ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.141.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 141

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
6 юни 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 468/2009 на Комисията от 5 юни 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на храни (преработена) ( 1 )

3

 

*

Директива 2009/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (преработена) ( 1 )

12

 

*

Директива 2009/42/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно статистическите данни при превоз на товарии пътници по море (преработена) ( 1 )

29

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/431/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 29 май 2009 година за предоставяне на поисканата от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия дерогация по отношение на Англия, Шотландия и Уелс по силата на Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (нотифицирано под номер C(2009) 3853)

48

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

6.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 468/2009 НА КОМИСИЯТА

от 5 юни 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 6 юни 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 юни 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

32,7

MK

43,9

TR

55,6

ZZ

44,1

0707 00 05

MK

24,8

TR

98,6

ZZ

61,7

0709 90 70

TR

113,3

ZZ

113,3

0805 50 10

AR

70,4

TR

60,0

ZA

64,1

ZZ

64,8

0808 10 80

AR

114,0

BR

74,1

CA

69,7

CL

88,3

CN

85,0

NA

101,9

NZ

103,9

US

124,3

ZA

73,4

ZZ

92,7

0809 10 00

TN

169,2

TR

209,1

ZZ

189,2

0809 20 95

US

453,6

ZZ

453,6


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


ДИРЕКТИВИ

6.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/3


ДИРЕКТИВА 2009/32/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 23 април 2009 година

за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на храни

(преработена)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 88/344/ЕИО на Съвета от 13 юни 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и хранителни съставки (3) е била неколкократно и съществено изменяна (4). Предвид внасянето на нови изменения е желателно тя да бъде преработена с оглед постигане на яснота.

(2)

Различията в националните законодателства в областта на екстракционните разтворители затрудняват свободното движение на храни и могат да създадат условия за неравноправна конкуренция, като по този начин пряко засегнат функционирането на вътрешния пазар.

(3)

Сближаването на законодателствата е необходимо, за да се осигури свободното движение на храни.

(4)

Законодателството относно екстракционните разтворители, предназначени за употреба в храните, следва на първо място да отчита изискванията на човешкото здраве, но също така и, при спазване на наложените ограничения за защита на здравето, икономическите и технически потребности.

(5)

Подобно сближаване следва да включва съставянето на единен списък на екстракционните разтворители, използвани в производството на храни или съставки на храни. Следва да се уточнят също така и общите критерии за чистота.

(6)

Употребата на екстракционни разтворители в условията на добра производствена практика следва да доведе до отстраняването на всички или на по-голямата част от остатъците от разтворителите в храните или в съставките на храни.

(7)

При тези условия наличието на остатъци или на разпадни продукти в крайните храни или в съставките на храни може да не е умишлено, но да е технически неизбежно.

(8)

Макар и по принцип полезно, не се налага определянето на специфично ограничение за веществата, изброени в част I от приложение I, които се считат за приемливи от гледна точка на безопасността за потребителя, при условие че се използват в условията на добра производствена практика.

(9)

С оглед защита на общественото здраве, следва да се уточнят условията за употреба на екстракционните разтворители, изброени в части II и III на приложение I, както и на разрешените максимални количества остатъци в храните и съставките на храни.

(10)

Следва да се определят специфичните критерии за чистота за екстракционните разтворители, както и методи за анализ и взимане на проби от екстракционните разтворители във и върху храните.

(11)

Ако вследствие на нова информация употребата на даден екстракционен разтворител, посочен в настоящата директива, представлява риск за здравето, държавите-членки следва да могат да спрат или да ограничат употребата му или да намалят допустимите количества до взимането на решение на общностно равнище.

(12)

Мерките, необходими за изпълнението на настоящата директива, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(13)

По-специално, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да изменя списъка на екстракционни разтворители, които могат да се използват при преработката на суровини, на храни, на компонентите на храните, или на съставките на храните, и на условия за тяхната употреба и максимално допустимите количества на остатъците, както и да приеме специфични критерии за чистота на екстракционните разтворители, методите за анализ, необходими за проверка на спазването на общите и на специфичните критерии за чистота, както и методите за анализ и взимане на проби от екстракционните разтворители във и върху храните. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(14)

По причини за ефективност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, следва да бъдат съкратени за приемането на изменения на списъка на екстракционни разтворители, които могат да се използват при преработката на суровини, храни, компоненти на храни или съставки на храни, и условията за тяхната употреба и максимално допустимите количества на остатъците, както и за приемането на специфични критерии за чистота на екстракционните разтворители.

(15)

Когато, поради императивни причини за спешност, и по-специално при случаи на риск за човешкото здраве, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията следва да може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО за приемането на изменения на списъка на екстракционни разтворители, които могат да се използват при преработката на суровини, храни, компоненти на храни или съставки на храни, и условията за тяхната употреба и максимално допустимите количества на остатъците, за приемането на специфични критерии за чистота на екстракционните разтворители, както и за приемането на изменения на настоящата директива, когато е установено, че употребата в храни на някои от веществата, изброени в приложение I, или че количеството на една или повече съставки, които са посочени в член 3 и се съдържат в тези вещества, може да застраши човешкото здраве, дори и да съответстват на условията, предвидени в настоящата директива.

(16)

Новите елементи, въведени в настоящата директива, се отнасят единствено до процедурите на комитет. Следователно транспонирането им от държавите-членки не е необходимо.

(17)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно посочените в приложение II, част Б срокове за транспониране на директивите в националното право,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Настоящата директива се прилага за екстракционни разтворители, които се използват или са предназначени за употреба в производството на храни или на съставки на храни.

Настоящата директива не се прилага за екстракционни разтворители, които се използват в производството на добавки в храните, витамини или други такива добавки, освен ако тези добавки в храните, витамини или други такива добавки не са изброени в приложение I.

Независимо от това, държавите-членки гарантират, че употребата на добавки в храните, витамини или други такива добавки няма да доведе до съдържание на остатъци от екстракционни разтворители в храните на нива, опасни за човешкото здраве.

Настоящата директивата се прилага без да се засягат разпоредбите, приети съгласно специални правила на Общността.

2.   За целите на настоящата директива:

а)

„разтворител“ означава всяко вещество за разтваряне на храна или на компонент на храна, включително и всеки замърсител във или върху тази храна;

б)

„екстракционен разтворител“ означава разтворител, който се използва в процедурата на екстракция при преработката на суровини, на храни или на компоненти или съставки на тези продукти, който е отстранен, но поради техническа невъзможност, макар и неумишлено, може да присъства под формата на остатъци или разпадни продукти в храните или в съставките на храни.

Член 2

1.   Държавите-членки разрешават употребата на веществата или материалите, изброени в приложение I, в качеството им на екстракционни разтворители при производството на храни или на съставки на храни, при спазване на условията за употреба и, когато е уместно, на максимално допустимите количества остатъци, които са определени в посоченото приложение.

Държавите-членки не могат да забраняват, да ограничават или да препятстват предлагането на пазара на храни или съставки на храни по съображения, свързани с екстракционните разтворители или остатъци от тях, ако са спазени разпоредбите на настоящата директива.

2.   Държавите-членки не разрешават употребата като екстракционни разтворители на други вещества или материали и не допълват условия за употреба и не увеличават разрешените количества остатъци от екстракционните разтворители, изброени в приложение I, в сравнение посоченото в това приложение.

3.   Разрешава се употребата като екстракционни разтворители за производството на храни и съставки на храни на вода, към която са добавени вещества за урегулиране на киселинността или алкалността, както и на други хранителни вещества, които притежават разтворителни свойства.

Член 3

Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че по отношение на веществата и материалите, изброени в приложение I като екстракционни разтворители, са спазени следните общи и специфични критерии за чистота:

а)

да не съдържат токсикологично опасно количество от какъвто и да е елемент или вещество;

б)

при условие че се спазват ограниченията, произтичащи от специфичните критерии за чистота, приети в съответствие с член 4, буква г) — да не съдържат повече от 1 mg/kg арсеник или повече от 1 mg/kg олово;

в)

да отговарят на специфичните критерии за чистота, приети в съответствие с член 4, буква г).

Член 4

Комисията приема, както следва:

а)

необходимите изменения в приложение I, като взема предвид научния и технически прогрес в областта на употребата на разтворителите, условията за тяхната употреба и максимално допустимите количества на остатъци;

б)

методите за анализ, необходими за проверка на спазването на общите и на специфичните критерии за чистота, предвидени в член 3;

в)

процедурата за взимане на проби и методите за качествен и количествен анализ на екстракционните разтворители, изброени в приложение I и използвани в храните и в съставките на храни;

г)

ако е необходимо — специфичните критерии за чистота на екстракционните разтворители, посочени в приложение I, и по-специално максимално разрешените количества на живак и на кадмий в екстракционните разтворители.

Мерките, посочени в първа алинея, букви б) и в), предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 6, параграф 2.

Мерките, посочени в първа алинея, букви а) и г), предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 6, параграф 3.

Когато е необходимо, мерките, посочени в първа алинея, букви а) и г), се приемат в съответствие с процедурата по спешност, посочена в член 6, параграф 4.

Член 5

1.   Ако дадена държава-членка, вследствие на нова информация или на преоценка на съществуващата информация, направена след приемането на настоящата директива, има достатъчни основания да счита, че употребата в храни на някое от веществата, посочени в приложение I, или нивото на един или повече от компонентите, посочени в член 3 и съдържащи се в тези вещества, може да застраши човешкото здраве, въпреки че са спазени условията, предвидени в настоящата директива, тази държава-членка може временно да спре или да ограничи прилагането на съответните разпоредби на своята територия. Тя незабавно уведомява другите държави-членки и Комисията за това, като излага причините за решението си.

2.   Комисията разглежда във възможно най-кратки срокове доказателствата, представени от държавата-членка и след консултации с комитета, посочен в член 6, параграф 1, дава своето становище по този въпрос и взема подходящи мерки, които да заменят мерките, посочени в параграф 1 от настоящия член.

3.   Ако Комисията реши, че е необходимо да се внесат изменения в настоящата директива, за да се преодолеят посочени в параграф 1 трудности и да се гарантира защитата на човешкото здраве, тя приема тези изменения.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по спешност, посочена в член 6, параграф 4.

Всяка държава-членка, която е приела защитни мерки, може да продължи да ги прилага до влизането в сила на измененията на нейната територия.

Член 6

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, създаден с член 58 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (6).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и параграф 5, буква б), и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Сроковете, посочени в член 5а, параграф 3, буква в), параграф 4, буква б) и параграф 4, буква д) от Решение 1999/468/ЕО, се определят съответно на два месеца, един месец и два месеца.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6, и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 7

1.   Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че веществата, посочени в приложение I и предназначени за употреба като екстракционни разтворители в храните, не могат да се предлагат на пазара, ако следната лесно видима, ясно четлива и незаличима информация не е нанесена на опаковката, контейнерите или етикетите:

а)

търговско наименование, посочено в приложение I;

б)

ясно обозначение, че качеството на материала е подходящо за употребата му за екстракция от храните или от съставките на храни;

в)

обозначение, което да позволява идентифицирането на цялата партида;

г)

наименованието или фирмата и адреса на производителя или на лицето, което опакова продукта, или на продавача, установен в Общността;

д)

нетното количество, изразено в единици за обем;

е)

ако е необходимо — специфичните условия за съхранение или за употреба.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, информацията, посочена в букви в), г), д) и е) от посочения параграф, може да фигурира само в търговските документи, отнасящи се до партидата, които се представят при или преди доставката.

3.   Настоящият член не засяга по-точните или по-подробните разпоредби, приети от Общността относно теглилките и мерките, нито разпоредбите, приложими за класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества и смеси.

4.   Държавите-членки се въздържат от приемане на по-подробни изисквания от тези, посочени в настоящия член по отношение на начина, по който да се представя предвидената информация.

Въпреки това, всяка държава-членка осигурява забраната на продажбата на екстракционни разтворители на собствената си територия, ако предвидената в настоящия член информация не фигурира на лесно разбираем за купувачите език, освен ако не са предприети други мерки, които да гарантират, че купувачът е информиран. Настоящата разпоредба не забранява информацията да бъде изписана на няколко езика.

Член 8

1.   Настоящата директива се прилага и по отношение на екстракционните разтворители, които се използват или са предназначени за употреба в производството на храни или на съставки на храни, внасяни в Общността.

2.   Настоящата директива не се прилага нито по отношение на екстракционните разтворители, нито по отношение на храните, предназначени за износ извън Общността.

Член 9

Директива 88/344/ЕИО, изменена с актовете, посочени в приложение II, част А, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно посочените в приложение II, част Б срокове за транспониране в националното право на директивите.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 10

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 11

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 23 април 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

P. NEČAS


(1)  ОВ C 224, 30.8.2008 г., стр. 87.

(2)  Становище на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 23 март 2009 г.

(3)  ОВ L 157, 24.6.1988 г., стр. 28.

(4)  Вж. приложение II, част А.

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(6)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЕКСТРАКЦИОННИ РАЗТВОРИТЕЛИ, ЧИЯТО УПОТРЕБА Е РАЗРЕШЕНА ПРИ ПРЕРАБОТКАТА НА СУРОВИНИ, НА ХРАНИ, НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ХРАНИТЕ ИЛИ НА ТЕХНИТЕ СЪСТАВКИ

ЧАСТ I

Екстракционни разтворители, при чиято употреба се спазват добрите производствени практики  (1)

Наименование:

 

Пропан

 

Бутан

 

Етилацетат

 

Етанол

 

Въглероден диоксид

 

Ацетон (2)

 

Азотен оксид

ЧАСТ II

Екстракционни разтворители, за които са определени условията за употреба

Наименование

Условия за употреба

(кратко описание на екстракцията)

Максимално допустимо количество на остатъци в екстрахираната храна или съставка на храна

Хексан (3)

Производство и/или фракциониране на мазнини и масла и производство на какаово масло

1 mg/kg в мазнините, маслата или какаовото масло

Приготвяне на обезмаслени протеинови продукти и обезмаслени брашна

10 mg/kg в храните, които съдържат обезмаслени протеинови продукти и обезмаслени брашна

30 mg/kg в обезмаслените соеви продукти във вида, предназначен за продажба на крайния потребител

Приготвяне на обезмаслени зърнени зародиши

5 mg/kg в обезмаслените зърнени зародиши

Метилацетат

Декофеинизиране или премахване на горчиви и дразнещи съставки от кафе и чай

20 mg/kg в кафето или в чая

Производство на захар от меласа

1 mg/kg в захарта

Етилметилкетон (4)

Фракциониране на мазнини и масла

5 mg/kg в мазнините или маслата

Декофеинизиране или премахване на горчиви и дразнещи съставки от кафе и чай

20 mg/kg в кафето или в чая

Дихлорметан

Декофеинизиране или премахване на горчиви и дразнещи съставки от кафе и чай

2 mg/kg в печеното кафе и 5 mg/kg в чая

Метанол

За всички видове употреба

10 mg/kg

Пропан-2-ол

За всички видове употреба

10 mg/kg

ЧАСТ III

Екстракционни разтворители, за които са определени условия за употреба

Наименование

Максимално количество на остатъци в храните след употребата на екстракционни разтворители за производството на ароматизанти от естествени ароматни вещества

Диетил етер

2 mg/kg

Хексан (5)

1 mg/kg

Циклохексан

1 mg/kg

Метилацетат

1 mg/kg

Бутан-1-ол

1 mg/kg

Бутан-2-ол

1 mg/kg

Етилметилкетон (5)

1 mg/kg

Дихлорметан

0,02 mg/kg

пропан-1-ол

1 mg/kg

1,1,1,2-тетрафлуоретан

0,02 mg/kg


(1)  Добрите производствени практики предполагат, че след употребата на екстракционен разтворител в храните остават само остатъци или разпадни продукти в технически неизбежни количества, които не представляват опасност за човешкото здраве.

(2)  Забранява се употребата на ацетон за рафиниране на кюспе от зехтин.

(3)  Хексан е търговски продукт на основата на нециклични наситени въглеводороди, съдържащи 6 атома въглерод, които се дестилират между 64 °C и 70 °C. Забранява се комбинираната употреба на хексан и етилметилкетон.

(4)  Нивото на n-хексан в този разтворител не следва да надвишава 50 mg/kg. Забранява се комбинираната употреба на хексан и етилметилкетон.

(5)  Забранява се комбинираната употреба на хексан и етилметилкетон.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ A

Отменената директива и списък на нейните последващи изменения

(посочени в член 9)

Директива 88/344/ЕИО на Съвета

(ОВ L 157, 24.6.1988 г., стр. 28)

 

Директива 92/115/ЕИО на Съвета

(ОВ L 409, 31.12.1992 г., стр. 31)

 

Директива 94/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 331, 21.12.1994 г., стр. 10)

 

Директива 97/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 331, 3.12.1997 г., стр. 7)

 

Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1)

Единствено точка 9 от приложение III

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното право

(посочени в член 9)

Директива

Срок за транспониране

88/344/ЕИО

13 юни 1991 г.

92/115/ЕИО

а)

1 юли 1993 г.

б)

1 януари 1994 г. (1)

94/52/ЕО

7 декември 1995 г.

97/60/ЕО

а)

27 октомври 1998 г.

б)

27 април 1999 г. (2)

(1)  В съответствие с член 2, параграф 1 от Директива 92/115/ЕИО:

„Държавите-членки изменят своите законови, подзаконови и административни разпоредби, с цел да:

разрешат търговията с продукти, които са съобразени с настоящата директива, най-късно до 1 юли 1993 г.,

забранят търговията с продукти, които не са съобразени с настоящата директива, считано от 1 януари 1994 г.“

(2)  В съответствие с член 2, параграф 1 от Директива 97/60/ЕО:

„Държавите-членки изменят законовите, подзаконовите и административните си разпоредби, с цел да:

разрешат търговията с продуктите, които съответстват на Директива 88/344/ЕИО, изменена с настоящата директива, най-късно до 27 октомври 1998 г.;

забранят търговията с продуктите, които не съответстват на Директива 88/344/ЕИО, изменена с настоящата директива, считано от 27 април 1999 г. С продуктите, които вече са пуснати на пазара или са етикетирани преди тази дата, и които не съответстват на Директива 88/344/ЕИО, изменена с настоящата директива, може да се търгува до изчерпване на наличните количества.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Директива 88/344/ЕИО

Настоящата директива

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 2

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 4

Член 2, параграф 3

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6, параграф 1

Член 6, параграф 1

Член 6, параграф 2

Член 6, параграф 3

Член 6, параграф 2

Член 6, параграф 3

Член 6, параграф 4

Член 7

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

Член 9

Член 10

Член 10

Член 11

Приложение

Приложение I

Приложение II

Приложение III


6.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/12


ДИРЕКТИВА 2009/40/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 6 май 2009 година

относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета

(преработена)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 71 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 96/96/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (3) е била неколкократно и съществено изменяна (4). Тъй като трябва да бъдат внесени нови изменения, тя следва да бъде преработена с цел постигане на яснота.

(2)

В рамките на общата транспортна политика определени видове пътно движение в рамките на Общността следва да се осъществяват при най-благоприятни условия по отношение на безопасността и конкурентните условия, които се прилагат за превозвачите в държавите-членки.

(3)

Увеличаването на пътното движение и произтичащото от това повишаване на опасностите и вредните въздействия поставят пред държавите-членки проблеми, свързани с безопасността, със сходно естество и степен на сериозност.

(4)

Прегледите за проверка на техническата изправност през жизнения цикъл на дадено превозно средство следва да бъдат сравнително прости, бързи и евтини.

(5)

Минималните стандарти и методи на Общността, които се използват за проверка на техническата изправност на изброените в настоящата директива елементи, следва да бъдат определени в специални директиви.

(6)

Необходимо е бързо адаптиране към техническия прогрес на определените в специалните директиви стандарти и методи и, за да се улесни изпълнението на изискваните за целта мерки, е необходимо да се създаде процедура за тясно сътрудничество между държавите-членки и Комисията в рамките на Комитет по привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директивата относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета.

(7)

По отношение на спирачните системи е трудно да се определят стойности за настройка в такива области като въздушната компресия и времената за нея поради различията в оборудването и методите в рамките на Общността.

(8)

Всички, които имат отношение към прегледите за проверка на техническата изправност на превозни средства, признават, че методът за проверка и особено обстоятелството дали превозното средство се проверява в натоварено, частично натоварено или разтоварено състояние, може да влияе на степента на увереност от страна на извършващите прегледа по отношение на изправността на спирачната система.

(9)

Определянето на референтни стойности на спирачната сила за различните условия на натовареност за всеки модел превозно средство следва да спомогне за възстановяване на тази увереност. Настоящата директива следва да дава възможност за провеждане на прегледите за проверка на техническата изправност по този режим като алтернатива на прегледа по минимални стойности на полезно действие за всяка категория превозно средство.

(10)

По отношение на спирачните системи приложното поле на настоящата директива следва да обхваща предимно превозни средства, които са получили типово одобрение в съответствие с Директива 71/320/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно спирачните устройства на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета (5), въпреки че се отчита, че някои видове превозни средства са получили такова одобрение в съответствие с националните стандарти, които може да се различават от изискванията на посочената директива.

(11)

Държавите-членки могат да разширят обхвата на прегледа на спирачната система, за да включат превозни средства или подлежащи на проверка елементи, които са извън приложното поле на настоящата директива.

(12)

Държавите-членки могат да въведат по-строги изисквания за прегледа на спирачната система или да увеличат честотата на прегледите.

(13)

Целта на настоящата директива е да се поддържа ниско равнище на емисиите през целия полезен жизнен цикъл на дадено превозно средство чрез извършване на редовни проверки на емисиите на отработени газове, както и да гарантира извеждането от експлоатация на превозни средства, които са големи замърсители, докато не бъдат приведени в подходящото състояние на поддръжка.

(14)

Лошата настройка и неподходящата поддръжка увреждат не само двигателя, но и околната среда, тъй като повишават замърсяването и разхода на гориво. Важно е да се развие екологичен транспорт.

(15)

При двигателите с компресионно запалване (дизелови) измерването на коефициента на непрозрачност на отработените газове се смята за подходящ показател за състоянието на поддръжка на превозното средство по отношение на емисиите.

(16)

При двигателите с положително електрическо запалване (бензинови) измерването на емисиите на въглероден оксид от ауспуха, когато двигателят работи на празен ход, се смята за подходящ показател за състоянието на поддръжка на превозното средство по отношение на емисиите.

(17)

Възможно е процентът на неуспешно преминалите проверките за емисии на отработени газове превозни средства, които не са редовно поддържани, да бъде висок.

(18)

В случай на превозни средства с бензинов двигател, за които стандартите за одобрение на типа изискват те да са оборудвани с изпреварващи системи за контрол на емисиите, като Т-образни катализаторни конвертори, които се управляват от ламбда-сонда, стандартите за редовния преглед за проверка на емисиите трябва да са по-строги, отколкото при конвенционалните превозни средства.

(19)

Директива 98/69/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г. за мерките, които следва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха от емисии от моторните превозни средства (6) изисква въвеждането от 2000 г. на бордова диагностична система (БДС) в автомобилите с бензинов двигател и лекотоварните автомобили с цел мониторинг на работата на системата за контрол на емисиите на превозните средства, които се намират в движение. От 2003 г. БДС са задължителен компонент и на новите превозни средства с дизелов двигател.

(20)

Държавите-членки могат при необходимост да изключат от приложното поле на настоящата директива някои превозни средства, за които се счита, че представляват исторически интерес. Те могат да определят и свои собствени стандарти за такива превозни средства. Все пак такова право не трябва да води до прилагането на по-строги стандарти от тези, на които първоначално са проектирани да отговарят съответните превозни средства.

(21)

Съществуват прости и широкоразпространени системи за диагностика, които проверяващите организации могат да използват, за да изпитват по-голямата част от превозните средства, оборудвани с ограничител на скоростта. За превозните средства, които не могат да бъдат проверени посредством тези широко разпространени уреди за диагностика, е необходимо проверяващите организации да използват или наличните устройства, предоставени от производителя на превозното средство, или да предвидят приемането на подходящо сертифициране, извършено от производителя на превозното средство или негова франчайзингова организация.

(22)

Периодичната проверка на правилното функциониране на ограничителя на скоростта следва да бъде улеснена за превозните средства, оборудвани с новия уред за регистриране на данните за движението (цифров тахограф) в съответствие с Регламент (ЕО) № 2135/98 на Съвета от 24 септември 1998 г. за изменение на Регламент (ЕИО) № 3821/85 относно контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и Директива 88/599/ЕИО относно прилагането на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 (7). От 2003 г. новите превозни средства са оборудвани с този уред.

(23)

Техническите изисквания за таксита и линейки са сходни с тези за частните автомобили. Поради това подлежащите на проверка елементи може да бъдат сходни, въпреки различията в честотата на прегледите за проверка на техническата изправност.

(24)

Държавите-членки трябва да гарантират, в рамките на своята компетентност, че прегледите за проверка на техническата изправност се провеждат методично и при спазване на високи стандарти.

(25)

Комисията следва периодично да проверява практическото прилагане на настоящата директива.

(26)

Тъй като целите на предложеното действие, и по-специално хармонизиране на правилата за извършване на проверки на техническата изправност, предотвратяване на нарушаване на конкуренцията между пътните превозвачи и гарантиране на правилната проверка и поддръжка на превозните средства, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен самостоятелно от държавите-членки и следователно, предвид мащаба на действието, могат да бъдат постигнати по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(27)

Мерките, необходими за изпълнението на настоящата директива, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (8).

(28)

По-специално на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да определи някои минимални стандарти и методи за проверка на техническата изправност и да ги адаптира към техническия прогрес. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(29)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, посочени в приложение III, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

1.   Във всяка държава-членка моторните превозни средства, които са регистрирани в тази държава, и техните ремаркета и полуремаркета преминават през периодични прегледи за проверка на техническата изправност в съответствие с настоящата директива.

2.   Категориите превозни средства, които подлежат на прегледи за проверка на техническата изправност, честотата на тези прегледи и елементите, които трябва да бъдат проверявани, са изброени в приложения I и II.

Член 2

Предвидените в настоящата директива прегледи за проверка на техническата изправност се извършват от държавата-членка или от публична структура, на която държавата-членка е възложила тази задача, или от структури или учреждения, които са определени и пряко контролирани от държавата, включително надлежно оправомощени частни организации. По-специално когато учрежденията, определени като центрове за извършване на прегледи за проверка на техническата изправност на превозни средства, извършват и ремонтни дейности, държавите-членки полагат всички усилия за осигуряване на обективност и високо качество на прегледите за проверка на техническата изправност на превозните средства.

Член 3

1.   Държавите-членки предприемат мерките, които считат за необходими, за да може да се докаже, че моторното превозно средство е преминало преглед за проверка на техническа изправност, при който са спазени най-малко разпоредбите на настоящата директива.

За тези мерки се уведомяват другите държави-членки и Комисията.

2.   Всяка държава-членка на същото основание, както ако тя самата е издала доказателството, признава доказателства, издадени в друга държава-членка в уверение на това, че дадено моторно превозно средство, регистрирано на територията на друга държава, заедно с неговото ремарке или полуремарке, е преминало преглед за проверка на техническата изправност, при който са спазени най-малко разпоредбите на настоящата директива.

3.   Държавите-членки прилагат подходящи процедури за установяване, доколкото това е практически възможно, дали спирачната ефективност на регистрираните на територията им превозни средства отговарят на определените в настоящата директива изисквания.

ГЛАВА II

ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Член 4

1.   Държавите-членки имат право да изключат от приложно поле на настоящата директива превозни средства, които принадлежат на въоръжените сили, органите на закона и реда и противопожарните служби.

2.   Държавите-членки могат, след консултация с Комисията, да изключат от приложното поле на настоящата директива или да подчинят на специални разпоредби определени превозни средства, които се експлоатират или ползват при извънредни условия, и превозни средства, които никога или почти никога не се използват по обществени пътища, включително превозни средства, които представляват исторически интерес и които са произведени преди 1 януари 1960 г., или които временно са спрени от движение.

3.   Държавите-членки могат, след консултация с Комисията, да определят свои собствени стандарти за проверка на техническата изправност на превозните средства, за които се смята, че представляват исторически интерес.

Член 5

Независимо от разпоредбите на приложения I и II държавите-членки могат:

а)

да определят по-ранна дата за първия задължителен преглед за проверка на техническата изправност и, когато е уместно, да изискват превозното средство да бъде подложено на проверка преди регистрация;

б)

да съкратят времето между два последователни задължителни прегледа за проверка на техническата изправност;

в)

да направят задължителна проверката на незадължително оборудване;

г)

да увеличат броя на подлежащите на проверка елементи;

д)

да разширят изискването за периодични прегледи за проверка на техническата изправност и за други категории превозни средства;

е)

да предвидят специални допълнителни проверки;

ж)

да изискват за регистрираните на тяхна територия превозни средства по-високи минимални стандарти за спирачна ефективност, отколкото посочените в приложение II, и да включат преглед за проверка на техническата изправност за моторни превозни средства с по-тежко натоварване, при условие че тези изисквания не надвишават изискванията за първоначално одобрение на типа на превозното средство.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 6

1.   Комисията приема специалните директиви, необходими за определяне на минималните стандарти и методи за проверка на изброените в приложение II елементи, както и всички изменения, необходими за адаптиране на тези стандарти и методи към техническия прогрес.

2.   Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 2.

Член 7

1.   Комисията се подпомага от Комитета за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директивата относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат разпоредбите на член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 8

Не по-късно от три години след въвеждането на редовен преглед за проверка на техническата изправност на устройствата за ограничаване на скоростта Комисията проверява въз основа на натрупания опит, дали предвидените прегледи са достатъчни за разкриване на дефектни или преправени устройства за ограничаване на скоростта или дали е необходимо изменение на правилата.

Член 9

Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 10

Директива 96/96/ЕО, изменена с актовете, посочени в приложение III, част A, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, посочени в приложение III, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение IV.

Член 11

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 12

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 6 май 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. KOHOUT


(1)  ОВ C 224, 30.8.2008 г., стр. 66.

(2)  Становище на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 30 март 2009 г.

(3)  ОВ L 46, 17.2.1997 г., стр. 1.

(4)  Вж. приложение III, част А.

(5)  ОВ L 202, 6.9.1971 г., стр. 37.

(6)  ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 274, 9.10.1998 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

КАТЕГОРИИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ПРЕГЛЕД ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ, И ЧЕСТОТА НА ПРЕГЛЕДИТЕ

Категории превозни средства

Честота на прегледите

1.

Моторни превозни средства, използвани за превоз на пътници, с повече от осем места, без мястото на водача

Една година след датата, на която превозното средство е използвано за първи път, а след това ежегодно

2.

Моторни превозни средства, използвани за превоз на товари, с максимално разрешена маса над 3 500 kg

Една година след датата, на която превозното средство е използвано за първи път, а след това ежегодно

3.

Ремаркета и полуремаркета с максимално разрешена маса над 3 500 kg

Една година след датата, на която превозното средство е използвано за първи път, а след това ежегодно

4.

Таксита и линейки

Една година след датата, на която превозното средство е използвано за първи път, а след това ежегодно

5.

Моторни превозни средства с най-малко четири колела, обичайно използвани за автомобилен превоз на товари, с максимално разрешена маса не повече от 3 500 kg, без селскостопански трактори и машини

Четири година след датата, на която превозното средство е използвано за първи път, а след това на всеки две години

6.

Моторни превозни средства с най-малко четири колела, използвани за превоз на пътници, с не повече от осем места, без мястото на водача

Четири година след датата, на която превозното средство е използвано за първи път, а след това на всеки две години


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЕЛЕМЕНТИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОВЕРКА

Проверката трябва да обхваща най-малко изброените по-долу елементи, при условие че те са свързани със задължителното оборудване на превозното средство, което се проверява в съответната държава-членка.

Включените в настоящото приложение проверки могат да се извършват визуално, без да се демонтират частите на превозното средство.

В случай на установяване на дефекти по отношение на изброените по-долу елементи компетентните органи в държавата-членка трябва да приемат процедура за определяне на условията, при които превозното средство може да се използва, преди да премине друг преглед за проверка на техническата изправност.

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИИ 1, 2, 3, 4, 5 И 6

1.   Спирачни системи

В прегледа за проверка за техническа изправност на спирачните системи трябва да бъдат включени изброените по-долу елементи. Резултатите от прегледа, получени при проверката на спирачните системи, трябва да съответстват, доколкото е практически възможно, на техническите изисквания на Директива 71/320/ЕИО.

Елементи, подлежащи на преглед/проверка

Причини за установена неизправност

1.1.

Механично състояние и функциониране

 

1.1.1.

Палец на педала на крачната спирачка

прекалено стегнат

износен лагер

прекалено износен/хлабав

1.1.2.

Състояние на педала и ход на задвижващото спирачно устройство

излишен или недостатъчен резервен ход

спирачният механизъм не отделя правилно

липсващо, разлепено или износено покритие на педала против хлъзгане

1.1.3.

Вакуумна помпа или компресор и резервоари

прекалено дълго време за повишаване на въздушната компресия/вакуума за ефективна работа на спирачките

недостатъчно въздушно налягане/вакуум за подпомагане най-малко на две приложения на спирачката след задействане на предупредителното устройство (или несигурни показания на датчика)

изтичане на въздух, което предизвиква забележим спад в налягането, или шумно изпускане на въздух

1.1.4.

Предупредителен индикатор или датчик за ниско налягане

неправилно функциониращ или дефектен индикатор/датчик за ниско налягане

1.1.5.

Ръчен клапан за контрол на спирачката

спукан или повреден контролен уред, прекалено износен

неправилно функциониране на контролния клапан

ненадежден контрол на стеблото на клапана или несигурен клапан

хлабави връзки или изтичане в системата

незадоволителна работа

1.1.6.

Ръчна спирачка, контрол на лоста, палец на ръчната спирачка

палецът на ръчната спирачка не задържа правилно

прекомерно износване на пръта на спирачката или на механизма на палеца

прекомерен ход на лоста, показващ неправилна настройка

1.1.7.

Спирачни клапани (педално управлявани, разтоварващи, регулиращи клапани и т.н.)

повредени, прекомерно изпускане на въздух

прекомерно изпускане на масло от компресора

ненадежден/неправилен монтаж

изтичане на хидравлична спирачна течност

1.1.8.

Съединения за спирачки на ремаркета

дефектни изолационни кранове или самозатваряща се клапа

ненадежден/неправилен монтаж

прекомерни изтичания

1.1.9.

Резервоар за въздух под налягане

повреден, ръждясал, изпускащ

неработещо дренажно устройство

ненадежден/неправилен монтаж

1.1.10.

Спирачни сервомеханизми, главен спирачен цилиндър (хидравлични системи)

дефектен или неефективен сервомеханизъм

дефектен или изпускащ главен спирачен цилиндър

ненадежден главен спирачен цилиндър

недостатъчно количество спирачна течност

липсваща капачка на резервоара на главния спирачен цилиндър

светеща или дефектна предупредителна лампа за спирачна течност

неправилно функциониране на предупредителното устройство за равнището на спирачна течност

1.1.11.

Твърди спирачни въздухопроводи

риск от повреда или счупване

изтичане от въздухопроводите или съединенията

повредени или прекалено корозирали

изместени

1.1.12.

Гъвкави спирачни маркучи

риск от повреда или счупване

повредени, износени, прекалено къси, усукани

изтичане от маркучите или съединенията

издуване на маркуча под налягане

порьозност

1.1.13.

Накладки

прекомерно износени

замърсени (с масло, грес и др.)

1.1.14.

Спирачни барабани, спирачни дискове

прекомерно износени, прекомерно надрани, с пукнатини, несигурни или пукнати

замърсени (с масло, грес и др.)

ненадежден заден диск

1.1.15.

Спирачни кабели, щанги, лостово свързване

повредени, усукани кабели

прекомерно износени или корозирали

необезопасен кабел или гарнитура на щангата

дефектен кабелен водач

всякакво ограничение на свободното движение на спирачната система

всякакво неправилно движение на лостове/щанги, показващо лоша настройка или прекомерно износване

1.1.16.

Задвижващи спирачни механизми (включително пружини или хидравлични цилиндри)

спукани или повредени

изпускащи

ненадежден/неправилен монтаж

прекомерно корозирали

прекомерен ход на работното бутало или на диафрагмения механизъм

липсващо или прекомерно повредено противопрахово покритие

1.1.17.

Товаросензорен клапан

дефектно свързване

неправилна настройка

блокирал, неработещ

липсващ

1.1.18.

Автоматични устройства за регулиране на хлабината, които сочат

блокиране или неправилно движение, прекомерно износване или неправилна настройка

дефекти

1.1.19.

Забавяща система (където е монтирана или се изисква)

ненадеждни свръзки или монтаж

дефектна

1.2.

Полезно действие и ефективност на крачната спирачка

 

1.2.1.

Полезно действие (постепенно увеличаващо се до максимално спирачно усилие)

неправилно спирачно усилие върху едно или повече колела

спирачното усилие от което и да е колело е по-малко от 70 % от максимално регистрираното усилие от друго колело на същата ос. В случай на проверка на спирачките на пътя — прекалено голямо отклонение на превозното средство от права линия

няма постепенна промяна на спирачното усилие (захващане)

неправилен времеви интервал във функционирането на спирачката на което и да е колело

прекомерно отклонение на спирачното усилие поради изкривени дискове или овални барабани

1.2.2.

Ефективност

спирачно съотношение, което е свързано с максимално разрешената маса, или в случай на полуремаркета, със сума от допустимото натоварване, където се използва, по-малка от следните стойности:

минимална спирачна ефективност

категория 1: 50 % (1)

категория 2: 43 % (2)

категория 3: 40 % (3)

категория 4: 50 %

категория 5: 45 % (4)

категория 6: 50 %

или

спирачно усилие, по-малко от референтните стойности, ако са посочени от производителя за осите на превозното средство (5)

1.3.

Вторично (аварийно) спирачно полезно действие и ефективност (ако се осъществява чрез отделна система)

 

1.3.1.

Резултати при работа

спирачката не работи от едната страна

спирачното усилие от което и да е колело е по-малко от 70 % от най-голямото регистрирано усилие от друго колело на същата ос

няма постепенно изменение на ефективността (захващане)

автоматичната спирачна система не работи, при ремаркета

1.3.2.

Ефективност

за всички категории превозни средства спирачно съотношение по-малко от 50 % (6) на работата на крачната спирачка, определена в подточка 1.2.2, във връзка с максимално допустимата маса или при полуремаркетата — със сбора от допустимите товари на ос

1.4.

Полезно действие и ефективност на ръчната спирачка

 

1.4.1.

Полезно действие

спирачката не работи от едната страна

1.4.2.

Ефективност

за всички категории превозни средства спирачно съотношение по-малко от 16 % спрямо максимално разрешената маса или за моторни превозни средства — по-малко от 12 % спрямо максимално разрешената комбинирана маса на превозното средство, което от двете е по-голямо

1.5.

Полезно действие на забавящото устройство или моторната спирачна система

няма постепенно изменение на ефективността (забавяне)

дефектна

1.6.

Антиблокираща спирачна система

лошо функциониране на предупредителното устройство на антиблокиращата спирачна система

дефектна


ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИИ 1, 2 И 3

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИИ 4, 5 И 6

2.

Кормилно управление и волан

2.

Кормилно управление

2.1.

Механично състояние

2.1.

Механично състояние

2.2.

Волан

2.2.

Кормилна хлабина

2.3.

Кормилна хлабина

2.3.

Прикачване на система за кормилно управление

2.4.

Кормилни лагери

 

3.

Видимост

3.

Видимост

3.1.

Поле на видимост

3.1.

Поле на видимост

3.2.

Състояние на стъклата

3.2.

Състояние на стъклата

3.3.

Огледала за виждане назад

3.3.

Огледала за виждане назад

3.4.

Стъклочистачки на предното стъкло

3.4.

Стъклочистачки на предното стъкло

3.5.

Устройства за пръскане на течност върху предното стъкло

3.5.

Устройства за пръскане на течност върху предното стъкло

4.

Светлини, отражатели и електрическо оборудване

4.

Светлинно оборудване

4.1.

Дълги и къси светлини

4.1.

Дълги и къси светлини

4.1.1.

Състояние и функциониране

4.1.1.

Състояние и функциониране

4.1.2.

Центровка

4.1.2.

Центровка

4.1.3.

Ключове

4.1.3.

Ключове

4.1.4.

Зрителна ефективност

 

4.2.

Странични светлини и габарити

4.2.

Състояние и функциониране, състояние на лещите, цвят и визуална ефективност на:

4.2.1.

Състояние и функциониране

4.2.1.

Странични и задни светлини

4.2.2.

Цвят и зрителна ефективност

4.2.2.

Стопове

 

4.2.3.

Мигачи

 

4.2.4.

Светлини за заден ход

 

4.2.5.

Фарове за мъгла

 

4.2.6.

Светлини на задна регистрационна табела

 

4.2.7.

Светлоотразители

 

4.2.8.

Аварийни светлини

4.3.

Стопове

 

4.3.1.

Състояние и функциониране

 

4.3.2.

Цвят и зрителна ефективност

 

4.4.

Мигачи

 

4.4.1.

Състояние и функциониране

 

4.4.2.

Цвят и зрителна ефективност

 

4.4.3.

Ключове

 

4.4.4.

Честота на мигане

 

4.5.

Предни и задни светлини за мъгла

 

4.5.1.

Разположение

 

4.5.2.

Състояние и функциониране

 

4.5.3.

Цвят и зрителна ефективност

 

4.6.

Светлини за заден ход

 

4.6.1.

Състояние и функциониране

 

4.6.2.

Цвят и зрителна ефективност

 

4.7.

Лампа на задната регистрационна табела

 

4.8.

Светлоотразители

състояние и цвят

 

4.9.

Сигнални устройства

 

4.10.

Електрически връзки между теглещото превозно средство и ремаркето или полуремаркето

 

4.11.

Електрическа инсталация

 

5.

Оси, колела, гуми, окачване

5.

Оси, колела, гуми, окачване

5.1.

Оси

5.1.

Оси

5.2.

Колела и гуми

5.2.

Колела и гуми

5.3.

Окачване

5.3.

Окачване

6.

Шаси и приставки на шасито

6.

Шаси и приставки на шасито

6.1.

Шаси или рама и приставки

6.1.

Шаси или рама и приставки

6.1.1.

Общо състояние

6.1.1.

Общо състояние

6.1.2.

Тръби и шумозаглушители на системата за отвеждане на отработени газове

6.1.2.

Тръби и шумозаглушители на системата за отвеждане на отработени газове

6.1.3.

Резервоар за гориво или тръби

6.1.3.

Резервоар за гориво или тръби

6.1.4.

Геометрични характеристики и състояние на задното защитно устройство при тежкотоварни камиони

6.1.4.

Носач на резервно колело

6.1.5.

Носач на резервно колело

6.1.5.

Обезопасеност на свързващия механизъм (ако е монтиран)

6.1.6.

Свързващ механизъм — влекачи, ремаркета и полуремаркета

 

6.2.

Кабина и купе

6.2.

Купе

6.2.1.

Общо състояние

6.2.1.

Структурно състояние

6.2.2.

Монтаж

6.2.2.

Врати и ключалки

6.2.3.

Врати и ключалки

 

6.2.4.

Под

 

6.2.5.

Седалка на водача

 

6.2.6.

Контролно табло

 

7.

Друго оборудване

7.

Друго оборудване

7.1.

Обезопасителни колани

7.1.

Монтаж на седалката на водача

7.2.

Пожарогасител

7.2.

Монтаж на акумулатора

7.3.

Ключалки и устройство против кражба

7.3.

Звуково предупредително устройство

7.4.

Предупредителен триъгълник

7.4.

Предупредителен триъгълник

7.5.

Аптечка

7.5.

Предпазни колани

7.5.1.

Надеждност на монтажа

 

 

7.5.2.

Състояние на коланите

7.5.3.

Функциониране

 

7.6.

Кормилен(ни) щифт(ове)

 

7.7.

Звуково предупредително устройство

 

7.8.

Скоростомер

 

7.9.

Тахограф (наличие и цялост на пломбите)

проверка на валидността на табелата на тахографа, ако се изисква съгласно Регламент (ЕИО) № 3821/85 (7)

в случай на съмнение да се провери, дали номиналната обиколка или размерът на гумите отговаря на посочените на табелата на тахографа данни

ако е осъществимо, да се провери дали пломбите на тахографа и по целесъобразност, дали всички останали средства за защита на връзките срещу неправомерно преправяне са непокътнати

 

7.10.

Устройство за ограничаване на скоростта

ако е възможно, да се провери дали ограничителят на скоростта е монтиран съгласно изискванията на Директива 92/6/ЕИО (8)

проверка на валидността на табелата на ограничителя на скоростта

ако е осъществимо, да се провери дали пломбите на ограничителя на скоростта и, по целесъобразност, дали всички останали средства за защита на връзките срещу неправомерно преправяне са непокътнати;

проверява се, доколкото е осъществимо, дали ограничителят на скоростта пречи на превозните средства, посочени в членове 2 и 3 от Директива 92/6/ЕИО, да превишават предписаните стойности.

 

8.

Вредно въздействие

8.

Вредно въздействие

8.1.

Шум

8.1.

Шум

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИИ 1, 2, 3, 4, 5 И 6

8.2.   Емисии на отработени газове

8.2.1.   Превозни средства, оборудвани с бензинов двигател с принудително запалване

а)

Когато емисиите от отработени газове не са ограничени от усъвършенствана система за регулиране, като например трипътен каталитичен конвертор, управляван от ламбда-сонда:

1.

визуален преглед на изпускателната система с оглед да се провери дали е комплектована и в задоволително състояние и дали няма течове;

2.

визуален преглед на всяко монтирано от производителя оборудване за регулиране на емисиите с оглед да се провери дали е комплектовано и в задоволително състояние и дали няма течове;

След достатъчен период на привеждане на двигателя до работен режим (като се вземат предвид препоръките на производителя) концентрацията на емисиите от въглероден оксид (CO) се измерва при работа на празен ход на двигателя (двигателят е с отцепен съединител).

Максимално допустимата концентрация на CO в отработените газове е указаната от производителя на превозното средство. Когато тази стойност не е налице или когато компетентните органи на държавите-членки решат да не я приемат като референтна стойност, концентрацията на CO не трябва да надвишава следните стойности:

i)

за превозните средства, регистрирани или въведени в първоначална експлоатация между датата, определена от държавите-членки, от която по отношение на тези превозни средства трябва да е спазена Директива 70/220/ЕИО (9), и 1 октомври 1986 г.: CO: – 4,5 об. %;

ii)

за превозните средства, регистрирани или въведени в първоначална експлоатация след 1 октомври 1986 г.: CO: – 3,5 об. %.

б)

Когато емисиите се контролират от усъвършенствана система за регулиране, като например трипътен каталитичен конвертор, управляван от ламбда-сонда:

1.

визуален преглед на изпускателната система, за да се провери дали е комплектована и в задоволително състояние и дали няма течове;

2.

визуален преглед на всяко монтирано от производителя оборудване за регулиране на емисиите, за да се провери дали е комплектовано и в задоволително състояние и дали няма течове;

3.

определяне на ефикасността на системата за регулиране на емисиите чрез измерване на стойността ламбда и на концентрацията на CO в отработените газове в съответствие с разпоредбите на точка 4 или на процедурите, предложени от производителя и одобрени по време на одобрението на типа. За всяко от изпитванията двигателят се привежда до съответната работна температура в съответствие с препоръките на производителя на превозното средство;

4.

емисии при изхода на изпускателната тръба —– пределни стойности

Максимално допустимата концентрация на CO в отработените газове е посочената от производителя на превозното средство.

Когато тази стойност не е посочена, концентрацията на CO не трябва да надвишава следните стойности:

i)

измервания, които се извършват при работа на празен ход на двигателя:

максимално допустимата концентрация на CO в отработените газове не трябва да надвишава 0,5 об. %; тя не трябва да надвишава 0,3 об. % за превозните средства, които са типово одобрени в съответствие с пределните стойности, посочени на ред А или Б от таблицата в точка 5.3.1.4 от приложение I към Директива 70/220/ЕИО. Когато не е възможно да бъде спазена Директива 70/220/ЕИО, горното се прилага за превозните средства, регистрирани или въведени в първоначална експлоатация след 1 юли 2002 г.;

ii)

измервания, които се извършват при работа на празен ход на двигателя с високи обороти, скорост на двигателя (при отцепен съединител) най-малко равна на 2 000 min-1:

максимално допустимата концентрация на CO в отработените газове не трябва да надвишава 0,3 об. %; тя не трябва да надвишава 0,2 об. % за превозните средства, получили одобрение на типа в съответствие с пределните стойности, посочени на ред А или Б от таблицата в точка 5.3.1.4 от приложение I към Директива 70/220/ЕИО. Когато не е възможно да бъде спазена Директива 70/220/ЕИО, горното се прилага за превозните средства, регистрирани или въведени в първоначална експлоатация след 1 юли 2002 г.

Ламбда: 1 ± 0,03 или според спецификациите на производителя;

iii)

за моторните превозни средства, оборудвани с бордова диагностична система (БДС) в съответствие с Директива 70/220/ЕИО, държавите-членки могат, вместо да използват предвидената в подточка i) проверка, да контролират функционирането на системата за регулиране на емисиите, като извършват подходящо отчитане на данните на устройството БДС, като едновременно с това проверяват правилното функциониране на системата БДС.

8.2.2.   Превозни средства, оборудвани с двигател със запалване на горивно-въздушната смес от сгъстяване (дизелов двигател)

а)

Измерване на непрозрачността на отработените газове при свободно ускорение (двигател с отцепен съединител, от скоростта при празен ход до скоростта на прекъсване на захранването), като скоростният лост е в неутрално положение и педалът на съединителя е натиснат.

б)

Привеждане на превозното средство до работно положение

1.

превозните средства могат да се проверяват без предварително привеждане до работно положение, но не и без да се установи, поради изискванията за безопасност, че двигателят е загрят и е в задоволително състояние от механична гледна точка;

2.

с изключение на предвиденото в буква г), точка 5 нито едно превозно средство не може да бъде обявено за неизправно, без то да е било приведено в следното състояние:

i)

двигателят трябва да е напълно загрят: с други думи, температурата на маслото на двигателя, измерена с помощта на сонда в тръбата за контролиране на нивото му, трябва да е най-малко равна на 80 °C или да съответства на нормалната температура на работа, ако тя е по-ниска, или пък температурата на блока на двигателя, измерена според нивото на инфрачервеното излъчване, трябва да достигне равностойна стойност. Ако поради конфигурацията на превозното средство не е възможно да се извършат тези измервания, нормалната температура на работа на двигателя може да се установени по друг начин, например въз основа на работата на вентилатора за охлаждане на двигателя.

ii)

изпускателната системата трябва да се прочисти с три резки натискания на педала на газта при празен ход на двигателя или по равностоен метод.

в)

Процедура на проверка:

1.

визуален преглед на всяко монтирано от производителя оборудване за регулиране на емисиите с оглед да се провери дали е комплектовано и в задоволително състояние и дали няма течове от него;

2.

двигателят и, ако има монтиран, турбокомпресорът трябва да работят с оборотите на празен ход преди началото на всеки цикъл на свободно ускорение. За двигателите на тежкотоварните дизелови автомобили това означава, че трябва да се изчака най-малко 10 секунди след отпускането на педала на газта;

3.

в началото на всеки цикъл на свободно ускорение педалът на газта трябва да се натисне бързо и плавно (за по-малко от една секунда), но не и прекалено рязко, така че да се постигне максимален дебит на помпата за впръскване на гориво;

4.

при всеки цикъл на свободно ускорение двигателят трябва да достигне до скоростта на прекъсване на захранването или, за колите с автоматична трансмисия, скоростта, посочена от производителя или, ако тя не е известна, две трети от скоростта на прекъсване на захранването, преди да се отпусне педалът на газта. Това би могло да се провери, например, като се наблюдава режима на работа на двигателя или като се остави да изтече достатъчен промеждутък от време между момента, в който се натиска педалът на газта, и момента, в който той се отпуска, който следва да е най-малко две секунди за превозните средства от категории 1 и 2 от приложение I.

г)

Пределни стойности:

1.

нивото на концентрация не трябва да надвишава нивото, записано на табелата в съответствие с Директива 72/306/ЕИО (10):

2.

когато тази стойност не е известна или когато компетентните органи на държавите-членки решат да не я приемат като референтна стойност, концентрацията не трябва да надвишава обявеното от производителя ниво или следните пределни стойности на коефициента на поглъщане.

Максимален коефициент на поглъщане за:

дизелови двигатели с обикновено всмукване: 2,5 m-1,

дизелови двигатели с турбокомпресор: 3,0 m-1,

прилага се ограничение от 1,5 m-1 за следните превозни средства, получили одобрение на типа в съответствие с пределните стойности, посочени:

а)

на ред Б от таблицата в точка 5.3.1.4 от приложение I към Директива 70/220/ЕИО (лекотоварни автомобили с дизелов двигател — Евро 4);

б)

на ред Б1 от таблиците в точка 6.2.1 от приложение I към Директива 88/77/ЕИО (11) (лекотоварни автомобили с дизелов двигател — Евро 4);

в)

на ред Б2 от таблиците в точка 6.2.1 от приложение I към Директива 88/77/ЕИО (тежкотоварни автомобили с дизелов двигател — Евро 5);

г)

на ред В от таблиците в точка 6.2.1 от приложение I към Директива 88/77/ЕИО (тежкотоварни автомобили — EEV);

или в съответствие с пределните стойности, посочени в последващите изменения на Директива 70/220/ЕИО, или в съответствие с пределните стойности, посочени в последващите изменения на Директива 88/77/ЕИО, или в съответствие с равностойни пределни стойности, ако се използва друго оборудване, различно от използваното при типовото одобряване на ЕО.

Когато не е възможно да се постигне съответствие с точка 5.3.1.4 от приложение I към Директива 70/220/ЕИО или с точка 6.2.1 от приложение I към Директива 88/77/ЕО, горното се прилага за превозните средства, регистрирани или въведени в първоначална експлоатация след 1 юли 2008 г.;

3.

тези изисквания не се прилагат за превозните средства, регистрирани или въведени в първоначална експлоатация преди 1 януари 1980 г.;

4.

превозните средства се обвяват за неизправни само ако средноаритметичната от наблюдаваните стойности при най-малко трите последни цикъла на свободно ускорение надвишава пределната стойност. Тази средна стойност може да се изчисли, като не се вземат предвид наблюдаваните стойности, които се отклоняват значително от измерената средна стойност, или да се получи с друг метод на статистическо изчисление, който взема предвид наличието на разлики в измерените стойности. Държавите-членки могат да ограничават броя на циклите на проверка;

5.

за да се избегнат ненужните проверки, държавите-членки могат, като изключение от разпоредбите на точка 8.2.2, буква г), точка 4, да обявят за неизправни превозни средства, за които стойностите, наблюдавани през най-малко три цикъла на свободно ускорение или след циклите на прочистване, посочени в точка 8.2.2, буква б), точка 2, подточка ii) (или при прилагане на равностоен метод), надвишават значително пределните стойности. Също така, за да се избегнат ненужните проверки, държавите-членки могат, като се отклонят от разпоредбите на точка 8.2.2, буква г), точка 4, да одобрят превозни средства, за които стойностите, наблюдавани през най-малко три цикъла на свободно ускорение или след циклите на прочистване, посочени в точка 8.2.2, буква б), точка 2, подточка ii) (или при прилагане на равностоен метод), са значително по-ниски от пределните стойности.

8.2.3.   Апаратура за контрол

Емисиите на превозните средства се контролират с помощта на апаратура, създадена да определя точно дали са спазени пределните стойности, предписани или посочени от производителя.

8.2.4.   Когато по време на типовото одобряване на ЕО дадено превозно средство не е успяло да спази пределните стойности, определени в настоящата директива, държавите-членки могат да определят по-високи пределни стойности за този тип превозно средство въз основа на предоставени от производителя доказателства. Те трябва незабавно да уведомят за това Комисията, която на свой ред трябва да уведоми останалите държави-членки.

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИИ 1, 2 И 3

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИИ 4, 5 И 6

8.3.

Потискане на радиосмущения

 

9.

Допълнителни прегледи за превозни средства на обществения транспорт

 

9.1.

Авариен(йни) изход(и) (включително чукове за чупене на стъклата), указващи аварийния(те) изход(и) знаци

 

9.2.

Отоплителна система

 

9.3.

Вентилационна система

 

9.4.

Разположение на седалките

 

9.5.

Вътрешно осветление

 

10.

Идентификация на превозното средство

10.

Идентификация на превозното средство

10.1.

Регистрационна табела

10.1.

Регистрационна табела

10.2.

Номер на шасито

10.2.

Номер на шасито


(1)  48 % за превозни средства от категория 1, които не са оборудвани с антиблокираща спирачна система (ABS) или които са получили типово одобрение преди 1 октомври 1991 г. (датата на забрана за първо пускане в движение без типово одобрение на ЕО за компонентите) (Директива 71/320/ЕИО).

(2)  45 % за превозни средства, които са регистрирани съгласно националното законодателство на държавите-членки след 1988 г. или от датата на прилагане на Директива 71/320/ЕИО, която от двете дати е по-късна.

(3)  43 % за полуремаркета или ремаркета с тегличи, които са регистрирани съгласно националното законодателство на държавите-членки след 1988 г. или от датата на прилагане на Директива 71/320/ЕИО, която от двете дати е по-късна.

(4)  50 % за превозни средства от категория 5, които са регистрирани съгласно националното законодателство на държавите-членки след 1988 г. или от датата на прилагане на Директива 71/320/ЕИО, която от двете дати е по-късна.

(5)  Референтната стойност за осите на превозното средство е спирачното усилие (изразено в нютони), което е необходимо за постигане на тази минимална предписана спирачна сила при определено тегло на превозното средство.

(6)  За превозни средства от категории 2 и 5 минималното вторично спирачно полезно действие трябва да бъде 2,2 m/s2 (тъй като вторичното полезно действие не се урежда от Директива 71/320/ЕИО).

(7)  Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (ОВ L 370, 31.12.1985 г., стр. 8).

(8)  Директива 92/6/ЕИО на Съвета от 10 февруари 1992 г. относно монтирането и използването на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории моторни превозни средства в Общността (ОВ L 57, 2.3.1992 г., стр. 27).

(9)  Директива 70/220/ЕИО на Съвета от 20 март 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които следва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха с емисии от моторните превозни средства (ОВ L 76, 6.4.1970 г., стр. 1).

(10)  Директива 72/306/ЕИО на Съвета от 2 август 1972 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които следва да се предприемат срещу емисията на замърсители от дизеловите двигатели, предназначени за употреба в превозните средства (ОВ L 190, 20.8.1972 г., стр. 1).

(11)  Директива 88/77/ЕИО на Съвета от 3 декември 1987 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които да се предприемат срещу емисиите на газообразни и механични замърсители от дизелови двигатели, използвани в превозните средства и емисиите от газообразни замърсители от бензинови двигатели, зареждани с гориво от природен газ или от втечнен нефтен газ, използвани в превозните средства (ОВ L 36, 9.2.1988 г., стр. 33).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЧАСТ A

Отменената директива и списък на нейните последователни изменения

(посочени в член 10)

Директива 96/96/ЕО на Съвета

(ОВ L 46, 17.2.1997 г., стр. 1)

 

Директива 1999/52/ЕО на Комисията

(ОВ L 142, 5.6.1999 г., стр. 26)

 

Директива 2001/9/ЕО на Комисията

(ОВ L 48, 17.2.2001 г., стр. 18)

 

Директива 2001/11/ЕО на Комисията

(ОВ L 48, 17.2.2001 г., стр. 20)

 

Директива 2003/27/ЕО на Комисията

(ОВ L 90, 8.4.2003 г., стр. 41)

 

Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1)

Единствено приложение III, точка 68

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното право

(посочени в член 10)

Директива

Срок за транспониране

96/96/ЕО

9 март 1998 г.

1999/52/ЕО

30 септември 2000 г.

2001/9/ЕО

9 март 2002 г.

2001/11/ЕО

9 март 2003 г.

2003/27/ЕО

1 януари 2004 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 96/96/ЕО

Настоящата директива

Членове 1—4

Членове 1—4

Член 5, уводно изречение

Член 5, уводно изречение

Член 5, първо—седмо тире

Член 5, букви a) —ж)

Член 6

Член 7

Член 6, параграф 1

Член 6, параграф 2

Член 8, параграф 1

Член 7, параграф 1

Член 8, параграф 2, първа алинея

Член 7, параграф 2

Член 8, параграф 2, втора алинея

Член 8, параграф 3

Член 9, параграф 1

Член 9, параграф 2

Член 8

Член 10

Член 11, параграф 1

Член 11, параграф 2

Член 9

Член 11, параграф 3

Член 10

Член 12

Член 11

Член 13

Член 12

Приложения I—II

Приложения I—II

Приложения III—IV

Приложение III

Приложение IV


6.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/29


ДИРЕКТИВА 2009/42/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 6 май 2009 година

относно статистическите данни при превоз на товарии пътници по море

(преработена)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейскатa общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (1),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 95/64/ЕО на Съвета от 8 декември 1995 г. относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море (2) е била неколкократно съществено изменяна (3). Тъй като предстои да бъдат направени допълнителни промени в нея, тя следва да се преработи от съображения за яснота.

(2)

За да изпълни възложените му задачи в контекста на общата политика за морски транспорт, Комисията (Евростат) следва да има на свое разположение сравними, сигурни, синхронизирани и постоянни статистически данни за размера и развитието на превоза на товари и пътници по море към и от Общността, между държави-членки и за вътрешния морски транспорт.

(3)

Важно е също за държавите-членки и икономическите оператори да имат добри познания за пазара на морски транспорт.

(4)

Събирането на статистически данни за Общността на сравнима или хармонизирана база прави възможно да се установи интегрирана система, предоставяща надеждна, последователна и актуална информация.

(5)

Данните за превоз на товари и пътници по море, следва да се направят сравними между държавите-членки и между различните видове транспорт.

(6)

В съответствие с принципа за субсидиарност, създаването на общи статистически стандарти, позволяващи да бъде произведена хармонизирана информация, може да бъде решено ефикасно само на общностно равнище. Данните ще се събират във всяка държава-членка под ръководството на органи и институции, натоварени със събиране на официална статистика.

(7)

Мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(8)

По-специално, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приеме определени подробни правила за прилагането на настоящата директива. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(9)

Новите елементи, въведени в настоящата директива, се отнасят само за процедурите на комитет. Поради това те не се нуждаят от транспониране от държавите-членки.

(10)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивата, която е посочена в приложение IX, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Събиране на статистически данни

Държавите-членки събират статистически данни за Общността относно превоза на товари и пътници с морски плавателни съдове, акостиращи на пристанища в техни територии.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива:

а)

„превоз на товари и пътници по море“ означава придвижването на товари и пътници, използващи морски плавателни съдове при пътувания, които се предприемат изцяло или частично по море.

Приложното поле на настоящата директива включва също товари:

i)

изпращани до офшорни инсталации;

ii)

добити от морското дъно и разтоварени в пристанища.

Трюмовете и доставените продоволствия на плавателните съдове се изключват от обхвата на настоящата директива;

б)

„морски плавателни съдове“ означава плавателни съдове, различни от тези, които плават изключително във вътрешни води или в защитени води, в непосредствена близост до тях или в зони, където се прилагат разпоредби за пристанищата.

Настоящата директива не се прилага за риболовни плавателни съдове, плавателни съдове за обработване на риба, плавателни съдове за сондиране и проучване, кораби-влекачи, кораби-тласкачи, плавателни съдове за изследване и обследване, драги, военноморски плавателни съдове или плавателни съдове, използвани единствено за нетърговски цели;

в)

„пристанище“ означава място, имащо съоръжения за търговски кораби за заставане на котва и за товарене или разтоварване на товари или за слизане или качване на пътници на или от плавателния съд;

г)

„националност на оператора на морски транспорт“ съответства на държавата, в която се намира ефективния център на търговска дейност на транспортния оператор;

д)

„оператор на морски транспорт“ означава всяко лице, с което или от името на което е сключен договор за транспорт на товари или на хора по море с товародателя или пътника.

Член 3

Характеристики на събираните данни

1.   Държавите членки събират следните данни:

а)

информация за товарите и пътниците;

б)

информация за плавателния съд.

Плавателни съдове с бруто тонаж по-малко от 100 тона може да бъдат изключени от събирането на данни.

2.   Характеристиките на събираните данни, а именно статистическите променливи величини във всяка област и номенклатурата за тяхната класификация, както периодичността на наблюдението им, са установени в приложения I—VIII.

3.   Събирането на данни се базира, доколкото е възможно, на наличните източници, като се ограничава тежестта за респондентите.

4.   Комисията адаптира към икономическия и технически напредък характеристиките на събираните данни и съдържанието на приложения I—VIII с, доколкото такова адаптиране не включва значително увеличение на разходите за държавите-членки и/или на тежестта за респондентите.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 3.

Член 4

Пристанища

1.   За целите на настоящата директива Комисията съставя списък на пристанища, кодирани и класифицирани по държави и морски крайбрежни зони.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 3.

2.   Всяка държава членка избира от списъка, посочен в параграф 1 всяко пристанище, обработващо повече от един милион тона товари или регистриращо повече от 200 000 пътника годишно.

За всяко избрано пристанище се предоставят подробни данни в съответствие с приложение VIII за областите (товари и пътници), в които това пристанище отговаря на критерия за избор и обобщени данни, ако е подходящо за друга област.

3.   За пристанища, които не са избрани от списъка, обобщени данни се предоставят в съответствие с приложение VIII, комплект данни А 3.

Член 5

Точност на статистиката

Методите за събиране на данни са такива, че статистиката за морския транспорт на Общността да дава точността, изисквана за комплектите статистически данни, описани в приложение VIII.

Комисията съставя стандартите за точност.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 3.

Член 6

Обработка на резултатите от събирането на данни

Държавите-членки обработват събраната съгласно член 3 статистическа информация, за да получат сравнима статистика, отговаряща на стандартите за точност, посочени в член 5.

Член 7

Предаване на резултатите от събирането на данни

1.   Държавите-членки предават на Комисията (Евростат) резултатите от събирането на данните, посочени в член 3, включително данните, обявени за поверителни от държавите-членки съгласно националното законодателство или практика, отнасящи се до поверителността на статистическата информация, в съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно Европейската статистика (5).

2.   Резултатите се предават в съответствие с структурата на комплектите статистически данни, определени в приложение VIII. Техническите правила по предаването на резултатите се определят в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 10, параграф 2.

3.   Предаването на резултатите се извършва за данни с тримесечна периодичност до пет месеца, а за данни с годишна периодичност — до осем месеца от края на периода на наблюдение.

Първото предаване обхваща периода на първо тримесечие на 1997 г.

Член 8

Доклади

Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) цялата съответна информация относно използваните методи при събиране на данните. Те изпращат информация също така за всички значителни промени в използваните методи при събиране на данните.

Член 9

Разпространение на статистическите данни

Комисията (Евростат) разпространява подходящи статистически данни в периодичност, съответстваща на тази на предаваните резултати.

Условията за публикуване или разпространение на статистическите данни от Комисията (Евростат) се приемат в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 10, параграф 2.

Член 10

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат разпоредбите на членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се имат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 11

Съобщаване на националните разпоредби

Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното си законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 12

Отмяна

Директива 95/64/ЕО, изменена с актовете, посочени в приложение IX, част A, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивата, която е посочена в приложение IX, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение X.

Член 13

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването и в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 14

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 6 май 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. KOHOUT


(1)  Становище на Европейския парламент от 21 октомври 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 23 април 2009 г.

(2)  ОВ L 320, 30.12.1995 г., стр. 25.

(3)  Вж. приложение IX, част А.

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(5)  ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОМЕНЛИВИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.   Статистически променливи

а)   Информация за товарите и пътниците

бруто тегло на товарите в тонове,

тип товар съгласно номенклатурата, представена в приложение II,

описание на товарите, като се използва номенклатурата, представена в приложение III,

отчетно пристанище,

посока на движението, посочва се дали е влизане или излизане,

за влизащите товари: пристанище на натоварване (т.е. пристанището, в което товарът е бил натоварен на кораба, с който е пристигнал в отчетното пристанище), като за тази цел се използват отделните пристанища на държавите от Европейското икономическо пространство (ЕИП), представени в списъка с пристанищата, и морските крайбрежни зони извън държавите от ЕИП, представени в приложение IV,

за излизащите товари: пристанището на разтоварване (т.е. пристанището, в което товарът следва да се разтовари от кораба, с който е напуснал отчетното пристанище), като за тази цел се използват отделните пристанища на страните от Европейското икономическо пространство (ЕИП), представени в списъка с пристанищата, и морските крайбрежни зони извън страните от ЕИП, представени в приложение IV,

брой на пътниците, започнали или завършили дадено пътуване, както и брой пътници на кораб, извършващ круиз, при екскурзия за пътници с кораб, извършващ круиз.

По отношение на стоките, които се превозват в контейнери или ро-ро единици, се предоставят следните допълнителни данни:

общ брой контейнери (натоварени или без товар),

брой контейнери без товар,

общ брой мобилни (рo-рo) единици, натоварени или без товар,

брой мобилни (рo-рo) единици без товар.

б)   Информация за плавателния съд

брой плавателни съдове,

дедуейт или бруто тонаж на плавателните съдове,

държава или територия на регистрация на плавателните съдове в съответствие с номенклатурата, представена в приложение V,

тип на плавателните съдове в съответствие с номенклатурата, представена в приложение VI,

размер на плавателните съдове в съответствие с номенклатурата, представена в приложение VII.

2.   Определения

а)

„Товарен контейнер“ означава единица транспортно оборудване:

1.

с постоянно естество и съответно достатъчно здрава, така че да бъде подходяща за многократна експлоатация;

2.

специално проектирана за улесняване превоза на стоки с едно или повече транспортни средства без междинно претоварване;

3.

снабдена с устройства, даващи възможност за лесна работа, особено при прехвърлянето и от едно превозно средство на друго;

4.

проектирана с оглед лесното ѝ запълване и изпразване;

5.

с дължина 20 или повече фута.

б)

„Ро-ро единица“ означава оборудване, снабдено с колела и предназначено за превозване на товари, например камиони, ремаркета или полуремаркета, което може да се вкара на собствен ход или да се изтегли на плавателен съд. Това определение включва пристанищните или корабните тежкотоварни платформи. Класификациите следва да се съставят в съответствие с Препоръка № 21 на ИКЕ/ООН, озаглавена „Кодове за видовете товари, опаковки и опаковащи материали“.

в)

„Товар в контейнер“ означава контейнерите, натоварени или без товар, които се качват или свалят от плавателните съдове, превозващи ги по море.

г)

„Ро-ро товари“ означава товари, които са или не са натоварени в контейнери, на ро-ро единици, както и ро-ро единици, които се натоварват или се разтоварват от плавателни съдове, превозващи ги по море.

д)

„Бруто тегло на стоките“ означава тонажът на превозваните стоки, включително техните опаковки, но без теглото тара на контейнерите или ро-ро единиците.

е)

„Дедуейт (пълна товароподемност)“ означава разликата в тонове между водоизместимостта на даден кораб при лятна водолиния във вода със специфично тегло 1,025 и брутното тегло на кораба, т.е. водоизместимостта в тонове на даден кораб без товара, горивото, смазочните масла, баластната вода, прясната вода и питейната вода в резервоарите, провизиите и пътниците, екипажа и техните лични вещи.

ж)

„Бруто тонаж“ означава мярката на общия размер на кораба, определена в съответствие с разпоредбите от Международната конвенция за тонажно измерване на корабите от 1969 г.

з)

„Пътник на кораб, извършващ круиз“ означава пътник, пътуващ по море и осъществяващ морско пътешествие на кораб, извършващ круиз. В това число не влизат пътниците, осъществяващи еднодневни екскурзии.

и)

„Кораб, извършващ круиз“ означава пътнически кораб, предназначен за осигуряване на пътниците на пълна туристическа програма. На този тип кораби всички пътници разполагат с каюти. Включва се и оборудването с развлекателна цел на борда на кораба. В това число не влизат корабите, извършващи редовни фериботни връзки, дори ако някои пътници смятат, че подобни пътувания представляват пътешествия. Освен това товарните плавателни съдове, които предлагат възможности за превозване на твърде ограничен брой пътници, разполагащи със собствени каюти, също се изключва от това число. В това число не влизат и корабите, предназначени изключително само за еднодневни екскурзии.

й)

„Екскурзия за пътници с кораб, извършващ круиз“ означава краткосрочно посещение от пътник на кораб, извършващ круиз, на туристическа забележителност, свързана с дадено пристанище, като същевременно такъв пътник продължава да разполага с кабината си на борда на кораба.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

КЛАСИФИКАЦИЯ ПО ТИПОВЕ ТОВАРИ

Категория (1)

Едноцифрен

код

Двуцифрен

код

Описание

Тонаж

Брой

Течни товари в наливно състояние

1

1X

Течни товари в наливно състояние (не се отчитат товарни единици)

X

 

11

Втечнен газ

X

 

12

Суров нефт

X

 

13

Нефтопродукти

X

 

19

Други течни товари в наливно състояние

X

 

Сухи товари в насипно състояние

2

2X

Сухи товари в насипно състояние (не се отчитат товарни единици)

X

 

21

Руди

X

 

22

Въглища

X

 

23

Селскостопански продукти (например зърно, соя, тапиока)

X

 

29

Други сухи товари в насипно състояние

X

 

Контейнери

3

3X

Големи контейнери

X (2)

X

31

20-футови товарни единици

X (2)

X

32

40-футови товарни единици

X (2)

X

33

Товарни единици > 20 фута и < 40 фута

X (2)

X

34

Товарни единици > 40 фута

X (2)

X

Товарни единици, придвижващи се на собствен ход

5

5X

Товарни единици, придвижващи се на собствен ход

X

X

51

Товарни шосейни моторни превозни средства и комплектоващите ги ремаркета

X (2)

X

52

Леки автомобили, мотоциклети и комплектоващите ги ремаркета/каравани

 

X (3)

53

Пътнически автобуси

 

X (3)

54

Превозни средства с търговско предназначение (в това число моторни превозни средства, предназначени за превоз на стоки при износ и внос)

X

X (3)

56

Живи животни, на собствен ход

X

X (3)

59

Други подвижни единици, придвижващи се на собствен ход

X

X

Подвижни товарни единици, които не са в състояние да се придвижват на собствен ход

6

6X

Подвижни товарни единици, които не са в състояние да се придвижват на собствен ход

X

X

61

Шосейни ремаркета и полуремаркета за превоз на стоки без влекач

X (2)

X

62

Каравани и други шосейни селскостопански и промишлени превозни средства без влекач

 

X (3)

63

Железопътни вагони, тежкотоварни платформи за превоз с кораби и шлепове за превоз на стоки, теглени с влекач

X (2)

X

69

Други подвижни товарни единици, които не са в състояние да се придвижват на собствен ход

X

X

Други общи товари

(в това число малки контейнери)

9

9X

Други товари, неупоменати другаде

X

 

91

Продукти от горското стопанство

X

 

92

Продукти от желязо и стомана

X

 

99

Други общи товари

X

 


(1)  Тези категории съответстват на Препоръка № 21 на ИКЕ/ООН.

(2)  Записаното количество представлява бруто теглото на стоките, включващо опаковката, но изключващо тара теглото на контейнерите и ро-ро единиците.

(3)  Само общия брой на единиците.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

NST 2007

Разделение

Описание

01

Продукти на селското, ловното и горското стопанство; риба и други рибни продукти

02

Каменни и лигнитни въглища; суров петрол и природен газ

03

Метални руди и други продукти на добивната промишленост; торф; уран и торий

04

Хранителни продукти, напитки и тютюн

05

Текстил и текстилни изделия; гладка кожа и кожени изделия

06

Дърво и продукти от дърво и корк (с изключение на мебели); изделия от слама и материали за плетене; целулозна маса, хартия и изделия от хартия; печатни материали и записани електронни носители

07

Кокс и рафинирани нефтопродукти

08

Химически вещества, химически продукти и синтетични влакна; продукти от каучук или пластмаса; ядрено гориво

09

Други неметални минерални продукти

10

Основни метали; метални изделия, с изключение на машини и оборудване

11

Машини и оборудване, некласифицирани другаде; канцеларска и електронноизчислителна техника; електрически машини и апарати, некласифицирани другаде; радио-, телевизионно и съобщително оборудване и апаратура; медицински, прецизиращи и оптични инструменти; часовници и часовникови механизми

12

Транспортно оборудване

13

Мебели; други фабрични изделия, некласифицирани другаде

14

Вторични суровини; битови и други отпадъци

15

Поща, пратки

16

Оборудване и материали, използвани в превоза на товари

17

Товари, премествани по време на местене в друго жилище или офис; багаж, превозван отделно от пасажерите; моторни превозни средства, премествани за ремонт; други непазарни товари, некласифицирани другаде

18

Товари в партида: съвкупност от различни товари, превозвани заедно

19

Неидентифицируеми товари: товари, които поради някаква причина не могат да бъдат идентифицирани и следователно не могат да бъдат причислени към групи 01—16

20

Други товари, некласифицирани другаде


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

МОРСКИ КРАЙБРЕЖНИ ЗОНИ

Номенклатурата, която следва да се използва, представлява геономенклатура (номенклатура от държави и територии за целите на статистическите данни за външната търговия в Общността и статистическите данни за търговията между държавите-членки, съставена в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета от 22 май 1995 г. относно статистиките за търговията със стоки между Общността и нейните държави-членки и трети страни (1), в сила през годината, за която се отнасят данните.

Кодът се състои от четири знака: стандартния буквен код ISO за всяка страна от споменатата по-горе номенклатура, следван от две нули (например, код GR00 за Гърция), с изключение на страните, които са разделени между две или повече международни крайбрежни зони, които се идентифицират чрез четвъртата цифра, различна от нулата (1 - 7), както следва по-долу:

Код

Морски крайбрежни зони

FR01

Франция: Атлантически океан и Северно море

FR02

Франция: Средиземно море

FR03

Френски отвъдморски територии: Френска Гвиана

FR04

Френски отвъдморски територии: Мартиника и Гваделупа

FR05

Френски отвъдморски територии: Реюнион

DE01

Германия: Северно море

DE02

Германия: Балтийско море

DE03

Германия: вътрешни зони

GB01

Обединено кралство

GB02

Остров Ман

GB03

Англо-нормандски острови

ES01

Испания: Атлантически океан (северна част)

ES02

Испания: Средиземно море и Атлантически океан (южна част), в това число Балеарските и Канарските острови

SE01

Швеция: Балтийско море

SE02

Швеция: Северно море

TR01

Турция: Черно море

TR02

Турция: Средиземно море

RU01

Русия: Черно море

RU02

Русия: Балтийско море

RU03

Русия: Азия

MA01

Мароко: Средиземно море

MA02

Мароко: Западна Африка

EG01

Египет: Средиземно море

EG02

Египет: Червено море

IL01

Израел: Средиземно море

IL02

Израел: Червено море

SA01

Саудитска Арабия: Червено море

SA02

Саудитска Арабия: Персийски залив

US01

Съединени американски щати: Атлантически океан (северна част)

US02

Съединени американски щати: Атлантически океан (южна част)

US03

Съединени американски щати: Мексиканския залив

US04

Съединени американски щати: Тихи океан (южна част)

US05

Съединени американски щати: Тихи океан (северна част)

US06

Съединени американски щати: Големите американски езера

US07

Пуерто Рико

CA01

Канада: Атлантически океан

CA02

Канада: Големите американски езера и горната част на река Свети Лаврентий (Сен Лоран)

CA03

Канада: Западен бряг

CO01

Колумбия: Северен бряг

CO02

Колумбия: Западен бряг

 

С допълнителни кодове

ZZ01

Офшорни инсталации

ZZ02

Съвкупности и точки, непосочени на друго място


(1)  ОВ L 118, 25.5.1995 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

НАЦИОНАЛНОСТ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ

Номенклатурата, която следва да се използва, представлява геономенклатура (номенклатура от държави и територии за целите на статистическите данни за външната търговия в Общността и статистическите данни за търговията между държавите-членки, съставена в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1172/95) в сила през годината, за която се отнасят данните.

Кодът се състои от четири знака: стандартния буквен код ISO за всяка страна от споменатата по-горе номенклатура, следван от две нули (например код GR00 за Гърция), с изключение на държавите, с повече от един регистър и които се идентифицират посредством четвъртата цифра, различна от нулата, както следва по-долу:

FR01

Франция

FR02

Френска антарктическа територия (в това число островите Кергелен)

IT01

Италия — първи регистър

IT02

Италия — международен регистър

GB01

Обединено кралство

GB02

Остров Ман

GB03

Англо-нормандски острови

GB04

Гибралтар

DK01

Дания

DK02

Дания (DIS)

PT01

Португалия

PT02

Португалия (MAR)

ES01

Испания

ES02

Испания (Ребека)

NO01

Норвегия

NO02

Норвегия (NIS)

US01

Съединени американски щати

US02

Пуерто Рико


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

КЛАСИФИКАЦИЯ ПО ТИП КОРАБ (ICST-COM)

 

Тип

В това число категории кораби

10

Течни товари в насипно състояние

Нефтен танкер

Кораб цистерна за химически продукти

Кораб цистерна за втечнен газ

Шлеп за наливни товари

Други кораби цистерни

20

Сухи товари в насипно състояние

Транспортен кораб за насипни товари/нефт

Транспортен кораб за насипни товари

31

Контейнери

Контейнеровоз

32

Специализирани

Влекач за шлепове

Транспортен кораб за химикали

Транспортен кораб за радиоактивно гориво

Транспортен кораб за превоз на добитък

Автовоз

Други специализирани

33

Общи товари, неспециализирани

Хладилен кораб

Ро-ро пътнически

Ро-ро контейнеровоз

Други ро-ро товари

Комбиниран товарен/пътнически, за общи товари

Комбиниран за транспортиране на общи товари/контейнери

Еднопалубен кораб

Многопалубен кораб

34

Сухотоварен шлеп

Палубен шлеп

Саморазтоварващ се шлеп

Рудовоз

Открит сухотоварен шлеп

Закрит сухотоварен шлеп

Други сухотоварни шлепове

35

Пътнически

Пътнически (с изключение на пътническите кораби, извършващи круиз)

36

Пътнически, извършващ круиз

Само кораби, извършващи круиз

41

Риболовен

Риболовен (1)

Рибопреработващ (1)

42

За дълбоководни операции

Кораб за сондажи и проучвания (1)

За дълбоководна поддръжка (1)

43

Влекачи

Влекачи (1)

Бутачи (1)

49

Разни

Драги (1)

Изследване и обследване (1)

Други плавателни съдове (1)

XX

Неизвестни

Неизвестен тип плавателен съд


(1)  Не се обхваща от настоящата директива.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

КАТЕГОРИИ ЗА ГОЛЕМИНА НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ

изразени в дедуейд (DWT) или в бруто тонаж (GT)

Настоящата класификация важи само за плавателни съдове с бруто тонаж от 100 или над 100 тона.

Категория

Долна граница

Горна граница

DWT

GT

DWT

GT

01

100

до 499

до 499

02

500

500

999

999

03

1 000

1 000

1 999

1 999

04

2 000

2 000

2 999

2 999

05

3 000

3 000

3 999

3 999

06

4 000

4 000

4 999

4 999

07

5 000

5 000

5 999

5 999

08

6 000

6 000

6 999

6 999

09

7 000

7 000

7 999

7 999

10

8 000

8 000

8 999

8 999

11

9 000

9 000

9 999

9 999

12

10 000

10 000

19 999

19 999

13

20 000

20 000

29 999

29 999

14

30 000

30 000

39 999

39 999

15

40 000

40 000

49 999

49 999

16

50 000

50 000

79 999

79 999

17

80 000

80 000

99 999

99 999

18

100 000

100 000

149 999

149 999

19

150 000

150 000

199 999

199 999

20

200 000

200 000

249 999

249 999

21

250 000

250 000

299 999

299 999

22

≥ 300 000

≥ 300 000

Забележка: Ако съгласно настоящата директива следва да бъдат включени плавателни съдове с бруто тонаж, по-малко от 100 тона, на тях им се определя код за категория „99“.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

СТРУКТУРА ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ НАБОРИ ДАННИ

Наборите данни, посочени в настоящото приложение, определят периодичността за представяне на статистическите данни за морския транспорт, изисквана от Общността. Всеки набор данни определя класификация по два признака за ограничен набор измерения на различни нива на номенклатурите, агрегирани през всички останали измерения, за които се изискват доброкачествени статистически данни.

Условията за събиране на набор данни Б1 се определят от Съвета по предложение на Комисията в зависимост от резултатите от пилотното проучване провеждано през тригодишния преходен период съгласно член 10 от Директива 95/64/ЕО и във връзка с осъществимостта и разходите за събиране на тази информация за държавите-членки и за респондентите.

РЕЗЮМЕ И ПОДРОБНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

Наборите данни, които се предават за определените пристанища за стоки и пътници, са, както следва A1, A2, Б1, В1, Г1, Д1, Е1 и/или Е2.

Наборите данни, които се предават за определените пристанища за стоки, но не и за пътници, са, както следва: A1, A2, A3, Б1, В1, Д1, Е1 и/или Е2.

Наборите данни, които се предават за определените пристанища за пътници, но не и за стоки, са A3, Г1, Е1 и/или Е2.

Наборът данни, който се предава за определените пристанища и за пристанища, които не са определени (както за стоки, така и за пътници), е A3.

Набор данни A1

:

Транспорт по море в главните европейски пристанища по пристанище, тип товар и релация

Периодичност

:

на всяко тримесечие


 

Променливи

Подробност на кодирането

Номенклатура

Измерения

Набор данни

Двузначен буквено-цифров код

A1

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от ЕИП в списъка с пристанищата

Посока

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, излизащи (1, 2)

Пристанище на товарене/разтоварване

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от ЕИП в списъка с пристанищата

Релация

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони, приложение IV

Тип товар

Еднозначен буквено-цифров код

Тип товар, приложение II

Данни: Представят бруто тегло на стоките в тонове.


Набор данни A2

:

Транспорт на товари, неразпределени на товарни единици в главните европейски пристанища по пристанище, тип товар и релация

Периодичност

:

на всяко тримесечие


 

Променливи

Подробност на кодирането

Номенклатура

Измерения

Набор данни

Двузначен буквено-цифров код

A2

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от ЕИП в списъка с пристанищата

Посока

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, излизащи (1, 2)

Пристанище на товарене/разтоварване

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от ЕИП в списъка с пристанищата

Релация

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони, приложение IV

Тип товар

Двузначен буквено-цифров код

Тип товар (само товари, които не се броят на товарни единици), приложение II (подкатегории 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 и 99)

Данни: Представят бруто тегло на стоките в тонове.


Набор данни A3

:

Данните се изискват и за двете избрани пристанища, за които не се изискват подробни статистически данни (виж член 4, параграф 3)

Периодичност

:

един път годишно


 

Променливи

Подробност на кодирането

Номенклатура

Измерения

Набор данни

Двузначен буквено-цифров код

A3

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(0)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Всички пристанища в списъка от пристанища

Посока

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, излизащи (1, 2)

Данни:

Представят бруто тегло на стоките в тонове.

Брой пътници (с изключение на пътниците на кораби, извършващи круиз).

Брой пътници на кораб, извършващ круиз, започнали и завършили круизна пътническа екскурзия.

Брой пътници на кораб, извършващ круиз на дадена круизна пътническа екскурзия: посока: влизащи (1) само — (по избор).


Набор данни Б1

:

Морски транспорт в главните европейски пристанища по пристанище, тип товар, стоки и релация

Периодичност

:

един път годишно


 

Променливи

Подробност на кодирането

Номенклатура

Измерения

Набор данни

Двузначен буквено-цифров код

Б1

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(0)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от ЕИП в списъка с пристанищата

Посока

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, излизащи (1, 2)

Пристанище на товарене/разтоварване

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от ЕИП в списъка с пристанищата

Релация

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони, приложение IV

Тип товар

Еднозначен буквено-цифров код

Тип товар, приложение II

Стока

Двузначен буквено-цифров код

Номенклатура на стоките, приложение III

Данни: Представят бруто тегло на стоките в тонове.


Набор данни В1

:

Морски транспорт, който се отчита на товарни единици в главните европейски пристанища, по пристанище, тип товар, стоки и релация и състояние на натоварване

Периодичност

:

на всяко тримесечие


 

Променливи

Подробност на кодирането

Номенклатура

Измерения

Набор данни

Двузначен буквено-цифров код

В1

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от ЕИП в списъка с пристанищата

Посока

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, излизащи (1, 2)

Пристанище на товарене/разтоварване

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от ЕИП в списъка с пристанищата

Релация

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони, приложение IV

Тип товар

Двузначен буквено-цифров код

Тип товар (контейнери, само ро-ро) приложение II (подкатегории 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 и 69)

Данни:

Представят бруто тегло на стоките в тонове (тип товар: подкатегории 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 и 69).

Брой единици (тип товар: подкатегории 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 5Х, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 и 69).

Брой единици без товар (тип товар: подкатегории 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 63 и 69).


Набор данни Г1

:

Пътнически транспорт в главните европейски пристанища по релация и националност на регистрацията на плавателните съдове

Периодичност

:

на всяко тримесечие


 

Променливи

Подробност на кодирането

Номенклатура

Измерения

Набор данни

Двузначен буквено-цифров код

D1

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от ЕИП в списъка с пристанищата

Посока

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, излизащи (1, 2)

Пристанище на товарене/разтоварване

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от ЕИП в списъка с пристанищата

Релация

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони, приложение IV

Националност на регистрацията на плавателните съдове

Четиризначен буквено-цифров код

Националност на регистрацията на плавателните съдове, приложение V

Данни: Брой пътници с изключение на пътниците на корабите, извършващи круиз, започнали и завършили круизна пътническа екскурзия.


Набор данни Д1

:

Пътнически транспорт в главните европейски пристанища по пристанище, тип товар, релация и националност на регистрацията на плавателните съдове

Периодичност

:

един път годишно


 

Променливи

Подробност на кодирането

Номенклатура

Измерения

Набор данни

Двузначен буквено-цифров код

Д1

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(0)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от ЕИП в списъка с пристанищата

Посока

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, излизащи (1, 2)

Пристанище на товарене/разтоварване

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от ЕИП в списъка с пристанищата

Релация

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони, приложение IV

Тип товар

Еднозначен буквено-цифров код

Тип товар, приложение II

Националност на регистрацията на плавателните съдове

Четиризначен буквено-цифров код

Националност на регистрацията на плавателните съдове, приложение V

Данни: Представят бруто тегло на стоките в тонове.


Набор данни Е1

:

Трафик в европейските пристанища в главните европейски пристанища по пристанище, тип и размер на плавателните съдове, на които се товарят товари или от които се разтоварват товари, на които се качват пътници или от които слизат пътници (в това число пътниците на корабите, извършващи круиз, на круизна пътническа екскурзия)

Периодичност

:

на всяко тримесечие


 

Променливи

Подробност на кодирането

Номенклатура

Измерения

Набор данни

Двузначен буквено-цифров код

Е1

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от ЕИП в списъка с пристанищата

Посока

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, излизащи (1, 2)

Тип плавателен съд

Двузначен буквено-цифров код

Тип кораб, приложение VI

Размер на плавателния съд дедуейт

Двузначен буквено-цифров код

Класове по размер на тегло дедуейт, приложение VII

Данни:

Брой на плавателните съдове;

Дедуейт на плавателните съдове в тонове.


Набор данни Е2

:

Трафик в европейските пристанища в главните европейски пристанища по пристанище, тип и размер на плавателните съдове, на които се товарят товари или от които се разтоварват товари, на които се качват пътници или от които слизат пътници (в това число пътниците на корабите, извършващи круиз, на круизна пътническа екскурзия)

Периодичност

:

на всяко тримесечие


 

Променливи

Подробност на кодирането

Номенклатура

Измерения

Набор данни

Двузначен буквено-цифров код

E2

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от ЕИП в списъка с пристанищата

Посока

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, излизащи (1, 2)

Тип плавателен съд

Двузначен буквено-цифров код

Тип кораб, приложение VI

Размер на плавателния съд, бруто тегло

Двузначен буквено-цифров код

Класове по размер на дедуейт, приложение VII

Данни:

Брой на плавателните съдове;

Бруто тонаж на плавателните съдове в тонове.


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

ЧАСТ A

Отменената директива и списък на последващите ѝ изменения

(посочени в член 12)

Директива 95/64/ЕО на Съвета

(ОВ L 320, 30.12.1995 г., стр. 25)

 

Решение 98/385/ЕО на Комисията

(ОВ L 174, 18.6.1998 г., стр. 1)

Единствено член 3

Решение 2000/363/ЕО на Комисията

(ОВ L 132, 5.6.2000 г., стр. 1)

Единствено член 1

Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1)

Единствено точка 20 от приложение II

Решение 2005/366/ЕО на Комисията

(ОВ L 123, 17.5.2005 г., стр. 1)

Единствено член 1

Регламент (ЕО) № 1304/2007 на Комисията

(ОВ L 290, 8.11.2007 г., стр. 14)

Единствено член 1

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното право

(посочени в член 12)

Директива

Срок за транспониране

95/64/ЕО

31 декември 1996 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ X

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 95/64/ЕО

Настоящата директива

Член 1

Член 1

Член 2, параграф 1, първа алинея

Член 2, буква а), първа алинея

Член 2, параграф 1, втора алинея, букви a) и б)

Член 2, буква а), втора алинея, точки i) и ii)

Член 2, параграф 1, трета алинея

Член 2, буква а), трета алинея

Член 2, параграфи 2—5

Член 2, букви б)—д)

Член 3

Член 3

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 2, първа алинея

Член 4, параграф 2, първа алинея

Член 4, параграф 2, втора алинея

Член 4, параграф 2, трета алинея

Член 4, параграф 2, втора алинея

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 3

Членове 5, 6 и 7

Членове 5, 6 и 7

Член 8, параграф 1

Член 8

Член 8, параграф 2

Член 9

Член 9

Член 10

Член 11

Член 12

Член 13, параграфи 1 и 2

Член 10, параграфи 1 и 2

Член 10, параграф 3

Член 13, параграф 3

Член 14, параграф 1

Член 14, параграф 2

Член 11

Член 12

Член 15

Член 13

Член 16

Член 14

Приложения I—VIII

Приложения I—VIII

Приложение IX

Приложение X


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

6.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/48


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 29 май 2009 година

за предоставяне на поисканата от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия дерогация по отношение на Англия, Шотландия и Уелс по силата на Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници

(нотифицирано под номер C(2009) 3853)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2009/431/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 година за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (1), и по-специално параграф 2, трета алинея от приложение III към нея,

като има предвид, че:

(1)

Ако количеството естествен тор, което държава-членка възнамерява да използва на хектар всяка година, е различно от това, определено в параграф 2, втора алинея, първото изречение от приложение III към Директива 91/676/ЕИО и в буква а) от него, това количество трябва да бъде определено така, че да не възпрепятства осъществяването на целите, определени в член 1 от посочената директива, и трябва да бъде оправдано въз основа на обективни критерии, такива като, в настоящия случай, дълги периоди на развитие и култури със силна абсорбция на азот.

(2)

На 14 януари 2009 г. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия внесе в Комисията искане за дерогация по параграф 2, трета алинея от приложение III към Директива 91/676/ЕИО по отношение на Англия, Шотландия и Уелс.

(3)

Исканата дерогация се отнася до намерението на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия да позволи употребата на максимално количество от 250 kg азот от животински тор на хектар годишно в пасищните ферми на Англия, Шотландия и Уелс. Според оценките дерогацията ще обхване приблизително 1 950 стопанства в Англия, Шотландия и Уелс, които съставляват 1,3 % от всички ферми, 1,5 % от използваната селскостопанска земя и 21 % от общия брой глави добитък за мляко.

(4)

Законодателството за изпълнение на Директива 91/676/ЕИО, в това число обозначаването на уязвими зони и приемането на програмата за действие в Англия (Regulations 2008 № 2349) (Наредба от 2008 г. № 2349), Шотландия (Regulations 2008 № 298) (Наредба от 2008 г. № 298) и Уелс (Regulations 2008 № 3143) (Наредба от 2008 г. № 3143) е прието и се прилага паралелно с решението.

(5)

Обозначените уязвими зони, към които се прилага програмата за действие, обхващат 68 % от общата площ на Англия, 14 % от общата площ на Шотландия и 4 % от общата площ на Уелс.

(6)

Подадените данни относно качеството на водата показват, че за подпочвените води в Англия средната концентрация на нитрати за 83 % от подпочвените басейни е под 50 mg/l, а за 58 % от тях концентрацията на нитрати е под 25 mg/l. За Шотландия и Уелс средната концентрация на нитрати за над 90 % от подпочвените басейни е под 50 mg/l, а за над 70 % от тях концентрацията на нитрати е под 25 mg/l. За повърхностните води в Англия в над 50 % от станциите за мониторинг е отчетена средна концентрация на нитрати под 25 mg/l и в не повече от 9 % от тях тя е над 50 mg/l. За Шотландия и Уелс в над 90 % от станциите за мониторинг е отчетена средна концентрация на нитрати под 25 mg/l и в нито една станция — над 50 mg/l.

(7)

Млечните крави, едрият рогат добитък за месо и овцете са най-разпространеният пасящ добитък в Англия, Шотландия и Уелс и броят на животните показва тенденция за намаляване в периода 1995—2007 г. (13 % намаление за едрия рогат добитък и 22 % за овцете и агнетата). Около 48 % от общото производство на животински тор се обработва като твърд естествен тор, произлизащ от основани на слама системи, а 52 % от общия животински тор — като течен естествен тор.

(8)

Употребата на изкуствени азотни торове през последните 20 години е намаляла с 42 %, а на изкуствени фосфатни торове — с 49 %. Употребата на изкуствени азотни торове на тревните пасища, предназначени за добитък за мляко, е намаляла с 37 % от 1999 г. и възлиза на 128 kg N/ha през 2007 г. Националните баланси за азота и фосфора на ОИСР показват, че за периода от 1985—2002 г. е имало спад на баланса на азот от 46 на 22 kg N/ha, а на баланса на фосфора — от 15 на 12 kg N/ha.

(9)

Тревните пасища се простират на 69 % от общата селскостопанска площ в Англия, Шотландия и Уелс, от които 46 % са екстензивни, а 54 % — поддържани тревни пасища. 31 % от общата селскостопанска площ представлява обработваема земя.

(10)

Представените към уведомлението подкрепящи документи показват, че предлаганото годишно количество от 250 kg на хектар азот от тора на пасящ добитък във фермите е оправдано въз основа на обективни критерии като завишено количество на валежите, дълги периоди на развитие и високи добиви на треви със силна абсорбция на азот.

(11)

След като прегледа искането, Комисията смята, че предложеното количество от 250 kg азот на хектар годишно няма да попречи на осъществяването на целите на Директива 91/676/ЕИО, при условие че бъдат изпълнени определени строги условия.

(12)

Би следвало настоящото решение да се прилага във връзка с програмите за действие за Англия, Шотландия и Уелс за периода 2009—2012 г.

(13)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комитета по нитратите, създаден по силата на член 9 от Директива 91/676/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Дерогацията, поискана от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия по отношение на Англия, Шотландия и Уелс с цел да се разреши прилагането на по-голямо количество животински тор от предвиденото в приложение III, параграф 2, втора алинея, първото изречение и в буква а) от Директива 91/676/ЕИО, се разрешава при спазване на условията, указани в настоящото решение.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

а)

„пасищни ферми“ означава стопанства, в които 80 % или повече от селскостопанската земя, върху която може да се прилага животински тор, е заета с трева;

б)

„пасящ добитък“ означава едър рогат добитък (с изключение на малки телета), овце, сърни, кози и коне;

в)

„трева“ означава постоянно или временно тревно пасище (под временно се разбира по-малко от четири години).

Член 3

Приложно поле

Настоящото решение ще се прилага на индивидуална основа към пасищните ферми и подлежи на условията, определени в членове 4, 5 и 6.

Член 4

Ежегодно даване на разрешение и задължение

1.   Всяка година фермерите, които искат да се възползват от дерогация, подават заявление до компетентните органи.

2.   Едновременно със заявлението, посочено в параграф 1, те поемат писмено задължение да спазват условията по членове 5 и 6.

3.   Компетентните органи следят всички заявления за дерогация да преминат през административна проверка. Когато от проверката стане ясно, че условията по членове 5 и 6 не са изпълнени, заявителят бива уведомяван. В такъв случай заявлението му се смята за отхвърлено.

Член 5

Прилагане на естествен тор и други торове

1.   Количеството животински тор от пасящ добитък, което се прилага всяка година в пасищните ферми, включително и от самите животни, не трябва да надхвърля количеството животински тор, съдържащо 250 kg азот на хектар, при условията, указани в параграфи 2—7.

2.   Общото постъпление на азот не трябва да надвишава предвидената потребност от хранителни вещества на разглежданата култура и следва да отчита постъпленията от почвата.

3.   За всяка ферма се води план за наторяване, който да описва редуването на културите на селскостопанската земя и планираното прилагане на животински тор, азотни и фосфатни торове. Той трябва да бъде на разположение във фермата всяка календарна година най-късно до 1 март.

Планът за наторяване съдържа следното:

а)

брой глави добитък, описание на системата за съхранение и складиране, включително обема на ползвания склад за естествен тор;

б)

изчисление на произвежданите във фермата азот (без загубите от съхранение и складиране) и фосфор от естествен тор;

в)

редуването на културите и заеманата от всяка култура площ, включително картографска скица на местоположението на отделните полета;

г)

предвидимите потребности на културите от азот и фосфор;

д)

количеството и вида естествен тор, който се изнася от фермата или се внася в нея;

е)

резултати от анализите на почвата за наличие на азот и фосфор, ако има такива;

ж)

прилагането на азот и фосфор от естествен тор за всяко поле;

з)

прилагането на азот и фосфор при използване на химически и други торове за всяко поле.

Плановете се преразглеждат най-късно до седем дни след настъпването на някаква промяна в селскостопанските практики, за да се осигури тяхната актуалност.

4.   Всяка ферма води отчет за наторяването, заедно с информация за управлението на приложените количества азот и фосфор. Те се представят всяка календарна година пред компетентните власти.

5.   Всяка пасищна ферма, която се ползва от дерогация, приема, че посоченото в член 4, параграф 1 заявление, планът за наторяване и отчетите за наторяването могат да бъдат предмет на проверка.

6.   Всяка ферма, която се ползва от дерогация, следва да разполага с резултати от изследвания за наличие на азот и фосфор в почвите. Вземането на проби и извършването на анализи трябва да се осъществява поне веднъж на всеки четири години за всяка хомогенна площ от фермата, предвид редуването на културите и почвените характеристики. Изисква се минимум по един анализ на всеки пет хектара селскостопанска земя.

7.   Животинският тор не следва да се разпръсква през есента преди култивирането на тревата.

Член 6

Управление на земята

Следва 80 % или повече от площта на фермите, налична за прилагане на животински тор, да бъде засята с трева. Фермерите, ползващи се от индивидуална дерогация, изпълняват следните мерки:

а)

временните тревни пасища върху песъчливи почви се орат напролет;

б)

на мястото на разораните тревни площи, независимо от вида на почвата, веднага следва култура с висока потребност от азот;

в)

при редуването на култури не се включват зеленчукови и други растения, които фиксират азота от въздуха. Това обаче не се отнася за детелината в тревни пасища, където тя заема по-малко от 50 %, нито за други зеленчукови растения, засети заедно с тревата.

Член 7

Други мерки

Настоящата дерогация се прилага без да се накърняват мерките, които трябва да бъдат предприети с оглед спазване на други законови актове на Общността, отнасящи се до опазването на общественото здраве, здравето на животните и околната среда.

Член 8

Мониторинг

1.   Компетентният орган съставя карти с процента на пасищните ферми, на животните и на селскостопанските земи, за които във всеки район е дадена индивидуална дерогация, като тези карти се обновяват всяка година. Посочените карти се изпращат ежегодно на Комисията, приложени към посочения в член 10 от настоящото решение доклад.

2.   Мониторингът на фермите, за които важат програмата за действие и дерогацията, се провежда на място във фермите и в селскостопанските водосбори. Референтните водосбори за мониторинг са представителни за различните видове почви, за различните нива на интензивност и за практиките по наторяване.

3.   Проучването и анализът на подхранващите вещества, посочени в член 5 от настоящото решение, предоставят данни за местното земеползване, редуването на културите и селскостопанските практики във фермите, ползващи се от индивидуални дерогации. Тази информация може да се използва за изчисляване по зададен модел на количеството просмукали се през почвата нитрати и фосфор от ливадите, върху които годишно се прилагат до 250 kg/ha азот от тор от пасящ добитък.

4.   Мониторингът на плитките подпочвени води, почвените води, дренажните води и течащите води във фермите, които спадат към мрежата за мониторинг на селскостопански водосбори, осигурява данни за концентрацията на нитрати и фосфор във водите, които напускат зоната на кореновите системи и навлизат в повърхностните и подпочвените води.

5.   Засилен мониторинг на водите се прилага към селскостопански водосбори, разположени в близост до най-уязвимите водоизточници.

6.   До изтичането на срока на дерогацията се провежда проучване, за да се събере подробна научна информация за интензивните системи от тревни пасища с оглед подобряване на управлението на средствата за обогатяване на почвата. Проучването ще бъде насочено към загубата на хранителни вещества, включително извличане на нитрати, загуби от денитрификация и загуби на фосфор при системи за интензивно производство на млечни продукти в представителни райони.

Член 9

Проверки

1.   Компетентният национален орган извършва административни проверки във всички ферми, които се ползват от индивидуална дерогация, за да установи дали се спазва изискването за прилагане на не повече от 250 kg азот на хектар на година от животински тор от пасящ добитък, както и максимално допустимото наторяване с азот и условията за земеползване.

2.   Създава се програма за проверки на място въз основа на анализ на риска, на резултати от проверките през предходните години и на резултати от общия контрол на случаен принцип върху изпълнението на законодателството за изпълнение на Директива 91/676/ЕИО. Проверките на място покриват поне 3 % от фермите, които се ползват с индивидуална дерогация, що се отнася до условията, посочени в членове 5 и 6.

Член 10

Изготвяне на доклади

1.   Всяка година компетентният орган предава на Комисията резултатите от мониторинга, заедно с кратък доклад за развитието на качеството на водите и практиките на неговата оценка. Докладът предоставя информация за начина, по който е извършена оценка на изпълнението на условията на дерогацията посредством проверки на ниво ферма и съдържа информация за неизрядните ферми, въз основа на резултатите от административните проверки и проверките на място.

Първият доклад трябва да бъде предаден през юни 2010 г., а всяка следваща година той се предава до месец юни.

2.   Така получените резултати ще бъдат взети под внимание от Комисията във връзка с евентуално ново искане за дерогация.

Член 11

Прилагане

Настоящото решение се прилага в контекста на разпоредбите за изпълнение на програмата за действие в Англия (Regulations 2008 № 2349) (Наредба от 2008 г. № 2349), Шотландия (Regulations 2008 № 298) (Наредба от 2008 г. № 298) и Уелс (Regulations 2008 № 3143) (Наредба от 2008 г. № 3143). Срокът му на действие изтича на 31 декември 2012 г.

Член 12

Адресат на настоящото решение е Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 29 май 2009 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1.