ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 81

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
27 март 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 255/2009 на Комисията от 26 март 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 256/2009 на Комисията от 23 март 2009 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от азоксистробин и флудиоксонил във и върху определени продукти ( 1 )

3

 

*

Регламент (ЕО) № 257/2009 на Комисията от 24 март 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 по отношение на формуляра за допълнителна информация за уведомление за държавна помощ за рибарство и аквакултури ( 1 )

15

 

*

Регламент (ЕО) № 258/2009 на Комисията от 26 март 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 595/2004 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета относно въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти

19

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/297/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 26 март 2009 година за изменение на Решение 2008/866/ЕО за удължаване на неговия период на прилагане (нотифицирано под номер C(2009) 1876)  ( 1 )

22

 

 

2009/298/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 26 март 2009 година за удължаване на валидността на Решение 2006/502/ЕО относно изискването към държавите-членки да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн (нотифицирано под номер C(2009) 2078)  ( 1 )

23

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 година за изменение на рамкови решения 2002/584/ПВР, 2005/214/ПВР, 2006/783/ПВР, 2008/909/ПВР и 2008/947/ПВР, с което се укрепват процесуалните права на лицата и се насърчава прилагането на принципа за взаимно признаване на решения, постановени в отсъствието на заинтересованото лице по време на съдебния процес

24

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

27.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 255/2009 НА КОМИСИЯТА

от 26 март 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 27 март 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 март 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

82,5

JO

68,6

MA

57,6

TN

134,4

TR

91,7

ZZ

87,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

151,3

ZZ

129,3

0709 90 70

MA

43,6

TR

84,4

ZZ

64,0

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

41,2

IL

61,0

MA

42,8

TN

57,1

TR

76,0

ZZ

55,6

0805 50 10

TR

53,9

ZZ

53,9

0808 10 80

AR

75,7

BR

79,2

CA

78,6

CL

84,5

CN

70,5

MK

23,7

US

112,0

UY

57,1

ZA

83,6

ZZ

73,9

0808 20 50

AR

97,3

CL

136,2

CN

48,8

US

194,4

ZA

89,6

ZZ

113,3


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


27.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 256/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 март 2009 година

за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от азоксистробин и флудиоксонил във и върху определени продукти

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 14, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Максималните нива на остатъци (MRL) за азоксистробин и флудиоксонил са установени съответно в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005. За азоксистробин, в контекста на ново разрешение в съответствие с Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (2) с цел използването на този продукт за растителна защита върху ряпа, бе подадено заявление за изменение на съществуващите MRL в съответствие с член 6, параграф 1 от посочения регламент. За флудиоксонил, в съответствие с член 6, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕО) № 396/2005, бе подадено заявление за допустими отклонения от MRL при внос от заявител от трета страна (САЩ), в която разрешената употреба на този продукт за растителна защита води до превишение на установеното в приложение III към посочения регламент MRL в наровете.

(2)

Направена бе оценка на двете заявления в съответствие с член 8 от посочения регламент, а Португалия и Дания предадоха доклади за оценка на Комисията.

(3)

Европейският орган за безопасност на храните, наричан по-долу за краткост „ЕОБХ“, оцени безопасността на предложените MRL, като взе предвид информацията в заявленията и в докладите за оценка и изготви мотивирани становища. Той предаде тези становища (в съответствие с член 10 от регламента) на Комисията и на държавите-членки, като осигури икато осигури публичен достъп до тях публичен достъп до тях (3).

(4)

В своите мотивирани становища ЕОБХ стигна до заключението, че са спазени всички изисквания по отношение на данните и че двете поискани от заявителите изменения на MRL са приемливи от гледна точка на безопасността на потребителите, което се основава на оценка на експозицията на потребителите от 27 конкретни европейски потребителски групи. Той взе предвид най-новата информация относно токсикологичните свойства на веществата. Нито дългогодишната експозиция на двете вещества чрез консумация на всички хранителни стоки, които биха могли да съдържат двете вещества, нито краткотрайната експозиция, дължаща се на прекомерна консумация на ряпа или нарове показаха, че има риск за превишаване на допустимата дневна доза (ДДД) или акутната референтна доза (АРД).

(5)

Предвид мотивираното становище на ЕОБХ и като се вземат под внимание факторите, свързани с разглеждания въпрос, заявените изменения на MRL отговарят на изискванията на член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(6)

Поради това Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и не бяха обект на възражение от страна на Европейския парламент и Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня, следващ датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 март 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(3)  Научни доклади на ЕОБХ (2008) 199 и 200 на http://efsa.europa.eu


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят, както следва:

1)

Приложение II се изменя, както следва:

Вписванията за азоксистробин се заменят със следното:

„Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Номер на код

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (1)

Азоксистробин

100000

1.

ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ ПЛОДОВЕ; ЯДКИ

 

110000

i)

Цитрусови плодове

1

110010

Грейпфрут

 

110020

Портокали

 

110030

Лимони

 

110040

Сладки лимони

 

110050

Мандарини

 

110990

Други

 

120000

ii)

Дървесни ядки (с черупка или без)

0,1 (2)

120010

Бадеми

 

120020

Бразилски орехи

 

120030

Кашу

 

120040

Кестени

 

120050

Кокосови орехи

 

120060

Лешници

 

120070

Макадамия

 

120080

Американски орех

 

120090

Ядки от пинии

 

120100

Шам фъстък

 

120110

Орехи

 

120990

Други

 

130000

iii)

Ябълкови плодове

0,05 (2)

130010

Ябълки

 

130020

Круши

 

130030

Дюли

 

130040

Мушмула

 (3)

130050

Ериботрея

 (3)

130990

Други

 

140000

iv)

Костилкови плодове

0,05 (2)

140010

Кайсии

 

140020

Череши

 

140030

Праскови

 

140040

Сливи

 

140990

Други

 

150000

v)

Ягодови и други малки плодове

 

151000

a)

десертно и винено грозде

2

151010

Десертно грозде

 

151020

Винено грозде

 

152000

б

ягоди

2

153000

в)

храстови

 

153010

Къпини

3

153020

Едри къпини

0,05 (2)

153030

Малини

3

153990

Други

0,05 (2)

154000

г)

други малки ягодови плодове

0,05 (2)

154010

Боровинки

 

154020

Червени боровинки

 

154030

Касис (червен, черен и бял)

 

154040

Цариградско грозде

 

154050

Шипки

 (3)

154060

Черници

 (3)

154070

Азарол (средиземноморска мушмула)

 (3)

154080

Плодове от бъз

 (3)

154990

Други

 

160000

vi)

Смесени плодове

 

161000

a)

с ядлива кора

0,05 (2)

161010

Фурми

 

161020

Смокини

 

161030

Трапезни маслини

 

161040

Кумкват

 

161050

Карамбола

 (3)

161060

Северноамериканска слива

 (3)

161070

Ямболан (явайска слива)

 (3)

161990

Други

 

162000

б)

с неядлива кора, дребни

0,05 (2)

162010

Киви

 

162020

Личи

 

162030

Пасионфрут

 

162040

Бодлива круша (плод на кактус)

 (3)

162050

Вечнозелено дърво

 (3)

162060

Американски пасионфрут (Virginia kaki)

 (3)

162990

Други

 

163000

в)

с неядлива кора, едри

 

163010

Авокадо

0,05 (2)

163020

Банани

2

163030

Манго

0,2

163040

Папая

0,2

163050

Нар

0,05 (2)

163060

Вид субтропичен плод

 (3)

163070

Гуава

 (3)

163080

Ананас

0,05 (2)

163090

Хлебно дърво

 (3)

163100

Дурлан

 (3)

163110

Гуанабана

 (3)

163990

Други

0,05 (2)

200000

2.

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ

 

210000

i)

Грудкови и кореноплодни

 

211000

a)

картофи

0,05 (2)

212000

б)

грудкови и тропични кореноплодни

0,05 (2)

212010

Маниока

 

212020

Сладки картофи

 

212030

Сладки тропични картофи

 

212040

Тропическо растение

 (3)

212990

Други

 

213000

в)

други грудкови и кореноплодни, без захарно цвекло

 

213010

Червено цвекло

0,05 (2)

213020

Моркови

0,2

213030

Целина

0,3

213040

Земна ябълка (гулия)

0,2

213050

Йерусалимски артишок

0,05 (2)

213060

Пащърнак

0,2

213070

Корен от магданоз

0,2

213080

Репички

0,2

213090

Европейски ядлив корен

0,2

213100

Шведско цвекло

0,05 (2)

213110

Ряпа

0,2

213990

Други

0,05 (2)

220000

ii)

Луковични

 

220010

Чесън

0,05 (2)

220020

Лук

0,05 (2)

220030

Дребен лук

0,05 (2)

220040

Пролетен лук

2

220990

Други

0,05 (2)

230000

iii)

Плодни зеленчуци

 

231000

a)

семейство Solanacea

2

231010

Домати

 

231020

Чушки

 

231030

Патладжан

 

231040

Хибискус

 

231990

Други

 

232000

б)

кратункови — с ядлива кора

1

232010

Краставици

 

232020

Корнишон

 

232030

Тиквичка

 

232990

Други

 

233000

в)

кратункови — с неядлива кора

0,5

233010

Пъпеш

 

233020

Тиква

 

233030

Диня

 

233990

Други

 

234000

г)

сладка царевица

0,05 (2)

239000

д)

други плодни зеленчуци

0,05 (2)

240000

iv)

Зеленчуци от рода на зелето

 

241000

a)

цветно зеле

0,5

241010

Броколи

 

241020

Карфиол

 

241990

Други

 

242000

б)

зелеви, на глави

0,3

242010

Брюкселско зеле

 

242020

Зеле

 

242990

Други

 

243000

в)

листни зелеви

5

243010

Китайско зеле

 

243020

Кел

 

243990

Други

 

244000

г)

алабаш

0,2

250000

v)

Листни зеленчукови и пресни тревисти

 

251000

a)

марули и други салатни растения, включително и Brassicacea

3

251010

Люцерна

 

251020

Маруля

 

251030

Цикория

 

251040

Кресон

 

251050

Земен кресон

 (3)

251060

Аругула

 

251070

Червен синап

 (3)

251080

Листа и разсади от зелеви

 

251990

Други

 

252000

б)

спанак и подобни (листа)

 

252010

Спанак

0,05 (2)

252020

Тученица

 (3)

252030

Листа от цвекло

0,05 (2)

252990

Други

0,05 (2)

253000

в)

лозови листа

 (3)

254000

г)

воден кресон

0,05 (2)

255000

д)

цикория-витлуф

0,2

256000

e)

билки

3

256010

Кервел

 

256020

Тревист лук

 

256030

Листа от целина

 

256040

Магданоз

 

256050

Градински чай

 (3)

256060

Розмарин

 (3)

256070

Мащерка

 (3)

256080

Босилек

 (3)

256090

Дафинов лист

 (3)

256100

Тарагон

 (3)

256990

Други

 

260000

vi)

Бобови грахови (пресни)

 

260010

Фасул (с шушулките)

1

260020

Фасул (без шушулките)

0,2

260030

Грах (с шушулките)

0,5

260040

Грах (без шушулките)

0,2

260050

Леща

0,05 (2)

260990

Други

0,05 (2)

270000

vii)

Стеблени (пресни)

 

270010

Аспержи

0,05 (2)

270020

Вид артишок

0,05 (2)

270030

Целина

5

270040

Копър

5

270050

Артишок — овален

1

270060

Праз

2

270070

Ревен

0,05 (2)

270080

Бамбукови кълнове

 (3)

270090

Палмово зеле

 (3)

270990

Други

0,05 (2)

280000

viii)

Гъби

0,05 (2)

280010

Култивирани

 

280020

Диворастящи

 

280990

Други

 (3)

290000

ix)

Морски бурени

 

300000

3.

ВАРИВА, СУХИ

0,1

300010

Фасул

 

300020

Леща

 

300030

Грах

 

300040

Вълчи боб

 

300990

Други

 

400000

4.

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

 

401000

i)

Маслодайни семена

 

401010

Ленено семе

0,05 (2)

401020

Фъстъци

0,05 (2)

401030

Маково семе

0,05 (2)

401040

Сусамово семе

0,05 (2)

401050

Слънчогледово семе

0,05 (2)

401060

Рапично семе

0,5

401070

Соеви зърна

0,5

401080

Синапено семе

0,05 (2)

401090

Памуково семе

0,05 (2)

401100

Тиквено семе

0,05 (2)

401110

Шафран

 (3)

401120

Пореч

 (3)

401130

Вид кръстоцветни

 (3)

401140

Конопено семе

0,05 (2)

401150

Бобъров боб

 (3)

401990

Други

0,05 (2)

402000

ii)

Маслодайни плодове

0,05 (2)

402010

Маслини за производство на масло

 

402020

Кокосов орех (палмово масло)

 (3)

402030

Палмов плод

 (3)

402040

Капок (растителен пух)

 (3)

402990

Други

 

500000

5.

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

 

500010

Ечемик

0,3

500020

Елда

0,05 (2)

500030

Царевица

0,05 (2)

500040

Просо

0,05 (2)

500050

Овес

0,3

500060

Ориз

5

500070

Ръж

0,3

500080

Сорго

0,05 (2)

500090

Пшеница

0,3

500990

Други

0,05 (2)

600000

6.

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ И КАКАО

 

610000

i)

Чай (изсушени листа и стъбла, ферментирали или различни от Camellia sinensis)

0,1 (2)

620000

ii)

Кафе

 (3)

630000

iii)

Билкови настойки (изсушени)

 (3)

631000

a)

цветя

 (3)

631010

Лайка

 (3)

631020

Хибискус

 (3)

631030

Роза

 (3)

631040

Жасмин

 (3)

631050

Липа

 (3)

631990

Други

 (3)

632000

б)

листа

 (3)

632010

Ягодови листа

 (3)

632020

Листа от ройбос

 (3)

632030

Мате

 (3)

632990

Други

 (3)

633000

в)

корени

 (3)

633010

Корен от валериан

 (3)

633020

Корен от женшен

 (3)

633990

Други

 (3)

639000

г)

други билкови настойки

 (3)

640000

iv)

Какао (ферментирали зърна)

 (3)

650000

v)

Рожкови

 (3)

700000

7.

ХМЕЛ (СУШЕН), ВКЛЮЧИТЕЛНО ХМЕЛНИ ЗЪРНА И НЕКОНЦЕНТРИРАН ПРАХ

20

800000

8.

ПОДПРАВКИ

 (3)

810000

i)

Семена

 (3)

810010

Анасон

 (3)

810020

Черен кимион

 (3)

810030

Семе от целина

 (3)

810040

Семе от кориандър

 (3)

810050

Семе от кимион

 (3)

810060

Семе от копър

 (3)

810070

Семе от друг вид копър

 (3)

810080

Гръцко сено

 (3)

810090

Индийско орехче

 (3)

810990

Други

 (3)

820000

ii)

Дребни безкостилкови и обикновени плодове

 (3)

820010

Бахар

 (3)

820020

Анасонова чушка (японска чушка)

 (3)

820030

Кимион

 (3)

820040

Кардамон

 (3)

820050

Хвойна

 (3)

820060

Чушка, черна и бяла

 (3)

820070

Ванилови шушулки

 (3)

820080

Тамаринд

 (3)

820990

Други

 (3)

830000

iii)

Кора

 (3)

830010

Канела

 (3)

830990

Други

 (3)

840000

iv)

Корени или коренища

 (3)

840010

Сладък корен

 (3)

840020

Джинджифил

 (3)

840030

Куркума

 (3)

840040

Хрян

 (3)

840990

Други

 (3)

850000

v)

Пъпки

 (3)

850010

Карамфил

 (3)

850020

Средиземноморски храст

 (3)

850990

Други

 (3)

860000

vi)

Цветни близалца

 (3)

860010

Жълт минзухар

 (3)

860990

Други

 (3)

870000

vii)

Арилус

 (3)

870010

Сушена кора от индийско орехче

 (3)

870990

Други

 (3)

900000

9.

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

 (3)

900010

Захарно цвекло (корени)

 (3)

900020

Захарна тръстика

 (3)

900030

Корени от цикория

 (3)

900990

Други

 (3)

1000000

10.

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

1010000

i)

Месо, месни заготовки, карантия, кръв, животински мазнини; охладени или замразени, осолени, потопени в саламура, сушени, пушени или обработени с обикновено или царевично брашно; други обработени продукти като наденички и хранителни продукти на основата на тези

0,05 (2)

1011000

a)

свине

 

1011010

Месо

 

1011020

Месо без мазнини и тлъстини

 

1011030

Черен дроб

 

1011040

Бъбрек

 

1011050

Карантия, годна за консумация

 

1011990

Други

 

1012000

б)

животни от рода на едрия рогат добитък

 

1012010

Месо

 

1012020

Мазнини

 

1012030

Черен дроб

 

1012040

Бъбрек

 

1012050

Карантия, годна за консумация

 

1012990

Други

 

1013000

в)

овце

 

1013010

Месо

 

1013020

Мазнини

 

1013030

Черен дроб

 

1013040

Бъбрек

 

1013050

Карантия, годна за консумация

 

1013990

Други

 

1014000

г)

кози

 

1014010

Месо

 

1014020

Мазнини

 

1014030

Черен дроб

 

1014040

Бъбрек

 

1014050

Карантия, годна за консумация

 

1014990

Други

 

1015000

д)

коне, магареа, катъри или мулета

 (3)

1015010

Месо

 (3)

1015020

Мазнини

 (3)

1015030

Черен дроб

 (3)

1015040

Бъбрек

 (3)

1015050

Карантия, годна за консумация

 (3)

1015990

Други

 (3)

1016000

е)

Домашни птици — кокошки, гъски, патици, пуйки и токачки — щрауси, гълъби

 

1016010

Месо

 

1016020

Мазнини

 

1016030

Черен дроб

 

1016040

Бъбрек

 

1016050

Карантия, годна за консумация

 

1016990

Други

 

1017000

ж)

други животни, отглеждани във ферми

 (3)

1017010

Месо

 (3)

1017020

Мазнини

 (3)

1017030

Черен дроб

 (3)

1017040

Бъбрек

 (3)

1017050

Карантия, годна за консумация

 (3)

1017990

Други

 (3)

1020000

ii)

Мляко и сметана, неконцентрирани, несъдържащи добавена захар или подсладители, масло и други извлечени от млякото мазнини, сирене и извара

0,01 (2)

1020010

Говеда

 

1020020

Овце

 

1020030

Кози

 

1020040

Коне

 

1020990

Други

 

1030000

iii)

Птичи яйца, прясно консервирани или обработени; яйца с черупки и пресни жълтъци, изсушени, обработени на пара или сварени във вода, замразени или консервирани по друг начин, съдържащи или не захар или други подсладители

0,05 (2)

1030010

Кокошки

 (3)

1030020

Патици

 (3)

1030030

Гъски

 (3)

1030040

Пъдпъдъци

 (3)

1030990

Други

 (3)

1040000

iv)

Мед

 (3)

1050000

v)

Земноводни и влечуги

 (3)

1060000

vi)

Охлюви

 (3)

1070000

vii)

Други продукти от сухоземни животни

 (3)

2)

Приложение III се изменя, както следва:

Вписванията за флудиоксонил се заменят със следното:

„Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Номер на код

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (4)

Флудиоксонил

100000

1.

ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ ПЛОДОВЕ; ЯДКИ

 

110000

i)

Цитрусови плодове

 

110010

Грейпфрут

10

110020

Портокали

7

110030

Лимони

7

110040

Сладки лимони

7

110050

Мандарини

7

110990

Други

7

120000

ii)

Дървесни ядки (с черупка или без)

0,05 (5)

120010

Бадеми

 

120020

Бразилски орехи

 

120030

Кашу

 

120040

Кестени

 

120050

Кокосови орехи

 

120060

Лешници

 

120070

Макадамия

 

120080

Американски орех

 

120090

Ядки от пинии

 

120100

Шам фъстък

 

120110

Орехи

 

120990

Други

 

130000

iii)

Ябълкови плодове

5

130010

Ябълки

 

130020

Круши

 

130030

Дюли

 

130040

Мушмула

 

130050

Ериботрея

 

130990

Други

 

140000

iv)

Костилкови плодове

 

140010

Кайсии

5

140020

Череши

5

140030

Праскови

5

140040

Сливи

0,5

140990

Други

0,05 (5)

150000

v)

Ягодови и други малки плодове

 

151000

a)

десертно и винено грозде

2

151010

Десертно грозде

2

151020

Винено грозде

2

152000

б)

ягоди

3

153000

в)

храстови

 

153010

Къпини

5

153020

Едри къпини

0,05 (5)

153030

Малини

5

153990

Други

0,05 (5)

154000

г)

други малки ягодови плодове

 

154010

Боровинки

3

154020

Червени боровинки

1

154030

Касис (червен, черен и бял)

3

154040

Цариградско грозде

3

154050

Шипки

1

154060

Черници

1

154070

Азарол (средиземноморска мушмула)

1

154080

Плодове от бъз

2

154990

Други

1

160000

vi)

Смесени плодове

 

161000

a)

с ядлива кора

0,05 (5)

161010

Фурми

 

161020

Смокини

 

161030

Трапезни маслини

 

161040

Кумкват

 

161050

Карамбола

 

161060

Северноамериканска слива

 

161070

Ямболан (явайска слива)

 

161990

Други

 

162000

б)

с неядлива кора, дребни

 

162010

Киви

20

162020

Личи

0,05 (5)

162030

Пасионфрут

0,05 (5)

162040

Бодлива круша (плод на кактус)

0,05 (5)

162050

Вечнозелено дърво

0,05 (5)

162060

Американски пасионфрут (Virginia kaki)

0,05 (5)

162990

Други

0,05 (5)

163000

в)

с неядлива кора, едри

 

163010

Авокадо

0,05 (5)

163020

Банани

0,05 (5)

163030

Манго

0,05 (5)

163040

Папая

0,05 (5)

163050

Нар

3

163060

Вид субтропичен плод

0,05 (5)

163070

Гуава

0,05 (5)

163080

Ананас

0,05 (5)

163090

Хлебно дърво

0,05 (5)

163100

Дурлан

0,05 (5)

163110

Гуанабана

0,05 (5)

163990

Други

0,05 (5)

200000

2.

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ

 

210000

i)

Грудкови и кореноплодни

 

211000

a)

картофи

1

212000

б)

грудкови и тропични кореноплодни

0,05 (5)

212010

Маниока

 

212020

Сладки картофи

 

212030

Сладки тропични картофи

 

212040

Тропическо растение

 

212990

Други

 

213000

в)

други грудкови и кореноплодни, без захарно цвекло

0,05 (5)

213010

Червено цвекло

 

213020

Моркови

 

213030

Целина

 

213040

Земна ябълка (гулия)

 

213050

Йерусалимски артишок

 

213060

Пащърнак

 

213070

Корен от магданоз

 

213080

Репички

 

213090

Европейски ядлив корен

 

213100

Шведско цвекло

 

213110

Ряпа

 

213990

Други

 

220000

ii)

Луковични

 

220010

Чесън

0,05 (5)

220020

Лук

0,1

220030

Дребен лук

0,05 (5)

220040

Пролетен лук

0,3

220990

Други

0,05 (5)

230000

iii)

Плодни зеленчуци

 

231000

a)

семейство Solanacea

 

231010

Домати

1

231020

Чушки

2

231030

Патладжан

1

231040

Хибискус

0,5

231990

Други

0,5

232000

б)

кратункови — с ядлива кора

 

232010

Краставици

1

232020

Корнишон

0,5

232030

Тиквичка

1

232990

Други

0,5

233000

в)

кратункови — с неядлива кора

0,05 (5)

233010

Пъпеш

 

233020

Тиква

 

233030

Диня

 

233990

Други

 

234000

г)

сладка царевица

0,05 (5)

239000

д)

други плодни зеленчуци

0,05 (5)

240000

iv)

Зеленчуци от рода на зелето

0,05 (5)

241000

a)

цветно зеле

0,05 (5)

241010

Броколи

 

241020

Карфиол

 

241990

Други

 

242000

б)

зелеви, на глави

0,05 (5)

242010

Брюкселско зеле

 

242020

Зеле

 

242990

Други

 

243000

в)

листни зелеви

0,05 (5)

243010

Китайско зеле

 

243020

Кел

 

243990

Други

 

244000

г)

алабаш

0,05 (5)

250000

v)

Листни зеленчукови и пресни тревисти

 

251000

a)

марули и други салатни растения, включително и Brassicacea

10

251010

Люцерна

 

251020

Маруля

 

251030

Цикория

 

251040

Кресон

 

251050

Земен кресон

 

251060

Аругула

 

251070

Червен синап

 

251080

Листа и разсади от зелеви

 

251990

Други

 

252000

б)

спанак и подобни (листа)

 

252010

Спанак

0,05 (5)

252020

Тученица

10

252030

Листа от цвекло

0,05 (5)

252990

Други

0,05 (5)

253000

в)

лозови листа

0,05 (5)

254000

г)

воден кресон

0,05 (5)

255000

д)

цикория-витлуф

0,05 (5)

256000

е)

билки

1

256010

Кервел

 

256020

Тревист лук

 

256030

Листа от целина

 

256040

Магданоз

 

256050

Градински чай

 

256060

Розмарин

 

256070

Мащерка

 

256080

Босилек

 

256090

Дафинов лист

 

256100

Тарагон

 

256990

Други

 

260000

vi)

Бобови грахови (пресни)

 

260010

Фасул (с шушулките)

1

260020

Фасул (без шушулките)

0,2

260030

Грах (с шушулките)

0,2

260040

Грах (без шушулките)

0,05 (5)

260050

Леща

0,05 (5)

260990

Други

0,05 (5)

270000

vii)

Стеблени (пресни)

 

270010

Аспержи

0,05 (5)

270020

Вид артишок

0,05 (5)

270030

Целина

0,05 (5)

270040

Копър

0,1

270050

Артишок — овален

0,05 (5)

270060

Праз

0,05 (5)

270070

Ревен

0,05 (5)

270080

Бамбукови кълнове

0,05 (5)

270090

Палмово зеле

0,05 (5)

270990

Други

0,05 (5)

280000

viii)

Гъби

0,05 (5)

280010

Култивирани

 

280020

Диворастящи

 

280990

Други

 

290000

ix)

Морски бурени

0,05 (5)

300000

3.

ВАРИВА, СУХИ

0,05 (5)

300010

Фасул

 

300020

Леща

 

300030

Грах

 

300040

Вълчи боб

 

300990

Други

 

400000

4.

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

0,05 (5)

401000

i)

Маслодайни семена

 

401010

Ленено семе

 

401020

Фъстъци

 

401030

Маково семе

 

401040

Сусамово семе

 

401050

Слънчогледово семе

 

401060

Рапично семе

 

401070

Соеви зърна

 

401080

Синапено семе

 

401090

Памуково семе

 

401100

Тиквено семе

 

401110

Шафран

 

401120

Пореч

 

401130

Вид кръстоцветни

 

401140

Конопено семе

 

401150

Бобъров боб

 

401990

Други

 

402000

ii)

Маслодайни плодове

 

402010

Маслини за производство на масло

 

402020

Кокосов орех (палмово масло)

 

402030

Палмов плод

 

402040

Капок (растителен пух)

 

402990

Други

 

500000

5.

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

 

500010

Ечемик

0,05 (5)

500020

Елда

0,05 (5)

500030

Царевица

0,1

500040

Просо

0,05 (5)

500050

Овес

0,05 (5)

500060

Ориз

0,05 (5)

500070

Ръж

0,05 (5)

500080

Сорго

0,05 (5)

500090

Пшеница

0,2

500990

Други

0,05 (5)

600000

6.

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ И КАКАО

0,05 (5)

610000

i)

Чай (изсушени листа и стъбла, ферментирали или различни от Camellia sinensis)

 

620000

ii)

Кафе

 

630000

iii)

Билкови настойки (изсушени)

 

631000

a)

цветя

 

631010

Лайка

 

631020

Хибискус

 

631030

Роза

 

631040

Жасмин

 

631050

Липа

 

631990

Други

 

632000

б)

листа

 

632010

Ягодови листа

 

632020

Листа от ройбос

 

632030

Мате

 

632990

Други

 

633000

в)

корени

 

633010

Корен от валериан

 

633020

Корен от женшен

 

633990

Други

 

639000

г)

други билкови настойки

 

640000

iv)

Какао (ферментирали зърна)

 

650000

v)

Рожкови

 

700000

7.

ХМЕЛ (СУШЕН), ВКЛЮЧИТЕЛНО ХМЕЛНИ ЗЪРНА И НЕКОНЦЕНТРИРАН ПРАХ

0,05 (5)

800000

8.

ПОДПРАВКИ

0,05 (5)

810000

i)

Семена

 

810010

Анасон

 

810020

Черен кимион

 

810030

Семе от целина

 

810040

Семе от кориандър

 

810050

Семе от кимион

 

810060

Семе от копър

 

810070

Семе от друг вид копър

 

810080

Гръцко сено

 

810090

Индийско орехче

 

810990

Други

 

820000

ii)

Дребни безкостилкови и обикновени плодове

 

820010

Бахар

 

820020

Анасонова чушка (японска чушка)

 

820030

Кимион

 

820040

Кардамон

 

820050

Хвойна

 

820060

Чушка, черна и бяла

 

820070

Ванилови шушулки

 

820080

Тамаринд

 

820990

Други

 

830000

iii)

Кора

 

830010

Канела

 

830990

Други

 

840000

iv)

Корени или коренища

 

840010

Сладък корен

 

840020

Джинджифил

 

840030

Куркума

 

840040

Хрян

 

840990

Други

 

850000

v)

Пъпки

 

850010

Карамфил

 

850020

Средиземноморски храст

 

850990

Други

 

860000

vi)

Цветни близалца

 

860010

Жълт минзухар

 

860990

Други

 

870000

vii)

Арилус

 

870010

Сушена кора от индийско орехче

 

870990

Други

 

900000

9.

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

0,05 (5)

900010

Захарно цвекло (корени)

 

900020

Захарна тръстика

 

900030

Корени от цикория

 

900990

Други

 

1000000

10.

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

0,05 (5)

1010000

i)

Месо, месни заготовки, карантия, кръв, животински мазнини; охладени или замразени, осолени, потопени в саламура, сушени, пушени или обработени с обикновено или царевично брашно; други обработени продукти като наденички и хранителни продукти на основата на тези

 

1011000

a)

свине

 

1011010

Месо

 

1011020

Месо без мазнини и тлъстини

 

1011030

Черен дроб

 

1011040

Бъбрек

 

1011050

Карантия, годна за консумация

 

1011990

Други

 

1012000

б)

животни от рода на едрия рогат добитък

 

1012010

Месо

 

1012020

Мазнини

 

1012030

Черен дроб

 

1012040

Бъбрек

 

1012050

Карантия, годна за консумация

 

1012990

Други

 

1013000

в)

овце

 

1013010

Месо

 

1013020

Мазнини

 

1013030

Черен дроб

 

1013040

Бъбрек

 

1013050

Карантия, годна за консумация

 

1013990

Други

 

1014000

г)

кози

 

1014010

Месо

 

1014020

Мазнини

 

1014030

Черен дроб

 

1014040

Бъбрек

 

1014050

Карантия, годна за консумация

 

1014990

Други

 

1015000

д)

коне, магареа, катъри или мулета

 

1015010

Месо

 

1015020

Мазнини

 

1015030

Черен дроб

 

1015040

Бъбрек

 

1015050

Карантия, годна за консумация

 

1015990

Други

 

1016000

е)

Домашни птици — кокошки, гъски, патици, пуйки и токачки — щрауси, гълъби

 

1016010

Месо

 

1016020

Мазнини

 

1016030

Черен дроб

 

1016040

Бъбрек

 

1016050

Карантия, годна за консумация

 

1016990

Други

 

1017000

ж)

други животни, отглеждани във ферми

 

1017010

Месо

 

1017020

Мазнини

 

1017030

Черен дроб

 

1017040

Бъбрек

 

1017050

Карантия, годна за консумация

 

1017990

Други

 

1020000

ii)

Мляко и сметана, неконцентрирани, несъдържащи добавена захар или подсладители, масло и други извлечени от млякото мазнини, сирене и извара

 

1020010

Говеда

 

1020020

Овце

 

1020030

Кози

 

1020040

Коне

 

1020990

Други

 

1030000

iii)

Птичи яйца, прясно консервирани или обработени; яйца с черупки и пресни жълтъци, изсушени, обработени на пара или сварени във вода, замразени или консервирани по друг начин, съдържащи или не захар или други подсладители

 

1030010

Кокошки

 

1030020

Патици

 

1030030

Гъски

 

1030040

Пъдпъдъци

 

1030990

Други

 

1040000

iv)

Мед

 

1050000

v)

Земноводни и влечуги

 

1060000

vi)

Охлюви

 

1070000

vii)

Други продукти от сухоземни животни

 


(1)  За пълния списък продукти от растителен и животински произход, за които се прилагат МДГОВ, трябва да се направи препратка към приложение I.

(2)  Показва долния праг на аналитично определяне.

(3)  Комбинация пестицид-код, за която се прилага МДГОВ, както е посочено в приложение III, част Б.“

(4)  За пълния списък продукти от растителен и животински произход, за които се прилагат МДГОВ, трябва да се направи препратка към приложение I.

(5)  Показва долния праг на аналитично определяне.“


27.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 257/2009 НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 по отношение на формуляра за допълнителна информация за уведомление за държавна помощ за рибарство и аквакултури

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (1), и по-специално член 27 от него,

след консултации с Консултативния комитет по държавните помощи,

като има предвид, че:

(1)

След приемането от страна на Комисията на новите Насоки на Общността за преглед на държавната помощ за рибарство и аквакултура (2) формулярът за допълнителна информация в приложение I, част III.14 от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност (3) следва да бъде заменен с нов формуляр за допълнителна информация в съответствие с рамката, която е в сила.

(2)

Регламент (ЕО) № 794/2004 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Част III.14 от приложение I към Регламент (ЕО) № 794/2004 се заменя с текста, даден в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 март 2009 година.

За Комисията:

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1.

(2)  ОВ С 84, 3.4.2008 г., стр. 10.

(3)  ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ЧАСТ III.14

ФОРМУЛЯР ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Настоящият формуляр за допълнителна информация трябва да се използва за уведомяване за всяка схема за помощ или индивидуална помощ, обхваната от Насоките за преглед на държавната помощ за рибарство и аквакултура („насоките“).

ЦЕЛИ НА СХЕМАТА или ИНДИВИДУАЛНАТА ПОМОЩ (отбележете подходящото квадратче и впишете нужната информация):

Настоящият раздел е в същата последователност като алинеите от параграф 4 от насоките: „Помощ, която може да се обяви за съвместима“.

   Точка 4.1 от насоките: помощ за категориите мерки, обхванати от регламент за групово освобождаване

Общи забележки относно този вид помощ

Два регламента за групово освобождаване са в сила: Регламент (ЕО) № 736/2008 на Комисията (1), който се прилага в сектор „Рибарство и аквакултури“, и Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията (2), който е общ регламент за освобождаване и се прилага за всички сектори.

Следователно по принцип не следва да се уведомява за такива помощи.

Все пак съгласно съображение 6 от Регламент (ЕО) № 736/2008 и съображение 7 от Регламент (ЕО) № 800/2008 посочените регламенти не следва да засягат възможността на държавите-членки да уведомяват за държавна помощ, чиито цели отговарят на целите, обхванати от споменатите регламенти.

Освен това следните видове помощ не могат да се възползват от освобождаването, предвидено в регламенти (ЕО) № 736/2008 и (ЕО) № 800/2008: помощи, надхвърлящи определени тавани, посочени в член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 736/2008 или в член 6 от Регламент (ЕО) № 800/2008, или имащи специфични характеристики, по-специално помощи, отпуснати на дружества, които не са малки или средни предприятия, помощ за дружества в затруднено положение, непрозрачна помощ, помощ за дружество, което е обект на разпореждане за възстановяване в резултат от решение на Комисията, с което дадена помощ е обявена за несъвместима с общия пазар.

Характеристики на помощта, за която се уведомява:

помощ от същия вид като помощта, обхваната от Регламент (ЕО) № 736/2008

помощ от същия вид като помощта, обхваната от Регламент (ЕО) № 800/2008

помощ, надхвърляща определения таван

помощ, отпусната на предприятия, които не са малки или средни

помощ, която не е прозрачна

помощ за дружество, което е обект на разпореждане за възстановяване

други характеристики: моля, посочете

Съвместимост с общия пазар

От държавата-членка се изисква да предостави подробна и разумна обосновка защо помощта може да се счита за съвместима с общия пазар.

   Точка 4.2 от насоките: помощ, попадаща в обхвата на определени хоризонтални насоки

От държавата-членка се изисква да предостави препратка към съответните насоки, които се считат за приложими към съответната мярка за помощ, както и подробна и разумна обосновка защо помощта се счита за съвместима с тези насоки.

От държавата-членка се изисква да попълни и другите съответни формуляри за обобщена информация, приложени към настоящия регламент.

помощ за обучение: формуляра в част III.2,

помощ за насърчаване на заетостта: формуляра в част III.3,

помощ за научноизследователска и развойна дейност: формуляра в част III.6.А или III.6.Б, което е приложимо,

помощ за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднено положение: формуляра в част III.7 или III.8, което е приложимо,

помощ за околната среда: формуляра в част III.10.

   Точка 4.3 от насоките: помощ за инвестиции на борда на риболовните кораби

От държавата-членка се изисква да предостави информация, която доказва съвместимостта на помощта с условията, определени в член 25, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (3).

Изисква се също да се предостави обосновка защо тази помощ не е част от оперативната програма, съфинансирана от посочения фонд.

   Точка 4.4 от насоките: помощ за компенсиране на вредите, причинени от природни бедствия, извънредни обстоятелства или специфични неблагоприятни климатични явления

От държавата-членка се изисква да предостави следната информация, доказваща съвместимостта на помощта:

подробна информация за съществуването на природно бедствие или извънредно обстоятелство, включително технически и/или научни доклади,

доказателство за причинно-следствената връзка между събитието и щетите,

метод за изчисляване на щетите,

други начини за обосновка.

   Точка 4.5 от насоките: данъчни облекчения и разходи за работна ръка, засягащи риболовните кораби от Общността, осъществяващи дейност извън водите на Общността

От държавата-членка се изисква да предостави информация, доказваща съвместимостта на помощта с условията по точка 4.5 от насоките:

Тази информация трябва да включва по-специално подробности, показващи опасността от отписване от Регистъра на риболовния флот за корабите, обхванати от схемата.

   Точка 4.6 от насоките: помощ, финансирана посредством парафискални такси

От държавата-членка се изисква:

да посочи как ще бъде използвано финансирането посредством парафискални такси, и

да докаже как и въз основа на какво неговото използване е съвместимо с правилата за държавната помощ.

Освен това тя трябва да покаже как от схемата ще се възползват едновременно националните и вносните продукти.

   Точка 4.7 от насоките: помощ за търговията с продукти от крайно отдалечени региони

От държавата-членка се изисква да предостави информация, доказваща съвместимостта на помощта с условията по посочената точка и със съответните условия в Регламент (ЕО) № 791/2007 на Съвета от 21 май 2007 г. за въвеждане на схема за компенсиране на допълнителните разходи, реализирани в търговията с определени рибни продукти от крайно отдалечените региони Азорските острови, Мадейра, Канарските острови, Френска Гвиана и Реюнион (4).

   Точка 4.8 от насоките: помощ, засягаща риболовната флота в крайно отдалечените региони

От държавата-членка се изисква да предостави информация, доказваща съвместимостта на помощта с условията по посочената точка и със съответните условия в Регламент (ЕО) № 639/2004 на Съвета от 30 март 2004 г. относно управлението на риболовни флоти, регистрирани в най-отдалечените райони на Общността (5) и в Регламент (ЕО) № 2792/1999 на Съвета от 17 декември 1999 г. за установяване на подробни правила и условия относно структурната помощ на Общността за сектор „Рибарство“ (6).

   Точка 4.9 от насоките: помощ за други мерки

От държавата-членка се изисква да опише много прецизно вида помощ и нейните цели.

Освен това от нея се изисква да предостави подробна и разумна обосновка за съвместимостта на помощта с условията по точка 3 от насоките и да докаже как тази помощ служи на целите на общата политика в областта на рибарството.

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

От държавата-членка се изисква да декларира, че няма да се отпуска помощ по отношение на операции, които вече са започнати от страна на бенефициера, или за дейности, които бенефициерът би предприел сам съгласно пазарните условия.

От държавата-членка се изисква да декларира, че няма да се отпуска помощ, при която не се спазва законодателството на Общността, и по-специално правилата на общата политика в областта на рибарството.

В тази връзка от държавата-членка се изисква да декларира, че мярката за помощ изрично предвижда, че през периода на отпускане на помощта нейните бенефициери спазват правилата на общата политика в областта на рибарството и че ако през този период се установи, че бенефициерът не спазва правилата на общата политика в областта на рибарството, помощта ще трябва да се възстанови в степен, съобразена със сериозността на нарушението.

От държавата-членка се изисква да декларира, че помощта е ограничена до най-много 10 години или ако случаят не е такъв, да започне повторно уведомяване за помощта поне 2 месеца преди десетата годишнина от влизането в сила.

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

От държавата-членка се изисква да предостави списък с всички придружаващи документи, изпратени с уведомлението, както и обобщение на тези документи (например социално-икономически данни за районите бенефициери, научна и икономическа обосновка).

От държавата-членка се изисква да посочи, че тази помощ не се дублира с друга помощ за същите приемливи разходи или за същата компенсация.

Ако е налице такова дублиране, от държавата-членка се изисква да посочи препратките към помощта (схема за помощ или индивидуална помощ), с която има дублиране, и да докаже, че общата отпусната помощ е съвместима със съответните правила. За тази цел държавата-членка взема под внимание всеки вид държавна помощ, включително помощ от вида de minimis.


(1)  ОВ L 201, 30.7.2008 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 214, 9.8.2008 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 223, 15.8.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 176, 6.7.2007 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 102, 7.4.2004 г., стр. 9.

(6)  ОВ L 337, 30.12.1999 г., стр. 10.“


27.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/19


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 258/2009 НА КОМИСИЯТА

от 26 март 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 595/2004 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета относно въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 69, параграф 2, член 80, параграф 1 и член 85 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 10 от Регламент (ЕО) № 595/2004 на Комисията (2) се указва начинът, по който се взема предвид маслеността на млякото, когато се изготвя окончателният разчет за доставените количества.

(2)

Коефициентите за преизчисление, приложими спрямо доставените количества мляко, при които маслеността е по-висока или по-ниска от референтното ниво, не са променяни от 1989 г. С оглед на настъпилите оттогава редица промени в естеството на режима на подпомагане на сектора на млякото би било целесъобразно да се намали нивото на преизчисление, приложимо спрямо доставеното количество мляко с масленост, по-висока от референтната. Приложимият коефициент, когато реалната масленост на доставените количества е по-малка от референтната, следва да се запази непроменен.

(3)

С оглед на тези диференцирани ставки за преизчисление би било също така целесъобразно да се промени информацията, предоставена от държавите-членки на Комисията в годишния въпросник, с цел тя да представя подробности относно преизчисленията, водещи както до увеличение, така и до намаление.

(4)

С член 2 от Регламент (ЕО) № 595/2004 се изисква от Комисията всяка година да разделя националната квота за всяка държава-членка между количества за доставки и количества за директни продажби въз основа на съобщенията от държавите-членки. Тези съобщения засягат исканията за превръщане, отправени от производителите. Отпуснатите на държавите-членки допълнителни квоти се предоставят на първа инстанция на националния резерв и след това биват разделяни от държавите-членки между количества за доставки и количества за директни продажби съгласно прогнозираните нужди. Официална разпоредба, по силата на която Комисията да бъде информирана относно това разделение, обаче не съществува. Ето защо е целесъобразно да се изиска от Комисията да отчете това разделение в годишното адаптиране и да осигури на държавите-членки механизъм за информиране на Комисията относно разделението на тази квота.

(5)

В продължение на няколко години количествата за доставки в редица държави-членки бяха значително по-ниски от количествата за доставки, част от националната квота. Възможността за надвишаване на квотата ще бъде допълнително намалена вследствие на увеличаването на националните квоти. Опитът показва, че заедно с намаляването на риска от плащане на такса намалява и опасността операторите да подценят или да укрият количества за доставки. Ето защо, с цел да се оптимизира прилагането на средства за проверка, би било препоръчително да се намали съответно интензивността на проверките, провеждани в тези държави-членки.

(6)

В съответствие с член 19, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕО) № 595/2004 от държавите-членки се изисква да приключат всички свързани с дванадесетмесечния период доклади за проверките в срок 18 месеца след края на съответния период. Когато държавите-членки се възползват от така предоставената възможност при определени обстоятелства да прилагат по-слаба интензивност на проверките, би било целесъобразно да се ограничи максималният срок, осигурен за приключване на всички доклади.

(7)

За да се даде възможност на държавите-членки да се възползват от облекченото положение, произтичащо от коригираната интензивност на проверките, и като се има предвид, че съгласно член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 595/2004 проверките се осъществяват отчасти през въпросния дванадесетмесечен период и отчасти след него, би било целесъобразно коригираната интензивност на проверките да се приложи през дванадесетмесечния период 2008/2009 г., т.е. периода, започващ на 1 април 2008 г. и приключващ на 31 март 2009 г.

(8)

За да се подпомогне надзорът на Комисията върху прилагането на квотната система, и по-специално в контекста на представянето на докладите на Комисията пред Съвета преди края на 2010 г. и 2012 г., би било целесъобразно да се предвиди по-подробна информация относно степента на използване на квотите, разпределението на неизползвани квоти между производителите и, когато е възможно, събирането на такси, дължими от производителите.

(9)

Регламент (ЕО) № 595/2004 следва да бъде съответно изменен.

(10)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 595/2004 се изменя, както следва:

1.

В член 2, първа алинея думите „член 21“ се заменят с „член 25“.

2.

Член 10 се изменя, както следва:

a)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

втората алинея се заменя със следното:

„Ако се установи положително отклонение, доставеното количество мляко се увеличава с 0,09 % на 0,1 g мастно вещество в повече на килограм мляко.“;

ii)

петата алинея се заменя със следното:

„Когато количеството доставено мляко е изразено в литри, корекцията се умножава с коефициент 0,971.“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Държавите-членки извършват преизчислението на количествата за доставки на национално равнище в съответствие с член 80, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (3).

3.

В член 19, параграф 3 към втора алинея се добавя следното изречение:

„В държавите-членки, в които се прилага член 22, параграф 1, букви аа) и ба), докладите за проверките биват обаче приключени най-късно12 месеца след края на съответния период.“

4.

В член 22, параграф 1 букви a) и б) се заменят със следното:

„a)

2 % от производителите за всеки дванадесетмесечен период; или

аa)

1 % от производителите в държавите-членки, в които общият размер на преизчислените количества за доставки е бил по-малък от 95 % от доставените количества, част от националната квота през всеки от трите предхождащи дванадесетмесечни периода; и

б)

40 % от декларираното количество мляко след преизчисленията за съответния период; или

бa)

20 % от количеството мляко, декларирано след преизчислението в държавите-членки, в които общият размер на преизчислените количества за доставки е бил по-малък от 95 % от доставените количества, част от националната квота през всеки от трите предхождащи дванадесетмесечни периода; и“.

5.

В член 25 параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   В съответствие с член 69, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 държавите-членки изпращат на Комисията преди 1 февруари всяка година следната информация:

a)

количествата, които са били окончателно адаптирани между индивидуалните квоти за доставки и за директни продажби по искане на отделните производители;

б)

разпределението между количества за доставки и количества за директни продажби на прехвърлените в националния резерв квоти съгласно член 71, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, пораждащо действие от 1 април от въпросния дванадесетмесечен период.“

6.

В член 27 се добавя следният параграф 4:

„4.   Всяка година преди 1 октомври държавите-членки предоставят на Комисията доклад за използването на квотите и събирането на такси във връзка с 12-месечния период, приключващ на 31 март от същата календарна година. Докладът съдържа информация относно преразпределението на неизползвани квоти, включително брой производители, към които разпределенията са насочени, и основанията за разпределенията. При необходимост докладът обявява броя на производителите, участващи в плащането на такса за свръхпроизводство, и посочва броя на случаите (ако има такива), в които се счита, че таксата за свръхпроизводство е невъзможно да бъде събрана поради безспорна неплатежоспособност или несъстоятелност на производителя. Преди 1 декември държавите-членки предоставят на Комисията актуализация на доклада, в която се включва съответната актуална информация. Във всеки последващ доклад се актуализират данните във връзка със събирането на такса за свръхпроизводство, която е фигурирала като неуредена в предходния доклад.“

7.

В приложение I точка 1.8 се заменя със следното:

„1.8

Преизчисление на количествата за доставки поради маслеността:

a)

количество за доставки, обект на водещо до увеличение преизчисление (килограми);

б)

общ размер на преизчислението, водещо до увеличение (килограми);

в)

количество за доставки, обект на водещо до намаление преизчисление (килограми);

г)

общ размер на преизчислението, водещо до намаление (килограми).“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 април 2009 г., с изключение на член 1, параграфи 3 и 4, които се прилагат от 1 април 2008 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 март 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 94, 31.3.2004 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.“


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

27.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/22


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 март 2009 година

за изменение на Решение 2008/866/ЕО за удължаване на неговия период на прилагане

(нотифицирано под номер C(2009) 1876)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/297/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (1), и по-специално член 53, параграф 1, буква б), подточка i) от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2008/866/ЕО на Комисията от 12 ноември 2008 г. относно спешни мерки за спиране на вноса от Перу на някои двучерупчести мекотели за консумация от човека (2) бе взето поради това, че някои двучерупчести мекотели, внасяни от Перу, са били заразени с вируса на хепатит А (HAV) и са били идентифицирани като източник на заразяване с хепатит А при хора. Посоченото решение се прилага до 31 март 2009 г.

(2)

Перуанските власти предоставиха информация за коригиращи мерки, предприети на място, за да се подобри контролът върху производството на двучерупчести мекотели, предназначени за износ за Общността.

(3)

Тази информация обаче е недостатъчна и е необходимо да се осъществи инспекция от страна на Комисията в Перу.

(4)

До получаването на цялата необходима информация от перуанските органи и на резултатите от инспекцията е целесъобразно да се продължи прилагането на Решение 2008/866/ЕО до 30 ноември 2009 г.

(5)

Решение 2008/866/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 5 от Решение 2008/866/ЕО датата „31 март 2009 г.“ се заменя с датата „30 ноември 2009 г.“.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 март 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 307, 18.11.2008 г., стр. 9.


27.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/23


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 март 2009 година

за удължаване на валидността на Решение 2006/502/ЕО относно изискването към държавите-членки да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн

(нотифицирано под номер C(2009) 2078)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/298/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (1), и по-специално член 13 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2006/502/ЕО на Комисията (2) от държавите-членки се изисква да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн.

(2)

Решение 2006/502/ЕО е прието в съответствие с разпоредбите на член 13 от Директива 2001/95/ЕО, която ограничава валидността на решението за период, не по-дълъг от една година, но позволява тя да бъде потвърждавана за периоди, ненадвишаващи една година.

(3)

Решение 2006/502/ЕО беше изменяно два пъти, първо с Решение 2007/231/ЕО (3), с което беше удължена валидността на решението до 11 май 2008 г., и втори път с Решение 2008/322/ЕО (4), с което беше удължена валидността на решението с още една година до 11 май 2009 г.

(4)

При липсата на други задоволителни мерки по отношение на безопасността на запалките спрямо деца е необходимо да се удължи валидността на Решение 2006/502/ЕО за още 12 месеца и то да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден с Директива 2001/95/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 6, параграф 2 от Решение 2006/502/ЕО се заменя със следното:

„2.   Настоящото решение се прилага до 11 май 2010 г.“

Член 2

Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да се съобразят с настоящото решение, най-късно до 11 май 2009 г. и публикуват тези мерки. Те незабавно информират Комисията за това.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 март 2009 година.

За Комисията

Меглена КУНЕВА

Член на Комисията


(1)  ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.

(2)  ОВ L 198, 20.7.2006 г., стр. 41.

(3)  ОВ L 99, 14.4.2007 г., стр. 16.

(4)  ОВ L 109, 19.4.2008 г., стр. 40.


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

27.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/24


РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2009/299/ПВР НА СЪВЕТА

от 26 февруари 2009 година

за изменение на рамкови решения 2002/584/ПВР, 2005/214/ПВР, 2006/783/ПВР, 2008/909/ПВР и 2008/947/ПВР, с което се укрепват процесуалните права на лицата и се насърчава прилагането на принципа за взаимно признаване на решения, постановени в отсъствието на заинтересованото лице по време на съдебния процес

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, по-специално член 31, параграф 1, буква а) и член 34, параграф 2, буква б) от него,

като взе предвид инициативата на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Федерална република Германия (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Правото на обвиняемия да присъства лично на съдебния процес е включено в правото на справедлив процес, предвидено в член 6 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съгласно тълкуването на Европейския съд по правата на човека. Съдът е постановил също така, че правото на обвиняемия да се яви лично на съдебния процес не е абсолютно и че при определени обстоятелства обвиняемият може по своя собствена воля, явно или мълчаливо, но недвусмислено да се откаже от това право.

(2)

В различните рамкови решения за прилагане на принципа за взаимно признаване на окончателни съдебни актове липсва последователност по въпроса за решенията, постановени вследствие на съдебен процес, на който заинтересованото лице не се е явило лично. Тези различия биха могли да създадат усложнения в практиката и да затруднят съдебното сътрудничество.

(3)

Предвидените в тези рамкови решения начини на действие са незадоволителни по отношение на случаите, в които лицето не е могло да бъде уведомено за съдебното производство. В рамкови решения 2005/214/ПВР относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции (2), 2006/783/ПВР за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация (3), 2008/909/ПВР за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз (4) и 2008/947/ПВР за прилагане на принципа на взаимното признаване към съдебни решения и решения за пробация с оглед на надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции (5) се допуска възможността изпълняващият орган да откаже да изпълни такова съдебно решение. Рамково решение 2002/584/ПВР относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки (6) допуска изпълняващият орган да изиска от издаващия орган да представи достатъчна гаранция, че на лицето, за което е издадена европейска заповед за арест, е осигурена възможност да поиска повторно разглеждане на делото в издаващата държава-членка и да присъства при разглеждането. Дали тази гаранция е достатъчна, е въпрос, който се решава от изпълняващия орган, и поради това е трудно да се прецени точно кога е възможно да бъде отказано изпълнение.

(4)

Поради това е необходимо да се предоставят ясни и общовалидни основания за отказ за признаване на решения, постановени вследствие на съдебен процес, на който заинтересованото лице не се е явило лично. Настоящото рамково решение има за цел да определи по-добре тези общи основания, които дават възможност на изпълняващия орган да изпълни решението въпреки отсъствието на лицето по време на съдебния процес и при пълно зачитане на правото на защита на лицето. Настоящото рамково решение няма за цел да регулира начините и методите, включително процесуалните изисквания, използвани за постигането на посочените в настоящото рамково решение резултати, които са предмет на националното законодателство на държавите-членки.

(5)

Тези промени изискват да се изменят съществуващите рамкови решения за прилагане на принципа за взаимно признаване на окончателни съдебни решения. Новите разпоредби следва също да послужат за основа на бъдещите правни инструменти в тази област.

(6)

Разпоредбите на настоящото рамково решение за изменение на други рамкови решения определят условията, при които признаването и изпълнението на решение, постановено вследствие на съдебен процес, на който заинтересованото лице не се е явило лично, не следва да бъдат отказвани. Тези условия са алтернативни; когато е изпълнено едно от условията, издаващият орган попълва съответния раздел от европейската заповед за арест или от съответното удостоверение по останалите рамкови решения и по този начин предоставя гаранции, че изискванията са или ще бъдат изпълнени, което следва да бъде достатъчно за целите на изпълнението на решението въз основа на принципа за взаимно признаване.

(7)

Признаването и изпълнението на решение, постановено вследствие на съдебен процес, на който заинтересованото лице не се е явило лично, не следва да бъдат отказвани, ако то е призовано лично и по този начин е било уведомено за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, или ако чрез други средства действително е получило официална информация за определената дата и място на съдебния процес по начин, който недвусмислено доказва, че то е било уведомено за насрочения съдебен процес. В този контекст се подразбира, че лицето следва да е получило тази информация „своевременно“, което означава в достатъчни срокове, които да му позволяват да участва в съдебния процес и ефективно да упражни своето право на защита.

(8)

Правото на обвиняемия на справедлив процес е гарантирано от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съгласно тълкуването на Европейския съд по правата на човека. Това право включва правото на заинтересованото лице да се яви лично на съдебния процес. За да упражни това право, заинтересованото лице трябва да е уведомено за насрочения съдебен процес. Съгласно настоящото рамково решение уведомяването на лицето за съдебния процес следва да бъде гарантирано от всяка държава-членка в съответствие с националното ѝ законодателство, като се подразбира, че това трябва да отговаря на изискванията на посочената конвенция. В съответствие с практиката на Европейския съд по правата на човека при разглеждане на въпроса, дали начинът на предоставяне на информацията е достатъчен, за да гарантира уведомяването на лицето за съдебния процес, би могло, когато е уместно, да се обърне внимание и на усилията, които заинтересованото лице е положило, за да получи предназначената за него информация.

(9)

От практически съображения определената за процеса дата може първоначално да бъде посочена като няколко възможни дати в рамките на кратък период от време.

(10)

Признаването и изпълнението на решение, постановено вследствие на съдебен процес, на който заинтересованото лице не се е явило лично, не следва да бъдат отказвани, когато заинтересованото лице, след като е било уведомено за насрочения съдебен процес, е решило да бъде защитавано от защитник и е упълномощило този защитник, като се гарантира, че правната помощ е действително оказана на практика. В този контекст не бива да е от значение дали този защитник е бил избран и посочен и му е заплатено от заинтересованото лице или е бил посочен и му е било заплатено от държавата, като се подразбира, че заинтересованото лице следва съзнателно да е избрало да бъде представлявано от защитник, вместо да се яви лично на съдебния процес. Посочването на защитника и свързаните с това въпроси са предмет на националното законодателство.

(11)

Общовалидните разрешения по отношение на основанията за отказ за признаване в съответните съществуващи рамкови решения следва да вземат под внимание разнообразните ситуации по отношение на правото на заинтересованото лице на повторно разглеждане или обжалване. Това повторно разглеждане или обжалване, чиято цел е да се гарантират правата на защита, се характеризира със следните елементи: заинтересованото лице има право да присъства, делото се преразглежда по същество, включително и с оглед на нови доказателства, и производството може да доведе до отмяна на първоначалното решение.

(12)

Правото на повторно разглеждане или обжалване следва да бъде гарантирано, когато решението вече е връчено, както и в случая с европейската заповед за арест, когато все още не е било връчено, но ще бъде връчено незабавно след предаването. Последният случай се отнася до ситуация, в която опитите на органите да се свържат с лицето са останали безуспешни, по-специално защото лицето се е опитало да избегне правосъдие.

(13)

В случай че европейската заповед за арест е издадена с цел изпълнение на присъда лишаване от свобода или мярка, изискваща задържане, а до този момент заинтересованото лице не е получило никаква официална информация за наличието на наказателно производство срещу него, нито му е било връчено съдебното решение, това лице, след отправено искане в изпълняващата държава-членка, следва да получи копие от съдебното решение само за сведение. Издаващите и изпълняващите съдебни органи се консултират взаимно, когато това е уместно, относно необходимостта и наличните възможности за предоставяне на заинтересованото лице на превод на съдебното решение или на съществени части от него на език, който това лице разбира. Такова предоставяне на съдебното решение не следва да води до забавяне на процедурата по предаване, нито до забавяне на решението за изпълнение на европейската заповед за арест.

(14)

Настоящото рамково решение единствено определя по-точно основанията за отказ за признаване в правните инструменти за прилагането на принципа за взаимно признаване. Поради това някои разпоредби, като например свързаните с правото на повторно разглеждане, се отнасят единствено за определянето на съответните основания за отказ за признаване. Те не целят хармонизиране на националните законодателства. Настоящото рамково решение не засяга бъдещите правни инструменти на Европейския съюз, целящи сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на наказателното право.

(15)

Основанията за отказ за признаване имат незадължителен характер. Все пак преценката на държавите-членки за транспонирането на тези основания в националното законодателство се ръководи по-конкретно от правото на справедлив процес, като същевременно отчита цялостната цел на настоящото рамково решение за укрепване на процесуалните права на лицата и за улесняване на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РАМКОВО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Цели и приложно поле

1.   Целите на настоящото рамково решение са да укрепи процесуалните права на лицата, които са субекти на наказателно производство, да улесни съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и по-специално да спомогне за взаимното признаване на съдебни решения между държавите-членки.

2.   Настоящото рамково решение не поражда действие за изменение на задължението за спазване на основните права и основните правни принципи, залегнали в член 6 от Договора, включително правото на защита на лицата, които са субекти на наказателни производства, и не засяга задълженията, възложени на съдебните органи във връзка с това.

3.   Настоящото рамково решение установява общи правила за признаване и/или изпълнение в една държава-членка (изпълняващата държава-членка) на съдебни решения, постановени от друга държава-членка (издаващата държава-членка) вследствие на производство, на което заинтересованото лице не е присъствало, съгласно разпоредбите на член 5, параграф 1 от Рамково решение 2002/584/ПВР, на член 7, параграф 2, буква ж) от Рамково решение 2005/214/ПВР, на член 8, параграф 2, буква д) от Рамково решение 2006/783/ПВР, на член 9, параграф 1, буква и) от Рамково решение 2008/909/ПВР и на член 11, параграф 1, буква з) от Рамково решение 2008/947/ПВР.

Член 2

Изменения на Рамково решение 2002/584/ПВР

Рамково решение 2002/584/ПВР се изменя, както следва:

1.

Създава се следният член:

„Член 4а

Решения, постановени вследствие на съдебен процес, на който лицето не се е явило лично

1.   Изпълняващият съдебен орган също така може да откаже да изпълни европейска заповед за арест, издадена с цел изпълнение на присъда за лишаване от свобода или на мярка, изискваща задържане, ако лицето не се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, освен ако в европейската заповед за арест не е посочено, че лицето, в съответствие с допълнителните процесуални изисквания, определени в националното законодателство на издаващата държава-членка:

а)

своевременно

i)

или е призовано лично и по този начин уведомено за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, или чрез други средства действително е получило официална информация за определената дата и място на съдебния процес по начин, който недвусмислено доказва, че то е било уведомено за насрочения съдебен процес;

и

ii)

е уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;

или

б)

след като е било уведомено за насрочения съдебен процес, е упълномощило защитник, посочен от заинтересованото лице или от държавата, с цел да го защитава на съдебния процес и действително е било защитавано от този защитник на процеса;

или

в)

след като решението му е било връчено лично и е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, в което лицето има правото да участва и което позволява делото да се преразгледа по същество, включително и с оглед на нови доказателства, и което може да доведе до отмяна на първоначалното решение:

i)

изрично е заявило, че не оспорва решението;

или

ii)

не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок;

или

г)

решението не му е било връчено лично, но:

i)

решението ще му бъде връчено лично незабавно след предаването и ще бъде изрично уведомено за правото си на повторно разглеждане или обжалване, в което лицето има правото да участва и което позволява делото да се преразгледа по същество, включително и с оглед на нови доказателства, и което може да доведе до отмяна на първоначалното решение;

и

ii)

ще бъде уведомено за срока, в който трябва да поиска повторно разглеждане или обжалване, както е посочено в съответната европейска заповед за арест.

2.   В случай че европейската заповед за арест е издадена с цел изпълнение на присъда лишаване от свобода или мярка, изискваща задържане, съгласно условията на параграф 1, буква г), а до този момент заинтересованото лице не е получило никаква официална информация за съществуването на наказателно производство срещу него, нито му е било връчено съдебното решение, то може да поиска, в момента на получаване на информацията за съдържанието на европейската заповед на арест, да получи копие от съдебното решение, преди да бъде предадено. Веднага след като бъде информиран за искането, издаващият орган предоставя копие от съдебното решение на търсеното лице чрез изпълняващия орган. Искането на търсеното лице не следва да води до забавяне на процедурата по предаване, нито до забавяне на решението за изпълнение на европейската заповед за арест. Съдебното решение се предоставя на заинтересованото лице само за сведение; предоставянето му не може да се счита за официално връчване на съдебното решение, нито да постави началото на каквито и да е срокове за подаване на искане за повторно разглеждане или за обжалване.

3.   В случай че дадено лице е предадено съгласно условията на параграф 1, буква г) и е поискало повторно разглеждане или обжалване, задържането на такова лице, на което предстои такова разглеждане или обжалване, подлежи на проверка на редовни интервали от време или по искане на заинтересованото лице до окончателното приключване на производството съгласно правото на издаващата държава-членка. Такава проверка включва по-специално възможността за временно или окончателно прекратяване на задържането. Повторното разглеждане или обжалване започва своевременно след предаването.“;

2.

В член 5 параграф 1 се заличава;

3.

В приложението („ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ“) буква г) се заменя със следното:

„г)

Посочете дали лицето се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението:

1.

Да, лицето се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението.

2.

Не, лицето не се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението.

3.

Ако сте направили отбелязване в клетка по точка 2, моля, потвърдете наличието на едно от следните:

3.1a.

лицето е било призовано лично на … (ден/месец/година) и по този начин е било уведомено за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, и е било уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;

ИЛИ

3.1б.

лицето не е било призовано лично, но чрез други средства действително е получило официална информация за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, по начин, който недвусмислено доказва, че то е било уведомено за насрочения съдебен процес и е било уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;

ИЛИ

3.2

след като е било уведомено за насрочения съдебен процес, лицето е упълномощило защитник, посочен от заинтересованото лице или от държавата, с цел да го защитава на съдебния процес и действително е било защитавано от този защитник на процеса;

ИЛИ

3.3

решението е било връчено лично на лицето на … (ден/месец/година) и то е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, в което има правото да участва и което позволява делото да се преразгледа по същество, включително и с оглед на нови доказателства, и което може да доведе до отмяна на първоначалното решение, и

лицето изрично е заявило, че не оспорва решението;

ИЛИ

лицето не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок;

ИЛИ

3.4.

решението не е било връчено лично на лицето, но

решението ще бъде връчено лично на лицето незабавно след предаването; и

при връчване на решението лицето ще бъде изрично уведомено за правото му на повторно разглеждане или обжалване, в което има правото да участва и което позволява делото да се преразгледа по същество, включително и с оглед на нови доказателства, и което може да доведе до отмяна на първоначалното решение; и

лицето ще бъде уведомено за срока, в който трябва да поиска повторно разглеждане или обжалване и който е … дни.

4.

Ако сте направили отбелязване в клетка по точка 3.1б, 3.2 или 3.3, дайте информация как е изпълнено съответното условие:

…“

Член 3

Изменения на Рамково решение 2005/214/ПВР

Рамково решение 2005/214/ПВР се изменя, както следва:

1.

В член 7 параграф 2 се изменя, както следва:

а)

буква ж) се заменя със следното:

„ж)

съгласно предвиденото в член 4 удостоверение в случай на писмено производство и в съответствие със законодателството на издаващата държава заинтересованото лице не е било уведомено лично или чрез упълномощен съгласно националното законодателство представител за правото си на оспорване и за предвидените за тази цел срокове“;

б)

добавят се следните букви:

„и)

съгласно предвиденото в член 4 удостоверение лицето не се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, освен ако в удостоверението не е посочено, че лицето, в съответствие с допълнителни процесуални изисквания, определени в националното законодателство на издаващата държава:

i)

своевременно

или е призовано лично и по този начин уведомено за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, или чрез други средства действително е получило официална информация за определената дата и място на съдебния процес по начин, който недвусмислено доказва, че то е било уведомено за насрочения съдебен процес,

и

е уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;

или

ii)

след като е било уведомено за насрочения съдебен процес, е упълномощило защитник, посочен от заинтересованото лице или от държавата, с цел да го защитава на съдебния процес и действително е било защитавано от този защитник на процеса;

или

iii)

след като решението му е било връчено лично и е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, в което има право да участва и което позволява делото да се преразгледа по същество, включително и с оглед на нови доказателства, и което може да доведе до отмяна на първоначалното решение:

изрично е заявило, че не оспорва решението;

или

не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок;

й)

съгласно предвиденото в член 4 удостоверение лицето не се е явило лично, освен ако удостоверението не посочва, че това лице, след като е било изрично уведомено относно производството и възможността да се яви лично на процеса, изрично се е отказало от правото си на устно изслушване и изрично е посочило, че няма да оспорва.“;

2.

В член 7 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   В случаите, посочени в параграф 1 и параграф 2, букви в), ж), и) и й), преди компетентният орган на изпълняващата държава да вземе решение за отказ за признаване и изпълнение на решение изцяло или частично, той се консултира по подходящ начин с компетентния орган на издаващата държава и при целесъобразност отправя искане за незабавно предоставяне на цялата необходима информация.“;

3.

В буква з) от приложението („УДОСТОВЕРЕНИЕ“) точка 3 се заменя със следното:

„3.

Посочете дали заинтересованото лице се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението:

1.

Да, лицето се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението.

2.

Не, лицето не се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението.

3.

Ако сте направили отбелязване в клетка по точка 2, моля, потвърдете наличието на едно от следните:

3.1a.

лицето е било призовано лично на … (ден/месец/година) и по този начин е било уведомено за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, и е било уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;

ИЛИ

3.1б.

лицето не е било призовано лично, но чрез други средства действително е получило официална информация за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, по начин, който недвусмислено доказва, че то е било уведомено за насрочения съдебен процес и е било уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;

ИЛИ

3.2.

след като е било уведомено за насрочения съдебен процес, лицето е упълномощило защитник, посочен от заинтересованото лице или от държавата, с цел да го защитава на съдебния процес и действително е било защитавано от този защитник на процеса;

ИЛИ

3.3.

решението е било връчено лично на лицето на … (ден/месец/година) и то е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, в което има право да участва и което позволява делото да се преразгледа по същество, включително и с оглед на нови доказателства, и което може да доведе до отмяна на първоначалното решение, и

лицето изрично е заявило, че не оспорва решението;

ИЛИ

лицето не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок;

ИЛИ

3.4.

след като е било изрично уведомено за производството и възможността да се яви лично на процеса, лицето изрично се е отказало от правото си на устно изслушване и изрично е посочило, че няма да оспорва.

4.

Ако сте направили отбелязване в клетка по точка 3.1б, 3.2 или 3.3, дайте информация как е изпълнено съответното условие:

…“

Член 4

Изменения на Рамково решение 2006/783/ПВР

Рамково решение 2006/783/ПВР се изменя, както следва:

1.

В член 8, параграф 2 буква д) се заменя със следното:

„д)

съгласно предвиденото в член 4, параграф 2 удостоверение лицето не се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението за конфискация, освен ако в удостоверението не се посочва, че лицето, в съответствие с допълнителни процесуални изисквания, определени в националното законодателство на издаващата държава:

i)

своевременно

или е призовано лично и по този начин уведомено за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението за конфискация, или чрез други средства действително е получило официална информация за определената дата и място на съдебния процес по начин, който недвусмислено доказва, че то е било уведомено за насрочения съдебен процес,

и

е уведомено за възможността за постановяване на такова решение за конфискация, ако не се яви на съдебния процес;

или

ii)

след като е било уведомено за насрочения съдебен процес, е упълномощило защитник, посочен от заинтересованото лице или от държавата, с цел да го защитава на съдебния процес и действително е било защитавано от този защитник на процеса;

или

iii)

след като решението за конфискация му е било връчено лично и е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, в което лицето има право да участва и което позволява делото да се преразгледа по същество, включително и с оглед на нови доказателства, и което може да доведе до отмяна на първоначалното решение:

изрично е заявило, че не оспорва решението за конфискация;

или

не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок.“;

2.

В приложението („УДОСТОВЕРЕНИЕ“) буква й) се заменя със следното:

„й)

Производство, довело до решението за конфискация

Посочете дали лицето се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението за конфискация:

1.

Да, лицето се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението за конфискация.

2.

Не, лицето не се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението за конфискация.

3.

Ако сте направили отбелязване в клетка по точка 2, моля, потвърдете наличието на едно от следните:

3.1a.

лицето е било призовано лично на … (ден/месец/година) и по този начин е било уведомено за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението за конфискация, и е било уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;

ИЛИ

3.1б.

лицето не е било призовано лично, но чрез други средства действително е получило официална информация за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението за конфискация, по начин, който недвусмислено доказва, че то е било уведомено за насрочения съдебен процес, и е било уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;

ИЛИ

3.2.

след като е било уведомено за насрочения съдебен процес, лицето е упълномощило защитник, посочен от заинтересованото лице или от държавата, с цел да го защитава на съдебния процес и действително е било защитавано от този защитник на процеса;

ИЛИ

3.3.

решението за конфискация е било връчено лично на лицето на … (ден/месец/година) и то е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, в което има право да участва и което позволява делото да се преразгледа по същество, включително и с оглед на нови доказателства, и което може да доведе до отмяна на първоначалното решение, и

лицето изрично е заявило, че не оспорва решението;

ИЛИ

лицето не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок.

4.

Ако сте направили отбелязване в клетка по точка 3.1б, 3.2 или 3.3, дайте информация как е изпълнено съответното условие:

…“

Член 5

Изменения на Рамково решение 2008/909/ПВР

Рамково решение 2008/909/ПВР се изменя, както следва:

1.

В член 9, параграф 1 буква и) се заменя със следното:

„и)

съгласно предвиденото в член 4 удостоверение лицето не се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, освен ако в удостоверението не е посочено, че лицето, в съответствие с допълнителни процесуални изисквания, определени в националното законодателство на издаващата държава:

i)

своевременно

или е призовано лично и по този начин уведомено за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, или чрез други средства действително е получило официална информация за определената дата и място на съдебния процес по начин, който недвусмислено доказва, че то е било уведомено за насрочения съдебен процес,

и

е уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;

или

ii)

след като е било уведомено за насрочения съдебен процес, е упълномощило защитник, посочен от заинтересованото лице или от държавата, с цел да го защитава на съдебния процес и действително е било защитавано от този защитник на процеса;

или

iii)

след като решението му е било връчено лично и е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, в което лицето има право да участва и което позволява делото да се преразгледа по същество, включително и с оглед на нови доказателства, и което може да доведе до отмяна на първоначалното решение:

изрично е заявило, че не оспорва решението;

или

не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок.“;

2.

В буква и) от приложение I („УДОСТОВЕРЕНИЕ“) точка 1 се заменя със следното:

„1.

Посочете дали лицето се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението:

1.

Да, лицето се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението.

2.

Не, лицето не се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението.

3.

Ако сте направили отбелязване в клетка по точка 2, моля, потвърдете наличието на едно от следните:

3.1a.

лицето е било призовано лично на … (ден/месец/година) и по този начин е било уведомено за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, и е било уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;

ИЛИ

3.1б.

лицето не е било призовано лично, но чрез други средства действително е получило официална информация за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, по начин, който недвусмислено доказва, че то е било уведомено за насрочения съдебен процес, и е било уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;

ИЛИ

3.2.

след като е било уведомено за насрочения съдебен процес, лицето е упълномощило защитник, посочен от заинтересованото лице или от държавата, с цел да го защитава на съдебния процес и действително е било защитавано от този защитник на процеса;

ИЛИ

3.3.

решението е било връчено лично на лицето на … (ден/месец/година) и то е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, в което има право да участва и което позволява делото да се преразгледа по същество, включително и с оглед на нови доказателства, и което може да доведе до отмяна на първоначалното решение, и

лицето изрично е заявило, че не оспорва решението;

ИЛИ

лицето не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок.

4.

Ако сте направили отбелязване в клетка по точка 3.1б, 3.2 или 3.3, дайте информация как е изпълнено съответното условие:

…“

Член 6

Изменения на Рамково решение 2008/947/ПВР

Рамково решение 2008/947/ПВР се изменя, както следва:

1.

В член 11, параграф 1 буква з) се заменя със следното:

„з)

съгласно предвиденото в член 6 удостоверение лицето не се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, освен ако в удостоверението не е посочено, че лицето, в съответствие с допълнителни процесуални изисквания, определени в националното законодателство на издаващата държава:

i)

своевременно

или е призовано лично и по този начин уведомено за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, или чрез други средства действително е получило официална информация за определената дата и място на съдебния процес по начин, който недвусмислено доказва, че то е било уведомено за насрочения съдебен процес,

и

е уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;

или

ii)

след като е било уведомено за насрочения съдебен процес, е упълномощило защитник, посочен от заинтересованото лице или от държавата, с цел да го защитава на съдебния процес и действително е било защитавано от този защитник на процеса;

или

iii)

след като решението му е било връчено лично и е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, в което лицето има право да участва и което позволява делото да се преразгледа по същество, включително и с оглед на нови доказателства, и което може да доведе до отмяна на първоначалното решение:

изрично е заявило, че не оспорва решението,

или

не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок.“;

2.

В приложение I („УДОСТОВЕРЕНИЕ“) буква з) се заменя със следното:

„з)

Посочете дали лицето се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението:

1.

Да, лицето се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението.

2.

Не, лицето не се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението

3.

Ако сте направили отбелязване в клетка по точка 2, моля, потвърдете наличието на едно от следните:

3.1a.

лицето е било призовано лично на … (ден/месец/година) и по този начин е било уведомено за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, и е било уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;

ИЛИ

3.1б.

лицето не е било призовано лично, но чрез други средства действително е получило официална информация за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, по начин, който недвусмислено доказва, че то е било уведомено за насрочения съдебен процес, и е било уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес;

ИЛИ

3.2.

след като е било уведомено за насрочения съдебен процес, лицето е упълномощило защитник, посочен от заинтересованото лице или от държавата, с цел да го защитава на съдебния процес и действително е било защитавано от този защитник на процеса;

ИЛИ

3.3.

решението е било връчено лично на лицето на … (ден/месец/година) и то е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, в което има право да участва и което позволява делото да се преразгледа по същество, включително и с оглед на нови доказателства, и което може да доведе до отмяна на първоначалното решение, и

лицето изрично е заявило, че не оспорва решението;

ИЛИ

лицето не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок.

4.

Ако сте направили отбелязване в клетка по точка 3.1б, 3.2 или 3.3, дайте информация как е изпълнено съответното условие:

…“

Член 7

Териториално прилагане

Настоящото рамково решение се прилага за Гибралтар.

Член 8

Изпълнение и преходни разпоредби

1.   Държавите-членки вземат необходимите мерки за спазване на разпоредбите на настоящото рамково решение до 28 март 2011 г.

2.   Настоящото рамково решение се прилага от датата, посочена в параграф 1, по отношение на признаването и изпълнението на решения, постановени вследствие на съдебен процес, на който заинтересованото лице не се е явило.

3.   Ако при приемането на настоящото рамково решение държава-членка е декларирала, че има сериозни причини да допусне, че няма да е в състояние да се съобрази с разпоредбите на настоящото рамково решение до датата, посочена в параграф 1, настоящото рамково решение ще се прилага най-късно от 1 януари 2014 г. по отношение на признаването и изпълнението на решения, постановени от компетентните органи на тази държава-членка вследствие на съдебен процес, на който съответното лице не се е явило лично. Останалите държави-членки могат да поискат от държавата-членка, направила такава декларация, да прилага съответните разпоредби на рамковите решения, посочени в членове 2, 3, 4, 5 и 6, така, както са били първоначално приети, по отношение на признаването и изпълнението на решения, постановени вследствие на съдебен процес, на който заинтересованото лице не се е явило, издадени от тази държава-членка.

4.   До датите, посочени в параграфи 1 и 3, съответните разпоредби на рамковите решения, посочени в членове 2, 3, 4, 5 и 6, продължават да се прилагат така, както са били приети първоначално.

5.   Декларацията, направена в съответствие с параграф 3, се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Тя може да бъде оттеглена по всяко време.

6.   Държавите-членки предоставят на генералния секретариат на Съвета и на Комисията текста на разпоредбите, които въвеждат в тяхното национално законодателство задълженията, произтичащи от настоящото рамково решение.

Член 9

Преразглеждане

1.   До 28 март 2014 г. Комисията изготвя доклад въз основа на информацията, получена от държавите-членки съгласно член 8, параграф 6.

2.   Въз основа на посочения в параграф 1 доклад Съветът прави оценка на:

а)

степента, в която държавите-членки са предприели необходимите мерки за изпълнение на настоящото рамково решение; и

б)

прилагането на настоящото рамково решение.

3.   При необходимост посоченият в параграф 1 доклад се придружава от законодателни предложения.

Член 10

Влизане в сила

Настоящото рамково решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 26 февруари 2009 година.

За Съвета

Председател

I. LANGER


(1)  ОВ C 52, 26.2.2008 г., стр. 1.

(2)  Рамково решение от 24 февруари 2005 г. (ОВ L 76, 22.3.2005 г., стр. 16).

(3)  Рамково решение от 6 октомври 2006 г. (ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 59).

(4)  Рамково решение от 27 ноември 2008 г. (ОВ L 327, 5.12.2008 г., стр. 27).

(5)  Рамково решение от 27 ноември 2008 г. (ОВ L 337, 16.12.2008 г., стр. 102).

(6)  Рамково решение от 13 юни 2002 г. (ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1).