ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.104.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 104

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
24 април 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 331/2009 на Комисията от 23 април 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 332/2009 на Комисията от 23 април 2009 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

3

 

 

Регламент (ЕО) № 333/2009 на Комисията от 23 април 2009 година за определяне на възстановявания при износ в сектора на говеждото и телешкото месо

4

 

 

Регламент (ЕО) № 334/2009 на Комисията от 23 април 2009 година за определяне на максималното възстановяване при износ на масло в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

8

 

 

Регламент (ЕО) № 335/2009 на Комисията от 23 април 2009 година за определяне на максимално възстановяване при износ на обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

10

 

 

Регламент (ЕО) № 336/2009 на Комисията от 23 април 2009 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на свинското месо

11

 

 

Регламент (ЕО) № 337/2009 на Комисията от 23 април 2009 година относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

13

 

 

Регламент (ЕО) № 338/2009 на Комисията от 23 април 2009 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на яйцата

15

 

 

Регламент (ЕО) № 339/2009 на Комисията от 23 април 2009 година относно определяне на възстановяванията при износ в сектора на птичето месо

17

 

 

Регламент (ЕО) № 340/2009 на Комисията от 23 април 2009 година за определяне на максималната изкупна цена за масло за третата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 186/2009

19

 

 

Регламент (ЕО) № 341/2009 на Комисията от 23 април 2009 година за определяне на максималната изкупна цена за обезмаслено мляко на прах за първата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 310/2009

20

 

 

Регламент (ЕО) № 342/2009 на Комисията от 23 април 2009 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

21

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/37/ЕО на Комисията от 23 април 2009 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на хлормекват, медни съединения, пропаквизафоп, квизалофоп-P, тефлубензурон и зета-циперметрин като активни вещества ( 1 )

23

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/340/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 16 март 2009 година за назначаване на член и заместник-член от Швеция в Комитета на регионите

33

 

 

Комисия

 

 

2009/341/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 4 юни 2008 година относно държавна помощ C 9/08 (ex NN 8/08, CP 244/2007), приведена в действие от Германия в полза на Sachsen LB (нотифицирано под номер C(2008) 2269)  ( 1 )

34

 

 

2009/342/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 23 април 2009 година за изменение на Решение 2003/467/ЕО по отношение на обявяването на някои административни региони в Италия за официално свободни от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза по говедата, на някои административни региони в Полша — за официално свободни от ензоотична левкоза по говедата и на Полша и на Словения — за официално свободни от туберкулоза по говедата (нотифицирано под номер C(2009) 2972)  ( 1 )

51

 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

Съвет

 

*

Информация за датата на влизане в сила на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна

57

 

 

Поправки

 

*

Поправка към Регламент (ЕО) № 29/2009 на Комисията от 16 януари 2009 година за определяне на изисквания за услугите по осъществяване на линия за предаване на данни за Единното европейско небе (ОВ L 13, 17.1.2009 г.)

58

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

24.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 104/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 331/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 24 април 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

74,9

TN

139,0

TR

104,6

ZZ

106,2

0707 00 05

JO

155,5

MA

55,7

TR

113,1

ZZ

108,1

0709 90 70

JO

220,7

MA

28,1

TR

118,6

ZZ

122,5

0805 10 20

EG

44,1

IL

57,0

MA

46,8

TN

55,4

TR

51,6

US

49,7

ZZ

50,8

0805 50 10

TR

61,4

ZA

76,0

ZZ

68,7

0808 10 80

AR

79,3

BR

76,6

CL

82,8

CN

88,6

MK

22,6

NZ

114,2

US

130,7

UY

63,9

ZA

82,8

ZZ

82,4

0808 20 50

AR

87,5

CL

90,1

CN

146,7

ZA

87,4

ZZ

102,9


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


24.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 104/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 332/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2009 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

За класирането на някои продукти в позиция 1905 от Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се направи разграничение между продуктите от подпозиция 1905 90 20, от една страна, и изделията от подпозиция 1905 90 90, от друга страна.

(2)

Съгласно Обяснителните бележки към Хармонизираната система за позиция 1905, буква Б), тази позиция обхваща редица продукти, произведени от каша от брашно или от скорбяла или нишесте, обикновено изпечени във формата на кръг или лист.

(3)

Не е дадено определение за „подобните продукти“, включени към подпозиция 1905 90 20.

(4)

Възниквали са проблеми по отношение на класирането на т.нар. „листа от тесто“, тъй като няма ясно определени критерии за разграничаване на продуктите от подпозиция 1905 90 20 от тези от подпозиция 1905 90 90.

(5)

Следователно е целесъобразно да се добави допълнителна забележка към глава 19, в която да се предвижда, че подпозиция 1905 90 20 включва само сухи и трошливи продукти.

(6)

Поради това Регламент (ЕИО) № 2658/87 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В глава 19 от Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, се добавя следната допълнителна забележка:

„3.

Подпозиция 1905 90 20 включва само сухи и трошливи продукти.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2009 година.

За Комисията

László KOVÁCS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.


24.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 104/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 333/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2009 година

за определяне на възстановявания при износ в сектора на говеждото и телешкото месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2, последна алинея и член 170 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 разликата между цените на световния пазар и в Общността на продуктите, посочени в част XV от приложение I към горепосочения регламент, може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Предвид сегашната ситуация на пазара на говеждото и телешкото месо следва да бъдат определени възстановявания при износ в съответствие с правилата и критериите, предвидени в членове 162—164 и 167—170 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

Съгласно член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 възстановяването може да бъде различно в зависимост от местоназначението, особено когато ситуацията на световния пазар, специфичните нужди на някои пазари или задълженията, произтичащи от сключените съгласно член 300 от Договора споразумения, го изискват.

(4)

Възстановяванията следва да бъдат предоставени единствено за продуктите, чието свободно движение в Общността е разрешено и които носят здравната маркировка, предвидена в член 5, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (2). Тези продукти следва също така да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (3) и на Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (4).

(5)

Условията на член 7, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1359/2007 на Комисията от 21 ноември 2007 г. за определяне на условията за предоставяне на специални възстановявания при износ за някои разфасовки обезкостено месо от животни от рода на едрия рогат добитък (5) предвиждат намаляване на специалното възстановяване, ако количеството обезкостено месо, предназначено за износ, е по-малко от 95 % от теглото на цялото количество разфасовки, добити от обезкостяването, и без да бъде по-малко от 85 % от него.

(6)

В такъв случай следва да бъде отменен Регламент (ЕО) № 60/2009 на Комисията (6) и да бъде заместен с нов регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, за които се предоставят възстановяванията при износ, предвидени в член 164 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и размерите на тези възстановявания са посочени в приложението към настоящия регламент при спазването на условията, посочени в параграф 2 от настоящия член.

2.   Продуктите, които могат да се ползват от възстановяване по силата на параграф 1, трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004, и по-специално да бъдат приготвени в одобрено предприятие и да отговарят на условията за здравна маркировка, определени в приложение I, раздел I, глава III от Регламент (ЕО) № 854/2004.

Член 2

В случая, посочен в член 7, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1359/2007, размерът на възстановяването за продукти с код на продукта 0201 30 00 9100 се намалява със 7 EUR/100 kg.

Член 3

Регламент (ЕО) № 60/2009 се отменя.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на 24 април 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставен в Брюксел на 23 април 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г, стр. 55, поправена с ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1, поправена с ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 139, 30.4.2004 г, стр. 206, поправена с ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 83.

(5)  ОВ L 304, 22.11.2007 г., стр. 21.

(6)  ОВ L 19, 23.1.2009 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на говеждото и телешкото месо, приложими от 24 април 2009 година

Код на продуктите

Местоназначение

Мерна единица

Сума на възстановяване

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 кг живо тегло

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 кг живо тегло

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

36,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

48,8

B03

EUR/100 кг нетно тегло

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

48,8

B03

EUR/100 кг нетно тегло

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

36,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

61,0

B03

EUR/100 кг нетно тегло

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

36,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 кг нетно тегло

6,5

CA (5)

EUR/100 кг нетно тегло

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

22,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 кг нетно тегло

84,7

B03

EUR/100 кг нетно тегло

49,8

EG

EUR/100 кг нетно тегло

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 кг нетно тегло

50,8

B03

EUR/100 кг нетно тегло

29,9

EG

EUR/100 кг нетно тегло

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 кг нетно тегло

16,3

B03

EUR/100 кг нетно тегло

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 кг нетно тегло

16,3

B03

EUR/100 кг нетно тегло

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 кг нетно тегло

16,3

B03

EUR/100 кг нетно тегло

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 кг нетно тегло

16,3

B03

EUR/100 кг нетно тегло

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 кг нетно тегло

6,5

CA (5)

EUR/100 кг нетно тегло

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

22,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 кг нетно тегло

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 кг нетно тегло

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 кг нетно тегло

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 кг нетно тегло

20,7

NB: Кодовете на продуктите, както и кодовете на местоназначенията от серия „А“ са посочени в Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1).

Кодовете на местоназначенията са посочени в Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19).

Другите местоназначения са определени, както следва:

B00

:

всички местоназначения (трети страни, други територии, продоволствено снабдяване и местоназначения, приравнени към износ извън Общността).

B02

:

B04 и местоназначение EG.

B03

:

Албания, Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия, Косово (), Черна гора, Бивша югославска република Македония, продоволствено снабдяване и местоназначения, посочени в членове 36 и 45 и, ако е приложимо, в член 44 от Регламент (ЕО) № 800/1999 на Комисията (ОВ L 102, 17.4.1999 г., стр. 11).

B04

:

Турция, Украйна, Беларус, Молдова, Русия, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Мароко, Алжир, Тунис, Либия, Ливан, Сирия, Ирак, Иран, Израел, Западният бряг на река Йордан/ивицата Газа, Йордания, Саудитска арабия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединени арабски емирства, Оман, Йемен, Пакистан, Шри Ланка, Мианмар (Бирма), Тайланд, Виетнам, Индонезия, Филипини, Китай, Северна Корея, Хонконг, Судан, Мавритания, Мали, Буркина Фасо, Нигер, Чад, Кабо Верде, Сенегал, Гамбия, Гвинея Бисау, Гвинея, Сиера Леоне, Либерия, Кот д’Ивоар, Гана, Того, Бенин, Нигерия, Камерун, Централноафриканска република, Екваториална Гвинея, Сао Томе и Принсипи, Габон, Конго, Демократична република Конго, Руанда, Бурунди, Света Елена и зависимите територии, Ангола, Етиопия, Еритрея, Джибути, Сомалия, Уганда, Танзания, Сейшелски острови и зависимите територии, британска територия в Индийския океан, Мозамбик, остров Мавриций, Комори, Майот, Замбия, Малави, Южна Африка, Лесото.


(1)  Както е определено в Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации от 10 юни 1999 г.

(2)  Приемането в тази подпозиция става след представяне на удостоверението, посочено в приложението към Регламент (ЕО) № 433/2007 на Комисията (ОВ L 104, 21.4.2007 г., стр. 3).

(3)  Възстановяването е отпуснато на основание сьответствие на условията, посочени в Регламент (ЕО) № 1359/2007 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2007 г., стр. 21), както е изменен, и, ако е приложимо, в Регламент (ЕО) № 1741/2006 на Комисията (ОВ L 329, 25.11.2006 г., стр. 7).

(4)  Реализирани според условията на Регламент (ЕО) № 1643/2006 на Комисията (ОВ L 308, 8.11.2006 г., стр. 7).

(5)  Реализирани според условията, посочени в Регламент (ЕО) № 1041/2008 на Комисията (ОВ L 281, 24.10.2008 г., стр. 3).

(6)  Предоставянето на възстановяване е подчинено на условията, посочени в Регламент (ЕО) № 1731/2006 на Комисията (ОВ L 325, 24.11.2006 г., стр. 12).

(7)  Съдържанието на постно говеждо и телешко месо след отстраняване на мастната тъкан се определя според процедурата за анализ, посочена в приложението към Регламент (ЕИО) № 2429/86 на Комисията (ОВ L 210, 1.8.1986 г., стр. 39).

Изразът „средно процентно съдържание“ се отнася до количеството на пробата, така както е определено в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2002 на Комисията (ОВ L 117, 4.5.2002 г., стр. 6). Пробата е взета от тази част на партидата, която е с най-висок риск.


24.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 104/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 334/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2009 година

за определяне на максималното възстановяване при износ на масло в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 619/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ за някои млечни продукти (2) предвижда постоянна тръжна процедура.

(2)

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1454/2007 на Комисията от 10 декември 2007 г. за установяване на общи правила за въвеждане на тръжна процедура за определяне на възстановяванията при износ на някои селскостопански продукти (3) и след разглеждане на офертите, подадени в отговор на обявлението за търга, следва да се определи максимален размер на възстановяването при износ за периода на подаване на офертите, приключващ на 21 април 2009 г.

(3)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В рамките на постоянната тръжна процедура, открита с Регламент (ЕО) № 619/2008, за периода на подаване на оферти, приключващ на 21 април 2009 г., максималният размер на възстановяването за продуктите и местоназначенията, посочени съответно в член 1, букви а) и б) и в член 2 от посочения регламент, е определен в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 24 април 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 168, 28.6.2008 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 69.


ПРИЛОЖЕНИЕ

(EUR/100 kg)

Продукт

Код по номенклатурата за възстановяване при износ

Максимален размер на възстановяването при износ за местоназначенията, посочени в член 2 от Регламент (ЕО) № 619/2008

Масло

ex ex 0405 10 19 9700

60,00

Млечна мазнина

ex ex 0405 90 10 9000

73,00


24.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 104/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 335/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2009 година

за определяне на максимално възстановяване при износ на обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 619/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ за някои млечни продукти (2) предвижда постоянна тръжна процедура.

(2)

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1454/2007 на Комисията от 10 декември 2007 г. за установяване на общи правила за въвеждане на тръжна процедура за определяне на възстановяванията при износ на някои селскостопански продукти (3) и след разглеждане на офертите, подадени в отговор на обявлението за търга, следва да се определи максимален размер на възстановяването при износ за периода на подаване на офертите, приключващ на 21 април 2009 година.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В рамките на постоянната тръжна процедура, открита с Регламент (ЕО) № 619/2008, за периода на подаване на офертите, приключващ на 21 април 2009 година, максималният размер на възстановяването за продукта и за местоназначенията, изброени в член 1, буква в) и член 2 от посочения регламент, е 22,00 EUR/100 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 24 април 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 168, 28.6.2008 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 69.


24.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 104/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 336/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2009 година

за определяне на възстановяванията при износ в сектора на свинското месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2, последна алинея и член 170 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 разликата между цените на продуктите, посочени в част XVII от приложение I към горепосочения регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Предвид настоящата ситуация на пазара на свинско месо следва да се определят възстановявания при износ съгласно правилата и критериите, предвидени в членове 162—164, 167, 169 и 170 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

Съгласно член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 възстановяването може да бъде различно в зависимост от местоназначението, особено когато ситуацията на световния пазар, специфичните нужди на някои пазари или задълженията, произтичащи от сключените съгласно член 300 от Договора споразумения, го изискват.

(4)

Възстановяванията следва да се прилагат само за продукти, чието свободно движение в Общността е разрешено и които носят здравната маркировка, предвидена в член 5, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (2). Тези продукти следва също така да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (3) и на Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (4).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, които се ползват от възстановявания при износ, предвидени в член 164 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, както и размерът на възстановяванията, са определени в приложението към настоящия регламент при спазване на условието от параграф 2 на настоящия член.

2.   Продуктите, които могат да се ползват от възстановяване по силата на параграф 1, трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004, и по-специално да бъдат приготвени в одобрено предприятие и да отговарят на условията за здравна маркировка, определени в приложение I, раздел I, глава III от Регламент (ЕО) № 854/2004.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 24 април 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставен в Брюксел на 23 април 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г, стр. 55, поправен в ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1, поправен в ОВ L 226, 25.6.2004 г., стp. 3.

(4)  ОВ L 139, 30.4.2004 г, стр. 206, поправен в ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 83.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на свинското месо в сила от 24 април 2009 година

Код на продукта

Направление

Мерна единица

Размер на възстановяванията

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Кодовете на продуктите, както и кодовете на направленията от серия „А“, се определят от изменения Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1).


24.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 104/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 337/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2009 година

относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1) и по-специално член 143 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2783/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. за общата система за търговия с яйчен албумин и млечен албумин и по-специално член 3, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията (2) определя правилата за прилагане на режима, свързан с прилагането на допълнително мито при внос, и представителните цени в сектора на птичето месо и яйцата, както и на яйчния албумин.

(2)

Редовната проверка на данните, на които се основава определянето на представителните цени за продуктите от секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин, показва, че е необходимо да се променят представителните цени при внос на някои продукти, като се има предвид разликата в цените в зависимост от произхода. Следователно е уместно представителните цени да се публикуват.

(3)

Предвид ситуацията на пазара е необходимо тази промяна да се извърши в най-кратки срокове.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1484/95 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 145, 29.6.1995 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 23 април 2009 година за определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код по КН

Наименование на стоките

Представителна цена

(EUR/100 kg)

Гаранция, посочена в член 3, параграф 3

(EUR/100 kg)

Произход (1)

0207 12 10

Неразфасовани замразени „пилета 70 %“

104,3

0

BR

100,6

0

AR

0207 12 90

Неразфасовани замразени „пилета 65 %“

127,8

0

BR

128,3

0

AR

0207 14 10

Обезкостени замразени разфасовки от петли или кокошки

215,8

25

BR

214,5

26

AR

275,7

7

CL

0207 14 50

Пилешки гърди, замразени

190,3

7

BR

146,3

20

AR

0207 14 60

Пилешки бутчета, замразени

118,8

7

BR

0207 25 10

Неразфасовани замразени „пуйки 80 %“

223,4

0

BR

0207 27 10

Обезкостени, замразени разфасовки от пуйки

228,9

20

BR

237,6

18

CL

0408 11 80

Яйчни жълтъци

383,8

0

AR

0408 91 80

Яйчни жълтъци

335,7

0

AR

1602 32 11

Приготвени храни от петли или кокошки без топлинна обработка

250,0

11

BR

3502 11 90

Яйчен албумин, изсушен

563,0

0

AR


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.“


24.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 104/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 338/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2009 година

за определяне на възстановяванията при износ в сектора на яйцата

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (1) и по-специално член 164, параграф 2, последната алинея и член 170 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 разликата между цените на продуктите, посочени в част XIX от приложение I към горепосочения регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Като се има предвид настоящата ситуация на пазара на яйца, възстановяванията при износ трябва да се определят съгласно правилата и някои критерии, предвидени в членове 162, 163, 164, 167, 169 и 170 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

Член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че възстановяванията могат да варират според местоназначението, особено когато това е необходимо поради състоянието на световния пазар, поради специфичните изисквания на някои пазари или поради задължения, произтичащи от споразумения, сключени в съответствие с член 300 от Договора.

(4)

Възстановяванията се прилагат само към продукти, чието свободно движение в Общността е разрешено и които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (2) и на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно специфични хигиенни правила за храните от животински произход (3), както и на условията за маркировка, изброени в точка А от приложение ХIV към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(5)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, които се ползват с възстановявания при износ, предвидени в член 164 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, както и размерът на тези възстановявания, се определят в приложението към настоящия регламент при спазване на условията от параграф 2 от настоящия член.

2.   Продуктите, които могат да се ползват с възстановяване по силата на параграф 1, трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004 и по-специално да бъдат приготвени в одобрено предприятие и да отговарят на условията за маркировка, определени в раздел I от приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004, както и на условията, определени в точка А от приложение ХIV към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 24 април 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на яйцата, приложими от 24 април 2009 година

Код на продуктите

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 броя

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 броя

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

37,65

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

18,90

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

18,90

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

23,85

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

6,00

NB: Кодовете на продуктите, както и кодовете на местоназначенията от серия А, са установени в изменения Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1).

Останалите местоназначения се определят, както следва:

E09

Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, Обединени арабски емирства, Йемен, САР Хонконг, Русия, Турция.

E10

Южна Корея, Япония, Малайзия, Тайланд, Тайван, Филипини.

E19

Всички местоназначения, с изключение на Швейцария и групите Е09, Е10.


24.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 104/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 339/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2009 година

относно определяне на възстановяванията при износ в сектора на птичето месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (1) и по-специално член 164, параграф 2, последната алинея и член 170 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 разликата между цените на продуктите, посочени в част XX на приложение I към горепосочения регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Имайки предвид настоящата ситуация на пазара на птиче месо, следва да бъдат определени възстановявания при износ съгласно правилата и критериите, предвидени в членове 162, 163, 164, 167, 169 и 170 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

Член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че възстановяванията могат да варират според местоназначението, особено когато това е необходимо поради състоянието на световния пазар, поради специфичните изисквания на някои пазари или поради задължения, произтичащи от споразумения, сключени в съответствие с член 300 от Договора.

(4)

Възстановяванията следва да бъдат предоставени само за продуктите, за които е разрешено свободно движение в Общността и които имат идентификационния знак, посочен в член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (2). Тези продукти следва също така да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (3).

(5)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, за които се предоставят възстановявания за износ, посочени в член 164 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и размерите на тези възстановявания са определени в приложението към настоящия регламент при спазване на условието, предвидено в параграф 2 от настоящия член.

2.   Продуктите, за които може да се предостави възстановяване по силата на параграф 1, трябва да изпълняват изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004 и по-специално да бъдат приготвени в одобрено предприятие и да изпълняват условията за идентификационна маркировка, посочени в раздел I от приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 24 април 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1. Коригирана версия в ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на птичето месо, приложими от 24 април 2009 година

Код на продуктите

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

NB: Кодовете на продуктите, както и кодовете на местоназначенията от серия А са определени в Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), изменен.

Другите местоназначения се определят, както следва:

V03

A24, Ангола, Саудитска Арабия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, Обединени арабски емирства, Йордания, Йемен, Ливан, Ирак, Иран.


24.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 104/19


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 340/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2009 година

за определяне на максималната изкупна цена за масло за третата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 186/2009

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 43 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 186/2009 на Комисията (2) се открива изкупуване на масло чрез тръжна процедура за периода, който приключва на 31 август 2009 г., в съответствие с условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 105/2008 на Комисията от 5 февруари 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на интервенцията на пазара на масло (3).

(2)

Като се вземат предвид офертите, получени в отговор на индивидуалните покани за търг, се определя максимална изкупна цена или се взема решение да не се дава ход на провеждането на тръжната процедура в съответствие с член 16, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 105/2008.

(3)

Като се вземат предвид офертите, получени за третата индивидуална покана за търг, следва да се определи максимална изкупна цена.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За третата индивидуална покана за търг за изкупуване на масло в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 186/2009, за която срокът за подаване на оферти изтече на 21 април 2009 г., максималната изкупна цена e 220,00 EUR/100 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 24 април 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 64, 10.3.2009 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 32, 6.2.2008 г., стр. 3.


24.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 104/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 341/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2009 година

за определяне на максималната изкупна цена за обезмаслено мляко на прах за първата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 310/2009

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 43 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 310/2009 (2) на Комисията се открива изкупуване на обезмаслено мляко на прах чрез тръжна процедура за периода, който приключва на 31 август 2009 г., в съответствие с условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 214/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на интервенцията на пазара на обезмаслено мляко на прах (3).

(2)

Като се вземат предвид офертите, получени в отговор на индивидуалните покани за търг, се определя максимална изкупна цена или се взема решение търгът да не приключи с възлагане в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 214/2001.

(3)

Като се вземат предвид офертите, получени за първата индивидуална покана за търг, следва да се определи максимална изкупна цена.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За първата индивидуална покана за търг за изкупуване на обезмаслено мляко на прах в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 310/2009, за която срокът за подаване на оферти изтече на 21 април 2009 г., максималната изкупна цена e 168,90 EUR/100 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 24 април 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 97, 16.4.2009 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 37, 7.2.2001 г., стр. 100.


24.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 104/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 342/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2009 година

за определяне на размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 162, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че разликата между цените в международната търговия за продуктите, посочени в член 1, параграф 1, буква т) и изброени в част ХIХ от приложение I към посочения регламент, и цените в Общността могат да се покриват от възстановявания при износ, когато тези продукти са изнасяни под формата на стоки, изброени в част V от приложение ХХ към въпросния регламент.

(2)

Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията от 30 юни 2005 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износа на определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне на размера на такова възстановяване (2) уточнява продуктите, за които трябва да се определи размер на възстановяване, който да се прилага, когато тези продукти се изнасят под формата на стоки, изброени в част V от приложение ХХ към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

В съответствие с член 14, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1043/2005 размерът на възстановяване за 100 килограма от всеки от въпросните основни продукти следва да се определя за срок със същата продължителност като този, за който възстановяванията са определени за същите продукти, изнасяни в непреработен вид.

(4)

Член 11 от Споразумението за селското стопанство, сключено в рамките на Уругвайския кръг, определя, че възстановяването при износ за продукт, съдържащ се в стока, не може да надвишава възстановяването, приложимо за този продукт, когато е изнасян без допълнителната преработка.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Размерът на възстановяване, приложим за основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1043/2005 и в член 1, параграф 1, буква т) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и изнасяни под формата на продукти, изброени в част V от приложение ХХ към Регламент (ЕО) № 1234/2007, се определя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 24 април 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2009 година.

За Комисията

Heinz ZOUREK

Генерален директор на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер на възстановяване, приложим от 24 април 2009 година за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

(EUR/100 kg)

Код по КН

Описание

Местоназначение (1)

Размер на възстановяване

0407 00

Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени:

 

 

– От домашни птици:

 

 

0407 00 30

– – Други:

 

 

а)

При износ на яйчен албумин под кодове по КН 3502 11 90 и 3502 19 90

02

0,00

03

16,00

04

0,00

б)

При износ на други стоки

01

0,00

0408

Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни, сушени, варени във вода или на пара, представени в различни форми, замразени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители:

 

 

– Яйчни жълтъци:

 

 

0408 11

– – Сушени:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Годни за консумация от човека:

 

 

неподсладени

01

37,65

0408 19

– – Други:

 

 

– – – Годни за консумация от човека:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Течни:

 

 

неподсладени

01

18,90

ex 0408 19 89

– – – – Замразени:

 

 

неподсладени

01

18,90

– Други:

 

 

0408 91

– – Сушени:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Годни за консумация от човека:

 

 

неподсладени

01

23,85

0408 99

– – Други:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Годни за консумация от човека:

 

 

неподсладени

01

6,00


(1)  Местоназначенията са, както следва:

01

трети страни. За Щвейцария и Лихтенщайн тези размери не са приложими за изнасяни стоки, изброени в таблици I и II от Протокол № 2 кбм Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г.,

02

Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, Обединени арабски емирства, Йемен, Турция, Хонконг САР и Русия,

03

Южна Корея, Япония, Малайзия, Тайланд и Филипините,

04

всички местоназначения, с изключение на Щвейцария и тези, изброени в 02 и 03.


ДИРЕКТИВИ

24.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 104/23


ДИРЕКТИВА 2009/37/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2009 година

за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на хлормекват, медни съединения, пропаквизафоп, квизалофоп-P, тефлубензурон и зета-циперметрин като активни вещества

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С регламенти (ЕО) № 451/2000 (2) и (ЕО) № 1490/2002 (3) на Комисията се определят подробните правила за изпълнението на третия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, и се установява списък с активни вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. В този списък са включени хлормекват, медни съединения, пропаквизафоп, квизалофоп-Р, тефлубензурон и зета-циперметрин.

(2)

Въздействието на посочените активни вещества върху здравето на човека и върху околната среда е оценено в съответствие с разпоредбите на регламенти (ЕО) № 451/2000 и (ЕО) № 1490/2002 за поредица от употреби, предложени от нотификаторите. Освен това с тези регламенти се определят докладващите държави-членки, които трябва да представят съответните доклади за оценка и препоръки пред Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1490/2002. За хлормекват и тефлубензурон докладваща държава-членка беше Обединеното кралство, което внесе цялата необходима документация съответно на 27 април 2007 г. и на 6 август 2007 г. За медните съединения докладващата държава-членка беше Франция, която внесе необходима информация на 7 юни 2007 г. За пропаквизафоп докладващата държава-членка беше Италия, която внесе цялата необходима информация на 22 септември 2005 г. За квизалофоп-P докладващата държава-членка беше Финландия, която внесе цялата необходима информация на 1 февруари 2007 г. (за квизалофоп-P-етил) и на 2 май 2007 г. (за квизалофоп-P-тефурил). За зета-циперметрин докладваща държава-членка беше Белгия, която внесе цялата необходима информация на 10 юли 2006 г.

(3)

Докладите за оценка бяха предмет на партньорска проверка от страна на държавите-членки и на ЕОБХ и бяха представени на Комисията на 29 септември 2008 г. за хлормекват и тефлубензурон, на 30 септември 2008 г. — за медните съединения и за зета-циперметрин, и на 26 ноември 2008 г. — за пропаквизафоп и квизалофоп-P под формата на научни доклади на ЕОБХ (4). Тези доклади бяха разгледани от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и бяха окончателно приети на 23 януари 2009 г. под формата на доклади на Комисията за изследване на хлормекват, медни съединения, пропаквизафоп, квизалофоп-P, тефлубензурон и зета-циперметрин.

(4)

От направените различни изследвания се вижда, че може да се очаква продуктите за растителна защита, съдържащи хлормекват, медни съединения, пропаквизафоп, квизалофоп-P, тефлубензурон и зета-циперметрин, да удовлетворяват като цяло изискванията, посочени в член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по отношение на употребите, които са били изследвани и подробно разгледани в докладите за изследване, изготвени от Комисията. Следователно е уместно тези активни вещества да бъдат включени в приложение I, за да се гарантира, че разрешенията за продуктите за растителна защита, които съдържат тези активни вещества, могат да се издават във всички държави-членки в съответствие с разпоредбите на посочената директива.

(5)

Без да се засяга това заключение, е целесъобразно да бъде получена допълнителна информация по някои конкретни въпроси. В член 6, параграф 1 от Директива 91/414/ЕИО се предвижда, че включването на дадено вещество в приложение I може да подлежи на определени условия. Във връзка с посоченото, по отношение на хлормекват от нотификатора следва да се изиска да предостави допълнителна информация за съдбата и поведението на това вещество (да се проведе изследване на адсорбцията при 20 °C, да се преизчислят предвижданите концентрации в подпочвените води, във водата на повърхността и в седиментите), за методите за контрол за определяне на веществото в продукти от животински произход и във вода, за риска за водните организми, птиците и бозайниците. Освен това по отношение на медните съединения от нотификатора следва да се изиска да предостави допълнителна информация за риска при вдишване и за оценка на риска за неприцелните организми, за почвата и водата. Освен това по отношение на пропаквизафоп е подходящо от нотификатора да се изиска да предостави информация за съответния примес Ro 41-5259 и за риска за водните организми и за неприцелните членестоноги. Освен това по отношение на квизалофоп-P е подходящо от нотификатора да се изиска да предостави допълнителна информация за риска за неприцелните членестоноги. Накрая по отношение на зета-циперметрин е подходящо от нотификатора да се изиска да предостави допълнителна информация за неговите съдба и поведение (аеробно разграждане в почвата), за риска за птиците (в дългосрочен план), за водните организми и за неприцелните членестоноги.

(6)

Освен това по отношение на медните съединения следва да се отбележи, че медта се среща в природата и е основен хранителен микроелемент. Медта се натрупва в почвата и съдържанието ѝ в нея може да бъде свързано с прилагането на препарати за растителна защита, но и с животновъдството и употребата на тор. Поради това е необходимо държавите-членки да създадат програми за мониторинг в застрашените области, в които има опасност от замърсяване на почвата с мед, с цел където е подходящо да бъдат въведени ограничения, такива като максимално приложими количества.

(7)

В член 5, параграф 4 и член 6, параграф 1 от Директива 91/414/ЕИО се предвижда, че включването на вещество в приложение I може да бъде обект на ограничения. Във връзка с медните съединения оценката на риска позволи да се идентифицира опасност от екотоксичност и бе сметнато за необходимо въвеждането на ограничения по отношение на периода на включване в приложение I, за да се позволи на държавите-членки след по-кратък период да преразгледат вече наличните на пазара продукти за растителна защита, които съдържат мед. Освен това медните съединения вече са обект на оценка в рамките на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (5), както и на оценка в рамките на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (6) относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Както за всички вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, статутът на медните съединения би могъл да бъде преразгледан съгласно член 5, параграф 5 от посочената директива в светлината на всякакви новополучени данни.

(8)

Трябва да се предвиди разумен срок преди включването на дадено активно вещество в приложение I, за да се позволи на държавите-членки и на заинтересованите страни да се подготвят за спазването на новите изисквания, които ще произлязат от това включване.

(9)

Без да се засягат задълженията, определени с Директива 91/414/ЕИО като последица от включването на активно вещество в приложение I, следва да се разреши на държавите-членки в срок от шест месеца след такова включване да преразгледат действащите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи хлормекват, медни съединения, пропаквизафоп, квизалофоп-P, тефлубензурон и зета-циперметрин, за да се гарантира, че изискванията, определени с Директива 91/414/ЕИО, по-специално в нейния член 13, и съответните условия, описани в приложение I, са удовлетворени. Държавите-членки следва да променят, заменят или отнемат, според случая, съществуващите разрешения в съответствие с разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО. Чрез дерогация от изискването за горепосочения срок следва да се предвиди по-дълъг срок за представянето и извършването на оценка на пълната документация по приложение III за всеки продукт за растителна защита и за всеки предвиден вид употреба, съгласно единните принципи, установени с Директива 91/414/ЕИО.

(10)

Натрупаният опит от предишни включвания в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на активни вещества, оценени в рамките на Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията (7), показа, че могат да възникнат трудности при тълкуването на задълженията на притежателите на съществуващи разрешения във връзка с достъпа до данни. Следователно, за да се избегнат допълнителни затруднения, е необходимо да се уточнят задълженията на държавите-членки, особено задължението да се проверява дали притежателят на разрешение може да докаже достъп до документация, която удовлетворява изискванията на приложение II към посочената директива. Това уточнение обаче не налага нови задължения на държавите-членки или на притежателите на разрешения в сравнение с досега приетите директиви за изменение на приложение I.

(11)

Поради гореизложеното е целесъобразно Директива 91/414/ЕИО да бъде съответно изменена.

(12)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 91/414/ЕИО се изменя, както е посочено в приложението към настоящата директива.

Член 2

Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 31 май 2010 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби считано от 1 юни 2010 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

1.   В съответствие с Директива 91/414/ЕИО държавите-членки при необходимост изменят или отнемат съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи хлормекват, медни съединения, пропаквизафоп, квизалофоп-P, тефлубензурон и зета-циперметрин като активни вещества, не по-късно от 31 май 2010 г.

До тази дата те по-специално проверяват, че условията в приложение I към посочената директива, отнасящи се до хлормекват, медни съединения, пропаквизафоп, квизалофоп-P, тефлубензурон и зета-циперметрин, са изпълнени, с изключение на условията, определени в част Б от вписването за тези активни вещества, както и че притежателят на разрешението притежава документация или има достъп до документация, която удовлетворява изискванията на приложение II към посочената директива, в съответствие с условията на член 13 от нея.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 за всеки разрешен продукт за растителна защита, който съдържа хлормекват, медни съединения, пропаквизафоп, квизалофоп-P, тефлубензурон и зета-циперметрин като единствено активно вещество или като едно от няколко активни вещества, всички от които са включени не по-късно от 30 ноември 2009 г. в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, държавите-членки извършват повторна оценка на продукта в съответствие с единните принципи, предвидени в приложение VI към Директива 91/414/ЕИО, въз основа на документация, която удовлетворява изискванията на приложение III към посочената директива, и вземат предвид част Б от вписването в приложение I към посочената директива относно хлормекват, медни съединения, пропаквизафоп, квизалофоп-P, тефлубензурон и зета-циперметрин. Въз основа на тази оценка те определят дали продуктът удовлетворява условията, посочени в член 4, параграф 1, букви б), в), г) и д) от Директива 91/414/ЕИО.

В резултат на това определяне държавите-членки:

а)

в случай на продукт, съдържащ хлормекват, медни съединения, пропаквизафоп, квизалофоп-P, тефлубензурон и зета-циперметрин като единствено активно вещество, при необходимост изменят или отнемат разрешението не по-късно от 31 май 2014 г.; или

б)

в случай на продукт, съдържащ хлормекват, медни съединения, пропаквизафоп, квизалофоп-P, тефлубензурон и зета-циперметрин като едно от няколко активни вещества, при необходимост изменят или отнемат съществуващите разрешения до 31 май 2014 г. или до датата, определена за това изменение или отнемане в съответната директива или директиви, с които съответното вещество/вещества е/са било/и включено/и в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, в зависимост от това коя от двете дати е по-късната.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на 1 декември 2009 г.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 224, 21.8.2002 г., стр. 23.

(4)  Научен доклад на ЕОБХ (2008) 179, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlormequat (приключен на 29 септември 2008 г.).

Научен доклад на ЕОБХ (2008) 187, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance copper compounds (приключен на 30 септември 2008 г.).

Научен доклад на ЕОБХ (2008) 204, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propaquizafop (приключен на 26 ноември 2008 г.).

Научен доклад на ЕОБХ (2008) 205, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance quizalofop-P (приключен на 26 ноември 2008 г.).

Научен доклад на ЕОБХ (2008) 184, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance teflubezuron (приключен на 29 септември 2008 г.).

Научен доклад на ЕОБХ (2008) 196, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance zeta-cypermethrin (приключен на 30 септември 2008 г.).

(5)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1, поправен в ОВ L 136, 29.5.2007 г., стр. 3.

(7)  ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следното вписване се добавя в края на таблицата в приложение I към Директива 91/414/ЕИО:

Общоприето наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на влизане в сила

Дата на изтичане на срока за включване

Специални разпоредби

„281

Хлормекват

CAS № 7003-89-6 (хлормекват)

CAS № 999-81-5 (хлормекват хлорид)

CIPAC № 143 (хлормекват)

CIPAC № 143.302 (хлормекват хлорид)

2-хлороетилтриметиламониум (хлормекват)

2-хлороетилтриметиламониев хлорид (хлормекват хлорид)

≥ 636 g/kg

Примеси:

 

1,2-дихлороетан: най-много 0,1 g/kg (по отношение на съдържанието на сух хлормекват)

 

Хлороетен (винил хлорид): най-много 0,0005 g/kg (по отношение на съдържанието на сух хлормекват хлорид)

1 декември 2009 г.

30 ноември 2019 г.

ЧАСТ A

Разрешава се за употреба единствено като регулатор на растежа за житни култури.

ЧАСТ Б

При оценка на заявленията за разрешение на продукти за растителна защита, които съдържат хлормекват, за употреба, различна от тази за ръж и тритикале, особено по отношение на експозицията на потребителите, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и осигуряват предоставянето на необходимите данни и информация преди издаването на такова разрешение.

За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се вземат предвид заключенията на доклада за изследване на хлормекват, и по-специално допълнения I и II към него, така както са окончателно приети от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 23 януари 2009 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на:

безопасността на оператора, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка;

защитата на птиците и бозайниците;

Условията за получаване на разрешения включват мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно.

Засегнатите държави-членки изискват предоставянето на допълнителна информация за съдбата и поведението на хлормекват (да се проведе изследване на адсорбцията при 20 °C, да се преизчислят предвижданите концентрации в подпочвените води, във водата на повърхността и в седиментите), за методите за контрол за определяне на веществото в продукти от животински произход и във вода, за риска за водните организми, птиците и бозайниците. Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане хлормекват е включен в настоящото приложение, предоставя на Комисията такава информация най-късно до 30 ноември 2011 г.

282

Медни съединения:

 

 

1 декември 2009 г.

30 ноември 2016 г.

ЧАСТ A

Разрешава се за употреба единствено като бактерицид и фунгицид.

ЧАСТ Б

При оценка на заявленията за разрешение на продукти за растителна защита, които съдържат медни съединения, употреба, различна от тази за отглеждани в парници домати, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и за представяне на всички данни и на цялата необходима информация, преди да се предостави такова разрешение.

За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се вземат предвид заключенията на доклада за изследване на медните съединения, и по-специално допълнения I и II към него, така както са окончателно приети от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 23 януари 2009 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на:

характеристиките на произведения за търговски цели технически материал, които трябва да бъдат потвърдени и подкрепени от съответните аналитични данни. Използваното в документацията за токсичност опитно вещество следва да бъде сравнено и съпоставено с тази спецификация на техническия материал,

безопасността на оператора и работника, като гарантират, че условията на употреба предписват, когато е необходимо, използването на подходяща лична предпазна екипировка,

защитата на водните и неприцелните организми. Във връзка с така определените рискове следва да се предприемат мерки за намаляване на риска, като например създаване на буферни зони, когато това е целесъобразно,

количеството приложено активно вещество и да гарантират, че разрешените количества по отношение на съдържанието на активно вещество и на броя на прилаганията са минимално необходимите за постигане на търсените ефекти.

Засегнатите държави-членки изискват подаването на следната информация, с която да се обърне внимание на:

риска при вдишване,

оценката на риска за неприцелните организми, за почвата и водите.

Те гарантират, че нотификаторите, по чието искане медните съединения са включени в настоящото приложение, предоставят на Комисията такава информация най-късно до 30 ноември 2011 г.

Държавите-членки създават програми за мониторинг в застрашените области, в които има опасност от замърсяване на почвата с мед, с цел където е подходящо да бъдат въведени ограничения, като например максимално приложими количества.

меден хидроксид

CAS № 20427-59-2

CIPAC № 44.305

Меден(II) хидроксид

≥ 573 g/kg

меден оксихлорид

CAS № 1332-65-6 или 1332-40-7

CIPAC № 44.602

Димеден хлорид трихидроксид

≥ 550 g/kg

меден оксид

CAS № 1317-39-1

CIPAC № 44.603

Меден оксид

≥ 820 g/kg

бордолезов разтвор

CAS № 8011-63-0

CIPAC № 44.604

Не е определен

≥ 245 g/kg

триосновен меден сулфат

CAS № 12527-76-3

CIPAC № 44.306

Не е определен

≥ 490 g/kg

Следните примеси представляват токсикологична опасност и равнищата им не трябва да превишават дадените по-долу стойности:

 

Олово най-много 0,0005 g/kg от съдържанието на мед

 

Кадмий най-много 0,0001 g/kg от съдържанието на мед

 

Арсен най-много 0,0001 g/kg от съдържанието на мед

283

Пропаквизафоп

CAS № 111479-05-1

CIPAC № 173

2-изопропилиденамино-оксиетил (R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси) фенилокси]пропионат

≥ 920 g/kg

Съдържание на толуол най-много 5g/kg

1 декември 2009 г.

30 ноември 2019 г.

ЧАСТ A

Разрешава се за употреба единствено като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се вземат предвид заключенията на доклада за изследване на пропаквизафоп, и по-специално допълнения I и II към него, така както са окончателно приети от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 23 януари 2009 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на следното:

характеристиките на произведения за търговски цели технически материал, които трябва да бъдат потвърдени и подкрепени от съответните аналитични данни. Използваното в документацията за токсичност опитно вещество следва да бъде сравнено и съпоставено с тази спецификация на техническия материал,

безопасността на оператора, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка,

опазването на водните организми и неприцелните растения, като трябва да гарантират, че условията на разрешението включват при необходимост мерки за намаляване на риска, напр. създаване на буферни зони,

защитата на неприцелните членестоноги, като трябва да гарантират, че условията на разрешението включват при необходимост мерки за намаляване на риска.

Засегнатите държави-членки гарантират, че нотификаторът представя пред Комисията:

допълнителна информация за съответния примес Ro 41-5259,

информация, необходима за предотвратяването на опасността за водните организми и неприцелните членестоноги.

Те гарантират, че нотификаторът предоставя тази информация на Комисията до 30 ноември 2011 г.

284

Квизалофоп-P

 

 

1 декември 2009 г.

30 ноември 2019 г.

ЧАСТ A

Разрешава се за употреба единствено като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се вземат предвид заключенията на доклада за изследване на квизалофоп-Р, и по-специално допълнения I и II към него, така както са окончателно приети от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 23 януари 2009 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на следното:

характеристиките на произведения за търговски цели технически материал, които трябва да бъдат потвърдени и подкрепени от съответните аналитични данни. Използваното в документацията за токсичност опитно вещество следва да бъде сравнено и съпоставено с тази спецификация на техническия материал,

безопасността на оператора и работника, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка,

защитата на неприцелните растения, като трябва да гарантират, че условията на разрешението включват при необходимост мерки за намаляване на риска, например осигуряване на буферни зони.

Условията за получаване на разрешения включват мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно.

Засегнатите държави-членки гарантират, че нотификаторът представя пред Комисията допълнителна информация за риска за неприцелните членестоноги.

Те гарантират, че нотификаторът предоставя тази информация на Комисията до 30 ноември 2011 г.

Квизалофоп-P-етил

CAS № 100646-51-3

CIPAC № 641.202

Етил (R)-2-[4-(6-хлорквиноксалин-2-илокси)фенокси] пропионат

≥ 950 g/kg

Квизалофоп-P-тефурил

CAS № 119738-06-6

CIPAC № 641.226

(RS-)-тетрахидрофурфурил-(R)-2-[4-(6-хлороквиноксалин-2-илокси)фенокси]пропионат

≥ 795 g/kg

285

Тефлубензурон

CAS № 83121-18-0

CIPAC № 450

1-(3,5-дихлоро-2,4 дифлуорофенил)-3-(2,6-дифлуоробензоил) карбамид

≥ 970 g/kg

1 декември 2009 г.

30 ноември 2019 г.

ЧАСТ A

Разрешава се за употреба единствено като инсектицид в оранжерии (в които се използва изкуствен субстрат или в затворени хидропонни системи).

ЧАСТ Б

При оценка на заявленията за разрешение на продукти за растителна защита, които съдържат тефлубензурон, за друго приложение освен за отглеждани в парници домати държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и за представяне на всички данни и на цялата необходима информация, преди да се предостави такова разрешение.

За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се вземат предвид заключенията на доклада за изследване на тефлубензурон, и по-специално допълнения I и II към него, така както са окончателно приети от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 23 януари 2009 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на:

безопасността на оператора и работниците, като гарантират, че условията на употреба предписват, когато е необходимо, използването на подходяща лична предпазна екипировка,

защитата на водните организми. Емисиите, дължащи се на прилагане в парници, трябва да бъдат сведени до минимум и във всички случаи не трябва да бъдат в състояние да достигат в значимо количество до водни площи в съседство,

опазването на пчелите, които не трябва да бъдат допускани до парниците,

опазването на колониите за опрашване, преднамерено поставени в оранжериите,

безопасното отстраняване на кондензационната вода, на отточната вода и на субстрата с цел да се изключат опасността за неприцелните организми и рискът от замърсяване на повърхностните и подпочвените води.

Условията за получаване на разрешения включват мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно.

286

Зета-циперметрин

CAS N° 52315-07-8

CIPAC № 733

Смес от стереоизомери (S)-α-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2 диметилциклопропанкарбоксилат, където съотношението между двойката изомери (S);(1RS,3RS) и двойката изомери (S);(1RS,3SR) е съответно в интервала от 45—55 до 55—45

≥ 850 g/kg

Примеси:

 

толуол: най-много 2 g/kg

 

катрани: най-много 12,5 g/kg

1 декември 2009 г.

30 ноември 2019 г.

ЧАСТ A

Разрешава се единствено за употреба като инсектицид.

ЧАСТ Б

При оценка на заявленията за разрешение на продукти за растителна защита, съдържащи зета-циперметрин, за употреба, различна от тази за житни растения, особено по отношение на експозицията на потребителите на mРВАлдехид, продукт на разграждането, който може да се образува при преработката, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и осигуряват предоставянето на необходимите данни и информация преди издаването на такова разрешение.

За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се вземат предвид заключенията на доклада за изследване на зета-циперметрин, и по-специално допълнения I и II към него, така както са окончателно приети от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 23 януари 2009 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на:

безопасността на оператора, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка, когато е целесъобразно,

опазването на птиците, водните организми, пчелите, неприцелните членестоноги и неприцелните почвени макроорганизми.

Условията за получаване на разрешения включват мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно.

Засегнатите държави-членки изискват представянето на допълнителна информация за съдбата и поведението на веществото (аеробно разграждане в почвата), за риска в дългосрочен план за птиците, водните организми и неприцелните членестоноги. Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане зета-циперметринът е включен в настоящото приложение, предоставя на Комисията такава информация най-късно до 30 ноември 2011 г.“


(1)  Допълнителна информация за идентичността и спецификацията на активното вещество е предоставена в доклада за преразглеждане.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

24.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 104/33


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 16 март 2009 година

за назначаване на член и заместник-член от Швеция в Комитета на регионите

(2009/340/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 263 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Швеция,

като има предвид, че:

(1)

На 24 януари 2006 г. Съветът прие Решение 2006/116/ЕО за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2006 г. до 25 януари 2010 г. (1)

(2)

След оставката на г-жа Ann BESKOW се освободи едно място за член на Комитета на регионите. С назначаването на г-жа Yoomi RENSTRÖM за член на Комитета на регионите се освобождава едно място за заместник-член на Комитета на регионите,

РЕШИ:

Член 1

Назначават се в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2010 г.:

а)

за член:

г-жа Yoomi RENSTRÖM, Ovanåker kommun (промяна в длъжността),

и

б)

за заместник-член:

г-жа Ewa LINDSTRAND, Ledamot i kommunfullmäktige, Timrå kommun.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от датата на приемането му.

Съставено в Брюксел на 16 март 2009 година.

За Съвета

Председател

A. VONDRA


(1)  ОВ L 56, 25.2.2006 г., стр. 75.


Комисия

24.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 104/34


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 юни 2008 година

относно държавна помощ C 9/08 (ex NN 8/08, CP 244/2007), приведена в действие от Германия в полза на Sachsen LB

(нотифицирано под номер C(2008) 2269)

(само текстът на немски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/341/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 88, параграф 2, първа алинея от него,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

като покани заинтересованите страни да представят мненията си в съответствие с посочените по-горе разпоредби (1) и като взе предвид техните мнения,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

Делото започна с ex officio искане за информация, изпратено на Германия на 21 август 2007 г. С писмо от 21 януари 2008 г. като се основава на принципа на правната сигурност Германия уведоми за мерките като мерки, които „не съставляват държавна помощ“ и за всеки случай поясни, че мерките следва при всички случаи да се определят като помощ за оздравяване и преструктуриране, съвместими с общия пазар.

(2)

С писмо от 27 февруари 2008 г. Комисията уведоми Германия, че е решила да открие процедурата, предвидена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО по отношение на мерките.

(3)

Решението на Комисията да открие формална процедура по разследване (наричано по-долу още „решението за откриване“) бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2). Комисията покани заинтересованите страни да представят мненията си по отношение на помощта.

(4)

Германия представи своите мнения след откриването на формалната процедура по разследване на 28 март и на 10, 16, 23 и 30 април 2008 г. На 16 април 2008 г. беше получено едно становище от трета страна. Германия представи своите мнения относно това становище на трета страна с писмо от 30 април 2008 г.

(5)

Състояха се няколко срещи и редовни телефонни конферентни разговори с Германия, бенефициера и Landesbank Baden-Württemberg (наричана по-долу „LBBW“).

2.   ВЪВЕДЕНИЕ

(6)

Настоящото дело води началото си от все още продължаващата криза на високорисковите ипотечни кредити в САЩ, от която беше засегната Landesbank Sachsen Girozentrale (наричана по-долу „Sachsen LB“), и по-специално едно от задбалансовите ѝ дружества със специална инвестиционна цел (Conduit), Ormond Quay.

(7)

Дружеството със специална инвестиционна цел (ДСИЦ) (special purpose vehicle или investment vehicle (SIV)) е дружество, (обикновено дружество с ограничена отговорност или понякога партньорство с ограничена отговорност), създадено, за да изпълни ясно дефинирани, специфични и ограничени във времето цели, предимно да изолира финансов риск (обикновено несъстоятелност, но понякога и специфичен данъчен или регулаторен риск). Дружествата със специална инвестиционна цел се използват, защото са неутрални по отношение на счетоводния баланс и не се консолидират от банките. Това позволява на банките да финансират отпускането на кредити при по-ниски лихвени проценти от тези, които самите те предлагат (предимно поради задълженията за законоустановени коефициенти за ликвидност). Дружеството със специална инвестиционна цел рефинансира инвестициите в обезпечени с активи ценни книжа („asset-backed securities“, наричани по-долу „ABS“), като заема от пазара на краткосрочните търговски ценни книжа („commercial papers“, наричани по-долу „CP“) (3). Потенциалните ликвидни нужди на дружествата със специална инвестиционна цел (когато CP не са изцяло продадени) се покриват от кредитни линии, осигурени от търговски банки.

(8)

Ormond Quay служи на Sachsen LB, за да финансира инвестиции в ABS, които включват ипотечни облигации от САЩ. За да гарантира ликвидните нужди на дружеството, в случай че търговските банки оттеглят кредитните си линии, Sachsen LB трябваше да гарантира ликвидността на Ormond Quay и да приеме специални инструменти за гарантиране на ликвидността. В замяна на поемането на риска Sachsen LB получаваше генерирания излишък на дружеството под формата на годишно плащане. Ormond Quay генерира значителен излишък посредством финансирането на инвестиции в дългосрочни и високодоходни ABS чрез краткосрочни и ниско доходни CP.

(9)

Въпреки това пазарните условия се влошиха в резултат на кризата с високорискови ипотечни кредити в САЩ. С развитието на кризата и поради големия брой просрочвания и принудителни продажби трите основни агенции за кредитен рейтинг понижиха рейтинга на голяма част от ценните книжа, обезпечени с ипотеки, които до този момент варираха от A + до BB, в някои случаи до ниво ССС. Това незабавно оказа отрицателно въздействие върху оценките на тези ABS. В светлината на тези пазарни условия хедж фондовете и институционалните инвеститори отказаха да реинвестират в обезпечени с ипотека CP. Така дружествата със специална инвестиционна цел не бяха повече в състояние да вземат заеми на пазара на краткосрочните обезпечени CP.

(10)

Ormond Quay беше сериозно засегнат от това явление. Търговските банки, осигуряващи кредитни линии на Ormond Quay, също се оттеглиха като така наложиха дружеството да се възползва от инструмента за осигуряване на ликвидност, осигурен от Sachsen LB. През август 2007 г. дружеството не беше в състояние да се рефинансира повече и се нуждаеше от ликвидност от 17,1 млрд. евро. Sachsen LB не бе в състояние да осигури кредитните инструменти, които бе обещала. Отчаяната продажба на ценни книжа („fire sales“) (4) при влошените пазарни условия биха довели до значителни загуби за Sachsen LB и до несъстоятелност на банката. По тези причини бяха предприети различни мерки.

3.   ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ

3.1.   БЕНЕФИЦИЕРЪТ

(11)

Бенефициерът е Sachsen LB. Акционерите на Sachsen LB бяха провинция Саксония (около 37 %) и Sachsen-Finanzgruppe (наричана по-долу „SFG“), холдингово дружество, свързващо осем саксонски спестовни банки с междурегионалната Sachsen LB (около 63 %), която от своя страна е собственост на местни органи (77,6 %) и на провинция Саксония (22,4 %).

(12)

През 2006 г. Sachsen LB имаше групов общ балансов счетоводен отчет от 67,8 млрд. евро и собствен капитал от 880 млн. евро. Sachsen LB действаше като централна банка за спестовните банки на Саксония. Като търговска банка Sachsen LB изпълняваше всички видови банкови транзакции. Sachsen LB Europe plc (наричана по-долу „Sachsen LB Europe“) беше филиал на Sachsen LB изцяло притежавано от нея и базиран в Дъблин. Банката беше доставчик на услуги за структурирани финансови инвестиции и до средата на 2007 г. беше основният източник на печалби за групата Sachsen LB.

(13)

До 18 юли 2005 г. Sachsen LB все още се възползваше от неограничените държавни гаранции — т.нар. институционална гаранция („Anstaltslast“) и гаранция с ангажимент за плащане („Gewährträgerhaftung“), които бяха премахнати по силата на няколко споразумения между Германия и Комисията. Според първото споразумение от 17 юли 2001 г. в рамките на преходен период до 18 юли 2005 г. можеха да бъдат емитирани нови облигации, хеджирани с Gewährträgerhaftung (т.нар. „grandfathering“), при условие че падежът им не е след 31 декември 2015 г. (5).

(14)

На 26 октомври 2007 г. правната форма на Sachsen LB се промени от субект на публичното право (Anstalt des öffentlichen Rechts) на акционерно дружество.

(15)

На 26 август 2007 г. Sachsen LB бе продадена на LBBW, считано от 1 януари 2008 г. На 7 март 2008 г. поглъщането от страна на LBBW бе приключено и впоследствие Sachsen LB бе интегрирана в LBBW.

3.2.   КУПУВАЧЪТ НА БЕНЕФИЦИЕРА

(16)

LBBW е Landesbank — банка, собственост на федералната провинция Баден-Вюртемберг и действаща едновременно като универсална и търговска банка. Заедно със своята регионална банка за операции на дребно BW-Bank тя предлага цялата гама от банкови продукти. LBBW функционира като централната банка за спестовните банки в Баден-Вюртемберг. За спестовните банки в Рейнланд-Пфалц тя е централната банкова институция заедно с Landesbank Rheinland-Pfalz, която беше придобита от LBBW на 1 януари 2005 г.

(17)

Моделът на LBBW, който сега е разпространен и в Саксония, се основава на местни банки, специализирани в банкиране за МСП и частни лица (BW-Bank за Baden-Württemberg, RP-Bank за Рейнланд-Пфалц, а сега Sachsen Bank за Саксония) и централизирани функции в Щутгарт, подпомагани от един директен клон на LBBW във всяка от провинциите Саксония и Рейнланд-Пфалц.

3.3.   МЕРКИТЕ

(18)

Както подробно е описано в решението за откриване (6), Sachsen LB попадна във водовъртежа на все още продължаващата криза на високорисковите кредити в САЩ, по-специално заради еднo от задбалансовите си дружества със специална инвестиционна цел, Ormond Quay, което не беше в състояние да се рефинансира и се нуждаеше от ликвидност в рамките на 17,1 млрд. евро, за да бъде избегната отчаяната продажба на ценни книжа.

3.3.1.   МЯРКАТА ЗА ЛИКВИДНОСТ

(19)

На 19 август 2007 г. група от 10 германски банки, собственост на федералните провинции („Landesbanken“) и DekaBank (публично правен субект, съвместно притежание на немските Landesbanken и DSGV) (наричани по-долу „банковия пул“), сключиха договор за пул, задължавайки се да изкупят CP, емитирани от Ormond Quay, в размер до 17,1 млрд. евро, ако те не могат да бъдат пласирани на пазара („задължение за изкупуване“).

(20)

Всяка банка от пула трябваше да придобие CP на свое име и за своя сметка. Банките от пула не бяха солидарно отговорни. DekaBank пое дял от около […] (7). Останалата част бе придобита от другите Landesbanken съответно според техния размер и представяне. Според информацията, получена от Германия, максималното количество CP, действително закупено от банковия пул съгласно договора за пул до началото на януари 2008 г., е за […] млрд. евро.

(21)

Като компенсация за закупуването на тези CP банките получиха фиксиран референтен лихвен процент (Euribor или Libor в зависимост от произхода на базовите активи) плюс надбавка в размер на […] базисни пункта. Срокът на CP не можеше да надхвърля един месец. Договорът за пул бе ограничен за период от шест месеца. Банките от пула бяха задължени да закупуват само тези CP, които не могат да бъдат пласирани на пазара.

(22)

Докато през август 2007 г. търсенето на CP, обезпечени с ипотека, изцяло се бе изчерпало и нямаше ефективен пазар за този вид инвестиции, ситуацията постепенно се подобри. От октомври 2007 г. някои инвеститори (предимно […(банки от публичния сектор)]) започнаха отново да купуват CP извън контекста и на договора за пул и договорените в него условия, т.е. за по-малко от […(50-100)] базисни пункта, така че договорът за пул загуби първоначалната си цел. Договорът за пул официално изтича на 23 февруари 2008 г.

3.3.2.   ПРОДАЖБАТА НА SACHSEN LB

(23)

Още през 2005 г. Sachsen LB. започна да търси стратегически партньор особено сред другите Landesbanken (8). Благодарение на тези предварителни преговори на 23 август 2007 г. преговорите за продажбата на Sachsen LB напреднат бързо, т.е. само една седмица преди подписването на договора за пул, когато Sachsen LB отбеляза загуби от 250 млн. евро, както е подробно описано в решението за откриване (9). Тъй като загубите в структурирания финансов портфейл на Sachsen LB биха означавали допълнително намаляване на собствения капитал на Sachsen LB, което в определен момент би имало за последица достигането на законоустановените изисквания за минималния размер на собствените средства, акционерите на Sachsen LB трябваше да намерят устойчиво икономическо решение за банката. С тази цел първоначалните разговори със заинтересовани купувачи продължиха, последвани от интензивни преговори с няколко заинтересовани страни.

(24)

Накрая за купувач бе избрана LBBW, защото според Германия тя е представила икономически най-добрата оферта. LBBW има особен интерес да закупи Sachsen LB, за да осигури значителното разрастване на пазарния си дял не само в Саксония, но особено в Източна Европа.

(25)

На 26 август 2007 г. бе подписан договорът за продажбата на Sachsen LB (т.нар „рамково споразумение“), според което Sachsen LB ще бъде продадена на LBBW считано от 1 януари 2008 г. Споразумението предвижда, че цената следва да се определи на базата на оценка на независим експерт, която следва да се извърши след като настоящата криза на финансовия пазар бъде преодоляна, което тогава се предвижда за края на 2007 г. В споразумението за продажба се определя минимална цена от 300 млн. евро под формата на акции в LBBW. Освен това е добавена клауза за привеждане в съответствие на споразумението за LBBW, в случай че коефициентът на адекватност на първичния капитал падне под определен праг.

(26)

Освен това подписаното споразумение за продажба включва предварително плащане от 250 млн. евро от страна на LBBW на акционерите на Sachsen LB, които на свой ред инжектират този капитал в банката, за да покрият загубите. Според Германия тази сума е била достатъчна, за да бъдат изпълнени наредбите на банковия надзор за минималния размер на собствените средства и да се покрият възможни допълнителни загуби.

(27)

Към момента на продажбата страните по договора очакваха, че кризата скоро ще приключи. Въз основа на предположението, че до края на годината пазарите ще са се нормализирали, LBBW не направи никакви допълнителни договорености по отношение на структурирания инвестиционен портфейл на Sachsen LB и изрази желание да го придобие. По-специално се считаше, че проблемите на Ormond Quay ще се разрешат сами с течение на времето и дружеството отново ще е в състояние да се рефинансира на пазара.

(28)

В края на 2007 г. се появиха допълнителни рискове, свързани със структурирания инвестиционен портфейл на Sachsen LB. Преди приключването на продажбата ситуацията на финансовите пазари се влоши допълнително, което създаде затруднения особено за Ormond Quay, защото оценката на пазарната стойност (10) на неговите активи показа загуби от около […(0,5-1,5)] млрд. евро.

(29)

Това застраши окончателната продажба на банката, защото поради това коефициентът на адекватност на първичния капитал евентуално би паднал под изисквания праг. Обезценяванията на пазарната стойност следва да се осчетоводят като загуби и като последствие намаляват първичния капитал в счетоводния баланс. Породиха се опасения, че коефициентът на адекватност на първичния капитал на Sachsen LB ще падне под […] %, което би дало на LBBW правото да настоява за предоговаряне на условията на продажбата.

(30)

Дори ако пазарните условия през август (11) се бяха подобрили и продажбата на акции беше възможно, LBBW не бе нито в състояние, нито пък желаеше да поеме такива високи загуби, свързани с обезценяването на пазарната стойност. За да може да се приключи сделката, бе необходимо да се намери решение, което да предотврати отразяването на тези загуби в оценката на Sachsen LB. В противен случай LBBW трябваше да поеме тези загуби в допълнение към минималната покупна цена от 300 млн. евро, определена през август.

(31)

След интензивни преговори на 13 декември 2007 г. е подписано окончателно и необратимо споразумение, финализиращо продажбата на банката („Eckpunktevereinbarung“). В крайна сметка продажбата бе възможна, поради това че е избегнато консолидирането на загубите от обезценяването на пазарната стойност, идващи от дружествата със специална инвестиционна цел на Sachsen LB и LBBW бе предпазена от възможни загуби, които биха могли да се претърпят от дружествата със специална инвестиционна цел, ако ценните книжа от портфейла се задържат до падежа им. Алтернативно решение би било например да се консолидират загубите на пазарната стойност преди продажбата на банката на LBBW и да се получи допълнителен капитал от собствениците Sachsen LB за съответната сума (изчислена на около […(0,5-1,5)] млрд. евро). Вместо да поеме загубите от оценката на пазарната стойност, провинция Саксония предпочете да осигури държавна гаранция за структурирания инвестиционен портфейл.

(32)

Окончателното споразумение посочва всички структурирани инвестиции на Sachsen LB и ги разделя в два портфейла. За да се избегне консолидирането на всички структурирани инвестиции в LBBW, единият портфейл с номинална стойност от 17,5 млрд. евро (12) бе изключен от продажбата. Тези капиталови активи бяха преобразувани в новосъздадено собствено инвестиционно дружество, т.нар наречения „Super SIV“. По този начин само структурирани инвестиции от портфейла (13) с необходимост за рефинансиране от около 11,8 млрд. евро останаха в Sachsen LB и бяха продадени на LBBW. За да се покрият възможните рискове за тези инвестиции, от продажната цена е приспадната сумата от 500 млн. евро.

(33)

Super SIV е инвестиционно дружество, създадено с цел да се извадят от Sachsen LB преди продажбата структурираните инвестиционни портфейли с ниска пазарна стойност с намерението да се задържат до техния падеж. За да се прехвърлят портфейлите в Super SIV, бе необходимо да се организира неговото рефинансиране. Това бе осигурено отчасти от LBBW (подчинен транш) и отчасти от другите Landesbanken (първостепенен транш). За да се избегне консолидирането на Super SIV в счетоводния баланс на LBBW, бе необходимо участието на LBBW да остане под 50 %. След интензивни преговори Landesbanken поеха 50 % от рефинансирането на Super SIV, но само при условие че в случай на загуби, тяхното финансиране ще предхожда по ранг финансирането, осигурено от LBBW. За да сведе своя риск до минимум, LBBW на свой ред поиска гаранция от провинция Саксония, покриваща всички реалистично оценени възможни загуби. Целта бе да се предпази портфейлът от всички евентуални загуби, които могат да възникнат, ако той се задържи до падежа. Тези загуби биха съответствали на риска от просрочване. Провинция Саксония накрая се съгласи да предостави гаранция от 2,75 млрд. евро за загуби от Super SIV. Тази сума е определена след интензивни преговори между LBBW и провинция Саксония и се основава на експертни оценки на инвестиционни банки, според които рисковете от просрочване за рефинансиращите банки са почти нулеви (14).

(34)

В допълнение към окончателното споразумение е фиксирана такса за гаранцията в размер на […] % годишно от максималната неизползвана сума, която след първите четири години от съществуването на гаранцията ще бъде намалена с 2/3 от първоначалната такса, а след още три години с още 1/3 от първоначалната такса. Това съответства на […(> 90)] млн. евро, ако се приеме, че гаранцията не се използва.

(35)

Както е посочено по-горе, Super SIV бе финансиран в два транша. Първият транш от малко под 50 % (около 8,75 млрд. евро) е финансиран от LBBW. Вторият транш от малко над 50 % (около 8,75 млрд. евро) е осигурен от една от банките членки на Гаранционния фонд на федералните и на клиринговите банки („Sicherungsreserve“ — сравнима със схема за гарантиране на депозити и обезщетения за инвеститорите на членуващите институции). Поради разпределянето на рисковете между двата транша, LBBW е задължена със своята ликвидност за загуби до 8,75 млрд. евро, т.е. за сума надхвърляща размера на гаранцията, предоставена от провинция Саксония до размер от 2,75 млрд. евро. Само допълнителни загуби ще бъдат покривани от другите Landesbanken.

(36)

През декември 2007 г. провинция Саксония възложи на одиторската фирма Susat & Partner да оцени стойността на Sachsen LB, както е договорено в споразумението за продажба. Susat & Partner заключиха, че стойността на банката възлиза на […] млрд. евро. В същото време LBBW помоли […] (наричан по-долу […]) да направи насрещна проверка на оценката. […] оцени стойността на Sachsen LB на […] млрд. евро. По време на преговорите страните се споразумяха да използват стойността от […] млрд. евро за Sachsen LB.

(37)

Окончателното споразумение определя нетната продажна цена на Sachsen LB на 328 млн. евро, платими в брой (15). Това е резултатът от оценката на стойността на банката от […] EUR, от която са приспаднати загуби от […] млн. евро за портфейл 2, натрупани през 2007 г., и договорените 500 млн. евро приспадане за загубите за портфейл 1, оставащ в Sachsen LB. Като се вземе предвид предварителното плащане от 250 млн. евро, излиза че LBBW е заплатила 578 млн. евро, за да придобие Sachsen LB.

(38)

С рефинансирането на структурирания инвестиционен портфейл, прехвърлен в Super SIV изтича действието на Gewährträgerhaftung на провинция Саксония за този портфейл.

3.4.   ПЛАНЪТ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

(39)

LBBW разработи план за преструктуриране на Sachsen LB, чиято първа версия е изготвена по времето на продажбата на Sachsen LB и последно е променена на 9 април 2008 г. Комисията отбелязва, че планът за преструктуриране обхваща период от 4 години, който е започнал от момента на продажбата на Sachsen LB, т.е. на 1 януари 2008 г., и ще приключи в края на 2011 г.

(40)

Според плана Sachsen LB AG ще бъде интегрирана в LBBW, но ще продължи да съществува като зависим субект (unselbständige Anstalt) под името „Sachsen Bank“. Този субект ще поеме дейността, свързана с корпоративно и частно банкиране на съществуващите местни клонове на LBBW в Саксония (BW-Bank). Всички останали дейности, различни от корпоративното и частно банкиране, ще бъдат прехвърлени от Sachsen LB в клона на LBBW в Саксония.

(41)

В резултат на това Sachsen Bank ще поеме само една от двете области на дейност на Sachsen LB, а именно дейността, свързана с корпоративно банкиране, както и слабо развития сектор частно банкиране и ще я развие заедно със съответната дейност на BW-Bank като нова сфера на дейност. Sachsen Bank ще може да се конкурира в Саксония и извън нея със свои собствени сили.

(42)

Втората област на дейност на Sachsen LB, свързана с капиталовите пазари, ще остане в LBBW и ще бъде извършвана в Саксония от един от клоновете на LBBW. LBBW ще поеме и административните функции и ще действа отчасти като централна банка за спестовните банки в Саксония.

(43)

Анализът на плана за преструктуриране по отношение на възстановяването на рентабилността се основава на търговската дейност на Sachsen LB преди интегрирането ѝ в LBBW (16). Преструктурирането включва прехвърлянето на първия портфейл в Super SIV. В допълнение към това планът посочва като компенсаторна мярка да бъде закрит целият базиран в Дъблин филиал на Sachsen LB (Sachsen LB Europe), който отговаря за развитието и управлението на всички международно структурирани портфейли на Sachsen LB.

(44)

Така Sachsen LB няма да изпълнява никаква дейност на международните капиталови пазари. Само ценните книжа от втория портфейл от 11,8 млрд. евро остават в LBBW. Предвижданията, направени на тази основа, сочат, че банката ще възстанови своята рентабилност в рамките на периода на преструктуриране от четири години.

(45)

Като доказателство за устойчивото развитие на банката Германия представи следните стойности:

Брутни приходи (песимистичен сценарий)

(в милиони евро)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

CAGR 2007-2012 г. (17)

(в %)

Корпоративно банкиране

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Капиталови пазари (18)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Други

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Общо преди синергиите

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Приходи от синергиите (нов стопански модел)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Общо вкл. синергиите

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]


Приходи от дейността преди облагане с данъци (песимистичен сценарий)

(в милиони евро)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

CAGR 2007-2012 г.

(в %)

Корпоративно банкиране

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Капиталови пазари

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Други

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Общо преди синергиите

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Синергии

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Общо вкл. синергиите

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(46)

В допълнение Германия посочва, че от 2009 г. LBBW очаква възвращаемост на собствения капитал за бившата Sachsen LB от […(> 8)] % и около […(> 15)] % за новосъздадената Sachsen Bank.

4.   ФОРМАЛНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ

4.1.   ПРИЧИНИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

4.1.1.   ИНСТРУМЕНТЪТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ

(47)

В решението за откриване Комисията постави под въпрос инструмента за осигуряване на ликвидност, защото тази мярка изглежда е предоставила избирателно предимство на Sachsen LB, тъй като е малко вероятно инвеститор в условията на пазарна икономика да предостави кредитна линия на Sachsen LB при същите условия като банковия пул. Комисията все пак не изключи възможността мярката да представлява помощ за оздравяване, съвместима с общия пазар.

4.1.2.   ПРОДАЖБАТА НА SACHSEN LB

(48)

Комисията допълнително оцени дали продажбата на Sachsen LB на LBBW представлява държавна помощ. Тя изрази съмнения по отношение на това дали провинция Саксония е действала като инвеститор в условията на пазарна икономика, защото ликвидацията би била по-малко скъпоструваща, отколкото приемането на продажбата с предоставената гаранция и затова е на мнение, че по този начин продажбата може би съдържа елементи на държавна помощ в полза на Sachsen LB. Въпреки това тя не изрази съмнения, че цената е твърде ниска и по този начин съдържа елементи на държавна помощ в полза на купувача (т.е. LBBW). Тя не изключи обаче възможността гаранцията да съставлява помощ за преструктуриране, съвместима с общия пазар, ако са изпълнени условията на Насоките на Общността относно държавната помощ за оздравяване и преструктуриране на фирми в затруднение (19) (наричани по-долу „Насоките“).

5.   МНЕНИЯ НА ТРЕТИ СТРАНИ

(49)

Третата страна твърди, че гаранцията, предоставена на Super SIV, съставлява държавна помощ и че приносът на LBBW от 391 млн. евро към финансовите резултати на Sachsen LB за 2007 г. и поемането на годишната нетна загуба от 641,6 млн. евро по същия начин съставляват държавна помощ и че продажните цени, платени от LBBW на собствениците, надхвърлят пазарната стойност на Sachsen LB.

6.   МНЕНИЯ НА ГЕРМАНИЯ СЛЕД РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ

6.1.   МНЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА МЯРКАТА ЗА ЛИКВИДНОСТ

(50)

Германия твърди, че мярката за ликвидност, осигурена от банковия пул би била предоставен и от пазарен инвеститор, защото компенсацията, която банките от пула са получили за закупуването на CP, емитирани от Ormond Quay, е била над пазарното заплащане и така в съответствие с пазара. Още повече, банковият пул не би покрил възможните загуби, свързани с колебанията на пазарната цена на ценните книжа (ABS) държани от дружеството.със специална инвестиционна цел. Дори и да се беше понижила пазарната стойност на ценните книжа, рискът от просрочване би бил много малък, а при ценните книжа, които се държат до погасяването им, очакваните загуби биха били незначителни.

(51)

В допълнение към това Германия твърди, че банките са действали предимно с цел да предотвратят обща банкова криза, предизвикана от несъстоятелността на друга банка, собственост на федерална провинция, каквито са те самите. Те са счели за по-малко рисковано да изкупят CP, отколкото да се справят с несъстоятелността на Sachsen LB, особено ако се беше наложило активирането на схемата за гарантиране на инвестициите. В допълнение Германия изтъква, че дори и в отсъствието на пазар, пазарните еталони биха могли да се определят хипотетично.

(52)

Накрая Германия твърди, че ако Комисията счете, че мярката за ликвидност за съдържа елементи на държавна помощ, тя при всички случаи би могла да се квалифицира като помощ за оздравяване, съвместима с общия пазар, защото CP, осигурени от банковия пул, са сходни с мярка за заем; помощта, няма структурен характер и освен това е ограничена до шест месеца.

6.2.   МНЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ПРОДАЖБАТА НА SACHSEN LB

(53)

По отношение на продажбата на Sachsen LB Германия твърди, че провинция Саксония е действала като продавач в условията на пазарна икономика. Покупната цена е резултат от преговорите, проведени с няколко потенциални купувачи, и се основава на оценките на стойността на банката от одиторите в съответствие с общоприетите одиторски стандарти, така че тя отразява справедливата пазарна стойност на Sachsen LB. Дори и като се вземат под внимание задълженията, произтичащи от гаранцията от 2,75 млрд. евро за Super SIV, собствениците на Sachsen LB все пак биха я продали на обща положителна цена.

(54)

Германия отново посочи, че са разгледани три различни подхода, за да се оценят рисковете, свързани с предоставената гаранция за Super SIV. Първият подход се основава на оценката на пазарната стойност към 30 ноември 2007 г. на възможните загуби при продажбата на инвестициите на таза дата за около […] млрд. евро. Според Германия обаче резултатите от подхода за определяне на пазарната стойност са изопачени от факта, че по това време не са съществували нито пазар за тези видове инвестиции, нито намерението те да се продават ad hoc, като се има предвид, че би трябвало да се задържат до падежа. Вторият подход за оценка, основан на модели за възможно макроикономическо развитие, изчислява очакваните загуби на портфейла при три различни сценария. Тези загуби са изчислени на […(> 800)] млн. евро при песимистичен сценарий, […(< 500)] милиона евро при базов сценарий и на […(< 200)] млн. евро при оптимистичен сценарий. Подходът е разработен от LBBW и Sachsen LB въз основа на съществуващи вътрешни модели. Третият подход е основан на рейтинга на базовите капиталови активи. Според Германия почти всички ценни книжа, включени в портфейла, са с рейтинг AAA (20) и не е имало понижаване на рейтинга от страна на рейтинговите агенции. Въз основа на почти нулевата вероятност за срив на ценни книжа с рейтинг AAA очакваните загуби на портфейла също се равняват на нула.

(55)

Според Германия размерът на гаранцията от 2,75 млрд. евро е резултат от преговорите между страните, при които LBBW се е опитала да увеличи тази сума възможно най-много, за да ограничи своето собствено задължение, докато провинция Саксония се е опитала да я намали до минимум.

(56)

Германия твърди, че резултатите от всичките три подхода са били налице по време на преговорите. Тя обяснява, че вторият подход на оценка (основан на модели за макроикономическо развитие) е приет от преговарящите страни като адекватен начин за оценка на рисковете, които е необходимо да се покрият от гаранцията.

(57)

Германия предостави изчисления при различни сценарии, за да докаже, че резултатът от продажбата на банката би бил положителна цена за собствениците, дори ако се вземе предвид базовият сценарий на просрочване, при който гаранцията би била използвана. Тя твърди, че е обичайна практика на Комисията да се основава на базовия, а не на песимистичния сценарий (21).

(58)

Германия е на мнение, че ако Комисията счете продажбата на банката за мярка, съдържаща елементи на държавна помощ, според Насоките тя при всички случаи би се квалифицира като помощ за преструктуриране, съвместима с общия пазар.

(59)

С тази цел LBBW предостави горепосочения план за преструктуриране, от който се вижда как ще бъде възстановена рентабилността на Sachsen LB. Германия твърди, че планът обхваща няколко вътрешни мерки като намаляване на персонала, мерки за подобряване на управлението на риска, интегриране на сегменти в LBBW и стандартизация на ИТ. В допълнение на това ясната цел на бизнес плана е да намали зависимостта на Sachsen LB от печалбите от капиталовите пазари и по-специално от сегмента „управление на активите (asset management) и структурирани продукти“.

(60)

Германия твърди още, че инвестицията на няколкостотин милиона евро, която LBBW е направила, за да придобие Sachsen LB, трябва да се възвърне и поради това LBBW ще направи всички възможно, за да възстанови дългосрочната жизнеспособност на Sachsen LB.

(61)

По отношение на собствения си принос Германия твърди, че са вложени значително количество собствени средства от страна на LBBW и другите банки, възлизащи общо на […(около 30)] млрд. евро и че по този начин стандартите, установени в Насоките, са изпълнени. Сумата от […(около 30)] млрд. евро е основана на разходите за създаването на Super SIV ([…] млн. евро), интегрирането на Sachsen LB ([…] млн. евро) и финансирането на портфейл 2 (17,5 млрд. евро) и портфейл 1 (11,8 млрд. евро).

(62)

Накрая, Германия счита за важна компенсация факта, че продажбата на Sachsen LB на LBBW е извършена от бившите ѝ собственици. Продажбата подчертава съвместното желание за трайно преструктуриране на банката. Според Германия продажбата на предприятия в затруднено положение представлява съществена първа стъпка в посоката на тяхното трайно преструктуриране. Като цяло може да се приеме, че е много вероятно едно дружество да се превърне в рентабилно под контрола на една наложила се голяма германска банка и че това гарантира, че на дружеството няма да се налага отново да разчита на държавна помощ. Така продажбата ще се окаже основен елемент от преструктурирането на Sachsen LB.

(63)

В допълнение към това според Германия нито един конкурент не е представил мнения относно решението за откриване на Комисията. Това според Германия показва, че в очите на конкурентите продажбата на банката не води до нарушаване на конкуренцията.

(64)

В споразумение с LBBW Германия предложи следните задължения (от името на бенефициера на помощта Sachsen LB) (22):

а)

Следните участия на Sachsen LB, които по време на интегрирането са преминали в LBBW, ще бъдат продадени или ликвидирани:

Sachsen LB Europe ще бъде продадено или ликвидирано до […]. Групата LBBW няма да придобие никакъв персонал от Sachsen LB Europe, освен ако това не се изисква с оглед изпълнението на законови задължения, и поради това няма нито да предлага, нито да сключва нови трудови договори с настоящия персонал на Sachsen LB Europe. (23). Това задължение е валидно за срок от две години, считано от датата на решението на Комисията.

Участието в East Merchant GmbH ще бъде продадено до […].

[…] (24).

б)

Германия се задължава да осигури, че SachsenBank, представлявана от LBBW, няма да изпълнява активно в никой от своите клонове в Саксония като самостоятелна сфера на дейност за своя сметка и на свой риск сделки с ценни книжа извън тези, свързани с обслужването на нейните клиенти в основните ѝ сфери на дейност. Това задължение е валидно за времевата рамка за преструктуриране от четири години.

в)

Германия се задължава да осигури, че SachsenBank, представлявана чрез LBBW, няма активно да изпълнява в никой от своите клонове в Саксония като независима стопанска дейност за своя сметка и на свой риск никаква международна инвестиционна дейност, свързана с недвижими имоти, извън тези, свързани с обслужването на нейните клиенти в основните ѝ сфери на дейност. Това задължение е валидно за времевата рамка за преструктуриране от четири години.

(65)

Германия потвърждава, че […]. Германия твърди, че дейността е печеливша и по никакъв начин не е свързана с настоящата криза в сегмента на високорисковите жилищни кредити, която е предизвикана от засиленото кредитиране на по-високорискови кредитополучатели с ниски доходи и по-лоша кредитна история от тези на първокласни кредитополучатели.

(66)

В допълнение Германия потвърждава, че […] (25).

6.3.   МНЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СТАНОВИЩЕТО НА ТРЕТАТА СТРАНА

(67)

По отношение на становището на трета страна Германия твърди, че гаранцията, предоставена на Super SIV, не съставлява държавна помощ, защото дори и като се включат възможните задължения, произтичащи от гаранцията от 2,75 млрд. евро, предоставена на Super SIV, собствениците на Sachsen LB все пак биха продали банката на обща положителна цена и че приносът на LBBW за финансовите резултати на Sachsen LB за 2007 г., както и предварителното плащане от 250 млн. евро, са били счетени от LBBW за част от продажната цена и поради това продажната цена, платена от LBBW на собствениците, отразява пазарната цена на банката. Германия подчертава, че освен приноса от 391 млн. евро на LBBW към финансовите резултати на Sachsen LB за 2007 г. не е платена друга компенсация за загубите.

7.   ПРАВНА ОЦЕНКА

7.1.   НАЛИЧИЕ НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

(68)

По силата на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка под каквато и да е форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с общия пазар.

(69)

Комисията се придържа към своето мнение, изразено в решението за откриване, че нито една от двете финансови намеси не би била извършена от инвеститор в условията на пазарна икономика, и поради това и двете мерки съставляват държавна помощ.

(70)

В тази връзка следва да се отбележи, че още в решението за откриване Комисията не изрази никакви съмнения от конкурентно правно естество по отношение на рефинансирането от страна на LBBW и банковия пул. Това се обяснява подробно в края на настоящия раздел.

7.1.1.   МЯРКАТА ЗА ЛИКВИДНОСТ

(71)

DekaBank и повечето Landesbanken са публично правни субекти. DekaBank се притежава съвместно от Landesbanken и регионалните асоциации на спестовните банки. Landesbanken като цяло се притежават от федералните провинции („Länder“) и съответните регионални асоциации на спестовни банки. Следователно кредитната линия от 17,1 млрд. евро, осигурена от банковия пул за Sachsen LB, може да се вмени на държавата и да се разглежда като „предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка“ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО (26). Освен това, с оглед на трансграничните и международните дейности на Sachsen LB, всяко предимство, осигурено посредством предоставянето на държавни средства, би засегнало също конкуренцията в банковия сектор и би оказало влияние върху вътрешнообщностната търговия.

(72)

В допълнение към това Комисията взема под внимание трансграничните и международни дейности на Sachsen LB и отбелязва, че всяко предимство, дадено с държавни средства, би засегнало конкуренцията в банковия сектор и оказало влияние върху вътрешнообщностната търговия (27).

(73)

Германия отрича, че мярката дава избирателно предимство на Sachsen LB. Комисията припомня, че съгласно член 87, параграф 1 от Договора за ЕО всяка мярка, финансирана чрез държавни ресурси, която поставя в по-благоприятно положение дадено предприятие, съставлява държавна помощ, освен ако тази мярка не би била предприета от инвеститор в нормални условия на пазарна икономика. Така решението на банковия пул да предостави разглежданата мярка за ликвидност следва да е в съответствие с принципа на инвеститор в условията на пазарна икономика, за да могат да бъдат изключени елементи на държавна помощ. Поради това е уместно да се анализира дали инвеститор в условията на пазарна икономика би предоставил на Sachsen LB кредитна линия при същите условия, както банковия пул.

(74)

Комисията отбелязва, че по времето, когато е сключен договорът за банковия пул, на практика не е съществувало търсене на CP, обезпечени с ипотека, следователно нямало е и ефективен пазар за този вид инвестиции. Въпреки това тази липса на търсене не следва да се обърква с липсата на пазарни еталони. Пазарният еталон просто е такъв, че тези CP по това време не притежават разумна икономическа стойност. Това означава, че дори и емитираните от Ormond Quay CP да са били с рейтинг AAA, правилно заплатени и с много малък риск от просрочване, не е съществувал икономически интерес към този вид инвестиция. Поради това Комисията заключава, че инвеститор в условията на пазарна икономика не би предоставил инструмента за ликвидност на Sachsen LB. Поради това настоящата мярка съставлява държавна помощ.

7.1.2.   ПРОДАЖБАТА НА SACHSEN LB

(75)

Германия оспорва, че продажбата на Sachsen LB на LBBW би могла да представлява държавна помощ. Въпреки това Комисията поддържа своето мнение, че провинция Саксония не е действала като инвеститор в условията на пазарна икономика, когато е продала Sachsen LB. Продажбата на Sachsen LB на LBBW би могла да съставлява държавна помощ в две отношения: първо, за купувача (т.е. LBBW), ако е приета твърде ниска продажна цена, и второ, за Sachsen LB, ако ликвидацията би била по-малко скъпоструваща, отколкото продажбата с предоставената гаранция.

(76)

Комисията счита, че продажната цена, платена от LBBW, отговаря на пазарната стойност на Sachsen LB и отбелязва, че провинция Саксония е провела преговори с няколко потенциални купувачи и накрая е решила да продаде Sachsen LB на LBBW. Комисията припомня, че продажната цена се счита за пазарната цена, ако продажбата е организирана посредством открит и безусловен търг и активите са продадени на купувача с най-високата или единствената оферта. Докато при един търг, ако е проведен правилно, може да се изключи наличието на държавна помощ, неговото отсъствие не означава автоматично, че съществува държавна помощ. В разглеждания случай страните в споразумението за продажба са решили да проведат оценка, за да определят стойността на Sachsen LB към 31 декември 2007 г. въз основа на предположението, че дотогава финансовият пазар ще се е стабилизирал, позволявайки „по-нормална“ пазарна оценка. Въпреки че такава оценка не изключва автоматично наличието на елементи на държавна помощ, в разглеждания случай Комисията не откри никакви доказателства, поставящи под съмнение пазарната ориентация на сделката. Въз основа на наличната информация Комисията няма причини да счита, че дружеството е било продадено под пазарната цена. Както е обяснено в параграф 37, стойността на Sachsen LB през декември 2007 г. е изчислена на 328 млн. евро (28), което е цената, платена от LBBW. Също така в рамките на формалната процедура по разследване нито една трета страна не представи мнения, поставящи под съмнение адекватността на продажната цена, и Комисията няма информация за никоя трета страна, която би била заинтересована да придобие Sachsen LB и би желала да предложи по-висока цена. Така Комисията поддържа своето мнение, че продажбата е извършена по пазарна цена и че на LBBW не е предоставена никаква държавна помощ във връзка с продажбата на Sachsen LB.

(77)

В допълнение към това Комисията провери дали Sachsen LB е получила предимство, поради факта че ликвидацията би била по-малко скъпоструваща, отколкото продажбата с гаранцията. Разследването на Комисията не успя да потвърди, че провинция Саксония е продала Sachsen LB на положителна цена (т.е. е получила по-висока продажна цена от средствата, които е осигурила). Въпреки че наличието на положителна продажна цена не може да се оспорва по отношение на първоначалното споразумение за продажба от август 2007 г., според което LBBW трябваше да плати най-малко 300 млн. евро плюс предварително плащане в брой за Sachsen LB, това не е така след повторните преговори през декември, защото провинция Саксония е осигурила гаранция от 2,75 млрд. евро и срещу това е получила […] % от продажната цена от 328 млн. евро ([…] млн. евро) в брой плюс приходите, произтичащи от договорения, но неизползван кредит (номинална стойност от […(> 90)] млн. евро) (29).

(78)

Разследването не промени мнението на Комисията, че предварителното плащане от 250 млн. евро през август 2007 г. не би било взето предвид от собствениците при сравняването на разходите за ликвидацията и продажбата с гаранцията, тъй като тази сума не подлежи на възстановяване, в случай че продажбата не се състои. С други думи, тъй като не е съществувало задължение за предишните собственици на Sachsen LB да възстановят на LBBW предварителното плащане, ако продажбата не бъде извършена, предварителното плащане не би било счетено за допълнителен разход от инвеститор в условията на пазарна икономика при хипотетичен противоположен сценарий.

(79)

След това Комисията трябваше да провери дали разходите на Sachsen LB за осигуряването на гаранцията надхвърлят цената, получена за Sachsen LB. Това би било така поне в случая, когато стойността на очакваните загуби във връзка с гаранцията от 2,75 млрд. евро надхвърля получената сума от […] млн. евро (плюс приходите от предоставения, но неизползван кредит с номинална стойност до […] млн. евро).

(80)

Германия е изчислила очакваните загуби, свързани с гаранцията на […(> 800)] млн. евро (песимистичен сценарий), на […(< 500)] млн. евро (базов сценарий) и на […(< 200)] млн. евро (оптимистичен сценарий). Въпреки това съмненията на Комисията по отношение на това дали моделът, приложен от LBBW за остойностяване на загубите от гаранцията отразява напълно елементите на държавна помощ в гаранцията, се запазиха. Комисията изтъква, че въз основа на утвърдената съдебна практика, наличието на елемент на помощ в гаранцията за дружество в затруднение може да е равностойно на сумата, ефективно покрита от гаранцията (т.е. в този случай 2,75 млрд. евро). Освен това Комисията подчертава, че дори и при базовия сценарий, който се основава на предположението за бързо възстановяване на пазарите, очакваните загуби биха означавали отрицателна цена за провинция Саксония.

(81)

В допълнение към това по време на разследването Комисията получи потвърждение на мнението, че инвеститор в условията на пазарна икономика при тези непредсказуеми обстоятелства би взел предвид най-малко песимистичния сценарий с […(> 800)] млн. евро очаквани загуби. Комисията отбелязва, че по отношение на този извод тя е в унисон с предишния случай на Bankgesellschaft Berlin  (30). Противно на това, което Германия твърди, приемането на базовия сценарий не е установена практика (31).

(82)

Въпреки това Комисията признава, че отрицателната продажна цена може да се приеме по изключение от инвеститор в условията на пазарна икономика, ако разходите за ликвидация на продавача биха били по-големи. За изчисляването на разходите за ликвидация могат да се вземат предвид само онези задължения, които би поел инвеститор в условията на пазарна икономика (32). Това изключва задълженията, произтичащи от държавната помощ, тъй като те не биха били поети от инвеститор в условията на пазарна икономика (33). Едно такова задължение, което не би следвало да се вземе под внимание, е Gewährträgerhaftung  (34). Комисията твърди, че Gewährträgerhaftung е съществуваща помощ и че тя е предложила подходящи мерки за отмяната ѝ (35). Така възможните разходи при Gewährträgerhaftung не могат да бъдат част от оценката на провинция Саксония в ролята ѝ на инвеститор в условията на пазарна икономика при продажбата на Sachsen LB. Също така Германия не споменава други задължения, които биха могли да се вземат предвид от инвеститор в условията на пазарна икономика при изчисляването на разходите за ликвидация.

(83)

Комисията потвърждава, че не може да приеме аргумента на Германия, че загубата на собствения капитал в размер на 880 млн. евро продължава да е от значение за провинция Саксония, защото тя вече е продала Sachsen LB, и така не би взела предвид загубите на дружеството в хода на възможна ликвидация, а само допълнителните разходи.

(84)

Комисията взема под внимание факта, че цялата гаранция е предоставена от провинция Саксония, която е само отчасти собственик, и че другите собственици не са допринесли за гаранцията. Срещу гаранция, възлизаща най-малко на […] млн. евро при оптимистичния (макар неправдоподобен) сценарий и която би могла да достигне 2,75 млрд. евро от продажбата на Sachsen LB провинция Саксония получава само […] млн. евро.

(85)

Поради това Комисията заключава, че провинция Саксония е продала Sachsen LB на отрицателна цена и по този начин е предоставила държавна помощ на Sachsen LB.

7.1.3.   РЕФИНАНСИРАНЕТО НА SUPER-SIV

(86)

Комисията не изрази никакви съмнения по отношение на конкурентно правния характер на рефинансирането на Super SIV от LBBW и другите Landesbanken и след приключване на разследването поддържа мнението си, че мярката не съставлява държавна помощ.

(87)

Създаването на Super SIV е ясно свързано с преструктурирането и продажбата на Sachsen LB на LBBW. В отсъствието на Super SIV на Sachsen LB би се наложило да покрие загуби от оценката на пазарната стойност от около […(0,5-1,5)] млрд. евро. По тази причина създаването на Super SIV е неразделно свързано с преструктурирането и продажбата на Sachsen LB. Цената, платена от LBBW, и оценката на банката отразяват съществуването на Super SIV и ликвидността, осигурена от LBBW и Landesbanken.

(88)

Въпреки това би могло да се счете, че рефинансирането на Super SIV съставлява държавна помощ в два случая: ако LBBW и другите Landesbanken са получили несъразмерно висока компенсация за осигурената от тях ликвидност и ако LBBW и другите Landesbanken не са действали като инвеститори в условията на пазарна икономика при осигуряването на ликвидност за Super SIV.

(89)

Осигуряването на ликвидност и средства за рефинансиране са сред основните дейности на банките. Банките осигуряват ликвидност на операторите на пазара, която те от своя страна рефинансират като вземат назаем подобни суми. В зависимост от собствената си структура на активите и пасивите всяка банка избира подходящата за себе си стратегия за рефинансиране (от гледна точка на продължителност и произход на активите), за да оптимизира общите си разходи за рефинансиране и да минимизира присъщите рискове. В хода на рефинансирането падежът на дълга може да бъде удължен или съкратен или пък могат да бъдат договорени по-ниски лихвени проценти за нов дълг или да се комбинират тези възможности. Възможностите за печалба идват от разликите между приходите, получени от осигуряването на ликвидност (например дългосрочно) и разходите за вземането назаем (например краткосрочно).

(90)

Комисията счита, че LBBW и другите Landesbanken не са получили никакво предимство от осигуряването на необходимата ликвидност на Super SIV. Ясно е, че LBBW и Landesbanken биха могли да намерят алтернативи за инвестирането на ликвидността, която са предоставили на Super SIV, като се вземат предвид многобройните възможности за инвестиране на националните и международните капиталови пазари. Следователно рефинансирането на Super SIV не е увеличило техния общ обем на рефинансиране. Освен това рефинансирането на Super-SIV не е осигурило възвращаемост над пазарната, защото особено за по-малкия риск, осигурен чрез държавната гаранция, е заплатена такса. Целта на Super SIV е да задържи портфейла до падежа му. Печалбите се генерират от възстановяването на базовите активи, обезпечаващи ценните книжа в портфейла и имащи различни падежи. Въпреки това е договорено, че приходите, генерирани от Super SIV, ще бъдат използвани единствено за покриване на таксата за гаранцията, плащана от Super SIV на провинция Саксония, на административните разходи на Super SIV и за разумно заплащане на LBBW и другите Landesbanken за осигуряването на ликвидността, необходима за рефинансирането на Super SIV.

(91)

Комисията също счита, че последвалото осигуряване на ликвидност на Super SIV от LBBW и Landesbanken е било при пазарни условия и е съответствало на това, което инвеститор в условията на пазарна икономика би направил, поставен в положението на тези банкови институции, и поради това няма увеличение на размера на държавната помощ, свързано със Super SIV. Както е обяснено по-горе, за тази операция банките са получили разумна компенсация от приходите на SIV. Освен това структурираните портфейлни инвестиции на стойност 17,5 млрд. евро са прехвърлени в Super SIV с намерението да се задържат до падежа. Поради това решаващият критерий за количественото определяне на рисковете, свързани с прехвърления портфейл, поради временното отсъствие на пазар не са загубите от оценката на пазарната стойност, а „просрочването“ при падежа. Очакваните загуби (риск от просрочване) при песимистичен сценарий са оценени на […(> 800)] млн. евро, което оставя допълнителен буфер от […] млрд. евро за LBBW. Поради това от търговска гледна точка рискът, поет от LBBW и другите Landesbanken, може да се разглежда като ограничен; същото заключение може да се направи по отношение на риска за държавата, който надхвърля гаранцията на провинция Саксония от 2,75 млрд. евро. Като се вземе предвид, че лихвата, платена на LBBW и другите Landesbanken, е на пазарно ниво, в този конкретен случай не са налице основания да се приеме, че рефинансирането не отговаря на пазарните условия.

(92)

Още повече, рефинансирането на Super SIV от LBBW и Landesbanken не е сравнимо с първата мярка, която съставлява помощ в полза на Sachsen LB. Пазарните условия през декември 2007 г. и тези през август 2007 г. са съществено различни. През август 2007 г. не е имало инвеститор, който да желае да инвестира в дружество със специална инвестиционна цел от рода на Super SIV. Поради това рискът, поет от банковия пул срещу компенсация от […] базисни пункта — особено като се има предвид, че в действителност не е съществувал желаещ да предостави ликвидност на тези инвестиционни дружества по това време — не е в съответствие с пазарните принципи. През декември пазарните условия се подобряват и отново има инвеститори, купуващи обезпечени CP. Освен това Super SIV има стратегия за задържане до падежа за разлика от банковия пул, който придобива CP с ограничена продължителност, които със сигурност не са държани до падежа на ценните книжа. Компенсацията по силата на договора за пула е много ниска и от октомври 2007 г. инвеститорите отново започват да купуват CP извън него. Подобрените условия на пазара означават, че ценните книжа отново могат да привлекат инвеститори, макар и не на номинална цена. Въпреки това, с оглед на очаквания риск от просрочвания, може да се заключи, че рефинансирането от LBBW и другите Landesbanken би било приемливо от търговска гледна точка за инвеститор в условията на пазарна икономика, поставен в положението на тези банкови институции, и поради това не съставлява допълнителна държавна помощ над сумата на гаранцията, предоставена от провинция Саксония. В заключение Комисията счита, че рефинансирането на Super SIV не представлява допълнителна държавна помощ.

7.2.   СЪВМЕСТИМОСТ С ОБЩИЯ ПАЗАР

(93)

Комисията счита, че разглежданите мерки, за които по-горе е установено, че съставляват държавна помощ, могат да бъдат определени като съвместими с общия пазар само въз основа на член 87, параграф 3, букви б) и в) от Договора за ЕО, тъй като всички други клаузи за съвместимост определено не са приложими.

7.2.1.   ЧЛЕН 87, ПАРАГРАФ 3, БУКВА Б) ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕО — ПОМОЩ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА СЕРИОЗНИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ИКОНОМИКАТА НА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА

(94)

Член 87, параграф 3, буква б) от Договора за ЕО обявява помощта за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава-членка за съвместима с общия пазар. Въпреки това Комисията би желала първо да изтъкне, че Първоинстанционният съд на Европейските общности подчертава, че член 87, параграф 3, буква б) от Договора за ЕО следва да се прилага рестриктивно, така че помощта да не може да облагодетелства само едно дружество или един сектор, а трябва да се справя със затруднение в цялата икономика на държавата-членка. Въз основа на това Комисията реши, че мярка за помощ, която цели да „разреши проблемите на един-единствен бенефициер […], а не проблемите, пред които е изправен целия стопански сектор“, не преодолява сериозно икономическо затруднение. Освен това във всички случаи, касаещи банки в затруднение, Комисията досега не е използвала тази разпоредба на Договора за ЕО.

(95)

Разследването потвърди становището на Комисията, че проблемите на Sachsen LB се дължат на специфични за дружеството проблеми. Освен това информацията, предоставена от германските органи, не убеди Комисията, че последиците за системата, които биха могли да произтекат от банкрута на Sachsen LB, биха достигнали размера на „сериозно затруднение в икономиката“ на Германия по смисъла на член 87, параграф 3, буква б) (36). Поради това настоящият случай следва да се разглежда като основан на специфични проблеми на Sachsen LB, които изискват вземането на мерки за помощ по силата на правилата относно дружествата в затруднение. Поради това Комисията не намира основания за съвместимост на мярката с общия пазар въз основа на член 87, параграф 3, буква б) от Договора за ЕО.

7.2.2.   ЧЛЕН 87, ПАРАГРАФ 3, БУКВА В) ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕО — ПОМОЩ ЗА ДРУЖЕСТВА В ЗАТРУДНЕНИЕ

(96)

Комисията счита, че съгласно точка 9 от Насоките Sachsen LB е предприятие в затруднено положение, като се има предвид, че без инструмента за осигуряването на ликвидност от банковия пул и предварителното плащане от 250 млн. евро от LBBW е било малко вероятно Sachsen LB да е в състояние да се справи с кризата на ликвидността още дълго. Очертаващите се неизбежни загуби биха довели до закриване на банката. По този начин условията от точка 10, буква в) от Насоките са изпълнени. Германия не възрази срещу това мнение, което вече беше изложено в решението за откриване.

7.2.2.1.    Помощ за оздравяване

(97)

Разследването потвърди мнението на Комисията, посочено в решението за откриване, че първата (но не и втората) мярка може да бъде разглеждана като помощ за оздравяване, съвместима с общия пазар, тъй като отговаря на всички условия, и особено на условията, изложени в точка 25 от Насоките и пояснени по-долу.

(98)

Помощите за оздравяване следва да отговарят на условието от точка 25, буква а) от Насоките, според което помощта за оздравяване следва да бъде предоставена под формата на заем или гаранция за заем, който следва да се изплати (а гаранцията да се прекрати) в рамките на срок от не повече от шест месеца, считано от изплащането на първия транш към предприятието (37).

(99)

В настоящия случай банковият пул е предоставил на Sachsen LB инструмент за осигуряване на ликвидност посредством придобиването на CP, издадени от Ormond Quay. Като се има предвид, че Германия потвърди, че рискът от просрочване на базисните активи остава в Sachsen LB, инструментът за осигуряване на ликвидност може да се разглежда като шестмесечен договор за текуща сметка от максимум 17,1 млрд. евро. С други думи, осигуряването на ликвидност може да се сравни със заем, който банковия пул е отпуснал на Sachsen LB. Освен това помощта е ограничена във времето и предоставената ликвидност е възстановена в рамките на срок от не повече от шест месеца, считано от изплащането на първия транш към предприятието. Мярката не съдържа структурен елемент, тъй като е ограничена само до осигуряването на ликвидност и е възстановима, тъй като е ограничена до шест месеца.

(100)

Освен това, инструментът за осигуряване на ликвидност не намалява размера на разходите за рефинансиране на Sachsen LB до ниво, което е по-ниско от обичайните нива на пазара. Лихвеният процент, плащан от Sachsen LB (както е посочено в параграфи 21 и22), е Euribor, който на 6 август 2007 г. е бил 4,112 (38), плюс […] базисни пункта, равняващо се на […]. Този процент е над референтния за Германия, който през август 2007 г. е бил 4,62.

(101)

В съответствие с точка 25, буква г) мярката трябва да е ограничена до сумата, необходима, за да се задържи предприятието на пазара за срока от шест месеца, за който е предоставена помощта. В това отношение Комисията отбелязва, че банковият пул се е задължил да купува единствено CP, които не могат да бъдат пласирани на пазара. Така банковият пул е бил задължен да купува тези CP, емитирани от Ormond Quay, които не са могли да бъдат продадени на други инвеститори на пазара. На тази основа Комисията заключава, че инструментът за осигуряване на ликвидност е бил минималният необходим на Sachsen LB да продължи своята дейност.

(102)

Тъй като матуритетът на CP не можеше да надхвърля един месец, всеки месец бяха емитирани нови CP. От октомври 2007 г. обаче някои инвеститори (предимно […(банки от публичния сектор)]) започнаха отново да купуват CP на пазара извън контекста на договора за пула, така че договорът за пула de facto е изгубил своята първоначална цел.

(103)

Дадена мярка може да бъде оправдана и на основание на сериозни социални затруднения без да има несъразмерно нежелателно въздействие, разпростиращо се в други държави-членки, както е посочено в точка 25, буква б) от Насоките. Разглежданата мярка може да бъде оправдана на основание на сериозни социални затруднения, тъй като в отсъствието на мярката би се наложило Sachsen LB да бъде ликвидирана, а това би довело до значителни съкращения на персонал. Мярката няма никакво нежелателно въздействие, разпростиращо се в други държави-членки, тъй като банката не е в състояние да действа агресивно на пазара при финансовите условия съгласно договора за пула.

(104)

Принципът „един път, последен път“ е спазен, тъй като Sachsen LB не е получавала помощ за оздравяване или преструктуриране в миналото.

7.2.2.2.    Помощ за преструктуриране

(105)

Разследването позволи на Комисията да достигне до заключението, че втората мярка, която не се квалифицира като помощ за оздравяване, може да се счете за помощ за преструктуриране, съвместима с общия пазар, тъй като отговаря на всички критерии от Насоките.

(106)

Настоящото разследване потвърждава, че първо, преструктурирането ще възстанови дългосрочната жизнеспособност на Sachsen LB. Комисията счита, че продажбата на Sachsen LB на LBBW е от ключово значение за разрешаване на затрудненията и ще позволи положителното икономическо развитие на банката в рамките на групата LBBW. Новият стопански модел, възприет в Sachsen LB, вече е успешно реализиран от LBBW в Рейнланд-Пфалц. Освен това Германия посочи, че възвращаемостта на собствения капитал на Sachsen Bank ще достигне нивата, характерни за конкурентите ѝ от частния сектор.

(107)

Второ, разследването потвърди, че LBBW е пренасочила базираните в Саксония дейности на банката. Тя е преустановила губещите дейности в Саксония, доколкото дейностите, свързани със структурирани инвестиции, вече не се извършват в Саксония.

(108)

Новият стопански модел на LBBW показва, че първо, бъдещите дейности на бившата Sachsen LB ще бъдат ограничени и концентрирани в областта на корпоративно и частно банкиране в Саксония и граничещите с нея райони, докато основните дейности ще бъдат интегрирани и извършвани от LBBW. Както става ясно от предоставената документация, Комисията е на мнение, че пренасочването на Sachsen LB към корпоративни клиенти и състоятелни частни клиенти е устойчив стопански модел. Тези дейности допълват стопанския модел на спестовните банки и LBBW вече доказа в Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфалц, че този стопански модел е жизнеспособен. Комисията оцени основните прогнози за развитието на пазара, залегнали в основата на модела, като уместни и е на мнение, че очакваните приходи са постижими. С оглед на резултатите, посочени по-горе, Sachsen Bank следва да е в състояние да се конкурира на финансовите пазари в Саксония и на трансграничните пазари със свои собствени сили. Второ, както е показано в подробния анализ на конюнктурните условия, довели до затрудненията на банката, Комисията разглежда прехвърлянето на дейностите, свързани с капиталовия пазар и с независима търговия, на LBBW и намаляването на дейностите на Sachsen LB Europe, предвидени в плана за преструктуриране, като абсолютно необходими за да бъде избегнато повторението на грешките от миналото.

(109)

С цел подробното представяне на случая Комисията отбелязва, че към момента на продажбата на банката планът за преструктуриране за Sachsen LB е насочен също така към намирането на решение за възстановяването на дългосрочната рентабилност на Sachsen LB като самостоятелен стопански субект, въпреки че този модел никога не е реализиран поради интегрирането на Sachsen LB в LBBW, с което е било осигурено оцеляването на банката. Планът, придружен от проучване на пазара и основан на разумни финансови предвиждания за развитието на пазара, ясно показва, че избраният стопански модел ще работи. Това следва от горепосочените стойности, които показват, че дори в песимистичния сценарий Sachsen LB би демонстрирала положителна тенденция за брутните си приходи и резултатите от дейността си през периода 2007—2012 г. […]. Брутният приход от стопанския сегмент „корпоративнo банкиране“ (Corporate Finance) ще се увеличи от […] млн. евро на […] млн. евро което съответства на сложен процент на годишен растеж от […]. Като цяло това представлява увеличение от […] преди синергиите и […] ръст в приходите в резултат на синергии. […] се дължи на разходите за преструктуриране и намалява от […] млн. евро на […] млн. евро. Комисията също анализира основните допускания в плана за преструктуриране и няма причини да се съмнява, че те са реалистични.

7.2.2.3.    Ограничение на помощта до необходимия минимум — собствен принос

(110)

Съмненията на Комисията по отношение на това дали помощта е била ограничена до необходимия минимум намаляха. Комисията счита, че помощта е била ограничена до минимума и е съпътствана от значителен принос от собствени ресурси в съответствие с изискванията, залегнали в Насоките, т.е. над 50 % от разходите за преструктуриране.

(111)

При достигането до това заключение Комисията взе предвид следните аспекти, които са пояснени по-долу.

(112)

Първо, банката е продадена чрез сделка, невключваща държавна помощ, на нов собственик — LBBW. LBBW поема всички разходи за преструктуриране, свързани със създаването на Super SIV и интегрирането на Sachsen LB, оценени на около […] — […] млн. евро.

(113)

Второ, LBBW е предплатила предварителна компенсация на загубите от 250 млн. евро. Тя допълнително е поела част от загубите и нуждите от рефинансиране по отношение на портфейл 1. LBBW също се е задължила да продаде определени активи на Sachsen LB. Тъй като постъпленията от тези продажби не могат да бъдат количествено определени на този етап, те не могат да бъдат взети предвид като собствен принос.

(114)

Трето, Sachsen LB се е нуждаела от ликвидност от 17,5 млрд. евро, за да финансира своето дружество със специална инвестиционна цел, което държи инвестиции в структурирани активи. Въпреки че това е обичайна операция за една банка (с която обикновени не са свързани разходи за преструктуриране) в конкретния случай на Sachsen LB, която повече не е била в състояние да осигури такова рефинансиране, ситуацията е различна (39).

(115)

Може да се постави под въпрос дали това рефинансиране може да се приеме за собствен принос.

(116)

Комисията счита, че условията на рефинансирането, приети от LBBW и другите Landesbanken, съответстват на търговските условия, които би приел инвеститор в условията на пазарна икономика, поставен в положението на тези банкови институции, като се вземе предвид осигуряването на гаранция от 2,75 млрд. евро от страна на провинция Саксония. В случая на независими частни инвеститори такова рефинансиране би следвало да произтича от собствените средства на закупуващата банка или от външни средства на други инвестиционни банки при пазарни условия (вж. точка 7.1.3). По отношение на гаранцията без никакво съмнение при сумата от 2,75 млрд. евро от рефинансирането не става въпрос за мярка без елементи на държавна помощ — което би могло да има последствия за целия подчинен транш от банката купувач (40). Въз основа на това обаче разглежданата мярка не се превръща в държавна помощ — тя е само подпомогната от помощта.

(117)

От друга страна, Комисията не счита, че финансирането, предоставено от други независими банки в условията на пазарна икономика за втория първостепенен транш, би могло да се разглежда като съдържащо държавна помощ при такъв сценарий. В такъв случай другите инвестиционни банки биха били защитени чрез целия подчинен транш от 8,45 млрд. евро (и независимо от гаранцията на провинция Саксония). Тяхното решение да поемат рефинансирането на първостепенния транш щеше да е определено от защитата, предоставена от целия първи транш. При такива обстоятелства всяка помощ би била ограничена до първия транш и поне вторият транш би се считал за основан на пазарни принципи и поради това за собствен принос.

(118)

На тази основа собственият принос в рамките на рефинансирането на Super SIV е малко над 8,75 млрд. евро.

(119)

В заключение от разходите за преструктуриране от […] млрд. евро […] млрд. евро ([…]) могат да се приемат за собствен принос. Поради това Комисията заключава, че целият общ принос възлиза на 51 % и така надхвърля 50 % от разходите за преструктуриране, както се изисква от Насоките.

7.2.2.4.    Избягване на недопустимо нарушаване на конкуренцията компенсаторни мерки

(120)

След разследването и след обсъждания с Германия Комисията е убедена, че се вземат достатъчно мерки, за да се смекчат във възможно най-голяма степен нежелателните ефекти на помощта върху конкурентите. Комисията счита, че мерките са съразмерни с нарушаващия конкуренцията ефект на помощта, който произтича предимно от оцеляването на Sachsen LB, дори и само като част от LBBW.

(121)

Състояло се е видимо отслабване на дейността на Sachsen LB на капиталовите пазари. Това засяга по-специално пълното закриване или продажбата на Sachsen LB Europe, което надхвърля първоначалните намерения на плана за преструктуриране. LBBW е възнамерявала да продължи дейността на дъблинския филиал, макар и в по-малък мащаб. Sachsen LB Europe е утвърдило се дружество, което предлага услуги за структурирани финансови инвестиции със значително ноу хау, независимо от това, че някои от неговите портфейли се оказаха губещи по време на финансовата криза на пазара. Sachsen LB Europe би могло да продължи дейностите си за трети страни, чрез което да генерира приход от комисионни за Sachsen LB/LBBW. До събитията през лятото на 2007 г. Sachsen LB Europe е основният източник на печалби за групата Sachsen LB. Освен това именно секторите на дейност на Sachsen LB Europe бяха засегнати от нарушаването на конкуренцията, произтичащо от поведението на Sachsen LB. Следователно Комисията счита пълното закриване или продажбата на Sachsen LB Europe за ефективна компенсаторна мярка.

(122)

Комисията също счита продажбата на участието в дъщерното дружество East Merchant GmbH, което има ключова роля в дейността на Sachsen LB в областта на структурираните инвестиции, за ефективна компенсаторна мярка. East Merchant е активно в различни области на структурираните финанси, включително в областта на лизинговите услуги за секторите транспорт и логистика. Компанията е допринасяла редовно със значителни положителни резултати за печалбите на Sachsen LB.

(123)

Същото се отнася и за продажбата на […]. Като се има предвид, че дейността на тези дружества се концентрира в секторите […], както е посочено по-горе, в действителност те не могат да бъдат асоциирани с високорисковите дейности. Още повече, тъй като LBBW не е възнамерявала да продаде тези две дъщерни дружества съгласно плана за преструктуриране за Sachsen LB, тяхната продажба може да се счете за компенсаторна мярка.

(124)

В допълнение Германия и LBBW са поели задължението да осигурят, че Sachsen Bank няма да извършва активно самостоятелна търговия и международна инвестиционна дейност с недвижими имоти.

(125)

Продажбата, описана тук, засяга дружества, за които е планирано да допринесат за около […(> 25)] % от печалбите на групата Sachsen LB през 2008 г. Това съставлява компенсаторна мярка с размер и форма, които са достатъчни, за да ограничат адекватно нарушаващите конкуренцията ефекти на помощ с такъв значителен размер. (41) Това заключение се подсилва от това, че въпреки значителния размер на помощта, присъствието на Sachsen LB на пазара е относително малко а също така от факта, че мерките, предприети от LBBW, допринасят за стабилизирането на финансовите пазари.

(126)

В допълнение към това Комисията признава, че старите собственици на Sachsen LB и нейните управители вече не участват в дейността на банката, което дава съществен сигнал по отношение на борбата с моралния риск („Moral Hazard“).

(127)

В обобщение Комисията счита, че компенсаторните мерки са съразмерни с нарушаващите конкуренцията ефекти на помощта, предоставена на Sachsen LB.

(128)

Комисията следва да бъде уведомявана за изпълнението на гореспоменатите компенсаторни мерки.

8.   ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(129)

С оглед на гореизложеното Комисията констатира, че и двете разглеждани мерки — инструментът за осигуряване на ликвидност и осигуряването на гаранция — са изпълнени в нарушение на член 88, параграф 3 от Договора за ЕО. Въпреки това Комисията заключава, че инструментът за осигуряване на ликвидност съставлява помощ за оздравяване, а гаранцията, предоставена на Sachsen LB, съставлява помощ за преструктуриране, които могат да се счетат за съвместими с общия пазар съгласно член 87, параграф 3 от договора за ЕО, при условие че са изпълнени наложените условия,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Инструментът за осигуряване на ликвидност и гаранцията, предоставени на Landesbank Sachsen Girozentrale (Sachsen LB) във връзка с нейната продажба, съставляват държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО, която е съвместима с общия пазар, подлежаща на задълженията и условията, установени в член 2.

Член 2

1.   Планът за преструктуриране на Sachsen LB, както е представен на Комисията от Германия през април 2008 г., следва изцяло да се изпълни.

2.   Следните участия следва да бъдат продадени на трета страна, която е независима от групата Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), или ликвидирани:

а)

Sachsen LB Europe plc ще бъде продадена или ликвидирана най-късно до […]. Групата LBBW няма да поема персонал от Sachsen LB Europe plc, освен ако това не се изисква по силата на законови задължения, и поради това няма да предлага или сключва нови трудови договори с настоящия персонал на Sachsen LB Europe plc. Това задължение е валидно за срок от две години, считано от датата на настоящото решение.

б)

Участието в East Merchant GmbH ще бъде продадено до […].

в)

[…] ще бъде продадено.

3.   Спазват се следните задължения:

а)

Германия се задължава да осигури, че Sachsen LB, представлявана от LBBW, не извършва в никой от нейните клонове в провинция Саксония, като независима стопанска дейност за своя сметка и на свой риск никакви самостоятелни инвестиционни дейности, извън тези, свързани с обслужването на клиенти в основните ѝ сектори на дейност. Това задължение е в сила до края на 2011 г.

б)

Германия се задължава да осигури, че Sachsen LB, представлявана от LBBW, не извършва в никой от нейните клонове в провинция Саксония, като независима стопанска дейност за своя сметка и на свой риск международни инвестиционни дейности с недвижими имоти, извън тези, свързани с обслужването на клиенти в основните ѝ сектори на дейност. Това задължение е валидно до края на 2011 г.

4.   С цел контрола на спазването на условията и задълженията, изложени в параграфи 1, 2 и 3, Германия представя до 2012 г. редовни отчети относно напредъка на изпълнението на плана за преструктуриране и условията и задълженията, споменати по-горе.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Федерална република Германия.

Съставено в Брюксел на 4 юни 2008 година.

За Комисията

Neelie KROES

Член на Комисията


(1)  ОВ C 71, 18.3.2008 г., стр. 14.

(2)  Вж. бележка под линия 1.

(3)  CP са краткосрочни необезпечени дългови инструменти, които се емитират от големи банки и корпорации.

(4)  Продаване на ценните книжа много бързо, дори и на ниска цена, на загуба.

(5)  Вж. E 10/2000 за подробности (ОВ C 146, 19.6.2002 г., стр. 6 и ОВ C 150, 22.6.2002 г., стр. 7) и http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_e2000_0000.html#10

(6)  Вж. решението, споменато в бележка под линия 1.

(7)  Части от настоящия текст са заличени, за да не се разкрива поверителна информация; те са обозначени с многоточие, поставено между квадратни скоби.

(8)  Проведени са разговори с няколко Landesbanken, включително WestLB и LBBW.

(9)  Вж. решението, на което е направено позоваване в бележка под линия 1 (параграф 16), в която цялата транзакция е описана подробно.

(10)  В счетоводството и финансите пазарната оценка означава приписването на стойност на позиция, държана във финансов инструмент въз основа на текущата пазарна цена на този или подобен инструмент. Например окончателната стойност на един фючърсен договор, който изтича след девет месеца, няма да е ясна преди неговото изтичане. Ако обаче му се направи пазарна оценка за счетоводни цели, му се приписва стойността, която той би имал на пазара в момента.

(11)  Докато рисковите премии преди кризата възлизаха на 4—5 базисни пункта, към върховия момент на кризата пазарът бе напълно изчерпан. Когато пазарите започнаха отново да функционират нормално, ставката достигна отново около 40 базисни пункта.

(12)  Портфейлът включва Ormond Quay, Sachsen Funding и Synapse ABS.

(13)  LAAM, Georges Quay, Synapse L/S + FI, Omega I + II и други синтетични ценни книжа (ценни книжа, обезпечени с дългове (CDO), обезпечени с активи ценни книжа (ABS), суапове за защита от кредитен риск (CDS), застраховки на портфейли с константна пропорция (CPPI), и т.н.).

(14)  Т.к. въпреки това банките трябва да осигурят ликвидност, ще бъдат отчетени разходи за рефинансиране.

(15)  Окончателното споразумение включва възможността продажната цена за Sachsen LB да бъде платена с акции на LBBW със съответната стойност.

(16)  В това отношение основните структурни мерки на плана за преструктуриране са намаляването на персонала от […] на около […], въвеждането на подобрен контрол на риска и неговото управление и интегрирането на централните функции, включително ИТ, в LBBW.

(17)  CAGR 2007—2012 г. = Среден годишен кумулативен ръст за периода от 2007 г. до 2012 г.

(18)  Междувременно е решено, че тази дейност ще бъде прехвърлена на банката на LBBW в Саксония.

(19)  ОВ C 244, 1.10.2004 г., стр. 2.

(20)  Рейтинг от декември 2007 г.

(21)  Решение на Комисията по дело C 28/02 Bankgesellschaft Berlin (ОВ L 116, 14.5.2005 г., стр. 1).

(22)  

„Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland bietet der Europäischen Kommission in Abstimmung mit der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) die nachfolgend unter a.-c. abschließend angeführten Ausgleichsmaßnahmen an:

a.

Die folgenden Beteiligungen der Sachsen LB, welche im Zuge der Integration auf die LBBW übergegangen sind, werden nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen veräußert oder liquidiert:

Die Sachsen LB Europe PLC wird bis zum […] veräußert oder liquidiert.

Die Beteiligung an der East Merchant GmbH wird bis zum […] veräußert.

[…],

b.

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet sich, dass die Sachsen-Bank, vertreten durch die LBBW, in keiner ihrer Niederlassungen im Freistaat Sachsen über die Betreuung ihrer Kunden in ihren Kerngeschäftsfeldern hinausgehende Eigenhandelsgeschäfte auf eigene Rechnung und eigenes Risiko als eigenständiges Geschäftsfeld aktiv betreibt. Diese Verhaltenszusage gilt für den vorgesehenen Restrukturierungszeitraum von vier Jahren.

c.

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet sich, dass die Sachsen-Bank, vertreten durch die LBBW, in keiner ihrer Niederlassungen im Freistaat Sachsen über die Betreuung ihrer Kunden in ihren Kerngeschäftsfeldern hinausgehende internationale Immobiliengeschäfte als eigenständiges Geschäftsfeld aktiv betreibt. Diese Verhaltenszusage gilt für den vorgesehenen Restrukturierungszeitraum von vier Jahren.“

(23)  Комисията приема, че клаузата, според която персоналът може да бъде поет от LBBW, ако това се изисква по закон, се отнася до не повече от десет заети лица и е свързано с портфейл 1 от 11,8 млн. евро, поет от LBBW. Не може да се изключи необходимостта прехвърлянето на този портфейл да се разглежда като частично прехвърляне на операция, което може да има като последствие задължението за LBBW да поеме засегнатите служители. Това не би трябвало да има обаче влияние върху валидността на решението за закриването на Sachsen LB Europe.

(24)  […]. Тази дейност е печеливша и не е свързана с настоящата криза в сегмента на високорисковите жилищни кредити, която бе предизвикана от засиленото отпускане на заеми за по-високорискови кредитополучатели с по-ниски доходи или по-лоша кредитна история от тези на първокласни кредитополучатели.

(25)  „Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland bestätigt, dass […]“.

(26)  За възможността за вменяване може да бъде заключено от няколко показателя, произтичащи от конкретните обстоятелства на случая и контекста, в който са предприети мерките. Така например между надзорните съвети на Landesbanken и държавата съществуват тесни лични връзки. В допълнение към това дейността на банковия пул в този случай е координирана отблизо от Bafin и Bundesbank.

(27)  Решение на Комисията от 27 юни 2007 г. по дело C 50/06 BAWAG (ОВ L 83, 26.3.2008 г., стр. 7, параграф 127).

(28)  […] млрд. евро (стойност на Sachsen LB според резултатите от анализа на […], поръчан от LBBW) минус […] млн. евро (понесени загуби през 2007 г.) минус […] млн. евроR (предварително заплащане за загуби от прехвърления инвестиционен портфейл 1) = 328 млн. евро.

(29)  Комисията отбелязва, че гаранцията, предоставена prima facie за хеджирането на рефинансирането на Super SIV, става въпрос за държавна помощ в полза на Sachsen LB, защото тя прави възможна продажбата на Sachsen LB. Без създаването на Super SIV, което от своя страна е било възможно само с гаранцията, продажбата на Sachsen LB не би се осъществила. Тъй като обаче гаранцията е свързана със Super SIV, а Super SIV не е прехвърлен в LBBW, тя не предоставя предимство на LBBW.

(30)  Решение на Комисията по дело C 28/02 Bankgesellschaft Berlin (ОВ L 116, 14.5.2005 г., стр. 1, параграф 140).

(31)  Вж. Решение на Комисията от 27 юни 2007 г. по дело C 50/06 BAWAG (все още непубликувано, параграф 155).

(32)  Свързани дела C-278/92, C-279/92 и C-280/92 Hytasa [1994] ECR I-4103 (параграф 22).

(33)  Вж. дело C-334/99 Gröditzer Stahlwerke [2003] ECR I-1139, параграфи 133 и сл., и Решение на Комисията от 30 април 2008 г. по дело C 56/08 Bank Burgenland (все още непубликувано).

(34)  Вж. Решение на Комисията от 30 април 2008 г. по дело C 56/08 Bank Burgenland (все още непубликувано).

(35)  Вж. бележка под линия 1. Във всеки случай Gewährträgerhaftung би била от значение само тогава когато банката обяви, че не е в състояние да обслужва задълженията си, т.е. когато обяви несъстоятелност. Поради това разглежданата сделка изглежда осигурява на Sachsen LB допълнително предимство, тъй като тя не само защитава кредиторите, но и гарантира оцеляването на банката.

(36)  Вж. Решение на Комисията от 30 април 2008 г. по дело NN 25/08 Помощ за оздравяване за WestLB (все още непубликувано).

(37)  Може да се направи изключение от ограничението по отношение на формата на помощта за оздравяване в банковия сектор. Вж. бележката под линия към точка 25, буква а) от Насоките, в която се посочва, че помощи, предоставени под форма, различна от гаранции при заем или заем, и отговарящи на условията на точка 25, буква а) на Насоките следва да са съобразени с общите принципи за помощ за оздравяване и не може да включват структурирани финансови мерки, които биха повлияли на собствените средства на банката. Вж. Решение на Комисията от 5 декември 2007 г. по дело NN 70/07 Northern Rock (все още непубликувано, параграф 43) и Решение на Комисията от 30 април 2008 г. по дело NN 25/08 Помощ за оздравяване за WestLB (все още непубликувано).

(38)  Банковият пул е рефинансирал портфейла ежемесечно. Поради това е приложен Euribor за един месец.

(39)  Осигуряването на ликвидност от банки беше също оценено в Решение на Комисията по дело C 58/03 Alstom (ОВ L 150, 10.6.2005 г., стр. 24, параграф 216). Решение на Комисията от 12 септември 2007 г. по дело C 54/06 Bison Bial (ОВ L 46, 21.2.2008 г., стр. 41, параграфи 62 и сл.).

(40)  Въпреки това в миналото Комисията е приемала в случаи на рефинансиране, че части от заем, които не са покрити от гаранция, могат да се счетат за собствен принос. Вж. Решение на Комисията от 7 март 2007 г. по дело C 10/06 Cyprus Airways (ОВ L 49, 22.2.2008 г., стр. 25, параграф 139).

(41)  Вж. Решение на Комисията по дело C 58/03 Alstom (ОВ L 150, 10.6.2005 г., стр. 24, параграф 201).


24.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 104/51


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2009 година

за изменение на Решение 2003/467/ЕО по отношение на обявяването на някои административни региони в Италия за официално свободни от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза по говедата, на някои административни региони в Полша — за официално свободни от ензоотична левкоза по говедата и на Полша и на Словения — за официално свободни от туберкулоза по говедата

(нотифицирано под номер C(2009) 2972)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/342/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (1), и по-специално приложение А, глава I, точка 4, глава II, точка 7 и приложение Г, глава I, буква Д от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 64/432/ЕИО се предвижда, че държава-членка или част от държава-членка може да бъде обявена за официално свободна от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза по говедата по отношение на стадата говеда, ако са спазени някои условия, установени в посочената директива.

(2)

Списъкът на регионите на държавите-членки, обявени за свободни от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза по говедата, е установен в Решение 2003/467/ЕО на Комисията от 23 юни 2003 г. за установяване на статут на официално свободни от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза по говедата на някои държави-членки и региони на държави-членки по отношение на стадата говеда (2).

(3)

Италия представи на Комисията документация, която доказва, че са спазени съответните условия, предвидени в Директива 64/432/ЕИО, по отношение на провинция Oristano от регион Sardegna, за да може тази италианска провинция да се счита за официално свободна от туберкулоза по говедата.

(4)

Италия представи на Комисията документация, която доказва, че са спазени съответните условия, предвидени в Директива 64/432/ЕИО, по отношение на всички провинции в регион Marche и провинция Cuneo, като последната провинция от регион Piemonte все още не е включена в глава 2 от приложение II към Решение 2003/467/ЕО, за да може тези цели италиански региони да се считат за официално свободни от бруцелоза по говедата.

(5)

Италия представи на Комисията също така документация, която доказва, че са спазени съответните условия, предвидени в Директива 64/432/ЕИО, по отношение на всички провинции на регион Sardegna, за да може този италиански регион да се счита за официално свободен от ензоотична левкоза по говедата.

(6)

След оценка на внесената от страна на Италия документация разглежданите провинция и региони на държавата-членка следва да бъдат официално признати за свободни от туберкулоза, от бруцелоза и от ензоотична левкоза по говедата региони в Италия.

(7)

Полша представи на Комисията документация, която доказва, че са спазени съответните условия, предвидени в Директива 64/432/ЕИО, по отношение на цялата територия, за да може посочената държава-членка да бъде официално счетена за свободна от туберкулоза по говедата.

(8)

Полша също така представи на Комисията документация, която доказва, че са спазени съответните условия, предвидени в Директива 64/432/ЕИО, по отношение на 11 административни региона (powiaty) в границите на по-висшите административни единици (войводства) Podlaskie и Pomorskie, за да може тези региони в Полша да се считат за официално свободни от ензоотична левкоза по говедата.

(9)

След оценка на внесената от страна на Полша документация цялата територия на Полша следва да бъде официално призната за свободна от туберкулоза по говедата държава-членка, а нейните региони (powiaty) следва да бъдат официално признати за свободни от ензоотична левкоза по говедата региони на посочената държава-членка.

(10)

Словения представи на Комисията документация, която доказа, че са спазени съответните условия, предвидени в Директива 64/432/ЕИО, по отношение на цялата територия, за да може посочената държава-членка да бъде официално счетена за свободна от туберкулоза по говедата.

(11)

След оценка на внесената от страна на Словения документация цялата територия на Словения следва да бъде официално призната за свободна от туберкулоза по говедата държава-членка.

(12)

Решение 2003/467/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(13)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложения I, II и III към Решение 2003/467/ЕО се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64.

(2)  ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 74.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I, II и III към Решение 2003/467/ЕО се изменят, както следва:

1.

Приложение I се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

ГЛАВА 1

Официално свободни от туберкулоза по говедата държави-членки

Код по IЅО

Държава-членка

BE

Белгия

CZ

Чешка република

DK

Дания

DE

Германия

FR

Франция

LU

Люксембург

NL

Нидерландия

AT

Австрия

PL

Полша

SI

Словения

SK

Словакия

FI

Финландия

SE

Швеция

ГЛАВА 2

Официално свободни от туберкулоза по говедата региони на държави-членки

В Италия:

регион Abruzzo: провинция Pescara,

регион Emilia-Romagna,

регион Friuli-Venezia Giulia,

регион Lombardia: провинции Bergamo, Como, Lecco, Sondrio,

регион Marche: провинция Ascoli Piceno,

регион Piemonte: провинции Novara, Verbania, Vercelli,

регион Sardegna: провинция Oristano,

регион Toscana: провинции Grosseto, Livorno, Lucca, Prato, Pisa, Pistoia, Siena,

регион Trentino-Alto Adige: провинции Bolzano, Trento,

регион Veneto.“

2.

Глава 2 от приложение II се заменя със следното:

ГЛАВА 2

Официално свободни от бруцелоза региони на държави-членки

В Италия:

регион Abruzzo: провинция Pescara,

регион Emilia-Romagna: провинции Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini,

регион Friuli-Venezia Giulia,

регион Lazio: провинция Rieti,

регион Liguria: провинции Imperia и Savona,

регион Lombardia: провинции Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio и Varese,

регион Marche,

регион Piemonte,

регион Puglia: провинция Brindisi,

регион Sardegna: провинции Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari,

регион Toscana,

регион Trentino-Alto Adige: провинции Bolzano, Trento,

регион Umbria: провинции Perugia, Terni,

регион Veneto.

В Португалия:

автономен регион на Азорските острови: островите Pico, Graciosa, Flores и Corvo.

В Обединеното кралство:

Великобритания: Англия, Шотландия, Уелс.“

3.

Глава 2 от приложение III се заменя със следното:

ГЛАВА 2

Официално свободни от ензоотична левкоза по говедата региони на държави-членки

В Италия:

регион Abruzzo: провинция Pescara,

регион Emilia-Romagna: провинции Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini,

регион Friuli-Venezia Giulia,

регион Lazio: провинции Frosinone и Rieti,

регион Liguria: провинции Imperia и Savona,

регион Lombardia: провинции Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio и Varese,

регион Marche: провинции Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro,

регион Molise,

регион Piemonte: провинции Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli,

регион Sardegna,

регион Toscana: провинции Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena,

регион Trentino-Alto Adige: провинции Bolzano и Trento,

регион Umbria: провинции Perugia и Terni,

регион Val d’Aosta: провинция Aosta,

регион Veneto.

В Полша:

Войводство dolnośląskie

Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

Войводство lubelskie

Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

Войводство kujawsko-pomorskie

Powiaty:

aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Grudziądz, toruński, Toruń, wąbrzeski.

Войводство łódzkie

Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Войводство małopolskie

Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Войводство mazowieckie

Powiaty:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, lipski, Płock, płocki, pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, zwoleński, żyrardowski.

Войводство opolskie

Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

Войводство podkarpackie

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.

Войводство podlaskie

Powiaty:

augustowski, białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki, zambrowski.

Войводство pomorskie

Powiaty:

Gdańsk, gdański, Gdynia, lęborski, Sopot, wejherowski.

Войводство śląskie

Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

Войводство świętokrzyskie

Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

Войводство warmińsko-mazurskie

Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

Войводство wielkopolskie

Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski, słupecki, turecki, wrzesiński.“


СПОРАЗУМЕНИЯ

Съвет

24.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 104/57


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ И АСОЦИИРАНЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ И ТЕХНИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА

На 9 ноември 2006 г. и на 26 февруари 2009 г. съответно правителството на Република Албания и Европейските общности се нотифицираха взаимно за приключването на необходимите процедури за влизането в сила на споразумението (1).

Споразумението влезе в сила на 1 април 2009 г. съгласно член 135 от него.


(1)  ОВ L 107, 28.4.2009 г., стр. 166.


Поправки

24.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 104/58


Поправка към Регламент (ЕО) № 29/2009 на Комисията от 16 януари 2009 година за определяне на изисквания за услугите по осъществяване на линия за предаване на данни за Единното европейско небе

( Официален вестник на Европейския съюз L 13 от 17 януари 2009 г. )

1.

На страница 11, в приложение I, част A, първа алинея:

вместо:

„… член 1, параграф 3, буква а) …“,

да се чете:

„… член 1, параграф 3, първа алинея …“.

2.

На страница 11, в приложение I, част Б, първа алинея:

вместо:

„… член 1, параграф 3, буква б) …“,

да се чете:

„… член 1, параграф 3, втора алинея …“.