ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.150.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 150

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
13 юни 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 497/2009 на Комисията от 12 юни 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 498/2009 на Комисията от 12 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 639/2003 относно определяне на подробни правила по силата на Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета по отношение на изискванията за отпускане на възстановявания при износ, свързани с хуманно отношение към живите животни от рода на едрия рогат добитък по време на транспорт

3

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/56/ЕО на Комисията от 12 юни 2009 година за поправка на Директива 2008/126/ЕО за изменение на Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища по отношение на датата на транспонирането ѝ ( 1 )

5

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/458/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 6 май 2009 година за предоставяне на взаимна помощ на Румъния

6

 

 

2009/459/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 6 май 2009 година за предоставяне на средносрочна финансова помощ от страна на ЕС на Румъния

8

 

 

Комисия

 

 

2009/460/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 5 юни 2009 година за приемане на общ метод в областта на техниката за безопасност, с който да се оценява постигането на критериите за безопасност, посочени в член 6 от Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 4246)  ( 1 )

11

 

 

2009/461/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 12 юни 2009 година за назначаване на представител на Комисията в управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата

20

 

 

2009/462/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 12 юни 2009 година за дерогация от точка 1, буква г) от приложението към Решение 2006/133/ЕО, изменено с Решение 2009/420/ЕО, по отношение на датата на прилагане във връзка с податлива на зараза дървесина с произход извън демаркационните зони (нотифицирано под номер C(2009) 4515)

21

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

13.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 150/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 497/2009 НА КОМИСИЯТА

от 12 юни 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 13 юни 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 юни 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

37,3

MK

35,9

TR

41,3

ZA

28,0

ZZ

35,6

0707 00 05

JO

162,3

MK

31,4

TR

162,3

ZZ

118,7

0709 90 70

TR

85,9

ZZ

85,9

0805 50 10

AR

54,7

TR

87,8

ZA

65,6

ZZ

69,4

0808 10 80

AR

82,8

BR

76,6

CL

79,2

CN

99,5

NZ

100,2

US

117,5

ZA

78,8

ZZ

90,7

0809 10 00

TN

146,2

TR

168,7

ZZ

157,5

0809 20 95

TR

505,0

ZZ

505,0

0809 30

TR

133,0

US

340,6

ZZ

236,8

0809 40 05

CL

118,9

ZZ

118,9


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


13.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 150/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 498/2009 НА КОМИСИЯТА

от 12 юни 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 639/2003 относно определяне на подробни правила по силата на Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета по отношение на изискванията за отпускане на възстановявания при износ, свързани с хуманно отношение към живите животни от рода на едрия рогат добитък по време на транспорт

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 170 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 1 от Регламент (ЕО) № 639/2003 на Комисията (2) възстановяванията при износ се изплащат, при условие че е спазено законодателството на Общността относно защитата на животните по време на транспортиране.

(2)

След решенията на Съда на Европейските общности от 17 януари 2008 г. по обединените дела C-37/06 и C-58/06 и от 13 март 2008 г. по дело C-96/06 следва да се изясни връзката между Регламент (ЕО) № 639/2003 и Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97 (3).

(3)

Следва ясно да се определят правилата от Регламент (ЕО) № 1/2005 във връзка с хуманното отношение към животните, отнасящи се до операторите, в съответствие с които при всяко нарушаване на съответните правила не се изплаща възстановяването, свързано със съответното нарушение. В този контекст с членове 2 и 3 и с членове 4—9 от Регламент (ЕО) № 1/2005, както и с приложенията, споменати в тях, се въвеждат разпоредби, отнасящи се до операторите, които са пряко свързани с постигане на целта за защита на животните, за разлика от други разпоредби от същия регламент, които се отнасят до административни правила.

(4)

В съответствие с член 168 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и с Регламент (ЕО) № 639/2003 спазването на правилата за хуманно отношение към животните е необходимо условие за плащането на възстановявания при износ. Следователно следва ясно да се уточни, че без да се засягат случаите на непреодолима сила, признати от съдебната практика на Съда на Европейските общности, нарушаването на разпоредбите относно хуманното отношение към животните води не до намаляване, а до неизплащане на възстановяването при износ за тези животни, за които изискванията за хуманно отношение не са спазени. От посочените разпоредби, както и от правилата за хуманно отношение към животните, предвидени в членове 2 и 3 и членове 4—9 от Регламент (ЕО) № 1/2005 и в споменатите в тях приложения, следва също така че възстановявания не се изплащат за животните, за които не са спазени посочените правила за хуманно отношение, независимо от конкретното физическо състояние на животните.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 639/2003 се изменя, както следва:

1.

В член 1 първата алинея се заменя със следното:

„По силата на член 168 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, изплащането на възстановявания при износ за живите животни от рода на едрия рогат добитък, обхванати от код по КН 0102 (наричани по-долу „животните“) се извършва при условие, че по време на транспорта на животните до първия пункт за разтоварване в третата страна на крайното местоназначение са спазени разпоредбите на членове 2 и 3 и членове 4—9 от Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета (4) и на споменатите в тях приложения, както и на разпоредбите на настоящия регламент.

2.

В член 5, параграф 1, първата алинея се заменя със следното:

„Общата сума на възстановяването при износ на животно, изчислена в съответствие с втората алинея, не се изплаща за:

а)

животните, умрели по време на транспорта, освен при обстоятелствата, предвидени в параграф 2;

б)

животните, родили или пометнали по време на транспорта преди първото им разтоварване в третата страна на крайно местоназначение;

в)

животните, за които, в съответствие с документите, посочени в член 4, параграф 2 и/или всеки друг елемент на негово разположение, отнасящ се до съобразяването с настоящия регламент, компетентният орган счита, че разпоредбите на членове 2 и 3 и членове 4—9 от Регламент (ЕО) № 1/2005 и на споменатите в тях приложения не са спазени.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се за декларациите за износ, приемани след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 юни 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 93, 10.4.2003 г., стр. 10.

(3)  ОВ L 3, 5.1.2005 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 3, 5.1.2005 г., стр. 1.“;


ДИРЕКТИВИ

13.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 150/5


ДИРЕКТИВА 2009/56/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 12 юни 2009 година

за поправка на Директива 2008/126/ЕО за изменение на Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища по отношение на датата на транспонирането ѝ

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 82/714/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 20, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 2 от Директива 2008/126/ЕО на Комисията от 19 декември 2008 г. за изменение на Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища (2) държавите-членки трябва да транспонират Директива 2008/126/ЕО, считано от 30 декември 2008 г.

(2)

По технически причини Директива 2008/126/ЕО не бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз до посочената дата. Ето защо Директива 2008/126/ЕО следва да бъде поправена по отношение на датата на транспонирането ѝ.

(3)

За да не се допуска нарушаване на конкуренцията, както и различни равнища на безопасност, измененията в Директива 2006/87/ЕО следва да бъдат приложени възможно най-бързо. След публикуването на Директива 2008/126/ЕО на 31 януари 2009 г. за транспонирането ѝ все пак следва да бъде определен разумен краен срок.

(4)

Мярката, предвидена в настоящата директива, съответства на становището на комитета, посочен в член 7 от Директива 91/672/ЕИО на Съвета от 16 декември 1991 г. относно взаимното признаване на национални свидетелства за капитани на речни кораби за превоз на стоки и пътници по вътрешни водни пътища (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

В член 2, първа алинея от Директива 2008/126/ЕО датата „30 декември 2008 г.“ се заменя с датата „30 юни 2009 г.“

Член 2

Адресати на настоящата директива са държавите-членки, които имат вътрешни водни пътища съгласно член 1, параграф 1 от Директива 2006/87/ЕО.

Съставено в Брюксел на 12 юни 2009 година.

За Комисията

Antonio TAJANI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 389, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 32, 31.1.2009 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 29.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

13.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 150/6


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 6 май 2009 година

за предоставяне на взаимна помощ на Румъния

(2009/458/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейскатa общност, и по-специално член 119 от него,

като взе предвид препоръката на Комисията, представена след консултация с Икономическия и финансов комитет,

като има предвид, че:

(1)

Румънските капиталови и финансови пазари наскоро бяха подложени на натиск вследствие на глобалното забавяне на икономическия растеж и породената от големия външен дефицит и бързо увеличаващия се публичен дефицит нарастваща загриженост за румънската икономика. Засили се и натискът върху обменния курс, което доведе до риск за стабилността на банковия сектор.

(2)

Правителството и Националната банка на Румъния (НБР) реагираха чрез изготвянето на всеобхватна стратегия, която има за цел да стабилизира макроикономическите политики и да намали сътресенията на финансовите пазари, като тази стратегия бе изложена в писмо за намерения, получено от Комисията на 27 април 2009 г. Основна цел на икономическата програма е намаляването на бюджетния дефицит от 5,4 % от БВП през 2008 г. до 5,1 % от БВП през 2009 г. и до под 3 % от БВП до 2011 г. С цел да се постигне по устойчив начин намаляване на бюджетния дефицит ще бъдат предприети мерки за подобряване на бюджетната стратегия и бюджетния процес. Тази икономическа програма, и по-специално бюджетните цели ще бъдат отразени в правителствения бюджет, както и в програмата за сближаване.

(3)

Съветът периодично извършва преглед на икономическата политика на Румъния, по-специално в контекста на ежегодния преглед на актуализираната програма за сближаване на страната и на изпълнението на националната програма за реформи, и на периодичния преглед на постигнатия от Румъния напредък в контекста на доклада за сближаване и на годишния доклад за напредъка.

(4)

Очаква се външното финансиране да продължи да бъде под сериозен натиск, тъй като постоянният, макар и намаляващ дефицит по текущата сметка, заедно с нуждата за удължаване на падежа на значителните краткосрочни и дългосрочни дългове в чужда валута вероятно няма да бъдат напълно покрити от преките чуждестранни инвестиции и други притоци по финансовите и капиталовите сметки през 2009—2011 г. Нуждата от външно финансиране за периода до първото тримесечие на 2011 г. се оценява на 20 млрд. евро. Предполага се, че чуждите банки ще подновят експозициите си в Румъния на 100 % след предоставянето на взаимната помощ, в съответствие с изисквания ангажимент на основните чужди банки да поддържат експозицията си в Румъния (както бе потвърдено в тяхното съвместно изявление от 26 март 2009 г.), докато се предполага, че 50 % от корпоративния външен дълг към институциите майки и от външния дълг на румънските банки ще бъдат подновени през 2009 г. За 2010 и 2011 г. всички чужди задължения с приближаващ падеж се предполага, че ще бъдат подновени на 100 % след падежа в съответствие с очакваното стабилизиране на финансовите пазари и началото на възстановяването на основните пазари на износ на Румъния. С изключение на достатъчно високите цели за резервите в чуждестранна валута (над 100 % от краткосрочния външен дълг при оставащия падеж) бяха направени консервативни прогнози за други отливи на капитал, като например отлив на депозити на установени извън страната лица, намаляване на търговските кредити и изходящи потоци от портфейлни инвестиции, за да бъдат включени допълнителни резерви в сметките.

(5)

Румънските органи поискаха значителна финансова помощ от ЕС и от други международни финансови институции, за да поддържат устойчивостта на платежния баланс и да постигнат разумно равнище на валутните резерви.

(6)

Платежният баланс на Румъния е изправен пред сериозна опасност, което дава основание за спешното предоставяне на взаимна помощ от Общността. Също така, с оглед спешността на въпроса, е наложително да се предостави изключение от шестседмичния срок, посочен в параграф I, точка 3 от Протокола за ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към договорите за създаване на Европейските общности,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Общността предоставя взаимна помощ на Румъния.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 6 май 2009 година.

За Съвета

Председател

V. TOŠOVSKÝ


13.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 150/8


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 6 май 2009 година

за предоставяне на средносрочна финансова помощ от страна на ЕС на Румъния

(2009/459/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (1), и по-специално член 3, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията, представено след консултация с Икономическия и финансов комитет (ИФК),

като има предвид, че:

(1)

С Решение на Съвета 2009/458/ЕО (2) беше решено да се предостави взаимна помощ на Румъния.

(2)

Въпреки очакваното подобрение на текущата сметка нуждите на Румъния от външно финансиране за периода до първото тримесечие на 2011 г. се оценяват от Комисията, Международния валутен фонд (МВФ) и румънските органи на 20 млрд. евро през март 2009 г.; с оглед на неотдавнашното развитие на финансовите пазари може да се стигне до значително влошаване на капиталовата и финансовата сметка.

(3)

Целесъобразно е на Румъния да бъде предоставена помощ от Общността в размер на максимум 5 млрд. евро в рамките на механизма за осигуряване на средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки, установен с Регламент (ЕО) № 332/2002. Тази подкрепа следва да бъде предоставена заедно със заем от МВФ в размер на 11,443 млрд. SDR (около 12,95 млрд. евро) в рамките на стендбай споразумение, което се очаква да бъде одобрено на 6 май 2009 г. Световната банка също се съгласи да предостави заем на Румъния в размер на 1 млрд. евро, а Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще осигурят общо 1 млрд. евро допълнителна помощ.

(4)

Помощта от Общността следва да бъде управлявана от Комисията. Условията, свързани с икономическата политика, които са договорени с органите на Румъния след консултация с ИФК, следва да бъдат изложени в меморандум за разбирателство. Комисията следва да изложи подробно финансовите условия в кредитното споразумение.

(5)

Комисията следва да проверява периодично чрез мисии и редовни доклади от органите на Румъния изпълнението на свързаните с помощта условия относно икономическата политика.

(6)

През периода на изпълнение на програмата Комисията ще предостави и допълнителни политически съвети, както и техническа помощ в специфични области.

(7)

Без да се засяга член 27 от Протокола за Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, Европейската сметна палата трябва да има правото да извършва финансови проверки или одити, каквито тя счита за необходими във връзка с управлението на тази помощ. Комисията, в това число и Европейската служба за борба с измамите, трябва да разполага с правото да изпраща свои служители или надлежно упълномощени представители за провеждане на технически или финансови проверки или одити, каквито тя счита за необходими във връзка с управлението на средносрочната финансова подкрепа от страна на Общността.

(8)

Независимо от срока и рамката на програмата за предоставяне на помощ и прилагайки съответните съществуващи процедури, включително Механизма за сътрудничество и проверка, Комисията ще продължи да наблюдава напредъка в областите, които допринасят за прозрачни и ефективни публични разходи, по-специално в областта на правосъдието и изпълнението на структурните фондове, с оглед да се помогне на Румъния да повиши въздействието на помощта от Общността.

(9)

Помощта следва да се предостави с оглед да се подкрепи устойчивостта на платежния баланс на Румъния и по този начин да се допринесе за успешното изпълнение на програмата за икономическа политика на правителството,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Общността предоставя на Румъния средносрочен заем, възлизащ на не повече от 5 млрд. евро, с максимален среден срок до падежа от седем години.

2.   Финансовата помощ от Общността се предоставя в рамките на три години, считано от първия ден след пораждане на действие на настоящото решение.

Член 2

1.   Помощта ще се управлява от Комисията по начин, който е съобразен със задълженията на Румъния и препоръките на Съвета, по-специално специфичните за страната препоръки в контекста на изпълнението на Националната програма за реформи, както и на програмата за сближаване.

2.   След консултация с ИФК Комисията договаря с органите на Румъния свързаните с финансовата помощ конкретни условия относно икономическата политика, както е предвидено в член 3, параграф 5. Тези условия се формулират в меморандум за разбирателство, който е съобразен със задълженията и препоръките, посочени в параграф 1. Финансовите условия са изложени подробно от Комисията в кредитното споразумение.

3.   Комисията в сътрудничество с ИФК проверява периодично изпълнението на свързаните с помощта условия относно икономическата политика. За тази цел органите на Румъния предоставят на разположение на Комисията цялата необходима информация и ѝ оказват пълно сътрудничество. ИФК трябва да бъде информиран от Комисията за евентуално рефинансиране на заема или преструктуриране на финансовите условия.

4.   Румъния е готова да приеме и приложи допълнителни мерки за консолидация с цел да се стабилизира финансово икономиката, ако такива мерки са необходими по време на програмата за помощ. Органите на Румъния се допитват до Комисията преди приемането на такива допълнителни мерки.

Член 3

1.   Финансовата помощ от Общността се предоставя на Румъния от Комисията на максимум пет транша, размерът на които се определя в меморандума за разбирателство.

2.   Първият транш се отпуска след влизането в сила на кредитното споразумение и на меморандума за разбирателство.

3.   Ако е необходимо за финансирането на заема, е позволено предпазливото използване на лихвени суапове с контрагенти с възможно най-висок кредитен рейтинг.

4.   Комисията решава отпускането на следващи траншове, след като получи становището на ИФК.

5.   Изплащането на всеки следващ транш се извършва въз основа на задоволителното изпълнение на новата икономическа програма на правителството на Румъния, която ще бъде включена в програмата за сближаване на Румъния и в националната програма за реформи, и по-специално на конкретните условия относно икономическата политика, предвидени в меморандума за разбирателство. Условията включват, inter alia:

а)

приемане на ясно определена средносрочна фискална програма, насочена към намаляване до 2011 г. на дефицита на консолидирания държавен бюджет до равнище, което не превишава референтната стойност, заложена в Договора, от 3 % от БВП;

б)

приемане и изпълнение на изменения бюджет за 2009 г. (до второто тримесечие на 2009 г.), който има за цел постигане на дефицит на консолидирания държавен бюджет, по-малък от 5,1 % от БВП съгласно Европейската система от сметки 1995;

в)

намаляване на разходите за заплати в публичния сектор в номинално изражение спрямо заплатите от 2008 г., като бъде премахнато увеличението на заплатите в публичния сектор (в размер на 5 % в номинално изражение), предвидено за 2009 г. (или посредством еквивалентни съкращения на работни места), и чрез намаляване на работните места в публичния сектор, в това число и чрез заместване на само 1 от 7 напуснали служители;

г)

допълнително ограничаване на разходите за стоки и услуги и на субсидиите за държавни предприятия;

д)

подобряване на управлението на бюджета чрез приемането и прилагането на обвързваща средносрочна фискална рамка, установяваща ограничения за преразглеждането на бюджета в рамките на годината, в това число фискални правила и създаването на фискален съвет, който ще има задачата да извършва независима и експертна проверка;

е)

преструктуриране на системата за заплащане в публичния сектор, като това включва уеднаквяване и опростяване на скалите за заплащане и подобряване на системите за бонуси;

ж)

реформи по отношение на основни параметри на пенсионната система чрез мерки за индексация на пенсиите спрямо потребителските цени вместо спрямо заплатите, постепенно коригиране на пенсионната възраст над договорените в момента планове, особено за жени, и постепенно въвеждане на заплащане на пенсионните вноски от групите от държавни служители, които все още са освободени от тези вноски;

з)

изменения на законите за банките и за ликвидацията, за да позволят своевременна и ефективна реакция, в случай че банките изпаднат в затруднено положение. Основна цел на измененията ще бъде засилването на правомощията на администраторите на банки, поставени под специално управление. Освен разрешаването на проблемите на банките правомощията на Националната банка на Румъния (НБР) следва да бъдат увеличени с разпоредби, които ѝ позволяват да поиска от големите акционери увеличение на техния акционерен капитал и осигуряване на финансова помощ на банката. Финансовият надзор ще бъде засилен в съответствие със съответното законодателство на ЕС. Освен това ще бъдат въведени по-подробни изисквания за докладване относно ликвидността. В допълнение процедурите за активиране на застраховката на депозита следва да бъдат изменени с цел да се опростят и ускорят плащанията. Съгласно измененото законодателство застраховката на депозита ще се активира след решение на НБР в срок от 20 дни. И накрая, за да се гарантира достатъчно ликвидност, НБР поема ангажимент да разшири набора от активи, приемани като гаранция. Отчитайки особените обстоятелства, регулаторното минимално равнище на капиталова адекватност следва да бъде повишено от 8 % на 10 % в подходящо време;

и)

мерки за структурни реформи в областта на специфичните за страната препоръки, издадени в контекста на Лисабонската стратегия. Това ще включва мерки за подобряване на ефикасността и ефективността на публичната администрация, подобряване на качеството на публичните разходи, по-добро използване и усвояване на фондовете на ЕС, намаляване на административните, фискалните и правните тежести пред бизнеса и преодоляване на проблема с недекларирания труд, като по този начин се увеличава данъчната основа.

6.   За да се гарантира безпроблемното изпълнение на условията на програмата и за да се отстранят неравновесията по устойчив начин, Комисията ще осигури непрекъснати съвети и насоки във връзка с фискалните и структурните реформи, както и с реформите на финансовите пазари.

7.   Румъния трябва да открие специална сметка в НБР, предназначена за управлението на средносрочната финансова помощ от страна на Общността.

Член 4

Адресат на настоящото решение е Румъния.

Член 5

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 6 май 2009 година.

За Съвета

Председател

V. TOŠOVSKÝ


(1)  ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 1.

(2)  Вж. стр. 6 от настоящия брой на Официален вестник.


Комисия

13.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 150/11


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 5 юни 2009 година

за приемане на общ метод в областта на техниката за безопасност, с който да се оценява постигането на критериите за безопасност, посочени в член 6 от Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2009) 4246)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/460/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт) (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като взе предвид препоръката на Европейската железопътна агенция относно общите методи за изчисляване, оценка и прилагане, които следва да се използват в рамките на първия комплект общи критерии за безопасност, предаден на Комисията на 29 април 2008 г.,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Директива 2004/49/ЕО, общите критерии за безопасност („ОКБ“) и общите методи за осигуряване на безопасност („ОМОБ“) трябва да се въвеждат постепенно, за да се осигури поддържането на високо равнище на безопасност и, когато е целесъобразно и възможно — подобряването на това равнище.

(2)

Съгласно член 6, параграф 1 от Директива 2004/49/ЕО, Европейската комисия следва да приеме ОМБ. Те следва да описват, наред с други неща и в съответствие с член 6, параграф 3 от Директива 2004/49/ЕО, как се оценяват нивото на безопасност и постигането на ОКБ.

(3)

С цел да се гарантира, че текущото ниво на безопасност на железопътната система не е занижено в никоя държава-членка, следва да се въведе първият комплект ОКБ. Той трябва да се основава на изучаване на съществуващите критерии и ниво на безопасност на железопътната система в държавите-членки.

(4)

Освен това, с цел да се поддържа текущото ниво на безопасност на железопътната система, e необходимо хармонизиране на критериите за приемливост на риска по отношение на нивата на безопасност на цялостните национални железопътни системи. Съответствието с нивата на безопасност трябва да се следи в различните държавите-членки.

(5)

За да се установи първият комплект ОКБ в съответствие с член 7, параграф 3 от Директива 2004/49/ЕО, е необходимо да се определи количествено текущото ниво на безопасност на железопътните системи в държавите-членки посредством национални контролни стойности („НКС“), които трябва да се изчисляват и използват от Европейската железопътна агенция („Агенцията“) и Комисията. Тези НКС следва да бъдат изчислени само през 2009 г., с оглед на разработване на първия комплект ОКБ, както и през 2011 г., с оглед на разработването на втория комплект ОКБ.

(6)

С цел да се гарантира последователност на НКС и да се избегне ненужна тежест, олекотените железопътни системи, функционално отделените релсови мрежи, частните железопътни инфраструктури, използвани само от собственика, железопътните линии, представляващи културно-историческо наследство или музейни експонати или които са предназначени за туристически цели, следва да бъдат освободени от изискванията на настоящото решение.

(7)

Поради липсата на хармонизирани и надеждни данни за нивото на безопасност на частите на железопътната система, посочени в член 7, параграф 4 от Директива 2004/49/ЕО, бе установено, че разработването на първия комплект ОКБ, изразени в критериите за приемливост на риска за определени категории индивиди и за обществото като цяло, в момента може да се осъществи само за железопътната система като цяло, а не за нейните части.

(8)

След постепенното хармонизиране на националните статистически данни за произшествията и свързаните с тях последствия, в съответствие с Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно статистиката за железопътния транспорт (2) и Директива 2004/49/ЕО, при разработването на общи методи за наблюдение и проследяването на нивото на безопасност на железопътните системи в държавите-членки следва да се отчитат статистическите неопределености и необходимостта от елемент на преценка при определянето на това дали се поддържа нивото на безопасност в дадена държава-членка.

(9)

За да дадат възможност за справедливо и прозрачно сравняване помежду им на нивата на безопасност, държавите-членки следва да правят собствени оценки на основата на общ подход за определяне на критериите за безопасност на железопътната система и за демонстриране на съответствие с тях.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, учреден в съответствие с член 27, параграф 1 от Директива 2004/49/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

Настоящото решение установява общ метод за осигуряване на безопасност, който да се използва от Европейската железопътна агенция (наричана по-долу „Агенцията“) за изчисляване и оценяване на постигането на общите критериите за безопасност („ОКБ“), при прилагането на член 6, параграф 1 от Директива 2004/49/ЕО.

Член 2

Обхват

Настоящото решение се прилага за цялостната железопътна система във всяка една от държавите-членки. То обаче не се прилага за:

а)

метра, трамваи и други олекотени железопътни системи;

б)

мрежи, които са функционално отделени от останалата железопътна система и са предвидени единствено за извършването на местни, градски и извънградски пътнически услуги, както и железопътни предприятия, които оперират единствено по тези мрежи;

в)

частна железопътна инфраструктура, която е предназначена за използване единствено от своя собственик за негови собствени товарни операции;

г)

возила, представляващи културно-историческо наследство, които се движат по националните железопътни мрежи, при условие че са съобразени с националните правила и наредби за безопасност с оглед на безопасното им движение;

д)

представляващи културно-историческо наследство, музейни експонати или предназначени за туристически цели железници, които функционират в собствена мрежа, включително работилниците, возилата и персоналът.

Член 3

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат определенията от Директива 2004/49/ЕО и Регламент (ЕО) № 91/2003.

Освен това се прилагат и следните определения:

а)

„национална контролна стойност (НКС)“ означава базова мярка, указваща, за въпросната държава-членка, максималното приемливо ниво на риска за дадена рискова категория в железопътната система;

б)

„рискова категория“ означава една от железопътните рискови категории, посочени в член 7, параграф 4, букви а) и б) от Директива 2004/49/ЕО;

в)

„план за повишаване на безопасността“ означава график за въвеждане на организационната структура, отговорностите, процедурите, дейностите, възможностите и ресурсите, необходими за намаляване на риска за една или повече рискови категории;

г)

„смъртни случаи и приведени тежки наранявания“ означава такова изразяване на последиците от значителни произшествия, с което комбинирано се отчитат смъртните случаи и сериозните наранявания, като 1 сериозно нараняване статистически се разглежда като равносилно на 0,1 смъртни случая;

д)

„преминаващи през железопътен прелез“ означава всички лица, използващи железопътния прелез, за да пресекат железопътната линия с някакво превозно средство или пеша;

е)

„персонал“ или „служители, включително персонал на подизпълнители“ означава всички лица, чиито служебни задължения са свързани с железопътна линия и по време на произшествието са на работа; това включва влаковата бригада и лицата, работещи с подвижния състав и инфраструктурните съоръжения;

ж)

„лица без разрешение в железопътни обекти“ означава всички лица, намиращи се в железопътни обекти, в които такова присъствие е забранено, с изключение на преминаващите през железопътен прелез;

з)

„други (трети страни)“ означава всички лица, които не попадат в определенията за „пътници“, „служители, включително персонал на подизпълнители“, „преминаващи през железопътен прелез“ и „лица без разрешение в железопътни обекти“;

и)

„риск за обществото като цяло“ означава колективния риск за всички категории лица, изброени в член 7, параграф 4, буква а) от Директива 2004/49/ЕО;

й)

„пътнически влак-километър“ е мерна единица, съответстваща на придвижване на пътнически влак на разстояние един километър; отчита се само разстоянието на националната територия на докладващата страна;

к)

„дължина на железопътната мрежа в km“ означава дължината на железопътната мрежа на държавите-членки в километри, като се брои всеки отделен коловоз от многоколовозна железопътна линия.

Член 4

Методики за изчисляване на НКС и ОКБ, както и за оценка на постигането им

1.   Методиката, описана в приложението, се прилага при изчисляване и оценка на постигането на НКС и ОКБ.

2.   Агенцията трябва да предложи на Комисията НКС, изчислени в съответствие с точка 2.1 от приложението и ОКБ, изведени от НКС, в съответствие с методиката, определена в точка 2.2 от приложението. След одобряване на НКС и ОКБ от Комисията, Агенцията трябва да оцени тяхното постигане от държавите-членки в съответствие с глава 3 от приложението.

3.   Оценката на очакваните разходи и приходи от ОКБ, посочени в член 7, параграф 3 от Директива 2004/49/ЕО, се ограничава до тези държави-членки, за чиито НКС се установи, че за всяка една рискова категория са по-високи от съответните ОКБ.

Член 5

Действия по прилагането

В съответствие с различните крайни резултати от оценката на постигнатото, посочени в точка 3.1.5 от приложението, се предприемат следните действия по прилагането:

а)

в случай на „евентуално влошаване на нивото на безопасност“: засегнатите държави-членки трябва да изпратят на Комисията доклад, изясняващ вероятните причини за получените резултати;

б)

в случай на „вероятно влошаване на нивото на безопасност“: засегнатите държави-членки трябва да изпратят на Комисията доклад, изясняващ вероятните причини за получените резултати и да представят, ако е необходимо, план за повишаване на безопасността.

С цел да оцени всякаква информация и свидетелства, осигурявани от държавите-членки в съответствие с процедурата, посочена в букви а) и б), Комисията може да поиска от Агенцията да осигури експертни мнения.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 5 юни 2009 година.

За Комисията

Antonio TAJANI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 44.

(2)  ОВ L 14, 21.1.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   Статистически източници и мерни единици за изчисляване на НКС и ОКБ

1.1.   Статистически източници

1.1.1.

НКС и ОКБ се изчисляват въз основа на данните за железопътните произшествия и свързаните с тях последствия, докладвани в съответствие с приложение З от Регламент (ЕО) № 91/2003 и в съответствие с членове 5, 18 и приложение I към Директива 2004/49/ЕО.

1.1.2.

В рамките на определянето на първия комплект ОКБ, в случай на несъответствия между данните от двата източника, посочени в точка 1.1.1, предимство ще имат данните, докладвани в съответствие с приложение З от Регламент (ЕО) № 91/2003.

1.1.3.

Динамичните редове на данните, които ще се използват за определяне на стойности за НКС и ОКБ следва да включват четирите последни отчетни години. Не по-късно от 31 януари 2011 г. Агенцията трябва да предложи на Комисията приемането на актуализирани стойности за НКС и ОКБ, изчислени въз основа на данните от шестте последни отчетни години.

1.2.   Мерни единици за НКС

1.2.1.

Мерните единици за НКС се дефинират в съответствие с математическото определение за риск. Последиците от произшествия, които се отчитат за всяка от рисковите категории, са смъртните случаи и сериозните наранявания с тежки последствия.

1.2.2.

Мерните единици, които се използват за количествено определяне на НКС за всяка от рисковите категории, са изложени в допълнение 1 и са следствие от прилагането на принципите и определенията, посочени в точка 1.2.1 и, в съответните случаи — в точка 1.2.3. Мерните единици включват основите за количествено определяне, изброени в приложение 1 за нормализацията на НКС.

1.2.3.

За всяка от рисковите категории „пътници“ и „преминаващи през железопътен прелез“ се определят по две различни НКС, изразени в двете различни мерни единици, посочени в допълнение 1. За целите на оценката на постигнатото, посочена в глава 3, за достатъчно се счита съответствие с поне една от тези НКС.

1.3.   Мерни единици за ОКБ

1.3.1.

Мерните единици, които се използват за количествено определяне на ОКБ за всяка от рисковите категории, следва да бъдат същите като дадените за НКС в точка 1.2.

2.   Методика за изчисляване на НКС и за получаване на ОКБ

2.1.   Методика за изчисляване на НКС

2.1.1.

За всяка държава-членка и за всяка рискова група НКС се изчисляват, като се прилага последователността на следната процедура:

а)

преизчисляване на получените стойности в съответните мерни единици, дадени в допълнение 1, като се вземат предвид данните и условията, посочени в точка 1.1;

б)

анализ на резултатите от процедурата, описана в буква а), за проверка на наличието и повторяемостта на нулеви стойности за смъртните случаи и сериозните наранявания с тежки последствия при наблюдаваните нива на безопасност през въпросните години;

в)

ако нулевите стойности, посочени в буква б), не са повече от две, се изчислява средно претеглена стойност на стойностите, посочени в буква а), както е описано в точка 2.3, като получената стойност се взема за НКС;

г)

ако нулевите стойности, посочени в буква б), са повече от две, Агенцията задава за НКС стойност по свое усмотрение, която се определя чрез консултация с въпросната държава-членка.

2.2.   Методика за получаване на ОКБ от НКС

2.2.1.

За всяка от рисковите категории, след изчисляването на НКС за всяка от държавите-членки по процедурата, определена в точка 2.1, на ОКБ се задава стойност, равна на по-малката от следните две стойности:

а)

стойността на НКС, която е най-голяма сред всички държави-членки;

б)

стойността, равна на десет пъти средната европейска стойност на риска, за който се отнася разглежданата НКС.

2.2.2.

Средната стойност за Европа, спомената в точка 2.2.1, буква б), се изчислява чрез сумиране на съответните данни за всички държави-членки и използване на съответните мерни единици, изброени в допълнение 1, както и средната претеглена стойност, описана в точка 2.3.

2.3.   Процедура за определяне на средна претеглена стойност на НКС

2.3.1.

За всяка държава-членка и за всяка рискова категория, за която може да се приложи намиране на средна претеглена стойност в съответствие с точка 2.1.1, буква в), за да се изчисли НКСY, за годината Y (където Y = 2009 и 2011), могат да бъдат приложени следните стъпки:

а)

изчисляване на годишните наблюдавани стойности OBSi (където i e разглежданата година на наблюдение), получена в съответните мерни единици, изброени в допълнение 1, след като за начални са били предоставени данните за последните n отчетни години, както е посочено в точка 2.1.1, буква а) [първоначално n = 4; считано от 2011 г. n = 6];

б)

изчисляване на средноаритметичната стойност за n-години (AV) на годишните наблюдавани стойности OBSi ;

в)

изчисляване на абсолютната разлика ABSDIFFi между всяка годишна наблюдавана стойност OBSi и средноаритметичната стойност AV. Ако ABSDIFFi < 0,01 * AV, на ABSDIFFi се присвоява постоянна стойност, равна на 0,01 * AV;

г)

изчисляване на тегловния коефициент (Wi ) за всяка отделна година i, вземайки реципрочната стойност на ABSDIFFi ;

д)

изчисляване на NRVY под формата на средно претеглена стойност, по следната формула:

Formula;

където i е естествено число и

ако Y = 2009: x = Y – 5; N = Y – 2

ако Y = 2011: x = Y – 7; N = Y – 2

3.   Рамков модел за оценка на постигането на НКС и ОКБ

3.1.   Методика за оценка на постигането на НКС и ОКБ

3.1.1.

За оценката на постигането на НКС и ОКБ се прилагат следните принципи:

а)

за всяка държава-членка и за всяка рискова категория, чиято съответна НКС е по-малка или равна на съответния ОКБ, постигането на НКС автоматично предполага постигане и на ОКБ. Оценката на постигането на НКС се извършва в съответствие с процедурата, описана в точка 3.2, като НКС представлява максималното приемливо ниво на риска, за който то се отнася, без да се засягат разпоредбите относно допустимото отклонение, определено в точка 3.2.3;

б)

за всяка държава-членка и за всяка рискова категория, чиято съответна НКС е по-голяма от съответния ОКБ, ОКБ представлява максималното приемливо ниво на риска, за който той се отнася. Оценката на постигането на ОКБ се извършва в съответствие с изискванията, произтичащи от оценката на въздействието и, когато е необходимо, от графика за постепенно въвеждане на ОКБ, в съответствие с член 7, параграф 3 от Директива 2004/49/ЕО.

3.1.2.

За всяка държава-членка и за всяка рискова категория, оценката на постигането на НКС и ОКБ се извършва ежегодно от Агенцията, като се вземат предвид последните предшестващи четири отчетни години.

3.1.3.

Не по-късно от 31 март всяка година, Агенцията докладва на Комисията относно общите резултати от оценката на постигането на НКС и ОКБ.

3.1.4.

Отчитайки условията, изложени в точка 1.1.3, от 2012 г. нататък оценката на постигането на НКС и ОКБ се извършва ежегодно от Агенцията, като се вземат предвид последните предшестващи пет отчетни години.

3.1.5.

Резултатът от оценката на постигнатото, спомената в точка 3.1.1, се класифицира както следва:

а)

приемливо ниво на безопасност;

б)

възможно влошаване на нивото на безопасност;

в)

вероятно влошаване на нивото на безопасност.

3.2.   Описание на стъпките на процедурата, посочени в точка 3.1.1, буква а)

3.2.1.

Процедурата за оценка на постигането на НКС се състои от четири отделни стъпки, описани в следващите точки. Общата блокова схема на процедурата по вземане на решения е показана в приложение 2, като стрелките за положителните и отрицателните решения съответстват на резултати „премината успешно“ и „непремината“ за различните стъпки на оценяване.

3.2.2.

Първата стъпка на оценяване проверява дали наблюдаваното ниво на безопасност съответства на НКС или не. Наблюдаваното ниво на безопасност се измерва използвайки мерните единици, изброени в допълнение 1, и данните, посочени в точка 1.1, с динамични редове, които следва да включват последните години на наблюдения, както е определено в точка 3.1. Наблюдаваното ниво на безопасност се изразява като:

а)

ниво на безопасност, наблюдавано в последно докладваната единична отчетна година,

б)

пълзяща средно претеглена стойност, както е указано в точка 3.3.

Стойностите, получени чрез прилагане на букви а) и б) се сравняват с НКС и ако една от тези стойности не надвишава НКС, нивото на безопасност се счита за приемливо. Ако това не е така, процедурата продължава с втората стъпка на оценяване.

3.2.3.

Втората стъпка на оценяване счита нивото на безопасност за приемливо, ако пълзящата средно претеглена стойност не надвишава НКС плюс допустимото отклонение от 20 %. Ако това условие не е удовлетворено, Агенцията поисква от органа по безопасността на въпросната държавите-членка да представи подробности за единичното произшествие с най-сериозни последици (изразени като смъртни случаи и приведени тежки наранявания) през последните години на наблюдение, както е посочено в точка 3.1, с изключение на годините, използвани за първоначалното определяне на НКС.

Ако по отношение на последиците това единично произшествие е по-тежко от най-тежкото единично произшествие, включено в данните, използвани за първоначалното определяне на НКС, то се изключва от статистиката. Тогава пълзящата средно претеглена стойност се преизчислява, за да се провери дали се намира в гореспоменатия интервал на допустимо отклонение. Ако това е така, нивото на безопасност се счита за приемливо. Ако това не е така, процедурата продължава с третата стъпка на оценяване.

3.2.4.

Третата стъпка на оценяване проверява дали през последните 3 години това е първият път, когато втората стъпка на оценяване не е дала доказателства за приемливо ниво на безопасност. Ако това е така, резултатът от третата стъпка на оценяване се класифицира като „премината успешно“. Процедурата продължава с четвъртата стъпка, какъвто и да е резултатът от третата стъпка.

3.2.5.

Четвъртата стъпка на оценяване проверява дали броят на значителните произшествия на влак-километър е останал стабилен (или е намалял) по отношение на предишните години. Критерият за тази оценка е дали е имало статистически значимо нарастване на броя на съответните значителни произшествия на влак-километър. Това се преценява с използване на горна Поасонова граница за допустимото отклонение, която ще определи приемливата променливост на броя на произшествията, които са се случили в отделните държави-членки.

Ако броят на значителните произшествия на влак-километър не превишава гореспоменатата граница за допустимото отклонение, се приема, че няма статистически значимо нарастване и тази стъпка на оценяване се определя като „премината успешно“.

В зависимост от рисковата категория, за която се отнасят различните НКС, за които се прави оценка на постигнатото, значимите произшествия, които следва да се разглеждат при провеждане на тази стъпка на оценяване са, както следва:

а)

рискове за пътниците: всички съответни значими произшествия;

б)

рискове за персонала или служителите, включително на персонала на подизпълнителите: всички съответни значими произшествия;

в)

рискове за преминаващите през железопътни прелези: всички съответни значими произшествия, включени в категорията „произшествия на железопътни прелези“;

г)

рискове за лица без разрешение в железопътни обекти: всички съответни значими произшествия, включени в категорията „произшествия с лица, причинени от подвижен състав в движение“;

д)

рискове за други: всички съответни значими произшествия;

е)

риска за обществото като цяло: всички значими произшествия.

3.3.   Процедура за определяне на пълзяща средно претеглена стойност за ежегодната оценка на постигането на НКС

3.3.1.

За всяка държава-членка и за всяка рискова категория, за която се намира пълзяща средна претеглена стойност, за да се извършват през всяка година Y (считано от Y = 2010 нататък) стъпките за оценяване, описани в точка 3.2, за изчисляване на пълзяща средна претеглена стойност MWAY се прилагат следните стъпки:

а)

изчисляване на годишните наблюдавани стойности OBSi , получени в съответните мерни единици, изброени в допълнение 1, след като за входни данни са били използвани данните, предоставени от източниците, посочени в точка 1.1 за съответните години (стойностите на индекса i са съгласно дефинираното във формулата по-долу);

б)

изчисляване на средноаритметичната стойност на годишните наблюдавани стойности OBSi за n-години (AV) [първоначално n = 4; считано от 2012 г. n = 5];

в)

изчисляване на абсолютната стойност на разликата ABSDIFFi между всяка годишна наблюдавана стойност OBSi и AV. Ако ABSDIFFi < 0,01 * AV, на ABSDIFFi се присвоява постоянна стойност, равна на 0,01 * AV;

г)

изчисляване на тегловния коефициент (Wi ), вземайки реципрочната стойност на ABSDIFFi ;

д)

изчисляване на MWAY по формулата:

Formula;

където i е естествено число и

ако Y = 2010 или 2011: x = Y – 5; N = Y – 2

ако Y ≥ 2012: x = Y – 6; N = Y – 2

ДОПЪЛНЕНИЕ 1

Мерни единици за НКС и ОКБ

Рискова категория

Мерни единици

Основи за количествено определяне

1.

Пътници

1.1

Брой смъртни случаи и приведени тежки наранявания на пътници годишно, резултат от значими произшествия/брой пътник-влак-километри годишно

Пътник-влак-километри годишно

1.2

Брой смъртни случаи и приведени тежки наранявания на пътници годишно, резултат от значими произшествия/брой пътник-километри годишно

Пътник-километри годишно

2.

Служители

Брой смъртни случаи и приведени тежки наранявания на служители годишно, резултат от значими произшествия/брой влак-километри годишно

Влак-километри годишно

3.

Преминаващи през жп-прелези:

3.1

Брой смъртни случаи и приведени тежки наранявания на преминаващи през жп-прелези годишно, резултат от значими произшествия/брой влак-километри годишно

Влак-километри годишно

3.2

Брой смъртни случаи и приведени тежки наранявания на преминаващи през жп-прелези годишно, резултат от значими произшествия/[(брой влак-километри) * брой жп-прелези)/дължина на железопътната мрежа в km)]

(Влак-километри годишно * брой жп-прелези)/дължина на железопътната мрежа в km

4.

Други

Годишен брой смъртни случаи и приведени тежки наранявания на лица, резултат от значими произшествия/брой влак-километри годишно

Влак-километри годишно

5.

Лица без разрешение в железопътни обекти

Брой смъртни случаи и приведени тежки наранявания на лица без разрешение в железопътни обекти годишно, резултат от значими произшествия/брой влак-километри годишно

Влак-километри годишно

6.

Цялото общество

Общ брой смъртни случаи и приведени тежки наранявания годишно, резултат от значими произшествия/брой влак-километри годишно

Влак-километри годишно

ДОПЪЛНЕНИЕ 2

Блокова схема на процедурата по вземане на решения, посочена в точка 3.1.1, буква а) на приложението

Image


13.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 150/20


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 юни 2009 година

за назначаване на представител на Комисията в управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата

(2009/461/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (1), и по-специално член 65 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 65 от Регламент (ЕО) № 726/2004 в управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата (наричана по-долу „Агенцията“) следва да има двама представители на Комисията.

(2)

Във връзка с изтичането на 2 юни 2009 г. на мандата на представителя на Комисията и на заместника му от Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ е необходимо от Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ да бъде назначен член на управителния съвет на Агенцията, както и негов заместник, който ще замества члена на управителния съвет в негово/нейно отсъствие и ще гласува от негово/нейно име,

РЕШИ:

Член 1

Представител на Комисията в управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата е лицето, което заема следната длъжност и упражнява следните функции:

а)

генерален директор на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“.

Заместник на представителя е лицето, което заема следната длъжност и упражнява следните функции:

б)

директор, който оглавява дирекцията, отговаряща за разрешаването на лекарствените продукти въз основа на работната програма на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“.

Член 2

Настоящото решение се прилага към лицата, които заемат, включително и временно, постовете, упоменати в член 1, към датата на приемане на настоящото решение, или към всяко лице, което е техен приемник на посочените постове.

Член 3

Генералният директор на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ информира изпълнителния директор на Европейската агенция по лекарствата за имената на лицата, които заемат постовете, упоменати в член 1, както и за всякакви промени, свързани с тях.

Съставено в Брюксел на 12 юни 2009 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1.


13.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 150/21


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 юни 2009 година

за дерогация от точка 1, буква г) от приложението към Решение 2006/133/ЕО, изменено с Решение 2009/420/ЕО, по отношение на датата на прилагане във връзка с податлива на зараза дървесина с произход извън демаркационните зони

(нотифицирано под номер C(2009) 4515)

(2009/462/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 16, параграф 3, четвърто изречение от нея,

като има предвид, че:

(1)

Комисията прие на 28 май 2009 г. Решение 2009/420/ЕО за изменение на Решение 2006/133/ЕО относно изискване към държавите-членки временно да вземат допълнителни мерки срещу разпространението на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематод по боровата дървесина) по отношение на области в Португалия, различни от тези, в които е известно, че заболяването не се среща (2). С посоченото решение в Решение 2006/133/ЕО на Коимисията (3) се въвежда задължението от 16 юни 2009 г. податливият на зараза опаковъчен дървен материал, който не е с произход от демаркационните зони, да бъде подлаган на един от одобрените начини на обработка, посочени в приложение I към Международния стандарт за фитосанитарни мерки № 15 на ФАО, и да се маркира в съответствие с приложение II към посочения стандарт, преди да бъде придвижен от демаркационните зони в други зони в държавите членки или в трети страни, както и от част от демаркационната зона, за която е известно, че е възможна появата на нематоди по боровата дървесина, в друга част от демаркационната зона, която се определя като буферна зона.

(2)

Опаковъчният дървен материал е необходим за транспортирането на много стоки от всякакво естество. До настоящия момент обаче в Общността все още не са въведени общи принципи по отношение на производството и употребата на податлив на зараза опаковъчен дървен материал, обработен и маркиран в съответствие с приложения I и II към Международния стандарт за фитосанитарни мерки № 15 на ФАО. По-специално изглежда, че не е възможно в кратки срокове да се предостави достатъчно опаковъчен дървен материал, съответстващ на Международния стандарт за фитосанитарни мерки № 15 на ФАО, за да бъдат задоволени нуждите на икономическите оператори, които търгуват със стоки от Португалия в други държави-членки или трети страни.

(3)

За да се избегнат рисковете от прекомерно смущение на търговията, изглежда необходимо да се предвиди дерогация по отношение на датата на прилагане на изискванията, определени в Решение 2006/133/ЕО, изменено с Решение 2009/420/ЕО, която се отнася до задължението податливият на зараза опаковъчен дървен материал, който не е с произход от демаркационните зони, да бъде обработен и маркиран в съответствие с приложения I и II към Международния стандарт за фитосанитарни мерки № 15 на ФАО, преди да бъде придвижен от демаркационните зони в Португалия до други зони.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Точка 1, буква г) от приложението към Решение 2006/133/ЕО, изменено с Решение 2009/420/ЕО, не се прилага по отношение на податлива на зараза дървесина с произход извън демаркационните зони.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 16 юни 2009 г. до 31 декември 2009 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 12 юни 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 135, 30.5.2009 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 52, 23.2.2006 г., стр. 34.