ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.188.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 188

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
18 юли 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕО) № 596/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол — адаптиране към процедурата по регулиране с контрол — част четвърта

14

 

*

Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 година относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (кодифицирана версия)

93

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 444/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 28 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2252/2004 относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите-членки (ОВ L 142, 6.6.2009 г.)

127

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

18.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 188/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 595/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 юни 2009 година

за одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Вътрешният пазар обхваща пространство без вътрешни граници, в което трябва да бъде осигурено свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали. За тази цел е въведена цялостна система на Общността за одобрение на типа на моторните превозни средства. По тази причина техническите изисквания за одобрение на типа за моторни превозни средства по отношение на емисиите следва да бъдат хармонизирани, за да се избегне наличието на различни изисквания в отделните държави-членки и да се осигури висока степен на защита на околната среда.

(2)

Настоящият регламент е част от поредицата нови отделни регламенти в контекста на процедурата на Общността за одобрение на типа съгласно Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (3). Следователно приложения IV, VI и XI към посочената директива следва да бъдат съответно изменени.

(3)

По искане на Европейския парламент в законодателството на Общността за превозните средства е въведен нов регулаторен подход. По този начин настоящият регламент следва да определи единствено основни разпоредби за емисиите от превозни средства, докато техническите спецификации следва да бъдат определени в мерките за прилагане, приети съгласно процедурите по комитология.

(4)

Шестата програма за действие на Общността за околната среда, приета с Решение № 1600/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2002 г. (4), установява необходимостта от намаляване на замърсяването до нива, при които се свеждат до минимум вредните последици за човешкото здраве, като се отделя особено внимание на най-чувствителната част от населението и на околната среда като цяло. Законодателството на Общността установи съответни стандарти за качеството на околния въздух с цел опазване на здравето на човека, и по-специално на най-чувствителните лица, както и национални тавани на емисиите. В резултат на съобщението си от 4 май 2001 г., с което се създаде програмата „Чист въздух за Европа“ (CAFE), на 21 септември 2005 г. Комисията прие друго съобщение, озаглавено „Тематична стратегия относно замърсяването на въздуха“. Според едно от заключенията на тази тематична стратегия емисиите, причинени от транспортния сектор (въздушен, морски и сухоземен транспорт), домакинствата и енергийния, селскостопанския и промишления сектор, следва да се намалят в по-значителна степен, за да се постигнат целите на ЕС в областта на качеството на въздуха. В този контекст задачата за намаляване на емисиите от превозни средства следва да се разглежда като част от цялостна стратегия. Нормите Евро VI представляват една от мерките за намаляване на действителните емисии от атмосферни замърсители, като замърсяващи частици, и озоновите прекурсори, като азотни оксиди (NOx) и въглеводороди.

(5)

Постигането на целите на ЕС в областта на качеството на въздуха изисква постоянно усилие за намаляване на емисиите от превозни средства. По тази причина на промишления сектор следва да бъде предоставена ясна информация за бъдещите гранични стойности на емисиите, както и достатъчен период от време за достигането им и постигането на необходимия технически напредък.

(6)

По-специално е необходимо да се намалят емисиите на NOx от тежките превозни средства за подобряване на качеството на въздуха и за спазване на граничните стойности за замърсяване и националните тавани на емисиите. Определянето на гранични стойности за NOx на ранен етап следва да осигури дългосрочна сигурност в планирането за производителите на превозни средства в целия Европейски съюз.

(7)

При определяне на нормите за емисии е важно да се вземат предвид значението им за конкурентоспособността на пазарите и производителите, преките и непреките разходи, наложени на бизнеса, и по-големите ползи по отношение на стимулиране на иновациите, подобряване на качеството на въздуха, намаляване на разходите за здравеопазване и увеличаване продължителността на живота.

(8)

Неограниченият достъп до информация за ремонта на превозните средства чрез стандартизиран формат, който да може да се използва за извличане на техническата информация, както и ефективната конкуренция на пазара за информационни услуги за ремонт и техническо обслужване на превозните средства са необходими за по-доброто функциониране на вътрешния пазар, особено по отношение на свободното движение на стоки, свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги. Голяма част от тази информация е свързана със системите за бордова диагностика (БД) и тяхното взаимодействие с другите системи на превозното средство. Редно е да се установят технически спецификации, които да се следват от производителите относно предоставянето на информация на техните интернет страници, както и целенасочени мерки за осигуряване на безпрепятствен достъп за малките и средните предприятия (МСП).

(9)

Не по-късно от 7 август 2013 г. Комисията следва да преразгледа експлоатацията на системата за неограничен достъп до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства, за да се определи дали е подходящо консолидирането на всички разпоредби, уреждащи достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства в рамките на преразгледаното рамково законодателство относно одобрението на типа. Ако разпоредбите, уреждащи достъпа до подобна информация, бъдат консолидирани по този начин, то съответните разпоредби на настоящия регламент следва да бъдат отменени, доколкото съществуващите права за достъп до информацията за ремонта и техническото обслужване се запазят.

(10)

Комисията следва да насърчава разработването на международен стандартен формат за неограничен и стандартизиран достъп до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства, например посредством дейността на Европейския комитет по стандартизация (CEN).

(11)

От съществено значение е разработването на обща европейска норма за формата на информацията за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозното средство. До приемането на такава норма информацията за БД и за ремонта и техническото обслужване на тежките превозни средства следва да бъде представяна по достъпен начин и във формат, който гарантира недискриминационен достъп. Информацията следва да се предоставя на уебсайтовете на производителите или, ако това не е осъществимо поради естеството на информацията, в друг подходящ формат.

(12)

Комисията следва да продължи да преразглежда емисиите, които все още остават нерегулирани и които възникват като последица от по-широкото използване на нови горива, на технологии за двигатели и системи за контрол на емисии, и когато е необходимо, да внася предложение до Европейския парламент и до Съвета с оглед регулирането на такива емисии.

(13)

Подходящо е да се насърчава въвеждането на превозни средства, използващи алтернативни горива, които са в състояние да изхвърлят по-малки количества NOx и частици. Ето защо е необходимо въвеждането на гранични стойности за въглеводородите, неметановите въглеводороди и метана.

(14)

За да се осигури контрол върху емисиите на ултрафини замърсяващи частици (PM 0,1 μm и по-ниски стойности), на Комисията следва да бъде предоставено правомощие да възприема подход, който се основава на броя на замърсяващите частици, в допълнение към използвания в момента подход, основаващ се на тяхната маса. Подходът, основаващ се на броя на частиците в емисиите, следва да бъде съобразен с резултатите от Програмата за измерване на частиците (PMP) на Икономическата комисия на ООН за Европа (ИКЕ на ООН) и да бъде съвместим със съществуващите амбициозни цели по отношение на околната среда.

(15)

За постигането на тези екологични цели е целесъобразно да се посочи, че граничните стойности за броя на частиците вероятно ще отразяват най-високите резултати, които понастоящем се постигат с филтрите за частици чрез използване на най-добрите налични технологии.

(16)

Комисията следва да започне да използва хармонизирани в световен мащаб цикли на шофиране при процедурата по изпитване, които представляват основата за нормативната уредба на ЕС за одобрение на типа по отношение на емисиите. Следва да се обмисли и използването на преносими системи за измерване на емисии за проверка на реалните емисии, изхвърляни от превозните средства, и въвеждането на процедури за контрол на емисиите извън рамките на цикъла.

(17)

Модернизирането на тежките превозни средства с филтри за дизелови частици може да предизвика повишено отделяне на емисии на азотен диоксид (NO2). Следователно, в рамките на тематичната стратегия относно замърсяването на въздуха, Комисията следва да разработи законодателно предложение за хармонизиране на националните законодателства в областта на модернизирането и да гарантира спазването на законодателството в областта на околната среда.

(18)

Системите за БД са важни за контрола на емисиите по време на използването на превозното средство. Поради значението на контрола на действителните емисии в световен план Комисията следва да продължи да преразглежда изискванията за такива системи и допустимите прагови стойности при проследяване на неизправностите.

(19)

За да може да се наблюдава приносът на този сектор в неговата цялост за световните емисии от парникови газове, Комисията би следвало да въведе изискване за измерване на разхода на гориво и на емисиите на въглероден диоксид (CO2) на тежките превозни средства.

(20)

За да стимулира пазара за чисти и енергийноефективни превозни средства, Комисията следва да проучи възможността и разработването на определение и методика за потреблението на енергия и емисиите на CO2 за превозните средства като цяло, а не само за двигателите, без това да засяга провеждането на виртуални и действителни изпитвания. Такова определение и методиката следва да обхващат също концепциите за алтернативно задвижване (напр. хибридни превозни средства) и последиците от подобренията на превозните средства, напр. по отношение на аеродинамиката, теглото, товароносимостта и съпротивлението при търкаляне. Ако може да бъде открит подходящ метод за представяне и сравнение, получените данни за разхода на гориво и емисиите на CO2 следва да бъдат оповестени за отделните видове превозни средства.

(21)

За по-добрия контрол върху действителните емисии, изхвърляни от превозните средства при използването им, включително емисиите извън рамките на цикъла, и за улесняване на процеса на осигуряване на съответствие в експлоатация следва да се приеме методика за изпитване и спецификации относно техническите характеристики, базирани на употребата на преносими системи за измерване на емисиите в рамките на подходящи срокове.

(22)

За постигане на целите на ЕС относно качеството на въздуха Комисията следва да въведе хармонизирани разпоредби, за да се гарантира, че емисиите извън рамките на цикъла на тежките превозни средства и техните двигатели се контролират по подходящ начин при широк диапазон от условия на околната среда и условия на функциониране на двигателя.

(23)

Правилното функциониране на системата за последваща обработка на отработилите газове, по-специално в случая на NOx, е основно условие за изпълнение на установените норми относно емисиите на замърсители. Предвид това би следвало да се въведат мерки, които имат за цел да гарантират правилното функциониране на системите, основаващи се на употребата на реагент.

(24)

Държавите-членки имат възможност да прилагат финансови стимули, за да ускорят пускането на пазара на превозни средства, които отговарят на изискванията, приети на общностно равнище. Настоящият регламент не следва да засяга правото на държавите-членки да включват емисиите в метода за изчисляване на данъците върху превозни средства.

(25)

Когато държавите-членки изготвят мерки, които имат за цел да гарантират модернизирането на съществуващите тежки превозни средства, тези мерки следва да се основават на нормите Евро VI.

(26)

Държавите-членки следва да установят правила за санкциите, прилагани за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и да гарантират тяхното изпълнение. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(27)

Изискванията относно мощността на двигателя на моторните превозни средства, предвидени в Директива 80/1269/ЕИО на Съвета от 16 декември 1980 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мощността на двигателите на моторните превозни средства (5), следва да бъдат въведени в настоящия регламент и в Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (6). Поради това Регламент (ЕО) № 715/2007 следва да бъде съответно изменен, а Директива 80/1269/ЕИО следва да бъде отменена.

(28)

С цел опростяване на законодателството на Общността е подходящо да бъде заменено с регламент съществуващото законодателство относно емисиите на тежки превозни средства, по-специално Директива 2005/55/ЕО (7) и Директива 2005/78/ЕО на Комисията (8). Използването на регламент следва да гарантира прякото прилагане на подробните технически разпоредби спрямо производителите, одобряващите органи и техническите служби и че същите ще могат да бъдат актуализирани по-бързо и ефективно. Следователно директиви 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО следва да бъдат отменени, а Регламент (ЕО) № 715/2007 следва да бъде съответно изменен.

(29)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (9).

(30)

По-специално на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за въвеждане в приложение I, ако е целесъобразно, на гранични стойности, основаващи се на броя на частиците, за определяне на стойността на допустимото ниво на компонента NO2 в граничната стойност на NOх, за установяване на специални процедури, изпитвания и изисквания за одобрение на типа и на процедура за измерване на броя на частиците, както и за приемане на мерки относно емисиите извън рамките на цикъла, използването на преносими системи за измерване на емисии, достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и относно изпитвателните цикли, използвани за измерване на емисиите. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез добавяне на нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(31)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно осъществяването на вътрешния пазар посредством въвеждането на общи технически изисквания за емисиите от моторни превозни средства и гарантираният достъп до информация за ремонта и техническото обслужване на превозното средство за независими оператори на същата основа, както за оторизираните търговци и сервизи, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява общи технически изисквания за одобрение на типа на моторните превозни средства, техните двигатели и резервни части по отношение на техните емисии.

Освен това настоящият регламент установява правила за съответствие в експлоатация на превозните средства и техните двигатели, за надеждност на устройствата за регулиране на замърсяването, системите за БД, за измерване на разхода на гориво и емисиите на CO2 и за достъпност на информацията за БД и за ремонт и техническо обслужване на превозните средства.

Член 2

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага за моторните превозни средства от категории M1, M2, N1 и N2 съгласно определенията в приложение II към Директива 2007/46/ЕО, с референтна маса над 2 610 kg, и за всички моторни превозни средства от категории M3 и N3 съгласно определенията в същото приложение.

Настоящият регламент се прилага, без да се засягат разпоредбите на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007.

По искане на производителя одобрението на типа на напълно комплектовано превозно средство, предоставяно съгласно настоящия регламент и мерките за прилагането му, се разширява и до неговото некомплектовано превозно средство с референтна маса, непревишаваща 2 610 kg. Одобренията на типа се разширяват, ако производителят може да докаже, че всички комбинации на каросерията, които се очаква да бъдат вградени в некомплектованото превозно средство, увеличават референтната маса на превозното средство над 2 610 kg.

По искане на производителя одобрението на типа на превозно средство, предоставено съгласно настоящия регламент и мерките за прилагането му, се разширява до неговите варианти и версии с референтна маса, превишаваща 2 380 kg, при условие че то също отговаря на изискванията за измерване на емисиите на парникови газове и разхода на гориво, установени в Регламент (ЕО) № 715/2007 и мерките по прилагането му.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„двигател“ означава източникът на задвижване на превозното средство, за който може да се предостави одобрение на типа като отделен технически възел съгласно член 3, точка 25 от Директива 2007/46/ЕО;

2.

„газообразни замърсители“ означава емисиите в отработилите газове на въглероден оксид, на NOx, изразени в еквивалентен азотен диоксид (NO2), и на въглеводороди;

3.

„замърсяващи частици“ означава компонентите на отработилите газове, които се отделят от разредените отработили газове при максимална температура от 325 K (52 °C) чрез филтрите, посочени в процедурата за изпитване за установяване на средните стойности на емисиите от изходната тръба на последния шумозаглушител;

4.

„емисии от изходната тръба на последния шумозаглушител“ означава емисиите на газови замърсители и замърсяващи частици;

5.

„картер на двигателя“ означава пространствата във вътрешността или извън двигателя, които са свързани с маслената вана чрез вътрешни или външни тръбопроводи, през които да могат да излизат газовете и парите;

6.

„устройство за контрол на замърсяването“ означава тези компоненти от превозното средство, които контролират и/или ограничават емисиите от изходната тръба на последния шумозаглушител;

7.

„система за бордова диагностика (система за БД)“ означава система на борда на превозно средство или свързана с двигател, която има способността да идентифицира неизправности и ако е приложимо, да сигнализира наличието им чрез система за предупреждение, да идентифицира възможните места на неизправност чрез информация, съхранена в паметта на компютър, и да предава тази информация на външно за борда на превозното средство устройство;

8.

„стратегия за неефективност“ означава всяка стратегия за контрол на емисиите, която намалява ефективността на системата за контрол на емисиите при обичайните условия на експлоатация или на работа на двигателя, срещани или при нормалното функциониране на превозното средство, или извън рамките на процедурите за изпитване при одобрение на типа;

9.

„оригинално устройство за контрол на замърсяването“ означава устройство за контрол на замърсяването или комбинация от такива устройства, включени в одобрението на типа, издадено за превозното средство;

10.

„резервно устройство за контрол на замърсяването“ означава устройство за контрол на замърсяването или комбинация от такива устройства, предназначено(и) за замяна на оригиналното устройство за контрол на замърсяването, което може да бъде одобрено като отделен технически възел, така както е посочено в член 3, точка 25 от Директива 2007/46/ЕО;

11.

„информация за ремонт и техническо обслужване на превозното средство“ означава цялата необходима информация за диагностика, обслужване, прегледи, периодична проверка, ремонт, препрограмиране, реинициализиране или дистанционно диагностично техническо обслужване на превозното средство, предоставяна от производителите на техните оторизирани търговци и сервизи, включително всички последващи изменения и допълнения към тази информация. Тази информация включва цялата необходима информация за монтиране на части или оборудване на превозни средства;

12.

„производител“ означава лице или организация, което(която) носи отговорност пред одобряващия орган за всички аспекти на процеса на одобрение на типа или разрешение и за гарантиране на съответствие на продукцията. Не е от съществено значение дали лицето или организацията участва пряко във всички етапи на производство на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, който е предмет на процеса на одобрение;

13.

„независим оператор“ означава предприятия, различни от оторизирани търговци и сервизи, участващи пряко или непряко в ремонта и техническото обслужване на моторни превозни средства, и по-специално сервизи, производители или дистрибутори на оборудване за ремонт, инструменти или резервни части, издатели на техническа информация, автомобилни клубове, оператори за пътна помощ, оператори, предлагащи услуги в областта на прегледите и изпитванията, оператори, предлагащи обучение за монтьори, производители и сервизи за оборудване за превозни средства, работещи с алтернативно гориво;

14.

„превозно средство, работещо с алтернативно гориво“ означава превозно средство, проектирано по начин, който му позволява да използва поне един вид гориво, което е или газообразно при атмосферна температура и налягане, или в съществената си част не е получено от минерални масла;

15.

„референтна маса“ е масата на превозното средство в работно състояние, намалена с постоянна маса на водача от 75 kg и увеличена с постоянна маса от 100 kg;

16.

„непозволено изменение“ означава дезактивиране, регулиране или промяна на системата за контрол на емисиите или задвижващата система на превозното средство, включително софтуера или други елементи за логически контрол на тези системи, което има за последица преднамерено или не влошаване на резултатите на превозното средство по отношение на емисиите.

Комисията може да адаптира определението в първа алинея, точка 7, за да отрази техническия напредък в областта на системите за БД. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящия регламент, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 2.

Член 4

Задължения на производителите

1.   Производителите демонстрират, че всички нови превозни средства, които се продават, регистрират или пускат в експлоатация в Общността, всички нови двигатели, които се продават или пускат в експлоатация в Общността, както и всички нови резервни устройства за контрол на замърсяването, за които е необходимо одобрение на типа в съответствие с членове 8 и 9 и които се продават или пускат в експлоатация в Общността, са получили одобрение на типа в съответствие с настоящия регламент и мерките за прилагането му.

2.   Производителите осигуряват спазването на процедурите за одобрение на типа при проверка на съответствието на продукцията, надеждността на устройствата за контрол на замърсяването и изискванията за съответствие в експлоатация.

Предприетите от производителя технически мерки са такива, че да гарантират, че емисиите от изходната тръба на последния шумозаглушител са ефективно ограничени съгласно настоящия регламент и мерките за прилагането му, през целия нормален срок на експлоатация на превозните средства и при нормални условия на използване.

За тази цел пробегът и времевите интервали, при които трябва да бъдат извършвани изпитванията за надеждност на устройствата за контрол на замърсяването при одобрението на типа и изпитването за съответствие в експлоатация на превозни средства или двигатели, са следните:

а)

160 000 km или пет години, което събитие настъпи първо, за двигателите, които се монтират на превозни средства от категории M1, N1 и M2;

б)

300 000 km или шест години, което събитие настъпи първо, за двигателите, които се монтират на превозни средства от категории N2, N3 с максимална технически допустима маса, непревишаваща 16 тона, и М3 клас I, клас II и клас А, и клас В с максимална технически допустима маса, непревишаваща 7,5 тона;

в)

700 000 km или седем години, което събитие настъпи първо, за двигателите, които се монтират на превозни средства от категории N3 с максимална технически допустима маса, превишаваща 16 тона, и М3, клас III и клас В с максимална технически допустима маса, превишаваща 7,5 тона.

3.   Комисията установява специални процедури и изисквания за прилагането на параграфи 1 и 2 от настоящия член. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 2.

Член 5

Изисквания и изпитвания

1.   Производителите осигуряват съответствие с граничните стойности на емисиите, предвидени в приложение I.

2.   Производителите оборудват превозните средства и двигателите по такъв начин, че компонентите, които могат да окажат влияние върху емисиите, да бъдат проектирани, изработени и монтирани по начин, позволяващ на превозното средство или двигателя, при нормална експлоатация, да отговаря на изискванията на настоящия регламент и на мерките за прилагането му.

3.   Използването на стратегии за неефективност, които намаляват ефективността на оборудването за контрол на емисиите, е забранено.

4.   Комисията приема мерки за прилагане на настоящия член, включително мерки по отношение на следното:

а)

емисии от изходната тръба на последния шумозаглушител, включително цикли за изпитване, използване на преносими системи за измерване на емисии за проверка на действителните емисии от превозните средства по време на експлоатация, проверка и ограничаване на емисиите извън рамките на цикъла, определяне на гранични стойности за броя на частиците при спазване на съществуващите амбициозни изисквания за опазване на околната среда, и емисии при работа на празен ход;

б)

картерни емисии;

в)

системи за БД и функциониране при експлоатация на устройствата за контрол на замърсяването;

г)

надеждност на устройствата за контрол на замърсяването, на резервните устройства за контрол на замърсяването, съответствие на двигателите и превозните средства, които са в експлоатация, съответствие на продукцията и проверка на техническата изправност;

д)

емисии на СО2 и разход на гориво;

е)

предоставяне на разширения на одобренията на типа;

ж)

оборудване за изпитване;

з)

еталонни горива, като бензин, дизелово гориво, газово гориво и биогориво, като биоетанол, биодизел и биогаз;

и)

измерване на мощността на двигателя;

й)

правилна работа и възстановяване на устройства за контрол на замърсяването;

к)

специални разпоредби за осигуряване на правилното функциониране на мерките за контрол на NOx; такива разпоредби гарантират, че превозните средства не могат да функционират, ако мерките за контрол на NOx не действат, например поради липса на необходимия реагент, неправилен поток на рециркулацията на отработилите газове (EGR) или дезактивиране на EGR.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 2.

Член 6

Достъп до информация

1.   Производителите предоставят на независимите оператори неограничен и стандартизиран достъп до информацията за БД, диагностично и друго оборудване, инструменти, включително съответния софтуер, и до информацията за ремонта и техническото обслужване на превозните средства.

Производителите предоставят стандартизирано и сигурно дистанционно средство, което да позволи на независимите сервизи да извършват дейности, които включват достъп до системата за сигурност на превозното средство.

В случай на многоетапно одобрение на типа производителят, отговорен за съответното одобрение на типа, носи отговорност и за предоставянето на информация за ремонта на съответния етап — както на крайния производител, така и на независимите оператори. Крайният производител носи отговорност за предоставянето на информация на независимите оператори във връзка с превозното средство като цяло.

Членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 715/2007 се прилагат mutatis mutandis.

До приемането на съответната норма, например чрез дейността на Европейският комитет по стандартизация (CEN), информацията за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозното средство се представя по лесно достъпен и недискриминационен начин.

Информацията се предоставя на уебсайтовете на производителите или, ако това не е осъществимо поради естеството на информацията, в друг подходящ формат.

2.   Комисията установява и актуализира за целите на прилагането на параграф 1 подходящите технически спецификации, свързани с начина на предоставяне на информацията за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозното средство. Комисията взема предвид съвременните информационни технологии, очакваните промени в технологиите в областта на превозните средства, съществуващите ISO стандарти и възможността за световен ISO стандарт.

Комисията може да приеме други мерки, необходими за прилагането на параграф 1.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 2.

Член 7

Задължения по отношение на системите, използващи реагент за еднократна употреба

1.   Производителите, сервизите и операторите на превозни средства не извършват непозволено изменение на системите, които използват реагент за еднократна употреба.

2.   Операторите на превозни средства гарантират, че превозното средство не се движи без реагент за еднократна употреба.

Член 8

График за прилагане на одобрението на типа за превозните средства и двигателите

1.   Считано от 31 декември 2012 г., националните органи отказват на основания, свързани с емисиите, да предоставят ЕО одобрение на типа или национално одобрение на типа на новите типове превозни средства или двигатели, които не отговарят на изискванията на настоящия регламент и мерките за прилагането му.

Технически сертификати за одобрение на типа, съответстващи на нива на емисии преди въвеждането на Евро VI, могат да бъдат предоставени на превозни средства и двигатели, предназначени за износ в трети държави, при условие че в тези сертификати се указва ясно, че въпросните превозни средства и двигатели не могат да бъдат пускани на пазара на Общността.

2.   Считано от 31 декември 2013 г., в случай на нови превозни средства, които не отговарят на изискванията на настоящия регламент и мерките за прилагането му, националните органи считат сертификатите за съответствие за невалидни за целите на член 26 от Директива 2007/46/ЕО и на основания, свързани с емисиите, забраняват регистрацията, продажбата и пускането в експлоатация на такива превозни средства.

Считано от същата дата и с изключение на случаите на резервни двигатели, предназначени за превозни средства в експлоатация, националните органи забраняват продажбата или употребата на нови двигатели, които не отговарят на изискванията на настоящия регламент и мерките за прилагането му.

3.   Без да се засягат разпоредбите на параграфи 1 и 2 от настоящия член и при условие влизането в сила на мерките за прилагане, предвидени в член 4, параграф 3, член 5, параграф 4 и член 6, параграф 2, първа алинея, ако даден производител подаде заявление, националните органи, на основания, свързани с емисиите на превозните средства, не могат да откажат предоставянето на ЕО одобрение на типа или на национално одобрение на типа на нов тип превозно средство или двигател, или да забранят регистрацията, продажбата или пускането в експлоатация на ново превозно средство и продажбата или пускането в експлоатация на нови двигатели, когато въпросното превозно средство или двигатели отговарят на изискванията на настоящия регламент и мерките за прилагането му.

Член 9

Задължения на държавите-членки по отношение на одобрението на типа на резервни части

Продажбата или монтирането на превозно средство на нови резервни устройства за контрол на замърсяването, предназначени да бъдат монтирани на превозни средства, одобрени съгласно настоящия регламент и мерките за прилагането му, се забранява, ако те не са от тип, за който е предоставено одобрение в съответствие с настоящия регламент и мерките за прилагането му.

Член 10

Финансови стимули

1.   При условие влизането в сила на мерките за прилагане на настоящия регламент държавите-членки могат да предвиждат финансови стимули по отношение на серийно произвеждани моторни превозни средства, които са в съответствие с настоящия регламент и мерките за прилагането му.

Тези стимули се прилагат за всички нови превозни средства, пускани на пазара на съответната държава-членка, които са в съответствие с настоящия регламент и мерките за прилагането му. Въпреки това те престават да се прилагат най-късно на 31 декември 2013 г.

2.   При условие влизането в сила на мерките за прилагане на настоящия регламент държавите-членки могат да предоставят финансови стимули за модернизиране на превозните средства в употреба, така че те да започнат да спазват граничните стойности на емисиите, предвидени в приложение I, и за бракуване на превозни средства, които не отговарят на изискванията на настоящия регламент и мерките за прилагането му.

3.   Стимулите, предвидени в параграфи 1 и 2 за всеки тип моторно превозно средство, не превишават допълнителните разходи за техническите устройства, използвани за осигуряване на съответствието с посочените в приложение I гранични стойности на емисиите, като включват и разходите за монтирането им на превозното средство.

4.   Комисията се информира за плановете за въвеждане или промяна на финансовите стимули, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 11

Санкции

1.   Държавите-членки установяват разпоредби относно санкциите, приложими при нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент и мерките за прилагането му, и вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите-членки нотифицират на Комисията тези разпоредби до 7 февруари 2011 г. и незабавно я информират за всяко последващо изменение, което засяга тези разпоредби.

2.   Видовете нарушения на производителите, които подлежат на санкция, включват:

а)

подаване на декларации с невярно съдържание в хода на процедурите по одобрение или на процедури, водещи до изземване;

б)

подправяне на резултатите от изпитванията за одобрение на типа или за съответствието в експлоатация;

в)

укриване на данни или технически спецификации, които биха могли да доведат до изземване или отнемане на одобрение на типа;

г)

използване на стратегии за неефективност;

д)

отказ за предоставяне на достъп до информация.

Видовете нарушения на производителите, сервизите и операторите на превозни средства, които подлежат на санкция, включват непозволеното изменение на системите за контрол на емисиите на NOx. Това включва например непозволено изменение на системите, използващи реагент за еднократна употреба.

Видовете нарушения, извършвани от операторите на превозни средства, които подлежат на санкция, включват управление на превозно средство без реагент за еднократна употреба.

Член 12

Ново определяне на спецификациите

1.   След приключването на съответните части на Програмата за измерване на частиците на ИКЕ на ООН, провеждана под егидата на Световния форум за хармонизация на регулаторната уредба за превозните средства, Комисията, без да понижава нивото на опазване на околната среда в Общността:

а)

въвежда, като допълнителен контрол на емисиите на частици, гранични стойности, основаващи се на броя на частиците и определени на ниво, което съответства на действително използваните по това време технологии за постигане на граничните стойности за маса на частиците;

б)

приема процедура за измерване на броя на частиците.

Комисията, без да понижава нивото на опазване на околната среда в Общността, определя също гранична стойност за емисиите на NО2 в допълнение към граничната стойност за общия размер емисии на NOx, ако е подходящо. Граничната стойност за емисиите на NO2 се определя на ниво, което отразява резултатите от съществуващите по това време технологии.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 2.

2.   Комисията установява корелационните коефициенти между Европейския стандарт за цикъл при преходен режим на работа на двигателя (ETC) и Европейския стандарт за цикъл при стабилизирана (устойчива) работа на двигателя (ESC), описани в Директива 2005/55/ЕО, от една страна, и хармонизирания в световен мащаб цикъл на управление на превозно средство в преходен режим (WHTC) и хармонизирания в световен мащаб цикъл на управление на превозно средство в стабилизиран режим (WHSC), от друга страна, като адаптира граничните стойности за тази цел. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 2.

3.   Комисията преразглежда процедурите, изпитванията и изискванията, предвидени в член 5, параграф 4, както и циклите за изпитване, използвани за измерване на емисиите.

Когато при преразглеждането се установи, че тези процедури, изпитвания, изисквания и цикли за изпитване вече не са адекватни или че вече не отразяват действителните емисии в световен мащаб, те се адаптират по начин, позволяващ адекватно отразяване на действителните емисии от движещите се по пътищата съответни превозни средства. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 2.

4.   Комисията преразглежда списъка на замърсителите, изброени в член 3, точка 2. Ако стигне до заключение, че е подходящо да се регулират емисиите на други замърсители, тя представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за изменение на настоящия регламент.

Член 13

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Техническия комитет по моторните превозни средства (ТКМПС/TCMV), създаден с член 40, параграф 1 от Директива 2007/46/ЕО.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 14

Прилагане

Комисията приема мерките за прилагане, посочени в член 4, параграф 3, член 5, параграф 4, член 6, параграф 2 и член 12, параграф 1, букви a) и б), до 1 април 2010 г.

Член 15

Изменения на Регламент (ЕО) № 715/2007

Регламент (ЕО) № 715/2007 се изменя, както следва:

1.

Член 5, параграф 3 се изменя, както следва:

i)

след буква з) се заличава думата „и“;

ii)

добавя се следната буква:

„й)

измерване на мощността на двигателя.“

2.

Член 14, параграф 6 се заличава.

Член 16

Изменения на Директива 2007/46/ЕО

Приложения IV, VI и ХI към Директива 2007/46/ЕО се изменят в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 17

Отмяна

1.   Директиви 80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО се отменят, считано от 31 декември 2013 г.

2.   Позовавания на отменените директиви се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 18

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 7 август 2009 г. Въпреки това член 8, параграф 3 и член 10 се прилагат от 7 август 2009 г., а приложение II, точка 1, буква а), подточка i), буква б), подточка i), точка 2, буква а), точка 3, буква а), подточка i), буква б), подточка i), буква в), подточка i), буква г), подточка i) и буква д), подточка i) се прилагат от 31 декември 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юни 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

Š. FÜLE


(1)  ОВ C 211, 19.8.2008 г., стр. 12.

(2)  Становище на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 8 юни 2009 г.

(3)  ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 375, 31.12.1980 г., стр. 46.

(6)  ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1.

(7)  Директива 2005/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 септември 2005 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които трябва да се предприемат срещу емисиите на газообразни и механични замърсители от дизелови двигатели, използвани в превозните средства, и емисиите на газообразни замърсители от бензинови двигатели, зареждани с гориво от природен газ или втечнен нефтен газ, използвани в превозните средства (ОВ L 275, 20.10.2005 г., стр. 1).

(8)  Директива 2005/78/ЕО на Комисията от 14 ноември 2005 г. относно изпълнение на Директива 2005/55/ЕО и за изменение на приложения I, II, III, IV и VI към нея (ОВ L 313, 29.11.2005 г., стр. 1).

(9)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Гранични стойности на емисиите Евро VI

 

Гранични стойности

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC

(mg/kWh)

CH4

(mg/kWh)

NOX  (1)

(mg/kWh)

NH3

(ppm)

маса на частиците

(mg/kWh)

брой на частиците (2)

(#/kWh)

ESC (CI)

1 500

130

 

 

400

10

10

 

ETC (CI)

4 000

160

 

 

400

10

10

 

ETC (PI)

4 000

 

160

500

400

10

10

 

WHSC (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

WHTC (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка:

PI

=

Принудително запалване

CI

=

Компресионно запалване


(1)  Допустимото ниво на компонента NO2 в граничната стойност на NOx може да бъде определено на по-късен етап.

(2)  На по-късен етап ще бъде определена норма за броя им и най-късно до 1 април 2010 г.

(3)  Граничните стойности за циклите WHSC и WHTC, които заменят граничните стойности за циклите ESC и ETC, ще бъдат въведени на по-късен етап, след като бъдат определени корелационните коефициенти по отношение на настоящите цикли (ESC и ETC), най-късно до 1 април 2010 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изменения на Директива 2007/46/ЕО

Директива 2007/46/ЕО се изменя, както следва:

1.

Част I от приложение IV се изменя, както следва:

а)

таблицата се изменя, както следва:

i)

точки 40 и 41 се заличават;

ii)

вмъква се следната точка 41а:

Предмет

Регулаторен акт

Брой на Официален вестник

Приложимост

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„41a

Емисии (Евро VI) от тежки превозни средства/достъп до информация

Регламент (ЕО) № 595/2009

ОВ L 188, 18.7.2009 r., стр. 1

X12

X12

X

X12

X12

X“

 

 

 

 

iii)

добавя се следната бележка:

„(12)

За превозни средства с референтна маса над 2 610 kg, които не са типово одобрени (по искане на производителя и при положение че референтната им маса не превишава 2 840 kg) съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007.“;

б)

таблицата в допълнението се изменя, както следва:

i)

точки 40 и 41 се заличават;

ii)

вмъква се следната точка 41а:

 

Предмет

Регулаторен акт

Брой на Официален вестник

M1

„41a

Емисии (Евро VI) от тежки превозни средства, като се изключат всички изисквания, отнасящи се до бордовата диагностика и достъпа до информация/достъп до информация

Регламент (ЕО) № 595/2009

ОВ L 188, 18.7.2009 r., стр. 1

A“

2.

В допълнението към приложение VI таблицата се изменя, както следва:

а)

точки 40 и 41 се заличават;

б)

вмъква се следната точка 41а:

Предмет

Регулаторен акт

Изменен от

Приложим към следните варианти

„41a

Емисии (Евро VI) от тежки превозни средства/достъп до информация

Регламент (ЕО) № 595/2009“

 

 

3.

Приложение XI се изменя, както следва:

а)

в допълнение 1 таблицата се изменя, както следва:

i)

точки 40 и 41 се заличават;

ii)

вмъква се следната точка 41а:

Точка

Предмет

Регулаторен акт

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

„41a

Емисии (Евро VI) от тежки превозни средства/достъп до информация

Регламент (ЕО) № 595/2009

G + H

G + H

G + H

G + H“

б)

в допълнение 2 таблицата се изменя, както следва:

i)

точки 40 и 41 се заличават;

ii)

вмъква се следната точка 41а:

Точка

Предмет

Регулаторен акт

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„41a

Емисии (Евро VI) от тежки превозни средства/достъп до информация

Регламент (ЕО) № 595/2009

X

X

X

X

X

X“

 

 

 

 

в)

в допълнение 3 таблицата се изменя, както следва:

i)

точки 40 и 41 се заличават;

ii)

вмъква се следната точка 41а:

Точка

Предмет

Регулаторен акт

M1

„41a

Емисии (Евро VI) от тежки превозни средства/достъп до информация

Регламент (ЕО) № 595/2009

X“

г)

в допълнение 4 таблицата се изменя, както следва:

i)

точки 40 и 41 се заличават;

ii)

вмъква се следната точка 41а:

Точка

Предмет

Регулаторен акт

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„41a

Емисии (Евро VI) от тежки превозни средства/достъп до информация

Регламент (ЕО) № 595/2009

H

H

H

H

H“

 

 

 

 

д)

в допълнение 5 таблицата се изменя, както следва:

i)

точки 40 и 41 се заличават;

ii)

вмъква се следната точка 41а:

Точка

Предмет

Регулаторен акт

Самоходен кран от категория N3

„41a

Емисии (Евро VI) от тежки превозни средства/достъп до информация

Регламент (ЕО) № 595/2009

V“


18.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 188/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 596/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 юни 2009 година

за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол

адаптиране към процедурата по регулиране с контрол — част четвърта

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 47, параграф 2, член 55, член 71, параграф 1, член 80, параграф 2, член 95, член 152, параграф 4, букви а) и б), член 175, параграф 1 и член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (2),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4) беше изменено с Решение 2006/512/ЕО (5), което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемане на мерките от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на основен акт, приет съгласно процедурата по член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или допълването им чрез добавянето на нови несъществени елементи.

(2)

В съответствие с Декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (6) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде приложима процедурата по регулиране с контрол към актовете, които вече са в сила, приети съгласно процедурата по член 251 от Договора, те трябва да бъдат адаптирани в съответствие с приложимите процедури.

(3)

Тъй като измененията, внесени в актовете за тази цел, са от технически характер и засягат единствено процедурата на комитет, следователно, в случая на директивите, въвеждането им от държавите-членки не е необходимо,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Актовете, изброени в приложението, се адаптират, в съответствие със същото приложение, към Решение 1999/468/ЕО, изменено с Решение 2006/512/ЕО.

Член 2

Позоваването на разпоредбите на актовете, посочени в приложението, се счита за позоваване на тези разпоредби, така както са адаптирани с настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юни 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

Š. FÜLE


(1)  ОВ C 224, 30.8.2008 г., стр. 35.

(2)  ОВ C 117, 14.5.2008 г., стр. 1.

(3)  Становище на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 28 май 2009 г.

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(5)  ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11.

(6)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1.   Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1997 г. за сближаване законодателствата на държавите-членки във връзка с мерките за ограничаване емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани в извънпътна подвижна техника  (1)

По отношение на Директива 97/68/ЕО следва на Комисията да бъде предоставено по-специално правомощието да определи условията, при които следва да се приемат изменения, необходими за привеждане в съответствие с техническия прогрес. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 97/68/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 97/68/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 4, параграф 2 последното изречение се заменя със следното:

„Комисията изменя приложение VIII. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 2.“

2.

В член 7а параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Комисията адаптира приложение VII, за да включи в него допълнителна и специфична информация, която може да е необходима по отношение на сертификата за одобряване на типа на двигатели, предназначени да бъдат монтирани в кораби от вътрешното корабоплаване. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 2.“

3.

Член 14 се заменя със следното:

„Член 14

Комисията приема измененията, които са необходими за привеждане на приложенията в съответствие с техническия прогрес, с изключение на изискванията, посочени в приложение I, раздел 1, точки от 2.1 до 2.8 и раздел 4.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 2.“

4.

Член 14а се заменя със следното:

„Член 14а

Комисията разглежда евентуалните технически трудности, които могат да възникнат при спазването на изискванията, фиксирани за етап II, при някои видове експлоатация на двигателите, по-специално при мобилните устройства, оборудвани с двигатели от класове SH:2 и SH:3. Ако прегледът на Комисията покаже, че по технически причини някои мобилни устройства, и по-специално оборудваните с преносими двигатели с професионално предназначение и работещи в различни положения, не могат да отговорят на тези изисквания в установените срокове, тя представя към 31 декември 2003 г. доклад, придружен от съответни предложения, които предвиждат за тези устройства удължаване на срока, посочен в член 9а, параграф 7, и/или други режими на отменяне на прилагането за срок от максимум пет години, освен ако са налице извънредни обстоятелства. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 2.“

5.

Член 15 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграф 3 се заличава.

6.

В приложение I, точка 4.1.2.7 последното изречение се заменя със следното:

„Комисията определя контролния диапазон, за който се прилага процентът, който не трябва да се превишава, и изключените условия на работа на двигателя. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 2.“

7.

В приложение III, точка 1.3.2 последният параграф се заменя със следното:

„Преди започване на съставната последователност от изпитвания в топло и студено състояние Комисията променя символите (приложение I, точка 2.18), последователността на изпитване (приложение III) и изчислителните уравнения (приложение III, допълнение 3). Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 2.“

1.2.   Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 1998 г. относно диагностичните медицински изделия in vitro  (2)

По отношение на Директива 98/79/ЕО на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да приеме специални мерки за контрол на здравето и да измени приложение II. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 98/79/ЕО, включително като я допълнят с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Когато, поради императивни причини за спешност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията трябва да може да приложи процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за приемането на забрани, ограничения или специални изисквания за някои продукти.

Съответно Директива 98/79/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 6, параграф 2 от Директива 90/385/ЕИО.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета (3), при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се установява на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

2.

Член 10, параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Държавите-членки предприемат всички необходими мерки да гарантират, че нотификациите, посочени в параграфи 1 и 3, се регистрират незабавно в банката данни, описана в член 12.

Процедурите за прилагане на настоящия член, и в частност тези, отнасящи се до нотификацията и концепцията за значителна промяна, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 7, параграф 2.“

3.

Член 11, параграф 5 се заменя със следното:

„5.   При поискване държавите-членки информират другите държави-членки за подробностите, посочени в параграфи 1—4. Процедурите за прилагане на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 7, параграф 2.“

4.

Член 12, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Процедурите за прилагане на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 7, параграф 2.“

5.

Член 13 се заменя със следното:

„Член 13

Когато държава-членка сметне, че по отношение на даден продукт или група продукти, за да се гарантират здравеопазването и безопасността и/или за да се гарантира, че изискванията за общественото здраве се спазват съгласно член 36 от Договора, присъствието на подобни продукти следва да бъде забранено, ограничено или подчинено на специални изисквания, тази страна може да предприеме всякакви необходими и обосновани временни мерки. След това тя информира Комисията и всички други държави-членки, давайки причините за своето решение. Комисията се консултира със заинтересованите страни и държавите-членки и когато националните мерки са оправдани, приема необходимите общностни мерки.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 3. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 7, параграф 4.“

6.

Член 14, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Когато държава-членка сметне, че:

а)

списъкът на изделия в приложение II следва да се измени или разшири; или

б)

съответствието на дадено изделие или на категория изделия следва да се установи чрез дерогация от разпоредбите на член 9, чрез прилагане на една или повече процедури от тези, посочени в член 9,

тя представя надлежно обосновано искане пред Комисията с молба да предприеме необходимите мерки.

Когато мерките се отнасят до въпроси по буква а) от настоящия параграф и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, те се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 3.

Когато мерките се отнасят до въпроси по буква б) от настоящия параграф, те се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 7, параграф 2.“

1.3.   Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 г. относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие  (4)

По отношение на Директива 1999/5/ЕО следва на Комисията по-специално да бъде предоставено правомощието да приеме решение, с което се уточнява кои от допълнителните изисквания се прилагат за апаратурата от определени класове оборудване или апаратурата от определени типове, да определи датата на прилагане, включително, ако е подходящо, преходен период на някои допълнителни съществени изисквания за определени класове оборудване или апаратура от определени типове, и да вземе решение относно формата на идентификатора за клас оборудване, който трябва да се поставя на определени видове радиооборудване. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 1999/5/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 1999/5/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 3, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Комисията може да вземе решение, че апаратурата от определени класове оборудване или апаратурата от определени типове трябва да бъде конструирана така, че:

а)

да работи взаимно чрез мрежи с друга апаратура и да може да бъде свързана с интерфейси от подходящ тип в цялата Общност; и/или

б)

да не пречи на мрежата или на нейното функциониране и да не злоупотребява с мрежови ресурси, като по такъв начин причинява неприемливо влошаване на услугата; и/или

в)

да съдържа гаранции, че личните данни и личната сфера на потребителя и абоната са защитени; и/или

г)

да поддържа определени характеристики, които гарантират избягване на измами; и/или

д)

да поддържа определени характеристики, които гарантират достъп до служби за неотложна помощ; и/или

е)

да поддържа определени характеристики с цел да се улесни нейното ползване от хора с увреждания.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15а.“

2.

В член 5 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При недостатъци в хармонизираните стандарти по отношение на съществените изисквания Комисията след консултации с комитета и в съответствие с процедурата, установена в член 14, може да публикува в Официален вестник на Европейския съюз препоръки за тълкуването на тези стандарти или условията, при които съответствието със стандарта води до презумпция за съответствие. След консултации с комитета и в съответствие с процедурата, установена в член 14, Комисията може да оттегли хармонизираните стандарти, като публикува уведомление в Официален вестник на Европейския съюз.“

3.

Член 6, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Когато взема решение относно прилагането на съществените изисквания съгласно член 3, параграф 3, Комисията определя датата на прилагане на изискванията.

Ако се установи, че даден клас оборудване трябва да отговаря на определени съществени изисквания съгласно член 3, параграф 3, всяка апаратура от този клас оборудване, която за първи път е пусната на пазара преди датата на прилагане на определението на Комисията, може да продължи да бъде пускана на пазара за разумен период.

Посочените в първа и втора алинея мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15а.“

4.

Вмъква се следният член:

„Член 15а

Процедура по регулиране с контрол

При позоваване на настоящия член се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“

5.

Точка 5 от приложение VII се заменя със следното:

„5.

Идентификаторът за клас оборудване трябва да се поставя във форма, която ще се определи от Комисията.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15а.“

1.4.   Регламент (ЕО) № 141/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1999 г. за лекарствата сираци  (5)

По отношение на Регламент (ЕО) № 141/2000 следва на Комисията по-специално да бъде предоставено правомощието да приеме определенията на изразите „подобен лекарствен продукт“ и „клинично превъзходство“. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 141/2000, включително като го допълват с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 141/2000 се изменя, както следва:

1.

Член 3, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 10а, параграф 2, Комисията приема необходимите разпоредби за прилагане на параграф 1 от настоящия член под формата на регламент за прилагане.“

2.

Член 5, параграф 8 се заменя със следното:

„8.   Агенцията незабавно предава окончателното становище на комитета на Комисията, която приема решение в срок от тридесет дни от получаването на това становище. Когато в изключителни случаи проектът на решение не съответства на становището на комитета, решението се приема съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 10а, параграф 2. Решението се съобщава на възложителя и за него се уведомяват Агенцията и компетентните органи на държавите-членки.“

3.

Член 8, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Комисията приема определенията на изразите „подобен лекарствен продукт“ и „клинично превъзходство“ под формата на регламент за прилагане.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10а, параграф 3.“

4.

Вмъква се следният член:

„Член 10а

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет за лекарствени продукти за хуманна употреба, посочен в член 121, параграф 1 от Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствените продукти за хуманна употреба (6).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета (7), при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се установява на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

1.5.   Директива 2001/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно прилагането на добрата клинична практика при провеждането на клинични изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба  (8)

По отношение на Директива 2001/20/ЕО на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да определи принципите, свързани с добра клинична практика и подробни правила, отговарящи на тези принципи, да определи специфични изисквания и да адаптира някои разпоредби. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2001/20/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 2001/20/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 1 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Комисията приема принципите, свързани с добрата клинична практика, и подробните правила в съответствие с тези принципи и при необходимост преразглежда тези принципи и подробни правила, за да се отчете техническият и научен прогрес. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 21, параграф 3.

Тези принципи и подробни правила се публикуват от Комисията.“

2.

Член 13, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Държавите-членки вземат всички подходящи мерки, за да гарантират, че производството или вносът на изпитвани лекарствени продукти подлежи на притежаване на разрешително.

Комисията определя минималните изисквания, на които трябва да отговарят заявителят и впоследствие притежателят на разрешителното, за да получат разрешително.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 21, параграф 3.“

3.

Член 20 се заменя със следното:

„Член 20

Комисията адаптира настоящата директива, за да се вземе предвид научно-техническият прогрес.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 21, параграф 3.“

4.

Член 21 се заменя със следното:

„Член 21

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет за лекарствени продукти за хуманна употреба, посочен в член 121, параграф 1 от Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствените продукти за хуманна употреба (9).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се установява на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

1.6.   Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти  (10)

По отношение на Директива 2001/82/ЕО на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да адаптира някои разпоредби и приложения и да определи специфични условия за прилагане. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2001/82/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 2001/82/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 10, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Чрез дерогация от член 11 Комисията изготвя списък на веществата, които са съществено необходими за лечението на еднокопитни животни и за които карентният срок не трябва да бъде по-малко от шест месеца съгласно мерките за контрол, определени в решения 93/623/ЕИО и 2000/68/ЕО.

Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 89, параграф 2а.“

2.

В член 11, параграф 2 третата алинея се заменя със следното:

„Все пак Комисията може да променя тези специфични карентни срокове. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 89, параграф 2а.“

3.

В член 13, параграф 1 четвъртата алинея се заменя със следното:

„Въпреки това при ветеринарни лекарствени продукти за риба или пчели, или за други животински видове, определени от Комисията, десетгодишният срок, предвиден във втора алинея, се удължава до 13 години.

Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 89, параграф 2а.“

4.

В член 17, параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„Ако се счита за обосновано в светлината на нови научни доказателства, Комисията може да адаптира букви б) и в) от първа алинея. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 89, параграф 2а.“

5.

В член 39, параграф 1 третата алинея се заменя със следното:

„Комисията приема тези мерки под формата на регламент за прилагане. Този регламент, който е мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 89, параграф 2а.“

6.

Член 50а, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Комисията приема всички изменения, които могат да се наложат за адаптиране на разпоредбите на параграф 1 с цел да се вземе предвид научно-техническият прогрес.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 89, параграф 2а.“

7.

В член 51 първата алинея се заменя със следното:

„Принципите и насоките за добра производствена практика на ветеринарни лекарствени продукти, посочени в член 50, буква е), се приемат от Комисията под формата на директива, адресирана до държавите-членки. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 89, параграф 2а.“

8.

В член 67 буква аа) се заменя със следното:

„аа)

ветеринарни лекарствени продукти, предназначени за продуктивни животни.

Все пак държавите-членки могат да позволят изключения от това изискване съгласно определени от Комисията критерии. Определянето на тези критерии, което е мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 89, параграф 2а.

Държавите-членки могат да продължат да прилагат националните разпоредби до:

i)

датата на прилагане на решението, прието съгласно първа алинея; или

ii)

1 януари 2007 г., ако до 31 декември 2006 г. няма прието такова решение;“.

9.

Член 68, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Комисията приема всички изменения в списъка на субстанциите, посочени в параграф 1.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 89, параграф 2а.“

10.

Член 75, параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Комисията може да изменя параграф 5 в светлината на придобития опит от действието му.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 89, параграф 2а.“

11.

Член 79 се заменя със следното:

„Член 79

Комисията приема всички изменения, които могат да се наложат за актуализиране на членове от 72 до 78 с цел да се вземе предвид научно-техническият прогрес.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 89, параграф 2а.“

12.

Член 88 се заменя със следното:

„Член 88

Комисията приема всички промени, които са необходими, за да бъде приведено приложение I в съответствие с техническия прогрес.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 89, параграф 2а.“

13.

Член 89 се изменя, както следва:

а)

вмъква се следният параграф:

„2а.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Процедурният правилник на Постоянния комитет се прави обществено достояние.“

1.7.   Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините  (11)

По отношение на Директива 2006/42/ЕО на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да установи условията за актуализиране на индикативния списък на защитните елементи и за мерките, свързани с ограничаване пускането на пазара на потенциално опасни машини. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2006/42/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 2006/42/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Специфични мерки

1.   Комисията може да приеме всички подходящи мерки, отнасящи се до:

а)

актуализиране на индикативния списък на защитните елементи от приложение V, предвиден в член 2, буква в);

б)

ограничаване на пускането на пазара на машините, посочени в член 9.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 22, параграф 3.

2.   Комисията може съгласно процедурата по консултиране, предвидена в член 22, параграф 2, да приеме всяка разпоредба, която е необходима за практическото прилагане на настоящата директива, включително мерките, необходими за осигуряване на сътрудничеството между самите държави-членки, както и между тях и Комисията, в съответствие с член 19, параграф 1.“

2.

Член 9, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   В случаите, предвидени в параграф 1, Комисията извършва консултации с държавите-членки и останалите заинтересовани страни като посочва мерките, които възнамерява да приеме, така че да осигури на общностно равнище високо ниво на защита на здравето и безопасността на хората.

Като взема предвид резултатите от тази консултация, тя приема необходимите мерки.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 22, параграф 3.“

3.

Член 22 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграф 4 се заличава.

2.   ОКОЛНА СРЕДА

2.1.   Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили  (12)

По отношение на Директива 96/59/ЕО на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да определи примерните начини на измерване за определяне на съдържанието на ПХБ в заразени материали и техническите стандарти за други начини на обезвреждане на ПХБ и при необходимост да определи, единствено за целите на член 9, параграф 1, букви б) и в), други, по-малко опасни заместители на ПХБ. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществените елементи на Директива 96/59/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 96/59/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

1.   Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 10а, параграф 2, предоставя списък на производствените имена на кондензатори, резистори и индукционни бобини, съдържащи ПХБ.

2.   Комисията:

а)

определя примерни начини на измерване за определяне на съдържанието на ПХБ в заразени материали. Измервания, направени преди определянето на примерните начини, остават в сила;

б)

ако е необходимо, определя, единствено за целите на член 9, параграф 1, букви б) и в), други, по-малко опасни заместители на ПХБ.

Комисията може да определя технически стандарти за другите начини на обезвреждане на ПХБ, посочени в член 8, параграф 2, второто изречение.

Посочените в първа и втора алинея мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10а, параграф 3.“

2.

Вмъква се следният член 10а:

„Член 10а

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 18 от Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (13).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

2.2.   Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека  (14)

По отношение на Директива 98/83/ЕО на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да адаптира приложения II и III към научно-техническия прогрес и да определи някои условия за контрола в приложение II. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 98/83/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 98/83/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 7 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Общностни насоки за контрола, посочен в настоящия член, могат да бъдат определяни в съответствие с предвидената в член 12, параграф 2 процедура по управление.“

2.

В член 11 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Най-малко на всеки пет години Комисията изменя приложения II и III, за да направи необходимите адаптирания към научно-техническия прогрес.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.“

3.

В член 12 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“

4.

Член 13 се изменя, както следва

а)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Изложението и минимумът информация в докладите, предвидени в параграф 2, се определят, като се държи изключително сметка за мерките, посочени в член 3, параграф 2, член 5, параграфи 2 и 3, член 7, параграф 2, член 8, член 9, параграфи 6 и 7 и член 15, параграф 1, и ако е необходимо, се изменят в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 12, параграф 2.“;

б)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Заедно с първия доклад относно настоящата директива, посочен в параграф 2, държавите-членки изготвят също доклад, който се предава на Комисията, за мерките, които те са взели или имат намерение да вземат, за да изпълнят полагащите им се задължения съгласно член 6, параграф 3 и приложение I, част Б, бележка 10. При нужда се внася предложение относно изложението на този доклад в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 12, параграф 2.“

5.

В член 15 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Комисията разглежда заявлението съгласно процедурата по управление, посочена в член 12, параграф 2.“

6.

В приложение I, част В, бележка 10 точка 1 се заменя със следното:

„1.

Комисията приема мерките, изисквани по силата на бележка 8 относно честотата на контрол и бележка 9 относно честотата на контрол, методите на контрол и най-подходящите пунктове за контрол в приложение II. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

При изготвянето на тези мерки Комисията държи сметка, по-специално, за съответните разпоредби на съществуващото законодателство или за подходящите програми за контрол, включително за резултатите от контрола, произтичащи от тях.“

7.

В приложение II, таблица А точка 2 се заменя със следното:

„2.   Пълна проверка

Пълната проверка има за цел да даде необходимите данни, за да се установи дали всички параметрични стойности, предвидени в настоящата директива, са спазени или не. Всички параметри, определени в съответствие с член 5, параграфи 2 и 3, трябва да бъдат предмет на пълна проверка, освен ако компетентните органи могат да установят, че през период, който те трябва да определят, даден параметър не може да присъства в дадена разпределителна мрежа/снабдяване в концентрации, способни да нарушат спазването на съответните параметрични стойности. Настоящата точка не се прилага за параметрите за радиоактивност, които съгласно приложение I, част В, бележки 8, 9 и 10 се контролират в съответствие с изискванията за контрол, приети от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.“

8.

В приложение III, точка 1 първата алинея се заменя със следното:

„Принципите по-долу, отнасящи се до методите на изчисление на микробиологичните параметри, са дадени било за позоваване на съответен метод CEN/ISO, било ориентировъчно, в очакване на евентуално бъдещо приемане от Комисията на международни методи CEN/ISO за тези параметри. Държавите-членки могат да ползват други методи, при условие че спазват разпоредбите на член 7, параграф 5.

Тези мерки, отнасящи се до допълнителни международни методи CEN/ISO, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.“

2.3.   Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой  (15)

По отношение на Регламент (ЕО) № 2037/2000 следва на Комисията по-специално да бъде предоставено правомощието да измени приложение VI; да установи и да намали изчисленото ниво на метилбромид, което производителите и вносителите могат да пускат на пазара или да използват за собствени нужди за карантина и обработка на пратки преди износ; да определи механизъм за разпределяне на квотите от изчислените нива на метилбромид за всеки производител и вносител; да приеме при необходимост изменения и, ако е подходящо, времеви рамки за поетапно спиране на използването на халони за критични нужди, посочени в приложение VII; да вземе решение дали да адаптира крайната дата за забрана на използването на хидрохлорфлуорвъглеводороди; да промени списъка и датите по отношение на контрола на използването на хидрохлорфлуорвъглеводороди; да промени списъка с данни, отнасящи се до искането за издаване на разрешително за внос, и приложение IV; да измени списъка с продуктите, които съдържат контролирани вещества, и с кодовете по Комбинираната номенклатура в приложение V; да определи по-ранна дата за забрана на износа на събрани, рециклирани и регенерирани халони за критични нужди, и да промени изискванията за докладване. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 2037/2000 и да го допълнят чрез добавянето на нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 2037/2000 се изменя, както следва:

1.

В член 2, 16-ото тире се заменя със следното:

„—

„производствен агент“ означава контролирани вещества, използвани като химични производствени агенти в приложенията, посочени в приложение VI, в инсталации, съществуващи към 1 септември 1997 г., където емисиите от тях са незначителни. В съответствие с тези критерии и процедурата по управление, посочена в член 18, параграф 2, Комисията съставя списък с предприемачите, за които се разрешава използването на контролирани вещества в качеството им на производствен агент, като за всеки конкретен предприемач се посочват максималните емисионни нива.

Съобразно новата информация или техническия напредък, включително и прегледа, предвиден в Решение Х/14, прието на срещата на страните по Протокола, Комисията може:

а)

да изменя горепосочения списък с предприемачи в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 18, параграф 2;

б)

да изменя приложение VI. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“

2.

Член 4 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2, подточка iii) третата алинея се заменя със следното:

„Комисията взема мерки за намаляване на изчисленото ниво на метилбромид, което производителите и вносителите могат да пускат на пазара или да използват за собствени нужди за карантина и обработка на пратки преди износ, в зависимост от техническите и икономическите възможности за прилагане на алтернативни вещества или технологии и съответното развитие по Протокола в международен мащаб. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

б)

в параграф 3 подточка ii) се заменя със следното:

„ii)

Комисията може да изменя механизма за разпределяне на квотите за всеки производител и вносител от изчислените нива, посочени в букви от г) до е), приложими за периода от 1 януари 2003 г. до 31 декември 2003 г. и за всеки следващ период от дванадесет месеца.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

в)

в параграф 4 подточка iv) се заменя със следното:

„iv)

Параграф 1, буква в) не се прилага при пускане на пазара и при използване на халони, които до 31 декември 2002 г. са били събрани, рециклирани или регенерирани при съществуваща система за защита от пожар или при пускане на пазара и при използване на халон за критични нужди, посочени в приложение VII. Всяка година компетентният орган на държавата-членка уведомява Комисията за количествата халон, използвани за критични нужди, мерките, които са предприети, за да се намалят техните емисии, и оценка на тези емисии, както и настоящите дейности за определяне и използване на адекватни алтернативи.

Всяка година Комисията прави преглед на критичните нужди, изброени в приложение VII, и при необходимост приема изменения и, ако е подходящо, времеви рамки за поетапно спиране, като взема предвид наличността на технически и икономически приложими алтернативи или технологии, които са приемливи от гледна точка на околната среда и здравето.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“

3.

Член 5 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1, буква в) подточка v) се заменя със следното:

„Комисията представя резултата от прегледа на Европейския парламент и на Съвета. Когато е целесъобразно, Комисията взема решение дали да адаптира датата 1 януари 2015 г. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящия регламент, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

б)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Комисията може в светлината на опита, придобит от действието на настоящия регламент, или с оглед да отрази техническия прогрес да промени списъка и датите, посочени в параграф 1, като в никакъв случай не може да удължава периодите, определени в него, без да се засягат изключенията, предвидени в параграф 7.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“

4.

Член 6, параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Комисията може да измени списъка, посочен в параграф 3 и приложение IV.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“

5.

Член 9, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Приложение V съдържа списък с продуктите, които съдържат контролирани вещества, и кодовете по Комбинираната номенклатура за даване на насоки на митническите органи на държавите-членки. Комисията може да добавя, да заличава позиции или да изменя списъка въз основа на списъците, изготвени от страните.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“

6.

Член 11, параграф 1, буква г) се заменя със следното:

„г)

събрани, рециклирани и регенерирани халони, съхранявани за критични нужди в съоръжения, за които има разрешение или се използват от компетентния орган за задоволяване на критичните нужди, изброени в приложение VII, до 31 декември 2009 г., и продукти и оборудване, съдържащи халон, за задоволяване на критичните нужди, изброени в приложение VII. След преглед на износа на такива събрани, рециклирани и регенерирани халони за критични нужди, извършен от Комисията до 1 януари 2005 г., Комисията може да забрани такъв износ преди 31 декември 2009 г. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящия регламент, като го допълва, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“

7.

В член 18 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“

8.

В член 19 параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Комисията може да измени изискванията за докладване, определени в параграфи 1—4, с цел да се изпълнят задълженията по протокола или с цел да се подобри практическото прилагане на тези изисквания.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“

2.4.   Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители  (16)

По отношение на Регламент (ЕО) № 166/2006 на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да приеме мерките, посочени в член 8, параграф 3, за адаптиране към научно-техническия прогрес на приложение II или III и за адаптиране на приложения II и III в резултат на приемане, от среща на страните по Протокола на ИКЕ/ООН за регистрите за изпускането и преноса на замърсители на околната среда, на всякакво изменение на приложенията към този протокол. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 166/2006, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 166/2006 се изменя, както следва:

1.

В член 8 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Когато Комисията установи, че не съществуват данни за изпуснати количества от неорганизирани източници, се предприемат мерки за докладване за изпуснати количества от съответните замърсители от един или повече неорганизирани източници, като се използват международно приети методологии, когато е уместно.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 19, параграф 3.“

2.

Член 18 се заменя със следното:

„Член 18

Изменения на приложенията

Комисията прави необходими изменения в приложенията за следните цели:

а)

адаптиране на приложение II или III към научно-техническия прогрес;

б)

адаптиране на приложения II и III в резултат на приемането, на среща на страните по протокола, на всякакво изменение на приложенията към протокола.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 19, параграф 3.“

3.

В член 19 се добавя следният параграф 3:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“

2.5.   Директива 2006/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. за управление качеството на водите за къпане  (17)

По отношение на Директива 2006/7/ЕО на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да адаптира в светлината на научния и техническия прогрес методите за анализ на показателите и правилата за вземането на проби, дадени съответно в приложение I и приложение V, и да уточни EN/ISO стандарта за еквивалентността на микробиологичните методи. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2006/7/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 2006/7/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 15 се заменя със следното:

„Член 15

Технически адаптации и мерки за изпълнение

1.   В съответствие с процедурата по управление, посочена в член 16, параграф 2, Комисията определя:

а)

подробни правила за прилагането на член 8, параграф 1, член 12, параграф 1, буква а) и параграф 4;

б)

насоки за общ метод за оценката на единични проби.

2.   Комисията приема следните мерки:

а)

уточняване на EN/ISO стандарт за еквивалентността на микробиологичните методи за целите на член 3, параграф 9;

б)

всички изменения, необходими за адаптиране на методите за анализ на показателите, дадени в приложение I, в светлината на научния и техническия прогрес;

в)

всички изменения, необходими за адаптиране на приложение V в светлината на научния и техническия прогрес.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 16, параграф 3.

3.   Комисията представя проектомерки, които да бъдат предприети съгласно параграф 1, буква а) по отношение на член 12, параграф 1, буква а) до 24 март 2010 г. Преди да извърши това, тя се консултира с представители на държавите-членки, регионални или местни органи, съответни туристически и потребителски организации и други заинтересовани страни. След приемането на съответните правила тя ги публикува в Иинтернет.“

2.

В член 16 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“

2.6.   Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии  (18)

По отношение на Директива 2006/21/ЕО на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да приеме необходимите разпоредби за прилагането на член 13, параграф 6; да допълни техническите изисквания за характеризирането на отпадъците в приложение II; да даде тълкуване на определението в член 3, точка 3; да определи критериите за класифициране на съоръженията за отпадъци в съответствие с приложение III; да определи хармонизирани стандарти за вземане на проби и методи за анализ; и да адаптира приложенията към научно-техническия прогрес. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2006/21/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 2006/21/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 22 се заменя със следното:

„Член 22

1.   Комисията приема в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 23, параграф 2:

а)

разпоредби, необходими за хармонизирането и редовното предоставяне на информацията, предвидена в член 7, параграф 5 и член 12, параграф 6;

б)

технически насоки за установяването на финансовата гаранция в съответствие с изискванията на член 14, параграф 2;

в)

технически насоки за инспектирането в съответствие с член 17.

2.   Комисията определя необходимите разпоредби за следното, като отдава приоритет на букви б), в) и г):

а)

прилагането на член 13, параграф 6, включително техническите изисквания, отнасящи се до определението на „слабокиселинен разложим цианид“ и методите за измерването му;

б)

допълването на съдържащите се в приложение II технически изисквания за характеризирането на отпадъците;

в)

тълкуването на определението, съдържащо се в член 3, точка 3;

г)

определянето на критериите за класифициране на съоръженията за отпадъци в съответствие с приложение III;

д)

определянето на хармонизирани стандарти за вземане на проби и методи за анализ, необходими за техническото изпълнение на настоящата директива.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.

3.   Комисията прави всички необходими изменения в приложенията с цел адаптирането им към научно-техническия прогрес. Тези изменения се правят с оглед постигането на високо равнище на защита на околната среда.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.“

2.

В член 23 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“

3.   ЕВРОСТАТ

3.1.   Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета от 23 октомври 1995 г. относно хармонизираните индекси на потребителските цени  (19)

По отношение на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да приеме правила, които следва да се спазват с цел осигуряване на съпоставимостта на ХИПЦ и поддържане и подобряване на тяхната надеждност и съотносимост. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 2494/95, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 2494/95 се изменя, както следва:

1.

В член 3 думите „в член 14“ се заменят с думите „в член 14, параграф 2“.

2.

В член 4 третата алинея се заменя със следното:

„Комисията (Евростат) приема правила, които следва да се спазват с цел осигуряване на съпоставимостта на ХИПЦ. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“

3.

В член 5 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Комисията приема мерките по прилагането на настоящия регламент, които са необходими за осигуряване на съпоставимост на ХИПЦ и за поддържане и подобряване на тяхната надеждност и съотносимост. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3. Комисията изисква от ЕЦБ становище относно мерките, които смята да представи на комитета.“

4.

В член 8, параграф 3 думите „в член 14“ се заменят с думите „в член 14, параграф 2“.

5.

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Изготвяне на резултати

Държавите-членки обработват събраните данни, за да изготвят ХИПЦ, който представлява индекс от типа Ласпейрес, включващ категориите на Международната класификация КЛППЦ (класификация на личното потребление по цели) (20), които се адаптират от Комисията, за да се определят съпоставими ХИПЦ. Комисията определя методите, процедурите и формулите, за да се осигури спазването на изискванията за съпоставимост. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.

6.

В член 11 думите „в член 14“ се заменят с думите „в член 14, параграф 2“.

7.

Член 14 се заменя със следното:

„Член 14

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета (21), наричан по-долу „Комитетът“.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета (22), при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се установява на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

8.

В член 15 втората алинея се заменя със следното:

„В тези доклади Комисията отразява мнението си относно функционирането на процедурите, описани в член 14, и предлага съответните промени, които счита за необходими.“

3.2.   Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета от 9 март 1998 г. относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността  (23)

По отношение на Регламент (ЕО) № 577/98 на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да добави допълнителни променливи, да адаптира дефинициите, правилата за контрол и кодификацията на променливите и да установи списъка със структурни променливи, минималния размер на извадката и честотата на провеждане на изследването. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 577/98, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 577/98 се изменя, както следва:

1.

В член 1, пета алинея, трето тире, думите „в член 8“ се заменят с думите „в член 8, параграф 2“.

2.

В член 4 параграфи 2, 3 и 4 се заменят със следното:

„2.   Допълнителен набор от променливи, наричани по-долу „ad hoc модул“, могат да бъдат добавени с цел допълване на информацията, описана в параграф 1.

Всяка година програма от ad hoc модули, обхващаща няколко години, се съставя от Комисията.

Тази програма определя за всеки ad hoc модул предмета, референтния период, обема на извадката (равен или по-малък от обема на извадката, дефиниран съгласно член 3) и срока за предаване на резултатите (който може да бъде различен от срока съгласно член 6);

Списъкът с държавите-членки и регионите, които са обхванати, както и подробен списък с информацията, която трябва да се събира с един ad hoc модул, се съставят най-малко 12 месеца преди началото на референтния период за този модул;

Обемът на един ad hoc модул се ограничава до 11 променливи.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 8, параграф 3.

3.   Дефинициите, правилата за контрол, кодификацията на променливите, адаптирането на списъка от променливи за изследването, необходимо в резултат на развитието на техниките и концепциите, както и списък от принципи за формулирането на въпросите относно трудовия статус се съставят от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 8, параграф 3.

4.   По предложение на Комисията измежду посочените в параграф 1 характеристики на изследването може да се определя списък на променливи, наричани по-долу „структурни променливи“, които трябва да се изследват само като годишни средни величини за период от 52 седмици, а не като тримесечни средни величини. Този списък на структурни променливи, минималният размер на извадката и честотата на провеждане на изследването се определят от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 8, параграф 3. През преходен период до края на 2007 г. Испания, Финландия и Обединеното кралство могат да проучват структурните променливи за период от едно тримесечие.“

3.

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета (24).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета (25), при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се установява на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

3.3.   Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика  (26)

По отношение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да одобри и приложи европейските програми за подбор на изследвания, да адаптира приложенията към регламента и да определи мерките за прилагане на този регламент, включително мерките за адаптиране към икономическото и техническото развитие относно събирането и статистическата обработка на данните и изпращането на променливите. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 1165/98, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 1165/98 се изменя, както следва:

1.

В член 4, параграф 2 буква г) се заменя със следното:

„г)

участие в европейските програми за подбор на изследвания, координирани от Евростат, с цел съставяне на европейски оценки.

Детайлите по програмите, упоменати в първа алинея, са както са определени в приложенията. Мерките за тяхното одобрение и прилагане се приемат от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

Когато националните програми за подбор на изследвания не отговарят на европейските изисквания, се създават европейски програми за подбор на изследвания. Освен това държавите-членки могат да изберат да вземат участие в европейските програми за подбор на изследвания, когато такива програми създават възможности за значителни намаления в разходите по поддръжка на статистическата система или в бремето върху търговията, което произтича от европейските изисквания. Участието в дадена европейска програма за подбор на изследвания следва да отговаря на условията на държава-членка за предаване на въпросната променлива в съответствие с целта на такава програма. Европейските програми за подбор на изследвания могат да са насочени към условията, към нивото на детайлизация и към сроковете за предаване на данните.“

2.

В член 16, параграф 1 думите „в член 18“ се заменят с думите „в член 18, параграф 2“.

3.

Членове 17 и 18 се заменят със следното:

„Член 17

Мерки за изпълнение

Комисията определя мерките за изпълнение на настоящия регламент, включително мерките за адаптиране към икономическото и техническото развитие относно събирането и статистическата обработка на данните и изпращането на променливите. При осъществяването на този процес се обръща внимание на принципа, че ползите от мерките трябва да надвишават разходите, които те налагат, както и на принципа, че тяхното въвеждане в действие не изисква значителни допълнителни ресурси нито за държавите-членки, нито за предприятията по отношение на първоначалните разпоредби в настоящия регламент. В частност мерките за изпълнение на настоящия регламент включват:

а)

използването на определени единици (член 2);

б)

осъвременяването на списъка с променливи (член 3);

в)

дефинициите и подходящите форми на изпратените променливи (член 3);

г)

създаването на европейски програми за подбор (член 4);

д)

честотата на компилиране на статистическа информация (член 5);

е)

нивата на разбивка и агрегиране, които се прилагат за променливите (член 6);

ж)

крайните срокове за предаване (член 8);

з)

критериите за измерване на качеството (член 10);

и)

преходните периоди (член 13, параграф 1);

й)

дерогациите, предоставени през преходните периоди (член 13, параграф 2);

к)

въвеждането на пилотните изследвания (член 16);

л)

първата базова година, използвана за динамичните редове съгласно NACE Rev. 2;

м)

за динамичните редове преди 2009 г., които трябва да се предадат в съответствие с NACE Rev. 2, нивото на детайлност, формата, първия референтен период и референтния период.

Мерките, посочени в букви й) и к), се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2.

Мерките, посочени в букви от а) до и) и л) и м), които са мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

Член 18

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета (27).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета (28), при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се установява на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

4.

Приложение А („Промишленост“) се изменя, както следва:

а)

буква а) („Обхват“) се заменя със следното:

„а)   Обхват

Настоящото приложение се прилага по отношение на всички дейности, изброени в раздели от B до E от NACE Rev. 2, или в зависимост от случая — за всички продукти, изброени в раздели от B до Е от СРА. Информацията не се изисква за разделение 37, групи 38.1 и 38.2 и разделение 39 от NACE Rev. 2. Списъкът на дейностите може да бъде изменен от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

б)

в буква б) („Единица за наблюдение“) параграф 3 се заменя със следното:

„3.

Използването на други единици за наблюдение може да се реши от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

в)

буква в) („Списък на променливите“) се изменя, както следва:

i)

в параграф 2 последното изречение се заменя със следното:

„Комисията определя условията за обезпечаване на необходимото качество на данните. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

ii)

параграфи 3 и 4 се заменят със следното:

„(3)

Като се започне от началото на първия референтен период, информацията за нови поръчки (№ 130, 131, 132) може да се изчисли приблизително чрез алтернативен водещ индикатор, който може да се изчисли от данните от изследването на мнението на бизнеса. Това приблизително изчисление се разрешава за период пет години от датата на влизане в сила на регламента. Този период се удължава с още максимум пет години, освен ако не се реши друго от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

(4)

Като се започне от началото на първия референтен период, информацията за заетите лица (№ 210) може да се изчисли приблизително чрез броя на служителите (№ 211). Това приблизително изчисление се разрешава за период пет години от датата на влизане в сила на регламента. Този период се удължава с още максимум пет години, освен ако не се реши друго от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

iii)

в параграф 8 последното изречение се заменя със следното:

„Списъкът на дейностите може да бъде изменен от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

iv)

в параграф 10 последното изречение се заменя със следното:

„Списъкът на дейностите може да бъде изменен от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

г)

в буква г) („Форма“) параграф 2 се заменя със следното:

„2.

Освен това променливата за производството (№ 110) и променливата за отработените часове (№ 220) следва да се предават в коригирана форма според броя на работните дни.

Във всички случаи, в които други променливи показват ефекти, свързани с работните дни, държавите-членки могат също да предават такива променливи в коригирана форма според броя на работните дни. Списъкът с променливите, които трябва да се предадат в коригирана форма според броя на работните дни, може да се изменя от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

д)

в буква е) („Ниво на детайлност“) параграфи 8 и 9 се заменят със следното:

„8.

За променливата за вносната цена (№ 340) Комисията може да определи условията за прилагане на европейска програма за подбор на изследвания съгласно определеното в член 4, параграф 2, първа алинея, буква г). Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

9.

Променливите за външните пазари (№ 122, 132 и 312) трябва да се предават с разбивка за държавите от еврозоната и за държавите, които не принадлежат към нея. Разбивката трябва да се прилага за цялата промишленост, така както е определена в раздели от B до E от NACE Rev. 2, за MIG, както и на ниво раздел (една буква) и ниво разделение (две цифри) на NACE Rev. 2. Данните за раздели D и E от NACE Rev. 2 не се изискват за променлива № 122. Освен това променливата за вносната цена (№ 340) трябва да се предава с разбивка за държавите от еврозоната и за държавите, които не принадлежат към нея. Разбивката трябва да се прилага за цялата промишленост, така както е определена в раздели от B до E от СРА, за MIG, както и на ниво раздел (една буква) и ниво разделение (две цифри) на СРА. По отношение на разбивката за държавите от еврозоната и за държавите, които не принадлежат към нея, Комисията може да определи условията за прилагане на европейските програми за подбор на изследвания съгласно определеното в член 4, параграф 2, първа алинея, буква г). Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3. Европейската програма за подбор на изследвания може да ограничи обхвата на променливата за вносната цена до вноса на продукти от страни извън еврозоната. Държавите-членки, които не са въвели еврото като своя парична единица, не са длъжни да предават разбивката на променливи № 122, 132, 312 и 340 за държавите от еврозоната и за държавите, които не принадлежат към нея.“;

е)

в буква й) („Преходен период“) всички позовавания на член 18 се заменят с позовавания на член 18, параграф 2.

5.

Приложение Б („Строителство“) се изменя, както следва:

а)

в буква б) („Единица за наблюдение“) параграф 4 се заменя със следното:

„4.

Използването на други единици за наблюдение може да се реши от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

б)

буква в) („Списък на променливите“) се изменя, както следва:

i)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.

Като се започне от началото на първия референтен период, информацията за заетите лица (№ 210) може да се изчисли приблизително чрез броя на служителите (№ 211). Това приблизително изчисление се разрешава за период пет години от датата на влизане в сила на регламента. Срокът се удължава с още максимум пет години, освен ако Комисията не реши друго. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

ii)

в параграф 6 последната алинея се заменя със следното:

„В срок най-късно до 11 август 2008 г. Комисията решава дали да се позове на член 17, буква б), за да замени променливата за строителните разходи с променливата за производствената цена, считано от базова година 2010. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

в)

в буква г) („Форма“) параграф 2 се заменя със следното:

„2.

Освен това променливите за производството (№ 110, 115 и 116) и променливата за отработените часове (№ 220) следва да се предават в коригирана форма според броя на работните дни. Във всички случаи, в които други променливи показват ефекти, свързани с работните дни, държавите-членки могат също да предават такива променливи в коригирана форма според броя на работните дни. Списъкът с променливите, които трябва да се предадат в коригирана форма според броя на работните дни, може да се изменя от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

г)

в буква й) („Преходен период“) всички позовавания на член 18 се заменят с позовавания на член 18, параграф 2.

6.

Приложение В („Търговия на дребно и ремонтни работи“) се изменя, както следва:

а)

в буква б) („Единица за наблюдение“) параграф 2 се заменя със следното:

„2.

Използването на други единици за наблюдение може да се реши от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

б)

буква в) („Списък на променливите“) се изменя, както следва:

i)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.

Като се започне от началото на първия референтен период, информацията за заетите лица (№ 210) може да се изчисли приблизително чрез броя на служителите (№ 211). Това приблизително изчисление се разрешава за период пет години от датата на влизане в сила на регламента. Този период се удължава с още максимум пет години, освен ако не се реши друго от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

ii)

в параграф 4 последната алинея се заменя със следното:

„В срок най-късно до 11 август 2008 г. Комисията решава дали да се позове на член 17, буква б), за да включи променливата за отработените часове (№ 220) и променливата за брутните надници и заплати (№ 230), считано от базова година 2010. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

в)

в буква г) („Форма“) параграф 2 се заменя със следното:

„2.

Променливата за оборота (№ 120) и променливата за обема на продажбите (№ 123) също трябва да се изпращат в коригирана форма според броя на работните дни. Във всички случаи, в които други променливи показват ефекти, свързани с работните дни, държавите-членки могат също да предават такива променливи в коригирана форма според броя на работните дни. Списъкът с променливите, които трябва да се предадат в коригирана форма според броя на работните дни, може да се изменя от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

г)

в буква ж) („Крайни срокове за изпращане на данните“) параграф 2 се заменя със следното:

„2.

Променливите за оборота (№ 120) и за дефлатора на продажбите/обема на продажбите (№ 330/123) се изпращат в срок един месец с нивото на детайлност, определено в параграф 3, буква е) от настоящото приложение. Държавите-членки могат да изберат да участват за променливите за оборота и дефлатора на продажбите/обема на продажбите № 120 и № 330/123 с принос в съответствие с разпределението в европейската програма за подбор на изследвания, както е определено в член 4, параграф 2, първа алинея, буква г). Условията на разпределението трябва да бъдат определени от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

д)

в буква й) („Преходен период“) всички позовавания на член 18 се заменят с позовавания на член 18, параграф 2.

7.

Приложение Г („Други услуги“) се изменя, както следва:

а)

в буква б) („Единица за наблюдение“) параграф 2 се заменя със следното:

„2.

Използването на други единици за наблюдение може да се реши от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

б)

буква в) („Списък на променливите“) се изменя, както следва:

i)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.

Като се започне от началото на първия референтен период, информацията за заетите лица (№ 210) може да се изчисли приблизително чрез броя на служителите (№ 211). Това приблизително изчисление се разрешава за период пет години от датата на влизане в сила на регламента. Този период се удължава с още максимум пет години, освен ако не се реши друго от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

ii)

в параграф 4 последната алинея се заменя със следното:

„В срок най-късно до 11 август 2008 г. Комисията решава дали да се позове на член 17, буква б), за да включи променливата за отработените часове (№ 220) и променливата за брутните надници и заплати (№ 230), считано от базова година 2010. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

в)

в буква г) („Форма“) параграф 2 се заменя със следното:

„2.

Променливата за оборота (№ 120) също трябва да се изпраща в коригирана форма според броя на работните дни. Във всички случаи, в които други променливи показват ефекти, свързани с работните дни, държавите-членки могат също да предават такива променливи в коригирана форма според броя на работните дни. Списъкът с променливите, които трябва да се предадат в коригирана форма според броя на работните дни, може да се изменя от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

г)

в буква д) („Отчетен период“) последния параграф се заменя със следното:

„В срок най-късно до 11 август 2008 г. Комисията решава дали да се позове на член 17, буква д), във връзка с преразглеждането на честотата на компилиране на променливата за оборота. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

д)

в буква е) („Ниво на детайлност“) параграф 6 се заменя със следното:

„6.

Комисията може да измени списъка с дейностите и групировките най-късно до 11 август 2008 г. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

е)

в буква и) („Първи отчетен период“) и буква й) („Преходен период“) всички позовавания на член 18 се заменят с позовавания на член 18, параграф 2.

3.4.   Регламент (ЕО) № 530/1999 на Съвета от 9 март 1999 г. относно структурна статистика за заплатите и разходите за труд  (29)

По отношение на Регламент (ЕО) № 530/1999 на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да адаптира определянето и разбивката на информацията, която се предоставя, както и да установи критерии за оценка на качеството. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 530/1999, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 530/1999 се изменя, както следва:

1.

Членове 11 и 12 се заменят със следното:

„Член 11

Мерки за прилагане

Следните мерки, необходими за прилагането на настоящия регламент, включително мерките, отчитащи икономическите и техническите промени, се приемат от Комисията за всеки референтен период най-малко девет месеца преди началото на референтния период:

i)

определяне и разбивка на информацията, която се предоставя (член 6);

ii)

подходящ технически формат за предаване на резултатите (член 9);

iii)

критерии за оценка на качеството (член 10);

iv)

дерогациите, в надлежно обосновани случаи, съответно за референтните 2004 и 2006 г. (член 13, параграф 2).

Мерките, посочени в подточки ii) и iv), се приемат съгласно процедурата, посочена в член 12, параграф 2.

Мерките, посочени в подточки i) и iii), които са мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

Член 12

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом (30).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета (31), при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се установява на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

2.

В член 13 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   За годините съответно 2004 и 2006, дерогации от членове 3 и 6 могат да бъдат решени, доколкото националната статистическа система изисква мащабни адаптации, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2.“

3.5.   Регламент (ЕО) № 450/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2003 г. относно индекса на разходите за труд  (32)

По отношение на Регламент (ЕО) № 450/2003 на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да адаптира определенията и да измени техническите спецификации, да включи нови раздели в проучването, да адаптира разбивката на индексите по стопански дейности, да определи критериите за качество, да проведе предварителни проучвания за осъществимост и да приеме решенията въз основа на резултатите от тях, както и да определи методологията, която ще се използва за верижното съставяне на индекса. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 450/2003, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 450/2003 се изменя, както следва:

1.

В член 2 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Комисията може да вземе мерки за предефиниране на техническата спецификация на индекса и редакциите на структурата на тегловните коефициенти. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.“

2.

В член 3 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Включването на стопанските дейности, дефинирани в NACE Rev. 2, раздели от O до S, в обхвата на настоящия регламент се определя от Комисията, като се вземат предвид предварителните проучвания за целесъобразността, определени в член 10. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.“

3.

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Разбивка на променливите

1.   Данните се групират по стопанските дейности, дефинирани в разделите на NACE Rev. 2, и по по-ниски категории, дефинирани от Комисията, но не под нивото на разделенията (двуцифрено ниво) съгласно NACE Rev. 2 или групировки на разделения, като се вземат предвид техните дялове в общата заетост и в разходите за труд на общностно и национално ниво. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

Индексите на разходите за труд се представят поотделно за посочените по-долу три категории разходи за труд:

а)

общи разходи за труд;

б)

надници и заплати, определени по точка Г.11 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1726/1999;

в)

вноските за социално осигуряване за сметка на работодателите плюс заплатените от работодателя данъци минус получените от работодателя субсидии, определени чрез сумиране на точки Г.12 и Г.4, минус Г.5 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1726/1999.

2.   Представя се индекс, оценяващ общите разходи за труд, без включване на премиите, като премиите се дефинират съгласно Г.11112 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1726/1999, като този индекс се дава в разбивка по стопански дейности, определени от Комисията, и съгласно класификацията на NACE Rev. 2, като се отчитат предварителните проучвания за осъществимост, определени в член 10. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.“

4.

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Качество

1.   Предаваните актуални данни и данни за минали периоди трябва да отговарят на отделните критерии за качество, определени от Комисията. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

2.   Държавите-членки представят на Комисията годишни отчети за качеството, започвайки от 2003 г. Съдържанието на отчетите се определя от Комисията. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.“

5.

Членове 11 и 12 се заменят със следното:

„Член 11

Мерки по прилагането

Следните мерки по прилагането на настоящия регламент, включително мерките, насочени към вземането предвид на икономическите и техническите промени, се приемат от Комисията:

а)

дефинирането, съгласно член 4, параграф 1, на подкатегориите, които ще бъдат включени в постоянната структура;

б)

техническата спецификация на индекса (член 2);

в)

включването на раздели от O до S от NACE Rev. 2 (член 3);

г)

разбивката на индексите по стопански дейности (член 4);

д)

формата за предаване на резултатите и процедурите за корекция, които ще се прилагат (член 6);

е)

отделните критерии за качество на предаваните актуални данни и данни за минали периоди и съдържанието на отчетите за качество (член 8);

ж)

преходния период (член 9);

з)

провеждането на предварителни проучвания за осъществимост и решенията на основание на резултатите от тях (член 10); и

и)

методологията, която ще се използва за верижното съставяне на индекса (приложение).

Мерките, посочени в букви д), ж) и з), се приемат съгласно процедурата, посочена в член 12, параграф 2.

Мерките, посочени в букви а), б), в), г), е) и и), които са мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

Член 12

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом (33).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се установява на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

6.

Точка 3 от приложението се заменя със следното:

„3.

Методиката за верижно съставяне на индекса се дефинира от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.“

3.6.   Регламент (ЕО) № 1552/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно статистиката, свързана с професионалното обучение в предприятията  (34)

По отношение на Регламент (ЕО) № 1552/2005 на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да адаптира определенията и методите за формиране на извадката, да определи конкретните данни, които трябва да се събират, както и изискванията за качеството на данните и предаването им. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 1552/2005, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 1552/2005 се изменя, както следва:

1.

В член 5 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Вземайки предвид специфичното национално разпределение по размер на предприятията и развитието на нуждите на политиката, държавите-членки могат да разширят определението за статистическата единица на своя територия. Комисията може също да реши да разшири определението, ако подобно разширяване ще повиши значително представителността и качеството на резултата на изследването в съответните държави-членки. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“

2.

В член 7 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Изискванията към правенето на извадката и точността, необходимите размери на извадката, за да се отговори на тези изисквания, подробните спецификации на NACE Rev. 2. и категориите размери, до които могат да се детайлизират резултатите, се определят от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“

3.

В член 8 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Конкретните данни, които се събират по отношение на предприятия с обучение и без обучение и по отношение на различни форми на професионално обучение, се определят от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“

4.

В член 9 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Изискванията за качеството на данните, които се събират и предават за статистиката на Общността за професионалното обучение в предприятията, структурата на докладите за качеството, посочени в параграф 2, и всякакви мерки, необходими за оценяване или повишаване на качеството на данните, се определят от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“

5.

В член 10 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Комисията определя първата референтна година, за която трябва да се събират данни. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“

6.

Членове 13 и 14 се заменят със следното:

„Член 13

Мерки за прилагане

Мерките, необходими за отчитане на икономическото и техническото развитие във връзка със събирането, предаването и обработката на данните, се приемат от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.

Други мерки за прилагане на настоящия регламент, включително по отношение на подходящия технически формат и стандарта за обмен за предаване на данните по електронен път, се приемат от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 14, параграф 2.

Член 14

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом (35).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се установява на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

4.   ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

4.1.   Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)  (36)

По отношение на Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да актуализира структурата и кодовете на Общия терминологичен речник и да направи техническите адаптации на приложенията към регламента, за да може на потребителите да се предостави средство, адаптирано към техните нужди и развитието на пазара. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 2195/2002, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Когато поради императивни причини за спешност сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията следва да може да приложи процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за приемането на изменения от чисто техническо естество.

Съответно членове 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 2195/2002 се заменят със следното:

„Член 2

Комисията приема разпоредбите, необходими за ревизирането на Общия терминологичен речник. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 3, параграф 2. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 3, параграф 3.

Член 3

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден с Решение 71/306/ЕИО на Съвета (37).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

4.2.   Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги  (38)

По отношение на Директива 2004/17/ЕО на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да направи технически адаптации на някои разпоредби на директивата и приложенията към нея в съответствие с техническия прогрес или развитието в държавите-членки и да преразгледа праговете за прилагане на инструмента. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2004/17/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Поради причини за ефективност и поради сроковете, произтичащи от процедурите, установени за изчисление и публикуване, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, трябва да бъдат съкратени за преразглеждането на някои прагове.

Когато поради императивни причини за спешност сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията трябва да може да приложи процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за приемането на изменения от чисто техническо естество.

Съответно Директива 2004/17/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 68 се заменя със следното:

„Член 68

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден с Решение 71/306/ЕИО на Съвета (39).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и параграф 5, буква б) и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Сроковете, предвидени в член 5а, параграф 3, буква в), параграф 4, буква б) и параграф 4, буква д) от Решение 1999/468/ЕО, се установяват съответно на четири, две и шест седмици.

5.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

2.

Член 69 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

„Комисията проверява праговете, установени в член 16, на всеки две години от 30 април 2004 г. и при необходимост, във връзка с втора алинея, ги преразглежда. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 68, параграф 4. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 68, параграф 5.“;

б)

в параграф 2 първата алинея се заменя със следното:

„Едновременно с извършването на преразглеждането съгласно параграф 1 Комисията изравнява праговете, установени в член 61 (конкурси за проект), с преразгледания праг, приложим към поръчки за услуги. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 68, параграф 4. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 68, параграф 5.“

3.

Член 70 се заменя със следното:

„Член 70

Изменения

1.   Комисията може да измени в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 68, параграф 2:

а)

процедурата за предаване и публикуване на данни, посочена в приложение XX, поради причини, свързани с техническия прогрес, или поради административни причини;

б)

процедурите за съставяне, предаване, получаване, превод, събиране и разпространение на известията, посочени в членове 41, 42, 43 и 63;

в)

в интерес на административното опростяване, както се предвижда в член 67, параграф 3, процедурите за използване, съставяне, предаване, получаване, превод, събиране и разпространение на статистическите отчети, посочени в член 67, параграфи 1 и 2.

2.   Комисията може да изменя следните елементи:

а)

списъците на възложителите в приложения I—X, така че те да отговарят на критериите, установени в членове 2—7;

б)

процедурите за особени препратки към определени позиции в CPV номенклатурата в известията;

в)

референтните номера в номенклатурата, установена в приложение XVII, доколкото това не променя материалния обхват на директивата, както и процедурите за препратки в известията към определени позиции в тази номенклатура в рамките на категориите услуги, изброени в приложението;

г)

референтните номера в номенклатурата, установена в приложение XII, доколкото това не променя материалния обхват на директивата, както и процедурите за препратки към определени позиции в тази номенклатура в известията;

д)

приложение XI;

е)

техническите подробности и характеристики на средствата за електронно получаване, посочени в букви a), е) и ж) от приложение XXIV;

ж)

техническите процедури за методите за изчисление, посочени в член 69, параграф 1, втора алинея и параграф 2, втора алинея.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 68, параграф 3. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 68, параграф 5.“

4.3.   Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки  (40)

По отношение на Директива 2004/18/ЕО на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да направи технически адаптации на някои разпоредби на директивата и приложенията към нея в съответствие с техническия прогрес или развитието в държавите-членки и да преразгледа праговете за прилагане на инструмента. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2004/18/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Поради причини за ефективност и поради сроковете, произтичащи от процедурите, установени за изчисление и публикуване, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, трябва да бъдат съкратени за преразглеждането на някои прагове.

Когато поради императивни причини за спешност сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията трябва да може да приложи процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за приемането на изменения от чисто техническо естество.

Съответно Директива 2004/18/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 77 се заменя със следното:

„Член 77

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден с Решение 71/306/ЕИО на Съвета (41).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4, параграф 5, буква б) и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него. Сроковете, предвидени в член 5а, параграф 3, буква в), параграф 4, буква б) и параграф 4, буква д) от Решение 1999/468/ЕО, се установяват съответно на четири, две и шест седмици.

5.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

2.

Член 78 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

„Комисията проверява праговете, установени в член 7, на всеки две години от 30 април 2004 г. и при необходимост ги ревизира. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 77, параграф 4. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 77, параграф 5.“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Едновременно с ревизирането съгласно параграф 1 Комисията приравнява следните прагове:

а)

праговете, установени в член 8, първа алинея, буква а), в член 56 и в член 63, параграф 1, първа алинея, към ревизирания праг, приложим по отношение на обществените поръчки за строителство;

б)

прага, установен в член 67, параграф 1, буква a), към преразгледания праг, приложим за договорите за обществени поръчки за услуги, сключени от възлагащите органи, посочени в приложение IV;

в)

прага, установен в член 8, първа алинея, буква б) и в член 67, параграф 1, букви б) и в), към преразгледания праг, приложим за договорите за обществени поръчки за услуги, възлагани от възлагащи органи, различни от упоменатите в приложение IV.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 77, параграф 4. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 77, параграф 5.“

3.

Член 79 се заменя със следното:

„Член 79

Изменения

1.   Комисията може да измени в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 77, параграф 2:

а)

процедурите за изготвяне, предаване, получаване, превод, събиране и разпространение на обявленията по членове 35, 58, 64 и 69, както и на статистическите отчети съгласно член 35, параграф 4, четвърта алинея и членове 75 и 76;

б)

процедурата за изпращане и публикуване на данните, посочени в приложение VIII, по технически или административни причини.

2.   Комисията може да изменя следните елементи:

а)

техническите процедури за методите за изчисляване, определени в член 78, параграф 1, втора алинея и параграф 3;

б)

процедурите за позоваване в обявленията на определени позиции от СРV номенклатурата;

в)

списъците на органите и категориите публичноправни органи от приложение III, когато на базата на уведомленията от държавите-членки такова изменение се окаже необходимо;

г)

списъците на централните правителствени органи от приложение IV след адаптациите, необходими за прилагане на споразумението;

д)

референтните номера в номенклатурата съгласно приложение I, доколкото това не променя приложното поле на настоящата директива, и процедурите за позоваване на определени позиции от тази номенклатура в обявленията;

е)

референтните номера в номенклатурата съгласно приложение II, доколкото това не променя приложното поле на настоящата директива, и процедурите за позоваване в обявленията на определени позиции от тази номенклатура в категориите услуги, включени в приложението;

ж)

техническите подробности и характеристики на средствата за електронно получаване, посочени в букви a), е) и ж) от приложение X.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 77, параграф 3. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 77, параграф 5.“

5.   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

5.1.   Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните  (42)

По отношение на Регламент (ЕИО) № 315/93 на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да установи пределно допустими количества за определени замърсители. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕИО) № 315/93, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Всяко забавяне на установяването на пределно допустими количества за определени замърсители може да представлява заплаха за здравето на хората или животните. Когато поради императивни причини за спешност сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията трябва да може да приложи процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за приемането на тези пределно допустими количества.

Съответно Регламент (ЕИО) № 315/93 се изменя, както следва:

1.

В член 2, параграф 3 първата алинея се заменя със следното:

„С цел защита на общественото здраве и съгласно параграф 1 при необходимост Комисията може да установи пределно допустими количества за определени замърсители. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 8, параграф 3. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 8, параграф 4.“

2.

В член 4 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Комисията разглежда причините, посочени от държавата-членка, упомената в параграф 1, възможно най-бързо в рамките на Постоянния комитет по храните, учреден с Решение 69/414/ЕИО на Съвета (43), като незабавно излиза със становище и предприема необходимите мерки с цел потвърждаване, изменение или отменяне на националната мярка, в съответствие с регулаторната процедура по член 8, параграф 2.

3.

В член 5, параграф 3, четвърта алинея думите „член 8“ се заменят с думите „член 8, параграф 2“.

4.

Член 8 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета (44), при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

б)

добавя се следният параграф 4:

„4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“

5.2.   Директива 93/74/ЕИО на Съвета от 13 септември 1993 г. относно фуражите, предназначени за специфични хранителни цели  (45)

По отношение на Директива 93/74/ЕИО на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да приеме общи разпоредби по отношение на прилагането на обозначенията в списъка на предназначените употреби и да приеме изменения в съответствие с развитието на научното и техническото познание на списъка с предназначените употреби и на общите разпоредби по отношение на прилагането на обозначенията в списъка на предназначените употреби. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 93/74/ЕИО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Фуражите, предназначени за специфични хранителни цели, имат важна роля в храненето на домашните животни, както и в отглеждането на продуктивен добитък. Съставът и приготвянето на тези фуражи трябва да бъдат специално проучени, за да отговорят на хранителните нужди на категориите домашни животни или продуктивен добитък, чиито процеси на асимилация, абсорбция или метаболизъм могат да бъдат временно увредени или са временно или необратимо увредени. Ето защо е необходимо на потребителите на такива фуражи незабавно да се осигури точна и съдържателна информация, за да могат да направят подходящ избор. Когато поради императивни причини за спешност сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията следва да може да приложи процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО за приемането на общите разпоредби по отношение на прилагането на обозначенията, посочени в списъка на предназначените употреби, и за приемането на измененията в съответствие с развитието на научното и техническото познание на списъка с предназначените употреби и на общите разпоредби по отношение на прилагането на обозначенията, посочени в списъка на предназначените употреби.

Съответно Директива 93/74/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

Комисията приема:

а)

списък с предназначените употреби съгласно приложението не по-късно от 30 юни 1994 г. в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 9, параграф 2. Този списък съдържа:

обозначенията, посочени в член 5, параграф 1, букви б), в), г) и д), и

при необходимост обозначенията, посочени в член 5, параграф 2 и параграф 4, втора алинея;

б)

общи разпоредби по отношение на прилагането на обозначенията, посочени в буква а), включително приложими толеранси;

в)

изменения на мерките, приети съгласно букви а) и б) в съответствие с развитието на научното и техническото познание.

Предвидените в букви б) и в) мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 9, параграф 3. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 9, параграф 4.“

2.

В член 8 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Комисията колкото е възможно по-бързо започва процедурата по регулиране, посочена в член 9, параграф 2, с цел приемане на някакви подходящи мерки, които да потвърдят, изменят или отменят националната мярка.“

3.

В член 9 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“

5.3.   Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества и остатъци от тях в живи животни и животински продукти  (46)

По отношение на Директива 96/23/ЕО на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да приеме изменения на приложенията към директивата. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 96/23/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 96/23/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

1.   Планът трябва да съответства на равнищата за вземане на проби и честотите, посочени в приложение IV. При поискване от държава-членка обаче Комисията може, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 33, параграф 2, да приспособи за съответните държави-членки минималните контролни изисквания, определени в приложение IV, при условие че е посочено ясно, че такива приспособявания увеличават общата ефективност на плана по отношение на съответната държава-членка и по никакъв начин не намаляват неговата способност да идентифицира остатъци от веществата, изброени в приложение I, или случаи на незаконно лечение с тях.

2.   Повторната проверка на групи остатъци, подлежащи на проверка съгласно приложение II, и определянето на равнищата и честотите за вземане на проби по отношение на животните и продуктите, посочени в член 3 и все още неустановени в приложение IV, се осъществяват от Комисията и при първа възможност в рамките на най-много 18 месеца от приемането на настоящата директива. При извършването на това Комисията взема предвид натрупания опит съгласно съществуващите национални мерки и информацията, изпратена на Комисията съгласно съществуващите изисквания на Общността, които изискват такива специфични групи да подлежат на наблюдение за остатъци. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 4.“

2.

Член 8 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 втората и третата алинея се заменят със следното:

„След като Комисията е установила тяхното съответствие, тя изпраща плановете за одобрение в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 33, параграф 3.

За да отчете промените в ситуацията в дадена държава-членка или в регион от нея, резултатите от националните изследвания или извършените разследвания в рамките на членове 16 и 17, Комисията може, по искане на съответната държава-членка или по своя собствена инициатива, да реши съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 33, параграф 2, да одобри изменение или допълнение към план, предварително одобрен съгласно параграф 2.“;

б)

в параграф 2 петата алинея се заменя със следното:

„Когато има бележки от държави-членки или когато Комисията счита, че актуализирането не е в съответствие или е недостатъчно, Комисията изпраща актуализирания план на Постоянния ветеринарен комитет, който трябва да действа съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 33, параграф 3.“

3.

В член 14, параграф 1 третата алинея се заменя със следното:

„Списък на такива определени лаборатории се съставя съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 33, параграф 3.“

4.

В член 15, параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„Подробните правила за вземането на официални проби и рутинните и референтните методи за използване при анализа на тези официални проби се определят от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 4.“

5.

В член 20, параграф 2 шестата алинея се заменя със следното:

„В светлината на становището на експертите подходящи мерки могат да бъдат взети съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 33, параграф 2.“

6.

В член 21 параграф 1, втора алинея и параграф 2 се заменят със следното:

„Съответната държава-членка предприема необходимите мерки, за да вземе предвид резултатите от тези проверки, и информира Комисията за предприетите мерки. Когато Комисията счита, че взетите мерки са недостатъчни, след консултация с въпросната държава-членка и като взема предвид необходимите мерки за опазване на общественото здраве, тя предприема подходящи мерки съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 33, параграф 2.

2.   Общите правила за прилагане на настоящия член, по-специално що се отнася до честотата и метода на извършване на проверките, посочени в параграф 1, първа алинея (включително сътрудничество с компетентните органи), се определят съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 33, параграф 3.“

7.

Член 29 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 четвъртата алинея се заменя със следното:

„Комисията одобрява плана съгласно регулаторната процедура, посочена в член 33 параграф 3. Съгласно същата процедура могат да бъдат приети гаранции, различни от тези, които произтичат от прилагането на настоящата директива.“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Когато изискванията на параграф 1 не са спазени, включването на трета страна в списъците от трети страни, определени в законодателството на Общността или вследствие на предварителното включване в списъците, може да бъде временно преустановено съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 33, параграф 3, по искане на държава-членка или от Комисията по собствена инициатива.“

8.

В член 30, параграф 3 първата алинея се заменя със следното:

„3.   Ако в случаи, включващи трети страни, които са сключили споразумения за еквивалентност с Общността, Комисията, след провеждане на допитване до компетентните органи на съответните трети страни, заключи, че те не са изпълнили задълженията си и гаранциите, дадени чрез плановете, посочени в член 29, параграф 1, тя спира съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 33, параграф 2, разрешението на съответната страна да се ползва от споменатите споразумения за въпросните животни и продукти, докато посочената трета страна не поправи съответните пропуски. Спирането се отменя съгласно същата процедура.“

9.

Член 32 се заличава.

10.

Членове 33, 34 и 35 се заменят със следното:

„Член 33

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, създаден съгласно член 58 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (47).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета (48), при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се установява на петнадесет дни.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се установява на три месеца.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Член 34

Без да се накърнява член 6, параграф 2, приложения I, III, IV и V могат да бъдат изменени или допълнени от Комисията. По-специално гореспоменатите приложения могат да бъдат изменени, с оглед оценката на риска на следните фактори:

потенциална токсичност на остатъци в хранителните продукти от животински произход,

вероятност за наличие на остатъци в хранителните продукти от животински произход.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 4.

Член 35

Комисията, може да приеме преходни мерки, необходими за прилагане на разпоредбите, посочени в настоящата директива.

Преходни мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително допълването ѝ с нови несъществени елементи, и по-специално допълнителни спецификации към изискванията на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 4.

Други преходни мерки могат да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 33, параграф 2.

5.4.   Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки  (49)

По отношение на Регламент (ЕО) № 258/97 на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да приеме подробните правила за защита на данните. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да допълнят Регламент (ЕО) № 258/97 чрез добавянето на нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 258/97 се изменя, както следва:

1.

В член 1, параграф 3 думите „член 13“ се заменят с думите „член 13, параграф 2“.

2.

В член 3, параграф 4, втора алинея думите „член 13“ се заменят с думите „член 13, параграф 2“.

3.

В член 4, параграф 5 думите „член 13“ се заменят с думите „член 13, параграф 2“.

4.

В член 7, параграф 1 думите „член 13“ се заменят с думите „член 13, параграф 2“.

5.

В член 8, параграф 3 думите „член 13“ се заменят с думите „член 13, параграф 2“.

6.

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Подробните правила за защита на информацията, предоставена от заявителя, се приемат от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3.“

7.

В член 12 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Комисията разглежда причините, посочени в параграф 1, възможно най-бързо в рамките на Постоянния комитет по храните; тя предприема подходящи мерки с цел потвърждаване, изменение или отменяне на националната мярка, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 13, параграф 2. Държавата-членка, която е взела решението, посочено в параграф 1, може да го поддържа, докато мерките влязат в сила.“

8.

В член 13 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“

5.5.   Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 1998 г. за създаване на мрежа за епидемиологично наблюдение и контрол на заразните болести в Общността  (50)

По отношение на Решение № 2119/98/ЕО на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да определи заразните болести и критериите за подбор на тези болести, които трябва да бъдат обхванати от мрежата в Общността, както и методите за епидемиологично и микробиологично наблюдение. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Решение № 2119/98/ЕО, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

При възникване на критична ситуация, свързана с появата или новото развитие на сериозна заразна болест, системата за епидемиологично наблюдение следва да бъде задействана незабавно, за да се гарантира защита на населението и общественото здраве. Когато поради императивни причини за спешност сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията трябва да може да приложи процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за приемането на решения за определяне на заразните болести, критериите за подбор на тези болести и методите за епидемиологично и микробиологично наблюдение, както и за измененията на приложението към Решение № 2119/98/ЕО, съдържащо списък на категориите заразни болести.

Съответно Решение № 2119/98/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 3 се изменя, както следва:

а)

уводната част се заменя със следното:

„С оглед на ефикасното функциониране на мрежата в Общността по отношение на епидемиологичното наблюдение и създаването на единна информация в тази рамка, от Комисията се приема следното:“;

б)

добавят се следните алинеи:

„Посочените в букви а), б) и д) мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящото решение, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 3. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 7, параграф 4.

Мерките, посочени в букви в), г), е), ж) и з), се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 7, параграф 2.“

2.

В член 6 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Процедурите, отнасящи се до информацията и консултациите, посочени в параграфи 1, 2 и 3, и процедурите, отнасящи се до координацията, посочена в параграфи 1 и 4, се установяват в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 7, параграф 2.“

3.

Член 7 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

добавя се следният параграф 4:

„4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“

4.

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Приложението може да бъде изменяно или допълвано от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящото решение, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 3. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 7, параграф 4.“

5.6.   Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните  (51)

По отношение на Директива 2000/13/ЕО на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да приеме някои мерки, необходими за нейното прилагане. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2000/13/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Когато поради императивни причини за спешност сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията следва да може да приложи процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО за изменението на списъците с някои категории съставки.

Съответно Директива 2000/13/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 4 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Общностните разпоредби, посочени в параграфи 1 и 2, се приемат от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, като я допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 3.“

2.

Член 6 се изменя, както следва:

а)

в параграф 3а, втора алинея буква г) се заменя със следното:

„г)

по отношение на други продукти, като тъй като това са мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 3.“;

б)

в параграф 6 втора алинея се изменя, както следва:

i)

първото тире се заменя със следното:

„—

съставките, които принадлежат към една от категориите, изброени в приложение I, и които са компоненти на друга храна, могат да се обозначават само с наименованието на тази категория.

Промени в списъка на категориите в приложение I могат да се извършват от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 3.

Въпреки това обозначението „нишесте“, фигуриращо в приложение I, трябва винаги да се допълва с посочването на неговия конкретен растителен произход, когато тази съставка може да съдържа глутен,“;

ii)

второто тире се заменя със следното:

„—

съставките, които принадлежат към една от категориите, изброени в приложение II, задължително се обозначават с името на тази категория, следвано от тяхното специфично наименование или от техния номер ЕО; когато дадена съставка принадлежи към няколко категории, се посочва наименованието на категорията, която съответства на основната функция на въпросната храна.

Измененията на приложение II, основани на напредъка в научно-техническото познание и които са мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена член 20, параграф 3. По императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 20, параграф 4.

Въпреки това обозначението „модифицирано нишесте“, фигуриращо в приложение II, трябва винаги да се допълва с посочване на неговия конкретен растителен произход, когато тази съставка може да съдържа глутен,“;

в)

в параграф 7 третата алинея се заменя със следното:

„Общностните разпоредби, посочени в настоящия параграф, се приемат от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 3.“;

г)

в параграф 11 третата алинея се заменя със следното:

„Без да се засяга втората алинея, приложение IIIa може да бъде изменено от Комисията след получаване на становище от Европейския орган по безопасност на храните, дадено в съответствие с член 29 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (52). Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 3. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 20, параграф 4.

3.

Член 7 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 буква г) се заменя със следното:

„г)

в случаите, определени от Комисията; определянето на тези случаи, което е мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, като я допълва, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 3.“;

б)

в параграф 3 буква г) се заменя със следното:

„г)

в случаите, определени от Комисията; определянето на тези случаи, което е мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, като я допълва, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 3.“;

в)

в параграф 4 третото изречение се заменя със следното:

„Тези общностни разпоредби се приемат от Комисията. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, като я допълва, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 3;“.

4.

Член 8 се изменя, както следва:

а)

в параграф 4 третата алинея се заменя със следното:

„Този списък може да се допълва от Комисията. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 3;“

б)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Общностните разпоредби, посочени в параграф 1, втора алинея, параграф 2, букви б) и г) и параграф 5, втора алинея, се приемат от Комисията. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, като я допълва, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 3.“

5.

В член 11, параграф 2 третата алинея се заменя със следното:

„Общностните разпоредби, посочени в настоящия параграф, се приемат от Комисията. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, като я допълва, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 3.“

6.

В член 12 втора алинея се заменя със следното:

„За останалите напитки, съдържащи повече от 1,2 обемни процента алкохол, те се определят от Комисията.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 3.“

7.

В член 16 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Държавите-членки следят да се забрани на тяхна територия продажбата на храни, за които обозначенията, посочени в член 3 и член 4, параграф 2, не се обявяват на лесно разбираем от потребителя език, освен ако информацията за потребителя е осигурена посредством други мерки, определени за едно или повече обозначения от етикетирането. Това определяне, предназначено да измени несъществени елементи на настоящата директива, като я допълва, се извършва в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 3.“

8.

Член 20 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

добавя се следният параграф 4:

„4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“

9.

Член 21 се заменя със следното:

„Член 21

Комисията приема временни мерки, когато са необходими за улесняване прилагането на настоящата директива.

Временни мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително такива, които я допълват, посредством прибавянето на нови несъществени елементи, по-специално допълнителни спецификации към изискванията, изложени в разпоредбите на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 3.

Други временни мерки могат да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 20, параграф 2.“

5.7.   Директива 2001/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2001 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия  (53)

По отношение на Директива 2001/37/ЕО на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да приеме правила за използването на цветни снимки или други илюстрации върху тютюневите изделия и да адаптира към научно-техническия прогрес разпоредбите за измервателните методи и за предупредителните надписи, отнасящи се за здравето. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2001/37/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 2001/37/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 5, параграф 3, първа алинея се заменя със следното:

„3.   Правилата относно използването на цветни снимки или други илюстрации, показващи или обясняващи последиците от тютюнопушенето за здравето, се приемат от Комисията, така че да не бъдат нарушени разпоредбите, отнасящи се за вътрешния пазар. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 3.“

2.

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Адаптиране

1.   Адаптирането към научно-техническия прогрес на измервателните методи, предвидени в член 4, както и на свързаните с тях определения се решава от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 3.

2.   Адаптирането към научно-техническия прогрес на предупредителните надписи, отнасящи се за здравето, които следва да се поставят върху опаковките на тютюневите изделия, включени в приложение I, и периодичността на редуването на тези предупредителни надписи, отнасящи се за здравето, се решават от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 3.

3.   В съответствие с процедурата, предвидена в член 10, параграф 2, Комисията адаптира към научно-техническия прогрес маркировките за идентификацията и проследяването на тютюневите изделия.“

3.

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“

5.8.   Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите  (54)

По отношение на Директива 2001/95/ЕО на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да определи и адаптира основните правила и процедури за нотифициране на сериозни рискове от продукти. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2001/95/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Поради причини за ефективност, и по-специално поради това, че адекватността на основните правила и процедури за нотифициране на сериозни рискове от продукти е необходимо условие за правилното функциониране на системата за бързо предупреждение, сроковете, които са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, трябва да бъдат съкратени.

Съответно Директива 2001/95/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 4, параграф 1 буква а) се заменя със следното:

„а)

изискванията, които целят да гарантират, че продуктите, които съответстват на тези стандарти, отговарят на общото изискване за безопасност, се определят от Комисията; тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 4;“.

2.

В член 5, параграф 3 втората алинея се заменя със следното:

„Комисията адаптира конкретните изисквания, които се отнасят до задължението за осигуряване на информация, предвидено в приложение I. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 5.“

3.

В член 12 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Подробните процедури за RAPEX са изложени в приложение II. Те се адаптират от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 5.“

4.

Член 15 се заменя със следното:

„Член 15

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се установява на петнадесет дни.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

5.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и параграф 5, буква б), и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Сроковете, предвидени в член 5а, параграф 3, буква в), параграф 4, буква б) и параграф 4, буква д) от Решение 1999/468/ЕО, се установяват съответно на два месеца, един месец и два месеца.“

5.9.   Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните  (55)

По отношение на Регламент (ЕО) № 178/2002 на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да приеме разпоредби относно броя и наименованието на групите от научни експерти, процедурни правила за представяне на искане за становище от органа и критерии за включване на институтите в списъка на определените от държавите-членки компетентни организации. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 178/2002, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 178/2002 се изменя, както следва:

1.

В член 28, параграф 4 втората алинея се заменя със следното:

„По искане на органа Комисията може да адаптира броя и наименованието на групите от научни експерти в светлината на научното и техническото развитие. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 58, параграф 3.“

2.

В член 29 параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Правилата за прилагане на настоящия член се определят от Комисията след консултации с органа. В тези правила по-конкретно се определят:

а)

процедурата, която органът ще прилага за отправените към него искания;

б)

насоките за научната оценка на вещества, продукти или процеси, които съгласно законодателството на Общността са обект на система за предварително разрешение или включване в списък с разрешени вещества, продукти и процеси, по-специално когато законодателството на Общността предвижда или допуска за целта кандидатът да представя досие.

Посочената в буква а) мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящия регламент, като го допълва, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 58, параграф 3.

Посочените в буква б) насоки се приемат съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 58, параграф 2.“

3.

В член 36 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Комисията след консултации с органа изготвя правила, определящи критериите за включване на институтите в списъка на определените от държавите-членки компетентни организации, условията за определяне на хармонизирани изисквания за качеството и финансовите правила за отпускането на финансова помощ. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 58, параграф 3.

Други правила за прилагане на параграфи 1 и 2 се определят от Комисията след консултации с органа и в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 58, параграф 2.“

4.

В член 58 параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се установява на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“

5.10.   Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека  (56)

По отношение на Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да установи правила относно унищожаването, преработката и вноса/износа на материали от странични животински продукти от категории 1, 2 и 3, както и правила относно пускането на пазара на странични животински продукти с произход от територии, подложени на ветеринарно-санитарни ограничения, и на органични торове и подобрители на почвата; да определи условията за внос от трети страни на храни за домашни любимци и на суровини за тяхното производство, както и специфични или алтернативни хигиенни изисквания, посочени в приложенията. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 1774/2002, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Когато поради императивни причини за спешност сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията трябва да може да приложи процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за приемането на правила относно пускането на пазара на странични животински продукти или на получени от тях продукти с произход от територии, подложени на ветеринарно-санитарни ограничения, за приемането на алтернативни правила за специфични случаи, свързани с пускането на пазара на странични животински продукти или на получени от тях продукти с произход от територии, подложени на ветеринарно-санитарни ограничения, и за измененията на приложенията.

Съответно Регламент (ЕО) № 1774/2002 се изменя, както следва:

1.

В член 3 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Въпреки това държавите-членки могат да приемат, по силата на националните си законодателства, правила за вноса и за пускането на пазара на продукти, които не са посочени в приложения VII и VIII, до приемането на решение от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3. При използването на тази възможност държавите-членки незабавно уведомяват Комисията.“

2.

Член 4 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 буква д) се заменя със следното:

„д)

предвид развитието на научните познания се унищожават по други методи, одобрени от Комисията след консултация с подходящия научен комитет. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3. Въпросните методи могат да допълват или заменят тези, предвидени в букви от а) до г) от настоящия параграф.“;

б)

в параграф 4 първото изречение се заменя със следното:

„Материали от категория 1 се внасят и изнасят само в съответствие с настоящия регламент или с правила, определени от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3.“

3.

Член 5 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се изменя, както следва:

i)

в буква в) подточка i) се заменя със следното:

„i)

в случая на получени белтъчни материали, използвани като органични торове или подобрители на почвата, в съответствие с изискванията, ако съществуват такива, определени от Комисията след консултация с подходящия научен комитет. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3;“

ii)

буква г) се заменя със следното:

„г)

в случая на материали от рибен произход, се силажират или компостират в съответствие с правилата, приети от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3;“

iii)

в буква д), подточка iii) се заменя със следното:

„iii)

се преработват в предприятие за производство на биогаз или се компостират в съответствие с правила, установени от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3;“

iv)

буква ж) се заменя със следното:

„ж)

се унищожават по друг метод или се използват по друг начин в съответствие с правила, установени от Комисията след консултация с подходящия научен комитет. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3. Въпросните методи или начини могат да допълнят или заменят тези, предвидени в букви от а) до е) от настоящия параграф.“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Материалите от категория 2 се пускат на пазара или се изнасят само в съответствие с настоящия регламент или с правила, определени от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3.“

4.

В член 6, параграф 2 букви ж), з) и и) се заменят със следното:

„ж)

в случая на кухненски отпадъци, посочени в параграф 1, буква л), се преработват в предприятие за производство на биогаз или се компостират в съответствие с правилата, определени от Комисията, или, до приемането на такива правила, в съответствие с националното законодателство. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3;

з)

в случая на материали от рибен произход, се силажират или компостират в съответствие с правилата, установени от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3; или

и)

се унищожават по друг метод или се използват по друг начин в съответствие с правила, установени от Комисията след консултация с подходящия научен комитет; тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3. Въпросните методи или начини могат да допълнят или заменят тези, предвидени в букви от а) до з).“

5.

В член 12 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Изискванията на параграфи 2 и 3 могат да бъдат изменени от Комисията в светлината на развитието на научните познания след консултация с подходящия научен комитет. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3.“

6.

В член 16 параграф 3 се изменя, както следва:

а)

буква г) се заменя със следното:

„г)

отговарят на изискванията, определени в приложения VII и VIII, или на подробни правила, които следва да бъдат установени от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 33, параграф 4.“;

б)

във втора алинея първото изречение се заменя със следното:

„Други условия, различни от изложените в първата алинея, могат да бъдат определени в някои ситуации с решения, приети от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 33, параграф 4.“

7.

В член 20 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Държавите-членки осигуряват органични торове и подобрители на почвата, произведени от преработени продукти, различни от тези, произведени от оборски тор и от съдържание на храносмилателния апарат, да бъдат пускани на пазара или изнасяни, само ако отговарят на изискванията, ако има такива, определени от Комисията след консултация с подходящия научен комитет. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3.“

8.

В член 22 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Комисията изготвя правила относно мерки за контрол. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3.

Други правила за прилагане на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 33, параграф 2.

Дерогации от параграф 1, буква а) могат да бъдат разрешавани по отношение на риба, както и животни с ценна кожа, след консултации с подходящия научен комитет. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3.“

9.

Член 23 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 буква г) се заменя със следното:

„г)

освен това държавите-членки могат да разрешат използването, под контрола на компетентния орган, на материалите от категория 1, посочени в член 4, параграф 1, буква б), подточка ii), за хранене на някои застрашени или защитени видове лешоядни птици в съответствие с правилата, установени от Комисията след консултации с Европейския орган по безопасност на храните. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3.“;

б)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Подробни правила относно мерки за контрол могат да бъдат приети от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3.“

10.

В член 25 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Комисията може да определи правила относно честотата на проверките и референтните методи за микробиологичен анализ. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3.

Други подробни мерки за прилагане на настоящия член могат да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 33, параграф 2.“

11.

В член 26 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Комисията може да определи правила относно честотата на проверките и референтните методи за микробиологичен анализ. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3.

Други подробни мерки за прилагане на настоящия член могат да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 33, параграф 2.“

12.

В член 28 втората алинея се заменя със следното:

„Въпреки това вносът от трети страни на храни за домашни любимци и на суровини, необходими за тяхното производство, получени от животни, третирани с някои вещества, забранени по силата на Директива 96/22/ЕО, се разрешава, при условие че въпросните суровини са белязани по незаличим начин и при условия, установени от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3.“

13.

В член 32 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   След консултации с подходящия научен комитет по всички въпроси, които могат да имат значение за здравето на животните и за общественото здраве, приложенията могат да бъдат изменяни или допълвани и всякакви подходящи преходни мерки могат да бъдат приети от Комисията.

Преходни мерки и мерки, изменящи или допълващи приложенията, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително като го допълват, по-специално допълнителни спецификации към изискванията на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 33, параграф 4.

Други преходни мерки могат да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 33, параграф 2.“

14.

Член 33 се заменя със следното:

„Член 33

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, наричан по-долу „Комитетът“.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на 15 дни.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

15.

В приложение III, глава II, част Б точка 11 се заменя със следното:

„11.

Отпадъчните води трябва да бъдат третирани по начин, осигуряващ, доколкото е възможно, унищожаването на патогени. Специфичните изисквания за третиране на отпадъчни води от междинни предприятия от категории 1 и 2 могат да бъдат установени от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3.“

16.

Приложение V се изменя, както следва:

а)

в глава II точка 4 се заменя със следното:

„4.

Отпадъчните води от мръсната зона се пречистват и обработват по начин, осигуряващ отсъствието на патогени в тях, доколкото това е възможно. Специфичните изисквания за третиране на отпадъчни води от преработвателните предприятия могат да бъдат установени от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3.“;

б)

в глава V точка 5 се заменя със следното:

„5.

Процедурите за утвърждаване, основани на методи на изпитване, могат да бъдат установени от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3.“

17.

Приложение VI се изменя, както следва:

а)

в глава I, част В точка 8 се заменя със следното:

„8.

Преработени продукти, получени от материали от категория 1 или 2, с изключение на течните продукти, предназначени за предприятия за производство на биогаз и за предприятия за компостиране, трябва да бъдат маркирани трайно, когато е технически възможно — със специфична миризма, по метод, одобрен от компетентния орган. Подробните правила за метода на маркиране могат да бъдат определени от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3.“;

б)

в глава III, точка 2 буква б) се заменя със следното:

„б)

за непрекъснат процес при 140 °C 2 бара (2 000 hPa) в продължение на осем минути или при еквивалентни условия, определени от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3.“

18.

Приложение VII се изменя, както следва:

а)

в глава II, част В, точка 13 буква б) се заменя със следното:

„б)

преработена отново в преработвателно предприятие, одобрено в съответствие с настоящия регламент, или обеззаразена в съответствие с метод, разрешен от компетентния орган. Списъкът на разрешените обработки може да бъде изготвен от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3. Пратката не може да бъде пусната в движение, преди да е обработена и изследвана за салмонела от компетентния орган, в съответствие с глава I, параграф 10, до получаване на отрицателен резултат.“;

б)

глава V се изменя, както следва:

i)

в част А точка 5 се заменя със следното:

„5.

Условията за производство на сурово мляко и на коластра трябва да дават достатъчни ветеринарно-санитарни гаранции. Тези условия могат да бъдат установени от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3.“;

ii)

в част Б точка 3 се заменя със следното:

„3.

В случай на откриване на риск от внасяне на екзотична болест или всякакъв друг риск за здравето на животните, допълнителните условия за опазване здравето на животните могат да бъдат установени от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3.“;

в)

в глава VI, част Б, точка 3 буква в) се заменя със следното:

„в)

равностойна технология на производство, одобрена от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3.“;

г)

в глава VII, част А точка 1 се заменя със следното:

„1.

Дикалциевият фосфат трябва да се произвежда чрез процес, който:

а)

гарантира, че цялото количество костен материал от категория 3 е фино раздробен и обезмаслен с гореща вода и обработен с разредена солна киселина (с минимална концентрация 4 % и рН под 1,5) за период от най-малко два дни;

б)

след процедурата, посочена в буква а), се прилага обработка на получения фосфорен разтвор с вар до получаване на утайка от дикалциев фосфат с рН от 4 до 7; и

в)

накрая утайката от дикалциев фосфат се подсушава с въздух с входяща температура от 65 °С до 325 °С и крайна температура между 30 °С и 65 °С, или

чрез еквивалентен процес, одобрен от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3.“;

д)

в глава VIII, част А точка 1 се заменя със следното:

„1.

Трикалциевият фосфат трябва да се произвежда чрез процес, който гарантира:

а)

че цялото количество костен материал от категория 3 е фино раздробен и обезмаслен чрез противопоток с гореща вода (парченца кости, по-малки от 14 mm);

б)

продължително готвене на пара при 145 °C в продължение на 30 минути при 4 бара;

в)

отделяне на протеиновия хранителен разтвор от хидроксиапатита (трикалциев фосфат) чрез центрофугиране; и

г)

гранулиране на трикалциевия фосфат след изсушаване в слой от флуидизиран материал с въздух при 200 °С; или

чрез еквивалентен производствен процес, одобрен от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3.“

19.

Приложение VIII се изменя, както следва:

а)

в глава VI, част А, точка 2 буква д) се заменя със следното:

„д)

консервирани по друг метод освен щавенето, определен от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3.“;

б)

в глава VII, част А, точка 4, буква а) подточка iii) се заменя със следното:

„iii)

консервирани по друг метод освен щавенето, одобрен от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 3.“

5.11.   Директива 2002/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. за определяне на стандартите за качество и безопасност при вземането, диагностиката, преработката, съхранението и разпределянето на човешка кръв и кръвни съставки  (57)

По отношение на Директива 2002/98/ЕО на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да адаптира към научно-техническия прогрес техническите изисквания, посочени в приложения от I до IV. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2002/98/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Когато научно-техническото развитие показва, че е необходимо да се предоставя допълнителна информация на дарителите или да се получава допълнителна информация от тях, така че например да се изключат дарители, които представляват риск за здравето на други хора, адаптациите следва да се направят незабавно. Също така ако вследствие на научния прогрес се установят нови критерии за допустимост по отношение на годността на дарителите на кръв и плазма, в списъка следва незабавно да се добавят нови критерии за отхвърляне. Когато поради императивни причини за спешност сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията трябва да може да приложи процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за адаптирането към научно-техническия прогрес на техническите изисквания по отношение на информацията, с която трябва да бъдат запознати дарителите и която трябва да бъде получена от тях, както и на изискванията по отношение на годността на дарителите на кръв и плазма, посочени в приложения от I до IV.

Съответно Директива 2002/98/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 28 се заменя със следното:

„Член 28

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се установява на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“

2.

Член 29 се изменя, както следва:

а)

първата алинея се заменя със следното:

„Адаптирането на техническите изисквания, установени в приложения от I до IV, към научно-техническия прогрес се решава от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 3. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 28, параграф 4, по отношение на техническите изисквания, установени в приложения III и IV.“;

б)

във втората алинея уводното изречение се заменя със следното:

„Следните технически изисквания и тяхното адаптиране към научно-техническия прогрес се решават от Комисията:“;

в)

добавят се следните алинеи:

„Техническите изисквания, посочени във втора алинея, букви от а) до и), които са мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 3.

Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 28, параграф 4, по отношение на техническите изисквания, посочени във втора алинея, букви б), в), г), д), е) и ж).“

5.12.   Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните  (58)

По отношение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да установи в резултат на научното развитие или технологичния напредък допълнителни категории на фуражни добавки и функционални групи, да приеме измененията, които трябва да се направят в приложение III и в общите условия на приложение IV, за да се вземат предвид технологичният напредък и научното развитие, и да приеме изменения на приложение II. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 1831/2003, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 1831/2003 се изменя, както следва:

1.

Член 3, параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Когато е необходимо, в резултат на технологичния напредък или научното развитие, Комисията може да адаптира общите условия, посочени в приложение IV. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 22, параграф 3.“

2.

Член 6, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Когато е необходимо, в резултат на технологичния напредък или научното развитие, Комисията установява допълнителни категории на фуражни добавки и функционални групи. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 22, параграф 3.“

3.

В член 7, параграф 5 втората алинея се заменя със следното:

„След консултирането на органа могат да бъдат установени допълнителни правила за прилагането на настоящия член.

Правилата, които да позволят опростени разпоредби за разрешаването на добавки, които са били разрешени за използване в хранителните продукти, се определят от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 22, параграф 3.

Други правила за прилагане могат да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 22, параграф 2. Тези правила, когато е подходящо, трябва да направят разграничение между изискванията за фуражните добавки по отношение на животни, използвани за производството на храни, и изискванията по отношение на други животни, по-специално домашни любимци.“

4.

Член 16, параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Комисията може да приеме изменения на приложение III, за да се вземат предвид напредъкът в технологиите и научното развитие. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 22, параграф 3.“

5.

Член 21, трета алинея се заменя със следното:

„Подробни правила за изпълнението на приложение II се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 22, параграф 2.

Приложение II може да бъде изменяно от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 22, параграф 3.“

6.

Член 22, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“

5.13.   Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 10 ноември 2003 г. относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за влагане във или върху храни  (59)

По отношение на Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да приеме изменения в приложенията към регламента. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 2065/2003, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 2065/2003 се изменя, както следва:

1.

В член 17 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Ако е необходимо, след като е поискала научна и техническа помощ от Органа, Комисията приема критерии за качество за валидираните аналитични методи, предложени в съответствие с точка 4 от приложение II, включително вещества за измерване.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 19, параграф 3.“

2.

Член 18 се заменя със следното:

„Член 18

Изменения

1.   Измененията в приложенията се приемат от Комисията след отправено към Органа искане за научна и/или техническа помощ. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 19, параграф 3.

2.   Измененията в списъка, посочен в член 6, параграф 1, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 19, параграф 2, след отправено към Органа искане за научна и/или техническа помощ.“

3.

В член 19 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“

5.14.   Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига  (60)

По отношение на Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да приеме цели на Общността за намаляване случаите на заболявания от зоонози и агенти, причиняващи зоонози, специфични методи за контрол и специфични правила относно критериите за оценка на методите за изследване и да определи отговорностите и задачите на референтните лаборатории и правилата за осъществяване на контрол от Общността. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 2160/2003, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 2160/2003 се изменя, както следва:

1.

Член 4 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„Целите и измененията им се установяват от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“;

б)

в параграф 6 буква а) се заменя със следното:

„а)

Приложение I може да се изменя от Комисията за посочените в буква б) цели, след като се вземат предвид, по-специално, определените в буква в) критерии. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“;

в)

параграф 7 се заменя със следното:

„7.   Приложение III може да бъде изменяно или допълвано от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“

2.

В член 5 параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Определените в приложение II изисквания и минимални правила за вземане на проби могат да бъдат изменяни, адаптирани или допълвани от Комисията, след като се вземат под внимание, по-специално, изброените в член 4, параграф 6, буква в) критерии. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“

3.

В член 8 параграф 1 се изменя, както следва:

а)

уводната част се заменя със следното:

„По инициатива на Комисията или по молба на държава-членка:“;

б)

добавя се следната втора алинея:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“

4.

В член 9 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Без да се засягат разпоредбите на член 5, параграф 6, специалните правила, отнасящи се до установяването от държавите-членки на посочените в член 5, параграф 5 и в параграф 2 от настоящия член критерии, могат да бъдат определени от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“

5.

Член 10, параграф 5 се заменя със следното:

„5.   На държавите-членки на крайно местоназначение може да се разреши в съответствие с предвидената в член 14, параграф 2 процедура по регулиране да изискват за преходен период резултатите от посочените в параграф 4 от настоящия член изследвания да отговарят на същите критерии като тези, определени в националната програма, в съответствие с член 5, параграф 5. Разрешителното може да бъде отнето и, без да се засягат разпоредбите на член 5, параграф 6, специфични правила относно тези критерии могат да се определят от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“

6.

Член 11 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Отговорностите и задачите на референтните лаборатории на Общността, по-специално по отношение на съгласуването на техните дейности с тези на националните референтни лаборатории, се определят от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Някои отговорности и задачи на националните референтни лаборатории, по-специално по отношение на съгласуването на техните дейности с тези на съответните лаборатории в държавите-членки, определени съгласно член 12, параграф 1, буква а), могат да бъдат определени от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“

7.

В член 12, параграф 3 третата алинея се заменя със следното:

„Ако е необходимо, други методи за изследване могат да бъдат одобрени от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“

8.

Член 13 се заменя със следното:

„Член 13

Мерки за прилагане и преходни мерки

Подходящи преходни мерки или мерки за прилагане, включително необходимите изменения на съответните здравни сертификати, могат да се приемат от Комисията. Преходни мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, по-специално допълнителни спецификации към изискванията, изложени в разпоредбите на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.

Други мерки за прилагане или преходни мерки могат да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 14, параграф 2.“

9.

В член 14 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“

10.

В член 17 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Практическите мерки за прилагане на настоящия член, и по-специално тези, които уреждат процедурата за сътрудничество с националните компетентни органи, се приемат съгласно процедурата по регулиране, предвидена в член 14, параграф 2.“

5.15.   Директива 2004/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно установяването на стандарти за качество и безопасност при даряването, доставянето, контрола, преработването, съхраняването, съхранението и разпределянето на човешки тъкани и клетки  (61)

По отношение на Директива 2004/23/ЕО на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да установи изисквания относно проследяемостта на тъканите и клетките и свързаните с това процедури за прилагане, както и някои технически изисквания относно, между другото, система за акредитиране на лечебните заведения за работа с тъкани и даряването, доставянето, контрола, преработването, съхраняването, съхранението и разпределянето на човешки тъкани и клетки. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2004/23/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Ако в резултат на научно-техническите разработки по отношение на критериите за подбор и лабораторните изследвания за донори се предостави ново доказателство за предавани при даряване болести, законодателството на Общността следва да бъде адаптирано в кратки срокове. Когато поради императивни причини за спешност сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията трябва да може да приложи процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за приемането на решения относно критериите за подбор на донори на тъкани и/или клетки и лабораторните изследвания, изисквани за донорите.

Съответно Директива 2004/23/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 8 се изменя, както следва:

а)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Изискванията относно проследяемостта на тъканите и клетките, както и относно продуктите и материалите, които влизат в контакт с тях и имат влияние върху качеството и безопасността им, се приемат от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 29, параграф 3.“;

б)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Процедурите, които целят да осигурят проследяемостта в рамките на Общността, се установяват от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 29, параграф 3.“

2.

В член 9 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Процедурите, които позволяват извършването на контрол на спазването на визираните в параграф 1 еквивалентни стандарти за качество и безопасност, се изработват от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 29, параграф 3.“

3.

Член 28 се изменя, както следва:

а)

уводната част се заменя със следното:

„Следните технически изисквания и тяхното адаптиране към научно-техническия прогрес се приемат от Комисията:“;

б)

добавят се следните алинеи:

„Техническите изисквания, посочени в букви а)—и), които са мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 29, параграф 3.

Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 29, параграф 4, по отношение на техническите изисквания, посочени в букви г) и д) от настоящия член.“

4.

Член 29 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

добавя се следният параграф:

„4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“

5.16.   Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните  (62)

По отношение на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да приеме мерките за прилагане по отношение на методите за вземане на проби и анализ, да определи условията, при които се извършва специалният режим на обработване, да актуализира минималните стойности на събраните налози, да определи обстоятелствата, които налагат официално сертифициране, да измени и актуализира списъците на референтните лаборатории на Общността, да установи критерии за определяне на риска, свързан с продуктите, изнасяни за Общността, както и специални условия за внос. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 882/2004, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 882/2004 се изменя, както следва:

1.

В член 11 параграф 4 се изменя, както следва:

а)

уводната част се заменя със следното:

„Следните мерки за прилагане могат да се вземат от Комисията:“;

б)

добавя се следната алинея:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 62, параграф 4.“

2.

В член 20 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Компетентният орган гарантира, че специалният режим на обработване се извършва в предприятия под негов контрол или под контрола на друга държава-членка и в съответствие с условията, определени от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 62, параграф 4. При отсъствието на такива условия специалният режим на обработване се извършва в съответствие с националните правила.“

3.

В член 27, параграф 3 втората алинея се заменя със следното:

„Стойностите в приложение IV, раздел Б и приложение V, раздел Б се актуализират от Комисията най-малко веднъж на всеки две години, по-специално за да се отчете инфлацията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 62, параграф 4.“

4.

В член 30 параграф 1 се изменя, както следва:

а)

уводната част се заменя със следното:

„Без да се засягат изискванията към официалното сертифициране, приети с цел опазване здравето на животните или хуманното отношение към животните, следните изисквания могат да се приемат от Комисията:“;

б)

добавят се следните алинеи:

„Посочените в буква а) мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 62, параграф 4.

Мерките, посочени в букви от б) до ж), се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 62, параграф 3.“

5.

Член 32 се изменя, както следва:

а)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   В приложение VII от Комисията могат да бъдат включени други референтни лаборатории на Общността, свързани с областите, посочени в член 1. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 62, параграф 4. Приложение VII може да бъде актуализирано в съответствие със същата процедура.“;

б)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Комисията може да предвиди допълнителни отговорности и задачи за референтните лаборатории на Общността. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 62, параграф 4.“

6.

В член 33 параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Комисията може да предвиди допълнителни отговорности и задачи за националните референтни лаборатории. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 62, параграф 4.“

7.

В член 46, параграф 3 втората алинея се заменя със следното:

„Критериите за определяне на риска за целите на оценката на риска, посочена в буква а), се установяват от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 62, параграф 4.“

8.

В член 48 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Доколкото в правото на Общността, и по-специално с Регламент (ЕО) № 854/2004, не са предвидени условията и подробните процедури, които следва да се съблюдават при вноса на стоки от трети страни или от техни региони, те се определят при необходимост от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 62, параграф 4.“

9.

В член 62 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“

10.

Член 63 се изменя, както следва:

„Член 63

Мерки за прилагане и преходни мерки

1.   Преходни мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, и по-конкретно:

всяка промяна на стандартите, посочени в член 12, параграф 2,

определянето на фуражите, които следва да се считат за фуражи от животински произход по смисъла на настоящия регламент,

и допълнителни спецификации към изискванията, изложени в разпоредбите на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 62, параграф 4.

Други преходни мерки и мерки за прилагане, необходими за гарантиране еднаквото изпълнение на настоящия регламент, може да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 62, параграф 3. Това се прилага, по-специално, за:

делегирането на контролни задачи на контролните органи, посочени в член 5, когато посочените контролни органи вече са били действащи, преди да влезе в сила настоящият регламент,

несъответствието, посочено в член 28, което поражда разноски, произтичащи от извършването на допълнителен официален контрол,

разноските, направени в съответствие с член 54,

правилата за микробиологичен, физичен и/или химичен анализ по време на официален контрол, особено в случай на съмнение за опасност и включително при надзор за безопасност на продуктите, внесени от трети страни.

2.   За да се вземе предвид спецификата на регламенти (ЕИО) № 2092/91, (ЕИО) № 2081/92 и (ЕИО) № 2082/92, могат да се предвидят необходимите дерогации от и коригиране на правилата, предвидени с настоящия регламент, чрез приемането на специфични мерки от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, като го допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 62, параграф 4.“

11.

Член 64 се заменя със следното:

„Член 64

Изменения на приложенията и позовавания на европейските стандарти

Следните мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 62, параграф 4:

1.

приложенията към настоящия регламент могат да бъдат актуализирани, с изключение на приложения I, IV и V, без да се засяга член 27, параграф 3, по-специално за да вземат предвид административните промени и научният и/или техническият прогрес;

2.

позоваванията на европейските стандарти, направени в настоящия регламент, могат да бъдат актуализирани, в случай че Европейският комитет по стандартизация (CEN) внесе изменения в тези позовавания.“

5.17.   Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни  (63)

По отношение на Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да приеме специфични мерки за групите материали и предмети, разрешението на вещество от страна на Общността, както и изменението, спирането или отнемането на това разрешение. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 1935/2004, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

За увеличаване на конкурентоспособността и иновациите в европейската промишленост материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, следва да бъдат пускани на пазара в най-кратки срокове след установяване на безопасността им. Поради причини за ефективност сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, трябва да бъдат съкратени за приемането на списък на веществата, разрешени за използване в производството на материали и предмети; списък/списъци на разрешените вещества, включени в активни или интелигентни материали и предмети, предназначени за контакт с храни, списък/списъци на активните или интелигентните материали и предмети, а при необходимост и специалните условия за използването на тези вещества и/или материалите и предметите, в които са включени; стандарти за отсъствие на примеси; специални условия за използването на някои вещества и/или материалите и предметите, в които са използвани; конкретни допустими граници за миграция във или върху храните на някои съставки или групи съставки; изменения на съществуващи специфични директиви за материали и предмети; разрешения от страна на Общността и изменението, спирането или отнемането им.

Когато поради императивни причини за спешност сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията трябва да може да приложи процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за приемането на специфични мерки по отношение на изменението, спирането или отнемането на разрешенията от страна на Общността.

Съответно Регламент (ЕО) № 1935/2004 се изменя, както следва:

1.

Член 5 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

„За групите материали и предмети, включени в списъка в приложение I, и когато е целесъобразно, комбинации от тези материали и предмети или рециклирани материали и предмети, използвани за производството на тези материали и предмети, специфичните мерки могат да се приемат или изменят от Комисията.“;

б)

в параграф 1 се добавят следните алинеи:

„Специфичните мерки, посочени в буква м), се приемат от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 23, параграф 2.

Специфичните мерки, посочени в букви е), ж), з), и), й), к), л) и н), които са мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.

Специфичните мерки, посочени в букви от а) до д), които са мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 4.“;

в)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Комисията може да изменя съществуващите специфични директиви за материали и предмети. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 4.“

2.

Член 11, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Разрешението от страна на Общността под формата на специфична мярка, посочена в параграф 1, се приема от Комисията. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящия регламент, като го допълва, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 4.“

3.

Член 12, параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Окончателна специфична мярка за изменение, спиране или отнемане на разрешение се приема от Комисията. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящия регламент, като го допълва, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 4. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 23, параграф 5.“

4.

Член 22 се заменя със следното:

„Член 22

Измененията на приложения I и II се приемат от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.“

5.

Член 23 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

добавят се следните параграфи 4 и 5:

„4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и параграф 5, буква б) и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Сроковете, предвидени в член 5а, параграф 3, буква в), параграф 4, буква б) и параграф 4, буква д) от Решение 1999/468/ЕО, се установяват съответно на два месеца, един месец и два месеца.

5.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“

6.   ЕНЕРГЕТИКА И ТРАНСПОРТ

6.1.   Директива 96/98/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 г. относно морското оборудване  (64)

По отношение на Директива 96/98/ЕО на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да приеме стандарти за изпитване, когато международните организации не успеят да приемат или откажат да приемат тези стандарти в рамките на разумен срок, да прехвърли оборудване от приложение А.2 към приложение А.1, както и да разреши при изключителни обстоятелства инсталирането на борда на технически иновативно оборудване. На Комисията следва също да бъде предоставено правомощието да приложи за целите на директивата последващите изменения на международните актове, да актуализира приложение А, да добави възможността да се използват някои модули за оборудването, изброено в приложение А.1, и да изменени колоните за модулите за оценка на съответствието, както и да включи стандартизиращи организации в определението за „стандарти за изпитване“ в член 2. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 96/98/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 96/98/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 7 параграфи 5 и 6 се заменят със следното:

„5.   В случай че международните организации, включително ММО, не успеят да приемат или откажат да приемат подходящи стандарти за изпитване за специфично оборудване в рамките на разумен срок, могат да бъдат приети стандарти, основани на работата на европейските организации по стандартизация. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, като я допълва, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

6.   По време на приемането или, при нужда, от момента на влизане в сила на стандартите за изпитване, посочени в параграф 1 или 5, за специфичен елемент от оборудването, това оборудване може да бъде прехвърлено от приложение А.2 към приложение А.1. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

Разпоредбите на член 5 се прилагат за това оборудване от датата на това прехвърляне.“

2.

В член 13, параграф 2 първото тире се заменя със следното:

„—

мерките са оправдани, тя информира за това незабавно държавата-членка, която е предприела инициативата, и другите държави-членки; когато решението, посочено в параграф 1, се дължи на недостатъци в стандартите за изпитвания, Комисията, след консултации със заинтересованите страни, уведомява комитета, създаден по силата на член 18, параграф 1, в срок от два месеца, ако държавата-членка, която е взела решението, има намерение да го поддържа, и започва процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2.“

3.

В член 14 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Оборудването, посочено в параграф 1, се добавя към приложение А.2. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“

4.

В член 17 първата алинея се заменя със следното:

„Настоящата директива може да бъде изменяна с цел:

а)

да се приложат за целите на настоящата директива последващи изменения на международните актове;

б)

да се актуализира приложение А както чрез въвеждане на ново оборудване, така и чрез прехвърляне на оборудване от приложение А.2 към приложение А.1 и обратно;

в)

да се добави възможността да се използват модули Б и В и модул З за оборудването, изброено в приложение А.1, както и изменението на колоните за модулите за оценка на съответствието;

г)

да се включат други стандартизиращи организации в определението за „стандарти за изпитване“ в член 2.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“

5.

Член 18 се заменя със следното:

„Член 18

1.   Комисията се подпомага от Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден с член 3 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета (65).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета (66), при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се установява на два месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

6.2.   Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. за създаване на Комитет по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК) и за изменение на регламентите относно безопасността на морския транспорт и предотвратяването на замърсяването от кораби  (67)

По отношение на Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да измени член 2, параграф 2 с цел включване на позоваване на актовете на Общността, възлагащи изпълнителни правомощия на КМБПЗК, които са влезли в сила след приемането на регламента. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 2099/2002, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 2099/2002 се изменя, както следва:

1.

Член 3 се изменя, както следва:

„Член 3

Създаване на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитет по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (наричан по-долу „КМБПЗК“).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се установява на един месец.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“

2.

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Правомощия на КМБПЗК

КМБПЗК упражнява правомощията, които са му предоставени по силата на действащото законодателство на Общността. Член 2, параграф 2 може да бъде изменен в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 3, параграф 3, с цел включване на позоваване на актовете на Общността, възлагащи изпълнителни правомощия на КМБПЗК, които са влезли в сила след приемането на настоящия регламент. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 3, параграф 3.“

6.3.   Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2003 г. за докладване на събития в гражданското въздухоплаване  (68)

По отношение на Директива 2003/42/ЕО на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да измени приложенията, за да добави или промени примери, да улесни обмена на информация и да приеме мерки за разпространение на информацията до заинтересованите страни. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2003/42/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 2003/42/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 3 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Комисията може да реши да измени приложенията, за да добави или промени примери. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 3.“

2.

В член 7 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Без да се засяга правото на обществеността на достъп до документите на Комисията, както е постановено в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (69), Комисията приема по своя инициатива мерки за разпространение до заинтересованите страни на информацията, посочена в параграф 1, и свързаните с това условия. Тези мерки, които могат да бъдат общи или индивидуални, се основават на необходимостта:

да се предостави на лица и организации информацията, от която те се нуждаят, за да подобрят безопасността на гражданското въздухоплаване,

да се ограничи разпространението на информацията до стриктно изискваното за целта на нейните ползватели, за да се осигури подходяща поверителност на тази информация.

Индивидуалните мерки се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 10, параграф 2.

Общите мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 3.

Решението за разпространение на информация по настоящия параграф се ограничава до стриктно изискваното за целта на нейните ползватели, без да се засягат разпоредбите на член 8.

3.

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 12 от Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета от 16 декември 1991 г. относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване (70).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се установява на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

6.4.   Директива 2004/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно безопасността на въздухоплавателни средства на трети страни, които използват летища на Общността  (71)

По отношение на Директива 2004/36/ЕО на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да приеме мерки за разпространение до заинтересованите страни на информацията, получена в резултат на наземни инспекции, извършени по програма SAFA на Европейската общност (ЕО), и мерки за изменение на приложенията към директивата, определящи елементите на техническите процедури за извършване и докладване за наземните инспекции по SAFA. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2004/36/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 2004/36/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 6 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Без да се засяга правото на обществеността на достъп до документите на Комисията, както е постановено в Регламент (ЕО) № 1049/2001, Комисията приема по своя инициатива мерки за разпространение до заинтересованите страни на информацията, посочена в параграф 1, и свързаните с това условия. Тези мерки, които могат да бъдат общи или индивидуални, се основават на необходимостта:

да се предостави на лица и организации информацията, от която те се нуждаят, за да подобрят безопасността на гражданското въздухоплаване,

да се ограничи разпространението на информацията до стриктно изискваното за целите на нейните ползватели, за да се осигури подходяща поверителност на тази информация.

Индивидуалните мерки се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 10, параграф 3.

Общите мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 4.“

2.

Член 8, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   На базата на информацията, събрана по параграф 1, Комисията може:

а)

в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 10, параграф 2, да предприеме всички необходими мерки за улесняване на въвеждането на членове 3, 4 и 5, като:

дефиниране на формата за съхраняване и разпространяване на данни,

създаване или подпомагане на вече създадени съответни органи за управление и работа със средствата, необходими за събиране и обмен на информация;

б)

да уточни подробни условия за провеждане на наземни инспекции, включително систематични и изготвяне на списък с информацията, която трябва да се събира. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 4.“

3.

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 12 от Регламент (ЕИО) № 3922/91.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

5.   Комисията може да се консултира с Комитета и по всякакви други въпроси, свързани с прилагането на настоящата директива.“

4.

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Комисията може да изменя приложенията към настоящата директива.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 4.“

6.5.   Регламент (ЕО) № 868/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно защита срещу субсидиране и практики на несправедливо ценообразуване, причиняващи щети на въздушните превозвачи на Общността при осигуряване на въздушно обслужване от държави, които не са членки на Европейската общност  (72)

По отношение на Регламент (ЕО) № 868/2004 на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да разработи подробна методология за определяне съществуването на несправедливи практики за ценообразуване. Тази методология следва да включва, inter alia, начина, по който трябва да се оценяват нормалното конкурентно ценообразуване, действителните разходи и разумната печалба в специфичния контекст на авиационния сектор. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 868/2004, като го допълват, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 868/2004 се изменя, както следва:

1.

В член 5 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Комисията разработва подробна методология за определяне съществуването на несправедливи практики за ценообразуване. Тази методология, inter alia, включва начина, по който трябва да се оценяват нормалното конкурентно ценообразуване, действителните разходи и разумната печалба в специфичния контекст на авиационния сектор. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 4.“

2.

Член 15 се заменя със следното:

„Член 15

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 11 от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно достъпа на въздушни превозвачи от Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността (73).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се установява на три месеца.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

6.6.   Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните изисквания за безопасност за тунелите на трансевропейската пътна мрежа  (74)

По отношение на Директива 2004/54/ЕО на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да направи необходимите изменения за привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложенията към директивата. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2004/54/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 2004/54/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 13 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   До 30 април 2009 г. Комисията публикува доклад за практиките, следвани от държавите-членки. Ако е необходимо, тя прави предложения за приемането на съвместна и уеднаквена методология за анализ на рисковете съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 17, параграф 2.“

2.

Член 16 се заменя със следното:

„Член 16

Привеждане в съответствие с техническия прогрес

Комисията привежда в съответствие с техническия прогрес приложенията към настоящата директива. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 17, параграф 3.“

3.

Член 17 се заменя със следното:

„Член 17

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се установява на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“

6.7.   Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи  (75)

По отношение на Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да измени общите критерии за налагане на оперативна забрана на въздушен превозвач с цел да вземе предвид научно-техническото развитие. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 2111/2005, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Поради причини за ефективност сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, трябва да бъдат съкратени за изменението на приложението, в което са посочени общите критерии за разглеждане на оперативна забрана по причини за безопасност на общностно равнище.

Съответно Регламент (ЕО) № 2111/2005 се изменя, както следва:

1.

Член 3, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Общите критерии за налагане на оперативна забрана на въздушен превозвач (наричани по-долу „общи критерии“), които се базират на приложимите стандарти за безопасност, са посочени в приложението. Комисията може да промени приложението, по-специално с цел да вземе предвид научно-техническото развитие. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 4.“

2.

В член 8 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Комисията по целесъобразност приема мерки за прилагане, с цел да създаде подробни правила във връзка с процедурите, посочени в настоящата глава. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 4.“

3.

Член 15 се заменя със следното:

„Член 15

1.   Комисията се подпомага от комитета, посочен в член 12 от Регламент (ЕИО) № 3922/91 („Комитета“).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се установява на три месеца.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и параграф 5, буква б) и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Сроковете, предвидени в член 5а, параграф 3, буква в), параграф 4, буква б) и параграф 4, буква д) от Решение 1999/468/ЕО, се установяват съответно на един месец, един месец и два месеца.

5.   Комисията може да се консултира с Комитета по всякакви други въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент.“


(1)  ОВ L 59, 27.2.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 331, 7.12.1998 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.“

(4)  ОВ L 91, 7.4.1999 г., стр. 10.

(5)  ОВ L 18, 22.1.2000 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67.

(7)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.“

(8)  ОВ L 121, 1.5.2001 г., стр. 34.

(9)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67.“

(10)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24.

(12)  ОВ L 243, 24.9.1996 г., стр. 31.

(13)  ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.“

(14)  ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32.

(15)  ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 1.

(16)  ОВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 1.

(17)  ОВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 37.

(18)  ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 15.

(19)  ОВ L 257, 27.10.1995 г., стр. 1.

(20)  Публикувана от Организацията на обединените нации, серия F № 2, ревизия 3, таблица 6.1, изменена с OECD (DES/NI/86.9), Париж 1986 г.“

(21)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

(22)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.“

(23)  ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 3.

(24)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

(25)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.“

(26)  ОВ L 162, 5.6.1998 г., стр. 1.

(27)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

(28)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.“

(29)  ОВ L 63, 12.3.1999 г., стр. 6.

(30)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

(31)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.“

(32)  ОВ L 69, 13.3.2003 г., стр. 1.

(33)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.“

(34)  ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 1.

(35)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.“

(36)  ОВ L 340, 16.12.2002 г., стр. 1.

(37)  ОВ L 185, 16.8.1971 г., стр. 15.“

(38)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.

(39)  ОВ L 185, 16.8.1971 г., стр. 15.“

(40)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.

(41)  ОВ L 185, 16.8.1971 г., стр. 15.“

(42)  ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1.

(43)  ОВ L 291, 19.11.1969 г., стр. 9.“

(44)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.“;

(45)  ОВ L 237, 22.9.1993 г., стр. 23.

(46)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10.

(47)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(48)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.“

(49)  ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1.

(50)  ОВ L 268, 3.10.1998 г., стр. 1.

(51)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.

(52)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.“

(53)  ОВ L 194, 18.7.2001 г., стр. 26.

(54)  ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.

(55)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(56)  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.

(57)  ОВ L 33, 8.2.2003 г., стр. 30.

(58)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(59)  ОВ L 309, 26.11.2003 г., стр. 1.

(60)  ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 1.

(61)  ОВ L 102, 7.4.2004 г., стр. 48.

(62)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(63)  ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4.

(64)  ОВ L 46, 17.2.1997 г., стр. 25.

(65)  ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1.

(66)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.“

(67)  ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1.

(68)  ОВ L 167, 4.7.2003 г., стр. 23.

(69)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.“

(70)  ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4.“

(71)  ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 76.

(72)  ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 1.

(73)  ОВ L 240, 24.8.1992 г., стр. 8.“

(74)  ОВ L 167, 30.4.2004 г., стр. 39.

(75)  ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 15.

Хронологичен индекс

1.

Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните

2.

Директива 93/74/ЕИО на Съвета от 13 септември 1993 г. относно фуражите, предназначени за специфични хранителни цели

3.

Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета от 23 октомври 1995 г. относно хармонизираните индекси на потребителските цени

4.

Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества и остатъци от тях в живи животни и животински продукти

5.

Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили

6.

Директива 96/98/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 г. относно морското оборудване

7.

Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки

8.

Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1997 г. за сближаване законодателствата на държавите-членки във връзка с мерките за ограничаване емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани в извънпътна подвижна техника

9.

Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета от 9 март 1998 г. относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността

10.

Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика

11.

Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 1998 г. за създаване на мрежа за епидемиологично наблюдение и контрол на заразните болести в Общността

12.

Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 1998 г. относно диагностичните медицински изделия in vitro

13.

Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека

</