ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.182.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 182

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
15 юли 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 617/2009 на Съвета от 13 юли 2009 година за откриване на автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо

1

 

 

Регламент (ЕО) № 618/2009 на Комисията от 14 юли 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

2

 

*

Регламент (ЕО) № 619/2009 на Комисията от 13 юли 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността ( 1 )

4

 

*

Регламент (ЕО) № 620/2009 на Комисията от 13 юли 2009 година за управление на тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо

25

 

*

Регламент (ЕО) № 621/2009 на Комисията от 14 юли 2009 година за забрана на риболова на скумрия в VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕО от Vb; международни води от IIa, XII и XIV от страна на съдове под флага на Испания

31

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/548/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 юни 2009 година за определяне на модел за националните планове за действие в областта на енергията от възобновяеми източници съгласно посоченото в Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 5174)  ( 1 )

33

 

 

2009/549/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 13 юли 2009 година за номиниране на общественополитически представител в надзорния съвет на Европейската консултативна група за финансова отчетност

63

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

15.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 182/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 617/2009 НА СЪВЕТА

от 13 юли 2009 година

за откриване на автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Предвид интереса на Общността от установяване на хармонични търговски отношения с трети държави следва да се въведе като автономна мярка разпоредба за откриване на тарифна квота на Общността за внос на 20 000 тона висококачествено прясно, охладено или замразено говеждо месо.

(2)

Съгласно член 144 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1) във връзка с член 4 от посочения регламент тарифните квоти за продуктите, обхванати от горепосочения регламент, се откриват и управляват от Комисията в съответствие с подробните правила, приети съгласно процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Открива се годишна тарифна квота на Общността за внос на 20 000 тона, изразено в тегло на продукта, с пореден номер 09.4449, за висококачествено прясно, охладено или замразено говеждо месо, попадащо под кодове по КН 0201, 0202, 0206 10 95 и 0206 29 91.

2.   За квотата, посочена в параграф 1, се прилагат вносни мита от 0 %.

3.   Годишният период за квотата е от 1 юли до 30 юни.

Член 2

Тарифната квота, посочена в член 1, се управлява от Комисията в съответствие с член 144 и член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 август 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2009 година.

За Съвета

Председател

E. ERLANDSSON


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.


15.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 182/2


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 618/2009 НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 юли 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юли 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MK

30,0

ZZ

30,0

0707 00 05

TR

106,6

ZZ

106,6

0709 90 70

TR

102,0

ZZ

102,0

0805 50 10

AR

49,3

TR

53,0

ZA

67,1

ZZ

56,5

0808 10 80

AR

85,4

BR

73,6

CL

97,7

CN

94,7

NZ

96,5

US

98,1

ZA

81,9

ZZ

89,7

0808 20 50

AR

84,7

CL

76,8

NZ

87,2

ZA

101,6

ZZ

87,6

0809 10 00

HR

90,0

TR

189,4

XS

103,5

ZZ

127,6

0809 20 95

TR

262,6

ZZ

262,6

0809 30

TR

145,4

ZZ

145,4


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


15.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 182/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 619/2009 НА КОМИСИЯТА

от 13 юли 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 474/2006 на Комисията от 22 март 2006 г. бе създаден списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, съгласно глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета (2).

(2)

В съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2111/2005 някои държави-членки предоставиха на Комисията информация, която е от значение в контекста на актуализирането на списъка на Общността. Трети държави също предоставиха такава информация. Въз основа на това списъкът на Общността следва да се актуализира.

(3)

Комисията уведоми всички засегнати въздушни превозвачи директно или, когато това бе невъзможно, чрез органите, отговарящи за техния регулаторен надзор, като посочи съществените факти и съображения, които биха залегнали в основата на решение за налагане на оперативна забрана за тях в границите на Общността или за изменение на условията за оперативна забрана, наложена на въздушен превозвач, включен в списъка на Общността.

(4)

На засегнатите въздушни превозвачи бе дадена възможност от Комисията да се консултират с предоставените от държавите-членки документи, да предоставят писмени коментари и да направят устни изложения пред Комисията в рамките на 10 работни дни, а също и пред Комитета за авиационна безопасност, създаден с Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета от 16 декември 1991 г. за хармонизиране на техническите изисквания и на административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване (3).

(5)

Органите, отговорни за регулаторния надзор на съответните въздушни превозвачи, бяха консултирани от Комисията, както и, в особени случаи, от някои държави-членки.

(6)

Регламент (ЕО) № 474/2006 следва да бъде съответно изменен.

(7)

След получената информация от проведени наземни инспекции по програмата SAFA на въздухоплавателни средства на определени въздушни превозвачи от Общността, както и специални инспекции и одити по области, проведени от техните национални въздухоплавателни власти, някои държави-членки са взели определени мерки за изпълнение. За тези мерки те уведомиха Комисията и Комитета за авиационна безопасност: компетентните органи на Гърция информираха, че на 8 май 2009 г. бе отнето свидетелството за авиационен оператор (САО) на превозвача EuroAir Ltd; компетентните органи на Швеция информираха, че на 23 януари 2009 г. са отнели САО на превозвача Nordic Airways AB („Regional“), а на 31 март 2009 г. това на превозвача Fly Excellence AB.

(8)

На 8 април 2009 г. компетентните органи на Тайланд (Thai Department of Civil Aviation – Thai DCA (тайландската служба за гражданско въздухоплаване) информираха Комисията, че са отнели САО на превозвача One Two Go. Въпреки че One Two Go обжалва решението за отнемане, на 4 май 2009 г. Thai DCA потвърди решението си.

(9)

Следователно, като се вземе предвид, че операторът е лишен от своето САО и че поради това оперативният му лиценз не може да се счита за валиден, на базата на общите критерии е установено, че One Two Go вече не е „въздушен превозвач“ съгласно определението в член 2 от Регламент (ЕО) № 2111/2005 и съответно следва да бъде изключен от приложение А.

(10)

В съответствие с разпоредбите от Регламент (ЕО) № 298/2009 на Комисията от 8 април 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността (4) Thai DCA предостави на Комисията информация по отношение на ефективността на корективните действия, предприети от превозвача Orient Thai, както и на мерките, взети от Thai DCA за отстраняване на установените преди (по-рано) пропуски във връзка с безопасността, които са довели до временната забрана на операциите на превозвача с въздухоплавателни средства от тип MD-80 за период от 75 дни до 7 октомври 2008 г.

(11)

Въз основа на тази информация Комисията счита, че не са необходими по-нататъшни действия.

(12)

След приемането на Регламент (ЕО) № 298/2009, от 25 до 29 май 2009 г. екип от европейски експерти осъществи посещение в Украйна за да установи положението с изпълнението на плана за действие, предоставен от компетентните органи на Украйна с цел разширяване на надзора и подобряване на ситуацията по отношение на безопасността на двата превозвача, чиито операции са предмет на оперативна забрана в Общността — Ukraine Cargo Airways и Ukrainian Mediterranean Airlines. Освен това с оглед проверка на упражняването на надзора от страна на Държавната въздухоплавателна администрация на Украйна екипът от експерти на ЕК се срещна с два превозвача — South Airlines и Khors Air Company, които оперират в Общността и бяха подложени на наземни инспекции в Общността и други държави от Европейската конференция за гражданска авиация (ЕКГА).

(13)

Държавната въздухоплавателна администрация постигна ограничен напредък в изпълнението на своя план за действие. До момента всички действия (12/12), предвидени от Държавната въздухоплавателна администрация в изпратения на 31 май 2008 г. план за действие, с цел разширяване на упражняването на надзор, остават да бъдат свършени. Не е извършено сертифициране съгласно изискванията, (обявени) от Държавната въздухоплавателна администрация, не е влязло в сила съответното законодателство и корективните действия няма да бъдат завършени преди юли 2011 г., за някои от тях осъществяването дори се отлага до 2015 г.

(14)

Изпълнението на плана за действие е пряко свързано със сложността на правната система на Украйна, която не дава възможност ясно да се определят стандартите, използвани за одобряване на въздухоплавателни средства и оператори, както и да се установи дали те действително съответстват на приложенията на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО). Това се потвърди на срещите с четирите оператора.

(15)

Освен това докладът за посещението показва, че компетентните органи на Украйна не разполагат с достатъчно квалифициран персонал, за да извършват надзора на 74 притежатели на САО (по отношение на летателната годност и операциите). Изпълнението на продължаващите дейности по надзор не можа да бъде напълно демонстрирано и коментарите, изпратени от компетентните органи на Украйна след посещението, не можаха да изяснят тези въпроси. Освен това внимателното проучване на използваната от компетентните органи на Украйна система за САО показва, че тази система нито позволява ясно определяне на прилаганите за сертифицирането правила/стандарти, нито дава сигурност за конкретните плавателни средства, които имат разрешение за опериране, и за конкретните издадени разрешителни.

(16)

Компетентните органи на Украйна предоставиха коментари, които не бяха достатъчни за да опровергаят констатациите, направени по време на посещението. Различните корективни действия, обявени от тези органи, ще трябва да се следят отблизо и редовно да се оценяват, като се вземат предвид и резултатите от посещението, осъществено през юни 2008 г. в рамките на Всеобщата програма за одит на надзора над безопасността (USOAP) на ИКАО. След посещението компетентните органи на Украйна предоставиха нов план за корективни действия, чието изпълнение зависи от приемането на нов закон за въздухоплаването, планирано за 2010 г. Следователно приемането на отделните правила за прилагане няма да е приключено преди втората половина на 2010 г., що се отнася до експлоатацията на въздухоплавателни средства, не по-рано от края на 2012 г., що се отнася до лицензирането на летателните екипажи, и не по-рано от края на 2015 г., що се отнася до поддържането на летателната годност.

(17)

В светлината на резултатите от посещението и на презентации, направени на срещата на Комитета за авиационна безопасност на 1 юли 2009 г., Комисията ще продължи да следи отблизо изпълнението на тези действия и да сътрудничи с компетентните органи на Украйна, за да им оказва съдействие в разширяването на надзора и отстраняването на пропуските. Наред с това държавите-членки ще проверяват систематично действителното изпълнение на приложимите стандарти за безопасност, като дават предимство на наземните инспекции, осъществявани на борда на въздухоплавателни средства на превозвачи, лицензирани в Украйна, в съответствие с Регламент (ЕО) № 351/2008 на Комисията (5).

(18)

След приемането на Регламент (ЕО) № 298/2009 превозвачът бе приканен да представи всяка необходима информация, включително корективни действия за отстраняване на установените преди по-рано пропуски във връзка с безопасността. Компетентните органи на Украйна представиха информация, уточняваща действията, предприети във връзка със САО на превозвача. На 4 юни 2009 г. Motor Sich предостави документация, в която се посочва, че дружеството е направило анализ на дълбоките причини и е разработило корективни действия с цел отстраняване на всички пропуски във връзка с безопасността. Анализът му и корективните му действия са одобрени от компетентните органи на Украйна. Освен това на 15 юни дружеството изпрати кореспонденция с корективни действия до компетентните органи на Франция, които бяха извършили инспекция (6) на самолет от тип AN-12 (UR-11819). Планът за корективни действия показва, че наръчниците и документацията на дружеството (ръководство за експлоатация и за полети) са били изменени, за да се приведат в съответствие със стандартите на ИКАО и да позволят правилна подготовка на полета.

(19)

Обучението на пилотите и екипажите с цел действително прилагане на преработените ръководства и процедури обаче не е достатъчно, за да се осигури подходящо обхващане на широкия кръг от промени. Освен това Комисията не е получила от компетентните органи на Украйна никаква информация във връзка с установяването на положението с изпълнението и действителното приключване на тези действия с оглед на трайното отстраняване на откритите пропуски във връзка с безопасността.

(20)

В контекста на тези констатации и въз основа на общите критерии Комисията счита, че превозвачът Motor Sich на този етап не отговаря на съответните стандарти за безопасност и следователно следва да остане в приложение А.

(21)

След приемането на Регламент (ЕО) № 298/2009, на 27 май 2009 г. превозвачът бе посетен от екипът от експерти на ЕК. В доклада за посещението се посочва, че за една година въздухоплавателният парк на Ukraine Cargo Airways (UCA) значително е намалял, а именно от 20 въздухоплавателни средства в началото на 2008 г. (десет от тип IL-76, три от тип AN-12, три от тип AN-26, три хеликоптера от тип MIL-8 и едно от тип Tupolev Tu-134) на 4 такива по време на посещението (две от тип IL-76, едно от тип AN-12 и едно от тип AN-26). От четирите въздухоплавателни средства, вписани в САО, само едно — самолет от тип IL-76 (UR-UCC) — е в състояние на летателна годност, като останалите три въздухоплавателни средства, вписани в САО, са с изтекъл срок на свидетелствата за летателна годност. Превозвачът заяви, че всички останали въздухоплавателни средства вече не са в летателна годност и не извършват никакви операции.

(22)

Съгласно доклада UCA е направил съществен напредък в изпълнението на своя план за корективни действия, предоставен на Комисията на 1 април 2008 г. От предвидените 22 действия 19 са посочени като завършени и приключени. Политиката за безопасност и документацията са преразгледани и подобрени. В дружеството е създаден отдел за контрол по безопасността. Подобрено е техническото състояние на въздухоплавателните средства. Преработени и подобрени са процедурите за обучение на екипажите. Но остават да бъдат свършени 3 от действията, предложени в плана за корективни действия, като най-проблематичното е оборудването на самолетите от тип IL-76, AN-12 и AN-26 с кислородни маски за бързо поставяне, както се изисква от ИКАО за полети над определена височина.

(23)

Докладът подчертава и значителни недостатъци по отношение на безопасността в областта на летателните операции, обучението и проверките, продължаващата летателна годност и поддържането. Освен това има недостатъци в системата за управление на качеството, тъй като няма гаранция, че установените при вътрешен одит или от компетентните органи на Украйна пропуски се коригират и проверяват преди приключването, нито се осигурява систематичен анализ на недостатъците. Тези констатации пораждат съмнения относно трайността на корективните мерки, взети от дружеството след налагането на оперативната забрана.

(24)

Дружеството бе приканено да представи коментари. На 10 юни UCA предостави документация във връзка с констатациите, направени по време на посещението. От 16-те нови констатации, направени по време на посещението, само един случай можеше действително да се приключи след разглеждане на документацията на дружеството. За два недостатъка, които се отнасят до ръководството за експлоатация и за САО, дружеството заяви, че е предоставило за одобрение от компетентните органи на Украйна изменения в ръководството за експлоатация и е поискало ограничаване на полетното ниво в своето САО по отношение на въздухоплавателни средства от тип AN-12 (UR-UCN) и от тип AN-26 (UR-UDM).

(25)

Комисията не получи никаква информация относно одобрението на поисканите от дружеството изменения (ограничения). Освен това превозвачът поиска да бъде изслушан и направи изложения пред Комисията и Комитета за авиационна безопасност на 1 юли, като посочи, че 15 от общо 51 корективни действия предстои да бъдат изпълнени до края на август 2009 г., след което щяла да се състои проверка от страна на компетентните органи на Украйна. Комисията си запазва правото да извърши проверка на прилагането на корективните мерки.

(26)

В контекста на тези констатации Комисията счита, че въз основа на общите критерии дружеството на този етап не отговаря на съответните стандарти за безопасност и следователно следва да остане в приложение А.

(27)

След приемането на Регламент (ЕО) № 298/2009 на 28 май 2009 г. превозвачът бе посетен от екипът от експерти на ЕК. В доклада за посещението се посочва, че UMAir са осъществили съществени подобрения в документационната си система, която е напълно преработена. Създадени са отдел за безопасност и орган за връзка за инспекциите по програма SAFA. Преработени и подобрени са и процедурите за обучение. Но въпреки че UMAir твърди, че са приключили с изпълнението на плана си за корективни действия, което е било проверено от компетентните органи на Украйна, извадката от корективни действия, подбрана от екипа, показва, че все още остават няколко недостатъка: Предприетите от UMAir корективни действия във връзка с показателя товарителница/суха експлоатационна маса изглежда не са действително прилагани за всички типове въздухоплавателни средства, посочени в САО. Някои действия за отстраняване на пропуски, установени по време на инспекция по програма SAFA, не се извършват систематично, включително определянето на причините им (изтичане на масло от двигателя, липса на винтове, недостатъци в списъка на минималното оборудване (MEL) и т.н.).

(28)

Освен това бяха открити значителни недостатъци по отношение на безопасността в областта на летателната експлоатация, както и на продължаващата летателна годност, поддържането и техниката: няма ясна процедура, която да се извършва от летателните екипажи на UMAir в случай на отказ на двигател по време на полета (снижаване в крейсерски режим), а в ръководството за експлоатация липсва процедурата за обявяване на аварийна ситуация, когато по време на полета се преценява, че очакваното/изчисленото количество гориво при кацане е под минималното. Не можаха да бъдат представени и никакви доказателства за съответствие с директивите за летателна годност за едно въздухоплавателно средство (UR-CFF) и двигателя му, намерени бяха различни недостатъци за въздухоплавателни средства от тип DC-9 и MD 83 и не се спазват правилата на програмата за предотвратяване и борба срещу корозия (CPCP, правила за установяване и докладване на степента на корозията). Що се отнася до системата за качество на превозвача, екипът на ЕК установи в доклада си, че организацията не бе в състояние да демонстрира, че се контролират редовно всички аспекти на оперативните процеси по поддържане и полети; осъществяваните действия не винаги отчитат причината за недостатъка и няма обща система за контрол на неотстранените още пропуски (вътрешни и външни одити, включително констатациите на украинската Държавната въздухоплавателна администрация.

(29)

Дружеството бе приканено да представи коментари. На срещата на Комитета за авиационна безопасност на 1 юли 2009 г. UMAir предостави план за корективни действия, одобрен от компетентните органи на Украйна. Този план за корективни действия бе разработен с цел отстраняване на пропуските във връзка с безопасността, установени по време на посещението. Презентацията на превозвача обаче не позволи премахването на констатациите, направени по време на посещението, особено в областта на продължаващата летателна годност. Комисията си запазва правото да извърши проверка на прилагането на корективните мерки от страна на този превозвач.

(30)

В контекста на тези констатации Комисията счита, че въз основа на общите критерии дружеството на този етап не отговаря на съответните стандарти за безопасност и следователно следва да остане в приложение А.

(31)

Както се вижда от резултатите на одита, извършен от ИКАО в рамките на Всеобщата програма за одит на надзора за безопасност (USOAP), съществуват потвърдени доказателства за недостатъчната способност на органа, който отговаря за надзора върху безопасността на лицензираните в Казахстан въздушни превозвачи, да прилага и изпълнява приложимите стандарти за безопасност.

(32)

След одита по USOAP в Казахстан, проведен през април 2009 г., ИКАО съобщи на всички страни по Чикагската конвенция за съществуването на сериозни опасения относно безопасността във връзка с надзора върху безопасността на превозвачи и въздухоплавателни средства, регистрирани в Казахстан, едното относно операциите (7) и другото относно летателната годност (8), поради които процедурата на сертифициране, използвана в Казахстан за издаване на свидетелството за авиационен оператор (САО) не е в съответствие с всички приложими разпоредби на приложение 6 на ИКАО. Повечето САО са издадени без участие на квалифициран инспектор по летателна годност. По-специално следните точки като част от процедурата на сертифициране не са изпълнени: предоставяне на програми за поддържане, преглед на списъците на минималното оборудване (MEL), изисквания за продължаващата летателна годност за издаването на специални експлоатационни одобрения като ETOPS и категория CAT III. Освен това мнозинството свидетелства за летателна годност са издадени без техническа инспекция на въздухоплавателното средство и не са провеждани периодически инспекции на въздухоплавателните средства от компетентните органи на Казахстан. Плановете за корективни действия, предложени от тези органи, не се смятат за приемливи от ИКАО, тъй като не включват потвърдени дати за прилагането на незабавните корективни действия, които да премахнат тези сериозни опасения относно безопасността.

(33)

Предвид двете сериозни опасения относно безопасността, публикувани скоро след посещението на ИКАО и докладите по SAFA, Комисията започна консултации с компетентните органи на Казахстан, по време на които тя изрази сериозни опасения относно безопасността на операциите на въздушни превозвачи, лицензирани в тази държава, и помоли за разяснения за действията, предприети от компетентните органи с цел отстраняване на пропуските, установени от ИКАО и по програма SAFA.

(34)

Между 5 и 29 юни компетентните органи на Казахстан предоставиха документация, а на 30 юни 2009 г. направиха презентация пред Комитета за авиационна безопасност. Компетентните органи на Казахстан уведомиха Комисията и Комитета за авиационна безопасност по време на презентацията на 30 юни 2009 г., че е създаден план за корективни действия, за да се отстранят докладваните от ИКАО пропуски, и че са предприели първите стъпки за изпълнението му, което възможно(евентуално) през юни 2010 г. ще направи възможно съответствието с всички изисквания на ИКАО по отношение на безопасността. Що се отнася до двете сериозни опасения относно безопасността, публикувани от ИКАО, тяхното премахване не се очаква преди декември 2009 г. Компетентните органи на Казахстан уведомиха Комисията и Комитета за авиационна безопасност също така, че ще предоставят тримесечни доклади за положението с изпълнението на предложените на ИКАО корективни действия.

(35)

Освен това компетентните органи на Казахстан уточниха, че са издадени общо 69 САО и че са взели мерки да отнемат или временно да отнемат 11 от тях на 1 април 2009 г. Остава обаче несигурност по отношение на изпълнителните мерки в отговор на сериозните опасения относно безопасността, изразени от ИКАО, тъй като отнемането/временното отнемане, посочено от компетентните органи на Казахстан, бе осъществено преди одита на ИКАО по USOAP; не е предоставено свидетелство за това, че САО са действително отнети, и някои от САО, посочени като отнети на 1 април 2009 г., са посочени като валидни на 1 юни 2009 г. Освен това компетентните органи на Казахстан признаха, че казахските закони засега позволяват въздухоплавателните средства да се експлоатират едновременно от няколко оператора, поради което не е ясно определено коя институция отговаря за летателната годност и операциите на съответните въздухоплавателни средства.

(36)

Лицензираният в Казахстан превозвач Berkut State Airline поиска да бъде изслушан от Комисията и от Комитета за авиационна безопасност и бе изслушан на 30 юни 2009 г. По време на тази презентация превозвачът не предостави подробен план за действия с цел осигуряване на съответствие със стандартите за безопасност и за да се избегне всякакво объркване с превозвача BEK Air, известен преди като Berkut Air, който от април 2009 г. е включен в приложение А. Berkut State Airline заяви също така, че възнамерява да се откаже от търговски операции и от експлоатацията на стари въздухоплавателни средства.

(37)

Компетентните органи на Казахстан не предоставиха никаква информация относно свидетелствата, притежавани от превозвача BEK Air, известен преди като Berkut Air, и относно изпълнението на корективни действия за отстраняване на недостатъците по отношение на безопасността, които доведоха до включването на този превозвач в приложение А през април 2009 г., и не предоставиха свидетелство за това, че срещу този превозвач се предприемат каквито и да били изпълнителни мерки.

(38)

Компетентните органи на Казахстан уведомиха Комитета за авиационна безопасност за съществуването на трети превозвач на име Berkut KZ, но не предоставиха никаква информация относно свидетелствата, притежавани от този превозвач.

(39)

Лицензираният в Казахстан превозвач SCAT поиска със закъснение да бъде изслушан от Комисията и от Комитета за авиационна безопасност и бе изслушан на 30 юни 2009 г. По време на тази презентация превозвачът призна, че някои от въздухоплавателните средства, например това от тип Yak 42 с регистрационен знак UP-Y4210, се експлоатират и от други превозвачи, лицензирани в Казахстан, поради което не е ясно определено коя институция отговаря за летателната годност и операциите на съответните въздухоплавателни средства. Освен това превозвачът и компетентните органи на Казахстан не предоставиха доказателства за това, че продължаващата летателна годност и поддръжката на въздухоплавателните средства от тип Boeing B-737-522 и B-757-204, регистрирани в Литва (регистрационни знаци: LY-AWE, LY-AWD, LY-FLB и LY-FLG), се извършва съгласно приложимите европейски регламенти.

(40)

Комисията приветства усилията, положени за реформирането на системата за гражданско въздухоплаване в Казахстан, и първите стъпки, предприети за отстраняване на свързаните с безопасността недостатъци, докладвани от ИКАО. Но въз основа на общите критерии се преценява, че до ефективното изпълнение на съответни корективни действия за премахване на сериозните опасения относно безопасността от страна ИКАО компетентните органи на Казахстан на този етап не са в състояние да прилагат и изпълняват приложимите стандарти за безопасност за всички въздушни превозвачи под техния регулаторен контрол. Следователно всички лицензирани в Казахстан въздушни превозвачи следва да бъдат предмет на оперативна забрана и съответно да бъдат включени в приложение А, с изключение на въздушния превозвач Air Astana.

(41)

Лицензираният в Казахстан превозвач Air Astana поиска да бъде изслушан от Комисията и от Комитета за авиационна безопасност и направи изложения на 30 юни 2009 г. По време на тази презентация превозвачът представи подробна серия от корективни действия и анализ на дълбоките причини, за да се отстранят многобройните пропуски във връзка с безопасността, допуснати от въздушния превозвач и установени от Германия (9), Нидерландия (10), Обединеното кралство (11), както и от други държави от Европейската конференция за гражданска авиация (ЕКГА) (12) по време на наземните инспекции по програма SAFA. С оглед на ситуацията по отношение на безопасността на неговия въздухоплавателен парк всички въздухоплавателни средства в САО на превозвача са регистрирани извън Казахстан (Аруба). Компетентният орган на Аруба отговаря за надзор върху въздухоплавателните средства от парка на Air Astana в съответствие с разпоредбите от приложения 1 и 8 към Чикагската конвенция, както и от приложение 6 относно аспектите на продължаващата летателна годност.

(42)

Предвид гореизложеното не се смята за необходимо превозвачът Air Astana да бъде включен в приложение А. Но като се отчитат резултатите от наземните инспекции (13), проведени наскоро на летища на Общността по програмата SAFA, както и предвид поетия от държавите-членки ангажимент в бъдеще да увеличат броя на наземните инспекции на въздухоплавателни средства на Air Astana, които оперират в Общността, Комисията смята, че е уместно да се упражнява специален надзор на операциите на Air Astana в Общността при строги условия и че следователно операциите му следва да са стриктно ограничени до сегашното им ниво и до използваните в момента въздухоплавателни средства. Следователно, въз основа на общите критерии и при тези условия този превозвач следва да бъде включен в приложение Б.

(43)

След забраната на операциите на замбийския национален превозвач Zambian Airways през януари 2009 г. и публикуването на сериозно опасение относно безопасността от страна на ИКАО през февруари 2009 г. след посещението с цел одит по USOAP в областта на експлоатацията на въздухоплавателните средства, сертифицирането и упражнявания от органите на гражданско въздухоплаване на Замбия надзор Комисията през април 2009 г. поиска информация от тези органи за да провери изпълнението на корективни действия за премахването на опасението. Сериозното опасение относно безопасността е свързано с факта, че Department of Civil Aviation (DCA) (Службата за гражданско въздухоплаване) на Замбия е издала двадесет и едно разрешителни за въздушни услуги на търговски въздушни оператори, като някои от тях включват и разрешение за провеждане на международни операции. Тези разрешителни за въздушни услуги се отнасят по-скоро до икономически отколкото до свързани с безопасността въпроси. Притежателите на тези разрешителни за въздушни услуги извършват международни полети, въпреки че инспекциите по отношение на операциите и летателната годност, които се изискват преди издаването на САО, не са провеждани. Освен това в докладите за периодичните инспекции на DCA се посочват пропуски във връзка с безопасността, но не е документирано тяхното отстраняване.

(44)

Информацията, предоставена от замбийските органи през май 2009 г., не съдържа никакво доказателство за спешните корективни действия, необходими за премахването на сериозните опасения относно безопасността, изразени от ИКАО. По-специално не са предоставени план и процедури на сертифициране, нито правила и предписания, доказващи, че за сертифицирането е необходимо спазването на изискванията на ИКАО, посочени в приложение 6 към Чикагската конвенция. Освен това няма доказателства за ограничения на замбийските „разрешителни за въздушни услуги“, нито документация в подкрепа на процедурата на сертифициране, изисквана от приложение 6 на ИКАО.

(45)

Допълнителната документация, изпратена от компетентните органи на Замбия на 1 юни 2009 г., не показа, че издаденото на 29 май 2009 г. на Zambezi Airlines, лицензиран в Замбия, САО съответства на изискванията на ИКАО и че опасението относно безопасността е премахнато. До днес опасението относно безопасността от страна на ИКАО продължава да съществува.

(46)

В контекста на тези констатации и предвид потенциалния риск, който тази ситуация може да представлява за безопасността на операциите на въздушните превозвачи, лицензирани в Замбия, на които им е разрешено да извършват международни полети, Комисията, на базата на общите критерии, счита, че всички лицензирани в Замбия превозвачи следва да бъдат включени в приложение А.

(47)

Индонезийската Генерална дирекция за гражданско въздухоплаване (DGCA) предостави на Комисията доказателство за това, че въздушните превозвачи Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines и Ekspres Transportasi Antarbenua (с търговското наименование Premiair) са получили на 10 юни 2009 г. нови САО съгласно новите индонезийски норми за безопасност за гражданското въздухоплаване (CASRs = Civil Aviation Safety Regulations). По-специално на въздушните превозвачи Garuda и Airfast са издадени нови САО, валидни за две години, след пълен одит и процедура на пресертифициране. Mandala и Premi Air бяха подложени на одит, ограничен до новите изисквания съгласно новите CASRs.

(48)

От 15 до 18 юни 2009 г. по искане на индонезийската DGCA екип от европейски експерти проведе мисия в Индонезия за установяване на фактите, за да се провери дали към момента дейностите по надзор се извършват в пълен размер и дали системата за дейностите по надзор е подобрена, за да позволи подходящо проследяване на недостатъците, установени от DGCA при индонезийските превозвачи. В тази рамка бяха посетени и два въздушни превозвача (Mandala Airlines и Premi Air), за да се провери способността на индонезийската DGCA да осигури надзора на безопасността съгласно съответните стандарти (новите CASRs).

(49)

Посещението показа, че настоящото ниво на ефективността на дейностите по надзора, извършвани от DGCA върху горепосочените четири превозвача, съчетано с пресертифицирането им, осигурява съответствие с новите изисквания и се смята за задоволително. Системата за надзор е подобрена, така че да позволи подходящо проследяване на недостатъците, установени от DGCA при индонезийските превозвачи. DGCA разработи система за ефикасно управление на информацията, получавана от дейностите по надзора, и въз основа на това — за следене на планирания и на действителния срок за заличаване на констатация, както и дали от DGCA е удължен срокът за заличаване.

(50)

Допълнително отклоненията спрямо приложение 6 към Чикагската конвенция, съобщени от DGCA на ИКАО на 20 февруари 2009 г., които биха могли да окажат отрицателно въздействие върху безопасността на операциите на индонезийски превозвачи, са били оттеглени на 25 март 2009 г. След техническия преглед, извършен от DGCA, на 28 май 2009 г. бе изпратено ново уведомление с намалени отклонения до ИКАО. От 30 ноември 2009 г. стандартите на ИКАО вече ще се прилагат за индонезийските превозвачи; но за превозвачите Garuda, Mandala, Premiair и Airfast тези новоприети стандарти се прилагат още от 10 юни 2009 г. — датата на издаване на новите им САО.

(51)

DGCA поиска да бъде изслушана от Комитета за авиационна безопасност и бе изслушана на 30 юни 2009 г. DGCA уведоми Комисията, че въздухоплавателното средство от тип Embraer EMB-120 с регистрационен знак PK-RJC, експлоатирано от Premi Air, към момента не е оборудвано със система TCAS, както се изисква от новите CASRs, и че оборудването му с нея трябва да се извърши до 30 ноември 2009 г. Тази информация е ясно посочена в САО на превозвача, както се вижда от доклада на екипа на ЕС.

(52)

Въз основа на общите критерии е установено, че настоящото ниво на ефективността на надзора, извършван от DGCA, позволява адекватно изпълнение и спазване на съответните стандарти за безопасност от страна на четирите превозвача, подложени на процедура по пресертифициране: Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines и Ekspres Transportasi Antarbenua (с търговското наименование Premiair). Следователно тези четири въздушни превозвача следва да бъдат заличени от приложение A. Всички останали индонезийски превозвачи на този етап следва да останат в приложение А. Комисията ще поддържа тясна връзка с компетентните органи на Индонезия след процедурата на пресертифициране на други индонезийски превозвачи.

(53)

Освен това компетентните органи на Индонезия предоставиха на Комисията актуализиран списък на превозвачите, притежаващи AOC. Понастоящем въздушните превозвачи, сертифицирани в Индонезия, освен четирите горепосочени, са следните: Merpati Nusantara, Kartika Airlines, Trigana Air Service, Metro Batavia, Pelita Air Service, Indonesia Air Asia, Lion Mentari Airlines, Wing Adabi Airlines, Cardig Air, Riau Airlines, Transwisata Prima Aviation, Tri MG Intra Asia Airlines, Manunggal Air Service, Megantara, Indonesia Air Transport, Sriwijaya Air, Travel Express Aviation Service, Republic Express Airlines, KAL Star, Sayap Garuda Indah, Survei Udara Penas, Nusantara Air Charter, Nusantara Buana Air, Nyaman Air, Travira Utama, Derazona Air Service, National Utility Helicopter, Deraya Air Taxi, Dirgantara Air Service, SMAC, Kura-Kura Aviation, Gatari Air Service, Intan Angkasa Air Service, Air Pacific Utama, Asco Nusa Air, Pura Wisata Baruna, Penerbangan Angkasa Semesta, ASI Pudjiastuti, Aviastar Mandiri, Dabi Air Nusantara, Sampoerna Air Nusantara, Mimika Air, Alfa Trans Dirgantara, Unindo, Sky Aviation, Johnlin Air Transport и Eastindo. Списъкът на Общността следва да бъде съответно актуализиран и тези превозвачи следва да бъдат включени в приложение А.

(54)

Компетентните органи на Ангола (INAVIC) уведомиха Комисията, че въздушният превозвач TAAG Angola Airlines на 28 май 2009 г. е получил ново САО съгласно анголските норми за безопасност на въздухоплаването (AASR), след пълна процедура на пресертифициране.

(55)

От 8 до 11 юни 2009 г. по искане на компетентните органи на Ангола (INAVIC), както и на превозвача TAAG Angola Airlines, екип от европейски експерти проведе мисия в Ангола за установяване на фактите. Посещението потвърди, че е направен съществен напредък в постигане на съответствие със стандартите на ИКАО. INAVIC приключи 66 % от случаите, констатирани по време на предишната мисия на ЕС за установяване на фактите през февруари 2008 г., а TAAG — 75 % от случаите. По-специално Ангола прие нови правила за авиационна безопасност съгласно стандартите на ИКАО и анголският национален превозвач TAAG бе пресертифициран в съответствие с новата правна рамка.

(56)

TAAG поиска да бъде изслушан от Комитета за авиационна безопасност и бе изслушан на 1 юли 2009 г., подпомогнат от INAVIC. Превозвачът също така информира Комитета, че през май 2009 г. е преминал одит на експлоатационната безопасност (IOSA), който е установил само малък брой недостатъци, и че всички тези недостатъци са били отстранени до 29 юни 2009 г.

(57)

Превозвачът предостави на Комитета за авиационна безопасност убедително доказателство за това, че след посещението са били предприемани още действия и че е постигнат много добър напредък, за да се отстранят съществуващите все още пропуски; той представи подробни мерки, показващи, че над 90 % от недостатъците са вече отстранени, а за останалите се извършват съответни действия. Превозвачът обаче не успя да демонстрира, че полетите, извършвани от въздухоплавателни средства от тип B-747 и B-737-200, подлежат на наблюдение на данните на полетите, както се изисква.

(58)

Португалските органи информираха Комитета за авиационна безопасност, че са съгласни да окажат съдействие на компетентните органи на Ангола с цел разширяване на надзора върху TAAG, така че този превозвач да може да оперира в Португалия. По-специално те информираха Комитета за авиационна безопасност, че биха приели полети, извършвани с определени въздухоплавателни средства, след като същите са преминали предполетни проверки в Ангола и наземни инспекции при пристигането в Португалия. Компетентните органи на Ангола потвърдиха, че са съгласни да извършват предполетни наземни инспекции със съдействие на португалските органи в Луанда на всички въздухоплавателни средства, експлоатирани от TAAG и летящи до Лисабон. Компетентните органи на Португалия ще провеждат наземни инспекции по програма SAFA на всеки полет, извършван от TAAG.

(59)

Следователно на базата на общите критерии е установено, че TAAG като първа стъпка следва да бъде изключен от приложение А и включен в приложение Б при условие, че превозвачът не извършва повече от десет полета седмично от Луанда до Лисабон с въздухоплавателните средства от тип Boeing B-777 с регистрационните знаци D2-TED, D2-TEE и D2-TEF. Тези полети трябва да бъдат извършвани само след като анголските органи преди всяко излитане от Ангола са провели наземни инспекции на самолетите, които ще се експлоатират, и след като португалските органи са провели наземни инспекции на всеки самолет в Португалия. Това представлява временна мярка и Комисията ще преразгледа ситуацията на базата на наличната информация и по-специално на оценка от страна на компетентните органи на Португалия.

(60)

Мисията за установяване на фактите, проведена от 8 до 11 юни 2009 г. в Ангола, установи, че на операторите PHA и SERVISAIR свидетелствата за авиационен оператор са издадени без съответната процедура на сертифициране. Въпреки че тези две САО са били временно отнети от INAVIC, Комисията, на базата на общите критерии, счита, че съответните превозвачи следва да бъдат включени в приложение А.

(61)

Комисията отбелязва текущото подновяване на сертификатите на 18 превозвача, което се извършва от INAVIC и вероятно ще бъде приключено до края на 2010 г., и окуражава INAVIC да продължава този процес решително, като отдава необходимото внимание на установените в тази рамка потенциални опасения за безопасността. Във връзка с това Комисията отчита, че INAVIC са предприели изпълнителни мерки по отношение на някои притежатели на САО, като 6 от 19 САО са били временно отнети.

(62)

Въз основа на общите критерии Комисията счита, че до окончателното пресертифициране на въздушните превозвачи от INAVIC в пълно съответствие с новите анголски норми за безопасност на въздухоплаването тези превозвачи следва да останат в приложение А.

(63)

Въздушният превозвач SN2AG, лицензиран в Габон, поиска да бъде изслушан от Комитета за авиационна безопасност с цел да демонстрира, че при полетите, извършвани с въздухоплавателните средства от тип Challenger CL601 с регистрационен знак TR-AAG и от тип HS-125-800 с регистрационен знак ZS-AFG, се спазват приложимите стандарти, и бе изслушан на 1 юли 2009 г. Комисията взе предвид, че този превозвач е предприел допълнителна реорганизация и е постигнал съществен напредък в изпълнение на плана си за корективни действия, насочен към спазването на международните стандарти. Комисията взе също така предвид, че през февруари 2009 г. SN2AG бе подложен на одит за подновяване на сертификата от страна на компетентните органи на Габон и че през февруари 2009 г. на превозвача бе издадено ново САО.

(64)

Освен това на 1 юли 2009 г. компетентните органи на Габон (ANAC) представиха на Комитета за авиационна безопасност напредъка, постигнат в подобряването на структурата и персонала си, и заявиха, че вече разполагат с достатъчно квалифициран персонал, за да гарантират надзора на операциите и поддържането на този превозвач в съответствие с разпоредбите на ИКАО. Това бе потвърдено от експертите на ИКАО, които до март 2010 г. съдействат на Габон при осъществяването на надзор.

(65)

Поради това, на базата на общите критерии, е установено, че SN2AG отговаря на съответните стандарти за безопасност само за полетите, извършвани с въздухоплавателните средства от тип Challenger CL601 с регистрационен знак TR-AAG и от тип HS-125-800 с регистрационен знак ZS-AFG. Следователно SN2AG следва да бъде предмет на оперативни ограничения по отношение на своите останали въздухоплавателни средства и следва да бъде преместен от приложение А в приложение Б.

(66)

Установени са факти за многобройни недостатъци по отношение на безопасността от страна на Egypt Air, лицензиран в Египет. Тези недостатъци са били установени при 75 инспекции, извършени от януари 2008 г. насам главно от Австрия, Франция, Германия, Италия, Нидерландия и Испания, както и от други държави от ЕКГА под форма на наземни инспекции по програма SAFA. Повтарянето на констатациите (общо 240, от които 91 от категория 2 и 69 от категория 3) поражда опасения за системни пропуски по отношение на безопасността.

(67)

На 25 май 2009 г. Комисията, като взе предвид докладите по SAFA, започна официална консултация с компетентните органи на Египет (ECAA), като изрази сериозни опасения относно безопасността на операциите на този въздушен превозвач и прикани превозвача и компетентните органи съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 2111/2005 да вземат мерки за успешното отстраняване на откритите пропуски по безопасността.

(68)

На 10, 16, 17, 19 и 26 юни 2009 г. превозвачът предостави обемна документация. В предоставените документи се посочват оздравителни действия, предприемани или предвидени след наземните инспекции, както и анализ на дълбоките причини, гарантиращи дългосрочни решения. Превозвачът отправи искане за устно изложение пред Комитета за авиационна безопасност и бе изслушан на 30 юни 2009 г.

(69)

Предвид постоянните сериозни пропуски в областта на продължаващата летателна годност, поддържането, операциите, както и на безопасността на каргото на борда, Комисията поиска компетентните органи на Египет да изпращат месечни доклади относно проверката на прилагането на плана за корективни действия, заедно с други доклади от одити, които тези органи ще провеждат по отношение на Egypt Air. Освен това Комисията следва да получи доклад за окончателния одит, който компетентните органи на Египет следва да извършат в края на този период, и резултатите от този одит да бъдат съобщени на Комисията заедно с препоръките на органите.

(70)

Превозвачът и компетентните органи на Египет се съгласиха да има посещение от експерти на ЕО с цел проверка на изпълнението на плана им за корективни действия. Комисията прикани превозвача да се погрижи незабавно за трайното отстраняване на различните недостатъци, и предупреди, че в противен случай ще трябва да се вземат подходящи мерки. Въз основа на това се установи, че превозвачът на този етап не следва да бъде включен в приложение А.

(71)

Държавите-членки осигуряват, че броят на инспекциите на Egypt Air ще бъде увеличен, за да се създаде основа за ново оценяване на този случай на следващото заседание на Комитета за авиационна безопасност, планирано за ноември 2009 г.

(72)

На 11 юни 2009 г. компетентните органи на Руската федерация уведомиха Комисията за това, че са изменили решението си от 25 април 2008 г., с което бяха изключили от операции в Общността 13 въздухоплавателните средства, вписани в САО на 13 руски превозвача, които по онова време не са били оборудвани за извършване на международни полети съгласно стандартите на ИКАО, по-специално тъй като не са били инсталирани изискваните TAWS/E-GPWS-системи. Няколко въздухоплавателни средства, изключени с решението от 25 април 2008 г., оттогава са били оборудвани така, че да могат да извършват международни полети. Освен това САО и оперативните спецификации на тези превозвачи са били изменени, за да се отчетат тези промени.

(73)

Съгласно новото решение следните въздухоплавателни средства са изключени от операции към, в и от Общността:

а)   Aircompany Yakutia: Tupolev TU-154: RA-85007 и RA-85790; Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660.

б)   Atlant-Soyuz: Tupolev TU-154M: RA-85672.

в)   Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 и RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511, RA-88186 и RA-88300; Yak-40K: RA-21505 и RA-98109; Yak-42D: RA-42437; всички хеликоптери (22 на брой) Kamov Ka-26 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери (49 на брой) Mi-8 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери (11 на брой) Mi-171 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери (8 на брой) Mi-2 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери (1 на брой) EC-120B: RA-04116.

г)   Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85307, RA-85494 и RA-85457.

д)   Krasnoyarsky Airlines: САО на този превозвач е отнето. Що се отнася до следните 2 въздухоплавателни средства от тип TU-154M, които преди са били в експлоатация на Krasnoyarsky Airlines, RA-85682 понастоящем е в експлоатация на друг въздушен превозвач, лицензиран в Руската федерация, а RA-85683 в момента не се използва за полети.

е)   Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42526, RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42538 и RA-42541.

ж)   Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; всички TU-134 (неизвестна регистрация); всички Antonov An-24 (неизвестна регистрация); всички An-2 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери Mi-2 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери Mi-8 (неизвестна регистрация).

з)   Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622 и RA-85690.

и)   Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: RA-42374, RA-42433; всички Tupolev TU-134A, в това число: RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 и RA-65973; всички Antonov AN-24RV, в това число: RA-46625 и RA-47818; въздухоплавателните средства от тип AN24RV с регистрационен знак RA-46625 и RA-47818 понастоящем са в експлоатация на друг руски превозвач.

й)   Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374, RA-85432 и RA-85508.

к)   UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85813, RA-85733, RA-85755, RA-85806, RA-85820; всички (25 на брой) TU-134: RA-65024, RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65618, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902 и RA-65977; въздухоплавателното средство RA_65143 е в експлоатация на друг руски превозвач; всички (1 на брой) TU-134B: RA-65726; всички (10 на брой) Yakovlev Yak-40: RA-87292, RA-87348, RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA 88210, RA-88227, RA-88244 и RA-88280; всички хеликоптери Mil-26: (неизвестна регистрация); всички хеликоптери Mil-10: (неизвестна регистрация); всички хеликоптери Mil-8 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери AS-355 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери BO-105 (неизвестна регистрация); въздухоплавателното средство от типа AN-24B RA-46388; въздухоплавателните средства от тип AN-24B (RA-46267 и RA-47289) и въздухоплавателните средства от тип AN-24RV (RA-46509, RA-46519 и RA-47800) са в експлоатация на друг руски превозвач.

л)   Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65555, RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 и RA-65979; TU-214: RA-64504, RA-64505; Ilyushin IL-18: RA-75454 и RA-75464; Yakovlev Yak-40: RA-87203, RA-87968, RA-87971, RA-87972 и RA-88200.

(74)

При превозвача Red Wings (предишния Airlines 400 JSC) не бяха установени такива въздухоплавателни средства.

(75)

Компетентните органи на Руската федерация информираха също така Комисията, че на 3 юни 2009 г. САО на превозвача Aeroflot-Nord е бил ограничен, така че да бъдат изключени операции в Общността.

(76)

Компетентните власти на Руската федерация и Комисията са решени да продължат своето тясно сътрудничество и да продължават да обменят всички необходими информации, свързани с безопасността на техните превозвачи. Държавите-членки ще проверяват систематично действителното изпълнение на приложимите стандарти за безопасност, като дават предимство на наземните инспекции, осъществявани на борда на въздухоплавателни средства на тези превозвачи в съответствие с Регламент (ЕО) № 351/2008.

(77)

Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) информира Комитета за авиационна безопасност, че поради неотстранени пропуски по отношение на безопасността е временно прекратила одобрението на организация за поддръжка EASA.145.0177, издадено на лицензираната в Йемен Yemenia Yemen Airways. Освен това компетентните органи на Франция информираха Комитета за авиационна безопасност, че впоследствие са прекратили временно свидетелствата за летателна годност на регистрираните във Франция и експлоатирани от превозвача въздухоплавателни средства от тип Airbus A-310 (F-OHPR и F-OHPS).

(78)

Комисията отбелязва неспазването на приложимите европейски регламенти и предвид смъртоносното произшествие с полет 626 на Yemenia Yemen Airways на 30 юни тя на 1 юли реши да започне официална консултация с Yemenia Yemen Airways в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 2111/2005, както и с компетентните органи на Йемен в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 473/2006, за да направи оценка дали при операциите и поддържането на споменатия превозвач се спазват приложимите стандарти на ИКАО, и си запазва правото при необходимост да вземе спешни мерки.

(79)

Досега на Комисията не е предаден доказателствен материал за пълното осъществяване на съответните оздравителни действия от останалите превозвачи, включени в списъка на Общността, актуализиран на 8 април 2009 г., и от властите, отговорни за регулаторния надзор на тези въздушни превозвачи, въпреки направените конкретни запитвания. Поради това, въз основа на общите критерии, е направен извод, че тези въздушни превозвачи следва да продължат да бъдат предмет на оперативна забрана (приложение А) или оперативни ограничения (приложение Б), според случая.

(80)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за авиационна безопасност,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 474/2006 се изменя, както следва:

1.

Приложение А се заменя с текста, изложен в приложение А към настоящия регламент.

2.

Приложение Б се заменя с текста, изложен в приложение Б към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2009 година.

За Комисията

Antonio TAJANI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 84, 23.3.2006 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4.

(4)  ОВ L 95, 9.4.2009 г., стр. 16.

(5)  ОВ L 109, 19.4.2008 г., стр. 7.

(6)  DGAC/F-2008-564.

(7)  Констатации на ИКАО OPS/01.

(8)  Констатации на ИКАО AIR/01.

(9)  LBA/D-2008-334, LBA/D-2008-944.

(10)  CAA-NL-2008-24, CAA-NL-2008-254, CAA-NL-2009-7, CAA-NL-2009-42, CAA-NL-2009-55.

(11)  CAA-UK-2008-187.

(12)  DGCATR-2008-85, DGCATR-2008-310, DGCATR-2008-360, DGCATR-2008-381, DGCATR-2008-460, DGCATR-2008-585, DGCATR-2009-39, DGCATR-2009-69, DGCATR-2009-93, DGCATR-2009-105.

(13)  LBA/D-2009-332.


ПРИЛОЖЕНИЕ A

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ЧИИТО ОПЕРАЦИИ СА ИЗЦЯЛО ПРЕДМЕТ НА ЗАБРАНА В ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩНОСТТА  (1)

Име на юридическото лице на въздушния превозвач, както е посочено в неговото САО (както и търговското му наименование, ако е различно)

Номер на свидетелството за авиационен оператор (САО) или на лиценза за опериране

Обозначителен номер на ИКАО за авиокомпанията

Държава на оператора

AIR KORYO

Неизвестен

KOR

Корейска народнодемократична република (КНДР)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Република Судан

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Ислямска република Афганистан

MOTOR SICH

025

MSI

Украйна

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Кралство Камбоджа

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Неизвестен

VRB

Република Руанда

UKRAINE CARGO AIRWAYS

145

UKS

Украйна

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Украйна

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Украйна

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Ангола, с изключение на TAAG Angola Airlines, включително

 

 

Република Ангола

AEROJET

015

Неизвестен

Република Ангола

AIR26

004

Неизвестен

Република Ангола

AIR GEMINI

002

Неизвестен

Република Ангола

AIR GICANGO

009

Неизвестен

Република Ангола

AIR JET

003

Неизвестен

Република Ангола

AIR NAVE

017

Неизвестен

Република Ангола

ALADA

005

Неизвестен

Република Ангола

ANGOLA AIR SERVICES

006

Неизвестен

Република Ангола

DIEXIM

007

Неизвестен

Република Ангола

GIRA GLOBO

008

Неизвестен

Република Ангола

HELIANG

010

Неизвестен

Република Ангола

HELIMALONGO

011

Неизвестен

Република Ангола

MAVEWA

016

Неизвестен

Република Ангола

PHA

019

Неизвестен

Република Ангола

RUI & CONCEICAO

012

Неизвестен

Република Ангола

SAL

013

Неизвестен

Република Ангола

SERVISAIR

018

Неизвестен

Република Ангола

SONAIR

014/

Неизвестен

Република Ангола

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Бенин, включително

 

Република Бенин

AERO BENIN

PEA № 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

Неизвестен

Република Бенин

AFRICA AIRWAYS

Неизвестен

Неизвестен

Република Бенин

ALAFIA JET

PEA № 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Не е приложимо

Република Бенин

BENIN GOLF AIR

PEA № 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

Неизвестен

Република Бенин

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA № 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BLA

Република Бенин

COTAIR

PEA № 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

Неизвестен

Република Бенин

ROYAL AIR

PEA № 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

Неизвестен

Република Бенин

TRANS AIR BENIN

PEA № 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Република Бенин

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Демократична република Конго (ДРК), включително

 

Демократична република Конго (ДРК)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Демократична република Конго (ДРК)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/036/08

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Демократична република Конго (ДРК)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Демократична република Конго (ДРК)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Демократична република Конго (ДРК)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Подпис на министъра (Наредба 78/205)

LCG

Демократична република Конго (ДРК)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Демократична република Конго (ДРК)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Демократична република Конго (ДРК)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Екваториална Гвинея, включително

 

 

Екваториална Гвинея

CRONOS AIRLINES

Неизвестен

Неизвестен

Екваториална Гвинея

CEIBA INTERCONTINENTAL

Неизвестен

CEL

Екваториална Гвинея

EGAMS

Неизвестен

EGM

Екваториална Гвинея

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Екваториална Гвинея

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Не е приложимо

Екваториална Гвинея

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Екваториална Гвинея

GUINEA AIRWAYS

738

Не е приложимо

Екваториална Гвинея

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Неизвестен

Неизвестен

Екваториална Гвинея

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Екваториална Гвинея

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Индонезия, с изключение на Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines и Ekspres Transportasi Antarbenua, включително

 

 

Република Индонезия

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Неизвестен

Република Индонезия

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Неизвестен

Република Индонезия

ASCO NUSA AIR

135-022

Неизвестен

Република Индонезия

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Неизвестен

Република Индонезия

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Неизвестен

Република Индонезия

CARDIG AIR

121-013

Неизвестен

Република Индонезия

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Неизвестен

Република Индонезия

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Република Индонезия

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

Неизвестен

Република Индонезия

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Република Индонезия

EASTINDO

135-038

Неизвестен

Република Индонезия

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Република Индонезия

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Република Индонезия

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Република Индонезия

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Неизвестен

Република Индонезия

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Неизвестен

Република Индонезия

KAL STAR

121-037

Неизвестен

Република Индонезия

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Република Индонезия

KURA-KURA AVIATION

135-016

Неизвестен

Република Индонезия

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Република Индонезия

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Неизвестен

Република Индонезия

MEGANTARA

121-025

Неизвестен

Република Индонезия

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Република Индонезия

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Република Индонезия

MIMIKA AIR

135-007

Неизвестен

Република Индонезия

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Неизвестен

Република Индонезия

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Неизвестен

Република Индонезия

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Неизвестен

Република Индонезия

NYAMAN AIR

135-042

Неизвестен

Република Индонезия

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Република Индонезия

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Неизвестен

Република Индонезия

PURA WISATA BARUNA

135-025

Неизвестен

Република Индонезия

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

121-040

RPH

Република Индонезия

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Република Индонезия

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

Неизвестен

Република Индонезия

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Неизвестен

Република Индонезия

SKY AVIATION

135-044

Неизвестен

Република Индонезия

SMAC

135-015

SMC

Република Индонезия

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Република Индонезия

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Неизвестен

Република Индонезия

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Неизвестен

Република Индонезия

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Република Индонезия

TRAVIRA UTAMA

135-009

Неизвестен

Република Индонезия

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Република Индонезия

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Република Индонезия

UNINDO

135-040

Неизвестен

Република Индонезия

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Република Индонезия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Казахстан, с изключение на Air Astana, включително

 

 

Република Казахстан

AERO AIR COMPANY

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

AEROPRAKT KZ

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

AEROTOUR KZ

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

AIR ALMATY

AK-0331-07

LMY

Република Казахстан

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Република Казахстан

AIR DIVISION OF EKA

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

AIR FLAMINGO

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

AIR TRUST AIRCOMPANY

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

AK SUNKAR AIRCOMPANY

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

ALMATY AVIATION

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

ARKHABAY

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Република Казахстан

ASIA CONTINENTAL AVIALINES

AK-0371-08

RRK

Република Казахстан

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Република Казахстан

ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

Република Казахстан

ATYRAU AYE JOLY

AK-0321-07

JOL

Република Казахстан

AVIA-JAYNAR

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

BEYBARS AIRCOMPANY

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT/BEK

Република Казахстан

BERKUT STATE AIRLINE

AK-0378-09

BEC

Република Казахстан

BERKUT KZ

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0374-08

BRY

Република Казахстан

COMLUX

AK-0352-08

KAZ

Република Казахстан

DETA AIR

AK-0344-08

DET

Република Казахстан

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

Република Казахстан

EASTERN EXPRESS

AK-0358-08

LIS

Република Казахстан

EOL AIR

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Република Казахстан

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

EXCELLENT GLIDE

AK-0338-08

EGB

Република Казахстан

FENIX

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Република Казахстан

IJT AVIATION

AK-0335-08

DVB

Република Казахстан

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Република Казахстан

IRBIS

AK-0317-07

BIS

Република Казахстан

IRTYSH AIR

AK-0381-09

MZA

Република Казахстан

JET AIRLINES

AK-0349-09

SOZ

Република Казахстан

JET ONE

AK-0367-08

JKZ

Република Казахстан

KAVIASPAS

AK-0322-07

KZS

Република Казахстан

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Република Казахстан

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0347-08

KUY

Република Казахстан

KAZAIRWEST

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

KAZAVIA

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Република Казахстан

MAK AIR AIRLINE

AK-0334-07

AKM

Република Казахстан

MEGA AIRLINES

AK-0356-08

MGK

Република Казахстан

MIRAS

AK-0315-07

MIF

Република Казахстан

NAVIGATOR

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

OLIMP AIR

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

ORLAN 2000 AIRCOMPANY

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

PANKH CENTER KAZAKHSTAN

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

PRIME AVIATION

AK-0308-07

PKZ

Република Казахстан

SALEM AIRCOMPANY

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

SAMAL AIR

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

SAYAT AIR

AK-0351-08

SYM

Република Казахстан

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0359-08

Неизвестен

Република Казахстан

SEMEYAVIA

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

SCAT

AK-0350-08

VSV

Република Казахстан

STARLINE KZ

AK-0373-08

LMZ

Република Казахстан

SKYBUS

AK-0364-08

BYK

Република Казахстан

SKYJET

AK-0307-09

SEK

Република Казахстан

SKYSERVICE

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

TAHMID AIR

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

TULPAR AVIA SERVICE

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

TYAN SHAN

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

UST-KAMENOGORSK

AK-0385-09

UCK

Република Казахстан

ZHETYSU AIRCOMPANY

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

ZHERSU AVIA

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

ZHEZKAZGANAIR

Неизвестен

Неизвестен

Република Казахстан

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Киргизката република, включително

 

 

Киргизка република

AIR MANAS

17

MBB

Киргизка република

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Киргизка република

AEROSTAN (БИВША BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Киргизка република

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Киргизка република

DAMES

20

DAM

Киргизка република

EASTOK AVIA

15

Неизвестен

Киргизка република

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Киргизка република

ITEK AIR

04

IKA

Киргизка република

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Киргизка република

KYRGYZSTAN

03

LYN

Киргизка република

MAX AVIA

33

MAI

Киргизка република

S GROUP AVIATION

6

Неизвестен

Киргизка република

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Киргизка република

SKY WAY AIR

21

SAB

Киргизка република

TENIR AIRLINES

26

TEB

Киргизка република

TRAST AERO

05

TSJ

Киргизка република

VALOR AIR

07

Неизвестен

Киргизка република

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Либерия

 

Либерия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Република Габон, с изключение на Gabon Airlines, Afrijet и SN2AG, включително

 

 

Република Габон

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

Неизвестен

Република Габон

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Република Габон

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

Неизвестен

Република Габон

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Неизвестен

Република Габон

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Република Габон

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Неизвестен

Република Габон

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Сиера Леоне, включително

Сиера Леоне

AIR RUM, LTD

Неизвестен

RUM

Сиера Леоне

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Неизвестен

DTY

Сиера Леоне

HEAVYLIFT CARGO

Неизвестен

Неизвестен

Сиера Леоне

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Неизвестен

ORJ

Сиера Леоне

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Неизвестен

PRR

Сиера Леоне

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Неизвестен

SVT

Сиера Леоне

TEEBAH AIRWAYS

Неизвестен

Неизвестен

Сиера Леоне

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Свазиленд, включително

Свазиленд

AERO AFRICA (PTY) LTD

Неизвестен

RFC

Свазиленд

JET AFRICA SWAZILAND

Неизвестен

OSW

Свазиленд

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Неизвестен

RSN

Свазиленд

SCAN AIR CHARTER, LTD

Неизвестен

Неизвестен

Свазиленд

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Неизвестен

SWX

Свазиленд

SWAZILAND AIRLINK

Неизвестен

SZL

Свазиленд

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Замбия, включително

 

 

Замбия

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

Неизвестен

Замбия


(1)  Въздушните превозвачи, изброени в приложение А, биха могли да получат разрешение да упражняват права за въздушни превози като използват на мокър лизинг въздухоплавателни средства на въздушен превозвач, който не е предмет на оперативна забрана, при условие че съответните стандарти за безопасност са изпълнени.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ЧИИТО ОПЕРАЦИИ СА ПРЕДМЕТ НА ОПЕРАТИВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ОБЩНОСТТА  (1)

Име на юридическото лице на въздушния превозвач, както е посочено в неговото САО (както и търговското му наименование, ако е различно)

Номер на свидетелството за авиационен оператор (САО)

Обозначителен номер на ИКАО за авиокомпанията

Държава на оператора

Тип въздухоплавателно средство (ВС)

Регистрационен/ни знак/ци и, ако са известни, производствени серийни номера

Държава на регистрация

AFRIJET (2)

CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

Република Габон

Целият въздухоплавателен парк, с изключение на: 2 ВС от тип Falcon 50; 1 ВС от тип Falcon 900;

Целият въздухоплавателен парк, с изключение на: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Република Габон

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Казахстан

Целият въздухоплавателен парк, с изключение на: 2 ВС от тип B767; 4 ВС от тип B757; 10 ВС от тип A319/320/321; 5 ВС от тип Fokker 50;

Целият въздухоплавателен парк, с изключение на: P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Аруба (Кралство Нидерландия)

AIR BANGLADESH

17

BGD

Бангладеш

B747-269B

S2-ADT

Бангладеш

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Коморски острови

Целият въздухоплавателен парк, с изключение на: LET 410 UVP

Целият въздухоплавателен парк, с изключение на: D6-CAM (851336)

Коморски острови

GABON AIRLINES (4)

CTA 0001/MTAC/ANAC

GBK

Република Габон

Целият въздухоплавателен парк, с изключение на: 1 ВС от тип Boeing B-767-200

Целият въздухоплавателен парк, с изключение на: TR-LHP

Република Габон

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Република Габон

Целият въздухоплавателен парк, с изключение на: 1 ВС от тип Challenger; CL601 1 ВС от тип HS-125-800

Целият въздухоплавателен парк, с изключение на: TR-AAG, ZS-AFG

Република Габон; Република Южна Африка

TAAG ANGOLA AIRLINES (5)

001

DTA

Република Ангола

Целият въздухоплавателен парк, с изключение на: 3 ВС от тип Boeing B-777

Целият въздухоплавателен парк, с изключение на: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF

Република Ангола


(1)  Въздушните превозвачи, изброени в Приложение Б, биха могли да получат разрешение да упражняват права за превози като използват на мокър лизинг въздухоплавателни средства на въздушен превозвач, който не е предмет на оперативна забрана, при условие че съответните стандарти за безопасност са изпълнени.

(2)  Afrijet може да използва единствено специално посочените за целта въздухоплавателни средства за настоящите си операции в рамките на Европейската общност.

(3)  Air Astana може да използва единствено специално посочените за целта въздухоплавателни средства за настоящите си операции в рамките на Европейската общност.

(4)  Gabon Airlines може да използва единствено специално посоченото за целта въздухоплавателно средство за настоящите си операции в рамките на Европейската общност.

(5)  TAAG Angola Airlines може да извършва единствено полети до Португалия, като използва специално посочените за целта въздухоплавателни средства при посочените в съображения 58 и 59 от настоящия регламент условия.


15.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 182/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 620/2009 НА КОМИСИЯТА

от 13 юли 2009 година

за управление на тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 144, параграф 1 и член 148 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 617/2009 (2) на Съвета открива, на многогодишна основа, автономна тарифна квота за внос на 20 000 тона висококачествено говеждо месо. В член 2 от посочения регламент се предвижда тарифната квота да бъде управлявана от Комисията в съответствие с член 144 от Регламент (ЕО) № 1234/2007. Затова е необходимо да се приемат подробни правила за управлението на посочената квота.

(2)

Квотата следва да се управлява чрез лицензии за внос. Следователно е необходимо да бъдат установени правила относно подаването на заявления и информацията, която трябва да се съдържа в тези заявления и лицензии. Когато е необходимо, това може да бъде направено чрез дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 година за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (3) и Регламент (ЕО) № 382/2008 на Комисията от 21 април 2008 година относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо (4).

(3)

Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (5), определя подробни правила за заявленията за лицензии за внос, статута на заявителите и издаването на лицензии. Съгласно посочения регламент срокът на валидност на лицензиите изтича на последния ден от периода на тарифната квота за внос. Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1301/2006 следва да се прилагат за лицензии за внос, издадени за квотата съгласно Регламент (ЕО) № 617/2009, без да се засягат допълнителните условия, определени от настоящия регламент.

(4)

С цел осигуряване на редовен внос е целесъобразно всеки период на тарифната квота за внос да бъде разделен на няколко подпериода.

(5)

Допускането за свободно обращение на продуктите, внесени в рамките на квотата съгласно Регламент (ЕО) № 617/2009, следва да се обвърже с представянето на сертификат за автентичност, издаден от компетентните органи на третата страна износител. Издаването на такива сертификати за автентичност следва да гарантира, че внасяните продукти отговарят на изискванията за висококачествено говеждо месо съгласно определението в настоящия регламент. Следва да се определят образци за сертификати за автентичност, както и процедурата по използването им. Сертификатите следва да се издават от органи на третите страни, осигуряващи всички необходими гаранции за правилното прилагане на съответните споразумения.

(6)

С Регламент (ЕО) № 617/2009 се предвижда тарифната квота за внос да бъде открита от 1 август 2009 г. Следователно и настоящият регламент следва да се прилага от същата дата.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се определят правила за управление на тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо в съответствие с член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 617/2009, наричана по-долу „тарифна квота“.

2.   Настоящият регламент се прилага за висококачествено прясно, охладено или замразено говеждо месо, което отговаря на условията, определени в приложение I.

За целите на настоящия регламент за „замразено месо“ се счита месо с вътрешна температура, не по-висока от – 12 °С при влизането на стоката на митническата територия на Общността.

3.   Регламенти (ЕО) № 1301/2006, (ЕО) № 376/2008 и (ЕО) № 382/2008 се прилагат, освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент.

Член 2

Управление на тарифната квота

1.   Тарифната квота се управлява чрез прилагането на метод на едновременна проверка в съответствие с глава II от Регламент (ЕО) № 1301/2006.

2.   Ставката на вносното мито, посочена в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 617/2009, се посочва в клетка 24 от заявлението за лицензии за внос и в лицензиите за внос, както е предвидено в член 9 от Регламент (ЕО) № 1301/2006.

3.   Квотната година, предвидена в член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 617/2009, се разделя на 12 месечни подпериода. Наличното количество за всеки подпериод съответства на една дванадесета от общото количество.

Чрез дерогация от първата алинея квотната година 2009/2010 се разделя на 10 месечни подпериода с изключение на първия подпериод, който обхваща периода от 1 август 2009 г. до 30 септември 2009 г. Наличното количество за всеки подпериод съответства на една десета от общото количество.

Член 3

Заявления за лицензии за внос

1.   Заявлението за лицензия се подава през първите седем дни на месеца, предхождащ всеки подпериод, определен в член 2, параграф 3.

Чрез дерогация от първата алинея, за квотната година 2009/2010, заявленията за лицензии за първия подпериод се подават през първите четири дни на месец август 2009 г.

2.   Независимо от член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 382/2008, заявленията за лицензии могат да обхващат един или повече продукти под кодовете или групите кодове по КН, изброени в приложение I към посочения регламент. В случай че заявлението обхваща няколко кодове по КН, за всеки код по КН или група кодове по КН се посочва съответното количество, за което се подава заявление. Всички кодове по КН се посочват в клетка 16, а описанието им — в клетка 15 от заявлението за лицензии и лицензията.

3.   Държавите-членки съобщават на Комисията най-късно на 14-ия ден от месеца, в който са подадени заявленията, общите количества, включени в заявленията за лицензия, в съответствие с член 11, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1301/2006, за всяка държава на произход и изразени в килограми тегло на продукта.

Чрез дерогация от първата алинея, крайният срок за уведомяване за първия подпериод от квотната година 2009/2010, е 7 август 2009 г.

4.   В клетка 8 от заявлението за лицензия и лицензията се посочва държавата на произход.

В клетка 20 от заявлението за лицензия и лицензията се посочва едно от вписванията, изброени в приложение II.

Член 4

Издаване на лицензии за внос

1.   Лицензиите се издават от 23-ия ден, и не по-късно от края на месеца, в който са подадени заявленията.

Чрез дерогация от първата алинея лицензиите, за които са подадени заявления през август 2009 г., се издават от 14 август до 21 август 2009 г.

2.   Във всяка лицензия се посочва количеството за всеки код по КН или група кодове по КН.

Член 5

Срок на валидност на лицензиите за внос

Лицензиите са валидни в продължение на три месеца, считано от първия ден от подпериода, за който са били издадени.

Чрез дерогация от първата алинея за заявленията за лицензии, посочени в член 3, параграф 1, втора алинея, лицензиите са валидни три месеца от деня на действителното им издаване по смисъла на член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 376/2008.

Член 6

Уведомяване на Комисията от държавите-членки

1.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006 държавите-членки съобщават на Комисията:

а)

най-късно до десетия ден на всеки месец количествата продукти, включително нулевите количества, за които са били издадени лицензии за внос през предшестващия месец;

б)

количествата продукти, включително нулевите количества, обхванати от неизползвани или частично използвани лицензии за внос и съответстващи на разликата между количествата, вписани на гърба на лицензиите за внос, и количествата, за които те са били издадени:

i)

заедно с посочените в член 3, параграф 3 от настоящия регламент съобщения, отнасящи се до заявленията, подадени за последния подпериод от квотната година;

ii)

не по-късно от 31 октомври след края на всяка квотна година, за количествата, които още не са били съобщени съгласно точка i).

2.   Не по-късно от 31 октомври след края на всяка квотна година държавите-членки съобщават на Комисията количествата продукти, които са били действително допуснати за свободно обращение през предшестващия период на тарифната квота за внос.

3.   За съобщенията, посочени в параграфи 1 и 2, количествата се изразяват в килограми тегло на продукта, за всяка държава на произход и за всяка категория продукти, както е посочено в приложение V към Регламент (ЕО) № 382/2008.

4.   Съобщенията се изпращат по електронен път в съответствие с образците и методите, предоставени от Комисията на държавите-членки.

Член 7

Сертификати за автентичност

1.   За допускането за свободно обращение на продуктите, внесени в рамките на квотата, се изисква представяне на сертификат за автентичност, издаден в съответствие с образеца в приложение III.

2.   На гърба на сертификата за автентичност се отбелязва, че месото с произход от страната износител отговаря на условията, посочени в приложение I.

3.   Сертификатът за автентичност е валиден само ако е надлежно попълнен и заверен от издаващия орган.

4.   Сертификатът за автентичност се счита за надлежно заверен, когато съдържа дата и място на издаване, подпечатан е от издаващия орган и носи подписа на лицето, упълномощено да го подписва.

5.   Печатът може да се замени с напечатан щемпел върху оригинала и копията на сертификата за автентичност.

6.   Срокът на валидност на сертификата за автентичност изтича най-късно на 30 юни след датата на неговото издаване.

Член 8

Издаващи органи в трети страни

1.   Посочените в член 7, параграф 3 издаващи органи трябва да:

а)

бъдат признати за такива от компетентните органи в страната износител;

б)

поемат задължението да проверяват вписванията в сертификатите за автентичност.

2.   Следната информация се съобщава на Комисията:

а)

името и адресът, по възможност също и адресът за електронна поща и електронната страница, на органите, упълномощени да издават сертификатите за автентичност, посочени в член 7;

б)

образци от печатите, използвани от издаващите органи;

в)

процедурите и критериите, прилагани от издаващия орган при установяването дали са изпълнени условията, посочени в приложение I.

Член 9

Уведомяване от трети страни

Когато условията, посочени в приложение I, са изпълнени, Комисията публикува името на издаващия орган, посочен в член 8, параграф 1, в серия С на Официален вестник на Европейския съюз или посредством други подходящи средства.

Член 10

Проверки на място в трети страни

При необходимост Комисията може да поиска от третата страна да разреши на представители на Комисията да провеждат проверки на място на нейна територия. Тези проверки се извършват съвместно с компетентните органи на съответната трета страна.

Член 11

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след датата на неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 август 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 182, 15.7.2009 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 115, 29.4.2008 г., стр. 10.

(5)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Условия, на които трябва да отговарят продуктите от тарифната квота, посочена в член 1, параграф 1

(1)

Разфасованото говеждо месо е от кланични трупове на юници и бичета на възраст, по-малка от 30 месеца, които са били подложени на специален хранителен режим в продължение на поне 100 дни преди датата на клането, включващ не по-малко от 62 % концентрати и/или странични продукти от фуражно зърно на суха база, чиято обменна енергия, изразена в мегаджаули на килограм сухо вещество, е на стойност поне 12,26 мегаджаула.

(2)

Юниците и бичетата, подложени на описания в точка 1 хранителен режим, трябва да получават сухо вещество всеки ден в размер на не по-малко от средно 1,4 % от живото им телесно тегло.

(3)

Кланичните трупове на юници и бичета, използвани за разфасованото говеждо месо, се оценяват от оценител, който е държавен служител и който определя оценката, както и основаващата се на нея класификация на кланичните трупове, съгласно одобрен от държавните органи метод. Методът на оценяване, одобрен от държавните органи, и основаващите се на него класификации трябва да оценят очакваното качество на кланичните трупове, като се основават на комбинация от критерии, включващи зрелостта и вкусовите качества на говеждите разфасовки. Този метод на оценяване на кланичните трупове включва, но не се ограничава само до това, оценка на възрастовите характеристики на цвета и структурата на мускула Longissimus dorsi и втвърдяването на костите и хрущялите, както и оценка на очакваните вкусови качества, в това число и комбинация от отделни характеристики на междумускулните тлъстини и твърдост на мускула Longissimus dorsi.

(4)

Разфасовките се етикетират в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета (1).

(5)

Към информацията на етикета може да бъде добавено обозначението „Висококачествено говеждо месо“.


(1)  ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Вписвания, посочени в член 3, параграф 4

:

на български

:

Говеждо/телешко месо с високо качество (Регламент (ЕО) № 620/2009)

:

на испански

:

Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento (CE) no 620/2009]

:

на чешки

:

Vysoce jakostní hovězí/telecí maso (nařízení (ES) č. 620/2009)

:

на датски

:

Oksekød af høj kvalitet (forordning (EF) nr. 620/2009)

:

на немски

:

Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 620/2009)

:

на естонски

:

Kõrgekvaliteediline veiseliha/vasikaliha (määrus (EÜ) nr 620/2009)

:

на гръцки

:

Βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 620/2009]

:

на английски

:

High-quality beef/veal (Regulation (EC) No 620/2009)

:

на френски

:

Viande bovine de haute qualité [règlement (CE) no 620/2009]

:

на италиански

:

Carni bovine di alta qualità [regolamento (CE) n. 620/2009]

:

на латвийски

:

Augstākā labuma liellopu/teļa gaļa (Regula (EK) Nr. 620/2009)

:

на литовски

:

Aukštos kokybės jautiena ir (arba) veršiena (Reglamentas (EB) Nr. 620/2009)

:

на унгарски

:

Kiváló minőségű marha-/borjúhús (620/2009/EK rendelet)

:

на малтийски

:

Ċanga/vitella ta' kwalità għolja (Regolament (KE) Nru 620/2009)

:

на нидерландски

:

Rundvlees van hoge kwaliteit (Verordening (EG) nr. 620/2009)

:

на полски

:

Wołowina/cielęcina wysokiej jakości (Rozporządzenie (WE) nr 620/2009)

:

на португалски

:

Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento (CE) n.o 620/2009]

:

на румънски

:

Carne de vită/vițel de calitate superioară [Regulamentul (CE) nr. 620/2009]

:

на словашки

:

Vysoko kvalitné hovädzie/teľacie mäso [Nariadenie (ES) č. 620/2009]

:

на словенски

:

Visokokakovostno goveje/telečje meso (Uredba (ES) št. 620/2009)

:

на фински

:

Korkealaatuista naudanlihaa (asetus (EY) N:o 620/2009)

:

на шведски

:

Nötkött av hög kvalitet (förordning (EG) nr 620/2009)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image


15.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 182/31


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 621/2009 НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 2009 година

за забрана на риболова на скумрия в VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕО от Vb; международни води от IIa, XII и XIV от страна на съдове под флага на Испания

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 43/2009 на Съвета от 16 януари 2009 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2009 г. и свързаните с тях условия, приложими във водите на Общността и за корабите на Общността във води, които подлежат на ограничения на улова (3) определя квотите за 2009 година.

(2)

Съгласно получената от Комисията информация, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни съдове, плаващи под флага на, или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, е изчерпана отпуснатата за 2009 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовът на този рибен запас, както и неговото задържане на борда, трансбордиране и разтоварване на суша,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2009 г. на определената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана към датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни съдове, плаващи под флага на, или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, считано от указаната в приложението дата. Забраняват се също и задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените риболовни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юли 2009 година.

За Комисията

Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стp. 59.

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стp. 1.

(3)  ОВ L 22, 26.1.2009 г., стp. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

2/T&Q

Държава-членка

Испания

Запас

MAC/2CX14-

Вид

Скумрия (Scomber scombrus)

Зона

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕО от Vb; международни води от IIa, XII и XIV

Дата

15 юни 2009 г.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

15.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 182/33


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 юни 2009 година

за определяне на модел за националните планове за действие в областта на енергията от възобновяеми източници съгласно посоченото в Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2009) 5174)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/548/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (1), и по-специално член 4, параграф 1, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2009/28/ЕО съдържа изискване всяка държава-членка да приеме свой план за действие в областта на енергията от възобновяеми източници. В тези планове следва да се определят националните цели на държавите-членки за 2020 г. относно дела на възобновяемата енергия в крайното потребление на електроенергия, на енергия за топлинни и охладителни цели и на енергия в транспорта (като се вземат предвид и последиците от други мерки, свързани с енергийната ефективност), както и да се предвидят подходящи мерки за постигане на тези общи национални цели, включително сътрудничество между местни, областни и национални власти, планирани статистически прехвърляния между държави-членки или съвместни проекти, национални политики за разработване на съществуващите ресурси от биомаса и за мобилизиране на нови такива ресурси за различни приложения, както и мерки, които да се предприемат за изпълнение на изискванията на членове от 13 до 19 от Директива 2009/28/ЕО.

(2)

Съгласно Директива 2009/28/ЕО до 30 юни 2009 г. Комисията трябва да приеме модел за националните планове за действие в областта на енергията от възобновяеми източници, съобразен с минималните изисквания, определени в приложение VI към посочената директива,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приема се моделът за националните планове за действие в областта на енергията от възобновяеми източници, чието изготвяне се изисква съгласно член 4, параграф 1 от Директива 2009/28/ЕО, както е формулиран в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 юни 2009 година.

За Комисията

Andris PIEBALGS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

1.

Обобщение на националната политика в областта на енергията от възобновяеми източници

2.

Прогнозно крайно енергопотребление през периода 2010—2020 г.

3.

Цели и криви на растежа на дела на енергията от възобновяеми източници

3.1.

Обща национална цел

3.2.

Секторни цели и криви на растежа

4.

Мерки за постигане на целите

4.1.

Обзор на всички политики и мерки за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници

4.2.

Специфични мерки за изпълнение на изискванията съгласно членове 13, 14, 16 и от 17 до 21 от Директива 2009/28/ЕО

4.2.1.

Административни процедури и териториално и ресурсно планиране (член 13, параграф 1 от Директива 2009/28/ЕО)

4.2.2.

Технически спецификации (член 13, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО)

4.2.3.

Сгради (член 13, параграф 3 от Директива 2009/28/ЕО)

4.2.4.

Дейности за предоставяне на информация (член 14, параграфи 1, 2 и 4 от Директива 2009/28/ЕО)

4.2.5.

Сертифициране на монтажници (член 14, параграф 3 от Директива 2009/28/ЕО)

4.2.6.

Развитие на електроенергийната инфраструктура (член 16, параграфи 1 и от 3 до 6 от Директива 2009/28/ЕО)

4.2.7.

Опериране на електрическите мрежи (член 16, параграфи 2, 7 и 8 от Директива 2009/28/ЕО)

4.2.8.

Включване на биогаз в мрежите за природен газ (член 16, параграфи 7, 9 и 10 от Директива 2009/28/ЕО)

4.2.9.

Развитие на инфраструктурата на топлофикационни и мрежови охладителни системи (член 16, параграф 11 от Директива 2009/28/ЕО)

4.2.10.

Биогорива и други течни горива от биомаса — критерии за устойчиво развито производство и верификация на тяхното спазване (членове от 17 до 21 от Директива 2009/28/ЕО)

4.3.

Схеми за подпомагане и насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници в сектора на електроенергията, прилагани от държава-членка или от група от държави-членки

4.4.

Схеми за подпомагане и насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници при производството на енергия за топлинни и охладителни цели, прилагани от държава-членка или от група от държави-членки

4.5.

Схеми за подпомагане и насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници в транспорта, прилагани от държава-членка или от група от държави-членки

4.6.

Специфични мерки за насърчаване на използването на енергия от биомаса

4.6.1.

Добити количества енергийна биомаса: от собствени ресурси и от внос

4.6.2.

Мерки за увеличаване на разполагаемите ресурси от биомаса, като се вземат предвид нуждите на други потребители на биомаса (секторите, използващи суровини от селското и горското стопанство)

4.7.

Планирано използване на статистически прехвърляния между държави-членки и планирано участие в съвместни проекти с други държави-членки и трети страни

4.7.1.

Процедурни аспекти

4.7.2.

Прогнозно допълнително спрямо индикативната крива производство на енергия от възобновяеми източници, което би могло да се прехвърли на други държави-членки

4.7.3.

Прогнозен потенциал за съвместни проекти

4.7.4.

Прогнозно потребление на енергия от възобновяеми източници, което да бъде задоволено от други източници, различни от собственото национално производство

5.

Оценки

5.1.

Общ очакван принос на всяка една технология за производство на енергия от възобновяеми източници с оглед постигане на обвързващите цели за 2020 г. и на индикативната крива за дела на енергията от възобновяеми източници в производството на електроенергия, на енергия за топлинни и охладителни цели, както и в транспорта

5.2.

Общ очакван принос на мерките за енергийна ефективност и енергоспестяване с оглед постигане на обвързващите цели за 2020 г. и на индикативната крива за дела на енергията от възобновяеми източници в производството на електроенергия, на енергия за топлинни и охладителни цели и на енергия в транспорта

5.3.

Оценка на въздействията (попълва се по желание)

5.4.

Подготовка на национален план за действие в областта на енергията от възобновяеми източници и проследяване на неговото прилагане

Модел за националните планове за действие в областта на енергията от възобновяеми източници

Директива 2009/28/ЕО съдържа изискване към всяка държава-членка да предаде на Европейската комисия свой национален план за действие в областта на енергията от възобновяеми източници (NREAP) в срок до 30 юни 2010 г. Тук е представен моделът за тези планове за действие. Съгласно член 4 от Директива 2009/28/ЕО използването на настоящия модел е задължително.

Предназначението на модела е да осигури пълнота и съответствие на националните планове за действие с всички посочени в директивата изисквания, както и съпоставимост на тези планове помежду им и с бъдещите двугодишни доклади на държавите-членки относно прилагането на директивата.

При попълването на данните в модела държавите-членки следва да спазват посочените в Директива 2009/28/ЕО определения, изчислителни правила и терминология. Също така е препоръчително държавите-членки да използват определенията, изчислителните правила и терминологията, формулирани в Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета  (1) .

Допълнителна информация може да бъде включена или в рамките на формулираната структура на плана за действие, или чрез добавяне на приложения.

Текстовете в курсив представляват указания за държавите-членки относно подготовката на техните планове. Държавите-членки могат да изтрият тези пасажи в съответния вариант на своя план за действие, който всяка от тях представя на Европейската комисия.

Европейската комисия напомня на държавите-членки, че всички национални схеми за подпомагане трябва да са в съответствие с правилата за държавна помощ, предвидени в членове 87 и 88 от Договора за ЕО. Нотифицирането на плана за действие в областта на енергията от възобновяеми източници не замества нотифицирането на държавна помощ по реда на член 88, параграф 3 от Договора за ЕО.

1.   ОБОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

Моля, направете кратък преглед на националната политика в областта на енергията от възобновяеми източници, като опишете целите на тази политика (сигурност на енергийните доставки, екологични, икономически и социални ползи), както и основните стратегически линии на действие.

2.   ПРОГНОЗНО КРАЙНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2010—2020 Г.

В този раздел държавите-членки следва да формулират своите прогнозни оценки за брутното крайно енергопотребление в периода до 2020 г. на всички видове енергия (както от възобновяеми, така и от конвенционални източници), общо и за всеки отделен сектор.

В тези прогнозни оценки трябва да бъдат взети под внимание и очакваните въздействия от мерките за енергийна ефективност и енергоспестяване, които ще бъдат въведени през разглеждания период. Под наименованието „сценарий за сравнение“ („reference scenario“) следва да бъде представен сценарий, в който се вземат предвид само тези мерки за енергийна ефективност и енергоспестяване, които вече са приети преди 2009 г. Под наименованието „сценарий за допълнителна енергийна ефективност“ („additional energy efficiency scenario“) следва да бъде представен сценарий, в който се вземат предвид и всички мерки, които предстои да бъдат приети след 2009 г. Разработването на всички останали части на плана за действие следва да се основава на този сценарий за допълнителна енергийна ефективност.

Терминът „енергопотребление за топлинни и охладителни цели“ („consumption for heating and cooling“) следва да се разбира като произведената (продадената) топлинна енергия плюс крайното потребление на всички други енергоносители (energy commodities), с изключение на електроенергията, в такива характерни със своето крайно потребление на енергия сектори като промишлеността, домакинствата, услугите, селското, горското и рибното стопанство. В този смисъл понятието „топлинни и охладителни цели“ включва също крайното енергопотребление за технологични нужди. По принцип в крайното енергопотребление за топлинни и охладителни цели се използва и електроенергия, но тя се покрива от целта за дела на енергията от възобновяеми източници в електроенергията, поради което не е включена тук.

Съгласно член 5, параграф 6 от Директива 2009/28/ЕО за целите на определяне на степента на постигане на целта за 2020 г. и на кривата на растежа се приема, че енергопотреблението в авиацията не надвишава 6,18 % от брутното крайно енергопотребление на съответната държава-членка (или съответно 4,12 % за Кипър и Малта). Съответните поправки на данните (ако има необходимост от такива) могат да бъдат направени в таблицата. В следната рамка е показано как те да бъдат изчислени.

РАМКА – как да се изчисляват поправките във връзка с „ограничението на отчитаните стойности на енергопотреблението във въздушния транспорт“, предвидено в Директивата за възобновяемата енергия

Да допуснем, че страната А има дял Х на енергопотреблението на въздушния транспорт (АЕС) в нейното брутно крайно енергопотребление (GFEC):

X = AEC/GFEC

Да допуснем, че X > 6,18 %

В такъв случай ограничението налага за целите на определяне на степента на постигане на целта да се използва приведена стойност на брутното крайно енергопотребление GFECadjusted:

GFECadjusted = GFEC – AEC + AECadjusted

където AECadjusted = 0,0618 * GFEC

С други думи

GFECadjusted = GFEC – AEC + 0,0618 * GFEC =

= GFEC – X*GFEC + 0,0618 * GFEC =

= GFEC * (1,0618 – X)

Следователно, привеждащата поправка (adjustment), изразена като процент от брутното крайно енергопотребление (GFEC) и като функция на Х, е:

Adjustment = (GFEC – GFECadjusted)/GFEC =

= X – 0,0618

В случая на Кипър и Малта стойностите 6,18 % и 0,0618 се заменят съответно с 4,12 % и 0,0412.

Таблица 1

Прогнозно брутно крайно енергопотребление на [държава-членка] за топлинни и охладителни цели, електроенергия и транспорт в периода до 2020 г., като се вземат под внимание резултатите от мерките за енергийна ефективност и енергоспестяване  (2) в периода 2010—2020 г. (хил. тона нефтен еквивалент)

 

2005 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Базова година

Сценарий за сравнение

Сценарий за допълнителна енергийна ефективност

Сценарий за сравнение

Сценарий за допълнителна енергийна ефективност

Сценарий за сравнение

Сценарий за допълнителна енергийна ефективност

Сценарий за сравнение

Сценарий за допълнителна енергийна ефективност

Сценарий за сравнение

Сценарий за допълнителна енергийна ефективност

1.

Енергия за топлинни и охладителни цели (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Електроенергия (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Енергия за транспорт, съгласно чл. 3, пар. 4, буква а) (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Брутно крайно енергопотребление (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изчислението по-долу е необходимо да се прави само ако се прогнозира, че делът на крайното енергопотребление във въздушния транспорт ще надвишава 6,18 % (съответно 4,12 % за Малта и Кипър):

Крайно потребление във въздушния транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поправка заради ограничението на дела на въздушния транспорт (7) съгласно чл. 5, пар. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо потребление след въвеждането на поправката заради ограничението на данните за потреблението във въздушния транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Сценарий за сравнение

Сценарий за допълнителна енергийна ефективност

Сценарий за сравнение

Сценарий за допълнителна енергийна ефективност

Сценарий за сравнение

Сценарий за допълнителна енергийна ефективност

Сценарий за сравнение

Сценарий за допълнителна енергийна ефективност

Сценарий за сравнение

Сценарий за допълнителна енергийна ефективност

Сценарий за сравнение

Сценарий за допълнителна енергийна ефективност

1.

Енергия за топлинни и охладителни цели (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Електроенергия (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Енергия за транспорт, съгласно чл. 3, пар. 4, буква а) (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Брутно крайно енергопотребление (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изчислението по-долу е необходимо да се прави само ако се прогнозира, че делът на крайното енергопотребление във въздушния транспорт ще надвишава 6,18 % (съответно 4,12 % за Малта и Кипър):

Крайно потребление във въздушния транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поправка заради ограничението на дела на въздушния транспорт (7) съгласно чл. 5, пар. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо потребление след въвеждането на поправката заради ограничението на данните за потреблението във въздушния транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   ЦЕЛИ И КРИВИ НА РАСТЕЖА НА ДЕЛА НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

3.1.   Обща национална цел

Таблица 2

Обща национална цел за дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергопотребление през 2005 г. и 2020 г. (с възпроизвеждане на стойности от приложение I, част А от Директива 2009/28/ЕО)

A.

Дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергопотребление през 2005 г. (S2005) (%)

 

B.

Цел за дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергопотребление през 2020 г. (S2020) (%)

 

C.

Очаквано общо приведено енергопотребление през 2020 г. (от таблица 1, последната клетка) (хил. т н.е.)

 

D.

Очаквано количество на енергията от възобновяеми източници, съответстващо на целта за 2020 г. (изчислява се като B x C) (хил. т н.е.)

 

Държавите-членки могат да изберат варианта да прилагат гъвкавите мерки, предвидени в членове 6, 7, 8 и 11 от Директива 2009/28/ЕО, даващи възможност да бъде отчетено част от тяхното собствено потребление на възобновяема енергия за изпълнение на целите на друга държава-членка (други държави-членки) — или да отчита потреблението на възобновяема енергия в друга държава-членка (други държави-членки) за изпълнението на своите собствени цели. Също така съгласно разпоредбите на членове 9 и 10 от Директива 2009/28/ЕО държавите-членки могат да използват физически внос от трети страни на електроенергия от възобновяеми източници.

Като приложения към доклада можете да включите всякакви оценки на потенциала на възобновяемите енергийни източници във вашата страна.

Също така в приложения към доклада може да бъде добавена и информация за евентуални цели в областта на възобновяемата енергия на областно равнище, в големи градове или в големи енергийно интензивни промишлени отрасли (предприятия), допринасящи за изпълнението на националната цел.

3.2.   Секторни цели и криви на растежа

Съгласно член 4, параграф 1 от Директива 2009/28/ЕО от държавите-членки се изисква да определят свои цели за дела на енергията от възобновяеми източници в следните сектори:

енергия за топлинни и охладителни цели;

електроенергия;

енергия за транспорт.

Общата сума на целите в тези три сектора, изразени като прогнозни количества (в хил. т н.е.), включително планираното използване на гъвкави мерки, трябва да е поне равна на прогнозното количество енергия от възобновяеми източници, съответстващо на целта за съответната държава-членка за 2020 г. (както е посочена в последната клетка на таблица 2).

Също така целта за транспортния сектор следва да бъде съвместима с изискванията, посочени в член 3, параграф 4 от Директива 2009/28/ЕО, за 10 % дял на възобновяемата енергия в транспортния сектор. Следва да се отбележи обаче, че изчисляването на съответствието с целта, посочена в член 3, параграф 4, се отличава от изчисляването на приноса на транспортния сектор за изпълнение на общата националната цел на държавата-членка в областта на възобновяемата енергия.

При изчисляване специално на транспортната цел (а не на приноса на транспортния сектор за общата национална цел) следва да се спазват следните правила:

измежду течните горива само бензинът и дизеловото гориво се отчитат в знаменателя. Това означава, че не се отчитат използваните в авиацията керосин/дизелово гориво, както и течните горива, използвани в корабоплаването (но при все това се отчита дизеловото гориво, използвано в някои видове влакове и някои речни плавателни съдове);

биогоривата, произведени от отпадъци, остатъци, нехранителни целулозни материали и лигноцелулозни материали се отчитат двойно в числителя;

електроенергията от възобновяеми източници, използвана от пътни превозни средства, се отчита с коефициент 2,5 в числителя и в знаменателя.

Съгласно член 3, параграф 4, буква в) от Директива 2009/28/ЕО, за изчисляването на приноса на електроенергията, произведена от възобновяеми източници и потребявана от електрически превозни средства, държавите-членки могат да изберат да използват или средния дял на електроенергията от възобновяеми източници в Общността, или дела на електроенергията от възобновяеми източници в съответната държава-членка, измерен две години преди въпросната година. В качеството на оценка на средния дял на електроенергията от възобновяеми източници в Общността държавите-членки могат да използват подготвените от/за Европейската комисия прогнозни сценарии  (8).

Освен да зададат секторни цели за 2020 г., държавите-членки трябва да опишат също за всеки от секторите съответната крива на растежа на използването на възобновяема енергия в периода от 2010 до 2020 г. Секторните цели за възобновяема енергия по отношение на електроенергията и на енергията за топлинни и охладителни цели, както и съответните секторни криви на растежа представляват прогнозни оценки.

Горепосочената информация следва да се попълни от държавите-членки в таблица 3.

При попълването на тази информация държавите-членки могат да използват данните от по-подробното разпределение по видове на прогнозното потребление на възобновяема енергия, което се попълва в таблица 9. Изчислителните таблици 4а и 4b могат да послужат като упътване за подготовката на данните за таблица 3.

В горепосочената директива се изисква до 31 декември 2009 г. държавите-членки да публикуват и да нотифицират на Комисията своите прогнози за използване на гъвкави мерки. Държавите-членки могат да използват тези прогнози при попълването на съответните части от таблица 4а. Те обаче не са задължени да използват в своите планове за действие същите стойности, които са посочили в своите прогнозни документи. По-специално те биха могли да предпочетат да уточнят стойностите в светлината на информацията, съдържаща се в прогнозните документи на други държави-членки.

Таблица 3

Национални цели за 2020 г. и индикативна крива на растежа на енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) съответно в секторите на енергията за топлинни и охладителни цели, електроенергията и транспорта

(очаква се изчислителните таблици 4а и 4b да послужат като упътване за подготовката на данните за таблица 3)

(%)

 

2005 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

ВЕИ – Т & О (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕИ - Е (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕИ - Т (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ дял на ВЕИ (12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включително дял на ВЕИ, придобит по механизма за сътрудничество  (13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излишък, който може да се използва по механизма за сътрудничество  (13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


В съответствие с данните, посочени в приложение I, част Б от директивата

 

 

2011—2012 г.

2013—2014 г.

2015—2016 г.

2017—2018 г.

 

2020 г.

 

 

S2005 + 20 %

(S2020-S2005)

S2005 + 30 %

(S2020-S2005)

S2005 + 45 %

(S2020-S2005)

S2005 + 65 %

(S2020-S2005)

 

S2020

Минимална индикативна крива на растежа на ВЕИ (14) (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимална индикативна крива на растежа на ВЕИ (хил. т н.е.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4a

Изчислителна таблица за енергията от възобновяеми източници, влизаща в състава на крайното енергопотребление на всеки от секторите

(хил. т н.е.)

 

2005 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

(A)

Прогнозно брутно крайно потребление на енергия от ВЕИ за топлинни и охладителни цели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B)

Прогнозно брутно крайно потребление на електроенергия от ВЕИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

Прогнозно крайно потребление на енергия от ВЕИ в транспорта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D)

Прогнозно общо потребление на енергия от ВЕИ (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(E)

Прогнозно прехвърляне на потребление на енергия от ВЕИ към други държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(F)

Прогнозно прехвърляне на потребление на енергия от ВЕИ от други държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G)

Прогнозно потребление на енергия от ВЕИ, приведено за сравняване с целта (D) – (E) + (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 4b

Изчислителна таблица за дела на енергията от възобновяеми източници в транспорта

(хил. т н.е.)

 

2005 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

(C)

Прогнозно крайно потребление на енергия от ВЕИ в транспорта (16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(H)

Прогнозно крайно потребление на електроенергия от ВЕИ в автомобилния транспорт (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(I)

Прогнозно потребление в транспорта на биогорива, произведени от отпадъци, остатъци, нехранителни целулозни и от лигноцелулозни материали (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(J)

Очаквано прехвърляне за изпълнение на транспортната цел за енергия от ВЕИ (RES-T target): (C) + (2,5 – 1) x (H) + (2 – 1) x (I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

4.1.   Обзор на всички политики и мерки за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници

Таблица 5

Обзор на всички политики и мерки

Наименование и означение на мярката

Вид на мярката (18)

Очакван резултат (19)

Целева група и/или дейност (20)

Съществуваща или планирана мярка

Начална и крайна дата на мярката

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.   Специфични мерки за изпълнение на изискванията съгласно членове 13, 14 и 16 и от 17 до 21 от Директива 2009/28/ЕО

4.2.1.    Административни процедури и териториално и ресурсно планиране (член 13, параграф 1 от Директива 2009/28/ЕО)

При отговорите на следващите въпроси от държавите-членки се изисква да обяснят действащите национални правила относно разрешителните, сертификационни и лицензионни процедури, прилагани по отношение на енергийните централи и съответната инфраструктура от преносни и разпределителни мрежи, за производството на електроенергия, енергия за топлинни цели или енергия за охладителни цели, получени на база възобновяеми източници, както и по отношение на процесите на преобразуване на биомаса в биогорива или други енергийни продукти. В случаите, когато са необходими допълнителни стъпки, за да се осигури, че процедурите са пропорционални и необходими, от държавите-членки се изисква да опишат планираните преразглеждания, очакваните резултати и да посочат кои институции имат отговорността за извършване на такива преразглеждания. В случаите, когато информацията е специфична за дадена технология за възобновяема енергия, моля да посочите това. Също така ако областните или местните власти играят съществена роля, моля да дадете тази информация.

а)

Списък на съществуващите национални (и областни, ако има такива) законодателни и нормативни актове относно разрешителните, сертификационните и лицензионните процедури и относно териториалното и ресурсно планиране (spatial planning), които се прилагат по отношение на енергийните централи и съответната инфраструктура от преносни и разпределителни мрежи:

б)

Отговорно(и) министерство(а)/орган(и) и какви са неговите/техните компетенции в тази област:

в)

Предвидено преразглеждане с оглед на предприемане на подходящи стъпки съгласно посоченото в член 13, параграф 1 от Директива 2009/28/ЕО в срок до: [дата]

г)

Описание в резюме на съществуващите и на планираните мерки на областно/местно равнище (в случаите, когато има такива):

д)

Има ли установени излишни препятствия или непропорционални изисквания във връзка с разрешителните, сертификационни и лицензионни процедури, прилагани по отношение на енергийните централи и съответната инфраструктура от преносни и разпределителни мрежи, за производството на електроенергия, топлинна енергия или енергия за охлаждане от възобновяеми източници, както и по отношение на процесите на преобразуване на биомаса в биогорива или други енергийни продукти? Ако отговорът е положителен, кои са тези препятствия или непрофесионални изисквания?

е)

Какво е равнището (местно, областно или национално) на администрацията, отговаряща за разрешаването, сертифицирането и лицензирането на инсталации за възобновяема енергия и за местното териториално и ресурсно планиране (spatial planning)? (Ако това зависи от вида на инсталацията, моля да уточните.) Ако в процедурата участва повече от едно административно равнище, как се постига координацията между различните равнища? Как координацията между различните отговорни власти ще бъде подобрявана в бъдеще?

ж)

Как се осигурява достъпът до цялостна информация за процедирането със заявките за разрешаване, сертифициране и лицензиране и относно предоставяното съдействие на заявителите? Каква информация и какво съдействие относно заявките за разрешения за нови инсталации за възобновяема енергия са на разположение на потенциалните заявители?

з)

Как се улеснява хоризонталната координация между различните административни институции, отговарящи за различните части на разрешението? Колко на брой процедурни стъпки са необходими за получаване на окончателното позволение/лиценз/разрешение? Има ли обслужване на едно гише за координиране на всички стъпки? Съобщават ли се предварително сроковете и графиците за процедиране със заявките? Колко е средно необходимото време за получаване на решение по заявката?

и)

В разрешителните процедури отчитат ли се специфичните особености на различните технологии за възобновяема енергия? Ако отговорът е положителен, моля, опишете как става това. Ако те не се отчитат, предвиждате ли да правите това в бъдеще?

й)

Има ли специални процедури, например обикновено известяване, за малки децентрализирани инсталации (като слънчеви фотоволтаични модули и слънчеви колектори върху сградите или котли за биомаса в сградите)? Ако отговорът е положителен, какви са процедурните стъпки? Дали тези правила са публично достъпни за гражданите? Къде са публикувани? Планирано ли е въвеждането в бъдеще на процедури с обикновено известяване? Ако отговорът е положителен, за какви видове инсталации/системи? (Възможно ли е нетно (двупосочно) измерване на енергията?)

к)

Къде са публикувани таксите във връзка със заявките за позволения/лицензи/разрешения за нови инсталации? Отговарят ли те на административните разходи за предоставяне на такива разрешения? Планира ли се преразглеждане на тези такси?

л)

Има ли официални указания (guidance) за местните и областните административни власти във връзка с планирането, проектирането, изграждането и реконструирането на промишлени и жилищни райони, препоръчващи инсталирането на съоръжения и системи на база възобновяеми енергийни източници в секторите на електроенергията и на енергията за топлинни и охладителни нужди, включително в топлофикационни и мрежови охладителни системи? Ако не съществуват такива официални указания или те не са достатъчни, кога и как ще бъдат взети мерки за задоволяване на тази необходимост?

м)

Има ли специални обучения за служителите, изпълняващи разрешителни, сертификационни и лицензионни процедури за инсталации за възобновяема енергия?

4.2.2.    Технически спецификации (член 13, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО)

а)

Необходимо ли е технологиите за възобновяема енергия да отговарят на някои качествени стандарти, за да могат да бъдат подкрепени от помощни схеми? Ако отговорът е положителен, за кои видове инсталации се отнася това и какви са качествените стандарти? Съществуват ли национални или областни стандарти, които са по-строги от европейските стандарти?

4.2.3.    Сгради (член 13, параграф 3 от Директива 2009/28/ЕО)

Моля обърнете внимание, че при отчитане на увеличението на използването на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) в сгради не следва да се отчита електроенергията от ВЕИ от националната мрежа. В случая става дума за увеличеното местно подаване на топлинна енергия и/или електроенергия от ВЕИ за отделни сгради. Също може да бъде отчетено прякото подаване на топлинна или охладителна енергия от ВЕИ чрез топлофикационни или охладителни мрежи

а)

Посочете съществуващи национални или областни нормативни актове (ако има такива) и опишете в резюме местната правна уредба относно увеличаване на дела на енергията от ВЕИ в сградния сектор:

б)

Отговорно(и) министерство(а)/институция(и):

в)

Планирано преразглеждане на разпоредбите (ако има такова) със срок до: [дата]

г)

Описание в резюме на съществуващите и на планираните мерки на областно/местно равнище:

д)

Съществуват ли в строителните нормативи и правила минимално допустими равнища на използването на енергия от възобновяеми източници в сгради? В кои географски райони и какви са тези изисквания? (Моля, обобщете.) По-специално какви мерки са включени в тези правилници, за да се осигури увеличаване на използването на възобновяема енергия в сградния сектор? Какви планове за бъдещето има във връзка с тези изисквания/мерки?

е)

Какво е прогнозното увеличение на използването на енергия от възобновяеми източници в сградния сектор до 2020 г.? (Ако е възможно, поотделно за жилищните сгради — „еднофамилни“ и „многофамилни“, търговските, обществените и промишлените сгради.) (За да отговорите на този въпрос, може да използвате дадената по-долу таблица 6. Данните следва да са по години или за избрани години. Следва да бъде включено потреблението както на електроенергия, така и на енергия за топлинни и охладителни цели от възобновяеми източници.)

Таблица 6

Прогнозна оценка на енергията от възобновяеми източници в сградния сектор

(%)

 

2005 г.

2010 г.

2015 г.

2020 г.

Жилищни сгради

 

 

 

 

Търговски сгради

 

 

 

 

Обществени сгради

 

 

 

 

Промишлени сгради

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

ж)

Дали в рамките на национална политика са разглеждани задължения за минимални равнища на възобновяемата енергия в нови и реконструирани сгради? Ако отговорът е положителен, какви са тези равнища? Ако засега не са разглеждани такива задължения, как ще бъде проучено до 2015 г. дали такъв политически вариант е уместен?

з)

Моля, опишете планове за постигане на положение, при което обществените сгради на национално, областно и местно равнище да служат като пример за използването на енергия от възобновяеми източници и за превръщането им в сгради с нулево потребление на конвенционална енергия в периода след 2012 г.? (Моля да вземете предвид изискванията съгласно Директивата за енергийните показатели на сградите — EPBD).

и)

Как се насърчават енергийноефективните технологии за възобновяема енергия в сградите? (Подобни мерки могат да се отнасят за котли за биомаса, термопомпи и слънчеви топлинни инсталации, които съответстват на изискванията за екомаркировка (eco-label) и на други стандарти, разработени на национално равнище и на равнището на Общността (вж. текста на член 13, параграф 6).

4.2.4.    Дейности за предоставяне на информация (член 14, параграфи 1, 2 и 4 от Директива 2009/28/ЕО)

Тук следва да бъдат описани сегашни и бъдещи информационни кампании и програми, както и кампании и програми за повишаване на общественото осъзнаване на разглежданите въпроси (awareness raising), а също и техните планирани прегледи на постиженията и очаквани резултати. Държавите-членки следва също да посочат коя отговорна институция ще наблюдава и оценява резултатите от програмите. В случаите, когато областните/местните власти играят съществена роля, моля да я посочите и да я опишете в резюме.

а)

Да се посочат съществуващите национални и/или областни нормативни актове (ако има такива) относно изискванията за предоставяне на информация съгласно член 14 от Директива 2009/28/ЕО:

б)

Отговорна(и) институция(и) за разпространяване на информация на национално, областно и местно равнище:

в)

Описание в резюме на съществуващите и на планираните мерки на областно/местно равнище (в случаите, когато има такива):

г)

Моля, опишете как се предоставя информация относно мерките за подпомагане на използването на възобновяеми източници за електроенергия, за енергия за топлинни и охладителни цели и за енергия в транспорта, на всички съответни участници в тези дейности (потребители, строители, монтажници, архитекти, доставчици на съответни съоръжения и на превозни средства). Кой отговаря за адекватността и за публикуването на тази информация? Има ли специфични информационни ресурси за различните целеви групи, като например крайни потребители, строители, управители на недвижими имоти, агенти за недвижими имоти, монтажници, архитекти, фермери, доставчици на съоръжения за използване на възобновяеми енергийни източници, служители в публичната администрация? Дали съответните информационни кампании или публични информационни центрове съществуват понастоящем, или са планирани за бъдещето?

д)

Кой отговаря за публикуването на информация относно печалбата, разходите и енергийната ефективност на съоръженията и системите, използващи възобновяеми енергийни източници за енергия за топлинни и охладителни цели и за електроенергия? (Доставчик на съоръжения или системи, публична институция или някой друг?)

е)

Как се предоставят указания за проектантите и архитектите, които да ги подпомагат при установяването на оптимална комбинация от възобновяеми енергийни източници, високоефективни технологии и топлофикационни и мрежови охладителни системи при планирането, проектирането, изграждането и реновирането на жилищни и индустриални райони? Кой отговаря за това?

ж)

Моля, опишете съществуващите и планираните информационни програми, както и програмите за осъзнаване на разглежданите въпроси (awareness raising) и за обучение на гражданите относно ползите и практическите въпроси при разработването и използването на възобновяеми енергийни източници. Каква е ролята на областните и местните действащи лица в съставянето и управлението на тези програми?

4.2.5.    Сертифициране на монтажници (член 14, параграф 3 от Директива 2009/28/ЕО)

а)

Да се посочат съществуващите национални и/или областни нормативни актове (ако има такива) относно сертификационни или еквивалентни квалификационни схеми съгласно член 14, параграф 3 от Директива 2009/28/ЕО:

б)

Отговорна(и) институция(и) за въвеждането и одобряването до 2012 г. на схеми за сертифициране/одобрение на монтажници на малки котли и печки за биомаса, слънчеви фотоволтаични и слънчеви топлинни системи, сондажни геотермални системи (shallow geothermal systems) и термопомпи:

в)

Има ли вече съществуващи такива схеми за сертифициране/одобрение? Ако отговорът е положителен, моля, опишете ги.

г)

Има ли публичнодостъпна информация за тези схеми? Публикувани ли са списъци на сертифицирани или одобрени монтажници? Ако отговорът е положителен, къде се публикува информацията? Има ли други подобни схеми, приети като еквивалентни на съответната национална/областна схема?

д)

Описание в резюме на съществуващите и на планираните мерки на областно/местно равнище (в случаите, когато има такива).

4.2.6.    Развитие на електроенергийната инфраструктура (член 16, параграфи 1 и от 3 до 6 от Директива 2009/28/ЕО)

В допълнение към текущото състояние и вече съществуващата нормативна уредба следва да бъдат описани и бъдещи дейности, планирани прегледи, отговорните институции в тази област и очакваните резултати.

а)

Посочете съществуващите национални нормативни актове, съдържащи изисквания относно електрическите мрежи (член 16):

б)

Как се осигурява развитието на преносните и разпределителните мрежи, така че те да могат да поемат целевото количество електроенергия от възобновяеми източници, като в същото време се гарантира сигурното действие на електроенергийната система? Как това изискване е включено в периодичните процедури на планиране на мрежата от страна на преносните и разпределителните оператори?

в)

Каква роля ще имат интелигентните мрежи, информационно-технологичните инструменти и акумулиращите съоръжения? Как ще бъде осигурено тяхното разработване?

г)

Планира ли се увеличаване на капацитета на междусистемните връзки със съседни страни? Ако отговорът е положителен, кои междусистемни връзки, с какви капацитети и в какви срокове?

д)

Какво се прави по отношение на ускоряване на разрешителните процедури във връзка с мрежовата инфраструктура? Какво е настоящото състояние и средно необходимото време за получаване на разрешение? Как това състояние може да бъде подобрено? (Моля да опишете настоящото състояние и нормативна уредба, установените „тесни места“ (bottlenecks) и плановете за ускоряване на процедурата, със съответен график за прилагането им и очаквани резултати.)

е)

Как се осигурява координация между разрешенията във връзка с мрежовата инфраструктура и другите административни процедури по отношение на планирането и проектирането?

ж)

Съществуват ли приоритетни права за присъединяване към мрежата или запазени капацитетни възможности за такова присъединяване, предназначени за нови инсталации за електропроизводство от възобновяеми източници?

з)

Има ли изградени инсталации за електроенергия от възобновяеми източници, които са готови за присъединяване към мрежата, но не са присъединени поради мрежови ограничения? Ако отговорът е положителен, какви стъпки се предприемат за разрешаването на този проблем и кога се очаква той да бъде разрешен?

и)

Има ли въведени и публикувани от операторите на преносните и разпределителните системи правила за разпределение и поемане на разходите за техническо адаптиране на мрежата? Ако отговорът е положителен, къде са публикувани те? Как се гарантира, че тези правила се основават на обективни, прозрачни и недискриминационни критерии? Има ли специални правила за производителите, които се намират в периферни райони или райони с малка гъстота на населението? (В правилата за поемане на разходите (cost bearing rules) се определя коя част от разходите се поема от производителя на електроенергия, който желае да бъде присъединен към мрежата, и коя част — съответно от оператора на преносната или разпределителната система. В правилата за разпределяне на разходите (cost sharing rules) се определя как необходимите разходи следва да бъдат разпределени между последователно свързани производители, всички от които общо ползват усилени или нови електропроводи.)

й)

Моля, опишете как разходите за присъединяване и техническо приспособяване на мрежата се поемат от производителите и/или операторите на преносните и/или разпределителните системи? Как операторите на преносни и разпределителни системи могат да си възстановяват тези инвестиционни разходи? Планирани ли са бъдещи промени на тези правила за поемане на разходите? Какви промени предвиждате и какви резултати се очакват? (Съществуват няколко възможни варианта за разпределяне на разходите за присъединяване към мрежата. Държавите-членки могат да изберат един или комбинация от тях. При „цялостното“ („deep“) поемане на разходите за присъединяване разработчикът на инсталацията за генериране на електроенергия от възобновяеми източници поема редица разходи във връзка с мрежовата инфраструктура (присъединяване към мрежата, усилване и разширяване на мрежата). Друг подход е „частичното“ („shallow“) поемане на разходите, при което разработчикът поема само разходите за присъединяване, а не и за усилване и разширяване на мрежата (те са включени в мрежовите тарифи и се плащат от потребителите). Друг възможен вариант е когато всички разходи са изцяло социализирани и са включени в мрежовите тарифи.)

к)

Съществуват ли правила за разпределяне на разходите между първоначално и по-късно присъединени производители на електроенергия? Ако не съществуват, как се отчитат ползите за по-късно присъединените производители?

л)

Как се осигурява предоставянето от страна на операторите на преносни и разпределителни системи на желаещите да бъдат присъединени нови производители на необходимата информация за разходите, точен график за процедирането по техните искания и индикативен график за тяхното присъединяване към мрежата?

4.2.7.    Опериране на електрическите мрежи (член 16, параграфи 2, 7 и 8 от Директива 2009/28/ЕО)

а)

Как са гарантирани преносът и разпределението на електроенергия от възобновяеми източници от страна на операторите на преносни и разпределителни системи? Осигурен ли е приоритетен или гарантиран достъп?

б)

Как се осигурява, че операторите на преносни системи, при диспечерното управление на електрогенериращите инсталации, дават приоритет на тези от тях, които използват възобновяеми източници?

в)

Как се вземат мерки във връзка с оперирането на мрежата и пазара за свеждане до минимум на ограничаването на електропроизводството от възобновяеми източници? Какви видове мерки са планирани и кога се очаква да бъдат приложени? (За постигането на пазарни и мрежови условия, даващи възможност за включване на различни ресурси, може да се използват мерки като например търгуване в по-голяма близост до реалното време (преминаване от прогнозиране и определяне на графика на електропроизводителите за следващия ден към провеждане на тези дейности в рамките на текущия ден), събиране на пазарни зони, осигуряване на достатъчен капацитет за трансгранични междусистемни връзки и търговия, подобряване на сътрудничеството между съседните системни оператори, използване на усъвършенствани средства за комуникация и контрол, управление на електропотреблението и активно участие на потребителите в пазарите (чрез двупосочни комуникационни системи — интелигентно мерене), увеличаване на децентрализираното производство и на акумулирането (например чрез електрически автомобили) и активно управление на разпределителните мрежи (интелигентни мрежи).

г)

Дали енергийната регулаторна институция е информирана за тези мерки? Има ли тя необходимата компетентност да провежда мониторинг и да осигурява изпълнението на тези мерки?

д)

Интегрирани ли са в пазара на електроенергия инсталациите за производство на електроенергия от възобновяеми източници? Можете ли да опишете как? Какви са техните задължения във връзка с участието им в пазара на електроенергия?

е)

Какви са правилата при плащанията на такси по тарифите за пренос и разпределение от страна на производителите на електроенергия от възобновяеми източници?

4.2.8.    Включване на биогаз в мрежите за природен газ (член 16, параграфи 7, 9 и 10 от Директива 2009/28/ЕО)

а)

Как се осигурява, че заплащането на такси по тарифите за пренос и разпределение не е дискриминационно спрямо газовите горива, получени на база възобновяеми източници?

б)

Правена ли е оценка на необходимостта от разширяване на мрежовата структура за природен газ, така че да се улесни включването на газ от възобновяеми източници? Какъв е резултатът от оценката? Ако не е правена досега, предвидена ли е такава оценка в бъдеще?

в)

Публикувани ли са технически правила за присъединяване към мрежата на инсталации за биогаз и тарифи за такова присъединяване? Къде са публикувани тези правила?

4.2.9.    Развитие на инфраструктурата на топлофикационни и мрежови охладителни системи (член 16, параграф 11 от Директива 2009/28/ЕО)

а)

Моля, представете оценка на необходимостта от нова инфраструктура на топлофикационни и мрежови охладителни системи (district heating and cooling infrastructure), използващи възобновяеми енергийни източници и допринасящи за изпълнение на целта за 2020 г. Има ли, въз основа на тази оценка, планове за насърчаване на такива инфраструктурни проекти в бъдеще? Какви са очакваните приноси от страна на големи централи на база биомаса, слънчеви и геотермални съоръжения за топлофикационните и мрежовите охладителни системи?

4.2.10.    Биогорива и други течни горива от биомаса — критерии за устойчиво развито производство и верификация на тяхното спазване (членове от 17 до 21 от Директива 2009/28/ЕО)

В тази част от националния план за действие следва да бъде обяснена бъдещата стратегия на съответната държава-членка за изпълнение на критериите за устойчиво развитие при производството на биогорива и други течни горива от биомаса и за верификация на спазването на тези критерии.

а)

Как критериите за устойчиво развитие при производството на биогорива и други течни горива от биомаса (sustainability criteria for biofuels and bioliquids) ще бъдат приложени на национално равнище? (Планирана ли е правна уредба за това прилагане? Каква ще бъде институционалната структура?)

б)

Как ще бъде осигурено, че биогоривата и другите течни горива от биомаса, които се отчитат за изпълнение на националната цел за енергия от възобновяеми източници, на националните задължения за такава енергия и/или съответстват на изискванията за финансово подпомагане, отговарят на критериите за устойчиво развитие при производството, формулирани в член 17, параграфи от 2 до 5 от Директива 2009/28/ЕО? (Ще има ли национална институция или орган, отговаряща (отговарящ) за мониторинга и верификацията на спазването на тези критерии?)

в)

Ако предстои мониторингът на спазването на критериите да бъде възложен на национална институция или орган, дали тази институция или орган вече съществува? Ако отговорът е положителен, моля, посочете коя е тя. Ако отговорът е отрицателен, кога тя ще бъде създадена?

г)

Моля да предоставите информация за съществуването на национална правна уредба за зониране на видовете земи и национален поземлен регистър, които да се използват за проверяване на спазването на член 17, параграфи от 3 до 5 от Директива 2009/28/ЕО. Как икономическите оператори могат да получат достъп до тази информация? (Моля да предоставите информация относно наличието на правила и разграничения между различните видове статут на земите, като например район на биоразнообразие, защитен район и т.н.; както и информация за компетентния национален орган, който ще наблюдава този поземлен регистър и промените в статута на земите).

д)

Що се отнася до защитените райони, моля да предоставите информация по кой национален, европейски или международен защитен режим са класифицирани те.

е)

Каква е процедурата за изменение на статута на земите? Кой наблюдава и докладва на национално равнище измененията в статута на земите? Колко често се актуализира регистърът за зонирането на земите (ежемесечно, ежегодно, на всеки две години и т.н.)?

ж)

Как се осигурява и верифицира на национално равнище спазването на добрите агро-екологични практики и другите кръстосани изисквания (съгласно член 17, параграф 6 от Директива 2009/28/ЕО)?

з)

Възнамерявате ли да съдействате за създаването на доброволна(и) „сертификационна(и)“ схема(и) по отношение на устойчиво развитото производство на биогорива и други течни горива от биомаса, както е описано в член 18, параграф 4, втора алинея от Директива 2009/28/ЕО? Ако отговорът е положителен, по какъв начин?

4.3.   Схеми за подпомагане и насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници в сектора на електроенергията, прилагани от държава-членка или от група от държави-членки

Помощните схеми могат да бъдат регулаторни — като в този случай те включват цели и/или задължения. Те могат да осигуряват финансова подкрепа или при инвестирането, или при експлоатацията на дадена инсталация. Съществуват също интелектуални мерки (soft measures), като например информационни или образователни кампании или кампании за подобрено осъзнаване от обществеността на разглеждания въпрос (information, education or awareness raising campaigns). Тъй като интелектуалните мерки са описани по-горе, настоящата оценка следва да е насочена към регулаторните и финансовите мерки.

Моля, опишете съществуващите схеми, с позоваване на съответните нормативни актове, подробности относно всяка схема, времетраене (с посочване на началната и крайната дата), въздействие, постигнато в минали периоди, а също така обяснете дали се планира реформиране на схемите или бъдещи нови схеми и кога се очаква те да влязат в действие. Какви са очакваните резултати?

Регулиране

Чрез регулирането могат да бъдат зададени цел/цели и задължения. В случай че съществува такава цел, моля посочете следните данни за нея:

а)

Кое е правното основание за това задължение/цел?

б)

Има ли специфични цели за отделни технологии?

в)

Какви са конкретните задължения/цели по години (по технологии)?

г)

Кой трябва да изпълни задължението?

д)

Какви са последиците при неизпълнение?

е)

Съществува ли механизъм за надзор върху изпълнението?

ж)

Съществува ли механизъм за промяна на задълженията/целите?

Финансово подпомагане

Финансовото подпомагане може да бъде осъществявано по различни начини. Примери за това са: финансово подпомагане на инвестициите, безвъзмездна помощ за капиталови разходи, нисколихвени заеми, освобождаване от данъци или намаление на данъци, възстановяване на данъци, тръжни схеми, задължения за дял на възобновяемата енергия — със или без зелени сертификати (търгуеми зелени сертификати), преференциални цени (feed-in tariffs), преференциални премии върху цените, доброволни схеми.

Моля за всяка една схема да дадете подробно описание, като отговорите на следните въпроси:

а)

Какво е наименованието и кратко описание на схемата?

б)

Схемата доброволна ли е или задължителна?

в)

Кой управлява схемата? (Институция, която я прилага, наблюдаващ орган)

г)

Какви мерки са взети за осигуряване на наличието на бюджетните средства/финансирането, необходими за постигането на националната цел?

д)

Как схемата съответства на изискванията за дългосрочна сигурност и надеждност?

е)

Дали схемата периодично се преразглежда? Какъв вид механизъм съществува за обратно въздействие (feed-back) или настройка (adjustment)? Как е била оптимизирана схемата досега?

ж)

Различна ли е оказваната помощ в зависимост от технологията?

з)

Какви са очакваните въздействия, изразени като енергопроизводство?

и)

Дали помощта зависи от изпълнението на критерии за енергийна ефективност?

й)

Дали мярката е съществуваща? Моля, посочете съответния национален нормативен акт?

к)

Дали схемата е планирана за бъдеще време? Кога тя ще влезе в действие?

л)

Каква начална и каква крайна дата (продължителност) са зададени за цялата схема?

м)

Зададени ли са максимална и минимална мощност (размер) на системите, които отговарят на условията за предоставяне на помощ?

н)

Възможно ли е един и същ проект да бъде подпомогнат по повече от една мярка за оказване на помощ? Кои мерки могат да бъдат съчетавани?

о)

Съществуват ли регионални/местни схеми? Ако отговорът е положителен, моля, дайте информация по същите въпроси.

Специфични въпроси по отношение на финансовото подпомагане на инвестиции:

а)

Какъв вид помощ се предоставя по схемата? (Субсидии, безвъзмездна помощ за капиталови разходи (capital grants), нисколихвени заеми, освобождаване от данъци или намаление на данъци, възстановяване на данъци)

б)

Кой може да се възползва от схемата? Отнася ли се тя за точно определена(и) технология(и)?

в)

Дали заявките за помощ могат да бъдат подавани и удовлетворявани непрекъснато, или има периодични покани? Ако поканите са периодични, моля, опишете колко начесто са те и какви са техните условия?

Специфични въпроси по отношение на търгуемите сертификати:

а)

Има ли задължение по отношение на дела на електроенергията от възобновяема енергия в общото количество доставяна електроенергия?

б)

Към кого е задължението?

в)

Има ли специфични обхвати за отделни технологии?

г)

Кои технологии са обхванати от схемата?

д)

Разрешена ли е международната търговия със сертификатите? При какви условия?

е)

Има ли зададена минимална цена на сертификатите?

ж)

Предвидена ли е санкция при неизпълнение на задължението?

з)

Каква е средната цена на сертификата? Обявена ли е тя публично? Къде?

и)

Каква е схемата за търгуване със сертификатите?

й)

Колко продължително може дадена инсталация да участва в схемата?

Специфични въпроси относно фиксираните преференциалните цени (feed-in fixed tariffs):

а)

Какви са условията за придобиване на право на преференциална цена?

б)

Съществува ли лимит за годишния обем на електропроизводството или за инсталираната мощност, по които може да се плати преференциална цена?

в)

Схемата специфична ли е за различните технологии? Какви са тарифните равнища за всяка технология?

г)

Има ли и други критерии за използване на различни тарифни стойности?

д)

За колко продължителен период от време са гарантирани фиксираните тарифни преференциални цени?

е)

Предвидена ли е настройка на тарифите в схемата?

Специфични въпроси относно преференциалните премии върху цените (feed-in premiums):

а)

Какви са условията за придобиване на право на преференциална премия?

б)

Съществува ли лимит за годишния обем на електропроизводството или за инсталираната мощност, по които може да се плати преференциална премия?

в)

Дали преференциалните премии са алтернатива на преференциалните цени?

г)

Схемата специфична ли е за различните технологии? Какви са тарифните равнища за всяка технология?

д)

Съществува ли минимално и/или максимално ограничение за премиите? Моля, уточнете.

е)

За колко продължителен период от време са гарантирани премираните цени?

ж)

Предвидена ли е настройка на тарифите в схемата?

Специфични въпроси по отношение на тръжните процедури за производство на възобновяема енергия:

а)

Какви са периодичността и размерът на тръжните процедури?

б)

Кои технологии се посочват?

в)

Тръжните процедури интегрирани ли са с развитието на преносните и разпределителните мрежи?

4.4.   Схеми за подпомагане и насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници при производството на енергия за топлинни и охладителни цели, прилагани от държава-членка или от група от държави-членки

Моля, следвайте структурата на точка 4.3 и отговорете на посочените там въпроси, този път по отношение на използването на възобновяеми източници за производство на енергия за топлинни и охладителни цели. Моля да отговорите и по следните допълнителни точки:

а)

Как схемите за подпомагане на електропроизводството от възобновяеми източници са адаптирани за насърчаване на използването на когенерация (CHP) на база възобновяеми източници?

б)

Какви схеми за подпомагане съществуват, които да насърчават използването на топлофикационни и мрежови охладителни системи на база възобновяеми източници?

в)

Какви схеми за подпомагане съществуват, които да насърчават използването на малки отоплителни и охладителни системи на база възобновяеми източници?

г)

Какви схеми за подпомагане съществуват, които да насърчават използването на топлинна и охладителна енергия на база възобновяеми източници в промишлеността?

4.5.   Схеми за подпомагане и насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници в транспорта, прилагани от държава-членка или от група от държави-членки

Моля, следвайте структурата на точка 4.3 и отговорете на посочените там въпроси, този път по отношение на използването на възобновяеми източници за производство на енергия за транспортния сектор. Моля, направете разграничения в зависимост от видовете транспорт — например автомобилен транспорт (road transport) и неавтомобилен сухопътен транспорт (non-road land transport). Моля да отговорите и по следните допълнителни точки:

а)

Какви са конкретните задължения/цели по години (съответно по видове горива или технологии)?

б)

Има ли различия в подпомагането в зависимост от видовете горива или технологии? Има ли специфично подпомагане за биогоривата, които съответстват на критериите от член 21, параграф 2 от директивата?

4.6.   Специфични мерки за насърчаване на използването на енергия от биомаса

Биомасата има важна роля като първичен енергиен ресурс и в трите разглеждани сектора: енергия за топлинни и охладителни цели, електроенергия и транспорт. Съществено значение за планирането на ролята и взаимодействието между различните видове употреби на биомасата — за енергийни и за неенергийни цели, има наличието на национална стратегия за биомасата. Ето защо от държавите-членки се изисква да оценят потенциала на собствените ресурси от биомаса и да реализират по-голяма степен на мобилизация — както на собствените, така и на вносните ресурси от биомаса. Следва да бъдат анализирани въздействието върху и взаимодействието с други неенергийни сектори (като например хранително-вкусовата, целулозно-хартиената, строителната, мебелната промишленост и др.).

4.6.1.    Добити количества енергийна биомаса: от собствени ресурси и от внос

По тази точка държавите-членки следва да представят оценка на разполагаемите добити количества енергийна биомаса от собствени ресурси и на необходимите вносни количества.

Трябва да бъдат разграничени следните видове биомаса: (А) от горското стопанство — (1) пряк добив, (2) непряко получени количества; (B) от селското и рибното стопанство — (1) пряк добив и (2) странични продукти/остатъци от преработка; и (С) от отпадъци — (1) биоразградима фракция на твърдите битови отпадъци, (2) биоразградима фракция от твърдите промишлени отпадъци и (3) утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води. Изисква се да бъдат предоставени данни в началната графа за всяка подкатегория, а при възможност може да се предостави и по-подробна информация. Сумарните стойности обаче следва да отразяват категоризацията в таблица 7 и да са изразени в съответните мерни единици, посочени в тази таблица. Трябва да бъде отразена ролята на вносните количества (от ЕС и от останалия свят) и на износа (по възможност с данни за износа за ЕС и за останалия свят).

Моля да имате предвид, че дървесните трески (wood chips), брикети и пелети може да произхождат както пряко, така и непряко от дърводобива в горското стопанство. Ако в таблицата включите информация за пелети, следва да отбележите дали суровината произхожда от пряк добив или непряко получени количества.

По отношение на биогаза и биогоривата в таблица 7 следва да бъдат посочени всички съществуващи, а не само използваните количества суровини. Отчетен е фактът, че е трудно да се посочат точни данни за внасяните и изнасяните количества суровини за биогорива, поради което може да се наложи да се използват оценки. Като алтернативна възможност, ако информацията за внасяните количества се дава на база на количествата биогорива от внос, това трябва да бъде уточнено в таблицата.

Таблица 7

Добити количества енергийна биомаса през 2006 г.

Сектор, от който произхожда биомасата

 

Количество на собствените ресурси (21)

Внос

Износ

Нетно количество

Производство на първична енергия

(хил. т н.е.)

ЕС

извън ЕС

ЕС/извън ЕС

(A)

Биомаса от горското стопанство (22):

Включително:

 

 

 

 

 

 

(1)

Пряк добив на дървесна биомаса от горите и залесените райони, предназначен за енергопроизводство

 

 

 

 

 

 

Незадължително попълване — ако разполагате с информация, бихте могли да включите подробни данни за суровината по тази категория, както следва:

а)

дърводобив

б)

остатъци от дърводобива (вършина, клони, кори, пънове)

в)

остатъци от ландшафтни дейности (дървесна биомаса от паркове, градини, дървесни редици, храсти)

г)

други (моля, посочете видовете)

 

 

 

 

 

 

(2)

Непряко получени количества дървесна биомаса за енергопроизводство

 

 

 

 

 

 

Незадължително попълване — ако разполагате с информация, бихте могли да дадете подробни данни за:

а)

остатъци от дъскорезници, дървообработване, мебелната индустрия (кори, дървесни стърготини)

б)

странични продукти от целулозно-хартиената промишленост (черна луга, талово масло)

в)

обработени дървесни горива

г)

дървесни отпадъци от потребление (рециклирана дървесина за енергопроизводство, битови дървесни отпадъци)

д)

други (моля, посочете видовете)

 

 

 

 

 

 

(В)

Биомаса от селското и рибното стопанство

Включително:

 

 

 

 

 

 

(1)

Селскостопански култури и рибни продукти, които пряко се използват за енергопроизводство

 

 

 

 

 

 

Незадължително попълване — ако разполагате с информация, бихте могли да дадете подробни данни за:

а)

полски култури (житни, маслодайни, захарно цвекло, силажна царевица)

б)

трайни насаждения

в)

бързооборотни дървета

г)

други енергийни култури (тревисти)

д)

водорасли

е)

други (моля, посочете видовете)

 

 

 

 

 

 

(2)

Селскостопански странични продукти/остатъци от преработка и рибни странични продукти, използвани за енергопроизводство

 

 

 

 

 

 

Незадължително попълване — ако разполагате с информация, бихте могли да дадете подробни данни за:

а)

слама

б)

тор

в)

животински мазнини

г)

Месо и костно брашно

д)

странични продукти във вид на кюспе (включително от слънчогледови люспи и маслинени костилки)

е)

биомаса от плодове (включително черупки и костилки)

ж)

рибни странични продукти

з)

изрезки от лозя, маслинови и овощни дървета

и)

други (моля, посочете вида)

 

 

 

 

 

 

(C)

Биомаса от отпадъци

Включително:

 

 

 

 

 

 

(1)

Биоразградимата част от твърдите битови отпадъци, включително биологичните отпадъци (биоразградими градински и паркови отпадъци, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, столовете и магазините на дребно, както и други подобни отпадъци от хранително-вкусови предприятия) и сметищния газ

 

 

 

 

 

 

(2)

Биоразградимата част от промишлените отпадъци (включително хартия, картон, палети)

 

 

 

 

 

 

(3)

Утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води

 

 

 

 

 

 

Моля, опишете използваната изчислителна методика и коефициентите за преобразуване за определяне на разполагаемите ресурси за производство на първична енергия.

Моля, уточнете на каква база е определена биоразградимата част от твърдите битови отпадъци и от промишлените отпадъци.

Моля, използвайте таблица 7а, за да дадете оценка на използването на биомаса за енергопроизводство през 2015 г. и 2020 г. (като следвате категоризацията, използвана в таблица 7).

Таблица 7a

Прогнозна оценка на количествата енергийна биомаса, които ще бъдат добити през 2015 г. и 2020 г.

Сектор, от който произхожда биомасата

2015 г.

2020 г.

Прогнозно количество на собствените ресурси

Производство на първична енергия

(хил. т н.е.)

Прогнозно количество на собствените ресурси

Производство на първична енергия

(хил. т н.е.)

(А)

Биомаса от горското стопанство:

(1)

Пряк добив на дървесна биомаса от горите и залесените райони, предназначен за енергопроизводство

 

 

 

 

(2)

Непряко получени количества дървесна биомаса за енергопроизводство

 

 

 

 

(B)

Биомаса от селското и рибното стопанство

(1)

Селскостопански култури и рибни продукти, които пряко се използват за енергопроизводство

 

 

 

 

(2)

Селскостопански странични продукти/остатъци от преработка и рибни странични продукти, използвани за енергопроизводство

 

 

 

 

(C)

Биомаса от отпадъци

(1)

Биоразградимата част от твърдите битови отпадъци, включително биологичните отпадъци (биоразградими градински и паркови отпадъци, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, столовете и магазините на дребно, както и други подобни отпадъци от хранително-вкусови предприятия) и сметищния газ

 

 

 

 

(2)

Биоразградимата част от промишлените отпадъци (включително хартия, картон, палети)

 

 

 

 

(3)

Утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води

 

 

 

 

Каква е прогнозната оценка на количествата вносна биомаса в периода до 2020 г.? Моля, уточнете прогнозните количества (в хил. тона н.е.) и посочете страните, от които е възможно да се осъществява внос.

В допълнение към горепосочената информация моля да посочите сегашната площ на селскостопанските земи, които се използват за отглеждане на култури, специално предназначени за енергопроизводство, както следва:

Таблица 8

Използване през 2006 г. на селскостопански земи за отглеждане на енергийни култури

(ha)

Селскостопански земи, използвани за отглеждане на енергийни култури

Площ

1.

Земи, използвани за отглеждане на бързооборотни дървесни видове (върби, тополи)

 

2.

Земи, използвани за други енергийни култури, като например тревисти култури (жълта тръстикова трева — Phalaris arundinacea, стреловидна трева — Panicum virgatum, слонска трева — Miscanthus), сорго

 

4.6.2.    Мерки за увеличаване на разполагаемите ресурси от биомаса, като се вземат предвид нуждите на други потребители на биомаса (секторите, използващи суровини от селското и горското стопанство)

Мобилизация на нови източници на биомаса:

а)

Моля, посочете площта на деградиралите земи.

б)

Моля, посочете площта на необработваните земи със селскостопанско предназначение.

в)

Има ли предвидени мерки за насърчаване на използването на необработваните земи със селскостопанско предназначение, деградиралите земи и др. за отглеждане на енергийни култури?

г)

Планира ли се енергийно използване от вече разполагаеми суровини (като например животински тор)?

д)

Има ли специфична политика за насърчаване на производството и използването на биогаз? Какви видове приложения се насърчават (като гориво за локални котли, в топлофикацията, чрез мрежи за пренос на биогаз, чрез включване в мрежата за природен газ)?

е)

Какви мерки са планирани за подобряване на горскостопанската практика, така че да се постигне максимален добив на биомаса от горите по устойчиво развит начин? (23) Как може да се подобри стопанисването на горите, с оглед на повишаване на бъдещия прираст? Какви мерки са планирани за постигането на максимален добив на биомаса, които вече могат да бъдат практически приложени?

Въздействие върху други сектори:

а)

Как могат да бъдат наблюдавани въздействията на енергийното използване на биомасата върху други сектори, ползващи селскостопански и горскостопански суровини? Какви са тези въздействия? (Ако е възможно, моля да дадете резултати за въздействията и в количествено изражение.) Планирано ли е бъдещо наблюдение на тези въздействия?

б)

Какъв вид развитие се прогнозира в други сектори, използващи селскостопански и горскостопански суровини, което би могло да повлияе върху енергийното използване на биомасата? (Например, възможно ли е подобрена ефективност/производителност да доведе до увеличение или намаление на количеството на страничните продукти, които могат да се използват за енергийни цели?)

4.7.   Планирано използване на статистически прехвърляния между държави-членки и планирано участие в съвместни проекти с други държави-членки и трети страни

В този подраздел следва да бъде описано очакваното прилагане на механизми за сътрудничество между държавите-членки, както и между държави-членки и трети страни. Тази информация следва да съответства на информацията, предоставена в прогнозния документ, посочен в член 4, параграф 3 от Директива 2009/28/ЕО.

4.7.1.    Процедурни аспекти

а)

Опишете (стъпка по стъпка) националните процедури, които са въведени или предстои да бъдат въведени с цел уреждане на статистически прехвърляния или на съвместни проекти (включително като посочите отговорните институции и данни за контакт).

б)

Опишете начините, по които частни организации могат да предлагат и да участват в съвместни проекти с други държави-членки или с трети страни.

в)

Посочете критериите, по които ще се определя кога може да се прилагат статистически прехвърляния или съвместни проекти.

г)

Какъв ще бъде механизмът, по който други заинтересовани държави-членки да могат да участват в даден съвместен проект?

д)

Желаете ли да участвате в съвместни проекти в други държави-членки? Каква инсталирана мощност, съответно какво годишно електропроизводство или топлопроизводство планирате да подпомогнете? Как предвиждате да предоставите схеми за подпомагане на такива проекти?

4.7.2.    Прогнозно допълнително спрямо индикативната крива производство на енергия от възобновяеми източници, което би могло да се прехвърли на други държави-членки

Моля, попълнете тази информация в таблица 9.

4.7.3.    Прогнозен потенциал за съвместни проекти

а)

В кои сектори можете да предложите разработване чрез съвместни проекти на използване на възобновяема енергия на ваша територия?

б)

Уточнена ли е технологията, която да бъде разработена? С каква инсталирана мощност, съответно какво годишно електропроизводство или топлопроизводство?

в)

Как ще бъдат избирани обектите за съвместни проекти? (Например, дали местните и областните власти или помощни организации ще могат да препоръчват такива обекти? Или дали всеки проект ще може да участва, независимо от неговото местоположение?)

г)

Имате ли информация за потенциални възможности за съвместни проекти в други държави-членки или в трети страни? (В кой сектор? С каква мощност? Каква е планираната помощ? За кои технологии?)

д)

Имате ли някакво предпочитание за подкрепа на определени технологии? Ако отговорът е положителен, кои са те?

4.7.4.    Прогнозно потребление на енергия от възобновяеми източници, което да бъде задоволено от други източници, различни от собственото национално производство

Моля, попълнете изискваната информация в таблица 9.

Таблица 9

Прогнозно допълнително и/или недостатъчно спрямо индикативната крива производство на енергия от възобновяеми източници, което би могло да се прехвърли на/от други държави-членки от/на [държава-членка]

(хил. т н.е.)

 

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Предполагаемо допълнително количество съгласно прогнозния документ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемо допълнително количество съгласно Националния план за действие в областта на енергията от възобновяеми източници (NREAP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаем недостиг съгласно прогнозния документ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаем недостиг съгласно Националния план за действие в областта на енергията от възобновяеми източници (NREAP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   ОЦЕНКИ

5.1.   Общ очакван принос на всяка една технология за производство на енергия от възобновяеми източници с оглед постигане на обвързващите цели за 2020 г. и на индикативната крива за дела на енергията от възобновяеми източници в производството на електроенергия, на енергия за топлинни и охладителни цели, както и в транспорта

Приносът на всяка една технология за производство на енергия от възобновяеми източници с оглед постигане на индикативната крива и на целите за 2020 г. в секторите на електроенергията, енергията за топлинни и охладителни цели и транспорта следва да бъде оценен при възможен бъдещ сценарий, без непременно да се задава цел или задължение за всяка технология.

По отношение на сектора на електроенергията следва да бъдат посочени за отделните технологии стойностите на прогнозната инсталирана мощност (в MW) и на годишното електропроизводство (в GWh). При водноелектрическите централи следва да се направи разграничение между централите с инсталирана мощност под 1 MW, централите с инсталирана мощност от 1 до 10 MW и централите с инсталирана мощност над 10 MW. За електропроизводството от слънчева енергия следва да бъдат посочени данни поотделно за фотоволтаичните инсталации и за слънчевите електроцентрали, работещи на принципа на концентрация на светлината. Данните за вятърните инсталации следва да бъдат посочени поотделно за разположените на сушата и в морето инсталации. При инсталациите за биомаса следва да бъде направено разграничение между инсталациите за електропроизводство на базата на твърда, течна и газообразна биомаса.

При оценяване на сектора на енергията за топлинни и охладителни цели следва да бъдат направени оценки както за инсталираната мощност, така и за енергопроизводството на база геотермална енергия, слънчева енергия, термопомпи и технологии за използване на биомаса, като за последната категория се направи разпределение съответно за твърда, течна и газообразна биомаса. Също така следва да бъде оценен приносът на отоплителни централи, използващи възобновяеми енергийни източници.

Приносът на отделните технологии за постигане на целта за енергия от възобновяеми източници в транспортния сектор следва да бъде посочен поотделно за обичайните биогорива (биоетанол и биодизел), за биогоривата от отпадъци и остатъци, за биогоривата от нехранителни целулозни материали или от лигноцелулозни материали, за биогаза, за електроенергията от възобновяеми източници и за водорода, произведен на базата на възобновяеми енергийни източници.

В случай че разполагате с оценки за възможното развитие на прилагането на някои технологии по области, моля да ги посочите след таблицата.

Таблица 10.а

Оценка на прогнозния общ принос (изразен като инсталирана мощност и брутно електропроизводство) на всяка една технология за електропроизводство от възобновяеми източници в [държава-членка] за постигане на целите за 2020 г. и на индикативната крива за дяловете на енергията от възобновяеми източници в електроенергията през периода 2010—2014 г.

 

2005 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

ВЕЦ:

1MW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MW—10 MW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10MW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включително ПАВЕЦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геотермални електроцентрали

Слънчеви електроцентрали:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоволтаични

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С концентриране на светлината

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Централи, използващи енергията на приливите и отливите, енергията на вълните и океанската енергия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вятърни инсталации:

Разположени на сушата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разположени в морето

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електроцентрали на база биомаса:

Твърда биомаса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биогаз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Течни горива от биомаса  (24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От които когенерационни централи (CHP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 10.b

Оценка на прогнозния общ принос (изразен като инсталирана мощност и брутно електропроизводство) на всяка една технология за електропроизводство от възобновяеми източници в [държава-членка] за постигане на целите за 2020 г. и на индикативната крива за дяловете на енергията от възобновяеми източници в електроенергията през периода 2015—2020 г.

 

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

ВЕЦ:

1MW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MW—10 MW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10MW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включително ПАВЕЦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геотермални електроцентрали

Слънчеви електроцентрали:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоволтаични

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С концентриране на светлината

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Централи, използващи енергията на приливите и отливите, енергията на вълните и океанската енергия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вятърни инсталации:

Разположени на сушата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разположени в морето

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електроцентрали на база биомаса:

Твърда биомаса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биогаз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Течни горива от биомаса  (25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От които когенерационни централи (CHP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 11

Оценка на прогнозния общ принос (в крайното енергопотребление  (26) на всяка една технология за производство на енергия от възобновяеми източници в [държава-членка] за постигане на обвързващите цели за 2020 г. и на индикативната крива за дяловете на енергията от възобновяеми източници в енергията за топлинни и охладителни цели през периода 2010—2020 г.

(хил. т н.е.)

 

2005 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Геотермална енергия (с изключение на нискотемпературната геотермална топлина, използвана в термопомпени инсталации)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слънчева енергия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биомаса:

Твърда биомаса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биогаз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Течни горива от биомаса  (27)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възобновяема енергия от термопомпи:

вкл. въздушносвързани

вкл. земносвързани

вкл. водносвързани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От която за топлофикационни системи  (28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От която биомаса, използвана в домакинствата  (29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 12

Оценка на прогнозния общ принос на всяка една технология за производство на енергия от възобновяеми източници в [държава-членка] за постигане на обвързващите цели за 2020 г. и на индикативната крива за дяловете на енергията от възобновяеми източници в транспортния сектор през периода 2010—2020 г.  (30)

(хил. т н.е.)

 

2005 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Биоетанол/био етил терт-бутил етер (bio-ETBE)

От които биогорива  (31) съгласно член 21, параграф 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От които вносни  (32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биодизел

От който биогорива  (31) съгласно член 21, параграф 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От който вносен  (33)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водород, произведен на базата на възобновяеми енергийни източници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електроенергия от възобновяеми източници

Вкл. използвана в автомобилния транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкл. използвана в неавтомобилния транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други (като биогаз, студенопресовано олио и т.н.) — моля, посочете видовете

От които биогорива  (31) съгласно член 21, параграф 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.   Общ очакван принос на мерките за енергийна ефективност и енергоспестяване с оглед постигане на обвързващите цели за 2020 г. и на индикативната крива за дела на енергията от възобновяеми източници в производството на електроенергия, на енергия за топлинни и охладителни цели и на енергия в транспорта.

Отговорът по това изискване следва да бъде включен в таблица 1 в глава 2.

5.3.   Оценка на въздействията (попълва се по желание)

Таблица 13

Прогнозни разходи и ползи от мерките за подпомагане по политиката за енергия от възобновяеми източници

Мярка

Очаквано използване на енергия от възобновяеми източници

(хил. т н.е.)

Очаквани разходи (в евро) — посочете времеви график

Очаквано намаление на емисиите на парникови газове, разпределено по видове газове

(т/година)

Очаквано създаване на работни места

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.   Подготовка на национален план за действие в областта на енергията от възобновяеми източници и проследяване на неговото прилагане

а)

Как са участвали областните и/или местните власти и/или градовете в подготовката на този план за действие? Участвали ли са други заинтересовани страни?

б)

Планира ли се разработването на областни/местни стратегии за енергия от възобновяеми източници? Ако отговорът е положителен, бихте ли дали допълнителни разяснения? В случай на делегиране на съответни правомощия на областно/местно равнище, чрез какъв механизъм ще се осигури изпълнението на националната цел?

в)

Моля, опишете общественото обсъждане, проведено при подготовката на настоящия план за действие.

г)

Моля, посочете вашия национален пункт за контакт/национална институция или орган, носещ отговорност за проследяване на прилагането на Плана за действие в областта на енергията от възобновяеми източници.

д)

Разполагате ли със система за мониторинг, включваща показатели за индивидуалните мерки и инструменти, чрез която да се проследява прилагането на Националния план за действие в областта на енергията от възобновяеми източници? Ако отговорът е положителен, моля, дайте подробна информация за нея.


(1)  ОВ L 304, 14.11.2008 г., стр. 1.

(2)  Тези прогнозни оценки за енергийната ефективност и енергоспестяванията следва да са в съответствие с други подобни прогнозни оценки, които държавите-членки нотифицират на Европейската комисия, по-специално с тези в плановете за действие по Директивата за енергийните услуги и по Директивата за енергийните показатели на сградите. Ако в тези планове за действие се използват други мерни единици, следва да бъдат посочени съответните коефициенти на преобразуване.

(3)  Това е крайното енергопотребление чрез всички енергоносители с изключение на електроенергията, за всякакви цели с изключение на транспортните дейности, плюс потреблението на топлинна енергия за собствените нужди на електроцентралите и топлоцентралите, както и топлинните загуби по мрежите (позиция „2. Потребление за собствени нужди на централите“ и позиция „11. Загуби при пренос и разпределение“ от Регламент (ЕО) № 1099/2008 (стр. 23—24).

(4)  Брутното електропотребление представлява националното електропроизводство, включително производството за собствена консумация на предприятията със собствени централи, плюс вноса минус износа.

(5)  Потреблението за транспорт е дефинирано в член 3, параграф 4, буква а) от Директива 2009/28/ЕО. Влизащата в тази стойност електроенергия от възобновяеми източници, използвана в автомобилния транспорт, следва да бъде умножена по коефициент 2,5, както е посочено в член 3, параграф 4, буква в) от Директива 2009/28/ЕО.

(6)  Съгласно дефиницията в член 2, буква е) от Директива 2009/28/ЕО. Тук се включва крайното енергопотребление плюс загубите по мрежите и използваните за собствени нужди количества топлинна енергия и електроенергия в електроцентрали и отоплителни централи (забележка: тук не влизат електроенергията, използвана в помпено-акумулиращи електроцентрали, и електроенергията, преобразувана чрез електрически котли или термопомпи в отоплителни централи).

(7)  Съгласно член 5, параграф 6 потреблението във въздушния транспорт се отчита само в размер до 6,18 % (което е средната стойност за Общността), или в случая на Кипър и Малта — съответно 4,12 % от брутното крайно енергопотребление.

(8)  Например сценария, описан в допълнение 4 (Appendix 4), стр. 287 от „Appendixes to Model-based Analysis of the 2008 EU Policy Package on Climate Change and Renewables“: http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/climat_action/analysis_appendix.pdf. Съгласно този сценарий за страните от ЕС-27 средният дял на брутното електропроизводство от възобновяеми източници за 2010, 2015 и 2020 г. е съответно 19,4 %, 24,6 % и 32,4 %.

(9)  Дял на енергията от възобновяеми източници в енергията за топлинни и охладителни цели: брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници за топлинни и охладителни цели (съгласно дефинициите в член 5, параграф 1, буква б) и параграф 4 от Директива 2009/28/ЕО), разделено на брутното крайно енергопотребление за топлинни и охладителни цели. Т.е. стойността от ред (А) в таблица 4а, разделена на стойността от ред (1) в таблица 1.

(10)  Дял на електроенергията от възобновяеми източници: брутното крайно потребление на електроенергия от възобновяеми източници (съгласно дефинициите в член 5, параграф 1, буква а) и параграф 3 от Директива 2009/28/ЕО), разделено на брутното крайно електропотребление. Т.е. стойността от ред (В) в таблица 4а, разделена на стойността от ред (2) в таблица 1.

(11)  Дял на енергията от възобновяеми източници в транспорта: крайното потребление на енергия от възобновяеми източници в транспорта (вж. член 5, параграф 1, буква в) и параграф 5 от Директива 2009/28/ЕО), разделено на потреблението в транспорта на: 1) бензин; 2) дизелово гориво; 3) биогорива, използвани в автомобилния и жп транспорт и 4) електроенергия в сухопътния транспорт (както е отразено в ред 3 от таблица 1. Т.е. стойността от ред (J) в таблица 4b, разделена на стойността от ред (3) в таблица 1.

(12)  Дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергопотребление. Т.е. стойността от ред (G) в таблица 4а, разделена на стойността от ред (4) в таблица 1.

(13)  Изразен като процент от общия дял на енергията от ВЕИ.

(14)  Както е определена в приложение I, част Б от Директива 2009/28/ЕО.

(15)  Съгласно член 5, параграф 1 от Директива 2009/28/ЕО получените от възобновяеми източници газови горива, електроенергия и водород следва да се отчитат само веднъж. Не се разрешава двойно отчитане.

(16)  Съдържа всички видове енергия от ВЕИ, използвани в транспорта, включително електроенергия, водород и газови горива от ВЕИ, като се изключват тези биогорива, които не отговарят на критериите за устойчиво развито производство (вж. член 5, параграф 1, последната алинея). Тук следва да се посочат действителните стойности, без да се умножени по коефициенти.

(17)  Тук следва да се посочат действителните стойности, без да бъдат умножени по коефициенти.

(18)  Посочете дали мярката е (предимно) регулаторна, финансова или интелектуална (т.е. информационна кампания).

(19)  Дали очакваният резултат е поведенческа промяна, инсталирана мощност (MW; т/год.), произведена енергия (хил. т н.е.)?

(20)  Кои са целевите групи: инвеститорите, крайните потребители, публичната администрация, проектантите, архитектите, строителните и монтажните организации и т.н. или каква е целевата дейност/сектор: производство на биогорива, енергийно използване на тор от селскостопански животни и т.н.?

(21)  Количество на ресурсите в m3 (ако това е възможно, в противен случай — в алтернативни мерни единици) за категория А и нейните подкатегории, съответно в тонове за категории B и С и техните подкатегории.

(22)  В биомасата от горското стопанство следва да бъдат включени също количествата от дървопреработващите промишлени отрасли. В рамките на категорията „биомаса от горското стопанство“ обработените видове дървесни горива, като например треските (chips), пелетите и брикетите, следва да бъдат включени в съответните подкатегории за произход.

(23)  Съответни препоръки могат да бъдат намерени в доклада на Постоянния комитет по горите (Standing Forestry Committee) и Специалната работна група II (ad hoc Working Group II) от юли 2008 г. относно „Мобилизация и ефективно използване на дървесината и дървесните остатъци за енергопроизводство“ (Mobilisation and efficient use of wood and wood residues for energy generation). Този доклад може да бъде изтеглен от следния адрес: http://ec.europa.eu/agriculture/fore/publi/sfc_wgii_final_report_072008_en.pdf

(24)  Тук следва да бъдат отчетени само централите, използващи такива течни горива от биомаса, които съответстват на критериите за устойчиво развито производство (sustainability criteria) (вж. член 5, параграф 1, последна алинея от Директива 2009/28/ЕО).

(25)  Тук следва да бъдат отчетени само централите, използващи такива течни горива от биомаса, които съответстват на критериите за устойчиво развито производство (sustainability criteria) (вж. член 5, параграф 1, последна алинея от Директива 2009/28/ЕО).

(26)  Пряко използване и чрез топлинна енергия в топлофикационни системи съгласно определението в член 5, параграф 4 от Директива 2009/28/ЕО.

(27)  Тук следва да бъдат отчетени само централите, използващи такива течни горива от биомаса, които съответстват на критериите за устойчиво развито производство (sustainability criteria) (вж. член 5, параграф 1, последна алинея от Директива 2009/28/ЕО).

(28)  Топлофикационни и/или мрежови охладителни системи, използващи само енергия от възобновяеми източници за топлинни и охладителни цели (RES-DH).

(29)  От общото количество енергия от възобновяеми източници за топлинни и охладителни цели.

(30)  От количествата биогорива следва да бъдат отчетени само тези, които съответстват на критериите за устойчиво развито производство (sustainability criteria), (вж. член 5, параграф 1, последна алинея).

(31)  Биогорива съгласно определението в член 21, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО.

(32)  От цялото количество биоетанол/био етил терт-бутил етер.

(33)  От цялото количество биодизел.


15.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 182/63


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 юли 2009 година

за номиниране на общественополитически представител в надзорния съвет на Европейската консултативна група за финансова отчетност

(2009/549/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (1) счетоводният комитет за техническа помощ следва да осигурява експертна помощ и поддръжка на Комисията в оценяването на международните счетоводни стандарти. Функциите на този счетоводен комитет за техническа помощ се изпълняват от Европейската консултативна група за финансова отчетност (ЕКГФО).

(2)

ЕКГФО бе създадена през 2001 г. от европейски организации, представляващи емитентите, инвеститорите и счетоводителите, които участват в процеса на финансово отчитане.

(3)

След реформата на управленската структура на ЕКГФО в надзорния съвет на ЕКГФО участват четирима общественополитически представители, специално избрани въз основа на техния опит в областта на разработването на обществени политики на национално или на европейско ниво. В съответствие с приложение 1, раздел 3.2 от устава на ЕКГФО, в сила от 11 юни 2009 г., Комисията номинира тези общественополитически представители. Членовете на надзорния съвет на Европейската консултативна група за финансова отчетност се назначават от общото събрание на ЕКГФО.

(4)

След публична покана за представяне на кандидатури (2) Комисията избра един кандидат, който е номиниран като общественополитически представител в надзорния съвет на ЕКГФО.

РЕШИ:

Член единствен

С настоящото Комисията номинира господин Pedro SOLBES за общественополитически представител в надзорния съвет на Европейската консултативна група за финансова отчетност.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2009 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 74, 28.3.2009 г., стр. 61.