ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.111.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 111

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
5 май 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 361/2009 на Комисията от 4 май 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 362/2009 на Комисията от 4 май 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

3

 

*

Регламент (ЕО) № 363/2009 на Комисията от 4 май 2009 година изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

5

 

 

Регламент (ЕО) № 364/2009 на Комисията от 4 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 360/2009 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 1 май 2009 година

13

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно правната закрила на компютърните програми (кодифицирана версия) ( 1 )

16

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/364/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 октомври 2008 година относно мярката C 33/07 (ex N 339/06 и N 729/06), която Германия иска да въведе посредством IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (нотифицирано под номер C(2008) 5581)  ( 1 )

23

 

 

2009/365/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 28 април 2009 година за разрешаване на пускането на пазара на ликопен от Blakeslea trispora като нова хранителна съставка по силата на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 3039)

31

 

 

2009/366/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 29 април 2009 година относно уравняване на сметките на разплащателните агенции на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия във връзка с разходи в областта на мерките за развитие на селските райони, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през финансовата 2008 година (нотифицирано под номер C(2009) 3199)

35

 

 

2009/367/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 29 април 2009 година относно уравняване на сметките на разплащателните агенции на държавите-членки във връзка с разходи, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за финансовата 2008 година (нотифицирано под номер C(2009) 3217)

44

 

 

2009/368/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 4 май 2009 година относно определяне за пазарна година 2009/2010 на размера на помощта за диверсификация и на допълнителната помощ за диверсификация, които ще бъдат отпускани в рамките на временната схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността (нотифицирано под номер C(2009) 3158)

50

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2008/113/ЕО на Комисията от 8 декември 2008 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на някои микроорганизми като активни вещества ( ОВ L 330, 9.12.2008 г. )

51

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

5.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 361/2009 НА КОМИСИЯТА

от 4 май 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 5 май 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 май 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

JO

88,9

MA

82,7

TN

139,0

TR

132,5

ZZ

110,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

32,7

TR

129,1

ZZ

105,8

0709 90 70

JO

216,7

TR

114,9

ZZ

165,8

0805 10 20

EG

44,2

IL

55,7

MA

51,6

TN

64,9

TR

55,0

US

51,9

ZZ

53,9

0805 50 10

TR

47,0

ZA

52,3

ZZ

49,7

0808 10 80

AR

83,4

BR

72,6

CA

114,7

CL

78,1

CN

89,0

MK

33,9

NZ

107,6

US

124,6

UY

70,5

ZA

79,5

ZZ

85,4


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


5.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 362/2009 НА КОМИСИЯТА

от 4 май 2009 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2008/2009 пазарна година се определя от Регламент (ЕО) № 945/2008 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕО) № 348/2009 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 945/2008, за 2008/2009 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 5 май 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 май 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 258, 26.9.2008 г., стр. 56.

(4)  ОВ L 106, 28.4.2009 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 5 май 2009 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

28,95

2,60

1701 11 90 (1)

28,95

7,06

1701 12 10 (1)

28,95

2,47

1701 12 90 (1)

28,95

6,63

1701 91 00 (2)

31,29

9,59

1701 99 10 (2)

31,29

5,07

1701 99 90 (2)

31,29

5,07

1702 90 95 (3)

0,31

0,34


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


5.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 363/2009 НА КОМИСИЯТА

от 4 май 2009 година

изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (1), и по-специално член 91 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1698/2005, с който се установява правната рамка за подпомагане от ЕЗФРСР на развитието на селските райони в Общността, е изменен с Регламент (ЕО) № 74/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (2). Следователно Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията (3) следва да бъде допълнен от допълнителни подробни правила за прилагане.

(2)

Изтичането на действието на режима за квотите за мляко и млечни продукти съгласно Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (4) ще изисква специални усилия от производителите на мляко и млечни продукти. Затова е целесъобразно да бъде отменено, считано от началото на програмния период, ограничението, наложено върху инвестиционното подпомагане на млекопроизводителните стопанства с цел да не надхвърлят производствените квоти, отпускани на всяко отделно стопанство.

(3)

С Регламент (ЕО) № 74/2009 бе въведено изискването за преразглеждане на националните стратегически планове. Следва да бъде определено минимално необходимото съдържание на преразглеждането.

(4)

Поради значението на приоритетите, определени в член 16a от Регламент (ЕО) № 1698/2005, преразглежданията на програмите за развитие на селските райони след първото прилагане на посочения член следва да се считат за преразглеждания по член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и да бъдат предмет на решение на Комисията.

(5)

Регламент (ЕО) № 74/2009 съдържа списък на видовете възможно въздействие, към чието постигане са насочени проектите, свързани с приоритетите, посочени в член 16a от Регламент (ЕО) № 1698/2005. Този списък не е изчерпателен и държавите-членки могат да предлагат допълнителни видове възможно въздействие, към чието постигане да бъдат насочени гореспоменатите проекти. Обаче за да се осигури съгласуваност с вече определените възможни въздействия и с общата цел за засилване на проектите, свързани с новите предизвикателства, възможността държавите-членки да предлагат такива допълнителни възможни въздействия следва да подлежи на преразглеждане от страна на Комисията и на становище от страна на Комитета за развитие на селските райони. Следователно измененията, с които се въвежда ново възможно въздействие, следва да бъдат обект на решение на Комисията.

(6)

Като се има предвид големият брой случаи, в които преразглежданията се отнасят до несъществено изключение от принципите за разграничаване между общата организация на пазара и развитието на селските райони, и с цел да се ограничи административната тежест, Комисията не следва повече да приема решения относно преразглеждания, отнасящи се до изменения, свързани с изключението, посочено в член 5, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1698/2005. Следователно тази категория преразглеждане следва да бъде заличена от списъка в член 7 от Регламент (ЕО) № 1974/2006.

(7)

Следва да бъдат уточнени съдържанието и критериите за бизнесплановете по отношение на подпомагането за стопанствата, които са в процес на преструктуриране в резултат на реформа в общата организация на пазара.

(8)

След премахването на мярката за оставяне на земя под угар съгласно Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (5) свързаните с тази мярка разпоредби следва да бъдат адаптирани.

(9)

За да се улесни осъществяването на инвестиционни проекти в контекста на настоящата икономическа и финансова криза, максималният таван за авансовите плащания следва да бъде увеличен през 2009 г. и 2010 г.

(10)

Целесъобразно е да се адаптират разпоредбите относно държавните помощи за някои съфинансирани от ЕЗФРСР мерки и за допълнителното национално финансиране, за да се изясни тяхното приложно поле и да се вземе предвид новата мярка, въведена с Регламент (ЕО) № 74/2009, по отношение на стопанствата, които са в процес на преструктуриране в резултат на реформа в общата организация на пазара.

(11)

Необходимо е да се определи понятието „съществени промени“ в член 78, буква е) от Регламент (ЕО) № 1698/2005.

(12)

За да се даде възможност за мониторинг на действията, свързани с приоритетите, определени в член 16а от Регламент (ЕО) № 1698/2005, следва да бъдат определени по вид проекти изходните показатели и свързаните с тях цели, които са част от Общата рамка за мониторинг и оценка, посочена в член 80 от същия регламент.

(13)

В преразгледаните си програми държавите-членки следва да предоставят информация относно видовете проекти, свързани с приоритетите, определени в член 16а от Регламент (ЕО) № 1698/2005, като посочат кои от тези проекти се основават на нови мерки, т.e. мерки, все още неодобрени с програмата за развитие на селските райони. В допълнение следва да се посочи индикативният принос на ЕЗФРСР за 2010—2013 г. За тази цел приложенията към Регламент (ЕО) № 1974/2006 следва да бъдат изменени.

(14)

За да има съгласуваност с датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 74/2009, който се допълва от разпоредбите на настоящия регламент, последният следва да се прилага от 1 януари 2009 г. Това прилагане с обратна сила не следва да нарушава принципа за правна сигурност на засегнатите бенефициери.

(15)

Следователно Регламент (ЕО) № 1974/2006 следва да бъде съответно изменен.

(16)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Комитета за развитие на селските райони,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1974/2006 се изменя, както следва:

1)

В член 2 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   С изключение на сектора на млякото и млечните продукти, когато една обща организация на пазар, включително схемите за директно подпомагане, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), налага ограничения върху производството или върху подпомагането на Общността на равнището на отделния земеделски производител, отделното стопанство или преработвателно предприятие, по Регламент (ЕО) № 1698/2005 не се предоставя подпомагане за инвестиции, които биха увеличили обема на производството отвъд тези ограничения.“;

2)

Създава се следният член 3а:

„Член 3a

Преразглежданията на националните стратегически планове в съответствие с член 12a от Регламент (ЕО) № 1698/2005 включват преразглеждане на съответните елементи, изложени в член 11, параграф 3 от същия регламент, които са свързани с приоритетите, предвидени в член 16a, параграф 1 от същия регламент, и по-специално на основните количествени цели.

В националната стратегия се посочва приблизителният и индикативен принос на ЕЗФРСР, посочен в член 69, параграф 5a от Регламент (ЕО) № 1698/2005, разпределен за всеки от приоритетите, посочени в член 16a, параграф 1 от същия регламент, в държавата-членка, и се дават уместни пояснения, свързани с разпределението.“;

3)

В член 5, параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

„Съдържанието на програмите за развитие на селските райони, посочено в членове 16 и 16а от Регламент (ЕО) № 1698/2005, се изготвя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.“;

4)

В член 7 параграф 1 се изменя, както следва:

а)

буква г) се заменя със следното:

„г)

преразглеждането се отнася до първото прилагане на член 16а от Регламент (ЕО) № 1698/2005.“;

б)

добавя се следната буква:

„д)

преразглеждането въвежда допълнително възможно въздействие, което не е включено в приложение II към Регламент (ЕО) № 1698/2005, свързано с приоритетите, посочени в член 16a от същия регламент.“;

5)

В член 9 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Измененията, внасяни в програмите от държавите-членки съгласно член 6, параграф 1, буква в), могат да включват изменения във финансовите разбивки по мерки в рамките на една ос, както и нефинансови изменения, касаещи въвеждането на нови мерки и видове проекти, оттеглянето на съществуващи мерки и видове проекти, промените, свързани с посоченото в член 5, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 изключение, или включването на информация и описание на съществуващите мерки в програмата.“;

6)

Създава се следният член 24а:

„Член 24a

В бизнесплана, посочен в член 35а от Регламент (ЕО) № 1698/2005:

а)

се описват основните аспекти на предвиденото преструктуриране, включително диверсифициране извън селскостопански дейности;

б)

се определят специфични цели.“;

7)

В член 27, параграф 6 първата алинея се заличава;

8)

В член 46 се добавя следната алинея:

„Настоящият член се прилага и за задълженията, засегнати от премахването на мярката за оставяне на земя под угар след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 73/2009. По искане на бенефициера може да бъде разрешено адаптиране на такива задължения дори и в случай че не е предвидена клауза за преразглеждане.“;

9)

В член 56, параграф 2, първа алинея се добавя следното изречение:

„В случай на инвестиции, за които индивидуалното решение за предоставяне на подпомагане е взето през 2009 г. или 2010 г., размерът на авансовото плащане може да бъде увеличен до 50 % от публичната помощ, свързана с посочената инвестиция.“;

10)

В член 57 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Програмите за развитие на селските райони могат да включват извършвани от държавите-членки плащания за развитие на селските райони, попадащи извън обхвата на член 36 от Договора, в полза на мерките съгласно членове 25, 43—49 и 52 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, и на проекти, свързани с мерките съгласно членове 21, 24, 28, 29, 30 и 35a от същия регламент, или допълнително национално финансиране, попадащо извън обхвата на член 36 от Договора, в полза на мерките съгласно членове 25, 27, 43—49 и 52 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, и на проекти, свързани с мерките съгласно членове 21, 24, 28, 29, 30 и 35a от същия регламент, само ако държавните помощи са определени съгласно точка 9.Б от приложение II към настоящия регламент.“;

11)

В раздел 4 „Мониторинг и оценка“ се създава следният член 59а:

„Член 59a

За целите на член 78, буква е) от Регламент (ЕО) № 1698/2005 „съществените предложения за промени“ включват промените, за които е задължително решение на Комисията, и промените, посочени в член 9, параграф 1 от настоящия регламент, с изключение на промените, свързани с посоченото в член 5, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 изключение, и на включването на информация и описанието на съществуващите мерки в програмата.“;

12)

В член 62, параграф 1 се добавя следната алинея:

„За мерките, съдържащи видовете проекти, изброени в член 16a от Регламент (ЕО) № 1698/2005, се прави разбивка на изходните показатели и индикативните цели за тях по видове проекти.“;

13)

В член 63, параграф 8 първата алинея се заменя със следното:

„В случаи на непреодолима сила или извънредни обстоятелства, и особено при неизправности в системата или липса на трайна връзка, държавата-членка може да представя документите си на Комисията на хартиен носител или чрез други подходящи електронни средства. За такова представяне на хартиен носител или чрез други подходящи електронни средства се изисква Комисията да бъде предварително уведомена.“;

14)

Приложения I, II, VII и VIII се изменят съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2009 година. Член 1, точка 1 обаче се прилага от 1 януари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 май 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 100.

(3)  ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 15.

(4)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложенията към Регламент (ЕО) № 1974/2006 се изменят, както следва:

1)

Приложение I се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Схеми за подпомагане, посочени в член 2, параграф 2

Плодове и зеленчуци (част II, дял I, глава IV, раздел IVа от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1))

Вина (дял II, глава I от Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета (2))

Тютюн (част II, дял I, глава IV, раздел V от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Маслиново масло (част II, дял I, глава IV, раздел IV от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Хмел (член 68а от Регламент (ЕО) № 1782/2003)

Овце и кози (член 102, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (3))

Пчеларство (дял I, глава IV, раздел VI от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Захар (Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета (4))

Специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони (дял III от Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета (5) и малките острови в Егейско море (глава III от Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета (6))

Директни плащания (член 41, параграф 3 и член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009)

2)

Приложение II се изменя, както следва:

а)

В точка 5.2 второто тире се заменя със следното:

„—

Потвърждение, че за мерките съгласно членове 25, 43—49 и 52 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и за проектите, свързани с мерките съгласно членове 21, 24, 28, 29, 30 и 35a от същия регламент, които попадат извън обхвата на член 36 от Договора, се гарантира спазването на процедурите за държавните помощи и основните критерии за съвместимост, по-специално таваните на общото публично подпомагане съгласно членове 87—89 от Договора.“;

б)

Точка 5.3 се заменя със следното:

„5.3.   Информация, необходима за осите и мерките

За мерките се изисква следната специфична информация, включително информация относно специфичните видове проекти, посочени в член 16а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1698/2005:“;

в)

Точка 5.3.1.4 се заменя със следното:

г)

Създава се следната точка 5.3.1.4.4:

„5.3.1.4.4.   Стопанства в процес на преструктуриране в резултат на реформа в общата организация на пазара;

описание на съответните реформи в общата организация на пазара;

обобщение на изискванията на бизнесплана;

размери и времетраене на подпомагането.“;

д)

Създава се следната точка 5.3.6:

„5.3.6.    Списък на видовете проекти, посочени в член 16а, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, до сумите, посочени в член 69, параграф 5а от същия регламент.

Ос/Мярка

Вид проект

Възможно въздействие

„Съществуващ“ или „нов“ вид проект

Препратка към описанието на вида проект в ПРСР

Изходен показател — цел

Ос 1

Мярка 111

 

 

 

Мярка …

 

 

 

Ос 2

Мярка 211

 

 

 

Мярка …

 

 

 

Ос 3

Мярка 311

 

 

 

Мярка …

 

 

 

 

 

Ос 4

Мярка 411

 

 

 

Мярка …

 

 

 

 

 

Забележка: В колоната „съществуващ или нов вид проект“ се посочва дали видът проект, свързан с приоритетите, посочени в член 16a от Регламент (ЕО) № 1698/2005, вече е бил включен в приложимия към 31 декември 2008 г. вариант на ПРСР. В този контекст измененията на съществуващите видове проекти също се считат за „нови видове проекти“. “

е)

Таблица 6.1. се заменя със следното:

„6.1.   Годишен принос от ЕЗФРСР (в EUR)

 

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

Региони, необхванати от цел „Сближаване“

 

 

 

 

 

 

 

Региони, обхванати от цел „Сближаване“ (7)

 

 

 

 

 

 

 

Най-отдалечени региони и малки острови в Егейско море (8)

 

 

 

 

 

 

 

Доброволна модулация (9)

 

 

 

 

 

 

 

Допълнително финансиране за Португалия

 

 

 

 

 

 

 

Допълнително финансиране по член 69, параграф 5а от Регламент (ЕО) № 1698/2005 — регион, необхванат от цел „Сближаване“

 

 

 

 

 

 

 

Допълнително финансиране по член 69, параграф 5а от Регламент (ЕО) № 1698/2005 — регион, обхванат от цел „Сближаване“ (10)

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

ж)

Бележка под линия 1, която е поставена в края на заглавието на таблица 6.2, се заменя със следното:

„(1)

Таблица 6.2 трябва да се повтори за всяка отделна сума от приноса на ЕЗФРСР, показана на един ред в таблица 6.1.“;

з)

Създава се следната точка 6.3:

„6.3.   Индикативен бюджет, свързан с посочените в член 16а от Регламент (ЕО) № 1698/2005 проекти, за периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2013 г. (член 16а, параграф 3, буква б) до сумите, посочени в член 69, параграф 5а от Регламент (ЕО) № 1698/2005).

Ос/Мярка

Принос от ЕЗФРСР за периода 2010—2013 г.

Ос 1

Мярка 111

Мярка …

Ос 2

Мярка 211

Мярка …

Ос 3

Мярка 311

Мярка …

 

Ос 4

Мярка 411

Мярка …

 

Общо за оси 1, 2, 3 и 4

…“

и)

В точка 7 се създава следният код 144:

„(144)

Стопанства в процес на преструктуриране в резултат на реформа в общата организация на пазара“;

й)

В точка 9.Б, първа алинея, уводните думи се заменят със следното:

„За мерките по членове 25, 27 (за втория посочен член — само за допълнителното национално финансиране, посочено в член 89 от Регламент (ЕО) № 1698/2005), членове 43—49 и член 52 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и за проектите по мерките съгласно членове 21, 24, 28, 29, 30 и 35a от посочения регламент, които са извън обхвата на член 36 от Договора, един от следните елементи:“;

3)

Приложение VII се изменя, както следва:

а)

В точка 2 се добавят следните алинеи:

„Всяка държава-членка, която получава в съответствие с Регламент (ЕО) № 74/2009 на Съвета (11) допълнителни финансови средства в резултат на прилагането на модулацията съгласно посочения регламент, заедно със, считано от 2011 г., сумите от неизползваните фондове, следва да включи, считано от 2011 г., отделна глава, съдържаща най-малко същия анализ като посочения в предходната алинея по отношение на проектите, свързани с приоритетите, посочени в член 16a, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1698/2005. За новите държави-членки, с изключение на България и Румъния, това задължение влиза в сила от 2014 година.

Държавите-членки, които прилагат новата мярка „144 Стопанства в процес на преструктуриране“, докладват за постигнатия напредък по отношение на изпълнението на целите на мярката;

б)

Създава се следната точка 3а:

„3a.

Финансовото изпълнение на програмата по отношение на проектите, свързани с новите предизвикателства, като за всяка мярка се посочват разходите, изплатени на бенефициерите след 1 януари 2010 г. за видовете проекти, посочени в член 16a, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, и сумите, посочени в член 69, параграф 5а от същия регламент.

Таблицата, която обобщава финансовото изпълнение на тези видове проекти, съдържа най-малко следната информация:

Ос/Мярка

Годишен размер на изплатените средства — година N

Кумулативен размер на изплатените средства от 2010 г. до годината N

Мярка 111

Мярка …

 

 

Общо за ос 1

Мярка 211

Мярка …

 

 

Общо за ос 2

Мярка 311

Мярка …

 

 

Общо за ос 3

Мярка 411

Мярка …

 

 

Общо за ос 4

Общо за програмата

…“

4)

В края на списъка относно ос 1, съдържащ се в точка II „ОБЩИ ИЗХОДНИ ПОКАЗАТЕЛИ“ от приложение VIII, се създава следният ред:

Код

Мярка

Изходни показатели (*)

„144

Стопанства в процес на преструктуриране в резултат на реформа в общата организация на пазара

Брой на подпомогнатите стопанства“


(1)  ОВ L 299, 2.10.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 148, 6.6.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.

(4)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 42.

(5)  ОВ L 42, 14.2.2006 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 265, 26.9.2006 г., стр. 1.“;

(7)  За държави-членки с региони, обхванати от цел „Сближаване“.

(8)  За държави-членки с най-отдалечени региони или малки острови в Егейско море.

(9)  За държави-членки, които прилагат доброволна модулация по силата на Регламент (ЕО) № 378/2007.

(10)  За държави-членки, които получават допълнително финансиране, посочено в член 69, параграф 5а от Регламент (ЕО) № 1698/2005, с региони, обхванати от цел „Сближаване“.“

(11)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 100.“;


5.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 364/2009 НА КОМИСИЯТА

от 4 май 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 360/2009 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 1 май 2009 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 май 2009 година, са определени в Регламент (ЕО) № 360/2009 на Комисията (3).

(2)

Тъй като изчислената средна стойност на вносните мита се различава с 5 EUR/t от определеното мито, следва да се извърши съответно индексиране на вносните мита, определени с Регламент (ЕО) № 360/2009.

(3)

Следователно е необходимо Регламент (ЕО) № 360/2009 да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и II към Регламент (ЕО) № 360/2009 се заменят с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 5 май 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 май 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125.

(3)  ОВ L 110, 1.5.2009 г., стр. 27.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 5 май 2009 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

37,15

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

12,61

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

12,61

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

37,15


(1)  За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

1.5.2009

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

197,12

122,70

Цена CAF САЩ

207,54

197,54

177,54

108,89

Премия за Залива

11,64

Премия за Големите езера

12,66

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

15,07 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

16,57 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).


ДИРЕКТИВИ

5.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/16


ДИРЕКТИВА 2009/24/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 23 април 2009 година

относно правната закрила на компютърните програми

(кодифицирана версия)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Съдържанието на Директива 91/250/ЕИО на Съвета от 14 май 1991 година относно правната защита на компютърните програми (3) е било изменяно (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Развитието на компютърните програми изисква влагането на значителни човешки, технически и финансови ресурси, а същевременно компютърните програми могат да бъдат копирани срещу незначителна част от разноските, необходими за самостоятелното им създаване.

(3)

Компютърните програми заемат все по-важна роля в широк кръг от промишлени отрасли и компютърно-програмната технология може съответно да се разглежда като имаща съществено значение за индустриалното развитие на Общността.

(4)

Известни различия в правната закрила, предлагана от законите на държавите-членки, имат непосредствени и отрицателни последици върху функционирането на вътрешния пазар по отношение на компютърните програми.

(5)

Необходимо е да се отстранят съществуващите различия, които имат такива последици, и да не се допуска появата на нови такива, като същевременно не е необходимо да се отстраняват или да не се допуска появата на различията, които не засягат съществено функционирането на вътрешния пазар.

(6)

Правната рамка на Общността за закрила на компютърните програми може, съответно, на първо време, да бъде ограничена до установяване на правилото, че държавите-членки следва да предоставят закрила на компютърните програми съгласно правото на интелектуална собственост като литературни произведения и впоследствие да установят субектите и обектите на закрила, изключителните права на които закриляните лица трябва да могат да разчитат, за да разрешават или забраняват определени действия, както и времетраенето на закрилата.

(7)

За целите на настоящата директива понятието „компютърни програми“ включва програми в каквато и да е форма, включително и тези, които са част от хардуер. Това понятие включва и подготвителната дейност по разработване, водеща до създаването на компютърна програма, при условие че естеството на подготвителната дейност е такова, че на един по-късен етап може да се получи компютърна програма от нея.

(8)

С оглед критериите, които трябва да се прилагат за определяне дали една компютърна програма е оригинално произведение или не, никакви тестове няма да бъдат прилагани по отношение на качествените или естетическите достойнства на програмата.

(9)

Общността полага всички усилия за постигане на международна стандартизация.

(10)

Функцията на една компютърна програма е да се свързва и да работи заедно с други компоненти на компютърната система и с ползвателите и за тази цел се изисква логическа, а когато е уместно, и механична взаимовръзка и взаимодействие, за да се позволи на всички елементи от софтуера и хардуера да работят с друг софтуер и хардуер и с ползвателите по всички начини, за които те са предназначени да функционират. Частите на програмата, които осигуряват такава взаимовръзка и взаимодействие между елементите на софтуера и хардуера, са обичайно наричани „интерфейси“. Функционалната взаимовръзка и взаимодействие е обичайно наричана „интероперативност“; тази интероперативност може да бъде определена като способността за обмен на информация и съвместно използване на обменената информация.

(11)

За да се избегне всяко съмнение, трябва да се поясни, че се закриля само обективното изражение на една компютърна програма и че идеите и принципите, заложени в който и да е елемент на програмата, включително и тези, които са заложени в интерфейсите, не се закрилят с авторско право по настоящата директива. В съответствие с този принцип на авторското право, идеите и принципите, залегнали в основата на логиката, алгоритмите и програмните езици, не се закрилят по настоящата директива. В съответствие със законодателството и съдебната практика на държавите-членки и международните конвенции за авторско право изразяването в обективна форма на тези идеи и принципи се закриля с авторско право.

(12)

По смисъла на настоящата директива понятието „наемане“ означава предоставянето за ползване за ограничен период от време и с търговска цел на компютърна програма или нейно копие. Това понятие не включва публично заемане, което съответно остава извън приложното поле на настоящата директива.

(13)

Изключителните права на автора да не допуска неразрешено възпроизвеждане на неговото произведение следва да бъдат предмет на ограничено изключение по отношение на компютърни програми, за да се позволи възпроизвеждането, технически необходимо за ползването на такива програми от лицето, което законно ги е придобило. Това означава, че действията по зареждане и изпълняване, необходими за използването на копие от програма, която е законно придобита, и действията по отстраняване на нейните грешки не могат да бъдат забранени с договор. При липса на специални договорни разпоредби, включително когато бъде продадено копие от програмата, всякакво друго действие, необходимо за използването на копието от програма, може да бъде извършвано в съответствие с нейното предназначение от законния приобретател на това копие.

(14)

Лицето, което има право да използва компютърна програма, следва да не бъде възпрепятствано да извършва действия, необходими за наблюдаване, изучаване или изпитване функционирането на програмата, при условие че тези действия не нарушават авторското право върху програмата.

(15)

Неразрешеното възпроизвеждане, превеждане, адаптиране или преработване на формата на кода, в която копие от компютърна програма е било предоставено, представлява нарушение на изключителните права на автора. Независимо от това може да съществуват обстоятелства, когато такова възпроизвеждане на кода и превеждането на формата му са единственият възможен начин за получаване на необходимата информация, за да се постигне съвместимост на самостоятелно създадената програма с други програми. Поради това трябва да се отчита фактът, че само при такива ограничени обстоятелства извършването на действията за възпроизвеждане или превеждане от името на или от лице, което има право да използва копие от програмата, е законно и съвместимо с лоялната практика и съответно трябва да се приеме, че не е необходимо разрешението на носителя на правата. Целта на това изключение е да направи възможно свързването на всички компоненти на една компютърна система, включително тези на различни производители, така че те да могат да работят заедно. Това изключение от изключителните права на автора не може да се използва по начин, който да накърнява законните интереси на носителя на правата или който противоречи на нормалното използване на програмата.

(16)

Закрилата на компютърните програми съгласно законите за интелектуалната собственост не следва да засяга прилагането на други форми на закрила, когато това се налага. Всякакви договорни клаузи, които противоречат на разпоредбите на настоящата директива, установени по отношение на декомпилация, или на изключенията, предвидени от настоящата директива що се отнася до изготвянето на резервно копие, наблюдение, изучаване или изпитване на функционирането на програмата, са нищожни.

(17)

Разпоредбите на настоящата директива не засягат прилагането на правилата за конкуренцията по членове 81 и 82 от Договора, ако доставчик с господстващо положение откаже да предостави информация, която е необходима за интероперативността, така както е определена в настоящата директива.

(18)

Разпоредбите на настоящата директива не следва да засягат вече приетите особени изисквания на законодателството на Общността по отношение на публикуването на интерфейси в телекомуникационния сектор или решения на Съвета относно стандартизацията в областта на информационната технология или телекомуникациите.

(19)

Настоящата директива не засяга дерогациите, предвидени съгласно националното законодателство в съответствие с Бернската конвенция по въпроси, които не са обхванати от настоящата директива.

(20)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно посочените в приложение I, част Б сроковете за транспониране в националното право на директивите,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Обект на закрила

1.   В съответствие с разпоредбите на настоящата директива държавите-членки закрилят с авторско право компютърните програми като литературни произведения по смисъла на Бернската конвенция за закрила на литературните и художествените произведения. За целите на настоящата директива, понятието „компютърни програми“ включва подготвителен материал за разработването им.

2.   Закрилата в съответствие с настоящата директива се прилага по отношение на обективираната в каквато и да е форма компютърна програма. Идеи и принципи, които са заложени в който и да е елемент на компютърна програма, включително тези, които са заложени в нейните интерфейси, не се закрилят с авторско право по настоящата директива.

3.   Компютърна програма се закриля, ако е оригинална в смисъл, че е собствена интелектуална творба на автора. Не се прилагат никакви други критерии, за да се определи дали може да се ползва със закрила.

4.   Разпоредбите на настоящата директива се прилагат и за програмите, създадени преди 1 януари 1993 г., без да се засягат каквито и да е постигнати договорености или придобити права преди тази дата.

Член 2

Авторство на компютърните програми

1.   Авторът на компютърна програма е физическото лице или групата от физически лица, които са създали програмата, или юридическото лице, определено като носител на това право съгласно законодателството на държавата-членка, където това е допустимо.

В случаите когато колективните произведения се признават от законодателството на някоя държава-членка, за автор се счита лицето, което по законодателството на тази държава-членка се счита за създател на произведението.

2.   Изключителните права върху компютърна програма, създадена съвместно от група физически лица, им принадлежат общо.

3.   Когато компютърната програма е създадена от служител в изпълнение на неговите задължения или по указания, дадени от неговия работодател, работодателят има изключително право да упражнява всички имуществени права върху програмата, освен ако с договор не е предвидено друго.

Член 3

Лица, ползващи се от закрила

Закрила се предоставя на всички физически или юридически лица, които отговарят на изискванията по националното законодателство за интелектуалната собственост, приложимо за литературните произведения.

Член 4

Ограничени действия

1.   При спазване на разпоредбите на членове 5 и 6 изключителните права на носителя на правата по смисъла на член 2 включват правото да извършва или да разрешава:

а)

постоянното или временното възпроизвеждане на компютърна програма по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, изцяло или отчасти; доколкото зареждането, изобразяването на екран, изпълняването, предаването на разстояние или съхраняването на компютърната програма налагат такова възпроизвеждане, тези действия изискват разрешението на носителя на правата;

б)

превеждането, адаптирането, обработката и всякакво друго изменяне на компютърна програма и възпроизвеждането на съответните резултати, без да се накърняват правата на лицето, което изменя програмата;

в)

всяка форма на публично разпространение, включително отдаването под наем, на оригинална компютърна програма или на копия от нея.

2.   Първата продажба в Общността на копие от програмата от носителя на правата или с негово съгласие изчерпва правото на разпространение в Общността върху това копие, с изключение на правото на контрол върху по-нататъшното отдаване под наем на програмата или на копие от нея.

Член 5

Изключения от ограничените действия

1.   При липсата на специални договорни клаузи действията, посочени в член 4, параграф 1, букви а) и б), не изискват разрешението на носителя на право, когато те са необходими за използването на компютърната програма в съответствие с нейното предназначение от лицето, което законно я е придобило, включително за отстраняване на грешки.

2.   Изготвянето на резервно копие от лице, което има право да използва компютърната програма, не може да бъде ограничено с договор, доколкото това е необходимо за използването.

3.   Лицето, което има право да използва копие от компютърна програма, има право без разрешението на носителя на правата да наблюдава, изучава или изпитва функционирането на програмата, за да определи идеите и принципите, които са заложени в който и да е елемент на програмата, ако извършва това, докато осъществява всяко от действията по зареждане, изобразяване на екран, изпълняване, предаване на разстояние или съхраняване на програмата, които има право да извършва.

Член 6

Декомпилация

1.   Разрешение на носителя на правата не се изисква, когато възпроизвеждането на кода и превеждането му от една форма в друга по смисъла на член 4, параграф 1, букви а) и б) са единственият възможен начин за получаване на информацията, необходима за постигане на съвместимостта на самостоятелно създадена компютърна програма с други програми, при условие че се спазват следните изисквания:

а)

тези действия се извършват от лицензополучателя или от друго лице, което има право да използва копие от програмата, или от тяхно име от лице, упълномощено да извърши това;

б)

информацията, необходима за постигането на съвместимост, не е била вече предоставена на лицата, посочени в буква а); и

в)

тези действия се отнасят до части от оригиналната програма, които са необходими, за да се постигне съвместимост.

2.   Разпоредбите на параграф 1 не позволяват информацията, получена по този начин:

а)

да се използва за цели, различни от тази за постигане на интероперативност на самостоятелно създадена компютърна програма;

б)

да бъде предоставена на други, освен когато това е необходимо за съвместимостта на самостоятелно създадената компютърна програма; или

в)

да се използва за развитието, производството или предлагането на пазара на компютърна програма, по същество подобна в нейната обективирана форма или за всякакво друго действие, което нарушава авторско право.

3.   В съответствие с разпоредбите на Бернската конвенция за закрила на литературни и художествени произведения, разпоредбите на настоящия член не могат да се тълкуват по начин, който позволява прилагането им да се използва за неоснователно накърняване на законните интереси на носителя на правата или да влизат в противоречие с нормалното използване на компютърната програма.

Член 7

Специални мерки за закрила

1.   Без да се засягат разпоредбите на членове 4, 5 и 6, държавите-членки предвиждат, в съответствие със своите национални законодателства, подходящи мерки срещу лице, което извършва което и да било от следните действия:

а)

каквото и да е действие по пускането в обращение на копие от компютърна програма, като знае или има основание да предполага, че това копие е незаконно;

б)

притежаването с търговска цел на копие от компютърна програма, като знае или има основание да предполага, че това копие е незаконно;

в)

всяко действие по пускането в обращение или притежаването с търговска цел на всякакви средства с единствено предназначение да улеснят непозволеното отстраняване или преодоляване на всякакви технически устройства, които са използвани за закрила на компютърна програма.

2.   Всяко копие на компютърна програма, което нарушава авторското право, подлежи на изземване в съответствие със законодателството на съответната държава-членка.

3.   Държавите-членки могат да предвидят изземването на всички средства, посочени в параграф 1, буква в).

Член 8

Продължаващо прилагане на други правни разпоредби

Разпоредбите на настоящата директива не засягат каквито и да е други правни разпоредби, като тези, отнасящи се до патентните права, търговските марки, нелоялната конкуренция, търговската тайна, закрилата на полупроводникови продукти или договорното право.

Всякакви договорни клаузи, противоречащи на член 6 или на изключенията, предвидени в член 5, параграфи 2 и 3, са нищожни.

Член 9

Съобщаване

Държавите-членки съобщават на Комисията разпоредбите от националното законодателство, приети в областта, уредена с настоящата директива.

Член 10

Отмяна

Директива 91/250/ЕИО, изменена с директивата, посочена в приложение I, част A, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, посочени в приложение I, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 11

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 12

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 23 април 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

P. NEČAS


(1)  ОВ C 204, 9.8.2008 г., стр. 24.

(2)  Становище на Европейския парламент от 17 юни 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 23 март 2009 г.

(3)  ОВ L 122, 17.5.1991 г., стр. 42.

(4)  Вж. приложение I, част А.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ A

Отменената директива и нейното изменение

(посочени в член 10)

Директива 91/250/ЕИО на Съвета

(ОВ L 122, 17.5.1991 г., стp. 42)

 

Директива 93/98/ЕИО на Съвета

(ОВ L 290, 24.11.1993 г., стp. 9)

Единствено член 11, параграф 1

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното право

(посочени в член 10)

Директива

Срок за транспониране

91/250/ЕИО

31 декември 1992 г.

93/98/ЕИО

30 юни 1995 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието

Директива 91/250/ЕИО

Настоящата директива

Член 1, параграфи 1, 2 и 3

Член 1, параграфи 1, 2 и 3

Член 2, параграф 1, първо изречение

Член 2, параграф 1, първа алинея

Член 2, параграф 1, второ изречение

Член 2, параграф 1, втора алинея

Член 2, параграфи 2 и 3

Член 2, параграфи 2 и 3

Член 3

Член 3

Член 4, уводни думи

Член 4, параграф 1, уводни думи

Член 4, буква a)

Член 4, параграф 1, буква a)

Член 4, буква б)

Член 4, параграф 1, буква б)

Член 4, буква в), първо изречение

Член 4, параграф 1, буква в)

Член 4, буква в), второ изречение

Член 4, параграф 2

Членове 5, 6 и 7

Членове 5, 6 и 7

Член 9, параграф 1, първо изречение

Член 8, първа алинея

Член 9, параграф 1, второ изречение

Член 8, втора алинея

Член 9, параграф 2

Член 1, параграф 4

Член 10, параграф 1

Член 10, параграф 2

Член 9

Член 10

Член 11

Член 11

Член 12

Приложение I

Приложение II


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

5.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/23


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 октомври 2008 година

относно мярката C 33/07 (ex N 339/06 и N 729/06), която Германия иска да въведе посредством IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

(нотифицирано под номер C(2008) 5581)

(само текстът на немски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/364/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 88, параграф 2, първа алинея от него,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

като прикани заинтересованите страни да представят становището си в съответствие с посочените по-горе разпоредби (1),

като взе предвид тези мнения,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

С писмо от 30 май 2006 г., регистрирано в Комисията на същия ден, Германия обяви пред Комисията първата част на мярката по член 88, параграф 3 от Договора за ЕО, регистрирана като Държавна помощ N 339/06.

(2)

С писмо от 22 юни 2006 г. Комисията поиска допълнителна информация. Германия отговори с писмо от 13 юли 2006 г. С писмо от 31 август 2006 г. Комисията поиска допълнителна информация, която Германия изпрати с писмо от 22 септември 2006 г. На 11 октомври 2006 г. Комисията поиска допълнителни сведения, които ѝ бяха предоставени от Германия с писмо от 6 ноември 2006 г.

(3)

С писмо от 9 ноември 2006 г., регистрирано в Комисията на същия ден, Германия обяви пред Комисията втората част на мярката, регистрирана от Комисията като Държавна помощ N 729/06. Тъй като предметът на двете известия (N 339/06 и N 729/06) се припокрива, с писмо от 6 декември 2006 г. Комисията предложи да обедини двата случая и да разгледа цялата кореспонденция като отнасяща се и за двата случая и поиска допълнителна информация по двата случая. Германия отговори с писмо от 23 януари 2007 г.

(4)

На 28 февруари 2007 г. Комисията поиска допълнителна информация. След удължаване на срока Германия отговори с писмо от 11 април 2007 г. На 4 май 2007 г. Комисията поиска допълнителни сведения. След удължаване на срока Германия отговори с писмо от 29 юни 2007 г.

(5)

С писмо от 30 август 2007 г. Комисията уведоми Германия за решението си да започне процедурата във връзка с помощта, предвидена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО (наричано по-долу „решение за откриване на процедура“). Решението за откриване на процедура е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2). Комисията прикани Германия и другите заинтересовани страни да вземат становище.

(6)

Германия изрази становище относно решението за откриване на процедурата с писмо от 19 октомври 2007 г. След удължаване на срока с писмо от 10 декември 2007 г. в Комисията постъпи становището на една заинтересована страна, IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (наричана по-долу „фонд IBG“). Комисията предаде това становище на Германия с писмо от 21 януари 2008 г. Германия отговори с писмо от 14 февруари 2008 г.

(7)

С писмо от 18 април 2008 г. и електронни писма от 28 април 2008 г. и 11 юни 2008 г. Комисията поиска допълнителни сведения. Германия предостави допълнителна информация с писмо от 5 юни и електронно писмо от 13 юни 2008 г.

2.   ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА

(8)

Фонд IBG е държавен фонд за рисков капитал, който е създаден и финансиран от провинция Саксония-Анхалт. Целта на фонда е да предоставя рисков капитал на технологично ориентирани, иновативни МСП в Саксония-Анхалт, които са в начален етап от развитието си и в процес на растеж. Саксония-Анхалт е регион, отговарящ на условията за подпомагане по смисъла на член 87, параграф 3, буква а) от договора за ЕО (3).

(9)

От 1 юли 2007 г. фонд IBG се ръководи от управително дружество GOODVENT Beteiligungsmanagement GmbH & Co. KG (наричано по-долу „управител на фонда“), което е избрано чрез отворен и недискриминационен публичен търг. Държавното финансиране възлиза на общо около 130 млн. евро. Мярката е в сила до 31 декември 2013 г.

(10)

Фонд IBG предлага следните инвестиции:

а)

преки дялови участия в размер до 1,5 млн. евро на МСП за период 12 месеца, при което поне 30 % от средствата се предоставят от частни независими инвеститори при условията, приложими към тези на фонд IBG;

б)

преки дялови участия в размер до 10 млн. евро на МСП, включително опции за конвертиране като конвертируеми облигации и облигации с варанти в същия размер, при същите условия и със същия риск (pari passu), както при частни инвеститори;

в)

непреки дялови участия (наричани по-долу „непреки дялови участия на фонд IBG“) в размер до 5 млн. евро на предприятие, които се извършват самостоятелно от фонд IBG, независимо от частни инвеститори, и биват задържани до 10 години;

г)

промяна на вече съществуващи непреки капиталови участия на фонд IBG в преки, която се извършва pari passu с частни инвеститори.

(11)

Във връзка с преките дялови участия и мерките за конвертиране в решението си за откриване на процедура Комисията констатира, че в случая не е налице държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО в полза на инвеститорите (4) или на управителя на фонд IBG (5). Наличието на държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО в полза на фонд IBG (6) или на целевото предприятие не можа да бъде изключено. Но Комисията стигна до заключението, че мярката отговаря на насоките на Общността за държавни помощи за подпомагане на инвестиции в рисков капитал в малки и средни предприятия (наричани по-долу „насоките“) (7) и според член 87, параграф 3, буква в) от Договора за ЕО е съвместима с Общия пазар.

(12)

Непреките дялови участия на фонд IBG бяха специално проверени в решението за откриване на процедура, тъй като според Германия става въпрос за кредитни инструменти, които отговарят на пазарните условия, а не за държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО, докато Комисията не е сигурна дали от икономическа гледна точка непреките дялови участия на фонд IBG трябва да се определят като кредитни инструменти или като собствени капиталови инструменти.

3.   ПРИЧИНИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ОФИЦИАЛНАТА ПРОЦЕДУРА ПО РАЗСЛЕДВАНЕ

(13)

Комисията започна официалната процедура по разследване, за да изясни дали от икономическа гледна точка непреките дялови участия на фонд IBG могат да се определят като кредитни инструменти — както смята Германия — или като собствени капиталови инструменти. В случай че при непреките дялови участия на фонд IBG наистина става въпрос за кредитни инструменти, за решаването на въпроса, дали в този случай е налице държавна помощ за целевото предприятие по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО, от решаващо значение е Известието на Комисията относно метода за определяне на референтната ставка и размера на сконтовия процент (8) (по-долу „Известието от 1997 г.“), което е определящо за пазарната ставка (9).

(14)

В решението си за откриване на процедура Комисията защити мнението, че непреките дялови участия на фонд IBG, доколкото могат да се определят като кредитни инструменти, не облагодетелстват целевото предприятие по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО, тъй като според Известието от 1997 г. съответстват на пазарните условия. Но ако непреките дялови участия на фонд IBG се класифицират като собствен капитал, тогава наличието на държавна помощ в полза на целевото предприятие не би могло да бъде изключено, тъй като чрез тази мярка вероятно ще бъде предотвратен пазарен неуспех на пазара на рисков капитал.

(15)

За да се изясни въпросът, дали при непреките дялови участия на фонд IBG става дума за кредитни или за собствени капиталови инструменти, в решението за откриване на процедура, като се взема предвид точка 4.3.3 от Насоките, бе проверено икономическото съдържание на инструментите и бе взето под внимание до каква степен инвеститорът също носи риск, какви загуби поема евентуално, дали е гарантирано предимството на зависимото от печалбата възнаграждение пред фиксираното възнаграждение, какъв е рангът на инвеститора в случай на несъстоятелност на целевото предприятие и как съответните инвестиции се третират според приложимите национални правни, регулаторни, финансови и счетоводни правила.

(16)

При разглеждането на икономическата същност на непреките дялови участия на фонд IBG Комисията установи следните потенциални разлики между стандартните кредитни инструменти и непреките дялови участия на фонд IBG:

а)   Подчиненост: В случай на несъстоятелност на целевото предприятие непреките дялови участия на фонд IBG имат предимство пред собствения капитал, но са подчинени на кредити и други външни задължения.

б)   Гаранции: Непреките дялови участия на фонд IBG са частично гарантирани (поне 10 %), но много под необходимото ниво за външно финансиране.

в)   Възстановяване на суми: Непреките дялови участия на фонд IBG се възстановяват два пъти годишно, докато при стандартните кредитни инструменти капиталът заедно с лихвите по правило се възстановява всеки месец.

г)   Право на информация и право на контрол: Бяха установени разлики, засягащи правото на информация и правото на контрол, макар стандартните кредитни договори понякога да съдържат клаузи, отнасящи се до притежателя и до смяната на контрола.

д)   Право на предсрочно прекратяване на договора: В случай на прекратяване на договора има известни различия.

е)   Възнаграждение: Като се има предвид съобразеното с печалбата еднократно възнаграждение при напускане на фонда, не можа да бъде установено със стопроцентова сигурност дали фиксираното възнаграждение е по-високо.

(17)

Затова Комисията се съмняваше дали непреките дялови участия на фонд IBG могат да се класифицират като кредитни инструменти и прикани заинтересованите страни да изразят становище по въпроса.

4.   СТАНОВИЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

(18)

Съгласно член 20, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяването на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (10) и в отговор на обявление, публикувано в Официален вестник на ЕС (11), в Комисията постъпи становището на една заинтересована страна, а именно на фонд IBG, който приведе подробни аргументи в защита на тезата, че непреките дялови участия на фонд IBG могат да се смятат за кредитни инструменти.

а)   Подчиненост

(19)

Фонд IBG обяснява подчинеността на непреките дялови участия. Подчинеността се определя на доброволни начала и не е законово фиксирана. По принцип не е необичайно кредитните инструменти да имат различна подчиненост. Когато се финансира покупката на предприятия, вземанията практически винаги се разделят на привилегировани и подчинени. В своето становище фонд IBG обръща внимание на факта, че макар непреките дялови участия да са подчинени на кредити и други външни задължения, те винаги са привилегировани спрямо собствения капитал и в никакъв случай не са част от загубите на целевото предприятие.

б)   Гаранции

(20)

Фонд IBG обясни, че от 10 до 30 % от стойността на непреките дялови участия е осигурена чрез гаранции на акционерите в целевите предприятия. Точният размер на гаранцията зависи от конкретния случай, особено от активите, които акционерите предварително са прехвърлили в предприятието, например под формата на собствен капитал или права върху интелектуална собственост. Кредитните инструменти биха могли да са под различна форма във всеки отделен случай. На практика съществува дори 0-процентова гаранция (при така наречения бланков кредит), което не превръща кредитния инструмент автоматично в собствен капиталов инструмент.

в)   Възстановяване на суми

(21)

По данни на фонд IBG условията и редът, при които се възстановяват средства при непреките дялови участия на фонд IBG, са подобни на тези при кредитните инструменти. При стандартните кредити, в зависимост от ликвидността на предприятието, не е необходимо главницата заедно с лихвите да се изплащат ежемесечно. Плащания на всеки 3 или 6 месеца са също толкова обичайни, колкото месечните. Съгласно Гражданския кодекс (ГК) лихвите следва да се изплащат след изтичане на една година, освен ако не е договорено друго.

(22)

За възстановяване на главницата фонд IBG се позовава на ГК, според който възстановяването на сумата трябва да се извърши при прекратяване на кредита, освен ако в договора не е записано друго. Непреките дялови участия на фонд IBG отговарят на разпоредбите на ГК, без да съдържат различаващи се от тях договорни споразумения.

г)   Право на информация и право на контрол

(23)

Фонд IBG привежда допълнителни аргументи за приликата между клаузите за смяна на информация, смяна на притежателя и на контрола на непреките дялови участия на фонд IBG и на тези на кредитните инструменти. Практика е при кредитни договори да се договарят клаузи за смяна на контрола и на притежателя. Кредиторите настояват за това предимно при банкови кредити и финансирането на проекти и закупуването на предприятия. Този вид кредити и непреките дялови участия на фонд IBG си приличат по това, че имат дълъг период на действие и се изплащат едва при предсрочно прекратяване на договорните отношения. В замяна кредиторите искат подробни споразумения, които им дават право в случай на нарушение на споразумението от страна на длъжника да прекратят договора за кредит предсрочно.

(24)

Асоциацията на германските частни банки Bundesverband deutscher Banken е разработила специален примерен договор за банкови кредити с подробна клауза за смяна на контрола и на притежателя. Относно финансирането на проекти и закупуването на предприятия фонд IBG се позовава на множество германски коментари по темата, в които се обясняват и признават подробни клаузи за контрол в полза на кредиторите.

д)   Право на предсрочно прекратяване на договора

(25)

Фонд IBG представя допълнителни аргументи за приликата между непреките дялови участия на фонд IGB и кредитните инструменти, като се вземат предвид предпоставките за предсрочно прекратяване на договора. В случай на нарушаване на договора, неизпълнение на договорените условия, неверни данни или смяна на контрола както целевото предприятие, така и фонд IBG биха могли да прекратят договора предсрочно. Доколкото специфичната терминология за прекратяване на договора при непреките дялови участия на фонд IBG се различава от тази за стандартните кредити, това отразява единствено особеностите на инструмента спрямо стандартния кредит.

е)   Възнаграждение

(26)

Фонд IBG обясни системата за изплащане на непреките дялови участия на фонд IBG, при която фиксираното възнаграждение е преобладаващата част от годишното общо възнаграждение от 13 %. Годишното общо възнаграждение се състои от компонент с твърд лихвен процент, който се изчислява въз основа на оценка на кредитния риск на целевото предприятие и се изплаща независимо от рентабилността на инвестицията, и от компонент, зависещ от печалбата, който се изплаща при надвишаване на определен показател за рентабилност. Зависимият от печалбата компонент винаги е поне 250 базисни точки под компонента с твърд лихвен процент. Към годишното общо възнаграждение от 13 % се изплаща еднократно фиксирано възнаграждение при напускане на фонда, което е процентен дял от номиналната стойност на непреките дялови участия и не зависи от рентабилността на инвестицията.

ж)   Счетоводно обработване и данъчно облагане

(27)

Фонд IBG представи подробни доказателства, че според германското право (гражданско, счетоводно и данъчно) и международните счетоводни правила (IFRS, IAS) непреките дялови участия на фонд IBG се считат за типични непреки дялови участия и следователно за кредитни инструменти.

5.   СТАНОВИЩЕ НА ГЕРМАНИЯ

5.1.   Становище относно решението за откриване на процедура

(28)

Съгласно член 20, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 659/1999 и в отговор на обявление, публикувано в Официален вестник  (12), в Комисията постъпи становище на Германия. Според Германия непреките дялови участия на фонд IBG са типични непреки дялови участия и следователно трябва да се разглеждат като кредитни инструменти по следните причини:

а)

Според гражданското, счетоводното и данъчното право тези инвестиционни инструменти се третират като външен капитал.

б)

Правото на информация и правото на контрол, както и решенията за прекратяване на инвестицията са подобни на тези при кредитните инструменти.

в)

Също както при кредитните инструменти, при прекратяване на участието главницата следва да се възстанови напълно заедно с лихвите.

г)

Компонентът с твърд лихвен процент преобладава във възнаграждението, което показва, че непреките дялови участия на фонд IBG следва да се третират като кредитни инструменти.

д)

Подчинеността на непреките дялови участия на фонд IBG на кредити и други външни задължения е необходима, за да се предотврати незабавна счетоводна несъстоятелност заради ниската кредитоспособност на кредитополучателя.

е)

Типично е банките и кредитните институции да третират заема „мецанин“ като кредитен инструмент, дори когато той не е гарантиран.

5.2.   Бележки към становището на заинтересованата страна

(29)

В бележките си към становището на заинтересованата страна Германия се съгласява със становището на фонд IBG и повтаря заключенията от становището си относно решението за откриване на процедура. Освен това Германия подчертава, че непреките дялови участия на фонд IBG са отпуснати при пазарни условия и не съдържат държавна помощ, тъй като отговарят на Съобщението на Комисията относно метода за определяне на референтната ставка и размера на сконтовия процент (13) (по-долу „Съобщение от 2008 г.“).

(30)

В последвалата кореспонденция с Комисията Германия обясни проверената от PricewaterhouseCoopers рейтингова система на фонд IBG, според която целевите предприятия получават оценка между „Много добър“ (AAA) и „Лош/финансови трудности“ (ССС), при което предприятия от категория ССС не получават финансиране. Слабата гарантираност и рангът на непреките дялови участия на фонд IBG се вземат предвид при оценката на кредитния риск за целевото предприятие.

(31)

Рейтинговата система е основата за определянето на адекватните за дадения риск лихвени проценти. Непреките дялови участия винаги се изплащат по точно фиксиран лихвен процент, който се образува от IBOR и подходящ марж. В зависимост от рейтинга на предприятието той може да е между 100 и 650 базисни точки. За невключените в рейтинговата система на фонд IBG предприятия се прилага марж от минимум 400 базисни точки, който обаче в никакъв случай не е по-нисък от този, който се прилага за дружеството майка.

6.   ОЦЕНКА НА МЯРКАТА

6.1.   Законосъобразност

(32)

Германия обяви мярката преди нейното въвеждане и така изпълни задължението си по член 88, параграф 3 от Договора за ЕО. Мярката влиза в сила едва след одобрение от Комисията.

6.2.   Правна основа за оценката на мярката

6.2.1.   Икономическа класификация на непреките дялови участия на фонд IBG

(33)

За изясняване на въпроса, дали икономически погледнато непреките дялови участия на фонд IBG са кредитни или собствени капиталови инструменти, тези инструменти са проверени с помощта на насоките. В точка 2.2 от насоките финансовите инструменти с характер на дялово участие и инструментите за кредитно финансиране са дефинирани, както следва:

—   „Финансови инструменти с характер на дялово участие“: инструменти, при които рентабилността за притежателя (инвеститор/кредитор) зависи преди всичко от печалбите или загубите на целевото предприятие и при несъстоятелност на това предприятие не са гарантирани. Това определение се опира на принципа „Съдържанието над формата“.

—   „Инструменти за кредитно финансиране“: Кредити или други инструменти за финансиране, които гарантират на кредитора/инвеститора преди всичко фиксирана минимална рентабилност и поне отчасти са гарантирани. Това определение се базира на принципа „Съдържанието над формата“.

(34)

Съгласно точка 4.3.3 от насоките „Комисията ще оценява предимно икономическото им съдържание и ще се ръководи в по-малка степен от наименованието им или от класифицирането им от инвеститора [и ще обърне особено внимание] до каква степен инвеститорът също поема риска, произтичащ от дейността на целевото предприятие, какви евентуални загуби може да претърпи, дали е гарантирано преимуществото на зависещото от печалбата възнаграждение пред фиксираното възнаграждение и какъв е рангът на инвеститора в случай на несъстоятелност на целевото предприятие [и] как съответният инвестиционен инструмент се третира съгласно националните правни, регулационни, финансови и счетоводни разпоредби, ако тези правила са последователни и подходящи за категоризацията“.

(35)

След разглеждане на приведените от Германия аргументи и на предоставените от заинтересованата страна (фонд IBG) сведения в становището относно решението за откриване на процедура бе установено следното:

а)   Рискове за инвеститора

(36)

Въз основа на насоките бе изчислен размерът на поетите от фонд IBG рискове и потенциални загуби. При това бе взето предвид, че непреките дялови участия на фонд IBG, подобно на кредитни инструменти, не носят пълния риск при напускане на фонд IBG, какъвто би бил случаят при инвеститор в капитал (14). Непреките дялови участия на фонд IBG в никакъв случай не са част от загубите на целевото предприятие, както е при капиталовите участия; в точка 4.3.3 от насоките е изрично посочено, че става въпрос за критерий за различаване между собствени капиталови инструменти и кредитни инструменти. Както и при кредитните инструменти, съгласно договорните условия за непреките дялови участия на фонд IBG капиталът заедно с лихвите, включително и зависещият от печалбата компонент, трябва да бъде възстановен от паричните потоци на предприятието. Затова, що се отнася до размера на поетите от инвеститора рискове и потенциални загуби, непреките дялови участия на фонд IBG могат да се определят като инструменти за кредитно финансиране.

б)   Подчиненост

(37)

Според Насоките в случай на несъстоятелност трябва да се вземе предвид рангът на вземанията. Непреките дялови участия на фонд IBG са подчинени на кредити и други външни задължения, но са с предимство спрямо собствения капитал и в никакъв случай не участват в загубите на целевите предприятия, което е типично за кредитните инструменти. Обичайна е подчинеността на негарантирани или частично гарантирани дългове спрямо вземанията на предпочитани кредитори. Макар че подчинените непреки дялови участия на фонд IBG действително са свързани с по-висок риск от неподчинените дългове, това се отразява в лихвения процент, който е адекватен на риска. По тези причини само подчинеността на други кредитори не е достатъчна за класифицирането на непреките дялови участия на фонд IBG като финансови инструменти с характер на дялово участие.

в)   Гаранции

(38)

Съгласно насоките даден кредитен инструмент трябва да бъде гарантиран поне отчасти. Трябва да се има предвид, че между 10 и 30 % от стойността на непреките дялови участия на фонд IBG са обезпечени чрез гаранции на притежателите на дялове в целевите предприятия. Ниските изисквания по отношение на гаранцията се обясняват с това, че бързо развиващите се, технологично ориентирани МСП не притежават достатъчно гаранции с висока стойност. Освен това заради ниския ранг на непреките дялови участия на фонд IBG частичната гаранция изглежда подходяща. Подчинеността и частичната гарантираност на непреките дялови участия на фонд IBG са съответно отразени в размера на възнаграждението. Следователно може да се установи, че непреките дялови участия на фонд IBG са частично гарантирани, в съответствие с насоките.

г)   Възнаграждение

(39)

Съгласно насоките при кредитния инструмент фиксираното възнаграждение трябва да е преобладаващият компонент от възнаграждението. При непреките дялови участия на фонд IBG зависимият от печалбата компонент винаги е поне с 250 базисни точки по-нисък от компонента с твърд лихвен процент. Фактът, че към общото възнаграждение от 13 % се изплаща еднократно фиксирано възнаграждение при напускане на фонда, допълнително повишава дела на твърдото възнаграждение. По този начин при непреките дялови участия на фонд IBG компонентът с твърд лихвен процент е преобладаващият компонент от възнаграждението, което отговаря на насоките.

д)   Клаузи за смяна на притежателя и за смяна на контрола

(40)

След разглеждане на предоставената от заинтересованите страни подробна информация Комисията стигна до извода, че клаузите за обмен на информация, за смяна на притежателя и на контрола на непреките дялови участия на фонд IBG приличат на тези на негарантираните или частично гарантираните подчинени кредитни инструменти, при които по принцип се изисква интензивен контрол, както и подробна и актуална информация за икономическото развитие на предприятието и за които се определят особени финансови индикатори или споразумения, с които предприятието трябва да се съобразява. Затова, като се имат предвид клаузите за смяна на информацията, собствеността и контрола, непреките дялови участия на фонд IBG трябва да се определят като кредитни инструменти.

е)   Право на предсрочно прекратяване на договора

(41)

В решението за откриване на процедура Комисията признава, че предпоставките на фонд IBG за предсрочното прекратяване на договора за непряко дялово участие толкова приличат на тези за кредитните инструменти, че в случай на нарушаване на договора, на неизпълнение на договорените условия, неверни данни или смяна на контрола инвестицията може да бъде прекратена. Комисията взе предвид, че разликите в терминологията са само израз на особеностите на непреките дялови участия на фонд IBG спрямо стандартните кредитни инструменти. Затова, като се изключат терминологичните разлики, условията за предсрочно прекратяване на договора за непреките дялови участия на фонд IBG принципно приличат на тези за стандартните кредитни инструменти.

ж)   Правно, счетоводно и данъчно третиране

(42)

Комисията установява, че, както са доказали Германия и фонд IBG, според съответното германско законодателство (гражданско, счетоводно и данъчно) и международните счетоводни правила (IAS) непреките дялови участия на фонд IBG са типични непреки дялови участия и следователно се считат за кредитни инструменти.

з)   Заключение

(43)

След проверка на икономическата същност на непреките дялови участия на фонд IBG, като се взема предвид правното, счетоводното и данъчното третиране на тези инструменти, се установява, че от икономическа гледна точка непреките дялови участия на фонд IBG могат да бъдат класифицирани като кредитни инструменти.

6.2.2.   Помощен характер на непреките дялови участия на фонд IBG

(44)

Комисията провери негласните капиталови участия на фонд IBG в съответствие с член 87 от Договора за ЕО. Съгласно член 87, параграф 1 от Договора за ЕО „всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под каквато и да било форма, когато нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с общия пазар“. За да попадне дадена мярка в приложното поле на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО, трябва да са изпълнени четири критерия:

а)

мярката трябва да е за сметка на държавни ресурси;

б)

мярката трябва да нарушава или да заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на облагодетелстваната страна;

в)

предимството трябва да е селективно, т. е. да е ограничено до определени предприятия или промишлени отрасли;

г)

мярката трябва да се отразява отрицателно на търговията между държавите-членки.

(45)

В решението си за откриване на процедура Комисията стигна до извода, че непреките дялови участия на фонд IBG, доколкото могат да се класифицират като кредитни инструменти, според Известието от 1997 г. могат да се определят като инструменти, отговарящи на пазарните условия. Според Съобщението от 2008 г. инструментът също отговаря на пазарните условия, тъй като фонд IBG проверява кредитния риск за всяко предприятие, включително и подчинеността при несъстоятелност и размера на гаранцията, и прилага адекватни на риска лихвени проценти.

(46)

Затова може да се заключи, че непреките дялови участия на фонд IBG не са държавна помощ в полза на целевото предприятие по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Мярката, която Германия иска да въведе посредством IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, не е помощ по смисъла член 87, параграф 1 от Договора за ЕО, що се отнася до непреките дялови участия.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Федерална република Германия.

Сьставено в Брюксел на 8 октомври 2008 година.

За Комисията

Neelie KROES

Член на Комисията


(1)  ОВ C 246, 20.10.2007 г., стр. 20.

(2)  Вж. бележка под линия 1.

(3)  N 459/06 — Насоки относно национална регионална помощ за 2007—2013 г. — Карта на националната регионална държавна помощ: Германия (ОВ C 295, 5.12.2006 г., стр. 6).

(4)  Комисията обяснява това с факта, че фондът IGB и частните инвеститори носят еднакви рискове при покачване и спад, имат същите предимства и исканията им при несъстоятелност на подпомаганото предприятие са равнопоставени; в случай на преобразуване в гласни капиталови участия гласните капиталови участия на фонда IGB се оценяват по общоприетия ред, като общото възнаграждение (номинална стойност, фиксирани и променливи лихви с настъпил падеж и външно възнаграждение) се преобразува в открити капиталови участия.

(5)  Комисията обосновава този резултат с назначаването на собствено управително дружество, избрано чрез публична обява.

(6)  Комисията третира фонда IBG като държавно предприятие, което вероятно може да взема капитал при условия, от които не могат да се възползват капиталодатели, действащи според принципите на пазарното стопанство.

(7)  ОВ C 194, 18.8.2006 г., стр. 2.

(8)  ОВ C 273, 9.9.1997 г., стр. 3.

(9)  Тези аргументи са отразени и в по-ранни решения на Комисията: Държавна помощ N 344/06 — Германия: „SBG“ (ОВ C 157, 10.7.2007 г., стр. 8); Държавна помощ N 104/05 — Германия: „Regio MIT Регионален фонд Средна Саксония“ (ОВ C 295, 26.11.2005 г., стр. 8); Държавна помощ N 212/04 — Германия: „EFRE Фонд за рисков капитал Берлин“ (ОВ C 95, 20.4.2005 г., стр. 8); Държавна помощ N 213/04 — Германия: „EFRE Фонд за рисков капитал Шлезвиг-Холщайн“ (ОВ C 72, 24.3.2006 г., стр. 2); Държавна помощ N 266/04 — Германия: „EFRE Фонд за рисков капитал Тюрингия“ (ОВ C 95, 20.4.2005 г., стр. 9); Държавна помощ N 310/04 — Германия: „EFRE Фонд за рисков капитал Бранденбург“ (ОВ C 79, 1.4.2006 г., стр. 25).

(10)  ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1.

(11)  Вж. бележка под линия 1.

(12)  Вж. бележка под линия 1.

(13)  ОВ C 14, 19.1.2008 г., стр. 6.

(14)  По принцип капиталодателите предоставят капитал дългосрочно, без претенции за възвръщаемост и без гаранции. В замяна те изкупуват част от собствения капитал и получават печалбата си при приключване на участието си след изтичане на инвестиционния период.


5.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/31


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 април 2009 година

за разрешаване на пускането на пазара на ликопен от Blakeslea trispora като нова хранителна съставка по силата на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2009) 3039)

(само текстът на испански език е автентичен)

(2009/365/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки (1), и по-специално член 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 30 август 2007 г. дружество Vitatene отправи искане към компетентните органи на Обединеното кралство за пускане на пазара на ликопен от Blakeslea trispora като нова хранителна съставка. На 17 октомври 2007 г. компетентният орган на Обединеното кралство за оценка на храните издаде доклада си за първоначална оценка. В този доклад той стигна до заключението, че в светлината на другите подадени заявления относно ликопен е необходима допълнителна оценка с цел да се гарантира, че разрешението за употреба на различните видове ликопен като нови съставки в храните се предоставя на равни основания.

(2)

На 11 февруари 2008 г. Комисията препрати доклада за първоначална оценка до всички държави-членки.

(3)

Бе проведена консултация с Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и той обяви своето становище на 4 декември 2008 г.

(4)

В становището си ЕОБХ стигна до заключението, че тъй като ликопенът може да претърпи изменения вследствие оксидация, е необходимо той да се приготвя като суспензия в хранителни мазнини или като прах за директно таблетиране или диспергиране във вода. Необходимо е да се осигури достатъчна защита срещу оксидация.

(5)

ЕОБХ заключи също, че консумацията на ликопен от средния потребител ще остане по-ниска от „допустимата дневна доза“ (ДДД), но е възможно някои потребители на ликопен да превишат ДДД. Следователно изглежда целесъобразно в течение на няколко години след издаването на разрешението да бъдат събирани данни относно приема с цел да се преразгледа разрешението в светлината на евентуални бъдещи сведения относно безопасността на ликопен и неговата употреба. Особено внимание следва да се обърне на събирането на данни относно нивата на съдържание на ликопен в зърнените закуски. По силата на настоящото решение обаче това изискване се прилага по отношение на употребата на ликопен като нова хранителна съставка, а не по отношение на употребата му като оцветител в храни, която попада в обхвата на Директива 89/107/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно хранителни добавки, разрешени за влагане в храни, предназначени за консумация от човека (2).

(6)

Въз основа на научната оценка е установено, че ликопенът от Blakeslea trispora отговаря на критериите, определени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 258/97.

(7)

Дружество Vitatene се съгласи Решение 2006/721/ЕО на Комисията (3) да бъде отменено.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Ликопенът от Blakeslea trispora, наричан по-надолу „продуктът“, както е посочено в приложение I, може да бъде пуснат на пазара на Общността като нова хранителна съставка в храните, изброени в приложение II.

Член 2

Означението на новата хранителна съставка, разрешена с настоящото решение, върху етикета на храната, в чийто състав тя влиза, е „ликопен“.

Член 3

Дружеството Vitatene създава програма за наблюдение, съпътстваща пускането на продукта на пазара. Програмата включва информация относно нивата на употреба на ликопен в храните, както е уточнено в приложение III.

Събраните данни се предоставят на Комисията и държавите-членки. В светлината на новата информация и на доклад на ЕОБХ, употребата на „ликопен“ като хранителна съставка ще бъде преразгледана най-късно през 2014 г.

Член 4

С настоящото Решение 2006/721/ЕО се отменя.

Член 5

Адресат на настоящото решение е Vitatene S.A.U. Avda. Antibióticos 59-61, E-24009 León, Spain.

Съставено в Брюксел на 28 април 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 27.

(3)  ОВ L 296, 26.10.2006 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Спецификации на ликопена от Blakeslea trispora

ОПИСАНИЕ

Пречистеният ликопен от Blakeslea trispora съдържа ≥ 95 % ликопен и ≤ 5 % други каротеноиди. Той съществува в прахообразна форма в подходяща матрица или като маслена дисперсия. На цвят е тъмночервен или червено-виолетов. Необходимо е да се осигури защита срещу оксидация.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Химично наименование

:

Ликопен

C.A.S. номер

:

502-65-8 (изцяло транс-ликопен)

Химична формула

:

C40H56

Структурна формула

:

Image

Молекулно тегло

:

536,85


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на храните, в които може да бъде добавян ликопен от Blakeslea trispora

Категория храни

Максимално съдържание на ликопен

Напитки на основата на плодови/зеленчукови сокове (включително концентрати)

2,5 mg/100 g

Напитки, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, особено при спортисти

2,5 mg/100 g

Храни, предназначени за употреба в нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло

8 mg/порция, заместваща едно хранене

Зърнени закуски

5 mg/100 g

Мазнини и заливки за салати

10 mg/100 g

Супи, различни от доматени супи

1 mg/100 g

Хляб (включително сухари)

3 mg/100 g

Диетични храни за специални медицински цели

В съответствие със специфичните хранителни изисквания

Хранителни добавки

Доза от 15 mg дневно, както е препоръчано от производителя


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Наблюдения по отношение на ликопена от Blakeslea trispora след пускането му на пазара

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ДОКЛАДА

Количества ликопен от Blakeslea trispora, доставяни от Vitatene на негови клиенти за производството на крайни хранителни продукти, предназначени за пускане на пазара на Европейския съюз.

Резултати от справки в бази данни относно пуснати на пазара хранителни продукти с добавен ликопен от Blakeslea trispora, които включват нивата на насищане и размера на порцията за всеки пуснат хранителен продукт в дадена държава-членка.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Гореупоменатата информация следва да бъде предоставяна на Европейската комисия ежегодно в периода 2009—2012 г. Дата на първо подаване на данните — 31 октомври 2010 г. за отчетен период 1 юли 2009 г.—30 юни 2010 г., а след това — на база едногодишни периоди за следващите две години.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

По целесъобразност, и когато Vitatene разполага с такава, следва да се предоставя също и информация относно приема на ликопен като оцветител в храни.

С оглед преразглеждането на максималните безопасни нива на прием на ликопен Vitatene следва да предоставя нови научни сведения, когато такива са налични.

ОЦЕНКА НА НИВАТА НА ПРИЕМ НА ЛИКОПЕН

Въз основа на събраните и предоставени сведения, упоменати по-горе, Vitatene следва да провежда актуална оценка на нивата на прием.

ПРЕГЛЕД

През 2013 г. Комисията следва да проведе консултации с ЕОБХ, с цел преглед на информацията, предоставена от промишлеността.


5.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/35


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2009 година

относно уравняване на сметките на разплащателните агенции на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия във връзка с разходи в областта на мерките за развитие на селските райони, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през финансовата 2008 година

(нотифицирано под номер C(2009) 3199)

(само текстовете на чешки, естонски, гръцки, английски, латвийски, литовски, унгарски, малтийски, полски, словашки и словенски език са автентични)

(2009/366/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (1), и по-специално членове 30 и 39 от него,

след консултации с Комитета по земеделските фондове,

като има предвид, че:

(1)

Въз основа на годишните счетоводни отчети, подадени от Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия относно разходите в областта на мерките за развитие на селските райони, придружени от поисканата информация, счетоводните сметки на разплащателните агенции, посочени в член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1290/2005, следва да бъдат уравнени. Уравняването обхваща пълнотата, точността и достоверността на счетоводните отчети, предоставени във връзка с докладите, изготвени от сертифициращите органи.

(2)

Предоставените на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия срокове, посочени в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 година относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (2), за подаване до Комисията на документите, посочени в член 8, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1290/2005 и в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 885/2006, изтекоха.

(3)

Комисията провери подадената информация и съобщи на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия преди 31 март 2009 г. резултатите от своите проверки, както и необходимите изменения.

(4)

За разходите за развитие на селските райони, попадащи в обхвата на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 27/2004 на Комисията от 5 януари 2004 година относно определяне на преходни подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета по отношение на финансирането, чрез секцията „Гарантиране“ на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, на мерките за развитие на селските райони в Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (3), резултатът от решението за уравняване на сметки следва да бъде изваден от следващи плащания, извършени от Комисията или прибавен към тях.

(5)

Вследствие на извършените проверки, въз основа на годишните счетоводни отчети и придружаващите документи Комисията може да вземе решение за някои разплащателни агенции относно пълнотата, точността и достоверността на подадените счетоводни отчети. Подробностите за тези суми бяха описани в обобщения доклад, който бе представен на Комитета по фондовете заедно с настоящото решение.

(6)

В резултат на проведените проверки подадената информация от някои разплащателни агенции се нуждае от допълнителни проучвания и затова техните счетоводни сметки не могат да бъдат уравнени в настоящото решение.

(7)

По отношение на разходите за развитие на селските райони, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 27/2004, възстановимите или платими суми по силата на решението за уравняване на сметки се изваждат от следващи плащания или се прибавят към тях.

(8)

По силата на член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 настоящото решение не засяга решенията, които ще бъдат приети впоследствие от Комисията за изключване от финансиране от страна на Общността на разходи, които не са били извършени в съответствие с правилата на Общността,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Без да се засяга член 2, счетоводните сметки на разплащателните агенции на държавите-членки относно разходите в областта на развитието на селските райони, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през финансовата 2008 година, се уравняват.

Сумите, които трябва да бъдат възстановени от всяка държава-членка или да ѝ бъдат изплатени по силата на настоящото решение в областта на мерките за развитие на селските райони, които се прилагат в Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, са посочени в приложения I и II.

Член 2

За финансовата 2008 година счетоводните сметки на разплащателните агенции на държавите-членки в областта на мерките за развитие на селските райони, които се прилагат в Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, посочени в приложение III, са отделени от настоящото решение и са предмет на решение за уравняване в бъдеще.

Член 3

Адресати на настоящото решение са Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република.

Съставено в Брюксел на 29 април 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 90.

(3)  ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 36.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

УРАВНЯВАНЕ НА СМЕТКИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИТЕ АГЕНЦИИ

ФИНАНСОВА 2008 ГОДИНА — РАЗХОДИ НА ЕФГЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

Суми за възстановяване от или за плащане на държавата-членка

ДЧ

 

2008 г. — Разходи за разплащателните агенции, чиито сметките са:

Общо a + b

Приспадания

Общо

Общо междинни плащания, върнати на държавата-членка за финансовата година

Суми за възстановяване от (–) или за плащане на (+) държавата-членка (1)

уравнени

отделени

= разходи, заявени в годишната декларация

= общо междинни плащания, върнати на държавата-членка за финансовата година

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e - f

CZ

EUR

32 399 539,50

 

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50

EE

EUR

24 148 768,74

 

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74

CY

EUR

17 570 826,20

 

17 570 826,20

0,00

17 570 826,20

11 388 159,00

6 182 667,20

LV

EUR

46 986 857,87

 

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87

LT

EUR

79 148 259,37

 

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37

HU

EUR

90 290 537,46

 

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46

MT

EUR

0,00

2 699 140,00

2 699 140,00

0,00

2 699 140,00

2 699 140,00

0,00

PL

EUR

121 595 191,28

 

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28

SI

EUR

607 424,53

 

607 424,53

0,00

607 424,53

0,00

607 424,53

SK

EUR

39 259 760,34

 

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34


ДЧ

Изплатени предварителни плащания, за които предстои уравняване на разходите за изпълнението на програмата [Член 32 от Регламент (ЕО) № 1260/1999]

CZ

EUR

86 848 000,00

EE

EUR

24 080 000,00

CY

EUR

11 968 000,00

LV

EUR

52 496 000,00

LT

EUR

78 320 000,00

HU

EUR

96 368 000,00

MT

EUR

4 304 000,00

PL

EUR

458 624 000,00

SI

EUR

45 056 000,00

SK

EUR

63 536 000,00


(1)  Понеже плащанията достигат 95 % от финансовия план за всички държави-членки, салдата ще бъдат уравнени по време на закриването на програмата.

Забележка: По отношение на Чешката република сумата, уравнена за ФГ 2008, прибавена към уравнените в предходни години суми, надвишава максималната вноска по ФЕОГА, определена в решението на Комисята за одобрение на програмата. Окончателното салдо по ФЕОГА, което трябва да бъде изплатено към програмата, ще бъде изчислено в съответствие с общата вноска по ФЕОГА.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

УРАВНЕНИ РАЗХОДИ ЗА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПО ЛИНИЯТА НА ЕФГЗ В НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ ЗА ФИНАНСОВАТА 2008 ГОДИНА

Разлики между годишните сметки и декларациите за разходи

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

Мерки

Разходи 2008 г.

Приложение I колона „a“

Приспадания

Приложение I колона „d“

Уравнени суми за 2008 г.

Приложение I колона „e“

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Ранно пенсиониране

486 177,10

 

486 177,10

2

По-малко облагодетелствани райони

–62 324,19

 

–62 324,19

3

Агро-екологични

24 415 487,28

 

24 415 487,28

4

Горско стопнаство

768 151,81

 

768 151,81

5

Сдружения на производителите

6 792 047,50

 

6 792 047,50

6

Техническа помощ

0,00

 

0,00

7

Сапард

0,00

 

0,00

700

Инвестиции в земеделските стопанства, Р. 1268/99

0,00

 

0,00

701

Преработка и реализиране на пазара Р. 1268/1999

0,00

 

0,00

702

Поражения от наводнения 1

0,00

 

0,00

703

Подобряване на структурите за качество

0,00

 

0,00

704

Подобряване и препарцелиране на земята

0,00

 

0,00

705

Обновяване и развитие на селата

0,00

 

0,00

706

Поражения от наводнения 2

0,00

 

0,00

707

Развитие на инфраструктурата в селските райони

0,00

 

0,00

708

Развитие и диверсификация на дейностите

0,00

 

0,00

709

Селскостопански производствени методи за опазване на […]

0,00

 

0,00

710

Подобряване на професионалното обучение

0,00

 

0,00

711

Техническа помощ САПАРД

0,00

 

0,00

 

Общо

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50


ЕСТОНИЯ

Мерки

Разходи 2008 г.

Приложение I колона „a“

Приспадания

Приложение I колона „d“

Уравнени суми за 2008 г.

Приложение I колона „e“

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

По-малко облагодетелствани райони

–85 013,95

 

–85 013,95

2

Агро-екологични

20 416 942,68

 

20 416 942,68

3

Залесяване на селскостопанска земя

125 877,94

 

125 877,94

4

Помощ за полупазарни стопанства

2 154 035,51

 

2 154 035,51

5

Покриване на стандартите

1 373 830,87

 

1 373 830,87

6

Допълнения към директните плащания

4 570,72

 

4 570,72

7

Техническа помощ

155 007,67

 

155 007,67

8

Сапард

0,00

 

0,00

9

Подкрепа на райони с екологични ограничения

3 517,30

 

3 517,30

 

Общо

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74


КИПЪР

Мерки

Разходи 2008 г.

Приложение I колона „a“

Приспадания

Приложение I колона „d“

Уравнени суми за 2008 г.

Приложение I колона „e“

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Помощ за инвестиции за управление на животински отпадъци

2 160 970,53

 

2 160 970,53

2

Насърчаване на подобренията и развитието

3 845 690,82

 

3 845 690,82

3

Насърчаване за създаване на сдружения на производителите

391 894,08

 

391 894,08

4

Насърчаване на професионалното обучение на селскостопански производители

0,00

 

0,00

5

Технически и консултантски услуги за селскостопанските производители

58 475,17

 

58 475,17

6

Ранно пенсиониране

500 463,80

 

500 463,80

7

Помощ за започване на дейност от млади селскостопански производители

710 000,00

 

710 000,00

8

Покриване на стандартите на ЕС

1 890 818,08

 

1 890 818,08

9

Прилагане на агро-екологични мерки

2 724 287,26

 

2 724 287,26

10

Агро-екологични мерки за запазване на природните дадености

2 608 009,46

 

2 608 009,46

11

Залесяване

40 915,05

 

40 915,05

12

Подобряване на инфраструктурата за развитие на животновъдството

490 532,61

 

490 532,61

13

По-малко облагодетелствани райони

–13 576,13

 

–13 576,13

14

Подкрепа за схеми за качество

673 718,97

 

673 718,97

15

Подкрепа на малка по мащаб, традиционна обработка на продукцията

584 241,84

 

584 241,84

16

Защита на селскостопански и традиционни ландшафти

282 638,86

 

282 638,86

17

Защита от горски пожари и други природни бедствия

123 163,39

 

123 163,39

18

Залесяване на неземеделски земи

396 079,52

 

396 079,52

19

Подобряване на процесите на събиране на реколтата

0,00

 

0,00

20

Техническа помощ за прилагането, мониторинг

70 039,46

 

70 039,46

21

Техническа помощ за колективни инициативи на местно равнище

32 463,43

 

32 463,43

 

Общо

17 570 826,20

0,00

17 570 826,20


ЛАТВИЯ

Мерки

Разходи 2008 г.

Приложение I колона „a“

Приспадания

Приложение I колона „d“

Уравнени суми за 2008 г.

Приложение I колона „e“

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Ранно пенсиониране

3 250 393,40

 

3 250 393,40

2

Сдружения на производителите

1 589 329,59

 

1 589 329,59

3

Помощ за полупазарни стопанства

10 953 829,98

 

10 953 829,98

4

Покриване на стандартите

7 050 638,64

 

7 050 638,64

5

Агро-екологични

23 854 472,13

 

23 854 472,13

6

По-малко облагодетелствани райони

34 948,53

 

34 948,53

7

Техническа помощ

258 913,87

 

258 913,87

8

Задължения, прехвърлени от предишния програмен период

–5 668,27

 

–5 668,27

9

Разпределяне на ресурси за единно плащане на площ

0,00

 

0,00

 

Total

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87


ЛИТВА

Мерки

Разходи 2008 г.

Приложение I колона „a“

Приспадания

Приложение I колона „d“

Уравнени суми за 2008 г.

Приложение I колона „e“

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Агро-екологични

27 947 981,79

 

27 947 981,79

2

По-малко облагодетелствани райони и райони с екологични ограничения

48 234,08

 

48 234,08

3

Покриване на стандартите

26 055 356,07

 

26 055 356,07

4

Залесяване на селскостопанска земя

1 734 572,99

 

1 734 572,99

5

Ранно пенсиониране

19 490 903,99

 

19 490 903,99

6

Помощ за полупазарни стопанства в процес на преструктуриране

2 081 962,83

 

2 081 962,83

7

Други мерки

447 848,76

 

447 848,76

8

Техническа помощ

1 330 659,16

 

1 330 659,16

9

Допълнителни национални директни плащания

10 739,70

 

10 739,70

 

Общо

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37


УНГАРИЯ

Мерки

Разходи 2008 г.

Приложение I колона „a“

Приспадания

Приложение I колона „d“

Уравнени суми за 2008 г.

Приложение I колона „e“

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Агро-екологични

59 606 523,82

 

59 606 523,82

2

Покриване на стандартите

13 784 071,07

 

13 784 071,07

3

Залесяване

15 357 233,59

 

15 357 233,59

4

Помощ за полупазарни стопанства

322 737,06

 

322 737,06

5

Сдружения на производителите

– 233,15

 

– 233,15

6

Ранно пенсиониране

0,00

 

0,00

7

По-малко облагодетелствани райони

–25 011,06

 

–25 011,06

8

Техническа помощ

1 245 216,13

 

1 245 216,13

9

Проекти, одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1268/1999

0,00

 

0,00

10

Допълнителни национални директни плащания

0,00

 

0,00

 

Общо

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46


ПОЛША

Мерки

Разходи 2008 г.

Приложение I колона „a“

Приспадания

Приложение I колона „d“

Уравнени суми за 2008 г.

Приложение I колона „e“

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Ранно пенсиониране

25 431 473,58

 

25 431 473,58

2

Помощ за полупазарни стопанства

12 965 617,28

 

12 965 617,28

3

По-малко облагодетелствани райони

–1 487 716,01

 

–1 487 716,01

4

Агро-екологични начинания и благополучие на животните

5 663 544,07

 

5 663 544,07

5

Залесяване

11 625 652,61

 

11 625 652,61

6

Покриване на стандартите на ЕС

62 703 110,98

 

62 703 110,98

7

Сдружения на производителите

1 799 132,10

 

1 799 132,10

8

Техническа помощ

2 763 199,78

 

2 763 199,78

9

Допълнения към директните плащания

140 155,01

 

140 155,01

10

Проекти, одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1268/1999

–8 978,12

 

–8 978,12

 

Общо

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28


СЛОВЕНИЯ

Мерки

Разходи 2008 г.

Приложение I колона „a“

Приспадания

Приложение I колона „d“

Уравнени суми за 2008 г.

Приложение I колона „e“

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

По-малко облагодетелствани райони

78 615,04

 

78 615,04

2

Агро-екологични

–1 190 735,17

 

–1 190 735,17

3

Ранно пенсиониране

1 386 969,91

 

1 386 969,91

4

Покриване на стандартите

199 761,17

 

199 761,17

5

Техническа помощ

101 777,75

 

101 777,75

6

Програма САПАРД

34 856,75

 

34 856,75

7

Допълнения към директните плащания

–3 820,92

 

–3 820,92

 

Общо

607 424,53

0,00

607 424,53


СЛОВАКИЯ

Мерки

Разходи 2008 г.

Приложение I колона „a“

Приспадания

Приложение I колона „d“

Уравнени суми за 2008 г.

Приложение I колона „e“

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Инвестиции в земеделските стопанства

1 650 413,98

 

1 650 413,98

2

Обучение

0,00

 

0,00

3

По-малко облагодетелствани райони и райони с екологични ограничения

317 367,06

 

317 367,06

4

Покриване на стандартите

3 982 447,52

 

3 982 447,52

5

Агро-екологична помощ

25 815 864,82

 

25 815 864,82

6

Подобряване на преработката и реализацията на селскостопански продукти

942 660,39

 

942 660,39

7

Стопанисване на горите

4 564,40

 

4 564,40

8

Залесяване на селскостопанска земя

106 689,23

 

106 689,23

9

Комасация на земеделските земи

465 593,60

 

465 593,60

10

Диверсификация на селскостопанските дейности

34 451,27

 

34 451,27

11

Помощ за полупазарни стопанства

414 691,29

 

414 691,29

12

Сдружения на производителите

2 387 788,82

 

2 387 788,82

13

Техническа помощ, включително оценка

3 137 462,36

 

3 137 462,36

14

Допълнения към директните плащания

– 234,40

 

– 234,40

901

Инвестиции в земеделските стопанства, Ретламент (ЕО) № 1268/1999

0,00

 

0,00

905

Агро-екологична помощ — проекти, одобрени по Регламент (ЕО) № 1268/1999

0,00

 

0,00

907

Стопанисване на горите — проекти, одобрени по Регламент (ЕО) № 1268/1999

0,00

 

0,00

912

Сдружения на производителите — проект, одобрен по Регламент (ЕО) № 1268/1999

0,00

 

0,00

 

Общо

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34


ПРИЛОЖЕНИЕ III

УРАВНЯВАНЕ НА СМЕТКИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИТЕ АГЕНЦИИ

ФИНАНСОВА 2008 ГОДИНА — РАЗХОДИ НА ЕФГЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

Списък на разплащателните агенции, чиито сметки са отделени и са предмет на последващо решение за уравняване

Държава-членка

Разплащателна агенция

Малта

MRRA


5.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/44


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2009 година

относно уравняване на сметките на разплащателните агенции на държавите-членки във връзка с разходи, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за финансовата 2008 година

(нотифицирано под номер C(2009) 3217)

(2009/367/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (1), и по-специално членове 30 и 32 от него,

след консултации с Комитета по земеделските фондове,

като има предвид, че:

(1)

По силата на член 30 от Регламент (ЕО) № 1290/2005, въз основа на годишните счетоводни отчети, подадени от държавите-членки и придружени от информация, изисквана за уравняване на сметките, както и от сертификат за пълнотата, точността и достоверността на отчетите и докладите, изготвени от сертифициращия орган, счетоводните сметки на разплащателните агенции, посочени в член 6 от посочения регламент, се уравняват от Комисията.

(2)

Съгласно член 5, параграф 1, втората алинея от Регламент (ЕО) № 883/2006 на Комисията от 21 юни 2006 година за формулиране на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение воденето на счетоводство от агенциите платци, декларациите за разходи и приходи и условията за възстановяване на разходите по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (2), се вземат предвид разходите, направени от държавите-членки за финансовата 2008 година за периода между 16 октомври 2007 г. и 15 октомври 2008 г.

(3)

Комисията провери подадената от държавите-членки информация и изпрати преди 31 март 2009 г. до държавите-членки резултатите от своите проверки заедно с необходимите изменения.

(4)

Годишните отчети и придружаващите документи позволяват на Комисията да вземе решение за някои разплащателни агенции относно пълнотата, точността и достоверността на подадените счетоводни сметки. В приложение I са изброени сумите, които са уравнени за всяка държава-членка и сумите, които трябва да бъдат възстановени от държавите-членки или да им бъдат изплатени.

(5)

Необходимо е да бъдат направени допълнителни проучвания на информацията, подадена от някои други разплащателни агенции и техните счетоводни сметки не могат да бъдат уравнени в настоящото решение. В приложение II са изброени въпросните разплащателни агенции.

(6)

По силата на член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 883/2006 всяко пресрочване на сроковете през август, септември и октомври се взема предвид в решението за уравняване на счетоводните сметки. Някои от разходите, декларирани от определени държави-членки през гореспоменатите месеци на 2008 г., са извършени след приложимия краен срок. Затова в настоящото решение следва да бъдат определени подходящи намаления.

(7)

В съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 и член 9 от Регламент (ЕО) № 883/2006 Комисията вече намали или прекрати редица месечни плащания, вписани в счетоводните сметки за разходи за 2008 финансова година. С оглед да се предотврати преждевременно или временно възстановяване на въпросните суми, те следва да не бъдат признати в настоящото решение и да бъдат подложени на допълнителна проверка по процедурата за уравняване с оглед на съответствието по силата на член 31 от Регламент (ЕО) № 1290/2005.

(8)

По силата на член 32, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 50 % от финансовите последствия от невъзстановяване на неправомерно изплатени суми се понасят от въпросната държава-членка, ако посочените суми не са възстановени в рамките на четири години от произнасянето на първоначалното административно или съдебно решение или в рамките на осем години, ако за сумата е предявен иск чрез националните съдилища. По силата на член 32, параграф 3 от посочения регламент държавите-членки са длъжни да предоставят на Комисията, заедно с годишните отчети, обобщен доклад за процедурите по възстановяване на средствата, предприети в отговор на нередностите. В Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 година относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (3) са посочени подробните правила за прилагането на задължението на държавите-членки за докладване на сумите за възстановяване. В приложение III към посочения регламент се съдържа таблицата, които държавите-членки трябваше да предоставят през 2009 г. Въз основа на попълнените от държавите-членки таблици Комисията решава относно финансовите последици от невъзстановяване на неправомерно изплатени суми, които датират съответно от преди повече от четири или осем години. Това решение не засяга бъдещи решения за съответствие съгласно член 32, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1290/2005.

(9)

По силата на член 32, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 държавите-членки могат да вземат решение да не изискват възстановяване на сумите. Такова решение може да бъде взето единствено ако вече направените и евентуалните разходи по възстановяването на сумата надхвърлят размера на подлежащата на възстановяване сума или ако връщането се окаже невъзможно поради неплатежоспособност, отчетена и призната съгласно националното законодателство, на длъжника или на лицата, носещи юридическа отговорност за нередностите. Ако такова решение е взето в срок от четири години от датата на първоначалното административно или съдебно решение или в срок от осем години, ако искът за възстановяване е отнесен до националните съдилища, 100 % от финансовите последствия от невъзстановяването следва да се поемат от бюджета на Общността. В обобщения доклад, посочен в член 32, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1290/2005, са посочени сумите, за които държавата-членка е решила да не изисква възстановяване, както и основанията за това решение. Тези суми не се начисляват на засегнатите държави-членки и следователно се поемат от бюджета на Общността. Настоящото решение не засяга бъдещи решения за съответствие съгласно член 32, параграф 8 от посочения регламент.

(10)

По силата на член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 настоящото решение не засяга решенията, което ще бъдат приети впоследствие от Комисията за изключване от финансиране от страна на Общността на разходи, които не са били извършени в съответствие с правилата на Общността,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С изключение на разплащателните агенции, посочени в член 2, счетоводните сметки на разплащателните агенции на държавите-членки относно разходи, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) по отношение на финансовата 2008 година, се уравняват.

Сумите, които подлежат на възстановяване от всяка държава-членка или следва да ѝ бъдат изплатени по силата на настоящото решение, включително тези, които са резултат от прилагането на член 32, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1290/2005, са посочени в приложение I.

Член 2

За финансовата 2008 година посочените в приложение II счетоводни сметки на разплащателните агенции на държавите-членки по отношение на разходите, финансирани от ЕФГЗ, са отделени от настоящото решение и са предмет на решение за уравняване на сметки в бъдеще.

Член 3

Адресати на настоящото решение за държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 29 април 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 90.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

УРАВНЯВАНЕ НА СМЕТКИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИТЕ АГЕНЦИИ

ФИНАНСОВА 2008 ГОДИНА

Суми за възстановяване от или за плащане на държавата-членка

ДЧ

 

2008 — Разходи/целеви приходи за разплащателните агенции, чиито сметки са:

Общо a + b

Намаления и прекратяване на плащанията за цялата финансова година (1)

Намаления съгласно член 32 от Регламент (ЕО) № 1290/2005

Общо, включително намаленията и прекратяването

Плащания, извършени към държавата-членка за финансовата година

Сума за възстановяване от (-) или за плащане на (+) държавата-членка (2)

уравнени

отделени

= разходи/целеви приходи, заявени в годишната декларация

= общо разходи/целеви приходи в месечните декларации

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

BE

EUR

432 608 618,53

273 518 319,77

706 126 938,30

– 593,30

–54 510,68

706 071 834,32

706 201 150,75

– 129 316,43

BG

EUR

173 261 850,21

0,00

173 261 850,21

–10 969,94

0,00

173 250 880,27

173 262 003,11

–11 122,84

CZ

EUR

382 633 310,43

0,00

382 633 310,43

0,00

0,00

382 633 310,43

382 638 179,78

–4 869,35

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–14 764,84

–14 764,84

0,00

–14 764,84

DK

EUR

981 148 146,05

0,00

981 148 146,05

– 334 916,53

0,00

980 813 229,52

980 605 638,09

207 591,43

DE

EUR

4 679 844 580,08

421 042 712,93

5 100 887 293,01

–37 390,29

–2 874 536,38

5 097 975 366,35

5 101 133 812,30

–3 158 445,95

EE

EUR

41 604 457,53

0,00

41 604 457,53

–30 242,24

0,00

41 574 215,29

41 537 242,47

36 972,82

IE

EUR

1 452 426 445,64

0,00

1 452 426 445,64

– 152 676,24

– 209 340,42

1 452 064 428,98

1 450 327 500,26

1 736 928,72

EL

EUR

0,00

2 460 745 905,37

2 460 745 905,37

0,00

0,00

2 460 745 905,37

2 460 745 905,37

0,00

ES

EUR

5 476 876 522,21

0,00

5 476 876 522,21

–4 919 283,22

–4 564 317,68

5 467 392 921,32

5 475 621 557,38

–8 228 636,07

FR

EUR

8 323 180 801,10

0,00

8 323 180 801,10

–1 302 798,28

–18 942 379,66

8 302 935 623,16

8 324 404 948,60

–21 469 325,44

IT

EUR

4 168 669 787,38

101 969 623,15

4 270 639 410,53

–1 887 157,65

–4 363 298,08

4 264 388 954,80

4 264 132 179,52

256 775,28

CY

EUR

27 774 540,54

0,00

27 774 540,54

0,00

0,00

27 774 540,54

27 774 540,54

0,00

LV

EUR

96 759 251,98

0,00

96 759 251,98

0,00

0,00

96 759 251,98

96 760 415,54

–1 163,56

LT

EUR

155 733 024,94

0,00

155 733 024,94

0,00

0,00

155 733 024,94

155 996 896,19

– 263 871,25

LU

EUR

33 965 171,44

0,00

33 965 171,44

–1 273,90

0,00

33 963 897,54

33 787 840,71

176 056,83

HU

EUR

486 553 484,46

0,00

486 553 484,46

–11 055,36

0,00

486 542 429,10

492 387 580,59

–5 845 151,49

MT

EUR

0,00

2 472 341,64

2 472 341,64

0,00

0,00

2 472 341,64

2 472 341,64

0,00

NL

EUR

854 800 814,16

0,00

854 800 814,16

–91 807,12

–65 076,30

854 643 930,74

856 242 767,86

–1 598 837,12

AT

EUR

656 513 475,83

0,00

656 513 475,83

0,00

–44 207,31

656 469 268,52

656 496 253,55

–26 985,03

PL

EUR

1 172 220 664,21

0,00

1 172 220 664,21

0,00

0,00

1 172 220 664,21

1 172 232 662,17

–11 997,96

PT

EUR

0,00

720 094 153,57

720 094 153,57

0,00

0,00

720 094 153,57

720 094 153,57

0,00

RO

EUR

0,00

461 870 850,36

461 870 850,36

0,00

0,00

461 870 850,36

461 870 850,36

0,00

SI

EUR

93 014 996,23

0,00

93 014 996,23

0,00

0,00

93 014 996,23

93 152 578,75

– 137 582,52

SK

EUR

169 701 265,50

0,00

169 701 265,50

0,00

0,00

169 701 265,50

169 768 426,79

–67 161,29

FI

EUR

565 626 400,21

0,00

565 626 400,21

–2 432,42

–7 736,10

565 616 231,70

567 200 798,71

–1 584 567,01

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

–65 415,38

–65 415,38

0,00

–65 415,38

SE

EUR

713 833 441,95

0,00

713 833 441,95

–35 629,22

0,00

713 797 812,73

713 869 554,32

–71 741,59

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–58 909,25

–58 909,25

0,00

–58 909,25

UK

EUR

3 158 349 336,06

0,00

3 158 349 336,06

–14 574 228,18

0,00

3 143 775 107,88

3 223 172 099,30

–79 396 991,42


ДЧ

 

Разходи (3)

Целеви приходи (3)

Фонд „Захар“

Член 32 (= e)

Общо (=h)

Разходи (4)

Целеви приходи (4)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

i

j

k

l

m

n = i + j + k + l + m

BE

EUR

–74 805,75

0,00

0,00

0,00

–54 510,68

– 129 316,43

BG

EUR

–11 122,84

0,00

0,00

0,00

0,00

–11 122,84

CZ

EUR

–4 869,35

0,00

0,00

0,00

0,00

–4 869,35

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–14 764,84

–14 764,84

DK

EUR

207 591,43

0,00

0,00

0,00

0,00

207 591,43

DE

EUR

– 209 002,65

–74 906,93

0,00

0,00

–2 874 536,38

–3 158 445,95

EE

EUR

36 972,82

0,00

0,00

0,00

0,00

36 972,82

IE

EUR

1 946 269,14

0,00

0,00

0,00

– 209 340,42

1 736 928,72

EL

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ES

EUR

–3 664 318,39

0,00

0,00

0,00

–4 564 317,68

–8 228 636,07

FR

EUR

–2 526 945,78

0,00

0,00

0,00

–18 942 379,66

–21 469 325,44

IT

EUR

4 620 073,36

0,00

0,00

0,00

–4 363 298,08

256 775,28

CY

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LV

EUR

–1 035,93

– 127,63

0,00

0,00

0,00

–1 163,56

LT

EUR

– 263 563,31

– 307,94

0,00

0,00

0,00

– 263 871,25

LU

EUR

176 056,83

0,00

0,00

0,00

0,00

176 056,83

HU

EUR

–5 845 151,49

0,00

0,00

0,00

0,00

–5 845 151,49

MT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NL

EUR

–1 444 785,70

–88 975,12

0,00

0,00

–65 076,30

–1 598 837,12

AT

EUR

17 222,28

0,00

0,00

0,00

–44 207,31

–26 985,03

PL

EUR

–11 997,96

0,00

0,00

0,00

0,00

–11 997,96

PT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RO

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SI

EUR

– 137 582,52

0,00

0,00

0,00

0,00

– 137 582,52

SK

EUR

3 555,47

–70 716,76

0,00

0,00

0,00

–67 161,29

FI

EUR

–1 521 889,93

–54 940,99

0,00

0,00

–7 736,10

–1 584 567,01

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

–65 415,38

–65 415,38

SE

EUR

–71 741,59

0,00

0,00

0,00

0,00

–71 741,59

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–58 909,25

–58 909,25

UK

EUR

–79 396 991,42

0,00

0,00

0,00

0,00

–79 396 991,42


(1)  Намаленията и прекратяванията са тези, които са взети предвид в системата за плащания, като към тях са прибавени в частност корекциите за неспазване на сроковете за плащане за август, септември и октомври 2008 г.

(2)  За изчисляване на сумата за възстановяване от или за плащане на държавата-членка се взема предвид общата сума от годишната декларация за уравнените разходи (колона а) или общата сума от месечните декларации за отделните разходи (колона б).

Използван обменен курс: член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 883/2006.

(3)  Ако частта на целевите приходи е в полза на държавата-членка, тя трябва да бъде декларирана под 05 07 01 06.

(4)  Ако частта на целевите приходи от фонд „Захар“ е в полза на държавата-членка, тя трябва да бъде декларирана под 05 02 16 02.

Забележка: Номенклатура за 2009 г.: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

УРАВНЯВАНЕ НА СМЕТКИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИТЕ АГЕНЦИИ

ФИНАНСОВА 2008 ГОДИНА — ЕФГЗ

Списък на разплащателните агенции, чиито сметки са отделени и са предмет на последващо решение за уравняване

Държава-членка

Разплащателна агенция

Белгия

ALV

Германия

Baden-Württemberg

Гърция

OPEKEPE

Италия

ARBEA

Малта

MRRA

Португалия

IFAP

Румъния

PIAA


5.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/50


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 май 2009 година

относно определяне за пазарна година 2009/2010 на размера на помощта за диверсификация и на допълнителната помощ за диверсификация, които ще бъдат отпускани в рамките на временната схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността

(нотифицирано под номер C(2009) 3158)

(само текстът на испански език е автентичен)

(2009/368/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 година за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността и за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно финансиране на Общата селскостопанска политика (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 968/2006 на Комисията от 27 юни 2006 г. относно формулиране на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността (2), и по-специално член 13, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Комисията трябва да определи размерите на помощите, предоставяни на всяка държава-членка, предвидена като получател на помощ за диверсификация съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 320/2006 и на допълнителна помощ за диверсификация съгласно член 7 от същия регламент.

(2)

Размерът на помощта за диверсификация и на допълнителната помощ за диверсификация се изчислява въз основа на тоновете от квотите за захар, отказани през пазарната 2009/2010 година в съответната държава-членка съгласно член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 968/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Размерите на предвидената за всяка от засегнатите държави-членки съответно в членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 320/2006 помощ за диверсификация и допълнителна помощ за диверсификация, определени въз основа на отказаните количества от квотите през пазарната 2009/2010 година, са посочени в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Кралство Испания.

Съставено в Брюксел на 4 май 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 42.

(2)  ОВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 32.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Размери на помощта за диверсификация и на допълнителната помощ за диверсификация за пазарна 2009/2010 година по държави-членки

(в EUR)

Държава-членка

Помощ за диверсификация

Допълнителна помощ за диверсификация

Испания

10 304 268,00

23 197 020,93


Поправки

5.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/51


Поправка на Директива 2008/113/ЕО на Комисията от 8 декември 2008 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на някои микроорганизми като активни вещества

( Официален вестник на Европейския съюз L 330 от 9 декември 2008 г. )

На страница 14 в приложението ред 213, колона „Общоприето наименование, идентификационни номера“:

вместо:

„T11“

да се чете:

„T25“

На страница 14 в приложението ред 213, колона „Специфични разпоредби“:

вместо:

„T11“

да се чете:

„T25“