ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.164.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 164

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
26 юни 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 550/2009 на Комисията от 25 юни 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 551/2009 на Комисията от 25 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно детергентите с цел адаптиране на приложения V и VI към него (дерогация за повърхностноактивно вещество) ( 1 )

3

 

*

Регламент (ЕО) № 552/2009 на Комисията от 22 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII ( 1 )

7

 

*

Регламент (ЕО) № 553/2009 на Комисията от 25 юни 2009 година относно откриването на специален търг за препродажба на пазара на Общността на царевица от предишни реколти спрямо реколтата от пазарна 2007—2008 година, държана от интервенционната агенция на Унгария

32

 

*

Регламент (ЕО) № 554/2009 на Комисията от 25 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2597/2001 относно тарифни квоти за някои видове вина с произход от бившата югославска република Македония

35

 

*

Регламент (ЕО) № 555/2009 на Комисията от 25 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 318/2007 за определяне на ветеринарно-санитарните условия за внос на някои птици в Общността и на съответните карантинни срокове ( 1 )

37

 

 

Регламент (ЕО) № 556/2009 на Комисията от 25 юни 2009 година относно отпускането на права за внос за подадените за периода от 1 юли 2009 г. до 30 юни 2010 г. заявления в рамките на откритата с Регламент (ЕО) № 431/2008 тарифна квота за замразено месо от едър рогат добитък

38

 

 

Регламент (ЕО) № 557/2009 на Комисията от 25 юни 2009 година относно отпускането на права за внос за подадените за периода от 1 юли 2009 г. до 30 юни 2010 г. заявления в рамките на откритата с Регламент (ЕО) № 412/2008 тарифна квота за замразено говеждо месо, предназначено за преработка

39

 

 

Регламент (ЕО) № 558/2009 на Комисията от 25 юни 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

40

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за изменение на директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО относно определени изисквания за оповестяване за средни по размер дружества и задължението за изготвяне на консолидирани счетоводни отчети ( 1 )

42

 

*

Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води (Преработена) ( 1 )

45

 

*

Директива 2009/70/ЕО на Комисията от 25 юни 2009 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на дифенакум, дидецилдиметиламониев хлорид и сяра като активни вещества ( 1 )

59

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/492/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 22 юни 2009 година относно финансовото участие на Общността в доверителен фонд 911100MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129) в подкрепа на борбата срещу шапа извън Общността

64

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

26.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 550/2009 НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 26 юни 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

53,0

MK

21,6

TR

82,5

ZZ

52,4

0707 00 05

JO

156,8

MK

23,0

TR

108,9

ZZ

96,2

0709 90 70

TR

103,7

ZZ

103,7

0805 50 10

AR

66,2

BR

104,3

TR

54,9

ZA

59,9

ZZ

71,3

0808 10 80

AR

73,6

BR

94,4

CL

94,9

CN

91,3

NZ

108,0

US

134,0

UY

61,5

ZA

77,5

ZZ

91,9

0809 10 00

TR

232,3

US

172,2

ZZ

202,3

0809 20 95

TR

323,9

US

377,7

ZZ

350,8

0809 30

TR

147,8

US

175,8

ZZ

161,8


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


26.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 551/2009 НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно детергентите с цел адаптиране на приложения V и VI към него (дерогация за повърхностноактивно вещество)

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите (1), и по-специално член 13, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 648/2004 гарантира свободното движение на детергентите и на повърхностноактивните вещества за детергенти на вътрешния пазар, като същевременно осигурява, inter alia, високо ниво на защита на околната среда, чрез определяне на изисквания за крайна биоразградимост на повърхностноактивните вещества, използвани в състава на детергентите.

(2)

Освен това в членове 5, 6 и 9 от регламента се предвижда механизъм, с който повърхностноактивните вещества, които не отговарят на посочените по-горе изисквания относно крайната биоразградимост, могат, при все това, да получат дерогация за използване за промишлени цели или за специфични цели в учреждения, при условие че се използват за слабодисперсивни приложения и че произтичащият от това риск за околната среда е ограничен спрямо социално-икономическите ползи.

(3)

Регламентът гласи, че рискът за околната среда трябва да се оценява посредством допълнителна оценка на рисковете, описана в приложение IV, извършена от производителя на повърхностноактивното вещество и представена на компетентните органи на държавата-членка за преценка.

(4)

Повърхностноактивните вещества, на които е предоставена дерогация, следва да бъдат посочени в приложение V към регламента. Тези вещества, на които е отказана дерогация, следва да бъдат посочени в приложение VI към регламента.

(5)

Дерогациите следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (2).

(6)

Бе направено искане за предоставяне на дерогация за повърхностноактивното вещество с наименование по IUPAC (3)„алкохоли, Guerbet, C16-20, етоксилирани, n-бутил етер (7-8EO)“, познато още под търговското наименование „Dehypon G 2084“, с CAS (4) №: 147993-59-7, за употреба в три промишлени приложения, а именно: измиване на бутилки, почистване на място и почистване на метални повърхности.

(7)

Компетентните органи на Германия направиха преценка на искането за предоставяне на дерогация в съответствие с процедурата, описана в член 5 от регламента. Бе установено, че искането отговаря на трите условия, посочени в член 6. На първо място, трите посочени употреби са слабодисперсивни приложения. На второ място, става въпрос за специфични промишлени приложения. И на трето място, няма риск за околната среда, тъй като повърхностноактивното вещество само по себе си не представлява опасност и неговите метаболити не са персистентни.

(8)

Трите посочени употреби бяха счетени за слабодисперсивни промишлени приложения с оглед на общото годишно потребление на повърхностноактивното вещество и предвид това, че повърхностноактивното вещество се използва единствено в конкретен вид промишлени инсталации.

(9)

Заключението за неналичие на риск за околната среда се основава на бързото достигане на високо ниво на първична биоразградимост на повърхностноактивното вещество и на крайната биоразградимост на неговите метаболити. Следователно метаболитите отговарят на същите критерии като повърхностноактивните вещества, за които регламентът гарантира свободно движение на вътрешния пазар.

(10)

Комитетът за адаптиране към техническия напредък на законодателството за премахване на техническите пречки пред търговията с детергенти обаче реши да ограничи дерогацията до период от 10 години, с цел да насърчи разработването на детергенти с еквивалентни показатели, които отговарят на критерия за крайна биоразградимост и които следователно няма да се нуждаят от дерогация.

(11)

В миналото в Общността, на веществата се е давал или EINECS номер, или ELINCS номер. Освен това, около 700 вещества, определени преди това като полимери, бяха въпреки това счетени, че не са полимери и получиха NLP (No-Longer Polymer) номера. EINECS, ELINCS и NLP номерата се наричат вече общо „ЕО номера“ и съответните заглавия в таблиците в приложения V и VI следва да се изменят в съответствие с новата номенклатура.

(12)

Приложения V и VI към Регламент (ЕО) № 648/2004 следва да бъдат съответно изменени.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по детергентите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 648/2004 се изменя, както следва:

1.

Приложение V се заменя с текста, съдържащ се в приложение I към настоящия регламент.

2.

Приложение VI се заменя с текста, съдържащ се в приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2009 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 104, 8.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(3)  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международен съюз по чиста и приложна химия).

(4)  Chemical Abstracts Service (Служба за химически реферати).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

СПИСЪК НА ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ЗА КОИТО Е РАЗРЕШЕНА ДЕРОГАЦИЯ

С дерогация, предоставена съгласно членове 4—6, и в съответствие с процедурата, определена в член 12, параграф 2, следните повърхностноактивни вещества, които се съдържат в детергентите и които са покрили тестовете, определени в приложение II, но не са покрили тестовете, определени в приложение III, могат да бъдат пуснати на пазара и използвани при посочените по-долу ограничения.

Наименование по номенклатура IUPAC

ЕО номер

CAS номер

Ограничения

алкохоли, Guerbet, C16-20, етоксилирани, n-бутил етер (7-8EO)

Няма (полимер)

147993-59-7

Може да се използва за следните промишлени приложения до 27 юни 2019 г.

измиване на бутилки

почистване на място

почистване на метални повърхности

„ЕО номер“ означава EINECS, ELINCS или NLP номер и е официалният номер на веществото в Европейския съюз.

„EINECS“ означава Инвентаризационен списък на Европейската общност на съществуващите търговски химични вещества. Той съдържа окончателния списък на всички вещества, за които се счита, че присъстват на пазара на Общността към 18 септември 1981 г. Номерът по EINECS може да бъде получен от Инвентаризационния списък на Европейската общност на съществуващите търговски химични вещества (1).

„ELINCS“ означава Европейски списък на нотифицираните химични вещества. Номерът по ELINCS може да бъде получен от Европейския списък на нотифицираните химични вещества (изменен) (2).

„NLP“ означава No-Longer Polymer (вещество, което вече не се счита за полимер). Определение на термина полимер е дадено в член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3). NLP номерът може да бъде получен от списъка с вещества, които вече не се считат за полимери (изменен) (4).


(1)  ОВ C 146 A, 15.6.1990 г., стp. 1.

(2)  Служба за официални публикации на Европейските общности, 2006 г., ISSN 1018-5593 EUR 22543 EN.

(3)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стp. 1.

(4)  Служба за официални публикации на Европейските общности, 2007 г., ISSN 1018-5593 EUR 20853 EN/3.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ VI

СПИСЪК НА ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ЧИЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ В СЪСТАВА НА ДЕТЕРГЕНТИТЕ Е ЗАБРАНЕНО ИЛИ ОГРАНИЧЕНО

Следните повърхностноактивни вещества се определят като неотговарящи на разпоредбите на настоящия регламент:

Наименование по номенклатура IUPAC

ЕО номер

CAS номер

Ограничения

 

 

 

 

„ЕО номер“ означава EINECS, ELINCS или NLP номер и е официалният номер на веществото в Европейския съюз.“


26.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 552/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 юни 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 131 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Директива 76/769/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (2), се установиха ограничения за някои опасни вещества и препарати. Регламент (ЕО) № 1907/2006 отменя и заменя Директива 76/769/ЕИО, считано от 1 юни 2009 г. Приложение XVII към посочения регламент заменя приложение I към Директива 76/769/ЕИО.

(2)

В член 67 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 се предвижда, че вещества, смеси или изделия не могат да се произвеждат, пускат на пазара или употребяват, освен ако не отговарят на изискванията на ограниченията, установени по отношение на тях в приложение XVII.

(3)

Директива 2006/122/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за изменение за 30-и път Директива 76/769/ЕИО на Съвета (перфлуорооктан сулфонат) (3) и Директива 2006/139/ЕО на Комисията от 20 декември 2006 г. за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета по отношение на ограниченията за пускането на пазара и употребата на арсенови съединения с цел адаптиране на нейното приложение I към техническия прогрес (4), изменящи приложение I към Директива 76/769/ЕИО, бяха приети малко преди приемането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 през декември 2006 г., но съответните ограничения все още не са включени в приложение XVII към посочения регламент. Поради това приложение XVII следва да бъде изменено така че да включва ограниченията, съответстващи на директиви 2006/122/ЕО и 2006/139/ЕО, тъй като в противен случай съответните ограничения ще бъдат отменени считано от 1 юни 2009 г.

(4)

Съгласно член 137, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 всяко изменение на ограниченията, прието съгласно Директива 76/769/ЕИО от 1 юни 2007 г., трябва да бъде включено в приложение XVII към посочения регламент и влиза в сила считано от 1 юни 2009 г.

(5)

Директива 2007/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара на определени средства за измерване, съдържащи живак (5) бе приета на 25 септември 2007 г. Решение № 1348/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета по отношение на ограниченията за предлагане на пазара и употреба на 2-(2-метоксиетокси)етанол, 2-(2-бутоксиетокси)етанол, метилендифенил диизоцианат, циклохексан и амониев нитрат (6) бе прието на 16 декември 2008 г. Съответните ограничения все още не са включени в приложение XVII към посочения регламент. Приложение XVII следва да бъде изменено така че да включва ограниченията по отношение на някои измервателни уреди, съдържащи живак, приети съгласно Директива 2007/51/ЕО, и ограниченията по отношение на 2-(2-метоксиетокси)етанол, 2-(2-бутоксиетокси)етанол, метилендифенил диизоцианат, циклохексан и амониев нитрат, приети съгласно Решение 1348/2008/ЕО.

(6)

Следва да се вземат предвид и съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и отмяна на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (7).

(7)

Предвид това, че разпоредбите на дял VIII от Регламент (ЕО) № 1907/2006, и по-специално приложение XVII трябва да се прилагат пряко считано от 1 юни 2009 г., ограниченията следва да бъдат ясно определени, за да се позволи на операторите и правоприлагащите органи да ги прилагат правилно. Поради това формулировката на ограниченията следва да бъде преразгледана. Терминологията за различните вписвания следва да бъде хармонизирана и съгласувана с определенията, включени в Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(8)

С Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ) (8) се изисква съоръженията, съдържащи ПХБ и ПХТ, да са обеззаразени и обезвредени възможно най-бързо, и се определят условията за обеззаразяване на съоръженията, съдържащи такива вещества. Поради това вписването в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно ПХТ следва да не включва разпоредби по отношение на съоръженията, съдържащи ПХТ, тъй като това е напълно регламентирано в Директива 96/59/ЕО.

(9)

Действащите ограничения за веществата 2-нафтиламин, бензидин, 4-нитробифенил, 4-аминобифенил са двусмислени, тъй като не е ясно дали забраната засяга единствено предоставянето на масовия потребител или включва и професионалните потребители. Този въпрос следва да бъде изяснен. Тъй като в Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти (9) се забранява производството, изработването и използването на тези вещества на работното място, ограниченията, включени в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, по отношение на тези вещества следва да бъдат съобразени с Директива 98/24/ЕО.

(10)

Веществата тетрахлорметан и 1,1,1-трихлоретан са строго ограничени по смисъла на Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (10). Регламент (ЕО) № 2037/2000 налага забрана за тетрахлорметан с някои изключения и пълна забрана за 1,1,1-трихлоретан. Следователно ограниченията за тетрахлорметан и 1,1,1-трихлоретан в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 са излишни и следва да бъдат заличени.

(11)

Тъй като живакът в батериите се регламентира по силата на Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори (11), включените понастоящем в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 разпоредби относно живака в батериите, са излишни и следва да бъдат заличени.

(12)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 отпадъкът не се счита за вещество, смес или изделие по смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006. Следователно предвид това, че отпадъците не са обхванати от ограниченията на посочения регламент, разпоредбите в приложение XVII към посочения регламент, които изключват отпадъците, са излишни и следва да бъдат заличени.

(13)

Някои ограничения в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва да бъдат изменени, за да вземат предвид определенията за „употреба“ и „пускане на пазара“, включени в член 3 към посочения регламент.

(14)

Вписването в приложение I към Директива 76/769/ЕИО по отношение на азбестовите влакна съдържа изключение относно диафрагми, съдържащи хризотил. Следва да бъде уточнено, че това изключение ще бъде преразгледано след получаване на докладите, които държавите-членки, ползващи се от него, ще трябва да представят. Освен това с оглед на определението за „пускане на пазара“ в Регламент (ЕО) № 1907/2006 и при спазване на определените условия, гарантиращи висока степен на защита на човешкото здраве, държавите-членки следва да могат да разрешават пускането на пазара на някои изделия, съдържащи такива влакна, когато тези изделия вече са инсталирани или са били в експлоатация преди 1 януари 2005 г.

(15)

Следва да се изясни, че за веществата, които са включени в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 като следствие от ограниченията, приети в рамките на Директива 76/769/ЕИО (вписвания 1—58), ограниченията не се прилагат по отношение на съхранението, отговорното пазене, обработката, пълненето в контейнери или прехвърлянето от един съд в друг на веществата за износ, освен ако производството на веществата не е забранено.

(16)

За разлика от Директива 76/769/ЕИО, Регламент (ЕО) № 1907/2006 дава определение за термина „изделие“. С оглед на това да бъдат обхванати същите елементи, като тези в първоначалното ограничение за кадмий, терминът „смеси“ следва да бъде добавен в някои от разпоредбите.

(17)

Следва да се изясни, че ограниченията, включени в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно пускането на пазара на определени средства за измерване, съдържащи живак, не се прилагат за средства, които са били в употреба в Общността при влизането в сила на ограничението.

(18)

Във вписванията в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 за веществата дифенилетер, пентабромо деривати и дифенилетер, октабромо деривати, следва да се предвиди, че ограниченията не се прилагат за изделия, които вече са били в употреба към датата на влизане в сила на ограниченията, тъй като тези вещества са били включени в изделия с дълъг жизнен цикъл, които се продават на пазара за употребявани стоки, като самолети и превозни средства. Освен това, предвид факта, че употребата на веществата в електрическото и електронното оборудване е регламентирана от Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (12), това оборудване следва да не бъде предмет на въпросните ограничения.

(19)

Следва да се изясни, че при ограничението по отношение на нонифенил и нонилфенол етоксилат валидността на съществуващите национални разрешения относно пестицидни и биоцидни продукти, съдържащи нонилфенол етоксилат като коформулант, следва да не се засяга, съгласно предвиденото в член 1, параграф 2 от Директива 2003/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2003 г. относно двадесет и шесто изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (нонилфенол, нонилфенол етоксилат и цимент) (13).

(20)

Следва да се изясни, че ограничението, включено в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно перфлуорооктан сулфонат, не се прилага за продукти, които вече са били в употреба в Общността при влизането в сила на ограничението.

(21)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, учреден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юни 2009 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 201.

(3)  ОВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 32.

(4)  ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 94.

(5)  ОВ L 257, 3.10.2007 г., стр. 13.

(6)  ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 108.

(7)  ОВ L 353, 31.12.2008, стр. 1.

(8)  ОВ L 243, 24.9.1996 г., стр. 31.

(9)  ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11.

(10)  ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 266, 26.9.2006 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19.

(13)  ОВ L 178, 17.7.2003 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя, както следва:

1.

Заглавието се заменя със следното:

2.

Таблицата, в която се определят наименованията на веществата, групите от вещества и смесите и условията на ограничение, се заменя със следното:

„За веществата, които са включени в настоящото приложение като следствие от ограниченията, приети в рамките на Директива 76/769/ЕИО (вписвания 1—58), ограниченията не се прилагат по отношение на съхранението, отговорното пазене, обработката, пълненето в контейнери или прехвърлянето от един съд в друг на тези вещества за износ, освен ако производството на веществата не е забранено.


Колона 1

Наименование на вещества, групи от вещества или смеси

Колона 2

Условия на ограничение

1.

Полихлорирани терфенили (PCTs)

Забранява се пускането им на пазара или употребата им:

като вещества,

в смеси, в това число отработени масла, или в оборудване в концентрация по-висока от 50 mg/kg (0,005 тегловни %).

2.

Хлоретен (винил хлорид)

CAS № 75-01-4

EC № 200-831-0

Забранява се употребата му като пропелант в аерозоли за каквато и да е употреба.

Забранява се пускането на пазара на аерозолни флакони, съдържащи веществото като пропелант.

3.

Течни вещества или смеси, класифицирани като опасни според определенията в Директива 67/548/ЕИО на Съвета и Директива 1999/45/ЕО.

1.

Забранява се употребата им във:

декоративни изделия, предназначени за светлинни или цветни ефекти посредством различни фази, като например декоративни лампи и пепелници;

фокуси и шеги;

игри за един или повече участници или изделия, предназначени да се използват като такива, дори и с декоративни цели.

2.

Забранява се пускането на пазара на изделия, които не отговарят на изискванията на параграф 1.

3.

Забранява се пускането им на пазара, ако съдържат оцветител, освен когато той се изисква при употреба за фискални цели, или ароматни вещества, или и двете, и ако:

представляват опасност при вдишване и са етикетирани с R65 или H304, и

могат да се използват като гориво в декоративни лампи, и

и са опаковани в опаковки с вместимост 15 l или по-малко.

4.

Без да се засяга изпълнението на други разпоредби на Общността, отнасящи се до класифицирането, опаковането и етикетирането на вещества и смеси, доставчиците гарантират, че преди пускането на пазара опаковките на веществата и смесите, посочени в параграф 3, когато се използват в лампи, са етикетирани ясно и четливо с неизличим надпис, както следва:

„Лампите, пълни с тази течност, да се съхраняват извън обсега на деца“.

4.

Трис (2,3-дибромопропил) фосфат

CAS № 126-72-7

1.

Забранява се употребата му в текстилни изделия като облекла, бельо и спално бельо, предназначени да влизат в контакт с кожата.

2.

Забранява се пускането на пазара на изделия, които не отговарят на изискванията на параграф 1.

5.

Бензен

CAS № 71-43-2

EC № 200-753-7

1.

Забранява се употребата му в играчки или части от играчки, в които концентрацията на бензена в свободно състояние надвишава 5 mg/kg (0,0005 %) от теглото на играчката или на част от играчката.

2.

Забранява се пускането на пазара на играчки и части от играчки, които не отговарят на изискванията на параграф 1.

3.

Забранява се пускането му на пазара или употребата му,

като вещество,

като съставка на други вещества или смеси, в концентрация равна или по-висока от 0,1 тегловни %.

4.

Забраната на параграф 3 не се отнася за:

а)

моторни горива в рамките на Директива 98/70/ЕО;

б)

вещества и смеси, предназначени за промишлени процеси, при които емисиите на бензена не надвишават количествата, определени в действащото законодателство.

6.

Азбестови влакна

а)

Крокидолит

CAS No 12001-28-4

б)

Амозит

CAS No 12172-73-5

в)

Антофилит

CAS No 77536-67-5

г)

Актинолит

CAS No 77536-66-4

д)

Тремолит

CAS No 77536-68-6

е)

Хризотил

CAS No 12001-29-5

CAS № 132207-32-0

1.

Забранява се производството, пускането на пазара и употребата на тези влакна и на изделията, съдържащи тези влакна, когато са целенасочено добавени.

Държавите-членки обаче могат да разрешават пускането на пазара и употребата на диафрагми, съдържащи хризотил (буква е)), за съществуващи електролизни инсталации, до достигане края на експлоатационния им срок или докато не бъдат налични подходящи заместители, несъдържащи азбест, което от двете събития настъпи първо.

До 1 юни 2011 г. държавите-членки, които се възползват от това изключение, представят на Комисията доклад за наличието на свободни от азбест заместители за електролизни инсталации и за предприетите за разработването на такива алтернативи усилия, за защитата на здравето на работниците в инсталациите, за източника и количествата на хризотил, за източника и количествата на диафрагмите, съдържащи хризотил, както и за предвидения краен срок за възползване от изключението. Комисията оповестява публично тази информация.

След получаването на тези доклади Комисията изисква от Агенцията да изготви досие в съответствие с член 69 с оглед забрана на пускането на пазара и употребата на диафрагми, съдържащи хризотил.

2.

Употребата на изделията, съдържащи азбестови влакна, посочени в параграф 1, които са вече инсталирани и/или са в употреба преди 1 януари 2005 г., продължава да бъде позволено до обезвреждането им или до достигане на края на експлоатационния им срок. Държавите-членки обаче могат да ограничат, да забранят или да поставят определени условия за употребата на такива изделия преди обезвреждането им или преди достигане на края на експлоатационния им срок с цел защита на човешкото здраве.

Държавите-членки могат да разрешат пускането на пазара в тяхната цялост на изделията, съдържащи азбестови влакна, посочени в параграф 1, които са вече инсталирани и/или са в употреба преди 1 януари 2005 г., при спазване на определени условия, гарантиращи високо ниво на защита на човешкото здраве. Държавите-членки съобщават тези мерки на Комисията до 1 юни 2011 г. Комисията оповестява публично тази информация.

3.

Без да се засяга прилагането на други разпоредби на Общността относно класифицирането, опаковането и етикетирането на вещества и смеси, пускането на пазара и употребата на изделия, съдържащи тези влакна, позволено съгласно предходните дерогации, се позволява единствено, ако доставчиците гарантират, че преди пускането на пазара изделията се етикетират в съответствие с допълнение 7 към настоящото приложение.

7.

Трис(азиридинил)фосфиноксид

CAS No 545-55-1

EC № 208-892-5

1.

Забранява се употребата му в текстилни изделия като облекла, бельо и спално бельо, предназначени да влизат в контакт с кожата.

2.

Забранява се пускането на пазара на изделия, които не отговарят на изискванията на параграф 1.

8.

Полибромобифенили; Полибромиранибифенили (РВВ)

CAS No 59536-65-1

1.

Забранява се употребата им в текстилни изделия като облекла, бельо и спално бельо, предназначени да влизат в контакт с кожата.

2.

Забранява се пускането на пазара на изделия, които не отговарят на изискванията на параграф 1.

9.

а)

Сапун на прах от кората на сапунено дърво

(Quillaja saponaria) и неговите деривати, съдържащи сапонини

CAS № 68990-67-0

EC № 273-620-4

б)

Прах от корените на Helleborus viridis и Helleborus niger

в)

Прах от корени на Veratrum album и Veratrum nigrum

г)

Бензидин и/или неговите деривати

CAS № 92-87-5

EC № 202-199-1

д)

o-Нитробензалдехид

CAS № 552-89-6

EC № 209-025-3

е)

Дървесен прах

1.

Забранява се употребата им в увеселителни игри (фокуси и шеги) или в смеси или изделия, предназначени да бъдат използвани като такива, например прах за кихане, зловонни бомбички.

2.

Забранява се пускането на пазара на увеселителни игри (фокуси и шеги) или смеси или изделия, които не отговарят на изискванията на параграф 1.

3.

Параграфи 1 и 2 обаче не се прилагат за зловонни бомбички, които не съдържат повече от 1,5 ml течност.

10.

а)

Амониев сулфид

CAS № 12135-76-1

EC № 235-223-4

б)

Амониев хидроген сулфид

CAS № 12124-99-1

EC № 235-184-3

в)

Амониев полисулфид

CAS № 9080-17-5

EC № 232-989-1

1.

Забранява се употребата им в увеселителни игри (фокуси и шеги) или в смеси или изделия, предназначени за такива цели, например прах за кихане, зловонни бомбички.

2.

Забранява се пускането на пазара на увеселителни игри (фокуси и шеги) или смеси или изделия, които не отговарят на изискванията на параграф 1.

3.

Параграфи 1 и 2 обаче не се прилагат за зловонни бомбички, които не съдържат повече от 1,5 ml течност.

11.

Летливи естери, производни на бромоцетни киселини:

а)

Метил бромацетат

CAS № 96-32-2

EC № 202-499-2

б)

Етил бромацетат

CAS № 105-36-2

EC № 203-290-9

в)

Пропил бромацетат

CAS № 35223-80-4

г)

Бутил бромацетат

CAS № 18991-98-5

EC № 242-729-9

1.

Забранява се употребата им в увеселителни игри (фокуси и шеги) или в смеси или изделия, предназначени за такива цели, например прах за кихане, зловонни бомбички.

2.

Забранява се пускането на пазара на увеселителни игри (фокуси и шеги) или смеси или изделия, които не отговарят на изискванията на параграф 1.

3.

Параграфи 1 и 2 обаче не се прилагат за зловонни бомбички, които не съдържат повече от 1,5 ml течност.

12.

2-Нафтиламин

CAS № 91-59-8

ЕО № 202-080-4 и неговите соли

13.

Бензидин

CAS № 92-87-5

EC № 202-199-1 и неговите соли

14.

4-Нитробифенил

CAS № 92-93-3

EINECS EC № 202-204-7

15.

4-Аминобифенил ксениламин

CAS № 92-67-1

EINECS EC № 202-177-1 и неговите соли

Следното се прилага за вписвания 12—15:

Забранява се пускането им на пазара и употребата им като вещества или в смеси, в концентрация, по-висока от 0,1 тегловни %.

16.

Оловни карбонати:

а)

Неутрален безводен карбонат (PbCO3)

CAS № 598-63-0

EC № 209-943-4

б)

Триоловен-бис (карбонат) дихидроксид 2PbCO3-Pb(OH)2

CAS № 1319-46-6

EC № 215-290-6

Забранява се пускането им на пазара и употребата им като вещества или в смеси, когато веществото или сместа са предназначени за употреба като бои.

Държавите-членки обаче могат, в съответствие с разпоредбите на Конвенция 13 на Международната организация по труда (МОТ) за употреба на оловно белило и оловни сулфати в боите, да разрешават на тяхна територия употребата на веществото или сместа за реставрацията и поддържането на произведения на изкуството и на исторически сгради и техния интериор.

17.

Оловни сулфати:

а)

PbSO4

CAS № 7446-14-2

EC № 231-198-9

б)

Pbx SO4

CAS № 15739-80-7

EC № 239-831-0

Забранява се пускането им на пазара и употребата им като вещества или в смеси, когато веществото или сместа са предназначени за употреба като бои.

Държавите-членки могат обаче, в съответствие с разпоредбите на Конвенция 13 на МОТ за употреба на оловно белило и оловни сулфати в боите, да разрешават на тяхна територия употребата на веществото или сместа за реставрацията и поддържането на произведения на изкуството и на исторически сгради и техния интериор.

18.

Живачни съединения

Забранява се пускането им на пазара и употребата им като вещества или в смеси, когато веществото или сместа са предназначени за:

а)

обработка срещу обрастването с микроорганизми, растения или животни на:

корпуси на плавателни съдове,

кошове, поплавъци, мрежи и други приспособления или съоръжения, използвани в рибовъдството или развъждането на черупчести мекотели,

цялостно или частично потопени във вода приспособления и оборудване;

б)

съхранение на дървесина;

в)

импрегниране на индустриални тъкани, предназначени за голямо натоварване и прежди за тяхната изработка;

г)

третиране на промишлени води независимо от тяхната употреба.

18a.

Живак

CAS № 7439-97-6

EC № 231-106-7

1.

Забранява се пускането му на пазара:

а)

в клинични термометри за измерване на телесна температура;

б)

в други средства за измерване, предназначени за продажба на масовия потребител (напр. манометри, барометри, сфигмоманометри, термометри, различни от клинични термометри за измерване на телесна температура).

2.

Ограничението в параграф 1 не се прилага за средства за измерване, които са били в употреба в Общността преди 3 април 2009 г. Държавите-членки обаче могат да ограничат или забранят пускането на пазара на такива средства за измерване.

3.

Ограничението в параграф 1, буква б) не се прилага за:

а)

средствата за измерване, които са произведени преди повече от петдесет години към 3 октомври 2007 г.;

б)

барометри (с изключение на барометрите по смисъла на буква а) до 3 октомври 2009 г.

4.

До 3 октомври 2009 г. Комисията извършва преглед на възможностите за по-безопасни и надеждни алтернативни решения, които са технически и икономически приложими, за сфигмоманометри и други средства за измерване, съдържащи живак, използвани в здравеопазването, както и за друга професионална и промишлена употреба. Въз основа на този преглед или веднага след получаване на нова информация за по-надеждни алтернативи за сфигмоманометри и други средства за измерване, съдържащи живак, Комисията, по целесъобразност, представя законодателно предложение за разширяване обхвата на ограниченията по параграф 1 за сфигмоманометри и други средства за измерване, използвани в здравеопазването, както и за друга професионална и промишлена употреба, с оглед постепенното изваждане от употреба на живака в средствата за измерване, когато това е технически и икономически осъществимо.

19.

Арсенови съединения

1.

Забранява се пускането им на пазара или употребата им като вещества или в смеси, когато веществото или сместа са предназначени за предотвратяване обрастването с микроорганизми, растителни или животински организми на:

корпуси на плавателни съдове,

кошове, поплавъци, мрежи и други принадлежности или съоръжения, използвани в рибовъдството и развъждането на черупчести мекотели,

всякакви напълно или частично потопени съоръжения или оборудване.

2.

Забранява се пускането им на пазара и употребата им като вещества или в смеси, когато веществото или сместа са предназначени за третиране на промишлени води, независимо от тяхната употреба.

3.

Забранява се употребата им за консервиране на дървесина. В допълнение така обработената дървесина не може да бъде пускана на пазара.

4.

Чрез дерогация от параграф 3:

а)

Относно веществата и смесите за консервиране на дървесината: такива могат да се използват единствено в промишлени инсталации, в които импрегнирането на дървесината се извършва под вакуум или под налягане, ако са разтвори на неорганични съединения на медта, хрома и арсена (ССА) от тип С и ако са разрешени в съответствие с член 5, параграф 1 от Директива 98/8/ЕО. Така обработената дървесина не може да бъде пускана на пазара, преди да завърши фиксирането на консерванта.

б)

Дървесината, обработена с разтвори на ССА в съответствие с буква а), може да бъде пускана на пазара за професионална и промишлена употреба, при условие че с оглед безопасността на хората и животните е осигурена структурната цялост на дървесината и не съществува вероятност от контакт с кожата на масовия потребител по време на експлоатационния ѝ период:

като строителен материал за изграждане на обществени и селскостопански постройки, учреждения и сгради с промишлено предназначение;

за мостове и мостови конструкции;

като дървен строителен материал в сладко и слабосоленоводни зони напр. кейове и мостове,

за шумозаглушаващи прегради,

за контрол върху лавините,

за обезопасяващи ограждения и бариери по пътните магистрали,

за стълбове на заграждения за добитък (обелени кръгли иглолистни трупи),

за противосвлачищни конструкции,

за стълбове на електропреносни и телекомуникационни далекопроводи,

за подземно положени железопътни траверси.

в)

Без да се засяга прилагането на другите разпоредби на Общността относно класифицирането, опаковането и етикетирането на вещества и смеси, доставчиците гарантират, че преди пускането на пазара всяка обработена дървесина, пускана на пазара, се етикетира отделно с надпис „Само за професионални и промишлени инсталации и употреби, съдържа арсен“. В допълнение всички пакети с обработена дървесина, пускани на пазара, трябва също да носят етикет с надпис „Носете предпазни ръкавици при работа с тази дървесина. Носете противопрахова маска и защитни очила при рязане или други видове дъврообработване на тази дървесина. Отпадъците от тази дървесина следва да се третират като опасни и да се обработват от оторизирано за съответната дейност предприятие“.

г)

Обработената дървесина, посочена в буква а), не може да бъде използвана:

за жилищни сгради или постройки с битово предназначение независимо от тяхното предназначение,

за всякакви цели, когато съществува риск от многократен контакт с кожата,

в морски води,

за селскостопански цели, с изключение на стълбовете за загражденията за добитъка и конструктивни употреби в съответствие с буква б),

за всякакви цели, при които обработената дървесина може да влезе в контакт с междинни или крайни продукти, предназначени за консумация от човека и/или животните.

5.

Дървесината, обработена с арсенови съединения, която е била в експлоатация в Общността до 30 септември 2007 г. или тази, която е била пусната на пазара в съответствие с параграф 4, може да бъде запазена, и да бъде употребявана до достигане на края на експлоатационния ѝ срок.

6.

Дървесината, обработена със ССА, тип С, която е била в експлоатация в Общността до 30 септември 2007 г. или тази, която е била пусната на пазара в съответствие с параграф 4:

може да бъде употребявана или повторно използвана при условията, отнасящи се до нейната употреба, посочени в точка 4, букви б), в) и г),

може да бъде пускана на пазара при условията, отнасящи се до нейната употреба, посочени в точка 4, букви б), в) и г).

7.

Държавите-членки могат да разрешат дървесина, обработена с други видове разтвори на ССА, която е била в експлоатация в Общността до 30 септември 2007 г.:

да бъде употребявана или повторно използвана при условията, отнасящи се до нейната употреба, посочени в точка 4, букви б), в) и г),

да бъде пускана на пазара при условията, отнасящи се до нейната употреба, посочени в точка 4, букви б), в) и г).

20.

Органокалаени съединения

1.

Забранява се пускането им на пазара и употребата им като вещества или в смеси, когато веществото или сместа действат като биоциди в бои.

2.

Забранява се пускането им на пазара и употребата им като вещества или в смеси, когато веществото или сместа действат като биоциди за предпазване от обрастване с микроорганизми, растения и животни на:

а)

плавателни съдове с всякаква дължина, предназначени за ползване в морски, крайбрежни, естуарни и вътрешни водни пътища и езера;

б)

кошове, поплавъци, мрежи и други принадлежности и съоръжения, използвани в рибовъдството и развъждането на черупчести мекотели;

в)

всякакви напълно или частично потопени съоръжения или оборудване.

3.

Забранява се пускането им на пазара и употребата им като вещества или в смеси, когато веществото или сместа са предназначени за третиране на промишлени води.

21.

Ди-μ-оксо-ди-n-бутилкалаенхидроксиборан/дибутилтин хидроген борат C8H19BO3Sn (DBB)

CAS № 75113-37-0

ЕО № 401-040-5

Забранява се пускането му на пазара и употребата му като вещество или в смеси, в концентрация, равна или по-голяма от 0,1 тегловни %.

Параграф 1 обаче не се прилага за това вещество (DBB) или смеси, съдържащи DBB, ако са предназначени за производството на изделия, в които концентрацията на DBB е равна или по-голяма от 0,1 %.

22.

Пентахлорфенол

CAS № 87-86-5

EC № 201-778-6 и неговите соли и естери

Забранява се пускането му на пазара и употребата му,

като вещество,

като съставка на други вещества или смеси, в концентрация равна или по-висока от 0,1 тегловни %.

23.

Кадмий

CAS № 7440-43-9

EC № 231-152-8 и неговите съединения

За целите на настоящото вписване кодовете и главите, посочени в квадратни скоби, са кодовете и главите от тарифната и статистическа номенклатура на Общата митническа тарифа, установена с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (1).

1.

Не се употребяват за оцветяване на изделия, произведени от следните вещества и смеси:

а)

поливинил хлорид (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22]

полиуретан (PUR) [3909 50]

полиетилен с ниска плътност (ld PE), с изключение на полиетилена с ниска плътност, използван при дребносерийно производство [3901 10]

целулозен ацетат (CA) [3912 11] [3912 12]

целулозен ацетат бутират (CAB) [3912 11] [3912 12]

епоксидни смоли [3907 30]

меламин-формалдехидни (MF) смоли [3909 20]

карбамид-формалдехидни (UF) смоли [3909 10]

ненаситени полиестери (UP) [3907 91]

полиетилен терефталат (PET) [3907 60]

полибутилен терефталат (PBT)

прозрачен полистирен за масова употреба [3903 11] [3903 19]

акрилонитрил метилметакрилат (AMMA)

армиран полиетилен (VPE)

високоустойчив полистирен

полипропилен (PP) [3902 10]

б)

бои [3208] [3209]

Ако боите обаче са с високо съдържание на цинк, остатъчната концентрация на кадмий трябва да бъде възможно най-ниска и във всеки случай да не надвишава 0,1 тегловни %.

Изделията или компонентите на изделия, произведени от вещества и смеси, изброени по-горе, оцветени с кадмий, независимо от употребата им, не могат да се пуснат на пазара, ако съдържанието на кадмий в тях (изразено като кадмий метал) надвишава 0,01 тегловни % от пластмасата.

2.

Параграф 1 обаче не се прилага за изделия, които се оцветяват от съображения за безопасност.

3.

Не се употребяват за стабилизиране на следните смеси или изделия, произведени от полимери или съполимери на винилхлорид:

опаковъчни материали (торби, контейнери, бутилки, похлупаци) [3923 29 10],

канцеларски или училищни пособия [3926 10],

принадлежности за мебели, автомобилна каросерия или подобни [3926 30],

дрехи и принадлежности към облеклото (включително ръкавици) [3926 20],

настилки за подове, облицовки за стени [3918 10],

импрегнирани, промазани и ламинирани текстилни тъкани [5903 10]

изкуствена кожа [4202]

грамофонни плочи

тръби, тръбопроводи и техните сглобки [3917 23],

летящи врати

сухопътни превозни средства (външни и вътрешни части)

покрития от стоманени листове, използвани в строителството или в промишлеността

изолации за електрически мрежи

Посочените по-горе смеси, изделия или съставни части на изделия, произведени от полимери или съполимери на винилхлорид, стабилизирани с вещества, съдържащи кадмий, независимо от употребата им, не могат да се пускат на пазара, ако съдържанието на кадмий (изразено като кадмий метал) надвишава 0,01 тегловни % от полимера.

4.

Параграф 3 обаче не се прилага за смеси и изделия, при които се използват стабилизатори на кадмиева основа от съображения за безопасност.

5.

За целите на настоящото вписване „нанасяне на кадмиево покритие (кадмиране)“ означава всяко отлагане или кадмиево покритие с метален кадмий върху метална повърхност.

Не се употребяват за нанасяне на кадмиево покритие върху метални изделия или компоненти на изделия, използвани в следните сектори/приложения:

а)

оборудване и машини за:

производство на храни [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11]

земеделие [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436]

охлаждане и замразяване [8418]

отпечатване и подвързване на книги [8440] [8442] [8443]

б)

оборудване и машини за производството на:

стоки за бита [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516]

обзавеждане [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404]

санитарно-хигиенни материали [7324]

инсталации за централно отопление и климатици [7322] [8403] [8404] [8415]

Независимо от употребата им или от крайното им предназначение се забранява пускането на пазара на изделия с кадмиево покритие или компоненти на тези изделия, използвани в секторите/приложенията, посочени в букви а) и б) по-горе, както и на изделия, произведени в секторите, изброени в буква б) по-горе.

6.

Разпоредбите, посочени в параграф 5, се прилагат и за изделия с кадмиево покритие или компоненти на тези изделия, когато се използват в секторите/приложенията, посочени в букви а) и б) по-долу, както и за изделия, произведени в секторите, посочени в буква б) по-долу.

а)

оборудване и машини за производството на:

хартия и картон [8419 32] [8439] [8441] текстил и облекла [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452]

б)

оборудване и машини за производството на:

промишлено оборудване и машини [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431]

пътни и земеделски превозни средства [глава 87]

вагонен (автомобилен) парк [глава 86]

плавателни съдове [глава 89]

7.

Ограниченията на параграфи 5 и 6 обаче не се прилагат за:

изделия и компоненти на изделия, използвани в аеронавтиката, космическите технологии, минното дело, дълбоководните сондажи и ядрения сектор, изискващи високи стандарти за безопасност, и в устройствата за безопасност на пътни и земеделски превозни средства, вагонен (автомобилен) парк и плавателни съдове,

електрически контакти във всички сектори, в случаите, в които това е необходимо за гарантирането на надеждността, която се изисква за апаратите, към които те се инсталират.

24.

Монометил — тетрахлородифенил метан

Търговско наименование: Угилек 141

CAS № 76253-60-6

1.

Забранява се пускането му на пазара и употребата му като вещество или в смеси.

Забранява се пускането на пазара на изделия, които съдържат това вещество.

2.

Чрез дерогация параграф 1 не се прилага за:

а)

инсталации и машини, които на 18 юни 1994 г. са били вече в експлоатация, до тяхното обезвреждане;

б)

поддръжка на инсталации и машини, които на 18 юни 1994 г. са били вече в експлоатация в рамките на държава-членка.

За целите на буква а) държавите-членки от съображения за защита на здравето на хората и опазване на околната среда могат да забранят тези машини и инсталации на тяхната територия преди обезвреждането им.

25.

Монометил-дихлоро-дифенил метан

Търговско наименование: Угилек 121

Угилек 21

Забранява се пускането му на пазара и употребата му като вещество или в смеси.

Забранява се пускането на пазара на изделия, които съдържат това вещество.

26.

Монометил-дибромо-дифенил метан бромобензилбромотолуен, смес от изомери

Търговско наименование: DBBT

CAS № 99688-47-8

Забранява се пускането му на пазара и употребата му като вещество или в смеси.

Забранява се пускането на пазара на изделия, които съдържат това вещество.

27.

Никел

CAS № 7440-02-0

EC № 231-111-4 и неговите съединения

1.

Забранява се употребата му:

а)

във всички изделия или аксесоари, които се поставят в продупчени уши или в други продупчени части на човешкото тяло, с изключение на случаите когато нивото на отделяне на никел от тези изделия е по-малко от 0,2 μg/cm2/седмица (граница на миграция).

б)

в изделия, предназначени да влязат в директен и продължителен контакт с кожата, като:

обици,

огърлици, гривни и верижки, верижки за глезен, пръстени,

капаци за ръчни часовници, каишки за часовници и части за затягане,

занитени копчета, катарами, нитове, ципове и метални знаци, които се използват за дрехи,

ако нивото на отделяне на никел от частите на тези изделия, които влизат в директен и продължителен контакт с кожата, е по-голямо от 0,5 μg/cm2/седмица.

в)

в изделията, изброени в буква б), в случаите когато те са с покритие, което не съдържа никел, с изключение на случаите когато то е достатъчно, за да се гарантира, че отделяното количество никел от изделията, влизащи в директен и продължителен контакт с кожата, не надвишава 0,5 μg/cm2/седмица най-малко за период от две години при нормална употреба на изделието.

2.

Забранява се пускането на пазара на изделията, посочени в параграф 1, освен ако те отговарят на условията, посочени в същия параграф.

3.

Стандартите, приети от Европейския комитет по стандартизация (CEN) се използват като методи за изпитване за демонстриране на съответствие на изделията с параграфи 1 и 2.

28.

Вещества, фигуриращи в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, класифицирани като канцерогенни категория 1А или 1Б (таблица 3.1) или канцерогенни категория 1 или 2 (таблица 3.2) и изброени, както следва:

Канцерогенни категория 1А (таблица 3.1)/канцерогенни категория 1 (таблица 3.2), изброени в допълнение 1

Канцерогенни категория 1Б (таблица 3.1)/канцерогенни категория 2 (таблица 3.2), изброени в допълнение 2

29.

Вещества, представени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, класифицирани като мутагенни за зародишни клетки категория 1А или 1Б (таблица 3.1) или мутагенни категория 1 или 2 (таблица 3.2) и изброени, както следва:

Мутагенни категория 1А (таблица 3.1)/мутагенни категория 1 (таблица 3.2), изброени в допълнение 3

Мутагенни категория 1Б (таблица 3.1)/мутагенни категория 2 (таблица 3.2), изброени в допълнение 4

30.

Вещества, представени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, класифицирани като токсични за репродукцията категория 1А или 1Б (таблица 3.1) или токсични за репродукцията категория 1 или 2 (таблица 3.2) и изброени, както следва:

Токсични за репродукцията, категория 1А, вредно въздействие върху половата функция и оплодителната способност или върху развитието (таблица 3.1) или токсични за репродукцията, категория 1 с R60 (Може да причини стерилитет) или R 61 (Може да причини увреждане на неродено дете) (таблица 3.2), изброени в допълнение 5

Токсични за репродукцията, категория 1Б, вредно въздействие върху половата функция и оплодителната способност или върху развитието (таблица 3.1) или токсични за репродукцията, категория 2 с R60 (Може да причини стерилитет) или R 61 (Може да причини увреждане на неродено дете) (таблица 3.2), изброени в допълнение 6

Без да се засягат другите части на настоящото приложение, за вписвания 28—30 се прилага следното:

1.

Забранява се пускането им на пазара и употребата им,

като вещества,

като съставки на други вещества, или

в смеси,

за предлагане на масовия потребител, когато индивидуалната концентрация във веществото или сместа е равна или по-висока от:

или от съответната специфична допустима концентрация, определена в част 3 на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, или

съответната концентрация, определена в Директива 1999/45/ЕО.

Без да се засяга прилагането на други разпоредби на Общността, свързани с класифицирането, опаковането и етикетирането на вещества и смеси, доставчиците гарантират, че преди пускането на пазара опаковките на тези вещества са етикетирани ясно и четливо с неизличим надпис, както следва:

„Само за професионална употреба“.

2.

Чрез дерогация параграф 1 не се прилага за:

а)

лекарствени продукти или ветеринарномедицински продукти, дефинирани в Директива 2001/82/ЕО и Директива 2001/83/ЕО;

б)

козметични продукти, дефинирани в Директива 76/768/ЕИО;

в)

следните горива и масла:

моторни горива в рамките на Директива 98/70/ЕО,

минерални масла, предназначени за употреба като горива в подвижни или стационарни горивни инсталации,

горива, продавани в затворени системи (например втечнен газ в бутилки);

г)

бои за художници, в обхвата на Директива 1999/45/ЕО.

31.

а)

креозот; промивно масло

CAS № 8001-58-9

EC № 232-287-5

б)

креозотно масло; промивно масло

CAS № 61789-28-4

ЕО № 263-047-8

в)

дестилати (въглищен катран), нафталинови масла; нафталиново масло

CAS № 84650-04-4

EC № 283-484-8

г)

креозотно масло, аценафтенова фракция; промивно масло

CAS № 90640-84-9

EC № 292-605-3

д)

дестилати (въглищен катран), горен; тежко антраценово масло

CAS № 65996-91-0

ЕО № 266-026-1

е)

Антраценово масло

CAS № 90640-80-5

EC № 292-602-7

ж)

катранени киселини, въглищни, сурови; сурови феноли

CAS № 65996-85-2

ЕО № 266-019-3

з)

креозот, дървен

CAS № 8021-39-4

EC № 232-419-1

и)

нискотемпературно алкално катранено масло; остатъци от екстракция (въглищни), ниско температурен алкален въглищен катран

CAS № 122384-78-5

EC № 310-191-5

1.

Забранява се пускането им на пазара и употребата им като вещества или смеси, когато веществото или сместа са предназначени за обработка на дървен материал. Освен това не се пуска на пазара дървен материал, обработен по този начин.

2.

Чрез дерогация от параграф 1:

а)

Веществата и смесите могат да се използват за обработка на дърво в промишлени инсталации или от специалисти, обхванати от законодателството на Общността за защита на работниците за in situ преработка, само ако те съдържат:

i)

бензо[а]пирен в концентрация, по-малка от 50 mg/kg (0,005 тегловни %),

ii)

водно екстрахирани феноли в концентрация, по-малка от 3 тегловни %.

Такива вещества и смеси за обработка на дърво в промишлени инсталации или чрез специалисти:

могат да се пускат на пазара само в опаковки с вместимост, равна или по-голяма от 20 литра,

не могат да се продават на масовия потребител.

Без да се засяга прилагането на други разпоредби на Общността, свързани с класифицирането, опаковането и етикетирането на вещества и смеси, доставчиците гарантират, че преди пускането на пазара опаковките на тези вещества са етикетирани ясно и четливо с неизличим надпис, както следва:

„За употреба само в промишлени инсталации или за професионална обработка“.

б)

Дърво, обработено в промишлени инсталации или от специалисти според буква а), което се пуска на пазара за първи път или се обработва отново in situ, може да се използва само за професионална и промишлена употреба например при железопътните линии, в електропреносната мрежа и далекосъобщенията, за оградни съоръжения, за земеделски цели (например при колчета за опора на дървета) и в пристанищата и плавателните канали.

в)

Забраната в параграф 1 относно пускането на пазара не се прилага за дървен материал, обработен с веществата, изброени във вписване 31, буква а)—i) преди 31 декември 2002 г. и пуснат на пазара за употребявани стоки за повторна употреба.

3.

Обработен дървен материал, посочен в параграф 2, букви б) и в), не да се използва:

във вътрешността на сгради, независимо от предназначението им,

в играчки,

в спортни площадки,

в паркове, градини, открити места за обществен отдих и други, при които има риск от контакт с кожата,

в постройки и оборудване за градини и паркове,

в производството и употребата, както и при всякакво повторно третиране на:

контейнери за развъдни цели,

на опаковки или други материали, които могат да влязат в контакт или да замърсят изходни, междинни или готови продукти, предназначени за консумация от човека и/или животни,

други материали, които могат да замърсят изброените по-горе продукти.

32.

Хлороформ

CAS № 67-66-3

EC № 200-663-8

34.

1,1,2 Трихлоретан

CAS № 79-00-5

EC № 201-166-9

35.

1,1,2,2-Тетрахлоретан

CAS № 79-34-5

EC № 201-197-8

36.

1,1,1,2-Тетрахлоретан

CAS № 630-20-6

37.

Пентахлоретан

CAS № 76-01-7

EC № 200-925-1

38.

1,1-Дихлоретен

CAS № 75-35-4

EC № 200-864-0

Без да се засягат другите части на настоящото приложение, за вписвания 32—38 се прилага следното.

1.

Забранява се пускането им на пазара и употребата им,

като вещества,

като съставки на други вещества или в смеси, в концентрация равна или по-висока от 0,1 тегловни %.

когато веществото или сместа са предназначени за предлагане на масовия потребител и/или за дифузна употреба, като почистване на повърхности или почистване на платове.

2.

Без да се засяга прилагането на други разпоредби на Общността, свързани с класифицирането, опаковането и етикетирането на вещества и смеси, доставчиците гарантират, че преди пускането на пазара тези вещества и смеси, съдържащи ги в концентрация, равна или по-голяма от 0,1 тегловни %, са етикетирани ясно и четливо с неизличим надпис, както следва:

„Само за употреба в промишлени инсталации“.

Чрез дерогация тази разпоредба не се отнася за:

а)

лекарствени продукти или ветеринарномедицински продукти, дефинирани в Директива 2001/82/ЕО и Директива 2001/83/ЕО;

б)

козметични продукти, дефинирани в Директива 76/768/ЕИО.

40.

Вещества, отговарящи на критерия за запалимост съгласно Директива 67/548/ЕИО и класифицирани като запалими, високо запалими, или изключително запалими, независимо от това дали фигурират в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или не.

1.

Забранява се употребата им като вещества или смеси в аерозолни флакони, когато тези аерозолни флакони са предназначени за предлагане на масовия потребител с цел забавление и украса, като следните:

метален блясък, предназначен за декорация,

изкуствен сняг и скреж,

„възглавнички за издаване на неприлични шумове“,

карнавални аерозоли,

имитация на екскременти,

свирки за празненства,

декоративни снежинки и пяна,

изкуствени паяжини,

зловонни бомбички.

2.

Без да се засяга прилагането на други разпоредби на Общността, свързани с класифицирането, опаковането и етикетирането на вещества, доставчиците гарантират, че преди пускането на пазара опаковките на аерозолните флакони, описани по-горе, са етикетирани ясно и четливо с неизличим надпис, както следва:

„Само за професионална употреба“.

3.

Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се прилагат спрямо аерозолните флакони, посочени в член 8 (1а) от Директива 75/324/ЕИО на Съвета (2).

4.

Няма да се пускат на пазара аерозолните флакони, описани в параграфи 1 и 2, освен ако не са съобразени с посочените изисквания.

41.

Хексахлоретан

CAS № 67-72-1

EC № 200-666-4

Забранява се пускането му на пазара и употребата му като вещество или в смеси, когато веществото или сместа са предназначени за производство или обработка на цветни метали.

42.

Алкани, C10-C13, хлор (късоверижни хлорирани парафини) (SCCPs)

EC № 287-476-5

CAS № 85535-84-8

Забранява се пускането им на пазара и употребата им като вещества, съставки на други вещества или в смеси, в концентрация, по-висока от 1 тегловен %, когато веществото или сместа са предназначени за:

за обработка на метали;

за втечняване на мазнини при обработката на кожи.

43.

Азооцветители и азобагрила

1.

Употребата на азобагрила, които в резултат на редуктивно отделяне на една или повече азогрупи могат да освободят един или повече от ароматните амини, изброени в допълнение 8, в доловими концентрации, т.е. над 30 mg/kg (0,003 тегловни %), в изделията или в боядисаните части от тях според методите за изпитване, представени в допълнение 10, се забранява в текстилни и кожени изделия, които могат да влязат в директен или продължителен контакт с човешката кожа или устната кухина, като:

облекла, постелки и спално бельо, хавлиени кърпи, изкуствена коса, перуки, шапки, пелени и други санитарни материали, спални чували,

обувки, ръкавици, каишки за часовници, ръчни чанти, портмонета/портфейли, куфарчета, тапицерия за мебели, аксесоари, носени около врата,

текстилни или кожени играчки или играчки с текстилни или кожени дрехи,

прежда и тъкани, предназначени за ползване от крайния потребител.

2.

Освен това текстилните и кожените изделия, описани в параграф 1, са забранени за пускане на пазара, освен ако не се отговарят на изискванията на същия параграф.

3.

Азобагрилата, представени в допълнение 9 „Списък на азобагрила“, са забранени за пускане на пазара и за употреба като вещества или в смеси в концентрации, по-високи от 0,1 тегловни %, когато веществото или сместа са предназначени за боядисване на текстилни и кожени изделия.

44.

Дифенилетер, пентабромо дериват

C12H5Br5O

1.

Забранява се пускането му на пазара и употребата му,

като вещество,

в смеси в концентрации по-високи от 0,1 тегловни %.

2.

Забранява се пускането на пазара на изделия, ако те или частите от тях с добавки за огнеустойчивост съдържат веществото в концентрации, по-високи от 0,1 тегловни %.

3.

Чрез дерогация параграф 2 не се прилага:

за изделия, които са били в употреба в Общността преди 15 август 2004 г.,

за електрическо и електронно оборудване в обхвата на Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3).

45.

Дифенилетер, октабромо дериват

C12H2Br8O

1.

Забранява се пускането му на пазара и употребата му:

като вещество,

като съставка на други вещества или в смеси, в концентрация, по-висока от 0,1 тегловни %.

2.

Забранява се пускането на пазара на продукти, ако те или частите от тях с добавки за огнеустойчивост съдържат веществото в концентрации, по-високи от 0,1 тегловни %.

3.

Чрез дерогация параграф 2 не се прилага:

за изделия, които са били в употреба в Общността преди 15 август 2004 г.,

за електрическо и електронно оборудване в обхвата на Директива 2002/95/ЕО.

46.

а)

Нонилфенол

C6H4(OH)C9H19

CAS № 25154-52-3

EC № 246-672-0

б)

Нонилфенол етоксилат

(C2H4O)nC15H24O

Забранява се пускането им на пазара и употребата им като вещества или в смеси, в концентрация, равна или по-висока от 0,1 тегловни %, за следните цели.

(1)

почистване на обществени сгради и промишлени инсталации, с изключение на:

контролирани затворени системи за сухо почистване, при които почистващата течност се рециклира или изгаря,

почистващи системи със специални функции, при които почистващата течност се рециклира или изгаря;

(2)

битово почистване;

(3)

обработка на текстилни изделия и кожа, с изключение на:

обработка без изхвърляне в отпадъчните води,

системи със специални функции, при които използваната вода се подлага на предварителна обработка за пълно отстраняване на органичната фракция преди биологичното третиране на отпадъчните води (отстраняване на мазнини от овча кожа);

(4)

емулгатор при дезинфекционни разтвори в селското стопанство, използвани при доене;

(5)

обработка на метали, с изключение на:

контролирани затворени системи, при които почистващата течност се рециклира или изгаря,

(6)

производство на целулозна маса и хартия;

(7)

козметични продукти;

(8)

други продукти за лична хигиена, с изключение на:

спермициди;

(9)

коформуланти в пестициди и биоциди. Националните разрешения обаче относно пестицидни и биоцидни продукти, съдържащи нонилфенол етоксилат като коформулант, които са били издадени преди 17 юли 2003 г., не се засягат от настоящото ограничение до изтичане на периода на валидността им.

47.

Съединения на хром VI

1.

Забранява се употребата и пускането на пазара на цимент и смеси, съдържащи цимент, ако съдържанието на разтворим хром VI след хидратиране е по-високо от 2 mg/kg (0,0002 %) от общото сухо тегло на цимента.

2.

Ако бъдат използвани редуциращи агенти, тогава, без да се засяга прилагането на други разпоредби на Общността, свързани с класифицирането, опаковането и етикетирането на вещества и смеси, доставчиците гарантират, че преди пускането на пазара върху опаковката на цимента и смесите, съдържащи цимент, е поставена ясна, четлива и незаличима информация за датата на опаковане, условията и периода на съхранение, при които се запазват активността на редуциращия агент и съдържанието на хром VI под граничната концентрация, посочена в параграф 1.

3.

Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се прилагат за пускането на пазара и употребата на цимент и смеси, съдържащи цимент в контролирани, затворени и напълно автоматизирани процеси, при които циментът и смесите, съдържащи цимент, се обработват изцяло от машини и при които няма възможност за контакт с кожата.

48.

Толуен

CAS № 108-88-3

EC № 203-625-9

Забранява се пускането му на пазара и употребата му като вещество или в смеси в концентрация равна на или по-висока от 0,1 тегловни %, когато веществото или сместа се използва в слепващи вещества и в бои за нанасяне чрез разпръскване, предназначени за предоставяне на масовия потребител.

49.

Трихлорбензен

CAS № 120-82-1

EC № 204-428-0

Забранява се пускането му на пазара и употребата му като вещество или в смеси в концентрация, равна или по-висока от 0,1 тегловни %, за всички употреби с изключение на:

като междинен продукт при синтеза, или

като разтворител, който се добавя при реакции на хлориране в затворена система, или

в производството на 1,3,5-триамино-2,4,6-тринитробензен (TATB).

50.

Полициклични ароматни въглеводороди (PAH)

а)

Бензо[a]пирен (BaP)

CAS № 50-32-8

б)

Бензо[д]пирен (BeP)

CAS № 192-97-2

в)

Бензо[а]антрацен (BaA)

CAS № 56-55-3

г)

Хризен (CHR)

CAS № 218-01-9

д)

Бензо[b]флуорантен (BbFA)

CAS № 205-99-2

е)

Бензо[й]флуорантен (BjFA)

CAS № 205-82-3

ж)

Бензо[k]флуорантен (BkFA)

CAS № 207-08-9

з)

Дибензо[a,з]антрацен (DBAhA)

CAS № 53-70-3

1.

От 1 януари 2010 г. се забранява пускането на пазара и употребата на масла, използвани като добавки при производството на гуми за превозни средства, или на части на гуми за превозни средства, ако те съдържат:

повече от 1 mg/kg (0,0001 тегловни %) BaP, или

повече от 10 mg/kg (0,001 тегловни %) от сумата на всички изброени PAHs.

Тези граници се считат за спазени, ако частта на полицикличните ароматни органични съединения (PCA) е по-малка от 3 тегловни %, измерено по стандарт на института за петрол IP346: 1998 (Определяне на РСА в неизползвани машинни масла и петролни фракции, несъдържащи асфалтен-рефрактивен индекс метод за екстракция на диметил сулфоксид), която предвижда на всеки шест месеца или след всяка голяма оперативна промяна, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано, производителят или вносителят да контролира съответствието в граничните стойности на ВаР и посочените в списъка РАН, както и корелацията на измерените стойности с частта на РСА.

2.

Освен това се забранява пускането на пазара на гуми за превозни средства и регенерати (гуми с подновена повърхност), произведени след 1 януари 2010 г., ако те съдържат масла, използвани като добавки в количества, превишаващи границите, посочени в параграф 1.

Тези граници се считат за спазени, когато количеството на съединенията от вулканизиран каучук не превишават границата от 0,35 % Bay протона, като измерванията и изчисленията са направени по ISO 21461 (Вулканизиран каучук — определяне ароматността на масла в съединенията от вулканизиран каучук).

3.

Чрез дерогация параграф 2 не се прилага за регенерати, ако тяхното вулканизирано покритие не съдържа масла, използвани като добавки в концентрации, превишаващи посочените в параграф 1.

4.

За целите на настоящото вписване„гуми“ означава гуми за превозни средства, попадащи в обхвата на:

Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета (4),

Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли (5); и

Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО на Съвета (6).

51.

Следните фталати (или други CAS и EC номера, отнасящи се за веществото):

а)

бис (2-етилхексил) фталат (DEHP)

CAS № 117-81-7

EC № 204-211-0

б)

дибутилфталат (DBP)

CAS № 84-74-2

EC № 201-557-4

в)

бензилбутилфталат (BBP)

CAS № 85-68-7

EC № 201-622-7

1.

Забранява се употребата им като вещества и в смеси в концентрации, по-високи от 0,1 тегловни % от пластифицираните материали, в детски играчки и продукти за грижа за детето.

2.

Забранява се пускането на пазара на такива детски играчки и продукти за грижа за детето, съдържащи тези фталати в концентрация, по-висока от 0,1 тегловни % от пластифицираните материали.

3.

Комисията преразглежда към 16 януари 2010 г. мерките, предвидени във връзка с настоящото вписване, по смисъла на новата научна информация за тези вещества и техните заместители и ако това е оправдано, тези мерки се изменят съответно.

4.

За целите на настоящото вписване „продукт за грижа за детето“ означава всеки продукт, целящ да улесни съня, отдиха, хигиената, храненето на децата или сученето при кърмачетата.

52.

Следните фталати (или други CAS и EC номера, отнасящи се за веществото):

а)

ди-„изононил“ фталат (DINP)

CAS № 28553-12-0 и 68515-48-0

EC № 249-079-5 и 271-090-9

б)

ди-„изодецил“ фталат (DIDP)

CAS № 26761-40-0 и 68515-49-1

EC № 247-977-1 и 271-091-4

в)

ди-n-октил фталат (DNOP)

CAS № 117-84-0

EC № 204-214-7

1.

Забранява се употребата им като вещества и в смеси в концентрации, по-високи от 0,1 тегловни % от пластифицираните материали, в детски играчки и продукти за грижа за детето, които могат да попаднат в устата на децата.

2.

Забранява се пускането на пазара на такива детски играчки и продукти за грижа за детето, съдържащи тези фталати в концентрация, по-висока от 0,1 тегловни % от пластифицираните материали.

3.

Комисията преразглежда към 16 януари 2010 г. мерките, предвидени във връзка с настоящото вписване, по смисъла на новата научна информация за тези вещества и техните заместители и ако това е оправдано, тези мерки се изменят съответно.

4.

За целите на настоящото вписване „продукт за грижа за детето“ означава всеки продукт, целящ да улесни съня, отдиха, хигиената, храненето на децата или сученето при кърмачетата.

53.

Перфлуороктан сулфонати (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, метална сол (O-M+), халид, амид и други деривати, включително полимери)

1.

Забранява се пускането им на пазара и употребата им като вещества или в смеси, в концентрация, равна или по-висока от 50 mg/kg (0,005 тегловни %).

2.

Забранява се пускането им на пазара в полуготови продукти или изделия, или части от тях, ако концентрацията на PFOS е равна или по-висока от 0,1 тегловни %, изчислена като отношение на масата на отделните структурни или микроструктурни части, които съдържат PFOS или, за текстилни или други материали с покритие, ако количеството PFOS е равно или по-високо от 1 μg/m2 в материала с покритие.

3.

Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се прилагат за следните изделия, както и за веществата и смесите, необходими за производството им:

а)

фоторезисти или антирефлектиращи покрития за фотолитографски процеси;

б)

фотографски покрития, нанасяни върху филми, хартия или печатни форми;

в)

вещества, потискащи образуването на влага при недекоративно твърдо хромиране с хром (VI) и овлажнители, използвани в контролирани системи за нанасяне на галванични покрития, при които количеството PFOS, изпускано в околната среда е сведено до минимум чрез пълно прилагане на приложимите най-добри налични техники, разработени в рамките на Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7);

г)

хидравлични флуиди за авиацията.

4.

Чрез дерогация от параграф 1, пожарогасителната пяна, пусната на пазара преди 27 декември 2006 г., може да се използва до 27 юни 2011 г.

5.

Чрез дерогация параграф 2 не се прилага за изделия, които са били в употреба в Общността преди 27 юни 2008 г.

6.

Параграфи 1 и 2 се прилагат без да засягат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета (8).

7.

Веднага щом постъпи нова информация относно употребите и по-безопасните алтернативни вещества или технологиите при употребите, Комисията преразглежда всяко от изключенията по параграф 3, букви а)—г), така че:

а)

употребите на PFOS да бъдат поетапно преустановени, веднага щом използването на по-безопасни алтернативи е технически и икономически осъществимо;

б)

изключенията могат да бъдат продължени само за жизненоважни употреби, за които не съществуват по-безопасни алтернативи и е докладвано, че са положени усилия за намиране на по-безопасни алтернативи;

в)

емисиите на PFOS в околната среда са сведени до минимум чрез прилагането на най-добрите налични техники.

8.

Комисията продължава да разглежда текущите дейности по оценка на риска и наличието на по-безопасни алтернативни вещества или технологии, свързани с употребите на перфлурооктановата киселина (PFOA) и свързаните с нея вещества, и да предлага всякакви необходими мерки за намаляване на идентифицираните рискове, включително ограничения за пускане на пазара и употреба, особено когато има налични по-безопасни алтернативни вещества или технологии, които са технически и икономически осъществими.

54.

2-(2-метоксиетокси) етанол (DEGME)

CAS № 111-77-3

EC № 203-906-6

След 27 юни 2010 г. не се пуска на пазара за предоставяне на масовия потребител като съставка на бои, препарати за сваляне на бои, почистващи агенти, самолъскащи емулсии или грундове за под в концентрации, равни на или по-големи от 0,1 тегловни %.

55.

2-(2-бутоксиетокси)етанол (DEGBE)

CAS № 112-34-5

EC № 203-961-6

1.

След 27 юни 2010 г. не се пуска на пазара за първи път за предоставяне на масовия потребител като съставка на бои или в почистващи препарати за нанасяне чрез разпръскване в аерозолни флакони в концентрации, равни на или по-големи от 3 тегловни %.

2.

След 27 декември 2010 г. не се пускат на пазара за предоставяне на масовия потребител бои и почистващи препарати в аерозолни флакони за нанасяне чрез разпръскване, които съдържат DEGВE и не отговарят на параграф 1.

3.

Без да се засяга друго законодателство на Общността, отнасящо се до класифицирането, опаковането и етикетирането на вещества и смеси, доставчиците гарантират, че преди пускането на пазара боите, различни от бои за нанасяне чрез разпръскване, които съдържат DEGВE в концентрации равни на или по-големи от 3 тегловни %, които са пуснати на пазара за масова употреба до 27 декември 2010 г., са етикетирани ясно и четливо с неизличим надпис, както следва:

„Да не се използва в устройства и оборудване за разпръскване на боя“.

56.

Метилендифенил диизоцианат (MDI)

CAS № 26447-40-5

EC № 247-714-0

1.

След 27 декември 2010 г. не се пуска на пазара за предоставяне на масовия потребител като съставка на смеси в концентрации, равни на или по-големи от 0,1 тегловни % от MDI, освен когато доставчиците гарантират, преди пускането на пазара, че опаковката:

а)

съдържа предпазни ръкавици, които съответстват на изискванията на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (9);

б)

е обозначена с посочения по-долу надпис — ясен, четлив и неизличим — и без да се засяга друго законодателство на Общността, отнасящо се до класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества и смеси:

„—

Лица, чувствителни към диизоцианати, могат да развият алергични реакции при употребата на този продукт.

Лица, страдащи от астма, екзема или кожни заболявания следва да избягват контакт, включително дермален контакт, с този продукт.

Този продукт не следва да се използва при условия на лоша вентилация, освен ако не се използва предпазна маска с подходящ газов филтър (т.е. тип А1, съгласно стандарт EN 14387).“.

2.

Чрез дерогация, параграф 1, буква а) не се прилага за термозалепващи адхезиви.

57.

Циклохексан

CAS № 110-82-7

EC № 203-806-2

1.

След 27 юни 2010 г. не се пуска на пазара за масова употреба за първи път като съставка на неопренови контактни лепила в концентрации, равни на или по-големи от 0,1 тегловни %, в опаковка, превишаваща по размер 350 g.

2.

След 27 декември 2010 г. не се пускат на пазара за масова употреба неопренови контактни лепила, които съдържат циклохексан и не са в съответствие с изискванията по параграф 1.

3.

Без да се засяга друго законодателство на Общността, отнасящо се до класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества и препарати, доставчиците гарантират, че преди пускането на пазара неопреновите контактни лепила, съдържащи циклохексан в концентрация равна на или по-голяма от 0,1 тегловни %, които са пуснати на пазара за масова употреба след 27 декември 2010 г., са етикетирани ясно и четливо с неизличим надпис, както следва:

„—

Този продукт не трябва да се използва в условия на лоша вентилация.

Този продукт не трябва да се използва за поставяне на мокет.“

58.

Амониев нитрат (AN)

CAS № 6484-52-2

EC № 229-347-8

1.

След 27 юни 2010 г. не се пуска на пазара за първи път като вещество и в смеси, които съдържат повече от 28 тегловни % от азота по отношение на амониевия нитрат, за употреба като твърд тор, еднокомпонентен или съставен, освен ако торът не отговаря на техническите разпоредби за амониево-нитратни торове с високо съдържание на азот, установени в приложение III към Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета (10).

2.

След 27 юни 2010 г. не се пуска на пазара като вещество или в смеси, които съдържат 16 тегловни % от азота по отношение на амониевия нитрат, с изключение на доставки за:

а)

потребители надолу по веригата и дистрибутори, включително физически или юридически лица, които разполагат с лиценз или разрешение в съответствие с Директива 93/15/ЕИО на Съвета (11);

б)

земеделски производители за употреба в селскостопанска дейност, на пълно или непълно работно време, и не задължително в зависимост от размера на обработваната площ.

За целите на настоящия параграф:

i)

„земеделски производител“ означава физическо или юридическо лице, или група физически или юридически лица, независимо от правния статус, предоставен на групата и на нейните членове от националното законодателство, чието стопанство се намира в рамките на територията на Общността, както е посочено в член 299 от Договора, и който упражнява селскостопанска дейност,

ii)

„селскостопанска дейност“ означава производството или отглеждането на селскостопански продукти, включително прибирането на реколтата, доенето, развъждането на животни и отглеждането на животни за селскостопански цели или поддържането на земята в добро селскостопанско и екологично състояние, както е определено в член 5 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 (12);

в)

физически или юридически лица, заети в професионални дейности като градинарство, отглеждане на оранжерийни растения, поддържане на паркове, градини или спортни терени, горско стопанство или други подобни дейности.

3.

За ограниченията по параграф 2 обаче държавите-членки могат, по социално-икономически съображения, до 1 юли 2014 г. да прилагат гранична стойност до 20 тегловни % от азота по отношение на амониевия нитрат, за вещества и смеси, пуснати на пазара в рамките на тяхната територия. Те информират за това Комисията и останалите държави-членки.

3.

Предговорът на допълнения 1—6 се заменя със следното:

„ПРЕДГОВОР

Обяснения на заглавия на колоните:

Вещества:

Името съответства на Международната химическа идентификация, използвана за веществото в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО, и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Доколкото е възможно веществата са посочени с техните IUPAC имена. Веществата, изброени в EINECS (европейски списък на съществуващите търговски химични вещества), ELINCS (европейски списък на нотифицираните химични вещества) или в списъка на „екс-полимерите“ (вещества, които вече не се считат за полимери), са обозначени с имената, фигуриращи в тези списъци. В някои случаи са включени други имена, като например обичайни или общоприети имена. В рамките на възможното продуктите за растителна защита и биоцидите са дадени с техните ISO имена.

Вписвания за групи вещества:

Част 3 на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 съдържа известен брой вписвания, отнасящи се до групи вещества. В тези случаи изискванията за класификация се прилагат към всички вещества, обхванати от описанието.

В някои случаи има изисквания за класификация за конкретни вещества, които могат да бъдат обхванати от вписване за група вещества. В подобни случаи в част 3 на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 се включва специално вписване за даденото вещество, а съответното вписване за група вещества ще бъде придружено от израза „except those specified elsewhere in Annex VI to Regulation (EC) № 1272/2008.“ („с изключение на тези, посочени на друго място в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008“).

В някои случаи отделните вещества могат да бъдат обхванати от повече от едно вписване за група. В тези случаи класифицирането на веществото отразява класифицирането за всяка от двете групи вписвания. В случаите когато са дадени различни класификации за една и съща опасност, ще се прилага най-строгата класификация.

Индекс номер:

Индекс номерът е идентификационният код, даден на веществото в част 3 на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008. Веществата са изброени в допълнението съгласно този индекс номер.

ЕО номера:

ЕО номерът, т.е. EINECS, ELINCS или NLP, е официалният номер на веществото в рамките на Европейския съюз. Номерът EINECS може да бъде получен от Европейския инвентаризационен списък на съществуващи търговски химични вещества (EINECS). Номерът ELINCS може да се получи от Европейския списък на нотифицираните химични вещества. Номерът NLP може да се получи от списъка на „екс-полимерите“. Списъците се публикуват от Службата за официални публикации на Европейската общност.

ЕО номерът е седемцифрена система от типа XXX-XXX-X, която започва от 200-001-8 (EINECS), от 400-010-9 (ELINCS) и от 500-001-0 (NLP). Този номер е посочен в колоната, озаглавена „ЕО номер“.

CAS номер:

За веществата са определени Chemical Abstracts Service (CAS) номера с цел улесняване на идентификацията им.

Бележки:

Пълният текст на бележките се намира в част 1 на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Бележките, които трябва да се вземат предвид за целите на настоящия регламент, са следните:

 

Бележка A:

Без да се засяга член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, името на веществото трябва да фигурира върху етикета под формата на едно от названията, дадени в част 3 на приложение VI към посочения регламент.

В посочената част понякога е използвано общо описание, като „съединения на …“ или „соли на …“. В подобни случаи от доставчика, който пуска такова вещество на пазара, се изисква да посочи върху етикета точното име, като надлежно взема предвид раздел 1.1.1.4 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

 

Бележка С:

Някои органични вещества могат да бъдат предлагани на пазара или под специфична изомерна форма, или като смес от няколко изомера.

 

Бележка D:

Определени вещества, които са податливи на спонтанна полимеризация или разпадане, по правило се пускат на пазара в стабилизирана форма. Това е формата, в която те са включени в част 3 на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Такива вещества обаче понякога се пускат на пазара в нестабилизарана форма. В такива случаи доставчикът, който пуска на пазара такова вещество, е длъжен да посочи на етикета името на веществото, следвано от думите „нестабилизирано“.

 

Бележка J:

Класифицирането като канцерогенно или мутагенно не следва да се прилага, ако може да се покаже, че веществото съдържа по-малко от 0,1 тегловни % бензен (EC № 200-753-7).

 

Бележка K:

Класифицирането като канцерогенноили мутагенно не следва да се прилага, ако може да се покаже, че веществото съдържа по-малко от 0,1 тегловни % 1,3-бутадиен (EC № 203-450-8).

 

Бележка L:

Класифицирането като канцерогенно не следва да се прилага, ако може да се покаже, че веществото съдържа по-малко от 3 % DMSO екстракт, измерен по IP 346.

 

Бележка M:

Класифицирането като канцерогенно не следва да се прилага, ако може да се покаже, че веществото съдържа по-малко от 0,005 тегловни % бензо[a]-пирен (EC № 200-028-5).

 

Бележка N:

Класифицирането като канцерогенно не следва да се прилага, ако е известна цялата история на рафиниране и ако може да се покаже, че веществото, от което е извлечено, не е канцерогенно.

 

Бележка Р:

Класифицирането като канцерогенно или мутагенно не следва да се прилага, ако може да се покаже, че веществото съдържа по-малко от 0,1 тегловни % бензен (EC № 200-753-7).

 

Бележка R:

Класифицирането като канцерогенно не следва да се прилага за влакна, чиято средна геометрична стойност на диаметъра, оразмерена по дължина, минус две стандартни грешки, е над 6 μm.“;

4.

Във вписванията на допълнения 1, 2, 3, 5 и 6, в графата, озаглавена „Бележки“, се заличават препратките към бележки E, H и S.

5.

В допълнение 1 заглавието се заменя с „Вписване 28 — Канцерогенни: категория 1А (таблица 3.1)/категория 1 (таблица 3.2)“.

6.

Допълнение 2 се изменя, както следва:

а)

Заглавието се заменя с „Вписване 28 — Канцерогенни: категория 1В (таблица 3.1)/категория 2 (таблица 3.2)“.

б)

Във вписванията на индекс номерата 024-017-00-8, 611-024-00-1, 611-029-00-9, 611-030-00-4 и 650-017-00-8, думите „приложение I към Директива 67/548/ЕИО“ се заменят с думите „приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008“.

в)

Вписванията с индекс номера 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 и 649-210-00-X се заличават.

7.

В допълнение 3 заглавието се заменя с „Вписване 29 — Мутагенни: категория 1А (таблица 3.1)/категория 1 (таблица 3.2)“.

8.

В допълнение 4 заглавието се заменя с „Вписване 29 – —Мутагенни: категория 1В (таблица 3.1)/категория 2 (таблица 3.2)“.

9.

В допълнение 5 заглавието се заменя с „Вписване 30 — Токсични за репродукцията: категория 1А (таблица 3.1)/категория 1 (таблица 3.2)“.

10.

В допълнение 6 заглавието се заменя с „Вписване 30 — Токсични за репродукцията: категория 1В (таблица 3.1)/категория 2 (таблица 3.2)“.

11.

В допълнение 8 заглавието се заменя с „Вписване 43 — Азобагрила — списък с ароматни амини“.

12.

В допълнение 9 заглавието се заменя с „Вписване 43 — Азобагрила — списък с азооцветители“.

13.

Допълнение 10 се изменя, както следва:

а)

Заглавието се заменя с „Вписване 43 — Азобагрила — списък с методи за изпитване“.

б)

Адресите на CEN и CENELEC в бележката под линия се заменят със следното:

„CEN: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels, Belgium, тел. +32 25500811, факс: +32 25500819 (http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels, тел. +32 25196871, факс +32 25196919 (http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm)“


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стp. 42.

(2)  ОВ L 147, 9.6.1975 г., стp. 40.

(3)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стp. 19.

(4)  ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 171, 9.7.2003 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 124, 9.5.2002 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 24, 29.1.2008 г., стp. 8.

(8)  ОВ L 104, 8.4.2004 г., стp. 1.

(9)  ОВ L 399, 30.12.1989 г., стp. 18.

(10)  ОВ L 304, 21.11.2003 г., стp. 1.

(11)  ОВ L 121, 15.5.1993 г., стp. 20.

(12)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стp. 1.“


26.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/32


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 553/2009 НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2009 година

относно откриването на специален търг за препродажба на пазара на Общността на царевица от предишни реколти спрямо реколтата от пазарна 2007—2008 година, държана от интервенционната агенция на Унгария

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 43, буква е) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 127/2009 на Комисията от 12 февруари 2009 г. относно определяне на процедурата и условията за продажба на зърнени култури, държани от интервенционни или разплащателни агенции, (2) предвижда продажбата на зърнени култури, държани от интервенционните агенции, да се извършва посредством търг и при ценови условия, които позволяват да се избегнат затруднения на пазара.

(2)

Регламент (ЕО) № 712/2007 на Комисията (3) откри, за пазарната 2007—2008 година, постоянни тръжни процедури за препродажбата на общностния пазар на зърнени култури, държани от интервенционните агенции на държавите-членки. С оглед на осигуряването на производителите, а и на целия сектор на храните за животни, със снабдяване на конкурентни цени през първите месеци на пазарната 2008—2009 година, същият регламент бе изменен с цел офертите за частичните тръжни процедури да могат да бъдат подадени до 17 декември 2008 г.

(3)

В началото на пазарната 2007—2008 година интервенционните запаси на Общността възлизаха на 2,46 млн. тона, от които 2,23 млн. тона царевица. През същата пазарна година бяха осъществявани относително последователни продажби на интервенционни запаси, по-специално на тези на царевица, в рамките на търга, предвиден с Регламент (ЕО) № 712/2007.

(4)

Предвид пазарните условия обаче, които са в сила от средата на септември 2008 г., по-специално по отношение на цените, операторите не са подавали повече оферти и на 31 октомври 2008 г. бе останало количество от около 16 000 тона, предназначено за интервенция. Тези стари запаси (предимно от реколти 2004 г. и 2005 г.) ще се конкурират със запасите на Общността от царевица от реколта 2008 г., която е изобилна и чиито продажни цени към 31 октомври 2008 г. бяха под интервенционната цена. С оглед на тази ситуация е уместно да се предоставят на разположение тези запаси, за да бъдат използвани на вътрешния пазар.

(5)

Член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 127/2009 предвижда, че ако през дадена пазарна година се появят смущения при функционирането на общата организация на пазара, по-специално затруднения да се продават зърнени култури на цени, които съответстват на параграф 1 от същия член, продажбата на пазара на Общността може да се организира на базата на специални тръжни процедури при специални условия. Следователно продължителното съхраняване на царевицата от реколти, предхождащи реколтата от пазарната 2007—2008 година, държана от унгарската интервенционна агенция, и сегашните цени на царевицата в Унгария представляват специално обстоятелство, което оправдава откриването на специална тръжна процедура за продажбата на царевица от предишни реколти спрямо реколтата от пазарна година 2007—2008 на цени, които могат да бъдат по-ниски от интервенционните цени.

(6)

От друга страна на общностния пазар са установени значими колебания в цените. Предвид тези разлики в цените операторите, които печелят търговете, могат да не изтеглят продадените на търг партиди. Гаранцията от 5 EUR на тон, предвидена в член 5, параграф 3, алинея втора от Регламент (ЕО) № 127/2009, се оказва недостатъчна за гарантиране на това изтегляне. С цел да се избегне създаването на такава ситуация и да се даде възможност за правилното функциониране на системата на търга, определена с настоящия регламент, следва да се увеличи гореспоменатата гаранция, за да се ограничат рисковете.

(7)

За да се вземе предвид ситуацията на пазара на Общността, следва да се предвиди управлението на търговете да се извършва от Комисията. Освен това трябва да се предвиди коефициент на разпределение за офертите, които предлагат минималната продажна цена.

(8)

С оглед на ефикасното управление на системата следва да се предвиди предаването на изискваната от Комисията информация по електронен път. Важно е информацията, която интервенционната агенция ще даде на Комисията, да запази анонимността на участниците в търга.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Унгарската интервенционна агенция пристъпва към продажбата посредством тръжна процедура на вътрешния пазар на Общността на царевица от предишни реколти спрямо реколтата от пазарна 2007—2008 година, държана от нея.

Член 2

1.   Продажбите по член 1 се осъществяват съгласно условията, определени от Регламент (ЕО) № 127/2009.

2.   Посредством дерогация от член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 127/2009 минималната продажна цена може да бъде по-ниска от интервенционната цена плюс едно месечно увеличение.

3.   Чрез дерогация от член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 127/2009 гаранцията на офертата се определя на 10 EUR на тон.

Член 3

1.   Срокът за подаване на оферти за първия частичен търг изтича на 30 юни 2009 г. в 13 часа брюкселско време.

Срокът за подаване на оферти за следващите частични търгове изтича на следните дати, които се падат сряда, в 13 часа брюкселско време:

на 15 юли 2009 г.,

на 5 и 26 август 2009 г.,

на 9 и 23 септември 2009 г.,

на 14 и 28 октомври 2009 г.,

на 11 и 25 ноември 2009 г.,

на 2 и 16 декември 2009 г.

2.   Офертите следва да бъдат подавани в унгарската интервенционна агенция:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22—24

H-1095 Budapest

Тел. +36 12196260

Факс +36 12198905

Електроннa пощa ertekesites@mvh.gov.hu

Интернет страница: www.mvh.gov.hu

Член 4

В рамките на четири часа след изтичането на срока за подаване на офертите, определен в член 3, параграф 1, съответната интервенционна агенция предава на Комисията подадените оферти. В случай, че не са подадени оферти, съответната държава-членка уведомява за това Комисията в рамките на същия срок. Ако държавата-членка не изпрати на Комисията съобщение за офертите в указания срок, Комисията счита, че в тази държава-членка не е подадена нито една оферта.

Съобщенията, предвидени в алинея първа, се изпращат по електронен път, в съответствие с образеца в приложение. Самоличността на участниците в търга трябва да се запази в тайна.

Член 5

1.   Съгласно процедурата по член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 Комисията определя минималната продажна цена на царевицата или решава да прекрати търга без възлагане.

2.   В случай, когато определянето на минимална продажна цена съгласно параграф 1 би довело до превишаване на максималното налично количество, горепосочената цена може да се определи едновременно с коефициент на разпределение на количествата, предложени за минималната цена, за да не се превиши максималното налично количество.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 42, 13.2.2009 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Съобщение до Комисията за получените оферти в рамките на специалния търг за препродажба на пазара на Общността на царевица от предишни реколти спрямо реколтата от пазарна 2007—2008 година, държана от интервенционната агенция на Унгария

Образец (1)

(Член 4 от Регламент (ЕО) № 553/2009)

1

2

3

4

Пореден номер на участника в търга

Номер на партидата

Количество

(t)

Офертна цена

EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

и т.н.

 

 

 

Да се посочат общите предложени количества (включително отхвърлените оферти за една и съща партида): … тона.


(1)  Да се изпрати на DG AGRI (D2).


26.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/35


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 554/2009 НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2597/2001 относно тарифни квоти за някои видове вина с произход от бившата югославска република Македония

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 153/2002 на Съвета от 21 януари 2002 г. относно някои процедури по прилагането на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и бившата югославска република Македония, от друга страна, а също и Временното споразумение между Европейската общност и бившата югославска република Македония (1), и по-специално член 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

Протоколът към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и бившата югославска република Македония, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (2), наричан по-долу „Протоколът“, беше подписан на 18 февруари 2008 г. Той е одобрен от името на Европейската общност, Европейската общност за атомна енергия и държавите-членки с Решение 2008/438/ЕО, Евратом на Съвета и Комисията (3) и се прилага на временна основа от 1 януари 2007 г.

(2)

В член 5 от Протокола и приложение VIII към него са установени промените в съществуващите тарифни квоти за някои видове вина в съдове с вместимост, превишаваща 2 литра, с произход от бившата югославска република Македония, които са в сила от 1 януари 2007 г.

(3)

За прилагането на определените в Протокола тарифни квоти е необходимо да се измени Регламент (ЕО) № 2597/2001 на Комисията от 28 декември 2001 г., относно откриване и управление на тарифни квоти на Общността за някои видове вина с произход от Република Хърватска и бившата югославска република Македония (4).

(4)

От 1 юли 2007 г. бяха променени подразделенията на ТАРИК за някои подпозиции на Комбинираната номенклатура (КН). Поради това подразделенията на ТАРИК за тези кодове от КН в част II от приложението към Регламент (ЕО) № 2597/2001 следва съответно да бъдат изменени.

(5)

Тъй като Протоколът се прилага от 1 януари 2007 г., настоящият регламент следва да се прилага от същата дата и да влезе в сила незабавно.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Част II от приложението към Регламент (ЕО) № 2597/2001 се заменя с текста, изложен в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2009 година.

За Комисията

László KOVÁCS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 25, 29.1.2002 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 99, 10.4.2008 г., стр. 2.

(3)  ОВ L 155, 13.6.2008 г., стр. 15.

(4)  ОВ L 345, 29.12.2001 г., стр. 35.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ЧАСТ II:   БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

Пореден №

Код по КН

Подразделение на ТАРИК

Описание

Годишен обем на квотата

(в hl)

Мито в тарифната квота

09.1558

ex 2204 10 19

98 (1)

Пенливо вино, различно от шампанско или Asti spumante

Други вина от прясно грозде в съдове с вместимост, непревишаваща 2 l

49 000 (2)

Освобождаване

ex 2204 10 99

98 (1)

2204 21 10

 

ex 2204 21 79

79, 80

ex 2204 21 80

79, 80

ex 2204 21 84

59, 70

ex 2204 21 85

79, 80

ex 2204 21 94

20

ex 2204 21 98

20

ex 2204 21 99

10

09.1559

2204 29 10

 

Други вина от прясно грозде в съдове с вместимост над 2 l

350 000 (3)

Освобождаване

2204 29 65

 

ex 2204 29 75

10

2204 29 83

 

ex 2204 29 84

20

ex 2204 29 94

20

ex 2204 29 98

20

ex 2204 29 99

10


(1)  Това подразделение на ТАРИК се прилага от 1 юли 2007 г.

(2)  От 1 януари 2008 г. този обем на квотата ще нараства годишно с 6 000 hl.

(3)  От 1 януари 2008 г. този обем на квотата ще намалява годишно с 6 000 hl.“


26.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/37


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 555/2009 НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 318/2007 за определяне на ветеринарно-санитарните условия за внос на някои птици в Общността и на съответните карантинни срокове

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО (1), и по-специално член 10, параграф 3, втора алинея и член 10, параграф 4, първа алинея от нея,

като взе предвид Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО (2), и по-специално член 18, параграф 1, четвърто тире от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 318/2007 на Комисията (3) се определят ветеринарно-санитарните условия за внос на някои птици, различни от домашни, в Общността и съответните карантинни срокове, приложими към тези птици след внос.

(2)

В приложение V към посочения регламент се съдържа списък на карантинните депа и центрове, одобрени от компетентните органи на държавите-членки за внос на някои птици, различни от домашни.

(3)

Германия и Словашката република преразгледаха своите одобрени карантинни депа и центрове и изпратиха на Комисията актуализиран списък на тези карантинни депа и центрове. Поради това списъкът на одобрените карантинни депа и центрове, установен в приложение V към Регламент (ЕО) № 318/2007, следва да бъде съответно изменен.

(4)

Следователно Регламент (ЕО) № 318/2007 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение V към Регламент (ЕО) № 318/2007 се изменя, както следва:

1.

В частта относно Германия се заличава следното вписване:

„DE

ГЕРМАНИЯ

NW-2“

2.

След частта относно Португалия се добавя следното вписване за Словашката република:

„SK

СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА

SK-PO-101“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56.

(2)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54.

(3)  ОВ L 84, 24.3.2007 г., стр. 7.


26.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/38


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 556/2009 НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2009 година

относно отпускането на права за внос за подадените за периода от 1 юли 2009 г. до 30 юни 2010 г. заявления в рамките на откритата с Регламент (ЕО) № 431/2008 тарифна квота за замразено месо от едър рогат добитък

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. относно установяване на общи правила за прилагането на тарифните квоти за внос на селскостопански продукти, управлявани чрез система от лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 431/2008 на Комисията от 19 май 2008 г. относно откриване и управление на тарифна квота за замразено месо от едър рогат добитък, включено в код по КН 0202, и продукти, включени в код по КН 0206 29 91 (3) беше открита тарифна квота за вноса на продукти от месо от животни от рода на едрия рогат добитък.

(2)

Заявените за периода от 1 юли 2009 г. до 30 юни 2010 г. количества надвишават наличните количества. Следователно е целесъобразно да се определи в какъв размер могат да се предоставят правата за внос, като се фиксира коефициентът на отпускане, който да се прилага за заявените количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За заявленията за права за внос за квота с пореден номер 09.4003, подадени съгласно Регламент (ЕО) № 431/2008 за периода от 1 юли 2009 г. до 30 юни 2010 г., се прилага коефициент на отпускане 29,943487 %.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 26 юни 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 130, 20.5.2008 г., стр. 3.


26.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/39


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 557/2009 НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2009 година

относно отпускането на права за внос за подадените за периода от 1 юли 2009 г. до 30 юни 2010 г. заявления в рамките на откритата с Регламент (ЕО) № 412/2008 тарифна квота за замразено говеждо месо, предназначено за преработка

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. относно установяване на общи правила за прилагането на тарифните квоти за внос на селскостопански продукти, управлявани чрез система от лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 412/2008 на Комисията от 8 май 2008 г. за откриване и управление на тарифни квоти за внос на замразено говеждо месо, предназначено за преработка (3), отпусна тарифна квота за вноса на говеждо месо.

(2)

Заявленията за права за внос за периода от 1 юли 2009 г. до 30 юни 2010 г. надвишават наличните количества за правата за квота с пореденн омер 09.4057. Следователно е целесъобразно да се определи в какъв размер могат да се предоставят правата за внос, като се установи/ят коефи- циентът/ите на отпускане, който/ито да се прилага/т за заявените количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За заявленията за права за внос, подадени съгласно Регламент (ЕО) № 412/2008 за периода от 1 юли 2009 г. до 30 юни 2010 г., за правата за квота с пореден номер 09.4057 се прилага коефициент на отпускане от 18,957513 %.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 26 юни 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 125, 9.5.2008 г., стр. 7.


26.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/40


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 558/2009 НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2009 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2008/2009 пазарна година се определя от Регламент (ЕО) № 945/2008 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕО) № 514/2009 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 945/2008, за 2008/2009 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 26 юни 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 258, 26.9.2008 г., стр. 56.

(4)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 26 юни 2009 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

30,00

2,29

1701 11 90 (1)

30,00

6,53

1701 12 10 (1)

30,00

2,15

1701 12 90 (1)

30,00

6,10

1701 91 00 (2)

30,72

9,87

1701 99 10 (2)

30,72

5,35

1701 99 90 (2)

30,72

5,35

1702 90 95 (3)

0,31

0,34


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


ДИРЕКТИВИ

26.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/42


ДИРЕКТИВА 2009/49/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 юни 2009 година

за изменение на директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО относно определени изисквания за оповестяване за средни по размер дружества и задължението за изготвяне на консолидирани счетоводни отчети

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаването на Европейската общност, и по-специално член 44, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид че:

(1)

В заключенията на Председателството Европейският съвет от 8 и 9 март 2007 г. подчерта, че намаляването на административната тежест е важно за стимулиране на икономиката на Европа, особено с оглед на ползите, които то може да донесе на малките и средни предприятия. Съветът подчерта, че е необходимо голямо съвместно усилие от страна както на Европейския съюз, така и на държавите-членки за намаляване на административната тежест.

(2)

Счетоводството и одитът са области, за които се установи, че административната тежест за дружествата в Общността може да бъде намалена.

(3)

Съобщението на Комисията от 10 юли 2007 г. относно опростена бизнес среда за дружества в областите на дружественото право, счетоводството и одита установи, че са необходими изменения на Четвъртата директива на Съвета 78/660/ЕИО от 25 юли 1978 г. относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества (3) и Седмата директива на Съвета 83/349/ЕИО от 13 юни 1983 г. относно консолидираните счетоводни отчети (4). Специално внимание е обърнато на по-нататъшното облекчаване на отчетната тежест, наложена на малките и средните по размер дружества.

(4)

В миналото бяха извършени известен брой промени, с цел да се даде възможност на дружествата, попадащи в приложното поле на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО да използват счетоводни методи в съответствие с международните стандарти за финансова отчетност (МСФО). Съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (5) дружествата, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар на която и да е държава-членка, трябва да подготвят техните консолидирани отчети в съответствие с МСФО, и като следствие са освободени от повече от изискванията, установени в директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО. Тези директиви, обаче, все още формират основата на счетоводството за малки и средни по размер дружества в Общността.

(5)

Малките и средни по размер дружества често са предмет на същите правила като по-големите, но техните специфични счетоводни потребности рядко са били оценявани. В частност увеличаващият се брой от изисквания за оповестяване поражда безпокойство за такива дружества. Обширните правила за отчетността създават финансова тежест и могат да възпрепятстват ефективното използване на капитал за продуктивни цели.

(6)

Прилагането на Регламент (ЕО) № 1606/2002 също така подчерта необходимостта от изясняване на връзката между счетоводните стандарти, изисквани от Директива 83/349/ЕИО и МСФО.

(7)

Когато разходите за учредяване могат да се разглеждат като активи в баланса, член 34, параграф 2 от Директива 78/660/ЕИО изисква тези разходи да бъдат обяснени в бележките към отчетите. Малките дружества могат да бъдат освободени от това изискване за оповестяване съгласно член 44, параграф 2 от същата директива. С цел да се намали ненужната административна тежест, следва също да бъде възможно освобождаването на средни по размер дружества от тези задължения за оповестяване.

(8)

Директива 83/349/ЕИО изисква предприятието майка да подготви консолидирани отчети, дори ако само едно от дъщерните предприятия или всички от тях са с незначителен характер за целите на член 16, параграф 3 от тази директива. Вследствие на това тези предприятия попадат в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1606/2002 и следователно трябва да подготвят техните консолидирани финансови отчети в съответствие с МСФО. Това изискване се счита за обременително в случаите, когато предприятието майка има само дъщерни предприятия с незначителен характер. Следователно предприятието майка следва да бъде освободено от задължението за съставяне на консолидирани счетоводни отчети и консолидиран годишен отчет, ако то има само предприятия дружества с незначителен характер, когато са разглеждани индивидуално и като цяло. Въпреки че това законово задължение следва да бъде премахнато, предприятието майка следва да продължи да може да съставя консолидирани счетоводни отчети и консолидиран годишен отчет по своя инициатива.

(9)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно намаляване на административната тежест, свързана със задълженията за оповестяване на средните по размер дружества в рамките на Общността, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, поради обхвата и последиците на действието, може да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа за субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(10)

Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО следва да бъдат съответно изменени.

(11)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (6), държавите-членки се насърчават да изготвят, за себе си и в интерес на Общността, таблици, които доколкото е възможно илюстрират съответствието между тази директива и мерките за нейното транспониране, и да ги направят обществено достояние,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменение на Директива 78/660/ЕИО

В член 45, параграф 2 от Директива 78/660/ЕИО първото изречение на втората алинея се заменя със следното:

„Държавите-членки могат да разрешат на дружествата по член 27 да пропуснат оповестяването на информацията по член 34, параграф 2 и член 43, параграф 1, точка 8.“

Член 2

Изменение на Директива 83/349/ЕИО

В член 13 от Директива 83/349/ЕИО се създава следният параграф:

„2а.   Без да се засягат разпоредбите на член 4, параграф 2 и членове 5 и 6, всяко предприятие майка, уреждано от националното право на държавата-членка, което има само дъщерни предприятия, които са с незначителен характер за целите на член 16, параграф 3, разглеждани едновременно индивидуално и като цяло, се освобождава от задължението, наложено в член 1, параграф 1.“

Член 3

Транспониране

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, преди 1 януари 2011 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юни 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

Š. FÜLE


(1)  ОВ С 77, 31.3.2009 г., стр. 37.

(2)  Становище на Европейския парламент от 18 декември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 11 май 2009 г.

(3)  ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 11.

(4)  ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(6)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.


26.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/45


ДИРЕКТИВА 2009/54/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 юни 2009 година

относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води

(Преработена)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 80/777/ЕИО на Съвета от 15 юли 1980 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно експлоатацията и продажбата на натурални минерални води (3) е била неколкократно и съществено изменяна (4). Тъй като предстои да бъдат внесени нови изменения, посочената директива следва да бъде преработена с цел постигане на яснота.

(2)

Законодателствата на държавите-членки определят натуралните минерални води. Тези законодателства определят условията, при които натуралните минерални води се признават за такива и регламентират условията за експлоатация на изворите. Освен това, те уреждат специфични правила за предлагането на пазара на въпросните води.

(3)

Различията между тези законодателства възпрепятстват свободното движение на натуралните минерални води, като създават неравни условия за конкуренция и следователно пряко засягат функционирането на вътрешния пазар.

(4)

В този конкретен случай премахването на тези бариери може да се постигне, както чрез задължението на всяка държава-членка да разреши предлагането на своя територия на натурални минерални води, признати за такива от всяка от останалите държави-членки, така и чрез определянето на общи правила, отнасящи се по-специално до микробиологичните изисквания, които трябва да бъдат изпълнени и условията, при които трябва да се използват специфични наименования за някои минерални води.

(5)

Основните цели на всяка правна регламентация, отнасяща се до натуралните минерални води, следва да бъдат защитата на здравето на потребителите, предпазване на потребителите от въвеждане в заблуждение и гарантиране на честна търговия.

(6)

До сключването на споразумения за взаимно признаване на натуралните минерални води между Общността и трети страни, следва да се определят условията, при които до прилагане на тези споразумения, подобни продукти, внесени от трети страни, могат да се допускат в Общността като натурални минерални води.

(7)

Следва да се гарантира, че натуралните минерални води запазват на етапа на предлагане на пазара онези характеристики, които са им позволили да бъдат признати за такива. Поради това контейнерите, използвани за бутилиране следва да имат подходящо приспособление за затваряне.

(8)

Във връзка с етикетирането натуралните минерални води са обект на общите правила, определени в Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателството на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните (5). Следователно, настоящата директива може да се ограничи до определянето на допълнения и дерогации, които следва да бъдат направени по отношение на тези общи правила.

(9)

Включването на информация за аналитичния състав на натуралната минерална вода следва да е задължително, за да се гарантира информираността на потребителите.

(10)

Мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (6).

(11)

По-специално на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за приемане на границите за концентрация на съставките в натуралните минерални води, всички необходими разпоредби за означаване на високото съдържание на някои съставки върху етикетите, условията за употреба на обогатен с озон въздух за обработката на натурална минерална вода, информация за обработките на натурална минерална вода, методите за анализ за определяне на липсата на замърсяване на натуралните минерални води и процедурите за вземане на проби и методи за анализ, необходими за проверка на микробиологичните характеристики на натуралните минерални води. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(12)

Когато, поради императивни причини за спешност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията следва да може да приложи процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО за приемането на изменения на настоящата директива, необходими за гарантиране на защитата на общественото здраве.

(13)

Новите елементи, въведени в настоящата директива, се отнасят единствено до процедурите на комитет. Следователно не е необходимо те да бъдат транспонирани от държавите-членки.

(14)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки, свързани със сроковете за транспониране в националното право на директивите, посочени в приложение IV, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Настоящата директива се отнася до водите, извлечени от земята на държава-членка и признати от отговорния орган на тази държава-членка за натурални минерални води, които съответстват на разпоредбите на приложение I, раздел I.

2.   Настоящата директива се отнася също до води, извлечени от земята на трета страна, внесени в Общността и признати за натурални минерални води от отговорния орган на държава-членка.

Водите, посочени в първа алинея, могат да бъдат така признати само ако отговорният орган в страната на извличането е удостоверил, че те съответстват на разпоредбите на приложение I, раздел I, и че са извършени редовни проверки за прилагането на разпоредбите на приложение II, точка 2.

Валидността на удостоверяването, посочено във втора алинея, не може да надхвърля период от пет години. Не е необходимо повторно да се извършва процедурата за признаване, посочена в първа алинея, ако удостоверяването е подновено преди края на посочения период.

3.   Настоящата директива не се прилага за:

а)

води, които са лекарствени продукти по смисъла на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (7),

б)

натурални минерални води, използвани при източника за лечебни цели в термални или хидроминерални заведения.

4.   Признаването, посочено в параграфи 1 и 2, се обосновава надлежно от отговорния орган на държавата-членка и официално се публикува.

5.   Всяка държава-членка информира Комисията за случаите, в които посоченото в параграфи 1 и 2 признаване е било дадено или оттеглено. Списъкът с така признатите натурални минерални води се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 2

Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че само водите, посочени в член 1, които съответстват на разпоредбите на настоящата директива, могат да бъдат предлагани на пазара като натурални минерални води.

Член 3

Изворите с натурални минерални води могат да бъдат експлоатирани и техните води бутилирани в съответствие с приложение II.

Член 4

1.   Натуралната минерална вода, в състоянието си при източника, не може да бъде обект на никаква допълнителна обработка освен:

а)

отделянето на нейните нестабилни елементи като железни и серни съединения чрез филтрация или преливане, което може да е предшествано от окисляване, доколкото тази обработка не променя състава на водата по отношение на основните съставки, които придават свойствата ѝ;

б)

отделянето на железни, магнезиеви и серни съединения, както и арсен от някои натурални минерални води чрез обработка с обогатен с озон въздух, доколкото такава обработка не променя състава на водата по отношение на основните съставки, които придават свойствата ѝ, и при условие че:

i)

обработката отговаря на условията за употреба, които трябва да се определят от Комисията след консултация с Европейския орган за безопасност на храните, създаден с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (8);

ii)

за обработката са уведомени компетентните органи и те упражняват специален контрол върху нея;

в)

отделянето на нежелателни съставки, различни от определените в букви a) или б), доколкото тази обработка не променя състава на водата по отношение на основните съставки, които придават свойствата ѝ, и при условие че:

i)

обработката отговаря на условията за употреба, които трябва да се определят от Комисията след консултация с Европейския орган за безопасност на храните;

ii)

за обработката са уведомени компетентните органи и те упражняват специален контрол върху нея;

г)

пълната или частичната елиминация на освободен въглероден двуокис единствено чрез физични методи.

Мерките, посочени в буква б), подточка i) и буква в), подточка i), предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 2.

Първата алинея не препятства употребата на натурални минерални води и изворни води при производството на безалкохолни напитки.

2.   Натуралната минерална вода, в състоянието си при източника, не може да е обект на никакво допълнително обогатяване, освен чрез въвеждане или повторно въвеждане на въглероден двуокис при условията, определени в приложение I, раздел III.

3.   Забраняват се всяка дезинфекционна обработка с каквито и да било средства и, при спазване на параграф 2, добавянето на бактериостатични елементи или всяка друга обработка, която би могла да промени жизнеспособността на колониите от микроорганизми на натуралната минерална вода.

Член 5

1.   Възстановяемият общ брой на колониите на натурална минерална вода при източника съответства на нейния нормален брой жизнеспособни колонии и дава удовлетворително доказателство за защитата на източника срещу всякакво замърсяване. Този общ брой на колониите се определя съгласно условията, предвидени в приложение I, Раздел II, точка 1.3.3.

След бутилиране общият брой на колониите при източника не може да надвишава 100 на милилитър при 20 °С до 22 °С за 72 часа върху „агар-агар“ или смес „агар-желатин“ и 20 на милилитър при 37 °С за 24 часа върху „агар-агар“. Общият брой на колониите се измерва в рамките на 12 часа след бутилиране, като водата се поддържа при 4 °С ± 1 °С по време на 12-часовия период.

При източника тези стойности нормално не трябва да надвишават 20 на милилитър при 20 °С до 22 °С за 72 часа и съответно 5 на милилитър при 37 °С за 24 часа, при положение че тези стойности трябва да се считат за насочващи, а не за максимално допустими концентрации.

2.   При източника и по време на предлагането на пазара натуралната минерална вода не съдържа:

а)

паразити и патогенни микроорганизми;

б)

Escherichia coli и други коли форми и фекални стрептококи във всяка изследвана проба от 250 ml;

в)

спорести анаеробни сулфатно-редуциращи бактерии във всяка изследвана проба от 50 ml;

г)

Pseudomonas aerginosa във всяка изследвана проба от 250 ml.

3.   Без да се засягат параграфи 1 и 2 и условията за експлоатация, определени в приложение II, на етапа на предлагане на пазара:

а)

възстановяемият общ брой на колониите на натурална минерална вода може да е само този, който е резултат от нормалното увеличаване на броя на бактериите, който тя е имала при източника;

б)

натуралната минерална вода не може да съдържа никакви органолептични отклонения.

Член 6

Всички контейнери, използвани за бутилиране на натурална минерална вода, трябва да бъдат снабдени с приспособление за затваряне, проектирано така че да се предотвратява всякаква възможност за фалшификация или замърсяване.

Член 7

1.   Търговското описание на натуралните минерални води е „натурална минерална вода“ или в случай на газирана натурална минерална вода, както е определено в приложение I, раздел III, според случая, „естествено газирана натурална минерална вода“, „натурална минерална вода с прибавен газ от извора“ или „газирана натурална минерална вода“.

Търговското описание на натуралните минерални води, които са претърпели някоя от посочените в член 4, параграф 1, първа алинея, буква г) обработки, се допълва според случая от обозначенията „напълно дегазирана“ или „частично дегазирана“.

2.   Етикетите на натуралните минерални води трябва да съдържат също следната задължителна информация:

а)

информация за аналитичния състав, като се изброяват характеризиращите го съставки;

б)

мястото, където изворът се експлоатира и името на извора;

в)

информация за всяка обработка, посочена в член 4, параграф 1, първа алинея, букви б) и в).

3.   При липсата на общностни разпоредби относно информацията за обработките, посочена в параграф 2, буква в), държавите-членки могат да запазят своите национални разпоредби.

Член 8

1.   Наименованието на местност, населено място или място може да се включи в текста на търговското описание, при условие че се отнася до натурална минерална вода, чийто извор се експлоатира на мястото, посочено в описанието и че то не е подвеждащо по отношение на мястото на експлоатация на извора.

2.   Забранява се предлагане на пазара на натурална минерална вода от един и същ извор под повече от едно търговско описание.

3.   Когато етикетите или надписите върху контейнерите, в които натуралните минерални води се предлагат за продажба, включват търговско описание, различно от наименованието на извора или мястото на неговата експлоатация, това място на експлоатация или наименованието на извора се посочват с букви, чиито височина и широчина са поне едно и половина пъти по-големи от най-големите букви, използвани за търговското описание.

Първата алинея се прилага mutatis mutandis и със същото значение по отношение на важността, придавана на наименованието на извора или на мястото на неговата експлоатация, по отношение на търговското описание, използвано за реклама под каквато и да е форма, на натурални минерални води.

Член 9

1.   Забранява се както върху опаковката или етикетите, така и при реклама под каквато и да е форма да се използват указания, обозначения, търговски и фабрични марки, образи или други знаци, независимо дали са фигуративни или не, които:

а)

в случай на натурална минерална вода предполагат характеристика, която водата не притежава, по-специално по отношение на нейния произход, дата на разрешението за експлоатация, резултати от анализите или всякакви позовавания, аналогични на гаранции за автентичност;

б)

в случай на питейна вода, бутилирана в контейнери, която не отговаря на разпоредбите на приложение I, раздел I, могат да предизвикат объркване с натурална минерална вода и по-конкретно с описанието „минерална вода“.

2.   Забраняват се всички обозначения, приписващи на натурална минерална вода свойства, свързани с предотвратяване, лечение или излекуване на човешко заболяване.

Разрешават се обаче обозначенията, изброени в приложение III, ако те отговарят на съответните критерии, определени в същото приложение или при липса на такива – критериите, установени в националните разпоредби, и при условие че те са съставени на базата на физико-химични анализи и ако е необходимо, на фармакологични, физиологични и клинични изследвания, извършени съгласно признати научни методи в съответствие с приложение I, Раздел I, точка 2.

Държавите-членки могат да разрешат обозначенията „стимулира храносмилането“, „може да улесни функциите на черния дроб и жлъчката“ или подобни обозначения. Те също могат да разрешат включването на други обозначения, при условие че последните не противоречат на принципите, предвидени в първата алинея и са съвместими с тези, предвидени във втората алинея.

3.   Държавите-членки могат да приемат специални разпоредби за указанията, както върху опаковките или етикетите, така и в рекламата, които се отнасят до подходящия характер на натуралната минерална вода за хранене на кърмачета. Такива разпоредби могат също да се отнасят до свойствата на водата, които определят използването на посочените указания.

Държавите-членки, които възнамеряват да предприемат тези мерки, предварително информират за тях другите държави-членки и Комисията.

4.   Терминът „изворна вода“ се запазва за водата в естествено състояние, предназначена за консумация от човека и бутилирана при източник, която:

а)

отговаря на условията за експлоатация, определени в приложение II, точки 2 и 3, които са напълно приложими към изворните води;

б)

отговаря на микробиологичните изисквания, определени в член 5;

в)

отговаря на изискванията за етикетирането по член 7, параграф 2, букви б) и в) и член 8,

г)

не е преминала през друга обработка освен посочената в член 4. Други обработки могат да бъдат разрешени от Комисията.

Мерките, посочени в буква г), предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, чрез допълването ѝ се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 2.

Освен това, изворните води трябва да са в съответствие с разпоредбите на Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (9).

5.   При липсата на общностни разпоредби относно обработката на изворните води, посочена в параграф 4, първа алинея, буква г), държавите-членки могат да запазят своите национални разпоредби, отнасящи се до обработката.

Член 10

Държавите-членки приемат мерките, необходими, за да гарантират, че търговията с натурални минерални води, които съответстват на определенията и правилата, предвидени в настоящата директива, не може да се затруднява от прилагането на нехармонизирани национални разпоредби, уреждащи свойствата, състава, условията на експлоатация, бутилирането, етикетирането или рекламата на натуралните минерални води или на храните най-общо.

Член 11

1.   Когато държава-членка има конкретни основания да допусне, че дадена натурална минерална вода не отговаря на разпоредбите, предвидени в настоящата директива, или че застрашава общественото здраве, въпреки че е в свободно обращение в една или повече държави-членки, тази държава-членка може временно да ограничи или да спре търговията с този продукт на своя територия. Тя незабавно информира за това Комисията и останалите държави-членки, като посочва мотивите за своето решение.

2.   По искане на държава-членка или на Комисията, държавата-членка, която е признала тази вода, предоставя цялата релевантна информация, свързана с признаването на тази вода, заедно с резултатите от редовните проверки.

3.   Комисията разглежда във възможно най-кратък срок, в рамките на Постоянния комитет, посочен в член 14, параграф 1, изложените от държавата-членка основания, посочени в параграф 1, след което незабавно дава своето становище и предприема съответни мерки.

4.   Ако Комисията прецени, че са необходими изменения на настоящата директива, за да се гарантира защитата на общественото здраве, тя приема тези изменения.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 2. Поради императивни причини за спешност, Комисията може да използва процедурата по член 14, параграф 3.

В този случай, държавата-членка, която е приела предпазни мерки, може да ги прилага до приемането на измененията.

Член 12

Комисията приема следните мерки:

а)

граници за концентрация на съставките в натуралните минерални води;

б)

всички необходими разпоредби за означаване върху етикетите на високото съдържание на някои съставки;

в)

условията за употреба на обогатен с озон въздух, посочен в член 4, параграф 1, първа алинея, буква б);

г)

информация за обработките, посочена в член 7, параграф 2, буква в);

д)

методи за анализ, включително границите на откриваемост, за да се провери липсата на замърсяване на натуралните минерални води;

е)

процедурите за вземане на проби и методите за анализ, необходими за проверка на микробиологичните характеристики на натуралните минерални води.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, чрез допълването ѝ се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 2.

Член 13

Всяко решение, което може да се отрази на общественото здраве, се приема от Комисията след консултация с Европейския орган за безопасност на храните.

Член 14

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, създаден с член 58 от Регламент (ЕО) № 178/2002.

2.   При позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 5а, параграфи 1 — 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

3.   При позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Член 15

Настоящата директива не се прилага за натурални минерални води, предназначени за износ в трети страни.

Член 16

Директива 80/777/ЕИО, изменена с актовете, изброени в приложение IV, част А, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, посочени в приложение IV, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение V.

Член 17

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 18

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юни 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

Š. FÜLE


(1)  ОВ C 162, 25.6.2008 г., стр. 87.

(2)  Становище на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 28 май 2009 г.

(3)  ОВ L 229, 30.8.1980 г., стр. 1.

(4)  Вж. Приложение IV, Част А.

(5)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.

(6)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(7)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67.

(8)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

I.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1.

„Натурална минерална вода“ означава здравословна вода от микробиологична гледна точка по смисъла на член 5, която произхожда от подземен воден хоризонт или находище, и се появява на повърхността от извор, експлоатиран от една или повече естествени или получени чрез сондаж точки на излизане на повърхността.

Натуралната минерална вода може ясно да бъде разграничена от обикновена питейна вода:

а)

по нейната същност, която се характеризира с минералното ѝ съдържание, микроелементи или други съставки и при необходимост, чрез някои ефекти;

б)

по първоначалната ѝ чистота,

като двете характеристики са напълно запазени поради подземния произход на такава вода, която е защитена срещу всички рискове от замърсяване.

2.

Характеристиките, посочени в точка 1, които могат да придадат на натуралната минерална вода благоприятни за здравето качества, се оценяват:

а)

от следните гледни точки:

i)

геологична и хидрологична;

ii)

физична, химична и физико-химична;

iii)

микробиологична;

iv)

ако е необходимо, фармакологична, физиологична и клинична;

б)

съгласно критериите, изброени в раздел II;

в)

съгласно научните методи, одобрени от отговорния орган.

Анализите, посочени в първа алинея, буква а), подточка iv), могат да бъдат незадължителни, когато водата притежава характеристики на състава, по силата на които е счетена за натурална минерална вода в държавата-членка, от която произхожда, преди 17 юли 1980 г. Такъв е по-специално случаят, при който съответната вода съдържа на 1 kg, както при източника, така и след бутилиране, минимум 1 000 mg общо твърди съставки в разтвора или минимум 250 mg свободен въглероден двуокис.

3.

Съставът, температурата и други основни характеристики на натуралната минерална вода трябва да останат постоянни в рамките на естествената флуктуация; по-специално те не трябва да се влияят от възможни колебания в дебита на потока.

По смисъла на член 5, параграф 1, нормалният брой жизнеспособни колонии на натуралната минерална вода означава приемливо постоянен общ брой на колониите при източника преди каквато и да е обработка, чийто качествен и количествен състав, взет предвид при признаването на водата, се проверява чрез периодичен анализ.

II.   ИЗИСКВАНИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО

1.1.   Изисквания за геологични и хидрологични проучвания

Трябва да има изискване за предоставяне на следната информация:

1.1.1.

точното място на каптиране с неговата надморска височина върху карта с мащаб не по-голям от 1:1 000;

1.1.2.

подробен геологически доклад за произхода и характера на терена;

1.1.3.

стратиграфията на хидрогеологическия слой;

1.1.4.

описание на операциите по каптирането;

1.1.5.

разграничаване на зоната или на други мерки за защита на извора от замърсяване.

1.2.   Изисквания за физичните, химичните и физико-химичните проучвания

Тези проучвания установяват:

1.2.1.

дебита на извора;

1.2.2.

температурата на водата при източника и температурата на околната среда;

1.2.3.

връзката между характера на терена и характера и вида на минералите във водата;

1.2.4.

сухите остатъци при 180 °С и 260 °С;

1.2.5.

електропроводимостта или електрическото съпротивление, като е необходимо да се посочи температурата при измерването;

1.2.6.

концентрацията на водородни йони (pH);

1.2.7.

анийоните и катийоните;

1.2.8.

нейонизираните елементи;

1.2.9.

микроелементите;

1.2.10.

радио-актинологичните свойства при източника;

1.2.11.

при необходимост, относителните изотопни нива на съставните елементи на водата, кислород (16O – 18O) и водород (протий, деутерий, тритий);

1.2.12.

токсичността на някои съставни елементи на водата, като се отчитат границите, определени за всеки един от тях.

1.3.   Критерии за микробиологични анализи при източника

Тези анализи включват:

1.3.1.

доказателство за отсъствието на паразити и патогенни микроорганизми;

1.3.2.

количествено определяне на възстановяемия брой на колониите, който е показателен за фекално замърсяване:

а)

отсъствие на Еscherichia coli и други колиформи в 250 ml при 37 °С и 44,5 °С;

б)

отсъствие на фекални стрептококи в 250 ml;

в)

отсъствие на спорести сулфитно-редуциращи анаеробни бактерии в 50 ml;

г)

отсъствие на Pseudomonas aeruginosa в 250 ml.

1.3.3.

определяне на общия възстановяем брой на колониите на милилитър вода:

а)

при 20 °С до 22 °С за 72 часа върху „агар-агар“ или смес „агар-желатин“,

б)

при 37 °С за 24 часа върху „агар-агар“.

1.4.   Изисквания за клинични и фармакологични анализи

1.4.1.

Анализите, които трябва да се извършат в съответствие с научно признати методи, трябва да са подходящи за особените характеристики на натуралната минерална вода и нейното въздействие върху човешкия организъм като диуреза, стомашни и чревни функции, компенсиране на минерален дефицит.

1.4.2.

Установяването на последователност и съгласуваност на съществен брой клинични наблюдения може, при необходимост, да замени анализите, посочени в точка 1.4.1. Клиничните анализи могат в подходящи случаи да заместят анализите, посочени в точка 1.4.1, ако последователността и съгласуваността на значителен брой наблюдения осигурява получаването на същите резултати.

III.   ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ГАЗИРАНИ НАТУРАЛНИ МИНЕРАЛНИ ВОДИ

При източника или след бутилиране газираните натурални минерални води освобождават въглероден двуокис спонтанно и по определено осезаем начин при нормална температура и налягане. Те попадат в три категории, към които се прилагат съответно следните запазени наименования:

а)

„естествено газирана натурална минерална вода“ означава вода, чието съдържание на въглероден двуокис от извора след декантация, ако има такава, и след бутилиране, е същото както при източника, като се отчита, при необходимост, повторното въвеждане на количество въглероден двуокис от същия воден хоризонт или находище, което е равно на освободеното по време на тези операции количество и подлежи на обичайните технически допустими отклонения;

б)

„натурална минерална вода с прибавен газ от извора“ означава вода, чието съдържание на въглероден двуокис от същия воден хоризонт или същото находище след декантация, ако има такава, и бутилиране е по-голямо от това, установено при източника;

в)

„газирана натурална минерална вода“ означава вода, към която е добавен въглероден двуокис с произход, различен от водния хоризонт или находището, от които произхожда водата.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА НАТУРАЛНА МИНЕРАЛНА ВОДА

1.

Експлоатацията на извор на натурална минерална вода подлежи на разрешение от отговорния орган в страната, където е била извлечена водата, след като е установено, че съответната вода отговаря на разпоредбите, установени в приложение I, раздел I.

2.

Оборудването за експлоатация на водата трябва да бъде инсталирано по такъв начин, че да се избегне всякаква възможност от замърсяване и да се запазят свойствата, съответстващи на тези, които ѝ се приписват и които водата притежава при източника.

За тази цел по-специално:

а)

изворът или излазът трябва да е защитен срещу замърсяване;

б)

каптажът, тръбите и резервоарите трябва да са от материали, подходящи за вода и изградени така че да предотвратяват всякакви химични, физико-химични или микробиологични промени на водата;

в)

условията за експлоатация, особено съоръженията за миене и бутилиране, трябва да отговарят на хигиенните изисквания; по-специално, контейнерите трябва да бъдат обработени или произведени по такъв начин, че да се избегне неблагоприятно въздействие върху микробиологичните и химични характеристики на натуралната минерална вода;

г)

забранява се транспортирането на натурална минерална вода в контейнери, различни от тези, одобрени за дистрибуция до крайния потребител.

Въпреки това, буква г) може да не се прилага за минерални води, извлечени, експлоатирани и предлагани на пазара на територията на държава-членка, ако в тази държава-членка към 17 юли 1980 г., е било разрешено транспортирането на натурална минерална вода в цистерни от извора до инсталацията за бутилиране.

Също така, не е необходимо буква г) да се прилага за изворни води, извлечени, експлоатирани и предлагани на пазара на територията на държава-членка, ако в тази държава-членка към 13 декември 1996 г., е било разрешено транспортирането на изворна вода в цистерни от извора до инсталацията за бутилиране.

3.

Когато по време на експлоатацията се установи, че натуралната минерална вода е замърсена и не отговаря на микробиологичните характеристики, определени в член 5, лицето, експлоатиращо извора, трябва незабавно да преустанови цялата експлоатация, по-специално процеса на бутилиране, до отстраняване на причината за замърсяването и докато се постигне съответствие на водата с разпоредбите на член 5.

4.

Отговорните органи в страната по произход извършват периодични проверки, за да установят дали:

а)

натуралната минерална вода, по отношение на която е разрешена експлоатацията на извора, съответства на разпоредбите на приложение I, раздел I;

б)

лицето, което експлоатира извора прилага разпоредбите на точки 2 и 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОБОЗНАЧЕНИЯ И КРИТЕРИИ, УСТАНОВЕНИ В ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 2

Обозначения

Критерии

С ниска минерализация

Съдържание на минерални соли, изчислено като фиксиран остатък, не по-голямо от 500 mg/l

С много ниска минерализация

Съдържание на минерални соли, изразено като фиксиран остатък, не по-голямо от 50 mg/l

С висока минерализация

Съдържание на минерални соли, изразено като фиксиран остатък, по-голямо от 1 500 mg/l

Съдържа бикарбонат

Съдържание на бикарбонат по-голямо от 600 mg/l

Съдържа сулфат

Съдържание на сулфат по-голямо от 200 mg/l

Съдържа хлорид

Съдържание на хлорид по-голямо от 200 mg/l

Съдържа калций

Съдържание на калций по-голямо от 150 mg/l

Съдържа магнезий

Съдържание на магнезий по-голямо от 50 mg/l

Съдържа флуорид

Съдържание на флуорид по-голямо от 1 mg/l

Съдържа желязо

Съдържание на двувалентно желязо по-голямо от 1 mg/l

Кисела

Съдържание на свободен въглероден двуокис по-голямо от 250 mg/l

Съдържа натрий

Съдържание на натрий по-голямо от 200 mg/l

Подходяща за приготвяне на храни за кърмачета

Подходяща за диета с ниско съдържание на натрий

Съдържание на натрий по-малко от 20 mg/l

Може да има разхлабително действие

Може да има диуретично действие


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЧАСТ A

Отменената директива и списък на нейните последващи изменения

(посочени в член 16)

Директива 80/777/ЕИО на Съвета

(ОВ L 229, 30.8.1980 г., стр. 1)

 

Директива 80/1276/ЕИО на Съвета

ОВ L 375, 31.12.1980 г., стр. 77

Член 1, единствено трето тире

Директива 85/7/ЕИО на Съвета

(ОВ L 2, 3.1.1985 г., стр. 22)

Член 1, единствено точка 10

Точка Б.1., буква (о) от приложение I към Акта за присъединяване от 1985 г.

(ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 214)

 

Директива 96/70/ЕО на Европейския парламент и Съвета

(ОВ L 299, 23.11.1996 г., стр. 26)

 

Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и Съвета

(ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1)

Приложение III, единствено точка 4

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното право

(посочени в член 16)

Директива

Срок за транспониране

Разрешение за търговия с продукти, съответстващи на настоящата директива

Забрана за търговия с продукти, несъ-ответстващи на настоящата директива

80/777/ЕИО

18 юли 1982 г.

18 юли 1984 г.

80/1276/ЕИО

85/7/ЕИО

96/70/ЕО

28 октомври 1997 г.

28 октомври 1998 г. (1)


(1)  Въпреки това, търговията с продукти, пуснати на пазара или етикетирани преди тази дата, и които не съответстват на настоящата директива, може да продължи до изчерпване на наличностите.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 80/777/ЕИО

Настояща директива

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 3, първо и второ тире

Член 1, параграф 3, букви a) и б)

Член 1, параграф 4

Член 1, параграф 4

Член 1, параграф 5

Член 1, параграф 5

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4, параграф 1, буква a)

Член 4, параграф 1, първа алинея, буква a)

Член 4, параграф 1, буква б), първо и второ тире

Член 4, параграф 1, първа алинея, буква б), подточки i) и ii)

Член 4, параграф 1, буква в), първо и второ тире

Член 4, параграф 1, първа алинея, буква в), подточки i) и ii)

Член 4, параграф 1, буква г)

Член 4, параграф 1, първа алинея, буква г)

Член 4, параграф 1, втора алинея

Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 4

Член 4, параграф 1, трета алинея

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 3, първо и второ тире

Член 5, параграф 3, букви a) и б)

Член 6

Член 6

Член 7, параграф 1

Член 7, параграф 1

Член 7, параграф 2

Член 7, параграф 2

Член 7, параграф 2a

Член 7, параграф 3

Член 8

Член 8

Член 9, параграф 1

Член 9, параграф 1

Член 9, параграф 2, букви a), б) и в)

Член 9, параграф 2, първа, втора и трета алинеи

Член 9, параграф 3

Член 9, параграф 3

Член 9, параграф 4

Член 9, параграф 4a, първа алинея, първо – четвърто тире

Член 9, параграф 4, първа алинея,букви a) – г)

Член 9, параграф 4a, втора алинея

Член 9, параграф 4, втора алинея

Член 9, параграф 4б

Член 9, параграф 5

Член 10, параграф 1

Член 10

Член 10а

Член 11

Член 11, параграф 1, първо – четвърто тире

Член 12, букви a) - г)

Член 11, параграф 2, първо и второ тире

Член 12, букви д) и е)

Член 11а

Член 13

Член 12, параграф 1

Член 14, параграф 1

Член 12, параграф 2

Член 14, параграфи 2 и 3

Член 12, параграф 3

Член 13

Член 14

Член 15

Член 15

Член 16

Член 16

Член 17

Член 17

Член 18

Приложение I, раздел I, точка 1

Приложение I, раздел I, точка 1

Приложение I, раздел I, точка 2, първа алинея, буква a), точки 1 - 4

Приложение I, раздел I, точка 2, първа алинея, буква a), подточки i) - iv)

Приложение I, раздел I, точка 2, първа алинея, буква б)

Приложение I, раздел I, точка 2, първа алинея, буква б)

Приложение I, раздел I, точка 2, първа алинея, буква в)

Приложение I, раздел I, точка 2, първа алинея, буква в)

Приложение I, раздел I, точка 2, втора алинея

Приложение I, раздел I, точка 2, втора алинея

Приложение I, раздел I, точка 3

Приложение I, раздел I, точка 3

Приложение I, раздел II, точка 1.1

Приложение I, раздел II, точка 1.1

Приложение I, раздел II, точка 1.2

Приложение I, раздел II, точка 1.2

Приложение I, раздел II, точка 1.3

Приложение I, раздел II, точка 1.3

Приложение I, раздел II, точка 1.3.1

Приложение I, раздел II, точка 1.3.1

Приложение I, раздел II, точка 1.3.2

Приложение I, раздел II, точка 1.3.2

Приложение I, раздел II, точка 1.3.3, i) и ii)

Приложение I, раздел II, точка 1.3.3, букви a) и б)

Приложение I, раздел II, точка 1.4

Приложение I, раздел II, точка 1.4

Приложение I, раздел III

Приложение I, раздел III

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Приложение III

Приложение IV

Приложение V


26.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/59


ДИРЕКТИВА 2009/70/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2009 година

за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на дифенакум, дидецилдиметиламониев хлорид и сяра като активни вещества

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С регламенти (ЕО) № 1112/2002 (2) и (ЕО) № 2229/2004 (3) на Комисията се определят подробните правила за изпълнението на четвъртия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, и се установява списък с активни вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. В този списък са включени дифенакум, дидецилдиметиламониев хлорид и сяра.

(2)

Въздействието на тези активни вещества върху здравето на човека и върху околната среда е оценено в съответствие с разпоредбите на регламенти (ЕО) № 1112/2002 и (ЕО) № 2229/2004 за редица видове употреба, предложени от нотификаторите. Освен това в тези регламенти се определят докладващи държави-членки, които трябва да представят съответните доклади за оценка и препоръки на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) в съответствие с член 22 от Регламент (ЕО) № 2229/2004. За дифенакум докладващата държава-членка беше Финландия и цялата съответна информация беше представена на 16 юли 2007 г. За дидецилдиметиламониев хлорид докладващата държава-членка беше Нидерландия и цялата съответна информация беше представена на 28 ноември 2007 г. За сяра докладващата държава-членка беше Франция и цялата съответна информация беше представена на 18 октомври 2007 г.

(3)

Докладите за оценка бяха предмет на партньорска проверка от страна на държавите-членки и ЕОБХ и бяха представени на Комисията на 19 декември 2008 г. под формата на научни доклади на ЕОБХ. за дифенакум (4), дидецилдиметиламониев хлорид (5) и за сяра (6). Посочените доклади бяха разгледани от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и финализирани на 26 февруари 2009 г. под формата на доклад на Комисията за преглед на дифенакум и на 12 март 2009 г. под формата на доклади на Комисията за преглед на дидецилдиметиламониев хлорид и сяра.

(4)

Извършените различни изследвания показват, че като цяло може да се очаква, че продуктите за растителна защита, които съдържат дифенакум, дидецилдиметиламониев хлорид и сяра, отговарят на изискванията, изложени в член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по отношение на употребите, които са били изследвани и подробно разгледани в докладите за преглед на Комисията. Следователно е целесъобразно тези активни вещества да бъдат включени в приложение I, за да се гарантира, че във всички държави-членки разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи тези активни вещества, могат да се предоставят в съответствие с разпоредбите на посочената директива.

(5)

Без да се засяга това заключение, е целесъобразно да бъде получена допълнителна информация по някои конкретни въпроси. В член 6, параграф 1 от Директива 91/414/ЕИО се предвижда, че включването на дадено вещество в приложение I може да подлежи на определени условия. Във връзка с това за дифенакум е целесъобразно да се изиска от нотификатора да предостави допълнителна информация за методите на определяне на остатъчни вещества в телесните течности и за спецификацията на произвежданото активно вещество. Освен това, за дидецилдиметиламониевия хлорид е целесъобразно да се изиска от нотификатора да предостави допълнителна информация за химическите му характеристики и за оценката на риска за водните организми. На последно място, за сярата е целесъобразно да се изиска от нотификатора да предостави допълнителна информация за потвърждаване на оценката на риска за неприцелните организми, по-специално за птици, бозайници, организми, които живеят в тинята, и за неприцелните членестоноги.

(6)

Следва да се предвиди разумен срок преди включването на дадено активно вещество в приложение I, за да се позволи на държавите-членки и на заинтересованите страни да се подготвят за спазването на новите изисквания, които ще произлязат от това включване.

(7)

Без да се засягат задълженията, определени с Директива 91/414/ЕИО като последица от включването на активно вещество в приложение I, следва да се разреши на държавите-членки, в срок от шест месеца след това включване, да преразгледат действащите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи дифенакум, дидецилдиметиламониев хлорид и сяра, за да се осигури, че са изпълнени изискванията, определени в Директива 91/414/ЕИО, и по-специално в член 13 от нея, както и съответните условия, описани в приложение I. Държавите-членки следва да променят, заменят или отменят, както е целесъобразно, действащите разрешения в съответствие с разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО. Чрез дерогация от горепосочения срок следва да бъде предоставен по-дълъг период за представянето и оценката на пълната документация, предвидена в приложение III, за всеки продукт за растителна защита за всеки предвиден вид употреба в съответствие с единните принципи, определени в Директива 91/414/ЕИО.

(8)

Натрупаният опит от предишни случаи на включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на активни вещества, оценени в рамките на Регламент (ЕИО) № 3600/92, показва, че могат да възникнат трудности при тълкуването на задълженията на притежателите на съществуващи разрешения във връзка с достъпа до данни. Следователно, за да се избегнат допълнителни затруднения, е необходимо да се уточнят задълженията на държавите-членки, особено задължението да се проверява дали притежателят на разрешение може да докаже достъп до документация, която удовлетворява изискванията на приложение II към посочената директива. Това уточнение обаче не налага нови задължения на държавите-членки или на притежателите на разрешения в сравнение с досега приетите директиви за изменение на приложение I.

(9)

Следователно е целесъобразно Директива 91/414/ЕИО да бъде съответно изменена.

(10)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 91/414/ЕИО се изменя, както е посочено в приложението към настоящата директива.

Член 2

Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 30 юни 2010 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 юли 2010 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

1.   Държавите-членки, в съответствие с Директива 91/414/ЕИО и при необходимост, изменят или отменят действащите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи дифенакум, дидецилдиметиламониев хлорид и сяра като активни вещества, до 30 юни 2010 г.

До тази дата те по-специално проверяват дали условията в приложение I към посочената директива, които се отнасят до дифенакум, дидецилдиметиламониев хлорид и сяра, са изпълнени, с изключение на условията, определени в част Б от вписванията за тези активни вещества, както и дали титулярите на разрешения притежават документация, отговаряща на изискванията на приложение II към посочената директива в съответствие с условията на член 13 от нея, или дали имат достъп до такава документация.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 за всеки разрешен продукт за растителна защита, съдържащ дифенакум, дидецилдиметиламониев хлорид и сяра като единствено активно вещество или като едно от няколко активни вещества, всички от които са включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, не по-късно от 31 декември 2009 г. държавите-членки извършват повторна оценка на продукта в съответствие с единните принципи, предвидени в приложение VI към Директива 91/414/ЕИО, въз основа на документация, която отговаря на изискванията на приложение III към посочената директива, и като се взема под внимание част Б от вписването в приложение I към посочената директива относно дифенакум, дидецилдиметиламониев хлорид и сяра. Въз основа на тази оценка те определят дали продуктът удовлетворява условията, посочени в член 4, параграф 1, букви б), в), г) и д) от Директива 91/414/ЕИО.

След като е извършено определянето, държавите-членки:

а)

в случая на продукт, съдържащ дифенакум, дидецилдиметиламониев хлорид и сяра като единствено активно вещество — изменят или оттеглят, когато е необходимо, разрешението най-късно до 30 юни 2014 г., или

б)

в случая на продукт, съдържащ дифенакум, дидецилдиметиламониев хлорид и сяра като едно от няколко активни вещества — изменят или оттеглят, когато е необходимо, съществуващите разрешения до 30 юни 2014 г. или до датата, определена за това изменение или оттегляне в съответната директива или директиви, с които съответното вещество или вещества са били включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, в зависимост от това коя от двете дати е по-късната.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на 1 януари 2010 г.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 379, 24.12.2004 г., стр. 13.

(4)  Научен доклад на ЕОБХ (2008 г.) 218, Заключение относно партньорската проверка за оценка на риска от употребата на пестициди, съдържащи активното вещество дифенакум (финализирано на 19 декември 2008 г.).

(5)  Научен доклад на ЕОБХ (2008 г.) 214, Заключение относно партньорската проверка за оценка на риска от употребата на пестициди, съдържащи активното вещество дидецилдиметиламониев хлорид (финализирано на 19 декември 2008 г.).

(6)  Научен доклад на ЕОБХ (2008 г.) 221, Заключение относно партньорската проверка за оценка на риска от употребата на пестициди, съдържащи активното вещество сяра (финализирано на 19 декември 2008 г.).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В края на таблицата в приложение I към Директива 91/414/ЕИО се добавя следното вписване:

Общоприето име, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Влизане в сила

Изтичане срока на включването

Специални разпоредби

„295

Дифенакум

CAS № 56073-07-5

CIPAC № 514

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-бифенил-4-ил-1,2,3,4-тетрахидро-1-нафтил]-4-хидроксикумарин

≥ 905 g/kg

1 януари 2010 г.

30 декември 2019 г.

ЧАСТ A

Разрешена е единствено употребата като родентицид под формата на предварително приготвени примамки, поставени в специално направени, защитени срещу отваряне и обезопасени кутии за примамки.

Номиналната концентрация на активното вещество в продуктите не превишава 50 mg/kg.

Разрешения се издават само на професионални потребители.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се отчитат заключенията от доклада за преглед на дифенакум, и по-специално допълнения I и II към него, така както са финализирани от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 26 февруари 2009 г. В тази цялостна оценка държавите-членки обръщат специално внимание на предпазването на птиците и неприцелните бозайници от пряко и непряко отравяне. Ако е целесъобразно, се предприемат мерки за намаляване на риска.

Засегнатите държави-членки гарантират, че нотификаторът предоставя на Комисията допълнителна информация относно методите за определяне на остатъчните вещества от дифенакум в телесните течности.

Те гарантират, че нотификаторът ще предостави тази информация на Комисията до 30 ноември 2011 г.

Засегнатите държави-членки гарантират, че нотификаторът предоставя на Комисията допълнителна информация за спецификацията на произвежданото активно вещество.

Те гарантират, че нотификаторът ще предостави тази информация на Комисията до 31 декември 2009 г.

296

Дидецилдиметиламониев хлорид

CAS: не е определен номер

CIPAC не е определен номер

Дидецилдиметиламониевият хлорид е смес от четвъртични алкилни амониеви соли с типична дължина C8, C10 и C12 на алкилните вериги, с над 90 % C10

≥ 70 % (технически концентрат)

1 януари 2010 г.

31 декември 2019 г.

ЧАСТ A

Разрешава се за употреба единствено като бактерицид, фунгицид, хербицид и алгицид върху декоративни растения в помещения.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се отчитат заключенията от доклада за преглед за дидецилдиметиламониев хлорид, и по-специално допълнения I и II към него, така както са финализирани от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 12 март 2009 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на:

защитата на оператора и на безопасността работниците. При разрешените условия на употреба трябва да се изисква използване на подходяща лична предпазна екипировка и мерки за намаляване на риска с оглед намаляването на експозицията;

защитата на водните организми.

Условията за получаване на разрешения включват мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно.

Засегнатите държави-членки гарантират, че нотификаторът най късно до 1 януари 2010 г. ще предостави на Комисията допълнителна информация за спецификацията на произвежданото активно вещество, а до 31 декември 2011 г. — информация за риска за водните организми.

297

сяра

CAS № 7704-34-9

CIPAC № 18

сяра

≥ 990 g/kg

1 януари 2010 г.

31 декември 2019 г.

ЧАСТ A

Може да се разрешава за употреба единствено като фунгицид и акарицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се отчитат заключенията от доклада за преглед за сяра, и по-специално допълнения I и II към него, така както са финализирани от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 12 март 2009 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки обръщат особено внимание на:

защитата на птиците, бозайниците, водните организми и неприцелните членестоноги. Условията за получаване на разрешения включват мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно.

Засегнатите държави-членки гарантират, че нотификаторът ще предостави на Комисията допълнителна информация за потвърждаване на оценката на риска за птици, бозайници, живеещи в тинята организми и неприцелни членестоноги. Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане сярата е включена в настоящото приложение, ще предостави на Комисията такава информация най-късно до 30 юни 2011 г.“


(1)  Допълнителна информация за идентичността и спецификацията на активното вещество е предоставена в доклада за преглед.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

26.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/64


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 22 юни 2009 година

относно финансовото участие на Общността в доверителен фонд 911100MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129) в подкрепа на борбата срещу шапа извън Общността

(2009/492/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 13 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 90/424/ЕИО се определят процедурите за финансовото участие на Общността при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки. Тези мерки следва да включват и борбата с шапа. В посоченото решение се предвижда, че всяка мярка, за която Общността е взела решение за борба с шапа извън Общността, по-конкретно с цел защита на изложени на риск райони от Общността, може да получи финансова подкрепа от Общността.

(2)

В контекста на големите епидемии на шап, настъпили в края на петдесетте години както в Общността, така и в съседните страни, под егидата на Организацията по прехрана и земеделие (FAO) към ООН беше създадена Европейска комисия за контрол на болестта шап (ЕUFMD).

(3)

През 60-те години поради повишения риск от внасяне на екзотични щамове на шап в Европа страните-членки на ЕUFMD, бяха приканени да създадат доверителен фонд, предназначен да финансира прилагането на спешни мерки на Балканите, които бяха основният път за проникване на болестта в континентална Европа. Впоследствие този фонд беше разделен на доверителен фонд 911100МТF/003/EEC, поддържан от страните членки, които бяха в същото време държави-членки на Общността, и на доверителен фонд 909700МТF/004/MUL, поддържан от страните-членки на ЕUFMD, които тогава не бяха или все още не са държави-членки на Общността.

(4)

В член 4 от Директива 90/423/ЕИО на Съвета (2) е предвидено спирането на профилактичната ваксинация срещу шап на цялата територия на Общността през 1991 г.

(5)

Директива 2003/85/ЕО на Съвета от 29 септември 2003 г. относно мерки на Общността за борба с болестта шап (3) препотвърди забраната на профилактичната ваксинация, като същевременно разшири възможността за използване на спешна ваксинация срещу шапа.

(6)

Наличието на известен брой огнища на шап, обявени от 1992 г. насам, по-специално в части на Общността, съседни на трети страни, в които болестта е разпространена ендемично, и на голяма шапна епидемия в някои държави-членки през 2001 г., изисква високо ниво на опознаване на болестта и на подготовка, включително международно сътрудничество.

(7)

Освен това през последните години в съседни на държавите-членки страни бяха регистрирани огнища, а в някои случаи и тежки епидемии, които могат да бъдат заплаха за санитарния статус на податливите животни в Общността.

(8)

Предвид появата на нови топотипи на вируса и регионалното влошаване на контролните мерки, Общността, в тясно сътрудничество с ЕUFMD и посредством доверителен фонд 911100МТF/003/EEC, подкрепи кампаниите за спешно ваксиниране в Турция и Задкавказието.

(9)

Европейската общност и Организацията на обединените нации подписаха на 29 април 2003 г. финансово и административно рамково споразумение, което създаде благоприятна среда за споразумението между Комисията на Европейските общности и Организацията по прехрана и земеделие към ООН, подписано на 17 юли 2003 г.

(10)

В съответствие с Решение 2005/436/ЕО на Комисията от 13 юни 2005 г. относно сътрудничеството на Общността с Организацията по прехрана и земеделие, по-специално при дейностите на Европейската комисия за контрол на болестта шап (4) Комисията сключи Споразумение за прилагане MTF/INT/003/EEC911100 (TFEU970089129) относно постоянните дейности за контрол на болестта шап, финансирани от ЕО и осъществявани от Европейската комисия за контрол на болестта шап към FAO, което беше подписано на 1 септември 2005 г. и бе успешно прилагано от 1 януари 2005 г. до 31 декември 2008 г.

(11)

Целесъобразно е срокът на това споразумение за прилагане да бъде продължен и да бъде определено финансовото участие на Общността в доверителен фонд 911100MTF/INT/003/EEC.

(12)

С оглед на последвалите през 2004 и 2007 г. разширявания на Европейския съюз е целесъобразно финансовото участие на Общността да се определи на най-високото равнище от 8 000 000 евро за период от четири години. Бюджетът на фонда за 2009 г. следва да бъде съставен от салдото на ресурсите към 31 декември 2008 г. и участие на Общността, позволяващо да се стигне до равностойността в щатски долари на 2 000 000 евро. Впоследствие разходите следва да се финансират чрез годишни трансфери.

(13)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

РЕШИ:

Член 1

1.   Салдото на доверителен фонд 911100MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129) („доверителният фонд“) към 31 декември 2008 г. се определя на 677 855 евро.

2.   Финансовото участие на Общността в доверителния фонд се определя на най-високото равнище от 8 000 000 евро за период от четири години, считано от 1 януари 2009 г.

3.   Първата вноска от сумата, предвидена в параграф 2, за 2009 г. е съставена от следните елементи:

а)

салдото, посочено в параграф 1,

б)

финансово участие на Общността с необходимата сума, позволяваща да се достигне равностойността в щатски долари на 2 000 000 евро.

4.   Разходите, извършвани от доверителния фонд през 2009, 2010, 2011 и 2012 г. се финансират с годишни вноски на Общността, които се изплащат съответно през 2010, 2011, 2012 и 2013 г. Размерът на тези трансфери се определя от наличните ресурси в бюджета на Общността.

5.   Годишните вноски на Общността, предвидени в параграф 4, се основават на финансовия отчет, представен от ЕUFMD на годишна