ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.116.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 116

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
9 май 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 377/2009 на Комисията от 8 май 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 378/2009 на Комисията от 8 май 2009 година относно разрешаването на нова употреба на препарата от Bacillus cereus var. toyoi като фуражна добавка за зайки за разплод (притежател на разрешителното за употреба Rubinum S.A.) ( 1 )

3

 

*

Регламент (ЕО) № 379/2009 на Комисията от 8 май 2009 година относно разрешително за нова употреба на 6-фитаза EC 3.1.3.26 като хранителна добавка за пилета за угояване, пуйки за угояване, кокошки носачки, патици за угояване, прасенца (отбити), свине за угояване и свине майки (притежател на разрешителното Danisco Animal Nutrition, юридическо лице Danisco (UK) Limited) ( 1 )

6

 

*

Регламент (ЕО) № 380/2009 на Комисията от 8 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 796/2004 за определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, както и за прилагане на кръстосаното спазване, предвидено в Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета

9

 

*

Регламент (ЕО) № 381/2009 на Комисията от 8 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2092/2004 за определяне на правилата за прилагане на тарифна квота за внос на сушено и обезкостено говеждо месо с произход от Швейцария

16

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/47/ЕО на Съвета от 5 май 2009 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на намалените ставки на данъка върху добавената стойност

18

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/373/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 29 април 2009 година относно уравняване на сметките на разплащателните агенции на държавите-членки във връзка с разходи, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за финансовата 2008 година (нотифицирано под номер C(2009) 3219)

21

 

 

2009/374/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 май 2009 година за изменение на допълнение Б към приложение VII към Акта за присъединяване на България и Румъния по отношение на някои предприятия от секторите на месото, птичето месо, рибата и млякото и млечните продукти в Румъния (нотифицирано под номер C(2009) 3390)  ( 1 )

49

 

 

2009/375/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 май 2009 година за финансиране на работна програма за 2009 г. за средства за обучение в областта на безопасността на храните, здравето на животните, хуманното отношение към тях и фитосанитарните въпроси

54

 

 

2009/376/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 май 2009 година за изменение на Решение 2007/716/ЕО по отношение на определени предприятия в България в секторите на месната и млекопреработвателната промишленост (нотифицирано под номер C(2009) 3442)  ( 1 )

58

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

9.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 116/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 377/2009 НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 9 май 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

64,3

TN

115,0

TR

116,4

ZZ

98,6

0707 00 05

MA

32,7

TR

123,2

ZZ

78,0

0709 90 70

TR

120,2

ZZ

120,2

0805 10 20

EG

45,5

IL

55,9

MA

48,3

TN

52,5

TR

95,9

US

68,2

ZZ

61,1

0805 50 10

TR

50,6

ZA

56,2

ZZ

53,4

0808 10 80

AR

82,4

BR

69,3

CA

127,2

CL

82,0

CN

90,7

NZ

103,6

US

124,5

UY

71,7

ZA

83,2

ZZ

92,7


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


9.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 116/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 378/2009 НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2009 година

относно разрешаването на нова употреба на препарата от Bacillus cereus var. toyoi като фуражна добавка за зайки за разплод (притежател на разрешителното за употреба Rubinum S.A.)

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 е предвидено разрешително за използването на добавки при храненето на животните, както и основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бе подадено заявление за разрешително за препарата, посочен в приложението към настоящия регламент. Това заявление бе придружено от информацията и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на нова употреба на препарата, получен от микроорганизми Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012, който следва да се причисли към категорията „зоотехнически добавки“, като фуражна добавка за зайки за разплод.

(4)

Употребата на този препарат, получен от микроорганизми, бе разрешена за неограничен период от време за прасенца на възраст до два месеца и за свине майки с Регламент (ЕО) № 256/2002 на Комисията (2), за прасенца и свине за угояване с Регламент (ЕО) № 1453/2004 на Комисията (3), за говеда за угояване с Регламент (ЕО) № 255/2005 на Комисията (4), за зайци за угояване и за пилета за угояване с Регламент (ЕО) № 1200/2005 на Комисията (5), за (двумесечни) прасенца и за свине майки с Регламент (ЕО) № 1143/2007 на Комисията (6) и за период от десет години за пуйки за угояване с Регламент (ЕО) № 166/2008 на Комисията (7).

(5)

Представени бяха нови данни в подкрепа на заявлението за разрешаване за използване при зайки за разплод. В становището си от 9 декември 2008 г. Европейският орган за безопасност на храните („органът“) заключи, че препаратът Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, човешкото здраве или околната среда (8). Според посоченото становище използването на препарата е безопасно за тази допълнителна категория животни и носи значителна полза по отношение на общата производителност и намаляването на смъртността на зайците през периода на кърмене. Органът не счита за необходимо да се налагат специфични изисквания по отношение на мониторинга след пускането на продукта на пазара. Той също така провери доклада за метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория на Общността, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

Оценката на посочения препарат показва, че условията за разрешителното, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са изпълнени. Следователно употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена според предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Посоченият в приложението препарат, който принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „стабилизатори на чревната флора“, се разрешава като добавка при храненето на животните при условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 41, 13.2.2002 г., стр. 6.

(3)  ОВ L 269, 17.8.2004 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 45, 16.2.2005 г., стр. 3.

(5)  ОВ L 195, 27.7.2005 г., стр. 6.

(6)  ОВ L 256, 2.10.2007 г., стр. 23.

(7)  ОВ L 50, 23.2.2008 г., стр. 11.

(8)  The EFSA Journal (2008 г.) 913, стр. 1—13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на титуляря на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, аналитичен метод

Вид или категория на животното

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

CFU/kg пълноценен фураж с 12 % съдържание на влага

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група: стабилизатори на чревната флора

4b1701

Rubinum

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Състав на добавката:

Препарат от Bacillus cereus var. toyoi, съдържащ минимум 1 × 1010 CFU/g добавка

 

Характеристика на активното вещество:

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Метод за анализ (1):

Изброяване: Метод чрез разстилане, посредством триптон-соев агар, с предварително подгряване на пробите от фураж и идентификация: и гел електрофореза в импулсно поле (PFGE)

Зайки за разплод

0,2 × 109

1 × 109

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срокът на годност и стабилността при гранулиране.

2.

Мерки за безопасност: носене на защитни очила и ръкавици по време на манипулацията.

3.

Може да се използва в комбинирани фуражи, които съдържат разрешения коксидиостатик робенидин.

4.

За употреба при зайки за разплод от отбиването до края на периода на отбиване.

29 май 2019 г.


(1)  Подробна информация относно аналитичните методи може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория на Общността: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


9.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 116/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 379/2009 НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2009 година

относно разрешително за нова употреба на 6-фитаза EC 3.1.3.26 като хранителна добавка за пилета за угояване, пуйки за угояване, кокошки носачки, патици за угояване, прасенца (отбити), свине за угояване и свине майки (притежател на разрешителното Danisco Animal Nutrition, юридическо лице Danisco (UK) Limited)

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 е предвидено разрешително за използването на добавки при храненето на животните, както и основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бе подадено заявление за разрешително за препарата, посочен в приложението към настоящия регламент. Това заявление бе придружено от информацията и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на нова употреба на препарата 6-фитаза EC 3.1.3.26, получен от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), като фуражна добавка за пилета за угояване, пуйки за угояване, кокошки носачки, патици за угояване, прасенца (отбити), свине за угояване и свине майки, която следва да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

Употребата на 6-фитаза EC 3.1.3.26, получен от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), беше разрешена без ограничение във времето за пилета за угояване с Регламент (ЕО) № 1743/2006 на Комисията (2) и за период от десет години за пилета за угояване, пуйки за угояване, кокошки носачки, патици за угояване, прасенца (отбити), свине за угояване и свине майки с Регламент (ЕО) № 785/2007 на Комисията (3).

(5)

Бяха предоставени нови данни в подкрепа на заявлението за разрешаване на нова формулация на 6-фитаза ЕС 3.1.3.26, получена от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), за употреба за пилета за угояване, пуйки за угояване, кокошки носачки, патици за угояване, прасенца (отбити от кърмене), свине за угояване и свине майки.

(6)

На 10 декември 2008 г. (4) Европейският орган за безопасност на храните („органът“) публикува становище, което гласи, че предходното му становище, прието на 17 октомври 2006 г. (5), е напълно приложимо към новата формулация на 6-фитаза EC 3.1.3.26. Поради това органът заключи, че препаратът 6-фитаза ЕС 3.1.3.26, нова формулация, получена от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), е ефикасен при прицелните видове и е безопасен за здравето на животните, на хората, както и за околната среда. В становището си органът препоръчва подходящи мерки относно сигурността на потребителите. Той счита за ненужно да се определят специфични изисквания по отношение на мониторинга след пускането на пазара. В това становище се подлага на проверка и докладът за методите за анализ на фуражната добавка във фуража, предоставен от референтната лаборатория на Общността, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(7)

Оценката на посочения препарат показва, че условията за разрешителното, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са изпълнени. Следователно употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена според предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, посочен в приложението, спадащ към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „подобрители на смилаемостта на храната“, се разрешава като добавка при храненето на животните при условията, определени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 329, 25.11.2006 г., стр. 16.

(3)  ОВ L 175, 5.7.2007 г., стр. 5.

(4)  The EFSA Journal (2008 г.) 915, стр. 1—10.

(5)  The EFSA Journal (2006 г.) 404, стр. 1—20.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на титуляря на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, аналитичен метод

Вид или категория на животното

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

Активни единици/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група: подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната

4a1640

Danisco Animal Nutrition

юридическо лице Danisco (UK) Limited

6-фитаза

ЕС.3.1.3.26

 

Състав на добавката:

Препарат 6-фитаза (EC 3.1.3.26),

получен от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233),

с минимална активност:

 

твърда форма: 10 000 FTU (1)/g

 

течна форма: 10 000 FTU/ml

 

Характеристика на активното вещество:

6-фитаза (EC 3.1.3.26),

получен от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233),

 

Метод за анализ  (2)

колориметричен метод, измерващ неорганичния фосфат, отделен от ензима от фитатния субстрат.

Пилета за угояване

250 FTU

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срокът на годност и устойчивостта на гранулиране.

2.

Да се използва във фуражи, съдържащи над 0,23 % фосфор, свързан с фитин.

3.

За прасенца (отбити от кърмене) до 35 kg телесно тегло.

4.

Препоръчителни дози за килограм пълноценен фураж:

пилета за угояване: 500—750 FTU,

пуйки за угояване: 250—1 000 FTU,

кокошки носачки: 150—900 FTU,

патици за угояване 250—1 000 FTU,

прасенца (отбити): 500—1 000 FTU,

свине за угояване: 500—1 000 FTU,

свине майки: 500 FTU

5.

Мерки за безопасност: носене на предпазна маска, предпазни очила и ръкавици по време на работа.

29 май 2019 г.

Пуйки за угояване

250 FTU

Кокошки носачки

150 FTU

Патици за угояване

250 FTU

Прасенца (отбити)

250 FTU

Свине за угояване

250 FTU

Свине майки

500 FTU


(1)  1 FTU се равнява на количеството ензим, което освобождава 1 микромол неорганичен фосфат на минута от субстрат на натриев фитат при pH 5,5 и температура 37 °C.

(2)  Подробна информация относно аналитичните методи може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория на Общността: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


9.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 116/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 380/2009 НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 796/2004 за определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, както и за прилагане на кръстосаното спазване, предвидено в Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (1), и по-специално член 142, букви б), в), г), д), к) и н) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета (2) бе отменен и заменен с Регламент (ЕО) № 73/2009. Някои разпоредби от отменения регламент обаче ще продължат да се прилагат и през 2009 г. Правилата, предвидени в Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията (3), се прилагат и за двата регламента. Следователно заглавието на Регламент (ЕО) № 796/2004 следва да бъде осъвременено.

(2)

Позоваванията на различни членове от Регламент (ЕО) № 1782/2003, които са заменени с Регламент (ЕО) № 73/2009, са обхванати в таблицата на съответствието в приложение XVIII към същия регламент. За по-голяма яснота обаче някои позовавания на отменения регламент, направени в Регламент (ЕО) № 796/2004, следва да бъдат осъвременени. В допълнение разпоредбите, които са остарели, следва да бъдат заличени.

(3)

Изискванията за оставяне на земя под угар в рамките на схемата за единно плащане са премахнати. Следователно съответните разпоредби в Регламент (ЕО) № 796/2004 следва да бъдат заличени.

(4)

Системата за идентификация и регистрация на правата на плащане, посочена в член 7 от Регламент (ЕО) № 796/2004, следва да гарантира ефективно проследяване и да позволява кръстосани проверки на правата на плащане. С правата, предоставени в съответствие с член 68, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 73/2009, са свързани специфични изисквания. Следователно в системата следва да се включи необходимата информация, даваща възможност за проверка на изпълнението на споменатите специфични изисквания.

(5)

В член 29, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвижда, че проверките на условията за допустимост следва да са приключили, преди да се извърши плащане. Следователно еквивалентната разпоредба в Регламент (ЕО) № 796/2004 е излишна и следва да бъде заличена.

(6)

Специфичните правила, предвидени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1973/2004 на Комисията от 29 октомври 2004 г. за създаване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета по отношение на схемите за подпомагане, посочени в дял IV и в дял IVa от посочения регламент и по отношение на използването на земята, която е била оставена под угар за целите на производството на сурови материали (4), по отношение на намаленията и изключенията в рамките на схемата за единно плащане на площ, са заличени с Регламент (ЕО) № 316/2009 на Комисията (5). Следователно позоваванията на посочения член в Регламент (ЕО) № 796/2004 следва да бъдат заличени. Освен това следва да бъдат осъвременени членовете в Регламент (ЕО) № 796/2004, в които е необходимо да се направи изрично позоваване на схемата за единно плащане на площ поради споменатото изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009.

(7)

Необходими са специални разпоредби относно администрирането и контрола във връзка със специфичното подпомагане, предоставяно при незадължителното прилагане на член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

(8)

Молбата за предоставяне на помощ на производителите на захарно цвекло и захарна тръстика следва да съдържа и копие от договора за доставка, посочен в член 110с от Регламент (ЕО) № 1782/2003. В някои случаи тези договори все още не са сключени към определената от държавата-членка крайна дата за подаване на молбата. Поради това следва да е възможно тази информация да се представя на по-късна дата, която трябва да бъде определена от държавата-членка.

(9)

В член 20 от Регламент (ЕО) № 796/2004 се съдържат специални правила за случая, когато крайната дата за подаване на молбата за помощ е официален неработен ден, събота или неделя. Същото правило следва да се прилага при представяне на изменение на единната молба в съответствие с член 15 от посочения регламент.

(10)

В член 21a от Регламент (ЕО) № 796/2004 се определят правилата за подаване на молби за участие в схемата за единно плащане след определения срок. Необходимо е разпоредбите, приложими през първата година от прилагането на схемата за единно плащане, да се осъвременят с позовавания на прилагането на посочената схема в новите държави-членки. В член 56 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвижда разпоредба относно крайната дата, която трябва да се определи от държавата-членка, за подаване на молба за участие в схемата за единно плащане. В случай на включване на нови сектори в схемата за единно плащане правилата в член 21а от Регламент (ЕО) № 796/2004 относно закъснялото подаване на молби за участие в схемата за единно плащане следва да се прилагат и за молбите на земеделските стопани относно такива нови сектори. Навременното подаване на молбата за участие в схемата за единно плащане е решаващо за ефективното администриране. Поради това следва да се предвиди крайна дата, която трябва да бъде определена от държавите-членки, за подаване на молба за участие, когато в схемата за единно плащане се включват нови сектори.

(11)

Позоваването в член 31a от Регламент (ЕО) № 796/2004 на скалата, посочена в член 110д от Регламент (ЕО) № 1782/2003, е остаряло и поради това следва да бъде заличено.

(12)

Голяма част от плащанията, свързани с площи, вече са отделени от производството и попадат в една група култури. Затова вече не е необходим контрол на евентуалното свръхдеклариране на общата площ, обхваната от единната молба. В резултат на това правилата относно намаленията, приложими в случай на свръхдеклариране на площи след горепосочения контрол, могат да бъдат опростени.

(13)

С цел хармонизиране на правилата относно плащанията, свързани с площи, плащанията за животни и допълнителните плащания по отношение на прихващане на намаленията в рамките на три календарни години след календарната година, през която е направена констатацията, анулирането на оставащата неиздължена сума след тригодишен период следва да се прилага по отношение на всички плащания. Освен това в член 5б от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (6) се предвиждат хоризонтални правила за прихващане на неуредени задължения от бъдещи плащания. Следователно посочването на плащанията, от които могат да бъдат прихванати задълженията, следва да се замени с позоваване на споменатата разпоредба.

(14)

Информацията относно резултатите от проверките на кръстосаното спазване следва да бъде предоставена на разположение на всички разплащателни агенции, отговорни за управлението на различните плащания, подлежащи на изискванията за кръстосано спазване, така че да се налагат съответни намаления, когато това е обосновано от констатациите.

(15)

Въведени са нови правила относно модулацията. В тази връзка разпоредбите, свързани с допълнителните плащания, са остарели и поради това следва да бъдат заличени. Освен това е необходимо да бъдат осъвременени правилата, с които се установяват редът на прилагане и основата за изчисляване на различните намаления, като следва да бъдат включени евентуалните намаления след спазването на нетните тавани, предвидени в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

(16)

В Регламент (ЕО) № 885/2006 са предвидени правила относно прихващането на неизплатени дължими суми и възможността да бъде взето решение да не се възстановяват неизплатените дължими суми, които не надвишават 100 EUR. Следователно еквивалентните разпоредби в Регламент (ЕО) № 796/2004 са излишни и следва да бъдат заличени.

(17)

Регламент (ЕО) № 796/2004 следва да бъде съответно изменен.

(18)

Регламент (ЕО) № 73/2009 се прилага от 1 януари 2009 г. Следователно предвидените в настоящия регламент изменения следва да се отнасят до молбите за помощ, свързани с години или премийни периоди, които започват от 1 януари 2009 г. Поради това настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2009 г.

(19)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за директните плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 796/2004 се изменя, както следва:

1.

Заглавието се заменя със следното:

2.

В член 2 първата алинея се изменя, както следва:

а)

Точка 1 се заменя със следното:

„1)

„Обработваема земя“ означава земя, обработвана с цел производство на селскостопански култури или поддържана в добро селскостопанско и екологично състояние в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (7), независимо дали се намира под оранжерии или под стационарно или подвижно покритие или не;

б)

Точка 2 се заменя със следното:

„2)

„Постоянно пасище“ означава земя, използвана за отглеждане на трева или други тревни фуражни култури по естествен начин (самозасяване) или чрез култивиране (засяване), която не е била включена в сеитбооборота на стопанството в продължение на пет или повече години, с изключение на земите, оставени под угар в съответствие с член 107, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, на земите, оставени под угар в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2078/92 на Съвета (8), на земите, оставени под угар в съответствие с членове 22, 23 и 24 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета (9), и на земите, оставени под угар в съответствие с член 39 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (10);

3.

В член 7, параграф 1 буква е) се заменя със следното:

„е)

вид право, по-специално права, подчиняващи се на специални условия в съответствие с член 44 от Регламент (ЕО) № 73/2009, и права, предоставени в съответствие с член 68, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 73/2009;“

4.

Член 8, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Без да се засяга член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, селскостопански парцел, съдържащ дървета, се смята за допустима площ за целите на схемите за помощи, свързани с площи, при условие че селскостопанските дейности или, където е приложимо, предвижданото производство могат да бъдат извършвани по подобен начин, както на парцели без дървета в същия район.“

5.

Член 10 се изменя, както следва:

а)

Заглавието се заменя със следния текст:

„Член 10

Плащане на помощ във връзка с проверките за кръстосано спазване“;

б)

Параграф 1 се заличава;

6.

В член 11, параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„Земеделски производител, който не кандидатства за помощ по някоя от схемите за помощ, свързани с площи, но кандидатства за помощ по някоя друга схема за помощи, изброена в приложение I към Регламент (ЕО) № 73/2009, или за подпомагане съгласно членове 11, 12 и 98 от Регламент (ЕО) № 479/2008, следва да представи, ако има на разположение селскостопанска площ, определена в член 2, буква з) от Регламент (ЕО) № 73/2009, единна молба-формуляр, в която изброява тези площи в съответствие с член 14 от настоящия регламент.“

7.

Член 12 се изменя, както следва:

а)

В параграф 1 буква в) се заменя със следното:

„в)

определяне на правата за плащане в съответствие с идентификационната и регистрационна система, предвидена в член 7, за целите на схемата за единно плащане;“

б)

Параграф 2 се заменя със следното:

„2.   За целите на идентификацията на правата за плащане, посочени в параграф 1, буква в), предварително изготвените формуляри, предоставени на земеделските производители в съответствие с член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, съдържат определянето на правата за плащане в съответствие с идентификационната и регистрационна система, предвидена в член 7.“;

в)

В параграф 3, първа алинея първото изречение се заменя със следното:

„За целите на идентифицирането на всички селскостопански парцели от стопанството, посочено в параграф 1, буква г), предварително изготвените формуляри, предоставени на земеделските производители в съответствие с член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, съдържат максимално допустимата площ на референтен парцел за целите на схемата за единно плащане или на схемата за единно плащане на площ.“

8.

Член 13, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   В случай на земя под угар, използвана в съответствие с член 107, параграф 3, първо тире от Регламент (ЕО) № 1782/2003, единната молба съдържа необходимото доказателство, изисквано съгласно приложимите правила на сектора.“

9.

В член 14, параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

„Ползването на площта, посочено в член 6, параграф 2 и член 38 от Регламент (ЕО) № 73/2009, и тези, изброени в приложение VI към посочения регламент, както и площите, използвани за производство на лен за влакно, или площите, декларирани за специфичното подпомагане, предвидено съгласно член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009, когато не е необходимо да бъдат декларирани тези площи в съответствие с член 13 от настоящия регламент, се декларират в отделна графа в единната молба-формуляр.“

10.

В член 15, параграф 2 втората алинея се заличава.

11.

В член 17а, параграф 2 се добавя следната алинея:

„Държавите-членки могат да предвидят копието от договора за доставка, посочен в параграф 1, втора алинея, да се представя отделно в по-късен срок, който не може да бъде по-късно от 1 декември в годината на подаване на молбата.“

12.

Член 20 се заменя със следното:

„Член 20

Дерогация от крайната дата за представяне на молби за помощи, оправдателни документи, договори и декларации и крайна дата за изменения на единната молба

Чрез дерогация от член 5, параграф 1 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета (11) когато крайната дата за представяне на дадена молба за помощи или оправдателни документи, договори или декларации съгласно настоящия дял или крайната дата за изменения на единната молба е официален празник, събота или неделя, се смята, че тя се пада на първия следващ работен ден.

Първа алинея се прилага също така и към молбите на земеделските стопани в рамките на схемата за единно плащане в съответствие с член 56 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

13.

Член 21а се изменя, както следва:

а)

В параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

„Без да се засягат случаите на непреодолима сила и извънредни обстоятелства, посочени в член 56, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, и чрез дерогация от член 21 от настоящия регламент по време на първата година от прилагането на схемата за единно плащане в съответствие с дял III, глава 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, когато в дадена държава-членка молбата за права на плащане в съответствие с член 56, параграф 1 от посочения регламент и единната молба за същата година трябва да бъдат подадени заедно от земеделеца, но той представи тези молби след крайната приложима дата, се прилага намаление от 4 % за всеки работен ден към сумите, които трябва да се изплатят същата година в рамките на правата на плащане, които трябва да бъдат предоставени на земеделеца.“;

б)

В параграф 2 втората алинея се заменя със следното:

„В този случай, без да се засягат случаите на непреодолима сила и извънредни обстоятелства, посочени в член 56, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, представянето на молба в рамките на схемата за единно плащане в съответствие с посочения член след крайната приложима дата води до намаление от 3 % за всеки работен ден на сумите, които трябва да се изплатят по време на първата година от прилагането на схемата за единното плащане в рамките на правата на плащане, които трябва да се предоставят на земеделеца.“

в)

В параграф 3 се добавя следната алинея:

„Молбата за участие, посочена в първата алинея, се представя до определена от държавата-членка дата, която не може да бъде по-късно от 15 май на съответната година.“

14.

В член 24, параграф 1 буква г) се заменя със следното:

„г)

между правата за плащане и определената площ, за да се провери дали правата отговарят на равен брой допустими хектари, определени в член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009;“

15.

Член 31а се заменя със следното:

„Член 31a

Проверки на място на одобрени междубраншови организации

Проверките на място на одобрени междубраншови организации в рамките на молбите за помощи съгласно специфичното за културата плащане за памук, предвидено в дял IV, глава 1, раздел 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009, удостоверяват спазването на критерии за одобрение на тези организации и списъка на членовете им.“

16.

В член 38 първото изречение се заменя със следното:

„Относно допълнителните плащания за специфичен метод на земеделие или качествена продукция, предвидени в член 69 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, или специфичното подпомагане, предвидено в член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009, държавите-членки прилагат, когато е необходимо, разпоредбите на настоящия дял.“

17.

В член 49, параграф 2 втората алинея се заличава.

18.

В член 50 параграф 4 се заличава.

19.

Член 51 се изменя, както следва:

а)

Параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Ако по отношение на група култури площта, декларирана по смисъла на някакви схеми за помощи, свързани с площи, освен тези за картофи за нишесте, семена и тютюн, както е предвидено в дял IV, глава 1, раздели 2 и 5 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и дял IV, глава 10в от Регламент (ЕО) № 1782/2003, превишава площта, определена в съответствие с член 50, параграфи 3 и 5 от настоящия регламент, помощта се изчислява въз основа на определената площ, намалена с двойния размер на установената разлика, ако тази разлика е по-голяма от 3 % или от два хектара, но не повече от 20 % от определената площ.

Ако разликата е по-голяма от 20 % от определената площ, не се отпуска помощ, свързана с площ, за въпросната група култури.

Ако разликата е по-голяма от 50 %, земеделският производител бива изключен отново от получаване на помощ до сума, равна на сумата, отговаряща на разликата между декларираната площ и площта, определена в съответствие с член 50, параграфи 3 и 5 от настоящия регламент. Посочената сума се прихваща в съответствие с член 5б от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията (12). Ако сумата не може да бъде изцяло прихваната в съответствие с посочения член в течение на три календарни години след календарната година на констатацията, оставащата неиздължена сума се анулира.

б)

Параграф 2 се заличава.

в)

Параграф 2а се заменя със следното:

„2а.   Ако земеделският производител декларира по-голяма площ от правата на плащания и декларираната площ отговаря на всички други изисквания за допустимост, не се прилагат намаленията или изключванията, предвидени в параграф 1.

Ако земеделският производител декларира по-голяма площ от правата на плащания и декларираната площ не отговаря на всички други изисквания за допустимост, разликата, посочена в параграф 1, е разликата между площта, която отговаря на всички други изисквания за допустимост, и сумата на декларираните права на плащания.“

г)

Параграф 3 се заменя със следното:

„3.   За целите на настоящия член когато даден земеделски производител, кандидатстващ за помощ за енергийни култури в съответствие с член 88 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 или деклариращ парцели като земя под угар в съответствие с член 107, параграф 3, първо тире от същия регламент, не достави изискваното количество от някоя суровина, се счита, че той не е изпълнил задължението си относно парцелите, предназначени за енергийни цели или съответно земя под угар, по отношение на площ, изчислена чрез умножаване на площта земя, обработвана и използвана от него за добива на суровини, по процента липси при доставките на тази суровина.“;

20.

В член 52, параграф 3, втора алинея второто и третото изречение се заменят със следното:

„Посочената сума се прихваща в съответствие с член 5б от Регламент (ЕО) № 885/2006. Ако сумата не може да бъде изцяло прихваната в съответствие с посочения член в течение на три календарни години след календарната година на констатацията, оставащата неиздължена сума се анулира.“;

21.

В член 53 първата и втората алинея се заменят със следното:

„Когато разликите между декларираната площ и площта, определена в съответствие с член 50, параграфи 3 и 5, произтичат от умишлено допуснати нередности, подпомагането, на което земеделският производител би имал право съгласно член 50, параграфи 3 и 5, не се отпуска за въпросната календарна година съгласно въпросната схема за подпомагане, ако разликата е повече от 0,5 % от определената площ или повече от един хектар.

Освен това когато тази разлика е по-голяма от 20 % от определената площ, земеделският производител се изключва отново от получаването на помощ до сума, равна на сумата, отговаряща на разликата между декларираната площ и площта, определена в съответствие с член 50, параграфи 3 и 5. Съответната сума се прихваща в съответствие с член 5б от Регламент (ЕО) № 885/2006. Ако сумата не може да бъде изцяло прихваната в съответствие с посочения член в течение на три календарни години след календарната година на констатацията, оставащата неиздължена сума се анулира.“;

22.

Член 59 се изменя, както следва:

а)

В параграф 2, трета алинея второто и третото изречение се заменят със следното:

„Съответната сума се прихваща в съответствие с член 5б от Регламент (ЕО) № 885/2006. Ако сумата не може да бъде изцяло прихваната в съответствие с посочения член в течение на три календарни години след календарната година на констатацията, оставащата неиздължена сума се анулира.“;

б)

В параграф 4, втора алинея второто и третото изречение се заменят със следното:

„Съответната сума се прихваща в съответствие с член 5б от Регламент (ЕО) № 885/2006. Ако сумата не може да бъде изцяло прихваната в съответствие с посочения член в течение на три календарни години след календарната година на констатацията, оставащата неиздължена сума се анулира.“;

23.

В член 60, параграф 6, втора алинея второто изречение се заменя със следните второ и трето изречение:

„Съответната сума се прихваща в съответствие с член 5б от Регламент (ЕО) № 885/2006. Ако сумата не може да бъде изцяло прихваната в съответствие с посочения член в течение на три календарни години след календарната година на констатацията, оставащата неиздължена сума се анулира.“;

24.

Член 63 се заменя със следното:

„Член 63

Констатации по отношение на допълнителното плащане

По отношение на допълнителното плащане за специфичен метод на земеделие или качествена продукция, предвидено в член 69 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, или специфичното подпомагане, предвидено в член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009, държавите-членки предвиждат намаления и изключения, които по същество се равняват на тези, предвидени в настоящия дял. При разрешени плащания, свързани с площ, или плащания за животни, разпоредбите на настоящата част се прилагат mutatis mutandis.“

25.

В член 64, втора алинея третото изречение се заменя със следните трето и четвърто изречение:

„Сума, равна на сумата, която съответства на отказаната помощ, се прихваща в съответствие с член 5б от Регламент (ЕО) № 885/2006. Ако сумата не може да бъде изцяло прихваната в съответствие с посочения член в течение на три календарни години след календарната година на констатацията, оставащата неиздължена сума се анулира.“

26.

Член 65 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Когато повече от една разплащателна агенция е отговорна за управлението на различните схеми за директни плащания, определени в член 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 73/2009 и за плащанията, посочени в членове 11, 12 и 98 от Регламент (ЕО) № 479/2008, държавите-членки вземат необходимите мерки за гарантиране на правилното прилагане на разпоредбите съгласно настоящата глава, по-специално, че се прилага един и същ размер на намаление за всички директни плащания и суми, определени в съответствие с член 66, параграф 1, трета алинея и член 67, параграф 1, трета алинея.

Когато за един и същ земеделски производител повече от една разплащателна агенция е отговорна за управлението на различните плащания, определени съгласно член 36, буква a), подточки i)—v) и буква б), подточки i), iv) и v) от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и член 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 73/2009 и посочени в членове 11, 12 и 98 от Регламент (ЕО) № 479/2008, държавите-членки гарантират, че определените неспазвания и където е необходимо, съответните намаления и изключения се довеждат до знанието на всички разплащателни агенции, с които са свързани споменатите плащания.“

27.

В член 71, параграф 1 буква б) се заменя със следното:

„б)

намаленията и изключванията по силата на дял IV, глава II се прилагат по отношение на цялата сума на плащанията, които се предоставят по схемата за единно плащане, схемата за единно плащане на площ и всякакви други схеми за подпомагане, които не подлежат на намаление или изключване, както е посочено в буква a).“

28.

Член 71а се изменя, както следва:

а)

Заглавието се заменя със следното:

„Член 71а

Прилагане на намаления за всяка отделна схема за подпомагане“

б)

Параграф 2 се изменя, както следва:

i)

буква а) се заменя със следното:

„а)

намаленията или изключванията, предвидени в дял IV, глава I, се прилагат по отношение на нередности;“

ii)

букви д) и е) се заличават.

29.

След член 71а се създава следният член 71б:

„Член 71б

Основа за изчисляване на намаленията, дължащи се на модулация, финансова дисциплина и кръстосано спазване

1.   Намаленията поради модулация, предвидени в членове 7 и 10 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и, според случая, в член 1 от Регламент (ЕО) № 378/2007 на Съвета (13), както и намалението поради финансова дисциплина, предвидено в член 11 от Регламент (ЕО) № 73/2009, и намалението, предвидено в член 8, параграф 1 от същия регламент, се прилагат по отношение на сумата на плащанията по различните схеми за подпомагане, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 73/2009, на които има право всеки земеделски производител, съгласно процедурата, предвидена в член 71a от настоящия регламент.

2.   Размерът на плащането, получен след прилагането на параграф 1, служи като основа за изчисляване на евентуални намаления, които следва да се приложат за неспазване на задълженията за кръстосано спазване съгласно дял IV, глава II от настоящия регламент.

30.

В член 73 параграфи 2 и 8 се заличават.

31.

В член 78 първата алинея се заменя със следното:

„Способът на разпределение на сумите, съответстващи на намалението с 4 процентни пункта, посочено в член 9, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, се изчислява като се вземат дяловете на държавите-членки в земеделската площ и в селскостопанската заетост с относително тегло съответно 65 % и 35 %.“

32.

Член 79 се заличава.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за молбите за помощ, свързани с години или премийни периоди, които започват от 1 януари 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 18.

(4)  ОВ L 345, 20.11.2004 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 100, 18.4.2009 г., стр. 3.

(6)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 90.

(7)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.“

(8)  ОВ L 215, 30.7.1992 г., стр. 85.

(9)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 80.

(10)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.“

(11)  ОВ L 124, 8.6.1971 г., стр. 1.“;

(12)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 9.“;

(13)  ОВ L 95, 5.4.2007 г., стр. 1.“


9.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 116/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 381/2009 НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2092/2004 за определяне на правилата за прилагане на тарифна квота за внос на сушено и обезкостено говеждо месо с произход от Швейцария

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 144, параграф 1 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 2092/2004 (2) на Комисията удостоверенията за автентичност, доказващи, че продуктите произхождат от Швейцария, следва да бъдат издавани преди вноса на някои от тях. Наименованието на издаващия тези сертификати орган фигурира в приложение III към посочения регламент. При определянето на нов издаващ орган, в член 4, параграф 2 от посочения регламент се предвижда приложение III да бъде изменено.

(2)

Швейцария уведоми Комисията, че е определила нов орган, който ще ще има пълномощия да издава удостоверения за автентичност.

(3)

Регламент (ЕО) № 2092/2004 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 2092/2004 се заменя с текста, даден в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 362, 9.12.2004 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на органите в държавите износителки, имащи пълномощия да издават сертификати за автентичност

ШВЕЙЦАРИЯ

Office fédéral de l'agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell'agricoltura.“


ДИРЕКТИВИ

9.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 116/18


ДИРЕКТИВА 2009/47/ЕО НА СЪВЕТА

от 5 май 2009 година

за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на намалените ставки на данъка върху добавената стойност

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 93 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като има предвид, че:

(1)

Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (3) дава право на държавите-членки да прилагат една или две намалени ставки, които не могат да бъдат по-ниски от 5 % и се прилагат само за ограничен брой видове доставки на стоки и услуги.

(2)

В Съобщението относно данъчни ставки по ДДС, представено от Комисията на Европейския парламент и на Съвета през 2007 г., се стига до заключението, че прилагането на намалените ставки на ДДС за местно доставяни услуги не представлява реална опасност за правилното функциониране на вътрешния пазар и може при определени условия да повлияе положително върху създаването на работни места и борбата срещу сивата икономика. Затова е целесъобразно на държавите-членки да се предостави възможност да прилагат намалени ставки на ДДС за трудоемки услуги, попадащи в обхвата на временните разпоредби, приложими до края на 2010 г., както и за ресторантьорски и кетъринг услуги.

(3)

По отношение на доставката на алкохолни и/или безалкохолни напитки в рамките на ресторантьорски и кетъринг услуги може да бъде обосновано предоставянето на различно третиране на тези напитки от третирането, предоставено за доставките на хранителни продукти; подходящо е да се предвиди изрично, че държавите-членки могат да включат или изключат доставката на алкохолни и/или безалкохолни напитки, когато прилагат намалена ставка към предоставянето на ресторантьорски и кетъринг услуги, посочени в приложение III към Директива 2006/112/ЕО.

(4)

Директива 2006/112/ЕО следва да бъде допълнително изменена, за да се позволи прилагането съответно на намалени ставки или на освобождаване в ограничен брой конкретни ситуации, поради социални или здравни съображения, както и с оглед на изясняване и адаптиране към техническия прогрес на частта относно книгите в приложение III към директивата.

(5)

Съдържанието на определени разпоредби от Директива 2006/112/ЕО, свързани с действащи дерогации и списъка от приложение IV към нея, ще бъде отразено в списъка на доставките на стоки и услуги, за които може да се прилага намалена данъчна ставка въз основа на настоящата директива. С оглед постигане на яснота тези разпоредби и приложение IV към Директива 2006/112/ЕО следва да бъдат заличени.

(6)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (4) държавите-членки се насърчават да съставят, за себе си и с оглед интересите на Общността, таблици, илюстриращи, доколкото е възможно, съответствието между настоящата директива и мерките по въвеждането ѝ в националното законодателство, и да ги направят публично достояние.

(7)

Директива 2006/112/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2006/112/ЕО се изменя, както следва:

1.

Вмъква се следният член:

„Член 104а

Кипър може да прилага една от двете намалени ставки, предвидени в член 98, за доставката на втечнен нефтен газ (ВНГ) в газови бутилки.“

2.

Член 105се заменя със следното:

„Член 105

1.   Португалия може да прилага една от двете намалени ставки, предвидени в член 98, за таксите за преминаване по мостовете в района на Лисабон.

2.   По отношение на сделки, извършвани в автономните региони на Азорските острови и Мадейра и за прекия внос в тези региони, Португалия може да прилага ставки, по-ниски от тези, прилагани за континенталната ѝ част.“

3.

Глава 3 от дял VIII се заличава.

4.

Считано от 1 януари 2011 г., към член 111 се добавя следната буква:

„в)

от Малта по отношение на доставката на храни за консумация от човека и фармацевтични продукти.“

5.

В член 114, параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„Държавите-членки, посочени в първата алинея, могат също да прилагат такава ставка за детско облекло и детски обувки и за жилища.“

6.

Член 115 се заменя със следното:

„Член 115

Държавите-членки, които към 1 януари 1991 г. са прилагали намалена ставка за детско облекло, детски обувки или жилища, могат да продължат да прилагат такава ставка за доставката на тези стоки или услуги.“

7.

Член 116 се заличава.

8.

Член 117, параграф 1 се заличава.

9.

Член 125, параграф 2 се заличава.

10.

Член 127 се заличава, считано от 1 януари 2011 г.

11.

Член 128, параграф 2 се заличава.

12.

Член 129, параграф 1 се заличава.

13.

Приложение III се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

14.

Приложение IV се заличава.

Член 2

Държавите-членки незабавно съобщават на Комисията текста на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на първия ден на месеца, следващ датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 5 май 2009 година.

За Съвета

Председател

M. KALOUSEK


(1)  Становище от 19 февруари 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 25 февруари 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение III към Директива 2006/112/ЕО се изменя, както следва:

1.

Точка 6 се заменя със следното:

„6)

доставката, включително заемане от библиотеки, на книги на всички видове физически носители (включително брошури, листовки и подобни печатни материали, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или нотни издания или такива във формата на ръкописи, карти, хидрографски или подобни диаграми), вестници и периодични издания, различни от материали, които са изцяло или основно предназначени за реклама;“.

2.

Вмъкват се следните точки:

„10a)

обновяване и ремонтиране на частни жилища, с изключение на материали, които съставляват значителна част от стойността на доставяната услуга;

10б)

почистване на прозорци и почистване в частни домакинства;“;

3.

Вмъква се следната точка:

„12a)

ресторантьорски и кетъринг услуги, като е възможно да се изключи доставката на (алкохолни и/или безалкохолни) напитки;“.

4.

Добавят се следните точки:

„19)

дребни поправки на велосипеди, на обувки и кожени изделия, на дрехи и домакинско и спално бельо (включително поправка и преправяне);

20)

доставка на услуги за домашни грижи, като домашна помощ и гледане на деца, възрастни хора, болни или инвалиди;

21)

фризьорски услуги.“.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

9.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 116/21


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2009 година

относно уравняване на сметките на разплащателните агенции на държавите-членки във връзка с разходи, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за финансовата 2008 година

(нотифицирано под номер C(2009) 3219)

(2009/373/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (1), и по-специално членове 30 и 33 от него,

след консултации с Комитета по фондовете,

като има предвид, че:

(1)

По силата на член 30 от Регламент (ЕО) № 1290/2005, въз основа на годишните счетоводни отчети, подадени от държавите-членки и придружени от информацията, изисквана за уравняване на сметките, както и от сертификат за пълнотата, точността и достоверността на отчетите и докладите, изготвени от сертифициращия орган, счетоводните сметки на разплащателните агенции, посочени в член 6 от посочения регламент, се уравняват от Комисията.

(2)

Съгласно член 16 от Регламент (ЕО) № 883/2006 на Комисията от 21 юни 2006 година за формулиране на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение воденето на счетоводство от агенциите платци, декларациите за разходи и приходи и условията за възстановяване на разходите по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (2), се вземат предвид разходите, направени от държавите-членки за финансовата 2008 година за периода между 16 октомври 2007 г. и 15 октомври 2008 г.

(3)

Комисията провери подадената от държавите-членки информация и изпрати преди 31 март 2009 г. до държавите-членки резултатите от своите проверки заедно с необходимите изменения.

(4)

Годишните отчети и придружаващите документи позволяват на Комисията да вземе решение за някои разплащателни агенции относно пълнотата, точността и достоверността на подадените счетоводни отчети. В приложение I са изброени сумите, които са уравнени за всяка държава-членка, и сумите, които трябва да бъдат възстановени от държавите-членки или да им бъдат изплатени.

(5)

Необходимо е да бъдат направени допълнителни проучвания на информацията, подадена от някои други разплащателни агенции и техните счетоводни сметки не могат да бъдат уравнени в настоящото решение. В приложение II са изброени въпросните разплащателни агенции.

(6)

По силата на член 33, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 50 % от финансовите последствия от невъзстановяване на неправомерно изплатени суми се понасят от въпросната държава-членка, ако посочените суми не са възстановени преди приключването на програмата за развитие на селските райони, в рамките на четири години от произнасянето на първоначалното административно или съдебно решение или в рамките на осем години, ако искът за възстановяване е отнесен до националните съдилища или при приключване на програмата, ако тези срокове изтекат преди края ѝ. По силата на член 33, параграф 4 от този регламент държавите-членки са длъжни да предоставят на Комисията, заедно с годишните отчети, обобщен доклад за процедурите по възстановяване на средствата, предприети в отговор на нередностите. В Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията (3) са посочени подробните правила за прилагането на задължението на държавите-членки за докладване на сумите за възстановяване. В приложение III към посочения регламент се съдържа таблицата, която държавите-членки трябваше да предоставят през 2009 г. Въз основа на попълнените от държавите-членки таблици Комисията решава относно финансовите последици от невъзстановяване на неправомерно изплатени суми, които датират съответно от преди повече от четири или осем години. Настоящото решение не засяга бъдещи решения за съответствие съгласно член 33, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1290/2005.

(7)

По силата на член 33, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 след приключване на програма за развитие на селските райони държавите-членки могат да вземат решение да не изискват възстановяване на сумите. Такова решение може да бъде взето единствено ако вече направените и евентуалните разходи по възстановяването на сумата надхвърлят размера на подлежащата на възстановяване сума или ако връщането се окаже невъзможно поради неплатежоспособност, отчетена и призната съгласно националното законодателство, на длъжника или на лицата, носещи юридическа отговорност за нередностите. Ако такова решение е взето в срок от четири години от датата на първоначалното административно или съдебно решение или в срок от осем години, ако искът за възстановяване е отнесен до националните съдилища, 100 % от финансовите последствия от невъзстановяването следва да се поемат от бюджета на Общността. В обобщения доклад, посочен в член 33, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1290/2005, са посочени сумите, за които държавата-членка е решила да не изисква възстановяване, както и основанията за това решение. Тези суми не се начисляват на засегнатите държави-членки и следователно се поемат от бюджета на Общността. Настоящото решение не засяга бъдещи решения за съответствие съгласно член 33, параграф 5 от посочения регламент.

(8)

По силата на член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 настоящото решение не засяга решенията, което ще бъдат приети впоследствие от Комисията за изключване от финансиране от страна на Общността на разходи, които не са били извършени в съответствие с правилата на Общността,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С изключение на разплащателните агенции, посочени в член 2, счетоводните сметки на разплащателните агенции на държавите-членки относно разходи, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по отношение на финансовата 2008 година, се уравняват.

Сумите, които подлежат на възстановяване от всяка държава-членка или следва да ѝ бъдат изплатени в рамките на всяка програма за развитие на селските райони по силата на настоящото решение, включително тези, които са резултат от прилагането на член 33, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1290/2005, са посочени в приложение I.

Член 2

За финансовата 2008 година посочените в приложение II счетоводни сметки на разплащателните агенции на държавите-членки по отношение на разходите, направени по всяка програма за развитие на селските райони, финансирана от ЕЗФСРС, са отделени от настоящото решение и са предмет на решение за уравняване в бъдеще.

Член 3

Адресати на настоящото решение за държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 29 април 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 90.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

УРАВНЕНИ РАЗХОДИ ПО ЛИНИЯ НА ЕЗФРСР ПО ПРОГРАМА И ПО МЯРКА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ФИНАНСОВАТА 2008 ГОДИНА

Суми за възстановяване от или за плащане на държавата-членка по всяка програма

A)   Одобрени програми с декларирани разходи по ЕЗФРСР

в EUR

CCI

Разходи през 2008 г.

Корекции

Общо

Суми, които не могат да бъдат използвани повторно

Приета и уравнена сума за ФГ 2008

Междинни плащания, възстановени на държавата-членка за финансовата година

Сума за възстановяване от (–) или за плащане на (+) държавата-членка в следващата декларация

AT: 2007AT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 773 267,71

0,00

2 773 267,71

0,00

2 773 267,71

2 773 267,70

0,01

112

7 517 843,12

0,00

7 517 843,12

0,00

7 517 843,12

7 517 843,12

0,00

121

33 921 417,84

0,00

33 921 417,84

0,00

33 921 417,84

33 921 417,84

0,00

122

3 230 781,03

0,00

3 230 781,03

0,00

3 230 781,03

3 230 781,03

0,00

123

8 747 619,26

0,00

8 747 619,26

0,00

8 747 619,26

8 747 619,26

0,00

124

366 899,45

0,00

366 899,45

0,00

366 899,45

366 899,45

0,00

125

6 742 251,61

0,00

6 742 251,61

0,00

6 742 251,61

6 742 251,61

0,00

132

962 663,53

0,00

962 663,53

0,00

962 663,53

962 663,54

–0,01

211

118 416 228,12

0,00

118 416 228,12

0,00

118 416 228,12

118 416 228,13

–0,01

212

16 414 198,05

0,00

16 414 198,05

0,00

16 414 198,05

16 414 198,05

0,00

214

232 096 186,00

0,00

232 096 186,00

0,00

232 096 186,00

232 096 185,98

0,02

215

6 080 769,12

0,00

6 080 769,12

0,00

6 080 769,12

6 080 769,12

0,00

221

119 271,73

0,00

119 271,73

0,00

119 271,73

119 271,73

0,00

226

5 267 366,27

0,00

5 267 366,27

0,00

5 267 366,27

5 267 366,26

0,01

311

1 214 435,69

0,00

1 214 435,69

0,00

1 214 435,69

1 214 435,69

0,00

313

1 138 956,20

0,00

1 138 956,20

0,00

1 138 956,20

1 138 956,20

0,00

321

6 127 194,12

0,00

6 127 194,12

0,00

6 127 194,12

6 127 194,12

0,00

322

130 466,63

0,00

130 466,63

0,00

130 466,63

130 466,63

0,00

323

2 742 056,41

0,00

2 742 056,41

0,00

2 742 056,41

2 742 056,41

0,00

331

591 330,97

0,00

591 330,97

0,00

591 330,97

591 330,95

0,02

341

73 775,44

0,00

73 775,44

0,00

73 775,44

73 775,43

0,01

411

33 494,75

0,00

33 494,75

0,00

33 494,75

33 494,75

0,00

413

10 161,18

0,00

10 161,18

0,00

10 161,18

10 161,18

0,00

431

63 865,14

0,00

63 865,14

0,00

63 865,14

63 865,14

0,00

511

7 826 245,86

0,00

7 826 245,86

0,00

7 826 245,86

7 826 245,86

0,00

Общо

462 608 745,23

0,00

462 608 745,23

0,00

462 608 745,23

462 608 745,18

0,05

BE: 2007BE06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

153 358,59

0,00

153 358,59

0,00

153 358,59

153 358,38

0,21

112

1 108 816,69

0,00

1 108 816,69

0,00

1 108 816,69

1 108 816,22

0,47

121

3 907 452,69

0,00

3 907 452,69

0,00

3 907 452,69

3 907 449,53

3,16

212

3 700 250,09

0,00

3 700 250,09

0,00

3 700 250,09

3 700 250,09

0,00

214

13 126 269,19

0,00

13 126 269,19

0,00

13 126 269,19

13 127 013,26

– 744,07

322

96 563,34

0,00

96 563,34

0,00

96 563,34

96 563,35

–0,01

511

112 584,88

0,00

112 584,88

0,00

112 584,88

112 584,68

0,20

Общо

22 205 295,47

0,00

22 205 295,47

0,00

22 205 295,47

22 206 035,51

– 740,04

BG: 2007BG06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

211

10 180 777,43

0,00

10 180 777,43

0,00

10 180 777,43

10 180 777,08

0,35

212

3 086 227,72

0,00

3 086 227,72

0,00

3 086 227,72

3 086 227,69

0,03

611

44 918 822,73

0,00

44 918 822,73

0,00

44 918 822,73

44 918 824,94

–2,21

Общо

58 185 827,88

0,00

58 185 827,88

0,00

58 185 827,88

58 185 829,71

–1,83

CY: 2007CY06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

2 472 188,02

0,00

2 472 188,02

0,00

2 472 188,02

2 472 188,06

–0,04

131

417 417,82

0,00

417 417,82

 

417 417,82

417 417,82

0,00

211

571 720,53

0,00

571 720,53

 

571 720,53

571 393,43

327,10

212

2 665 068,97

0,00

2 665 068,97

0,00

2 665 068,97

2 660 561,17

4 507,80

214

4 335 052,16

0,00

4 335 052,16

0,00

4 335 052,16

4 335 052,71

–0,55

Общо

10 461 447,50

0,00

10 461 447,50

0,00

10 461 447,50

10 456 613,19

4 834,31

CZ: 2007CZ06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

71 891,50

0,00

71 891,50

0,00

71 891,50

71 891,54

–0,04

112

8 693 031,90

0,00

8 693 031,90

0,00

8 693 031,90

8 693 033,58

–1,68

113

1 118 596,03

–69 912,99

1 048 683,04

0,00

1 048 683,04

1 048 683,04

0,00

121

4 170 600,08

0,00

4 170 600,08

0,00

4 170 600,08

4 170 601,19

–1,11

122

1 467 206,86

0,00

1 467 206,86

0,00

1 467 206,86

1 467 207,64

–0,78

123

1 518 202,94

0,00

1 518 202,94

0,00

1 518 202,94

1 518 203,18

–0,24

125

143 485,50

0,00

143 485,50

0,00

143 485,50

143 485,52

–0,02

142

109 265,49

–6 829,05

102 436,44

0,00

102 436,44

102 436,44

0,00

211

44 331 032,02

0,00

44 331 032,02

0,00

44 331 032,02

44 331 036,88

–4,86

212

37 168 468,21

0,00

37 168 468,21

0,00

37 168 468,21

37 168 466,37

1,84

213

246 132,05

0,00

246 132,05

0,00

246 132,05

246 132,25

–0,20

214

108 680 869,87

5 205,62

108 686 075,49

0,00

108 686 075,49

108 686 075,49

0,00

221

1 304 288,79

0,00

1 304 288,79

0,00

1 304 288,79

1 304 289,32

–0,53

311

365 052,66

0,00

365 052,66

0,00

365 052,66

365 052,74

–0,08

312

199 586,42

0,00

199 586,42

0,00

199 586,42

199 586,55

–0,13

313

80 579,89

0,00

80 579,89

0,00

80 579,89

80 579,93

–0,04

321

224 497,30

0,00

224 497,30

0,00

224 497,30

224 497,39

–0,09

322

2 565 311,11

0,00

2 565 311,11

0,00

2 565 311,11

2 565 311,83

–0,72

323

82 487,42

0,00

82 487,42

0,00

82 487,42

82 487,51

–0,09

511

155 488,79

0,00

155 488,79

0,00

155 488,79

155 488,97

–0,18

Общо

212 696 074,83

–71 536,42

212 624 538,41

0,00

212 624 538,41

212 624 547,36

–8,95

DE: 2007DE06RAT001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

511

206 877,01

0,00

206 877,01

0,00

206 877,01

206 877,01

0,00

Общо

206 877,01

0,00

206 877,01

0,00

206 877,01

206 877,01

0,00

DE: 2007DE06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

114

13 815,04

0,00

13 815,04

0,00

13 815,04

13 815,04

0,00

121

8 633 741,34

0,00

8 633 741,34

0,00

8 633 741,34

8 633 741,33

0,01

123

2 195 091,50

0,00

2 195 091,50

0,00

2 195 091,50

2 195 091,50

0,00

125

4 714 783,18

0,00

4 714 783,18

0,00

4 714 783,18

4 714 783,18

0,00

211

5 186 335,45

0,00

5 186 335,45

0,00

5 186 335,45

5 186 335,45

0,00

212

11 459 028,70

0,00

11 459 028,70

0,00

11 459 028,70

11 459 020,32

8,38

213

24 697,70

0,00

24 697,70

0,00

24 697,70

24 697,70

0,00

214

43 302 284,63

0,00

43 302 284,63

0,00

43 302 284,63

43 301 554,59

730,04

224

127 597,36

0,00

127 597,36

0,00

127 597,36

127 597,36

0,00

225

568 361,54

0,00

568 361,54

0,00

568 361,54

568 361,54

0,00

227

552 009,89

0,00

552 009,89

0,00

552 009,89

552 009,90

–0,01

311

873 313,08

0,00

873 313,08

0,00

873 313,08

873 313,08

0,00

312

50 537,17

0,00

50 537,17

0,00

50 537,17

50 537,17

0,00

313

339 970,30

0,00

339 970,30

0,00

339 970,30

340 561,55

– 591,25

323

770 938,99

0,00

770 938,99

0,00

770 938,99

772 436,43

–1 497,44

331

55 859,76

0,00

55 859,76

0,00

55 859,76

55 859,76

0,00

341

543 774,65

0,00

543 774,65

0,00

543 774,65

543 858,63

–83,98

413

8 241,40

0,00

8 241,40

0,00

8 241,40

8 241,39

0,01

511

1 113 080,31

0,00

1 113 080,31

0,00

1 113 080,31

1 113 080,30

0,01

Общо

80 533 461,99

0,00

80 533 461,99

0,00

80 533 461,99

80 534 896,22

–1 434,23

DE: 2007DE06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

10 090,53

0,00

10 090,53

0,00

10 090,53

10 090,55

–0,02

121

357 174,20

0,00

357 174,20

0,00

357 174,20

357 174,37

–0,17

213

18 473,96

0,00

18 473,96

0,00

18 473,96

18 474,67

–0,71

214

516 779,10

0,00

516 779,10

0,00

516 779,10

516 781,52

–2,42

216

7 746,62

0,00

7 746,62

0,00

7 746,62

7 746,65

–0,03

311

59 218,91

0,00

59 218,91

0,00

59 218,91

59 218,91

0,00

323

111 226,85

0,00

111 226,85

0,00

111 226,85

111 226,86

–0,01

511

105 617,31

0,00

105 617,31

0,00

105 617,31

105 617,35

–0,04

Общо

1 186 327,48

0,00

1 186 327,48

0,00

1 186 327,48

1 186 330,88

–3,40

DE: 2007DE06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

4 740 605,12

0,00

4 740 605,12

0,00

4 740 605,12

4 740 606,70

–1,58

123

951 460,00

0,00

951 460,00

0,00

951 460,00

951 460,00

0,00

125

2 250 822,14

0,00

2 250 822,14

0,00

2 250 822,14

2 250 822,59

–0,45

212

435 399,96

0,00

435 399,96

0,00

435 399,96

435 400,99

–1,03

214

9 503 716,52

0,00

9 503 716,52

0,00

9 503 716,52

9 503 708,33

8,19

227

653 369,80

0,00

653 369,80

0,00

653 369,80

653 370,08

–0,28

311

44 481,49

0,00

44 481,49

0,00

44 481,49

44 481,50

–0,01

322

711 959,00

0,00

711 959,00

0,00

711 959,00

711 959,00

0,00

511

294 273,37

0,00

294 273,37

0,00

294 273,37

294 273,39

–0,02

Общо

19 586 087,40

0,00

19 586 087,40

0,00

19 586 087,40

19 586 082,58

4,82

DE: 2007DE06RPO011

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

3 962 827,50

0,00

3 962 827,50

0,00

3 962 827,50

3 962 827,50

0,00

125

11 609 200,25

0,00

11 609 200,25

0,00

11 609 200,25

11 609 200,72

–0,47

212

5 599 536,55

0,00

5 599 536,55

0,00

5 599 536,55

5 599 536,55

0,00

214

21 092 619,48

0,00

21 092 619,48

0,00

21 092 619,48

21 092 619,48

0,00

215

7 365 953,38

0,00

7 365 953,38

0,00

7 365 953,38

7 365 953,38

0,00

311

121 432,50

0,00

121 432,50

0,00

121 432,50

121 432,50

0,00

312

257 024,98

0,00

257 024,98

0,00

257 024,98

257 024,98

0,00

313

1 750 211,60

0,00

1 750 211,60

0,00

1 750 211,60

1 750 211,72

–0,12

321

2 931 112,50

0,00

2 931 112,50

0,00

2 931 112,50

2 931 112,50

0,00

322

1 545 266,06

0,00

1 545 266,06

0,00

1 545 266,06

1 545 266,19

–0,13

323

727 797,99

0,00

727 797,99

0,00

727 797,99

727 797,99

0,00

413

39 508,00

0,00

39 508,00

0,00

39 508,00

39 508,00

0,00

431

29 565,52

0,00

29 565,52

0,00

29 565,52

29 565,52

0,00

511

386 083,71

0,00

386 083,71

0,00

386 083,71

386 083,71

0,00

Общо

57 418 140,02

0,00

57 418 140,02

0,00

57 418 140,02

57 418 140,74

–0,72

DE: 2007DE06RPO015

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

89 041,33

0,00

89 041,33

0,00

89 041,33

89 041,33

0,00

115

309 072,31

0,00

309 072,31

0,00

309 072,31

309 072,31

0,00

121

2 183 242,80

0,00

2 183 242,80

0,00

2 183 242,80

2 183 242,80

0,00

123

54 671,79

0,00

54 671,79

0,00

54 671,79

54 671,79

0,00

125

591 839,77

0,00

591 839,77

0,00

591 839,77

591 839,77

0,00

211

246 958,58

0,00

246 958,58

0,00

246 958,58

246 958,58

0,00

212

4 488 168,57

0,00

4 488 168,57

0,00

4 488 168,57

4 488 168,57

0,00

213

1 405 260,80

0,00

1 405 260,80

0,00

1 405 260,80

1 405 260,80

0,00

214

25 572 767,33

0,00

25 572 767,33

0,00

25 572 767,33

25 572 767,33

0,00

216

181 414,09

0,00

181 414,09

0,00

181 414,09

181 414,09

0,00

221

105 351,00

0,00

105 351,00

0,00

105 351,00

105 351,00

0,00

224

8 143,40

0,00

8 143,40

0,00

8 143,40

8 143,40

0,00

227

254 959,49

0,00

254 959,49

0,00

254 959,49

254 959,49

0,00

311

277 442,97

0,00

277 442,97

0,00

277 442,97

277 442,97

0,00

313

25 412,56

0,00

25 412,56

0,00

25 412,56

25 412,56

0,00

321

289 021,15

0,00

289 021,15

0,00

289 021,15

289 021,15

0,00

322

1 617 921,11

0,00

1 617 921,11

0,00

1 617 921,11

1 617 921,11

0,00

323

54 132,19

0,00

54 132,19

0,00

54 132,19

54 132,19

0,00

511

243 576,06

0,00

243 576,06

0,00

243 576,06

243 576,06

0,00

Общо

37 998 397,30

0,00

37 998 397,30

0,00

37 998 397,30

37 998 397,30

0,00

DE: 2007DE06RPO017

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

23 777,00

0,00

23 777,00

0,00

23 777,00

23 777,00

0,00

112

184 500,00

0,00

184 500,00

0,00

184 500,00

184 500,00

0,00

121

2 467 231,95

0,00

2 467 231,95

0,00

2 467 231,95

2 568 520,45

– 101 288,50

123

1 409 861,50

0,00

1 409 861,50

0,00

1 409 861,50

1 409 861,50

0,00

125

8 180 831,07

0,00

8 180 831,07

0,00

8 180 831,07

8 180 831,07

0,00

126

2 383 637,07

0,00

2 383 637,07

0,00

2 383 637,07

2 383 637,07

0,00

212

6 573 013,47

0,00

6 573 013,47

0,00

6 573 013,47

6 573 013,47

0,00

214

6 513 299,35

0,00

6 513 299,35

0,00

6 513 299,35

6 571 962,16

–58 662,81

311

114 001,50

0,00

114 001,50

0,00

114 001,50

12 713,00

101 288,50

313

72 033,93

0,00

72 033,93

0,00

72 033,93

72 033,93

0,00

323

204 277,61

0,00

204 277,61

0,00

204 277,61

204 277,61

0,00

331

11 320,50

0,00

11 320,50

0,00

11 320,50

11 320,50

0,00

341

348 767,25

0,00

348 767,25

0,00

348 767,25

348 767,25

0,00

Общо

28 486 552,20

0,00

28 486 552,20

0,00

28 486 552,20

28 545 215,01

–58 662,81

DE: 2007DE06RPO018

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

117 074,60

0,00

117 074,60

0,00

117 074,60

117 074,60

0,00

125

38 306,04

0,00

38 306,04

0,00

38 306,04

38 306,04

0,00

214

1 079 970,17

0,00

1 079 970,17

0,00

1 079 970,17

1 079 970,16

0,01

227

242 972,54

0,00

242 972,54

0,00

242 972,54

242 972,54

0,00

311

6 549,77

0,00

6 549,77

0,00

6 549,77

6 549,77

0,00

431

57 881,00

0,00

57 881,00

0,00

57 881,00

57 881,00

0,00

511

8 970,20

0,00

8 970,20

0,00

8 970,20

8 970,21

–0,01

Общо

1 551 724,32

0,00

1 551 724,32

0,00

1 551 724,32

1 551 724,32

0,00

DE: 2007DE06RPO019

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

1 435 117,50

0,00

1 435 117,50

0,00

1 435 117,50

1 435 117,50

0,00

121

3 307 448,76

0,00

3 307 448,76

0,00

3 307 448,76

3 307 448,76

0,00

211

114 651,32

0,00

114 651,32

0,00

114 651,32

114 651,32

0,00

212

10 710 085,16

0,00

10 710 085,16

0,00

10 710 085,16

10 710 559,96

– 474,80

214

24 911 469,79

0,00

24 911 469,79

0,00

24 911 469,79

24 911 469,79

0,00

221

1 465 474,77

0,00

1 465 474,77

0,00

1 465 474,77

1 480 315,01

–14 840,24

227

989 162,60

0,00

989 162,60

0,00

989 162,60

989 162,60

0,00

311

97 241,43

0,00

97 241,43

0,00

97 241,43

97 241,43

0,00

313

7 778,32

0,00

7 778,32

0,00

7 778,32

7 778,32

0,00

322

22 777,71

0,00

22 777,71

0,00

22 777,71

22 777,71

0,00

341

109 828,84

0,00

109 828,84

0,00

109 828,84

109 828,84

0,00

411

50 285,70

0,00

50 285,70

0,00

50 285,70

50 285,70

0,00

413

24 679,10

0,00

24 679,10

0,00

24 679,10

24 679,10

0,00

431

71 196,39

0,00

71 196,39

0,00

71 196,39

71 196,38

0,01

511

926 196,84

0,00

926 196,84

0,00

926 196,84

926 196,84

0,00

Общо

44 243 394,23

0,00

44 243 394,23

0,00

44 243 394,23

44 258 709,26

–15 315,03

DE: 2007DE06RPO020

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

1 035 021,62

0,00

1 035 021,62

0,00

1 035 021,62

1 035 021,62

0,00

212

4 417 237,44

0,00

4 417 237,44

0,00

4 417 237,44

4 417 237,44

0,00

213

1 713 888,91

0,00

1 713 888,91

0,00

1 713 888,91

1 713 888,90

0,01

214

48 098 914,93

0,00

48 098 914,93

0,00

48 098 914,93

48 098 914,93

0,00

221

272 637,36

0,00

272 637,36

0,00

272 637,36

272 637,36

0,00

311

35 756,25

0,00

35 756,25

0,00

35 756,25

35 756,25

0,00

511

204 818,32

0,00

204 818,32

0,00

204 818,32

204 818,32

0,00

Общо

55 778 274,83

0,00

55 778 274,83

0,00

55 778 274,83

55 778 274,82

0,01

DE: 2007DE06RPO023

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

83 340,00

0,00

83 340,00

0,00

83 340,00

83 340,00

0,00

114

186 058,50

0,00

186 058,50

0,00

186 058,50

186 058,50

0,00

125

6 805 321,57

0,00

6 805 321,57

0,00

6 805 321,57

6 805 321,57

0,00

126

1 074 102,86

0,00

1 074 102,86

0,00

1 074 102,86

1 074 102,86

0,00

212

15 189 439,86

0,00

15 189 439,86

0,00

15 189 439,86

15 189 439,86

0,00

214

27 940 739,85

0,00

27 940 739,85

0,00

27 940 739,85

27 940 739,84

0,01

221

474 016,55

0,00

474 016,55

0,00

474 016,55

474 016,55

0,00

227

525 084,43

0,00

525 084,43

0,00

525 084,43

525 084,43

0,00

311

22 881,75

0,00

22 881,75

0,00

22 881,75

22 881,75

0,00

313

6 438,00

0,00

6 438,00

0,00

6 438,00

6 438,00

0,00

321

4 013 650,01

0,00

4 013 650,01

0,00

4 013 650,01

4 013 650,01

0,00

322

7 530 600,01

0,00

7 530 600,01

0,00

7 530 600,01

7 530 600,01

0,00

323

229 666,26

0,00

229 666,26

0,00

229 666,26

229 666,26

0,00

413

45 360,00

0,00

45 360,00

0,00

45 360,00

45 360,00

0,00

431

256 393,00

0,00

256 393,00

0,00

256 393,00

256 393,00

0,00

511

453 227,08

0,00

453 227,08

0,00

453 227,08

453 227,08

0,00

Общо

64 836 319,73

0,00

64 836 319,73

0,00

64 836 319,73

64 836 319,72

0,01

DK: 2007DK06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 605 250,45

0,00

2 605 250,45

0,00

2 605 250,45

2 605 250,45

0,00

112

2 497 872,15

0,00

2 497 872,15

0,00

2 497 872,15

2 497 872,15

0,00

113

155 899,63

0,00

155 899,63

0,00

155 899,63

155 899,63

0,00

121

6 957 657,37

0,00

6 957 657,37

0,00

6 957 657,37

6 957 461,06

196,31

123

6 992 054,48

0,00

6 992 054,48

0,00

6 992 054,48

6 992 054,48

0,00

124

447,96

0,00

447,96

0,00

447,96

447,96

0,00

125

724 440,18

0,00

724 440,18

0,00

724 440,18

724 440,18

0,00

133

152 050,12

0,00

152 050,12

0,00

152 050,12

152 050,12

0,00

212

1 213 785,16

0,00

1 213 785,16

0,00

1 213 785,16

1 600 659,20

– 386 874,04

214

30 621 035,46

0,00

30 621 035,46

0,00

30 621 035,46

30 624 808,99

–3 773,53

216

2 811 731,07

0,00

2 811 731,07

0,00

2 811 731,07

2 811 731,07

0,00

221

6 332 065,47

0,00

6 332 065,47

0,00

6 332 065,47

6 332 065,47

0,00

225

27 261,67

0,00

27 261,67

0,00

27 261,67

27 261,67

0,00

226

2 812 140,71

0,00

2 812 140,71

0,00

2 812 140,71

2 812 140,71

0,00

227

916 681,16

0,00

916 681,16

0,00

916 681,16

916 681,16

0,00

311

812 433,90

0,00

812 433,90

0,00

812 433,90

812 433,90

0,00

313

1 388 389,03

0,00

1 388 389,03

0,00

1 388 389,03

1 388 389,04

–0,01

321

3 510 780,28

0,00

3 510 780,28

0,00

3 510 780,28

3 510 780,28

0,00

322

2 311 886,05

0,00

2 311 886,05

0,00

2 311 886,05

2 311 886,06

–0,01

323

5 426,33

0,00

5 426,33

0,00

5 426,33

5 426,33

0,00

413

6 920,49

0,00

6 920,49

0,00

6 920,49

6 920,49

0,00

431

363 079,23

0,00

363 079,23

0,00

363 079,23

418 824,09

–55 744,86

511

737 522,46

0,00

737 522,46

0,00

737 522,46

737 522,46

0,00

Общо

73 956 810,81

0,00

73 956 810,81

0,00

73 956 810,81

74 403 006,95

– 446 196,14

EE: 2007EE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

2 684 289,25

0,00

2 684 289,25

0,00

2 684 289,25

2 684 289,29

–0,04

114

337 435,46

0,00

337 435,46

0,00

337 435,46

337 435,24

0,22

121

6 481 525,80

0,00

6 481 525,80

0,00

6 481 525,80

6 424 570,47

56 955,33

125

527 660,53

0,00

527 660,53

0,00

527 660,53

527 660,51

0,02

212

6 657 596,42

0,00

6 657 596,42

0,00

6 657 596,42

6 657 596,99

–0,57

213

527 829,44

0,00

527 829,44

0,00

527 829,44

527 814,61

14,83

214

2 600 659,40

0,00

2 600 659,40

0,00

2 600 659,40

2 579 709,11

20 950,29

322

398 895,33

0,00

398 895,33

0,00

398 895,33

398 895,35

–0,02

511

3 788 833,81

0,00

3 788 833,81

0,00

3 788 833,81

3 788 833,98

–0,17

Общо

24 004 725,44

0,00

24 004 725,44

0,00

24 004 725,44

23 926 805,55

77 919,89

ES: 2007ES06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

736 040,89

0,00

736 040,89

0,00

736 040,89

736 041,31

–0,42

211

6 334 364,31

0,00

6 334 364,31

0,00

6 334 364,31

6 334 312,07

52,24

212

4 756 618,06

0,00

4 756 618,06

0,00

4 756 618,06

4 756 623,88

–5,82

214

65 756 048,77

0,00

65 756 048,77

0,00

65 756 048,77

65 755 835,92

212,85

221

8 200 769,75

0,00

8 200 769,75

0,00

8 200 769,75

8 200 327,28

442,47

Общо

85 783 841,78

0,00

85 783 841,78

0,00

85 783 841,78

85 783 140,46

701,32

ES: 2007ES06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

354 806,05

0,00

354 806,05

0,00

354 806,05

354 806,54

–0,49

112

1 757 052,75

0,00

1 757 052,75

0,00

1 757 052,75

1 757 052,52

0,23

113

1 019 511,81

0,00

1 019 511,81

0,00

1 019 511,81

1 019 511,87

–0,06

121

4 790 099,12

0,00

4 790 099,12

0,00

4 790 099,12

4 790 101,23

–2,11

123

8 583 666,69

0,00

8 583 666,69

0,00

8 583 666,69

8 636 061,67

–52 394,98

124

395,89

0,00

395,89

0,00

395,89

494,86

–98,97

125

7 677 301,15

0,00

7 677 301,15

0,00

7 677 301,15

7 677 301,49

–0,34

132

113 810,88

0,00

113 810,88

0,00

113 810,88

113 802,35

8,53

133

114 683,71

0,00

114 683,71

0,00

114 683,71

114 683,71

0,00

211

6 042 389,29

0,00

6 042 389,29

0,00

6 042 389,29

6 042 391,84

–2,55

212

4 586 628,60

0,00

4 586 628,60

0,00

4 586 628,60

4 586 647,26

–18,66

214

10 690 039,74

0,00

10 690 039,74

0,00

10 690 039,74

10 690 038,04

1,70

221

2 916 640,93

0,00

2 916 640,93

0,00

2 916 640,93

2 916 640,89

0,04

223

29 727,43

0,00

29 727,43

0,00

29 727,43

29 727,43

0,00

226

6 317 381,57

0,00

6 317 381,57

0,00

6 317 381,57

6 317 381,64

–0,07

227

3 623 891,34

0,00

3 623 891,34

0,00

3 623 891,34

3 623 891,29

0,05

313

499 766,50

0,00

499 766,50

0,00

499 766,50

499 766,52

–0,02

322

7 137 761,73

0,00

7 137 761,73

0,00

7 137 761,73

7 137 761,58

0,15

323

604 552,08

0,00

604 552,08

0,00

604 552,08

604 551,93

0,15

411

594 795,00

0,00

594 795,00

0,00

594 795,00

594 795,00

0,00

413

3 736 083,00

0,00

3 736 083,00

0,00

3 736 083,00

3 736 083,00

0,00

421

223 301,00

0,00

223 301,00

0,00

223 301,00

223 301,00

0,00

431

758 821,00

0,00

758 821,00

0,00

758 821,00

758 821,00

0,00

511

77 165,46

0,00

77 165,46

0,00

77 165,46

77 164,96

0,50

Общо

72 250 272,72

0,00

72 250 272,72

0,00

72 250 272,72

72 302 779,62

–52 506,90

ES: 2007ES06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

23 543 771,35

0,00

23 543 771,35

0,00

23 543 771,35

23 543 709,15

62,20

211

6 796 685,01

0,00

6 796 685,01

0,00

6 796 685,01

6 796 679,95

5,06

212

101 944,90

0,00

101 944,90

0,00

101 944,90

101 944,84

0,06

213

619 208,57

0,00

619 208,57

0,00

619 208,57

619 206,97

1,60

214

5 151 954,66

0,00

5 151 954,66

0,00

5 151 954,66

5 151 954,60

0,06

Общо

36 213 564,49

0,00

36 213 564,49

0,00

36 213 564,49

36 213 495,51

68,98

ES: 2007ES06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

120 893,44

0,00

120 893,44

0,00

120 893,44

120 893,42

0,02

121

777 330,20

0,00

777 330,20

0,00

777 330,20

777 329,95

0,25

123

1 045 635,11

0,00

1 045 635,11

0,00

1 045 635,11

1 045 635,13

–0,02

214

1 121 896,43

0,00

1 121 896,43

0,00

1 121 896,43

1 121 895,66

0,77

216

167 139,20

0,00

167 139,20

0,00

167 139,20

0,00

167 139,20

221

77 996,79

0,00

77 996,79

0,00

77 996,79

77 996,71

0,08

227

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167 139,13

– 167 139,13

Общо

3 310 891,17

0,00

3 310 891,17

0,00

3 310 891,17

3 310 890,00

1,17

ES: 2007ES06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

3 070 613,25

0,00

3 070 613,25

0,00

3 070 613,25

3 070 613,25

0,00

114

161 752,20

0,00

161 752,20

0,00

161 752,20

161 752,20

0,00

211

1 260 593,18

0,00

1 260 593,18

0,00

1 260 593,18

1 260 593,18

0,00

214

2 478 219,00

0,00

2 478 219,00

0,00

2 478 219,00

2 478 219,00

0,00

221

43 139,02

0,00

43 139,02

0,00

43 139,02

43 139,02

0,00

Общо

7 014 316,65

0,00

7 014 316,65

0,00

7 014 316,65

7 014 316,65

0,00

ES: 2007ES06RPO007

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

35 691,52

0,00

35 691,52

0,00

35 691,52

35 691,52

0,00

112

2 779 979,22

0,00

2 779 979,22

0,00

2 779 979,22

2 779 979,21

0,01

113

5 978 779,94

0,00

5 978 779,94

0,00

5 978 779,94

5 978 808,72

–28,78

121

5 896 128,42

0,00

5 896 128,42

0,00

5 896 128,42

5 896 128,42

0,00

123

5 786 335,08

0,00

5 786 335,08

0,00

5 786 335,08

5 786 335,11

–0,03

125

3 693 754,70

0,00

3 693 754,70

0,00

3 693 754,70

3 693 754,73

–0,03

211

2 490 411,15

0,00

2 490 411,15

0,00

2 490 411,15

2 490 411,15

0,00

212

6 736 580,35

0,00

6 736 580,35

0,00

6 736 580,35

6 736 580,35

0,00

214

22 814 861,03

0,00

22 814 861,03

0,00

22 814 861,03

22 814 859,95

1,08

221

18 954 204,71

0,00

18 954 204,71

0,00

18 954 204,71

18 954 204,38

0,33

227

1 698 138,35

0,00

1 698 138,35

0,00

1 698 138,35

1 698 138,26

0,09

Общо

76 864 864,47

0,00

76 864 864,47

0,00

76 864 864,47

76 864 891,80

–27,33

ES: 2007ES06RPO008

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

2 874 952,76

0,00

2 874 952,76

0,00

2 874 952,76

2 874 952,73

0,03

113

11 048 171,41

0,00

11 048 171,41

0,00

11 048 171,41

11 048 252,84

–81,43

121

7 134 867,39

0,00

7 134 867,39

0,00

7 134 867,39

7 134 867,54

–0,15

123

8 852 822,87

0,00

8 852 822,87

0,00

8 852 822,87

8 852 877,39

–54,52

211

4 499 817,33

0,00

4 499 817,33

0,00

4 499 817,33

4 499 817,48

–0,15

212

12 641 207,83

0,00

12 641 207,83

0,00

12 641 207,83

12 641 208,48

–0,65

214

10 698 392,28

0,00

10 698 392,28

0,00

10 698 392,28

10 698 379,21

13,07

215

244 604,93

0,00

244 604,93

0,00

244 604,93

244 604,92

0,01

221

10 919 755,96

0,00

10 919 755,96

0,00

10 919 755,96

10 919 703,79

52,17

225

2 733 454,47

0,00

2 733 454,47

0,00

2 733 454,47

2 733 455,46

–0,99

226

521 729,54

0,00

521 729,54

0,00

521 729,54

521 724,66

4,88

Общо

72 169 776,77

0,00

72 169 776,77

0,00

72 169 776,77

72 169 844,50

–67,73

ES: 2007ES06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

109 837,71

0,00

109 837,71

0,00

109 837,71

109 837,70

0,01

112

1 432 337,89

0,00

1 432 337,89

0,00

1 432 337,89

1 432 337,89

0,00

113

763 480,92

0,00

763 480,92

0,00

763 480,92

763 484,25

–3,33

114

73 197,04

0,00

73 197,04

0,00

73 197,04

73 197,07

–0,03

115

6 145,60

0,00

6 145,60

0,00

6 145,60

6 145,62

–0,02

121

4 323 432,28

0,00

4 323 432,28

0,00

4 323 432,28

4 323 432,29

–0,01

123

5 375 893,54

0,00

5 375 893,54

0,00

5 375 893,54

5 375 893,57

–0,03

125

9 225 906,98

0,00

9 225 906,98

0,00

9 225 906,98

9 225 906,92

0,06

132

12 424,85

0,00

12 424,85

0,00

12 424,85

12 424,85

0,00

133

104 659,06

0,00

104 659,06

0,00

104 659,06

104 659,05

0,01

211

1 465 033,97

0,00

1 465 033,97

0,00

1 465 033,97

1 465 045,18

–11,21

212

377 492,17

0,00

377 492,17

0,00

377 492,17

377 501,45

–9,28

214

4 319 412,67

0,00

4 319 412,67

0,00

4 319 412,67

4 319 412,70

–0,03

215

388 150,46

0,00

388 150,46

0,00

388 150,46

388 150,47

–0,01

221

78 065,83

0,00

78 065,83

0,00

78 065,83

78 065,88

–0,05

226

772 813,10

0,00

772 813,10

0,00

772 813,10

772 813,07

0,03

227

962 038,24

0,00

962 038,24

0,00

962 038,24

962 038,44

–0,20

311

26 297,76

0,00

26 297,76

0,00

26 297,76

26 297,77

–0,01

413

16 925,25

0,00

16 925,25

0,00

16 925,25

16 925,25

0,00

511

25 055,68

0,00

25 055,68

0,00

25 055,68

25 055,69

–0,01

Общо

29 858 601,00

0,00

29 858 601,00

0,00

29 858 601,00

29 858 625,11

–24,11

ES: 2007ES06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

211

1 804 966,83

0,00

1 804 966,83

0,00

1 804 966,83

1 804 966,88

–0,05

212

7 832 230,23

0,00

7 832 230,23

0,00

7 832 230,23

7 832 230,09

0,14

214

11 826 056,06

0,00

11 826 056,06

0,00

11 826 056,06

11 826 037,98

18,08

221

14 461 602,20

0,00

14 461 602,20

0,00

14 461 602,20

14 461 602,15

0,05

Общо

35 924 855,32

0,00

35 924 855,32

0,00

35 924 855,32

35 924 837,10

18,22

ES: 2007ES06RPO012

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

40 847,80

0,00

40 847,80

0,00

40 847,80

40 847,80

0,00

121

22 461,22

0,00

22 461,22

0,00

22 461,22

22 461,22

0,00

123

93 200,43

0,00

93 200,43

0,00

93 200,43

93 200,43

0,00

125

179 925,29

0,00

179 925,29

0,00

179 925,29

179 925,29

0,00

211

137 287,04

0,00

137 287,04

0,00

137 287,04

137 287,04

0,00

214

695 648,09

0,00

695 648,09

0,00

695 648,09

652 316,03

43 332,06

221

562 163,72

0,00

562 163,72

0,00

562 163,72

605 495,78

–43 332,06

Общо

1 731 533,59

0,00

1 731 533,59

0,00

1 731 533,59

1 731 533,59

0,00

ES: 2007ES06RPO013

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

125

178 351,14

0,00

178 351,14

0,00

178 351,14

178 351,14

0,00

214

757 712,94

0,00

757 712,94

0,00

757 712,94

757 712,79

0,15

221

185 160,29

0,00

185 160,29

0,00

185 160,29

185 160,32

–0,03

Общо

1 121 224,37

0,00

1 121 224,37

0,00

1 121 224,37

1 121 224,25

0,12

ES: 2007ES06RPO014

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

464 978,86

0,00

464 978,86

0,00

464 978,86

464 978,84

0,02

113

226 820,34

0,00

226 820,34

0,00

226 820,34

226 820,70

–0,36

121

2 268 788,02

0,00

2 268 788,02

0,00

2 268 788,02

2 268 787,74

0,28

122

158 508,69

0,00

158 508,69

0,00

158 508,69

156 688,82

1 819,87

123

965 935,42

0,00

965 935,42

0,00

965 935,42

965 935,43

–0,01

125

2 478 485,82

0,00

2 478 485,82

0,00

2 478 485,82

2 478 485,89

–0,07

211

1 609 682,29

0,00

1 609 682,29

0,00

1 609 682,29

1 609 687,70

–5,41

212

463 085,60

0,00

463 085,60

0,00

463 085,60

463 087,73

–2,13

213

208 004,84

0,00

208 004,84

0,00

208 004,84

208 005,00

–0,16

214

2 058 918,64

0,00

2 058 918,64

0,00

2 058 918,64

2 058 921,46

–2,82

221

574 023,14

0,00

574 023,14

0,00

574 023,14

574 023,24

–0,10

226

436 211,94

0,00

436 211,94

0,00

436 211,94

483 938,93

–47 726,99

227

1 305 765,82

0,00

1 305 765,82

0,00

1 305 765,82

1 407 626,14

– 101 860,32

323

202 878,09

0,00

202 878,09

0,00

202 878,09

222 113,16

–19 235,07

Общо

13 422 087,51

0,00

13 422 087,51

0,00

13 422 087,51

13 589 100,78

– 167 013,27

ES: 2007ES06RPO015

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

247 487,79

0,00

247 487,79

0,00

247 487,79

247 487,87

–0,08

113

135 593,47

0,00

135 593,47

0,00

135 593,47

135 593,61

–0,14

121

1 039 469,28

0,00

1 039 469,28

0,00

1 039 469,28

1 039 472,46

–3,18

122

308 228,84

0,00

308 228,84

0,00

308 228,84

308 229,44

–0,60

123

1 092 094,91

0,00

1 092 094,91

0,00

1 092 094,91

1 092 094,92

–0,01

125

80 751,03

0,00

80 751,03

0,00

80 751,03

80 751,07

–0,04

211

1 409 622,92

0,00

1 409 622,92

0,00

1 409 622,92

1 409 622,92

0,00

212

4 574,49

0,00

4 574,49

0,00

4 574,49

4 574,50

–0,01

214

322 620,52

0,00

322 620,52

0,00

322 620,52

322 620,57

–0,05

226

191 000,64

0,00

191 000,64

0,00

191 000,64

191 000,65

–0,01

227

23 990,93

0,00

23 990,93

0,00

23 990,93

23 990,94

–0,01

321

31 190,87

0,00

31 190,87

0,00

31 190,87

31 190,87

0,00

Общо

4 886 625,69

0,00

4 886 625,69

0,00

4 886 625,69

4 886 629,82

–4,13

ES: 2007ES06RPO016

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

31 789,92

0,00

31 789,92

0,00

31 789,92

31 789,92

0,00

112

156 359,75

0,00

156 359,75

0,00

156 359,75

156 359,65

0,10

113

384 942,20

0,00

384 942,20

0,00

384 942,20

384 937,32

4,88

121

973 581,26

0,00

973 581,26

0,00

973 581,26

973 580,11

1,15

122

7 593,62

0,00

7 593,62

0,00

7 593,62

7 593,62

0,00

123

212 045,72

0,00

212 045,72

0,00

212 045,72

212 045,71

0,01

125

1 272 359,19

0,00

1 272 359,19

0,00

1 272 359,19

1 272 358,89

0,30

211

233 837,99

0,00

233 837,99

0,00

233 837,99

233 837,69

0,30

214

964 061,10

0,00

964 061,10

0,00

964 061,10

964 058,02

3,08

216

41 686,97

0,00

41 686,97

0,00

41 686,97

41 686,97

0,00

221

239 175,16

0,00

239 175,16

0,00

239 175,16

239 174,98

0,18

223

5 899,64

0,00

5 899,64

0,00

5 899,64

5 899,63

0,01

226

698 198,43

0,00

698 198,43

0,00

698 198,43

698 198,33

0,10

227

1 286 101,86

0,00

1 286 101,86

0,00

1 286 101,86

1 286 101,76

0,10

313

259 783,49

0,00

259 783,49

0,00

259 783,49

259 783,48

0,01

322

343 771,34

0,00

343 771,34

0,00

343 771,34

343 771,20

0,14

323

99 903,26

0,00

99 903,26

0,00

99 903,26

99 903,21

0,05

Общо

7 211 090,90

0,00

7 211 090,90

0,00

7 211 090,90

7 211 080,49

10,41

ES: 2007ES06RPO017

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

1 027 478,30

0,00

1 027 478,30

0,00

1 027 478,30

1 027 478,24

0,06

113

1 055 705,76

0,00

1 055 705,76

0,00

1 055 705,76

1 055 720,10

–14,34

121

3 042 912,25

0,00

3 042 912,25

0,00

3 042 912,25

3 042 912,38

–0,13

214

3 965 150,23

0,00

3 965 150,23

0,00

3 965 150,23

3 965 156,27

–6,04

221

527 843,12

0,00

527 843,12

0,00

527 843,12

527 845,30

–2,18

Общо

9 619 089,66

0,00

9 619 089,66

0,00

9 619 089,66

9 619 112,29

–22,63

FI: 2007FI06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 338,67

0,00

1 338,67

0,00

1 338,67

1 338,67

0,00

113

6 943 513,92

0,00

6 943 513,92

0,00

6 943 513,92

6 941 691,61

1 822,31

123

93 746,95

0,00

93 746,95

0,00

93 746,95

93 746,98

–0,03

211

65 502 466,78

–6 623,23

65 495 843,55

0,00

65 495 843,55

65 495 843,55

0,00

212

52 179 422,48

480,17

52 179 902,65

0,00

52 179 902,65

52 179 902,65

0,00

214

89 063 839,48

98,47

89 063 937,95

0,00

89 063 937,95

89 063 937,94

0,01

221

785 216,03

– 184 553,41

600 662,62

0,00

600 662,62

600 662,62

0,00

311

190 585,77

0,00

190 585,77

0,00

190 585,77

196 344,61

–5 758,84

312

662 649,17

0,00

662 649,17

0,00

662 649,17

798 605,90

– 135 956,73

313

37,44

0,00

37,44

0,00

37,44

37,44

0,00

321

3 687,57

0,00

3 687,57

0,00

3 687,57

3 698,42

–10,85

322

3 179,15

0,00

3 179,15

0,00

3 179,15

3 169,43

9,72

413

49 588,13

–4 944,37

44 643,76

0,00

44 643,76

44 643,76

0,00

431

95 867,74

0,00

95 867,74

0,00

95 867,74

76 694,19

19 173,55

511

571 513,89

0,00

571 513,89

0,00

571 513,89

571 506,17

7,72

Общо

216 146 653,17

– 195 542,37

215 951 110,80

0,00

215 951 110,80

216 071 823,94

– 120 713,14

FI: 2007FI06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

75 333,80

0,00

75 333,80

0,00

75 333,80

75 334,24

–0,44

121

267 970,20

0,00

267 970,20

0,00

267 970,20

267 970,27

–0,07

212

1 538 186,06

0,00

1 538 186,06

0,00

1 538 186,06

1 537 999,35

186,71

214

1 861 632,57

0,00

1 861 632,57

0,00

1 861 632,57

1 876 884,26

–15 251,69

312

17 544,93

0,00

17 544,93

0,00

17 544,93

17 544,93

0,00

511

127 112,01

0,00

127 112,01

0,00

127 112,01

127 111,95

0,06

Общо

3 887 779,57

0,00

3 887 779,57

0,00

3 887 779,57

3 902 845,00

–15 065,43

FR: 2007FR06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 398 005,69

0,00

1 398 005,69

0,00

1 398 005,69

1 351 209,25

46 796,44

112

71 310 904,92

0,00

71 310 904,92

0,00

71 310 904,92

71 298 569,13

12 335,79

113

5 289 294,53

0,00

5 289 294,53

0,00

5 289 294,53

5 289 299,52

–4,99

121

104 624 885,81

0,00

104 624 885,81

0,00

104 624 885,81

104 495 317,15

129 568,66

122

4 403 386,55

0,00

4 403 386,55

0,00

4 403 386,55

4 391 316,26

12 070,29

123

30 377 464,69

0,00

30 377 464,69

0,00

30 377 464,69

30 446 268,10

–68 803,41

125

4 040 834,72

0,00

4 040 834,72

0,00

4 040 834,72

4 035 053,43

5 781,29

211

292 002 981,19

0,00

292 002 981,19

0,00

292 002 981,19

292 002 523,82

457,37

212

–21,50

0,00

–21,50

0,00

–21,50

271,99

– 293,49

214

203 447 338,69

0,00

203 447 338,69

0,00

203 447 338,69

203 452 812,45

–5 473,76

221

1 923 202,69

0,00

1 923 202,69

0,00

1 923 202,69

1 921 721,73

1 480,96

223

362 339,13

0,00

362 339,13

0,00

362 339,13

362 447,93

– 108,80

226

37 261 520,99

0,00

37 261 520,99

0,00

37 261 520,99

37 255 703,98

5 817,01

227

251 468,71

0,00

251 468,71

0,00

251 468,71

251 884,89

– 416,18

323

2 932 737,22

0,00

2 932 737,22

0,00

2 932 737,22

2 891 066,65

41 670,57

511

801 490,56

0,00

801 490,56

0,00

801 490,56

801 490,56

0,00

Общо

760 427 834,59

0,00

760 427 834,59

0,00

760 427 834,59

760 246 956,84

180 877,75

FR: 2007FR06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

49 474,50

0,00

49 474,50

0,00

49 474,50

49 475,06

–0,56

211

7 418,09

0,00

7 418,09

0,00

7 418,09

7 418,13

–0,04

212

3 451,38

0,00

3 451,38

0,00

3 451,38

3 451,40

–0,02

214

351 015,54

0,00

351 015,54

0,00

351 015,54

351 016,91

–1,37

Общо

411 359,51

0,00

411 359,51

0,00

411 359,51

411 361,50

–1,99

FR: 2007FR06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

212

137 020,95

0,00

137 020,95

0,00

137 020,95

137 021,28

–0,33

214

111 327,20

0,00

111 327,20

0,00

111 327,20

111 327,32

–0,12

Общо

248 348,15

0,00

248 348,15

0,00

248 348,15

248 348,60

–0,45

FR: 2007FR06RPO005

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

436 232,55

0,00

436 232,55

0,00

436 232,55

436 232,55

0,00

211

578 831,63

0,00

578 831,63

0,00

578 831,63

578 832,02

–0,39

214

666 254,27

0,00

666 254,27

0,00

666 254,27

666 255,37

–1,10

Общо

1 681 318,45

0,00

1 681 318,45

0,00

1 681 318,45

1 681 319,94

–1,49

FR: 2007FR06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

516 497,87

0,00

516 497,87

0,00

516 497,87

516 497,92

–0,05

113

475 365,52

0,00

475 365,52

0,00

475 365,52

475 368,04

–2,52

211

8 524 507,99

0,00

8 524 507,99

0,00

8 524 507,99

8 524 531,19

–23,20

212

–7 081,41

0,00

–7 081,41

0,00

–7 081,41

–7 081,41

0,00

214

1 076 863,65

0,00

1 076 863,65

0,00

1 076 863,65

1 077 694,37

– 830,72

Общо

10 586 153,62

0,00

10 586 153,62

0,00

10 586 153,62

10 587 010,11

– 856,49

HU: 2007HU06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 230 164,18

0,00

2 230 164,18

0,00

2 230 164,18

2 230 164,18

0,00

114

1 100 116,79

0,00

1 100 116,79

0,00

1 100 116,79

1 100 116,10

0,69

121

75 320 400,23

0,00

75 320 400,23

0,00

75 320 400,23

75 320 402,43

–2,20

141

3 252,29

0,00

3 252,29

0,00

3 252,29

3 252,30

–0,01

142

4 218 855,32

0,00

4 218 855,32

0,00

4 218 855,32

4 218 855,31

0,01

212

7 855 544,18

0,00

7 855 544,18

0,00

7 855 544,18

7 855 544,35

–0,17

214

24 777 340,07

0,00

24 777 340,07

0,00

24 777 340,07

24 777 339,97

0,10

221

605 628,64

0,00

605 628,64

0,00

605 628,64

605 628,61

0,03

341

4 605 929,53

0,00

4 605 929,53

0,00

4 605 929,53

4 605 929,93

–0,40

511

28 167 964,20

0,00

28 167 964,20

0,00

28 167 964,20

28 167 964,29

–0,09

Общо

148 885 195,43

0,00

148 885 195,43

0,00

148 885 195,43

148 885 197,47

–2,04

IE: 2007IE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

577 793,80

0,00

577 793,80

0,00

577 793,80

577 855,80

–62,00

112

2 302 500,00

0,00

2 302 500,00

0,00

2 302 500,00

2 302 500,00

0,00

113

20 431 178,81

0,00

20 431 178,81

0,00

20 431 178,81

20 431 178,81

0,00

121

3 808 805,55

0,00

3 808 805,55

0,00

3 808 805,55

3 808 805,54

0,01

212

136 852 861,60

0,00

136 852 861,60

0,00

136 852 861,60

136 862 525,00

–9 663,40

214

171 203 773,54

0,00

171 203 773,54

0,00

171 203 773,54

171 393 624,89

– 189 851,35

511

37 798,54

0,00

37 798,54

0,00

37 798,54

37 798,54

0,00

Общо

335 214 711,84

0,00

335 214 711,84

0,00

335 214 711,84

335 414 288,58

– 199 576,74

IT: 2007IT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

577,32

0,00

577,32

0,00

577,32

577,32

0,00

112

17 600,00

0,00

17 600,00

0,00

17 600,00

17 600,00

0,00

113

9 622,04

0,00

9 622,04

0,00

9 622,04

9 622,04

0,00

121

380 426,53

0,00

380 426,53

0,00

380 426,53

380 426,53

0,00

123

12 437,65

0,00

12 437,65

0,00

12 437,65

12 437,65

0,00

211

2 217 467,14

0,00

2 217 467,14

0,00

2 217 467,14

2 217 467,14

0,00

212

436 041,85

0,00

436 041,85

0,00

436 041,85

436 041,85

0,00

214

4 483 604,77

0,00

4 483 604,77

0,00

4 483 604,77

4 483 604,83

–0,06

221

865 932,98

0,00

865 932,98

0,00

865 932,98

865 933,03

–0,05

227

44 894,89

0,00

44 894,89

0,00

44 894,89

44 894,89

0,00

311

42 032,12

0,00

42 032,12

0,00

42 032,12

42 032,12

0,00

Общо

8 510 637,29

0,00

8 510 637,29

0,00

8 510 637,29

8 510 637,40

–0,11

IT: 2007IT06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

1 105 500,00

0,00

1 105 500,00

0,00

1 105 500,00

1 105 500,00

0,00

122

39 667,16

0,00

39 667,16

0,00

39 667,16

39 667,17

–0,01

123

418 704,00

0,00

418 704,00

0,00

418 704,00

418 704,00

0,00

125

474 979,77

0,00

474 979,77

0,00

474 979,77

474 979,77

0,00

211

5 799 056,25

0,00

5 799 056,25

0,00

5 799 056,25

5 799 056,45

–0,20

214

6 350 683,52

0,00

6 350 683,52

0,00

6 350 683,52

6 350 683,17

0,35

226

577 914,55

0,00

577 914,55

0,00

577 914,55

577 914,55

0,00

Общо

14 766 505,25

0,00

14 766 505,25

0,00

14 766 505,25

14 766 505,11

0,14

IT: 2007IT06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

350 921,10

0,00

350 921,10

0,00

350 921,10

350 921,10

0,00

113

4 412,32

0,00

4 412,32

0,00

4 412,32

4 412,32

0,00

122

1 010,76

0,00

1 010,76

0,00

1 010,76

1 010,76

0,00

211

71 151,95

0,00

71 151,95

0,00

71 151,95

71 151,95

0,00

212

11 939,40

0,00

11 939,40

0,00

11 939,40

11 939,40

0,00

214

12 858 044,55

0,00

12 858 044,55

0,00

12 858 044,55

12 858 044,55

0,00

221

1 123 813,51

0,00

1 123 813,51

0,00

1 123 813,51

1 123 813,51

0,00

511

17 045,60

0,00

17 045,60

0,00

17 045,60

17 045,60

0,00

Общо

14 438 339,19

0,00

14 438 339,19

0,00

14 438 339,19

14 438 339,19

0,00

IT: 2007IT06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

1 346 400,00

0,00

1 346 400,00

0,00

1 346 400,00

1 346 400,00

0,00

121

2 681 632,56

0,00

2 681 632,56

0,00

2 681 632,56

2 681 632,57

–0,01

123

27 584,25

0,00

27 584,25

0,00

27 584,25

27 584,25

0,00

211

1 305 025,68

0,00

1 305 025,68

0,00

1 305 025,68

1 305 025,74

–0,06

214

213 249,82

0,00

213 249,82

0,00

213 249,82

213 249,79

0,03

221

322 210,50

0,00

322 210,50

0,00

322 210,50

322 210,47

0,03

223

311,96

0,00

311,96

0,00

311,96

311,96

0,00

Общо

5 896 414,77

0,00

5 896 414,77

0,00

5 896 414,77

5 896 414,78

–0,01

IT: 2007IT06RPO005

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

26 400,00

0,00

26 400,00

0,00

26 400,00

26 400,00

0,00

113

772,60

0,00

772,60

0,00

772,60

772,60

0,00

121

1 817 362,57

0,00

1 817 362,57

0,00

1 817 362,57

1 817 362,57

0,00

123

199 368,87

0,00

199 368,87

0,00

199 368,87

199 368,87

0,00

125

214 674,02

0,00

214 674,02

0,00

214 674,02

214 674,01

0,01

211

297 442,64

0,00

297 442,64

0,00

297 442,64

297 442,64

0,00

212

81 270,60

0,00

81 270,60

0,00

81 270,60

81 270,60

0,00

214

9 156 995,33

0,00

9 156 995,33

0,00

9 156 995,33

9 156 995,30

0,03

221

1 166 281,21

0,00

1 166 281,21

0,00

1 166 281,21

1 166 281,22

–0,01

226

37 899,26

0,00

37 899,26

0,00

37 899,26

37 899,26

0,00

311

42 811,25

0,00

42 811,25

0,00

42 811,25

42 811,26

–0,01

321

21 978,00

0,00

21 978,00

0,00

21 978,00

21 978,00

0,00

322

569 346,05

0,00

569 346,05

0,00

569 346,05

569 346,05

0,00

Общо

13 632 602,40

0,00

13 632 602,40

0,00

13 632 602,40

13 632 602,38

0,02

IT: 2007IT06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

7 661,10

0,00

7 661,10

0,00

7 661,10

7 661,10

0,00

112

36 750,00

0,00

36 750,00

0,00

36 750,00

36 750,00

0,00

121

1 782 940,16

0,00

1 782 940,16

0,00

1 782 940,16

1 782 940,25

–0,09

122

153 556,01

0,00

153 556,01

0,00

153 556,01

153 556,01

0,00

123

71 025,37

0,00

71 025,37

0,00

71 025,37

71 025,36

0,01

125

150 190,29

0,00

150 190,29

0,00

150 190,29

150 190,29

0,00

126

20 392,56

0,00

20 392,56

0,00

20 392,56

20 392,54

0,02

211

392 002,96

0,00

392 002,96

0,00

392 002,96

392 003,00

–0,04

214

1 796 902,22

0,00

1 796 902,22

0,00

1 796 902,22

1 796 902,01

0,21

221

51,26

0,00

51,26

0,00

51,26

51,26

0,00

227

17 226,00

0,00

17 226,00

0,00

17 226,00

17 226,00

0,00

311

377 682,16

0,00

377 682,16

0,00

377 682,16

377 682,15

0,01

322

20 387,40

0,00

20 387,40

0,00

20 387,40

20 387,40

0,00

Общо

4 826 767,49

0,00

4 826 767,49

0,00

4 826 767,49

4 826 767,37

0,12

IT: 2007IT06RPO007

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

36 380,00

0,00

36 380,00

0,00

36 380,00

36 380,00

0,00

113

14 022,14

0,00

14 022,14

0,00

14 022,14

14 022,14

0,00

121

446 224,98

0,00

446 224,98

0,00

446 224,98

430 174,98

16 050,00

125

32 704,48

0,00

32 704,48

0,00

32 704,48

32 704,48

0,00

126

211,43

0,00

211,43

0,00

211,43

211,43

0,00

211

248 292,50

0,00

248 292,50

0,00

248 292,50

248 292,50

0,00

214

12 272 201,68

0,00

12 272 201,68

0,00

12 272 201,68

12 272 201,69

–0,01

221

4 330 835,56

0,00

4 330 835,56

0,00

4 330 835,56

4 330 835,55

0,01

311

125 396,80

0,00

125 396,80

0,00

125 396,80

125 396,80

0,00

321

15 367,65

0,00

15 367,65

0,00

15 367,65

15 367,65

0,00

511

19 951,42

0,00

19 951,42

0,00

19 951,42

19 951,42

0,00

Общо

17 541 588,64

0,00

17 541 588,64

0,00

17 541 588,64

17 525 538,64

16 050,00

IT: 2007IT06RPO008

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

214 500,00

0,00

214 500,00

0,00

214 500,00

214 500,00

0,00

113

61 725,59

0,00

61 725,59

0,00

61 725,59

61 725,59

0,00

121

9 814 728,04

0,00

9 814 728,04

0,00

9 814 728,04

9 814 728,05

–0,01