ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.167.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 167

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
29 юни 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 543/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година относно статистиката за растителните култури и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 837/90 и (ЕИО) № 959/93 на Съвета ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕО) № 544/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 717/2007 относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността и на Директива 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги ( 1 )

12

 

*

Регламент (ЕО) № 545/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността

24

 

*

Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията

26

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

29.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 167/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 543/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 юни 2009 година

относно статистиката за растителните култури и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 837/90 и (ЕИО) № 959/93 на Съвета

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (1),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 837/90 на Съвета от 26 март 1990 г. относно статистическата информация, която трябва да бъде предоставена от държавите-членки за производството на зърнени култури (2) и Регламент (ЕИО) № 959/93 на Съвета от 5 април 1993 г. относно статистическата информация, която следва да се предоставя от държавите-членки относно растителните продукти, различни от зърнени култури (3), са изменяни няколкократно. Понеже понастоящем са необходими допълнителни изменения и опростявания, посочените актове следва да бъдат заменени с цел постигане на по-голяма яснота, и в съответствие с новия подход за опростяване на законодателството на Общността и за по-добро регулиране (4) да бъдат заменени с един акт.

(2)

Статистиката за растителните култури е от основно значение за управлението на пазарите на Общността. Счита се също, че от основно значение е да бъде включена и статистиката за зеленчуците и трайните насаждения, освен статистиката за зърнените и другите растителни култури от обработваема земя, която е понастоящем уредена от законодателството на Общността.

(3)

За да гарантира правилното управление на общата селскостопанска политика, Комисията изисква редовното предоставяне на данни за площите, добивите и производството на растителни култури.

(4)

Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно изследвания на структурата на земеделските стопанства и проучване на методите за селскостопанско производство (5) предвижда програма за провеждане на изследвания на Общността за предоставянето на статистики за структурата на земеделските стопанства до 2016 г.

(5)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (6), цялата предавана на Комисията статистика на държавите-членки, с разбивка по териториални единици, трябва да използва класификацията по NUTS. Следователно, за да се получи една сравнима регионална статистика, териториалните единици следва да бъдат определени в съответствие с класификацията по NUTS.

(6)

За да се ограничи тежестта върху държавите-членки, изискванията за регионални данни следва да не надвишават изискванията, установени от предишното законодателство, освен ако междувременно са установени нови регионални нива. Следователно е целесъобразно да се позволи предоставянето на регионални статистически данни за Германия и Обединеното кралство само за териториалните единици NUTS 1.

(7)

За да се улесни прилагането на настоящия регламент, е необходимо тясно сътрудничество между държавите-членки и Комисията, по-специално с помощта на Постоянния комитет за земеделска статистика, създаден с Решение 72/279/ЕИО на Съвета от 31 юли 1972 г. (7).

(8)

За да осигури плавен преход от режима, прилаган съгласно Регламенти (ЕИО) № 837/90 и (ЕИО) № 959/93, с настоящия регламент следва да бъде позволено предоставянето на дерогация за период, който не надвишава две години, на държави-членки в случаите, когато прилагането на настоящия регламент към техните национални статистически системи би наложило значителни адаптации и вероятно би предизвикало съществени проблеми от практическо естество.

(9)

Мерките за изготвяне на статистика, предвидени в настоящия регламент, са необходими за извършване на дейностите на Общността. Доколкото целта на настоящия регламент, а именно създаването на обща правна рамка за системно производство на статистика на Общността за обработваемите земи, добивите и производството на зърнени и други растителни култури в държавите членки, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може да бъде постигната по-добре на общностно равнище, Общността може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа за пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(10)

Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика (8) съставлява референтната рамка за разпоредбите на настоящия регламент, по-специално по отношение на съответствието със стандартите за безпристрастност, надеждност, адекватност, съотношение „стойност— ефикасност“, статистическа поверителност и прозрачност и за предаването и защитата на поверителни статистически данни, предоставяни съгласно настоящия регламент, за да се гарантира, че при изготвянето и разпространението на статистика на Общността не се допуска неправомерно разкриване на информация или използването ѝ за цели, различни от целите на статистиката.

(11)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (9).

(12)

По-специално, на Комисията следва да се предоставят правомощия за изменение на таблиците за предаване на данни. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(13)

Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти (10) предвижда задължение за предоставяне на Комисията на съответната статистическа информация, както е определено в рамките на статистическата програма на Общността. Като признава, че съществува необходимост от системно производство на статистика на Общността относно биологичното производство и селско стопанство, се предвижда Комисията да предприеме необходимите действия, включително внасянето на законодателно предложение, за намиране на адекватен отговор на този въпрос.

(14)

Настоящият регламент не засяга доброволното осигуряване от държавите-членки на статистики от Ранните прогнози за растителните продукти (РПРП).

(15)

След проведена консултация с Постоянния комитет по земеделска статистика,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява обща рамка за системното изготвяне на статистика на Общността за използването на земеделската земя и производството на растителни култури.

Член 2

Определения и уточнения

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„година на прибиране на реколтата“ означава календарната година, в която започва прибирането на реколтата;

б)

„използвана земеделска площ“ означава общата площ на обработваемата земя, постоянните пасища, трайните насаждения и зеленчуковите семейни градини, използвани от стопанствата независимо от начина на стопанисване или дали се използва като общинска земя;

в)

„обработвана площ“ означава площта, която съответства на цялата засята площ, но след прибирането на реколтата от нея се изключва унищожената площ (напр. поради природни бедствия);

г)

„добивна площ“ означава площта, която съответства на общата засята площ за добиването на определена растителна култура през дадена година;

д)

„площ след прибиране на реколтата“ означава частта от добивната площ, от която е била прибрана реколтата. Следователно тя може да е равна на обработената площ или по-малка от нея;

е)

„производствена площ“ във връзка с трайни насаждения, означава площта, от която е възможно да бъде прибрана реколта през референтната година на прибиране на реколтата. Тя изключва всички непроизводствени площи, като например нови насаждения, които още не са започнали да дават добиви;

ж)

„прибрана продукция“ означава продукцията, която включва загубите и брака в стопанството, пряко консумираните в стопанството количества и реализираните на пазара количества, изразени в тегловни единици на основния продукт;

з)

„добив“ означава прибраната продукция на единица обработвана площ;

и)

„растителни култури под стъклено или високо (достъпно) покритие“ означава растителни култури, които през целия период на растеж или през по-голямата част от него се отглеждат в оранжерии или под стационарни или подвижни високи покрития (стъкло или твърда или гъвкава пластмаса). Това изключва разстланите по земята платна от синтетична материя, а също така земята под стъклени покривала или тунели, недостъпни за човека, както и подвижните остъклени рамки. Площите за растителни култури, отглеждани през една част от времето под стъклено покритие, а през другата част на открито, се отчитат като отглеждани изцяло под стъклено покритие, освен ако периодът под стъклено покритие е изключително кратък;

й)

„основна площ“ на даден парцел означава площта, където парцелът е използван само за една растителна култура през дадена стопанска година, и която е еднозначно определена от това използване.

2.   „последователно отглеждане“ се отнася до отглеждане на растителни култури върху парцел обработваема земя, която се използва повече от веднъж в една стопанска година, но при всяко използване е заета само с един вид растителна култура. Тази площ се счита за обработвана площ за всяка от културите. Понятията основна и вторична площ не са приложими в този контекст;

„комбинирано отглеждане“ се отнася до комбинацията от растителни култури, които едновременно се отглеждат върху даден парцел обработваема земя. Обработваната площ в този случай се разпределя между растителните култури пропорционално на площта земя, върху която те се отглеждат. Понятията основна и вторична площ не са приложими в този случай;

„растителни култури с двойно предназначение“ тоест растителни култури с повече от едно предназначение, които по подразбиране се считат за растителни култури във връзка с основното им предназначение и вторични растителни култури във връзка с допълнителното им предназначение;

Член 3

Обхват

1.   Всяка държава-членка произвежда статистика за растителните култури, изброени в приложението и отглеждани на използваните земеделски площи на нейна територии.

2.   Статистическите данни трябва да бъдат представителни за поне 95 % от следните площи:

а)

обща обработвана площ за растителните култури от обработваема земя (таблица 1);

б)

обща площ след прибиране на реколтата от зеленчуци, пъпеши и ягоди (таблица 2);

в)

обща производствена площ за трайни насаждения (таблица 3);

г)

използвана земеделска площ (таблица 4).

3.   Променливи със слабо или нулево присъствие в определена държава-членка могат да бъдат изключени от статистическите данни, при условие че въпросната държава-членка информира Комисията за всички растителни култури от този вид и за приложимия праг при слабо присъствие на всяка култура от този вид до края на календарната година, непосредствено предшестваща всеки от референтните периоди.

Член 4

Периодичност и референтен период

Държавите-членки предоставят на Комисията годишно данните, посочени в приложението. Референтният период е годината на прибиране на реколтата. Първата референтна година е 2010 г.

Член 5

Изисквания за точност

1.   Държавите-членки, които правят извадкови изследвания, за да съберат статистически данни, предприемат всички необходими действия, за да гарантират, че данните от таблица 1 отговарят на следните изисквания за точност: коефициентът на отклонение на данните, които ще се предоставят до 30 септември на година n + 1, не надвишава на национално равнище 3 % за обработваната площ за всяка от следните групи основни растителни култури: зърнени култури за производството на зърно (включително семена), сушени варива и протеинови растителни култури за производство на зърно (включително семена и смеси от зърнени култури и варива), кореноплодни растителни култури, технически култури и фуражи.

2.   Държава-членка, която вземе решение да използва източници на статистическа информация, различни от статистически изследвания, гарантира, че качеството на информацията, получена от такива източници, е с най-малко равностойно качество в сравнение с информацията, получена чрез статистически изследвания.

3.   Държава-членка, която вземе решение да използва административни източници, информира предварително Комисията за използваните методи и за качеството на данните от тези административни източници.

Член 6

Предаване на данни на Комисията

1.   Държавите-членки предават на Комисията (Евростат) данните, определени в приложението, в сроковете, уточнени за всяка таблица.

2.   Таблиците за предаване на данни, както са определени в приложението, могат да бъдат адаптирани от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 9, параграф 3.

Член 7

Регионална статистика

1.   Данните за растителните култури, означени с „R“ в приложението, се предоставят за териториалните единици по NUTS 1 и NUTS 2, определени в Регламент (ЕО) № 1059/2003. По изключение те може да бъдат предоставени за териториалните единици по NUTS 1 за Германия и Обединеното кралство.

2.   Променливи със слабо или нулево присъствие в държава-членка могат да бъдат изключени от регионалните статистически данни, при положение че държавата-членка информира Комисията за всички растителни култури от този вид и за приложимия праг при слабо присъствие на всяка култура от този вид до края на календарната година, непосредствено предшестваща всеки от референтните периоди.

Член 8

Качеството на статистиката и отчет

1.   За целите на настоящия регламент, към данните, които трябва да бъдат предадени, се прилагат следните критерии за качество:

а)

„относимост“, който се отнася до степента, в която статистиката отговаря на сегашните и потенциалните потребности на ползвателите;

б)

„точност“, който се отнася до близостта на предварителните оценки до действителните стойности на неизвестните;

в)

„актуалност“, който се отнася до периода от време между датата на предоставянето на информацията и събитието или явлението, което тя описва;

г)

„навременност“, който се отнася до забавянето между датата на предоставяне на данните и целевата дата (датата, до която е трябвало да бъдат предоставени данните);

д)

„достъпност“ и „яснота“, които се отнасят до условията и формите, при които ползвателите могат да получават, използват и тълкуват данни;

е)

„съпоставимост“, който се отнася до измерването на въздействието на различията в приложните статистически понятия, оценъчни инструменти и процедури, когато се съпоставят статистически данни за различни географски райони, отраслови области или периоди от време;

ж)

„съгласуваност“, който се отнася до пригодността на данните да бъдат надлежно съчетавани по различни начини и за различни цели.

2.   На всеки три години, а за първи път — до 1 октомври 2011 г. държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) отчет за качеството на предадените данни.

3.   Чрез използване на критериите за качество, посочени в параграф 1, в отчета за качеството се описват:

а)

организацията на изследването, попадащо в обхвата на настоящия регламент, и използваната методология;

б)

постигнатото ниво на прецизност на извадковите изследвания, посочени в настоящия регламент; и

в)

качеството на използваните източници, различни от изследвания.

4.   Държавите-членки информират Комисията за всяка методологична или друга промяна, която може да е оказала съществено въздействие върху статистиката. Това следва да се направи не по-късно от три месеца след влизането в сила на промените.

5.   Отчита се принципът, че всякакви допълнителни разходи и тежести остават в разумни граници.

Член 9

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет за земеделска статистика, създаден с член 1 от Решение 72/279/ЕИО.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 10

Дерогация

1.   Когато прилагането на настоящия регламент към националната статистическа система на държава-членка прави необходими значителни адаптации и е вероятно да предизвика съществени проблеми от практическо естество, Комисията, в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 9, параграф 2, може да предостави на тази държава-членка дерогация от прилагането му до 31 декември 2010 г. или до 31 декември 2011 г.

2.   За тази цел държавите-членки представят на Комисията надлежно мотивирано искане не по-късно от 31 юли 2009 г.

Член 11

Отмяна

1.   Без да се засяга параграф 2, се отменят Регламенти (ЕИО) № 837/90 и (ЕИО) № 959/93, считано от 1 януари 2010 г.

Всяко позоваване на отменените регламенти се счита за позоваване на настоящия регламент.

2.   Чрез дерогация от член 12, втора алинея, държава-членка, на която е била предоставена дерогация в съответствие с член 10, продължава да прилага разпоредбите на Регламенти (ЕИО) № 837/90 и (ЕИО) № 959/93 за времето на дерогацията.

Член 12

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2010 г. Въпреки това член 10 се прилага от деня на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юни 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

Š. FÜLE


(1)  Становище на Европейския парламент от 19 февруари 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 8 юни 2009 г.

(2)  ОВ L 88, 3.4.1990 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 98, 24.4.1993 г., стр. 1.

(4)  Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество (ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 321, 1.12.2008 г., стр. 14.

(6)  ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 179, 7.8.1972 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.

(9)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(10)  ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Растителни култури от обработваема земя

ЧАСТ А

 

Обработвана площ

(1 000 хектара)

Прибрана продукция

(1 000 тона)

Добив

(100 кг/хектар)

Срокове за предаване

31 ян.

30 юни

31 авг.

30 септ

31 ян.

30 септ

30 септ

31 окт.

31 ян.

30 септ

31 авг.

год. n

год. n

год. n

год. n

год. n + 1

год. n + 1

год. n

год. n

год. n + 1

год. n + 1

год. n

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

ДЧ над прага

ДЧ над прага

ДЧ над прага

Всички ДЧ

Всички ДЧ

Всички ДЧ

Всички ДЧ

Всички ДЧ

Всички ДЧ

Всички ДЧ

ДЧ над прага

зърнени култури за производството на зърно (включително семена)  (1)

X

R

X

R

зърнени култури (с изключение на ориз) (1)

X

X

X

X

Обикновена пшеница и лимец (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

от които: Зимна пшеница (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Твърда пшеница (1)

X

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Ръж и смес от ръж и пшеница (1)

X

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Ечемик (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

от които: Зимен ечемик (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Овес (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Смес от зърнени култури, различна от смес от ръж и пшеница (1)

X

X

X

X

Царевица за зърно и смес от зърно и кочани (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Сорго (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Тритикале (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Просо, елда, канарено семе (1)

X

X

X

X

Ориз (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

от който:

сорт „Индика$1“

X

X

X

X

сорт „Японика$1“

X

X

X

X


ЧАСТ Б

 

Обработвана площ

(1 000 хектара)

Прибрана продукция

(1 000 тона)

Добив

(100 кг/хектар)

Срокове за предаване

31 ян.

30 юни

31 авг.

30 септ

31 март

30 септ

30 септ

31 окт.

31 март.

30 септ

31 авг.

год. n

год. n

год. n

год. n

год. n + 1

год. n + 1

год. n

год. n

год. n + 1

год. n + 1

год. n

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

ДЧ над прага

ДЧ над прага

ДЧ над прага

Всички ДЧ

Всички ДЧ

Всички ДЧ

Всички ДЧ

Всички ДЧ

Всички ДЧ

Всички ДЧ

ДЧ над прага

Изсушени бобови култури и протеинови растителни култури за производство на зърно

(включително семена и смес от зърнени и бобови култури)  (1)

X

R

X

X

Фуражен грах (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Бакла и полски фасул (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

Сладка лупина (1)

X

X

X

X

Други изсушени бобови култури, некласифицирани другаде

X

X

Кореноплодни растителни култури

X

X

X

X

Картофи (включително ранни картофи и картофи за семе)

X

X

X

X

X

X

X

X

Захарно цвекло (с изключение на семената)

X

X

X

X

R

X

X

R

Други кореноплодни растителни култури, некласифицирани другаде

X

X

Технически растителни култури

X

X

X

X

Рапица и синап (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

от които: Зимна рапица

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Слънчогледово семе (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Лен (маслодаен лен) (1)

X

R

X

X

Соя (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Памуково семе (1)

X

X

Други маслодайни култури (1)

X

X

Ленено влакно

X

R

X

X

Коноп

X

X

X

X

Памуково влакно

X

R

X

X

Хмел

X

R

X

R

Тютюн

X

X

Ароматни растения, медицински растения и растения за подправки

X

X

X

X

Енергийни растителни култури, некласифицирани другаде

X

X

X

X

Фуражни култури

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Едногодишни фуражни култури

X

X

X

X

от които: Силажна царевица

X

X

Зърнени култури, прибирани в неузряло състояние

X

X

X

X

Бобови култури

X

X

Временни треви и пасища

X

X

NB Прогнозите за колони 1,2,3 и 11 са задължителни за държавите-членки със средна национална продукция на година през последните три години над:

3 000 000 тона за обикновена пшеница,

1 000 000 тона за твърда пшеница,

900 000 тона за ечемик,

100 000 тона за ръж и смес от ръж и пшеница,

1 500 000 тона за царевица за зърно,

200 000 тона за тритикале,

150 000 тона за овес,

150 000 тона за сорго,

150 000 тона за ориз,

70 000 тона за фуражен грах,

50 000 тона за бакла,

300 000 тона за рапица,

200 000 тона за слънчоглед,

60 000 тона за соя,

700 000 тона за картофи,

2 500 000 тона за захарно цвекло

и 4 500 000 тона за силажна царевица.

Таблица 2

Зеленчуци, пъпеши и ягоди

 

Площ след прибиране на реколтата

(1 000 хектара)

Прибрана продукция

(1 000 тона)

Срокове за предаване

31 март

год. n + 1

31 март

год. n + 1

 

1

2

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЪПЕШИ И ЯГОДИ

X

 

Зеленчуци от рода Brassicas

Карфиол и броколи

X

X

Зеле (бяло)

X

X

Листни или стъблени зеленчуци

Целина

X

X

Праз

X

X

Салати

X

X

от които под стъклено или високо достъпно покритие (2)

X

 

Ендивия

X

X

Спанак

X

X

Аспержи

X

X

Цикория

X

X

Артишок

X

X

Зеленчуци, отглеждани за плод

Домати

X

X

от които домати за прясна консумация

X

X

от които под стъклено или високо достъпно покритие (2)

X

 

Краставици

X

X

от които под стъклено или високо достъпно покритие (2)

X

 

Корнишони

X

X

Пъпеши

X

X

Дини

X

X

Патладжани

X

X

Тиквички

X

X

Червен пипер, capsicum

X

X

от които под стъклено или високо достъпно покритие (2)

X

 

Грудкови и лукови зеленчуци

Моркови

X

X

Чесън

X

X

Лук

X

X

Шалот

X

X

Целина

X

X

Репички

X

X

Бобови култури

X

 

Грах

X

X

Фасул

X

X

Ягоди

X

X

от които под стъклено или високо достъпно покритие (2)

X

 

Култивирани гъби

X

X


Таблица 3

Трайни насаждения

 

Производствена площ

(1 000 хектара)

Прибрана продукция

(1 000 тона)

Срокове за предаване

31 март

год. n + 1

31 март

год. n + 1

30 септ.

год. n + 1

 

1

2

3

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

X

 

 

Плодове от умерения климатичен пояс

Ябълки

X

X

 

от които ябълки за прясна консумация

 

X

 

Круши

X

X

 

Праскови

X

X

 

Нектарини

X

X

 

Кайсии

X

X

 

Череши

X

X

 

от които: Вишни

X

X

 

Сливи

X

X

 

Сортове ягодоплодни

Черно френско грозде (касис)

X

X

 

Малини

X

X

 

Ядки  (3)

Орехи

X

X

 

Лешници

X

X

 

Бадеми

X

X

 

Кестени

X

X

 

Плодове от субтропичния климатичен пояс

Смокини

X

X

 

Киви

X

X

 

Авокадо

X

X

 

Банани

X

X

 

Цитрусови плодове  (3)

X

 

 

Помело и грейпфрут

X

 

X

Лимони и кисели лимони

X

 

X

Портокали

X

 

X

Дребни цитрусови плодове

X

 

X

Сатсума

X

 

X

Клементини

X

 

X

Лозя  (3)

X

X

 

Лозя за вино:

X

X

 

От които:

Вина със защитено наименование за произход

X

X

 

Вина със защитено географско указание

X

X

 

Други вина

X

X

 

Лозя за трапезни сортове грозде

X

X

 

Лозя за стафиди

X

X

 

Маслинови дръвчета  (3)

Маслинови дръвчета за трапезни маслини

X

X

 

Маслинови дръвчета за зехтин

X

X

 


Таблица 4

Ползване на земеделска земя

 

Основна площ

(1 000 хектара)

Срокове за предаване

30 септ.

година n + 1

Използвана селскостопанска площ

R

Обработваема земя

R

Зърнени култури за производство на зърно (включително семена)

X

Изсушени бобови култури и протеинови култури за производство на зърно

(включително семена и смес от зърнени култури и варива)

X

Картофи (включително ранни картофи и картофи за семе)

X

Захарно цвекло (с изключение на семената)

X

Технически култури

X

Пресни зеленчуци, пъпеши и ягоди

X

Цветя и декоративни растения (с изключение на разсадите)

X

Фуражни култури

X

Други култури за обработваеми земи

X

Угари

R

Постоянно затревени площи

R

Трайни насаждения, от които:

X

от които:

Овощни и ягодоплодни насаждения

R

Маслинови насаждения

R

Лозови насаждения

R

Разсадници

X


(1)  Данните за производството на тези продукти се дават при средна степен на влажност, която всяка държава-членка съобщава на Европейската комисия през периода от януари до март от година n + 1 (колона 9).

(2)  Прогнози, задължителни за държави-членки с площ след прибиране на реколтата от 500 ха или повече.

(3)  Задължителни за държави-членки с площ с национална производствена площ от 500 ха или повече.


29.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 167/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 544/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 юни 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 717/2007 относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността и на Директива 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 717/2007 (3) наложи, по изключение и временно, ограничения за цените на едро и дребно, които могат да бъдат налагани от мобилните оператори при предоставяне на международни роуминг услуги за гласови повиквания, генерирани и терминирани на територията на Общността. Този регламент определи и правила за увеличаване на прозрачността на цените и за подобряване на предоставянето на информация на ползвателите за цените на роуминг услугите в Общността.

(2)

Комисията направи преглед в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 717/2007, който изисква да бъде преценено дали са постигнати целите на този регламент, да бъде анализирано развитието на цените на едро и дребно при предоставяне на клиентите, използващи услугата роуминг, на гласови услуги и услуги по пренос на данни, включително SMS и MMS, и ако е уместно, да бъдат включени препоръки относно необходимостта от регулиране на тези услуги. В своя доклад до Европейския парламент и Съвета, съдържащ се в Съобщение от 23 септември 2008 г. за резултатите от прегледа на функционирането на Регламент (ЕО) № 717/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2007 г. относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността и за изменение на Директива 2002/21/ЕО, Комисията направи извода, че е уместно удължаването на срока на действие на Регламент (ЕО) № 717/2007 след 30 юни 2010 г.

(3)

Освен това Комисията установи, че приложното поле на Регламент (ЕО) № 717/2007 следва да бъде разширено и да включи предоставянето в рамките на Общността на роуминг услуги за SMS и за пренос на данни. Специалните характеристики на международните пазари на роуминг, които дадоха основания за приемането на Регламент (ЕО) № 717/2007 и за налагането на задължения на мобилните оператори във връзка с предоставянето на гласови повиквания при роуминг в Общността, съществуват също така и при предоставянето на територията на Общността на роуминг услуги за SMS и за пренос на данни. Подобно на гласовите услуги при роуминг, роуминг услугите за SMS и за пренос на данни не се купуват отделно на национално равнище, а представляват част от по-голям търговски пакет, купуван от клиентите от техния местен доставчик, като така се ограничават действащите конкурентни сили. Също така поради трансграничното естество на разглежданите услуги националните регулаторни органи, отговорни за опазването и подкрепата на интересите на обичайно пребиваващите на тяхна територия клиенти на мобилни оператори, не могат да контролират поведението на операторите на посещаваните мрежи, намиращи се в други държави-членки.

(4)

Структурните проблеми, свързани с роуминг услугите, следва да бъдат решавани по-лесно в условията на същински единен пазар за услуги в областта на мобилните съобщения, какъвто понастоящем не е напълно изграден, но който следва да бъде крайната цел за всяка регулаторна рамка.

(5)

По тази причина националните регулаторни органи, действащи в рамките на Групата на европейските регулатори за електронни съобщителни мрежи и услуги (ГЕР), създадена с Решение 2002/627/ЕО на Комисията (4) в своя отговор на обществените консултации във връзка с преразглеждането на Регламент (ЕО) № 717/2007 още веднъж призоваха Комисията да действа на общностно равнище както относно удължаването на срока на действието на регламента, така и относно регулирането на роуминг услугите за SMS и за пренос на данни.

(6)

Данните за развитието на цените за гласовите роуминг услуги на територията на Общността за периода след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 717/2007, включително по-конкретно данните, събрани от националните регулаторни органи и докладвани на тримесечна база чрез ГЕР, не съдържат достатъчно факти, които да водят до заключението, че конкуренцията при цените на едро и на дребно вероятно ще бъде устойчива от юни 2010 г. при липсата на регулаторни мерки. Подобни данни показват, че равнищата на цените на дребно и на едро са съсредоточени или близки до горните граници, определени от Регламент (ЕО) № 717/2007, като конкуренцията под тези равнища е ограничена.

(7)

Следователно изтичането през юни 2010 г. на срока на регулаторните предпазни механизми, прилагани към гласовите роуминг услуги на територията на Общността на равнище цени на едро и цени на дребно по силата на Регламент (ЕО) № 717/2007, би създало сериозен риск от завръщане на цените на едро и на дребно за роуминга в Общността към равнища, които не отразяват по разумен начин направените разходи във връзка с предоставянето на услугата поради липса на конкурентен натиск на пазара на гласов роуминг и поради стремежа на мобилните оператори да увеличат максимално приходите си от предоставянето на роуминг услуги, като по този начин изпълнението на целите на Регламент (ЕО) № 717/2007 би било застрашено. Следователно срокът на действие на Регламент (ЕО) № 717/2007 следва да бъде удължен с две години след 30 юни 2010 г., за да се осигури доброто функциониране на вътрешния пазар, като на потребителите се гарантира, че ще продължат да се ползват от увереността, че няма да бъдат таксувани по завишени цени в сравнение с конкурентните национални цени при изходящи и входящи регулирани повиквания при роуминг, като същевременно се предоставя достатъчно време за развитие на конкуренцията.

(8)

Задълженията, предвидени в настоящия регламент, не следва да нарушават условията на конкуренция между операторите на мобилни мрежи в Общността и не следва да въвеждат каквито и да е конкурентни предимства, по-специално въз основа на размера, вида на роуминг трафика или местния пазар на доставчика на роуминг услуги.

(9)

Равнищата на максималните средни цени на едро за регулираните повиквания при роуминг, определени от Регламент (ЕО) № 717/2007, следва да продължат да се понижават в удължения период на действие на регламента, отразявайки намаляващите разходи, включително намаленията на регулираните цени за терминиране в мобилна мрежа в държавите-членки, за да се осигури доброто функциониране на вътрешния пазар, като в същото време продължава да се изпълнява двойната цел да се премахнат прекомерно високите цени и едновременно с това на операторите да се осигури свобода за конкуренция и иновации.

(10)

За да се стимулира и засили устойчивата конкуренция в областта на различните роуминг услуги, националните регулаторни органи следва да следят за наличието на дискриминация спрямо големи и малки доставчици, особено във връзка с изчисляването на цените на едро.

(11)

Датата през 2009 г., предвидена за понижаване на границите на максималните цени за регулираните повиквания при роуминг за цените на едро и на дребно. следва да бъде изтеглена от 30 август на 1 юли, за да бъде осигурена съвместимост със задълженията, произтичащи от настоящия регламент във връзка с ценообразуването при регулираните SMS съобщения. По този начин потребителите както на гласови, така и на SMS роуминг услуги биха могли да се възползват от новите тарифи в период, в който търсенето на подобен вид услуги е най-голямо.

(12)

Когато пределните цени не са посочени в евро, приложимите граници на цените за първоначалните граници и преразгледаните стойности на тези граници, следва да се определят в съответните валути чрез прилагане на референтните обменни курсове, както са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз на датите, посочени в настоящия регламент. Когато няма издание на посочената дата, приложимите референтни обменни курсове следва да са тези, които са публикувани в първото издание на Официален вестник на Европейския съюз непосредствено след тази дата, в което се съдържат подобни референтни обменни курсове.

(13)

Тъй като спазването на горната граница за цената на едро, определена от Регламент (ЕО) № 717/2007, се определя в зависимост от средната цена на едро между всеки два оператора за период от 12 месеца, е уместно да се уточни, че периодът може да бъде и по-кратък, например когато датата на планираното понижение на равнището на максималната средна цена на едро е преди края на периода от 12 месеца.

(14)

Практиката на някои оператори на мобилни мрежи да таксуват повикванията при роуминг по цени на едро на базата на минимални периоди за таксуване до 60 секунди вместо на база секунда, каквато е обичайната практика за други таксувания за взаимно свързване по цени на едро, предизвиква нарушаване на условията за конкуренция между тези оператори и прилагащите различни методи на таксуване, а също така накърнява последователното прилагане на ограниченията за цените на едро, въведени от Регламент (ЕО) № 717/2007. Освен това тази практика представлява допълнително таксуване, което, повишавайки стойността на едро, има неблагоприятни последици за цените на дребно на гласовите роуминг услуги. Следователно е необходимо от мобилните оператори да се изиска таксуването на регулираните повиквания при роуминг по цени на едро да бъде при времева единица секунда.

(15)

Максималните равнища на Евротарифата, както за изходящи, така и за входящи повиквания, следователно следва да продължат да намаляват всяка година през удължения период на действие на Регламент (ЕО) № 717/2007 по начин, който съответства на намаляването, изисквано по време на първоначалния период на прилагане на този регламент, за да се отрази продължаващото понижение на вътрешните цени на мобилните услуги, както и продължаващият понижение на основните разходи за предоставяне на регулирани повиквания при роуминг. По този начин посоченият регламент ще продължи да дава резултати.

(16)

Увеличените маржове между максималните цени на едро и на дребно, произтичащи от настоящия регламент, следва да позволят увеличаване на полето за ценова конкуренция между операторите на равнище цени на дребно, като по този начин се увеличава вероятността за създаване на истински конкурентен пазар.

(17)

Някои оператори се сблъскват с по-високи разходи на едро, отколкото други, поради географски или други обстоятелства, като например трудна топография, слабо населени райони и голям приток на туристи за кратък период от време.

(18)

Според ГЕР практиката на мобилните оператори да използват периоди на отчитане, по-големи от една секунда, при таксуване на роуминг услуги на дребно увеличава с 24 % обичайната сметка за изходящи повиквания по Евротарифа и с 19 % за входящи повиквания. Освен това регулаторите заявиха, че тези увеличения са форма на скрито таксуване, тъй като не са достатъчно прозрачни за повечето потребители. По тази причина ГЕР препоръча да бъдат взети спешни мерки спрямо различните практики на таксуване на равнище цени на дребно по Евротарифата.

(19)

Въпреки че с въвеждането на Евротарифата в Общността, Регламент (ЕО) № 717/2007 установи общ подход, чрез който да се гарантира, че клиентите, използващи услугата роуминг, не са таксувани по прекалено високи цени за регулираните повиквания при роуминг, различните практики за периодите на таксуване, използвани от мобилните оператори, сериозно подкопават последователното прилагане на регламента. Това също така означава, че въпреки че роуминг услугите на територията на Общността са от общностно, трансгранично естество, съществуват различни подходи при таксуването на регулирани повиквания при роуминг, които нарушават условията на конкуренция на единния пазар.

(20)

Следователно следва да бъде въведен нов пакет от правила относно периодите за таксуване по Евротарифата на равнище цени на дребно, за да се укрепи допълнително единният пазар и за да се подсигури общо равнище на защита на потребителите на роуминг услуги от Общността на територията на цялата Общност.

(21)

От доставчиците на дребно на регулирани повиквания при роуминг следователно следва да бъде изискано да таксуват своите клиенти при период на отчитане една секунда за всички повиквания по Евротарифа, с изключение единствено на възможността за прилагане на период на минимално първоначално таксуване от не повече от 30 секунди за изходящи повиквания. Това ще позволи на операторите да покриват всички оправдани разходи за установяване на връзка и ще им даде възможност за гъвкавост в конкуренцията с предлагане на по-къси периоди за минимално таксуване. В същото време обаче никакъв период на минимално първоначално таксуване не е оправдан при входящите повиквания по Евротарифа, тъй като стойността на направените разходи за предоставяне по цени на едро се определя при период на отчитане една секунда, а каквито и да било други специфични разходи за първоначално установяване на връзката вече са покрити от таксите за терминиране в мобилни мрежи.

(22)

Клиентите не следва да плащат при получаването на съобщения по гласовата поща в посетената мрежа, тъй като те не могат да контролират времетраенето на тези съобщения. Това не следва да засяга други приложими такси за съобщения по гласовата поща, например за прослушване на такива съобщения.

(23)

Що се отнася до роуминг услугите за SMS-и, пазарните данни, събрани от ГЕР и Комисията за периода след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 717/2007, показват, че на територията на Общността все още съществува положението, при което таксите на едро за тези услуги остават като цяло стабилни и липсва ясна връзка с направените разходи. Подобно на случая с гласовите роуминг услуги, изглежда липсва достатъчно конкурентен натиск върху операторите за понижаване на цените на едро. Цените на дребно за роуминг услугите за SMS-и са останали като цяло стабилни, с големи маржове и с цени значително над тези за аналогични местни SMS услуги, без да има ясна обосновка за това.

(24)

Подобно на случая с гласовите роуминг повиквания, има значителен риск, ако бъдат въведени задължения само във връзка с цените на едро, това да не доведе автоматично до по-ниски равнища на цените за потребителите на дребно. От друга страна предприемането на действия за понижаване на равнището на цените на дребно, без да се държи сметка за равнището на разходите на едро, свързани с предоставянето на тези услуги, може да затрудни положението на някои оператори, по-специално по-малките оператори, като увеличи риска от ценова преса.

(25)

Освен това, поради особената структура на роуминговия пазар и неговото трансгранично естество, регулаторната рамка от 2002 г. не предоставя на националните регулаторни органи подходящи инструменти за ефективно справяне с проблемите с конкуренцията, които са в основата на високите равнища на цените на едро и на дребно за регулираните роуминг услуги за SMS-и. По този начин не се осигурява доброто функциониране на вътрешния пазар и това следва да бъде коригирано.

(26)

ГЕР също заяви в своя отговор на обществените консултации, проведени от Комисията във връзка с прегледа на функционирането на Регламент (ЕО) № 717/2007, че е необходимо регулиране на роуминга на SMS-и, както при цените на едро, така и при цените на дребно, за да може цените да съответстват в по-голяма степен на разходите и на цените на вътрешните пазари. Според ГЕР би било целесъобразно да се въведат разпоредби, които са аналогични на прилаганите за гласовия роуминг. По-конкретно ГЕР препоръча въвеждането на горна граница за средните цени на едро, налагани от един оператор на който и да било друг оператор за роуминга на SMS-и, както и изменение на задължението за използване на Евротарифата, за да бъде включено предлагане на роуминг за SMS по цена, която не надхвърля определена максимална горна граница.

(27)

Следователно следва да бъдат наложени регулаторни задължения по отношение на регулираните услуги за SMS-и при роуминг на едро, за да се установи по-разумна връзка между таксите на едро и направените разходи за предоставяне на услугата, а на равнище цени на дребно да се защитят интересите на клиентите, използващи услугата роуминг.

(28)

Тези регулаторни задължения следва да породят действие възможно най-скоро, като същевременно на засегнатите оператори се предостави разумен срок за привеждане на техните цени и предлагани услуги в съответствие с тези задължения.

(29)

Най-ефективният и пропорционален подход за регулиране на равнището на цените за регулирани SMS съобщения при роуминг на едро е определянето на общностно равнище на максимална средна такса за изпращане на SMS от посетена мрежа. Средната цена на едро следва да се прилага между всеки два мобилни оператора в Общността за определен период.

(30)

Ограничението за цената на едро за регулирани SMS-и при роуминг следва да включва всички разходи, направени от доставчика на услугата на едро, включително, наред с другото за генерирането, транзита и непокритите разходи за терминиране на SMS съобщения при роуминг в посетената мрежа. На доставчиците на едро на регулирани роумингови SMS услуги следователно следва да бъде забранено да налагат отделна такса за терминирането на SMS съобщения при роуминг в тяхната мрежа, за да се гарантира последователното прилагане на правилата, установени от настоящия регламент.

(31)

Най-ефективният и пропорционален подход за регулиране на ценовото равнище на дребно за SMS съобщения при роуминг на територията на цялата Общност е въвеждането на изискването мобилните оператори да предлагат на своите клиенти, използващи услугата роуминг, Евро-SMS тарифа, която не надхвърля определен ценови предел. Евро-SMS тарифата следва да бъде установена на равнище, което гарантира достатъчен марж за операторите, като същевременно отразява по-оправдано съответните разходи на дребно.

(32)

Настоящият регулаторен подход следва да гарантира, че цените на дребно за регулирани SMS съобщения при роуминг представляват по-точно отражение на разходите за предоставяне на услугата в сравнение с досегашното положение. Максималната Евро-SMS тарифа, която може да се предлага на клиенти, използващи услугата роуминг, следователно трябва да отразява един разумен марж над разходите за предоставяне на регулирани SMS услуги при роуминг, като в същото време на операторите се дава свобода да се конкурират чрез диференциация на техните оферти и приспособяване на ценовите им структури към пазарните условия и предпочитанията на потребителите. Този регулаторен подход следва да не се прилага към SMS услугите с добавена стойност.

(33)

От клиентите, използващи услугата роуминг, не следва да се изисква да плащат каквито и да било допълнителни такси за получаване на регулирано SMS съобщение или съобщение по гласовата поща при роуминг в посетена мрежа, тъй като подобни разходи за терминиране вече са компенсирани от таксата на дребно, наложена за изпращане на SMS съобщение или съобщение по гласовата поща при роуминг.

(34)

Евро-SMS тарифата следва автоматично да се прилага за всеки нов или вече съществуващ клиент, използващ услугата роуминг, който не е избрал изрично или не избира изрично специална SMS тарифа при роуминг или пакет роуминг услуги, включващ регулирани роуминг SMS услуги.

(35)

За да се гарантира свързаност от край до край и оперативна съвместимост на регулираните услуги за SMS при роуминг за клиентите, използващи услугата роуминг, националните регулаторни органи следва да се намесят своевременно, когато оператор на наземна мобилна мрежа, установен в една държава-членка, подава жалба до своя национален регулаторен орган, че неговите абонати не могат да изпращат или получават регулирани SMS съобщения при роуминг към или от абонати на наземна мобилна мрежа, която се намира в друга държава-членка, поради това, че двамата засегнати оператори не са успели да сключат споразумение. Такава намеса следва да бъде в съответствие с разпоредбите на член 5 от Директива 2002/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях (Директива за достъпа) (5) и също така да бъде основана на координация и в съответствие с разпоредбите на член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 717/2007 и член 21 от Директива 2002/21/ЕО (6).

(36)

SMS съобщението представлява кратко текстово съобщение (Short Message Service) и се различава ясно от други съобщения като MMS съобщенията или електронната поща. За да се гарантира, че регламентът продължава да бъде ефективен и че неговите цели напълно се постигат, следва да бъдат забранени всички промени в техническите параметри на SMS съобщението при роуминг, които биха го различили от вътрешно SMS съобщение.

(37)

Данните, събрани от националните регулаторни органи, показват, че средните цени на едро за услуги за роуминг на данни, налагани от операторите на посетената мрежа на местните за потребителя роуминг доставчици, изглежда се понижават, въпреки че цените на едро за услугите за роуминг на данни остават високи.

(38)

Високото равнище на цените на дребно за услуги за роуминг на данни продължава да буди безпокойство и показва, че конкуренцията при тези услуги все още не е достатъчна. За разлика от услугите за гласов роуминг и за роуминг на SMS-и обаче, при предлагането на дребно има конкурентен натиск, тъй като клиентите, използващи услугата роуминг, в чужбина имат алтернативни средства за достъп до услуги за данни, като например публичен безжичен достъп до интернет без съответните ограничения, свързани с номерационните ресурси. Следователно на този етап би било прекалено рано за регулиране на равнище цени на дребно. Освен това, всяка мрежова връзка в роуминг следва да се установява със съгласието на ползвателя. Следователно не следва да се извършва изтегляне на данни при роуминг, включително осъвременяване на софтуер и изтегляне на електронна поща без ползвателят предварително да се е съгласил или да е поискал това, освен ако последният е посочил, че не желае да се ползва от подобна защита.

(39)

Местните доставчици не следва да налагат такси на клиента, използващ услугата роуминг, за каквато и да е регулирана услуга за роуминг на данни, освен ако и след като клиентът, използващ услугата роуминг приеме предоставянето на тази услуга.

(40)

Въпреки това, следва да бъдат взети мерки за подобряване на прозрачността на цените на дребно за услуги за роуминг на данни, по-специално — да бъде елиминиран проблемът „шок от сметката“, който представлява пречка пред доброто функциониране на вътрешния пазар, а на клиентите, използващи услугата роуминг, да се предоставят средствата, от които те се нуждаят, за да проследяват и контролират своите разходи за услуги за роуминг на данни. Също така не следва да има пречки пред появата на приложения или технологии, които могат да заместят или да са алтернатива на роуминг услугите, като услугите WiFi, интернет телефония (VoIP) и съобщения в реално време (Instant Messaging). Потребителите следва да разполагат с тази информация, като по този начин те могат да направят информиран избор.

(41)

По-конкретно, мобилните оператори следва да предоставят на своите клиенти, използващи услугата роуминг, персонализирана информация относно цените, на които ще им бъдат предоставяни услуги за роуминг на данни, винаги, когато тези клиенти инициират ползването на услуга за роуминг на данни при влизането си в друга държава-членка. Такава информация следва да бъде предоставяна до техния мобилен телефон или до друго мобилно устройство по начин, най-подходящ за нейното получаване и разбиране.

(42)

За да бъдат улеснени клиентите в разбирането на финансовите последици от използването на регулирани услуги за роуминг на данни и за да им се предостави възможност да проследяват и контролират своите разходи, местните доставчици следва да дават примери за приложения за роуминг на данни, например електронна поща, изображения и уеб-браузинг, като посочват приблизителния им обем по отношение на използването на данни.

(43)

Освен това, за да се избегнат шоковете от сметката, мобилните оператори следва да определят една или повече финансова горна граница и/или горна граница по отношение на обема данни за дължимите им суми за услуги за роуминг на данни, изразени във валутата, в която клиентът, използващ услугата роуминг, получава фактури, които мобилните оператори следва да предлагат безплатно и със съответното уведомление на всички свои клиенти, използващи услугата роуминг, при наближаване на тази горна граница. При достигане на определената горна граница клиентите следва да спрат да получават и да бъдат таксувани за такива услуги, освен ако те изрично поискат продължаване на тези услуги в съответствие с реда и условията, посочени в уведомлението. Клиентите, използващи роуминг услуги, следва да получат възможността да изберат която и да е от тези горни граници — финансова горна граница и/или горна граница по отношение на обема данни — в рамките на разумен срок или да изберат към тях да не се прилага подобна горна граница. Освен ако клиентите заявят друго, към тях следва автоматично да се прилага система за определяне на горна граница.

(44)

Тези мерки за повишаване на прозрачността следва да бъдат разглеждани като минимални предпазни мерки в полза на клиентите, използващи услугата роуминг, и не следва да ограничават мобилните оператори в предлагането на клиентите на други способи, които ще им помогнат да прогнозират и да контролират своите разходи за роуминг на данни. Така например много оператори разработват нови оферти с фиксирана ставка на дребно, която позволява роуминг на данни за определена цена през определен период от време в рамките на горна граница по отношение на обема, която позволява коректна употреба. Също така някои оператори разработват системи, позволяващи на техните клиенти, използващи услугата роуминг да получават актуализирана информация в реално време относно натрупаните дължими суми за роуминг на данни. За да се осигури доброто функциониране на вътрешния пазар, това развитие на местните пазари следва да бъде отразено в хармонизираните правила.

(45)

Освен това устойчиво високите цени на едро за услуги за роуминг на данни се дължат най-вече на високите цени на едро, налагани от операторите на непредпочитани мрежи. Подобни цени се обясняват с ограниченията в насочването на трафика, които не стимулират операторите да намаляват едностранно своите стандартни цени на едро, тъй като трафикът ще бъде получаван независимо от налаганата цена. Това води до изключително големи различия в разходите на едро. В някои случаи цените на едро за роуминг на данни, прилагани за непредпочитани мрежи, са 30 пъти по-високи от прилаганите за предпочитана мрежа. Тези прекомерно високи цени на едро за роуминг на данни водят до сериозно нарушаване на условията за конкуренция между мобилните оператори в рамките на Общността, което пречи на доброто функциониране на вътрешния пазар. Те също така ограничават възможностите на местните доставчици да прогнозират своите разходи на едро и следователно да осигуряват на своите клиенти прозрачни и конкурентни пакети от цени на дребно. С оглед на ограничените възможности на националните регулаторни органи да решават ефективно тези проблеми на национално равнище, следва да се прилага горна граница за цените на едро за услуги за роуминг на данни. Горната граница за цената на едро следва да се определи на защитно равнище, което е значително над най-ниските цени на едро, налични към момента на пазара, за да се насърчат конкурентните условия и за да се позволи развитието на конкурентна насоченост на пазара при гарантиране на по-доброто функциониране на вътрешния пазар в полза на потребителите. Чрез премахване на прекомерните цени на едро за роуминг на данни, които в определени случаи продължават да са в сила на пазара, това защитно равнище следва да предотврати, за срока на прилагане на Регламент (ЕО) № 717/2007, възникването на нарушения или ограничения на конкуренцията между мобилните оператори.

(46)

За да се отразят промените на пазара и приложимата регулаторна рамка за електронни съобщения, е необходимо да се използва изразът „обществени съобщителни мрежи“ вместо „обществени телефонни мрежи“. С оглед на съгласуваността член 1, параграф 5 от Директива 2002/21/ЕО следва да бъде съответно изменен.

(47)

Тъй като целите на настоящия регламент, а именно изменение на Регламент (ЕО) № 717/2007 и Директива 2002/21/ЕО за запазване и допълнително развитие на общ пакет от правила, чрез който да се гарантира, че при пътуване в рамките на Общността ползвателите на обществени мобилни съобщителни мрежи не заплащат прекомерно високи цени за роуминг в Общността (било то за гласови повиквания, SMS съобщения или прехвърляне на данни), като така се допринася за доброто функциониране на вътрешния пазар и същевременно се подсигурява висока степен на защита на потребителите и опазване на конкуренцията между операторите на мобилни мрежи, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки по сигурен, хармонизиран и своевременен начин, и следователно, поради мащаба и последиците на предложените действия, могат да бъдат постигнати по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(48)

Независимо от това, този общ подход следва да бъде поддържан за ограничен период от време, но може, в светлината на преразглеждането, което ще се извърши от Комисията, да бъде продължен или изменен или да бъде заменен от алтернативни възможности за регулиране, въз основа на съответните препоръки на Комисията.

(49)

Комисията следва да преразгледа ефективността на Регламент (ЕО) № 717/2007, както е изменен с настоящия регламент, в светлината на неговите цели и принос за прилагането на регулаторната рамка и доброто функциониране на вътрешния пазар. В този контекст, Комисията следва да разгледа влиянието върху конкурентното положение на доставчиците на мобилни съобщителни услуги с различна големина и от различни части от Общността, развитието, тенденциите и степента на прозрачност на цените на дребно и на едро и тяхната връзка с действителните разходи, степента, до която направените в оценката на въздействието предположения към настоящия регламент са се потвърдили, и разходите на операторите за привеждане в съответствие, както и влиянието върху инвестициите. Комисията следва да разглежда също наличието и качеството на услугите, които представляват алтернатива на роуминга (като VoIP), по-специално в светлината на технологичното развитие.

(50)

Преди да се извърши горепосоченият преглед и за да се гарантира непрекъснатият мониторинг на роуминг услугите в Общността, Комисията следва да подготви междинен доклад за Европейския парламент и Съвета, който включва обобщение на последните тенденции в областта на роуминг услугите и междинна оценка на напредъка при постигането на целите на Регламент (ЕО) № 717/2007, както е изменен с настоящия регламент, както и възможни алтернативни възможности за постигането на тези цели.

(51)

Преди да направи съответните препоръки, Комисията следва да оцени също дали регулирането на цените за роуминг услуги би могло да бъде уредено по подобаващ начин от регулаторната рамка за електронните съобщения. Тя следва да оцени задълбочено алтернативите за постигането на целите на Регламент (ЕО) № 717/2007, като:

решаване на проблемите на равнище цени на едро чрез въвеждане на задължение за предоставяне на разумен и справедлив достъп без дискриминация и/или равностойни взаимни условия,

прилагане на подход, основаващ се на постигането на цени и условия за клиентите, използващи услугата роуминг, сходни с конкурентните цени и условия, преобладаващи на пазара на посетената мрежа, включително възможността за клиентите да получат различни цени от различни оператори на пазара на посетената мрежа,

решаване на проблемите в рамките на правото на Общността в областта на конкуренцията.

В частност, Комисията следва, след консултация с орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, разследва и оценява конкурентната структура на пазара на мобилни услуги, която води до неконкурентни цени за роуминга, и следва да докладва пред Европейския парламент и Съвета нейните заключения и предложения за справяне със структурните проблеми на пазарите на мобилни услуги, и по-специално пречките за навлизане и разрастване.

(52)

Поради това Регламент (ЕО) № 717/2007 и Директива 2002/21/ЕО следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕО) № 717/2007/ЕО

Регламент (ЕО) № 717/2007/ЕО се изменя както следва:

1.

Заглавието се заменя със следното:

2.

Член 1 се изменя както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   С настоящия регламент се въвежда общ подход, за да се гарантира, че при пътуване в рамките на Общността ползвателите на обществени мобилни съобщителни мрежи не заплащат прекомерни цени за роуминг услуги в Общността в сравнение с конкурентните национални цени, когато осъществяват или приемат повиквания, когато изпращат и получават SMS съобщения и когато използват съобщителни услуги за предаване на данни с пакетна комутация, като по този начин се допринася за доброто функциониране на вътрешния пазар и същевременно се постига висока степен на защита на потребителите, като се насърчават конкуренцията и прозрачността на пазара, и се предоставят както стимули за иновации, така и възможности за избор на потребителите.

В него се установяват правила за цените, които мобилните оператори може да определят за предоставянето в цялата Общност на услуги за гласови повиквания и за SMS съобщения при роуминг, които се генерират или терминират в рамките на Общността, и за съобщителни услуги за предаване на данни с пакетна комутация, от клиентите, използващи услугата роуминг, в мобилна съобщителна мрежа на друга държава-членка. Той се отнася както за цените на едро, използвани между мрежовите оператори, така и, когато е уместно, за цените на дребно, използвани от местните доставчици.“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Ценовите граници, установени в настоящия регламент, са посочени в евро. Когато цените, уредени в членове 3, 4, 4а и 4б, както и член 6а, параграфи 3 и 4 са изразени в други валути, първоначалните граници съгласно тези членове се определят в тези валути, в случая на членове 3 и 4 чрез прилагане на референтните обменни курсове, преобладаващи на 30 юни 2007 г., а в случая на членове 4а и 4б, както и на член 6а, параграфи 3 и 4, чрез прилагане на референтните обменни курсове, публикувани на 6 май 2009 г.от Европейската централна банка в Официален вестник на Европейския съюз.

За целите на последващите намаления на тези граници, предвидени в член 3, параграф 2, член 4, параграф 2 и член 6а, параграф 4, преразгледаните стойности се определят чрез прилагане на референтните обменни курсове, публикувани един месец преди датата, от която се прилагат преразгледаните стойности. Същите референтни обменни курсове се прилагат за годишно преразглеждане на равнищата на цените, уредени в членове 4а и 4б и член 6а, параграф 3, когато таксите са изразени във валути, различни от евро.“

3.

В член 2, параграф 2 се изменя, както следва.

а)

букви б) — ж) се заменят със следното:

„б)

„местен доставчик“ означава предприятие, което предоставя на роуминг клиент наземни обществени мобилни съобщителни услуги или чрез своя собствена мрежа, или като оператор на виртуална мобилна мрежа, или като препродавач;

в)

„местна мрежа“ означава наземна обществена мобилна съобщителна мрежа, която се намира в държава-членка и се използва от местния доставчик за предоставяне на наземни обществени мобилни съобщителни услуги на клиент, използващ услугата роуминг;

г)

„роуминг в Общността“ означава използването на мобилен телефон или друго устройство от клиент, използващ услугата роуминг, за осъществяване или приемане на вътрешни за Общността повиквания, или за изпращане или получаване на SMS съобщения, или за използване на съобщения за предаване на данни с пакетна комутация, по време на пребиваването на този клиент в държава-членка, различна от тази, в която се намира неговата местна мрежа, по силата на договорености между оператора на местната мрежа и оператора на посетената мрежа;

д)

„регулирано роуминг повикване“ означава мобилно гласово телефонно повикване, осъществено от роуминг клиент, което е генерирано в посетена мрежа и е терминирано в обществена съобщителна мрежа в рамките на Общността, или е прието от клиент,, използващ услугата роуминг, като е генерирано в обществена съобщителна мрежа в рамките на Общността и е терминирано в посетена мрежа;

е)

„клиент, използващ услугата роуминг“ означава клиент на доставчик на наземни обществени мобилни съобщителни услуги чрез наземна обществена мобилна мрежа, намираща се на територията на Общността, чийто договор или договореност с неговия местен доставчик позволява използването на мобилен телефон или друго устройство за осъществяване или приемане на повиквания, за изпращане или получаване на SMS съобщения, или за използване на съобщения за предаване на данни с пакетна комутация в посетената мрежа по силата на договор между оператора на местната мрежа и оператора на посетената мрежа;

ж)

„посетена мрежа“ означава наземна обществена мобилна съобщителна мрежа, намираща се в държава-членка, различна от държавата, в която се намира местната мрежа, и позволяваща на клиент, използващ услугата роуминг, да осъществява и приема повиквания, да изпраща или получава SMS съобщения или да използва съобщения за предаване на данни с пакетна комутация по силата на договор с оператора на местната мрежа;“;

б)

добавят се следните букви:

„з)

„Евро-SMS тарифа“ означава всяка тарифа, която не превишава максималната цена по член 4б, която местният доставчик може да изиска за предоставянето на регулирани SMS съобщения при роуминг съгласно същия член;

и)

„SMS съобщение“ означава кратко текстово съобщение (Short Message Service), което се състои основно от буквени и/или цифрови знаци и което може да бъде изпращано между мобилни и/или стационарни номера, предоставени в съответствие с националните номерационни планове;

й)

„регулирано SMS съобщение при роуминг“ означава SMS съобщение, изпратено от клиент, използващ услугата роуминг, което е генерирано в посетена мрежа и е терминирано в обществена съобщителна мрежа в рамките на Общността или е прието от клиент, използващ услугата роуминг, като е генерирано в обществена съобщителна мрежа в рамките на Общността и е терминирано в посетена мрежа;

к)

„регулирана услуга за роуминг на данни“ означава роуминг услуга, която позволява използването на съобщения за предаване на данни с пакетна комутация от клиент, използващ услугата роуминг, чрез неговия мобилен телефон или друго мобилно устройство, когато е свързан с посетена мрежа. Регулираната услуга за роуминг на данни не включва преноса или получаването на регулирани повиквания или SMS съобщения при роуминг, но включва преноса и получаването на ММS съобщения.“;

4.

Член 3 се изменя както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Средната цена на едро, посочена в параграф 1, се прилага между всеки двама оператори и се изчислява за период от дванадесет месеца или за по-кратък период, който може да остава до края на периода на прилагане на максималната средна цена на едро, посочена в настоящия параграф, или до изтичането на срока на действие на настоящия регламент. Максималната средна цена на едро се понижава до 0,28 EUR и 0,26 EUR съответно от 30 август 2008 г. и от 1 юли 2009 г. и се понижава допълнително до 0,22 EUR и 0,18 EUR, считано съответно от 1 юли 2010 г. и от 1 юли 2011 г.“;

б)

в параграф 3 се добавя следната алинея:

„От 1 юли 2009 г. обаче средната цена на едро, посочена в параграф 1, се изчислява като се разделят получените общи приходи от роуминг на едро на общия брой минути роуминг на едро, реално използвани от съответния оператор за предоставянето на роуминг повиквания на едро в рамките на Общността за съответния период, изчислен на база една секунда, коригиран така че да се вземе предвид възможността за оператора на посетената мрежа да прилага първоначален минимален период на таксуване, който не надвишава 30 секунди.“;

5.

Член 4 се изменя както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Цената на дребно (без ДДС) по Евротарифа, която един местен доставчик може да определя за своите клиенти, използващи услугата роуминг, за предоставяне на регулирано повикване при роуминг, може да варира за всяко повикване при роуминг, но не трябва да превишава 0,49 EUR на минута за всяко изходящо повикване или 0,24 EUR на минута за всяко прието повикване. Ценовият таван за изходящи повиквания се понижава до 0,46 EUR и 0,43 EUR, а за входящи повиквания — до 0,22 EUR и 0,19 EUR съответно от 30 август 2008 г. и от 1 юли 2009 г. Ценовият таван за изходящи повиквания се понижава допълнително до 0,39 EUR и 0,35 EUR, а за входящи повиквания — до 0,15 EUR и 0,11 EUR, считано съответно от 1 юли 2010 г. и 1 юли 2011 г.

Считано от 1 юли 2010 г. местните доставчици не изискват никакви такси от клиентите, използващи услугата роуминг, за получаването от последните на съобщение по гласовата поща при роуминг. Това не засяга другите приложими такси, например таксите за прослушване на такива съобщения.

От 1 юли 2009 г. всеки местен доставчик таксува своите клиенти, използващи услугата роуминг, за предоставяне на каквото и да било регулирано повикване при роуминг, за което се прилага Евротарифата, независимо от това дали е изходящо или входящо, при период на отчитане една секунда.

Чрез дерогация от трета алинея местният доставчик може да прилага първоначална минимална такса за период до 30 секунди към изходящите повиквания, обект на Евротарифата.“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Всеки клиент, използващ услугата роуминг, може да поиска, по всяко време, след като завърши прилагането на процедурата по параграф 3, да премине към Евротарифа или да преустанови използването на такава тарифа. Прехвърлянето или преустановяването се извършва безплатно в рамките на един работен ден от получаването на искането и не може да се обвързва с условия или ограничения, които засягат други елементи от абонамента, с изключение на случая, когато клиент, използващ услугата роуминг и абониран за специален роуминг пакет, включващ повече от една роуминг услуга (а именно, гласово повикване, SMS съобщения и/или данни), пожелае да премине към Евротарифа, местният доставчик може да изиска от клиента, извършващ преминаването, да се откаже от ползите от другите елементи от този пакет. Местният доставчик може да отложи такова преминаване до изтичането на определен минимален период, не по-дълъг от три месеца, от прилагането на предишната роуминг тарифа.“;

6.

Вмъкват се следните членове:

„Член 4а

Цени на едро за регулирани SMS съобщения при роуминг

1.   От 1 юли 2009 г. средната цена на едро, която операторът на посетена мрежа може да наложи на оператора на местната мрежа на клиент, използващ услугата роуминг, за предоставянето на регулирано SMS съобщение при роуминг, генерирано в тази посетена мрежа, не превишава 0,04 EUR на SMS съобщение.

2.   Средната цена на едро, посочена в параграф 1, се прилага между всеки два оператора и се изчислява за период от 12 месеца или за по-кратък период, който може да остава до изтичането на срока на действие на настоящия регламент.

3.   Средната цена на едро, посочена в параграф 1, се изчислява като общите приходи по цени на едро, получени от оператора на посетената мрежа от всеки от операторите на местна мрежа за генериране и предаване на регулирано SMS съобщение при роуминг в рамките на Общността за определен период, се разделят на общия брой на тези SMS съобщения, генерирани и предадени от името на съответния оператор на местна мрежа в рамките на този период.

4.   Операторът на посетената мрежа не изисква от оператора на местната мрежа на клиент, използващ услугата роуминг, други такси, освен посочените в параграф 1, за терминирането на регулирано SMS съобщение при роуминг, изпратено на клиент, използващ услугата роуминг, при роуминг в посетената от него мрежа.

Член 4б

Цени на дребно за регулирани SMS съобщения при роуминг

1.   Местните доставчици осигуряват достъп на всички свои клиенти, използващи услугата роуминг, по ясен и прозрачен начин, до Евро-SMS тарифа, както е предвидено в параграф 2. Тази Евро-SMS тарифа не изисква какъвто и да било свързан с нея абонамент или други фиксирани или периодични такси и може да се комбинира с всяка тарифа на дребно, при спазване на останалите разпоредби на настоящия член.

2.   Считано от 1 юли 2009 г. цената на дребно (без ДДС) по Евро-SMS тарифата, която местен доставчик може да изиска от свой клиент, използващ услугата роуминг, за регулирано SMS съобщение при роуминг, изпратено от този клиент, може да варира за всяко SMS съобщение, но не може да надхвърля 0,11 EUR.

3.   Местните доставчици не налагат такси на своите клиенти, използващи услугата роуминг, за получаването от тях на регулирани SMS съобщения при роуминг.

4.   От 1 юли 2009 г. местните доставчици прилагат автоматично Евро-SMS тарифа на всички съществуващи клиенти, използващи услугата роуминг, с изключение на тези клиенти, използващи услугата роуминг, които вече са направили изричен избор на конкретна тарифа за роуминг или пакет, чрез който се възползват от тарифа за регулирани SMS съобщения при роуминг, която е различна от тази, която биха ползвали, ако не бяха направили този избор.

5.   От 1 юли 2009 г. местните доставчици прилагат Евро-SMS тарифа за всички нови клиенти, използващи услугата роуминг, които не са избрали изрично различна SMS тарифа за роуминг или тарифен пакет за услуги при роуминг, който включва различна тарифа за регулираните SMS съобщения при роуминг.

6.   Всеки клиент, използващ услугата роуминг, може по всяко време да поиска да премине към Евро-SMS тарифа или да преустанови използването на такава тарифа. Прехвърлянето или преустановяването се извършва безплатно в рамките на един работен ден от получаването на искането и не може да се обвързва с условия или ограничения относно други елементи на абонамента, освен тези при роуминг. Местният доставчик може да отложи такова преминаване до изтичането на определен минимален период, не по-дълъг от три месеца, от прилагането на предишната тарифа за роуминг. Евро-SMS тарифата може винаги да бъде комбинирана с Евротарифа.

7.   Най-късно до 30 юни 2009 г. местните доставчици информират лично всички свои клиенти относно Евро-SMS тарифата и за това, че тя ще започне да се прилага най-късно от 1 юли 2009 г. за всички клиенти, използващи услугата роуминг, които не са направили изричен избор на специална тарифа или пакет, приложими към регулираните SMS съобщения, както и за правото да преминат към тази тарифа или да преустановят нейното използване в съответствие с параграф 6.

Член 4в

Технически характеристики на регулираните SMS съобщения при роуминг

Местен доставчик или оператор на посетена мрежа няма право да променя техническите характеристики на регулираните SMS съобщения по начин, който ще ги направи различни от техническите характеристики на SMS съобщенията, доставяни в рамките на неговия местен пазар.“;

7.

Член 5 се заличава;

8.

Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

Прозрачност на цените на дребно за регулирани повиквания и SMS съобщения при роуминг

1.   За да сигнализира на клиент, използващ услугата роумниг, за това, че ще му бъде начислена цена за роуминг при осъществяване или приемане на повикване или при изпращане на SMS съобщение, освен ако клиентът е уведомил своя местен доставчик, че не желае тази услуга, всеки местен доставчик чрез съобщение предоставя на клиента, автоматично, без неоснователно забавяне и безплатно, при влизането му в държава-членка, различна от тази, в която е неговата местна мрежа, основна персонализирана информация за цените за роуминг (с включен ДДС), които се прилагат за осъществяването и приемането от този клиент на повиквания и за изпращането на SMS съобщения в посетената държава-членка.

Основната персонализирана информация включва максималната цена, която може да бъде наложена на клиента съгласно неговата тарифна схема за:

а)

изходящите повиквания, осъществени на територията на посетената страна и към държавата-членка на неговата местна мрежа, както и за приетите повиквания; и

б)

изпращане на регулирани SMS съобщения при роуминг при престоя в посетената държава-членка.

Тя включва също така безплатния номер съгласно параграф 2, за получаване на по-подробна информация и информация относно възможността за достъп до услуги при спешни случаи чрез безплатно набиране на европейския номер за спешни повиквания „112“.

Клиент, който е уведомил, че не желае да получава автоматичното кратко съобщение, има право по всяко време и безплатно да поиска от местния доставчик тази услуга да му бъде предоставена отново.

Местните доставчици предоставят тази основна персонализирана информация за цените автоматично и безплатно чрез гласово повикване на незрящи клиенти и на клиенти с частично нарушено зрение, при изявено от страна на клиентите желание.

2.   В допълнение към параграф 1, клиентът има правото да поиска и да получи безплатно, където и да се намира в рамките на Общността по-подробна персонализирана ценова информация за цените за роуминг, които се прилагат в посетената мрежа за гласови повиквания, SMS, MMS и други съобщителни услуги за предаване на данни, както и информация относно мерките за прозрачност, приложими чрез настоящия регламент чрез мобилно гласово повикване или чрез SMS. Това искане се отправя на безплатен номер, определен за целта от местния доставчик.

3.   При сключване на договор за абонамент местните доставчици предоставят на всички ползватели пълна информация за приложимите цени за роуминг, и по-специално за Евротарифата и за Евро-SMS тарифата. Освен това те предоставят на клиентите, използващи услугата роуминг, и актуализирана информация за приложимите цени за роуминг без неоснователно забавяне при всяка промяна в тези цени.

Местните доставчици предприемат необходимите мерки за осведомяване на всички свои клиенти, използващи услугата роуминг, за наличието на Евротарифата и на Евро-SMS тарифата. По-специално, те уведомяват по ясен и безпристрастен начин всички клиенти, използващи услугата роуминг, до 30 юли 2007 г. за условията на Евротарифата и до 30 юни 2009 г. — за условията на Евро-SMS тарифата. Впоследствие те изпращат напомнително съобщение в разумни интервали от време на всички клиенти, които са избрали друга тарифа.“

9.

Вмъква се следният член:

„Член 6а

Прозрачност и защитни механизми за регулираните услуги за роуминг на данни

1.   Местните доставчици гарантират, че техните клиенти, използващи услугата роуминг, са адекватно информирани както преди, така и след сключването на договор относно цените, прилагани при използването на регулирани услуги за роуминг на данни, по начин, който помага на клиентите да разберат финансовите последици от подобна употреба и който им позволява да проследяват и контролират своите разходи за регулирани услуги за роуминг на данни в съответствие с параграфи 2 и 3.

Когато това е целесъобразно, местните доставчици осведомяват своите клиенти, преди сключването на договор и редовно след това, относно риска от автоматично и неконтролирано свързване и изтегляне на данни при роуминг. Освен това, местните доставчици разясняват на своите клиенти, по ясен и лесно разбираем начин, начините за изключване на тези автоматични връзки за данни при роуминг с цел да се избегне неконтролираното потребление на услуги за роуминг на данни.

2.   Най-късно от 1 юли 2009 г. местният доставчик информира клиента, използващ услугата роуминг, с автоматично съобщение за това, че е обслужван чрез роуминг, и му предоставя основна персонализирана тарифна информация относно приложимите цени при предоставянето на регулирани услуги за роуминг на данни за конкретния роуминг клиент в конкретната държава-членка, с изключение на случаите, когато клиентът е уведомил своя местен доставчик, че не изисква тази информация.

Такава основна персонализирана тарифна информация се доставя на мобилния телефон или на друго устройство на клиента, използващ услугата роуминг, например чрез SMS съобщение, електронна поща или в работен прозорец на неговия компютър, всеки път, когато клиентът, използващ услугата роуминг, влезе в държава-членка, различна от държавата-членка на неговата местна мрежа, и първоначално открие сесия за роуминг на данни в тази държава-членка. Информацията се осигурява в момента, в който клиентът, използващ услугата роуминг, открие сесия за регулирана услуга за роуминг на данни, безплатно и по подходящ начин, който улеснява нейното получаване и лесно разбиране.

Клиент, който е уведомил своя местен доставчик, че не желае да получава автоматичната тарифна информация, има право по всяко време и безплатно да поиска от местния доставчик тази услуга да му бъде предоставена отново.

3.   Най-късно до 1 март 2010 г. всеки местен доставчик предоставя на всички свои клиенти, използващи услугата роуминг, възможността да избират съзнателно и безплатно услуга, чрез която се предоставя информация относно извършеното потребление, изразено като обем или във валутата, в която клиентът, използващ услугата роуминг, получава сметките си за дължимите суми за регулираните услуги за роуминг на данни, като тази информация гарантира, че без изрично съгласие от страна на клиента извършеното потребление на регулирани услуги за роуминг на данни за определен период на използване не превишава конкретна финансова горна граница.

За тази цел местните доставчици осигуряват една или повече максимални финансови горни граници за определен период на използване, при условие че клиентът е предварително информиран за съответните обеми. Една от тези горни граници (финансовата граница при липса на друга) се доближава до, но не надхвърля сумата от 50 EUR за дължими такси за период на фактуриране от един месец (без ДДС).

Друга възможност е местният доставчик да може да определя горни граници, изразени в обем, при условие че клиентът е предварително информиран за съответните финансови суми. Една от тези горни граници (границата за обем по подразбиране) съответства на финансова сума, която не надхвърля 50 EUR за дължими такси за период на фактуриране от един месец (без ДДС).

Освен това местният доставчик може да предложи на своите клиенти, използващи услугата роуминг, други горни граници, с различни, тоест по-високи или по-ниски максимални месечни финансови горни граници.

Най-късно до 1 юли 2010 г. горната границата по подразбиране по втората и третата алинея е приложима за всички клиенти, които не са избрали друга граница.

Всеки местен доставчик също така осигурява изпращането на подходящо уведомление до мобилния телефон или до друго устройство на клиента, използващ услугата роуминг, например чрез SMS съобщение, електронна поща или в работен прозорец на неговия компютър, когато услугите за роуминг на данни достигнат 80 % от договорената финансова граница или граница за обем. Клиентите имат правото да изискат от своите оператори да преустановят изпращането на такива известия, както и правото по всяко време и безплатно да изискат от местния доставчик да предостави услугата отново.

Когато тази финансова граница или граница за обем е на път да бъде превишена, се изпраща известие до мобилния телефон или друго устройство на клиента, използващ услугата роуминг. В известието се указва процедурата, която трябва да се следва, ако клиентът желае удължаване на предоставянето на тези услуги, и разхода, свързан с всяка допълнително използвана единица данни. Ако клиентът, използващ услугата роуминг, не отговори, както е приканен в полученото известие, местният доставчик незабавно спира предоставянето и таксуването на регулираните услуги за роуминг на данни за клиента, използващ услугата роуминг, освен ако клиентът, използващ услугата роуминг, поиска удължаване или подновяване на предоставянето на тези услуги.

От 1 ноември 2010 г., всеки път, когато клиент, използващ услугата роуминг, поиска да бъде включен или да се откаже от услуга за определяне на финансова горна граница или на горна граница за обем, промяната трябва да се извърши безплатно в рамките на един работен ден от получаване на искането, и тя не може да се обвързва с условия или ограничения, които засягат други елементи от абонамента.

4.   Считано от 1 юли 2009 г.:

а)

средната цена на едро, която операторът на посетена мрежа може да изиска от оператора на местната мрежа на клиент, използващ услугата роуминг, за предоставянето на регулирани услуги за роуминг на данни чрез посетената мрежа, не превишава защитното равнище от 1,00 EUR на 1 юли 2009 г., от 0,80 EUR на 1 юли 2010 г. и от 0,50 EUR на 1 юли 2011 г. за мегабайт пренесени данни. Прилагането на това защитно равнище не води до никакво нарушаване или ограничаване на конкуренцията на пазара на едро за роуминг на данни съгласно член 8, параграф 2, буква б) от Рамковата директива;

б)

тази средна цена на едро се прилага между всеки два оператора и се изчислява за период от дванадесет месеца или за по-кратък период, който може да остава до изтичането на срока на действие на настоящия регламент;

в)

средната цена на едро, посочена в буква а), се изчислява, като общите приходи по цени на едро, получени от оператора на посетената мрежа от всеки един от операторите на местна мрежа за предоставянето на регулирани услуги за роуминг на данни за определен период, се разделят на общата сума на мегабайтовете данни, реално потребени при предоставянето на тези услуги в рамките на този период, изчислени на основата на килобайт пренесени данни.“;

10.

Член 7 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Националните регулаторни органи правят обществено достъпна актуална информация за прилагането на настоящия регламент, и по-специално на членове 3, 4, 4а, 4б и 6а от него, по начин, който позволява на заинтересованите страни да получат лесен достъп до нея.“;

б)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Националните регулаторни органи може да предприемат действия по собствена инициатива, за да гарантират спазването на настоящия регламент. По специално, при необходимост те могат да упражнят правомощията по член 5 от Директивата за достъп, за да гарантират адекватен достъп и взаимно свързване, така че да осигурят свързаност от край до край и оперативна съвместимост на роуминг услугите, например в случаите, в които абонатите не могат да разменят регулирани SMS съобщения с абонатите на наземна мобилна мрежа в друга държава-членка в резултат на липсата на споразумение, позволяващо доставката на тези съобщения.“;

11.

Член 9 се заменя със следния текст:

„Член 9

Санкции

Държавите-членки определят правилата за приложимите санкции при нарушаване на настоящия регламент и вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите-членки уведомяват Комисията за тези разпоредби не по-късно от 30 март 2008 г. или в случай на допълнителни изисквания, въведени в член 3, параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 2 и 4 и членове 4а, 4б, 4в, 6, 6а и 7от Регламент (ЕО) № 544/2009 (7), не по-късно от 30 март 2010 г., като уведомяват своевременно за каквито и да било последващи промени, свързани с тях.

12.

Член 11 се заменя със следния текст:

„Член 11

Преглед

1.   Комисията преразглежда функционирането на настоящия регламент и, след публична консултация, докладва на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от 30 юни 2011 г. По специално, Комисията преценява дали целите на настоящия регламент са били постигнати. По този начин Комисията преразглежда, inter alia:

тенденциите в цените на едро и дребно за предоставянето на клиенти, използващи услугата роуминг, на услуги за пренос на глас, SMS и на данни и съответните тенденции при услугите за мобилни съобщения на национално равнище в различните държави-членки, поотделно за клиенти с предплатени карти и клиенти с абонамент, както и качеството и бързината на тези услуги;

наличието и качеството на услугите, включително услугите, които представляват алтернатива на роуминга (пренос на глас, SMS и данни), по-специално в светлината на технологичното развитие;

степента, до която потребителите са се възползвали посредством действителни намаления на цените на услугите при роуминг или по други начини от намаленията на разходите за предоставяне на услуги при роуминг и разнообразието на тарифи и продукти, налични за потребителите с различни навици на използване;

степента на конкуренция както на пазарите на дребно, така и на пазарите на едро, и по-специално конкурентното положение на по-малки, независими или нови оператори на пазара, включително влиянието на конкуренцията върху търговските споразумения и степента на взаимосвързаност между операторите.

Комисията оценява също методите, различни от ценовото регулиране, които биха могли да се използват за създаване на конкурентоспособен вътрешен пазар за роуминг, като същевременно се взема предвид независимо проведеният анализ на орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения. Въз основа тази оценка Комисията отправя съответните препоръки;

2.   Освен това Комисията, не по-късно от 30 юни 2010 г., подготвя междинен доклад до Европейския парламент и Съвета, който включва резюме на резултатите от мониторинга върху предоставянето на роуминг услуги в Общността и оценка на напредъка към постигане на целите на настоящия регламент, включително чрез позоваване на въпросите, посочени в параграф 1.“;

13.

В член 12 текстът „не по-късно от 30 август 2007 г.“ се заличава.

14.

В член 13, „2010 г.“ се заменя с „2012 г.“.

Член 2

Изменение на Директива 2002/21/ЕО

Член 1, параграф 5 от Директива 2002/21/ЕО се заменя със следното:

„5.   Настоящата директива и Специалните директиви не засягат специалните мерки, приети за регулиране на международен роуминг в обществени мобилни съобщителни мрежи в Общността.“.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юни 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

Š. FÜLE


(1)  Становище от 15 януари 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище на Европейския парламент от 22 април 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 8 юни 2009 г.

(3)  ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 32.

(4)  ОВ L 200, 30.7.2002 г., стр. 38.

(5)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 7.

(6)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33.

(7)  ОВ L 167, 29 юни 2009 г., стр. 12.“;


29.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 167/24


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 545/2009 нА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 юни 2009 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 80, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Глобалната икономическа и финансова криза вече се отразява сериозно върху дейността на въздушните превозвачи. Тя доведе до значителен спад на въздушния трафик през зимния период на часово планиране 2008—2009 г. Икономическата криза ще се отрази и на летния период на часово планиране на 2009 г.

(2)

С цел неизползването на слотове, разпределени за летния период на часово планиране на 2009 г., да не води до загубата на тези слотове от въздушните превозвачи, е необходимо да се посочи ясно и недвусмислено, че икономическата криза е оказала отрицателно въздействие върху този период на часово планиране

(3)

Комисията следва да продължи да проучва влиянието на икономическата криза върху сектора на въздушния транспорт. Ако икономическото положение продължи да се влошава преди зимния период на часово планиране 2009—2010 г., Комисията може да представи предложение за подновяване на режима, предвиден в настоящия регламент, за зимния период на часово планиране 2010—2011 г. Такова предложение следва да бъде предшествано от пълна оценка на въздействието, включваща анализ на възможните последици за конкуренцията и потребителите, и следва да бъде направено само ако представлява част от предложение за общо преразглеждане на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета от 18 януари 1993 г. относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността (3) с цел справяне със съществуващата липса на ефективност при разпределянето на слотове и гарантиране на оптималното използване на оскъдния капацитет на претоварените летища.

(4)

Следователно Регламент (ЕИО) № 95/93 следва да бъде спешно съответно изменен. Настоящото изменение не засяга правомощията на Комисията при прилагането на членове 81 и 82 от Договора,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО) № 95/93 се изменя, както следва:

1.

Член 10а се заменя със следното:

„Член 10а

За целите на член 10, параграф 2 координаторите приемат, че за летния период на часово планиране 2010 г. въздушните превозвачи имат право на сериите от слотове, които са им били разпределени в началото на летния период на часово планиране на 2009 г. в съответствие с настоящия регламент.“

2.

Член 10б се заличава.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юни 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

Š. FÜLE


(1)  Становище от 24 март 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник)

(2)  Становище на Европейския парламент от 7 май 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 8 юни 2009 г.

(3)  ОВ L 14, 22.1.1993 г., стр. 1.


29.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 167/26


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 546/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 юни 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 159, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с процедурата по член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета (4) от 20 декември 2006 г. се създаде Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), за да се даде възможност на Общността да оказва помощ и да проявява солидарност с работниците, съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие глобализацията.

(2)

В своето Съобщение от 2 юли 2008 г. Комисията представи съгласно член 16 от Регламент (ЕО) № 1927/2006 своя първи годишен отчет на Европейския парламент и на Съвета. Комисията заключава, че би било целесъобразно да бъде засилено влиянието на ЕФПГ върху създаването на работни места и възможности за обучение за европейските работници.

(3)

„Общите принципи на гъвкавата сигурност“, одобрени от Европейския съвет на 14 декември 2007 г. и Съобщението на Комисията, озаглавено „Нови умения за нови работни места. Изпреварващо предвиждане на потребностите на пазара на труда и осигуряване на съответстващи на тях умения“ поставят акцент върху целите за насърчаване на трайната адаптивност и пригодност за заетост на работниците чрез по-добри възможности за учене на всички равнища и чрез стратегии за развитие на уменията, които да отговарят на нуждите на икономиката, включително например умения, необходими за прехода към нисковъглеродна и основана на знанието икономика.

(4)

На 26 ноември 2008 г. Комисията публикува съобщение относно Европейски план за икономическо възстановяване на основата на фундаменталните принципи за солидарност и социална справедливост. Като част от отговора на кризата е необходимо правилата на ЕФПГ да бъдат преразгледани за да се предостави дерогация с цел да бъде разширен временно обхватът на ЕФПГ и да му бъде позволено да реагира по-ефективно. Държавите-членки, които съгласно тази дерогация кандидатстват за финансиране от ЕФПГ, трябва да докажат пряка и очевидна връзка между съкращенията и финансовата и икономическа криза.

(5)

С цел да се гарантира прозрачното прилагане на критериите за намеса, следва да се въведе определение за събитието, представляващо съкращения. С цел да се предостави повече гъвкавост на държавите-членки в подаването на заявления и да се изпълни в по-голяма степен целта за солидарност, прагът на съкращенията следва да бъде намален.

(6)

В съответствие с целта за справедливо отношение без дискриминация, всички работници, чието съкращение може категорично да се свърже с един и същи случай на съкращения, следва да имат правото да се ползват от пакета персонализирани услуги, представени за участие на ЕФПГ.

(7)

С цел улесняване прилагането на ЕФПГ следва по инициатива на Комисията да се използва техническа помощ.

(8)

За да се предостави допълнителна подкрепа от ЕФПГ по време на финансовата и икономическа криза, процентът на съфинансиране следва да бъде временно увеличен.

(9)

С цел повишаване на качеството на действията и осигуряване на достатъчно време, така че мерките да постигат резултат в реинтеграцията на най-уязвимите работници, периодът, през който трябва да бъдат извършени правомерните действия, следва да бъде удължен и уточнен.

(10)

Целесъобразно е да бъде преразгледано действието на ЕФПГ, включително временната дерогация за подкрепа на работниците, съкратени вследствие на глобалната финансова и икономическа криза.

(11)

Регламент (ЕО) № 1927/2006 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1927/2006 се изменя, както следва:

1.

В член 1 се вмъква следният параграф:

„1а.   Чрез дерогация от параграф 1 ЕФПГ оказва помощ на работниците, съкратени непосредствено като пряк резултат от глобалната финансова и икономическа криза, при условие че заявленията отговарят на критериите, установени в член 2, букви а), б) или в). Държавите-членки, които съгласно тази дерогация кандидатстват за финансиране от ЕФПГ, доказват пряка и очевидна връзка между съкращенията и финансовата и икономическа криза.

Настоящата дерогация се прилага за всички заявления, подадени преди 31 декември 2011 г.“;

2.

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Критерии за намеса

Финансово участие от страна на ЕФПГ се предоставя, когато големи структурни промени в моделите на световната търговия водят до сериозно смущение в икономиката, по-специално значително увеличение на вноса в Европейския съюз, бърз спад на пазарния дял на ЕС в определен отрасъл, или преместване в трети страни, което води до:

а)

най-малко 500 съкращения за период от четири месеца в предприятие в държава-членка, включително съкратени работници при негови доставчици или производители надолу по веригата, или

б)

най-малко 500 съкращения за период от девет месеца, особено в малки или средни предприятия от един раздел на NACE 2 в един регион или в два граничещи региона на ниво NUTS II.

в)

в малки пазари на труда или в изключителни случаи, надлежно обосновани от съответната държава-членка, дадено заявление за участие на ЕФПГ може да се разглежда като допустимо, дори ако критериите за намеса, определени в букви а) и б), не са изцяло изпълнени, когато съкращенията влияят сериозно на заетостта и местната икономика. Държавата-членка посочва, че заявлението ѝ не изпълнява изцяло критериите за намеса, определени в букви а) или б). Общата сума на участията за извънредни случаи не може да надвишава 15 % от годишната максимална сума на ЕФПГ.

Едно съкращение се отчита за целите на изчисляването на броя на съкращенията, посочени в букви а), б) и в) по-горе, от:

датата на индивидуалното предизвестие от работодателя за съкращаване или за прекратяване на трудовия договор на работника,

от датата на фактическото прекратяване на договора преди изтичането на неговия срок, или

от датата, на която работодателят, в съответствие с разпоредбите на член 3, параграф 1 от Директива на Съвета 98/59/ЕО от 20 юли 1998 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на колективните уволнения (5) уведомява писмено компетентния публичен орган за планираните колективни съкращения; в този случай кандидатстващата държава-членка или кандидатстващите държави-членки предоставят на Комисията допълнителна информация за актуалния брой на съкращенията, извършени съгласно букви а), б) и в) по-горе, и прогнозираните разходи за координирания пакет от персонализирани услуги, преди извършването на оценката, предвидена в член 10 от настоящия регламент.

За всяко от въпросните предприятия държавата-членка или държавите-членки уточняват в заявлението начина на изчисляване на съкращенията.

3.

Вмъква се следният член:

„Член 3а

Лица, отговарящи на изискванията

Държавите-членки може да предоставят персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, на засегнатите работници, които може да включват:

а)

работници, съкратени в периода, определен в член 2, буква а), буква б) или буква в), и

б)

работници, съкратени преди или след периода, предвиден в член 2, буква а) или буква в), в случаите, когато заявление по последната буква се отклонява от критериите, установени в член 2, буква а), при условие че съкращенията са настъпили след общото обявяване на планираните съкращения и може да бъде установена ясна каузална връзка със събитието, довело до съкращенията по време на референтния период.“.

4.

Член 5, параграф 2 се заменя със следното:

„а)

обоснован анализ на връзката между съкращенията и големи структурни промени в моделите на световната търговия или финансовата и икономическа криза, доказване броя на съкращенията, както и обяснение на неочаквания характер на тези съкращения.“;

5.

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Техническа помощ по инициатива на Комисията

1.

По инициатива на Комисията в границите на таван от 0,35 % от максималния годишен размер на средствата на ЕФПГ, ЕФПГ може да бъде използван за финансиране на дейностите по подготовката, финансовия мониторинг, информацията и създаване на основа от знания, свързани с изпълнението на ЕФПГ. Той може също да бъде използван за финансиране на административната и техническа поддръжка, както и на одит, контрол и оценка, необходими за прилагането на настоящия регламент.

2.

При спазване на тавана, определен в параграф 1, бюджетният орган в началото на всяка година въз основа на предложение на Комисията отпуска сума за техническа помощ.

3.

Задачите, посочени в параграф 1, се изпълняват в съответствие с Финансовия регламент, както и с правилата за прилагане, приложими към тази форма на изпълнение на бюджета.

4.

Техническата помощ на Комисията включва предоставянето на информация и насоки за държавите-членки при ползването, мониторинга и оценката на ЕФПГ. Също така Комисията може да предоставя информация на европейските и националните социални партньори за ползването на ЕФПГ.“;

6.

В член 10 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   На база на оценката, извършена в съответствие с член 5, параграф 5, особено като вземе предвид броят на работниците, които трябва да бъдат подпомогнати, предложените дейности и очакваните разходи, Комисията оценява и предлага във възможно най-кратки срокове размера на финансовото участие, ако има такова, което може да бъде предоставено в рамките на наличните средства. Този размер не може да надвишава 50 % от общите очаквани разходи, посочени в член 5, параграф 2, буква г). За заявления, внесени преди датата, посочена в член 1, параграф 1а, сумата не може да надвишава 65 %.“;

7.

В член 11 се добавя следният параграф:

„При предоставянето на безвъзмездни помощи непреките разходи, обявени на база единни ставки, съставляват разходи, отговарящи на условията за финансиране от ЕФПГ в размер до 20 % от преките разходи за дадена операция, при условие че непреките разходи са извършени в съответствие с националните правила, включително счетоводните правила.“;

8.

Член 13, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Държавата-членка или държавите-членки изпълняват всички правомерни действия, включени в координирания пакет от персонализирани услуги, въз възможно най-кратък срок, но не по-късно от 24 месеца след датата на заявлението по член 5, или след датата, на която започва прилагането на тези мерки, при условие че последната дата е не по-късно от три месеца след датата на подаване на заявлението.“;

9.

В член 20 след първия параграф се вмъква следният параграф:

„Въз основа на предложение от Комисията Европейският парламент и Съветът могат да преразглеждат настоящия регламент, включително временната дерогация, предвидена в член 1, параграф 1а.“.

Член 2

Преходни разпоредби

Настоящият регламент се прилага за всички заявления за подпомагане от ЕФПГ, получени след 1 май 2009 г. За заявления, получени преди тази дата, продължават да се прилагат правилата, които са в сила към датата на подаване на заявлението за целия период на получаване на помощта по линия на ЕФПГ.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юни 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

Š. FÜLE


(1)  Становище от 24 март 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 22 април 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  Становище на Европейския парламент от 6 май 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 11 юни 2009 г.

(4)  ОВ L 48, 22.2.2008 г., стр. 82.

(5)  ОВ L 225, 12.8.1998 г., стр. 16.“