ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.181.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 181

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
14 юли 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 613/2009 на Съвета от 6 юли 2009 година за определяне на корекционните коефициенти, приложими от 1 юли 2008 г. спрямо възнагражденията на длъжностните лица, срочно наетите служители и договорно наетите служители на Европейските общности на служба в трети държави

1

 

*

Регламент (ЕО) № 614/2009 на Съвета от 7 юли 2009 година относно общата система за търговия с яйчен албумин и млечен албумин (кодифицирана версия)

8

 

 

Регламент (ЕО) № 615/2009 на Комисията от 13 юли 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

14

 

*

Регламент (ЕО) № 616/2009 на Комисията от 13 юли 2009 година за прилагане на Директива 2005/94/ЕО на Съвета по отношение на одобрението на отделенията за домашни птици и отделенията за други птици, отглеждани в затворени помещения, във връзка с инфлуенцата по птиците и допълнителните предпазни мерки за биологична сигурност в такива отделения ( 1 )

16

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Конференция на представителите на правителствата на държавите-членки

 

 

2009/541/ЕО, Евратом

 

*

Решение на представителите на правителствата на държавите-членки от 8 юли 2009 година за назначаване на съдия в Първоинстанционния съд на Европейските общности

25

 

 

2009/542/ЕО, Евратом

 

*

Решение на представителите на правителствата на държавите-членки от 8 юли 2009 година за назначаване на съдия в Съда на Европейските общности

26

 

 

Комисия

 

 

2009/543/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 13 август 2008 година относно създаване на екологични критерии за присъждане на знака на Общността за екомаркировка на бои и лакове за външно боядисване (нотифицирано под номер C(2008) 4452)  ( 1 )

27

 

 

2009/544/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 13 август 2008 година относно създаване на екологични критерии за присъждане на знака на Общността за екомаркировка на бои и лакове за вътрешно боядисване (нотифицирано под номер C(2008) 4453)  ( 1 )

39

 

 

2009/545/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 7 юли 2009 година за фиксиране на разбивки по години и по държави-членки на сумата по член 69, параграф 2а от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони и за изменение на Решение 2006/636/ЕО на Комисията (нотифицирано под номер C(2009) 5307)

49

 

 

2009/546/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 юли 2009 година за освобождаване на проучването и експлоатацията на нефт и природен газ в Нидерландия от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (нотифицирано под номер C(2009) 5381)  ( 1 )

53

 

 

2009/547/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 10 юли 2009 година за изменение на Решение 2000/57/ЕО относно системата за ранно предупреждение и реагиране за превенцията и контрола на заразните болести съгласно Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 5515)  ( 1 )

57

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

14.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 181/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 613/2009 НА СЪВЕТА

от 6 юли 2009 година

за определяне на корекционните коефициенти, приложими от 1 юли 2008 г. спрямо възнагражденията на длъжностните лица, срочно наетите служители и договорно наетите служители на Европейските общности на служба в трети държави

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Общностите, установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 (1), и по-специално член 13, първа алинея от приложение X към него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Необходимо е да се вземат предвид промените в жизнения стандарт в държавите извън Общността и съответно да се определят корекционните коефициенти, приложими от 1 юли 2008 г. към възнагражденията, изплащани във валутата на държавата, в която се намира мястото на работа, на длъжностните лица, временно наетите служители и договорно наетите служители на Европейските общности на служба в трети държави.

(2)

Корекционните коефициенти, по отношение на които е извършено плащане въз основа на Регламент (ЕО) № 624/2008 (2), могат да доведат до корекции за повишаване или намаляване на възнагражденията със задна дата.

(3)

Следва да се предвиди плащане за минал период в случай на повишаване на възнагражденията вследствие на новите корекционни коефициенти.

(4)

Следва да се предвиди разпоредба за гарантиране на възстановяването на неоснователно изплатени суми в случай на намаляване на възнагражденията в резултат от новите корекционни коефициенти за периода от 1 юли 2008 г. до датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(5)

Следва да се предвиди разпоредба, която да гарантира, че всяко подобно възстановяване ще бъде ограничено до период от не повече от шест месеца преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, както и че последиците от него ще обхващат период, не по-дълъг от дванадесет месеца след същата дата, както е предвидено в случая с корекционните коефициенти, приложими в рамките на Общността спрямо възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейските общности,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Считано от 1 юли 2008 г. корекционните коефициенти, приложими спрямо възнагражденията на длъжностните лица, срочно наетите служители и договорно наетите служители на Европейските общности на служба в трети държави, които се изплащат във валутата на държавата, в която се намира мястото на работа, са посочените в приложението към настоящия регламент.

Валутните курсове, използвани за изчисляването на тези възнаграждения, се определят в съответствие с правилата за прилагане на финансовия регламент и съответстват на датата, посочена в първа алинея.

Член 2

1.   Институциите извършват плащания за минал период в случай на повишаване на възнагражденията в резултат на корекционните коефициенти, определени в приложението.

2.   Институциите извършват корекции за намаляване на възнагражденията със задна дата в случай на намаляване на заплатите в резултат на корекционните коефициенти, определени в приложението, за периода от 1 юли 2008 г. до датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Корекции със задна дата, свързани с възстановяването на неоснователно изплатени суми, се ограничават до период от шест месеца преди датата на влизане в сила на настоящия регламент. Възстановяването на сумите обхваща период, не по-дълъг от дванадесет месеца, считано от същата дата.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 юли 2009 година.

За Съвета

Председател

C. BILDT


(1)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 172, 2.7.2008, стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

 

МЯСТО НА РАБОТА

Корекционни коефициенти

юли 2008 г.

 (1)

Афганистан

0

 

Южна Африка

46,9

 

Албания

78,5

 

Алжир

87,5

 

Бивша югославска република Македония

71,1

 

Ангола

112,8

 

Саудитска Арабия

79,1

 

Аржентина

54,7

 

Армения

71,1

 

Австралия

108,5

 

Азербайджан

72,9

 

Бангладеш

45,4

 

Барбадос

105,5

 

Беларус

62,7

 

Бенин

92,9

 

Боливия

49,5

 

Босна и Херцеговина (Сараево)

78,6

 

Босна и Херцеговина (Баня Лука)

62,7

 

Ботсуана

46

 

Бразилия

95,5

 

Буркина Фасо

96,5

 (1)

Бурунди

0

 

Камбоджа

62,7

 

Камерун

109,7

 

Канада

78,9

 

Кабо Верде

74,4

 

Чили

57,7

 

Китай

74,6

 

Западният бряг на р. Йордан — Ивицата Газа

103,1

 

Колумбия

79,2

 

Конго (Бразавил)

129,1

 

Южна Корея

90,7

 

Коста Рика

68,7

 

Кот д’Ивоар

99,9

 

Хърватия

106,3

 

Куба

73,5

 

Джибути

85,4

 

Египет

33,8

 

Ел Салвадор

63,6

 

Еквадор

57,9

 

Еритрея

41,9

 

Съединени американски щати (Ню Йорк)

91,5

 

Съединени американски щати (Вашингтон)

85

 

Етиопия

77,8

 

Габон

110,4

 

Гамбия

70,3

 

Грузия

99,7

 

Гана

54,3

 

Гватемала

70,7

 

Гвинея (Конакри)

55,7

 

Гвинея-Бисау

114,6

 

Гвиана

53,5

 

Хаити

104,2

 

Хондурас

60,3

 

Хонконг

83,4

 

Фиджи

72,2

 

Соломонови острови

85,6

 

Индия

50,9

 

Индонезия (Банда Асех)

49,5

 

Индонезия (Джакарта)

69,1

 (1)

Ирак

0

 

Израел

118,9

 

Ямайка

86,1

 

Япония (Токио)

105

 

Йордания

70

 

Казахстан (Алмати)

75,6

 

Казахстан (Астана)

71

 

Кения

73,8

 

Киргизстан

86,7

 

Косово (Прищина)

57,5

 

Лаос

77,6

 

Лесото

47,3

 

Ливан

80

 (1)

Либерия

0

 

Мадагаскар

84,2

 

Малайзия

65,8

 

Малави

63,6

 

Мали

83,5

 

Мароко

86,9

 

Мавриций

72,6

 

Мавритания

61,2

 

Мексико

69,7

 

Република Молдова

67,1

 

Черна гора

68,9

 

Мозамбик

71,9

 

Намибия

57,5

 

Непал

66

 

Никарагуа

46,2

 

Нигер

85,7

 

Нигерия

93

 

Норвегия

131,2

 

Нова Каледония

140,4

 

Нова Зеландия

89,8

 

Уганда

69,9

 

Узбекистан

45,4

 

Пакистан

43,9

 

Панама

52,2

 

Папуа-Нова Гвинея

73,5

 

Парагвай

83,6

 

Перу

67,4

 

Филипини

61

 

Централноафриканска република

113,1

 

Демократична република Конго (Киншаса)

112,3

 

Доминиканска република

58,2

 

Русия

121,8

 

Руанда

82,7

 

Самоа

65,5

 

Сенегал

88,1

 

Сърбия (Белград)

73,9

 

Сиера Леоне

68,9

 

Сингапур

95,8

 

Судан

50

 

Шри Ланка

58,1

 

Южен Судан (Джуба)

87,6

 

Швейцария (Женева)

112,2

 

Швейцария (Берн)

108

 

Суринам

39,7

 

Свазиленд

46,4

 

Сирия

66,8

 

Таджикистан

61,2

 

Тайван

77,3

 

Танзания

61,4

 

Чад

129,3

 

Тайланд

52,4

 

Източен Тимор

56,6

 

Того

87

 

Тонга

85

 

Тринидад и Тобаго

61,6

 

Тунис

68,7

 

Турция

80,7

 

Украйна

109,4

 

Уругвай

73,2

 

Вануату

105,6

 

Венецуела

61

 

Виетнам

40,2

 

Йемен

57

 

Замбия

63,2

 (1)

Зимбабве

0


(1)  Няма данни.


14.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 181/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 614/2009 НА СЪВЕТА

от 7 юли 2009 година

относно общата система за търговия с яйчен албумин и млечен албумин

(кодифицирана версия)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 26, 87, 88, 89, 132, 133 и 308 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 2783/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. за общата система за търговия с яйчен албумин и млечен албумин (2) е бил неколкократно съществено изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

По отношение на яйчния албумин, който не е включен в приложение I към Договора, не се прилагат разпоредбите на Договора в областта на селското стопанство, докато това е така по отношение на яйчния жълтък.

(3)

Възникналата в резултат на това ситуация може да окаже неблагоприятно влияние върху ефикасността на общата селскостопанска политика в сектора на яйцата.

(4)

За да се стигне до балансирано решение, следва да се установи обща система за търговия с яйчен албумин, която да съответства на установената за търговия с яйца. Необходимо е да се разшири прилагането на тази система, така че да се включи и млечният албумин, тъй като последният може в голяма степен да бъде заместител на яйчния албумин.

(5)

В съответствие с Регламент (ЕИО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (4) в Общността е установена единна пазарна система за яйца.

(6)

Системата за търговия, прилагана за албумин, следва да съответства на системата, която се прилага за яйца, поради зависимостта между едните и другите продукти.

(7)

Общността е договорила различни споразумения в рамките на Уругвайския кръг на многостранни търговски преговори. Някои от посочените споразумения се отнасят до селското стопанство, и по-специално Споразумението за селското стопанство (5).

(8)

Споразумението за селското стопанство изисква премахване на променливото облагане на вноса, както и на другите мерки и вносни мита. Ставките на митата, налагани на селскостопанските продукти в съответствие със Споразумението за селското стопанство, следва да се определят в Общата митническа тарифа.

(9)

Цените на яйчния албумин обикновено следват цените на яйцата, които са различни в Общността и на световния пазар. Цената на яйцата не е единственият фактор, различен от разходите по преработката, който влияе на цената на албумина на световния пазар. За да се поддържат минимални нива на защита срещу неблагоприятните резултати за пазара от установяването на мито с определена ставка, Споразумението за селското стопанство допуска да се прилагат допълнителни мита при точно определени условия, но само по отношение на продуктите, за които е установено мито с определена ставка.

(10)

Споразумението за селското стопанство предвижда поредица тарифни квоти в рамките на режима на текущия и минимален достъп. Условията, приложими към такива квоти, са уредени изчерпателно в Споразумението за селското стопанство. С оглед големия брой квоти, както и за да се осигури тяхното най-ефективно прилагане, Комисията следва да отговаря за отварянето и управлението им, като използва процедурата на управителния комитет.

(11)

Поради съществуващата тясна икономическа връзка между различните продукти от яйца е необходимо да се предвиди възможност за приемането на стандарти за предлагане на пазара на яйчния албумин и млечния албумин, които да съответстват, доколкото е възможно, на стандартите за предлагане на пазара, предвидени за продуктите, посочени в член 1, параграф 1, буква т) от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(12)

В рамките на общата организация на пазара на яйца, премахването на възможността за използване на трафика за целите на режима на активно усъвършенстване е от изключителната компетентност на Съвета. При икономическите условия, произтичащи от Споразумението за селското стопанство, може да се окаже необходимо да се реагира бързо на проблеми на пазара, породени в резултат от прилагането на посочения режим. Във връзка с това следва да бъдат възложени правомощия на Комисията да предприема спешни мерки, които са ограничени във времето,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА 1

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Член 1

Освен ако разпоредбите на настоящия регламент не предвиждат друго, митническата ставка в Общата митническа тарифа се прилага за следните продукти:

Код по КН

Описание

3502

Албумини (включително концентратите на два или повече протеини, получени от суроватка, съдържащи тегловно повече от 80 % протеини от суроватка, изчислени в сухо вещество), албуминати и други производни на албумините:

– Яйчен албумин:

ex 3502 11

– – Изсушен:

3502 11 90

– – – Различен от негоден или направен негоден за консумация от човека

ex 3502 19

– – Друг:

3502 19 90

– – – Различен от негоден или направен негоден за консумация от човека

ex 3502 20

– Млечен албумин, включително концентратите от два или повече протеини, получени от суроватка:

3502 20 90

– – Различен от негоден или направен негоден за консумация от човека

3502 20 91

– – – Изсушен (например на листове, люспи, кристали, прах)

3502 20 99

– – – Друг

ГЛАВА II

ТЪРГОВИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ

Член 2

1.   За внос в Общността на всеки от продуктите, изброени в член 1, може да се изиска представянето на лицензия за внос.

2.   Лицензиите за внос се издават от държавите-членки на всеки заявител, независимо от неговото място на установяване в Общността и без да се засягат мерките за прилагане на член 4.

3.   Лицензиите за внос са валидни за цялата територия на Общността. Такива лицензии се издават при внасяне на обезпечение, гарантиращо, че продуктите са внесени в рамките на срока на валидност на лицензията; с изключение на случаите на непреодолима сила гаранцията се отнема изцяло или частично, когато вносът не е извършен или е извършен частично през този период.

4.   Срокът на валидност на лицензията за внос и други подробни правила за прилагане на параграф 1 се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Член 3

1.   С цел предотвратяване или за да се противодейства на неблагоприятните ефекти върху пазара на Общността, които може да предизвика вносът на определени изброени в член 1 продукти, за внос на един или повече от тези продукти при митническата ставка, установена в Общата митническа тарифа, се заплаща допълнително вносно мито, ако са изпълнени условията, установени в член 5 от Споразумението за селско стопанство, освен ако вносът вероятно няма да предизвика смущения на пазара на Общността или ако последиците ще бъдат непропорционални на поставената цел.

2.   Критичните цени, под които може да бъде наложено допълнително мито, са тези, за които Общността е уведомила Световната търговска организация.

Критичните нива, при превишаването на които се налага допълнително мито, се определят конкретно въз основа на вноса в Общността през трите години, предшестващи тази, в която възникват или е вероятно да възникнат неблагоприятните ефекти, посочени в параграф 1.

3.   Вносните цени, които следва да бъдат взети предвид при налагане на допълнително вносно мито, се определят на базата на вносните цени CIF за съответната пратка.

За тази цел вносните цени СIF ще бъдат проверени чрез сравняване с представителните цени на продукта на световния пазар или на вносния пазар на Общността за този продукт.

4.   Комисията приема подробни правила за прилагането на параграфи 1, 2 и 3 в съответствие с процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007. В тези подробни правила се посочват по-специално:

а)

продуктите, по отношение на които се налагат допълнителни вносни мита в съответствие с член 5 от Споразумението за селско стопанство;

б)

другите необходими критерии за прилагането на параграф 1 в съответствие с член 5 от Споразумението за селско стопанство.

Член 4

1.   Тарифните квоти за стоките, посочени в член 1, произтичащи от споразумения, сключени в рамките на Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори, се отварят и управляват съгласно подробните правила, приети в съответствие с процедурата, посочен в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

2.   Квотите могат да бъдат управлявани чрез прилагането на един или няколко от следните методи:

а)

метод, основан върху хронологичния ред на подаване на заявленията (на принципа „първи пристигнал, първи обслужен“);

б)

метод на разпределение, което е пропорционално на заявените количества при подаване на заявлението (използване на метода на „едновременно проучване“);

в)

метод, взимащ предвид традиционните търговски схеми (използване на метода на „традиционни/новопристигащи“).

Могат да бъдат възприети и други подходящи методи.

Те не трябва да допускат дискриминация между съответните оператори.

3.   Когато е необходимо, с метода на управление се отчита необходимостта от доставки за пазара на Общността и необходимостта да бъде запазена неговата стабилност, като той може да бъде основан на използвани в миналото методи на квоти, подобни на посочените в параграф 1, без с това да се засягат правата, произтичащи от споразуменията, сключени в рамките на Уругвайския кръг от многостранни търговски преговори.

4.   Подробните правила, посочени в параграф 1, предвиждат, ако е необходимо отварянето им — годишни квоти с подходящо разпределение и доколкото е подходящо:

а)

гаранции относно естеството, произхода и източника на продукта;

б)

признаване на документите, използвани за проверка на гаранциите, посочени в буква а); и

в)

условията, при които се издават разрешения за внос и техния срок на валидност.

Член 5

В случаите на значително увеличение на цените на пазара на Общността и когато има вероятност това положение да продължи, като по този начин смущава или заплашва да доведе до смущения на този пазар, е възможно да се предприемат подходящи мерки.

Съветът, като действа по предложение на Комисията и в съответствие с процедурата, предвидена в член 37, параграф 2 от Договора, приема подробни правила за прилагането на първа алинея от настоящия член.

Член 6

За продуктите, изброени в член 1, може да се приемат стандарти за предлагане на пазара, които, като се отчита необходимостта да бъдат взети предвид характеристиките на тези продукти, съответстват на стандартите за търговия, предвидени в член 116 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 за продуктите, изброени в част XIX от приложение I към посочения регламент. По-специално стандартите може да се отнасят за класифициране по качество, опаковка, съхранение, транспорт, представяне и маркировка.

Стандартите, техният обхват и общите правила за тяхното прилагане се приемат от Съвета с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията.

Член 7

1.   В степента, необходима за правилното функциониране на общата организация на пазара на яйца и за правилното прилагане на настоящия регламент, Съветът, като действа по предложение на Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в член 37, параграф 2 от Договора, може в специални случаи да забрани частично или цялостно прилагането на режима на активно усъвършенстване по отношение на продуктите, изброени в член 1 от настоящия регламент и предназначени за производството на продукти, изброени в същия член.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, в случай че ситуацията, посочена в параграф 1, възникне изключително спешно и са налице смущения или вероятност от възникване на смущения на пазара на Общността в резултат на прилагането на режима за активно усъвършенстване, Комисията — по искане на държава-членка или по своя инициатива, определя необходимите мерки; Съветът и държавите-членки се уведомяват за такива мерки, като те се прилагат незабавно и за срок от не повече от шест месеца. При получаване на искане от държава-членка Комисията следва да вземе решение по него в рамките на една седмица от получаване му.

3.   Всяка държава-членка може да сезира Съвета във връзка с определените от Комисията мерки в едноседмичен срок от датата, на която е била уведомена за тях. Съветът може да потвърди, измени или отмени решението на Комисията с квалифицирано мнозинство. Ако Съветът не се произнесе в рамките на три месеца, решението на Комисията се счита за отменено.

Член 8

1.   Общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура и специалните правила за нейното прилагане се прилагат за класирането на продуктите, обхванати от настоящия регламент. Тарифната номенклатура, произтичаща от прилагането на настоящия регламент, се включва в Общата митническа тарифа.

2.   Освен ако в настоящия регламент или в разпоредбите, приети в съответствие с него, не е предвидено друго, в търговията с трети страни се забранява следното:

а)

облагането с каквито и да е такси, които са с равностоен на мито ефект;

б)

прилагането на каквито и да е количествени ограничения или мерки с равностоен ефект.

ГЛАВА III

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 9

Продуктите, посочени в член 1, които са произведени или получени от продукти, за които не се прилагат член 23, параграф 2 и член 24 от Договора, не се допускат до свободно обращение в рамките на Общността.

Член 10

Държавите-членки и Комисията си съобщават необходимата информация за прилагането на настоящия регламент. Правилата за съобщаване и разпространение на тази информация се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Член 11

Регламент (ЕИО) № 2783/75 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 12

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 юли 2009 година.

За Съвета

Председател

A. BORG


(1)  Становище от 13 януари 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 104.

(3)  Вж. приложение I.

(4)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОТМЕНЕНИЯТ РЕГЛАМЕНТ И СПИСЪК НА НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ

Регламент (ЕИО) № 2783/75 на Съвета

(ОВ L 282, 1.11.1975 г., стp. 104)

 

Регламент (ЕИО) № 4001/87 на Комисията

(ОВ L 377, 31.12.1987 г., стp. 44)

 

Регламент (ЕО) № 3290/94 на Съвета

(ОВ L 349, 31.12.1994 г., стp. 105)

единствено част Б от приложение XII

Регламент (ЕО) № 2916/95 на Комисията

(ОВ L 305, 19.12.1995 г., стp. 49)

единствено член 1, точка 6


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕИО) № 2783/75

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2, параграф 1, първа алинея

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 1, втора алинея

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 1, трета алинея

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 4

Член 3

Член 3

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 2, уводна част

Член 4, параграф 2, уводна част

Член 4, параграф 2, първо, второ и трето тире

Член 4, параграф 2, букви a), б) и в)

Член 4, параграфи 3 и 4

Член 4, параграфи 3 и 4

Членове 5—7

Членове 5—7

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 2, уводна част

Член 8, параграф 2, уводна част

Член 8, параграф 2, първо и второ тире

Член 8, параграф 2, букви а) и б)

Членове 9 и 10

Членове 9 и 10

Член 11

Член 12

Член 11

Член 12

Приложение

Приложение I

Приложение II


14.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 181/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 615/2009 НА КОМИСИЯТА

от 13 юли 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 14 юли 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MK

35,0

ZZ

35,0

0707 00 05

TR

102,6

ZZ

102,6

0709 90 70

TR

103,0

ZZ

103,0

0805 50 10

AR

61,1

TR

53,0

ZA

66,7

ZZ

60,3

0808 10 80

AR

80,2

BR

76,0

CL

83,0

CN

91,0

NZ

97,1

US

99,3

ZA

83,8

ZZ

87,2

0808 20 50

AR

74,9

CL

85,2

NZ

87,2

ZA

104,7

ZZ

88,0

0809 10 00

HR

90,0

TR

200,7

XS

103,5

ZZ

131,4

0809 20 95

TR

276,4

ZZ

276,4

0809 30

TR

134,2

ZZ

134,2


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


14.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 181/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 616/2009 НА КОМИСИЯТА

от 13 юли 2009 година

за прилагане на Директива 2005/94/ЕО на Съвета по отношение на одобрението на отделенията за домашни птици и отделенията за други птици, отглеждани в затворени помещения, във връзка с инфлуенцата по птиците и допълнителните предпазни мерки за биологична сигурност в такива отделения

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО (1), и по-специално член 3, член 34, параграф 4 и член 63, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

През 2004 г. Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) въведе концепцията за разделяне на отделения в главата относно определянето на зони и регионализацията от нейния Здравен кодекс за сухоземните животни (2) (по-долу „Кодексът“).

(2)

В глава 4.3 от Кодекса определянето на зони и разделянето на отделения са описани като „процедури, извършвани от дадена страна според разпоредбите на настоящата глава с оглед определянето на субпопулации с ясен ветеринарно-санитарен статус в рамките на територията ѝ с цел контрол на заболяванията и/или международна търговия.“ Въпреки че съображенията от пространствен характер и доброто управление играят важна роля при прилагането и на двете понятия, определянето на зони се отнася до субпопулация от животни, определена главно на географски принцип (въз основа на естествени, изкуствени или законови граници), докато разделянето на отделения се отнася до субпопулация от животни, определена главно чрез управленските и развъдни практики, свързани с биологичната сигурност.

(3)

Освен това в глава 4.4 относно прилагането на разделението на отделения е предвидена структурирана рамка за прилагането и признаването на отделения в държавите. Дадено отделение може да се състои от няколко обекта и може да бъде одобрено по отношение на определена(и) болест(и) по животните въз основа на подробен и документиран план за биологична сигурност, изготвен и изпълняван за въпросната(ите) болест(и). Първоначалното одобряване на дадено отделение следва да се извърши в страна, територия или зона, свободна от заболявания, преди да е възникнало огнище на конкретната(ите) болест(и). Това е от особено значение в случаите на силно заразни болести, като високопатогенната инфлуенца по птиците. В случай на огнище разделянето на отделения може да се използва за улесняване на търговията.

(4)

В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Нова стратегия на Европейския съюз за здравето на животните (2007—2013 г.)“, според която „Пo-добре превенция, отколкото лечение“ (3) („новата стратегия за здравето на животните“) са предвидени насоки за разработването на политика за здравето на животните за периода 2007—2013 г. Новата стратегия за здравето на животните има за цел съсредоточаването в по-голяма степен върху предохранителните мерки, надзора върху болестите, проверките и научноизследователската дейност, за да се намалят случаите на заболявания при животните и да се сведат до минимум последиците от огнищата на болести, когато възникнат такива.

(5)

Биологичната сигурност играе важна роля в новата стратегия за здравето на животните. Освен това разделянето на отделения би насърчило животновъдите в Общността да прилагат мерките за биологична сигурност, тъй като разделянето на отделения би улеснило безопасната търговия и следователно представлява очевидно предимство за животновъдите, като същевременно предотвратява болестите по животните.

(6)

В тази връзка с настоящия регламент следва да се установят правилата за одобрение, временно прекратяване и оттегляне на одобренията на отделения по отношение на инфлуенцата по птиците. С оглед на последователността в подхода за борба с разпространението на инфлуенцата по птиците тези правила следва да вземат предвид Кодекса, като същевременно отчитат ясния здравен статус на одобрените отделения.

(7)

С Директива 2005/94/ЕО се определят някои превантивни мерки, отнасящи се до надзора и ранното откриване на инфлуенцата по птиците, както и минималните мерки за борба и ограниченията за движение, които следва да се прилагат в случай на огнище на посочената болест при домашни птици или при други птици, отглеждани в затворени помещения. Някои от тези мерки се прилагат в отделенията за домашни птици или в отделенията за други птици, отглеждани в затворени помещения, както е установено в посочената директива.

(8)

С Директива 2005/94/ЕО се дава определение на отделенията за домашни птици и отделенията за други птици, отглеждани в затворени помещения, като се предвижда също така възможността за прилагане на мерки за биологична сигурност в посочените отделения с цел предотвратяване на разпространението на инфлуенцата по птиците.

(9)

В Директива 2005/94/ЕО се предвижда държавите-членки да изпълняват програми за надзор с цел откриване на разпространението на инфекцията с вируса на инфлуенцата по птиците от субтипове H5 и H7 при различните видове домашни птици. За тази цел всяка година държавите-членки одобряват задължителни програми за надзор на инфлуенцата по птиците. Поради това одобряването на отделенията в дадена държава-членка следва да бъде предмет на одобрението на националната програма за надзор на съответната държава-членка.

(10)

С Решение 2006/437/ЕО на Комисията от 4 август 2006 г. относно одобряване на наръчник по диагностика за инфлуенца по птиците, както е предвидено в Директива 2005/94/ЕО на Съвета (4), се установяват процедурите за диагностициране, методите за вземане на проби и критериите за оценка на резултатите от лабораторните изследвания с цел потвърждаване на огнище на инфлуенца по птиците. С оглед на последователността на законодателство на Общността в тази област посочените процедури и методи следва да бъдат спазвани в рамките на дадено отделение.

(11)

С цел да се улесни ползването на процедурите по електронен път между държавите-членки и да се осигурят прозрачност и всеобхватност е важно информацията относно одобрените отделения, както и тази относно предоставянето, временното прекратяване и оттеглянето на одобрение, да бъде предоставяна по най-ефективния начин в цялата Общност. Поради това държавите-членки следва да създадат информационни интернет страници, съдържащи такава информация, а уебсайтът на Комисията следва да съдържа препратки към посочените страници.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет и приложно поле

С настоящия регламент се установяват правилата за одобрение от страна на държавите-членки на отделения за домашни птици и отделения за други птици, отглеждани в затворени помещения, във връзка с инфлуенцата по птиците (по-долу „отделения“) и се предвиждат допълнителните предпазни мерки за биологична сигурност, които да се прилагат в такива отделения с цел да им се предостави ясен здравен статус по отношение на инфлуенцата по птиците.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„план за биологична сигурност“ са всички мерки за биологична сигурност, които се прилагат на равнище стопанство;

2.

„обща система за управление на биологичната сигурност“ са:

а)

общите правила, обуславящи функционирането на дадено отделение; и

б)

цялостните мерки за биологична сигурност, прилагани във всички стопанства, съставляващи отделението, в съответствие с техните планове за биологична сигурност;

3.

„управител на отделение“ е лицето, което носи официална отговорност за отделението, по-специално във връзка с членове 3, 4 и 5, като:

а)

упражнява надзор върху всички провеждани в отделението дейности, свързани с общата система за управление на биологичната сигурност, и по-специално тези по прилагането и мониторинга на посочената система;

б)

упражнява надзор върху изпълнението на плановете за биологична сигурност на стопанствата от страна на притежателите или птицевъдите на домашни птици или други птици, отглеждани в затворени помещения; и

в)

осъществява връзка с компетентния орган;

4.

„изходно стопанство“ е стопанство, в което домашните птици или другите птици, отглеждани в затворени помещения, или техните еднодневни пилета или яйца за люпене, или за консумация (по-долу „стоките“) са предназначени да бъдат преместени извън отделението;

5.

„стопанство доставчик“ е стопанство, в което стоките са предназначени за изходно стопанство или за всяко друго стопанство в рамките на дадено отделение;

6.

„всички участващи страни“ са управителите на отделения, икономическите оператори, в това число стопанските субекти в хранителната и фуражната промишленост, както са определени в член 3, параграфи 3 и 6 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (5), притежателите на животни и животновъдите, фармацевтичните производители или други промишлени отрасли, предоставящи стоки или услуги на отделенията.

ГЛАВА II

ОДОБРЯВАНЕ НА ОТДЕЛЕНИЯТА

Член 3

Заявления за одобрение на отделения

1.   Доброволни заявления за одобрение на отделенията (по-долу „заявления“) се подават до компетентния орган от управителя на отделението.

2.   Заявлението съдържа следната информация:

а)

име на управителя на отделението, неговите квалификация и длъжност, координати за контакт и адрес на отделението;

б)

подробно описание на отделението, както е посочено в част 1 от приложението;

в)

описание на общата система за управление на биологичната сигурност и на плановете за биологична сигурност на стопанствата, съставляващи отделението, както е посочено в част 2 от приложението;

г)

подробна информация относно конкретните мерки, критерии и изисквания за надзора върху болестите, и по-специално специфичната защита и надзор за инфлуенцата по птиците, както е посочено в част 3 от приложението.

Член 4

Предоставяне на одобрение на отделенията

1.   Първоначалното одобрение за дадено отделение се предоставя от компетентния орган само за отделенията, които се намират на територията или на част от територията на дадена държава-членка, където не се прилагат ограничения, свързани с инфлуенцата по птиците, в изпълнение на законодателството на Общността.

Първоначалното одобрение за дадено отделение се предоставя само в държава-членка, чиято национална програма за надзор, целяща откриване разпространението на инфекции с вируса на инфлуенцата по птиците от субтипове H5 и H7 при различните видове домашни птици, е одобрена.

2.   Преди да предостави одобрение за дадено отделение, компетентният орган се уверява, че в отделението:

а)

са проведени конкретни мерки за защита и надзор за инфлуенцата по птиците в продължение на най-малко шест месеца преди датата на заявлението, както се изисква в част 3 от приложението (в това число поне една от процедурите за изследване, описани в част 3, точка 4 от приложението), и че през посочения период не е установено заразяване с инфлуенца по птиците в никое от стопанствата, съставляващи отделението;

б)

се изпълняват планове за ваксинация в съответствие със законодателството на Общността, когато това е целесъобразно;

в)

информацията, подадена в съответствие с член 3, параграф 2, е пълна и точна;

г)

се прилага обща система за управление на биологичната сигурност, както е посочено в част 2, точка 1 от приложението, която е доказала, че е достатъчна, за да гарантира ясен здравен статус по отношение на инфлуенцата по птиците за домашните птици и другите птици, отглеждани в затворени помещения, в отделението;

д)

е проведена официална проверка на място, показала благоприятни резултати по отношение на букви а)—г);

3.   Отделението има само едно име и му се предоставя само един номер на одобрение.

4.   Компетентният орган гарантира, че след предоставянето на одобрението на отделението, последното незабавно бива вписано в списъка с одобрени отделения на информационната интернет страница, предвидена в член 9, параграф 1, заедно с подробна информация относно местоположението на стопанствата, съставляващи отделението, и с уточнение дали те са изходни стопанства или стопанства доставчици („списък с одобрени отделения“).

ГЛАВА III

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПАЗВАНЕТО НА ОДОБРЕНИЯТА НА ОТДЕЛЕНИЯ

Член 5

Отговорности и задължения на управителя на отделение

След като бъде предоставено одобрение на дадено отделение, управителят на отделението:

1.

упражнява надзор и следи отделението с цел да се увери, че то продължава да съответства на информацията, предоставена в съответствие с член 3, параграф 2, и на критериите и изискванията, установени в приложението; по-специално посочената информация трябва да бъде редовно актуализирана и предоставяна на компетентния орган при поискване;

2.

гарантира, че дейностите по надзора на болестите, и по-специално за инфлуенцата по птиците, се извършват в съответствие с общата система за управление на биологичната сигурност и с плана за биологична сигурност на всяко от стопанствата, съставляващи отделението, и че:

а)

съществува система за ранно предупреждение при откриване на заразяване с инфлуенца по птиците; както и че вземането на проби и диагностичните тестове се извършват в съответствие с Решение 2006/437/ЕО и част 3 от приложението към настоящия регламент;

б)

плановете за надзор, посочени в част 3, точка 4 от приложението, са актуализирани в случай на повишен риск от въвеждане на зараза с инфлуенца по птиците;

в)

всички диагностични тестове за инфлуенца по птиците се извършват в лаборатории, които са официално одобрени за тази цел от компетентния орган; информацията относно надзора и резултатите се предоставя на компетентния орган;

г)

всякакви неубедителни или положителни резултати от надзора в отделението се докладват незабавно на компетентния орган, така че свързаните с тях проби да могат да бъдат изпратени за потвърждение в националната референтна лаборатория или до референтната лаборатория на Общността за инфлуенца по птиците;

3.

гарантира, че ваксинациите се извършват в съответствие с общата система за управление на биологичната сигурност и с всеки от плановете за биологична сигурност на стопанствата, съставляващи отделението, и че ваксинационните планове и процедури се предоставят на компетентния орган при поискване;

4.

организира редовни вътрешни и външни одити, за да гарантира, че в отделението се прилагат ефективно всички мерки за биологична сигурност и дейности по надзора, както и системата за проследимост, и съхранява резултатите от такива одити, включително от проведените в рамките на система за осигуряване на качество одити, така че те да могат да бъдат предоставени на компетентния орган при поискване;

5.

информира незабавно компетентния орган, ако:

а)

отделението престане да отговаря на информацията, предоставена в съответствие с член 3, параграф 2, или на критериите и изискванията, установени в приложението;

б)

общата система за биологична сигурност или даден план за биологична сигурност са изменени или адаптирани към епидемиологичната ситуация, включително когато дадено стопанство е добавено към или оттеглено от отделението.

Член 6

Отговорности и задължения на компетентния орган

1.   Компетентният орган гарантира, че в отделенията се извършват основани на риска проверки на място, имащи за цел да установят дали те продължават да отговарят на информацията, предоставена в съответствие с член 3, параграф 2, и на критериите и изискванията, установени в приложението (по-долу „проверки“).

2.   Проверките се извършват на интервали в зависимост от:

а)

епидемиологичната ситуация във и извън отделението, и по-специално ситуацията по отношение на инфлуенцата по птиците;

б)

информацията относно каквито и да било изменения или адаптации на общата система за управление на биологичната сигурност или на плановете за биологична сигурност на стопанствата, съставляващи отделението, съгласно предвиденото в член 5, параграф 5, буква б).

3.   Компетентният орган отговаря за всяко сертифициране, с което се удостоверява, че стоките произхождат от одобрено отделение.

ГЛАВА IV

ВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОДОБРЕНИЯТА НА ОТДЕЛЕНИЯ

Член 7

Временно прекратяване на одобренията на отделения

1.   Ако проверка или епидемиологично сведение относно отделението покаже, че то е престанало да отговаря на информацията, подадена в съответствие с член 3, параграф 2, или на критериите и изискванията, установени в приложението, компетентният орган незабавно прекратява одобрението на въпросното отделение, а управителят на отделението гарантира, че са взети незабавни мерки, за да се отстранят нередностите.

2.   След временното прекратяване на одобрението на дадено отделение компетентният орган прекратява сертифицирането, удостоверяващо, че стоките произхождат от одобрено отделение.

3.   Когато одобрението на дадено отделение е било временно прекратено, компетентният орган не отменя прекратяването, докато не се увери, че в срок от 30 дни от датата на прекратяването са предприети коригиращи действия и че впоследствие е извършена проверка, показала благоприятни резултати.

Член 8

Оттегляне на одобренията на отделения

1.   Компетентният орган оттегля одобрението на дадено отделение, когато — след като одобрението е било временно прекратено в съответствие с член 7, параграф 1 — последваща проверка, извършена в съответствие с член 7, параграф 3, покаже, че:

а)

отделението продължава да не отговаря на информацията, предоставена в съответствие с член 3, параграф 2, или на критериите и изискванията, установени в приложението; или

б)

в отделението е възникнало огнище на инфлуенца по птиците.

2.   След като бъде оттеглено одобрението на дадено отделение, компетентният орган:

а)

прекратява сертифицирането, с което удостоверява, че стоките произхождат от одобрено отделение;

б)

заличава наименованието на отделението от списъка с одобрени отделения.

3.   След като наименованието на отделението бъде заличено от списъка с одобрени отделения, то може да бъде въведено отново в списъка само след подаването на ново заявление в съответствие с глава II.

ГЛАВА V

ИНФОРМАЦИОННА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 9

Информационна интернет страница

1.   Държавите-членки:

а)

създават списък с одобрени отделения, съдържащ информацията, изисквана по член 4, параграфи 3 и 4;

б)

създават информационна интернет страница, чрез която предоставят електронен достъп до списъка с одобрени отделения;

в)

съобщават на Комисията интернет адреса на информационните интернет страници;

г)

актуализират информационната интернет страница, така че тя незабавно да отразява всякакви нови одобрения или оттегляния на одобрения на отделения.

2.   Комисията подпомага държавите-членки при предоставянето на тази информация за обществен достъп, като на интернет адреса на собствения си уебсайт поставя препратки към информационните интернет страници.

Член 10

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 октомври 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16.

(2)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm (Здравен кодекс за сухоземните животни, 2008 г.).

(3)  COM(2007) 539 окончателен.

(4)  ОВ L 237, 31.8.2006 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТДЕЛЕНИЯТА

ЧАСТ 1.

Описание на отделението, посочено в член 3, параграф 2, буква б)

Описанието на отделението, посочено в член 3, параграф 2, буква б), се основава на карта(и) на отделението, на която(ито) са указани неговите граници, посочени са точните местоположения на всичките му съставни компоненти, в това число стопанствата и техните помещения, както и на всички свързани с тях функционални единици, като например съоръжения за преработване или складиране на фураж, и съоръжения за съхранение на други материали.

Заявлението трябва да включва достатъчно количество данни, за да се направи подробно описание на отделението, и по-специално:

1.

Информация относно инфраструктурните фактори и техния принос за епидемиологичното разделяне на домашните птици и другите птици, отглеждани в затворени помещения, намиращи се в отделението, от животинските популации с различен здравен статус, която включва:

а)

описание на вида дейност и на стоките, произвеждани в отделението, включително общия капацитет на помещенията и броя на наличните домашни птици или други птици, отглеждани в затворени помещения;

б)

схема, която ясно и подробно показва всички извършвани в отделението дейности, както и отговорностите, ролите и взаимоотношенията на всички участващи страни;

в)

описание на функционалните взаимоотношения между стопанствата, съставляващи отделението, включващо диаграма на всички помещения, която илюстрира връзките помежду им;

г)

описание на средствата за транспорт на животните и продуктите от животински произход, техните обичайни маршрути, както и на местата за тяхното почистване и паркиране.

2.

Информация относно епидемиологичния статус по отношение на инфлуенцата по птиците и относно рисковите фактори, включваща следните елементи:

а)

епидемиологичната история на стопанствата, съставляващи отделението, и по-специално техния здравен статус, както и всякаква информация, свързана с инфлуенцата по птиците;

б)

движенията към, извън и вътре в отделението (по-долу „входящи и изходящи движения“), като например придвижването на хора, стоки, други животни, продукти от животински произход или други продукти, имащи контакт с животни, на превозни средства, оборудване, фураж, както и водоснабдяването и водооттичането;

в)

наличието на други стопанства за домашни птици и други птици, отглеждани в затворени помещения, в близост до отделението, включително тяхната гъстота (като например птицевъдни стопанства за разплод или угояване, дворни стопанства, пазари, събирателни пунктове, кланици, зоологически градини);

г)

рисковите фактори, свързани с околната среда, като например водните пътища, местата за почивка и кръстосване на дивите животни (включително миграционните маршрути на прелетните птици), наличието на гризачи, наличието в миналото на причинителя на инфлуенцата по птиците в околната среда;

д)

рисковите фактори и евентуалните пътища за въвеждане и разпространение на инфлуенцата по птиците в отделението в съответствие със законодателството на Общността и/или стандартите и насоките на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE);

е)

действащата система за ранно предупреждение, чрез която се информира компетентният орган за установяването на всякакви рискови фактори и за евентуалните пътища, посочени в буква д).

ЧАСТ 2.

Описание на общата система за биологична сигурност или на плановете за биологична сигурност, посочени в член 3, параграф 2, буква в)

1.

Общата система за управление на биологичната сигурност включва най-малко следните елементи:

а)

добри зоохигиенни практики;

б)

система за проследяване на всички движения между стопанствата, съставляващи отделението, както и на всички входящи и изходящи движения; системата за проследяване трябва постоянно да се актуализира с документи и да бъде на разположение на компетентния орган по всяко време;

в)

общ план за анализ на опасностите и контрол на критичните точки (HACCP план);

г)

плана/плановете за биологична сигурност на стопанствата, съставляващи отделението, както и оценка на тяхната ефективност в съответствие с дадено установено ниво на риск.

2.

Плановете за биологична сигурност на стопанствата съгласно общата система за управление на биологичната сигурност включват най-малко следните елементи:

а)

документирана система за изпълнение на план за хигиена на персонала, включваща общи и специфични хигиенни практики, общо и специфично обучение на постоянния и временния персонал, както и процедура за контрол на посочения план за хигиена, включваща правило, съгласно което персоналът i) не трябва да отглежда собствени домашни птици или други птици, нито ii) да има близък контакт с домашни птици или други птици, освен с тези в отделението, в продължение на най-малко 72 часа преди да влезе в стопанството; спешната нужда от специализиран персонал може да наложи по-кратък период, но той в никакъв случай не трябва да бъде по-малък от 24 часа, а процедурата за намаляване на риска трябва да бъде описана в плана за биологична сигурност;

б)

потока на продуктите и персонала, описан върху диаграма на всички помещения в стопанството посредством цветово кодирани нива на биологична сигурност; трябва да съществува хигиенна бариера със зона за преобличане, която включва, когато това е целесъобразно, душове, с отделни чисти и мръсни зони на всички входни точки към помещенията;

в)

план, регулиращ движенията на всички лица, които влизат в стопанството или излизат от него, с който се прави разлика между лицата с разрешение за достъп и тези, които нямат такова разрешение, или посетители, включващ описание на физическите бариери (като плетове, огради или всякакви други бариери, които определят периметъра на помещенията на стопанството), знаци, заключени врати и входове към постройките; външните посетители (включително одитори или инспектори) не трябва да са имали никакъв контакт с домашни птици или други птици за период от най-малко 72 часа преди влизането си в стопанството; в зависимост от рисковите фактори (като например посетители, идващи от защитна или надзорна зона) може да се изиска по-дълъг период от време; за официалните ветеринарни лекари или при спешна нужда от специализирана външна намеса (като например консултант или ветеринарен лекар) може да се изисква по-кратък период, но той в никакъв случай не трябва да бъде по-малък от 24 часа, а процедурата за намаляване на риска трябва да бъде описана в плана за биологична сигурност;

г)

план за регулиране и регистрация на движенията на превозни средства към, извън или между стопанствата, включително частни превозни средства и превозни средства на доставчици (като тези за доставката на фураж, животни или други припаси); трябва да се води регистър на всички движения на превозните средства;

д)

система за проследяване на животните и продуктите, която позволява проследяването на всички движения към, извън или между стопанствата (входящи и изходящи движения);

е)

протокол за предотвратяване на заразяването, включително заразяване посредством снабдяването, транспорта, складирането, доставката и изхвърлянето на:

i)

опаковъчни материали (например чрез употребата на нови или дезинфекцирани опаковъчни материали);

ii)

постеля (като например целесъобразен карантинен период или дезинфекция на постелята);

iii)

фураж (като например употребата на затворени системи за фураж);

iv)

вода (като например вътрешна система за пречистване на водата);

v)

странични животински продукти, като кланични трупове, тор, мръсни/спукани яйца или запъртъци;

ж)

план за почистване и дезинфекция на стопанството, използваното за целта оборудване и материали; трябва да има специален протокол за почистването и дезинфекцията на превозните средства;

з)

план за борба с вредителите, в това число гризачи и други диви животни, в който са предвидени физически бариери и мерки, в случай че бъдат открити следи от появата им;

и)

HACCP план по отношение на инфлуенцата по птиците, разработен съгласно седемте стъпки (а именно анализ на опасностите, списък на критичните контролни точки (ККТ), критични граници, процедури за мониторинг, коригиращи действия, проверка и създаване на документи и записи), който съдържа най-малко следните елементи:

i)

данни относно производството на домашни птици или други птици, отглеждани в затворени помещения, и други данни, свързани с определени периоди (история на заболеваемостта и смъртността, подробности за използваните медикаменти, брой излюпени птици, данни относно консумацията на фураж и вода);

ii)

информация относно клиничните проверки и плановете за вземане на проби за активен и пасивен надзор и скрининг (честота, методи, резултати);

iii)

регистър на посетителите в стопанството, който е достатъчно подробен, за да позволява издирването и свързването с всеки един от посетителите;

iv)

информация относно всякакви прилагани ваксинационни програми, включваща вида на използваната ваксина и честотата и датите на ваксиниране;

v)

подробни информационни записи за извършените коригиращи действия и свързаните с тях неспазени критични контролни точки.

Всички участващи страни трябва изцяло да познават и спазват правилата на HACCP плана, който е инструментът за управление на отделението, гарантиращ мерките за биологична сигурност и управленските практики.

В HACCP плана се взема предвид списъкът с опасностите и пътищата за проникване на заразата, които трябва да се идентифицират предварително. Той се адаптира към нивото на риска и включва описание на действията, които трябва да бъдат предприети в случай на повишен риск, като например честотата на вземането на проби.

3.

Коригиращи действия и актуализации

Общата система за управление на биологичната сигурност и плановете за биологична сигурност описват кога дадено нарушение да се смята за дребно или за сериозно нарушение и какви коригиращи действия да бъдат предприети.

Плановете за биологична сигурност се актуализират съобразно нивото на риска, и по-специално когато има официално съмнение или потвърждение за огнище на инфлуенцата по птиците в държавата-членка или в района или зоната, където се намира отделението (като например с въвеждането на ограничения за движенията на превозни средства, материали, животни и/или персонал, или изпълнението на допълнителни процедури за дезинфекция).

ЧАСТ 3.

Специфична защита и надзор за инфлуенца по птиците

1.

Изгражда се подходяща физическа преградна система, непроницаема за птици, която да предотвратява контакта с диви птици и заразяването на фуража, водата или постелите. Самата среда на стопанствата не трябва да бъде атрактивна за дивите птици.

2.

Контрол на входящите и изходящите движения

а)

С диаграмата, посочена в точка 1, буква а) от част 1 се указва местоположението на всички видове домашни птици или други птици, отглеждани в затворени помещения, включително чистокръвните разплодни животни, пра-прародителите, прародителите, родителите и животните за отглеждане, както и стадата, люпилните, развъдниците, полозите, местата на изпитване, складовете за яйца и всички места, в които се държат яйца или птици; тя илюстрира потока на стоките между посочените местоположения.

б)

С подробен протокол се регулират движенията на домашните птици или другите птици, отглеждани в затворени помещения, техните яйца или други свързани с тях продукти; домашните птици или другите птици, отглеждани в затворени помещения, техните яйца или други свързани с тях продукти, които се въвеждат в някое от стопанствата в отделението, трябва да идват от стопанство, което има същия здравен статус по отношение на инфлуенцата по птиците и/или да са проверени, за да се гарантира, че не представляват опасност от въвеждане на инфлуенца по птиците.

в)

Домашните птици или другите птици, отглеждани в затворени помещения, както и яйцата за люпене, които се придвижват към или в рамките на отделението, са така идентифицирани, че тяхната история да може да бъде проверена; стадата и/или яйцата имат необходимата документна идентификация.

г)

В случай на обект с разнородна по възраст популация прибавянето и изнасянето на домашни птици или други птици, отглеждани в затворени помещения, както и миенето и дезинфекцията на кафезите, се регулират с писмен протокол.

3.

Едно и също отделение не може да е съставено от стопанства за домашни птици и стопанства за други птици, отглеждани в затворени помещения. В едно и също стопанство не може да се отглеждат различни видове домашни птици, с изключение на люпилните.

4.

В отделението планът за надзор, за който отговаря управителят на отделението, включва постоянен активен надзор, който се извършва върху 20 кръвни проби, произволно взети от домашни птици или от други птици, отглеждани в затворени помещения, от една и съща производствена единица с цел серологично изследване за инфлуенца по птиците:

а)

най-малко на всеки шест месеца по време на производствения период, когато през предходните шест месеца на територията на държавата-членка не е имало потвърдени огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците (HPAI) при домашни птици или други птици, отглеждани в затворени помещения;

б)

най-малко на всеки три месеца, когато през предходните шест месеца на територията на държавата-членка е имало потвърдено огнище на HPAI при домашни птици или други птици, отглеждани в затворени помещения;

в)

когато отделението се намира в област, поставена под ограничение за движенията поради огнище на инфлуенца по птиците съгласно законодателството на Общността, в срок от една седмица след датата на възникване на огнището и на всеки 21 дни след това; в допълнение и без да се засягат конкретните разпоредби от законодателството на Общността, планът за надзор бива актуализиран и включва засилен клиничен надзор и активен вирусологичен надзор, провеждан в срок от една седмица след датата на възникване на огнището и на всеки 21 дни след това върху:

i)

проба от 20 трахеални/орофарингеални натривки и 20 клоакални натривки, произволно взети от домашни птици или други птици, отглеждани в затворени помещения, от една и съща производствена единица; и

ii)

проби, взети от пет болни или умрели птици, ако има такива.

5.

Системата за ранно предупреждение, предвидена в член 5, параграф 2, буква а), трябва да се основава на писмен протокол, в който изрично са посочени процедурите за докладване. По-специално той се адаптира към различните видове домашни птици или други птици, отглеждани в затворени помещения, и към тяхната съответна възприемчивост към инфлуенцата по птиците, и:

а)

установява нива за действие, например смъртност, равна или по-голяма от определен праг, значителни спадове в консумацията на фураж и/или вода и/или в производството на яйца, промени в поведението и други значителни индикатори;

б)

описва действията, които да бъдат предприети;

в)

съдържа списък на отговорния персонал, който да бъде уведомен.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Конференция на представителите на правителствата на държавите-членки

14.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 181/25


РЕШЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

от 8 юли 2009 година

за назначаване на съдия в Първоинстанционния съд на Европейските общности

(2009/541/ЕО, Евратом)

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 224 от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 140 от него,

като имат предвид, че по силата на членове 5 и 7 във връзка с член 47 от Протокола относно Статута на Съда и след оставката на г-н Daniel ŠVÁBY в Първоинстанционния съд на Европейските общности следва да бъде назначен един съдия за остатъка от мандата на г-н Daniel ŠVÁBY, а именно до 31 август 2010 г.,

РЕШИХА:

Член 1

Г-н Juraj SCHWARCZ се назначава за съдия в Първоинстанционния съд на Европейските общности за периода от 7 октомври 2009 г. до 31 август 2010 г.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2009 година.

Председател

C. DANIELSSON


14.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 181/26


РЕШЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

от 8 юли 2009 година

за назначаване на съдия в Съда на Европейските общности

(2009/542/ЕО, Евратом)

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 223 от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 139 от него,

като имат предвид, че по силата на членове 5 и 7 от Протокола относно статута на Съда и след оставката на г-н Peter JANN, в Съда на Европейските общности следва да бъде назначен един съдия за остатъка от мандата на г-н Peter JANN, а именно до 6 октомври 2012 г.,

РЕШИХА:

Член 1

Г-жа Maria BERGER се назначава за съдия в Съда на Европейските общности за периода от 7 октомври 2009 г. до 6 октомври 2012 г.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2009 година.

Председател

C. DANIELSSON


Комисия

14.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 181/27


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 август 2008 година

относно създаване на екологични критерии за присъждане на знака на Общността за екомаркировка на бои и лакове за външно боядисване

(нотифицирано под номер C(2008) 4452)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/543/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1980/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. относно ревизирана схема на Общността за присъждане на знака за екомаркировка (1), и по-специално член 6, параграф 1, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1980/2000 екомаркировката на Общността може да се присъди на продукт, притежаващ характеристики, които му позволяват да допринесе значително за подобрения във връзка с ключови аспекти на околната среда.

(2)

Регламент (ЕО) № 1980/2000 предвижда да се установят конкретните критерии за екомаркировка по продуктови групи.

(3)

Необходимо е да се приеме ново решение за създаване на екологични критерии за присъждане на знака на Общността за екомаркировка на бои и лакове за външно боядисване.

(4)

Екологичните критерии, а също и съответните изисквания за оценяване и удостоверяване, следва да бъдат валидни за период от четири години.

(5)

Предвидените в настоящото решение мерки се основават на проектокритериите, разработени от Съвета по екомаркировка на Европейския съюз, създаден съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 1980/2000.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 17 от Регламент (ЕО) № 1980/2000,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Групата продукти „бои и лакове за външно боядисване“ включва външни декоративни бои и лакове, байцове и сродни продукти за боядисване на сгради и външна мебелировка, подове и огради в съответствие с параграф 2, за използване от непрофесионални и професионални потребители, които са разработени предимно за външна употреба и се продават като такива.

В това определение се включват, inter alia, подови покрития и подови бои; продукти, оцветени от дистрибутора по молба на любители или професионалисти декоратори; цветови системи; декоративни бои в течен или пастообразен вид, които би могло да са предварително обработени, оцветени или приготвени от производителя, за да отговарят на нуждите на потребителите, включително бои за дърво, байцове за дърво и за настилки, фасадни бои и покрития за метали (с изключение на антикорозионните покрития и грундове), както и грундове (и подслоеве) на подобни продуктови системи.

2.   „Боя“ е пигментиран материал за покритие под формата на течност, паста или прах, който след полагане върху даден субстрат образува непрозрачен слой със защитни, декоративни или специфични технически свойства.

„Лак“ е прозрачен материал за покритие, който след нанасяне върху даден субстрат образува плътен прозрачен слой със защитни, декоративни или специфични технически свойства.

След нанасянето им боята или лакът изсъхват, за да образуват плътно, прилепващо и защитно покритие.

Декоративните бои и лакове са бои и лакове, които се полагат върху сгради, както и върху техните дървени части и арматура, както и върху външна мебелировка, подове и огради, с декоративна и защитна цел. Те се полагат на място. Тяхната функция е декоративна, като в същото време имат и защитна роля.

Байцовете (лазури) са покрития, които създават прозрачен или полупрозрачен слой за декорация и защита на дървото срещу атмосферните въздействия и дават възможност за лесна поддръжка.

Фасадните бои са покрития, които създават декоративен и защитен слой и се полагат върху бетон, (подлежаща на боядисване) зидария, панелни конструкции, мазилка, калциево-силикатен или армиран с влакна цимент. Те са предназначени главно за външно полагане, но могат също да бъдат използвани и във вътрешността на сгради, върху софити или покриви на балкони.

„Цветовите системи“ са метод за получаване на цветни бои чрез смесването на „основна боя“ с оцветители.

3.   В групата от продукти не влизат следните продукти:

а)

антикорозионни покрития;

б)

покрития срещу обрастване на подводната част на корабите;

в)

продукти за защита на дървесината;

г)

покрития за специална промишлена и професионална употреба, включително високоустойчиви покрития;

д)

всеки продукт, който е разработен предимно за употреба вътре в сградите и се продава като такъв.

Член 2

1.   За да получат знака за екомаркировка на Общността по силата на Регламент (ЕО) № 1980/2000 и съгласно условията, посочени в параграфи 2 и 3 на настоящия член, боите и лаковете трябва да попадат в групата продукти „бои и лакове за външно боядисване“, както тази група е определена в член 1, и да удовлетворяват екологичните критерии, посочени в приложението към настоящото решение.

2.   Двукомпонентните покрития с реагиращи компоненти, предназначени за специфични видове употреба, трябва да съответстват на следните условия:

а)

и двата компонента на съответното покритие трябва поотделно да съответстват на посочените в приложението екологични критерии (с изключение на критерия за летливи органични съединения);

б)

те трябва да са придружени от указания, изясняващи че отделните компоненти не трябва да бъдат използвани самостоятелно или в комбинация с други продукти;

в)

окончателният готов за използване продукт, обаче, трябва също да съответства на екологичните критерии, включително на критерия за летливи органични съединения.

3.   Покритията, които се продават както за вътрешно, така и за външно боядисване, трябва едновременно да отговарят както на критериите, посочени в настоящото решение относно боите и лаковете за външно боядисване, така също и на критериите, посочени в Решение 2009/544/ЕО на Комисията (2) относно боите и лаковете за вътрешно боядисване.

Член 3

Екологичните критерии за групата продукти „бои и лакове за външно боядисване“, както и съответните изисквания за оценяване и удостоверяване, са валидни четири години след датата на влизане в сила на настоящото решение.

Член 4

Кодовият номер на групата продукти „бои и лакове за външно боядисване“, определен за административни цели, е „33“.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 13 август 2008 година.

За Комисията

Olli REHN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 237, 21.9.2000 г., стр. 1.

(2)  Вж. страница 39 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

A.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Цели на критериите

Настоящите критерии целят по-специално:

ефективна употреба на продукта и свеждане до минимум на отпадъците,

намаляване на рисковете за околната среда и другите рискове (като натрупването на озон в тропосферата), чрез намаляване на емисиите на разтворители,

да се намали изхвърлянето на токсични или замърсяващи вещества във водите. Критериите са определени на нива, които насърчават присъждането на етикета на такива бои и лакове за външно боядисване, които имат по-слабо въздействие върху околната среда.

Изисквания за оценяване и удостоверяване

Специфичните изисквания за оценяване и удостоверяване са посочени в описанието на всеки критерий.

Когато от заявителя се изисква да представи декларации, документация, протоколи от изпитания или друго доказателство, удостоверяващо съответствието с критериите, това означава, че тези документи могат да произхождат от заявителя и/или от неговия или неговите доставчици, според случая.

Когато е необходимо, могат да бъдат използвани методи за изпитване, различни от посочените за съответния критерий, ако тяхната еквивалентност е призната от компетентния орган, оценяващ заявката.

Ако е необходимо, компетентните органи могат да изискват допълнителна документация и да извършват независими проверки.

Препоръчва се на компетентните органи, когато разглеждат заявките и контролират спазването на критериите, да вземат под внимание прилагането на признати схеми за управление на околната среда, като например EMAS или EN ISO 14001 (забележка: прилагането на тези схеми не е задължително).

Когато в критериите са посочени съставки, това включва отделни вещества и препарати. Определенията за „вещества“ и „препарати“ са дадени в Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаване на химически вещества (Регламента REACH — Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (1)).

Точният състав на продукта следва да бъде представен на съответния компетентен орган за всички участващи вещества, които се използват от заявителя. Всяко вещество, включително замърсителите, което присъства в концентрация над 0,01 % (m/m), следва да бъде докладвано, освен ако не е специално посочена в критериите и друга, по-ниска стойност на праговата концентрация.

Б.   ЕКОЛОГИЧНИ КРИТЕРИИ

Всички критерии, освен критерий 3 относно пределно допустимото съдържание на летливи органични съединения, се отнасят за бои или лакове във вида, както се съдържат в опаковката. В съответствие с Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) пределно допустимото съдържание на летливи органични съединения се отнася за готовия за използване продукт, така че максималното съдържание на летливи органични съединения следва да се изчислява въз основа на препоръчаните количества на добавките като например оцветители и/или разредители. За този вид изчисления ще се изискват данни от доставчиците на суровините относно съдържанието на твърди вещества, съдържанието на летливи органични съединения и плътността на продукта.

Критерии 1 и 2 се отнасят само за бели и светлооцветени бои (включително горни покрития, грундове и/или междинни подслоеве).

По отношение на цветовите системи критерии 1 и 2 се отнасят само за бялата основна боя (основната боя, която съдържа най-много TiO2). В случаите, когато бялата основна боя не изпълнява изискването за нанасяне на площ от поне 6 m2 на литър при 98 % непрозрачност съгласно критерий 7, буква а), то този критерий следва да може да бъде изпълнен след оцветяване за получаване на стандартния цвят RAL 9010.

Критерии 1 и 2 не се отнасят за прозрачни покрития.

1.   Бели пигменти

Съдържание на бели пигменти (бели неорганични пигменти с коефициент на пречупване над 1,8): боите следва да имат съдържание на бял пигмент по-малко или равно на 38 g на m2 сух слой, с 98 % непрозрачност. Това изискване не се отнася за лаковете и байцовете.

Оценяване и удостоверяване: заявителят трябва да представи декларация за неупотреба или да съобщи съдържанието на бели пигменти и степента на нанасяне, както и подробно изчисление, показващо, че този критерий е спазен.

2.   Титанов двуокис

Титанов двуокис: емисиите и изпускането на отпадъци от всяко производство на пигмент с титанов двуокис не трябва да надхвърлят следните стойности (получени на база Справочния документ за най-добра налична технология при производството на големи количества неорганични химически вещества — BREF, от август 2007 г.):

емисии на серни окиси (SOx), изразени като серен двуокис (SO2): 266 mg на m2 сух слой (с 98 % непрозрачност),

отпадъчни сулфати: 19 g на m2 сух слой (с 98 % непрозрачност),

отпадъчни хлориди: 3,9 g, 6,8 g и 12,5 g на m2 сух слой (с 98 % непрозрачност) съответно за естествен рутил, изкуствен рутил и шлака.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи декларация за неупотреба или допълнителна документация, посочваща съответните нива на емисии и на изпускане на отпадъци за тези параметри, съдържанието на титанов двуокис в продукта, степента на нанасяне, както и подробни изчисления, показващи, че този критерий е спазен.

3.   Летливи органични съединения (ЛОС)

Съдържанието на ЛОС не следва да превишава:

Класификация на продуктите (Директива 2004/42/ЕО)

Пределно допустими концентрации на ЛОС (g/l, включително водата)

Покрития за външни стени от минерална материя

40

Външни бои за довършителни работи и облицовъчни плоскости от дървесина и метал, включително грундове

90

Външни лакове и байцове за довършителни работи, включително матови байцове

90

Външни байцове за груб строеж

75

Грундове (външни)

15

Фиксиращи грундове (външни)

15

Монокомпонентни висококачествени бои

100

Двукомпонентни висококачествени покрития с реагиращи компоненти, за специфични приложения, например за подове

100

В настоящия контекст терминът „летливо органично съединение“ (ЛОС) означава всяко органично съединение, имащо температура на кипене по-малка или равна на 250 °C, измерена при нормално налягане от 101,3 kPa, съгласно определението в Директива 2004/42/ЕО. За задаване на пределно допустимите концентрации на ЛОС са използвани подкатегориите за бои и лакове от директивата. Тук са включени само тези категории, които имат отношение към външното боядисване.

Оценяване и удостоверяване: заявителят предоставя декларация за съответствие с този критерий. Също така заявителят трябва да посочи съдържанието на ЛОС за всички продукти.

4.   Летливи ароматни въглеводороди (ЛАВ)

Не следва да се добавят директно летливи ароматни въглеводороди към продукта, преди или по време на оцветяването (когато има такова); допуска се, обаче, добавяне на съставки, които съдържат ЛАВ, така че съдържанието на ЛАВ в крайния продукт да не превишава 0,1 % (m/m).

В настоящия контекст терминът „летлив ароматен въглеводород“ (ЛАВ) означава всяко органично съединение, съгласно определението в Директива 2004/42/ЕО, имащо температура на кипене по-малка или равна на 250 °C, измерена при нормално налягане от 101,3 kPa, което има поне едно ароматно ядро в своята разгъната структурна формула.

Оценяване и удостоверяване: заявителят предоставя декларация за съответствие с този критерий, в която потвърждава, че не са добавяни ЛАВ, освен съдържащи се в предварително приготвени съставки, както и декларации от доставчиците на съответната съставка (ако случаят е такъв), потвърждаващи съответното съдържание на ЛАВ.

5.   Тежки метали

Следните тежки метали и техните съединения не могат да се използват като съставки на продукта или оцветителя (ако има такъв) (било като вещество или като част от използван препарат): кадмий, олово, хром VI, живак, арсен, барий (с изключение на бариев сулфат), селен, антимон.

Кобалтът също не трябва да се добавя като съставка, с изключение на кобалтовите соли, които се използват като изсушител в алкидните бои. Тези соли могат да се използват в концентрация до 0,05 % (m/m) в крайния продукт, изразена по отношение на чистия кобалт. Съдържанието на кобалт в пигментите също е освободено от горепосоченото изискване.

Допуска се съставките да съдържат следи от тези метали до концентрация 0,01 % (m/m), произтичащи от примеси в суровините.

Оценяване и удостоверяване: заявителят предоставя декларация за съответствие с този критерий, както и декларации от доставчиците на съставките (ако случаят е такъв).

6.   Опасни вещества

a)

Продукт: продуктът следва да не бъде класифициран като силно токсичен, токсичен, опасен за околната среда, канцерогенен, токсичен за репродукцията, вреден, корозионноактивен, мутагенен или дразнещ (само в случаите, когато това се дължи на присъствието на съставки, обозначени с R43), съгласно Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), преди или след оцветяването (ако има такова).

Оценяване и удостоверяване: заявителят предоставя декларация за съответствие с този критерий, както и фиш с данните за безопасност, в съответствие с изискванията на приложение II към Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаване на химически вещества (Регламента REACH).

б)

Съставки (силно токсични, токсични, канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията): не трябва да се използва нито една съставка, включително и при оцветяването (ако има такова), на която съответства или може да съответства към момента на прилагането едно от следните обозначения за риск (или съчетание от тях):

R23 (токсичност при вдишване),

R24 (токсичност при контакт с кожата),

R25 (токсичност при поглъщане),

R26 (силна токсичност при вдишване),

R27 (силна токсичност при контакт с кожата),

R28 (силна токсичност при поглъщане),

R33 (опасност от кумулативни въздействия)

R39 (опасност от много тежки необратими въздействия)

R40 (недостатъчни данни за възможно канцерогенно действие)

R42 (възможна е сенсибилизация при вдишване)

R45 (може да причини рак)

R46 (може да причини наследствено генетично увреждане)

R48 (опасност от тежки увреждания на здравето при продължително излагане на въздействието на веществото),

R49 (може да причини рак при вдишване),

R60 (може да увреди фертилността),

R61 (може да увреди плода при бременност),

R62 (възможен риск за увреждане на фертилността),

R63 (възможен риск от увреждане на плода при бременност),

R68 (възможен риск от необратими въздействия),

в съответствие с Директива 67/548/ЕИО на Съвета (4) и последващите изменения. Независимо от това, активните съставки, използвани като консерванти в състава на боята, на които съответства едно от обозначенията за риск R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40 или R48 (или съчетания от тези обозначения), могат да се използват до концентрация не повече от 0,1 % (m/m) от общия състав на боята.

Алтернативна възможност е да бъде използвана класификацията на Световната хармонизирана система (Globally Harmonised System — GHS) (5). В този случай не трябва да се използват съставките, включително и при оцветяване (ако има такова), които са класифицирани, както следва (или имат съчетания от такива класификации):

Остра токсичност (при поглъщане) — категории I, II, III,

Остра токсичност (при контакт с кожата) — категории I, II, III,

Остра токсичност (при вдишване) — категории I, II, III,

Респираторна сенсибилизация — категория I,

Мутагенни вещества — категории I, II,

Канцерогенни вещества — категории I, II,

Вещества, токсични за репродукцията — категории I, II,

Системна токсичност, насочена към специфичен орган (при еднократно излагане на въздействието на съответното вещество) — категории I, II,

Системна токсичност, насочена към специфичен орган (при многократно излагане на въздействието на съответното вещество) — категории I, II,

както е посочено в ST/SG/AC.10/30 (6) и е ревизирано в ST/SG/AC.10/34/Add.3 по отношение на Световната хармонизирана система за класификация и етикетиране на химически вещества. Независимо от това, активните съставки, използвани като консерванти в състава на боята и на които съответства една от следните категории на Световната хармонизирана система, могат да се използват до концентрация не повече от 0,1 % (m/m) от общия състав на боята:

Остра токсичност (при поглъщане, контакт с кожата, вдишване) — I, II, III (само при поглъщане или контакт с кожата),

Системна токсичност, насочена към специфичен орган (при еднократно и/или многократно излагане на въздействието на съответното вещество) — категории I, II (или комбинации от тях), и

Канцерогенност — категория II.

Веществото метил етил кетоксим може да се използва в алкидните бои до концентрация не повече от 0,3 % (m/m).

Оценяване и удостоверяване: заявителят предоставя декларация за съответствие с този критерий, както и фиш с данните за безопасност, в съответствие с изискванията на приложение II към Регламента REACH.

в)

Съставки, опасни за околната среда: концентрацията на никоя съставка не трябва да надвишава 2 % (m/m), включително и при оцветяването (ако има такова), ако едно от следните обозначения за риск ѝ съответства или може да ѝ съответства към момента на подаване на заявката:

N R50 (силна токсичност за водни организми),

N R50/53 (силна токсичност за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни последици във водната среда),

N R51/53 (токсичност за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни последици във водната среда),

NR 52/53 (вреден за водни организми и може да причини дълготрайни неблагоприятни последици във водната околна среда),

R 51 (токсичност за водни организми),

R 52 (вреден за водни организми),

R 53 (може да причини дълготрайни неблагоприятни последици във водната среда),

както е посочено в Директива 67/548/ЕИО или Директива 1999/45/ЕО.

Алтернативна възможност е да бъде използвана класификацията на Световната хармонизирана система (Globally Harmonised System — GHS) (7). В този случай нито една съставка, включително и при оцветяването (ако има такова), не трябва да бъде с концентрация над 2 % (m/m), ако съответства или може да съответства към момента на подаване на заявката на едно от следните обозначения за риск:

Категории за токсичност във водна среда (и съчетания от тях):

Остра I, II, III,

Хронична I, II, III, IV,

както е посочено в ST/SG/AC.10/30 и е ревизирано в ST/SG/AC.10/34/Add.3 по отношение на Световната хармонизирана система за класификация и етикетиране на химически вещества.

Във всеки от тези случаи общият сбор на всички съставки, на които съответства или може да съответства към момента на подаване на заявката едно от горепосочените обозначения за риск (или съчетание от тези обозначения) или съответно категория по GHS, не трябва да превишава 4 % (m/m).

Това изискване не се отнася за амоняк и акил амоний (akyl ammonia).

Също така, това изискване не променя по никакъв начин задължението за спазване на критерий 6, буква а).

Оценяване и удостоверяване : заявителят предоставя декларация за съответствие с този критерий, както и списък на съставките и фишове с данните за безопасност на всяка съставка, в съответствие с изискванията на приложение II към Регламента REACH.

г)

Алкилфенолетоксилати: не трябва да се използват алкилфенолетоксилати в продукта преди или по време на оцветяването (ако има такова).

Оценяване и удостоверяване: заявителят предоставя декларация за съответствие с този критерий.

д)

Изотиазолинонови съединения: съдържанието на изотизоалинонови съединения в продукта не трябва да превишава 0,05% (m/m), преди или след оцветяването (ако има такова). Специално при боите за дърво, изотизоалиноновите съединения не трябва да превишават 0,2 % (m/m). Също така, съдържанието на сместа от 5-хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-он (ЕО № 247-500-7) и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (ЕО № 220-239-6) (3:1) не трябва да превишава 0,0015 % (m/m).

Оценяване и удостоверяване: заявителят трябва да представи декларация за съответствие с този критерий, като посочи евентуално използваните количества.

е)

Не се разрешава наличие в продукта на перфлуорирани алкил сулфонати (PFAS), префлуорирани карбоксилни киселини (PFCA), включително перфлуорооктанова киселина (PFOA) и свързаните с тях вещества, изброени в документа на ОИСР „Предварителни списъци на перфлуорирани октил сулфонати (PFOS), перфлуорирани алкил сулфонати (PFAS), перфлуорирани октанови киселини (PFOA) и перфлуорирани карбоксилни киселини (PFCA) и свързани с тях вещества и химични съединения, които могат да се разложат до перфлуорирани карбоксилни киселини PFCA (съгласно ревизията от 2007 г.)“ Списъкът на ОИСР е представен като приложение на настоящия критериален документ.

Оценяване и удостоверяване: заявителят предоставя декларация за съответствие с този критерий.

ж)

Формалдехиди: не трябва да се добавят свободни формалдехиди. Веществата, които отделят формалдехид, могат да се добавят само в такива количества, че общото съдържание на свободен формалдехид в продукта след оцветяване (ако има такова) да не превишава 0,001 % (m/m).

Оценяване и удостоверяване: заявителят предоставя декларация за съответствие с този критерий. Освен това, заявителят следва да предостави резултати от изпитания, проведени от доставчиците на суровини, при използване на изпитателния метод VdL-RL 03 (VdL Указание 03) „Концентрация на формалдехид в кутията с продукта, определена по ацетил ацетоновия метод“ и изчисления, свързващи данните от тези изпитания с крайния продукт, за да бъде показано, че крайната максимално възможна концентрация на формалдехид, отделен от вещества, отделящи формалдехид, не превишава 0,001 % (m/m). Като алтернативна възможност полученият формалдехид от отделящите формалдехид вещества може да бъде измерен в крайния продукт чрез високоефективна течна хроматография, при използване на национален стандарт или на валидиран метод, както е описано в ISO/IEC 17025.

з)

Халогенирани органични разтворители: независимо от изискванията на критерий 6, букви а), б) и в), само такива халогенирани съединения могат да бъдат използвани, преди или по време на оцветяването (ако има такова), които към момента на заявката са били оценени за рискове и не са били класифицирани с някое от следните обозначения за рискове (или комбинация от тях): R26/27, R45, R48/20/22, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 и R59 в съответствие с Директива 67/548/ЕИО и Директива 1999/45/ЕО.

Оценяване и удостоверяване: заявителят предоставя декларация за съответствие с този критерий.

и)

Фталати: независимо от изискванията на критерий 6, букви а), б) и в), само такива фталати могат да бъдат използвани преди или по време на оцветяването (ако има такова), които към момента на заявката са били оценени за рискове и не са били класифицирани с някое от следните обозначения за рискове (или комбинация от тях): R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53 и R52/53, в съответствие с Директива 67/548/ЕИО и нейните изменения. Също така, веществата ди-н-октил фталат (DNOP), ди-изононил фталат (DINP) и ди-изодецил фталат (DIDP) не са разрешени за използване в продукта.

Оценяване и удостоверяване: Кандидатът предоставя декларация за съответствие с този критерий.

7.   Годност за употреба

а)

Степен на нанасяне: Белите и светлооцветените бои (включително горни покрития, грундове и/или междинни слоеве) следва да имат степен на нанасяне (при 98 % непрозрачност), достигаща поне 6 m2 за литър продукт.

По отношение на цветовите системи този критерий се отнася само за белия цвят (основната боя, която съдържа най-много TiO2). В случаите, когато бялата основна боя не изпълнява изискването за нанасяне на площ от поне 6 m2 на литър при 98 % непрозрачност, то този критерий следва да може да бъде изпълнен след съответно оцветяване за получаване на стандартния цвят RAL 9010. За всички останали основни бои, използвани за получаване на оцветени продукти — това са основи, съдържащи по правило по-малко TiO2, които не могат да изпълнят изискването за нанасяне на поне 6 m2 на литър при 98 % непрозрачност — този критерий не се прилага. За бои, които са част от цветова система, заявителят трябва да предостави препоръки на крайния потребител върху опаковката на продукта и/или в пунктовете за продажба, относно коя разцветка или грунд (по възможност, носещи европейската екомаркировка) следва да се използват като основен слой преди полагането на по-тъмна разцветка.

Грундовете, които имат специфични блокиращи/уплътняващи, респективно проникващи/фиксиращи свойства, както и грундовете със специални адхезионни качества за алуминий и галванизирани повърхности, следва да имат степен на нанасяне (при 98 % непрозрачност), достигаща поне 6 m2 за литър продукт.

Също така, еластомерните бои следва да имат степен на нанасяне (при 98 % непрозрачност) от поне 4 m2 за литър продукт.

Това изискване не се отнася за лаковете, байцовете, подовите покрития, подовите бои, подслоевете, другите адхезивни грундове или за всякакви други прозрачни покрития.

Оценяване и удостоверяване: заявителят трябва да представи отчет за изпитание, проведено по метода ISO 6504/1 (бои и лакове — определяне на покривната способност — част 1: метод на Kubelka-Munk за белите и за светлооцветените бои) или 6504/3 (част 3: определяне на степента на контраст (непрозрачност) на светлооцветените бои при определена степен на нанасяне) или (за боите, специално предназначени да образуват триизмерен ефект и характеризиращи се с много дебело покритие), по метода NF T 30 073 (или по равностоен метод). За тези основни бои, използвани за получаване на оцветени продукти, които не са оценени съгласно горепосочените изисквания, заявителят следва да представи доказателство, че на крайния потребител е препоръчано да използва грунд и/или сива боя (или боя с друга подходяща разцветка) като основен слой преди полагането на продукта.

б)

Устойчивост на вода: лаковете, подовите покрития и подовите бои трябва да имат устойчивост на вода, определена от стандарта ISO 2812-3, така че след 24-часово въздействие на вода и 16-часово възстановяване да няма промяна на блясъка или цвета.

Оценяване и удостоверяване: заявителят трябва да представи отчет за изпитание, проведено по метода ISO 2812-3 (бои и лакове — определяне на покривната способност — част 3: Метод с използване на абсорбентна среда).

в)

Адхезия: фасадните бои (с изключение на прозрачните грундове) трябва да преминат успешно изпитването чрез отлепване за адхезия по EN 24624 (ISO 4624), а също подовите покрития, подовите бои и основни слоеве за бетон, дърво и покритията за метали трябва да получат резултат поне 2 при метода за изпитване на адхезия чрез кръстосано срязване по EN 2409. При провеждането на изпитване по EN 24624 в случаите, когато кохезионната якост на боядисвания материал е по-малка от адхезионната сила на боята се счита, че изпитанието е преминато успешно, а в останалите случаи адхезията на боята трябва да надвишава стойността 1,5MPa.

Заявителят следва да оцени грунда и/или горното покритие поотделно или заедно, като част от система (при това използваната при изпитанието система трябва да включва по възможност продукти, носещи знака на екомаркировката, с изключение на системите, предназначени за метални повърхности). Ако се изпитва само горното покритие, това ще се счита за най-тежкия възможен сценарий по отношение на адхезията.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи отчет за изпитание, проведено по метода EN ISO 2409 или EN 24624 (ISO 4624), съобразно конкретния случай.

г)

Абразивно износване: подовите покрития и подовите бои следва да имат показател за износоустойчивост, който да не надхвърля загуба на тегло от 70 mg след провеждането на 1 000 изпитателни цикъла при товар от 1 000 g и колело CS10, съгласно EN ISO 7784-2:2006.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи отчет за изпитание, показващо съответствие с този критерий, проведено по метода EN ISO 7784-2:2006.

д)

Атмосферни въздействия: фасадните горни покрития и покритията за дърво и метал, включително лаковете, следва да бъдат подложени на изкуствено създадени атмосферни въздействия, в апаратура, включваща луминисцентни ултравиолетови лампи и кондензация или пулверизирани водни струи, съгласно 11507:2007. Фасадните бои следва да бъдат подложени на изпитателните условия в продължение на 1 000 часа, а горните покрития за дърво и метал (включително лаковете) — съответно в продължение на 500 часа. Изпитателните условия са: ултравиолетова светлина тип А (4 часа/60 °С) + влажна среда (4 часа/50 °С).

Като алтернативна възможност, връхните покрития за дърво и лаковете за дърво могат да бъдат подложени на атмосферно въздействие в продължение на 500 часа в апарата QUV за ускорено атмосферно въздействие, с циклично излагане на въздействието на ултравиолетова светлина тип А и пулверизирани водни струи съгласно EN 927-6.

Промяната на цвета на пробите, подложени на атмосферно въздействие, не трябва да надвишава ΔΕ * = 4, а намаляването на блясъка при лаковете не трябва да е с повече от 30 % от първоначалната му стойност. Блясъкът следва да се измерва по ISO 2813. Критерият за промяна в цвета не е в сила по отношение на прозрачните лакове и основи.

Издръжливостта на кредиране следва да се изпитва по метода EN ISO 4628-6:2007 за горни фасадни покрития и покрития на метали (където е необходимо), след като пробите са били подложени на атмосферно въздействие. Покритията трябва да имат резултат от не повече от 1,5 (а по-добре е 0,5 или 1,0) при това изпитание. В стандарта са дадени илюстрирани сравнителни случаи.

Следните параметри следва също да бъдат оценявани за фасадните горни покрития и покритията за дърво и метал, след като пробите са били подложени на атмосферно въздействие:

отделяне на люспи, по ISO 4628-5:2003; гъстота на люспите 2 или по-малко, размер на люспите 2 или по-малко,

напукване, по ISO 4628-4:2003; количество на пукнатините 2 или по-малко, размер на пукнатините 3 или по-малко,

образуване на мехури, по ISO 4628-2:2003; гъстота на мехурите 3 или по-малко, размер на мехурите 3 или по-малко.

Поради големия брой на възможните оцветявания, тези изпитания се ограничават само до използваната основна боя.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи отчети за изпитание или по ISO 11507:2007, съгласно параметрите, посочени в EN 927-6, или и по двата метода (ако случаят е такъв). Освен това, заявителят следва да представи отчети за изпитания по EN ISO 4628-2, 4, 5, 6, ако това е необходимо. Също така, заявителят следва да декларира, че (в съответните случаи) промяната на цвета на покритието е по-малка от параметъра, зададен в настоящия документ.

е)

Пропускливост на водни пари: в случаите, когато се формулират претенции, че външните бои за зидария и бетон са дишащи, съответните видове боя следва да са класифицирани в Клас II (средна пропускливост на пари) или по-добре по метода за изпитване EN ISO 7783-2. Поради големия брой на възможните оцветявания тези изпитания се ограничават само до използваната основна боя; това изискване не се отнася за прозрачните грундове.

Оценяване и удостоверяване: заявителят предоставя протокол от изпитване по методиката EN ISO 7783-2.

ж)

Пропускливост на течна вода: в случаите, когато се формулират претенции, че външните бои за зидария и бетон са водоустойчиви, съответните видове боя следва да са класифицирани в Клас III (ниска пропускливост на течности) или по-добре по метода за изпитване DIN EN 1062-3:1999. Поради големия брой на възможните оцветявания, тези изпитания се ограничават само до използваната основна боя. Всички останали фасадни бои следва да бъдат класифицирани в Клас II (средна пропускливост на течности) или по-добре по метода за изпитване DIN EN 1062-3:1999.

Оценяване и удостоверяване: заявителят предоставя протокол от изпитване по методиката DIN EN 1062-3:1999.

з)

Устойчивост срещу плесенясване: в случаите, когато се формулират претенции, че горните фасадни покрития имат противоплесенни свойства, покритието следва да има равен или по-добър резултат от 2 (което отговаря на 10 % плесенно покритие), определен по метода BS 3900:G6. Поради големия брой на възможните оцветявания тези изпитания се ограничават само до използваната основна боя.

Оценяване и удостоверяване: заявителят предоставя отчет за изпитване по методиката BS 3900:G6.

и)

Запълване на пукнатини: в случаите, когато се формулират претенции, че боя за зидария (или бетон) има еластомерни свойства, тя следва да е била класифицирана поне като А1 при 23 °C по DIN EN 1062-7:2004. Поради големия брой на възможните оцветявания тези изпитания се ограничават само до използваната основна боя.

Оценяване и удостоверяване: заявителят предоставя протокол от изпитание по методиката DIN EN 1062-7:2004.

й)

Устойчивост срещу алкални съединения: Фасадните бои и грундове следва да нямат забележимо увреждане, след като върху покритието престоят в продължение на 24 часа капки от 10 % разтвор на натриева основа, съгласно метода по ISO 2812-4:2007. Оценката се прави след 24-часово възстановяване чрез сушене.

Оценяване и удостоверяване: заявителят предоставя протокол от изпитание по методиката ISO EN 2812-4:2007.

8.   Информация за потребителите

Следната информация трябва да присъства върху опаковката или прикрепена към нея:

описание на начина на употреба, материала (субстрата), който може да се боядисва и условията за употреба на продукта; тази информация следва да включва препоръки относно подготвителните дейности и т.н., например правилната подготовка на боядисвания материал (субстрата), съвети за употребата при външно боядисване (според случая), или във връзка с температурата,

препоръки за почистващи средства и подходящото управление на отпадъците (с оглед да се намали замърсяването на водата); тези препоръки следва да са съобразени с вида на въпросния продукт и областта на приложението му и могат евентуално да са съпътствани от пиктограми,

препоръки относно условията за съхранение на продукта след отваряне (с оглед да се намалят твърдите отпадъци), включващи, според случая, съвети за безопасност,

по отношение на покритията с по-тъмен цвят, за които не е в сила критерий 7, буква а), се дават препоръки относно използването на подходящ грунд или основен слой боя (които по възможност да имат европейската екомаркировка),

следва да присъства текст, поясняващ, че за неизползваното количество боя е необходимо специализирано третиране с оглед на обезвреждане по отношение на околната среда и следователно тези количества не трябва да бъдат изхвърляни с битовите отпадъци или изсипани на произволно място; указания по отношение на обезвреждането и събирането следва да бъдат търсени от местните власти,

следва да бъдат дадени препоръки за превантивните предпазни мерки за бояджията; следният текст (или текст с еквивалентно съдържание) следва да присъства върху опаковката или да е прикрепен към нея:

„За повече информация относно основанията, поради които на този продукт е присъден знакът на Цветето, моля посетете страницата в Интернет: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.“

Оценяване и удостоверяване: заявителят трябва да представи при подаването на заявлението мостра от опаковката на продукта, както и декларация за съответствие с тези критерии, в зависимост от конкретния случай.

9.   Информационен графичен вид на екомаркировката

Клетка 2 на екомаркировката следва да съдържа следния текст:

добри показатели при употреба за външно боядисване,

ограничено съдържание на опасни вещества,

ниско съдържание на разтворители.

Оценяване и удостоверяване: заявителят трябва да представи мостра от опаковката на продукта, на която да се вижда екомаркировката, както и декларация за съответствие по този критерий.


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 143, 30.12.2004 г., стр. 87.

(3)  ОВ L 200, 30.7.1999 г., стр. 1.

(4)  ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1.

(5)  На 27 юни 2007 г. Европейската комисия прие „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и за изменение на Директива 67/548/ЕИО и на Регламент (ЕО) № 1907/2006“ (COM(2007) 355 окончателен). За допълнителна информация относно припокриването между съществуващата система и световната хармонизирана система вижте приложение VII в том III на горепосоченото предложение: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/docs/ghs/ghs_prop_vol_iii_en.pdf

(6)  Експертен комитет на ООН за транспорта на опасни стоки и за Световната хармонизирана система за класификация и етикетиране на химически вещества: http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10rep.html

(7)  Вж. бележка под линия 5.


14.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 181/39


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 август 2008 година

относно създаване на екологични критерии за присъждане на знака на Общността за екомаркировка на бои и лакове за вътрешно боядисване

(нотифицирано под номер C(2008) 4453)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/544/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1980/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. относно ревизирана схема на Общността за присъждане на знака за екомаркировка (1),и по-специално член 6, параграф 1, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1980/2000 екомаркировката на Общността може да се присъди на продукт, притежаващ характеристики, които му позволяват да допринесе значително за подобрения във връзка с ключови аспекти на околната среда.

(2)

Регламент (ЕО) № 1980/2000 предвижда да се установят конкретните критерии за екомаркировка по продуктови групи, съставени въз основа на критериите, изработени от Съвета по екомаркировка на Европейския съюз.

(3)

Този регламент предвижда също, че преразглеждането на критериите за екомаркировка, както и на свързаните с тях изисквания за оценяване и утвърждаване, следва да се осъществи своевременно — преди изтичането на срока на валидност на критериите, определени за всяка група от продукти.

(4)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1980/2000 бе проведено своевременно преразглеждане на екологичните критерии, както и на свързаните с тях изисквания за оценяване и утвърждаване, установени с Решение 2002/739/ЕО на Комисията от 3 септември 2002 г. за установяване на ревизирани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на бои и лакове за вътрешно боядисване и за изменение на Решение 1999/10/ЕО (2). Тези екологични критерии и свързаните с тях изисквания за оценяване и удостоверяване са валидни до 28 февруари 2009 г.

(5)

В светлината на това преразглеждане е уместно, с оглед на отчитане на научните и пазарните развития, да бъде променено определението на групата от продукти и да бъдат установени нови екологични критерии.

(6)

Следователно Решение 2002/739/ЕО следва да се замени.

(7)

Екологичните критерии, както и изискванията за оценка и проверка, следва да бъдат валидни до четири години след датата на нотификация на настоящото решение.

(8)

Би следвало да се разреши преходен период за производителите, на чиито продукти е присъдена екомаркировка за бои и лакове за вътрешно боядисване преди 18.8.2008 г. или които са подали заявка за такова присъждане преди 18.8.2008 г., така че те да имат достатъчно време, за да адаптират продуктите си и да ги приведат в съответствие с ревизираните критерии и изисквания. С оглед на постигане на правна сигурност до 28 февруари 2009 г. би следвало да бъде разрешено на производителите да подават заявки, съответстващи или на посочените в Решение 2002/739/ЕО критерии, или на критериите, посочени в настоящото решение. След тази дата ще се прилагат само критериите, посочени в настоящото решение.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 17 на Регламент (ЕО) № 1980/2000,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Групата от продукти „бои и лакове за вътрешно боядисване“ включва вътрешни декоративни бои и лакове, байцове и сродни продукти, в съответствие с определението в параграф 2, предназначени за използване от непрофесионални и професионални потребители, които продукти са разработени предимно за употреба вътре в сгради и се продават като такива.

В това определение се включват, inter alia, подови лакове и бои; продукти, оцветени от дистрибутора по молба на любители или професионалисти декоратори; цветови системи; декоративни бои в течен или пастообразен вид, които могат да бъдат предварително обработени, оцветени или приготвени от производителя, за да отговарят на нуждите на потребителите, включително грундове и подслоеве от подобни продуктови системи.

2.   „Боя“ е пигментиран материал за покритие под формата на течност, паста или прах, който след полагане върху даден субстрат образува непрозрачно покритие със защитни, декоративни или специфични технически свойства.

„Лак“ е прозрачен материал за покритие, който след нанасяне върху даден субстрат образува плътен прозрачен слой със защитни, декоративни или специфични технически свойства.

„Декоративни бои и лакове“ са боите и лаковете, които се използват в сгради, както и върху техните дървени части и арматура, с декоративна и защитна цел. Те се полагат на място. При все че тяхната основна функция е декоративна по своята природа, те изпълняват и защитна роля.

„Байцове“ (лазури) са покрития, които създават прозрачен или полупрозрачен слой за декорация и защита на дървото срещу атмосферните въздействия, което дава възможност за лесна поддръжка.

„Цветови системи“ са методи за получаване на цветни бои чрез смесването на „основна боя“ с оцветители.

3.   Групата от продукти не включва:

а)

антикорозионни покрития;

б)

покрития срещу обрастване на подводната част на корабите;

в)

продукти за защита на дървесината;

г)

покрития за специална промишлена и професионална употреба, включително високоустойчиви покрития;

д)

фасадни покрития;

е)

всеки продукт, който е разработен предимно за външно боядисване и се продава като такъв.

Член 2

1.   За да получат знака за екомаркировка на Общността по силата на Регламент (ЕО) № 1980/2000 и съгласно условията, посочени в параграфи 2 и 3 на настоящия член, боите и лаковете трябва да попадат в групата продукти „бои и лакове за вътрешно боядисване“, както тази група е определена в член 1, и да удовлетворяват екологичните критерии, посочени в приложението към настоящото решение.

2.   Двукомпонентните покрития с реагиращи компоненти, предназначени за специфични видове употреба, трябва да съответстват на следните условия:

а)

и двата компонента на съответното покритие трябва поотделно да съответстват на посочените в приложението екологични критерии (с изключение на критерия за летливите органични съединения);

б)

те трябва да са придружени от указания, изясняващи как отделните компоненти не трябва да бъдат използвани самостоятелно или в комбинация с други продукти;

в)

окончателният готов за използване продукт обаче трябва също да съответства на екологичните критерии, включително на критерия за летливи органични съединения.

3.   Покритията, които се продават както за вътрешно, така и за външно боядисване, трябва едновременно да отговарят както на критериите, посочени в настоящото решение относно боите и лаковете за вътрешно боядисване, така също и на критериите, посочени в Решение 2009/543/ЕО на Комисията (3) относно боите и лаковете за външно боядисване.

Член 3

Екологичните критерии за групата продукти „бои и лакове за вътрешно боядисване“, както и съответните изисквания за оценяване и удостоверяване, са валидни четири години след датата на влизане в сила на настоящото решение.

Член 4

Кодовият номер на групата продукти „бои и лакове за вътрешно боядисване“, определен за административни цели, е „07“.

Член 5

Решение 2002/739/ЕО се отменя.

Член 6

1.   Знакът за екомаркировка, присъден преди 18.8.2008 г. по отношение на продукти, попадащи в обхвата на групата от продукти „бои и лакове за вътрешно боядисване“, може да продължи да се използва до 28.2.2009 г.

2.   В случаите на заявки за присъждане на екомаркировка на продукти, попадащи в групата от продукти „бои и лакове за вътрешно боядисване“, които са подадени преди 18.8.2008 г. на съответните продукти ще бъде присъдена екомаркировка съгласно условията, определени в Решение 2002/739/ЕО. В тези случаи екомаркировката може да се използва до 28.2.2009 година.

3.   Заявки за присъждане на екомаркировка на продукти, попадащи в групата от продукти „бои и лакове за вътрешно боядисване“, които бъдат подадени след 18.8.2008 но преди 1.3.2009 г., могат да съответстват или на посочените в Решение 2002/739/ЕО критерии, или на критериите, посочени в настоящото решение.

В случаите, когато заявката се основава на критериите, посочени в Решение 2002/739/ЕО, екомаркировката може да бъде използвана до 28.2.2009 г.

Член 7

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 13 август 2008 година.

За Комисията

Olli REHN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 237, 21.9.2000 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 236, 4.9.2002 г., стр. 4.

(3)  Вж. страница 27 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

А.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Цели на критериите

Настоящите критерии целят по-специално:

ефективната употреба на продукта и свеждане до минимум на отпадъците,

намаляване на рисковете за околната среда и другите рискове (като натрупването на озон в тропосферата) чрез намаляване на емисиите на разтворители,

да се намали изхвърлянето на токсични или замърсяващи вещества във водите. Критериите са определени със стойности, насърчаващи присъждането на екомаркировката на такива бои и лакове за вътрешно боядисване, които имат по-слабо въздействие върху околната среда.

Изисквания за оценяване и удостоверяване

Специфичните изисквания за оценяване и удостоверяване са посочени в описанието на всеки критерий.

Когато от заявителя се изисква да представи декларации, документация, анализи, протоколи от изпитания или друго доказателство, удостоверяващо съответствието с критериите, това означава, че тези документи могат да произхождат от заявителя и/или от неговия или неговите доставчици, според случая.

Когато е необходимо, могат да бъдат използвани методи за изпитване, различни от посочените за съответния критерий, ако тяхната еквивалентност е призната от компетентния орган, оценяващ заявката.

Ако е необходимо, компетентните органи могат да изискват допълнителна документация и да извършват независими проверки.

Препоръчва се на компетентните органи, когато разглеждат молбите и контролират спазването на критериите, да вземат под внимание прилагането на признати системи за управление на околната среда като EMAS или EN ISO 14001 (забележка: прилагането на тези системи на управление не е задължително).

Когато в критериите са посочени съставки, това включва отделни вещества и препарати. Определенията за „вещества“ и „препарати“ са дадени в регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химически вещества (Регламента REACH — Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (1)).

Точният състав на продукта следва да бъде представен на съответния компетентен орган за всички участващи вещества, които се използват от заявителя. Стойността на праговата концентрация, която е надхвърлена, води до необходимост от докладване на всяко съдържащо се вещество (включително замърсителите), е 0,01 % (m/m), освен ако не е специално посочена в критериите друга, по-ниска стойност.

Б.   ЕКОЛОГИЧНИ КРИТЕРИИ

Всички критерии, освен критерий 3 относно пределно допустимото съдържание на летливи органични съединения се отнасят за бои или лакове във вида, както се съдържат в опаковката. В съответствие с Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) пределно допустимите стойности на съдържанието на летливи органични съединения се отнасят за готовия за използване продукт, така че максималното съдържание на летливи органични съединения следва да се изчислява въз основа на препоръчаните количества на добавките, като например оцветители и/или разредители. За този вид изчисления ще се изискват данни от доставчиците на суровините относно съдържанието на твърди вещества, съдържанието на летливи органични съединения и плътността на продукта.

Критерии 1 и 2 се отнасят само за бели и светлооцветени бои (включително горни покрития, грундове и/или междинни подслоеве).

По отношение на цветовите системи критерии 1 и 2 се отнасят само за бялата основна боя (основната боя, която съдържа най-много TiO2). В случаите когато бялата основна боя не изпълнява изискването за нанасяне на площ от поне 8 m2 на литър при 98 % непрозрачност съгласно критерий 7, буква а), то този критерий следва да може да бъде изпълнен след оцветяване за получаване на стандартния цвят RAL 9010.

Критерии 1 и 2 не се отнасят за прозрачни покрития.

1.   Бели пигменти

Съдържание на бели пигменти (бели неорганични пигменти с коефициент на пречупване над 1,8): боите следва да имат съдържание на бял пигмент, по-малко или равно на 38 g на m2 сух слой, с 98 % непрозрачност. Това изискване не се отнася за лаковете и байцовете.

Оценка и проверка: заявителят трябва да представи декларация за неупотреба или да съобщи съдържанието на бели пигменти и степента на нанасяне, както и подробно изчисление, показващо, че този критерий е спазен.

2.   Титанов двуокис

Титанов двуокис: емисиите и изпускането на отпадъци от всяко производство на пигмент с титанов двуокис не трябва да надхвърлят следните стойности (получени на база Справочния документ за най-добра налична технология при производството на големи количества неорганични химически вещества — BREF от август 2007 г.):

емисии на серни окиси (SOx), изразени като серен двуокис (SO2): 252 mg на m2 сух слой (с 98 % непрозрачност),

отпадъчни сулфати: 18 g на m2 сух слой (с 98 % непрозрачност),

отпадъчни хлориди: 3,7 g, 6,4 g и 11,9 g на m2 сух слой (с 98 % непрозрачност) съответно за естествен рутил, изкуствен рутил и шлака.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи декларация за неупотреба или допълнителна документация, посочваща съответните нива на емисии и на изпускане на отпадъци за тези параметри, съдържанието на титанов двуокис в продукта, степента на нанасяне, както и подробни изчисления, показващи, че този критерий е спазен.

3.   Летливи органични съединения (ЛОС)

Съдържанието на ЛОС не трябва да превишава:

Класификация на продуктите (Директива 2004/42/ЕО)

Пределно допустими концентрации на ЛОС (g/l, включително водата)

Вътрешна матова боя (за стени/тавани) (блясък < 25@60 °)

15

Вътрешна гланцова боя (за стени/тавани) (блясък > 25@60 °)

60

Вътрешни бои за довършителни работи и облицовъчни плоскости от дървесина и метал, включително грундове

90

Вътрешни лакове и байцове за довършителни работи, включително матови байцове

75

Вътрешни байцове за груб строеж

75

Грундове

15

Фиксиращи грундове

15

Монокомпонентни висококачествени бои

100

Двукомпонентни висококачествени покрития с реагиращи компоненти, за специфични приложения, например за подове

100

Покрития с декоративен ефект

90

В този контекст терминът „летливо органично съединение“ (ЛОС) означава всяко органично съединение, имащо температура на кипене по-малка или равна на 250 °C, измерена при нормално налягане от 101,3 kPa, съгласно определението в Директива 2004/42/ЕО. За задаване на пределно допустимите концентрации на ЛОС са използвани подкатегориите за бои и лакове от директивата. Тук са включени само тези категории, които имат отношение към вътрешното боядисване.

Оценяване и удостоверяване: заявителят предоставя декларация за съответствие с този критерий. Също така заявителят трябва да посочи съдържанието на ЛОС за всички продукти.

4.   Летливи ароматни въглеводороди (ЛАВ)

Не следва да се добавят директно летливи ароматни въглеводороди към продукта преди или по време на оцветяването (когато има такова); допуска се обаче добавяне на съставки, които съдържат ЛАВ, така че съдържанието на ЛАВ в крайния продукт да не превишава 0,1 % (m/m).

В този контекст терминът „летлив ароматен въглеводород“ (ЛАВ) означава всяко органично съединение, съгласно определението в Директива 2004/42/ЕО, имащо температура на кипене по-малка или равна на 250 °C, измерена при нормално налягане от 101,3 kPa, което има поне едно ароматно ядро в своята разгъната структурна формула.

Оценяване и удостоверяване: заявителят предоставя декларация за съответствие с този критерий, в която потвърждава, че не са добавяни ЛАВ, освен съдържащи се предварително приготвени съставки, както и декларации от доставчиците на съответната съставка (ако случаят е такъв), потвърждаващи съответното съдържание на ЛАВ.

5.   Тежки метали

Следните тежки метали или техните съединения не могат да се използват като съставки на продукта или оцветителя (ако има такъв) (било като вещество или като част от използван препарат): кадмий, олово, хром VI, живак, арсен, барий (с изключение на бариев сулфат), селен, антимон.

Кобалтът също не трябва да се добавя като съставка, с изключение на кобалтовите соли, които се използват като изсушител в алкидните бои. Тези соли могат да се използват в концентрация до 0,05 % (m/m) в крайния продукт, изразена по отношение на чистия кобалт. Съдържанието на кобалт в пигментите също е освободено от горепосоченото изискване.

Допуска се съставките да съдържат следи от тези метали до концентрация 0,01 % (m/m), произтичащи от примеси в суровините.

Оценяване и удостоверяване: заявителят предоставя декларация за съответствие с този критерий, както и декларации от доставчиците на съставките (ако случаят е такъв).

6.   Опасни вещества

а)

Продукт: продуктът следва да не бъде класифициран като силно токсичен, токсичен, опасен за околната среда, канцерогенен, токсичен за репродукцията, вреден, корозионноактивен, мутагенен или дразнещ (само в случаите когато това се дължи на присъствието на съставки, обозначени с R43) съгласно Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), преди или след оцветяването (ако има такова).

Оценяване и удостоверяване: заявителят предоставя декларация за съответствие с този критерий, както и фиш с данните за безопасност, в съответствие с изискванията на приложение II към регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химически вещества (Регламента REACH — Регламент (ЕО) № 1907/2006).

б)

Съставки (силно токсични, токсични, канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията): не трябва да се използва нито една съставка, включително и при оцветяването (ако има такова), на която съответства или може да съответства към момента на заявката едно от следните обозначения за риск (или съчетание от тях):

R23 (токсичност при вдишване),

R24 (токсичност при контакт с кожата),

R25 (токсичност при поглъщане),

R26 (силна токсичност при вдишване),

R27 (силна токсичност при контакт с кожата),

R28 (силна токсичност при поглъщане),

R33 (опасност от кумулативни ефекти),

R39 (опасност от много тежки необратими ефекти),

R40 (недостатъчни данни за възможно канцерогенно действие),

R42 (може да причини сенсибилизация при вдишване),

R45 (може да причини рак),

R46 (може да причини наследствено генетично увреждане),

R48 (опасност от тежки увреждания на здравето при продължително излагане на въздействие на веществото),

R49 (може да причини рак при вдишване),

R60 (може да увреди фертилността),

R61 (може да увреди плода при бременност),

R62 (възможен риск за увреждане на фертилността),

R63 (възможен риск от увреждане на плода при бременност),

R68 (възможен риск от необратими ефекти),

както е посочено в Директива 67/548/ЕИО (4) или Директива 1999/45/ЕО. Независимо от това, активните съставки, използвани като консерванти в състава на боята, и на които съответства едно от обозначенията за риск R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40 или R48 (или съчетания от тези обозначения), могат да се използват до най-много 0,1 % (m/m) от общия състав на боята.

Алтернативна възможност е да бъде използвана класификацията на Световната хармонизирана система (Globally Harmonised System — GHS) (5). В този случай не трябва да се използват съставките, включително и при оцветяването (ако има такова), които са класифицирани както следва (или имат съчетания от такива класификации):

Остра токсичност (при поглъщане) — категории I, II, III,

Остра токсичност (при контакт с кожата) — категории I, II, III,

Остра токсичност (при вдишване) — категории I, II, III,

Респираторна сенсибилизация — категория I,

Мутагенни вещества — категории I, II,

Канцерогенни вещества — категории I, II,

Вещества, токсични за репродукцията — категории I, II,

Системна токсичност, насочена към специфичен орган (при еднократно излагане на въздействието на съответното вещество) — категории I, II,

Системна токсичност, насочена към специфичен орган (при многократно излагане на въздействието на съответното вещество) — категории I, II,

както е посочено в ST/SG/AC.10/30 (6) и е ревизирано в ST/SG/AC.10/34/Add.3 по отношение на Световната хармонизирана система за класификация и етикетиране на химически вещества. Независимо от това, активните съставки, използвани като консерванти в състава на боята, и на които съответства една от следните категории на Световната хармонизирана система, могат да се използват до концентрация не повече от 0,1 % (m/m) от общия състав на боята:

Остра токсичност (при поглъщане, контакт с кожата, вдишване) — I, II, III (само при поглъщане или контакт с кожата),

Системна токсичност, насочена към специфичен орган (при еднократно и/или многократно излагане на въздействието на съответното вещество) — категории I, II (или комбинации от тях) и

Канцерогенност — категория II.

Веществото метил етил кетоксим може да се използва в алкидните бои до концентрация не повече от 0,3 % (m/m).

Оценяване и удостоверяване: заявителят предоставя декларация за съответствие с този критерий, както и фиш с данните за безопасност, в съответствие с изискванията на приложение II към Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химически вещества (Регламента REACH — Регламент (ЕО) № 1907/2006).

в)

Съставки (опасни за околната среда): концентрацията на никоя съставка не трябва да надвишава 2 % (m/m), включително и при оцветяването (ако има такова), ако едно от следните обозначения за риск (или съчетание от тях) ѝ съответства или може да ѝ съответства към момента на подаване на заявката:

N R50 (силна токсичност за водни организми),

N R50/53 (силна токсичност за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни последици във водната среда),

N R51/53 (токсичност за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни последици във водната среда),

NR 52/53 (вреден за водни организми и може да причини дълготрайни неблагоприятни последици във водната среда),

R 51 (токсичност за водни организми),

R 52 (вреден за водни организми),

R 53 (може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда),

както е посочено в Директива 67/548/ЕИО или Директива 1999/45/ЕО.

Алтернативна възможност е да бъде използвана класификацията на Световната хармонизирана система (Globally Harmonised System — GHS) (7). В този случай нито една съставка, включително и при оцветяването (ако има такова), не трябва да бъде с концентрация над 2 % (m/m), ако съответства или може да съответства към момента на прилагането на едно от следните обозначения за риск:

Категории за токсичност във водна среда (и съчетания от тях):

Остра I, II, III,

Хронична I, II, III, IV,

както е посочено в ST/SG/AC.10/30 и е ревизирано в ST/SG/AC.10/34/Add.3 по отношение на Световната хармонизирана система за класификация и етикетиране на химически вещества.

Във всеки от тези случаи общият сбор на всички съставки, на които съответства или може да съответства към момента на прилагането едно от тези обозначения за риск (или съчетание от тези обозначения), не трябва да превишава 4 % (m/m).

Това изискване не се отнася за амоняка и алкил амония.

Също така това изискване не променя по никакъв начин задължението за спазване на критерий 6, буква а).

Оценяване и удостоверяване: заявителят предоставя декларация за съответствие с този критерий, както и списък на съставките и фишове с данните за безопасност на всяка съставка, в съответствие с изискванията на приложение II към Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химически вещества (Регламента REACH — Регламент (ЕО) № 1907/2006).

г)

Алкилфенолетоксилати: не трябва да се използват алкилфенолетоксилати в продукта преди или по време на оцветяването (ако има такова).

Оценяване и удостоверяване: заявителят предоставя декларация за съответствие с този критерий.

д)

Изотиазолинонови съединения: съдържанието на изотиазолинонови съединения в продукта не трябва да превишава 0,05 % (m/m), преди или след оцветяването (ако има такова). Също така съдържанието на сместа от 5-хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-он (ЕО № 247-500-7) и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (ЕО № 220-239-6) (3:1) не трябва да превишава 0,0015 % (m/m).

Оценяване и удостоверяване: заявителят трябва да представи декларация за съответствие с този критерий, като посочи евентуално използваните количества.

е)

Не се разрешава наличие в продукта на перфлуорирани алкил сулфонати (PFAS), префлуорирани карбоксилни киселини (PFCA), включително перфлуорооктанова киселина (PFOA) и свързаните с тях вещества, изброени в документа на ОИСР „Предварителни списъци на перфлуорирани октил сулфонати (PFOS), перфлуорирани алкил сулфонати (PFAS), перфлуорирани октанови киселини (PFOA) и перфлуорирани карбоксилни киселини (PFCA) и свързани с тях вещества и химични съединения, които могат да се разложат до перфлуорирани карбоксилни киселини PFCA (съгласно ревизията от 2007 г.)“. Списъкът на ОИСР е представен като приложение на настоящия критериален документ.

Оценяване и удостоверяване: заявителят предоставя декларация за съответствие с този критерий.

ж)

Формалдехиди: не трябва да се добавят свободни формалдехиди. Веществата, които отделят формалдехид, могат да се добавят само в такива количества, че общото съдържание на свободен формалдехид в продукта да не превишава 0,001 % (m/m).

Оценяване и удостоверяване: заявителят предоставя декларация за съответствие с този критерий. Освен това заявителят следва да предостави резултати от изпитания, проведени от доставчиците на суровини, при използване на изпитателния метод VdL-RL 03 (VdL Указание 03) „Концентрация на формалдехид в кутията с продукта, определена по ацетил ацетоновия метод“ и изчисления, свързващи данните от тези изпитания с крайния продукт, за да бъде показано, че крайната максимално възможна концентрация на формалдехид, отделен от вещества, отделящи формалдехид, не превишава 0,001 % (m/m). Като алтернативна възможност полученият формалдехид от отделящите формалдехид вещества може да бъде измерен в крайния продукт чрез високоефективна течна хроматография.

з)

Халогенирани органични разтворители: независимо от изискванията на критерий 6, букви а), б) и в), само такива халогенирани съединения могат да бъдат използвани, преди или по време на оцветяването (ако има такова), които към момента на заявката са били оценени за рискове и не са били класифицирани с някое от следните обозначения за рискове (или комбинация от тях): R26/27, R45, R48/20/22, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 и R59 в съответствие с Директива 67/548/ЕИО и Директива 1999/45/ЕО.

Оценяване и удостоверяване: заявителят предоставя декларация за съответствие с този критерий.

и)

Фталати: независимо от изискванията на критерий 6, букви а), б) и в), само такива фталати могат да бъдат използвани, преди или по време на оцветяването (ако има такова), които към момента на заявката са били оценени за рискове и не са били класифицирани с някое от следните обозначения за рискове (или комбинация от тях): R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53 и R52/53, в съответствие с Директива 67/548/ЕИО и нейните изменения. Също така веществата ди-н-октил фталат (DNOP), ди-изононил фталат (DINP) и ди-изодецил фталат (DIDP) не са разрешени за използване в продукта.

Оценяване и удостоверяване: заявителят предоставя декларация за съответствие с този критерий.

7.   Годност за употреба

а)

Степен на нанасяне: Белите и светлооцветените бои (включително горни покрития, грундове и/или междинни слоеве) следва да имат степен на нанасяне (при 98 % непрозрачност), достигаща поне 8 m2 за литър продукт.

По отношение на цветовите системи настоящият критерий се отнася само за белия цвят (основната боя, която съдържа най-много TiO2). В случаите, когато бялата основна боя не изпълнява изискването за нанасяне на площ от поне 8 m2 на литър при 98 % непрозрачност, то този критерий следва да може да бъде изпълнен след оцветяване за получаване на стандартния цвят RAL 9010. За всички останали основни бои, използвани за получаване на оцветени продукти — това са основни бои, съдържащи по правило по-малко TiO2, които не могат да изпълнят изискването за нанасяне на поне 8 m2 на литър при 98 % непрозрачност — този критерий не се прилага. За бои, които са част от цветова система, заявителят трябва да предостави препоръки на крайния потребител върху опаковката на продукта и/или в пунктовете за продажба относно коя разцветка или грунд (по възможност, носещи европейската екомаркировка) следва да се използват като основен слой преди полагането на по-тъмна разцветка.

Грундовете, които имат специфични блокиращи/уплътняващи, респективно проникващи/фиксиращи свойства, както и грундовете със специални адхезионни качества за алуминий и галванизирани повърхности, следва да имат степен на нанасяне (при 98 % непрозрачност), достигаща поне 6 m2 за литър продукт.

Дебелите декоративни покрития (бои, специално предназначени да дават триизмерен декоративен ефект и които се характеризират с много дебело покритие) трябва да имат степен на нанасяне 1 m2/kg продукт.

Това изискване не се отнася за лаковете, байцовете, подовите покрития, подовите бои, подслоевете и адхезивните грундове или други прозрачни покрития.

Оценяване и удостоверяване: заявителят трябва да представи отчет за изпитание, проведено по метода ISO 6504/1 (бои и лакове —определяне на покривната способност — част 1: метод на Kubelka-Munk за белите и за светлооцветените бои) или 6504/3 (част 3: определяне на степента на контраст (непрозрачност) на светлооцветените бои при определена степен на нанасяне) или (за боите, специално предназначени да образуват триизмерен ефект и характеризиращи се с много дебело покритие) по метода NF T 30073 (или по равностоен метод). За такива основни бои, използвани за получаване на оцветени продукти, които не са оценени съгласно горепосочените изисквания, заявителят следва да представи доказателство, че на крайния потребител е препоръчано да използва грунд и/или сива боя (или боя с друга подходяща разцветка) като основен слой преди полагането на продукта.

б)

Устойчивост на мокро търкане: стенните бои (в съответствие с EN 13300), за които е посочено (върху самия продукт или в съответните рекламни материали), че могат да се мият или почистват, трябва да имат устойчивост на мокро търкане, измерена съгласно стандарта EN 13300 и EN ISO 11998 от клас 2 или по-висок (не повече от 20 микрона след 200 цикъла).

Поради големия брой на възможните оцветявания тези изпитания се ограничават само до използваната основна боя.

Оценяване и удостоверяване: заявителят трябва да представи отчет за изпитание съгласно EN 13300, проведено по метода EN ISO 11998 (Изпитание за възможност за почистване и устойчивост на търкане), както и свидетелство, че крайният потребител е информиран (на опаковката на продукта или на съответен търговски материал), че продуктът не е бил изпитан за устойчивост на мокро търкане при прилагане като таванна боя.

в)

Устойчивост на вода: лаковете, подовите покрития и подовите бои трябва да имат устойчивост на вода, определена от стандарта ISO 2812-3, така че след 24-часово въздействие на вода и 16-часово възстановяване да няма промяна на блясъка или цвета.

Оценяване и удостоверяване: заявителят трябва да представи отчет за изпитание, проведено по метода ISO 2812-3 (бои и лакове —определяне на устойчивост спрямо течности —част 3: Метод с използване на абсорбентна среда).

г)

Адхезия: подовите покрития, подовите бои и подовите подслоеве трябва да получат най-малко 2 на изпитването EN 2409 за адхезия. Пигментираните грундове за зидария преминават успешно изпитването чрез отлепване за адхезия по EN 24624 (ISO 4624), ако се установи, че кохезионната якост на боядисвания материал е по-малка от адхезионната сила на боята; в останалите случаи адхезията на боята трябва да надвишава стойността 1,5 MPa.

Това изискване не се отнася за прозрачните грундове.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи отчет за изпитание, проведено по метода EN ISO 2409 или EN 24624 (ISO 4624), съобразно конкретния случай.

д)

Абразивно износване: подовите покрития и подовите бои следва да имат показател за износоустойчивост, който да не надхвърля загуба на тегло от 70 mg след провеждането на 1 000 изпитателни цикъла при товар от 1 000 g и колело CS10 съгласно EN ISO 7784-2:2006.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи отчет за изпитание, показващо съответствие с този критерий, проведено по метода EN ISO 7784-2:2006.

8.   Информация за потребителите

Следната информация трябва да е дадена върху опаковката или да е закрепена към нея:

начинът на употреба, материалът (субстратът), който може да се боядисва и условията за употреба, за които е предназначен продуктът; тази информация следва да включва по-специално препоръки относно подготвителните дейности и пр., например, правилната подготовка на боядисвания материал (субстрата), съвети относно употребата за вътрешно боядисване (според случая), или във връзка с температурата,

препоръки за почистващи средства и подходящото управление на отпадъците (с оглед да се намали замърсяването на водата); тези препоръки следва да са съобразени с вида на въпросния продукт и областта на приложението му и могат евентуално да са съпътствани от пиктограми,

препоръки относно условията за съхранение на продукта след отваряне (с оглед да се намалят твърдите отпадъци), включващи, според случая, съвети за безопасност,

по отношение на покритията с по-тъмен цвят, за които не е в сила критерий 7, буква а), се дават препоръки относно използването на подходящ грунд или основен слой боя (които по възможност да имат европейската екомаркировка),

за дебелите декоративни покрития следва да има текст, информиращ, че тези бои са специално предназначени да дават триизмерен декоративен ефект,

следва да присъства текст, поясняващ, че за неизползваното количество боя е необходимо специализирано третиране с оглед на обезвреждане по отношение на околната среда и следователно тези количества не трябва да бъдат изхвърляни с битовите отпадъци; указания по отношение на обезвреждането и събирането следва да бъдат търсени от местните власти,

следва да бъдат дадени препоръки за превантивните предпазни мерки за бояджията; следният текст (или равностоен) трябва да фигурира върху опаковката или да е приложен към нея:

„За повече информация относно основанията, поради които на този продукт е присъден знакът на Цветето, моля посетете страницата в Интернет: http:)/ec.europa.eu/environment/impel“.

Оценяване и удостоверяване: заявителят трябва да представи при подаването на заявлението мостра от опаковката на продукта, както и декларация за съответствие с този критерий, в зависимост от конкретния случай.

9.   Информационен графичен вид на екомаркировката

Клетка 2 на екомаркировката следва да съдържа следния текст:

добри резултати при употреба за вътрешно боядисване,

ограничено съдържание на опасни вещества,

ниско съдържание на разтворители.

Оценяване и удостоверяване: заявителят трябва да представи мостра от опаковката на продукта, на която да се вижда екомаркировката, както и декларация за съответствие по този критерий.


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 87.

(3)  ОВ L 200, 30.7.1999 г., стр. 1.

(4)  ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1

(5)  На 27 юни 2007 г., Европейската Комисия прие „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и за изменение на Директива 67/548/ЕИО и на Регламент (ЕО) № 1907/2006“ (COM(2007) 355 окончателен). За допълнителна информация относно припокриването между съществуващата система и Световната хармонизирана система вижте приложение VII в том III на горепосоченото предложение: http:)/ec.europa.eu/enterprise/reach/docs/ghs/ghs_prop_vol_iii_en.pdf

(6)  Експертен комитет на ООН за транспорта на опасни стоки и за Световната хармонизирана система за класификация и етикетиране на химически вещества: http:)/www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10rep.html

(7)  Вж. бележка под линия 5.


14.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 181/49


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 7 юли 2009 година

за фиксиране на разбивки по години и по държави-членки на сумата по член 69, параграф 2а от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони и за изменение на Решение 2006/636/ЕО на Комисията

(нотифицирано под номер C(2009) 5307)

(2009/545/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (1), и по-специално член 69, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

След въвеждане на новите правила за модулация, установени с Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани (2), Решение 2006/410/ЕО на Комисията (3) бе заменено с Решение 2009/379/ЕО на Комисията от 11 май 2009 г. за определяне на сумите, предоставяни на ЕЗФРСР съгласно регламенти (ЕО) № 1782/2003, (ЕО) № 378/2007, (ЕО) № 479/2008 и (ЕО) № 73/2009 на Съвета, и на сумите, предоставяни за разходи на ЕФГЗ (4).

(2)

След увеличаването на общите суми на бюджетните кредити за поети задължения с 600 млн. евро и с 420 млн. евро съответно за 2009 и 2010 г., за което беше взето решение в рамките на споразумението за Европейския план за икономическо възстановяване, Решение 2006/493/ЕО на Съвета (5) беше изменено с Решение 2009/434/ЕО на Съвета (6). С цел осигуряване на съгласуваност такива суми следва да се разпределят по държавите-членки съгласно действащите критерии за разпределяне.

(3)

След приемането на Решение 2009/379/ЕО и Решение 2009/434/ЕО сумите, предоставени на ЕЗФРСР, следва да бъдат адаптирани и да бъдат добавени към разбивките по години на помощта от Общността за развитие на селските райони.

(4)

Решение 2006/636/ЕО на Комисията от 12 септември 2006 г. относно фиксиране на разбивки по години и по държави-членки на сумата на помощта от Общността за развитие на селските райони в периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г. (7) следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Сумата, посочена в член 69, параграф 2а от Регламент (ЕО) № 1698/2005, е определена по години и по държави-членки в приложение I към настоящото решение.

Член 2

Приложението към Решение 2006/636/ЕО се заменя с текста, съдържащ се в приложение II към настоящото решение.

Член 3

Настоящото решение се прилага от бюджетната 2009 година.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 7 юли 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 30, 31.1.2009, стр. 16.

(3)  ОВ L 163, 15.6.2006 г., стр. 10.

(4)  ОВ L 117, 12.5.2009 г., стр. 10.

(5)  ОВ L 195, 15.7.2006 г., стр. 22.

(6)  ОВ L 144, 9.6.2009 г., стр. 25.

(7)  ОВ L 261, 22.9.2006 г., стр. 32.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Разбивки по държави-членки на сумите по член 69, параграф 2а от Регламент (ЕО) № 1698/2005:

(Текущи цени в евро)

 

2009 r.

2010 r.

Белгия

2 220 000

1 554 000

България

19 500 000

13 650 000

Чешка република

21 000 000

14 700 000

Дания

1 740 000

1 218 000

Германия

50 340 000

35 238 000

Естония

5 340 000

3 738 000

Ирландия

15 780 000

11 046 000

Гърция

24 720 000

17 304 000

Испания

44 880 000

31 416 000

Франция

35 520 000

24 864 000

Италия

56 520 000

39 564 000

Кипър

1 200 000

840 000

Латвия

7 800 000

5 460 000

Литва

13 020 000

9 114 000

Люксембург

600 000

420 000

Унгария

28 440 000

19 908 000

Малта

600 000

420 000

Нидерландия

2 280 000

1 596 000

Австрия

27 180 000

19 026 000

Полша

98 700 000

69 090 000

Португалия

26 940 000

18 858 000

Румъния

59 820 000

41 874 000

Словения

6 780 000

4 746 000

Словакия

14 700 000

10 290 000

Финландия

14 580 000

10 206 000

Швеция

12 420 000

8 694 000

Обединено кралство

7 380 000

5 166 000

Общо

600 000 000

420 000 000


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Разбивки по държави-членки на помощта от Общността за развитие на селските райони в периода 2007—2013 г.

(текущи цени в евро)

 

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Общо 2007—2013 г.

от които минимални суми за региони, които могат да ползват помощи по цел „Конвергенция“ (общо)

Белгия

63 991 299

63 957 784

62 458 083

70 637 509

73 167 519

75 495 480

77 776 632

487 484 306

40 744 223

България (1)

244 055 793

337 144 772

456 843 751

412 748 664

398 058 913

397 696 922

395 699 781

2 642 248 596

692 192 783

Чешка република

396 623 321

392 638 892

409 036 387

415 632 774

406 640 636

412 672 094

424 262 250

2 857 506 354

1 635 417 906

Дания

62 592 573

66 344 571

67 411 254

85 052 762

91 231 467

98 797 618

106 488 551

577 918 796

0

Германия

1 184 995 564

1 186 941 705

1 202 865 574

1 311 256 553

1 322 959 200

1 355 761 509

1 387 114 950

8 951 895 055

3 174 037 771

Естония

95 608 462

95 569 377

101 036 594

104 667 353

104 639 066

108 913 401

113 302 602

723 736 855

387 221 654

Ирландия

373 683 516

355 014 220

346 851 422

363 518 252

351 698 528

352 271 063

351 503 589

2 494 540 590

0

Гърция

461 376 206

463 470 078

482 113 090

492 922 509

665 568 186

669 030 398

671 747 957

3 906 228 424

1 905 697 195

Испания

286 654 092

1 277 647 305

1 320 830 901

1 400 090 047

1 227 613 000

1 255 978 191

1 284 264 263

8 053 077 799

3 178 127 204

Франция

931 041 833

942 359 146

947 341 939

1 091 752 155

1 169 090 147

1 223 917 557

1 278 994 332

7 584 497 109

568 263 981

Италия

1 142 143 461

1 135 428 298

1 183 870 921

1 256 577 236

1 403 606 589

1 422 949 382

1 441 205 996

8 985 781 883

3 341 091 825

Кипър

26 704 860

24 772 842

23 949 762

23 911 507

22 402 714

21 783 947

21 037 942

164 563 574

0

Латвия

152 867 493

147 768 241

150 342 483

153 226 381

148 781 700

150 188 774

151 198 432

1 054 373 504

327 682 815

Литва

260 974 835

248 836 020

249 948 998

253 855 536

248 002 433

250 278 098

253 898 173

1 765 794 093

679 189 192

Люксембург

14 421 997

13 661 411

13 255 487

13 838 190

13 287 289

13 281 368

13 212 084

94 957 826

0

Унгария

570 811 818

537 525 661

527 075 432

529 160 494

547 603 625

563 304 619

584 609 743

3 860 091 392

2 496 094 593

Малта

12 434 359

11 527 788

11 256 597

10 964 212

10 347 884

10 459 190

10 663 325

77 653 355

18 077 067

Нидерландия

70 536 869

72 638 338

73 671 337

87 111 293

90 406 648

96 082 449

102 750 233

593 197 167

0

Австрия

628 154 610

594 709 669

580 732 057

586 983 505

556 070 574

545 968 629

532 956 948

4 025 575 992

31 938 190

Полша

1 989 717 841

1 932 933 351

1 971 439 817

1 935 872 838

1 860 573 543

1 857 244 519

1 851 146 247

13 398 928 156

6 997 976 121

Португалия

560 524 173

562 491 944

584 180 154

625 419 895

611 642 601

611 692 105

610 872 156

4 166 823 028

2 180 735 857

Румъния (2)

0

1 146 687 683

1 502 691 530

1 401 644 651

1 357 854 634

1 359 146 997

1 356 173 250

8 124 198 745

1 995 991 720

Словения

149 549 387

139 868 094

136 508 049

134 100 946

124 076 091

118 858 866

113 031 296

915 992 729

287 815 759

Словакия

303 163 265

286 531 906

282 749 256

266 600 239

263 028 387

275 025 447

319 809 578

1 996 908 078

1 106 011 592

Финландия

335 121 543

316 143 440

308 265 407

313 973 134

298 490 092

294 408 238

288 617 053

2 155 018 907

0

Швеция

292 133 703

277 225 207

270 816 031

280 491 463

269 775 513

268 860 755

266 759 282

1 926 061 954

0

Обединено кралство

263 996 373

645 001 582

706 122 271

746 326 084

748 994 332

752 455 626

749 224 152

4 612 120 420

188 337 515

Общо

10 873 879 246

13 274 839 325

13 973 664 584

14 368 336 182

14 385 611 311

14 562 523 242

14 758 320 797

96 197 174 687

31 232 644 963


(1)  За 2007, 2008 и 2009 г. кредитите по линия на секция „Гарантиране“ на ФЕОГА възлизат съответно на 193 715 561 EUR, 263 453 163 EUR и 337 004 104 EUR.

(2)  За 2007, 2008 и 2009 г. кредитите по линия на секция „Гарантиране“ на ФЕОГА възлизат съответно на 610 786 223 EUR, 831 389 081 EUR и 1 058 369 098 EUR.“


14.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 181/53


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 юли 2009 година

за освобождаване на проучването и експлоатацията на нефт и природен газ в Нидерландия от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

(нотифицирано под номер C(2009) 5381)

(само текстът на нидерландски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/546/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (1), и по-специално член 30, параграф 5 и параграф 6 от нея,

като взе предвид искането, подадено от „Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.“ (наричано по-долу „NAM“) по електронна поща на 26.2.2009 г.,

след допитване до Консултативния комитет за обществени поръчки,

като има предвид, че:

I.   ФАКТИ

(1)

С Решение 93/676/ЕИО на Комисията (2) възложителите, осъществяващи дейност по проучване или добив на нефт или газ в Нидерландия, бяха упълномощени да прилагат алтернативен режим вместо стандартния набор от правила, предвиден по силата на действащата тогава директива. Алтернативният режим включваше определени статистически задължения, както и задължение за съблюдаване на принципите за недискриминация и конкуренция при доставките по отношение на възлагането на доставки, строителство и услуги, по-специално във връзка с информацията, която субектът предоставя на икономическите оператори относно неговите намерения за възлагане на поръчки. Посредством член 27 от Директива 2004/17/ЕО, която замести предходната директива, бе гарантирано правното действие на това решение, без да се засягат разпоредбите на член 30 от Директива 2004/17/ЕО.

(2)

На 26 февруари 2009 г. NAM подаде по електронна поща молба до Комисията в съответствие с член 30, параграф 5 от Директива 2004/17/ЕО. В съответствие с член 30, параграф 5, първа алинея Комисията уведоми нидерландските власти за това чрез писмо от 5 март 2009 г., на което нидерландските власти отговориха по електронна поща на 26.3.2009 г. Също така на 9 март 2009 г. Комисията поиска по електронна поща допълнителна информация от NAM, която бе предадена от NAM по електронна поща на 23.3.2009 г.

(3)

Подаденото от NAM искане се отнася до проучването и експлоатацията на нефт и газ в Нидерландия. В съответствие с предходни решения на Комисията в областта на сливанията (3) в искането бяха описани три различни дейности, извършвани от NAM:

а)

проучване на нефт и природен газ;

б)

добив на нефт; и

в)

добив на природен газ.

В съответствие с посоченото по-горе решение на Комисията понятието „добив“ ще обхваща за целите на настоящото решение и „разработването“, т.е. създаване на подходяща инфраструктура за бъдещ добив (нефтени платформи, тръбопроводи, терминали и др.).

II.   ПРАВНА РАМКА

(4)

Член 30 от Директива 2004/17/ЕО предвижда, че поръчките, които са предназначени да способстват изпълнението на една от дейностите, за които се прилага Директива 2004/17/ЕО, не са предмет на тази директива, ако упражнената в държавата-членка дейност е пряко изложена на конкуренция на пазари, до които достъпът не е ограничен. Прякото излагане на конкуренция се оценява въз основа на обективни критерии, като се отчитат характерните особености на съответния сектор. Достъпът се счита за неограничен, ако държавата-членка е въвела и прилага съответното законодателство на Общността относно пълното или частично отваряне на дадения сектор.

(5)

Тъй като Нидерландия е въвела и прилага Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди (4), в съответствие с член 30, параграф 3, първа алинея от Директива 2004/17/ЕО следва да се счита, че достъпът до пазара не е ограничен. Прякото излагане на конкуренция на определен пазар следва да се оценява въз основа на различни критерии, нито един от които сам по себе си не е от решаващо значение.

(6)

По отношение на пазарите, засегнати от това решение, пазарният дял на основните участници на даден пазар представлява критерий, който трябва да бъде отчетен. Друг критерий е степента на концентрация на тези пазари. Вследствие на различните условия за различните дейности, предмет на настоящото решение, при проучването на конкурентната среда следва да се отчете различното положение на различните пазари.

(7)

Настоящото решение не засяга прилагането на правилата за защита на конкуренцията.

III.   ОЦЕНКА

(8)

В посоченото в съображение 3 по-горе предишно решение на Комисията се счита, че всяка една от трите дейности, предмет на това искане (проучване на нефт и природен газ, добив на нефт и добив на природен газ), представлява отделен продуктов пазар. Поради това те следва да бъдат проучени поотделно.

(9)

Според установената практика на Комисията (5) проучването на нефт и природен газ представлява съответно един продуктов пазар, тъй като не е възможно от самото начало да бъде определено дали проучването ще доведе до откриването на нефт или на природен газ. Освен това в рамките на същата дългогодишна практика на Комисията бе установено, че географският обхват на този пазар включва целия свят.

(10)

Могат да бъдат разграничени три показателя за оценка на пазарните дялове на операторите, извършващи проучване: капиталови разходи, доказани запаси и очакван добив. В някои случаи бе предвидено използването на капиталовите разходи като показател за оценка на пазарните дялове на операторите на пазара за извършване на проучване (6). Установено бе обаче, че този показател е неподходящ, например поради големите разлики между изискваните нива на инвестиции, които са необходими в различните географски райони. Следователно проучването на нефт и газ в Северно море изисква по-големи инвестиции отколкото например в Близкия изток. От друга страна, останалите два параметъра — дял от доказаните запаси и от очаквания добив — вече бяха приложени за оценка на пазарните дялове на икономическите оператори в рамките на този сектор (7).

(11)

Към 31.12.2007 г. доказаните световни запаси на нефт и газ взети заедно възлизат според наличната информация (8) на общо 378,6 млрд. стандартни куб.м. нефтен еквивалент (наричани по-долу „с.м.3 н.е.“). Към 1.1.2008 г. общите доказани запаси на нефт и газ в Нидерландия възлизат на малко над 1,426 млрд. с.м.3 н.е. (9) или малко повече от 3,7 ‰. Делът на NAM от тях е дори по-малък. Според наличната информация, ако за показател за оценка се използва очакваният добив, пазарният дял на NAM би следвало също да се счита за пренебрежимо малък. Следователно в резултат на окончателното преструктуриране на нефтеното поле „Schoonebeek“ в източната част на Нидерландия актуалният нефтен добив на NAM се очаква да нарасне от 0,04 млн. барела нефт дневно на 0,06 млн. барела нефт дневно, като разгледана на фона на световния нефтен добив от 81,533 млн. барела нефт тази стойност се равнява на дял от около 0,7 ‰. Предвид степента на концентрация на пазара за извършване на проучвания, който, като изключим държавните дружества, се характеризира с присъствието на три международни, вертикално интегрирани частни дружества, т.н. „много големи участници на пазара“ („BP“, „ExxonMobil“ и „Shell“), както и на определен брой т.н. „големи участници на пазара“, тези фактори следва да се считат за показател, че дейността е пряко изложена на конкуренция.

(12)

Според установената практика на Комисията (10) разработването и добивът на (суров) нефт представляват отделен продуктов пазар, чийто географски обхват включва целия свят. Според наличната информация (11) общият световен добив на нефт през 2007 г. възлиза на 81,533 млн. барела на ден. През същата година NAM добива общо 0,04 млн. барела дневно, което му отрежда пазарен дял от 0,49 ‰. Предвид степента на концентрация на пазара за добиване на суров нефт, който, като изключим държавните дружества, се характеризира с присъствието на три международни, вертикално интегрирани частни дружества, т.н. „много големи участници на пазара“ („BP“, „ExxonMobil“ и „Shell“), чиито дялове от добива на нефт през 2007 г. възлизат съответно на 3,08 %, 2,32 % и 2,96 % (според наличната информация), както и на определен брой т.н. „големи участници на пазара“ (12), тези фактори следва да се считат за показател, че дейността е пряко изложена на конкуренция.

(13)

В предходно решение на Комисията (13) относно доставките на газ за крайни потребители в долната част на течението се прави разграничение между газ с ниска степен на калоричност (LCV) и газ с висока степен на калоричност (HCV). Също така Комисията разгледа възможността за разграничаване между доставчиците на втечнен природен газ (LNG) и доставчиците на природен газ чрез газопроводи (14). В последващо решение на Комисията (15), засягащо, наред с другото, разработването и добива на природен газ, не бе прието обаче окончателно становище за целите на това решение дали съществуват самостоятелни пазари за газ с ниска степен на калоричност (LCV), за газ с висока степен на калоричност (HCV) и за втечнен природен газ (LNG), „тъй като окончателната оценка не се влияе от приетото определение“. За целите на настоящото решение не се налага приемането на окончателно становище поради следните причини:

NAM не добива LNG,

NAM извършва дейност единствено в Нидерландия, където от 1.7.2008 г. на спот пазара за газ, т.н. „Title Transfer Facility“ („TTF“), вече не се прави разграничение между LCV и HCV. Освен това от тази дата „Gas Transport Services“ (нидерландският национален оператор на газовата мрежа) има пълен контрол върху конверсията на качеството. Доставчиците не е необходимо да резервират капацитет за конверсия.

(14)

Следователно за целите на настоящото решение съответният продуктов пазар може да представлява добива на природен газ като цяло, без да се прави разграничение между LCV, HCV и LNG. По отношение на географския обхват на пазара в предишни решения на Комисията (16) бе достигнато до заключението, че той включва Европейското икономическо пространство (ЕИП), както евентуално и Русия и Алжир.

(15)

Според наличната информация (17) общият добив на природен газ в ЕС възлиза през 2007 г. на 191,9 млрд. с.м.3, а добивът на ЕИП през същата година е 281,6 млрд. с.м.3 През 2007 г. добивът на NAM възлиза на 50 млрд. с.м.3, което му отрежда пазарен дял от 17,76 %. През 2007 г. добивът в Русия и Алжир е съответно 607,4 и 83,0 млрд. с.м.3. Общият добив на ЕИП заедно с Русия и Алжир следователно възлиза на 972 млрд. с.м.3, от които делът на NAM представлява 5,14 %. Предвид степента на концентрация на пазара за добив на природен газ, който се характеризира с присъствието на трите „много големи участници на пазара“ („BP“, „ExxonMobil“ и „Shell“), както и на останалите „големи участници“ (в т.ч. руското дружество Газпром), тези фактори следва да се считат за показател, че дейността е пряко изложена на конкуренция.

IV.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ

(16)

Предвид факторите, разгледани в съображения 3—15, условието за пряко излагане на конкуренция, посочено в член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО, се счита за изпълнено в Нидерландия по отношение на следните услуги:

а)

проучване на нефт и природен газ;

б)

добив на нефт; и

в)

добив на природен газ.

(17)

Тъй като условието за неограничен достъп до пазара се счита за изпълнено, Директива 2004/17/ЕО не се прилага нито при възлагане на поръчки от възложителите, предназначени да способстват реализирането на посочените в съображение 16, букви от а) до в) услуги в Нидерландия, нито при организирането на конкурси за проекти за упражняване на такава дейност в Нидерландия.

(18)

Това решение се основава на фактическата и правната обстановка от февруари до март 2009 г., както е посочено в предоставената информация от NAM и от Кралство Нидерландия. Настоящото решение може да бъде преразгледано, ако вследствие на съществени промени във фактическата или правната обстановка условията за прилагането на член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО престанат да бъдат изпълнени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Директива 2004/17/ЕО не се прилага за поръчки, възложени от възложители на поръчки и предназначени да способстват реализирането на следните услуги в Нидерландия:

а)

проучване на нефт и природен газ;

б)

добив на нефт; и

в)

добив на природен газ.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Кралство Нидерландия.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2009 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  Решение 93/676/ЕИО на Комисията от 10 декември 1993 г., установяващо, че разработването на географски области с цел проучването или експлоатацията на нефт или газ не съставлява в Нидерландия дейност по смисъла на определеното в член 2, параграф 2, буква б), подточка i) от Директива 90/531/ЕИО на Съвета, и че възложители, които извършват такава дейност, не следва да бъдат считани в Нидерландия за работещи по силата на специални или изключителни права по смисъла на член 2, параграф 3, буква б) на тази директива; ОВ L 316 от 17.12.1993 г., стр. 0041.

(3)  По-специално, вж. Решение 2004/284/ЕО на Комисията от 29 септември 1999 г. за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар и функционирането на Споразумението за ЕИП (дело № IV/M.1383 — Exxon/Mobil) и последващите решения, inter alia Решението на Комисията от 3.5.2007 г. за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (дело № COMP/M.4545 — STATOIL/HYDRO) в съответствие с Регламент (ЕИО) № 139/2004 на Съвета.

(4)  ОВ L 79, 29.3.1996 г., стр. 30.

(5)  По-специално, вж. горепосоченото Решение Exxon/Mobil, както и по-актуалното Решение на Комисията от 19.11.2007 г. за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело № COMP/M.4934 — KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета.

(6)  По-специално, вж. горепосоченото Решение Exxon/Mobil (параграфи 23—24).

(7)  По-специално, вж. горепосоченото Решение Exxon/Mobil (параграфи 25 и 27).

(8)  Вж. точка 5.2.1 от заявлението и цитираните в него източници, по-специално приложения към него Статистически преглед на БП на световната енергия, юни 2008 г. („BP Statistical Review of World Energy, June 2008“).

(9)  Това представлява 1 390 млрд. с.м.3 природен газ (= 1 390 млн. с.м.3 н.е.) и 36,6 млн. с.м.3 нефт, което възлиза общо на 1 426 600 000 с.м.3

(10)  По-специално, вж. горепосоченото Решение Exxon/Mobil, както и по-актуалното Решение на Комисията от 19.11.2007 г. за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело № COMP/M.4934 — KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета.

(11)  Вж. стр. 8 от приложения към искането Статистически преглед на БП на световната енергия, юни 2008 г. („BP Statistical Review of World Energy, June 2008“), наричан по-долу „Статистически преглед на БП“.

(12)  Чиито пазарни дялове са по-малки от дяловете на „много големите участници на пазара“.

(13)  Решение на Комисията 2007/194/ЕО от 14 ноември 2006 г., обявяващо операция по концентрация, съвместима с общия пазар и с функционирането на споразумението за ЕИП (Дело № COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez), ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 47.

(14)  По-специално, вж. горепосоченото Решение Gaz de France/Suez.

(15)  Посоченото по-горе Дело № M4545, точка 12.

(16)  Например вж. решенията, посочени в съображение 3 по-горе.

(17)  По-специално, вж. Статистически преглед на БП, стр. 24.


14.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 181/57


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 10 юли 2009 година

за изменение на Решение 2000/57/ЕО относно системата за ранно предупреждение и реагиране за превенцията и контрола на заразните болести съгласно Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2009) 5515)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/547/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 1998 г. за създаване на мрежа за епидемиологично наблюдение и контрол на заразните болести в Общността (1), и по-специално член 6, параграф 5 от него,

след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Решение 2000/57/ЕО на Комисията от 22 декември 1999 г. относно системата за ранно предупреждение и реагиране за превенцията и контрола на заразните болести съгласно Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) събитията, свързани със заразните болести, се съобщават от компетентните здравни органи на държавите-членки на елемента от системата за ранно предупреждение и реагиране (СРПР) на мрежата на Общността и се създават общи процедури за обмен на информация за подобни събития с цел консултация и координация на мерките между държавите-членки при поддържане на връзка с Комисията.

(2)

Решение 2000/57/ЕО задължава компетентните здравни органи на всяка държава-членка да събират и обменят цялата необходима информация за събитията, свързани със заразните болести, например чрез използване на системата за национално наблюдение, елемента за епидемиологично наблюдение на мрежата на Общността или друга система на Общността за събиране на данни.

(3)

Превенцията и контролът на заразните болести са дефинирани в Решение № 2119/98/ЕО като многообразието от мерки, включително епидемиологичните проучвания, предприети от компетентните органи за обществено здравеопазване в държавите-членки за превенция и спиране на разпространението на заразните болести. Посочените мерки обхващат и мерките за проследяване на контактите и наред с всякаква друга полезна информация, известна на националния компетентен здравен орган по отношение на събитие, свързано със заразните болести, се съобщават незабавно на всички други държави-членки, както и на Комисията. Освен това, когато държава-членка възнамерява да вземе мерки, тя по принцип информира предварително мрежата на Общността за естеството и обхвата им, допитва се до останалите държави-членки за тези мерки и ги координира с тях, като поддържа връзка и с Комисията.

(4)

Решение 2000/57/ЕО следва ясно да следва разпоредбите на Решение № 2119/98/ЕО по отношение на мерките, които се вземат или чието приемане се предвижда с цел превенция или спиране на разпространението на заразните болести.

(5)

Освен това, влизането в сила на Международните здравни правила (2005 г.) задължава международната общност да реагира на разпространението на болестите в международен план с такива мерки в областта на общественото здраве, които са съизмерими с рисковете за общественото здраве и ограничени до тях и които не взаимодействат без необходимост с международния обмен и търговия.

(6)

В случай на събитие, свързано със заразна болест, която потенциално може да се разпространи в ЕС и която изисква мерки за проследяване на контактите, държавите-членки сътрудничат помежду си посредством СРПР, като остават в контакт с Комисията, с цел да идентифицират заразените лица и потенциално застрашените граждани. Подобно сътрудничество може да включва обмяна между засегнатите от процедурите за проследяване на контакти държави-членки на чувствителна лична информация за потвърдени или предполагаеми случаи на заразяване на хора.

(7)

Обработването на свързани със здравето лични данни по принцип е забранено с разпоредбите от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (3) и от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (4). Освен това член 11 от Решение № 2119/98/ЕО определя, inter alia, че разпоредбите на посоченото решение се прилагат, без да се накърняват разпоредбите от Директива 95/46/ЕО.

(8)

По причини, свързани с общественото здраве, обработването на подобни данни попада в обхвата на изключението, предоставено от член 8, параграф 3 от Директива 95/46/ЕО и от член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 45/2001, доколкото то е необходимо за целите на профилактичната медицина, поставянето на медицинска диагноза, предоставянето на грижи или лечение, или за управлението на здравни служби, когато данните се обработват от медицинско лице, което, по силата на националното законодателство или на правила, установени от компетентни национални органи, е длъжно да спазва професионална тайна, или от друго лице, което е също обвързано с равностойно задължение за пазене на тайна. Освен това, член 23, параграф 1 от Международните здравни правила (2005 г.), които влязоха в сила на 15 юни 2007 г., предвижда, че по причини, свързани с общественото здраве, включително и за целите на проследяване на контактите, държавите членки на Световната здравна организация (СЗО) могат да изискват от пътуващите определени данни при пристигане или отпътуване.

(9)

Освен това, обработването на личните данни за целите на проследяването на контактите следва да се смята за законосъобразно, доколкото то е необходимо, за да се защитят жизненоважни интереси на съответното физическо лице, в съответствие с член 7, буква г) от Директива 95/46/ЕО и член 5, буква д) от Регламент (ЕО) № 45/2001, и също за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес в съответствие с член 7, буква д) и член 5, буква а) от съответните посочени общностни актове.

(10)

Комисията, Европейският център за превенция и контрол на болестите и държавите-членки следва да въведат подходящи гаранции по отношение на обработването на личните данни за целите на проследяването на контактите, по-специално що се отнася до използването на дерогации от разпоредбите на Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001, с което се гарантира, че те обработват личните данни в рамките на СРПР в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 и Директива 95/46/ЕО.

(11)

По-специално, когато в рамките на СРПР се съобщават лични данни с оглед на превенция и спиране на разпространението на заразни болести, компетентните здравни органи на държавите-членки и Комисията следва да гарантират, че личните данни са точни, уместни и не съдържат повече от необходимото за постигането на посочената цел, както и че не се обработват за други цели, че са верни и при необходимост актуализирани, че не се съхраняват по-дълго, отколкото е необходимо за посочената цел; те също така следва да гарантират, че лицата, чиито контакти се проследяват, са надлежно уведомени за естеството на обработването, за обработваните данни, за правото на достъп до данните, които се отнасят за тях, освен в случаите, когато това е доказано невъзможно или изисква непропорционално усилие, както и че в СРПР е въведено подходящо равнище на поверителност и сигурност с цел защита на обработването на подобни данни.

(12)

В доклада си от 2007 г. (5) за работата на СРПР Комисията подчерта необходимостта от въвеждане в СРПР на селективна функция за предаване на съобщения с цел да се осигури наличието на комуникационен канал, предназначен изключително за връзка между отделни държави-членки, засегнати от конкретни събития, свързани, inter alia, с дейности по проследяване на контакти. Използването на посочената функция предоставя подходящи гаранции при предаване на лични данни в СРПР и гарантира, че в съответствие с член 4, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 45/2001 и с член 6, параграф 1, буква в) от Директива 95/46/ЕО при изпълнението на настоящото решение в СРПР се движат само точни, уместни и не повече от необходимите лични данни. По тези причини използването на селективната функция за предаване на съобщения следва да се ограничи до нотификации, включващи съобщаването на уместни лични данни, с цел да се осигури съвместимост със задълженията на държавите-членки по членове 4, 5 и 6 от Решение № 2119/98/ЕО.

(13)

Мерките, предвидени в настоящото решение, съответстват на становището на комитета, създаден съгласно член 7 от Решение № 2119/98/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2000/57/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 1, параграф 2 формулировката „информация за тези събития“ се заменя с „информация за събитията и мерките, предвидени или приети в отговор на посочените събития или признаци за събития“.

2.

Добавя се следният член 2а:

„Член 2а

1.   Настоящият член се прилага към мерките, предприети с цел да се проследят лицата, които са били изложени на източник на заразни агенти и за които потенциално съществува опасност да развият или са развили заразна болест, значима за Общността според критериите, изложени в приложение I (наричани по-долу „проследяване на контактите“).

2.   Когато се съобщават уместни лични данни за целите на проследяването на контактите при използването на системата за ранно предупреждение и реагиране, при условие че посочените данни са необходими и са налице, компетентните здравни органи на държавите-членки използват селективната функция за предаване на съобщения, която дава съответните гаранции за защита на данните. Използването на посочения комуникационен канал е ограничено до държавите-членки, участващи в проследяването на контакти.

3.   Когато компетентните здравни органи на посочените държави-членки съобщават информация посредством селективната функция за предаване на съобщения, те се позовават на събитието или мярката, за която предварително е съобщено в мрежата на Общността.

4.   За целите на параграф 2 в приложение III е представен примерен списък на лични данни.

5.   Когато компетентните здравни органи на държавите-членки или Комисията съобщават или предават информация посредством селективната функция за предаване на съобщения, те спазват разпоредбите на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) и на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (7).

3.

В член 3 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Компетентните органи на държавите-членки представят на Комисията ежегодно до 31 март аналитичен доклад за събитията и за предвидените или приетите процедури в рамките на системата за ранно предупреждение и реагиране. Освен това компетентните органи на държавите-членки могат своевременно да представят доклади за конкретни събития от особено значение.“

4.

Текстът в приложението към настоящото решение се добавя като приложение III.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 10 юли 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 3.10.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 21, 26.1.2000 г., стр. 32.

(3)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(4)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(5)  Доклад от Комисията до Съвета и Европейския парламент за функционирането на системата за ранно предупреждение и реагиране (СРПР) на мрежата на Общността за епидемиологичен надзор и контрол на заразните болести през 2004 и 2005 г. (Решение 2000/57/ЕО) от 20 март 2007 г. (COM(2007) 121 окончателен).

(6)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(7)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

Към Решение 2000/57/ЕО се добавя следното приложение III:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Примерен списък на личните данни за целите на проследяването на контактите

1.

ЛИЧНИ ДАННИ

Име и презиме;

Националност, дата на раждане, пол

Вид и номер на личен документ, орган, издал документа

Актуален домашен адрес (име и номер на улица, град, държава, пощенски код)

Телефонен номер (мобилен, домашен, служебен)

Електронна поща (лична, служебна)

2.

ПОДРОБНОСТИ ЗА ПЪТУВАНЕТО

Данни за превозното средство (номер на полет, дата на полет, име на кораб, регистрационен номер на автомобил)

Номер/а на място/а

Номер/а на каюта/и

3.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

Имена на посетените лица/места на пребиваване

Дати и адреси на посетените места (име и номер на улица, град, държава, пощенски код)

Телефонни номера (мобилни, домашни, служебни)

Електронна поща (лична, служебна)

4.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ЛИЦА

Име и презиме

Националност

Лични данни, както е посочено в точка 1, тирета 3—6

5.

ДАННИ НА ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ПРИ СПЕШНОСТ

Име на лицето, с което да се установи контакт

Адрес (име и номер на улица, град, държава, пощенски код)

Телефонни номера (мобилни, домашни, служебни)

Електронна поща (лична, служебна)“.