ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.146.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 146

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
10 юни 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността ( 1 )

1

 

*

Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити ( 1 )

37

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

ДИРЕКТИВИ

10.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 146/1


ДИРЕКТИВА 2009/43/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 6 май 2009 година

за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Договорът предвижда създаването на вътрешен пазар, включително и премахването между държавите-членки на пречките за свободно движение на стоки и услуги, и въвеждането на система, която да гарантира, че конкуренцията в общия пазар не се нарушава.

(2)

Разпоредбите на Договора, с които се създава вътрешния пазар, се прилагат към всички стоки и услуги, предоставяни срещу заплащане, включително и продуктите, свързани с отбраната, но не изключват възможността за държавите-членки при определени условия да предприемат други мерки в отделни случаи, когато считат за необходимо да защитят съществени интереси на своята сигурност.

(3)

Законовите, подзаконовите и административните разпоредби в държавите-членки, отнасящи се до трансфера на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността, съдържат несъответствия, които могат да попречат на движението на такива продукти и да изкривят конкуренцията в рамките на вътрешния пазар, като възпрепятстват по този начин иновациите, сътрудничеството в областта на промишлеността и конкурентоспособността на отбранителната промишленост в Европейския съюз.

(4)

Целите, които като цяло преследват законовите и подзаконови разпоредби на държавите-членки, включват запазването на правата на човека, мира, сигурността и стабилността чрез системи за строг контрол и ограничаване на износа и разпространението на свързани с отбраната продукти в трети страни, както и в други държави-членки.

(5)

Подобни ограничения в движението на свързаните с отбраната продукти вътре в Общността не могат да бъдат премахнати като цяло чрез прякото прилагане на принципите на свободното движение на стоки и услуги, предвидени в Договора, тъй като тези ограничения могат да бъдат основателни в зависимост от конкретния случай в съответствие с член 30 или член 296 от Договора, които продължават да се прилагат от държавите-членки, при положение че условията, съдържащи се в тях, са изпълнени.

(6)

Следователно е необходимо съответните законови и подзаконови разпоредби на държавите-членки да бъдат хармонизирани така че да бъде опростен вътрешно-общностният трансфер на свързани с отбраната продукти с цел да се гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар. Предмет на настоящата директива са единствено правилата и процедурите по отношение на свързаните с отбраната продукти и следователно директивата не засяга политиките на държавите-членки по отношение на трансфера на свързаните с отбраната продукти.

(7)

Хармонизирането на съответните законови и подзаконови разпоредби на държавите-членки не следва да засяга международните задължения и ангажименти на държавите-членки, нито тяхната свобода на действие по отношение на тяхната политика за износ на свързани с отбраната продукти.

(8)

Държавите-членки следва да запазят правото да провеждат и доразвиват междуправителственото сътрудничество, като спазват разпоредбите на настоящата директива.

(9)

Настоящата директива следва да не се прилага по отношение на свързани с отбраната продукти, които само преминават през територията на Общността, а именно тези продукти, за които не е дадено митническо направление различно от режима външен транзит, или които само се поставят в свободна зона или свободен склад, и за които не се изисква да се отразяват данни в материалната отчетност.

(10)

Настоящата директива следва да обхваща всички свързани с отбраната продукти, които отговарят на изброените в Общия списък на оръжията на Европейския съюз (3), включително техните компоненти и технологии.

(11)

Настоящата директива следва да не засяга прилагането на Съвместно действие 97/817/ОВППС от 28 ноември 1997 г. относно противопехотните мини (4), прието от Съвета на основание член Й.3 от Договора за Европейския съюз, нито да засяга ратифицирането и прилагането от държавите-членки на Конвенцията относно касетъчните боеприпаси, подписана в Осло на 3 декември 2008 г.

(12)

Целите за запазване на правата на човека, мира, сигурността и стабилността, преследвани от държавите-членки като цяло чрез закони и подзаконови разпоредби, ограничаващи трансфера на свързани с отбраната продукти, изискват трансфера на тези продукти вътре в Общността да продължи да подлежи на разрешаване от държавите-членки на произход и на гаранции в приемащите държави-членки.

(13)

Предвид предпазните клаузи, предвидени в настоящата директива за защита на тези цели, повече няма да съществува необходимост държавите-членки да въвеждат или поддържат други ограничения за постигането на същите цели, при условие че са спазени условията на членове 30 и 296 от Договора.

(14)

Настоящата директива следва да не засяга прилагането на разпоредбите, необходими от съображения за обществен ред или обществена сигурност. Предвид естеството и характеристиките на свързаните с отбраната продукти, основания от обществения ред, като транспортната безопасност, безопасността на съхранението, риска от отклоняване или предотвратяването на престъпления, са от особена значимост за целите на настоящата директива

(15)

Настоящата директива не засяга прилагането на Директива 91/477/ЕИО на Съвета от 18 юни 1991 г. относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (5) и по-специално формалните изисквания за движението на оръжия в Общността. Настоящата директива също не засяга прилагането на Директива 93/15/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. за хармонизиране на разпоредбите, свързани с пускането на пазара и надзора на взривни вещества с гражданско предназначение (6) и по-специално на разпоредбите относно трансфера на боеприпаси..

(16)

Всеки трансфер на свързани с отбраната продукти вътре в Общността следва да подлежи на предварително разрешение чрез генерални, глобални или индивидуални лицензи за трансфер, предоставени или публикувани от държавата-членка, от чиято територия доставчикът желае да осъществи трансфер на свързани с отбраната продукти. Държавите-членки следва да имат възможност да освобождават трансферите на свързани с отбраната продукти от задължението за предварително разрешение в специфични случаи, изброени в настоящата директива.

(17)

Държавите-членки следва да разполагат със свободата да отказват или предоставят предварително разрешение. В съответствие с принципите, установяващи вътрешния пазар, такова разрешение следва да бъде валидно за цялата Общност и допълнителни разрешения за преминаване през други държави-членки или влизане на територията на други държави-членки следва да не бъдат изисквани.

(18)

Държавите-членки следва да определят подходящият вид лицензи за трансфер на свързани с отбраната продукти или категории свързани с отбраната продукти за всеки вид трансфер, както и реда и условията, с които е необходимо да бъде обвързан всеки от лицензите за трансфер, като се отчита чувствителността на трансфера.

(19)

По отношение на компонентите държавите-членки следва да се въздържат доколкото е възможно от налагане на ограничения за износа като приемат декларациите за употреба на получателите и отчитат степента на интеграция на тези компоненти в собствените продукти на получателя.

(20)

Държавите-членки следва да определят получателите на лицензи за трансфер по начин, при който не се допуска дискриминация, освен ако това не е необходимо за защита на техни съществени интереси в сферата на сигурността.

(21)

С цел да се улеснят трансферите на свързаните с отбраната продукти, държавите-членки следва да публикуват генерални лицензи, предоставящи разрешение за трансфер на свързани с отбраната продукти на всяко предприятие, отговарящо на условията и реда, определени във всеки генерален лиценз за трансфер.

(22)

Генерален лиценз следва да се публикува за трансфер на свързани с отбраната продукти за въоръжените сили с цел да се повиши в голяма степен сигурността на доставките за всички държави-членки, избрали да се снабдят с такива продукти в рамките на Общността.

(23)

Генерален лиценз следва да се публикува за трансфер на компоненти на сертифицирани европейски отбранителни предприятия с цел да се насърчи сътрудничеството и интеграцията на тези предприятия, по-специално като се способства оптимизацията на веригите на доставки и икономиите от мащаба.

(24)

Държавите-членки, участващи в междуправителствена програма за сътрудничество, следва да имат възможността да издават генерални лицензи за трансфери за такива трансфери на свързани с отбраната продукти към получатели в други участващи държави-членки, доколкото те са необходими за изпълнението на тази програма. Това ще подобри условията за участие в междуправителствени програми за сътрудничество за предприятия, установени в участващите държави-членки.

(25)

Държавите-членки следва да бъдат в състояние да публикуват генерални лицензи за трансфер за да обхванат случаите, когато рисковете за опазването на правата на човека, мира, сигурността и стабилността са много малки с оглед естеството на продуктите и получателите.

(26)

Когато не може да бъде публикуван генерален лиценз, държавите-членки следва да предоставят при поискване глобални лицензи на отделни предприятия, освен в случаите, посочени в настоящата директива. Държавите-членки следва да имат възможността да предоставят подновяеми глобални лицензи.

(27)

Предприятията следва да информират компетентните органи относно използването на генерални лицензи с оглед опазването правата на човека, мира, сигурността и стабилността, както и с оглед на възможността за прозрачно отчитане на трансферите на свързани с отбраната продукти с оглед на демократичния контрол.

(28)

Степента, до която държавите-членки имат свобода на действие при определяне на реда и условията за генералните, глобалните и индивидуалните лицензи, следва да бъде достатъчно гъвкава, за да позволи постоянно сътрудничество съгласно съществуващата международна рамка за експортния контрол. Тъй като решението за разрешаване или отказ на износ е и следва да продължи да бъде въпрос, по който всяка държава-членка има свобода на преценка, подобно сътрудничество следва да произхожда единствено от доброволната координация на експортната политика.

(29)

С цел да бъде компенсирано постепенното заместване на индивидуалния ex ante контрол с общия ex post контрол в държавата-членка на произход на свързаните с отбраната продукти, следва да се създадат условия за взаимно доверие и увереност чрез включване на гаранции, че свързаните с отбраната продукти не се изнасят в нарушение на ограниченията за износ към трети страни. Този принцип следва да се спазва и в случаите, когато свързани с отбраната продукти подлежат на няколко трансфера между държави-членки, преди да бъдат изнесени в трета страна.

(30)

Държавите-членки си сътрудничат в рамките на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г. за определяне на общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване (7), чрез прилагане на общи критерии, както и чрез механизми за нотификации за отказ и за консултации с оглед засилване на конвергенцията в прилагането на техните експортни политики към трети страни по отношение на свързани с отбраната продукти. Настоящата директива следва да не възпрепятства държавите-членки да определят реда и условията на лицензите за трансфер на свързани с отбраната продукти, включително евентуалните ограничения за износ, по-специално, когато това е необходимо за целите на сътрудничеството в рамките посочената Обща позиция.

(31)

Доставчиците следва да информират получателите относно ограниченията, с които са обвързани лицензите за трансфер, с цел да позволят изграждането на взаимно доверие в способността на получателите да спазват тези ограничения след трансфера, по-специално в случаите на искане за износ в трети страни.

(32)

Предприятията следва да бъдат тези, които да преценят дали предимствата, произтичащи от възможността да получават свързани с отбраната продукти по генерален лиценз за трансфер, оправдават искането за сертифициране. Трансферите в рамките на една група предприятия следва да се ползват от генерален лиценз за трансфер в случаите, когато членовете на групата са сертифицирани в своите съответни държави-членки на установяване.

(33)

Необходими са общи критерии за сертифициране с оглед това да даде възможност за изграждането на взаимно доверие, по-специално в способността на получателите да спазват ограниченията за износ на свързани с отбраната продукти, получавани по лиценз за трансфер от друга държава-членка.

(34)

С цел да се способства взаимното доверие, получателите на трансферирани свързани с отбраната продукти следва да се въздържат от износ на тези продукти, когато лицензът за трансфер съдържа ограничения по отношение на износа.

(35)

В момента, в който подават искане за лиценз за износ към трети страни, предприятията следва да декларират пред своите компетентни органи дали са спазили евентуалните ограничения за износ, с които е обвързан трансферът на свързан с отбраната продукт, и които са наложени от държавата-членка, издала лиценза за трансфер. В този контекст следва да се припомни, че механизмът за консултация между държавите-членки, предвиден в Обща позиция 2008/944/ОВППС, е от особена значимост.

(36)

Предприятията следва да представят доказателства за лиценза за износ на общата външна граница на Общността пред компетентните митнически органи в момента на осъществяване на износ към трета страна на свързан с отбраната продукт, получен по лиценз за трансфер.

(37)

Списъкът на свързани с отбраната продукти, съдържащ се в приложението следва да се актуализира в пълно съответствие с Общия списък на оръжията на Европейския съюз.

(38)

За постепенното изграждане на взаимна увереност и доверие е необходимо държавите-членки да определят ефективни мерки, включително санкции, достатъчни, за да гарантират прилагане на разпоредбите на настоящата директива и по-специално на тези, които предвиждат предприятията да зачитат общите критерии за сертифициране и ограничения за по-нататъшно ползване на свързани с отбраната продукти след техния трансфер.

(39)

Когато държава-членка на произход основателно се съмнява дали сертифициран получател би спазил някое от условията, с които е обвързан генерален лиценз за трансфер или ако лицензиращата държава-членка счита, че могат да бъдат засегнати обществения ред, обществената сигурност или нейни съществени интереси в областта на сигурността, тя следва не само да информира останалите държави-членки и Комисията, но и да бъде в състояние временно да спре действието на всеки лиценз за трансфер, по отношение на такъв получател, като отчита своята отговорност за опазването на правата на човека, мира, сигурността и стабилността.

(40)

С цел да се насърчи взаимното доверие, прилагането на законовите, подзаконови и административни разпоредби, приети с цел да се гарантира съответствие с настоящата директива, следва да бъде отложено. Това ще позволи, преди прилагането на тези разпоредби, да се направи оценка на постигнатия напредък въз основа на доклад, изготвен от Комисията на базата на информацията, представена от държавите-членки относно предприетите мерки.

(41)

Комисията следва редовно да публикува доклад за прилагането на настоящата директива, който може да се придружава, когато това е целесъобразно, от законодателни предложения.

(42)

Настоящата директива не засяга наличието или сключването на регионални съюзи между Белгия и Люксембург, както и между Белгия, Люксембург и Нидерландия, така както са предвидени в член 306 от Договора.

(43)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно опростяването на правилата и процедурите, приложими спрямо трансфера на свързани с отбраната продукти в рамките на Общността с оглед гарантиране правилното функциониране на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в задоволителна степен от държавите-членки с оглед на различията между настоящите лицензионни процедури и с оглед на трансграничния характер на трансферите и следователно може да бъде постигната по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки, в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директивата не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(44)

Мерките, необходими за изпълнението на настоящата директива, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (8).

(45)

По-специално на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да изменя приложението. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(46)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (9), държавите-членки се насърчават да изготвят, за себе си и в интерес на Общността, собствени таблици, които да показват, доколкото е възможно, съответствието между настоящата директива и мерките за транспонирането ѝ, както и да ги публикуват,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ППРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

1.   Целта на настоящата директива е да опрости правилата и процедурите, приложими спрямо трансфера на свързани с отбраната продукти в рамките на Общността, с оглед да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар.

2.   Настоящата директива не засяга свободата на действие на държавите-членки в областта на експортната политика по отношение на свързани с отбраната продукти.

3.   Настоящата директива се прилага в съответствие с членове 30 и 296 от Договора.

4.   Настоящата директива не засяга възможността на държавите-членки да продължават и доразвиват междуправителственото сътрудничество, като същевременно спазват разпоредбите на настоящата директива.

Член 2

Приложно поле

Настоящата директива се прилага за свързаните с отбраната продукти, посочени в приложението.

Член 3

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1.

„свързан с отбраната продукт“ означава продукт, посочен в приложението;

2.

„трансфер“ означава всяко предаване или движение на свързан с отбраната продукт от доставчик към получател в друга държава-членка;

3.

„доставчик“ означава юридическото или физическо лице със седалище в Общността, което носи юридическа отговорност за трансфера;

4.

„получател“ означава юридическото или физическо лице със седалище в Общността, което носи юридическа отговорност за получаването на трансфера;

5.

„лиценз за трансфер“ означава разрешение, издадено от национален орган на държава-членка на доставчици, за осъществяване на трансфер на свързани с отбраната продукти за получател в друга държава-членка;

6.

„лиценз за износ“ означава разрешение за доставяне на свързани с отбраната продукти на юридическо или физическо лице, в която и да е трета страна.

7.

„преминаване“ означава транспортирането на свързвани с отбраната продукти през една или повече държави-членки, различни от държавата-членка на произход и приемащата държава-членка.

ГЛАВА II

ЛИЦЕНЗИ ЗА ТРАНСФЕР

Член 4

Общи разпоредби

1.   Трансферът на свързани с отбраната продукти между държави-членки подлежи на предварително разрешаване. Не се изисква допълнително разрешение от други държави-членки за преминаване през държави-членки или за влизане на територията на държава-членка, в която се намира получателя на свързани с отбраната продукти без това да засяга прилагането на разпоредбите, необходими по съображения за обществена сигурност или обществен ред, като например, inter alia, транспортната безопасност.

2.   Независимо от параграф 1, държавите-членки може да освобождават трансфери на свързани с отбраната продукти от задължението за предварително разрешение, установено в посочения параграф, когато:

а)

доставчикът или получателят е правителствена организация или част от въоръжените сили;

б)

доставките се осъществяват от Европейския съюз, НАТО, МААЕ или други междуправителствени организации с оглед изпълнение на техните задачи;

в)

трансферът е необходим за осъществяването на програма за сътрудничество в областта на въоръжението между държавите-членки;

г)

трансферът е свързан с оказването на хуманитарна помощ в случай на бедствие или е част от дарение при извънредна ситуация;или

д)

трансферът е необходим за целите или вследствие на поправка, поддръжка, изложение или демонстрация.

3.   По искане на държава-членка или по своя инициатива, Комисията може да измени параграф 2 с оглед включване на следните случаи когато:

а)

трансферът се осъществява при условия, които не засягат общественият ред или обществената сигурност;

б)

задължението за предварително разрешение се оказва несъвместимо с международните ангажименти, поети от държавите-членки след приемането на настоящата директива, или

в)

трансферът е необходим с оглед междуправителственото сътрудничество, посочено в член 1, параграф 4.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, като я допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 2.

4.   Държавите-членки гарантират, че доставчиците, които желаят да извършат трансфер на свързани с отбраната продукти от тяхна територия, могат да използват генерални лицензи за трансфер или да подадат заявление за глобални или индивидуални лицензи за трансфер, в съответствие с членове 5, 6 и 7.

5.   Държавите-членки определят типа лиценз за свързаните с отбраната продукти или категориите съответни свързани с отбраната продукти в съответствие с разпоредбите на настоящия член и на членове 5, 6 и 7.

6.   Държавите членки определят изчерпателно реда и условията за лицензите за трансфер, включително специфичните ограничения за износа на свързани с отбраната продукти към юридически или физически лица в трети страни, като отчитат, inter alia, и рисковете за опазването на правата на човека, мира, сигурността и стабилността, които трансферът създава. Държавите-членки може, като спазват законодателството на Общността, да разполагат с възможността да изискват гаранции за крайна употреба, включително сертификати за крайна употреба.

7.   Държавите-членки определят реда и условията на лицензите за трансфер за компоненти въз основа на оценка на чувствителността на трансфера в съответствие, inter alia, със следните критерии:

а)

естеството на компонентите по отношение на продуктите, в които ще бъдат включени и по отношение на всяка евентуална крайна употреба на готовите продукти, която може да даде повод за загриженост;

б)

значението на компонентите по отношение на продуктите, в които те ще бъдат включени.

8.   С изключение на случаите, когато считат, че трансферът на компоненти е чувствителен, държавите-членки се въздържат от налагането на експортни ограничения за компоненти, когато получателят представи декларация за употреба, в която удостоверява, че компонентите обект на този трансфер се интегрират или подлежат на интегриране в негови собствени продукти и не могат на по-късен етап да бъдат трансферирани отново или изнесени като такива, освен за целите на поддръжка или поправка.

9.   Държавите-членки може по всяко време да отнемат, прекратят или ограничат използването на издадени от тях лицензи за трансфер по причини, свързани със защита на техните съществени интереси в сферата на сигурността, по съображения за обществен ред или обществена сигурност или поради неизпълнение на реда и условията, с които е обвързан лицензът.

Член 5

Генерални лицензи за трансфер

1.   Държавите-членки публикуват генерални лицензи за трансфер, пряко предоставящи разрешение на доставчици, установени на тяхна територия и отговарящи на условията и реда, с които е обвързан лицензът, да осъществят трансфери на свързани с отбраната продукти, които трябва да бъдат посочени в генералния лиценз за трансфер, към категория или категории получатели, намиращи се в друга държава-членка.

2.   Без да се засягат разпоредбите на член 4, параграф 2, генералните лицензи за трансфер се публикуват поне когато:

а)

получателят е част от въоръжените сили на държава-членка или е договарящ орган в областта на отбраната, който извършва покупки, предназначени за изключителна употреба от въоръжените сили на държавата-членка;

б)

получателят е предприятие, сертифицирано в съответствие с член 9;

в)

трансферът е извършен за целите на демонстрации, оценки и изложения;

г)

трансферът е извършен за целите на поддръжка и поправка, ако получателят е първоначалният доставчик на свързаните с отбраната продукти.

3.   Държавите-членки, участващи в междуправителствена програма за сътрудничество относно разработването, производството или употребата на един или няколко свързани с отбраната продукта, може да публикуват генерален лиценз за такива трансфери към други държави-членки, които участват в тази програма и които са необходими за изпълнението на програмата.

4.   Държавите-членки може да определят условията за регистриране преди първото използване на генерален лиценз, без да се засягат други разпоредби на настоящата директива.

Член 6

Глобални лицензи за трансфер

1.   Държавите-членки решават да предоставят на отделен доставчик по негово искане глобални лицензи за трансфер, които дават разрешение за трансфери на свързани с отбраната продукти към получатели в една или повече други държава-членки.

2.   Във всеки глобален лиценз за трансфер държавите-членки определят свързаните с отбраната продукти или категории продукти, обхванати от глобалния лиценз за трансфер, и оторизираните получатели или категория получатели.

Глобалният лиценз за трансфер се издава за срок от три години, който може да бъде подновен от държавата-членка.

Член 7

Индивидуални лицензи за трансфер

Държавите-членки решават да предоставят на отделен доставчик по негово искане индивидуални лицензи за трансфер, които дават разрешение за един трансфер на определено количество от определени свързани с отбраната продукти, които трябва да бъдат предадени на една или няколко партиди, към един получател, когато:

а)

искането за лиценз за трансфер се ограничава до един трансфер;

б)

това е необходимо за опазване на техни съществени интереси в сферата на сигурността, или по съображения за обществен ред;

в)

това е необходимо за спазване на международните задължения и ангажименти на държави-членки; или

г)

държава-членка има сериозни основания да счита, че доставчикът няма да бъде в състояние да изпълни цялостния ред и всички условия, необходими за да му бъде предоставен глобален лиценз.

ГЛАВА III

ИНФОРМАЦИЯ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ИЗНОС СЛЕД ТРАНСФЕР

Член 8

Информация, предоставяна от доставчиците

1.   Държавите-членки гарантират, че доставчиците на свързани с отбраната продукти информират получателите за реда и условията на лиценза за трансфер, включително и за ограниченията, отнасящи се до крайната употреба или износа на свързаните с отбраната продукти.

2.   Държавите-членки гарантират, че доставчиците информират в разумен срок компетентните органи на държавите-членки, от чиято територия те желаят да осъществят трансфер на свързани с отбраната продукти, за своето намерение да използват за първи път генерален лиценз за трансфер. Държавите-членки може да определят допълнителната информация, която може да бъде изискана относно свързаните с отбраната продукти, трансферирани съгласно генерален лиценз за трансфер.

3.   Държавите-членки гарантират и редовно проверяват, че доставчиците водят подробни и пълни регистри на своите трансфери в съответствие с действащото законодателство в съответната държава-членка и определят изискванията за отчетност, с които е обвързано ползването на генерален, глобален или индивидуален лиценз за трансфер. Тези регистри включват търговски документи, съдържащи следната информация:

а)

описанието на свързания с отбраната продукт и неговите данни по списъка в приложението;

б)

количеството и стойността на свързания с отбраната продукт

в)

датите на трансфера;

г)

името и адреса на доставчика и на получателя;

д)

когато е известно, крайната употреба и крайния потребител на свързаните с отбраната продукти; и

е)

доказателства, че информацията относно ограниченията за износ, с която е обвързан лицензът за трансфер, е предадена на получателя на свързаните с отбраната продукти.

4.   Държавите-членки гарантират, че доставчиците съхраняват регистрите, посочени в параграф 3, за период равен най-малко на периода, предвиден от действащото в съответната държава-членка национално законодателство относно изискванията за съхраняване на регистри от стопанските субекти, и във всеки случай за не по-малко от три години след изтичане на календарната година, през която е осъществен трансферът. Те се предоставят при поискване на компетентните органи на държавата-членка, от чиято територия доставчикът е осъществил трансфера на свързаните с отбраната продукти.

Член 9

Сертифициране

1.   Държавите-членки определят компетентни органи, които да сертифицират получателите, установени съответно на тяхна територия, на свързани с отбраната продукти съгласно лицензите за трансфер, публикувани от други държави-членки в съответствие с член 5, параграф 2, буква б).

2.   Сертифицирането установява надеждността на предприятието получател, по-специално по отношение на неговата способност да спазва ограниченията за износ на свързани с отбраната продукти, получени по лиценз за трансфер от друга държава-членка. Надеждността се оценява според следните критерии:

а)

доказан опит в отбранителните дейности, като по-специално се вземат предвид данните на предприятието за спазване на експортни ограничения, съдебни решения в тази връзка, наличие на разрешение за производство или търговия със свързани с отбраната продукти и на опитен ръководен състав;

б)

съотносима промишлена дейност в сферата на свързаните с отбраната продукти в рамките на Общността, по-специално капацитета за интеграция на системата/подсистемата;

в)

определянето на служител на висш ръководен пост за ресорен служител, лично отговорен за трансферите и износа;

г)

писмен ангажимент на предприятието, подписан от служителя на висш ръководен пост, посочен в буква в), че предприятието ще предприеме всички необходими стъпки за спазването и прилагането на всички специални условия, отнасящи се до крайната употреба и износ на всеки получен специфичен компонент или продукт;

д)

писмен ангажимент на предприятието, подписан от служителя на висш ръководен пост, посочен в буква в), че с необходимото старание ще предоставя на компетентните органи подробна информация в отговор на искания и запитвания, относно крайните потребители или крайната употреба на всички продукти, изнесени, трансферирани или получени от дружеството по лиценз за трансфер от друга държава-членка; и

е)

описание на вътрешната програма за съответствие или на системата за управление на износа или трансфера, внедрена в предприятието, което е утвърдено от служителя на висш ръководен пост, посочен в буква в). Това описание дава данни за организационните, човешките и техническите ресурси, заделени за управлението на трансферите и износа, веригата на отговорност в структурата на предприятието, процедурите за вътрешен одит, повишаване на осведомеността и обучение на персонала, уредба на физическата и техническа сигурност, водене на регистри и проследяемост на трансферите и износа.

3.   В сертификатите се съдържа следната информация:

а)

компетентен орган, издаващ сертификата;

б)

името и адреса на получателя;

в)

изявление относно това, че получателят отговаря на критериите, посочени в параграф 2; и

г)

дата на издаване и срок на валидност на сертификата.

Срокът на валидност на сертификата, посочен в буква г), при никакви обстоятелства не може да превишава пет години.

4.   В сертификатите могат да се съдържат допълнителни условия, отнасящи се до следното:

а)

предоставяне на информация, необходима за проверка на съответствието с критериите, посочени в параграф 2;

б)

спиране на действието или отнемане на сертификата.

5.   Компетентните органи следят за съответствието на получателя с критериите, посочени в параграф 2, поне веднъж на всеки три години, както и с всяко условие, с което са обвързани сертификатите, посочени в параграф 4.

6.   Държавите-членки признават всички сертификати, издадени в съответствие с настоящата директива в друга държава-членка.

7.   Ако един компетентен орган констатира, че притежателят на сертификат, установен на територията на съответната държава-членка, повече на отговаря на критериите, посочени в параграф 2 или на някое от условията, посочени в параграф 4, той предприема подходящи мерки. Тези мерки могат да включват отнемане на сертификата. Компетентният орган информира Комисията и другите държави-членки за своето решение.

8.   Държавите-членки публикуват и редовно актуализират списък на сертифицирани получатели и информират Комисията, Европейския парламент и другите държави-членки за тях.

Комисията прави публично достъпен на своя уебсайт централен регистър на получателите, сертифицирани от държавите-членки.

Член 10

Митнически процедури и експортни ограничения

Държавите-членки гарантират, че когато подават искане за лиценз за износ, получателите на свързани с отбраната продукти декларират пред техните компетентни органи, в случаите когато такива продукти, получени по лиценз за трансфер от друга държава-членка, са обвързани с ограничения за износ, че те са спазили условията на тези ограничения, включително, в зависимост от обстоятелствата, че са получили съгласието на държавата-членка на произход.

ГЛАВА IV

МИТНИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ И АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 11

Митнически процедури

1.   Държавите-членки гарантират, че при извършване на формалностите при износа на свързани с отбраната продукти в митническата служба, която отговаря за обработката на декларацията за износ, износителят представя доказателства, че всички необходими лицензи за износ са получени.

2.   Без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (10), една държава-членка може също така, за срок не по-дълъг от 30 работни дни, да спре процеса на износ от своята територия или, при необходимост, по друг начин да попречи на свързаните с отбраната стоки, получени от друга държава-членка по лиценз за трансфер и включени в друг свързан с отбраната продукт да напуснат Общността през нейната територия, когато тя счита, че:

а)

при предоставянето на лиценза за износ не е отчетена релевантна информация; или

б)

обстоятелствата значително са се променили след предоставянето на лиценза за износ.

3.   Държавите-членки може да предвидят митническите формалности за износ на свързани с отбраната продукти да се изпълняват само в определени митнически учреждения.

4.   Държавите-членки, възползвали се от възможността, описана в параграф 3, уведомяват Комисията за съответните митнически учреждения. Комисията публикува тази информация в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Член 12

Обмен на информация

Съгласувано с Комисията държавите-членки предприемат всички подходящи мерки за установяването на пряко сътрудничество и обмен на информация между техните компетентни национални органи.

ГЛАВА V

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СПИСЪКА НА СВЪРЗАНИТЕ С ОТБРАНАТА ПРОДУКТИ

Член 13

Адаптиране на приложението

1.   Комисията актуализира списъка на свързаните с отбраната продукти, предвиден в приложението, така че той да съответства напълно на Общия списък на оръжията на Европейския съюз.

2.   Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 2.

Член 14

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1— 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

Предпазни мерки

1.   Когато лицензираща държава-членка счита, че е налице сериозен риск получател, сертифициран съгласно член 9 в друга държава-членка„ да не спази някое от условията, с които е обвързан генерален лиценз за трансфер, или когато лицензиращата държава-членка счита, че могат да бъдат засегнати обществения ред, обществената сигурност или нейни съществени интереси в сферата на сигурността, тя информира въпросната друга държава-членка и иска от нея да направи проверка на положението.

2.   Когато съмненията, посочени в параграф 1, останат, лицензиращата държава-членка може временно да спре действието на своите генерални лицензи за трансфер по отношение на такива получатели. Тя информира другите държави-членки и Комисията за причините за тази предпазна мярка. Държавата-членка, приела тази мярка, може да реши да я отмени, ако счита че тя повече не е оправдана.

Член 16

Санкции

Държавите-членки установяват правила относно санкциите, приложими по отношение на нарушения на разпоредби, приети в изпълнение на настоящата директива, по-специално в случай на предоставяне на невярна или непълна информация, изисквана по член 8, параграф 1 или член 10, предоставена относно съблюдаването на ограниченията за износ, свързани с лиценза за трансфер. Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират изпълнението на въпросните правила. Предвидените санкции са ефективни, съразмерни и възпиращи.

Член 17

Преразглеждане и отчетност

1.   Комисията докладва за мерките, предприети от държавите-членки с оглед транспонирането на настоящата директива, и по-специално членове 9—12 и член 15 от нея до 30 юни 2012 г.

2.   До 30 юни 2016 г. Комисията извършва преглед на изпълнението на настоящата директива и представя пред Европейския парламент и пред Съвета доклад в тази връзка. По-специално извършва оценка на това дали и в каква степен целите на настоящата директива са били постигнати, по отношение, inter alia и на функционирането на вътрешния пазар. В своя доклад Комисията извършва преглед на прилагането на членове 9—12 и член 15 от настоящата директива и оценява нейното въздействие върху развитието на европейския пазар на отбранително оборудване и европейската отбранителна технологична и промишлена база, като взема предвид, inter alia, положението на малките и средни предприятия. При необходимост докладът се придружава от законодателно предложение.

Член 18

Транспониране

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 30 юни 2011 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези мерки.

Те прилагат тези мерки от 30 юни 2012 г.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът за позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното си законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 19

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 20

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 6 май 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. KOHOUT


(1)  Становище от 23 октомври 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище на Европейския парламент от 16 декември 2008 г.(все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 23 април 2009 г.

(3)  ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 58.

(4)  ОВ L 338, 9.12.1997 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 256, 13.9.1991 г., стр. 51.

(6)  ОВ L 121, 15.5.1993 г., стр. 20.

(7)  ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99.

(8)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(9)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА СВЪРЗАНИТЕ С ОТБРАНАТА ПРОДУКТИ

СО1
Гладкоцевни оръжия с калибър по-малък от 20 mm, други въоръжения и автоматични оръжия с калибър 12,7 mm (0,5 инча) или по-малък, принадлежности и специално предназначени за тях компоненти, както следва:

а.

Пушки, карабини, револвери, пистолети, картечни пистолети и картечници:

Забележка СО1.a не контролира следните оръжия:

1.

Мускети, пушки и карабини, произведени преди 1938 г.;

2.

Копия на мускети, пушки и карабини, оригиналите на които са произведени преди 1890 г.;

3.

Револвери, пистолети и картечници, произведени преди 1890 г., и техните копия;

б.

Гладкоцевни оръжия, както следва:

1.

Гладкоцевни оръжия, специално предназначени за военна употреба;

2.

Други гладкоцевни оръжия, както следва:

а.

Напълно автоматични;

б.

Полуавтоматични или с презареждане тип „помпа“;

в.

Оръжия, използващи безгилзови бойни припаси;

г.

Заглушители, специални присъединителни възли, патронни пълнители, оръжейни мерници и пламе-гасители за оръжията, контролирани от подточки СО1.a, СО1.б, СО1.в.

Забележка 1 СО1 не контролира гладкоцевни оръжия, използвани за ловни и спортни цели. Тези оръжия не трябва да бъдат специално предназначени за военна употреба или за напълно автоматична стрелба.

Забележка 2 СО1 не контролира огнестрелно оръжие, което е специално предназначено за стрелба с учебни бойни припаси и което не може да използва нито един от контролираните бойни припаси.

Забележка 3 СО1 не контролира оръжия, използващи бойни припаси с нецентрално възпламеняване и които не са конструирани за автоматична стрелба.

Забележка 4 СО1.г не контролира оръжейни оптически прицели без електронно преобразуване на образа, с увеличение 4 пъти или по-малко, в случаите, когато те не са специално предназначени или модифицирани за военна употреба.

СО2
Гладкоцевни оръжия с калибър 20 mm или по-голям, други въоръжения или оръжия с калибър по-голям от 12,7 mm (0,50 инча), пускови установки и принадлежности, както следва, и специално предназначени за тях компоненти:

а.

Оръдия, гаубици, малокалибрени оръдия, минохвъргачки, противотанкови оръжия, гранатохвъргачки, огнехвъргачки, пушки, безоткатни оръжия, гладкоцевни оръжия и свързаните с тях устройства за намаляване на демаскиращия ефект;

Забележка 1 СО2.а. включва инжектори, измервателни прибори, резервоари и други елементи, специално предназначени за използване на течни метателни заряди за всяко оборудване, контролирано от СО2.a.

Забележка 2 СО2.а не контролира следното:

1.

Мускети, пушки и карабини, произведени преди 1938 г.;

2.

Копия на мускети, пушки и карабини, оригиналите на които са произведени преди 1890 г.

б.

Военни димни, газови и пиротехнически пускови установки или генератори;

Забележка СО2.б не контролира сигналните пистолети.

в.

Оръжейни мерници.

СО3
Бойни припаси и взривателни устройства, както следва, и специално предназначени за тях елементи:

а.

Бойни припаси за оръжията, контролирани от CO1, CO2 или CO12;

б.

Взривателни устройства, специално предназначени за боеприпасите, контролирани от CO3.a.

Забележка 1 Специално предназначените елементи включват:

а.

Метални или пластмасови елементи като капсулни втулки, ризници за куршуми, патронни ленти, водещи пояси и метални части за бойни припаси;

б.

Предпазно-взвеждащи механизми, взриватели, датчици и възпламенителни механизми;

в.

Импулсни енергоизточници;

г.

Изгарящи гилзи за барутни заряди;

д.

Касетъчни бойни припаси, включително касетъчни елементи, касетъчни мини и управляеми снаряди.

Забележка 2 СО3.а не контролира халосните бойни припаси и учебните бойни припаси с пробита гилза.

Забележка 3 СО3.а не контролира заряди, специално предназначени за някоя от следните цели:

а.

Сигнализиране;

б.

Плашене на птици; или

в.

Запалване на струи газ от петролни кладенци.

СО4
Бомби, торпеда, реактивни снаряди, ракети, други взривни устройства и заряди, и оборудване и принадлежности за тях, както следва, специално предназначени за военна употреба, и специално предназначени за тях елементи:

Важно: За насочващо и навигационно оборудване вж. CO11, Забележка 7.

а.

Бомби, торпеда, гранати, димни шашки, реактивни снаряди, мини, ракети, дълбочинни бомби, подривни заряди, подривни устройства и подривни комплекти, „пиротехнически“ устройства, патрони и имитатори (т.е. оборудване, което имитира характеристиките на всяко едно от тези изделия);

Забележка СО4.а включва:

1.

Димни гранати, запалителни бомби и контейнери, и взривни устройства;

2.

Реактивни сопла на ракети и чела на бойни глави за навлизане в плътните слоеве на атмосферата.

б.

Оборудване, специално предназначено за управление, контрол, активиране, захранване с еднократен енергоимпулс, изстрелване, насочване, тралене, обезвреждане, отклоняване от целта, радиоелектронно заглушаване, детонация или откриване на изделия, контролирани от СО4.a.

Забележка СО4.б включва:

1.

Мобилно техническо оборудване за втечняване на газ с производителност не по-малка от 1 000 kg втечнен газ на ден;

2.

Непотъващ електропроводен шнур, подходящ за тралене на магнитни мини.

Техническа забележка

Ръчните устройства, които са ограничени по проект само за откриването на метални обекти и са неспособни да различават мини от други метални обекти, не се разглеждат като специално предназначени за откриване на изделия, контролирани от СО4.а.

СО5
Оборудване за управление на огъня, сигнализиране и оповестяване, и свързаните с него системи, оборудване за тестване, настройка и противодействие, както следва, специално предназначено за военна употреба, както и специално предназначени за него компоненти и принадлежности:

а.

Оръжейни мерници, бордни изчислители за бомбомятане, оборудване за насочване на артилерийски системи и системи за управление на огъня;

б.

Системи за прехващане, разпознаване, определяне на разстояние, целеуказване или съпровождане на цели; оборудване за откриване, обобщаване, разграничаване или разпознаване на цели и оборудване за интегриране на датчици;

в.

Оборудване за противодействие на изделията, контролирани от СО5.a или СО5.б;

г.

Оборудване за полигонни изпитвания или настройка, специално предназначено за изделия, контролирани от СО5.а или СО5.б.

СО6
Сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, както следва:

Важно: За насочващо и навигационно оборудване вж. CO11, Забележка 7.

а.

Сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, специално предназначени или модифицирани за военна употреба.

Техническа забележка

За целите на СО6.а терминът „сухопътни транспортни средства“ включва и влекачи.

б.

Всички колесни сухопътни транспортни средства, годни за използване в условия без пътища, които са произведени или снабдени със средства за осигуряване на балистична защита до ниво III (NIJ 0108.01, септември 1985 г. или сравним национален стандарт) или по-високо.

Важно: Вж. също СО13.а.

Забележка 1 СО6.а включва:

а.

Танкове и други военни бронирани сухопътни транспортни средства и военни сухопътни транспортни средства, снабдени с оръжейни установки или с оборудване, предназначено за миниране или за изстрелване на бойни припаси, контролирани от СО4;

б.

Бронирани сухопътни транспортни средства;

в.

Транспортни средства тип „Амфибия““ и такива за преодоляване на дълбоки водни прегради;

г.

Ремонтно-евакуационни и подвозни сухопътни транспортни средства за транспортиране на бойни припаси или оръжейни системи и на принадлежащото им подемно-транспортно оборудване за пълнене и зареждане.

Забележка 2 Модифицирането на сухопътни транспортни средства за военна употреба, контролирани от СО6.а, се състои във внасяне на конструктивни електрически или механични изменения, включващи един или повече специално предназначени военни компоненти. Такива компоненти обхващат:

а.

Пневматични външни гуми, специално предназначени да са непробиваеми от куршуми и осколки или оставащи годни за движение след пробиване;

б.

Системи за регулиране на налягането в автомобилните гуми, управлявани в движение от кабината на механик-водача;

в.

Бронезащита за основните части (например резервоари за гориво или кабини на механик-водачи);

г.

Специални укрепвания или монтажни приспособления за оръжия;

д.

Маскировъчно осветление.

Забележка 3 СО6 не контролира граждански автомобили, имащи бронева или балистична защита, предназначени или модифицирани за транспортиране на пари и ценности.

СО7
Химически или биологични токсични вещества, „вещества за борба с масови безредици“, радиоактивни материали и свързаните с тях оборудване, компоненти и материали, както следва:

а.

Биологични агенти и радиоактивни материали „приспособени за бойна употреба“, които могат да поразяват хора и животни, да разрушават оборудване или да унищожават реколтата или околната среда;

б.

Бойни токсични химични вещества (БТХВ), включително:

1.

Нервнопаралитични БТХВ:

а.

O-алкил (10 C-атома или по-малко, в т.ч. циклоалкил) алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил)-фосфонфлуориди, като:

Зарин (GB): O-изопропил метилфосфонфлуорид (CAS 107-44-8); и

Зоман (GB): O-пинаконил метилфосфонфлуорид (CAS 96-64-0);

б.

O-алкил (10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) N,N-диалкил (метил, етил, n- пропил или i-пропил) фосфорамидоцианиди, като:

Табун (GA): O-етил N,N-диметилфосфорамидоцианид (CAS 77-81-6);

в.

O-алкил (H или 10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) S-2-диалкил (метил, етил, n- пропил, или i-пропил)-аминоетил алкил (метил, етил, n-пропил, или i-пропил) фосфоно- тиолати и съответните им алкилирани и протонирани соли, като:

VX: O-етил S-2-диизопропиламиноетил метил фосфонотиолат (CAS 50782-69-9);

2.

Кожнообривни БТХВ:

а.

Серни иприти, като:

1.

2-хлоретилхлорметилсулфид (CAS 2625-76-5);

2.

бис(2-хлоретил) сулфид CAS 505-60-2);

3.

бис(2-хлоретилтио) метан (CAS 63869-13-6);

4.

1,2-бис(2-хлоретилтио) етан (CAS 3563-36-8);

5.

1,3-бис(2-хлоретилтио)-n-пропан (CAS 63905-10-2);

6.

1,4-бис(2-хлоретилтио)-n-бутан (CAS 142868-93-7);

7.

1,5-бис(2-хлоретилтио)-n-пентан (CAS 142868-94-8);

8.

бис(2-хлоретилтиометил) етер (CAS 63918-90-1);

9.

бис(2-хлоретилтиоетил) етер (CAS 63918-89-8);

б.

Люизити, като:

1.

2-хлорвинилдихлорарсин (CAS 541-25-3);

2.

трис(2-хлорвинил) арсин (CAS 40334-70-1);

3.

бис(2-хлорвинил) хлорарсин (CAS 40334-69-8);

в.

Азотни иприти, като:

1.

HN1: бис(2-хлоретил) етиламин (CAS 538-07-8);

2.

HN2: бис(2-хлоретил) метиламин (CAS 51-75-2);

3.

HN3: трис(2-хлоретил) амин (CAS 555-77-1);

3.

БТХВ инкапацитанти, като:

а.

3-хинуклидинилбензилат (BZ) (CAS 6581-06-2);

4.

Дефолианти (обезлистяващи БТХВ), като:

а.

Бутил 2-хлор-4-флуорфеноксиацетат (LNF);

б.

2,4,5-трихлорфеноксиоцетна киселина, смесена с 2,4-дихлорфеноксиоцетна киселина (БТХВ „Оранжев агент“).

в.

Основни и вторични прекурсори на бинарни БТХВ, както следва:

1.

Алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонилдифлуориди, като:

DF: Метилов фосфонилдифлуорид (CAS 676-99-3);

2.

O-алкил (H или алкилови радикали с 10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкилови радикали), O-2-диалкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) аминоетил алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонити и съответните алкилирани и протонирани соли, като:

QL: O-етил-2-диизопропиламиноетил метилфосфонит (CAS 57856-11-8);

3.

Хлорзарин: O-изопропил метилфосфонохлорид (CAS 1445-76-7);

4.

Хлорзоман: O-пинаколин метилфосфонохлорид (CAS 7040-57-5);

г.

„Вещества за борба с масови безредици“, активни химически съставки и комбинации от тях, включително:

1.

α-бромбензенацетонитрил, (бромбензил цианид) (CA)(CAS 5798-79-8);

2.

[(2-хлорофенил) метилен] пропандинитрил, (o-хлорбензилиденмалононитрил) (CS) (CAS 2698-41-1);

3.

2-хлоро-1-фенилетанон, фенилалкил хлорид (хлорацетофенон) (CN) (CAS 532-27-4);

4.

Дибенз-(b,f)-1,4-оксазепин (CR) (CAS 257-07-8);

5.

10-хлоро-5,10-дихидрофенарсазин, (фенарсазинхлорид), (адамсит) (DM), CAS 578-94-9;

6.

N-нонаноилморфолин, (MPA), CAS 5299-64-9;

Забележка 1 СО7.г не контролира „вещества за борба с масови безредици“, отделно опаковани за целите на личната самозащита.

Забележка 2 СО7.г не контролира химически съединения и комбинации от тях, означени и пакетирани за хранително-вкусовата промишленост или медицински цели.

д.

Оборудване, специално предназначено или модифицирано за военна употреба, за разпръскване на които и да е от следните и специално предназначени за него компоненти:

1.

Материали или химически вещества, контролирани от СО7.а, СО7.б или СО7.г; или

2.

БТХВ, съставени от прекурсори, контролирани от СО7.в.

е.

Оборудване за защита и обеззаразяване, специално предназначени за него компоненти и специално приготвени химически смеси, както следва:

1.

Оборудване, специално предназначено за военна употреба, за защита от материали, контролирани от СО7.а, СО7.б или СО7.г, и специално предназначени за него компоненти;

2.

Оборудване, специално предназначено или модифицирано за военна употреба, за обеззаразяването на обекти, заразени с материали, контролирани от СО7.а или СО7.б, и специално предназначени за него компоненти;

3.

Химически смеси, специално разработени/приготвени за обеззаразяването на обекти, заразени с материали, контролирани от СО7.а или СО7.б;

Забележка СО7е.1. включва:

а.

Филтро-вентилационни системи, специално предназначени или Модифицирани за ядрена, биологическа или химическа защита;

б.

защитно облекло.

Важно: За граждански противогази и оборудване за защита и обеззаразяване вж. също така точка 1.А004 в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба.

ж.

Оборудване, специално предназначено или модифицирано за военна употреба, за откриване или идентифициране на материали, контролирани от СО7.a или СО7.б или СО7.г, и специално предназначени за него компоненти;

Забележка СО7.ж не включва личните радиационни дозиметри.

Важно: Вж. също 1A004 от Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба.

з.

„Биополимери“, специално предназначени или изработени за откриване и идентифициране на БТХВ, контролирани от СО7.б, и определени клетъчни култури, използвани за тяхното производство;

и.

„Биокатализатори“ за обеззаразяване или разграждане на химически БТХВ и биологични системи за тази цел, както следва:

1.

„Биокатализатори“, специално предназначени за обеззаразяване или разграждане на химически БТХВ, контролирани от СО7.б, получавани чрез пряк лабораторен подбор или чрез генетично модифициране на биологични системи;

2.

Биологични системи, както следва: „специални преносители“, вируси или клетъчни култури, съдържащи генетична информация, характерна за производството на „биокатализаторите“, контролирани от СО7.и.1.;

Забележка 1 СО7.б и СО7.г не контролират:

а.

Хлорциан (CAS 506-77-4); Вж. 1С450.а.5 в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба;

б.

Циановодородна киселина (CAS 74-90-8);

в.

Хлор (CAS 7782-50-5);

г.

Карбонил хлорид (фосген) (CAS 75-44-5); Вж. 1С450.а.4 в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба;

д.

Дифосген (трихлорметил-хлорформиат) (CAS 503-38-8);

е.

Заличен;

ж.

Ксилилбромид орто: (CAS 89-92-9), мета: (CAS 620-13-3), пара: (CAS 104-81-4);

з.

Бензилбромид (CAS 100-39-0);

и.

Бензилйодид (CAS 620-05-3);

й.

Бромацетон (CAS 598-31-2);

к.

Бромциан (CAS 506-68-3);

л.

Бромметилетилкетон (CAS 816-40-0);

м.

Хлорацетон (CAS 78-95-5);

н.

Етилйодацетат (CAS 623-48-3);

о.

Йодацетон (CAS 3019-04-3);

п.

Хлорпикрин (CAS 76-06-2). Вж. 1С450.а.7 в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба.

Забележка 2 Клетъчните култури и биологичните системи, изброени в СО7.з и СО7.и.2, са изключение и тези подточки не контролират клетъчните култури или биологичните системи за граждански цели — селско стопанство, фармакология, медицина, ветеринарна медицина, екология, преработка на отпадъци и хранителна промишленост.

СО8
„Енергетични материали“ и свързаните c тях вещества, както следва:

Важно: Вж. също 1С011 в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба

Технически забележки

1.

За целите на тази точка смес се отнася до смесване на две или повече субстанции, от които най-малко една е изброена в поддточките на СО8.

2.

Всяка от субстанциите, изброени в подточките на СО8, е включена за контрол от този списък, дори когато се използва за употреба, различна от посочената (напр. TAGN се използва преимуществено като експлозив, но може също да бъде използван като гориво или като окислител).

а.

„Взривни вещества“, както следва, и смеси от тях:

1.

ADNBF (аминодинитробензофуроксан или 7-амино-4,6-динитробензофуразан-1-оксид) (CAS 97096-78-1);

2.

BNCP (цис-ди(5-нитротетразолат) тетра амин-кобалт(III) перхлорат) (CAS 117412-28-9):

3.

CL-14 (диамино динитробензофуроксан или 5,7-диамино-4,6-динитробензофуразан-1-оксид (CAS 117907-74-1);

4.

CL-20 (HNIW или хексанитрохексаазоизовюрцитан) (CAS 135285-90-4); клатрати на CL-20 (вж. също така CO8.ж.3. и ж.4. за прекурсорите му);

5.

CP (2-(5-цианотетразолат) пента аминокобалт (III) перхлорат) (CAS 70247-32-4);

6.

DADE (1,1-диамино-2,2-динитроетилен, FOX7);

7.

DATB (диаминотринитробензен) (CAS 1630-08-6);

8.

DDFP (1,4-динитродифуразанопиперазин);

9.

DDPO (2,6-диамино-3,5-динитропиразин-1-оксид, PZO) (CAS 194486-77-6);

10.

DIPAM (3,3′-диамино-2,2′,4,4′,6,6′-хексанитробифенил или дипикрамид) (CAS 17215-44-0);

11.

DNGU (DINGU или динитрогликолурил) (CAS 55510-04-8);

12.

Фуразани, както следва:

а.

DAAOF (диаминоазоксифуразан);

б.

DAAzF (диаминоазофуразан) (CAS 78644-90-3);

13.

HMX и производни (вж. също така СО8.ж.5. за прекурсорите му), както следва:

а.

HMX (циклотетраметилентетранитрамин, октахидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразин, 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразо-циклооктан, октоген или octogene) (CAS 2691-41-0);

б.

дифлуорамино-аналози на HMX;

в.

K-55(2,4,6,8-тетранитро-2,4,6,8-тетраазобицикло[3,3,0]-октанон-3 (тетранитросемигликурил, или кето-дицикло HMX) (CAS 130256-72-3);

14.

HNAD (хексанитроадамантан) (CAS 143850-71-9);

15.

HNS (хексанитростилбен) (CAS 20062-22-0);

16.

Имидазоли, както следва:

а.

BNNII (октахидро-2,5-ди(нитроимино)имидазо [4,5-d]имидазол;

б.

DNI (2,4-динитроимидазол) (CAS 5213-49-0);

в.

FDIA (1-флуоро-2,4-динитроимидазол);

г.

NTDNIA (N-(2-нитротриазоло)-2,4-динитроимидазол);

д.

PTIA (1-пикрил-2,4,5-тринитроимидазол);

17.

NTNMH (1-(2-нитротриазол)-2-динитрометиленхидразин);

18.

NTO (ONTA или 3-нитро-1,2,4-триазол-5-он) (CAS 932-64-9);

19.

Полинитрокубани с повече от четири нитро групи;

20.

PYX (2,6-ди(пикриламино)-3,5-динитропиридин) (CAS 38082-89-2);

21.

RDX и производни, както следва:

а.

RDX (Циклотриметилентринитрамин; циклонит; T4; хексахидро-1,3,5 тринитро-1,3,5- триазин; 1,3,5-тринитро-1,3,5-триазоциклохексан, хексоген или hexogene) (CAS 121-82-4);

б.

кето-RDX (K-6 или 2,4,6-тринитро-2,4,6-триазоциклохексанон) (CAS 115029-35-1);

22.

TAGN (триаминогуанидиннитрат) (CAS 4000-16-2);

23.

TATB (триаминотринитробензен) (CAS 3058-38-6) (вж. също СО 8.ж.7 за прекурсорите му);

24.

TEDDZ (3,3,7,7-тетрабис(дифлуороамин) октахидро-1,5-динитро-1,5-диазоцин);

25.

Тетразоли, както следва:

а.

NTAT (нитротриазол аминотетразол);

б.

NTNT (1-N-(2-нитротриазоло)-4-нитротетразол);

26.

Тетрил (тринитрофенилметилнитрамин) (CAS 479-45-8);

27.

TNAD (1,4,5,8-тетранитро-l,4,5,8-тетраазадекалин) (CAS 135877-16-6) (вж.също СО 8.ж.6. за прекурсорите му);

28.

TNAZ (1,1,3-тринитроазетидин) (CAS 97645-24-4) (вж.също така СО 8.ж.2. за прекурсорите му);

29.

TNGU (SORGUYL или тетранитрогликолурил) (CAS 55510-03-7);

30.

TNP (1,4,5,8-тетранитро-пиридазино [4,5-d] пиридазин) (CAS 229176-04-9);

31.

Триазини, както следва:

а.

DNAM (2-окси-4,6-динитроамино-s-триазин) (CAS 19899-80-0);

б.

NNHT (2-нитроимино-5-нитро-хексахидро-1,3,5-триазин) (CAS 130400-13-4);

32.

Триазоли, както следва:

а.

5-азидо-2-нитротриазол;

б.

ADHTDN (4-амино-3,5-дихидразино-1,2,4-триазол динитрамид) (CAS 1614-08-0);

в.

ADNT (1-амино-3,5-динитро-1,2,4-триазол);

г.

BDNTA ([ди-динитротриазол] амин);

д.

DBT (3,3′-динитро-5,5-би-1,2,4-триазол) (CAS 30003-46-4);

е.

DNBT (динитродитриазол) (CAS 70890-46-9);

ж.

NTDNA (2-нитротриазол 5-динитрамид) (CAS 75393-84-9);

з.

NTDNT (1-N-(2-нитротриазоло) 3,5-динитротриазол); и. PDNT (1-пикрил-3,5-динитротриазол);

и.

PDNT (1-пикрил-3,5-динитротриазол);

й.

TACOT (тетранитробензотриазолобензотриазол) (CAS 25243-36-1);

33.

Всеки експлозив, не включен в СО8.a, със скорост на детонация, превишаваща 8 700 m/s при максимална плътност или налягане при взрив, превишаващо 34 GPa (340 kbar);

34.

Други органични експлозиви, не включени в СО8.а, даващи налягане във фронта на детона-ционната вълна от 25 GPa (250 kbar) или повече, които остават стабилни при температури 523К (250 °C) или по-високи за време от 5 минути или по-дълго;

б.

„Ракетно гориво“, както следва:

1.

Всяко твърдо ракетно гориво от клас 1.1 на ООН с теоретичен специфичен импулс (при стандартни условия) над 250 секунди за неметализирани или над 270 секунди за алумини-зирани състави;

2.

Всяко твърдо ракетно гориво от клас 1.3 на ООН с теоретичен специфичен импулс (при стандартни условия) над 230 секунди за нехалогенизирани, 250 секунди за неметализирани и 266 секунди за метализирани състави;

3.

„Ракетни горива“ със силова константа над 1 200 kJ/kg;

4.

Ракетни горива, които могат да поддържат постоянна скорост на горене по-голяма от 38 mm/s при стандартни условия (измерена на капсуловани пробни тела, осигуряващи плосък фронт на горене) — налягане 6,89 MPa (68,9 bar) и температура 21 °C (294 K);

5.

Еластомерно модифицирани ляти, двуосновни ракетни горива (ЕМЛДРГ/EMCDB) с удължение при максимално натоварване, по-голямо от 5 %, при –40 °C (233 K);

6.

Всяко ракетно гориво, съдържащо субстанциите, изброени в СО8.а.

в.

Пиротехнически състави, горива и свързаните с тях субстанции, както следва, и смесите от тях:

1.

Самолетни горива, специално предназначени за военни цели;

2.

Алан (алуминиев хидрид) (CAS 7784-21-6);

3.

Карборани; декаборан (CAS 17702-41-9); пентаборани (CAS 19624-22-7 и 18433-84-6) и техни производни;

4.

Хидразин и производни, както следва (вж. също и СО8.г.8 и г.9 за окисляващи хидразинови производни):

а.

Хидразин (CAS 302-01-2) в концентрации от 70 % или повече;

б.

Монометил хидразин (CAS 60-34-4);

в.

Симетричен диметил хидразин (CAS 540-73-8);

г.

Несиметричен диметил хидразин (CAS 57-14-7);

5.

Метални горива със сферични, прахообразни, сфероидни, люспести или смлени частици, произведени от материал, съдържащ 99 % или повече от някои от следните компоненти:

а.

Метали и техни сплави, както следва:

1.

Берилий (CAS 7440-41-7) с едрина на зърната по-малка от 60 μм;

2.

Желязо на прах (CAS 7439-89-6) с едрина на зърната по-малка или равна на 3 μ, получено при редукция на железен оксид с водород;

б.

Смеси, които съдържат един от следните елементи:

1.

Цирконий (CAS 7440-67-7), магнезий (CAS 7439-95-4) и техни сплави с едрина на зърната по-малка от 60 μ;

2.

Бор (CAS 7440-42-8) или боркарбидни (CAS 12069-32-8) горива с чистота 85 % или повече, с едрина на зърната по-малка от 60 μm;

6.

Военни материали, съдържащи сгъстители за въглеводородни горива, специално синтезирани за използване от бойни огнехвъргачки или запалителни бойни припаси като метални стеарати или палмитати (напр. октал) (CAS 637-12-7) и сгъстителите M1, M2 и M3;

7.

Перхлорати, хлорати и хромати, смесени с метали на прах или други високо енергийни горивни компоненти;

8.

Сферичен алуминиев прах (CAS 7429-90-5) с едрина на зърната 60 μ, произведен от материал със съдържание на алуминий 99 % или повече;

9.

Титанов субхидрид (TiHn) със стехиометричен коефициент n = 0,65—1,68;

Забележка 1 Самолетните горива, контролирани от СО8.в.1, са крайни продукти, не техни съставни части.

Забележка 2 СО8.в.4.а не контролира хидразин смеси, специално предназначени за контрол на корозията.

Забележка 3 Взривни вещества и горива, съдържащи металите или смесите, изброени в СО8.в.5, се контролират, независимо дали са или не са капсулирани в алуминий, магнезий, цирконий или берилий.

Забележка 4 СО8.в.5.б.2 не контролира бор и борен карбид, обогатени с бор-10 (съдържание на бор-10—20 % или повече от общата маса).

г.

Окислители, както следва, и техните смеси:

1.

ADN (амониев динитрамид или SR 12 (CAS 140456-78-6);

2.

AP (амониев перхлорат) (CAS 7790-98-9);

3.

Съединения, съставени от флуор и което и да е от следните:

а.

Други халогени;

б.

Кислород; или

в.

Азот;

Забележка 1. СО8.г.3 не контролира хлорен трифлуорид. Вж. 1C238 относно Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба.

Забележка 2. СО8.г.3 не контролира азотен трифлуорид в газообразно състояние.

4.

DNAD (1,3-динитро-1,3-диазетидин) (CAS 78246-06-7);

5.

HAN (хидроксиламониев нитрат) (CAS 13465-08-2);

6.

HAP (хидроксиламониев перхлорат) (CAS 15588-62-2);

7.

HNF (хидразин нитроформиат) (CAS 20773-28-8);

8.

Хидразин нитрат (CAS 37836-27-4);

9.

Хидразин перхлорат (CAS 27978-54-7);

10.

Течни окислители, съставени от или съдържащи инхибирана червена димяща азотна киселина (IRFNA) (CAS 8007-58-7).

Забележка СО8.г.10 не контролира неинхибирана димяща азотна киселина.

д.

Свързващи вещества, пластификатори, мономери, полимери, както следва:

1.

АММО (азидометилметилоксетан и полимерите му) (CAS 90683-29-7) (вж. също СО8.ж.1 за неговите „прекурсори“);

2.

ВАМО (бисазидометилоксетан и неговите полимери) (CAS 17607-20-4) (вж. също СО8.ж.1 за неговите „прекурсори“);

3.

BDNPA (бис(2,2-динитропропил)ацетал) (CAS 5108-69-0);

4.

BDNPF (бис(2,2-динитропропил)формал) (CAS 5917-61-3);

5.

BTTN (бутантриолтринитрат) (CAS 6659-60-5) (вж. също СО8.ж.8 за неговите „прекурсори“);

6.

Енергетични мономери, пластификатори и полимери, съдържащи нитро, азидо, нитрат, нитраза или дифлуороамино групи, специално предназначени за военна употреба;

7.

FAMAO (3-дифлуораминометил-3-азидометил оксетан) и полимерите му;

8.

FEFO (бис(2-флуоро-2,2-динитроетил)формал) (CAS 17003-79-1);

9.

FPF-1 (поли-2,2,3,3,4,4-хексафлуорпентан-1,5-диол формал) (CAS 376-90-9);

10.

FPF-3 (поли-2,4,4,5,5,6,6-хептафлуоро-2-три-флуорметил-3-оксахептан-1,7-диол формал);

11.

GAP (глицидилазидни полимери) (CAS 143178-24-9) и техните производни;

12.

HTPB (полибутадиен с крайни хидроксилни групи) с количество на функционалните групи, равно на или по-голямо от 2,2 или равно на или по-малко от 2,4, хидроксилно число по-малко от 0,77 meq/g и вискозитет при 30 °C, по-малък от 47 поаза (CAS 69102-90-5);

13.

нискомолекулен (молекулна маса под 10 000), етоксилиран, поли(епихлорхидрин); поли(епих-лорхидриндиол) и триол; поли(епихлорхидриндиол) и триол;

14.

NENAs (нитроетилнитрамин смеси) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 и 85954-06-9);

15.

PGN (поли-GLYN, полиглицидилнитрат или поли(нитратометил оксиран) (CAS 27814-48-8);

16.

Поли NIMMO (полинитратометилметилоксетан) или поли-NMMO (поли[3-нитратометил-3-метилоксетан]) (CAS 84051-81-0);

17.

Полинитроортокарбонати;

18.

TVOPA (1,2,3-трис[1,2-бис(дифлуорамино)етокси]пропан или добавен тривиноксипропан) (CAS 53159-39-0).

е.

Добавки, както следва:

1.

Основен меден салицилат (CAS 62320-94-9);

2.

BHEGA (бис(2-хидроксиетил)гликоламид) (CAS 17409-41-5);

3.

BNO (бутадиеннитрилоксид) (CAS 9003-18-3);

4.

Производни на фероцена, както следва:

а.

Бутацен (CAS 125856-62-4);

б.

Катоцен (2,2-диетилфероценил пропан) (CAS 37206-42-1);

в.

Фероценови карбоксилни киселини;

г.

n-бутил-фероцен (CAS 31904-29-7);

д.

Други добавъчни полимерни фероценови производни;

5.

Оловен бета-резорцинат (CAS 20936-32-7);

6.

Оловен цитрат (CAS 14450-60-3);

7.

Оловно-медни хелати на бета-резорцилат или салицилати (CAS 68411-07-4);

8.

Оловен малеат (CAS 19136-34-6);

9.

Оловен салицилат (CAS 15748-73-9);

10.

Оловен станат (CAS 12036-31-6);

11.

MAPO (трис-1-(2-метил)азиридинил фосфиноксид) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (бис(2-метил азиридинил) 2-(2-хидроксипропанокси) пропиламино фосфин оксид); и др. производни на MAPO;

12.

Метил BAPO (бис(2-метилазиридинил)метиламино фосфин оксид) (CAS 85068-72-0);

13.

N-метил-p-нитроанилин (CAS 100-15-2);

14.

3-нитразо-1,5-пентан диизоцианат (CAS 7406-61-9);

15.

Металорганични купелуващи агенти, както следва:

а.

Неопентил[диалил]окси, три[диоктил]фосфато титанат (CAS 103850-22-2); познат още като титанов IV, 2,2-[ди 2-пропенолат-метил, бутанолат, три(диоктил)фосфат] (CAS 110438-25-0); или LICA 12 (CAS 103850-22-2);

б.

Титанов IV, [2-пропенолат-1)метил, n-пропанолатметил] бутанолат-1, трис[диоктил]пиро- фосфат или KR3538;

в.

Титанов IV, [(2-пропенолат-1)метил, n-пропанолметил] бутанолат-1, трис(диоктил)фосфат;

16.

Полицианодифлуораминоетиленоксид;

17.

Многофункционални азиридин-амиди с изофталова, тримезинова (BITA или бутилен имин тримезамид), изоцианурова или триметиладипинова верижна структура и 2-метил или 2-етил замествания на азиридиновия пръстен;

18.

Пропиленимин (2-метилазиридин) (CAS 75-55-8);

19.

Финодисперсен железен оксид (Fe2O3) със специфична повърхност над 250 m2/g и средна едрина на зърната, равна на или по-малка от 3,0 nm;

20.

TEPAN (тетраетиленпентааминоакрилонитрил) (CAS 68412-45-3); цианоетилирани полиамини и техните соли;

21.

TEPANOL (тетраетиленпентааминоакрилонитрилглицидол) (CAS 68412-46-4); адукти на цианоетилирани полиамиди с глицидол и техните соли;

22.

TPB (трифенил бисмут) (CAS 603-33-8).

ж.

„Прекурсори“, както следва:

Важно: В СО8.ж препратките са към контролирани „Енергетични материали“, произведени от тези субстанции.

1.

BCMO (биссхлорметилоксетан) (CAS 142173-26-0) (вж. също СО8.д.1 и д.2);

2.

Динитроазетидин-t-бутил сол (CAS 125735-38-8) (вж. също СО8.а.28);

3.

HBIW (хексабензилхексаазоизовюрцитан) (CAS 124782-15-6) (вж. също СО8.а.4);

4.

TAIW (тетраацетилдибензилхексаазоизовюрцитан) (вж. също СО8.а.4);

5.

TAT (1,3,5,7 тетраацетил-1,3,5,7-тетраазоцикло-октан) (CAS 41378-98-7) (вж.също СО8.а.13.);

6.

1,4,5,8-тетраазодекалин (CAS 5409-42-7) (вж.също СО8.a.27.);

7.

1,3,5-трихлорбензен (CAS 108-70-3) (вж.също СО8.a.23.);

8.

1,2,4-трихидроксибутан (1,2,4-бутантриол) (CAS 3068-00-6) (вж.също СО8.д.5.);

Забележка 5 За заряди и устройства вж. СО4.

Забележка 6 СО8 не контролира следващите субстанции, освен ако те не са в съединение или смес с „енергетичен материал“, споменат в СО8.а, или метали на прах в СО8.в:

а.

Амониев пикрат;

б.

Черен барут;

в.

Хексанитродифениламин;

г.

Дифлуорамин;

д.

Нитроскорбяла;

е.

Калиев нитрат;

ж.

Тетранитронафтален;

з.

Тринитроанизол;

и.

Тринитронафтален;

й.

Тринитроксилен;

к.

N-пиролидинон; 1-метил-2-пиролидинон;

л.

Диоктилмалеат;

м.

Етилхексилакрилат;

н.

Триетилалуминий (TEA), триметилалуминий (TMA) и др. пирофорни метални алкили или арили на литий, натрий, магнезий, цинк и бор;

о.

Нитроцелулозa;

п.

Нитроглицерин (или глицеролтринитрат, тринитроглицерин) (NG);

р.

2,4,6-тринитротолуен (TNT);

с.

Етилендиаминдинитрат (EDDN);

т.

Пентаеритритол тетранитрат (PETN);

у.

Оловен азид, нормален и основен оловен стифнат и иницииращи експлозиви или възпламенителни състави, съдържащи азиди или азидни комплекси;

ф.

Триетиленгликолдинитрат (TEGDN);

х.

2,4,6-тринитрорезорцинол (стифнинова киселина);

ц.

Диетилдифенилкарбамид; диметилдифенилкарбамид; метилетилдифенилкарба-мид[Централити];

ч.

N,N-дифенилкарбамид (асиметричен дифенилкарбамид);

ш.

Метил-N,N-дифенилкарбамид (метилов асиметричен дифенилкарбамид);

щ.

Етил-N,N-дифенилкарбамид (етилов асиметричен дифенилкарбамид);

аа.

2-нитродифениламин (2-NDPA);

аб.

4-нитродифениламин (4-NDPA);

ав.

2,2-динитропропанол;

аг.

Нитрогуанидин (вж. 1С011.г в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба).

СО9
Военни кораби, специално военноморско оборудване и принадлежности, както и компоненти за тях, специално предназначени за военна употреба:

Важно: За направляващо и навигационно оборудване вж. CO11, Забележка 7.

а.

Бойни кораби и съдове (подводни или надводни), специално предназначени или модифицирани за нападателни или отбранителни действия, независимо: дали са преоборудвани за невоенна употреба, независимо от текущото състояние за ремонт или експлоатация и независимо дали са въоръжени с далекобойни оръжия или броня или не, както и корпуси или части от корпуси за такива кораби;

б.

Двигатели и задвижващи системи, както следва:

1.

Дизелови двигатели, специално предназначени за подводни лодки, притежаващи следните две характеристики:

а.

Изходна мощност от 1,12 MW (1 500 кс) или повече; и

б.

Скорост на въртене от 700 оборота в минута или повече.

2.

Електрически двигатели, специално предназначени за подводни лодки, притежаващи всички характеристики, както следва:

а.

Изходна мощност над 0,75 MW (1 000 кс);

б.

Бързо реверсиране;

в.

Течно охлаждане; и

г.

Напълно капсуловани.

3.

Немагнитни дизелови двигатели, специално предназначени за военна употреба, с изходна мощност от поне 37,3 kW (50 кс), с маса на ненамагнитващите се части над 75 % спрямо общата маса на двигателя;

4.

Безвъздушни задвижващи системи, специално предназначени за подводни лодки;

Техническа забележка

„Безвъздушното задвижване“ позволява на системата за задвижване на намираща се под вода подводна лодка да работи без достъп до атмосферен кислород за период от време, по-дълъг от този, който батериите ú биха позволили. Тук не се включва ядрената енергия.

в.

Специално предназначени за военна употреба устройства за откриване на подводни цели с принадлежащите им прибори за управление;

г.

Лодъчни и торпедни мрежи;

д.

Не се прилага;

е.

Клюзове и куплунги, специално предназначени за военна употреба, които позволяват взаимодействие с оборудване, външно за плавателното средство;

Забележка СО9.е включва клюзове и еднопроводни, многопроводни, коаксиални или вълноводни съединители за кораби, които не се влияят от външни течове и запазват необходимите характеристики при морски дълбочини над 100 м; влакнооптични съединители и оптични клюзове, специално предназначени за пропускане на „лазерни“ лъчи, без оглед на дълбочината. Тук не се включват обикновените гребни валове и клюзовете за хидродинамичните прибори за управление.

ж.

Безшумни лагери с пневматично или магнитно окачване, регулатори за намаляване на вибрациите и активните емисии, както и оборудване, съдържащо такива лагери, специално предназначени за военна употреба.

СО10
„Летателни апарати“, „летателни апарати, по-леки от въздуха“, безпилотни летателни апарати, двигатели за летателни апарати и авиационно оборудване, свързано с тях оборудване и компоненти, специално предназначени или модифицирани за военна употреба, както следва:

Важно: За направляващо и навигационно оборудване вж. CO11, Забележка 7.

а.

Бойни „летателни апарати“ и специално предназначени компоненти за тях;

б.

Други „летателни апарати“ и „летателни апарати, по-леки от въздуха“, специално предназначени или модифицирани за военна употреба, в т.ч. военноразузнавателно, щурмово, военноучебно, транспортно и въздушнодесантно или военно оборудване, тилова поддръжка и специално предназначени компоненти за него;

в.

Безпилотни летателни апарати и свързаното с тях оборудване, специално предназначени или модифицирани за военна употреба, както и специално предназначени компоненти за тях:

1.

Безпилотни летателни апарати, в т.ч. дистанционно управляеми безпилотни летателни апарати (ДУБЛА/RPV), автономни програмируеми апарати и „летателни апарати, по-леки от въздуха“;

2.

Пускови установки за тях с принадлежащото им наземно оборудване за поддръжка;

3.

Съответното оборудване за командване и управление;

г.

Авиационни двигатели, специално предназначени или модифицирани за военна употреба, и специално предназначени компоненти за тях;

д.

Авиационно оборудване, в т.ч. оборудване за дозареждане с гориво във въздуха, специално предназначено за използване от „летателните апарати“, контролирани от СО10.а и СО10.б, или авиационни двигатели, контролирани от СО10.г, и специално предназначени компоненти за тях;

е.

Помпени горивозарядни станции и оборудване за тях, оборудване, специално предназначено да улеснява операциите в зони с ограничен достъп, и наземно оборудване, разработено специално за „летателни апарати“, контролирани от СО10.а или СО10.б, или за авиационни двигатели, контролирани от СО10.г;

ж.

Военни каски, защитни маски и специално предназначени компоненти за тях, херметизирано дихателно оборудване и херметически костюми, използвани в „летателни апарати“, антигравитационни костюми, преобразуватели за течен кислород, използвани за „летателни апарати“ или ракети, и катапулти и катапултиращи устройства, задействани с пиропатрон, за аварийно извеждане на личния състав от „летателни апарати“;

з.

Парашути и свързано оборудване, използвани за бойния личен състав за спускане на товари или за спиране на „летателни апарати“, както следва, и специално предназначени компоненти за тях:

1.

Парашути за:

а.

Прицелно спускане на десантчици;

б.

Спускане на парашутисти;

2.

Товарни парашути;

3.

Парапланери, спирачни парашути, изтеглящи парашути за стабилизация и контрол на спускаеми апарати и товари (напр. спасителни капсули, катапултни седалки, бомби);

4.

Изтеглящи парашути, използвани за системи на седалки-катапулти за развръщане и надуване при регулирана последователност на аварийни парашути;

5.

Парашути за запазване на управляеми ракети, безпилотни летателни апарати или космически апарати;

6.

Парашути за спускане по стръмна крива и парашути за задържане на летателни апарати при кацане;

7.

Други военни парашути;

8.

Оборудване, специално предназначено за парашутисти на големи височини (костюми, специални шлемове, дихателни апарати, навигационно оборудване);

и.

Системи за автоматично пилотиране на спуснати с парашут товари; специално предназначено или модифицирано за военна употреба оборудване за скокове с контролирано отваряне на парашута на произволна височина, включително кислородни апарати.

Забележка 1 СО10.б не контролира „летателни апарати“ или варианти на тези „летателни апарати“, специално предназначени за военна употреба, които:

а.

Не са конфигурирани за военна употреба и не са оборудвани с техника или приспособления, специално предназначени или модифицирани за военна употреба; и

б.

Имат издаден сертификат за гражданско приложение от органа на гражданската авиация на държава, участваща във Васенаарската договореност.

Забележка 2 СО10.г не контролира:

а.

Авиационни двигатели, предназначени или модифицирани за военна употреба, за които е издаден сертификат от националната гражданска авиация на държава, участваща във Васенаарската договореност, че се използват като „граждански летателни апарати“, или специално предназначени компоненти за тях;

б.

Бутални двигатели или специално предназначени компоненти за тях, с изключение на специално предназначените за безпилотни летателни апарати.

Забележка 3 Контролът в СО10.б и СО10.г на специално предназначени компоненти и свързано с тях оборудване за невоенни „летателни апарати“ или авиационни двигатели, модифицирани за военна употреба, се прилага само за тези военни компоненти и за сродно военно оборудване, необходимо за модифицирането им за военна употреба.

СО11
Електронно оборудване, което не фигурира никъде другаде в списъка на оръжията на ес, както следва, и специално предназначени компоненти за него:

а.

Електронно оборудване, специално предназначено за военна употреба.

Забележка СО11 включва:

1.

Средства за РЕП (радиоелектронно противодействие) и противодействие на РЕП (т.е. средства, предназначени да въвеждат несвързани или погрешни сигнали в РЛС или в радиосвързочните приемници, или по друг начин да пречат на приемането, работата или ефективността на противниковите радиоелектронни приемници, включително средства за РЕП срещу тях), включително оборудване за създаване на изкуствени смущения и противодействие на РЕП;

2.

Електронни лампи с подвижна честота;

3.

Радиоелектронни системи или средства, предназначени за наблюдение и следене на електромагнитния спектър за нуждите на военното разузнаване или за нуждите на сигурността или за противодействие на такова наблюдение и следене;

4.

Подводно противодействие, включително създаване на изкуствени акустични и магнитни смущения и лъжливи цели, средства, предназначени да въвеждат несвързани или погрешни сигнали в хидроакустичните приемници;

5.

Оборудване за защита обработката на данни, за защита на данните и оборудване за защита на предавателните и свързочните линии с помощта на шифротехника;

6.

Оборудване за идентификация, проверка на оторизацията и за въвеждане на ключови програми и команди, оборудване за производство и разпределение;

7.

Направляващо и навигационно оборудване;

8.

Цифрово предавателно оборудване за тропосферна радиокомуникация;

9.

Цифрови демодулатори, специално предназначени за прихващане на сигнали.

б.

Оборудване за създаване на изкуствени смущения в глобални навигационни сателитни системи (GNSS).

СО12
Високоскоростни оръжейни системи с кинетична енергия, свързано с тях оборудване, както следва, и специално предназначени компоненти за тях:

а.

Кинетични оръжия, специално предназначени за унищожаване или ефективно изваждане от строя на противникова цел;

б.

Специално предназначени технически средства за изпитвания и оценки и изпитателни образци, в т.ч. диагностична апаратура и обекти за динамично изпитване на снаряди и системи с кинетична енергия.

Важно: За оръжейни системи, използващи подкалибрени бойни припаси или използващи единствено тяга от протичаща химична реакция, и бойни припаси за тях, вж. СО1 до СО4.

Забележка 1 СО12 включва следните, когато са специално предназначени за системи от кинетични оръжия:

а.

Пускови установки, които могат да ускоряват маси, по-големи от 0,1 g, до скорости, надвишаващи 1,6 km/s в режим на единична или автоматична стрелба;

б.

Генератори на първично захранване, електрическа броня, акумулаторни средства, средства за терморегулиране и кондициониране, превключвателна или горивопреливна техника; и електрически интерфейси между електрозахранването, оръдието и други електрически прибори за задвижване на куполата;

в.

Системи за прехващане и съпровождане на цели, за управление на огъня и за оценка на пораженията;

г.

Системи за самонасочване, за насочване или маневриране (със странично ускорение), предназначени за снаряди.

Забележка 2 СО12 контролира оръжейни системи, използващи един от следните методи за задвижване:

а.

Електромагнитен;

б.

Електротермичен;

в.

Плазмен;

г.

Лек газ; или

д.

Химически (когато се използва в комбинация с някой от гореизброените).

СО13
Бронирани или защитни технически средства, конструкции и компоненти, както следва:

а.

Бронеплоча, както следва:

1.

Произведена по военен стандарт или спецификация; или

2.

Подходяща за военна употреба;

б.

Метални или неметални конструкции или комбинации от тях, специално предназначени за осигуряване на балистична защита на бойни системи, както и компоненти, специално предназначени за тях;

в.

Бойни каски, произведени по военни стандарти или спецификации или по сходни национални стандарти, и компоненти, специално проектирани за тях, т.е. кора, подплата и омекотители за каските;

г.

Бронежилетки и защитни костюми, изработени по военни стандарти или спецификации или подобни, и специално проектирани компоненти за тях.

Забележка 1 СО13.б включва материали, специално предназначени за осигуряване на защита за противодействие на експлозия или за изграждане на военни укрития.

Забележка 2 СО13.в не контролира конвенционалните стоманени каски, които не са модифицирани или предназначени да бъдат оборудвани, нито са оборудвани с допълнителни приспособления.

Забележка 3 СО13.в и г не контролират каски, бронежилетки и защитни костюми, които се носят от техните потребители за тяхна лична защита.

Забележка 4 Единствените каски, специално предназначени за лица, обезвреждащи бомби, които се контролират от СО13, са специално предназначените за военна употреба.

Важно 1 Вж. също 1A005 от Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойнa употреба.

Важно 2 За „нишковидни и влакнести материали“, използвани в производството на бронежилетки и каски, вж. 1C010 от Cписъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба.

СО14
Специализирано оборудване за бойно обучение или за имитиране на бойни сценарии, симулатори, специално предназначени за обучение при ползването на всякакво огнестрелно оръжие или въоръжение, контролирани от СО1 или СО2, и специално предназначени компоненти и принадлежности за тях.

Техническа забележка

Терминът „специализирано оборудване за бойно обучение“ включва военни образци на щурмови тренажори, тренажори на оперативни полети, тренажори за радиолокационни цели, генератори на радиолокационни цели, тренировъчни средства за мерачи, тренажори за противолодъчна борба, полетни симулатори (включително центрофуга за подготовка на летци и астронавти), радиолокационни тренажори, тренажори за полет по прибори, навигационни тренажори, тренажори за изстрелване на управляеми ракети, техническо оборудване за цели, „летателни апарати“, тренажори за въоръжение, безпилотни „летателни апарати“ тренажори, мобилни тренажорни части и тренировъчно техническо оборудване за наземни военни операции.

Забележка 1 СО14 включва системи за генериране на изображения и интерактивна среда за имитатори, когато са специално предназначени или модифицирани за военна употреба.

Забележка 2 СО14 не контролира оборудване, специално предназначено за обучение при използването на ловни или спортни оръжия.

СО15
Оборудване за визуализация или радиоелектронно противодействие, както следва, специално предназначено за военна употреба, и специално предназначени компоненти и принадлежности за него:

а.

Оборудване за записване и обработка на изображения;

б.

Фотоапарати, видеокамери, фотографска апаратура и оборудване за обработка на филми;

в.

Апаратура за усилване на изображенията;

г.

Инфрачервена и термовизионна апаратура;

д.

Сензорна апаратура за визуализация на радиолокационни изображения;

е.

Апаратура за радио електронно противодействие (РЕП) и противодействие на РЕП за оборудването, контролирано от подточки СО15.а до СО15.д.

Забележка СО15.е включва оборудване, предназначено да влошава работата или ефективността на военните системи за визуализация или да намалява до минимум подобни въздействия.

Забележка 1 Терминът „специално предназначени компоненти“ включва следните изделия, когато са специално предназначени за военна употреба:

а.

Електронни преобразуватели на инфрачервени изображения;

б.

Тръби за усилване на изображения (с изключение на тези от първо поколение);

в.

Микроканални пластини;

г.

Телевизионни електронно-оптически преобразуватели за камери за ниско ниво на осветеност;

д.

Детекторна матрица (включително системи за електронно свързване и четене на данни);

е.

Пироелектрични телевизионни електронно-оптически преобразуватели за камери;

ж.

Охладителни системи на системите за визуализация;

з.

Електрически синхронизирани обтуратори на фотохромен и електрооптичен принцип със скорост на обтурация, по-малка от 100 μs, с изключение в случаите на обтуратори, които са основен елемент на високоскоростна камера.

и.

Влакнооптични инвертори на изображения;

й.

Смесени полупроводникови фотокатоди.

Забележка 2 СО15 не контролира „електронно-оптически преобразуватели за усилване на изображения от първо поколение“ или оборудване, специално предназначено да включва „електронно-оптически преобразуватели за усилване на изображения от първо поколение“.

Важно: За статута на оръжейните мерници, включващи „електронно-оптически преобразуватели за усилване на изображения от първо поколение“, вж. точки СО1, СО2 и СО5.а.

Важно: Вж. също точки 6A002.а.2. и 6A002.б от Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба.

СО16
Ковашко-пресови заготовки, отливки и други полуфабрикати, използването на които в контролиран продукт може да се идентифицира чрез състава, геометрията или функциите на материала, и които са специално предназначени за което и да е от изделията, контролирани от СО1 до СО4, СО6, СО9, СО10, СО12 или СО19.

СО17
Друго оборудване, материали и библиотеки, както следва, и специално разработени компоненти за тях:

а.

Автономна водолазна и друга апаратура за подводно плуване, както следва:

1.

Апаратура със затворен или полузатворен цикъл (с регенерация на издишвания въздух), специално предназначена за военна употреба (т.е. специално разработена да е немагнитна);

2.

Специално разработени компоненти за използване в конверсията на кислородни апарати с отворен цикъл за военна употреба;

3.

Изделия, разработени изключително за военна употреба с автономни водолазни и други апарати за подводно плуване;

б.

Строителна техника, специално предназначена за военна употреба;

в.

Монтажни елементи, покрития и обработки, намаляващи демаскиращите ефекти, специално предназначени за военна употреба;

г.

Полево инженерно оборудване, специално предназначено за използване в зона на бойни действия;

д.

„Роботи“, контролери за „роботи“ и „роботи-манипулатори“, притежаващи някоя от следните характеристики:

1.

Специално разработени за военна употреба;

2.

Включващи средства за защита на хидравличните линии срещу външни принудителни пробиви, причинени от балистични осколки (напр., съдържащи херметизиращи се линии) и предназначени да използват хидравлични течности с пламна температура, по-висока от 839 K (566 °C); или

3.

Специално разработени или пригодени за работа в условията на електромагнитни импулси (ЕМИ).

е.

Библиотеки (параметрични технически бази данни), специално предназначени за военна употреба с оборудване, контролирано от Общия списък на оръжията на ЕС;

ж.

Оборудване или силови установки, работещи със или произвеждащи ядрена енергия, включително „ядрени реактори“, специално разработени за военна употреба, и компоненти за тях, които са специално предназначени или модифицирани за военна употреба;

з.

Оборудване и материали, покрити или обработени за намаляване на демаскиращи емисии, специално предназначени за военна употреба, различни от тези, които са контролирани другаде от Общия списък на оръжията на ЕС.

и.

Симулатори, специално разработени за военни „ядрени реактори“;

й.

Мобилни ремонтни работилници, специално предназначени или модифицирани да обслужват военна техника;

к.

Полеви генератори, специално предназначени или модифицирани за военна употреба;

л.

Контейнери, специално предназначени или модифицирани за военна употреба;

м.

Фериботи, различни от тези, контролирани другаде в Общия списък на оръжията на ЕС, мостове и понтони, специално предназначени за военна употреба;

н.

Изпитателни модели, специално предназначени за „разработване“ на изделия, контролирани от СО4, СО6, СО9 или СО10.

о.

Оборудване за защита от лазери (т.е. за защита на зрението и сетивата), специално предназначено за военна употреба.

Технически забележки

1.

За целите на СО17 терминът „библиотека“ (параметрична техническа база данни) означава събиране на техническа информация от военен характер, използването на която може да повиши ефективността на военните технически средства или системи.

2.

За целите на СО17, „модифициран“ означава всяка структурна, електрическа, механична или друга промяна, която осигурява на невоенни изделия свойства, които са еквивалентни на изделия, които са специално предназначени за военна употреба.

СО18
Оборудване за производство на изделия, контролирани от общия списък на оръжията на ЕС, както следва:

а.

Специално разработено или модифицирано производствено оборудване за производството на изделия, контролирани от Общия списък на оръжията на ЕС, и специално предназначени компоненти за него;

б.

Специално разработени съоръжения за екологични изпитвания и специално разработено оборудване за тях, за сертификация, окачествяване или изпитване на изделия, контролирани от Общия списък на оръжията на ЕС;

Техническа забележка

За целите на СО18 терминът „производство“ включва проектиране, проверка, производство, изпитване и контрол.

Забележка СО18.а и СО18.б включват следното оборудване:

а.

Нитратори с непрекъснато действие;

б.

Апаратура или оборудване за центробежни изпитания, притежаващи някоя от следните характеристики:

1.

Задвижвана от мотор или мотори със сумарна мощност по-голяма от 298 kW (400 к.с.);

2.

Възможност за носене на полезен товар от 113 kg или повече; или

3.

Възможност да упражнява центробежни ускорения от 8 g или повече върху полезен товар от 91 kg или повече;

в.

Преси за дехидратация;

г.

Шнекови екструдери, специално предназначени или модифицирани за екструзия на бойни взривни вещества;

д.

Режещи машини за калибриране на екструдирани твърди ракетни горива;

е.

Почистващи барабани (тумблери) с диаметър от 1,85 m или повече, с продуктов капацитет над 227 kg;

ж.

Смесители с непрекъснато действие за твърди ракетни горива;

з.

Мелници с течно задвижване за раздробяване или смилане на съставки на бойни взривни вещества;

и.

Оборудване за формиране на прахове от сферични частици с еднакви размери, описано в СО8.в.8;

й.

Конвекционни токови конвертори за конверсия на материалите, изброени в СО8.в.3.

СО19
Оръжия с насочена енергия (оне/dew), оборудване с подобно действие или противодействие и опитни образци, както следва, и специално предназначени компоненти за тях:

а.

„Лазерни“ системи, специално предназначени за унищожаване или ефективно прекъсване на мисията на дадена цел;

б.

Корпускулярно-лъчеви оръжия, годни да унищожат или прекъснат мисията на дадена цел;

в.

Високоенергийни радиочестотни системи (РЧ/RF), които са в състояние да унищожат или прекъснат мисията на дадена цел;

г.

Оборудване, специално предназначено за откриване, идентификация или защита срещу системи, контролирани от СО19.а до СО19.в;

д.

Физически опитни образци за системи, оборудване и компоненти, контролирани от тази точка;

е.

Непрекъсваеми вълнови или импулсни „лазерни“ системи, специално предназначени да причиняват постоянна слепота до недобро виждане, т.е. за невъоръжено око или за око, оборудвано с устройства за коригиране на зрението.

Забележка 1 Оръжията с насочена енергия, контролирани от СО19, включват системите, чиято възможност произтича от контролираното прилагане на:

а.

„Лазери“ с достатъчна непрекъсваема вълнова или импулсна мощност да предизвикат разрушителен ефект, наподобяващ ефекта на обикновен боен припас;

б.

Ускорители на елементарни частици, генериращи сноп от заредени или неутрални частици с разрушителна сила;

в.

Високомощни импулсни или вълнови радиочестотни предаватели, които произвеждат полета с достатъчно голям интензитет, за да повредят електронните схеми на дадена отдалечена цел;

Забележка 2 СО19 включва следните изделия, когато те са специално предназначени за оръжия с насочена енергия:

а.

Оборудване за генериране на пусков импулс, съхраняване на енергията, комутация, кондициониране на захранването или подаване на горивото;

б.

Системи за прехващане или съпровождане на цели;

в.

Системи с възможност за оценка на пораженията в целта, нейното разрушаване или прекъсване на мисията;

г.

Оборудване за управление, разпространение и насочване на лъчевия сноп;

д.

Оборудване с възможност за бързо отклоняване на лъча за бързи операции при многобройни цели;

е.

Адаптивна оптика и фазови конюгатори;

ж.

Токови инжектори за снопове от отрицателни водородни йони;

з.

Компоненти за „класифицирани като предназначени за използване в Космоса“ ускорители;

и.

Оборудване за конусно фокусиране на сноп от отрицателни йони;

й.

Оборудване за управление и отклонение на високоенергиен сноп от йони;

к.

„Класифицирано като преназначено за използване в Космоса“ фолио за неутрализиране на сноп от отрицателни изотопи на водорода.

СО20
Криогенно и „свръхпроводимо“ оборудване, както следва, и специално предназначени компоненти и принадлежности за него:

а.

Оборудване, специално предназначено или конфигурирано за инсталиране в транспортна машина с бойно сухопътно, морско, въздушно или космическо приложение, което може да действа в движение и да генерира или поддържа температури под 103К (– 170 °С);

Забележка СО20.а включва мобилни системи, съдържащи или използващи принадлежности или компоненти, произведени от неметални или неелектропроводими материали, като пластмаси или импрегнирани с епоксидни смоли материали;

б.

„Свръхпроводимо“ електрическо оборудване (ротационни машини и трансформатори), специално предназначено или конфигурирано за монтиране в моторно превозно средство с военно сухопътно, морско, въздушно или космическо приложение, което е в състояние да работи в движение.

Забележка СО20.б не контролира хибридни хомеополярни генератори на постоянен ток, които имат еднополюсни нормални метални ротори, въртящи се в магнитно поле, индуцирано от свръхпроводящи бобини, при условие че тези бобини са единствен свръх-проводим компонент в генератора.

СО21
„Софтуер“, както следва:

а.

„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на оборудване или материали, контролирани от Общия списък на оръжията на ЕС;

б.

Специфичен „софтуер“, както следва:

1.

„Софтуер“, специално предназначен за:

а.

Моделиране, имитиране или оценка на военни оръжейни системи;

б.

„Разработване“, контрол, поддръжка или модернизация на „софтуер“, заложен в бойни оръжейни системи;

в.

Моделиране или имитиране на сценарии за бойни операции;

г.

Приложение в системите за командване, комуникации, контрол и разузнаване (К3Р/C3I) или командване, комуникации, контрол, компютри и разузнаване (К4Р/C4I);

2.

„Софтуер“ за определяне на действието на конвенционални, ядрени, химически или биологични оръжия.

3.

„Софтуер“, неконтролиран от СО21.а, б.1 или б.2, специално предназначен или модифициран да даде възможност на оборудване, неконтролирано от Общия списък на оръжията на ЕС, да изпълнява военните функции на оборудване, контролирано от този списък.

СО22
„Технология“, както следва:

а.

„Технология“, различна от описаната в СО22.б, „необходима“ за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на изделията, контролирани от Общия списък на оръжията на ЕС.

б.

„Технология“, както следва:

1.

„Технология“, „необходима“ за разработването, асемблирането от компоненти, експлоатацията, поддръжката и ремонта на цялостни производствени инсталации за изделията, контролирани от Общия списък на оръжията на ЕС, дори ако компонентите на тези производствени инсталации не се контролират;

2.

„Технология“, „необходима“ за „разработването“ и „производството“ на малки оръжия, дори ако се използва за производство на копия на антични малки оръжия;

3.

„Технология“, „необходима“ за „разработването“, „производството“ и „употребата“ на токсични агенти, свързано оборудване или компоненти, контролирани от СО7.а. до СО7.ж;

4.

„Технология“, „необходима“ за „разработването“, „производството“ и „употребата“ на „биополимери“ или клетъчни култури, контролирани от СО7.з;

5.

„Технология“, „необходима“ изключително за влагането на „биокатализатори“, контролирани от СО7.и.1, във вещества-носители с военно приложение или материали с военна употреба.

Забележка 1 „Технология“, „необходима“ за „разработването“, „производството“ или „употребата“ на изделия, контролирани в Общия списък на оръжията на ЕС, се контролира дори ако е приложима за неконтролирани изделия;

Забележка 2 СО22 не контролира „технология“, както следва:

а.

Която е минимално необходима за инсталирането, експлоатацията, поддръжката (проверката) и ремонта на тези изделия, които не са контролирани или чийто износ е бил разрешен;

б.

Която е „в гражданската област“, за „фундаментални научни изследвания“ или представлява минимално необходимата информация за кандидатстване за патент;

в.

За магнитна индукция за непрекъснато движение на граждански транспортни средства.


10.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 146/37


ДИРЕКТИВА 2009/44/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 6 май 2009 година

за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) установи режим, при който се гарантира окончателността на нарежданията за превод и нетирането, както и изпълнимостта на обезпеченията по отношение както на национални, така и на чуждестранни участници в сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа.

(2)

В доклада за оценка на Комисията от 7 април 2006 г. относно Директива 98/26/ЕО относно окончателност на сетълмента бе направено заключението, че Директива 98/26/ЕО функционира добре като цяло. В доклада се изтъква, че може да се осъществяват някои важни промени в областта на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и се прави заключението, че съществува необходимост от изясняване и опростяване на Директива 98/26/ЕО.

(3)

Все пак основната промяна се състои в увеличаващия се брой връзки между системите, които по времето на изготвяне на Директива 98/26/ЕО работеха почти изцяло на национално равнище и независимо една от друга. Тази промяна представлява една от последиците от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти (5), както и от Европейския кодекс на поведение при клиринг и сетълмент. С цел адаптирането към това развитие следва да бъдат изяснени понятието оперативно съвместима система, както и отговорността на системните оператори.

(4)

С Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) беше създадена единна законодателна рамка на Общността за презграничното използване на финансови обезпечения и така бяха премахнати повечето от формалните изисквания, традиционно налагани върху споразуменията за обезпечение.

(5)

Европейската централна банка реши да въведе вземанията по кредити като допустим вид обезпечения за кредитни операции в Евросистемата, считано от 1 януари 2007 г. С цел да увеличи икономическото въздействие от използването на вземания по кредити, Европейската централна банка препоръча разширяване на приложното поле на Директива 2002/47/ЕО. В доклада за оценка на Комисията от 20 декември 2006 г. относно Директивата относно финансовите обезпечения (2002/47/ЕО) този въпрос беше разгледан и беше подкрепено становището на Европейската централна банка. Използването на вземания по кредити ще разшири съвкупността от наличните видове обезпечения. Освен това по-нататъшната хармонизация в областта на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа ще допринесе допълнително за постигането на условия на равнопоставеност за кредитните институции във всички държави-членки. Ако използването на вземанията по кредити като обезпечение бъде допълнително улеснено, потребителите и длъжниците също биха имали полза от това, тъй като използването на вземанията по кредити като обезпечение в крайна сметка би довело до по-засилена конкуренция и по-широк достъп до кредитиране.

(6)

За да се улесни използването на вземания по кредити, е важно да се премахнат или забранят всички административни правила, като задълженията за уведомяване и регистрация, които биха направили трудно осъществими прехвърлянията на вземания по кредити. Също така, за да не се подлага на риск положението на обезпечените лица, длъжниците следва да могат да направят действителен отказ от правата си на прихващане спрямо кредиторите. Този принцип следва да се прилага и за необходимостта от въвеждане на възможност длъжникът да се откаже от прилагането на правилата за банковата тайна, тъй като в противен случай получената от обезпеченото лице информация би могло да бъде недостатъчна за правилната оценка на стойността на съответните вземания по кредити. Тези разпоредби не следва да засягат Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити (7).

(7)

Държавите-членки не са се възползвали от възможността съгласно член 4, параграф 3 от Директива 2002/47/ЕО да не прилагат правото на придобиване от обезпеченото лице. Ето защо тази разпоредба следва да бъде заличена.

(8)

Директиви 98/26/ЕО и 2002/47/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(9)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (8) държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес на Общността собствени таблици, които, доколкото е възможно, илюстрират съответствието между настоящата директива и мерките за нейното транспониране, и да ги направят обществено достояние,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА

Член 1

Изменения на Директива 98/26/ЕО

Директива 98/26/ЕО се изменя, както следва:

1.

Съображение 8 се заличава.

2.

Вмъква се следното съображение:

„(14а)

като имат предвид, че националните компетентни органи или надзорните органи следва да гарантират, че към момента на въвеждане в оперативно съвместимите системи, операторите на системите, които създават оперативно съвместимите системи, са постигнали, доколкото това е възможно, споразумение относно общи правила. Националните компетентни органи и надзорните органи следва да гарантират, че правилата относно момента на въвеждане в оперативно съвместими системи са съгласувани, доколкото това е възможно и необходимо, за да се избегне правна несигурност в случай на неизпълнение от страна на някоя от участващите системи.“;

3.

Вмъква се следното съображение:

„(22а)

като имат предвид, че при оперативно съвместимите системи липсата на съгласуване относно приложимите правила за момента на въвеждане и неотменимост може да изложи участниците в една система или дори самия системен оператор на непреки последици от неизпълнение в рамките на друга система. За да се ограничи системният риск, е желателно да се предвиди, че системните оператори на оперативно съвместими системи съгласуват правилата относно момента на въвеждане и неотменимост в оперираните от тях системи.“;

4.

Член 1 се изменя, както следва:

а)

в буква а) думата „екю“ се заменя с думата „евро“;

б)

в буква в) второто тире се заменя със следното:

„—

операции на централните банки на държавите-членки или на Европейската централна банка в качеството им на централни банки.“

5.

Член 2 се изменя, както следва:

а)

буква а) се изменя, както следва:

i)

първото тире се заменя със следното:

„—

между трима или повече участници, без да се включват системният оператор на тази система, евентуален посредник в сетълмента, евентуален основен контрагент, евентуална клирингова къща или евентуален непряк участник, с общи правила и стандартизирани споразумения за клиринг, посредством основен контрагент или не, или за изпълнение на нареждания за преводи между участниците,“;

ii)

добавя се следната алинея:

„Споразумение, сключено между оперативно съвместими системи, не представлява система.“;

б)

в буква б) първо и второ тире се заменят със следното:

„—

кредитна институция съгласно определението в член 4, параграф 1 от Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена) (9), включително институциите, изброени в член 2 от посочената директива,

инвестиционен посредник съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти (10), освен институциите, изброени в член 2, параграф 1 от посочената директива,

в)

буква е) се изменя, както следва:

i)

първата алинея се заменя със следното:

„д)

„участник“ означава институция, основен контрагент, посредник в сетълмент, клирингова къща или системен оператор.“;

ii)

третата алинея се заменя със следното:

„Дадена държава-членка може да реши, че за целите на настоящата директива непряк участник може да бъде смятан за участник, ако това е обосновано от съображения, свързани със системен риск. Когато даден непряк участник се счита за участник въз основа на съображения, свързани със системен риск, това не ограничава отговорността на участника, чрез когото непрекият участник подава нареждания за превод към системата.“;

г)

буква ж) се заменя със следното:

„ж)

„непряк участник“ означава институция, основен контрагент, посредник в сетълмент, клирингова къща или системен оператор, които се намират в договорни отношения с участник в системата, изпълняваща нареждания за превод, които позволяват на непреките участници да подават нареждания за превод чрез системата, при условие че непрекият участник е известен на системния оператор;“

д)

буква з) се заменя със следното:

„з)

„ценни книжа“ означава всички инструменти, посочени в раздел В от приложение I към Директива 2004/39/ЕО;“

е)

в буква и) първото тире се заменя със следното:

„—

всяко нареждане на участник да предостави на разположение на получателя парична сума чрез записване по сметките на кредитна институция, централна банка, основен контрагент или посредник в сетълмента или всяко друго нареждане, водещо до поемане или изпълнение на задължение за плащане съгласно предвиденото в правилата на системата, или“;

ж)

буква л) се заменя със следното:

„л)

„сметка за сетълмент“ означава сметка в централна банка, посредник в сетълмента или основен контрагент, използвана за съхраняване на парични средства или ценни книжа и за сетълмент по сделки между участници в системата;“

з)

буква м) се заменя със следното:

„м)

„обезпечение“ означава всички реализуеми активи, включително, без ограничение, финансовото обезпечение, посочено в член 1, параграф 4, буква а) от Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2002 г. относно финансовите обезпечения (11), предоставено като залог (включително пари, предоставени като залог), в рамките на споразумение с уговорка за обратно изкупуване или друго подобно споразумение, или по друг начин, с цел обезпечаване на права и задължения, които могат да възникнат във връзка със система, или предоставени на централните банки на държавите-членки или на Европейската централна банка;

и)

добавят се следните букви:

„н)

„работен ден“ обхваща сетълмент както през деня, така и през нощта, и включва всички събития, настъпили по време на работния цикъл на системата;

о)

„оперативно съвместими системи“ означават две или повече системи, чиито системни оператори са сключили помежду си споразумение, предвиждащо изпълнение на нареждания за превод между различните системи;

п)

„системен оператор“ означава субект или субекти, които носят юридическа отговорност за функционирането на дадена система. Системният оператор може да действа и като посредник в сетълмента, основен контрагент или клирингова къща.“

6.

Член 3 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Нарежданията за превод и нетирането имат правно действие и задължителна сила за трети лица, дори и при процедура по несъстоятелност спрямо участник, при условие че нарежданията за превод са въведени в системата преди момента на откриване на процедура по несъстоятелност съгласно определението на член 6, параграф 1. Това се прилага дори при процедура по несъстоятелност срещу участник (в дадената система или в оперативно съвместима система) или срещу системния оператор на оперативно съвместима система, който не е участник.

Когато нарежданията за превод са въведени в система след момента на откриване на процедура по несъстоятелност и се изпълняват в рамките на работния ден, съгласно предвиденото в правилата на системата, през който е била открита тази процедура, те имат правно действие и задължителна сила за трети лица, само ако системният оператор може да докаже, че към момента, в който нарежданията за превод са станали неотменими, не е знаел, нито е бил длъжен да знае за откриването на тази процедура.“;

б)

добавя се следният параграф:

„4.   При оперативно съвместимите системи всяка от системите определя в свои собствени правила момента на въвеждане в системата, така че да гарантира, доколкото е възможно, че правилата на съответните оперативно съвместими системи са съгласувани в това отношение. Освен ако в правилата на всички системи, от които е съставен оперативно съвместимият механизъм, изрично не е предвидено друго, правилата на дадена система относно момента на въвеждане не се засягат от правилата на другите системи, с които тя е оперативно съвместима.“

7.

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Държавите-членки могат да предвидят, че откриването на процедура по несъстоятелност срещу участник или системен оператор на оперативно съвместима система не препятства използването на налични по сметката за сетълмент на този участник парични суми или ценни книжа за покриване на задълженията му в системата или в оперативно съвместима система през работния ден на откриване на процедурата по несъстоятелност. Освен това държавите-членки могат да предвидят използването на подобно кредитно улеснение на участника, свързано със системата, срещу предоставянето на налично и съществуващо обезпечение за покриване на задълженията на този участник в системата или в оперативно съвместима система.“

8.

В член 5 се добавя следната алинея:

„При оперативно съвместимите системи, всяка от системите определя в свои собствени правила момента на неотменимост, така че да гарантира доколкото е възможно, че правилата на всички оперативно съвместими системи са съгласувани в това отношение. Освен ако в правилата на всички системи, от които е съставен оперативно съвместимият механизъм, изрично не е предвидено друго, правилата на дадена система относно момента на неотменимост не се засягат от правилата на другите системи, с които тя е оперативно съвместима.“

9.

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Процедурите по несъстоятелност нямат обратно действие по отношение на правата и задълженията на участниците, произтичащи от или свързани с тяхното участие в системата преди момента на откриване на такава процедура съгласно определението в член 6, параграф 1. Това се прилага, inter alia, по отношение на правата и задълженията на участник в оперативно съвместима система или системен оператор на оперативно съвместима система, който не е участник.“

10.

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

1.   Правата на системен оператор или на участник върху обезпечение, предоставено им във връзка със система или с оперативно съвместима система, и правата на централните банки на държавите-членки или на Европейската централна банка върху обезпечението, което им е предоставено, не се засягат от процедури по несъстоятелност срещу:

а)

участника (в съответната система или в оперативно съвместима система),

б)

системния оператор на оперативно съвместима система, който не е участник,

в)

контрагент на централни банки на държавите-членки или на Европейската централна банка, или

г)

всяко трето лице, което предоставя обезпечението.

Такова обезпечение може да бъде използвано за удовлетворяване на тези права.

2.   Когато ценни книжа, включително права по такива, са предоставени като обезпечение на участниците, системните оператори или на централните банки на държавите-членки или на Европейската централна банка, както е посочено в параграф 1, и тяхното право или това на посочено от тях лице, посредник или трето лице, действащи от тяхно име във връзка с ценните книжа е законно регистрирано в регистър, счетоводна система или централен депозитар, намиращи се в държава-членка, определянето на правата на такива лица като държатели на обезпечението във връзка с тези ценни книжа се урежда от законодателството на тази държава-членка.“

11.

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

1.   Държавите-членки определят системите и съответните системни оператори, които ще бъдат включени в приложното поле на настоящата директива, уведомяват Комисията за тях и информират Комисията за избраните от тях в съответствие с член 6, параграф 2 институции.

Системният оператор посочва на държавата-членка чие право е приложимо спрямо участниците в системата, включително спрямо евентуалните непреки участници, както и всяка промяна, свързана с участниците.

В допълнение към посоченото по втората алинея държавите-членки може да налагат изисквания за надзор или одобряване на системите, попадащи под тяхната юрисдикция.

При поискване от всеки, който има законен интерес, дадена институция информира за системите, в които тя участва, и предоставя информация за основните правила, уреждащи функционирането на тези системи.

2.   Система, определена преди влизането в сила на националните разпоредби за изпълнение на Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити (12), продължава да се счита за такава за целите на настоящата директива.

Нареждания за превод, въведени в система преди влизането в сила на националните разпоредби за изпълнение на Директива 2009/44/ЕО, но сетълментът по които се изпълнява след този момент, се считат за нареждания за превод за целите на настоящата директива.

Член 2

Изменения на Директива 2002/47/ЕО

Директива 2002/47/ЕО се изменя, както следва:

1.

Съображение 9 се заменя със следното:

„(9)

С цел да се ограничи административната тежест за страните, използващи финансово обезпечение, попадащо в приложното поле на настоящата Директива, единственото условие за действителност по отношение на страните, което националното законодателство може да постави по отношение на финансовото обезпечение е то да бъде под контрола на обезпеченото лице или на лице, действащо от негово име, без по този начин да се изключват обезпечителните техники, при които на обезпечителя е позволено да замени обезпечението или да оттегли дадено в повече обезпечение. Настоящата директива не следва да забранява на държавите-членки да изискват вземанията по кредити да се предоставят чрез включване в списък с вземания.“

2.

Съображение 20 се заменя със следното:

„(20)

Настоящата директива не засяга действието и последиците от договорните условия на финансовите инструменти или вземанията по кредити, предоставени като финансово обезпечение, като права, задължения или други условия, съдържащи се в условията за издаване на такива инструменти, или всякакви други права, задължения или други условия, които се прилагат между издателите и държателите на такива инструменти или между длъжника и кредитора на такива вземания по кредити.“

3.

Добавя се следното съображение:

„(23)

Настоящата директива не засяга правата на държавите-членки да налагат правила, за да гарантират ефективността на споразуменията за финансови обезпечения по отношение на трети лица във връзка с вземанията по кредити.“

4.

Член 1 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 буква б) се заменя със следното:

„б)

централна банка, Европейската централна банка, Банката за международни разплащания, международни банки за развитие, както е посочено в приложение VI, част 1, раздел 4 от Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена) (13), Международния валутен фонд и Европейската инвестиционна банка;

б)

в параграф 2, буква в) подточки i)-iv) се заменят със следното:

„i)

кредитна институция съгласно определението в член 4, параграф 1 от Директива 2006/48/ЕО, включително институциите, посочени в член 2 от същата директива;

ii)

инвестиционен посредник съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти (14);

iii)

финансова институция съгласно определението в член 4, параграф 5 от Директива 2006/48/ЕО;

iv)

застрахователно предприятие съгласно определението в член 1, буква а) от Директива 92/49/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прякото застраховане, различно от животозастраховането (Трета директива за застраховането, различно от животозастраховане) (15) и застрахователно предприятие в областта на животозастраховането съгласно определението в член 1, параграф 1, буква а) от Директива 2002/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно животозастраховането (16);

в)

в параграф 4 буква а) се заменя със следното:

„а)

Финансовото обезпечение, което трябва да бъде предоставено, се състои от парични средства, финансови инструменти или вземания по кредити.“;

г)

в параграф 4 се добавя следната буква:

„в)

Държавите-членки могат да изключат от приложното поле на настоящата директива вземанията по кредити, когато длъжникът е потребител съгласно определението в член 3, буква а) от Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити (17), или микро- или малко предприятие съгласно определението в член 1 и член 2, параграфи 2 и 3 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определянето на микро-, малки и средни предприятия (18), освен в случаите когато обезпеченото лице или лицето, което предоставя обезпечение под формата на такива вземания по кредити, е една от институциите, посочени в член 1, параграф 2, буква б) от настоящата директива.

д)

параграф 5 се изменя, както следва:

i)

във втора алинея се добавя следното изречение:

„По отношение на вземания по кредити включването на вземанията в списък, предоставен на обезпеченото лице в писмена форма или по друг законоустановен начин е достатъчно за индивидуализиране на вземането по кредит и за доказване на факта на предоставяне на вземането като финансово обезпечение между страните.“;

ii)

след втора алинея се вмъква следната алинея:

„Без да се засягат разпоредбите на втора алинея, държавите-членки могат да предвидят, че включването в списък на вземанията, представен на обезпеченото лице в писмена форма или по друг равностоен законоустановен начин, също е достатъчно за индивидуализирането и за доказването на факта на предоставяне на вземането като финансово обезпечение пред длъжника или трети лица.“

5.

Член 2 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

букви б) и в) се заменят със следното:

„б)

„споразумение за прехвърляне на финансово обезпечение“ означава споразумение, включително споразуменията с уговорка за обратно изкупуване, по силата на което обезпечителят прехвърля изцяло собствеността или пълните права върху финансовото обезпечение на обезпеченото лице, с цел обезпечаване или гарантиране по друг начин на изпълнението на съответните финансови задължения;

в)

„споразумение за предоставяне на финансово обезпечение под формата на залог“ означава споразумение, съгласно което обезпечителят предоставя финансово обезпечение под формата на залог на или в полза на обезпеченото лице, и съгласно което при учредяване на правото на залог обезпечителят запазва пълното или ограниченото право на собственост или пълните права върху финансовото обезпечение;“

ii)

добавя се следната буква:

„о)

„вземания по кредит“ означава парични вземания, произтичащи от споразумение, по силата на което кредитна институция по смисъла на член 4, параграф 1 от Директива 2006/48/ЕО, включително изброените в член 2 от посочената директива институции, отпуска кредит под формата на заем.“;

б)

в параграф 2 второто изречение се заменя със следното:

„Всяко право на заместване, право на оттегляне на дадено в повече финансово обезпечение в полза на обезпечителя, или в случай на вземания по кредити, правото на събиране на постъпленията от тях до ново нареждане, не засяга финансовото обезпечение, което е било предоставено на обезпеченото лице по смисъла на настоящата директива.“

6.

Член 3 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавят следните алинеи:

„Без да се засяга член 1, параграф 5, когато като финансово обезпечение се предоставят вземания по кредит, държавите-членки не обуславят възникването, действителността, сключването, реда, изпълнимостта или допустимостта като доказателство на такова финансово обезпечение, от изпълнението на някакво формално действие, като регистриране или уведомяване на длъжника по вземането по кредит, предоставено като обезпечение. Въпреки това държавите-членки може да изискват изпълнението на формално действие като регистриране или уведомяване за целите на възникване, действителност, сключване, ред, изпълнимост или допустимост като доказателство спрямо длъжника или трети лица.

До 30 юни 2014 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад дали настоящият параграф продължава да бъде целесъобразен.“;

б)

добавя се следният параграф:

„3.   Без да се засягат разпоредбите на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителските договори (19) и разпоредбите от националното законодателство във връзка с неравноправните клаузи в договорите, държавите-членки гарантират, че длъжниците по вземания по кредити могат да се откажат законосъобразно в писмена форма или по друг равностоен законоустановен начин от:

i)

правата си на прихващане спрямо кредиторите по вземане по кредит и спрямо лица, на които кредиторите са прехвърлили, заложили или по друг начин са предоставили вземането по кредити като обезпечение; и

ii)

правата си, произтичащи от правилата за банкова тайна, прилагането на които би попречило или ограничило възможността на кредитора по вземането по кредит да предостави информация за вземането по кредит или за длъжника за целите на използването на вземането по кредити като обезпечение.

7.

Член 4 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавя следната буква:

„в)

вземания по кредит — чрез покупка или придобиване и чрез прихващане на тяхната стойност или приспадане на тяхната стойност за изпълнение на съответните финансови задължения.“;

б)

в параграф 2 буква б) се заменя със следното:

„б)

в споразумението за предоставяне на финансово обезпечение под формата на залог страните са се споразумели за оценката на финансовите инструменти и вземанията по кредит.“;

в)

параграф 3 се заличава.

8.

В член 5 се добавя следният параграф:

„6.   Настоящият член не се прилага за вземания по кредит.“

9.

След член 9 се вмъква следният член:

„Член 9а

Директива 2008/48/ЕО

Разпоредбите на настоящата директива не засягат Директива 2008/48/ЕО.“

Член 3

Транспониране

1.   До 30 декември 2010 г. държавите-членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби от 30 юни 2011 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 6 май 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. KOHOUT


(1)  ОВ C 216, 23.8.2008 г., стр. 1.

(2)  Становище от 3 декември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  Становище на Европейския парламент от 18 декември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 27 април 2009 г.

(4)  ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45.

(5)  ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 43.

(7)  ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 66.

(8)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.“;

(11)  ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 43.“;

(12)  ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 37

(13)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.“;

(14)  ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.

(15)  ОВ L 228, 11.8.1992 г., стр. 1.

(16)  ОВ L 345, 19.12.2002 г., стр. 1.“;

(17)  ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 66.

(18)  ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.“;

(19)  ОВ L 95, 21.4.1993 г., стр. 29.“.