ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.194.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 194

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
25 юли 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 665/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 666/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

3

 

*

Регламент (ЕО) № 667/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Nocciola Romana (ЗНП))

5

 

*

Регламент (ЕО) № 668/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1394/2007 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката и сертифицирането на данни за качеството и неклинични данни, свързани с лекарствените продукти за модерна терапия, разработени от микро-, малки и средни предприятия ( 1 )

7

 

*

Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО ( 1 )

11

 

*

Регламент (ЕО) № 670/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на публичната интервенция за изкупуване чрез тръжна процедура на твърда пшеница и неолющен ориз, както и за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2008 и Регламент (ЕО) № 687/2008

22

 

*

Регламент (ЕО) № 671/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за откриване на процедура за разпределение на лицензии за износ на сирене в Съединените американски щати през 2010 година по някои квоти на ГАТТ

47

 

 

Регламент (ЕО) № 672/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година относно издаването на лицензиите за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода юли 2009 година с Регламент (ЕО) № 327/98

53

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/560/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 22 юли 2009 година за одобряване на някои изменени програми за ликвидиране и мониторинг на болести по животните и зоонози за 2009 година и за изменение на Решение 2008/897/ЕО по отношение на финансовото участие, предоставено от Общността на някои държави-членки по програми, одобрени с посоченото решение (нотифицирано под номер C(2009) 5475)

56

 

 

2009/561/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 22 юли 2009 година за изменение на Решение 2006/679/ЕО по отношение на прилагането на техническата спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистемата Контрол, управление и сигнализация на трансевропейската конвенционална железопътна система (нотифицирано под номер C(2009) 5607)  ( 1 )

60

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

25.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 665/2009 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 25 юли 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MK

23,3

ZZ

23,3

0707 00 05

TR

98,9

ZZ

98,9

0709 90 70

TR

97,5

ZZ

97,5

0805 50 10

AR

49,5

UY

48,0

ZA

61,6

ZZ

53,0

0806 10 10

EG

151,8

MA

152,8

TR

115,0

US

141,6

ZA

127,3

ZZ

137,7

0808 10 80

AR

84,8

BR

69,0

CL

89,1

CN

103,8

NZ

85,6

US

91,3

ZA

86,4

ZZ

87,1

0808 20 50

AR

95,7

CL

81,2

ZA

104,2

ZZ

93,7

0809 10 00

TR

159,1

ZZ

159,1

0809 20 95

CA

324,1

TR

287,2

US

393,4

ZZ

334,9

0809 30

TR

157,2

ZZ

157,2

0809 40 05

IL

167,2

ZZ

167,2


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


25.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 666/2009 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2009 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2008/2009 пазарна година се определя от Регламент (ЕО) № 945/2008 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕО) № 630/2009 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 945/2008, за 2008/2009 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 25 юли 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 258, 26.9.2008 г., стр. 56.

(4)  ОВ L 187, 18.7.2009 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 25 юли 2009 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

31,34

1,88

1701 11 90 (1)

31,34

5,86

1701 12 10 (1)

31,34

1,75

1701 12 90 (1)

31,34

5,43

1701 91 00 (2)

32,59

8,94

1701 99 10 (2)

32,59

4,56

1701 99 90 (2)

32,59

4,56

1702 90 95 (3)

0,33

0,33


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


25.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 667/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2009 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Nocciola Romana (ЗНП))

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 подадената от Италия заявка за регистрация на названието „Nocciola Romana“ беше публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, това название следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 308, 3.12.2008 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

ИТАЛИЯ

Nocciola Romana (ЗНП)


25.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 668/2009 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2009 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 1394/2007 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката и сертифицирането на данни за качеството и неклинични данни, свързани с лекарствените продукти за модерна терапия, разработени от микро-, малки и средни предприятия

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1394/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно лекарствените продукти за модерна терапия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО и на Регламент (ЕО) № 726/2004 (1), и по-специално член 18 от него,

като има предвид, че:

(1)

В рамките на Регламент (ЕО) № 1394/2007 е целесъобразно да се предвидят разпоредби за оценяване и сертифициране на данните за качеството и неклиничните данни, предоставяни от малките и средните предприятия на Европейската агенция по лекарствата (наричана по-долу „Агенцията“), с цел да се създаде стимул за тези предприятия за провеждането на изследвания на качеството и неклинични изследвания на лекарствените продукти за модерна терапия.

(2)

От съображения за последователност и прозрачност следва да се приложи определението за микро-, малки и средни предприятия, предвидено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (2).

(3)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1394/2007 процедурата по сертифициране трябва да бъде независима от евентуалното наличие на заявление за издаване на разрешение за пускане на пазара. Независимо от това тя трябва да е насочена и към улесняване на оценката на всички бъдещи заявления за клинични изследвания и за издаване на разрешение за пускане на пазара, основаващи се на същите данни. Поради тази причина оценката на всяко заявление за сертифициране трябва да се провежда в съответствие със същите научни и технически изисквания като тези, прилагани по отношение на заявление за издаване на разрешение за пускане на пазара, предвидени в приложение I към Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (3).

(4)

Трябва да бъде възможно кандидатите за сертифициране да предоставят всички данни за качеството и неклинични данни или части от тях, които се изискват съгласно приложение I към Директива 2001/83/ЕО. За да се гарантира обаче добавената стойност на сертифицирането, е целесъобразно да се определи минимален набор от данни, които следва да се предоставят за тази цел.

(5)

В рамките на Агенцията Комитетът за модерна терапия притежава нужния експертен опит за проверка на данните за качеството и неклиничните данни, свързани с лекарствените продукти за модерна терапия. Поради това той следва да отговаря за оценката на заявленията за сертифициране.

(6)

Когато е необходимо, Комитетът за модерна терапия трябва да може да приключи своята оценка въз основа на посещение на място на помещенията, в които бива разработван конкретният лекарствен продукт за модерна терапия.

(7)

Възможно е заявленията за сертифициране да се отнасят до комбинирани лекарствени продукти за модерна терапия по смисъла на Регламент (ЕО) № 1394/2007. В подобен случай следва да се прилагат допълнителни изисквания по отношение на съответствието на медицинското изделие или на активното имплантируемо медицинско изделие, включено в състава на комбинирания продукт, със съществените изисквания, предвидени съответно в Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските изделия (4) и Директива 90/385/ЕИО на Съвета от 20 юни 1990 г. относно сближаване на законодателството на държавите-членки, свързано с активните имплантируеми медицински изделия (5).

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет за лекарствени продукти за хуманна употреба,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

Настоящият регламент се прилага по отношение на микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО, които разработват лекарствен продукт за модерна терапия и са установени в Общността.

Член 2

Процедура по оценка и сертифициране

1.   Заявленията за научна оценка и сертифициране на данни за качеството и неклинични данни, свързани с лекарствен продукт за модерна терапия, се подават в Агенцията и съдържат следната информация:

а)

цялата информация, която е необходима, за да се докаже, че заявителят попада в приложното поле на настоящия регламент, уредено в член 1;

б)

указание дали заявлението се отнася само до данни за качеството или до данни за качеството и неклинични данни;

в)

позоваване на евентуално подадени в миналото заявления за сертифициране за същия лекарствен продукт за модерна терапия, указание дали е бил издаден сертификат или не, и описание на добавената стойност, която привнася новото заявление, и на различията между новото заявление и подаденото преди това заявление;

г)

съответната такса, предвидена в Регламент (ЕО) № 297/95 на Съвета (6);

д)

данните, посочени в приложение I, част I, модул 3 от Директива 2001/83/ЕО, които са представени за сертифициране в съответствие с втора алинея, като се вземат под внимание специфичните изисквания, определени в част IV от посоченото приложение, и научните насоки, посочени в член 5;

е)

в случаите когато заявлението се отнася както за данни за качеството, така и за неклинични данни, данните, посочени в приложение I, част I, модул 4 от Директива 2001/83/ЕО, които са представени за сертифициране в съответствие с трета алинея, като се вземат под внимание специфичните изисквания, определени в част IV от посоченото приложение, и научните насоки, посочени в член 5.

За целите на първа алинея, буква д) заявлението включва най-малко следните данни:

а)

обща информация и информация, свързана с изходните материали и суровините;

б)

процес на производство на активното(ите) вещество(а), с изключение на данни за валидирането на този процес;

в)

характеристика на активното(ите) вещество(а), сведена до данните, необходими за адекватно описание на активното(ите) вещество(а);

г)

контрол на активното(ите) вещество(а), с изключение на данните за валидирането на опитите;

д)

описание и състав на крайния продукт.

За целите на първа алинея, буква е) заявлението включва най-малко следните данни:

а)

първични фармакодинамични данни в подкрепа на обосновката на предложеното терапевтично приложение;

б)

фармакокинетични данни за биологичното разпространение, ако са от значение за потвърждаване на първичните фармакодинамични данни;

в)

поне едно изследване на токсичността.

2.   Ако заявлението отговаря на изискванията, посочени в параграф 1, Агенцията потвърждава получаването на валидно заявление.

3.   Комитетът за модерна терапия оценява валидното заявление в рамките на 90 дни след потвърждаването на неговото получаване.

За целите на посочената оценка Комитетът за модерна терапия, и по-специално с оглед на последващата оценка на всяко бъдещо заявление за клинично изследване и за издаване на разрешение за пускане на пазара, преценява дали:

а)

представените данни за качеството и използваната от заявителя методология за тестване на качеството отговарят на научните и техническите изисквания, определени в част I, раздели 2.3 и 3 и в част IV, а когато се касае за данните за качеството — във въведението и общите принципи на приложение I към Директива 2001/83/ЕО;

б)

когато това е приложимо, неклиничните данни и използваната от заявителя методология за неклинично тестване отговарят на научните и техническите изисквания, определени в част I, раздели 2.4 и 4 и в част IV, а когато се касае за неклиничните данни — във въведението и общите принципи на приложение I към Директива 2001/83/ЕО.

4.   В рамките на срока, посочен в параграф 3, Комитетът за модерна терапия може да поиска от заявителя да представи допълнителна информация в определен срок.

В този случай срокът, посочен в параграф 3, спира да тече, докато поисканата допълнителна информация не бъде предоставена.

5.   Когато Комитетът за модерна терапия приключи своята оценка, Агенцията уведомява заявителя за това и му предоставя незабавно следните документи:

а)

доклад за оценка, подробно описващ по-специално основанията за направеното от Комитета за модерна терапия заключение по заявлението;

б)

ако е уместно, въз основа на тази оценка — сертификат, с който се определя качеството, а при необходимост и представените неклинични данни и използваните от заявителя съответни методологии за тестване, които отговарят на научните и техническите изисквания, посочени в параграф 3, втора алинея;

в)

ако това бъде счетено за уместно от Комитета за модерна терапия — списък с въпроси за бъдещо разглеждане от заявителя във връзка със спазването на научните и техническите изисквания от приложение I към Директива 2001/83/ЕО с оглед на качеството, а когато това е приложимо, с оглед на предоставените неклинични данни и използваните от заявителя съответни методологии за тестване.

Член 3

Посещения на място

Комитетът за модерна терапия може да уведоми заявителя, че за да приключи своята оценка в съответствие с член 2, е необходимо да посети на място помещенията, в които бива разработван конкретният лекарствен продукт за модерна терапия. Той уведомява заявителя за целите на посещението на място. Ако заявителят приеме посещението на място да бъде извършено, то следва да се проведе от инспектори от съответните държави-членки, които притежават необходимата квалификация.

В този случай срокът, предвиден в член 2, параграф 3, спира да тече, докато докладът за извършеното посещение не бъде предоставен на Комитета за модерна терапия и на заявителя.

Член 4

Комбинирани лекарствени продукти за модерна терапия

1.   Когато заявлението за сертифициране се отнася до комбинирани лекарствени продукти за модерна терапия, се прилагат допълнителните изисквания, определени в параграфи 2 и 3.

2.   Заявлението за сертифициране на данни, свързани с комбиниран лекарствен продукт за модерна терапия, може да включва доказателство за съответствие със съществените изисквания, посочени в член 6 от Регламент (ЕО) № 1394/2007.

3.   Заявлението за сертифициране на данни, свързани с комбиниран лекарствен продукт за модерна терапия, включва, ако са налични, резултатите от оценката на медицинското изделие или активното имплантируемо медицинско изделие, съставляващо част от него, извършена от нотифициран орган в съответствие с Директива 93/42/ЕИО или Директива 90/385/ЕИО.

Агенцията приема резултатите от тази оценка при оценяване на данните, свързани със съответния лекарствен продукт.

Агенцията може да поиска от съответния нотифициран орган да представи всякаква информация, свързана с резултатите от извършеното от него оценяване. Нотифицираният орган изпраща информацията в едномесечен срок. В този случай срокът, посочен в член 2, параграф 3, спира да тече, докато поисканата информация не бъде предоставена.

4.   Ако заявлението не включва резултатите от оценката, Агенцията може:

а)

да поиска от нотифициран орган, определен съвместно със заявителя, становище относно съответствието на медицинското изделие с изискванията, определени в приложение I към Директива 93/42/ЕИО или в приложение 1 към Директива 90/385/ЕИО, освен ако Комитетът за модерна терапия, по съвет на неговите експерти по медицински изделия, реши, че участието на нотифициран орган не е необходимо; или

б)

да не включи в оценката проверката на съответствието на медицинското изделие със съществените изисквания, посочени в член 6 от Регламент (ЕО) № 1394/2007.

В случая, посочен в буква а), срокът, посочен в член 2, параграф 3, спира да тече, докато поисканото становище не бъде предоставено.

В случая, посочен в буква б), докладът за оценка и всеки един предоставен сертификат отразяват факта, че оценката не включва проверка на съответствието на медицинското изделие със съществените изисквания. Докладът за оценка и всеки един предоставен сертификат могат също да стигат до заключението, че взаимодействието и съвместимостта между клетките или тъканите и медицинското изделие не могат да бъдат оценени, ако не са налице резултатите от оценката на нотифициран орган.

Член 5

Научни насоки

При комплектуването на досието на заявлението за сертифициране заявителите трябва да вземат под внимание научните насоки, публикувани от Агенцията във връзка с минималния набор от данни за качеството и неклинични данни, определен в член 2, параграф 1, втора и трета алинея, с оглед сертифицирането на лекарствени продукти за модерна терапия.

Член 6

Доклад

Агенцията включва в годишния доклад за дейностите си раздел за придобития опит в резултат от прилагането на настоящия регламент. Този раздел съдържа по-специално статистическа информация за вида и броя на заявленията, подадени съгласно настоящия регламент.

Член 7

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2009 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 324, 10.12.2007 г., стр. 121.

(2)  ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

(3)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67.

(4)  ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 189, 20.7.1990 г., стр. 17.

(6)  ОВ L 35, 15.2.1995 г., стр. 1.


25.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 669/2009 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2009 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 15, параграф 5 и член 63, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (2), и по-специално член 53, параграф 1,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 882/2004 се определя хармонизирана рамка от общи правила за организацията на официалния контрол на нивото на Общността, включително официален контрол върху фуражите и храните от трети страни. Освен това в него се предвижда да бъде изготвен списък на фуражите и храните от неживотински произход, въз основа на признат известен или появяващ се риск, които трябва да подлежат на засилен официален контрол на граничния пункт, през който стоките влизат в териториите, посочени в приложение I към същия регламент („списъкът“). Този засилен официален контрол следва, от една страна, да позволи по-ефективно противодействие срещу известните или появяващите се рискове, а от друга — събиране на прецизни мониторингови данни за появата и разпространението на неблагоприятни резултати от лабораторния анализ.

(2)

За да бъде изготвен списъкът, следва да бъдат взети под внимание определени критерии, които позволяват идентифицирането на съществуващи или появяващи се рискове, свързани с определени фуражи или храни от неживотински произход.

(3)

До приемането на стандартизирана методология и критерии за съставяне на списъка, при изготвянето и актуализирането на списъка следва да бъдат взети предвид данните, получени чрез сигналите до системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), създадена с Регламент (ЕО) № 178/2002, докладите на Хранителната и ветеринарна служба, докладите, получени от трети страни, информацията, обменена между Комисията, държавите-членки и Европейски орган за безопасност на храните, както и научните оценки.

(4)

В Регламент (ЕО) № 882/2004 се предвижда, че за провеждането на засилен официален контрол държавите-членки посочват определени гранични пунктове, които имат достъп до подходящи съоръжения за контрол за различните видове фуражи и храни. Следователно е целесъобразно в настоящия регламент да бъдат посочени минимални изисквания за определените гранични пунктове, за да се гарантира висока степен на уеднаквяване на ефективността на упражняване на контрола.

(5)

В Регламент (ЕО) № 882/2004 се предвижда, че за провеждането на засилен официален контрол държавите-членки изискват от стопанските субекти в областта на фуражите и храните, отговорни за пратките, да уведомяват предварително за пристигането и естеството на пратките. Съответно следва да бъде изготвен общ документ за влизане (CED) за внос на фуражите и храните от неживотински произход, обхванати от настоящия регламент, за да се осигури единен подход в цялата Общност. Документът за влизане (CED) следва да бъде предоставен на митническите органи, когато стоките се декларират за пускане в свободно обращение.

(6)

Освен това, за да се осигури определена степен на уеднаквяване по отношение на засиления официален контрол на нивото на Общността е целесъобразно в настоящия регламент да бъде предвидено посоченият официален контрол да включва документни, идентификационни и физически проверки.

(7)

Следва да бъдат предоставени достатъчни финансови ресурси за организирането на засилен официален контрол. Поради това държавите-членки следва да събират таксите, необходими за покриването на посочения контрол. Изчисляването на посочените такси следва да бъде в съответствие с критериите, определени в приложение VI към Регламент (ЕО) № 882/2004.

(8)

С Решение 2005/402/ЕО на Комисията от 23 май 2005 година за спешни мерки относно лют червен пипер, продукти от лют червен пипер, куркума и палмово масло (3) се предвижда, че всички пратки с такива продукти трябва да бъдат придружени от аналитичен доклад, доказващ, че продуктът не съдържа никое от следните вещества: Судан I (CAS № 842-07-9), Судан II (CAS № 3118-97-6), Судан III (CAS № 85-86-9) или Судан IV (85-83-6). След приемането на посочените мерки честотата на сигналите до RASFF намаля, което показва значително подобряване на ситуацията по отношение на присъствието на оцветители тип „Судан“ в съответните продукти. Поради това е целесъобразно да се преустанови прилагането на определеното с Решение 2005/402/ЕО изискване за предоставяне на аналитичен доклад за всяка пратка внесени продукти и вместо това да се създаде уеднаквен засилен контрол на посочените пратки на граничния пункт в Общността. Следователно Решение 2005/402/ЕО следва да бъде отменено.

(9)

В Решение 2006/504/ЕО на Комисията от 12 юли 2006 година относно специалните условия по отношение на определени храни, внасяни от някои трети страни, във връзка с рисковете от замърсяване на тези продукти с афлатоксини (4) се предвижда по-голяма честота на проверките (50 % от всички пратки) за присъствие на афлатоксини във фъстъци с произход от Бразилия. След приемането на посочените мерки честотата на сигналите до RASFF, свързани с присъствие на афлатоксини във фъстъци с произход от Бразилия, намаля. Поради това е целесъобразно да се преустанови прилагането на мерките, предвидени в Решение 2006/504/ЕО по отношение на тези стоки, като в замяна на това те следва да подлежат на уеднаквен засилен контрол на граничния пункт в Общността. Решение 2006/504/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(10)

Прилагането на минималните изисквания за определените гранични пунктове би могло да предизвика затруднения от практическо естество за държавите-членки. Поради това в настоящия регламент следва да бъде предвидена разпоредба за преходен период, по време на който посочените изисквания биха могли постепенно да бъдат прилагани. На компетентните органи в държавите-членки следва съответно да бъде позволено по време на преходния период да извършват изискваните идентификационни и физически проверки на контролни пунктове, различни от определените гранични пунктове. В такива случаи тези контролни пунктове следва да отговарят на минималните изисквания за определените гранични пунктове, посочени в настоящия регламент.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят правила относно засиления официален контрол, провеждан съгласно член 15, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 882/2004, приложими на граничните пунктове, през които стоките влизат в териториите, посочени в приложение I към същия регламент, за внос на фуражите и храните от неживотински произход, посочени в приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Актуализации на приложение I

За да бъде изготвен и редовно коригиран списъкът в приложение I, следва да бъдат взети под внимание най-малко следните източници на информация:

а)

данни от сигнали, постъпили посредством RASFF;

б)

доклади и информация, получени от дейностите на Хранителната и ветеринарна служба;

в)

доклади и информация, получени от трети страни;

г)

информацията, обменена между Комисията, държавите-членки и Европейския орган за безопасност на храните;

д)

научните оценки, където е целесъобразно.

Списъкът в приложение I се преразглежда редовно, най-малко веднъж на три месеца.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„общ документ за влизане (CED)“ означава документ, който трябва да бъде попълнен от стопанския субект в областта на фуражите и храните или негов представител, както е предвидено в член 6 и образец на който е определен в приложение II, и от компетентния орган, потвърждаващ извършването на официалния контрол;

б)

„определен граничен пункт (DPE)“ означава граничният пункт, предвиден в първото тире на член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 882/2004 за влизане на една от териториите, посочени в приложение I към същия регламент; в случай на пратки, пристигащи по море, които се разтоварват, с цел да бъдат натоварени на друг плавателен съд за по-нататъшно транспортиране до пристанище в друга държава-членка, определеният граничен пункт е последното пристанище;

в)

„пратка“ означава дадено количество от фуражите или храните от неживотински произход, посочени в приложение I към настоящия регламент, от една и съща категория или с едно и също описание, обхванати от същия(ите) документ(и), транспортирани с едни и същи транспортни средства и идващи от една и съща трета страна или част от трета страна.

Член 4

Минимални изисквания за определените гранични пунктове

Без да се засягат разпоредбите на член 19, определените граничните пунктове разполагат най-малко със следното:

а)

достатъчно на брой служители с подходяща квалификация и опит, които да извършват предвидените проверки на пратките;

б)

подходящи съоръжения, за да може компетентният орган да извършва необходимите проверки;

в)

подробни инструкции относно вземането на проби за анализ и изпращането на тези проби за анализ в лаборатория, определена съгласно член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 882/2004 („определената лаборатория“);

г)

съоръжения, в които да бъдат съхранявани пратките (и контейнерните пратки) при подходящи условия през периода на задържане, когато това е целесъобразно, в очакване на резултатите от анализа, посочен в буква в), и достатъчен брой складови помещения, включително хладилни складове, когато поради естеството на пратката се изисква контролирана температура;

д)

оборудване за товарене и разтоварване и подходящо оборудване за вземане на проби за анализ;

е)

възможност товаренето и разтоварването и вземането на проби за анализ да се извършват на затворено място, когато това е необходимо;

ж)

определена лаборатория, която може да извършва анализа, посочен в буква в), разположена на място, до което пробите могат да бъдат транспортирани за кратък период от време.

Член 5

Списък на определените гранични пунктове

За всеки от продуктите, посочени в приложение I, държавите-членки поддържат и правят обществено достъпен в Интернет актуален списък на определените гранични пунктове. Държавите-членки съобщават на Комисията адресите на интернет страниците, на които се намират тези списъци.

Комисията посочва с информативна цел на своя уебсайт националните линкове към споменатите списъци.

Член 6

Предварително уведомяване за пратки

Стопанските субекти в областта на фуражите и храните, или техните представители, дават подходящо предварително уведомление за приблизителната дата и час на физическото пристигане на пратката на определения граничен пункт и за естеството на пратката.

За тази цел те попълват част I на общия документ за влизане и го предават на компетентния орган на определения граничен пункт най-малко един работен ден преди физическото пристигане на пратката.

Член 7

Език на общите входни документи

Общите входни документи се изготвят на официалния език, или на един от официалните езици, на държавата-членка, в която се намира определеният граничен пункт.

Държавата-членка обаче би могла да даде съгласието си общите входни документи да бъдат изготвени на друг от официалните езици на Общността.

Член 8

Засилен официален контрол на определените гранични пунктове

1.   Компетентният орган на определения граничен пункт извършва без необосновано забавяне:

а)

документни проверки на всички пратки в рамките на 2 работни дни от момента на пристигане на DPE, освен ако не възникнат извънредни и неизбежни обстоятелства;

б)

идентификационни и физически проверки, включително лабораторен анализ, с честотата, посочена в приложение I, така че стопанските субекти в областта на фуражите и храните или техните представители да не са в състояние да предвидят дали конкретна пратка ще подлежи на проверки; резултатите от физическите проверки трябва да са на разположение веднага щом това е технически възможно.

2.   След приключване на проверките, предвидени в параграф 1, компетентният орган:

а)

попълва съответната част от част II на общия документ за влизане; и отговорният служител на компетентния орган подписва и подпечатва оригинала на посочения документ;

б)

прави и запазва копие на подписания и подпечатан общ документ за влизане.

Оригиналът на общия документ за влизане придружава пратката при по-нататъшното ѝ транспортиране до достигане на дестинацията, както е посочена в CED.

Компетентният орган на DPE може да разреши по-нататъшното транспортиране на пратката до получаването на резултатите от физическите проверки. Когато е предоставено разрешение, компетентният орган на DPE уведомява компетентния орган на местоназначението и се създава подходяща организация, за да се гарантира, че пратката остава под непрекъснатия контрол на компетентните органи и не може по никакъв начин да бъде манипулирана до получаването на резултатите от физическите проверки.

Когато пратката е транспортирана преди получаването на резултатите от физическите проверки, за целта се издава заверено копие на оригиналния CED.

Член 9

Специални обстоятелства

1.   По искане на съответната държава-членка Комисията може да разреши компетентните органи на някои определени гранични пунктове, функциониращи при специфични географски ограничения, да извършват физически проверки в помещенията на стопанския субект в областта на фуражите и храните, ако са спазени следните условия:

а)

ефикасността на проверките, извършвани на DPE, не е засегната;

б)

помещенията отговарят на изискванията, посочени в член 4, при необходимост, и са одобрени за целта от държавата-членка;

в)

налице е подходяща организация, за да се гарантира, че пратката остава под непрекъснатия контрол на компетентните органи на DPE от момента на пристигането ѝ на DPE и не може по никакъв начин да бъде манипулирана по време на всички проверки.

2.   Чрез дерогация от член 8, параграф 1 при извънредни обстоятелства, в решението за посочване на нов продукт в приложение I би могло да бъде предвидено идентификационните и физическите проверки на пратките с посочения продукт да бъдат извършени от компетентния орган на местоназначението, както е посочено в CED, ако е целесъобразно, в помещенията на стопанския субект в областта на храните и фуражите, ако са спазени условията, посочени в параграф 1, букви б) и в), при положение, че са изпълнение следните условия:

а)

при бързо развалящи се продукти или ако специфичните характеристики на опаковката са такива, че изпълнението на операции по вземане на проби на DPE неминуемо би довело до сериозен риск по отношение на безопасността на храните или до увреждане на продукта до неприемлива степен;

б)

въведени са съответни мерки за сътрудничество от компетентните органи на DPE и компетентните органи, извършващи физическите проверки, за да се гарантира, че:

i)

пратката не може по никакъв начин да бъде манипулирана по време на всички проверки;

ii)

изискванията за докладване, определени в член 15, са спазени изцяло.

Член 10

Пускане в свободно обращение

Пускането на пратките в свободно обращение подлежи на представяне пред митническите органи от стопанския субект в областта на храните и фуражите или негов представител на общ документ за влизане или на негов еквивалент в електронен формат, надлежно попълнен от компетентния орган, след като са били извършени всички проверки, изисквани в съответствие с член 8, параграф 1 и са известни благоприятни резултати от физическите проверки, когато се изискват такива.

Член 11

Задължения на стопанските субекти в областта на фуражите и храните

В случаи, в които специфичните характеристики на пратката го налага, стопанският субект в областта на фуражите и храните или негов представител предоставя на компетентния орган:

а)

достатъчно човешки ресурси и логистика за разтоварване на пратките, за да може да бъде проведен официалният контрол;

б)

подходящо оборудване за вземане на проби за анализ в случай на специален транспорт и/или специфични форми на опаковка, доколкото вземането на проби не може да бъде извършено с обичайната апаратура за вземане на проби.

Член 12

Разделяне на пратки

Пратките не се разделят преди да е завършен засиленият официален контрол и общият документ за влизане да е попълнен от компетентния орган, както е предвидено в член 8.

В случай на последващо разделяне на пратката, всяка част от пратката се придружава от заверено копие на общия документ за влизане, докато бъде пусната в свободно обращение.

Член 13

Несъответствие

Ако официалният контрол установи несъответствие, отговорният служител на компетентния орган попълва част III на общия документ за влизане и се предприемат действия съгласно членове 19, 20 и 21 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

Член 14

Такси

1.   Държавите-членки осигуряват събирането на таксите, възникнали във връзка със засиления официален контрол, предвиден в настоящия регламент в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 882/2004, и критериите, посочени в приложение VI към Регламент (ЕО) № 882/2004.

2.   Стопанските субекти в областта на фуражите и храните, отговорни за пратките, или техни представители заплащат таксите, посочени в параграф 1.

Член 15

Докладване на Комисията

1.   Държавите-членки предоставят на Комисията доклад относно пратките за целите на непрекъснатата оценка на фуражите и храните от неживотински произход, посочени в приложение I.

Този доклад се предоставя на всеки три месеца преди края на месеца, следващ изтичането на всяко тримесечие.

2.   Докладът включва следните сведения:

а)

подробни данни за всяка пратка, включително:

i)

размер по отношение на нетното тегло на пратката;

ii)

страна на произход за всяка пратка;

б)

брой пратки, подлежащи на вземане на проби за анализ;

в)

резултати от проверките, предвидени в член 8, параграф 1.

3.   Комисията събира докладите, получени съгласно член 2, и ги предоставя на разположение на държавите-членки.

Член 16

Изменение на Решение 2006/504/ЕО

Решение 2006/504/ЕО се изменя, както следва:

1.

в член 1, буква а), подточки iii), iv) и v) се заличават;

2.

в член 5, параграф 2, буква а) се заменя със следното:

„а)

всяка пратка с храни, идваща от Бразилия“;

3.

в член 7 параграф 3 се заличава.

Член 17

Отмяна на Решение 2005/402/ЕО

Решение 2005/402/ЕО на Комисията се отменя.

Член 18

Приложимост

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 25 януари 2010 година.

Член 19

Преходни мерки

1.   За период от пет години от датата на влизане в сила на настоящия регламент, ако определеният граничен пункт не разполага със съоръженията, изисквани за извършването на проверките, предвидени в член 8, параграф 1, буква б), същите проверки биха могли да бъдат извършвани на друг контролен пункт в същата държава-членка, разполагащ за тази цел с разрешение от компетентния орган, преди стоките да бъдат декларирани за пускане в свободно обращение, при условие че този контролен пункт отговаря на минималните изисквания, посочени в член 4.

2.   Държавите-членки правят обществено достъпен под формата на публикация в електронен формат на своя уебсайт списък на контролните пунктове, разполагащи с разрешение, определени в съответствие с параграф 1.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 135, 28.5.2005 г., стр. 34.

(4)  ОВ L 199, 21.7.2006 г., стр. 21.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

А.   Фуражи и храни от неживотински произход, подлежащи на засилен официален контрол на определените гранични пунктове

Фуражи и храни

(предвидена употреба)

Код по КН

Страна на произход

Опасност

Честота на физическите и идентификационните проверки (2)

(%)

Фъстъци и производни продукти от тях (фуражи и храни)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Аржентина

Афлатоксини

10

Фъстъци и производни продукти от тях (фуражи и храни)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Бразилия

Афлатоксини

50

Микроелементи (фуражи и храни) (3)  (4)

2817 00 00; 2820; 2821; 2825 50 00; 2833 25 00; 2833 29 20; 2833 29 80; 2836 99;

Китай

Кадмий и олово

50

Фъстъци и производни продукти от тях (фуражи и храни), по специално фъстъчено масло (храни)

1202 10; 1202 20 00; 2008 11;

Гана

Афлатоксини

50

Подправки (храни):

Capsicum spp (сушени плодове, цели или смлени, включително люти чушки, люти чушки на прах, лют червен пипер и сладък червен пипер)

Myristica fragrans (индийско орехче)

Zingiber officinale (джинджифил)

Curcuma longa (куркума)

0904 20; 0908 10 00; 0908 20 00; 0910 10 00; 0910 30 00;

Индия

Афлатоксини

50

Фъстъци и производни продукти от тях (фуражи и храни)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Индия

Афлатоксини

10

Семки от пъпеш (egusi) и производни продукти от тях (5) (храни)

ex 1207 99

Нигерия

Афлатоксини

50

Сухо грозде (храни)

0806 20

Узбекистан

Охратоксин А

50

Лют червен пипер, продукти от лют червен пипер, куркума и палмово масло (храни)

0904 20 90; 0910 99 60; 0910 30 00; 1511 10 90

Всички трети страни

Оцветители тип „Судан“

20

Фъстъци и производни продукти от тях (фуражи и храни)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Виетнам

Афлатоксини

10

Ориз басмати за директна консумация от човека (храни)

ex 1006 30

Пакистан

Афлатоксини

50

Ориз басмати за директна консумация от човека (храни)

ex 1006 30

Индия

Афлатоксини

10

Манго, аспержов боб (Vigna sesquipedalis), горчив пъпеш (Momordica charantia), кратуна (Lagenaria siceraria), чушки и патладжани (храни)

ex 0804 50 00; 0708 20 00; 0807 11 00; 0707 00; 0709 60; 0709 30 00

Доминиканска република

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез CG-MS и LC-MS (1)

50

Банани

0803 00 11

Доминиканска република

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез CG-MS и LC-MS (1)

10

Зеленчуци, пресни, охладени, замразени (чушки, тиквички и домати)

0709 60; 0709 90 70; 0702 00 00

Турция

Пестициди: метомил и оксамил

10

Круши

0808 20 10

Турция

Пестицид: амитраз

10

Зеленчуци, пресни, охладени, замразени (храни)

yard long beans (Vigna sesquipedalis)

патладжани

зеленчуци от рода на зелето

0708 20 00; 0709 30 00; 0704;

Тайланд

Остатъчни вещества от органофосфорни пестициди

50

Б.   Определения

За целите на настоящото приложение се прилагат следните определения:

а)

„лют червен пипер“ означава плод от вида Capsicum, изсушен и стрит или смлян, попадащ под код по КН 0904 20 90, в каквато и да е форма, предназначен за консумация от човека;

б)

„продукти от лют червен пипер“ означава къри на прах, попадащо под код по КН 0910 99 60, в каквато и да е форма, предназначено за консумация от човека;

в)

„куркума“ означава куркума, изсушена и стрита или смляна, под код по КН 0910 30 00, попадаща под каквато и да е форма, предназначена за консумация от човека;

г)

„палмово масло“ означава палмово масло, попадащо под код по КН 1511 10 90, предназначено за директна консумация от човека;

д)

оцветители тип „Судан“ се отнася за следните химични вещества:

i)

Судан I (CAS № 842-07-9);

ii)

Судан II (CAS № 3118-97-6);

iii)

Судан III (CAS № 85-86-9);

iv)

аленочервено; или Судан IV (CAS № 85-83-6).


(1)  В частност остатъчни вещества от: амитраз, ацефат, алдикарб, беномил, карбендазим, хлорфенапир, хлорпирифос, CS2 (дитиокарбамат), диафентиурон, диазинон, дихлорвос, дикофол, диметоат, ендосулфан, фенамидон, имидаклоприд, малатион, метамидофос, метиокарб, метомил, монокротофос, ометоат, оксамил, профенофос, пропиконазол, тиабендазол, тиаклоприд.

(2)  Когато се изисква да се подложат на проверка само някои продукти, независимо от техния код, и не съществува специално подразделяне в рамките на този код в номенклатурата на стоките, кодът се отбелязва с „ех“ (напр. ex 2007 99 97: само продукти, съдържащи лешници, следва се включват).

(3)  Микроелементите, посочени в това вписване, са микроелементите, принадлежащи към функционалната група на смеси на елементи с микроконцентрация, посочена в точка 3, буква б) от приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29).

(4)  Максимално допустимите стойности за олово и кадмий в добавки, принадлежащи към функционалната група на смеси на елементи с микроконцентрация, посочена в приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета (ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 10), са отправните точки за действие. Ако микроелементите са означени като добавки към храни, съгласно определението в член 2 от Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на добавките към храни (ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51), се прилагат максимално допустимите количества, определени в Регламент (ЕО) № 1881/2006.

(5)  Максимално допустимите стойности за афлатоксини във фъстъци и производни продукти от тях, посочени в приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5), са отправните точки за действие.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОБЩ ДОКУМЕНТ ЗА ВЛИЗАНЕ (CED)

Image

Image

Указания за попълване на CED

Общи указания

:

Попълнете документа с главни букви. Указанията са показани срещу номера на съответната клетка.

Част I

Този раздел се попълва от стопанския субект в областта на фуражите и храните или от негов представител, освен ако не е посочено друго.

Клетка I.1.

Получател: име и пълен адрес на физическото или юридическото лице (стопанския субект в областта на фуражите и храните), експедирало пратката. Препоръчва се да се посочи номер на телефон и факс или електронен адрес.

Клетка I.2.

Тази клетка се попълва от компетентните органи на определения граничен пункт (ОГП), съгласно определението в член 2.

Клетка I.3.

Получател: име и пълен адрес на физическото или юридическото лице (стопанския субект в областта на фуражите и храните), за когото е предназначена пратката. Препоръчва се да се посочи номер на телефон и факс или електронен адрес.

Клетка I.4.

Лице, отговорно за пратката (също така агент, декларатор или стопански субект в областта на фуражите и храните): лицето, което е отговорно за пратката при представянето ѝ на ОГП и подава необходимите декларации пред компетентните органи от името на вносителя. Посочете име и пълен адрес. Препоръчва се да се посочи номер на телефон и факс или електронен адрес.

Клетка I.5.

Държава на произхода: отнася се за страната, от която произхожда стоката, в която е отгледана, произведена или където е прибрана реколтата.

Клетка I.6.

Страна, от където е изпратена: отнася се до страната, в която пратката в натоварена на превозното средство, с крайна цел транспортиране до Общността.

Клетка I.7.

Вносител: име и пълен адрес. Препоръчва се да се посочи номер на телефон и факс или електронен адрес.

Клетка I.8.

Местоназначение: адрес за доставка в Общността. Препоръчва се да се посочи номер на телефон и факс или електронен адрес.

Клетка I.9.

Пристигане на ОГП: посочете приблизителната дата, на която се очаква пратката да пристигне на ОГП.

Клетка I.10.

Документи: посочете датата на издаване и броя на официалните документи, придружаващи пратката, според случая.

Клетка I.11.

Посочете всички подробности относно транспортните средства, използвани за пристигане: за самолет — номер на полета, за плавателен съд — име на кораба, за пътно превозно средство — регистрационен номер и номер на ремаркето, според случая, за железопътен транспорт — номер на влака и на вагона.

Документи за справка: номер на въздушна товарителница, коносамент или търговски номер за железопътен транспорт или за камион.

Клетка I.12.

Описание на стоката: моля, дайте подробно описание на стоката (включително вида, ако се касае за фуражи).

Клетка I.13.

Стока или код по ХС — хармонизираната система на Световната митническа организация.

Клетка I.14.

Брутно тегло: общо тегло в килограми. Определя се като съвкупната маса на самите стоки и на непосредствените контейнери и всички техни опаковки, но без транспортните контейнери и друго транспортно оборудване.

Нетно тегло: теглото на самия продукт в килограми, без опаковката. Определя се като масата на самите продукти без непосредствените контейнери или други опаковки.

Клетка I.15.

Брой опаковки.

Клетка I.16.

Температура: отбележете подходящата температура за транспорт/складиране.

Клетка I.17.

Вид опаковка: посочете вида опаковка на продуктите.

Клетка I.18.

Стока, предназначена за: отбележете съответната клетка в зависимост от това дали стоката е предназначена за консумация от човека без предварително сортиране или друга физическа обработка (в такъв случай отбележете „консумация от човека“) или е предназначена за консумация от човека след такава обработка (в такъв случай отбележете „последваща обработка“), или е предназначена за употреба като „фураж“ (в такъв случай отбележете „фураж“).

Клетка I.19.

Посочете всички идентификационни номера на пломбите и контейнерите, при необходимост.

Клетка I.20.

Трансфер до контролен пункт: по време на преходния период, посочен в член 17, ОГП отбелязват тази клетка, за да се позволи по-нататъшното транспортиране до друг контролен пункт.

Клетка I.21.

Не се прилага.

Клетка I.22.

За внос: тази клетка се отбелязва в случай, че пратката е предназначена за внос (член 8).

Клетка I.23.

Не се прилага.

Клетка I.24.

Отбележете съответното транспортно средство.

Част II

Този раздел се попълва от компетентния орган.

Клетка II.1.

Използвайте същия номер за справка като в клетка I.2.

Клетка II.2.

Да се използва от митническите служби, при необходимост.

Клетка II.3.

Проверка на документи: попълва се за всички пратки.

Клетка II.4.

Компетентният орган на ОГП посочва дали пратката е избрана за физическа проверка, която по време на преходния период, посочен в член 17, може да бъде извършена на друг контролен пункт.

Клетка II.5.

По време на преходния период, посочен в член 17, компетентният орган на ОГП, след задоволителна документна/идентификационна проверка, посочва към кой контролен пункт може да бъде транспортирана пратката за физическа проверка.

Клетка II.6.

Посочете ясно действието, което трябва да бъде предприето в случай на отказ на пратката поради незадоволителен резултат от документните и идентификационните проверки. Адресът на предприятието на дестинация следва да бъде въведен в клетка II.7 за случаи на „реекспедиция“, „унищожаване“, „трансформация“ и „употреба за друга цел“.

Клетка II.7.

Посочете съответния номер на одобрение и адрес (или име на кораб и на пристанище) за всички дестинации, при които се изисква последващ контрол на пратката, например за клетка II.6, „реекспедиция“, „унищожаване“, „трансформация“ или „употреба за друга цел“.

Клетка II.8.

Поставете тук официалния печат на компетентния орган на ОГП.

Клетка II.9.

Подпис на отговорния служител на компетентния орган на ОГП.

Клетка II.10.

Не се прилага.

Клетка II.11.

Компетентният орган на ОГП или, по време на преходния период, посочен в член 17 — компетентният орган на контролния пункт, посочва тук резултатите от идентификационните проверки.

Клетка II.12.

Компетентният орган на ОГП или, по време на преходния период, посочен в член 17 — компетентният орган на контролния пункт, посочва тук резултатите от физическите проверки.

Клетка II.13.

Компетентният орган на ОГП или, по време на преходния период, посочен в член 17 — компетентният орган на контролния пункт, посочва тук резултатите от лабораторното изследване. В тази клетка посочете категорията вещество или патоген, за което е проведено лабораторното изследване.

Клетка II.14.

Тази клетка се използва за всички пратки, които ще бъдат пускани в свободно обращение в Общността.

Клетка II.15.

Не се прилага.

Клетка II.16.

Посочете ясно действието, което трябва да бъде предприето в случай на отказ на пратката, поради незадоволителен резултат от физическите проверки. Адресът на предприятието на дестинация трябва да бъде въведен в клетка II.18 за случаи на „реекспедиция“, „унищожаване“, „трансформация“ и „употреба за други цели“.

Клетка II.17.

Основание за отказа: използвайте според случая, за да посочите съответната информация. Отбележете съответната клетка.

Клетка II.18.

Посочете съответния номер на одобрение и адрес (или име на кораб и на пристанище) за всички дестинации, където се изисква последващ контрол на пратката, например за клетка II.16, „реекспедиция“, „унищожаване“, „трансформация“ или „употреба за друга цел“.

Клетка II.19.

Използвайте тази клетка, в случай че оригиналната пломба, поставена върху пратката, е унищожена при отварянето на контейнера. Трябва да бъде поддържан консолидиран списък на всички пломби, използвани за тази цел.

Клетка II.20.

Поставете тук официалния печат на компетентния орган на ОГП или, по време на преходния период, посочен в член 17 — на компетентния орган на контролния пункт.

Клетка II.21.

Подпис на отговорния служител на компетентния орган на ОГП или, по време на преходния период, посочен в член 17 — на компетентния орган на контролния пункт.

Част III

Този раздел се попълва от компетентния орган.

Клетка III.1.

Подробности за реекспедицията: компетентният орган на ОГП или, по време на преходния период, посочен в член 17 — компетентният орган на контролния пункт, посочва използваните транспортни средства, идентификационните им номера, страната дестинация и датата на реекспедицията веднага щом станат известни.

Клетка III.2.

Последващо наблюдение: посочете службата на местния компетентен орган, отговорна, според случая, за надзора в случай на „унищожаване“„трансформация“ или „употреба за друга цел“ на пратката. Компетентният орган дава сведения тук за резултата от пристигането на пратката и за нейната преписка.

Клетка III.3.

Подпис на отговорния служител на компетентния орган на ОГП или, по време на преходния период, посочен в член 17 — на компетентния орган на контролния пункт, в случай на „реекспедиция“. Подпис на отговорния служител на местния компетентен орган, в случай на „унищожаване“, „трансформация“ или „употреба за друга цел“.


25.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/22


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 670/2009 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2009 година

за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на публичната интервенция за изкупуване чрез тръжна процедура на твърда пшеница и неолющен ориз, както и за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2008 и Регламент (ЕО) № 687/2008

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 43, букви а), в) и к) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на член 13, параграф 3 и член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, изменени от Регламент (ЕО) № 72/2009 на Съвета (2), Комисията може да вземе решение, от 1 юли 2009 г. за твърдата пшеница и от 1 септември 2009 г. за неолющения ориз, за публична интервенция, ако пазарната ситуация, и по-специално развитието на пазарните цени, изисква такава. В случай че Комисията счете за уместно да пристъпи към публична интервенция, следва да бъдат предвидени условията, при които да се проведе, компетентните органи в тази област в съответната държава-членка (в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 884/2006 на Комисията от 21 юни 2006 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета за финансирането от страна на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) на интервенционни мерки под формата на операции на публично съхранение и отчитане на операции на публично съхранение от разплащателните агенции на държавите-членки (3), както и да се посочи, че за целите на настоящия регламент тези органи интервенират в качеството си на „интервенционни агенции“, включително и когато разплащателните агенции действат без посредници.

(2)

За да може схемата на публична интервенция да функционира по възможно най-опростен и ефективен начин, следва да бъдат уточнени правилата за одобряване на интервенционните центрове от страна на интервенционните органи на държавите-членки, както и да бъдат приети необходимите във връзка с това одобряване разпоредби. За тази цел е необходимо да се уточнят изискванията за одобряване на складовите помещения на интервенционните центрове.

(3)

Условията на приемливост на офертите за твърда пшеница и олющен ориз, които се представят при интервенционните органи, както и условията за приемане на продуктите от страна на тези органи, трябва във възможно най-голяма степен да бъдат еднообразни в цялата Общност. За гарантирането на равнопоставено третиране на всички пазарни участници е следователно необходимо да се определят приложимите към покупките процедури, и по-специално тези, отнасящи се до приемливостта на офертите, приемането на продуктите и свързаните с това проверки.

(4)

Когато складовите помещения на даден одобрен интервенционен център, разположени в държава-членка, различна от тази, в която съответният пазарен участник упражнява обичайно дейността си, предоставят на този пазарен участник възможността да достави продукцията си при по-ниски разходи, следва да се предвиди възможността пазарният участник да представи офертата си в съответната държава-членка. За тази цел и с оглед избягване на допълнителната административна тежест за тези пазарни участници следва да им бъде разрешено както да изпълнят свързаните с офертата формалности, като използват идентификационния си номер по ДДС в държавата-членка на обичайната си дейност, така и да представят в подкрепа на офертата си получено в посочената държава-членка обезпечение.

(5)

За осигуряването на опростено и задоволително управление на интервенцията следва да се предвиди, че дадена представена партида трябва да бъде еднородна, както и — що се отнася до ориза — да се състои от един и същ сорт ориз. Следва също така да се определи минимално количество, под което интервенционната агенция да не е задължена да приема офертата, като все пак се отчита, че, за да бъдат взети предвид условията и обичайните практики на търговията на едро или действащите в някоя държава-членка правила за опазване на околната среда, може да е необходимо да бъде определен по-голям минимален тонаж. За информирането на пазарните участници за приложимите минимални количества е уместно да се предвиди интервенционните органи да могат да ги уточняват във всяка публикувана от тях покана за участие в търг и ако е необходимо, да им определят по-високо равнище от фиксираното в настоящия регламент.

(6)

Необходимо е твърдата пшеница и неолющеният ориз, чието качество не позволява по-нататъшната им употреба или подходящо съхранение, да не се приемат за интервенционни покупки. В тази връзка следва да бъдат посочени методите за определяне на качеството на твърдата пшеница и неолющения ориз.

(7)

Твърдата пшеница е зърнена култура, за която са определени критерии за минимално качество, що се отнася до потреблението от човека, като тя трябва да отговаря и на здравните стандарти, определени с Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (4). Следва да се предвиди тези стандарти да бъдат прилагани при приемането на съответния продукт в рамките на настоящата интервенционна схема.

(8)

Въз основа на получената от оферентите информация и собствените си критерии за анализ, разплащателните агенции и интервенционните органи определят рисковете, свързани с превишаване на максималните равнища на допустими замърсители. С оглед намаляването на финансовите разходи е следователно оправдано преди приемането на продукцията от съответните органи да се изискват анализи само въз основа на анализ на риска, за да се гарантира качеството на продуктите при включването им в интервенционната схема. В случай обаче, че при закупуването на даден продукт държава-членка вземе неправилно решение от гледна точка на изисквания в съответствие с настоящата уредба анализ на риска и впоследствие се окаже, че продуктът не отговаря на минималните посочени изисквания, това решение трябва да обвързва пряко държавата-членка. Причината е, че едно такова решение не би позволило да се гарантира качеството на продукта и следователно — доброто му съхранение. Уместно е, следователно, да се уточнят условията, при които в това отношение да бъде търсена отговорността на държавата-членка.

(9)

За определяне на минималното качество на олющения ориз следва по-конкретно да бъдат взети предвид климатичните условия в производствените райони на Общността.

(10)

Следва с точност да бъде установено кои проверки да се проведат, за да се гарантира, че предложените продукти се намират действително в посочените от оферента складови помещения, както и че се спазват изискванията по отношение на теглото и качеството им. Следва да се прави разлика между, от една страна, приемането на предложената стока след като бъде контролирано качеството, както и дали са спазени минималните изисквания за качество, и, от друга — определянето на цената, която да бъде заплатена на оферента след извършването на съответните анализи за установяването на точните характеристики на всяка партида въз основа на представителни проби.

(11)

За целите на ефикасното управление на тази интервенционна мярка е уместно да се постанови, че офертите за твърда пшеница и олющен ориз са твърди и окончателни. Те следователно не могат да бъдат нито изменяни, нито оттегляни, като е необходимо представянето на офертите да бъде обвързано с представянето на обезпечение, както и да се предвидят условията, при които, в случай на евентуално несъблюдаване на някои от условията за приемливостта на офертите, това обезпечение да бъде освободено и внесено в полза на бюджета на Общността.

(12)

В член 18, параграф 2 и параграф 4, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се постановява, че интервенционната цена на твърдата пшеница се определя от Комисията на тръжна основа, без да се засягат увеличенията или намаленията на цената по причини, свързани с качеството. Тези ценови колебания, свързани с основните качествени критерии за твърдата пшеница, следва да бъдат уточнени.

(13)

В член 18, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се постановява, че интервенционната цена за олющения ориз се определя за продукт със стандартно качество, посочено в неговото приложение IV, буква A, както и че, ако качеството на предложения за интервенционно изкупуване ориз се различава от това стандартно качество, интервенционната цена съответно се увеличава или намалява. Увеличаването или намаляването на цената трябва да позволи на интервенционното изкупуване да отрази установените на пазара на олющен ориз ценови разлики по причини, свързани с качеството. За тази цел следва да бъдат взети предвид основните параметри на олющения ориз, така че да се позволи обективна преценка на качеството му. Оценяването на съдържанието на влага, добива за съответния сорт, както и на дефектните зърна, което може да бъде извършено чрез прости и ефикасни методи, удовлетворява в достатъчна степен това изискване.

(14)

За постигането на хармонизиран подход проверките в интервенционните складови помещения трябва да се извършват при определените в член 2 от Регламент (ЕО) № 884/2006 условия.

(15)

С оглед ефикасно управление на системата следва да се предвиди преносът на изискваните от Комисията данни да се извършва по електронен път, както и за съобщаването им да бъдат използвани методите, предоставени от Комисията на разположение на държавите-членки.

(16)

Разпоредбите по отношение на сектора на ориза, предвидени от настоящия регламент, заменят тези, които са в сила и които са предвидени от Регламент (ЕО) № 489/2005 на Комисията от 29 март 2005 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета по отношение на определянето на интервенционните центрове и приемането на неолющен ориз от интервенционните агенции (5). Все пак, за постигането на хармонизирани правила за ориза и твърдата пшеница е уместно някои разпоредби, предвидени от Регламент (ЕО) № 489/2005, да не бъдат поети отново.

(17)

Разпоредбите по отношение на твърдата пшеница, предвидени от настоящия регламент, заменят тези, които са в сила и които са предвидени от Регламент (ЕО) № 428/2008 на Комисията от 8 май 2008 година за определяне на интервенционните центрове за зърнени култури (6). Следователно е необходимо да се предвиди тези разпоредби да не са приложими за твърдата пшеница, считано от 1 юли 2009 г.

(18)

Разпоредбите по отношение на твърдата пшеница, предвидени от настоящия регламент, заменят тези, които са в сила и които са предвидени от Регламент (ЕО) № 687/2008 на Комисията от 18 юли 2008 година за установяване на процедури за приемане на зърнените култури от разплащателните агенции или интервенционните агенции и установяване на методи за анализ за определяне на качеството на зърното (7). Следователно е необходимо да се предвиди тези разпоредби да не са приложими за твърдата пшеница, считано от 1 юли 2009 г.

(19)

Следователно е необходимо Регламент (ЕО) № 428/2008 и Регламент (ЕО) № 687/2008 да бъдат изменени, а Регламент (ЕО) № 489/2005 да бъде отменен.

(20)

По силата на член 8 от Регламент (ЕО) № 72/2009 предвидените в Регламент (ЕО) № 1234/2007 нови разпоредби, засягащи публичната интервенция, се прилагат от 1 юли 2009 г. за твърдата пшеница и от 1 септември 2009 г. за сектора на ориза. Следователно е необходимо правилата за прилагане на тези разпоредби да влизат в сила от тези съответни дати.

(21)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ОДОБРЯВАНЕТО НА ИНТЕРВЕНЦИОННИТЕ ЦЕНТРОВЕ, ЗА ПОКУПКИТЕ И ОФЕРТИТЕ

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИ ПРАВИЛА

Член 1

Обхват и определения

1.   С настоящия регламент в секторите на твърдата пшеница и на ориза се установяват правилата за прилагане във връзка с интервенционните покупки, предвидени от член 13, параграф 3 и член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

2.   Посочените в параграф 1 покупки се извършват от разплащателните агенции или от оправомощените от разплащателните агенции, в съответствие с член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 884/2006, органи, оттук нататък наричани „интервенционни агенции“.

Член 2

Посочване и одобряване на интервенционните центрове

1.   Интервенционните центрове, които Комисията, по силата на член 41 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, посочва, са предварително одобрени от интервенционните органи в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и на определените от Регламент (ЕО) № 884/2006 правила, в частност по отношение на отговорността и проверките, съгласно член 2 от посочения регламент.

2.   За да одобрят даден интервенционен център, интервенционните органи се уверяват, че складовите му помещения удовлетворяват следните минимални изисквания:

а)

общо наличие на помещения за складиране на минимум 20 000 тона твърда пшеница или 10 000 тона ориз,

б)

минимален капацитет за движение на запасите, позволяващ за всяко едно складово помещение изнасянето дневно на поне 5 % от складираното количество или минимум 1 000 тона твърда пшеница и 500 тона ориз.

3.   Сведенията във връзка със списъка интервенционни центрове и техните складови помещения, посочени от Комисията в приложение на член 41 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се актуализират и предоставят на държавите-членки и обществеността в съответствие с членове 23 и 24 от настоящия регламент.

РАЗДЕЛ 2

ПРОЦЕДУРА, ПРИЛОЖИМА КЪМ ПОКУПКИТЕ НА ТВЪРДА ПШЕНИЦА ИЛИ ОЛЮЩЕН ОРИЗ ЧРЕЗ ТЪРГ

Член 3

Покупки

1.   Интервенционните органи пристъпват към закупуването на твърда пшеница и олющен ориз като публикуват покана за участие в търг, след като тръжната процедура бива открита с приет от Комисията регламент (наричан по-долу „регламент за откриване на тръжната процедура“) в съответствие с посочената в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 процедура.

2.   В регламента за откриване на тръжната процедура по-конкретно се посочват:

а)

наименованието на продукта и кодът му по КН;

б)

датите на провеждане на търга;

в)

крайната дата и час за представяне на офертите;

г)

датата на закриване на тръжната процедура;

д)

съответните държави-членки или региони, ако е приложим член 18, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

3.   При олющения ориз търгът може да се отнася за един или няколко вида ориз от посочените в приложение III, част I I.2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 („ориз с кръгли зърна“, „ориз със средни зърна“, „ориз с дълги зърна А“ или „ориз с дълги зърна Б“).

4.   Между датата на влизане в сила на регламента за откриване на тръжната процедура и датата, предвидена за краен ден на първия период за представяне на оферти, се спазва минимум шестдневен срок.

5.   В публикуваната от интервенционната агенция покана за участие в търг се посочват минималните количества, за които да се отнасят офертите. Тези минимални количества са 10 тона за твърдата пшеница и 20 тона за ориза.

Все пак, ако условията и обичайната практика на търговията на едро в дадена държава-членка или правилата за опазване на околната среда в нея оправдават прилагането на минимални количества, надвишаващи определените в първа алинея, компетентната интервенционна агенция посочва тези количества в поканата за участие в търг.

6.   Произтичащите от тръжната процедура задължения не се преотстъпват.

Член 4

Изисквания за представянето на офертите и за приемливостта им

1.   Посочените в член 3 покупки се извършват въз основа на оферти, които пазарните участници представят при интервенционните органи на държавите-членки, като депозират писмената оферта или я изпращат по електронен път с потвърждаване на получаването.

2.   За да бъде счетена за приемлива от интервенционната агенция, офертата трябва да съдържа:

а)

предоставен от държавите-членки формуляр, изготвен по установен от Комисията при определените в член 24 условия хармонизиран образец и съдържащ като минимално изискване следната информация:

i)

името на оферента; неговия адрес, идентификационния му номер по ДДС в държавата-членка, в която упражнява основната си дейност, или при липса на такъв — номера от селскостопанския регистър;

ii)

предлагания продукт; като за ориза се посочват видът и сортът;

iii)

помещението, в което е складиран продуктът в момента на представяне на офертата;

iv)

складовите помещения на интервенционния център, разходите по превозването на стоката до които в офертата са най-ниски;

v)

оферираното количество, годината на реколта на оферирания продукт, указание на произхода му в рамките на Общността и района му на производство в нея;

vi)

офертната цена (в евро с максимум два знака след десетичната запетая) на тон за дадена стока с минимално качество за твърдата пшеница и стандартно качество за ориза, доставена в складовите помещения на посочения интервенционен център, неразтоварена. Максималната стойност на тази цена не надвишава посочената в член 8, буква а) (за твърдата пшеница) или буква б) (за неолющения ориз) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 референтна цена;

vii)

за ориза — фитосанитарната обработка след реколтата с уточняване на използваните дози;

viii)

основните характеристики на предлагания продукт.

б)

следните приложени документи:

i)

доказателство за направено преди изтичането на крайния срок за представяне на офертите обезпечение в размер на 30 EUR за тон твърда пшеница или 50 EUR за тон неолющен ориз на оферент; ако представя офертата си в държава-членка, която не е тази, в която упражнява основната си дейност, оферентът може да направи това обезпечение в държавата-членка на основната си дейност;

ii)

декларация на оферента, удостоверяваща, че предложените количества са в наличност в посоченото в буква а) iii) от настоящия параграф складово помещение;

iii)

декларация на оферента, удостоверяваща, че офертата е за еднородна партида, че (за неолющения ориз) продуктът е от един и същ сорт, както и че минималните количества са в съответствие с определените в публикуваната от интервенционната агенция покана за участие в търг.

3.   Интервенционната агенция регистрира приемливите оферти, датата на представянето им и съответните количества.

4.   Офертите са твърди и окончателни.

Член 5

Проверка на офертите от страна на интервенционната агенция

1.   Интервенционните органи проверяват приемливостта на офертите въз основа на изискванията съгласно член 4, параграф 2.

При неприемливост на дадена оферта интервенционната агенция незабавно уведомява за това съответния оферент.

2.   Проверката на съобразността на посочените в член 4, параграф 2, буква б) ii) и iii) документи може да бъде извършена след констатирането на приемливостта на офертите от страна на интервенционната агенция, при необходимост подпомаган в съответствие с член 22, параграф 3 от компетентната интервенционна агенция за посоченото от оферента складово помещение.

При несъобразност на някой от посочените в първа алинея документи офертата се анулира и се прилага член 9, параграф 2.

Член 6

Предоставяне на офертите на Комисията

1.   Най-късно в 14.00 ч. брюкселско време в деня след крайния срок за представянето на оферти, интервенционната агенция предоставя на Комисията приемливите оферти при посочените в член 24 условия. Идентичността на оферентите не се разкрива.

Ако не е представена нито една приемлива оферта, държавата-членка уведомява за това Комисията в същия срок.

2.   Приемливите оферти, които не са предоставени на Комисията, се изключват от търга.

Член 7

Решение въз основа на офертите

Въз основа на предоставените оферти и в приложение на член 6, параграф 1 от настоящия регламент, Комисията решава да прекрати процедурата или, в съответствие с посочената в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 процедура, определя максимална покупна интервенционна цена.

Член 8

Решения по отношение на офертите

1.   Когато в съответствие с член 7 Комисията е определила максимална покупна интервенционна цена, интервенционните органи приемат оферти, чиято цена не надвишава определената максималната стойност. Всички останали оферти се отхвърлят.

2.   Ако не е определена максимална покупна интервенционна цена, всички оферти се отхвърлят.

3.   След публикуване на регламента или нотифициране на решението за определяне на максимална покупна интервенционна цена, както е посочено в член 7, или за прекратяване на процедурата, интервенционните органи вземат посочените в параграфи 1 и 2 решения.

4.   Компетентният орган уведомява всеки оферент за резултата от участието му в търга най-късно на първия работен ден след публикуването или нотификацията, посочени в параграф 3.

Член 9

Освобождаване и усвояване на обезпеченията

1.   Основните изисквания по смисъла на член 20, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2220/85 на Комисията (8) са продуктите да бъдат налични в посоченото от оферента складово помещение в съответствие с член 4, параграф 2, буква a) iii); да бъде представена еднородна партида; предоставената на Комисията оферта да не бъде оттеглена; компетентният орган да приеме продукта.

2.   При несъблюдаване на посочените в параграф 1 основни изисквания обезпечението се усвоява, освен при наличието на непреодолими обстоятелства, и се осчетоводява като целеви приход в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 883/2006 на Комисията (9).

3.   С оглед прилагането на настоящия член интервенционните органи извършват проверки за наличието на количествата в складовите помещения, като прилагат mutatis mutandis предвидените от Регламент (ЕО) № 884/2006, и по-специално в точка B.III от неговото приложение I правила и условия за проверките на физическото местонахождение на съхраняваните продукти при складиране в обществени хранилища. Тези проверки обхващат минимум 5 % от офертите и 5 % от предложените количества въз основа на анализ на риска.

4.   Обезпечението се освобождава при публикуването на посоченото в член 8, параграф 3 решение, когато офертата е отхвърлена.

5.   За приетите оферти обезпечението се освобождава в рамките на пет работни дни след датата на изготвяне на приемно-предавателен протокол, посочен в член 18, параграф 1, трета алинея.

РАЗДЕЛ 3

ПРОЦЕДУРА НА ПРЕВОЗВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ

Член 10

Доставяне

1.   Датата (или датите) на доставка в складовото помещение на одобрения интервенционен център, посочен от оферента, се определя(т) от интервенционната агенция и се съобщават на оферента възможно най-бързо.

Все пак в случай, че доставката на продуктите не може да се извърши в складовите помещения на посочения от оферента интервенционен център, интервенционната агенция посочва други складови помещения на същия или на друг одобрен интервенционен център, където доставянето е съпроводено с най-малко разноски, като определя датата (или датите) на доставка.

2.   Всички количества от продукта трябва да бъдат доставени в складовите помещения на одобрения интервенционен център най-късно в края на третия месец след месеца на получаване на офертата и не по-късно от 30 юни за твърдата пшеница и 31 август за неолющения ориз.

3.   Приемането на доставката се извършва от представител на интервенционната агенция в присъствието на оферента или на негов надлежно упълномощен представител.

4.   Доставеното количество се удостоверява чрез премерване в присъствието на оферента или на негов надлежно упълномощен представител и представител на интервенционната агенция, който трябва да бъде необвързан с оферента.

Допуска се все пак представителят на интервенционната агенция да бъде същевременно и складодържател. В този случай:

а)

в тридесетдневен срок от приемането на продукцията интервенционната агенция пристъпва по собствена инициатива към контрол, който включва поне една волуметрична проверка; евентуалната разлика по волуметричния метод между премереното и оцененото количество не може да надхвърля 5 %;

б)

ако маржът на толерантност не е надхвърлен, всички разходи във връзка с евентуално констатираните при премерването липсващи количества спрямо предварително осчетоводените при приемането са за сметка на складодържателя;

в)

ако маржът на толерантност е надхвърлен, незабавно се пристъпва към мерене. Ако установеното количество е по-малко от приетото, разходите по премерването са за сметка на складодържателя, а в противен случай — за сметка на държавата-членка.

Член 11

Транспортни разходи

1.   Разходите по превозването на стоката до складовото помещение на посочения от оферента като най-подходящ от логистичен аспект интервенционен център са, в съответствие с член 4, параграф 2, буква a) iv), за сметка на оферента при разстояние, ненадхвърлящо 100 км. За разстояния над 100 км транспортните разходи се поемат от интервенционната агенция.

2.   Когато интервенционната агенция, в съответствие с член 10, параграф 1, втора алинея, промени складовото помещение на посочения от оферента интервенционен център, допълнителните транспортни разходи (с изключение на първите 20 км) се поемат от интервенционната агенция. За разстояния над 100 км обаче транспортните разходи се поемат изцяло от интервенционната агенция.

3.   Поетите от интервенционната агенция разходи, посочени в параграфи 1 и 2, се възстановяват от Комисията, но не като паушална сума, в съответствие с член 4, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 884/2006.

ГЛАВА II

РАЗПОРЕДБИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТВЪРДАТА ПШЕНИЦА

Член 12

Качество на предлаганата твърда пшеница

1.   За да бъде приета за интервенционно изкупуване, твърдата пшеница трябва да е без дефекти и с добро търговско качество.

2.   Приема се, че твърдата пшеница е без дефекти и с добро търговско качество, когато е оценена като отлична. За тази цел тя трябва да удовлетворява установените качествени критерии съгласно определените в приложение I, част A параметри, както и критериите за минимално качество за твърдата пшеница, фигуриращи в приложение I, част Б.

Член 13

Вземане на проби и анализиране на предлаганата твърда пшеница

1.   Качествените характеристики се установяват въз основа на представителна проба на предлаганата партида, която се състои от извадкови проби, вземани веднъж на всяка доставка минимум за всеки 60 тона.

2.   Интервенционната агенция осигурява за своя сметка анализ на характеристиките на взетите проби в срок от двайсет работни дни, считано от вземането на представителната проба.

3.   Стандартните методи за определяне на качеството на предлаганата за интервенционно изкупуване твърда пшеница са посочени в приложение II, както следва:

Част А: стандартен метод за определяне на примесите в основното зърно с безупречно качество

Част Б: стандартен метод за определяне на съдържанието на влага на твърдата пшеница

Част В: стандартен метод за определяне на процента брашнести зърна при твърдата пшеница

Част Г: други приложими методи за определяне на качеството на твърдата пшеница.

4.   Държавите-членки контролират нивата на замърсители, включително радиоактивност, въз основа на анализ на риска, който взема предвид сведенията, предоставени от оферента и неговите задължения относно спазването на изискваните стандарти, най-вече спрямо резултатите от анализите, които той е получил. При нужда честотата и обхватът на контролните мерки се определят според процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, по-конкретно, когато ситуацията на пазара може сериозно да бъде повлияна от наличието на замърсители.

5.   За сметка на оферента са разходите, които се отнасят до:

а)

анализите на замърсителите;

б)

теста за амилазна активност (Хагберг);

в)

белтъчното съдържание;

г)

оттеглянето на продуктите, когато анализите са показали, че качеството на предлаганата твърда пшеница не съответства на минималното, изисквано за интервенционно изкупуване.

6.   Резултатите от анализите се съобщават на оферента с приемно-предавателния протокол, посочен в член 18.

7.   В случай на спор интервенционната агенция подлага съответните продукти на допълнителен контрол, като разноските, свързани с него, са за сметка на губещата страна.

8.   В случай че анализите и проверките не позволяват предлаганата твърда пшеница да бъде приета за интервенционно изкупуване, в срок от максимум двадесет работни дни след констатацията и без да се нарушава посочената в член 10, параграф 2 крайна дата за доставяне, оферентът може да замени съответната партида. Чрез дерогация от член 11 свързаните с тази замяна транспортни разходи са изключително за сметка на оферента.

Член 14

Приемане на предлаганата твърда пшеница

1.   Предлаганата твърда пшеница се приема от интервенционната агенция, след като неин представител, в съответствие с разпоредбите на член 13, определи количеството и счете, че са удовлетворени посочените в член 12 условия за цялата партида на доставената в интервенционния център стока.

2.   Приемането се извършва в шестдесетдневен срок, считано от датата на последната доставка, както е посочено в член 10, параграф 2, без при това да се прехвърля срокът 31 юли.

При прилагане на разпоредбите на член 13, параграф 8 обаче приемането се извършва най-късно на 31 август.

ГЛАВА III

РАЗПОРЕДБИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОРИЗА

Член 15

Качество на предлагания неолющен ориз

1.   За да бъде приет за интервенционна покупка, неолющеният ориз трябва да е без дефекти и с добро търговско качество.

2.   Приема се, че неолющеният ориз е без дефекти и с добро търговско качество, ако:

а)

удовлетворява критериите за основния добив на съответния сорт (определени в приложение III, част A) и за максимален допустим процент на дефекти на ориза (определени в приложение III, част Б).

б)

съдържанието му на влага не надхвърля 14,5 %;

в)

няма необичаен мирис и в него не се намират живи насекоми;

г)

нивото на радиоактивност не надхвърля максималните равнища, разрешени от нормите на Общността.

Член 16

Вземане на проби и анализиране на предложения неолющен ориз

1.   За да се провери спазването на задължителните изисквания за качеството по член 15 при приемането на ориза за интервенционно изкупуване, интервенционната агенция взема проби в присъствието на оферента или на негов надлежно упълномощен представител.

Събират се три представителни проби, всяка една от които тежи най-малко един килограм. По една проба се изпраща на:

а)

оферента;

б)

склада, на чиято територия се извършва приемането на продукцията;

в)

интервенционната агенция.

За да се изготвят представителните проби, броят на отделните проби, които трябва да се вземат, се получава чрез разделяне на цялата предлагана партида на части от по десет тона. Всички отделни проби имат еднакво тегло. Представителните проби представляват сборът от индивидуалните проби, разделен на три.

Спазването на задължителните качествени изисквания се проверява, като се използва представителната проба, предназначена за склада, където ще се извърши приемането на продукцията.

2.   Представителни проби се вземат от всяка доставена част (с камион, шлеп, вагон) при условията, предвидени в параграф 1.

Преди влизането в интервенционния склад проверката на всяка доставена част може да се ограничи до измерване на съдържанието на влага, количеството на примесите и присъствието или не на живи насекоми. Ако обаче на по-късен етап при завършването на проверката се установи, че дадена част не отговаря на минималните изисквания за качество, цялата партида се отхвърля. Цялата партида също така трябва да бъде оттеглена. Разходите по оттеглянето се поемат от оферента.

Ако интервенционната агенция в държавата-членка е в състояние да провери спазването на всички изисквания за минимално качество за всяка доставена част преди нейното влизане в склада, тя отказва да приеме онази доставена част, която не отговаря на тези изисквания.

3.   Оризът се контролира за евентуално радиоактивно замърсяване само ако това е необходимо по силата на някакви обстоятелства и в рамките на съответния период. Ако е необходимо, продължителността и обемът на проверките се определят в съответствие с процедурата, предвидена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

4.   Резултатите от анализите се съобщават на оферента с приемно-предавателния протокол, посочен в член 18.

5.   В случай на спор интервенционната агенция подлага съответните продукти на допълнителен контрол, като разноските, свързани с него, са за сметка на губещата страна.

Новият анализ се извършва от одобрена от интервенционната агенция лаборатория въз основа на нова представителна проба, съставена в равни съотношения от представителните проби, съхранявани от оферента, и от тези, с които разполага интервенционната агенция. При доставяне на предлаганата партида на части, резултатът се получава като претеглена средна стойност на резултатите от анализа на новите представителни проби, взети от всяка доставена част.

6.   В случай че анализите не позволяват предлаганият неолющен ориз да бъде приет за интервенционно изкупуване, в срок от максимум двадесет работни дни след констатацията и без да се нарушава посочената в член 10, параграф 2 крайна дата за доставяне, оферентът може да замени съответната партида. Чрез дерогация от член 11 свързаните с тази замяна транспортни разходи са изключително за сметка на оферента.

Член 17

Приемане на предлагания неолющен ориз

1.   Предлаганият ориз се приема от интервенционната агенция, след като неин представител, в съответствие с разпоредбите на член 16, е установил минималното количество и характеристики, предвидени в членове 3 и 15, за доставената в интервенционния център стока.

2.   Приемането се извършва в шестдесетдневен срок, считано от датата на последната доставка, както е посочено в член 10, параграф 2, без при това да се прехвърля срокът 30 септември.

При прилагане на разпоредбите на член 16, параграф 6 обаче, приемането се извършва най-късно на 31 октомври.

ГЛАВА IV

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРИЕМАНЕТО, ПРОВЕРКИТЕ И СЪОБЩАВАНЕТО

Член 18

Приемно-предавателен протокол

1.   За всяка оферта интервенционната агенция, отговаряща за одобряването на складовите помещения, разходите по превозването на стоката до които в офертата са най-ниски, изготвя приемно-предавателен протокол. При изготвянето на протокола може да присъства оферентът или негов представител.

В приемно-предавателния протокол се посочват като минимално изискване:

а)

броят на взетите проби за съставяне на представителната проба;

б)

датите, на които са проверени количеството и характеристиките на партидата;

в)

за ориза — доставеното тегло и сортът,

г)

характеристиките на партидата, както ги посочват анализите,

д)

отговорният за анализите орган.

Протоколът се датира и подписва от интервенционната агенция и складодържателя.

2.   Приемно-предавателният протокол може да бъде съставен, след като бъдат приети 95 % от предлаганата стока.

Член 19

Определяне на цената, която се плаща на оферента, и извършване на плащането

1.   Цената, която се заплаща на оферента, е офертната цена, предвидена в член 4, параграф 2, буква а) vi от настоящия регламент, без да се засягат разпоредбите на член 11 от него и евентуалните увеличения или намаления на цената, посочени в приложение IV (за твърдата пшеница) и приложение V (за неолющения ориз) или определени в съответствие с член 18, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

2.   Плащането се извършва най-късно на 35-я ден след датата на приемането на стоката, както е посочено в членове 14 и 17, в зависимост от конкретния случай.

Ако се прилага член 13, параграф 7 (по отношение на твърдата пшеница) или член 16, параграф 5 (по отношение на неолющения ориз), плащането се извършва във възможно най-кратък срок след съобщаването на оферента на резултатите от последния анализ.

Ако за извършването на плащането от оферентите се изисква да представят фактура, както и ако тази фактура не се представи в срока, определен в първа алинея, плащането се извършва в срок от пет работни дни след действителното представяне на фактурата.

Член 20

Мерки за контрол

1.   Без да се засягат изискваните по силата на настоящия регламент проверки по отношение на приемането на продуктите, контролът в интервенционните запаси се извършва при предвидените в член 2 от Регламент (ЕО) № 884/2006 условия.

2.   Когато контролът трябва да се извърши въз основа на анализа на риска, посочен в член 13, параграф 4 от настоящия регламент, финансовите последици в резултат на неспазването на максимално допустимите нива на замърсители са за сметка на държавата-членка съгласно посочените в член 2 от Регламент (ЕО) № 884/2006 правила.

Въпреки това, в случай на охратоксин А и на афлатоксин, ако съответната държава-членка може да представи на Комисията доказателство за спазване на стандартите при влизането в интервенционната схема, за спазване на обичайните условия за складиране, както и за спазване на другите задължения на складодържателя, финансовата отговорност е за сметка на бюджета на Общността.

3.   Когато складовото помещение, посочено в съответствие с член 4, параграф 2, буква а) iii), се намира не в държавата-членка на представяне на офертата, а в друга държава-членка, както и когато получилата офертата интервенционна агенция вземе решение за извършване на проверка на място за това дали продуктите са в наличност, тази интервенционна агенция отправя до интервенционната агенция, отговаряща за въпросното складово помещение, искане за проверка, придружено от копие на офертата. Проверката на място се извършва в срока, определен от получилата офертата интервенционна агенция.

Член 21

Процедури на национално ниво

При необходимост, интервенционните агенции приемат допълнителни процедури и условия за приемане на зърното, съвместими с настоящия регламент, за да вземат предвид различните специални условия, съществуващи в държавите-членки, под чиято управа се намират.

Член 22

Съобщаване на приемането на Комисията и интервенционните агенции

1.   Всяка държава-членка съобщава при определените в член 24 условия и най-късно всяка сряда в 14:00 ч. брюкселско време за изтеклата седмица и съответния продукт (или тип продукти):

а)

общото количество, съответстващо на приетите в приложение на член 8 оферти;

б)

общото количество, съответстващо на анулираните в приложение на член 5, параграф 2, втора алинея оферти;

в)

общото количество, прието и недоставено в предвидения в член 10 срок;

г)

общото количество, което не отговаря на минималните изискуеми характеристики, за да бъде прието;

д)

общото прието количество.

2.   Всяка държава-членка съобщава при определените в член 24 условия и най-късно в края на месеца след крайния срок за приемане, посочен в член 14, параграф 2 от настоящия регламент, по регион, както е определен в приложение III към Регламент (ЕИО) № 837/90 на Съвета относно статистическата информация, която трябва да бъде предоставена от държавите-членки за производството на зърнени култури (10), средните стойности за хектолитровата маса, съдържанието на влага, счупените зърна и съдържанието на белтъци за всички партиди приета твърда пшеница.

3.   Обменът на информация между интервенционните агенции във връзка с предвидената в член 20, параграф 3 проверка се извършва по електронен път при определените в член 24 условия.

Член 23

Съобщаване на Комисията на одобрените интервенционни агенции и интервенционни центрове

1.   Държавите-членки предоставят на Комисията, в съответствие с член 24, следната информация във връзка с:

а)

посочените в член 1 одобрени интервенционни агенции; и

б)

посочените в член 2 одобрени интервенционни агенции и складовите им помещения.

2.   Комисията публикува списъка на посочените в член 1, параграф 2 одобрени интервенционни агенции в Официален вестник на Европейския съюз (серия C).

3.   Измененията, внесени в посочения в член 2, параграф 3 списък на одобрени интервенционни агенции и складовите им помещения, както и в посочения в параграф 2 от настоящия член списък на интервенционни агенции, се предоставят на държавите-членки и обществеността с всички подходящи технически средства с помощта на създадените от Комисията информационни системи, включително публикуване в Интернет.

Член 24

Метод за предоставянето на информация

1.   Предвидените в настоящия регламент съобщения и обмен на информация между държавите-членки и Комисията се извършват по електронен път с помощта на информационните системи, предоставени от Комисията или държавите-членки на разположение на компетентните органи.

2.   Съответните документи се изготвят и предават съгласно процедурите, определени от тези информационни системи.

3.   Формата и съдържанието на документите се определят въз основа на образци или методи, предоставени на потребителите с помощта на информационните системи. Посочените образци и методи се адаптират и актуализират след информиране на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари.

4.   Отговорност за въвеждането в информационните системи и актуализирането на свързаните с обмена на информация данни носи компетентният орган на съответната държава-членка, като тази дейност се извършва в съответствие с предоставените от този орган права на достъп.

ГЛАВА V

ИЗМЕНЕНИЕ, ОТМЯНА И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25

Изменение на Регламент (ЕО) № 428/2008

В приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2008 се заличава колона (4), отнасяща се до твърдата пшеница.

Член 26

Изменение на Регламент (ЕО) № 687/2008

Регламент (ЕО) № 687/2008 се изменя, както следва:

1.

Член 1, алинея първа се заменя със следния текст:

„През периодите, посочени в член 11, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1234/2007, всеки притежател на еднородни партиди от най-малко 80 тона обикновена пшеница, ечемик, царевица, сорго, събрани в рамките на Общността, има право да представи тези зърнени култури на разплащателната агенция или на интервенционната агенция, наричани по-нататък „интервенционна агенция“.“

2.

В член 4, параграф 2, първа алинея буква а) се заменя със следния текст:

„а)

за обикновената пшеница — нивата, определени от Регламент (ЕИО) № 315/93, включително изискванията за нивото на фузариозни токсини за обикновената пшеница, определено в точки 2.4—2.7 от приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията (11);

3.

В член 5 буква з) се заличава;

4.

В член 7, параграф 2 буква в) се заменя със следното:

„в)

определяне на белтъчното съдържание в обикновената пшеница;“

5.

Член 10 се изменя, както следва:

а)

букви в) и г) се заменят със следното:

„в)

когато процентът на счупените зърна превишава 3 % за обикновената пшеница и ечемика и 4 % за царевицата и соргото, се прилага намаление от 0,05 EUR за всяко допълнително отклонение от 0,1 %;

г)

когато процентът на зърнени примеси превишава 4 % за царевицата и соргото и 5 % за обикновената пшеница и ечемика, се прилага намаление от 0,05 EUR за всяко допълнително отклонение от 0,1 %;“

б)

буква е) се заменя, както следва:

„е)

когато процентът на различни примеси (Schwarzbesatz) превишава 1 % за обикновената пшеница, ечемика, царевицата и соргото, се прилага намаление от 0,1 EUR за всяко допълнително отклонение от 0,1 %;“

в)

буква ж) се заличава;

6.

В приложение I се заличава колоната „Твърда пшеница“;

7.

Приложение II се изменя, както следва:

а)

точка 1.2 се изменя, както следва:

i)

първата алинея от буква а) се заменя със следното:

„За спаружени се приемат зърната, които след почистване на пробата от всички други елементи, посочени в настоящето приложение, преминават през сита със следните размери: обикновена пшеница — 2,0 mm; ечемик — 2,2 mm.“

ii)

втората алинея в буква г) се заличава;

б)

точка 1.3 се заменя със следното:

„1.3.   Покълнали зърна

Покълнали зърна са тези, при които коренът или кълнът се вижда ясно с невъоръжено око. Когато все пак се оценява съдържанието на покълнали зърна, трябва да се взема под внимание общият вид на пробата. При някои видове зърнени култури зародишът е изпъкнал и когато пробата зърно се разклати, обвивката му се разцепва. Такива зърна наподобяват покълнали, но не трябва да се отнасят към тази група. Покълнали зърна са само тези, при които зародишът е претърпял видими промени, в резултат на които може ясно да се различи покълналото от нормалното зърно.“

в)

точка 2.1 се заличава;

8.

В приложение III точка 1 се изменя, както следва:

а)

първа алинея се заменя със следното:

„За обикновената пшеница и ечемика средна проба от 250 g се пресява в продължение на половин минута през две сита, едното с размер на отворите 3,5 mm, а другото — 1,0 mm.“

б)

седма алинея се заменя със следното:

„Частичната проба се пресява в продължение на половин минута през сито с размер на отворите 2,0 mm за обикновената пшеница и 2,2 mm за ечемика. Зърната, които минават през тези сита, се считат за спаружени. Измръзналите зърна, както и зелените недозрели зърна, спадат към групата „спаружени зърна“.“

9.

Приложение VI се заличава.

Член 27

Отмяна

Регламент (ЕО) № 489/2005 се отменя, считано от 1 септември 2009 г.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата за съответствие в приложение VI.

Член 28

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

За твърдата пшеница той се прилага от 1 юли 2009 г., а за сектора на ориза — от 1 септември 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 35.

(4)  ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 81, 30.3.2005 г., стр. 26.

(6)  ОВ L 129, 17.5.2008 г., стр. 8.

(7)  ОВ L 192, 19.7.2008 г., стр. 20.

(8)  ОВ L 205, 3.8.1985 г., стр. 5.

(9)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 88, 3.4.1990 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5.“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

(Член 12, параграф 2)

ЧАСТ А

1.   ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ, ПРЕДМЕТ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕТО НА ОСНОВНОТО ЗЪРНО КАТО ЗЪРНО С БЕЗУПРЕЧНО КАЧЕСТВО

1.1.   Счупени зърна

Всички зърна, чийто ендосперм е частично открит, се определят като счупени. Зърната, повредени при овършаване, и зърната с отчупен зародиш също се отнасят към тази група

1.2.   Зърнени примеси

а)

спаружени зърна:

За спаружени се приемат зърната, които след почистване на пробата от всички други елементи, посочени в настоящето приложение, преминават през сита със следните размери: твърда пшеница 1,9 mm.

Зърната, които след премахването от пробата на всички примеси, упоменати в това приложение, преминават през сито с отвори 2,0 mm.

Към тази група се отнасят също недозрелите (зелените) и измръзналите зърна;

б)

други зърнени култури:

„Други зърнени култури“ са всички зърна, които не принадлежат към вида зърно, от който е взета пробата;

в)

зърна, нападнати от вредители:

Зърната, нападнати от вредители, са всички проядени зърна. Към тази група се отнасят и зърната, наядени от насекоми;

г)

зърна с променен цвят на зародиша, зърна с петна и фузариозни зърна:

Зърната с променен цвят на зародиша са тези, при които обвивката около зародиша е оцветена в кафяво-черно, но той е нормален и не е покълнал.

При твърдата пшеница:

зърната, които имат кафяво до кафяво-черно оцветяване на други места освен около зародиша, се отнасят към групата на зърна с петна (пъстри зърна),

зърна, повредени от фузариум, са тези, при които обвивката е засегната от мицела на Fusarium micelium; на външен вид зърната са леко изсъхнали, набръчкани и имат розови или бели петна с неясни очертания.

д)

зърната, прегрети при сушене, са тези, които показват външни белези на обгаряне, но са със запазена вътрешност.

1.3.   Покълнали зърна

Покълнали зърна са тези, при които коренът или кълнът се вижда ясно с невъоръжено око. Когато все пак се оценява съдържанието на покълнали зърна, трябва да се взема под внимание общият вид на пробата. При някои видове зърнени култури зародишът е изпъкнал и когато пробата зърно се разклати, при твърдата пшеница например, обвивката ѝ се разцепва. Такива зърна наподобяват покълнали, но не трябва да се отнасят към тази група. Покълнали зърна са само тези, при които зародишът е претърпял видими промени, в резултат на които може ясно да се различи покълналото от нормалното зърно.

1.4.   Различни примеси (Schwarzbesatz)

Зърната от дадена основна зърнена култура, които са повредени, поразени от мораво рогче или загнили, се класифицират като „чужди примеси“, дори и да имат дефекти, отнасящи ги към друга категория.

а)

чужди зърна:

Зърна от култивирани или некултивирани растения, но не от зърнено-житни култури. Тук се отнасят непълноценни зърна, зърна, годни за хранене на животни, и вредни семена.

За вредни семена се считат семената, токсични за хората и животните; семената, които пречат или затрудняват почистването и смилането на зърното; семена, които се отразяват върху качеството на произведените зърнени продукти;

б)

увредени зърна:

Това са зърната, загнили, плесенясали, повредени по различни причини до степен на непригодност за човешка консумация, а за фуражното зърно — за хранене на едър рогат добитък.

Към тази група се отнасят и зърната, повредени от самозагряване или много агресивно сушене; те са нормално развити, но със сиво-кафява до черна на цвят обвивка и променен цвят на ендосперма от жълтеникаво-сиво до кафяво-черно.

За увредени се считат и зърната, повредени от вредители по пшеницата до степен, при която повече от половината повърхност е оцветена в сиво до черно в резултат на вторична криптогенна (с неизвестно естество) причина. Когато промяната на цвета обхваща по-малко от половината повърхност на зърното, то се отнася към зърната, нападнати от вредители.

в)

примеси в тесен смисъл:

Това са всички примеси в дадена проба на зърнена култура, задържани от сито с размер на отворите 3,5 mm (с изключение на зърна от други видове зърнени култури и големи зърна от основния вид зърно), както и тези, които преминават през сито с размер на отворите 1,0 mm. Към тази група спадат и камъчета, пясък, части от сламки и други замърсители, които преминават през сито с отвори 3,5 mm и се задържат над сито с отвори 1,0 mm.

г)

плява;

д)

изсъхнали клонки;

е)

загнили зърна;

ж)

мъртви насекоми и части от насекоми.

1.5.   Живи вредители

1.6.   Брашнести зърна

Брашнести зърна от твърда пшеница са зърната, чиято ендосперма не е напълно стъкловидна.

1.7.   Цвят на зърнената култура

Зърното има типичен цвят и характерен за него мирис, като в него, независимо от стадия на развитието му, не се намират живи вредители (включително акари).

1.8.   Замърсители

Максимално допустимите равнища на замърсители, включително радиоактивност, приложими според действащите разпоредби на Общността, не превишават определените от Регламент (ЕИО) № 315/93 равнища, включително изискванията на приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията (1).

2.   ЕЛЕМЕНТИТЕ, КОИТО Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДАТ ВЗЕТИ ПРЕДВИД ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПРИМЕСИТЕ ПРИ ТВЪРДАТА ПШЕНИЦА

„Зърнени примеси“ са: спаружени зърна, други видове житни зърна, зърна, повредени от вредители, зърна с променен цвят на зародиша, пъстри зърна, фузариозни зърна и зърна, прегрети при сушене.

Различните примеси включват: други зърна, повредени зърна, примеси в тесен смисъл, плява, изсъхнали клонки, изгнили зърна, мъртви насекоми и части от насекоми.

ЧАСТ Б

КРИТЕРИИ ЗА МИНИМАЛНО КАЧЕСТВО НА ТВЪРДАТА ПШЕНИЦА

A.

Максимално съдържание на влага

14,5 %

Б.

Максимален процент на елементи, които не са основни зърнени култури с безупречно качество, от които максимум:

12 %

1.

Счупени зърна

6 %

2.

Примеси, съставени от зърна (различни от тези, посочени в точка 3),

5 %

от които:

 

а)

спаружени зърна

 

б)

други зърнени култури

3 %

в)

зърна, нападнати от вредители

 

г)

зърна с оцветен зародиш

 

д)

зърна, прегрети при сушене

0,50 %

3.

Зърна с петна и/или фузариозни,

5 %

от които:

 

— фузариозни зърна

1,5 %

4.

Покълнали зърна

4 %

5.

Различни примеси (Schwarzbesatz),

3 %

от които:

 

а)

чужди зърна:

 

— вредни

0,10 %

— други

 

б)

увредени зърна:

 

— зърна, повредени от самозагряване и много агресивно сушене

0,05 %

— други

 

в)

примеси в тесен смисъл

 

г)

плява

 

д)

изсъхнали клонки

0,05 %

е)

загнили зърна

 

ж)

мъртви насекоми и части от насекоми

 

В.

Максимален процент на митадин на зърната, дори частично

27 %

Г.

Максимално съдържание на танин (2)

Д.

Минимална хектолитрова маса (kg/hl)

78

Е.

Минимално белтъчно съдържание (2)

11,5 %

Ж.

Минимално число на падане по Хагберг

220

З.

Минимален индекс по Зелени (ml)

:

не е приложимо.


(1)  ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5.

(2)  В % от сухото вещество.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

(Член 13, параграф 3)

ЧАСТ А

1.   СТАНДАРТЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИМЕСИТЕ В ОСНОВНОТО ЗЪРНО С БЕЗУПРЕЧНО КАЧЕСТВО

Стандартният метод за определяне на примесите в основното зърно с безупречно качество е описаният по-долу.

1.1.   За твърдата пшеница средна проба от 250 g се пресява в продължение на половин минута през две сита, едното с размер на отворите 3,5 mm, а другото — 1,0 mm.

За да се осигури постоянно пресяване, препоръчително е да се използва механично сито, например вибрационна маса с монтирани сита.

Надсявката върху сито 3,5 mm и пресявката под сито 1,0 mm се претеглят заедно и се считат за примеси в тесен смисъл. Когато надсявката на сито 3,5 mm включва зърна от групата „други зърнени култури“ или особено едри зърна на основната зърнена култура, тези части или зърна се връщат в пресятата проба. По време на пресяването със сито 1,0 mm трябва да се следи внимателно за живи вредители.

От пресятата проба с помощта на делител се взема проба от 50 до 100 g. Тази частична проба трябва да се претегли.

Почистената проба после се разстила върху маса с пинсети или шпатула и от нея се изваждат счупените зърна, другите зърнени култури, покълналите зърна, повредените от вредители зърна, измръзналите зърна, зърната с променен цвят на зародиша, зърната на петна, страничните семена, изсъхналите клонки, повредените зърна, плявата, живите вредители и мъртвите насекоми.

Когато частичната проба съдържа неовършани зърна, те се олющват на ръка и обвивките се считат за част от плявата. Камъчетата, пясъкът и сламките се считат за примеси в тесен смисъл.

Частичната проба се пресява в продължение на половин минута през сито с размер на отворите 1,9 mm за твърдата пшеница. Зърната, които минават през това сито, се считат за спаружени. Измръзналите зърна, както и зелените недозрели зърна, спадат към групата „спаружени зърна“.

1.2.   Групите примеси в основното зърно с безупречно качество, определени чрез методите, посочени в точка 1, трябва да се претеглят много старателно с точност до 0,01 g и да се разпределят процентно за средната проба. Подробностите, отбелязани в отчета на анализа, трябва да са с точност до 0,1 %. Проверява се за живи вредители.

Общо правило е да се правят по два анализа на всяка проба. Те не бива да се различават с повече от 10 % по отношение на всички горепосочени примеси.

1.3.   Инструментариумът за упоменатите в точки 1 и 2 операции е:

а)

делител за проби конусен или улеен;

б)

прецизни или аналитични везни;

в)

сита с продълговати отвори с размери 1,0 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 2,0 mm, 2,2 mm, 3,5 mm и сита с кръгли отвори с размери на диаметъра 1,8 mm и 4,5 mm. Ситата може да се монтират на вибрационен апарат.

ЧАСТ Б

2.   СТАНДАРТЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВЛАГА НА ТВЪРДАТА ПШЕНИЦА

Стандартният метод за определяне съдържанието на влага на твърдата пшеница е описаният по-долу. Държавите-членки обаче могат също така да използват други методи, основани на същия принцип, методът ISO 712:1998 или метод, основан на инфрачервена технология. При спор се признават единствено резултатите, получени по посочения в приложение II, част Б метод.

2.1.   Принцип

Продуктът се суши при температура от 130 до 133 °C при нормално атмосферно налягане и за период, отговарящ на размера на частиците.

2.2.   Приложно поле

Методът за изсушаване е валиден за зърно, раздробено така, че минимум 50 % от частиците да преминават през сито с отвори 0,5 mm и да не остават повече от 10 % на сито с кръгли отвори 1,0 mm. Той се отнася също и за брашно.

2.3.   Инструментариум

Прецизни везни.

Раздробяващо устройство, което да не поглъща влагата, лесно да се почиства, да раздробява бързо и равномерно, без да предизвиква прегряване, да ограничава до минимум контакта с въздуха отвън и да отговаря на изискванията, посочени в точка 2 (например разглобяема валцова мелница).

Съд от неръждаем материал или стъкло с достатъчно плътно затварящ се капак: работна повърхност, позволяваща разстилането на анализираната проба с дебелина 0,3 g на cm2.

Електрическа изотермична загряваща сушилна камера, настроена на температура от 130 до 133 °C (1) с достатъчна вентилация (2).

Изпарител с метална плоча или при липса на такава — с порцеланова (дебела и перфорирана), съдържащ подходящ сикатив.

2.4.   Начин на работа

Сушене

Претегля се с точност до 1 mg малко по-голямо количество от 5 g от раздробените дребнозърнени култури или 8 g царевица в предварително претеглен съд. Съдът се поставя в сушилната камера, нагрята до температура от 130 до 133 °C. Това трябва да се извърши възможно най-бързо, за да се предотврати силно спадане на температурата. Дребнозърнестите култури се оставят да се сушат два часа, а царевицата — четири, след като сушилната камера си възстанови температурата от 130 до 133 °C. Съдът се изважда от сушилната камера, похлупва се и се оставя да се охлади 30 до 45 минути в изпарителя, след което съдържанието се претегля (с точност до 1 mg).

2.5.   Метод на изчисление и формули

E

=

първоначална маса на анализираната проба в грамове

M

=

масата в грамове на анализираната проба след подготовката

M′

=

масата в грамове на анализираната проба след смилане

m

=

масата в грамове на сухата анализирана проба

Съдържанието на влага в процентно съотношение на продукта е равно на:

без предварителна подготовка (E – m) × 100/E,

с предварителна подготовка [(M′ – m)M/M′ + E – M] × 100/E = 100 (1 – Mm/EM′).

Анализите за определяне се извършват най-малко два пъти.

2.6.   Повторение

Разликата между стойностите, получени от два анализа за определяне, извършени едновременно или в бърза последователност от един и същ анализатор, не трябва да надхвърля 0,15 g влажност на 100 g проба. В противен случай анализите за определяне се повтарят.

ЧАСТ В

3.   СТАНДАРТЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОЦЕНТА БРАШНЕСТИ ЗЪРНА ПРИ ТВЪРДАТА ПШЕНИЦА

Стандартният метод за определяне на процента брашнести зърна при твърдата пшеница е описаният по-долу.

3.1.   Принцип

Само част от пробата се използва за определяне процента зърна, които изцяло или частично са изгубили стъкловидността си. Зърната се разрязват с фаринотом на Pohl или друг подобен уред.

3.2.   Инструментариум

фаринотом на Pohl или друг подобен уред,

пинсети, скалпел,

корито или леген.

3.3.   Начин на работа

а)

Анализът се извършва с проба от 100 g, след отделяне на всички примеси от основното зърно с безупречно качество;

б)

Пробата се разстила в коритото и се хомогенизира добре;

в)

Във фаринотома се поставя пластина и върху нея се разстила шепа зърна. Разтръсква се така, че във всеки отвор да има само по едно зърно. Подвижната част се затваря, за да придържа зърната на място, след това те се срязват;

г)

Подготвят се достатъчно пластини за разрязване на минимум 600 зърна;

д)

Преброяват се зърната, които изцяло или частично са изгубили стъкловидността си (брашнести зърна).

е)

Изчислява се процентът зърна, които изцяло или частично са изгубили стъкловидността си (брашнести зърна).

3.4.   Изразяване на резултатите

I

=

масата в грамове на примесите в основното зърно с безупречно качество

M

=

процент на проверените зърна в почистената проба, които изцяло или частично са изгубили стъкловидността си (брашнести зърна)

3.5.   Резултат

Процентът зърна, които изцяло или частично са изгубили стъкловидността си брашнести зърна), в анализираната проба е:

[M × (100 – I)]/100 = …

ЧАСТ Г

4.   ДРУГИ ПРИЛОЖИМИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ТВЪРДАТА ПШЕНИЦА

4.1.   Числото на падане по Хагберг (тест за амилазна активност) се определя по метода ISO 3093:2004;

4.2.   Хектолитровото тегло се определя по метода ISO 7971/2:1995;

4.3.   Методите за вземане на проби и референтните методи за анализ за определяне съдържанието на микотоксини са посочените в приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006 и установени в приложения I и II към Регламент (ЕО) № 401/2006 на Комисията (3).


(1)  Температура на въздуха вътре в камерата.

(2)  Камерата трябва да има такъв капацитет на загряване, че когато е нагласена предварително на температура 130 до 133 °C, тази температура да може да се възстанови за по-малко от 45 минути при максимален брой анализирани проби, поставени в камерата да се сушат едновременно. Вентилацията следва да е такава, че като изсушава в продължение на 2 часа зърнени култури с малки зърна (обикновена, твърда пшеница, ечемик, сорго) и в продължение на 4 часа царевица, при всички проби за грис или, в зависимост от случаите, за царевица, които тя може да съдържа, резултатите да представляват разлика, по-малка с 0,15 % спрямо резултатите, получени след 3 часа сушене на зърнените култури с малки зърна и 5 часа сушене на царевица.

(3)  ОВ L 70, 9.3.2006 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

(Член 15, параграф 2, буква а))

ЧАСТ А

ОСНОВЕН ДОБИВ НА СЪОТВЕТНИЯ СОРТ ОРИЗ

За да се счита за продукт без дефекти и с добро търговско качество, основният добив на съответния сорт ориз не трябва да бъде по-малък с пет точки спрямо посочените основни добиви:

Наименование на сорта

Добив в цели зърна

(в %)

Общ добив

(в %)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Flipper, Frances, Lido, Riso, Matusaka, Monticili, Pegonil, Sara, Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta, Leda, Mareny, Clot, Albada, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Tolima

63

71

Inca

63

70

Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Drago, Eolo, Girona, Gladio, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Koral, Lago, Lemont, Mercurio, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina, Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S. Andrea, Saturno, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro, Calca, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Anseatico, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano

61

72

Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L 202, Puntal

60

72

Evropi, Melas

60

70

Arborio, Blue Belle, Blue Belle „E“, Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea

58

72

Maratelli, Precoce Rossi

58

70

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Pygmalion

52

71

Сортове без наименование

64

72

ЧАСТ Б

МАКСИМАЛЕН ПРОЦЕНТ НА ДЕФЕКТИТЕ НА ОРИЗA

За да се счита, че продуктът е без дефекти и с добро търговско качество, процентът на различните примеси, процентът на зърната, принадлежащи към други сортове, както и процентът на зърната, които не са с безупречно качество, както са определени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1234/2007, не трябва да надхвърлят за всеки вид ориз посочените по-долу максимални равнища.

„Различни примеси“ са всички чужди елементи в ориза.

Дефекти по зърната

Ориз с кръгли зърна

Код по КН 1006 10 92

Ориз със средни и дълги зърна А

Кодове по КН 1006 10 94 и 1006 10 96

Ориз с кръгли зърна Б

Код по КН 1006 10 98

Бледи зърна

6

4

4

Зърна набраздени в червено

10

5

5

Зърна на петна и на точки

4

2,75

2,75

Кехлибарени зърна

1

0,50

0,50

Жълти зърна

0,175

0,175

0,175

Различни примеси

1

1

1

Оризови зърна от други сортове

5

5

5


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

(Член 19, параграф 1)

УВЕЛИЧЕНИЯ И НАМАЛЕНИЯ НА ЦЕНАТА ПРИ ТВЪРДАТА ПШЕНИЦА

Увеличенията и намаленията на цената при твърдата пшеница се прилагат съвместно според предписанията по-долу:

а)

когато съдържанието на влага на предлаганата за интервенционно изкупуване твърда пшеница е под 14 %, валидните увеличения на цената са посочени в следната таблица I:

Таблица I

Увеличения на цената за съдържанието на влага при твърдата пшеница

Съдържание на влага

(%)

Увеличения на цената

(EUR/t)

13,4

0,1

13,3

0,2

13,2

0,3

13,1

0,4

13,0

0,5

12,9

0,6

12,8

0,7

12,7

0,8

12,6

0,9

12,5

1,0

12,4

1,1

12,3

1,2

12,2

1,3

12,1

1,4

12,0

1,5

11,9

1,6

11,8

1,7

11,7

1,8

11,6

1,9

11,5

2,0

11,4

2,1

11,3

2,2

11,2

2,3

11,1

2,4

11,0

2,5

10,9

2,6

10,8

2,7

10,7

2,8

10,6

2,9

10,5

3,0

10,4

3,1

10,3

3,2

10,2

3,3

10,1

3,4

10,0

3,5

б)

когато съдържанието на влага на предлаганата за интервенционно изкупуване твърда пшеница е над 14 %, валидните намаления на цената са посочени в следната таблица II:

Таблица II

Намаления на цената за съдържанието на влага при твърдата пшеница

Съдържание на влага

(%)

Намаление

(EUR/t)

14,5

1,0

14,4

0,8

14,3

0,6

14,2

0,4

14,1

0,2

в)

когато процентът на счупени зърна при твърдата пшеница надхвърля 3 %, валидно е намаление от 0,05 EUR за всяко допълнително отклонение от 0,1 %;

г)

когато процентът на примеси, съставени от зърна, при твърдата пшеница надхвърля 2 %, валидно е намаление от 0,05 EUR за всяко допълнително отклонение от 0,1 %;

д)

когато процентът на прораснали зърна надхвърля 2,5 %, валидно е намаление от 0,05 EUR за всяко допълнително отклонение от 0,1 %;

е)

когато процентът на различните примеси (Schwarzbesatz) при твърдата пшеница надхвърля 0,5 %, валидно е намаление от 0,1 EUR за всяко допълнително отклонение от 0,1 %;

ж)

когато процентът на брашнести зърна в твърдата пшеница надхвърля 20 %, валидно е намаление от 0,2 EUR за всяко допълнително отклонение от 1 % или част от 1 %.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

(Член 19, параграф 1)

УВЕЛИЧЕНИЯ И НАМАЛЕНИЯ НА ЦЕНАТА ПРИ ОРИЗА

1.

Предвидените за ориза намаления и увеличения на цените се отнасят за интервенционната цена на предлагания за интервенционно изкупуване неолющен ориз, умножена по сбора на приетите процентни увеличения или намаления, както следва:

а)

ако добивът на ориза се различава от основния добив за съответния сорт, посочен в част А от приложение III към настоящия регламент, намаленията и увеличенията на цената, които се прилагат по сортове ориз, са определени в таблица I по-долу;

Таблица I:

Намаления и увеличения на цените в зависимост от добива на съответния сорт ориз

Добив на неолющен ориз във вид на цели зърна бланширан ориз

Увеличения и намаления по степен на добив

Надхвърлящ основния добив

Увеличение в размер на 0,75 %

По-нисък от основния добив

Намаление в размер на 1 %


Общ добив на неолющен ориз във вид на бланширан ориз

Увеличения и намаления по степен на добив

Надхвърлящ основния добив

Увеличение в размер на 0,60 %

По-нисък от основния добив

Намаление в размер на 0,80 %

б)

ако дефектите по зърната на неолющения ориз надхвърлят допустимите граници за стандартното качество неолющен ориз, процентът на намаление, който се прилага спрямо интервенционната цена, е посочен по видове ориз в следната таблица II;

Таблица II:

Намаления на цената за дефектни оризови зърна

Дефекти по зърната

Процент на дефектните зърна, водещ до намаление на интервенционната цена

Процент на намаление (1) за допълнително отклонение спрямо долната граница

Ориз с кръгли зърна

Код по КН 1006 10 92

Ориз със средни и дълги зърна А

Кодове по КН 1006 10 94 и 1006 10 96

Ориз с кръгли зърна Б

Код по КН 1006 10 98

Бледи зърна

от 2 до 6 %

от 2 до 4 %

от 1,5 до 4 %

1 % за всяко допълнително отклонение в размер на 0,5 %

Зърна набраздени в червено

от 1 до 10 %

от 1 до 5 %

от 1 до 5 %

1 % за всяко допълнително отклонение в размер на 1 %

Зърна на петна и на точки

от 0,50 до 4 %

от 0,50 до 2,75 %

от 0,50 до 2,75 %

0,8 % за всяко допълнително отклонение в размер на 0,25 %

Кехлибарени зърна

от 0,05 до 1 %

от 0,05 до 0,50 %

от 0,05 до 0,50 %

1,25 % за всяко допълнително отклонение в размер на 0,25 %

Жълти зърна

от 0,02 до 0,175 %

от 0,02 до 0,175 %

от 0,02 до 0,175 %

6 % за всяко допълнително отклонение в размер на 0,125 %

в)

ако водното съдържание на неолющения ориз надхвърля 13 %, процентното намаление на неговата интервенционна цена се равнява на разликата между процента на съдържанието на влага на предлагания за интервенционно изкупуване неолющен ориз, измерена до един десетичен знак, и 13 %;

г)

ако процентът на различните примеси в неолющения ориз надхвърля 0,1 %, той се изкупува с намаление на интервенционната цена, равняващо се на 0,02 % за всяко допълнително отклонение от 0,01 %;

д)

ако партида неолющен ориз се предлага за интервенционно изкупуване като принадлежаща към определен сорт, но включва зърна от други сортове, които надхвърлят 3 %, партидата се изкупува с намаление на интервенционната цена, равняващо се на 0,1 % за всяка допълнителна разлика от 0,1 %.

2.

Посочените в параграф 1 увеличения и намаления на цената се определят въз основа на претеглената средна стойност на резултатите от проведените анализи на представителните проби, посочени в член 16.


(1)  Всяко отклонение се изчислява от втория знак след десетичната запетая на процента дефектни зърна.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

(Член 27, втора алинея)

Таблица за съответствие

Регламент (ЕО) № 489/2005

Настоящият регламент

Член 1

Член 2, параграф 1

Член 4, параграф 2, букви а) и б)

Член 2, параграф 2

Член 3, параграф 1

Член 15, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 15, параграф 2

Член 3, параграф 3

Приложение III, част Б

Член 4

Приложение V

Член 5

Член 6, параграф 1, първа алинея

Член 4, параграф 1

Член 6, параграф 1, втора алинея

Член 6, параграфи 2 и 3

Член 4, параграф 2, буква a)

Член 6, параграф 4

Член 4, параграф 3

Член 6, параграф 5

Член 5, параграф 1

Член 7

Член 8, параграфи 1 и 2

Член 11, параграф 1

Член 8, параграф 3

Член 9, параграф 1

Член 10, параграф 1, първа алинея

Член 9, параграф 2, първа алинея

Член 10, параграф 2

Член 9, параграф 2, втора алинея

Член 9, параграф 3

Член 10, параграф 3

Член 10, параграф 1

Член 17, параграф 1

Член 10, параграф 2

Член 10, параграф 4, първа алинея

Член 10, параграф 3

Член 10, параграф 4, втора алинея

Член 11

Член 12, параграфи 1 и 2

Член 16, параграфи 1 и 2

Член 12, параграф 3

Член 13, параграф 1, първа алинея

Член 14

Член 13, параграф 1, втора алинея

Член 16, параграф 4

Член 13, параграф 2

Член 16, параграф 5

Член 14

Член 18

Член 15, параграф 1, първа алинея

Член 19, параграф 1, първа алинея

Член 15, параграф 1, втора алинея

Член 15, параграф 2, първа и втора алинея

Член 19, параграф 2

Член 15, параграф 2, трета алинея

Член 19, параграф 2, трета алинея

Член 16

Член 17

Член 16, параграф 3

Член 18

Член 21

Приложение I

Приложение II, част А

Приложение III, част А

Приложение II, част Б

Приложение V

Приложение III

Приложение III, част Б

Приложение IV

Приложение V

Приложение V

Приложение VI


25.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/47


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 671/2009 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2009 година

за откриване на процедура за разпределение на лицензии за износ на сирене в Съединените американски щати през 2010 година по някои квоти на ГАТТ

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 171, параграф 1 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Глава III, раздел 2 от Регламент (ЕО) № 1282/2006 на Комисията от 17 август 2006 г. за определяне на специални подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на лицензиите за износ и възстановяванията при износ за мляко и млечни продукти (2) предвижда, че лицензиите за износ на сирене в Съединените американски щати като част от квотите съгласно споразуменията, сключени по време на многостранни търговски преговори, могат да се разпределят в съответствие със специална процедура, по която могат да се посочват предпочитани вносители в САЩ.

(2)

Тази процедура следва да се открие за износа, осъществяван през 2010 г., и да се определят свързаните с нея допълнителни правила.

(3)

При управлението на вноса компетентните органи в САЩ правят разграничение между допълнителните квоти, предоставени на Европейската общност съгласно Уругвайския кръг, и квотите, предоставени в резултат на Токийския кръг. Лицензиите за износ следва да се разпределят, като се вземе предвид доколко продуктите отговарят на изискванията на САЩ за въпросната квота в съответствие с Хармонизираната митническа тарифа на Съединените американски щати.

(4)

С цел да се осъществи износ на максимални количества по квотите, за които има умерен интерес, следва да се разрешат заявления за кандидатстване, обхващащи цялото квотно количество.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Лицензии за износ за продуктите, които попадат под код по КН 0406 и са изброени в приложение I към настоящия регламент за износ в Съединените американски щати през 2010 г. по квотите, посочени в член 23 от Регламент (ЕО) № 1282/2006, се издават в съответствие с глава III, раздел 2 от посочения регламент и с разпоредбите на настоящия регламент.

Член 2

1.   Заявленията за лицензии, посочени в член 24 от Регламент (ЕО) № 1282/2006 (наричани по-долу „заявленията“), се подават пред компетентните органи не по-късно от 1 до 10 септември 2009 г.

2.   Заявленията се приемат само ако съдържат цялата информация, посочена в член 24 от Регламент (ЕО) № 1282/2006, и ако се придружават от документите, посочени в него.

Когато за една и съща група продукти, посочена в колона 2 от приложение I към настоящия регламент, наличното количество е разделено между квотата съгласно Уругвайския кръг и квотата съгласно Токийския кръг, заявленията за лицензии могат да обхващат само една от тези квоти, като в тях се посочва съответната квота, определя се точно идентификацията на групата и на квотата, отбелязана в колона 3 от посоченото приложение.

Информацията, посочена в член 24 от Регламент (ЕО) № 1282/2006, се представя съгласно образеца, даден в приложение II към настоящия регламент.

3.   За квотите, определени чрез 22-Токио, 22-Уругвай, 25-Токио и 25-Уругвай в колона 3 от приложение I, заявленията обхващат най-малко 10 тона и не надвишават наличното количество по квотата, определено в колона 4 от посоченото приложение.

За другите квоти, посочени в колона 3 от приложение I, заявленията обхващат поне 10 тона и не повече от 40 % от наличното количество по съответната квота, определено в колона 4 от посоченото приложение.

4.   Заявленията се приемат само ако кандидатите декларират писмено, че не са подали други заявления за кандидатстване за същата група продукти и за същата квота и поемат задължението да не го правят.

Ако кандидат подаде няколко заявления за една и съща група продукти и една и съща квота в една или няколко държави-членки, всички заявления, подадени от него, се смятат за неприемливи.

Член 3

1.   Държавите-членки уведомяват Комисията в срок от пет работни дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за внесените заявления за всяка група продукти, а когато е приложимо, и за квотите, посочени в приложение I.

Всички уведомления, включително и тези с нулева стойност, се правят по факс или електронна поща по образеца, даден в приложение III.

2.   Уведомлението съдържа за всяка група, а където е приложимо, и за всяка квота:

а)

списък на кандидатите;

б)

количествата, за които кандидатства всеки кандидат, разпределени по продуктов код по Комбинираната номенклатура и кода в съответствие с Хармонизираната митническа тарифа на Съединените американски щати (2009 г.);

в)

името и адреса на вносителя, посочен от подаващия заявлението.

Член 4

В съответствие с член 25 от Регламент (ЕО) № 1282/2006 Комисията определя незабавно разпределението на лицензиите и уведомява държавите-членки за това в срок най-късно до 31 октомври 2009 г.

Държавите-членки уведомяват Комисията в срок от пет работни дни след публикуването на коефициентите за разпределение за количествата за всяка група, а където е приложимо, и за всяка квота, разпределени на кандидатите в съответствие с член 25 от Регламент (ЕО) № 1282/2006.

Уведомлението се прави по факс или по електронна поща по образеца, даден в приложение IV към настоящия регламент.

Член 5

Информацията в уведомленията съгласно член 3 от настоящия регламент и съгласно член 24 от Регламент (ЕО) № 1282/2006 се проверява от държавите-членки, преди да бъдат издадени лицензиите и не по-късно от 15 декември 2009 г.

Когато се установи, че е предоставена невярна информация от оператор, на който е издадена лицензия, лицензията се анулира и гаранцията се конфискува. Държавите-членки незабавно информират Комисията за това.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 234, 29.8.2006 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Сирене за износ в Съединените американски щати през 2010 г. по някои квоти на ГАТТ

Глава III, раздел 2 от Регламент (ЕО) № 1282/2006 и Регламент (ЕО) № 671/2009

Определяне на групите в съответствие с допълнителните бележки към глава 4 от Хармонизираната митническа тарифа на Съединените щати

Определяне на група и квота

Количества, налични за 2010 г.:

Бележка

Група

 

Тонове

(1)

(2)

(3)

(4)

16

Не е специално предвидена (NSPF)

16 - Токио

908,877

16 - Уругвай

3 446,000

17

Сирене със синя плесен

17

350,000

18

Чедар

18

1 050,000

20

Едам/Гауда

20

1 100,000

21

Италиански тип

21

2 025,000

22

Швейцарски или Ементал сирена без очи

22 - Токио

393,006

22 - Уругвай

380,000

25

Швейцарски или Ементал сирена с очи

25 - Токио

4 003,172

25 - Уругвай

2 420,000


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Представяне на данните, изисквани съгласно член 24 от Регламент (ЕО) № 1282/2006

Идентификация на групата и квотата, посочени в колона 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 671/2009:

 

Наименование на групата, посочена в колона 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 671/2009: …

Произход на квотата:

Уругвайски кръг 

Токийски кръг 


Име/адрес на заявителя

Код на продукта по Комбинираната номенклатура

Заявено количество в тонове

Код по Хармонизираната

митническа тарифа на САЩ

Име/адрес на определения вносител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Представяне на информацията, изисквана по член 3 от Регламент (ЕО) № 671/2009

Да се изпрати на + 32 2 295 3310 или на ел. адрес: AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu

Идентификация на групата и квотата, посочени в колона 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 671/2009:

 

Наименование на групата, посочена в колона 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 671/2009: …

Произход на квотата:

Уругвайски кръг: 

Токийски кръг: 


Име/адрес на заявителя

Код на продукта по Комбинираната номенклатура

Заявено количество в тонове

Код по Хармонизираната митническа тарифа на САЩ

Име/адрес на определения вносител

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Представяне на издадените лицензии в съответствие с член 25 от Регламент (ЕО) № 1282/2006

[Да се изпрати на + 32 2 295 3310 или на ел. адрес: AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu]

Идентификация на групата и квотата, посочени в колона 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 671/2009

Произход на квотата

Име/адрес на заявителя

Код на продукта по Комбинираната номенклатура

Заявено количество

в тонове

Име/адрес на определения вносител

Разпределено количество (1)

в тонове

 

Уругвайски кръг

 

 

 

 

 

 

 

 

Токийски кръг

 

 

 

Общо:

 

Общо:

 

 

Уругвайски кръг

 

 

 

 

 

 

 

 

Токийски кръг

 

 

 

Общо:

 

Общо:

 

 

Уругвайски кръг

 

 

 

 

 

 

 

 

Токийски кръг

 

 

 

Общо:

 

Общо:

 


(1)  Определените чрез жребий количества се разпределят между отделните кодове по КН пропорционално на заявените количества по продуктови кодове от КН.


25.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/53


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 672/2009 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2009 година

относно издаването на лицензиите за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода юли 2009 година с Регламент (ЕО) № 327/98

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. относно установяване на общи правила за прилагането на тарифните квоти за внос на селскостопански продукти, управлявани чрез система от лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 327/98 на Комисията от 10 февруари 1998 г. за откриване и за начин на управление на някои тарифни квоти при внос на цял и на натрошен ориз (3), и по-специално член 5, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 327/98 открива и определя начина на управление на някои тарифни квоти при внос на цял и натрошен ориз, разпределени по страни на произход и групирани в множество подпериоди в съответствие с приложение IX към посочения регламент.

(2)

Подпериодът на месец юли е третият подпериод за квотата, предвидена в член 1, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 327/98 и вторият подпериод за квотите, предвидени в букви б), в) и г) от посочения параграф.

(3)

От предоставената информация съгласно член 8, буква а) от Регламент (ЕО) № 327/98 следва, че за квотите с поредни номера 09.4154 — 09.4166 заявленията, подадени през първите десет работни дни на месец юли 2009 г. в съответствие с член 4, параграф 1 от посочения регламент, се отнасят за количество, по-голямо от наличното. Поради това следва да се определи до каква степен могат да бъдат издавани лицензии за внос, като се посочи коефициентът на отпускане, който ще се прилага към заявените количества за съответните квоти.

(4)

От горепосочената информация произлиза също, че за квотите с поредни номера 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 заявленията, подадени през първите десет работни дни на месец юли 2009 г. в съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 327/98, се отнасят за количество, по-малко от наличното.

(5)

Следователно за квотите с поредни номера 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166 е целесъобразно да се определят общите налични количества за следващия тарифен подпериод в съответствие с член 5, първа алинея от Регламент (ЕО) № 327/98,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Заявленията за лицензии за внос на ориз, отнасящи се до квотите с поредни номера 09.4154 — 09.4166, посочени в Регламент (ЕО) № 327/98, подадени през първите десет работни дни на месец юли 2009 г., са основание за издаването на лицензии за заявените количества, към които се прилагат коефициентите на отпускане, определени в приложението към настоящия регламент.

2.   Общите налични количества в рамките на квотите с поредни номера 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166, посочени в Регламент (ЕО) № 327/98 за следващия тарифен подпериод, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 37, 11.2.1998 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Количества за отпускане за подпериода месец юли 2009 годиа и налични количества за следващия подпериод в приложение на Регламент (ЕО) № 327/98:

а)   Квота за бланширан или полубланширан ориз с код по КН 1006 30, предвидена в член 1, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 327/98:

Произход

Пореден номер

Коефициент на отпускане за подпериода месец юли 2009 г.

Общи налични количества за подпериода месец септември 2009 г.

(в kg)

Съединени американски щати

09.4127

 (1)

13 879 202

Тайланд

09.4128

 (1)

1 315 205

Австралия

09.4129

 (1)

385 000

Друг произход

09.4130

 (2)

0


б)   Квота за олющен ориз с код по КН 1006 20, предвидена в член 1, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 327/98:

Произход

Пореден номер

Коефициент на отпускане за подпериода месец юли 2009 г.

Общи налични количества за подпериода месец октомври 2009 г.

(в kg)

Всички страни

09.4148

 (2)

66 289


в)   Квота за натрошен ориз с код по КН 1006 40, предвидена в член 1, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 327/98:

Произход

Пореден номер

Коефициент на отпускане за подпериода месец юли 2009 г.

Тайланд

09.4149

 (1)

Австралия

09.4150

 (3)

Гвиана

09.4152

 (3)

Съединени американски щати

09.4153

 (1)

Друг произход

09.4154

1,561628 %


г)   Квота за бланширан или полубланширан ориз с код по КН 1006 30, предвидена в член 1, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 327/98:

Произход

Пореден номер

Коефициент на отпускане за подпериода месец юли 2009 г.

Общи налични количества за подпериода месец септември 2009 г.

(в kg)

Тайланд

09.4112

 (2)

0

Съединени американски щати

09.4116

 (2)

0

Индия

09.4117

 (2)

40 445

Пакистан

09.4118

 (2)

0

Друг произход

09.4119

 (2)

0

Всички страни

09.4166

1,04385 %

0


(1)  Заявленията покриват количества, по-малки или равни на наличните: следователно всички заявления могат да бъдат приети.

(2)  Наличното количество за този подпериод е изчерпано.

(3)  За този подпериод не се прилага коефициентът на отпускане: в Комисията няма получено заявление за лицензия.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

25.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/56


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2009 година

за одобряване на някои изменени програми за ликвидиране и мониторинг на болести по животните и зоонози за 2009 година и за изменение на Решение 2008/897/ЕО по отношение на финансовото участие, предоставено от Общността на някои държави-членки по програми, одобрени с посоченото решение

(нотифицирано под номер C(2009) 5475)

(2009/560/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 24, параграфи 5 и 6 и член 25, параграфи 1 и 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Решение 90/424/ЕИО се определят процедурите за финансовото участие на Общността в програми за ликвидиране, контрол и мониторинг на болести по животните и зоонози.

(2)

С Решение 2008/897/ЕО на Комисията от 28 ноември 2008 г. за одобряване на годишните и многогодишните програми и финансовото участие на Общността за ликвидиране, контрол и мониторинг на някои болести по животните и зоонози, представени от държавите-членки за 2009 г. и следващите години (2) се одобряват някои национални програми и се определят размерът и максималната стойност на финансовото участие на Общността по всяка програма, представена от държавите-членки.

(3)

Белгия, Дания, Ирландия, Испания, Франция, Латвия, Литва, Нидерландия, Португалия и Финландия представиха изменени програми за ликвидиране и мониторинг на болестта син език.

(4)

Комисията направи оценка на посочените изменени програми от ветеринарна и финансова гледна точка. Беше установено, че посочените програми отговарят на съответното ветеринарно законодателство на Общността, и в частност на критериите, посочени в Решение 2008/341/ЕО на Комисията от 25 април 2008 г. за определяне на критерии на Общността за национални програми за ликвидирането, контрола и мониторинга на някои болести по животните и зоонози (3). Поради това посочените изменени програми следва да бъдат одобрени.

(5)

Дания, Испания, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Финландия и Обединеното кралство представиха изменени програми за мониторинг на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ).

(6)

Комисията направи оценка на посочените изменени програми от ветеринарна и финансова гледна точка. Беше установено, че посочените програми отговарят на съответното ветеринарно законодателство на Общността, и в частност на критериите, посочени в Решение 2008/341/ЕО. Поради това посочените изменени програми следва да бъдат одобрени.

(7)

С Решение 2007/782/ЕО на Комисията от 30 ноември 2007 г. относно одобряването на годишните и многогодишните национални програми и финансовата помощ от Общността за ликвидиране и мониторинг на някои зоонози и болести по животните, представени от държавите-членки за 2008 и следващите години (4) бе одобрена многогодишна програма за ликвидиране на бяс за Словения. Втората година от тази програма бе одобрена с Решение 2008/897/ЕО.

(8)

Словения представи изменена версия на програмата за втората година от многогодишната програма за ликвидиране на бяс. Комисията направи оценка на посочената изменена програма от ветеринарна и финансова гледна точка. Беше установено, че посочената програма отговаря на съответното ветеринарно законодателство на Общността, и в частност на критериите, посочени в Решение 2008/341/ЕО. Поради това посочената изменена програма следва да бъде одобрена.

(9)

Националните програми за ликвидиране и мониторинг на болестта син език, одобрени с Решение 2008/897/ЕО, включваха провеждането през 2009 г. на кампании за ваксиниране срещу това заболяване. Разходите по поставянето на ваксината обаче не бяха включени в разходите, които отговарят на условията за финансово участие на Общността.

(10)

Предвид епидемиологичната ситуация в съответните държави-членки е целесъобразно разходите по поставянето на ваксина да бъдат включени в разходите, които отговарят на условията за финансово участие от страна на Общността. Следователно е целесъобразно за финансирането на одобрените с Решение 2008/897/ЕО програми за ликвидиране и мониторинг на болестта син език в посочените държави-членки да се отпуснат допълнителни средства.

(11)

В Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (5), неотдавна изменен с Регламент (ЕО) № 103/2009 на Комисията (6), се предвижда в случая на млекодайни стада, заразени с класическа скрейпи, да се спазват по-строги изисквания.

(12)

На 18 март 2009 г. Кипър представи нова многогодишна програма за мониторинга и ликвидирането на скрейпи, адаптирана към това последно изменение на Регламент (ЕО) № 999/2001. Тази програма трябва да замени одобрената с Решение 2008/897/ЕО национална програма за ликвидиране на скрейпи в тази държава-членка за 2009 г.

(13)

С оглед на изключителния характер на тази ситуация Кипър поиска в програмата да получи финансова помощ в размер на над 50 % за разходите, направени при клането на заразени със скрейпи животни. Комисията направи оценка на посочената програма от ветеринарна и финансова гледна точка. Беше установено, че посочената програма отговаря на съответното ветеринарно законодателство на Общността, и в частност на критериите, посочени в Решение 2008/341/ЕО. Поради това посочената програма следва да бъде одобрена.

(14)

Предвид факта, че много висок процент от овчите и козите стада в Кипър са заразени със скрейпи, Кипър е принуден да умъртви изключително голям брой животни в кратък срок, за да изпълни изискванията на съответното законодателство на Общността.

(15)

С оглед на изключителния характер на тази ситуация е целесъобразно да се предвиди високо ниво на участие от страна на Общността по програмата за мониторинг и ликвидиране на скрейпи в посочената държава-членка. Освен това разходите за персонала, специално нает по програмата, както и разходите за унищожаването на кланичните трупове, следва да бъдат включени в разходите, които отговарят на условията за финансово участие от страна на Общността по тази програма.

(16)

Одобрението на изменените програми, предоставено с настоящото решение, има отражение върху размера на сумите, необходими по изпълнението на програмите, така, както са одобрени в Решение 2008/897/ЕО. Максималният размер на финансовото участие на Общността по някои програми следва да бъде съответно коригиран.

(17)

Поради това Решение 2008/897/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(18)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото решение изменените програми за мониторинг и ликвидиране на болестта син език, представени от: Белгия на 29 януари 2009 г., Дания на 20 април 2009 г., Ирландия на 16 февруари 2009 г., Испания на 6 март 2009 г., Франция на 2 февруари 2009 г., Латвия на 20 февруари 2009 г., Литва на 20 февруари 2009 г., Нидерландия на 8 декември 2008 г., Португалия на 20 февруари 2009 г. и Финландия на 7 януари 2009 г., се одобряват за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г.

Член 2

С настоящото решение изменените програми за мониторинг на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии, представени от: Дания на 18 март 2009 г., Испания на 7 април 2009 г., Италия на 29 януари 2009 г., Люксембург на 16 март 2009 г., Нидерландия на 20 февруари 2009 г., Португалия на 4 март 2009 г., Финландия на 27 февруари 2009 г. и Обединеното кралство на 26 януари 2009 г., се одобряват за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г.

Член 3

С настоящото решение втората година на многогодишната програма за ликвидиране на болестта бяс, представена в нейната изменена версия от Словения на 23 април 2009 г., се одобрява за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г.

Член 4

Решение 2008/897/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 4 параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   Финансовото участие на Общността е в размер на 50 % от разходите, направени от всяка от изброените в параграф 1 държави-членки, за разходите за ваксинация, за провеждане на лабораторни изследвания за вирусологично, серологично и ентомологично наблюдение и за закупуване на капани и ваксини, и не надвишава:

а)

4 450 000 ЕUR за Белгия;

б)

5 000 ЕUR за България;

в)

2 350 000 EUR за Чешката република;

г)

50 000 ЕUR за Дания;

д)

15 700 000 ЕUR за Германия;

е)

180 000 ЕUR за Естония;

ж)

800 000 ЕUR за Ирландия;

з)

50 000 ЕUR за Гърция;

и)

21 000 000 ЕUR за Испания;

й)

57 000 000 ЕUR за Франция;

к)

3 000 000 EUR за Италия;

л)

460 000 EUR за Латвия;

м)

0 ЕUR за Литва;

н)

510 000 EUR за Люксембург;

о)

1 400 000 ЕUR за Унгария;

п)

5 000 ЕUR за Малта;

р)

50 000 ЕUR за Нидерландия;

с)

3 350 000 EUR за Австрия;

т)

500 000 ЕUR за Полша;

у)

5 300 000 ЕUR за Португалия;

ф)

250 000 ЕUR за Румъния;

х)

910 000 ЕUR за Словения;

ц)

820 000 EUR за Финландия;

ч)

1 550 000 EUR за Швеция.

3.   Средната стойност на максималния размер на разходите, които се възстановяват на държавите-членки, за програмите, посочени в параграф 1, не надвишава:

а)

за ELISA тест 2,5 EUR за тест;

б)

за PCR тест 10 EUR за тест;

в)

за закупуване на моновалентни ваксини 0,3 EUR за доза;

г)

за закупуване на двувалентни ваксини 0,45 EUR за доза;

д)

за поставянето на ваксина на едър рогат добитък — 1,50 EUR за ваксинирано животно, независимо от броя и типа на използваните дози;

е)

за поставянето на ваксина на овце или кози — 0,75 EUR за ваксинирана коза или овца, независимо от броя и типа на използваните дози.“

2.

В член 9, параграф 2, буква л) сумата „1 800 000 EUR“ се заменя с „50 000 EUR“.

3.

В член 13, параграф 2, буква д) сумата „370 000 EUR“ се заменя с „530 000 EUR“.

4.

Добавя се следният член 15а:

„Член 15а

Скрейпи

1.   Многогодишната програма за мониторинг и ликвидиране на болестта скрейпи, представена от Кипър на 18 март 2009 г., се одобрява за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2010 г.

2.   Финансовото участие на Общността е в размер на:

а)

100 % от разходите, направени от Кипър за извършване на бързи тестове и първични молекулни тестове;

б)

75 % от разходите, направени от Кипър за компенсации на собственици за стойността на техните умъртвени и унищожени животни, в съответствие с неговата програма за мониторинг и ликвидиране на болестта скрейпи;

в)

50 % от разходите за:

i)

анализ на проби за определяне на генотип;

ii)

закупуване на препарати, използвани при евтаназия на животните;

iii)

персонал, специално нает по програмата;

iv)

унищожаване на кланичните трупове.

3.   Средната стойност на максималния размер на разходите, които се възстановяват на Кипър по програмата, посочена в параграф 1, не надвишава:

а)

30 EUR за тест, за тестове, проведени за овце или кози, както е посочено в приложение III, глава А, част II от Регламент (ЕО) № 999/2001;

б)

175 EUR за тест за провеждането на първични молекулни дискриминаторни тестове, както е посочено в приложение Х, глава В, точка 3.2, буква в), подточка i) от Регламент (ЕО) № 999/2001;

в)

10 EUR за тест, за тестовете за определяне на генотипа;

г)

100 EUR за животно за умъртвени овце или кози.

4.   Размерът на финансовото участие за 2009 г. е 5 400 000 EUR.

5.   Размерът на финансовото участие за 2010 г. се определя в зависимост от изпълнението на програмата през 2009 г.“

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19.

(2)  ОВ L 322, 2.12.2008 г., стр. 39.

(3)  ОВ L 115, 29.4.2008 г., стр. 44.

(4)  ОВ L 314, 1.12.2007 г., стр. 29.

(5)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 34, 4.2.2009 г., стр. 11.


25.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/60


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2009 година

за изменение на Решение 2006/679/ЕО по отношение на прилагането на техническата спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на трансевропейската конвенционална железопътна система

(нотифицирано под номер C(2009) 5607)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/561/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в Общността (преработена версия) (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като взе предвид препоръката на Европейската железопътна агенция относно Европейския план за внедряване (ERA-REC-02-2009-ERTMS) от 23 февруари 2009 г.,

като има предвид, че:

(1)

Всяка техническа спецификация за оперативна съвместимост (ТСОС) следва да указва стратегията за прилагане на ТСОС и етапите, през които да се премине, за да се направи плавен преход от съществуващата ситуация към окончателната ситуация, при която съответствието с ТСОС ще бъде правило.

(2)

Решение 2006/679/ЕО на Комисията от 28 март 2006 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост във връзка с подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на трансевропейската конвенционална железопътна система (2) определи ТСОС за подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на трансевропейската конвенционална железопътна система.

(3)

В съответствие с член 3 от Решение 2006/679/ЕО, държавите-членки създадоха национален план за прилагане на ТСОС за „Контрол, управление и сигнализация“ и уведомиха Комисията за този план.

(4)

Въз основа на тези национални планове следва да бъде изготвен Генералният план на ЕС, основан на принципите, формулирани в глава 7 от приложението към Решение 2006/679/ЕО.

(5)

Глава 7 от приложението към Решение 2006/679/ЕО предвижда Генералният план на ЕС да бъде добавен към ТСОС чрез процедура за преразглеждане и да се нарича „Европейски план за внедряване“.

(6)

Директива 2008/57/ЕО указва, че ТСОС могат да установят рамката, необходима за определяне на това, дали евентуално ще се наложи повторно разрешаване на съществуващата подсистема, както и за определяне на съответните срокове.

(7)

Стратегията за прилагането на ТСОС за „Контрол, управление и сигнализация“ не само трябва да разчита на съответствие на подсистемите с ТСОС в момента на тяхното пускане в експлоатация, модернизиране или обновяване, но трябва също да се основава на координирано внедряване по протежение на паневропейските коридори, свързващи основните европейски зони на товарен транспорт. Тъй като оперативна съвместимост може да бъде постигната само ако коридорите са изцяло оборудвани, в рамките на Европейския план за внедряване следва да бъдат определени подходящи срокове за обновяване или модернизация на подсистемата.

(8)

Държавите-членки следва да положат всички усилия, за да осигурят наличието на външен Специфичен предавателен модул (STM) за техните наследени от миналото системи от клас B, изброени в приложение Б на ТСОС.

(9)

Проектите за Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), по принцип, и линиите, включени в Европейския план за внедряване, в частност, могат да се ползват от общностна подкрепа по програмата TEN-T или от други програми за финансова помощ от Общността.

(10)

Адекватната финансова подкрепа играе важна роля за гарантирането на внедряването на ERTMS в съответствие с обхвата и сроковете, определени в Европейския план за внедряване. Следователно планът може да бъде адаптиран с цел да бъдат взети предвид наличните средства за финансиране.

(11)

Доставчиците на бордово оборудване за ERTMS потвърдиха, че ще бъдат в състояние да доставят бордово оборудване, съобразено с новия стандарт (известен като базова линия 3), най-късно до 2015 г.; следователно международните локомотиви, доставени до тази дата, следва, като общо правило, да бъдат оборудвани с ERTMS.

(12)

Следователно Решение 2006/679/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(13)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета за безопасност и оперативна съвместимост на железопътния транспорт, създаден в съответствие с член 29 от Директива 2008/57/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2006/679/ЕО се изменя, както следва:

1.

Точки 7.1, 7.2 и 7.3 се заменят с текста от приложението към настоящото решение.

2.

В точка 7.4.2.3 позоваването на точка 7.2.2.5 се заменя с позоваване на точка 7.2.

Член 2

До 31 декември 2015 г. Комисията следва да направи оценка на изпълнението на Европейския план за внедряване и да определи, въз основа на анализ на отбелязания напредък по изпълнението му до 2015 г., наличието на оборудване в съответствие с новия стандарт (базова линия 3) и източниците и нивото на финансиране, които са на разположение за подпомагане на внедряването на ERTMS, както и дали са необходими изменения на настоящото решение, особено що се отнася до линиите, които трябва да бъдат оборудвани до 2020 г. Държавите-членки също следва да участват в този анализ.

Член 3

Настоящото решение се прилага от 1 септември 2009 г.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2009 година.

За Комисията

Antonio TAJANI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 284, 16.10.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Точки 7.1, 7.2 и 7.3 от приложението към Решение 2006/679/ЕО се заменят със следното:

"7.   ПРИЛАГАНЕ НА ТСОС „КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ“

Настоящата глава описва в общи линии стратегията за прилагането (Европейски план за внедряване на ERTMS) на ТСОС и определя етапите, през които да се премине, за да се направи плавен преход от съществуващата ситуация към окончателната ситуация, при която съответствието с ТСОС ще бъде правило.

Европейският план за внедряване на ERTMS не се отнася за линии, които са на територията на държава-членка, когато нейната железопътна мрежа е отделена или изолирана с море или поради наличието на особени географски условия, от железопътната мрежа на останалата част от Общността. Тази стратегия не се прилага за локомотиви, които обслужват най-вече такива линии.

7.1.    ERTMS — внедряване на ERTMS по железопътното трасе

Целта на Европейския план за внедряване на ERTMS е да гарантира че постепенно локомотивите, моторните вагони и другите железопътни возила, оборудвани с ERTMS, придобиват достъп до по-голям брой линии, пристанища, терминали и разпределителни гари, без да е необходимо към ERTMS да се добавя оборудване, специфично за държавата.

За тази цел планът за внедряване не налага премахването на съществуващите системи клас B от линиите, включени в плана. Въпреки това до датата, определена в плана за внедряване, оборудването със система от клас В не трябва да бъде условие за достъп до коловоз на линии, включени в плана за внедряване за локомотиви, моторни вагони и други железопътни возила, оборудвани с ERTMS.

Когато терминални зони, като например пристанища или специфични линии на дадено пристанище, не са оборудвани със система от клас В, изискванията по отношение на „свързването“ на тези терминални зони не означават, че тези терминали или линии трябва задължително да бъдат оборудвани с ERTMS, докато не се изисква оборудване със система от клас В като условие за достъп до коловоза.

За линии, които се състоят от два или повече коловоза, линията се счита за оборудвана, когато бъдат оборудвани два коловоза. Когато в даден коридорен участък има повече от една линия, поне една линия в коридорния участък трябва да бъде оборудвана, като целият коридор се счита за оборудван, когато бъде оборудвана поне една линия по цялата дължина на коридора.

7.1.1.   Коридори

Шестте коридора, описани в допълнение I, следва да бъдат оборудвани с ERTMS според графика, указан в настоящото допълнение (1).

7.1.2.   Връзка с основните европейски пристанища, разпределителни гари, товарни терминали и зони на товарен транспорт.

Пристанищата, разпределителните гари, товарните терминали и зоните за товарен транспорт, изброени в допълнение II, трябва да бъдат свързани с поне един от шестте коридора, определени в допълнение I, към датата и при условията, определени в допълнение II.

7.1.3.   Проекти, финансирани от ЕС

Без да се изпада в противоречие с точки 7.1.1 и 7.1.2, инсталирането на ERTMS/ETCS е задължително в случай на:

нови инсталации в предназначената за защитата на влака част от дадена функционална група за контрол, управление и сигнализация, или

модернизация на предназначената за защитата на влака част от дадена функционална група за контрол, която вече е в експлоатация и която променя функциите или показателите на подсистемата,

за проекти за железопътна инфраструктура, които получават финансова подкрепа от европейските фондове за регионално развитие и/или от кохезионните фондове (Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (2)) и/или от фондовете за TEN-T (Решение № 1692/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3)).

Когато обаче се обновява сигнализацията по къси (под 150 km) и прекъснати отсечки от линия, Комисията може да разреши дерогация от това правило, при условие че ERTMS е инсталирана преди по-ранната от тези две дати:

5 години след приключване на проекта,

момента, до който отсечката от линията бива свързана с друга линия, оборудвана с ERTMS.

В настоящия раздел по-ранната от тези две дати се нарича „по-късна дата за оборудване“.

Засегнатите държави-членки изпращат досие до Комисията. Това досие съдържа икономически анализ, който показва, че има значителни икономически и/или технически предимства ERTMS да бъде пусната в експлоатация на по-късната дата за оборудване, отколкото по време на проекта, финансиран от ЕС.

Подобна клауза може да бъде поддържана от държава-членка само когато тръжната процедура по обновяването или модернизирането на системата за защита на влакове съдържа ясен вариант за оборудване на линията с ERTMS по време на проекта или на по-късната дата за оборудване.

Комисията анализира предоставеното досие и мерките, предложени от държавата-членка, и информира комитета, посочен в член 29 от Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) за резултата от този анализ. Когато е разрешена дерогация, държавата-членка гарантира, че ERTMS ще бъде инсталирана преди по-късната дата за оборудване.

7.1.4.   Условия, при които се изисква инсталирането на незадължителните функции

В зависимост от характеристиките на пътната част от функционалната група за контрол и управление и на нейните интерфейси с други подсистеми може да се окаже необходимо някои функционални възможности на трасето, които не са класифицирани като задължителни, да бъдат задължително въведени в определени приложения, за да отговарят на основните изисквания.

Въвеждането по трасето на специфичните за държавата или на незадължителните функции не трябва да възпрепятства достъпа до тази инфраструктура на подвижен състав, който отговаря единствено на задължителните изисквания за бордовите системи от клас A, освен ако не се изисква за следните незадължителни бордови функции:

прилагането на ниво 3 на системата ETCS по трасето изисква бордово устройство за следене на целостта на влака,

прилагането на ниво 1 на системата ETCS по трасето с функция за допълнително предаване на информация (infill) изисква на борда съответната функционалност за допълнително предаване на информация, ако за разрешената скорост на приближаване до сигнали (release speed) е зададено нула поради съображения за безопасност (например защита на опасните точки),

когато системата ETCS изисква предаването на данни чрез радиовръзка, услугите на системата GSM-R за предаване на данни трябва да отговарят на изискванията на ETCS за предаване на данни,

функционална група, която включва модул STM KER, може да наложи използването на интерфейса K.

7.1.5.   Заварени системи

Държавите-членки трябва да гарантират, че функционалните възможности на системите, наследени от миналото, описани в приложение Б на ТСОС, както и техните интерфейси, остават в съответствие с настоящите спецификации, с изключение на промените, които биха могли да бъдат счетени за необходими с цел отстраняване на недостатъци, свързани с безопасността, в тези системи. Държавите-членки трябва да предоставят информацията относно своите системи, наследени от миналото, която е необходима за нуждите на разработването и сертифицирането на апаратите, позволяващи оперативна съвместимост на оборудването от клас A с техните съответстващи вече съоръжения клас B.

7.1.6.   Уведомяване

За всеки коридорен участък, описан в допълнение I, държавите-членки следва или да уведомят Комисията чрез подробен график за оборудването с ERTMS на коридорния участък, или да потвърдят, че коридорният участък вече е оборудван. Информацията се съобщава на Комисията най-късно три години преди крайната дата за оборудване на коридорния участък, определена в допълнение I.

За всяко пристанище, разпределителна гара, товарен терминал или зона на товарен транспорт, поместени в допълнение II, държавите-членки следва да съобщят конкретните линии, които те ще използват за осигуряване на връзката си с някой от коридорите, изброени в допълнение I. Тази информация се съобщава на Комисията най-късно три години преди датата, определена в допълнение II, и следва да указва крайната дата за оборудване на даденото пристанище, разпределителна гара, товарен терминал или зона на товарен транспорт. Когато е необходимо, Европейската комисия може да изиска коригиращи мерки по-специално с цел да се гарантира съответствие между оборудваните линии по границите. Държавите-членки следва или да уведомят Комисията чрез подробен график за оборудването с ERTMS на тези конкретни линии, или да потвърдят, че тези конкретни линии вече са оборудвани с ERTMS. Тази информация се съобщава на Комисията най-късно три години преди датата, определена в допълнение II, и следва да указва крайната дата за оборудване на даденото пристанище, разпределителна гара, товарен терминал или зона на товарен транспорт.

Подробните графици за оборудването следва по-специално да указват датата, на която ще приключи тръжната процедура за оборудването на линията, процедурите, въведени в действие с цел да се гарантира оперативна съвместимост със съседните страни по коридора, както и основните етапи от изпълнението на проекта. Държавите-членки следва да уведомяват Комисията на всеки дванайсет месеца относно отбелязания напредък по внедряването по тези линии, изпращайки актуализиран график.

7.1.7.   Забавяния

Когато дадена държавите-членка има основания да очаква забавяния по отношение на спазването на сроковете, определени в настоящото решение, тя незабавно уведомява за това Комисията. Тя следва да предостави на Комисията досие, съдържащо техническо описание на проекта и актуално планиране. Досието следва също така да обяснява причините за забавянето и да посочва коригиращите мерки, взети от държавата-членка.

На държавата-членка може да се разреши допълнително забавяне от не повече от три години, когато забавянето се дължи на причини извън целесъобразния контрол на държавата-членка, като неизпълнение от страна на доставчиците или проблеми с процеса на типово одобряване, дължащи се на липса на подходящи изпитвателни возила. Държавата-членка може да се позове на такава клауза, когато са изпълнени следните условия:

уведомленията, споменати в точка 7.1.6, са били получени навреме и са били изчерпателни,

досието, споменато в точка 7.1.7, първа алинея, съдържа ясни доказателства, че причините за забавянето са били извън контрола на държавата-членка,

има компетентен орган, който отговаря за координирането на доставчиците на бордово оборудване и оборудване за трасето, както и за интегрирането и изпитването на продуктите,

използвани са по подходящ начин съществуващите лаборатории,

представени са доказателства, че са били взети подходящи мерки за минимизиране на допълнителното забавяне.

Комисията анализира предоставеното досие и мерките, предложени от държавата-членка, и информира комитета, посочен в член 29 от Директива 2008/57/ЕО, за резултата от този анализ.

7.2.    Внедряване на ETCS на борда на влака

С ERTMS следва да бъдат оборудвани нови локомотиви, нови моторни вагони и други железопътни возила, способни да се движат без теглителна сила, оборудвани с кабина за машиниста, поръчани след 1 януари 2012 г. или пуснати в експлоатация след 1 януари 2015 г.

Това изискване не важи за нови маневрени локомотиви и за други нови локомотиви, нови моторни вагони и други нови железопътни возила, оборудвани с кабина за машиниста, ако те са проектирани изключително за експлоатация в рамките на една страна или за регионална експлоатация с пресичане на граница. Държавите-членки могат обаче да въвеждат допълнителни изисквания на национално ниво, по-специално с оглед на:

ограничаване на достъпа на локомотиви, оборудвани с ERTMS, до линии, оборудвани с ERTMS, така че съществуващите преди това национални системи да могат да бъдат изведени от експлоатация,

изискване новите маневрени локомотиви и другите нови железопътни возила, оборудвани с кабина за машиниста, дори да са проектирани изключително за експлоатация в рамките на една страна или за регионална експлоатация с пресичане на граница, да бъдат оборудвани с ERTMS.

7.3.    Правила за внедряване, специфични за GSM-R

Тези правила се прилагат в допълнение към правилата, формулирани в точки 7.1 и 7.2.

7.3.1.   Инсталации по трасето

Инсталирането на GSM-R е задължително в случай на:

нови инсталации в частта за радиовръзка на функционалната група за контрол, управление и сигнализация,

модернизиране на частта за радиовръзка на вече въведена в експлоатация функционална група за контрол, управление и сигнализация, което променя функциите или показателите на подсистемата.

7.3.2.   Бордови инсталации

Инсталирането на GSM-R в подвижен състав, предназначен за експлоатация по линия, включваща поне една отсечка, оборудвана с интерфейси клас А (дори ако са наложени върху система клас B), е задължително в случай на:

нови инсталации в частта за радиовръзка на функционалната група за контрол, управление и сигнализация,

модернизиране на частта за радиовръзка на вече въведена в експлоатация функционална група за контрол, управление и сигнализация, което променя функциите или показателите на подсистемата.

7.3.3.   Заварени системи

Държавите-членки трябва да гарантират, че функционалните възможности на системите, наследени от миналото, описани в приложение Б към ТСОС, както и техните интерфейси, остават в съответствие с настоящите спецификации, с изключение на промените, които биха могли да бъдат счетени за необходими с цел отстраняване на недостатъци, свързани с безопасността, в тези системи. Държавите-членки трябва да предоставят информация относно своите системи, наследени от миналото, като необходими за нуждите на изготвянето и сертифицирането на апаратите, позволяващи оперативна съвместимост на оборудването от клас A със съответстващото им наследено от миналото оборудване от клас Б.


(1)  Допълнение I указва най-късната дата за оборудване с оглед на изграждането на подходяща мрежа ERTMS на поетапен принцип. В множество случаи съществуват доброволни споразумения за по-ранна дата на оборудване.

(2)  ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 228, 9.9.1996 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1.

Допълнение I

Конкретни линии, съставляващи коридорите

Коридор А — следва да бъде оборудван до 2015 г.

Image

Коридор B (1)

Image

Коридор C (2)

Image

Коридор D (3)

Image

Коридор Е

Image

Коридор F

Image


(1)  Без да се засяга законодателството, приложимо за Трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове, могат да бъдат осигурени връзки чрез високоскоростни отсечки, при условие че са предвидени линии за товарните влакове. До 2020 г. между Дания и Германия ще бъде осигурена поне една връзка, оборудвана с ERTMS (Фленсбург—Хамбург или Рьодбю—Путгарден), но не непременно повече. Основният тунел „Бренер“ ще бъде оборудван с ERTMS веднага щом завършат работите по инфраструктурата (планирана дата — 2020 г.).

(2)  Връзката между Нанси и Рединг ще бъде осигурена до 2020 г.

(3)  До 2020 г. ще бъдат оборудвани две допълнителни разклонения: Монмелиан—Гренобъл—Валенсия и Лион—Валенсия—Арл—Мирамас (левия бряг на Рона).

Допълнение II

Основни европейски пристанища, разпределителни гари, товарни терминали и зони на товарен транспорт  (1)

Страна

Зона на товарен транспорт

Дата

Забележка

Белгия

Антверпен

31.12.2015 г.

До 2020 г. трябва да бъде осигурена и връзка до Ротердам.

Гент

31.12.2020 г.

 

Зеебрюге

31.12.2020 г.

 

България

Бургас

31.12.2020 г.

Връзката към коридор Е предполага оборудване на участъка Бургас—София, София—Видин—Калафат и Калафат—Куртичи в Румъния (PP22).

Чешка република

Прага

31.12.2015 г.

 

Ловосице

31.12.2020 г.

 

Дания

Таулоу

31.12.2020 г.

Свързването на този терминал предполага, че за оборудвана с ERTMS отсечка е избрана линията Фленсбург—Падборг — вж. бележка под линия 1 от допълнение I към приложението.

Германия

Дрезден (2)

31.12.2020 г.

До 2020 г. трябва да бъде осигурена и директна връзка между коридор Е и коридор F (от Дрезден до Хановер).

Любек

31.12.2020 г.

 

Дуисбург

31.12.2015 г.

 

Хамбург (3)

31.12.2020 г.

 

Кьолн

31.12.2015 г.

 

Мюнхен

31.12.2015 г.

 

Хановер

31.12.2015 г.

 

Рощок

31.12.2015 г.

 

Лудвигсхафен/Манхайм

31.12.2015 г.

 

Нюрнберг

31.12.2020 г.

 

Гърция

Пирея

31.12.2020 г.

Връзката към коридор Е предполага оборудване на участъка Кулата—София в България.

Испания

Алхесирас

31.12.2020 г.

 

Мадрид

31.12.2020 г.

 

Памплона

31.12.2020 г.

Изискват се три връзки. Връзка до Париж през Андай, връзка от Памплона до Мадрид и връзка от Памплона до коридор D през Сарагоса.

Сарагоса

31.12.2020 г.

 

Тарагона

31.12.2020 г.

 

Барселона

31.12.2015 г.

 

Валенсия

31.12.2020 г.

 

Франция

Марсилия

31.12.2020 г.

 

Перпинян

31.12.2015 г.

 

Авиньон

31.12.2015 г.

 

Лион

31.12.2015 г.

 

Хавър

31.12.2020 г.

 

Лил

31.12.2020 г.

 

Дюнкерк

31.12.2020 г.

 

Париж

31.12.2020 г.

До 2020 г. ще бъдат осигурени следните връзки: i) Андай ii) тунел под Ламанша iii) Дижон iv) Мец през Еперне и Шалон-ан-Шампан.

Италия

Ла Специя

31.12.2020 г.

 

Генуа

31.12.2015 г.

 

Джоя Тауро

31.12.2020 г.

 

Верона

31.12.2015 г.

 

Милано

31.12.2015 г.

 

Таранто

31.12.2020 г.

 

Бари

31.12.2020 г.

 

Падуа

31.12.2015 г.

 

Триест

31.12.2015 г.

 

Новара

31.12.2015 г.

 

Болоня

31.12.2020 г.

 

Рим

31.12.2020 г.

 

Люксембург

Бетембург

31.12.2015 г.

 

Унгария

Будапеща

31.12.2015 г.

 

Нидерландия

Амстердам

31.12.2020 г.

 

Ротердам

31.12.2015 г.

До 2020 г. трябва да бъде осигурена и връзка до Антверпен.

Австрия

Грац

31.12.2020 г.

 

Виена

31.12.2020 г.

 

Полша

Гдиня

31.12.2015 г.

 

Катовице

31.12.2020 г.

 

Вроцлав

31.12.2015 г.

До 2020 г. трябва да бъде оборудвана линията Вроцлав—Легница, за да се осигури директна връзка до германската граница (Горлиц).

Гливице

31.12.2015 г.

 

Познан

31.12.2015 г.

 

Варшава

31.12.2015 г.

 

Португалия

Синеш

31.12.2020 г.

 

Лисабон

31.12.2020 г.

 

Румъния

Констанца

31.12.2015 г.

 

Словения

Копер

31.12.2015 г.

 

Любляна

31.12.2015 г.

 

Словакия

Братислава

31.12.2015 г.

 

Обединено кралство

Бристол

Този терминал ще бъде свързан при удължаването на коридор С до тунела под Ламанша.


(1)  Списъкът на транспортните възли, включен в настоящото допълнение, може да бъде преразгледан, при условие че преразглежданията няма да намалят товарния трафик или да окажат значимо въздействие върху други държави-членки."

(2)  Германия ще направи всичко възможно да оборудва до по-ранна дата участъка от коридор Е Дрезден—чешка граница.

(3)  Германия ще осигури оборудването на железопътна връзка до Хамбург, но до 2020 г. пристанищната зона може да бъде оборудвана само частично.