ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 86

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
31 март 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 250/2009 на Комисията от 11 март 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определенията на характеристиките, техническия формат за предаване на данните, изискванията за двойно предоставяне на данни въз основа на NACE Rev.1.1 и NACE Rev.2 и за дерогациите във връзка със структурната бизнес статистика  ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕО) № 251/2009 на Комисията от 11 март 2009 година за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на сериите от данни за съставяне във връзка със структурната бизнес статистика и адаптациите, необходими след прегледа на статистическата класификация на продуктите по дейности (КПД)  ( 1 )

170

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

31.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 86/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 250/2009 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2009 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определенията на характеристиките, техническия формат за предаване на данните, изискванията за двойно предоставяне на данни въз основа на NACE Rev.1.1 и NACE Rev.2 и за дерогациите във връзка със структурната бизнес статистика

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика (1), и по-специално член 11, параграф 1, букви а), в), г) и д) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 (2) установи обща рамка за съставянето на статистическа информация на Общността за структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на предприятията в Общността. Поради съображения за яснота и рационализиране този регламент бе преработен, като бяха направени съществени изменения на редица разпоредби от него.

(2)

Регламент (ЕО) № 2700/98 на Комисията относно дефинициите на характеристиките на структурната бизнес статистика (3) и Регламент (ЕО) № 2702/98 на Комисията относно техническия формат на предаването на структурна бизнес статистика (4) трябва да бъдат изменени, за да бъдат отчетени посочените изменения. За по-голяма яснота тези два регламента следва да бъдат заменени с настоящия регламент.

(3)

Необходимо е да се формулират определенията на характеристиките на структурната бизнес статистика с оглед на съставянето на сравними и хармонизирани между държавите-членки данни.

(4)

Необходимо е също така да се уточнят техническият формат и процедурата за предаване на структурната бизнес статистика, посочена в приложения от I до IX към Регламент (EO) № 295/2008, с оглед на съставянето на сравними и хармонизирани между държавите-членки данни, намаляването на опасността от грешки при предаването на данните и по-бързата обработка и предоставяне на събраните данни на ползвателите.

(5)

Освен това е необходимо да се уточнят изискванията за двойно предоставяне на структурна бизнес статистика въз основа на NACE Rev.1.1 в допълнение към статистическата информация, изисквана на базата на NACE Rev.2 за референтната 2008 година.

(6)

В член 10 от Регламент (ЕО) № 295/2008 се предвижда, че дерогации от разпоредбите на приложенията към същия регламент могат да бъдат допускани през преходните периоди.

(7)

Някои държави-членки отправиха искания за дерогации за преходните периоди от определени разпоредби на приложения I, II, III, VIII и IX към Регламент (EC) No 295/2008, за да могат да създадат необходимите системи за събиране на данни или да приспособят тези, които вече са създадени, така че да бъдат изпълнени разпоредбите на посочения регламент до изтичането на преходния период.

(8)

Предоставянето на тези дерогации изглежда обосновано, тъй като исканията на държавите-членки почиват на основателната необходимост от по-нататъшно приспособяване на техните системи за събиране на данни.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Статистическия програмен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определенията, които се прилагат към характеристиките по член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 295/2008, са формулирани в приложение I към настоящия регламент.

Препратките в тези определения към счетоводните отчети на дружествата се считат за препратки към позициите по член 9 (счетоводен баланс), член 23 (отчет за приходите и разходите) или член 43 (приложение към годишния счетоводен отчет) от четвъртата Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества (5), както и към тези по приложението към Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията (6).

Член 2

Техническият формат за предаване на данните в съответствие с Регламент (ЕО) № 295/2008 е определен в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Предаваните в съответствие с настоящия регламент данни и метаданни се изпращат на Комисията (Евростат) в електронна форма от компетентните национални органи (национални статистически служби и органи за надзор на определени категории финансови институции). Форматът за предаване на данните съответства на определените от Комисията (Евростат) целесъобразни стандарти за обмен. Данните се предават или качват по електронен път към единствената входна точка за данни, поддържана от Комисията (Евростат).

Държавите-членки прилагат предоставените от Комисията (Евростат) стандарти за обмен и насоки съгласно изискванията на настоящия регламент.

Член 4

Изискванията за двойно предоставяне на данни по раздел 9, точка 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 295/2008, са определени в приложение III към настоящия регламент.

Член 5

Дерогациите от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 295/2008, посочени в раздел 11 от приложение I, раздел 10 от приложение II, раздел 9 от приложение III, раздел 8 от приложение VIII и раздел 13 от приложение IХ към същия регламент, са установени в приложение IV към настоящия регламент.

Член 6

Регламенти (ЕО) № 2700/98 и (ЕО) № 2702/98 се отменят с настоящия регламент.

Същевременно те продължават да се прилагат по отношение на събирането, изготвянето и предаването на данни за референтните години до 2007 г. включително.

Член 7

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2009 година.

За Комисията

Joaquín ALMUNIA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 14, 17.1.1997 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 344, 18.12.1998 г., стр. 49.

(4)  ОВ L 344, 18.12.1998 г., стр. 102.

(5)  ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 11.

(6)  ОВ L 261, 13.10.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ

Код

:

11 11 0

Наименование

:

Брой предприятия

Приложения

:

I—VIII

Определение

Изчисляване на броя на търговските предприятия, както са определени в Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета (1) и вписани към съответната съвкупност в търговския регистър, в който преди това са коригирани грешките, и по-специално тези във връзка с класифицирането на единиците. Следва да бъдат включени единствено активните единици, които са имали било оборот, било заети лица в даден момент през референтния период. Изключени са временно преустановилите дейност (временно неактивни) и неактивните единици. Тази статистика следва да включва всички единици, активни през най-малко част от референтния период. Включени са също така и местните единици (клонове), които не съставляват отделно юридическо лице и са зависими от чуждестранни предприятия, с изключение на дейностите, обхванати от приложение V към Регламент (ЕО) № 295/2008. За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложение V към Регламент (ЕО) № 295/2008, тази характеристика е ограничена до броя на предприятията, създадени в съответствие със законодателството на страната, която предоставя данните, и на клоновете на предприятията с централен офис в държава, които не е членка на ЕИП. За презастрахователните предприятия не са включени клоновете на предприятията с централен офис в страна, които не е членка на ЕИП. За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложение VII към Регламент (ЕО) № 295/2008, в тази характеристика са включени също така и пенсионните фондове, които нямат персонал. Тя включва и пенсионните фондове, които не са създадени като юридически лица и са управлявани от дружества за управление на пенсионни фондове, застрахователни предприятия или други финансови институции (без обаче да са обхванати от годишните счетоводни отчети на тези институции). Същевременно, в тази характеристика не е включен броят на пенсионните фондове, които не са създадени отделно от спонсориращото предприятие или осигурителната организация (т.е. неавтономните пенсионни фондове или схемите за отчетните резерви, управлявани по правило като допълнителна дейност от работодателя).

Код

:

11 11 1

Наименование

:

Брой предприятия, разбити по правен статут

Приложения

:

V и VI

Определение:

Касае се за броя на предприятията (вж. променлива 11 11 0), разбити по правен статут.

Връзка с други променливи

„Брой предприятия, разбити по правен статут“ е разбивка на по-ниско ниво на „Брой предприятия“ (11 11 0).

Код

:

11 11 2

Наименование

:

Брой предприятия, разбити по класове по размер на бруто начислени премии

Приложение

:

V

Определение:

Касае се за броя на предприятията (вж. променлива 11 11 0), разбити по класове по размер на бруто начислени премии.

Връзка с други променливи

„Брой предприятия, разбити по класове по размер на бруто начислени премии“ е разбивка на по-ниско ниво на „Брой предприятия“ (11 11 0).

Код

:

11 11 3

Наименование

:

Брой предприятия, разбити по класове по размер на бруто технически провизии

Приложение

:

V

Определение:

Касае се за броя на предприятията (вж. променлива 11 11 0), разбити по класове по размер на бруто технически провизии.

Връзка с други променливи

„Брой предприятия, разбити по класове по размер на бруто технически провизии“ е разбивка на по-ниско ниво на „Брой предприятия“ (11 11 0).

Код

:

11 11 4

Наименование

:

Брой предприятия, разбити по държава на седалището на предприятието майка

Приложение

:

VI

Определение:

„Предприятие майка“ включва както предприятията майки по смисъла на членове 1 и 2 от Директива 83/349/EИО на Съвета от 13 юни 1983 г. (2), приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно консолидираните счетоводни отчети, така и всяко предприятие, което по преценка на съответния надзорен орган ефективно упражнява доминиращо влияние върху кредитната институция.

Прилага се следната географска разбивка за предприятията майки: предприятие майка, разположено в държавата-членка по произход (съответното предприятие може да бъде считано за намиращо се под контрола на местно лице), предприятие майка, разположено в други страни (съответното предприятие може да бъде считано за намиращо се под контрола на чуждестранно лице). Приема се, че клоновете на кредитните институции с централен офис в страна, различна от тази, която предоставя данните, нямат предприятие майка. Следователно тези предприятия не са включени в тази характеристика. Доколкото е възможно следва да се използва понятието за „крайна контролираща институционална единица“, така както е определено в Регламент (ЕО) № 716/2007 на Европейския парламент и на Съвета (3).

Връзка с други променливи

„Брой предприятия, разбити по държава на седалището на предприятието майка“ е част от „Брой предприятия“ (11 11 0).

Код

:

11 11 5

Наименование

:

Брой предприятия, разбити по държава на местонахождението на предприятието майка

Приложение

:

V

Определение:

„Предприятие майка“ включва както предприятията майки по смисъла на член 1, параграф 1 от Директива 83/349/EИО на Съвета от 13 юни 1983 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно консолидираните счетоводни отчети, така и всяко предприятие, което по преценка на съответния надзорен орган ефективно упражнява доминиращо влияние върху застрахователното предприятие.

Прилага се следната географска разбивка за предприятията майки: предприятие майка, разположено в държавата-членка по произход (съответното предприятие може да бъде считано за намиращо се под контрола на местно лице), предприятие майка, разположено в други страни (съответното предприятие може да бъде считано за намиращо се под контрола на чуждестранно лице). Тъй като се приема, че взаимните предприятия и клоновете на застрахователни предприятия с централен офис в държава, които не е членка на ЕИП, нямат предприятие майка, тези предприятия не са включени в тази характеристика. Доколкото е възможно следва да се използва понятието за „крайна контролираща институционална единица“, така както е определено в Регламент (ЕО) № 716/2007 на Европейския парламент и на Съвета.

Връзка с други променливи

„Брой предприятия, разбити по държава на местонахождението на предприятието майка“ е част от „Брой предприятия“ (11 11 0).

Код

:

11 11 6

Наименование

:

Брой предприятия, разбити по класове по размер на общия баланс

Приложение

:

VI

Определение:

Касае се за броя на предприятията (вж. променлива 11 11 0), разбити по класове по размер на общия баланс. Взема се предвид общият баланс в края на отчетната година (вж. променлива 43 30 0).

Връзка с други променливи

„Брой предприятия, разбити по класове по размер на общия баланс“ е разбивка на по-ниско ниво на „Брой предприятия“ (11 11 0).

Код

:

11 11 7

Наименование

:

Брой предприятия, разбити по категории кредитни институции

Приложение

:

VI

Определение:

Касае се за броя на предприятията (вж. променлива 11 11 0), разбити по категории кредитни институции, както следва: лицензирани банки, специализирани кредитни институции, други кредитни институции.

Връзка с други променливи

„Брой предприятия, разбити по категории кредитни институции“ е разбивка на по-ниско ниво на „Брой предприятия“ (11 11 0).

Код

:

11 11 8

Наименование

:

Брой предприятия, разбити по размер на инвестициите

Приложение

:

VII

Определение:

Касае се за броя на предприятията, както е определен в променлива 11 11 0, разбити по класове по размер на инвестициите, като са включени инвестициите, обхванати от променливи 48 10 0 или 48 10 4, т.е. „Общо инвестиции, оценени по пазарна стойност“.

Връзка с други променливи

Променливата „Брой предприятия, разбити по размер на инвестициите“ (11 11 8) е разбивка на по-ниско ниво на променливата „Брой предприятия“ (11 11 0).

Код

:

11 11 9

Наименование

:

Брой предприятия, разбити по класове по размер относно броя на членовете

Приложение

:

VII

Определение:

Касае се за броя на предприятията, както е определен в променлива 11 11 0, разбити по класове по размер относно броя на членовете, като членовете са определени в променливата „Брой членове“ (48 70 0).

Забележка

:

следва да се вземе предвид броят членове в края на отчетната година.

Връзка с други променливи

Променливата „Брой предприятия, разбити по класове по размер относно броя на членовете“ (11 11 9) е разбивка на по-ниско ниво на променливата „Брой предприятия“ (11 11 0).

Код

:

11 15 0

Наименование

:

Брой предприятия с неавтономни пенсионни фондове

Приложение

:

VII

Определение:

Тази променлива се отнася за броя предприятия, създаващи отчетни резерви за изплащане на пенсии на служителите си. Управлението на неавтономните пенсионни фондове е допълнителна дейност на тези предприятия.

Код

:

11 21 0

Наименование

:

Брой местни единици

Приложения

:

I—IV и VI

Определение:

Изчисляване на броя на местните единици, както са определени в Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета и вписани към съответната съвкупност в търговския регистър, в който преди това са коригирани грешките, и по-специално тези във връзка с класифицирането на единиците. Местните единици трябва да бъдат включени, дори ако нямат платени служители. В тази статистика следва да бъдат включени всички единици, активни най-малко през част от референтния период.

Код

:

11 31 0

Наименование

:

Брой единици по видове дейност

Приложения

:

II и IV

Определение:

Изчисляване на броя на единиците по видове дейност, както са определени в Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета и вписани към съответната съвкупност в търговския регистър, в който преди това са коригирани грешките, и по-специално тези във връзка с класифицирането на единиците, или приблизителен брой, ако този вид единици не се вписва. В тази статистика следва да бъдат включени всички единици, активни най-малко през част от референтния период.

Код

:

11 41 0

Наименование

:

Общ брой и местоположение на клоновете в други страни

Приложение

:

V

Определение:

Използва се определението на „клон“ по член 1 от Директива 92/49/EИО на Съвета от 18 юни 1992 г. (трета директива за застраховането, различно от животозастраховане) (4) и по член 1 от Директива 92/96/EИО на Съвета от 10 ноември 1992 г. (трета директива за животозастраховането) (5). Използва се следната географска разбивка на броя клонове в чужбина: всяка друга държава-членка, други страни от ЕИП, Швейцария, САЩ, Япония, други трети страни (останалата част от света).

Код

:

11 41 1

Наименование

:

Общ брой клонове, разбит по местонахождение в държави извън ЕИП

Приложение

:

VI

Определение:

Използва се определението на „клон“ по член 1 от Директива 89/646/ЕИО (6) на Съвета от 15 декември 1989 г. и уточнено в Съобщението на Комисията за свободата за предоставяне на услуги и общия интерес във втората директива за банките (95/С 291/06).

Използва се следната географска разбивка на броя клонове в чужбина: Швейцария, САЩ, Япония, трети страни (останалата част от света).

Забележка

:

вземат се под внимание всички активни клонове в държави извън ЕИП, нотифицирани в държавата-членка по произход на кредитната институция.

Код

:

11 51 0

Наименование

:

Общ брой финансови дъщерни дружества, разбити по местонахождение в други страни

Приложение

:

VI

Определение:

„Дъщерно дружество“ означава всяко дъщерно предприятие по членове 1 и 2 от Директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно консолидираните счетоводни отчети. Трябва да бъдат включени всички предприятия, които са в обхвата на предприятията за финансови услуги (така както са определени в глава 1.3 на методологическия наръчник за статистиката на кредитните институции).

Забележка

:

използва се следната географска разбивка за дъщерните дружества: всяка друга държава-членка, други страни от ЕИП, Швейцария, САЩ, Япония, трети страни (останалата част от света). Следва да се взема предвид единствено първото равнище на дъщерните дружества.

Код

:

11 61 0

Наименование

:

Брой пенсионни схеми

Приложение

:

VII

Определение:

Тази променлива обхваща общия брой пенсионни схеми под управлението на пенсионни фондове. Пенсионната схема се основава на споразумение, в общия случай сключено между социалните партньори, с което се уточнява какви пенсии се отпускат и при какви условия.

Код

:

11 91 0

Наименование

:

Съвкупност от действащите предприятия през t

Приложение

:

IX

Определение:

Изчисляване на броя на търговските предприятия, които са имали било оборот, било заети лица към определен момент през даден референтен период.

Код

:

11 92 0

Наименование

:

Брой новосъздадени предприятия през t

Приложение

:

IX

Определение:

Изчисляване на броя на новосъздадените търговски предприятия, вписани към съответната съвкупност на търговския регистър, в който преди това са коригирани грешките. Създаването представлява възникването на комбинация от производствени фактори при наличието на ограничителното условие в събитието да не участват каквито и да е други предприятия. Създаването не включва появата на предприятия в рамките на съвкупността, дължаща се на сливане, прекратяване, разделяне или преструктуриране на група предприятия. Тази характеристика не включва появата на предприятия в рамките на подсъвкупността в резултат единствено от промяна на дейността.

Код

:

11 93 0

Наименование

:

Брой закрити предприятия през t

Приложение

:

IX

Определение:

Изчисляване на броя на закритите търговски предприятия, вписани към съответната съвкупност на търговския регистър, в който преди това са коригирани грешките. Закриването на предприятие представлява преустановяване на съществуването на комбинация от производствени фактори при наличието на ограничителното условие в събитието да не участват каквито и да е други предприятия. Закритите предприятия не включват напускането на съвкупността от страна на предприятия поради сливане, поглъщане, прекратяване или преструктуриране на група предприятия. Тази характеристика не включва напускането на подсъвкупността от страна на предприятия в резултат единствено от промяна на дейността.

Код

:

11 94 1

Наименование

:

Брой новосъздадени предприятия през t-1, оцелели до t

Код

:

11 94 2

Наименование

:

Брой новосъздадени предприятия през t-2, оцелели до t

Код

:

11 94 3

Наименование

:

Брой новосъздадени предприятия през t-3, оцелели до t

Код

:

11 94 4

Наименование

:

Брой новосъздадени предприятия през t-4, оцелели до t

Код

:

11 94 5

Наименование

:

Брой новосъздадени предприятия през t-5, оцелели до t

Приложение

:

IX

Определение:

Употребата на „оцелели“ в тези характеристики препраща към предприятията, които са активни от гледна точка на наличието на служители и/или на оборот в годината на създаването и следващата(ите) година(и). Различават се два вида оцелели предприятия:

1)

създадено през година t-1 предприятие се счита за оцеляло в година t, ако е активно от гледна точка на наличието на оборот и/или на служители в която и да е част от година t (т.е. оцеляло предприятие без изменения);

2)

счита се за оцеляло и предприятие, ако свързаната(ите) правна(и) единица(и) е преустановила активността си, но нейната дейност е изкупена от нова правна единица, създадена специално за изкупуване на производствените фактори на предприятието (т.е. оцеляло предприятие чрез изкупуване).

Код

:

12 11 0

Наименование

:

Оборот

Приложения

:

I—V, VII—VIII

Определение:

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 от приложения I—IV и VIII към Регламент (ЕО) № 295/2008, с изключение на дейностите, класифицирани в раздел К на NACE Rev.2, в характеристиката „Оборот“ са включени сумите, фактурирани от съответната единица през референтния период, които съответстват на пазарни продажби на стоки или услуги, доставени на трети страни. Продажбите на стоки включват както стоките, произведени от предприятието, така и стоките, закупени от търговци на дребно, или земята и другата собственост, притежавани с оглед на препродажба (ако земята или другата собственост са били първоначално закупени с инвестиционна цел, те не следва да бъдат включвани в оборота). Предоставянето на услуги обикновено е свързано с изпълнение от страна на предприятието на определено задължение, за което е сключен договор, в рамките на съответно установен срок. Приходите от дългосрочните договори (напр. договори за строителство) следва да бъдат отчитани в зависимост от степента на изпълнение на задълженията по договора, а не при приключване на договора. Стоките, произведени за собствено потребление, или инвестициите следва да бъдат изключени от оборота.

Оборотът включва всички данъци и такси върху стоките или услугите, фактурирани от съответната единица, с изключение на данъците от вида на данъка върху добавената стойност (ДДС). Последните се събират поетапно от предприятието и се поемат изцяло от крайния купувач.

Оборотът включва и всички други разходи (транспортиране, опаковане и др.), начислени на клиента, дори когато са посочени отделно във фактурата. Следва да бъдат приспаднати намаленията на цените, рабатите и отстъпките, както и стойността на върнатите продукти.

Изключени от оборота са приходите, класифицирани като „Други приходи от дейността“, „Финансови приходи“ и „Извънредни приходи“ в счетоводните отчети на дружествата в съответствие с 4-та директива относно годишните счетоводни отчети и приходите от използването от трети страни на активите на предприятието, носещо лихви, роялти и дивиденти, и другите приходи в съответствие с IAS (Международни счетоводни стандарти)/IFRS (Международни стандарти за финансова отчетност). Изключени са също така оперативните субсидии, получени от публични органи или институции на Европейския съюз.

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложение V към Регламент (ЕО) № 295/2008, съответстващото на тази характеристика наименование е „Бруто начислени премии“. Тази характеристика е определена в член 35 от Директива 91/674/ЕИО (7). Забележка: за структурата на отчета за приходите и разходите (техническа сметка) вж. член 34, I. 1, буква а) от Директива 91/674/EИО относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане, и член 34, II. 1, буква а) от Директива 91/674/EИО относно животозастрахователната дейност.

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложение VII към Регламент (ЕО) № 295/2008, съответстващото на тази характеристика наименование е „Общо пенсионни вноски“. В тази характеристика са включени всички пенсионни вноски, дължими през финансовата година по пенсионните договори, като например всички задължителни вноски, другите редовни вноски, допълнителните доброволни вноски, входящите трансфери и другите вноски.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложения I—IV и VIII към Регламент (ЕО) № 295/2008, с изключение на дейностите, класифицирани в раздел К на NACE Rev.2.

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Оборотът, така както е определен по-горе за статистически цели, включва позицията:

„Нетен оборот“, включително другите данъци върху продуктите, свързани с оборота, но които не се приспадат.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета  (8) и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Оборотът, така както е определен по-горе за статистически цели, включва позицията:

приходи от продажби на стоки и предоставяне на услуги (IAS 18.35). Ако приходите от лихви, дивиденти и роялти са включени в позицията, те следва да бъдат извадени.

Връзка с други променливи

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложения I—IV и VIII към Регламент (ЕО) № 295/2008, с изключение на предприятията с дейност, класифицирана в раздел К на NACE Rev.2.

Оборотът се използва при изчисляването на „Производствена стойност“ (12 12 0) и на други агрегирани данни и салда.

Оборотът може да се разбие по дейности: оборот от i) основната дейност; ii) промишлена дейност; iii) търговски дейности по закупуване и препродажба и от посреднически дейности; iv) посреднически дейности (агенти); v) други обслужващи дейности (от 18 11 0 до 18 16 0).

Оборотът може да се разбие по вид продукти: разбивка на оборота по продукти (18 21 0).

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложение V към Регламент (ЕО) № 295/2008, характеристиката „Бруто начислени премии“ (12 11 0) се изчислява, както следва:

„Бруто начислени директни премии“ (12 11 1)

+

„Бруто приети презастрахователни премии, начислени премии“ (12 11 2).

Бруто начислените премии се използват при изчисляването на „Бруто спечелени премии“ (32 11 0) и на други агрегирани данни и салда.

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложение VII към Регламент (ЕО) № 295/2008, характеристиката „Оборот“ („Общо пенсионни вноски“) се изчислява, както следва:

„Пенсионни вноски за получаване от членовете“ (48 00 1)

+

„Пенсионни вноски за получаване от работодателите“ (48 00 2)

+

„Входящи трансфери“ (48 00 3)

+

„Други пенсионни вноски“ (48 00 4);

или:

„Пенсионни вноски към схеми с предварително определен размер на пенсията“ (48 00 5)

+

„Пенсионни вноски към схеми за пенсионни плащания в зависимост от постигнатата доходност“ (48 00 6)

+

„Пенсионни вноски към хибридни схеми“ (48 00 7).

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложение VIII към Регламент (ЕО) № 295/2008 „Оборот“ е разбивка на по-ниско ниво по продукти и местопребиваване на клиента.

Код

:

12 11 1

Наименование

:

Бруто начислени директни премии

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 35 от Директива 91/674/EИО на Съвета. Обхванати са единствено директни застрахователни премии.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (техническа сметка) вж. член 34, I. 1, буква а) от Директива 91/674/EИО относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане, и член 34, II. 1, буква а) от Директива 91/674/EИО относно животозастрахователната дейност.

Връзка с други променливи

„Бруто начислени директни премии“ (12 11 1)

+

„Бруто приети презастрахователни премии, начислени премии“ (12 11 2)

=

„Бруто начислени премии“ (12 11 0).

Код

:

12 11 2

Наименование

:

Бруто приети презастрахователни премии, начислени премии

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 35 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — бруто приетите презастрахователни премии, начислените премии, са включени в техническата част на отчета за приходите и разходите. Обхванати са единствено приетите начислени премии.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (техническа сметка) вж. член 34, I. 1, буква а) от Директива 91/674/EИО относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане, и член 34, II. 1, буква а) от Директива 91/674/EИО относно животозастрахователната дейност.

Връзка с други променливи

„Бруто начислени директни премии“ (12 11 1)

+

„Бруто приети презастрахователни премии, начислени премии“ (12 11 2)

=

„Бруто начислени премии“ (12 11 0).

Код

:

12 11 3

Наименование

:

Бруто начислени директни премии, индивидуални премии

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 35 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — бруто начислените директни премии, индивидуалните премии, са включени в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За разбивката на индивидуалните премии вж. член 63 от Директива 91/674/EИО.

Връзка с други променливи

„Бруто начислени директни премии, индивидуални премии“ (12 11 3)

+

„Бруто начислени директни премии, премии по групови застраховки“ (12 11 4)

=

„Бруто начислени директни премии“ (12 11 1).

Код

:

12 11 4

Наименование

:

Бруто начислени директни премии, премии по групови застраховки

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 35 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — бруто начислените директни премии, премиите по групови застраховки, са включени в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За разбивката на премиите по групови застраховки вж. член 63 от Директива 91/674/EИО.

Връзка с други променливи

„Бруто начислени директни премии, индивидуални премии“ (12 11 3)

+

„Бруто начислени директни премии, премии по групови застраховки“ (12 11 4)

=

„Бруто начислени директни премии“ (12 11 1).

Код

:

12 11 5

Наименование

:

Бруто начислени директни премии, периодични премии

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 35 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — бруто начислените директни премии, периодичните премии, са включени в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За разбивката на периодичните премии вж. член 63 от Директива 91/674/EИО.

Връзка с други променливи

„Бруто начислени директни премии, периодични премии“ (12 11 5)

+

„Бруто начислени директни премии, еднократни премии“ (12 11 6)

=

„Бруто начислени директни премии“ (12 11 1).

Код

:

12 11 6

Наименование

:

Бруто начислени директни премии, еднократни премии

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 35 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — бруто начислените директни премии, еднократните премии, са включени в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За разбивката на еднократните премии вж. член 63 от Директива 91/674/EИО.

Връзка с други променливи

„Бруто начислени директни премии, периодични премии“ (12 11 5)

+

„Бруто начислени директни премии, еднократни премии“ (12 11 6)

=

„Бруто начислени директни премии“ (12 11 1).

Код

:

12 11 7

Наименование

:

Бруто начислени директни премии, премии по договори без бонуси

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 35 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — бруто начислените директни премии, премиите по договори без бонуси, са включени в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За разбивката на премиите по договори без бонуси вж. член 63 от Директива 91/674/EИО.

Връзка с други променливи

„Бруто начислени директни премии, премии по договори без бонуси“ (12 11 7)

+

„Бруто начислени директни премии, премии по договори с бонуси“ (12 11 8)

+

„Бруто начислени директни премии, премии по договори, при които инвестиционният риск се поема от притежателя на полицата“ (12 11 9)

=

„Бруто начислени директни премии“ (12 11 1).

Код

:

12 11 8

Наименование

:

Бруто начислени директни премии, премии по договори с бонуси

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 35 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — бруто начислените директни премии, премиите по договори с бонуси, са включени в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За разбивката на премиите по договори с бонуси вж. член 63 от Директива 91/674/EИО.

Връзка с други променливи

„Бруто начислени директни премии, премии по договори без бонуси“ (12 11 7)

+

„Бруто начислени директни премии, премии по договори с бонуси“ (12 11 8)

+

„Бруто начислени директни премии, премии по договори, при които инвестиционният риск се поема от притежателя на полицата“ (12 11 9)

=

„Бруто начислени директни премии“ (12 11 1).

Код

:

12 11 9

Наименование

:

Бруто начислени директни премии, премии по договори, при които инвестиционният риск се поема от притежателя на полицата

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 35 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — бруто начислените директни премии, премиите по договори, при които инвестиционният риск се поема от притежателя на полицата, са включени в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За разбивката на премиите по договори, при които инвестиционният риск се поема от притежателя на полицата, вж. член 63 от Директива 91/674/EИО.

Връзка с други променливи

„Бруто начислени директни премии, премии по договори без бонуси“ (12 11 7)

+

„Бруто начислени директни премии, премии по договори с бонуси“ (12 11 8)

+

„Бруто начислени директни премии, премии по договори, при които инвестиционният риск се поема от притежателя на полицата“ (12 11 9)

=

„Бруто начислени директни премии“ (12 11 1).

Код

:

12 12 0

Наименование

:

Производствена стойност

Приложения

:

I—IV, VI и VII

Определение:

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложения I—IV към Регламент (ЕО) № 295/2008, с изключение на предприятията с дейност, класифицирана в раздел К на NACE Rev.2.

Производствената стойност е сумата, на която възлиза действително произведената от единицата продукция, въз основа на продажби, включително измененията в складовите наличности и препродажбата на стоки и услуги.

Производствената стойност се определя като оборот или приходи от продажби на стоки и предоставяне на услуги, плюс или минус изменението на складовите наличности на готовите продукти, продукцията в процес на производство и на стоките и услугите, закупени за препродажба, минус покупките на стоки и услуги за препродажба (единствено за стоки и услуги, продадени и предоставени през отчетния период, и с изключение на разходите за складиране и транспортиране на закупените за препродажба стоки), плюс капитализираното производство, плюс други (оперативни и извънредни) приходи (с изключение на субсидии). От производствената стойност са изключени приходите и разходите, класифицирани като финансови или като приходи под формата на лихви и дивиденти в счетоводните отчети на дружествата. В покупките на стоки и услуги за препродажба са включени и покупките на услуги, за да бъдат предоставени на трети страни в същото състояние, в което са получени.

Забележка

:

капитализираното производство включва производството за собствена сметка на всички стоки, които се запазват от съответния производител като инвестиция. То включва производството на дълготрайни материални активи (сгради и др.), както и на нематериални активи (разработване на софтуер и др.). Капитализираното производство е непродадена продукция и се остойностява по производствените разходи за него. Трябва да се отбележи, че е необходимо тези капиталови активи също да бъдат включени в инвестициите.

Забележка

:

други (оперативни и извънредни) приходи е позиция в счетоводните отчети на дружествата. Съдържанието на тази позиция може да е различно в различните отрасли и да се променя с времето и като такова не може да бъде точно определено за статистически цели.

За статистиката на дейностите по групи 65.1 и 65.2 на NACE Rev.2 производствената стойност се определя като бруто спечелените премии, плюс приходите от целия портфейл от инвестиции, плюс другите произведени услуги, минус бруто разходите за обезщетения, с изключение на разходите за управление на искове, плюс капиталовите печалби и провизиите.

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 295/2008 производствената стойност се определя като вземанията за лихви и подобните приходи, от които се изваждат дължимите лихви и подобните задължения, плюс вземанията от комисиони, плюс приходите от акции и други ценни книжа с променлива доходност, плюс нетната печалба или загуба от финансови операции, плюс другите оперативни приходи.

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 от приложение VII към Регламент (ЕО) № 295/2008 производствената стойност се определя като оборота, от който се изваждат застрахователните премии за изплащане, плюс приходите от инвестиции, плюс другите приходи, плюс застрахователните обезщетения за получаване, минус общо разходите за пенсии, минус нетната промяна в техническите провизии.

За предприятията по клас 64.11 на NACE Rev.2 (централни банки) производствената стойност се определя като вземанията за лихви и подобните приходи, от които се изваждат дължимите лихви и подобните задължения, плюс вземанията от комисиони, плюс приходите от акции и други ценни книжа с променлива доходност, плюс нетната печалба или загуба от финансови операции, плюс другите оперативни приходи.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложения I—IV към Регламент (ЕО) № 295/2008, с изключение на предприятията с дейност, класифицирана в раздел К на NACE Rev.2.

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Компонентите на производствената стойност са включени в следните позиции в счетоводните отчети:

„Нетен оборот“;

част от „Други приходи от дейността“ — с изключение на субсидии;

част от „Извънредни приходи“ — с изключение на субсидии;

„Изменение на запасите от готова продукция и на незавършеното производство“;

част от „Суровини и консумативи“ във връзка със закупуването и измененията в запасите от стоки за препродажба;

„Дейност, извършена от предприятието за собствени нужди и капитализирана“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Компонентите на производствената стойност са включени в следните позиции в счетоводните отчети (метод на разходите по функционално предназначение):

„Приходи“ от продажби на стоки и предоставяне на услуги, приходи от роялти (с изключение на приходите от лихви и дивиденти, ако са включени в позицията „Приходи“);

„Други приходи“ — с изключение на субсидии;

+

„Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство“;

-

част от „Използвани суровини, материали и консумативи“ във връзка със закупуването и измененията на запасите от стоки за препродажба;

+

„Дейност, извършена от предприятието за собствени нужди и капитализирана“ (включена в „Други приходи“).

Компонентите на производствената стойност са включени в следните позиции в счетоводните отчети (при метода на разходите по икономически елементи):

„Приходи“ от продажби на стоки и предоставяне на услуги, приходи от роялти (с изключение на приходите от лихви и дивиденти, ако са включени в позицията „Приходи“);

„Други приходи“ — с изключение на субсидии;

-

„Себестойност на продажбите“, с изключение на „Разходи за амортизация“;

+

„Дейност, извършена от предприятието за собствени нужди и капитализирана“ (включена в „Други приходи“).

Връзка с други променливи

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложения I—IV към Регламент (ЕО) № 295/2008, с изключение на предприятията с дейност, класифицирана в раздел К на NACE Rev.2., производствената стойност е резултатът от следното уравнение:

„Оборот“ (12 11 0)

+/-

„Изменение на складовите наличности на готови продукти и продукция в процес на производство от частта“ (13 21 3)

+/-

„Изменение в складовите наличности на стоки и услуги, закупени за препродажба в първоначалното състояние, в което са получени“ (13 21 1)

-

„Покупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получени“ (13 12 0)

+

капитализирано производство

+

„Други оперативни приходи“ (с изключение на субсидии)

Производствената стойност се използва при изчисляването на добавена стойност към факторна себестойност (12 15 0) и на други агрегирани данни и салда.

За статистиката на дейностите от групи 65.1 и 65.2 от NACE Rev.2 производствената стойност се изчислява, както следва:

за животозастраховане:

„Бруто начислени премии“ (12 11 0)

+

„Брутна промяна в пренос-премийния резерв“ (32 11 2)

+

„Приходи от инвестиции“ (32 22 0)

-

„Последващи корекции на стойността на инвестициите“ (32 71 5)

-

„Печалба от реализацията на инвестиции“ (32 71 6)

-

„Приходи от дялови участия“ (32 71 1)

+

[(„Общо бруто технически провизии“ (37 30 0) — „Общо нетни технически провизии“ (37 30 1)) / „Общо нетни технически провизии“ (37 30 1)] × („Приходи от инвестиции“ (32 22 0) — „Последващи корекции на стойността на инвестициите“ (32 71 5) — „Печалба от реализацията на инвестиции“ (32 71 6) — „Приходи от дялови участия“ (32 71 1))

+

„Други технически приходи, нетна сума“ (32 16 1)

+

„Други приходи“ (32 46 0)

-

„Бруто плащания на обезщетения“ (32 13 1)

-

„Брутна промяна в резерва за предстоящи плащания“ (32 13 4)

+

„Външни и вътрешни разходи за управление на искове“ (32 61 5)

+

„Печалба от реализацията на инвестиции“ (32 71 6)

+

„Нереализирани печалби от инвестиции“ (32 23 0)

-

„Загуби от реализацията на инвестиции“ (32 72 3)

-

„Нереализирани загуби от инвестиции“ (32 28 0)

-

„Брутна промяна в провизиите за животозастраховане“ (32 25 0)

-

„Бонуси и отстъпки, нетна сума“ (32 16 3)

-

„Промяна в средствата за бъдещо разпределение“ (част от 32 29 0)

-

„Нетни промени в други технически провизии, непосочени в други позиции“ (32 16 2).

За застраховане, различно от животозастраховане, и презастраховане:

„Бруто начислени премии“ (12 11 0)

+

„Брутна промяна в пренос-премийния резерв“ (32 11 2)

+

„Приходи от инвестиции“ (32 42 0)

-

„Последващи корекции на стойността на инвестициите“ (32 71 5)

-

„Печалба от реализацията на инвестиции“ (32 71 6)

-

„Приходи от дялови участия“ (32 71 1)

+

[(„Общо бруто технически провизии“ (37 30 0) — „Общо нетни технически провизии (37 30 1)) / „Общо нетни технически провизии“ (37 30 1)] × („Приходи от инвестиции“ (32 22 0) — „Последващи корекции на стойността на инвестициите“ (32 71 5) — „Печалба от реализацията на инвестиции“ (32 71 6) — „Приходи от дялови участия“ (32 71 1))

+

„Други технически приходи, нетна сума“ (32 16 1)

+

„Други приходи“ (32 46 0)

-

„Бруто плащания на обезщетения“ (32 13 1)

-

„Брутна промяна в резерва за предстоящи плащания“ (32 13 4)

+

„Външни и вътрешни разходи за управление на искове“ (32 61 5)

+

„Печалба от реализацията на инвестиции“ (32 71 6)

-

„Загуби от реализацията на инвестиции“ (32 72 3)

-

„Бонуси и отстъпки, нетна сума“ (32 16 3)

-

„Промяна в изравнителния резерв“ (32 15 0)

-

„Нетни промени в други технически провизии, непосочени в други позиции“ (32 16 2).

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложение VI към Регламент (ЕО) № 295/2008, производствената стойност се изчислява по следния начин:

„Вземания за лихви и подобни приходи“ (42 11 0)

-

„Дължими лихви и подобни задължения“ (42 12 0)

+

„Вземания от комисиони“ (42 14 0)

+

„Приходи от акции и други ценни книжа с променлива доходност“ (42 13 1)

+

„Нетна печалба или загуба от финансови операции“ (42 20 0)

+

„Други оперативни приходи“ (42 31 0).

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложение VII към Регламент (ЕО) № 295/2008, производствената стойност се изчислява по следния начин:

„Оборот“ (12 11 0)

-

„Застрахователни премии за изплащане“ (48 05 0)

+

„Приходи от инвестиции“ (48 01 0)

+

„Други доходи“ (48 02 2)

+

„Застрахователни обезщетения за получаване“ (48 02 1)

-

„Общо разходи за пенсии“ (48 03 0)

-

„Нетна промяна в техническите провизии“ (48 04 0).

Код

:

12 13 0

Наименование

:

Брутна печалба от стоки за препродажба

Приложения

:

II—IV

Определение:

Съответства на печалбата от дейността по закупуването и препродажбата без допълнителна обработка. Изчислява се от оборота, покупките и измененията в складовите наличности на стоки и услуги, закупени за препродажба в първоначалното състояние, в което са получени.

В оборота, покупките и измененията в складовите наличности на стоки и услуги за препродажба са включени продажбите, покупките и измененията в складовите наличности на услуги, които са закупени, за да бъдат предоставени на трети страни в първоначалното състояние.

Нарича се също и брутна търговска печалба.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложения I—IV към Регламент (ЕО) № 295/2008, с изключение на предприятията с дейност, класифицирана в раздел К на NACE Rev.2.

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Тези данни не могат да бъдат отделени в счетоводните отчети на дружествата. Те са част от „Нетен оборот“ и „Суровини и консумативи“ в счетоводните отчети в съответствие с 4-та директива относно годишните счетоводни отчети (Директива 78/660/ЕИО на Съвета).

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Тези данни не могат да бъдат отделени в счетоводните отчети на дружествата. При метода на разходите по икономически елементи те са част от „Приходи“ и „Използвани суровини, материали и консумативи“. При метода на разходите по функционално предназначение те са част от „Приходи“ и „Себестойност на продажбите“.

Връзка с други променливи

„Брутна печалба от стоки за препродажба“ се получава от следното уравнение:

„Оборот от търговски дейности по закупуване и препродажба“ (18 16 0)

-

„Покупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получени“ (13 12 0)

+/-

„Изменение в складовите наличности на стоки и услуги, закупени за препродажба в първоначалното състояние, в което са получени“ (13 21 1).

Брутната печалба от стоки за препродажба е част от „Производствена стойност“ (12 12 0).

Код

:

12 15 0

Наименование

:

Добавена стойност към факторна себестойност

Приложения

:

I—IV, VI и VII

Определение:

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложения I—IV към Регламент (ЕО) № 295/2008, с изключение на предприятията с дейност, класифицирана в раздел К на NACE Rev.2, добавената стойност към факторна себестойност е равна на бруто приходите от оперативни дейности, след като са извършени корекциите за оперативните субсидии и непреките данъци.

Тя може да бъде изчислена от оборота, плюс капитализираното производство, плюс другите оперативни приходи (включително и оперативните субсидии), плюс или минус изменението в складовите наличности, минус покупките на стоки и услуги, минус другите данъци върху продуктите, които са свързани с оборота, но не се приспадат, минус данъците и таксите, свързани с производството. Данъците и таксите, свързани с производството, са задължителни, безвъзмездни плащания, в парични или непарични средства, които се събират от публичните органи или от институциите на Европейския съюз във връзка с производството и вноса на стоки и услуги, наемането на работна ръка, собствеността или използването на земя, сгради или други активи в рамките на производството независимо от количеството или стойността на произвежданите или продаваните стоки и услуги. Евентуално тя може да бъде изчислена и от брутния опериращ излишък, като се прибавят разходите за персонала.

Приходите и разходите, класифицирани като финансови в счетоводните отчети на дружествата в съответствие с 4-та директива относно годишните счетоводни отчети (Директива 78/660/ЕИО), са изключени от добавената стойност. В съответствие с Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията от добавената стойност са изключени приходите и разходите, класифицирани като приходи от лихви, приходи от дивиденти, печалба от валутни разлики при заеми в чуждестранна валута, свързани с разходи за лихви, печалба от изкупуването и погасяване на дългове или финансови задължения.

Добавена стойност към факторна себестойност се изчислява „бруто“, като корекциите на стойностите (като амортизацията и загубите от обезценка) не се изваждат.

За статистиката на дейностите по групи 65.1 и 65.2 на NACE Rev.2 добавената стойност към факторна себестойност се определя като стойността на продукцията, минус брутната стойност на получените презастрахователни услуги, минус комисионите, минус другите външни разходи за стоки и услуги.

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложение VI към Регламент (ЕО) № 295/2008, добавената стойност към факторна себестойност се определя като стойността на продукцията, от която се изважда общият размер на покупките на стоки и услуги.

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложение VII към Регламент (ЕО) № 295/2008, добавената стойност към факторна себестойност се определя като стойността на продукцията, от която се изважда общият размер на покупките на стоки и услуги.

За предприятията от клас 64.11 на NACE Rev.2 добавената стойност към факторна себестойност се определя като стойността на продукцията, от която се изважда общият размер на покупките на стоки и услуги.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложения I—IV към Регламент (ЕО) № 295/2008, с изключение на предприятията с дейност, класифицирана в раздел К на NACE Rev.2.

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Добавената стойност към факторна себестойност може да се изчисли пряко от следните позиции в счетоводните отчети:

„Нетен оборот“;

„Изменение на запасите от готова продукция и на незавършеното производство“;

„Дейност, извършена от предприятието за собствени нужди и капитализирана“;

„Суровини и консумативи“;

„Други външни разходи“;

„Други разходи за дейността“;

„Други приходи от дейността“;

„Извънредни разходи“;

„Извънредни приходи“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Добавената стойност към факторна себестойност може да се изчисли пряко от следните позиции в счетоводните отчети при метода на разходите по икономически елементи:

„Приходи“ (с изключение на приходите от лихви и дивиденти, ако са включени в „Приходи“)

+/-

„Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство“

-

„Използвани суровини, материали и консумативи“

-

„Други разходи“

+

„Други приходи“.

Добавената стойност към факторна себестойност може да се изчисли пряко от следните позиции в счетоводните отчети при метода на разходите по функционално предназначение:

„Приходи“ (с изключение на приходите от лихви и дивиденти, ако са включени в „Приходи“)

-

„Себестойност на продажбите“ (с изключение на „Разходи за доходи за наетите лица“ и „Разходи за амортизация“)

-

„Разходи за дистрибуция“ (с изключение на „Разходи за доходи за наетите лица“)

-

„Административни разходи“ (с изключение на „Разходи за доходи за наетите лица“)

-

„Други разходи“

+

„Други приходи“.

Връзка с други променливи

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложения I—IV към Регламент (ЕО) № 295/2008, с изключение на предприятията с дейност, класифицирана в раздел К на NACE Rev.2,

добавената стойност към факторна себестойност е резултатът от следното уравнение:

„Оборот“ (12 11 0)

+/-

„Изменение в складовите наличности на стоки и услуги“ (13 21 0)

+

капитализирано производство

+

други оперативни приходи

-

„Общо покупки на стоки и услуги“ (13 11 0)

-

други данъци върху продуктите, които са свързани с оборота, но не се приспадат

-

данъци и такси, свързани с производството.

Добавената стойност към факторна себестойност се използва при изчисляването на „Брутен опериращ излишък“ (12 17 0) и на други агрегирани данни и салда.

За статистиката на дейностите от групи 65.1 и 65.2 на NACE Rev.2 добавената стойност към факторна себестойност се изчислява, както следва:

„Производствена стойност“ (12 12 0)

-

„Общо покупки на стоки и услуги“ (13 11 0).

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложение VI към Регламент (ЕО) № 295/2008, добавената стойност към факторна себестойност се изчислява, както следва:

„Производствена стойност“ (12 12 0)

-

„Общо покупки на стоки и услуги“ (13 11 0).

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложение VII към Регламент (ЕО) № 295/2008, добавената стойност към факторна себестойност се изчислява, както следва:

„Производствена стойност“ (12 12 0)

-

„Общо покупки на стоки и услуги“ (13 11 0).

Код

:

12 17 0

Наименование

:

Брутен опериращ излишък

Приложения

:

I—IV

Определение:

Брутният опериращ излишък е излишъкът, генериран от оперативните дейности, след приспадане на разходите за работна ръка. Той може да бъде изчислен от добавената стойност към факторна себестойност, от която се изваждат разходите за персонала. Това е разликата на разположение на единицата, която ѝ дава възможност да изплаща средства на инвеститорите и заемодателите си, да плаща данъци и евентуално да финансира всичките или част от инвестициите си.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложения I—IV към Регламент (ЕО) № 295/2008, с изключение на предприятията с дейност, класифицирана в раздел К на NACE Rev.2.

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Брутният опериращ излишък може да бъде изчислен от следните позиции в счетоводните отчети:

„Нетен оборот“;

„Изменение на запасите от готова продукция и на незавършеното производство“;

„Дейност, извършена от предприятието за собствени нужди и капитализирана“;

„Суровини и консумативи“;

„Други външни разходи“;

„Други разходи за дейността“;

„Други приходи от дейността“;

„Извънредни разходи“;

„Извънредни приходи“.

„Разходи за персонала“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Брутният опериращ излишък може да бъде изчислен пряко от следните позиции в счетоводните отчети при метода на разходите по икономически елементи:

„Приходи“ (с изключение на приходите от лихви и дивиденти, ако са включени в „Приходи“)

+/-

„Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство“

-

„Използвани суровини, материали и консумативи“

-

„Други разходи“

+

„Други приходи“

-

„Разходи за доходи за наетите лица“.

Брутният опериращ излишък може да бъде изчислен пряко от следните позиции в счетоводните отчети при метода на разходите по функционално предназначение:

„Приходи“ (с изключение на приходите от лихви и дивиденти, ако са включени в „Приходи“)

-

„Себестойност на продажбите“ (с изключение на „Разходи за амортизация“)

-

„Разходи за дистрибуция“ (с изключение на „Разходи за амортизация“)

-

„Административни разходи“ (с изключение на „Разходи за амортизация“)

-

„Други разходи“ (с изключение на „Разходи за амортизация“)

+

„Други приходи“.

Връзка с други променливи

Брутният опериращ излишък е резултатът от следното уравнение:

„Добавена стойност към факторна себестойност“ (12 15 0)

-

„Разходи за персонала“ (13 31 0)

Код

:

13 11 0

Наименование

:

Общо покупки на стоки и услуги

Приложения

:

I—IV, VI и VII

Определение:

Покупките на стоки и услуги представляват стойността на всички стоки и услуги, закупени през отчетния период за препродажба или използване в производствения процес, с изключение на капиталовите активи, чието използване се вписва като използване на дълготрайни активи. Въпросните стоки и услуги могат или да бъдат препродадени със или без допълнително преобразуване, използвани напълно в производствения процес или, на последно място, да бъдат складирани.

В тези покупки са включени материалите, които влизат директно в състава на произвежданите стоки (суровини, междинни продукти, компоненти), плюс некапитализираните инструменти и оборудване с ниска стойност. Включена е и стойността на спомагателните материали (смазочни материали, вода, опаковки, материали за поддръжка и ремонт, офис материали), както и на енергийните продукти. В тази променлива се включват покупките на материали, направени от единицата за производството на капиталови активи.

Също са включени и услугите, които са заплатени по време на референтния период, независимо дали са промишлени или непромишлени. В тази характеристика са плащанията за цялата работа, извършена от трети страни от името на единицата, включително текущата поддръжка и ремонт, инсталационните работи и техническите проучвания. Изключени са сумите, платени за въвеждането на капиталови активи, и стойността на капитализираните активи.

Включени са и плащанията, направени за непромишлени услуги, например хонорари за правни и счетоводни услуги, такси за патенти и лицензи (когато не са капитализирани), застрахователни премии, разходи за заседания на акционерите и ръководните органи, членски внос в браншови и други асоциации, разходи за пощенски услуги, телефон, електронни комуникации, телеграф и факс, транспортни услуги за стоки и персонал, разходи за реклама, комисиони (когато не са включени в надниците и заплатите), наеми, банкови такси (с изключение на лихвени плащания) и всички други бизнес услуги, предоставяни от трети страни. Включени са също и услугите, които се преобразуват и капитализират от единицата като капитализирано производство.

От „Общо покупки на стоки и услуги“ са изключени разходите, класифицирани като финансови или като приходи под формата на лихви и дивиденти.

Покупките на стоки и услуги се остойностяват по цената на закупуване, т.е. цената, която купувачът действително е заплатил за продуктите, включително данъците, като се извадят субсидиите за закупените продукти и се изключат същевременно данъците от вида на данъка върху добавената стойност.

Поради тази причина всички други данъци и такси върху продуктите не се приспадат от остойностяването на покупките на стоки и услуги. При остойностяването на тези покупки не се взема под внимание данъчното третиране на продуктите.

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложения I—IV към Регламент (ЕО) № 295/2008, с изключение на предприятията с дейност, класифицирана в раздел К на NACE Rev.2, са изключени от „Общо покупки на стоки и услуги“ разходите, класифицирани като финансови в счетоводните отчети на дружествата.

За статистиката на дейностите по групи 65.1 и 65.2 на NACE Rev.2„Общо покупки на стоки и услуги“ се определя като бруто стойността на получените презастрахователните услуги, плюс общо комисионите по смисъла на член 64 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета, плюс всички други външни разходи за стоките и услугите (с изключение на разходите за персонала).

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложение VI към Регламент (ЕО) № 295/2008,„Общо покупки на стоки и услуги“ се определя като дължимите комисиони, плюс другите административни разходи, плюс другите оперативни разходи.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложения I—IV към Регламент (ЕО) № 295/2008, с изключение на предприятията с дейност, класифицирана в раздел К на NACE Rev.2.

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Покупките на стоки и услуги могат да бъдат изчислени от следните позиции в счетоводните отчети:

„Суровини и консумативи“ (преди да бъдат отчетени измененията на запасите от стоки и услуги);

„Други външни разходи“ (преди да бъдат отчетени измененията на запасите от стоки и услуги);

част от „Други разходи за дейността“ — частта, включена в тази характеристика, се отнася за плащанията за стоки и услуги, които не са включени в горепосочените две позиции („Суровини и консумативи“ и „Други външни разходи“). Частта, която не е включена в тази характеристика, се отнася за плащането на данъци върху производството;

„Извънредни разходи“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Покупките на стоки и услуги могат да бъдат изчислени пряко от следните позиции в счетоводните отчети при метода на разходите по икономически елементи:

„Използвани суровини, материали и консумативи“;

„Други разходи“ (преди да бъдат отчетени промените в наличностите на стоки и услуги).

Покупките на стоки и услуги могат да бъдат изчислени пряко от следните позиции в счетоводните отчети при метода на разходите по функционално предназначение:

„Себестойност на продажбите“ (преди да бъдат отчетени промените в наличностите на стоки и услуги и като се изключат „Разходи за доходи за наетите лица“ и „Разходи за амортизация“);

„Разходи за дистрибуция“ (направени през отчетния период и като се изключат „Разходи за доходи за наетите лица“ и „Разходи за амортизация“);

„Административни разходи“ (направени през отчетния период и като се изключат „Разходи за доходи за наетите лица“ и „Разходи за амортизация“);

„Други разходи“.

Връзка с други променливи

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложения I—IV към Регламент (ЕО) № 295/2008, с изключение на предприятията с дейност, класифицирана в раздел К на NACE Rev.2, общо покупките на стоки и услуги се използва при изчисляването на „Добавена стойност към факторна себестойност“ (12 15 0) и на други агрегирани данни и салда.

Много елементи, включени в „Общо покупки на стоки и услуги“, се идентифицират отделно:

„Покупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получени“ (13 12 0);

„Плащания за агенции за набиране на персонал“ (13 13 1);

„Вноски за дългосрочно наемане и оперативен лизинг на стоки“ (13 41 1);

„Покупки на енергийни продукти“ (20 11 0).

За статистиката на дейностите от групи 65.1 и 65.2 на NACE Rev.2„Общо покупки на стоки и услуги“ се изчислява, както следва:

за животозастраховане:

„Баланс на презастраховането“ (32 18 0)

+

[(„Общо бруто технически провизии“ (37 30 0) — „Общо нетни технически провизии“ (37 30 1)) / „Общо нетни технически провизии“ (37 30 1)] × („Приходи от инвестиции“ (32 22 0) — „Последващи корекции на стойността на инвестициите“ (32 71 5) — „Печалба от реализацията на инвестиции“ (32 71 6) — „Приходи от дялови участия“ (32 71 1))

+

„Комисиони“ (32 61 1)

+

„Външни разходи за стоки и услуги“ (32 61 4).

За застраховане, различно от животозастраховане, и презастраховане:

„Баланс на презастраховането“ (32 18 0)

+

[(„Общо бруто технически провизии“ (37 30 0) — „Общо нетни технически провизии“ (37 30 1)) / „Общо нетни технически провизии“ (37 30 1)] × („Приходи от инвестиции“ (32 42 0) — „Последващи корекции на стойността на инвестициите“ (32 71 5) — „Печалба от реализацията на инвестиции“ (32 71 6) — „Приходи от дялови участия“ (32 71 1))

+

„Комисиони“ (32 61 1)

+

„Външни разходи за стоки и услуги“ (32 61 4).

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложение VI към Регламент (ЕО) № 295/2008„Общо покупки на стоки и услуги“ се изчислява по следния начин:

„Дължими комисиони“ (42 15 0)

+

„Други административни разходи“ (42 32 2)

+

„Други оперативни разходи“ (42 33 0).

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложение VII към Регламент (ЕО) № 295/2008 променливата „Общо покупки на стоки и услуги“ (13 11 0) се използва при изчисляването на „Общо опериращи разходи“ (48 06 0).

Код

:

13 12 0

Наименование

:

Покупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получени

Приложения

:

I—IV

Определение:

Покупките за препродажба са покупките на стоки за препродажба на трети страни без допълнителна обработка. Това също включва и покупките на услуги от дружества за услуги, които ги префактурират, т.е. тези дружества, чийто оборот се състои не само от такси на агенцията, начислявани при сделка за услуги (както е в случая с агенциите за недвижими имоти), но и от действителната сума по сделката за услугата, например транспортни услуги, закупени от туристически агенции. Изключена е стойността на стоки и услуги, които се продават на трети страни срещу комисиона, тъй като тези стоки нито се купуват, нито се продават от агента, който получава комисионата.

Когато в тази характеристика са посочени услуги за препродажба, последните са резултатът от дейности по предоставяне на услуги, права на използване на предварително определени услуги или материално осигуряване на предоставянето на услугите. Покупките на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получени, се остойностяват по цената на закупуване без приспадащия се ДДС и други приспадащи се данъци, пряко свързани с оборота. Поради тази причина всички други данъци и такси върху продуктите не се приспадат при остойностяването на покупките на стоки и услуги.

При остойностяването на тези покупки не се взема под внимание данъчното третиране на продуктите.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложения I—IV към Регламент (ЕО) № 295/2008, с изключение на предприятията с дейност, класифицирана в раздел К на NACE Rev.2.

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Покупките на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получени, не могат да бъдат отделени в счетоводните отчети на дружествата. Те са част от:

„Суровини и консумативи“;

„Други външни разходи“;

„Други разходи за дейността“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Покупките на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получени, не могат да бъдат отделени в счетоводните отчети на дружествата. Те са част от следните позиции в счетоводните отчети при метода на разходите по икономически елементи:

„Използвани суровини, материали и консумативи“ (преди да бъдат отчетени промените в наличностите на стоки и услуги);

„Други разходи“.

Покупките на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получени, не могат да бъдат отделени в счетоводните отчети на дружествата. Те са част от следните позиции в счетоводните отчети при метода на разходите по функционално предназначение:

„Себестойност на продажбите“ (преди да бъдат отчетени промените в наличностите на стоки и услуги и като се изключат „Разходи за доходи за наетите лица“ и „Разходи за амортизация“);

„Други разходи“.

Връзка с други променливи

Част от „Общо покупки на стоки и услуги“ (13 11 0).

Покупките на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получени, се използват при изчисляването на „Брутна печалба от стоки за препродажба“ (12 13 0), „Производствена стойност“ (12 12 0) и на други агрегирани данни и салда.

Код

:

13 13 1

Наименование

:

Плащания за агенции за набиране на персонал

Приложения

:

I—IV

Определение:

В тази характеристика са включени плащанията за агенции за временна заетост и подобни организации, които набират работна ръка за клиентите си за ограничени периоди от време за попълване на щата или временно заместване на служители на клиента на агенцията, като лицата, които са назначени по този начин, са служители на агенцията за временна заетост. При все това тези агенции и организации не осигуряват пряк надзор върху така назначените лица на работните места на клиента си. Включени са само плащанията за осигуряване на персонал, който не е свързан с предоставянето на конкретна промишлена или непромишлена услуга.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложения I—IV към Регламент (ЕО) № 295/2008, с изключение на предприятията с дейност, класифицирана в раздел К на NACE Rev.2

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Плащанията за агенции за набиране на персонал не могат да бъдат отделени в счетоводните отчети на дружествата. Те са част от „Други външни разходи“ и „Други разходи за дейността“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Плащанията за агенции за набиране на персонал не могат да бъдат отделени в счетоводните отчети на дружествата. Те са част от позицията „Други разходи“ или част от „Използвани суровини, материали и консумативи“ (в случаите, в които временните служители са заети в производствените дейности) при метода на разходите по икономически елементи.

Плащанията за агенции за набиране на персонал не могат да бъдат отделени в счетоводните отчети на дружествата. Те са част от позициите „Себестойност на продажбите“, „Разходи за дистрибуция“, „Административни разходи“ и/или „Други разходи“ при метода на разходите по функционално предназначение.

За статистиката на дейностите по групи 65.1 и 65.2 на NACE Rev.2.

Плащанията за агенции за набиране на персонал не могат да бъдат отделени в счетоводните отчети на дружествата, както е описано в член 34, III. 16 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета.

За статистиката на дейностите на кредитните институции по класове 64.19 и 64.92 на NACE Rev.2.

Плащанията за агенции за набиране на персонал не могат да бъдат отделени в „Други административни разходи“, както е посочено в член 27, точка 8, буква б) и член 28, буква А 4б от Директива 86/635/ЕИО.

Връзка с други променливи

Част от „Общо покупки на стоки и услуги“ (13 11 0).

Код

:

13 21 0

Наименование

:

Изменение в складовите наличности на стоки и услуги

Приложениe

:

III

Определение:

Изменението в складовите наличности (положително или отрицателно) е разликата между стойността на складовите наличности в началото и в края на референтния период. Изменението в складовите наличности може да бъде измерено чрез стойността на постъпилите стоки и услуги в складовите наличности, минус стойността на изтеглените стоки и услуги и на всички текущи загуби на стоки, съхранявани в складовите наличности. Складовите наличности се записват на цени на закупуване без ДДС, ако са закупени от друга единица, в противен случай се записват на стойността на производствените разходи за тях.

За складовите наличности може да се направи следната разбивка (и изменението в складовите наличности):

складови наличности на готови стоки;

складови наличности на продукция в процес на производство;

складови наличности на стоки и услуги, закупени за препродажба в първоначалното състояние, в което са получени;

складови наличности на суровини и консумативи.

Включени са складовите наличности на готови продукти или в процес на производство, които са били произведени от единицата и които все още не са продадени. Тези продукти включват продукцията в процес на производство, принадлежащи на единицата, дори и ако разглежданите продукти са в притежание на трети страни. Аналогично са изключени съхранявани от единицата продукти, които принадлежат на трети страни.

Включени са складовите наличности на стоки и услуги, закупени с единствената цел за препродажбата им в първоначалното състояние. Изключени са складовите наличности на стоки и услуги, които са предоставени на трети страни срещу комисиона. Продуктите, закупени за препродажба и съхранявани от предприятия, предоставящи услуги, могат да включват както стоки (промишлено оборудване при инженерингови договори „до ключ“ или сгради в случай на благоустрояване на недвижими имоти и др.), така и услуги (права на използване на рекламно пространство, транспорт, настаняване и др.).

Когато услугите се завеждат като складови наличности, те са резултат от обслужващи дейности, права на използване на предварително определени услуги или материално осигуряване за услуги.

Включени са и складовите наличности на суровини и спомагателни материали, междинни продукти, компоненти, енергия, некапитализирани инструменти и услуги с ниска стойност, които принадлежат на единицата.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Изменението в складовите наличности на стоки и услуги може да бъде изчислено от следните позиции от счетоводните отчети:

„Изменение на запасите от готова продукция и на незавършеното производство“;

част от „Суровини и консумативи“;

част от „Други външни разходи“;

част от „Други разходи за дейността“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Изменението в складовите наличности на стоки и услуги може да бъде изчислено от следните позиции от отчета за доходите при метода на разходите по икономически елементи:

„Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство“;

част от „Използвани суровини, материали и консумативи“;

част от „Други разходи“.

Изменението в складовите наличности на стоки и услуги може да бъде изчислено от следните позиции от отчета за доходите при метода на разходите по функционално предназначение:

част от „Себестойност на продажбите“;

част от „Разходи за дистрибуция“;

част от „Административни разходи“;

част от „Други разходи“.

Връзка с други променливи

Изменението в складовите наличности на стоки и услуги се използва при изчисляването на „Добавена стойност към факторна себестойност“ (12 15 0) и на други агрегирани данни и салда.

„Изменение в складовите наличности на стоки и услуги“ може да бъде разбито по видове складови наличности: i) „Изменение в складовите наличности на стоки и услуги, закупени за препродажба в първоначалното състояние, в което са получени“ (13 21 1), ii) „Изменение на складовите наличности на готови продукти и продукция в процес на производство от частта“ (13 21 3), и iii) изменение в складовите наличности на суровини и консумативи.

Код

:

13 21 1

Наименование

:

Изменение в складовите наличности на стоки и услуги, закупени за препродажба в първоначалното състояние, в което са получени

Приложениe

:

III

Определение:

Тази променлива се определя като изменението в складовите наличности по цени на закупуване без ДДС между началото и края на референтния период. Изменението в складовите наличности може да бъде измерено чрез стойността на постъпилите в складовите наличности продукти за препродажба, минус стойността на изтеглените стоки и услуги и на всички текущи загуби на стоки, съхранявани в складовите наличности.

В тези складови наличности са включени също така стоките и услугите, закупени с единствената цел за препродажбата им в първоначалното състояние. Изключени са складовите наличности на стоки и услуги, които са предоставени на трети страни срещу комисиона.

Продуктите, закупени за препродажба и съхранявани от предприятия, предоставящи услуги, могат да включват както стоки (промишлено оборудване при инженерингови договори „до ключ“ или сгради в случай на благоустрояване на недвижими имоти и др.), така и услуги (права на използване на рекламно пространство, транспорт, настаняване и др.).

Когато услуги се завеждат като складови наличности, те са резултат от обслужващи дейности, права на използване на предварително определени услуги или материално осигуряване за услуги.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Изменението в складовите наличности на стоки, закупени за препродажба в първоначалното състояние, в което са получени, не могат да бъдат отделени в счетоводните отчети на дружествата. Те са част от „Суровини и консумативи“, „Други външни разходи“ и „Други разходи за дейността“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Изменението в складовите наличности на стоки и услуги, закупени за препродажба в първоначалното състояние, в което са получени, не могат да бъдат отделени в счетоводните отчети на дружествата. Те са част от „Използвани суровини, материали и консумативи“ и „Други разходи“ в отчета за доходите при метода на разходите по икономически елементи.

Изменението в складовите наличности на стоки и услуги, закупени за препродажба в първоначалното състояние, в което са получени, не могат да бъдат отделени в счетоводните отчети на дружествата. Те са част от „Себестойност на продажбите“ и „Други разходи“ в отчета за доходите при метода на разходите по функционално предназначение.

Връзка с други променливи

Изменението в складовите наличности на стоки, закупени за препродажба в първоначалното състояние, в което са получени, се използва при изчисляването на „Брутна печалба от стоки за препродажба“ (12 13 0), „Производствена стойност“ (12 12 0) и на други агрегирани данни и салда.

Част от „Изменение в складовите наличности на стоки и услуги“ (13 21 0).

Код

:

13 21 3

Наименование

:

Изменение на складовите наличности на готови продукти и продукция в процес на производство от частта

Приложения

:

II и IV

Определение:

Променливата се определя като изменението в стойността на складовите наличности на готови продукти или в процес на производство, които са били произведени от частта и които все още не са продадени между първия и последния ден на референтния период.

Тези продукти включват продукцията в процес на производство, принадлежаща на частта, дори и ако разглежданите продукти са в притежание на трети страни. Аналогично са изключени съхраняваните от частта продукти, които принадлежат на трети страни.

Складовите наличности се остойностяват по производствените разходи за тях и остойностяването става преди корекциите на стойности (например амортизации).

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Тази характеристика фигурира в счетоводните отчети на дружествата в позицията „Изменение на запасите от готова продукция и на незавършеното производство“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Изменението на складовите наличности на готови продукти и продукция в процес на производство фигурира в отчета за доходите при метода на разходите по икономически елементи в позицията „Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство“.

Изменението на складовите наличности на готови продукти и продукция в процес на производство фигурира в отчета за доходите в позицията „Себестойност на продажбите“ при метода на разходите по функционално предназначение.

Връзки с други променливи

Изменението на складовите наличности на готови продукти и продукция в процес на производство от частта се използва при изчисляването на „Производствена стойност“ (12 12 0) и на други агрегирани данни и салда.

Част от „Изменение в складовите наличности на продукти и услуги“ (13 21 0).

Код

:

13 31 0

Наименование

:

Разходи за персонала

Приложения

:

I—VII

Определение:

Разходите за персонала се определят като общия размер на възнагражденията, в парични или непарични средства, заплащани от работодателите на служителите (постоянни и временни служители, както и надомни работници) срещу работа, извършена от съответното лице по време на референтния период. Разходите за персонала включват данъци и вноски за социална сигурност на служителите, удържани от единицата, както и задължителните и доброволните социалноосигурителни вноски на работодателите.

Разходите за персонала са съставени от:

надниците и заплатите;

разходите на работодателя за социална сигурност.

Включени са всички възнаграждения, изплатени през референтния период, независимо дали са на базата на работно време, производителност или на бройка и дали се изплащат редовно или не. Включени са и всички надбавки, допълнителни възнаграждения поради условията на работното място и за постигнатите резултати, премии, тринадесета заплата (и подобни фиксирани бонуси), обезщетения при уволнение, за настаняване, за транспортни разходи, дневни и семейни надбавки, комисиони, хонорари за участие в заседания, надбавки за извънреден труд, за нощен труд и др., както и данъци, вноски за социална сигурност и други суми, дължими от служителите, които са удържани от работодателите при източника.

Включени са също така и разходите на работодателите за социална сигурност, а именно по пенсионни схеми, за болест, майчинство, инвалидност, безработица, трудови злополуки и заболявания, семейни надбавки, както и други. Тези разходи са включени независимо дали са изплащани в съответствие със законодателството, по силата на колективен трудов договор, по отделен договор или са доброволни по своето естество.

В разходите за персонала не са включени плащанията за агенциите за набиране на персонал.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Разходите за персонала могат да бъдат пряко изчислени от следните позиции от счетоводните отчети:

„Разходи за персонала“, които представляват сборът на позициите „Работни заплати“ и „Разходи за обществено осигуряване“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

„Разходи за персонала“ могат да бъдат пряко изчислени от позицията от счетоводните отчети „Разходи за доходи за наетите лица“ при метода на разходите по икономически елементи.

„Разходи за доходи за наетите лица“ се записват в допълнение към отчета за доходите при метода на разходите по функционално предназначение.

Връзка с други променливи

Разходите за персонала са резултатът от следното уравнение:

„Надници и заплати“ (13 32 0)

+

„Разходи за социална сигурност“ (13 33 0).

Разходите за персонала се използват при изчисляването на „Брутен опериращ излишък“ (12 17 0) и на други агрегирани данни и салда.

Код

:

13 32 0

Наименование

:

Надници и заплати

Приложения

:

I—IV

Определение:

Надниците и заплатите се определят като „всички възнаграждения, в парични или непарични средства, които се изплащат на всички лица, включени в платежната ведомост (включително надомни работници), срещу работа, извършена през отчетния период“ независимо дали са на базата на работно време, производителност или на бройка и дали се изплащат редовно или не.

Надниците и заплатите включват всякакви социалноосигурителни вноски, данъци върху доходите и др., дължими от служителя, дори и в действителност да са удържани от работодателите и да са внасяни директно във фондовете за социално осигуряване, данъчните органи и др. от името на служителя. Надниците и заплатите не включват социалноосигурителните вноски, дължими от работодателите.

В надниците и заплатите са включени: всички надбавки, бонуси, допълнителни възнаграждения, тринадесета заплата, обезщетения при уволнение, за настаняване и за транспортни разходи, дневни и семейни надбавки, комисиони, хонорари за участие в заседания и др., получени от служителите, както и данъци, вноски за социална сигурност и други суми, дължими от служителите, които са удържани от работодателите при източника. Надниците и заплатите, които работодателят продължава да изплаща при заболяване, трудова злополука, отпуск по майчинство или кратковременна работа, могат да бъдат записвани в тази характеристика или в „Разходи за социална сигурност“ в зависимост от счетоводната практика на единицата.

В надниците и заплатите не са включени плащанията за агенциите за набиране на персонал.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Надниците и заплатите се записват в счетоводните отчети на дружествата в позицията „Работни заплати“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Надниците и заплатите са част от позицията „Разходи за доходи за наетите лица“ в отчета за доходите при метода на разходите по икономически елементи.

Надниците и заплатите са част от позиция „Разходи за доходи за наетите лица“ в допълнение към отчета за доходите при метода на разходите по функционално предназначение.

Връзка с други променливи

Надниците и заплатите се използват при изчисляването на „Разходи за персонала“ (13 31 0).

Код

:

13 33 0

Наименование

:

Разходи за социална сигурност

Приложения

:

I—IV

Определение:

Разходите на работодателите за социална сигурност съответстват на сума, равна на стойността на социалноосигурителните вноски, дължими от работодателите, за да гарантират на служителите си правото на обезщетения, помощи и пенсии.

Разходите на работодателите за социална сигурност включват вноските за социална сигурност, дължими от работодателите по пенсионни схеми, за болест, майчинство, инвалидност, безработица, трудови злополуки и заболявания, семейни надбавки и други.

Включени са също и разходите за всички служители, включително надомните работници и чираците.

Включени са и разходите за всички схеми независимо дали са изплащани в съответствие със законодателството, по силата на колективен трудов договор, по отделен договор или са доброволни по своето естество. Надниците и заплатите, които работодателят продължава да изплаща при заболяване, трудова злополука, отпуск по майчинство или кратковременна работа, могат да бъдат записвани в тази характеристика или в „Надници и заплати“ в зависимост от счетоводната практика на единицата.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Разходите за социална сигурност се записват в счетоводните отчети на дружествата в позицията „Разходи за обществено осигуряване“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Надниците и заплатите са част от позицията „Разходи за доходи за наетите лица“ в отчета за доходите при метода на разходите по икономически елементи.

Разходите за социална сигурност са част от позиция „Разходи за доходи за наетите лица“ в допълнение към отчета за доходите при метода на разходите по функционално предназначение.

Връзка с други променливи

Разходите за социална сигурност се използват при изчисляването на „Разходи за персонала“ (13 31 0).

Код

:

13 41 1

Наименование

:

Вноски за дългосрочно наемане и оперативен лизинг на стоки

Приложения

:

II и IV

Определение:

Вноските за дългосрочно наемане включват всички разходи, свързани с наемането на материални активи за по-дълъг от една година период.

Оперативните лизинги са лизингите, с които в действителност не се прехвърлят на лизингополучателя всички рискове и права, които произтичат от правото на собственост. При оперативния лизинг лизингополучателят придобива правото да използва дълготраен актив за определен период от време, който може да бъде дълъг или кратък и не е задължително да бъде определен предварително. При изтичане на лизинговия период лизингодателят очаква да получи обратно стоката си в повече или по-малко същото състояние, в което я е отдал под наем, с изключение на нормалното износване. Така лизинговият период не обхваща целия или преобладаваща част от икономическия жизнен цикъл на стоката. Вноските за оперативен лизинг на стоки са свързани с разходите за използване на материалните активи, предоставени на единицата по силата на тези договори.

Ако всички свързани със собствеността рискове и права са прехвърлени de facto, а не de jure, от лизингодателя на лизингополучателя, лизингът е финансов. При финансовия лизинг лизинговият период обхваща цялата или по-голямата част от икономическия жизнен цикъл на дълготрайния актив. В края на лизинговия период лизингополучателят често има възможност да закупи стоката на номинална цена. Не е необходимо лизингодателят да притежава задълбочени познания относно въпросната стока. Той не предоставя на лизингополучателя услуги по ремонт, поддръжка или замяна. Обикновено стоката се избира от лизингополучателя и му се доставя директно от производителя или продавача. Ролята на лизингодателя е чисто финансова. Всички плащания във връзка с финансовия лизинг следва да бъдат изключени от променлива 13 41 1. Цената на закупуване на въпросната стока следва да бъде записана в брутните инвестиции в момента на придобиване на стоката.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Вноските за дългосрочно наемане и оперативен лизинг на стоки не могат да бъдат отделени в счетоводните отчети на дружествата. Те са част от „Други външни разходи“ и „Други разходи за дейността“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Вноските за дългосрочно наемане и оперативен лизинг на стоки не могат да бъдат отделени в счетоводните отчети на дружествата. Те са част от „Други разходи“ в отчета за доходите при метода на разходите по икономически елементи.

Вноските за дългосрочно наемане и оперативен лизинг на стоки не могат да бъдат отделени в счетоводните отчети на дружествата. Те са част от „Други разходи“ в отчета за доходите при метода на разходите по функционално предназначение.

Връзка с други променливи

Част от „Общо покупки на стоки и услуги“ (13 11 0).

Код

:

15 11 0

Наименование

:

Брутни инвестиции в материални активи

Приложения

:

I—IV, VI и VII

Определение:

Касае се в тази характеристика за инвестициите през референтния период във всякакви материални активи. Включени са новите и съществуващите капиталови материални активи независимо дали са закупени от трети страни по договор за финансов лизинг (т.е. правото на използване на дълготрайния актив срещу плащане на вноски за наемане за предварително определен сравнително дълъг период от време) или произведени за собствено ползване (т.е. капитализирано производство на капиталови материални активи), чийто полезен живот надхвърля една година, включително непроизведените материални активи (например земи). Прагът за полезен живот на актива, който може да бъде капитализиран, може да бъде увеличен според практиката на водене на счетоводството на дружеството, когато тази практика изисква по-голям праг за полезен живот от горепосочения 1-годишен праг.

Всички инвестиции се оценяват преди (т.е. бруто) корекциите на стойностите и преди приспадането на приходите от актовете на разпореждане. Закупените активи се оценяват по цената на закупуване, т.е. тук са включени транспортните разходи, разходите по инсталиране, таксите, данъците и останалите разходи, възникнали във връзка с прехвърлянето на собствеността на материалните активи. Стойността на придобитите чрез финансов лизинг активи съответства на пазарната стойност на активите, единствено ако са били закупени през годината на придобиването им. По принцип тази стойност е известна в договора или може да се изчисли, като се сумира частта на вноските, които покриват изкупуването на актива. Изключена е тази част от вноските, която съответства на плащанията на лихви. Материалните активи собствено производство биват оценявани по стойността на производствените разходи за тях. Изключени са активите, придобити чрез преструктуриране на предприятията (например сливане, поглъщане, прекратяване, разделяне). Покупките на оборудване с незначителна стойност, което не се капитализира, се включва в текущите разходи.

Включени са също всички процеси по добавяне, изменение, подобрение и обновяване, които продължават периода на използване или увеличават производствения капацитет на капиталовите активи.

Изключени са текущите разходи по поддръжка, както и текущите разходи за капиталови активи, използвани по договори за наемане и за оперативен лизинг. Годишните плащания за активите, използвани по договор за финансов лизинг, следва да бъдат изключени. Изключени са също така и инвестициите в нематериални и финансови активи.

Освен това финансовият лизинг се характеризира с факта, че всички рискове и права на собственост са de facto, а не de jure, прехвърлени от лизингодателя на лизингополучателя. Лизинговият период обхваща цялата или по-голямата част от икономическия жизнен цикъл на дълготрайния актив. В края на лизинговия период лизингополучателят често има възможност да закупи актива на номинална цена. Ролята на лизингодателя е чисто финансова.

Що се отнася до записването на такива инвестиции, при които фактурирането, доставката, плащането и първото използване на актива е възможно да се състоят в различни референтни периоди, се предлага да бъде приет следният метод:

Инвестициите се записват в случаите, в които собствеността се прехвърля на единицата, която възнамерява да ги използва. За активите, придобити чрез финансов лизинг, стойността трябва да се запише в момента, в който активът е доставен на лизингополучателя. Капитализираното производство се записва, когато бъде произведено. По отношение на записването на инвестициите, които са направени на определени етапи, всяка част от инвестицията следва да бъде записана през референтния период, в който е направена.

На практика това може да не е възможно, като в зависимост от счетоводните практики на дадено дружество е възможно да е необходимо да се използват следните подходи към този метод:

i)

инвестициите се записват през референтния период, в който са доставени;

ii)

инвестициите се записват в референтния период, през който влизат в производствения процес;

III)

инвестициите се записват в референтния период, през който са фактурирани;

iv)

инвестициите се записват през референтния период, в който са платени.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

Инвестициите не се записват в счетоводния баланс. При все това добавянето, актовете на разпореждане и прехвърлянията на всички дълготрайни активи, наред с корекциите на стойностите на тези дълготрайни активи, се отразяват в счетоводния баланс или в приложението към счетоводните отчети.

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Материалните активи фигурират в счетоводните отчети на дружествата в „Дълготрайни активи — материални активи“. Стойността на материалните активи, придобити чрез финансов лизинг, не се посочва в IV-та директива относно годишните счетоводни отчети. Въпреки това, някои национални счетоводни стандарти позволяват тези активи да бъдат капитализирани в счетоводния баланс.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Материалните активи фигурират в счетоводните отчети на дружествата в „Имоти, машини, съоръжения и оборудване“. Информацията относно финансовите лизинги трябва да се посочва отделно в счетоводните отчети на дружествата.

Връзка с други променливи

„Брутни инвестиции в материални активи“ се получават от следното уравнение:

„Брутни инвестиции в земя“ (15 12 0)

+

„Брутни инвестиции в съществуващи сгради и конструкции“ (15 13 0)

+

„Брутни инвестиции в строителство и реконструкция на сгради“ (15 14 0)

+

„Брутни инвестиции в машини и оборудване“ (15 15 0).

Брутните инвестиции в материални активи могат да надвишават сбора на 15 12 0 + 15 13 0 + 15 14 0 + 15 15 0, тъй като има активи като произведения на изкуството, гори, овощни градини, добитък и др., които не могат да бъдат записани към никоя от категориите на материалните активи.

Код

:

15 12 0

Наименование

:

Брутни инвестиции в земя

Приложения

:

II—IV

Определение:

Освен земята в тази променлива са включени залежи, гори и вътрешни води. Когато се закупува земя със съществуващи сгради и стойността на двата компонента не може да бъде получена поотделно, общата стойност се записва в тази характеристика, ако се прецени, че стойността на земята превишава стойността на съществуващите сгради. Ако съществуващите сгради се оценяват на по-висока стойност от земята, общата стойност се записва в „Брутни инвестиции в съществуващи сгради и конструкции“ (15 13 0). Тук е включена и земята, благоустроена чрез изравняване, поставяне на тръбопроводи или чрез прокарване на пътища. Изключена е земята, придобита чрез преструктуриране на предприятия (като сливане, поглъщане, прекратяване, разделяне).

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

Инвестициите не се записват в счетоводния баланс. При все това добавянето, актовете на разпореждане и прехвърлянията на всички дълготрайни активи, наред с корекциите на стойностите на тези дълготрайни активи, се отразяват в счетоводния баланс или в приложението към счетоводните отчети.

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Земята не е отделена в списъка на материалните активи, включени в счетоводните отчети на дружествата в „Дълготрайни активи — материални активи — земя и сгради“. Следва да бъде изключена частта, отнасяща се до сгради. Част от „Плащания по сметка и материални активи в процес на изграждане“ следва да бъде включена, в степента в която плащанията са свързани със земя.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Брутните инвестиции в земя не са отделени в счетоводните отчети на дружествата, тъй като са включени в „Имоти, машини, съоръжения и оборудване“.

Връзка с други променливи

Част от „Брутни инвестиции в материални активи“ (15 11 0).

Код

:

15 13 0

Наименование

:

Брутни инвестиции в съществуващи сгради и конструкции

Приложения

:

II—IV

Определение:

Инвестициите включват разходите за съществуващи сгради (използвани и по-рано) и конструкции, които са били придобити през референтния период. Когато земята се закупува заедно със съществуващи сгради и стойността на двата компонента не може да бъде получена поотделно, общата стойност се записва в тази характеристика, ако се прецени, че стойността на съществуващите сгради превишава стойността на земята. Ако земята се оценява на по-висока стойност от съществуващите сгради, общата стойност се записва в „Брутни инвестиции в земя“ (15 12 0). Изключени са покупките на нови сгради, които никога не са били използвани. Изключени са и съществуващите сгради и конструкции, придобити чрез преструктуриране на предприятия (например сливане, поглъщане, прекратяване, разделяне).

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

Инвестициите не се записват в счетоводния баланс. При все това добавянето, актовете на разпореждане и прехвърлянията на всички дълготрайни активи, наред с корекциите на стойностите на тези дълготрайни активи, се отразяват в счетоводния баланс или в приложението към счетоводните отчети.

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Брутните инвестиции в съществуващи сгради и конструкции не са отделени в списъка на материалните активи, включени в счетоводните отчети на дружествата в „Дълготрайни активи — материални активи — земя и сгради“. Следва да бъдат изключени частите, отнасящи се до земя и строителство и реконструкция на сгради. Част от „Плащания по сметка и материални активи в процес на изграждане“ следва да бъде включена, в степента в която плащанията са свързани със съществуващи сгради и конструкции.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Брутните инвестиции в съществуващи сгради и конструкции не са отделени в счетоводните отчети на дружествата, тъй като са включени в „Имоти, машини, съоръжения и оборудване“.

Връзка с други променливи

Част от „Брутни инвестиции в материални активи“ (15 11 0).

Код

:

15 14 0

Наименование

:

Брутни инвестиции в строителство и реконструкция на сгради

Приложения

:

II—IV

Определение:

Тази променлива обхваща разходите по време на референтния период за строителство или реконструкция на сгради. Не е включена покупката на нови сгради, които никога не са били използвани. Включени са всички добавяния, реконструкции, подобрения и обновявания, които удължават продължителността на експлоатацията или увеличават капацитета на сградите.

Включени са постоянните инсталации като водопроводи, централно парно отопление, климатизация, осветление и др., както и разходите за строителство, свързани с нефтени кладенци (сондиране), мини в експлоатация, тръбопроводи, електропроводи, газопроводи, железопътни линии, пристанищни съоръжения, пътища, мостове, виадукти, дренажи и други подобрения на обектите. Изключени са разходите за текуща поддръжка.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

Инвестициите не се записват в счетоводния баланс. При все това добавянето, актовете на разпореждане и прехвърлянията на всички дълготрайни активи, наред с корекциите на стойностите на тези дълготрайни активи, се отразяват в счетоводния баланс или в приложението към счетоводните отчети.

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Брутните инвестиции в строителство и реконструкция на сгради не са отделени в списъка на материалните активи, включени в счетоводните отчети на дружествата в „Дълготрайни активи — материални активи — земя и сгради“. Следва да бъдат изключени частите, отнасящи се до съществуващи сгради и конструкции. Част от „Плащания по сметка и материални активи в процес на изграждане“ следва да бъде включена, в степента в която плащанията са свързани със строителство и реконструкция на сгради.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Брутните инвестиции в строителство и реконструкция на сгради не са отделени в счетоводните отчети на дружествата, тъй като са включени в „Имоти, машини, съоръжения и оборудване“.

Връзка с други променливи

Част от „Брутни инвестиции в материални активи“ (15 11 0).

Код

:

15 15 0

Наименование

:

Брутни инвестиции в машини и оборудване

Приложения

:

II—IV

Определение:

Тази променлива обхваща машини (офис машини и др.), специални превозни средства, използвани в обектите на предприятието, други машини и оборудване, всички превозни средства и плавателни съдове, използвани извън обектите на предприятието, т.е. леки автомобили, търговски превозни средства и камиони, както и специални превозни средства от всякакъв вид, плавателни съдове, железопътни вагони и др., придобити нови или вече използвани по време на референтния период. Изключени са машини и оборудване, придобити чрез преструктуриране на предприятия (например сливане, поглъщане, прекратяване, разделяне). Включени са и всички добавяния, изменения, подобрения и обновявания, които удължават продължителността на експлоатацията или увеличават капацитета на тези капиталови активи. Изключени са разходите за текуща поддръжка.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

Инвестициите не се записват в счетоводния баланс. При все това добавянето, актовете на разпореждане и прехвърлянията на всички дълготрайни активи, наред с корекциите на стойностите на тези дълготрайни активи, се отразяват в счетоводния баланс или в приложението към счетоводните отчети.

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Брутните инвестиции в машини и оборудване са включени в списъка с материалните активи в счетоводните отчети на дружествата в „Дълготрайни активи — материални активи — други приспособления и движими вещи, инструменти и оборудване“. Част от „Плащания по сметка и материални активи в процес на изграждане“ следва да бъде включена, в степента в която плащанията са свързани с машини и оборудване.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Брутните инвестиции в машини и оборудване не са отделени в счетоводните отчети на дружествата, тъй като са включени в „Имоти, машини, съоръжения и оборудване“. Част от „Плащания по сметка и материални активи в процес на изграждане“ следва да бъде включена, в степента в която плащанията са свързани с машини и оборудване.

Връзки с други променливи

Част от „Брутни инвестиции в материални активи“ (15 11 0).

Код

:

15 21 0

Наименование

:

Продажби на материални инвестиционни стоки

Приложения

:

II—IV

Определение:

Продажбите на материални стоки съответстват на стойността на съществуващите материални капиталови стоки, продадени на трети страни. Продажбите на материални капиталови стоки се остойностяват по действително получената цена (без ДДС), а не на счетоводната стойност, след приспадане на всички разходи за прехвърляне на собствеността, направени от продавача. Изключени са корекциите на стойности и актовете на разпореждане, различни от продажба.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

Продажбите на инвестиционните стоки не се записват в счетоводния баланс. При все това добавянето, актовете на разпореждане и прехвърлянията на всички дълготрайни активи, наред с корекциите на стойностите на тези дълготрайни активи, се отразяват в счетоводния баланс или в приложението към счетоводните отчети.

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Материалните инвестиционни стоки съответстват на активите, изброени в счетоводните отчети в позицията „Дълготрайни активи — материални активи“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Материалните инвестиционни стоки съответстват на активите, посочени в счетоводните отчети на дружествата в „Имоти, машини, съоръжения и оборудване“.

Код

:

15 42 0

Наименование

:

Бруто инвестиции в концесии, патенти, лицензи, търговски марки и подобни права

Приложение

:

II

Определение:

Инвестициите в концесии, патенти, лицензи, търговски марки и подобни права са признати като нематериален актив, единствено ако е вероятно от този актив да бъдат генерирани бъдещи икономически ползи за предприятието и ако разходите за този актив могат да бъдат изчислени по надежден начин. Това изискване се отнася едновременно за нематериалните активи, които са придобити от трети страни, и тези, които са генерирани в предприятието.

Концесията е оперирането на предприятие по договор или лиценз с известна степен на изключителност за дадена дейност и в рамките на определена географска зона. Например спортните центрове или обществените паркове могат да имат отдадени на концесия части; комунални услуги като водоснабдяването могат да бъдат оперирани при условията на концесия. Концесионерът (собственик на концесията) оперира като независим икономически субект и заплаща било фиксирана такса, било процент от приходите или печалбата, или и от двете на субекта, който може да отдаде изключителни права за дадена територия или съоръжение. При концесията може да се прехвърли на концесионера правото на използване на някои съществуващи инфраструктури, необходими за осъществяване на дейността (като водоснабдителната система в град).

Патентът е правното основание за индустриална собственост, по силата на което титулярят на патента притежава изключителното право за търговско използване на дадено изобретение за съответна територия и конкретен период от време. С патента титулярят му притежава правото да възпрепятства трети страни да произвеждат, използват или продават изобретението без разрешение (изреждането не е изчерпателно). В замяна на изключителното право за използването му се публикуват техническите данни за изобретението. Патентоването изисква изобретението да притежава характер на нововъведение, елемент на креативност и промишлена приложимост.

Лицензодателят има право да предостави на трето лице в рамките на „интелектуалната собственост“ лиценз за извършване на определена дейност (като например копиране на софтуер или използване на патентовано изобретение), като по този начин третото лице няма основание да счита, че лицензодателят ще заведе иск за накърняване на правата на интелектуална собственост. Лицензът в рамките на интелектуалната собственост по правило има няколко компонента, включително срок, териториален обхват, подновяване, както и други ограничения, счетени от лицензодателя за съществени.

Търговската марка е отделен знак, който може да бъде представен графично. Инструмент в областта на конкуренцията, тя съставлява за промишлените и другите предприятия средство за привличане и задържане на клиентите чрез открояване на техните стоки и услуги от тези на конкурентите им.

Марката се използва, за да служи за открояване на продукт или услуга. Търговските марки могат да бъдат дву- или триизмерни и да са съставени от думи, изображения, цветове и/или звукове и др.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

Инвестициите не се записват в счетоводния баланс. При все това добавянето, актовете на разпореждане и прехвърлянията на всички дълготрайни активи, наред с корекциите на стойностите на тези дълготрайни активи, се отразяват в счетоводния баланс или в приложението към счетоводните отчети.

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Концесиите, патентите, лицензите, търговските марки и подобните права съответстват на активите, посочени в счетоводните отчети на дружествата в „Дълготрайни активи — нематериални активи“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Концесиите, патентите, лицензите, търговските марки и подобните права съответстват на активите, посочени в счетоводните отчети на дружествата в „Нематериални активи“.

Код

:

15 44 1

Наименование

:

Инвестиции в закупен софтуер

Приложение

:

II, IV

Определение:

Инвестициите в закупен софтуер са признати като нематериален актив, единствено ако е вероятно от този актив да бъдат генерирани бъдещи икономически ползи за предприятието и ако разходите за този актив могат да бъдат изчислени по надежден начин. Ако закупуването на софтуер не отговаря на тези предпоставки, то се признава за разход при извършването му и бива включено в стойността на променливата „Общо покупки на стоки и услуги“ (13 11 0).

Инвестициите в закупен софтуер включват цената на закупуването му, включително всички вносни митни сборове и невъзстановими данъци, свързани със закупуването, както и всички преки разходи за подготовката на софтуера за планираното му използване. Преките разходи включват например хонорарите за инсталирането. При определянето на стойността се приспадат всички отстъпки и рабати.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

Инвестициите не се записват в счетоводния баланс. При все това добавянето, актовете на разпореждане и прехвърлянията на всички дълготрайни активи, наред с корекциите на стойностите на тези дълготрайни активи, се отразяват в счетоводния баланс или в приложението към счетоводните отчети.

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Инвестициите в закупен софтуер фигурират в счетоводните отчети на дружествата в „Дълготрайни активи“ — нематериални активи“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Инвестициите в закупен софтуер съответстват на активите, посочени в счетоводните отчети на дружествата в „Нематериални активи“.

Код

:

16 11 0

Наименование

:

Брой заети лица

Приложения

:

I—VII

Определение:

Броят на заетите лица се определя като общия брой на лицата, които работят в съответната единица (в това число работещите собственици, съдружниците на редовна работа в единицата и неплатените семейни работници на редовна работа в единицата), както и лицата, които работят извън единицата, но се водят към нея и чийто труд тя заплаща (например търговски представители, персонал по доставките, екипи по ремонта и поддръжката). В тази характеристика са включени и краткосрочно отсъстващите лица (например лицата в отпуск по болест, лицата в платен или специален отпуск), а също и стачкуващите лица, но не са включени лицата, отсъстващи за неограничен период. Включени са също така и работниците на непълно работно време, които се считат за такива в съответствие със законодателството на съответната страна и които се водят по платежна ведомост, както и сезонните работници, чираците и надомните работници, които също са записани в платежната ведомост.

Броят на заетите лица изключва работната ръка, предоставяна на единицата от други предприятия, лицата, извършващи дейности по ремонта и поддръжката в дадената единица от името на други предприятия, както и тези, които са на задължителна военна служба.

Неплатените семейни работници са лицата, които живеят със собственика на единицата и работят редовно за тази единица, но нямат трудов договор и не получават фиксирана сума за извършваната от тях работа. Това се ограничава единствено до онези лица, които не фигурират в платежната ведомост на друга единица, представляваща тяхна основна месторабота.

Забележка

:

за да се провери съпоставимостта на данните, е необходимо да се укаже дали в тази характеристика са включени доброволците.

Броят на заетите лица е изчисляването на броя на човешките ресурси и се оценява под формата на среден годишен размер на базата на данните най-малко за всяко тримесечие на годината, с изключение на статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложения V, VI и VII към Регламент (ЕО) № 295/2008, за които изчислението може да се извърши на базата на данни, които са събрани за по-големи периоди от време.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Броят на заетите лица се записва в приложението към счетоводните отчети на дружествата (член 43, параграф 9).

Връзка с други променливи

Броят на заетите лица може да бъде разбит на „Брой служители“ (16 13 0) и „Брой неплатени заети лица“ (16 12 0).

Код

:

16 11 1

Наименование

:

Брой заети лица, разбит по категории кредитни институции

Приложение

:

VI

Определение:

Броят на заетите лица (вж. променлива 16 11 0) се разбива по категориите кредитни институции, както следва: лицензирани банки, специализирани кредитни институции, други кредитни институции. Тази разбивка позволява различните категории кредитни институции да бъдат включени към съответните класове на NACE Rev.2.

Връзка с други променливи

„Брой заети лица, разбит по категории кредитни институции“ е разбивка на по-ниско ниво на „Брой заети лица“ (16 11 0).

Код

:

16 11 2

Наименование

:

Брой заети жени

Приложение

:

VI

Определение:

Броят на заетите лица (вж. променлива 16 11 0) от женски пол.

Връзка с други променливи

Броят на заетите жени е част от „Брой заети лица“ (променлива 16 11 0).

Код

:

16 12 0

Наименование

:

Брой неплатени заети лица

Приложения

:

I—IV и VI

Определение:

Броят на неплатените заети лица се определя като броя на лицата, работещи редовно в съответната единица и които не получават възнаграждение под формата на надница, заплата, хонорар, премия, заплащане на бройка или възнаграждение в непарична форма (неплатени семейни работници, работещи собственици, които не получават възнаграждение под формата на надница, заплата и др.).

Връзка с други променливи

„Брой неплатени заети лица“ (16 12 0) се изчислява като разликата между „Брой заети лица“ (16 11 0) и „Брой служители“ (16 13 0).

Код

:

16 13 0

Наименование

:

Брой служители

Приложения

:

I—IV и VI

Определение:

Броят на служителите представлява броят на лицата, които работят за работодател, имат трудов договор и получават възнаграждение под формата на надница, заплата, хонорар, премия, заплащане на бройка или заплащане в непарична форма. (Следва да бъдат включени всички лица, за които заплащането се осчетоводява в позицията „Разходи за персонала“ в отчета за приходите и разходите на предприятието, дори ако в някои случаи нямат трудов договор.)

Трудово правоотношение между работодател и служител съществува, когато е налице споразумение, официално или неофициално, между предприятие и съответно лице, сключено доброволно от двете страни и на базата на което лицето работи за предприятието срещу възнаграждение в парични или непарични средства.

Работник се счита за служител в дадена единица, ако получава надница или заплата от тази единица, независимо от това къде се извършва неговата работа (във или извън единицата). Всеки работник от агенция за временна заетост се счита за служител на тази агенция за временна заетост, а не на единицата (клиент), в която работи.

По-конкретно за служители се считат следните лица:

платени работещи собственици;

студенти, които имат официална договореност, според която допринасят за производствения процес на единицата срещу възнаграждение и/или образователни услуги;

служители, наети по договор, специално предназначен за насърчаване на наемането на безработни лица;

надомни работници, ако има изричното споразумение, че те получават възнаграждение на базата на извършената работа и са включени в платежната ведомост.

Броят на служителите включва работниците на непълно работно време, сезонните работници, лицата, които са в стачка или в краткосрочен отпуск, но не включва лицата, които са в дългосрочен отпуск.

В „Брой служители“ не са включени доброволците.

Броят на служителите се изчислява по същия начин като „Брой заети лица“, и по-специално това е броят на човешките ресурси, който се оценява под формата на среден годишен размер на базата на данните най-малко за всяко тримесечие на годината, с изключение на статистиката на дейностите, определени в раздел 3 на приложение VI към Регламент (ЕО) № 295/2008, за които изчислението може да се извърши на базата на данни, които са събрани за по-големи периоди от време.

Връзка с други променливи

Част от „Брой заети лица“ (16 11 0).

Код

:

16 13 6

Наименование

:

Брой служители от женски пол

Приложение

:

VI

Определение:

Броят на служителите (вж. променлива 16 13 0) от женски пол.

Връзка с други променливи

Броят на служителите от женски пол е част от „Брой служители“ (16 13 0).

Код

:

16 14 0

Наименование

:

Брой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно време

Приложения

:

I—IV и VI

Определение:

Касае се за броя на служителите, преобразуван в еквиваленти единици на заетост на пълно работно време (ЕЕЗПРВ).

Броят на лицата, които работят по-малко от стандартното работно време на лице, работещо целогодишно на пълно работно време, следва да бъдат преобразувани в еквиваленти единици на заетост на пълно работно време спрямо работното време на служителите в единицата, работещи целогодишно на пълно работно време. Това е общият брой работни часове, разделен на средния годишен брой на отработените часове на лицата на длъжности на пълно работно време в рамките на съответната икономическа територия. Тъй като продължителността на работния ден на пълно работно време се променя и е различна за отделните отрасли, трябва да се използват методи, установяващи средното съотношение и средния брой часове, отработени при непълна заетост във всяка група длъжности. Първо, трябва да бъде изчислена една нормална работна седмица при пълно работно време във всяка група длъжности. Ако е възможно, една група длъжности може да бъде дефинирана в даден отрасъл съобразно пола и (или) вида на извършваната дейност. Подходящият критерий за определяне на тези стойности е броят работни часове по силата на договора на съответното лице. Еквивалентът на заетост на пълно работно време се изчислява отделно във всяка група длъжности, след което стойностите се сумират.

В тази категория са включени лицата, които работят по-малко от стандартния работен ден, от стандартния брой работни дни в седмицата или от стандартния брой седмици/месеци в годината. Преобразуването следва да се извърши на базата на брой отработени часове, дни, седмици или месеци.

Връзка с други променливи

„Брой часове, отработени от служителите“ (16 15 0) може да се използва при преобразуването на „Брой служители“ (16 13 0) в еквивалентни единици на заетост на пълно работно време.

Код

:

16 15 0

Наименование

:

Брой часове, отработени от служителите

Приложения

:

II и IV

Определение:

Отработените от служителите общ брой часове представлява агрегираният брой действително отработени часове за осигуряване на продукцията на съответната единица през референтния период.

Тази променлива не включва часовете, които се заплащат, но не се отработват в действителност, например часовете, съответстващи на годишния отпуск, официалните празници или отпуска по болест. Тук също са изключени почивките за хранене и времето, необходимо за пътуване между дома и работата.

В тази характеристика са включени действително отработените часове по време на нормалното работно време; часовете, отработени допълнително към първите; времето, което се изкарва на работното място, и през което се извършват различни задачи, например подготовка на обекта, и времето, съответстващо на кратките периоди на почивка на работното място.

Ако точният брой действително отработени часове не е известен, той може да бъде изчислен приблизително на базата на теоретичния брой работни часове и средната норма на отсъствия (по болест, майчинство и др.).

Връзка с други променливи

„Брой часове, отработени от служителите“ може да се използва при преобразуването на „Брой служители“ (16 13 0) в „Брой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно време“ (16 14 0).

Код

:

16 91 0

Наименование

:

Брой заети лица в съвкупността от действащите предприятия през t

Приложение

:

IX

Определение:

Броят на заетите лица се определя като общия брой на лицата, които работят в съответната единица (в това число работещите собственици, съдружниците на редовна работа в единицата и неплатените семейни работници), както и лицата, които работят извън единицата, но се водят към нея и чийто труд тя заплаща (например търговски представители, персонал по доставките, екипи по ремонта и поддръжката). В тази характеристика са включени и краткосрочно отсъстващите лица (например лицата в отпуск по болест, лицата в платен или специален отпуск), а също и стачкуващите лица, но не са включени лицата, отсъстващи за неограничен период. Включени са също така и работниците на непълно работно време, които се считат за такива в съответствие със законодателството на съответната страна и които се водят по платежна ведомост, както и сезонните работници, чираците и надомните работници, които също са записани в платежната ведомост.

Броят на заетите лица изключва работната ръка, предоставяна на единицата от други предприятия, лицата, извършващи дейности по ремонта и поддръжката в дадената единица от името на други предприятия, както и тези, които са на задължителна военна служба.

Неплатените семейни работници са лицата, които живеят със собственика на единицата и работят редовно за тази единица, но нямат трудов договор и не получават фиксирана сума за извършваната от тях работа. Това се ограничава единствено до онези лица, които не фигурират в платежната ведомост на друга единица, представляваща тяхна основна месторабота.

Забележка

:

за да се провери съпоставимостта на данните, е необходимо да се укаже дали в тази характеристика са включени доброволците.

Код

:

16 91 1

Наименование

:

Брой служители в съвкупността от действащите предприятия през t

Приложение

:

IX

Определение:

Броят на служителите представлява броят на лицата, които работят за работодател, имат трудов договор и получават възнаграждение под формата на надница, заплата, хонорар, премия, заплащане на бройка или заплащане в непарична форма.

Трудово правоотношение между работодател и служител съществува, когато е налице споразумение, официално или неофициално, между предприятие и съответно лице, сключено доброволно от двете страни и на базата на което лицето работи за предприятието срещу възнаграждение в парични или непарични средства.

Работник се счита за служител в дадена единица, ако получава надница или заплата от тази единица, независимо от това къде се извършва неговата работа (във или извън единицата). Всеки работник от агенция за временна заетост се счита за служител на тази агенция за временна заетост, а не на единицата (клиент), в която същият работи.

По-конкретно за служители се считат следните лица:

платени работещи собственици;

студенти, които имат официална договореност, според която допринасят за производствения процес на единицата срещу възнаграждение и/или образователни услуги;

служители, наети по договор, специално предназначен за насърчаване на наемането на безработни лица;

надомни работници, ако има изричното споразумение, че те получават възнаграждение на базата на извършената работа и са включени в платежната ведомост.

Броят на служителите включва работниците на непълно работно време, сезонните работници, лицата, които са в стачка или в краткосрочен отпуск, но не включва лицата, които са в дългосрочен отпуск.

Броят на служителите не включва доброволците.

Броят на служителите се изчислява по същия начин, както и броят на заетите лица, а именно като брой длъжности и той се определя като средна годишна стойност.

Код

:

16 92 0

Наименование

:

Брой заети лица в съвкупността от новосъздадени предприятия през t

Приложение

:

IX

Определение:

Определението на броя на заетите лица е същото като това в характеристика 16 91 0. Определението на съвкупността от новосъздадени предприятия е същото като това в характеристика 11 92 0.

Код

:

16 92 1

Наименование

:

Брой служители в съвкупността от новосъздадени предприятия през t

Определение:

Определението на броя на служителите е същото като това в характеристика 16 91 1. Определението на съвкупността от новосъздадени предприятия е същото като това в характеристика 11 92 0.

Код

:

16 93 0

Наименование

:

Брой заети лица в съвкупността от закрити предприятия през t

Приложение

:

IX

Определение:

Определението на броя на заетите лица е същото като това в характеристика 16 91 0. Определението на съвкупността от закрити предприятия е същото като това в характеристика 11 93 0.

Код

:

16 93 1

Наименование

:

Брой служители в съвкупността от закрити предприятия през t

Приложение

:

IX

Определение:

Определението на броя на служителите е същото като това в характеристика 16 91 1. Определението на съвкупността от закрити предприятия е същото като това в характеристика 11 93 0.

Код

:

16 94 1

Наименование

:

Брой заети лица в съвкупността от новосъздадени предприятия през t-1, оцелели до t

Код

:

16 94 2

Наименование

:

Брой заети лица в съвкупността от новосъздадени предприятия през t-2, оцелели до t

Код

:

16 94 3

Наименование

:

Брой заети лица в съвкупността от новосъздадени предприятия през t-3, оцелели до t

Код

:

16 94 4

Наименование

:

Брой заети лица в съвкупността от новосъздадени предприятия през t-4, оцелели до t

Код

:

16 94 5

Наименование

:

Брой заети лица в съвкупността от новосъздадени предприятия през t-5, оцелели до t

Приложение

:

IX

Определение:

Определението на броя на заетите лица е същото като това в характеристика 16 91 0. Определението на съвкупността от новосъздадени предприятия е същото като това в характеристика 11 92 0. Определението на „оцеляло предприятие“ е същото като това в характеристики от 11 94 1 до 11 94 5.

Код

:

16 95 1

Наименование

:

Брой заети лица през годината на създаване в съвкупността от новосъздадени предприятия през t-1, оцелели до t

Код

:

16 95 2

Наименование

:

Брой заети лица през годината на създаване в съвкупността от новосъздадени предприятия през t-2, оцелели до t

Код

:

16 95 3

Наименование

:

Брой заети лица през годината на създаване в съвкупността от новосъздадени предприятия през t-3, оцелели до t

Код

:

16 95 4

Наименование

:

Брой заети лица през годината на създаване в съвкупността от новосъздадени предприятия през t-4, оцелели до t

Код

:

16 95 5

Наименование

:

Брой заети лица през годината на създаване в съвкупността от новосъздадени предприятия през t-5, оцелели до t

Приложение

:

IX

Определение:

Определението на броя на заетите лица е същото като това в характеристика 16 91 0. Определението на съвкупността от новосъздадени предприятия е същото като това в характеристика 11 92 0. Определението на „оцеляло предприятие“ е същото като това в характеристики от 11 94 1 до 11 94 5.

Код

:

17 32 0

Наименование

:

Брой магазини за продажба на дребно

Приложение

:

III

Определение:

Това е общият брой магазини за продажба на дребно на предприятието, собствени или под наем. Определението на магазин е постоянно помещение за продажба, в които клиентите правят покупките си. Магазините за продажба на дребно се класифицират в групи 47.1—47.7 на NACE Rev.2.

Връзка с други променливи

Част от „Брой местни единици“ (11 21 0).

Код

:

17 33 1

Наименование

:

Търговска площ

Приложение

:

III

Определение:

Търговската площ е приблизително изчислената площ (в m2) на тази част от помещенията на предприятието, която е предназначена за продажба и излагане на стоки, т.е.:

общата площ, до която клиентите имат достъп, включително пробните;

площта на щандовете и витрините;

площта зад щандовете, използвана от продавачите.

Търговската площ не включва офисите, складовите помещения и помещенията за подготовка, цеховете, стълбищата, помещенията за дрехите и санитарно-битовите помещения.

Код

:

18 10 0

Наименование

:

Оборот от земеделие, горско стопанство, рибарство и промишлени дейности

Приложение

:

III

Определение:

Частта от оборота, съответстваща на дейностите, класифицирани в раздели от А до F на NACE Rev.2.

Не е включен оборотът от препродажбата на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

Оборотът от земеделие, горско стопанство, рибарство и промишлени дейности не може да бъде отделен в счетоводните отчети на дружествата.

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Той е част от „Нетен оборот“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Той е част от „Приходи“.

Връзка с други променливи

Част от „Оборот“ (12 11 0).

Код

:

18 11 0

Наименование

:

Оборот от основната дейност на трицифрено ниво на NACE Rev. 2

Приложения

:

II и IV

Определение:

Частта от оборота, получена от основната дейност на единицата. Основната дейност на единицата се определя в съответствие с правилата по Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 г. относно статистическите отчетни единици.

Включен е оборотът, получен от продажбата на стоки и услуги, които са били предмет на подизпълнение. Изключен е оборотът от препродажбата на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

Оборотът от основната дейност на трицифрено ниво на NACE Rev. 2 не може да бъде отделен в счетоводните отчети на дружествата.

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Той е част от „Нетен оборот“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Той е част от „Приходи“.

Връзка с други променливи

Част от „Оборот“ (12 11 0).

Код

:

18 12 0

Наименование

:

Оборот от промишлена дейност

Приложение

:

II

Определение:

Частта от оборота, съответстваща на дейностите, класифицирани в раздели от В до F на NACE Rev.2.

Включен е оборотът, получен от продажбата на стоки и услуги, които са били предмет на подизпълнение. Изключен е оборотът от препродажбата на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

Оборотът от промишлена дейност не може да бъде отделен в счетоводните отчети на дружествата.

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Той е част от „Нетен оборот“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Той е част от „Приходи“.

Връзка с други променливи

Част от „Оборот“ (12 11 0).

Част от „Оборот от земеделие, горско стопанство, рибарство и промишлени дейности“ (18 10 0).

Код

:

18 12 1

Наименование

:

Оборот от промишлена дейност без строителство

Приложение

:

IV

Определение:

Частта от оборота, съответстваща на дейностите, класифицирани в раздели от В до Е на NACE Rev.2.

Включен е оборотът, получен от продажбата на стоки и услуги, които са били предмет на подизпълнение. Изключен е оборотът от препродажбата на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

Оборотът от промишлена дейност без строителство не може да бъде отделен в счетоводните отчети на дружествата.

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Той е част от „Нетен оборот“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Той е част от „Приходи“.

Връзка с други променливи

Част от „Оборот“ (12 11 0).

Част от „Оборот от земеделие, горско стопанство, рибарство и промишлени дейности“ (18 10 0).

Част от „Оборот от промишлена дейност“ (18 12 0).

Код

:

18 12 2

Наименование

:

Оборот от строителни дейности

Приложение

:

IV

Определение:

Частта от оборота, съответстваща на дейностите, класифицирани в раздел F на NACE Rev.2.

Включен е оборотът, получен от продажбата на стоки и услуги, които са били предмет на подизпълнение. Изключен е оборотът от препродажбата на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

Оборотът от строителни дейности не може да бъде отделен в счетоводните отчети на дружествата.

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Той е част от „Нетен оборот“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Той е част от „Приходи“.

Връзка с други променливи

Част от „Оборот“ (12 11 0).

Част от „Оборот от земеделие, горско стопанство, рибарство и промишлени дейности“ (18 10 0).

Част от „Оборот от промишлена дейност“ (18 12 0).

Код

:

18 15 0

Наименование

:

Оборот от обслужващи дейности

Приложения

:

II—IV

Определение:

Това са приходите от всички предоставени услуги (банкови и застрахователни услуги, бизнес услуги и услуги за гражданите).

Променливата обхваща оборота от обслужващи дейности в рамките на основна или второстепенна дейност; някои обслужващи дейности могат да бъдат извършвани от промишлени единици. Тези дейности са класифицирани в раздели от Н до N и от P до S и обхващат също услугите по техническо обслужване и ремонт от групи 45.2 и 45.4 на раздел G на NACE Rev.2.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

Оборотът от обслужващи дейности не може да бъде отделен в счетоводните отчети на дружествата.

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Той е част от „Нетен оборот“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Той е част от „Приходи“.

Връзка с други променливи

Част от „Оборот“ (12 11 0).

Код

:

18 16 0

Наименование

:

Оборот от търговски дейности по закупуване и препродажба и от посреднически дейности

Приложения

:

II—IV

Определение:

Частта от оборота, получена от търговските дейности по закупуване и препродажба и от посредническите дейности на единицата. Тази характеристика съответства на продажбата на стоки, закупени от единицата от нейно име и за нейна сметка и препродадени в същото състояние, в което са били закупени, или след етикетиране, опаковане и пакетиране, обикновено извършвани в търговските предприятия, както и всички комисиони върху покупки и продажби, извършени от името и за сметката на трети страни, и сходните дейности.

Препродажбата може да бъде разбита на:

препродажба на други търговци, професионални потребители и др. (продажба на едро);

препродажба на домакинства или потребители от малък мащаб (продажби на дребно).

Тези дейности са класифицирани в раздел G на NACE Rev.2 (с изключение на услугите по техническо обслужване и ремонт от групи 45.2 и 45.4).

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

Оборотът от търговска и посредническа дейност не може да бъде отделен в счетоводните отчети на дружествата.

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Той е част от „Нетен оборот“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Той е част от „Приходи“.

Връзка с други променливи

Част от „Оборот“ (12 11 0).

Код

:

18 21 0

Наименование

:

Разбивка на оборота по продукти (съгласно сектор G на КПД)

Приложение

:

III

Определение:

Частта от оборота, на която трябва да се направи разбивка, е оборотът от търговски дейности по закупуване и препродажба и от посреднически дейности на единицата (по определението за променлива 18 16 0).

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

Разбивката на оборота по продукти не може да бъде отделена в счетоводните отчети на дружествата.

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Той е част от „Нетен оборот“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Той е част от „Приходи“.

Връзка с други променливи

Сумата от оборота за всички продукти трябва да е равна на „Оборот от търговска и посредническа дейност“ (18 16 0).

Код

:

18 31 0

Наименование

:

Оборот от строителство на сгради

Приложение

:

IV

Определение:

Частта от оборота, получена от дейности, класифицирани в раздел F на NACE Rev. 2 и отнасящи се до строителството, класифицирано като сгради в класификацията на видовете строителство (КС).

Включен е оборотът, получен от продажбата на стоки и услуги, които са били предмет на подизпълнение. Изключен е оборотът от препродажбата на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

Оборотът от строителство на сгради не може да бъде отделен в счетоводните отчети на дружествата.

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Той е част от „Нетен оборот“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Той е част от „Приходи“.

Връзка с други променливи

Част от „Оборот“ (12 11 0).

Част от „Оборот от земеделие, горско стопанство, рибарство и промишлени дейности“ (18 10 0).

Част от „Оборот от промишлена дейност“ (18 12 0).

Част от „Оборот от строителни дейности“ (18 12 2).

Код

:

18 32 0

Наименование

:

Оборот от гражданско строителство

Приложение

:

IV

Определение:

Частта от оборота, получена от дейности, класифицирани в раздел F на NACE Rev. 2 и отнасящи се до строителството, класифицирано като гражданско строителство в класификацията на видовете строителство (КС).

Включен е оборотът, получен от продажбата на стоки и услуги, които са били предмет на подизпълнение. Изключен е оборотът от препродажбата на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

Оборотът от гражданско строителство не може да бъде отделен в счетоводните отчети на дружествата.

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Той е част от „Нетен оборот“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Той е част от „Приходи“.

Връзка с други променливи

Част от „Оборот“ (12 11 0).

Част от „Оборот от земеделие, горско стопанство, рибарство и промишлени дейности“ (18 10 0).

Част от „Оборот от промишлена дейност“ (18 12 0).

Част от „Оборот от строителни дейности“ (18 12 2).

Код

:

20 11 0

Наименование

:

Покупки на енергийни продукти (по стойност)

Приложения

:

II и IV

Определение:

В тази променлива следва да бъдат включени покупките на всички енергийни продукти през референтния период, единствено ако са закупени за използването им като гориво. Следва да бъдат изключени енергийните продукти, закупени като суровина или за препродажба без преработка. Информацията следва да бъде представена само като стойност.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

Покупките на енергийни продукти не могат да бъдат отделени в счетоводните отчети на дружествата.

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Те са част от „Суровини и консумативи“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Те са част от „Използвани суровини, материали и консумативи“ при метода на разходите по икономически елементи.

Те са част са от „Себестойност на продажбите“, „Разходи за дистрибуция“ и „Административни разходи“ при метода на разходите по функционално предназначение.

Връзка с други променливи

Част от „Общо покупки на стоки и услуги“ (13 11 0).

Код

:

21 11 0

Наименование

:

Инвестиции в съоръжения и заводи за контрол на замърсяването и специални приспособления против замърсяване (главно очистващи съоръжения, предназначени за изхода от инсталацията)

Приложение

:

II

Определение:

Капиталовите разходи, предназначени за методи, технологии, процеси или съоръжения за събиране и отвеждане на замърсяването и замърсителите (например въздушните емисии, течните или твърдите отпадъци) след тяхното генериране, за предотвратяване на разпространението, измерване на нивото на замърсяване, обработване и обезвреждане на замърсителите, генерирани от оперативната дейност на предприятието.

Това е сборът на разходите в следните сфери на екологичната политика: „Опазване на въздуха и климата“, „Управление на отпадъчните води“, „Управление на отпадъците“ и „Други дейности по опазване на околната среда“. „Други дейности по опазване на околната среда“ включват „Опазване и саниране на почвата, подпочвените и повърхностните води“, „Борба с шума и вибрациите“, „Опазване на биологичното разнообразие и ландшафта“, „Защита срещу лъченията“, „Научноизследователска и развойна дейност“, „Обща администрация и управление на околната среда“, „Образование, обучение и информация“, „Дейности, пораждащи неотделими разходи“, както и „Дейности, некласифицирани другаде“.

Включени са:

инвестициите за различни отделими компоненти в допълнение към съществуващите съоръжения, като инвестициите се реализират в края на производствената линия или изцяло извън нея (очистващи съоръжения, предназначени за изхода от инсталацията);

инвестициите в съоръжения (например филтри или отделни пречиствателни фази), което намалява или извлича замърсителите в производствената линия, когато отстраняването на тези добавяни съоръжения не би повлияло като цяло върху функционирането на производствената линия.

Основната цел или функция на тези капиталови разходи е опазването на околната среда и тяхната обща сума трябва да бъде отчетена.

Разходите следва да се отчитат в брутен размер, без да са включени каквито и да е компенсации на разходите вследствие на генерирането и продажбата на търгувани странични продукти, на реализираните икономии или на получените субсидии.

Закупените стоки се оценяват по цената на закупуването без подлежащите на приспадане ДДС и други данъци, пряко свързани с оборота.

Изключени са:

действията и дейностите с положителен ефект върху околната среда, които са щели да бъдат предприети независимо от каквото и да е съображение във връзка с околната среда, включително мерките, чиято основна цел е насочена към здравословните и безопасните условия на труд и безопасността на производството;

мерките за намаляване на замърсяването при използването или бракуването на продуктите (екологична адаптация на продуктите), освен ако екологичната политика и регулаторна уредба разширяват правната отговорност на производителя, вследствие на което той е отговорен също и за замърсяването, генерирано при използването на продуктите, или за третирането на бракуваните продукти;

дейностите, свързани с използването на ресурсите и икономиите на ресурсите (например водоснабдяване или енергоспестяване или икономии на суровини), освен ако основната цел е опазване на околната среда: например когато тези дейности са насочени към изпълнение на национална или международна екологична политика и не са предприемани с оглед на реализиране на икономии.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

Определението се основава на счетоводните стандарти, прилагани от дружествата при водене на счетоводството им в съответствие със счетоводните стандарти на Европейския съюз. В случая става дума за разходи, които могат да бъдат признати за актив.

Имотите, машините, съоръженията и оборудването могат да бъдат придобити с оглед на безопасността или опазването на околната среда. Придобиването на такива имоти, машини, съоръжения и оборудване, макар и пряко да не увеличава бъдещите икономически ползи от тях, може да е необходимо с оглед на това предприятието да получава бъдещи икономически ползи от другите си активи. В тези случаи такова придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване се признава за актив, доколкото то дава възможност да бъдат получени от свързаните активи бъдещи икономически ползи, надвишаващи тези, които предприятието е щяло да извлече, ако придобиването на тези активи не е било осъществено. Въпреки това, такива активи се признават само доколкото тяхната балансова стойност и тази на свързаните с тях активи не надвишава общата възстановима стойност на тези активи и свързаните с тях активи. Например на един химически производител може да се наложи да въведе нови процеси за химическа обработка, за да спази изискванията за опазване на околната среда при производството и съхранението на опасни химикали; свързаните с това подобрения на машините и съоръженията се признават за актив, доколкото те са възстановими, защото без тях предприятието не може да произвежда и продава химикали.

Връзка с други променливи

Общо инвестициите за опазване на околната среда представляват сборът на променливите 21 11 0 и 21 12 0. Общо разходите за опазване на околната среда представляват сборът на променливите 21 11 0, 21 12 0 и 21 14 0.

Част от:

15 11 0„Брутни инвестиции в материални активи“;

Код

:

21 12 0

Наименование

:

Инвестиции в оборудване и заводи, свързани с по-чиста технология („интегрирана технология“)

Приложение

:

II

Определение:

Капиталовите разходи за нови методи, технологии, процеси и оборудване или за адаптирането на съществуващите такива (или на някои елементи от тях), предназначени за предотвратяване или ограничаване на замърсяването, генерирано при източника (например въздушните емисии, течните или твърдите отпадъци), целящи да се намали въздействието от изхвърлянето на замърсители и/или от замърсяващите дейности върху околната среда.

Това е сборът на разходите в следните сфери на екологичната политика: „Опазване на въздуха и климата“, „Управление на отпадъчните води“, „Управление на отпадъците“ и „Други дейности по опазване на околната среда“. „Други дейности по опазване на околната среда“ включват „Опазване и саниране на почвата, подпочвените и повърхностните води“, „Борба с шума и вибрациите“, „Опазване на биологичното разнообразие и ландшафта“, „Защита срещу лъченията“, „Научноизследователска и развойна дейност“, „Обща администрация и управление на околната среда“, „Образование, обучение и информация“, „Дейности, пораждащи неотделими разходи“, както и „Дейности, некласифицирани другаде“.

Включени са:

капиталовите разходи, включващи различни отделими методи, процеси, технологии и оборудване (техните елементи с въздействие върху околната среда). Тяхната основна цел или функция по определение е опазване на околната среда и се отчита общата сума на разходите за тези методи, процеси, технологии и оборудване (техните елементи с въздействие върху околната среда);

капиталовите разходи за методите, процесите, технологиите и оборудването, които са част от общата оперативна дейност (производствен процес/инсталация), при което е трудно да бъде идентифициран отделно компонентът за предотвратяване на замърсяването на околната среда. В такива случаи („интегрирани мерки“) се отчита единствено частта от общата сума на инвестициите, предназначени за опазването на околната среда.

Тази част отговаря на допълнителната инвестиция по отношение на капиталовите разходи, които са щели да бъдат направени, ако инвестицията не е имала екологично измерение. В този контекст друг начин на процедиране е вземането като база най-евтиното решение на разположение на дружеството и което има сходни функции и характеристики, с изключение на тези във връзка с опазването на околната среда.

Когато избраното решение е стандартна технология и не съществува по-евтино и по-малко екологосъобразно решение, мярката по определение не е дейност по опазване на околната среда и в такъв случай не се отчита никакъв разход.

Разходите следва да се отчитат в брутен размер, без да са включени каквито и да е компенсации на разходите вследствие на генерирането и продажбата на търгувани странични продукти, на реализираните икономии или на получените субсидии.

Закупените стоки се оценяват по цената на закупуването без подлежащите на приспадане ДДС и други данъци, пряко свързани с оборота.

Изключени са:

действията и дейностите с положителен ефект върху околната среда, които са щели да бъдат предприети независимо от каквото и да е съображение във връзка с околната среда, включително мерките, чиято основна цел е насочена към здравословните и безопасните условия на труд и безопасността на производството;

мерките за намаляване на замърсяването при използването или бракуването на продуктите (екологична адаптация на продуктите), освен ако екологичната политика и регулаторна уредба разширяват правната отговорност на производителя, вследствие на което той е отговорен също и за замърсяването, генерирано при използването на продуктите, или за третирането на бракуваните продукти;

дейностите, свързани с използването на ресурсите и икономиите на ресурсите (например водоснабдяване или енергоспестяване или икономии на суровини), освен ако основната цел е опазване на околната среда: например когато тези дейности са насочени към изпълнение на национална или международна екологична политика и не са предприемани с оглед на реализиране на икономии.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

Определението се основава на счетоводните стандарти, прилагани от дружествата при водене на счетоводството им в съответствие със счетоводните стандарти на Европейския съюз. В случая става дума за разходи, които могат да бъдат признати за актив.

Имотите, машините, съоръженията и оборудването могат да бъдат придобити с оглед на безопасността или опазването на околната среда. Придобиването на такива имоти, машини, съоръжения и оборудване, макар и пряко да не увеличава бъдещите икономически ползи от тях, може да е необходимо с оглед на това предприятието да получава бъдещи икономически ползи от другите си активи. В тези случаи такова придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване се признава за актив, доколкото то дава възможност да бъдат получени от свързаните активи бъдещи икономически ползи, надвишаващи тези, които предприятието е щяло да извлече, ако придобиването на тези активи не е било осъществено. Въпреки това, такива активи се признават само доколкото тяхната балансова стойност и тази на свързаните с тях активи не надвишава общата възстановима стойност на тези активи и свързаните с тях активи. Например на един химически производител може да се наложи да въведе нови процеси за химическа обработка, за да спази изискванията за опазване на околната среда при производството и съхранението на опасни химикали; свързаните с това подобрения на машините и съоръженията се признават за актив, доколкото те са възстановими, защото без тях предприятието не може да произвежда и продава химикали.

Връзка с други променливи

Общо инвестициите за опазване на околната среда представляват сборът на променливите 21 11 0 и 21 12 0. Общо разходите за опазване на околната среда представляват сборът на променливите 21 11 0, 21 12 0 и 21 14 0.

Част от:

15 11 0„Брутни инвестиции в материални активи“;

Код

:

21 14 0

Наименование

:

Общо текущи разходи за опазване на околната среда

Приложение

:

II

Определение:

Общо текущите разходи за опазване на околната среда са равни на експлоатационните разходи и разходите за поддържането на дадена дейност, технология, процес или оборудване (или на част от тях), имащи за цел да предотвратят, намалят, третират или отстранят замърсителите и замърсяването (например въздушните емисии, течните или твърдите отпадъци) или всяко друго влошаване на околната среда в резултат на оперативната дейност на дружеството.

Това е сборът на разходите в следните сфери на екологичната политика: „Опазване на въздуха и климата“, „Управление на отпадъчните води“, „Управление на отпадъците“ и „Други дейности по опазване на околната среда“. „Други дейности по опазване на околната среда“ включват „Опазване и саниране на почвата, подпочвените и повърхностните води“, „Борба с шума и вибрациите“, „Опазване на биологичното разнообразие и ландшафта“, „Защита срещу лъченията“, „Научноизследователска и развойна дейност“, „Обща администрация и управление на околната среда“, „Образование, обучение и информация“, „Дейности, пораждащи неотделими разходи“, както и „Дейности, некласифицирани другаде“.

Общо текущите разходи за опазване на околната среда следва да бъдат отчитани в брутен размер без каквито и да е компенсации на разходите вследствие на продажбата на търгувани странични продукти, на реализираните икономии или на получените субсидии.

Текущите разходи представляват сборът на „вътрешните разходи“ и „покупките на услуги за опазване на околната среда“.

Вътрешните разходи включват всички текущи разходи по опазване на околната среда, с изключение на покупките на услуги за опазване на околната среда от други единици. Това е сборът на разходите за работна ръка, използването на суровини и консумативи, включително разходите за енергия и плащанията по договорите за оперативен лизинг. Например тези плащания могат да бъдат свързани с: опериране и поддържане на екологично оборудване, измерване и наблюдение на нивата на замърсяване, екологично управление, информиране и обучение, екологична научноизследователска и развойна дейност.

Покупките на услуги за опазване на околната среда включват всички такси, задължения и други сходни плащания към външни държавни или частни организации (по отношение на единицата, която предоставя данните) за услугите за опазване на околната среда във връзка с въздействието на оперативната дейност на дружеството върху околната среда. Например плащания за събирането и третирането на отпадъци и отпадъчни води, обеззаразяването на почвата, регламентирани такси, консултантски услуги в областта на околната среда, свързани например с информирането в сферата на околната среда, сертифицирането или оперирането на оборудване за опазване на околната среда.

Закупените стоки и услуги се оценяват на цената на закупуването им без подлежащите на приспадане ДДС и други данъци, пряко свързани с оборота. Разходите за работна ръка включват брутните надници и заплати, включително разходите на работодателите за социална сигурност, но не включват общите разходи.

Изключени са:

действията и дейностите с положителен ефект върху околната среда, които са щели да бъдат предприети независимо от каквото и да е съображение във връзка с околната среда, включително мерките, чиято основна цел е насочена към здравословните и безопасните условия на труд и безопасността на производството;

мерките за намаляване на замърсяването при използването или бракуването на продуктите (екологична адаптация на продуктите), освен ако екологичната политика и регулаторна уредба разширяват правната отговорност на производителя, вследствие на което той е отговорен също и за замърсяването, генерирано при използването на продуктите, или за третирането на бракуваните продукти;

дейностите, свързани с използването на ресурсите и икономиите на ресурсите (например водоснабдяване или енергоспестяване или икономии на суровини), освен ако основната цел е опазване на околната среда: например когато тези дейности са насочени към изпълнение на национална или международна екологична политика и не са предприемани с оглед на реализиране на икономии;

плащането от страна на единицата, която предоставя данните, на данъци, такси или разходи, които не са свързани със закупуването на услуга за опазване на околната среда във връзка с въздействието върху околната среда на оперативната дейност на дружеството, дори ако публичните органи отделят тези приходи за финансирането на други дейности по опазването на околната среда (например данъци върху замърсяването);

калкулираните разходи по позициите, като амортизации на оборудването за опазване на околната среда, капиталови загуби в резултат на принудителна смяна или общите разходи;

загубата на приходи, компенсаторните такси, глобите, санкциите и др. подобни, които не са свързани с дейности по опазване на околната среда.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

Определението на текущите разходи се основава на счетоводните стандарти, прилагани от дружествата при водене на счетоводството им в съответствие със счетоводните стандарти на Европейския съюз. Вследствие на това текущите разходи включват всички разходи, които не са капитализирани, но са вписани в отчета за приходите и разходите.

Това е сумата за закупуване на суровини и консумативи, разходите за работна ръка, административните данъци и такси, разходите за външни услуги, както и разходите за наемане и лизинг за дейности по опазване на околната среда.

Връзка с други променливи

Общо инвестициите за опазване на околната среда представляват сборът на променливите 21 11 0 и 21 12 0. Общо разходите за опазване на околната среда представляват сборът на променливите 21 11 0, 21 12 0 и 21 14 0.

Част от:

13 11 0„Общо покупки на стоки и услуги“;

13 31 0„Разходи за персонала“.

Код

:

23 11 0

Наименование

:

Плащания на подизпълнители

Приложения

:

II и IV

Определение:

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 от приложение II, плащанията на подизпълнители са тези, които са направени от единицата в полза на трети страни за промишлени стоки и услуги, предоставени като част от договор за подизпълнение, чието определение е, както следва:

Две предприятия са обвързани с договор за подизпълнение, когато условия А и Б са спазени едновременно:

А.

предприятието клиент, наричано още основен изпълнител, участва в проектирането на продукта, дори и това да е частично, като предоставя технически спецификации на предприятието доставчик, наричано още подизпълнител, и/или му предоставя материалите, които да бъдат обработени;

Б.

предприятието клиент продава продукта, който е предмет на договора за подизпълнение, или като такъв, или като част от по-комплексен продукт, и поема отговорността за продукта след продажбата.

Забележка

:

договарянето само на цвят, размер или каталожен номер не представлява само по себе си техническа спецификация. Производството на продукт по поръчка не означава задължително договаряне с подизпълнител.

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 от приложение IV, плащанията на подизпълнители са тези, които са направени от единицата в полза на трети страни за строителни работи, извършени като част от договор за подизпълнение.

Две предприятия са обвързани с договор за подизпълнение, когато условия А, Б, В и Г са спазени едновременно:

А.

предприятието клиент сключва договор с предприятието доставчик, наричано още „подизпълнител“, за изпълнението на строителни работи или предоставянето на услуги, които са неразделна част от строителния процес;

Б.

предприятието клиент поема отговорността за крайния продукт на строителния процес, като отговорността обхваща също и строителните работи и услугите, извършени или предоставени от подизпълнителите. В някои случаи подизпълнителят може също да поеме част от отговорността;

В.

предприятието клиент предоставя спецификации на подизпълнителя; така например извършваните от подизпълнителя строителни работи или услуги трябва да са адаптирани към специфичните изисквания по съответния проект и поради тази причина не могат да се състоят от стандартизирана или типова работа или услуга;

Г.

договорът не е предмет на съгласие от страна на съдружници, като например общ отговор на обявление за обществена поръчка, консорциум или съвместно предприятие и др.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

Не е задължително плащанията на подизпълнители да бъдат разглеждани отделно в счетоводните отчети на дружествата.

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Те могат да бъдат включени в „Други външни разходи“ и „Други разходи за дейността“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Те могат да бъдат включени в „Други разходи“ в отчета за доходите при метода на разходите по икономически елементи.

Те могат да бъдат включени в „Други разходи“ в отчета за доходите при метода на разходите по функционално предназначение.

Връзка с други променливи

Част от „Общо покупки на стоки и услуги“ (13 11 0).

Код

:

23 12 0

Наименование

:

Приходи от подизпълнение

Приложение

:

IV

Определение:

За статистиката на дейностите, определени в раздел 3 от приложение IV, приходите от подизпълнение са оборотът от строителните работи на единицата, извършени за трета страна в рамките на договор за подизпълнение.

Две предприятия са обвързани с договор за подизпълнение, когато условия А, Б, В и Г са спазени едновременно:

A.

предприятието клиент сключва договор с предприятието доставчик, наричано още „подизпълнител“, за изпълнението на строителни работи или предоставянето на услуги, които са неразделна част от строителния процес;

Б.

предприятието клиент поема отговорността за крайния продукт на строителния процес, като отговорността обхваща също и строителните работи и услугите, извършени или предоставени от подизпълнителите. В някои случаи подизпълнителят може също да поеме част от отговорността;

В.

предприятието клиент предоставя спецификации на подизпълнителя; така например извършваните от подизпълнителя строителни работи или услуги трябва да са адаптирани към специфичните изисквания по съответния проект и поради тази причина не могат да се състоят от стандартизирана или типова работа или услуга;

Г.

договорът не е предмет на съгласие от страна на съдружници, като например общ отговор на обявление за обществена поръчка, консорциум или съвместно предприятие и др.

Връзка със счетоводните отчети на дружествата

Не е задължително приходите от подизпълнение да бъдат разглеждани отделно в счетоводните отчети на дружествата.

4-та директива относно годишните счетоводни отчети: Директива 78/660/ЕИО на Съвета

Те са част от „Нетен оборот“.

Регламенти относно IAS: Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията

Те са част от „Приходи“ в отчета за доходите при метода на разходите по икономически елементи.

Те са част от „Приходи“ в отчета за доходите при метода на разходите по функционално предназначение.

Връзка с други променливи

Част от „Оборот“ (12 11 0).

Част от „Оборот от земеделие, горско стопанство, рибарство и промишлени дейности“ (18 10 0).

Част от „Оборот от промишлена дейност“ (18 12 0).

Част от „Оборот от строителни дейности“ (18 12 2).

Част от „Оборот от строителство на сгради“ (18 31 0) или „Оборот от гражданско строителство“ (18 32 0).

Код

:

32 11 2

Наименование

:

Брутна промяна в пренос-премийния резерв (+/-)

Приложение

:

V

Определение:

Вж. членове 25 и 37 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — брутната промяна в пренос-премийния резерв е включена в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (техническа сметка): член 34, I. 1, буква в) от Директива 91/674/EИО относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане, и член 34, II. 1, буква в) от Директива 91/674/EИО относно животозастрахователната дейност.

Връзка с други променливи

Брутната промяна в пренос-премийния резерв се използва при изчисляването на бруто спечелените премии, „Брутен баланс по техническата сметка“ (32 17 0), както и на други агрегирани данни и салда.

Код

:

32 11 4

Наименование

:

Бруто начислени премии, разбити по правен статут

Приложение

:

V

Определение:

Бруто начислените премии (вж. променлива 12 11 0) се разбиват по правен статут, както следва: акционерни дружества, взаимни предприятия, клонове на застрахователни предприятия с централен офис в държава, които не е членка на ЕИП, други.

Забележка:

За презастрахователни предприятия не се записват клонове на предприятия с централен офис в държава, които не е членка на ЕИП.

Връзка с други променливи

„Бруто начислени премии, разбити по правен статут“ е разбивка на по-ниско ниво на „Бруто начислени премии“ (12 11 0).

Код

:

32 11 5

Наименование

:

Бруто начислени директни премии, разбити по държава на седалището на предприятието майка

Приложение

:

V

Определение:

В съответствие с разбивката на променлива 11 11 5 бруто начислените директни премии се разбиват на две части — първата, свързана с предприятия под контрола на местни лица, и втората, свързана с предприятия под контрола на чуждестранни лица.

Код

:

32 11 6

Наименование

:

Бруто приети презастрахователни премии, начислени премии, разбити по държава на седалището на предприятието майка

Приложение

:

V

Определение:

В съответствие с разбивката на променлива 11 11 5 бруто приетите презастрахователни премии, начислените премии, се разбиват на две части — първата, свързана с предприятия под контрола на местни лица, и втората, свързана с предприятия под контрола на чуждестранни лица.

Код

:

32 12 0

Наименование

:

Разпределени приходи от инвестиции, прехвърлени от нетехническата сметка

Приложение

:

V

Определение:

Вж. членове 42 и 43 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — разпределените приходи от инвестиции, прехвърлени от нетехническата сметка, са включени в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите: член 34, I. 2 от Директива 91/674/EИО. Тези данни ще бъдат събирани според различните методи за разпределение на приходите от инвестиции в техническата и нетехническата сметка. За страните, които използват възможностите по член 42, параграф 4 от Директива 91/674/EИО, тази позиция може да бъде заменена с други позиции на базата на възможностите, предоставени от посочения член.

Връзка с други променливи

Разпределените приходи от инвестиции, прехвърлени от нетехническата сметка, се използват при изчисляването на „Брутен баланс по техническата сметка“ (32 17 0) и на други агрегирани данни и салда.

Код

:

32 13 1

Наименование

:

Бруто плащания на обезщетения

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 38 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — бруто плащанията на обезщетения са включени в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (техническа сметка): член 34, I. 4, буква а), аа) от Директива 91/674/EИО относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане, и член 34, II. 5, буква а), аа) от Директива 91/674/EИО относно животозастрахователната дейност. Тази променлива обхваща всички бруто плащания на обезщетения, направени през финансовата година.

Връзка с други променливи

Бруто плащанията на обезщетения се използват при изчисляването на бруто разходите за обезщетения, на „Брутен баланс по техническата сметка“ (32 17 0) и на други агрегирани данни и салда.

Код

:

32 13 2

Наименование

:

Бруто плащания на обезщетения за щети, настъпили през текущата счетоводна година

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 38 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — бруто плащанията на обезщетения за щети, настъпили през текущата счетоводна година, са включени в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

Тази променлива обхваща всички бруто плащания на обезщетения за щети, настъпили през текущата счетоводна година.

Връзка с други променливи

Бруто плащанията на обезщетения за щети, настъпили през текущата счетоводна година, са част от променливата „Бруто плащания на обезщетения“ (32 13 1).

Код

:

32 13 4

Наименование

:

Брутна промяна в резерва за предстоящи плащания (+/-)

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 38 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — брутната промяна в резерва за предстоящи плащания е включена в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (техническа сметка): член 34, I. 4, буква б), аа) от Директива 91/674/EИО относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане, и член 34, II. 5, буква б), аа) от Директива 91/674/EИО относно животозастрахователната дейност.

Връзка с други променливи

Брутната промяна в резерва за предстоящи плащания се използва при изчисляването на променливата бруто разходите за обезщетения, „Брутен баланс по техническата сметка“ (32 17 0) и на други агрегирани данни и салда.

Код

:

32 14 0

Наименование

:

Брутни оперативни разходи

Приложение

:

V

Определение:

Тази променлива е сборът на разходите по придобиване, промяната в отсрочените разходи по придобиване и административните разходи.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (техническа сметка): член 34, I. 7, букви а), б) и в) от Директива 91/674/EИО относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане, и член 34, II. 8, букви а), б) и в) от Директива 91/674/EИО относно животозастрахователната дейност.

Връзка с други променливи

Брутните оперативни разходи се използват при изчисляването на „Брутен баланс по техническата сметка“ (32 17 0) и на други агрегирани данни и салда.

Код

:

32 15 0

Наименование

:

Промяна в изравнителния резерв (+/-)

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 30 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — промяната в изравнителния резерв е включена в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (техническа сметка): член 34, I. 9 от Директива 91/674/EИО относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане.

Връзка с други променливи

Промяната в изравнителния резерв се използва при изчисляването на „Брутен баланс по техническата сметка“ (32 17 0) и на други агрегирани данни и салда.

Код

:

32 16 0

Наименование

:

Други позиции в техническата сметка, брутна сума (+/-)

Приложение

:

V

Определение:

Тази променлива е балансът на „Други технически приходи, брутна сума“, „Брутни промени в други технически провизии, непосочени в други позиции“, „Бонуси и отстъпки, брутна сума“ и „Други технически разходи, брутна сума“.

Ако разликата между брутната и нетната сума по тази позиция е с ниска стойност, тази позиция може да се замени от „Други позиции в техническата сметка, нетна сума“. В този случай променливата е балансът на „Други технически приходи, нетна сума“ (32 16 1), „Нетни промени в други технически провизии, непосочени в други позиции“ (32 16 2), „Бонуси и отстъпки, нетна сума“ (32 16 3) и „Други технически разходи, нетна сума“ (32 16 4). Ако държавите-членки използват нетни суми, това трябва да бъде отбелязано.

Връзка с други променливи

Другите позиции в техническата сметка, брутна сума, се използват при изчисляването на „Брутен баланс по техническата сметка“ (32 17 0) и на други агрегирани данни и салда.

Код

:

32 16 1

Наименование

:

Други технически приходи, нетна сума

Приложение

:

V

Определение:

Касае се за нетните технически приходи, непосочени в други позиции.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (техническа сметка): член 34, I. 3 от Директива 91/674/EИО относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане, и член 34, II. 4 от Директива 91/674/EИО относно животозастрахователната дейност.

Връзка с други променливи

Другите технически приходи, нетна сума, се използват при изчисляването на „Други позиции в техническата сметка, брутна сума“ (32 16 0).

Код

:

32 16 2

Наименование

:

Нетни промени в други технически провизии, непосочени в други позиции (+/-)

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 26 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — нетните промени в други технически провизии, непосочени в други позиции, са включени в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (техническа сметка): член 34, I. 5 от Директива 91/674/EИО относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане, и член 34, II. 6, буква б) от Директива 91/674/EИО относно животозастрахователната дейност.

Връзка с други променливи

Нетните промени в други технически провизии, непосочени в други позиции, се използват при изчисляването на „Други позиции в техническата сметка, брутна сума“ (32 16 0)

Код

:

32 16 3

Наименование

:

Бонуси и отстъпки, нетна сума

Приложение

:

V

Определение:

Вж. членове 29 и 30 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — бонусите и отстъпките, нетна сума, са включени в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (техническа сметка): член 34, I. 6 от Директива 91/674/EИО относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане, и член 34, II. 7 от Директива 91/674/EИО относно животозастрахователната дейност.

Връзка с други променливи

Бонусите и отстъпките, нетна сума, се използват при изчисляването на „Други позиции в техническата сметка, брутна сума“ (32 16 0).

Код

:

32 16 4

Наименование

:

Други технически разходи, нетна сума

Приложение

:

V

Определение:

Касае се за нетните технически разходи, непосочени в други позиции.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (техническа сметка): член 34, I. 8 от Директива 91/674/EИО относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане, и член 34, II. 11 от Директива 91/674/EИО относно животозастрахователната дейност.

Връзка с други променливи

Другите технически разходи, нетна сума, се използват при изчисляването на „Други позиции в техническата сметка, брутна сума“ (32 16 0).

Код

:

32 17 0

Наименование

:

Междинен сбор I (брутен баланс по техническата сметка) (+/-)

Приложение

:

V

Определение:

Касае се за брутния баланс по техническата сметка в отчета за приходите и разходите.

Забележка:

Брутната сума, съответстваща на междинния сбор, посочен в член 34, I. 10 от Директива 91/674/EИО (техническа сметка) относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане, и в член 34, II. 13 от Директива 91/674/EИО относно животозастрахователната дейност.

Връзка с други променливи

Междинният сбор се изчислява за застрахователната дейност, различна от животозастраховане, както следва:

Бруто спечелени премии [12 11 0 + 32 11 2 (+/-)]

+

„Разпределени приходи от инвестиции, прехвърлени от нетехническата сметка“ (32 12 0)

-

„Бруто разходи за обезщетения“ [32 13 1 + 32 13 4 (+/-)]

-

„Брутни оперативни разходи“ (32 14 0)

+

„Промяна в изравнителния резерв“ (32 15 0) (+/-)

+

„Други позиции в техническата сметка, брутна сума“ (32 16 0) (+/-).

Ако данните в „Други позиции в техническата сметка“ (32 16 0) се записват единствено на нетна база, само тази нетна сума се взема предвид при изчисляването на междинен сбор I: „Брутен баланс по техническата сметка“.

Междинният сбор I се изчислява за животозастрахователната дейност, както следва:

Бруто спечелени премии [12 11 0 + 32 11 2 (+/-)]

+

„Приходи от инвестиции“ (32 22 0)

+

„Нереализирани печалби от инвестиции“ (32 23 0)

-

„Бруто разходи за обезщетения“ [32 13 1 + 32 13 4 (+/-)]

+

„Брутна промяна в провизиите за животозастраховане“ (32 25 0) (+/-)

-

„Брутни оперативни разходи“ (32 14 0)

-

„Инвестиционни разходи“ (32 27 0)

-

„Нереализирани загуби от инвестиции“ (32 28 0)

-

„Разпределени приходи от инвестиции, прехвърлени към нетехническата сметка“ (32 29 0)

+

„Други позиции в техническата сметка, брутна сума“ (32 16 0) (+/-).

Ако данните в „Други позиции в техническата сметка“ (32 16 0) се записват единствено на нетна база, само тази нетна сума се взема предвид при изчисляването на междинен сбор I: „Брутен баланс по техническата сметка“.

Междинният сбор I („Брутен баланс по техническата сметка“) се използва при изчисляването на междинен сбор II („Нетен баланс по техническата сметка“) (32 19 0).

Код

:

32 18 0

Наименование

:

Баланс на презастраховането (+/-)

Приложение

:

V

Определение:

Касае се за баланса на презастраховането по техническата сметка на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

член 63 от Директива 91/674/ЕИО.

Връзка с други променливи

Тази променлива се изчислява, както следва:

„Дял на презастрахователите в бруто начислените премии“ (32 18 1)

+

„Дял на презастрахователите в брутната промяна в пренос-премийния резерв“ (32 18 3) (+/-)

-

„Дял на презастрахователите в бруто разходите за обезщетения“ [32 18 5 + 32 18 6 (+/-)]

-

„Комисиони от презастрахователи и участие в печалбата“ (32 18 7)

+

„Дял на презастрахователите в брутната сума на другите позиции в техническата сметка“ (32 18 8) (+/)

+

„Дял на презастрахователите в брутната промяна в провизиите за животозастраховане“ (32 33 4) (+/-).

Балансът на презастраховането се използва при изчисляването на междинен сбор II („Нетен баланс по техническата сметка“) (32 19 0) (+/-).

Код

:

32 18 1

Наименование

:

Дял на презастрахователите в бруто начислените премии

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 36 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — делът на презастрахователите в бруто начислените премии е включен в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (техническа сметка): член 34, I. 1, буква б) от Директива 91/674/EИО относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане, и член 34, II. 1, буква б) от Директива 91/674/EИО относно животозастрахователната дейност.

Връзка с други променливи

Делът на презастрахователите в бруто начислените премии е част от „Баланс на презастраховането“ (32 18 0).

Код

:

32 18 2

Наименование

:

Дял на презастрахователите в бруто начислените премии, разбити по държава на седалището на предприятието майка

Приложение

:

V

Определение:

В съответствие с разбивката на променлива 11 11 5 делът на презастрахователите в бруто начислените премии се разбива на две части — първата, свързана с предприятия под контрола на местни лица, и втората, свързана с предприятия под контрола на чуждестранни лица.

Код

:

32 18 3

Наименование

:

Дял на презастрахователите в брутната промяна в пренос-премийния резерв (+/-)

Приложение

:

V

Определение:

Вж. членове 25 и 37 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — делът на презастрахователите в брутната промяна в пренос-премийния резерв е включена в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (техническа сметка): член 34, I. 1, буква г) от Директива 91/674/EИО относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане, и член 34, II. 1, буква в) от Директива 91/674/EИО относно животозастрахователната дейност. В тази характеристика се записва делът на презастрахователите в брутната сума.

Връзка с други променливи

Делът на презастрахователите в брутната промяна в пренос-премийния резерв е част от „Баланс на презастраховането“ (32 18 0).

Код

:

32 18 5

Наименование

:

Дял на презастрахователите в бруто плащанията на обезщетения

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 38 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — делът на презастрахователите в бруто плащанията на обезщетения е включен в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (техническа сметка): член 34, I. 4, буква а), бб) от Директива 91/674/EИО относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане, и член 34, II. 5, буква а), бб) от Директива 91/674/EИО относно животозастрахователната дейност.

Връзка с други променливи

Делът на презастрахователите в бруто плащанията на обезщетения е част от „Баланс на презастраховането“ (32 18 0).

Код

:

32 18 6

Наименование

:

Дял на презастрахователите в брутната промяна в резерва за предстоящи плащания (+/-)

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 38 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — делът на презастрахователите в брутната промяна в резерва за предстоящи плащания е включен в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (техническа сметка): член 34, I. 4, буква б), бб) от Директива 91/674/EИО относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане, и член 34, II. 5, буква б), бб) от Директива 91/674/EИО относно животозастрахователната дейност.

Връзка с други променливи

Делът на презастрахователите в брутната промяна в резерва за предстоящи плащания е част от „Баланс на презастраховането“ (32 18 0).

Код

:

32 18 7

Наименование

:

Комисиони от презастрахователи и участие в печалбата

Приложение

:

V

Определение:

Касае се за комисионите от презастрахователи и участието в печалбата, получени при прехвърляне на дейност.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (техническа сметка): член 34, I. 7, буква г) от Директива 91/674/EИО относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане, и член 34, II. 8, буква г) от Директива 91/674/EИО относно животозастрахователната дейност.

Връзка с други променливи

Комисионите от презастрахователи и участието в печалбата са част от „Баланс на презастраховането“ (32 18 0).

Код

:

32 18 8

Наименование

:

Дял на презастрахователите в брутната сума на другите позиции в техническата сметка (+/-)

Приложение

:

V

Определение:

Тази променлива е делът на презастрахователите, съответстващ на променлива 32 16 0 (която обхваща следните компоненти: други технически приходи; промени в други технически провизии, непосочени в други позиции; бонуси и отстъпки; други технически разходи).

Забележка:

Ако „Други позиции в техническата сметка“ (32 16 0) се записват само на нетна база, не е необходимо да се предоставят данни за тази променлива.

Връзка с други променливи

Делът на презастрахователите в брутната сума на другите позиции в техническата сметка е част от „Баланс на презастраховането“ (32 18 0).

Код

:

32 19 0

Наименование

:

Междинен сбор II (нетен баланс по техническата сметка) (+/-)

Приложение

:

V

Определение:

Касае се за нетния баланс по техническата сметка на отчета за приходите и разходите — без презастраховане.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите: член 34, I. 10 от Директива 91/674/EИО (техническа сметка) относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане, член 34, II. 13 от Директива 91/674/EИО (техническа сметка) относно животозастрахователната дейност, и член 34, III. 1 и 2 от Директива 91/674/EИО (нетехническа сметка).

Връзка с други променливи

Тази променлива се изчислява, както следва:

„Брутен баланс по техническата сметка“ (32 17 0) (+/-)

-

„Баланс на презастраховането“ (32 18 0) (+/-).

Код

:

32 22 0

Наименование

:

Приходи от инвестиции

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 42 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — касае се за приходите от инвестиции, включени в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (техническа сметка): член 34, II. 2 от Директива 91/674/EИО относно животозастрахователната дейност. Данните за тази променлива ще бъдат събирани според различните методи за разпределение на приходите от инвестиции в техническата и нетехническата сметка.

Връзка с други променливи

Приходите от инвестиции се използват при изчисляването на междинен сбор I („Брутен баланс по техническата сметка“) (32 17 0).

Код

:

32 23 0

Наименование

:

Нереализирани печалби от инвестиции

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 44 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — касае се за нереализираните печалби от инвестиции, включени в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (техническа сметка): член 34, II. 3 от Директива 91/674/EИО относно животозастрахователната дейност.

Връзка с други променливи

Нереализираните печалби от инвестиции се използват при изчисляването на междинен сбор I („Брутен баланс по техническата сметка“) (32 17 0).

Код

:

32 25 0

Наименование

:

Брутна промяна в провизиите за животозастраховане (+/-)

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 27 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — брутната промяна в провизиите за животозастраховане е включена в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (техническа сметка): член 34, II. 6, буква а), аа) от Директива 91/674/EИО относно животозастрахователната дейност.

Връзка с други променливи

Брутната промяна в провизиите за животозастраховане се използва при изчисляването на междинен сбор I („Брутен баланс по техническата сметка“) (32 17 0).

Код

:

32 27 0

Наименование

:

Инвестиционни разходи

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 42 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — касае се за инвестиционните разходи, включени в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (техническа сметка): член 34, II. 9 от Директива 91/674/EИО относно животозастрахователната дейност. Тези данни ще бъдат събирани според различните методи за разпределение на приходите от инвестиции в техническата и нетехническата сметка.

Връзка с други променливи

Инвестиционните разходи се използват при изчисляването на междинен сбор I („Брутен баланс по техническата сметка“) (32 17 0).

Код

:

32 28 0

Наименование

:

Нереализирани загуби от инвестиции

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 44 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — касае се за нереализираните загуби от инвестиции, включени в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (техническа сметка): член 34, II. 10 от Директива 91/674/EИО.

Връзка с други променливи

Нереализираните загуби от инвестиции се използват при изчисляването на междинен сбор I („Брутен баланс по техническата сметка“) (32 17 0).

Код

:

32 29 0

Наименование

:

Разпределени приходи от инвестиции, прехвърлени към нетехническата сметка

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 43 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — разпределените приходи от инвестиции, прехвърлени към нетехническата сметка, са включени в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите: член 34, II. 12 от Директива 91/674/EИО. Тези данни ще бъдат събирани според различните методи за разпределение на приходите от инвестиции в техническата и нетехническата сметка.

Връзка с други променливи

Разпределените приходи от инвестиции, прехвърлени към нетехническата сметка, се използват при изчисляването на междинен сбор I („Брутен баланс по техническата сметка“) (32 17 0).

Код

:

32 33 4

Наименование

:

Дял на презастрахователите в брутната промяна в провизиите за животозастраховане (+/-)

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 27 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — делът на презастрахователите в брутната промяна в провизиите за животозастраховане е включен в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите: член 34, II. 6, буква а), бб) от Директива 91/674/EИО.

Връзка с други променливи

Делът на презастрахователите в брутната промяна в провизиите за животозастраховане е част от „Баланс на презастраховането“ (32 18 0).

Код

:

32 42 0

Наименование

:

Приходи от инвестиции

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 42 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — касае се за приходите от инвестиции, включени в нетехническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (нетехническа сметка): член 34, III. 3 от Директива 91/674/EИО. Данните за тази променлива ще бъдат събирани според различните методи за разпределение на приходите от инвестиции в техническата и нетехническата сметка.

Код

:

32 43 0

Наименование

:

Разпределени приходи от инвестиции, прехвърлени от техническата сметка за животозастраховане

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 43 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — касае се за разпределените приходи от инвестиции, прехвърлени от техническата сметка за животозастраховане, които са включени в нетехническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (нетехническа сметка): член 34, III. 4 от Директива 91/674/EИО. Тези данни ще бъдат събирани според различните методи за разпределение на приходите от инвестиции в техническата и нетехническата сметка.

Код

:

32 44 0

Наименование

:

Инвестиционни разходи

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 42 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — касае се за инвестиционните разходи, включени в нетехническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (нетехническа сметка): член 34, III. 5 от Директива 91/674/EИО. Тези данни ще бъдат събирани според различните методи за разпределение на приходите от инвестиции в техническата и нетехническата сметка.

Код

:

32 45 0

Наименование

:

Разпределени приходи от инвестиции, прехвърлени към техническата сметка за застраховане, различно от животозастраховане

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 42 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — касае се за разпределените приходи от инвестиции, прехвърлени към техническата сметка за застраховане, различно от животозастраховане, които са включени в нетехническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (нетехническа сметка): член 34, III. 6 от Директива 91/674/EИО. Тези данни ще бъдат събирани според различните методи за разпределение на приходите от инвестиции в техническата и нетехническата сметка.

Код

:

32 46 0

Наименование

:

Други приходи

Приложение

:

V

Определение:

Касае се за другите приходи, непосочени в други позиции.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (нетехническа сметка): член 34, III. 7 от Директива 91/674/EИО за нетехническата сметка.

Код

:

32 47 0

Наименование

:

Други разходи, включително корекции на стойности

Приложение

:

V

Определение:

Касае се за другите разходи, непосочени в други позиции (включително корекциите на стойности).

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (нетехническа сметка): член 34, III. 8 от Директива 91/674/EИО.

Код

:

32 48 0

Наименование

:

Печалба или загуба от обичайната дейност (+/-)

Приложение

:

V

Определение:

Известна информация може да се намери в член 22 и следващите от Директива 78/660/EИО на Съвета. Съгласно IAS/IFRS не е възможно да се представят извънредните резултати отделно в счетоводните отчети на предприятията. За страните, в които IAS/IFRS се прилагат към счетоводните отчети на застрахователните предприятия, данните за тази променлива не трябва повече да бъдат предоставяни.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (нетехническа сметка): член 34, III. 9 и 10 от Директива 91/674/EИО.

Код

:

32 49 0

Наименование

:

Извънредна печалба или загуба (+/-)

Приложение

:

V

Определение:

Известна информация може да се намери в член 22 и следващите от Директива 78/660/EИО на Съвета. Съгласно IAS/IFRS не е възможно да се представят извънредните резултати отделно в счетоводните отчети на предприятията. За страните, в които IAS/IFRS се прилагат към счетоводните отчети на застрахователните предприятия, данните за тази променлива не трябва повече да бъдат предоставяни.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (нетехническа сметка): член 34, III. 13 от Директива 91/674/EИО.

Код

:

32 50 0

Наименование

:

Общо данъци (данък върху печалбата или загубата от обичайната дейност, данък върху извънредната печалба или загуба, други данъци)

Приложение

:

V

Определение:

Известна информация може да се намери в член 22 и следващите от Директива 78/660/EИО на Съвета.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (нетехническа сметка): член 34, III. 9, 14 и 15 от Директива 91/674/EИО.

Код

:

32 51 0

Наименование

:

Печалба или загуба за финансовата година (+/-)

Приложение

:

V

Определение:

Известна информация може да се намери в член 22 и следващите от Директива 78/660/EИО на Съвета.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите (нетехническа сметка): член 34, III. 16 от Директива 91/674/EИО.

Код

:

32 61 0

Наименование

:

Общо комисиони, външни разходи за стоки и услуги и разходи за персонала

Приложение

:

V

Определение:

Тази променлива представлява сборът на „Комисиони за цялата застрахователна дейност“ (32 61 1), „Външни разходи за стоки и услуги“ (32 61 4) и „Разходи за персонала“ (13 31 0).

Код

:

32 61 1

Наименование

:

Комисиони за цялата застрахователна дейност

Приложение

:

V

Определение:

Тази променлива е сборът на „Комисиони за пряката застрахователна дейност“ (32 61 2) и „Комисиони за дейността на поемащите застрахователи“ (вж. също член 64 от Директива 91/674/EИО).

Връзка с други променливи

Комисионите за цялата застрахователна дейност се използват при изчисляването на променливата „Външни разходи за стоки и услуги“ (32 61 4).

Код

:

32 61 2

Наименование

:

Комисиони за пряката застрахователна дейност

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 64 от Директива 91/674/EИО на Съвета. Тази променлива включва общата сума на комисионите за пряката застрахователна дейност.

Връзка с други променливи

Комисионите за пряката застрахователна дейност са част от променливата „Комисиони за цялата застрахователна дейност“ (32 61 1).

Код

:

32 61 3

Наименование

:

Комисиони за дейността на поемащите застрахователи

Приложение

:

V

Определение:

Тази променлива включва общата сума на комисионите за дейността на поемащите застрахователи. Тази променлива се изчислява, както следва: „Комисиони за цялата застрахователна дейност“ (32 61 1) — „Комисиони за пряката застрахователна дейност“ (32 61 2) (вж. също член 64 Директива 91/674/ЕИО на Съвета).

Код

:

32 61 4

Наименование

:

Външни разходи за стоки и услуги

Приложение

:

V

Определение:

„Общо покупки на стоки и услуги“ (променлива 13 11 0), минус „Комисиони за цялата застрахователна дейност“ (променлива 32 61 1), минус „Баланс на презастраховането“ (променлива 32 18 0) и приходите от портфейла от инвестиции на презастрахователите от дела им в бруто техническите провизии на предприятието.

Забележка:

Разпределението на ниво предприятие трябва да бъде осигурено посредством метод за разпределение при групи предприятия.

Код

:

32 61 5

Наименование

:

Външни и вътрешни разходи за управление на искове

Приложение

:

V

Определение:

Касае се за външни и вътрешни разходи за управление на искове.

Забележка:

Общата сума на комисионите, външните разходи за стоки и услуги и разходите за персонала (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) се разпределя по функции. Следователно тя трябва да се разбие на променливи 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 и 32 61 9 (вж. също член 38 от Директива 91/674/EИО).

Връзка с други променливи

Външните и вътрешните разходи за управление на искове са част от променливата „Общо комисиони, външни разходи за стоки и услуги и разходи за персонала“ (32 61 0).

Код

:

32 61 6

Наименование

:

Разходи по придобиване

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 40 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — касае се за разходите по придобиване, включени в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

Общата сума на комисионите, външните разходи за стоки и услуги и разходите за персонала (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) се разпределя по функции и следователно трябва да се разбие на променливи 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 и 32 61 9.

За структурата на отчета за приходите и разходите (техническа сметка): член 34, I. 7, буква a) от Директива 91/674/EИО относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане, и член 34, II. 8, буква а) от посочената директива относно животозастрахователната дейност.

Връзка с други променливи

Разходите по придобиване са част от променливата „Общо комисиони, външни разходи за стоки и услуги и разходи за персонала“ (32 61 0).

Код

:

32 61 7

Наименование

:

Административни разходи

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 41 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — касае се за административните разходи, включени в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

Общата сума на комисионите, външните разходи за стоки и услуги и разходите за персонала (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) се разпределя по функции и следователно трябва да се разбие на променливи 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 и 32 61 9.

За структурата на отчета за приходите и разходите (техническа сметка): член 34, I. 7, буква в) от Директива 91/674/EИО относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане, и член 34, II. 8, буква в) от посочената директива относно животозастрахователната дейност.

Връзка с други променливи

Административните разходи са част от променливата „Общо комисиони, външни разходи за стоки и услуги и разходи за персонала“ (32 61 0).

Код

:

32 61 8

Наименование

:

Бруто други технически разходи

Приложение

:

V

Определение:

Касае се за бруто другите технически разходи.

Забележка:

Общата сума на комисионите, външните разходи за стоки и услуги и разходите за персонала (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) се разпределя по функции и следователно трябва да се разбие на променливи 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 и 32 61 9.

За структурата на отчета за приходите и разходите (техническа сметка): член 34, I. 8 от Директива 91/674/EИО относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане, и член 34, II. 11 от посочената директива относно животозастрахователната дейност.

Връзка с други променливи

Бруто другите технически разходи са част от променливата „Общо комисиони, външни разходи за стоки и услуги и разходи за персонала“ (32 61 0).

Код

:

32 61 9

Наименование

:

Разходи за управление на инвестициите

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 42 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — касае се за разходите за управление на инвестициите, включени в техническата част на отчета за приходите и разходите.

Забележка:

Общата сума на комисионите, външните разходи за стоки и услуги и разходите за персонала (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) се разпределя по функции и следователно трябва да се разбие на променливи 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 и 32 61 9.

За структурата на отчета за приходите и разходите (техническа сметка): член 34, II. 9, буква a) от Директива 91/674/EИО относно животозастрахователната дейност (техническа сметка), и член 34, III. 5, буква а) от посочената директива (нетехническа сметка).

Връзка с други променливи

Разходите за управление на инвестициите са част от променливата „Общо комисиони, външни разходи за стоки и услуги и разходи за персонала“ (32 61 0).

Код

:

32 71 0

Наименование

:

Приходи от инвестиции

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 42 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — касае се за приходите от инвестиции, включени в техническата част на отчета за приходите и разходите за животозастрахователна дейност, а за застрахователна дейност, различна от животозастраховане — в нетехническата част.

Тази променлива е сборът на „Приходи от дялови участия“ (32 71 1), „Приходи от земя, сгради и други инвестиции“ (32 71 2), „Последващи корекции на стойността на инвестициите“ (32 71 5) и „Печалба от реализацията на инвестиции“ (32 71 6)

Код

:

32 71 1

Наименование

:

Приходи от дялови участия

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 42 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — касае се за приходите от дялови участия, включени в техническата част на отчета за приходите и разходите за животозастрахователна дейност, а за застрахователна дейност, различна от животозастраховане — в нетехническата част.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите: член 34, II. 2, буква a) относно животозастрахователна дейност (техническа сметка) и член 34, III. 3, буква а) от Директива 91/674/EИО (нетехническа сметка).

Връзка с други променливи

Приходите от дялови участия се използват при изчисляването на променливата „Приходи от инвестиции“ (32 71 0).

Код

:

32 71 2

Наименование

:

Приходи от земя, сгради и други инвестиции

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 42 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — касае се за приходите от други инвестиции, включени в техническата част на отчета за приходите и разходите за животозастрахователна дейност, а за застрахователна дейност, различна от животозастраховане — в нетехническата част.

Тази променлива е сборът на „Приходи от земя и сгради“ (32 71 3) и „Приходи от други инвестиции“ (32 71 4).

Връзка с други променливи

Приходите от земя, сгради и други инвестиции се използват при изчисляването на променливата „Приходи от инвестиции“ (32 71 0).

Код

:

32 71 3

Наименование

:

Приходи от земя и сгради

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 42 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — касае се за приходите от земя и сгради, включени в техническата част на отчета за приходите и разходите за животозастрахователна дейност, а за застрахователна дейност, различна от животозастраховане — в нетехническата част.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите: член 34, II. 2, буква б), аа) относно животозастрахователна дейност (техническа сметка) и член 34, III. 3, буква б), аа) от Директива 91/674/EИО (нетехническа сметка).

Връзка с други променливи

Приходите от земя и сгради се използват при изчисляването на променливата „Приходи от инвестиции“ (32 71 0) и „Приходи от земя, сгради и други инвестиции“ (32 71 2).

Код

:

32 71 4

Наименование

:

Приходи от други инвестиции

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 42 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — касае се за приходите от други инвестиции, включени в техническата част на отчета за приходите и разходите за животозастрахователна дейност, а за застрахователна дейност, различна от животозастраховане — в нетехническата част.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите: член 34, II. 2, буква б), бб) относно животозастрахователна дейност (техническа сметка) и член 34, III. 3, буква б), бб) от Директива 91/674/EИО (нетехническа сметка).

Връзка с други променливи

Приходите от други инвестиции се използват при изчисляването на променливата „Приходи от инвестиции“ (32 71 0) и „Приходи от земя, сгради и други инвестиции“ (32 71 2).

Код

:

32 71 5

Наименование

:

Последващи корекции на стойността на инвестициите

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 42 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — касае се за последващите корекции на стойността на инвестициите, включени в техническата част на отчета за приходите и разходите за животозастрахователна дейност, а за застрахователна дейност, различна от животозастраховане — в нетехническата част.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите: член 34, II. 2, буква в) относно животозастрахователна дейност (техническа сметка) и член 34, III. 3, буква в) от Директива 91/674/EИО (нетехническа сметка).

Връзка с други променливи

Последващи корекции на стойността на инвестициите се използват при изчисляването на променливата „Приходи от инвестиции“ (32 71 0).

Код

:

32 71 6

Наименование

:

Печалба от реализацията на инвестиции

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 42 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — касае се за печалбата от реализацията на инвестиции, включени в техническата част на отчета за приходите и разходите за животозастрахователна дейност, а за застрахователна дейност, различна от животозастраховане — в нетехническата част.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите: член 34, II. 2, буква г) относно животозастрахователна дейност (техническа сметка) и член 34, III. 3, буква г) от Директива 91/674/EИО (нетехническа сметка).

Връзка с други променливи

Печалбата от реализацията на инвестиции се използва при изчисляването на променливата „Приходи от инвестиции“ (32 71 0).

Код

:

32 72 0

Наименование

:

Инвестиционни разходи

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 42 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — касае се за инвестиционните разходи, включени в техническата част на отчета за приходите и разходите за животозастрахователна дейност, а за застрахователна дейност, различна от животозастраховане — в нетехническата част. Тази променлива е сборът на „Разходи за управление на инвестициите, включително лихва“ (32 72 1), „Корекции на стойността на инвестициите“ (32 72 2) и „Загуби от реализацията на инвестиции“ (32 72 3).

Код

:

32 72 1

Наименование

:

Разходи за управление на инвестициите, включително лихва

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 42 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — касае се за разходите за управление на инвестициите, включително лихвата, включени в техническата част на отчета за приходите и разходите за животозастрахователна дейност, а за застрахователна дейност, различна от животозастраховане — в нетехническата част.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите: член 34, II. 9, буква а) относно животозастрахователна дейност (техническа сметка) и член 34, III. 5, буква а) от Директива 91/674/EИО (нетехническа сметка).

Връзка с други променливи

Разходите за управление на инвестициите, включително лихвата, се използват при изчисляването на променливата „Инвестиционни разходи“ (32 72 0).

Код

:

32 72 2

Наименование

:

Корекции на стойността на инвестициите

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 42 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — касае се за корекциите на стойността на инвестициите, включени в техническата част на отчета за приходите и разходите за животозастрахователна дейност, а за застрахователна дейност, различна от животозастраховане — в нетехническата част.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите: член 34, II. 9, буква б) относно животозастрахователна дейност (техническа сметка) и член 34, III. 5, буква б) от Директива 91/674/EИО (нетехническа сметка).

Връзка с други променливи

Корекциите на стойността на инвестициите се използват при изчисляването на променливата „Инвестиционни разходи“ (32 72 0).

Код

:

32 72 3

Наименование

:

Загуби от реализацията на инвестиции

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 42 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета — касае се за загубите от реализацията на инвестиции, включени в техническата част на отчета за приходите и разходите за животозастрахователна дейност, а за застрахователна дейност, различна от животозастраховане — в нетехническата част.

Забележка:

За структурата на отчета за приходите и разходите: член 34, II. 9, буква в) относно животозастрахователна дейност (техническа сметка) и член 34, III. 5, буква в) от Директива 91/674/EИО (нетехническа сметка).

Връзка с други променливи

Загубите от реализацията на инвестициите се използват при изчисляването на променливата „Инвестиционни разходи“ (32 72 0).

Код

:

33 11 1

Наименование

:

Бруто начислени премии в рамките на пряка дейност по продукти (въз основа на КПД)

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 35 от Директива 91/674/EИО на Съвета и класификацията на продуктите по дейности за застраховането и услугите на пенсионните фондове.

Забележка:

За разбивката на продуктите направете справка с член 63, I от Директива 91/674/EИО.

Връзка с други променливи

„Бруто начислените премии в рамките на пряка дейност по продукти (въз основа на КПД)“ е разбивка на по-ниско ниво на променливата „Бруто начислени директни премии“ (12 11 1).

Код

:

33 12 1

Наименование

:

Дял на презастрахователите в бруто начислените директни премии по продукти (въз основа на КПД)

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 35 от Директива 91/674/EИО на Съвета и класификацията на продуктите по дейности за застраховането и услугите на пенсионните фондове.

Забележка:

За разбивката на продуктите направете справка с член 63, I от Директива 91/674/EИО.

Връзка с други променливи

„Дял на презастрахователите в бруто начислените директни премии по продукти (въз основа на КПД)“ е разбивка на по-ниско ниво на част от променливата „Дял на презастрахователите в бруто начислените премии“ (32 18 1).

Код

:

33 13 1

Наименование

:

Бруто разходи за обезщетения в рамките на пряка дейност по продукти (въз основа на КПД)

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 38 от Директива 91/674/EИО на Съвета и класификацията на продуктите по дейности за застраховането и услугите на пенсионните фондове.

Забележка:

За разбивката на продуктите направете справка с член 63, I от Директива 91/674/EИО.

Връзка с други променливи

„Бруто разходи за обезщетения в рамките на пряка дейност по продукти (въз основа на КПД)“ е разбивка на по-ниско ниво на част от променливата „Бруто разходи за обезщетения“ (32 13 0).

Код

:

33 14 1

Наименование

:

Брутни оперативни разходи в рамките на пряка дейност по продукти (въз основа на КПД)

Приложение

:

V

Определение:

Вж. членове 40 и 41 от Директива 91/674/EИО на Съвета и класификацията на продуктите по дейности за застраховането и услугите на пенсионните фондове.

Забележка:

За разбивката на продуктите направете справка с член 63, I от Директива 91/674/EИО.

Връзка с други променливи

„Брутни оперативни разходи в рамките на пряка дейност по продукти (въз основа на КПД)“ е разбивка на по-ниско ниво на част от променливата „Брутни оперативни разходи“ (32 14 0).

Код

:

33 15 1

Наименование

:

Баланс на презастраховането в рамките на пряка дейност по продукти (въз основа на КПД)

Приложение

:

V

Определение:

Вж. променлива 32 18 0 и класификацията на продуктите по дейности за застраховането и услугите на пенсионните фондове.

Забележка:

За разбивката на продуктите направете справка с член 63, I от Директива 91/674/EИО.

Връзка с други променливи

„Баланс на презастраховането в рамките на пряка дейност по продукти (въз основа на КПД)“ е разбивка на по-ниско ниво на част от променливата „Баланс на презастраховането“ (32 18 0).

Код

:

34 11 0

Наименование

:

Географска разбивка — общо — бруто начислени директни премии

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 35 от Директива 91/674/EИО на Съвета. От гледна точка на държавата-членка по произход бруто начислените премии се разбиват, както следва: държава-членка на централния офис, други държави-членки, други страни от ЕИП, Швейцария, САЩ, Япония, други трети страни (останалата част от света).

Забележка:

За географската разбивка направете справка с член 63, IV от Директива 91/674/EИО.

Връзка с други променливи

„Географска разбивка — общо — бруто начислени директни премии“ е разбивка на по-ниско ниво на променливата „Бруто начислени директни премии“ (12 11 1).

Код

:

34 12 0

Наименование

:

Географска разбивка — общо — бруто приети презастрахователни премии, начислени премии

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 35 от Директива 91/674/EИО на Съвета. От гледна точка на държавата-членка по произход бруто приетите презастрахователни премии, начислените премии, се разбиват, както следва: държава-членка на централния офис, други държави-членки, други страни от ЕИП, Швейцария, САЩ, Япония, други трети страни (останалата част от света).

Забележка:

При разбивката се отчита географското разположение на прехвърлящия застраховател.

Връзка с други променливи

„Географска разбивка — общо — бруто приети презастрахователни премии, начислени премии“ е разбивка на по-ниско ниво на променливата „Бруто приети презастрахователни премии, начислени премии“ (12 11 2).

Код

:

34 13 0

Наименование

:

Географска разбивка — общо — дял на презастрахователите в бруто начислените премии

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 36 от Директива 91/674/EИО на Съвета. От гледна точка на държавата-членка по произход делът на презастрахователите в бруто начислените премии се разбива, както следва: държава-членка на централния офис, други държави-членки, други страни от ЕИП, Швейцария, САЩ, Япония, други трети страни (останалата част от света).

Забележка:

При разбивката се отчита географското разположение на поемащото застрахователно или презастрахователно предприятие.

Връзка с други променливи

„Географска разбивка — общо — дял на презастрахователите в бруто начислените премии“ е разбивка на по-ниско ниво на променливата „Дял на презастрахователите в бруто начислените премии“ (32 18 1).

Код

:

34 31 1

Наименование

:

Бруто начислени директни премии по продукти (въз основа на КПД) и по държави-членки, географска разбивка на дейността при действие на правото на установяване

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 35 от Директива 91/674/EИО на Съвета. От гледна точка на държавата-членка по произход (държавата-членка, в която е разположен централният офис) бруто начислените премии на клонове в други държави-членки се разбиват между всяка отделна държава-членка на ЕИП и по класификацията на продуктите по дейности за застраховането и услугите на пенсионните фондове.

Забележка:

Направете справка с член 43 от третата директива относно животозастраховането и член 44 от третата директива относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане. Създадената матрица с използване на комбинация от категории от КПД и държавите-членки в чужбина позволява пресъздаване на обхвата на всеки национален застрахователен пазар за пряка дейност.

Връзка с други променливи

Бруто начислените директни премии по продукти (въз основа на КПД) и по държави-членки, географската разбивка на дейността при действие на правото на установяване, е част от променливата „Бруто начислени директни премии“ (12 11 1).

Код

:

34 32 1

Наименование

:

Бруто начислени директни премии по продукти (въз основа на КПД) и по държави-членки, географска разбивка на дейността при действие на правото на свободно предоставяне на услуги

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 35 от Директива 91/674/EИО на Съвета. От гледна точка на държавата-членка по произход (държавата-членка, в която е разположен централният офис) бруто начислените премии при действие на правото на свободно предоставяне на услуги в други държави-членки се разбиват между всяка отделна държава-членка на ЕИП и по класификацията на продуктите по дейности за застраховането и услугите на пенсионните фондове.

Забележка:

Направете справка с член 44 от третата директива относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане, и член 43 от третата директива относно животозастраховането. Създадената матрица с използване на комбинация от категории от КПД и държавите-членки в чужбина позволява пресъздаване на обхвата на всеки национален застрахователен пазар за пряка дейност.

Връзка с други променливи

Бруто начислените директни премии по продукти (въз основа на КПД) и по държави-членки, географската разбивка на дейността при действие на правото на свободно предоставяне на услуги, е част от променливата „Бруто начислени директни премии“ (12 11 1).

Код

:

36 10 0

Наименование

:

Общо инвестиции

Приложение

:

V

Определение:

Тази променлива е сборът на „Земя и сгради“ (36 11 0), „Инвестиции в свързани предприятия и дялови участия“ (36 12 0), „Други финансови инвестиции“ (36 13 0) и „Депозити в прехвърлящи застрахователи и презастрахователи“ (36 14 0).

Забележка:

За структурата на счетоводния баланс: член 6 (актив) В.I от Директива 91/674/EИО. Съгласно правилата за оценяване от Директива 91/674/EИО оценяването на инвестициите може да се базира на принципа на цената на придобиване или на принципа на текущата стойност. За всяка държава-членка трябва да бъде посочено приложеното правило за оценяване.

Връзка с други променливи

„Общо инвестиции“ (36 10 0) е резултатът от следното уравнение:

„Земя и сгради“ (36 11 0)

+

„Инвестиции в свързани предприятия и дялови участия“ (36 12 0)

+

„Други финансови инвестиции“ (36 13 0)

+

„Депозити в прехвърлящи застрахователи и презастрахователи“ (36 14 0).

Код

:

36 11 0

Наименование

:

Земя и сгради

Приложение

:

V

Определение:

Известна информация може да се намери в член 8 и следващите от Директива 78/660/EИО на Съвета от 25 юли 1978 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества.

Връзка с други променливи

Земята и сградите се използват при изчисляването на променливата „Общо инвестиции“ (36 10 0).

Код

:

36 11 1

Наименование

:

Земя и сгради, използвани от застрахователно предприятие за собствената си дейност

Приложение

:

V

Определение:

Тази променлива е част от променливата 36 11 0. В тази променлива са включени единствено земята и сградите, използвани от застрахователното предприятие за собствената си дейност.

Забележка:

За структурата на счетоводния баланс: член 6 (актив) В.I от Директива 91/674/EИО. Съгласно правилата за оценяване от Директива 91/674/EИО оценяването на инвестициите може да се базира на принципа на цената на придобиване или на принципа на текущата стойност. За всяка държава-членка трябва да бъде посочено приложеното правило за оценяване.

Връзка с други променливи

Земята и сградите, използвани от застрахователно предприятие за собствената си дейност, са част от променливата „Земя и сгради“ (36 11 0).

Код

:

36 11 2

Наименование

:

Земя и сгради (текуща стойност)

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 45 и следващите от Директива 91/674/EИО на Съвета (съгласно тези членове принципът на цената на придобиване или принципът на текущата стойност могат да бъдат използвани за оценяване на инвестициите).

Забележка:

Тези данни се предоставят, единствено ако в променлива 36 11 0 са посочени земята и сградите по счетоводната им стойност.

Код

:

36 12 0

Наименование

:

Инвестиции в свързани предприятия и дялови участия

Приложение

:

V

Определение:

Известна информация може да се намери в член 8 и следващите от Директива 78/660/EИО на Съвета. Тази променлива е сборът на променливите 36 12 1 и 36 12 2.

Забележка:

За структурата на счетоводния баланс: член 6 (актив) В.II от Директива 91/674/EИО. Съгласно правилата за оценяване от Директива 91/674/EИО оценяването на инвестициите може да се базира на принципа на цената на придобиване или на принципа на текущата стойност. За всяка държава-членка трябва да бъде посочено приложеното правило за оценяване.

Връзка с други променливи

Инвестициите в свързани предприятия и дяловите участия се използват при изчисляването на променливата „Общо инвестиции“ (36 10 0).

Код

:

36 12 1

Наименование

:

Акции в свързани предприятия и дялови участия

Приложение

:

V

Определение:

Известна информация може да се намери в член 8 и следващите от Директива 78/660/EИО на Съвета.

Забележка:

Направете справка с член 6 (актив) В.II.1 и В.II.3 от Директива 91/674/EИО. Съгласно правилата за оценяване от Директива 91/674/EИО оценяването на инвестициите може да се базира на принципа на цената на придобиване или на принципа на текущата стойност. За всяка държава-членка приложеното правило за оценяване трябва да бъде посочено.

Връзка с други променливи

Акциите в свързани предприятия и дяловите участия се използват при изчисляването на променливата „Инвестиции в свързани предприятия и дялови участия“ (36 12 0).

Код

:

36 12 2

Наименование

:

Дългови ценни книжа и заеми на свързани предприятия и на предприятия, в които застрахователното предприятие има дялово участие

Приложение

:

V

Определение:

Известна информация може да се намери в член 8 и следващите от Директива 78/660/EИО на Съвета.

Забележка:

За структурата на счетоводния баланс: направете справка с член 6 (актив) В.II.2 и В.II.4 от Директива 91/674/EИО. Съгласно правилата за оценяване от Директива 91/674/EИО оценяването на инвестициите може да се базира на принципа на цената на придобиване или на принципа на текущата стойност. За всяка държава-членка трябва да бъде посочено приложеното правило за оценяване.

Връзка с други променливи

Дълговите ценни книжа и заемите на свързани предприятия и на предприятия, в които застрахователното предприятие има дялово участие, се използват при изчисляване на променливата „Инвестиции в свързани предприятия и дялови участия“ (36 12 0).

Код

:

36 12 3

Наименование

:

Инвестиции в свързани предприятия и дялови участия (текуща стойност)

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 45 и следващите от Директива 91/674/EИО на Съвета (съгласно тези членове принципът на цената на придобиване или принципът на текущата стойност могат да бъдат използвани за оценяване на инвестициите).

Забележка:

Тези данни се предоставят, единствено ако в променлива 36 12 0 са посочени инвестициите в свързани предприятия и дяловите участия по счетоводната им стойност.

Код

:

36 13 0

Наименование

:

Други финансови инвестиции

Приложение

:

V

Определение:

Тази променлива е сборът на променливи 36 13 1, 36 13 2, 36 13 3, 36 13 4, 36 13 5 и 36 13 6. Съгласно правилата за оценяване от Директива 91/674/EИО на Съвета оценяването на инвестициите може да се базира на принципа на цената на придобиване или на принципа на текущата стойност. За всяка държава-членка трябва да бъде посочено приложеното правило за оценяване.

Забележка:

За структурата на счетоводния баланс: член 6 (актив) В.III от Директива 91/674/EИО на Съвета.

Връзка с други променливи

Другите финансови инвестиции се използват при изчисляването на променливата „Общо инвестиции“ (36 10 0).

Код

:

36 13 1

Наименование

:

Акции и други ценни книжа с променлива доходност и дялове в доверителни фондове

Приложение

:

V

Определение:

Известна информация може да се намери в член 8 и следващите от Директива 78/660/EИО на Съвета.

Забележка:

За структурата на счетоводния баланс: член 6 (актив) В.III.1 от Директива 91/674/EИО на Съвета.

Връзка с други променливи

Акциите и другите ценни книжа с променлива доходност и дяловете в доверителни фондове са част от променливата „Други финансови инвестиции“ (36 13 0).

Акциите и другите ценни книжа с променлива доходност и дяловете в доверителни фондове са част от променливата „Общо инвестиции“ (36 10 0).

Код

:

36 13 2

Наименование

:

Облигации и други ценни книжа с постоянна доходност

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 9 от Директива 91/674/EИО на Съвета.

Забележка:

За структурата на счетоводния баланс: член 6 (актив) В.III.2 от Директива 91/674/EИО на Съвета.

Връзка с други променливи

Облигациите и другите ценни книжа с постоянна доходност са част от променливата „Други финансови инвестиции“ (36 13 0).

Облигациите и другите ценни книжа с постоянна доходност са част от променливата „Общо инвестиции“ (36 10 0).

Код

:

36 13 3

Наименование

:

Дялове в инвестиционни пулове

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 10 от Директива 91/674/EИО на Съвета.

Забележка:

За структурата на счетоводния баланс: член 6 (актив) В.III.3 от Директива 91/674/EИО на Съвета.

Връзка с други променливи

Дяловете в инвестиционни пулове са част от променливата „Други финансови инвестиции“ (36 13 0).

Дяловете в инвестиционни пулове се използват при изчисляването на променливата „Общо инвестиции“ (36 10 0).

Код

:

36 13 4

Наименование

:

Ипотечни кредити

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 11 от Директива 91/674/EИО на Съвета.

Забележка:

За структурата на счетоводния баланс: член 6 (актив) В.III.4 от Директива 91/674/EИО на Съвета.

Връзка с други променливи

Ипотечните кредити са част от променливата „Други финансови инвестиции“ (36 13 0).

Ипотечните кредити се използват при изчисляването на променливата „Общо инвестиции“ (36 10 0).

Код

:

36 13 5

Наименование

:

Други заеми

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 11 от Директива 91/674/EИО на Съвета и член 8 и следващите от Директива 78/660/EИО на Съвета.

Забележка:

За структурата на счетоводния баланс: член 6 (актив) В.III.5 от Директива 91/674/EИО на Съвета.

Връзка с други променливи

Другите заеми са част от променливата „Други финансови инвестиции“ (36 13 0).

Другите заеми се използват при изчисляването на променливата „Общо инвестиции“ (36 10 0).

Код

:

36 13 6

Наименование

:

Други (включително депозити в кредитни институции)

Приложение

:

V

Определение:

Вж. членове 12 и 13 от Директива 91/674/EИО на Съвета.

Забележка:

За структурата на счетоводния баланс: член 6 (актив) В.III.6 и В.III.7 от Директива 91/674/EИО.

Връзка с други променливи

Други (включително депозитите в кредитни институции) са част от променливата „Други финансови инвестиции“ (36 13 0).

Други (включително депозитите в кредитни институции) се използват при изчисляването на променливата „Общо инвестиции“ (36 10 0).

Код

:

36 13 8

Наименование

:

Други финансови инвестиции (текуща стойност)

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 45 и следващите от Директива 91/674/EИО на Съвета (съгласно тези членове принципът на цената на придобиване или принципът на текущата стойност могат да бъдат използвани за оценяване на инвестициите).

Забележка:

Тези данни се предоставят, единствено ако в променлива 36 13 0 са посочени другите финансови инвестиции по счетоводната им стойност.

Код

:

36 14 0

Наименование

:

Депозити в прехвърлящи застрахователи и презастрахователи

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 14 от Директива 91/674/EИО на Съвета.

Забележка:

За структурата на счетоводния баланс: член 6 (актив) В.IV от Директива 91/674/EИО.

Връзка с други променливи

Депозитите в прехвърлящи застрахователи и презастрахователи се използват при изчисляването на променливата „Общо инвестиции“ (36 10 0).

Код

:

36 20 0

Наименование

:

Инвестиции в полза на притежатели на полици за животозастраховане, които носят инвестиционния риск

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 15 от Директива 91/674/EИО на Съвета.

Забележка:

За структурата на счетоводния баланс: член 6 (актив) Г от Директива 91/674/EИО.

Код

:

36 21 0

Наименование

:

Инвестиции в полза на притежатели на полици за животозастраховане, които носят инвестиционния риск — земя и сгради

Приложение

:

V

Определение:

Известна информация може да се намери в член 8 и следващите от Директива 78/660/EИО на Съвета. Тази променлива е част от променливата 36 20 0.

Забележка:

Сумата, съответстваща на променливата 36 11 0, трябва да се посочи в тази характеристика.

Връзка с други променливи

Инвестициите в полза на притежатели на полици за животозастраховане, които носят инвестиционния риск — земя и сгради, са част от променливата „Инвестиции в полза на притежатели на полици за животозастраховане, които носят инвестиционния риск“ (36 20 0).

Код

:

36 22 0

Наименование

:

Инвестиции в полза на притежатели на полици за животозастраховане, които носят инвестиционния риск — други финансови инвестиции

Приложение

:

V

Определение:

Тази променлива е част от променливата 36 20 0.

Забележка:

Сумата, съответстваща на променливата 36 13 0, се посочва в тази характеристика.

Връзка с други променливи

Инвестициите в полза на притежатели на полици за животозастраховане, които носят инвестиционния риск — други финансови инвестиции, са част от променливата „Инвестиции в полза на притежатели на полици за животозастраховане, които носят инвестиционния риск“ (36 20 0).

Код

:

36 30 0

Наименование

:

Общ баланс

Приложение

:

V

Определение:

Тази променлива се състои от сбора на сумите по позиции A, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З от частта за актива в счетоводния баланс или сбора на сумите по позиции A, Б, В, Г, Д, Е, Ж , З и И от частта за пасива в счетоводния баланс по член 6 от Директива 91/674/ЕИО на Съвета. Във всеки случай трябва да бъде отбелязано дали загубата за финансовата година е посочена в частта за актива или за пасива в счетоводния баланс.

Забележка:

За структурата на счетоводния баланс: член 6 от Директива 91/674/ЕИО.

Код

:

37 10 0

Наименование

:

Общо капитал и резерви

Приложение

:

V

Определение:

Отчита се общият размер на всички елементи на капитала и резервите (позиция A от частта за пасива в счетоводния баланс, посочен в член 6 от Директива 91/674/EИО на Съвета). Загубата за финансовата година трябва да бъде включена в тази характеристика (в противен случай това трябва да бъде отбелязано).

Код

:

37 10 1

Наименование

:

Общо капитал и резерви, разбити по правен статут

Приложение

:

V

Определение:

Общо капиталът и резервите (вж. променлива 37 10 0) се разбиват по правен статут, както следва: акционерни дружества, взаимни предприятия, клонове на застрахователни предприятия с централен офис в държава, които не е членка на ЕИП, други.

Връзка с други променливи

„Общо капитал и резерви, разбити по правен статут“ е разбивка на по-ниско ниво на „Общо капитал и резерви“ (37 10 0).

Код

:

37 11 0

Наименование

:

Записан капитал или еквивалентни фондове

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 19 от Директива 91/674/EИО.

Забележка:

За структурата на счетоводния баланс: член 6 (пасив) A.I. от Директива 91/674/EИО.

Връзка с други променливи

Записаният капитал или еквивалентните фондове са част от променливата „Общо капитал и резерви“ (37 10 0).

Код

:

37 12 0

Наименование

:

Премии от емисия, преоценъчен резерв, резерви

Приложение

:

V

Определение:

Известна информация може да се намери в член 8 и следващите от Директива 78/660/EИО на Съвета.

Забележка:

За структурата на счетоводния баланс: член 6 (пасив) A.II, A.III, A.IV от Директива 91/674/EИО.

Връзка с други променливи

Премиите от емисия, преоценъчният резерв, резервите са част от променливата „Общо капитал и резерви“ (37 10 0).

Код

:

37 20 0

Наименование

:

Подчинени пасиви

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 21 от Директива 91/674/EИО на Съвета.

Забележка:

За структурата на счетоводния баланс: член 6 (пасив) Б от Директива 91/674/EИО.

Код

:

37 30 0

Наименование

:

Общо бруто технически провизии

Приложение

:

V

Определение:

Тази променлива е сборът на „Бруто пренос-премиен резерв“ (37 31 0), „Бруто резерв за животозастраховане“ (37 32 0), „Бруто резерв за предстоящи плащания“ (37 33 0), „Бруто резерв за бонуси и отстъпки“ (37 34 0), „Изравнителен резерв“ (37 35 0), „Бруто други технически провизии“ (37 36 0) и „Бруто технически провизии за полици за животозастраховане, чиито титуляри поемат инвестиционния риск“ (37 37 0).

Код

:

37 30 1

Наименование

:

Общо нетни технически провизии

Приложение

:

V

Определение:

Тази променлива е сборът на променливите 37 31 0, 37 32 0, 37 33 0, 37 34 0, 37 35 0, 37 36 0 и 37 37 0 на нетна база (т.е. след приспадане на дела на презастрахователите).

Забележка:

Тази променлива е необходима за подробното изчисляване на макроикономическите променливи в рамките на отчета за производството.

Код

:

37 31 0

Наименование

:

Бруто пренос-премиен резерв

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 25 от Директива 91/674/EИО на Съвета.

Забележка:

За структурата на счетоводния баланс: член 6 (пасив) В.1, буква а) от Директива 91/674/EИО.

Връзка с други променливи

Бруто пренос-премийният резерв се използва при изчисляването на променливата „Общо бруто технически провизии“ (т.е. 37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Код

:

37 32 0

Наименование

:

Бруто резерв за животозастраховане

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 27 от Директива 91/674/EИО на Съвета.

Забележка:

За структурата на счетоводния баланс: член 6 (пасив) В.2, буква а) от Директива 91/674/EИО.

Връзка с други променливи

Бруто резервът за животозастраховане се използва при изчисляването на променливата „Общо бруто технически провизии“ (т.е. 37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Код

:

37 33 0

Наименование

:

Бруто резерв за предстоящи плащания

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 28 от Директива 91/674/EИО на Съвета.

Забележка:

За структурата на счетоводния баланс: член 6 (пасив) В.3, буква a) от Директива 91/674/EИО.

Връзка с други променливи

Бруто резервът за предстоящи плащания се използва при изчисляването на променливата „Общо бруто технически провизии“ (т.е. 37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Код

:

37 33 1

Наименование

:

Бруто резерв за предстоящи плащания, свързани с пряката дейност

Приложение

:

V

Определение:

Тази променлива е част от променливата 37 33 0 (вж. също член 28 от Директива 91/674/EИО на Съвета).

Забележка:

За структурата на счетоводния баланс: член 6 (пасив) В.3, буква а) от Директива 91/674/EИО.

Връзка с други променливи

Бруто резервът за предстоящи плащания, свързани с пряката дейност, е част от променливата „Бруто резерв за предстоящи плащания“ (37 33 0).

Код

:

37 33 2

Наименование

:

Бруто резерв за предстоящи плащания, свързани с дейността на поемащите застрахователи

Приложение

:

V

Определение:

Тази променлива е част от „Бруто резерв за предстоящи плащания“ (37 33 0) (вж. също член 28 от Директива 91/674/EИО на Съвета).

Код

:

37 33 3

Наименование

:

Бруто резерв за предстоящи плащания, свързани с пряката дейност, по продукти (въз основа на КПД)

Приложение

:

V

Определение:

Това е допълнителна разбивка на променлива 37 33 1 (вж. също член 28 от Директива 91/674/EИО на Съвета). Бруто резервът за предстоящи плащания, свързани с пряката дейност, се разбива по продукти въз основа на КПД.

Забележка:

За структурата на счетоводния баланс: член 6 (пасив) В.3, буква а) от Директива 91/674/EИО.

Връзка с други променливи

Бруто резервът за предстоящи плащания, свързани с пряката дейност, по продукти (въз основа на КПД) е разбивка на по-ниско ниво на „Бруто резерв за предстоящи плащания, свързани с пряката дейност“ (37 33 1).

Код

:

37 34 0

Наименование

:

Бруто резерв за бонуси и отстъпки

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 29 от Директива 91/674/EИО на Съвета.

Забележка:

За структурата на счетоводния баланс: член 6 (пасив) В.4, буква а) от Директива 91/674/EИО.

Връзка с други променливи

Бруто резервът за бонуси и отстъпки се използва при изчисляването на променливата „Общо бруто технически провизии“ (т.е. 37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Код

:

37 35 0

Наименование

:

Изравнителен резерв

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 30 от Директива 91/674/EИО на Съвета.

Забележка:

За структурата на счетоводния баланс: член 6 (пасив) В.5 от Директива 91/674/EИО.

Връзка с други променливи

Изравнителният резерв се използва при изчисляването на променливата „Общо бруто технически провизии“ (т.е. 37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Код

:

37 36 0

Наименование

:

Бруто други технически провизии

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 26 от Директива 91/674/EИО на Съвета.

Забележка:

За структурата на счетоводния баланс: член 6 (пасив) В.6, буква а) от Директива 91/674/EИО. Трябва да бъде посочена подробната разбивка на тази променлива.

Връзка с други променливи

Бруто другите технически провизии се използват при изчисляването на променливата „Общо бруто технически провизии“ (т.е. 37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Код

:

37 37 0

Наименование

:

Бруто технически провизии за полици за животозастраховане, чиито титуляри поемат инвестиционния риск

Приложение

:

V

Определение:

Вж. член 31 от Директива 91/674/EИО на Съвета.

Забележка:

За структурата на счетоводния баланс: член 6 (пасив) Г., буква а) от Директива 91/674/EИО.

Връзка с други променливи

Бруто техническите провизии за полици за животозастраховане, чиито титуляри поемат инвестиционния риск, се използват при изчисляването на променливата „Общо бруто технически провизии“ (т.е. 37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Код

:

37 41 0

Наименование

:

Облигационни заеми

Приложение

:

V

Определение:

Известна информация може да се намери в член 8 и следващите от Директива 78/660/EИО на Съвета.

Забележка:

За структурата на счетоводния баланс: член 6 (пасив) Ж.III от Директива 91/674/EИО. Тази променлива включва конвертируемите заеми.

Код

:

37 42 0

Наименование

:

Задължения към кредитни институции

Приложение

:

V

Определение:

Известна информация може да се намери в член 8 и следващите от Директива 78/660/EИО на Съвета.

Забележка:

За структурата на счетоводния баланс: член 6 (пасив) Ж.IV от Директива 91/674/EИО.

Код

:

39 10 0

Наименование

:

Брой договори, неизпълнени в края на счетоводната година, свързани с пряка дейност за всички индивидуални договори за животозастраховане и за следните продукти: несвързани животозастрахователни услуги и КПД 65.12.1, 65.12.4 и 65.12.5.

Приложение

:

V

Определение:

Касае се за броя договори, неизпълнени в края на счетоводната година, свързани с пряка дейност за всички индивидуални договори за животозастраховане и за следните продукти: несвързани животозастрахователни услуги и КПД 65.12.1, 65.12.4 и 65.12.5.

Забележка:

Вземат се предвид единствено договорите, които все още са в сила в края на счетоводната година. Що се отнася до индивидуалните договори за животозастраховане, посочените в тази характеристика данни съответстват на съдържанието на променливата 12 11 3.

Код

:

39 20 0

Наименование

:

Брой застраховани лица в края на счетоводната година, свързани с пряка дейност за всички договори за групово животозастраховане и за следния продукт: КПД 65.12.1

Приложение

:

V

Определение:

Касае се за броя на застрахованите лица в края на счетоводната година, свързани с пряка дейност за всички договори за групово животозастраховане и за следната подкатегория от класификацията на продуктите по дейности за застраховането и услугите на пенсионните фондове: 65.12.1.

Забележка:

Вземат се предвид единствено лицата, чиито договори все още са в сила в края на счетоводната година. Що се отнася до договорите за групово животозастраховане, посочените в тази характеристика данни съответстват на съдържанието на променлива 12 11 4.

Код

:

39 30 0

Наименование

:

Брой застраховани превозни средства в края на счетоводната година, свързани с пряка дейност, за следния продукт по КПД: 65.12.2.

Приложение

:

V

Определение:

Броят застраховани превозни средства в края на счетоводната година, свързани с пряка дейност, e включен в тази променлива за следната подкатегория от класификацията на продуктите по дейности за застраховането и услугите на пенсионните фондове: 65.12.2.

Забележка:

Вземат се предвид единствено превозните средства, все още обхванати от действащи договори в края на счетоводната година. Отчитат се всички отделни превозни средства, дори ако са обхванати от групови договори.

Код

:

39 40 0

Наименование

:

Бруто застрахователна сума в края на счетоводната година, свързана с пряка дейност, за следните продукти: несвързани животозастрахователни услуги и застраховане на обратното изкупуване на капитала.

Приложение

:

V

Определение:

Касае се за бруто застрахователната сума в края на счетоводната година, свързана с пряка дейност, за следните продукти: несвързани животозастрахователни услуги и застраховане на обратното изкупуване на капитала.

Забележка:

Вземат се предвид единствено сумите, свързани с договори, които са все още в сила в края на счетоводната година. За пенсионните застраховки се прилага националната равностойност за застрахователната сума.

Код

:

39 50 0

Наименование

:

Брой искове през счетоводната година, свързани с пряка дейност, за следния продукт: КПД 65.12.2

Приложение

:

V

Определение:

Посочва се общият брой на исковете през счетоводната година, свързани с пряка дейност, за следната подкатегория от класификацията на продуктите по дейности за застраховането и услугите на пенсионните фондове: 65.12.2.

Забележка:

Вж. член 44 от Директива 92/49/EИО на Съвета. Взема се предвид броят на всички застрахователни събития, които са настъпили, били са докладвани през счетоводната година и дават право на иск (не е включен приблизителният брой на застрахователните събития, които са настъпили, но не са докладвани).

Код

:

42 11 0

Наименование

:

Вземания за лихви и подобни приходи

Приложение

:

VI

Определение:

Тази променлива включва:

1)

всички приходи от „Парични средства в наличност и авоари към централни банки“, „Държавни ценни книжа или други ценни книжа, подлежащи на рефинансиране от централните банки“, „Заеми и други аванси към кредитните институции“, „Заеми и други аванси към клиенти“ и „Дългови ценни книжа, включително дългови ценни книжа с фиксиран доход“ независимо от начина, по който са изчислени. Такива приходи включват също приходите, произтичащи от амортизацията на сконтото върху активи, придобити на стойност под сумата, платима на падежа, и върху задълженията, договорени над тази сума;

2)

подобни на лихва приходи и разходи от дериватни инструменти, разпределени по действителната продължителност на договора.

Забележка

:

препратка към член 27, параграф 1 и член 28, буква Б, параграф 1 от Директива 86/635/ЕИО (9). Препратка към параграф 35 от IAS 18 от Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията (лихви и подобни приходи) и към параграф 20 от IFRS 7 от Регламент (ЕО) № 108/2006 на Комисията (10).

Връзка с други променливи

Тази променлива се използва при изчисляването на „Производствена стойност“ (променлива 12 12 0).

Код

:

42 11 1

Наименование

:

Вземания за лихви и подобни приходи, произтичащи от ценни книжа с постоянна доходност

Приложение

:

VI

Определение:

Тази променлива включва:

1)

всички приходи от ценни книжа с постоянна доходност. Такива приходи включват също приходите, произтичащи от амортизацията на сконтото върху активи, придобити на стойност под сумата, платима на падежа, и върху задълженията, договорени над тази сума;

2)

подобни на лихва приходи и разходи от дериватни инструменти, разпределени по действителната продължителност на договора.

Забележка

:

препратка към член 27, параграф 1 и член 28, буква Б, параграф 1 от Директива 86/635/ЕИО. Тази позиция не е посочена отделно в изискванията към оповестяването в IAS 18 от Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията и параграф 20 от IFRS 7 от Регламент (ЕО) № 108/2006 на Комисията.

Връзка с други променливи

Тази променлива е част от променливата 42 11 0.

Код

:

42 12 0

Наименование

:

Дължими лихви и подобни задължения

Приложение

:

VI

Определение:

Тази променлива включва:

1)

всички задължения, произтичащи от „Задължения към кредитни институции“, „Задължения към клиенти“, „Пасиви, които се доказват със сертификати“ и „Подчинени пасиви“ независимо от начина, по който са изчислени. Такива разходи включват също разходите, произтичащи от амортизацията на премията върху активите, придобити на стойност над сумата, платима на падежа, и върху задълженията, договорени под тази сума;

2)

подобни на лихва приходи и разходи от дериватни инструменти, разпределени по действителната продължителност на договора.

Забележка

:

препратка към член 27, параграф 2 и член 28, буква А, параграф 1 от Директива 86/635/ЕИО. Препратка към параграф 35 от IAS 18 от Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията и към параграф 20 от IFRS 7 от Регламент (ЕО) № 108/2006 на Комисията.

Връзка с други променливи

Тази променлива се използва при изчисляването на „Производствена стойност“ (променлива 12 12 0).

Код

:

42 12 1

Наименование

:

Дължими лихви и подобни задължения, свързани с емитирани дългови ценни книжа

Приложение

:

VI

Определение:

Тази променлива включва:

1)

всички разходи, произтичащи от емитирани дългови ценни книжа, независимо от начина, по който са изчислени. Такива разходи включват също разходите, произтичащи от амортизацията на премията върху активите, придобити на стойност над сумата, платима на падежа, и върху задълженията, договорени под тази сума. Дълговите ценни книжа включват прехвърлими ценни книжа, включително ценни книжа с постоянна доходност, емитирани от кредитни институции, ценни книжа с лихва, която се променя в зависимост от специфични фактори, като например лихвата на междубанковия пазар или на европейския пазар;

2)

подобни на лихва приходи и разходи от дериватни инструменти, разпределени по действителната продължителност на договора.

Забележка

:

препратка към член 4, параграф 3, буква а)