ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.093.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 93

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
7 април 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 277/2009 на Комисията от 6 април 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 278/2009 на Комисията от 6 април 2009 година за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията за екопроектиране на външни електрозахранващи устройства по отношение на консумираната мощност на празен ход и на средния КПД в работен режим ( 1 )

3

 

*

Регламент (ЕО) № 279/2009 на Комисията от 6 април 2009 година за изменение на приложение II към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации ( 1 )

11

 

*

Регламент (ЕО) № 280/2009 на Комисията от 6 април 2009 година за изменение на приложения I, II, III и IV към Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

13

 

*

Регламент (ЕО) № 281/2009 на Комисията от 6 април 2009 година за преустановяване на прилагането на вносните мита върху определени количества индустриална захар за пазарната 2009/2010 година

20

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Обща позиция 2009/314/ОВППС на Съвета от 6 април 2009 година за изменение на Обща позиция 2006/276/ОВППС относно ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус, и за отмяна на Обща позиция 2008/844/ОВППС

21

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 година относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите-членки

23

 

*

Решение 2009/316/ПВР на Съвета от 6 април 2009 година за създаване на Европейска информационна система за съдимост (ECRIS) в изпълнение на член 11 от Рамково решение 2009/315/ПВР

33

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

7.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 93/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 277/2009 НА КОМИСИЯТА

от 6 април 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 7 април 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 април 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

JO

88,9

MA

46,8

SN

208,5

TN

134,4

TR

105,6

ZZ

116,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

51,1

TR

137,9

ZZ

114,8

0709 90 70

JO

249,0

MA

85,2

TR

107,3

ZZ

147,2

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

CN

39,7

EG

41,3

IL

58,5

MA

48,9

TN

48,8

TR

63,8

ZZ

50,2

0805 50 10

TR

64,3

ZZ

64,3

0808 10 80

AR

86,7

BR

78,8

CA

110,7

CL

88,3

CN

81,0

MK

24,7

NZ

93,9

US

122,4

UY

57,0

ZA

77,2

ZZ

82,1

0808 20 50

AR

90,5

CL

100,4

CN

59,2

UY

52,8

ZA

102,2

ZZ

81,0


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


7.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 93/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 278/2009 НА КОМИСИЯТА

от 6 април 2009 година

за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията за екопроектиране на външни електрозахранващи устройства по отношение на консумираната мощност на празен ход и на средния КПД в работен режим

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екопроектиране към енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 15, параграф 1 от нея,

след консултация с Консултативния форум по екопроектиране,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2005/32/ЕО изискванията за екопроектиране трябва да се определят от Комисията за енергопотребяващи продукти със значителен обем на продажби и търговия, имащи значително въздействие върху околната среда и значителен потенциал за неговото подобрение, без това да води до прекомерни разходи.

(2)

Член 16, параграф 2 от Директива 2005/32/ЕО предвижда, че Европейската комисия в съответствие с процедурата, посочена в член 19, параграф 3, както и с критериите, определени в член 15, параграф 2, и след консултации с Консултативния форум, когато е целесъобразно, въвежда мерки по прилагане на изискванията във връзка с офис оборудването и битовата електроника.

(3)

Офис оборудването и битовата електроника често се захранват от външни електрозахранващи устройства (ВЕУ), които преобразуват електроенергия от захранващата електрическа мрежа. КПД на преобразуване на електроенергията от страна на ВЕУ представлява важен аспект на енергийните работни показатели на съответните основни консуматори, като по тази причина ВЕУ са една от приоритетните групи продукти, за които следва да бъдат установени изисквания за екопроектиране.

(4)

Комисията извърши предварително проучване за анализ на техническите, екологичните и икономическите аспекти на външните електрозахранващи устройства. Проучването бе извършено съвместно със заинтересовани лица и страни от Общността и от трети държави, като до резултатите беше осигурен публичен достъп.

(5)

В предварителното проучване се отбелязва, че външните електрозахранващи устройства биват предлагани на пазара на Общността в големи количества и че най-значителният екологичен аспект в това отношение е тяхната годишна консумация на енергия през всичките стадии на цялостния им жизнен цикъл, като по-специално тяхната консумация на електроенергия, дължаща се на загуби при преобразуването на електроенергия и на загуби от празен ход, възлиза на 17 TWh, което съответства на 6,8 милиона тона емисии на СО2. При отсъствие на конкретни мерки прогнозата е, че тази консумация на електроенергия може да нарасне до 31 TWh през 2020 г. Направеният извод е, че консумацията на енергия през цялостния жизнен цикъл и консумацията на електроенергия през фазата на използване могат да бъдат значително подобрени.

(6)

Подобренията по отношение на електропотреблението на външните електрозахранващи устройства следва да се постигнат чрез прилагане на съществуващи свободнодостъпни и икономически изгодни технологии, чрез които могат да бъдат намалени общите разходи за закупуване и експлоатация на външни електрозахранващи устройства.

(7)

Изискванията за екопроектиране следва да хармонизират изискванията за консумация на електроенергия на празен ход и средния КПД в работен режим на външните електрозахранващи устройства в цялата Общност и по този начин да допринесат за функционирането на вътрешния пазар, както и за подобряването на екологичните характеристики на тези устройства.

(8)

Изискванията за екопроектиране следва да не оказват отрицателно влияние върху функционалните възможности на продукта и да не въздействат отрицателно върху здравето, безопасността и околната среда. По-специално предимствата от намаляването на консумацията на електроенергия през фазата на използване следва да превъзхождат по своето значение евентуалните допълнителни въздействия върху околната среда през фазата на производство.

(9)

Двуетапното влизане в сила на изискванията за екопроектиране би следвало да осигури на производителите подходящ период от време за препроектиране на продуктите. Моментът за въвеждане на етапите би следвало да се определи по такъв начин, че да се избегнат отрицателните въздействия върху функционалните възможности на оборудването на пазара и да се вземат предвид въздействията върху разходите на производителите, и по-специално на малките и средните предприятия, като същевременно се осигури своевременно постигане на целите на настоящия регламент. Измерванията на консумираната мощност следва да се провеждат при отчитане на всеобщо признатото техническо ниво в това отношение. Производителите могат да използват хармонизирани стандарти, формулирани в съответствие с член 10 от Директива 2005/32/ЕО.

(10)

Настоящият регламент би следвало да предизвика увеличено пазарно проникване на технологии, подобряващи въздействието върху околната среда през цялостния жизнен цикъл на външните електрозахранващи устройства, което да доведе до 2020 г. до прогнозно енергоспестяване през целия жизнен цикъл от 118 PJ и съответно до спестяване на 9 TWh електроенергия в сравнение със състоянието, което би съществувало, ако не бъдат взети мерки.

(11)

В съответствие с член 8 от Директива 2005/32/ЕО настоящият регламент следва да уточни, че приложимите процедури за оценка на съответствието са: вътрешният контрол на проектирането, предвиден в приложение IV към Директива 2005/32/ЕО, както и системата за управление, предвидена в приложение V към Директива 2005/32/ЕО.

(12)

С цел да се улеснят проверките за съответствие, от производителите се изисква да предоставят информация в техническата документация, посочена в приложения IV и V към Директива 2005/32/ЕО по отношение на средния КПД във фазата на използване и на консумираната мощност на празен ход.

(13)

Следва да се определят базови стойности за сравнение за наличните понастоящем технологии, имащи висок КПД през фазата на използване и ниска консумирана мощност на празен ход. Това ще допринесе за осигуряването на широка разполагаемост и лесна достъпност на информация, по-специално за нуждите на малките и средните предприятия и много малките фирми, което допълнително ще улесни въвеждането на най-добри проектни технологии за намаляване на консумацията на енергия.

(14)

Изискванията за екопроектиране във връзка с режима на празен ход на външни електрозахранващи устройства за понижено напрежение са насочени към същата характеристика на въздействието върху околната среда, както и съответните изисквания за екопроектиране във връзка с режима на празен ход на електрическо и електронно битово и офис оборудване, което се предлага на пазара с външно електрозахранващо устройство за понижено напрежение. Тъй като изискванията за екопроектиране във връзка с режима на празен ход на външни електрозахранващи устройства за понижено напрежение следва да са по-строги в сравнение със съответните изисквания за екопроектиране във връзка с изключеното състояние на електрическо и електронно битово и офис оборудване, предлагано на пазара съвместно с външни електрозахранващи устройства за понижено напрежение, изискванията на Регламент (ЕО) № 1275/2008 от 17 декември 2008 г. относно прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране във връзка с консумацията на електроенергия при режим „в готовност“ и „изключен“ на електрическо и електронно битово и офис оборудване (2) следва да не се отнасят за такова електрическо и електронно битово и офис оборудване, което се предлага на пазара съвместно с външни електрозахранващи устройства за понижено напрежение. Следователно Регламент (ЕО) № 1275/2008 следва да бъде съответно изменен.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден по силата на член 19, параграф 1 от Директива 2005/32/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   В настоящият регламент се определят изисквания за екопроектиране по отношение на консумираната мощност на празен ход и на средния КПД в работен режим на външни електрозахранващи устройства.

2.   Настоящият регламент не се прилага за:

а)

преобразуватели на напрежение;

б)

източници на непрекъсваемо захранване;

в)

зарядни устройства за батерии;

г)

преобразуватели за халогенно осветление;

д)

външни електрозахранващи устройства за медицинско оборудване;

е)

външни електрозахранващи устройства, които са пуснати на пазара не по-късно от 30 юни 2015 г. като резервна част или сменяема част на идентично електрозахранващо устройство, пуснато на пазара не по-късно от една година след влизането в сила на настоящия регламент, при условие че на резервната част или на сменяемата част, или съответно на нейната опаковка ясно е означено с кой продукт — основен консуматор (кои продукти — основни консуматори) е предназначена да бъде използвана съвместно тази резервна част или сменяема част.

Член 2

Определения

За целите на прилагането на настоящия регламент са в сила определенията, посочени в Директива 2005/32/ЕО.

Прилагат се и следните определения:

1.

„външно електрозахранващо устройство“ означава устройство, което отговаря на всички критерии, посочени по-долу:

а)

предназначено е за преобразуване на променлив ток от захранващата електрическа мрежа в постоянен или променлив ток с по-ниско напрежение на изхода си;

б)

в даден момент от времето може да преобразува само в едно изходно постоянно или променливо напрежение;

в)

предназначено е да бъде използвано съвместно с отделно съоръжение, което представлява основният товар;

г)

поместено е в корпус, физически отделен от устройството, което е основният товар;

д)

свързано е с устройството, което е основен консуматор, посредством отстранима или постоянна електрическа връзка, захранващ кабел или други проводници, с „мъжки“/„женски“ съединители;

е)

има посочена на фирмената табелка номинална изходна мощност, която не надвишава 250 вата;,

ж)

предназначено е да бъде използвано с електрическо и електронно битово и офис оборудване, както е посочено в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1275/2008;

2.

„външно електрозахранващо устройство за понижено напрежение“ означава външно захранващо устройство с номинално изходно напрежение, посочено на фирмената табелка, под 6 волта и номинален изходен ток, посочен на фирмената табелка, по-голям или равен на 550 милиампера;

3.

„преобразувател за халогенно осветление“ означава външно електрозахранващо устройство, използвано с волфрамово-халогенни лампи за понижено напрежение;

4.

„източник на непрекъсваемо захранване“ означава устройство, осигуряващо автоматично резервно електрозахранване, когато напрежението от захранващата електрическа мрежа падне до неприемлива стойност;

5.

„зарядно устройство за акумулаторни батерии“ означава устройство, което се свързва директно на съединителя си с отстранима акумулаторна батерия;

6.

„преобразувател на напрежение“ означава устройство, трансформиращо 230 V от захранващата електрическа мрежа в 110 V на изхода си, с характеристики, подобни на характеристиките на захранващата електрическа мрежа;

7.

„номинална изходна мощност (по фирмената табелка)“ (PO) означава изходната мощност, специфицирана от производителя;

8.

„режим на празен ход“ означава състояние, при което входът на външно електрозахранващо устройство е свързан със захранващата електрическа мрежа, а изходът му не е свързан към никакъв консуматор;

9.

„работен режим“ означава състояние, при което входът на външно електрозахранващо устройство е свързан със захранващата електрическа мрежа и изходът му е свързан към консуматор;

10.

„КПД в работен режим“ означава отношението между мощността, подавана от външно електрозахранващо устройство, намиращо се в работен режим, и входната мощност, необходима за нейното постигане;

11.

„среден КПД в работен режим“ означава средната стойност на стойностите на КПД при 25 %, 50 %, 75 % и 100 % от номиналната изходна мощност на фирмената табелка.

Член 3

Изисквания за екопроектиране

Изискванията за екопроектиране по отношение на консумираната мощност на празен ход и на средния КПД в работен режим на външни електрозахранващи устройства, пуснати на пазара, са посочени в приложение I.

Член 4

Оценка на съответствието

Процедурата за оценка на съответствието, посочена в член 8 от Директива 2005/32/ЕО, следва да е: вътрешният контрол на проектирането, предвиден в приложение IV към Директива 2005/32/ЕО, или системата за управление, предвидена в приложение V към Директива 2005/32/ЕО.

Член 5

Процедури за проверка с цел надзор върху пазара

Проверки за надзор се извършват в съответствие с процедурата за проверка, предвидена в приложение II.

Член 6

Базови стойности за сравнение

Базовите стойности за сравнение за продуктите и технологиите с най-добри характеристики, които понастоящем са налични на пазара, са посочени в приложение III.

Член 7

Преразглеждане

Не по-късно от 4 години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията следва да го преразгледа в светлината на техническия напредък и да представи резултата от това преразглеждане на Консултативния форум.

Член 8

Изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008

Регламент (ЕО) № 1275/2008 се изменя, както следва:

1.

Към член 1 се добавя следната втора алинея:

„Настоящият регламент не се отнася за електрическо и електронно битово и офис оборудване, което се предлага на пазара заедно с външни електрозахранващи устройства за понижено напрежение.“

2.

Към член 2 се добавя следната точка 9:

„9.

„външно електрозахранващо устройство за понижено напрежение“ означава външно захранващо устройство с номинално изходно напрежение, посочено на фирмената табелка, под 6 волта и номинален изходен ток, посочен на фирмената табелка, по-голям или равен на 550 милиампера.“

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 20-ия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Точка 1, буква а) от приложение I следва да се прилага след изтичането на една година от датата, посочена в първата алинея.

Точка 1, буква б) от приложение I следва да се прилага след изтичането на две години от датата, посочена в първата алинея.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 април 2009 година.

За Комисията

Andris PIEBALGS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 339, 18.12.2008 г., стр. 45.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКОПРОЕКТИРАНЕ

1.   КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ НА ПРАЗЕН ХОД И СРЕДЕН КПД В РАБОТЕН РЕЖИМ

a)

Една година след влизане в сила на настоящия регламент:

Консумираната мощност в режим на празен ход следва да не надвишава 0,5 W.

Средната стойност на КПД в работен режим следва да е не по-малка от:

 

0,500 · PO при PO < 1,0 W;

 

0,090 · ln(PO) + 0,500 при 1,0 W ≤ PO ≤ 51,0 W;

 

0,850 при PO > 51,0 W.

б)

Две години след влизане в сила на настоящия регламент:

 

Консумираната мощност в режим на празен ход следва да не надвишава следните пределно допустими стойности:

 

Външни електрозахранващи устройства, преобразуващи променливо напрежение в променливо напрежение, с изключение на външните електрозахранващи устройства за понижено напрежение

Външни електрозахранващи устройства, преобразуващи променливо напрежение в постоянно напрежение, с изключение на външните електрозахранващи устройства за понижено напрежение

Външни електрозахранващи устройства за понижено напрежение

PO ≤ 51,0 W

0,50 W

0,30 W

0,30 W

PO > 51,0 W

0,50 W

0,50 W

н.п.

 

Средната стойност на КПД в работен режим следва да е не по-малка от следните пределно допустими стойности:

 

Външни електрозахранващи устройства, преобразуващи променливо напрежение в променливо напрежение или променливо напрежение в постоянно напрежение, с изключение на външните електрозахранващи устройства за понижено напрежение

Външни електрозахранващи устройства за понижено напрежение

PO ≤ 1,0 W

0,480 · PO + 0,140

0,497 · PO + 0,067

1,0 W < PO ≤ 51,0 W

0,063 · ln(PO) + 0,622

0,075 · ln(PO) + 0,561

PO > 51,0 W

0,870

0,860

2.   ИЗМЕРВАНИЯ

Споменатите в точка 1 показатели: консумирана мощност на празен ход и средна стойност на КПД в работен режим следва да се определят чрез процедура за надеждни, точни и възпроизводими измервания, която взема предвид общопризнатото съвременно техническо равнище.

Измерването на мощност от 0,50 W или повече следва да се извършва с неопределеност, по-малка или равна на 2 %, при доверителна вероятност 95 %. Измерването на мощност под 0,50 W следва да се извършва с неопределеност, по-малка или равна на 0,01 W, при доверителна вероятност 95 %.

3.   ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЯНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

За целите на оценката на съответствието съгласно член 4 техническата документация трябва да съдържа следните елементи:

Обявена величина

Описание

Ефективна стойност на изходния ток (mA)

Измерени при състояния на натоварване 1—4

Ефективна стойност на изходното напрежение (V)

Активна мощност на изхода (W)

Ефективна стойност на входното напрежение (V)

Измерени при състояния на натоварване 1—5

Средноквадратична стойност на мощността на входа (W)

Сумарен коефициент на хармониците

Фактор на мощността

Консумирана мощност (W)

Изчислена при състояния на натоварване 1—4, измерена при състояние на натоварване 5

КПД

Изчислен при състояния на натоварване 1—4

Средна стойност на КПД

Средноаритметична стойност на КПД при състояния на натоварване 1—4

Съответните състояния на натоварване са, както следва:

Процент от номиналния изходен ток (по фирмената табелка)

Състояние на натоварване 1

100 % ± 2 %

Състояние на натоварване 2

75 % ± 2 %

Състояние на натоварване 3

50 % ± 2 %

Състояние на натоварване 4

25 % ± 2 %

Състояние на натоварване 5

0 % (празен ход)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА

При извършването на проверки с цел надзор върху пазара, споменати в член 3, параграф 2 от Директива 2005/32/ЕО, органите на държавите-членки следва да прилагат следната процедура за проверка за спазването на изискванията, посочени в приложение I.

1.

Органите на държавите-членки следва да провеждат изпитването върху една-единствена бройка от даден модел.

2.

Следва да бъде проверено дали моделът съответства на посочените в приложение I изисквания, ако:

а)

полученият резултат за консумираната мощност в режим на празен ход не надвишава съответната посочена в приложение I пределно допустима стойност с повече от 0,10 W; и

б)

средноаритметичната стойност на КПД при състояния на натоварване 1—4, както тези състояния са определени в приложение I, не е по-малка от съответната пределно допустима стойност за КПД в работен режим с повече от 5 %.

3.

Ако не бъдат получени резултатите, посочени в точка 2, букви а) и б), следва да бъдат изпитани три допълнителни бройки от същия модел.

4.

След като трите допълнителни бройки от същия модел бъдат изпитани, ще се счита, че моделът отговаря на изискванията, ако:

а)

средната стойност на получените резултати за консумираната мощност в режим на празен ход не надвишава съответната посочена в приложение I пределно допустима стойност с повече от 0,10 W; и

б)

средната за трите измервания средноаритметична стойност на КПД при състояния на натоварване 1—4, както тези състояния са определени в приложение I, не е по-малка от съответната пределно допустима стойност за КПД в работен режим с повече от 5 %.

5.

Ако не бъдат получени резултатите, посочени в точка 4, букви а) и б), ще се смята, че моделът не съответства на изискванията.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

БАЗОВИ СТОЙНОСТИ ЗА СРАВНЕНИЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 6

а)   Режим на празен ход

Най-ниските постигани от наличните външни електрозахранващи устройства стойности на консумирана мощност на празен ход са приблизително, както следва:

0,1 W или по-малко при PO ≤ 90 W,

0,2 W или по-малко при 90 W < PO ≤ 150 W,

0,4 W или по-малко при 150 W < PO ≤ 180 W,

0,5 W или по-малко при PO > 180 W.

б)   Средна стойност на КПД в работен режим

Съгласно най-новите налични данни (от януари 2008 г.) средната стойност на КПД в работен режим на външни електрозахранващи устройства е приблизително:

0,090 · ln(PO) + 0,680 при 1,0 W ≤ PO ≤ 10,0 W,

0,890 при PO > 10,0 W.


7.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 93/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 279/2009 НА КОМИСИЯТА

от 6 април 2009 година

за изменение на приложение II към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации (1), и по-специално член 11, буква в), подточка ii) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Словакия е представила мотивирано искане за изменение на приложение II към Директива 2005/36/ЕО. Искането е за добавяне на професията зъботехник (zubný technik), която отговаря на условията, предвидени в член 11, буква в), подточка ii) от Директива 2005/36/ЕО, както е видно от Правителствена наредба № 742/2004 Coll. относно професионалните квалификации на специалистите в здравеопазването.

(2)

Дания е представила мотивирано искане за изменение на приложение II към Директива 2005/36/ЕО. Искането е за премахване от приложение II към Директива 2005/36/ЕО на професията оптик (optometrist), квалификацията за която е била повишена до нивото на дипломата, описана в член 11, буква г) от Директива 2005/36/ЕО и следователно вече не отговаря на условията по член 11, буква в), подточка ii) от същата директива. Дания представи също искане за премахване от приложение II към Директива 2005/36/ЕО на професиите ортопедичен техник (ortopædimekaniker) и майстор на ортопедични обувки (ortopædiskomager), които вече не са регламентирани в Дания.

(3)

Следователно Директива 2005/36/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за признаване на професионалните квалификации,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Директива 2005/36/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 април 2009 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение II към Директива 2005/36/ЕО се изменя, както следва:

1.

В точка 1 под заглавието „в Словакия“ се добавя следното:

„—

зъботехник (zubný technik),

което представлява образование и обучение с продължителност най-малко 14 години, от които 8 или 9 години основно образование, 4 години средно образование, последвани от 2 години обучение след средното образование в специализирано училище по здравни грижи, завършващо с теоретично-практически изпит за получаване на зрелостно свидетелство (GCE) (maturitné vysvedčenie).“

2.

В точка 2 заглавието „в Дания“ и информацията за Дания се заличават.


7.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 93/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 280/2009 НА КОМИСИЯТА

от 6 април 2009 година

за изменение на приложения I, II, III и IV към Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (1), и по-специално член 74 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 44/2001 са изброени правилата за национална компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2 от същия регламент. Приложение II съдържа списък на съдилищата и компетентните органи на държавите-членки, които могат да разглеждат молбите за декларация за изпълняемост. В приложение III са изброени съдилищата, пред които могат да се подават жалбите срещу решения относно декларации за изпълняемост, а в приложение IV — процедурите за касационно обжалване на такива решения.

(2)

Приложения I, II, III и IV към Регламент (ЕО) № 44/2001 са изменяни многократно, последно с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета (2), с цел в тях да се включат правилата за национална компетентност, списъците на съдилищата и компетентните органи, както и процедурите по обжалване, приложими в България и Румъния.

(3)

Държавите-членки уведомиха Комисията за допълнителни изменения на списъците в приложения I, II, III и IV. Ето защо е уместно да се публикуват консолидирани версии на списъците в тези приложения.

(4)

В съответствие с член 3 от Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността и признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (3) Дания не следва да участва в приемането на изменения на Регламент Брюксел I и тези изменения не следва да са обвързващи или приложими за Дания.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 44/2001 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения от I до IV към Регламент (ЕО) № 44/2001 се заменят със съответните приложения към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

Съставено в Брюксел на 6 април 2009 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 12, 16.1.2001 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 299, 16.11.2005 г., стр. 62.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

в Белгия: членове 5—14 от Закона от 16 юли 2004 г. за международното частно право,

в България: член 4, алинея 1, точка 2 от Кодекса на международното частно право,

в Чешката република: член 86 от Закон № 99/1963 Coll., Граждански процесуален кодекс (občanský soudní řád), с измененията,

в Германия: член 23 от Гражданския процесуален кодекс (Zivilprozeßordnung),

в Естония: член 86 от Гражданския процесуален кодекс (tsiviilkohtumenetluse seadustik),

в Гърция: член 40 от Гражданския процесуален кодекс (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας),

във Франция: членове 14 и 15 от Гражданския кодекс (Code civil),

в Ирландия: правилата, които позволяват компетентността да се основава на факта, че документът, с който се образува производството, е връчен на ответника по време на негово временно пребиваване в Ирландия,

в Италия: членове 3 и 4 от Закон № 218 от 31 май 1995 г.,

в Кипър: раздел 21, параграф 2 от Закон за съдилищата № 14 от 1960 г., с измененията,

в Латвия: раздел 27 и параграфи 3, 5, 6 и 9 от раздел 28 от Гражданския процесуален закон (Civilprocesa likums),

в Литва: член 31 от Гражданския процесуален кодекс (Civilinio proceso kodeksas),

в Люксембург: членове 14 и 15 от Гражданския кодекс (Code civil),

в Унгария: член 57 от Наредба № 13 от 1979 г. за международното частно право (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet),

в Малта: членове 742, 743 и 744 от Гражданския процесуален и функционален кодекс — глава 12 (Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura ĊiviliKap. 12) и член 549 от Търговския кодекс — глава 13 (Kodiċi tal-kummerċKap. 13),

в Австрия: член 99 от Закона за компетентността на съдилищата (Jurisdiktionsnorm),

в Полша: членове 1103 и 1110 от Гражданския процесуален кодекс (Kodeks postępowania cywilnego), доколкото те определят компетентност на основание на местоживеене на ответника в Полша, собственост на ответника върху имущество, намиращо се в Полша, или правото му да има вещни права в Полша, факта, че предметът на спора се намира в Полша, и факта, че една от страните е полски гражданин,

в Португалия: членове 65 и 65А от Гражданския процесуален кодекс (Código de Processo Civil) и член 11 от Трудовия процесуален кодекс (Código de Processo de Trabalho),

в Румъния: членове 148—157 от Закон № 105/1992 относно отношенията по международното частно право,

в Словения: член 48, параграф 2 от Закона за международното частно право и производство (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) във връзка с член 47, параграф 2 от Гражданския процесуален закон (Zakon o pravdnem postopku) и член 58 от Закона за международното частно право и производство (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) във връзка с член 59 от Гражданския процесуален закон (Zakon o pravdnem postopku),

в Словакия: членове 37—37д от Закон № 97/1963 относно международното частно право и процедурния правилник, свързан с него,

във Финландия: глава 10, раздел 1, първа алинея, второ, трето и четвърто изречение от Кодекса на съдопроизводството (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken),

в Швеция: глава 10, раздел 3, първа алинея, първо изречение от Кодекса на съдопроизводството (rättegångsbalken),

в Обединеното кралство: правилата, които позволяват компетентността да се основава на:

а)

факта, че документът, с който се образува производството, е връчен на ответника по време на неговото временно пребиваване в Обединеното кралство; или

б)

наличието в границите на Обединеното кралство на имущество, принадлежащо на ответника; или

в)

конфискация от страна на ищеца на имущество, разположено в Обединеното кралство.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Съдилищата или компетентните органи, пред които може да се подаде молбата, посочена в член 39, са следните:

в Белгия: „tribunal de première instance“ или „rechtbank van eerste aanleg“, или „erstinstanzliches Gericht“,

в България: „окръжният съд“,

в Чешката република: „okresní soud“ или „soudní exekutor“,

в Германия:

а)

съдията — председател на камара на „Landgericht“,

б)

нотариус в рамките на процедура за декларация за изпълняемост на автентичен акт,

в Естония: „maakohus“ (областен съд),

в Гърция: „Μονομελές Πρωτοδικείο“,

в Испания: „Juzgado de Primera Instancia“,

във Франция:

а)

greffier en chef du tribunal de grande instance“;

б)

président de la chambre départementale des notaires“ в случай на молба за декларация за изпълняемост на нотариален автентичен акт,

в Ирландия: „High Court“,

в Италия: „corte d’appello“,

в Кипър: „Επαρχιακό Δικαστήριο“ или „Οικογενειακό Δικαστήριο“ в случай на решение за издръжка,

в Латвия: „rajona (pilsētas) tiesa“,

в Литва: „Lietuvos apeliacinis teismas“,

в Люксембург: съдията — председател на „tribunal d’arrondissement“,

в Унгария: „megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság“, а в Будапеща: „Budai Központi Kerületi Bíróság“,

в Малта: „Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili“ или „Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha“, или в случай на решение за издръжка „eġistratur tal-Qorti“ при препращане от „Ministru responsabbli għall-Ġustizzja“,

в Нидерландия: „voorzieningenrechter van de rechtbank“,

в Австрия: „Bezirksgericht“,

в Полша: „sąd okręgowy“,

в Португалия: „Tribunal de Comarca“,

в Румъния: „Tribunal“,

в Словения: „okrožno sodišče“,

в Словакия: „okresný súd“,

във Финландия: „käräjäoikeus/tingsrätt“,

в Швеция: „Svea hovrätt“,

в Обединеното кралство:

а)

в Англия и Уелс: „High Court of Justice“ или в случай на решение за издръжка „Magistrates’ Court“ при препращане от държавния секретар;

б)

в Шотландия: „Court of Session“ или в случай на решение за издръжка „Sheriff Court“ при препращане от държавния секретар;

в)

в Северна Ирландия: „High Court of Justice“ или в случай на решение за издръжка „Magistrates’ Court“ при препращане от държавния секретар;

г)

в Гибралтар: „Supreme Court of Gibraltar“ или в случай на решение за издръжка „Magistrates’ Court“ при препращане от главния прокурор на Гибралтар.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Съдилищата, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2, са следните:

в Белгия:

а)

що се отнася до жалба на ответника, „tribunal de première instance“ или „rechtbank van eerste aanleg“, или „erstinstanzliche Gericht“,

б)

що се отнася до жалба на ищеца, „Cour d’appel“ или „hof van beroep“,

в България: „Апелативен съд — София“,

в Чешката република: апелативният съд чрез окръжния съд,

в Германия: „Oberlandesgericht“,

в Естония: „ringkonnakohus“,

в Гърция: „Εφετείο“,

в Испания: „Juzgado de Primera Instancia“, който е постановил обжалваното решение, за да се произнесе „Audiencia Provincial“ по обжалването,

във Франция:

а)

cour d’appel“ по решения за одобряване на молбата;

б)

съдията — председател на „tribunal de grande instance“, по решения за отхвърляне на молбата,

в Ирландия: „High Court“,

в Исландия: „heradsdomur“,

в Италия: „corte d’appello“,

в Кипър: „Επαρχιακό Δικαστήριο“ или „Οικογενειακό Δικαστήριο“ в случай на решение за издръжка,

в Латвия: „Apgabaltiesa“ чрез „rajona (pilsētas) tiesa“,

в Литва: „Lietuvos apeliacinis teismas“,

в Люксембург: „Cour supérieure de justice“ в качеството си на съд за граждански жалби,

в Унгария: районният съд, разположен в седалището на областния съд (в Будапеща: Централен окръжен съд на Буда); решението по жалбата се постановява от областния съд (в Будапеща: Столичен съд),

в Малта: „Qorti ta’ l-Appell“ в съответствие с процедурата за жалби, предвидена в Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Kap. 12, или в случай на решение за издръжка от „ċitazzjoni“ пред „Prim’ Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha’“,

в Нидерландия:

а)

за ответника: „arrondissementsrechtbank“;

б)

за ищеца: „gerechtshof“,

в Австрия: „Landesgericht“ чрез „Bezirksgericht“,

в Полша: „sąd apelacyjny“ чрез „sąd okręgowy“,

в Португалия: компетентният съд е „Tribunal da Relação“. По силата на действащото национално законодателство жалбите се подават под формата на иск, предявен пред съда, който е постановил обжалваното решение,

в Румъния: „Curte de Apel“,

в Словения: „okrožno sodišče“,

в Словакия: апелативният съд чрез окръжния съд, чието решение се обжалва,

във Финландия: „hovioikeus/hovrätt“,

в Швеция: „Svea hovrätt“,

Обединеното кралство:

а)

в Англия и Уелс: „High Court of Justice“ или „Magistrates’ Court“ в случай на решение за издръжка;

б)

в Шотландия: „Court of Session“ или „Sheriff Court“ в случай на решение за издръжка;

в)

в Северна Ирландия: „High Court of Justice“ или „Magistrates’ Court“ в случай на решение за издръжка;

г)

в Гибралтар: „Supreme Court of Gibraltar“ или „Magistrates’ Court“ в случай на решение за издръжка.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Жалбите, които могат да се подават съгласно член 44, са следните:

в Белгия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Люксембург и Нидерландия: касационна жалба,

в България: „обжалване пред Върховния касационен съд“,

в Чешката република: „dovolání“ и „žaloba pro zmatečnost“,

в Германия: „Rechtsbeschwerde“,

в Естония: „kassatsioonikaebus“,

в Ирландия: жалба поради нарушение на закона пред „Supreme Court“,

в Исландия: жалба пред „Hæstiréttur“,

в Кипър: жалба пред „Supreme Court“,

в Латвия: жалба пред „Augstākās tiesas Senāts“ чрез „Apgabaltiesa“,

в Литва: жалба пред „Lietuvos Aukščiausiasis Teismas“,

в Унгария: „felülvizsgálati kérelem“,

в Малта: не е възможно обжалване пред друг съд; в случай на решение за издръжка — „Qorti ta’ l-Appell“ в съответствие с процедурата за жалби, предвидена в „kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Procedura Ċivili - Kap. 12“,

в Австрия: „Revisionsrekurs“,

в Полша: „skarga kasacyjna“,

в Португалия: жалба поради нарушение на закона,

в Румъния: „contestatie in anulare“ или „revizuire“,

в Словения: жалба пред „Vrhovno sodišče Republike Slovenije“,

в Словакия: „dovolanie“,

във Финландия: жалба пред „korkein oikeus/högsta domstolen“,

в Швеция: жалба пред „Högsta domstolen“,

в Обединеното кралство: единствена жалба поради нарушение на закона.


7.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 93/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 281/2009 НА КОМИСИЯТА

от 6 април 2009 година

за преустановяване на прилагането на вносните мита върху определени количества индустриална захар за пазарната 2009/2010 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 142 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 142 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за да обезпечи необходимото предлагане за производството на продуктите, посочени в член 62, параграф 2 от същия регламент, Комисията може временно да преустанови изцяло или частично прилагането на вносните мита по отношение на определени количества захар.

(2)

За да се гарантира необходимото предлагане за производството на продуктите, посочени в член 62, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, на цени, съответстващи на световните, Общността би била заинтересована от пълното преустановяване на прилагането на вносните мита върху захарта, предназначена за производството на тези продукти, през пазарната 2009/2010 година за половината от необходимото на Общността количество индустриална захар.

(3)

Поради това следва да бъдат съответно определени количествата внесена индустриална захар за пазарната 2009/2010 година.

(4)

Управителният комитет за Общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За пазарната 2009/2010 година преустановяването на прилагането на вносните мита обхваща количество от 400 000 тона индустриална захар с код по КН 1701.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 октомври 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 април 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

7.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 93/21


ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2009/314/ОВППС НА СЪВЕТА

от 6 април 2009 година

за изменение на Обща позиция 2006/276/ОВППС относно ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус, и за отмяна на Обща позиция 2008/844/ОВППС

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 15 от него,

като има предвид че:

(1)

На 10 април 2006 г. Съветът прие Обща позиция 2006/276/ОВППС относно ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус (1).

(2)

Обща позиция 2008/844/ОВППС от 10 ноември 2008 г. за изменение на Обща позиция 2006/276/ОВППС относно ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус (2), удължава срока на действие на ограничителните мерки, предвидени в Обща позиция 2006/276/ОВППС, до 13 октомври 2009 г. Обаче, прилагането на ограниченията за пътуване, наложени на някои ръководители на Беларус, с изключение на онези, които имат отношение към изчезналите лица през 1999 г. и 2000 г., и на председателя на Централната избирателна комисия, беше спряно до 13 април 2009 г.

(3)

С цел да насърчи приемането и изпълнението на допълнителни конкретни мерки по отношение на демокрация и зачитането на правата на човека и основните свободи в Беларус, на 16 март 2009 г. Съветът постигна съгласие, че от тази дата срокът на действие на ограничителните мерки, предвидени в Обща позиция 2006/276/ОВППС, ще бъде удължен с една година, но спирането на прилагането на ограниченията за пътуване, наложени на някои длъжностни лица на Беларус, ще бъде запазено за срок от девет месеца. Преди края на деветмесечния период Съветът ще направи задълбочен преглед на ограничителните мерки, като вземе предвид положението в Беларус, и ако е налице допълнително позитивно развитие, ще бъде готов да обмисли възможността за премахване на ограничителните мерки. По всяко време Съветът може да реши да приложи отново ограниченията за пътуване, ако е необходимо предвид действията на властите на Беларус в областта на демокрацията и правата на човека.

(4)

Следователно Обща позиция 2006/276/ОВППС следва да бъде изменена, а Обща позиция 2008/844/ОВППС отменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

Член 1

Срокът на действие на Обща позиция 2006/276/ОВППС се удължава до 15 март 2010 г.

Член 2

1.   Прилагането на мерките, посочени в член 1, параграф 1, буква б) от Обща позиция 2006/276/ОВППС, доколкото се отнасят за г-н Yuri Nikolaïevich Podobed, се спира до 15 декември 2009 г.

2.   Прилагането на мерките, посочени в член 1, параграф 1, буква в) от Обща позиция 2006/276/ОВППС, се спира до 15 декември 2009 г.

Член 3

Настоящата обща позиция се преразглежда преди 15 декември 2009 г., като се взема предвид положението в Беларус.

Член 4

Обща позиция 2008/844/ОВППС се отменя.

Член 5

Настоящата обща позиция поражда действие от датата на приемането ѝ.

Член 6

Настоящата обща позиция се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 6 април 2009 година.

За Съвета

Председател

J. POSPÍŠIL


(1)  ОВ L 101, 11.4.2006 г., стр. 5.

(2)  ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 56.


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

7.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 93/23


РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2009/315/ПВР НА СЪВЕТА

от 26 февруари 2009 година

относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите-членки

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31 и член 34, параграф 2, буква б) от него,

като взе предвид предложението на Комисията и инициативата на Кралство Белгия,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Европейският съюз си е поставил за цел да предостави на гражданите висока степен на безопасност в пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Тази цел предполага обмен на информация, получена от регистрите за съдимост, между компетентните органи на държавите-членки.

(2)

На 29 ноември 2000 г. Съветът, в съответствие със заключенията на Европейския съвет от Тампере от 15 и 16 октомври 1999 г., прие програма от мерки за прилагане на принципа на взаимно признаване на решения в областта на наказателноправните въпроси (2). Настоящото рамково решение допринася за постигането на целите, предвидени в мярка 3 от програмата, която изисква установяването на стандартен формуляр като този, изготвен за шенгенските органи, преведен на всички официални езици на Съюза, за искания на информация от регистрите за съдимост.

(3)

Окончателният доклад относно първото оценяване на правната взаимопомощ по наказателноправни въпроси (3) постави изискването държавите-членки да опростят процедурите за предаване на документи между държавите, като при необходимост използват стандартни формуляри за улесняване на правната взаимопомощ.

(4)

Необходимостта от подобряване на качеството на обменяната информация относно присъди бе определена като приоритетна в декларацията на Европейския съвет от 25 и 26 март 2004 г. относно борбата срещу тероризма и потвърдена в програмата от Хага (4), приета от Европейския съвет на 4 и 5 ноември 2004 г., която призова за увеличаване на обмена на данни от националните регистри за съдимост и наказания лишаване от право да се упражнява професия. Тези цели са отразени в плана за действие, приет съвместно от Съвета и Комисията на 2 и 3 юни 2005 г. с цел изпълнение на програмата от Хага.

(5)

С оглед подобряване на обмена на информация между държавите-членки по регистрите за съдимост се приветстват проекти, разработени за постигането на тази цел, включително съществуващият проект за осъществяване на връзка между националните регистри за съдимост. Придобитият от тези дейности опит насърчи държавите-членки още повече да засилят своя принос и показа значението на това да се продължи подобряването на взаимния обмен на информация между държавите-членки относно присъди.

(6)

Настоящото рамково решение отговаря на желанията, изразени на заседанието на Съвета на 14 април 2005 г. след публикуването на Бялата книга за обмена на информация относно присъди и тяхното въздействие в Европейския съюз и последвалата обща дискусия по тези въпроси. Главната цел е да се подобри обменът на информация относно присъди и, когато има наложени такива и са въведени в регистрите за съдимост на осъждащата държава-членка, относно наказанието лишаване от право да се упражнява професия, наложено на граждани на Съюза.

(7)

Прилагането на механизмите, създадени с настоящото рамково решение само за предаването на информация, получена от регистрите за съдимост относно физически лица, не следва да засяга евентуалното включване в бъдеще на обмена на информация относно юридически лица в приложното поле на тези механизми.

(8)

Информацията за присъди, постановени в други държави-членки, в момента се урежда от членове 13 и 22 от Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 20 април 1959 г. Тези разпоредби обаче не са достатъчни, за да изпълнят настоящите изисквания на съдебното сътрудничество в пространство като Европейския съюз.

(9)

В отношенията между държавите-членки настоящото рамково решение следва да замени член 22 от Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси. В допълнение към задълженията на осъждащата държава-членка да предава на държавите-членки по гражданството на лицето информация за присъди, постановени срещу техни граждани, които настоящото рамково решение включва и доразвива, се включва и задължение на държавите-членки по гражданството да съхраняват тази информация, за да гарантират способността си за изчерпателен отговор на исканията за информация, отправени към тях от други държави-членки.

(10)

Настоящото рамково решение не следва да засяга възможността съдебните органи директно да изискват и предават информация от регистри за съдимост съгласно член 13, във връзка с член 15, параграф 3 от Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси и не следва да засяга член 6, параграф 1 от Конвенцията за взаимна помощ по наказателни дела между държавите-членки на Европейския съюз, съставена с решение на Съвета от 29 май 2000 г. (5)

(11)

Подобряването на разпространяването на информация относно постановените присъди ще даде минимален резултат, ако държавите-членки не могат да вземат предвид предадената информация. На 24 юли 2008 г. Съветът прие Рамково решение 2008/675/ПВР за вземане под внимание на постановени в държавите-членки на Европейския съюз присъди в хода на нови наказателни производства (6).

(12)

Главната цел на инициативата на Кралство Белгия се постига с настоящото рамково решение, дотолкова доколкото централният орган във всяка държава-членка следва да изисква и включва цялата информация, предоставена от регистрите за съдимост на държавата-членка по гражданство на лицето, в своето извлечение от регистрите за съдимост, когато отговаря на искане от страна на засегнатото лице. Информираността относно съществуването на присъда и произтичащото от нея наказание лишаване от право да се упражнява професия, ако има такова и е вписано в досието за съдимост, е предпоставка за нейното изпълнение съгласно националното право на държавата-членка, в която лицето възнамерява да извършва професионална дейност, свързана с надзор на деца. Механизмът, установен с настоящото рамково решение, има за цел да гарантира inter alia, че лице, осъдено за извършено срещу деца сексуално престъпление, вече не би следвало, когато досието за съдимост на това лице в осъждащата държава-членка съдържа такава присъда и произтичащо от нея наказание лишаване от право за упражняване на професия, ако е наложено и вписано в досието за съдимост, да може да скрие тази присъда или лишаване от право за упражняване на професия с оглед извършване на професионална дейност, свързана с надзор на деца в друга държава-членка.

(13)

Настоящото рамково решение постановява правила относно защитата на личните данни, предавани между държавите-членки при прилагането му. Съществуващите общи правила относно защитата на лични данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, се допълват от правилата, установени с настоящото рамково решение. Освен това Конвенцията на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. относно защитата на лицата при автоматизирана обработка на лични данни се отнася до личните данни, обработвани въз основа на настоящото рамково решение. Настоящото рамково решение включва също разпоредбите на Решение 2005/876/ПВР на Съвета от 21 ноември 2005 г. относно обмена на информация, получена от регистрите за съдимост (7), които ограничават молещата държава-членка в използването на тази информация. Настоящото рамково решение допълва тези разпоредби със специфични правила, приложими в случаите, в които държавата-членка по гражданството на лицето препраща информация относно постановените присъди, подадена ѝ от осъждащата държава-членка.

(14)

Настоящото рамково решение не изменя задълженията и практиките, установени по отношение на трети държави според Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси, доколкото този правен инструмент остава приложим.

(15)

Съгласно Препоръка на Съвета на Европа № R (84) 10 относно съдимостта и реабилитацията на осъжданите лица, главната цел на създаването на досието за съдимост е да се информират органите, отговарящи за системата на наказателното съдопроизводство, за миналото на дадено лице, което е обект на съдебно производство, с оглед на адаптирането на решението, което ще бъде взето, към конкретната ситуация. Тъй като всяко друго използване на досието за съдимост, което може да компрометира възможностите за социална реабилитация на осъденото лице, трябва да бъде максимално ограничено, използването на информация, предадена по настоящото рамково решение за цели, различни от тези на наказателното производство, може да бъде ограничено в съответствие с националното право на замолената държава-членка и на молещата държава-членка.

(16)

Целта на разпоредбите на настоящото рамково решение относно предаването на информация на държавата-членка по гражданството на лицето с цел нейното съхраняване и препредаване не е хармонизирането на националните системи на регистрите за съдимост на държавите-членки. Настоящото рамково решение не задължава осъждащата държава-членка да промени вътрешната си система на регистрите за съдимост по отношение на използването на информацията за вътрешни цели.

(17)

Подобряването на разпространяването на информация относно присъди ще даде минимален резултат, ако тази информация не може да бъде разбрана от получаващата я държава-членка. Взаимното разбиране може да бъде засилено чрез създаване на „стандартизиран европейски формат“, който ще позволява информацията да се обменя по еднообразен, електронен и лесен за машинен превод начин. Информацията относно присъдите, изпратени от осъждащата държава-членка следва да се предава на официалния език или на един от официалните езици на тази държава-членка. Следва да се вземат мерки от Съвета за създаване на система за обмен на информация, въведена с настоящото рамково решение.

(18)

Настоящото рамково решение зачита основните права и съблюдава принципите, признати в член 6 от Договора за Европейския съюз и отразени от Хартата на основните права на Европейския съюз.

(19)

Настоящото рамково решение зачита принципа за субсидиарност, посочен в член 2 от Договора за Европейския съюз и определен в член 5 от Договора за създаване на Европейската общност, тъй като подобряването на системите за предаване на информация относно присъди между държавите-членки не може да бъде извършвано адекватно от държавите-членки едностранно и изисква координирано действие в Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в член 5 от Договора за създаване на Европейската общност, настоящото рамково решение не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РАМКОВО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Цел

Целта на настоящото рамково решение е:

а)

да определи начините, по които държавата-членка, в която е постановена присъда срещу гражданин на друга държава-членка („осъждащата държава-членка“), предава информацията относно въпросната присъда на държавата-членка, чийто гражданин е осъденото лице („държавата-членка по гражданството на лицето“);

б)

да определи задълженията на държавата-членка по гражданството на лицето във връзка със съхранението и да уточни методите на действие, когато се дава отговор на искане на информация от регистрите за съдимост;

в)

да установи рамката за компютризирана система за обмен на информация между държавите-членки относно постановените присъди, която да бъде изградена и разработена на основата на настоящото рамково решение и последващото решение, посочено в член 11, параграф 4.

Член 2

Определения

За целите на настоящото рамково решение:

а)

„присъда“ означава окончателно решение на наказателен съд, постановено срещу физическо лице във връзка с наказуемо деяние, доколкото този вид решения подлежат на вписване в регистрите за съдимост на осъждащата държава;

б)

„наказателно производство“ означава досъдебната фаза, същинската съдебна фаза и изпълнението на присъдата;

в)

„регистър за съдимост“ означава национален регистър или регистри, в които се вписват присъди в съответствие с националното законодателство.

Член 3

Централен орган

1.   За целите на настоящото рамково решение всяка държава-членка определя централен орган. С оглед обаче на предаването на информация по член 4 и отговорите по член 7 на исканията, посочени в член 6, държавите-членки могат да определят един или повече централни органи.

2.   Всяка държава-членка информира генералния секретариат на Съвета и Комисията за централния орган или органите, определени от нея в съответствие с параграф 1. Генералният секретариат на Съвета нотифицира държавите-членки и Евроюст за тази информация.

Член 4

Задължения на осъждащата държава-членка

1.   Всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че при предоставянето им в регистъра ѝ за съдимост, всички постановени на нейна територия присъди се придружават от информация за гражданството или гражданствата на осъденото лице, ако то е гражданин на друга държава-членка.

2.   Централният орган на осъждащата държава-членка уведомява по най-бърз начин централните органи на другите държави-членки относно всяка присъда, постановена на нейната територия срещу граждани на тези други държави-членки, така както е вписана в регистъра за съдимост.

Ако е известно, че осъденото лице е гражданин на няколко държави-членки, съответната информация се предава до всяка от тези държави-членки дори ако лицето е гражданин на държавата-членка, на чиято територия е осъдено.

3.   Централният орган на осъждащата държава-членка незабавно предава на централния орган на държавата-членка по гражданството на лицето информация за последващо изменение или заличаване на данни, съдържащи се в регистъра за съдимост.

4.   Всяка държава-членка, която е подала информация по реда на параграфи 2 и 3, съобщава на централния орган на държавата-членка по гражданството на лицето, в отделни случаи по искане на последното, препис от съответните присъди и последващи мерки, както и друга свързана с тях информация, за да може другата държава-членка да реши дали за тях е необходимо налагане на мерки на национално равнище.

Член 5

Задължения на държавата-членка по гражданството на лицето

1.   Централният орган на държавата-членка по гражданството на лицето съхранява цялата информация в съответствие с член 11, параграфи 1 и 2, предадена съгласно член 4, параграфи 2 и 3 за целите на препредаването ѝ в съответствие с член 7.

2.   Всякакво изменение или заличаване на информация, предадена в съответствие с член 4, параграф 3, води до съответните изменения и заличавания в държавата-членка по гражданството на лицето по отношение на информацията, съхранявана съгласно параграф 1 за целите на препредаването ѝ в съответствие с член 7.

3.   За целите на препредаването в съответствие с член 7 държавата-членка по гражданството на лицето може да използва само информация, която е актуализирана в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

Член 6

Искане на информация за присъди

1.   Когато се иска информация от регистъра за съдимост на държава-членка за целите на наказателното производство срещу дадено лице или за други цели, различни от тези на наказателното производство, централният орган на тази държава-членка може, в съответствие с националното законодателство, да подаде до централния орган на друга държава-членка искане за информация и свързани данни, които да бъдат взети от регистъра за съдимост.

2.   Когато дадено лице поиска информация за своето досие за съдимост, централният орган на държавата-членка, в която е подадено искането, може в съответствие с националното законодателство да подаде до централния орган на друга държава-членка искане за информация и свързани данни, които да бъдат взети от регистъра за съдимост, при условие че заинтересованото лице пребивава, е пребивавало или е гражданин на молещата или замолената държава-членка.

3.   След изтичане на определения срок по член 11, параграф 7, когато дадено лице поиска от централния орган на държава-членка, различна от държавата-членка по гражданството му, информация за своето досие за съдимост, централният орган на държавата-членка, в която е отправено искането, подава искане до централния орган на държавата-членка по гражданството на лицето за получаване на информация и свързани данни от регистъра за съдимост, за да може да включи тази информация и свързани данни в извлечението, което ще бъде предоставено на заинтересованото лице.

4.   Исканията от централния орган на държава-членка за информация от регистъра за съдимост се подават съгласно формуляра в приложението.

Член 7

Отговор на искане на информация за присъди

1.   Когато от централния орган на държавата-членка по гражданството на лицето се иска съгласно член 6 информация от регистъра за съдимост за целите на наказателното производство, този централен орган предава на централния орган на молещата държава-членка информация относно:

а)

присъди, постановени в държавата-членка по гражданството на лицето и вписани в регистрите за съдимост;

б)

всякакви присъди, постановени в други държави-членки, информацията за които е предадена след 27 април 2012 г. съгласно член 4 и съхранявана в съответствие с член 5, параграфи 1 и 2;

в)

всякакви присъди, постановени в други държави-членки, информация за които е предадена до 27 април 2012 г. и е вписана в регистрите за съдимост;

г)

всякакви присъди, постановени в трети страни, предадени на държавата-членка по гражданството, и вписани в регистрите за съдимост.

2.   Когато от централния орган на държавата-членка по гражданството на лицето се иска съгласно член 6 информация от регистрите за съдимост за цели, различни от тези на наказателното производство, този централен орган отговаря съгласно националното законодателство по отношение на присъдите, постановени в държавата-членка по гражданството на лицето и присъдите, постановени в трети страни, информацията за които ѝ е предадена впоследствие и е вписана в регистрите за съдимост.

По отношение на информацията за постановени в друга държава-членка присъди, която е предадена на държавата-членка по гражданството на лицето, централният орган на последната, действайки в съответствие с националното законодателство, предава на молещата държава-членка информацията, съхранявана съгласно член 5, параграфи 1 и 2, както и информацията, предадена на този централен орган до 27 април 2012 г. и вписана в регистрите за съдимост.

При предаване на информацията в съответствие с член 4 централният орган на осъждащата държава-членка може да информира централния орган на държавата-членка по гражданството на лицето, че информацията за присъди, постановени в първата държава-членка и предадени на централния орган на втората, не може да бъде препредавана за никакви други цели освен тези на наказателното производство. В този случай централният орган на държавата-членка по гражданството на лицето информира относно такива присъди молещата държава-членка за това коя държава-членка е предала въпросната информация, за да може молещата държава-членка да подаде искане пряко до осъждащата държава-членка и да получи информация относно тези присъди.

3.   Когато трета държава иска от централния орган на държавата-членка по гражданството на лицето информация от регистрите за съдимост, държавата-членка по гражданството на лицето може да отговори по отношение на присъди, предадени от друга държава-членка, само в границите, приложими при предаването на информация на други държави-членки в съответствие с параграфи 1 и 2.

4.   Когато информация от регистрите за съдимост се иска съгласно член 6 от централния орган на държава-членка, различна от държавата-членка по гражданството на лицето, замолената държава-членка предава информация за присъди, постановени в държавата-членка по гражданството на лицето и за присъди, постановени срещу граждани на трети страни и срещу лица без гражданство, които се съдържат в регистрите за съдимост, до степента, предвидена в член 13 от Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси.

5.   За отговора се използва формулярът в приложението. Той се придружава от справка за съдимост, изготвена съгласно националното законодателство.

Член 8

Срокове за отговор

1.   Отговорите на исканията, посочени в член 6, параграф 1, се предават от централния орган на замолената държава-членка до централния орган на молещата държава-членка незабавно и при всички случаи в рамките на не повече от десет работни дни от деня на получаване на искането, в съответствие с националното законодателство, правила или практики, като се използва формулярът в приложението.

Когато замолената държава-членка се нуждае от допълнителна информация, за да идентифицира лицето, за което се отнася искането, тя се консултира незабавно с молещата държава-членка с оглед да бъде предоставен отговор в рамките на десет работни дни от деня на получаване на допълнителната информация.

2.   Отговорите на посоченото в член 6, параграф 2 искане се предават в срок от двадесет работни дни от деня на получаване на искането.

Член 9

Условия за използването на лични данни

1.   Личните данни, предоставяни по член 7, параграфи 1 и 4 за целите на наказателното производство, могат да бъдат използвани от молещата държава-членка единствено и само за целите на конкретното наказателно производство, за което са поискани, както е посочено във формуляра в приложението.

2.   Личните данни, предоставяни по член 7, параграфи 2 и 4 за цели, различни от тези на наказателното производство, могат да бъдат използвани от молещата държава-членка в съответствие с нейното национално законодателство единствено и само за целите, за които са поискани, и в границите, определени от замолената държава-членка във формуляра в приложението.

3.   Независимо от параграфи 1 и 2 личните данни, предоставяни по реда на член 7, параграфи 1, 2 и 4, могат да бъдат използвани от молещата държава-членка с цел предотвратяване на непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност.

4.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че личните данни, получени от друга държава-членка по реда на член 4, ако бъдат предадени на трета държава в съответствие с член 7, параграф 3, са обект на същите ограничения при използване като тези, приложими в молещата държава-членка в съответствие с параграф 2 от настоящия член. Държавите-членки посочват изрично, че личните данни, ако бъдат предадени на трета държава с цел наказателно производство, могат да бъдат използвани по-нататък от тази държава единствено за целите на наказателното производство.

5.   Настоящият член не се прилага за лични данни, получени от държава-членка по силата на настоящото рамково решение, когато те са с произход от същата държава-членка.

Член 10

Езици

Когато подава искането, посочено в член 6, параграф 1, молещата държава-членка предава на замолената държава-членка формуляра в приложението, съставен на официалния език или на един от официалните езици на замолената държава-членка.

Замолената държава-членка отговаря на един от официалните си езици или на друг език, приемлив и за двете държави-членки.

Всяка държава-членка може при приемането на настоящото рамково решение или на по-късна дата да посочи, в заявление до генералния секретариат на Съвета, кои официални езици на институциите на Европейския съюз са приемливи за нея. Генералният секретариат на Съвета съобщава тази информация на държавите-членки.

Член 11

Формат и други начини на организация и улесняване на обмена на информация относно присъдите

1.   Когато предава информация в съответствие с член 4, параграфи 2 и 3, централният орган на осъждащата държава-членка предава следната информация:

а)

информация, която се предава винаги, освен ако в отделни случаи такава информация не е известна на централния орган (задължителна информация):

i)

информация за осъденото лице (пълно име, дата и място на раждане (град и държава), пол, националност и, ако е приложимо, предишно(и) име(на);

ii)

информация за естеството на присъдата (дата на присъдата, име на съда, дата, на която съдебното решение става окончателно);

iii)

информация за наказуемото деяние, даващо основание за присъдата (дата на наказуемото деяние, за което е осъдено лицето, и наименование или правна квалификация за наказуемото деяние, както и позоваване на приложимите законови разпоредби), и

iv)

информация за съдържанието на присъдата (по-специално съдебното решение, както и всякакви съпътстващи наказания, мерки за сигурност и последващи решения, изменящи изпълнението на съдебното решение);

б)

информация, която подлежи на предаване, ако е включена в регистрите за съдимост (незадължителна информация):

i)

за имената на родителите на осъденото лице;

ii)

за номера на присъдата;

iii)

за мястото на наказуемото деяние; и

iv)

за наказанията лишаване от право да се упражнява професия в резултат на присъдата;

в)

информация, която подлежи на предаване, ако е на разположение на централния орган (допълнителна информация):

i)

за идентификационния номер на осъденото лице или вид и номер на идентификационния документ на лицето;

ii)

пръстови отпечатъци, взети от това лице; и

iii)

ако е приложимо, псевдоним и/или друго(и) използвано(и) име(на).

Освен това централният орган може да подава всякаква друга информация относно присъди, вписани в регистрите за съдимост.

2.   Централният орган на държавата-членка по гражданството на лицето съхранява цялата информация от вида, посочен в параграф 1, букви а) и б), която е получил в съответствие с член 5, параграф 1 с цел препредаване в съответствие с член 7. За същата цел може да съхранява видовете информация, изброени в параграф 1, първа алинея, буква а) и втора алинея.

3.   До изтичането на срока по параграф 7 централните органи на държавите-членки, които не са извършили посоченото в параграф 6 нотифициране, предават цялата информация в съответствие с член 4, молби в съответствие с член 6, отговори в съответствие с член 7, както и друга целесъобразна информация по всички възможни начини, позволяващи писмено доказване при условия, при които централният орган на получаващата държава-членка може да установи достоверността.

След изтичане на срока по параграф 7 от настоящия член централните органи на държавите-членки предават такава информация по електронен път, използвайки стандартизиран формат.

4.   Форматът, посочен в параграф 3, и всякакви други начини на организация и улесняване на обмена на информация относно присъди между националните органи на държавите-членки се определят от Съвета в съответствие с предвидените в Договора за Европейския съюз процедури до 27 април 2012 г.

Други такива начини включват:

а)

определяне на всички възможни начини за улесняване на разчитането и автоматичния превод на предадената информация;

б)

определяне на начина, по който информацията може да се обменя по електронен път, най-вече по отношение на използваната техническа спецификация и, ако е необходимо, приложимите процедури за обмен;

в)

възможни промени във формуляра, даден в приложението.

5.   Ако посочения в параграфи 3 и 4 метод на предаване не е на разположение, разпоредбата на параграф 3, първа алинея се прилага за целия период, в който не е наличен.

6.   Всяка държава-членка извършва необходимите технически промени, за да може да използва стандартизирания формат и да предава информация по електронен път на другите държави-членки. Тя нотифицира Съвета от коя дата може да осъществява такъв обмен.

7.   Държавите-членки извършват техническите промени, посочени в параграф 6, в срок от три години от датата на приемане на формата и начините за предаване по електронен път на информация относно присъдите.

Член 12

Съотношение с други правни инструменти

1.   В отношенията между държавите-членки настоящото рамково решение допълва разпоредбите на член 13 от Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси, заедно с допълнителните протоколи към нея от 17 март 1978 г. и от 8 ноември 2001 г., както и Конвенцията за взаимна помощ по наказателни дела между държавите-членки на Европейския съюз и протокола към нея от 16 октомври 2001 г. (8)

2.   За целите на настоящото рамково решение държавите-членки се отказват от правото да разчитат помежду си на резервите, направени по член 13 от Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси.

3.   Без да засяга прилагането им спрямо отношенията на държавите-членки с трети държави, настоящото рамково решение заменя спрямо отношенията между държавите-членки, които са взели мерките, необходими, за да се съобразят с настоящото рамково решение и в краен случай считано от 27 април 2012 г. разпоредбите на член 22 от Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси, допълнена от член 4 от допълнителния протокол към нея от 17 март 1978 г.

4.   Решение 2005/876/ПВР се отменя.

5.   Настоящото рамково решение не засяга прилагането на по-благоприятни разпоредби в двустранни или многостранни споразумения между държавите-членки.

Член 13

Изпълнение

1.   Държавите-членки приемат мерките, необходими за съобразяване с разпоредбите на настоящото рамково решение, до 27 април 2012 г.

2.   Държавите-членки предават на генералния секретариат на Съвета и на Комисията текста на разпоредбите, транспониращи в националното им законодателство задълженията, наложени им от настоящото рамково решение.

3.   Въз основа на тази информация до 27 април 2015 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящото рамково решение, съпътстван при необходимост от законодателни предложения.

Член 14

Влизане в сила

Настоящото рамково решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 26 февруари 2009 година.

За Съвета

Председател

I. LANGER


(1)  Становище от 17 юни 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ C 12, 15.1.2001 г., стр. 10.

(3)  ОВ С 216, 1.8.2001 г., стр. 14.

(4)  ОВ C 53, 3.3.2005 г., стр. 1.

(5)  ОВ С 197, 12.7.2000 г., стр. 3.

(6)  ОВ L 220, 15.8.2008 г., стр. 32.

(7)  ОВ L 322, 9.12.2005 г., стр. 33.

(8)  ОВ С 326, 21.11.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Формуляр, посочен в членове 6, 7, 8, 9 и 10 от Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите-членки

Искане на информация от регистрите за съдимост

За да попълнят правилно този формуляр, държавите-членки се консултират с процедурния наръчник

a)

Информация, отнасяща се до молещата държава-членка:

Държава-членка:

Централен(ни) орган(и):

Лице за контакт:

Телефон (с код за страната и града):

Факс (с код за страната и града):

Е-mail:

Пощенски адрес:

Референция на преписката, когато има такава:

б)

Информация за самоличността на лицето, свързано с искането (1):

Пълно име (лични имена и всички фамилни имена):

Предишни имена:

Псевдоним и/или друго използвано име, ако има такива:

Пол: M  Ж 

Националност:

Дата на раждане (с цифри: дд/мм/гггг):

Място на раждане (град и държава):

Име на бащата:

Име на майката:

Местоживеене или известен адрес:

Идентификационен номер на лицето или вид и номер на документа за самоличност на лицето:

Пръстови отпечатъци:

Друга налична информация за установяване на самоличност:

в)

Цел на искането:

Моля, отбележете подходящата клетка

1)

наказателно производство (моля, отбележете от кой орган ще се извършва производството и номера на делото, ако има такъв) …

2)

искане извън контекста на наказателно производство (моля, отбележете от кой орган ще се извършва производството и номера на делото, ако има такъв)

i)

от съдебен орган …

ii)

от компетентен административен орган …

iii)

от заинтересованото лице за собственото досие за съдимост …

С каква цел се иска информацията:

Молещ орган:

Заинтересованото лице не дава съгласието си за разкриване на тази информация (ако от заинтересованото лице е било поискано неговото съгласие в съответствие със законодателството на молещата държава-членка).

Лице за контакти при нужда от допълнителна информация:

Име:

Телефон:

Е-mail:

Друга информация (например спешност на искането):

Отговор на искането

Информация относно въпросното лице

Моля, отбележете подходящата клетка

Долуподписаният орган потвърждава, че:

няма информация относно присъди в досието за съдимост на въпросното лице;

има информация относно присъди, вписани в досието за съдимост на въпросното лице; прилага се справка за съдимост;

има друга информация, вписана в досието за съдимост на въпросното лице; информацията се прилага (по избор);

има информация относно присъди, вписани в досието за съдимост на въпросното лице, но осъждащата държава-членка е съобщила, че информацията относно тези присъди може да бъде препредавана единствено и само за целите на наказателното производство. Искането за повече информация може да бъде изпратено директно до … (моля, посочете осъждащата държава-членка);

в съответствие с националното законодателство на замолената държава-членка искания за цели, различни от тези на наказателното производство, не могат да бъдат удовлетворени.

Лице за контакти при нужда от допълнителна информация:

Име:

Телефон:

Е-mail:

Друга информация (ограничения върху използването на данни, отнасящи се до искания извън контекста на наказателното производство):

Моля, отбележете броя страници, приложени към формуляра за отговор:

Съставено в

Дата:

Подпис и официален печат (ако има такъв):

Име и длъжност/организация:

Ако е уместно, моля, приложете справка за съдимост и изпратете пълния комплект документи на молещата държава-членка. Не е необходимо формулярът или справката да се превеждат на езика на молещата държава-членка.


(1)  За да се улесни установяването на самоличността на лицето, се въвежда възможно най-много информация.


7.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 93/33


РЕШЕНИЕ 2009/316/ПВР НА СЪВЕТА

от 6 април 2009 година

за създаване на Европейска информационна система за съдимост (ECRIS) в изпълнение на член 11 от Рамково решение 2009/315/ПВР

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31 и член 34, параграф 2, буква в) от него,

като взе предвид Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 година относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите-членки (1), и по-специално член 11, параграф 4 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 29 от Договора за Европейския съюз целта на Съюза е да предоставя на гражданите високо равнище на закрила в рамките на пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Тази цел предполага систематичен обмен между компетентните органи на държавите-членки на информация, получена от регистрите за съдимост, по начин, който би гарантирал еднозначно разбиране и ефективност на този обмен.

(2)

Информацията за присъди, постановени от държави-членки срещу граждани на друга държава-членка, не се обменя ефективно въз основа на действащата Европейска конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 20 април 1959 г. Поради това е налице необходимост от по-ефикасни и достъпни процедури за обмен на такава информация на равнище Европейски съюз.

(3)

Необходимостта от подобряване на качеството на обмена на информация за присъди беше посочена като приоритетен въпрос в декларацията на Европейския съвет за борба с тероризма от 25 и 26 март 2004 г. и беше повторена в Хагската програма (3) и в плана за действие (4) за нейното прилагане. Освен това компютризираният обмен на данни между регистрите за съдимост на равнище Европейския съюз беше признат за политически приоритет в заключенията на Европейския съвет от 21 и 22 юни 2007 г.

(4)

Компютризираният обмен между регистрите за съдимост е част от проекта „Електронно правосъдие“, чийто приоритет бе признат от Европейския съвет няколко пъти през 2007 г.

(5)

Понастоящем се разработва пилотен проект с оглед обмена на данни между регистрите за съдимост. Постиженията му представляват ценна основа за по-нататъшната работа върху компютризирания обмен на информация на равнище Европейски съюз.

(6)

Настоящото решение цели изпълнението на Рамково решение 2009/315/ПВР, с цел да се изгради и развие компютризирана система за обмен на информация между държавите-членки относно постановените присъди. Такава система следва да е в състояние да предоставя информация за присъди в лесно разбираема форма. Поради това следва да се установи стандартизиран формат, позволяващ обмен на информация по еднакъв, електронен и лесен за машинен превод начин, както и всякакви други начини на организиране и улесняване на електронния обмен на информация за присъди между националните органи на държавите-членки.

(7)

Настоящото решение се основава на принципите, установени в Рамково решение 2009/315/ПВР, като прилага и допълва тези принципи от техническа гледна точка.

(8)

Категориите данни за въвеждане в системата, целите, за които данните ще бъдат въвеждани, критериите за въвеждане, органите, на които е разрешен достъп до данните, и някои специални правила за защита на личните данни са определени в Рамково решение 2009/315/ПВР.

(9)

Нито настоящото решение, нито Рамково решение 2009/315/ПВР установяват задължение за обмен на информация относно актове, които нямат наказателноправен характер.

(10)

Тъй като целта на настоящото решение не е да хармонизира националните системи за съдимост, осъждащата държава-членка не е задължена да промени вътрешната си система за съдимост при използването на информация за вътрешни цели.

(11)

Европейската информационна система за съдимост (ECRIS) е децентрализирана информационно-технологична система. Данните от регистрите за съдимост следва да бъдат съхранявани единствено в бази данни, управлявани от държавите-членки, като не следва да има пряк онлайн-достъп до базите данни на регистрите за съдимост на други държави-членки. Държавите-членки следва да носят отговорността за управлението на националните бази данни на регистрите за съдимост и за ефикасността на обмена на информация с тяхно участие. Първоначално общата комуникационна инфраструктура на ECRIS следва да е мрежата за трансевропейски телематични услуги между администрациите (S-TESTA). Всички разходи, които се отнасят до общата комуникационна инфраструктура, следва да се покриват от общия бюджет на Европейския съюз.

(12)

Референтните таблици на категориите наказуеми деяния и категориите наказания и мерки, включени в приложенията към настоящото решение, следва да улеснят машинния превод и да позволят взаимното разбиране на информацията, предадена чрез използване на система от кодове. Съдържанието на таблиците е резултат от анализа на потребностите на 27-те държави-членки. Този анализ отчита категоризацията от пилотния проект и резултатите от опита за групиране на различните национални наказуеми деяния и наказания и мерки. Освен това в таблицата на наказуемите деяния са взети предвид и съществуващите хармонизирани общи определения на европейско и международно равнище, както и моделите за представяне на данни на Евроюст и Европол.

(13)

С цел да се гарантират взаимното разбиране и прозрачността на общата категоризация, всяка държава-членка следва да предаде списък с националните наказуеми деяния и наказания от всяка категория, посочена в съответната таблица. Държавите-членки могат да предоставят описание на наказуемите деяния и наказанията и мерките, като предвид ползата от това описание, те следва да бъдат насърчавани да го правят. Тази информация следва бъде достъпна за държавите-членки.

(14)

Референтните таблици на категориите наказуеми деяния и категориите наказания и мерки, включени в приложението, нямат за цел да установят правни съответствия между наказуемите деяния и наказанията и мерките, които съществуват на национално равнище. Те са инструмент, предназначен да помага на получателя да разбере по-добре факта(ите) и вида(овете) наказание(я) или мярка(и), които се съдържат в предадената информация. Точността на посочените кодове не може да бъде напълно гарантирана от предоставящите информацията държави-членки и не следва да изключва тълкуването на информацията от компетентните органи на получаващата държава-членка.

(15)

Референтните таблици на категориите наказуеми деяния и категориите наказания и мерки следва да се преразглеждат и актуализират в съответствие с процедурата за приемане на мерки за изпълнението на решения, предвидена в Договора за Европейския съюз.

(16)

Държавите-членки и Комисията следва да се информират и консултират взаимно в рамките на Съвета в съответствие с реда и условията, предвидени в Договора за Европейския съюз, с оглед изготвянето на необвързващ наръчник за практикуващи юристи, който следва да разглежда процедурите, уреждащи обмена на информация, по-специално начините за установяване на самоличността на извършителите, общо разбиране на категориите наказуеми деяния и наказания и мерки, обяснение на проблемните национални наказуеми деяния и наказания и мерки, както и да гарантира необходимото сътрудничество за разработването и управлението на ECRIS.

(17)

С цел да ускори развитието на ECRIS, Комисията следва да приеме редица технически мерки, за да подпомогне държавите-членки при подготовката на техническата инфраструктура за свързване на техните базите данни за съдимост. Комисията може да предостави образец на софтуерно приложение за свързване, по-специално подходящ софтуер, позволяващ на държавите-членки да осъществят тази връзка, който те могат по избор да използват вместо своя собствен софтуер за осъществяване на връзка, като използват общия набор от протоколи, които позволяват осъществяването на обмен между базите данни на регистрите за съдимост.

(18)

Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно защитата на лични данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси (5) следва да се прилага в контекста на компютризирания обмен на информация, получена от регистрите за съдимост на държавите-членки, като се осигурява необходимото равнище на защита на данните при обмена на информация между държавите-членки и същевременно се позволява на държавите-членки да изискват прилагането на по-високи стандарти на защита при обработката на данни на национално равнище.

(19)

Тъй като целта на настоящото решение, а именно разработването на компютризирана система за обмен на информация за постановени присъди между държавите-членки, не може да бъдат постигната в достатъчна степен едностранно от държавите-членки, а поради необходимостта от съгласувани действия в Европейския съюз може да бъдат постигната по-добре на равнище Европейски съюз, Съветът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 2 от Договора за Европейския съюз и уреден в член 5 от Договора за създаване на Европейската общност. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в член 5 от Договора за създаване на Европейската общност, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(20)

Настоящото решение зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в член 6 от Договора за Европейския съюз и отразени в Хартата на основните права на Европейския съюз,

РЕШИ:

Член 1

Предмет

С настоящото решение се създава Европейска информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS).

Настоящото решение също така определя елементите със стандартизиран формат за електронен обмен на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите-членки, по-специално по отношение на информация за наказуемото деяние, довело до присъдата, и информация за съдържанието на присъдата, както и други общи аспекти и аспекти на техническото изпълнение, свързани с организирането и улесняването на обмена на информация.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат определенията, посочени в Рамково решение 2009/315/ПВР.

Член 3

Европейска информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS)

1.   ECRIS е децентрализирана информационно-технологична система, основана на базите данни на регистрите за съдимост във всички държави-членки. Тя е съставена от следните елементи:

а)

софтуер за осъществяване на връзка, създаден в съответствие с общ набор от протоколи, който позволява обмен на информация между базите данни на регистрите за съдимост на държавите-членки;

б)

обща комуникационна инфраструктура, която осигурява кодирана мрежа.

2.   Настоящото решение не цели създаването на централизирана база данни на регистрите за съдимост. Всички данни на регистрите за съдимост се съхраняват единствено в базите данни, управлявани от държавите-членки.

3.   Централните органи на държавите-членки, посочени в член 3 от Рамково решение 2009/315/ПВР, нямат пряк онлайн-достъп до базите данни на регистрите за съдимост на други държави-членки. Използват се най-добрите налични техники, съвместно определени от държавите-членки с подкрепата на Комисията, за да се гарантират поверителността и целостта на информацията от регистрите за съдимост, изпратена на другите държави-членки.

4.   Съответната държава-членка отговаря за работата със софтуера за осъществяване на връзка и с базите данни, в които се съхранява, от които се изпраща и в които се получава информация, получена от регистрите за съдимост.

5.   Общата комуникационна инфраструктура е комуникационната мрежа S-TESTA. По отношение на всички бъдещи разработки на тази мрежа или алтернативни защитени мрежи се гарантира, че използваната обща комуникационна инфраструктура продължава да отговаря на условията, посочени в параграф 6.

6.   Комисията отговаря за работата на общата комуникационна инфраструктура; инфраструктурата следва да отговаря на изискванията за сигурност и да съответства напълно на потребностите на ECRIS.

7.   За да гарантира ефективното управление на ECRIS, Комисията осигурява обща поддръжка и техническа помощ, което включва събирането на данни и изготвянето на статистика, посочени в член 6, параграф 2, буква б), подточка i), както и образец на софтуерно приложение за свързване.

8.   Независимо от възможността за използване на финансовите програми на Европейския съюз в съответствие с приложимите правила, всяка държава-членка поема собствените си разходи, произтичащи от прилагането, управлението, използването и поддръжката на националната база данни на нейните регистри за съдимост и софтуер за осъществяване на връзка, посочени в параграф 1.

Комисията поема разходите, произтичащи от прилагането, управлението, използването, поддръжката и бъдещото разработване на общата комуникационна инфраструктура на ECRIS, както и от прилагането и бъдещото разработване на образец на софтуерно приложение за свързване.

Член 4

Формат на предаване на информацията

1.   При предаването на информация в съответствие с член 4, параграфи 2 и 3 и член 7 от Рамково решение 2009/315/ПВР, свързана с наименованието или правната класификация на наказуемите деяния и с приложимите правни разпоредби, държавите-членки посочват съответния код на всяко наказуемо деяние, посочено в предаването, в съответствие с таблицата на наказуемите деяния от приложение А. По изключение, когато дадено наказуемо деяние не съответства на никаква конкретна подкатегория, се използва кодът „отворена категория“ на съответната или най-близката категория наказуеми деяния или при липса на такава — кодът „други наказуеми деяния“.

Държавите-членки могат също да предоставят налична информация за степента на осъществяване и степента на участие в наказуемото деяние и когато е приложимо, за съществуването на пълно или частично освобождаване от наказателна отговорност или за рецидив/повторност.

2.   При предаването на информация в съответствие с член 4, параграфи 2 и 3 и член 7 от Рамково решение 2009/315/ПВР, свързана със съдържанието на присъдата, по-специално наказанието, както и всякакви съпътстващи наказания, мерки за сигурност и последващи решения, променящи изпълнението на наказанието, държавите-членки се позовават на съответния код на всяко от наказанията и мерките, посочени при предаването, в съответствие с таблицата на наказанията и мерките в приложение Б. По изключение, когато дадено наказание или мярка не съответства на никоя конкретна подкатегория, се посочва кодът „отворена категория“ от съответната или най-близката категория наказания и мерки или при липса на такава — кодът „други наказания и мерки“.

Държавите-членки предоставят също така, когато е приложимо, наличната информация относно естеството и/или условията за изпълнение на наложеното наказание или мярка в съответствие с параметрите от приложение Б. Параметърът „акт, който няма наказателноправен характер“ ще се посочва само тогава, когато информацията по такъв акт е предоставена на доброволна основа от държавата-членка, чийто гражданин е съответното лице, в отговор на искане за информация за присъди.

Член 5

Информация за наказуеми деяния, наказания и мерки съгласно националното законодателство

1.   Държавите-членки предоставят на генералния секретариат на Съвета следната информация с оглед, по-специално, на изготвянето на необвързващия наръчник за практикуващи юристи, посочен в член 6, параграф 2, буква а):

а)

списъка на наказуемите деяния по националното право във всяка от категориите, посочени в таблицата на наказуемите деяния в приложение А. Списъкът съдържа наименованието или правната класификация на наказуемото деяние и посочване на приложимите правни разпоредби. Той може също да съдържа кратко описание на фактическия състав на наказуемото деяние;

б)

списъка на видовете наказания, възможните съпътстващи наказания, мерките за сигурност и възможните последващи решения, променящи изпълнението на наказанието, определени в националното законодателство, които попадат във всяка от категориите, посочени в таблицата на наказанията и мерките в приложение Б. Той може също да съдържа кратко описание на конкретното наказание или мярка.

2.   Списъците и описанията, посочени в параграф 1, се актуализират редовно от държавите-членки. Актуализираната информация се изпраща на генералния секретариат на Съвета.

3.   Генералният секретариат на Съвета предоставя на държавите-членки и на Комисията информацията, получена съгласно настоящия член.

Член 6

Мерки за изпълнение

1.   Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство и след консултация с Европейския парламент, приема всички необходими изменения на приложения А и Б.

2.   Представителите на компетентните служби на администрациите на държавите-членки и на Комисията следва да се информират и консултират взаимно в рамките на Съвета с оглед на:

а)

изготвянето на необвързващ наръчник за практикуващи юристи, който определя процедурата за обмен на информация чрез ECRIS, като се спира по-специално на начините за установяване на самоличността на извършителите и отразява общото разбиране на категориите наказуеми деяния и наказания и мерки, посочени съответно в приложения А и Б;

б)

координирането на дейността им за разработване и управление на ECRIS, по-специално с оглед на:

i)

установяването на системи и процедури за вписване, позволяващи мониторинг на функционирането на ECRIS, и изготвянето на статистика, която няма отношение към личните данни, а е свързана с обмена чрез ECRIS на информация, получена от регистрите за съдимост;

ii)

приемането на техническите спецификации на обмена, включително изискванията за сигурност, по-специално общия набор от протоколи;

iii)

установяването на процедурите за проверка на съответствието на националните софтуерни приложения с техническите спецификации.

Член 7

Доклад

Службите на Комисията редовно публикуват доклад относно обмена чрез ECRIS на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите-членки, който по-специално се основава на статистиката, посочена в член 6, параграф 2, буква б), подточка i). Докладът се публикува за пръв път една година след представянето на доклада, посочен в член 13, параграф 3 от Рамково решение 2009/315/ПВР.

Член 8

Изпълнение и срокове

1.   Държавите-членки приемат необходимите мерки, за да се съобразят с разпоредбите на настоящото решение, до 7 април 2012 г.

2.   Държавите-членки използват формата, посочен в член 4, и се съобразяват с начините за организиране и улесняване на обмена на информация, определени в настоящото решение, от датата, нотифицирана в съответствие с член 11, параграф 6 от Рамково решение 2009/315/ПВР.

Член 9

Пораждане на действие

Настоящото решение поражда действие от датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 6 април 2009 година.

За Съвета

Председател

J. POSPÍŠIL


(1)  Вж. стр. 23 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  Становище от 9 октомври 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ C 53, 3.3.2005 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 198, 12.8.2005 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 60.


ПРИЛОЖЕНИЕ A

Обща таблица на категориите наказуеми деяния, посочени в член 4

Параметри

Степен на довършване

Довършено престъпление

C

Опит или приготовление

A

Непрехвърлен елемент

Ø

Степен на участие

Извършител

M

Помагач и подбудител/организатор, член на престъпна група

H

Непрехвърлен елемент

Ø

Освобождаване от наказателна отговорност

Невменяемост или ограничена отговорност

S

Рецидив/повторност

R


Код

Категории и подкатегории наказуеми деяния

0100 00

отворена категория

Престъпления под юрисдикцията на международния наказателен съд

0101 00

Геноцид

0102 00

Престъпления против човечеството

0103 00

Военни престъпления

0200 00

отворена категория

Участие в престъпна организация

0201 00

Ръководене на престъпна организация

0202 00

Умишлено участие в престъпната дейност на престъпна организация

0203 00

Умишлено участие в непрестъпната дейност на престъпна организация

0300 00

отворена категория

Тероризъм

0301 00

Ръководене на терористична група

0302 00

Умишлено участие в дейността на терористична група

0303 00

Финансиране на тероризма

0304 00

Публично подбуждане към извършване на терористично действие

0305 00

Набиране или обучаване за извършване на терористични действия

0400 00

отворена категория

Трафик на хора

0401 00

Трафик на хора с цел експлоатация на труд или услуги

0402 00

Трафик на хора с цел експлоатацията им чрез проституция или други форми на сексуална експлоатация

0403 00

Трафик на хора с цел отнемане на телесни органи или тъкани

0404 00

Трафик на хора с цел робство, практики, сходни на робството, или принудително подчинение

0405 00

Трафик на хора с цел експлоатация на труд или услуги на малолетни и/или непълнолетни

0406 00

Трафик на хора с цел експлоатация на малолетни и/или непълнолетни чрез проституция или други форми на тяхната сексуална експлоатация

0407 00

Трафик на хора с цел отнемане на телесни органи или тъкани от малолетни и/или непълнолетни

0408 00

Трафик на хора с цел робство, практики, сходни на робството, или принудително подчинение на малолетни и/или непълнолетни

0500 00

отворена категория

Незаконен трафик (1) и други престъпления във връзка с оръжия, огнестрелни оръжия, техни части и компоненти, боеприпаси и взривни вещества

0501 00

Незаконно производство на оръжия, огнестрелни оръжия, техни части и компоненти, боеприпаси и взривни вещества

0502 00

Незаконен трафик на оръжия, огнестрелни оръжия, техни части и компоненти, боеприпаси и взривни вещества на национално равнище (2)

0503 00

Незаконен износ или внос на оръжия, огнестрелни оръжия, техни части и компоненти, боеприпаси и взривни вещества

0504 00

Незаконно притежаване или използване на оръжия, огнестрелни оръжия, техни части и компоненти, боеприпаси и взривни вещества

0600 00

отворена категория

Престъпления против околната среда

0601 00

Унищожаване или увреждане на защитени животински и растителни видове

0602 00

Неправомерно изпускане на замърсяващи вещества или йонизираща радиация във въздуха, почвата или водите

0603 00

Престъпления, свързани с отпадъци, включително опасни отпадъци

0604 00

Престъпления, свързани с незаконен трафик (1) на защитени животински и растителни видове или части от тях

0605 00

Неумишлени престъпления, свързани с околната среда

0700 00

отворена категория

Престъпления, свързани с наркотици или прекурсори, и други престъпления срещу общественото здраве

0701 00

Престъпления, свързани с незаконен трафик (3) на наркотични вещества, психотропни вещества и прекурсори, които не са изключително за лична употреба

0702 00

Незаконна употреба на наркотици и тяхното придобиване, притежание, преработване или производство изключително за лична употреба

0703 00

Помагане или подбуждане към незаконна употреба на наркотични или психотропни вещества

0704 00

Преработване или производство на наркотични вещества, които не са предназначени изключително за лична употреба

0800 00

отворена категория

Престъпления против личността

0801 00

Умишлено убийство

0802 00

Квалифицирани случаи на умишлено убийство (4)

0803 00

Неумишлено убийство

0804 00

Неумишлено убийство на новородено от майка му

0805 00

Незаконен аборт

0806 00

Незаконна евтаназия

0807 00

Престъпления, свързани с извършване на самоубийство

0808 00

Насилие, предизвикало смърт

0809 00

Причиняване на тежко телесно увреждане, обезобразяване или инвалидност

0810 00

Неумишлено причиняване на тежко телесно увреждане, обезобразяване или постоянни увреждания

0811 00

Причиняване на леко телесно увреждане

0812 00

Неумишлено причиняване на леко телесно увреждане

0813 00

Излагане на опасност от смърт или тежка телесна повреда

0814 00

Изтезание

0815 00

Неоказване на помощ или грижи

0816 00

Престъпления, свързани с отнемане на телесни органи или тъкани без разрешение или без съгласие

0817 00

Престъпления, свързани с незаконен трафик (3) на човешки органи и тъкани

0818 00

Домашно насилие или заплашване

0900 00

отворена категория

Престъпления против личната свобода, достойнството и други защитени интереси, включително расизъм и ксенофобия

0901 00

Отвличане, отвличане с цел откуп, противозаконно лишаване от свобода

0902 00

Незаконно задържане под стража или лишаване от свобода от орган на властта

0903 00

Вземане на заложници

0904 00

Незаконно отвличане на въздухоплавателни средства или кораби

0905 00

Обида, уронване на доброто име, клевета, неуважение

0906 00

Заплашване

0907 00

Принуда, натиск, преследване, тормоз или посегателство от психологическо или емоционално естество

0908 00

Изнудване чрез заплашване с насилие или друга форма на принуда

0909 00

Квалифицирани случаи на изнудване

0910 00

Незаконно навлизане в частна собственост

0911 00

Посегателство срещу личния живот, различно от незаконно навлизане в частна собственост

0912 00

Престъпления срещу защитата на личните данни

0913 00

Незаконно прехващане на данни или съобщения

0914 00

Дискриминация въз основа на пол, раса, сексуална ориентация, религия или етнически произход

0915 00

Публично подбуждане към расова дискриминация

0916 00

Публично подбуждане към расова омраза

0917 00

Изнудване чрез заплашване за разкриване на позорящи обстоятелства

1000 00

отворена категория

Престъпления срещу половата неприкосновеност

1001 00

Изнасилване

1002 00

Квалифицирани случаи на изнасилване (5), различни от изнасилване на малолетни и/или непълнолетни

1003 00

Сексуално посегателство

1004 00

Сводничество

1005 00

Неприлично излагане

1006 00

Сексуален тормоз

1007 00

Предлагане на сексуални услуги от проституиращо лице

1008 00

Сексуална експлоатация на деца

1009 00

Престъпления, свързани с детска порнография или неприлични изображения на малолетни и/или непълнолетни

1010 00

Изнасилване на малолетно или непълнолетно лице

1011 00

Сексуално насилие над малолетно или непълнолетно лице

1100 00

отворена категория

Престъпления против семейството

1101 00

Незаконни сексуални отношения между близки членове на семейството

1102 00

Многобрачие

1103 00

Неизпълнение на задължение за издръжка

1104 00

Неполагане на грижи или изоставяне на малолетно или непълнолетно лице или на лице в безпомощно състояние

1105 00

Неизпълнение на разпореждане за предаване на малолетно или непълнолетно лице или отнемане на малолетно или непълнолетно лице

1200 00

отворена категория

Престъпления против държавата, обществения ред, правосъдието или лица на публична длъжност

1201 00

Шпионство

1202 00

Измяна

1203 00

Престъпления, свързани с избори и референдуми

1204 00

Опит за покушение срещу живота или здравето на държавния глава

1205 00

Опетняване на държавата, нацията или държавни символи

1206 00

Обида или оказване на съпротива на представител на органите на властта

1207 00

Изнудване, упражняване на принуда, натиск върху представител на органите на властта

1208 00

Насилие или заплаха на представител на органите на властта

1209 00

Престъпления против реда и общественото спокойствие

1210 00

Насилие по време на спортни събития

1211 00

Кражба на публични или административни документи

1212 00

Възпрепятстване или отклоняване на работата на правосъдието, неверни твърдения в хода на наказателно или съдебно производство, лъжесвидетелстване

1213 00

Незаконно представяне като друго лице или представител на властта

1214 00

Бягство от задържане въз основа на законно разпореждане

1300 00

отворена категория

Престъпления против публична собственост или обществени интереси

1301 00

Измама, свързана с обществената и социалната сигурност или семейните добавки

1302 00

Измама, свързана с европейско осигуряване или надбавки

1303 00

Престъпления, свързани с незаконна хазартна игра

1304 00

Възпрепятстване на процедури за възлагане на обществени поръчки

1305 00

Активна или пасивна корупция на държавен служител, лице на публична длъжност или орган на властта

1306 00

Незаконно присвояване, злоупотреба или друго отклоняване на собственост от лице на публична длъжност

1307 00

Злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност

1400 00

отворена категория

Данъчни и митнически престъпления

1401 00

Данъчни престъпления

1402 00

Митнически престъпления

1500 00

отворена категория

Икономически престъпления

1501 00

Банкрут или умишлен банкрут

1502 00

Нарушаване на счетоводни разпоредби, незаконно присвояване, укриване на активи или незаконно увеличаване на задълженията на дружество

1503 00

Нарушаване на правилата за конкуренция

1504 00

Изпиране на пари, придобити чрез престъпление

1505 00

Активна или пасивна корупция в частния сектор

1506 00

Разкриване на тайна или нарушаване на задължение за пазене на тайна

1507 00

Неправомерно предоставяне на вътрешна информация с търговска цел

1600 00

отворена категория

Престъпления против собствеността или свързани с унищожаване или повреждане на вещи

1601 00

Незаконно присвояване

1602 00

Незаконно присвояване или отклоняване на енергия

1603 00

Измама, включително мошеничество

1604 00

Търговия с откраднати вещи

1605 00

Незаконен трафик (6) на предмети на културата, включително антики и произведения на изкуството

1606 00

Умишлено повреждане или унищожаване на имущество

1607 00

Неумишлено повреждане или унищожаване на имущество

1608 00

Саботаж

1609 00

Престъпления против индустриалната или интелектуалната собственост

1610 00

Палеж

1611 00

Причиняване на смърт или телесна повреда вследствие на палеж

1612 00

Предизвикване на горски пожар

1700 00

отворена категория

Кражби

1701 00

Кражба

1702 00

Кражба с незаконно проникване в чужда собственост

1703 00

Кражба с използване на насилие или оръжие, или заплаха за използване на насилие или оръжие срещу лица

1704 00

Квалифицирани случаи на кражба, които не включват използването на насилие или оръжие, или заплаха за използване на насилие или оръжие срещу лица

1800 00

отворена категория

Престъпления срещу информационни системи и други компютърни престъпления

1801 00

Неправомерен достъп до информационни системи

1802 00

Неправомерна намеса в система

1803 00

Неправомерна намеса в данни

1804 00

Производство, притежание, разпространение или трафик на компютърни устройства или данни, даващи възможност за извършване на компютърни престъпления

1900 00

отворена категория

Подправяне на платежни инструменти

1901 00

Изготвяне на неистински или подправяне на парични знаци, включително евро

1902 00

Изготвяне на неистински непарични платежни инструменти

1903 00

Изготвяне на неистински или подправяне на публични ценни книжа

1904 00

Пускане в обращение/използване на неистински или подправени парични знаци, непарични платежни инструменти или публични ценни книжа

1905 00

Притежаване на устройства за изготвяне на неистински или за подправяне на парични знаци или публични ценни книжа

2000 00

отворена категория

Подправяне на документи

2001 00

Подправяне на публичен или административен документ от частно лице

2002 00

Подправяне на документ от длъжностно лице или орган на властта

2003 00

Предоставяне или придобиване на подправен публичен или административен документ; предоставяне или придобиване на подправен документ от длъжностно лице или орган на властта

2004 00

Използване на подправени публични или административни документи

2005 00

Притежаване на устройства за подправяне на публични или административни документи

2006 00

Подправяне на частен документ от частно лице

2100 00

отворена категория

Престъпления против правилата за движение

2101 00

Опасно управление на превозно средство

2102 00

Управление на превозно средство под влиянието на алкохол или наркотични вещества

2103 00

Управление на превозно средство без свидетелство за управление или след лишаване от право за управление на превозно средство

2104 00

Неспиране след пътнотранспортно произшествие

2105 00

Избягване на пътна проверка

2106 00

Престъпления, свързани с движението по пътищата

2200 00

отворена категория

Престъпления срещу трудовото законодателство

2201 00

Незаконно наемане на работа

2202 00

Престъпления, свързани със заплащането на възнаграждение, включително с осигурителните вноски

2203 00

Престъпления, свързани с безопасните и здравословни условия на труд

2204 00

Престъпления, свързани с достъп до или упражняване на професия

2205 00

Престъпления, свързани с работното време и времето за почивка

2300 00

отворена категория

Престъпления срещу миграционното право

2301 00

Неразрешено влизане или пребиваване

2302 00

Улесняване на неразрешено влизане и пребиваване

2400 00

отворена категория

Престъпления против военни задължения

2500 00

отворена категория

Престъпления, свързани с хормонални вещества и други стимулатори на растежа

2501 00

Неразрешен внос, износ или доставяне на хормонални вещества и други стимулатори на растежа

2600 00

отворена категория

Престъпления, свързани с ядрени материали или други опасни радиоактивни вещества

2601 00

Неразрешен внос, износ, доставка или придобиване на ядрени или радиоактивни материали

2700 00

отворена категория

Други престъпления

2701 00

Други умишлени престъпления

2702 00

Други неумишлени престъпления


(1)  Освен ако в настоящата категория не е посочено друго, „трафик“ означава внос, износ, придобиване, продажба, доставка, пренасяне или превозване.

(2)  За целите на настоящата подкатегория трафикът включва придобиване, продажба, доставка, пренасяне или превозване.

(3)  За целите на настоящата подкатегория трафикът включва внос, износ, придобиване, продажба, доставка, пренасяне или превозване.

(4)  Например особено тежки обстоятелства.

(5)  Например изнасилване по особено жесток начин.

(6)  Трафикът включва внос, износ, придобиване, продажба, доставка, пренасяне или превозване.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обща таблица на категориите наказания и мерки, посочени в член 4

Код

Категории и подкатегории наказания и мерки

1000

отворена категория

Лишаване от свобода

1001

Лишаване от свобода

1002

Доживотен затвор

2000

отворена категория

Ограничаване на личната свобода

2001

Забрана за посещаване на определени места

2002

Забрана за пътуване в чужбина

2003

Забрана за престой на определени места

2004

Забрана за участие в масови събирания

2005

Забрана за установяване на контакт с определени лица по какъвто и да е начин

2006

Поставяне под електронно наблюдение (1)

2007

Задължение за отчитане в определени часове пред определен орган

2008

Задължение за пребиваване на определено място

2009

Задължение за присъствие в мястото, в което се пребивава, в определено време

2010

Задължение за спазване на наложените от съда пробационни мерки, включително задължението за оставане под надзор

3000

отворена категория

Лишаване от определено право, длъжност или професия

3001

Лишаване от правото да се упражнява определена функция

3002

Лишаване от право/временно отнемане на възможността за заемане или назначаване на обществена длъжност

3003

Лишаване/временно отнемане на правото да гласува или да бъде избирано

3004

Забрана за сключване на договори с публична администрация

3005

Невъзможност за получаване на публични субсидии

3006

Отнемане на свидетелството за управление на превозно средство (2)

3007

Временно отнемане на свидетелството за управление на превозно средство

3008

Забрана за управление на определени превозни средства

3009

Лишаване/временно отнемане на родителски права

3010

Лишаване/временно отнемане на правото да бъде съдебен експерт/свидетел/съдебен заседател

3011

Лишаване/временно отнемане на правото да бъде попечител/настойник (3)

3012

Лишаване/временно отнемане на ордени или звания

3013

Забрана за упражняване на професия, търговска или обществена дейност

3014

Забрана за работа или дейност с непълнолетни или малолетни лица

3015

Задължение за затваряне на предприятие

3016

Забрана за притежаване или носене на оръжия

3017

Отнемане на разрешително за лов/риболов

3018

Забрана за използване на чекове или на разплащателни/кредитни карти

3019

Забрана за държане на животни

3020

Забрана за притежаване или използване на определени предмети, различни от оръжия

3021

Забрана за участие в някои игри/спортове

4000

отворена категория

Забрана за влизане или експулсиране от територията

4001

Забрана за влизане на национална територия

4002

Експулсиране от национална територия

5000

отворена категория

Лични задължения

5001

Подлагане на медицинско лечение или други форми на терапия

5002

Задължение за участие в социално-образователна програма

5003

Задължение за поставяне под грижите/надзора на семейството

5004

Образователни мерки

5005

Социално-правна пробация

5006

Задължение за обучение/работа

5007

Задължение за предоставяне на съдебните органи на определена информация

5008

Задължение за публикуване на съдебното решение

5009

Задължение за поправяне на вредите, причинени от престъплението

6000

отворена категория

Наказания, свързани с личното имущество

6001

Конфискация

6002

Събаряне

6003

Възстановяване

7000

отворена категория

Настаняване в заведение

7001

Настаняване в психиатрично заведение

7002

Настаняване в заведение за лечение на зависими от алкохол и наркотични вещества

7003

Настаняване в образователна институция

8000

отворена категория

Финансови наказания

8001

Глоба

8002

Глоба с определен дневен размер (4)

8003

Глоба в полза на конкретен получател (5)

9000

отворена категория

Трудови наказания

9001

Общественополезен труд или услуги

9002

Общественополезен труд или услуги, придружени от други ограничителни мерки

10000

отворена категория

Военни наказания

10001

Лишаване от военно звание (6)

10002

Уволнение от професионална военна служба

10003

Лишаване от свобода във военен затвор

11000

отворена категория

Освобождаване от наказание/отлагане на изпълнението на наказание, предупреждение

12000

отворена категория

Други наказания и мерки


Параметри (да се уточнят, където е приложимо)

ø

Наказание

m

Мярка

a

Отлагане на изпълнението на наказание/мярка

b

Частично отлагане на изпълнението на наказание/мярка

c

Отлагане на изпълнението на наказание/мярка с налагане на пробационни мерки/мерки за надзор

d

Частично отлагане на изпълнението на наказание/мярка с налагане на пробационни мерки/мерки за надзор

e

Замяна на наказание/мярка

f

Алтернативно наказание/мярка, наложено/а като основно наказание

g

Алтернативно наказание/мярка, наложено/а първоначално в случай на неизпълнение на основното наказание

h

Прекратяване на временно отлагане/условния характер на наказание/мярка

i

Последващо определяне на едно общо наказание

j

Прекъсване или отлагане на изпълнението на наказанието/мярката (7)

k

Опрощаване на наказанието

l

Опрощаване на отложеното/условното наказание

n

Край на изтърпяването на наказанието

o

Помилване

p

Амнистия

q

Условно освобождаване (освобождаване на лицето при определени условия преди окончателно изтърпяване на наказанието)

r

Реабилитация (със или без заличаване на наказанието от регистрите за съдимост)

s

Специално наказание или мярка за малолетни и/или непълнолетни

t

Акт, който няма наказателноправен характер (8)


(1)  Чрез фиксирани или подвижни средства за наблюдение.

(2)  Необходимо е повторно кандидатстване за получаване на ново свидетелство за управление на превозно средство.

(3)  Попечител/настойник на лице, което е недееспособно, или на малолетно или непълнолетно лице.

(4)  Глоба, изразена дневно.

(5)  Например за институция, асоциация, фондация или пострадал.

(6)  Понижаване във военен чин.

(7)  Изпълнението на наказанието не може да се избегне.

(8)  Тази характеристика ще се посочва само тогава, когато такава информация се предоставя в отговор на искането, получено от държавата-членка, чийто гражданин е съответното лице.