ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.108.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 108

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
29 април 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 350/2009 на Комисията от 28 април 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 351/2009 на Комисията от 28 април 2009 година за определяне на коефициента за разпределение, приложим към заявленията за лицензии за износ на някои млечни продукти за Доминиканската република в рамките на квотата, посочена в член 29 от Регламент (ЕО) № 1282/2006

3

 

*

Регламент (ЕО) № 352/2009 на Комисията от 24 април 2009 година за приемане на общ метод за безопасност относно определянето и оценката на риска в съответствие с член 6, параграф 3, буква а) от Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

4

 

*

Регламент (ЕО) № 353/2009 на Комисията от 28 април 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 194/2008 на Съвета за подновяване и засилване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар

20

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/350/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 28 април 2009 година относно искането на Ирландия да приеме Решение 2008/381/ЕО на Съвета за създаване на Европейска мрежа за миграцията (нотифицирано под номер C(2009) 2708)

53

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Обща позиция 2009/351/ОВППС на Съвета от 27 април 2009 г. за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар

54

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

29.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 108/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 350/2009 НА КОМИСИЯТА

от 28 април 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 29 април 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 април 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

82,3

TN

139,0

TR

110,2

ZZ

110,5

0707 00 05

JO

155,5

MA

37,3

TR

143,3

ZZ

112,0

0709 90 70

JO

216,7

TR

98,9

ZZ

157,8

0805 10 20

EG

45,4

IL

57,1

MA

40,8

TN

54,2

TR

50,2

US

56,9

ZZ

50,8

0805 50 10

TR

46,3

ZA

73,4

ZZ

59,9

0808 10 80

AR

82,0

BR

72,0

CA

113,8

CL

78,3

CN

92,8

MK

31,8

NZ

114,0

US

114,4

UY

70,9

ZA

79,5

ZZ

85,0

0808 20 50

AR

88,1

CL

82,9

CN

36,6

NZ

141,0

ZA

92,2

ZZ

88,2


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


29.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 108/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 351/2009 НА КОМИСИЯТА

от 28 април 2009 година

за определяне на коефициента за разпределение, приложим към заявленията за лицензии за износ на някои млечни продукти за Доминиканската република в рамките на квотата, посочена в член 29 от Регламент (ЕО) № 1282/2006

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1282/2006 на Комисията от 17 август 2006 г. за определяне на специалните подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на лицензиите за износ и възстановяванията при износ за мляко и млечни продукти (2), и по-специално член 33, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В раздел 3 на глава III от Регламент (ЕО) № 1282/2006 се определя процедурата за разпределяне на лицензии за износ на някои млечни продукти за Доминиканската република в рамките на квотата, открита за посочената страна.

(2)

Заявленията, подадени за квотната 2009/2010 година, обхващат количества, по-големи от наличните. Следователно е необходимо да се определят коефициенти на разпределение за заявените количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Количествата, обхванати от подадените за периода 1 юли 2009 г.—30 юни 2010 г. заявления за лицензии за износ за продуктите, посочени в член 29, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1282/2006, се умножават по следните коефициенти на разпределение:

0,575975 за подадените заявления за частта от квотата, посочена в член 30, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1282/2006,

0,336842 за подадените заявления за частта от квотата, посочена в член 30, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1282/2006.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 29 април 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 април 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 234, 29.8.2006 г., стр. 4.


29.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 108/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 352/2009 НА КОМИСИЯТА

от 24 април 2009 година

за приемане на общ метод за безопасност относно определянето и оценката на риска в съответствие с член 6, параграф 3, буква а) от Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт) (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 6, параграф 1 от Директива 2004/49/ЕО Комисията следва да приеме първия комплект общи методи за безопасност (наричани по-долу „ОМБ“), обхващащи най-малко методите за определяне и оценка на риска, посочени в член 6, параграф 3, буква а) от посочената директива, на базата на препоръка от Европейската железопътна агенция.

(2)

Европейската железопътна агенция направи препоръка относно първия комплект общи методи за безопасност (ERA-REC-02-2007-SAF) на 6 декември 2007 г.

(3)

В съответствие с Директива 2004/49/ЕО ОМБ следва да се въвеждат постепенно, за да се гарантира поддържането на високо равнище на безопасност и, когато е целесъобразно и възможно, подобряването на това равнище.

(4)

В член 9, параграф 1 от Директива 2004/49/ЕО се изисква железопътните предприятия и операторите на инфраструктура да изградят свои системи за управление на безопасността, за да гарантират, че железопътната система може да изпълни най-малко общите критерии за безопасност („ОКБ“). Съгласно точка 2, буква г) от приложение III към Директива 2004/49/ЕО системата за управление на безопасността трябва да включва процедури и методи за извършване на оценка на риска и за изпълнение на мерки за контрол на риска, когато дадена промяна на експлоатационните условия или използване на нови материали създава нови рискове за инфраструктурата или за експлоатацията. Този основен елемент от системата за управление на безопасността е обхванат от настоящия регламент.

(5)

Вследствие на прилагането на Директива 91/440/ЕИО на Съвета от 29 юли 1991 г. относно развитието на железниците в Общността (2) и на член 9, параграф 2 от Директива 2004/49/ЕО специално внимание следва да се отдели на управлението на риска в интерфейсите между участниците, които са включени в прилагането на настоящата директива.

(6)

Член 15 от Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (3) изисква държавите-членки да извършат всички необходими действия, за да гарантират, че съставляващите железопътната система структурни подсистеми могат да бъдат въвеждани в експлоатация само ако са проектирани, изградени и внедрени по такъв начин, че да отговарят на основните свързани с тях изисквания, когато се интегрират в железопътната система. По-специално държавите-членки трябва да проверяват техническата съвместимост на тези подсистеми със системата, в която се интегрират, и безопасността на интегрирането на тези подсистеми съгласно настоящия регламент.

(7)

Липсата на общ подход за определяне и доказване на съвместимостта с равнищата и изискванията за безопасност на железопътната система се оказа едно от препятствията пред отварянето на железопътния пазар. Поради това държавите-членки извършваха свои оценки при приемането на дадена система или части от нея, които вече са били разработени и са доказали безопасността си в други държави-членки.

(8)

За да бъде улеснено взаимното признаване между държавите-членки, използваните за определяне и управление на рисковете методи следва да бъдат хармонизирани сред всички участници в разработването и експлоатацията на железопътните системи, както и методите за доказване на съответствието на железопътните системи на територията на Общността с изискванията за безопасност. Първото необходимо действие е да бъдат хармонизирани процедурите и методите за извършване на оценка на риска и за изпълнение на мерки за контрол над риска, когато дадена промяна на експлоатационните условия или използване на нови материали създава нови рискове за инфраструктурата или експлоатационните действия, както е посочено в точка 2, буква г) от приложение III към Директива 2004/49/ЕО.

(9)

Ако в дадена държава-членка няма национално правило за определяне дали една промяна е значителна или не, за което е направено уведомление, отговарящото за извършването на промяната лице (наричано по-долу „вносител на предложението“) следва първо да проучи потенциалното въздействие на промяната върху безопасността на железопътната система. Ако предложената промяна има въздействие върху безопасността, вносителят на предложението следва да направи с помощта на експертно становище оценка на значителността на промяната въз основа на набор от критерии, които трябва да бъдат установени в настоящия регламент. В резултат на посочената оценка следва да бъде направено едно от описаните по-долу три заключения. В първия случай се приема, че промяната не е значителна и вносителят на предложението следва да я извърши, прилагайки свой собствен метод за безопасност. Във втория случай се приема, че промяната е значителна и вносителят на предложението следва да я извърши в съответствие с настоящия регламент, без да е необходима специална намеса от страна на органа по безопасността. В третия случай промяната се приема за значителна, но според някои разпоредби на Общността се изисква специална намеса на компетентния орган по безопасността, например чрез издаване на ново разрешение за въвеждане в експлоатация на возило или чрез преразглеждане/актуализиране на сертификата за безопасност на железопътно предприятие, или чрез преразглеждане/актуализиране на разрешението за безопасност на оператор на инфраструктура.

(10)

Когато вече експлоатираната железопътна система се променя, значителността на промяната следва да бъде оценена, като се отчитат всички свързани с безопасността промени, които засягат същата част на системата и които са извършени след влизането в сила на настоящия регламент или след последното прилагане на процедурата по управление на риска, описана в настоящия регламент — което от двете събития е настъпило по-късно. Целта е да се направи оценка дали съвкупността от всички подобни промени представлява значителна промяна, която изисква пълно прилагане на ОМБ относно определянето и оценката на риска.

(11)

Приемливостта на риска от дадена значителна промяна следва да се определя с помощта на един или няколко от следните принципи за приемливост на риска: прилагането на практически правилници, сравнение със сходни части на железопътната система, изчисление на конкретното ниво на риска. Всички принципи са били успешно използвани в редица части на железопътната система, както и в други транспортни подотрасли и в други промишлени отрасли. Принципът за „изчисление на конкретното ниво на риска“ често се използва при комплексни или новаторски промени. Вносителят на предложението следва да носи отговорност за избора на приложимия принцип.

(12)

Съгласно принципа на пропорционалността, определен в член 5 от Договора, настоящият регламент следва да не надхвърля необходимото за постигането на целта си, която се състои в установяване на ОМБ за определянето и оценката на риска. В случаите, когато се прилага широко признат практически правилник, следва да бъде възможно намаляването на въздействието от прилагането на ОМБ. По същия начин в случаите, когато има разпоредби на Общността, изискващи специалната намеса на компетентния орган по безопасността, той следва да има право да действа като независим оценяващ орган, за да се намалят дублирането на проверките, излишните разходи за предприятията и сроковете за пускане на пазара.

(13)

Член 6, параграф 5 от Директива 2004/49/ЕО изисква държавите-членки да направят всички необходими изменения в националните правила за безопасност, за да постигнат съответствие с ОМБ.

(14)

С оглед на различните подходи, използвани понастоящем за оценка на безопасността, е необходимо да се предвиди преходен период, за да се даде достатъчно време на участниците при необходимост да овладеят и прилагат новия общ подход, както и за да се натрупа полезен опит от това.

(15)

Тъй като формализираният подход въз основа на оценка на риска е относително нов в някои държави-членки, ОМБ относно определянето и оценката на риска следва да остане доброволен по отношение на оперативните или организационните промени до 1 юли 2012 г. Това следва да позволи на Европейската железопътна агенция да подпомага прилагането на метода, когато е възможно, и при необходимост да предлага подобрения в ОМБ до 1 юли 2012 г.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден в съответствие с член 27, параграф 1 от Директива 2004/49/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел

1.   Настоящият регламент установява общ метод за безопасност (ОМБ) относно определянето и оценката на риска в съответствие с член 6, параграф 3, буква а) от Директива 2004/49/ЕО.

2.   Целта на ОМБ относно определянето и оценката на риска е поддържането или повишаването на равнището на безопасност на железопътните линии на Общността, когато и където е необходимо и възможно в рамките на разумното. ОМБ улеснява достъпа до пазара на железопътни транспортни услуги чрез хармонизиране на:

а)

процедурите за управление на риска, които се използват за оценка на равнището на безопасност и спазването на изискванията за безопасност;

б)

обмена на информация, свързана с безопасността, между различните участници в сектора на железопътния транспорт с цел управление на безопасността при различните интерфейси, които могат да съществуват в този сектор;

в)

сведенията, които се получават от прилагането на процедура за управление на риска.

Член 2

Обхват

1.   ОМБ относно определянето и оценката на риска се прилага към всяка промяна в железопътната система на дадена държава-членка съгласно точка 2, буква г) от приложение III към Директива 2004/49/ЕО, която се смята за значителна по смисъла на член 4 от настоящия регламент. Тези промени могат да бъдат от техническо, оперативно или организационно естество. По отношение на организационните промени под внимание се вземат само промените, които биха могли да окажат въздействие върху експлоатационните условия.

2.   Когато значителните промени засягат структурни подсистеми, за които се прилага Директива 2008/57/ЕО, ОМБ относно определянето и оценката на риска се прилага в следните случаи:

а)

ако съответните технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС) налагат оценка на риска. В този случай в ТСОС трябва да бъде уточнено, когато това е целесъобразно, кои части от ОМБ се прилагат;

б)

за да се осигури безопасното интегриране на структурните подсистеми, за които се прилагат ТСОС, в съществуваща система, по силата на член 15, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО.

Въпреки това прилагането на ОМБ в случая, посочен в първа алинея, буква б), не може да води до изисквания, противоречащи на съответните ТСОС, които са задължителни.

Все пак ако прилагането на ОМБ води до изискване, което противоречи на посоченото в съответния ТСОС, вносителят на предложението информира съответната държава-членка, която може да реши да поиска преразглеждане на ТСОС съгласно член 6, параграф 2 или член 7 от Директива 2008/57/ЕО или дерогация съгласно член 9 от посочената директива.

3.   Настоящият регламент не се прилага за:

а)

метрополитени, трамваи и други олекотени железопътни системи;

б)

мрежи, които са функционално отделени от останалата железопътна система и са предвидени единствено за извършването на местни, градски и крайградски пътнически услуги, както и железопътни предприятия, които оперират единствено по тези мрежи;

в)

частна железопътна инфраструктура, която е предназначена за използване единствено от своя собственик за негови собствени товарни операции;

г)

возила, представляващи културно-историческо наследство, които се движат по националните железопътни мрежи, при условие че спазват националните правила и наредби за безопасност с оглед на безопасното им движение;

д)

железопътни линии, които представляват културно-историческо наследство или музейни експонати или са предназначени за туристически цели и които функционират в собствена мрежа, включително работилници, возила и персонал.

4.   Настоящият регламент не се прилага за системи и промени, които към датата на влизане в сила на настоящия регламент представляват проекти в напреднал етап на развитие по смисъла на член 2, буква у) от Директива 2008/57/ЕО.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определеният от член 3 от Директива 2004/49/ЕО.

Прилагат се също така и следните определения:

1.

„риск“ означава вероятността за настъпване на произшествия и инциденти, водещи до щети (причинени от дадена опасност), и тежестта на щетите;

2.

„анализ на риска“ означава систематично използване на цялата налична информация за идентифициране на опасностите и оценка на риска;

3.

„определяне на риска“ е основана на анализа на риска процедура, която има за цел да установи дали е постигнато приемливото ниво на риска;

4.

„оценка на риска“ е цялата процедура, включваща анализ и определяне на риска;

5.

„безопасност“ означава отсъствието на неприемлив риск от щети;

6.

„управление на риска“ означава систематичното прилагане на управленски политики, процедури и практики за анализ, определяне и контрол на риска;

7.

„интерфейси“ са всички точки на взаимодействие по време на жизнения цикъл на дадена система или подсистема, включително по време на експлоатацията и поддръжката, в които различните участници от железопътния сектор работят заедно с цел управление на риска;

8.

„участници“ са всички лица, които пряко или чрез договорни споразумения са включени в прилагането на настоящия регламент съгласно член 5, параграф 2;

9.

„изисквания за безопасност“ са свързаните с безопасността характеристики (качествени и количествени) на дадена система и функционирането ѝ (включително правилата за експлоатация), които са необходими за постигане на законовите или дружествените критерии за безопасност;

10.

„мерки за безопасност“ означава набор от действия, които водят или до намаление на вероятността за настъпване на дадено опасно събитие, или до смекчаване на последствията от това събитие с цел постигане и/или поддържане на приемливо ниво на риска;

11.

„вносител на предложението“ означава: железопътните предприятия или операторите на инфраструктура в рамките на мерките за контрол на риска, които те трябва да изпълняват съгласно член 4 от Директива 2004/49/ЕО, възлагащите органи или производителите в случаите, когато приканват орган, за който е направено уведомление, да приложи процедурата на ЕО за проверка съгласно член 18, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО, или лицето, което подава заявление за разрешение за въвеждане на возила в експлоатация;

12.

„доклад за оценката на безопасността“ е документът, който съдържа заключенията от оценката, извършена от оценяващия орган по отношение на оценяваната система;

13.

„опасност“ означава условие, което би могло да доведе до произшествие;

14.

„оценяващ орган“ е независимото и компетентно физическо лице, организация или юридическо лице, което извършва разследване, за да вземе въз основа на получените сведения решение относно способността на дадена система да изпълни изискванията за безопасност;

15.

„критерии за приемливост на риска“ са установените изисквания, с помощта на които се оценява приемливостта на конкретен риск; тези критерии се използват за определяне дали нивото на риска е достатъчно ниско, за да не е необходимо да се предприемат непосредствени действия за допълнителното му намаляване;

16.

„регистър на опасностите“ е документът, в който се вписват идентифицираните опасности, съответстващите им мерки и произходът им, като се отбелязва и организацията, която отговаря за управлението им;

17.

„идентифициране на опасностите“ е процесът на откриване, вписване и характеризиране на опасностите;

18.

„принцип на приемливост на риска“ означава правилата, които се използват за извеждане на заключение дали свързаният с една или повече конкретни опасности риск е приемлив;

19.

„практически правилник“ означава набор от писмени правила, които, ако се прилагат правилно, могат да бъдат използвани за контрол на една или повече конкретни опасности;

20.

„базова система“ означава система, която е доказала в практиката, че се характеризира с приемливо ниво на риска, и спрямо която може да се определя приемливостта на рисковете от дадена система, предмет на оценка;

21.

„изчисление на риска“ е процедурата, която се използва за определяне на нивото на анализирания риск, състояща се от следните стъпки: изчисление на честотата, анализ на последствията и обединяването им;

22.

„техническа система“ означава продукт или съвкупност от продукти, включително документацията за проектирането, изпълнението и поддръжката; разработването на дадена техническа система започва със спецификацията на изискванията и завършва с приемането ѝ; въпреки че се взема предвид проектирането на интерфейси с човешкото поведение, в техническата система не се включват хора оператори и техните действия; процедурата за поддръжка се описва в наръчниците за поддръжка, но сама по себе си не е част от техническата система;

23.

„катастрофални последствия“ означава смъртни случаи и/или множество лица със сериозни наранявания, и/или големи щети на околната среда вследствие на произшествие;

24.

„одобрение по отношение на безопасността“ е статусът, който се дава на промяната от вносителя на предложението въз основа на доклада за оценката на безопасността, извършена от оценяващия орган;

25.

„система“ означава всяка част от железопътната система, която се променя;

26.

„национално правило, за което е направено уведомление“ означава всяко национално правило, за което държавите-членки са извършили уведомление съгласно Директива 96/48/ЕО на Съвета (4), Директива 2001/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) и директиви 2004/49/ЕО и 2008/57/ЕО.

Член 4

Значителни промени

1.   Ако в дадена държава-членка няма национално правило за определяне дали една промяна е значителна или не, за което е направено уведомление, вносителят на предложението проучва потенциалното въздействие на промяната върху безопасността на железопътната система.

В случай че предлаганата промяна не оказва въздействие върху безопасността, не е необходимо да се прилага процедурата за управление на риска, описана в член 5.

2.   В случай че предлаганата промяна оказва въздействие върху безопасността, вносителят на предложението определя с помощта на експертно становище значителността на промяната въз основа на следните критерии:

а)

последствия при срив на системата: достоверен най-неблагоприятен сценарий при срив на оценяваната система, отчитащ съществуването на защитни средства извън системата;

б)

нововъведения, използвани при извършването на промяната; тук се отчитат както нововъведения в сектора на железопътния транспорт, така и нововъведения в организацията, която извършва промяната;

в)

сложност на промяната;

г)

наблюдение: невъзможността да се осъществява наблюдение върху извършената промяна през целия жизнен цикъл на системата и да се извършва целесъобразна намеса;

д)

обратимост: невъзможността за връщане към системата отпреди промяната;

е)

допълняемост: оценка на значителността на промяната при отчитане на всички свързани с безопасността скорошни модификации на оценяваната система, които не се били определени като значителни.

Вносителят на предложението трябва да разполага с необходимите документи, за да обоснове решението си.

Член 5

Процедура за управление на риска

1.   Процедурата за управление на риска, описана в приложение I, се прилага в следните случаи:

а)

по отношение на значителните промени съгласно член 4, включително по отношение на въвеждането в експлоатация на структурни подсистеми, посочени в член 2, параграф 2, буква б);

б)

когато ТСОС, посочени в член 2, параграф 2, буква а), се позовават на настоящия регламент, за да предпишат необходимата процедура за управление на риска, описана в приложение I.

2.   Процедурата за управление на риска, описана в приложение I, се прилага от вносителя на предложението.

3.   Вносителят на предложението осигурява управлението на рисковете, които произтичат от доставчиците на стоки и услуги, включително от техните подизпълнители. За тази цел вносителят на предложението може да поиска от доставчиците на стоки и услуги, включително от подизпълнителите им, да вземат участие в процедурата за управление на риска, описана в приложение I.

Член 6

Независима оценка

1.   Независима оценка на прилагането на процедурата за управление на риска, описана в приложение I, и на резултатите от това прилагане се извършва от орган, който изпълнява изброените в приложение II критерии. Когато оценяващият орган още не е определен от общностното или националното законодателство, вносителят на предложението определя сам оценяващия си орган, който може да бъде друга организация или вътрешен отдел.

2.   Дублирането на дейностите по оценка на съответствието на системата за управление на безопасността съгласно изискванията на Директива 2004/49/ЕО, дейностите по оценка на съответствието, извършвана от органа, за който е направено уведомление, или от национален орган съгласно изискванията на Директива 2008/57/ЕО, и дейностите по каквато и да е независима оценка на безопасността, извършвана от оценяващия орган съгласно настоящия регламент, се избягва.

3.   Органът по безопасността може да действа като оценяващ орган, когато значителните промени са свързани със следните случаи:

а)

когато за дадено возило е необходимо разрешение за въвеждане в експлоатация съгласно член 22, параграф 2 и член 24, параграф 2 от Директива 2008/57/ЕО;

б)

когато за дадено возило е необходимо допълнително разрешение за въвеждане в експлоатация съгласно член 23, параграф 5 и член 25, параграф 4 от Директива 2008/57/ЕО;

в)

когато сертификатът за безопасност трябва да бъде актуализиран поради промяна на вида или обхвата на дейността съгласно член 10, параграф 5 от Директива 2004/49/ЕО;

г)

когато сертификатът за безопасност трябва да бъде преразгледан поради съществени промени в регулаторната рамка в областта на безопасността съгласно член 10, параграф 5 от Директива 2004/49/ЕО;

д)

когато разрешението за безопасност трябва да бъде актуализирано поради съществени промени в инфраструктурата, сигнализацията или енергоснабдяването, или в принципите на експлоатация и поддръжка съгласно член 11, параграф 2 от Директива 2004/49/ЕО;

е)

когато разрешението за безопасност трябва да бъде преразгледано поради съществени промени в регулаторната рамка в областта на безопасността съгласно член 11, параграф 2 от Директива 2004/49/ЕО.

4.   Когато значителните промени засягат структурна подсистема, за която е необходимо разрешение за въвеждане в експлоатация съгласно член 15, параграф 1 или член 20 от Директива 2008/57/ЕО, органът по безопасността може да действа като оценяващ орган, освен ако вносителят на предложението вече е възложил тази функция на даден орган, за който е направено уведомление съгласно член 18, параграф 2 от посочената директива.

Член 7

Доклади за оценката на безопасността

1.   Оценяващият орган предоставя на вносителя на предложението доклад за оценката на безопасността.

2.   В случая, посочен в член 5, параграф 1, буква а), докладът за оценката на безопасността се взема предвид от националния орган по безопасността в неговото решение относно разрешаването на въвеждането в експлоатация на подсистеми и возила.

3.   В случая, посочен в член 5, параграф 1, буква б), независимата оценка е част от задачите на органа, за който е направено уведомление, освен ако ТСОС не предписват друго.

Ако независимата оценка не е част от задачите на органа, за който е направено уведомление, докладът за оценката на безопасността се взема предвид от органа, за който е направено уведомление, който отговаря за издаването на сертификата за съответствие, или от възложителя, който отговаря за изготвянето на декларацията на ЕО за проверка.

4.   Когато дадена система или част от система вече е била приета в съответствие с процедурата за управление на риска, определена в настоящия регламент, изготвеният в резултат на това доклад за оценката на безопасността не може да бъде поставян под съмнение от никой друг оценяващ орган, имащ за задача да извърши нова оценка на същата система. Признаването се дава само ако бъде доказано, че системата ще бъде използвана при същите функционални и експлоатационни условия и при същите условия на средата, при които е била използвана вече приетата система, и че са били приложени еквивалентни критерии за приемливост на риска.

Член 8

Управление на контрола на риска / вътрешни и външни одити

1.   Железопътните предприятия и операторите на инфраструктура включват одити на прилагането на ОМБ относно определянето и оценката на риска в своя план за периодични одити на системата си за управление на безопасността съгласно член 9 от Директива 2004/49/ЕО.

2.   В рамките на задачите, определени в член 16, параграф 2, буква е) от Директива 2004/49/ЕО, националният орган по безопасността наблюдава прилагането на ОМБ относно определянето и оценката на риска.

Член 9

Информация и технически напредък

1.   В своя годишен доклад за безопасността, посочен в член 9, параграф 4 от Директива 2004/49/ЕО, всеки оператор на инфраструктура и всяко железопътно предприятие отчита накратко опита си в прилагането на ОМБ относно определянето и оценката на риска. Докладът включва и обобщение на решенията, свързани с равнището на значителност на промените.

2.   В своя годишен доклад за безопасността, посочен в член 18 от Директива 2004/49/ЕО, всеки национален орган по безопасността отчита опита на вносителите на предложения в прилагането на ОМБ относно определянето и оценката на риска, като при необходимост отчита и своя собствен опит в това отношение.

3.   Европейската железопътна агенция наблюдава и събира информация за прилагането на ОМБ относно определянето и оценката на риска и при необходимост отправя препоръки към Комисията с цел подобряването му.

4.   Най-късно до 31 декември 2011 г. Европейската железопътна агенция представя на Комисията доклад, който включва:

а)

анализ на опита от прилагането на ОМБ относно определянето и оценката на риска, включително анализ на случаите, в които ОМБ е бил доброволно приложен от вносителите на предложения преди съответната дата за прилагане, предвидена в член 10;

б)

анализ на опита на вносителите на предложения във връзка с решенията относно равнището на значителност на промените;

в)

анализ на случаите, в които са били използвани практически правилници съгласно раздел 2.3.8 от приложение I;

г)

анализ на цялостната ефективност на ОМБ относно определянето и оценката на риска.

Органите по безопасността подпомагат Агенцията, като идентифицират случаи на прилагане на ОМБ относно определянето и оценката на риска.

Член 10

Влизане в сила

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Настоящият регламент се прилага от 1 юли 2012 г.

Въпреки това той се прилага от 19 юли 2010 г.:

а)

спрямо всички значителни технически промени, засягащи возилата, определени в член 2, буква в) от Директива 2008/57/ЕО;

б)

спрямо всички значителни промени, засягащи подсистемите, когато това се изисква от член 15, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО или от ТСОС.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 април 2009 година.

За Комисията

Antonio TAJANI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 44.

(2)  ОВ L 237, 24.8.1991 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 6.

(5)  ОВ L 110, 20.4.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

1.   ОБЩИ ПРИНЦИПИ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ПРОЦЕДУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

1.1.   Общи принципи и задължения

1.1.1.

Процедурата за управление на риска, уредена от настоящия регламент, започва с определяне на оценяваната система и включва следните дейности:

а)

процедурата за оценка на риска, идентифицираща опасностите, рисковете, свързаните с тях мерки за безопасност и съответните изисквания за безопасност, които трябва да бъдат изпълнени от оценяваната система;

б)

доказване на съответствието на системата с определените изисквания за безопасност; и

в)

управление на всички определени опасности и свързаните с тях мерки за безопасност.

Процедурата за управление на риска е повтаряща се и е илюстрирана на диаграмата в допълнението. Процедурата завършва, когато се докаже съответствието на системата с всички изисквания за безопасност, които са необходими за приемане на рисковете, свързани с идентифицираните опасности.

1.1.2.

Тази повтаряща се процедура за управление на риска:

а)

включва целесъобразни дейности за осигуряване на качеството и се извършва от компетентни служители;

б)

подлежи на независима оценка от един или повече оценяващи органи.

1.1.3.

Вносителят на предложението, който отговаря за процедурата за управление на риска, изисквана съгласно настоящия регламент, поддържа регистър на опасностите в съответствие с раздел 4.

1.1.4.

Участниците, които вече разполагат с методи или средства за оценка на риска, могат да продължат да ги прилагат, стига да са съвместими с разпоредбите на настоящия регламент и при следните условия:

а)

методите или средствата за оценка на риска трябва да са описани в система за управление на безопасността, която е била приета от национален орган по безопасността съгласно член 10, параграф 2, буква а) или член 11, параграф 1, буква а) от Директива 2004/49/ЕО; или

б)

методите или средствата за оценка на риска са изисквани от ТСОС или съответстват на общественодостъпни признати стандарти, определени в национални правила, за които е направено уведомление.

1.1.5.

Без да се засяга гражданската отговорност съгласно законовите изисквания на държавите-членки, за процедурата за оценка на риска отговорност носи вносителят на предложението. По-специално вносителят решава по споразумение със заинтересованите участници кой ще отговаря за изпълнението на изискванията за безопасност, произтичащи от оценката на риска. Това решение зависи от вида на мерките за безопасност, които са определени, за да бъдат контролирани и сведени до приемливо ниво рисковете. Доказването на спазването на изискванията за безопасност се извършва съгласно раздел 3.

1.1.6.

Първата стъпка от процедурата за управление на риска е определянето на задачите на различните участници, както и на дейностите им по управлението на риска, и вписването им в документ, който се изготвя от вносителя на предложението. Вносителят на предложението координира тясното сътрудничество между различните участници съгласно съответните им задачи с цел управление на опасностите и свързаните с тях мерки за безопасност.

1.1.7.

За оценката на прилагането на процедурата за управление на риска, предписана в настоящия регламент, отговаря оценяващият орган.

1.2.   Управление на интерфейсите

1.2.1.

По отношение на всеки интерфейс, свързан с оценяваната система, и без да се засягат спецификациите на интерфейсите, определени в съответните ТСОС, заинтересованите участници от железопътния сектор трябва да си сътрудничат, за да идентифицират и управляват заедно опасностите и свързаните с тях мерки за безопасност, за които е необходимо това да се извършва в тези интерфейси. Управлението на общите рискове при интерфейсите се координира от вносителя на предложението.

1.2.2.

Когато, с цел да изпълни дадено изискване за безопасност, участник идентифицира необходимостта от определена мярка за безопасност, която не може сам да изпълни, той прехвърля на друг участник управлението на съответната опасност след споразумение с него, използвайки описаната в раздел 4 процедура.

1.2.3.

По отношение на оценяваната система всеки участник, който открие, че дадена мярка за безопасност не съответства на изискванията или не е целесъобразна, е длъжен да уведоми за това вносителя на предложението, който на свой ред информира изпълняващия мярката участник.

1.2.4.

Тогава изпълняващият мярката за безопасност участник информира всички засегнати от проблема участници или в рамките на оценяваната система, или, доколкото това е известно на този участник, в рамките на съществуващите системи, които прилагат същата мярка за безопасност.

1.2.5.

Когато между двама или повече участници не може да бъде постигнато споразумение, за намирането на подходящо решение отговаря вносителят на предложението.

1.2.6.

Когато дадено изискване от национално правило, за което е направено уведомление, не може да бъде изпълнено от някой участник, вносителят на предложението трябва да се консултира със съответния компетентен орган.

1.2.7.

Независимо от определението на оценяваната система вносителят на предложението е длъжен да гарантира, че управлението на риска обхваща самата система и интеграцията ѝ в железопътната система като цяло.

2.   ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

2.1.   Общо описание

2.1.1.

Процедурата за оценка на риска е цялостната повтаряща се процедура, която включва:

а)

определянето на системата;

б)

анализа на риска, включително идентифицирането на опасностите;

в)

определянето на риска.

Процедурата за оценка на риска взаимодейства с управлението на опасностите съгласно раздел 4.1.

2.1.2.

Определението на системата следва да включва най-малко следните елементи:

а)

цел на системата, т.е. търсен резултат;

б)

функции и елементи на системата, когато включването им е целесъобразно (включително например човешки, технически и операционни елементи);

в)

граници на системата, включително други системи, с които тя взаимодейства;

г)

физически (т.е. взаимодействащи си системи) и функционални (т.е. входящи и изходящи функционални потоци) интерфейси;

д)

среда на системата (например енергийни и топлинни потоци, удари, вибрации, електромагнитни смущения, експлоатация);

е)

съществуващи мерки за безопасност и, след повторенията, дефиниране на изискванията за безопасност, определени при процедурата по оценката на риска;

ж)

предположения, които ще определят границите на оценката на риска.

2.1.3.

Съгласно раздел 2.2 се извършва идентифициране на опасностите за определената система.

2.1.4.

Приемливостта на риска на оценяваната система се определя с помощта на един или няколко от следните принципи за приемливост на риска:

а)

прилагането на практически правилници (раздел 2.3);

б)

сравнение с подобни системи (раздел 2.4);

в)

изчисление на конкретното ниво на риска (раздел 2.5).

В съответствие с общия принцип, посочен в раздел 1.1.5, оценяващият орган трябва да се въздържа да налага определен принцип за приемливост на риска, който да бъде прилаган от вносителя на предложението.

2.1.5.

При определянето на риска вносителят на предложението трябва да докаже, че избраният принцип за приемливост на риска се прилага правилно. Вносителят на предложението проверява също така дали избраните принципи за приемливост на риска са използвани последователно.

2.1.6.

Чрез прилагането на тези принципи за приемливост на риска трябва да се определят възможните мерки за безопасност, които правят риска/рисковете на оценяваната система приемлив/и. Измежду тези мерки за безопасност се избират мерките за контрол над риска/рисковете; те се превръщат в изискванията за безопасност, на които системата трябва да отговаря. Спазването на тези изисквания за безопасност се доказва съгласно раздел 3.

2.1.7.

Повтарящата се процедура за оценка на риска може да се смята за завършена, когато се докаже, че всички изисквания за безопасност са изпълнени и че според обоснованите предвиждания няма други рискове, за които да са нужни мерки за безопасност.

2.2.   Идентифициране на опасностите

2.2.1.

Вносителят на предложението трябва систематично да идентифицира с помощта на компетентен екип с широки експертни знания всички предвидими опасности за цялата оценявана система, при необходимост за функциите ѝ и за интерфейсите ѝ.

Всички идентифицирани опасности се вписват в регистъра на опасностите съгласно раздел 4.

2.2.2.

За да бъдат съсредоточени дейностите по оценката на риска върху най-важните рискове, опасностите се класифицират според изчисленията за нивото на риска, който произтича от тях. Въз основа на експертно мнение не е необходимо да се анализират допълнително опасностите, свързани с приемливия като цяло риск, но въпреки това трябва да се впишат в регистъра на опасностите. Класифицирането им трябва да бъде обосновано, за да даде възможност за извършване на независима оценка от оценяващ орган.

2.2.3.

Като критерий произтичащите от опасностите рискове могат да бъдат класифицирани като приемливи като цяло, когато рискът е толкова малък, че не е оправдано да се прилагат каквито и да било допълнителни мерки. Експертното мнение трябва да отчита изискването сборът от всички приемливи като цяло рискове да не надхвърля определен дял от общия риск.

2.2.4.

При идентифицирането на опасностите могат да бъдат определени и мерки за безопасност. Те се вписват в регистъра на опасностите съгласно раздел 4.

2.2.5.

Идентифицирането на опасностите трябва да се извършва на такова равнище на детайлизиране, което е необходимо, за да се определи в кои случаи се очаква мерките за безопасност да контролират риска в съответствие с един от споменатите в точка 2.1.4 принципи за приемливост на риска. Така може да се окаже, че е необходимо повтаряне на етапите на анализ на риска и определяне на риска до постигане на достатъчно равнище на детайлизиране за идентифициране на опасностите.

2.2.6.

Когато за контрол над риска се използва практически правилник или базова система, идентифицирането на опасностите може да се ограничи до следните дейности:

а)

проверява се доколко използваният практически правилник или използваната базова система са подходящи за идентифицирането на опасностите в конкретния случай;

б)

установяват се отклоненията от използвания практически правилник или базова система.

2.3.   Използване на практически правилници и определяне на риска

2.3.1.

С помощта на другите участници и въз основа на изискванията, изброени в точка 2.3.2, вносителят на предложението анализира дали дадена опасност или опасности са обхванати по подходящ начин от съответните практически правилници.

2.3.2.

Практическите правилници трябва да отговарят най-малко на следните изисквания:

а)

трябва да бъдат широко признати в областта на железопътния транспорт. Ако практическите правилници не са широко признати в тази област, използването им трябва да бъде обосновано и съответно да бъде приемливо за оценяващия орган;

б)

трябва да са подходящи за целите на контрола на съответните опасности в оценяваната система;

в)

трябва да бъдат общественодостъпни за всички участници, които искат да ги използват.

2.3.3.

Когато съгласно Директива 2008/57/ЕО се изисква спазване на ТСОС, а съответните ТСОС не налагат процедурата за управление на риска, която е установена с настоящия регламент, съответните ТСОС могат да бъдат смятани за практически правилници за контрол на опасностите, при условие че е изпълнено изискването от точка 2.3.2, буква в).

2.3.4.

Националните правила, за които е направено уведомление съгласно член 8 от Директива 2004/49/ЕО и член 17, параграф 3 от Директива 2008/57/ЕО, могат да бъдат смятани за практически правилници, при условие че е изпълнено изискването от точка 2.3.2.

2.3.5.

Ако една или повече от опасностите са контролирани с помощта на практически правилници, които отговарят на изискванията на точка 2.3.2, свързаните с тези опасности рискове се смятат за приемливи. Това означава, че:

а)

за тези рискове няма нужда от по-нататъшно анализиране;

б)

използването на практическите правилници се вписва в регистъра на опасностите като изисквания за безопасност за съответните опасности.

2.3.6.

Когато алтернативният подход няма пълно съответствие с даден практически правилник, вносителят на предложението трябва да докаже, че използваният алтернативен подход води най-малко до същото равнище на безопасност.

2.3.7.

Ако свързаният с конкретна опасност риск не може да бъде сведен до приемливо равнище чрез прилагането на практически правилници, трябва да се определят допълнителни мерки за безопасност чрез прилагане на един от другите два принципа за приемливост на риска.

2.3.8.

Когато всички опасности се контролират с помощта на практически правилници, процедурата за управление на риска може да бъде ограничена до:

а)

идентифицирането на опасностите съгласно раздел 2.2.6;

б)

вписването на използваните практически правилници в регистъра на опасностите съгласно раздел 2.3.5;

в)

документирането на прилагането на процедурата за управление на риска съгласно раздел 5;

г)

независима оценка съгласно член 6.

2.4.   Използване на базова система и определяне на риска

2.4.1.

С помощта на другите участници вносителят на предложението анализира дали една или повече опасности са покрити от подобна система, която би могла да бъде взета за базова.

2.4.2.

Базовата система трябва да отговаря най-малко на следните изисквания:

а)

доказала е в практиката, че има приемливо равнище на безопасност и би получила одобрението на съответната държава-членка и когато бъде въведена съответната промяна;

б)

има подобни функции и интерфейси като оценяваната система;

в)

използва се при сходни експлоатационни условия като оценяваната система;

г)

използва се при сходни условия на средата като оценяваната система.

2.4.3.

Ако дадена базова система отговаря на изискванията, изброени в точка 2.4.2, по отношение на оценяваната система това означава, че:

а)

рисковете, свързани с покритите от базовата система опасности, се смятат за приемливи;

б)

изискванията за безопасност по отношение на опасностите, покрити от базовата система, могат да произлизат от анализите на безопасността или от оценка на регистрите по безопасността на базовата система;

в)

тези изисквания за безопасност се вписват в регистъра на опасностите като изисквания за безопасност за съответните опасности.

2.4.4.

Ако оценяваната система се отклонява от базовата система, при определянето на риска трябва да се докаже, че оценяваната система е постигнала най-малко същото равнище на безопасност както базовата система. Рисковете, свързани с покритите от базовата система опасности, се смятат за приемливи в този случай.

2.4.5.

Ако не може да бъде доказано същото равнище на безопасност както при базовата система, за отклоненията се определят допълнителни мерки за безопасност чрез прилагане на един от другите два принципа за приемливост на риска.

2.5.   Изчисление и определяне на конкретното ниво на риска

2.5.1.

Когато опасностите не са покрити от един от двата принципа за приемливост, описани в раздели 2.3 и 2.4, доказването на приемливостта на риска се извършва чрез изчисление и определяне на конкретното ниво на риска. Нивото на произхождащите от тези опасности рискове или се изчислява количествено, или се оценява чрез качествени показатели, като се отчитат съществуващите мерки за безопасност.

2.5.2.

Приемливостта на изчислените рискове се определя с помощта на критериите за приемливост на риска, които произлизат или се базират на законовите изисквания, съдържащи се в законодателството на Общността или в националните правила, за които е направено уведомление. В зависимост от критериите за приемливост на риска същата може да бъде определена или поотделно за всяка съответна опасност, или общо за съвкупността от всички опасности, разглеждани при изчисляването на конкретното ниво на риска.

Ако изчисленият риск не е приемлив, трябва да се определят и изпълняват допълнителни мерки за безопасност с цел намаляване на риска до приемливо ниво.

2.5.3.

Когато рискът, свързан с дадена опасност или съвкупност от опасности, се смята за приемлив, определените мерки за безопасност се вписват в регистъра на опасностите.

2.5.4.

Когато опасностите се дължат на сривове на техническите системи, които не са обхванати от практически правилници или от базова система, по отношение на проектирането на техническата система се прилагат следните критерии за приемливост на риска:

За техническите системи, при които един срив на функционирането вероятно ще доведе пряко до катастрофални последствия, не е необходимо съответният риск да бъде намаляван допълнително, ако вероятността за такъв срив е по-малка или равна на 10-9 за един работен час.

2.5.5.

Без да се засяга процедурата, посочена в член 8 от Директива 2004/49/ЕО, чрез национално правило може да бъде предвиден по-висок критерий, за да се поддържа националното равнище на безопасност. Въпреки това при допълнителните разрешения за въвеждане на возила в експлоатация се прилагат процедурите от членове 23 и 25 от Директива 2008/57/ЕО.

2.5.6.

Ако дадена техническа система е разработена при прилагане на критерия за вероятност 10-9, определен в точка 2.5.4, приложим е принципът на взаимно признаване съгласно член 7, параграф 4 от настоящия регламент.

Все пак, ако вносителят на предложението може да докаже, че националното равнище на безопасност в съответната държава-членка може да се поддържа при вероятност за срив над 10-9 за един работен час, този критерий може да се използва от вносителя на предложението в държавата-членка.

2.5.7.

Изчисляването и определянето на конкретното ниво на риска трябва да отговарят най-малко на следните изисквания:

а)

използваните за изчислението на конкретното ниво на риска методи трябва да отразяват правилно оценяваната система и параметрите ѝ (включително всичките ѝ работни режими);

б)

резултатите трябва да бъдат достатъчно точни, за да служат за солидна основа за вземане на решения, т.е. незначителните промени в базовите предположения или предварителни условия не трябва да водят до съществено различаващи се изисквания.

3.   ДОКАЗВАНЕ НА СПАЗВАНЕТО НА РЕГУЛАТОРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

3.1.   Преди приемането на промяната от гледна точка на безопасността трябва да се докаже спазването на изискванията за безопасност, произтичащи от етапа на оценка на риска, под надзора на вносителя на предложението.

3.2.   Това доказване се извършва от всеки от участниците, които отговарят за спазването на изискванията за безопасност, както е решено съгласно точка 1.1.5.

3.3.   Избраният подход за доказване на спазването на изискванията за безопасност, както и самото доказателство подлежат на независима оценка от оценяващия орган.

3.4.   Когато при доказването на спазването на мерките за безопасност бъде открито каквото и да е несъответствие на мерките за безопасност, с помощта на които трябва да бъдат изпълнени изискванията за безопасност, или каквато и да е опасност, вносителят на предложението трябва да извърши повторна оценка и определяне на съответните рискове съгласно раздел 2. Новите опасности се вписват в регистъра на опасностите съгласно раздел 4.

4.   УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

4.1.   Процедура за управление на опасностите

4.1.1.

По време на проектирането и изпълнението и до приемането на предложената промяна или до представянето на доклада за оценката на безопасността вносителят на предложението създава или води (когато вече има създаден) регистър или регистри на опасностите. Регистърът на опасностите отразява хода на наблюдението на рисковете, свързани с идентифицираните опасности. В съответствие с точка 2, буква ж) от приложение III към Директива 2004/49/ЕО след приемането и началото на експлоатацията на системата регистърът на опасностите продължава да се води от оператора на инфраструктура или железопътното предприятие, който или което отговаря за експлоатацията на оценяваната система, като неразделна част от неговата система за управление на безопасността.

4.1.2.

Регистърът на опасностите включва всички опасности заедно със съответните мерки за безопасност и предположенията относно системата, определени по време на процедурата по оценка на риска. По-специално в него трябва да бъдат ясно посочени произходът на риска и избраните принципи за приемливост на риска и да бъде(ат) ясно идентифициран(и) участникът(ците), който(които) отговаря(т) за контрола над всяка опасност.

4.2.   Обмен на информация

За всички опасности и свързаните с тях изисквания за безопасност, които даден участник не може да контролира сам, той трябва да съобщи на друг подходящ участник, за да намерят заедно адекватно решение. Опасностите, вписани в регистъра на опасностите на участника, който ги прехвърля, се „контролират“ само когато определянето на рисковете, свързани с тези опасности, е извършено от другия участник, а решението е договорено от всички заинтересовани лица.

5.   СВЕДЕНИЯ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

5.1.   Процедурата за управление на риска, използвана за оценка на равнището на безопасност и на спазването на изискванията за безопасност, се документира от вносителя на предложението по такъв начин, че всички необходими сведения, доказващи правилното прилагане на процедурата за управление на риска, да бъдат достъпни за оценяващия орган. Оценяващият орган отразява заключението си в доклад за оценката на безопасността.

5.2.   Документът, изготвен от вносителя на предложението по точка 5.1, съдържа най-малко следното:

а)

описание на организацията и експертите, които са определени за извършването на процедурата за оценка на риска;

б)

резултатите от отделните етапи на оценката на риска и списък с всички необходими изисквания за безопасност, които трябва да бъдат изпълнени с цел контрол над риска и свеждането му до приемливо ниво.

Допълнение

Процедура за управление на риска и независима оценка

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

КРИТЕРИИ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ОЦЕНЯВАЩИТЕ ОРГАНИ

1.

Оценяващият орган няма право да участва нито пряко, нито като упълномощен представител в проектирането, производството, строителството, предлагането на пазара, експлоатацията или поддръжката на оценяваната система. Това не изключва възможността за обмен на техническа информация между този орган и всички участници.

2.

Оценяващият орган трябва да извършва оценката с възможно най-голяма професионална почтеност и най-голяма техническа компетентност и да не бъде подложен на каквото и да било въздействие и стимули, особено от финансов характер, които биха могли да повлияят на преценката или на резултатите от оценките, особено от лица или групи от лица, заинтересовани от резултатите от тези оценки.

3.

Органът трябва да разполага със средствата, които са необходими за адекватното техническо и административно изпълнение на задачите, свързани с оценките; органът трябва също да има достъп до оборудването, необходимо за извършване на извънредни оценки.

4.

Отговарящите за оценките служители трябва да притежават:

подходящо техническо и професионално образование,

задоволително познаване на изискванията, свързани с извършваните от тях оценки, както и достатъчен опит в тези оценки,

умението да изготвят докладите за оценка на безопасността, които съдържат официалните заключения от извършените оценки.

5.

Независимостта на служителите, отговарящи за извършването на независимите оценки, трябва да бъде гарантирана. Възнаграждението на никой служител не трябва да зависи нито от броя на извършените оценки, нито от резултатите от тези оценки.

6.

Когато оценяващият орган е външен за организацията на вносителя на предложението, този орган трябва да има застраховка „гражданска отговорност“, освен ако тази отговорност се покрива от държавата съгласно националното законодателство или ако оценките се извършват пряко от съответната държава-членка.

7.

Когато оценяващият орган е външен за организацията на вносителя на предложението, служителите на този орган имат професионално задължение за поверителност по отношение на всичко, което им става известно в процеса на изпълнение на задълженията им (с изключение на компетентните административни органи в държавата, където те изпълняват тези дейности) по силата на настоящия регламент.


29.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 108/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 353/2009 НА КОМИСИЯТА

от 28 април 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 194/2008 на Съвета за подновяване и засилване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 194/2008 на Съвета от 25 февруари 2008 година за подновяване и засилване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар и за отмяна на Регламент (ЕО) № 817/2006 (1), и по-специално член 18, параграф 1, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение VI към Регламент (ЕО) № 194/2008 са изброени лицата, групите и субектите, обхванати от мерките за замразяване на финансови средства и икономически ресурси съгласно този регламент.

(2)

В приложение VII към Регламент (ЕО) № 194/2008 са изброени предприятията, притежавани или контролирани от правителството на Бирма/Мианмар или от неговите членове или от лица, свързани с тях, които са предмет на ограничителни мерки по отношение на инвестициите съгласно този регламент.

(3)

Обща позиция 2009/351/ОВППС от 27 април 2009 (2) изменя приложения II и III към Обща позиция 2006/318/ОВППС от 27 април 2006 г. Приложения VI и VII към Регламент (ЕО) № 194/2008 трябва да бъдат съответно изменени.

(4)

За да се гарантира, че мерките, предвидени съгласно този регламент са ефективни, настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Приложение VI към Регламент (ЕО) № 194/2008 се замества с текста от приложение I към настоящия регламент.

2.   Приложение VII към Регламент (ЕО) № 194/2008 се замества с текста от приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 април 2009 година.

За Комисията

Eneko LANDÁBURU

Генерален директор на Генерална дирекция „Външни отношения“


(1)  ОВ L 66, 10.3.2008 г., стр. 1.

(2)  Виж стр. 54 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Списък на членовете на правителството на Бирма/Мианмар и на лицата, образуванията и органите свързани с тях, упоменати в член 11

Забележки:

1.

Псевдонимите или вариациите в изписването са отбелязани с „наричан/а/о още“

2.

„Род. на“ означава „роден/а на“.

3.

„М.н.р.“ означава „място на раждане“.

4.

Освен ако не е посочено друго, всички паспорти и лични карти са издадени от Бирма/Мианмар.

A.   ДЪРЖАВЕН СЪВЕТ ЗА МИР И РАЗВИТИЕ (ДСМР)

#

Име (и евентуални псевдоними)

Идентифицираща информация и причина за вписване (функция/титла, дата и място на раждане, номер на паспорт/лична карта, съпруг/а или син/дъщеря на...)

Пол

(M/Ж)

A1a

Главнокомандващ генерал Than Shwe

Председател, род на 2.2.1933 г.

M

A1b

Kyaing Kyaing

Съпруга на главнокомандващ генерал Than Shwe

Ж

A1c

Thandar Shwe

Дъщеря на главнокомандващ генерал Than Shwe

Ж

A1d

Майор Zaw Phyo Win

Съпруг на Thandar Shwe, заместник-директор на отдел „Износ“, Министерство на търговията

M

A1e

Khin Pyone Shwe

Дъщеря на главнокомандващ генерал Than Shwe

Ж

A1f

Aye Aye Thit Shwe

Дъщеря на главнокомандващ генерал Than Shwe

Ж

A1g

Tun Naing Shwe, наричан още Tun Tun Naing

Син на главнокомандващ генерал Than Shwe, собственик на J and J Company

M

A1h

Khin Thanda

Съпруга на Tun Naing Shwe

Ж

A1i

Kyaing San Shwe

Син на главнокомандващ генерал Than Shwe, собственик на J's Donuts

M

A1j

Д-р Khin Win Sein

Съпруга на Kyaing San Shwe

Ж

A1k

Thant Zaw Shwe, наричан още Maung Maung

Син на главнокомандващ генерал Than Shwe

M

A1l

Dewar Shwe

Дъщеря на главнокомандващ генерал Than Shwe

Ж

A1m

Kyi Kyi Shwe, наричана още Ma Aw

Дъщеря на главнокомандващ генерал Than Shwe

Ж

A1n

Подполковник Nay Soe Maung

Съпруг на Kyi Kyi Shwe

M

A1o

Pho La Pyae, с псевдоним Nay Shwe Thway Aung

Син на Kyi Kyi Shwe и Nay Soe Maung

M

A2a

Заместник главнокомандващ генерал Maung Aye

Заместник-председател, род. на 25.12.1937 г.

M

A2b

Mya Mya San

Съпруга на заместник главнокомандващ генерал Maung Aye

Ж

A2c

Nandar Aye

Дъщеря на заместник главнокомандващ генерал Maung Aye, съпруга на майор Pye Aung (D17g). Собственик на Queen Star Computer Co.

Ж

A3a

Генерал Thura Shwe Mann

Началник-щаб, координатор специални операции (сухопътни, военноморски и военновъздушни сили), род. на 11.7.1947 г.

M

A3b

Khin Lay Thet

Съпруга на генерал Thura Shwe Mann, род. на 19.6.47 г.

Ж

A3c

Aung Thet Mann, наричан още Shwe Mann Ko Ko

Син на генерал Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe War (Wah) Company, род на 19.6.1977 г.

M

A3d

Khin Hnin Thandar

Съпруга на Aung Thet Mann

Ж

A3e

Toe Naing Mann

Син на генерал Thura Shwe Mann, род. на 29.6.1978 г.

M

A3f

Zay Zin Latt

Съпруга на Toe Naing Mann; дъщеря на Khin Shwe (J5a), род. на 24.3.1981 г.

Ж

A4a

Генерал-лейтенант Thein Sein

„Министър-председател“, род. на 20.04.1945 г.

M

A4b

Khin Khin Win

Съпруга на генерал-лейтенант Thein Sein

Ж

A5a

Генерал (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura е титла) „секретар 1“, род. на 29.5.1950 г., председател на Националния олимпийски съвет на Мианмар и председател на Икономическа корпорация на Мианмар

M

A5b

Khin Saw Hnin

Съпруга на генерал-лейтенант Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

Ж

A5c

Капитан Naing Lin Oo

Син на генерал-лейтенант Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

M

A5d

Hnin Yee Mon

Съпруга на капитан Naing Lin Oo

Ж

A6a

Генерал-майор Min Aung Hlaing

Началник Бюро специални операции 2

Kayah, щати Shan) от 23.6.2008 г. (Преди B12a)

M

A6b

Kyu Kyu Hla

Съпруга на генерал-майор Min Aung Hlaing

Ж

A7a

Генерал-лейтенант Tin Aye

Главен военнокомандващ, председател на Съюза на икономическите акционерни дружества на Мианмар (UMEHL)

M

A7b

Kyi Kyi Ohn

Съпруга на генерал-лейтенант Tin Aye

Ж

A7c

Zaw Min Aye

Син на генерал-лейтенант Tin Aye

M

A8a

Генерал-лейтенант Ohn Myint

Началник Бюро специални операции 1

Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay) от 23.6.2008 г. (Преди B9a)

M

A8b

Nu Nu Swe

Съпруга на генерал-лейтенант Ohn Myint

Ж

A8c

Kyaw Thiha, наричан още Kyaw Thura

Син на генерал-лейтенант Ohn Myint

M

A8d

Nwe Ei Ei Zin

Съпруга на Kyaw Thiha

Ж

A9a

Генерал-майор Hla Htay Win

Началник обучение на въоръжените сили от 23.6.2008 г. (Преди B1a). Собственик на Htay Co. (дърводобив и дървообработка)

M

A9b

Mar Mar Wai

Съпруга на генерал-майор Hla Htay Win

Ж

A10a

Генерал-майор Ko Ko

Началник Бюро специални операции 3 (Pegu, Irrawaddy, Arakan) от 23.6.2008 г. (Преди B10a)

M

A10b

Sao Nwan Khun Sum

Съпруга на генерал-майор Ko Ko

Ж

A11a

Генерал-майор Thar Aye, наричан още Tha Aye

Началник Бюро специални операции 4 (Karen, Mon, Tenasserim), род. на 16.2.1945 г.

M

A11b

Wai Wai Khaing, наричана още Wei Wei Khaing

Съпруга на генерал-майор Thar Aye

Ж

A11c

See Thu Aye

Син на генерал-майор Thar Aye

M

A12a

Генерал-лейтенант Myint Swe

Началник Бюро специални операции 5 (Naypyidaw, Rangoon/Yangon)

M

A12b

Khin Thet Htay

Съпруга на генерал-лейтенант Myint Swe

Ж

A13a

Arnt Maung

Пенсиониран генерален директор, Дирекция по религиозните въпроси

M


Б.   РАЙОННИ КОМАНДИРИ

#

Име

Идентифицираща информация (вкл. командване или друга причина за вписване)

Пол

(M/Ж)

B1a

Бригаден генерал Win Myint

Rangoon (Yangon)

M

B1b

Kyin Myaing

Съпруга на бригаден генерал Win Myint

Ж

B2a

Бригаден генерал Yar (Ya) Pyae (Pye) (Pyrit)

Източен (щат Shan (юг)), (Преди G23a)

M

B2b

Thinzar Win Sein

Съпруга на бригаден генерал Yar (Ya) Pyae (Pye) (Pyrit)

Ж

B3a

Бригаден генерал Myint Ѕоe

Северозападен (дивизия Sagaing) и регионален министър без портфейл

M

B4a

Бригаден генерал Khin Zaw Oo

Крайбрежен (дивизия Tanintharyi), род. на 24.6.1951 г.

M

B5a

Бригаден генерал Aung Than Htut

Североизточен (щат Shan (север))

M

B5b

Daw Cherry

Съпруга на бригаден генерал Aung Than Htut

Ж

B6a

Бригаден генерал Tin Ngwe

Централен (дивизия Mandalay)

M

B6b

Khin Thida

Съпруга на бригаден генерал Tin Ngwe

Ж

B7a

Генерал-майор Thaung Aye

Западен (щат Rakhine), (Преди B2a)

M

B7b

Thin Myo Myo Aung

Съпруга на генерал-майор Thaung Aye

Ж

B8a

Бригаден генерал Kyaw Swe

Югозападен (дивизия Irrawaddy) и регионален министър без портфейл

M

B8b

Win Win Maw

Съпруга на бригаден генерал Kyaw Swe

Ж

B9a

Генерал-майор Soe Win

Северен (щат Kachin)

M

B9b

Than Than Nwe

Съпруга на генерал-майор Soe Win

Ж

B10a

Генерал-майор Hla Min

Южен (дивизия Bago)

M

B11a

Бригаден генерал Thet Naing Win

Югоизточен (щат Mon)

M

B12a

Генерал-майор Kyaw Phyo

Триъгълник (щат Shan (изток))

M

B13a

Генерал-майор Wai Lwin

Naypyidaw

M

B13b

Swe Swe Oo

Съпруга на генерал-майор Wai Lwin

Ж

B13c

Wai Phyo Aung

Син на генерал-майор Wai Lwin

M

B13d

Oanmar (Ohnmar) Kyaw Tun

Съпруга на Wai Phyo Aung

Ж

B13e

Wai Phyo

Син на генерал-майор Wai Lwin

M

B13f

Lwin Yamin

Дъщеря на генерал-майор Wai Lwin

Ж


В.   ЗАМЕСТНИК РАЙОННИ КОМАНДИРИ

#

Име

Идентифицираща информация (вкл. командване или друга причина за вписване)

Пол

(M/Ж)

C1a

Бригаден генерал Kyaw Kyaw Tun

Rangoon (Yangon)

M

C1b

Khin May Latt

Съпруга на бригаден генерал Kyaw Kyaw Tun

Ж

C2a

Бригаден генерал Than Htut Aung

Център

M

C2b

Moe Moe Nwe

Съпруга на бригаден генерал Than Htut Aung

Ж

C3a

Бригаден генерал Tin Maung Ohn

Северозападен

M

C4a

Бригаден генерал San Tun

Северен, род. на 2.3.1951 г., Rangoon/Yangon

M

C4b

Tin Sein

Съпруга на бригаден генерал San Tun, род. на 27.9.1950 г., Rangoon/Yangon

Ж

C4c

Ma Khin Ei Ei Tun

Дъщеря на бригаден генерал San Tun, род. на 16.9.1979 г., директор на Ar Let Yone Co. Ltd

Ж

C4d

Min Thant

Син на бригаден генерал San Tun, род. на 11.11.1982 г., Rangoon/Yangon, директор на Ar Let Yone Co. Ltd

M

C4e

Khin Mi Mi Tun

Дъщеря на бригаден генерал San Tun, род. на 25.10.1984 г., Rangoon/Yangon, директор на Ar Let Yone Co. Ltd

Ж

C5a

Бригаден генерал Hla Myint

Североизточен

M

C5b

Su Su Hlaing

Съпруга на бригаден генерал Hla Myint

Ж

C6a

Бригаден генерал Wai Lin

Триъгълник

M

C7a

Бригаден генерал Win Myint

Източен

M

C8a

Бригаден генерал Zaw Min

Североизточен

M

C8b

Nyunt Nyunt Wai

Съпруга на бригаден генерал Zaw Min

Ж

C9a

Бригаден генерал Hone Ngaing, наричан още Hon Ngai

Крайбрежен

M

C10a

Бригаден генерал Thura Maung Ni

Южен

M

C10b

Nan Myint Sein

Съпруга на бригаден генерал Thura Maung Ni

Ж

C11a

Бригаден генерал Tint Swe

Югоизточен

M

C11b

Khin Thaung

Съпруга на бригаден генерал Tin Swe

Ж

C11c

Ye Min, наричан още Ye Kyaw Swar Swe

Син на бригаден генерал Tin Swe

M

C11d

Su Mon Swe

Съпруга на Ye Min

Ж

C12a

Бригаден генерал Tin Hlaing

Западен

M

C12b

Hla Than Htay

Съпруга на бригаден генерал Tin Hlaing

Ж


Г.   МИНИСТРИ

#

Име

Идентифицираща информация (вкл. командване или друга причина за вписване)

Пол

(M/Ж)

D1a

Генерал-майор Htay Oo

Министър на земеделието и напояването (от 18.9.2004 г.) (бивш министър на кооперативите от 25.8.2003 г.); генерален секретар на АОСР

M

D1b

Ni Ni Win

Съпруга на генерал-майор Htay Oo

Ж

D1c

Thein Zaw Nyo

По-малък син на генерал-майор Htay Oo

M

D2a

Бригаден генерал Tin Naing Thein

Министър на търговията (от 18.9.2004 г.), бивш зам.-министър на горите, род. през 1955 г.

M

D2b

Aye Aye

Съпруга на бригаден генерал Tin Naing Thein

Ж

D3a

Генерал-майор Khin Maung Myint

Министър на строителството, също министър електроенергията 2

M

D4a

Генерал-майор Tin Htut

Министър на кооперативите (от 15.5.2006 г.)

M

D4b

Tin Tin Nyunt

Съпруга на генерал-майор Tin Htut

Ж

D5a

Генерал-майор Khin Aung Myint

Министър на културата (от 15.5.2006 г.)

M

D5b

Khin Phyone

Съпруга на генерал-майор Khin Aung Myint

Ж

D6a

Д-р Chan Nyein

Министър на образованието (от 10.8.2005 г.), бивш заместник-министър на науката и технологиите, член на изпълнителния комитет на АОСР, род. през 1944 г.

M

D6b

Sandar Aung

Съпруга на д-р Chan Nyein

Ж

D7a

Полковник Zaw Min

Министър на електроенергията (1) (от 15.5.2006 г.), род. на 10.1.1949 г.

M

D7b

Khin Mi Mi

Съпруга на полковник Zaw Min

Ж

D8a

Бригаден генерал Lun Thi

Министър на енергетиката (от 20.12.1997 г.), род. на 18.7.1940 г.

M

D8b

Khin Mar Aye

Съпруга на бригаден генерал Lun Thi

Ж

D8c

Mya Sein Aye

Дъщеря на бригаден генерал Lun Thi

Ж

D8d

Zin Maung Lun

Син на бригаден генерал Lun Thi

M

D8e

Zar Chi Ko

Съпруга на Zin Maung Lun

Ж

D9a

Генерал-майор Hla Tun

Министър на финансите и данъчната администрация (от 1.2.2003 г.), род. на 11.7.1951 г.

M

D9b

Khin Than Win

Съпруга на генерал-майор Hla Tun

Ж

D10a

Nyan Win

Министър на външните работи (от 18.9.2004 г)., бивш заместник-началник Обучение на въоръжените сили, род. на 22.1.1953 г.

M

D10b

Myint Myint Soe

Съпруга на Nyan Win, род. на 15.1.1953 г.

Ж

D11a

Бригаден генерал Thein Aung

Министър на горите (от 25.8.2003 г.)

M

D11b

Khin Htay Myint

Съпруга на бригаден генерал Thein Aung

Ж

D12a

Проф. д-р Kyaw Myint

Министър на здравеопазването (от 1.2.2003 г.), род. през 1940 г.

M

D12b

Nilar Thaw

Съпруга на проф. д-р Kyaw Myint

Ж

D13a

Генерал-майор Maung Oo

Министър на вътрешните работи (от 5.11.2004 г.) и министър на имиграцията и населението от февруари 2009 г., род. през 1952 г.

M

D13b

Nyunt Nyunt Oo

Съпруга на генерал-майор Maung Oo

Ж

D14a

Генерал-майор Maung Maung Swe

Министър на социалните грижи, помощите и преселването (от 15.5.2006 г.)

M

D14b

Tin Tin Nwe

Съпруга на генерал-майор Maung Maung Swe

Ж

D14c

Ei Thet Thet Swe

Дъщеря на генерал-майор Maung Maung Swe

Ж

D14d

Kaung Kyaw Swe

Син на генерал-майор Maung Maung Swe

M

D15a

Aung Thaung

Министър на промишлеността 1 (от 15.11.1997 г.)

M

D15b

Khin Khin Yi

Съпруга на Aung Thaung

Ж

D15c

Майор Moe Aung

Син на Aung Thaung

M

D15d

Д-р Aye Khaing Nyunt

Съпруга на майор Moe Aung

Ж

D15e

Nay Aung

Син на Aung Thaung, бизнесмен, управителен директор на Aung Yee Phyoe Co. Ltd и директор на IGE Co.Ltd

M

D15f

Khin Moe Nyunt

Съпруга на Nay Aung

Ж

D15g

Майор Pyi Aung, наричан още Pye Aung

Син на Aung Thaung (женен за A2c), директор на IGE Co.Ltd

M

D15h

Khin Ngu Yi Phyo

Дъщеря на Aung Thaung

Ж

D15i

Д-р Thu Nanda Aung

Дъщеря на Aung Thaung

Ж

D15j

Aye Myat Po Aung

Дъщеря на Aung Thaung

Ж

D16a

Вице-адмирал Soe Thein

Министър на промишлеността 2 (от юни 2008 г.). (Преди G38a)

M

D16b

Khin Aye Kyin

Съпруга на вице-адмирал Soe Thein

Ж

D16c

Yimon Aye

Дъщеря на вице-адмирал Soe Thein, род. на 12.7.1980 г.

Ж

D16d

Aye Chan

Син на вице-адмирал Soe Thein, род. на 23.9.1973 г.

M

D16e

Thida Aye

Дъщеря на вице-адмирал Soe Thein, род. на 23.3.1979 г.

Ж

D17a

Бригаден генерал Kyaw Hsan

Министър на информацията (от 13.9.2002 г.)

M

D17b

Kyi Kyi Win

Съпруга на бригаден генерал Kyaw Hsan, началник на информационния отдел на Федерацията на Мианмар по въпросите на жените.

Ж

D18a

Бригаден генерал Maung Maung Thein

Министър на животновъдството и рибарството

M

D18b

Myint Myint Aye

Съпруга на бригаден генерал Maung Maung Thein

Ж

D18c

Min Thein, наричан още Ko Pauk

Син на бригаден генерал Maung Maung Thein

M

D19a

Бригаден генерал Ohn Myint

Министър на мините (от 15.11.1997 г.)

M

D19b

San San

Съпруга на бригаден генерал Ohn Myint

Ж

D19c

Thet Naing Oo

Син на бригаден генерал Ohn Myint

M

D19d

Min Thet Oo

Син на бригаден генерал Ohn Myint

M

D20a

Soe Tha

Министър на националното планиране и икономическото развитие (от 20.12.1997 г.), род. на 7.11.1944 г.

M

D20b

Kyu Kyu Win

Съпруга на Soe Tha, род. на 5.10.1980 г.

Ж

D20c

Kyaw Myat Soe

Син на Soe Tha, род. на 14.2.1973 г.

M

D20d

Wei Wei Lay

Съпруга на Kyaw Myat Soe, род. на 12.9.1978 г.

Ж

D20e

Aung Soe Tha

Син на Soe Tha, род. на 5.10.1983 г.

M

D20f

Myat Myitzu Soe

Дъщеря на Soe Tha, род. на 14.2.1973 г.

Ж

D20g

San Thida Soe

Дъщеря на Soe Tha, род. на 12.9.1978 г.

Ж

D20h

Phone Myat Soe

Син на Soe Tha, род. на 3.3.1983 г.

M

D21a

Полковник Thein Nyunt

Министър на развитието на граничните райони и въпросите, свързани с националните етноси и развитието (от 15.11.1997 г.), кмет на Naypyidaw

M

D21b

Kyin Khaing (Khine)

Съпруга на полковник Thein Nyunt

Ж

D22a

Генерал-майор Aung Min

Министър на железопътния транспорт (от 1.2.2003 г.)

M

D22b

Wai Wai Thar, наричана още Wai Wai Tha

Съпруга на генерал-майор Aung Min

Ж

D22c

Aye Min Aung

Дъщеря на генерал-майор Aung Min

Ж

D22d

Htoo Char Aung

Син на генерал-майор Aung Min

M

D23a

Бригаден генерал Thura Myint Maung

Министър на религиозните въпроси (от 25.8.2003 г.)

M

D23b

Aung Kyaw Soe

Син на бригаден генерал Thura Myint Maung

M

D23c

Su Su Sandi

Съпруга на Aung Kyaw Soe

Ж

D23d

Zin Myint Maung

Дъщеря на бригаден генерал Thura Myint Maung

Ж

D24a

Thaung

Министър на науката и технологиите (от 11.1998 г.), род. на 6.7.1937 г.

M

D24b

May Kyi Sein

Съпруга на Thaung

Ж

D24c

Aung Kyi

Син на Thaung, род. през 1971 г.

M

D25a

Бригаден генерал Thura Aye Myint

Министър на спорта (от 29.10.1999 г.)

M

D25b

Aye Aye

Съпруга на бригаден генерал Thura Aye Myint

Ж

D25c

Nay Linn

Син на бригаден генерал Thura Aye Myint

M

D26a

Бригаден генерал Thein Zaw

Министър на телекомуникациите, пощите и телеграфите (от 10.5.2001 г.)

M

D26b

Mu Mu Win

Съпруга на бригаден генерал Thein Zaw

Ж

D27a

Генерал-майор Thein Swe

Министър на транспорта от 18.9.2004 г. (преди това в кабинета на министър-председателя от 25.8.2003 г.)

M

D27b

Mya Theingi

Съпруга на генерал-майор Thein Swe

Ж

D28a

Генерал-майор Soe Naing

Министър на хотелиерството и туризма (от 15.5.2006 г.)

M

D28b

Tin Tin Latt

Съпруга на генерал-майор Soe Naing

Ж

D28c

Wut Yi Oo

Дъщеря на генерал-майор Soe Naing

Ж

D28d

Капитан Htun Zaw Win

Съпруг на Wut Yi Oo

M

D28e

Yin Thu Aye

Дъщеря на генерал-майор Soe Naing

Ж

D28f

Yi Phone Zaw

Син на генерал-майор Soe Naing

M

D29a

Генерал-майор Khin Maung Myint

Министър на електроенергията (2) (ново министерство) (от 15.5.2006 г.)

M

D29b

Win Win Nu

Съпруга на генерал-майор Khin Maung Myint

Ж

D30a

Aung Kyi

Министерство на заетостта/труда (назначен за министър на отношенията на 8.10.2007 г., отговаря за отношенията заедно с Aung San Suu Kyi)

M

D30b

Thet Thet Swe

Съпруга на Aung Kyi

Ж

D31a

Kyaw Thu

Председател на Гражданската служба за подбор и обучение, род. на 15.8.1949 г.

M

D31b

Lei Lei Kyi

Съпруга на Kyaw Thu

Ж


Д.   ЗАМЕСТНИК-МИНИСТРИ

#

Име

Идентифицираща информация (включително министерство или друга причина за вписване)

Пол

(M/Ж)

E1a

Ohn Myint

Зам.-министър на земеделието и напояването (от 15.11.1997 г.)

M

E1b

Thet War

Съпруга на Ohn Myint

Ж

E2a

Бригаден генерал Aung Tun

Зам.-министър на търговията (от 13.9.2003 г.)

M

E3a

Бригаден генерал Myint Thein

Зам-министър на строителството (от 5.1.2000 г.)

M

E3b

Mya Than

Съпруга на бригаден генерал Myint Thein

Ж

E4a

U Tint Swe

Зам-министър на строителството (от 7.5.1998 г.)

M

E5a

Генерал-майор Aye Myint

Зам.-министър на отбраната (от 15.5.2006 г.)

M

E6a

Бригаден генерал Aung Myo Min

Зам.-министър на образованието (от 19.11.2003 г.)

M

E6b

Thazin Nwe

Съпруга на бригаден генерал Aung Myo Min

Ж

E6c

Si Thun Aung

Син на бригаден генерал Aung Myo Min

M

E7a

Myo Myint

Зам.-министър на електроенергията 1 (от 29.10.1999 г.)

M

E7b

Tin Tin Myint

Съпруга на Myo Myint

Ж

E7c

Aung Khaing Moe

Син на Myo Myint, род. на 25.6.1967 г.

(предполага се, че понастоящем е в Обединеното кралство; заминал преди да бъде включен в списъка)

M

E8a

Бригаден генерал Than Htay

Зам.-министър на енергетиката (от 25.8.2003 г.)

M

E8b

Soe Wut Yi

Съпруга на бригаден генерал Than Htay

Ж

E9a

Полковник Hla Thein Swe

Зам.-министър на финансите и данъчната администрация (от 25.8.2003 г.)

M

E9b

Thida Win

Съпруга на полковник Hla Thein Swe

Ж

E10a

Бригаден генерал Win Myint

Зам.-министър на електроенергията (2)

M

E10b

Daw Tin Ma Ma Than

Съпруга на бригаден генерал Win Myint

Ж

E11a

Maung Myint

Зам.-министър на външните работи (от 18.9.2004 г.)

M

E11b

Д-р Khin Mya Win

Съпруга на Maung Myint

Ж

E12a

Проф. д-р Mya Oo

Зам.-министър на здравеопазването (от 16.11.1997 г.), род. на 25.1.1940 г.

M

E12b

Tin Tin Mya

Съпруга на проф. д-р Mya Oo

Ж

E12c

Д-р Tun Tun Oo

Син на проф. д-р Mya Oo, род. на 26.7.1965 г.

M

E12d

Д-р Mya Thuzar

Дъщеря на проф. д-р Mya Oo, род. на 23.9.1971 г.

Ж

E12e

Mya Thidar

Дъщеря на проф. д-р Mya Oo, род. на 10.6.1973 г.

Ж

E12f

Mya Nandar

Дъщеря на проф. д-р Mya Oo, род. на 29.5.1976 г.

Ж

E13a

Бригаден генерал Phone Swe

Зам.-министър на вътрешните работи (от 25.8.2003 г.)

M

E13b

San San Wai

Съпруга на бригаден генерал Phone Swe

Ж

E14a

Бригаден генерал Aye Myint Kyu

Зам.-министър на хотелиерството и туризма (от 16.11.1997 г.)

M

E14b

Khin Swe Myint

Съпруга на бригаден генерал Aye Myint Kyu

Ж

E15a

Бригаден генерал Win Sein

Зам.-министър на имиграцията и населението (от ноември 2006 г.)

M

E15b

Wai Wai Linn

Съпруга на бригаден генерал Win Sein

Ж

E16a

Подполковник Khin Maung Kyaw

Зам.-министър на промишлеността 2 (от 5.1.2000 г.)

M

E16b

Mi Mi Wai

Съпруга на подполковник Khin Maung Kyaw

Ж

E17a

Полковник Tin Ngwe

Зам.-министър на развитието на граничните райони и въпросите, свързани с националните етноси и развитието (от 25.8.2003 г.)

M

E17b

Khin Mya Chit

Съпруга на полковник Tin Ngwe

Ж

E18a

Thura Thaung Lwin

(Thura е титла), зам.-министър на железопътния транспорт (от 16.11.1997 г.)

M

E18b

Д-р Yi Yi Htwe

Съпруга на Thura Thaung Lwin

Ж

E19a

Бригаден генерал Thura Aung Ko

(Thura е титла), зам.-министър на религиозните въпроси, член на централния изпълнителен комитет на АОСР (от 17.11.1997 г.)

M

E19b

Myint MyintYee, наричана още Yi Yi Myint

Съпруга на бригаден генерал Thura Aung Ko

Ж

E20a

Kyaw Soe

Зам.-министър на науката и технологиите (от 15.11.2004 г.)

M

E21a

Полковник Thurein Zaw

Зам.-министър на националното планиране и икономическото развитие (от 10.8.2005 г.)

M

E21b

Tin Ohn Myint

Съпруга на полковник Thurein Zaw

Ж

E22a

Бригаден генерал Kyaw Myin

Зам.-министър на социалните грижи, помощите и преселването (от 25.8.2003 г.)

M

E22b

Khin Nwe Nwe

Съпруга на бригаден генерал Kyaw Myin

Ж

E23a

Pe Than

Зам-министър на железопътния транспорт (от 14.11.1998 г.)

M

E23b

Cho Cho Tun

Съпруга на Pe Than

Ж

E24a

Полковник Nyan Tun Aung

Зам.-министър на транспорта (от 25.8.2003 г.)

M

E24b

Wai Wai

Съпруга на полковник Nyan Tun Aung

Ж

E25a

Д-р Paing Soe

Зам.-министър на здравеопазването (допълнителен зам.-министър) (от 15.5.2006 г.)

M

E25b

Khin Mar Swe

Съпруга на д-р Paing Soe

Ж

E26a

Maj-Gen Thein Tun

Зам.-министър на пощите и телекомуникациите

M

E26b

Mya Mya Win

Съпруга на Thein Tun

Ж

E27a

Генерал-майор Kyaw Swa Khaing

Зам.-министър на промишлеността

M

E27b

Khin Phyu Mar

Съпруга на Kyaw Swa Khaing

Ж

E28a

Генерал-майор Thein Htay

Зам.-министър на отбраната

M

E28b

Myint Myint Khine

Съпруга на генерал-майор Thein Htay

Ж

E29a

Бригаден генерал Tin Tun Aung

Зам.-министър на труда (от 7.11.2007 г.)

M


Е.   ДРУГИ ОРГАНИ, СВЪРЗАНИ С ТУРИЗМА

#

Име

Идентифицираща информация включително заеман пост или друга причина за вписване)

Пол

(M/Ж)

F1a

U Hla Htay

Генерален директор на дирекция „Хотелиерство и туризъм“ (управителен директор, Хотелски и туристически услуги на Мианмар, до август 2004 г.)

M

F2a

Tin Maung Shwe

Зам. генерален директор на дирекция „Хотелиерство и туризъм“

M

F3a

Soe Thein

Управителен директор, Хотелски и туристически услуги на Мианмар, от октомври 2004 г. (бивш управител)

M

F4a

Khin Maung Soe

Управител

M

F5a

Tint Swe

Управител

M

F6a

Подполковник Yan Naing

Генерален директор, Министерство на хотелиерството и туризма

M

F7a

Kyi Kyi Aye

Директор „Насърчаване на туризма“, Министерство на хотелиерството и туризма

Ж


Ж.   ВИСШИ ВОЕННИ ОФИЦЕРИ

#

Име

Идентифицираща информация (вкл. функция или друга причина за вписване)

Пол

(M/Ж)

G1a

Генерал-майор Hla Shwe

Заместник главен адютант

M

G2a

Генерал-майор Soe Maung

Председател на военния касационен съд

M

G2b

Nang Phyu Phyu Aye

Съпруга на генерал-майор Soe Maung

Ж

G3a

Генерал-майор Thein Htaik, наричан още Hteik

Главен инспектор

M

G4a

Генерал-майор Saw Hla

Началник на военна полиция

M

G4b

Cho Cho Maw

Съпруга на генерал-майор Saw Hla

Ж

G5a

Генерал-майор Htin Aung Kyaw

Заместник главен интендант

M

G5b

Khin Khin Maw

Съпруга на генерал-майор Htin Aung Kyaw

Ж

G6a

Генерал-майор Lun Maung

Главен одитор

M

G6b

May Mya Sein

Съпруга на генерал-майор Lun Maung

Ж

G7a

Генерал-майор Nay Win

Военен асистент на председателя на ДСМР

M

G8a

Генерал-майор Hsan Hsint

Главен отговорник за военни назначения; род. през 1951 г.

M

G8b

Khin Ma Lay

Съпруга на генерал-майор Hsan Hsint

Ж

G8c

Okkar San Sint

Син на генерал-майор Hsan Hsint

M

G9a

Генерал-майор Hla Aung Thein

Комендант на лагер, Rangoon

M

G9b

Amy Khaing

Съпруга на Hla Aung Thein

Ж

G10a

Генерал-майор Ye Myint

Началник военна сигурност

M

G10b

Myat Ngwe

Съпруга на генерал-майор Ye Myint

Ж

G11a

Бригаден генерал Mya Win

Комендант, Колеж за национална отбрана

M

G12a

Бригаден генерал Maung Maung Aye

Комендант, Военен колеж (от юни 2008 г.)

M

G12b

San San Yee

Съпруга на бригаден генерал Maung Maung Aye

Ж

G13a

Бригаден генерал Tun Tun Oo

Началник „Връзки с обществеността и психологическа война“

M

G14a

Генерал-майор Thein Tun

Началник „Сигнализация“, член на Управителния комитет на Националната конвенция

M

G15a

Генерал-майор Thаn Htay

Началник на снабдяването и транспорта

M

G15b

Nwe Nwe Win

Съпруга на генерал-майор Thаn Htay

Ж

G16a

Генерал-майор Khin Maung Тint

Началник на сигурността на печатните материали

M

G17a

Генерал-майор Sein Lin

Началник, Министерство на отбраната (Не е известна точната длъжност. Бивш началник на артилерията)

M

G18a

Генерал-майор Kyi Win

Началник на артилерията и въоръжението, член на съвета на UMEHL

M

G18b

Khin Mya Mon

Съпруга на генерал-майор Kyi Win

Ж

G19a

Генерал-майор Tin Tun

Началник „Военни инженери“

M

G19b

Khin Myint Wai

Съпруга на генерал-майор Tin Tun

Ж

G20a

Генерал-майор Aung Thein

Началник „Преселване“

M

G20b

Htwe Yi, наричана още Htwe Htwe Yi

Съпруга на генерал-майор Aung Thein

Ж

G21a

Бригаден генерал Hla Htay Win

Зам.-началник „Обучение на въоръжените сили“

M

G22a

Бригаден генерал Than Maung

Зам.-комендант, Колеж за национална отбрана

M

G23a

Бригаден генерал Win Myint

Ректор, Техническа академия на отбранителните служби

M

G24a

ВБригаден генерал Tun Nay Lin

Ректор/Комендант, Медицинска академия на отбранителните служби

M

G25a

Бригаден генерал Than Sein

Комендант, Болница на отбранителните служби, Mingaladon, род. на 1.2.1946 г., Bago

M

G25b

Rosy Mya Than

Съпруга на бригаден генерал Than Sein

Ж

G26a

Бригаден генерал Win Than

Началник „Доставки“ и управителен директор на Съюза на икономическите акционерни дружества на Мианмар (преди това ген.-майор Win Hlaing, K1a) )

M

G27a

Бригаден генерал Than Maung

Началник на народна милиция и гранични войски

M

G28a

Генерал-майор Khin Maung Win

Началник „Отбранителна промишленост“

M

G29a

Бригаден генерал Kyaw Swa Khine

Началник „Отбранителна промишленост“

M

G30a

Бригаден генерал Win Aung

Член на Съвета за подбор и обучение на държавните служители

M

G31a

Бригаден генерал Soe Oo

Член на Съвета за подбор и обучение на държавните служители

M

G32a

Бригаден генерал Nyi Tun, наричан още Nyi Htun

Член на Съвета за подбор и обучение на държавните служители

M

G33a

Бригаден генерал Kyaw Aung

Член на Съвета за подбор и обучение на държавните служители

M

G34a

Генерал-майор Myint Hlaing

Началник-щаб (Въздушна отбрана)

M

G34b

Khin Thant Sin

Съпруга на генерал-майор Myint Hlaing

Ж

G34c

Hnin Nandar Hlaing

Дъщеря на генерал-майор Myint Hlaing

Ж

G34d

Thant Sin Hlaing

Син на генерал-майор Myint Hlaing

M

G35a

Генерал-майор Mya Win

Началник, Министерство на отбраната

M

G36a

Генерал-майор Tin Soe

Началник, Министерство на отбраната

M

G37a

Генерал-майор Than Aung

Началник, Министерство на отбраната

M

G38a

Генерал-майор Ngwe Thein

Министерство на отбраната

M

G39a

Полковник Thant Shin

Секретар, правителство на Бирманския съюз

M

G40a

Генерал-майор Thura Myint Aung

Главен адютант (по-рано B8a, повишен от Югозападно регионално командване)

M

G41a

Генерал-майор Maung Shein

Инспекция на отбранителните служби и главен одитор на Shein

M

G42a

Генерал-майор Khin Zaw

Началник Бюро специални операции 6 (Naypyidaw, Mandalay), повишен от Централно командване

M

G42b

Khin Pyone Win

Съпруга на генерал-майор Khin Zaw

Ж

G42c

Kyi Tha Khin Zaw

Син на генерал-майор Khin Zaw

M

G42d

Su Khin Zaw

Дъщеря на генерал-майор Khin Zaw

Ж

G43a

Генерал-майор Tha Aye

Министерство на отбраната

M

G44a

Полковник Myat Thu

Командващ военен район Rangoon 1 (северен Rangoon)

M

G45a

Полковник Nay Myo

Командващ военен район Rangoon 2 (източен Rangoon)

M

G46a

Полковник Tin Hsan

Командващ военен район Rangoon 3 (западен Rangoon)

M

G47a

Полковник Khin Maung Htun

Командващ военен район Rangoon 4 (южен Rangoon)

M

G48a

Полковник Tint Wai

Командващ контрол на операциите Командване № 4 (Mawbi)

M

G49a

San Nyunt

Командващ военно звено за подпомагане № 2 към Военна сигурност

M

G50a

Подполковник Zaw Win

Командващ батальон Lon Htein база 3 Shwemyayar

M

G51a

Майор Mya Thaung

Командващ батальон Lon Htein база 5 Mawbi

M

G52a

Майор Aung San Win

Командващ батальон Lon Htein база 7 регион Thanlin

M

Военноморски сили

G53a

Контрадмирал Nyan Tun

Главнокомандващ (Военноморски сили). От юни 2008 г. Член на съвета на UMEHL. (Преди G39a)

M

G53b

Khin Aye Myint

Съпруга на Nyan Tun

Ж

G54a

Капитан първи ранг Win Shein

Командващ, Командване на военноморското обучение

M

G55a

Капитан първи ранг, бригаден генерал

Thura Thet Swe

Командващ, Командване военноморски регион Taninthayi

M

G56a

Капитан първи ранг Myint Lwin

Командващ, Командване военноморски регион Irrawaddy

M

Военновъздушни сили

G57a

Генерал-лейтенант Myat Hein

Главнокомандващ (Военновъздушни сили)

M

G57b

Htwe Htwe Nyunt

Съпруга на генерал-лейтенант Myat Hein

Ж

G58a

Генерал-майор Khin Aung Myint

Началник-щаб (Военновъздушни сили)

M

G59a

Бригаден генерал Ye Chit Pe

Щаб на главнокомандващия военновъздушните сили, Mingaladon

M

G60a

Бригаден генерал Khin Maung Tin

Комендант на школата за военновъздушно обучение Shande, Meiktila

M

G61a

Бригаден генерал Zin Yaw

Командващ военновъздушна база Pathein, Началник-щаб (Военновъздушни сили), член на съвета на UMEHL

M

G61b

Khin Thiri

Съпруга на бригаден генерал Zin Yaw

Ж

G61c

Zin Mon Aye

Дъщеря на бригаден генерал Zin Yaw, род. на 26.3.1985 г.

Ж

G61d

Htet Aung

Син на бригаден генерал Zin Yaw, род. на 9.7.1988 г.

M

Леки пехотни дивизии (ЛПД)

G62a

Бригаден генерал Than Htut

11-а ЛПД

M

G63a

Бригаден генерал Tun Nay Lin

22-ра ЛПД

M

G64a

Бригаден генерал Tin Tun Aung

33-а ЛПД, Sagaing

M

G65a

Бригаден генерал Hla Myint Shwe

44-а ЛПД

M

G66a

Бригаден генерал Aye Khin

55-а ЛПД, Lalaw

M

G67a

Бригаден генерал San Myint

66-а ЛПД, Pyi

M

G68a

Бригаден генерал Tun Than

77-а ЛПД, Bago

M

G69a

Бригаден генерал Aung Kyaw Hla

88-а ЛПД, Magwe

M

G70a

Бригаден генерал Tin Oo Lwin

99-а ЛПД, Meiktila

M

G71a

Бригаден генерал Sein Win

101-ва ЛПД, Pakokku

M

G72a

Полковник Than Han

66-а ЛПД

M

G73a

Подполковник Htwe Hla

66-а ЛПД

M

G74a

Подполковник Han Nyunt

66-а ЛПД

M

G75a

Полковник Ohn Myint

77-а ЛПД

M

G76a

Подполковник Aung Kyaw Zaw

77-а ЛПД

M

G77a

Майор Hla Phyo

77-а ЛПД

M

G78a

Полковник Myat Thu

Тактически командир 11-а ЛПД

M

G79a

Полковник Htein Lin

Тактически командир 11-а ЛПД

M

G80a

Подполковник Tun Hla Aung

Тактически командир 11-а ЛПД

M

G81a

Полковник Aung Tun

66-а бригада

M

G82a

Капитан Thein Han

66-а бригада

M

G82b

Hnin Wutyi Aung

Съпруга на капитан Thein Han

Ж

G83a

Подполковник Mya Win

Тактически командир 77-а ЛПД

M

G84a

Полковник Win Te

Тактически командир 77-а ЛПД

M

G85a

Полковник Soe Htway

Тактически командир 77-а ЛПД

M

G86a

Подполковник Tun Aye

Командващ 702-ри лек пехотен батальон

M

G87a

Nyan Myint Kyaw

Командващ пехотен батальон

281 (Mongyang щат Shan изток)

M

Други бригадни генерали

G88a

Бригаден генерал Htein Win

Станция Taikkyi

M

G89a

Бригаден генерал Khin Maung Aye

Командващ станция Meiktila

M

G90a

Бригаден генерал Kyaw Oo Lwin

Командващ станция Kalay

M

G91a

Бригаден генерал Khin Zaw Win

Станция Khamaukgyi

M

G92a

Бригаден генерал Kyaw Aung

Командващ станция Toungoo, южен Мианмар

M

G93a

Бригаден генерал Myint Hein

Командване военни операции — 3, станция Mogaung,

M

G94a

Бригаден генерал Tin Ngwe

Министерство на отбраната

M

G95a

Бригаден генерал Myo Lwin

Командване военни операции — 7, станция Pekon

M

G96a

Бригаден генерал Myint Ѕоe

Командване военни операции — 5,

станция Taungup

M

G97a

Бригаден генерал Myint Aye

Командване военни операции — 9, станция Kyauktaw

M

G98a

Бригаден генерал Nyunt Hlaing

Командване военни операции — 17, станция Mong Pan

M

G99a

Бригаден генерал Ohn Myint

Член на Централния изпълнителен комитет на АОСР, щат Mon

M

G100a

Бригаден генерал Soe Nwe

Командване военни операции — 21, станция Bhamo

M

G101a

Бригаден генерал Than Tun

Командващ станция Kyaukpadaung

M

G102a

Бригаден генерал Than Tun Aung

Командване регионални операции, Sittwe

M

G103a

Бригаден генерал Thaung Htaik

Командващ станция Aungban

M

G104a

Бригаден генерал Thein Hteik

Командване военни операции — 13, станция Bokpyin

M

G105a

Бригаден генерал Thura Myint Thein

Командване тактически операции, Namhsan

M

G106a

Бригаден генерал Win Aung

Командващ станция Mong Hsat

M

G107a

Бригаден генерал Myo Tint

Офицер на специална служба, Министерство на транспорта

M

G108a

Бригаден генерал Thura Sein Thaung

Офицер на специална служба, Министерство на социалните грижи

M

G109a

Бригаден генерал Phone Zaw Han

Кмет на Mandalay от февруари 2005 г. и председател на Комитета за развитие на град Mandalay, бивш командващ Kyaukme

M

G109b

Moe Thidar

Съпруга на бригаден генерал Phone Zaw Han

Ж

G110a

Бригаден генерал Win Myint

Командващ станция Pyinmana

M

G111a

Бригаден генерал Kyaw Swe

Командващ станция Pyin Oo Lwin

M

G112a

Бригаден генерал Soe Win

Командващ станция Bahtoo

M

G113a

Бригаден генерал Thein Htay

Министерство на отбраната

M

G114a

Бригаден генерал Myint Ѕоe

Командващ станция Rangoon

M

G115a

Бригаден генерал Myo Myint Thein

Комендант, Болница на отбранителните служби Pyin Oo Lwin

M

G116a

Бригаден генерал Sein Myint

Заместник-председател на Съвета за мир и развитие, Bago

M

G117a

Бригаден генерал Hong Ngai (Ngaing)

Председател на Съвета за мир и развитие, щат Chin

M

G118a

Бригаден генерал Win Myint

Председател на Съвета за мир и развитие, щат Kayah

M


З.   ВОЕННИ ОФИЦЕРИ, УПРАВЛЯВАЩИ ЗАТВОРИТЕ И ПОЛИЦИЯТА

#

Име

Идентифицираща информация (вкл. функция или друга причина за вписване)

Пол

(M/Ж)

H1a

Бригаден генерал Khin Yi

Началник на полицейските сили на Мианмар

M

H1b

Khin May Soe

Съпруга на бригаден генерал Khin Yi

Ж

H2a

Zaw Win

Началник на отдел „Затвори“ (Министерство на вътрешните работи) от август 2004 г., бивш зам.-началник на полицейските сили на Мианмар, бивш бригаден генерал, бивш военен

M

H2b

Nwe Ni San

Съпруга на Zaw Win

Ж

H3a

Aung Saw Win

Генерален директор на Бюрото за специални разследвания

M

H4a

Бригаден генерал от полицията Khin Maung Si

Началник на генералния щаб на полицията

M

H5a

Подполковник Tin Thaw

Командващ Държавния технически институт

M

H6a

Maung Maung Oo

Началник на екипа за разпити към „Военна сигурност“ в затвора Insein

M

H7a

Myo Aung

Директор на центровете за задържане в Rangoon

M

H8a

Бригаден генерал от полицията Zaw Win

Заместник-директор на полицията

M


И.   АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ, СОЛИДАРНОСТ И РАЗВИТИЕ (АОСР)

(висши ръководители в АОСР, които не са включени другаде)

#

Име

Идентифицираща информация (вкл. длъжност)

Пол

(M/Ж)

I1a

Бригаден генерал Aung Thein Lin (Lynn)

Кмет на Yangon & председател на комитета за развитие на град Yangon (секретар) и член на централния изпълнителен комитет (ЦИК) на АОСР, род. 1952 г.

M

I1b

Khin San Nwe

Съпруга на бригаден генерал Aung Thein Lin

Ж

I1c

Thidar Myo

Дъщеря на бригаден генерал Aung Thein Lin

Ж

I2a

Полковник Maung Par (Pa)

Заместник-кмет на Комитета за развитие на град Yangon (член на Централния изпълнителен комитет)

M

I2b

Khin Nyunt Myaing

Съпруга на полковник Maung Par

Ж

I2c

Naing Win Par

Син на полковник Maung Par

M

I3a

Nyan Tun Aung

Член на Централния изпълнителен комитет

M

I4a

Aye Myint

Член на Изпълнителния комитет на Rangoon

M

I5a

Tin Hlaing

Член на Изпълнителния комитет на Rangoon

M

I6a

Soe Nyunt

Офицер от щаба, източен Yangon

M

I7a

Chit Ko Ko

Председател на Съвета за мир и развитие в регион Mingala Taungnyunt

M

I8a

Soe Hlaing Oo

Секретар на Съвета за мир и развитие в регион Mingala Taungnyunt

M

I9a

Капитан Kan Win

Секретар на Съвета за мир и развитие в регион Mingala Taungnyunt

M

I10a

That Zin Thein

Началник на Комитета за развитие на Mingala Taungnyunt

M

I11a

Khin Maung Myint

Началник на отдела за имиграция и население на Mingala Taungnyunt

M

I12a

Zaw Lin

Секретар АОСР, регион Mingala Taungnyunt

M

I13a

Win Hlaing

Съвместен секретар на АОСР, регион Mingala Taungnyunt

M

I14a

San San Kyaw

Офицер от щаба от отдел „Информация и връзки с обществеността“ към Министерство на информацията в регион Mingala Taungnyunt

Ж

I15a

Генерал-лейтенант Myint Hlaing

Министерство на отбраната и член на АОСР

M


Й.   ЛИЦА, КОИТО СЕ ПОЛЗВАТ ОТ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛИТИКИ, И ДРУГИ ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С ВЛАСТТА

#

Име

Идентифицираща информация (вкл. компания/дружество или друга причина за вписване)

Пол

(M/Ж)

J1a

Tay Za

Управителен директор, Htoo Trading Co; Htoo Construction Co., род. на 18.7.1964 г., лична карта № MYGN 006415. Баща: U Myint Swe (6.11.1924 г.) Майка: Daw Ohn (12.8.1934 г.)

M

J1b

Thidar Zaw

Съпруга на Tay Za; род. на 24.2.1964 г., лична карта № KMYT 006865. Родители: Zaw Nyunt (починал), Htoo (починала)

Ж

J1c

Pye Phyo Tay Za

Син на Tay Za, род. на 29.1.1987 г.

M

J1d

Ohn

Майка на Tay Za, род. на 12.8.1934 г.

Ж

J2a

Thiha

Брат на Tay Za (J1a), род. на 24.6.1960 г. Директор на Htoo Trading. Дистрибутор на цигари „Лондон“ (Myawaddy Trading)

M

J2b

Shwe Shwe Lin

Съпруга на Thiha

Ж

J3a

Aung Ko Win, наричан още Saya Kyaung

Банка Kanbawza, също така Myanmar Billion Group, Nilayoma Co. Ltd, East Yoma Co. Ltd и представител на цигари „London“ в щати Shan и Kayah

M

J3b

Nan Than Htwe (Htay)

Съпруга на Aung Ko Win

Ж

J3c

Nang Lang Kham, наричана още Nan Lan Khan

Дъщеря на Aung Ko Win, род. на 1.6.1988 г.

Ж

J4a

Tun (Htun, Htoon) Myint Naing, наричан още Steven Law

Stewen Law Asia World Co., род. на 15.5.1958 г. или 27.8.1960 г.

M

J4b

(Ng) Seng Hong, наричана Cecilia Ng или Ng Sor Hon

Съпруга на Tun Myint Naing. Главен изпълнителен директор на Golden Aaron Pte Ltd (Singapore)

Ж

J4c

Lo Hsing-han

Баща на Tun Myint Naing, наричан още Steven Law от Asia World Co., род. през 1938 г. или 1935 г.

M

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co, род. на 21.1.1952 г. Вж. също A3f

M

J5b

San San Kywe

Съпруга на Khin Shwe

Ж

J5c

Zay Thiha

Син на Khin Shwe, род. на 1.1.1977 г., управителен директор на Zaykabar Co. Ltd

M

J5d

Nandar Hlaing

Съпруга на Zay Thiha

Ж

J6a

Htay Myint

Yuzana Co., род. на 6.2.1955 г., също така супермаркет „Yuzana“, хотел „Yuzana“, проект палмово масло „Yuzana“

M

J6b

Aye Aye Maw

Съпруга на Htay Myint, род. на 17.11.1957 г.

Ж

J6c

Win Myint

Брат на Htay Myint, род. на 29.5.1952 г.

M

J6d

Lay Myint

Брат на Htay Myint, род. на 6.2.1955 г.

M

J6e

Kyin Toe

Брат на Htay Myint, род. на 29.4.1957 г.

M

J6f

Zar Chi Htay

Дъщеря на Htay Myint, Директор на Yuzana Co., род. на 17.2.1981 г.

Ж

J6g

Khin Htay Lin

Директор, Yuzana Co., род. на 14.4.1969 г.

M

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co. (единствен дистрибутор на гуми „Thaton Tires“ към Министерство на промишлеността 2)

M

J7b

Nan Mauk Loung Sai, наричана още Nang Mauk Lao Hsai

Съпруга на Kyaw Win

Ж

J8a

Генерал-майор о.р. Nyunt Tin

Бивш министър на земеделието и напояването, в пенсия от септември 2004 г.

M

J8b

Khin Myo Oo

Съпруга на генерал-майор о.р. Nyunt Tin

Ж

J8c

Kyaw Myo Nyunt

Син на генерал-майор о.р. Nyunt Tin

M

J8d

Thu Thu Ei Han

Дъщеря на генерал-майор о.р. Nyunt Tin

Ж

J9a

Than Than Nwe

Съпруга на ген. Soe Win, бивш министър-председател (починал)

Ж

J9b

Nay Soe

Син на ген. Soe Win, бивш министър-председател (починал)

M

J9c

Theint Theint Soe

Дъщеря на ген. Soe Win, бивш министър-председател (починал)

Ж

J9d

Sabai Myaing

Съпруга на Nay Soe

Ж

J9e

Htin Htut

Съпруг на Theint Theint Soe

M

J10a

Maung Maung Myint

Управителен директор на Myangon Myint Co. Ltd

M

J11a

Maung Ko

Управител на Htarwara mining company

M

J12a

Zaw Zaw, наричан още Phoe Zaw

Управителен директор на Max Myanmar, род. на 22.10.1966 г.

M

J12b

Htay Htay Khine (Khaing)

Съпруга на Zaw Zaw

Ж

J13a

Chit Khaing, наричан още Chit Khine

Управителен директор на консорциум Eden

M

J14a

Maung Weik

Maung Weik & Co Ltd

M

J15a

Aung Htwe

Управителен директор на строителна фирма Golden Flower

M

J16a

Kyaw Thein

Директор и съдружник в Htoo Trading, род. на 25.10.1947 г.

M

J17a

Kyaw Myint

Собственик, Golden Flower Co. Ltd., 214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon

M

J18a

Nay Win Tun

Ruby Dragon Jade and Gems Co. Ltd

M

J19a

Win Myint

Председател на Съюза на федерацията на търговско-промишлени палати на Мианмар (UMFCCI) и собственик на Shwe Nagar Min Co

M

J20a

Eike (Eik) Htun, наричан още Ayke Htun, наричан още Aik Tun

Управителен директор на Olympic Construction Co. и банка Asia Wealth

M

J20b

Sandar Tun

Дъщеря на Eike Htun

Ж

J20c

Aung Zaw Naing

Син на Eike Htun

M

J20d

Mi Mi Khaing

Син на Eike Htun

M

J21a

„Dagon“ Win Aung

Dagon International Co. Ltd, род. на 30.9.1953 г. в Pyay, лична карта № PRE 127435

M

J21b

Moe Mya Mya

Съпруга на „Dagon“ Win Aung, род. на 28.8.1958 г., лична карта № B/RGN 021998

Ж

J21c

Ei Hnin Pwint, наричана още Christabelle Aung

Дъщеря на „Dagon“ Win Aung, род. на 22.2.1981 г., директор на Palm Beach Resort Ngwe Saung

Ж

J21d

Thurane (Thurein) Aung, наричан още Christopher Aung

Син на „Dagon“ Win Aung, род. на 23.7.1982 г.

M

J21e

Ei Hnin Khine, наричана още Christina Aung

Дъщеря на „Dagon“ Win Aung, род. на 18.12.1983 г.

Ж

J22a

Aung Myat, наричан още Aung Myint

Mother Trading

M

J23a

Win Lwin

Kyaw Tha Company

M

J24a

Д-р Sai Sam Tun

Loi Hein Co., в сътрудничество с Министерство на промишлеността № 1

M

J25a

San San Yee (Yi)

Консорциум Super One

Ж

J26a

Aung Zaw Ye Myint

Собственик на Yetagun Construction Co

M

Членове на правосъдната система

J27a

Aung Toe

Главен съдия

M

J28a

Aye Maung

Главен прокурор

M

J29a

Thaung Nyunt

Юрисконсулт

M

J30a

Д-р Tun Shin

Заместник главен прокурор

M

J31a

Tun Tun (Htun Htun) Oo

Заместник главен прокурор

M

J32a

Tun Tun Oo

Заместник главен съдия

M

J33a

Thein Soe

Заместник главен съдия

M

J34a

Tin Aung Aye

Съдия във върховния съд

M

J35a

Tin Aye

Съдия във върховния съд

M

J36a

Myint Thein

Съдия във върховния съд

M

J37a

Chit Lwin

Съдия във върховния съд

M

J38a

Judge Thaung Lwin

Районен съд Kyauktada

M


K.   ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ВОЕННИ

#

Име

Идентифицираща информация (вкл. компания/дружество или друга причина за вписване)

Пол

(M/Ж)

K1a

Генерал-майор о.р. Win Hlaing

Бивш управител, Съюз на икономическите акционерни дружества на Мианмар (Union of Myanmar Economic Holdings), банка Myawaddy

M

K1b

Ma Ngeh

Дъщеря на ген.-майор (пенсиониран) Win Hlaing

Ж

K1c

Zaw Win Naing

Управител на Банка Kambawza (Kanbawza). Съпруг на Ma Ngeh (K1b) и племенник на Aung Ko Win (J3а)

M

K1d

Win Htway Hlaing

Син на генерал-майор о.р. Win Hlaing, представител на компания KESCO

M

K2a

Col Myo Myint

Управителен съвет, Съюз на икономическите акционерни дружества на Мианмар

 

K2b

Daw Khin Htay Htay

Съпруга на полковник Myo Myint

 

K3a

Col Ye Htut

Икономическа корпорация на Мианмар

M

K4a

Col Myint Aung

Управителен директор на Myawaddy Trading Co.

род. на 11.8.1949 г.

M

K4b

Nu Nu Yee

Съпруга на Myint Aung, лабораторен техник, род. на 11.11.1954 г.

Ж

K4c

Thiha Aung

Син на Myint Aung, служител на Schlumberger, род. на 11.6.1982 г.

M

K4d

Nay Linn Aung

Син на Myint Aung, моряк, род. на 11.4.1981 г.

M

K5a

Col Myo Myint

Управителен директор на Bandoola Transportation Co.

M

K6a

Полковник о.р. Thant Zin

Управителен директор на Myanmar Land and Development

M

K7a

Подполковник о.р. Maung Maung Aye

UMEHL

M

K8a

Полковник Aung San

Управителен директор на Hsinmin Cement Plant Construction Project

M

K9a

Генерал-майор Mg Nyo

Управителен съвет, Съюз на икономическите акционерни дружества на Мианмар

M

K10a

Генерал-майор Kyaw Win

Управителен съвет, Съюз на икономическите акционерни дружества на Мианмар

M

K11a

Бригаден генерал Khin Aung Myint

Управителен съвет, Съюз на икономическите акционерни дружества на Мианмар

M

K12a

Полковник Nyun Tun (морска пехота)

Управителен съвет, Съюз на икономическите акционерни дружества на Мианмар

M

K13a

Полковник о.р. Thein Htay

Управителен съвет, Съюз на икономическите акционерни дружества на Мианмар

M

K14a

Подполковник о.р. Chit Swe

Управителен съвет, Съюз на икономическите акционерни дружества на Мианмар

M

K15a

Myo Nyunt

Управителен съвет, Съюз на икономическите акционерни дружества на Мианмар

M

K16a

Myint Kyine

Управителен съвет, Съюз на икономическите акционерни дружества на Мианмар

M

K17a

Подполковник Nay Wynn

Окръжен изпълнителен директор, Myawaddy trading

M

K18a

Than Nyein

Управител на Централната банка на Мианмар

M

K19a

Maung Maung Win

Управител на Централната банка на Мианмар

 

K20a

Mya Than

Изпълняващ длъжността управителен директор на Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB)

M

K21a

Myo Myint Aung

Управител на MICB

M“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Списък на предприятията, притежавани или контролирани от правителството на Бирма/Мианмар, от неговите членове или свързани с тях лица, посочени в член 15

Име

Адрес

Директор/Собственик/ допълнителна информация

Дата на вписване

I.   UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD. (UMEHL)

Съюз на икономическите акционерни дружества на Мианмар

189/191 Mahabandoola Road

Corner of 50th Street Yangon

Председател: Ген.-лейтенант Tin Aye, управителен директор: Генерал-майор Win Than

25.10.2004

A.   

ПРОИЗВОДСТВО

1.

Myanmar Ruby Enterprise

24/26, 2ND fl, Sule Pagoda Road, Yangon

(Midway Bank Building)

 

25.10.2004

2.

Myanmar Imperial Jade Co. Ltd

24/26, 2nd fl, Sule Pagoda Road, Yangon

(Midway Bank Building)

 

25.10.2004

3.

Myanmar Rubber Wood co. Ltd.

 

 

25.10.2004

4.

Myanmar Pineapple Juice Production (производство на сок от ананас)

 

 

25.10.2004

5.

Myawaddy Clean Drinking Water Service (служба за чиста питейна вода)

4/A, No. 3 Main Road,

Mingalardon Tsp Yangon

 

25.10.2004

6.

Sin Min (King Elephants) Cement Factory (Kyaukse) (фабрика за цимент)

189/191 Mahabandoola Road

Corner of 50th Street, Yangon

Полковник Maung Maung Aye, управителен директор

25.10.2004

7.

Tailoring Shop Service (шивашки услуги)

 

 

25.10.2004

8.

Ngwe Pin Le (Silver Sea) Livestock Breeding And Fishery Co. (животновъдство и рибарството)

1093, Shwe Taung Gyar Street, Industrial Zone Ii,

Ward 63, South Dagon Tsp,

Yangon

 

25.10.2004

9.

Granite Tile Factory (Kyaikto)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street

Yangon

 

25.10.2004

10.

Soap Factory (Paung) (фабрика за сапун)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street

Yangon

 

25.10.2004

Б.   

ТЪРГОВИЯ

1.

Myawaddy Trading Ltd

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street

Yangon

Полковник Myint Aung, Управителен директор

25.10.2004

В.   

УСЛУГИ

1.

Myawaddy Bank Ltd

24-26 Sule Pagoda Road,

Yangon

Бригаден генерал Win Hlaing и U Tun Kyi, управителни директори

25.10.2004

2.

Bandoola Transportation Co. Ltd.

399, Thiri Mingalar Road, Insein Tsp. Yangon and/or Parami Road, South Okkalapa, Yangon

Col. Myo Myint, Managing Director

25.10.2004

3.

Myawaddy Travel Services (туристически услуги)

24-26 Sule Pagoda Road,

Yangon

 

25.10.2004

4.

Nawaday Hotel And Travel Services (хотелиерски и туристически услуги)

335/357, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp.

Yangon

Полковник (пенсиониран) Maung Thaung, управителен директор

25.10.2004

5.

Myawaddy Agriculture Services (земеделски услуги)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street,

Yangon

 

25.10.2004

6.

Myanmar Ar (Power) Construction Services (строителни услуги)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

 

25.10.2004

Смесени предприятия

A.   

ПРОИЗВОДСТВО

1.

Myanmar Segal International Ltd.

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

U Be Aung, управител

25.10.2004

2.

Myanmar Daewoo International

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

 

25.10.2004

3.

Rothman Of Pall Mall Myanmar Private Ltd.

No. 38, Virginia Park, No. 3, Trunk Road, Pyinmabin Industrial Zone, Yangon

Главен изпълнителен директор Lai Wei Chin

25.10.2004

4.

Myanmar Brewery Ltd.

No 45, No 3, Trunk Road Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp, Yangon

Подполковник (пенсиониран) Ne (Nay) Win, председател

25.10.2004

5.

Myanmar Posco Steel Co. Ltd.

Plot 22, No. 3, Trunk Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

 

25.10.2004

6.

Myanmar Nouveau Steel Co. Ltd.

No. 3, Trunk Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

 

25.10.2004

7.

Berger Paint Manufactoring Co. Ltd

Plot No. 34/A, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

 

25.10.2004

8.

The First Automotive Co. Ltd

Plot No. 47, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp, Yangon

U Aye Cho и/или подполковник Tun Myint, управителен директор

25.10.2004

B.   

УСЛУГИ

1.

National Development Corp.

3/A, Thamthumar Street, 7 Mile, Mayangone Tsp, Yangon

Д-р Khin Shwe, председател

25.10.2004

2.

Hantha Waddy Golf Resort and Myodaw (City) Club Ltd

No 1, Konemyinttha Street, 7 Mile, Mayangone Tsp, Yangon and Thiri Mingalar Road, Insein Tsp, Yangon

 

25.10.2004

II.   ИКОНОМИЧЕСКА КОРПОРАЦИЯ НА МИАНМАР (ИКМ) (MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC))

Икономическа корпорация на Мианмар (MEC)

Shwedagon Pagoda Road Dagon Tsp, Yangon

Председател, Lt-Gen Tin Aung Myint Oo,

Col Ye Htut or Brig- Gen Kyaw Win,

Управителен директор

25.10.2004

1.

Innwa Bank

554-556, Merchant Street, Corner of 35th Street, Kyauktada Tsp, Yangon

U Yin Sein, управител

25.10.2004

2.

Myaing Galay (Rhino Brand Cement Factory) (фабрика за цимент)

Factories Dept. Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Tsp, Yangon

Полковник Khin Maung Soe

25.10.2004

3.

Dagon Brewery (пивоварна)

555/B, No 4, Highway Road, Hlaw Gar Ward, Shwe Pyi Thar Tsp, Yangon

 

25.10.2004

4.

Mec Steel Mills (Hmaw Bi/Pyi/Ywama (завод за стомана)

Factories Dept. Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Tsp, Yangon

Полковник Khin Maung Soe

25.10.2004

5.

Mec Sugar Mill (захарна фабрика)

Kant Balu

 

25.10.2004

6.

Mec Oxygen and Gases Factory (завод за кислород и газове)

Mindama Road, Mingalardon Tsp, Yangon

 

25.10.2004

7.

Mec Marble Mine (кариера за добив на мрамор)

Pyinmanar

 

25.10.2004

8.

Mec Marble Tiles Factory (завод за мраморни плочи)

Loikaw

 

25.10.2004

9.

Mec Myanmar Cable Wire Factory (завод за кабели)

No 48, Bamaw A Twin Wun Road, Zone (4), Hlaing Thar Yar Industrial Zone, Yangon

 

25.10.2004

10.

Mec Ship Breaking Service

Thilawar, Than Nyin Tsp

 

25.10.2004

11.

Mec Disposable Syringe Factory (завод за спринцовки за еднократна употреба)

Factories Dept, Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Tsp, Yangon

 

25.10.2004

12.

Gypsum Mine (кариера за добив на гипс)

Thibaw'

 

25.10.2004

Търговски предприятия, притежавани от правителството

1.

Myanma Salt and Marine Chemicals Enterprise

Thakayta Township,

Yangon

Управителен директор: U Win Htain

(Министерство на мините)

29.4.2008

2.

Myanma Electric Power Enterprise

 

(Министерство на електроенергията 2) Управителен директор: д-р San (Sann) Oo

29.4.2008

3.

Electric Power Distribution Enterprise (електроразпределително предприятие)

 

(Министерство на електроенергията 2), Управителен директор: Tin Aung

29.4.2008

4.

Myanma Agricultural Produce Trading (търговия със селскостопански продукти)

 

Управителен директор: Kyaw Htoo

(Министерство на търговията)

29.4.2008

5.

Myanma Machine Tool and Electrical Industries

 

Director: Win Tint

(Министерство на промишлеността 2)

29.4.2008

6.

Myanmar Tyre and Rubber Industries

No. 30, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar

(Министерство на промишлеността 2), Управителен директор: Oo Zune

29.4.2008

7.

Myanmar Defence Products Industry (продукти в областта на отбраната)

Ngyaung Chay Dauk

(Министерство на отбраната)

29.4.2008

8.

Co-Operative Import Export Enterprise

 

(Министерство на кооперативите), Управителен директор: Hla Moe

29.4.2008

9.

Myanma Timber Enterprise

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon and 504-506, Merchant Road, Kyauktada, Yangon

Управителен директор: Win Tun

29.4.2008

10.

Myanmar Gems Enterprise

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

Управителен директор: Thein Swe

29.4.2008

11.

Myanmar Pearls Enterprise

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

Управителен директор: Maung Toe

29.4.2008

12.

Myanmar Mining Enterprises Numbers 1, 2 and 3

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

Управителни директори, No 1, Saw Lwin, No. 2, Hla Theing, No. 3 San Tun

29.4.2008

Други

1.

Htoo Trading Co

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008

2.

Htoo Transportation Services (транспортни услуги)

 

Tay Za

10.3.2008

3.

Htoo Furniture, наричано още Htoo Wood Products, наричано още Htoo Wood based Industry, наричано още Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon

Tay Za

29.4.2008

4.

Treasure Hotels and Resorts

No. 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008

5.

Aureum Palace Hotels And Resorts

No. 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008

6.

Air Bagan

No. 56, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

 

10.3.2008

7.

Myanmar Avia Export

 

Tay Za

10.3.2008

8.

Pavo Aircraft Leasing PTE Ltd, наричано още Pavo Trading Pte Ltd.

 

Tay Za

29.4.2008

9.

Kanbawza Bank

Head Office: 615/1 Pyay Road, Kamaryut, Township, Yangon

Aung Ko Win

10.3.2008

10.

Zaykabar Co

3 Main Road, Mingalardon Garden City, Mingalardon, Yangon

Председател: Khin Shwe,

Управителен директор: Zay Thiha

10.3.2008

11.

Shwe Thanlwin Trading Co

262 Pazundaung Main Road

Lower, Pazundaung, Yangon

Kyaw Win

10.3.2008

12.

Max Myanmar Co. Ltd

1 Ywama Curve, Bayint

Naung Road, Blk (2), Hlaing Township, Yangon

U Zaw Zaw, наричана още Phoe Zaw, Daw Htay Htay Khaing, съпруга на Zaw Zaw. Главен изпълнителен директор, U Than Zaw

10.3.2008

13.

Hsinmin Cement Plant Construction Project

Union of Myanmar Economic Holdings Ltd, Kyaukse

Col Aung San

10.3.2008

14.

Ayer Shwe Wa (Wah, War)

5 Pyay Road,

Hlaing Township,

Yangon

Aung Thet Mann, наричан още Shwe Mann Ko Ko

10.3.2008

15.

Myanmar Land And Development

 

Полковник (пенсиониран) Thant Zin

10.3.2008

16.

Eden Group of Companies

30-31 Shwe Padauk

Yeikmon Bayint Naung Road

Kamayut Tsp Yangon

Chit Khaing, наричан още Chit Khine

10.3.2008

17.

Golden Flower Co. Ltd

214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon

Управителен директор: Aung Htwe, Собственик: Kyaw Myint

10.3.2008

18.

Maung Weik Et Co., Ltd.

334/344 2nd Floor, Anawratha Road, Bagan Bldg, Lamadaw, Yangon

Maung Weik

10.3.2008

19.

National Development Company Ltd.

3/A Thathumar Rd, Cor of Waizayantar Road, Thingangyun, Yangon

 

10.3.2008

20.

A1 Construction And Trading Co. Ltd

41 Nawady St, Alfa Hotel Building, Dagon, Yangon

Tel: 00-95-1-241905/ 245323/254812

Fax: 00 95 1 252806

Email: aone@mptmail.net.mm

Управителен директор: U Yan Win

10.3.2008

21.

Asia World Co. Ltd

6062 Wardan Street, Bahosi Development, Lamadaw, Yangon

Tun Myint Naing, наричан още Steven Law (J4a, Annex VI)

10.3.2008

22.

Subsidiaries of Asia World:

 

Asia World Industries

 

Asia Light Co. Ltd.

 

Asia World Port Management Co.

 

Ahlon Warves

 

Председател/директор: Tun Myint Naing, наричан още Steven Law (J4a, Annex VI)

29.4.2008

23.

Yuzana Co. Ltd

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

Председател/директор: Htay Myint

10.3.2008

24.

Yuzana Construction

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

Председател/директор: Htay Myint

10.3.2008

25.

Myangonmyint Co (предприятие, притежавано от АОСР)

 

 

10.3.2008

26.

Dagon International/Dagon Timber Ltd,

262-264 Pyay Road

Dagon Centre

Sanchaung

Yangon

Директори: „Dagon“ Win Aung и Daw Moe Mya Mya

29.4.2008

27.

Palm Beach Resort

Ngwe Saung

Притежавано от Dagon International. Директори, „Dagon“ Win Aung, Daw Moe Mya Mya и Ei Hnin Pwint, наричана още Chistabelle Aung

29.4.2008

28.

IGE Co Ltd

No.27-B, Kaba Aye Pagoda Road,

Bahan Township

Yangon

Tel: 95-1-558266 Fax: 95-1-555369

and No.H-11, Naypyitaw, Naypuitaw Tel: 95-67-41-4211

Директори Nay Aung (D15e Приложение VI) and Pyi (Pye) Aung (D15g Приложение VI) и управителен директор Win Kyaing

29.4.2008

29.

Aung Yee Phyo Co.

 

Собственост на семейството на Aung Thaung (Министерство на промишлеността 1)

29.4.2008

30.

Queen Star Computer Company

 

Собственост на семейството на Aung Thaung

29.4.2008

31.

Htay Co.

 

Собственост на Maj-Gen Hla Htay Win (A9a Приложение VI)

29.4.2008

32.

Mother Trading and Construction

77/78,Wadan Street,Bahosi Ward,

Lanmadaw,

Yangon

Tel: 95-1-21-0514

Email: mother.trade@mptmail.net.mm

Директор Aung Myat, наричан още Aung Myint

29.4.2008

33.

Kyaw Tha Company and Kyaw Tha Construction Group

No. 98, 50th Street,

Pazundaung Township,

Yangon,

Tel: 95-1-296733

Fax: 95-1-296914

E-mail: kyawtha.wl@mptmail.net.mm

Website: http://www.kyawtha.com

Директор : U Win Lwin, Управителен директор: Maung Aye

29.4.2008

34.

Ye Ta Khun (Yetagun) Construction Group

Yuzana Plaza West,

Tamwe Township

Yangoon

Собственик Aung Zaw Ye Myint (преди A9d Приложение VI) син на генерал Ye Myint (преди A9a)

29.4.2008

35.

J’s Donuts

26-28 Lanmadaw Street

Lanmadaw Tsp, Yangon

Tel: 95-1-710242

Junction 8 Shopping Centre 8th Mile

Mayangon Tsp, Yangon

Tel: 95-1-650771

(2nd Floor.) Yuzana Plaza Banyar Dala Road

Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon

Tel: 95-1-200747

173-175 Pansodan Street

Kyauktada Tsp, Yangon

Tel: 95-1-287525

381-383 Near Bogyoke Aung San Market Shwebontha Street

Pabedan Tsp, Yangon

Tel: 95-1-243178

Собственик: Kyaing San Shwe(A1h Приложение VI) син на главнокомандващ генерал Than Shwe (A1a)

29.4.2008

36.

Sun Tac or Sun Tec

Suntac Int'l Trading Co. Ltd.

151 (B) Thiri Mingalar Lane Mayangon Township

Yangon

Tel: 01-650021 654463

Собственик: Sit Taing Aung, син на Aung Phone (бивш министър на горите)

29.4.2008

37.

(MMS) Min Min Soe Group of Companies

23-A, Inya Myaing Street, Bahan Tsp.

Tel: 95-1-511098, 514262

E-mail: mms@mptmail.net.mm

Акционер Kyaw Myo Nyunt (J8c, приложение II), син на генерал-майор Nyunt Tin, министър на земеделието (в пенсия) (J8a, приложение II)

29.4.2008

38.

Myanmar Information and Communication Technology a.k.a. Myanmar Infotech

MICT Park, Hlaing University Campus

Частичен собственик: Aung Soe Tha (D20e, приложение II)

29.4.2008

39.

MNT (Myanmar New Technology)

 

Собственик: Yin Win Thu, съдружник: Nandar Aye (A2c, приложение II)

29.4.2008

40.

Forever Group

No (14 02/03), Olympic Tower I, Corner of Boaungkyaw Street and Mahabandoola Street

Kyauktada Township.

Yangon.

Tel: 95-1-204013, 95-1-204107

email Address: forevergroup@mptmail.net.mm

Управителен директор: Daw Khin Khin Lay

Член на Управителния съвет: U Khin Maung Htay

Главен управител U Kyaw Kyaw

29.4.2008“


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

29.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 108/53


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 април 2009 година

относно искането на Ирландия да приеме Решение 2008/381/ЕО на Съвета за създаване на Европейска мрежа за миграцията

(нотифицирано под номер C(2009) 2708)

(2009/350/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейскатa общност, и по-специално член 11а от него,

като има предвид, че:

(1)

На 14 май 2008 г. Съветът прие Решение 2008/381/ЕО за създаване на Европейска мрежа за миграцията (1) (ЕММ) (наричано по-долу Решение 2008/381/ЕО) .

(2)

По силата на член 1 от Протокола относно позицията на Ирландия, Ирландия не е участвала в приемането на Решение 2008/381/ЕО.

(3)

В съответствие с член 4 от горепосочения протокол Ирландия уведоми Съвета и Комисията, че желае да приеме Решение 2008/381/ЕО.

(4)

В съответствие с член 11а от Договора на 22 декември 2008 г. Комисията прие положително становище (2) относно искането на Ирландия,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2008/381/ЕО се прилага по отношение на Ирландия.

Член 2

Ирландия въвежда в сила необходимите разпоредби за изпълнение на Решение 2008/381/ЕО и незабавно уведомява Комисията за това.

Член 3

Решение 2008/381/ЕО влиза в сила за Ирландия от датата, на която Ирландия е уведомила, че приема Решение 2008/381/ЕО.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 28 април 2009 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 131, 21.5.2008 г., стр. 7.

(2)  C(2008) 8668 окончателен.


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

29.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 108/54


ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2009/351/ОВППС НА СЪВЕТА

от 27 април 2009 г.

за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 27 април 2006 г. Съветът прие Обща позиция 2006/318/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар (1). Тези мерки замениха предходните мерки, първите от които бяха приети през 1996 г. в Обща позиция 96/635/ОВППС (2).

(2)

Ограничителните мерки, наложени с Обща позиция 2006/318/ОВППС, следва да бъдат продължени за допълнителен период от 12 месеца, поради липсата на подобрение на положението на човешките права в Бирма/Мианмар и отсъствието на съществен напредък към общ процес на демократизация, независимо от обявеното от правителството на Бирма/Мианмар, че многопартийни избори ще се проведат през 2010 г.

(3)

Списъкът на лицата и предприятията, подлежащи на ограничителните мерки, следва да бъде изменен, за да се вземат предвид промените в правителството, силите за сигурност, държавния съвет за мир и развитие и администрацията в Бирма/Мианмар, както и в личното положение на засегнатите лица, и за да се актуализира списъкът на предприятията, притежавани или контролирани от режима в Бирма/Мианмар или от лица, свързани с режима,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

Член 1

Срокът на действие на Обща позиция 2006/318/ОВППС се удължава до 30 април 2010 г.

Член 2

Приложения II и III към Обща позиция 2006/318/ОВППС се заменят с текста на приложения I и II към настоящата обща позиция.

Член 3

Настоящата обща позиция поражда действие от деня на приемането ѝ.

Член 4

Настоящата обща позиция се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 27 април 2009 година.

За Съвета

Председател

A. VONDRA


(1)  ОВ L 116, 29.4.2006 г., стр. 77.

(2)  ОВ L 287, 8.11.1996 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък, посочен в членове 4, 5 и 8

Бележки по таблицата:

1.

Псевдоними или варианти в изписването са отбелязани с „наричан/а/о още“

2.

Род. на/през означава дата на раждане.

3.

Род. в/във означава място на раждане.

4.

Ако не е посочено друго, всички паспорти и лични карти са издадени от Бирма/Мианмар.

A.   ДЪРЖАВЕН СЪВЕТ ЗА МИР И РАЗВИТИЕ (ДСМР)

#

Име (и евентуални псевдоними)

Идентифицираща информация (длъжност/титла, дата и място на раждане, номер на паспорт/лична карта, съпруг/а или син/дъщеря на …)

Пол

(M/Ж)

A1a

Главнокомандващ генерал Than Shwe

Председател, род на 2.2.1933 г.

M

A1b

Kyaing Kyaing

Съпруга на главнокомандващ генерал Than Shwe

Ж

A1c

Thandar Shwe

Дъщеря на главнокомандващ генерал Than Shwe

Ж

A1d

Майор Zaw Phyo Win

Съпруг на Thandar Shwe, заместник-директор на отдел „Износ“, Министерство на търговията

M

A1e

Khin Pyone Shwe

Дъщеря на главнокомандващ генерал Than Shwe

Ж

A1f

Aye Aye Thit Shwe

Дъщеря на главнокомандващ генерал Than Shwe

Ж

A1g

Tun Naing Shwe, наричан още Tun Tun Naing

Син на главнокомандващ генерал Than Shwe, собственик на J and J Company

M

A1h

Khin Thanda

Съпруга на Tun Naing Shwe

Ж

A1i

Kyaing San Shwe

Син на главнокомандващ генерал Than Shwe, собственик на J's Donuts

M

A1j

Д-р Khin Win Sein

Съпруга на Kyaing San Shwe

Ж

A1k

Thant Zaw Shwe, наричан още Maung Maung

Син на главнокомандващ генерал Than Shwe

M

A1l

Dewar Shwe

Дъщеря на главнокомандващ генерал Than Shwe

Ж

A1m

Kyi Kyi Shwe, наричана още Ma Aw

Дъщеря на главнокомандващ генерал Than Shwe

Ж

A1n

Подполковник Nay Soe Maung

Съпруг на Kyi Kyi Shwe

M

A1o

Pho La Pyae, с псевдоним Nay Shwe Thway Aung

Син на Kyi Kyi Shwe и Nay Soe Maung

M

A2a

Заместник главнокомандващ генерал Maung Aye

Заместник-председател, род. на 25.12.1937 г.

M

A2b

Mya Mya San

Съпруга на заместник главнокомандващ генерал Maung Aye

Ж

A2c

Nandar Aye

Дъщеря на заместник главнокомандващ генерал Maung Aye, съпруга на майор Pye Aung (D17g). Собственик на Queen Star Computer Co.

Ж

A3a

Генерал Thura Shwe Mann

Началник-щаб, координатор специални операции (сухопътни, военноморски и военновъздушни сили), род. на 11.7.1947 г.

M

A3b

Khin Lay Thet

Съпруга на генерал Thura Shwe Mann, род. на 19.6.47 г.

Ж

A3c

Aung Thet Mann, наричан още Shwe Mann Ko Ko

Син на генерал Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe War (Wah) Company, род на 19.6.1977 г.

M

A3d

Khin Hnin Thandar

Съпруга на Aung Thet Mann

Ж

A3e

Toe Naing Mann

Син на генерал Thura Shwe Mann, род. на 29.6.1978 г.

M

A3f

Zay Zin Latt

Съпруга на Toe Naing Mann; дъщеря на Khin Shwe (J5a), род. на 24.3.1981 г.

Ж

A4a

Генерал-лейтенант Thein Sein

„Министър-председател“, род. на 20.04.1945 г.

M

A4b

Khin Khin Win

Съпруга на генерал-лейтенант Thein Sein

Ж

A5a

Генерал (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura е титла) „секретар 1“, род. на 29.5.1950 г., председател на Националния олимпийски съвет на Мианмар и председател на Икономическа корпорация на Мианмар

M

A5b

Khin Saw Hnin

Съпруга на генерал-лейтенант Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

Ж

A5c

Капитан Naing Lin Oo

Син на генерал-лейтенант Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

M

A5d

Hnin Yee Mon

Съпруга на капитан Naing Lin Oo

Ж

A6a

Генерал-майор Min Aung Hlaing

Началник Бюро специални операции 2

Kayah, щати Shan) от 23.6.2008 г. (Преди B12a)

M

A6b

Kyu Kyu Hla

Съпруга на генерал-майор Min Aung Hlaing

Ж

A7a

Генерал-лейтенант Tin Aye

Главен военнокомандващ, председател на Съюза на икономическите акционерни дружества на Мианмар (UMEHL)

M

A7b

Kyi Kyi Ohn

Съпруга на генерал-лейтенант Tin Aye

Ж

A7c

Zaw Min Aye

Син на генерал-лейтенант Tin Aye

M

A8a

Генерал-лейтенант Ohn Myint

Началник Бюро специални операции 1

Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay) от 23.6.2008 г. (Преди B9a)

M

A8b

Nu Nu Swe

Съпруга на генерал-лейтенант Ohn Myint

Ж

A8c

Kyaw Thiha, наричан още Kyaw Thura

Син на генерал-лейтенант Ohn Myint

M

A8d

Nwe Ei Ei Zin

Съпруга на Kyaw Thiha

Ж

A9a

Генерал-майор Hla Htay Win

Началник обучение на въоръжените сили от 23.6.2008 г. (Преди B1a). Собственик на Htay Co. (дърводобив и дървообработка)

M

A9b

Mar Mar Wai

Съпруга на генерал-майор Hla Htay Win

Ж

A10a

Генерал-майор Ko Ko

Началник Бюро специални операции 3 (Pegu, Irrawaddy, Arakan) от 23.6.2008 г. (Преди B10a)

M

A10b

Sao Nwan Khun Sum

Съпруга на генерал-майор Ko Ko

Ж

A11a

Генерал-майор Thar Aye, наричан още Tha Aye

Началник Бюро специални операции 4 (Karen, Mon, Tenasserim), род. на 16.2.1945 г.

M

A11b

Wai Wai Khaing, наричана още Wei Wei Khaing

Съпруга на генерал-майор Thar Aye

Ж

A11c

See Thu Aye

Син на генерал-майор Thar Aye

M

A12a

Генерал-лейтенант Myint Swe

Началник Бюро специални операции 5 (Naypyidaw, Rangoon/Yangon)

M

A12b

Khin Thet Htay

Съпруга на генерал-лейтенант Myint Swe

Ж

A13a

Arnt Maung

Пенсиониран генерален директор, Дирекция по религиозните въпроси

M


Б.   РЕГИОНАЛНИ КОМАНДВАЩИ

#

Име

Идентифицираща информация (вкл. относно командване)

Пол

(M/Ж)

B1a

Бригаден генерал Win Myint

Rangoon (Yangon)

M

B1b

Kyin Myaing

Съпруга на бригаден генерал Win Myint

Ж

B2a

Бригаден генерал Yar (Ya) Pyae (Pye) (Pyrit)

Източен (щат Shan (юг)), (Преди G23a)

M

B2b

Thinzar Win Sein

Съпруга на бригаден генерал Yar (Ya) Pyae (Pye) (Pyrit)

Ж

B3a

Бригаден генерал Myint Ѕоe

Северозападен (дивизия Sagaing) и регионален министър без портфейл

M

B4a

Бригаден генерал Khin Zaw Oo

Крайбрежен (дивизия Tanintharyi), род. на 24.6.1951 г.

M

B5a

Бригаден генерал Aung Than Htut

Североизточен (щат Shan (север))

M

B5b

Daw Cherry

Съпруга на бригаден генерал Aung Than Htut

Ж

B6a

Бригаден генерал Tin Ngwe

Централен (дивизия Mandalay)

M

B6b

Khin Thida

Съпруга на бригаден генерал Tin Ngwe

Ж

B7a

Генерал-майор Thaung Aye

Западен (щат Rakhine), (Преди B2a)

M

B7b

Thin Myo Myo Aung

Съпруга на генерал-майор Thaung Aye

Ж

B8a

Бригаден генерал Kyaw Swe

Югозападен (дивизия Irrawaddy) и регионален министър без портфейл

M

B8b

Win Win Maw

Съпруга на бригаден генерал Kyaw Swe

Ж

B9a

Генерал-майор Soe Win

Северен (щат Kachin)

M

B9b

Than Than Nwe

Съпруга на генерал-майор Soe Win

Ж

B10a

Генерал-майор Hla Min

Южен (дивизия Bago)

M

B11a

Бригаден генерал Thet Naing Win

Югоизточен (щат Mon)

M

B12a

Генерал-майор Kyaw Phyo

Триъгълник (щат Shan (изток))

M

B13a

Генерал-майор Wai Lwin

Naypyidaw

M

B13b

Swe Swe Oo

Съпруга на генерал-майор Wai Lwin

Ж

B13c

Wai Phyo Aung

Син на генерал-майор Wai Lwin

M

B13d

Oanmar (Ohnmar) Kyaw Tun

Съпруга на Wai Phyo Aung

Ж

B13e

Wai Phyo

Син на генерал-майор Wai Lwin

M

B13f

Lwin Yamin

Дъщеря на генерал-майор Wai Lwin

Ж


В.   ЗАМЕСТНИК РЕГИОНАЛНИ КОМАНДВАЩИ

#

Име

Идентифицираща информация (вкл. относно командване)

Пол

(M/Ж)

C1a

Бригаден генерал Kyaw Kyaw Tun

Rangoon (Yangon)

M

C1b

Khin May Latt

Съпруга на бригаден генерал Kyaw Kyaw Tun

Ж

C2a

Бригаден генерал Than Htut Aung

Център

M

C2b

Moe Moe Nwe

Съпруга на бригаден генерал Than Htut Aung

Ж

C3a

Бригаден генерал Tin Maung Ohn

Северозападен

M

C4a

Бригаден генерал San Tun

Северен, род. на 2.3.1951 г., Rangoon/Yangon

M

C4b

Tin Sein

Съпруга на бригаден генерал San Tun, род. на 27.9.1950 г., Rangoon/Yangon

Ж

C4c

Ma Khin Ei Ei Tun

Дъщеря на бригаден генерал San Tun, род. на 16.9.1979 г., директор на Ar Let Yone Co. Ltd

Ж

C4d

Min Thant

Син на бригаден генерал San Tun, род. на 11.11.1982 г., Rangoon/Yangon, директор на Ar Let Yone Co. Ltd

M

C4e

Khin Mi Mi Tun

Дъщеря на бригаден генерал San Tun, род. на 25.10.1984 г., Rangoon/Yangon, директор на Ar Let Yone Co. Ltd

Ж

C5a

Бригаден генерал Hla Myint

Североизточен

M

C5b

Su Su Hlaing

Съпруга на бригаден генерал Hla Myint

Ж

C6a

Бригаден генерал Wai Lin

Триъгълник

M

C7a

Бригаден генерал Win Myint

Източен

M

C8a

Бригаден генерал Zaw Min

Североизточен

M

C8b

Nyunt Nyunt Wai

Съпруга на бригаден генерал Zaw Min

Ж

C9a

Бригаден генерал Hone Ngaing, наричан още Hon Ngai

Крайбрежен

M

C10a

Бригаден генерал Thura Maung Ni

Южен

M

C10b

Nan Myint Sein

Съпруга на бригаден генерал Thura Maung Ni

Ж

C11a

Бригаден генерал Tint Swe

Югоизточен

M

C11b

Khin Thaung

Съпруга на бригаден генерал Tin Swe

Ж

C11c

Ye Min, наричан още Ye Kyaw Swar Swe

Син на бригаден генерал Tin Swe

M

C11d

Su Mon Swe

Съпруга на Ye Min

Ж

C12a

Бригаден генерал Tin Hlaing

Западен

M

C12b

Hla Than Htay

Съпруга на бригаден генерал Tin Hlaing

Ж


Г.   МИНИСТРИ

#

Име

Идентифицираща информация (вкл. министерство)

Пол

(M/Ж)

D1a

Генерал-майор Htay Oo

Министър на земеделието и напояването (от 18.9.2004 г.) (бивш министър на кооперативите от 25.8.2003 г.); генерален секретар на АОСР

M

D1b

Ni Ni Win

Съпруга на генерал-майор Htay Oo

Ж

D1c

Thein Zaw Nyo

По-малък син на генерал-майор Htay Oo

M

D2a

Бригаден генерал Tin Naing Thein

Министър на търговията (от 18.9.2004 г.), бивш зам.-министър на горите, род. през 1955 г.

M

D2b

Aye Aye

Съпруга на бригаден генерал Tin Naing Thein

Ж

D3a

Генерал-майор Khin Maung Myint

Министър на строителството, също министър електроенергията 2

M

D4a

Генерал-майор Tin Htut

Министър на кооперативите (от 15.5.2006 г.)

M

D4b

Tin Tin Nyunt

Съпруга на генерал-майор Tin Htut

Ж

D5a

Генерал-майор Khin Aung Myint

Министър на културата (от 15.5.2006 г.)

M

D5b

Khin Phyone

Съпруга на генерал-майор Khin Aung Myint

Ж

D6a

Д-р Chan Nyein

Министър на образованието (от 10.8.2005 г.), бивш заместник-министър на науката и технологиите, член на изпълнителния комитет на АОСР, род. през 1944 г.

M

D6b

Sandar Aung

Съпруга на д-р Chan Nyein

Ж

D7a

Полковник Zaw Min

Министър на електроенергията (1) (от 15.5.2006 г.), род. на 10.1.1949 г.

M

D7b

Khin Mi Mi

Съпруга на полковник Zaw Min

Ж

D8a

Бригаден генерал Lun Thi

Министър на енергетиката (от 20.12.1997 г.), род. на 18.7.1940 г.

M

D8b

Khin Mar Aye

Съпруга на бригаден генерал Lun Thi

Ж

D8c

Mya Sein Aye

Дъщеря на бригаден генерал Lun Thi

Ж

D8d

Zin Maung Lun

Син на бригаден генерал Lun Thi

M

D8e

Zar Chi Ko

Съпруга на Zin Maung Lun

Ж

D9a

Генерал-майор Hla Tun

Министър на финансите и данъчната администрация (от 1.2.2003 г.), род. на 11.7.1951 г.

M

D9b

Khin Than Win

Съпруга на генерал-майор Hla Tun

Ж

D10a

Nyan Win

Министър на външните работи (от 18.9.2004 г)., бивш заместник-началник Обучение на въоръжените сили, род. на 22.1.1953 г.

M

D10b

Myint Myint Soe

Съпруга на Nyan Win, род. на 15.1.1953 г.

Ж

D11a

Бригаден генерал Thein Aung

Министър на горите (от 25.8.2003 г.)

M

D11b

Khin Htay Myint

Съпруга на бригаден генерал Thein Aung

Ж

D12a

Проф. д-р Kyaw Myint

Министър на здравеопазването (от 1.2.2003 г.), род. през 1940 г.

M

D12b

Nilar Thaw

Съпруга на проф. д-р Kyaw Myint

Ж

D13a

Генерал-майор Maung Oo

Министър на вътрешните работи (от 5.11.2004 г.) и министър на имиграцията и населението от февруари 2009 г., род. през 1952 г.

M

D13b

Nyunt Nyunt Oo

Съпруга на генерал-майор Maung Oo

Ж

D14a

Генерал-майор Maung Maung Swe

Министър на социалните грижи, помощите и преселването (от 15.5.2006 г.)

M

D14b

Tin Tin Nwe

Съпруга на генерал-майор Maung Maung Swe

Ж

D14c

Ei Thet Thet Swe

Дъщеря на генерал-майор Maung Maung Swe

Ж

D14d

Kaung Kyaw Swe

Син на генерал-майор Maung Maung Swe

M

D15a

Aung Thaung

Министър на промишлеността 1 (от 15.11.1997 г.)

M

D15b

Khin Khin Yi

Съпруга на Aung Thaung

Ж

D15c

Майор Moe Aung

Син на Aung Thaung

M

D15d

Д-р Aye Khaing Nyunt

Съпруга на майор Moe Aung

Ж

D15e

Nay Aung

Син на Aung Thaung, бизнесмен, управителен директор на Aung Yee Phyoe Co. Ltd и директор на IGE Co.Ltd

M

D15f

Khin Moe Nyunt

Съпруга на Nay Aung

Ж

D15g

Майор Pyi Aung, наричан още Pye Aung

Син на Aung Thaung (женен за A2c), директор на IGE Co.Ltd

M

D15h

Khin Ngu Yi Phyo

Дъщеря на Aung Thaung

Ж

D15i

Д-р Thu Nanda Aung

Дъщеря на Aung Thaung

Ж

D15j

Aye Myat Po Aung

Дъщеря на Aung Thaung

Ж

D16a

Вице-адмирал Soe Thein

Министър на промишлеността 2 (от юни 2008 г.). (Преди G38a)

M

D16b

Khin Aye Kyin

Съпруга на вице-адмирал Soe Thein

Ж

D16c

Yimon Aye

Дъщеря на вице-адмирал Soe Thein, род. на 12.7.1980 г.

Ж

D16d

Aye Chan

Син на вице-адмирал Soe Thein, род. на 23.9.1973 г.

M

D16e

Thida Aye

Дъщеря на вице-адмирал Soe Thein, род. на 23.3.1979 г.

Ж

D17a

Бригаден генерал Kyaw Hsan

Министър на информацията (от 13.9.2002 г.)

M

D17b

Kyi Kyi Win

Съпруга на бригаден генерал Kyaw Hsan, началник на информационния отдел на Федерацията на Мианмар по въпросите на жените.

Ж

D18a

Бригаден генерал Maung Maung Thein

Министър на животновъдството и рибарството

M

D18b

Myint Myint Aye

Съпруга на бригаден генерал Maung Maung Thein

Ж

D18c

Min Thein, наричан още Ko Pauk

Син на бригаден генерал Maung Maung Thein

M

D19a

Бригаден генерал Ohn Myint

Министър на мините (от 15.11.1997 г.)

M

D19b

San San

Съпруга на бригаден генерал Ohn Myint

Ж

D19c

Thet Naing Oo

Син на бригаден генерал Ohn Myint

M

D19d

Min Thet Oo

Син на бригаден генерал Ohn Myint

M

D20a

Soe Tha

Министър на националното планиране и икономическото развитие (от 20.12.1997 г.), род. на 7.11.1944 г.

M

D20b

Kyu Kyu Win

Съпруга на Soe Tha, род. на 5.10.1980 г.

Ж

D20c

Kyaw Myat Soe

Син на Soe Tha, род. на 14.2.1973 г.

M

D20d

Wei Wei Lay

Съпруга на Kyaw Myat Soe, род. на 12.9.1978 г.

Ж

D20e

Aung Soe Tha

Син на Soe Tha, род. на 5.10.1983 г.

M

D20f

Myat Myitzu Soe

Дъщеря на Soe Tha, род. на 14.2.1973 г.

Ж

D20g

San Thida Soe

Дъщеря на Soe Tha, род. на 12.9.1978 г.

Ж

D20h

Phone Myat Soe

Син на Soe Tha, род. на 3.3.1983 г.

M