ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.191.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 191

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
23 юли 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 634/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 635/2009 на Комисията от 14 юли 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1580/2007 по отношение на праговите нива на допълнителните мита за ябълки ( 1 )

3

 

*

Регламент (ЕО) № 636/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Разяснение 15 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) ( 1 )

5

 

*

Регламент (ЕО) № 637/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за установяване на подробни правила за допустимостта на наименованията на сортовете земеделски растителни видове и зеленчукови видове (кодифицирана версия) ( 1 )

10

 

*

Регламент (ЕО) № 638/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1145/2008 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета относно националните програми за преструктуриране на сектора на памука

15

 

*

Регламент (ЕО) № 639/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно специфичното подпомагане

17

 

*

Регламент (ЕО) № 640/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на електродвигатели ( 1 )

26

 

*

Регламент (ЕО) № 641/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на безсалникови автономни циркулационни помпи и безсалникови вградени в продукти циркулационни помпи ( 1 )

35

 

*

Регламент (ЕО) № 642/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на телевизори ( 1 )

42

 

*

Регламент (ЕО) № 643/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на домашни хладилни уреди ( 1 )

53

 

 

Регламент (ЕО) № 644/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 623/2009 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 16 юли 2009 година

69

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/557/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 22 юли 2009 година относно финансовото участие на Общността за спешни мерки за борба с везикулозната болест по свинете в Италия през 2008 година (нотифицирано под номер C(2009) 5608)

72

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

23.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 634/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 юли 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MK

19,3

ZZ

19,3

0707 00 05

TR

98,3

ZZ

98,3

0709 90 70

TR

97,9

ZZ

97,9

0805 50 10

AR

60,0

ZA

57,8

ZZ

58,9

0806 10 10

EG

150,6

MA

167,5

TR

109,9

US

141,6

ZZ

142,4

0808 10 80

AR

90,5

BR

72,1

CL

90,0

CN

97,8

NZ

93,7

US

91,3

ZA

86,0

ZZ

88,8

0808 20 50

AR

81,7

CL

81,8

NZ

138,3

ZA

98,6

ZZ

100,1

0809 10 00

TR

163,1

ZZ

163,1

0809 20 95

TR

285,7

US

236,3

ZZ

261,0

0809 30

TR

153,8

ZZ

153,8

0809 40 05

IL

167,2

ZZ

167,2


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


23.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 635/2009 НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1580/2007 по отношение на праговите нива на допълнителните мита за ябълки

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 143, буква б) от него, във връзка с член 4,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на Регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2) предвижда наблюдение на вноса на продуктите, изброени в приложение XVII към него. Това наблюдение се извършва съгласно правилата, предвидени в член 308г от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (3).

(2)

За целите на член 5, параграф 4 от Споразумението за селското стопанство (4), сключено в рамките на многостранните търговски преговори от Уругвайския кръг, и въз основа на последните получени данни за 2006 г., 2007 г. и 2008 г. праговите нива на допълнителните мита за ябълки следва да се коригират.

(3)

Поради това Регламент (ЕО) № 1580/2007 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1580/2007 се заменя с текста, даден в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от: 1 септември 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юли 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ XVII

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСНИ МИТА: ДЯЛ IV, ГЛАВА II, РАЗДЕЛ 2

Без да се засягат правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, описанието на стоката се разглежда като имащо само указателно значение. Приложното поле на допълнителните мита за целите на настоящото приложение е определено от обхвата на кодовете по КН, такива, каквито са в момента на приемането на настоящия регламент.

Пореден номер

Код по КН

Описание

Срок на прилагане

Прагови нива

(в тонове)

78.0015

0702 00 00

Домати

от 1 октомври до 31 май

415 817

78.0020

от 1 юни до 30 септември

40 105

78.0065

0707 00 05

Краставици

от 1 май до 31 октомври

19 309

78.0075

от 1 ноември до 30 април

17 223

78.0085

0709 90 80

Артишок

от 1 ноември до 30 юни

16 421

78.0100

0709 90 70

Тиквички

от 1 януари до 31 декември

65 893

78.0110

0805 10 20

Портокали

от 1 декември до 31 май

700 277

78.0120

0805 20 10

Клементини

от 1 ноември до края на февруари

385 569

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Мандарини (включително тангерини и сатсумаси); wilkings и подобни цитрусови хибриди

от 1 ноември до края на февруари

95 620

78.0155

0805 50 10

Лимони

от 1 юни до 31 декември

329 947

78.0160

от 1 януари до 31 май

61 422

78.0170

0806 10 10

Трапезно грозде

от 21 юли до 20 ноември

89 140

78.0175

0808 10 80

Ябълки

от 1 януари до 31 август

824 442

78.0180

от 1 септември до 31 декември

327 526

78.0220

0808 20 50

Круши

от 1 януари до 30 април

223 485

78.0235

от 1 юли до 31 декември

70 116

78.0250

0809 10 00

Кайсии

от 1 юни до 31 юли

5 785

78.0265

0809 20 95

Череши, различни от вишни

от 21 май до 10 август

133 425

78.0270

0809 30

Праскови, включително праскови без мъх

от 11 юни до 30 септември

131 459

78.0280

0809 40 05

Сливи

от 11 юни до 30 септември

129 925“


23.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 636/2009 на Комисията

от 22 юли 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Разяснение 15 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО)

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията (2) бяха приети някои международни стандарти и разяснения, които съществуваха към 15 октомври 2008 г.

(2)

На 3 юли 2008 г. Комитетът за разяснения на международните стандарти за финансови отчети (КРМСФО) публикува Разяснение 15 на КРМСФО „Споразумения за строителство на недвижим имот“, оттук нататък „Разяснение 15 на КРМСФО“. В Разяснение 15 на КРМСФО се предоставят обяснения и насоки за това кога приходите от строителство на недвижим имот следва да се признават в счетоводните сметки, и по-специално дали дадено споразумение за строителство попада в обхвата на МСС 11 „Договори за строителство“ или МСС 18 „Приходи“.

(3)

Допитването до Техническата експертна група (ТЕГ) на Европейската консултативна група за финансово отчитане (EFRAG) потвърди, че разяснение 15 на КРМСФО удовлетворява техническите критерии за приемане, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002. В съответствие с Решение 2006/505/ЕО на Комисията от 14 юли 2006 година за създаване на Група за проучване на становищата относно счетоводните стандарти, предназначена да консултира Комисията относно обективността и неутралитета на становищата на Европейската консултативна група за финансово отчитане (EFRAG) (3), Групата за проучване на становищата относно счетоводните стандарти разгледа становището на EFRAG по приемане на измененията и го счете за неутрално и обективно.

(4)

Регламент (ЕО) № 1126/2008 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Предвидените в настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Регулаторния комитет по счетоводство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 се добавя Разяснение 15 „Споразумения за строителство на недвижим имот“ на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО), както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Всяко дружество прилага Разяснение 15 на КРМСФО, както е посочено в приложението към настоящия регламент, най-късно от датата, на която започва неговата първа финансова година след 31 декември 2009 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2009 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 199, 21.7.2006 г., стр. 33.


ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

КРМСФО 15

Разяснение 15 на КРМСФО „Споразумения за строителство на недвижим имот

Възпроизвеждането е разрешено на територията на Европейското икономическо пространство. Всички права са запазени извън ЕИП с изключение на правото за възпроизвеждане за лична употреба или друга честна употреба. Допълнителна информация може да се получи от IASB на интернет адрес: www.iasb.org

КРМСФО РАЗЯСНЕНИЕ 15

Споразумения за строителство на недвижим имот

ПРЕПРАТКИ

МСС 1 Представяне на финансовите отчети (както е преработен през 2007 г.),

МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки,

МСС 11 Договори за строителство,

МСС 18 Приходи,

МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи,

КРМСФО 12 Концесионни споразумения за услуги,

КРМСФО 13 Програми за лоялност на клиенти.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1

В строителния отрасъл предприятия, които предприемат строителство на недвижим имот, пряко или чрез подизпълнители, може да сключат споразумения с един или повече купувачи преди завършване на строителството. Тези споразумения приемат различни форми.

2

Например предприятия, които предприемат строителство на жилищен недвижим имот, могат да започнат да предлагат на пазара отделни жилищни единици (апартаменти или къщи) „на зелено“, т.е. в процеса на извършване на строителството или дори преди започването му. Всеки купувач сключва споразумение с предприятието за придобиване на конкретна единица, когато тя е готова за обитаване. Обикновено купувачът плаща депозит на предприятието, който подлежи на възстановяване, единствено ако предприятието не предостави завършената единица в съответствие с договорените условия. Остатъкът от покупната цена обикновено се плаща на предприятието едва при завършване на строителството, когато купувачът влиза във владение на единицата.

3

Предприятия, които предприемат строителство на търговски или промишлени недвижими имоти, могат да сключат споразумение с един единствен купувач. От купувача може да се изиска да извършва прогресивни плащания в периода от първоначалното сключване на споразумението до завършване на строителството. Строителството може да се извършва върху земя, която купувачът притежава или наема преди започване на строителството.

ОБХВАТ

4

Настоящото Разяснение се прилага за счетоводното отчитане на приходите и свързаните разходи на предприятия, които предприемат строителството на недвижим имот пряко или чрез подизпълнители.

5

Споразуменията в обхвата на това Разяснение са споразумения за строителство на недвижим имот. Освен за строителство на недвижим имот, такива споразумения може да включват и доставката на стоки или услуги.

ВЪПРОСИ

6

Разяснението разглежда два въпроса:

а)

Дали споразумението попада в обхвата на МСС 11 или МСС 18?

б)

Кога трябва да се признаят приходите от строителството на недвижимия имот?

КОНСЕНСУС

7

Следната дискусия приема, че предприятието предварително е анализирало споразумението за строителство на недвижим имот и всякакви свързани споразумения и е стигнало до заключението, че няма нито да запази управленско участие до степента, свързана обикновено със собственост, нито ефективно да упражнява контрол върху построения недвижим имот до степен, която би изключила признаването на част или цялото възнаграждение като приход. Ако признаването на част от възнаграждението е изключено, следната дискусия се отнася само до частта на споразумението, за която ще бъдат признати приходи.

8

В рамките на едно единствено споразумение предприятието може да поеме задължение за доставка на стоки или услуги в допълнение към строителството на недвижимия имот (напр. продажба на земята или предоставяне на услуги по управление на недвижимото имущество). В съответствие с параграф 13 от МСС 18, такова споразумение може да е необходимо да се раздели на няколко разграничими компонента, включително един за строителството на недвижимия имот. Справедливата стойност на цялото получено или дължимо възнаграждение за споразумението следва да се разпредели за всеки компонент. Ако са разграничени отделни компоненти, предприятието прилага параграфи 10—12 на това Разяснение към компонента за строителството на недвижимия имот, за да определи дали този компонент попада в обхвата на МСС 11 или на МСС 18. Критериите за сегментиране от МСС 11 тогава се прилагат към всеки компонент на споразумението, който е определен като договор за строителство.

9

Следната дискусия се отнася до споразумение за строителство на недвижим имот, но се отнася също и до компонент за строителство на недвижим имот, разграничен в рамките на споразумение, което включва и други компоненти.

Определяне дали споразумението попада в обхвата на МСС 11 или МСС 18

10

Определянето дали дадено споразумение за строителство на недвижим имот попада в обхвата на МСС 11 или МСС 18 зависи от условията на споразумението и всички придружаващи го факти и обстоятелства. Такова определяне изисква преценка по отношение на всяко споразумение.

11

МСС 11 се прилага, когато споразумението отговаря на дефиницията на договор за строителство, заложена в параграф 3 на МСС 11: „договор, в който е конкретно договорено изграждането на актив или на съвкупност от активи …“. Споразумение за строителство на недвижим имот отговаря на дефиницията на договор за строителство, когато купувачът е в състояние да определи основните структурни елементи на проекта на недвижимия имот преди започване на строителството и/или да определи основни структурни промени в процеса на строителството (независимо дали упражнява тази възможност или не). Когато се прилага МСС 11, договорът за строителство включва също всякакви договори или компоненти за предоставяне на услуги, които са пряко свързани с изграждането на недвижимия имот в съответствие с параграф 5а) на МСС 11 и параграф 4 на МСС 18.

12

И обратно, споразумение за строителство на недвижим имот, в което купувачите имат само ограничена възможност да влияят на проекта на недвижимия имот, например да изберат проект измежду няколко варианта, разработени от предприятието, или да направят само минимални промени в основния проект, е споразумение за продажба на стоки в обхвата на МСС 18.

Отчитане на приходите от строителство на недвижим имот

Споразумението е договор за строителство

13

Когато споразумението е в рамките на обхвата на МСС 11 и резултатът от него може надеждно да бъде оценен, предприятието признава приходите на базата на етапа на завършеност на договорната дейност в съответствие с МСС 11.

14

Споразумението може да не отговаря на дефиницията на договор за строителство и следователно тогава попада в обхвата на МСС 18. В такъв случай предприятието определя дали споразумението е за предоставяне на услуги или за продажба на стоки.

Споразумението е споразумение за предоставяне на услуги

15

Ако от предприятието не се изисква да придобива и доставя строителни материали, споразумението може да е само за предоставяне на услуги в съответствие с МСС 18. В такъв случай, ако са изпълнени критериите на параграф 20 от МСС 18, МСС 18 изисква приходите да се признаят на базата на етапа на завършеност на сделката, като се прилага методът на процента на завършеност. Изискванията на МСС 11 са общо приложими към признаването на приходи и свързаните разходи за такава сделка (МСС 18, параграф 21).

Споразумението е споразумение за продажба на стоки

16

Ако от предприятието се изисква да предоставя услуги и строителни материали, за да изпълни своето договорно задължение за предоставяне на недвижим имот на купувача, споразумението е споразумение за продажба на стоки и се прилагат критериите за признаване на приходи, заложени в параграф 14 на МСС 18.

17

Предприятието може да прехвърли върху купувача контрола и значителните рискове и ползи от собствеността над незавършеното производство в текущото му състояние в процеса на строителството. В такъв случай, ако всички критерии на параграф 14 от МСС 18 се изпълняват непрекъснато в процеса на строителството, предприятието следва да признава приходите на базата на етапа на завършеност, като прилага метода на процента на завършеност. Изискванията на МСС 11 са общо приложими към признаването на приходи и свързаните разходи за такава сделка.

18

Предприятието може да прехвърли върху купувача контрола и значителните рискове и ползи от собствеността на недвижимия имот изцяло наведнъж (напр. при завършване, по време на или след доставката). В такъв случай предприятието следва да признае приходите, само когато са удовлетворени всички критерии на параграф 14 от МСС 18.

19

Когато от предприятието се изисква да извърши допълнителна работа по вече доставения на купувача недвижим имот, то признава задължение и разход в съответствие с параграф 19 от МСС 18. Задължението се оценява в съответствие с МСС 37. Когато от предприятието се изисква да достави допълнителни стоки или услуги, които са отделно разграничими от вече доставения на купувача недвижим имот, то вече е разграничило оставащите стоки или услуги като отделен компонент на продажбата в съответствие с параграф 8 на това Разяснение.

Оповестявания

20

Когато предприятието признава приходи, като прилага метода на процента на завършеност за споразумения, които изпълняват непрекъснато всички критерии на параграф 14 от МСС 18 в процеса на строителство (вж. параграф 17 от Разяснението), то оповестява:

а)

как определя кои споразумения изпълняват непрекъснато всички критерии на параграф 14 от МСС 18 в процеса на строителството;

б)

сумата на приходите, възникващи от такива споразумения през периода; и

в)

методите, използвани за определяне на етапа на завършеност на споразуменията в процес на изпълнение.

21

За споразуменията, описани в параграф 20, които са в процес на изпълнение към датата на отчитане, предприятието следва на оповести:

а)

съвкупната сума на направените разходи и признатите печалби (намалени с признатите загуби) до момента;

б)

сумата на получените аванси.

ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО КЪМ МСС 18

22—23

[Изменението не се прилага само за номерирани стандарти.]

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОД

24

Предприятието прилага настоящото Разяснение за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Разрешава се по-ранното прилагане. Ако предприятието прилага настоящето разяснение за период, започващ преди 1 януари 2009 г., то оповестява този факт.

25

Промените в счетоводната политика се отчитат със задна дата съгласно МСС 8.


23.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 637/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2009 година

за установяване на подробни правила за допустимостта на наименованията на сортовете земеделски растителни видове и зеленчукови видове

(кодифицирана версия)

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2002/53/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове (1), и по-специално член 9, параграф 6 от нея,

като взе предвид Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от зеленчукови култури (2), и по-специално член 9, параграф 6 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 930/2000 на Комисията от 4 май 2000 г. за установяване на подробни правила за допустимостта на наименованията на сортовете земеделски растителни видове и зеленчукови видове (3) е бил неколкократно съществено изменян (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Директиви 2002/53/ЕО и 2002/55/ЕО определят общите правила, свързани с подходящите наименования на сортовете, посредством позоваване на член 63 от Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г. относно правната закрила на Общността на сортовете растения (5).

(3)

За целите на прилагането на директиви 2002/53/ЕО и 2002/55/ЕО е необходимо да се установят подробни правила за прилагането на критериите, предвидени в член 63 от Регламент (ЕО) № 2100/94, и по-специално що се отнася до препятствията за определянето на наименование на даден сорт, както е уточнено в параграфи 3 и 4 от него. При първата фаза такива подробни правила следва да са ограничени до следните препятствия:

употреба, осуетена от предварителното право на трета страна,

трудности по отношение на признаване или репродукция,

наименования, които са идентични или могат да бъдат объркани със сортовото наименование на друг сорт,

наименования, които са идентични или могат да бъдат объркани с други определения,

подвеждане или причиняване на объркване по отношение на характеристиките на сорта или други свойства.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за земеделие, градинарство и горско стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Настоящият регламент установява, за целите на прилагането на член 9, параграф 6, първа алинея от Директива 2002/53/ЕО и член 9, параграф 6, първа алинея от Директива 2002/55/ЕО, подробни правила за прилагането на някои критерии, определени в член 63 от Регламент (ЕО) № 2100/94, за допустимостта на сортовите наименования.

Член 2

1.   В случай на търговска марка като по-ранно право на трето лице, употребата на сортово наименование на територията на Общността се счита за възпрепятствана от нотификацията до компетентните органи, с цел одобрение на сортовото наименование, на дадена търговска марка, която е била регистрирана в една или няколко държави-членки или на общностно равнище преди одобрението на сортовото наименование, която е идентична или сходна със сортовото наименование и е регистрирана по отношение на стоки, които са идентични или сходни със съответния растителен сорт.

2.   В случай на предишно право на трета страна, взимащо формата на географско указание или наименование за произход на селскостопански продукти и хранителни стоки, използването на сортово наименование на територията на Общността ще се счита за възпрепятствано, ако това наименование представлява нарушение на член 13 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (6) по отношение на географското указание или наименованието за произход, защитено в дадената държава-членка или в Общността по силата на член 3, параграф 3, член 5, параграф 4, втора алинея, член 5, параграф 6 и член 7, параграф 4 от посочения регламент или предишния член 17 от Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета (7) за стоки, които са идентични или сходни с въпросния растителен сорт.

3.   Пречката, посочена в параграф 2, засягаща използването на сортово наименование, дължаща се на предишно право, може да бъде отстранена, когато е получено писмено съгласие на притежателя на предишното право за използването на наименованието по отношение на сорта, при условие че такова съгласие не е свързано с въвеждането в заблуждение на обществото относно истинския произход на продукта.

4.   В случай на по-ранно право на заявителя по отношение на цялото или на част от предложеното наименование, член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2100/94 се прилага mutatis mutandis.

Член 3

1.   Сортово наименование се счита за трудно за разпознаване или за възпроизвеждане от потребителите в следните случаи:

а)

когато е под формата на „измислено“ име:

i)

състои се от една буква;

ii)

състои се или съдържа като отделен елемент серия от букви, които не формират дума, която да бъде произнесена на официален език на Общността; когато обаче тази серия е установено съкращение, такова установено съкращение трябва да бъде ограничено до максимум две групи от три букви, разположени на всеки край на наименованието;

iii)

състои се от цифра, освен ако тя е неразделна част от името, или когато тя показва, че сортът е или ще бъде един от цифровите серии сортове, свързани с техния начин на получаване;

iv)

състои се от повече от три думи или елементи, освен ако последователността на термините не го прави по-лесно разпознаваем или възпроизвеждащ се;

v)

състои се или съдържа изключително дълга дума или елемент;

vi)

съдържа знак за пунктуация или друг символ, комбинация от главни и малки букви (освен когато първата буква е главна буква и останалата част от наименованието е с малки букви), горен индекс, долен индекс или рисунка;

б)

когато е под формата на „код“, който:

i)

се състои само от число или числа, освен когато се отнася за самоопрашени линии или такива от сходни сортове;

ii)

се състои от една буква;

iii)

съдържа повече от 10 букви или букви и цифри;

iv)

съдържа повече от 4 различни групи от една буква или букви и от една цифра или цифри;

v)

съдържа знак за пунктуация или друг символ, горен индекс, долен индекс или рисунка.

2.   При подаването на предложение за сортово наименование заявителят декларира дали предложеното наименование е предназначено да бъде под формата на „въображаемо наименование“ или на „код“.

3.   Ако заявителят не декларира формата на предложеното наименование, наименованието се счита за „въображаемо наименование“.

Член 4

При оценяването на идентичността на — или объркването със — сортовото наименование на друг сорт, се прилага следното:

а)

под „може да бъде объркан със“ се подразбира, че обхваща, inter alia, сортово наименование, съдържащо разлика само от една-единствена буква или от ударение върху буквите, във връзка със сортовото наименование на сорт на тясно свързани видове, което официално е било прието за продажба на пазара на Общността, Европейското икономическо пространство или в договаряща се страна по Международната конвенция за защита на новите сортове растения (UPOV), или е обект на право на растителен сорт в такива територии. Когато обаче има разлика само от една буква в установено съкращение, представляващо самостоятелно съществуване на сортовото наименование, тази разлика не се счита за объркваща. Също така когато разликата от една буква е достатъчна, за да се различи ясно наименованието от другите сортови наименования, тя не се счита за объркваща. Разлика в две или повече букви не се счита за объркваща, освен ако местата на тези две букви просто са разменени. Разликата от една цифра между числа (когато е позволено число в „измислено име“) също не се счита за объркваща.

Без да се засяга член 6, първа алинея не се прилага за сортово наименование под формата на кодово обозначение, ако референтното сортово наименование е също с формата на кодовото обозначение. В случай на кодово обозначение разликата само от една буква, отличителен знак или цифра се счита за достатъчно различие между два кода. Празните пространства не трябва да се вземат предвид, когато се сравняват наименования под формата на кодово обозначение;

б)

под „тясно свързани видове“ се разбира определението, посочено в приложение I;

в)

„несъществуващ сорт“ означава сорт, който не съществува за търговски цели;

г)

„официален регистър на растителните сортове“ се счита за позоваване на общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове или зеленчукови видове, или на всеки регистър, съгласуван и поддържан от Службата на Общността за сортовете растения или от официален орган на държавите-членки на Общността или Европейското икономическо пространство, или на договаряща се страна по UPOV;

д)

„сорт, чието наименование не е придобило специална значимост“ означава наименование на сорт, което някога е било вписано в официалния регистър на растителните сортове и съответно е придобило специална значимост и което се счита за изгубило тази специална значимост след изтичането на 10-годишен период от заличаването му от този регистър.

Член 5

Наименования, които са често употребявани за търговията със стоки или които трябва да бъдат запазени по силата на друго законодателство, означава по-специално:

а)

наименования на валутите или термини, свързани с теглото и мерките;

б)

изрази, които по силата на законодателството не се използват за цели, различни от тези, предвидени в това законодателство.

Член 6

Сортово наименование се смята за заблуждаващо или за причиняващо объркване, ако:

а)

създава грешно впечатление, че сортът притежава особени характеристики или стойност;

б)

създава грешно впечатление, че сортът е свързан със или произхожда от друг специфичен сорт;

в)

отнася се до специфична характеристика или стойност по начин, който създава грешно впечатление, че само този сорт я притежава, докато в действителност други сортове от същите видове могат да притежават същата характеристика или стойност;

г)

по силата на своето сходство с добре известно търговско име, различно от регистрирана търговска марка или сортово наименование, подвежда, че сортът е друг сорт, или създава грешно впечатление относно идентичността на заявителя, отговорното лице за поддържането на сорта или селекционера;

д)

се състои от или съдържа:

i)

сравнителни или превъзходни степени;

ii)

ботаническото или общото наименование на видовете в групата на селскостопанските растителни видове или на зеленчуковите растителни видове, към която принадлежи сортът;

iii)

името на физическото или юридическото лице или позоваване на тях, така че да се създаде погрешно впечатление относно идентичността на заявителя, лицето, отговорно за поддържането на сорта, или селекционера;

е)

включва географско наименование, което по всяка вероятност би въвело обществото в заблуждение както по отношение на характеристиките, така и на стойността на сорта.

Член 7

Сортовите наименования, които са били приети под формата на код, са ясно определени като такива в съответния(те) официален(ни) каталог(зи) на държавите-членки за официално признатите растителни сортове или в съответния общ каталог чрез бележка под линия със следното обяснение: „сортово наименование, одобрено под формата на код“.

Член 8

Регламент (ЕО) № 930/2000 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 9

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Настоящият регламент не се прилага за сортови наименования, които са били предложени от заявителя до компетентните органи за одобрение от тях преди 25 май 2000 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 33.

(3)  ОВ L 108, 5.5.2000 г., стр. 3.

(4)  Вж. приложение II.

(5)  ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(7)  ОВ L 208, 24.7.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТЯСНО СВЪРЗАНИ ВИДОВЕ

За определяне на „тясно свързани видове“, както е посочено в член 4, буква б), се прилага следното:

а)

ако има повече от един клас в рамките на един ген, се прилага списъкът от класове в точка 1;

б)

ако класовете обхващат повече от един ген, се прилага списъкът от класове в точка 2;

в)

по правило за родовете и видовете, които не са обхванати от списъците от класове в точки 1 и 2, се счита, че един ген е класът.

1.   Класове в рамките на един ген

Класове

Научно наименование

Клас 1.1

Brassica oleracea

Клас 1.2

Brassica, различна от Brassica oleracea

Клас 2.1

Beta vulgaris — захарно цвекло, фуражно цвекло

Клас 2.2

Beta vulgaris — салатно цвекло, включително Cheltenham, листно цвекло или Chard

Клас 2.3

Beta, различна от класове 2.1 и 2.2

Клас 3.1

Cucumis sativus

Клас 3.2

Cucumis melo

Клас 3.3

Cucumis, различна от класове 3.1 и 3.2

Клас 4.1

Solanum tuberosum

Клас 4.2

Solanum, различна от клас 4.1


2.   Класове, обхващащи повече от един ген

Класове

Научно наименование

Клас 201

Secale, Triticale, Triticum

Клас 203 (1)

Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum и Poa

Клас 204 (1)

Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium

Клас 205

Cichorium, Lactuca


(1)  Класове 203 и 204 не са създадени единствено на основата на тясно свързани видове.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕО) № 930/2000 на Комисията

(ОВ L 108, 5.5.2000 г., стp. 3)

Регламент (ЕО) № 1831/2004 на Комисията

(ОВ L 321, 22.10.2004 г., стp. 29)

Регламент (ЕО) № 920/2007 на Комисията

(ОВ L 201, 2.8.2007 г., стp. 3)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 930/2000

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5, буква а)

Член 5, буква а)

Член 5, буква в)

Член 5, буква б)

Член 6, букви от а) до г)

Член 6, букви от а) до г)

Член 6, буква д), подточки i) и ii)

Член 6, буква д), подточки i) и ii)

Член 6, буква д), подточка iv)

Член 6, буква д), подточка iii)

Член 6, буква е)

Член 6, буква е)

Член 7

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

Приложение

Приложение I

Приложения II и III


23.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 638/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1145/2008 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета относно националните програми за преструктуриране на сектора на памука

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета от 23 юни 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и за установяване на национални програми за преструктуриране на сектора на памука (1), и по-специално член 9 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 4, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 637/2008, изменен с Регламент (ЕО) № 472/2009 (2), се въвежда възможността за държавите-членки да представят един-единствен проект на изменена програма за преструктуриране с продължителност осем години. Предвид тази възможност е необходимо да бъдат коригирани правилата за прилагане.

(2)

С оглед на възможното удължаване на продължителността на програмите максималният процент за авансовите плащания трябва да бъде увеличен. Необходимо е да бъдат уточнени условията за освобождаване на гаранциите във връзка с тези авансови плащания и да се посочи ясно, че не се изискват гаранции за авансовите плащания, извършени след пълното приключване на съответните задачи.

(3)

Поради съображения за недискриминационно третиране на памукопреработвателите е необходимо проверките по член 7, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1145/2008 на Комисията (3) да обхващат всички мерки, посочени в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 637/2008.

(4)

Наред с това следва да бъде уточнена отговорността на държавите-членки за проверяване спазването на задължението да не се използва производствената площадка за памукопреработване в продължение на десет години от подаване на заявлението за закриване.

(5)

С оглед оптимизиране на резултатите от програмите за преструктуриране е необходимо да се предостави на държавите-членки допълнителна гъвкавост при определяне размера на помощта за закриване на тон суров памук, при което ще се взема под внимание хетерогенността на памукопреработвателната промишленост, като едновременно с това във всички случаи се избягва свръхкомпенсирането.

(6)

Поради тази причина Регламент (ЕО) № 1145/2008 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1145/2008 се изменя, както следва:

1.

Член 6 се изменя, както следва:

а)

Параграф 2 се заменя със следното:

„2.   За мерките, посочени в член 7, параграф 1, букви а), б), г) и д) от Регламент (ЕО) № 637/2008, държавите-членки могат да извършват едно или повече авансови плащания на получателите. Общият размер на всички авансови плащания не надвишава 87,5 % от приемливите разходи.

За извършването на авансово плащане се изисква внасяне на гаранция в размер, равен на 120 % от размера на съответното авансово плащане.

Когато условията за приключване на дадена мярка са били изпълнени и проверките по член 7, параграф 1, втора и трета алинея са били извършени, гаранциите се освобождават и за допълнителните плащания не се изисква внасянето на гаранция.“;

б)

Параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Всички плащания по параграфи 1 и 2, отнасящи се до дадено заявление, се извършват най-късно:

а)

до 30 юни на четвъртата година след годината, през която изтича срокът за представяне на проектите на четиригодишните програми за преструктуриране, предвидени в член 4, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 637/2008;

б)

до 30 юни на осмата година след годината, през която изтича срокът за представяне на проектите на четиригодишните програми за преструктуриране, предвидени в член 4, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 637/2008.

Плащанията през първата година на първия програмен период се извършват от 16 октомври 2009 г. нататък.“

2.

Член 7, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

втората алинея се заменя със следното:

„За мерките по член 7, параграф 1, букви а), б), г) и д) от Регламент (ЕО) № 637/2008, държавите-членки проверяват на място всеки завод, производствена площадка и получател на помощ по програмата за преструктуриране, преди да се извърши окончателното плащане, за да се провери дали са изпълнени всички условия за получаване на помощта и дали мерките по член 7, параграф 1, букви а), б), г) и д) от същия регламент са били спазени.“

б)

Следната четвърта алинея се добавя:

„Държавите-членки проверяват дали задължението по член 10, параграф 1, буква д) е било спазено.“

3.

В член 10, параграф 1, буква д) се заменя със следното:

„д)

поемане на писмено задължение производствената(ите) площадка(и) да не бъде(ат) използвана(и) за памукопреработване в продължение период от десет години от одобрението на заявлението по буква б).“;

4.

Във член 11, параграф 2 „100 EUR“ се заменя с „190 EUR“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 178, 5.7.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 144, 9.6.2009 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 308, 19.11.2008 г., стр. 17.


23.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 639/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2009 година

за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно специфичното подпомагане

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (1), и по-специално член 68, параграф 7, член 69, параграф 6, първа алинея, буква а), член 69, параграф 7, четвърта алинея, член 71, параграф 6, втора алинея, член 71, параграф 10 и член 142, букви в) и р) от него,

като има предвид, че:

(1)

В дял III, глава 5 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвижда на земеделските стопани да бъде предоставяно специфично подпомагане. Следва да се определят подробни правила за прилагането на посочената глава.

(2)

Съгласно член 68, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се изисква съответствие между предоставяното по посочения член специфично подпомагане и други общностни мерки за подпомагане или мерки, финансирани от държавни помощи. За методично управление на схемите такива мерки не следва да бъдат финансирани два пъти по схемите за специфично подпомагане и по други общностни схеми за подпомагане. Поради разнообразието от варианти, предлагани за прилагане на специфичното подпомагане, отговорността за гарантиране на съответствие следва алтернативно да остане в държавите-членки съобразно решението, което те вземат за прилагане на мерки за специфично подпомагане, съгласно рамката, предвидена в Регламент (ЕО) № 73/2009, и в съответствие с условията, предвидени в настоящия регламент.

(3)

В член 71, параграф 10 и член 140 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвижда държавите-членки да информират подробно Комисията за мерките, предприети за прилагане по-специално на членове от 68 до 72 от посочения регламент. В тази връзка следва да се предвиди разпоредба за уточняване на времето и съдържанието на тези съобщения, с цел Комисията да може да контролира прилагането им.

(4)

Тъй като земеделските производители следва винаги да спазват законовите изисквания, специфичното подпомагане не следва да бъде компенсация за съответствието с тях.

(5)

Съобразно член 68, параграф 1, буква а), подточка i) от Регламент (ЕО) № 73/2009 специфичното подпомагане може да се предоставя за специфични видове селскостопанска дейност, които са важни за опазването или подобряването на околната среда. С оглед да се остави на държавите-членки известна свобода на действие, като в същото време се гарантира доброто управление на мерките, отговорността за определяне на специфичните видове селскостопанска дейност следва да се вмени на държавите-членки, като мерките все пак следва да предвиждат непренебрежими и измерими ползи за околната среда.

(6)

Съобразно член 68, параграф 1, буква а), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 73/2009 специфичното подпомагане може да се предоставя за подобряване на качеството на селскостопанските продукти. С оглед на подпомагането на държавите-членки следва да се посочи примерен списък с условията, които да бъдат изпълнени.

(7)

Съобразно член 68, параграф 1, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕО) № 73/2009 специфично подпомагане може да бъде предоставено за подобряването на реализацията на селскостопанските продукти, посочено в член 68, параграф 2, буква в) от споменатия регламент, който изисква подпомагането да покрива критериите, определени в членове 2—5 от Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 г. относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (2). Следва да се предвиди уточняване на съдържанието на отговарящите на условията мерки, както и приложимите разпоредби от Регламент (ЕО) № 501/2008 на Комисията от 5 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (3).

(8)

Съобразно член 68, параграф 1, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕО) № 73/2009 специфичното подпомагане може да се предоставя за прилагане на подобрени стандарти за хуманно отношение към животните. С цел постигане на подобрени стандарти за хуманно отношение към животните следва да се предвиди вменяването на държавите-членки на отговорността за установяване на система, която позволява оценката на плановете на кандидата, насочени към различни аспекти на хуманното отношение към животните.

(9)

Съобразно член 68, параграф 1, буква а), подточка v) от Регламент (ЕО) № 73/2009 специфичното подпомагане може да се предоставя за специфични селскостопански дейности, водещи до допълнителни ползи за селското стопанство и за околната среда. Съобразно член 68, параграф 2, буква а) подпомагането може да се предоставя по-специално, ако е било одобрено от Комисията. Затова следва да се предвиди уточняване на подробната рамка, която да се спазва от държавите-членки при установяването на критериите за допустимост до подпомагане. Също следва да се предвиди установяването на процедурата за обявяване, оценяване и одобряване на мярката от страна на Комисията.

(10)

Съобразно член 68, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009 специфично подпомагане може да се предостави за справяне със специфични неблагоприятни условия, които влияят на селскостопанските производители в икономически уязвими или чувствителни от гледна точка на екологията области, или в същите сектори — за икономически уязвими видове селскостопански дейности. С оглед да се поддържа у държавите-членки известна свобода на действие, като в същото време се гарантира доброто управление на мерките, отговорността за определяне на областите и/или видовете селскостопанска дейност, които отговарят на условията за подпомагане, и за определяне на подходящото равнище, се вменява на държавите-членки. С цел избягване на изкривяването на пазарните условия плащанията не следва да се основават върху колебанията на пазарните цени или да са еквивалентни на системата за дефицитни плащания, където местното селскостопанско подпомагане се изплаща от държавата-членка на селскостопански производители въз основа на разликата между целева цена и цена на местния пазар.

(11)

Съобразно член 68, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 73/2009 специфично подпомагане може да бъде предоставено в области, в които се прилагат програми за преструктуриране и/или развитие, за да се предотврати изоставянето на земя и/или да се преодолеят специфични неблагоприятни условия за земеделските стопани в тези области. По отношение на установяването на референтни сума за селскостопанските производители, отговарящи на условията, следва да се предвиди по-специално разпределянето на права за плащане и изчисляването на увеличението в стойността им, както и по отношение на контрола на програмите от страна на държавите-членки, които следва да са съобразени с условията, посочени за разпределянето на суми от националния резерв с цел съгласуваност.

(12)

Съобразно член 68, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 73/2009 специфичното подпомагане може да се предоставя под формата на вноски към премиите за застраховане на реколтата, на животните и на растенията. Следва да се установи минимална рамка, в която държавите-членки да посочат правила, в съответствие с националното им законодателство, определящи начина, по който се разпределят финансовите вноски към премиите за застраховане на реколтата, на животните и на растенията, за да гарантират, че вноските се поддържат на подходящо равнище, като в същото време интересите на селскостопанските производители са защитени като цяло.

(13)

Член 68, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 73/2009 предвижда значителни подробности относно условието за специфично подпомагане за компенсиране на селскостопанските производители за някои икономически щети за болести по животните или по растенията и за екологични катастрофи чрез финансови вноски във взаимоспомагателни фондове. Следва да се установи минимална рамка, в която държавите-членки да посочат правила, в съответствие с националното си законодателство, определящи начина, по който се организират финансовите вноски във взаимоспомагателните фондове, за да гарантират, че вноските се поддържат на подходящо равнище, като в същото време интересите на селскостопанските производители са защитени като цяло.

(14)

Сумите, посочени в член 69, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009, се изчисляват от Комисията в съответствие с параграф 7 от същия член. В тази връзка следва да се предвиди определянето за всяка държава-членка на съответните суми, както и условията, приложими за преразглеждане на същите суми от Комисията.

(15)

Тъй като някои разпоредби относно специфичното подпомагане, предвидени в член 69, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, започват да се прилагат от 1 август 2009 г., съответните подробни правила следва да се прилагат възможно най-скоро след приемането им.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за директните плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ ПРАВИЛА

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент:

а)

„мерки за специфично подпомагане“ означава мерки, които прилагат специфичното подпомагане, предвидено в член 68, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009,

б)

„други инструменти на Общността за подпомагане“ означава:

i)

мерките, предвидени в регламенти на Съвета (ЕО) № 1698/2005 от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (4), (ЕО) № 509/2006 от 20 март 2006 г. относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер (5), (ЕО) № 510/2006 от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (6), (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2092/91 (7), (ЕО) № 1234/2007 от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (8) и (ЕО) № 3/2008; и

ii)

мерките, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (9), включително ветеринарните и фитосанитарните мерки.

Член 2

Допустимост до мерки за специфично подпомагане

1.   Държавите-членки посочват критерии за допустимост до мерки за специфично подпомагане в съответствие с рамката, посочена в Регламент (ЕО) № 73/2009, и условията, посочени в настоящия регламент.

2.   Държавите-членки прилагат настоящия регламент, и по-специално параграф 1, в съответствие с обективни критерии и по такъв начин, че да се гарантира равнопоставено третиране на селскостопанските производители и да се избегнат нарушения на пазара и в областта на конкуренцията.

Член 3

Съответствие и натрупване на различни видове подпомагане

1.   Държавите-членки гарантират съответствието между:

а)

мерките за специфично подпомагане и мерките, прилагани съобразно други инструменти на Общността за подпомагане;

б)

различните мерки за специфично подпомагане;

в)

мерките за специфично подпомагане и мерките, финансирани от държавни помощи.

Държавите-членки по-специално гарантират, че мерките за специфично подпомагане не пречат на правилното функциониране на мерките, прилагани по други инструменти на Общността за подпомагане или мерки, финансирани от държавни помощи.

2.   В случаите, когато подпомагане по мярка за специфично подпомагане може също да се предостави по мярка, прилагана по други инструменти на Общността за подпомагане, или по друга мярка за специфично подпомагане, държавите-членки гарантират, че селскостопанските производители могат да получат подпомагане за дадена дейност само по една такава мярка.

Член 4

Условия относно мерките за подпомагане

1.   Мерките за специфично подпомагане не компенсират спазването на задължителните изисквания и по-специално на законоустановените изисквания за управление и стандартите за добро земеделско и екологично състояние, посочени съответно в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 73/2009, или другите изисквания, посочени в член 39, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1698/2005.

2.   Мерките за специфично подпомагане не финансират плащането на данъци.

3.   Държавите-членки гарантират, че мерките за специфично подпомагане, които те прилагат, могат да бъдат проверени и контролирани.

Член 5

Предоставяне на информация на Комисията

1.   Държавите-членки информират Комисията за мерките за специфично подпомагане, които възнамеряват да приложат, до 1 август на годината, предхождаща годината на прилагане на такива мерки за първи път.

Съдържанието на информацията се осигурява в съответствие с част А от приложение I, освен при мерките за специфично подпомагане за специфични селскостопански дейности, включващи специфични селскостопански дейности, водещи до допълнителни ползи за селското стопанство и за околната среда, осигурени в съответствие с част Б от приложение I.

2.   Държавите-членки информират Комисията за всяко решение, взето в съответствие с член 136 от Регламент (ЕО) № 73/2009 до 1 август 2009 г.

3.   Държавите-членки информират ежегодно Комисията за плащанията, предоставени на земеделските производители според мярка и сектор до 15 септември на годината, следваща годината, за която са предоставени плащанията.

4.   Годишният доклад, който се изпраща на Комисията от държавите-членки относно прилагането на член 71 от Регламент (ЕО) № 73/2009, се изпраща до 15 септември всяка година и съдържа информацията, посочена в приложение II към настоящия регламент.

5.   Държавите-членки изпращат на Комисията до 1 октомври 2012 г. доклад относно мерките за специфично подпомагане, приложени през 2009, 2010 и 2011 г., въздействието им върху техните цели и всякакви проблеми, на които са се натъкнали.

ГЛАВА II

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА

Член 6

Специфични видове селскостопанска дейност, които са важни за опазването или подобряването на околната среда

Държавите-членки определят специфичните видове селскостопанска дейност, които са важни за опазването или подобряването на околната среда, за които в член 68, параграф 1, буква а), подточка i) от Регламент (ЕО) № 73/2009 е предвидено годишно допълнително плащане. Тези специфични видове селскостопанска дейност предвиждат непренебрежими и измерими ползи за околната среда.

Член 7

Подобряване на качеството на селскостопанските продукти

Годишното допълнително плащане за подобряване на качеството на селскостопанските продукти, предвидено в член 68, параграф 1, буква a), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 73/2009 може по-специално да даде на селскостопанските производители възможност:

а)

да изпълнят условията, необходими за присъединяване към схемите на Общността за качество на храните, посочени в актовете, изброени в член 68, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009 и в регламенти на Комисията (ЕО) № 1898/2006 от 14 декември 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (10), (ЕО) № 1216/2007 от 18 октомври 2007 г. за приемане на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер (11), (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (12) и (ЕО) № 114/2009 от 6 февруари 2009 г. за определяне на преходни мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на позоваванията на вина със защитено наименование за произход и със защитено географско указание (13); или

б)

да се присъединят към частни или национални схеми за удостоверяване на качеството на храните.

Ако мерките за специфично подпомагане са предоставени с цел прилагане на буква б) от първа алинея, изискванията на член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (14) се прилагат mutatis mutandis.

Член 8

Подобряване на реализацията на селскостопанските продукти

1.   Годишното допълнително плащане на селскостопански производител за подобряване на реализацията на селскостопанските продукти, предвидено в член 68, параграф 1, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕО) № 73/2009, насърчава селскостопанските производители да подобряват реализацията на своите селскостопански продукти, като гарантират осигуряването на по-добра информация относно и/или насърчаването на качеството или характеристиките на продуктите или на методите за тяхното производство.

2.   Членове 4, 5 и 6 и приложения I и II към Регламент (ЕО) № 501/2008 се прилагат mutatis mutandis.

Член 9

Прилагане на подобрени стандарти за хуманно отношение към животните

1.   Когато се установяват условия за допустимост за специфичното подпомагане за селскостопански производители, прилагащи подобрени стандарти за хуманно отношение към животните, съобразно член 68, параграф 1, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕО) № 73/2009, държавите-членки по целесъобразност вземат предвид:

а)

вида селскостопанска дейност;

б)

величината на стопанството по отношение на гъстотата или броя на животните и работната сила; и

в)

приложимата система за управление на стопанството.

2.   Подобрени практики за хуманно отношение към животните са онези, които надхвърлят минималните изисквания, посочени в приложимото общностно и национално законодателство, по-специално актовете, посочени в буква В от приложение II към Регламент (ЕО) № 73/2009. Тези практики може да включват повишените стандарти, посочени в член 27, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1974/2006.

Член 10

Специфични селскостопански дейности, водещи до допълнителни ползи за селското стопанство и за околната среда

1.   Когато се установяват условия за допустимост за специфичното подпомагане на селскостопански производители, упражняващи специфични селскостопански дейности, водещи до допълнителни ползи за селското стопанство и за околната среда, съобразно член 68, параграф 1, буква а), подточка v) от Регламент (ЕО) № 73/2009, държавите-членки по-специално вземат предвид:

а)

екологичните цели в региона, където се прилага мярката; и

б)

всякакво подпомагане, вече предоставено по други инструменти на Общността за подпомагане или други мерки за специфично подпомагане или мерки, финансирани от държавни помощи.

2.   Член 27, параграфи от 2 до 6, 8, 9 и 13, член 48 и член 53 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 се прилагат mutatis mutandis за специфично подпомагане на селскостопански производители, упражняващи специфични селскостопански дейности, водещи до допълнителни ползи за селското стопанство и за околната среда.

3.   Комисията оценява предлаганите мерки за специфично подпомагане за селскостопански производители, упражняващи специфични селскостопански дейности, водещи до допълнителни ползи за селското стопанство и за околната среда, съобщени ѝ от държавите-членки в съответствие с Регламент (ЕО) № 73/2009 и настоящия регламент.

В случаите, когато Комисията счете, че предложените мерки отговарят на условията, тя одобрява мерките съгласно член 68, параграф 2, буква а), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 73/2009 в рамките на четири месеца след получаване на информацията, предоставена в съответствие с член 5, параграф 1 от настоящия регламент.

В случаите, когато Комисията счете, че предложените мерки не отговарят на условията, тя изисква държавата-членка да преразгледа съответно предложените мерки и да ги съобщи на Комисията. Тя одобрява мерките, ако счете, че те са били подходящо преразгледани.

Член 11

Специфични неблагоприятни фактори, които влияят на селскостопанските производители в секторите на млякото и млечните продукти, на говеждото и телешкото, овчето и козето месо и в сектора на ориза

1.   Когато се установяват условията за допустимост за специфично подпомагане за справяне със специфични неблагоприятни условия, които влияят на селскостопанските производители в секторите на млякото и млечните продукти, на говеждото и телешкото, овчето и козето месо и в сектора на ориза в икономически уязвими или чувствителни от гледна точка на екологията области или в същите сектори — за икономически уязвими видове селскостопански дейности съгласно член 68, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, държавите-членки определят икономически уязвимите и/или чувствителни от гледна точка на екологията области и/или икономически уязвимите видове селскостопански дейности, допустими за подпомагане, като вземат предвид по-специално съответните производствени структури и условия.

2.   Специфичното подпомагане не се основава върху колебанията на пазарните цени и не е еквивалентно на системата за дефицитни плащания.

Член 12

Области, в които се прилагат програми за преструктуриране и/или развитие

1.   Условията за допустимост за мерките за специфично подпомагане в области, в които се прилагат програми за преструктуриране и/или развитие, за да се предотврати изоставянето на земя и/или да се преодолеят специфични неблагоприятни условия за селскостопанските производители в тези области съобразно член 68, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 73/2009, по-специално:

а)

посочват как да се определят индивидуалните референтни суми за допустимите селскостопански производители; и

б)

посочват програмите за преструктуриране и/или развитие и/или условията за одобрението им.

2.   Когато един земеделски производител, който не притежава никакви права на плащане, подаде молба за подпомагането, посочено в параграф 1, той може да получи брой права на плащане, не по-висок от броя на хектарите, които той държи (собствени или отдадени под аренда) по това време.

Когато един земеделски производител, който притежава права на плащане, подаде молба за подпомагането, посочено в параграф 1, той може да получи брой права на плащане, не по-висок от броя на хектарите, които той държи, за които не притежава никакви права за плащане.

Стойността на единица за всяко право на плащане, което селскостопанският производител вече притежава, може да бъде увеличена.

Стойността на всяко право на плащане, получено в съответствие с настоящия параграф, освен трета алинея, се изчислява, като се раздели индивидуалната референтна сума, установена от държавата-членка, на броя на правата на плащане, посочени в предходната алинея.

3.   Увеличението на сумата на хектар съгласно схемата за единно плащане на площ, посочена в член 131, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, се установява, като се раздели референтната сума на селскостопанския производител на броя допустими хектари, който той заявява за плащане съгласно схемата за единно плащане на площ.

4.   Държавите-членки гарантират, че специфичните неблагоприятни условия за селскостопански производители в областите, в които се прилагат програми за преструктуриране и/или развитие, за които се предоставя специфичното подпомагане, не са компенсирани по никоя друга разпоредба на такива програми за същата цел.

Член 13

Застраховане на реколтата, животните и растенията

1.   Държавите-членки определят условия за допускане на договорите до специфично подпомагане под формата на вноски към премиите за застраховане на реколтата, на животните и на растенията, посочено в член 68, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 73/2009.

2.   Договорите посочват:

а)

специалните рискове, срещу които се сключва застраховката;

б)

покритите специални икономически загуби;

в)

изплатените премии без начислени данъци.

3.   Договорите не обхващат по-голямо количество от едногодишна продукция. Когато срокът на договора обхваща части от две календарни години, държавите-членки гарантират, че компенсацията не се отпуска два пъти по отношение на един и същи договор.

4.   Държавите-членки приемат правила, които се използват за установяване на изчислението на унищожаването на средногодишната продукция на селскостопански производител в съответствие с член 70, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

5.   Селскостопанският производител съобщава ежегодно на държавата-членка номера на застрахователната си полица и осигурява копие от договора и доказателство за заплащане на премията.

Член 14

Взаимоспомагателни фондове за болести по животните и растенията и за екологични катастрофи

1.   Правилата, определени от държавите-членки в съответствие с член 71, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 73/2009 за взаимоспомагателни фондове, допустими за финансови вноски за болести по животните и растенията и за екологични катастрофи, посочени в член 68, параграф 1, буква д) от същия регламент, включват по-специално:

а)

условията за финансиране на взаимоспомагателния фонд;

б)

появите на болест по животните и растенията или на екологични катастрофи, които могат да доведат до изплащане на компенсация на селскостопанските производители, включително географския обхват, ако е уместно;

в)

критериите за оценяване дали дадено събитие довежда до изплащане на компенсация на селскостопанските производители;

г)

методите за изчисляване на допълнителните разходи, които съставляват икономически загуби съгласно член 71, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009;

д)

изчисляването на административните разходи, посочени в член 71, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

е)

всякакви ограничения на разходите, допустими за финансова вноска, прилагани съгласно член 71, параграф 7, втора алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009;

ж)

процедура за акредитиране на даден взаимоспомагателен фонд съгласно националното законодателство;

з)

процедурни правила; и

и)

одитите на спазването и приключването, на каквито е предмет взаимоспомагателният фонд след акредитирането му.

2.   Когато източникът на финансова компенсация, която се заплаща от взаимоспомагателния фонд, е търговски заем, минималната и максималната му продължителност е респективно от 1 до 5 години.

3.   Държавите-членки гарантират, че селскостопанската им общност е запозната със:

а)

всички акредитирани взаимоспомагателни фондове;

б)

условията за включване в даден взаимоспомагателен фонд; и

в)

договореностите за финансиране на взаимоспомагателните фондове.

Член 15

Финансови разпоредби относно мерките за специфично подпомагане

1.   Сумите, посочени в член 69, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009, са определени в приложение III към настоящия регламент.

2.   За целите на член 69, параграф 7, четвърта алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009 държавите-членки могат да поискат до 1 август на всяка една календарна година от 2010 г. нататък преразглеждане на сумите, посочени в параграф 1 от настоящия член, когато сумата, получена от прилагане на изчислението, посочено в член 69, параграф 7, първа алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009 за съответната финансова година, се различава с повече от 20 % от сумата, определена в приложение III.

Всяка преразгледана сума, осигурена от Комисията, се прилага от календарната година, следваща тази, в която е отправено искането.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 16

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 3, 5.1.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 147, 6.6.2008 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(7)  ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 369, 23.12.2006 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 275, 19.10.2007 г., стр. 3.

(12)  ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 38, 7.2.2009 г., стр. 26.

(14)  ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Съдържание на информацията, която се предава на Комисията съгласно член 5, параграф 1

ЧАСТ А

За всички мерки за специфично подпомагане, освен мерките за специфични селскостопански дейности, водещи до допълнителни ползи за селското стопанство и за околната среда, информацията включва:

заглавието на всяка мярка с позоваване на съответната разпоредба на член 68, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

описание на всяка мярка, включително поне:

а)

съответните сектори;

б)

нейната продължителност;

в)

нейните цели;

г)

приложимите условия за допустимост;

д)

примерното ниво на подпомагане за нея;

е)

общата сума, определена за нея;

ж)

информацията, необходима за установяване на съответните бюджетни тавани; и

з)

източника за финансирането ѝ;

всички съществуващи мерки, приложени съгласно други схеми на Общността за подпомагане или съгласно мерки, финансирани с държавни помощи в същата област или същия сектор като мярката за специфично подпомагане и, ако е подходящо, разграничението помежду им;

описание, ако е целесъобразно:

а)

на специфичните видове селскостопанска дейност, които са важни за опазването или подобряването на околната среда, посочени в член 68, параграф 1, буква а), подточка i) от Регламент (ЕО) № 73/2009;

б)

на подобрените стандарти за хуманно отношение към животните, посочени в член 68, параграф 1, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕО) № 73/2009;

в)

на икономически уязвимите и/или чувствителни от гледна точка на екологията области, и/или на икономически уязвими видове селскостопански дейности, посочени в член 68, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, както и на настоящите равнища на производство, посочени в член 68, параграф 3 от същия регламент;

г)

на програмите за преструктуриране и/или развитие, посочени в член 68, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 73/2009.

ЧАСТ Б

За мерките за специфично подпомагане за специфични селскостопански дейности, водещи до допълнителни ползи за селското стопанство и за околната среда, информацията включва:

заглавието на мярката;

географския район, покриван от мярката;

описание на предлаганата мярка и очакваното въздействие върху околната среда по отношение на екологичните нужди и приоритети, както и специфичните цели, които могат да бъдат проверени;

основанието за интервенцията, обхвата и действията, показателите, количествено измеримите цели и когато е уместно — получателите;

критериите и административните правила за гарантиране, че операциите не са подпомагани и от други схеми на Общността за подпомагане;

доказателства по член 48, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1974/2006, които да позволят на Комисията да провери последователността и правдоподобността на изчисленията;

подробно описание на националното прилагане на минималните изисквания за употребата на торове и препарати за растителна защита и други съответни задължителни изисквания, посочени в приложение II, част А, точка 5.3.2.1 от Регламент (ЕО) № 1974/2006;

описание на методологията и на агрономическите прогнози и параметри (включително описание на базовите изисквания съгласно член 39, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, които се отнасят за всеки конкретен вид ангажимент), използвани като отправна точка за изчисленията, които доказват: а) допълнителните разходи, и б) пропуснати приходи в резултат на поет ангажимент; когато е уместно, тази методология следва да е съобразена с предоставената помощ по силата на Регламент (ЕО) № 73/2009; когато е подходящо — методът на преобразуване, който се използва за друг вид единици съгласно член 27, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1974/2006;

сумите на подпомагането;

когато е уместно, информацията, посочена в приложение II, част А, точка 5.3.2.1.4, пето и шесто тире от Регламент (ЕО) № 1974/2006.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Съдържание на информацията, която се включва в годишния доклад относно взаимоспомагателните фондове съгласно член 5, параграф 4

списък на акредитираните взаимоспомагателни фондове и броя на членуващите селскостопански производители на фонд;

когато е подходящо, административните разходи за създаване на нови взаимоспомагателни фондове;

източникът на финансиране в съответствие с член 69, параграф 6, буква а) или в) от Регламент (ЕО) № 73/2009 и, когато е приложимо, сумата от приложеното линейно намаляване, както и съответните плащания;

видовете икономически загуби, компенсирани от всеки акредитиран фонд и по вид на причината, посочени в член 71, параграф 1 от същия регламент;

броят на селскостопански производители, компенсирани от всеки акредитиран фонд по вид на икономическата загуба и по вид на причината, посочени в член 71, параграф 1 от същия регламент;

разходите на всеки акредитиран фонд по вид на икономическата загуба;

процентът и сумата, изплатена от всеки фонд за финансовата вноска, посочена в член 71, параграф 7 от същия регламент; и

опит от всякакво естество, натрупан при прилагането на мерките за специфично подпомагане по отношение на взаимоспомагателните фондове.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Суми, посочени в член 15, параграф 1, изчислени съгласно член 69, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009

(в млн. евро)

Белгия

8,6

Дания

15,8

Германия

42,6

Ирландия

23,9

Гърция

74,3

Испания

144,4

Франция

97,4

Италия

144,9

Люксембург

0,8

Малта

0,1

Нидерландия

31,7

Австрия

11,9

Португалия

21,7

Финландия

4,8

Словения

2,4

Швеция

13,9

Обединено кралство

42,8


23.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/26


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 640/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2009 година

за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на електродвигатели

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 15, параграф 1 от нея,

след консултация с Консултативния форум по екопроектиране,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2005/32/ЕО изискванията за екопроектиране трябва да се определят от Комисията за продуктите, консумиращи енергия, със значителен обем на продажби и търговия, притежаващи значително екологично въздействие и предоставящи значителен потенциал за подобрение по отношение на своето екологично въздействие, без това да има за последица прекомерни разходи.

(2)

Член 16, параграф 2, първо тире от Директива 2005/32/ЕО предвижда, че в съответствие с процедурата, посочена в член 19, параграф 3, и критериите, определени в член 15, параграф 2, и след консултации с Консултативния форум по екопроектиране, Комисията, когато е целесъобразно, въвежда мерки по прилагането, насочени към продуктите, използвани в системите за електрическо задвижване.

(3)

Електродвигателите са най-важният вид електрически товар в отраслите в рамките на Общността, когато в производствените процеси се използват двигатели. На системите, в които се използват тези двигатели, се падат около 70 % от електроенергията, консумирана в промишлеността. Съществува общ потенциал за рентабилно подобряване на енергийната ефективност на тези системи за задвижване с около 20 до 30 %. Един от основните фактори за такова подобряване е използването на енергийноефективни двигатели. Следователно двигателите в системите за електрическо задвижване представляват приоритетно изделие, за което следва да бъдат определени изисквания за екопроектиране.

(4)

Системите за електрическо задвижване включват множество продукти, използващи енергия, като двигатели, задвижвания, помпи и вентилатори. Двигателите и управленията за регулируеми обороти представляват значителна част от тези продукти. Ето защо настоящият регламент изисква някои видове електродвигатели да бъдат снабдени с регулатори на оборотите.

(5)

Много двигатели са вградени в други продукти, без да се пускат отделно на пазара или да бъдат пускани в експлоатация по смисъла на член 5 от Директива 2005/32/ЕО и Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2). За да се постигне пълният потенциал за рентабилна икономия на енергия, двигателите, вградени в други изделия, следва да бъдат обект на изискванията на настоящия регламент.

(6)

Комисията проведе предварително проучване за анализ на техническите, екологичните и икономическите аспекти на електродвигателите. Проучването бе разработено съвместно със заинтересовани страни от ЕС и трети държави, като резултатите бяха направени обществено достояние.

(7)

Предварителното проучване показва, че електродвигателите биват предлагани на пазара на Общността в големи количества, като тяхната консумация на енергия през фазата на използване е най-значителният екологичен аспект на фона на всички етапи на жизнения цикъл, като потреблението им на електроенергия през 2005 г. възлиза на 1 067 TWh, което съответства на 427 милиона тона емисии на СО2. При отсъствие на мерки за ограничаване на това потребление прогнозата е, че потреблението на електроенергия ще нарасне до 1 252 TWh през 2020 г. Направеният извод е, че енергопотреблението през целия жизнен цикъл и консумацията на електроенергия през фазата на използване могат да бъдат подобрени значително, особено ако двигателите, използвани за приложения с променливи обороти и товар, бъдат оборудвани с регулатори.

(8)

Предварителното проучване показва, че консумацията на електроенергия при използване е единственият параметър на екопроектирането, свързан с конструкцията на изделието, както е посочено в приложение I, част 1 към Директива 2005/32/ЕО.

(9)

Подобренията по отношение на консумацията на електроенергия от електродвигатели следва да бъдат постигнати чрез прилагане на съществуващи рентабилни технологии, които не са обект на индустриална собственост и чрез които могат да бъдат намалени общите разходи за закупуването и експлоатацията на електродвигатели.

(10)

Изискванията за екопроектиране следва да хармонизират изискванията за потреблението на електроенергия от електродвигатели в цялата Общност и по този начин да допринесат за функционирането на вътрешния пазар, както и за подобряването на екологичните показатели на тези продукти.

(11)

Следва да бъде предвиден подходящ период от време за препроектиране на продуктите от производителите. Моментът за въвеждане би следвало да се определи по такъв начин, че да се избегнат отрицателните въздействия върху функционалните възможности на електродвигателите и да се вземат предвид въздействията върху разходите на производителите и по-специално на малките и средните предприятия, като същевременно се осигури своевременно постигане на целите на настоящия регламент.

(12)

Консумацията на електроенергия следва да бъде определена чрез надеждни и възпроизводими методи на измерване, които вземат предвид общопризнатото съвременно техническо равнище и когато има такива, хармонизираните стандарти, приети от европейските организации по стандартизация, изброени в приложение I към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. относно определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти, както и на правила относно услугите на информационното общество (3).

(13)

Настоящият регламент следва да предизвика увеличено пазарно проникване на технологии, които подобряват въздействието върху околната среда през целия жизнен цикъл на електродвигателите, което да доведе до 2020 г. до прогнозни икономии на енергия от 5 500 PJ (4) за целия жизнен цикъл и съответно до икономии на електроенергия от 135 TWh в сравнение със състоянието, което би съществувало, ако не бъдат взети мерки.

(14)

Настоящият регламент следва да специфицира приложимите процедури за оценка на съответствието съгласно член 8 от Директива 2005/32/ЕО.

(15)

С цел да се улеснят проверките за съответствие, от производителите следва да се изисква да предоставят информация в техническата документация, посочена в приложения IV и V към Директива 2005/32/ЕО.

(16)

С цел да се ограничи допълнително въздействието на електродвигателите върху околната среда, производителите следва да осигуряват съответна информация за разглобяването, рециклирането и отстраняването като отпадък в края на срока на употреба.

(17)

Следва да бъдат определени базови стойности за сравнение на наличните понастоящем технологии с повишена енергийна ефективност. Това ще допринесе за осигуряването на широка разполагаемост и лесна достъпност на информацията, по-специално за нуждите на малките и средните предприятия и много малките фирми, което допълнително ще улесни въвеждането на най-добри технологии за проектиране за намаляване на консумацията на енергия.

(18)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 19, параграф 1 от Директива 2005/32/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   Настоящият регламент определя изисквания за екопроектиране за предлагането на пазара и пускането в експлоатация на електродвигатели, включително за случая, в който те са вградени в други изделия.

2.   Настоящият регламент не се прилага за:

а)

електродвигатели, проектирани да работят напълно потопени в течност;

б)

електродвигатели, напълно вградени в изделие (например предавателен механизъм, помпа, вентилатор или компресор), чиито енергийни показатели не могат да бъдат изпитани независимо от изделието;

в)

електродвигатели, специално проектирани да работят:

i)

на височини по-големи от 1 000 метра над морското равнище;

ii)

при температури, по-високи от 40 °C;

iii)

при максимална работна температура над 400 °С;

iv)

при температури на околния въздух по-ниски от – 15 °C за всякакъв двигател или по-ниски от 0 °C за двигател с въздушно охлаждане;

v)

когато температурата на охлаждащата вода на входния отвор на дадено изделие е по-ниска от 5 °C или по-висока от 25 °C;

vi)

в потенциално взривоопасни атмосфери, както са определени в Директива 94/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5);

г)

спирачни двигатели,

освен що се отнася до изискванията за информация от приложение 1, точка 2, подточки 3—12.

Член 2

Определения

В допълнение към съответните определения, дадени в Директива 2005/32/ЕО, се прилагат следните определения:

1.

„Двигател“ означава електрически, едноскоростен, трифазен, 50 или 50/60-херцов асинхронен двигател с накъсо съединен (кафезен) ротор, който:

има от 2 до 6 полюса,

е с номинално напрежение UN до 1 000 V,

е с номинална мощност на вала PN между 0,75 kW и 375 kW,

е с номинални показатели, определени за непрекъснат режим на работа;

2.

„Регулатор на оборотите“ означава силов електронен преобразувател, който непрекъснато мени електрическата мощност, подавана на електродвигателя, с цел да управлява отдаваната механична мощност на двигателя в съответствие с характеристиката „въртящ момент—обороти“ на товара (който се задвижва от двигателя), като преобразува трифазното захранване с 50 Hz в захранване с променливи честота и напрежение, подавани на двигателя;

3.

„Двигател с накъсо съединен ротор“ означава електродвигател без четки, колектори, контактни пръстени или електрически връзки с ротора;

4.

„Фаза“ се отнася до вида на конфигурацията на захранващата електрическа мрежа;

5.

„Полюс“ се отнася до общия брой северни и южни магнитни полюси, образувани от въртящото поле на двигателя. Броят на полюсите определя основната честота на въртене на двигателя;

6.

„Непрекъснат режим на работа“ означава способността на електродвигател с вградена охлаждаща система да работи при номинален товар без прекъсване под своето максимално допустимо загряване;

7.

„Спирачен двигател“ означава двигател, оборудван с електромеханичен спирачен блок, работещ пряко на вала на двигателя без съединители.

Член 3

Изисквания за екопроектиране

Изискванията за екопроектиране на електродвигатели са зададени в приложение I.

Всяко изискване за екопроектиране се прилага в съответствие със следния график:

1.

считано от 16 юни 2011 г. електродвигателите не трябва да са с КПД, по-нисък от този за ниво на ефективност IE2, както е определено в приложение I, точка 1;

2.

считано от 1 януари 2015 г.:

i)

двигателите с номинална мощност на вала между 7,5 и 375 kW не трябва да са с КПД, по-нисък от този за ниво на ефективност IE3, както е определено в приложение I, точка 1, или трябва да отговарят на ниво на ефективност IE2, както е определено в приложение I, точка 1, и да бъдат оборудвани с регулатор на оборотите;

3.

считано от 1 януари 2017 г.:

i)

всички двигатели с номинална мощност на вала между 0,75 и 375 kW не трябва да са с КПД, по-нисък от този за ниво на ефективност IE3, както е определено в приложение I, точка 1, или трябва да отговарят на ниво на ефективност IE2, както е определено в приложение I, точка 1, и да бъдат оборудвани с регулатор на оборотите.

Изискванията към продуктовата информация за двигатели са посочени в приложение I. Съобразяването с изискванията за екопроектиране се измерва и изчислява в съответствие с изискванията, посочени в приложение II.

Член 4

Оценка на съответствието

Процедурата за оценяване на съответствието, посочена в член 8 от Директива 2005/32/ЕО, следва да бъде или системата за вътрешен контрол на проектирането, предвидена в приложение IV към споменатата директива, или системата за управление, оценяваща съответствието, предвидена в приложение V към същата директива.

Член 5

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Когато се извършват проверките с цел надзор върху пазара, посочени в член 3, параграф 2 от Директива 2005/32/ЕО, органите на държавите-членки прилагат процедурата за проверка, определена в приложение III към настоящия регламент.

Член 6

Базови стойности за сравнение

Базовите стойности за сравнение на наличните понастоящем на пазара двигатели с най-добри показатели са определени в приложение IV.

Член 7

Преразглеждане

С оглед на техническия напредък както на двигателите, така и на регулаторите Комисията ще преразгледа настоящия регламент не по-късно от седем години след влизането му в сила и ще представи резултатите от това преразглеждане на Консултативния форум по екопроектиране. Преразглеждането ще включва ефективността на използване на ресурсите, повторното използване и рециклирането, както и нивото на неопределеността на измерванията.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2009 година.

За Комисията

Andris PIEBALGS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

(4)  1 TWh = 3,6 PJ.

(5)  ОВ L 100, 19.4.1994 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКОПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

1.   ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КПД НА ДВИГАТЕЛИТЕ

Изискванията за минимален номинален КПД на двигателите са посочени в таблици 1 и 2.

Таблица 1

Минимални номинални стойности на КПД (η) за ниво на ефективност IE2 (50 Hz)

Номинална мощност на вала

kW

Брой полюси

2

4

6

0,75

77,4

79,6

75,9

1,1

79,6

81,4

78,1

1,5

81,3

82,8

79,8

2,2

83,2

84,3

81,8

3

84,6

85,5

83,3

4

85,8

86,6

84,6

5,5

87,0

87,7

86,0

7,5

88,1

88,7

87,2

11

89,4

89,8

88,7

15

90,3

90,6

89,7

18,5

90,9

91,2

90,4

22

91,3

91,6

90,9

30

92,0

92,3

91,7

37

92,5

92,7

92,2

45

92,9

93,1

92,7

55

93,2

93,5

93,1

75

93,8

94,0

93,7

90

94,1

94,2

94,0

110

94,3

94,5

94,3

132

94,6

94,7

94,6

160

94,8

94,9

94,8

от 200 до 375

95,0

95,1

95,0


Таблица 2

Минимални номинални стойности на КПД (η) за ниво на ефективност IE3 (50 Hz)

Номинална мощност на вала

kW

Брой полюси

2

4

6

0,75

80,7

82,5

78,9

1,1

82,7

84,1

81,0

1,5

84,2

85,3

82,5

2,2

85,9

86,7

84,3

3

87,1

87,7

85,6

4

88,1

88,6

86,8

5,5

89,2

89,6

88,0

7,5

90,1

90,4

89,1

11

91,2

91,4

90,3

15

91,9

92,1

91,2

18,5

92,4

92,6

91,7

22

92,7

93,0

92,2

30

93,3

93,6

92,9

37

93,7

93,9

93,3

45

94,0

94,2

93,7

55

94,3

94,6

94,1

75

94,7

95,0

94,6

90

95,0

95,2

94,9

110

95,2

95,4

95,1

132

95,4

95,6

95,4

160

95,6

95,8

95,6

от 200 до 375

95,8

96,0

95,8

2.   ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТОВАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИГАТЕЛИТЕ

Считано от 16 юни 2011 г. информацията за двигателите, посочена в подточки 1—12, трябва да присъства на видимо място:

а)

в техническата документация на двигателите;

б)

в техническата документация на изделия, в които са вградени двигатели;

в)

на свободно достъпните интернет страници на производителите на двигатели;

г)

на свободно достъпните интернет страници на производителите на изделия, в които са вградени двигатели.

Що се отнася до техническата документация, информацията трябва да бъде дадена в реда, представен в подточки 1—12. Не е необходимо да се повтаря точният текст от списъка. Тя може да бъде онагледена с графики, фигури или символи вместо с текст.

1.

номинален КПД (η) при пълен товар, товар 75 % и 50 % и напрежение (UN);

2.

ниво на ефективност: „IE2“ или „IE3“;

3.

година на производство;

4.

наименование или търговска марка на производителя, номер и адрес на производителя съгласно търговската му регистрация;

5.

номер на модела на изделието;

6.

брой полюси на двигателя;

7.

номинална(и) мощност(и) на вала или обхват на номиналната мощност на вала (kW);

8.

номинална(и) входна(и) честота(и) за двигателя (Hz);

9.

номинално(и) напрежение(я) или обхват на номиналното напрежение (V);

10.

номинална(и) честота(и) на въртене или обхват на номиналната честота на въртене (min-1);

11.

информация от значение за демонтажа, рециклирането или отстраняването като отпадък в края на срока на употреба;

12.

информация относно диапазона на работните условия, за които двигателят е бил специално проектиран:

i)

надморска височина;

ii)

околна температура на въздуха, включително за двигатели с въздушно охлаждане;

iii)

температура на охлаждащата вода на входния отвор на изделието;

iv)

максимална работна температура;

v)

потенциално взривоопасни атмосфери.

Информацията, посочена в подточки 1, 2 и 3, трябва да бъде трайно нанесена върху или в близост до табелката с данните на двигателя.

За нестандартни двигатели със специална механична и електрическа конструкция, произведени по поръчка на клиент, не е необходимо информацията, изброена в подточки 1—12, да бъдат публикувана на свободно достъпната интернет страница на производителя. Информацията относно задължителното изискване двигателите, които не отговарят на ниво на ефективност IE3, да бъдат оборудвани с регулатор на оборотите, трябва да присъства на видно място върху заводската табелка и техническата документация на двигателя:

а)

считано от 1 януари 2015 г., за двигатели с номинална мощност на вала 7,5—375 kW;

б)

считано от 1 януари 2017 г., за двигатели с номинална мощност на вала 0,75—375 kW.

В техническата документация производителите трябва да предоставят информация за всякакви особени предпазни мерки, които трябва да бъдат взети, когато двигателите се сглобяват, монтират, поддържат или използват с регулатори на оборотите, включително информация как да се минимизират електрическите и магнитните полета от регулаторите на обороти.

3.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ I

1.

„Минимален номинален КПД“ (η) означава КПД при номинални товар и напрежение, без допустимите отклонения.

2.

„Допустимо отклонение“ означава максималната допустима вариация на резултата от измерванията по време на изпитванията на даден двигател, съпоставена с обявената стойност върху табелката с данни или в техническата документация.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИЗМЕРВАНИЯ И ИЗЧИСЛЕНИЯ

За целите на съответствието и проверката на съответствието с изискванията на настоящия регламент се извършват измервания и изчисления, като се използва надежден, точен и възпроизводим метод за измерване, който взема предвид общопризнатите методи, характерни за съвременното техническо равнище, и за чиито резултати се счита, че са с ниска неопределеност, включително и методи, заложени в документи, чиито референтни номера са публикувани за целта в Официален вестник на Европейския съюз. Те трябва да отговарят на следните технически параметри.

Енергийният КПД е отношението на механичната мощност на вала към входящата електрическа мощност.

Нивото на ефективност на двигателя, както е специфицирано в приложение I, трябва да се определи при номинална мощност на вала (PN), номинално напрежение (UN) и номинална честота (fN).

Разликата между механичната мощност на вала и входящата електрическа мощност се дължи на загубите, възникващи в двигателя.

Определянето на пълните загуби трябва да се извърши, като се използва един от следните методи:

измерване на пълните загуби; или

поотделно определяне на различните видове загуби и сумиране.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА

При извършването на проверките с цел надзор върху пазара, посочени в член 3, параграф 2 от Директива 2005/32/ЕО, органите на държавите-членки следва да прилагат следната проверочна процедура за спазването на изискванията, посочени в приложение I.

1.

Органите на държавите-членки изпитват една-единствена бройка.

2.

Моделът се счита за съответстващ на разпоредбите, определени в настоящия регламент, ако за номиналния КПД на двигателя (η) загубите (1-η) не се отклоняват от стойностите, дадени в приложение I, с повече от 15 % — за обхвата от мощности 0,75—150 kW, и с 10 % — за обхвата от мощности 150—375 kW.

3.

Ако резултатът, посочен в точка 2, не бъде постигнат, органът за надзор на пазара изпитва три допълнителни бройки на случаен принцип, освен за двигатели, произвеждани в по-малки количества от пет годишно.

4.

Същият модел се счита за съответстващ на разпоредбите, изложени в настоящия регламент, ако за средния номинален КПД (η) за трите бройки, посочени в точка 3, загубите (1-η) не се отклоняват от стойностите, дадени в приложение I, с повече от 15 % — за обхвата от мощности 0,75—150 kW, и с 10 % — за обхвата от мощности 150—375 kW.

5.

Ако резултатите, посочени в точка 4, не бъдат постигнати, се счита, че моделът не е съобразен с настоящия регламент.

За целите на проверката на съответствието с изискванията на настоящия регламент държавите-членки прилагат процедурата, посочена в приложение II, както и надеждни, точни и възпроизводими методи за измерване, които вземат предвид общопризнатото техническо равнище, включително и методи, заложени в стандарти, чиито референтни номера са публикувани за целта в Официален вестник на Европейския съюз.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

БАЗОВИ СТОЙНОСТИ ЗА СРАВНЕНИЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 6

По времето на приемането на настоящия регламент за най-добра налична технология за електродвигатели на пазара бе определено нивото IE3 или двигател IE3, оборудван с регулатор на оборотите, както е дефинирано в приложение I.


23.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/35


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 641/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2009 година

за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на безсалникови автономни циркулационни помпи и безсалникови вградени в продукти циркулационни помпи

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 15, параграф 1 от нея,

след консултация с Консултативния форум по екопроектиране,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2005/32/ЕО от Европейската комисия следва да се определят изискванията за екопроектиране за енергоизползващи продукти със значителен обем на продажби и търговия, притежаващи значително екологично въздействие и представляващи значителен потенциал за подобрение по отношение на своето екологично въздействие, без това да има за последица прекомерни разходи.

(2)

Член 16, параграф 2, първо тире от Директива 2005/32/ЕО предвижда, че Европейската комисия, в съответствие с процедурата, посочена в член 19, параграф 3, както и с критериите, определени в член 15, параграф 2 от въпросната директива, и след консултации с Консултативния форум, когато е целесъобразно, въвежда мерки по прилагане на изискванията във връзка с уреди от електродвигателни системи и отоплителни съоръжения, като циркулационни помпи.

(3)

Комисията извърши предварително проучване за анализ на техническите, екологичните и икономическите аспекти на циркулационните помпи, които обикновено се използват в сгради. Проучването беше разработено съвместно със заинтересовани страни от Общността и трети държави, като резултатите бяха направени обществено достояние.

(4)

Циркулационните помпи консумират голяма част от електроенергията на отоплителните системи в сградите. Освен това повечето стандартни циркулационни помпи работят непрекъснато, независимо от потребностите от топлинна енергия. Следователно циркулационните помпи принадлежат към продуктите, за които приоритетно следва да бъдат установени изисквания за екопроектиране.

(5)

Екологичният аспект на циркулационните помпи, който за целите на настоящия регламент се определя като съществен, е консумацията на електроенергия през фазата на използване.

(6)

Предварителното проучване показва, че приблизително 14 милиона циркулационни помпи годишно се продават на пазара на Общността, а най-значимото им екологично въздействие от всички фази на жизнения цикъл е консумацията на електроенергия през фазата на използване, възлизаща на 50 TWh през 2005 г., което се равнява на 23 милиона тона емисии на CO2. Ако не бъдат взети конкретни мерки, консумацията на електроенергия се предвижда да нарасне на 55 TWh през 2020 г. Предварителното проучване показва, че положението с консумацията на електроенергия през фазата на използване може да бъде подобрено значително.

(7)

Предварителното проучване показва, че не са необходими изисквания по отношение на други параметри за екопроектиране, посочени в приложение I, част 1 към Директива 2005/32/ЕО, тъй като консумацията на електроенергия на циркулационните помпи през фазата на използване е определено най-важният екологичен аспект.

(8)

Циркулационните помпи следва да бъдат направени по-ефективни посредством прилагане на съществуващите свободнодостъпни и икономически изгодни технологии, чрез които могат да бъдат намалени общите комбинирани разходи за закупуване и експлоатация на циркулационни помпи.

(9)

Изискванията за екопроектиране следва да уеднаквят изискванията за консумация на електроенергия на циркулационните помпи в цялата Общност, като по този начин допринесат за функционирането на вътрешния пазар и за подобряването на екологичните характеристики на тези продукти.

(10)

С цел да се повиши повторната употреба и рециклирането на циркулационните помпи производителите следва да предоставят информация относно сглобяването и разглобяването на циркулационните помпи.

(11)

Изискванията за екопроектиране следва да не оказват отрицателно въздействие върху функционалността на циркулационните помпи и следва да не влияят отрицателно върху здравето, безопасността и околната среда. По-специално, предимствата от намаляването на консумацията на електроенергия през фазата на използване следва да превъзхождат по своето значение всички допълнителни въздействия върху околната среда през фазата на производство.

(12)

Изискванията за екопроектиране следва да бъдат въведени поетапно, за да се осигури достатъчен период от време на производителите, ако е необходимо, да препроектират продуктите, предмет на настоящия регламент. Моментът за въвеждане на тези изисквания би следвало да се определи по такъв начин, че да се избегнат отрицателните въздействия върху функционалните възможности на циркулационните помпи на пазара и да се вземат предвид въздействията върху разходите на производителите, и по-специално на малките и средните предприятия, като същевременно се осигури своевременно постигане на целите на настоящия регламент.

(13)

Оценяването на съответствието и измерванията на съответните параметри на продуктите следва да се извършват чрез прилагане на надеждни, точни и възпроизводими методи за измерване, които вземат предвид общопризнатите методи на измерване, характерни за съвременното техническо равнище, включително, където това е възможно, хармонизирани стандарти, приети от Европейските органи по стандартизация, както е посочено в приложение I към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти и правилата относно услугите на информационното общество (2).

(14)

Настоящият регламент следва да гарантира бързото пускане на пазара на технологии, които намаляват въздействието върху околната среда на циркулационните помпи през целия им жизнен цикъл, което следва да доведе до приблизителни икономии на електроенергия от 23 TWh до 2020 г., равняващо се на 11 милиона тона CO2 еквивалент, в сравнение със ситуацията, при която не се предприемат никакви действия.

(15)

Настоящият регламент следва да уточни приложимите процедури за определяне на съответствието съгласно член 8 от Директива 2005/32/ЕО.

(16)

Производителите следва да предоставят информация в техническата документация, посочена в приложения IV и V към Директива 2005/32/ЕО, с цел да бъдат улеснени проверките за съответствие.

(17)

В допълнение към юридически обвързващите изисквания, предвидени в настоящия регламент, следва да бъдат определени базови стойности за сравнение с най-добрите налични технологии с оглед да се осигури широко разпространение на информацията относно екологичните показатели през целия жизнен цикъл на циркулационните помпи и лесен достъп до нея.

(18)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, учреден по силата на член 19, параграф 1 от Директива 2005/32/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   Настоящият регламент определя изисквания за екопроектиране за пускането на пазара на безсалникови автономни циркулационни помпи и на безсалникови вградени в продукти циркулационни помпи.

2.   Настоящият регламент не се прилага за:

а)

циркулационни помпи за питейна вода, с изключение на изискванията за информация на приложение I, точка 2, параграф 4;

б)

вградени в продукти циркулационни помпи, пуснати на пазара не по-късно от 1 януари 2020 г. като заместители на идентични вградени в продукти циркулационни помпи, пуснати на пазара не по-късно от 1 август 2015 г. Върху заместващия продукт или върху неговата опаковка трябва да бъде посочено ясно за какъв вид продукт/и е предназначен той.

Член 2

Определения

В допълнение към определенията, предоставени в член 2 от Директива 2005/32/ЕО, се прилагат следните определения:

1.

„циркулационна помпа“ означава помпа с лопатково работно колело, която има номинална изходна хидравлична мощност между 1 W и 2 500 W и е предназначена за употреба в системи за централно парно отопление или във вторични кръгове на охладителни системи;

2.

„безсалникова циркулационна помпа“ означава циркулационна помпа, на която валът на двигателя е директно куплиран към работното колело, а двигателят е потопен в изпомпваната среда;

3.

„автономна циркулационна помпа“ означава циркулационна помпа, предназначена да функционира независимо от продукта;

4.

„продукт“ означава устройство, което генерира и/или пренася топлина;

5.

„циркулационна помпа за питейна вода“ означава циркулационна помпа, специално предназначена за използване при рециркулация на питейна вода, както е посочено в Директива 98/83/ЕО на Съвета (3).

Член 3

Изисквания за екопроектиране

Изискванията за екопроектиране към циркулационните помпи са посочени в приложение I.

Съответствието с изискванията за екопроектиране се измерва съгласно изискванията, посочени в приложение II, точка 1.

Методът за изчисляване на индекса за енергийна ефективност на циркулационните помпи е описан в приложение II, точка 2.

Член 4

Оценка на съответствието

Процедурата за оценяване на съответствието, посочена в член 8 от Директива 2005/32/ЕО, трябва да бъде или системата за вътрешен контрол на проектирането, предвидена в приложение IV към споменатата директива, или системата за управление за оценяване на съответствието, предвидена в приложение V към същата директива.

Член 5

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Когато се извършват проверките с цел надзор върху пазара, упоменати в член 3, параграф 2 от Директива 2005/32/ЕО, за изискванията, формулирани в приложение I към настоящия регламент, органите на държавите-членки прилагат процедурата за проверка, описана в приложение III към настоящия регламент.

Член 6

Базови стойности за сравнение

Базовите стойности за сравнение с налични на пазара циркулационни помпи с най-добри показатели по времето на влизане в сила на настоящия регламент са посочени в приложение IV.

Член 7

Преработване

Комисията ще преразгледа методологията за изчисляване на индекса за енергийна ефективност, определена в приложение II, точка 2 към настоящия регламент, за безсалникови вградени в продукти циркулационни помпи не по-късно от 1 януари 2012 г.

С оглед на техническия напредък Комисията ще преразгледа настоящия регламент не по-късно от 1 януари 2017 г. Прегледът ще включи оценка на вариантите за проектиране, които могат да улеснят повторната употреба и рециклирането.

Резултатите от този преглед ще бъдат представени пред Консултативния форум по екопроектиране.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага в съответствие със следния график:

1.

от 1 януари 2013 г. безсалниковите автономни циркулационни помпи трябва да отговарят на нивото за ефективност, определено в приложение I, точка 1, параграф 1, с изключение на тези, които са проектирани специално за първични кръгове на термални слънчеви инсталации и на термопомпи;

2.

от 1 август 2015 г. безсалниковите автономни циркулационни помпи и безсалниковите вградени в продукти циркулационни помпи трябва да отговарят на нивото за ефективност, определено в приложение I, точка 1, параграф 2.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2009 година.

За Комисията

Andris PIEBALGS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

(3)  ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКОПРОЕКТИРАНЕ

1.   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

1.

Считано от 1 януари 2013 г. безсалниковите автономни циркулационни помпи, с изключение на тези, които са проектирани конкретно за първични кръгове на термални слънчеви инсталации и на термопомпи, трябва да имат индекс за енергийна ефективност (ИЕЕ) не по-висок от 0,27, изчислен в съответствие с приложение II, точка 2.

2.

Считано от 1 август 2015 г. безсалниковите автономни циркулационни помпи и безсалниковите вградени в продукти циркулационни помпи трябва да имат индекс за енергийна ефективност (ИЕЕ) не по-висок от 0,23, изчислен в съответствие с приложение II, точка 2.

2.   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОДУКТА

От 1 януари 2013 г.:

1.

индексът за енергийна ефективност, изчислен в съответствие с приложение II, трябва да бъде обозначен върху фирмената табелка и опаковката на продукта, както и в техническата документация по следния начин: „ИЕЕ ≤ 0,[xx]“;

2.

предоставя се следната информация: „Базовата стойност за сравнение за най-ефективните циркулационни помпи е ИЕЕ ≤ 0,20.“;

3.

за пречиствателните съоръжения се предоставя информация относно демонтажа, рециклирането или депонирането на излезли от употреба компоненти и материали;

4.

следната информация се предоставя върху опаковката и в техническата документация за циркулационните помпи, предназначени за питейна вода: „Тази циркулационна помпа е подходяща единствено за питейна вода.“.

Производителите предоставят информация за начина на инсталиране, ползване и техническо обслужване на циркулационната помпа, с цел да бъде сведено до минимум нейното въздействие върху околната среда.

Описаната по-горе информация се поставя на видимо място на свободнодостъпни уеб сайтове на производителите на циркулационни помпи.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

МЕТОДИ НА ИЗМЕРВАНЕ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНДЕКСА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

1.   МЕТОДИ НА ИЗМЕРВАНЕ

За целите на съответствието и проверката на съответствието с изискванията на настоящия регламент, измерването се извършва чрез надеждна, точна и възпроизводима процедура за измерване, която взема предвид общопризнатите методи на измерване, характерни за съвременното техническо равнище, включително методите, предвидени в документите, чиито референтни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНДЕКСА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Методологията за изчисляване на индекса за енергийна ефективност (ЕИИ) за циркулационните помпи е както следва:

1.

Когато циркулационната помпа има повече от една регулировка за напор и дебит, измерването за циркулационната помпа се извършва за максималната регулировка.

„Напор“ (H) означава напор (в метри), осъществен от циркулационната помпа в конкретната работна точка.

„Дебит“ (Q) означава обемният дебит на водата, преминаваща през циркулационната помпа (m3/час).

2.

Намерете точката, в която Q · H приема максимална стойност и определете напора и дебита в тази точка като: Q100 % и H100 % .

3.

Изчислете хидравличната мощност Phyd в тази точка.

„Хидравлична мощност“ означава аритметичното произведение на дебита (Q) по напора (H) и по коефициент на преобразуване, чрез който се съгласуват единиците, използвани при изчислението.

„Phyd“ означава отдаваната от циркулационната помпа хидравлична мощност на изпомпваната течност в конкретната работна точка (във ватове).

4.

Изчислете препоръчителната мощност по следния начин:

Pref = 1,7 · Phyd + 17 · (1 – e–0,3 · Phyd ), 1 W ≤ Phyd ≤ 2 500 W

„Препоръчителна мощност“ означава отношение между хидравличната мощност и консумацията на електроенергия от циркулационната помпа, като се отчита зависимостта между ефективността на циркулационната помпа и нейният размер.

„Pref“ представлява препоръчителната консумация на електроенергия (във ватове) от циркулационната помпа.

5.

Определете препоръчителната регулировъчна крива като правата линия през точките:

(Q 100 %, H 100 %) и (Q 0 %, Formula)

Image

6.

Изберете такава регулировка на циркулационната помпа, при която за избраната крива циркулационната помпа достига максимум за Q · H .

7.

Измерете P1 и H на дебитите:

Q100 % , 0,75 · Q100 % , 0,5 · Q100 % , 0,25 · Q100 % .

„P1“ означава консумираната електроенергия (във ватове) от циркулационната помпа в конкретната работна точка.

8.

Изчислете при следните дебити

Formula , ако Hmeas ≤ Href PL = P1,meas, ако Hmeas > Href

където Href е напорът, снет по препоръчителната регулировъчна права за различните дебити.

9.

Като използвате PL и следната товарна характеристика:

Дебит

[%]

Време

[%]

100

6

75

15

50

35

25

44

Image

Изчислете среднопретеглената мощност PL,avg по следния начин:

PL,avg = 0,06 · PL,100 % + 0,15 · PL,75 % + 0,35 · PL,50 % + 0,44 · PL,25 %

Изчислете индекса за енергийна ефективност (1) по следния начин:

Formula, където C20 % = 0,49


(1)  Схх% е тегловен коефициент, който гарантира, че в момента на определяне на тегловния коефициент само ХХ % от циркулационните помпи от определен вид имат ИЕЕ ≤ 0,20.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА

За целите на проверката на съответствието с изискванията, определени в приложение I, органите на държавите-членки трябва да използват процедурата за измерване и изчисление, предвидена в приложение II.

Органите на държавите-членки изпитват една-единствена циркулационна помпа. Ако индексът за енергийната ефективност превишава декларираните от производителя стойности с над 7 %, се извършва измерване на още три циркулационни помпи. Счита се, че моделът отговаря на изискванията, ако средноаритметичната стойност на измерените величини за въпросните три циркулационни помпи не превишава декларираните от производителя стойности с над 7 %.

В противен случай се счита, че моделът не отговаря на изискванията на настоящия регламент.

В допълнение към процедурата, предвидена в настоящото приложение, органите на държавите-членки трябва да използват надеждни, точни и възпроизводими методи за измерване, които вземат предвид общопризнатите методи на измерване, характерни за съвременното техническо равнище, включително методи, предвидени в документите, чиито референтни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

БАЗОВИ СТОЙНОСТИ ЗА СРАВНЕНИЕ

Към момента на приемането на настоящия регламент базовата стойност за сравнение за най-добрата технология, която е налична на пазара, е ИЕЕ ≤ 0,20.


23.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/42


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 642/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2009 година

за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на телевизори

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и Директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 15, параграф 1 от нея,

след консултация с Консултативния форум по екопроектиране,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2005/32/ЕО Комисията определя изисквания за екопроектиране на консумиращите енергия продукти, имащи значителен обем на продажби и търговия, притежаващи значително въздействие върху околната и със значителен потенциал за подобрение по отношение на своето въздействие върху околната среда, без това да има за последица прекомерни разходи.

(2)

Член 16, параграф 2, първо тире от Директива 2005/32/ЕО предвижда, че в съответствие с процедурата, посочена в член 19, параграф 3, и с критериите, определени в член 15, параграф 2, и след консултации с Консултативния форум по екопроектиране Комисията, когато е целесъобразно, въвежда мерки по прилагането, насочени към битовата електроника.

(3)

Комисията извърши предварително проучване, в което бяха анализирани техническите, екологичните и икономическите аспекти на телевизорите. Проучването бе разработено съвместно със заинтересовани лица и страни от Общността и трети държави, като резултатите бяха направени обществено достояние на уебсайта на Комисията на сървъра EUROPA.

(4)

Телевизорите представляват значителна група от продукти на битовата електроника от гледна точка на консумацията на електроенергия и следователно са приоритет в политиката за екопроектиране.

(5)

Екологичният аспект на телевизорите, който за целите на настоящия регламент се определя като важен, е консумацията на електроенергия във фазата на използване.

(6)

Годишното потребление на електроенергия, свързано с телевизорите, бе оценено на 60 TWh за 2007 г., което съответства на 24 милиона тона емисии на CO2. Ако не бъдат взети конкретни мерки за ограничаване на това потребление, прогнозата е, че потреблението на електроенергия ще нарасне до 132 TWh през 2020 г. Предварителното проучване показва, че консумацията на електроенергия през фазата на използване може да бъде значително намалена.

(7)

Други екологични аспекти от значение касаят опасните вещества, използвани в производството на телевизори и съдържащи се в отпадъците от телевизори, изхвърляни в края на срока на използване. Подобрения в съответните въздействия върху околната среда са разгледани в Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (2) и съответно в Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (3), и не следва да бъдат допълнително разглеждани в настоящия регламент.

(8)

Предварителното проучване показва, че не са необходими изисквания, касаещи други параметри на екопроектирането, посочени в приложение I, част 1 от Директива 2005/32/ЕО.

(9)

Намаляването на консумацията на електроенергия на телевизорите е възможно/осъществимо чрез прилагане на съществуващи рентабилни технологии, които не са предмет на индустриална собственост и които водят до намаляване на комбинираните разходи за закупуване и ползване на телевизори.

(10)

Изискванията за екопроектиране следва да хармонизират изискванията за потреблението на електроенергия от телевизори в цялата Общност и по този начин да допринесат за функционирането на вътрешния пазар, както и за подобряването на екологичните показатели на тези продукти.

(11)

Изискванията за екопроектиране не трябва да оказват отрицателно въздействие върху функционалните възможности на продукта и не трябва да влияят отрицателно върху здравето, безопасността и околната среда. По-специално предимствата от намаляването на консумацията през фазата на използване следва да свръхкомпенсират евентуалните допълнителни въздействия върху околната среда през фазата на производство.

(12)

Едно поетапното влизане в сила на изискванията за екопроектиране следва да осигури подходящ период от време на производителите да приспособят своите продукти. Моментът за въвеждане би следвало да се определи по такъв начин, че да се избегнат отрицателните въздействия върху функционалните възможности на оборудването, което вече е на пазара, и да се вземат предвид въздействията върху разходите на производителите и по-специално върху тези на малките и средните предприятия, като същевременно се осигури своевременно постигане на целите на настоящия регламент.

(13)

Измерванията на съществените параметри на продуктите следва да бъдат извършвани чрез надеждни, точни и възпроизводими методики на измерване, които вземат предвид общоприетите измервателни методи, характерни за съвременното техническо равнище, както и когато има такива, хармонизираните стандарти, приети от европейските организации за стандартизация, изброени в приложение I към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. относно определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти, както и на правилата относно услугите в информационното общество (4).

(14)

Настоящият регламент следва да повиши степента на пазарно проникване на технологиите, намаляващи екологичното въздействие на телевизорите, което до 2020 г. води до прогнозни икономии на електроенергия от 28 TWh, в сравнение със случая на отсъствие на каквито и да било мерки.

(15)

Съгласно член 8 от Директива 2005/32/ЕО настоящият регламент следва да определи приложимите процедури за оценка на съответствието.

(16)

С цел да се улеснят проверките за съответствие, производителите следва да предоставят информация в техническата документация, посочена в приложения IV и V към Директива 2005/32/ЕО, доколкото тази информация се отнася за изискванията, определени в настоящия регламент.

(17)

Най-добрите понастоящем показатели за енергийна ефективност в режим „включен“ и за намалено екологично въздействие, свързано с опасните вещества, са определени с Решение 2009/300/ЕО на Комисията от 12 март 2009 г. за установяване на ревизирани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на телевизори (5). Наличието на такива данни ще допринесе за осигуряване на широка разполагаемост и лесна достъпност на информацията, по-специално за нуждите на малките и средните предприятия и много малките фирми, което допълнително ще улесни въвеждането на най-добри технологии за проектиране с оглед намаляване на екологичното въздействие на телевизорите върху околната среда. Поради това в настоящия регламент не следва да се определят базови сравнителни стойности за най-добрите налични технологии.

(18)

Изискванията за екопроектиране, приложими от 7 януари 2013 г. съгласно Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията от 17 декември 2008 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране към електрическото и електронното битово и офис оборудване във връзка с консумацията му на електроенергия в режим „в готовност“ и режим „изключен“ (6), следва да бъдат приложени за телевизори на по-ранен етап от предвиденото в гореспоменатия регламент, тъй като технологиите, които са в съответствие с неговите разпоредби, могат да бъдат въведени в рамките на по-кратък период по отношение на телевизорите, с което могат да бъдат постигнати допълнителни икономии на енергия. Следователно Регламент (ЕО) № 1275/2008 не трябва да бъде прилаган за телевизори и следва да бъде съответно изменен.

(19)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 19, параграф 1 от Директива 2005/32/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

Настоящият регламент установява изисквания за екопроектиране във връзка с предлагането на телевизори на пазара.

Член 2

Определения

В допълнение към съответните определения, дадени в Директива 2005/32/ЕО, се прилагат следните определения:

1.

„телевизор“ означава телевизионен приемник или телевизионен монитор;

2.

„телевизионен приемник“ означава продукт, проектиран преди всичко за извеждане на екран и за приемане на сигнали за звук и изображение, който се пуска на пазара и се продава под едно наименование за модела или системата и който се състои от:

а)

екран;

б)

един или повече избирачи на каналите (тунери)/приемници и допълнителни функции за запаметяване и/или показване на данни, като например устройство за многоцелеви цифрови дискове (DVD), твърд диск или видеокасетофон, или в обща функционална единица, включваща екрана, или като една или повече отделни функционални единици;

3.

„телевизионен монитор“ означава продукт, проектиран да извежда на вграден екран видеосигнал от разнообразни източници, включително радиосигнали на телевизионното разпръскване, който по избор управлява и възпроизвежда сигналите на звука от външно устройство източник, което е свързано по стандартизиран тракт за видеосигнал като кабел със съединители RCA (за компонентен или пълен видеосигнал), със съединители SCART, мултимедиен интерфейс за висока разделителна способност (HDMI) и бъдещи безжични стандарти (но изключвайки нестандартизирани трактове за видеосигнал, като DVI и SDI), но не може да приема и обработва радиосигналите на телевизионното разпръскване;

4.

режим „включен“ означава състояние, при което телевизорът е свързан към електрическата мрежа и възпроизвежда звук и картина;

5.

„домашен режим“ означава настройка на телевизора, която се препоръчва от производителя за нормално използване в бита;

6.

режим(и) „в готовност“ означава състояние, при което оборудването е свързано към електрическата мрежа, зависи от подаването на енергия от електрическата мрежа, за да функционира по предназначение, и предоставя само следните функции, които могат да се поддържат неопределено дълго време:

функция за повторно активиране или функция за повторно активиране и само индикация за това, че функцията за повторно активиране е разрешена, и/или

визуализиране на информация или състояние;

7.

режим „изключен“ означава състояние, при което оборудването е свързано към електрическата мрежа, но не осигурява никакви функции; той също така включва:

а)

състояния, осигуряващи само индикация за режима „изключен“,

б)

състояния, осигуряващи само функции, целящи гарантиране на електромагнитната съвместимост съгласно Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7);

8.

„функция за повторно активиране“ означава функция, позволяваща задействането на други работни режими, включително на режим „включен“, чрез дистанционен превключвател, включително дистанционно управление, вътрешен датчик, таймер за режим, осигуряващ допълнителни функции, включително и режима „включен“;

9.

„визуализиране на информация или на състояние“ означава функция с постоянно действие, предоставяща информация или указваща състоянието на оборудването върху дисплей, включително онагледяване на часовник;

10.

„задължително меню“ означава набор от настройки на телевизора, предварително зададен от производителя, от които при първоначално пускане на телевизора ползвателят трябва да избере конкретна настройка;

11.

„пълна висока разделителна способност“ (full HD) означава екранна разделителна способност с брой на физическите елементи на изображението (пиксели) поне 1 920 × 1 080.

Член 3

Изисквания за екопроектиране

Изискванията за екопроектиране на телевизори са посочени в приложение I.

Съответствието с изискванията за екопроектиране се определя съгласно методите, посочени в приложение II.

Член 4

Оценка на съответствието

Процедурата за оценяване на съответствието, посочена в член 8 от Директива 2005/32/ЕО, следва да бъде или системата за вътрешен контрол на проектирането, предвидена в приложение IV към споменатата директива, или системата за управление, оценяваща съответствието, предвидена в приложение V към същата директива.

Техническата документация, която трябва да се осигури за оценката на съответствието, е посочена в приложение I, част 5, точка 1 от настоящия регламент.

Член 5

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Проверките за надзор се извършват в съответствие с процедурата за проверка, предвидена в приложение III.

Член 6

Преразглеждане

С оглед на техническия напредък Комисията следва да преразгледа настоящия регламент не по-късно от 3 години след влизането му в сила и да представи резултатите от това преразглеждане на Консултативния форум по екопроектиране.

Член 7

Изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008

Приложение I, точка 3 от Регламент (ЕО) № 1275/2008 се заменя с текста, даден в приложение IV към настоящия регламент.

Член 8

Влизане в сила

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Изискванията за екопроектиране, посочени в приложение I, част 1, точка 1, част 3, част 4 и част 5, точка 2, се прилагат, считано от 20 август 2010 г.

Изискванията за екопроектиране, посочени в приложение I, част 1, точка 2, се прилагат, считано от 1 април 2012 г.

Изискванията за екопроектиране, посочени в приложение I, част 2, точка 1, букви а)—г), се прилагат, считано от 7 януари 2010 г.

Изискванията за екопроектиране, посочени в приложение I, част 2, точка 2, букви а)—д), се прилагат считано от 20 август 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2009 година.

За Комисията

Andris PIEBALGS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19.

(3)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 24.

(4)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

(5)  ОВ L 82, 28.3.2009 г., стр. 3.

(6)  ОВ L 339, 18.12.2008 г., стр. 45.

(7)  ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКОПРОЕКТИРАНЕ

1.   КОНСУМАЦИЯ НА МОЩНОСТ В РЕЖИМ „ВКЛЮЧЕН“

1.

От 20 август 2010 г.:

Консумираната мощност в режим „включен“ от телевизор с видима площ на екрана А, изразена в dm2, не трябва да превишава следните гранични стойности:

 

Пълна разделителна способност (Full HD)

Други разделителни способности

Телевизионни приемници

20 W + A · 1,12 · 4,3224 W/dm2

20 W + A · 4,3224 W/dm2

Телевизионни монитори

15 W + A · 1,12 · 4,3224 W/dm2

15 W + A · 4,3224 W/dm2

2.

От 1 април 2012 г.:

Консумираната мощност в режим „включен“ от телевизор с видима площ на екрана А, изразена в dm2, не трябва да превишава следните гранични стойности:

 

Всички разделителни способности

Телевизионни приемници

16 W + A · 3,4579 W/dm2

Телевизионни монитори

12 W + A · 3,4579 W/dm2

2.   КОНСУМАЦИЯ НА МОЩНОСТ В РЕЖИМ „В ГОТОВНОСТ/ИЗКЛЮЧЕН“

1.

От 7 януари 2010 г.:

а)

Консумация на мощност в режим „изключен“:

Консумацията на мощност от телевизорите във всяко състояние, спадащо към формулировката „изключен“, не трябва да надвишава 1,00 W.

б)

Консумация на мощност в режим(и) „в готовност“:

Консумацията на мощност от телевизорите във всяко състояние, осигуряващо само функция за повторно активиране или осигуряващо само функция за повторно активиране и просто индикация за това, че функцията за повторно активиране е разрешена, не трябва да надвишава 1,00 W.

Консумацията на мощност от телевизорите във всяко състояние, осигуряващо само визуализиране на информация или на състояние, или осигуряващо само комбинация от функция за повторно активиране и визуализиране на информация или на състояние, не трябва да надвишава 2,00 W.

в)

Наличие на режим „изключен“ и/или режим „в готовност“:

Телевизорите трябва да притежават режим „изключен“ и/или режим „в готовност“ и/или друго състояние, при което не се превишават изискваните нива на консумацията на мощност в режим „изключен“ и или в режим „в готовност“, когато телевизорът е свързан към захранващата електрическа мрежа.

г)

За телевизори, които се състоят от един или повече избирачи на каналите(тунери)/приемници и избираеми допълнителни функции за запаметяване и/или показване на данни като устройство за многоцелеви цифрови дискове (DVD), твърд диск или видеокасетофон, като една или повече отделни функционални единици, букви а)—в) важат поотделно за екрана и за отделната(ите) функционална(и) единица(и).

2.

От 20 август 2011 г.:

а)

Консумация на мощност в режим „изключен“:

Консумацията на мощност от телевизори във всяко състояние, спадащо към формулировката „изключен“, не трябва да надвишава 0,30 W, освен ако е изпълнено условието от следващия параграф.

За телевизори с лесно забележим бутон за изключване, който при превключване към позицията „ИЗКЛ.“ поставя телевизора в състояние с консумация, непревишаваща 0,01 W, консумацията на мощност на телевизора във всяко друго изключено състояние не трябва да превишава 0,50 W.

б)

Консумация на мощност в режим(и) „в готовност“:

Консумацията на мощност от телевизори във всяко състояние, осигуряващо само функция за повторно активиране или осигуряващо само функция за повторно активиране и просто индикация за това, че функцията за повторно активиране е разрешена, не трябва да надвишава 0,50 W.

Консумацията на мощност от телевизори във всяко състояние, осигуряващо само визуализиране на информация или на състояние, или осигуряващо само комбинация от функция за повторно активиране и визуализиране на информация или на състояние, не трябва да надвишава 1,00 W.

в)

Наличие на режим „изключен“ и/или режим „в готовност“:

Телевизорите трябва да притежават режим „изключен“ и/или режим „в готовност“ и/или друго състояние, при което не се превишават изискваните нива на консумацията на мощност в режим „изключен“ и или в режим „в готовност“, когато телевизорът е свързан към захранващата електрическа мрежа.

г)

Автоматично намаляване на консумираната мощност:

Телевизорите трябва да предоставят функция със следните характеристики:

i)

След не повече от 4 часа в режим „включен“, считано от последното взаимодействие с ползвателя и/или смяна на канала, телевизорът трябва да превключи автоматично от режим „включен“ към:

режим „в готовност“, или

режим „изключен“, или

друго състояние, при което не се превишават изискваните нива на консумация на мощност за режим „изключен“ и/или режим „в готовност“.

ii)

Преди автоматичното превключване от режим „включен“ към изискваното състояние/изискваните режими, телевизорите трябва да извеждат предупредително съобщение.

Тази функция трябва да е зададена по подразбиране.

д)

За телевизори, които се състоят от един или повече избирачи на каналите (тунери)/приемници и избираеми допълнителни функции за запаметяване и/или показване на данни като устройство за многоцелеви цифрови дискове (DVD), твърд диск или видеокасетофон, като отделни функционални единици, букви а)—г) важат поотделно за екрана и за отделната функционална единица.

3.   „ДОМАШЕН РЕЖИМ“ ЗА ТЕЛЕВИЗОРИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНО МЕНЮ

От 20 август 2010 г.:

Телевизорите със задължително меню при първоначално пускане на телевизора трябва в задължителното меню да предоставят „домашен режим“, който да е избран по подразбиране при първоначалното пускане на телевизора. Ако при първоначалното пускане на телевизора ползвателят избере режим, различен от „домашен режим“, трябва да се изведе втори процес на избиране, който да потвърди този избор.

4.   ОТНОШЕНИЕ НА ВЪРХОВИТЕ ЯРКОСТИ

От 20 август 2010 г.:

Телевизори без задължително меню: върховата яркост в състояние на режим „включен“ на телевизора, както се предлага от производителя, не трябва да бъде по-малка от 65 % от върховата яркост при най-яркото състояние, осигурявано от телевизора в режим „включен“.

Телевизори със задължително меню: върховата яркост в състоянието на „домашен режим“ не трябва да бъде по-малка от 65 % от върховата яркост при най-яркото състояние, осигурявано от телевизора в режим „включен“.

5.   ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЯНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

1.

За целите на оценката на съответствието съгласно член 5 техническата документация трябва да съдържа следните елементи:

а)

изпитвателни параметри за измерване:

околна температура

изпитвателно напрежение във V и честота в Hz

коефициент на хармоници в захранващата електрическа мрежа

входът за тестовите сигнали за звук и изображение

информация и документация относно измервателната апаратура, постановката и схемите, използвани за електрическо изпитване

б)

режим „включен“:

стойността за консумираната мощност във ватове, закръглена до първия знак след десетичната запетая за измерване на мощност до 100 W, и закръглена до първото цяло число за измерване на мощност над 100 W

характеристиките на динамичния видеосигнал от телевизионно разпръскване, носещ типичното за телевизионното разпръскване съдържание

последователността от стъпки за постигане на устойчиво състояние по отношение на консумацията на мощност

освен това за телевизорите със задължително меню, отношението на върховата яркост в „домашен режим“ и върховата яркост при най-яркото състояние, осигурявано от телевизора в режим „включен“, изразено в проценти

освен това за телевизионните монитори, описание на съответните характеристики на избирача на каналите (тунера), използван за измерване

в)

за всеки от двата режима „в готовност“ и/или „изключен“:

консумираната мощност във ватове с точност до втория знак след десетичната запетая

използваните методи за измерване

описание на начина, по който работният режим е избран или програмиран

последователност от събития, докато телевизорът стигне до състоянието, при което режимите се сменят автоматично

г)

автоматично намаляване на консумираната мощност:

продължителността на състоянието на режима „включен“ преди телевизорът да премине автоматично „в готовност“ или в режим „изключен“, или в друго състояние, при което не се превишават изискваните нива на консумацията на мощност в режим „изключен“ и/или в режим „в готовност“

д)

опасни вещества:

ако телевизорът съдържа живак или олово: съдържанието на живак, изразено във вида X,X mg, и съдържанието на олово

2.

От 20 август 2010 г.:

Следната информация трябва да бъде публикувана на уебсайтове със свободен достъп:

стойността за консумираната в режим „включен“ мощност във ватове, закръглена до първия знак след десетичната запетая за измерване на мощност до 100 W, и закръглена до първото цяло число за измерване на мощност над 100 W;

за режима „в готовност“ и за режима „изключен“, консумираната мощност във ватове, с точност до втория знак след десетичната запетая;

за телевизори без задължително меню: отношението между върховата яркост в състояние на режим „включен“ на телевизора, както се предлага от производителя, къмто най-яркото състояние, осигурявано от телевизора в режим „включен“, изразено в проценти и закръглено до най-близкото цяло число;

за телевизори със задължително меню: отношението на върховата яркост в състояние на „домашен режим“ къмто върховата яркост при най-яркото състояние, осигурявано от телевизора в режим „включен“, изразено в проценти и закръглено до най-близкото цяло число;

ако телевизорът съдържа живак или олово: съдържанието на живак, изразено във вида X,X mg, и съдържанието на олово.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИЗМЕРВАНИЯ

1.   Измерване на консумацията на мощност в режим „включен“

Измерванията на консумацията на мощност, посочени в приложение I, част 1, трябва да удовлетворяват всяко едно от следните условия:

а)

Измерванията трябва да бъдат провеждани, като се използва надеждна, точна и възпроизводима методика за измерване, която взема предвид общопризнатите методи за измерване, характерни за съвременното техническо равнище.

б)

Условия за телевизори при измерване на консумацията на мощност в режим „включен“:

Телевизори без задължително меню: консумацията на мощност, посочена в точки 1 и 2, трябва да бъде измерена в състояние на режим „включен“ на телевизора, както се предлага от производителя, т.е. бутоните за управление на яркостта на телевизора трябва да бъдат в положението, зададено от производителя за крайния ползвател.

Телевизори със задължително меню: консумацията на мощност, посочена в точки 1 и 2, трябва да бъде измерена в състояние на „домашен режим“.

Телевизионни монитори без задължително меню: телевизионният монитор трябва да се свърже към подходящ избирач на канали (тунер). Консумацията на мощност, посочена в точки 1 и 2, трябва да бъде измерена в състояние на режим „включен“ на телевизора, както се предлага от производителя, т.е. елементите за управление на телевизора трябва да бъдат в положението, зададено от производителя за доставяне на крайния ползвател. Консумацията на мощност на тунера не е от значение за измерванията на консумацията на мощност на телевизионния монитор в режим „включен“.

Телевизионни монитори със задължително меню: телевизионният монитор трябва да се свърже към подходящ избирач на канали (тунер). Консумацията на мощност, посочена в точки 1 и 2, трябва да бъде определена в състояние на „домашен режим“.

в)

Общи условия:

Измерванията се провеждат при температура на околната среда от 23 °C +/– 5 °C.

Измерванията се провеждат, като се използва динамичен видеосигнал от телевизионно разпръскване, носещ типичното за телевизионното разпръскване съдържание. за стойност от измерването се приема средната консумирана мощност за интервал от 10 последователни минути.

Измерванията се провеждат, след като телевизорът е бил в режим „изключен“ за най-малко един час, непосредствено следван от най-малко един час в режим „включен“, като трябва да приключат в рамките на до три часа в режим „включен“. Съответният видеосигнал се извежда на екрана през цялото време на режима „включен“. За телевизори, за които се знае, че се стабилизират в рамките на един час, тези продължителности могат да бъдат намалени, ако може да се покаже, че съответните измервания не се отклоняват с повече от 2 % от резултатите, които биха били получени при тук дадените продължителности.

Измерванията следва да се извършват при неопределеност, по-малка или равна на 2 %, при доверителна вероятност 95 %.

Измерванията се провеждат при дезактивирана функция за автоматично регулиране на яркостта, ако има такава функция. Ако има функция за автоматично регулиране на яркостта, но тя не може да се дезактивира, измерванията се извършват при пряко падане на светлина върху датчика за разсеяна светлина при 300 лукса или повече.

2.   Измервания на консумацията на мощност в режим „в готовност/изключен“

Измерванията на консумацията на мощност, посочена в приложение I, част 2 трябва да удовлетворяват всяко едно от следните условия:

а)

Консумацията на мощност, посочена в точка 1, букви а) и б) и точка 2, букви а) и б), следва да се измерва чрез точна, надеждна и възпроизводима методика на измерване, която взема предвид общопризнатите методи, характерни за съвременно техническо равнище.

б)

Измерванията на мощност от 0,50 W или повече следва да се извършват с неопределеност, по-малка или равна на 2 %, при доверителна вероятност 95 %. Измерванията на мощност под 0,50 W следва да се извършват с неопределеност, по-малка или равна на 0,01 W, при доверителна вероятност 95 %.

3.   Измервания на върхова яркост

Измерванията на върховата яркост, посочени в приложение I, част 4, трябва да удовлетворяват всяко едно от следните условия:

а)

Измерванията трябва да бъдат провеждани, като се използва надеждна, точна и възпроизводима методика за измерване, която взема предвид общопризнатите методи за измерване, характерни за съвременно техническо равнище.

б)

Измерванията на върхова яркост трябва да бъдат извършвани с яркомер, измерващ частта от екрана с напълно (100 %) бяло изображение, която е част от изпитвателно изображение за „изпитване на цял екран“, при което не се надхвърля точката на средна яркост на изображението (APL), при която всякакво ограничаване на мощността се извършва в системата за управление на яркостта на екрана.

в)

Измерванията на отношението на яркостите трябва да бъдат извършвани, без да се разстройва точката на измерване на яркомера върху екрана, докато се превключва между състоянията, посочени в приложение I, част 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА

При извършването на проверките за надзор върху пазара, посочени в член 3, параграф 2 от Директива 2005/32/ЕО, органите на държавите-членки следва да прилагат следната проверочна процедура за спазването на изискванията, посочени в приложение I.

1.

Органите на държавите-членки следва да изпитат една-единствена бройка телевизор.

2.

Счита се, че моделът съответства на посочените в приложение I изисквания, ако:

а)

полученият резултат за консумираната мощност в режим „включен“ не надвишава с повече от 7 % приложимата гранична стойност, посочена в приложение I, част 1, точки 1 и 2;

б)

получените резултати за състоянията „изключен“/„в готовност“ не надвишават с повече от 0,10 W приложимите гранични стойности, посочени в приложение I, част 2, точка 1, букви а) и б) и точка 2, букви а) и б); и

в)

резултатът за отношението на върховите яркости, определено в приложение I, част 3, не е под 60 %.

3.

Ако не бъдат постигнати резултатите, посочени в точка 2, буква а), б) или в), следва да бъдат изпитани три допълнителни бройки от същия модел.

4.

След като бъдат изпитани трите допълнителни бройки от същия модел, се счита, че моделът отговаря на изискванията, формулирани в приложение I, ако:

а)

осредненият резултат за консумираната мощност в режим „включен“ на споменатите три бройки не надвишава с повече от 7 % приложимата гранична стойност, посочена в приложение I, част 1, точки 1 и 2; и

б)

осредненият резултат за състоянията „изключен“/„в готовност“ на споменатите три бройки, според конкретния случай, не надвишава с повече от 0,10 W приложимите гранични стойности, посочени в приложение I, част 2, точка 1, букви а) и б) и точка 2, букви а) и б); и

в)

осредненият резултат за отношението на върховите яркости на споменатите три бройки, определено в приложение I, част 3, не е под 60 %.

5.

Ако не бъдат постигнати резултатите, посочени в точка 4, букви а), б) и в), се счита, че моделът не съответства на изискванията.

6.

За целите на проверката на съответствието с изискванията органите на държавите-членки прилагат процедурата, посочена в приложение II, както и надеждни, точни и възпроизводими методи за измерване, които вземат предвид общопризнатите методи за измерване, характерни за съвременното техническо равнище, включително и методи, заложени в стандарти, чиито референтни номера са публикувани за целта в Официален вестник на Европейския съюз.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на продуктите, използващи енергия, включени в приложение I, точка 3 от Регламент (ЕО) № 1275/2008

 

Радиоприемници

 

Видеокамери

 

Видеокасетофони

 

Записващи устройства с висока вярност (Нi-Fi)

 

Усилватели за звукова честота

 

Системи за домашно кино

 

Музикални инструменти

и друго оборудване за целите на записа или възпроизвеждането на звук или изображение, включително на сигнали или други технологии за разпространяване на звук и изображение, различни от далекосъобщенията, но без телевизори, както са определени в Регламент (ЕО) № 642/2009 на Комисията.


23.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/53


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 643/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2009 година

за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на домашни хладилни уреди

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екопроектиране към енергопотребяващи продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и Директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 15, параграф 1 от нея,

след консултации с Консултативния форум по екопроектиране,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 96/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 септември 1996 г. относно изискванията за енергийна ефективност на домашни хладилници, фризери и комбинирани хладилник-фризери (2) са формулирани изисквания по отношение на домашните хладилни уреди. Изискванията, предвидени в посочената директива, която се прилага от 1999 г. насам, вече са остарели.

(2)

Съгласно Директива 2005/32/ЕО Комисията следва да определя изисквания за екопроектиране на енергопотребяващи продукти със значителен обем на продажби и търговия, имащи значително въздействие върху околната среда и които са с голям потенциал за подобрение по отношение на тяхното въздействие върху околната среда, без това да води до прекомерни разходи.

(3)

В член 16, параграф 2, първо тире от Директива 2005/32/ЕО е предвидено, че в съответствие с процедурата, посочена в член 19, параграф 3, и критериите, определени в член 15, параграф 2, и след като се консултира с Консултативния форум, Комисията следва да въведе, както е целесъобразно, нова мярка по прилагането, обхващаща домашните хладилни уреди и отменяща Директива 96/57/ЕО.

(4)

Комисията проведе предварително проучване, в което бяха анализирани техническите, екологичните и икономическите аспекти на най-често използваните в домакинствата хладилни уреди. Проучването бе проведено съвместно със заинтересовани лица и заинтересовани страни от Общността и от трети държави, като резултатите бяха направени обществено достояние на уебсайта на Комисията на сървъра EUROPA.

(5)

Възможно е да бъде постигнато значително подобряване на енергийната ефективност на абсорбционните хладилници и на термоелектрическите хладилни уреди (с елементи на Пелтие), като например миниохладителите за напитки. Следователно тези уреди трябва да бъдат включени в обхвата на настоящия регламент.

(6)

Екологичните аспекти, които са определени като значими за целите на настоящия регламент, са: енергопотреблението във фазата на употребата и продуктовите характеристики, проектирани с цел осигуряване на по-екологосъобразно използване на домашните хладилни уреди от крайния потребител.

(7)

Подготвителното проучване показва, че не са необходими изисквания по отношение на останалите параметри за екопроектиране, посочени в приложение I, част 1 от Директива 2005/32/ЕО.

(8)

Годишното електропотребление в Общността на продуктите, предмет на настоящия регламент, бе оценено на 122 TWh за 2005 г., което съответства на емисии на парникови газове в размер на 56 милиона тона CO2 еквивалент. Въпреки че се прогнозира намаление на енергопотреблението от домашните хладилни уреди към 2020 г., очаква се темпът на това намаление да се забави в резултат от остарелите изисквания и енергийни етикети. Следователно потенциалът за икономически ефективно енергоспестяване няма да може да бъде реализиран без въвеждането на допълнителни мерки, чрез които да се актуализират съществуващите изисквания за екопроектиране.

(9)

Ефективността на електропотреблението на продуктите, предмет на настоящия регламент, следва да бъде подобрена чрез прилагане на съществуващи, свободни от индустриална собственост и икономически ефективни технологии, които водят до намаляване на сумарните разходи за закупуване и употреба на съответните продукти.

(10)

Настоящият регламент следва да осигури бърза поява на пазара на енергийно по-ефективни продукти, които са предмет на регламента.

(11)

Изискванията за екопроектиране не трябва да водят до влошаване от гледна точка на потребителя на функционалността и не трябва да влияят отрицателно върху здравето, безопасността и околната среда. По-специално предимствата от намаляването на електропотреблението във фазата на употреба трябва не само да компенсират, но и да надхвърлят всякакви допълнителни въздействия върху околната среда при производството на продуктите, предмет на настоящия регламент.

(12)

Изискванията за екопроектиране следва да бъдат въвеждани постепенно, за да бъде предоставено достатъчно време на производителите да препроектират както е подходящо продуктите, предмет на настоящия регламент. Моментите на въвеждане следва да се определят по такъв начин, че да се избегнат евентуални отрицателни въздействия върху функционалните възможности на изделията на пазара и да се вземат предвид въздействията върху разходите на крайните потребители и производителите, по-специално на малките и средните предприятия, като същевременно се осигури своевременно постигане на целите на настоящия регламент.

(13)

Оценяването на съответствието и измерването на характерните параметри на продуктите следва да се извършва с използване на надеждни, точни и възпроизводими измервателни методи, които да са съобразени с общопризнатото техническо ниво, включително и с хармонизираните стандарти (в случаите, когато съществуват такива), приети от европейските стандартизационни организации, както са изброени в приложение I към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти и на правилата за услугите в информационното общество (3).

(14)

Съгласно член 8 от Директива 2005/32/ЕО в настоящия регламент следва да бъдат определени приложимите процедури за оценка на съответствието.

(15)

С цел да се улеснят проверките за съответствие, производителите следва да предоставят в техническата документация информацията, посочена в приложения V и VI към Директива 2005/32/ЕО, доколкото тази информация се отнася за изискванията, определени в настоящия регламент.

(16)

В допълнение към формулираните в настоящия регламент правно обвързващи изисквания следва да бъдат идентифицирани и индикативни ориентировъчни показатели за най-добрите налични технологии, с оглед да се осигури широка разполагаемост и достъпност на информацията за екологичните показатели на базата на цялостния жизнен цикъл на продуктите, които са предмет на настоящия регламент.

(17)

Директива 96/57/ЕО следва да бъде отменена.

(18)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 19, параграф 1 от Директива 2005/32/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   С настоящия регламент се въвеждат изисквания за екопроектиране по отношение на разпространяваните на пазара домашни хладилни уреди, захранвани от електрическата мрежа, с обем за съхранение на продукти до 1 500 литра.

2.   Настоящият регламент се отнася за електрически домашни хладилни уреди, захранвани от електрическата мрежа, включително и тези, които се продават за недомакински видове употреба или за охлаждане на други предмети освен хранителни стоки.

Също така той се отнася и за тези захранвани от електрическата мрежа домашни хладилни уреди, които могат да работят с акумулаторни батерии.

3.   Настоящият регламент не се отнася за:

а)

хладилни уреди, които получават енергия чрез различни от електричеството енергоносители, като например втечнен нефтен газ (пропан-бутан — LPG), керосин и биодизелови горива;

б)

захранвани от акумулаторни батерии хладилни уреди, които могат да бъдат свързани към електрическата мрежа посредством преобразувател на променлив ток в постоянен ток, закупен отделно от съответния хладилен уред;

в)

изработени по поръчка хладилни уреди, които се произвеждат в единична бройка и не са еквивалентни на други модели хладилни уреди;

г)

хладилни уреди за приложения в сектора на услугите, при които изваждането на охладени хранителни продукти се следи електронно и тази информация може автоматично да бъде предадена по мрежова връзка до дистанционна контролна система за отчитане;

д)

уреди, чиято основна функция не е съхранението на хранителни продукти чрез охлаждане, като например самостоятелни ледогенератори (stand-alone ice-makers) или автомати за охладени напитки (chilled drinks dispensers).

Член 2

Определения

В допълнение към определенията, формулирани в Директива 2005/32/ЕО, се прилагат следните определения:

1.

„хранителни продукти“ означава храни, хранителни съставки, напитки – включително вино и други видове напитки, предназначени да бъдат консумирани, след като бъдат охладени до определени температури;

2.

„домашен хладилен уред“ означава изолиран шкаф с едно или повече отделения, предназначен за охлаждане или замразяване на хранителни продукти, или за съхраняване на охладени или замразени хранителни продукти за непрофесионални цели, с охлаждане въз основа на един или няколко потребяващи енергия процеси, като настоящото определение се отнася и за уредите, продавани в готов за сглобяване вид и сглобявани от крайния потребител;

3.

„хладилник“ означава хладилен уред, предназначен за запазване на хранителни продукти, имащ поне едно отделение, което да е подходящо за съхранение на пресни храни и/или напитки, включително вино;

4.

„компресорен хладилен уред“ означава хладилен уред, в който охлаждането се осъществява при използването на задвижван от двигател компресор;

5.

„абсорбционен хладилен уред“ означава хладилен уред, в който охлаждането се осъществява посредством абсорбционен процес, при използването на топлинна енергия като енергиен източник;

6.

„хладилник-фризер“ означава хладилен уред, имащ поне едно отделение за съхранение на пресни храни и поне едно отделение от друг вид, подходящо за замразяване на пресни храни или за съхранение на замразени хранителни продукти при температурни условия на съхранение, отговарящи на три звезди (последното се отнася за фризерното отделение);

7.

„шкаф за съхранение на замразени храни“ означава хладилен уред с едно или повече отделения, подходящи за съхранение на замразени хранителни продукти;

8.

„фризер за храни“ означава хладилен уред с едно или повече отделения, подходящ за замразяване на хранителни продукти при температури в интервала от околната температура до – 18 °C, който също е подходящ и за съхраняване на хранителни продукти при условия на съхранение, отговарящи на три звезди; фризерът за храни може да включва също и секции с две звезди и/или отделения в рамките на отделението или шкафа;

9.

„охладител за вино“ означава хладилен уред, който няма други отделения освен едно или повече отделения за съхранение на вино;

10.

„многофункционален уред“ означава хладилен уред, който няма други отделения освен едно или повече многофункционални отделения;

11.

„еквивалентен хладилен уред“ означава предлаган на пазара модел със същите стойности на брутния обем и на полезния обем за съхранение, със същите технически и работни характеристики и показатели по отношение на ефективността, както и със същите видове отделения, каквито има друг модел хладилен уред, предлаган на пазара от същия производител под различен търговски кодов номер.

Допълнителни определения за целите на приложения от II до VI са формулирани в приложение I.

Член 3

Изисквания за екопроектиране

Общите изисквания за екопроектиране на домашните хладилни уреди, попадащи в обхвата на действие на настоящия регламент, са формулирани в приложение II, точка 1. Специфичните изисквания за екопроектиране на домашни хладилни уреди, попадащи в обхвата на действие на настоящия регламент, са формулирани в приложение II, точка 2.

Член 4

Оценяване на съответствието

1.   В качеството на процедура за оценяване на съответствието, посочена в член 8 от Директива 2005/32/ЕО, следва да се използва или системата за вътрешен контрол на проектирането, формулирана в приложение IV към посочената директива, или системата за управление, формулирана в приложение V към същата директива.

2.   За целите на оценяването на съответствието съгласно член 8 от Директива 2005/32/ЕО досието с техническа документация следва да съдържа копие от продуктовата информация, осигурявана в съответствие с приложение III, точка 2, както и изчислителните резултати, посочени в приложение IV от настоящия регламент.

В случай че информацията, посочена в техническата документация за конкретен модел домашен хладилен уред, е била получена чрез изчисление въз основа на проекта, чрез екстраполация от други еквивалентни домашни хладилни уреди, или и по двата метода, документацията следва да включва подробно описание на тези изчисления, екстраполации, или и двете, както и на проведените от производителите изпитания за проверка на точността на извършените изчисления. В такива случаи в техническата документация следва също да бъде включен списък на всички други еквивалентни модели домашни хладилни уреди, за които информацията, посочена в техническата документация, е получена на същата база.

Член 5

Верификационна процедура с цел надзор върху пазара

При провеждането на проверките за надзор върху пазара, посочени в член 3, параграф 2 от Директива 2005/32/ЕО, отнасящи се за изискванията, формулирани в приложение II към настоящия регламент, органите на държавата-членка следва да прилагат верификационната процедура, описана в приложение V към настоящия регламент.

Член 6

Ориентировъчни показатели

Индикативните ориентировъчни показатели (benchmarks) за най-добре работещите домашни хладилни уреди, които са налични на пазара към момента на влизане в сила на настоящия регламент, са посочени в приложение VI.

Член 7

Преразглеждане

Не по-късно от пет години след неговото влизане в сила Комисията ще преразгледа настоящия регламент във връзка с техническия прогрес и ще представи резултатите от това преразглеждане на Консултативния форум по екопроектиране. В преразглеждането по-специално ще бъде направена оценка на посочените в приложение V допустими отклонения при верификация, както и на възможностите за премахване или намаляване на стойностите на корекционните коефициенти, посочени в приложение IV.

Комисията ще направи оценка на необходимостта от приемане на специфични изисквания за екопроектиране на охладители за вино не по-късно от две години след влизането в сила на настоящия регламент.

Член 8

Отмяна

Директива 96/57/ЕО се отменя, считано от 1 юли 2010 г.

Член 9

Влизане в сила

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Общите изисквания за екопроектиране на домашните хладилни уреди, формулирани в точка 1, подточка 1 от приложение II, следва да се прилагат от 1 юли 2010 г.

Общите изисквания за екопроектиране на домашните хладилни уреди, формулирани в точка 1, подточка 2 от приложение II, следва да се прилагат от 1 юли 2013 г.

Специфичните изисквания за екопроектиране, отнасящи се до индекса за енергийна ефективност (Energy Efficiency Index), формулирани в точка 2 от приложение II, следва да се прилагат в съответствие с графика, посочен в таблици 1 и 2 от приложение II.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2009 година.

За Комисията

Andris PIEBALGS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 236, 18.9.1996 г., стр. 36.

(3)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определения, валидни за целите на приложения от II до VI

За целите на приложения от II до VI се прилагат следните определения:

а)

„хладилен уред от друг тип“ означава хладилен уред, в който охлаждането се осъществява при използването на всякаква друга технология или процес, различни от компресорната или абсорбционната технология;

б)

„безскрежна система“ („forst-free system“) означава автоматично действаща система за предотвратяване на трайно образуване на скреж, при която охлаждането се осъществява чрез принудителна циркулация на въздуха, изпарителят или изпарителите се обезскрежават от автоматична система за обезскрежаване, а водата от обезскрежаването се отвежда автоматично;

в)

„безскрежно отделение“ („frost free compartment“) означава всяко хладилно отделение, обезскрежавано чрез безскрежна система;

г)

„уред за вграждане“ („built-in appliance“) означава неподвижен хладилен уред, предназначен за монтиране в шкаф, в подготвена за целта ниша в стената или на друго подобно място, за който е необходимо мебелно крайно оформление;

д)

„хладилник-охладител“ („refrigerator-cellar“) означава хладилен уред, в който има: поне едно отделение за съхранение на пресни храни (fresh-food storage compartment), както и едно охладително отделение (cellar compartment), но без наличие на отделения за съхранение на замразени храни, за лесно развалящи се храни или ледогенераторни отделения (frozen-food storage, chill or ice making compartments);

е)

„охладител“ („cellar“) означава хладилен уред, в който има само охладителни отделения (едно или повече);

ж)

„хладилник-охладител за лесно развалящи се храни“ („refrigerator-chiller“) означава хладилен уред, в който присъстват: поне едно отделение за съхранение на пресни храни (fresh-food storage compartment) и отделение за лесно развалящи се храни (chill compartment), но не и отделения за съхранение на замразени храни (frozen-food storage compartments);

з)

„отделения“ означава които и да е от отделенията, определени в букви от и) до п);

и)

„отделение за съхранение на пресни храни“ („fresh-food storage compartment“) означава отделение, предназначено за съхранение на незамразени хранителни продукти, като самото то може да бъде разделено на подотделения;

й)

„охладително отделение“ („cellar compartment“) означава отделение, предназначено за съхранение на определени хранителни продукти или напитки при по-висока температура в сравнение с отделението за съхранение на пресни храни;

к)

„отделение за лесно развалящи се храни“ („chill compartment“) означава отделение, специално предназначено за съхранение на лесно развалящи се храни;

л)

„ледогенераторно отделение“ („ice-making compartment“) означава нискотемпературно отделение, предназначено специално за замразяване и съхранение на лед;

м)

„отделение за замразени храни“ („frozen-food storage compartment“) означава нискотемпературно отделение, предназначено специално за съхранение на замразени храни и класифицирано в зависимост от температурата, както следва:

i)

„отделение с една звезда“: отделение за замразени храни, в което температурата не надвишава – 6 °C;

ii)

„отделение с две звезди“: отделение за замразени храни, в което температурата не надвишава – 12 °C;

iii)

„отделение с три звезди“: отделение за замразени храни, в което температурата не надвишава – 18 °C;

iv)

„фризерно отделение“ или „отделение с четири звезди“ („food freezer compartment“ или „four-star compartment“): отделение, подходящо за замразяване на поне 4,5 kg храни на 100 литра полезен обем и във всички случаи не по-малко от 2 kg, от температурата на околния въздух до – 18 °C за период от 24 часа, което също е подходящо за съхранение на замразена храна при условия, отговарящи на три звезди, и може да включва и секции с две звезди в рамките на отделението;

v)

„отделение с нула звезди“ („0-star compartment“): отделение за съхраняване на замразени храни, в което температурата е < 0 °C и което би могло да се използва за замразяване и съхранение на лед, но не е предназначено за съхранение на лесно развалящи се храни;

н)

„отделение за съхранение на вино“ („wine storage compartment“) означава отделение, предназначено или за краткосрочно съхранение на вино с цел постигане на идеалната температура за консумацията му, или за дългосрочно съхранение на вино с цел отлежаване, при следните характеристики на отделението:

i)

температура на продължително съхранение, която може да е или предварително настроена, или да се задава ръчно съгласно упътването на производителя в интервала от + 5 °C до + 20 °C;

ii)

температура(и) на съхранение, варираща(и) във времето с по-малко от 0,5 K при всяка заявена от производителя температура на околната среда, посочена в климатичния клас за домашни хладилни уреди;

iii)

активно или пасивно регулиране на относителната влажност в отделението в интервала от 50 до 80 %;

iv)

конструирано е по начин, намаляващ предаването на вибрации в отделението от компресора на хладилника или от външен източник;

о)

„многофункционално отделение“ („multi-use compartment“) означава отделение, предназначено за използване при две или повече от температурите на различните видове отделения, за което крайният потребител може да зададе за продължителен период от време поддържането на температурата в рамките на интервал, отговарящ на всеки вид отделение, съгласно упътването на производителя; в случаите обаче, когато с дадена функция могат да се променят температурите в дадено отделение до различен температурен интервал само за период с ограничено времетраене (като например система за бързо замразяване), отделението не е „многофункционално отделение“ по смисъла на настоящия регламент;

п)

„отделение от друг вид“ („other compartment“) означава отделение, различно от отделение за вино, предназначено за съхранение на определени хранителни продукти при температура, по-висока от + 14 °C;

р)

„секция с две звезди“ („two-star section“) означава част от фризер (food-freezer), фризерно отделение (food-freezer compartment), отделение с три звезди (three-star compartment) или шкаф за съхранение на замразена храна с три звезди (three-star frozen-food storage cabinet), която няма самостоятелна врата за достъп или капак и в която температурата не надвишава – 12 °C;

с)

„фризер тип ракла“ („chest freezer“) означава фризер, в който достъпът до отделението/отделенията е от горната част на уреда или който има както отварящи се отгоре, така и вертикални отделения, но брутният обем на отварящото(ите) се отгоре отделение(я) надхвърля 75 % от общия брутен обем на уреда;

т)

„тип отварящ се отгоре“ („top-opening type“) или „тип ракла“ („chest type“) означава хладилен уред, достъпът до чието(ито) отделение(я) е от горната част на уреда;

у)

„вертикален тип“ („upright type“) означава хладилен уред, достъпът до чието(ито) отделение(я) е от предната страна на уреда;

ф)

„бързо замразяване“ („fast freeze“) означава подлежаща на изключване функция, задействана от крайния потребител в съответствие с упътването на производителя, която намалява температурата на съхранение във фризера или фризерното отделение с цел постигане на по-бързо замразяване на незамразени хранителни продукти.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изисквания за екопроектиране на домашните хладилни уреди

1.   ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКОПРОЕКТИРАНЕ НА ДОМАШНИТЕ ХЛАДИЛНИ УРЕДИ

1.

От 1 юли 2010 г.:

а)

По отношение на охладителите за вино в брошурата с упътване от производителя трябва да бъде посочена следната информация: „Този уред е предназначен да бъде използван само за съхраняване на вино“.

б)

По отношение на домашните хладилни уреди в брошурата с упътване от производителя трябва да бъде предоставена информация:

относно комбинацията от чекмеджета, кошници и лавици, която води до най-ефективно използване на енергията в уреда, и

как да бъде сведено до минимум енергопотреблението на домашния хладилен уред във фазата на неговата употреба.

2.

От 1 юли 2013 г.:

а)

Функцията за бързо замразяване или всяка подобна функция, постигана чрез изменение на термостатни настройки на фризери или фризерни отделения, трябва, след като веднъж бъде задействана от крайния потребител съгласно упътването на производителя, автоматично да се превключва след не повече от 72 часа към предходните нормални температурни условия на съхранение. Това изискване не се отнася за хладилниците фризери с един термостат и един компресор, които са оборудвани с електромеханично табло за управление.

б)

Хладилниците фризери с един термостат и един компресор, които са оборудвани с електронно табло за управление и могат да се използват съгласно упътването на производителя при температури на околния въздух под + 16 °C, трябва да бъдат такива, че всеки превключвател за зимна настройка или подобна функция за осигуряване на необходимата температура за съхранение на замразени храни да се регулира автоматично в зависимост от температурата на околния въздух на мястото, където е монтиран уредът.

в)

Домашните хладилни уреди с полезен обем за съхранение на продукти по-малък от 10 литра трябва, не по-късно от 1 час след като бъдат изпразнени, автоматично да влизат в работен режим с електропотребление 0,00 W. Наличието само на ръчен изключвател (hard off switch) няма да се счита за достатъчно за изпълнението на това изискване.

2.   СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКОПРОЕКТИРАНЕ

Домашните хладилни уреди, попадащи в обхвата на настоящия регламент и имащи полезен обем, равен или по-голям от 10 литра, следва да са в съответствие с пределните стойности на индекса за енергийна ефективност, посочени в таблици 1 и 2.

Специфичните изисквания за екопроектиране, посочени в таблици 1 и 2, не се отнасят за:

охладители за вино, или

абсорбционни хладилни уреди и хладилни уреди от друг тип, попадащи в категории с номера от 4 до 9, както е посочено в приложение IV, точка 1.

Индексът за енергийна ефективност (EEI) на домашните хладилни уреди се изчислява в съответствие с процедурата, описана в приложение IV.

Таблица 1

Компресорни хладилни уреди

Дата на влизане в сила

Изискване за индекса за енергийна ефективност (EEI)

1 юли 2010 г.

EEI < 55

1 юли 2012 г.

EEI < 44

1 юли 2014 г.

EEI < 42


Таблица 2

Абсорбционни хладилни уреди и хладилни уреди от друг тип

Дата на влизане в сила

Изискване за индекса за енергийна ефективност (EEI)

1 юли 2010 г.

EEI < 150

1 юли 2012 г.

EEI < 125

1 юли 2015 г.

EEI < 110


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Измервания

Измерванията за целите на съответствието с изискванията на настоящия регламент следва да се извършват при използване на надеждна, точна и възпроизводима измервателна процедура, съобразена с методи за измерване, съответстващи на общопризнатото техническо ниво, включително методи, посочени в документи, чиито референтни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз.

1.   ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТАНИЯ

Прилагат се следните общи условия за провеждането на изпитания:

1.

ако са налице противокондензационни нагреватели, които могат да бъдат включвани и изключвани от крайния потребител, тези нагреватели следва да са включени и — ако са регулируеми — да бъдат настроени на максимална мощност;

2.

ако са налице устройства за „подаване през вратата“ (като например автомати за лед или охладена вода/напитки), които могат да бъдат включвани и изключвани от крайния потребител, те трябва да бъдат включени по време на измерването на енергопотреблението, но да не се задействат;

3.

при многофункционалните уреди и отделения температурата на съхранение по време на измерването на енергопотреблението следва да бъде номиналната температура на най-студения вид отделение в условия на продължителна нормална работа, както е посочено в упътването от производителя;

4.

енергопотреблението на даден хладилен уред следва да се определя при неговата най-студена конфигурация в съответствие с упътването от производителя за продължителна нормална работа на всякакво „отделение от друг вид“, отговарящо на определението в приложение IV, таблица 5.

2.   ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Трябва да бъдат установени следните параметри:

а)

„габаритни размери“, които се измерват с точност до милиметър;

б)

„размери на необходимото пространство за инсталиране на уреда“, които се измерват с точност до милиметър;

в)

„общ(и) брутен(ни) обем(и)“, който(ито) се измерва(т) с точност до най-близкото цяло число кубични дециметри или литри;

г)

„полезен(ни) обем(и) и общ(и) полезен(ни) обем(и)“, които се измерват с точност до най-близкото цяло число кубични дециметри или литри;

д)

„тип на обезскрежаването“;

е)

„температура на съхранение“;

ж)

„енергопотребление“, изразено в киловатчаса за 24 часа (kWh/24 часа), с точност до третия знак след десетичната запетая;

з)

„покачване на температурата“;

и)

„капацитет за замразяване“;

й)

„консумирана мощност“, която се измерва във ватове и се закръглява до втория знак след десетичната запетая; и

к)

„относителна влажност в отделението за вино“, която се изразява в проценти и се закръглява до най-близкото цяло число.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Метод за изчисляване на индекса за енергийна ефективност

1.   КЛАСИФИКАЦИЯ НА ХЛАДИЛНИТЕ УРЕДИ

Домашните хладилни уреди се класифицират по категории съгласно посоченото в таблица 1. Всяка категория се определя от съответния специфичен състав на отделения, както е посочено в таблица 2, и не зависи от броя на вратите и/или чекмеджетата.

Таблица 1

Категории домашни хладилни уреди

Категория

Наименование

1

Хладилник с едно или повече отделения за съхранение на пресни храни

2

Хладилник-охладители, охладители и охладители за вино

3

Хладилник-охладител за лесно развалящи се храни и хладилник с отделение с 0 звезди

4

Хладилник с отделение с 1 звезда

5

Хладилник с отделение с 2 звезди

6

Хладилник с отделение с 3 звезди

7

Хладилник-фризер

8

Вертикален фризер

9

Фризер тип ракла

10

Многофункционални и други хладилни уреди

Тези домашни хладилни уреди, които поради температурата на отделенията им не могат да бъдат класифицирани в категории с номера от 1 до 9, се класифицират в категория 10.

Таблица 2

Класификация на домашните хладилни уреди и съответен състав на отделенията

Номинална температура (за EEI) (°C)

Проектна темп.

+12

+12

+5

0

0

–6

–12

–18

–18

Категория

(номер)

Видове отделения

Други

За съхранение на вино

Охладител

За пресни храни

За лесно развалящи се храни

0 звезди/ледогенератор

1 звезда

2 звезди

3 звезди

4 звезди

Категория на уреда

Състав на отделенията

ХЛАДИЛНИК С ЕДНО ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРЕСНИ ХРАНИ

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

1

ХЛАДИЛНИК-ОХЛАДИТЕЛИ, ОХЛАДИТЕЛИ И ОХЛАДИТЕЛИ ЗА ВИНО

O

O

O

Y

N

N

N

N

N

N

2

O

O

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

ХЛАДИЛНИК-ОХЛАДИТЕЛ ЗА ЛЕСНО РАЗВАЛЯЩИ СЕ ХРАНИ И ХЛАДИЛНИК С ОТДЕЛЕНИЕ С 0 ЗВЕЗДИ

O

O

O

Y

Y

O

N

N

N

N

3

O

O

O

Y

O

Y

N

N

N

N

ХЛАДИЛНИК С ОТДЕЛЕНИЕ С 1 ЗВЕЗДА

O

O

O

Y

O

O

Y

N

N

N

4

ХЛАДИЛНИК С ОТДЕЛЕНИЕ С 2 ЗВЕЗДИ

O

O

O

Y

O

O

O

Y

N

N

5

ХЛАДИЛНИК С ОТДЕЛЕНИЕ С 3 ЗВЕЗДИ

O

O

O

Y

O

O

O

O

Y

N

6

ХЛАДИЛНИК-ФРИЗЕР

O

O

O

Y

O

O

O

O

O

Y

7

ВЕРТИКАЛЕН ФРИЗЕР

N

N

N

N

N

N

N

O

Y (1)

Y

8

ФРИЗЕР ТИП РАКЛА

N

N

N

N

N

N

N

O

N

Y

9

МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ И ДРУГИ ХЛАДИЛНИ УРЕДИ

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

10

Забележки:

Y

=

наличие на съответното отделение;

N

=

съответното отделение не е налично;

O

=

възможно е отделението да е налично или да не е налично;

Домашните хладилни уреди се класифицират в един или повече климатични класове, както е посочено в таблица 3.

Таблица 3

Климатични класове

Клас

Символ

Температура на околния въздух (°C)

Разширен клас за умерен климат

SN

от + 10 до + 32

Клас за умерен климат

N

от + 16 до + 32

Клас за субтропичен климат

ST

от + 16 до + 38

Клас за тропичен климат

T

от + 16 до + 43

Хладилният уред следва да може да поддържа едновременно изискваните температури за съхранение в различните отделения в рамките на допустимите отклонения (по време на цикъла на обезскрежаване) съгласно посоченото в таблица 4 за различните видове домашни хладилни уреди в условията на съответните климатични класове.

Многоцелевите уреди и/или отделения трябва да могат да поддържат изискваните температури за съхранение на продукти в различните видове отделения в случаите, когато тези температури могат да се задават от крайния потребител, в съответствие с упътването на производителя.

Таблица 4

Температури за съхранение на продукти

Температури за съхранение на продукти (°C)

други отделения

отделение за съхранение на вино

охладително отделение

отделение за съхранение на пресни храни

отделение за лесно развалящи се храни

отделение с една звезда

отделение/секция с две звезди

фризер и отделение/шкаф с три звезди

tom

twma

tcm

t1m, t2m, t3m, tma

tcc

t*

t**

t***

> + 14

+ 5 ≤ twma ≤ + 20

+ 8 ≤ tcm ≤ + 14

0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4

– 2 ≤ tcc ≤ + 3

≤ – 6

≤ – 12 (2)

≤ – 18 (2)

Забележки:

tom

:

температура за съхранение в други отделения;

twma

:

температура за съхранение в отделение за съхранение на вино с отклонение 0,5 K;

tcm

:

температура за съхранение в охладителното отделение;

t1m, t2m, t3m

:

температури за съхранение в отделението за пресни храни;

tma

:

средна температура за съхранение в отделението за пресни храни;

tcc

:

моментално постигана температура за съхранение в отделението за лесно развалящи се храни;

t*, t**, t***

:

максимални температури за съхранение в отделенията за замразени храни;

температурата за съхранение в ледогенераторното отделение и в отделението с 0 звезди е под 0 °C;

2.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕКВИВАЛЕНТНИЯ ОБЕМ

Еквивалентният обем на даден домашен хладилен уред представлява сборът от еквивалентните обеми на всички отделения. Той се изчислява в литри по следната формула и се закръглява до най-близкото цяло число:

Formula

където:

n е броят на отделенията

Vc е полезният обем за съхраняване на продукти на съответното отделение

Tc е номиналната температура на съответното отделение съгласно посоченото в таблица 2

Formula е термодинамичен коефициент съгласно посоченото в таблица 5

FFc , CC и BI са корекционни коефициенти за обема съгласно посоченото в таблица 6.

Термодинамичният корекционен коефициент Formula представлява температурната разлика между номиналната температура в дадено отделение T c съгласно посоченото в таблица 2) и температурата на околния въздух при стандартни условия за провеждане на изпитание + 25 °C, като тази температурна разлика е разделена на аналогична температурна разлика за отделение за съхраняване на пресни храни, имащо температура + 5 °C.

Стойностите на термодинамичните коефициенти за видовете отделения, описани в приложение I, букви от и) до п), са посочени в таблица 5.

Таблица 5

Термодинамични коефициенти за отделенията на хладилни уреди

Отделение

Номинална температура

(25 – T c)/20

Отделение от друг вид

Температура съгласно проекта

Formula

Охладително отделение/отделение за съхранение на вино

+ 12 °C

0,65

Отделение за съхранение на пресни храни

+ 5 °C

1,00

Отделение за лесно развалящи се храни

0 °C

1,25

Ледогенераторно отделение и отделение с 0 звезди

0 °C

1,25

Отделение с една звезда

– 6 °C

1,55

Отделение с две звезди

– 12 °C

1,85

Отделение с три звезди

– 18 °C

2,15

Фризерно отделение (отделение с 4 звезди)

– 18 °C

2,15

Забележки:

i)

по отношение на многоцелевите отделения съответният термодинамичен коефициент се определя от номиналната температура, съгласно посоченото в таблица 2, на възможно най-студения вид отделение, която може съгласно упътването от производителя да бъде зададена от крайния потребител и да бъде поддържана продължително време;

ii)

за всяка секция с две звезди (в рамките на фризер) съответният термодинамичен коефициент се определя при T c = – 12 °C;

iii)

по отношение на отделенията от друг вид съответният термодинамичен коефициент се определя въз основа на най-ниската проектна температура, която може съгласно упътването от производителя да бъде зададена от крайния потребител и да бъде поддържана продължително време.

Таблица 6

Стойности на корекционните коефициенти

Корекционни коефициенти

Стойност

Условия

FF (за безскрежност)

1,2

за безскрежните хладилни отделения за замразени храни

1

за останалите случаи

CC (за климатичен клас)

1,2

за хладилни уреди от клас Т (тропичен)

1,1

за хладилни уреди от клас ЅТ (субтропичен)

1

за останалите случаи

BI (за вграждане)

1,2

за предназначени за вграждане хладилни уреди с ширина под 58 cm

1

за останалите случаи

Забележки:

i)

FF е обемният корекционен коефициент за безскрежни отделения;

ii)

CC е обемният корекционен коефициент в зависимост от климатичния клас. Ако даден хладилен уред се класифицира в повече от един климатичен клас, при изчисляването на еквивалентния обем следва да се използва корекционният коефициент с най-висока стойност;

iii)

BI е обемният корекционен коефициент за хладилни уреди, предназначени за вграждане.

3.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНДЕКСА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

При изчисляването на индекса за енергийна ефективност (EEI) на определен модел домашен хладилен уред годишното енергопотребление на домашния хладилен уред се сравнява с неговото стандартно годишно енергопотребление.

1.

Индексът за енергийна ефективност се изчислява по следната формула и се закръглява до първия знак след десетичната запетая:

Formula

където:

=

AEC

=

е годишното енергопотребление на домашния хладилен уред

=

SAEC

=

е стандартното годишно енергопотребление за домашния хладилен уред.

2.

Годишното енергопотребление (АЕC ) се изчислява в kWh/година по следната формула и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

AEc = E24h × 365

където:

E24h е енергопотреблението на домашния хладилен уред, изразено в kWh/24 часа и закръглено до три знака след десетичната запетая.

3.

Стандартното годишно енергопотребление (ЅАЕC ) се изчислява в kWh/година по следната формула и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

SAEc = Veq × M + N + CH

където:

Veq е еквивалентният обем на домашния хладилен уред

CH е равно на 50 kWh/година за домашни хладилни уреди с отделения за лесно развалящи се продукти, имащи полезен обем от поне 15 литра

стойностите на M и N съответно за всяка категория домашни хладилни уреди са дадени в таблица 7.

Таблица 7

Стойности на M и N по категории домашни хладилни уреди

Категория

M

N

1

0,233

245

2

0,233

245

3

0,233

245

4

0,643

191

5

0,450

245

6

0,777

303

7

0,777

303

8

0,539

315

9

0,472

286

10

 (3)

 (3)


(1)  тук се включват също и шкафовете за замразяване с 3 звезди.

(2)  за безскрежните домашни хладилни уреди по време на цикъла за обезскрежаване се допуска температурно отклонение, ненадвишаващо 3 K в течение на период с продължителност, равна на по-малката от следните две стойности: 4 часа или 20 % от продължителността на работния цикъл.

(3)  За хладилните уреди от категория 10 стойностите на M и N зависят от температурата и броя на звездите на отделението, за което в съответствие с упътването от производителя може да бъде зададена от потребителя и да се поддържа в продължителен период от време най-ниската температура в хладилния уред. Когато е налично само такова „отделение от друг вид“, каквото е дефинирано в таблица 2 и в приложение I, буква п), се използват стойностите на M и N за категория 1. Уредите с отделения с три звезди или фризерни отделения се считат за хладилник-фризери.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Верификационна процедура с цел надзор върху пазара

За целите на проверка на съответствието с изискванията, формулирани в приложение II, органите на държавите-членки следва да провеждат изпитание на един брой домашен хладилен уред. Ако измерените параметри не отговарят на обявените от производителя стойности съгласно посоченото в член 4, параграф 2 и съгласно интервалите, дефинирани в таблица 1, следва да се проведат измервания върху три допълнителни броя домашни хладилни уреди. Средноаритметичната стойност на измерените стойности на тези три допълнителни броя хладилни уреди трябва да отговаря на изискванията, формулирани в приложение II, при допустими отклонения в рамките на посоченото в таблица 1.

В противен случай ще се счита, че съответният модел и всички други еквивалентни модели хладилни уреди не отговарят на изискванията.

Таблица 1

Измервани параметри

Допустими отклонения при верификация

Номинален брутен обем

Измерената стойност не трябва да е по-малка от номиналната стойност (1) с разлика, надвишаваща по-голямата от следните две стойности: 3 % от номиналния брутен обем или 1 литър.

Номинален полезен обем за съхранение на продукти

Измерената стойност не трябва да е по-малка от номиналната стойност с разлика, надвишаваща по-голямата от следните две стойности: 3 % от номиналния полезен обем или 1 литър. В случай че обемите на охладителното отделение (cellar compartment) и на отделението за съхранение на пресни храни (fresh food storage compartment) са регулируеми помежду си от потребителя, посочената неопределеност при измерването се отнася за положението, при което охладителното отделение е намалено до неговия минимален възможен обем.

Капацитет за замразяване

Измерената стойност не трябва да е по-малка от номиналната стойност с повече от 10 %.

Енергопотребление

Измерената стойност не трябва да надвишава номиналната стойност (E24h ) с повече от 10 %.

Консумирана мощност на уредите за съхранение на продукти с полезен обем под 10 литра

Измерената стойност не трябва да надвишава пределната стойност, посочена в приложение II, точка 1, подточка 2, буква в), с повече от 0,10 W при 95 % доверителна вероятност.

Охладители за вино

Измерената стойност на относителната влажност не трябва да надвишава номиналния обхват с повече от 10 %.

В допълнение към посочената в приложение III процедура, държавите-членки следва да използват надеждни, точни и възпроизводими измервателни процедури, които да са съобразени с общопризнатото техническо ниво, включително методи, посочени в документи, чиито референтни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз.


(1)  „Номинална стойност“ означава стойността, обявена от производителя.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Индикативни ориентировъчни показатели за домашни хладилни уреди

Към момента на влизане в сила на настоящия регламент, показателите на най-добрите налични на пазара технологии за домашни хладилни уреди по отношение на техния индекс за енергийна ефективност (EEI) и на шума бяха идентифицирани, както следва.

Компресорни хладилници:

EEI = 29,7 и годишно енергопотребление 115 kWh/година при общ полезен обем в отделение за съхранение на пресни храни 300 литра, плюс 25 литра в отделение за охлаждане на лесно развалящи се храни, климатичен клас Т (тропичен),

шум: 33 dB(A).

Абсорбционни хладилници:

EEI = 97,2 и годишно енергопотребление 245 kWh/година при общ полезен обем в отделение за съхранение на пресни храни 28 литра, като климатичният клас е N (умерен),

шум ≈ 0 dB(A).

Компресорни хладилник-фризери:

EEI = 28,0 и годишно енергопотребление 157 kWh/година при общ полезен обем 255 литра, от които 236 литра в отделение за пресни храни, плюс 19 литра във фризерно отделение с четири звезди, климатичен клас Т (тропичен),

шум: 33 dB(A).

Вертикални компресорни фризери:

EEI = 29,3 и годишно енергопотребление 172 kWh/година при 195 литра общ полезен обем във фризерно отделение с четири звезди, климатичен клас Т (тропичен),

шум: 35 dB(A).

Компресорни фризери тип ракла:

EEI = 27,4 и годишно енергопотребление 153 kWh/година при 223 литра общ полезен обем във фризерно отделение с четири звезди, климатичен клас Т (тропичен),

шум: 37 dB(A).


23.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/69


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 644/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 623/2009 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 16 юли 2009 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 16 юли 2009 година, са определени в Регламент (ЕО) № 623/2009 на Комисията (3).

(2)

Тъй като изчислената средна стойност на вносните мита се различава с 5 EUR/t от определеното мито, следва да се извърши съответно индексиране на вносните мита, определени с Регламент (ЕО) № 623/2009.

(3)

Следователно е необходимо Регламент (ЕО) № 623/2009 да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и II към Регламент (ЕО) № 623/2009 се заменят с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 23 юли 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125.

(3)  ОВ L 184, 16.7.2009 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 23 юли 2009 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

61,37

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

31,15

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

31,15

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

66,36


(1)  За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

15.7.2009-21.7.2009

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

175,68

94,79

Цена CAF САЩ

189,62

179,62

159,62

76,43

Премия за Залива

16,16

Премия за Големите езера

8,75

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

20,65 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

19,24 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

23.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/72


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2009 година

относно финансовото участие на Общността за спешни мерки за борба с везикулозната болест по свинете в Италия през 2008 година

(нотифицирано под номер C(2009) 5608)

(само текстът на италиански език е автентичен)

(2009/557/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 3, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Везикулозната болест по свинете e инфекциозно вирусно заболяване по свинете, което е клинично неотличимо от болестта шап и по тази причина създава смущения в търговията в рамките на Общността и износа за трети страни.

(2)

В случай на поява на огнище на везикулозната болест по свинете съществува риск болестотворният агент да се разпространи както в други свиневъдни стопанства в същата държава-членка, така и в други държави-членки и трети страни посредством търговията с живи свине или продукти от тях.

(3)

С Решение 2005/779/ЕО на Комисията от 8 ноември 2005 г. относно ветеринарномедицинските мерки за защита срещу везикулозна болест по свинете в Италия (2), се определят ветеринарномедицинските мерки по отношение на везикулозната болест по свинете за регионите на Италия, признати за незасегнати от везикулозна болест по свинете, и за регионите, които не са признати за незасегнати от посочената болест. Италианските органи изпълниха изискванията за предоставяне на информация, предвидени в член 11 от посоченото решение.

(4)

С Решение 90/424/ЕИО се определят процедурите за финансовото участие на Общността при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, включително спешни мерки. Съгласно член 3, параграф 2 от горното решение държавите-членки се ползват от финансово подпомагане, при условие че се прилагат мерки за ликвидиране на везикулозната болест по свинете.

(5)

В член 3, параграф 5, първо тире от Решение 90/424/ЕИО се установяват правила относно процента от направените от държавата-членка разходи, който може да бъде покриван от финансовото участие на Общността.

(6)

Изплащането на финансово участие на Общността за спешни мерки за ликвидиране на везикулозната болест по свинете се подчинява на условията, определени в Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията от 28 февруари 2005 г. за определяне на правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета (3).

(7)

Италия изпълни изцяло всички свои технически и административни задължения, определени в член 3, параграф 3 от Решение 90/424/ЕИО и в член 6 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(8)

На 10 декември 2008 г. Италия представи приблизителен разчет на разходите, направени във връзка с предприемането на мерки за ликвидиране на везикулозната болест по свинете.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финансово участие на Общността за Италия

На Италия може да се предостави финансово участие от Общността за направените от тази държава-членка разходи при предприемането на мерки съгласно член 3, параграф 2 от Решение 90/424/ЕИО за борба с везикулозната болест по свинете през 2008 г.

Член 2

Адресат

Адресат на настоящото решение е Италианската република.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19.

(2)  ОВ L 293, 9.11.2005 г., стр. 28.

(3)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.