ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 82

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
28 март 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 259/2009 на Комисията от 27 март 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/300/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 12 март 2009 година за установяване на ревизирани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на телевизори (нотифицирано под номер C(2009) 1830)  ( 1 )

3

 

 

2009/301/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 март 2009 година за създаване на експертна група на високо равнище в областта на цифровите библиотеки

9

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

28.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 82/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 259/2009 НА КОМИСИЯТА

от 27 март 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 28 март 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 март 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

82,5

JO

68,6

MA

52,9

TN

109,4

TR

84,4

ZZ

79,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

51,1

TR

143,3

ZZ

120,5

0709 90 70

MA

46,1

TR

90,8

ZZ

68,5

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

40,9

IL

59,3

MA

45,4

TN

48,8

TR

69,1

ZZ

52,7

0805 50 10

TR

54,6

ZZ

54,6

0808 10 80

AR

88,5

BR

79,3

CA

78,6

CL

81,1

CN

71,1

MK

23,7

US

108,1

UY

68,3

ZA

81,1

ZZ

75,5

0808 20 50

AR

88,1

CL

122,0

CN

48,8

US

194,4

ZA

91,7

ZZ

109,0


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

28.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 82/3


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 март 2009 година

за установяване на ревизирани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на телевизори

(нотифицирано под номер C(2009) 1830)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/300/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1980/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. относно ревизирана схема на Общността за присъждане на знака за екомаркировка (1), и по-специално член 6, параграф 1, втора алинея от него,

след консултация със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1980/2000 знакът за екомаркировка на Общността може да бъде присъден на продукт, притежаващ характеристики, с които той може да допринесе значително за подобряване на важни екологични аспекти.

(2)

Регламент (ЕО) № 1980/2000 предвижда, че съгласно продуктовите групи трябва да се въведат специфични критерии за екомаркировка, разработени въз основа на критериите, определени от Съвета по екомаркировка на Европейския съюз.

(3)

Този регламент предвижда също, че преразглеждането на критериите за екомаркировка, както и на свързаните с тях изисквания за оценяване и удостоверяване, трябва да се осъществи своевременно — преди изтичането на срока на валидност на критериите, определени за съответната продуктова група.

(4)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1980/2000 бе извършено своевременно преразглеждане на екологичните критерии, както и на свързаните с тях изисквания за оценяване и удостоверяване, установени с Решение 2002/255/ЕО на Комисията от 25 март 2002 г. за установяване на преразгледани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на телевизори (2).

(5)

Предвид това преразглеждане е уместно, с цел съобразяване с научното и пазарното развитие, да бъдат установени нови екологични критерии.

(6)

Освен това е целесъобразно да се измени съдържащото се в посоченото решение определение за продуктовата група, за да се вземат под внимание новите технологии.

(7)

За по-голяма яснота Решение 2002/255/ЕО следва да бъде заменено. Тъй като срокът на валидност на екологичните критерии, определени в посоченото решение, беше продължен до 31 октомври 2009 г., споменатото решение следва да бъде заменено от 1 ноември 2009 г.

(8)

Екологичните критерии, както и свързаните с тях изисквания за оценяване и удостоверяване, следва да са валидни до 31 октомври 2013 г.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 1980/2000,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Продуктовата група „телевизори“ включва:

„захранвани от електрическата мрежа електронни устройства, основното предназначение и функция на които е да приемат, декодират и извеждат на екран сигналите от телевизионно предаване.“

Член 2

За да бъде присъден знакът за екомаркировка на Общността съгласно Регламент (ЕО) № 1980/2000 на телевизор, той трябва да попада в рамките на продуктовата група „телевизори“ и да отговаря на екологичните критерии, определени в приложението към настоящото решение.

Член 3

Екологичните критерии за продуктовата група „телевизори“, както и свързаните с тях изисквания за оценяване и удостоверяване, са валидни до 31 октомври 2013 г.

Член 4

Определеният за административни цели кодов номер на продуктовата група „телевизори“ е „022“.

Член 5

Решение 2002/255/ЕО се отменя.

Член 6

Настоящото решение се прилага от 1 ноември 2009 г.

Член 7

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 12 март 2009 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 237, 21.9.2000 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 87, 4.4.2002 г., стр. 53.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Цели на критериите

За да му бъде присъден знак за екомаркировка, продуктът трябва да отговаря на критериите в настоящото приложение, които имат за цел да се спомогне за:

намаляване на вредата за околната среда или рисковете, свързани с използването на енергия (глобално затопляне, киселинни дъждове, изчерпване на невъзобновяемите енергийни източници), посредством намаляване на консумацията на енергия,

намаляване на вредата за околната среда, свързана с използването на природни ресурси,

намаляване на вредата за околната среда, свързана с използването на опасни вещества, чрез ограничаване на използването на такива вещества.

Освен това чрез критериите се насърчава прилагането на най-добрите практики (оптимално ползване с оглед на околната среда) и се повишава осведомеността на потребителите относно екологията.

На компетентните органи се препоръчва да вземат под внимание прилагането на признати схеми по управление на околната среда, като Схемата на Общността по управление на околната среда и одитиране (EMAS) или EN ISO 14001, когато оценяват заявленията и контролират съответствието с критериите, посочени в настоящото приложение (забележка: прилагането на тези схеми за управление не е задължително).

Изисквания за оценяване и удостоверяване

Специфичните изисквания за оценяване и удостоверяване са посочени за всеки критерий.

Когато е възможно, изпитването се извършва от подходящо акредитирани лаборатории или лаборатории, които отговарят на изискванията, посочени в стандарта ЕN ISO 17025, и са компетентни да извършат съответните изпитвания.

Ако е необходимо, компетентните органи могат да изискват допълнителни документи и да извършват независими проверки.

На компетентните органи се препоръчва при оценяване на заявленията и контролиране на съответствието с критериите да отчитат прилагането на признати схеми за управление на околната среда, например EMAS или ISO 14001 (забележка: прилагането на тези схеми за управление не е задължително).

КРИТЕРИИ

1.   Икономии на енергия

а)   Пасивен режим на готовност

i)

Консумацията на телевизора в пасивен режим на готовност трябва да е ≤ 0,30 W, освен ако е изпълнено условието в подточка ii).

ii)

За телевизори с леснозабележим физически прекъсвач за изключване, който в положение „изключено“ води до консумация на енергия от телевизора < 0,01 W, консумацията от телевизора в пасивен режим на готовност трябва да е ≤ 0,50 W.

б)   Максимална консумация на енергия

Консумацията на енергия от телевизорите във включено състояние трябва да е ≤ 200W.

в)   Енергийна ефективност

До 31 декември 2010 г. пуснатите на пазара телевизори, носещи знака за екомаркировка, във включено състояние трябва да са с консумация на мощност, която да е по-малка или равна на 0,64 × (20 W + A × 4,3224 W/dm2).

От 1 януари 2011 г. до 31 декември 2012 г. пуснатите на пазара телевизори, носещи знака за екомаркировка, във включено състояние трябва да са с консумация на мощност, която да е по-малка или равна на 0,51 × (20 W + A × 4,3224 W/dm2).

От 1 януари 2013 г. пуснатите на пазара телевизори, носещи знака за екомаркировка, във включено състояние трябва да са с консумация на мощност, която да е по-малка или равна на 0,41 × (20 W + A × 4,3224 W/dm2).

A е видимата площ от екрана (1), изразена в dm2.

Оценяване и удостоверяване (букви от а) до в): телевизорът се изпитва за консумираната от него мощност в режим „включен“ в състоянието, в което е доставен на клиента, съгласно преработения стандарт IEC62087, като се използва динамичният видеосигнал на телевизионно разпръскване („Методи за измерване на консумация на мощност от звукотехнически, видео- и сродни устройства“). Ако при първоначалното включване на телевизора се появява задължително меню, за настройка по подразбиране се приема тази, която се препоръчва от производителя за нормално домашно ползване. Заявителят предоставя на присъждащия компетентен орган протокол от изпитванията, от който да е видно, че телевизорът отговаря на изискванията, посочени в букви от а) до в).

Заявителят трябва да декларира, че неговият телевизор изпълнява условията по буква а), подточка ii), и да предостави фотографско доказателство за наличието на физически прекъсвач за изключване.

За изпълнение на изискванията по буква в) заявителят доказва, че при първоначалното пускане на пазара на неговите телевизори със знака за екомаркировка след посочените за критерия дати те ще отговарят на съответния критерий за енергийна ефективност. Ако това не може да бъде доказано, компетентният орган издава лиценз за знак за екомаркировка само за периода, за който може да бъде доказано съответствие.

2.   Съдържание на живак в луминесцентни лампи

Общото съдържание на живак (Hg) във всички лампи в един екран не трябва да превишава 75 mg за екрани с размер по диагонала на видимата част до 40 инча (101 cm) включително.

Общото съдържание на живак (Hg) във всички лампи в един екран не трябва да превишава 99 mg за екрани с размер по диагонала на видимата част над 40 инча (101 cm) включително.

Оценяване и удостоверяване: заявителят предоставя подписана декларация, че неговите телевизори отговарят на посочените изисквания. Тя включва документация от доставчиците относно броя на използваните лампи и общото съдържание на живак в лампите.

3.   Удължен експлоатационен срок

Производителят трябва да даде търговска гаранция, че телевизорът ще функционира най-малко две години. Тази гаранция важи от датата на доставка на клиента.

Наличието на съвместими електронни резервни части трябва да е гарантирано в продължение на седем години, считано от спирането на производството.

Оценяване и удостоверяване: Заявителят трябва да декларира, че продуктът съответства на тези изисквания.

4.   Лекота на разглобяване

Производителят трябва да докаже, че професионално обучени рециклатори с обичайните си инструменти могат лесно да разглобят телевизора за следните цели:

ремонт и подмяна на износени части,

подновяване на стари или морално остарели части, и

отделяне на части и материали с крайна цел рециклиране.

За улесняване на разглобяването:

Крепежните приспособления вътре в телевизора, като винтове и щипки, трябва да позволяват лесното му разглобяване, особено за части, съдържащи опасни вещества.

Пластмасовите части трябва да са изготвени от един полимер или от съвместими полимери с оглед на рециклирането им и да имат съответна маркировка съгласно ISO 11469, ако масата им е по-голяма от 25 g.

Да не се използват метални етикети, ако не могат да бъдат отделени.

Данните за характера и количеството на опасните вещества в телевизора трябва да се събират в съответствие с Директива 2006/121/ЕО на Съвета (2) и Глобалната хармонизирана система за класификация и етикетиране на химични вещества (GHS).

Оценяване и удостоверяване: трябва да се представи протокол от изпитването заедно със заявлението с подробности относно разглобяването на телевизора. Да се включи аксонометрично изображение на телевизора в разглобен вид с означения на основните съставни части, както и с посочване на опасните вещества в съставните части. То може да е в писмен или аудио-визуален вид. На присъждащия компетентен орган се предоставя информация относно опасните вещества под формата на списък на материали с посочване на вида им, използвано количество и местоположението им.

5.   Тежки метали и забавители на горенето

а)

В телевизора да не се използват кадмий, олово, живак, хром 6+ или полибромиран бифенил (PBB) или полибромиран дифенилетер (PBDE) като забавители на горенето, както е изброено в член 4, параграф 1 от Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), освен ако използването на тези вещества съгласно приложението към посочената директива е освободено от спазването на изискванията на член 4, параграф 1 или ако стойността на тяхната максимална концентрация е по-малка или равна на праговата стойност, посочена в същото приложение. Съгласно приложението максималната концентрация на PBB и PBDE трябва да е < 0,1 %.

б)

Пластмасовите части да не съдържат вещества за забавяне на горенето или препарати, съдържащи вещества, за които към момента на заявлението се прилагат или могат да се прилагат следните фрази за риска или комбинации от тях:

R40 (възможен риск от рак),

R45 (може да причини рак),

R46 (може да причини наследствено генетично увреждане),

R50 (силно токсично за водни организми),

R51 (токсично за водни организми),

R52 (вредно за водни организми),

R53 (може да причини дълготрайни отрицателни ефекти във водната среда),

R60 (може да увреди възпроизводителната функция),

R61 (може да увреди плода при бременност),

R62 (възможен риск от увреждане на възпроизводителната функция),

R63 (възможен риск от увреждане на плода при бременност),

както са определени в Директива 2006/121/ЕО. Това изискване не се прилага за реактивните забавители на горенето, които променят свойствата си при употреба (т.е. не се съдържат в крайния продукт в концентрация > 0,1 %) по такъв начин, че горепосочените фрази за риска вече не се прилагат.

Оценяване и удостоверяване: На присъждащия компетентен орган се представя подписано от производителя на телевизора удостоверение, с което се декларира съответствие с тези изисквания. На присъждащия компетентен орган трябва да се представи и декларация за съответствие, подписана от доставчиците на пластмаса и забавители на горенето, както и копия от съответните спецификации за безопасност относно материалите и веществата. Всички използвани забавители на горенето трябва да са ясно посочени.

6.   Инструкции за потребителя

Телевизорът трябва да се продава заедно със съответната информация за потребителя, която съдържа и съвети за употреба, съобразена с околната среда. Информацията трябва да се намира на едно-единствено лесновидимо място в инструкциите за потребителя, както и на уебсайта на производителя. Информацията трябва да включва, по-конкретно:

а)

консумацията на мощност от телевизора в различните режими: включен, изключен, пасивен режим на готовност, включително информация за възможните икономии на енергия в различните режими;

б)

средната годишна консумация на енергия от телевизора, изразена в kWh, изчислена въз основа на консумацията във включено състояние при работа 4 часа дневно и 365 дни в годината;

в)

информация, че енергийната ефективност намалява консумацията на енергия и по този начин води до спестяване на пари чрез намаляване на сметката за електроенергия;

г)

следните указания как да се намали консумацията на мощност, когато не се гледа телевизия:

изключването на телевизора чрез прекъсване на захранването му от електрическата мрежа или издърпване на захранващия кабел от контакта намалява на нула консумацията на енергия при всички телевизори и се препоръчва, когато телевизорът няма да се използва продължително време — например при отпуск,

изключването чрез физическия прекъсвач (ако има такъв) намалява консумацията на енергия почти до нула,

превключването на телевизора в режим на готовност намалява консумацията на енергия, но той продължава да консумира известна мощност;

намаляването на яркостта на екрана води до понижена консумация на енергия;

д)

местоположението на физическия прекъсвач за изключване (ако има такъв);

е)

информация относно ремонта — кой има право да ремонтира телевизори, включително данни за установяване на контакт при необходимост;

ж)

инструкции за правилното отстраняване на излезли от употреба телевизори — в предавателни пунктове или чрез схеми за връщане на търговеца на дребно според случая — в съответствие с Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4);

з)

информация, че на продукта е присъдено „цветето“ (знакът за екомаркировка на ЕС), придружена от кратко обяснение какво представлява то и указание, че по-подробна информация за знака за екомаркировка може да бъде намерена на уебсайта: http://www.ecolabel.eu

Оценяване и удостоверяване: заявителят декларира съответствието на продукта с тези изисквания и предоставя копие от ръководството с инструкции на компетентния орган, оценяващ заявлението.

7.   Информация, показвана върху знака за екомаркировка

Клетка 2 на знака за екомаркировка трябва да съдържа следния текст:

висока енергийна ефективност,

намалени емисии на СО2,

проектиран за улеснен ремонт и рециклиране.

Оценяване и удостоверяване: Заявителят декларира съответствието на продукта с настоящото изискване и предоставя на компетентния орган копие от знака за екомаркировка, както е изобразен върху опаковката и/или продукта и/или придружаващата документация.


(1)  Площ на екрана: Това е площта на екрана в dm2. Тя е равна на [размер на екрана × размер на екрана × 0,480] за стандартен екран (формат на изображението 4:3) и [размер на екрана × размер на екрана × 0,427] за широк екран (формат на изображението 16:9).

(2)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 850.

(3)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19.

(4)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 24.


28.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 82/9


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 25 март 2009 година

за създаване на експертна група на високо равнище в областта на цифровите библиотеки

(2009/301/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като има предвид, че:

(1)

Член 157 от Договора за създаване на Европейската общност възлага на Общността и на държавите-членки задачата да осигурят наличието на нужните условия за конкурентоспособността на промишлеността на Общността. Член 151 предвижда, че Общността спомага за разцвета на културите на държавите-членки, като зачита тяхното национално и регионално разнообразие и същевременно поставя на преден план общото културно наследство.

(2)

Чрез съобщението си, озаглавено „i2010 — европейско информационно общество за растеж и заетост“ (1), Комисията обяви водеща инициатива за цифрови библиотеки.

(3)

В съобщението на Комисията „i2010: цифрови библиотеки“ (2) бе обявено създаването на експертна група на високо равнище в областта на цифровите библиотеки, която да консултира Комисията относно най-добрия начин за справяне с организационните, правните и техническите предизвикателства на европейско равнище.

(4)

Посочената експертна група бе създадена с Решение 2006/178/ЕО на Комисията (3), чийто срок на действие изтече на 31 декември 2008 г. Предвид на по-нататъшните потребности, настоящото решение следва да позволи на групата да продължи своята работа през 2009 г.

(5)

Групата следва да допринесе за обща стратегическа визия за европейските цифрови библиотеки.

(6)

Групата следва да бъде съставена от висококвалифицирани експерти, компетентни в областта на цифровите библиотеки и назначени в лично качество.

(7)

През 2009 г. групата следва да разгледа въпросите по авторското право и съхраняването, свързани с цифровите библиотеки и достъпа до научната информация. Те включват по-специално изключенията и ограниченията, доброволните споразумения за подобряване на онлайн достъпа до съдържание, защитено с авторско право, създаденото от потребители съдържание, отворения достъп до научна информация и достъпа до данни от научни изследвания, както и тяхното съхраняване.

(8)

Групата следва също така да наблюдава осъществяването на решенията, представени във вече приети доклади — особено по отношение на произведения, за които е трудно или невъзможно да бъде определено на кого принадлежат авторските права, както и за произведения, които са изчерпани.

(9)

Следва да се определят правила за оповестяване на информация от членове на групата, без да се накърняват правилата на Комисията относно сигурността, изложени в приложението към Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията (4).

(10)

Личните данни, отнасящи се до членове на групата, следва да бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (5).

(11)

Целесъобразно е да се определи период за прилагането на настоящото решение,

РЕШИ:

Член 1

Експертна група на високо равнище в областта на цифровите библиотеки

Комисията създава група от експерти „Експертна група на високо равнище в областта на цифровите библиотеки“, наричана по-долу „групата“.

Член 2

Задачи

Задачите на групата са:

а)

да консултира Комисията относно най-добрия начин за справяне с организационните, правните и техническите предизвикателства на европейско равнище;

б)

да допринесе за обща стратегическа визия за европейските цифрови библиотеки.

Член 3

Консултиране

Комисията може да се консултира с групата по всички въпроси, свързани с прилагането на инициативата за цифровите библиотеки.

Член 4

Членство — назначаване

1.   Групата е в състав от не повече от 20 членове.

2.   Генералният директор на ГД „Информационно общество и медии“ назначава за членове на групата специалисти с компетентност в областите, посочени в членове 2 и 3.

3.   Членовете се назначават в лично качество като експерти на високо равнище в областта на цифровите библиотеки и консултират Комисията независимо от всякакво външно влияние.

4.   Членовете се назначават така, че да се осигури, доколкото е възможно, подходящ баланс по отношение на обхвата на компетентност, географския произход и пола.

5.   Групата ще включва експерти от следните области:

организации за съхраняване на културното наследство (библиотеки, архиви, музеи),

автори, издатели и лица, предоставящи съдържание,

информационната индустрия (например машини за търсене, доставчици на технологии),

научноизследователски организации, университети.

6.   Членовете не могат да определят лице, което да ги замества.

7.   Членовете се назначават за мандат, изтичащ на 31 декември 2009 г.

8.   Членове, които повече не са в състояние да допринасят ефективно в обсъжданията на групата, които подадат оставка или които не спазват условията, определени в параграф 3 от настоящия член или в член 287 от Договора, могат да бъдат заместени за оставащата част от техния мандат.

9.   Членовете подписват заявление, че ще действат в обществен интерес и декларация, посочваща отсъствието или наличието на интерес, който би могъл да накърни тяхната обективност.

10.   Имената на членовете се събират, обработват и публикуват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001. Имената на членовете се публикуват на уебсайта за цифрови библиотеки по i2010.

Член 5

Работа

1.   Групата се председателства от Комисията.

2.   Със съгласието на Комисията могат да се създадат подгрупи, които да разглеждат конкретни въпроси на основата на предоставен от групата мандат. Тези подгрупи се разпускат веднага след изпълнението на мандата им.

3.   Представителят на Комисията може да покани експерти или наблюдатели, по-конкретно със специфична компетентност по въпрос от дневния ред, за участие в обсъжданията на групата или подгрупата, ако това е полезно и/или необходимо.

4.   Информацията, получена в резултат на участието в обсъжданията на групата или на подгрупата, не се разгласява, ако по мнение на Комисията тази информация засяга въпроси от поверителен характер.

5.   Групата и нейните подгрупи обикновено заседават в сградите на Комисията в съответствие с определените от нея процедури и график. Комисията осигурява секретарски услуги. Други служители на Комисията, проявяващи интерес към разискванията, могат да участват в заседанията на групата и нейните подгрупи.

6.   Групата приема свой процедурен правилник въз основа на стандартните процедурни правилници, приети от Комисията.

7.   Комисията може да публикува резюмета, заключения, частични заключения или работни документи на групата на оригиналния език на съответните документи.

Член 6

Разходи за заседанията

Комисията възстановява пътните, а когато е необходимо, и дневните разходи на членовете, експертите и наблюдателите във връзка с дейността на групата в съответствие с правилата на Комисията за възстановяване на разходите на външни експерти.

На членовете, експертите и наблюдателите не се заплаща възнаграждение за предоставените услуги.

Разходите за заседанията се възстановяват в границите на годишния бюджет, определен за групата от съответните служби на Комисията.

Член 7

Срок на действие

Срокът на действие на настоящото решение изтича на 31 декември 2009 година.

Съставено в Брюксел на 25 март 2009 година.

За Комисията

Viviane REDING

Член на Комисията


(1)  COM(2005) 229 окончателен.

(2)  COM(2005) 465 окончателен.

(3)  ОВ L 63, 4.3.2006 г., стр. 25.

(4)  ОВ L 317, 3.12.2001 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.