ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.192.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 192

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
24 юли 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 645/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 646/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на списъка за 2010 г. с целеви второстепенни променливи за съвместното използване на ресурси в домакинствата

3

 

*

Регламент (ЕО) № 647/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Brněnské pivo или Starobrněnské pivo (ЗГУ))

11

 

*

Регламент (ЕО) № 648/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на окончателния размер на помощта за сух фураж за пазарната 2008/2009 година

13

 

*

Регламент (ЕО) № 649/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за адаптиране на някои квоти за риба за 2009 година в контекста на годишното управление на риболовните квоти

14

 

 

Регламент (ЕО) № 650/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на максималното възстановяване при износ на масло в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

42

 

 

Регламент (ЕО) № 651/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на максимално възстановяване при износ на обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

44

 

 

Регламент (ЕО) № 652/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на яйцата

45

 

 

Регламент (ЕО) № 653/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година относно определяне на възстановяванията при износ в сектора на птичето месо

47

 

 

Регламент (ЕО) № 654/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на възстановявания при износ в сектора на говеждото и телешкото месо

49

 

 

Регламент (ЕО) № 655/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на свинското месо

53

 

 

Регламент (ЕО) № 656/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

55

 

 

Регламент (ЕО) № 657/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

57

 

 

Регламент (ЕО) № 658/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на максималната изкупна цена за масло за 9-ата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 186/2009

59

 

 

Регламент (ЕО) № 659/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на максималната изкупна цена за обезмаслено мляко на прах за 7-ата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 310/2009

60

 

*

Регламент (ЕО) № 660/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за забрана на риболова на синя молва във води на Общността и във води извън суверенитета или юрисдикцията на трети държави от зони VI, VII от страна на съдове под флага на Испания

61

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2009/558/ОВППС на Съвета от 16 март 2009 година за сключване на Споразумение относно процедурите за сигурност при обмен на класифицирана информация между Европейския съюз и Израел

63

Споразумение относно процедурите за сигурност при обмен на класифицирана информация между Европейския съюз и Израел

64

 

 

2009/559/ОВППС

 

*

Решение ATALANTA/6/2009 на Комитета по политика и сигурност от 22 юли 2009 година за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta)

68

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

24.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 192/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 645/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 юли 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 24 юли 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 юли 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MK

26,0

ZZ

26,0

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 90 70

TR

98,9

ZZ

98,9

0805 50 10

AR

59,7

UY

48,0

ZA

61,6

ZZ

56,4

0806 10 10

EG

151,7

MA

167,7

TR

124,8

US

141,6

ZA

126,4

ZZ

142,4

0808 10 80

AR

85,2

BR

71,9

CL

86,8

CN

97,8

NZ

89,5

US

91,3

ZA

91,5

ZZ

87,7

0808 20 50

AR

106,3

CL

82,2

NZ

138,3

ZA

118,8

ZZ

111,4

0809 10 00

TR

161,4

ZZ

161,4

0809 20 95

TR

280,0

US

401,2

ZZ

340,6

0809 30

TR

153,5

ZZ

153,5

0809 40 05

IL

167,2

ZZ

167,2


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


24.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 192/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 646/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 юли 2009 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на списъка за 2010 г. с целеви второстепенни променливи за съвместното използване на ресурси в домакинствата

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) (1), и по-специално член 15, параграф 2, буква e) от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1177/2003 се предвижда обща рамка за системното изготвяне на статистически данни на Общността за доходите и условията на живот, включваща съпоставими и своевременно предоставяни данни от моментното състояние и от повторени във времето изследвания за доходите, равнището и структурата на бедността и социалната изолация на национално и европейско равнище.

(2)

Съгласно член 15, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 1177/2003 са необходими мерки по прилагането, които се отнасят до ежегодното включване в компонента за моментното състояние на EU-SILC на списъка с целеви второстепенни области и променливи. За 2010 г. следва да бъде определен списъкът с целеви второстепенни променливи, включени в модула за съвместно използване на ресурси в домакинствата, заедно със съответните кодове и дефиниции на променливите.

(3)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Статистическия програмен комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Списъкът с целеви второстепенни променливи, кодове и дефиниции на променливите за модула за 2010 г. относно съвместното използване на ресурси в домакинствата, който следва да бъде включен в компонента за моментното състояние на статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC), се определя в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейският съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 юли 2009 година.

За Комисията

Joaquín ALMUNIA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 165, 3.7.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

За целите на настоящия регламент се прилагат следните единици, методи за събиране на данни, референтни периоди и начини за предаване на данни.

1.   Единици

Седемте задължителни променливи, отнасящи се до подхода към финансите на домакинството и управлението им, се установяват на ниво домакинство.

Всички останали променливи, включени в модула, трябва да се установят за отделното лице и приемат сегашния момент като референтен период. Те се отнасят до два различни вида единици.

Променливите, отнасящи се до приноса към общия бюджет на домакинството, достъпа до банкова сметка, вземането на решения относно правенето на разходи, разходването на време и средства се установява за всеки настоящ член на домакинството или, ако е приложимо, за всички селектирани респонденти на 16-годишна възраст или повече, които живеят в домакинство с поне двама членове на 16-годишна възраст или повече.

Променливите, отнасящи се до вземането на решения (от общ или конкретен характер) и до продължителността на съжителството на партньорите се установява за всеки настоящ член на домакинството или, ако е приложимо, за всички селектирани респонденти на 16-годишна възраст или повече, които живеят с партньор.

2.   Методи за събиране на данни

По отношение на променливи, за които се иска информация на ниво домакинство (раздел 1 в списъка по-долу), методът за събиране на данни е индивидуално интервю с респондента на домакинството.

За променливи, за които се иска информация от отделните лица (раздели 2 и 3 в списъка по-долу), методът за събиране на данни е индивидуално интервю с всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 или повече години или, ако е приложимо, със селектирания респондент на домакинството.

Предвид особеностите на събираната информация се разрешават само индивидуални интервюта (по изключение интервюта с упълномощен за целта представител за лица, временно отсъстващи или недееспособни).

3.   Референтен период

Всички целеви променливи се отнасят до сегашния момент, който е и референтният период.

4.   Предаване на данните на Евростат

Целевите второстепенни променливи за „съвместното използване на ресурси в домакинството“ следва да се изпращат на Евростат или в досието с данни за домакинствата (H) или в досието с лични данни (P) след целевите първостепенни променливи.

ОБЛАСТИ И СПИСЪК НА ЦЕЛЕВИ ПРОМЕНЛИВИ

Модул 2010 г.

Съвместно използване на ресурси в домакинството

Име на променливата

Код

Целева променлива

1.    Елементи, за които се иска информация на ниво домакинство — задължително

HA010

 

Подход към финансите на домакинството

1

Считаме всички приходи за общи ресурси

2

Считаме някои приходи за общи ресурси, а останалите за лични ресурси

3

Считаме всички приходи за лични ресурси на лицето, което ги получава

4

Не получаваме никакви приходи в домакинството

HA010_F

1

Променливата е попълнена

-1

Липсва

-4

Домакинство, съставено от едно лице, или домакинство с по-малко от две лица на 16-годишна възраст или повече

HA020

 

Управление на общите финанси на домакинството

1

Един или повече членове на домакинството

2

Поне едно лице от домакинството и поне едно лице извън домакинството участват при управлението на общите финанси на домакинството

3

Никое лице от домакинството не участва и поне едно лице извън домакинството участва при управлението на общите финанси на домакинството

4

Няма общи финанси на домакинството

HA020_F

1

Променливата е попълнена

-1

Липсва

-4

Домакинство, съставено от едно лице или домакинство с по-малко от две лица на 16-годишна възраст или повече

HA030

 

Идентификационен номер на лице 1, което управлява финансите на домакинството

Идентификационен номер

Идентификационен номер на лице 1

HA030_F

1

Променливата е попълнена

-1

Липсва

-2

HA020≠1,2

HA040

 

Идентификационен номер на лице 2, което управлява финансите на домакинството

Идентификационен номер

Идентификационен номер на лице 2

HA040_F

1

Променливата е попълнена

-1

Липсва

-2

HA020≠1,2 или по-малко от 2 лица в домакинството участват в управлението на финансите на домакинството

HA050

 

Идентификационен номер на лице 3, което управлява финансите на домакинството

Идентификационен номер

Идентификационен номер на лице 3

HA050_F

1

Променливата е попълнена

-1

Липсва

-2

HA020≠1,2 или по-малко от 3 лица в домакинството участват в управлението на финансите на домакинството

HA060

 

Идентификационен номер на лице 4, което управлява финансите на домакинството

Идентификационен номер

Идентификационен номер на лице 4

HA060_F

1

Променливата е попълнена

-1

Липсва

-2

HA020≠1,2 или по-малко от 4 лица в домакинството участват в управлението на финансите на домакинството

HA070

 

Идентификационен номер на лице 5, което управлява финансите на домакинството

Идентификационен номер

Идентификационен номер на лице 5

HA070_F

1

Променливата е попълнена

-1

Липсва

-2

HA020≠1,2 или по-малко от 5 лица в домакинството участват в управлението на финансите на домакинството

2.    Елементи, за които се иска информация на индивидуално ниво — задължително

PA010

 

Дял на личния доход, който се държи отделно от общия бюджет на домакинството

1

Целият ми личен доход

2

Повече от половината от личния ми доход

3

Близо половината от личния ми доход

4

По-малко от половината от личния ми доход

5

Няма

6

Респондентът няма личен доход

PA010_F

1

Променливата е попълнена

-1

Липсва

-3

Няма селектиран респондент

-4

Домакинство, съставено от едно лице, или домакинство с по-малко от две лица на 16-годишна възраст или повече

PA020

 

Достъп до банкова сметка

1

Да

2

Не

PA020_F

1

Променливата е попълнена

-1

Липсва

-3

Няма селектиран респондент

-4

Домакинство, съставено от едно лице, или домакинство с по-малко от две лица на 16-годишна възраст или повече

PA030

 

Вземане на решения във връзка с ежедневното пазаруване

1

В по-голяма степен аз

2

Поравно

3

В по-голяма степен партньорът ми

PA030_F

1

Променливата е попълнена

-1

Липсва

-2

Респондентът не е част от двойка с общо домакинство (RB240_F=-2)

-3

Няма селектиран респондент

-4

Домакинство, съставено от едно лице, или домакинство с по-малко от две лица на 16-годишна възраст или повече

PA040

 

Вземане на решения относно важни разходи, свързани с детето/децата

1

В по-голяма степен аз

2

Поравно

3

В по-голяма степен партньорът ми

PA040_F

1

Променливата е попълнена

-1

Липсва

-2

Респондентът не е част от двойка с общо домакинство (RB240_F=-2) или двойка, която не се грижи за деца (възрастни хора с внуци, самотен родител, живеещ с двойка)

-3

Няма селектиран респондент

-4

Домакинство, съставено от едно лице, или домакинство без деца под 16-годишна възраст или домакинство с по-малко от две лица на 16-годишна възраст или повече

PA050

 

Вземане на решения относно скъпо струващи покупки на стоки за дългосрочна употреба и мебелировка

1

В по-голяма степен аз

2

Поравно

3

В по-голяма степен партньорът ми

4

Не се е налагало

PA050_F

1

Променливата е попълнена

-1

Липсва

-2

Респондентът не е част от двойка с общо домакинство (RB240_F=-2)

-3

Няма селектиран респондент

-4

Домакинство, съставено от едно лице, или домакинство с по-малко от две лица на 16-годишна възраст или повече

PA060

 

Вземане на решения във връзка с ползването на паричен заем

1

В по-голяма степен аз

2

Поравно

3

В по-голяма степен партньорът ми

4

Не се е налагало

PA060_F

1

Променливата е попълнена

-1

Липсва

-2

Респондентът не е част от двойка с общо домакинство (RB240_F=-2)

-3

Няма селектиран респондент

-4

Домакинство, съставено от едно лице, или домакинство с по-малко от две лица на 16-годишна възраст или повече

PA070

 

Вземане на решения във връзка с харченето на спестяванията

1

В по-голяма степен аз

2

Поравно

3

В по-голяма степен партньорът ми

4

Нямаме (общи) спестявания

5

Не се е налагало

PA070_F

1

Променливата е попълнена

-1

Липсва

-2

Респондентът не е част от двойка с общо домакинство (RB240_F=-2)

-3

Няма селектиран респондент

-4

Домакинство, съставено от едно лице, или домакинство с по-малко от две лица на 16-годишна възраст или повече

PA080

 

Вземане на решения — от общ характер

1

В по-голяма степен аз

2

Поравно

3

В по-голяма степен партньорът ми

PA080_F

1

Променливата е попълнена

-1

Липсва

-2

Респондентът не е част от двойка с общо домакинство (RB240_F=-2)

-3

Няма селектиран респондент

-4

Домакинство, съставено от едно лице, или домакинство с по-малко от две лица на 16-годишна възраст или повече

PA090

 

Възможност за вземане на решения относно разходите за Ваше лично ползване, за Вашия отдих и хобита

1

Да — винаги или почти винаги

2

Да — понякога

3

Никога или почти никога

PA090_F

1

Променливата е попълнена

-1

Липсва

-3

Няма селектиран респондент

-4

Домакинство, съставено от едно лице, или домакинство с по-малко от две лица на 16-годишна възраст или повече

PA100

 

Възможност за вземане на решения относно покупки за задоволяване на нуждите на децата (включително даването на джобни пари)

1

Да — винаги или почти винаги

2

Да — понякога

3

Никога или почти никога

PA100_F

1

Променливата е попълнена

-1

Липсва

-3

Няма селектиран респондент

-4

Домакинство, съставено от едно лице, или домакинство без деца под 16-годишна възраст или домакинство с по-малко от две лица на 16-годишна възраст или повече

PA110

 

Продължителност на съжителството на партньорите

0-99

Брой години

PA110_F

1

Променливата е попълнена

-1

Липсва

-2

Не се прилага (няма партньор или партньорът не е член на домакинството)

-3

Няма селектиран респондент

-4

Домакинство, съставено от едно лице, или домакинство с по-малко от две лица на 16-годишна възраст или повече

3.    Елементи, за които се иска информация на индивидуално ниво — по избор

PA120

 

Време, прекарано в пътуване до и от работа

0-99

Часа на седмица

PA120_F

1

Променливата е попълнена

-1

Липсва

-2

Не се прилага (PL030≠1,2)

-3

Няма селектиран респондент

-4

Домакинство, съставено от едно лице, или домакинство с по-малко от две лица на 16-годишна възраст или повече

-5

Въпросът не е зададен

PA130

 

Време, посветено на отдих

0-99

Часа на седмица

PA130_F

1

Променливата е попълнена

-1

Липсва

-3

Няма селектиран респондент

-4

Домакинство, съставено от едно лице, или домакинство с по-малко от две лица на 16-годишна възраст или повече

-5

Въпросът не е зададен

PA140

 

Време, прекарано в домакинска работа, грижи за децата и грижи за други лица на издръжка

0-99

Часа на седмица

PA140_F

1

Променливата е попълнена

-1

Липсва

-3

Няма селектиран респондент

-4

Домакинство, съставено от едно лице, или домакинство с по-малко от две лица на 16-годишна възраст или повече

-5

Въпросът не е зададен

PA150

 

Пари, харчени на месец за лично ползване

0+

Национална валута на месец

PA150_F

1

Променливата е попълнена

-1

Липсва

-3

Няма селектиран респондент

-4

Домакинство, съставено от едно лице, или домакинство с по-малко от две лица на 16-годишна възраст или повече

-5

Въпросът не е зададен

PA160

 

Пари, харчени за деца на месец от анкетираното лице

0+

Национална валута на месец

PA160_F

1

Променливата е попълнена

-1

Липсва

-3

Няма селектиран респондент

-4

Домакинство, съставено от едно лице, или домакинство без деца под 16-годишна възраст или домакинство с по-малко от две лица на 16-годишна възраст или повече

-5

Въпросът не е зададен


24.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 192/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 647/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 юли 2009 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Brněnské pivo или Starobrněnské pivo (ЗГУ))

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея и по силата на член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Brněnské pivo“ или „Starobrněnské pivo“, подадена от Чешката република, беше публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, това название следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 юли 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 310, 5.12.2008 г., стр. 25.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Хранителни продукти, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 510/2006

Клас 2.1.   Бира

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Brněnské pivo или Starobrněnské pivo (ЗГУ)


24.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 192/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 648/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 юли 2009 година

за определяне на окончателния размер на помощта за сух фураж за пазарната 2008/2009 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 90, буква в) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 88, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 е определен размерът на помощта, която следва да се изплаща на преработвателните предприятия за сух фураж, в рамките на максималното гарантирано количество, установено в член 89 от същия регламент.

(2)

В съответствие с член 33, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 382/2005 на Комисията от 7 март 2005 г. относно установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1786/2003 на Съвета относно общата организация на пазара на сух фураж (2), държавите-членки уведомиха Комисията за количествата сух фураж, за които е признато правото за получаване на помощи по време на пазарната 2008/2009 година. От тези уведомления следва, че максималното гарантирано количество сух фураж не е било превишено.

(3)

Размерът на помощта за сух фураж следователно възлиза на 33 EUR/тон, в съответствие с член 88, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За пазарната 2008/2009 година окончателният размер на помощта за сух фураж се определя на 33 EUR/тон.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 юли 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 61, 8.3.2005 г., стр. 4.


24.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 192/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 649/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 юли 2009 година

за адаптиране на някои квоти за риба за 2009 година в контекста на годишното управление на риболовните квоти

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на Общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 23, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май 1996 г. относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите (2), и по-специално член 4, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 23, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, когато Комисията установи, че дадена държава-членка е превишила възможностите за риболов, които са ѝ отредени, Комисията приспада разликата от бъдещите възможности за риболов за съответната държава-членка.

(2)

В член 5 от Регламент (ЕО) № 847/96 се определят критериите и условията, в съответствие с които Комисията може да стигне до такива изводи.

(3)

Съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 най-късно до 31 октомври на годината на прилагане на квотата държавите-членки могат да поискат от Комисията да удържи и прехвърли за следващата година до 10 % от техните квоти. Комисията прибавя към съответната квота удържаното количество.

(4)

С Регламент (ЕО) № 2015/2006 на Съвета от 19 декември 2006 г. за определяне на риболовните възможности за 2007 г. и 2008 г. за общностните риболовни кораби за някои дълбоководни рибни запаси (3), Регламент (ЕО) № 1404/2007 на Съвета от 26 ноември 2007 г. за определяне на възможностите за риболов и съответните условия по отношение на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море за 2008 г. (4), Регламент (ЕО) № 1579/2007 на Съвета от 20 декември 2007 г. за установяване на възможностите за риболов и съответните условия по отношение на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Черно море за 2008 г. (5) и Регламент (ЕО) № 40/2008 на Съвета от 16 януари 2008 г. относно установяване на възможностите за риболов за 2008 г. и свързаните с тях условия на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Общността и за корабите на Общността във води, които подлежат на ограничения на улова (6), се определят квоти за определени запаси за 2008 г. и се уточнява кои запаси могат да подлежат на предвидените в Регламент (ЕО) № 847/96 мерки.

(5)

С Регламент (ЕО) № 1139/2008 на Съвета от 10 ноември 2008 г. за определяне на възможностите за риболов и свързаните с тях условия по отношение на определени рибни запаси, приложими в Черно море за 2009 година (7), Регламент (ЕО) № 1359/2008 на Съвета от 28 ноември 2008 г. за определяне на възможностите за риболов за 2009 г. и 2010 г. на някои запаси от дълбоководна риба за риболовните кораби на Общността (8), Регламент (ЕО) № 1322/2008 на Съвета от 28 ноември 2008 г. за определяне на възможностите за риболов и съответните условия по отношение на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море за 2009 г. (9) и Регламент (ЕО) № 43/2009 на Съвета от 16 януари 2009 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2009 г. и свързаните с тях условия, приложими във водите на Общността и за корабите на Общността във води, които подлежат на ограничения на улова (10), се определят квоти за определени запаси за 2009 г.

(6)

За Обединеното кралство и Ирландия и за Полша някои от тези квоти за 2009 г. бяха адаптирани с Регламент (ЕО) № 147/2007 на Комисията от 15 февруари 2007 г. за адаптиране на някои квоти за риболов от 2007 до 2012 г. (11) и Регламент (ЕО) № 635/2008 на Комисията от 3 юли 2008 г. за адаптиране на квотите за улов на атлантическа треска, които да се предоставят на Полша в Балтийско море (подразделения 25—32, води на ЕО) от 2008 до 2011 година съгласно Регламент (ЕО) № 338/2008 на Съвета (12).

(7)

Преди 31 октомври 2008 г. някои държави-членки са поискали съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 част от техните квоти за 2008 г. да бъде удържана и прехвърлена за следващата година. В рамките на посочените в споменатия регламент граници прехвърлените количества следва да бъдат добавени към квотата за 2009 г.

(8)

Въз основа на член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 847/96 приспаданията от националните квоти за 2009 г. следва да бъдат направени в размер, равен на уловеното количество над квотата. Въз основа на член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 пропорционалните приспадания от националните квоти за 2009 г. следва да бъдат прилагани в случай на надхвърляне на разрешените разтоварвания на суша за 2008 г. за определени запаси, които са посочени в Регламент (ЕО) № 2015/2006, Регламент (ЕО) № 1404/2007, Регламент (ЕО) № 1579/2007 и Регламент (ЕО) № 40/2008.

(9)

За някои държави-членки приложимите приспадания са по-големи от тяхната съответна квота за 2009 г. Предвид правилата, определени в член 23, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, с оглед на равнопоставеното третиране на държавите-членки и с цел да се допринесе за опазването на ресурсите по ефективен начин, като те се компенсират колкото е възможно по-пълно за минал прекомерен риболов, е уместно да се осигури и в тези случаи приспадане на цялото количество. Следователно на корабите на тези държави-членки следва да не се разрешава риболов на засегнатите видове в съответните зони през 2009 г. и оставащите количества за приспадане следва да бъдат приспаднати през следващите години. Поради това в съответствие с процедурата, посочена в член 23, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, Комисията следва да приспадне останалото количество от съответната квота за 2010 г. и ако е уместно, от квотите за последващите години.

(10)

Все пак на държавите-членки следва да бъде позволено да компенсират оставащите за приспадане количества чрез получаване през 2009 г. на допълнителни възможности за риболов за съответния запас чрез обмен на квоти въз основа на член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 и по тази начин да избегнат приспадане на тези количества от техните възможности за риболов за 2010 г. или за последващите години.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Рибните квоти, определени в Регламент (ЕО) № 1139/2008, Регламент (ЕО) № 1322/2008, Регламент (ЕО) № 1359/2008 и Регламент (ЕО) № 43/2009, се увеличават, както е показано в приложение I, или намаляват, както е показано в приложение II.

2.   Параграф 1 се прилага, без да се засягат намаляванията, предвидени в Регламент (ЕО) № 147/2007 и Регламент (ЕО) № 635/2008.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 юли 2009 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(2)  ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 28.

(4)  ОВ L 312, 30.11.2007 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 346, 29.12.2007 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 19, 23.1.2008 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 308, 19.11.2008 г., стр. 3.

(8)  ОВ L 352, 31.12.2008 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 22, 26.1.2009 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 46, 16.2.2007 г., стр. 10—13.

(12)  ОВ L 176, 4.7.2008 г., стр. 8—9.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ КЪМ КВОТИТЕ ЗА 2009 Г.

Държава-членка

Запас

Видове

Зона

Окончателна квота 2008 г.

Улов 2008 г.

СУ улов 2008 г.

Окончателна квота в %

Прехвърлено количество

Първоначална квота 2009 г.

Ревизирана квота 2009 г.

Нов код 2009 г.

BEL

ANF/07.

Морски дявол

VII

2 345

515,0

129,8

27,5

234,50

2 595

2 830

 

BEL

ANF/8ABDE.

Морски дявол

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

70

65,9

0

94,1

4,10

0

4

 

BEL

COD/07A.

Атлантическа треска

VIIa

69

22,9

0

33,2

6,90

12

19

 

BEL

COD/7X7A34

Атлантическа треска

VIIb-k, VIII, IX и X; води на ЕО от CECAF 34.1.1

209

201,0

0

96,2

8,00

167

173

COD/7XAD34

72

74

COD/07D.

BEL

HAD/5BC6A.

Пикша

води на ЕО от Vb и VIa

9

0,0

 

0,0

0,90

4

5

 

BEL

HAD/6B1214

Пикша

VIb, XII и XIV

17

0,0

0

0,0

1,70

13

15

 

BEL

HKE/2AC4-C

Мерлуза

води на ЕО от IIа и IV

85

55,8

0

65,6

8,50

26

35

 

BEL

HKE/571214

Мерлуза

VI, VII; води на ЕО от Vb, международни води от ХII и ХIV

231

7,0

0

3,0

23,10

265

288

 

BEL

HKE/8ABDE.

Мерлуза

VIIIa,b,d,e

10

3,0

0

30,0

1,00

9

10

 

BEL

LEZ/07.

Мегрим

VII

494

137,1

0

27,8

49,40

494

543

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Мегрим

VIIIa,b,d,e

6

5,3

0

88,3

0,60

0

1

 

BEL

LIN/04.

Морска щука

води на ЕО от IV

17

13,4

0

78,8

1,70

18

20

 

BEL

LIN/6X14.

Морска щука

води на ЕО и международни води от VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

70

49,0

0

70,0

7,00

40

47

 

BEL

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

води на ЕО от IIа и IV

556

197,0

0

35,4

55,60

1 299

1 355

 

BEL

PLE/07A.

Писия (морска писия)

VIIa

626

135,9

0

21,7

62,60

37

100

 

BEL

PLE/7FG.

Писия (морска писия)

VIIf и VIIg

236

165,7

0

70,2

23,60

59

83

 

BEL

SOL/07A.

Обикновен морски език

VIIa

493

204,6

0

41,5

49,30

237

286

 

BEL

SOL/07D.

Обикновен морски език

VIId

1 965

1 253,4

0

63,8

196,50

1 420

1 617

 

BEL

SOL/24.

Обикновен морски език

води на ЕО от II и IV

1 380

1 354,0

0

98,1

26,00

1 159

1 185

 

BEL

SOL/7FG.

Обикновен морски език

VIIf и VIIg

654

423,2

0

64,7

65,40

621

686

 

BEL

SOL/7HJK.

Обикновен морски език

VIIh, VIIj и VIIk

54

8,1

0

15,0

5,40

46

51

 

BEL

SOL/8AB.

Обикновен морски език

VIIIa и b

323

313,4

0

97,0

9,60

54

64

 

BEL

T/B/2AC4-C

Калкан и средиземноморски калкан

води на ЕО от IIа и IV

361

287,1

0

79,5

36,10

386

422

 

DNK

USK/3EI.

Менек

води на ЕО от III

14

0,4

 

2,9

1,40

14

15

USK/03-C.

DNK

USK/4EI.

Менек

води на ЕО от IV

62

0,3

 

0,5

6,20

62

68

USK/04-C.

DNK

COD/03AS.

Атлантическа треска

Категат

465

274,6

 

59,1

46,50

312

359

 

DNK

HKE/3A/BCD

Мерлуза

IIIа; води на ЕО от IIIb, IIIc и IIId

1 655

511,2

 

30,9

165,50

1 430

1 596

 

DNK

HKE/2AC4-C

Мерлуза

води на ЕО от IIа и IV

1 210

507,5

 

41,9

121,00

1 045

1 166

 

DNK

WHB/1X14

Северно путасу

води на ЕО и международни води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII и XIV

13 774

12 867,2

 

93,4

906,80

11 307

12 214

 

DNK

LIN/1/2.

Морска щука

води на ЕО и международни води от I и II

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DNK

LIN/03.

Морска щука

IIIа; води на ЕО от IIIb, IIIc и IIId

64

56,0

 

87,5

6,40

57

63

 

DNK

LIN/04.

Морска щука

води на ЕО от IV

286

33,0

 

11,5

28,60

286

315

 

DNK

LIN/05.

Морска щука

води на ЕО и международни води от V

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

DNK

LIN/6X14.

Морска щука

води на ЕО и международни води от VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

6

0,0

 

0,0

0,60

7

8

 

DNK

NEP/3A/BCD

Норвежки омар

IIIа; води на ЕО от IIIb, IIIc и IIId

4 039

3 211,2

 

79,5

403,90

3 800

4 204

 

DNK

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

води на ЕО от IIа и IV

1 520

546,3

 

35,9

152,00

1 299

1 451

 

DNK

T/B/2AC4-C

Калкан и средиземноморски калкан

води на ЕО от IIа и IV

884

434,4

 

49,1

88,40

825

913

 

DNK

SOL/3A/BCD

Обикновен морски език

IIIа; води на ЕО от IIIb, IIIc и IIId

869

608,3

 

70,0

86,90

671

758

 

DNK

SOL/24.

Обикновен морски език

води на ЕО от II и IV

677

492,2

 

72,7

67,70

530

598

 

DNK

DGS/2AC4-C

Бодлива черноморска акула

води на ЕО от IIа и IV

57

18,7

 

32,8

5,70

26

32

 

DNK

JAX/578/14

Сафрид

VI, VII и VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕО от Vb; международни води от XII и XIV

6 810

3 766,5

 

55,3

681,00

15 056

15 737

 

DNK

HER/1/2.

Херинга

води на ЕО и международни води от I и II

31 243

31 127,8

 

99,6

115,20

36 647

36 762

 

DNK

BLI/03-

Синя молва

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от III

7

0,1

 

1,4

0,70

5

6

 

DNK

BLI/245.

Синя молва

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от II, IV и V

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

DNK

HER/3BC + 24

Херинга

Подучастъци 22-24

9 391

6 497,6

 

69,2

939,10

3 809

4 748

 

DNK

COD/3BC + 24

Атлантическа треска

Подучастъци 22-24

10 963

9 519,9

 

86,8

1 096,30

7 230

8 326

 

DNK

PLE/3BCD-C

Писия (морска писия)

води на ЕО от IIIb, IIIc и IIId

2 590

1 508,8

 

58,3

259,00

2 179

2 438

 

DEU

ANF/07.

Морски дявол

VII

309

168,2

0

54,4

30,90

289

320

 

DEU

COD/03AS.

Атлантическа треска

IIIa Категат

9

1,4

0

15,6

0,90

6

7

 

DEU

DGS/15X14

Бодлива черноморска акула

води на ЕО и международни води от I, V—VIII, XII, XIV

31

0,0

0

0,0

3,10

16

19

 

DEU

DGS/2AC4-C

Бодлива черноморска акула

води на ЕО от IIа и IV

10

3,0

0

30,0

1,00

5

6

 

DEU

HAD/5BC6A.

Пикша

води на ЕО от Vb и VIa

11

0,0

0

0,0

1,10

5

6

 

DEU

HAD/6B1214

Пикша

води на ЕО и международни води от зони VIb, XII и XIV

20

0,0

0

0,0

2,00

16

18

 

DEU

HER/1/2.

Херинга

води на ЕО и международни води от I и II

8 092

3 904,1

4 176,2

99,9

11,70

6 418

6 430

 

DEU

HER/5B6ANB

Херинга

води на ЕО и международни води от Vb, VIb и VIaN

2 557

2 527,0

0

98,8

30,00

2 359

2 389

 

DEU

HER/7G-K.

Херинга

VIIg, VIIh, VIIj, VIIk

193

192,0

0

99,5

1,00

66

67

 

DEU

HKE/2AC4-C

Мерлуза

води на ЕО от IIа и IV

137

122,4

0

89,3

13,70

120

134

 

DEU

JAX/578/14

Сафрид

води на ЕО и международни води от VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe и Vb; международни води от XII и XIV

19 178

11 454,3

0

59,7

1 917,80

12 035

13 953

 

DEU

LIN/03.

Морска щука

IIIа; води на ЕО от IIIb, IIIc и IIId

7

1,3

0

18,6

0,70

7

8

 

DEU

LIN/04.

Морска щука

води на ЕО от IV

177

18,8

0

10,6

17,70

177

195

 

DEU

LIN/05.

Морска щука

води на ЕО и международни води от V

6

0,0

0

0,0

0,60

6

7

 

DEU

LIN/1/2.

Морска щука

води на ЕО и международни води от I и II

10

0,3

0

3,0

1,00

10

11

 

DEU

LIN/6X14.

Морска щука

води на ЕО и международни води от VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

147

43,8

0

29,8

14,70

147

162

 

DEU

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

води на ЕО от IIа и IV

718

242,3

0

33,7

71,80

19

91

 

DEU

NEP/3A/BCD

Норвежки омар

IIIа; води на ЕО от IIIb, IIIc и IIId

28

20,7

0

73,9

2,80

11

14

 

DEU

SOL/24.

Морски език

води на ЕО от II и IV

516

494,2

0

95,8

21,80

927

949

 

DEU

SOL/3A/BCD

Морски език

IIIа; води на ЕО от IIIb, IIIc и IIId

50

34,4

0

68,8

5,00

39

44

 

DEU

SRX/2AC4-C

Скатови

води на ЕО от IIа и IV

23

9,9

0

43,0

2,30

14

16

 

DEU

T/B/2AC4-C

Калкан и средиземноморски калкан

води на ЕО от IIа и IV

286

229,5

0

80,2

28,60

211

240

 

DEU

USK/4EI.

Менек

води на ЕО и международни води от I, II и ХIV

19

0,6

0

3,2

1,90

7

9

USK/1214EI

DEU

USK/3EI.

Менек

води на ЕО от III

7

0,0

0

0,0

0,70

7

8

USK/03-C.

DEU

WHB/1X14

Северно путасу

води на ЕО и международни води от I—VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII, XIV

24 563

24 559,0

0

100,0

4,00

4 396

4 400

 

DEU

WHG/561214

Меджид

VI; води на ЕО от Vb; международни води от XII и XIV

5

0,0

0

0,0

0,50

4

5

 

DEU

HER/3BC + 24

Херинга

Подучастъци 22-24

25 254

20 860,6

0

82,6

2 525,40

14 994

17 519

 

DEU

COD/3BC + 24

Атлантическа треска

Подучастъци 22-24

5 822

5 491,0

0

94,3

331,00

3 487

3 818

 

DEU

PLE/3BCD-C

Писия (морска писия)

води на ЕО от IIIb, IIIc и IIId

288

251,0

0

87,2

28,80

242

271

 

DEU

SPR/3BCD-C

Трицона

води на ЕО от IIIb, IIIc и IIId

32 563

26 654,0

0

81,9

3 256,30

24 994

28 250

 

ESP

ANE/9/3411

Аншоа

IX и X; води на ЕО от CECAF 34.1.1

3 826

2 963,3

0

77,5

382,60

3 826

4 209

 

ESP

ANF/07.

Морски дявол

VII

2 291

2 043,2

0

89,2

229,10

1 031

1 260

 

ESP

ANF/8ABDE.

Морски дявол

VIIIa,VIIIb, VIIId и VIIIe

1 267

1 121,6

0

88,5

126,70

1 206

1 333

 

ESP

ANF/8C3411

Морски дявол

VIIIc, IX, X, води на ЕО от CECAF 34.1.1

1 570

1 564,2

0

99,6

5,80

1 467

1 473

 

ESP

HAD/5BC6A.

Пикша

води на ЕО от Vb и VIa

25

10,4

0

41,6

2,50

0

3

 

ESP

HKE/571214

Мерлуза

VI, VII; води на ЕО от Vb, международни води от ХII и ХIV

12 286

11 164,0

0

90,9

1 122,00

8 513

9 635

 

ESP

HKE/8ABDE.

Мерлуза

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

7 709

6 385,0

0

82,8

770,90

5 926

6 697

 

ESP

HKE/8C3411

Мерлуза

VIIIc, IX и X; води на ЕО от CECAF 34.1.1

4 432

4 427,0

0

99,9

5,00

5 186

5 191

 

ESP

JAX/578/14

Сафрид

VI, VII,VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕО от Vb; международни води от XII и XIV

3 195

2 838,8

0

88,9

319,50

16 435

16 755

 

ESP

JAX/8C9.

Сафрид

VIIIc и IX

31 443

31 421,6

0

99,9

21,40

31 069

31 090

 

ESP

LEZ/07.

Мегрим

VII

5 490

4 562,1

0

83,1

549,00

5 490

6 039

 

ESP

LEZ/561214

Мегрим

VI; води на ЕО от Vb, международни води от ХII и ХIV

295

233,0

0

79,0

29,50

318

348

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Мегрим

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

1 301

532,2

0

40,9

130,10

1 176

1 306

 

ESP

LEZ/8C3411

Мегрим

VIIIc, IX, X, води на ЕО от CECAF 34.1.1

1 351

1 197,1

0

88,6

135,10

1 320

1 455

 

ESP

LIN/6X14.

Морска щука

води на ЕО и международни води от VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

2 969

1 387,1

0

46,7

296,90

2 969

3 266

 

ESP

NEP/07.

Норвежки омар

VII

1 644

465,9

0

28,3

164,40

1 479

1 643

 

ESP

NEP/08C.

Норвежки омар

VIIIc

111

54,3

0

48,9

11,10

108

119

 

ESP

NEP/5BC6.

Норвежки омар

VI; води на ЕО от Vb

44

1,2

0

2,7

4,40

38

42

 

ESP

NEP/8ABDE.

Норвежки омар

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

60

0,8

0

1,3

6,00

246

252

 

ESP

NEP/9/3411

Норвежки омар

IX и X; води на ЕО от CECAF 34.1.1

111

83,5

0

75,2

11,10

94

105

 

ESP

WHB/8C3411

Северно путасу

VIIIc, IX, X, води на ЕО от CECAF 34.1.1

30 053

19 415,0

0

64,6

3 005,30

12 124

15 129

 

ESP

ALF/1X14-

Берикс

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

74

72,2

0

97,6

1,80

74

74

 

ESP

BSF/8910-

Афанопус

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от VIII, IX и X

14

8,8

0

62,9

1,40

11

12

 

ESP

DWS/56789-

Дълбоководни акули

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от V, VI, VII, VIII и IX

202

195,2

0

96,6

6,80

93

100

 

ESP

DWS/12-

Дълбоководни акули

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от XII

41

0,0

0

0,0

4,10

17

21

 

ESP

GFB/89-

Налим

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от VIII и IX

222

218,6

0

98,5

3,40

242

245

 

ESP

ORY/06-

Атлантически големоглав

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от VI

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

ESP

RNG/8X14-

Гренадир

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от VIII, IX, X, XII и XIV

5 777

3 502,0

0

60,6

577,70

3 734

4 312

 

ESP

SBR/678-

Северен пагел

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от VI, VII и VIII

191

173,8

0

91,0

17,20

204

221

 

ESP

SBR/09-

Северен пагел

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от IX

935

72,6

0

7,8

93,50

722

816

 

ESP

SBR/10-

Северен пагел

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от X

11

0,0

0

0,0

1,10

10

11

 

FRA

ANF/07.

Морски дявол

VII

17 372

11 987,2

0

69,0

1 737,20

16 651

18 388

 

FRA

ANF/8ABDE.

Морски дявол

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIe

7 447

5 720,7

0

76,8

744,70

6 714

7 459

 

FRA

ANF/8C3411

Морски дявол

VIIIc, IX и X; води на ЕО от CECAF 34.1.1

35

29,9

0

85,4

3,50

1

5

 

FRA

COD/07A.

Атлантическа треска

VIIa

50

3,0

0

6,0

5,00

33

38

 

FRA

COD/7X7A34

Атлантическа треска

VIIb-k, VIII, IX и X; води на ЕО от CECAF 34.1.1

3 372

3 289,7

0

97,6

82,30

2 735

2 789

COD/7XAD34

1 409

1 437

COD/07D.

FRA

DGS/15X14

Бодлива черноморска акула

води на ЕО и международни води от I, V, VI, VII, VIII, XII и XIV

614

263,8

0

43,0

61,40

309

370

 

FRA

DGS/2AC4-C

Бодлива черноморска акула

води на ЕО от IIа и IV

18

2,3

0

12,8

1,80

37

39

 

FRA

HAD/5BC6A.

Пикша

води на ЕО от Vb и VIa

421

118,1

0

28,1

42,10

194

236

 

FRA

HAD/6B1214

Пикша

води на ЕО и международни води от зони VIb, XII и XIV

812

1,1

0

0,1

81,20

649

730

 

FRA

HER/5B6ANB

Херинга

води на ЕО и международни води от Vb, VIb и VIaN

561

560,0

0

99,8

1,00

446

447

 

FRA

HER/7G-K.

Херинга

VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

526

517,4

0

98,4

8,60

365

374

 

FRA

HKE/2AC4-C

Мерлуза

води на ЕО от IIа и IV

597

539,8

0

90,4

57,20

231

288

 

FRA

HKE/571214

Мерлуза

VI и VII; води на ЕО от Vb; международни води от XII и XIV

12 676

6 271,7

0

49,5

1 267,60

13 147

14 415

 

FRA

HKE/8ABDE.

Мерлуза

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

14 590

6 680,7

0

45,8

1 459,00

13 309

14 768

 

FRA

JAX/578/14

Сафрид

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕО от Vb; международни води от XII и XIV

16 131

10 575,1

0

65,6

1 613,10

7 952

9 565

 

FRA

JAX/8C9.

Сафрид

VIIIc и IX

435

101,5

0

23,3

43,50

393

437

 

FRA

LEZ/07.

Мегрим

VII

6 663

1 571,3

0

23,6

666,30

6 663

7 329

 

FRA

LEZ/561214

Мегрим

VI; води на ЕО от Vb; международни води от XII и XIV

818

169,1

0

20,7

81,80

1 240

1 322

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Мегрим

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

1 054

514,5

0

48,8

105,40

949

1 054

 

FRA

LEZ/8C3411

Мегрим

VIIIc, IX и X; води на ЕО от CECAF 31.1.1

37

12,0

0

32,4

3,70

66

70

 

FRA

LIN/05.

Морска щука

води на ЕО от V

8

7,3

0

91,3

0,70

6

7

 

FRA

LIN/1/2.

Морска щука

води на ЕО и международни води от I и II

10

4,6

0

46,0

1,00

10

11

 

FRA

LIN/6X14.

Морска щука

води на ЕО и международни води от VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

3 166

2 429,7

0

76,7

316,60

3 166

3 483

 

FRA

NEP/07.

Nephrops

VII

6 741

2 385,9

0

35,4

674,10

5 994

6 668

 

FRA

NEP/08C.

Nephrops

VIIIc

28

10,7

0

38,2

2,80

4

7

 

FRA

NEP/2AC4-C

Nephrops

води на ЕО от IIа и IV

44

0,1

0

0,2

4,40

38

42

 

FRA

NEP/5BC6.

Nephrops

VI; води на ЕО от Vb

179

0,0

0

0,0

17,90

153

171

 

FRA

NEP/8ABDE.

Nephrops

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

4 705

2 925,3

0

62,2

470,50

3 858

4 329

 

FRA

PLE/07A.

Писия (морска писия)

VIIa

23

0,5

0

2,2

2,30

16

18

 

FRA

PLE/7BC.

Писия (морска писия)

VIIb и VIIc

20

11,6

0

58,0

2,00

19

21

 

FRA

PLE/7FG.

Писия (морска писия)

VIIf и VIIg

139

124,3

0

89,4

13,90

107

121

 

FRA

PLE/7HJK

Писия (морска писия)

VIIh, VIIj и VIIk

37

27,9

0

75,4

3,70

16

20

 

FRA

SOL/07A.

Морски език

VIIa

5

0,2

0

4,0

0,50

3

4

 

FRA

SOL/07D.

Морски език

VIId

3 919

2 094,3

0

53,4

391,90

2 840

3 232

 

FRA

SOL/24.

Морски език

води на ЕО от II и IV

919

796,4

0

86,7

91,90

232

324

 

FRA

SOL/7BC.

Морски език

VIIb и VIIc

10

7,3

0

73,0

1,00

10

11

 

FRA

SOL/7FG.

Морски език

VIIf и VIIg

70

59,4

0

84,9

7,00

62

69

 

FRA

SOL/7HJK.

Морски език

VIIh, VIIj и VIIk

118

69,1

0

58,6

11,80

92

104

 

FRA

SOL/8AB.

Морски език

VIIIa и b

4 235

3 808,8

0

89,9

423,50

4 024

4 448

 

FRA

SRX/2AC4-C

Скатови

води на ЕО от IIа и IV

72

68,8

0

95,6

3,20

43

46

 

FRA

T/B/2AC4-C

Калкан и средиземноморски калкан

води на ЕО от IIа и IV

99

37,5

0

37,9

9,90

99

109

 

FRA

USK/1214EI

Менек

води на ЕО и международни води от I, II и ХIV

7

4,8

0

68,6

0,70

7

8

 

FRA

USK/4EI.

Менек

води на ЕО от IV

44

15,1

0

34,3

4,40

44

48

USK/04-C.

FRA

USK/567EI.

Менек

води на ЕО и международни води от V, VI и VII

335

319,8

0

95,5

15,20

254

269

 

FRA

WHB/1X14

Северно путасу

води на ЕО и международни води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII и XIV

16 382

14 232,9

0

86,9

1 638,20

7 869

9 507

 

FRA

WHG/07A.

Меджид

VIIa

10

0,4

0

4,0

1,00

7

8

 

FRA

WHG/561214

Меджид

VI; води на ЕО от Vb; международни води от XII и XIV

90

2,2

0

2,4

9,00

70

79

 

FRA

ALF/1X14-

Берикс

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

33

23,2

0

70,3

3,30

20

23

 

FRA

BLI/245-

Синя молва

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от II, IV и V

49

36,9

0

75,3

4,90

28

33

 

FRA

BLI/67-

Синя молва

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от VI и VII

1 979

1 689,8

0

85,4

197,90

1 518

1 716

 

FRA

BSF/1234-

Афанопус

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от I, II, III и IV

6

0,0

0

0,0

0,60

4

5

 

FRA

BSF/56712-

Афанопус

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от V, VI, VII и XII

2 880

2 717,4

0

94,4

162,60

2 189

2 352

 

FRA

BSF/8910-

Афанопус

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от VIII, IX и X

42

33,6

0

80,0

4,20

28

32

 

FRA

DWS/56789-

Дълбоководни акули

води на Общността и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от V, VI, VII, VIII и IX

1 007

857,7

0

85,2

100,70

339

440

 

FRA

DWS/12-

Дълбоководни акули

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от XII

11

0,0

0

0,0

1,10

6

7

 

FRA

GFB/1234-

Налим

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от I, II, III и IV

11

0,3

0

2,7

1,10

9

10

 

FRA

GFB/567-

Налим

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от V, VI и VII

972

729,4

0

75,0

97,20

356

453

 

FRA

GFB/89-

Налим

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от VIII и IX

43

35,3

0

82,1

4,30

15

19

 

FRA

GFB/1012-

Налим

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от X и XII

11

0,0

0

0,0

1,10

9

10

 

FRA

ORY/06-

Атлантически големоглав

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от VI

25

5,1

0

20,4

2,50

11

14

ORY/06-C.

FRA

ORY/07-

Атлантически големоглав

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от VII

108

84,7

0

78,4

10,80

50

61

ORY/07-C.

FRA

ORY/1X14-

Атлантически големоглав

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII и XIV

23

14,0

0

60,9

2,30

9

11

ORY/1CX14C

FRA

RNG/1245A-

Гренадир

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от I, II, IV и Va

15

0,3

0

2,0

1,50

11

13

 

FRA

RNG/5B67-

Гренадир

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от V b, VI и VII

4 204

1 698,8

0

40,4

420,40

3 222

3 642

 

FRA

RNG/8X14-

Гренадир

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от VIII, IX, XII и XIV

222

7,7

0

3,5

22,20

172

194

 

FRA

SBR/678-

Северен пагел

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от VI, VII и VIII

79

75,0

0

94,9

4,00

10

14

 

FIN

HER/30/31.

Херинга

Ботническия залив (подучастъци 30—31)

79 625

61 020,8

0

76,6

7 962,50

67 777

75 740

 

FIN

SPR/3BCD-C

Трицона

води на ЕО от подучастъци 22—32

25 292

24 560,5

0

97,1

731,50

20 652

21 384

 

FIN

COD/3BC + 24

Атлантическа треска

води на ЕО от подучастъци 22—24

165

160,3

0

97,2

4,70

140

145

 

LTU

SPR/3BCD-C

Трицона

води на ЕО от IIIb, IIIc и IIId

24 773

13 479,5

0

54,4

2 477,30

20 652

23 129

 

LTU

JAX/578/14

Сафрид

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕО от Vb; международни води от XII и XIV

6 144

2 725,0

0

44,4

614,40

0

614

 

LTU

WHB/1X14

Северно путасу

води на ЕО и международни води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII и XIV

5 346

5 332,0

0

99,7

14,00

0

14

 

NLD

ANF/07.

Морски дявол

VII

207

5,8

 

2,8

20,70

336

357

 

NLD

COD/07A.

Атлантическа треска

VIIa

5

0,0

 

0,0

0,50

3

4

 

NLD

COD/7X7A34

Атлантическа треска

VIIb—k, VIII, IX, X, води на ЕО от CECAF 34.1.1

35

27,4

 

78,3

3,50

1

1

COD/7XAD34

42

46

COD/07D.

NLD

DGS/2AC4-C

Бодлива черноморска акула

води на ЕО от IIа и IV

15

9,5

 

63,3

1,50

7

9

 

NLD

DGS/15X14

Бодлива черноморска акула

води на ЕО и международни води от I, V, VI, VII, VIII, XII и XIV

6

5,0

 

83,3

0,60

1

2

 

NLD

HER/1/2.

Херинга

води на ЕО и международни води от I и II

30 020

28 845,1

 

96,1

1 174,90

13 115

14 290

 

NLD

HER/5B6ANB.

Херинга

води на ЕО и международни води от Vb и VIb и VIaN

4 322

4 087,2

 

94,6

234,80

2 359

2 594

 

NLD

HER/6AS7BC

Херинга

VIaS, VIIb и VIIc

287

286,3

 

99,8

0,70

847

848

 

NLD

HER/7G-K.

Херинга

VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

420

381,0

 

90,7

39,00

365

404

 

NLD

HKE/2AC4-C

Мерлуза

води на ЕО от IIа и IV

121

120,3

 

99,4

0,70

60

61

 

NLD

JAX/578/14

Сафрид

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕО от Vb; международни води от XII и XIV

65 621

43 144,1

 

65,7

6 562,10

57 415

63 977

 

NLD

LIN/04.

Морска щука

води на ЕО от IV

6

0,3

 

5,0

0,60

6

7

 

NLD

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

води на ЕО от IIа и IV

1 546

674,4

 

43,6

154,60

669

824

 

NLD

PLE/07A.

Писия (морска писия)

VIIa

14

0,0

 

0,0

1,40

11

12

 

NLD

PLE/7HJK

Писия (морска писия)

VIIh, VIIj и VIIk

76

0,0

 

0,0

7,60

32

40

 

NLD

SOL/24.

Морски език

води на ЕО от II и IV

9 974

9 422,5

 

94,5

551,50

10 466

11 018

 

NLD

SOL/3A/BCD

Морски език

IIIа; води на ЕО от IIIb, IIIc и IIId

74

2,6

 

3,5

7,40

65

72

 

NLD

SOL/7HJK.

Морски език

VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

87

0,0

 

0,0

8,70

74

83

 

NLD

T/B/2AC4-C

Калкан и средиземноморски калкан

води на ЕО от IIа и IV

2 864

2 174,5

 

75,9

286,40

2 923

3 209

 

IRL

ANF/07.

Морски дявол

VII

2 969

2 465,6

0

83,0

296,90

2 128

2 425

 

IRL

COD/07A

Атлантическа треска

VIIa

624

605,8

 

97,1

18,20

592

610

 

IRL

COD/7X7A34

Атлантическа треска

VIIb — k, VIII, IX, X; води на ЕО от CECAF 34.1.1

739

705,2

0

95,4

33,80

825

859

COD/7XAD34

IRL

HAD/5BC6A.

Пикша

води на ЕО от Vb и VIa

1 106

878,9

0

79,5

110,60

576

687

 

IRL

HAD/6B1214

Пикша

VIb, XII и XIV

761

721,1

0

94,8

39,90

463

503

 

IRL

HER/1/2.

Херинга

води на ЕО и международни води от I и II

8 535

6 856,0

1 200,3

94,4

478,7

9 487

9 669

 

IRL

HER/5B6ANB

Херинга

води на ЕО и международни води от Vb и VIb и VIaN

3 064

2 840,4

0

92,7

223,60

3 187

3 411

 

IRL

HER/07A/MM

Херинга

VIIa

9

5,0

0

55,6

0,90

1 250

1 251

 

IRL

HER/6AS7BC

Херинга

VIaS, VIIb и VIIc

12 732

10 491,0

0

82,4

1 273,20

8 467

9 740

 

IRL

HER/7G-K.

Херинга

VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

7 602

6 797,8

0

89,4

760,20

5 115

5 875

 

IRL

HKE/571214

Мерлуза

VI, VII; води на ЕО от Vb, международни води от ХII и ХIV

1 833

1 400,9

0

76,4

183,30

1 593

1 776

 

IRL

JAX/578/14

Сафрид

VI, VII и VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕО от Vb; международни води от XII и XIV

42 483

35 895,5

0

84,5

4 248,30

39 179

43 427

 

IRL

LIN/6X14.

Морска щука

води на ЕО и международни води от VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

778

521,3

0

67,0

77,80

793

871

 

IRL

LEZ/561214

Мегрим

VI; води на ЕО от Vb; международни води от ХII и ХIV

276

239,6

0

86,8

27,60

363

391

 

IRL

LEZ/07.

Мегрим

VII

3 029

1 512,2

0

49,9

302,90

3 029

3 332

 

IRL

NEP/5BC6.

Норвежки омар

VI; води на ЕО от Vb

307

57,3

0

18,7

30,70

255

286

 

IRL

NEP/07.

Норвежки омар

VII

9 412

9 160,4

0

97,3

251,60

9 091

9 343

 

IRL

PLE/07A.

Писия (морска писия)

VIIa

654

101,2

0

15,5

65,40

934

999

 

IRL

PLE/7BC

Писия (морска писия)

VIIb и VIIc

88

20,8

0

23,6

8,80

75

84

 

IRL

PLE/7HJK

Писия (морска писия)

VIIh, VIIj и VIIk

132

72,6

0

55,0

13,20

184

197

 

IRL

SOL/07A.

Морски език

VIIa

86

64,4

0

74,9

8,60

80

89

 

IRL

SOL/7BC.

Морски език

VIIb и VIIc

49

31,6

0

64,5

4,90

40

45

 

IRL

SOL/7FG.

Морски език

VIIf и VIIg

30

28,2

0

94,0

1,80

31

33

 

IRL

SOL/7HJK.

Морски език

VIIh, VIIj и VIIk

283

72,1

0

25,5

28,30

249

277

 

IRL

DGS/15X14

Обикновена бодлива акула

води на ЕО и международни води от I, V, VI, VII, VIII, XII и XIV

390

124,3

0

31,9

39,00

195

234

 

IRL

USK/567E1

Менек

води на ЕО и международни води от V, VI и VII

7

5,6

0

80,0

0,70

25

26

 

IRL

WHB/1X14

Северно путасу

води на ЕО и международни води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII и XIV

23 732

22 855,1

0

96,3

876,90

8 756

9 633

 

IRL

WHG/561214

Меджид

VI; води на ЕО от Vb; международни води от XII и XIV

164

92,4

0

56,3

16,40

171

187

 

IRL

WHG/07A.

Меджид

VIIa

150

67,6

0

45,1

15,00

120

135

 

IRL

BSF/56712-

Афанопус

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от V, VI, VII и XII

8

0,0

0

0,0

0,80

78

79

 

IRL

DWS/56789-

Дълбоководни акули

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от зони V, VI, VII, VIII и X

10

0,4

0

4,0

1,00

55

56

 

IRL

GFB/567-

Налим

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от V, VI и VII

60

48,1

0

80,2

6,00

260

266

 

IRL

ORY/06-

Атлантически големоглав

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от VI

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL

ORY/1X14-

Атлантически големоглав

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави, от I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII и XIV

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL

RNG/5B67-

Гренадир

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави, от Vb, VI и VIII

331

0,1

0

0,0

33,10

254

287

 

IRL

RNG/8X14-

Гренадир

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от VIII, IX, X, XII и XIV

10

0,0

0

0,0

1,00

7

8

 

POL

HER/3BC + 24

Херинга

води на ЕО от подучастъци 22—24

6 441

4 551,7

 

70,7

644,10

3 536

4 180

 

POL

SPR/3BCD-C

Трицона

води на ЕО от подучастъци 22—32

141 549

49 991,4

 

35,3

14 154,90

117 424

131 579

 

POL

PLE/3BCD-C

Писия (морска писия)

води на ЕО от подучастъци 22—32

480

29,0

 

6,0

48,00

456

504

 

SWE

COD/3BC + 24

Атлантическа треска

води на ЕО от подучастъци 22—24

3 039

2 756,6

 

90,7

282,40

2 541

2 823

 

SWE

HER/3BC + 24

Херинга

води на ЕО от подучастъци 22—24

8 557

7 265,3

 

84,9

855,70

4 835

5 691

 

SWE

HER/30/31.

Херинга

Подучастъци 30-31

17 326

3 918,7

 

22,6

1 732,60

14 892

16 625

 

SWE

PLE/3BCD-C

Писия (морска писия)

води на ЕО от подучастъци 22—32

182

155,9

 

85,7

18,20

164

182

 

SWE

SPR/3BCD-C

Трицона

води на ЕО от подучастъци 22—32

92 745

86 134,7

 

92,9

6 610,30

76 270

82 880

 

SWE

USK/3EI.

Менек

води на ЕО от III

7

1,0

 

14,3

0,70

7

8

USK/03-C.

SWE

USK/4EI.

Менек

води на ЕО от IV

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

SWE

COD/03AS.

Атлантическа треска

Категат

199

166,0

 

83,4

19,90

187

207

 

SWE

HKE/3A/BCD

Мерлуза

IIIа; води на ЕО от IIIb, IIIc и IIId

139

103,5

 

74,5

13,90

122

136

 

SWE

WHB/1X14

Северно путасу

води на ЕО и международни води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII и XIV

117

6,6

 

5,6

11,70

2 797

2 809

 

SWE

LIN/04.

Морска щука

води на ЕО от IV

12

0,4

 

3,3

1,20

12

13

 

SWE

NEP/3A/BCD

Норвежки омар

IIIа; води на ЕО от IIIb, IIIc и IIId

1 555

1 522,7

 

97,9

32,30

1 359

1 391

 

SWE

T/B/2AC4-C

Калкан и средиземноморски калкан

води на ЕО от IIа и IV

6

0,1

 

1,7

0,60

6

7

 

SWE

SOL/3A/BCD

Обикновен морски език

IIIа; води на ЕО от IIIb, IIIc и IIId

37

36,5

 

98,6

0,50

25

26

 

SWE

BLI/03-

Синя молва

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от III

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

SWE

RNG/3A/BCD

Гренадир

IIIа; води на ЕО от IIIb, IIIc и IIId

54

0,0

 

0,0

5,40

41

46

 

UK

ALF/1X14-

Берикс

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от III, IV,VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

ANF/07.

Морски дявол

VII

5 431

3 858,1

 

71,0

543,10

5 050

5 593

 

UK

BLI/245-

Синя молва

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от II, IV и V

17

12,5

 

73,5

1,70

18

20

 

UK

BLI/67-

Синя молва

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от VI и VII

131

125,6

 

95,9

5,40

386

391

 

UK

BSF/1234-

Афанопус

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от I, II, III и IV

6

0,0

 

0,0

0,60

4

5

 

UK

BSF/56712-

Афанопус

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от V, VI, VII и XII

58

26,3

 

45,3

5,80

156

162

 

UK

COD/07A.

Атлантическа треска

VIIa

617

537,2

 

87,1

61,70

259

321

 

UK

COD/561214

Атлантическа треска

VI; води на ЕО от Vb; води на ЕО и международни води от ХII и ХIV

281

276,6

 

98,4

4,40

182

186

 

UK

COD/7X7A34

Атлантическа треска

VIIb-k, VIII, IX и X; CECAF 34.1.1

448

436,0

 

97,3

12,00

295

303

COD/7XAD34

155

159

COD/07D.

UK

DGS/15X14

Бодлива черноморска акула

води на ЕО и международни води от I, V, VI, VII, VIII, XII и XIV

735

177,8

 

24,2

73,50

368

442

 

UK

DGS/2AC4-C

Бодлива черноморска акула

води на ЕО от IIа и IV

470

92,3

 

19,6

47,00

216

263

 

UK

DWS/56789-

Дълбоководни акули

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от V, VI, VII, VIII и IX

313

39,3

 

12,6

31,30

187

218

 

UK

GFB/1012-

Налим

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от X и XII

11

0,0

 

0,0

1,10

9

10

 

UK

GFB/1234-

Налим

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от I, II, III и IV

18

1,5

 

8,3

1,80

13

15

 

UK

GFB/567-

Налим

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от V, VI и VII

523

222,5

 

42,5

52,30

814

866

 

UK

HAD/5BC6A.

Пикша

води на ЕО от Vb и VIa

5 351

1 764,9

 

33,0

535,10

2 737

3 272

 

UK

HAD/6B1214

Пикша

води на ЕО и международни води от VIb, ХII и ХIV на ICES

5 770

1 778,7

 

30,8

577,00

4 738

5 315

 

UK

HER/07A/MM

Херинга

VIIa

4 919

4 895,3

 

99,5

23,70

3 550

3 574

 

UK

HER/1/2.

Херинга

води на ЕО и международни води от I и II

20 361

19 744

 

97

617

23 430

24 047

 

UK

HER/5B6ANB

Херинга

води на ЕО и международни води от Vb и VIb и VIaN

14 276,7

14 032,8

 

98,3

243,90

12 749

12 993

 

UK

HER/7G-K

Херинга

VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

11

0,2

 

1,8

1,10

7

8

 

UK

HKE/*8ABDE

Мерлуза

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

810

18,8

 

2,3

81,00

772

853

 

UK

HKE/2AC4-C

Мерлуза

води на ЕО от IIа и IV

2 198

1 877,7

 

85,4

219,80

326

546

 

UK

HKE/571214

Мерлуза

VI и VII; води на ЕО от Vb; международни води от XII и XIV

4 057

3 002,6

 

74,0

405,70

5 190

5 596

 

UK

JAX/578/14

Сафрид

VI, VII и VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕО от Vb; международни води от XII и XIV

22 618

8 456,4

 

37,4

2 261,80

16 276

18 538

 

UK

LEZ/07.

Мегрим

VII

2 624

1 622,5

 

61,8

262,40

2 624

2 886

 

UK

LEZ/561214

Мегрим

VI; води на ЕО от Vb; води на ЕО и международни води от ХII и ХIV

1 203

1 001,4

 

83,2

120,30

878

998

 

UK

LIN/03.

Морска щука

IIIа; води на ЕО от IIIb, IIIc и IIId

7

0,0

 

0,0

0,70

7

8

 

UK

LIN/04.

Морска щука

води на ЕО от IV

2 177

1 770,2

 

81,3

217,70

2 196

2 414

 

UK

LIN/1/2.

Морска щука

води на ЕО и международни води от I и II

10

1,3

 

13,0

1,00

10

11

 

UK

LIN/6X14.

Морска щука

води на ЕО и международни води от VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

3 630

1 295,0

 

35,7

363,00

3 645

4 008

 

UK

NEP/07.

Норвежки омар

VII

9 073

8 547,8

 

94,2

525,20

8 086

8 611

 

UK

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

води на ЕО от IIа и IV

24 660

19 521,4

 

79,2

2 466,00

21 513

23 979

 

UK

NEP/5BC6.

Норвежки омар

VI; води на ЕО от Vb

21 533

15 106,6

 

70,2

2 153,30

18 445

20 598

 

UK

ORY/06-

Атлантически големоглав

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от VI

5

0,0

 

0,0

0,50

2

3

 

UK

PLE/07A.

Писия (морска писия)

VIIa

735

317,5

 

43,2

73,50

432

506

 

UK

PLE/7FG.

Писия (морска писия)

VIIf и VIIg

88

61,5

 

69,9

8,80

56

65

 

UK

PLE/7HJK

Писия (морска писия)

VIIh, VIIj и VIIk

32

12,1

 

37,8

3,20

16

19

 

UK

RNG/5B67-

Гренадир

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от Vb, VI и VIII

208

8,4

 

4,0

20,80

189

210

 

UK

RNG/8X14-

Гренадир

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от VIII, IX, XI и XIV

20

0,0

 

0,0

2,00

15

17

 

UK

SBR/10-

Северен пагел

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от X

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

SBR/678-

Северен пагел

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от VI, VII и VIII

13

10,4

 

80,0

1,30

25

26

 

UK

SOL/07A.

Обикновен морски език

VIIa

162

45,3

 

28,0

16,20

107

123

 

UK

SOL/07D.

Обикновен морски език

VIId

1 395

705,5

 

50,6

139,50

1 014

1 154

 

UK

SOL/07E.

Обикновен морски език

VIIe

465

460,9

 

99,1

4,10

382

386

 

UK

SOL/24.

Обикновен морски език

води на ЕО от II и IV

930

832,8

 

89,5

93,00

596

689

 

UK

SOL/7FG.

Обикновен морски език

VIIf и VIIg

298

217,8

 

73,1

29,80

279

309

 

UK

SOL/7HJK.

Обикновен морски език

VIIh, VIIj и VIIk

108

79,3

 

73,4

10,80

92

103

 

UK

SRX/2AC4

Скатови

води на ЕО от IIа и IV

766

731,1

 

95,4

34,90

1 062

1 097

SRX/2AC4-C

UK

T/B/2AC4-C

Калкан и средиземноморски калкан

води на ЕО от IIа и IV

763

450,4

 

59,0

76,30

813

889

 

UK

USK/1214EI

Менек

води на ЕО и международни води от I, II и ХIV

7

3,3

 

47,1

0,70

7

8

 

UK

USK/4EL.

Менек

води на ЕО от IV

94

83,0

 

88,3

9,40

94

103

USK/04-C.

UK

USK/567EI.

Менек

води на ЕО и международни води от V, VI и VII

65

61,8

 

95,1

3,20

123

126

 

UK

WHB/1X14

Северно путасу

води на ЕО и международни води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII и XIV

35 171

35 132,3

 

99,9

38,70

14 670

14 709

 

UK

WHG/07A.

Меджид

VIIa

107

8,4

 

7,9

10,70

81

92

 

UK

WHG/561214

Меджид

VI; води на ЕО от Vb; води на ЕО и международни води от ХII и ХIV

503

374,2

 

74,4

50,30

329

379

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИСПАДАНИЯ ОТ КВОТИТЕ ЗА 2009 Г.

Държа-ва-членка

Код на вида

Код на зоната 2008 г.

Наименование на вида

Наименование на зоната

Наказания по чл. 5, парarpаф 2 от Рerламент (ЕО) № 847/96

Окончателна квота 2008 г.

Марж

Общо адаптирано количество 2008 г.

СУ улов 2008 г.

Улов 2008 г.

Общо улов 2008 г.

%

Приспадания

Първоначално количество 2009 г.

Ревизирано количество 2009 г.

Оставащо салдо

BEL

SRX

2AC4-C

Скатови

води на ЕО от IIа и IV

y

319,00

0,0

319,00

0,0

328,70

328,70

103,0

–9,70

277,00

267

 

BGR

TUR

F3742C

Калкан

Черно море

y

50,00

0,0

50,00

0,0

54,62

54,62

109,2

–4,62

50,00

45

 

DEU

LIN

4AB-N.

Морска щука

норвежки води от IV

y

27,00

0,0

27,00

0,0

30,00

30,00

111,1

–3,00

21,00

18

 

DEU

HKE

3A/BCD

Мерлуза

IIIа; води на ЕО от IIIb, IIIc и IIId

y

2,00

0,0

2,00

 

3,70

3,70

185,0

–1,70

0,00

0

2

ESP

COD

1/2B.

Атлантическа треска

I и IIb

y

7 341,00

0,0

7 341,00

0,0

7 349,00

7 349,00

100,1

–8,00

8 984,00

8 976

 

ESP

COD

1N2AB.

Атлантическа треска

норвежки води от I и II

y

2 299,00

0,0

2 299,00

0,0

2 306,00

2 306,00

100,3

–7,00

2 605,00

2 598

 

ESP

HAD

1N2AB.

Пикша

норвежки води от I и II

y

39,00

0,0

39,00

0,0

43,20

43,20

110,8

–4,20

0,00

0

4

ESP

USK

567EI.

Менек

води на ЕО и международни води от V, VI и VII

y

21,00

0,0

21,00

0,0

60,50

60,50

288,1

–39,50

21,00

0

19

EST

COD

3DX32.

Атлантическа треска

води на ЕО от подучастъци 25—32

y

836,00

0,0

836,00

0,0

849,60

849,60

101,6

–13,60

998,00

984

 

EST

PRA

N3L.

Северна скарида

зона 3L на NAFO

y

833,00

0,0

833,00

0,0

895,40

895,40

107,5

–62,40

334,00

272

 

EST

GHL

N3LMNO

Гренландска камбала

NAFO 3LMNO

y

294,30

0,0

294,30

0,0

299,00

299,00

101,6

–4,70

321,30

317

 

EST

SRX

N3LNO.

Скатови

NAFO 3LNO

y

124,00

0,0

124,00

0,0

130,50

130,50

105,2

–6,50

546,00

539

 

EST

SPR

03A.

Трицона

IIIа

y

0,00

0,0

0,00

0,0

150,00

150,00

0,0

– 150,00

0,00

0

150

FRA

COD

561214

Атлантическа треска

VI; води на ЕО от Vb; води на ЕО и международни води от ХII и ХIV

y

77,00

0,0

77,00

0,0

82,50

82,50

107,1

–5,50

48,00

42

 

FRA

HKE

8C3411

Мерлуза

VIIIc, IX и X; води на ЕО от CECAF 34.1.1

y

458,00

0,0

458,00

0,0

479,30

479,30

104,7

–21,30

498,00

477

 

FRA

LIN

04.

Морска щука

води на ЕО от IV

y

179,00

0,0

179,00

0,0

182,90

182,90

102,2

–3,90

159,00

155

 

FRA

SOL

07E.

Обикновен морски език

VIIe

y

273,00

0,0

273,00

0,0

278,00

278,00

101,8

–5,00

245,00

240

 

IRL

COD

561214

Атлантическа треска

VI; води на ЕО от Vb; води на ЕО и международни води от ХII и ХIV

y

87,00

0,0

87,00

0,0

99,00

99,00

113,8

–12,00

68,00

56

 

IRL

PLE

7FG.

Писия (морска писия)

VIIf и VIIg

y

63,00

0,0

63,00

0,0

63,50

63,50

100,8

–0,50

200,00

199

 

NLD

BSF

56712-

Афанопус

води на Общността и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от V, VI, VII и XII

n

0,00

0,0

9,00

0,0

14,40

14,40

160,0

–5,40

0,00

0

5

NLD

SBR

678-

Северен пагел

VI, VII, VIII (води на ЕО и води, които не са под суверенитета и юрисдикцията на трети държави)

n

0,00

0,0

9,00

0,0

15,30

15,30

170,0

–6,30

0,00

0

6

NLD

WHB

1X14

Северно путасу

води на ЕО и международни води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII и XIV

y

76 559,00

0,0

76 559,00

0,0

77 380,50

77 380,50

101,1

– 821,50

13 787,00

12 966

 

NLD

PLE

2A3AX4

Писия (морска писия)

IV; води на ЕО от IIa; тази част от IIIа, която не е обхваната от Скагерак и Категат

y

20 303,00

0,0

20 303,00

0,0

20 323,40

 

100,1

–20,40

20 237,00

20 217

 

NLD

SRX

2AC4-C

Скатови

води на ЕО от IIа и IV

y

461,00

0,0

461,00

0,0

517,00

517,00

112,1

–56,00

236,00

180

 

POL

COD

1N2AB.

Атлантическа треска

норвежки води от I и II

y

801,00

0,0

801,00

0,0

803,30

803,30

100,3

–2,30

0,00

0

2

POL

GHL

514GRN

Гренландска камбала

гренландски води от V и XIV

y

1 355,00

0,0

1 355,00

0,0

1 357,00

1 357,00

100,1

–2,00

0,00

0

2

POL

GHL

1N2AB.

Гренландска камбала

норвежки води от I и II

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,70

0,70

0,0

–0,70

0,00

0

1

POL

RED

514GRN

Морски костур

гренландски води от V и XIV

y

0,00

0,0

1,00

0,0

2,30

2,30

230,0

–1,30

0,00

0

1

POL

HAD

2AC4.

Пикша

IV; води на ЕО от IIа

y

0,00

0,0

0,00

0,0

15,50

15,50

0,0

–15,50

0,00

0

16

POL

WHB

1X14

Северно путасу

води на ЕО и международни води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII и XIV

y

0,00

0,0

0,00

0,0

8,00

8,00

0,0

–8,00

0,00

0

8

POL

MAC

2A34.

Скумрия

IIIa и IV; води на ЕО от IIa, IIIb, IIIc и IIId

y

0,00

0,0

0,00

0,0

5,00

5,00

0,0

–5,00

0,00

0

5

PRT

ALF

3X14-

Берикс

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

n

204,00

0,0

204,00

0,0

210,40

210,40

103,1

–6,40

214,00

208

 

PRT

GFB

89-

Налим

води на ЕО и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави от VIII и IX

n

10,00

0,0

10,00

0,0

10,50

10,50

105,0

–0,50

10,00

9

 

PRT

COD

1/2B.

Атлантическа треска

I и IIb

y

1 541,00

0,0

1 541,00

0,0

1 543,20

1 543,20

100,1

–2,20

1 897,00

1 895

 

PRT

SRX

N3LNO.

Скатови

NAFO 3LNO

y

1 213,50

0,0

1 213,50

0,0

1 276,30

1 276,30

105,2

–62,80

1 274,00

1 211

 

PRT

HAD

1N2AB.

Пикша

норвежки води от I и II

y

70,00

0,0

70,00

0,0

402,60

402,60

575,1

– 457,94

0,00

0

458

PRT

POK

1N2AB.

Сайда

норвежки води от I и II

y

115,00

0,0

115,00

0,0

334,30

334,30

290,7

– 294,37

0,00

0

294

PRT

GHL

1N2AB.

Гренландска камбала

норвежки води от I и II

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

0

1

PRT

RED

51214.

Морски костур

води на ЕО и международни води от V; международни води от XII и XIV

y

1 646,00

0,0

1 646,00

0,0

1 668,40

1 668,40

101,4

–22,40

0,00

0

22

PRT

ANF

8C3411

Морски дявол

VIIIc, IX и X; води на ЕО от CECAF 34.1.1

y

337,00

0,0

337,00

0,0

353,60

353,60

104,9

–16,60

292,00

275

 

UK

BET

ATLANT

Дебел (големоок) тон

Атлантически океан

n

17,00

0,0

17,00

0,0

27,30

27,30

160,6

–10,30

0,00

0

10

 

H

I

J = H + I

K

L

M = K + L

N = M/J

O

P

Q = P – O

 


24.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 192/42


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 650/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 юли 2009 година

за определяне на максималното възстановяване при износ на масло в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 619/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ за някои млечни продукти (2) предвижда постоянна тръжна процедура.

(2)

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1454/2007 на Комисията от 10 декември 2007 г. за установяване на общи правила за въвеждане на тръжна процедура за определяне на възстановяванията при износ на някои селскостопански продукти (3) и след разглеждане на офертите, подадени в отговор на обявлението за търга, следва да се определи максимален размер на възстановяването при износ за периода на подаване на офертите, приключващ на 21 юли 2009 г.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В рамките на постоянната тръжна процедура, открита с Регламент (ЕО) № 619/2008, за периода на подаване на оферти, приключващ на 21 юли 2009 г., максималният размер на възстановяването за продуктите и местоназначенията, посочени съответно в член 1, букви а) и б) и в член 2 от посочения регламент, е определен в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 24 юли 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 юли 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 168, 28.6.2008 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 69.


ПРИЛОЖЕНИЕ

(EUR/100 kg)

Продукт

Код по номенклатурата за възстановяване при износ

Максимален размер на възстановяването при износ за местоназначенията, посочени в член 2 от Регламент (ЕО) № 619/2008

Масло

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Млечна мазнина

ex ex 0405 90 10 9000

84,50


24.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 192/44


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 651/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 юли 2009 година

за определяне на максимално възстановяване при износ на обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 619/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ за някои млечни продукти (2) предвижда постоянна тръжна процедура.

(2)

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1454/2007 на Комисията от 10 декември 2007 г. за установяване на общи правила за въвеждане на тръжна процедура за определяне на възстановяванията при износ на някои селскостопански продукти (3) и след разглеждане на офертите, подадени в отговор на обявлението за търга, следва да се определи максимален размер на възстановяването при износ за периода на подаване на офертите, приключващ на 21 юли 2009 r.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В рамките на постоянната тръжна процедура, открита с Регламент (ЕО) № 619/2008, за периода на подаване на офертите, приключващ на 21 юли 2009 r., максималният размер на възстановяването за продукта и за местоназначенията, изброени в член 1, буква в) и член 2 от посочения регламент, е 25,80 EUR/100 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 24 юли 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 юли 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 168, 28.6.2008 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 69.


24.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 192/45


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 652/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 юли 2009 година

за определяне на възстановяванията при износ в сектора на яйцата

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (1) и по-специално член 164, параграф 2, последната алинея и член 170 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 разликата между цените на продуктите, посочени в част XIX от приложение I към горепосочения регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Като се има предвид настоящата ситуация на пазара на яйца, възстановяванията при износ трябва да се определят съгласно правилата и някои критерии, предвидени в членове 162, 163, 164, 167, 169 и 170 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

Член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че възстановяванията могат да варират според местоназначението, особено когато това е необходимо поради състоянието на световния пазар, поради специфичните изисквания на някои пазари или поради задължения, произтичащи от споразумения, сключени в съответствие с член 300 от Договора.

(4)

Възстановяванията се прилагат само към продукти, чието свободно движение в Общността е разрешено и които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (2) и на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно специфични хигиенни правила за храните от животински произход (3), както и на условията за маркировка, изброени в точка А от приложение ХIV към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, които се ползват с възстановявания при износ, предвидени в член 164 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, както и размерът на тези възстановявания, се определят в приложението към настоящия регламент при спазване на условията от параграф 2 от настоящия член.

2.   Продуктите, които могат да се ползват с възстановяване по силата на параграф 1, трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004 и по-специално да бъдат приготвени в одобрено предприятие и да отговарят на условията за маркировка, определени в раздел I от приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004, както и на условията, определени в точка А от приложение ХIV към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 24 юли 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 юли 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на яйцата, приложими от 24 юли 2009 година

Код на продуктите

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 броя

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 броя

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

56,48

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

35,78

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: Кодовете на продуктите, както и кодовете на местоназначенията от серия А, са установени в изменения Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1).

Останалите местоназначения се определят, както следва:

E09

Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, Обединени арабски емирства, Йемен, САР Хонконг, Русия, Турция.

E10

Южна Корея, Япония, Малайзия, Тайланд, Тайван, Филипини.

E19

Всички местоназначения, с изключение на Швейцария и групите Е09, Е10.


24.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 192/47


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 653/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 юли 2009 година

относно определяне на възстановяванията при износ в сектора на птичето месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (1) и по-специално член 164, параграф 2, последната алинея и член 170 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 разликата между цените на продуктите, посочени в част XX на приложение I към горепосочения регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Имайки предвид настоящата ситуация на пазара на птиче месо, следва да бъдат определени възстановявания при износ съгласно правилата и критериите, предвидени в членове 162, 163, 164, 167, 169 и 170 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

Член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че възстановяванията могат да варират според местоназначението, особено когато това е необходимо поради състоянието на световния пазар, поради специфичните изисквания на някои пазари или поради задължения, произтичащи от споразумения, сключени в съответствие с член 300 от Договора.

(4)

Възстановяванията следва да бъдат предоставени само за продуктите, за които е разрешено свободно движение в Общността и които имат идентификационния знак, посочен в член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (2). Тези продукти следва също така да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (3).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, за които се предоставят възстановявания за износ, посочени в член 164 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и размерите на тези възстановявания са определени в приложението към настоящия регламент при спазване на условието, предвидено в параграф 2 от настоящия член.

2.   Продуктите, за които може да се предостави възстановяване по силата на параграф 1, трябва да изпълняват изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004 и по-специално да бъдат приготвени в одобрено предприятие и да изпълняват условията за идентификационна маркировка, посочени в раздел I от приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 24 юли 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 юли 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1. Коригирана версия в ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на птичето месо, приложими от 24 юли 2009 година

Код на продуктите

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

NB: Кодовете на продуктите, както и кодовете на местоназначенията от серия А са определени в Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), изменен.

Другите местоназначения се определят, както следва:

V03

A24, Ангола, Саудитска Арабия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, Обединени арабски емирства, Йордания, Йемен, Ливан, Ирак, Иран.


24.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 192/49


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 654/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 юли 2009 година

за определяне на възстановявания при износ в сектора на говеждото и телешкото месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2, последна алинея и член 170 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 разликата между цените на световния пазар и в Общността на продуктите, посочени в част XV от приложение I към горепосочения регламент, може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Предвид сегашната ситуация на пазара на говеждото и телешкото месо следва да бъдат определени възстановявания при износ в съответствие с правилата и критериите, предвидени в членове 162—164 и 167—170 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

Съгласно член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 възстановяването може да бъде различно в зависимост от местоназначението, особено когато ситуацията на световния пазар, специфичните нужди на някои пазари или задълженията, произтичащи от сключените съгласно член 300 от Договора споразумения, го изискват.

(4)

Възстановяванията следва да бъдат предоставени единствено за продуктите, чието свободно движение в Общността е разрешено и които носят здравната маркировка, предвидена в член 5, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (2). Тези продукти следва също така да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (3) и на Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (4).

(5)

Условията на член 7, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1359/2007 на Комисията от 21 ноември 2007 г. за определяне на условията за предоставяне на специални възстановявания при износ за някои разфасовки обезкостено месо от животни от рода на едрия рогат добитък (5) предвиждат намаляване на специалното възстановяване, ако количеството обезкостено месо, предназначено за износ, е по-малко от 95 % от теглото на цялото количество разфасовки, добити от обезкостяването, и без да бъде по-малко от 85 % от него.

(6)

В такъв случай следва да бъде отменен Регламент (ЕО) № 333/2009 на Комисията (6) и да бъде заместен с нов регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, за които се предоставят възстановяванията при износ, предвидени в член 164 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и размерите на тези възстановявания са посочени в приложението към настоящия регламент при спазването на условията, посочени в параграф 2 от настоящия член.

2.   Продуктите, които могат да се ползват от възстановяване по силата на параграф 1, трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004, и по-специално да бъдат приготвени в одобрено предприятие и да отговарят на условията за здравна маркировка, определени в приложение I, раздел I, глава III от Регламент (ЕО) № 854/2004.

Член 2

В случая, посочен в член 7, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1359/2007, размерът на възстановяването за продукти с код на продукта 0201 30 00 9100 се намалява със 7 EUR/100 kg.

Член 3

Регламент (ЕО) № 333/2009 се отменя.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на 24 юли 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставен в Брюксел на 23 юли 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г, стр. 55, поправена с ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1, поправена с ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 139, 30.4.2004 г, стр. 206, поправена с ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 83.

(5)  ОВ L 304, 22.11.2007 г., стр. 21.

(6)  ОВ L 104, 24.4.2009 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на говеждото и телешкото месо, приложими от 24 юли 2009 година

Код на продуктите

Местоназначение

Мерна единица

Сума на възстановяване

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 кг живо тегло

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 кг живо тегло

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

36,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

48,8

B03

EUR/100 кг нетно тегло

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

48,8

B03

EUR/100 кг нетно тегло

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

36,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

61,0

B03

EUR/100 кг нетно тегло

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

36,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 кг нетно тегло

6,5

CA (5)

EUR/100 кг нетно тегло

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

22,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 кг нетно тегло

84,7

B03

EUR/100 кг нетно тегло

49,8

EG

EUR/100 кг нетно тегло

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 кг нетно тегло

50,8

B03

EUR/100 кг нетно тегло

29,9

EG

EUR/100 кг нетно тегло

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 кг нетно тегло

16,3

B03

EUR/100 кг нетно тегло

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 кг нетно тегло

16,3

B03

EUR/100 кг нетно тегло

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 кг нетно тегло

16,3

B03

EUR/100 кг нетно тегло

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 кг нетно тегло

16,3

B03

EUR/100 кг нетно тегло

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 кг нетно тегло

6,5

CA (5)

EUR/100 кг нетно тегло

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

22,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 кг нетно тегло

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 кг нетно тегло

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 кг нетно тегло

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 кг нетно тегло

20,7

NB: Кодовете на продуктите, както и кодовете на местоназначенията от серия „А“ са посочени в Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1).

Кодовете на местоназначенията са посочени в Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19).

Другите местоназначения са определени, както следва:

B00

:

всички местоназначения (трети страни, други територии, продоволствено снабдяване и местоназначения, приравнени към износ извън Общността).

B02

:

B04 и местоназначение EG.

B03

:

Албания, Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия, Косово (), Черна гора, Бивша югославска република Македония, продоволствено снабдяване и местоназначения, посочени в членове 36 и 45 и, ако е приложимо, в член 44 от Регламент (ЕО) № 800/1999 на Комисията (ОВ L 102, 17.4.1999 г., стр. 11).

B04

:

Турция, Украйна, Беларус, Молдова, Русия, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Мароко, Алжир, Тунис, Либия, Ливан, Сирия, Ирак, Иран, Израел, Западният бряг на река Йордан/ивицата Газа, Йордания, Саудитска арабия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединени арабски емирства, Оман, Йемен, Пакистан, Шри Ланка, Мианмар (Бирма), Тайланд, Виетнам, Индонезия, Филипини, Китай, Северна Корея, Хонконг, Судан, Мавритания, Мали, Буркина Фасо, Нигер, Чад, Кабо Верде, Сенегал, Гамбия, Гвинея Бисау, Гвинея, Сиера Леоне, Либерия, Кот д’Ивоар, Гана, Того, Бенин, Нигерия, Камерун, Централноафриканска република, Екваториална Гвинея, Сао Томе и Принсипи, Габон, Конго, Демократична република Конго, Руанда, Бурунди, Света Елена и зависимите територии, Ангола, Етиопия, Еритрея, Джибути, Сомалия, Уганда, Танзания, Сейшелски острови и зависимите територии, британска територия в Индийския океан, Мозамбик, остров Мавриций, Комори, Майот, Замбия, Малави, Южна Африка, Лесото.


(1)  Както е определено в Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации от 10 юни 1999 г.

(2)  Приемането в тази подпозиция става след представяне на удостоверението, посочено в приложението към Регламент (ЕО) № 433/2007 на Комисията (ОВ L 104, 21.4.2007 г., стр. 3).

(3)  Възстановяването е отпуснато на основание сьответствие на условията, посочени в Регламент (ЕО) № 1359/2007 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2007 г., стр. 21), както е изменен, и, ако е приложимо, в Регламент (ЕО) № 1741/2006 на Комисията (ОВ L 329, 25.11.2006 г., стр. 7).

(4)  Реализирани според условията на Регламент (ЕО) № 1643/2006 на Комисията (ОВ L 308, 8.11.2006 г., стр. 7).

(5)  Реализирани според условията, посочени в Регламент (ЕО) № 1041/2008 на Комисията (ОВ L 281, 24.10.2008 г., стр. 3).

(6)  Предоставянето на възстановяване е подчинено на условията, посочени в Регламент (ЕО) № 1731/2006 на Комисията (ОВ L 325, 24.11.2006 г., стр. 12).

(7)  Съдържанието на постно говеждо и телешко месо след отстраняване на мастната тъкан се определя според процедурата за анализ, посочена в приложението към Регламент (ЕИО) № 2429/86 на Комисията (ОВ L 210, 1.8.1986 г., стр. 39).

Изразът „средно процентно съдържание“ се отнася до количеството на пробата, така както е определено в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2002 на Комисията (ОВ L 117, 4.5.2002 г., стр. 6). Пробата е взета от тази част на партидата, която е с най-висок риск.


24.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 192/53


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 655/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 юли 2009 година

за определяне на възстановяванията при износ в сектора на свинското месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2, последна алинея и член 170 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 разликата между цените на продуктите, посочени в част XVII от приложение I към горепосочения регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Предвид настоящата ситуация на пазара на свинско месо следва да се определят възстановявания при износ съгласно правилата и критериите, предвидени в членове 162—164, 167, 169 и 170 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

Съгласно член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 възстановяването може да бъде различно в зависимост от местоназначението, особено когато ситуацията на световния пазар, специфичните нужди на някои пазари или задълженията, произтичащи от сключените съгласно член 300 от Договора споразумения, го изискват.

(4)

Възстановяванията следва да се прилагат само за продукти, чието свободно движение в Общността е разрешено и които носят здравната маркировка, предвидена в член 5, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (2). Тези продукти следва също така да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (3) и на Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (4).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, които се ползват от възстановявания при износ, предвидени в член 164 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, както и размерът на възстановяванията, са определени в приложението към настоящия регламент при спазване на условието от параграф 2 на настоящия член.

2.   Продуктите, които могат да се ползват от възстановяване по силата на параграф 1, трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004, и по-специално да бъдат приготвени в одобрено предприятие и да отговарят на условията за здравна маркировка, определени в приложение I, раздел I, глава III от Регламент (ЕО) № 854/2004.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 24 юли 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставен в Брюксел на 23 юли 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г, стр. 55, поправен в ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1, поправен в ОВ L 226, 25.6.2004 г., стp. 3.

(4)  ОВ L 139, 30.4.2004 г, стр. 206, поправен в ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 83.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на свинското месо в сила от 24 юли 2009 година

Код на продукта

Направление

Мерна единица

Размер на възстановяванията

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Кодовете на продуктите, както и кодовете на направленията от серия „А“, се определят от изменения Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1).


24.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 192/55


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 656/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 юли 2009 година

относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1) и по-специално член 143 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2783/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. за общата система за търговия с яйчен албумин и млечен албумин и по-специално член 3, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията (2) определя правилата за прилагане на режима, свързан с прилагането на допълнително мито при внос, и представителните цени в сектора на птичето месо и яйцата, както и на яйчния албумин.

(2)

Редовната проверка на данните, на които се основава определянето на представителните цени за продуктите от секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин, показва, че е необходимо да се променят представителните цени при внос на някои продукти, като се има предвид разликата в цените в зависимост от произхода. Следователно е уместно представителните цени да се публикуват.

(3)

Предвид ситуацията на пазара е необходимо тази промяна да се извърши в най-кратки срокове.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1484/95 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 юли 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 145, 29.6.1995 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код по КН

Наименование на стоките

Представителна цена

(EUR/100 kg)

Гаранция, посочена в член 3, параграф 3

(EUR/100 kg)

Произход (1)

0207 12 10

Неразфасовани замразени „пилета 70 %“

105,0

0

BR

90,7

0

AR

0207 12 90

Неразфасовани замразени „пилета 65 %“

108,0

3

BR

100,0

5

AR

0207 14 10

Обезкостени замразени разфасовки от петли или кокошки