ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.110.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 110

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
1 май 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 358/2009 на Комисията от 30 април 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 359/2009 на Комисията от 30 април 2009 година за временно преустановяване на въвеждането в Общността на екземпляри от някои видове от дивата фауна и флора

3

 

 

Регламент (ЕО) № 360/2009 на Комисията от 30 април 2009 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 май 2009 година

27

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите (кодифицирана версия) ( 1 )

30

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/357/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 27 април 2009 година за изменение на Решение 2007/134/ЕО за създаване на Европейски научноизследователски съвет ( 1 )

37

 

 

2009/358/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 29 април 2009 година относно хармонизирането и редовното предоставяне на информацията и на въпросника, посочени в член 22, параграф 1, буква а) и член 18 от Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии (нотифицирано под номер C(2009) 3011)

39

 

 

2009/359/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 април 2009 година за допълване на определението за инертни отпадъци във връзка с прилагането на член 22, параграф 1, буква е) от Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии (нотифицирано под номер C(2009) 3012)

46

 

 

2009/360/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 април 2009 година за допълване на техническите изисквания за характеризиране на отпадъците, формулирани в Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии (нотифицирано под номер C(2009) 3013)

48

 

 

2009/361/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 април 2009 година за разрешаване на помощ за семена и семена от зърнени култури във Финландия за 2009 година (нотифицирано под номер C(2009) 3078)

52

 

 

2009/362/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 април 2009 година за разрешаване на пускането на пазара на ликопен като нова хранителна съставка по силата на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 3149)

54

 

 

2009/363/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 април 2009 година за изменение на Решение 2002/253/ЕО за установяване на определения на случаите за докладване на заразни болести на мрежата на Общността съгласно Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 3517)  ( 1 )

58

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

1.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 110/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 358/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 май 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

JO

88,9

MA

82,6

TN

139,0

TR

120,1

ZZ

107,7

0707 00 05

JO

155,5

MA

32,7

TR

143,3

ZZ

110,5

0709 90 70

JO

216,7

TR

96,2

ZZ

156,5

0805 10 20

EG

45,0

IL

55,9

MA

49,7

TN

53,5

TR

54,0

US

51,9

ZZ

51,7

0805 50 10

TR

55,3

ZA

56,7

ZZ

56,0

0808 10 80

AR

83,6

BR

73,4

CA

114,7

CL

86,5

CN

96,9

MK

33,9

NZ

117,2

US

127,7

UY

71,7

ZA

79,5

ZZ

88,5


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


1.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 110/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 359/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2009 година

за временно преустановяване на въвеждането в Общността на екземпляри от някои видове от дивата фауна и флора

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (1), и по-специално член 19, параграф 2 от него,

след консултация с Групата за научен преглед,

като има предвид, че:

(1)

Член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 338/97 постановява, че Комисията може да наложи ограничения за въвеждането в Общността на определени видове в съответствие с условията, определени в букви а)—г) от него. В допълнение, мерки за прилагането на подобни ограничения бяха постановени в Регламент (ЕО) № 865/2006 от 4 май 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (2).

(2)

Списък на видовете, чието въвеждане в Общността е временно преустановено, бе установен с Регламент (ЕО) № 811/2008 на Комисията от 13 август 2008 г. относно временно преустановяване на въвеждането в Общността на екземпляри от някои видове от дивата фауна и флора (3).

(3)

На основата на актуална информация Групата за научен преглед заключи, че природозащитният статус на някои видове, изброени в приложения А и Б към Регламент (ЕО) № 338/97 ще бъде сериозно застрашен, ако не бъде временно ограничено тяхното въвеждане в Общността от някои страни на произход. Следователно въвеждането на изброените по-долу видове следва временно да бъде преустановено:

сив папагал — жако (Psittacus erithacus) от Екваториална Гвинея,

Calumma andringitraensis, Calumma glawi, Calumma guillaumeti, Calumma marojezensis, Calumma vatosoa, Calumma vencesi и Furcifer nicosiai от Мадагаскар,

Chamaeleo camerunensis от Камерун,

Phelsuma berghofi, Phelsuma hielscheri, Phelsuma malamakibo и Phelsuma masohoala от Мадагаскар.

(4)

Основавайки се на съвременна информация, Научният съвет по преразглеждането заключи, че за следните видове вече не би следвало да се изисква запазване на временната забрана за внос на територията на Европейската общност:

Lynx lynx от Република Молдова и Украйна,

Lama guanicoe (познат сега като Lama glama guanicoe) от Аржентина,

Hippopotamus amphibius от Руанда,

Aratinga erythrogenys от Перу,

Dendrobates auratus и Dendrobates pumilio от Никарагуа,

Dendrobates tinctorius от Суринам,

Plerogyra simplex, Hydnophora rigida и Blastomussa wellsi от Фиджи,

Plerogyra sinuosa, Acanthastrea spp. (except Acanthastrea hemprichii) и Cynarina lacrymalis от Тонга.

(5)

Всички нови ограничения, наложени съгласно настоящия регламент, са съгласувани с държавите, от които произхождат съответните видове.

(6)

Следва да бъдат коригирани някои несъответствия между приложенията към Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) и научните наименования в номенклатурния справочник за животни, приет на 14-ата конференция на участниците в CITES.

(7)

Поради това следва да бъде изменен списъкът на видовете, чието въвеждане в Общността е временно преустановено, и Регламент (ЕО) № 811/2008 следва да бъде заменен от съображения за яснота.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за търговия с видове от дивата фауна и флора,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

При спазване на разпоредбите на член 71 от Регламент (ЕО) № 865/2006, въвеждането в Общността на екземпляри от видовете от дивата фауна и флора, изброени в приложението към този регламент, временно се преустановява.

Член 2

Регламент (ЕО) № 811/2008 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се тълкуват като позовавания на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2009 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 166, 19.6.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 219, 14.8.2008 г., стр. 17.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Екземпляри от видове, включени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, чието въвеждане в Общността е временно преустановено

Вид

Обхванат/и източник/ци

Обхванат/и екземпляр/и

Страна на произход

Основан на член 4, параграф 6, буква:

FAUNA (ФАУНА)

CHORDATA (ХОРДОВИ)

MAMMALIA (БОЗАЙНИЦИ)

ARTIODACTYLA (ЧИФТОКОПИТНИ)

Bovidae (Кухороги)

Capra falconeri

Диви

Ловни трофеи

Узбекистан

а

Ovis ammon nigrimontana

Диви

Ловни трофеи

Казахстан

а

CARNIVORA (ХИЩНИЦИ)

Canidae (Кучета)

Canis lupus

Диви

Ловни трофеи

Беларус, Киргизстан, Турция

а

Felidae (Котки)

Lynx lynx

Диви

Ловни трофеи

Азербайджан

а

Ursidae (Мечки)

Ursus arctos

Диви

Ловни трофеи

Канада (Британска Колумбия)

а

Ursus thibetanus

Диви

Ловни трофеи

Русия

а

AVES (ПТИЦИ)

FALCONIFORMES (СОКОЛОПОДОБНИ)

Accipitridae (Ястребови)

Leucopternis occidentalis

Диви

Всички

Еквадор, Перу

а

Falconidae (Соколови)

Falco cherrug

Диви

Всички

Армения, Бахрейн, Ирак, Мавритания и Таджикистан

а


Екземпляри от видове, включени в приложение Б към Регламент (ЕO) № 338/97, чието въвеждане в Общността е временно преустановено

Вид

Обхванат/и източник/ци

Обхванати екземпляри

Страна на произход

Основан на член 4, параграф 6, буква:

FAUNA (ФАУНА)

CHORDATA (ХОРДОВИ)

MAMMALIA (БОЗАЙНИЦИ)

ARTIODACTYLA (ЧИФТОКОПИТНИ)

Bovidae (Кухороги)

Ovis vignei bocharensis

Диви

Всички

Узбекистан

б

Saiga borealis

Диви

Всички

Русия

б

Saiga tatarica

Диви

Всички

Казахстан, Русия

б

Cervidae (Еленови)

Cervus elaphus bactrianus

Диви

Всички

Узбекистан

б

Hippopotamidae (Хипопотамови)

Hexaprotodon liberiensis (синоним на Choeropsis liberiensis)

Диви

Всички

Кот д’Ивоар, Гвинея, Гвинея-Бисау, Нигерия, Сиера Леоне

б

Hippopotamus amphibius

Диви

Всички

Демократична република Конго, Гамбия, Малави, Нигер, Нигерия, Сиера Леоне, Того

б

Moschidae (Кабаргови)

Moschus anhuiensis

Диви

Всички

Китай

б

Moschus berezovskii

Диви

Всички

Китай

б

Moschus chrysogaster

Диви

Всички

Китай

б

Moschus fuscus

Диви

Всички

Китай

б

Moschus moschiferus

Диви

Всички

Китай, Русия

б

CARNIVORA (ХИЩНИЦИ)

Canidae (Кучета)

Chrysocyon brachyurus

Диви

Всички

Боливия, Перу

б

Eupleridae (Мадагаскарски вивери)

Cryptoprocta ferox

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Eupleres goudotii

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Fossa fossana

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Felidae (Котки)

Leopardus colocolo

Диви

Всички

Чили

б

Leopardus pajeros

Диви

Всички

Чили

б

Leptailurus serval

Диви

Всички

Алжир

б

Panthera leo

Диви

Всички

Етиопия

б

Prionailurus bengalensis

Диви

Всички

Китай (Макао)

б

Profelis aurata

Диви

Всички

Того

б

Mustelidae (Порови)

Hydrictis maculicollis

Диви

Всички

Танзания

б

Odobenidae (Моржови)

Odobenus rosmarus

Диви

Всички

Гренландия

б

Viverridae (Виверови)

Cynogale bennettii

Диви

Всички

Бруней, Китай, Индонезия, Малайзия, Тайланд

б

MONOTREMATA (ЕДНОПРОХОДНИ)

Tachyglossidae (Ехидни)

Zaglossus bartoni

Диви

Всички

Индонезия, Папуа-Нова Гвинея

б

Zaglossus bruijni

Диви

Всички

Индонезия

б

PERISSODACTYLA (НЕЧИФТОКОПИТНИ)

Equidae (Коне)

Equus zebra hartmannae

Диви

Всички

Ангола

б

PHOLIDOTA (ЛЮСПЕНИЦИ)

Manidae (Панголини)

Manis temminckii

Диви

Всички

Демократична република Конго

б

PILOSA

Myrmecophagidae (Мравояди)

Myrmecophaga tridactyla

Диви

Всички

Белиз, Уругвай

б

PRIMATES (ПРИМАТИ)

Atelidae (Ревачи и паякообразни маймуни)

Alouatta guariba

Диви

Всички

Всички

б

Alouatta macconnelli

Диви

Всички

Тринидад и Тобаго

б

Ateles belzebuth

Диви

Всички

Всички

б

Ateles fusciceps

Диви

Всички

Всички

б

Ateles geoffroyi

Диви

Всички

Всички

б

Ateles hybridus

Диви

Всички

Всички

б

Ateles paniscus

Диви

Всички

Перу

б

Lagothrix cana

Диви

Всички

Всички

б

Lagothrix lagotricha

Диви

Всички

Всички

б

Lagothrix lugens

Диви

Всички

Всички

б

Lagothrix poeppigii

Диви

Всички

Всички

б

Cebidae (Капуцинови)

Callithrix geoffroyi (синоним на C. jacchus geoffroyi)

Диви

Всички

Бразилия

б

Cebus capucinus

Диви

Всички

Белиз

б

Cercopithecidae (Коткоподобни маймуни)

Cercocebus atys

Диви

Всички

Гана

б

Cercopithecus ascanius

Диви

Всички

Бурунди

б

Cercopithecus cephus

Диви

Всички

Централноафриканска република

б

Cercopithecus dryas (включително C. salongo)

Диви

Всички

Демократична република Конго

б

Cercopithecus erythrogaster

Диви

Всички

Всички

б

Cercopithecus erythrotis

Диви

Всички

Всички

б

Cercopithecus hamlyni

Диви

Всички

Всички

б

Cercopithecus mona

Диви

Всички

Того

б

Cercopithecus petaurista

Диви

Всички

Того

б

Cercopithecus pogonias

Диви

Всички

Камерун, Екваториална Гвинея, Нигерия

б

Cercopithecus preussi (синоним на C. lhoesti preussi)

Диви

Всички

Камерун, Екваториална Гвинея, Нигерия

б

Colobus polykomos

Диви

Всички

Кот д’Ивоар

б

Colobus vellerosus

Диви

Всички

Кот д’Ивоар, Гана, Нигерия, Того

б

Lophocebus albigena (синоним на Cercocebus albigena)

Диви

Всички

Нигерия

б

Macaca arctoides

Диви

Всички

Индия, Малайзия, Тайланд

б

Macaca assamensis

Диви

Всички

Непал

б

Macaca cyclopis

Диви

Всички

Всички

б

Macaca fascicularis

Диви

Всички

Бангладеш, Индия

б

Macaca leonina

Диви

Всички

Китай

б

Macaca maura

Диви

Всички

Индонезия

б

Macaca nigra

Диви

Всички

Индонезия

б

Macaca nigrescens

Диви

Всички

Индонезия

б

Macaca ochreata

Диви

Всички

Индонезия

б

Macaca pagensis

Диви

Всички

Индонезия

б

Macaca sylvanus

Диви

Всички

Алжир, Мароко

б

Papio anubis

Диви

Всички

Либия

б

Papio papio

Диви

Всички

Гвинея Бисау

б

Piliocolobus badius (синоним на Colobus badius)

Диви

Всички

Всички

б

Procolobus verus (синоним на Colobus verus)

Диви

Всички

Бенин, Кот д’Ивоар, Гана, Сиера Леоне, Того

б

Trachypithecus phayrei (синоним на Presbytis phayrei)

Диви

Всички

Камбоджа, Китай, Индия

б

Trachypithecus vetulus (синоним на Presbytis senex)

Диви

Всички

Шри Ланка

б

Galagidae

Euoticus pallidus (synonym Galago elegantulus pallidus)

Диви

Всички

Нигерия

б

Galagoides demidoff (синоним на Galago demidovii)

Диви

Всички

Буркина Фасо, Централна Африканска република

б

Galago granti

Диви

Всички

Малави

б

Galago matschiei (синоним на G. inustus)

Диви

Всички

Руанда

б

Lorisidae (Лориеви)

Arctocebus aureus

Диви

Всички

Централна Африканска република, Габон

б

Arctocebus calabarensis

Диви

Всички

Нигерия

б

Nycticebus pygmaeus

Диви

Всички

Камбоджа, Лаос

б

Perodicticus potto

Диви

Всички

Того

б

Pithecidae

Chiropotes chiropotes

Диви

Всички

Бразилия, Гвиана

б

Chiropotes israelita

Диви

Всички

Бразилия

б

Chiropotes satanas

Диви

Всички

Бразилия

б

Chiropotes utahickae

Диви

Всички

Бразилия

б

Pithecia pithecia

Диви

Всички

Гвиана

б

RODENTIA (ГРИЗАЧИ)

Sciuridae (Катерицови)

Ratufa affinis

Диви

Всички

Сингапур

б

Ratufa bicolor

Диви

Всички

Китай

б

AVES (ПТИЦИ)

ANSERIFORMES (ГЪСКОПОДОБНИ)

Anatidae (Патицови)

Anas bernieri

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Oxyura jamaicensis

Всички

Живи

Всички

г

APODIFORMES (БЪРЗОЛЕТОПОДОБНИ)

Trochilidae (Колиброви)

Chalcostigma olivaceum

Диви

Всички

Перу

б

Heliodoxa rubinoides

Диви

Всички

Перу

б

CICONIIFORMES (ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ)

Balaenicipitidae (Китоглави чапли)

Balaeniceps rex

Диви

Всички

Танзания, Замбия

б

COLUMBIFORMES (ГЪЛЪБОПОДОБНИ)

Columbidae (Гълъбови)

Goura cristata

Диви

Всички

Индонезия

б

Goura scheepmakeri

Диви

Всички

Индонезия

б

Goura victoria

Диви

Всички

Индонезия

б

CORACIIFORMES (СИНЯВИЦОПОДОБНИ)

Bucerotidae (Птици-носорози)

Buceros rhinoceros

Диви

Всички

Тайланд

б

CUCULIFORMES (КУКУВИЦОПОДОБНИ)

Musophagidae (Туракови)

Tauraco corythaix

Диви

Всички

Мозамбик

б

Tauraco fischeri

Диви

Всички

Танзания

б

Tauraco macrorhynchus

Диви

Всички

Гвинея

б

Tauraco porphyreolopha

Диви

Всички

Уганда

б

FALCONIFORMES (СОКОЛОПОДОБНИ)

Accipitridae (Ястребови)

Accipiter brachyurus

Диви

Всички

Папуа-Нова Гвинея

б

Accipiter erythropus

Диви

Всички

Гвинея

б

Accipiter gundlachi

Диви

Всички

Куба

б

Accipiter imitator

Диви

Всички

Папуа-Нова Гвинея, Соломонови острови

б

Accipiter melanoleucus

Диви

Всички

Гвинея

б

Accipiter ovampensis

Диви

Всички

Гвинея

б

Aquila rapax

Диви

Всички

Гвинея

б

Aviceda cuculoides

Диви

Всички

Гвинея

б

Buteo albonotatus

Диви

Всички

Перу

б

Buteo galapagoensis

Диви

Всички

Еквадор

б

Buteo platypterus

Диви

Всички

Перу

б

Buteo ridgwayi

Диви

Всички

Доминиканска република, Хаити

б

Erythrotriorchis radiatus

Диви

Всички

Австралия

б

Gyps africanus

Диви

Всички

Гвинея

б

Gyps bengalensis

Диви

Всички

Всички

б

Gyps coprotheres

Диви

Всички

Мозамбик, Намибия, Свазиленд

б

Gyps indicus

Диви

Всички

Всички

б

Gyps rueppellii

Диви

Всички

Гвинея

б

Gyps tenuirostris

Диви

Всички

Всички

б

Harpyopsis novaeguineae

Диви

Всички

Индонезия, Папуа-Нова Гвинея

б

Hieraaetus ayresii

Диви

Всички

Камерун, Гвинея, Того

б

Hieraaetus spilogaster

Диви

Всички

Гвинея, Того

б

Leucopternis lacernulatus

Диви

Всички

Бразилия

б

Lophaetus occipitalis

Диви

Всички

Гвинея

б

Lophoictinia isura

Диви

Всички

Австралия

б

Macheiramphus alcinus

Диви

Всички

Гвинея

б

Polemaetus bellicosus

Диви

Всички

Камерун, Гвинея, Того

б

Spizaetus africanus

Диви

Всички

Гвинея

б

Spizaetus bartelsi

Диви

Всички

Индонезия

б

Stephanoaetus coronatus

Диви

Всички

Кот д’Ивоар, Гвинея, Того

б

Terathopius ecaudatus

Диви

Всички

Гвинея

б

Torgos tracheliotus

Диви

Всички

Камерун, Судан

б

Trigonoceps occipitalis

Диви

Всички

Кот д’Ивоар, Гвинея

б

Urotriorchis macrourus

Диви

Всички

Гвинея

б

Falconidae (Соколови)

Falco chicquera

Диви

Всички

Гвинея, Того

б

Falco deiroleucus

Диви

Всички

Белиз, Гватемала

б

Falco fasciinucha

Диви

Всички

Ботсуана, Етиопия, Кения, Малави, Мозамбик, Южна Африка, Судан, Танзания, Замбия, Зимбабве

б

Falco hypoleucos

Диви

Всички

Австралия, Папуа Нова Гвинея

б

Micrastur plumbeus

Диви

Всички

Колумбия, Еквадор

б

Sagittariidae (Секретарови)

Sagittarius serpentarius

Диви

Всички

Камерун, Гвинея, Того

б

GALLIFORMES (КОКОШОПОДОБНИ)

Phasianidae (Фазанови)

Polyplectron schleiermacheri

Диви

Всички

Индонезия, Малайзия

б

GRUIFORMES (ЖЕРАВОПОДОБНИ)

Gruidae (Жеравови)

Anthropoides virgo

Диви

Всички

Судан

б

Balearica pavonina

Диви

Всички

Гвинея, Мали

б

Balearica regulorum

Диви

Всички

Ангола, Ботсуана, Бурунди, Демократична република Конго, Кения, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Руанда, Южна Африка, Свазиленд, Уганда, Замбия, Зимбабве

б

Bugeranus carunculatus

Диви

Всички

Южна Африка, Танзания

б

PASSERIFORMES (ВРАБЧОПОДОБНИ)

Pittidae (Питови)

Pitta nympha

Диви

Всички

Всички (освен Виетнам)

б

Pycnonotidae (Бюлбюлови)

Pycnonotus zeylanicus

Диви

Всички

Малайзия

б

PSITTACIFORMES (ПАПАГАЛОПОДОБНИ)

Cacatuidae (Какаду)

Cacatua sanguinea

Диви

Всички

Индонезия

б

Loriidae (Лориеви)

Charmosyna aureicincta

Диви

Всички

Фиджи

б

Charmosyna diadema

Диви

Всички

Всички

б

Lorius domicella

Диви

Всички

Индонезия

б

Trichoglossus johnstoniae

Диви

Всички

Филипини

б

Psittacidae (Папагали)

Agapornis fischeri

Диви

Всички

Танзания

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Мозамбик

б

Agapornis lilianae

Диви

Всички

Танзания

б

Agapornis nigrigenis

Диви

Всички

Всички

б

Agapornis pullarius

Диви

Всички

Ангола, Демократична република Конго, Кот д’Ивоар, Гвинея, Кения, Мали, Того

б

Alisterus chloropterus chloropterus

Диви

Всички

Индонезия

б

Amazona agilis

Диви

Всички

Ямайка

б

Amazona autumnalis

Диви

Всички

Еквадор

б

Amazona collaria

Диви

Всички

Ямайка

б

Amazona mercenaria

Диви

Всички

Венецуела

б

Amazona xanthops

Диви

Всички

Боливия, Парагвай

б

Ara chloropterus

Диви

Всички

Аржентина, Панама

б

Ara severus

Диви

Всички

Гвиана

б

Aratinga acuticaudata

Диви

Всички

Уругвай

б

Aratinga aurea

Диви

Всички

Аржентина

б

Aratinga auricapillus

Диви

Всички

Всички

б

Aratinga euops

Диви

Всички

Куба

б

Bolborhynchus ferrugineifrons

Диви

Всички

Колумбия

б

Coracopsis vasa

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Cyanoliseus patagonus

Диви

Всички

Чили, Уругвай

б

Deroptyus accipitrinus

Диви

Всички

Перу, Суринам

б

Eclectus roratus

Диви

Всички

Индонезия

б

Forpus xanthops

Диви

Всички

Перу

б

Hapalopsittaca amazonina

Диви

Всички

Всички

б

Hapalopsittaca fuertesi

Диви

Всички

Колумбия

б

Hapalopsittaca pyrrhops

Диви

Всички

Всички

б

Leptosittaca branickii

Диви

Всички

Всички

б

Nannopsittaca panychlora

Диви

Всички

Бразилия

б

Pionus chalcopterus

Диви

Всички

Перу

б

Poicephalus cryptoxanthus

Диви

Всички

Танзания

б

Poicephalus gulielmi

Диви

Всички

Камерун, Кот д’Ивоар, Конго, Гвинея

б

Poicephalus meyeri

Диви

Всички

Танзания

б

Poicephalus robustus

Диви

Всички

Ботсуана, Демократична република Конго, Кот д’Ивоар, Гамбия, Гвинея, Мали, Намибия, Нигерия, Сенегал, Южна Африка, Свазиленд, Того, Уганда

б

Poicephalus rufiventris

Диви

Всички

Танзания

б

Polytelis alexandrae

Диви

Всички

Австралия

б

Prioniturus luconensis

Диви

Всички

Филипини

б

Psittacula alexandri

Диви

Всички

Индонезия

б

Psittacula finschii

Диви

Всички

Бангладеш, Камбоджа

б

Psittacula roseata

Диви

Всички

Китай

б

Psittacus erithacus

Диви

Всички

Бенин, Бурунди, Екваториална Гвинея, Либерия, Мали, Нигерия, Того

б

Psittacus erithacus timneh

Диви

Всички

Гвинея, Гвинея-Бисау

б

Psittrichas fulgidus

Диви

Всички

Всички

б

Pyrrhura albipectus

Диви

Всички

Еквадор

б

Pyrrhura caeruleiceps

Диви

Всички

Колумбия

б

Pyrrhura calliptera

Диви

Всички

Колумбия

б

Pyrrhura leucotis

Диви

Всички

Бразилия

б

Pyrrhura orcesi

Диви

Всички

Еквадор

б

Pyrrhura pfrimeri

Диви

Всички

Бразилия

б

Pyrrhura subandina

Диви

Всички

Колумбия

б

Pyrrhura viridicata

Диви

Всички

Колумбия

б

Tanygnathus gramineus

Диви

Всички

Индонезия

б

Touit melanonotus

Диви

Всички

Бразилия

б

Touit surdus

Диви

Всички

Бразилия

б

Triclaria malachitacea

Диви

Всички

Аржентина, Бразилия

б

STRIGIFORMES (СОВОПОДОБНИ)

Strigidae (Совови)

Asio capensis

Диви

Всички

Гвинея

б

Bubo blakistoni

Диви

Всички

Китай, Япония, Русия

б

Bubo lacteus

Диви

Всички

Гвинея

б

Bubo philippensis

Диви

Всички

Филипини

б

Bubo poensis

Диви

Всички

Гвинея

б

Bubo vosseleri

Диви

Всички

Танзания

б

Glaucidium capense

Диви

Всички

Демократична република Конго, Руанда

б

Glaucidium perlatum

Диви

Всички

Камерун, Гвинея

б

Ketupa ketupu

Диви

Всички

Сингапур

б

Nesasio solomonensis

Диви

Всички

Папуа-Нова Гвинея, Соломонови острови

б

Ninox affinis

Диви

Всички

Индия

б

Ninox rudolfi

Диви

Всички

Индонезия

б

Otus angelinae

Диви

Всички

Индонезия

б

Otus capnodes

Диви

Всички

Коморски острови

б

Otus fuliginosus

Диви

Всички

Филипини

б

Otus insularis

Диви

Всички

Сейшелски острови

б

Otus longicornis

Диви

Всички

Филипини

б

Otus mindorensis

Диви

Всички

Филипини

б

Otus mirus

Диви

Всички

Филипини

б

Otus pauliani

Диви

Всички

Коморски острови

б

Otus roboratus

Диви

Всички

Перу

б

Pseudoscops clamator

Диви

Всички

Перу

б

Ptilopsis leucotis

Диви

Всички

Гвинея

б

Pulsatrix melanota

Диви

Всички

Перу

б

Scotopelia bouvieri

Диви

Всички

Камерун

б

Scotopelia peli

Диви

Всички

Гвинея

б

Scotopelia ussheri

Диви

Всички

Кот д’Ивоар, Гана, Гвинея, Либерия, Сиера Леоне

б

Strix uralensis davidi

Диви

Всички

Китай

б

Strix woodfordii

Диви

Всички

Гвинея

б

Tytonidae (Забулени сови)

Phodilus prigoginei

Диви

Всички

Демократична република Конго

б

Tyto aurantia

Диви

Всички

Папуа-Нова Гвинея

б

Tyto inexspectata

Диви

Всички

Индонезия

б

Tyto manusi

Диви

Всички

Папуа-Нова Гвинея

б

Tyto nigrobrunnea

Диви

Всички

Индонезия

б

Tyto sororcula

Диви

Всички

Индонезия

б

REPTILIA (ВЛЕЧУГИ)

CROCODYLIA (КРОКОДИЛИ)

Alligatoridae (Алигаторови)

Caiman crocodilus

Диви

Всички

Ел Салвадор, Гватемала, Мексико

б

Palaeosuchus trigonatus

Диви

Всички

Гвиана

б

Crocodylidae (Крокодилови)

Crocodylus niloticus

Диви

Всички

Мадагаскар

б

SAURIA (ГУЩЕРИ)

Agamidae (Агамови)

Uromastyx aegyptia

Източник „F“ (1)

Всички

Египет

б

Uromastyx dispar

Диви

Всички

Алжир, Мали, Судан

б

Uromastyx geyri

Диви

Всички

Мали, Нигер

б

Chamaeleonidae (Хамелеонови)

Brookesia decaryi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma andringitraensis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma boettgeri

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma brevicornis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma capuroni

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma cucullata

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma fallax

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma furcifer

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma gallus

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma gastrotaenia

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma glawi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma globifer

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma guibei

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma guillaumeti

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma hilleniusi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma linota

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma malthe

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma marojezensis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma nasuta

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma oshaughnessyi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma parsonii

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma peyrierasi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma tsaratananensis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma vatosoa

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma vencesi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Chamaeleo camerunensis

Диви

Всички

Камерун

б

Chamaeleo deremensis

Диви

Всички

Танзания

б

Chamaeleo eisentrauti

Диви

Всички

Камерун

б

Chamaeleo ellioti

Диви

Всички

Бурунди

б

Chamaeleo feae

Диви

Всички

Екваториална Гвинея

б

Chamaeleo fuelleborni

Диви

Всички

Танзания

б

Chamaeleo gracilis

Диви

Всички

Бенин

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Бенин

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Дължина от рилото до ануса по-голяма от 8 cm

Того

б

Chamaeleo montium

Диви

Всички

Камерун

б

Chamaeleo pfefferi

Диви

Всички

Камерун

б

Chamaeleo senegalensis

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Дължина от рилото до ануса по-голяма от 6 cm

Того

б

Chamaeleo werneri

Диви

Всички

Танзания

б

Chamaeleo wiedersheimi

Диви

Всички

Камерун

б

Furcifer angeli

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer antimena

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer balteatus

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer belalandaensis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer bifidus

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer campani

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer labordi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer minor

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer monoceras

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer nicosiai

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer petteri

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer rhinoceratus

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer tuzetae

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer willsii

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Диви

Всички

Мозамбик

б

Cordylus tropidosternum

Диви

Всички

Мозамбик

б

Cordylus vittifer

Диви

Всички

Мозамбик

б

Gekkonidae (Геконови)

Phelsuma abbotti

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma antanosy

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma barbouri

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma berghofi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma breviceps

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma comorensis

Диви

Всички

Коморски острови

б

Phelsuma dubia

Диви

Всички

Коморски о-ви, Мадагаскар

б

Phelsuma flavigularis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma guttata

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma hielscheri

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma klemmeri

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma laticauda

Диви

Всички

Коморски острови

б

Phelsuma malamakibo

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma masohoala

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma modesta

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma mutabilis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma pronki

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma pusilla

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma seippi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma serraticauda

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma standingi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma v-nigra

Диви

Всички

Коморски острови

б

Uroplatus ebenaui

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Uroplatus fimbriatus

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Uroplatus guentheri

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Uroplatus henkeli

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Uroplatus lineatus

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Uroplatus malama

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Uroplatus phantasticus

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Uroplatus pietschmanni

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Uroplatus sikorae

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Helodermatidae (Отровни гущери)

Heloderma horridum

Диви

Всички

Гватемала, Мексико

б

Heloderma suspectum

Диви

Всички

Мексико, Съединени американски щати

б

Iguanidae (Игуанови)

Conolophus pallidus

Диви

Всички

Еквадор

б

Conolophus subcristatus

Диви

Всички

Еквадор

б

Iguana iguana

Диви

Всички

Ел Салвадор

б

Scincidae (Сцинкови)

Corucia zebrata

Диви

Всички

Соломонови острови

б

Varanidae (Варанови)

Varanus bogerti

Диви

Всички

Папуа-Нова Гвинея

б

Varanus dumerilii

Диви

Всички

Индонезия

б

Varanus exanthematicus

Диви

Всички

Бенин, Того

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Бенин

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

С дължина, по-голяма от 35 cm

Того

б

Varanus jobiensis (синоним на V. karlschmidti)

Диви

Всички

Индонезия

б

Varanus keithhornei

Диви

Всички

Австралия

б

Varanus niloticus

Диви

Всички

Бенин, Бурунди, Мозамбик, Того

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Бенин, Того

б

Varanus ornatus

Диви

Всички

Того

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Того

б

Varanus prasinus beccarii

Диви

Всички

Индонезия

б

Varanus salvadorii

Диви

Всички

Индонезия

б

Varanus salvator

Диви

Всички

Китай, Индия, Сингапур

б

Varanus telenesetes

Диви

Всички

Папуа-Нова Гвинея

б

Varanus yemenensis

Диви

Всички

Всички

б

SERPENTES (ЗМИИ)

Boidae (Боидни)

Boa constrictor

Диви

Всички

Ел Салвадор, Хондурас

б

Calabaria reinhardtii

Диви

Всички

Того

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Бенин, Того

б

Eunectes deschauenseei

Диви

Всички

Бразилия

б

Eunectes murinus

Диви

Всички

Парагвай

б

Gongylophis colubrinus

Диви

Всички

Танзания

б

Elapidae (Аспидови)

Naja atra

Диви

Всички

Лаос

б

Naja kaouthia

Диви

Всички

Лаос

б

Naja siamensis

Диви

Всички

Лаос

б

Pythonidae (Питонови)

Liasis fuscus

Диви

Всички

Индонезия

б

Morelia boeleni

Диви

Всички

Индонезия

б

Python molurus

Диви

Всички

Китай

б

Python regius

Диви

Всички

Бенин, Гвинея

б

Python reticulatus

Диви

Всички

Индия, Малайзия (полуостровна), Сингапур

б

Python sebae

Диви

Всички

Мавритания, Мозамбик

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Мозамбик

б

TESTUDINES (КОСТЕНУРКИ)

Emydidae (Блатни костенурки)

Chrysemys picta

Всички

Живи

Всички

г

Trachemys scripta elegans

Всички

Живи

Всички

г

Geoemydidae (Азиатски речни костенурки)

Callagur borneoensis

Диви

Всички

Всички

б

Cuora amboinensis

Диви

Всички

Индонезия, Малайзия

б

Cuora galbinifrons

Диви

Всички

Китай

б

Heosemys spinosa

Диви

Всички

Индонезия

б

Leucocephalon yuwonoi

Диви

Всички

Индонезия

б

Malayemys subtrijuga

Диви

Всички

Индонезия

б

Notochelys platynota

Диви

Всички

Индонезия

б

Siebenrockiella crassicollis

Диви

Всички

Индонезия

б

Podocnemididae (Мадагаскарски и американски страничношийни костенурки)

Erymnochelys madagascariensis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Peltocephalus dumerilianus

Диви

Всички

Гвиана

б

Podocnemis erythrocephala

Диви

Всички

Колумбия, Венецуела

б

Podocnemis expansa

Диви

Всички

Колумбия, Еквадор, Гвиана, Перу, Тринидад и Тобаго, Венецуела

б

Podocnemis lewyana

Диви

Всички

Всички

б

Podocnemis sextuberculata

Диви

Всички

Перу

б

Podocnemis unifilis

Диви

Всички

Суринам

б

Testudinidae (Сухоземни костенурки)

Aldabrachelys gigantea

Диви

Всички

Сейшелски острови

б

Chelonoidis denticulata

Диви

Всички

Боливия, Еквадор

б

Geochelone elegans

Диви

Всички

Пакистан

б

Geochelone platynota

Диви

Всички

Мианмар

б

Geochelone sulcata

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Того, Бенин

б

Gopherus agassizii

Диви

Всички

Всички

б

Gopherus berlandieri

Диви

Всички

Всички

б

Gopherus polyphemus

Диви

Всички

Съединени американски щати

б

Indotestudo elongata

Диви

Всички

Бангладеш, Китай, Индия

б

Indotestudo forstenii

Диви

Всички

Всички

б

Indotestudo travancorica

Диви

Всички

Всички

б

Kinixys belliana

Диви

Всички

Мозамбик

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Бенин

б

Kinixys homeana

Диви

Всички

Бенин, Того

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Бенин

б

Kinixys spekii

Диви

Всички

Мозамбик

б

Manouria emys

Диви

Всички

Бангладеш, Индия, Индонезия, Мианмар, Тайланд

б

Manouria impressa

Диви

Всички

Виетнам

б

Stigmochelys pardalis

Диви

Всички

Демократична република Конго, Мозамбик, Уганда, Танзания

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Мозамбик, Замбия

б

 

Източник „F“ (1)

Всички

Замбия

б

Testudo horsfieldii

Диви

Всички

Китай, Казахстан, Пакистан

б

Trionychidae (Мекочерупчести костенурки)

Amyda cartilaginea

Диви

Всички

Индонезия

б

Chitra chitra

Диви

Всички

Малайзия

б

Pelochelys cantorii

Диви

Всички

Индонезия

б

AMPHIBIA (ЗЕМНОВОДНИ)

ANURA (БЕЗОПАШАТИ ЗЕМНОВОДНИ)

Dendrobatidae (Отровни жаби дърволази)

Cryptophyllobates azureiventris

Диви

Всички

Перу

б

Dendrobates variabilis

Диви

Всички

Перу

б

Dendrobates ventrimaculatus

Диви

Всички

Перу

б

Mantellidae (Мадага-скарски жаби Мантела)

Mantella aurantiaca

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella baroni (синоним на Phrynomantis maculatus)

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella aff. baroni

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella bernhardi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella cowanii

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella crocea

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella expectata

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella haraldmeieri (синоним на M. madagascariensis haraldmeieri)

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella laevigata

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella madagascariensis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella manery

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella milotympanum (синоним на M. aurantiaca milotympanum)

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella nigricans (синоним на M. cowani nigricans)

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella pulchra

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella viridis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Microhylidae (Тесноусти жаби)

Scaphiophryne gottlebei

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Ranidae (Водни жаби)

Conraua goliath

Диви

Всички

Камерун

б

Rana catesbeiana

Всички

Живи

Всички

г

ACTINOPTERYGII (ЛЪЧЕПЕРКИ)

PERCIFORMES (БОДЛОПЕРКИ)

Labridae (Зеленушки)

Cheilinus undulatus

Диви

Всички

Индонезия

б

SYNGNATHIFORMES (МОРСКИ ИГЛИ)

Syngnathidae (Морски игли)

Hippocampus barbouri

Диви

Всички

Индонезия

б

Hippocampus comes

Диви

Всички

Индонезия

б

Hippocampus histrix

Диви

Всички

Индонезия

б

Hippocampus kelloggi

Диви

Всички

Индонезия

б

Hippocampus kuda

Диви

Всички

Индонезия, Виетнам

б

Hippocampus spinosissimus

Диви

Всички

Индонезия

б

ARTHROPODA (ЧЛЕНЕСТОНОГИ)

ARACHNIDA (ПАЯКООБРАЗНИ)

ARANEAE (ПАЯЦИ)

Theraphosidae (Същинскитарантули)

Brachypelma albopilosum

Диви

Всички

Никарагуа

б

SCORPIONES (СКОРПИОНИ)

Scorpionidae (скорпионови)

Pandinus imperator

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Бенин

б

INSECTA (НАСЕКОМИ)

LEPIDOPTERA (ПЕПЕРУДИ)

Papilionidae (Махаонови)

Ornithoptera croesus

Диви

Всички

Индонезия

б

Ornithoptera tithonus

Диви

Всички

Индонезия

б

Ornithoptera urvillianus

Диви

Всички

Соломонови острови

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Соломонови острови

б

Ornithoptera victoriae

Диви

Всички

Соломонови острови

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Соломонови острови

б

Troides andromache

Диви

Всички

Индонезия

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Индонезия

б

MOLLUSCA (МЕКОТЕЛИ)

BIVALVIA (МИДИ)

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Диви

Всички

Гренада, Хаити

б

VENEROIDA

Tridacnidae (Тридакнови)

Hippopus hippopus

Диви

Всички

Нова Каледония, Тонга, Вануату, Виетнам

б

Tridacna crocea

Диви

Всички

Фиджи, Тонга, Вануату, Виетнам

б

Tridacna derasa

Диви

Всички

Фиджи, Нова Каледония, Филипини, Палау, Тонга, Вануату, Виетнам

б

Tridacna gigas

Диви

Всички

Фиджи, Индонезия, Маршалови острови, Микронезия, Палау, Папуа-Нова Гвинея, Соломонови острови, Тонга, Вануату, Виетнам

б

Tridacna maxima

Диви

Всички

Микронезия, Фиджи, Маршалови острови, Мозамбик, Нова Каледония, Тонга, Вануату, Виетнам

б

Tridacna rosewateri

Диви

Всички

Мозамбик

б

Tridacna squamosa

Диви

Всички

Фиджи, Мозамбик, Нова Каледония, Тонга, Вануату, Виетнам

б

Tridacna tevoroa

Диви

Всички

Тонга

б

CNIDARIA (МЕШЕСТИ)

HELIOPORACEA

Helioporidae (Сини корали)

Heliopora coerulea

Диви

Всички

Соломонови острови

б

SCLERACTINIA (КАМЕННИ КОРАЛИ)

Acroporidae

Montipora caliculata

Диви

Всички

Тонга

б

Agariciidae

Agaricia agaricites

Диви

Всички

Хаити

б

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Диви

Всичко с изключение на екземпляри от морски ферми върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

Catalaphyllia jardinei

Диви

Всички

Соломонови острови

б

Euphyllia cristata

Диви

Всичко с изключение на екземпляри от морски ферми върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

Euphyllia divisa

Диви

Всичко с изключение на екземпляри от морски ферми върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

Euphyllia fimbriata

Диви

Всичко с изключение на екземпляри от морски ферми върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

Plerogyra spp.

Диви

Всичко с изключение на екземпляри от морски ферми върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

Faviidae

Favites halicora

Диви

Всички

Тонга

б

Platygyra sinensis

Диви

Всички

Тонга

б

Merulinidae

Hydnophora microconos

Диви

Всичко с изключение на екземпляри от морски ферми върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

Mussidae

Acanthastrea hemprichii

Диви

Всички

Тонга

б

Blastomussa spp.

Диви

Всичко с изключение на екземпляри от морски ферми върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

Cynarina lacrymalis

Диви

Всичко с изключение на екземпляри от морски ферми върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

Scolymia vitiensis

Диви

Всички

Тонга

б

Scolymia vitiensis

Диви

Всичко с изключение на екземпляри от морски ферми върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

Диви

Всички

Индонезия

б

Trachyphylliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Диви

Всички

Фиджи

б

Trachyphyllia geoffroyi

Диви

Всичко с изключение на екземпляри от морски ферми върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

FLORA (ФЛОРА)

Amaryllidaceae (Кокичеви)

Galanthus nivalis (Обикновено кокиче)

Диви

Всички

Босна и Херцеговина, Швейцария, Украйна

б

Apocynaceae (Зимзеленови)

Pachypodium inopinatum

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Pachypodium rosulatum

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Cycadaceae (Цикасови)

Cycadaceae spp.

Диви

Всички

Мадагаскар, Мозамбик, Виетнам

б

Euphorbiaceae (Млечкови)

Euphorbia ankarensis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia banae

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia berorohae

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia bongolavensis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia bulbispina

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia duranii

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia fiananantsoae

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia guillauminiana

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia iharanae

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia kondoi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia labatii

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia lophogona

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia millotii

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia neohumbertii

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia pachypodoides

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia razafindratsirae

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia suzannae-manieri

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia waringiae

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Orchidaceae (Салепови)

Anacamptis pyramidalis

Диви

Всички

Швейцария, Турция

б

Barlia robertiana

Диви

Всички

Турция

б

Cephalanthera rubra

Диви

Всички

Норвегия

б

Cypripedium japonicum

Диви

Всички

Китай, Северна Корея, Япония, Южна Корея

б

Cypripedium macranthos

Диви

Всички

Южна Корея, Русия

б

Cypripedium margaritaceum

Диви

Всички

Китай

б

Cypripedium micranthum

Диви

Всички

Китай

б

Dactylorhiza latifolia

Диви

Всички

Норвегия

б

Dactylorhiza romana

Диви

Всички

Турция

б

Dactylorhiza russowii

Диви

Всички

Норвегия

б

Dactylorhiza traunsteineri

Диви

Всички

Лихтенщайн

б

Dendrobium bellatulum

Диви

Всички

Виетнам

б

Dendrobium wardianum

Диви

Всички

Виетнам

б

Himantoglossum hircinum

Диви

Всички

Швейцария

б

Nigritella nigra

Диви

Всички

Норвегия

б

Ophrys holoserica

Диви

Всички

Турция

б

Ophrys insectifera

Диви

Всички

Лихтенщайн, Норвегия

б

Ophrys pallida

Диви

Всички

Алжир

б

Ophrys sphegodes

Диви

Всички

Швейцария

б

Ophrys tenthredinifera

Диви

Всички

Турция

б

Ophrys umbilicata

Диви

Всички

Турция

б

Orchis coriophora

Диви

Всички

Русия, Швейцария

б

Orchis italica

Диви

Всички

Турция

б

Orchis laxiflora

Диви

Всички

Швейцария

б

Orchis mascula

Диви/Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Албания

б

Orchis morio

Диви

Всички

Турция

б

Orchis pallens

Диви

Всички

Русия

б

Orchis provincialis

Диви

Всички

Швейцария

б

Orchis punctulata

Диви

Всички

Турция

б

Orchis purpurea

Диви

Всички

Швейцария, Турция

б

Orchis simia

Диви

Всички

Босна и Херцеговина, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Швейцария, Турция

б

Orchis tridentata

Диви

Всички

Турция

б

Orchis ustulata

Диви

Всички

Русия

б

Phalaenopsis parishii

Диви

Всички

Виетнам

б

Serapias cordigera

Диви

Всички

Турция

б

Serapias parviflora

Диви

Всички

Турция

б

Serapias vomeracea

Диви

Всички

Швейцария, Турция

б

Spiranthes spiralis

Диви

Всички

Лихтенщайн, Швейцария

б

Primulaceae (Игликови)

Cyclamen intaminatum

Диви

Всички

Турция

б

Cyclamen mirabile

Диви

Всички

Турция

б

Cyclamen pseudibericum

Диви

Всички

Турция

б

Cyclamen trochopteranthum

Диви

Всички

Турция

б

Stangeriaceae

Stangeriaceae spp.

Диви

Всички

Мадагаскар, Мозамбик, Виетнам

б

Zamiaceae

Zamiaceae spp.

Диви

Всички

Мадагаскар, Мозамбик, Виетнам

б


(1)  Животни, родени в плен, но за които не са изпълнени критериите на глава ХIII на Регламент № 865/2006, както и части и производни продукти от тях.


1.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 110/27


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 360/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2009 година

относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 май 2009 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2) и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за продукти, включени в кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002, ex 1005, с изключение на хибридни семена, и ex 1007, с изключение на хибриди за посев, вносното мито се равнява на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса и увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за съответната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 136, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за целите на изчисляване на вносното мито, посочено в параграф 1 от същия член, се определят периодично представителни цени CIF за разглежданите продукти.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96, цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти от кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 и 1007 00 90, е средната от ежедневните представителни цени CIF, определени по метода, посочен в член 4 от същия регламент.

(4)

Необходимо е да се определят вносни мита за периода, започващ от 1 май 2009 г., които да са приложими до влизането в сила на ново определяне,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 1 май 2009 г. вносните мита в сектора на зърнените култури, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се определят в приложение I към настоящия регламент на основата на елементи, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 май 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 1 май 2009 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

37,15

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

18,95

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

18,95

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

37,15


(1)  За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

16.4.2009-29.4.2009

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

197,12

113,72

Цена CAF САЩ

207,54

197,54

177,54

108,89

Премия за Залива

14,13

Премия за Големите езера

12,66

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

15,22 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

15,98 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).


ДИРЕКТИВИ

1.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 110/30


ДИРЕКТИВА 2009/22/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 23 април 2009 година

относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите

(кодифицирана версия)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 98/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 година относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите (3) е била неколкократно и съществено изменяна (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Някои директиви, посочени в приложение I към настоящата директива, определят правилата за защита на интересите на потребителите.

(3)

Съществуващите механизми за осигуряване на спазването на посочените директиви както на национално, така и на общностно равнище, невинаги позволяват нарушенията, увреждащи колективните интереси на потребителите, да бъдат своевременно преустановени. Колективни интереси означава интереси, които не представляват обикновен сбор от интереси на отделни лица, които са засегнати от нарушение. Това не засяга производствата, образувани по инициатива на отделни лица, увредени от нарушение.

(4)

Доколкото става въпрос за целта да се преустановят незаконните според приложимите национални разпоредби практики, ефективността на националните мерки, въвеждащи съответните директиви, включително на защитните мерки, над нивото, изисквано от тези директиви, при условие че са в съответствие с Договора и са разрешени от посочените директиви, може да бъде намалена, когато тези практики пораждат последици в държава-членка, различна от тази, в която са възникнали.

(5)

Тези трудности може да попречат на безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар, доколкото от тях следва, че е достатъчно да се премести източникът на незаконната практика в друга държава, за да бъде поставен извън обхвата на всички форми на правоприлагане. Това представлява нарушаване на конкуренцията.

(6)

Тези трудности могат да намалят доверието на потребителите във вътрешния пазар и могат да ограничат обхвата на действие на организациите, представляващи колективните интереси на потребителите или независимите обществени органи за защита на колективните интереси на потребителите, увредени от практики, представляващи нарушение на общностното право.

(7)

Тези практики често преминават границите между държавите-членки. Съществува неотложна необходимост от известно сближаване на националните разпоредби, които позволяват преустановяването на тези незаконни практики, без значение в коя държава-членка са се породили последиците от незаконната практика. По отношение на компетентността това не засяга правилата на международното частно право и конвенциите в сила между държавите-членки, като същевременно се спазват общите задължения на държавите-членки, произтичащи от Договора, и по-специално свързаните с безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар.

(8)

Целта на предвижданото действие може да бъде постигната само от Общността. Следователно задължение на Общността е да предприема действия.

(9)

Член 5, трета алинея от Договора задължава Общността да не надхвърля необходимото за постигане на целите на Договора. В съответствие с посочената разпоредба следва, доколкото е възможно, да бъдат взети предвид особеностите на националните правни системи, като на държавите-членки се предостави възможността да избират между различни варианти, които имат еднакви последици. Съдилищата или административните органи, компетентни да се вземат решения в производствата, посочени в настоящата директива, имат правото да разглеждат и последиците от предходни решения.

(10)

Един от вариантите следва да включва изискването един или повече независими обществени органи, специално натоварени със защита на колективните интереси на потребителите, да упражняват правата на иск, посочени в настоящата директива. Друг вариант следва да позволява упражняването на тези права от организации, чиято цел е защитата на колективните интереси на потребителите, в съответствие с критериите, определени в националното законодателство.

(11)

Държавите-членки следва да могат да избират между тези два варианта или да ги съчетават при определянето на национално равнище на органите и/или организациите, компетентни за целите на настоящата директива.

(12)

С оглед борба с нарушенията, извършени в рамките на Общността, следва да се прилага принципът на взаимното признаване на тези органи и/или организации. Държавите-членки следва, по молба на техните национални структури, да съобщят на Комисията наименованието и целта на техните национални структури, компетентни да предявяват иск в тяхната собствена държава в съответствие с разпоредбите на настоящата директива.

(13)

Задължение на Комисията е да осигури публикуването на списък на тези компетентни структури в Официален вестник на Европейския съюз. Докато не бъде публикувана декларация в обратен смисъл, компетентните структури се считат за правоспособни, ако са включени в този списък.

(14)

Държавите-членки следва да имат правото да изискват провеждането на предварителни консултации по инициатива на страната, която възнамерява да предяви иск за преустановяване на нарушения, с цел да се даде на ответната страна възможност да преустанови оспорваното нарушение. Държавите-членки следва да имат правото да изискват тази предварителна консултация да бъде проведена съвместно с независим обществен орган, посочен от самите тях.

(15)

Когато държавите-членки са установили, че следва да се проведе предварителна консултация, следва да бъде определен краен срок от две седмици след получаване на искането за провеждане на консултация, след който, ако не бъде преустановено нарушението, ищецът има право да сезира компетентния съд или административен орган без по-нататъшно отлагане.

(16)

Комисията следва да представи доклад относно действието на настоящата директива, и по-специално за нейния обхват и действието на института на предварителни консултации.

(17)

Прилагането на настоящата директива не следва да засяга прилагането на общностните правила за конкуренцията.

(18)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно посочените в приложение II, част Б срокове за транспониране в националното право и за прилагане на директивите,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложно поле

1.   Целта на настоящата директива е да сближи законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки по отношение на посочените в член 2 искове за преустановяване на нарушения, целящи защита на колективните интереси на потребителите, посочени в директивите, изброени в приложение I, с оглед осигуряване безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар.

2.   За целите на настоящата директива нарушение означава всяко действие, противоречащо на директивите, изброени в приложение I, така както са транспонирани в националния правопорядък на държавите-членки, което уврежда колективните интереси, посочени в параграф 1.

Член 2

Искове за преустановяване на нарушения

1.   Държавите-членки определят съдилищата или административните органи, компетентни да се произнасят в производствата, образувани по инициатива на компетентните структури по смисъла на член 3, целящи:

а)

преустановяване или забрана на всякакво нарушение, с необходимата грижа и при необходимост в рамките на бързо производство;

б)

при необходимост — вземане на мерки, като публикуване на цялото решение или на откъси от него в считана за подходяща форма и/или публикуване на коригиращо изявление с оглед отстраняване на продължаващите последици от нарушението;

в)

доколкото правната система на съответната държава-членка позволява това — осъждане на ответната страна да заплати в полза на държавата или на всеки бенефициер, посочен или предвиден във вътрешното законодателство, определена сума за всеки ден на забава или всяка друга сума, предвидена в националното законодателство, с оглед гарантиране изпълнението на решенията, в случай на неизпълнение на решението в срока, определен от съда или административните органи.

2.   Настоящата директива не засяга разпоредбите на международното частно право относно приложимото право, което по принцип е правото на държавата-членка, в която е извършено нарушението, или правото на държавата-членка, в която са настъпили последиците от нарушението.

Член 3

Структури, компетентни да предявяват искове

За целите на настоящата директива „компетентна структура“ означава орган или организация, които, след като са надлежно създадени в съответствие с правото на държава-членка, имат законен интерес да гарантират спазването на разпоредбите, посочени в член 1, и по-специално:

а)

един или повече независими обществени органи, специално натоварени със защита на интересите, посочени в член 1, в държавите-членки, в които съществуват подобни органи; и/или

б)

организации, чиято цел е да защитават интересите, посочени в член 1, в съответствие с критериите, определени в тяхното национално законодателство.

Член 4

Нарушения, извършени в рамките на Общността

1.   Всяка държава-членка предприема мерките, необходими, за да се гарантира, че в случай на нарушение, възникнало в същата държава-членка, всяка компетентна структура от друга държава-членка може да се обърне към съда или административния орган, посочени в член 2, като представи списъка, предвиден в параграф 3 от настоящия член, когато интересите, защитавани от тази компетентна структура, са засегнати от нарушението. Съдилищата или административните органи приемат този списък като доказателство за правоспособността на съответната компетентна структура, без това да засяга тяхното право да проверят дали целта на компетентната структура оправдава предявяването на иск за конкретното производство.

2.   С оглед борба с нарушенията, извършени в рамките на Общността, и без да засягат правата, признати на други субекти съгласно националното законодателство, държавите-членки по молба на техните компетентни структури съобщават на Комисията, че посочените структури са компетентни да предявят иск по смисъла на член 2. Държавите-членки информират Комисията за наименованията и целите на тези компетентни структури.

3.   Комисията съставя списък на компетентните структури, посочени в параграф 2, в който е описана тяхната цел. Този списък се публикува в Официален вестник на Европейския съюз; всяка промяна в този списък се публикува незабавно, като на всеки шест месеца се публикува актуализиран списък.

Член 5

Предварителни консултации

1.   Държавите-членки могат да въвеждат или да запазят разпоредби, съгласно които страната, която възнамерява да предяви иск за преустановяване на нарушение, може да започне това производство само след като е направила опит да постигне преустановяване на нарушението чрез консултация с ответната страна или с ответната страна и с компетентна структура по смисъла на член 3, буква а) на държавата-членка, в която е предявен искът за преустановяване на нарушение. Държавата-членка има право да реши дали страната, която възнамерява да предяви иск за преустановяване на нарушение, трябва да се консултира с компетентна структура. Ако нарушението не бъде преустановено в срок от две седмици след получаване на искането за провеждане на консултация, заинтересованата страна може да предяви иск за преустановяване на нарушението без допълнително отлагане.

2.   Редът и условията за провеждане на предварителни консултации, приети от държавите-членки, се съобщават на Комисията и се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6

Доклади

1.   На всеки три години и за първи път не по-късно от 2 юли 2003 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящата директива

2.   В своя първи доклад Комисията разглежда по-специално:

а)

приложното поле на настоящата директива и в частност защитата на колективните интереси на лицата, упражняващи търговска, промишлена и занаятчийска дейност или свободна професия;

б)

приложното поле на настоящата директива, както е определено от директивите, изброени в приложение I;

в)

дали предварителната консултация, предвидена в член 5, е допринесла за ефективната защита на потребителите.

Ако е необходимо, този доклад се придружава от предложения за изменение на настоящата директива.

Член 7

Разпоредби, предоставящи по-широки права на действие

Настоящата директива не препятства държавите-членки да приемат или запазят разпоредби, целящи предоставяне на компетентните структури и на всички други заинтересовани лица на по-широки права на действие на национално равнище.

Член 8

Прилагане

Държавите-членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното си законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 9

Отмяна

Директива 98/27/ЕО, изменена с директивите, посочени в приложение II, част A, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, посочени в приложение II, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 10

Влизане в сила

Настоящата директива влиза сила на 29 декември 2009 г.

Член 11

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 23 април 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

P. NEČAS


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 39.

(2)  Становище на Европейския парламент от 19 юни 2007 г. (ОВ C 146 E, 12.6.2008 г., стр. 73) и решение на Съвета от 23 март 2009 г.

(3)  ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 51.

(4)  Вж. приложение II, част А.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ДИРЕКТИВИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1  (1)

1.

Директива 85/577/ЕИО на Съвета от 20 декември 1985 г. относно защита на потребителите във връзка с договори, сключени извън търговския обект (ОВ L 372, 31.12.1985 г., стр. 31).

2.

Директива 87/102/ЕИО на Съвета от 22 декември 1986 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно потребителския кредит (ОВ L 42, 12.2.1987 г., стр. 48) (2).

3.

Директива 89/552/ЕИО на Съвета от 3 октомври 1989 г. относно координиране на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административните актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност: членове 10—21 (ОВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23).

4.

Директива 90/314/ЕИО на Съвета от 13 юни 1990 г. относно пакетните туристически пътувания, пакетните туристически ваканции и пакетните туристически обиколки (ОВ L 158, 23.6.1990 г., стр. 59).

5.

Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителски договори (ОВ L 95, 21.4.1993 г., стр. 29).

6.

Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно защита на потребителя по отношение на договорите от разстояние (ОВ L 144, 4.6.1997 г., стр. 19).

7.

Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции (ОВ L 171, 7.7.1999 г., стр. 12).

8.

Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар („Директива за електронната търговия“) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

9.

Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба: членове 86—100 (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).

10.

Директива 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г. относно дистанционната търговия на потребителски финансови услуги (ОВ L 271, 9.10.2002 г., стр. 16).

11.

Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар (ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22).

12.

Директива 2006/123/CE на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36).

13.

Директива 2008/122/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на договорите за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна (ОВ L 33, 3.2.2009 г., стр. 10).


(1)  Директивите, посочени в точки 5, 6, 9 и 11, съдържат специални разпоредби относно исковете за преустановяване на нарушения.

(2)  Посочената директива се отменя и заменя с Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителските кредити (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 66), считано от 12 май 2010 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ A

Отменената директива и нейните последващи изменения

(посочени в член 9)

Директива 98/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 51).

 

Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 171, 7.7.1999 г., стp. 12).

единствено член 10

Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

единствено член 18, параграф 2

Директива 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 271, 9.10.2002 г., стр. 16).

единствено член 19

Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22).

единствено член 16, параграф 1

Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36).

единствено член 42

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното право и за прилагане

(посочени в член 9)

Директива

Срок за транспониране

Дата на прилагане

98/27/ЕО

1 януари 2001 година

1999/44/ЕО

1 януари 2002 година

2000/31/ЕО

16 януари 2002 година

2002/65/ЕО

9 октомври 2004 година

2005/29/ЕО

12 юни 2007 година

12 декември 2007 година

2006/123/ЕО

28 декември 2009 година


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 98/27/ЕО

Настоящата директива

Членове 1—5

Членове 1—5

Член 6, параграф 1

Член 6, параграф 1

Член 6, параграф 2, първа алинея, първо тире

Член 6, параграф 2, първа алинея, буква a)

Член 6, параграф 2, първа алинея, второ тире

Член 6, параграф 2, първа алинея, буква б)

Член 6, параграф 2, първа алинея, трето тире

Член 6, параграф 2, първа алинея, буква в)

Член 6, параграф 2, втора алинея

Член 6, параграф 2, втора алинея

Член 7

Член 7

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 8

Член 9

Член 9

Член 10

Член 10

Член 11

Приложение

Приложение I

Приложение II

Приложение III


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

1.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 110/37


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 27 април 2009 година

за изменение на Решение 2007/134/ЕО за създаване на Европейски научноизследователски съвет

(текст от значение за ЕИП)

(2009/357/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (1), и по-специално членове 2 и 3 от него,

като взе предвид Решение 2006/972/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специфичната програма „Идеи“ за прилагане на Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (2), и по-специално член 4, параграфи 2 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Седмата рамкова програма специфичната програма „Идеи“ има за цел да подпомогне ръководените от научните изследователи гранични научни изследвания във всички сфери на науката, инженеринга и академичното познание, извършвани от научни изследователи по избрани от тях теми.

(2)

С Решение 2007/134/ЕО (3) Комисията създаде Европейски научноизследователски съвет (наричан по-долу „ЕНС“), чрез който да се прилага специфичната програма „Идеи“.

(3)

Съгласно член 1 от Решение 2007/134/ЕО ЕНС е съставен от независим научен съвет, подкрепен от специализирана структура за изпълнение.

(4)

Научният съвет се състои от учени, инженери и представители на университетските среди с висока репутация, назначени от Комисията и действащи в качеството си на частни лица, независими в своята работа. Задачите на научния съвет са определени в член 3 от Решение 2007/134/ЕО.

(5)

Съгласно член 4, параграф 1 от Решение 2007/134/ЕО научният съвет се състои от максимум 22 членове.

(6)

Трима от членовете на научния съвет подадоха оставка по лични причини: проф. Manuel CASTELLS, Open University of Catalonia, проф. Paul J. CRUTZEN, Max Planck Institute for Chemistry, Майнц, и проф. Lord MAY, University of Oxford.

(7)

Съгласно член 4, параграф 7 от Решение 2007/134/ЕО при подаване на оставка на член или при изтичане на мандат, който не подлежи на подновяване, Комисията назначава нов член.

(8)

Съгласно член 4, параграф 6 от Решение 2007/134/ЕО членовете се назначават за срок от четири години, с възможност за еднократно подновяване въз основа на ротационна система, която да гарантира приемствеността на работата на научния съвет.

(9)

Съгласно член 4, параграф 4 от Решение 2007/134/ЕО бъдещи членове се назначават от Комисията въз основа на факторите и критериите, изложени в приложение 1 към посоченото решение, и след независима и прозрачна процедура за тяхното определяне, договорена с научния съвет, включваща допитване до научната общност и доклад до Парламента и до Съвета. Тази процедура бе извършена с помощта на независим идентификационен комитет, чийто доклад бе изпратен до Парламента и до Съвета. Комитетът отправи препоръки за тримата нови членове, които бяха приети.

(10)

Съгласно член 4, параграф 4 от Решение 2007/134/ЕО назначаването на нови членове се публикува в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (4),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Лицата, посочени в приложение I към настоящото решение, се назначават за членове на научния съвет на Европейския научноизследователски съвет за срок от четири години.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 27 април 2009 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 243.

(3)  ОВ L 57, 24.2.2007 г., стр. 14.

(4)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ЕНС

Проф. Sierd A.P.L. CLOETINGH, Free University of Amsterdam

Проф. Carlos M. DUARTE, Spanish Council for Scientific Research, Majorca

Проф. Henrietta L. MOORE, University of Cambridge


1.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 110/39


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2009 година

относно хармонизирането и редовното предоставяне на информацията и на въпросника, посочени в член 22, параграф 1, буква а) и член 18 от Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии

(нотифицирано под номер C(2009) 3011)

(2009/358/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО (1), и по-специално член 22, параграф 1, буква а) и член 18 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Целта на настоящото решение е да се установят минимални изисквания за осигуряване на хармонизирано, своевременно и целесъобразно събиране и при поискване предоставяне на информацията, посочена в член 7, параграф 5, член 11, параграф 3 и член 12, параграф 6 от Директива 2006/21/ЕО, и да се определи същността на въпросника, посочен в член 18, параграф 1 от същата директива.

(2)

Посоченото в член 7, параграф 5, член 11, параграф 3 и член 12, параграф 6 от Директива 2006/21/ЕО годишно предоставяне на информация обхваща периода между 1 май и 30 април на следващата година.

(3)

Посоченият в член 18, параграф 1 от Директива 2006/21/ЕО доклад обхваща за първи път периода между 1 май 2008 г. и 30 април 2011 г. и следва да бъде предоставен на Комисията не по-късно от 1 февруари 2012 г.

(4)

За да се ограничи административната тежест, свързана с въвеждането на настоящото решение, списъкът на изискваната информация следва да бъде ограничен до полезните с оглед на подобряване на изпълнението на директивата данни. Аналогично, предоставянето на информация на годишна база относно посочените в член 11, параграф 3 и член 12, параграф 6 от Директива 2006/21/ЕО събития следва да бъде ограничено до държавите-членки, в които през разглеждания период е възникнало такова събитие.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, учреден в съответствие с член 23, параграф 2 от Директива 2006/21/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

На общностните статистически органи се предоставя при поискване подробно посочената в приложение I информация, съдържаща се в предоставените по силата на член 7 от Директива 2006/21/ЕО разрешителни.

Член 2

В случай на настъпването на едно или няколко от посочените в член 11, параграф 3 и член 12, параграф 6 от Директива 2006/21/ЕО събития държавите-членки предоставят на годишна база на Комисията подробно посочената в приложение II информация за всяко събитие. Информацията обхваща периода между 1 май и 30 април от следващата година и се предоставя на Комисията не по-късно от 1 юли на същата година.

Член 3

Въпросникът в приложение III се използва от държавите-членки за посоченото в член 18, параграф 1 от Директива 2006/21/ЕО докладване относно изпълнението на директивата.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 29 април 2009 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Информация, която се включва в списъка от разрешителни, издадени по силата на Директива 2006/21/ЕО

1.

Наименование и адрес на съоръжението, компетентния орган за издаване на разрешителното и компетентния орган за инспектиране.

2.

Основна информация относно издаденото разрешително, включваща дата на издаване, период на валидност, категория на съоръжението за отпадъци съгласно член 9 от директивата, описание на оперативната фаза на инсталацията (в експлоатация, фаза на закриване и фаза след закриването).

3.

Ако е целесъобразно, информация относно вида отпадъци и кратко описание на инсталацията, както и на мониторинговите и контролните процедури.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Информация, която се предоставя на Комисията относно събитията, посочени в член 11, параграф 3 и член 12, параграф 6, по силата на член 18, параграф 2 от Директива 2006/21/ЕО

За всяко събитие се събира и предоставя информация според следния списък:

1.

Наименование и адрес на съоръжението, компетентния орган за издаване на разрешителното и компетентния орган за инспектиране.

2.

Информация относно издаденото разрешително, включваща дата на издаване, период на валидност, категория на съоръжението за отпадъци съгласно член 9 от директивата, вида отпадъци и кратко описание на инсталациите, както и на мониторинговите и контролните процедури; описание на оперативната фаза на инсталацията (в експлоатация, фаза на закриване и фаза след закриването).

3.

Описанието на събитието включва:

а)

същност и описание на инцидента; описание на начина на установяване на събитието; местоположение и момент на настъпване на събитието;

б)

описание и момент на предоставяне на информацията от оператора на компетентните органи, както и на публичното оповестяване на информацията и, ако е приложимо, на предоставянето на информация на други потенциално засегнати държави-членки в случай на потенциално трансгранично въздействие;

в)

оценка на евентуалното въздействие върху околната среда и общественото здраве, както и на възможните последици за стабилността на съоръжението за отпадъци;

г)

анализ на възможните причини за събитието.

4.

Описание на коригиращите мерки, предприети за справяне със събитието, а именно:

а)

описание на начина на прилагане на аварийния план, ако е приложимо;

б)

вида на инструкциите, издадени от компетентните органи;

в)

други мерки — да се конкретизират.

5.

Описание на мерките, предприети за предотвратяване на други инциденти от същото естество, а именно:

а)

нови условия, включени в разрешителното;

б)

адаптиране на системите за мониторинг и контрол;

в)

подобряване на предоставянето на информация;

г)

други мерки — да се конкретизират.

6.

Допълнителна информация, която е потенциално полезна за други държави-членки и за Комисията с оглед подобряване на прилагането на директивата.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„Въпросник за докладване на държавите-членки относно прилагането на Директива 2006/21/ЕО

ЧАСТ А.   ВЪПРОСИ, НА КОИТО СЕ ОТГОВАРЯ ЕДНОКРАТНО ЗА ПЪРВИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД

1.   Административни договорености и обща информация

Моля, посочете компетентния/те орган/и, отговорен/ни за:

а)

проверяване и разрешаване на плановете за управление на отпадъците, предложени от операторите;

б)

определяне на външни аварийни планове за инсталации от категория А;

в)

издаване и актуализиране на разрешителни и определяне и актуализиране на финансови гаранции; и

г)

провеждане на инспекции на съоръжения за отпадъци.

2.   Планове за управление на отпадъците и предотвратяване на големи аварии и информация

а)

Моля, опишете накратко: установените процедури за одобряване на плановете за управление на отпадъците съгласно посоченото в член 5, параграф 6 от директивата.

б)

За инсталации от категория А, непопадащи в обхвата на Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (1), моля опишете мерките, предприети за:

определяне на опасностите от големи аварии,

внедряването на необходимите характеристики в проекта, експлоатация и закриване на инсталацията, и

ограничаване на неблагоприятните последствия за здравето на човека и/или на околната среда.

3.   Разрешително и финансова гаранция

а)

Моля, посочете предприетите мерки, за да се гарантира, че преди 1 май 2012 г. всички опериращи съоръжения ще разполагат с разрешително в съответствие с директивата.

б)

Моля, опишете накратко предприетите мерки за информиране на органите, отговорни за издаване и контролиране на разрешителните, относно най-добрите налични техники.

в)

Моля, посочете дали е използвана възможността, посочена в член 2, параграф 3, за намаляване или отмяна на изискванията за депозирането на неопасни отпадъци — инертни или не, на незамърсена почва или на торф.

г)

Моля, разяснете предприетите мерки за осигуряване на редовното актуализиране на разрешителното в съответствие с предвиденото в член 7, параграф 4 от директивата.

д)

Моля, опишете подробно посочената в член 14, параграф 1 от директивата процедура за определяне на финансовата гаранция и нейното редовно коригиране. За колко инсталации е осигурена гаранция в съответствие с разпоредбите на директивата? Как ще бъде постигнато осигуряването на гаранция за всички инсталации до 1 май 2014 г.?

4.   Участие на обществеността, трансгранични ефекти

а)

Моля, обяснете по какъв начин обществените мнения и коментари са анализирани и взети предвид преди вземане на решение за разрешителните и подготовката на външни аварийни планове.

б)

По отношение на инсталациите, имащи потенциално трансгранично въздействие, как се осигурява предоставянето — за подходящ период от време, на изискваната информация на другите държави-членки и на заинтересованата общественост?

в)

По отношение на инсталации от категория А и в случай на голяма авария какви са практическите договорености с цел да се гарантира, че:

изискваната информация е незабавно предоставена на компетентния орган от оператора,

информацията за мерките за безопасност и за необходимите действия е предоставена на обществеността, и

предоставената от оператора информация е препратена на другите държави-членки, в случай че инсталацията има потенциално трансгранично въздействие?

5.   Изграждане и управление на съоръженията за отпадъци

а)

Моля, опишете подробно предприетите мерки, за да се гарантира, че управлението на съоръженията за отпадъци се извършва от „компетентно лице“ в съответствие с посоченото в член 11, параграф 1 от директивата и че персоналът е преминал необходимата подготовка.

б)

Моля, опишете накратко установената процедура за уведомяване на компетентния орган в рамките на 48 часа относно всяко събитие, което може да повлияе върху стабилността на съоръжението, и относно всички съществени въздействия върху околната среда, открити при мониторинга.

в)

Моля, опишете начина, по който в съответствие с член 11 компетентният орган проверява дали редовните доклади относно резултатите от мониторинга са:

предоставени от оператора на компетентния орган,

в съответствие с условията на разрешителното.

6.   Процедури за закриване и след закриване, инвентар

а)

Моля, опишете накратко установената процедура, гарантираща, че след закриването на съоръженията, когато компетентният орган сметне за необходимо, се извършват редовни проверки на стабилността и се предприемат мерки за ограничаване на въздействието върху околната среда.

б)

Моля, опишете подробно предприетите мерки в съответствие с предвиденото в член 20 от директивата за осигуряване съставянето на опис на закритите съоръжения до 1 май 2012 г.

7.   Инспекции

а)

Моля, опишете накратко дали и ако отговорът е „да“, по какъв начин минималните критерии за екологични инспекции (2) са взети предвид при осъществяване на контрола на попадащите в обхвата на директивата съоръжения.

б)

Моля, опишете накратко по какъв начин се планират инспекциите. Определени ли са приоритетни инсталации за провеждане на инспекции и по какви критерии? Честотата и видът на инспекциите адаптирани ли са към рисковете, характерни за инсталацията и околната ѝ среда?

в)

Моля, обяснете какви инспекции са проведени, както и проверките на място — рутинни или не, вземането на проби, контрол на данни от вътрешния мониторинг, контрол на актуализираните протоколи на операции по управлението на отпадъците.

г)

Моля, обяснете предприетите мерки за осигуряване на редовната актуализация и мониторинг на одобрените планове за управление на отпадъците.

д)

Какви са правилата за определяне на санкции при нарушение на националните разпоредби, приети съгласно член 19 от директивата?

ЧАСТ Б.   ВЪПРОСИ, НА КОИТО СЕ ОТГОВАРЯ ЗА ВСИЧКИ ОТЧЕТНИ ПЕРИОДИ

1.   Административни договорености и обща информация

а)

Моля, посочете административния орган (наименование, адрес, лице за контакт, адрес на електронната поща), отговорен за координиране на отговорите на настоящия въпросник.

б)

Ако е възможно, моля посочете приблизителния брой на съоръженията за миннодобивни отпадъци, намиращи се на територията на държавата-членка, посредством таблицата от приложението.

в)

Моля, посочете броя на опериращите на вашата територия съоръжения за отпадъци от категория А, които биха могли да имат засягащо друга държава-членка въздействие върху околната среда или здравето на човека.

2.   Планове за управление на отпадъците и предотвратяване на големи аварии и информация

а)

Моля, опишете накратко:

броя на планове за управление на отпадъците, временно или окончателно одобрени или отхвърлени в рамките на отчетния период, и

ако е целесъобразно и осъществимо, основните причини за окончателното отхвърляне на плановете за управление на отпадъците.

б)

Моля, изгответе списък на външните аварийни планове, посочени в член 6, параграф 3 от директивата. Ако не всички инсталации от категория А разполагат с авариен план, моля, посочете броя на липсващите планове и предвидените мерки за изготвяне на тези планове.

в)

Ако във вашата държава е съставен списък на инертните отпадъци съгласно член 2, параграф 3 от Решение 2009/359/ЕО на Комисията от 30 април 2009 г. за допълване на определението за „инертни отпадъци“ при изпълнение на член 22, параграф 1, буква е) от Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии (3), моля, представете копие от този списък, включително кратко описание на информацията и данните, използвани при вземане на решение дали изложените отпадъци биха могли да се определят като инертни.

3.   Разрешително и финансова гаранция

Ако е осъществимо чрез използването на таблицата от приложението, моля, посочете броя на инсталациите, за които в съответствие с разпоредбите на директивата е издадено разрешително.

4.   Процедури за закриване и след закриване, инвентар

а)

Моля, посочете броя на процедурите за закриване, посочени в член 12 от директивата, предприети и/или одобрени по време на отчетния период.

б)

Колко инсталации са закрити и редовно подлагани на мониторинг във вашата държава?

5.   Инспекции

а)

Моля, посочете броя на инспекциите, осъществени през отчетния период, и ако е осъществимо, разграничете инспекциите, осъществени във:

инсталации от категория А и други инсталации,

инсталации за инертни отпадъци, и

инсталации за неинертни, неопасни отпадъци.

Ако е била съставена програма на инспекциите на подходящото географско равнище (национално/регионално/местно), моля, представете копие от тази/тези програма/и в приложението към доклада.

б)

Колко случая на неспазване на разпоредбите на директивата бяха установени? Моля, посочете основните причини за неспазването и предприетите мерки за осигуряване на съответствие с директивата?

6.   Друга важна информация

а)

Моля, обобщете главните затруднения, открити при прилагане на директивата. Как бяха преодолени тези проблеми?

б)

Моля, представете всички допълнителни коментари, препоръки или информация във връзка с прилагането на директивата.

ПРИЛОЖЕНИЕ (4)

 

В експлоатация

В експлоатация с разрешително (5)

В преход (6)

Във фаза на закриване (7)

Закрити или изоставени (8)

Категория А (9)

 

 

 

 

 

от които инсталации „Seveso“ (10)

 

 

 

 

 

Не категория А

 

 

 

 

 

инертни отпадъци (11)

 

 

 

 

 

неинертни неопасни отпадъци

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 


(1)  ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13.

(2)  Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. за определяне на минимални критерии за екологични инспекции в държавите-членки (ОВ L 118, 27.4.2001 г., стp. 41).

(3)  ОВ L 110, 1.5.2009 г., стр. 46.

(4)  Ако е осъществимо, моля, направете разбивка за сектора по строителни минерали, метални минерали, строителни минерали и енергийни минерали, както и по другите сектори.

(5)  Брой на инсталациите, имащи разрешително, отговарящо на изискванията на директивата.

(6)  Брой на инсталациите, които ще бъдат закрити преди 2010 г., попадащи в обхвата на член 24, параграф 4.

(7)  Брой на инсталациите, за които процедурата по закриване все още продължава (член 12).

(8)  Ако е осъществимо, моля, посочете приблизителната бройка на потенциално вредните закрити или изоставени съоръжения, които попадат в обхвата на член 20 от директивата.

(9)  Инсталации, класифицирани като категория А в съответствие с член 9 от директивата.

(10)  Инсталации, попадащи в обхвата на Директива 96/82/ЕО.

(11)  Инсталации за третиране изключително на инертни отпадъци съгласно посоченото в директивата.“


1.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 110/46


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2009 година

за допълване на определението за инертни отпадъци във връзка с прилагането на член 22, параграф 1, буква е) от Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии

(нотифицирано под номер C(2009) 3012)

(2009/359/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО (1), и по-специално член 22, параграф 1, буква е) от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 3, параграф 3 от Директива 2006/21/ЕО е дадено определение за инертни отпадъци.

(2)

Целта на допълването на определението за инертни отпадъци е да се установят ясни критерии и условия, при които отпадъците от миннодобивните индустрии могат да се считат за инертни отпадъци.

(3)

С оглед да се сведе до минимум административното натоварване, свързано с прилагането на настоящото решение, от техническа гледна точка е уместно да бъдат освободени от изискването за провеждане на специфични анализи тези отпадъци, за които има съществуваща съответна информация, както и да се разреши на държавите-членки да съставят списъци на отпадъците, които могат да бъдат считани за инертни в съответствие с критериите, формулирани в настоящото решение.

(4)

За да се гарантира качеството и представителността на използваната информация, настоящото решение следва да се прилага в рамките на характеризирането на отпадъците, извършвано съгласно Решение 2009/360/ЕО на Комисията (2) и на базата на същите източници на информация.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, учреден по член 18 от Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   За инертни отпадъци по смисъла на член 3, параграф 3 от Директива 2006/21/ЕО ще се считат тези отпадъци, които отговарят както в краткосрочен, така и в дългосрочен план на следните критерии:

а)

отпадъците не претърпяват съществено разпадане или разтваряне или друга значителна промяна, която е вероятно да предизвика неблагоприятно въздействие върху околната среда или човешкото здраве;

б)

съдържанието на сулфидна сяра в отпадъците не надвишава 0,1 %, или съдържанието на сулфидна сяра в отпадъците не надвишава 1 % и съотношението на неутрализационния потенциал, дефинирано като отношение между неутрализационния потенциал и киселинния потенциал и определено на базата на статичен тест съгласно европейския проектостандарт prEN 15875, е по-голямо от 3;

в)

отпадъците не пораждат риск от самозапалване и са негорими;

г)

съдържанието в отпадъците на потенциално опасни за околната среда и човешкото здраве вещества, по-специално на As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V и Zn, включително във всякакви самостоятелни фини частици в отпадъците е достатъчно малко, така че да представлява пренебрежим рисков фактор по отношение на човешкото здраве и околната среда, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. За да може да се счита за достатъчно малко, така че да представлява пренебрежим рисков фактор по отношение на човешкото здраве и околната среда, съдържанието на тези вещества не трябва да надвишава националните прагови стойности за обекти, определени като незамърсени, или съответните национални естествени фонови концентрации;

д)

отпадъците трябва да са практически без съдържание на продукти, използвани при добива или преработката, които биха могли да навредят на околната среда или на човешкото здраве.

2.   Отпадъците могат да се считат за инертни отпадъци без да е проведено специфично тестване, ако може по задоволителен за компетентния орган начин да се покаже, че посочените в параграф 1 критерии са адекватно разгледани и изпълнени по силата на съществуващата информация или на валидни процедури или схеми.

3.   Държавите членки могат да съставят списъци на отпадъци, които да бъдат считани за инертни в съответствие с определените в параграф 1 и параграф 2 критерии.

Член 2

Оценката на инертността на отпадъците в съответствие с настоящото Решение следва да се извършва в рамките на характеризирането на отпадъците, посочено в Решение 2009/360/ЕО и следва да се базира на същите източници на информация.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2009 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 15.

(2)  Вж. стр. 48 от настоящия брой на Официален вестник.

(3)  ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.


1.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 110/48


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2009 година

за допълване на техническите изисквания за характеризиране на отпадъците, формулирани в Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии

(нотифицирано под номер C(2009) 3013)

(2009/360/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО (1), и по-специално на член 22, параграф 1, буква д) от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2006/21/ЕО има изискване за характеризиране на отпадъците като част от плана за управление на отпадъци, какъвто трябва да се съставя от оператора на съответното миннодобивно предприятие и да се одобрява от компетентния орган. В приложение II към тази директива е посочен списък на някои въпроси, които трябва да бъдат включени в характеризирането на отпадъците.

(2)

Целта на характеризирането на отпадъците от миннодобивната дейност е да се получи полезна информация за отпадъците, които трябва да бъдат управлявани, с оглед да се направи оценка и да се следят техните свойства, поведение и характеристики и по този начин да се осигури, че те се управляват при безопасни в дългосрочен план условия за околната среда. Също така, характеризирането на отпадъците от миннодобивната дейност следва да улесни определянето на вариантите за управление на такива отпадъци и свързаните с него мерки за смекчаване на тяхното въздействие, с цел защита на човешкото здраве и на околната среда.

(3)

Необходимата информация и данни за характеризиране на отпадъците от миннодобивна дейност следва да се събират въз основа на съществуващата подходяща специализирана информация или, ако е необходимо, чрез вземане на проби и лабораторни анализи. Следва да се осигури, че информацията и данните за характеризиране на отпадъците са подходящи за тази цел, имат необходимото качество и са представителни за отпадъците. Тази информация следва да бъде надлежно обоснована в плана за управление на отпадъци, така че напълно да удовлетворява компетентния орган.

(4)

Необходимо е степента на подробност на събираната информация и на съответното вземане на проби и лабораторни анализи да отговарят на вида на отпадъците, потенциалните рискове за околната среда, както и на съоръжението за отпадъци, за което те са предназначени. От техническа гледна точка следва да се осигури възможност за използване на итеративен подход за осигуряване на подходящо характеризиране на отпадъците.

(5)

От техническа гледна точка е уместно към отпадъците, определени като инертни съгласно критериите, формулирани в Решение 2009/359/ЕО на Комисията (2), да не се прилагат част от изискванията за геохимичен анализ.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, учреден по член 18 от Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Характеризиране на отпадъците

1.   Държавите-членки следва да гарантират, че охарактеризирането на отпадъците от операторите в миннодобивния сектор (бранш) се провежда в съответствие с изискванията на настоящото решение.

2.   Характеризирането на отпадъците следва да обхваща следните категории информация, съгласно посоченото в приложението:

а)

обща информация;

б)

геоложки данни за експлоатираното находище;

в)

естеството на отпадъците и намеренията за бъдещите действия по тях;

г)

геотехническо поведение на отпадъците;

д)

геохимични характеристики и поведение на отпадъците.

3.   При оценяването на геохимичното поведение на отпадъците следва да бъдат отчитани критериите за определяне на инертните отпадъци, формулирани в Решение 2009/359/ЕО. В случаите когато въз основа на тези критерии отпадъците се считат за „инертни“, те подлежат само на тази част от геохимичния анализ, която е посочена в точка 5 от приложението.

Член 2

Събиране и оценка на информация

1.   Необходимата информация и данни за характеризиране на отпадъците следва да бъдат събирани по реда, посочен в параграфи от 2 до 5.

2.   Следва да бъдат използвани съществуващите изследвания и проучвания, които съответстват на посочените в приложението технически изисквания, включително съществуващи разрешителни, геоложки доклади, данни за подобни обекти, списъци на инертни отпадъци, съответни схеми за сертифициране, европейски или национални стандарти за подобни материали.

3.   Следва да бъдат оценявани качеството и представителността на всяка информация и да се идентифицират възможните липси на информация.

4.   В случаите когато липсва необходима за характеризирането на отпадъците информация, следва да бъде съставен план за вземане на проби съгласно стандарт EN 14899 и да се вземат проби в съответствие с него. Плановете за вземане на проби следва да се основават на идентификацията на необходимата информация и да включват следните елементи:

а)

преназначение на събирането на данни;

б)

програма за лабораторни анализи и изисквания за вземане на проби;

в)

място на вземане на проби, включително вземане на проби от сондажни ядки, изработки, лентов транспортьор, табан, хвостохранилище или друго съответно място;

г)

процедури и препоръки за броя, големината, масата, описанието и боравенето с пробите.

Следва да се прави оценка на надеждността и качеството на резултатите от пробовземането.

5.   Резултатите от процеса на характеризиране следва да бъдат оценявани. При необходимост следва да бъде събирана допълнителна информация, като се използва същата методика. Окончателният резултат следва да бъде включен в плана за управление на отпадъци.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2009 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 15.

(2)  Вж. стр. 46 от настоящия брой на Официален вестник.

(3)  ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ХАРАКТЕРИЗИРАНЕТО

1.   Обща информация

Преглед и описание на общите данни и на целите на миннодобивните дейности.

Събиране на обща информация относно:

геоложките проучвания, добива и преработката,

тип и описание на метода на добив и на прилаганата технология за преработка,

естеството на очаквания продукт.

2.   Геоложки данни за експлоатираното находище

Идентификация на категориите отпадъци, които ще бъдат генерирани при добива и преработката, като се включи съответна информация относно:

естеството на околните скални маси, техния химичен и минералогичен състав, включително хидротермични изменения в минерализираните и неорудените скали,

характер на находището, включително данни за минерализацията на скалите и за минерализацията в скалното порово пространство,

типология на минерализацията, химичен и минералогичен състав, включително физични свойства като плътност, порьозност, разпределение на размерите на частиците, съдържание на влага, минерализация на откривката, минерализация на рудните жили, хидротермално променени минерали,

големина и морфология на находището,

изветряне и супергенни промени от химична и минералогична гледна точка.

3.   Отпадъци и намерения за бъдещите действия по тях

Описание на естеството на всичките отпадъци, които се генерират при всяко проучване, добив и преработка, включително откривка, отпадни скали и хвост, чрез предоставяне на информация по следните въпроси:

произход на отпадъците в миннодобивния обект и технологичен процес, който генерира съответните отпадъци, като например проучване, добив, смилане, обогатяване,

количество на отпадъците,

описание на системата за транспортиране на отпадъци,

описание на химичните вещества, използвани при третирането,

класифициране на отпадъците съгласно Решение 2000/532/ЕО на Комисията (1), включително опасни свойства,

тип на съоръжението, за което са предназначени отпадъците, окончателен вид на отпадъците и метод за депониране на отпадъците в съоръжението.

4.   Геотехническо поведение на отпадъците

Идентифициране на подходящите параметри за оценка на присъщите физически характеристики на отпадъците, като се отчита и видът на съоръжението на отпадъците.

Съответните параметри, които следва да бъдат отчетени, са: гранулометрия, пластичност, плътност и съдържание на влага, степен на уплътняване, якост на срязване и ъгъл на вътрешно триене, пропускливост и коефициент на порьозност, свиваемост и консолидация.

5.   Геохимични характеристики и поведение на отпадъците.

Определяне на химичните и минералогични характеристики на отпадъците, както и на всякакви добавки и остатъчни вещества, останали в отпадъците.

Прогноза за химичния състав на дренажните води (drainage chemistry) във времето за всеки вид отпадъци, като се отчитат предвидените дейности по тях, по-специално:

оценка на металите, кислородосъдържащите аниони и излугване на соли във времето, чрез тест за излугване в зависимост от PH, и/или тест за просмукване (percolation test), и/или тест за изпускания в зависимост от времето и/или други подходящи тестове;

за отпадъци, които съдържат сулфиди, следва да бъдат проведени статични и кинетични тестове за определяне на кисело-дренажни разтвори и излугване на метали във времето.


(1)  ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3.


1.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 110/52


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2009 година

за разрешаване на помощ за семена и семена от зърнени култури във Финландия за 2009 година

(нотифицирано под номер C(2009) 3078)

(само текстовете на фински и шведски език са автентични)

(2009/361/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 182, параграф 2, първа алинея във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С писмо от 10 декември 2008 г. финландското правителство поиска разрешение за периода 2009—2010 г. да предостави помощ на земеделските производители за известни количества от различни сортове семена и семена от зърнени култури, произвеждани единствено във Финландия поради нейните специфични климатични условия.

(2)

В съответствие с член 182, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1234/2007 Финландия предаде на Комисията удовлетворителен доклад за резултатите от разрешената помощ. Вследствие на това може да се предостави държавна помощ за семена, отглеждани през 2009 г.

(3)

Финландия иска разрешение за предоставяне на помощ на хектар за някои площи, засети с Graminеae (тревни) или Lеguminosae (бобови) сортове семена, изброени в приложение XIII към Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (2), с изключение на Phleum pratense L. (тимотейка) и някои площи, засети със семена от зърнени култури.

(4)

Предлаганата помощ трябва да отговаря на изискванията, посочени в член 182, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007. Тя се отнася до сортовете семена и семена от зърнени култури, отглеждани във Финландия, които са пригодени към климатичните условия в тази страна и не се отглеждат в други държави-членки. Разрешението на Комисията следва да се ограничи до сортовете, включени в списъка с финландски сортове, които се произвеждат единствено във Финландия.

(5)

Следва да се предвиди Комисията да бъде уведомена за предприетите от Финландия мерки за съобразяване с ограниченията, посочени в настоящото решение.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

На Финландия се разрешава от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. да предоставя помощ на установени на нейна територия производители на сертифицираните семена и сертифицираните семена от зърнени култури, посочени в приложението, в рамките на количествата, посочени в същото приложение.

Разрешението се отнася изключително до сортовете, изброени във финландския национален каталог и отглеждани единствено във Финландия.

Член 2

Финландия гарантира чрез подходяща система за проверки, че помощта се отпуска единствено за сортовете, посочени в приложението.

Член 3

Финландия изпраща на Комисията списък с въпросните сертифицирани сортове и всяко изменение в него и я уведомява за площите и количествата семена и семена от зърнени култури, за които се отпуска помощта.

Член 4

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2009 година.

Член 5

Адресат на настоящото решение е Република Финландия.

Съставено в Брюксел на 30 април 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Семена

Отговарящи на условията за отпускане на помощ

:

площи, засети със сертифицирани Gramineae (тревни) и Leguminosae (бобови) семена от видовете, изброени в приложение XIII към Регламент (ЕО) № 73/2009, с изключение на Phleum pratense L. (тимотейка).

Максимален размер на помощта на хектар

:

220 EUR

Максимален бюджет

:

442 200 EUR

Семена от зърнени култури

Отговарящи на условията за отпускане на помощ

:

площи, засети със сертифицирани семена от жито, овес, ечемик и ръж.

Максимален размер на помощта на хектар

:

73 EUR

Максимален бюджет

:

2 190 000 EUR


1.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 110/54


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2009 година

за разрешаване на пускането на пазара на ликопен като нова хранителна съставка по силата на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2009) 3149)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2009/362/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки (1), и по-специално член 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 18 юли 2008 г. дружество DSM Nutritional Products Ltd. отправи искане към компетентните органи на Ирландия за пускане на пазара на синтетичен ликопен като нова хранителна съставка. На 6 октомври 2008 г. компетентният орган на Ирландия за оценка на храните издаде доклад за първоначална оценка. В посочения доклад той стигна до заключението, че в светлината на другите подадени заявления относно ликопен е необходима допълнителна оценка по отношение на синтетичния ликопен с цел да се гарантира, че разрешенията за употреба на различните видове ликопен като нови хранителни съставки се предоставят на равни основания.

(2)

На 22 октомври 2008 г. Комисията препрати доклада за първоначална оценка до всички държави-членки.

(3)

На 4 декември 2008 г. ЕОБХ прие „Становище на Експертната група по диетични храни, хранене и алергии по искане на Комисията относно безопасността на ликопен от Blakeslea trispora, дисперсия в студена вода (ДСВ)“. В цитираното становище се стига до заключението, че препаратите от ликопен, предназначени за влагане в храни и хранителни добавки, се приготвят като суспензии в хранителни мазнини или като прах за директно таблетиране или диспергиране във вода. Тъй като в такива формулации ликопенът може да претърпи изменения вследствие на оксидацията, е необходимо да се осигури достатъчна защита срещу оксидация.

(4)

ЕОБХ заключи също, че консумацията на ликопен от средния потребител ще остане по-ниска от „допустимата дневна доза“ (ДДД), като е възможно някои потребители на ликопен да превишат ДДД. Следователно изглежда целесъобразно в течение на няколко години след издаването на разрешението да бъдат събирани данни относно приема, с цел да се преразгледа разрешението в светлината на евентуални бъдещи сведения относно безопасността на ликопен и неговата употреба. Особено внимание следва да се обърне на събирането на данни относно равнищата на съдържание на ликопен в зърнените закуски. По силата на настоящото решение обаче това изискване се прилага по отношение на употребата на ликопен като нова хранителна съставка, а не по отношение на употребата му като оцветител в храни, която попада в обхвата на Директива 89/107/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно добавки в храни, разрешени за влагане в храни, предназначени за консумация от човека (2).

(5)

Въз основа на научната оценка е установено, че синтетичният ликопен отговаря на критериите, определени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 258/97.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Синтетичният ликопен, наричан по-надолу „продуктът“, както е посочено в приложение I, може да бъде пуснат на пазара на Общността като нова хранителна съставка в храните, изброени в приложение II.

Член 2

Означението на новата хранителна съставка, разрешена с настоящото решение, върху етикета на храната, в чийто състав тя влиза, е „ликопен“.

Член 3

Дружество DSM Nutritional Products Ltd. създава програма за наблюдение, съпътстваща пускането на продукта на пазара. Програмата включва информация относно равнищата на употреба на ликопен в храните, както е уточнено в приложение III.

Събраните данни се предоставят на Комисията и държавите-членки. В светлината на новите сведения и на доклад на ЕОБХ, употребата на ликопен като хранителна съставка ще бъде преразгледана най-късно през 2014 г.

Член 4

Адресат на настоящото решение е DSM Nutritional Products Ltd., Wurmis 576, CH – 4363 Kaiseraugst, Switzerland.

Съставено в Брюксел на 30 април 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 27.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Спецификации на синтетичния ликопен

ОПИСАНИЕ

Синтетичният ликопен се получава чрез кондензация на Wittig на междинни синтетични продукти, широко използвани при производството на други каротеноиди, използвани в храните. Синтетичният ликопен съдържа ≥ 96 % ликопен и незначителни количества други сходни каротеноидни съставки. Ликопенът се предлага в прахообразна форма в подходяща матрица или като маслена дисперсия. На цвят е тъмночервен или червено-виолетов. Необходимо е да се осигури защита срещу оксидация.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Химично наименование

:

Ликопен

C.A.S. номер

:

502-65-8 (изцяло транс-ликопен)

Химична формула

:

C40H56

Структурна формула

:

Image

Молекулно тегло

:

536,85


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на храните, в които може да бъде добавян синтетичен ликопен

Категория храни

Максимално съдържание на ликопен

Напитки на основата на плодови/зеленчукови сокове (включително концентрати)

2,5 mg/100 g

Напитки, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, особено при спортисти

2,5 mg/100 g

Храни, предназначени за употреба в нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло

8 mg/порция, заместваща едно хранене

Зърнени закуски

5 mg/100 g

Мазнини и заливки за салати

10 mg/100 g

Супи, различни от доматени супи

1 mg/100 g

Хляб (включително сухари)

3 mg/100 g

Диетични храни за специални медицински цели

В съответствие със специфичните хранителни изисквания

Хранителни добавки

Доза от 15 mg дневно, както е препоръчано от производителя


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Наблюдения по отношение на синтетичния ликопен след пускането му на пазара

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ДОКЛАДА

Количества синтетичен ликопен, доставяни от DSM Nutritional Products Ltd. на негови клиенти за производството на крайни хранителни продукти, предназначени за пускане на пазара на Европейския съюз.

Резултати от справки в бази данни относно пуснати на пазара хранителни продукти с добавен ликопен, които включват равнищата на насищане и размера на порцията за всеки пуснат хранителен продукт в дадена държава-членка.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Гореупоменатата информация следва да бъде представяна на Европейската комисия ежегодно в периода 2009—2012 г. Дата на първо подаване на данните — 31 октомври 2010 г. за отчетен период 1 юли 2009 г. — 30 юни 2010 г., а след това — на база едногодишни периоди за следващите две години.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

По целесъобразност и когато DSM Nutritional Products Ltd. разполага с такава, следва да се предоставя също и информация относно приема на ликопен като оцветител в храни.

С оглед преразглеждането на максималните безопасни нива на прием на ликопен DSM Nutritional Products Ltd. следва да предоставя нови научни сведения, когато такива са налични.

ОЦЕНКА НА НИВАТА НА ПРИЕМ НА ЛИКОПЕН

Въз основа на събраните и предоставени сведения, упоменати по-горе, DSM Nutritional Products Ltd. следва да провежда актуална оценка на нивата на прием.

ПРЕГЛЕД

През 2013 г. Комисията следва да проведе консултации с ЕОБХ, с цел преглед на информацията, предоставена от промишлеността.


1.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 110/58


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2009 година

за изменение на Решение 2002/253/ЕО за установяване на определения на случаите за докладване на заразни болести на мрежата на Общността съгласно Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2009) 3517)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/363/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 1998 г. за създаване на мрежа за епидемиологично наблюдение и контрол на заразните болести в Общността (1), и по-специално член 3, буква в) от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно точка 2.1 от приложение I към Решение 2000/96/ЕО на Комисията от 22 декември 1999 г. относно заразните болести, които постепенно се обхващат от мрежата на Общността съгласно Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), „болести, които се предотвратяват чрез ваксинация“, включително „грип“, са обхванати от мрежата за епидемиологично наблюдение в Общността съгласно Решение № 2119/98/ЕО.

(2)

Съгласно член 2 от Решение 2002/253/ЕО на Комисията от 19 март 2002 година за установяване на определения на случаите за докладване на заразни болести на мрежата на Общността съгласно Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) определенията на случаите по приложението към това решение следва да бъдат актуализирани до необходимата степен на основата на последните научни данни.

(3)

Няколко случая на нов грипен вирус бяха докладвани в Северна Америка и след това и в няколко държави-членки. Вирусът е една от многобройните форми, под които може да се прояви болестта „грип“, посочена в приложение I към Решение 2000/96/ЕО. Същевременно предвид това, че новият вирус представлява риск от пандемичен грип и изисква незабавна координация между Общността и националните компетентни органи, е необходимо да се предвиди специфично определение на случай, което да го разграничава от по-общото определение на грип и което ще даде възможност на националните компетентни органи да съобщават релевантната информация на мрежата на Общността в съответствие с член 4 от Решение № 2119/98/ЕО.

(4)

В съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (4) по искане на Комисията този център предостави технически документ за определение на случай за тази заразна болест, за да се окаже съдействие на Комисията и държавите-членки в разработването на стратегии за наблюдението и предприемането на мерки. Определенията на случаите, посочени в приложението към Решение 2002/253/ЕО, следва да бъдат актуализирани въз основа на този документ.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 7 от Решение № 2119/98/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В приложението към Решение 2002/253/ЕО се добавя определението на случай от приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 3.10.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 28, 3.2.2000 г., стр. 50.

(3)  ОВ L 86, 3.4.2002 г., стр. 44.

(4)  ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следният текст се добавя в приложението към Решение 2002/253/ЕО:

„НОВ ГРИПЕН ВИРУС A(H1N1) (Т. НАР. ВИРУС НА СВИНСКИЯ ГРИП A(H1N1) ИЛИ МЕКСИКАНСКИ ГРИПЕН ВИРУС) (1)

Клинични критерии

Всяко лице с едно от следните три:

температура > 38 °C И признаци и симптоми на остра респираторна инфекция,

пневмония (тежко респираторно заболяване),

смърт, причинена от неизяснено остро респираторно заболяване.

Лабораторни критерии

Поне едно от следните изследвания:

RT-PCR,

вирусна култура (необходима е база за BSL 3),

четирикратно увеличение на специфичните неутрализиращи антитела за новия грипен вирус A(H1N1) (предполага необходимост от двойки серумни проби от етапа на остро заболяване и от етапа на оздравяване, който е поне 10—14 дни по-късно).

Епидемиологични критерии

Поне едно от следните три в 7-дневния период преди началото на болестта:

лице, което е било в близък контакт с потвърден случай на заразяване с нов грипен вирус A(H1N1) по времето, когато същият е бил болен,

лице, което е пътувало до място, в което е документирано трайно предаване от човек на човек на новия грип A(H1N1),

лице, работещо в лаборатория, в която се изследват проби от новия грипен вирус A(H1N1).

Класифициране на случаите

A.   Проучван към момента случай

Всяко лице, отговарящо на клиничните и епидемиологичните критерии.

B.   Вероятен случай

Всяко лице, отговарящо на клиничните И на епидемиологичните критерии И с резултати от лабораторно изследване, показващи положителна инфекция с грип А от тип, който не е подтипизируем.

C.   Потвърден случай

Всяко лице, отговарящо на лабораторните критерии за потвърждаване.


(1)  Наименованието ще бъде променено в съответствие с определението, установено от Световната здравна организация.“.