ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.135.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 135

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
30 май 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 449/2009 на Комисията от 29 май 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 450/2009 на Комисията от 29 май 2009 година относно активните и интелигентните материали и предмети, предназначени за контакт с храни ( 1 )

3

 

*

Регламент (ЕО) № 451/2009 на Комисията от 29 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2006 за формулиране на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение воденето на счетоводство от агенциите платци, декларациите за разходи и приходи и условията за възстановяване на разходите по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

12

 

*

Регламент (ЕО) № 452/2009 на Комисията от 29 май 2009 година за отмяна на Регламент (ЕО) № 1898/2005 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на мерките за пускане на пазара на Общността на сметана, масло и концентрирано масло

15

 

 

Регламент (ЕО) № 453/2009 на Комисията от 29 май 2009 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 юни 2009 година

16

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/414/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 27 април 2009 година относно наличието на прекомерен дефицит във Франция

19

 

 

2009/415/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 27 април 2009 година относно наличието на прекомерен дефицит в Гърция

21

 

 

2009/416/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 27 април 2009 година относно наличието на прекомерен дефицит в Ирландия

23

 

 

2009/417/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 27 април 2009 година относно наличието на прекомерен дефицит в Испания

25

 

 

2009/418/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 25 май 2009 година за назначаване на един член от Естония в Европейския икономически и социален комитет

27

 

 

2009/419/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 25 май 2009 година за назначаване на един член от Белгия в Европейския икономически и социален комитет

28

 

 

Комисия

 

 

2009/420/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 28 май 2009 година за изменение на Решение 2006/133/ЕО относно изискване към държавите-членки временно да вземат допълнителни мерки срещу разпространението на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематод по боровата дървесина) по отношение на области в Португалия, различни от тези, в които е известно, че заболяването не се среща (нотифицирано под номер C(2009) 3868)

29

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

30.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 449/2009 НА КОМИСИЯТА

от 29 май 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 май 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 май 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

69,6

MA

75,3

MK

47,9

TN

105,3

TR

54,8

ZZ

70,6

0707 00 05

JO

151,2

MK

23,0

TR

117,1

ZZ

97,1

0709 90 70

JO

216,7

TR

118,8

ZZ

167,8

0805 10 20

EG

44,7

IL

57,2

MA

48,2

TN

108,2

TR

67,5

US

55,6

ZA

66,7

ZZ

64,0

0805 50 10

AR

50,1

TR

51,3

ZA

48,6

ZZ

50,0

0808 10 80

AR

68,3

BR

74,6

CL

76,3

CN

85,3

NZ

104,5

US

100,3

UY

71,7

ZA

81,9

ZZ

82,9

0809 20 95

US

272,9

ZZ

272,9


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


30.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 450/2009 НА КОМИСИЯТА

от 29 май 2009 година

относно активните и интелигентните материали и предмети, предназначени за контакт с храни

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (1), и по-специално член 5, параграф 1, букви з), и), л), м) и н) от него,

след консултация с Европейския орган за безопасност на храните,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1935/2004 се определя, че активните и интелигентните материали и предмети, предназначени за контакт с храни (наричани по-долу „активните и интелигентните материали и предмети“), са включени в приложното му поле и поради тази причина към тях също са приложими всички негови разпоредби относно който и да е вид материали и предмети, предназначени за контакт с храни (наричани по-долу „материалите, предназначени за контакт с храни“). По същия начин при целесъобразност са приложими и разпоредбите, предвидени в други правни актове на Общността, като например Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (2) и актовете за прилагането ѝ и Директива 87/357/ЕИО на Съвета от 25 юни 1987 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с продукти, чийто външен вид се различава от съдържанието им и които застрашават здравето или безопасността на потребителите (3).

(2)

С Регламент (ЕО) № 1935/2004 се установяват общите принципи за преодоляване на различията между законодателствата на държавите-членки по отношение на материалите, предназначени за контакт с храни. Член 5, параграф 1 от посочения регламент предвижда възможността да бъдат приемани специфични мерки за групи материали и предмети и съдържа подробно описание на процедурата на равнището на Общността за издаване на разрешение за вещества, когато специфична мярка предвижда списък на разрешените вещества.

(3)

С Регламент (ЕО) № 1935/2004 са установени определени правила, приложими за активните и интелигентните материали и предмети. Те включват правила за отделените активни вещества, които трябва да съответстват на приложимите за храните общностни и национални разпоредби и на правилата относно етикетирането. Специфичните правила следва да бъдат установени в рамките на специфична мярка.

(4)

Настоящият регламент е специфична мярка по смисъла на член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1935/2004. С настоящия регламент следва да бъдат създадени специфичните правила за активните и интелигентните материали и предмети, които да се прилагат в допълнение към общите изисквания по Регламент (ЕО) № 1935/2004 с оглед безопасната употреба на тези материали и предмети.

(5)

Съществуват многобройни различни видове активни и интелигентни материали и предмети. Веществата, на които се дължи активната и/или интелигентната функция, могат да се съдържат в отделен елемент, например малко хартиено саше, или веществата могат да са включени направо в опаковъчния материал, например в пластмасата на пластмасова бутилка. На оценка в съответствие с настоящия регламент следва да подлежат веществата, на които се дължи пораждането на активната и/или интелигентната функция на материали и предмети (наричани по-долу „компонентите“). Пасивните части, като например отделният елемент, опаковката, в която се поставя отделният елемент, и опаковъчният материал, в който е включено веществото, следва да бъдат обхванати от специфичните общностни или национални разпоредби, приложими за тези материали и предмети.

(6)

Възможно е активните и интелигентните материали и предмети да са съставени от един или повече слоя или части от различни видове материали, като например пластмаси, хартия и картон или покривни слоеве и лакове. Изискванията за тези материали може да са напълно хармонизирани или само частично хармонизирани или, на трето място, все още да не са хармонизирани на равнището на Общността. Правилата, посочени в настоящия регламент, следва да бъдат прилагани, без да се засягат общностните или националните разпоредби, с които се регламентират тези материали.

(7)

Отделното вещество или, ако е релевантно, комбинацията от вещества, които съставят компонентните, следва да подлежи на оценка, за да се гарантира, че то е безопасно и съответства на изискванията по Регламент (ЕО) № 1935/2004. В някои случаи може да бъде необходимо да се оцени и издаде разрешение за комбинацията от вещества, когато активната или интелигентната функция включва взаимодействия между различни вещества, водещи до засилване на функцията или до генериране на нови вещества, на които се дължат активната и интелигентната функция.

(8)

Регламент (ЕО) № 1935/2004 установява, че когато специфичните мерки включват списък на веществата, разрешени в рамките на Общността за употреба в производството на материали и предмети, предназначени за контакт с храни, следва да се направи оценка за безопасност на тези вещества преди издаването на разрешение.

(9)

Целесъобразно е лицето, което проявява интерес към пускането на пазара на активни и интелигентни материали и предмети или техни компоненти, а именно заявителят, да предостави цялата информация, необходима за оценката за безопасност на веществото или, ако е нужно, на комбинацията от вещества, които съставят компонента.

(10)

Оценката за безопасност на вещество или на комбинация от вещества, които съставят компонентите, следва да бъде извършена от Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „органът“), след като е подадено валидно заявление съгласно членове 9 и 10 от Регламент (ЕО) № 1935/2004. Органът следва да публикува подробни указания за изготвянето и подаването на заявленията, за да могат заявителите да бъдат информирани за данните, които трябва да бъдат предоставени във връзка с оценката за безопасност. За прилагането на възможни ограничения би било необходимо заявителят да представи подходящ аналитичен метод за откриване и количествено измерване на веществото. Органът следва да оцени уместността на аналитичния метод с оглед на прилагането на предлаганото ограничение.

(11)

Оценката за безопасност на специфично вещество или комбинация от вещества следва да бъде последвана от решение за управление на риска относно необходимостта от включването на веществото в списъка на Общността на разрешените вещества, които могат да бъдат използвани в активните и интелигентните компоненти (наричан по-долу „списъкът на Общността“). Това решение следва да бъде прието в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1935/2004, която гарантира тясно сътрудничество между Комисията и държавите-членки.

(12)

Списъкът на Общността следва да включва данни за идентификацията, условията за употреба, ограниченията и/или спецификациите за употреба на веществото или на комбинация от вещества и, ако е необходимо, на компонента или на материала или предмета, в които се добавя или включва. Данните за идентификацията на веществото следва да включват най-малко наименованието и, ако са налични и е необходимо — CAS номера, информация за размера на частиците, състава или други спецификации.

(13)

Възможно е в активните материали и предмети съзнателно да се включват вещества, които са предназначени за отделяне в храни. Тъй като тези вещества целенасочено се добавят към храните, те следва да бъдат използвани единствено при условията, установени в релевантните общностни или национални разпоредби за употребата им в храни. Веществото и неговата употреба следва да отговарят на изискванията за издаване на разрешение съгласно специфичните законодателни актове във връзка с храните, например законодателството относно хранителните добавки, в случай че общностните или националните разпоредби предвиждат издаване на разрешение за веществото. Хранителните добавки и ензими биха могли също така да са въведени или имобилизирани в материала и да имат технологична функция върху храните. Такива приложения са обхванати от законодателството относно хранителните добавки и ензими и поради тази причина следва да бъдат третирани по същия начин, както отделените активни вещества.

(14)

Интелигентните опаковъчни системи предоставят на ползвателя информация за състоянието на храните и не следва да отделят съставките си в храните. Интелигентните системи може да са позиционирани на външната повърхност на опаковката и да са отделени от храните чрез функционална бариера, която е бариера в рамките на материалите или предметите, предназначени за контакт с храни, и която предотвратява миграцията в храните на вещества от външната страна на бариерата. Възможно е неразрешени вещества да се използват от външната страна на функционалната бариера, при условие че отговарят на определени критерии и тяхната миграция остава под определена граница на откриване. Предвид храните за кърмачета и за други особено чувствителни групи лица, както и трудностите при този тип анализ, при който аналитичният толеранс е голям, следва да се определи максимално ниво от 0,01 mg/kg в храните по отношение на миграцията на неразрешено вещество през функционална бариера. Новите технологии, които създават вещества с по-малък размер на частиците с химични и физични свойства, които значително се отличават от тези на по-големите частици, например наночастиците, следва да подлежат на оценка за всеки отделен случай по отношение на рисковете, които пораждат, докато бъде събрана повече информация за тази нова технология. Поради тази причина новите технологии не следва да бъдат обхванати от концепцията за функционалната бариера.

(15)

Със специфичната мярка на Общността, обхващаща пасивната част от активен или интелигентен материал, могат да се установяват изисквания за инертността на материала, например за допустимата граница на обща миграция, приложима за пластмасовите материали. Ако отделящ активен компонент се включва в материал, предназначен за контакт с храни, който е обхванат от специфична мярка на Общността, е възможен риск от надвишаване на допустимата граница на обща миграция поради отделянето на активното вещество. Тъй като активната функция не е присъща характеристика на пасивния материал, количеството отделено активно вещество не следва да бъде вземано под внимание при изчисляване на общата миграция.

(16)

В член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1935/2004 се предвижда, че активните и интелигентните материали и предмети, които вече са поставени в контакт с храни, следва да бъдат подходящо етикетирани, за да може потребителят да разбере кои са негодните за консумация части. Изглежда необходимо тази информация да бъде представяна по един и същ начин, за да не се объркват потребителите. Поради тази причина ако активните и интелигентните материали и предмети или части от тях се възприемат като годни за консумация, върху тях следва да има подходящ надпис и, ако е технически осъществимо, да се придружават от символ.

(17)

В член 16 от Регламент (ЕО) № 1935/2004 се предвижда, че материалите и предметите се придружават от писмена декларация за съответствие, с която се удостоверява, че отговарят на приложимите за тях правила. Съгласно член 5, параграф 1, букви з) и и) от същия регламент и с цел да се подобри координацията и да се засили отговорността на доставчиците на всеки етап на производствения процес, отговорните лица следва да документират съответствието с релевантните правила в декларация за съответствие, която да е достъпна за потребителите. Освен това на всеки етап на производствения процес следва да са налични удостоверяващи документи в подкрепа на декларацията за съответствие, които да се предоставят на правоприлагащите органи при поискване.

(18)

Съгласно член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (4) от стопанските субекти в хранителната промишленост се изисква да проверяват съответствието на храните с приложимите за тях правила. В член 15, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 1935/2004 се предвижда, че активните материали и предмети, които все още не са в контакт с храни при пускането им на пазара, следва да се придружават от информация за разрешената(ите) употреба(и) и друга релевантна информация, като например наименованието и максималното количество на веществата, отделени от активния компонент, за да се даде възможност на стопанските субекти в хранителната промишленост, които използват тези материали и предмети, да съблюдават всички други релевантни разпоредби на Общността или, при отсъствието на такива, приложимите за храните национални разпоредби, включително и разпоредбите относно етикетирането на храните. За тази цел и при спазване на изискването за поверителност на стопанските субекти в хранителната промишленост следва да се предостави достъп до релевантната информация, която да им даде възможност да предприемат необходимите мерки с оглед на това, миграцията или целенасоченото отделяне от активни и интелигентни материали и предмети в храни да съответства на спецификациите и ограниченията, определени в приложимите за храните общностни или национални разпоредби.

(19)

Тъй като на пазара на държавите-членки вече се предлагат няколко активни и интелигентни материали и предмети, следва да бъдат установени разпоредби за гарантиране на плавен преход към процедура на Общността за издаване на разрешение, при който не се нарушава нормалното функциониране на съществуващия пазар за тези материали и предмети. Следва да се предвиди достатъчно време за заявителите, за да предоставят информацията, необходима за оценката за безопасност на веществото или на комбинацията от вещества, които съставят компонента. Поради тази причина следва да се предостави 18-месечен период, в който информацията за активните и интелигентните материали и предмети следва да бъде подадена от заявителите. Следва също така да се даде възможност заявленията за издаване на разрешение за ново вещество или за комбинация от вещества да се подават през 18-месечния период.

(20)

Органът следва да оцени без забавяне всички заявления за съществуващи и нови вещества, съставящи компонентите, за които своевременно е подадено валидно заявление в съответствие с указанията на органa през първоначалния етап на подаване на заявленията.

(21)

След приключване на оценката за безопасност на всички вещества, за които е подадено валидно заявление в съответствие с указанията на органа през първоначалния 18-месечен период, Комисията следва да изготви списък на Общността на разрешени вещества. За да бъдат осигурени справедливи и равни условия за всички заявители, съставянето на списъка на Общността следва да се извърши на един етап.

(22)

Правилата относно декларацията за съответствие и специфичните разпоредби относно етикетирането следва да започнат да се прилагат шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент, за да се даде достатъчно време на стопанските субекти за адаптиране към тези нови правила.

(23)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят специфични изисквания за предлагането на пазара на активни и интелигентни материали и предмети, предназначени за контакт с храни.

Тези специфични изисквания не засягат общностните или националните разпоредби, приложими за материалите и предметите, в които се добавят или включват активни или интелигентни компоненти.

Член 2

Обхват

Настоящият регламент се прилага за активните и интелигентните материали и предмети, които се пускат на пазара в рамките на Общността.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„активни материали и предмети“ са материалите и предметите, предназначени за удължаване на трайността или за запазване или подобряване на състоянието на пакетираните храни; те са предназначени за съзнателно включване на компоненти, които отделят вещества в пакетираните храни или средата, която ги заобикаля, или абсорбират от тях вещества;

б)

„интелигентни материали и предмети“ са материали и предмети, които наблюдават състоянието на пакетираните храни или средата, която ги заобикаля;

в)

„компонент“ е отделно вещество или комбинация от отделни вещества, които предизвикват активната и/или интелигентната функция на материал или предмет, включително продуктите от реакцията in situ на тези вещества. Пасивните части, като например материалът, в който са добавяни или включвани веществата, не се считат за компоненти;

г)

„функционална бариера“ е бариера, състояща се от един или повече слоеве от материали, предназначени за контакт с храни, и гарантираща, че материалът или предметът в завършен вид е в съответствие с разпоредбите на член 3 от Регламент (ЕО) № 1935/2004 и на настоящия регламент;

д)

„отделящи активни материали и предмети“ са активните материали и предмети, предназначени за съзнателно включване на компоненти, които отделят вещества във или върху пакетираните храни или средата, която ги заобикаля;

е)

„отделени активни вещества“ са веществата, предназначени за отделяне от отделящите активни материали и предмети във или върху пакетираните храни или средата, която ги заобикаля, и с които се цели постигането на определена цел по отношение на храните.

Член 4

Пускане на пазара на активни и интелигентни материали и предмети

Активните и интелигентните материали и предмети могат да бъдат пускани на пазара единствено ако:

а)

са подходящи и ефективни за предвидената цел на употреба;

б)

съответстват на общите изисквания по член 3 от Регламент (ЕО) № 1935/2004;

в)

съответстват на специалните изисквания по член 4 от Регламент (ЕО) № 1935/2004;

г)

съответстват на изискванията относно етикетирането по член 15, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 1935/2004;

д)

съответстват на изискванията относно състава по глава II от настоящия регламент;

е)

съответстват на изискванията относно етикетирането и декларацията по глави III и IV от настоящия регламент.

ГЛАВА II

СЪСТАВ

РАЗДЕЛ 1

Списък на Общността на разрешените вещества

Член 5

Списък на Общността на веществата, които могат да бъдат използвани в активни и интелигентни компоненти

1.   Единствено веществата, които са включени в списъка на Общността на разрешените вещества (наричан по-долу „списъкът на Общността“), могат да бъдат използвани в компоненти на активни и интелигентни материали и предмети.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 следните вещества могат да бъдат използвани в компоненти на активни и интелигентни материали и предмети, без да са включени в списъка на Общността:

а)

отделените активни вещества, ако съответстват на условията по член 9 от настоящия регламент;

б)

веществата, попадащи в обхвата на приложимите за храните общностни или национални разпоредби и добавени или включени в активни материали и предмети чрез методи, като например въвеждане или имобилизация, за технологичен ефект върху храните, ако съответстват на условията по член 9;

в)

веществата, използвани в компоненти, които не са в пряк контакт с храни или средата, която ги заобикаля, и са отделени от храните чрез функционална бариера, ако съответстват на условията по член 10 и не попадат в никоя от следващите категории:

i)

вещества, класифицирани като „мутагенни“, „канцерогенни“ или „токсични за репродукцията“ по критериите от точки 3.5, 3.6 и 3.7 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (5);

ii)

вещества, съзнателно създадени с размер на частиците с функционални физични и химични свойства, които значително се отличават от тези на по-големите частици.

Член 6

Условия за включването на вещества в списъка на Общността

За да бъдат включени в списъка на Общността, веществата, които съставят компоненти на активните и интелигентните материали и предмети, трябва да отговарят на изискванията по член 3 и, ако се прилагат, на тези по член 4 от Регламент (ЕО) № 1935/2004 за предвидените условия за употреба на активния или интелигентния материал или предмет.

Член 7

Съдържание на списъка на Общността

В списъка на Общността се съдържа информация за:

а)

идентификацията на веществото(ата);

б)

функцията на веществото(ата);

в)

референтния номер;

г)

при необходимост — условията за употреба на веществото(ата) или компонента;

д)

при необходимост — ограниченията и/или спецификациите за употреба на веществото(ата);

е)

при необходимост — условията за употреба на материала или предмета, към който се добавя или включва веществото или компонента.

Член 8

Изготвяне на списъка на Общността

1.   Списъкът на Общността се изготвя въз основа на заявленията, представени съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1935/2004.

2.   Крайният срок за подаване на заявленията е 18 месеца след датата на публикуване от страна на Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „органът“) на указанията за оценката за безопасност на веществата, използвани в активни и интелигентни материали и предмети.

Най-късно шест месеца след датата на публикуване на настоящия регламент органът публикува тези указания.

3.   Комисията осигурява достъп на обществеността до регистъра, съдържащ всички вещества, за които е подадено валидно заявление в съответствие с параграф 2.

4.   Комисията приема списъка на Общността в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10 и 11 от Регламент (ЕО) № 1935/2004.

5.   Когато органът поиска допълнителна информация и заявителят не я предостави в рамките на посочения в искането период, веществото не се оценява от органа с оглед на включването му в списъка, тъй като заявлението не може да бъде считано за валидно.

6.   Комисията приема списъка на Общността, след като органът е дал становището си за всички включени в регистъра вещества, за които е подадено валидно заявление в съответствие с параграфи 2 и 5.

7.   За добавянето на нови вещества към списъка на Общността се прилага процедурата, установена в членове 9, 10 и 11 от Регламент (ЕО) № 1935/2004.

РАЗДЕЛ 2

Условия за употреба на вещества, които не се включват в списъка на Общността

Член 9

Вещества, посочени в член 5, параграф 2, букви а) и б)

1.   Отделените активни вещества, посочени в член 5, параграф 2, буква а) от настоящия регламент и веществата, добавени или включени чрез методи, като например въвеждане или имобилизация, посочени в член 5, параграф 2, буква б) от настоящия регламент, се използват при пълно съответствие с релевантните общностни и национални разпоредби, приложими за храните, и отговарят на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1935/2004 и когато е приложимо, мерките за прилагането му.

2.   Количеството отделено активно вещество не се включва в стойността на измерената обща миграция в случаите, в които допустимата граница на обща миграция (ДГОМ) е установена в специфична мярка на Общността за материал, предназначен за контакт с храни, в който е включен компонентът.

3.   Без да се засягат разпоредбите на член 4, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕО) № 1935/2004, количеството отделено активно вещество може да надвишава специфичното ограничение, установено за това вещество в специфична общностна или национална мярка за материалите, предназначени за контакт с храни, в които компонентът е включен, ако то съответства на приложимите за храните общностни разпоредби или ако не съществуват такива, на националните разпоредби в тази област.

Член 10

Вещества посочени в член 5, параграф 2, буква в)

1.   Миграцията в храни на веществата от компоненти, които не са в пряк контакт с храните или средата, която ги заобикаля, и които са посочени в член 5, параграф 2, буква в) от настоящия регламент, не надвишава стойността от 0,01 mg/kg, измерена със статистическа сигурност чрез метод за анализ в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (6).

2.   Границата, установена в параграф 1, се изразява винаги като концентрация в храни. Тя се прилага за група вещества, ако те са структурно и токсикологично свързани и по-конкретно изомери или вещества от една и съща съответна функционална група, и включва възможен начален трансфер.

ГЛАВА III

ЕТИКЕТИРАНЕ

Член 11

Допълнителни правила относно етикетирането

1.   За да могат потребителите да установят кои са негодните за консумация части, когато активните и интелигентните материали и предмети или части от тях се възприемат като годни за консумация, върху тях се поставя:

а)

надписът „НЕГОДНО ЗА КОНСУМАЦИЯ“; и

б)

винаги, когато е технически осъществимо — символът, установен в приложение I.

2.   Изискваната по параграф 1 информация е видна, ясно четлива и незаличима. Тя се отпечатва с букви с размер на шрифта най-малко 3 mm и съответства на изискванията, посочени в член 15 от Регламент (ЕО) № 1935/2004.

3.   Отделените активни вещества се считат за съставки по смисъла на член 6, параграф 4, буква а) от Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7) и подлежат на разпоредбите на същата директива.

ГЛАВА IV

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Член 12

Декларация за съответствие

1.   На всички етапи на предлагане на пазара, с изключение на етапа продажба на крайния потребител, активните и интелигентните материали и предмети, независимо дали са в контакт с храни, или компонентите, предназначени за производството на тези материали и предмети, или веществата, предназначени за производството на компонентите, се придружават от писмена декларация по член 16 от Регламент (ЕО) № 1935/2004.

2.   Посочената в параграф 1 декларация се изготвя от стопанския субект и съдържа информацията, посочена в приложение II.

Член 13

Удостоверяващи документи

При поискване от страна на компетентните национални органи стопанският субект представя подходящите документи, удостоверяващи, че активните и интелигентните материали и предмети и компонентите, предназначени за производството на тези материали и предмети, съответстват на изискванията на настоящия регламент.

Тези документи съдържат информация относно уместността и ефективността на активния или интелигентния материал или предмет, условията и резултатите от изпитването, изчисленията или другите анализи и данни, удостоверяващи безопасността, или аргументите, с които се доказва съответствието.

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4, буква д) и член 5 се прилагат от датата на прилагане на списъка на Общността. До тази дата и без да се засягат изискванията, посочени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1935/2004 и членове 9 и 10 от настоящия регламент, продължават да се прилагат действащите национални разпоредби относно състава на активните и интелигентните материали и предмети.

Член 4, буква е), член 11, параграфи 1 и 2, както и глава IV започват да се прилагат от 19 декември 2009 г. До тази дата и без да се засягат изискванията, посочени в член 4, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 1935/2004 и член 11, параграф 3 от настоящия регламент, продължават да се прилагат действащите национални разпоредби относно етикетирането и декларацията за съответствие на активните и интелигентните материали и предмети.

Разрешава се пускането на пазара на материали и предмети, етикетирани в съответствие с член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1935/2004, преди датата на прилагане на член 11, параграфи 1 и 2 от настоящия регламент, докато бъдат изчерпани запасите от тези материали и предмети.

До датата на прилагане на списъка на Общността отделените активни вещества се разрешават и използват в съответствие с разпоредбите на Общността, приложими за храните, и съответстват на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1935/2004 и актовете за прилагането му.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 май 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4.

(2)  ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.

(3)  ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 49.

(4)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стp. 1.

(6)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СИМВОЛ

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Посочената в член 12 писмена декларация съдържа следната информация:

1.

наименование и адрес на стопанския субект, който изготвя декларацията за съответствие;

2.

наименование и адрес на стопанския субект, който произвежда или внася активните и интелигентните материали и предмети или компонентите, предназначени за производството на тези материали и предмети, или веществата, предназначени за производството на компонентите;

3.

идентификация на активните и интелигентните материали и предмети или на компонентите, предназначени за производството на тези материали и предмети, или на веществата, предназначени за производството на компонентите;

4.

дата на декларацията;

5.

потвърждаване, че активният или интелигентният материал или предмет отговаря на релевантните изисквания на настоящия регламент, на Регламент (ЕО) № 1935/2004 и на специфичните приложими мерки на Общността;

6.

адекватна информация относно веществата, които съставят компонентите, за които са въведени ограничения съгласно приложимите за храните общностни или национални разпоредби и настоящия регламент; ако е необходимо — специфичните критерии за чистота в съответствие с релевантните законодателни актове на Общността, приложими за храните, наименованието и количеството на веществата, отделени от активния компонент, за да се даде възможност на стопанските субекти надолу по веригата да съблюдават тези ограничения;

7.

адекватна информация за уместността и ефективността на активния или интелигентния материал или предмет;

8.

спецификации за употребата на компонента, като:

i)

групата(те) материали и предмети, в които може да се добави или включи компонентът;

ii)

условията, на които трябва да отговаря употребата, за да се постигне желаният ефект;

9.

спецификации за употребата на материала или предмета, като:

i)

видът(овете) храни, предназначени да бъдат поставени в контакт с материала или предмета;

ii)

времето и температурата на третиране и съхранение при контакт с храните;

iii)

съотношението на повърхността, която влиза в контакт с храната, към обема, използвано за установяване на съответствието на материала или предмета;

10.

при употреба на функционална бариера — потвърждаване, че активният или интелигентният материал или предмет съответства на член 10 от настоящия регламент.

Писмената декларация позволява лесно идентифициране на активните и интелигентните материали и предмети, на компонента или на веществото, за които се изготвя, и се актуализира, когато съществени промени при производството доведат до изменения в миграцията или когато има нови научни данни.


30.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 451/2009 НА КОМИСИЯТА

от 29 май 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2006 за формулиране на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение воденето на счетоводство от агенциите платци, декларациите за разходи и приходи и условията за възстановяване на разходите по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (1), и по-специално член 42 от него,

като има предвид, че:

(1)

Определените в законодателството на Общността в областта на селското стопанство срокове за плащане на помощите на бенефициерите трябва да бъдат спазвани от държавите-членки. В член 16 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 е предвидено всяко просрочване на плащането от страна на разплащателните агенции да води до погасяване на правото за възстановяване на тези плащания от финансирането от Общността, освен в отделни, изрично предвидени съгласно принципа на пропорционалността случаи, условия и ограничения.

(2)

По силата на член 9 от Регламент (ЕО) № 883/2006 на Комисията (2) при разход, направен след установения срок, ненадхвърлящ 4 % от направените преди изтичане на срока разходи, не се извършва намаление.

(3)

На заседанието на Специалния комитет по земеделие от 6 октомври 2008 г. (3) Комисията представи декларация за увеличаване на предвидения в член 9 от Регламент (ЕО) № 883/2006 праг от 4 % на 5 %. Поради това е целесъобразно да се увеличи прагът за допустими забавени плащания. Новият праг следва да се прилага, когато срокът за плащане изтича след 15 октомври 2009 г.

(4)

В член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на Регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (4) се предвижда, че общият нетен размер на директните плащания, предоставени в една държава-членка в рамките на календарна година след прилагане на модулация и на доброволна модулация и без да се засяга финансовата дисциплина, с изключение на директните плащания по регламенти (ЕО) № 247/2006 (5) и (ЕО) № 1405/2006 (6) на Съвета , не следва да надвишава таваните, посочени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 73/2009. С цел гарантиране на финансовата дисциплина следва да бъдат определени специални разпоредби, за да се предотврати преминаването на общия размер на разходите за преки плащания над тези прагове през съответната финансова година в резултат на неспазване на сроковете за плащане.

(5)

Освен това, в съответствие с настоящата практика и за да се осигури прозрачност, някои разпоредби следва да бъдат допълнително уточнени.

(6)

Регламент (ЕО) № 883/2006 следва да бъде съответно изменен.

(7)

По отношение на постъпилите приходи и направените разходи от държавите-членки през 2010 г. и следващите финансови години измененията се прилагат от 16 октомври 2009 г.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по земеделските фондове,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 883/2006 се изменя, както следва:

1.

Член 9 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Направените след сроковете за плащане разходи са допустими за финансиране от Общността и месечните плащания се намаляват, както следва:

а)

когато направените след изтичане на срока разходи не надхвърлят 4 % от направените в срок разходи, не се извършва намаление;

б)

над прага от 4 % всеки направен със закъснение допълнителен разход се намалява по следните правила:

за разходи, направени през първия месец след месеца, в който е изтекъл срокът за плащане, разходите се намаляват с 10 %,

за разходи, направени през втория месец след месеца, в който е изтекъл срокът за плащане, разходите се намаляват с 25 %,

за разходи, направени през третия месец след месеца, в който е изтекъл срокът за плащане, разходите се намаляват с 45 %,

за разходи, направени през четвъртия месец след месеца, в който е изтекъл срокът за плащане, разходите се намаляват със 70 %,

за разходи, направени по-късно от четвъртия месец след месеца, в който е изтекъл срокът за плащане, разходите се намаляват със 100 %;

в)

посоченият в параграф 1, буква а) и параграф 1, буква б) праг от 4 % се увеличава на 5 % по отношение на плащанията, срокът на които изтича след 15 октомври 2009 г.“;

б)

параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Чрез дерогация от параграф 1, по отношение на преките плащания, попадащи под посочения в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (7) нетен таван, се прилагат следните условия:

а)

когато прагът, предвиден в параграф 1, буква а), не е използван изцяло за извършените след 15 октомври на година N + 1 плащания и оставащата част от прага надхвърля 2 %, оставащата част се намалява на 2 %;

б)

общата сума на направените през финансова година Y преки плащания, които са различни от плащанията съгласно Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета (8) и Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета (9), е допустима за финансиране от Общността единствено до размера на общата нетна сума на преките плащания, установена по отношение на календарна година Y-1 в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, като се отчита, когато е приложимо, посочената в член 11 от същия регламент корекция;

в)

разходите, надхвърлящи посочените в буква а) или б) ограничения, се намаляват със 100 %.

По отношение на държавите-членки, за които не е бил установен нетен таван в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, посоченият в първа алинея нетен таван се замества със сумата от индивидуалните тавани за директните плащания за съответните държави-членки.

в)

в параграф 3 втора алинея се заменя със следния текст:

„Първа алинея не се прилага обаче за разходите, надхвърлящи посочения в параграф 2, буква б) лимит.“

2.

В член 19 параграф 4 се заменя със следния текст:

„4.   Със сумите, удържани в съответствие с член 3 и член 4 от Регламент (ЕО) № 1259/1999 или член 1 от Регламент (ЕО) № 1655/2004, и възможните лихви върху тях, които не са били изплатени в съответствие с член 1 от Регламент (ЕО) № 963/2001 на Комисията (10) или член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1655/2004, се заверява сметката на ЕФГЗ заедно с разходите за месец октомври от съответната финансова година. В член 7, параграф 2 от настоящия регламент е посочен обменният курс, който следва да се използва, когато е приложимо.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 16 октомври 2009 г. по отношение на 2010 г. и следващите финансови години.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 май 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 1.

(3)  Междуинституционално досие: 2008/0103 (CNS).

(4)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.

(5)  ОВ L 42, 14.2.2006 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 265, 26.9.2006 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.

(8)  ОВ L 42, 14.2.2006 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 265, 26.9.2006 г., стр. 1.“

(10)  ОВ L 136, 18.5.2001 г., стр. 4.“


30.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 452/2009 НА КОМИСИЯТА

от 29 май 2009 година

за отмяна на Регламент (ЕО) № 1898/2005 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на мерките за пускане на пазара на Общността на сметана, масло и концентрирано масло

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално членове 43, 101 и 192 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1898/2005 на Комисията (2) бяха определени подробни правила за прилагането на схемата за помощ за комерсиализирането на излишъците от някои млечни продукти. Тази схема, предвидена в член 101 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, беше премахната от Регламент (ЕО) № 72/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. относно промени в Общата селскостопанска политика, за изменение на регламенти (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 320/2006, (ЕО) № 1405/2006, (ЕО) № 1234/2007, (ЕО) № 3/2008 и (ЕО) № 479/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1883/78, (ЕИО) № 1254/89, (ЕИО) № 2247/89, (ЕИО) № 2055/93, (ЕО) № 1868/94, (ЕО) № 2596/97, (ЕО) № 1182/2005 и (ЕО) № 315/2007 (3).

(2)

В този контекст, с оглед намиране на по-рентабилна продажба на интервенционното масло, както и опростяване, е необходимо да бъдат отменени и разпоредбите за продажбата на интервенционното масло, използвано в сладкарските изделия, сладоледа и други хранителни продукти.

(3)

Следователно е необходимо Регламент (ЕО) № 1898/2005 да бъде отменен.

(4)

Считано от 1 юли 2009 г., член 101 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се заличава от Регламент (ЕО) № 72/2009. Поради това Регламент (ЕО) № 1898/2005 следва да бъде отменен от същата дата. От друга страна, в член 78 от Регламент (ЕО) № 1898/2005 се предвижда, че маслото може да бъде закупено от двайсетия ден на месеца, предхождащ посочения върху ваучера календарен месец, до десетия ден на месеца, следващ посочения върху него. С оглед да се позволи на операторите да използват изцяло валидните до юни 2009 г. включително ваучери, глава IV от Регламент (ЕО) № 1898/2005 следва да продължи да се прилага за тези ваучери.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1898/2005 се отменя.

Въпреки това глава IV от посочения регламент продължава да бъде в сила и помощ може да бъде изплащана за доставки на масло въз основа на валидните до юни 2009 г. включително ваучери.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 май 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 308, 25.11.2005 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 1.


30.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 453/2009 НА КОМИСИЯТА

от 29 май 2009 година

относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 юни 2009 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2) и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за продукти, включени в кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002, ex 1005, с изключение на хибридни семена, и ex 1007, с изключение на хибриди за посев, вносното мито се равнява на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса и увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за съответната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 136, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за целите на изчисляване на вносното мито, посочено в параграф 1 от същия член, се определят периодично представителни цени CIF за разглежданите продукти.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96, цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти от кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 и 1007 00 90, е средната от ежедневните представителни цени CIF, определени по метода, посочен в член 4 от същия регламент.

(4)

Необходимо е да се определят вносни мита за периода, започващ от 1 юни 2009 г., които да са приложими до влизането в сила на ново определяне,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 1 юни 2009 г. вносните мита в сектора на зърнените култури, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се определят в приложение I към настоящия регламент на основата на елементи, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 юни 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 май 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 1 юни 2009 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

43,39

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

10,29

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

10,29

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

43,39


(1)  За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

15.5.2009-28.5.2009

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

211,86

121,76

Цена CAF САЩ

210,44

200,44

180,44

100,65

Премия за Залива

11,19

Премия за Големите езера

11,05

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

18,77 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

17,97 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

30.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/19


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 27 април 2009 година

относно наличието на прекомерен дефицит във Франция

(2009/414/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 104, параграф 6 от него,

като взе предвид препоръката на Комисията,

като взе предвид съображенията, представени от Франция,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 104 от Договора държавите-членки трябва да избягват прекомерен държавен дефицит.

(2)

Пактът за стабилност и растеж се основава на целта за осигуряване на стабилни публични финанси като средство за засилване на предпоставките за ценова стабилност и висок и устойчив растеж, благоприятстващ създаването на трудова заетост.

(3)

Процедурата при прекомерен дефицит (ППД) съгласно член 104 от Договора, уточнена в Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (1), която е част от Пакта за стабилност и растеж, предвижда решение за наличието на прекомерен дефицит. Протоколът относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора, определя допълнителни разпоредби, свързани с прилагането на ППД. С Регламент (ЕО) № 3605/93 на Съвета (2) се определят подробни правила и дефиниции за прилагането на разпоредбите от горепосочения протокол.

(4)

Реформата на Пакта за стабилност и растеж от 2005 г. има за цел да засили неговата ефективност и икономическа основа, както и да се запази устойчивостта на публичните финанси в дългосрочен план. По-специално тя има за цел да се гарантира, че икономическият и бюджетният контекст са взети изцяло предвид при всеки етап от ППД. По този начин Пактът за стабилност и растеж осигурява рамката на държавните политики за бързо възстановяване на стабилното състояние на бюджета, като в същото време отчита икономическата ситуация.

(5)

В член 104, параграф 5 от Договора се изисква Комисията да изпрати становище до Съвета, ако тя счита, че в дадена държава-членка съществува или може да възникне прекомерен дефицит. Като взе предвид доклада си в съответствие с член 104, параграф 3 и становището на Икономическия и финансов комитет в съответствие с член 104, параграф 4, Комисията счита, че във Франция е налице прекомерен дефицит. Въз връзка с това Комисията изпрати становище до Съвета по отношение на Франция на 24 март 2009 г. (3).

(6)

В член 104, параграф 6 от Договора се предвижда Съветът, преди да реши след цялостна оценка дали е налице прекомерен дефицит, да разгледа всички съображения, които заинтересованата държава-членка желае да представи. В случая с Франция цялостната оценка води до следните заключения.

(7)

Съгласно предоставените от френските органи на 6 февруари 2009 г. данни дефицитът на консолидирания държавен бюджет на страната е достигнал 3,2 % от БВП през 2008 г. (4), превишавайки по този начин референтната стойност от 3 % от БВП. В доклада на Комисията по силата на член 104, параграф 3 се посочва, че дефицитът е бил близо до референтната стойност от 3 % от БВП, но че надвишаването ѝ не може да бъде определено като извънредно по смисъла на Договора и на Пакта за стабилност и растеж. БВП е нараснал през 2008 г. с 0,7 % след увеличаване с 2,2 % през 2007 г. Превишаването на референтната стойност не може да се счита за временно явление. Според междинната прогноза от януари 2009 г. на службите на Комисията се очаква дефицитът на консолидирания държавен бюджет да достигне 5,4 % от БВП през 2009 г., като при запазване на политиката той ще намалее незначително през 2010 г., достигайки 5 % при постепенното намаляване на въздействието върху бюджета на плана за възстановяване. Следователно критерият за дефицита в Договора не е изпълнен.

(8)

Съгласно член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1467/97 „съответните фактори“ могат да бъдат взети предвид при етапите, водещи до вземане на решение на Съвета за наличието на прекомерен дефицит в съответствие с член 104, параграф 6, само ако дефицитът изпълнява изцяло двойното условие — да се приближава до референтната стойност и превишението над тази стойност да е временно. В случая с Франция това двойно условие не е изпълнено. Следователно съответните фактори не са взети предвид при етапите, водещи до настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

От цялостната оценка следва, че във Франция е налице прекомерен дефицит.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Френската република.

Съставено в Люксембург на 27 април 2009 година.

За Съвета

Председател

A. VONDRA


(1)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 332, 31.12.1993 г., стр. 7.

(3)  За всички документи във връзка с ППД за Франция вж.:

http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2

(4)  На 4 март правителството обяви, че очаква дефицитът да достигне 3,4 % от БВП през 2008 г. Тази прогноза не е окончателна.


30.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/21


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 27 април 2009 година

относно наличието на прекомерен дефицит в Гърция

(2009/415/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 104, параграф 6 от него,

като взе предвид препоръката на Комисията,

като взе предвид представените съображения от страна на Гърция,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 104 от Договора държавите-членки трябва да избягват прекомерен държавен дефицит.

(2)

Пактът за стабилност и растеж се основава на целта за осигуряване на стабилни публични финанси като средство за засилване на предпоставките за ценова стабилност и висок и устойчив растеж, благоприятстващ създаването на трудова заетост.

(3)

Процедурата при прекомерен дефицит (ППД) съгласно член 104 от Договора, уточнена в Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (1), която е част от Пакта за стабилност и растеж, предвижда решение за наличието на прекомерен дефицит. Протоколът относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора, определя допълнителни разпоредби, свързани с прилагането на ППД. С Регламент (ЕО) № 3605/93 на Съвета (2) се определят подробни правила и дефиниции за прилагането на разпоредбите от горепосочения протокол.

(4)

Реформата на Пакта за стабилност и растеж от 2005 г. има за цел да засили неговата ефективност и икономическа основа, както и да се запази устойчивостта на публичните финанси в дългосрочен план. По-специално тя има за цел да се гарантира, че икономическият и бюджетният контекст са взети изцяло предвид при всеки етап от ППД. По този начин Пактът за стабилност и растеж осигурява рамката на държавните политики за бързо възстановяване на стабилното състояние на бюджета, като в същото време се отчита икономическата ситуация.

(5)

В член 104, параграф 5 от Договора се изисква Комисията да изпрати становище до Съвета, ако тя счита, че в дадена държава-членка съществува или може да възникне прекомерен дефицит. Като взе предвид доклада си в съответствие с член 104, параграф 3 от Договора и становището на Икономическия и финансов комитет в съответствие с член 104, параграф 4, Комисията заключи, че в Гърция съществува прекомерен дефицит. Вследствие на това Комисията изпрати становище до Съвета по отношение на Гърция на 24 март 2009 г. (3).

(6)

В член 104, параграф 6 от Договора се предвижда Съветът, преди да реши след цялостна оценка дали е налице прекомерен дефицит, да разгледа всички съображения, които заинтересованата държава-членка желае да представи. В случая с Гърция цялостната оценка води до следните заключения.

(7)

През 2007 г. дефицитът на консолидирания държавен бюджет достига 3,5 % от БВП, надхвърляйки референтната стойност от 3 % от БВП. В междинната прогноза на службите на Комисията от януари 2009 г. дефицитът на консолидирания държавен бюджет без еднократните мерки през 2008 г. се оценява на 3,6 % от БВП (или ако бъдат включени еднократните мерки — на 3,4 % от БВП). Тази оценка се основава на ръст от 2,9 % на реалния БВП през 2008 г. и при нея се взема предвид последната налична информация за изпълнението на бюджет 2008. Въз основа на очакван ръст от 0,2 % на реалния БВП и предпазлива оценка на приетия от парламента на 21 декември бюджет 2009, в междинната прогноза на службите на Комисията от януари 2009 г. дефицитът на консолидирания държавен бюджет без еднократните мерки през 2009 г. се оценява на 4,4 % от БВП (или ако бъдат включени приходите от еднократните мерки — на 3,7 % от БВП). Въз основа на обичайното допускане за продължаване на провежданата политика и невъзобновяване на еднократните мерки се очаква дефицитът за 2010 г. да бъде 4,2 % от БВП. Следователно критерият за дефицита в Договора не е изпълнен.

(8)

Брутният държавен дълг е 94,8 % от БВП през 2007 г., а през 2008 г. — 94,6 %, значително над посочената в Договора референтна стойност от 60 % от БВП. Според междинната прогноза на службите на Комисията от януари 2009 г. се очаква съотношението на брутния държавен дълг спрямо БВП допълнително да се увеличи до 96,25 % от БВП през 2009 г. и 98,5 % през 2010 г. Настоящите нива на дефицита и оценките за растежа в средносрочен план не са съвместими с приближаващо се до равнище под 60 % от БВП съотношение на дълга спрямо БВП. Съотношението на дълга спрямо БВП не може да се счита за намаляващо в достатъчна степен и приближаващо се със задоволителни темпове до референтната стойност по смисъла на Договора и на Пакта за стабилност и растеж.

(9)

Съгласно член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1467/97 „съответните фактори“ могат да бъдат взети предвид при етапите, водещи до вземане на решение на Съвета за наличието на прекомерен дефицит в съответствие с член 104, параграф 6, само ако дефицитът изпълнява изцяло двойното условие — да бъде близо до референтната стойност и прекомерният дефицит над тази стойност да е временен. В случая с Гърция това двойно условие не е изпълнено. Следователно съответните фактори не са взети предвид при етапите, водещи до настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

От цялостната оценка следва, че в Гърция е налице прекомерен дефицит.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Република Гърция.

Съставено в Люксембург на 27 април 2009 година.

За Съвета

Председател

A. VONDRA


(1)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 332, 31.12.1993 г., стр. 7.

(3)  Всички документи, свързани с ППД за дадена държава-членка, се намират на следния адрес в Интернет:

http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


30.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/23


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 27 април 2009 година

относно наличието на прекомерен дефицит в Ирландия

(2009/416/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейска общност, и по-специално член 104, параграф 6 от него,

като взе предвид препоръката на Комисията,

като взе пред съображенията, представени от Ирландия,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 104 от Договора държавите-членки трябва да избягват прекомерен държавен дефицит.

(2)

Пактът за стабилност и растеж се основава на целта за осигуряване на стабилни публични финанси като средство за засилване на предпоставките за ценова стабилност и висок и устойчив растеж, водещ до създаване на трудова заетост.

(3)

Процедурата при прекомерен дефицит съгласно член 104 от Договора, уточнена в Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (1) (която е част от Пакта за стабилност и растеж), предвижда решение за наличието на прекомерен дефицит. Протоколът относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора, определя допълнителни разпоредби, свързани с прилагането на процедурата при прекомерен дефицит. В Регламент (ЕО) № 3605/93 на Съвета (2) са определени подробните правила и дефиниции за прилагането на разпоредбите от горепосочения протокол.

(4)

През 2005 г. Пактът за стабилност и растеж беше изменен с цел засилване на неговата ефективност и икономическата му основа, както и съхраняване на устойчивостта на публичните финанси в дългосрочен план. Измененията имат за цел да гарантират по-специално, че икономическият и бюджетният контекст са взети изцяло предвид при всеки етап от процедурата при прекомерен дефицит (ППД). По този начин Пактът за стабилност и растеж осигурява рамката на държавните политики за бързо възстановяване на стабилното състояние на бюджета, като в същото време отчита икономическата ситуация.

(5)

Член 104, параграф 5 от Договора изисква Комисията да изпрати становище до Съвета, ако Комисията счита, че съществува или може да възникне прекомерен дефицит в дадена държава-членка. Като взе предвид доклада си в съответствие с член 104, параграф 3 от Договора и като взе предвид становището на Икономическия и финансов комитет в съответствие с член 104, параграф 4, Комисията заключи, че в Ирландия съществува прекомерен дефицит. В тази връзка на 24 март 2009 г. Комисията изпрати становище до Съвета по отношение на Ирландия (3).

(6)

Член 104, параграф 6 от Договора предвижда, че Съветът разглежда всички съображения, които заинтересованата държава-членка желае да представи, преди да реши след цялостна оценка дали е налице прекомерен дефицит. В случая с Ирландия цялостната оценка води до следните заключения.

(7)

Съгласно актуализираната програма за стабилност общият държавен дефицит на Ирландия е достигнал 6,3 % от БВП през 2008 г., като по този начин е превишил референтната стойност от 3 % от БВП. Дефицитът се е отдалечил от референтната стойност от 3 % от БВП, но превишаването над референтната стойност може да бъде определено като извънредно. По-специално то е вследствие от силен спад в икономиката по смисъла на Договора и Пакта за стабилност и растеж. Съгласно междинната прогноза на службите на Комисията от януари 2009 г. реалният ръст на БВП в Ирландия е бил силно отрицателен през 2008 г. (– 2,0 %, който е по-нисък от прогнозирания от ирландското правителство (– 1,4 %) в представеното през януари 2009 г. допълнение към актуализираната програма за стабилност).

(8)

Освен това превишаването на референтната стойност не може да се счита за временно явление. Съгласно междинната прогноза на службите на Комисията от януари 2009 г., вземайки предвид мерките за текущата година в бюджета за 2009 г. (но без обявения през февруари 2009 г. допълнителен пакет за консолидиране в размер на 1 % от БВП), дефицитът ще нарасне на 11 % от БВП през 2009 г. и ще достигне 13 % т БВП през 2010 г. при следване на същата политика. Залегналият в Договора критерий за дефицита не е изпълнен.

(9)

Брутният консолидиран държавен дълг е бил в размер на 40,6 % от БВП през 2008 г., т.е. под референтната стойност от 60 % от БВП. Въпреки това според междинната прогноза на службите на Комисията от януари 2009 г. размерът на дълга ще продължава да нараства бързо, като до 2010 г. ще премине референтната стойност от 60 % от БВП.

(10)

Съгласно член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1467/97 „съответните фактори“ могат да бъдат взети предвид при етапите, водещи до вземане на решение на Съвета за наличието на прекомерен дефицит в съответствие с член 104, параграф 6 само ако дефицитът изпълнява двойното условие — дефицитът да бъде близо до референтната стойност и прекомерният дефицит над референтната стойност да е временен. В случая с Ирландия двойното условие не е изпълнено. Следователно съответните фактори не са взети предвид при етапите, водещи до настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

От цялостната оценка следва, че в Ирландия съществува прекомерен дефицит.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Ирландия.

Съставено в Люксембург на 27 април 2009 година.

За Съвета

Председател

A. VONDRA


(1)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стp. 6.

(2)  ОВ L 332, 31.12.1993 г., стp. 7.

(3)  Всички документи, свързани с ППД за Ирландия, могат да бъдат намерени на следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


30.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/25


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 27 април 2009 година

относно наличието на прекомерен дефицит в Испания

(2009/417/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 104, параграф 6 от него,

като взе предвид препоръката на Комисията,

като взе предвид съображенията, представени от страна на Испания,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 104 от Договора държавите-членки трябва да избягват прекомерен държавен дефицит.

(2)

Пактът за стабилност и растеж се основава на целта за осигуряване на стабилни публични финанси като средство за засилване на предпоставките за ценова стабилност и висок и устойчив растеж, водещ до създаване на трудова заетост.

(3)

Процедурата при прекомерен дефицит (ППД) съгласно член 104 от Договора, уточнена в Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (1) (която е част от Пакта за стабилност и растеж), предвижда решение за наличието на прекомерен дефицит. Протоколът относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора, определя допълнителните разпоредби, свързани с прилагането на ППД. В Регламент (ЕО) № 3605/93 на Съвета (2) са определени подробните правила и дефиниции за прилагането на разпоредбите от горепосочения протокол.

(4)

Реформата на Пакта за стабилност и растеж от 2005 г. има за цел да засили ефективността и икономическата му основа, както и да запази устойчивостта на публичните финанси в дългосрочен план. По-специално тя има за цел да гарантира, че икономическият и бюджетният контекст са взети изцяло предвид при всеки етап от ППД. По този начин Пактът за стабилност и растеж осигурява рамката на държавните политики за бързо възстановяване на стабилното състояние на бюджета, като в същото време отчита икономическата ситуация.

(5)

Съгласно член 104, параграф 5 от Договора от Комисията се изисква да изпрати становище до Съвета, ако Комисията счита, че съществува или може да възникне прекомерен дефицит в дадена държава-членка. Като взе предвид доклада си в съответствие с член 104, параграф 3 от Договора и като взе предвид становището на Икономическия и финансов комитет в съответствие с член 104, параграф 4, Комисията заключи, че в Испания е налице прекомерен дефицит. Във връзка с това Комисията изпрати становище до Съвета по отношение на Испания на 24 март 2009 г. (3).

(6)

Член 104, параграф 6 от Договора предвижда, че Съветът разглежда всички съображения, които заинтересованата държава-членка желае да представи, преди да реши след цялостна оценка дали е налице прекомерен дефицит. В случая с Испания цялостната оценка води до следните заключения.

(7)

Съгласно актуализираната програма за стабилност от януари 2009 г. дефицитът на консолидирания държавен бюджет на Испания е достигнал 3,4 % от БВП през 2008 г., като по този начин е превишил референтната стойност от 3 % от БВП. Дефицитът е близо до референтната стойност от 3 % от БВП, но надвишаването над референтната стойност не може да бъде определено като изключително по смисъла на Договора и на Пакта за стабилност и растеж, с растеж на реалния БВП в Испания, достигащ 1,2 % през 2008 г. при 3,7 % през 2007 г., като разликата между фактическия и потенциалния БВП се е запазила положителна. Освен това превишаването на референтната стойност не може да се счита за временно явление.

(8)

Според междинните прогнози на службите на Комисията от януари 2009 г. дефицитът на консолидирания държавен бюджет ще се увеличи до 6,2 % от БВП през 2009 г., като се вземат предвид увеличаващите дефицита еднократни мерки в размер на 0,5 % от БВП. Прогнозите се основават на очаквано намаляване на БВП с 2 %, както и на предпазлива оценка на Закона за бюджета за 2009 г. и на пакета от фискални мерки, оповестен от испанските органи на 27 ноември 2008 г. Въз основа на обичайното допускане за липса на промени в политиката дефицитът за 2010 г. се очаква да бъде 5,7 % от БВП. Следователно критерият за дефицит в Договора не е изпълнен.

(9)

Според програмата за стабилност от януари 2009 г. брутният държавен дълг се задържа на 39,5 % от БВП през 2008 г., което е далеч под референтната стойност от 60 % от БВП. Според междинните прогнози на службите на Комисията от януари 2009 г. обаче съотношението на брутния държавен дълг спрямо БВП значително ще се увеличи, достигайки 53 % през 2010 г.

(10)

Съгласно член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1467/97 „съответните фактори“ могат да бъдат взети предвид при етапите, водещи до вземане на решение на Съвета за наличието на прекомерен дефицит в съответствие с член 104, параграф 6, само ако дефицитът изпълнява изцяло двойното условие — дефицитът да бъде близо до референтната стойност и прекомерният дефицит над референтната стойност да е временен. В случая с Испания двойното условие не е изпълнено. Следователно съответните фактори не са взети предвид при етапите, водещи до настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

От цялостната оценка следва, че в Испания е налице прекомерен дефицит.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Кралство Испания.

Съставено в Люксембург на 27 април 2009 година.

За Съвета

Председател

A. VONDRA


(1)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 332, 31.12.1993 г., стр. 7.

(3)  Всички документи, свързани с ППД за Испания, могат да бъдат намерени на следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


30.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/27


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 25 май 2009 година

за назначаване на един член от Естония в Европейския икономически и социален комитет

(2009/418/ЕО, Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 259 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 167 от него,

като взе предвид Решение 2006/524/ЕО, Евратом (1),

като взе предвид предложението на правителството на Естония,

като взе предвид становището на Комисията,

като има предвид, че след оставката на г-жа Kristina TSHISTOVA се освободи едно място за член на Европейския икономически и социален комитет,

РЕШИ:

Член 1

Назначава се за член на Европейския икономически и социален комитет за остатъка от мандата, а именно до 20 септември 2010 г. г-жа Reet TEDER, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poliitikadirektor - I grupp - tööandjate esindajad (директор по политиката на Естонската камара на търговията и индустрията — I група — представители на работодателите).

Член 2

Настоящото решение поражда действие от деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 25 май 2009 година.

За Съвета

Председател

J. ŠEBESTA


(1)  ОВ L 207, 28.7.2006 г., стр. 30.


30.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/28


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 25 май 2009 година

за назначаване на един член от Белгия в Европейския икономически и социален комитет

(2009/419/ЕО, Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 259 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 167 от него,

като взе предвид Решение 2006/651/ЕО, Евратом (1),

като взе предвид предложението на правителството на Белгия,

като взе предвид становището на Комисията,

като има предвид, че след оставката на г-жа Christine FAES се освободи едно място за член на Европейския икономически и социален комитет,

РЕШИ:

Член 1

Г-н Ronny LANNOO, Adviseur-generaal UNIZO, се назначава за член на Европейския икономически и социален комитет за остатъка от мандата, а именно до 20 септември 2010 г.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 25 май 2009 година.

За Съвета

Председател

J. ŠEBESTA


(1)  ОВ L 269, 28.9.2006 г., стр. 13.


Комисия

30.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/29


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 май 2009 година

за изменение на Решение 2006/133/ЕО относно изискване към държавите-членки временно да вземат допълнителни мерки срещу разпространението на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематод по боровата дървесина) по отношение на области в Португалия, различни от тези, в които е известно, че заболяването не се среща

(нотифицирано под номер C(2009) 3868)

(2009/420/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 16, параграф 3, четвърто изречение от нея,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение 2006/133/ЕО на Комисията (2) Португалия изпълнява програма за прекратяване на разпространението на нематода по боровата дървесина.

(2)

На 16 януари 2009 г. Обединеното кралство уведоми Комисията за засечен опаковъчен дървен материал от Португалия, в който са намерени живи нематоди по боровата дървесина, който не е бил маркиран в съответствие с Международния стандарт за фитосанитарни мерки № 15 на Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) относно „Насоки за регулиране на дървен опаковъчен материал в международната търговия“ (наричан по-долу „Международен стандарт за фитосанитарни мерки № 15 на ФАО“), както се изисква в Решение 2006/133/ЕО.

(3)

На 20 февруари 2009 г. Белгия уведоми Комисията за пет пратки с кора и дървесни отпадъци от Португалия, които не отговарят на изискванията. Засечената кора е била придружена със сертификати за фитосанитарна обработка чрез фумигация. Според Решение 2006/133/ЕО обаче дървесната кора трябва да бъде подложена на термична обработка. Освен това, в случая със засечената пратка дървесни отпадъци в съпровождащата документация са били открити несъответствия.

(4)

На 11 февруари 2009 г. Испания уведоми Комисията за засечени пратки с кора и дървесни отпадъци от податлива на зараза дървесина от Португалия, в които са намерени живи нематоди по боровата дървесина. На 20 февруари 2009 г. и на 3 март 2009 г. Испания уведоми Комисията за засечени пратки от податлива на зараза дървесина от Португалия, които не са били съпроводени от фитосанитарен паспорт, както се изисква в съответствие с точка 1, буква а) от приложението към Решение 2006/133/ЕО. На 3, 6 и 18 март 2009 г. Испания уведоми Комисията за засечени пратки с опаковъчен дървен материал от Португалия, които не са били маркирани в съответствие с Международния стандарт за фитосанитарни мерки № 15 на ФАО, както се изисква в Решение 2006/133/ЕО.

(5)

На 1 април 2009 г. Ирландия уведоми Комисията за засечен опаковъчен дървен материал от Португалия, в който са намерени живи нематоди по боровата дървесина. Освен това на 21 април 2009 г. Ирландия уведоми Комисията за четири засечени пратки с опаковъчен дървен материал от Португалия, които не са били маркирани в съответствие с Международния стандарт за фитосанитарни мерки № 15 на ФАО.

(6)

На 24 март 2009 г. и на 3 април 2009 г. Литва извести Комисията за засечени пратки с опаковъчен дървен материал от Португалия, които не са били маркирани в съответствие с Международния стандарт за фитосанитарни мерки № 15 на ФАО.

(7)

Инспекциите, проведени от Комисията в Португалия от 2 до 11 март 2009 г., показаха, че придвижването на дървесина и опаковъчен дървен материал не е напълно контролирано, както се изисква в Решение 2006/133/ЕО. По-специално, при проверки на пътните контролни станции на границата с Испания инспектиращите са разкрили редица случаи на неспазване на разпоредбите. Следователно не може да се изключи рискът от разпространение на нематода по боровата дървесина в области извън демаркационните зони в Португалия.

(8)

В светлината на тези нови констатации в редица държави-членки и на резултатите от проведената от Комисията мисия е необходимо Португалия да увеличи до максимално възможното равнище официалните проверки върху придвижването на податливи на зараза дървесина, кора и растения от демаркационните зони към други области, за да гарантира, че определените в Решение 2006/133/ЕО условия се изпълняват. Официалните проверки следва да се насочат към придвижването на дървен материал, което носи най-висок риск от разпространяване на нематода по боровата дървесина извън демаркационните зони. За да се намали рискът от измами, официалните проверки следва да се провеждат там, където податливи на зараза дървесина, кора и растения напускат демаркационните зони. Резултатите от официалните проверки следва да се съобщават на Комисията и на останалите държави-членки ежеседмично, за да им се даде възможност отблизо на наблюдават развитието на ситуацията в Португалия.

(9)

Освен това, за да се засили надзорът над материали, които биха могли да благоприятстват за разпространението на жив нематод по боровата дървесина в други държави-членки, е целесъобразно да се повиши равнището на официалните проверки, провеждани от държавите-членки по отношение на податливи на зараза дървесина, кора и растения с произход от Португалия, които са вкарвани на тяхната територия. Официалните проверки следва да се изразяват в проверка на документацията, проверка на идентичността и, ако е подходящо, проверка на фитосанитарния статус на растенията, която може да включва тест за наличие на нематод по боровата дървесина. Честотата на официалните проверки следва да бъде пропорционална на риска. В случай на потвърждаване на несъответствие се прилагат подходящите мерки, предвидени в Директива 2000/29/ЕО.

(10)

Понастоящем в Решение 2006/133/ЕО не са предвидени изисквания, приложими към придвижването на произхождаща от зони, различни от демаркационните, податлива на зараза дървесина под формата на дънедж, разделители и носачи, включително и такива, при които не е запазена естествената кръгла повърхност, както и на дървесина под формата на амбалажни сандъци, кутии, щайги, барабани и подобен амбалаж, палети, бокс палети и други товароносители, крепежни елементи за палети, използвани или не при транспорт на предмети от всякакъв вид (наричани по-долу „податлив на зараза опаковъчен дървен материал“) от демаркационните зони към други области в държавите-членки или в трети страни, както и към придвижването на изброените материали от част на демаркационна зона, в която се среща нематод по боровата дървесина, към част от демаркационна зона, която е определена като буферна зона.

(11)

Липсата на подобни изисквания произтича от факта, че податливият на зараза опаковъчен дървен материал, който не произхожда от демаркационните зони, не представлява опасност от пренасяне на нематод по боровата дървесина дори ако е бил придвижван в демаркационните зони. Понастоящем обаче не е възможно подобен опаковъчен дървен материал да бъде различен от опаковъчен дървен материал, който произхожда от демаркационните зони и който в нарушение на Решение 2006/133/ЕО не е маркиран в съответствие с приложение II към Международния стандарт за фитосанитарни мерки № 15 на ФАО.

(12)

В резултат на това, чрез прилагане на принципа на предпазните мерки, податливият на зараза опаковъчен дървен материал, независимо от неговия произход, който напуска демаркационните зони, без да е бил маркиран в съответствие с приложение II към Международния стандарт за фитосанитарни мерки № 15 на ФАО, трябва да се разглежда от отговорните официални органи на държавите-членки като дървен материал, който не съответства на изискванията на Решение 2006/133/ЕО. Поради това е целесъобразно да се забрани придвижването на подобен материал с произход извън демаркационните зони от демаркационните зони към области, различни от демаркационните зони в държавите-членки и в трети страни, както и придвижването на подобен материал от част на демаркационна зона, в която се среща нематод по боровата дървесина, към част от демаркационна зона, която е определена като буферна зона, освен ако материалът може да бъде идентифициран като безопасен от гледна точка на разпространението на нематод по боровата дървесина.

(13)

Подобен материал следва да бъде идентифициран като безопасен от гледна точка на разпространението на нематод по боровата дървесина, когато е бил подложен на един от одобрените начини на обработка, посочени в приложение I към Международния стандарт за фитосанитарни мерки № 15 на ФАО и е бил маркиран в съответствие с приложение II към посочения стандарт. Понастоящем няма друга възможност, която да дава същото равнище на гаранции, като се вземе предвид по-специално, че на общностно равнище няма създадена система, която да изисква от отговорните официални органи на държавите-членки да сертифицират произхода на дървесината, използвана за производството на податлив на зараза опаковъчен дървен материал, и че въвеждането на подобна система е невъзможно в краткосрочен план.

(14)

Съществуват данни, според които кутии, изцяло направени от дървесина с дебелина 6 mm или по-малко, са по-безопасни от гледна точка на разпространението на нематод по боровата дървесина, отколкото такива, направени от по-дебела дървесина. Поради това е целесъобразно подобни кутии, независимо от произхода на дървесината, от която са изработени, да не бъдат подлагани на задължителна обработка и маркиране в съответствие с Международния стандарт за фитосанитарната обработка № 15 на ФАО.

(15)

С цел да се даде достатъчно време на операторите да се приспособят към изискванията, изложени в настоящото решение, последното следва да не се прилага преди 16 юни 2009 г.

(16)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2006/133/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 2 след първата алинея се вмъква следната алинея:

„При проверка на съответствието с условията, изложени в точка 1 от приложението, Португалия прилага максимално възможното равнище на официални проверки върху придвижването на податливи на зараза дървесина, кора и растения от демаркационните зони, разположени на нейна територия, към области, различни от демаркационните зони, в други държави-членки или в трети страни. Португалия обръща специално внимание на такова придвижване на дървен материал, което носи най-висок риск от гледна точка на пренасянето на нематод по боровата дървесина извън демаркационните зони. Посочените официални проверки се провеждат на местата, в които податливите на зараза дървесина, кора и растения напускат демаркационните зони. Всички резултати се съобщават на Комисията и на останалите държави-членки ежеседмично.“

2.

Член 3 се заменя със следния текст:

„Член 3

1.   Държавите-членки по местоназначение, които са различни от Португалия, провеждат официални проверки по отношение на податливата на зараза дървесина, кора и растения, които се вкарват на тяхната територия от Португалия. Посочените проверки включват проверка на документи, включително проверка за наличие и съответствие на маркировката съобразно с настоящото решение, проверка на идентичността и, ако е подходящо, проверка на фитосанитарния статус, която може да включва тест за наличие на нематод по боровата дървесина.

2.   Официалните проверки в съответствие с параграф 1 се провеждат с честота, която зависи от риска, свързан с различните типове податлива на зараза дървесина, кора и растения, и от начина, по който към момента на проверката операторът, отговорен за придвижването на податлива на зараза дървесина, кора и растения, е спазвал изискванията на настоящото решение.

3.   Ако при официални проверки, проведени съгласно параграф 1, се потвърдят случаи на несъответствие, се предприемат подходящи мерки, сходни на посочените в член 11 от Директива 2000/29/ЕО.“

3.

Приложението се изменя съгласно приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 16 юни 2009 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 28 май 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 52, 23.2.2006 г., стр. 34.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение 2006/133/ЕО се изменя, както следва:

1.

Точка 1, буква г) се заменя със следния текст:

„г)

не се разрешава да бъде извеждана от демаркационните зони податлива на зараза дървесина под формата на дънедж, разделители и носачи, включително и такива, при които не е запазена естествената кръгла повърхност, както и на дървесина под формата на амбалажни сандъци, кутии (с изключение на кутии, изцяло изработени от дървесина с дебелина 6 mm или по-малко), щайги, барабани и подобен амбалаж, палети, бокс палети и други товароносители, крепежни елементи за палети, използвани или не при транспорт на предмети от всякакъв вид; отговорният официален орган може да разреши изключение от тази забрана в случаите, в които дървесината е била подложена на един от одобрените начини на обработка, посочени в приложение I към Международния стандарт за фитосанитарни мерки № 15 на ФАО относно „Насоки за регулиране на дървен опаковъчен материал в международната търговия“ и е бил маркиран в съответствие с приложение II към посочения стандарт.“

2.

Точка 2, буква ж) се заменя със следния текст:

„ж)

податлива на зараза дървесина с произход от демаркационните зони под формата на новопроизведени амбалажни сандъци, кутии (с изключение на кутии, изцяло изработени от дървесина с дебелина 6 mm или по-малко), щайги, барабани и подобни амбалажи, палети, бокс палети и други товароносители, подпори за палети, дънедж, разделители и носачи, включително и такива, при които не е запазена естествената кръгла повърхност, подлежи на един от одобрените начини на обработка, посочени в приложение I към Международния стандарт за фитосанитарни мерки на ФАО № 15 относно „Насоки за регулиране на дървен опаковъчен материал в международната търговия“ и се маркира съгласно приложение II към посочения стандарт.“