовните зони и своето пристанище. Държавите-членки съобщават на Комисията или на орган, посочен от нея, този срок за предварително уведомление. Комисията препраща информацията на секретариата на NAFO.

3.   Предварителното уведомление се придружава от следните формуляри с надлежно попълнена част А:

а)

формуляр PSC 1, посочен в приложение XV (А), когато корабът възнамерява да разтоварва на суша или претоварва своя собствен улов;

б)

формуляр PSC 2, посочен в приложение XV (Б), когато корабът възнамерява да разтоварва на суша или претоварва улов, получен чрез претоварване. За всеки предприемащ претоварване кораб се използва отделен формуляр;

в)

формуляри PSC 1 и PSC 2, когато корабът възнамерява да разтоварва на суша или претоварва своя собствен улов, както и улов, получен чрез претоварване.

4.   Капитаните или техните представители могат да отмени предварително уведомление, като уведомят компетентните органи на пристанището, което желаят да ползват, най-малко 24 часа преди съобщеното очаквано време на пристигане в пристанището. Въпреки това пристанищната държава-членка може да предвиди различен срок за уведомление. Уведомлението се придружава от копие на оригиналния PSC 1 или PSC 2 с думата „отменено“, изписана по диагонал върху него.

5.   Компетентният орган на пристанищната държава-членка незабавно препраща копие на формуляра за предварително уведомление по параграфи 3 и 4 на договарящата страна, която е държава на флага на риболовния кораб, който възнамерява да разтоварва на суша и/или да претоварва и, ако корабът е извършвал операции по претоварване — на договарящата страна, която е държава на флага на предприемащите претоварване кораби.

6.   Копие от формуляра се препраща и на Комисията или на орган, посочен от нея, който незабавно го предава на секретариата на NAFO.

Член 63в

Разрешение за разтоварване на суша или за претоварване

1.   Операциите по разтоварване на суша или претоварване могат да започнат само след получаване на разрешение от компетентния орган на пристанищната държава-членка. Такова разрешение се дава единствено след връщане от страна на държавата на флага на копие от формуляра PSC1 и/или формуляра PSC2, предадени съгласно член 63б, параграф 5, с надлежно попълнена част Б, потвърждаващи, че:

а)

риболовният кораб, декларирал, че е уловил рибата, има достатъчна квота за декларираните видове;

б)

декларираните количества риба на борда са били надлежно докладвани по видове и взети предвид за изчисляването на всяко приложимо ограничение на улова или усилието;

в)

риболовният кораб, декларирал, че е уловил рибата, има разрешение за риболов в декларираните зони; и

г)

присъствието на кораба в зоната, в която според декларацията е извършил улова, е потвърдено с данни от VMS.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 компетентният орган на пристанищната държава-членка може да разреши цялото разтоварване на суша или част от него да се извърши без наличието на потвърждението по параграф 1. В такива случаи съответната риба се съхранява в склад под контрола на компетентния орган. Рибата се освобождава за продажба, вземане от склада или транспортиране, едва след като компетентните органи получат и проверят потвърждението по параграф 1. Ако потвърждението не се получи в срок от 14 дни след разтоварването, компетентният орган на пристанищната държава-членка може да конфискува и унищожи рибата съгласно националните правила.

3.   Компетентният орган на пристанищната държава-членка незабавно уведомява капитана за своето решение дали разрешава разтоварването на суша или претоварването или не, като връща копие от формуляра PSC 1 и/или формуляра PSC 2 с надлежно попълнена част С. Копие се изпраща незабавно и на Комисията или на орган, посочен от нея, който препраща информацията на секретариата на NAFO.

Член 63г

Инспекции

1.   Освен ако се изисква друго в план за възстановяване, пристанищната държава-членка провежда инспекции на най-малко 15 % от всички такива разтоварвания на суша или претоварвания през всяка отчетна година.

2.   Инспекциите се провеждат от упълномощени национални инспектори, които представят документи за това на капитана на кораба преди инспекцията.

3.   Пристанищната държава-членка може да покани инспектори на другите договарящи страни да придружат нейните собствени инспектори и да наблюдават инспекцията на операциите по разтоварване на суша или претоварване по смисъла на настоящата глава.

4.   Инспекцията включва наблюдение на цялото разтоварване на суша или претоварване в това пристанище и националните инспектори най-малко:

а)

правят кръстосана проверка на количествата от всеки разтоварен на суша или претоварван вид:

i)

на количествата по видове, записани в риболовния дневник,

ii)

на докладите за улова и дейността, и

iii)

на цялата информация за улова, предоставена в предварителното уведомление (PSC 1 или PSC 2);

б)

проверяват и записват количествата по видове от улова, останал на борда след приключване на разтоварването на суша или претоварването;

в)

проверяват всяка информация от инспекциите, извършени в морето;

г)

проверяват всички мрежи на борда и записват измерванията на размера на отвора;

д)

проверяват дали размерът на рибата отговаря на изискванията за минимален размер.

5.   Националните инспектори правят всичко възможно, за да се избегне неоправдано забавяне на риболовния кораб и за да се гарантира, че корабът понася минимална намеса и неудобства и се избягва ненужното влошаване на качеството на рибата.

6.   Капитанът на риболовния кораб:

а)

сътрудничи и подпомага инспекцията на риболовния кораб, провеждана съгласно тези процедури и не пречи, заплашва или се намесва в работата на инспекторите на пристанищната държава при изпълнението на техните задължения;

б)

осигурява достъп до зоните, палубите, каютите, улова, мрежите и другите съоръжения или оборудване, и предоставя всяка съответна информация, която бъде поискана от инспекторите на пристанищната държава, включително копия на всички съответни документи.

Член 63д

Тежки нарушения

1.   Следните нарушения се считат за тежки:

а)

препятстване на инспекторите да изпълнят своите задължения;

б)

разтоварване на суша или претоварване в пристанище, което не е определено за целта;

в)

неспазване на разпоредбите относно предварителното уведомление за пристигане;

г)

разтоварване на суша или претоварване без разрешение от пристанищната държава-членка.

2.   Всяка пристанищна държава-членка предприема мерки за изпълнение по отношение на риболовен кораб, когато се установи в съответствие с нейното законодателство, че този кораб е извършил тежко нарушение по параграф 1. В зависимост от тежестта на нарушението и в съответствие с приложимите разпоредби на националното законодателство мерките могат да включват по-конкретно:

а)

глоби;

б)

изземване на незаконното риболовно съоръжение и на незаконния улов;

в)

изземване на кораба.

Член 63е

Доклади от инспекциите

1.   Всяка инспекция се документира чрез попълване на формуляра на пристанищен инспекционен доклад, съдържащ се в приложение XII.

2.   Капитанът може да направи бележки по инспекционния доклад, който се подписва от инспектора и капитана накрая на инспекцията. Копие от инспекционния доклад се предава на капитана на риболовния кораб.

3.   Копие от всеки инспекционен доклад се предава незабавно на държавата на флага на инспектирания риболовен кораб и на държавата на флага на предприелия претоварване кораб, ако корабът е участвал в операции по претоварване. Копие се изпраща незабавно и на Комисията или на орган, посочен от нея, който препраща информацията на секретариата на NAFO. Оригиналът или завереното копие от всеки инспекционен доклад се препраща при поискване на държавата на флага на инспектирания кораб.“;

11.

член 68 се заменя със следното:

„Член 68

Влизане в пристанище

1.   Без да се засягат регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1005/2008, държавите-членки гарантират, че капитаните на кораби на държави, които не са договарящи страни, могат да влизат само в пристанище, определено съгласно член 63. Капитанът, имащ намерение да влезе в определено пристанище, уведомява компетентния орган на пристанищната държава-членка в съответствие с разпоредбите на член 63б. Пристанищната държава-членка незабавно препраща тази информация на държавата на флага на кораба и на Комисията или на орган, посочен от нея, който незабавно го предава на секретариата на NAFO.

2.   Разпоредбите на членове 63б и 63в се прилагат mutatis mutandis. Пристанищната държава-членка забранява влизането в своите пристанища на кораби, които не са дали изискваното предварително уведомление по параграф 1 и за които не е било предоставено потвърждението от държавата на флага, посочено в член 63в, параграф 1.

3.   Държава-членка, която отказва разтоварване на суша или претоварване, информира капитана на съответния кораб за решението си.“;

12.

вмъква се следният член:

„Член 68а

Инспекция в пристанище

1.   Държавите-членки гарантират, че всеки кораб на държава, която не е договаряща страна, който влиза в едно от техните пристанища, бива инспектиран от техните компетентни органи. На кораба не се позволява да разтоварва на суша или претоварва до провеждане на инспекцията. Такива инспекции обхващат документите на кораба, риболовните дневници, риболовните съоръжения, улова на борда и всякакви други проверки, отнасящи се до дейността на кораба в регулаторната зона на NAFO.

2.   Ако при приключване на инспекцията компетентните органи констатират, че корабът на държава, която не е договаряща страна, съхранява на борда си някой от запасите или група от запасите, регулирани от NAFO или посочени в приложение II към настоящия регламент, съответната държава-членка забранява всяко разтоварване на суша и/или претоварване на улов от този кораб.

3.   Все пак тази забрана не се прилага, ако капитанът на инспектирания кораб или негов представител докаже по удовлетворителен за компетентните органи на съответната държава-членка начин, че:

а)

видовете, държани на борда, са били уловени извън регулаторната зона на NAFO, или

б)

видовете, държани на борда и посочени в приложение II, са били уловени в съответствие с мерките на NAFO за опазване и изпълнение.

4.   Държава-членка, която отказва разтоварване на суша или претоварване, информира капитана на съответния кораб за решението си.

5.   Инспекция се документира най-малко чрез попълване на формуляра на пристанищния инспекционен доклад, съдържащ се в приложение XII.

6.   Информацията за резултатите от всички инспекции на кораби на държави, които не са договарящи страни, проведени в пристанищата на държавите-членки, и всяко последващо действие се съобщават незабавно на държавата на флага на кораба и на Комисията или на орган, посочен от нея, който я предава незабавно на секретариата на NAFO.“;

13.

в приложение V се заличава точка 3;

14.

в приложение XII буква A се заменя с текста на приложение I към настоящия регламент;

15.

текстът на приложение II към настоящия регламент се добавя като приложение XV;

16.

текстът на приложение III към настоящия регламент се добавя като приложение XVI.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 юли 2009 година.

За Съвета

Председател

A. BORG


(1)  ОВ L 318, 5.12.2007 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 538/2008 на Съвета от 29 май 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1386/2007 за определяне на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан (ОВ L 157, 17.6.2008 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22.“;


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„A.   ФОРМУЛЯР „ПРИСТАНИЩЕН ИНСПЕКЦИОНЕН ДОКЛАД“

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ XV

ФОРМУЛЯРИ ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРИСТАНИЩЕН ДЪРЖАВЕН КОНТРОЛ

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ XVI

МОДЕЛИ ЗА ПРОУЧВАТЕЛЕН РИБОЛОВ ЗА НОВИ РИБОЛОВНИ ЗОНИ, В КОИТО Е ВЕРОЯТНО РИБОЛОВНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ДА ВЛЯЗАТ В СЪПРИКОСНОВЕНИЕ С МОРСКОТО ДЪНО

I.   Държава-членка уведомява Секретариата на NAFO чрез Комисията за намерението да предприеме проучвателен риболов

План за добив

План за намаляване на въздействието

Мониторинг на улова

Събиране на данни

Целеви видове

Мерки за предотвратяване на значителни неблагоприятни въздействия върху УМЕ

Идентифициране и записване на всички видове на борда до възможно най-ниското класификационно ниво

Данните ще се събират и докладват в стандартизиран формат

Дати на риболов

 

100-процентово покритие със спътници

 

Описание на зоната за риболов

 

100-процентово покритие с наблюдатели

 

Предварително усилие

 

 

 

Дънни риболовни съоръжения — използван(и) вид(ове)

 

 

 

II.   Държава-членка изпраща доклад за риболовен рейс на Секретариата на NAFO чрез Комисията

ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПРОУЧВАТЕЛЕН РИБОЛОВ (1)

ИМЕ НА КОРАБА:

ДЪРЖАВА НА ФЛАГА НА КОРАБА:

ПЛАНИРАНО(И) МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ(Я) НА ПРОУЧВАТЕЛНИ РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ШИРИНА/ДЪЛЖИНА):

ПЛАНИРАНИ ДАТИ НА ПРОУЧВАТЕЛНИ РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ:

БИЛ ЛИ Е ПРЕДПРИЕТ ПРЕДИШЕН РИБОЛОВ В СЪСЕДНИ ЗОНИ (АКО ДА, ПОСОЧЕТЕ ИЗТОЧНИКА НА ИНФОРМАЦИЯ):

ОЧАКВАНИ ДЪЛБОЧИНИ ПО ВРЕМЕ НА ПРОУЧВАТЕЛНИТЕ РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ:

СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ КАРТИ НА МЕСТООБИТАНИЯТА НА ЗОНАТА (АКО ДА, МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ ИЗТОЧНИКА(ЦИТЕ)):

ИМА ЛИ КЛАСИФИКАЦИОННИ КЛЮЧОВЕ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНО УЯЗВИМИТЕ ВИДОВЕ (АКО ДА, ПОСОЧЕТЕ ИЗТОЧНИКА(ЦИТЕ)):

ИЗВЕСТНИ УЯЗВИМИ МОРСКИ ЕКОСИСТЕМИ (УМЕ) (2) НА МЯСТОТО/МЕСТАТА ЗА РИБОЛОВ:

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ УМЕ, АКО ТАКИВА БЪДАТ ОТКРИТИ:

СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ БАТИМЕТРИЧНИ КАРТИ НА ПРОУЧВАНАТА ЗОНА (АКО ДА, МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ ИЗТОЧНИКА(ЦИТЕ)):

СЪЩЕСТВУВА ЛИ НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ РИБОЛОВА В ПРОУЧВАНАТА ЗОНА (АКО ДА, МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ ИЗТОЧНИКА(ЦИТЕ)):

ТЪРСЕНИ ЦЕЛЕВИ ВИДОВЕ:

КАКЪВ(ВИ) ВИД(ОВЕ) РИБОЛОВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ СА ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ (МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ В КОИ ЗОНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ШИРИНА/ДЪЛЖИНА)):

III.   Доклад на държава-членка за проучвателен риболовен  (3) рейс, изпратен на Научния съвет на NAFO

ИМЕ НА КОРАБА:

ДЪРЖАВА НА ФЛАГА НА КОРАБА:

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ(Я) НА ЗОНИТЕ, В КОИТО Е ИЗВЪРШЕН РИБОЛОВЪТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ШИРИНА/ДЪЛЖИНА):

ДАТИ НА РИБОЛОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

ДОСТИГНАТИ ДЪЛБОЧИНИ ПО ВРЕМЕ НА РИБОЛОВА (СПИСЪК НА ВСИЧКИ ЗАМЯТАНИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО ШИРИНА/ДЪЛЖИНА):

ОБЩО ЧАСОВЕ/ЗОНА, В КОЯТО Е ИЗВЪРШВАН РИБОЛОВ (СПИСЪК НА ВСИЧКИ ЗАМЯТАНИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО ШИРИНА/ДЪЛЖИНА):

ВИД(ОВЕ) ИЗПОЛЗВАНИ РИБОЛОВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ (МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ) В КОИ ЗОНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ШИРИНА/ДЪЛЖИНА):

ОТКРИТИ УЯЗВИМИ МОРСКИ ЕКОСИСТЕМИ (УМЕ) (4) (СПИСЪК НА ВСИЧКИ ЗАМЯТАНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ШИРИНА/ДЪЛЖИНА):

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ УМЕ, АКО ТАКИВА СА БИЛИ ОТКРИТИ:

СПИСЪК НА ВСИЧКИ ОРГАНИЗМИ (ЗАДЪРЖАНИ, СЪПЪТСТВАЩ УЛОВ) ДОНЕСЕНИ НА БОРДА (ИДЕНТИФИЦИРАНИ ДО ВЪЗМОЖНО НАЙ-НИСКОТО КЛАСИФИКАЦИОННО НИВО):

СПИСЪК НА ПОТЕНЦИАЛНО УЯЗВИМИТЕ ИНДИКАТОРНИ ВИДОВЕ (5), ДОНЕСЕНИ НА БОРДА ПО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ШИРИНА/ДЪЛЖИНА):

СПИСЪК НА ОРГАНИЗМИТЕ, ЗАДЪРЖАНИ НА БОРДА КАТО БИОЛОГИЧНИ ПРОБИ (НАПРИМЕР ДЪЛЖИНА-ТЕГЛО, ПОЛ, ВЪЗРАСТ), АКО ИМА ТАКИВА:

Забележка: Докладването на данните следва да съответства на стандартизирана спецификация, например на приетите в програмите за научни наблюдатели.


(1)  Проучвателен риболов означава всички дънни риболовни дейности в нови зони или с дънни риболовни съоръжения, които не са били използвани досега в съответната зона.

(2)  Позовете се на Международния наръчник за управление на дълбоководния риболов в открито море на ФАО.

(3)  Проучвателен риболов означава всички дънни риболовни дейности в нови зони или с дънни риболовни съоръжения, които не са били използвани досега в съответната зона.

(4)  Позовете се на Международния наръчник за управление на дълбоководния риболов в открито море на ФАО.

(5)  Позовете се на приложение 1 към Международния наръчник за управление на дълбоководния риболов в открито море на ФАО.“


29.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 680/2009 НА СЪВЕТА

от 27 юли 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 423/2007 относно ограничителни мерки срещу Иран

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 60 и 301 от него,

като взе предвид Обща позиция 2008/652/ОВППС на Съвета от 7 август 2008 година за изменение на Обща позиция 2007/140/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Иран (1),

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1110/2008 на Съвета (2) за изменение на Регламент (ЕО) № 423/2007 (3) наложи допълнителни ограничителни мерки съгласно Обща позиция 2008/652/ОВППС, и по-специално задължение за предварително уведомяване по отношение на определени доставки до и от Иран.

(2)

По технически причини бе предвидена разпоредба за дерогации от правилата за въвеждане на това задължение за предварително уведомяване за преходен период. Тъй като сложността на правилата за прилагане на тази мярка доведе до непредвидено забавяне при въвеждането ѝ, преходният период следва да бъде удължен до 31 декември 2010 г.

(3)

Регламент (ЕО) № 423/2007 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Четвърта и пета алинея от член 4а на Регламент (ЕО) № 423/2007 се заменят със следното:

„До 31 декември 2010 г. входните и изходните митнически манифести и изискваните допълнителни елементи, посочени в настоящия член, могат да се представят в писмена форма чрез използването на търговска, пристанищна или транспортна информация, при условие че в тях са посочени необходимите данни.

Считано от 1 януари 2011 г. изискваните допълнителни елементи, посочени в настоящия член, се представят или в писмена форма, или като се използват входните и изходните митнически манифести, според случая.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 юли 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2009 година.

За Съвета

Председател

C. BILDT


(1)  ОВ L 213, 8.8.2008 г., стр. 58.

(2)  ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 103, 20.4.2007 г., стр. 1.


29.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/18


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 681/2009 НА СЪВЕТА

от 27 юли 2009 година

за прекратяване на процедурата по преразглеждане във връзка с „нов износител“ на Регламент (ЕО) № 192/2007 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове полиетиленов терефталат с произход, inter alia, от Малайзия, за повторно налагане на митото по отношение на вноса от един износител от тази държава и за прекратяване на регистрирането на този внос

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), и по-специално член 11, параграф 4 от него,

като взе предвид предложението, представено от Комисията след консултация с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

А.   ПРЕДХОДНА ПРОЦЕДУРА

(1)

С Регламент (ЕО) № 192/2007 (2) Съветът, след като проведе разследване за преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките, наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса в Общността на някои видове полиетиленов терефталат („PET“), с произход, inter alia, от Малайзия. Действащите мерки се състоят от митническа ставка в размер на 160,1 EUR/тон, с изключение на няколко изрично посочени дружества, по отношение на които се прилагат индивидуални митнически ставки. Съгласно същия регламент антидъмпингови мита бяха наложени и върху вноса на PET с произход от Индия, Индонезия, Република Корея, Тайланд и Тайван. Първоначалните мерки бяха наложени в резултат на разследване („първоначалното разследване“), с Регламент (ЕО) № 2604/2000 (3).

Б.   НАСТОЯЩА ПРОЦЕДУРА

1.   Искане за преразглеждане

(2)

Впоследствие в Комисията постъпи искане за образуване на процедура по преразглеждане на Регламент (ЕО) № 192/2007 във връзка с „нов износител“, подадено съгласно член 11, параграф 4 от основния регламент от Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD („заявителят“). Заявителят заяви, че не е изнасял някои видове PET за Общността през разследвания период, на който са основани антидъмпинговите мерки, т.е. периодът от 1 октомври 1998 г. до 30 септември 1999 г. („първоначално разследван период“), и че не е бил свързан с никой от производителите износители на определени видове PET, по отношение на които се прилагат горепосочените антидъмпингови мерки. Освен това заявителят твърди, че е започнал да изнася някои видове PET за Общността след края на първоначално разследвания период.

2.   Образуване на процедура по преразглеждане във връзка с „нов износител“

(3)

Комисията разгледа доказателствата prima facie, представени от заявителя, и ги сметна за достатъчни, за да оправдаят образуването на процедура по преразглеждане съгласно член 11, параграф 4 от основния регламент. След консултация с Консултативния комитет и след като на засегнатото производство на Общността бе дадена възможност да представи коментари, с Регламент (ЕО) № 1082/2008 (4) Комисията образува процедура по преразглеждане на Регламент (ЕО) № 192/2007 по отношение на заявителя.

(4)

Съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 1082/2008 антидъмпинговото мито в размер на 160,1 EUR/тон, наложено с Регламент (ЕО) № 192/2007 върху вноса на някои видове PET, произвеждани и продавани за износ за Общността от заявителя, бе отменено. Същевременно, съгласно член 14, параграф 5 от основния регламент, на митническите власти бе разпоредено да предприемат съответни мерки за регистрация на този внос.

3.   Разглеждан продукт

(5)

Разглежданият продукт, предмет на настоящото преразглеждане, е същият като този от първоначалното разследване, т.е. PET с вискозитетен индекс 78 ml/g или повече съгласно стандарт ISO 1628-5, попадащ в код по КН 3907 60 20.

4.   Засегнати страни

(6)

Комисията уведоми официално производството на Общността, заявителя и представителите на страната износител за образуването на процедурата по преразглеждане. На заинтересованите страни беше дадена възможност да представят писмено своите становища и да бъдат изслушани.

(7)

Комисията изпрати въпросник на заявителя и получи отговор в рамките на определения за целта срок. Тя издири и провери всички необходими сведения за определяне на наличието на дъмпинг и направи проверка на място в помещенията на заявителя.

5.   Период на разследването за преразглеждане

(8)

Периодът на разследването за преразглеждане във връзка с „нов износител“ обхвана периода от 1 октомври 2007 г. до 30 септември 2008 г.

В.   ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСКАНЕТО ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С „НОВ ИЗНОСИТЕЛ“

(9)

Със свое писмо от 22 април 2009 г., адресирано до Комисията, заявителят официално оттегли искането си за преразглеждане във връзка с „нов износител“, без да предостави конкретна обосновка.

(10)

Поради това Комисията не съумя да определи индивидуалния дъмпингов марж и митническа ставка на заявителя. Следователно беше направено заключението, че вносът в Общността на PET с вискозитетен индекс 78 ml/g или повече съгласно стандарт ISO 1628-5, попадащ в код по КН 3907 60 20, с произход от Малайзия, произвеждан и продаван за износ в Общността от Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD, следва да подлежи на обмитяване с антидъмпинговото мито, важащо за цялата страна и приложимо по отношение на „всички останали дружества“ в Малайзия (в размер на 160,1 EUR/тон), наложено с Регламент (ЕО) № 192/2007, и следователно тази митническа ставка следва да бъде повторно наложена.

Г.   НАЛАГАНЕ НА АНТИДЪМПИНГОВОТО МИТО С ОБРАТНА СИЛА

(11)

В светлината на гореизложените констатации антидъмпинговото мито, което се прилага по отношение на Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD, се налага с обратна сила, считано от датата на образуването на процедурата по преразглеждане върху вноса на разглеждания продукт, който е подлежал на регистриране съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 1082/2008.

Д.   РАЗГЛАСЯВАНЕ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА МЕРКИТЕ

(12)

Заявителят и останалите засегнати страни бяха информирани за основните факти и съображения, на които се основаваше намерението за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове PET с произход, inter alia, от Малайзия, произвеждани и продавани за износ в Общността от Eastman Chemical Malaysia SDN.BHD, и за налагане на това мито с обратна сила върху вноса, подложен на регистрационен режим. Техните коментари бяха разгледани и взети под внимание в случаите, в които това бе счетено за уместно.

(13)

Настоящото преразглеждане не засяга датата, на която изтича действието на мерките, наложени с Регламент (ЕО) № 192/2007, съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Процедурата по преразглеждане във връзка с „нов износител“, образувана с Регламент (ЕО) № 1082/2008, се прекратява и антидъмпинговото мито, което съгласно член 1 от Регламент (ЕО) № 192/2007 е приложимо по отношение на „всички останали дружества“ в Малайзия, се налага повторно по отношение на вноса, определен в член 1 от Регламент (ЕО) № 1082/2008.

2.   Антидъмпинговото мито, приложимо в съответствие с член 1 от Регламент (ЕО) № 192/2007 по отношение на „всички останали дружества“ в Малайзия, се налага, считано от 6 ноември 2008 г. върху вноса на някои видове полиетиленов терефталат, регистриран в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 1082/2008.

3.   На митническите органи се възлага да преустановят регистрационния режим за вноса, прилаган в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 1082/2008.

4.   Прилагат се действащите разпоредби в областта на митните сборове, освен ако не е предвидено друго.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2009 година.

За Съвета

Председател

C. BILDT


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 59, 27.2.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 301, 30.11.2000 г., стр. 21.

(4)  ОВ L 296, 5.11.2008 г., стр. 5.


29.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 682/2009 НА СЪВЕТА

от 27 юли 2009 година

за прекратяване на частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими за вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход от Китайската народна република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (основният регламент), и по-специално член 11, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Комисията, представено след консултации с консултативния комитет,

като има предвид, че:

А.   ПРОЦЕДУРА

1.   Действащи мерки

(1)

През септември 2006 г. с Регламент (ЕО) № 1425/2006 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход, inter alia, от Китайската народна република. Регламентът бе последно изменен с Регламент (ЕО) № 189/2009 на Съвета (3). Митата, които са в сила за осемте дружества с индивидуални мита, варират от 4,3 % до 12,8 %. Митото за оказващите съдействие дружества, на които не са определени индивидуални мита, е 8,4 %, а остатъчното мито възлиза на 28,8 %.

2.   Искане за преразглеждане

(2)

На 25 март 2008 г. Комисията получи искане за частично междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент от един производител износител на някои пластмасови чували и торбички с произход от Китайската народна република.

(3)

Искането бе подадено от CeDo Shanghai Limited („CeDo Shanghai“ или „заявителят“).

(4)

Заявителят твърди, inter alia, че неговите експортни цени към Общността на някои пластмасови чували и торбички са се увеличили значително и съществено повече отколкото конструираната въз основа на неговите разходи за производство в Китайската народна република нормална стойност, като това е довело до редуциране или елиминиране на дъмпинга. Поради това поддържането на мерките на съществуващите нива, основаващи се на установеното преди това ниво на дъмпинг, вече не е необходимо, за да се компенсира дъмпингът.

3.   Започване на преразглеждане

(5)

Като установи след консултация с консултативния комитет, че съществуват достатъчно доказателства в подкрепа на започването на частично междинно преразглеждане, Комисията обяви чрез известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (4), започването на частично междинно преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент, ограничено до разглеждането на дъмпинга, доколкото това засяга CeDo Shanghai.

(6)

Разследването на дъмпинга обхвана периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г.

(7)

Комисията уведоми официално заявителя, представителите на производството на Общността и представителите на страната износител за започването на преразглеждането. На заинтересованите страни бе предоставена възможност да представят писмено становищата си и да поискат изслушване в срока, определен в известието за започване на преразглеждането.

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ

(8)

Разглежданият продукт е същият като посочения в Регламент (ЕО) № 1425/2006 на Съвета, така както е изменен, и представлява пластмасови чували и торбички с тегловно съдържание на полиетилен най-малко 20 %, с дебелина, непревишаваща 100 микрометра (μm), с произход от Китайската народна република, попадащи под кодове по КН ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 и ex 3923 29 90 (кодове по ТАРИК 3923210020, 3923291020 и 3923299020).

В.   ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСКАНЕТО И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

(9)

С писмо от 24 март 2009 г. до Комисията CeDo Shanghai официално оттегли искането си за частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими за вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход, inter alia, от Китайската народна република.

(10)

Бе разгледан въпросът дали има основания за продължаване на разследването ex officio. Комисията прецени, че прекратяването на разследването не засяга антидъмпинговата мярка, която вече е в сила, и че това прекратяване не влиза в противоречие с интереса на Общността. Въз основа на това разследването следва да бъде прекратено.

(11)

Заинтересованите страни бяха информирани за намерението за прекратяване на разследването и им беше предоставена възможност да направят коментар. Не бяха получени обаче коментари, които да променят настоящото решение.

(12)

По тази причина Комисията стига до заключението, че преразглеждането относно вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход, inter alia, от Китайската народна република следва да бъде прекратено без изменение на действащите антидъмпингови мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими за вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход, inter alia, от Китайската народна република, започнато съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 384/96, се прекратява без изменение на действащите антидъмпингови мерки.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2009 година.

За Съвета

Председател

C. BILDT


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 270, 29.9.2006 г., стр. 4.

(3)  ОВ L 67, 12.3.2009 г., стр. 5.

(4)  ОВ C 176, 11.7.2008 г., стр. 9.


29.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/22


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 683/2009 НА КОМИСИЯТА

от 28 юли 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 29 юли 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 юли 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MK

27,8

XS

31,8

ZZ

29,8

0707 00 05

TR

99,3

ZZ

99,3

0709 90 70

TR

98,0

ZZ

98,0

0805 50 10

AR

62,4

UY

54,8

ZA

64,3

ZZ

60,5

0806 10 10

EG

156,7

MA

167,9

TR

113,8

US

141,6

ZA

127,0

ZZ

141,4

0808 10 80

AR

82,3

BR

85,5

CL

85,9

CN

97,1

NZ

86,0

US

105,4

ZA

88,6

ZZ

90,1

0808 20 50

AR

111,9

CL

75,5

TR

146,4

ZA

112,4

ZZ

111,6

0809 10 00

TR

156,4

ZZ

156,4

0809 20 95

CA

324,1

TR

265,4

US

270,6

ZZ

286,7

0809 30

TR

152,8

ZZ

152,8

0809 40 05

BA

58,0

ZZ

58,0


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


29.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/24


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 684/2009 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2009 година

за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО (1), и по-специално член 29, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз се осъществява с електронен административен документ, посочен в член 21, параграф 1 от Директива 2008/118/ЕО, за който следва да се използва компютърната система, установена с Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (2).

(2)

Тъй като предназначението на компютърната система е да позволи проследяването и контрола на движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, необходимо е да бъдат установени структурата и съдържанието на електронните съобщения, които ще се използват за такива движения.

(3)

По-специално, тъй като движението се придружава от електронен административен документ, следва да се определят структурата и съдържанието на съобщенията, съставляващи този документ. Небходимо е също да се определят структурата и съдържанието на съобщенията, съставляващи съобщението за получаване и съобщението за износ.

(4)

Съгласно Директива 2008/118/ЕО, електронният административен документ може да бъде анулиран, мястото на получаване може да бъде променено, а движението на акцизните стоки може да бъде разделено. Поради това е необходимо да се определят структурата и съдържанието на съобщенията относно анулирането на електронния административен документ, промяната на мястото на получаване и разделянето на движението, както и да бъдат определени правилата и процедурите, които да се прилагат във връзка с размяната на съобщения относно такова анулиране, промяна на мястото на получаване и разделяне.

(5)

Необходимо е да се определи структурата на документите на хартиен носител, посочени в член 26 и член 27 от Директива 2008/118/ЕО, които следва да бъдат използвани, когато компютърната система не работи.

(6)

Тъй като правилата, установени от настоящия регламент, трябва да заменят правилата, заложени в Регламент (ЕИО) № 2719/92 на Комисията от 11 септември 1992 г. относно придружителния административен документ за движението под режим отложено плащане на акциз на стоки, подлежащи на облагане с акциз (3), посоченият регламент следва да бъде отменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по акцизите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя мерки относно:

а)

структурата и съдържанието на електронните съобщения, разменяни чрез компютърната система, посочена в член 21, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО за целите на членове от 21 до 25 от тази директива;

б)

правилата и процедурите, които трябва да се следват при размяната на съобщенията, посочени в буква а);

в)

структурата на документите на хартиен носител, посочени в член 26 и член 27 от Директива 2008/118/ЕО.

Член 2

Задължения, свързани със съобщенията, разменяни чрез компютърната система

По отношение на структурата и съдържанието, разменяните съобщения за целите на членове от 21 до 25 от Директива 2008/118/ЕО съответстват на приложение I към настоящия регламент. Когато за попълването на определени полета с данни в тези съобщения се изискват кодове, се използват кодовете, посочени в приложение II.

Член 3

Формалности преди започване на движението на акцизни стоки

1.   Проектът на електронен административен документ, подаден в съответствие с член 21, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО, и електронният административен документ, на който е определен административен референтен код в съответствие с член 21, параграф 3, трета алинея от тази директива, отговаря на изискванията, посочени в таблица 1 от приложение I към настоящия регламент.

2.   Проектът на електронен административен документ се подава не по-рано от 7 дни преди датата, посочена върху същия документ като дата на изпращане на съответните акцизни стоки.

Член 4

Анулиране на електронен административен документ

1.   Изпращач, който желае да анулира електронния административен документ, както е посочено в член 21, параграф 7 от Директива 2008/118/ЕО, попълва полетата на проекта на съобщението за анулиране и го предава на компетентните органи на държавата-членка на изпращане. Проектът на съобщението за анулиране отговаря на изискванията, посочени в таблица 2 от приложение I към настоящия регламент.

2.   Компетентните органи на държавата-членка на изпращане осъществяват електронна проверка на данните в проекта на съобщението за анулиране.

Когато тези данни са валидни, тези органи добавят датата и часа на валидиране на съобщението за анулиране, съобщават тази информация на изпращача и препращат съобщението за анулиране до компетентните органи на държавата-членка на получаване. Когато тези данни не са валидни, изпращачът незабавно се уведомява за това.

3.   След получаване на съобщението за анулиране, компетентните органи на държавата-членка на получаване препращат съобщението за анулиране до получателя, когато получателят е лицензиран складодържател или регистриран получател.

Член 5

Съобщения относно промяната на мястото на получаване по време на движението на акцизни стоки

1.   Изпращач, който желае да промени мястото на получаване, както е предвидено в член 21, параграф 8 от Директива 2008/118/ЕО, или да попълни мястото на получаване, както е предвидено в член 22, параграф 2 от същата директива, попълва полетата на проекта на съобщението за промяна на мястото на получаване и го предава на компетентните органи на държавата-членка на изпращане. Проектът на съобщението за промяна на мястото на получаване отговаря на изискванията, посочени в таблица 3 от приложение I към настоящия регламент.

2.   Компетентните органи на държавата-членка на изпращане осъществяват електронна проверка на данните в проекта на съобщението за промяна на мястото на получаване.

Когато тези данни са валидни, компетентните органи на държавата-членка на изпращане:

а)

добавят датата и часа на валидиране и пореден номер на съобщението за промяна на мястото на получаване и информират изпращача за това;

б)

актуализират първоначалния електронен административен документ в съответствие с инфромацията от съобщението за промяна на мястото на получаване.

Ако актуализацията включва държава-членка на получаване или промяна на получателя, по отношение на актуализирания електронен административен документ се прилагат член 21, параграф 4 и параграф 5 от Директива 2008/118/ЕО.

3.   Ако актуализацията, посочена в параграф 2, буква б), включва промяна на държавата-членка на получаване, компетентните органи на държавата-членка на изпращане препращат съобщението за промяна на мястото на получаване до компетентните органи на държавата-членка на получаване, посочена в оригиналния електронен административен документ.

Последните органи информират получателя, посочен в оригиналния електронен административен документ, за промяната на мястото на получаване чрез „уведомление за промяна на мястото на получаване“, което отговаря на изискванията, изложени в таблица 4 от приложение I.

4.   Ако актуализацията, посочена в параграф 2, буква б), включва промяна на мястото на доставка, посочено в данните от група 7 на електронния административен документ, но не и промяна на държавата-членка на получаване, нито промяна на получателя, компетентните органи на държавата-членка на изпращане препращат съобщението за промяна на мястото на получаване на компетентните органи на държавата-членка на получаване, посочена в оригиналния електронен административен документ.

Последните органи препращат съобщението за промяна на мястото на получаване до получателя.

5.   Когато данните в проекта на съобщението за промяна на мястото на получаване не са валидни, изпращачът незабавно се уведомява за това.

6.   Ако актуализираният електронен административен документ включва нов получател в същата държава-членка на получаване както в първоначалния електронен административен документ, компетентните органи на тази държава-членка информират получателя, посочен в първоначалния електронен административен документ, за промяната на мястото на получаване чрез „уведомление за промяна на мястото на получаване“, което отговаря на изискванията, заложени в таблица 4 от приложение I.

Член 6

Съобщения относно разделянето на движението на акцизни стоки

1.   Изпращач, който желае да раздели движението на акцизни стоки, както е предвидено в член 23 от Директива 2008/118/ЕО, попълва полетата на проекта на съобщението за разделяне на операцията за всяко място на получаване и го предава на компетентните органи на държавата-членка на изпращане. Проектът на съобщението за разделяне на операцията отговаря на изискванията, изложени в таблица 5 от приложение I към настоящия регламент.

2.   Компетентните органи на държавата-членка на изпращане осъществяват електронна проверка на данните в проекта на съобщенията за разделяне на операцията.

Когато тези данни са валидни, компетентните органи на държавата-членка на изпращане:

а)

издават нов електронен административен документ за всяко място на получаване, който заменя първоначалния електронен административен документ;

б)

издават „уведомление за разделяне“ към оригиналния електронен административен документ, което отговаря на изискванията, изложени в таблица 4 от приложение I към настоящия регламент;

в)

изпращат уведомлението за разделяне на изпращача и на компетентните органи на държавата-членка на получаване, посочена в оригиналния електронен административен документ.

Член 21, параграф 3, трета алинея, и член 21, параграфи 4, 5 и 6 от Директива 2008/118/ЕО се прилагат по отношение на всеки нов електронен административен документ, посочен в буква а).

3.   Компетентните органи на държавата-членка на получаване, посочена в оригиналния електронен административен документ, препращат уведомлението за разделяне на получателя, посочен в оригиналния електронен административен документ, когато получателят е лицензиран складодържател или регистриран получател.

4.   Когато данните в проекта на съобщението за разделяне на операцията не са валидни, изпращачът незабавно се уведомява за това.

Член 7

Формалности при приключване на движението на акцизни стоки

Съобщението за получаване, подадено в съответствие с член 24 от Директива 2008/118/ЕО и съобщението за износа, подадено в съответствие с член 25 от тази директива, отговарят на изискванията, изложени в таблица 6 от приложение I към настоящия регламент.

Член 8

Аварийни процедури

1.   Документът на хартиен носител, посочен в член 26, параграф 1, буква а) от Директива 2008/118/ЕО, се озаглавява „Придружителен документ при аварийна процедура за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз“. Изискваните данни се попълват под формата на елементи на данните, изложени по същия начин както в електронния административен документ. Всички елементи на данните, както и групите и подгрупите от данни, към които те принадлежат, се идентифицират посредством цифрите и буквите от колона А и колона Б от таблица 1 от приложение I към настоящия регламент.

2.   Информацията, посочена в член 26, параграф 5 от Директива 2008/118/ЕО, която следва да бъде съобщена от изпращача до компентентните органи на държавата-членка на изпращане, се попълва под формата на елементи на данните, изложени по същия начин както в съобщението за промяна на мястото на получаване или в съобщението за разделяне на операцията, в зависимост от случая. Всички елементи на данните, както и групите и подгрупите от данни, към които те принадлежат, се идентифицират посредством цифрите и буквите от колона А и колона Б от таблица 3 или, в зависимост от случая, таблица 5 от приложение I към настоящия регламент.

3.   Документите на хартиен носител, посочени в член 27, параграф 1 и параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО, се озаглавяват „Съобщение за получаване/съобщение за износ при аварийна процедура за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз“. Изискваните данни се попълват под формата на елементи на данните, изложени по същия начин както в съобщението за получаване или съобщението за износа, в зависимост от случая. Всички елементи на данните, както и групите и подгрупите от данни, към които те принадлежат, се идентифицират посредством цифрите и буквите от колона А и колона Б от таблица 6 от приложение I към настоящия регламент.

Член 9

Отмяна

Регламент (ЕИO) № 2719/92 се отменя, считано от 1 април 2010 г. Той обаче продължава да се прилага за движенията, посочени в член 46 от Директива 2008/118/ЕО.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 10

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 април 2010 г. с изключение на член 6, който се прилага от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставен в Брюксел 24 юли 2009 година.

За Комисията

László KOVÁCS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 12.

(2)  ОВ L 162, 1.7.2003 г., стр. 5.

(3)  ОВ L 276, 19.9.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА АКЦИЗНИ СТОКИ ПОД РЕЖИМ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.

Елементите на данните от електронните съобщения, използвани за целите на компютърната система, посочена в член 21, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО, са структурирани в групи от данни, а където е приложимо, в подгрупи от данни. Подробности относно данните и тяхната употреба са представени в таблици от 1 до 6, в които:

а)

в колона А се посочва цифровият код (номер), определен за всяка група и подгрупа от данни; всяка подгрупа следва поредния номер на (под)групата от данни, от която тя представлява част (например: когато номерът на групата данни е 1, една подгрупа данни от тази група се означава с 1.1, а една подгрупа данни от тази подгрупа се означава с 1.1.1);

б)

в колона B се посочва буквеният код (буква), определен за всеки елемент на данни в дадена (под)група от данни;

в)

в колона C се идентифицира (под)групата от данни или елемента на данните;

г)

в колона D се посочва всяка (под)група от данни или елемент на данни със стойност, указваща дали въвеждането на съответните данни е:

„R“ (задължително), което означава, че се изисква попълването на данните. Когато (под)групата от данни е „O“ (незадължителна) или „C“ (условна), елементите на данните от тази група все още могат да бъдат „R“ (задължителни), когато компетентните органи на държавата-членка са решили, че данните от тази (под)група трябва да бъдат попълнени, или когато условието се прилага;

„O“ (незадължително), което означава, че въвеждането на данните е незадължително за лицето, подаващо съобщението (изпращача или получателя), освен когато определена държава-членка е постановила, че данните са задължителни в съответствие с възможността за избор, предвидена в колона E по отношение на някои от незадължителните (под)групи от данни или елементи на данни;

„C“ (условно), което означава, че използването на (под)групата от данни или елемента на данните зависи от други (под)групи от данни или елементи на данни от същото съобщение;

„D“ (зависимо), което означава, че използването на (под)групата от данни или елемента на данните зависи от условие, което не може да бъде проверено чрез компютърната система, както е предвидено в колони E и F;

д)

в колона E се посочва условието (условията) за данните, чието въвеждане е условно, конкретизира се използването на незадължителни и зависими данни, когато е приложимо, и се указва кои данни трябва да бъдат предоставени на компетентните органи;

е)

в колона F се посочват обяснения, при необходимост, свързани с попълването на съобщението;

ж)

в колона G се посочват:

за определени (под)групи от данни — цифра, следвана от знак „x“, указващ колко пъти (под)групата от данни може да бъде повтаряна в съобщението (по подразбиране = 1) и

за всеки елемент на данни, освен при елементи на данни, указващи часа и/или датата, характеристиките, идентифициращи вида на данните и тяхната дължина. Кодовете за видовете данни са следните:

a — буквен

n — цифров

an — буквено-цифров

Цифрата след кода указва дължината на допустимите данни за съответния елемент на данните. Незадължителните две точки преди индикатора за дължината означават, че данните нямат определена дължина, но могат да имат до две цифри на брой, както посочва индикаторът за дължина. Запетаята в дължината на данни означава, че данните могат да съдържат десетични стойности, числото преди запетаята посочва общата дължина на характеристиката, а числото след запетаята посочва максимално допустимият брой цифри след десетичния знак.

за елементи на данни, указващи часа и/или датата, се посочва „дата“, „час“ или „дата час“, което означава, че трябва да бъдат въведени датата, часът или датата и часът, като се прилага стандарт ISO 8601 за представяне на датата и часа.

2.

Следните съкращения са използвани в таблици от 1 до 6:

e-АД: електронен административен документ

АРК: административен референтен код

SEED: Система за обмен на акцизни данни (електронната база данни, посочена в член 22, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2073/2004 на Съвета (1)

Код по КН: код по Комбинираната номенклатура

Таблица 1

(посочена в член 3, параграф 1 и член 8, параграф 1)

Проект на електронен административен документ и електронен административен документ

A

B

C

D

E

F

G

 

 

Вид на съобщението:

R

 

Възможните стойности са:

1

=

Стандартно подаване (използва се във всички случаи, освен когато подаването засяга износ с оформяне на място)

2

=

Подаване за износ с оформяне на място (прилагане на член 283 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (2))

Видът на съобщението не трябва да фигурира в е-АД, за който е определен АРК, нито в документа на хартиен носител, посочен в член 8, параграф 1 от настоящия регламент.

n1

1

Титул на е-АД

R

 

 

 

 

a

Код на вида на мястото на получаване

R

 

Посочете мястото на получаване на движението, като използвате една от следните стойности:

1

=

Данъчен склад (член 17, параграф 1, буква а), подточка i) от Директива 2008/118/ЕО

2

=

Регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii) от Директива 2008/118/ЕО)

3

=

Временно регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii), и член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО)

4

=

Директна доставка (член 17, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО)

5

=

Освободен получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка iv) от Директива 2008/118/ЕО)

6

=

Износ (член 17, параграф 1, буква а), подточка iii) от Директива 2008/118/ЕО)

8

=

Неизвестно място на получаване (неизвестен получател; член 22 от Директива 2008/118/ЕО.

n1

 

b

Времетраене на транспорта

R

 

Посочете нормалния период от време, необходим за транспорта, като се вземат предвид транспортното средство и разстоянието, изразено в часове (H) или дни (D), следвано от двуцифрено число. (Примери: H12, или D04). Стойността на „H“ следва да бъде по-малка или равна на 24. Стойността на „D“ следва да бъде по-малка или равна на 92.

an3

 

c

Организация на транспорта

R

 

Идентифицирайте лицето, отговорно за организацията на първия превоз, като използвате една от следните стойности:

1

=

Изпращач

2

=

Получател

3

=

Собственик на стоките

4

=

Други

n1

 

d

АРК

R

Да се посочи от компетентните органи на държавата-членка на изпращане при валидиране на проекта на е-АД

Вж. приложение II, списък на кодове 2

an21

 

e

Дата и час на валидирането на е-АД

R

Да се посочи от компетентните органи на държавата-членка на изпращане при валидиране на проекта на е-АД

Посоченото време е местно време

дата час

 

f

Пореден номер

R

Да се посочи от компетентните органи на държавата-членка на изпращане при валидиране на проекта на е-АД и при всяка промяна на мястото на получаване

При първоначалното валидиране поредният номер получава стойност 1, след което нараства с 1 при всеки е-АД, издаден от компетентните органи на държавата-членка на изпращане при всяка промяна на мястото на получаване

n..5

 

g

Дата и час на актуализираното валидиране

C

Дата и час на валидирането на съобщението за промяна на мястото на получаване в таблица 3, които се посочват от компетентните органи на държавата-членка на изпращане в случай на промяна на мястото на получаване

Посоченото време е местно време

дата час

 

h

Флаг за отложено подаване

D

„R“ при предоставяне на е-АД за движение, започнало с придружителен документ върху хартиен носител, посочен в член 8, параграф 1

Възможни стойности:

0

=

грешно

1

=

вярно

Стойността по подразбиране е „грешно“.

Този елемент на данните не трябва да се съдържа в е-АД, на който е даден АРК, нито в документа на хартиен носител, посочен в член 8, параграф 1 от настоящия регламент.

n1

2

ТЪРГОВЕЦ изпращач

R

 

 

 

 

a

Акцизен номер на търговеца

R

 

Посочете валиден регистрационен номер по SEED на лицензирания складодържател или регистрирания изпращач

an13

 

b

Търговец

R

 

 

an..182

 

c

Улица

R

 

 

an..65

 

d

Номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

3

ТЪРГОВЕЦ Място на изпращане

C

„R“ ако кодът на вида на произхода в клетка 9d е „1“

 

 

 

a

Референтен номер на данъчния склад

R

 

Посочете валиден регистрационен номер по SEED на данъчния склад на изпращане

an13

 

b

Търговец

O

 

 

an..182

 

c

Улица

O

 

an..65

 

d

Номер

O

 

an..11

 

e

Пощенски код

O

 

an..10

 

f

Град

O

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

O

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

4

Учреждение на изпращане — внос

C

„R“ ако кодът на вида на произхода в клетка 9d е „2“

 

 

 

a

Референтен номер на учреждението

R

 

Посочете кода на митническото учреждение на внос. Вж. приложение II списък на кодове 5

an8

5

ТЪРГОВЕЦ получател

C

„R“, освен при съобщенията от тип „2 — Подаване при износ с оформяне на място“ или за код на вида на мястото на получаване 8

(Вж.кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а)

 

 

 

a

Идентификация на търговеца

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1, 2, 3 и 4

„O“ за код на вида на мястото на получаване 6

Този вид елемент на данни не се прилага за код на вида на мястото на получаване 5

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а)

За код на вида на мястото на получаване:

1, 2, 3 и 4: Посочете валиден номер на регистрация по SEED на лицензирания складодържател или регистрирания получател

6: Посочете идентификационния номер по ДДС на лицето, представляващо изпращача в учреждението на износ

an..16

 

b

Търговец

R

 

 

an..182

 

c

Улица

R

 

 

an..65

 

d

Номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

6

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА получател

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 5

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а)

 

 

 

a

Код на държавата-членка

R

 

Посочете държавата-членка на получаване, като използвате кода на държавата-членка в приложение II, списък на кодове 3

a2

 

b

Сериен номер на сертификата за освобождаване

D

„R“ ако е посочен сериен номер в сертификата за освобождаване от акциз в Регламент (ЕО) № 31/96 на Комисията от 10 януари 1996 г. относно сертификата за освобождаване от акциз (3)

 

an..255

7

ТЪРГОВЕЦ Място на доставка

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1 и 4

„O“ за код на вида на мястото на получаване 2, 3 и 5

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а)

Посочете действителното място на доставка на акцизните стоки

 

 

a

Идентификация на търговеца

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1

„O“ за код на вида на мястото на получаване 2, 3, и 5

(Вж. код на вида на мястото на получаване в клетка 1а)

За код на вида на мястото на получаване:

1: Посочете валиден регистрационен номер по SEED на данъчния склад на мястото на получаване

2, 3 и 5: Посочете идентификационния номер по ДДС или друг идентификатор

an..16

 

b

Търговец

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1, 2, 3 и 5

„O“ за код на вида на мястото на получаване 4

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а)

 

an..182

 

c

Улица

C

За клетки 7c, 7e и 7f:

„R“ за код на вида на мястото на получаване 2, 3, 4 и 5

„O“ за код на вида на мястото на получаване 1

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а)

 

an..65

 

d

Номер

O

 

an..11

 

e

Пощенски код

C

 

an..10

 

f

Град

C

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

8

УЧРЕЖДЕНИЕ място на доставка — митница

C

„R“ в случай на изнасяне (код на вида на мястото на получаване 6)

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а)

 

 

 

a

Референтен номер на учреждението

R

 

Посочете кода на учреждението на износ, в което ще бъде подадена декларацията за износа съгласно член 161, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (4). Вж. приложение II, списък на кодове 5

an8

9

е-АД

R

 

 

 

 

a

Локален референтен номер

R

 

Уникален сериен номер, определен за е-АД от изпращача, който идентифицира пратката в регистъра на изпращача

an..22

 

b

Номер на фактурата

R

 

Посочете номера на фактурата, отнасяща се до стоките. Ако фактурата не е изготвена към този момент, следва да се посочи номерът на известието за доставка или на друг документ относно превоза

an..35

 

c

Дата на фактурата

O

Държавата-членка на изпращане има право да определи тази дата като „R“

Датата на документа, показана в клетка 9b

Дата

 

d

Код на вида на произхода

R

 

Възможните стойности за произхода на движението са:

1

=

Произход — данъчен склад (в случаите, посочени в член 17, параграф 1 от Директива 2008/118/ЕО)

2

=

Произход — Внос (в случая, посочен в член 17, параграф 1, буква б) от Директива 2008/118/ЕО)

n1

 

e

Дата на изпращане

R

 

Датата, на която започва движението в съответствие с член 20, параграф 1 от Директива 2008/118/ЕО. Тази дата не може да бъде по-късна от 7 дни след датата на подаване на проекта на е-АД. Датата на изпращане може да бъде минала дата в случая, посочен в член 26 от Директива 2008/118/ЕО.

Дата

 

f

Час на изпращане

O

Държавата-членка на изпращане има право да определи тези данни като „R“

Часът, в който започва движението, в съответствие с член 20, параграф 1 от Директива 2008/118/ЕО. Посоченото време е местно време

Час

 

g

АРК нагоре по веригата

D

Да се посочи от компетентните органи на държавата-членка на изпращане при валидирането на новите е-АД след валидиране на съобщението за „Разделяне на операцията“ (таблица 5)

АРК, който трябва да бъде посочен, е АРК от заменения е-АД

an21

9.1

Единен административен документ (ЕАД) за внос

C

„R“ ако кодът на вида на произхода в клетка 9d е „2“ (внос)

 

9X

 

a

Номер на ЕАД за вноса

R

Номерът на ЕАД се посочва от изпращача в часа на подаване на проекта на е-АД или от компетентните органи на държавата-членка на изпращане при валидирането на проекта на е-АД

Посочете номера (номерата) на единния административен документ(и), използван за допускане за свободно обращение на съответните стоки

an..21

10

УЧРЕЖДЕНИЕ Компетентен орган на изпращане

R

 

 

 

 

a

Референтен номер на учреждението

R

 

Посочете кода на учреждението на компетентните органи в държавата-членка на изпращане, отговорни за контрола върху акцизите на мястото на изпращане. Вж. приложение II, списък на кодове 5

an8

11

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕТО

R

 

 

 

 

a

Код на вида на лицето, което предоставя обезпечението

R

 

Идентифицирайте лицето(лицата), отговорно за предоставяне на обезпечението, като се използва кодът на вида на лицето, което предоставя обезпечението от приложение II, списък на кодове 6

n..4

12

ТЪРГОВЕЦ, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО

C

„R“ ако се прилага някой от следните кодове на вида на поръчителя: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 или 1234

(Вж. код на вида на поръчителя от приложение II, списък на кодове 6)

Идентифицирайте превозвача и/или собственика на стоките, ако те предоставят гаранцията

2X

 

a

Акцизен номер на търговеца

O

Държавата-членка на изпращане има право да определи тези данни като „R“

Посочете валиден регистрационен номер по SEED или идентификационния номер по ДДС на превозвача или на собственика на акцизните стоки

an13

 

b

Номер по ДДС

O

an..35

 

c

Търговец

C

За 12c, d, f и g: „O“ ако е посочен акцизният номер на търговеца, в противен случай „R“

 

an..182

 

d

Улица

C

 

an..65

 

e

Номер

O

 

an..11

 

f

Пощенски код

C

 

an..10

 

g

Град

C

 

an..50

 

h

ИИА_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

13

ТРАНСПОРТ

R

 

 

 

 

a

Код на вида транспорт

R

 

Посочете вида на транспорта в момента на започване на движението, като използвате кодовете от приложение II, списък на кодове 7

n..2

14

ТЪРГОВЕЦ Лице, отговорно за организацията на транспорта

C

„R“ за идентификация на лицето, отговорно за организацията на първия превоз, ако стойността в клетка 1c е „3“ или „4“

 

 

 

a

Номер по ДДС

O

Държавата-членка на изпращане има право да определи тези данни като „R“

 

an..35

 

b

Търговец

R

 

 

an..182

 

c

Улица

R

 

 

an..65

 

d

Номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

15

ТЪРГОВЕЦ Първи превозвач

O

Държавата-членка на изпращане има право да определи тези данни като „R“

Идентификация на лицето, извършващо първия превоз

 

 

a

Номер по ДДС

O

 

 

an..35

 

b

Търговец

R

 

 

an..182

 

c

Улица

R

 

 

an..65

 

d

Номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика, вж. приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

16

ДАННИ ЗА ТРАНСПОРТА

R

 

 

99X

 

a

Код на транспортната единица

R

 

Посочете кода на транспортната единица(и), свързан с вида на транспорта, отбелязан в клетка 13a. Вж. приложение II списък на кодове 8

n..2

 

b

Идентифициране на транспортните единици

R

 

Въведете регистрационния номер на траснпортната единица(и)

an..35

 

c

Идентифициране на пломбата

D

„R“ ако се използват търговски пломби

Посочете идентификацията на търговските пломби, ако такива са използвани за запечатване на транспортнта единица

an..35

 

d

Информация за пломбата

O

 

Посочете всяка допълнителна информация относно търговски пломби (например вид на използваните пломби)

an..350

 

e

Информация за пломбата _ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика, вж. приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

 

f

Допълнителна информация

O

 

Посочете всякаква допълнителна информация относно транспорта, например идентификация на всеки следващ превозвач, информация относно следващи транспортни единици

an..350

 

g

Допълнителна информация _ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

17

е-АД Стокова част

R

 

За всеки продукт, съставляващ част от пратката, трябва да се използва отделна група данни

999x

 

a

Уникална референция на стоковия запис

R

 

Посочете уникален пореден номер, започващ с 1

n..3

 

b

Код на акцизния продукт

R

 

Посочете приложимия код на акцизния продукт, вж. приложение II, списък на кодове 11

an4

 

c

Код по КН

R

 

Посочете кода по КН, приложим на датата на изпращане

n8

 

d

Количество

R

 

Посочете количеството (изразено в единицата мярка, свързана с кода на продукта — вж. приложение II, таблици 11 и 12)

За движение към регистриран получател, посочен в член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО, количеството не може да превишава количеството, което той има право да получи

За движение към освободена от акциз организация, посочена в член 12 от Директива 2008/118/ЕО, количеството не може да превишава количеството, посочено в сертификата за освобождаване от акциз

n..15,3

 

e

Брутно тегло

R

 

Посочете брутното тегло на пратката (акцизните стоки с опаковката)

n..15,2

 

f

Нетно тегло

R

 

Посочете теглото на акцизните стоки без опаковката (за алкохол и алкохолни напитки, енергийни продкти и за всички тютюневи продукти с изключение на цигари)

n..15,2

 

g

Алкохолно съдържание

C

„R“ ако е приложимо за съответната акцизна стока

Посочете алкохолното съдържание (процент в обемно изражение при температура 20 °C), ако е приложимо в съответствие с приложение II, списък на кодове 11

n..5,2

 

h

Градус Плато

D

„R“ ако държавата-членка на изпращане и/или държавата-членка на получаване облагат с акциз бирата на базата на градус Плато

За бира посочете градус Плато, ако държавата-членка на изпращане и/или държавата-членка на получаване облагат с акциз бирата на тази база. Вж. приложение II, списък на кодове 11

n..5,2

 

i

Фискални обозначения

O

 

Посочете всяка допълнителна информация относно фискалните обозначения, изисквани от държавата-членка на получаване

an..350

 

j

Фискални обозначения_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

 

k

Флаг за използваните фискални обозначения

D

„R“ ако се използват фискални обозначения

Посочете „1“, ако стоките носят или съдържат фискални обозначения или „0“, ако не носят или не съдържат фискални обозначения

n1

 

l

Обозначаване на произход

O

 

Тази клетка може да се използва за подаване на удостоверение за:

1.

определени вина, свързано със защитените наименования за произход и защитените географски указания, съгласно съответното Общностно право

2.

определени алкохолни напитки, свързани с мястото на производство съгласно съответното Общностно право

3.

бира, произведена в независима малка пивоварна, както е определено в Директива 92/83/ЕИО на Съвета (5), за която се очаква да бъде предявено искане за намалена ставка на акциза в държавата-членка на получаване. Удостоверението следва да съдържа следния текст: „С настоящото се удостоверява, че описаният продукт е произведен от независима малка пивоварна.“

4.

етилов алкохол, произведен от малък обект за дестилиране, както е определено в Директива 92/83/ЕИО на Съвета, за която се очаква да бъде предявено искане за намалена ставка на акциза в държавата-членка на получаване. Удостоверението следва да съдържа следния текст: „С настоящото се удостоверява, че описаният продукт е произведен от малък обект за дестилиране.“

an..350

 

m

Обозначаване на произход_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

 

n

Размер на производителя

O

 

За бира или спиртни напитки, за които е представено удостоверение в поле 17l (обозначаване за произход), посочете годишното производство за предходната година в хектолитра бира или в хектолитра чист алкохол съответно

n..15

 

o

Плътност

C

„R“ ако е приложимо за съответната акцизна стока

Посочете плътността при температура 15 °C, ако е приложимо, в съответствие с таблицата от приложение II, списък на кодове 11

n..5,2

 

p

Търговско описание

O

Държавата-членка на изпращане има право да определи тези данни като задължителни.

„R“ за транспортиране в наливно състояние на вината, посочени в параграфи от 1 до 9, 15 и 16 от приложение IV към Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета (6), като за целта описанието на продукта следва да съдържа незадължителните данни, посочени в член 60 от настоящия регламент, при условие че са посочени върху етикета или е планирано да бъдат указани на етикета.

Посочете търговското описание на стоките с цел идентифициране на превозваните продукти

an..350

 

q

Търговско описание_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле.

Посочете кода на езика, вж. приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

 

r

Търговска марка на продуктите

D

„R“ ако акцизните стоки имат търговска марка. Държавата-членка на изпращане може да реши, че не е необходимо да се предоставя търговската марка на транспортираните продукти, ако то е посочено във фактурата или другия търговски документ, посочен в клетка 9б.

Посочете търговската марка на стоките, ако е приложимо

an..350

 

s

Търговска марка на продуктите_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика, вж. приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

17.1

КОЛЕТИ

R

 

 

99x

 

a

Код на вида на колетите

R

 

Посочете вида на колетите, като се използва един от кодовете от приложение II, списък на кодове 9

a2

 

b

Брой колети

C

„R“ ако е маркирано „броими“

Посочете броя на колетите, ако опаковките са броими в съответствие с приложение II, списък на кодове 9

n..15

 

c

Идентифициране на търговската пломба

D

„R“ ако се използват търговски пломби

Посочете идентификациятга на търговски пломби, ако са използвани такива за запечатване на колетите

an..35

 

d

Информация за пломбата

O

 

Посочете всяка допълнителната информация относно търговските пломби (например вид на използваните пломби)

an..350

 

e

Информация за пломбата_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

17.2

ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ ПРОДУКТИ

D

„R“ за лозаро-винарски продукти, включени в част XII от приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (7)

 

 

 

a

Категория на лозаро-винарския продукт

R

 

За лозаро-винарски продукти, включени в част XII от приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета, посочете една от следните стойности:

1

=

Вино без ЗНП/ ЗГУ

2

=

Сортови вина без ЗНП/ЗГУ

3

=

Вино със ЗНП или ЗГУ

4

=

Вносни вина

5

=

Друго

n1

 

b

Код на лозарската зона

D

„R“ за лозаро-винарски продукти в наливно състояние (номинален обем от повече от 60 литра)

Посочете лозарската зона, от която произхожда транспортираният продукт в съответствие с приложение IX към Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета

n..2

 

c

Трета държава на произход

C

„R“ ако категорията на лозаро-винарския продукт в клетка 17.2а е „4“ (вносни вина)

Посочете „код на държавата“ от приложение II, списък на кодове 4

a2

 

d

Друга информация

O

 

 

an..350

 

e

Друга информация_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

17.2.1

Код на ИЗВЪРШЕНИТЕ МАНИПУЛАЦИИ НА ВИНАТА

D

„R“ за лозаро-винарски продукти в наливно състояние (номинален обем по-голям от 60 литра)

 

99x

 

a

Код на манипулация на вино

R

 

Посочете един или няколко „кода на манипулация на вина“ в съответствие със списък 1.4., буква б) от точка Б от приложение VI към Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията (8)

n..2

18

ДОКУМЕНТ удостоверение

O

 

 

9x

 

a

Кратко описание на документа

C

„R“, освен ако не се използва поле за данни 18с

Посочете описание на всяко удостоверение, свързано с превозваните стоки, например удостоверения, свързани с наименованието за произход, посочено в клетка 17l

an..350

 

b

Кратко описание на документа_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

 

c

Референция на документа

C

„R“, освен ако не се използва поле за данни 18а

Посочете референция към всяко удостоверение, свързано с превозваните стоки

an..350

 

d

Референция на документа_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2


Таблица 2

(посочена в член 4, параграф 1)

Анулиране

A

B

C

D

E

F

G

1

е-АД за движение на акцизни стоки

R

 

 

 

 

a

АРК

R

 

Посочете АРК на е-АД, за който се изисква анулиране

an21

2

АНУЛИРАНЕ

R

 

 

 

 

a

Причина за анулирането

R

 

Посочете причината за анулиране на е-АД, като използвате кодовете от приложение II, списък на кодове 10

n1

3

АТРИБУТИ

R

 

 

 

 

a

Дата и час на валидиране на анулирането

C

Да се посочи от компетентните органи на държавата-членка на изпращане при валидиране на проекта на съобщението за анулиране

Посоченото време е местно време

дата час


Таблица 3

(посочена в член 5, параграф 1 и член 8, параграф 2)

Промяна на мястото на получаване

A

B

C

D

E

F

G

1

АТРИБУТ

R

 

 

 

 

a

Дата и час на валидирането за промяна на мястото на получаване

C

Да се посочи от компетентните органи на държавата-членка на изпращане при валидиране на проекта на съобщението за промяна на мястото на получаване

Посоченото време е местно време

дата час

2

Актуализиране на е-АД

R

 

 

 

 

a

Пореден номер

C

Да се посочи от компетентните органи на държавата-членка на изпращане при валидиране на проекта на съобщението за промяна на мястото на получаване

Първоначалното валидиране на е-АД се обозначава с номер 1, след което се увеличава с 1 при всяка промяна на мястото на получаване

n..5

 

b

АРК

R

 

Посочете АРК на е-АД, за който се променя мястото на получаване

an21

 

c

Времетраене на транспорта

D

„R“ когато времето за придвижване се променя след промяна на мястото на получаване

Посочете нормалния период от време, необходим за придвижването, като вземете предвид транспортното средство и разстоянието, изразен в часове (H) или дни (D), следвано от двуцифрено число. (Примери: H12, или D04). Стойността на „H“ следва да бъде по-малка или равна на 24. Стойността на „D“ следва да бъде по-малка или равна на 92.

an3

 

d

Промяна в организацията на транспорта

D

„R“ когато се променя лицето, отговорно за организацията на транспорта след промяна на мястото на получаване

Идентифицирайте лицето, отговорно заорганизацията на транспорта, като използвате една от следните стойности:

1

=

Изпращач

2

=

Получател

3

=

Собственик на стоките

4

=

Други

N1

 

e

Номер на фактурата

D

„R“ когато се променя фактурата след промяна на мястото на получаване

Посочете номера на фактурата, свързана със стоките. Ако фактурата все още не е изготвена, следва да се посочи номерът на известието за доставка или на друг транспортен документ

an..35

 

f

Дата на фактурата

O

Държавата-членка на изпращане има право да определи тези данни като „R“, когато след промяна на мястото на получаване се променя номерът на фактурата

Датата на документа, указана в клетка 2e

Дата

 

g

Код на вида транспорт

D

„R“ когато се променя видът на транспорта след промяна на мястото на получаване

Посочете вида транспорт, като използвате кодовете от приложение II, списък на кодове 7

n..2

3

ПРОМЕНЕНО място на получаване

R

 

 

 

 

a

Код на вида на мястото на получаване

R

 

Посочете новото място на получаване при движението, като изпозлвате една от следните стойности:

1

=

Данъчен склад (член 17, параграф 1, буква а), подточка i) от Директива 2008/118/ЕО)

2

=

Регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), точка ii) от Директива 2008/118/ЕО)

3

=

Временно регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii), и член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО)

4

=

Директна доставка (член 17, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО)

6

=

Износ (член 17, параграф 1, буква а), подточка iii) от Директива 2008/118/ЕО)

n1

4

ТЪРГОВЕЦ нов получател

D

„R“ когато се променя получателят след промяна на мястото на получаване

 

 

 

a

Идентификация на търговеца

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1, 2, 3 и 4

„O“ за код на вида на мястото на получаване 6

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3а)

За код на вида на мястото на получаване:

1, 2, 3 и 4: посочете валиден номер на регистрация по SEED на лицензирания складодържател или регистрирания получател

6: посочете идентификационния номер по ДДС на лицето, представляващо изпращача в учреждението на износ

an..16

 

b

Търговец

R

 

 

an..182

 

c

Улица

R

 

 

an..65

 

d

Номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

5

ТЪРГОВЕЦ място на доставка

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1 и 4

„O“ за код на вида на мястото на получаване 2 и 3

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3а)

Посочете действителното място на доставка на акцизните стоки

 

 

a

Идентификация на търговеца

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1

„O“ за код на вида на мястото на получаване 2 и 3

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3а)

За код на вида на мястото на получаване:

1: посочете валиден регистрационен номер по SEED на данъчния склад на мястото на получаване

2 и 3: посочете идентификационния номер по ДДС или друг идентификатор

an..16

 

b

Търговец

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1, 2 и 3

„O“ за код на вида на мястото на получаване 4

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3а)

 

an..182

 

c

Улица

C

За клетка 5c, 5e и 5f:

„R“ за код на вида на мястото на получаване 2, 3 и 4

„O“ за код на вида на мястото на получаване 1

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3а)

 

an..65

 

d

Номер

O

 

an..11

 

e

Пощенски код

C

 

an..10

 

f

Град

C

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

6

УЧРЕЖДЕНИЕ място на доставка — митница

C

„R“ в случай на износ (код на вида на мястото на получаване 6)

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3а)

 

 

 

a

Референтен номер на учреждението

R

 

Посочете кода на учреждението на износа , в което ще бъде подадена декларацията за износа съгласно член 161, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 2913/92. Вж. приложение II, списък на кодове

an8

7

ТЪРГОВЕЦ ново лице, отговорно за организацията на транспорта

C

„R“ за идентифициране на лицето, отговорно за организацията на транспорта, ако стойността в клетка 2г е „3“ или „4“

 

 

 

a

Номер по ДДС

O

Държавата-членка на изпращане има право да определи тези данни като „R“

 

an..35

 

b

Търговец

R

 

 

an..182

 

c

Улица

R

 

 

an..65

 

d

Номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

8

ТЪРГОВЕЦ нов превозвач

O

Държавата-членка на изпращане има право да определи тези данни като „R“ когато се променя превозвачът след промяна на мястото на получаване

Идентификация на новото лице, извършващо превоза

 

 

a

Номер по ДДС

O

 

 

an..35

 

b

Търговец

R

 

 

an..182

 

c

Улица

R

 

 

an..65

 

d

Номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

9

ДАННИ ЗА ТРАНСПОРТА

D

„R“ когато данните за превоза са променени след промяна на мястото на получаване

 

99x

 

a

Код на траснпортната единица

R

 

Посочете кода на траснпортната единица(и), свързан с вида транспорт, посочен в клетка 2ж, вж. приложение II, списък на кодове 8

n..2

 

b

Идентифициране на транспортните единици

R

 

Въвежда се регистрационният номер на транспортната единица

an..35

 

c

Идентифициране на търговската пломба

D

„R“ ако се използват търговски пломби

Посочете идентификацията на търговските пломби, ако са използвани такива за запечатване на транспортнта единица

an..35

 

d

Информация за пломбата

O

 

Посочете допълнителна информация относно тези търговски пломби (например вид на използваните пломби)

an..350

 

e

Информация за пломбата_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика, вж. приложение II, списък на кодове 1

a2

 

f

Допълнителна информация

O

 

Посочете допълнителна информация относно транспорта, например идентификация за всеки следващ превозвач, информация относно следващи транспортни единици

an..350

 

g

Допълнителна информация_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2


Таблица 4

(посочена в член 5, параграф 3, втора алинея, член 5, параграф 6 и член 6, параграф 2, буква б)

Уведомление за промяна на мястото на получаване/уведомление за разделяне

A

B

C

D

E

F

G

1

 

АКЦИЗНО УВЕДОМЛЕНИЕ

R

 

 

 

 

a

Вид на уведомлението

R

Да се посочи от компетентните органи на държавата-членка на получаване (в случай на известие за промяна на мястото на получаване) или на държавата-членка на изпращане (в случай на уведомление за разделяне)

Посочете причина за уведомлението, като използвате една от следните стойности:

1

=

Промяна на мястото на получаване

2

=

Разделяне

n1

 

b

Дата и час на уведомлението

R

Да се посочи от компетентните органи на държавата-членка на получаване (в случай на известие за промяна на мястото на получаване) или на държавата-членка на изпращане (в случай на уведомление за разделяне)

Посоченото време е местно време

дата час

 

c

АРК

R

Да се посочи от компетентните органи на държавата-членка на получаване (в случай на известие за промяна на мястото на получаване) или на държавата-членка на изпращане (в случай на уведомление за разделяне)

Посочете АРК на е-АД, за който се предоставя уведомлението

an21

2

 

АРК НАДОЛУ ПО ВЕРИГАТА

C

„R“ ако видът на уведомлението в клетка 1а е 2.

Да се посочи от компетентния орган на държавата-членка на изпращане

 

9x

 

a

АРК

R

Да се посочи от компетентния орган на държавата-членка на изпращане

 

an21


Таблица 5

(посочена в член 6, параграф 1 и член 8, параграф 2)

Разделяне на операцията

A

B

C

D

E

F

G

1

е-АД за извършване на разделяне

R

 

 

 

 

a

АРК нагоре по веригата

R

 

Посочете АРК на е-АД за извършване на разделянето

Вж. приложение II, списък на кодове 2

an21

2

ПРОМЕНЕНО място на получаване

R

 

 

 

 

a

Код на вида на мястото на получаване

R

 

Посочете мястото на получаване на движението, като използвате една от следните стойности:

1

=

Данъчен склад (член 17, параграф 1, буква а), подточка i) от Директива 2008/118/ЕО

2

=

Регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), точка ii) от Директива 2008/118/ЕО)

3

=

Временно регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii), и член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО)

4

=

Директна доставка (член 17, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО)

6

=

Износ (член 17, параграф 1, буква а), подточка iii) от Директива 2008/118/ЕО)

8

=

Неизвестно място на получаване (неизвестен получател; член 22 от Директива 2008/118/ЕО)

n1

3

е-АД, съдъжащ данни за разделянето

R

 

 

9x

 

a

Местен референтен номер

R

 

Уникален сериен номер, определен за е-АД от изпращача, който идентифицира пратката в регистъра на изпращача

an..22

 

b

Времетраене на транспорта

D

„R“ когато времето за придвижване се променя след разделяне на операцията

Посочете нормалния период от време, необходим за извършване на придвижването, като вземете предвид транспортното средство и разстоянието, изразен в часове (H) или дни (D), следвано от двицифрено число. (Примери: H12, или D04). Стойността на „H“ следва да бъде по-малка или равна на 24. Стойността на „D“ следва да бъде по-малка или равна на 92.

an3

 

c

Промяна в организацията на транспорта

D

„R“ когато се променя отговорното лице за организацията на транспорта след разделяне на операцията

Идентифицирайте отговорното лице за организацията на първия превоз, като използвате една от следните стойности:

1

=

Изпращач

2

=

Получател

3

=

Собственик на стоките

4

=

Други

n1

4

ТЪРГОВЕЦ нов получател

D

„R“ когато се променя получателят след разделяне на операцията

 

 

 

a

Идентификация на търговеца

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1, 2, 3 и 4

„O“ за код на вида на мястото на получаване 6

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 2а)

За код на вида на мястото на получаване:

1, 2, 3 и 4: посочете валиден номер на регистрация по SEED на лицензирания складодържател или регистрирания получател

6: посочете идентификационния номер по ДДС на лицето, представляващо изпращача в учреждението на износ

an..16

 

b

Търговец

R

 

 

an..182

 

c

Улица

R

 

 

an..65

 

d

Номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

5

ТЪРГОВЕЦ Място на доставка

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1 и 4

„O“ за код на вида на мястото на получаване 2 и 3

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 2а)

 

 

 

a

Идентификация на търговеца

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1

„O“ за код на вида на мястото на получаване 2 и 3

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 2а)

За код на вида на мястото на получаване:

1: посочете валиден регистрационен номер по SEED на данъчния склад на мястото на получаване

2 и 3: посочете идентификационния номер по ДДС или друг идентификатор

an..16

 

b

Търговец

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1, 2 и 3

„O“ за код на вида на мястото на получаване 4

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 2а)

 

an..182

 

c

Улица

C

За клетки 5c, 5e и 5f:

„R“ за код на вида на мястото на получаване 2, 3 и 4

„O“ за код на вида на мястото на получаване 1

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 2а)

 

an..65

 

d

Номер

O

 

an..11

 

e

Пощенски код

C

 

an..10

 

f

Град

C

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

6

УЧРЕЖДЕНИЕ място на доставка — митница

C

„R“ в случай на износ (променен код на вида на мястото на получаване 6)

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 2а)

 

 

 

a

Референтен номер на учреждението

R

 

Посочете кода на учреждението на износа, в което е подадена декларацията за износа съгласно член 161, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 2913/92

Вж. приложение II, списък с кодове 5

an8

7

ТЪРГОВЕЦ ново лице, отговорно за организацията на транспорта

C

„R“ за идентифициране на отговорното лице за организацията на транспорта, ако стойността в клетка 3c е „3“ или „4“

 

 

 

a

Номер по ДДС

O

Държавата-членка на изпращане има право да определи тези данни като „R“

 

an..35

 

b

Търговец

R

 

 

an..182

 

c

Улица

R

 

 

an..65

 

d

Номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

8

ТЪРГОВЕЦ нов превозвач

O

Държавата-членка на изпращане има право да определи тези данни като „R“, когато се променя превозвачът след разделяне на операцията

Идентификация на лицето, което извършва новия превоз

 

 

a

Номер по ДДС

O

 

 

an..35

 

b

Търговец

R

 

 

an..182

 

c

Улица

R

 

 

an..65

 

d

Номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

9

ДАННИ ЗА ТРАНСПОРТА

D

„R“, когато транспортните данни са променени след разделяне на операцията

 

99X

 

a

Код на транспортната единица

R

 

Посочете кода на траснпортната единица (единици). Вж. приложение II списък на кодове 8.

n..2

 

b

Идентифициране на транспортните единици

R

 

Въвежда се регистрационният номер на транспортната единица

an..35

 

c

Идентифициране на търговската пломба

D

„R“ ако се използват търговски пломби

Посочете идентификацията на търговските пломби, ако са използвани такива за запечатване на транспортната единица

an..35

 

d

Информация за пломбата

O

 

Посочете всяка допълнителна информация относно търговските пломби (например вид на използваните пломби)

an..350

 

e

Информация за пломбата_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

 

f

Допълнителна информация

O

 

Посочете всяка допълнителна информация относно транспорта, например идентификация на всеки следващ превозвач, информация относно следващи транспортни единици

an..350

 

g

Допълнителна информация_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

10

е-АД Стокова част

R

 

За всеки продукт, съставляващ част от пратката, трябва да се използва отделна група данни

999x

 

a

Уникална референция на стоковия запис

R

 

Посочете уникален пореден номер, започвайки от 1

n..3

 

b

Код на акцизния продукт

R

 

Посочете приложимия код на акцизния продукт, вж. приложение II, списък на кодове 11

an..4

 

c

Код по КН

R

 

Посочете кода по КН, приложим към датата на подаване на операцията за разделяне

n8

 

d

Количество

R

 

Посочете кода на количеството (изразено в единицата мярка, свързана с кода на продукта — вж. приложение II, таблици 11 и 12).

При движение към регистриран получател, посочен в член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО, количеството не може да превишава количеството, което той има право да получи.

При движение към освободена от акциз организация, посочена в член 12 от Директива 2008/118/ЕО, количеството не може да превишава количеството, регистрирано в удостоверението за освобождаване от акциз.

n..15,3

 

e

Брутно тегло

R

 

Посочете брутното тегло на пратката (акцизните стоки с опаковката)

n..15,2

 

f

Нетно тегло

R

 

Посочете теглото на акцизните стоки без опаковката

n..15,2

 

i

Фискални обозначения

O

 

Посочете всяка допълнителна информация относно фискалните обозначения, изисквани от държавата-членка на получаване

an..350

 

j

Фискални обозначения _ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

 

k

Използван знак за фискални обозначения

D

„R“ ако се използват фискални маркиращи знаци

Посочете „1“, ако стоките носят или съдържат фискални обозначения или „0“, ако не носят или не съдържат фискални обозначения

n1

 

o

Плътност

C

„R“ ако се отнася за съответната акцизна стока

Посочете плътността при температура 15 °C, ако е приложимо в съответствие с таблицата от приложение II, списък на кодове 11

n..5,2

 

p

Търговско описание

O

Държавата-членка на изпращане има право да определи тези данни като задължителни

Посочете търговското описание на стоките с цел идентифициране на превозваните продукти

an..350

 

q

Търговско описание_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

 

r

Търговска марка на продуктите

D

„R“ ако акцизните стоки имат търговската марка

Посочете търговската марка на стоките, ако е приложимо

an..350

 

s

Търговската марка на продуктите_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

11

КОЛЕТИ

 

 

 

99x

 

a

Код на вида на колетите

R

 

Посочете вида на колетите, като използвате един от кодовете от приложение II, списък на кодове 9

a2

 

b

Брой колети

C

„R“ ако е маркирано „броими“

Посочете броя на колетите, ако колетите са броими в съответствие с приложение II, списък на кодове 9

n..15

 

c

Идентифициране на търговската пломба

D

„R“ ако се използват търговски пломби

Посочете идентификацията на търговските пломби, ако са използвани такива за запечатване на колетите

an..35

 

d

Информация за пломбата

O

 

Посочете допълнителна информация относно търговските пломби (например вид на използваните пломби)

an..350

 

e

Информация за пломбата_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2


Таблица 6

(посочена в член 7 и член 8, параграф 3)

Съобщение за получаване/съобщение за износ

A

B

C

D

E

F

G

1

АТРИБУТ

R

 

 

 

 

a

Дата и час на валидиране на съобщението за получаване /износ

C

Да се посочи от компетентните органи на държавата-членка на получаване при потвърждаване на съобщението за получаване/съобщението за износа

Посоченото време е местно време

дата час

2

е-АД за движение на акцизните стоки

R

 

 

 

 

a

АРК

R

 

Посочете АРК на е-АД.

Вж. приложение II, списък на кодове 2

an21

 

b

Пореден номер

R

 

Посочете поредни номер на е-АД

n..5

3

ТЪРГОВЕЦ получател

R

 

 

 

 

a

Идентифициране на търговеца

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1, 2, 3 и 4

„O“ за код на вида на мястото на получаване 6

Не се прилага за код на вида на мястото на получаване 5

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а от таблица 1)

За код на вида на мястото на получаване:

1, 2, 3 и 4: посочете валиден номер на регистрация по SEED на лицензирания складодържател или регистрирания получател

6: посочете идентификационния номер по ДДС на лицето, представляващо изпращача в учреждението на износа

an..16

 

b

Търговец

R

 

 

an..182

 

c

Улица

R

 

 

an..65

 

d

Номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

4

ТЪРГОВЕЦ място на доставка

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1и 4

„O“ за код на вида на мястото на получаване 2, 3 и 5

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а от таблица 1)

Посочете действителното място на доставка на акцизните стоки

 

 

a

Идентификация на търговеца

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1

„O“ за код на вида на мястото на получаване 2, 3 и 5

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а от таблица 1)

За код на вида на мястото на получаване:

1: Посочете валиден регистрационен номер по SEED на данъчния склад на мястото на получаване

2, 3 и 5: Посочете идентификационния номер по ДДС или друг идентификатор

an..16

 

b

Търговец

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1, 2, 3 и 5

„O“ за код на вида на мястото на получаване 4

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а от таблица 1)

 

an..182

 

c

Улица

C

За клетки 4c, 4e и 4f:

„R“ за код на вида на мястото на получаване 2, 3, 4 и 5

„O“ за код на вида на мястото на получаване 1

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а от таблица 1)

 

an..65

 

d

Номер

O

 

an..11

 

e

Пощенски код

C

 

an..10

 

f

Град

C

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

5

УЧРЕЖДЕНИЕ на мястото на доставка

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1, 2, 3, 4, 5 и 8

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а от таблица 1)

 

 

 

a

Референтен номер на учреждението

R

 

Посочете кода на учреждението на компетентните органи в държавата-членка на получаване, отговорни за контрола върху акцизните стоки на мястото на получаване. Вж. приложение II, списък на кодове 5.

an8

6

Съобщение за получаване/износ

R

 

 

 

 

a

Дата на пристигане на акцизните стоки

R

 

Датата, на която приключва движението в съответствие с член 20, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО

Дата

 

b

Общо заключение относно получаването

R

 

Възможните стойности са:

1

=

Получаването прието и задоволително

2

=

Получаването прието, въпреки че е незадоволително

3

=

Получаването отказано

4

=

Получаването частично отказано

21

=

Напускането прието и задоволително

22

=

Напускането прието, въпреки че е незадоволително

23

=

Напускането отказано

n..2

 

c

Допълнителна информация

O

 

Посочете всяка допълнителна информация относно получаването на акцизните стоки

an..350

 

d

Допълнителна информация_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

7

СЪОБЩЕНИЕ за получаване/износ Стокова част

C

„R“ ако стойността на общото заключение относно получаването е различна от 1 и 21 (вж. клетка 6b)

 

999X

 

a

Уникална референция на стоковия запис

R

 

Посочете уникалната референция на стоковия запис, за съответния е-АД (клетка 17а от таблица 1), свързан с акцизния продукт, за който е приложим един от кодовете, различни от 1 и 21

n..3

 

b

Индикатор за липси или излишък

D

„R“ когато липсите или излишъкът е установен от съответния документ, издаден от органа

Възможните стойности са:

S

=

липси

E

=

излишък

a1

 

c

Установени липси или излишък

C

„R“ ако е посочен индикаторът в клетка 7b

Посочете количеството (изразено в единицата мярка, свързана с кода на продукта — вж. приложение II, таблици 11 и 12)

n..15,3

 

d

Код на акцизния продукт

R

 

Посочете приложимия код на акцизния продукт, вж. приложение II, списък на кодове 11

an4

 

e

Отказано количество

C

„R“ ако кодът на общото заключение относно получаването е 4 (вж. клетка 6b)

Посочете количеството за всеки стоков запис, за който са отказани акцизните стоки (изразено в единицата мярка, свързана с кода на продукта — вж. приложение II, таблици 11 и 12).

n..15,3

7.1

НЕЗАДОВОЛИТЕЛНА ПРИЧИНА

D

„R“ за всеки стоков запис, за който се прилага код за общото заключение относно получаването 2, 3, 4, 22 или 23 (вж. клетка 6b)

 

9X

 

a

Незадоволителна причина

R

 

Възможните стойности са:

0

=

Друго

1

=

Излишък

2

=

Липси

3

=

Повредени стоки

4

=

Счупена пломба

5

=

Докладвано от системата за контрол на износа (ECS)

6

=

Един или повече стокови записи с неточни стойности

n1

 

b

Допълнителна информация

C

„R“ ако кодът на незадоволителната причина е 0

„O“ ако кодът на незадоволителната причина е 3, 4 или 5

(вж. клетка 7.1а)

Посочете всяка допълнителна информация относно получаването на акцизните стоки

an..350

 

c

Допълнителна информация_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2


(1)  ОВ L 359, 4.12.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 8, 11.1.1996 г., стр. 11.

(4)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 21.

(6)  ОВ L 148, 6.6.2008 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 128, 27.5.2009 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

(посочено в член 2)

Списък на кодовете

1.   КОД НА ЕЗИЦИ

Тези кодове са извлечени от стандарта ISO 639.1 (кодове Alpha-2); освен това са добавени два кода извън този стандарт, които ще се използват във връзка с версията на латиница на езиците, които не ползват латинската азбука, т.е.:

bt — български (латински букви)

gr — гръцки (латински букви)

Код

Описание

bg

български

bt

български (латински букви)

cs

чешки

da

датски

nl

нидерландски

en

английски

et

естонски

fi

фински

fr

френски

ga

ирландски

gr

гръцки (латински букви)

de

немски

el

гръцки

hu

унгарски

it

италиански

lv

латвийски

lt

литовски

mt

малтийски

pl

полски

pt

португалски

ro

румънски

sk

словашки

sl

словенски

es

испански

sv

шведски

2.   АДМИНИСТРАТИВЕН РЕФЕРЕНТЕН КОД

Поле

Съдържание

Вид поле

Примери

1

Година

Цифрово 2

05

2

Идентификатор на държавата-членка, в която първоначално е подаден е-АД

Буквено — 2 знака

ES

3

Определен за съответната държава уникален код

Буквено-цифрово — 16 знака

7R19YTE17UIC8J45

4

Контролно число

Цифрово 1

9

В поле 1 се попълват последните две цифри от годината на официално приемане на движението.

Поле 3 трябва да се попълни с уникален идентификатор за всяко движение съгласно Системата за движение и контрол на акцизните стоки (EMCS). За начина на използване на това поле отговорност носят органите на държавите-членки, но всяко движение в рамките на EMCS трябва да има уникален номер.

В поле 4 се посочва контролното число за целия АРК, чрез което може да бъде открита грешка при въвеждането на АРК.

3.   ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

Трябва да бъде идентичен с кодовете на стандарт ISO, код Alpha 2 (1) (ISO 3166), ограничен до държавите-членки с изключение на:

Гърция, за която трябва да се използва EL вместо GR.

Обединеното кралство, за което трябва да се използва GB вместо UK.

4.   КОДОВЕ НА ДЪРЖАВИТЕ

Използват се кодовете на стандарт ISO, код Alpha 2 (ISO 3166).

5.   РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА МИТНИЧЕСКОТО УЧРЕЖДЕНИЕ (COR)

COR се състои от идентификатор за държавата-членка (вж. списък на кодове 3), следван от 6-цифрен буквено-цифров национален номер, например IT0830AB.

6.   КОД НА ВИДА НА ЛИЦЕТО, КОЕТО Е ПРЕДОСТАВИЛО ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО

Код

Описание

1

Изпращач

2

Превозвач

3

Собственик на акцизните продукти

4

Получател

12

Съвместно обезпечение на изпращача и на превозвача

13

Съвместно обезпечение на изпращача и на собственика на акцизните продукти

14

Съвместно обезпечение на изпращача и на получателя

23

Съвместно обезпечение на превозвача и на собственика на акцизните продукти

24

Съвместно обезпечение на превозвача и на получателя

34

Съвместно обезпечение на собственика на акцизните продукти и на получателя

123

Съвместно обезпечение на изпращача, на превозвача и на собственика на акцизните продукти

124

Съвместно обезпечение на изпращача, на превозвача и на получателя

134

Съвместно обезпечение на изпращача, на собственика на акцизните продукти и на получателя

234

Съвместно обезпечение на превозвача, на собственика на акцизните продукти и на получателя

1234

Съвместно обезпечение на изпращача, на превозвача, на собственика на акцизните продукти и на получателя

7.   КОД НА ВИДА НА ТРАНСПОРТА

Код

Описание

0

Други

1

Морски транспорт

2

Железопътен транспорт

3

Шосеен транспорт

4

Въздушен транспорт

5

Пощенски пратки

7

Фиксирани транспортни съоръжения

8

Вътрешен воден транспорт

8.   КОД НА ТРАСНПОРТНАТА ЕДИНИЦА

Код

Описание

1

Контейнер

2

Превозно средство

3

Ремарке

4

Влекач

9.   КОДОВЕ НА ОПАКОВКИТЕ

Използват се кодовете от клетка 31 на приложение 38 към Регламент (ЕИО) № 2454/93

10.   КОД НА ПРИЧИНАТА ЗА ОТМЯНА

Код

Описание

0

Други

1

Печатна грешка

2

Прекъсване на търговската операция

3

Дублиран е-АД

4

Движението не е започнало на датата на изпращане

11.   АКЦИЗЕН ПРОДУКТ

EPC

CAT

ЕДИНИЦА

Описание

A

P

D

T200

T

4

Цигари, така както са дефинирани в член 4, параграф 1 и член 7, параграф 2 от Директива 95/59/ЕО на Съвета (2)

N

N

N

T300

T

4

Пури и пурети, така както са дефинирани в член 3 и член 7, параграф от Директива 95/59/ЕО

N

N

N

T400

T

1

Фино нарязан тютюн за свиване на цигари, така както е определен в член 6 от Директива 95/59/ЕО

N

N

N

T500

T

1

Друг тютюн за пушене, така както е дефиниран в съответствие с член 5 и член 7, параграф 2 от Директива 95/59/ЕО

N

N

N

B000

B

3

Бира, така както е дефинирана в член 2 от Директива 92/83/ЕИО

Y

Y

N

W200

W

3

Тихи вина и тихи напитки, получени чрез ферментация, различни от вино и бира, както са дефинирани в член 8, параграф 1 и член 12, параграф 1 от Директива 92/83/ЕИО

Y

N

N

W300

W

3

Шумящи вина и шумящи напитки, получени чрез ферментация, различни от вино и бира, така както са дефинирани в член 8, параграф 2 и член 12, параграф 2 от Директива 92/83/ЕИО

Y

N

N

I000

I

3

Междинни продукти, така както са дефинирани в член 17 от Директива 92/83/ЕИО

Y

N

N

S200

S

3

Алкохолни напитки, така както са дефинирани в първо, второ и трето тире от член 20 от Директива 92/83/ЕИО

Y

N

N

S300

S

3

Етилов алкохол, така както е дефиниран в първо тире от член 20 от Директива 92/83/ЕИО, включен в кодове по КН 2207 и 2208, различен от алкохолни напитки (S200)

Y

N

N

S400

S

3

Частично денатуриран алкохол, попадащ в обхвата на член 20 от Директива 92/83/ЕИО, представляващ алкохол, който е бил денатуриран, но все още не отговаря на условията за освобождаване, предвидени в член 27, параграф 1, буква а) или буква б) от тази директива, различен от алкохолни напитки (S200), и частично денатуриран алкохол (S400)

Y

N

N

S500

S

3

Продукти, съдържащи етилов алкохол, така както са дефинирани в първо тире от член 20 от Директива 92/83/ЕИО, включени в кодове по КН различни от 2207 и 2208

Y

N

N

E200

E

2

Растителни и животински масла — продукти, включени в кодове по КН 1507 и 1518, ако са предназначени за използване като гориво за отопление или моторно гориво (член 20, параграф 1, буква а) от Директива 2003/96/ЕО на Съвета (3))

N

N

Y

E300

E

2

Минерални масла (енергийни продукти) — продукти, включени в кодове по КН 2707 10, 2707 20, 2707 30 и 2707 50 (член 20, параграф 1, буква б) от Директива 2003/96/ЕО на Съвета)

N

N

Y

E410

E

2

Оловен бензин, включен в кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 51 и 2710 11 59 (член 20, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО на Съвета)

N

N

Y

E420

E

2

Безоловен бензин, включен в кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49 (член 20, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО)

N

N

Y

E430

E

2

Газьол, немаркиран, включен в кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 (член 20, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО)

N

N

Y

E440

E

2

Газьол, маркиран, включен в кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 (член 20, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО)

N

N

Y

E450

E

2

Керосин, немаркиран, включен в кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 (член 20, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО)

N

N

Y

E460

E

2

Керосин, маркиран, включен в кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 (член 20, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО)

N

N

Y

E470

E

1

Тежко гориво, включено в кодове по КН от 2710 19 61 до 2710 19 69 (член 20, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО)

N

N

N

E480

E

2

Продукти, включени в кодове по КН 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29, в наливно състояние (член 20, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО)

N

N

Y

E490

E

2

Продукти, включени в кодове по КН от 2710 11 до 2710 19 69, които не са конкретизирани по-горе, с изключение на продукти, включени в кодове по КН 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29, различни от онези в наливно състояние (член 20, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО)

N

N

Y

E500

E

1

Втечнен нефтен газ и други въглеводороди в газообразно състояние (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00 (член 20, параграф 1, буква г) от Директива 2003/96/ЕО)

N

N

N

E600

E

1

Наситени ациклени въглеводороди, включени в код по КН 2901 10 (член 20, параграф 1, буква д) от Директива 2003/96/ЕО)

N

N

N

E700

E

2

Циклени въглеводороди, попадащи в код по КН 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 и 2902 44 (член 20, параграф 1, буква е) от Директива 2003/96/ЕО)

N

N

Y

E800

E

2

Продукти, включени в код по КН 2905 11 00 (метанол (метилов алкохол)), които не са от синтетичен произход, ако са предназначени за използване като гориво за отопление или моторно гориво (член 20, параграф 1, буква ж) от Директива 2003/96/ЕО)

N

N

Y

E910

E

2

Моноалкилни естери на мастни киселини, съдържащи обемно 96,5 % или повече естери (FAMAE), включени в код по КН 3824 90 99 (член 20, параграф 1, буква з) от Директива 2003/96/ЕО)

N

N

Y

E920

E

2

Продукти, включени в код по КН 3824 90 99, ако са предназначени за използване като гориво за отопление или моторно гориво — различни от моноалкилни естери на мастни киселини, съдържащи обемно 96,5 % или повече естери (FAMAE) (член 20, параграф 1, буква з) от Директива 2003/96/ЕО)

N

N

Y

Забележка:

Кодовете по КН, използвани в таблицата за енергийните продукти, са кодовете, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 2031/2001 на Комисията (ОВ L 279, 23.10.2001 г.)

Легенда на колоните:

EPC Код на акцизния продукт

CAT Категория на акцизния продукт

ЕДИНИЦА Мерна единица (от списък 12)

A: Трябва да бъде посочено алкохолното съдържание (да/не)

P: Може да бъде посочен градус Плато (да/не)

D: Трябва да бъде посочена плътността при температура 15 °C (да/не)

12.   МЕРНИ ЕДИНИЦИ

Код на мерната единица

Описание

1

Kg

2

литър (температура 15 °C)

3

литър (температура 20 °C)

4

1 000 бройки


(1)  Препоръка № 3 на ООН/ИКЕ за улесняване на търговията, трето издание, одобрена от работната група за улесняване на процедурите за международна търговия, Женева, януари 1996 г., ECE/TRADE/201.

(2)  ОВ L 291, 6.12.1995 г., стр. 40.

(3)  ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51.


29.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/65


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 685/2009 НА КОМИСИЯТА

от 28 юли 2009 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2008/2009 пазарна година се определя от Регламент (ЕО) № 945/2008 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕО) № 666/2009 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 945/2008, за 2008/2009 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 29 юли 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 юли 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 258, 26.9.2008 г., стр. 56.

(4)  ОВ L 194, 25.7.2009 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 29 юли 2009 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

31,34

1,88

1701 11 90 (1)

31,34

5,86

1701 12 10 (1)

31,34

1,75

1701 12 90 (1)

31,34

5,43

1701 91 00 (2)

33,93

8,27

1701 99 10 (2)

33,93

4,16

1701 99 90 (2)

33,93

4,16

1702 90 95 (3)

0,34

0,32


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


ДИРЕКТИВИ

29.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/67


ДИРЕКТИВА 2009/84/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 28 юли 2009 година

за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на сулфурил флуорид като активно вещество

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (1), и по-специално член 16, параграф 2, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (2), определя списък на активни вещества, подлежащи на оценка с оглед на евентуалното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО. Този списък включва сулфурил флуорид.

(2)

Директива 2006/140/ЕО на Комисията (3) включи сулфурил флуоридa като активно вещество в приложение I към Директива 98/8/ЕО за употреба в продуктов тип 8, консерванти за дърво, определени в приложение V към Директива 98/8/ЕО.

(3)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1451/2007 е направена оценка на сулфурил флуоридa в съответствие с член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО за употреба в продуктов тип 18, инсектициди, както е определено в приложение V към същата директива.

(4)

Швеция беше определена за докладваща държава-членка и на 19 юни 2007 г. представи на Комисията доклада на компетентния орган, придружен от препоръка, в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007.

(5)

Докладът на компетентния орган беше разгледан от държавите-членки и Комисията. В съответствие с член 15, параграф 4 на Регламент (ЕО) № 1451/2007 констатациите от прегледа бяха включени от Постоянния комитет по биоцидни продукти на 20 февруари 2009 г. в оценителен доклад.

(6)

От направените проучвания става ясно, че за биоцидите, използвани като инсектициди и съдържащи сулфурил флуорид, може да се счита, че отговарят на изискванията на член 5 от Директива 98/8/ЕО. Поради това е основателно сулфурил флуоридa да се включи в приложение I с цел да се гарантира, че във всички държави-членки разрешителни за биоцидни продукти, използвани като инсектициди и съдържащи сулфурил флуорид, могат да бъдат издавани, изменяни или отменяни, в съответствие с член 16, параграф 3 от Директива 98/8/ЕО.

(7)

С оглед на заключенията от доклада за оценка, уместно е да се изисква продукти, съдържащи сулфурил флуорид и използвани като инсектициди, да се разрешават за употреба само от професионално обучени лица, в съответствие с член 10, параграф 2, точка i), буква д) от Директива 98/8/ЕО и при издаването на разрешения за такива продукти да се прилагат специфични мерки за намаляване на риска, за да се обезпечи безопасността на операторите и намиращите се в близост други лица.

(8)

Също така уместно е да се изисква продължителен мониторинг на сулфурил флуоридa в тропосферния въздух, както и да се изисква резултатите от подобен мониторинг да бъдат редовно съобщавани на Комисията.

(9)

Важно е разпоредбите на настоящата директива да бъдат приложени едновременно във всички държави-членки, с цел да се осигури еднакво третиране на пазара на биоцидните продукти, съдържащи активното вещество сулфурил флуорид, и също да се улесни правилното функциониране на пазара на биоцидни продукти като цяло.

(10)

Следва да се отпусне разумен период от време, преди дадено активно вещество да бъде включено в приложение I, за да се позволи на държавите-членки и на заинтересованите страни да се подготвят за произтичащите от това нови изисквания и да се осигури възможност кандидатите, подготвили досиета, напълно да се възползват от 10-годишния период за защита на данните, който, в съответствие с член 12, параграф 1, буква в), точка ii) от Директива 98/8/ЕО, започва от датата на включване.

(11)

След включването следва да се определи разумен срок за държавите-членки за прилагането на член 16, параграф 3 от Директива 98/8/ЕО, и по-специално за издаване, изменение или отменяне на разрешения за биоцидни продукти от продуктов тип 18, съдържащи сулфурил флуорид, с цел да се осигури тяхното привеждане в съответствие с Директива 98/8/ЕО.

(12)

Поради това Директива 98/8/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(13)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидни продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 98/8/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 30 юни 2010 г. законовите, подзаконови и административни разпоредби, необходими за привеждане в съответствие с настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби от 1 юли 2011 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или позоваването се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното си законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден от публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 28 юли 2009 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 414, 30.12.2006 г., стр. 78.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следното се добавя към позиция № 1 от приложение I към Директива 98/8/ЕО:

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална чистота на активното вещество в биоцидния продукт, пуснат на пазара

Дата на включване

Краен срок за привеждане в съответствие с член 16, параграф 3

(с изключение на продукти, съдържащи повече от едно активно вещество, за които крайният срок за привеждане в съответствие с член 16, параграф 3 е указаният в последното от решенията за включване, отнасящи се за активните вещества в тях)

Дата на изтичане на срока за включване

Продуктов тип

Специални разпоредби (1)

 

 

 

„994 g/kg

1 юли 2011 г.

30 юни 2013 г.

30 юни 2021 г.

18

Държавите-членки гарантират, че при издаването на разрешителни се спазват следните условия:

1.

Продуктите се продават само на, и използват само от професионалисти, обучени за тяхното използване.

2.

Трябва да бъдат взети подходящи мерки за защита на лицата, извършващи фумигация, както и на намиращите се в близост други лица по време на фумигация, както и за вентилация на обработените сгради и други затворени помещения.

3.

Етикети и/или информационни листове за безопасност указват, че преди фумигация на което и да е затворено помещение, всички хранителни продукти трябва да бъдат отстранени.

4.

Извършва се мониторинг на концентрацията на сулфурил флуорид във въздуха на горната тропосфера.

5.

Държавите-членки гарантират, че докладите от мониторинга, посочени в точка 4, се изпращат от притежателите на разрешение директно до Комисията на всеки пет години, започвайки най-късно пет години след получаването на разрешението. Границата за откриване при анализа е най-малко 0,5 ppt (равностойно на 2,1 ng сулфурил флуорид/m3 тропосферен въздух).“


(1)  Във връзка с прилагането на общите принципи от приложение VI, съдържанието и заключенията на докладите за оценка са на разположение на Интернет адреса на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

29.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/70


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 юли 2009 година

за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на текстилни изделия

(нотифицирано под номер C(2009) 4595)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/567/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1980/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. относно ревизирана схема на Общността за присъждане на знака за екомаркировка (1), и по-специално член 6, параграф 1, втора алинея от него,

след консултация със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1980/2000 знакът за екомаркировка на Общността може да се присъжда на продукт, чиито характеристики дават възможност за значителен негов принос за подобрения по отношение на ключови екологични аспекти.

(2)

Регламент (ЕО) № 1980/2000 предвижда, че за продуктовите групи трябва да се определят специфични критерии за екомаркировка, разработени въз основа на критериите, разработени от Съвета по екомаркировка на Европейския съюз.

(3)

Този регламент предвижда също, че преразглеждането на критериите за екомаркировка, както и на свързаните с тях изисквания за оценяване и удостоверяване, трябва да се провежда своевременно — преди изтичането на срока на валидност на критериите, определени за съответната продуктова група.

(4)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1980/2000 бе проведено своевременно преразглеждане на екологичните критерии, както и на свързаните с тях изисквания за оценяване и удостоверяване, установени с Решение 1999/178/ЕО на Комисията от 17 февруари 1999 г. за определяне на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на текстилни изделия (2), изменено с Решение 2002/371/ЕО от 15 май 2002 г. за определяне на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на текстилни изделия (3). Тези екологични критерии и свързаните с тях изисквания за оценяване и удостоверяване са валидни до не по-късно от 31 декември 2009 г.

(5)

В светлината на това преразглеждане е уместно, с оглед на отчитане на научните и пазарните новости, да бъде променено определението на продуктовата група и да бъдат установени нови екологични критерии.

(6)

Екологичните критерии, както и изискванията за оценяване и удостоверяване, следва да бъдат валидни за период от четири години, започващ от датата на приемане на настоящото решение.

(7)

По тези причини Решение 1999/178/ЕО следва да се замени.

(8)

Следва да бъде предоставен преходен период на производителите, чиито текстилни изделия имат присъдена екомаркировка въз основа на критериите, формулирани в Решение 1999/178/ЕО, така че тези производители да имат достатъчно време да приспособят своите продукти в съответствие с преразгледаните критерии и изисквания. Също така, до изтичането на периода на валидност на Решение 1999/178/ЕО, на производителите следва да бъде разрешено да подават заявления, съответстващи или на посочените в това решение критерии, или на критериите от настоящото решение.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 17 на Регламент (ЕО) № 1980/2000,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Продуктовата група „текстилни изделия“ включва:

а)

текстилни облекла и аксесоари: облекла и аксесоари (като носни кърпи, шалове, чанти, пазарни чанти, раници, колани и др.), чието съдържание на текстилни влакна е най-малко 90 тегловни процента;

б)

текстил за вътрешно обзавеждане: текстилни изделия за вътрешно обзавеждане, състоящи се от най-малко 90 тегловни процента текстилни влакна. Определението включва изтривалки и малки килимчета. В определението не се включват килими, простиращи се от стена до стена, както и стенни тапети;

в)

влакна, прежди и платове (включително от траен нетъкан текстил), предназначени за използване за текстилни облекла и аксесоари или за текстилни изделия за вътрешно обзавеждане.

Тази продуктова група не включва текстил, обработен с биоцидни продукти, освен ако тези биоцидни продукти са включени в приложение IA към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), ако биоцидното вещество придава на текстила допълнителни свойства, пряко предназначени за защита на човешкото здраве (например биоцидни продукти, добавяни към текстилни мрежи и облекла за защита от комари и бълхи, кърлежи или алергени) и ако активното вещество е разрешено за съответната употреба съгласно приложение V към Директива 98/8/ЕО.

По отношение на „текстилните облекла и аксесоари“ и на „текстилните продукти за вътрешно обзавеждане“, при изчисляване на процента на текстилните влакна, не се вземат предвид пухът, перушината, мембраните и повърхностните покрития.

Член 2

За да бъде присъден знакът за екомаркировка на Общността за продукти, попадащи в продуктовата група на текстилните продукти съгласно Регламент (ЕО) № 1980/2000, съответният текстилен продукт трябва да отговаря на критериите, формулирани в приложението към настоящото решение.

Член 3

Екологичните критерии за продуктовата група „текстилни изделия“, както и съответните изисквания за оценяване и удостоверяване, са валидни в период от четири години, започващ от датата на приемане на настоящото решение.

Член 4

Кодът на продуктовата група „текстилни изделия“, определен за административни цели, е „016“.

Член 5

Решение 1999/178/ЕО се отменя.

Член 6

1.   Заявления за екомаркировка на продукти, попадащи в продуктовата група на текстилните изделия, които са подадени преди датата на приемане на настоящото решение, следва да бъдат оценявани в съответствие с условията, формулирани в Решение 1999/178/ЕО.

2.   Заявления за екомаркировка на продукти, попадащи в продуктовата група на текстилните изделия, които бъдат подадени след датата на приемане на настоящото решение, но не по-късно от 31 декември 2009 г., могат да се основават или на критериите, формулирани в Решение 1999/178/ЕО, или на критериите, формулирани в настоящото решение.

Тези заявления следва да бъдат оценявани в съответствие с критериите, на които се основават.

3.   В случаите, когато е присъдена екомаркировка въз основа на заявление, оценено съгласно формулираните в Решение 1999/178/ЕО критерии, тази екомаркировка може да бъде използвана до изтичането на 12 месеца след датата на приемане на настоящото решение.

Член 7

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2009 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 237, 21.9.2000 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 57, 5.3.1999 г., стр. 21.

(3)  ОВ L 133, 18.5.2002 г., стр. 29.

(4)  ОВ L 123, 4.4.1998 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Цели на критериите

Настоящите критерии имат за цел по-специално да насърчават намаляването на замърсяването на водите, свързано с основните процеси от производствената верига на текстилните изделия, включително производството на влакната, преденето, тъкането, плетенето, избелването, багренето и довършителните операции.

В критериите са посочени количествени стойности, които насърчават присъждането на маркировката на такива текстилни изделия, които имат по-слабо въздействие върху околната среда.

Изисквания за оценяване и удостоверяване

Специфичните изисквания за оценяване и удостоверяване са посочени конкретно за всеки критерий.

Когато от заявителя се изисква да представи декларации, документация, протоколи от изпитания или друго доказателство, удостоверяващо съответствието с критериите, това означава, че те могат да се представят от заявителя и/или от неговия или неговите доставчици, според случая.

Където е уместно, могат да бъдат използвани изпитателни методи, различни от посочените за всеки критерий, ако тяхната равностойност се признава от компетентния орган, оценяващ заявлението.

Функционалната единица, използвана при изразяване на входящите и изходящите количества, е 1 kg от текстилния продукт при нормални условия (относителна влажност 65 % ± 4 % и температура 20 °C ± 2 °C; тези нормални условия са дефинирани в стандарта ISO 139 „Текстил. Стандартни атмосферни условия за кондициониране и изпитване“.

Където е целесъобразно, компетентните органи може да изискат допълнителна документация и да извършат независими проверки.

На компетентните органи се препоръчва при оценката на заявленията и при мониторинга на спазване на критериите да отчитат прилагането на признати схеми за управление по околната среда, например Схемата за управление на околната среда и одитиране (EMAS) или стандарта ISO 14001 (забележка: прилагането на подобни схеми за управление не е задължително).

ЕКОЛОГИЧНИ КРИТЕРИИ

Критериите са разделени на три основни категории, отнасящи се съответно за: текстилните влакна, процесите и химикалите, както и годността за употреба.

КРИТЕРИИ ЗА ТЕКСТИЛНИТЕ ВЛАКНА

В настоящия раздел са определени специфични за влакната критерии, отнасящи се за: акрилните, памучните и другите естествени целулозни влакна, получени от семенниците на растения; еластана, ленените, и другите ликови влакна; непраната вълна и другите кератинови влакна; изкуствените влакна от целулоза, полиамид, полиестер и полипропилен.

Допуска се използването и на други влакна, за които не са посочени специфични критерии, с изключение на минералните влакна, стъкловлакната, металните влакна, въглеродните влакна и други неорганични влакна.

Допуска се да не бъдат спазени посочените в настоящия раздел критерии за даден тип влакна, ако делът на този вид влакна е по-малък от 5 % от общата маса на текстилните влакна в изделието. Също така, допуска се тези критерии да не бъдат спазени, ако влакната произхождат от рециклирани материали. Във връзка с това като „рециклирани влакна“ се определят влакната, произхождащи само от отрязъци при производството на платове и облекло или от отпадъци след ползване от потребители (текстилни или други). Независимо от това, поне 85 тегловни процента от всички влакна в дадено изделие трябва да отговарят на съответните специфични критерии, ако съществуват такива, или да са рециклирани влакна.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи подробна информация за състава на текстилното изделие.

1.   Акрил

1.1.

Съдържанието на остатъчен акрилонитрил в суровите влакна на изхода от предприятието за производство на влакна следва да е под 1,5 mg/kg.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи протокол от изпитание, съгласно следния изпитателен метод: екстракция с кипяща вода и количествено определяне чрез капилярна газово-течна хроматография.

1.2.

Емисиите на акрилонитрил в атмосферата (по време на полимеризацията и до подготвянето на разтвора, предназначен за предене), изразени като средногодишна стойност, следва да са под 1 g/kg произведено влакно.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи подробна документация и/или протоколи от изпитания, удостоверяващи съответствието с критерия, както и декларация за съответствие.

2.   Памучни и други естествени растителни целулозни влакна (включително капок)

Памучните и другите естествени растителни целулозни влакна, получени от семенниците на растения (по-долу наричани „памучни влакна“) не съдържат повече от 0,05 ppm (милионни части) (ако чувствителността на изпитателния метод го позволява) от всяко от следните вещества: алдрин, каптафол, хлордан, ДДТ, диелдрин, ендрин, хептахлор, хексахлоробензол, хексахлорциклохексан (всички изомери), 2,4,5-Т, хлордимеформ, хлоробензилат, диносеб и неговите соли, монокротофос, пентахлорфенол, токсафен, метамидофос, метилпаратион, паратион, фосфамидон. Изпитването следва да се провежда върху суров памук, преди всякаква мокра обработка, за всяка партида памук, или два пъти годишно, в случай че се получават повече от две партиди памук годишно.

Това изискване не се отнася за случаите, когато повече от 50 % от памучното съдържание представлява биологично отгледан памук или е от преходна култура, т.е. ако памукът е сертифициран от независима организация като добит в съответствие с производствените и инспекционни изисквания, формулирани в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (1).

Това изискване не се прилага, ако заявителят може да представи документ, доказващ самоличността на селските стопани, произвели най-малко 75 % от памука, използван в готовото изделие, както и декларация от тези стопани, че изброените по-горе вещества не са прилагани върху земеделските площи или памучните насаждения, от които е произведен въпросният памук, или върху самия памук.

В случаите, когато поне 95 % от памучното съдържание в даден продукт представлява биологично отгледан памук, т.е. ако памукът е сертифициран от независима организация като добит в съответствие с производствените и инспекционни изисквания, формулирани в Регламент (ЕО) № 834/2007, заявителят може да постави означението „биологично отгледан памук“ („organic cotton“) в съседство с екомаркировката. В случаите, когато от 70 % до 95 % от памучното съдържание в даден продукт представлява биологично отгледан памук, той може да бъде означен като „произведен с xy % биологично отгледан памук“ („made with xy % organic cotton“).

Оценяване и удостоверяване: Заявителят следва да представи доказателство за сертификация на биологичното производство или документация, доказваща неупотребата на посочените по-горе вещества от земеделските стопани или протокол от изпитание, като се използват следните изпитателни методи: според случая, изпитание на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (US EPA) 8081 А (за хлороорганични пестициди с ултразвукова или Soxhlet екстракция и неполярни разтворители (изо-октан или хексан)), 8151 А (за хлорирани хербициди, с използване на метанол), 8141 А (за фосфороорганични съединения) или 8270 C (за полулетливи органични съединения).

На годишна основа следва да се използва минимум 3 % биологично отгледан памук, т.е. памук, сертифициран от независима организация като добит в съответствие с производствените и инспекционни изисквания, формулирани в Регламент (ЕО) № 834/2007.

Заявителят следва да представи:

информация за органа, извършил сертифицирането;

декларация, в която е посочен делът на сертифицирания като биологично произведен памук в общо произведените на годишна основа текстилни продукти с означение за екомаркировка.

Компетентният орган може да поиска представяне на допълнителна документация, която да му даде възможност да прецени дали са изпълнени изискванията на системата за стандартизация и сертификация.

3.   Еластан

3.1.

Не е разрешена употребата на калаеноорганични съединения.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи декларация, че не се използват такива продукти.

3.2.

Емисиите в атмосферата на ароматни диизоцианати по време на полимеризацията и преденето, измерени по време на съответните етапи на процеса, когато има такива емисии, включително и дифузните емисии (fugitive emissions), изразени като средногодишна стойност, следва да бъдат под 5 mg/kg произведено влакно.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи подробна документация и/или протоколи от изпитания, показващи съответствието с този критерий, както и декларация за съответствие.

4.   Лен и други ликови влакна (включително коноп, юта и рама)

Ленените и другите ликови влакна не трябва да са получени по технологията с отопяване във вода, освен ако отпадъчните води от изкисването не се третират така че химичната потребност от кислород (ХПК) или общият органичен въглерод (ООВ) да се намаляват най-малко със 75 % за конопените влакна и най-малко с 95 % за ленените и другите ликови влакна.

Оценяване и удостоверяване: ако се използва технологията с отопяване във вода, заявителят следва да представи протокол от изпитание, като използва следния изпитателен метод: ISO 6060 (COD).

5.   Непрана вълна и други кератинови влакна (включително вълна от овце, камили, алпака, кози)

5.1.

Общата сума от съдържанието на следните вещества не трябва да надвишава 0,5 ppm (милионни части): γ-хексахлороциклохексан (линдан), α-хексахлороциклохексан, β-хексахлороциклохексан, δ-хексахлороциклохексан, алдрин, диелдрин, ендрин, p,p′-DDT, p,p′-DDD.

5.2.

Общата сума от съдържанието на следните вещества не трябва да надвишава 2 ppm (милионни части): диазинон, пропетамфос, хлорфенвинфос, дихлорфентион, хлорпирифос, фенхлорфос, етион, пиримфос-метил.

5.3.

Общата сума от съдържанието на следните вещества не трябва да надвишава 0,5 ppm (милионни части): циперметрин, делтаметрин, фенвалерат, цихалотрин, флуметрин.

5.4.

Общата сума от съдържанието на следните вещества не трябва да надвишава 2 ppm (милионни части): дифлубензурон, трифлумурон, дицикланил.

Изпитването следва да се провежда върху сурова вълна, преди всякаква мокра обработка, за всяка партида вълна, или два пъти годишно, в случай че се получават повече от две партиди вълна годишно.

Тези критерии (както са подробно описани в точки 5.1, 5.2, 5.3 и 5.4 и взети поотделно) не се прилагат, ако заявителят може да представи документ, установяващ самоличността на селските стопани, произвели най-малко 75 % от въпросната вълна или кератинови влакна, заедно с техни декларации, че изброените по-горе вещества не са били прилагани в съответните селскостопански земи или върху въпросните животни.

Оценяване и удостоверяване за точки 5.1, 5.2, 5.3 и 5.4: заявителят следва да представи посочената по-горе документация или протокол от изпитание, съгласно следния изпитателен метод: IWTO Draft Test Method 59.

5.5.

ХПК на зауствани в канализацията отпадъчни води от прането на вълна не трябва да надхвърля 60 g/kg непрана вълна и отпадъчните води трябва да бъдат впоследствие пречиствани извън обекта, така че да се постига най-малко 75 % допълнително намаление на ХПК, изразена като средногодишна стойност.

В случай, че отпадъчните води от прането на вълна се пречистват на територията на обекта и се заустват в повърхностни води, ХПК на изходящите отпадъчни води не трябва да надвишава 45 g/kg непрана вълна. Показателят pH на отпадъчните води, зауствани в повърхностни води, следва да бъде между 6 и 9 (освен ако pH на водите, в които се извършва отвеждането, е извън този интервал), а също и температурата на заустваните отпадъчни води следва да бъде под 40 °C (освен ако температурата на водите, в които се извършва отвеждането, е над тази стойност). От страна на инсталацията за пране на вълна следва да бъде подробно описано прилаганото третиране на изходящите води и непрекъснато да се следят стойностите на ХПК.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи съответните данни и протокол от изпитание, съгласно следния изпитателен метод: ISO 6060.

6.   Изкуствени целулозни влакна (включително вискоза, лиоцел, ацетатна и триацетатна коприна и медноамонячни влакна)

6.1.

Нивото на абсорбируеми органохалогенни съединения (АОХ) във влакната не трябва да надвишава 250 ppm (милионни части).

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи протокол от изпитание, съгласно следния изпитателен метод: ISO 11480:97 (регулирано изгаряне и микрокулонометрия).

6.2.

За вискозните влакна, съдържанието на сяра в емисиите на серни съединения в атмосферата в резултат от производството на влакната, изразено като средногодишна стойност, не трябва да надвишава 120 g/kg произведени елементарни влакна и 30 g/kg произведени щапелни влакна. В случаите, когато даден обект произвежда и двата вида влакна, общите емисии в атмосферата не трябва да надвишават съответната средно претеглена стойност.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи подробна документация и/или протоколи от изпитания, показващи съответствието с този критерий, както и декларация за съответствие.

6.3.

При производството на вискозни влакна емисията във водите на цинк, произхождащ от производствения обект, изразена като средногодишна стойност, не трябва да надвишава 0,3 g/kg.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи подробна документация и/или протоколи от изпитания, показващи съответствието с този критерий, както и декларация за съответствие.

6.4.

При производството на медноамонячни влакна съдържанието на мед в изходящите отпадъчни води от обекта, изразено като средногодишна стойност, не трябва да надвишава 0,1 ppm (милионни части).

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи подробна документация и/или протоколи от изпитания, показващи съответствието с този критерий, както и декларация за съответствие.

7.   Полиамид

Емисиите в атмосферата на N2O при производството на мономера, изразени като средногодишна стойност, не трябва да надвишават 10 g/kg произведени влакна полиамид 6, съответно 50 g/kg произведени влакна полиамид 6,6.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи подробна документация и/или протоколи от изпитания, показващи съответствието с този критерий, както и декларация за съответствие.

8.   Полиестер

8.1.

Количеството антимон в полиестерните влакна не трябва да надвишава 260 ppm (милионни части). В случаите, когато не се използва антимон, заявителят може да постави означение „без съдържание на антимон“ („antimon free“) или текст със същия смисъл, в съседство с екомаркировката.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи или декларация за неупотреба на антимон, или протокол от изпитание, при използване на следния изпитателен метод: директно определяне чрез атомна абсорбционна спектроскопия. Изпитанието следва да се извършва върху необработени влакна преди каквато и да е мокра обработка.

8.2.

Емисиите в атмосферата на летливи органични съединения по време на полимеризацията и производството на полиестерни влакна, измерени по време на съответните етапи на процеса, когато има такива емисии, включително и дифузните емисии (fugitive emissions), изразени като средногодишна стойност, не трябва да надвишават 1,2 g/kg произведена полиестерна смола (летливи органични съединения са всички органични съединения, които при температура 293,15 K имат парно налягане, по-голямо или равно на 0,01 kPa, или имат съответстваща летливост при конкретните условия на употреба).

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи подробна документация и/или протоколи от изпитания, показващи съответствието с този критерий, както и декларация за съответствие.

9.   Полипропилен

Не е разрешена употребата на пигменти на оловна основа.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи декларация, че не се използват такива продукти.

КРИТЕРИИ ЗА ПРОЦЕСИТЕ И ХИМИКАЛИТЕ

Критериите в настоящия раздел се отнасят, според случая, за всички етапи на производство на продукта, включително и за производството на влакната. При все това се допуска рециклираните влакна да съдържат някои багрила или други вещества, които са забранени съгласно тези критерии, при условие че тези вещества са приложени в предходния жизнен цикъл на тези рециклирани влакна.

10.   Спомагателни и апретурни средства (агенти) за влакна и прежди

10.1.

Скробване: най-малко 95 % (на суха маса) от съставките на всеки скробващ препарат, прилаган върху прежди, следва да бъдат или достатъчно биоразградими, или в противен случай да се рециклират.

Отчита се сумарното съдържание на всички компоненти.

Оценяване и удостоверяване: в тази връзка се приема, че едно вещество е „достатъчно биоразградимо“:

ако показва биоразградимост най-малко 70 % за 28 дни, при изпитване с един от следните методи: OECD 301 А, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 А, ISO 9887, OECD 302 B или ISO 9888,

или ако показва биоразградимост най-малко 60 % за 28 дни, при изпитване с един от следните методи: OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 или ISO 14593,

или ако показва биораградимост най-малко 80 % за 28 дни, при изпитване с един от методите: OECD 303 или ISO 11733,

или, ако за веществата, за които тези методи за изпитване са неприложими, могат да се предоставят доказателства за равностойна степен на биоразградимост.

Заявителят следва да представи съответна документация, технически спецификации за безопасност (safety data sheets), протоколи от изпитания и/или декларации, посочващи изпитателните методи и получените резултати съгласно посоченото по-горе, удостоверяващи съответствие с този критерий на всички използвани скробващи препарати.

10.2.

Предачни добавъчни разтвори, предачни добавки и подготвителни препарати за първоначално предене (включително масла за развлачване, апретурни средства за прежди и средства за омасляване): най-малко 90 % (на суха маса) от съдържащите се вещества трябва да бъдат достатъчно биоразградими или отстраними в пречиствателните съоръжения за отпадъчни води.

Този критерий не се отнася за препаратите за подготовка на вторичното предене (средства за омасляване при предене и подготвителни препарати), бобинни масла, масла за увиване и пресукване на преждата, восъци, масла за плетене, силиконови масла и неорганични вещества. Отчита се сумарното съдържание на всички компоненти.

Оценяване и удостоверяване: в тази връзка се приема, че едно вещество е достатъчно биоразградимо или отстранимо в пречиствателни станции за отпадъчни води:

ако показва биоразградимост най-малко 70 % за 28 дни, при изпитване с един от следните методи: OECD 301 А, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 А, ISO 9887, OECD 302 B или ISO 9888,

или ако показва биоразградимост най-малко 60 % за 28 дни, при изпитване с един от следните методи: OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 или ISO 14593,

или ако показва биораградимост най-малко 80 % за 28 дни, при изпитване с един от методите: OECD 303 или ISO 11733,

или, ако за веществата, за които тези методи за изпитване са неприложими, могат да се предоставят доказателства за равностойна степен на биоразградимост или отстранимост.

Заявителят следва да представи съответна документация, технически спецификации за безопасност (safety data sheets), протоколи от изпитания и/или декларации, посочващи изпитателните методи и получените резултати съгласно посоченото по-горе, удостоверяващи съответствие с този критерий на всички използвани добавки или препарати за подготовка.

10.3.

Съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) в минералните масла в продукта е под 3 тегловни процента.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи съответна документация, технически спецификации за безопасност (safety data sheets), информационни данни за продукта или декларации, в които се посочва или съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди, или неупотребата на продукти, които съдържат минерални масла.

11.   Биоциди или биостатични продукти

При транспортирането или складирането на крайни или полуготови продукти не трябва да се използват хлорфеноли (както и техните соли и естери), полихлорирани бифенили и калаеноорганични съединения.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи декларация, че тези вещества или съединения не се използват в преждите, платовете или крайния продукт. Ако тази декларация подлежи на удостоверяване, следва да се използват следните изпитателни методи и следната пределна стойност: екстракция (когато е подходящо); отделяне с оцетен анхидрид, определяне на съдържанието чрез капилярна газово-течна хроматография с детектиране с електронно захващане, пределната стойност е 0,05 ppm (милионни части).

12.   Чистене (stripping) или депигментация

Не трябва да се използват за чистене (stripping) или депигментация соли на тежки метали (освен железни соли) или формалдехид.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи декларация, че не се използват такива продукти.

13.   Утежняване

Не трябва да се използват съединения на церия за утежняване на прежди и платове.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи декларация, че не се използват такива продукти.

14.   Изискване за всички химикали и химични препарати

Следните химикали нe трябва да се употребяват, нито да влизат в състава на препаратите или съответните рецептури: алкилфенолетоксилати (APEOs), линейни алкилбензен сулфонати (LAS), бис(хидриран мастен алкил), диметил амониев хлорид (DTDMAC), дистеарил диметил амониев хлорид (DSDMAC), ди(втвърден мастен) диметил амониев хлорид (DHTDMAC), етилен диамин тетраацетат (EDTA) и диетилен триамин пентаацетат (DTPA).

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи декларация, че не се използват такива продукти.

15.   Детергенти, омекотители за платове и комплексообразуватели

Най-малко 95 тегловни процента от омекотителите за платове, комплексообразувателите и детергентите във всеки производствен обект за мокра обработка следва да са биоразградими или отстраними при третиране в пречиствателните станции за отпадъчни води.

Изключение се допуска за повърхностноактивните вещества в състава на детергенти и омекотители на платове във всеки производствен обект за мокра обработка, които следва да са окончателно аеробно биоразградими.

Оценяване и удостоверяване: определение на „достатъчно биоразградимо или отстранимо“ вещество е посочено в критерия във връзка със спомагателните и апретурните средства за влакна и прежди. Заявителят следва да представи съответна документация, технически спецификации за безопасност (safety data sheets), протоколи от изпитания и/или декларации, в които се посочват изпитателните методи и получените резултати, в съответствие с посоченото по-горе, удостоверяващи съответствието с този критерий на всички използвани детергенти, омекотители и комплексообразуватели.

Терминът „окончателно аеробно биоразграждане“ следва да бъде разбиран съгласно посоченото в приложение III към Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета (2). Заявителят следва да представи съответна документация, технически спецификации за безопасност (safety data sheets), протоколи от изпитания и/или декларации, в които се посочват изпитателните методи и получените резултати, в съответствие с посоченото по-горе, удостоверяващи съответствието с този критерий на всички използвани детергенти, омекотители на платове и комплексообразуватели.

16.   Избелващи средства: не се допуска избелване на прежди, платове и крайни продукти с хлоросъдържащи средства

Това изискване не се отнася за производството на изкуствени целулозни влакна. (Вж. критерий 6.1).

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи декларация, че не се използват хлоросъдържащи избелващи средства.

17.   Примеси в багрилата: оцветяващи материали с афинитет към влакната (разтворими и неразтворими)

Съдържанието на йонни примеси в използваните багрилни вещества не трябва да превишава следните стойности: сребро (Ag) - 100 ppm; арсен (As) - 50 ppm; барий (Ba) - 100 ppm; кадмий (Cd) - 20 ppm; кобалт (Co) - 500 ppm; хром (Cr) - 100 ppm; мед (Cu) - 250 ppm; желязо (Fe) - 2 500 ppm; живак (Hg) - 4 ppm; манган (Mn) - 1 000 ppm; никел (Ni) - 200 ppm; олово (Pb) - 100 ppm; селен (Se) - 20 ppm; антимон (Sb) - 50 ppm; калай (Sn) - 250 ppm; цинк (Zn) - 1 500 ppm.

При определяне на спазването на тези стойности, които се отнасят само до примесите, не се взема предвид съдържанието на всеки метал, включен като съставна част от молекулата на багрилото (например металокомплексни багрила, някои реактивни багрила и т.н.).

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи декларация за съответствие.

18.   Примеси в пигментите: неразтворими оцветяващи материали без афинитет към влакната

Съдържанието на йонните примеси в използваните пигменти не трябва да превишават следните стойности: арсен (As) - 50 ppm; барий (Ba) - 100 ppm, кадмий (Cd) - 50 ppm; хром (Cr) - 100 ppm; живак (Hg) - 25 ppm; олово (Pb) - 100 ppm; селен (Se) - 100 ppm; антимон (Sb) - 250 ppm; цинк (Zn) - 1 000 ppm.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи декларация за съответствие.

19.   Багрене с хромови стипцовки

Не е разрешено багренето с хромови стипцовки.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи декларация, че не се използват такива продукти.

20.   Металокомплексни багрила

При използване на металокомплексни багрила на основата на мед, хром или никел:

20.1.

В случай на багрене на целулоза, когато металокомплексните багрила са включени като част от рецептурата на багрилото, към пречиствателната станция за отпадъчни води (независимо дали тя е в обекта или извън него), следва да се заустват не повече от 20 % от всички използвани (вложени по време на процеса) металокомплексни багрила.

Във всички останали случаи на багрене, при които металокомплексните багрила са част от рецептурата на багрилото, към пречиствателната станция за отпадъчни води (независимо дали тя е в обекта или извън него) трябва да бъдат отделяни по-малко от 7 % от всяко от използваните металкомплексни багрила.

Заявителят следва да представи или декларация за неупотреба, или документация и протоколи за изпитания, като се използват следните изпитателни методи: ISO 8288 за мед (Cu) и никел (Ni); EN 1233 за хром (Cr).

20.2.

Емисиите във водите след пречистването не тря