ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.149.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 149

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
12 юни 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 492/2009 на Съвета от 25 май 2009 година за отмяна на 14 остарели регламентa в сферата на общата политика в областта на рибарството

1

 

 

Регламент (ЕО) № 493/2009 на Комисията от 11 юни 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

4

 

*

Регламент (ЕО) № 494/2009 на Комисията от 3 юни 2009 година изменящ Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт (МСС) 27 ( 1 )

6

 

*

Регламент (ЕО) № 495/2009 на Комисията от 3 юни 2009 година изменящ Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 ( 1 )

22

 

*

Регламент (ЕО) № 496/2009 на Комисията от 11 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 872/2004 на Съвета относно по-нататъшни рестриктивни мерки по отношение на Либерия

60

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/447/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 25 май 2009 година за отмяна на Директива 83/515/ЕИО и 11 остарели решения в сферата на общата политика в областта на рибарството

62

 

 

2009/448/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 28 май 2009 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външния одитор на De Nederlandsche Bank

64

 

 

Комисия

 

 

2009/449/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 13 май 2009 година относно подбора на оператори на общоевропейски системи, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ) (нотифицирано под номер C(2009) 3746)

65

 

 

2009/450/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 юни 2009 година относно подробното тълкуване на авиационните дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 4293)  ( 1 )

69

 

 

2009/451/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 юни 2009 година относно намерението на Обединеното кралство да приеме Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (нотифицирано под номер C(2009) 4427)

73

 

 

2009/452/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 11 юни 2009 година за прекратяване на процедурата срещу субсидиранe във връзка с вноса на метален натрий с произход от Съединените американски щати

74

 

 

2009/453/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 11 юни 2009 година за прекратяване на антидъмпинговата процедура във връзка с вноса на метален натрий с произход от Съединените американски щати

76

 

 

2009/454/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 11 юни 2009 година за изменение на Решение 2008/938/ЕО относно списъка на държавите бенефициери, които отговарят на изискванията за предоставяне на специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, предвиден в Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. (нотифицирано под номер C(2009) 4383)

78

 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

Комисия

 

*

Споразумение между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността и признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

80

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

12.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 492/2009 НА СЪВЕТА

от 25 май 2009 година

за отмяна на 14 остарели регламентa в сферата на общата политика в областта на рибарството

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване от 1985 г., и по-специално член 162, член 163, параграф 3, член 164, параграф 2, член 165, параграф 8, член 171, член 349, параграф 5, член 350, член 351, параграф 5, член 352, параграф 9 и член 358 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 20 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване от 2003 г., и по-специално член 24 от него и приложения VI, VIII, IХ и ХII към него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Подобряването на прозрачността на правото на Общността е основен елемент от по-добрата законодателна стратегия, която се прилага от институциите на Общността. В този контекст е подходящо да се изключат от действащото законодателство тези актове, които вече нямат реални последици.

(2)

Следните регламенти във връзка с общата политика в областта на рибарството са остарели, въпреки че формално все още са в сила:

Регламент (ЕИО) № 31/83 на Съвета от 21 декември 1982 г. относно обща временна мярка за реструктуриране на сектора на крайбрежния риболов и на аквакултурите (2). Посоченият регламент вече не произвежда последици, тъй като се прилага за финансирането от Общността на инвестиционни проекти за 1982 г.,

Регламент (ЕИО) № 3117/85 на Съвета от 4 ноември 1985 г. относно определяне на общи правила за предоставяне на финансови компенсации за сардините (3). Посоченият регламент вече не произвежда последици, тъй като бе предвиден за прилагане през преходния период след присъединяването на Испания към Европейските общности,

Регламент (ЕИО) № 3781/85 на Съвета от 31 декември 1985 г. относно установяване на мерки, които трябва да бъдат взети по отношение на оператори, които не спазват определени разпоредби, свързани с риболова, включени в Акта за присъединяване на Испания и Португалия (4). Посоченият регламент вече не произвежда последици, тъй като бе предвиден за прилагане през преходния период след присъединяването на Испания към Европейските общности,

Регламент (ЕИО) № 3252/87 на Съвета от 19 октомври 1987 г. относно координирането и насърчаването на изследователската дейност в областта на рибарството (5). Посоченият регламент вече не произвежда последици, тъй като понастоящем тази област е обхваната от Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета за установяване на общностна рамка за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с Общата политика в областта на рибарството (6),

Регламент (ЕИО) № 3571/90 на Съвета от 4 декември 1990 г. за въвеждане на различни мерки относно прилагането на Общата политика в областта на рибарството в бившата Германска демократична република (7). Посоченият регламент вече не произвежда последици, тъй като бе предвиден за прилагане през преходния период след обединението на Германия,

Регламент (ЕИО) № 3499/91 на Съвета от 28 ноември 1991 г. за определяне на общностна рамка за проучвания и пилотни проекти, свързани с опазването и управлението на рибните ресурси в Средиземно море (8). Посоченият регламент вече не произвежда последици, тъй като сега неговият предмет е обхванат от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1626/94 (9),

Регламент (ЕО) № 1275/94 на Съвета от 30 май 1994 г. относно адаптиране на режима, предвиден в главите „Рибарство“ в Акта за присъединяване на Испания и Португалия (10). Посоченият регламент вече не произвежда последици, поради това че бе предвиден за прилагане през преходния период след присъединяването на Испания към Европейските общности,

Регламент (ЕО) № 1448/1999 на Съвета от 24 юни 1999 г. относно въвеждането на преходни мерки за управлението на някои риболовни дейности в Средиземно море и за изменение на Регламент (ЕО) № 1626/94 (11). Посоченият регламент вече не произвежда последици, тъй като понастоящем тази област е обхваната от Регламент (ЕО) № 1967/2006,

Регламент (ЕО) № 300/2001 на Съвета от 14 февруари 2001 г. относно установяването на мерки, които да бъдат приложени през 2001 г., за възстановяване на запасите от треска в Ирландско море (участък VIIа на ICES) (12). Посоченият регламент вече не произвежда последици, тъй като бе предвиден да бъде в сила за период, който вече изтече,

Регламент (ЕО) № 2561/2001 на Съвета от 17 декември 2001 г. за насърчаване конверсията на риболовни кораби и рибари, които до 1999 година са били зависими от риболовното споразумение с Мароко (13). Посоченият регламент вече не произвежда последици, тъй като плановете за конверсия на националния флот, към които се е прилагал, са приключили,

Регламент (ЕО) № 2341/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. за определяне на възможностите за риболов за 2003 г. и свързаните с тях условия на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Общността и за корабите на Общността във води, които подлежат на ограничения на улова (14). Посоченият регламент вече не произвежда последици, тъй като бе предвиден да урежда риболовните дейности, извършвани през 2003 г.,

Регламент (ЕО) № 2372/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. за определяне на специфични мерки за компенсиране на испанския риболов, сектора в областта на ракообразните и аквакултурите, засегнати от петролните разливи от танкера Престиж (15). Посоченият регламент вече не произвежда последици, тъй като националната компенсационна програма, към която се е прилагал, е приключила,

Регламент (ЕО) № 2287/2003 на Съвета от 19 декември 2003 г. за определяне на възможностите за риболов за 2004 г. и свързаните с тях условия на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Общността и за корабите на Общността във води, които подлежат на ограничения на улова (16). Посоченият регламент вече не произвежда последици, тъй като бе предвиден да урежда риболовните дейности, извършвани през 2004 г.,

Регламент (ЕО) № 52/2006 на Съвета от 22 декември 2005 г. за определяне на възможностите за риболов и съответните условия по отношение на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море за 2006 г. (17). Посоченият регламент вече не произвежда последици, тъй като бе предвиден да урежда риболовните дейности, извършвани през 2006 г.

(3)

От съображения за правна сигурност и яснота тези остарели регламенти следва да бъдат отменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламенти, които се отменят

Регламенти: Регламент (ЕИО) № 31/83, Регламент (ЕИО) № 3117/85, Регламент (ЕИО) № 3781/85, Регламент (ЕИО) № 3252/87, Регламент (ЕИО) № 3571/90, Регламент (ЕО) № 3499/91, Регламент (ЕО) № 1275/94, Регламент (ЕО) № 1448/1999, Регламент (ЕО) № 300/2001, Регламент (ЕО) № 2561/2001, Регламент (ЕО) № 2341/2002, Регламент (ЕО) № 2372/2002, Регламент (ЕО) № 2287/2003 и Регламент (ЕО) № 52/2006 се отменят.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 май 2009 година.

За Съвета

Председател

J. ŠEBESTA


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(2)  ОВ L 5, 7.1.1983 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 297, 9.11.1985 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 363, 31.12.1985 г., стр. 26.

(5)  ОВ L 314, 4.11.1987 г., стр. 17.

(6)  ОВ L 60, 5.3.2008 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 353, 17.12.1990 г., стр. 10.

(8)  ОВ L 331, 3.12.1991 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11.

(10)  ОВ L 140, 3.6.1994 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 167, 2.7.1999 г., стр. 7.

(12)  ОВ L 44, 15.2.2001 г., стр. 12.

(13)  ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 17.

(14)  ОВ L 356, 31.12.2002 г., стр. 12.

(15)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 81.

(16)  ОВ L 344, 31.12.2003 г., стр. 1.

(17)  ОВ L 16, 20.1.2006 г., стр. 184.


12.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 493/2009 НА КОМИСИЯТА

от 11 юни 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 12 юни 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 юни 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

37,3

MK

35,9

TR

46,6

ZA

28,0

ZZ

37,0

0707 00 05

JO

162,3

MK

31,4

TR

113,6

ZZ

102,4

0709 90 70

TR

113,7

ZZ

113,7

0805 50 10

AR

58,4

TR

58,3

ZA

53,0

ZZ

56,6

0808 10 80

AR

78,3

BR

73,1

CL

92,4

CN

102,4

NA

101,9

NZ

106,7

US

118,7

ZA

77,1

ZZ

93,8

0809 10 00

TN

146,2

TR

186,4

ZZ

166,3

0809 20 95

TR

441,7

ZZ

441,7


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


12.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 494/2009 НА КОМИСИЯТА

от 3 юни 2009 година

изменящ Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт (МСС) 27

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. относно прилагането на международните счетоводни стандарти (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията (2) бяха приети някои международни стандарти и разяснения, които съществуваха към 15 октомври 2008 г.

(2)

На 10 януари 2008 г. Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) публикува изменение на Международен счетоводен стандарт 27 „Консолидирани и индивидуални финансови отчети“, наричан оттук нататък „изменения на МСС 27“. В измененията на МСС 27 се посочва при какви условия предприятието трябва да изготви консолидирани финансови отчети, как компанията майка трябва да отчита изменението на дяловото си участие в дъщерните предприятия и как загубите на дъщерното предприятие се разпределят между контролното и неконтролното участие.

(3)

Допитването до Техническата експертна група (ТЕГ) на Европейската консултативна група по финансово отчитане (ЕКГФО) потвърди, че измененията на МСС 27 удовлетворяват техническите критерии за приемане, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002. В съответствие с Решение 2006/505/ЕО на Комисията от 14 юли 2006 година за създаване на група за проучване на становищата относно счетоводните стандарти, предназначена да консултира Комисията относно обективността и неутралитета на становищата на Европейската консултативна група за финансова отчетност (EFRAG) (3), групата за проучване на становищата относно счетоводните стандарти разгледа становището на EFRAG по приемане на измененията и го счете за неутрално и обективно.

(4)

С оглед осигуряването на съгласуваност между международните счетоводни стандарти, приемането на измененията на МСС 27 предполага като логическо следствие изменения в международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) 1, МСФО 4, МСФО 5, МСС 1, МСС 7, МСС 14, МСС 21, МСС 28, МСС 31, МСС 32, МСС 33, МСС 39 и разяснение 7 на Постоянния комитет за разяснения (ПКР).

(5)

Регламент (ЕО) № 1126/2008 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Предвидените в настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Регулаторния комитет по счетоводство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 се изменя, както следва:

1.

Международен счетоводен стандарт (МСС) 27 „Консолидирани и индивидуални финансови отчети“ се изменя, както е предвидено в приложението към настоящия регламент;

2.

Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) 1, МСФО 4, МСФО 5, МСС 1, МСС 7, МСС 14, МСС 21, МСС 28, МСС 31, МСС 32, МСС 33, МСС 39 и разяснение 7 на Постоянния комитет за разяснения (ПКР) се изменят в съответствие с измененията на МСС 27, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Всяко дружество прилага измененията на МСС 27, както е посочено в приложението към настоящия регламент, най-късно от датата, на която започва неговата първа финансова година след 30 юни 2009 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 юни 2009 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 199, 21.7.2006 г., стр. 33.


ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

МСС 27

Консолидирани и индивидуални финансови отчети

Възпроизвеждането е разрешено на територията на Европейското икономическо пространство. Всички права са запазени извън ЕИП с изключение на правото за възпроизвеждане за лична употреба или друга честна употреба. Допълнителна информация може да се получи от IASB на адрес www.iasb.org

МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 27

Консолидирани и индивидуални финансови отчети

ОБХВАТ

1

Настоящият Стандарт се прилага при изготвянето и представянето на консолидирани финансови отчети за групи от предприятия под контрола на компания-майка.

2

Настоящият Стандарт не разглежда методите за отчитане на бизнескомбинации и техния ефект върху консолидацията, включително репутация, възникваща в дадена бизнескомбинация (вж. МСФО 3 Бизнес комбинации).

3

Стандартът се прилага и при отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместно контролирани предприятия и асоциирани предприятия, когато предприятието избере или от него се изисква по силата на местни нормативни разпоредби да представи индивидуални финансови отчети.

ДЕФИНИЦИИ

4

В настоящия Стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:

Консолидиран финансов отчет представлява финансов отчет на група, представен като такъв на едно стопанско отчетно лице.

Контрол представлява властта да се управлява финансовата и оперативната политика на дадено предприятие така, че да се извличат ползи в резултат на дейността му.

Група е компанията-майка и всички нейни дъщерни предприятия.

Неконтролиращо участие е капиталът в дадено предприятие, който не може пряко или косвено да се отнесе към компанията-майка.

Компания-майка е предприятие, което има едно или повече дъщерни предприятия.

Индивидуален финансов отчет е финансов отчет, представен от компанията-майка, инвеститора в асоциирано предприятие или контролиращия съдружник в съвместно предприятие, в който ин-вестициите са отчетени по-скоро на база пряко участие в собствения капитал, отколкото на база отчетените резултати и нетните активи на предприятията, в които е инвестирано.

Дъщерно предприятие е предприятие, включително неучредено лице, като например сдружение, което се контролира от друго предприятие (наричано компания-майка).

5

Компанията-майка или нейното дъщерно предприятие може да бъде инвеститор в асоциирано предприятие или контролиращ съдружник в съвместно контролирано предприятие. В такива случаи, консолидираните финансови отчети, изготвяни и представяни в съответствие с настоящия стандарт, се изготвят така, че да отговорят и на изискванията на МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и МСС 31 Дялове в съвместни предприятия.

6

За предприятията, описани в параграф 5, индивидуалните финансови отчети са онези, които се изготвят и представят в допълнение към финансовите отчети, посочени в параграф 5. Не е задължително индивидуални финансови отчети да се прилагат или да придружават тези финансови отчети.

7

Финансовият отчет на предприятие, което няма дъщерно предприятие, асоциирано предприятие или участие на контролиращ съдружник в съвместно контролирано предприятие, не представлява индивидуален финансов отчет.

8

Компания-майка, която е освободена от представяне на консолидиран финансов отчет в съответствие с параграф 10, може да представи индивидуален финансов отчет като единствения си финансов отчет.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

9

Компания-майка, различна от описаната в параграф 10, представя консолидиран финансов отчет, в който са консолидирани нейните инвестиции в дъщерни предприятия в съответствие с настоящия стандарт.

10

Компанията-майка не представя консолидиран финансов отчет единствено и само ако:

а)

самата компания-майка е напълно притежавано дъщерно предприятие или е частично притежавано дъщерно предприятие на друго предприятие и неговите други собственици, включително онези, които в друг случай нямат право на глас, са били информирани за това и не възразяват компанията-майка да не представя консолидиран финансов отчет;

б)

дълговите или капиталови инструменти на компанията-майка не се търгуват на публичен пазар (местна или чуждестранна фондова борса или извънборсов пазар, включително местни и регионални пазари);

в)

компанията-майка не е предоставила, нито е в процес на предоставяне на финансовия си отчет пред комисия по ценните книжа или друга регулаторна организация за целите на емитиране на какъвто и да било клас инструменти на публичен пазар; и

г)

крайната или която и да било междинна компания-майка на компанията-майка изготвя консолидирани финансови отчети на разположение за публично ползване, които отговарят на изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане.

11

Компанията-майка, която в съответствие с параграф 10 избере да не представя консолидирани финансови отчети, а представя единствено индивидуални финансови отчети, отговаря на изискванията на параграфи 38—43.

ДЯЛОВЕ В СЪВМЕСТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

12

Консолидираните финансови отчети обхващат всички дъщерни предприятия на компанията-майка  (1).

13

Предполага се, че е налице контрол, когато компанията-майка притежава, пряко или косвено чрез дъщерни предприятия, повече от половината от правата на глас в дадено предприятие, освен ако при изключителни обстоятелства не е възможно ясно да бъде показано, че такова притежание не означава наличие контрол. Контрол съществува и тогава, когато компанията-майка притежава половината или по-малко от половината права на глас в едно предприятие, когато: (2)

а)

притежава повече от половината права на глас по силата на споразумение с други инвеститори;

б)

притежава властта да управлява финансовата и оперативна политика на предприятието по силата на устав или споразумение;

в)

притежава властта на назначава или освобождава мнозинството от членовете на съвета на директорите или еквивалентен ръководен орган и контролът над предприятието е чрез този съвет или орган; или

г)

притежава властта да подава мнозинството от гласовете на заседания на съвета на директорите или еквивалентен ръководен орган и контролът над предприятието е чрез този съвет или орган.

14

Дадено предприятие може да притежава гаранции на акции, кол опции за акции, дългови или капиталови инструменти, които могат да бъдат конвертирани в обикновени акции или други сходни инструменти, имащи потенциал, ако бъдат упражнени или конвертирани, да дадат на предприятието права на глас или да намалят правата на глас на друга страна по отношение на финансовата и оперативната политика на друго предприятие (потенциални права на глас). Съществуването и ефектът от потенциалните права на глас, които в момента подлежат на упражняване или са конвертируеми, включително потенциални права на глас, държани от друго предприятие, се вземат под внимание, когато се прави оценка дали предприятието има власт да управлява финансовата и оперативната политика на друго предприятие. Потенциалните права на глас не подлежат на упражняване в момента или не са конвертируеми, когато например те не могат да бъдат упражнени или конвертирани до определена бъдеща дата или до възникването на дадено бъдещо събитие.

15

При оценката дали потенциалните права на глас допринасят за контрола, предприятието проучва всички факти и обстоятелства (включително условията на упражняване на потенциалните права на глас и всякакви други договорни споразумения, независимо дали разглеждани индивидуално или в комбинация), които се отразяват върху потенциалните права на глас, с изключение на намерението на ръководството и финансовата способност за упражняване или конвертиране на тези права.

16

Дадено дъщерно предприятие не се изключва от консолидация, просто защото инвеститорът е организация за рисков капитал, общ фонд, тръстова единица или сходно предприятие.

17

Дадено дъщерно предприятие не се изключва от консолидация, тъй като неговата стопанска дейност е различна от дейностите на други предприятие в групата. Съществена информация се предоставя чрез консолидиране на такива дъщерни предприятия и оповестяване на допълнителна информация в консолидираните финансови отчети относно различните стопански дейности на дъщерните предприятия. Например, оповестяванията, изисквани от МСФО 8 Оперативни сегменти, помагат за обясняване важността на различните стопански дейности в групата.

КОНСОЛИДАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ

18

При изготвянето на консолидираните финансови отчети, предприятието обединява финансовите отчети на компанията-майка и нейните дъщерни предприятия „ред по ред“, като събира сходни позиции по активи, пасиви, собствен капитал, приходи и разходи. За да могат консолидираните финансови отчети да представят финансова информация за групата така, сякаш тя е за едно стопанско предприятие, се предприемат следните стъпки:

а)

елиминира се балансовата сума на инвестицията на компанията-майка във всички дъщерни предприятия и дела на компанията-майка в собствения капитал на всички дъщерни предприятия (вж. МСФО 3, където е описано третирането на всички възникващи репутации);

б)

идентифицират се неконтролиращите участия в печалбата или загубата на консолидираните дъщерни предприятия за отчетния период; и

в)

неконтролиращите участия в нетните активи на консолидираните дъщерни дружества се идентифицират отделно от собствения капитал на акционерите на компанията-майка в тях. Неконтролиращите участия в нетните активи включват:

i)

сумата на тези неконтролиращи участия към датата на първоначалната комбинация, изчислена в съответствие с МСФО 3; и

ii)

дела на неконтролиращото участие в промените в собствения капитал от датата на комбинацията.

19

Когато съществуват потенциални права на глас, дяловете от печалбата или загубата и промените в собствения капитал, разпределяни в полза на компанията-майка и неконтролиращите участия, се определят въз основа на съществуващите участия в собствеността и не отразяват възможно упражняване или конвертиране на потенциални права на глас.

20

Вътрешногруповите салда, сделки, приходи и разходи следва да бъдат изцяло елиминирани.

21

Вътрешногруповите салда и сделки, включително приходи, разходи и дивиденти се елиминират изцяло. Печалбите и загубите, възникващи по вътрешногрупови сделки, които са признати в активите, като например материални запаси и дълготрайни активи, се елиминират изцяло. Вътрешно-груповите загуби могат да показват обезценка, за която в консолидираните финансови отчети се налага признаване. МСС 12 Данъци върху дохода е приложим по отношение на временни разлики, които възникват в резултат на елиминирането на печалбите и загубите, възникващи от вътрешно-групови сделки.

22

Финансовите отчети на компанията-майка и нейните дъщерни предприятия, използвани за изготвянето на консолидираните финансови отчети, се изготвят към същата отчетна дата. Когато краят на отчетния период на компанията-майка и дъщерното предприятие са различни, дъщерното предприятие изготвя за целите на консолидацията допълнителни финансови отчети към същата дата както тази на отчетите на компанията-майка, освен ако е практически невъзможно това да бъде направено.

23

Когато, в съответствие с параграф 22, финансовите отчети на дъщерното предприятие, използвани за изготвяне на консолидираните финансови отчети, са изготвени към отчетна дата, различна от тази на компанията-майка, се правят корекции за отразяване на ефекта от съществени сделки или събития, възникващи между тази дата и датата на финансовите отчети на компанията-майка. Във всеки случай, разликата между края на отчетния период на дъщерното предприятие и този на компанията-майка не следва да надвишава три месеца. Продължителността на отчетните периоди и всяка разлика в края на отчетните периоди се запазват от период в период.

24

Консолидираните финансови отчети се изготвят при прилагане на еднаква счетоводна политика за сходни сделки и други събития при сходни обстоятелства.

25

Ако даден член на групата използва счетоводна политика, различна от възприетата в консолидираните финансови отчети за сходни сделки и събития при сходни обстоятелства, при изготвянето на консолидираните финансови отчети се правят подходящи корекции във финансови отчети на този член.

26

Приходите и разходите на дъщерното предприятие се включват в консолидираните финансови отчети от датата на придобиване, както е определено в МСФО 3. Приходите и разходите на дъщерното предприятие се базират на стойностите на активите и пасивите, признати в консолидираните финансови отчети на компанията-майка към датата на придобиване. Например, разход за амортизация, признат в консолидирания отчет за всеобхватния доход след датата на придобиване следва да се базира на справедливите стойности на свързаните амортизуеми активи, признати в консолидираните финансови отчети към датата на придобиване. Приходите и разходите на дъщерно предприятие се включват в консолидираните финансови отчети до датата, на която компанията-майка престава да контролира дъщерното предприятие.

27

Неконтролиращите участия се представят в консолидираните отчети на финансовото състояние в собствения капитал, отделно от собствения капитал на собствениците на компанията-майка.

28

Печалбата или загубата и всеки компонент на друг всеобхватен доход се отнасят към собствениците на компанията-майка и към неконтролиращите участия. Общият всеобхватен доход се отнася към собствениците на компанията-майка и към неконтролиращите участия, дори ако това води до дефицитно салдо на неконтролиращите участия.

29

В случай, че дадено дъщерно предприятие има в обращение кумулативни преференциални акции, които са класифицирани като собствен капитал и се държат от неконтролиращи участия, компанията-майка изчислява своя дял от печалбите или загубите, след като бъдат извършени корекции за дивидентите върху тези акции, независимо от това дали тези дивиденти са били обявени или не.

30

Промени в участието на компанията-майка в собствеността на дъщерно предприятие, които не водят до загуба на контрол, се отчитат като операции със собствения капитал (т.е. операции със собствениците в качеството им на собственици).

31

При такива обстоятелства, балансовите суми на контролиращите и неконтролиращи участия се коригират, за да се отразят промените в относителните им участия в дъщерното предприятие. Всяка разлика между сумата, с която се коригират неконтролиращите участия, както и справедливата стойност на платеното или получено възнаграждение, се признава директно в собствения капитал и се отнася към собствениците на компанията-майка.

ЗАГУБА НА КОНТРОЛ

32

Компания-майка може да загуби контрол над дъщерно предприятие с или без промяна в абсолютните или относителни нива на собственост. Това може да възникне например, когато дъщерното предприятие стане предмет на контрол от страна на правителство, съд, администратор или регулатор. Загуба може да възникне и в резултат на договорно споразумение.

33

Компания-майка може да загуби контрол над дъщерно предприятие в две или повече споразумения (сделки). Понякога обаче обстоятелствата показват, че множеството споразумения следва да се отчитат като една единствена сделка. При определянето дали да отчете споразуменията като една единствена сделка компанията-майка следва да вземе предвид всички срокове и условия на споразуменията е техните стопански ефекти. Едно или повече от следните положения може да показва, че компанията-майка следва да отчете множеството споразумения като една единствена сделка:

а)

те са сключени по едно и също време или с обща идея;

б)

те сформират една единствена сделка, предназначена да постигне цялостен търговски ефект;

в)

възникването на едно споразумение зависи от възникването на поне още едно друго споразумение;

г)

едно споразумение, разглеждано само по себе си, не е икономически обосновано, но е икономически обосновано разгледано заедно с другите споразумения. Пример за това е, когато дадена продажба да акции е извършена под пазарната цена и е компенсирана с последваща продажба на цена над пазарната.

34

Ако компания-майка изгуби контрол над дъщерно предприятие, тя:

а)

отписва активите (включително всякаква репутация) и пасивите на дъщерното дружество по тяхната балансова сума към датата, на която е изгубен контролът;

б)

отписва балансовата сума на всякакви неконтролиращи участия в бившето дъщерно дружество към датата, на която е изгубен контролът (включително всякакви компоненти на друг всеобхватен доход, относим към тях);

в)

признава:

i)

справедливата стойност на полученото плащане, ако има такова, от сделката, събитието или обстоятелствата, които са довели до загуба на контрол; и

ii)

ако сделката, която е довела до загубата на контрол включва разпределение на акции/дялове на дъщерното предприятие на собствениците в качеството им на собственици - това разпределение;

г)

признава всякаква инвестиция, задържана в бившето дъщерно предприятие по справедлива стойност към датата, на която е изгубен контрол;

д)

прекласифицира към печалбата или загубата или прехвърля директно в неразпределената печалба, ако това се изисква в съответствие с други МСФО, сумите, идентифицирани в параграф 35; и

е)

признава всяка появила се в резултат разлика като печалба, загуба в печалба или загуба, относима към компанията-майка.

35

Ако компания-майка изгуби контрол над дъщерно предприятие, тя отчита всички суми, признати в друг всеобхватен доход по отношение на това дъщерно предприятие на същата база, както би било необходимо, ако директно се е била освободила от съответните активи или пасиви. Следователно, ако печалба или загуба, признати преди в друг всеобхватен доход, бъдат прекласифицирани вкъм печалба или загуба от освобождаването от свързаните активи или пасиви, компанията-майка прекласифицира печалбата или загубата от собствен капитал към печалба или загуба (като корекция от прекласификация), когато изгуби контрол над дъщерното предприятие. Ако например дъщерното предприятие има налични за продажба финансови активи и компанията-майка изгуби контрол над дъщерното предприятие, компанията-майка прекласифицира към печалба или загуба признатата преди печалба или загуба в друг всеобхватен доход във връзка с тези активи. По аналогичен начин, ако преоценъчен резерв, признат преди в друг всеобхватен доход бъде прехвърлен директно към неразпределена печалба от освобождаването от актива, компанията-майка прехвърля преоценъчния резерв директно към неразпределена печалба, когато изгуби контрол над дъщерното предприятие.

36

При загуба на контрол над дъщерно предприятие всякакви инвестиции, задържани в бившето дъщерно предприятие, и всякакви суми, дължими от или на бившето дъщерно предприятие, се отчитат в съответствие с други МСФО от датата, на която е изгубен контрол.

37

Справедливата стойност на всяка инвестиция, задържана в бившето дъщерно предприятие към датата на загуба на контрол се счита за справедлива стойност при първоначално признаване на финансов актив в съответствие с МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване или, където е уместно, за себестойност при първоначално признаване на инвестиция в асоциирано или съвместно контролирано предприятие.

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, СЪВМЕСТНО КОНТРОЛИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ИНДИВИДУАЛНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

38

При изготвянето на индивидуалните финансови отчети, предприятието отчита инвестициите в дъщерни предприятия, съвместно контролирани предприятия и асоциирани предприятия:

а)

по цена на придобиване (себестойност), или

б)

в съответствие с МСС 39.

Предприятието прилага същото счетоводно отчитане за всяка категория инвестиции. Когато отчитаните по себестойност инвестиции се класифицират, в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности, като държани за продажба (или са включени в група за изваждане от употреба, която е класифицирана като държана за продажба), те се отчитат в съответствие с този МСФО. Оценяването на отчитаните в съответствие с МСС 39 инвестиции не се променя при тези условия.

38A

При установяване на правото да получи дивидент, педприятието признава дивидента от дъщерно предприятие, съвместно контролирано предприятие или асоциирано предприятие в печалбата или загубата в своите индивидуални финансови отчети.

38Б

Когато компания майка реорганизира груповата си структура, като създава ново предприятие в качеството му на компания майка при съблюдаване на следните критерии:

а)

новата компания майка придобива контрол над първоначалната компания майка чрез издаването на инструменти на собствения капитал в замяна на съществуващите инструменти на собствения капитал на първоначалната компания майка;

б)

непосредствено преди и след реорганизацията активите и пасивите на новата група и първоначалната група са едни и същи; както и

в)

непосредствено преди и след реорганизацията собствениците на първоначалната компания майка преди реорганизацията имат същите абсолютни и относителни дялови участия в нетните активи на първоначалната група и новата група,

а новата компания майка отчита инвестицията си в първоначалната компания майка в съответствие с параграф 38, буква а) в своите индивидуални финансови отчети, новата компания майка оценява стойността по балансовата сума на дела си в позициите на собствения капитал, посочени в индивидуалните финансови отчети на първоначалната компания майка на датата на реорганизацията.

38В

Аналогично, предриятие, което не е компания майка, може да създаде ново предприятие в качеството му на компания майка при съблюдаване на критериите от параграф 38Б. Изискванията от параграф 38Б се прилагат и за такива реорганизации. В тези случаи позоваването на „първоначалната компания майка“ и „първоначалната група“ се счита като позоваване на „първоначалното предприятие“.

39

Настоящият стандарт не предвижда кои предприятия изготвят индивидуални финансови отчети на разположение за публично ползване. Параграфи 38 и 40—43 са приложими, когато дадено предприятие изготвя финансови отчети, които отговарят на изискванията на Международните стандарти за финансови отчети. Предприятието изготвя и консолидирани финансови отчети на разположение за публично ползване, както това се изисква от параграф 9, освен ако не е приложимо изключението, предвидено в параграф 10.

40

Инвестиции в съвместно контролирани предприятия и асоциирани предприятия, които са отчетени в съответствие с МСС 39 в консолидираните финансови отчети, се отчитат по същия начин в индивидуалните финансови отчети на инвеститора.

ОПОВЕСТЯВАНЕ

41

В консолидираните финансови отчети се правят следните оповестявания:

а)

характерът на взаимоотношението между компанията-майка и дъщерното предприятие, когато компанията-майка не притежава, пряко или косвено чрез дъщерни предприятия, повече от половината от правата на глас;

б)

причините, поради които притежанието, пряко или косвено чрез дъщерни предприятия, на повече от половината права на глас или потенциални права на глас в предприятието, в което е инвестирано, не представлява контрол;

в)

краят на отчетния период на финансовите отчети на дъщерното предприятие, когато тези финансови отчети са използвани за изготвяне на консолидирани финансови отчети, и когато те са към отчетна дата или за период, различни от тези на компанията-майка и причината за използване на различна отчетна дата или период;

г)

характерът и степента на всякакви съществени ограничения (например, възникващи в резултат на договорености за заеми или регулаторни изисквания) върху способността на дъщерните предприятия да прехвърлят средства на компанията-майка под формата на парични дивиденти или за изплащане на заеми или аванси;

д)

приложение, което показва ефектите от всякакви промени в участието на компанията-майка в собствеността на дъщерното предприятие, които не водят до загуба на контрол над собствения капитал, относим към собствениците на компанията-майка; и

е)

ако контролът над дъщерно предприятие бъде изгубен, компанията-майка оповестява печалбата или загубата, ако има такива, признати в съответствие с параграф 34, както и:

i)

дела от тази печалба или загуба, относими към признаването на всякаква инвестиция, задържана в бившето дъщерно предприятие по справедливата й стойност към датата на загуба на контрол; и

ii)

статията (статиите) в отчета за всеобхватния доход, в който е призната печалбата или загубата (ако не е представена отделно в отчета за всеобхватния доход).

42

Когато индивидуалните финансови отчети се изготвят за компания-майка, която в съответствие с параграф 10 е избрала да не изготвя консолидирани финансови отчети, в тези индивидуални финансови отчети се оповестява:

а)

фактът, че финансовите отчети са индивидуални финансови отчети; че е използвано освобождаването от изискването за консолидация; наименованието и страната на учредяване или местоживеене (пребиваване) на предприятието, чиито консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, са представени за обществено ползване; както и адресът, на който тези консолидирани финансови отчети могат да се получат;

б)

списък на съществените инвестиции в дъщерни предприятия, съвместно контролирани предприятия и асоциирани предприятия, включително търговската фирма, държавата на учредяване или пребиваване, дела на притежаваното участие и, ако е различен, дела на притежаваните права на глас; и

в)

описание на използвания метод за отчитане на инвестициите, изброени в подточка (б).

43

Когато дадена компания-майка (различна от компанията-майка, обхваната в параграф 42), контролиращ съдружник с участие в съвместно контролирано предприятие или инвеститор в асоциирано предприятие изготвя индивидуални финансови отчети, в тези индивидуални финансови отчети се оповестява:

а)

фактът, че отчетите представляват индивидуални финансови отчети и причините, поради които те са изготвени, ако това не се изисква по закон;

б)

списък на съществените инвестиции в дъщерни предприятия, съвместно контролирани предприятия и асоциирани предприятия, включително търговската фирма, държавата на учредяване или пребиваване, делът на притежаваното участие и, ако е различен, дела на притежаваните права на глас; и

в)

описание на използвания метод за отчитане на инвестициите, изброени в подточка б);

и се идентифицират финансовите отчети, изготвени в съответствие с параграф 9 от настоящия стандарт, МСС 28 и МСС 31, за които те се отнасят.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

44

Предприятието прилага настоящия стандарт за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2005 година. По-ранното прилагане се поощрява. Ако предприятието прилага този стандарт за период, започващ преди 1 януари 2005 г., то оповестява този факт.

45

Предприятието прилага измененията на МСС 27, направени през 2008 г. от Съвета по международни счетоводни стандарти в параграфи 4, 18, 19, 26—37 и 41д) и е) за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Разрешава се по-ранното прилагане. Предприятието обаче не прилага тези изменения за годишни периоди, започващи на или преди 1 юли 2009 г., освен ако не прилага също и МСФО 3 (преработен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г). Ако предприятието прилага измененията преди 1 юли 2009 г., то оповестява този факт. Предприятието прилага измененията с обратна сила със следните изключения:

а)

изменението на параграф 28 за отнасяне на общия всеобхватен доход към собствениците на компанията-майка и към неконтролиращите участия, дори ако това води до дефицитно салдо на неконтролиращите участия. Следователно предприятието не преизчислява отнасянето на печалба или загуба за отчетни периоди преди прилагане на измененията;

б)

изискванията в параграфи 30 и 31 за отчитане на промените в притежаваните участия в дъщерно предприятие след получаване на контрол. Следователно изискванията на параграфи 30 и 31 не се прилагат към промени, които са настъпили преди предприятието да прилага измененията;

в)

изискванията в параграфи 34-37 за загуба на контрол над дъщерно предприятие. Предприятието не преизчислява балансовата сума на инвестиция в бившето дъщерно предприятие, ако контролът е изгубен преди то да е прилагало тези изменения. Освен това предприятието не преизчислява печалбата или загубата от загубата на контрол над дъщерно предприятие, която е възникнала преди да са прилагани измененията.

45A

Параграф 38 беше изменен от издадените през май 2008 г. Подобрения на МСФО. Предприятието прилага това изменение за започващите на или след 1 януари 2009 г. годишни периоди, считано от датата, на която то прилага за първи път МСФО 5. По-ранното прилагане се разрешава. Ако предприятието прилага изменението за по-ранен период, то оповестява този факт.

45Б

С издадените през май 2008 г. Изменения на МСФО 1 и МСС 27 Цена на придобиване на инвестицията в дъщерно предприятие, съвместно контролирано предприятие и асоциирано предприятие от параграф 4 се заличи определението за метод на цената на придобиване и се добави параграф 38А. Предприятието тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година . По-ранното прилагане се разрешава. Ако предприятието прилага изменението за по-ранен период, то оповестява този факт и същевременно прилага съответните изменения на МСС 18, МСС 21 и МСС 36.

45В

С издадените през май 2008 г. Изменения на МСФО 1 и МСС 27 Цена на придобиване на инвестицията в дъщерно предприятие, съвместно контролирано предприятие и асоциирано предприятие се добавиха параграфи 38Б и 38В. Предприятието тези параграфи за реорганизациите, настъпили през годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. По-ранното прилагане се разрешава. Предприятието може също така да избере да прилага параграфи 38Б и 38В със задна дата (към предишни реорганизации) в рамките на приложното им поле. Ако предприятието обаче преформулира дадена реорганизация с оглед съблюдаване на параграфи 38Б и 38В, то преформулира всички предишни реорганизации в рамките на приложното поле на тези параграфи. Ако предприятието прилага параграфи 38Б и 38В за по-ранен период, то оповестява този факт.

ОТТЕГЛЯНЕ НА МСС 27 (2003)

46

Настоящият стандарт отменя МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети (преработен през 2003 г.).


(1)  Ако при придобиване дъщерното предприятие отговаря на критериите за класифициране като държано за продажба съгласно МСФО 5 Нетекущи активи,държани за продажба и преустановени дейности, то се отчита в съответствие с този МСФО.

(2)  Вж. също ПКР-12 Консолидация—предприятия със специално предназначение.

Допълнение

Изменения и допълнения към други МСФО

Измененията в настоящото приложение се прилагат за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Ако предприятието прилага МСС 27 за един по-ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период. Новият текст в изменените параграфи е подчертан, а заличеният текст е зачертан.

A1

В следните Международни стандарти за финансово отчитане, приложими от 1 юли 2009 г., препратките към „малцинствени участия“ се изменят на „неконтролиращи участия“ в посочените параграфи:

МСФО

параграф/и

МСФО 1

Б2(в)(и), Б2(ж)(и),Б2(к)

МСФО 4

34(в)

МСС 1

54(р), 83(a)(и), 83(б)(и)

МСС 7

20(б)

МСС 14

16

МСС 21

41

МСС 32

НП29

МСС 33

А1

МСФО 1    Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансовo отчитане

A2

МСФО 1 се изменя, както е описано по-долу.

Параграф 26 се изменя, както следва:

„26

Настоящият МСФО забранява прилагането с обратна сила на някои аспекти на други МСФО, отнасящи се до:

в)

приблизителни счетоводни оценки (параграфи 31—34);

г)

активи, класифицирани като държани за продажба и прекратени дейности (параграфи 34A и 34Б); и

д)

някои аспекти на счетоводното отчитане на неконтролиращи участия (параграф 34В).“

След параграф 34Б са добавени ново заглавие и параграф 34В, както следва:

34В

Предприятие, прилагащо за първи път МСФО, прилага следните изисквания на МСС 27 (изменен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) от бъдеща дата — от датата на преминаване към МСФО:

а)

изискването в параграф 28 общият всеобхватен доход да се отнася към собствениците на компанията-майка и към неконтролиращите участия, дори ако това води до дефицитно салдо на неконтролиращите участия;

б)

изискванията в параграфи 30 и 31 за отчитане на промени в притежаваното участие на компанията-майка в дъщерното предприятие, които не водят до загуба на контрол; и

в)

изискванията в параграфи 34—37 за отчитане на загубата на контрол над дъщерно предприятие и съответните изисквания на параграф 8А от МСФО 5 (Изменен от годишните подобрения)“

Ако обаче предприятие, прилагащо за първи път МСФО, реши да прилага МСФО 3 (преработен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) с обратна сила към минали бизнес комбинации, то прилага също МСС 27 (преработен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) в съответствие с параграф Б1 на настоящия МСФО.

Добавя се следният параграф 47Й:

„47Й

МСС 27 (изменен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) изменя параграфи 26 и 34В. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Ако предприятието прилага МСС 27 (изменен 2008 г.) за един по-ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

МСФО 5    Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности

A3

МСФО 5 се изменя, както е описано по-долу.

Параграф 33 се изменя, както следва:

„33

Предприятието оповестява:

а)

г)

сумата на дохода от продължаващи дейности и от преустановени дейности, относима към собствениците на компанията-майка. Тези оповестявания могат да бъдат представени или в пояснителните приложения, или в отчета за всеобхватния доход.“

Добавя се следният параграф 44Б:

„44Б

МСС 27 (изменен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) добавя параграф 33, буква г–. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Ако предприятието прилага МСС 27 (изменен 2008 г.) за един по-ранен период, изменението се прилага за този по-ранен период. Изменението се прилага с обратна сила.“

МСС 1    Представяне на финансовите отчети

A4

Параграф 106 от МСС 1 (както е преработен 2007 г.) се изменя, както следва:

„106

Предприятието представя отчет за промените в собствения капитал, показващ в отчета:

а)

обща сума на всеобхватния доход за периода, като показва поотделно общите суми, отнасящи се до собствениците на предприятието-майка и до неконтролиращите участия;

б)

за всеки компонент на собствения капитал, ефектите от прилагане с обратна сила или преизчисление с обратна сила, признати в съответствие с МСС 8; и

в)

(заличен) и

г)

за всеки компонент на собствения капитал, изравняване на балансовата стойност в началото и в края на периода, като се оповестяват отделно промените в резултат от:

i)

печалба или загуба;

ii)

всяка статия на друг всеобхватен доход; и

iii)

сделки със собствениците в качеството им на собственици, като показва отделно вноските от и разпределенията към собствениците и промените в притежаваните участия в дъщерните предприятия, които не водят до загуба на контрол.“

Добавя се следният параграф 139А:

„139А

МСС 27 (изменен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) изменя параграф 106. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Ако предприятието прилага МСС 27 (изменен 2008 г.) за един по-ранен период, изменението се прилага за този по-ранен период. Изменението се прилага с обратна сила.“

МСС 7    Отчет за паричните потоци

A5

МСС 7 се изменя, както е описано по-долу.

Заглавията над параграф 39 и параграфи 39—42 се изменят, както следва:

39

Съвкупните парични потоци, произтичащи от придобиването и загубата на контрол над дъщерни предприятия или други стопански единици, се представят поотделно и категоризирани като инвестиционни дейности.

40

Предприятието оповестява съвкупно, по отношение както на придобиването, така и на загубата на контрол над дъщерни предприятия или други стопански единици през отчетния период, всеки от следните елементи:

а)

общата сума на полученото или извършено плащане;

б)

дела на плащането, състоящ се от парични средства и парични еквиваленти;

в)

сумата парични средства и парични еквиваленти в дъщерни предприятия и други стопански единици, над които е изгубен контрол; и

г)

сумата на активите и пасивите, с изключение на паричните средства и паричните еквиваленти в дъщерно предприятие или друга стопанска единица, над които е придобит или изгубен контрол, обобщено по всяка главна категория.

41

Отделното представяне на влиянието върху паричните потоци на придобиването или загубата на контрол над дъщерни предприятия и други стопански единици като статии на отделни редове, заедно с отделното оповестяване на сумите от придобитите или продадени активи и пасиви, спомага да се разграничат тези парични потоци от паричните потоци, произтичащи от други оперативни, инвестиционни и финансови дейности. Влиянието върху паричните потоци от загубата на контрол не се приспада от влиянието от придобиването на контрол.

42

Съвкупната сума на паричните средства, платени или получени като възнаграждение за придобиване или загуба на контрол над дъщерни предприятия или други стопански единици се отчита в отчета за паричните потоци нето от паричните средства и парични еквиваленти, придобити или платени като част от такива сделки, събития или промени в обстоятелствата.“

Добавят се следните параграфи 42A и 42Б:

„42А

Парични потоци, възникващи от промени в притежаваните участия в дъщерно предприятие, които не водят до загуба на контрол, се класифицират като парични потоци от финансови дейности.

42Б

Промени в притежаваните участия в дъщерно предприятие, които не водят до загуба на контрол, от рода на последващо закупуване или продажба от страна на компанията-майка на капиталови инструменти на дъщерното предприятие, се отчитат като сделки със собствен капитал (вж. МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети (изменен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.)). Съответно явяващите се в резултат парични потоци се класифицират по същия начин, като други сделки със собствениците, описани в параграф 17.“

Добавя се следният параграф 54:

„54

МСС 27 (изменен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) изменя параграфи 39—42 и добавя параграфи 42А и 42Б. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Ако предприятието прилага МСС 27 (изменен 2008 г.) за един по-ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период. Измененията се прилагат с обратна сила.“

МСС 21    Ефекти от промените в обменните курсове

A6

МСС 21 се изменя, както е описано по-долу.

Заглавието преди параграф 48 се изменя и се добавят параграфи 48А—48Г, както следва:

48

48A

В допълнение към освобождаването от цялостното участие на дадено предприятие в чуждестранно предприятие, като освобождаване се отчитат и следните случаи, дори ако предприятието задържи участие в бившето дъщерно, асоциирано или съвместно контролирано предприятие:

а)

загубата на контрол над дъщерно предприятие, което включва чуждестранно предприятие;

б)

загубата на значително влияние над асоциирано предприятие, което включва чуждестранно предприятие; и

в)

загубата на съвместно контрол над съвместно контролирано предприятие, което включва чуждестранно предприятие.

48Б

При освобождаване от дъщерно предприятие, което включва чуждестранна дейност, кумулативната сума на курсовите разлики, свързани с тази чуждестранна дейност, които са отнесени към неконтролиращите участия, се отписва, а не се прекласифицира към печалбата или загубата.

48В

При частично освобождаване от дъщерно предприятие, което включва чуждестранно предприятие, предприятието преразпределя пропорционален дял от съвкупната сума на обменните разлики, признати в друг всеобхватен доход, към неконтролиращите участия в това чуждестранно предприятие. При всяко друго частично освобождаване от чуждестранно предприятие, предприятието прекласифицира към печалбата или загубата само пропорционалния дял на кумулативната сума на обменните разлики, признати в друг всеобхватен доход.

48Г

Частично освобождаване от участието на предприятие в чуждестранно предприятие е всяко намаление на притежаваното участие на предприятието в чуждестранното предприятие, освен намаленията в параграф 48А, които се отчитат като освобождаване.“

Добавя се следният параграф 60Б:

„60Б

МСС 27 (изменен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) добавя параграфи 48А—48Г. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Ако предприятието прилага МСС 27 (изменен 2008 г.) за един по-ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

МСС 28    Инвестиции в асоциирани предприятия

A7

МСС 28 се изменя, както е описано по-долу.

Параграфи 18 и 19 се изменят, както следва:

„18

Даден инвеститор прекратява използването на метода на собствения капитал от датата, когато престане да има значително влияние в асоциираното предприятие и от тази дата нататък да отчита инвестицията в съответствие с МСС 39, при условие че асоциираното предприятие не се превърне в дъщерно или съвместно дружество, така както са дефинирани в МСС 31. При загубата на значително влияние, инвеститорът оценява по справедлива стойност всяка инвестиция, която инвеститорът задържа в бившето асоциирано предприятие. Инвеститорът признава в печалбата или загубата всяка разлика между:

а)

справедливата стойност на всяка задържана инвестиция и постъпленията от освобождаване от частичното участие в асоциираното предприятие; и

б)

балансовата сума на инвестицията към датата на загуба на значителното влияние.

19

Когато инвестицията престане да бъде асоциирано предприятие и се отчита в съответствие с МСС 39, справедливата стойност на инвестицията към датата, когато е престанало да бъде асоциирано предприятие, се счита за справедлива стойност при първоначално признаване като финансов актив в съответствие с параграф 39.“

Добавя се следният параграф 19А:

„19A

Ако инвеститор изгуби значително влияние над асоциирано предприятие, той отчита всички суми, признати в друг всеобхватен доход по отношение на това асоциирано предприятие на същата база, както би било необходимо, ако асоциираното предприятие директно се е освободило от съответните активи или пасиви. Следователно, ако печалбата или загубата, признати преди в друг всеобхватен доход от асоциирано предприятие, бъдат прекласифицирани към печалба или загуба от освобождаването от свързаните активи или пасиви, инвеститорът прекласифицира печалбата или загубата от собствен капитал към печалбата или загубата (като корекция от прекласификация), когато изгуби значително влияние над асоциираното предприятие. Ако например асоциираното предприятие има налични за продажба финансови активи и инвеститорът изгуби значително влияние над асоциираното предприятие, той прекласифицира към печалбата или загубата признатата преди печалба или загуба в друг всеобхватен доход във връзка с тези активи. Ако притежаваното участие на инвеститора в асоциираното предприятие намалее, но инвестицията продължава да бъде асоциирано предприятие, той прекласифицира към печалбата или загубата само пропорционална сума от печалбата или загубата, призната преди в друг всеобхватен доход.“

Добавя се следният параграф 41Б:

„41Б

МСС 27 (изменен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) добавя параграфи 18 и 19 и изменя параграф 19А. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Ако предприятието прилага МСС 27 (изменен 2008 г.) за един по-ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

МСС 31    Дялове в съвместни предприятия

A8

МСС 31 се изменя, както е описано по-долу.

Параграф 45 се изменя, както следва:

„45

Когато инвеститор престане да притежава съвместен контрол над предприятие, от тази дата той отчита всяка оставаща инвестиция в съответствие с МСС 39, при условие че предишното съвместно предприятие не стане дъщерно или асоциирано предприятие. От датата, на която съвместно контролирано предприятие стане дъщерно предприятие на инвеститор, инвеститорът отчита своя дял в съответствие с МСС 27 и МСФО 3 Бизнес комбинации (преработен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.). От датата, на която съвместно контролирано предприятие стане асоциирано предприятие на инвеститор, инвеститорът отчита своя дял в съответствие с МСС 28. При загубата на съвместен контрол, инвеститорът оценява по справедлива стойност всяка инвестиция, която инвеститорът задържа в предишното съвместно контролирано предприятие. Инвеститорът признава в печалбата или загубата всяка разлика между:

а)

справедливата стойност на всяка задържана инвестиция и всякакви постъпления от освобождаване от частичното участие в съвместно контролираното предприятие; и

б)

балансовата сума на инвестицията към датата на загуба на съвместния контрол.“

Добавят се следните параграфи 45A и 45Б:

„45А

Когато инвестицията престане да бъде съвместно контролирано предприятие и се отчита в съответствие с МСС 39, справедливата стойност на инвестицията, когато е престанала да бъде съвместно контролирано предприятие, се счита за справедлива стойност при първоначално признаване като финансов актив в съответствие с МСС 39.

45Б

Ако инвеститор изгуби съвместен контрол в предприятие, той отчита всички суми, признати в друг всеобхватен доход по отношение на това предприятие на същата база, както би било необходимо, ако съвместно контролираното предприятие директно се е освободило от свързаните активи или пасиви. Следователно, ако печалба или загуба, признати преди в друг всеобхватен доход, бъдат прекласифицирани към печалба или загуба от освобождаването от свързаните активи или пасиви, инвеститорът прекласифицира печалбата или загубата от собствен капитал към печалбата или загубата (като корекция за прекласифициране), когато изгуби съвместен контрол над предприятието. Ако например съвместно контролираното предприятие има налични за продажба финансови активи и инвеститорът изгуби съвместния контрол над предприятието, той прекласифицира към печалбата или загубата признатата преди печалба или загуба в друг всеобхватен доход във връзка с тези активи. Ако притежаваното участие на инвеститора в съвместно контролираното предприятие намалее, но инвестицията продължава да бъде съвместно контролирано предприятие, той прекласифицира към печалбата или загубата само пропорционална сума от печалбата или загубата, призната преди в друг всеобхватен доход.“

Добавя се следният параграф 58А:

„58А

МСС 27 (изменен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) изменя параграф 45 и добавя параграфи 45А и 45Б. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Ако предприятието прилага МСС 27 (изменен 2008 г.) за един по-ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

МСС 39    Финансови инструменти: признаване и оценяване

A9

МСС 39 се изменя, както е описано по-долу.

Последното изречение от параграф 102 се изменя, както следва:

„102

… Печалбата или загубата от хеджиращия инструмент, свързана с ефективната част на хеджирането, която е била призната в друг всеобхватен доход, се прекласифицира от собствен капитал в печалба или загуба като корекция от прекласификация (вж. МСС 1 (преработен 2007 г.)) в съответствие с параграфи 48—49 от МСС 21 при освобождаване или частично освобождаване от чуждестранна дейност.“

Добавя се следният параграф 103Д:

„103Д

МСС 27 (изменен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) изменя параграф 102. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Ако предприятието прилага МСС 27 (изменен 2008 г.) за един по-ранен период, изменението се прилага за този по-ранен период.“

ПКР-7    Въвеждане на еврото

A10

ПКР-7 се изменя, както е описано по-долу.

В раздел „Препратки“ се добавя „МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети (както е преработен 2008 г.)“.

Параграф 4 се изменя, както следва:

„4

В частност това означава, че:

а)

б)

кумулативните курсови разлики, свързани с превръщането на финансовите отчети за чуждестранни дейности, признати в друг цялостен доход, трябва да се натрупват в собствен капитал и да се прекласифицират от собствен капитал в печалбата или загубата само при освобождаване или частично освобождаване от нетната инвестиция в чуждестранната дейност; и …“

Под заглавието „Дата на влизане в сила“ се добавя нов параграф след параграфа, описващ датата на влизане в сила на измененията на МСС 1, както следва:

„МСС 27 (изменен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) изменя параграф 4б). Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Ако предприятието прилага МСС 27 (изменен 2008 г.) за един по-ранен период, изменението се прилага за този по-ранен период.“


12.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/22


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 495/2009 НА КОМИСИЯТА

от 3 юни 2009 година

изменящ Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. относно прилагането на международните счетоводни стандарти (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията (2) бяха приети някои международни стандарти и разяснения, които съществуваха към 15 октомври 2008 г.

(2)

На 10 януари 2008 г. Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) публикува изменение на Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 „Бизнес комбинации“, наричан по-долу „измененият МСФО 3“. Измененият МСФО 3 установява принципите и правилата за признаването и оценяването в счетоводните книги от страна на придобиващия в бизнес комбинация на различните елементи (разграничими активи, поети пасиви, миноритарен дял и репутация), свързани със счетоводното третиране на сделката по придобиване. В него се определя и информацията, която се оповестява във връзка с такива сделки.

(3)

Допитването до Техническата експертна група (ТЕГ) на Европейската консултативна група по финансово отчитане (ЕКГФО) потвърди, че измененият МСФО 3 удовлетворява техническите критерии за приемане, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002. В съответствие с Решение 2006/505/ЕО на Комисията от 14 юли 2006 година за създаване на Група за проучване на становищата относно счетоводните стандарти, предназначена да консултира Комисията относно обективността и неутралитета на становищата на Европейската консултативна група по финансово отчитане (ЕКГФО) (3), Групата за проучване на становищата относно счетоводните стандарти разгледа становището на ЕКГФО по приемане на измененията и го счете за неутрално и обективно.

(4)

С оглед осигуряването на съгласуваност между международните счетоводни стандарти, приемането на изменения МСФО 3 предполага като логическо следствие изменения в МСФО 1, МСФО 2, МСФО 7, международен счетоводен стандарт (МСС) 12, МСС 16, МСС 28, МСС 32, МСС 33, МСС 34, МСС 36, МСС 37, МСС 38, МСС 39 и разяснение 9 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО).

(5)

Регламент (ЕО) № 1126/2008 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Предвидените в настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Регулаторния комитет по счетоводство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 се изменя, както следва:

1.

Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 „Бизнес комбинации“ се заменя от изменения МСФО 3, както е предвидено в приложението към настоящия регламент;

2.

МСФО 1, МСФО 2, МСФО 7, международен счетоводен стандарт (МСС) 12, МСС 16, МСС 28, МСС 32, МСС 33, МСС 34, МСС 36, МСС 37, МСС 38, МСС 39 и разяснение 9 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) се изменят в съответствие с измененията на МСС 3, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Всяко дружество прилага изменения МСФО 3, както е посочено в приложението към настоящия регламент, най-късно от датата, на която започва неговата първа финансова година след 30 юни 2009 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 юни 2009 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 199, 21.7.2006 г., стр. 33.


ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

МСФО 3

Бизнес комбинации

Възпроизвеждането е разрешено на територията на Европейското икономическо пространство. Всички права са запазени извън ЕИП с изключение на правото за възпроизвеждане за лична употреба или друга честна употреба. Допълнителна информация може да се получи от IASB на адрес www.iasb.org

МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ФИНАНСОВO ОТЧИТАНЕ 3

Бизнес комбинации

ЦЕЛ

1.

Целта на настоящия МСФО е да повиши значимостта, надеждността и съпоставимостта на информацията, която отчетната единица представя в своите финансови отчети за бизнес комбинация и ефектите от нея. За тази цел този МСФО установява принципи и изисквания как придобиващото предприятие да:

а)

признава и оценява в своите финансови отчети разграничимите придобити активи, поети пасиви и неконтролиращо участие в придобиваното предприятие;

б)

признава и оценява придобитата репутация в бизнес комбинация или печалба от изгодна покупка; и

в)

определя каква информация да оповестява, за да даде възможност на потребителите на финансовите отчети да оценят характера и финансовите ефекти от бизнес комбинацията.

ОБХВАТ

2.

Настоящият МСФО е приложим за сделки или други събития, които отговарят на дефиницията на бизнес комбинация. Този МСФО не се прилага за:

а)

създаването на съвместно предприятие;

б)

придобиването на актив или група от активи, които не представляват стопанска дейност. В такъв случай придобиващият идентифицира и признава придобитите индивидуални разграничими активи (включително онези активи, които отговарят на дефиницията и критериите за признаване на нематериални активи в МСС 38 Нематериални активи) и поетите пасиви. Себестойността на групата се разпределя между индивидуалните разграничими активи и пасиви на базата на тяхната относителна справедлива стойност към датата на покупката. Такава сделка или събитие не поражда репутация;

в)

комбинация от предприятия или стопански дейности под общ контрол (параграфи Б1-Б4 предоставят съответни насоки за приложение).

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА БИЗНЕС КОМБИНАЦИЯ

3.

Предприятието определя дали сделката или друго събитие е бизнес комбинация, като приложи дефиницията в настоящия МСФО, която изисква придобитите активи и поетите пасиви да съставляват стопанска дейност. Ако придобитите активи не представляват стопанска дейност, отчетната единица отчита сделката или друго събитие като придобиване на активи. Параграфи Б5-Б12 предоставят насоки за идентифицирането на бизнес комбинация и дефиниция на стопанска дейност.

МЕТОД НА ПРИДОБИВАНЕ

4.

Предприятието отчита всяка бизнес комбинация чрез прилагане на метода на придобиване.

5.

Прилагането на метода на придобиване изисква:

а)

идентифициране на придобиващия;

б)

определяне датата на придобиване;

в)

признаване и оценяване на разграничимите придобити активи, поети пасиви и неконтролиращо участие в придобиваното предприятие; и

г)

признаване и оценяване на репутацията или печалбата от изгодна покупка.

Идентифициране на придобиващия

6.

За всяка бизнес комбинация едно от комбиниращите се предприятия се идентифицира като придобиващо.

7.

Насоките в МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети следва да се използват за идентифициране на придобиващия – предприятието, което получава контрол над придобивания. Ако е извършена бизнес комбинация, но прилагането на насоките от МСС 27 не посочват ясно кое от комбиниращите се предприятия е придобиващото, при това определение следва да се вземат предвид факторите в параграфи Б14-Б18.

Определяне датата на придобиване

8.

Придобиващият определя датата на придобиване като тази, на която той ефективно получава контрол над придобивания.

9.

Датата, на която придобиващият получава контрол над придобивания по принцип е датата, на която придобиващият юридически прехвърля възнаграждението, придобива активите и пасивите на придобивания – заключителна дата. Придобиващият обаче може да получи контрол на дата, която е по-ранна или по-късна от заключителната дата. Датата на придобиване например предхожда заключителната дата, ако писмено споразумение предвижда придобиващият да получи контрол над придобивания на дата преди заключителната дата. Придобиващият взема предвид всички свързани факти и обстоятелства при идентифициране на датата на придобиване.

Признаване и оценяване на разграничимите придобити активи, поети пасиви и неконтролиращо участие в придобиваното предприятие

Принцип на признаване

10.

Към датата на придобиване придобиващият признава, отделно от репутацията, разграничимите придобити активи, поети пасиви и неконтролиращо участие в придобиваното предприятие. Признаването на разграничимите придобити активи и поети пасиви е предмет на условията, определени в параграфи 11 и 12.

Условия за признаване

11.

За да отговаря на условията за признаване като част от прилагането на метода на придобиване, разграничимите придобити активи и поети пасиви трябва да отговарят на дефиницията на актив и пасив в Общите положения за изготвяне и представяне на финансовите отчети към датата на придобиване. Например разходите, които придобиващият очаква, но не е задължен да понесе в бъдеще, за да осъществи плана си за излизане от дейност на придобиваното предприятие или за съкращаване или преместване на персонал на придобиваното предприятие, не са пасиви към датата на придобиване. Следователно придобиващият не признава тези разходи като част от прилагането на метода на придобиване. Вместо това, придобиващият признава тези разходи във финансовите си отчети след бизнес комбинацията в съответствие с други МСФО.

12.

Освен това, за да отговарят на условията за признаване като част от прилагането на метода на придобиване, разграничимите придобити активи и поети пасиви трябва да бъдат част от това, което придобиващият и придобиваният (или бившите собственици) са разменили в сделката по бизнес комбинацията, а не резултат от отделните операции. Придобиващият прилага насоките в параграфи 51-53, за да определи кои от придобитите активи и поети пасиви са част от размяната за придобивания и кои, ако има такива, са резултат от отделни операции, които следва да се отчитат в съответствие със своя характер и приложимите МСФО.

13.

Прилагането от страна на придобиващия на принципите и условията за признаване може да доведе до признаване на някои активи и пасиви, които придобиваното предприятие не е признавало преди като активи и пасиви в своите финансови отчети. Придобиващият например признава придобитите разграничими нематериални активи, като търговска марка, патент или отношения с клиент, които придобиваното предприятие не е признавало като активи в своите финансови отчети, тъй като ги е разработило вътрешно и ги е отнесло към текущи разходи.

14.

Параграфи Б28-Б40 предоставят насоки за признаването на оперативен лизинг и нематериални активи. Параграфи 22-28 определят видовете разграничими активи и пасиви, включващи статии, за които настоящият МСФО предвижда ограничени изключения от принципа и условията за признаване.

Класифициране или определяне на разграничимите придобити активи и поети пасиви в бизнес комбинация

15.

Към датата на придобиване, придобиващият класифицира или определя разграничимите придобити активи и поети пасиви както е необходимо за прилагане впоследствие на други МСФО. Придобиващият прави тези класификации и определения на базата на договорните условия, икономически условия, своята оперативна или счетоводна политика и други съществени условия, каквито съществуват към датата на придобиване.

16.

В някои ситуации МСФО предвиждат различно счетоводно отчитане в зависимост от това, как едно предприятие е класифицирало или определило конкретен актив или пасив. Примери за класификации или определения, които придобиващият следва да направи на базата на съответните условия, каквито съществуват към датата на придобиване, включват, без да се ограничават до:

а)

класификация на конкретни финансови активи и пасиви като финансов актив или пасив по справедлива стойност през печалба или загуба или като финансов актив, наличен за продажба или държан до падеж в съответствие с МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване;

б)

определяне на дериватив като хеджиращ инструмент в съответствие с МСС 39; и

в)

оценяване дали внедрен дериватив трябва да се отдели от основен договор в съответствие с МСС 39 (което е въпрос на „класификация“, както използва този термин настоящия МСФО).

17.

Настоящият МСФО предвижда две изключения от принципа в параграф 15:

а)

класификация на договор за лизинг като оперативен или финансов лизинг в съответствие с МСС 17 Лизинг; и

б)

класификация на договор като застрахователен договор в съответствие с МСФО 4 Застрахователни договори.

Придобиващият класифицира тези договори на базата на договорните условия и други фактори към началото на договора (или, ако условията на договора са били изменени по начин, който би променил класификацията му към датата на това изменение, която може да е датата на придобиване).

Принцип на оценяване

18.

Придобиващият оценява разграничимите придобити активи и поети пасиви по техните справедливи стойности към датата на придобиване.

19.

За всяка бизнес комбинация придобиващият оценява всяко неконтролиращо участие в придобиваното предприятие или по справедлива стойност или по пропорционален дял на неконтролиращото участие в разграничимите нетни активи на придобиваното предприятие.

20.

Параграфи Б41-Б45 предоставят насоки за оценяването на справедливата стойност на конкретни разграничими активи и неконтролиращо участие в придобиваното предприятие. Параграфи 24-31 определят видовете разграничими активи и пасиви, включващи статии, за които настоящият МСФО предвижда ограничени изключения от принципа за признаване.

Изключения от принципите за признаване и оценяване

21.

МСФО предвижда ограничени изключения от своите принципи за признаване и оценяване. Параграфи 22-31 определят както конкретните статии, за които са предвидени изключения, така и характера на тези изключения. Придобиващият отчита тези статии, като прилага изискванията в параграфи 22-31, което води до това, някои статии да бъдат:

а)

признавани или като се прилагат условия за признаване в допълнение към тези в параграфи 11 и 12 или като се прилагат изискванията на други МСФО, водещи до резултати, различни от тези при прилагането на принципа и условията за признаване.

б)

оценявани на стойност, различна от справедливата им стойност към датата на придобиване.

Изключение от принципа на признаване

Условни пасиви

22.

МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи определя условен пасив като:

а)

възможно задължение, възникващо в резултат от минали събития, чието наличие ще бъде потвърдено само от настъпването или ненастъпването на едно или повече несигурни бъдещи събития, които не са изцяло под контрола на предприятието; или

б)

текущо задължение, което възниква от минали събития, но не е признато, защото:

i)

не е вероятно, че ще има изходящ поток на ресурси, съдържащи икономически ползи, необходим за уреждането на задължение; или

ii)

стойността на задължението не може да се оцени достатъчно надеждно.

23.

Изискванията на МСС 37 не се прилагат за определяне кои условни пасиви да бъдат признати към датата на придобиване. Вместо това, придобиващият следва да признае към датата на придобиване условен пасив, поет в бизнес комбинацията, ако той е настоящо задължение, произтичащо от минали събития, и неговата справедлива стойност може да се оцени надеждно. Следователно, за разлика от МСС 37, придобиващият признава условен пасив, поет в бизнес комбинацията към датата на придобиване, дори да не е вероятно да е необходим изходящ поток от ресурси, съдържащи икономически ползи, за уреждане на задължението. Параграф 56 предвижда насоки за последващото отчитане на условни пасиви.

Изключения едновременно от принципите за признаване и оценяване

Данъци върху дохода

24.

Придобиващият признава и оценява отсрочен данъчен актив или пасив, възникващи от придобити активи или поети пасиви в бизнес комбинация, в съответствие с МСС 12 Данъци върху дохода.

25.

Придобиващият отчита потенциалните данъчни ефекти от временните разлики и пренеси напред суми на придобиваното предприятие, които съществуват към датата на придобиване или възникват в резултат на придобиването, в съответствие с МСС 12.

Доходи на наети лица

26.

Придобиващият признава и оценява пасив (или актив, ако има такъв), свързан с договореностите за доходи на наетите лица на придобиваното предприятие в съответствие с МСС 19 Доходи на наети лица.

Компенсационни активи

27.

Продавачът в бизнес комбинация може чрез договор да обезщети придобиващото предприятие за изхода от условност или несигурност, свързана с целия или част от конкретен актив или пасив. Например, продавачът може да обезщети придобиващия срещу загуби над определена сума по пасив, възникващ от конкретна условност; с други думи, продавачът гарантира, че пасивът на придобиващия няма да надвиши определен размер. В резултат придобиващият получава компенсационен актив. Придобиващият признава компенсационен актив едновременно с признаването на гарантираната статия, оценен на същата база като гарантираната статия, подлежащ на необходимия коректив на оценката за несъбираеми суми. Следователно, ако обезщетението се отнася до актив или пасив, който е признат на датата на придобиване и е оценен по справедлива стойност към датата на придобиване, придобиващият признава компенсационния актив към датата на придобиване, оценен по справедлива стойност към тази дата. За компенсационен актив, оценен по справедлива стойност, ефектите от несигурността относно бъдещите парични потоци поради съображения за събираемост се включват в оценката на справедливата стойност и не е необходим отделен коректив на оценката (параграф Б41 предвижда съответни насоки за приложение).

28.

При някои обстоятелства обезщетението може да се отнася до актив или пасив, който е изключение от принципите на признаване и оценяване. Например обезщетението може да се отнася до условен пасив, който не е признат към датата на придобиване, тъй като справедливата му стойност не може да бъде надеждно оценена към тази дата. Като алтернатива, обезщетението може да се отнася до актив или пасив, произтичащ например от доходи на наето лице, който е оценен на база, различна от справедлива стойност към датата на придобиване. При такива обстоятелства компенсационният актив се признава и оценява, като се използват предположения, в съответствие с тези, използвани за оценяване на компенсационната статия, предмет на оценка на ръководството относно събираемостта на компенсационния актив и всякакви договорни ограничения върху компенсационния актив. Параграф 57 предвижда насоки за последващото отчитане на компенсационен актив.

Изключение от принципа на признаване

Отново придобити права

29.

Придобиващият оценява стойността на отново придобито право, признато като нематериален актив на базата на оставащия договорен срок на свързания договор, независимо дали участниците на пазара биха взели предвид потенциалното подновяване на договора при определяне на справедливата му стойност. Параграфи Б35 и Б36 дават съответни насоки за приложение.

Присъдени плащания на базата на акции

30.

Придобиващият оценява пасив или инструмент на собствения капитал, свързан със заместването на присъдени плащания на придобивания на базата на акции с присъдени плащания на придобиващия на базата на акции в съответствие с метода в МСФО 2 Плащане на базата на акции. (Настоящият МСФО нарича резултатът от този метод „пазарна оценка“ на присъждането.)

Активи, държани за продажба

31.

Придобиващият оценява придобит нетекущ актив (или група за разпореждане), класифициран като държан за продажба към датата на придобиване в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности по справедлива стойност, намалена с разходите за продажба в съответствие с параграфи 15-18 на настоящия МСФО.

Признаване и оценяване на репутацията или печалбата от изгодна покупка

32.

Придобиващият признава репутацията към датата на придобиване, оценена като превишението на (а) над (б) по-долу:

а)

сбора на:

i)

прехвърленото възнаграждение, оценено в съответствие с настоящия МСФО, което по принцип изисква справедлива стойност към датата на придобиване (вж. параграф 37);

ii)

размера на всяко неконтролиращо участие в придобиваното предприятие, оценено в съответствие с настоящия МСФО; и

iii)

в бизнес комбинация, постигната на етапи (вж. параграфи 41 и 42), справедливата стойност към датата на придобиване на държаното преди капиталово участие на придобиващия в придобиваното предприятие;

б)

нетната сума към датата на придобиване от сумите на разграничимите придобити активи и поети пасиви, оценени в съответствие с настоящия МСФО.

33.

В бизнес комбинация, в която придобиващият и придобиваният (или бившите му собственици) разменят само участия в собствения капитал, справедливата стойност на капиталовото участие на придобиваното предприятие към датата на придобиване може да е по-надеждно оценима от справедливата стойност на капиталовото участие на придобиващия към датата на придобиване. Ако това е така, придобиващият определя размера на репутацията, като използва справедливата стойност на капиталовите участия на придобиваното предприятие към датата на оценка, вместо справедливата стойност на прехвърлените капиталови участия към датата на придобиване. За да определи размерът на репутацията в бизнес комбинация, в която не се прехвърля възнаграждение, придобиващият използва справедливата стойност на участието на придобиващия в придобиваното предприятие към датата на придобиването, оценено чрез способ на оценяване вместо справедлива стойност на прехвърлено възнаграждение към датата на придобиване (параграф 32 (а) (i)). Параграфи Б46-Б49 дават съответни насоки за приложение.

Изгодни покупки

34.

Понякога придобиващият прави изгодна покупка, което означава бизнес комбинация, при която сумата в параграф 32 (б) надвишава сбора от сумите, посочени в параграф 32 (а). Ако това превишение остане и след прилагане на изискванията в параграф 36, придобиващият признава в резултат печалба в печалба или загуба на датата на придобиване. Печалбата се отнася към придобиващия.

35.

Изгодна покупка може да настъпи например при бизнес комбинация, която принудителна продажба, като продавачът действа под принуда. Изключенията при признаването или оценяването на конкретни статии, разгледани в параграфи 22-31 обаче може да доведе също до признаване на печалба (или да промени сумата на признатата печалба) от изгодна покупка.

36.

Преди да признае печалба от изгодна покупка, придобиващият прави оценка дали правилно е идентифицирал всички придобити активи и всички поети пасиви и признава всякакви допълнителни активи или пасиви, идентифицирани при този преглед. Придобиващият след това прави преглед на процедурите, използвани за оценяване на сумите, които настоящият МСФО изисква да бъдат признати към датата на придобиване по отношение на всички от следните елементи:

а)

разграничимите придобити активи и поети пасиви;

б)

неконтролиращите участия в придобиваното предприятие, ако има такива;

в)

за бизнес комбинация, постигната на етапи, държаното преди капиталово участие на придобиващия в придобиваното предприятие; и

г)

прехвърленото възнаграждение.

Целта на прегледа е да се потвърди, че оценките правилно отразяват разглеждането на цялата информация към датата на придобиване.

Прехвърлено възнаграждение

37.

Прехвърленото възнаграждение в бизнес комбинация се оценява по справедлива стойност, която се изчислява като сумата от справедливите стойности към датата на придобиване на активите, прехвърлени от придобиващия, поетите от придобиващия задължения към бившите собственици на придобиваното предприятие и капиталовите участия, емитирани от придобиващия. (Всякаква част от присъдените плащания на база акции на придобиващия, разменени за присъждания, държани от наети лица на придобиваното предприятие, което се включва в прехвърленото плащане при бизнес комбинацията, се оценява в съответствие с параграф 30 вместо по справедлива стойност. Примери за потенциални форми на възнаграждение включват парични средства, други активи, стопанска дейност или дъщерно предприятие на придобиващия, възнаграждение под условие, обикновени или преференциални инструменти на собствения капитал, опции, варанти и дялове на членове в кооперативни предприятия.

38.

Прехвърленото възнаграждение може да включва активи или пасиви на придобиващия, които имат балансови стойности, различни от справедливите им стойности към датата на придобиване (например непарични активи или стопанска дейност на придобиващия). Ако това е така, придобиващият оценява наново прехвърлените активи или пасиви по техните справедливи стойност към датата на придобиване и признава получените в резултат печалби или загуби, ако има такива, в печалбата или загубата. Понякога обаче прехвърлените активи или пасиви остават в комбинираното предприятие след бизнес комбинацията (например защото активите или пасивите са прехвърлени на придобиваното предприятие, вместо на бившите му собственици) и следователно придобиващият запазва контрол над тях. При тази ситуация, придобиващият оценява тези активи и пасиви по балансовите им суми непосредствено преди датата на придобиване и не признава печалба или загуба в печалбата или загубата от активи или пасиви, които той контролира както преди, така и след бизнес комбинацията.

Възнаграждение под условие

39.

Възнаграждението, което придобиващият прехвърля на придобивания в замяна на придобиваното предприятие, включва всякакъв актив или пасив, произтичащ от от договореност за възнаграждение под условие (вж. параграф 37). Придобиващият признава справедливата стойност на условното възнаграждение към датата на придобиване като част от прехвърленото възнаграждение в замяна на придобиваното предприятие.

40.

Придобиващият класифицира задължението да плати възнаграждение под условие като пасив или като собствен капитал на базата на дефинициите на инструмент на собствения капитал и финансов пасив в параграф 11 на МСС 32 Финансови инструменти: представяне или други приложими МСФО. Придобиващият класифицира като актив правото на връщане на прехвърленото преди възнаграждение при спазване на определи условия. Параграф 58 предвижда насоки за последващото отчитане на възнаграждение под условие.

Допълнителни насоки за прилагане метода на придобиване към определен вид бизнес комбинации

Бизнес комбинация, постигната на етапи

41.

Понякога придобиващият получава контрол над придобиваното предприятие, в което е държал капиталово участие непосредствено преди датата на придобиване. Например, на 31 декември 20Х1 Предприятие А 35 % неконтролиращо капиталово участие в Предприятие Б. На тази дата Предприятие А купува допълнително 40 % участие в предприятие Б, което му осигурява контрол над Предприятие Б. Настоящият МСФО нарича тази операция бизнес комбинация, постигната на етапи, наричана понякога също и придобиване стъпка по стъпка.

42.

При бизнес комбинация, постигната на етапи, придобиващият преоценява държаното преди капиталово участие в придобиваното предприятие по справедлива стойност към датата на придобиване и признава произтичащата печалбата или загубата, ако има такива, в печалба или загуба. В предходни отчетни периоди, придобиващият може да е признал промени в стойността на своето капиталово участие в придобиваното предприятие в друг всеобхватен доход (защото например инвестицията е била класифицирана като държана за продажба). Ако това е така, сумата, призната в друг всеобхватен доход се признава на същата база, както ако придобиващият се освободил директно от държаното преди капиталово участие.

Бизнес комбинация, постигната без прехвърляне на възнаграждение

43.

Придобиващият понякога получава контрол над придобивания без прехвърляне на възнаграждение. За тези комбинации се прилага счетоводно отчитане по метода на придобиване. Такива обстоятелства включват:

а)

придобиваното предприятие изкупува обратно достатъчен брой от своите собствени акции/дялове, за да може съществуващ инвеститор (придобиващият) да получи контрол;

б)

отпадат правата на вето на малцинственото участие, които преди са пречели на придобиващия да контролира придобиваното предприятие, в което придобиващият е държал мнозинството гласове;

в)

придобиващият и придобиваният се споразумяват да комбинират своите дейности само по силата на договор. Придобиващият не прехвърля възнаграждение в замяна на контрол над придобивания и не държи капиталови участия в придобиваното предприятие нито на датата на придобиване, нито преди това. Примери за бизнес комбинации, постигнати само по договор включват обединяването на две дейности чрез свързващи договорености или чрез сформиране на дружество с двойно котиране.

44.

При бизнес комбинация, постигната само по силата на договор, придобиващият отнася към собствениците на придобиваното предприятие сумата на нетните активи на придобиваното предприятие, призната в съответствие с настоящия МСФО. С други думи, капиталовите участия в придобиваното предприятие, държани от страните, различни от придобиващия, представляват неконтролиращо участие във финансовите отчети на придобиващия след бизнес комбинацията, дори ако в резултат всички капиталови участия в придобиваното предприятие се отнасят към неконтролиращото участие.

Период на оценяване

45.

Ако първоначалното счетоводно отчитане на бизнес комбинацията не е приключено до края на отчетния период, в който се осъществява комбинацията, придобиващият отчита в своите финансови отчети провизорни суми за статиите, за които отчитането не е приключило. През периода на оценяване придобиващият коригира със задна дата провизорните суми, признати към датата на придобиване, за да отрази новата получена информация за фактите и обстоятелствата, които са съществували към датата на придобиване и, ако са били известни, щяха да повлияят на оценката на сумите, признати към тази дата. През периода на оценяване, придобиващият признава също допълнителни активи или пасиви, ако се получи нова информация за фактите и обстоятелствата, съществували към датата на придобиване и които, ако са били известни, са щели да доведат до признаването на тези активи и пасиви към тази дата. Периодът на признаване приключва в момента, в който придобиващият получи търсената информация за факти и обстоятелства, съществували към датата на придобиване, или разбере, че такава информация не може да се получи. Периодът на оценяване обаче не може да надвишава една година от датата на придобиване.

46.

Периодът на оценяване е периодът след датата на придобиване, през който придобиващият може да коригира провизорните суми, признати за бизнес комбинацията. Периодът на оценяване предоставя на придобиващия достатъчно време да получи необходимата информация за идентифициране и оценяване на следното към датата на придобиване в съответствие с изискванията на настоящия БСФО:

а)

разграничимите придобити активи, поети пасиви и неконтролиращо участие в придобиваното предприятие;

б)

възнаграждението, прехвърлено на придобиваното предприятие (или друга сума, използвана при оценяването на репутацията);

в)

за бизнес комбинация, постигната на етапи, държаното преди капиталово участие на придобиващия в придобиваното предприятие; и

г)

произтичащата репутация или печалба от изгодна покупка.

47.

Придобиващият взема предвид всички свързани факти при определянето дали получената информация след датата на придобиване следва да доведе до корекция на признатите провизорни суми или дали тази информация се явява в резултат от събития, настъпили след датата на придобиване. Свързаните факти включват датата, на която е получена допълнителна информация и дали придобиващият може да установи причина за промяна на провизорните суми. Информация, получена скоро след датата на придобиване е по-вероятно да отразява обстоятелства, съществували към датата на придобиване, отколкото информация, получена няколко месеца по-късно. Например, освен ако не се установи някакво междинно събитие, което е променило справедливата му стойност, продажбата на даден актив на трета страна скоро след датата на придобиване срещу сума, която значително се различава от провизорната му справедлива стойност, определена към тази дата, вероятно показва грешка в провизорната стойност.

48.

Придобиващият признава увеличение (намаление) в признатата провизорна стойност за разграничим актив (пасив) чрез намаление (увеличение) на репутацията. Нова информация обаче, получена през периода на оценяване, може понякога да доведе до корекция на провизорната сума на повече от един актив или пасив. Придобиващият например може да е поел задължение да плати щети, свързани с произшествия в някоя от базите на придобиваното предприятие, цялата или част от която е покрита от застраховка за отговорност на придобиващото предприятие. Ако придобиващият получи нова информация през периода на оценяване за справедливата стойност на този пасив към датата на придобиване, корекцията на репутацията, в резултат от промяната на признатата провизорна стойност на този пасив се компенсира (изцяло или частично) от съответстваща корекция на репутацията в резултат от промяна на признатата провизорна сума на вземането по иска от застрахователя.

49.

През периода на оценяване придобиващият признава корекциите на провизорните суми, както ако счетоводното отчитане на бизнес комбинацията е било приключено към датата на придобиване. По този начин придобиващият преработва сравнителна информация за предходни периоди, представена във финансовите отчети, според необходимостта, включително нанасяне на промени в амортизацията на материални и нематериални активи или ефекти от друг доход, признати при приключване на първоначалното счетоводно отчитане.

50.

След приключване на периода на оценяване придобиващият преработва счетоводното отчитане на бизнес комбинацията, само за коригирането на грешка в съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки.

Определяне какво принадлежи към операцията по бизнес комбинация

51.

Придобиващото и придобиваното предприятие може да са имали минали отношения или други договорености, преди да започнат преговорите за бизнес комбинация или може да влязат в договореност по време на преговорите, която да е отделна от бизнес комбинацията. И в двата случая придобиващият идентифицира всички суми, които не са част от онова, което придобиващият и придобиваният (или неговите бивши собственици) разменят в бизнес комбинацията, т.е. сумите, които не принадлежат към размяната за придобиваното предприятие. Придобиващият признава като част от приложението на метода на придобиване само възнаграждението, прехвърлено на придобиваното предприятие и придобитите активи и поетите пасиви в размяната за придобиваното предприятие. Отделните операции се отчитат в съгласно съответните МСФО.

52.

Операция, извършена от или от името на придобиващия или предимно в полза на придобиващия или на комбинираното предприятие, а не предимно в полза на придобиваното предприятие (или бившите му собственици) преди комбинацията, вероятно е отделна операция. Следните случаи са примери за отделни операции, които не се включват в приложението на метода на придобиване:

а)

операция, която на практика урежда предварително съществували отношения между придобиващия и придобивания;

б)

операция, която възнаграждава служители или бивши собственици на придобиваното предприятие за бъдещи услуги; и

в)

операция, която възстановява на придобиваното предприятие или на бившите му собственици за плащането на разходите на придобиващия, свързани с придобиването.

Параграфи Б50-Б62 дават съответни насоки за приложение.

Разходи, свързани с придобиването

53.

Разходите, свързани с придобиването, са разходи, които придобиващият извършва за осъществяване на бизнес комбинацията. Тези разходи включват хонорарите на лицето, намерило предприятието; съветнически, юридически, счетоводни, оценителски и други професионални или консултантски услуги; общи административни разходи, включително разходите за поддържане на вътрешен отдел по придобивания; и разходи за регистрация и емитиране на дългови инструменти и инструменти на собствения капитал. Придобиващият отчита разходите, свързани с придобиването, като разходи за периода, в който са извършени разходите и са получени услугите, с едно изключение. Разходите за емитиране на дългови инструменти или инструменти на собствения капитал се признават в съответствие с МСС 32 и МСС 39.

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА И ОТЧИТАНЕ

54.

По принцип придобиващият следва последващо да оценява и отчита счетоводно придобитите активи, поетите или понесени пасиви и емитираните инструменти на собствения капитал в бизнес комбинация в съответствие с други приложими МСФО за тези статии в зависимост от техния характер. Настоящият МСФО обаче предоставя насоки за последваща оценка и отчитане на следните придобити активи, поети или понесени пасиви и емитирани инструменти на собствения капитал в бизнес комбинация:

а)

отново придобити права;

б)

условни пасиви, признати към датата на придобиване;

в)

компенсационни активи; и

г)

възнаграждение под условие.

Параграф Б63 предоставя съответни насоки за приложение.

Отново придобити права

55.

Отново придобито право, признато като нематериален актив, се амортизира за срока на оставащия договорен период на договора, по който е дадено правото. Придобиващ, който впоследствие продаде отново придобито право на трета страна, включва балансовата сума на нематериалния актив при определяне печалба или загуба от продажбата.

Условни пасиви

56.

След първоначалното признаване и до уреждане, анулиране или изтичане срока на пасива, придобиващият оценява условния пасив, признат в бизнес комбинация, по по-високата от:

а)

стойността, която би била призната в съответствие с МСС 37; и

б)

първоначално признатата сума, намалена, когато е подходящо, с натрупаната амортизация, призната в съответствие с МСС 18 Приходи.

Това изискване не важи за договори, отчитани в съответствие с МСС 39.

Компенсационни активи

57.

В края на всеки следващ отчетен период, придобиващият оценява компенсационен актив, който е бил признат към датата на придобиване на същата база като компенсационния пасив или актив, предмет на всякакви договорни ограничения върху сумата му, и, за компенсационен актив, който е оценен впоследствие по справедлива стойност – оценката на ръководството за събираемостта на компенсационния актив. Придобиващият отписва компенсационния актив само, когато събере актива, продаде го или по друг начин изгуби правото над него.

Възнаграждение под условие

58.

Някои промени в справедливата стойност на условното възнаграждение, което придобиващият признава след датата на придобиване може да е в резултат от допълнителна информация, получена от придобиващия след тази дата относно факти и обстоятелства, съществували към датата на придобиване. Някои промени представляват корекции за периода на оценяване в съответствие с параграфи 45-49. Промени, които обаче произтичат от събития след датата на придобиване, например постигане на целево равнище на приходи, постигане на определена цена на акция или постигане на определен важен момент в научноизследователски и развоен проект. Придобиващият отчита промените в справедливата стойност на възнаграждението под условие, които не представляват корекции за периода на оценяване, както следва:

а)

възнаграждение под условие, класифицирано като собствен капитал, не подлежи на преоценяване и последващото му уреждане се отчита в рамките на собствения капитал.

б)

възнаграждение под условие, класифицирано като актив или пасив, който:

i)

е финансов инструмент и попада в обхвата на МСС 39 се оценява по справедлива стойност, като произтичащата печалба или загуба се признава или в печалбата или загубата, или в друг всеобхватен доход в съответствия с настоящия МСФО;

ii)

не попада в обхвата на МСС 39, се отчита в съответствие с МСС 37 или друг МСФО, както е уместно.

ОПОВЕСТЯВАНИЯ

59.

Придобиващият оповестява информация, която да даде възможност на ползвателите на финансовите отчети да оценят характера и финансовия ефект от бизнес комбинациите, които са осъществени:

а)

или през текущия отчетен период; или

б)

след края на отчетния период, но преди финансовите отчети да са одобрени за публикуване.

60.

За да постигне целта на параграф 59, придобиващият оповестява информацията, определена в параграфи Б64-Б66.

61.

Придобиващият оповестява информацията, която да даде възможност на ползвателите на финансовите отчети да оценят финансовите ефекти от корекциите, признати в текущия отчетен период, които се отнасят до бизнес комбинацията, осъществена през периода или през предходни отчетни периоди.

62.

За да постигне целта на параграф 61, придобиващият оповестява информацията, определена в параграфи Б67.

63.

Ако конкретните оповестявания, изисквани от този и други МСФО, не отговарят на целите, поставени в параграфи 59 и 61, придобиващият оповестява всякаква допълнителна информация, каквато е необходима, за да се постигнат тези цели.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОД

Дата на влизане в сила

64.

Настоящият МСФО се прилага с бъдеща дата за бизнес комбинации, за които датата на придобиване е на или след началото на първия годишен период, започващ на или след 1 юли 2009 г. Разрешава се по-ранното прилагане. Настоящият МСФО обаче се прилага само към началото на годишен отчетен период, започващ на или след 30 юни 2007 г. Ако предприятието приложи настоящия МСФО преди 1 юли 2009 г., то оповестява този факт и прилага същевременно и МСС 27 (изменен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.).

Преход

65.

Активи и пасиви, възникнали от бизнес комбинации, чиито дати на придобиване предшестват приложението на настоящия МСФО, не се коригират след прилагането на настоящия МСФО.

66.

Предприятие от рода на кооперативно предприятие, което все още не е прилагало МСФО 3 и има една или повече бизнес комбинации, които са отчетени по метода на покупката, прилагат преходните разпоредби в параграфи Б68 и Б69.

Данъци върху дохода

67.

За бизнес комбинации, при които датата на придобиване е била преди да се приложи настоящия МСФО, придобиващият следва да прилага изискванията на параграф 68 на МСС 12, както е изменен от настоящия МСФО, от бъдеща дата. Това означава, че придобиващият не следва да коригира счетоводното отчитане на предходни бизнес комбинации за признати преди промени в признатите отсрочени данъчни активи. От датата, на която се прилага настоящият МСФО обаче, придобиващият признава, като корекция на печалба или загуба (или ако МСС 12 изисква - извън печалба или загуба) промените в признатите отсрочени данъчни активи.

ОТТЕГЛЯНЕ НА МСФО 3 (2004)

68.

Настоящият МСФО заменя МСФО 3 Бизнес комбинации (публикуван 2004 г.).

Приложение A

Дефинирани термини

Настоящото Приложение представлява неразделна част от МСФО.

придобиван, придобивано предприятие

Стопанската дейност или дейности, над които придобиващият получава контрол при бизнес комбинация.

Придобиващ, придобиващо предприятие

Предприятието, което получава контрол над придобивания.

дата на придобиване

Датата, на която придобиващият получава контрол над придобивания.

бизнес, стопанска дейност

Интегриран набор от дейности и активи, които могат да се извършват и управляват с цел осигуряване на възвращаемост под формата на дивиденти, по-ниски разходи или други икономически ползи пряко за инвеститорите или други собственици, членове или участници.

бизнес комбинация

Операция или друго събитие, при което придобиващият получава контрол над една или повече стопански дейности. Операции, наричани понякога „истински сливания“ или „сливания на равни“, също са бизнес комбинации, както се използва терминът в настоящия МСФО.

възнаграждение под условие

Обикновено задължението на придобиващия да прехвърли допълнителни активи или участия в собствения капитал на бившите собственици на придобивания, като част от размяната за контрол над придобивания, ако настъпят определени бъдещи събития или се постигнат определени условия. Възнаграждението под условие обаче може също да даде на придобиващия правото на връщане на прехвърлено преди възнаграждение, ако определени условия не бъдат изпълнени.

контрол

Властта да се ръководят финансовата и оперативна политика на предприятието или бизнеса с оглед извличането на ползи от дейността му.

участия в собствения капитал, капиталови участия

За целите на настоящия МСФО участия в собствения капитал се използва в широк смисъл и означава участия в собствеността на предприятия, притежавани от инвеститор и участия на собственик, член или участник в кооперативно предприятие.

справедлива стойност

Сумата, за която даден актив може да бъде разменен или пасив уреден между информирани и желаещи страни в честна/пряка сделка.

репутация

Актив, представляващ бъдещите икономически ползи, произтичащи от други активи, придобити в бизнес комбинация, които не са индивидуално идентифицирани и признати отделно.

разграничим

Един актив е разграничим, или ако:

а)

е отделим, т.е. може да бъде разделен или отделен от предприятието и продаден, прехвърлен, лицензиран, отдаден под наем или разменен, отделно или заедно със свързания договор, разграничим актив или пасив, независимо дали предприятието възнамерява да направи това; или

б)

възниква от договорни или други законови права, независимо от това дали тези права са прехвърляеми или отделими от предприятието или от други права и задължения.

нематериален актив

Неразграничим непаричен актив без физическо съдържание.

кооперативно предприятие

Предприятие, различно от притежавано от инвеститор, което осигурява дивиденти, по-ниски разходи или други икономически ползи пряко на своите собственици, членове или участници. Например взаимно застрахователно дружество, кредитен съюз или кооперация са кооперативни предприятия.

неконтролиращо участие

Собственият капитал на дъщерно дружество, който не се отнася пряко или косвено до предприятието-майка.

собственици

За целите на настоящия МСФО собственици се използва в широк смисъл и означава притежатели на участия в собствения капитал на предприятия, притежавани от и-веститор и участия на собственик, член или участник в кооперативно предприятие.

Приложение Б

Насоки за приложение

Настоящото Приложение представлява неразделна част от МСФО.

БИЗНЕС КОМБИНАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПОД ОБЩ КОНТРОЛ (ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПАРАГРАФ 2 (в))

Б1

Настоящият МСФО не се прилага за бизнес комбинация на предприятия или стопански дейности под общ контрол. Бизнес комбинация, обхващаща предприятия или стопански дейности под общ контрол, е бизнес комбинация, при която всички комбиниращи се предприятия или стопански дейности в крайна сметка са контролирани от една и съща страна или страни, както преди, така и след бизнес комбинацията, и този контрол не е преходен.

Б2

Група физически лица се считат за контролиращи дадено предприятие, когато в резултат на договорни условия те колективно притежават властта да управляват финансовата и оперативна политика на това предприятие така че да извличат ползи от неговите дейности. Следователно дадена бизнес комбинация е извън обхвата на настоящия МСФО, когато същата група лица притежава, в резултат на договорни условия, крайната колективна власт да управлява финансовата и оперативна политика на всяко едно от комбиниращите се предприятия така че да получава ползите от техните дейности, и тази крайна колективна власт не е преходна.

Б3

Предприятие може да бъде контролирано от едно физическо лице или група физически лица, действащи заедно по силата на договорни условия, и това физическо лице или група лица може да не са обект на изискванията за финансово отчитане на МСФО. Следователно не е необходимо за комбиниращите се предприятия да бъдат включени като част от консолидираните финансови отчети, за да се счита бизнес комбинацията като такава, обхващаща предприятия под общ контрол.

Б4

Степента на неконтролиращи участия във всяко от комбиниращите се предприятия преди и след бизнес комбинацията няма отношение при определянето на това дали комбинацията обхваща предприятия под общ контрол. По аналогичен начин, фактът, че едно от комбиниращите се предприятия е дъщерно предприятие, което е било изключено от консолидираните финансови отчети, няма отношение при определянето на това дали комбинацията обхваща предприятия под общ контрол.

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА БИЗНЕС КОМБИНАЦИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПАРАГРАФ 3)

Б5

Настоящият МСФО дефинира бизнес комбинацията като операция или друго събитие, при което придобиващият получава контрол над една или повече стопански дейности. Придобиващият може да получи контрол над придобивания по редица различни начини, например:

а)

чрез прехвърляне на парични средства, парични еквиваленти или други активи (включително нетни активи, съставляващи бизнес);

б)

чрез понасяне на пасиви;

в)

чрез емитиране на дялове собствен капитал;

г)

чрез осигуряване на повече от един вид възнаграждение; или

д)

без прехвърляне на възнаграждение, включително само по силата на договор (вж. параграф 43).

Б6

Бизнес комбинацията може да бъде структурирана по различни начини за правни, данъчни или други цели, което включва, без да се ограничава до:

а)

една или повече стопански дейности стават дъщерни предприятия на придобиващия или нетните активи на една или повече стопански дейности юридически се вливат в придобиващото предприятие;

б)

едно от комбиниращите се предприятия прехвърля нетните си активи или неговите собственици прехвърлят своите участия в собствения капитал на другото комбиниращо се предприятие или неговите собственици;

в)

всички комбиниращи се предприятия прехвърлят своите нетни активи или собствениците на тези предприятия прехвърлят своите участия в собствения капитал в новосформирано предприятие (понякога наричана обединяваща операция); или

г)

група бивши собственици на едно от комбиниращите се предприятия получава контрол над комбинираното предприятие.

ДЕФИНИЦИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ/БИЗНЕС (ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПАРАГРАФ 3)

Б7

Стопанската дейност се състои от входящи материали и процеси, прилагани към тези входящи материали, които имат способността да създават продукция. Макар че обикновено стопанските дейности имат продукция, продукцията не е задължителна, за да отговаря интегрираният набор на условията за стопанска дейност. Трите елемента на стопанската дейност се определят, както следва:

а)   Входящ материал: Всякакъв икономически ресурс, който създава или има способност да създава продукция, когато към него бъдат приложени един или повече процеси. Примерите включват нетекущи активи (включително нематериални активи или права за ползване на нематериални активи), интелектуална собственост, способността за получаване на достъп до материали или права и наети лица.

б)   Процес: Всяка система, стандарт, протокол, условност или правило, които, когато бъдат приложени към входящ материал или продукция, създават или имат способността да създават продукция. Примерите включват стратегически управленски процеси, оперативни процеси и процеси на управление на ресурси. Тези процеси обикновено се документират, но организирана работна сила, притежаваща необходимите умения и опит, следваща правилата и условностите, може да осигури необходимите процеси, които могат да се приложат към входящи материали и да създават продукция. (Счетоводство, фактуриране, платежна ведомост и други административни системи обикновено не са процеси, използвани за създаване на продукция).

в)   Продукция: Резултатът от входящите материали и процесите, приложени към тези входящи материали, които осигуряват или имат способността да осигурят възвращаемост под формата на дивиденти, по-ниски разходи или други икономически ползи пряко на инвеститорите или други собственици, членове или участници.

Б8

За да притежават способността да бъдат извършвани и управлявани за определените цели, интегрираните дейности и активи се нуждаят от два съществени елемента – входящи материали и процеси, приложени към тези входящи материали, които заедно се използват или ще бъдат използвани за създаване на продукция. Стопанската дейност обаче не е задължително да включва всички входящи материали или процеси, които продавачът е използвал за извършването на тази дейност, ако пазарните участници са в състояние да придобият стопанската дейност и да продължат да произвеждат продукция, например чрез интегриране на стопанската дейност със свои собствени входящи материали и процеси.

Б9

Характерът на елементите на стопанската дейност се различава по стопански отрасли и по структура на операциите (дейностите) на предприятието, включително етапа на развитие на предприятието. Установените стопански дейности имат много различни видове входящи материали, процеси и продукти, докато новите дейности имат малко входящи материали и процеси и понякога само един вид продукция (продукт). Почти всички стопански дейности имат също и пасиви, но за стопанската дейност не е задължително да има пасиви.

Б10

Един интегриран набор от дейности и активи в етап на развитие може и да няма продукция. Ако това е така, придобиващият трябва да вземе предвид и други фактори, за да определи дали този набор представлява стопанска дейност/бизнес. Тези фактори включват, без да се ограничават до това, дали наборът:

а)

е започнал планирани основни дейности;

б)

има наети лица, интелектуална собственост и други входящи материали и процеси, които могат да се приложат към тези входящи материали;

в)

следва план за произвеждане на продукция; и

г)

ще успее да получи достъп до клиенти, които ще купят продуктите.

Не всички от тези фактори трябва да са налице, за да може определен набор от дейности и активи в етап на развитие да отговаря на условията за стопанска дейност/бизнес.

Б11

Определението дали даден набор от активи и дейности е стопанска дейност следва да се основава на това дали интегрираният набор е в състояние да се извършва и управлява като бизнес от пазарен участник. Така, при оценката дали даден набор е бизнес, няма значение дали продавачът е експлоатирал набора като бизнес или дали придобиващият има намерение да го експлоатира като бизнес.

Б12

При отсъствие на доказателства за противното, конкретен набор от активи и дейности, в който присъства репутация, се приема за бизнес. Не е задължително обаче за бизнеса да притежава репутация.

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРИДОБИВАЩИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПАРАГРАФИ 6 И 7)

Б13

Насоките в МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети следва да се използват за идентифициране на придобиващия – предприятието, което получава контрол над придобивания. Ако е извършена бизнес комбинация, но прилагането на насоките от МСС 27 не посочват ясно кое от комбиниращите се предприятия е придобиващото, при това определение следва да се вземат предвид факторите в параграфи Б14-Б18.

Б14

При бизнес комбинация, извършена предимно чрез прехвърляне на парични средства или други активи или чрез понасяне на пасиви, придобиващият обикновено е предприятието, което прехвърля паричните средства или други активи или понася пасивите.

Б15

При бизнес комбинация, извършена предимно чрез размяна на участия в собствения капитал, придобиващият обикновено е предприятието, което емитира капиталовите участия. При някои бизнес комбинации обаче, наричани общо „обратно придобиване“, емитиращото предприятие е придобиваното. Параграфи Б19-Б27 предоставят насоки за отчитането на обратно придобиване. При идентифицирането на придобиващия в бизнес комбинация, осъществена чрез размяна на участия в собствения капитал следва да се вземат предвид и други свързани факти и обстоятелства, включващи:

а)

относителните права на глас в комбинираното предприятие след бизнес комбинацията – Придобиващият обикновено е комбиниращото се предприятие, чиито собственици като група запазват или получават най-голяма част от правата на глас в комбинираното предприятие. При определянето коя група собственици запазва или получава най-голяма част от правата на глас, предприятието взема предвид съществуването на всякакви необичайни или специални условия на гласуване и опции, варанти или конвертируеми ценни книжа.

б)

съществуването на голямо неконтролиращо участие с право на глас в комбинираното предприятие, ако никой друг собственик или организирана група собственици няма значително участие с право на глас – Придобиващият обикновено е комбиниращото се предприятие, чийто единствен собственик или организирана група собственици държи най-голямото неконтролиращо участие с право на глас в комбинираното предприятие.

в)

състава на управителния орган на комбинираното предприятие – Придобиващият обикновено е комбиниращото се предприятие, чиито собственици имат способността да избират, да назначават или да отстраняват мнозинството от членовете на управителния орган на комбинираното предприятие.

г)

състава на висшето ръководство на комбинираното предприятие – Придобиващият обикновено е комбиниращото се предприятие, чието (бивше) ръководство доминира ръководството на комбинираното предприятие.

д)

условията на размяна на участията в собствения капитал – Придобиващият обикновено е комбиниращото се предприятие, което плаща премия над справедливата стойност на участието в собствения капитал на другото комбиниращо се предприятие или предприятия преди комбинацията.

Б16

Придобиващият обикновено е комбиниращото се предприятие, чийто относителен размер (оценен например в активи, приходи или печалба) е значително по-голям от този на другото комбиниращо се предприятие или предприятия.

Б17

В бизнес комбинация, обхващаща повече от две предприятия, определянето на придобиващия включва вземане предвид, заедно с други неща, кое от комбиниращите предприятия е инициирало комбинацията, както и относителния размер на комбиниращите се предприятия.

Б18

Ново предприятие, сформирано за осъществяване на бизнес комбинация, не е непременно придобиващото предприятие. Ако е създадено ново предприятие, което да емитира инструменти на собствения капитал с цел осъществяване на бизнес комбинация, едно от комбиниращите се предприятия, което е съществувало преди комбинацията, следва да се идентифицира като придобиващо предприятие, като прилага насоките на параграфи Б13-Б17. И обратното, ново предприятие, което прехвърля парични средства или други активи или понася пасиви като възнаграждение, може да бъде придобиващото предприятие.

ОБРАТНО ПРИДОБИВАНЕ

Б19

Обратно придобиване възниква, когато предприятието, което емитира ценни книжа (юридическият придобиващ) се идентифицира като придобиван за счетоводни цели въз основа на насоките в параграфи Б13-Б18. Предприятието, чиито капиталови участия са придобити (юридическият придобиван) за целите на счетоводното отчитане трябва да бъде придобиващ, за да се счита операцията за обратно придобиване. Например обратно придобиване понякога възниква, когато частно действащо предприятие желае да стане публично предприятие, но не желае да регистрира капиталовите си дялове. За да постигне това частното предприятие се договаря с публично предприятие да придобие капиталовите му участия в размяна за капиталовите участия на публичното предприятие. В този пример публичното предприятие е юридическият придобиващ, тъй като емитира своите капиталови участия, а частното предприятие е юридическият придобиван, тъй като неговите капиталови участия са придобити. Прилагането обаче на насоките в параграфи Б13-Б18 води до идентифициране на:

а)

публичното предприятие като придобиван за целите на счетоводното отчитане (счетоводно придобиван); и

б)

частното предприятие като придобиващ за целите на счетоводното отчитане (счетоводно придобиващ).

Счетоводният придобиван трябва да отговаря на дефиницията за стопанска дейност, за да се отчете операцията като обратно придобиване и се прилагат всички принципи на признаване и оценяване в настоящия МСФО, включително изискването за признаване на репутация.

Оценяване на прехвърленото възнаграждение

Б20

При обратно придобиване, счетоводният придобиващ обикновено не емитира възнаграждение за придобивания. Вместо това, счетоводният придобиващ обикновено емитира акции на собствениците на счетоводния придобиващ. Съответно справедливата стойност към датата на придобиване на възнаграждението, прехвърлено от счетоводния придобиващ за неговото участие в счетоводния придобиван се основава на броя капиталови участия, които юридическото дъщерно предприятия би трябвало да емитира, за да даде на собствениците на юридическото предприятие-майка същия процент капиталово участие в комбинираното предприятие, което е резултат от обратното придобиване. Справедливата стойност на броя капиталови участия, изчислен по този начин, може да се използва като справедлива стойност на прехвърленото възнаграждение в размяната за придобивания.

Изготвяне и представяне на консолидирани финансови отчети

Б21

Консолидираните финансови отчети, изготвени след обратно придобиване, се издават на името на юридическото предприятие-майка (счетоводния придобиващ), но в поясненията като продължение на финансовите отчети на юридическото дъщерно предприятие (счетоводния придобиван), с една корекция, която коригира с обратна дата юридическия капитал на счетоводния придобиващ, за да отрази юридическия капитал на счетоводния придобиван. Тази корекция е необходима, за да отрази капитала на юридическото предприятие-майка (счетоводния придобиван). Сравнителната информация, представено в тези консолидирани финансови отчети също се коригира с обратна дата, за да отрази юридическия капитал на юридическото предприятие-майка (счетоводния придобиван).

Б22

Тъй като консолидираните финансови отчети представят продължението на финансовите отчети на юридическото дъщерно предприятие, с изключение на неговата капиталова структура, консолидираните финансови отчети отразяват:

а)

активите и пасивите на юридическото дъщерно предприятие (счетоводният придобиващ), признати и оценени по балансовите им суми преди комбинацията.

б)

активите и пасивите на юридическото предприятие-майка (счетоводният придобиван), признати и оценени в съответствие с настоящия МСФО;

в)

неразпределената печалба и други капиталови салда на юридическото дъщерно предприятие (счетоводния придобиващ) преди бизнес комбинацията;

г)

сумата, призната като емитирани капиталови участия в консолидираните финансови отчети, определени чрез добавяне на емитираното капиталово участие на юридическото дъщерно предприятие (счетоводния придобиващ), в обращение непосредствено преди бизнес комбинацията, към справедливата стойност на юридическото предприятие-майка (счетоводния придобиван), определен в съответствие с настоящия МСФО. Капиталовата структура (т.е. броят и видът на участия в собствения капитал) обаче отразява капиталовата структура на юридическото предприятие-майка (счетоводния придобиван), включваща капиталовите участия, емитирани от юридическото предприятие-майка за осъществяване на комбинацията. Съответно, капиталовата структура на юридическото дъщерно предприятие (счетоводния придобиващ) се преизчислява, като се използва обменния курс, определен в споразумението за придобиване, за да отрази броя на акциите на юридическото предприятие-майка (счетоводния придобиван), емитирани в обратното придобиване;

д)

пропорционалния дял на неконтролиращи участия от балансовите суми преди комбинацията на неразпределената печалба и други капиталови участия на юридическото дъщерно предприятие (счетоводния придобиващ), както е посочено в параграфи Б23 и Б24.

Неконтролиращо участие

Б23

При обратно придобиване някои от собствениците на юридическия придобиван (счетоводен придобиващ) може да не разменят своите капиталови участия за капиталови участия на юридическото предприятие-майка (счетоводен придобиван). Тези собственици се третират като неконтролиращо участие в консолидираните финансови отчети след обратното придобиване. Това е така, защото собствениците на юридическия придобиван, които не заменят своите капиталови участия срещу капиталови участия на юридическия придобиващ, имат дял само в резултатите и нетните активи на юридическия придобиван, но не и в резултатите и нетните активи на комбинираното предприятие. И обратно, макар че юридическият придобиващ е придобиван за счетоводни цели, собствениците на юридическия придобиващ имат участие в резултатите и нетните активи на комбинираното предприятие.

Б24

Активите и пасивите на юридическия придобиван се оценяват и признават в консолидираните финансови отчети по техните балансови суми преди комбинацията (вж. параграф Б22 (а)). Следователно, при обратно придобиване, неконтролиращото участие отразява неконтролиращото пропорционално участие на акционерите в балансовите суми преди комбинацията на нетните активи на юридическия придобиван, макар неконтролиращите участия в други придобивания да са оценени по тяхната справедлива стойност към датата на придобиване.

Доходи на акция

Б25

Както е отбелязано в параграф Б22 (г), структурата на собствения капитал, представена в консолидираните финансови отчети, изготвени след обратно придобиване, отразява структурата на собствения капитал на юридическия придобиващ (счетоводно придобиван), включително капиталовите участия, емитирани от юридическия придобиващ за осъществяване на бизнес комбинацията.

Б26

За целите на изчислението на среднопретегления брой на обикновените акции в обращение (числителят на дробта при изчисляването на нетната печалба на акция) през периода, в който е осъществено обратното придобиване:

а)

броят на обикновените акции в обращение от началото на този период до датата на придобиване се изчислява на базата на среднопретегления брой обикновени акции на юридическия придобиван (счетоводен придобиващ) в обращение през периода, умножен по коефициента на обмен, определен в споразумението за сливане; и

б)

броят на обикновените акции в обращение от датата на придобиване до края на този период ще бъде действителният брой на обикновените акции на юридическия придобиващ (счетоводен придобиван) в обращение през този период.

Б27

Основните доходи на акция за всеки сравнителен период преди датата на придобиване, представен в консолидираните финансови отчети след обратното придобиване, се изчислява като се раздели:

а)

печалбата или загубата на юридическия придобиван, отнасяна към обикновените акционери във всеки от тези периоди, на

б)

исторически среднопретегления брой обикновени акции в обращение на юридическия придобиван, умножени по коефициента на обмяна, определен в споразумението за придобиване.

ПРИЗНАВАНЕ НА КОНКРЕТНИ ПРИДОБИТИ АКТИВИ И ПОЕТИ ПАСИВИ (ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПАРАГРАФИ 10-13)

Оперативен лизинг

Б28

Придобиващият не признава активи или пасиви, свързани с оперативен лизинг, в който придобиваният е лизингополучател, освен според изискванията на параграфи Б29 и Б30.

Б29

Придобиващият определя дали условията на всеки оперативен лизинг, в който придобиващият е лизингополучател, са благоприятни или неблагоприятни. Придобиващият признава нематериален актив, ако условията на оперативния лизинг са благоприятни спрямо пазарните условия, и пасив, ако условията са неблагоприятни спрямо пазарните условия. Параграф Б42 предоставя насоки за оценяване към датата на придобиване на справедливата стойност на активите, предмет на оперативен лизинг, в който придобиваният е лизингодател.

Б30

Разграничим нематериален актив може да бъде свързан с оперативен лизинг, което може да се докаже с готовността на участници на пазара за платят цена за лизинга, дори да е по пазарни условия. Например, лизинг на изходите на летище или на търговска площ в първокласен търговски район може да осигури навлизане на пазара или други бъдещи икономически ползи, които отговарят на условията за разграничими материални активи, например отношения с клиенти. В тази ситуация придобиващият признава свързания разграничим нематериален актив(и) в съответствие с параграф Б31.

Нематериални активи

Б31

Придобиващият признава, отделно от репутацията, разграничимите нематериални активи, придобити в бизнес комбинация. Нематериален актив е разграничим, ако отговаря или на критерия за делимост, или на договорно-правния критерий.

Б32

Нематериален актив, който отговаря на договорно-правния критерий, е разграничим, дори ако активът не е прехвърляем или отделим от придобивания или от други права и задължения. Например:

а)

придобиван наема производствена база на оперативен лизинг с условия, които са благоприятни спрямо пазара. Условията на лизинга изрично забраняват прехвърляне на лизинга (чрез продажба или преотдаване). Сумата, с която условията на лизинга са по-благоприятни в сравнение с условията на текущи пазарни сделки за същите или подобни обекти е нематериален актив, който отговаря на договорно-правния критерий за признаване отделно от репутацията, въпреки че придобиващият не може да продаде или по друг начин да прехвърли договора за лизинг;

б)

придобиван притежава и експлоатира атомна електроцентрала. Лицензът за експлоатация на електроцентралата е нематериален актив, който отговаря на договорно-правния критерий за признаване отделно от репутацията, макар че придобиващият не може да го продаде отделно от придобитата електроцентрала. Придобиващият може да признае справедливата стойност на лиценза за експлоатация на електроцентралата като единичен актив за целите на финансовото отчитане, ако периодите на полезен живот на тези активи е сходен;

в)

придобиван притежава технологичен патент. Той е лицензирал този патент на други лица за изключително ползване извън националния пазар, като в замяна получава определен процент от бъдещи валутни приходи. Както технологичният патент, така и свързаното лицензионно споразумения отговарят на договорно-правния критерий за признаване отделно от репутацията, макар че продажбата или размяната на патента и свързаното лицензионно споразумение отделно едно от друго не би било практично.

Б33

Критерият за делимост означава, че придобит нематериален актив може да бъде разделен или отделен от придобивания и продаден, прехвърлен, лицензиран, отдаден под наем или разменен, отделно или заедно със свързан договор, разграничим актив или пасив. Нематериален актив, който придобиващият би могъл да продаде, лицензира или по друг начин да размени за нещо друго със стойност отговаря на критерия за делимост, дори ако придобиващият няма намерение на го продава, лицензира или по друг начин разменя. Придобит нематериален актив отговаря на критерия за делимост, ако има доказателства за разменни сделки за този вид актив или актив от сходен вид, дори ако сделките са рядкост и независимо дали придобиващият участва в тях. Например списъците на клиенти и абонати често се лицензират и така отговарят на критерия за делимост. Дори ако придобиващият смята, че неговите клиентски листи имат характеристики, различни от тези на други клиентски листи, самият факт, че клиентските листи често се лицензират, означава най-общо, че придобитата клиентска листа отговаря на критерия за делимост. Клиентска листа, придобита в бизнес комбинация, обаче няма да отговаря на критерия за делимост, ако условията за конфиденциалност или други споразумения забраняват на предприятието да продава, отдава под наем или по друг начин да разменя информация за своите клиенти.

Б34

Нематериален актив, който не може самостоятелно да се отдели от придобивания или от комбинираното предприятие, отговаря на критерия за делимост, ако е отделим в комбинация със свързания договор, разграничим актив или пасив. Например:

а)

пазарни участници разменят депозитни пасиви и свързаните нематериални активи – отношения с вложителите в открити разменни сделки. Следователно придобиващият признава нематериалния актив – отношения с вложители отделно от репутацията;

б)

придобиван притежава регистрирана търговска марка и документирани, но непатентовани технически експертни знания и опит, използвани за производство на продукт с търговската марка. За да прехвърли собствеността над търговска марка, собственикът е длъжен също за прехвърли всичко друго, необходимо на новия собственик за производството на продукт или услуга, които не се различават от произвежданите от предишния собственик. Тъй като непатентованите технически експертни знания и опит трябва да бъдат отделени от придобивания или от комбинираното предприятие и продадени, ако бъде продадена свързаната търговска марка, те отговарят на критерия за делимост.

Отново придобити права

Б35

Като част от бизнес комбинация, придобиващият може да придобие отново право, което преди е дал на придобиващия за ползване на един или повече от признатите или непризнати активи на придобиващия. Примери за такива права включват право на използване на фирмата на придобиващия по силата на договор за франчайзинг или право за използване на технология на придобиващия по силата на договор за лицензиране на технология. Отново придобитото право е разграничим нематериален актив, който придобиващият признава отделно от репутацията. Параграф 29 предоставя насоки за оценяването на отново придобито право, а параграф 55 предоставя насоки за последващото отчитане на отново придобито право.

Б36

Ако условията на договора, пораждащ обратно придобито право, са благоприятни или неблагоприятни спрямо условията на текущи пазарни сделки за същите или подобни обекти, придобиващият признава печалба или загуба от уреждане. Параграф 52 дава насоки за оценяване на тази печалба или загуба от уреждане.

Събрана работна сила и други статии, които не са разграничими

Б37

Придобиващият включва в репутацията стойността на придобит нематериален актив, който не е разграничим към датата на придобиване. Например, придобиващият може да придаде стойност на съществуването на събрана работна сила, която е съществуващ набор от наети лица, позволяващ на придобиващия да продължи да извършва придобита стопанска дейност от датата на придобиване. Събраната работна сила не представлява интелектуалният капитал на квалифицираната работна сила – често специализираните знания и опит, които наетите лица на придобивания носят на своите работни места. Тъй като събраната работна сила не е разграничим актив, който да бъде признат отделно от репутацията, всяка стойност, отнесена към нея, се включва в репутацията.

Б38

Придобиващият включва също в репутацията всякаква стойност, придадена към статии, които не отговарят на условията за активи към датата на придобиване. Например, придобиващият може да придаде стойност на потенциални договори, за които придобиваният води преговори с перспективни нови клиенти към датата на придобиване. Тъй като потенциалните договори сами по себе си не са активи към датата на придобиване, придобиващият не ги признава отделно от репутацията. Придобиващият не може впоследствие да прекласифицира стойността на тези договори от репутация към събития, настъпили след датата на придобиване. Придобиващият обаче следва да оценява фактите и обстоятелствата, заобикалящи събитията, които настъпват скоро след придобиването, за да определи дали нематериален актив, подлежащ на отделно признаване, е съществувал към датата на придобиване.

Б39

След първоначалното признаване, придобиващият отчита нематериалните активи, придобити в бизнес комбинация, в съответствие с разпоредбите на МСС 38 Нематериални активи. Както обаче е описано в параграф 3 на МСС 38, отчитането на някои придобити нематериални активи след първоначалното признаване се определя от други МСФО.

Б40

Критериите за разграничимост определят дали даден нематериален актив се признава отделно от репутацията. Критериите обаче не дават насоки за оценяване на справедливата стойност на нематериален актив, нито ограничават предположенията, използвани за приблизителна счетоводна оценка на справедливата стойност на нематериален актив. Придобиващият например би взел предвид предположения, които биха разгледали участниците на пазара, от рода на очаквания за бъдещо подновяване на догори, при оценяване на справедливата стойност. Не е необходимо самите подновявания на договори да отговарят на критериите за разграничимост. (Вижте обаче параграф 29, който определя изключение от принципа за оценяване на справедливата стойност за обратно придобити права, признати в бизнес комбинация.) Параграфи 36 и 37 от МСС 38 предоставят насоки за определяне дали нематериалните активи следва да се комбинират в една единствена единица на отчет с други нематериални или материални активи.

ОЦЕНЯВАНЕ НА СПРАВЕДЛИВАТА СТОЙНОСТ НА КОНКРЕТНИ РАЗГРАНИЧИМИ АКТИВИ И НЕКОНТРОЛИРАЩО УЧАСТИЕ В ПРИДОБИВАНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПАРАГРАФИ 18 И 19)

Активи с несигурни парични потоци (коректив на оценката)

Б41

Придобиващият не признава отделен коректив на оценката към датата на придобиване за активи, придобити в бизнес комбинация, които са оценени по тяхната справедлива стойност към датата на придобиване, тъй като ефектите от несигурността на бъдещите парични потоци са включени в оценката на справедливата стойност. Например, тъй като настоящият МСФО изисква придобиващият да оценява придобитите вземания, включително заеми, по справедливата им стойност към датата на придобиване, придобиващият не признава отделен коректив за оценката на договорни парични потоци, които се считат за несъбираеми към тази дата.

Активи, предмет на оперативен лизинг, в който придобиваният е лизингодател

Б42

При оценяване на справедливата стойност към датата на придобиване на актив от рода на сграда или патент, който е предмет на оперативен лизинг, в който придобиваният е лизингодател, придобиващият взема предвид условията на лизинга. С други думи, придобиващият не признава отделен актив или пасив, ако условията на оперативния лизинг са или благоприятни, или неблагоприятни в сравнение с пазарните условия, както изисква параграф Б29 за лизинг, в който придобиваният е лизингополучател.

Активи, които придобиващият възнамерява да не използва или да използва по начин, различен от начина, по който биха ги използвали други участници на пазара

Б43

Поради конкурентни или други причини, придобиващият може да реши да не използва придобит актив, например нематериален актив – изследователска и развойна дейност, или може да възнамерява да използва актива по начин, различен от начина, по който биха го използвали другите пазарни участници. Независимо от това, придобиващият оценява актива по справедлива стойност в съответствие с употребата му от другите пазарни участници.

Неконтролиращо участие в придобивания

Б44

Настоящият МСФО позволява на придобиващия да оценява неконтролиращото участие в придобивания по справедлива стойност към датата на придобиване. Понякога придобиващият е в състояние да оцени справедливата стойност към датата на придобиване на неконтролиращо участие на базата на активни пазарни цени на акции, непритежавани от придобиващия. В други ситуации обаче, активна пазарна цена на акциите не е налична. В тези ситуации придобиващият оценява справедливата стойност на неконтролиращото участие, като използва други способи на оценяване.

Б45

Справедливите стойности на участието на придобиващия в придобивания и неконтролиращото участие на база на една акция може да се различават. Основната разлика вероятно ще бъде включването на премия за контрол в справедливата стойност на база акция на участието на придобиващия в придобивания или, обратното, включването на отстъпка поради липса на контрол (наричана също малцинствена отстъпка) в справедливата стойност на база акция на неконтролиращото участие.

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕПУТАЦИЯТА ИЛИ ПЕЧАЛБАТА ОТ ИЗГОДНА ПОКУПКА

Оценяване на справедливата стойност към датата на придобиване на участието на придобиващия в придобивания с използване на способи на оценяване (приложение на параграф 33)

Б46

В бизнес комбинация, постигната без прехвърляне на възнаграждение, придобиващият трябва да замени справедливата стойност към датата на придобиване на своето участие в придобивания със справедливата стойност към датата на придобиване на прехвърленото възнаграждение, за да оцени репутацията или печалбата от изгодна покупка (вж. параграфи 32 - 34). Придобиващият следва да оцени справедливата стойност към датата на придобиване на своето участие в придобивания, като използва един или повече способи на оценяване, които са подходящи за обстоятелствата и за които има налични достатъчно данни. Ако се използва повече от един способ на оценяване, придобиващият следва да оцени резултата от способите, вземайки предвид значимостта и надеждността на използваните входящи данни и степента на наличие на данни.

Специални съображения при приложението на метода на придобиване към комбинации на кооперативни предприятия (приложение на параграф 33)

Б47

Когато се комбинират две кооперативни предприятия, справедливата стойност на собствения капитал или участията на членовете в придобивания (или справедливата стойност на придобивания) може да подлежат на по-надеждно оценяване, отколкото справедливата стойност на участията на членовете, прехвърлени от придобиващия. В тази ситуация, параграф 33 изисква придобиващият да определи размера на репутацията, като използва справедливата стойност към датата на придобиване на капиталовите участия на придобиваното предприятие, вместо справедливата стойност към датата на придобиване на капиталовите участия на придобиващия, прехвърлени като възнаграждение. Освен това придобиващият в комбинация на кооперативни предприятия признава нетните активи на придобивания като директно увеличение на капитала или собствения капитал в своите отчети на финансовото състояние, а не като увеличение на неразпределената печалба, което е последователно с начина, по който други видове предприятия прилагат метода на придобиването.

Б48

Макар да са сходни в много отношения с другите стопански дейности, кооперативните предприятия имат отличителни характеристики, които произтичат предимно от това, че техните членове са и клиенти, и собственици. Членовете на кооперативните предприятия по принцип очакват да получават ползи от своето членство, често под формата на по-ниски такси, плащани за стоки и услуги, или дивиденти за подпомагане. Частта дивиденти за подпомагане, разпределяна на всеки член, често се основава на размера на стопанска дейност, извършена от този член в кооперативното предприятие през годината.

Б49

Оценяването на справедливата стойност на кооперативно предприятие следва да включва евентуалните предположения на пазарните участници за бъдещите ползи за членовете, както и всякакви други техни подходящи предположения относно кооперативното предприятие. Например, за определяне справедливата стойност на кооперативно предприятие, може да се използва модел на приблизително оценени парични потоци. Паричните потоци, използвани като входящи данни за модела следва да се основават на очакваните парични потоци на кооперативното предприятие, които вероятно ще отразят намаленията на ползите за членовете, като например по-ниски такси, плащани за стоки и услуги.

ОПРЕДЕЛЯНЕ КАКВО ПРИНАДЛЕЖИ КЪМ ОПЕРАЦИЯТА ПО БИЗНЕС КОМБИНАЦИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПАРАГРАФИ 51 И 52)

Б50

При определяне дали дадена операция е част от размяната за придобивания или операцията е отделна от бизнес комбинацията, придобиващият следва да вземе предвид следните фактори, които нито са взаимно изключващи се, нито сами по себе си водят до заключение.

а)

причини за сделката – разбирането на причините, поради които страните по комбинацията (придобиващият и придобиваният и техните собственици, директори и управители – и техните агенти) са сключили дадена сделка или договореност може да даде по-добра представа дали тя е част от прехвърленото възнаграждение и придобитите активи и поетите пасиви. Например, ако една сделка е договорена предимно в полза на придобиващия или на комбинираното предприятие, а не предимно в полза на придобивания или неговите бивши собственици преди комбинацията, тази част от платената цена на сделката (и всякакви свързани активи или пасиви) е по-малко вероятно да бъде част от размяната за придобивания. Съответно, придобиващият отчита тази част отделно от бизнес комбинацията;

б)

кой е инициирал сделката - разбирането кой е инициирал сделката може също да даде представа дали тя е част от размяната за придобивания. Например, сделка или друго събитие, инициирани от придобиващия, могат да бъдат сключени с цел осигуряване на бъдещи икономически ползи за придобиващия или комбинираното предприятие без никакви или малки ползи за придобивания или неговите бивши собственици преди комбинацията. От друга страна, сделка или договореност, инициирана от придобивания или неговите бивши собственици, е по-малко вероятно да бъде в полза на придобивания или на комбинираното предприятие и по-вероятно е част от операцията по бизнес комбинацията;

в)

разположението на сделката във времето – разположението на сделката във времето може също да даде представа дали тя е част от размяната за придобивания. Например сделка между придобиващия и придобивания, която се осъществява по време на преговорите по условията на бизнес комбинацията, може да е била сключена с идеята бизнес комбинацията да осигури бъдещи икономически ползи на придобиващия или на комбинираното предприятие. Ако това е така, придобиваният или неговите бивши собственици преди бизнес комбинацията вероятно ще получат много малка или никаква полза от сделката, освен ползите, които получават като част от комбинираното предприятие.

Ефективно уреждане на предишни взаимоотношения между придобиващия и придобивания в бизнес комбинация (приложение на параграф 52 (а))

Б51

Придобиващият и придобиваният може да имат отношения, които са съществували преди да замислят бизнес комбинацията, наричани в настоящото „предишни взаимоотношения“. Предишното взаимоотношение между придобиващия и придобивания може да е на договорна основа (например продавач и клиент или лицензодател и лицензополучател) или на недоговорна основа (например ищец и ответник).

Б52

Ако бизнес комбинацията на практика урежда предишно взаимоотношение, придобиващият признава печалба или загуба, оценени както следва:

а)

за предишно недоговорно взаимоотношение (като съдебно дело) – по справедлива стойност;

б)

за предишно договорно взаимоотношение, на по-малката от (i) и (ii):

i)

сумата, с която договорът е по-благоприятен или по-неблагоприятен от гледна точка на придобиващия в сравнение с условията на текущи пазарни сделки за същите или сходни обекти. (Неблагоприятен договор е договор, който е неблагоприятен по отношение на настоящи пазарни условия. Това не е непременно обременяващ договор, при който разходите, направени за покриване на задълженията по договора, превишават очакваните от него икономически ползи);

ii)

сумата на всякакви заявени в договора условия за уреждане на отношенията, предоставени на контрагента, за който договорът е неблагоприятен.

Ако (ii) е по-малка от (i), разликата се включва като част от счетоводното отчитане на бизнес комбинацията.

Сумата на признатата печалба или загуба може да зависи отчасти от това, дали придобиващият е признал преди свързан актив или пасив и следователно отчетената печалба или загуба може да се различава от изчислената чрез прилагане на горните изисквания сума.

Б53

Предишно взаимоотношение може да е договор, който придобиващият признава като обратно придобито право. Ако договорът включва условия, които са благоприятни или неблагоприятни в сравнение с цените на текущи пазарни сделки за същите или сходни обекти, придобиващият признава, отделно от бизнес комбинацията, печалба или загуба от ефективното уреждане на договора, оценени в съответствие с параграф 52.

Договореност за плащания под условие на наети лица или продаващи акционери (приложение на параграф 52 (б))

Б54

Дали дадени договорености за плащания под условие на наети лица или продаващи акционери представляват възнаграждение под условие в бизнес комбинацията или са отделни операции зависи от характера на договореностите. Разбирането на причините, поради които споразумението за придобиване съдържа разпоредба за плащания под условие, кой е инициатор на тази договореност и кога страните са сключили тази договореност може да бъде полезно при оценката на характера на договореността.

Б55

Ако не е ясно дали дадена договореност за плащане на наети лица или продаващи акционери е част от размяната за придобивания или е операция, отделна от бизнес комбинацията, придобиващият трябва да вземе предвид следното:

а)

Продължаваща заетост – условията на продължаваща заетост от страна на продаващите акционери, които стават ключови служители, може да бъде показател за съдържанието на договореност за възнаграждение под условие. Съответните условия на продължаваща заетост може да са включени в трудов договор, споразумение за придобиване или някакъв друг документ. Договореност за възнаграждение под условие, при която плащанията автоматично се конфискуват при прекратяване на трудовото правоотношение, е възнаграждение за услуги след комбинацията. Договорености, при които плащанията под условие не се засягат от прекратяване на трудовите правоотношения, може да показват, че плащанията под условие са по-скоро допълнително възнаграждение, отколкото трудово възнаграждение.

б)

Продължителност на продължаващата заетост – ако периодът на исканата заетост съвпада с или е по-дълъг от периода на плащането под условие, този факт може да показва, че плащанията под условие са, по същество, трудово възнаграждение.

в)

Ниво на трудово възнаграждение – ситуации, в които възнаграждението на наети лица, различно от плащанията под условие, е на приемливо ниво в сравнение с това на други ключови служители в комбинираното предприятие, може да показва, че плащанията под условие са по-скоро допълнително възнаграждение, отколкото трудово възнаграждение.

г)

Нарастващи плащания на наети лица – ако продаващите акционери, които не стават служители, получават по-ниски плащания под условие на база на акция отколкото продаващите акционери, които стават служители на комбинираното предприятие, този факт може да показва, че нарастващата сума на плащания под условие на продаващите акционери, които стават служители, е трудово възнаграждение.

д)

Брой притежавани акции – относителният брой акции, притежавани от продаващите акционери, които остават като ключови служители, може да е показател за съдържанието на договореността за допълнително възнаграждение. Например, ако придаващите акционери, които притежават по същество всички акции в придобивания, продължат като ключови служители, този факт може да показва, че тази договореност е, по същество, договореност за подялба на печалбата, предвидена за осигурява възнаграждение за услуги след комбинацията. Като алтернатива, ако продаващите акционери, които остават като ключови служители, притежават само малък брой акции в придобивания и всички продаващи акционери получават една и съща сума възнаграждение под условие на база акция, този факт може да показва, че плащанията под условие са допълнително възнаграждение. Участията в собствеността преди придобиването, държани от страните, свързани с продаващите акционери, които остават като ключови служители, от рода на членове на семейството, също следва да се вземе предвид.

е)

Връзка с оценката – ако първоначалното възнаграждение, прехвърлено на датата на придобиване, се базира на ниските нива на обхвата на оценката, установен при оценяването на придобивания, и условната формула е свързана с този подход на оценяване, този факт може да подсказва, че плащанията под условие са допълнително възнаграждение. Като алтернатива, ако формулата на плащането под условие е последователна на договореностите преди подялба на печалбата, този факт може да подсказва, че договореността по същество осигурява трудово възнаграждение.

ж)

Формула за определяне на възнаграждението – формулата, използвана за определя на плащането под условие може да бъде полезна при оценяване същността на договореността. Например, ако плащането под условие се определя на базата на множество печалби, това може да подскаже, че задължението е възнаграждение под условие в бизнес комбинацията, и че формулата е предвидена за установява или потвърждава справедливата стойност на придобивания. И обратно, плащане под условие, което представлява определен процент от печалбите може да подсказва, че задължението към служителите е договореност за подялба на печалбата, за да възнаграждава служителите да предоставените услуги.

з)

Други споразумения и въпроси – условията на други споразумения с продаващите акционери (като споразумения за неконкуриране, изпълнителски договори, договори за консултации и лизингови договори за имущество) и третирането на данъците върху дохода от плащания под условие може да показват, че плащанията под условие се отнасят към нещо различно от възнаграждение за придобивания. Например, във връзка с придобиването, придобиващият може да сключи лизингов договор за имущество със значителен продаващ акционер. Ако лизинговите плащания, определени в лизинговия договор, са значително под пазара, някои или всички плащания под условие към лизингодателя (продаващия акционер), изисквани от отделно споразумение за плащанията под условие, може по същество да бъдат плащания за ползване на отдаденото на лизинг имущество, което придобиващият следва да признае отделно във финансовите си отчети след комбинацията. И обратното, ако лизинговият договор определя лизингови плащания, които съответстват на пазарните условия за отдаденото на лизинг имущество, договореността за плащания под условие към продаващия акционер може да представлява възнаграждение под условие в бизнес комбинацията.

Присъдени плащания на базата на акции на придобиващия, разменени за присъждания, държани от наети лица на придобивания (приложение на параграф 52 (б))

Б56

Придобиващият може да размени свои присъдени плащания на базата на акции (заместителни присъждания) за присъждания, държани от наети лица на придобивания. Размени на опции на акции или други присъдени плащания на базата на акции във връзка с бизнес комбинация се отчитат като изменения на присъдените плащания на база акции в съответствие с МСФО 2 Плащане на базата на акции. Ако придобиващият е длъжен да замени присъжданията на придобивания, или цялата, или част от пазарната оценка на заместващите присъждания на придобиващия се включват в оценяването на прехвърленото възнаграждение в бизнес комбинация. Придобиващият е длъжен да замени присъжданията на придобивания, ако придобиваният или неговите наети лица могат да наложат принудително заместване. Например, за целите на прилагането на това изискване, придобиващият е длъжен да замести присъжданията на придобивания, ако заместването се изисква от:

а)

условията на споразумението за придобиване;

б)

условията на присъжданията на придобивания; или

в)

Приложимите законови и подзаконови нормативни актове.

В някои ситуации срокът на присъжданията на придобивания може да изчете като последица от бизнес комбинацията. Ако придобиващият замести тези присъждания, макар че не е длъжен да го прави, цялата пазарна оценка на заместващите присъждания се признава като разход за трудово възнаграждение във финансовите отчети след комбинацията. Това означава, че нито една пазарна оценка на тези присъждания не се включва в оценяването на възнаграждението, прехвърлено в бизнес комбинацията.

Б57

За да определи частта от заместващото присъждане, която е част от прехвърленото възнаграждение за придобивания и частта, която е трудово възнаграждение за услуга след комбинацията, придобиващият оценява както заместващите присъждания, дадени от придобиващия, така и присъжданията на придобивания към датата на придобиване в съответствие с МСФО 2. Частта от пазарната оценка на заместващото присъждане, която е част от прехвърленото възнаграждение в размяната за придобивания е равна на частта на присъждането на придобивания, която се отнася към услуга преди комбинацията.

Б58

Частта от заместващото присъждане, отнасяща се към услуга преди комбинацията, е пазарната оценка на присъждането на придобивания, умножено по съотношението между частта от завършения период на владение към по-голямата от общия период на владение или първоначалния период на владение на присъждането на придобивания. Периодът на владение е периодът, през който всички определени условия за встъпване във владение трябва да бъдат постигнати. Условията за встъпване във владение са дефинирани в МСФО 2.

Б59

Частта на небезусловното заместващо присъждане, отнасяно към услуга след комбинацията и следователно признато като разход за трудово възнаграждение във финансовите отчети след комбинацията, е равна на общата пазарна оценка на заместващото присъждане, намалена със сумата, отнасяна към услугата преди комбинацията. Следователно придобиващият отнася всяко превишение на пазарната оценка на заместващото присъждане над пазарната оценка на присъждането на придобивания след комбинацията и признава това превишение като разходи за трудово възнаграждение във финансовите отчети след комбинацията. Придобиващият отнася част от заместващото присъждане към услуга след комбинацията, ако изисква услуга след комбинацията, независимо от това дали наетите лица са предоставили цялата изисквана услуга, необходима за приписване на присъжданията на тяхното придобивано предприятие преди датата на придобиване.

Б60

Частта от небезусловното заместващо присъждане, отнасяна към услуга преди комбинацията, както и частта, отнасяна към услуга след комбинацията, отразяват най-добрата налична приблизителна оценка на броя на заместващите присъждания, които се очаква да бъдат приписани. Например, ако пазарната оценка на частта на заместващото присъждане, отнасяно към услуга преди комбинацията, е 100 ПЕ и придобиващият очаква, че само 95 % от присъждането ще бъдат приписани, сумата, включена в прехвърленото възнаграждение в бизнес комбинацията е 95 ПЕ. Промените в приблизително оценения брой заместващи присъждания, които се очаква да бъдат приписани, се отразяват в разходите за трудово възнаграждение за периодите, в които настъпват промените или конфискациите - не като корекции ва прехвърленото възнаграждение в бизнес комбинация. По аналогичен начин, ефектите от други събития, като изменения или крайният резултат от присъждания с условия на изпълнение, които настъпват след датата на придобиване, се отчитат в съответствие с МСФО 2 при определяне разходите за трудово възнаграждение за периода, в който настъпва събитието.

Б61

Същите изисквания важат за определяне частите от заместващите присъждания, отнасяни към услуги преди и след комбинацията, независимо дали заместващото присъждане е класифицирано като пасив или като инструмент на собствения капитал в съответствие с разпоредбите на МСФО 2. Всички промени в пазарната оценка на присъжданията, класифицирани като пасиви след датата на придобиване и свързаните ефекти на данъците върху дохода се признават във финансовите отчети на придобиващия след комбинацията в периодите, в които настъпват промените.

Б62

Ефектите на данъците върху дохода на заместващите присъждания на плащанията на базата на акции се признават в съответствие с разпоредбите на МСС 12 Данъци върху дохода.

ДРУГИ МСФО, КОИТО ДАВАТ НАСОКИ ЗА ПОСЛЕДВАЩО ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПАРАГРАФ 54)

Б63

Примери за други МСФО, които дават насоки за последващо оценяване и отчитане на придобити активи и поети или понесени пасиви в бизнес комбинация включват:

а)

МСС 38 определя отчитането на разграничимите нематериални активи, придобити в бизнес комбинация. Придобиващият оценява репутацията по сумата, призната към датата на придобиване, намалена с всякакви натрупани загуби от обезценка. МСС 36 Обезценка на активи регламентира отчитането на загуби от обезценка.

б)

МСФО 4 Застрахователни договори дава насоки за последващото отчитане на застрахователен договор, придобит в бизнес комбинация.

в)

МСС 12 регламентира последващото отчитане на отсрочени данъчни активи (включително непризнати отсрочени данъчни активи) и пасиви, придобити в бизнес комбинация.

г)

МСФО 2 дава насоки за последваща оценка и отчитане на частта от заместващи присъдени плащания на база на акции, емитирани от придобиващия, които се отнасят към бъдещи услуги от наети лица.

д)

МСС 27 (с измененията от 2008 г.) дава насоки за отчитане на промените в участието в собствеността на компанията-майка в дъщерното предприятие след получаване на контрол.

ОПОВЕСТЯВАНЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПАРАГРАФИ 59 И 61)

Б64

За да постигне целта на параграф 59, придобиващият оповестява следната информация за всяка бизнес комбинация, осъществена през отчетния период:

а)

наименование и описание на придобивания;

б)

датата на придобиване;

в)

процента на придобитите инструменти на собствения капитал с право на глас;

г)

основните причини за бизнес комбинацията и описание как придобиващият е получил контрол над придобивания;

д)

качествено описание на факторите, които съставляват признатата репутация, като очаквана синергия от комбиниране дейностите на придобивания и придобиващия, нематериалните активи, които не отговарят на условията за отделно признаване и други фактори.

е)

справедливата стойност към датата на придобиване на цялото прехвърлено възнаграждение и справедливата стойност към датата на придобиване на всеки основен клас възнаграждения, като:

i)

парични средства;

ii)

други материални или нематериални активи, включително стопанска дейност или дъщерно предприятие на придобиващия;

iii)

поети пасиви, например задължение за възнаграждение под условие; и

iv)

участия в собствения капитал на придобиващия, включително броя на инструментите или участията, които са емитиране или подлежат на емитиране и метода на определяне на справедливата стойност на тези инструменти и участия;

ж)

за договорености за възнаграждения под условие и компенсационни активи:

i)

сумата, призната към датата на придобиване;

ii)

описание на договореността и базата за определяне на сумата на плащането; и

iii)

приблизителна оценка обхвата от крайни резултати (недисконтирана) или, ако не може да се направи приблизителна оценка на обхвата – този факт и причините, поради които не може да се направи приблизителна оценка на обхвата. Ако максималната сума на плащането е неограничена, придобиващият оповестява този факт;

з)

за придобити вземания:

i)

справедливата стойност на вземанията;

ii)

брутните дължими договорни суми; и

iii)

най-добрата приблизителна оценка към датата на придобиване на договорните парични потоци, които не се очаква да бъдат получени.

Оповестяванията се дават по основни класове вземания като заеми, пряк финансов лизинг и други клас вземания.

и)

сумите, признати към датата на придобиване за всеки основен клас придобити активи и поети пасиви;

й)

за всеки условен пасив, признат в съответствие с параграф 23, информацията, изисквана в параграф 85 на МСС 37Провизии, условни пасиви и условни активи. Ако даден условен пасив не е признат, тъй като справедливата му стойност не може да се оцени надеждно, придобиващият оповестява:

i)

информацията, изисквана от параграф 86 на МСС 37; и

ii)

причините, поради които пасивът не може да се оцени надеждно;

к)

общата сума на репутацията, която се очаква да се приспадне за данъчни цели;

л)

за операции, които са признати отделно от придобиването на активи и поемането на пасиви в бизнес комбинация в съответствие с параграф 51:

i)

описание на всяка операция;

ii)

как придобиващият е отчел всяка операция;

iii)

сумите, признати за всяка операция и статията от финансовите отчети, в която е призната всяка сума; и

iv)

ако операцията е ефективно уреждане на предишно взаимоотношение, методът, използван за определяне сумата на уреждането.

м)

оповестяването на отделно признати операции, изисквано от (1) следва да включва сумата на разходите, свързани с придобиването и, отделно, сумата на тези разходи, признати като текущи разходи и статията или статиите в отчета за всеобхватния доход, в които тези разходи са признати. Трябва също да се оповести сумата на разходите за всяка емисия, непризната като разход и как са признати.

н)

при изгодна покупка (вж. параграфи 34-36):

i)

сумата на всякаква печалба, призната в съответствие с параграф 34 и статията в отчета за всеобхватния доход, в която е призната печалбата; и

ii)

описание на причините, довели до печалба от операцията.

о)

за всяка бизнес комбинация, в която придобиващият държи по-малко от 100 % от участията в собствения капитал в придобивания към датата на придобиване:

i)

сумата на неконтролиращото участие в придобивания, призната към датата на придобиване и базата на оценката на тази сума; и

ii)

за всяко неконтролиращото участие в придобивания, оценено по справедлива стойност, техниките на оценяване и ключовите входящи данни в модела, използвани за определяне на тази стойност;

п)

в бизнес комбинация, постигната на етапи:

i)

справедливата стойност към датата на придобиване на участието в собствения капитал в придобиваното предприятие, държано от придобиващия непосредствено преди датата на придобиване; и

ii)

сумата на всяка печалба или загуба, призната в резултат от оценяването по справедлива стойност на участието в собствения капитал на придобиваното предприятие, държано от придобиващия преди бизнес комбинацията (вж. параграф 42) и статията в отчета за всеобхватния доход, в която е призната тази печалба или загуба;

р)

следната информация:

i)

сумите на приходите и печалба и загуба на придобивания от датата на придобиване, включени в консолидирания отчет за всеобхватния доход за отчетния период; и

ii)

приходите и печалба и загуба на комбинираното предприятие за текущия отчетен период, като че датата на придобиване за всички бизнес комбинации, осъществени през годината, е била към началото на годишния отчетен период.

Ако оповестяването на която и да е информация, изисквана от този под-параграф, е непрактично, придобиващият оповестява този факт и обяснява защо оповестяването е непрактично. Настоящият МСФО използва термина „непрактично“ със същото значение, както в МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки.

Б65

За отделни несъществени бизнес комбинации, осъществявани през отчетния период, които колективно са съществени, придобиващият оповестява сборно информацията, изисквана от параграфи Б64 (д)-(р).

Б66

Ако датата на придобиване на бизнес комбинация е след края на отчетния период, но преди одобряването на финансовите отчети за публикуване, придобиващият оповестява информацията, изисквана от параграф Б64, освен ако първоначалното отчитане на бизнес комбинацията е непълно към момента на одобряване на финансовите отчети за публикуване. В тази ситуация придобиващият описва кои оповестявания не са направени и причините, поради които не е можело да бъдат направени.

Б67

За да постигне целите на параграф 61, придобиващият оповестява следната информация за всяка съществена бизнес комбинация или за сбора от поотделно несъществените бизнес комбинации, които заедно са съществени:

а)

ако първоначалното отчитане на бизнес комбинация е непълно (вж. параграф 45) за конкретни активи, пасиви, неконтролиращи участия или статии на възнаграждението и сумите, признати във финансовите отчети за бизнес комбинацията по този начин са били определени само провизорно:

i)

причините, поради които първоначалното отчитане на бизнес комбинацията е непълно;

ii)

активите, пасивите, участията в собствения капитал и статиите на възнаграждение, за които първоначалното отчитане е непълно; и

iii)

характера и сумата на всякакви корекции към периода на оценяване, признати през отчетния период в съответствие с параграф 49;

б)

за всеки отчетен период след датата на придобиване, докато предприятието събере, продаде или по друг начин изгуби правото на актив – възнаграждение под условие, докато предприятието уреди пасив – възнаграждение под условие или пасивът бъде анулиран или срокът му изтече:

i)

всякакви промени в признатите суми, включително разликите, възникващи при уреждане;

ii)

всякакви промени в обхвата на крайните резултати (недисконтирани) и причините за тези промени; и

iii)

техниките на оценяване и ключовите входящи данни в модела, използвани за оценяване на условното възнаграждение;

в)

за условните пасиви, признати в бизнес комбинация, придобиващият оповестява информацията, изисквана от параграфи 84 и 85 на МСС 37 за всеки клас провизии;

г)

равнение на балансовата стойност на репутацията в началото и в края на отчетния период, посочващо поотделно:

i)

брутната сума и натрупаните загуби от обезценка в началото на отчетния период;

ii)

допълнителната репутация, призната през отчетния период, с изключение на репутацията, включена в групата активи за освобождаване, които при придобиването отговарят на критериите за класифициране като активи, държани за продажба в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности;

iii)

корекции в резултат от последващото признаване на отсрочени данъчни активи през отчетния период в съответствие с параграф 67;

iv)

репутацията, включена в групата на активите за освобождаване, класифицирани като държани за продажба в съответствие с МСФО 5 и репутацията, отписана през отчетния период, без да е била включена преди това в група за освобождаване, класифицирана като държана за продажба;

v)

загуби от обезценка, признати през отчетния период в съответствие с МСС 36. (МСС 36 изисква оповестяване на информация за възстановимата сума и обезценката на репутацията в допълнение към това изискване);

iv)

нетни разлики от валутни курсове, възникващи през отчетния период в съответствие с МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове;

vii)

всякакви други промени в балансовата стойност през отчетния период;

viii)

брутната стойност и натрупаните загуби от обезценка в края на отчетния период;

д)

сумата и обяснение на всяка печалба или загуба, признати в текущия период, които:

i)

се отнасят към разграничимите придобити активи или поети пасиви в бизнес комбинация, осъществена в текущия или предходен отчетен период; и

ii)

е с такъв размер, характер или значение, че оповестяването е съществено за разбирането на финансовите резултати на комбинираното предприятие.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА БИЗНЕС КОМБИНАЦИИ, ОБВХАЩАЩИ САМО КООПЕРАТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ САМО ПО ДОГОВОР (ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПАРАГРАФ 66)

Б68

Параграф 64 предвижда, че настоящият МСФО се прилага с бъдеща дата за бизнес комбинации, за които датата на придобиване е на или след началото на първия годишен отчетен период, започващ на или след 1 юли 2009 г. Разрешава се по-ранното прилагане. Предприятието обаче прилага настоящия МСФО само към началото на годишен отчетен период, който започва на или след 30 юни 2007 г. Ако предприятието приложи настоящия МСФО преди датата на влизането му в сила, то оповестява този факт и прилага същевременно и МСС 27 (изменен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.).

Б69

Изискването за прилагане на настоящия МСФО с бъдеща дата за бизнес комбинации, обхващащи само кооперативни предприятия или само по договор, ако датата на придобиване за тази бизнес комбинация е преди прилагането на настоящия МСФО:

а)

Класификация – предприятието продължава да класифицира предишна бизнес комбинация в съответствие с предишната счетоводна политика на предприятието за такива комбинации.

б)

Призната преди репутация – в началото на първия годишен период, в който се прилага настоящия МСФО, балансовата сума на репутацията, възникваща от предходна бизнес комбинация, следва да бъде нейната балансова сума към тази дата в съответствие с предишната счетоводна политика на предприятието. При определянето на тази сума предприятието елиминира балансовата сума на всякаква натрупана амортизация на тази репутация и съответното намаление на репутацията. Никакви други корекции не се правят към балансовата сума на репутацията.

в)

Репутация, призната преди като намаление от собствения капитал – предишната счетоводна политика на предприятието може да е довела до признаване на репутацията, възникваща от предходна бизнес комбинация, като намаление на собствения капитал. В тази ситуация предприятието не признава тази репутация като актив в началото на първия годишен период, в който се прилага настоящият МСФО. Освен това, предприятието не признава в печалбата или загубата каквато и да е част от тази репутация, когато се освободи от цялата или част от стопанската дейност, към която се отнася тази репутация, или когато единицата, генерираща парични потоци, към която се отнася репутацията, се обезцени.

г)

Последващо отчитане на репутацията – от началото на първия годишен период, в който се прилага настоящият МСФО, предприятието преустановява амортизацията на репутацията, възникваща от предходна бизнес комбинация и прави тест за обезценка на репутацията в съответствие с МСС 36.

д)

Предходно призната отрицателна репутация – предприятие, което е отчело предходна бизнес комбинация чрез прилагане на метода на покупката, може да е признало отсрочен кредит за превишението на своето участие в нетната справедлива стойност на разграничимите активи и пасиви на придобивания над историческата стойност на това участие (понякога наричано отрицателна репутация). Ако това е така, предприятието отписва балансовата сума на този отсрочен кредит в началото на първия годишен период, в който прилага настоящия МСФО със съответстваща корекция на началното салдо на неразпределената печалба към тази дата.

Приложение В

Изменения и допълнения към други МСФО

Измененията и допълненията в настоящото приложение се прилагат за годишни отчетни периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Ако предприятието прилага настоящия МСФО за един по- ранен период, тези изменения трябва се прилагат за този по- ранен период.

МСФО 1   ПРИЛАГАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВO ОТЧИТАНЕ

В1

МСФО 1 се изменя, както е описано по-долу.

Параграф 14 се изменя, както следва:

„14.

Някои от изключенията по-долу се отнасят до справедливата стойност. При определяне на справедливите стойности в съответствие с настоящия МСФО, предприятието прилага дефиницията на справедлива стойност в приложение А и по-конкретните насоки в други МСФО за определяне на справедливите стойности на въпросния актив или пасив. Тези справедливи стойности трябва да отразяват условията, съществували на датата, към която са определени.“

Добавя се следният параграф 47И:

„47И

МСФО 3 (преработен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) изменя параграфи 14, Б1, Б2(е) and Б2(ж). Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 година. Ако предприятието прилага МСФО 3 (преработен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) за един по-ранен период, тези изменения също се прилагат за този по-ранен период.“

В Приложение Б, параграфи Б1, Б2(е) и Б2(ж) се изменят, както следва:

„Б1

прилагащото за първи път предприятие може да избере да не прилага МСФО 3 Бизнес комбинации със задна дата спрямо минали бизнес комбинации (бизнес комбинации, осъществени преди датата на преминаване към МСФО). Ако обаче прилагащото за първи път предприятие преизчисли всяка бизнес комбинация за съответствие с МСФО 3, то следва да преизчисли всички по-късни бизнес комбинации и следва също да приложи МСС 27 (изменен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) от същата дата. Например, ако прилагащо за първи път предприятие избере да преизчисли бизнес комбинация, осъществена на 30 юни 20Х6, то преизчислява всички бизнес комбинации, осъществени между 30 юни 20Х6 и датата на преминаване към МСФО и също така прилага МСС 27 (изменен 2008 г.) от 30 юни 20Х6.

Б2(е)

Ако придобит актив или поет пасив при минала бизнес комбинация не е бил признат съгласно досегашните Общоприети счетоводни принципи, във встъпителния отчет за финансовото състояние по МСФО той няма приета стойност, равна на нула. Вместо това, придобиващото предприятие трябва да го признае и оцени в своя консолидиран отчет за финансовото състояние на базата, която МСФО биха изисквали в отделния отчет на финансовото състояние на придобитото предприятие. Пример: ако придобиващото предприятие, съгласно своите досегашни Общоприети счетоводни принципи, не е капитализирало финансови лизинги, придобити при минала бизнес комбинация, то трябва да капитализира тези финансови лизинги в своите консолидирани финансови отчети, както би се изисквало съгласно МСС 17 Лизинг по отношение на придобитото предприятие, което трябва да направи това в своя отделен отчет за финансовото състояние по МСФО. По аналогичен начин, ако придобиващото предприятие, съгласно своите досегашни Общоприети счетоводни принципи, не е признало условен пасив, който все още съществува към датата на преминаване към МСФО, придобиващото предприятие трябва да признае този условен пасив към тази дата, освен ако МСС 37 не забранява това признаване във финансовите отчети на придобиваното предприятие. И обратно, …

Б2(ж)

Балансовата стойност на репутацията във встъпителния отчет за финансовото състояние по МСФО трябва да бъде балансовата є стойност съгласно досегашните му Общоприети счетоводни принципи към датата на преминаване към МСФО, след извършване на следните две корекции:

i)

ii)

[заличен];

iii)

Независимо …“

МСФО 2   ПЛАЩАНЕ НА БАЗАТА НА АКЦИИ

В2

МСФО 2 се изменя, както е описано по-долу.

Параграф 5 се изменя, както следва:

„5.

Както е отбелязано в параграф 2, настоящият МСФО … По подобен начин анулирането, подмяната или друго изменение на споразумение за плащане на базата на акции поради бизнес комбинация или друг вид капиталово преструктуриране се отчитат в съответствие с настоящия МСФО. МСФО 3 дава насоки за определяне дали капиталовите инструменти, емитирани в бизнес комбинация, са част от прехвърленото възнаграждение в замяна на контрол над придобиваното предприятие (и следователно в обхвата на МСФО 3) или са отплата за продължена услуга, която трябва да се признае в периода след комбинацията (и следователно е в обхвата на настоящия МСФО).“

Добавя се следният параграф 61:

„61.

МСФО 3 (преработен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) изменя параграф 5. Предприятието прилага това изменение за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 година. Ако предприятието прилага МСФО 3 (преработен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) за един по-ранен период, това изменение също се прилага за този по-ранен период.“

МСФО 7   ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ: ОПОВЕСТЯВАНЕ

В3

МСФО 7 се изменя, както е описано по-долу.

Параграф 3(в) се заличава.

Добавя се следният параграф 44Б:

„44Б

МСФО 3 (преработен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) заличава параграф 3(в). Предприятието прилага това изменение за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 година. Ако предприятието прилага МСФО 3 (преработен 2008 г.) за един по-ранен период, това изменение също се прилага за този по-ранен период.“

МСС 12   ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДА

В4

МСС 12 се изменя, както е описано по-долу.

Третият параграф на „Цел“ се изменя, както следва:

Цел

Настоящият стандарт … По подобен начин, признаването на отсрочени данъчни активи и пасиви в бизнес комбинация засяга сумата на репутацията, призната в тази бизнес комбинация или сумата на признатата печалба от изгодна покупка.“

Параграфи 18, 19, 21 – 22 и 26 се изменят, както следва:

„18.

Временни разлики възникват още, когато:

a)

Разграничимите придобити активи и поети пасиви в бизнес комбинация се признават по техните справедливи стойности в съответствие с МСФО 3 Бизнес комбинации, но не се прави еквивалента корекция за данъчни цели (вж. параграф 19);

б)

Бизнес комбинации

19.

С ограничени изключения, разграничимите придобити активи и поети пасиви в бизнес комбинация се признават по техните справедливи стойности към датата на придобиване. Временните разлики …

Репутация

21.

Репутацията, възникваща в бизнес комбинация, се оценява като превишението на (а) над (б) по-долу:

a)

сбора на:

i)

прехвърленото възнаграждение, оценено в съответствие с МСФО 3, което по принцип изисква справедлива стойност към датата на придобиване;

ii)

размера на всяко неконтролиращо участие в придобиваното предприятие, признато в съответствие с МСФО 3; и

iii)

в бизнес комбинация, постигната на етапи, справедливата стойност към датата на придобиване на държаното преди капиталово участие на придобиващия в придобиваното предприятие;

б)

нетната сума към датата на придобиване от сумите на разграничимите придобити активи и поети пасиви, оценени в съответствие с МСФО 3.

Много данъчни власти …

21A

Последващите намаления на отсрочен данъчен пасив, който не е признат, защото е възникнал от първоначалното признаване на репутация, също се считат за възникнали от първоначалното признаване на репутацията и поради това не се признават в съответствие с параграф 15 (а). Например, ако в бизнес комбинация предприятието признае репутация от 100 парични единици, но е с нулева данъчна основа, параграф 15 (а) забранява предприятието да признава произтичащия отсрочен данъчен пасив. Ако предприятието в последствие признае 20 единици загуба от обезценка на тази репутация, размерът на облагаемата временна разлика, свързана с репутацията, намалява от 100 на 80 единици, което води до намаление на стойността на непризнатия отсрочен данъчен пасив. Това намаление на стойността на непризнатия отсрочен данъчен пасив също се счита за свързано с първоначалното признаване на репутацията, поради което признаването му е забранено в съответствие с параграф 15 (а).

21Б

Отсрочени данъчни пасиви за облагаеми временни разлики, свързани с репутацията обаче се признават до степента, до която не са възникнали от първоначалното признаване на репутацията. Например, ако в бизнес комбинация предприятието признае репутация от 100 парични единици, която подлежи на приспадане за данъчни цели при ставка от 20 % годишно, като се започва от годината на придобиване, данъчната основа на репутацията е 100 единици при първоначалното признаване и 80 единици към края на годината на придобиване. Ако балансовата стойност на репутацията към края на годината на придобиване остава непроменена на 100 единици, към края на тази година възниква облагаема временна разлика от 20 единици. Тъй като …

Първоначално признаване на актив или пасив

22.

При първоначалното признаване на актив или пасив може да възникне временна разлика например, ако част или цялата цена на придобиване на актива не подлежи на приспадане за данъчни цели. Методът на счетоводно отчитане на такава временна разлика зависи от естеството на операцията, която е довела до първоначалното признаване на актива или пасива:

a)

в бизнес комбинация предприятието признава всякакви отсрочени данъчни пасиви или активи и това засяга сумата на репутацията или печалбата на изгодната покупка, които то признава (вж. параграф 19);

б)

26.

Следващите примери са за приспадащи се временни разлики, които водят до отсрочени данъчни активи:

a)

в)

с ограничени изключения, предприятието признава разграничимите придобити активи и поети пасиви в бизнес комбинация по техните справедливи стойности към датата на придобиване. Когато се признава поет пасив към датата на придобиване, но свързаните с това разходи не се приспадат при определяне на облагаемата печалба до по-късен период, възниква приспадаща се временна разлика, която води до отсрочен данъчен актив. Отсрочен данъчен актив възниква също и когато справедливата стойност на придобит разграничим актив е по-ниска от неговата данъчна основа. И в двата случая възникващият отсроченият данъчен актив влияе върху репутацията (вж. параграф 66); и

г)

…“

След параграф 31 се добавя следното ново заглавие и параграф 32А:

„32.

(Заличен)

Репутация

32A

Ако балансовата сума на репутацията, възникваща в бизнес комбинация, е по-малка от нейната данъчна основа, разликата поражда отсрочен данъчен актив. Отсроченият данъчен актив, възникващ от първоначалното признаване на репутацията, се признава като част от отчитането на бизнес комбинацията до степента, до която е вероятно тази облагаема печалба да бъде налице и спрямо нея да се използва приспадащата се временна разлика.“

Параграфи 66-68 се изменят, както следва:

Отсрочени данъци, произтичащи от бизнес комбинация

66.

Както е обяснено в параграфи 19 и 26 (в), временни разлики е възможно да възникнат в резултат от бизнес комбинация. В съответствие с МСФО 3, предприятието признава всички последващи отсрочени данъчни активи (до степента, до която отговарят на критериите за признаване, описани в параграф 24) или отсрочени данъчни пасиви като разграничими активи и пасиви към датата на придобиването. Следователно, тези отсрочени данъчни активи и пасиви влияят на сумата на репутацията и печалбата от изгодна покупка, които предприятието признава. В съответствие с параграф 15 (а) обаче предприятието не признава отсрочените данъчни пасиви, произтичащи от първоначалното признаване на репутацията.

67.

В резултат от бизнес комбинация вероятността от реализиране на отсрочен данъчен актив за придобиващия преди придобиването може да се промени. Придобиващият може да смята за вероятно, че ще възстанови своя собствен отсрочен данъчен актив, който не е бил признат преди бизнес комбинацията. Например придобиващото предприятие може да е в състояние да оползотвори ползата от неизползвани данъчни загуби срещу бъдещата облагаема печалба на придобитото предприятие. Като алтернатива, в резултат от бизнес комбинацията може вече да не е вероятно бъдеща облагаема печалба да позволи възстановяването на отсрочен данъчен актив. В такива случаи придобиващият признава промяна в отсрочения данъчен актив в периода на бизнес комбинацията, но не а включва като част от отчитането на бизнес комбинацията. Следователно придобиващият не я взема предвид при оценяването на репутацията или печалбата от изгодната покупка, която признава в бизнес комбинацията.

68.

Потенциалната полза от пренесената напред данъчна загуба върху дохода на придобивания или други отсрочени данъчни активи не може да отговори на критериите за отделно признаване, когато бизнес комбинацията първоначално е отчетена, но може да бъде реализирана впоследствие.

Предприятието признава придобити отсрочени данъчни ползи, които реализира след бизнес комбинация, както следва:

a)

Придобитите отсрочени данъчни ползи, признати в рамките на периода на оценяване, които произтичат от нова информация за факти и обстоятелства, съществували към датата на придобиване, следва да се приложат, за да намалят балансовата сума на репутацията, свързана с това придобиване. Ако балансовата сума на тази репутация е нула, всякакви оставащи отсрочени данъчни ползи се признават в печалбата или загубата.

б)

Всички други реализирани придобити отсрочени данъчни ползи се признават в печалба или загуба (или ако настоящият стандарт изисква това, извън печалба или загуба).“

Примерът след параграф 68 се заличава.

Параграф 81 се изменя, както следва:

81.

Следното също се оповестява отделно:

а)

з)

по отношение на преустановени дейности, данъчният разход, отнасящ се до:

i)

печалбата или загубата от преустановяването; и

ii)

печалбата или загубата от обичайна дейност на преустановените дейности за периода заедно със съответните суми за всеки предходен представен период;

и)

размера на ефекта на изплатените на акционерите в предприятието дивиденти върху данъка върху дохода, предложен или деклариран преди финансовите отчети да бъдат одобрени за публикуване, но непризнат като пасив във финансовите отчети;

й)

ако бизнес комбинация, в която предприятието е придобиващ, доведе до промяна на сумата, призната като отсрочен данъчен актив преди комбинацията (вж. параграф 67), сумата на тази промяна; и

к)

ако отсрочените данъчни ползи, придобити в бизнес комбинация, не са признати към датата на придобиване, но са признати след датата на придобиване (вж. параграф 68), описание на събитието или промяната в обстоятелствата, която е довела до признаването на отсрочените данъчни ползи.

Добавят се параграфи 93-95, както следва:

„93.

Параграф 68 се прилага с бъдеща дата от датата на влизане в сила на МСФО 3 (преработен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) за признаване на отсрочени данъчни активи, придобити в бизнес комбинация.

94.

Следователно предприятията не коригират отчитането на предходни бизнес комбинации, ако данъчните ползи не отговарят на критериите за отделно признаване към датата на придобиване и са признати след датата на придобиване, освен ако ползите не са признати в рамките на периода на оценяване и произтичат от нова информация за факти и обстоятелства, съществували към датата на придобиване. Другите признати данъчни ползи се признават в печалбата или загубата (или ако настоящият стандарт изисква това, извън печалбата или загубата).

95.

МСФО 3 (преработен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) изменя параграфи 21 и 67 и добавя параграфи 32A и 81(й) и (к). Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 година. Ако предприятието прилага МСФО 3 (преработен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) за един по-ранен период, тези изменения също се прилагат за този по-ранен период.

МСС 16   ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

В5

В МСС 16 параграф 44 се изменя, както следва:

„44.

Предприятието разпределя сумата, първоначално призната по отношение на статия от имоти, машини и съоръжения, по неговите значителни части и амортизира по отделно всяка такава част. Например може да е уместно да се амортизират по отделно корпусът и двигателите на самолет, независимо дали е собствен, или е на финансов лизинг. По подобен начин, ако предприятие придобие имоти, машини и съоръжения, предмет на оперативен лизинг, в който то е лизингодател, може да е уместно да се амортизират по отделно сумите, отразени в себестойност на тази статия, които се отнасят към благоприятните или неблагоприятни условия на лизинга спрямо пазарните условия.“

Добавя се следният параграф 81В:

81В

МСФО 3 Бизнес комбинации (преработен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) изменя параграф 44. Предприятието прилага това изменение за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 година. Ако предприятието прилага МСФО 3 (преработен 2008 г.) за един по-ранен период, това изменение също се прилага за този по-ранен период.“

МСС 28   ИНВЕСТИЦИИ В АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В6

В МСС 28 параграф 23 се изменя, както следва:

„23.

Дадена инвестиция в асоциирано предприятие се отчита по метода на собствения капитал от датата, от която то става асоциирано предприятие. При придобиване на инвестицията всякаква разлика между себестойността на инвестицията и дела на инвеститора в нетната справедлива стойност на разграничимите активи и пасиви на асоциираното предприятие се отчита, както следва.

а)

Репутацията, свързана с асоциираното предприятие, се включва в балансовата стойност на инвестицията. Амортизация на тази репутация не се разрешава.

б)

всяко превишение на дела на инвеститора в нетната справедлива стойност на разграничимите активи и пасиви на асоциираното предприятие над себестойността на инвестицията се включва като приход при определяне дела на инвеститора в печалбата или загубата на асоциираното предприятие за периода, в който е придобита инвестицията.

Уместно …“

МСС 32   ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ: ПРЕДСТАВЯНЕ

В7

МСС 32 се изменя, както е описано по-долу.

Параграф 4(в) се заличава.

Добавя се следният параграф 97Б:

97Б

МСФО 3 (преработен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) заличава параграф 4(в). Предприятието прилага това изменение за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 година. Ако предприятието прилага МСФО 3 (преработен 2008 г.) за един по-ранен период, това изменение също се прилага за този по-ранен период.“

МСС 33   НЕТНА ПЕЧАЛБА НА АКЦИЯ

В8

В МСС 33 параграф 22 се изменя, както следва:

„22.

Обикновени акции, емитирани като част от прехвърленото възнаграждение в дадена бизнес комбинация, се включват в среднопретегления брой на акциите към датата на придобиването. Това е така, тъй като считано от тази дата придобиващото предприятие включва в своя отчет за всеобхватния доход печалбите и загубите на придобитото предприятие.“

МСС 34   МЕЖДИННО ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

В9

МСС 34 се изменя, както е описано по-долу.

Параграф 16(и) се изменя, както следва:

и)

ефекта от промени в структурата на предприятието през междинния период, включително бизнес комбинации, получаване или загуба на контрол над дъщерни предприятия и дългосрочни инвестиции, преструктурирания и преустановени дейности. В случая на бизнес комбинации, предприятието оповестява информацията, изисквана от МСФО 3 Бизнес комбинации; и

Добавя се следният параграф 48:

48.

МСФО 3 (преработен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) изменя параграф 16(и). Предприятието прилага това изменение за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 година. Ако предприятието прилага МСФО 3 (преработен 2008 г.) за един по-ранен период, това изменение също се прилага за този по-ранен период.“

МСС 36   ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ

В10

МСС 36 се изменя, както е описано по-долу.

В параграф 6 се заличава дефиницията на дата на споразумението.

Параграф 65 се изменя, както следва:

„65.

Параграфи 66–108 и приложение В определят изискванията за идентифициране на единицата, генерираща парични потоци, към която принадлежи активът и за определяне балансовата сума и признаване загубата от обезценка на обекти, генериращи парични потоци и положителна репутация.“

Параграфи 81 и 85 се изменят, както следва:

„81.

Репутацията, призната в бизнес комбинация, е актив, представляващ бъдещите икономически ползи, произтичащи от други активи, придобити в бизнес комбинация, които не са индивидуално идентифицирани и отделно признати. Репутацията не генерира парични потоци независимо от другите активи или групи активи, и често допринася към паричните потоци на множество единици, генериращи парични потоци. Понякога репутацията не може да се разпределя произволно към отделни единици, генериращи парични потоци, а само към групи единици, генериращи парични потоци. В резултат най-ниското ниво в предприятието, на което репутацията се наблюдава за вътрешноуправленски цели понякога обхваща няколко единици, генериращи парични потоци, към които е свързана репутацията, но към които тя не може да бъде разпределена. Когато в параграфи 83–99 и приложение В се споменава единица, генерираща парични потоци, към която е разпределена репутация, това трябва да се разбира също като група единици, генериращи парични потоци, към които е разпределена репутация.

85.

В съответствие с МСФО 3 Бизнес комбинации, ако първоначалното отчитане на бизнес комбинация може да се определи само провизорно до края на отчетния период, през който е извършена комбинацията, придобиващото предприятие следва да:

a)

отчете комбинацията като използва тези провизорни стойности; и

б)

признае всякакви корекции на тези провизорни стойности в резултат от завършване на първоначалното отчитане в рамките на периода на оценяване, който не може да надвишава дванадесет месеца от датата на придобиване.

При тези обстоятелства е възможно предприятието да не може също да завърши първоначалното разпределение на репутацията, призната в комбинацията, преди края на годишния отчетен период, през който е извършена комбинацията. В такъв случай предприятието оповестява информацията, изисквана от параграф 133.“

След параграф 90 се заличават заглавието и параграфи 91-95.

Параграф 138 се заличава.

Параграф 139 се изменя, както следва:

139.

Предприятието прилага този стандарт:

a)

Добавя се следният параграф 140Б:

140Б

МСФО 3 (преработен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) изменя параграфи 65, 81, 85 и 139; заличава параграфи 91-95 и 138 и добавя приложение В. Предприятието прилага тези изменения за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Ако предприятието прилага МСФО 3 (преработен 2008 г.) за един по-ранен период, тези изменения също се прилагат за този по-ранен период.“

Добавя се ново приложение (приложение В), както е описано по-долу. Това приложение включва изискванията на заличените параграфи 91-95.

„Приложение В

Това приложение е неделима част от стандарта.

Тестове за обезценка на единици, генериращи парични потоци с репутация и неконтролиращи участия

В1

В съответствие с МСФО 3 (преработен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) придобиващият оценява и признава репутацията към датата на придобиване като превишението на (а) над (б) по-долу:

а)

сбора на:

i)

прехвърленото възнаграждение, оценено в съответствие с МСФО 3, което по принцип изисква справедлива стойност към датата на придобиване;

ii)

размера на всяко неконтролиращо участие в придобиваното предприятие, оценено в съответствие с МСФО 3; и

iii)

в бизнес комбинация, постигната на етапи, справедливата стойност към датата на придобиване на държаното преди капиталово участие на придобиващия в придобиваното предприятие;

б)

нетната сума към датата на придобиване от сумите на разграничимите придобити активи и поети пасиви, оценени в съответствие с МСФО 3.

Разпределение на репутацията

В2

Параграф 80 на настоящия стандарт изисква репутацията, придобита в бизнес комбинация, от датата на придобиване да се разпределя към всяка от единиците или групи единици, генериращи парични потоци, на придобиващото предприятие, които се очаква да извлекат икономическа изгода от синергията на комбинацията, независимо дали други активи или пасиви на придобиваното предприятие са отнесени към тези единици или групи единици. Възможно е някои от синергиите, произтичащи от бизнес комбинацията, да бъдат разпределени към единица, генерираща парични потоци, в която неконтролиращото участие няма дял.

Тест за обезценка

В3

Тестът за обезценка включва сравняване на възстановимата сума от единицата, генерираща парични потоци, с балансовата сума на единицата, генерираща парични потоци.

В4

Ако предприятието оценява неконтролиращите участия като свое пропорционално участие в нетните разграничими активи на дъщерното предприятие към датата на придобиване, а не по справедлива стойност, репутацията, отнасяща се към неконтролиращите участия се включва във възстановимата сума на свързаната единица, генерираща парични потоци, но не се признава в консолидираните финансови отчети на предприятието-майка. Като последица от това, предприятието сумира балансовата стойност на репутацията, разпределена към единицата, за да се включи репутацията, отнасяща се към неконтролиращото участие. Тази коригирана балансова стойност след това се сравнява с възстановимата сума на единицата, за да се определи дали единицата, генерираща парични потоци, е обезценена.

Разпределяне на загуби от обезценка

В5

Параграф 104 изисква всякаква установена загуба от обезценка да се разпредели първо за намаляване балансовата сума на репутацията, разпределена към единицата, и след това към другите активи на единицата пропорционално на базата на балансовата сума на всеки актив в единицата.

В6

Ако дъщерно предприятие или част от дъщерно предприятие с неконтролиращо участие само по себе си е единица, генерираща парични потоци, загубата от обезценка се разпределя между предприятието-майка и неконтролиращото участие на същата база, на която се разпределя печалба или загуба.

В7

Ако дъщерно предприятие или част от дъщерно предприятие с неконтролиращо участие е част от единица, генерираща парични потоци, загубите от обезценка на репутацията се разпределят между частите на единицата, генерираща парични потоци, която има неконтролиращото участие, и частите, които нямат такова. Загубите от обезценка разпределят между частите на единицата, генерираща парични потоци, на базата на:

а)

до степента, до която обезценката е свързана с репутацията в единицата, генерираща парични потоци, относителните балансови стойности на репутацията на частите преди обезценката; и

б)

до степента, до която обезценката е свързана с разграничимите активи в единицата, генерираща парични потоци, относителните балансови стойности на нетните разграничими активи на частите преди обезценката. Всяка такава загуба се разпределя към активите на частите на всяка единица пропорционално на базата на балансовата сума на всеки актив в частта.

В онези части, които имат неконтролиращо участие, загубата от обезценка се разпределя между предприятието-майка и неконтролиращото участие на същата база, на която се разпределя печалба или загуба.

В8

Ако загуба от обезценка, отнасяща се до неконтролиращо участие, е свързана с репутация, която не е призната в консолидираните финансови отчети на майката (вж. параграф В4), тази обезценка не се признава като загуба от обезценка на репутация. В такива случаи като загуба от обезценка на репутация се признава само загубата от обезценка, свързана с репутацията, която е разпределена към предприятието-майка.

В9

Пример 7 илюстрира теста за обезценка на не изцяло притежавана единица, генерираща парични потоци, с репутация.“

МСС 37   ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ ПАСИВИ И УСЛОВНИ АКТИВИ

C11

В МСС 37 параграф 5 се изменя, както следва:

„5.

В случаите, когато определени провизии, условни задължения или условни активи се разглеждат от друг стандарт, предприятието следва да прилага този съответен стандарт, а не настоящия стандарт. Например някои видове провизии се разглеждат в стандартите за:

a)

строителни договори (вж. МСС 11 Договори за строителство);

…“

МСС 38   НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

В12

МСС 38 се изменя, както е описано по-долу.

В параграф 8 се заличава дефиницията на дата на споразумението.

Параграфи 11, 12, 25 и 33-35 се изменят, както следва:

„11.

Дефиницията на нематериален актив изисква нематериалният актив да бъде разграничим, за да се разграничи от репутацията. Репутацията, призната в бизнес комбинация, е актив, представляващ бъдещите икономически ползи, произтичащи от други активи, придобити в бизнес комбинация, които не са индивидуално идентифицирани и отделно признати. Бъдещите икономически ползи може да произтичат от синергията между разграничимите придобити активи или от активи, които индивидуално не отговарят на условията за признаване във финансовите отчети.

12.

Един актив е разграничим, или ако:

a)

е делим, т.е. може да бъде разделен или отделен от предприятието и продаден, прехвърлен, лицензиран, отдаден под наем или разменен, отделно или заедно със свързания договор, разграничим актив или пасив, независимо дали предприятието възнамерява да направи това; или

б)

възниква от договорни или други законови права, независимо от това дали тези права са прехвърляеми или отделими от предприятието или от други права и задължения.

25.

Обичайно цената, която предприятието плаща за отделното придобиване на нематериален актив отразява очакванията относно вероятността, че то ще получи очакваните икономически ползи, въплътени в актива. С други думи, предприятието очаква да има входящ поток от икономически ползи, дори ако има несигурност относно разположението във времето или размера на входящия поток. Следователно, критерият за признаване на вероятността в параграф 21(а) винаги се счита за изпълнен за отделно придобити нематериални активи.

33.

В съответствие с МСФО 3 Бизнес комбинации, ако нематериален актив бъде придобит в бизнес комбинация, себестойността на този нематериален актив е неговата справедлива стойност към датата на придобиването. Справедливата стойност на нематериален актив отразява очакванията относно вероятността очакваните бъдещи икономически ползи, въплътени в актива, да бъдат получени от предприятието. С други думи, предприятието очаква да има входящ поток от икономически ползи, дори ако има несигурност относно разположението във времето или размера на входящия поток. Следователно, критерият за признаване на вероятността в параграф 21(а) винаги се счита за изпълнен за нематериални активи, придобити в бизнес комбинация. Ако актив, придобит в бизнес комбинация, е отделим или възниква от договорни или други законови права, съществува достатъчно информация, за да се оцени надеждно справедливата стойност на този актив. Следователно, критерият за надеждно оценяване в параграф 21(б) винаги се счита за изпълнен за нематериални активи, придобити в бизнес комбинация.

34.

В съответствие с настоящия стандарт и МСФО 3 (преработен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) придобиващият признава към датата на придобиване отделно от репутацията нематериален актив но придобивания, независимо дали активът е бил признат от придобивания преди бизнес комбинацията. Това означава, че придобиващият признава незавършен проект за научноизследователска и развойна дейност на придобивания като актив, отделно от репутацията, ако проектът отговаря на дефиницията за нематериален актив. Незавършеният проект за научноизследователска и развойна дейност на придобивания отговаря на дефиницията на нематериален актив, когато той:

a)

отговаря на дефиницията на актив; и

б)

е разграничим, т.е. отделим или възниква от договорни или други законови права.

Оценка на справедливата стойност на нематериален актив, придобит в бизнес комбинация

35.

Ако нематериален актив, придобит в бизнес комбинация, е отделим или възниква от договорни или други законови права, съществува достатъчно информация, за да се оцени надеждно справедливата стойност на този актив. Когато за приблизителните оценки, използвани за оценяване справедливата стойност на нематериален актив, съществуват редица възможни резултати с различни вероятности, тази несигурност влиза в оценката на справедливата стойност на актива.“

Параграф 38 се заличава.

Параграф 68 се изменя, както следва:

68.

Разходите за нематериален обект трябва да бъдат признати като разход в момента, в който са направени, освен ако:

a)

формират част от стойността на нематериален актив, който отговаря на критериите за признаване (вж. параграфи 18–67); или

б)

обектът е придобит в бизнес комбинация и не може да бъде признат като нематериален актив. В такъв случай той сформира част от сумата, призната като репутация към датата на придобиване (вж. МСФО 3).“

Параграф 94 се изменя, както следва:

94.

Полезният живот на нематериален актив, който произтича от договорни или други законови права, не превишава периода на договорните или другите права, но може да бъде по-кратък в зависимост от периода, през който предприятието очаква да използва актива. Ако договорните или другите законови права са прехвърлени за ограничен срок, който може да бъде подновен, полезният живот включва периода(ите) за подновяване само, ако са налице доказателства в подкрепа на подновяването от предприятието без съществени разходи. Полезният живот на обратно придобито право, признато като нематериален актив в бизнес комбинация, е оставащият договорен период на договора, по силата на който е дадено правото, и не следва да включва периоди на подновяване.“

Добавя се следният параграф 115А:

„115A

В случая на обратно придобито право в бизнес комбинация, ако правото впоследствие бъде преиздадено (продадено) на трета страна, свързаната балансова сума, ако има такава, следва да се използва за определяне на печалба или загуба от преиздаването.“

Параграф 129 се заличава.

Параграф 130 се изменя, както следва:

130.

Предприятието прилага този стандарт:

a)

Добавя се следният параграф 130В:

130В

МСФО 3 (преработен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) изменя параграфи 12, 33-35, 68, 94 и 130, заличава параграфи 38 и 129 и добавя параграф 115A. Предприятието прилага тези изменения с бъдеща дата за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Следователно суми, признати за нематериални активи и репутация в предходни бизнес комбинации, не следва да се коригират. Ако предприятието прилага МСФО 3 (преработен 2008 г.) за един по-ранен период, тези изменения следва също се прилагат за този по-ранен период.“

МСС 39   ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ: ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ

В13

МСС 39 се изменя, както е описано по-долу.

Параграф 2(е) се заличава.

Добавя се следният параграф 103Г:

103Г

МСФО 3 (преработен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) заличава параграф 2(е). Предприятието прилага това изменение за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 година. Ако предприятието прилага МСФО 3 (преработен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) за един по-ранен период, това изменение също се прилага за този по-ранен период.“

КРМСФО 9   ПРЕОЦЕНКА НА ВНЕДРЕНИ ДЕРИВАТИВИ

В14

Към параграф 5 на КРМФСО 9 е добавена следната бележка под линия:

„5.

Настоящото Разяснение не разглежда придобиването на договори с внедрени деривативи в бизнес комбинация, нито тяхната евентуална преоценка на датата на придобиване (1).


(1)  МСФО 3 (преработен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) разглежда придобиването на договори с внедрени деривативи в бизнес комбинация.“


12.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/60


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 496/2009 НА КОМИСИЯТА

от 11 юни 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 872/2004 на Съвета относно по-нататъшни рестриктивни мерки по отношение на Либерия

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 872/2004 на Съвета относно по-нататъшни рестриктивни мерки по отношение на Либерия (1), и по-специално член 11, буква a) от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 872/2004 са изброени физическите и юридически лица, органи и образувания, обхванати от замразяването на средства и икономически ресурси съгласно този регламент.

(2)

На 12 май 2009 г. Комитетът по санкциите на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да измени идентифициращата информация за едно лице, по отношение на което следва да се прилага замразяването на финансовите средства и икономическите ресурси. Поради това приложение I следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 872/2004 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 юни 2009 година.

За Комисията

Eneko LANDÁBURU

Генерален директор на Генерална дирекция „Външни отношения“


(1)  ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 32.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 872/2004 на Съвета се изменя, както следва:

Думите„Edwin M., Snowejr. Националност: либерийска. Номер на паспорта: a) OR/0056672-01, б) D/005072, в) D-00172 (ECOWAS-DPL паспорт, валиден от 7.8.2008 г. до 6.7.2010 г.). Друга информация: управителен директор на Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Дата на определянето, посочена в член 6, точка б): 10.9.2004 г.“се заменят със следните:

„Edwin M., Snowe jr. Адрес: Elwa Road, Monrovia, Либерия. Дата на раждане: 11.2.1970 г. Месторождение: Mano River, Grand Cape Mount, Либерия. Националност: либерийска. Номер на паспорта: a) OR/0056672-01, б) D/005072, в) D005640 (дипломатически паспорт), г) D-00172 (ECOWAS-DPL паспорт, валиден от 7.8.2008 до 6.7.2010 г.). Друга информация: Управителен директор на Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Дата на определянето, посочена в член 6, точка б): 10.9.2004 г.“.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

12.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/62


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 25 май 2009 година

за отмяна на Директива 83/515/ЕИО и 11 остарели решения в сферата на общата политика в областта на рибарството

(2009/447/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37, член 300, параграф 2 и член 300, параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид Акта за присъединяване от 1985 г., и по-специално член 167, параграф 3 и член 354, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Подобряването на прозрачността на правото на Общността е основен елемент от по-добрата законодателна стратегия, която се прилага от институциите на Общността. В този контекст е подходящо да се изключат от действащото законодателство тези актове, които вече нямат реални последици.

(2)

Следната директива и следните решения, свързани с общата политика в областта на рибарството, са остарели, макар че формално все още са в сила:

Директива 83/515/ЕИО на Съвета от 4 октомври 1983 г. относно определени мерки за адаптиране на капацитета в рибарския сектор (1). Посочената директива вече не произвежда последици, тъй като разпоредбите относно нейния предмет понастоящем са включени в Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета (2);

Решение 89/631/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1989 г. относно финансовия принос на Общността за разходите, извършени от държавите-членки за целите на осигуряване на съвместимост със системата на Общността за опазване и управление на рибните ресурси (3). Посоченото решение вече не произвежда последици, тъй като се отнася за приемливи разходи, извършени от държавите-членки между 1 януари 1991 г. и 31 декември 1995 г.;

Решение 94/117/ЕО на Съвета от 21 февруари 1994 г. относно установяване на минималните изисквания по отношение на структурата и оборудването, които следва да се спазват от някои малки предприятия, които осигуряват разпределението на рибни продукти в Гърция (4). Посоченото решение вече не произвежда последици, тъй като фактическата ситуация, към която е трябвало да се прилага, вече не съществува.

Решение 94/317/ЕО на Съвета от 2 юни 1994 г. за разрешаване на Кралство Испания да продължи до 7 март 1995 г. Споразумението за взаимоотношения в областта на рибарството с Република Южна Африка (5). Посоченото решение вече не произвежда последици, тъй като бе предвидено да се прилага за период, който вече е изтекъл;

Решение 94/318/ЕО на Съвета от 2 юни 1994 г. за разрешаване на Португалската република да продължи до 7 март 1995 г. Споразумението за взаимоотношения в областта на рибарството с Република Южна Африка (6). Посоченото решение вече не произвежда последици, тъй като бе предвидено да се прилага за период, който вече е изтекъл;

Решение 1999/386/ЕО на Съвета от 7 юни 1999 г. относно временното прилагане от страна на Европейската общност на Споразумението за Международната програма за опазване на делфините (7). Посоченото решение вече не произвежда последици, тъй като се позовава на преходен период, който вече е изтекъл;

Решение 2001/179/ЕО на Съвета от 26 февруари 2001 г. за определяне на условията за финансово подпомагане на Гвинея Бисау в рибарския сектор (8). Посоченото решение вече не произвежда последици, тъй като бе предвидено да се прилага за период, който вече е изтекъл;

Решение 2001/382/ЕО на Съвета от 14 май 2001 г. относно финансовия принос на Общността за определени разходи за прилагане на някои мерки за управление на далекомигриращата риба (9). Посоченото решение вече не произвежда последици, тъй като обхваща период, който вече е изтекъл;

Решение 2001/431/ЕО на Съвета от 28 май 2001 г. относно финансовия принос на Общността за определени разходи, извършени от държавите-членки при създаването на системите за контрол, инспекции и надзор, приложими към общата политика в областта на рибарството (10). Посоченото решение вече не произвежда последици, тъй като се отнася за приемливи разходи, извършени от държавите-членки между 1 януари 2001 г. и 31 декември 2003 г. и фактическата ситуация, за която е било прието, е приключена. Освен това бе прието ново Решение 2004/465/ЕО на Съвета (11), за да обхване разходите от 2004 г. нататък;

Решение 2004/662/ЕО на Съвета от 24 септември 2004 г. за разрешаване на Кралство Испания да продължи до 7 март 2005 г. Споразумението за взаимоотношения в областта на рибарството с Република Южна Африка (12). Посоченото решение вече не произвежда последици, тъй като обхваща преходен период, който вече е изтекъл;

Решение 2004/890/ЕО на Съвета от 20 декември 2004 г. относно оттеглянето на Европейската общност от Конвенцията за риболова и опазването на живите морски ресурси в Балтийско море и Белти (13). Посоченото решение вече не произвежда последици, тъй като оттеглянето на Общността бе нотифицирано на депозитара на Конвенцията;

Решение 2005/76/ЕО на Съвета от 22 ноември 2004 г. за подписване от името на Европейската общност и временно прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма относно временното прилагане на Протокола за определяне на риболовните възможности и финансовата помощ, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Ислямската федерална република Коморски острови относно риболов в крайбрежните води на Коморските острови за периода от 28 февруари 2004 г. до 31 декември 2004 г. (14) Посоченото решение вече не произвежда последици, тъй като бе предвидено да бъде в сила за период, който вече е изтекъл;

(3)

От съображения за правна сигурност и яснота тази остаряла директива и тези остарели решения следва да бъдат отменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Директива и решения, които се отменят

Директива 83/515/ЕИО и Решения 89/631/ЕИО, 94/117/ЕО, 94/317/ЕО, 94/318/ЕО, 1999/386/ЕО, 2001/179/ЕО, 2001/382/ЕО, 2001/431/ЕО, 2004/662/ЕО, 2004/890/ЕО и 2005/76/ЕО се отменят.

Член 2

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 25 май 2009 година.

За Съвета

Председател

J. ŠEBESTA


(1)  ОВ L 290, 22.10.1983 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 223, 15.8.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 364, 14.12.1989 г., стр. 64.

(4)  ОВ L 54, 25.2.1994 г., стр. 28.

(5)  ОВ L 142, 7.6.1994 г., стр. 30.

(6)  ОВ L 142, 7.6.1994 г., стр. 31.

(7)  ОВ L 147, 12.6.1999 г., стр. 23.

(8)  ОВ L 66, 8.3.2001 г., стр. 33.

(9)  ОВ L 137, 19.5.2001 г., стр. 25.

(10)  ОВ L 154, 9.6.2001 г., стр. 22.

(11)  ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 114.

(12)  ОВ L 302, 29.9.2004 г., стр. 5.

(13)  ОВ L 375, 23.12.2004 г., стр. 27.

(14)  ОВ L 29, 2.2.2005 г., стр. 20.


12.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/64


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 28 май 2009 година

за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външния одитор на De Nederlandsche Bank

(2009/448/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, приложен към Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 27.1 от него,

като взе предвид Препоръка ECB/2009/8/ на Европейската централна банка от 3 април 2009 г. до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на De Nederlandsche Bank (1),

като има предвид, че:

(1)

Отчетите на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на националните централни банки на Евросистемата се проверяват от независими външни одитори, препоръчани от Управителния съвет на ЕЦБ и одобрени от Съвета на Европейския съюз.

(2)

На 12 юли 2005 г. Josephus Andreas Nijhuis, регистриран счетоводител и председател на борда на PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., който действа в личното си качество, беше назначен за външен одитор на De Nederlandsche Bank от финансовата 2005 година за неопределен период, като този период е предмет на потвърждаване всяка година.

(3)

Г-н Nijhuis подаде оставка от PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., считано от 1 октомври 2008 г.; поради това е необходимо да бъде назначен нов одитор.

(4)

De Nederlandsche Bank избра PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. за свой външен одитор за финансовите години от 2008 до 2011.

(5)

Управителният съвет на ЕЦБ препоръча PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. за външен одитор на De Nederlandsche Bank за финансовите години от 2008 до 2011.

(6)

Целесъобразно е да се приеме препоръката на Управителния съвет на ЕЦБ и Решение 1999/70/ЕО (2) да бъде съответно изменено,

РЕШИ:

Член 1

Член 1, параграф 8 от Решение 1999/70/ЕО се заменя със следното:

„8.   PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. се одобрява за външен одитор на De Nederlandsche Bank за финансовите години от 2008 до 2011.“

Член 2

Настоящото решение се нотифицира на ЕЦБ.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 28 май 2009 година.

За Съвета

Председател

V. TOŠOVSKÝ


(1)  ОВ С 93, 22.4.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 22, 29.1.1999 г., стр. 69.


Комисия

12.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/65


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 май 2009 година

относно подбора на оператори на общоевропейски системи, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ)

(нотифицирано под номер C(2009) 3746)

(2009/449/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение № 626/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 2008 г. относно подбора и издаването на разрешения за системите, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ) (1), и по-специално член 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

За да бъде улеснено развитието на конкурентен вътрешен пазар за мобилни спътникови услуги (МСУ) в Общността и за да бъде гарантирано постепенно покритие на всички държави-членки, Решение № 626/2008/ЕО създава процедура на Общността за общ подбор на оператори на мобилни спътникови системи, които да използват честотите в обхвата 2 GHz в съответствие с разпоредбите на Решение 2007/98/ЕО на Комисията (2), включващи радиочестотния спектър от 1 980 до 2 010 MHz за съобщения Земя—Космос, както и от 2 170 до 2 200 MHz — за съобщения Космос—Земя.

(2)

Комисията публикува покана за представяне на кандидатури за общоевропейски системи, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ) (2008/C 201/03) на 7 август 2008 г. (3) Датата 7 октомври 2008 г. беше определена като краен срок за внасяне на заявленията.

(3)

В рамките на този краен срок постъпиха заявления от ICO Satellite Limited, Inmarsat Ventures Limited, Solaris Mobile Limited и TerreStar Europe Limited.

(4)

На 24 октомври 2008 г. ICO Satellite Limited, Inmarsat Ventures Limited и TerreStar Europe Limited бяха приканени да предоставят допълнителна информация относно съвместимостта с изискванията за допустимост. И тримата кандидати отговориха до 7 ноември 2008 г.

(5)

С Решение C(2008) 8123 от 11 декември 2008 г. относно кандидатурите, подадени в съответствие с поканата за представяне на кандидатури за общоевропейски системи, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ) (2008/C 201/03), Комисията реши, че четирите кандидатури, подадени съответно от ICO Satellite Limited, Inmarsat Ventures Limited, Solaris Mobile Limited и TerreStar Europe Limited, са допустими. Решението беше съобщено незабавно на кандидатите, а списъкът на допустимите кандидати беше публикуван на уебсайта на Комисията (4).

(6)

Съгласно приложението към Решение № 626/2008/ЕО ICO Satellite Limited, Inmarsat Ventures Limited и TerreStar Europe Limited предоставиха в допълнение към кандидатурите си информация относно приключването на експертизата на проекта в срок 80 работни дни след подаването на кандидатурите (към 6 февруари 2009 г.).

(7)

Освен това TerreStar Europe Limited и ICO Satellite Limited предоставиха кореспонденция, съдържаща подробности относно техническото и оперативното съдържание на кандидатурите, след крайния срок за подаване на кандидатури и за внасяне на информация за приключването на експертизата на проекта, поради което тази документация на беше взета предвид.

(8)

През първия етап на подбор Комисията следва да определи в рамките на 40 работни дни след публикуването на списъка на допустимите кандидати дали кандидатите са демонстрирали необходимото ниво на техническо и търговско развитие на съответните им мобилни спътникови системи. Тази оценка се основава на задоволително изпълнение на основни етапи от 1 до 5, установени в приложението към Решение № 626/2008/ЕО. По време на този първи етап на подбор се вземат предвид надеждността на кандидатите и жизнеспособността на предлаганите мобилни спътникови системи.

(9)

За да се улесни прилагането на сравнителната процедура за подбор, и по-специално за да се подпомогне Комисията при подготвянето на решения във връзка с процедурата за подбор, беше създадена работна група на Комитета по съобщенията по сравнителната процедура за подбор на общоевропейски системи, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ).

(10)

При анализа и оценката на кандидатурите през първия етап на подбор Комисията потърси консултации и подкрепа от външни специалисти, избрани чрез конкурентна тръжна процедура въз основа на техните експертни познания и висока степен на независимост и безпристрастност.

(11)

След провеждането на подробен анализ и задълбочени дискусии по време на съвещанията експертите изготвиха и предадоха на Комисията консолидиран доклад, включващ констатации относно приключването на основните етапи.

(12)

Констатациите на външните експерти от оценката на първия етап бяха обсъдени от експертите на държавите-членки в рамките на работната група на Комитета по съобщенията по сравнителната процедура за подбор на общоевропейски системи, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ). Резултатите от тези дискусии бяха представени и обсъдени в Комитета по съобщенията.

(13)

При оценката на първия етап на подбор Комисията взе предвид консолидирания доклад на външните експерти и становището на експертите на държавите-членки, изразено в рамките на работната група на Комитета по съобщенията по сравнителната процедура за подбор на общоевропейски системи, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ).

(14)

Заключенията на оценката на комисията са, че Inmarsat Ventures Limited и Solaris Mobile Limited са демонстрирали необходимото ниво на техническо и търговско развитие на своите мобилни спътникови системи и следва да бъдат допуснати като кандидати, докато ICO Satellite Limited и TerreStar Europe Limited не са демонстрирали необходимото ниво на техническо и търговско развитие на своите мобилни спътникови системи и не следва да бъдат допуснати като кандидати.

(15)

Първият основен етап, наречен „Подаване на молба за съгласуване в Международния съюз по далекосъобщенията (ITU)“, изисква кандидатът да предостави ясни доказателства, че администрацията, отговаряща за регистриране в ITU на мобилна спътникова система за целите на предоставяне на търговски МСУ на територията на държавите-членки, е представила съответната информация съгласно приложение 4 към Правилника за радиосъобщенията на ITU. Всичките четири кандидатури разполагаха с ясни доказателства в това отношение, поради което Комисията счита, че всички кандидати са приключили в удовлетворителна степен този основен етап.

(16)

Вторият основен етап, наречен „Производство на спътници“, изисква кандидатът да предостави ясни доказателства за наличието на обвързващо споразумение за производство на спътници, необходими за предоставяне на търговски МСУ на територията на държавите-членки. В документа се определят основните етапи, водещи до завършване на производството на спътниците, необходими за предоставянето на търговски МСУ. Кандидатурите на Inmarsat Ventures Limited и Solaris Mobile Limited разполагаха с ясни доказателства в това отношение, поради което Комисията счита, че тези кандидати са приключили в удовлетворителна степен този основен етап.

(17)

Третият основен етап, наречен „Споразумение за изстрелване на спътници“, изисква кандидатът да предостави ясни доказателства за наличието на обвързващо споразумение за изстрелване на минималния брой спътници, необходим за непрекъснато предоставяне на МСУ на териториите на държавите-членки. В документа се определят датите на изстрелване, услугите, свързани с изстрелването, и условията по договора относно обезщетенията. Документът се подписва от кандидата и от предприятието за изстрелване на спътници. Всичките четири кандидатури бяха подкрепени с ясни доказателства в това отношение, поради което Комисията счита, че всички кандидати са приключили в удовлетворителна степен този основен етап.

(18)

Четвъртият основен етап, наречен „Шлюзови наземни станции“, изисква кандидатът да предостави ясни доказателства за наличието на обвързващо споразумение за изграждане и инсталиране на шлюзови наземни станции, които ще се използват за предоставяне на търговски МСУ на територията на държавите-членки. Всичките четири кандидатури бяха подкрепени с ясни доказателства в това отношение, поради което Комисията счита, че всички кандидати са приключили в удовлетворителна степен този основен етап.

(19)

Петият основен етап е наречен „Приключване на експертизата на проекта“. Експертизата на проекта се определя като „фазата в процеса на изграждане на космически апарати, в която приключва етапът на проектиране и разработване и започва етапът на производство“. Този основен етап изисква в рамките на 80 работни дни след подаване на заявлението кандидатът да предостави ясни доказателства за приключване на експертизата на проекта в съответствие с основните етапи на изграждането, посочени в споразумението за производство на спътници. Съответният документ се подписва от предприятието за производство на спътници и в него се посочва датата на приключване на експертизата на проекта. Кандидатурите на ICO Satellite Limited, Inmarsat Ventures Limited и Solaris Mobile Limited разполагаха с ясни доказателства в това отношение, поради което Комисията счита, че тези кандидати са приключили в удовлетворителна степен този основен етап.

(20)

По отношение на втория основен етап […] (5). […] (5) липса на актуални договорни документи за основните етапи, водещи до завършване на производството на спътниците, необходими за предоставянето на търговски МСУ, Комисията счита в съответствие с член 5, параграф 1 от Решение № 626/2008/ЕО, че ICO Satellite Limited не е приключил в удовлетворителна степен този основен етап.

(21)

[…] (5) Поради несъответствието между предоставената с кандидатурата информация и добавената впоследствие информация за експертизата на проекта, както и поради липсата на ясни доказателства за приключването на експертизата на проекта, посочен в споразумението за производство на спътници, включено в кандидатурата, Комисията счита в съответствие с член 5, параграф 1 от Решение № 626/2008/ЕО, че TerreStar Europe Limited не е приключил в удовлетворителна степен петия и втория основен етап.

(22)

Inmarsat Ventures Limited заяви в кандидатурата си 15 MHz радиочестотен спектър за съобщения Земя—Космос и 15 MHz — за съобщения Космос—Земя. Solaris Mobile Limited заяви в кандидатурата си 15 MHz радиочестотен спектър за съобщения Земя—Космос и 15 MHz — за съобщения Космос—Земя.

(23)

Тъй като общите потребности от радиочестотен спектър, заявени от Inmarsat Ventures Limited и Solaris Mobile Limited, не надхвърлят наличния радиочестотен спектър, определен в член 1, параграф 1 от Решение № 626/2008/ЕО, двамата кандидати следва да бъдат избрани в съответствие с член 5, параграф 2 от Решение № 626/2008/ЕО.

(24)

Във всяко решение за подбор, прието в резултат на първия етап на подбор, трябва да се посочат съответните честоти, които всеки от избраните кандидати ще получи правото да използва във всяка държава-членка съгласно дял III от Решение № 626/2008/ЕО.

(25)

Честотите следва да се определят на базата на обективни, прозрачни, недискриминационни и пропорционални критерии. В това отношение следва да се прилага принципът за ефективно управление на радиочестотите, предвиден в член 9 от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (6). В съответствие с този принцип двете радиочестотни ленти от по 30 MHz, които ще бъдат използвани, следва да се разделят на подленти с еднаква широчина за съобщенията Земя—Космос (наричани uplink) и за съобщенията Космос—Земя (наричани downlink), за да се гарантира максимално ефективно използване на тези подленти. По-нискочестотната двойка подленти обхваща подлентата 1 980—1 995 MHz за съобщения Земя—Космос (uplink) и подлентата 2 170—2 185 MHz за съобщенията Космос—Земя (downlink); по-високочестотната двойка подленти обхваща подлентата 1 995—2 010 MHz за съобщения uplink и подлентата 2 185—2 200 MHz за съобщенията downlink. Както се изисква в раздел 4.4 от Поканата за представяне на кандидатури 2008/C 201/03, Комисията взе предвид изразените в кандидатурите предпочитания на допустимите кандидати. […] (5).

(26)

В рамките на 30 работни дни след публикуването на списъка на избраните кандидати тези от тях, които не възнамеряват да използват радиочестотите, следва да уведомят писмено Комисията за това.

(27)

Съгласно член 7 от Решение № 626/2008/ЕО държавите-членки гарантират, че избраните кандидати, в съответствие със сроковете и зоната, в която се предоставят услугите, за които избраните кандидати са поели ангажимент, в съответствие с член 4, параграф 1, буква в) и в съответствие с националното законодателство и правото на Общността, имат право да използват конкретните радиочестоти, посочени в решението на Комисията, прието съгласно член 5, параграф 2 или член 6, параграф 3, както и право да експлоатират мобилна спътникова система. Те съответно осведомяват избраните кандидати относно тези права. Решение № 626/2008/ЕО определя също, че правата за използване на конкретни радиочестоти следва да се предоставят на избраните кандидати във възможно най-кратък срок след тяхното избиране в съответствие с член 5, параграф 3 от Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги („Директива за разрешение“) (7).

(28)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комитета по съобщенията от 2 април 2009 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В съответствие с първия етап на сравнителна процедура за подбор, предвидена в дял II от Решение № 626/2008/ЕО, ICO Satellite Limited и TerreStar Europe Limited не са допустими кандидати.

Член 2

В съответствие с първия етап на сравнителна процедура за подбор, предвидена в дял II от Решение № 626/2008/ЕО, Inmarsat Ventures Limited и Solaris Mobile Limited са допустими кандидати.

Тъй като общите потребности от радиочестотен спектър, заявени от допустимите кандидати, определени в първия етап на сравнителна процедура за подбор, предвидена в дял II от Решение № 626/2008/ЕО, не надхвърлят наличния радиочестотен спектър, определен в член 1, параграф 1 от Решение № 626/2008/ЕО, Inmarsat Ventures Limited и Solaris Mobile Limited биват избрани.

Член 3

Избраните кандидати получават правото в съответствие с дял III от Решение № 626/2008/ЕО да използват във всяка държава-членка следните честоти:

а)

Inmarsat Ventures Limited: от 1 980 до 1 995 MHz за съобщения Земя—Космос и от 2 170 до 2 185 MHz за съобщения Космос—Земя;

б)

Solaris Mobile Limited: от 1 995 до2 010 MHz за съобщения Земя—Космос и от 2 185 до 2 200 MHz за съобщения Космос—Земя.

Член 4

Изборът на Inmarsat Ventures Limited и Solaris Mobile Limited и присъждането на съответните честоти на избраните кандидати в съответствие с членове 2 и 3 остават в сила, ако в рамките на 30 дни от публикуването на списъка на избраните кандидати в Комисията не постъпи писмена информация от съответния избран кандидат, че последният не възнамерява да използва присъдените му радиочестоти.

Член 5

Адресати на настоящото решение са:

1.

държавите-членки, и

2.

а)

ICO Satellite Limited, 269 Argyll Avenue, Slough SL1 4HE, Обединено кралство;

б)

Inmarsat Ventures Limited, 99 City Road, London EC1Y 1AX, Обединено кралство;

в)

Solaris Mobile Limited, 30 Upper Pembroke Street, Dublin 2, Република Ирландия;

г)

TerreStar Europe Limited, c/o TerreStar Global Ltd., 2nd Floor, 145–157 St John Street, London EC1V 4PY, Обединено кралство.

Съставено в Брюксел на 13 май 2009 година.

За Комисията

Viviane REDING

Член на Комисията


(1)  ОВ L 172, 2.7.2008 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 43, 15.2.2007 г., стр. 32.

(3)  ОВ С 201, 7.8.2008 г., стр. 4.

(4)  http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

(5)  Някои откъси от настоящия документ бяха премахнати с цел да не се разкрива поверителна информация; те са сложени в скоби и са обозначени със звездичка.

(6)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33.

(7)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 21.


12.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/69


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 юни 2009 година

относно подробното тълкуване на авиационните дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2009) 4293)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/450/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 3б от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (2) включи авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността.

(2)

Определението за авиационни дейности, и по-специално освобождаванията, изброени в приложение I към Директива 2003/87/EO, се основават главно върху освобождаванията от Регламент (ЕО) № 1794/2006 на Комисията от 6 декември 2006 г. за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване (3), които са в съответствие със системата за пътни такси на Евроконтрол.

(3)

В допълнение 2 към Процедурите за аеронавигационно обслужване — Управление на въздушния транспорт, приети от Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) (4), се описва формулярът на ИКАО за полетен план и се дават инструкции за попълване на въпросния формуляр. Полетният план може да бъде използван за определяне на полетите, които попадат в обхвата на схемата на Общността.

(4)

Тълкуването на авиационните дейности, предвидено в настоящото решение, следва да се прилага в съответствие с Решение 2007/589/ЕО на Комисията от 18 юли 2007 г. за създаване на насоки за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5).

(5)

Тълкуването на задължението за обществени услуги следва да се прилага в съответствие с Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 година относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (преработен) (6).

(6)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комитета по изменение на климата, посочен в член 23 от Директива 2003/87/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В приложението към настоящото решение е предоставено подробното тълкуване на авиационните дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 8 юни 2009 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  ОВ L 8, 13.1.2009 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 341, 7.12.2006 г., стр. 3.

(4)  PANS-ATM, Doc 4444.

(5)  ОВ L 229, 31.8.2007 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Насоки относно подробното тълкуване на авиационните дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО

1.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА АВИАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

1.

„Полет“ означава един полетен сектор, т.е. полет или един от поредица полети, започващ от мястото за паркиране на въздухоплавателното средство и завършващ на мястото за паркиране на въздухоплавателното средство.

2.

„Летище“ означава определена зона на суша или вода, която включва сгради, инсталации и оборудване и е предназначена да бъде използвана изцяло или частично за кацане, излитане и наземно движение на въздухоплавателни средства.

3.

Ако даден оператор на въздухоплавателни средства извършва някоя от авиационните дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО, той попада в обхвата на схемата на Общността, независимо дали е в списъка на операторите на въздухоплавателни средства, публикуван от Комисията съгласно член 18а, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО.

2.   ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА ОСВОБОЖДАВАНИЯТА

4.

В приложение I към Директива 2003/87/ЕО, в категория дейности „Авиация“, се изброяват видовете полети, които са освободени и не се включват в схемата на Общността.

2.1.   Освобождавания съгласно буква а)

5.

Това освобождаване се интерпретира съгласно изключителната цел на полета.

6.

Под най-близки членове на семейството се има предвид само съпруг/а, всеки партньор с равностоен статут на съпруг/а, деца и родители.

7.

Министрите от правителството са членовете на правителството, които са изброени в националния държавен вестник на съответната страна. Членовете на регионалните или местните правителства на дадена страна не отговарят на условията за освобождаване съгласно тази буква.

8.

Официална мисия означава мисия, в която съответното лице участва в качеството си на длъжностно лице.

9.

Полетите, извършвани за пребазиране на въздухоплавателни средства (positioning/ferrying), не са предмет на това освобождаване.

10.

За полетите, които централният офис на Евроконтрол за пътните такси е определил за освобождаване от пътни такси (по-долу „код за освобождаване CRCO“) и обозначил с „S“, се предполага, че са полети, изпълнявани изключително за транспортиране на официална мисия на властващ монарх и най-близките членове на неговото семейство, на държавни глави, правителствени ръководители и министри, доказано с подходящ индикатор на статуса в полетния план.

2.2.   Освобождавания съгласно буква б)

2.2.1.   Военни полети

11.

Военни полети са полети, които са пряко свързани с военни дейности.

12.

Военните полети, изпълнявани от въздухоплавателни средства, регистрирани като граждански, не са предмет на това освобождаване. По същия начин граждански полети, изпълнявани от военни въздухоплавателни средства, не подлежат на освобождаване съгласно буква б).

13.

Приема се, че полети с код CRCO на освобождаване „М“ или „Х“ са освободени военни полети.

2.2.2.   Митнически и полицейски полети

14.

Митнически и полицейски полети, изпълнявани както от въздухоплавателни средства, регистрирани като граждански, така и от такива, регистрирани като военни, се освобождават.

15.

Приема се, че полети с код CRCO на освобождаване „Р“ са освободени митнически и полицейски полети.

2.3.   Освобождавания съгласно буква в)

16.

Във връзка с посочените по-долу категории полети, полетите за пребазиране на въздухоплавателни средства (positioning/ferrying), както и тези за превоз само на оборудване и персонал, пряко свързани с предоставянето на съответните услуги, са предмет на освобождаване. Освен това за целите на посоченото освобождаване не се прави разлика между полети, изпълнявани чрез използване на обществени и на частни ресурси.

2.3.1.   Полети за търсене и спасяване

17.

Полетите, свързани с търсене и спасяване, са полети, с които се предлагат услуги по търсене и спасяване. Услуги по търсене и спасяване означава извършването на мониторинг на бедствията, изпълняване на функции по комуникация, координация, търсене и спасяване, първа медицинска помощ или медицинска евакуация, чрез използване на обществени или частни ресурси, включително съвместно използване на въздухоплавателни средства, плавателни съдове и други превозни средства и съоръжения.

18.

Приема се че, полети с код CRCO на освобождаване „R“ и полети, обозначени с STS/SAR в поле 18 от полетния план, са освободени полети за търсене и спасяване.

2.3.2.   Полети, предназначени за гасене на пожари

19.

Под полети, предназначени за гасене на пожари, се разбират полети, изпълнявани изключително за борба с пожарите от въздуха, което означава използване на въздухоплавателни средства и други ресурси за борба с горските пожари.

20.

Приема се, че полети, обозначени с STS/FFR в поле 18 на полетния план, са освободени полети за гасене на пожари.

2.3.3.   Полети с хуманитарна цел

21.

Полетите с хуманитарна цел са полети, изпълнявани изключително за хуманитарни цели, с които се превозват хуманитарни работници, хуманитарни запаси като храна, облекло, средства за подслон, медицински и други артикули по време на спешни случаи и/или бедствия или след тях, и/или се използват за евакуация на хора от място, в което техният живот или здраве са застрашени от подобни спешни случаи и/или бедствия, на безопасно място на територията на същата държава или на друга държава, която желае да приеме подобни лица.

22.

Приема се че, поле