ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.125.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 125

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
21 май 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 412/2009 на Съвета от 18 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2005 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на полиестерни щапелни влакна с произход от Китайската народна република и Саудитска Арабия и за изменение на Регламент (ЕО) № 2852/2000 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на полиестерни щапелни влакна с произход от Република Корея и за прекратяване на антидъмпинговата процедура по вноса на такива продукти с произход от Тайван

1

 

 

Регламент (ЕО) № 413/2009 на Комисията от 20 май 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

4

 

*

Регламент (ЕО) № 414/2009 на Комисията от 30 април 2009 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността ( 1 )

6

 

*

Регламент (ЕО) № 415/2009 на Комисията от 20 май 2009 година за изменение на Директива 2007/68/ЕО за изменение на приложение IIIа към Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои хранителни съставки ( 1 )

52

 

*

Регламент (ЕО) № 416/2009 на Комисията от 20 май 2009 година относно разпределението между доставки и директни продажби на националните квоти за мляко за периода 2008/2009 г., които са определени в приложение IX към Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета

54

 

*

Регламент (ЕО) № 417/2009 на Комисията от 20 май 2009 година за вписване на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Mariánskolázeňské oplatky (ЗГУ))

56

 

*

Регламент (ЕО) № 418/2009 на Комисията от 20 май 2009 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Petit Épeautre de Haute Provence (ЗГУ)

58

 

*

Регламент (ЕО) № 419/2009 на Комисията от 20 май 2009 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Kiwi de l'Adour (ЗГУ))

60

 

 

Регламент (ЕО) № 420/2009 на Комисията от 20 май 2009 година за определяне на максималното възстановяване при износ на масло в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

62

 

 

Регламент (ЕО) № 421/2009 на Комисията от 20 май 2009 година за определяне на максимално възстановяване при износ на обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

64

 

 

Регламент (ЕО) № 422/2009 на Комисията от 20 май 2009 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на яйцата

65

 

 

Регламент (ЕО) № 423/2009 на Комисията от 20 май 2009 година относно издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода на месец май 2009 г. с Регламент (ЕО) № 1529/2007

67

 

 

Регламент (ЕО) № 424/2009 на Комисията от 20 май 2009 година относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

69

 

 

Регламент (ЕО) № 425/2009 на Комисията от 20 май 2009 година за определяне на максималната изкупна цена за масло за 5-ата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 186/2009

71

 

 

Регламент (ЕО) № 426/2009 на Комисията от 20 май 2009 година за определяне на максималната изкупна цена за обезмаслено мляко на прах за 3-ата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 310/2009

72

 

 

Регламент (ЕО) № 427/2009 на Комисията от 20 май 2009 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

73

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия (преработена) ( 1 )

75

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

21.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 412/2009 НА СЪВЕТА

от 18 май 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2005 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на полиестерни щапелни влакна с произход от Китайската народна република и Саудитска Арабия и за изменение на Регламент (ЕО) № 2852/2000 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на полиестерни щапелни влакна с произход от Република Корея и за прекратяване на антидъмпинговата процедура по вноса на такива продукти с произход от Тайван

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 233 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), и по-специално член 9, параграф 4 от него,

като взе предвид предложението, представено от Комисията след консултации с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

(1)

През октомври 1999 г. Комисията започна разследване (2) по отношение на вноса на полиестерни щапелни влакна с произход от Република Корея („първоначалното разследване“). През юли 2000 г. с Регламент (ЕО) № 1472/2000 на Комисията (3) бяха наложени временни антидъмпингови мита, а през декември 2000 г. с Регламент (ЕО) № 2852/2000 на Съвета (4) бяха наложени окончателни антидъмпингови мита.

(2)

През декември 2003 г., съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент, Комисията започна (5) междинно преразглеждане („разследване за преразглеждане“) на антидъмпинговите мита върху вноса на полиестерни щапелни влакна с произход, inter alia, от Република Корея. Митата върху вноса от Република Корея бяха изменени с Регламент (ЕО) № 428/2005 на Съвета (6) („Регламент (ЕО) № 428/2005“).

(3)

На 10 юни 2005 г. Huvis Corporation („Huvis“) подаде пред Първоинстанционния съд на Европейските общности („Първоинстанционният съд“) иск (7) за отмяна на член 2 от Регламент (ЕО) № 428/2005 по отношение на антидъмпинговата митническа ставка, приложима за Huvis.

(4)

На 8 юли 2008 г. Първоинстанционният съд (8) отмени член 2 от Регламент (ЕО) № 428/2005 по отношение на Huvis.

(5)

Първоинстанционният съд установи, inter alia, че институциите не са обосновали достатъчно използването на различни методологии по време на първоначалното разследване, от една страна, и на разследването за преразглеждане — от друга, за изчислението на индивидуалната митническа ставка за Huvis. Поради това бе сметнато, че констатациите на институциите по този въпрос не са били в съответствие с член 11, параграф 9 от основния регламент.

(6)

Член 2 от Регламент (ЕО) № 428/2005 бе съответно отменен, доколкото антидъмпинговото мито, наложено върху износа за Европейската общност на стоки, произведени и изнесени от Huvis, надвишава това, което би било приложимо, ако бе използван методът от първоначалното разследване.

(7)

Според съдебната практика (9), в случай на процедура, включваща няколко фази, отмяната на една от тях не води непременно до отмяната на цялата процедура. Антидъмпинговата процедура е пример за подобна процедура, включваща няколко фази. Вследствие на това отмяната на части от регламента за налагане на окончателно антидъмпингово мито не води до отмяната на цялата процедура, довела до приемането на този регламент. От друга страна, съгласно член 233 от Договора за създаване на Европейската общност, институциите на Общността са длъжни да се съобразят с решението на Съда на Европейските общности. В съответствие с това, при изпълнението на решението, институциите на Общността имат възможността да коригират аспектите на оспорвания регламент, довели до неговата отмяна, като оставят без изменение неоспорените части, които не са засегнати от решението (10).

(8)

Настоящият регламент има за цел коригиране на аспектите на Регламент (ЕО) № 428/2005, за които бе установено, че не са в съответствие с основния регламент и които са довели до отмяна на части от посочения регламент. Що се отнася до износителите от Република Корея, които са били готови да сътрудничат на разследването, довело до приемането на Регламент (ЕО) № 428/2005, настоящият регламент представя и последиците, произтичащи от член 9, параграф 6 от основния регламент. Всички останали констатации, направени в Регламент (ЕО) № 428/2005, които не са били оспорени в предвидения за това срок и които следователно не са били взети под внимание от Първоинстанционния съд и не са довели до отмяна на оспорвания регламент, остават валидни.

(9)

Следователно в съответствие с член 233 от Договора за създаване на Европейската общност антидъмпинговата митническа ставка за Huvis бе преизчислена въз основа на решението на Първоинстанционния съд.

Б.   НОВА ОЦЕНКА НА КОНСТАТАЦИИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕШЕНИЕТО НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД

(10)

В настоящия регламент се разглежда аспектът на решението, свързан с изчислението на дъмпинговия марж, и по-конкретно изчислението на корекцията, направена на нормалната стойност за разликата между износната цена и нормалната стойност на вносните митни сборове в съответствие с член 2, параграф 10, буква б) от основния регламент.

(11)

Както е посочено в съображения 127 и 128 от Регламент (ЕО) № 428/2005, за изчислението на корекцията на нормалната стойност по време на първоначалното разследване и при посоченото по-горе междинно преразглеждане са използвани различни методологии.

(12)

Без да се произнася относно законността на метода, използван по време на междинното преразглеждане за изчисление на посочената по-горе корекция, в своето решение Първоинстанционният съд стига до заключението, че институциите на Общността не са доказали наличието на промяна в обстоятелствата, която би могла да обоснове използването на метод, различен от този, използван по време на първоначалното разследване, както гласи член 11, параграф 9 от основния регламент. Вследствие на това той отмени член 2 от Регламент (ЕО) № 428/2005 на Съвета, доколкото антидъмпинговото мито, наложено върху износа за Общността на стоки, произведени и изнесени от Huvis, надвишава това, което би било приложимо, ако методът от първоначалното разследване, бе използван за изчислението на корекцията на нормалната стойност на вносните митни сборове.

(13)

Корекцията на нормалната стойност на вносните мита бе следователно преизчислена на базата на метода, използван по време на първоначалното разследване.

(14)

Сравнението на изчислената по този начин среднопретеглена нормална стойност със среднопретеглената износна цена, установена по време на междинното преразглеждане по вид продукт въз основа на цена франко завода, показа наличието на дъмпинг. Установеният дъмпингов марж, изразен като процент от цената CIF на вноса на границата на Общността, без платено мито, е 3,9 %.

(15)

Изчислената за Huvis индивидуална ставка е формирала част от основата на изчислението на среднопретегленото мито, което би трябвало да се прилага спрямо оказалите съдействие корейски износители, които не са включени в извадката. Вследствие на това дъмпинговият марж за оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката, бе преизчислен. Новият дъмпингов марж за оказалите съдействие производители износители, които не са включени в извадката, установен на базата на среднопретеглен дъмпингов марж, е 4,4 %.

(16)

Едно дружества, Woongjin Chemical Co., Ltd. (предишно наименование Saehan Industries Inc.), се свърза с Комисията и заяви, че неговата митническа ставка също следва да бъде съответно адаптирана. Предвид обаче, че посоченото дружество не е поискало отмяна на митото си пред Първоинстанционния съд, неговото мито стана окончателно.

В.   РАЗГЛАСЯВАНЕ

(17)

Всички заинтересовани страни, засегнати от изпълнението на решението, бяха уведомени за предложението за преразглеждане на ставките на антидъмпинговото мито, приложимо за Huvis Corporation и оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката. На страните също така бе даден срок, в рамките на който да подготвят становищата си след разгласяването, в съответствие с разпоредбите на основния регламент. Тези становища бяха взети предвид, когато бяха достатъчно обосновани и подкрепени с доказателства.

Г.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(18)

Въз основа на изложеното по-горе, митническата ставка, приложима за Huvis и оказалите съдействие производители износители, които не са включени в извадката, следва да бъде съответно изменена. Изменените ставки следва да се прилагат с обратна сила, считано от датата на пораждане на действие на Регламент (ЕО) № 428/2005,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Таблицата в член 2 от Регламент (ЕО) № 428/2005 относно окончателното антидъмпингово мито върху вноса на синтетични щапелни полиестерни влакна некардирани, непенирани и необработени по друг начин за предене, класирани в код по КН 5503 20 00, с произход от Република Корея, се заменя със следното:

Дружество

Мито (%)

Допълнителен код по ТАРИК

Huvis Corporation

151-7, Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul

3,9

A151

Woongjin Chemical Co., Ltd

(предишно наименование Saehen Industries Inc.)

254-8, Kongduk-dong, Mapo-ku, Seoul

10,6

A599

Sung Lim Co., Ltd

RM 911, Dae-Young Bldg, 44-1; Youido-Dong Youngdungpo-ku, Seoul

0

A154

Dongwoo Industry Co. Ltd

729, Geochon-Ri, Bongwha-up, Bongwha-Kun, Kyoungsangbuk-do

4,4

A608

East Young Co. Ltd

Bongwan #202, Gumi Techno Business Center, 267

Gongdan-Dong, Gumi-si, Kyungbuk

4,4

A609

Estal Industrial Co.

845 Hokye-dong, Yangsan-City, Kyungnam

4,4

A610

Geum Poong Corporation

62-2, Gachun-Ri, Samnam-Myon, Ulju-Ku, Ulsan-shi

4,4

A611

Keon Baek Co. Ltd

1188-3, Shinsang-Ri, Jinryang-Eup, Kyungsan-si, Kyungbuk-do

4,4

A612

Samheung Co. Ltd

557-12, Dongkyu-Ri, Pochon-Eub Pochon-Kun, Kyungki-do

4,4

A613

Всички останали дружества

10,6

A999

Член 2

Митата, платени или постъпили по сметка по силата на член 2 от Регламент (ЕО) № 428/2005 в неговия първоначален вариант, които надвишават митата по член 2 от Регламент (ЕО) № 428/2005, така както е изменен с настоящия регламент, се възстановява или опрощават.

Искането за възстановяване или опрощаване се отправя към националните митнически органи в съответствие с приложимото митническо законодателство. В надлежно обосновани случаи срокът от три години, предвиден в член 236, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (11), се удължава за срок от две години.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 18 март 2005 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 май 2009 година.

За Съвета

Председател

J. KOHOUT


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 285, 7.10.1999 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 166, 6.7.2000 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 17.

(5)  ОВ C 309, 19.12.2003 г., стр. 2.

(6)  ОВ L 71, 17.3.2005 г., стр. 1.

(7)  ОВ C 193, 6.8.2005 г., стр. 38.

(8)  ОВ C 209, 15.8.2008 г., стр. 44.

(9)  Industrie des Poudres Sphériques срещу Съвета на Европейския съюз [1998 г.] ECR II-3939.

(10)  Дело C-458/98 P Industrie des poudres sphériques срещу Съвета на Европейския съюз [2000 г.] ECR I-08147.

(11)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


21.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 413/2009 НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 21 май 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

JO

73,9

MA

43,0

MK

66,2

TN

101,3

TR

82,0

ZZ

73,3

0707 00 05

EG

127,4

JO

156,8

MA

32,7

TR

135,3

ZZ

113,1

0709 90 70

TR

122,5

ZZ

122,5

0805 10 20

EG

38,8

IL

57,0

MA

46,7

TN

49,2

TR

107,8

US

49,3

ZA

56,7

ZZ

57,9

0805 50 10

AR

67,3

TR

49,6

ZA

48,5

ZZ

55,1

0808 10 80

AR

84,1

BR

75,0

CL

72,8

CN

96,7

NZ

96,3

US

123,6

UY

71,7

ZA

83,9

ZZ

88,0


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


21.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 414/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2009 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2913/92 от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (1), и по-специално член 247 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 648/2005 на Европейския парламент и на Съвета (2) в Регламент (ЕИО) № 2913/92 бе въведено задължението за подаване на обобщени декларации за въвеждане или напускане по електронен път. От 1 юли 2009 г. нататък подаването на митническа декларация за износ на хартиен носител се допуска само когато компютризираната система на митническите органи не функционира или когато електронното приложение на лицето, което подава декларацията, не функционира.

(2)

Следва да бъде установен алтернативен вариант на придружаващия транзитен документ („Придружаващ транзитен документ/документ за сигурност“) и свързания с него списък на стоки, за да бъдат включени изискваните в приложение 30А към Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (3) данни за повишаване нивото на сигурността.

(3)

„Придружаващият износен документ“ и свързаният с него списък на стоките, предвидени в член 796а от Регламент (ЕИО) 2454/93, следва също да бъдат адаптирани, за да включат данните от приложение 30А към Регламент (ЕИО) № 2454/93.

(4)

В случай че лицата, които подават декларацията, не могат да предоставят на митническите органи данните от обобщените декларации за износ и напускане по нормалните компютризирани процедури, тъй като компютризираната система на митническите органи или електронното приложение на лицето, подаващо декларацията, не функционират, те следва да имат възможността да използват алтернативна процедура на хартиен носител, която да им позволява да предоставят необходимата информация на митническите органи. За тази цел е необходимо да бъде предвидено използването на формуляр „Единен административен документ за износ/сигурност“, в който да се съдържат едновременно данните от декларацията за износ и данните от обобщената декларация за напускане.

(5)

За случаи, в които компютризираната система на митническите органи не функционира или в които електронното приложение на лицето, което подава декларацията, не функционира, е необходимо да бъде предвиден „Документ за сигурност и безопасност“, който следва да бъде използван като обобщена декларация за въвеждане и като обобщена декларация за напускане. Той следва да съдържа данните, определени в приложение 30А към Регламент (ЕИО) № 2454/93, и следва да бъде допълнен със списък на стоките, когато пратката се състои от повече от една стока.

(6)

С оглед на икономическите оператори да бъде предоставен най-широк набор от възможности за предоставяне на изискваните данни, в случай че и митническите, и частните компютризирани системи не функционират, е необходимо на митническите органи да бъде позволено да разрешат предоставянето на посочените данни посредством търговски документи, при условие че представените пред митническите органи документи съдържат определените в приложение 30А към Регламент (ЕИО) № 2454/93 реквизити за обобщените декларации за въвеждане или напускане.

(7)

Тъй като разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1875/2006 на Комисията (4) във връзка със сигурността и безопасността се прилагат от 1 юли 2009 г., съответстващите им разпоредби, определени с настоящия регламент, следва да се прилагат от същата дата. Поради това Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията следва съответно да бъде изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митнически кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО) № 2454/93 се изменя, както следва:

1)

Член 183, параграф 2 се изменя, както следва:

а)

втората алинея се заменя със следното:

„В случаите, посочени в букви а) и б) от първата алинея, обобщената декларация за въвеждане на хартиен носител се изготвя с помощта на формуляра за документ за сигурност и безопасност, съответстващ на образеца в приложение 45и. Когато пратката, за която се изготвя обобщена декларация за въвеждане, се състои от повече от една стока, документът за сигурност и безопасност се допълва със списък на стоките, съответстващ на образеца в приложение 45й. Списъкът на стоките е неразделна част от документа за сигурност и безопасност.“

б)

добавя се следната алинея:

„В случаите, посочени в букви а) и б) от първата алинея, митническите органи могат да позволят документът за сигурност и безопасност да бъде заменен или допълнен с търговски документи, при условие че изпратените на митническите органи документи съдържат реквизитите, определени за обобщените декларации за въвеждане в приложение 30А.“

2)

В член 340б се добавя следната точка 6а:

„6а.

„Придружаващ транзитен документ/документ за сигурност“: означава документът, който е разпечатан от компютризираната система, за да придружава стоките, и който се основава на данните от транзитната декларация и от обобщената декларация за въвеждане или напускане.“

3)

Член 358 се изменя, както следва:

а)

В параграф 2, първата алинея въвеждащото изречение се заменя със следното:

„2.   След вдигане на стоките придружаващият транзитен документ или придружаващият транзитен документ/документ за сигурност придружава стоките, поставени под режим общностен транзит. Той съответства на образеца на реквизитите за придружаващия транзитен документ в приложение 45а или, в случаите, когато в допълнение към данните за транзита се предоставят данните, посочени в приложение 30А, на образеца на придружаващия транзитен документ/документ за сигурност, определен в приложение 45д и списъка на стоките за транзит/сигурност, определен в приложение 45е. Документът се предоставя на оператора по един от следните начини:“

б)

Параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Когато декларацията се отнася за повече от една стока, придружаващият транзитен документ, посочен в параграф 2, се допълва със списък на стоките, съответстващ на образеца в приложение 45б. Придружаващият транзитен документ/документ за сигурност, посочен в параграф 2, винаги се допълва със списък на стоките, съответстващ на образеца в приложение 45е. Списъкът на стоките е неразделна част от придружаващия транзитен документ или от придружаващия транзитен документ/документ за сигурност.“

4)

В член 787 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   В случай че компютризираната система на митническите органи не функционира или в случай че електронното приложение на лицето, подаващо декларацията за износ, не функционира, митническите органи приемат декларации за износ на хартиен носител, при условие че тя е изготвена по един от следните начини:

а)

с помощта на формуляр, съответстващ на образеца от приложения 31—34, допълнен от документ за сигурност и безопасност, съответстващ на образеца в приложение 45и и списък на стоките за сигурност и безопасност, съответстващ на образеца в приложение 45й;

б)

с помощта на единен административен документ за износ/сигурност, съответстващ на образеца в приложение 45к и списък на стоките за износ/сигурност, съответстващ на образеца в приложение 45л.

Формулярът съдържа най-малко списъка с данни от приложение 37 и приложение 30А за режим износ.“

5)

Член 796а се изменя, както следва:

а)

В параграф 1 думите „приложение 45в“ се заменят с „приложение 45ж“.

б)

В параграф 2 думите „приложение 45г“ се заменят с „приложение 45з“.

6)

В член 796в, параграф 2 думите „приложение 45в“ се заменят с „приложение 45ж“.

7)

Член 842б, параграф 3 се изменя, както следва:

а)

втората алинея се заменя със следното:

„В случаите, посочени в букви а) и б) от първата алинея, обобщената декларация за напускане на хартиен носител се изготвя с помощта на документ за сигурност и безопасност, съответстващ на образеца в приложение 45и. Когато пратката, за която се изготвя обобщена декларация за напускане, се състои от повече от една стока, документът за сигурност и безопасност се допълва със списък на стоките, съответстващ на образеца в приложение 45й. Списъкът на стоките е неразделна част от документа за сигурност и безопасност.“

б)

добавя се следната трета алинея:

„В случаите, посочени в букви а) и б) от първата алинея, митническите органи могат да позволят документът за сигурност и безопасност да бъде заменен или допълнен с търговски документи, при условие че подадените пред митническите органи документи съдържат данните, определени за обобщените декларации за напускане в приложение 30А.“

8)

В член 183, член 359, параграфи 1 и 4, член 360, параграфи 1 и 2, член 361, параграфи 3 и 4, член 406, параграфи 1 и 2, член 408, параграф 1, буква г), член 454, параграф 4, член 454б, параграфи 2 и 4, член 455, параграф 1 и член 457б, параграфи 2 и 3 думите „придружаващ транзитен документ“ се заменят с „придружаващ транзитен документ — придружаващ транзитен документ/документ за сигурност“.

9)

Приложение 37г се изменя, както следва:

а)

в точка 3.1, третото тире „придружаващ транзитен документ (TAD)“ се заменя с „придружаващ транзитен документ (TAD) — придружаващ транзитен документ/документ за сигурност (TSAD)“.

б)

В точки 3.2, 3.3, 4.1, 7, 8, 18 и 30.1 „TAD“ се заменя с „TAD/TSAD“

в)

В точка 3.2 думите „приложение 37 и 45а“ се заменят с „приложение 37, 45а и 45д“.

10)

Приложения 45в и 45г се заличават.

11)

Добавя се приложение 45д, както е определено в приложение I към настоящия регламент.

12)

Добавя се приложение 45е, както е определено в приложение II към настоящия регламент.

13)

Добавя се приложение 45ж, както е определено в приложение III към настоящия регламент.

14)

Добавя се приложение 45з, както е определено в приложение IV към настоящия регламент.

15)

Добавя се приложение 45и, както е определено в приложение V към настоящия регламент.

16)

Добавя се приложение 45й, както е определено в приложение VI към настоящия регламент.

17)

Добавя се приложение 45к, както е определено в приложение VII към настоящия регламент.

18)

Добавя се приложение 45л, както е определено в приложение VIII към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2009 година.

За Комисията

László KOVÁCS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 117, 4.5.2005 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 360, 19.12.2006 г., стp. 64.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ 45д

(посочено в член 358, параграф 2)

ПРИДРУЖАВАЩ ТРАНЗИТЕН ДОКУМЕНТ/ДОКУМЕНТ ЗА СИГУРНОСТ („TSAD“)

ГЛАВА I

Образец на придружаващ транзитен документ/документ за сигурност

Image

ГЛАВА II

Обяснителни бележки и реквизити (данни) за придружаващия транзитен документ/документ за сигурност

Съкращението „ПНД“ („план за непрекъснатост на дейността“), използвано в настоящата глава, се отнася за ситуации, в които се прилага аварийната процедура, определена в член 340б, параграф 7.

Придружаващият транзитен документ/документ за сигурност съдържа данни, които са валидни за цялата декларация.

Съдържащата се в придружаващия транзитен документ/документ за сигурност информация се основава на данни от транзитната декларация; при необходимост тази информация ще бъде променяна от отговорното лице и/или проверявана от отправното митническо учреждение.

Хартията на придружаващия транзитен документ/документ за сигурност може да бъде зелена на цвят.

В допълнение на разпоредбите в обяснителните бележки за приложения 30А, 37 и 38, реквизитите трябва да бъдат разпечатвани, както следва:

1.   MRN (РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ОПЕРАЦИЯТА)

MRN се отпечатва върху първата страница и върху всички списъци на стоките, с изключение на случая, когато тези формуляри се използват в контекста на ПНД и не се генерира MRN.

Информацията е буквено-цифрова, съдържаща 18 знака, в следния формат:

Поле

Съдържание

Вид поле

Примери

1

Последните две цифри на годината на официалното приемане на транзитната декларация (ГГ)

Цифрово — 2 знака

06

2

Идентификатор на държавата, от която започва операцията (двубуквен код на държавата)

Буквено — 2 знака

RO

3

Уникален идентификатор за транзитната операция за година и страна

Буквено-цифрово — 13 знака

9876AB8890123

4

Контролна цифра

Буквено-цифрово — 1 знак

5

Полета 1 и 2 се попълват както е обяснено по-горе.

Поле 3 се попълва с идентификатор за транзитната операция. Начинът, по който се използва това поле, зависи от националните администрации, но всяка една транзитна операция трябва задължително да има уникален номер в рамките на една година в дадена страна.

Националните администрации, които искат в MRN да се съдържа референтния номер на митническото учреждение, биха могли да използват не повече от първите 6 знака за вписване на националния номер на митническото учреждение.

В поле 4 следва да бъде попълнено със стойност, която представлява контролна цифра за целия MRN. Това поле позволява да бъде открита грешка, когато се въвежда целият MRN.

„MRN“ се отпечатва и под формата на баркод, като се използва стандартът „code 128“, набор от символи „B“.

2.   КЛЕТКА ДЕКЛ. СИГ. (S00):

Попълва се код S, когато придружаващият транзитен документ/документ за сигурност съдържа и информация за сигурността. В случай че посоченият документ не съдържа информация за сигурността, клетката остава празна.

3.   КЛЕТКА ФОРМУЛЯРИ (3):

Първо подразделение: пореден номер на отпечатания лист,

Второ подразделение: общ брой отпечатани листове, (включително списъка на стоките).

4.   КЛЕТКА РЕФЕРЕНТНИ НОМЕРА (7):

Попълва се LRN и/или UCR

LRN – местен референтен номер според определението в приложение 37а.

UCR — уникален референтен номер на пратката, както е посочено в приложение 37, дял II, клетка 7.

5.   В ПОЛЕТО ВДЯСНО ОТ КЛЕТКА ПОЛУЧАТЕЛ (8):

Името и адресът на митническото учреждение, до което трябва да бъде изпратен обратен екземпляр от придружаващия транзитен документ/документ за сигурност.

6.   КЛЕТКА ДРУГИ SCI (S32):

Попълва се показател за друго особено обстоятелство

7.   КЛЕТКА ОТПРАВНО МИТНИЧЕСКО УЧРЕЖДЕНИЕ (С):

референтен номер на отправното митническо учреждение,

дата на приемане на транзитната декларация,

наименованието на одобрения изпращач и номера на разрешението му (ако има такъв).

8.   КЛЕТКА КОНТРОЛ ОТ ОТПРАВНО МИТНИЧЕСКО УЧРЕЖДЕНИЕ (D):

резултати от контрол,

поставени пломби или означението „- -“ за посочване на „Освободено — 99201“,

означението „Задължителен маршрут“, когато се прилага.

Не се допуска изменение, допълнение или изтриване под каквато и да е форма на придружаващия транзитен документ/документ за сигурност, освен ако в настоящия регламент е посочено друго.

9.   ФОРМАЛНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ

Между момента, когато стоките напуснат отправното митническо учреждение и момента, когато пристигнат в получаващото митническо учреждение, е възможно да се наложи добавянето на някои данни към придружаващия транзитен документ/документ за сигурност, който придружава стоките. Тези данни се отнасят до операцията по превоз и трябва да бъдат добавени в процеса на въпросната операция от превозвача, отговарящ за превозното средство, върху което се натоварват стоките. Тези данни могат да бъдат добавяни четливо на ръка, като в този случай се попълват с мастило и с главни печатни букви.

На превозвачите се напомня, че имат право да претоварват стоките на друго превозно средство само и единствено след като получат разрешение за това от митническите органи на страната, на чиято територия ще се извършва претоварването.

Когато тези органи счетат, че въпросната операция по общностен транзит може да продължи по нормалния ред, и след вземане на необходимите мерки, те заверяват придружаващия транзитен документ/документ за сигурност.

Митническите органи на транзитното митническо учреждение или, според случая, на получаващото митническо учреждение са задължени да въведат в системата добавените върху придружаващия транзитен документ/документ за сигурност данни. Данните могат да бъдат въведени и от одобрения получател.

Въпросните клетки и дейности са:

10.   ПРЕТОВАРВАНЕ: ИЗПОЛЗВАЙТЕ КЛЕТКА 55

Клетка Претоварване (55)

Първите три реда на тази клетка трябва да се попълнят от превозвача, когато в процеса на съответната операция стоките се претоварватт от едно превозно средство на друго или от един контейнер в друг.

При все това, когато стоките се превозват в контейнери, които се транспортират от пътни превозни средства, митническите органи могат да разрешат на отговорното лице да остави клетка 18 празна, ако логистичната схема в точката на отпътуване не позволява да се предостави информация за идентификация и националността на превозното средство при изготвяне на транзитната декларация и ако те могат да гарантират, че изискваната информация относно транспортните средства ще бъде вписана впоследствие в клетка 55.

11.   ДРУГИ ИНЦИДЕНТИ: ИЗПОЛЗВАЙТЕ КЛЕТКА 56

Клетка Други инциденти по време на превоза (56):

Клетката трябва да бъде попълнена в съответствие с действащите разпоредби по отношение на транзита.

Освен това, когато стоките са били натоварени на полуремарке и по време на пътуването се сменя само влекачът (без стоките да се обработват или претоварват на друго превозно средство), в тази клетка се попълва регистрационния номер и националността на новия влекач. В тези случаи не е необходима заверка от компетентните органи.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ 45е

(посочено в член 358, параграф 3)

СПИСЪК НА СТОКИТЕ ЗА ТРАНЗИТ/СИГУРНОСТ („TSLoI“)

ГЛАВА I

Образец на списък на стоките за транзит/сигурност

Image

ГЛАВА II

Обяснителни бележки и реквизити (данни) за списъка на стоките за транзит/сигурност

Съкращението „ПНД“ („план за непрекъснатост на дейността“), използвано в настоящата глава, се отнася за ситуации, в които се прилага аварийната процедура, определена в член 340б, параграф 7.

Списъкът на стоките за транзит/сигурност съдържа данните, които се отнасят за конкретните стоки в декларацията.

Клетките на списъка на стоките могат да бъдат разширявани вертикално. В допълнение на разпоредбите в обяснителните бележки за приложения 30А и 37, реквизитите трябва да се разпечатват както следва, когато е необходимо, с помощта на кодове:

1.

Клетка MRN — референтен номер на операцията съгласно определението в приложение 45д. MRN се отпечатва върху първата страница и върху всички списъци на стоки, с изключение на случая когато тези формуляри се използват в контекста на ПНД и не се генерира MRN.

2.

Реквизитите от различните клетки на ниво стока се разпечатват, както следва:

a)

клетка Стока № (32) — пореден номер на въпросната стока;

б)

клетка Код нач. плащ. тр. р. (S29) — попълва се кода за начина на плащане на транспортните разходи;

в)

UNDG (44/4) — Код на ООН за опасни стоки;

г)

Клетка Формуляри (3):

Първо подразделение: пореден номер на отпечатания лист,

Второ подразделение: общ брой отпечатани листове, (списък на стоките за транзит/сигурност).“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ 45ж

(посочено в член 796а)

ПРИДРУЖАВАЩ ИЗНОСЕН ДОКУМЕНТ („EAD“)

ГЛАВА I

Образец на придружаващ износен документ

Image

ГЛАВА II

Обяснителни бележки и реквизити (данни) за придружаващия износен документ

Съкращението „ПНД“ („план за непрекъснатост на дейността“), използвано в настоящата глава, се отнася за ситуации, в които се прилага аварийната процедура, определена в член 787, параграф 2.

Придружаващият износен документ съдържа данни, които са валидни за цялата декларация и за една стока.

Съдържащата се в придружаващия износен документ информация се основава на данни от декларацията за износ; при необходимост тази информация ще бъде променяна от декларатора/представителя и/или проверявана от митническото учреждение на износ.

В допълнение към разпоредбите в обяснителните бележки за приложения 30А и 37, реквизитите трябва да бъдат разпечатвани, както следва:

1.

КЛЕТКА MRN (РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ОПЕРАЦИЯТА)

MRN се отпечатва върху първата страница и върху всички списъци на стоките, с изключение на случая, когато тези формуляри се използват в контекста на ПНД и не се генерира MRN.

Информацията е буквено-цифрова, съдържаща 18 знака, в следния формат:

Поле

Съдържание

Вид поле

Примери

1

Последните две цифри на годината на официалното приемане на митническата декларация за износ (ГГ)

Цифрово — 2 знака

06

2

Идентификатор на държавата на износ (двубуквения код, както е предвидено за клетка 2 от единния административен документ в приложение 38)

Буквено — 2 знака

RO

3

Уникален номер на износната операция за година и страна

Буквено-цифрово — 13 знака

9876AB8890123

4

Контролна цифра

Буквено-цифрово — 1 знак

5

Поле 1 и 2 се попълват както е обяснено по-горе.

Поле 3 се попълва с идентификатор за операцията за целите на контрол на износа. Начинът, по който се използва това поле, зависи от националните администрации, но всяка една износна операция трябва задължително да има уникален номер в рамките на една година в дадена страна. Националните администрации, които искат в MRN да се съдържа референтния номер на компетентното митническо учреждение, биха могли да използват не повече от първите 6 знака за вписване на националния номер на митническото учреждение.

В поле 4 се попълва със стойност, която представлява контролна цифра за целия MRN. Това поле позволява да бъде открита грешка, когато се въвежда целият MRN.

„MRN“ се отпечатва и под формата на баркод, като се използва стандартът „code 128“, набор от символи „B“.

2.

КЛЕТКА ДЕКЛ. СИГ. (S00):

Попълва се код S, когато придружаващият износен документ съдържа и информация за сигурността. В случай че посоченият документ не съдържа информация за сигурността, клетката остава празна.

3.

КЛЕТКА МИТНИЧЕСКО УЧРЕЖДЕНИЕ

Референтен номер на митническото учреждение на износ.

4.

КЛЕТКА РЕФЕРЕНТНИ НОМЕРА (7)

Въведете LRN и/или UCR.

LRN— местен референтен номер според определението в приложение 37а.

UCR— уникален референтен номер на пратката, както е посочено в приложение 37, дял II, клетка 7.

5.

КЛЕТКА ДРУГИ SCI (S32)

Въведете показател за друго особено обстоятелство.

6.

РЕКВИЗИТИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ КЛЕТКИ НА НИВО СТОКА СЕ РАЗПЕЧАТВАТ, КАКТО СЛЕДВА:

a)

клетка Стока № (32) — пореден номер на въпросната стока;

б)

UNDG (44/4) — Код на ООН за опасни стоки.

Не се допуска изменение, допълнение или изтриване под каквато и да е форма на придружаващия износен документ, освен ако в настоящия регламент е посочено друго.“


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

„ПРИЛОЖЕНИЕ 45з

(посочено в член 796а)

СПИСЪК НА СТОКИТЕ ЗА ИЗНОС („ELoI“)

ГЛАВА I

Образец на списък на стоките за износ

Image

ГЛАВА II

Обяснителни бележки и реквизити (данни) за списъка на стоките за износ

Списъкът на стоките за износ съдържа данните, които се отнасят за конкретните стоки в декларацията.

Клетките на списъка на стоките за износ могат да се разширяват вертикално.

В допълнение на разпоредбите в обяснителните бележки за приложения 30А и 37, реквизитите трябва да бъдат разпечатвани както следва, когато е необходимо, с помощта на кодове:

1.

Клетка MRN — референтен номер на операцията, съгласно определението в приложение 45ж. MRN се отпечатва върху първата страница и върху всички списъци на стоки.

2.

Данните от различните клетки на ниво стока се разпечатват, както следва:

а)

клетка Стока № (32) — пореден номер на въпросната стока;

б)

клетка UNDG (44/4) — Код на ООН за опасни стоки.“


ПРИЛОЖЕНИЕ V

„ПРИЛОЖЕНИЕ 45и

(посочено в член 183, параграф 2, член 787, параграф 2, буква а) и член 842б, параграф 3)

ДОКУМЕНТ ЗА СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ („SSD“)

ГЛАВА I

Образец на документ за сигурност и безопасност

Image

ГЛАВА II

Обяснителни бележки и реквизити (данни) за документа за сигурност и безопасност

Формулярът съдържа информация от общата и стоковата част.

Съдържащата се в документа за сигурност и безопасност информация се основава на данни от обобщената декларация за въвеждане или напускане; при необходимост тази информация ще бъде променяна от лицето, подаващо обобщената декларация и/или проверявана съответно от входното/изходното митническо учреждение.

Документът за сигурност и безопасност се попълва от лицето, подаващо обобщената декларация.

В допълнение на разпоредбите в обяснителните бележки за приложения 30А и 37, реквизитите трябва да бъдат разпечатвани, както следва:

1.

Клетка MRN — референтен номер на операцията, съгласно определението в приложение 45д или ad hoc референтни номера, издадени от митническото учреждение. MRN се отпечатва върху първата страница и върху всички списъци на стоки.

2.

Митническо учреждение:

Референтен номер на входното/изходното митническо учреждение;

3.

Клетка Вид декларация (1):

Кодове „IM“ или „EX“ в зависимост от това дали документът съдържа данни от обобщената декларация за въвеждане или за напускане;

4.

Клетка референтен номер (7):

Попълва се LRN – LRN — местен референтен номер, според определението в приложение 37а;

5.

Клетка Код първ. място прист. (S11):

Код на първото място на пристигане;

6.

Клетка Дата/вр.прист. 1-то място пр. на митн. тер. (S12):

Попълва се дата и час на пристигане в първото място на пристигане в митническата територия;

7.

Клетка Код нач. плащ. на Т.Р. (S29):

Попълва се кода за начина на плащане на транспортните разходи;

8.

Клетка UNDG (S27) — Код на ООН за опасни стоки;

9.

Клетка Други SCI(S32):

Попълва се показател за друго особено обстоятелство;

Не се допуска изменение, допълнение или изтриване под каквато и да е форма на документа за сигурност и безопасност, освен ако в настоящия регламент е посочено друго.“


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

„ПРИЛОЖЕНИЕ 45й

(посочено в член 183, параграф 2, член 787, параграф 2, буква а), и член 842б, параграф 3)

СПИСЪК НА СТОКИТЕ ЗА СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ („SSLoI“)

ГЛАВА I

Образец на списък на стоките за сигурност и безопасност

Image

ГЛАВА II

Обяснителни бележки и реквизити (данни) за списък на стоките за сигурност и безопасност

Клетките на списъка на стоките могат да се разширяват вертикално.

В допълнение на разпоредбите в обяснителните бележки за приложения 30А и 37, реквизитите от отделните клетки трябва да бъдат разпечатвани, както следва:

 

Клетка Стока № (32) — пореден номер на въпросната стока;

 

Клетка Код нач. плащ. тр. разх. (S29) — код за начина на плащане на транспортните разходи;

 

Клетка UNDG (S27) — код на ООН за опасни стоки.“


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

„ПРИЛОЖЕНИЕ 45к

(посочено в член 787)

ЕАД ИЗНОС/СИГУРНОСТ („ESS“)

ГЛАВА I

Образец на ЕАД износ/сигурност

Image

Image

Image

ГЛАВА II

Обяснителни бележки и реквизити (данни) за ЕАД износ/сигурност

Съкращението „ПНД“ („план за непрекъснатост на дейността“), използвано в настоящата глава, се отнася за ситуации, в които се прилага аварийната процедура, определена в член 787, параграф 2.

Формулярът съдържа цялата информация, необходима за износа и напускането, когато се предоставят едновременно данни за износа и за сигурността. Формулярът съдържа информация от общата и стоковата част. Той е предназначен да бъде използван в контекста на ПНД.

ЕАД износ/сигурност се състои от три екземпляра:

 

Екземпляр 1 се съхранява от органите на държавата-членка, в която се приключват формалностите по износа (изпращането) или общностния транзит,

 

Екземпляр 2 се използва за статистически цели от държавата-членка на износ.

 

Екземпляр 3 се връща на износителя, след като е бил подпечатан от митническия орган.

ЕАД износ/сигурност съдържа данни, които са валидни за цялата декларация.

Съдържащата се в ЕАД износ/сигурност информация се основава на данни от декларациите за износ и за напускане; при необходимост тази информация ще бъде променяна от декларатора/представителя и/или проверявана от митническото учреждение на износ.

В допълнение към разпоредбите в обяснителните бележки към приложения 30Аи 37, реквизитите трябва да бъдат разпечатвани, както следва:

1.

Клетка MRN (Референтен номер на операцията)

MRN се отпечатва върху първата страница и върху всички списъци на стоките, с изключение на случая, когато тези формуляри се използват в контекста на ПНД и не се генерира MRN.

Информацията е буквено-цифрова, съдържаща 18 знака, в следния формат:

Поле

Съдържание

Вид поле

Примери

1

Последните две цифри на годината на официалното приемане на митническата декларация за износ (ГГ)

Цифрово — 2 знака

06

2

Идентификатор на държавата на износ (двубуквения код, както е предвидено за клетка 2 от единния административен документ в приложение 38)

Буквено — 2 знака

RO

3

Уникален номер на износната операция за година и страна

Буквено-цифрово — 13 знака

9876AB8890123

4

Контролна цифра

Буквено-цифрово — 1 знак

5

Поле 1 и 2 се попълват както е обяснено по-горе

Поле 3 се попълва с идентификатор за операцията за целите на контрол на износа. Начинът, по който се използва това поле, зависи от националните администрации, но всяка една износна операция трябва задължително да има уникален номер в рамките на една година в дадена страна. Националните администрации, които искат в MRN да се съдържа референтния номер на компетентното митническо учреждение, биха могли да използват не повече от първите 6 знака за вписване на националния номер на митническото учреждение.

В поле 4 се попълва стойност, която представлява контролна цифра за целия MRN. Това поле позволява да бъде открита грешка, когато се въвежда целият MRN.

„MRN“ се отпечатва и под формата на баркод, като се използва стандартът „code 128“, набор от символи „B“.

2.

Клетка 7 референтни номера:

Попълва се LRN и/или UCR.

LRN— местен референтен номер според определението в приложение 37а.

UCR— уникален референтен номер на пратката, както е посочено в приложение 37, дял II, клетка 7.

3.

Клетка Други SCI (S32):

Попълва се показател за друго особено обстоятелство.

Не се допуска изменение, допълнение или изтриване под каквато и да е форма на ЕАД износ/сигурност, освен ако в настоящия регламент е посочено друго.“


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

„ПРИЛОЖЕНИЕ 45л

(посочено в член 787)

СПИСЪК НА СТОКИТЕ ЗА ЕАД ИЗНОС/СИГУРНОСТ („ESSLoI“)

ГЛАВА I

Образец на списък на стоките за ЕАД износ/сигурност

Image

ГЛАВА II

Обяснителни бележки и реквизити (данни) за списъка на стоките за ЕАД износ/сигурност

Списъкът на стоките за ЕАД износ/сигурност съдържа данните, които се отнасят за конкретните стоки в рамките на декларацията.

Клетките на списъка на стоките могат да се разширяват вертикално.

В допълнение към разпоредбите в обяснителните бележки към приложения 30А и 37, реквизитите трябва да бъдат разпечатвани, както следва:

1.

Клетка MRN — референтен номер на операцията, съгласно определението в приложение 45к. MRN се отпечатва върху първата страница и върху всички списъци на стоки.

2.

Данните от различните клетки за стоките се разпечатват, както следва:

Клетка Стока № (32) — пореден номер на въпросната стока;

Клетка представени документи/сертификати (44/1): тази клетка съдържа и номера на транспортния документ, когато е необходимо;

Клетка UNDG (44/4) — Код на ООН за опасни стоки.“


21.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/52


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 415/2009 НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2009 година

за изменение на Директива 2007/68/ЕО за изменение на приложение IIIа към Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои хранителни съставки

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните (1), и по-специално член 21 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2007/68/ЕО на Комисията (2) установява списък с хранителни съставки или вещества, изключени от изискването за етикетиране.

(2)

Тъй като промените в етикетирането засягат промишлеността, и основно малките и средните предприятия, които се нуждаят от период на адаптиране за плавния преход към новите изисквания за етикетиране, Директива 2007/68/ЕО предвижда временни мерки за улесняване на прилагането на новите правила, като разрешава продажбата на храни, пуснати на пазара или етикетирани преди 31 май 2009 г., които изпълняват изискванията на Директива 2005/26/ЕО на Комисията (3), до изчерпване на складовите наличности.

(3)

Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета от 29 април 2008 г. относно общата организация на пазара на вино, за изменение на регламенти (ЕО) № 1493/1999, (ЕО) № 1782/2003, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 3/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2392/86 и (ЕО) № 1493/1999 (4) реорганизира начина на управление на пазара на вино в ЕС. Съгласно член 129, параграф 1, буква д) от посочения регламент, дял III, глави II, III, IV, V и VI, членове 108, 111 и 112 и съответстващите разпоредби, по-конкретно в съответните приложения, се прилагат, считано от 1 август 2009 г., ако не се предвиди друго в регламента, който предстои да се приеме в съответствие с процедурата, посочена в член 113, параграф 1. Правилата за прилагането на същия регламент, в които се предвиждат inter alia специални правила за етикетиране, приложими към лозаро-винарския сектор, понастоящем са в процес на изготвяне, и поради влизането им в сила от 1 август 2009 г. се предвижда преходен период, за да се улесни преходът от предишното законодателство относно лозаро-винарския сектор, по-специално от Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на вино (5), към Регламент (ЕО) № 479/2008, за да се позволи на икономическите оператори да се съобразят с новите изисквания за етикетиране.

(4)

Като се има предвид, че операторите от лозаро-винарския сектор ще се подчиняват на две групи от изисквания за етикетиране — предвидените по силата на Директива 2007/68/ЕО и предвидените в правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 — и като се има предвид, че преходните периоди не съвпадат, тъй като съгласно Директива 2007/68/ЕО храните, пуснати на пазара или етикетирани преди 31 май 2009 г., които изпълняват изискванията на Директива 2005/26/ЕО, могат да се продават до изчерпване на складовите наличности, в интерес на доброто административно управление и с цел избягване на ненужното обременяване на органите на държавите-членки, както и на икономическите оператори, следва да бъде установена една дата за задължителното прилагане по отношение на лозаро-винарския сектор на Директива 2007/68/ЕО и на правилата за прилагане, приети в рамките на Регламент (ЕО) № 479/2008.

(5)

Поради това по отношение на продуктите, влизащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 479/2008, краят на преходния период, предвиден в Директива 2007/68/ЕО, следва да бъде определен на 31 декември 2010 г.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 3 на Директива 2007/68/ЕО се добавя следният параграф:

„Чрез дерогация от втория параграф от настоящия член, държавите-членки разрешават вина, така както са определени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета (6), пуснати на пазара или етикетирани преди 31 декември 2010 г., които съответстват на разпоредбите от Директива 2005/26/ЕО, да се продават до изчерпване на складовите наличности.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 310, 28.11.2007 г., стр. 11.

(3)  ОВ L 75, 22.3.2005 г., стр. 33.

(4)  ОВ L 148, 6.6.2008 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 148, 6.6.2008 г., стр. 1.“


21.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/54


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 416/2009 НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2009 година

относно разпределението между „доставки“ и „директни продажби“ на националните квоти за мляко за периода 2008/2009 г., които са определени в приложение IX към Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 69, параграф 1 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 67, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че производителите могат да имат една или две индивидуални квоти — една за доставки и една за директни продажби, които могат да бъдат преобразувани от единия вид квота в другия само от компетентните органи на държавата-членка при представяне на надлежно обосновано искане от страна на производителя.

(2)

Регламент (ЕО) № 415/2008 на Комисията от 8 май 2008 г. относно разделението между „доставки“ и „директни продажби“ на национални референтни количества, които за периода 2007—2008 г. са определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета (2) определя разпределението между „доставки“ и „директни продажби“ за периода от 1 април 2007 г. до 31 март 2008 г. за всички държави-членки.

(3)

В съответствие с член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 595/2004 на Комисията от 30 март 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета относно въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти (3) държавите-членки са предоставили информация за количествата, които по искане на производителите са били окончателно адаптирани по отношение на разпределението между индивидуалните квоти за доставки и за директни продажби.

(4)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 248/2008 на Съвета от 17 март 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 по отношение на националните квоти за мляко (4) общите национални квоти за всички държави-членки бяха повишени, считано от 1 април 2008 г. Всички държави членки, с изключение на Малта, която няма директни продажби в националната си квота, изпратиха информация на Комисията относно разпределението между „доставки“ и „преки продажби“ за допълнителната квота.

(5)

Следователно е уместно да се установи разпределение между „доставки“ и „директни продажби“ на националните квоти за периода от 1 април 2008 г. до 31 март 2009 г., които са определени в приложение IX към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разпределението, приложимо за периода от 1 април 2008 г. до 31 март 2009 г. между „доставки“ и „директни продажби“ на националните квоти, определени в приложение IX към Регламент (ЕО) № 1234/2007, е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 125, 9.5.2008 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 94, 31.3.2004 г., стр. 22.

(4)  ОВ L 76, 19.3.2008 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

(в тонове)

Държави-членки

Доставки

Директни продажби

Белгия

3 371 559,558

55 729,182

България

912 238,158

86 341,842

Чешка република

2 785 413,892

7 275,728

Дания

4 612 376,648

242,872

Германия

28 755 245,289

92 175,102

Естония

650 386,770

8 908,590

Ирландия

5 501 532,799

2 146,481

Гърция

835 781,260

1 142,000

Испания

6 173 230,927

66 058,073

Франция

24 738 890,113

352 431,587

Италия

10 474 131,877

266 529,323

Кипър

146 970,338

1 133,662

Латвия

725 538,102

17 682,858

Литва

1 674 056,192

64 879,588

Люксембург

278 070,680

475,000

Унгария

1 921 492,480

108 368,720

Малта

49 671,960

0,000

Нидерландия

11 392 464,000

73 166,280

Австрия

2 755 298,641

92 179,828

Полша

9 403 080,692

164 665,168

Португалия (1)

1 979 091,285

8 429,715

Румъния

1 429 140,086

1 688 999,914

Словения

567 987,116

20 183,644

Словакия

1 049 485,430

12 118,330

Финландия

2 486 700,282

6 015,111

Швеция

3 415 795,900

3 800,000

Обединено кралство

14 988 515,859

136 653,081


(1)  С изключение на островите Мадейра.


21.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/56


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 417/2009 НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2009 година

за вписване на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Mariánskolázeňské oplatky (ЗГУ))

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 и съгласно член 17, параграф 2 от същия регламент заявката на Чешката република за включване в регистъра на наименованието „Mariánskolázeňské oplatky“ бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Германия представи възражение относно тази регистрация в съответствие с член 7, параграф 3, букви а) и г) от Регламент (ЕО) № 510/2006.

(3)

С писмо от 5 март 2008 г. Комисията прикани заинтересованите страни да проведат съответните консултации помежду си. Макар да не бе постигнато споразумение между Чешката република и Германия в рамките на шест месеца, Германия оттегли възражението си на 12 март 2009 г.

(4)

Следователно наименованието следва да бъде включено в регистъра,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Наименованието, посочено в приложението към настоящия регламент, се включва в регистъра.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ С 107, 11.5.2007 г., стр. 28.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Хранителни продукти, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 510/2006:

Клас 2.4.   Хляб, сладкиши, кексове, сладкарски изделия, бисквити и други тестени изделия

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Mariánskolázeňské oplatky (ЗГУ)


21.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/58


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 418/2009 НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2009 година

за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Petit Épeautre de Haute Provence (ЗГУ)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Petit Épeautre de Haute Provence“, подадена от Франция, беше публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ С 261, 14.10.2008 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

ФРАНЦИЯ

Petit Épeautre de Haute Provence (ЗГУ)


21.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/60


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 419/2009 НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2009 година

за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Kiwi de l'Adour (ЗГУ))

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея и при прилагане на член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Kiwi de l'Adour“, подадена от Франция, беше публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ С 263, 16.10.2008 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

ФРАНЦИЯ

Kiwi de l'Adour (ЗГУ)


21.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/62


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 420/2009 НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2009 година

за определяне на максималното възстановяване при износ на масло в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 619/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ за някои млечни продукти (2) предвижда постоянна тръжна процедура.

(2)

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1454/2007 на Комисията от 10 декември 2007 г. за установяване на общи правила за въвеждане на тръжна процедура за определяне на възстановяванията при износ на някои селскостопански продукти (3) и след разглеждане на офертите, подадени в отговор на обявлението за търга, следва да се определи максимален размер на възстановяването при износ за периода на подаване на офертите, приключващ на 19 май 2009 г.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В рамките на постоянната тръжна процедура, открита с Регламент (ЕО) № 619/2008, за периода на подаване на оферти, приключващ на 19 май 2009 г., максималният размер на възстановяването за продуктите и местоназначенията, посочени съответно в член 1, букви а) и б) и в член 2 от посочения регламент, е определен в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 21 май 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 168, 28.6.2008 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 69.


ПРИЛОЖЕНИЕ

(EUR/100 kg)

Продукт

Код по номенклатурата за възстановяване при износ

Максимален размер на възстановяването при износ за местоназначенията, посочени в член 2 от Регламент (ЕО) № 619/2008

Масло

ex ex 0405 10 19 9700

60,00

Млечна мазнина

ex ex 0405 90 10 9000

73,00


21.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/64


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 421/2009 НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2009 година

за определяне на максимално възстановяване при износ на обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 619/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ за някои млечни продукти (2) предвижда постоянна тръжна процедура.

(2)

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1454/2007 на Комисията от 10 декември 2007 г. за установяване на общи правила за въвеждане на тръжна процедура за определяне на възстановяванията при износ на някои селскостопански продукти (3) и след разглеждане на офертите, подадени в отговор на обявлението за търга, следва да се определи максимален размер на възстановяването при износ за периода на подаване на офертите, приключващ на 19 май 2009 година.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В рамките на постоянната тръжна процедура, открита с Регламент (ЕО) № 619/2008, за периода на подаване на офертите, приключващ на 19 май 2009 година, максималният размер на възстановяването за продукта и за местоназначенията, изброени в член 1, буква в) и член 2 от посочения регламент, е 22,00 EUR/100 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 21 май 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 168, 28.6.2008 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 69.


21.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/65


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 422/2009 НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2009 година

за определяне на възстановяванията при износ в сектора на яйцата

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (1) и по-специално член 164, параграф 2, последната алинея и член 170 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 разликата между цените на продуктите, посочени в част XIX от приложение I към горепосочения регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Като се има предвид настоящата ситуация на пазара на яйца, възстановяванията при износ трябва да се определят съгласно правилата и някои критерии, предвидени в членове 162, 163, 164, 167, 169 и 170 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

Член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че възстановяванията могат да варират според местоназначението, особено когато това е необходимо поради състоянието на световния пазар, поради специфичните изисквания на някои пазари или поради задължения, произтичащи от споразумения, сключени в съответствие с член 300 от Договора.

(4)

Възстановяванията се прилагат само към продукти, чието свободно движение в Общността е разрешено и които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (2) и на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно специфични хигиенни правила за храните от животински произход (3), както и на условията за маркировка, изброени в точка А от приложение ХIV към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, които се ползват с възстановявания при износ, предвидени в член 164 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, както и размерът на тези възстановявания, се определят в приложението към настоящия регламент при спазване на условията от параграф 2 от настоящия член.

2.   Продуктите, които могат да се ползват с възстановяване по силата на параграф 1, трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004 и по-специално да бъдат приготвени в одобрено предприятие и да отговарят на условията за маркировка, определени в раздел I от приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004, както и на условията, определени в точка А от приложение ХIV към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 21 май 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на яйцата, приложими от 21 май 2009 година

Код на продуктите

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 броя

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 броя

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

56,48

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

35,78

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: Кодовете на продуктите, както и кодовете на местоназначенията от серия А, са установени в изменения Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1).

Останалите местоназначения се определят, както следва:

E09

Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, Обединени арабски емирства, Йемен, САР Хонконг, Русия, Турция.

E10

Южна Корея, Япония, Малайзия, Тайланд, Тайван, Филипини.

E19

Всички местоназначения, с изключение на Швейцария и групите Е09, Е10.


21.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/67


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 423/2009 НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2009 година

относно издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода на месец май 2009 г. с Регламент (ЕО) № 1529/2007

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1529/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за откриване и управление на квотите за внос на ориз с произход от държавите от АКТБ, които са част от региона Карибски форум (Cariforum), и от отвъдморските страни и територии (ОСТ) за 2008 и 2009 година (2), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

За 2009 г. с Регламент (ЕО) № 1529/2007 бяха открити и бе определен начинът на управление на годишна тарифна квота за внос на 250 000 тона ориз, изразена в еквивалент на олющен ориз, с произход от държавите от региона на Cariforum (пореден номер 09.4220), тарифна квота за внос на 25 000 тона ориз, изразена в еквивалент на олющен ориз, с произход от Нидерландските Антили и Аруба (пореден номер 09.4189) и тарифна квота за внос на 10 000 тона ориз, изразена в еквивалент на олющен ориз, с произход от най-слаборазвитите отвъдморски страни и територии (пореден номер 09.4190).

(2)

Подпериодът на месец май е вторият подпериод за тези квоти, предвидени в член 1, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1529/2007.

(3)

От информацията, предоставена в съответствие с член 6, буква а) от Регламент (ЕО) № 1529/2007, следва, че за квотите с поредни номера 09.4220, 09.4189 и 09.4190 заявленията, подадени през първите седем дни на месец май 2009 г. в съответствие с член 2, параграф 1 от посочения регламент, се отнасят за количество в еквивалент на олющен ориз, по-малко от наличното.

(4)

Следва също да се определят за квотите с поредни номера 09.4220, 09.4189 и 09.4190 общите налични количества за следващия квотен подпериод в съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1529/2007,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Общите налични количества в рамките на квотите с поредни номера 09.4220, 09.4189 и 09.4190, посочени в Регламент (ЕО) № 1529/2007, за следващия подпериод на тарифната квота са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 348, 31.12.2007 г., стр. 155.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Количества за разпределение за подпериода на месец май 2009 г. и налични количества за следващия подпериод в изпълнение на Регламент (ЕО) № 1529/2007

Произход/продукт

Пореден номер

Коефициент на разпределение за подпериода на месец май 2009 г.

Общи налични количества за подпериода на месец септември 2009 г. (в kg)

Държави от региона на Cariforum (член 1, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1529/2007)

код по КН 1006, с изключение на код по КН 1006 10 10

09.4220

 (2)

130 197 633

ОСТ (член 1, параграф 2, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1529/2007

код по КН 1006

 

 

 

а)

Нидерландски Антили и Аруба:

09.4189

 (2)

21 500 000

б)

най-слаборазвити ОСТ:

09.4190

 (1)

10 000 000


(1)  За този подпериод не се прилага коефициент на разпределение: Комисията не е получила заявления за лицензии.

(2)  Подадените заявления се отнасят за количества, по-малки или равни на наличните количества: следователно всички заявления могат да бъдат приети.


21.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/69


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 424/2009 НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2009 година

относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1) и по-специално член 143 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2783/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. за общата система за търговия с яйчен албумин и млечен албумин и по-специално член 3, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията (2) определя правилата за прилагане на режима, свързан с прилагането на допълнително мито при внос, и представителните цени в сектора на птичето месо и яйцата, както и на яйчния албумин.

(2)

Редовната проверка на данните, на които се основава определянето на представителните цени за продуктите от секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин, показва, че е необходимо да се променят представителните цени при внос на някои продукти, като се има предвид разликата в цените в зависимост от произхода. Следователно е уместно представителните цени да се публикуват.

(3)

Предвид ситуацията на пазара е необходимо тази промяна да се извърши в най-кратки срокове.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1484/95 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 145, 29.6.1995 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 20 май 2009 година за определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код по КН

Наименование на стоките

Представителна цена

(EUR/100 kg)

Гаранция, посочена в член 3, параграф 3

(EUR/100 kg)

Произход (1)

0207 12 10

Неразфасовани замразени „пилета 70 %“

105,0

0

BR

96,5

0

AR

0207 12 90

Неразфасовани замразени „пилета 65 %“

105,4

4

BR

103,1

4

AR

0207 14 10

Обезкостени замразени разфасовки от петли или кокошки

205,3

28

BR

207,1

28

AR

263,5

11

CL

0207 14 50

Пилешки гърди, замразени

189,6

7

BR

146,3

20

AR

0207 14 60

Пилешки бутчета, замразени

104,1

12

BR

99,4

13

AR

0207 25 10

Неразфасовани замразени „пуйки 80 %“

223,4

0

BR

0207 27 10

Обезкостени, замразени разфасовки от пуйки

222,1

22

BR

237,6

18

CL

0408 11 80

Яйчни жълтъци

368,7

0

AR

0408 91 80

Яйчни жълтъци

334,9

0

AR

1602 32 11

Приготвени храни от петли или кокошки без топлинна обработка

262,1

7

BR

3502 11 90

Яйчен албумин, изсушен

601,4

0

AR


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.“


21.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/71


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 425/2009 НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2009 година

за определяне на максималната изкупна цена за масло за 5-ата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 186/2009

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 43 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 186/2009 на Комисията (2) се открива изкупуване на масло чрез тръжна процедура за периода, който приключва на 31 август 2009 г., в съответствие с условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 105/2008 на Комисията от 5 февруари 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на интервенцията на пазара на масло (3).

(2)

Като се вземат предвид офертите, получени в отговор на индивидуалните покани за търг, се определя максимална изкупна цена или се взема решение да не се дава ход на провеждането на тръжната процедура в съответствие с член 16, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 105/2008.

(3)

Като се вземат предвид офертите, получени за 5-ата индивидуална покана за търг, следва да се определи максимална изкупна цена.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За 5-ата индивидуална покана за търг за изкупуване на масло в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 186/2009, за която срокът за подаване на оферти изтече на 19 май 2009 г., максималната изкупна цена e 220,00 EUR/100 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 21 май 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 64, 10.3.2009 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 32, 6.2.2008 г., стр. 3.


21.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/72


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 426/2009 НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2009 година

за определяне на максималната изкупна цена за обезмаслено мляко на прах за 3-ата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 310/2009

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 43 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 310/2009 (2) на Комисията се открива изкупуване на обезмаслено мляко на прах чрез тръжна процедура за периода, който приключва на 31 август 2009 г., в съответствие с условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 214/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на интервенцията на пазара на обезмаслено мляко на прах (3).

(2)

Като се вземат предвид офертите, получени в отговор на индивидуалните покани за търг, се определя максимална изкупна цена или се взема решение търгът да не приключи с възлагане в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 214/2001.

(3)

Като се вземат предвид офертите, получени за 3-ата индивидуална покана за търг, следва да се определи максимална изкупна цена.

(4)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За 3-ата индивидуална покана за търг за изкупуване на обезмаслено мляко на прах в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 310/2009, за която срокът за подаване на оферти изтече на 19 май 2009 г., максималната изкупна цена e 167,90 EUR/100 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 21 май 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 97, 16.4.2009 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 37, 7.2.2001 г., стр. 100.


21.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/73


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 427/2009 НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2009 година

за определяне на размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 162, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че разликата между цените в международната търговия за продуктите, посочени в член 1, параграф 1, буква т) и изброени в част ХIХ от приложение I към посочения регламент, и цените в Общността могат да се покриват от възстановявания при износ, когато тези продукти са изнасяни под формата на стоки, изброени в част V от приложение ХХ към въпросния регламент.

(2)

Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията от 30 юни 2005 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износа на определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне на размера на такова възстановяване (2) уточнява продуктите, за които трябва да се определи размер на възстановяване, който да се прилага, когато тези продукти се изнасят под формата на стоки, изброени в част V от приложение ХХ към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

В съответствие с член 14, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1043/2005 размерът на възстановяване за 100 килограма от всеки от въпросните основни продукти следва да се определя за срок със същата продължителност като този, за който възстановяванията са определени за същите продукти, изнасяни в непреработен вид.

(4)

Член 11 от Споразумението за селското стопанство, сключено в рамките на Уругвайския кръг, определя, че възстановяването при износ за продукт, съдържащ се в стока, не може да надвишава възстановяването, приложимо за този продукт, когато е изнасян без допълнителната преработка.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Размерът на възстановяване, приложим за основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1043/2005 и в член 1, параграф 1, буква т) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и изнасяни под формата на продукти, изброени в част V от приложение ХХ към Регламент (ЕО) № 1234/2007, се определя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 21 май 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2009 година.

За Комисията

Heinz ZOUREK

Генерален директор на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер на възстановяване, приложим от 21 май 2009 година за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

(EUR/100 kg)

Код по КН

Описание

Местоназначение (1)

Размер на възстановяване

0407 00

Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени:

 

 

– От домашни птици:

 

 

0407 00 30

– – Други:

 

 

а)

При износ на яйчен албумин под кодове по КН 3502 11 90 и 3502 19 90

02

0,00

03

16,00

04

0,00

б)

При износ на други стоки

01

0,00

0408

Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни, сушени, варени във вода или на пара, представени в различни форми, замразени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители:

 

 

– Яйчни жълтъци:

 

 

0408 11

– – Сушени:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Годни за консумация от човека:

 

 

неподсладени

01

56,48

0408 19

– – Други:

 

 

– – – Годни за консумация от човека:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Течни:

 

 

неподсладени

01

28,35

ex 0408 19 89

– – – – Замразени:

 

 

неподсладени

01

28,35

– Други:

 

 

0408 91

– – Сушени:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Годни за консумация от човека:

 

 

неподсладени

01

35,78

0408 99

– – Други:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Годни за консумация от човека:

 

 

неподсладени

01

9,00


(1)  Местоназначенията са, както следва:

01

трети страни. За Щвейцария и Лихтенщайн тези размери не са приложими за изнасяни стоки, изброени в таблици I и II от Протокол № 2 кбм Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г.,

02

Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, Обединени арабски емирства, Йемен, Турция, Хонконг САР и Русия,

03

Южна Корея, Япония, Малайзия, Тайланд и Филипините,

04

всички местоназначения, с изключение на Щвейцария и тези, изброени в 02 и 03.


ДИРЕКТИВИ

21.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/75


ДИРЕКТИВА 2009/41/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 6 май 2009 година

относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия

(преработена)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 90/219/ЕИО на Съвета от 23 април 1990 г. относно работа с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия (3) е била неколкократно и съществено изменяна (4). Поради по-нататъшни изменения и с цел постигане на яснота посочената директива следва да бъде преработена.

(2)

Съгласно Договора действията на Общността, отнасящи се до околната среда, трябва да се основават на принципа на превантивните действия и трябва да имат за цел между другото, съхранението, защитата и подобряването на околната среда и защитата на човешкото здраве.

(3)

Мерките относно оценката и най-доброто използване на биотехнологиите по отношение на околната среда са приоритетна област, върху която следва да се концентрират действията на Общността.

(4)

Развитието на биотехнологиите е такова, че подпомага икономическото развитие на държавите-членки. Това предполага използването на генетично модифицирани микроорганизми (ГММ) в различни по вид и мащаб операции.

(5)

Работата в контролирани условия с ГММ следва да се извършва по такъв начин, че да се ограничат възможните негативни последици за човешкото здраве и околната среда, като се отделя нужното внимание на предотвратяването на инциденти и контрола на отпадъци.

(6)

ГММ, които са обезвредени, без да са приложени съответните разпоредби за специфични изолационни мерки, целящи ограничаване на контакта им с населението и околната среда, не попадат в рамките на приложното поле на настоящата директива. Може да се прилага друго общностно законодателство, като Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда (5).

(7)

Микроорганизмите, изпуснати в околната среда на една от държавите-членки по време на работа в контролирани условия, може да се възпроизведат и разпространят, преминавайки националните граници, и по такъв начин да засегнат и други държави-членки.

(8)

За да се постигне безопасно развитие на биотехнологиите в цялата Общност, е необходимо да се създадат общи мерки за оценка и намаляване на възможните рискове, които произтичат в хода на операции, включващи работа в контролирани условия с ГММ, и да се създадат подходящи условия за използване.

(9)

Точната природа и мащабът на рисковете, свързани с работата в контролирани условия с ГММ, не са напълно познати и рискът, който това влече след себе си, трябва да се оценява за всеки отделен случай. За да се оцени рискът за човешкото здраве и околната среда, е необходимо да се формулират изисквания за оценка на риска.

(10)

Работата с ГММ в контролирани условия следва да бъде класифицирана в зависимост от рисковете, които представлява за човешкото здраве и за околната среда. Такава класификация следва да се извърши съгласно международната практика и да се основава на оценка на риска.

(11)

За да се осигури високо ниво на защита, изолационните и другите защитни мерки, приложими към работата в контролирани условия, трябва да съответстват на класификацията на работата в контролирани условия. В случай на несигурност следва да се приложат подходящи изолационни и други защитни мерки за по-високо ниво на класификация, докато прилагането на по-малко строги мерки не бъде оправдано от съответните данни.

(12)

За всички дейности, включващи ГММ, следва да се прилагат принципите на добрата микробиологична практика и на добрата безопасност и хигиена на работното място в съответствие със съответното законодателство на Общността.

(13)

Подходящи изолационни мерки следва да се прилагат на различните етапи от операциите за контрол на емисиите и обезвреждане на материал от работата с ГММ в контролирани условия и за предотвратяване на инциденти.

(14)

Преди да работи за първи път в контролирани условия с ГММ в определено помещение, всяко лице следва да представи нотификация на компетентния орган, така че органът да се увери, че предложената инсталация е подходяща за извършване на такава дейност по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда.

(15)

Необходимо е също така да се установят подходящи процедури за уведомяване при всеки отделен случай на специфични операции, включващи работа в контролирани условия с ГММ, като се взема под внимание степента на риска.

(16)

В случаи на операции, включващи висок риск, следва да бъде дадено съгласието на компетентния орган.

(17)

Следва периодично да се преразглеждат изолационните и другите защитни мерки, приложими към работата в контролирани условия.

(18)

Може да бъде счетено за подходящо да се консултира обществеността относно работата с ГММ в контролирани условия.

(19)

Хората, наети за работа при контролирани условия, следва да бъдат консултирани съгласно изискванията на съответното законодателство на Общността, по-специално на Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно защита на работниците от рисковете, свързани с експозицията на биологични агенти при работа (Седма специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (6).

(20)

Следва да се вземат подходящи мерки за информиране на всяко лице, което е възможно да бъде засегнато от инцидент, по всички въпроси относно безопасността.

(21)

За да се реагира адекватно на инциденти, следва да се съставят планове за действие при извънредни ситуации.

(22)

В случай на инцидент ползвателят следва незабавно да информира компетентния орган и да предаде необходимата информация за оценка на въздействието на този инцидент и за вземане на подходящи мерки.

(23)

След консултация с държавите-членки е уместно Комисията да създаде процедура за разпространяване на информация за инциденти и да подготви регистър за такива инциденти.

(24)

Работата с ГММ в контролирани условия следва да се наблюдава в цялата Общност и за тази цел държавите-членки следва да предоставят определена информация на Комисията.

(25)

За да се считат за безопасни за човешкото здраве и околната среда, ГММ следва да покриват списъка с критерии, определен в приложение II, част Б. За да се вземат под внимание темпът на развитие на биотехнологиите, естеството на критериите, които да се разработят, и ограниченият обхват на този списък, е необходимо Съветът да преразглежда тези критерии, които следва при нужда да бъдат допълвани от ръководни бележки, улесняващи тяхното прилагане.

(26)

Мерките, необходими за изпълнението на настоящата директива, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (7).

(27)

По-специално на Комисията следва да се предостави правомощието да приема измененията, необходими за адаптиране на приложения II, III, IV и V към техническия прогрес и за адаптиране на приложение II, част В. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(28)

Новите елементи, въведени в настоящата директива, се отнасят единствено до процедурите на комитета. Следователно те не се нуждаят от транспониране от държавите-членки.

(29)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение VI, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Настоящата директива установява общи мерки за работа с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия, с цел да се защитят човешкото здраве и околната среда.

Член 2

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„микроорганизъм“ означава всяка микробиологична единица, клетъчна или неклетъчна, способна да се възпроизвежда или да предава генетичен материал, включително вируси, вироиди и животински и растителни клетъчни култури;

б)

„генетично модифициран микроорганизъм“ (ГММ) означава микроорганизъм, в който генетичният материал е бил променен по начин, който не настъпва естествено при чифтосване и/или естествена рекомбинация; по смисъла на настоящото определение:

i)

генетична модификация е налице най-малкото при използването на техниките, изброени в приложение I, част А;

ii)

техниките, изброени в приложение I, част Б, не се считат за водещи до генетична модификация;

в)

„работа в контролирани условия“ означава всяка дейност, при която генетично се модифицират микроорганизми или при която такива ГММ се култивират, съхраняват, превозват, унищожават, обезвреждат или се използват по друг начин и за която се използват специфични изолационни мерки за ограничаване на техния контакт с населението и околната среда, както и за осигуряване на високо ниво на безопасност за населението и околната среда;

г)

„инцидент“ означава всяко събитие, включващо значително несъзнателно освобождаване на ГММ в хода на работата с тях в контролирани условия, което може да представлява непосредствена или забавена опасност за човешкото здраве или за околната среда;

д)

„ползвател“ означава всяко физическо или юридическо лице, отговорно за работата с ГММ в контролирани условия;

е)

„нотификация“ означава представяне на необходимата информация на компетентните органи на държава-членка.

Член 3

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 4, параграф 1, настоящата директива не се прилага:

а)

по отношение на генетична модификация, получена чрез използване на техниките/методите, изброени в приложение II, част А; или

б)

за работа в контролирани условия само с видове ГММ, които отговарят на критериите, изброени в приложение II, част Б, които определят тяхната безопасност за човешкото здраве и за околната среда. Тези видове ГММ са изброени в приложение II, част В.

2.   Член 4, параграфи 3 и 6 и членове 5—11 не се прилагат по отношение на автомобилния, железопътния, вътрешноводния, морския или въздушния транспорт на ГММ.

3.   Настоящата директива не се прилага по отношение на съхранението, култивирането, транспорта, унищожаването, обезвреждането или употребата на ГММ, които са били пуснати на пазара в съответствие с Директива 2001/18/ЕО или съгласно друго законодателство на Общността, което предвижда специфична оценка на риска за околната среда, подобна на тази, приета в посочената директива, при условие че работата в контролирани условия е в съответствие с изискванията, ако има такива, за съгласието за пускане на пазара.

Член 4

1.   Държавите-членки гарантират, че се вземат всички подходящи мерки за избягване на неблагоприятните ефекти върху човешкото здраве и околната среда, които могат да възникнат в резултат от работата с ГММ в контролирани условия.

2.   За тази цел ползвателят извършва оценка на работата в контролирани условия по отношение на рисковете за човешкото здраве и за околната среда, които такава работа може да породи, като се използват като минимум елементите на оценка и процедурата, установени в приложение III, раздели А и Б.

3.   Оценката, посочена в параграф 2, има за резултат окончателната класификация на работата в контролирани условия в четири класа, като се прилага процедурата, установена в приложение III, която има за резултат определянето на контролирани нива в съответствие с член 5:

Клас 1

:

дейности без или с незначителен риск, тоест дейности, за които контролирано ниво 1 е подходящо за защита на човешкото здраве и околната среда.

Клас 2

:

дейности с ниска степен на риск, тоест дейности, за които контролирано ниво 2 е подходящо за защита на човешкото здраве и околната среда.

Клас 3

:

дейности с умерен риск, тоест дейности, за които контролирано ниво 3 е подходящо за защита на човешкото здраве и околната среда.

Клас 4

:

дейности с висока степен на риск, тоест дейности, за които контролирано ниво 4 е подходящо за защита на човешкото здраве и околната среда.

4.   В случаите, когато има съмнение кой клас е подходящ за предложената работа в контролирани условия, се прилагат по-строги защитни мерки, освен ако достатъчно доказателства, в съгласие с компетентния орган, обосновават прилагането на по-малко строги мерки.

5.   При извършване на оценката, посочена в параграф 2, се обръща специално внимание на въпроса за обезвреждането на отпадъци и отпадни води. Когато е необходимо, се прилагат нужните мерки за безопасност с оглед защитата на човешкото здраве и околната среда.

6.   Ползвателят съхранява протокол за извършената оценка, посочена в параграф 2, и го предоставя на компетентния орган в подходяща форма като част от нотификацията по членове 6, 8 и 9 или при поискване.

Член 5

1.   Освен когато точка 2 от приложение IV позволява да бъдат прилагани други мерки, ползвателят прилага общите принципи и подходящи изолационни мерки и други защитни мерки, определени в приложение IV, съответстващи на класа работа в контролирани условия, за да се поддържа излагането на работното място и на околната среда на каквито и да е ГММ до най-ниското реално осъществимо ниво и за да се осигури високо ниво на безопасност.

2.   Оценката, посочена в член 4, параграф 2, и прилаганите изолационни мерки и други защитни мерки се преразглеждат периодично или незабавно, ако:

а)

прилаганите изолационни мерки вече не са адекватни или определеният клас за работа в контролирани условия вече не е подходящ, или

б)

има причина да се подозира, че оценката вече не е подходяща предвид новите научни или технически познания.

Член 6

Когато помещенията се използват за първи път за извършване на работа в контролирани условия, ползвателят е длъжен, преди да започне да използва помещенията, да представи на компетентните органи нотификация, която съдържа най-малко данните, изброени в приложение V, част А.

Член 7

След представяне на нотификацията, посочена в член 6, последващата работа в контролирани условия от клас 1 може да продължи без допълнителна нотификация. Ползвателите на ГММ за работа в контролирани условия от клас 1 са задължени да съхраняват протоколите на всяка извършена оценка по член 4, параграф 6, и да ги представят на компетентния орган при поискване.

Член 8

1.   За осъществяването на първоначална и последваща работа в контролирани условия от клас 2 в помещения, нотифицирани в съответствие с член 6, се представя нотификация, съдържаща данните, изброени в приложение V, част Б.

2.   Ако помещенията вече са били предмет на предходна нотификация за осъществяването на работа в контролирани условия от клас 2 или от по-висок клас и са изпълнени всички свързани със съгласието изисквания, работата в контролирани условия от клас 2 може да продължи незабавно след подаване на новата нотификация.

Заявителят обаче може сам да поиска решение за предоставяне на официално упълномощаване от компетентния орган. Решението трябва да се изготви в рамките на най-много 45 дни от нотификацията.

3.   Ако помещенията не са били предмет на предходна нотификация за осъществяване на работа в контролирани условия от клас 2 или от по-висок клас, работата в контролирани условия от клас 2 може да продължи 45 дни след датата на представяне на нотификацията, посочена в параграф 1, или по-рано, със съгласието на компетентния орган, при условие че липсва каквото и да е противоположно указание от страна на компетентния орган.

Член 9

1.   За осъществяването на първоначална и последваща работа в контролирани условия от клас 3 или клас 4 в помещения, нотифицирани в съответствие с член 6, се представя нотификация, съдържаща информацията, посочена в приложение V, част В.

2.   Работата в контролирани условия от клас 3 или от по-висок клас не може да продължи без предварителното съгласие на компетентния орган, който съобщава писмено своето решение:

а)

най-късно 45 дни след подаването на новата нотификация, в случай че помещенията са били предмет на предишна нотификация за осъществяване на работа в контролирани условия от клас 3 или от по-висок клас и когато всички изисквания, свързани със съгласието, са изпълнени за същия или по-висок клас от този на работата в контролирани условия, която се предвижда да бъде продължена;

б)

във всички останали случаи най-късно 90 дни след представянето на нотификацията.

Член 10

1.   Държавите-членки определят органа или органите, компетентен(ни) да изпълнява(т) мерките, които те приемат за прилагане на настоящата директива, и да получава(т) и разглежда(т) нотификациите, посочени в членове 6, 8 и 9.

2.   Компетентните органи разглеждат съответствието на нотификациите с изискванията на настоящата директива, точността и пълнотата на предоставената информация, точността на оценката, посочена в член 4, параграф 2 и на класа за работа в контролирани условия, и когато е уместно — адекватността на изолационните мерки и другите защитни мерки, на управлението на отпадъци и на мерките за действие в извънредни ситуации.

3.   При необходимост компетентният орган може:

а)

да поиска ползвателят да предостави допълнителна информация или да промени условията на предложената работа в контролирани условия, или да измени класа, определен за работата в контролирани условия. В този случай компетентният орган може да изиска работата в контролирани условия, ако е предложена — да не започва, а ако вече се изпълнява — да бъде спряна или да бъде прекратена, докато компетентният орган даде своето одобрение въз основа на получената допълнителна информация или променените условия за работа;

б)

да ограничи времето, за което е разрешена работата в контролирани условия, или да постави определени специфични условия.

4.   За целите на изчисляване на сроковете, посочени в членове 8 и 9, всеки времеви период, през който компетентният орган:

а)

очаква допълнителна информация, която може да бъде поискана от нотифициращото лице в съответствие с параграф 3, буква а); или

б)

провежда обществено обсъждане или консултация в съответствие с член 12

не се взема предвид.

Член 11

1.   Ако ползвателят узнае нова релевантна информация или промени условията на работа в контролирани условия по начин, който би имал значителни последствия предвид рисковете, които носи, компетентният орган бива информиран във възможно най-кратки срокове, а нотификацията съгласно членове 6, 8 и 9 се изменя.

2.   Ако впоследствие при компетентния орган постъпи информация, която може да има значителни последствия за рисковете, които носи работата в контролирани условия, компетентният орган може да изиска от ползвателя да промени условията на работа, да я спре или да я прекрати.

Член 12

Когато държава-членка сметне за необходимо, тя може да предвиди провеждане на консултации с обществеността по аспекти на предложената работа в контролирани условия, без да се засяга член 18.

Член 13

1.   Компетентните органи гарантират, че преди да започне работата в контролирани условия:

а)

е изготвен план за действие в извънредни ситуации при работа в контролирани условия, когато неизпълнението на изолационните мерки може да доведе до сериозна опасност, независимо дали незабавна или отложена във времето, за хората извън помещенията и/или за околната среда, с изключение на случаите, когато такъв план е бил съставен по силата на друго общностно законодателство;

б)

информацията за плановете за действие в извънредни ситуации, както и съответните мерки за безопасност, които да се прилагат, се предоставя по подходящ начин и без да има постъпило искане за това, на органите и структурите, които са отговорни в случай на инцидент. Информацията се актуализира на подходящи интервали. Осигурява се и публичен достъп до нея.

2.   Същевременно засегнатите държави-членки предоставят същата информация, която са разпространили до своите граждани, на другите засегнати държави-членки, като основа за всички необходими консултации в рамките на техните двустранни отношения.

Член 14

1.   Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че в случай на инцидент ползвателят е длъжен незабавно да информира компетентния орган, посочен в член 10, и да осигури следната информация:

а)

обстоятелствата, при които е настъпил инцидентът;

б)

идентичността и количествата на въпросните ГММ;

в)

всяка друга информация, необходима, за да се извърши оценка на последиците от инцидента върху здравето на населението и върху околната среда;

г)

взетите мерки.

2.   Когато е постъпила информация съгласно параграф 1, държавите-членки са задължени да:

а)

гарантират, че са взети всички необходими мерки и незабавно да сигнализират това на всички държави-членки, които може да бъдат засегнати от инцидента;

б)

съберат, когато е възможно, необходимата информация за извършване на пълен анализ на инцидента, и когато е подходящо, да направят препоръки, за да се избегнат подобни инциденти в бъдеще и за да се ограничат последиците от тях.

Член 15

1.   Държавите-членки са длъжни:

а)

да се консултират с другите държави-членки, които е възможно да бъдат засегнати в случай на инцидент, по отношение на прилагането на планове за действие в извънредни ситуации;

б)

да информират във възможно най-кратки срокове Комисията за всеки инцидент, попадащ в приложното поле на настоящата директива, като посочат подробности за обстоятелствата, при които е възникнал инцидентът, за идентичността и количествата на съответните ГММ, за предприетите ответни мерки и тяхната ефективност, както и анализ на инцидента, включващ препоръки за ограничаване на последиците от него и избягване на подобни инциденти в бъдеще.

2.   Комисията, в консултация с държавите-членки, установява процедура за обмен на информация по параграф 1. Също така Комисията изгражда и поддържа на разположение на държавите-членки регистър за инцидентите, попадащи в приложното поле на настоящата директива, включително и анализ на причините за тези инциденти, придобития опит и предприетите мерки за избягване на подобни инциденти в бъдеще.

Член 16

Държавите-членки гарантират, че компетентният орган организира проверки и други контролни мерки, с които да гарантира, че ползвателите спазват настоящата директива.

Член 17

1.   В края на всяка година държавите-членки изпращат на Комисията кратък доклад относно извършените през същата година нотификации за работа в контролирани условия от клас 3 и клас 4 съгласно член 9, включващ описание, цел и рискове от работата в контролирани условия.

2.   На всеки три години и за първи път на 5 юни 2003 г. държавите-членки изпращат на Комисията кратък доклад за техния опит по отношение на настоящата директива.

3.   На всеки три години и за първи път на 5 юни 2004 г. Комисията публикува резюме, основано на докладите, посочени в параграф 2.

4.   Комисията може да публикува обща статистическа информация за изпълнението на настоящата директива и на свързаните с нея въпроси, доколкото в тях не се съдържа информация, която би могла да навреди на конкурентоспособността на ползвателя.

Член 18

1.   Когато разкриването на дадена информация засяга един или повече от въпросите, посочени в член 4, параграф 2 от Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда (8), нотифициращото лице може да посочи информацията в нотификациите, представени по настоящата директива, която следва да бъде третирана като поверителна. В този случай трябва да бъде предоставена проверяема обосновка.

След консултация с нотифициращото лице компетентният орган решава коя информация ще бъде третирана като поверителна и информира нотифициращото лице за своето решение.

2.   Следната информация, предоставена в съответствие с разпоредбите на членове 6, 8 или 9, не може да бъде третирана като поверителна при никакви обстоятелства:

а)

основните характеристики на ГММ, името и адресът на нотифициращото лице, местонахождението на работата в контролирани условия;

б)

класът на работата в контролирани условия и изолационните мерки;

в)

оценката на предвидимите последици, по-специално вредните последици за човешкото здраве и околната среда.

3.   Комисията и компетентните органи не разкриват на трети лица информацията, считана за поверителна съгласно параграф 1, втора алинея, нотифицирана или предоставена по друг начин в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, и защитават правата на интелектуална собственост, свързани с получените данни.

4.   Ако поради някаква причина нотифициращото лице оттегли нотификацията, компетентният орган трябва да запази поверителността на предоставената информация.

Член 19

Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, свързани с адаптирането на приложения II, III, IV и V към техническия прогрес и свързани с адаптирането на приложение II, част В, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 2.

Член 20

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат разпоредбите на член 5a, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат разпоредбите на членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

Член 21

Директива 90/219/ЕИО, както е изменена с актовете, посочени в приложение VI, част А, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение VI, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VII.

Член 22

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването и в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 23

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 6 май 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. KOHOUT


(1)  ОВ C 162, 25.6.2008 г., стр. 85.

(2)  Становище на Европейския парламент от 21 октомври 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 30 март 2009 г.

(3)  ОВ L 117, 8.5.1990 г., стр. 1.

(4)  Вж. приложение VI, част А.

(5)  ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 262, 17.10.2000 г., стр. 21.

(7)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(8)  ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ А

Техниките за генетична модификация, посочени в член 2, буква б), подточка i), са inter alia:

1.

Рекомбинантна ДНК технология, която включва формиране на нови комбинации от генетичен материал чрез въвеждането на молекули нуклеинова киселина, произведени по какъвто и да е начин извън организма, във вируси, бактериални плазмиди или други векторни системи, и включването им в организъм гостоприемник, в който те не се срещат естествено, но в който са способни трайно да се размножават.

2.

Техники, при които има директно включване в микроорганизма на наследствен генетичен материал, създаден извън микроорганизма, включително микроинжектиране, макроинжектиране и микроинкапсулиране.

3.

Клетъчно сливане или хибридизационни техники, при които живите клетки с нови комбинации от наследствен генетичен материал са създадени чрез сливане на две или повече клетки по методи, които не се срещат естествено.

ЧАСТ Б

Техники, посочени в член 2, буква б), подточка ii), за които се счита, че не водят до генетична модификация, при условие че не включват използването на молекули на рекомбинантна нуклеинова киселина или ГММ, създадени чрез техники/методи, различни от изключените от приложение II, част А:

1.

оплождане инвитро;

2.

естествени процеси, като конюгация, трансдукция, трансформация;

3.

полиплоидно индуциране.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ А

Техники или методи на генетична модификация на продуктивни микроорганизми, които да се изключат от настоящата директива, при условие че не включват използването на молекули от рекомбинантна нуклеинова киселина или ГММ, различни от тези, произведени чрез една/един или повече от изброените по-долу техники/методи:

1.

Мутагенезис.

2.

Клетъчно сливане (включително сливане на протопласти) на прокариотни видове, които обменят генетичен материал чрез познати физиологични процеси.

3.

Клетъчно сливане (включително сливане на протопласти) на клетки на еукариотни видове, като се включва получаване на хибридоми и делене на растителни клетки.

4.

Автоклонално размножаване, което представлява отстраняване на нуклеинно-киселинни последователности от клетката на организма, което може, а може и да не бъде последвано от повторно въвеждане на цялата или част от тази нуклеинова киселина (или на неин синтетичен еквивалент) със или без предшестваща ензимна реакция или механично действие, в клетки на родствени организми или в клетки на филогенетично близки родствени видове, които могат да обменят генетичен материал посредством естествени физиологични процеси, в резултат на което се получава микроорганизъм, който не е вероятно да причини заболявания при човека, животните или растенията.

Автоклоналното размножаване може да включва и рекомбинантни вектори, чиято употреба във времето е показала своята безвредност в дадени организми.

ЧАСТ Б

Критерии за установяване на безопасността на ГММ за човешкото здраве и околната среда

В настоящото приложение се дава общо описание на изискваните критерии, за да се установи безопасността на видове ГММ за човешкото здраве и околната среда и възможността те да бъдат включени в част В. Технически обяснителни бележки може да бъдат изготвени в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 20, параграф 3, за да се улесни прилагането и разясняването на настоящото приложение.

1.   Въведение

Видовете ГММ, изброени в част В в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 20, параграф 2, са изключени от приложното поле на настоящата директива. ГММ ще бъдат добавяни в списъка поотделно и изключването ще се извършва само за всеки ясно определен ГММ поотделно. Изключването се прилага само за ГММ, които се използват при работа в контролирани условия, както е определено в член 2, буква в). То не се прилага при съзнателно освобождаване на ГММ. За да бъде включен даден ГММ в част В, трябва да бъде доказано, че той отговаря на изброените по-долу критерии.

2.   Общи критерии

2.1.   Проверка/автентичност на щама

Идентичността на щама трябва да бъде точно установена. Модификацията трябва да е известна и проверена.

2.2.   Документирано и установено доказателство за безопасност

Безопасността на организма трябва да се докаже с документирано доказателство.

2.3.   Генетична стабилност

Когато каквато и да е нестабилност би могла да се отрази неблагоприятно на безопасността, се изискват доказателства за стабилност.

3.   Специфични критерии

3.1.   Непатогенен

ГММ не следва да причинява заболяване или увреждане на здравето на човека, растенията или животните. Тъй като патогенността включва генотоксичност и алергизиращо действие, ГММ следва да бъде:

3.1.1.   Негенотоксичен

ГММ не следва да поражда увеличена генотоксичност вследствие на генетична модификация, нито да проявява генотоксични свойства.

3.1.2.   Без алергизиращо действие

ГММ не следва да поражда увеличено алергизиращо действие вследствие на генетичната модификация, нито да е известен като алерген, имащ например алергизиращо действие, сравнимо по-специално с това на микроорганизмите, посочени в Директива 2000/54/ЕО.

3.2.   Отсъствие на случайни патогенни агенти

ГММ не следва да съдържа познати случайни патогенни агенти, като други активни или латентни микроорганизми, намиращи се в близост до ГММ или вътре в него, които биха могли да увредят човешкото здраве и околната среда.

3.3.   Пренос на генетичен материал

Модифицираният генетичен материал не трябва да води до никакви вреди в случай на пренос, нито да се самопредава или пренася с по-висока честота, отколкото други гени на микроорганизма реципиент или родителския микроорганизъм.

3.4.   Безопасност за околната среда в случай на несъзнателно освобождаване в голям мащаб

ГММ не трябва да поражда непосредствени или забавени вредни последици върху околната среда при възникване на инцидент, изразяващ се в несъзнателно освобождаване в голям мащаб.

ГММ, които не отговарят на горните критерии, не може да бъдат включени в част В.

ЧАСТ В

Видове ГММ, които отговарят на критериите, изброени в част Б:

… (да се попълни в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 2).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Принципи, които да бъдат следвани при оценката, посочена в член 4, параграф 2

Настоящото приложение описва в общи линии елементите, които да се имат предвид, и процедурата, която да бъде следвана, за да се извърши оценката, посочена в член 4, параграф 2. Технически обяснителни бележки (1) може да бъдат изготвени в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 20, параграф 3, за да се улесни прилагането и разясняването на настоящото приложение, по-специално по отношение на част Б от него.

А.   Елементи на оценка

1.

Следва да се разглеждат като потенциални вредни последици следните:

заболявания по хората, включително алергични или токсични ефекти,

заболявания по животните или растенията,

вредни последици поради невъзможност за лечение на заболяването или поради невъзможност за провеждане на ефективна профилактика,

вредни последици поради създаване или разпространение в околната среда,

вредни последици поради естествения пренос на въведен генетичен материал в други организми.

2.

Оценката, посочена в член 4, параграф 2, следва да се основава на следното:

а)

определяне на всички потенциални вредни последици и по-специално тези, свързани със:

i)

микроорганизма реципиент;

ii)

въведения генетичен материал (произхождащ от донорния организъм);

iii)

вектора;

iv)

донорния микроорганизъм (доколкото донорният микроорганизъм се използва по време на дейността);

v)

получения ГММ;

б)

характеристиките на дейността;

в)

сериозността на потенциалните вредни последици;

г)

вероятността да се реализират потенциалните вредни последици.

Б.   Процедура

3.

Първият етап на оценъчния процес следва да бъде идентифицирането на вредните свойства на реципиента и където е уместно, на донорния микроорганизъм, както и на всички вредни свойства, свързани с вектора или въведения материал, включително всяко изменение в съществуващите свойства на реципиента.

4.

По принцип само ГММ, които показват следните характеристики, биха могли да се разглеждат като подходящи за включване в клас 1, както е определен в член 4, параграф 3:

i)

да не е вероятно реципиентът или родителският микроорганизъм да причини заболявания по хората, животните или растенията (2);

ii)

природата на вектора и на въведения материал е такава, че те не осигуряват ГММ с фенотип, способен да причини заболяване по хората, животните или растенията (2), или с фенотип, който може да има вредни последици върху околната среда;

iii)

ГММ, за който няма вероятност да причини заболяване по хората, животните или растенията (2) и за който няма вероятност да има вредни последици върху околната среда.

5.

За да получи необходимата информация за изпълнението на този процес, ползвателят първо може да вземе предвид съответното законодателство на Общността (по-специално Директива 2000/54/ЕО). Международните или националните схеми за класификация (например на Световната здравна организация или на националните институти по здравето) и техните актуализации, направени в резултат на нови научни знания и техническия прогрес, също може да бъдат отчетени.

Тези схеми се отнасят до естествените микроорганизми и като такива обикновено се основават на възможността на микроорганизмите да причиняват болести на хората, животните или растенията и на сериозността и преносимостта на болестта, която е вероятно да бъде причинена. Директива 2000/54/ЕО класифицира микроорганизмите като биологични агенти в четири рискови класа въз основа на потенциалните им последици върху здрав възрастен човек. Тези класове на риск могат да се използват като насока при категоризирането на дейностите в контролирани условия в четирите класа на риск, посочени в член 4, параграф 3. Ползвателят може да вземе предвид и класификационните схеми, отнасящи се до растителни и животински патогени (които обикновено се установяват на национална основа). Гореспоменатите класификационни схеми посочват само временно рисковия клас на дейността и съответстващите изолационни мерки и мерки за контрол.

6.

Процесът на определяне на опасността, осъществяван в съответствие с точки 3—5, следва да води до определяне на нивото на риск, свързано с ГММ.

7.

След това изборът на предпазни и други защитни мерки следва да бъде направен въз основа на нивото на риска, свързан с ГММ, като се имат предвид и:

i)

характеристиките на околната среда, която е вероятно да бъде изложена на ГММ (например дали в околната среда, която е вероятно да бъде изложена на ГММ, има биотопи, които могат да бъдат неблагоприятно засегнати от микроорганизмите, използвани при работата в контролирани условия);

ii)

характеристиките на дейността (например нейния мащаб и/или естество);

iii)

всякакви нестандартни операции (например ваксинация на животни с ГММ; използване на оборудване, което може да доведе до генериране на аерозоли).

Отчитането на подточки i)—iii) за всяка конкретна дейност може да увеличи, намали или остави непроменено нивото на риск, свързано с ГММ, както е определено в точка 6.

8.

Осъщественият по гореспоменатия начин анализ води в крайна сметка до причисляване на дейността към един от класовете, описани в член 4, параграф 3.

9.

Крайното класифициране на работата в контролирани условия следва да се потвърди чрез преглеждане на завършилата оценка, посочена в член 4, параграф 2.


(1)  Вж. Решение 2000/608/ЕО на Комисията от 27 септември 2000 г. относно обяснителните бележки за извършване на оценка на риска, описани в приложение III към Директива 90/219/ЕИО относно работа с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия (ОВ L 258, 12.10.2000 г., стp. 43).

(2)  Това може да се прилага само към животни и растения в околната среда, за които е вероятно да бъдат изложени на риск.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИЗОЛАЦИОННИ И ДРУГИ ЗАЩИТНИ МЕРКИ

Основни принципи

1.

Настоящите таблици представят стандартните минимални изисквания и мерки, необходими за всяко контролирано ниво.

Ограничаване се постига и чрез използване на добри работни практики, обучение, подходящо ограничително оборудване и специфичен дизайн на инсталациите. За всички дейности, включващи ГММ, се прилагат принципите на добрата микробиологична практика и следните принципи за добра трудова безопасност и хигиена:

i)

да се намали контактът на ГММ с работното място и околната среда до възможно най-ниското ниво;

ii)

да се предприемат инженерни контролни мерки при източника и при необходимост да осигурят защитно облекло и оборудване;

iii)

да се изследват адекватно и да се поддържат контролни мерки и оборудване;

iv)

да се изследват, когато е необходимо, за наличие на жизнеспособни трансформирани ГММ местата извън тези на първоначалното физическо ограничаване;

v)

да се осигури подходящо обучение на персонала;

vi)

да се създадат, когато е необходимо, комитети и подкомитети за биологична безопасност;

vii)

да се създадат и въведат вътрешни практически кодекси за безопасност на персонала, ако е необходимо;

viii)

където е уместно, да се поставят знаци за биоопасност;

ix)

да се осигурят съоръжения за миене и деконтаминация на персонала;

x)

да се води подходящ дневник;

xi)

да се забранят консумацията на храна и напитки, пушенето и употребата на козметични средства, както и складирането на храна за консумация от човека на работното място;

xii)

да се забрани отпипетирането с уста;

xiii)

да се разработят и въведат, когато е уместно, писмени стандартни оперативни процедури с цел осигуряване на безопасност;

xiv)

да се осигурят ефикасни средства за дезинфекция и да се разработят процедури за дезинфекция в случай на изпускане на ГММ;

xv)

да се осигури, когато е уместно, безопасно складиране на контаминираното лабораторно оборудване и материали.

2.

Заглавията на таблиците са указателни:

 

Таблица I А представя минималните изисквания за лабораторни дейности.

 

Таблица I Б представя допълненията и измененията в таблица I А за дейности, извършвани в оранжерии/фитостатни помещения с използване на ГММ.

 

Таблица I В представя допълненията и измененията в таблица I А за дейности, свързани с животни и включващи ГММ.

 

Таблица II представя минималните изисквания за дейности, различни от тези, извършвани в лаборатории.

В някои конкретни случаи може да е необходимо прилагането на комбинация от мерки — от таблица I А и таблица II, за едно и също ниво.

В някои случаи ползвателите могат, със съгласието на компетентния орган, да не прилагат спецификацията за дадено контролирано ниво или да комбинират спецификациите от две различни нива.

В таблиците „по избор“ означава, че ползвателят може да прилага тези мерки във всеки отделен случай съобразно оценката, посочена в член 4, параграф 2.

3.

Когато прилагат настоящото приложение, държавите-членки може да включат основните принципи, предвидени в точки 1 и 2, като допълнение в таблиците по-долу с цел поясняване на изискванията.

Таблица I А

Изолационни и други защитни мерки за лабораторни дейности

Спецификации

Контролирани нива

1

2

3

4

1

Лабораторно помещение: изолация (1)

Не се изисква

Не се изисква

Изисква се

Изисква се

2

Лаборатория: подходяща за запечатване с цел фумигация

Не се изисква

Не се изисква

Изисква се

Изисква се

Оборудване

3

Повърхности, устойчиви на вода, киселини, основи, разтвори, дезинфектанти и агенти за обеззаразяване и лесни за почистване

Изисква се (работна маса)

Изисква се (работна маса)

Изисква се (работна маса, под)

Изисква се (работна маса, под, таван, стени)

4

Вход към лабораторията през херметически изолирано преддверие (2)

Не се изисква

Не се изисква

По избор

Изисква се

5

Отрицателно налягане по отношение на налягането на заобикалящата среда

Не се изисква

Не се изисква

Изисква се с изключение на (3)

Изисква се

6

Входящият и изходящият въздух в лабораторията трябва да преминават през HEPA (4) филтрация

Не се изисква

Не се изисква

Изисква се (HEPA — за изходящия въздух, с изключение на (3))

Изисква се (HEPA — за входящия и изходящия въздух (5))

7

Микробиологично защитно помещение

Не се изисква

По избор

Изисква се

Изисква се

8

Автоклав

На място

В сградата

В помещението (6)

В лабораторията = с двоен накрайник

Система на работа

9

Ограничен достъп

Не се изисква

Изисква се

Изисква се

Изисква се

10

Знак за биоопасност на вратата

Не се изисква

Изисква се

Изисква се

Изисква се

11

Специфични мерки за контрол на разпространението чрез аерозоли

Не се изискват

Изискват се за ограничаване на разпространението

Изискват се за предотвратяване на разпространението

Изискват се за предотвратяване на разпространението

13

Помещения с душове

Не се изисква

Не се изисква

По избор

Изисква се

14

Защитно облекло

Подходящо защитно облекло

Подходящо защитно облекло

Подходящо защитно облекло и (по избор) обувки

Смяна на цялото облекло и обувките преди влизане и излизане

15

Ръкавици

Не се изискват

По избор

Изискват се

Изискват се

18

Ефективен контрол върху векторите (включително за гризачи и насекоми)

По избор

Изисква се

Изисква се

Изисква се

Отпадъци

19

Инактивиране на ГММ в отпадъчната вода от мивки, канали, душове и други

Не се изисква

Не се изисква

По избор

Изисква се

20

Инактивиране на ГММ в замърсени материали и отпадъци

По избор

Изисква се

Изисква се

Изисква се

Други мерки

21

Лабораторията да има свое собствено оборудване

Не се изисква

Не се изисква

По избор

Изисква се

23

Прозорец или друг отвор, който да позволява наблюдение на ангажираните в експеримента изследователи

По избор

По избор

По избор

Изисква се


Таблица I Б

Изолационни и други защитни мерки за оранжерии и фитостатни помещения

Термините „оранжерии“ и „фитостатни помещения“ обозначават структури, изолирани със стени, покрив и под, предназначени и използвани за отглеждане на растенията в контролирана и защитена среда.

Прилагат се всички мерки по таблица I А със следните допълнения/изменения:


Спецификация

Контролирани нива

1

2

3

4

Изграждане

1

Оранжерия: постоянна структура (7)

Не се изисква

Изисква се

Изисква се

Изисква се

Оборудване

3

Входът е през отделно помещение с две външно заключващи се врати

Не се изисква

По избор

По избор

Изисква се

4

Контрол на замърсените отточни води

По избор

Ограничаване на изтичането (8)

Предотвратяване на изтичането

Предотвратяване на изтичането

Система на работа

6

Мерки за контрол върху нежелани видове като насекоми, членестоноги, гризачи

Изисква се

Изисква се

Изисква се

Изисква се

7

Процедури за пренасяне на жив материал между оранжерията/фитостатното помещение, защитната структура и лабораторията, позволяващи контролиране на разпространението на ГММ

Да се ограничи разпространението

Да се ограничи разпространението

Да се предотврати разпространението

Да се предотврати разпространението


Таблица I В

Изолационни и други защитни мерки при дейности, извършвани с животни

Прилагат се всички разпоредби по таблица I А със следните допълнения/изменения:


Спецификация

Контролирани нива

1

2

3

4

Приспособления

1

Изолация на помещението за животни (9)

По избор

Изисква се

Изисква се

Изисква се

2

Съоръжения за животните (10), отделени със заключващи се врати

По избор

Изисква се

Изисква се

Изисква се

3

Съоръженията за животните да бъдат подходящи за обеззаразяване (водоустойчиви и лесни за миене (клетки и др.)

По избор

По избор

Изисква се

Изисква се

4

Лесни за измиване подове и/или стени

По избор

Изисква се (за пода)

Изисква се (за пода и стените)

Изисква се (за пода и стените)

5

Животните да бъдат държани в подходящи ограничителни съоръжения като клетки, оградени места или изкуствени водоеми

По избор

По избор

По избор

По избор

6

Филтри за изолаторите или изолираните помещения (11)

Не се изисква

По избор

Изисква се

Изисква се


Таблица II

Изолационни и други защитни мерки при други дейности

Спецификации

Контролирани нива

1

2

3

4

Общи положения

1

Жизнеспособните микроорганизми следва да бъдат изолирани в система, която не позволява контакт с околната среда (затворена система)

По избор

Изисква се

Изисква се

Изисква се

2

Контрол на изпусканите газове от затворената система

Не се изисква

Изисква се, да се ограничи разпространението

Изисква се, да се предотврати разпространението

Изисква се, да се предотврати разпространението

3

Контрол на аерозолите по време на вземане на проби, добавяне на материал в затворената система или пренос на материал в друга затворена система

По избор

Изисква се, да се ограничи разпространението

Изисква се, да се предотврати разпространението

Изисква се, да се предотврати разпространението

4

Инактивиране на сумарни течни култури преди извеждането им от затворената система

По избор

Изисква се, чрез валидирани методи

Изисква се, чрез валидирани методи

Изисква се, чрез валидирани методи

5

Запечатване с цел намаляване до минимум на освобождаването в околната среда

Няма специфични изисквания

Да се ограничи разпространението

Да се предотврати разпространението

Да се предотврати разпространението

6

Контролираната зона следва да е проектирана така, че да препятства изтичането или разсипването на цялото съдържание на затворената система

По избор

По избор

Изисква се

Изисква се

7

Следва да е възможно запечатването на контролираната зона с цел фумигация

Не се изисква

По избор

По избор

Изисква се

Оборудване

8

Вход през херметически изолирано преддверие

Не се изисква

Не се изисква

По избор

Изисква се

9

Повърхности, устойчиви на вода, киселини, основи, разтворители, дезинфекционни разтвори и агенти за обеззаразяване и лесни за почистване

Изисква се (ако има работни маси)

Изисква се (ако има работни маси)

Изисква се (за пода и ако има работни маси)

Изисква се (под, таван, стени, работни маси)

10

Специфични мерки за подходяща вентилация на контролираната зона с цел намаляване до минимум на замърсяването на въздуха

По избор

По избор

По избор

Изисква се

11

В контролираната зона следва да се поддържа отрицателно налягане по отношение на налягането на заобикалящата среда

Не се изисква

Не се изисква

По избор

Изисква се

12

Входящият и изходящият въздух от контролираната зона следва да преминават през HEPA филтриране

Не се изисква

Не се изисква

Изисква се (за изходящия въздух, по избор за входящия въздух)

Изисква се (за входящия и изходящия въздух)

Система на работа

13

Затворените системи следва да са разположени в контролираната зона

Не се изисква

По избор

Изисква се

Изисква се

14

Достъпът следва да е ограничен само до определения персонал

Не се изисква

Изисква се

Изисква се

Изисква се

15

Следва да бъдат поставени знаци за биоопасност

Не се изисква

Изисква се

Изисква се

Изисква се

17

Персоналът следва да се къпе преди напускане на контролираната зона

Не се изисква

Не се изисква

По избор

Изисква се

18

Персоналът следва да носи защитно облекло

Изисква се (работно облекло)

Изисква се (работно облекло)

Изисква се

Смяна на цялото облекло преди влизане и излизане

Отпадъци

22

Инактивиране на ГММ в отпадните води от мивките, душовете, кабините или други подобни

Не се изисква

Не се изисква

По избор

Изисква се

23

Инактивиране на ГММ в замърсения материал и отпадъците, включително онези, представляващи разтвори, използвани в процеса на работа, преди окончателното им изхвърляне

По избор

Изисква се, чрез валидирани методи

Изисква се, чрез валидирани методи

Изисква се, чрез валидирани методи


(1)  

Изолация= лабораторията е изолирана от останалите лаборатории в рамките на сградата или се помещава в отделна сграда.

(2)  

Херметически изолирано преддверие= преддверието представлява отделно помещение, което е изолирано от лабораторията. Чистата страна на преддверието трябва да е отделена от страната с ограничен достъп или душовете и по възможност да има заключващи се врати.

(3)  Дейности, при които предаването не се осъществява по въздушен път.

(4)  

HEPA= високоефективна система за пречистване на въздуха.

(5)  Когато се използват вируси, които не се задържат от HEPA филтри, са необходими допълнителни приспособления за извличане на въздуха.

(6)  С валидиращи процедури, които позволяват безопасното пренасяне на материала в автоклавното помещение извън лабораторията и осигуряват еквивалентно ниво на защита.

(7)  Оранжерията има постоянна структура (помещение) с непромокаема повърхност, разположена на място, което не позволява навлизането на отточна вода, и с автоматично заключващи се врати.

(8)  Когато може да се получи пренос през земята.

(9)  

Помещения за животни: сграда или отделно помещение в сграда със съответното оборудване и с прилежащите допълнителни помещения, като съблекалня, душове, автоклав, място за съхранение на храна и др.

(10)  

Съоръжения за животните: съоръжения, стандартно използвани за отглеждане, развъждане или експерименти с животни, или съоръжения, използвани за извършване на леки хирургически процедури.

(11)  

Изолатори: прозрачни кутии, където малките животни могат да бъдат ограничени със или без използване на клетки; за по-големите животни се използват изолаторни помещения.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Информация, която се изисква за нотификацията, посочена в членове 6, 8 и 9

ЧАСТ А

Информация, която се изисква за нотификацията, посочена в член 6:

име(на) на ползвателя(ите), включително и на лицата, отговорни за надзора и безопасността,

информация за обучението и професионалната квалификация на лицата, отговорни за надзора и безопасността,

подробности за съществуващите биологични комитети или подкомитети,

адрес и общо описание на помещенията,

описание на естеството на работата, която ще се предприеме,

класът на работата в контролирани условия,

само за работа в контролирани условия клас 1 — резюме на оценката, посочена в член 4, параграф 2, и информация за управлението на отпадъците.

ЧАСТ Б

Информация, която се изисква за нотификацията, посочена в член 8:

дата на подаване на нотификацията, посочена в член 6,

имена на лицата, отговорни за надзора и безопасността, както и данни за обучението и квалификацията им,

използваните реципиент, донорен и/или родителски микроорганизъм и когато е възможно, използваната векторна система на гостоприемника,

източник(ци) и целево предназначение на генетичния(те) материал(и), включен(и) в модификацията(ите),

идентичност и характеристики на ГММ,

цел на работата в контролирани условия, включително и очакваните резултати,

приблизителен обем на културите, които ще се използват,

описание на изолационните и другите защитни мерки, които ще се прилагат, включително и информация за управлението на отпадъците, включително тези, които ще бъдат създадени, тяхната обработка, краен вид и местоназначение,

резюме на оценката, посочена в член 4, параграф 2,

информацията, необходима на компетентния орган, за да оцени всички планове за действие в извънредни ситуации, ако се изискват по член 13, параграф 1.

ЧАСТ В

Информация, която се изисква за нотификацията, посочена в член 9:

а)

дата на подаване на нотификацията, посочена в член 6,

имена на лицата, отговорни за надзора и безопасността, и информация за обучението и квалификацията им;

б)

реципиент или родителски микроорганизъм(ми), който(ито) ще се използва(т),

използвана(и) векторна(и) система(и) на гостоприемника (когато е приложимо),

източник(ци) и целево предназначение на генетичния(те) материал(и), включен(и) в модификацията(ите),

идентичност и характеристики на ГММ,

обем на културите, които ще се използват;

в)

описание на изолационните и другите защитни мерки, които ще се прилагат, включително и информация за управлението на отпадъците, включително вида и формата на отпадъците, които ще бъдат създадени, тяхната обработка, краен вид и местоназначение,

цел на работата в контролирани условия, включително и очакваните резултати,

описание на отделните части на инсталацията;

г)

информация за предотвратяване на инциденти и планове за действие в извънредни ситуации, ако има такива:

дали местоположението на инсталацията поражда някакви специфични рискове,

прилаганите превантивни мерки, като безопасно оборудване, алармени системи и ограничителни методи,

процедури и планове за проверка на продължителната ефективност на изолационните мерки,

описание на информацията, предоставена на работниците,

информацията, необходима на компетентния орган, за да оцени всички планове за действие при непредвидени ситуации, ако се изискват по член 13, параграф 1;

д)

копие от оценката, посочена в член 4, параграф 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ЧАСТ A

Отменената директива и списък на последователните ѝ изменения

(посочени в член 21)

Директива 90/219/ЕИО на Съвета

(ОВ L 117, 8.5.1990 г., стр. 1)

 

Директива 94/51/ЕО на Комисията

(ОВ L 297, 18.11.1994 г., стр. 29)

 

Директива 98/81/ЕО на Съвета

(ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 13)

 

Решение 2001/204/ЕО на Съвета

(ОВ L 73, 15.3.2001 г., стр. 32)

 

Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1)

Единствено приложение III, точка 19

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното право

(посочени в член 21)

Директива

Срок за транспониране

90/219/ЕИО

23 октомври 1991 г.

94/51/ЕО

30 април 1995 г.

98/81/ЕО

5 юни 2000 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 90/219/ЕИО

Настоящата директива

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3, уводна част

Член 3, параграф 1, уводна част

Член 3, първо тире

Член 3, параграф 1, буква a)

Член 3, второ тире

Член 3, параграф 1, буква б)

Член 4, първа алинея

Член 3, параграф 2

Член 4, втора алинея

Член 3, параграф 3

Член 5

Член 4

Член 6

Член 5

Член 7

Член 6

Член 8

Член 7

Член 9

Член 8

Член 10

Член 9

Член 11, параграфи 1, 2 и 3

Член 10, параграф 1, 2 и 3

Член 11, параграф 4, уводна част

Член 10, параграф 4, уводна част

Член 11, параграф 4, първо тире

Член 10, параграф 4, буква а)

Член 11, параграф 4, второ тире

Член 10, параграф 4, буква б)

Член 12, първа алинея

Член 11, параграф 1

Член 12, втора алинея

Член 11, параграф 2

Член 13

Член 12

Член 14, първа алинея

Член 13, параграф 1

Член 14, втора алинея

Член 13, параграф 2

Член 15, параграф 1, уводна част

Член 14, параграф 1, уводна част

Член 15, параграф 1, първо тире

Член 14, параграф 1, буква a)

Член 15, параграф 1, второ тире

Член 14, параграф 1, буква б)

Член 15, параграф 1, трето тире

Член 14, параграф 1, буква в)

Член 15, параграф 1, четвърто тире

Член 14, параграф 1, буква г)

Член 15, параграф 2, уводна част

Член 14, параграф 2, уводна част

Член 15, параграф 2, първо тире

Член 14, параграф 2, буква a)

Член 15, параграф 2, второ тире

Член 14, параграф 2, буква б)

Член 16

Член 15

Член 17

Член 16

Член 18

Член 17

Член 19, параграф 1

Член 18, параграф 1, първа алинея

Член 19, параграф 2

Член 18, параграф 1, втора алинея

Член 19, параграф 3, уводна част

Член 18, параграф 2, уводна част

Член 19, параграф 3, първо тире

Член 18, параграф 2, буква a)

Член 19, параграф 3, второ тире

Член 18, параграф 2, буква б)

Член 19, параграф 3, трето тире

Член 18, параграф 2, буква в)

Член 19, параграф 4

Член 18, параграф 3

Член 19, параграф 5

Член 18, параграф 4

Член 20

Член 19

Член 20a

Член 21, параграф 1

Член 20, параграф 1

Член 21, параграф 2, първа алинея

Член 20, параграф 2 и параграф 3, първа алинея

Член 21, параграф 2, втора алинея

Член 20, параграф 3, втора алинея

Член 21, параграф 3

Член 22

Член 21

Член 22

Член 23

Член 23

Приложения I—V

Приложения I—V

Приложение VI

Приложение VII