ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 79

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
25 март 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 246/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения, решения и съгласувани практики между дружества за линейно корабоплаване (консорциуми) (кодифицирана версия)

1

 

 

Регламент (ЕО) № 247/2009 на Комисията от 24 март 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

5

 

*

Регламент (ЕО) № 248/2009 на Комисията от 19 Март 2009 година за установяването на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение на уведомяването относно официалното признаване на организации на производители, както и определянето на цени и на интервенция в рамките на общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (преработен)

7

 

*

Регламент (ЕО) № 249/2009 на Комисията от 23 март 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 297/95 на Съвета по отношение на корекциите на таксите на Европейската агенция по лекарствата в съответствие с процента на инфлация

34

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/289/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 20 януари 2009 година за предоставяне на взаимна помощ на Латвия

37

 

 

2009/290/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 20 януари 2009 година за предоставяне на средносрочна финансова помощ от Общността на Латвия

39

 

 

Комисия

 

 

2009/291/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 20 март 2009 година относно проекта на наредба на Ирландия за обозначаване на страната на произход при етикетиране на птиче, свинско и овче месо (нотифицирано под номер C(2009) 1931)  ( 1 )

42

 

 

2009/292/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 24 март 2009 година за установяване на условията на дерогация за пластмасови каси и пластмасови палети по отношение на нивата на концентрация на тежки метали, определени в Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковки (нотифицирано под номер C(2009) 1959)  ( 1 )

44

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2009/293/ОВППС на Съвета от 26 февруари 2009 година относно размяната на писма между Европейския съюз и правителството на Кения относно условията и реда за прехвърляне от EUNAVFOR в Кения на лица, заподозрени в извършването на пиратски действия и задържани от военноморските сили, ръководени от Европейския съюз (EUNAVFOR), както и на иззетото имущество в притежание на EUNAVFOR, и относно тяхното третиране след прехвърлянето им

47

Размяна на писма между Европейския съюз и правителството на Кения относно условията и реда за прехвърляне от EUNAVFOR в Кения на лица, заподозрени в извършването на пиратски действия и задържани от военноморските сили, ръководени от Европейския съюз (EUNAVFOR), както и на иззетото имущество в притежание на EUNAVFOR, и относно тяхното третиране след прехвърлянето им

49

 

*

Съвместно действие 2009/294/ОВППС на Съвета от 23 март 2009 година за изменение на Съвместно действие 2008/736/ОВППС относно Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia

60

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

25.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 246/2009 НА СЪВЕТА

от 26 февруари 2009 година

относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения, решения и съгласувани практики между дружества за линейно корабоплаване (консорциуми)

(кодифицирана версия)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност, и по-специално член 83 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 479/92 на Съвета от 25 февруари 1992 година относно прилагането на член 85, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения, решения и съгласувани практики между дружества за линейно корабоплаване (консорциуми) (2) е бил неколкократно и съществено изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Съгласно член 81, параграф 3 от Договора, член 81, параграф 1 от Договора може да бъде обявен за неприложим към някои категории споразумения, решения и съгласувани практики, отговарящи на изискванията, предвидени в член 81, параграф 3 от Договора.

(3)

Съгласно член 83 от Договора, разпоредбите за прилагане на член 81, параграф 3 от Договора трябва да се приемат чрез регламент или директива. Съгласно член 83, параграф 2, буква б) от Договора, посочените разпоредби трябва да съдържат реда и условията за прилагане на член 81, параграф 3, като се отчитат, от една страна, необходимостта от осигуряване на ефективен контрол, а от друга — от опростяване на административния контрол в най-голяма възможна степен. Съгласно член 83, параграф 2, буква г) от Договора, посочените разпоредби трябва да определят съответно ролята на Комисията и на Съда на Европейските общности.

(4)

Линейното корабоплаване е сектор с интензивна капитализация и оборот. Използването на контейнери при превозите увеличава нуждата от сътрудничество и рационализация. Търговското корабоплаване на Общността следва да постигне необходимите икономии на мащаба, за да е конкурентоспособно на световния пазар на линейно корабоплаване.

(5)

Споразуменията за съвместни услуги, сключени между дружествата за линейно корабоплаване с цел да рационализират дейностите си чрез технически, работни и/или търговски договорености (означавани в морските среди с термина „консорциуми“), могат да допринесат за осигуряването на необходимите средства за повишаване на продуктивността на услугите по линейно корабоплаване и да подпомогнат техническия и икономически прогрес.

(6)

Морският транспорт е от значение за развитието на търговията на Общността и споразуменията за консорциум могат да имат роля в това отношение, предвид особеностите на трафика при международното линейно корабоплаване. Установяването на правила с тези споразумения е мярка, допринасяща по положителен начин за повишаване на конкурентоспособността на корабоплаването в Общността.

(7)

Ползвателите на услуги по корабоплаване, предлагани от консорциумите, могат да получат дял от ползите от повишената продуктивност и подобрени услуги, дължащи се в частност на редовно обслужване, на намаления на разходите, които са възможни поради по-високи равнища на запълване на капацитета, и на по-добро качество на услугите в резултат на по-качествените плавателни съдове и оборудване.

(8)

На Комисията следва да се предостави правомощието чрез регламент да предвиди, че член 81, параграф 1 от Договора не се прилага за някои категории споразумения, решения и съгласувани практики на консорциуми, за да улесни сътрудничеството между предприятията в икономически желана от тях насока и без отрицателно въздействие върху политиката на конкуренцията. Комисията, в тясно и постоянно сътрудничество с компетентните органи на държавите-членки, следва да има възможност да определи точно приложното поле на тези изключения и свързаните с тях условия.

(9)

Консорциумите в областта на линейното корабоплаване представляват сложна и специална форма на съвместно предприятие (joint venture). Има голямо разнообразие от споразумения за консорциум, прилагани при различни обстоятелства. Приложното поле, страните, дейностите и условията на споразуменията за консорциум често се променят. Следователно Комисията следва да разполага с възможност периодично да определя консорциумите, за които да прилага групово освобождаване.

(10)

За да се гарантира спазването на всички условия, определени в член 81, параграф 3 от Договора, груповото освобождаване следва да бъде свързано с условия, предназначени да осигурят прехвърлянето на справедлив дял от ползите на товародателите и запазването на конкуренцията,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Комисията може, чрез регламент и в съответствие с член 81, параграф 3 от Договора, да предвиди, че член 81, параграф 1 от Договора не се прилага за някои категории споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики, които имат за цел да развиват или установят сътрудничество в областта на съвместно предоставяне на услуги за морски превоз между дружества за линейно корабоплаване, с цел рационализиране на дейностите им чрез технически, работни или търговски договорености — с изключение на определяне на цени (консорциуми).

2.   Регламентът, приет по реда на параграф 1 от настоящия член, определя за кои категории споразумения, решения и съгласувани практики се прилага, както и условията при спазването на които те се считат за освободени от прилагането на член 81, параграф 1 от Договора, в съответствие с параграф 3 на същия член.

Член 2

1.   Регламентът, приет по реда на член 1, се прилага за срок от пет години, считано от датата на влизането му в сила.

2.   Регламентът, приет по реда на член 1, може да бъде отменен или изменен при промяна на някое от основните съображения, които са обосновали приемането му.

Член 3

Регламентът, приет по реда на член 1, може да съдържа разпоредба, предвиждаща прилагането му с обратно действие по отношение на споразумения, решения и съгласувани практики, които съществуват към датата на влизането му в сила, при условие че за тях са спазени определените в регламента условия.

Член 4

Регламентът, приет съгласно член 1, може да предвижда, че забраната, посочена в член 81, параграф 1 от Договора, не се прилага през определен в регламента период по отношение на споразумения, решения и съгласувани практики, съществуващи към 1 януари 1995 г., по отношение на които член 81, параграф 1 от Договора се прилага по силата на присъединяването на Австрия, Финландия и Швеция и за които не са спазени условията на член 81, параграф 3. Въпреки това, настоящият член не се прилага за споразумения, решения и съгласувани практики, по отношение на които към 1 януари 1995 г. вече се е прилагал член 53, параграф 1 от Споразумението за ЕИП.

Член 5

Преди да приеме регламента, предвиден в член 1, Комисията публикува негов проект, за да позволи на всички заинтересовани лица и организации да представят бележките си в разумен, определен от нея срок, който не може да е по-кратък от един месец.

Член 6

Преди да публикува проекта на регламента и преди да приеме регламент по реда на член 1, Комисията се консултира с консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, посочен в член 14 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (4).

Член 7

Регламент (ЕИО) № 479/92, изменен с актовете, посочени в приложение I, се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 8

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 февруари 2009 година.

За Съвета

Председател

I. LANGER


(1)  Становище на Европейския парламент от 23 април 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 55, 29.2.1992 г., стр. 3.

(3)  Вж. приложение I.

(4)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Отмененият регламент и списък на неговите последващи изменения

(посочени в член 7)

Регламент (ЕИО) № 479/92 на Съвета

(ОВ L 55, 29.2.1992 г., стр. 3)

 

Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета

(ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1)

Единствено член 42

Акт за присъединяване от 1994 г., член 29 и приложение I, точка IIIA.4

(ОВ С 241, 29.8.1994 г., стр. 56)

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕИО) № 479/92

Настоящият регламент

Членове 1, 2 и 3

Членове 1, 2 и 3

Член 3а

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6

Член 7

Член 7

Член 8

Приложение I

Приложение II


25.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 247/2009 НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 25 март 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 март 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

82,5

JO

64,0

MA

61,5

TN

134,4

TR

101,8

ZZ

88,8

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

146,8

ZZ

127,8

0709 90 70

MA

52,9

TR

139,7

ZZ

96,3

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

44,2

IL

60,0

MA

44,2

TN

49,5

TR

70,6

ZZ

53,7

0805 50 10

TR

53,5

ZZ

53,5

0808 10 80

AR

91,7

BR

75,3

CA

110,4

CL

84,2

CN

68,6

MK

21,2

US

115,4

UY

67,9

ZA

82,7

ZZ

79,7

0808 20 50

AR

81,3

CL

96,6

CN

66,7

ZA

91,6

ZZ

84,1


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


25.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 248/2009 НА КОМИСИЯТА

от 19 Март 2009 година

за установяването на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение на уведомяването относно официалното признаване на организации на производители, както и определянето на цени и на интервенция в рамките на общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (преработен)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (1), и по-специално член 34, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 80/2001 на Комисията от 16 януари 2001 г. за установяването на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение на уведомяването относно официалното признаване на организации на производители, както и определянето на цени и на интервенция в рамките на общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (2), е бил неколкократно и съществено изменян (3). Поради по-нататъшни изменения за коригиране на списъка на районите на държавите-членки и на кодовете на националните валути, използвани за целите на настоящия регламент, и с оглед постигане на яснота посоченият регламент следва да бъде преработен.

(2)

В съответствие с член 13, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 104/2000 Комисията ежегодно публикува списък на официално признатите организации на производители и техни асоциации. За целта държавите-членки следва да предоставят на Комисията съответната информация.

(3)

Комисията трябва да е в състояние да следи дейностите на организациите на производители по стабилизиране на цените и начина по който те прилагат системите за финансови компенсации и за помощ за прехвърляне.

(4)

Режимите на интервенция от страна на Общността, произтичащи от членове 21 до 26 на Регламент (ЕО) № 104/2000, налагат да има на разположение информация за цените, отчитани през редовни интервали от време в ясно определени райони.

(5)

В рамките на управлението на общата политика в областта на рибарството е въведена система за електронен пренос на данните между държавите-членки и Комисията (системата FIDES II). Тя следва да се използва за целите на събирането на информацията, посочена в настоящия регламент.

(6)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Управителния комитет по рибни продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

Уведомяване относно официалното признаване на организации на производители и на асоциации на организации на производители

Член 1

Държавите-членки съобщават на Комисията информацията, посочена в член 6, параграф 1, буква в) и в член 13, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕО) № 104/2000 в срок най-късно до два месеца от датата на вземане на решение.

Тази информация и форматът, в който тя трябва да се изпраща, са определени в приложение I към настоящия регламент.

ГЛАВА II

Цени и интервенция

Член 2

Държавите-членки съобщават на Комисията информацията, посочена в член 17, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 104/2000 не по-късно от два месеца след началото на всяка риболовна година.

Държавите-членки незабавно уведомяват Комисията за всички изменения в данните, посочени в първия параграф.

Тази информация и форматът, в който тя трябва да се изпраща, са определени в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

За биологичните видове, изброени в приложения I и IV към Регламент (ЕО) № 104/2000, държавите-членки уведомяват Комисията за разтоварваните на суша, продавани, изтегляни от пазара и прехвърляни количества в рамките на тяхната територия, както и за стойността на продадените количества през всяко тримесечие в отделните райони, определени в таблица 1 на приложение VIII към настоящия регламент, не по-късно от седем седмици след изтичането на въпросното тримесечие.

При наличие на кризисен момент за един или повече от биологичните видове, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 104/2000, държавите-членки уведомяват Комисията на всеки две седмици за разтоварените на суша, продадени, изтеглени от пазара и прехвърлени количества в рамките на тяхната територия, както и за стойността на продадените количества в отделните райони, определени в таблица 1 на приложение VIII към настоящия регламент, не по-късно от две седмици след изтичането на въпросния двуседмичен период.

Тази информация и форматът, в който тя трябва да се изпраща, са определени в приложение III към настоящия регламент.

Член 4

Държавите-членки уведомяват Комисията на всяко тримесечие за стойността и количествата на пласираните продукти, разбити по видовете на пласиране, така както те са установени в член 1 от Регламент (ЕО) № 2493/2001 на Комисията (4), за всеки от продуктите, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 104/2000, не по-късно от осем седмици след изтичане на въпросното тримесечие.

Тази информация и форматът, в който тя трябва да се изпраща, са определени в приложение IV към настоящия регламент.

Член 5

Държавите-членки уведомяват Комисията на всяко тримесечие за разтоварените на суша, продадени и съхранени количества, както и за стойността на продадените количества в отделните райони, определени в таблица 1 на приложение VIII към настоящия регламент, за всеки от продуктите, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 104/2000, не по-късно от шест седмици след изтичането на въпросното тримесечие.

Тази информация и форматът в който тя трябва да се изпраща, са определени в приложение V към настоящия регламент.

Член 6

Държавите-членки уведомяват Комисията всеки месец за разтоварените на суша, продадени и доставените в промишлените предприятия от организации на производители количества, както и за стойността на доставените в промишлените предприятия количества в отделните райони, определени в таблица 1 на приложение VIII към настоящия регламент, за всеки от продуктите, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 104/2000, не по-късно от шест седмици след изтичането на въпросния месец.

Тази информация и форматът, в който тя трябва да се изпраща, са определени в приложение VI към настоящия регламент.

Член 7

Държавите-членки ежегодно предоставят на Комисията в срок от три месеца след изтичане на въпросната година информацията, която дава възможност да бъдат определени разходите по техническото обезпечаване на операциите, необходими за стабилизирането и съхранението на продуктите, предвидени в членове 23 и 25 от Регламент (ЕО) № 104/2000.

Тази информация и форматът, в който тя трябва да се изпраща, са определени в приложение VII към настоящия регламент.

ГЛАВА III

Общи и заключителни разпоредби

Член 8

Държавите-членки изпращат информацията в Комисията чрез електронни средства, като използват системите за пренос, използвани понастоящем за обмен на данни в рамките на управлението на общата политика в областта на рибарството (системата FIDES II).

Член 9

Регламент (ЕО) № 80/2001 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение X.

Член 10

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 март 2009 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 13, 17.1.2001 г., стр. 3.

(3)  Виж приложение IX.

(4)  ОВ L 337, 20.12.2001 г., стр. 20.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Информация за организации на производители и асоциации на организации на производители

Регистрационен номер

Наименование на полето

Тип

Формат

Размер

Код

1

Идентификация на съобщението

<REQUEST.NAME>

Текст

 

МК-РО

2

Държава-членка

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Текст

3

Таблица 1

3

Дата на изпращане

<DSE>

ГГГГММДД

8

 

4

Вид на съобщението

<TYP>

Текст

3

INS = ново

MOD = изменение

DEL = оттегляне на официално признание

5

Номер на ОП или асоциация на ОП

<NOP>

Текст

7

Само за съобщение за тип MOD или DEL

6

Име

<NOM>

Текст

 

 

7

Официална абревиатура

<ABB>

 

 

Когато съществува

8

Национален №

<NID>

 

 

Когато съществува

9

Област на компетентност

<ARE>

Текст

 

 

10

Дейност

<ACT>

Текст

6

Таблица 10

11

Дата на основаване

<DCE>

ГГГГММДД

 

 

12

Дата на регистрация

<DST>

ГГГГММДД

 

 

13

Дата на официалното признаване

<DRE>

ГГГГММДД

 

 

14

Дата на оттегляне на официалното признаване

<DRA>

ГГГГММДД

 

Само за съобщение тип DEL

15

Адрес 1

<ADR1>

Текст

 

 

16

Адрес 2

<ADR2>

Текст

 

 

17

Адрес 3

<ADR3>

 

 

 

18

Пощенски код

<CPO>

Текст

 

 

19

Местонахождение

<LOC>

Текст

 

 

20

1-ви телефонен №

<TEL1>

Текст

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

21

2-ви телефонен №

<TEL2>

Текст

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

22

Факс: №

<FAX>

Текст

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

23

Електронна поща

<MEL>

Текст

 

 

24

Адрес на страница в Интернет

<WEB>

Текст

 

 

25 et seq.

Брой на членуващи ОП

<ADH>

Текст

 

Само за асоциации, избройте членуващите ОП


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Цени на изтегляне от пазара, прилагани от организации на производители

Да се изпрати два месеца след началото на риболовната година


Регистрационен номер

Данни

Идентификация на вида на данните

Формат

Размер

Код

1

Идентификация на съобщението

<REQUEST.NAME>

Текст

 

MK-PO-WP

2

Държава-членка

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Текст

3

Таблица 1

3

Сериен №

<LOT>

Цифри

4

Сериен №, определен от държавата-членка

4

Вид на съобщението

<MTYP>

 

19

СЪОБЩЕНИЕ INS

СЪОБЩЕНИЕ SUP

СЪОБЩЕНИЕ REP

СЪОБЩЕНИЕ INS IN

СЪОБЩЕНИЕ MOD IN

СЪОБЩЕНИЕ SUP IN

5

Дата на изпращане

<DSE>

ГГГГММДД

8

 

6

Вид период

<PTYP>

Г

1

Г = година

7

Идентификация на периода

<IDP>

ППП/ГГГГ

8

ППП = последователност

ГГГГ = година

8

Използвана валута

<MON>

Текст

3

Таблица 6

9

Идентификационен код на ОП

<DAT>

Текст

7

ССС-999

 

Код на биологичния вид

 

Текст

3

Таблица 7

 

Код на съхраняването

 

Текст

3

Таблица 4

 

Код на начина на предлагане

 

Текст

2

Таблица 3

 

Код на степента на свежест

 

Текст

2

Таблица 5

 

Код за размера

 

Текст

3

Таблица 2

 

Цена на изтегляне от пазара

 

Цяло число

 

Според валутата посочена в регистрационен № 8, изразена за 1 000 kg

 

Район в който цената на изтегляне се коригира с регионален коефициент

 

Текст

 

Таблица 8


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Продукти в приложения I и IV към Регламент (ЕО) № 104/2000

Да се изпраща на тримесечие


Регистрационен номер

Данни

Идентификация на вида на данните

Формат

Размер

Код

1

Идентификация на съобщението

<REQUEST.NAME>

Текст

 

MK-FRESH

2

Държава-членка

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Текст

3

Таблица 1

3

Сериен №

<LOT>

Цифри

4

Сериен №, определен от държавата-членка

4

Вид на съобщението

<MTYP>

 

19

СЪОБЩЕНИЕ INS

СЪОБЩЕНИЕ SUP

СЪОБЩЕНИЕ REP

СЪОБЩЕНИЕ INS IN

СЪОБЩЕНИЕ MOD IN

СЪОБЩЕНИЕ SUP IN

5

Дата на изпращане

<DSE>

ГГГГММДД

8

 

6

Вид период

<PTYP>

Т или К

1

Т = тримесечен

К = кризисен

7

Идентификация на периода

<IDP>

ППП/ГГГГ

8

ППП = последователност

1—4 за тримесечие

1—24 за двуседмичен

ГГГГ = година

8

Използвана валута

<MON>

Текст

3

Таблица 6

9

Район на изваждане на сушата (код NUTS)

<DAT>

Текст

7

Таблица 1

 

Код на биологичния вид

 

Текст

3

Таблица 7

 

Код на съхраняването

 

Текст

3

Таблица 4

 

Код на начина на предлагане

 

Текст

2

Таблица 3

 

Код на степента на свежест

 

Текст

2

Таблица 5

 

Код за размера

 

Текст

3

Таблица 2

 

Стойност на продадените количества

 

Цяло число

 

Според валутата посочена в регистрационен № 8

 

Продадени количества

 

Цяло число

 

kg

 

Изтеглени от пазара количества на цената на Общността

 

Цяло число

 

kg

 

Изтеглени от пазара количества на собствена цена

 

Цяло число

 

kg

 

Прехвърлени количества

 

Цяло число

 

kg


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Продукти в приложение I към Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета

Употреба на изтеглени от пазара продукти

Да се изпраща на тримесечие


Регистрационен номер

Данни

Идентификация на вида на данните

Формат

Размер

Код

1

Идентификация на съобщението

<REQUEST.NAME>

Текст

 

MK-STD-VAL

2

Държава-членка

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Текст

3

Таблица 1

3

Сериен №

<LOT>

Цифри

4

Сериен №, определен от държавата-членка

4

Вид на съобщението

<MTYP>

 

19

СЪОБЩЕНИЕ INS

СЪОБЩЕНИЕ SUP

СЪОБЩЕНИЕ REP

СЪОБЩЕНИЕ INS IN

СЪОБЩЕНИЕ MOD IN

СЪОБЩЕНИЕ SUP IN

5

Дата на изпращане

<DSE>

ГГГГММДД

8

 

6

Вид период

<PTYP>

Т

1

Т = тримесечен

7

Идентификация на периода

<IDP>

ППП/ГГГГ

8

ППП = последователност

1-4

ГГГГ = година

8

Използвана валута

<MON>

Текст

3

Таблица 6

9

Код на биологичния вид

<DAT>

Текст

3

Таблица 7

 

Код на направлението

 

Текст

6

Таблица 9

 

Стойност на продадените или прехвърлени количества

 

Цяло число

 

Според валутата посочена в регистрационен № 8

Разрешава се „0“ за прехвърлени количества

 

Продадени или прехвърлени количества

 

Цяло число

 

kg


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Продукти в приложение II към Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (да се изпраща на тримесечие)

Регистрационен номер

Данни

Идентификация на вида на данните

Формат

Размер

Код

1

Идентификация на съобщението

<REQUEST.NAME>

Текст

 

MK-FROZEN

2

Държава-членка

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Текст

3

Таблица 1

3

Сериен №

<LOT>

Цифри

4

Сериен №, определен от държавата-членка

4

Вид на съобщението

<MTYP>

 

19

СЪОБЩЕНИЕ INS

СЪОБЩЕНИЕ SUP

СЪОБЩЕНИЕ REP

СЪОБЩЕНИЕ INS IN

СЪОБЩЕНИЕ MOD IN

СЪОБЩЕНИЕ SUP IN

5

Дата на изпращане

<DSE>

ГГГГММДД

8

 

6

Вид период

<PTYP>

Т

1

Т = тримесечен

7

Идентификация на периода

<IDP>

ППП/ГГГГ

8

PPP = последователност 1-4

ГГГГ = година

8

Използвана валута

<MON>

Текст

3

Таблица 6

9

Район на изваждане на сушата (код NUTS)

<DAT>

Текст

7

Таблица 1

 

Код на биологичния вид

<DAT>

Текст

3

Таблица 7

 

Код на съхраняването

 

Текст

3

Таблица 4

 

Код на начина на предлагане

 

Текст

2

Таблица 3

 

Код на степента на свежест

 

Текст

2

Таблица 5

 

Код за размера

 

Текст

3

Таблица 2

 

Стойност на продадените количества

 

Цяло число

 

Според валутата посочена в регистрационен № 8

 

Продадени количества преди съхранение

 

Цяло число

 

kg

 

Количества постъпили в склад

 

Цяло число

 

kg

 

Изтеглени от склада количества

 

Цяло число

 

kg


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Продукти в приложение III към Регламент (ЕО) № 104/2000

Да се изпраща ежемесечно


Регистрационен номер

Данни

Идентификация на вида на данните

Формат

Размер

Код

1

Идентификация на съобщението

<REQUEST.NAME>

Текст

 

MK-TUNA

2

Държава-членка

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Текст

3

Таблица 1

3

Сериен №

<LOT>

Цифри

4

Сериен №, определен от държавата-членка

4

Вид на съобщението

<MTYP>

 

19

СЪОБЩЕНИЕ INS

СЪОБЩЕНИЕ SUP

СЪОБЩЕНИЕ REP

СЪОБЩЕНИЕ INS IN

СЪОБЩЕНИЕ MOD IN

СЪОБЩЕНИЕ SUP IN

5

Дата на изпращане

<DSE>

ГГГГММДД

8

 

6

Вид период

<PTYP>

М

1

M = месечен

7

Идентификация на периода

<IDP>

ППП/ГГГГ

7

PPP = последователност 1-12

ГГГГ = година

8

Използвана валута

<MON>

Текст

3

Таблица 6

9

Организация на производители

<DAT>

Текст

7

ССС-999

 

Код на биологичния вид

 

Текст

3

Таблица 7

 

Код на съхраняването

 

Текст

3

Таблица 4

 

Код на начина на предлагане

 

Текст

2

Таблица 3

 

Код за размера

 

Текст

3

Таблица 2

 

Стойност на продадените и доставени на промишлени предприятия количества

 

Цяло число

 

Според валутата посочена в регистрационен № 8

 

Продадени и доставени на промишлени предприятия количества

 

Цяло число

 

kg


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Продукти в приложения I и II към Регламент (ЕО) № 104/2000

Да се изпраща ежегодно


Регистрационен номер

Данни

Идентификация на вида на данните

Формат

Размер

Код

1

Идентификация на съобщението

<REQUEST.NAME>

Текст

 

MK-TECH

2

Държава-членка

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Текст

3

Таблица 1

3

Сериен №

<LOT>

Цифри

4

Сериен №, определен от държавата-членка

4

Вид на съобщението

<MTYP>

 

19

СЪОБЩЕНИЕ INS

СЪОБЩЕНИЕ SUP

СЪОБЩЕНИЕ REP

СЪОБЩЕНИЕ INS IN

СЪОБЩЕНИЕ MOD IN

СЪОБЩЕНИЕ SUP IN

5

Дата на изпращане

<DSE>

ГГГГММДД

8

 

6

Вид период

<PTYP>

Г

1

Г = година

7

Идентификация на периода

<IDP>

ППП/ГГГГ

7

ППП = 1

ГГГГ = година

8

Използвана валута

<MON>

Текст

3

Таблица 6

9

Код на продукта

<DAT>

Текст

3

1АВ = продукт от приложение I, AB

1С = продукт от приложение I, С

2 = продукт от приложение II

 

Код за разходи по техническото обезпечаване

 

Текст

2

Таблица 11

 

Разходи за труд

 

Цяло число

 

Според валутата посочена в регистрационен № 8

 

Разходи за енергия

 

Цяло число

 

Според валутата посочена в регистрационен № 8

 

Транспортни разходи

 

Цяло число

 

Според валутата посочена в регистрационен № 8

 

Други разходи (опаковка, марината, индивидуална обвивка и т.н.

 

Цяло число

 

Според валутата посочена в регистрационен № 8


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Таблица 1

Кодове NUTS „ISO-A3“

СТРАНА

Наименование на NUTS — региона

BE

BELGIQUE-BELGIE

 

BE10

REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.

BE21

PROV. ANTWERPEN

BE22

PROV. LIMBURG (B)

BE23

PROV. OOST-VLAANDEREN

BE24

PROV. VLAAMS BRABANT

BE25

PROV. WEST-VLAANDEREN

BE31

PROV. BRABANT WALLON

BE32

PROV. HAINAUT

BE33

PROV. LIEGE

BE34

PROV. LUXEMBOURG (B)

BE35

PROV. NAMUR

BG

България

 

BG01

SEVEROZAPADEN

BG02

SEVEREN TSENTRALEN

BG03

SEVEROIZTOCHEN

BG04

YUGOZAPADEN

BG05

YUZHEN TSENTRALEN

BG06

YUGOIZTOCHEN

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

 

CZ01

PRAHA

DK

DANMARK

 

DK011

BYEN KØBENHAVN

DK012

KØBENHAVNS OMEGN

DK013

NORDSJÆLLAND

DK014

BORNHOLM

DK021

ØSTSJÆLLAND

DK022

VEST – OG SYDSJÆLLAND

DK031

FYN

DK032

SYDJYLLAND

DK041

VESTJYLLAND

DK042

ØSTJYLLAND

DK050

NORDJYLLAND

DE

DEUTSCHLAND

 

DE11

STUTTGART

DE12

KARLSRUHE

DE13

FREIBURG

DE14

TÜBINGEN

DE21

OBERBAYERN

DE22

NIEDERBAYERN

DE23

OBERPFALZ

DE24

OBERFRANKEN

DE25

MITTELFRANKEN

DE26

UNTERFRANKEN

DE27

SCHWABEN

DE30

BERLIN

DE41

BRANDENBURG - NORDOST

DE42

BRANDENBURG - SÜDWEST

DE50

BREMEN

DE60

HAMBURG

DE71

DARMSTADT

DE72

GIEßEN

DE73

KASSEL

DE80

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE91

BRAUNSCHWEIG

DE92

HANNOVER

DE93

LÜNEBURG

DE94

WESER-EMS

DEA1

DÜSSELDORF

DEA2

KÖLN

DEA3

MÜNSTER

DEA4

DETMOLD

DEA5

ARNSBERG

DEB1

KOBLENZ

DEB2

TRIER

DEB3

RHEINHESSEN-PFALZ

DEC0

SAARLAND

DED1

CHEMNITZ

DED2

DRESDEN

DED3

LEIPZIG

DEE0

SACHSEN-ANHALT

DEF0

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DEG0

THÜRINGEN

EE

EESTI

 

EE001

PÕHJA-EESTI

EE004

LÄÄNE-EESTI

EE006

KESK-EESTI

EE007

KIRDE-EESTI

EE008

LÕUNA-EESTI

GR

ΕΛΛΑΔΑ

 

GR11

Aνατολική Μακεδονία, Θράκη

GR12

Κεντρική Μακεδονία

GR13

Δυτική Μακεδονία

GR14

Θεσσαλία

GR21

Ήπειρος

GR22

Ιόνια Νησιά

GR23

Δυτική Ελλάδα

GR24

Στερεά Ελλάδα

GR25

Πελοπόννησος

GR30

Aττική

GR41

Βόρειο Αιγαίο

GR42

Νότιο Αιγαίο

GR43

Κρήτη

ES

ESPAÑA

 

ES11

GALICIA

ES12

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ES13

CANTABRIA

ES21

PAÍS VASCO

ES22

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

ES23

LA RIOJA

ES24

ARAGÓN

ES30

COMUNIDAD DE MADRID

ES41

CASTILLA Y LEÓN

ES42

CASTILLA-LA MANCHA

ES43

EXTREMADURA

ES51

CATALUÑA

ES52

COMUNIDAD VALENCIANA

ES53

ILLES BALEARS

ES61

ANDALUCÍA

ES62

REGIÓN DE MURCIA

ES63

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

ES64

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

ES70

CANARIAS

FR

FRANCE

 

FR1

ÎLE DE FRANCE

FR21

CHAMPAGNE-ARDENNE

FR22

PICARDIE

FR23

HAUTE-NORMANDIE

FR24

CENTRE

FR25

BASSE-NORMANDIE

FR26

BOURGOGNE

FR30

NORD-PAS-DE-CALAIS

FR41

LORRAINE

FR42

ALSACE

FR43

FRANCHE-COMTÉ

FR51

PAYS DE LA LOIRE

FR521

CÔTES-D’ARMOR

FR522

FINISTÈRE

FR523

ILLE-ET-VILAINE

FR524

MORBIHAN

FR53

POITOU-CHARENTES

FR61

AQUITAINE

FR62

MIDI-PYRÉNÉES

FR63

LIMOUSIN

FR71

RHÔNE-ALPES

FR72

AUVERGNE

FR81

LANGUEDOC-ROUSSILLON

FR82

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

FR83

CORSE

FR91

GUADELOUPE

FR92

MARTINIQUE

FR93

GUYANE

FR94

RÉUNION

IE

IRELAND

 

IE011

BORDER

IE012

MIDLAND

IE013

WEST

IE021

DUBLIN

IE022

MID-EAST

IE023

MID-WEST

IE024

SOUTH-EAST (IRL)

IE025

SOUTH-WEST (IRL)

IT

ITALIA

 

ITC1

PIEMONTE

ITC2

VALLE D’AOSTA/VALLEE D'AOSTE

ITC3

LIGURIA

ITC4

LOMBARDIA

ITD1

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO/BOZEN

ITD2

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

ITD3

VENETO

ITD4

FRIULI-VENEZIA GIULIA

ITD5

EMILIA-ROMAGNA

ITE1

TOSCANA

ITE2

UMBRIA

ITE3

MARCHE

ITE4

LAZIO

ITF1

ABRUZZO

ITF2

MOLISE

ITF3

CAMPANIA

ITF4

PUGLIA

ITF5

BASILICATA

ITF6

CALABRIA

ITG1

SICILIA

ITG2

SARDEGNA

CY

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

 

LV

LATVIJA

 

LV003

KURZEME

LV005

LATGALE

LV006

RĪGA

LV007

PIERĪGA

LV008

VIDZEME

LV009

ZEMGALE

LT

LIETUVA

 

LT001

ALYTAUS APSKRITIS

LT002

KAUNO APSKRITIS

LT003

KLAIPĖDOS APSKRITIS

LT004

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

LT005

PANEVĖŽIO APSKRITIS

LT006

ŠIAULIŲ APSKRITIS

LT007

TAURAGĖS APSKRITIS

LT008

TELŠIŲ APSKRITIS

LT009

UTENOS APSKRITIS

LT00A

VILNIAUS APSKRITIS

LU

LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

 

HU

MAGYARORSZÁG

 

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

HU33

DÉL-ALFÖLD

MT

MALTA

 

NL

NEDERLAND

 

NL11

GRONINGEN

NL12

FRIESLAND (NL)

NL13

DRENTHE

NL21

OVERIJSSEL

NL22

GELDERLAND

NL23

FLEVOLAND

NL31

UTRECHT

NL32

NOORD-HOLLAND

NL33

ZUID-HOLLAND

NL34

ZEELAND

NL41

NOORD-BRABANT

NL42

LIMBURG (NL)

AT

ÖSTERREICH

 

AT11

BURGENLAND (A)

AT12

NIEDERÖSTERREICH

AT13

WIEN

AT21

KÄRNTEN

AT22

STEIERMARK

AT31

OBERÖSTERREICH

AT32

SALZBURG

AT33

TIROL

AT34

VORARLBERG

PL

POLSKA

 

PL11

ŁÓDZKIE

PL12

MAZOWIECKIE

PL21

MAŁOPOLSKIE

PL22

ŚLĄSKIE

PL31

LUBELSKIE

PL32

PODKARPACKIE

PL33

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PL34

PODLASKIE

PL41

WIELKOPOLSKIE

PL42

ZACHODNIOPOMORSKIE

PL43

LUBUSKIE

PL51

DOLNOŚLĄSKIE

PL52

OPOLSKIE

PL61

KUJAWSKO-POMORSKIE

PL62

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PL63

POMORSKIE

PT

PORTUGAL

 

PT11

NORTE

PT15

ALGARVE

PT16

CENTRO (P)

PT17

LISBOA

PT18

ALENTEJO

PT20

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

PT30

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

RO

ROMÂNIA

 

RO01

NORD-EST

RO02

SUD-EST

RO03

SUD

RO04

SUD-VEST

RO05

VEST

RO06

NORD-VEST

RO07

CENTRU

RO08

BUCUREȘTI

SI

SLOVENIJA

 

SK

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

FI

SUOMI/FINLAND

 

FI13

ITÄ-SUOMI

FI18

ETELÄ-SUOMI

FI19

LÄNSI-SUOMI

FI1A

POHJOIS-SUOMI

FI20

ÅLAND

SE

SVERIGE

 

SE11

STOCKHOLM

SE12

ÖSTRA MELLANSVERIGE

SE21

SMÅLAND MED ÖARNA

SE22

SYDSVERIGE

SE23

VÄSTSVERIGE

SE31

NORRA MELLANSVERIGE

SE32

MELLERSTA NORRLAND

SE33

ÖVRE NORRLAND

UK

UNITED KINGDOM

 

UKC1

TEES VALLEY AND DURHAM

UKC2

NORTHUMBERLAND AND TYNE AND WEAR

UKD1

CUMBRIA

UKD2

CHESHIRE

UKD3

GREATER MANCHESTER

UKD4

LANCASHIRE

UKD5

MERSEYSIDE

UKE1

EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE

UKE2

NORTH YORKSHIRE

UKE3

SOUTH YORKSHIRE

UKE4

WEST YORKSHIRE

UKF1

DERBYSHIRE AND NOTTINGHAMSHIRE

UKF2

LEICESTERSHIRE, RUTLAND AND NORTHAMPTONSHIRE

UKF3

LINCOLNSHIRE

UKG1

HEREFORDSHIRE, WORCESTERSHIRE AND WARWICKSHIRE

UKG2

SHROPSHIRE AND STAFFORDSHIRE

UKG3

WEST MIDLANDS

UKH1

EAST ANGLIA

UKH2

BEDFORDSHIRE AND HERTFORDSHIRE

UKH3

ESSEX

UKI1

INNER LONDON

UKI2

OUTER LONDON

UKJ1

BERKSHIRE, BUCKINGHAMSHIRE AND OXFORDSHIRE

UKJ2

SURREY, EAST AND WEST SUSSEX

UKJ3

HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT

UKJ4

KENT

UKK1

GLOUCESTERSHIRE, WILTSHIRE AND BRISTOL/BATH AREA

UKK2

DORSET AND SOMERSET

UKK3

CORNWALL AND ISLES OF SCILLY

UKK4

DEVON

UKL1

WEST WALES AND THE VALLEYS

UKL2

EAST WALES

UKM2

EASTERN SCOTLAND

UKM3

SOUTH WESTERN SCOTLAND

UKM50

ABERDEEN CITY AND ABERDEENSHIRE

UKM61

CAITHNESS & SUTHERLAND AND ROSS & CROMARTY

UKM62

INVERNESS & NAIRN AND MORAY, BADENOCH & STRATHSPEY

UKM63

LOCHABER, SKYE & LOCHALSH, ARRAN & CUMBRAE AND ARGYLL & BUTE

UKM64

EILAN SIAR (WESTERN ISLES)

UKM65

ORKNEY ISLANDS

UKM66

SHETLAND ISLANDS

UKN

NORTHERN IRELAND


Таблица 2

Кодове за размери

Код

Наименование

1

Размер 1

2

Размер 2

3

Размер 3

4

Размер 4

5

Размер 5

6

Размер 6

M10

≤ 10 kg

P10

> 10 kg

M4

≤ 4 kg

M1

≤ 1,1 kg

50

> 1,8 kg

51

≤ 1,8 kg

SO

Не се прилага

M11

< 1,1 kg

M13

< 1,33 kg

B21

≥ 1,1 kg < 2,1 kg

B27

≥ 1,33 kg < 2,7 kg

P21

≥ 2,1 kg

P27

≥ 2,7 kg


Таблица 3

Кодове за начините на предлагане на продуктите на пазара

Код

Начин на предлагане на пазара

1

В цял вид

12

Без глава

3

Изчистени от вътрешностите, с глава

31

Изчистени от вътрешностите и хрилете

32

Изчистени от вътрешностите и главите

61

Почистени

25

На половини (по дължина)

2

Филе

62

В цилиндрична форма

63

В тръбовидна форма

21

Стандартно филе с кости

22

Филе без кости

23

Филе с кожа

24

Филе без кожа

51

Месо на блокове

5

На късчета и друго месо

11

С или без глава

9

Приемливи начини на предлагане, различни от тези в цял вид или без вътрешности с хриле.

26

Филе на блокове < 4 kg

70

Почистени, с глава или цели

71

Всички допустими начини на предлагане за този вид

72

Всички допустими начини на предлагане, освен филе, на късчета и друго месо

6

Почистени, в цилиндричен или тръбовиден вид

7

Други начини на предлагане на пазара

SO

Не се прилага


Таблица 4

Кодове за начина на съхранение на продуктите

Код

Начин на съхранение на продукта

SO

Не се прилага

V

Живи

C

Замразени

CU

Сварени във вода

S

Осолени

FC

Пресни или замразени

FR

Пресни или охладени

PRE

Преработени

CSR

Консервирана риба

F

Пресни

R

Охладени


Таблица 5

Кодове за степен на свежест

Код

Степен на свежест

E

Екстра

A

A

B

B

V

Живи

SO

Не се прилага


Таблица 6

Кодове на националните валути

Код

Национална валута

EUR

Евро

BGN

Български лев

CZK

Чешка крона

DKK

Датска крона

EEK

Естонска крона

GBP

Британска лира

HUF

Унгарски форинт

LTL

Литовски литас

LVL

Латвийски лат

PLN

Полска злота

RON

Нова румънска лея

SEK

Шведска крона


Таблица 7

Код

Биологичен вид

ALB

Thunnus alalunga

ALK

Theragra chalcogramma

BFT

Thunnus thynnus

BIB

Trisopterus luscus

BOG

Boops boops

BRA

Brama spp.

BRB

Spondyliosoma cantharus

BSF

Aphanopus carbo

CDZ

Gadus spp.

COD

Gadus morhua

COE

Conger conger

CRE

Cancer pagurus

CSH

Crangon crangon

CTC

Sepia officinalis

CTR

Sepiola rondeleti

DAB

Limanda limanda

DEC

Dentex dentex

DGS

Squalus acanthias

DOL

Coryphaena hippurus

DPS

Parapenaeus longirostris

ENR

Engraulis spp.

FLE

Platichthys flesus

GHL

Rheinhardtius hippoglossoides

GRC

Gadus ogac

GUY

Triga spp.

HAD

Melanogrammus aeglefinus

HER

Clupea harengus

HKE

Merluccius merluccius

HKP

Merluccius hubbsi

HKX

Merluccius spp.

ILL

Illex spp.

JAX

Trachurus spp.

LEM

Mircostomus kitt

LEZ

Lepidorhombus spp.

LNZ

Molva spp.

MAC

Scomber scombrus

MAS

Scomber japonicus

MAZ

Scomber scombrus, japonicus, Orcynopsis unicolor

MGS

Mugil spp.

MNZ

Lophius spp.

MUR

Mullus surmulettus

MUT

Mullus barbatus

NEP

Nephrops norvegicus

OCZ

Octopus spp.

PAX

Pagellus spp.

PCO

Gadus macrocephalus

PEN

Penaeus spp.

PIL

Sardina pilchardus

PLE

Pleuronectes platessa

POC

Boreogadus saida

POK

Pollachius virens

POL

Pollachius pollachius

PRA

Pandalus borealis

RED

Sebastes spp.

ROA

Rossia macrosoma

SCE

Pecten maximus

SCL

Scyliorhinus spp.

SFS

Lepidopus caudatus

SKA

Raja spp.

SKJ

Katsuwonus pelamis

SOO

Solea spp.

SPC

Spicara smaris

SPR

Sprattus sprattus

SQA

Illex argentinus

SQC

Loligo spp.

SQE

Ommastrephes sagittatus

SQE

Todarodes sagittatus sagittatus

SQI

Illex illecebrosus

SQL

Loligo pealei

SQN

Loligo patagonica

SQO

Loligo opalescens

SQR

Loligo vulgaris

SWO

Xiphias gladius

TUS

Thunnus spp. and Euthynnus spp. excluding Thunnus thunnus and T. obesus

WHB

Micromesistius poutassou

WHE

Buccinum undatum

WHG

Merlangius merlangus

YFT

Thunnus albacares


Таблица 8

Райони, в които цената на изтегляне на продукти от пазара се коригира с регионални коефициенти

Код

Район

Описание на района

MADER

Азорите и Мадейра

Азорските острови и Мадейра

BALNOR

Северен Прибалтик

Балтийско море на север от паралел 59° 30′

CANA

Канарите

Канарските острови

CORN

Корнуол

Крайбрежните райони и острови на графства Корнуол и Devon в Обединеното кралство

ECOS

Шотландия

Крайбрежните райони на североизточна Шотландия, от Wick до Aberdeen

ECOIRL

Шотландия и Северна Ирландия

Крайбрежните райони от Portpatrick в югозападна Шотландия до Wick в североизточна Шотландия, както и островите на запад и на север от тези райони. Крайбрежните райони и острови на Северна Ирландия

ESTECO

Шотландия (източна)

Крайбрежните райони на Шотландия от Portpatrick до Eyemouth, както и островите на запад и на север от тези райони

ESPATL

Испания (Атлантика)

Атлантическите крайбрежни райони на Испания (без Канарските острови)

ESTANG

Източна Англия

Източните крайбрежни райони на Англия, от Berwick до Дувър. Крайбрежните райони на Шотландия от Portpatrick до Eyemouth, както и островите на запад и на север от тези райони. Крайбрежните райони на графство Down.

FRAATL

Франция (Атлантика, Ла манша, Северно море)

Френските крайбрежни райони на Атлантическия океан, Ла манша и Северно море)

IRL

Ирландия

Ирландските крайбрежни райони и острови

NIRL

Северна Ирландия

Крайбрежните райони на графство Down (Северна Ирландия)

PRT

Португалия

Португалските атлантически крайбрежни райони

UER

Останалата част от Европейския съюз

Европейския съюз, без районите за които се прилага регионален коефициент

EU

Европейския съюз

Европейския съюз като цяло

WECO

Шотландия (западна)

Крайбрежните райони от Troon (югозападна Шотландия) до Wick (североизточна Шотландия) и островите на запад и на север от тези райони

BALSUD

Прибалтика

Балтийско море на юг от паралел 59° 30′


Таблица 9

Употреба на изтеглени продукти

Код

Употреба на изтеглени продукти

FMEAL

Употреба след преработка в брашно (храна за животни)

OTHER

Употреба в прясно или консервирано състояние (храна за животни)

NOALIM

Употреба за нехранителни цели

DIST

Безплатно разпространение

BAIT

Стръв


Таблица 10

Вид риболов

Код

Вид риболов

D

Дълбоководен морски риболов

H

Риболов в открито море

C

Брегови риболов

L

Локален маломащабен риболов

O

Други видове риболов

A

Аквакултури


Таблица 11

Вид разходи по техническото обезпечаване

Код

Вид разходи по техническото обезпечаване

CO

Замразяване

ST

Съхранение

FL

Филетиране

SL

Осоляване — сушене

MA

Марината

CU

Варене — пастьоризация

VV

Съхранение в живарник


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕО) № 80/2001 на Комисията (ОВ L 13, 17.1.2001 г., стр. 3)

 

Регламент (ЕО) № 2494/2001 на Комисията (ОВ L 337, 20.12.2001 г., стр. 22)

Акт за присъединяване от 2003 г. (точка 7.4 от приложение II, стр. 445)

 

Регламент (ЕО) № 1792/2006 на Комисията (ОВ L 362, 20.12.2006 г., стр. 1)

Единствено по отношение на позоваването на Регламент (ЕО) № 80/2001 на Комисията в член 1, параграф 1, четвърто тире и по отношение на точка 5, подточка 1 от приложението.


ПРИЛОЖЕНИЕ X

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 80/2001

Настоящия регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

Член 9

Член 10

Член 10

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Приложение III

Приложение IV

Приложение IV

Приложение V

Приложение V

Приложение VI

Приложение VI

Приложение VII

Приложение VII

Приложение VIII

Приложение VIII

Приложение IX

Приложение X


25.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/34


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 249/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 март 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 297/95 на Съвета по отношение на корекциите на таксите на Европейската агенция по лекарствата в съответствие с процента на инфлация

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 297/95 на Съвета от 10 февруари 1995 г. относно таксите, дължими на Европейската агенция за оценка на лекарствените продукти (1), и по-специално член 12 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 67, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (2) се определя, че приходите на Европейската агенция по лекарствата (наричана по-долу „Агенцията“) се състоят от вноски от Общността и от заплащаните от предприятията такси на Агенцията. С Регламент (ЕО) № 297/95 се определят категориите и равнищата на таксите.

(2)

В член 12 от Регламент (ЕО) № 297/95 се предвижда, че от 1 април всяка година Комисията преразглежда таксите на Агенцията, като взема предвид процента на инфлация, и ги актуализира.

(3)

Въпросните такси следва да бъдат актуализирани по отношение на процента на инфлация за 2008 г. Процентът на инфлация в Общността, оповестен от Статистическата служба на Европейските общности (Евростат), е бил 3,7 % през 2008 г.

(4)

С цел опростяване коригираните равнища на таксите следва да се закръгляват с точност до 100 EUR.

(5)

Регламент (ЕО) № 297/95 следва да бъде съответно изменен.

(6)

От съображения за правна сигурност настоящият регламент не се прилага за валидни заявления, по отношение на които към 1 април 2009 г. все още няма решение.

(7)

Съгласно член 12 от Регламент (ЕО) № 297/95 актуализацията следва да влезе в сила от 1 април 2009 г. Подходящо е настоящият регламент спешно да влезе в сила и да започне да се прилага от посочената дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 297/95 се изменя, както следва:

1.

Член 3 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

буква а) се изменя, както следва:

в първа алинея сумата „242 600 EUR“ се заменя с „251 600 EUR“,

във втора алинея сумата „24 300 EUR“ се заменя с „25 200 EUR“,

в трета алинея сумата „6 100 EUR“ се заменя с „6 300 EUR“;

ii)

буква б) се изменя, както следва:

в първа алинея сумата „94 100 EUR“ се заменя с „97 600 EUR“,

във втора алинея сумата „156 800 EUR“ се заменя със „162 600 EUR“,

в трета алинея сумата „9 400 EUR“ се заменя с „9 700 EUR“,

в четвърта алинея сумата „6 100 EUR“ се заменя с „6 300 EUR“;

iii)

буква в) се изменя, както следва:

в първа алинея сумата „72 800 EUR“ се заменя със „75 500 EUR“,

във втора алинея текстът „от 18 200 EUR до 54 600 EUR“ се заменя с „от 18 900 до 56 600 EUR“,

в трета алинея сумата „6 100 EUR“ се заменя с „6 300 EUR“;

б)

параграф 2 се изменя, както следва:

i)

буква а), първа алинея се изменя, както следва:

сумата „2 600 EUR“ се заменя с „2 700 EUR“,

сумата „6 100 EUR“ се заменя с „6 300 EUR“;

ii)

буква б) се изменя, както следва:

в първа алинея сумата „72 800 EUR“ се заменя със „75 500 EUR“,

във втора алинея текстът „от 18 200 EUR до 54 600 EUR“ се заменя с „от 18 900 до 56 600 EUR“;

в)

в параграф 3 сумата „12 100 EUR“ се заменя с „12 500 EUR“;

г)

в параграф 4 сумата „18 200 EUR“ се заменя с „18 900 EUR“;

д)

в параграф 5 сумата „6 100 EUR“ се заменя с „6 300 EUR“;

е)

параграф 6 се изменя, както следва:

i)

в първа алинея сумата „87 000 EUR“ се заменя с „90 200 EUR“;

ii)

във втора алинея текстът „от 21 700 EUR до 65 200 EUR“ се заменя с „от 22 500 до 67 600 EUR“.

2.

В член 4 сумата „60 600 EUR“ се заменя с „62 800 EUR“.

3.

Член 5 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

буква а) се изменя, както следва:

в първа алинея сумата „121 300 EUR“ се заменя със „125 800 EUR“,

във втора алинея сумата „12 100 EUR“ се заменя с „12 500 EUR“,

в трета алинея сумата „6 100 EUR“ се заменя с „6 300 EUR“,

четвърта алинея се изменя, както следва:

сумата „60 600 EUR“ се заменя с „62 800 EUR“,

сумата „6 100 EUR“ се заменя с „6 300 EUR“;

ii)

буква б) се изменя, както следва:

в първа алинея сумата „60 600 EUR“ се заменя с „62 800 EUR“,

във втора алинея сумата „102 500 EUR“ се заменя със „106 300 EUR“,

в трета алинея сумата „12 100 EUR“ се заменя с „12 500 EUR“,

в четвърта алинея сумата „6 100 EUR“ се заменя с „6 300 EUR“,

пета алинея се изменя, както следва:

сумата „30 300 EUR“ се заменя с „31 400 EUR“,

сумата „6 100 EUR“ се заменя с „6 300 EUR“;

iii)

буква в) се изменя, както следва:

в първа алинея сумата „30 300 EUR“ се заменя с „31 400 EUR“,

във втора алинея текстът „от 7 500 EUR до 22 700 EUR“ се заменя с „от 7 800 до 23 500 EUR“,

в трета алинея сумата „6 100 EUR“ се заменя с „6 300 EUR“;

б)

параграф 2 се изменя, както следва:

i)

в буква а) сумата „2 600 EUR“ се заменя с „2 700 EUR“ и сумата „6 100 EUR“ се заменя с „6 300 EUR“;

ii)

буква б) се изменя, както следва:

в първа алинея сумата „36 400 EUR“ се заменя с „37 700 EUR“,

във втора алинея текстът „от 9 100 EUR до 27 300 EUR“ се заменя с „от 9 400 EUR до 28 300 EUR“,

в трета алинея сумата „6 100 EUR“ се заменя с „6 300 EUR“;

в)

в параграф 3 сумата „6 100 EUR“ се заменя с „6 300 EUR“;

г)

в параграф 4 сумата „18 200 EUR“ се заменя с „18 900 EUR“;

д)

в параграф 5 сумата „6 100 EUR“ се заменя с „6 300 EUR“;

е)

параграф 6 се изменя, както следва:

i)

в първа алинея сумата „29 000 EUR“ се заменя с „30 100 EUR“;

ii)

във втора алинея текстът „от 7 200 EUR до 21 700 EUR“ се заменя с „от 7 500 до 22 500 EUR“.

4.

В член 6 сумата „36 400 EUR“ се заменя с „37 700 EUR“.

5.

Член 7 се изменя, както следва:

а)

в първа алинея сумата „60 600 EUR“ се заменя с „62 800 EUR“;

б)

във втора алинея сумата „18 200 EUR“ се заменя с „18 900 EUR“.

6.

Член 8 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

във втора алинея сумата „72 800 EUR“ се заменя със „75 500 EUR“;

ii)

в трета алинея сумата „36 400 EUR“ се заменя с „37 700 EUR“;

iii)

в четвърта алинея текстът „от 18 200 EUR до 54 600 EUR“ се заменя с „от 18 900 до 56 600 EUR“;

iv)

в пета алинея текстът „от 9 100 EUR до 27 300 EUR“ се заменя с „от 9 400 до 28 300 EUR“;

б)

параграф 2 се изменя, както следва:

i)

във втора алинея сумата „242 600 EUR“ се заменя с „251 600 EUR“;

ii)

в трета алинея сумата „121 300 EUR“ се заменя със „125 800 EUR“;

iii)

в пета алинея текстът „от 2 600 EUR до 209 100 EUR“ се заменя с „от 2 700 до 216 800 EUR“;

iv)

в шеста алинея сумата „104 600 EUR“ се заменя със „108 500 EUR“;

в)

в параграф 3 сумата „6 100 EUR“ се заменя с „6 300 EUR“.

Член 2

Настоящият регламент не се прилага за валидни заявления, по отношение на които към 1 април 2009 г. все още няма решение.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 април 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 март 2009 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 35, 15.2.1995 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

25.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/37


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 20 януари 2009 година

за предоставяне на взаимна помощ на Латвия

(2009/289/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейскатa общност, и по-специално член 119 от него,

като взе предвид препоръката на Комисията, представена след консултация с Икономическия и финансов комитет (ИФК),

като има предвид, че:

(1)

В контекста на необходимостта от много голямо външно финансиране капиталовите и финансови пазари на Латвия неотдавна бяха подложени на натиск, отразяващ общото влошаване на нагласите на пазара и растящата загриженост за състоянието на латвийската икономика, като се имат предвид големите дисбаланси, изразяващи се в голям външен дефицит, и много големия външен дълг, отслабващите публични финанси и високите темпове на инфлация на разходите и цените. Банковият сектор на Латвия претърпя сериозни проблеми, свързани с ликвидността и доверието. Равнището на резервите от чуждестранна валута намаля и централната банка се намеси, за да запази обвързаността на валутния курс.

(2)

Съветът редовно преразглежда икономическите политики, изпълнявани от Латвия, по-специално в контекста на програмата за сближаване и националната програма за реформа на Латвия, както и в контекста на докладите за сближаването.

(3)

Общо нуждата от външно финансиране на Латвия за първото тримесечие на 2011 г. се оценява на 7,5 милиарда евро.

(4)

Органите на Латвия поискаха значителна финансова подкрепа от ЕС и други международни финансови институции и държави за поддържане на устойчивостта на платежния баланс.

(5)

Съществува сериозна заплаха за платежния баланс на Латвия, която дава основание за спешно предоставяне на взаимна помощ от Общността в сътрудничество с МВФ и други донори. Също така, с оглед спешността на въпроса, е наложително да се предостави изключение от шестседмичния срок, посочен в параграф I(3) от Протокола за ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към договорите за създаване на Европейските общности.

(6)

Пакетът за финансова помощ би се предоставил при условие, че латвийските органи поемат сериозен ангажимент за прилагане на амбициозна програма за фискална реформа, реформа на финансовата система и структурна реформа за улесняване на необходимото стабилизиране във външен и вътрешен план и за възстановяване на доверието в икономическата политика. Комисията ще преразглежда редовно и внимателно в сътрудничество с ИФК дали съпътстващите подкрепата условия, свързани с икономическата политика, се изпълняват изцяло,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Общността предоставя взаимна помощ на Латвия.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 20 януари 2009 година.

За Съвета

Председател

M. KALOUSEK


25.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/39


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 20 януари 2009 година

за предоставяне на средносрочна финансова помощ от Общността на Латвия

(2009/290/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (1), и по-специално член 3, параграф 2 от него,

като взе предвид препоръката на Комисията, направена след консултация с Икономическия и финансов комитет (ИФК),

като има предвид че:

(1)

С решение 2009/289/ЕО (2) Съветът реши да предостави взаимна помощ на Латвия.

(2)

В контекста на необходимостта от много голямо външно финансиране капиталовите и финансови пазари на Латвия неотдавна бяха подложени на натиск, отразяващ общото влошаване на нагласите на пазара и растящата загриженост за състоянието на латвийската икономика, като се имат предвид големите дисбаланси, изразяващи се в голям външен дефицит, отслабването на публични финанси и високите темпове на инфлация на разходите и цените. Банковият сектор на Латвия претърпя сериозни проблеми, свързани с ликвидността и доверието. Равнището на резервите в чуждестранна валута намаля и централната банка се намеси, за да запази обвързаността на валутния курс.

(3)

Общо нуждата от външно финансиране на Латвия за първото тримесечие на 2011 г. се оценява на 7,5 милиарда евро.

(4)

Уместно е да се предостави помощ от Общността на Латвия в размер до 3,1 милиарда евро съгласно механизма за предоставяне на средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки, установен в Регламент (ЕО) № 332/2002. Тази помощ следва да се предостави във връзка със заем от Международния валутен фонд (МВФ) в размер 1,5 милиарда специални права на тираж (1 200 % от квотата на Латвия в МВФ, около 1,7 милиарда евро) съгласно стендбай споразумение с МВФ, одобрено на 23 декември 2008 г. Северните държави (Швеция, Дания, Финландия, Естония и Норвегия) следва да предоставят съвместно 1,9 милиарда евро, Световната банка: 0,4 милиарда евро, Европейската банка за възстановяване и развитие, Чешката република и Полша: общо 0,4 милиарда евро, с което сумата на помощта възлиза на 7,5 милиарда евро за периода до първото тримесечие на 2011 г.

(5)

Помощта от Общността следва да бъде управлявана от Комисията. Специалните условия относно икономическата политика, договорени с органите на Латвия след консултация с ИФК, следва да бъдат установени в меморандум за разбирателство. Те следва да включват, inter alia, мерки, преназначени непосредствено да намалят напрежението по отношение на ликвидността, да се възстанови дългосрочната стабилност чрез укрепване на банковия сектор, да се коригират фискалните дисбаланси и да се приемат вътрешни политики, които ще подобрят конкурентоспособността. Мерките следва да включват незабавна и устойчива фискална консолидация, цялостна стратегия за разрешаване на проблемите на банките, увеличен капацитет на регулаторните органи за управлението на кризи, цялостни структурни реформи, както и други важни мерки. Комисията следва да установи подробните финансови условия в кредитното споразумение.

(6)

Помощта следва да се предостави с цел непосредствено намаляване на напрежението по отношение на ликвидността и при условие прилагането на политики за възстановяване на дългосрочната стабилност чрез укрепване на банковия сектор, коригиране на фискалните дисбаланси и приемане на вътрешни политики, с които ще се подобри конкурентоспособността, като в същото време се запази тесният диапазон на валутния курс около настоящия му централен курс,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Общността предоставя на Латвия средносрочен заем, възлизащ на максимум 3,1 милиарда евро, със среден падеж до седем години.

2.   Финансовата помощ от Общността се предоставя през период от три години, считано от първия ден след влизане в сила на настоящото решение.

Член 2

1.   Помощта се управлява от Комисията по начин, който е в съответствие с ангажиментите на Латвия и препоръките на Съвета. Тези условия се предвиждат в меморандум за разбирателство. Подробните финансови условия са предвиждат от Комисията в кредитното споразумение.

2.   Комисията, в сътрудничество с ИФК, проверява редовно дали се изпълняват съпътстващите помощта условия относно икономическата политика. Комисията информира ИФК за възможното рефинансиране на заемите или преструктурирането на финансовите условия.

3.   Латвия е готова да приеме и изпълни допълнителни мерки за консолидация с цел да се стабилизира икономиката, ако такива мерки са необходими по време на програмата за помощ. Органи на Латвия се консултират с Комисията преди приемането на такива допълнителни мерки.

Член 3

1.   Финансовата помощ от Общността се предоставя на Латвия от Комисията на максимум шест транша, чийто размер ще бъде посочен в меморандума за разбирателство.

2.   Първият транш се отпуска при условие влизането в сила на кредитното споразумение и меморандума за разбирателство.

3.   Ако е необходимо за финансирането на заема, е позволено предпазливото използване на лихвени суапи с контрагенти с възможно най-високо кредитно качество.

4.   Комисията взема решение за отпускането на последващи траншове, след като получи становището на ИФК.

5.   Изплащането на всеки следващ транш се прави въз основа на задоволително изпълнение на новата икономическа програма (Програма за икономическа стабилизиране и възстановяване на растежа) на правителството на Латвия, включена в програмата за сближаване и, по-специално, на специфичните условия относно икономическата политика, предвидени в меморандума за разбирателство. Те включват, inter alia:

а)

приемане на ясно определена средносрочна фискална програма, насочена към намаляване до 2011 г. на дефицита по консолидирания държавен бюджет до равнище, което не превишава референтното ниво в Договора от 3 % от БВП;

б)

изпълнение на бюджета за 2009 г., както е изменен с допълнителния бюджет, приет на 12 декември 2008 г. (и който да бъде внесен изцяло до края на м. март 2009 г.), като се цели консолидиран държавен дефицит на паричния поток от не повече от 5 % от БВП или 5,3 %, изразен по ESA 95;

в)

намаление в номинално изражение на средните възнаграждения в държавния сектор през 2009 г. с поне 15 % в сравнение с първоначалния бюджет от 14 ноември 2008 г. и с допълнителни 2 % през периода 2010—2011 г.;

г)

продължаване на мерките, започнати през 2008 г. за намаляване заетостта в централния държавен сектор, осигуряващи поне 5 % намаление до края на 2008 г. и общо намаление от 10 % до 30 юни 2009 г.;

д)

подобряване на концепцията и изпълнението на бюджетните процедури чрез приемане на фискална рамка и закон за бюджетна реформа чрез изменение на настоящия закон за бюджета и финансовото управление;

е)

въвеждане на ясна и прозрачна система за заплащане на възнагражденията за пряко наетите служители в държавната администрация и установяване на единна система за планиране и управление на човешките ресурси за институциите в тази администрация;

ж)

механизми за гарантиране в по-широк план на средносрочната и дългосрочната стабилност на банковия сектор, включващи широк набор от надзорни мерки, мерки за предпазливост и мерки, свързани с паричната политика. С тях следва да се ограничи растежът на кредитите до устойчиви нива и да се избягва да се разчита в голяма степен на несигурно външно финансиране. Следва да се осъществяват целенасочени проверки в банковата система, за да се гарантира, че всички банки са платежоспособни и достатъчно капитализирани;

з)

подходящи мерки по отношение на преструктурирането на дълга на частния сектор. Укрепване на съответната правна уредба за преструктуриране на падежите и валутата на настоящия дълг. Следва да бъдат изведени като приоритетни и да се улеснят процедурите при неплатежоспособност и бързото прилагане на оздравителни планове;

и)

гарантиране, че оставащите миноритарни акционери на Parex Bank не се възползват от разрешаването на проблемите на банката и мерките за укрепване на финансовата стабилност чрез пълното национализиране на Parex Bank;

й)

мерки за структурна реформа в контекста на Лисабонската стратегия, прилагани в националната програма за реформа на Латвия, включващи политики за активен трудов пазар и обучение през целия живот, по-голямо участие на частния сектор в научно-изследователска и развойна дейност и иновации, мерки за насърчаване на износа и премахване на административната тежест за предприятията;

к)

изпълнение на проекти, финансирани от ЕС, на планираното равнище, за да се подпомогне подобряването на приноса на търгуемия сектор за икономическия растеж;

л)

мерки за подобряване на достъпа до финансиране на дружествата и предприемачите, чиито заявления за финансиране от структурните фондове са одобрени, или които може да планират да кандидатстват за финансиране от структурните фондове.

Член 4

Адресат на настоящото решение е Република Латвия.

Член 5

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 20 януари 2009 година.

За Съвета

Председател

M. KALOUSEK


(1)  ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 1.

(2)  Вж. страница 37 от настоящия брой на Официален вестник.


Комисия

25.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/42


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 20 март 2009 година

относно проекта на наредба на Ирландия за обозначаване на страната на произход при етикетиране на птиче, свинско и овче месо

(нотифицирано под номер C(2009) 1931)

(само текстът на английски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/291/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните (1), последно изменена с Директива 2003/89/ЕО (2), и по-специално членове 19 и 20 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с процедурата, предвидена в член 19, втора алинея от Директива 2000/13/ЕО, на 25 юни 2008 г. ирландските органи нотифицираха Комисията за проект на здравна наредба за задължително обозначаване на страната на произход при етикетиране на птиче, свинско и овче месо.

(2)

Проектът на наредба изисква върху етикета на всяко птиче, свинско и овче месо, както и на храни с минимум 70 % тегловно съдържание на тези видове месо по ясен и четлив начин да бъде обозначена тяхната страна на произход на ирландски и/или английски език. „Страна на произход“ е страната, в която животното е било отглеждано през по-голямата част от живота му, а когато те се различават — страната, в която то е било заклано.

(3)

С Директива 2000/13/ЕО се хармонизират правилата, на които се подчинява етикетирането на храните, като се предвижда хармонизиране на някои национални разпоредби, от една страна, и правила във връзка с нехармонизираните национални разпоредби, от друга. Обхватът на хармонизирането е определен в член 3, параграф 1, в който са изброени всички задължителни указания при етикетирането на храни „в съответствие с условията и уговорката за дерогациите, предвидени в членове 4—17“. Освен това член 4, параграф 2 предвижда, че за някои определени храни с разпоредби на Общността или, при липса на такива, с национални разпоредби, в допълнение към изброените в член 3, параграф 1 обозначения, могат да се изискват и други задължителни обозначения.

(4)

Член 18, параграф 2 от Директива 2000/13/ЕО разрешава приемането на нехармонизирани национални разпоредби, в случай че те бъдат аргументирани с едно от изброените в него основания, включително, inter alia, предотвратяване на измамата и защита на общественото здраве, при условие че тези разпоредби не възпрепятстват прилагането на определенията и правилата, постановени в Директива 2000/13/ЕО; ето защо, когато в държава-членка са предложени национални разпоредби за етикетиране, е необходимо да се провери тяхната съвместимост с посочените по-горе изисквания и разпоредби на Договора за създаване на Европейската общност.

(5)

В съответствие с член 3, параграф 1, точка 8 от Директива 2000/13/ЕО е задължително да бъде обозначено „мястото на произход или мястото, от което идва храната, когато липсата на това посочване може да заблуди потребителя относно истинския произход на храната“. Предвиждайки задължение за посочване на произхода или мястото, от което идва храната, когато други обозначения върху етикета на даден продукт биха могли да оставят впечатлението, че този продукт има различен произход, тази разпоредба представлява подходящ механизъм за неутрализиране на риска потребителите да бъдат подведени.

(6)

В случая с птичето, свинското и овчето месо изтъкнатите от ирландските органи основания не позволяват да се направи изводът, че ирландските потребители могат по принцип погрешно да сметнат, че въпросните продукти идват от определено място.

(7)

Ирландия не е представила никакви доказателства за това, че предложената наредба е нужна за постигането на една от целите на упоменатия по-горе член 18 или че така създаденото препятствие е съразмерно. Тя само споменава целта, която преследва, а именно да информира потребителите за произхода на въпросните продукти. Това основание само по себе си не е достатъчно, за да обоснове проектонаредбата.

(8)

С оглед на гореизложените констатации Комисията даде отрицателно становище на основание член 19, трета алинея от Директива 2000/13/ЕО.

(9)

От ирландските органи съответно следва да бъде изискано да не приемат въпросната проектонаредба.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член единствен

Ирландия следва да не приеме проекта на наредба за обозначаване на страната на произход при етикетиране на птиче, свинско и овче месо.

Адресат на настоящото решение е Ирландия.

Съставено в Брюксел на 20 март 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 308, 25.11.2003 г., стр. 15.


25.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/44


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2009 година

за установяване на условията на дерогация за пластмасови каси и пластмасови палети по отношение на нивата на концентрация на тежки метали, определени в Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковки

(нотифицирано под номер C(2009) 1959)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/292/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (1), и по-специално член 11, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

На 9 февруари 2009 г. изтече срокът на действие на Решение 1999/177/ЕО на Комисията от 8 февруари 1999 г. за установяване на условията на дерогация за пластмасови каси и пластмасови палети по отношение на нивата на концентрация на тежки метали, определени в Директива 94/62/ЕО относно опаковки и отпадъци от опаковки (2).

(2)

При изтичането на срока на действие на Решение 1999/177/ЕО на пазара все още бяха налични значителни количества пластмасови каси и пластмасови палети, съдържащи тежки метали с нива на концентрация, надвишаващи нивата, определени от Директива 94/62/ЕО. Като се има предвид недостатъчният капацитет на промишления сектор за замяна на всички подобни каси и палети, съществува голяма опасност тези каси и палети да бъдат изтеглени от употреба чрез изпращане в депа за отпадъци или чрез изгаряне. И двата варианта са с опасни последици за здравето на хората и за околната среда.

(3)

Директива 94/62/ЕО има за цел да ограничи наличието на тежки метали в опаковките, както и да подсигури високо равнище на екологична защита, включително при повторна употреба и рециклиране.

(4)

За да се подсигури достатъчно време на промишления сектор да замени тези пластмасови каси и пластмасови палети, като се използват най-добрите налични технологии, е уместно да бъдат приети условия за дерогация във връзка с тези каси и палети в обвързани продукти, които са в затворена и контролирана верига. Предоставените на Комисията научни доклади препоръчват разрешаването на подобна дерогация.

(5)

Тъй като Комисията възнамерява да направи преглед на функционирането на системата, определено от настоящото решение, и на напредъка, отбелязан в постепенното извеждане от употреба след пет години на пластмасови каси и пластмасови палети, съдържащи тежки метали, е необходимо държавите-членки да предоставят съответната информация. За да се избегне нарастване на съществуващите административни тежести чрез налагане на държавите-членки на конкретно задължение за докладване, е достатъчно необходимата информация да бъде включена в докладите, които трябва да бъдат предоставени на Комисията съгласно член 17 от Директива 94/62/ЕО.

(6)

По съображения за правна сигурност настоящото решение следва да се прилага от датата, следваща датата на изтичане на срока на действие на Решение 1999/177/ЕО, за да се избегнат каквито и да било негативни последици, произтичащи от изтичането на този срок.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 21 от Директива 94/62/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За целите на настоящото решение се приемат следните определения:

1.

„тежки метали“ означава олово, кадмий, живак и хексавалентен хром;

2.

„умишлено влагане на тежки метали“ означава съзнателното оползотворяване на вещество, съдържащо тежки метали, при създаването на опаковката или детайл от опаковката, в която постоянното му наличие е желателно в готовата опаковка или детайл от опаковката, за да придава специфична характеристика, външен вид или качество;

3.

„случайно наличие на тежки метали“ означава наличие на метал в качеството на непредвидена съставна част на опаковка или детайл от опаковката.

Член 2

Сумата от нивата на концентрация на тежките метали в пластмасови каси и пластмасови палети може да надхвърля приложимата горна граница, посочена в член 11, параграф 1 от Директива 94/62/ЕО, ако тези каси и палети са включени и са съхранявани в обвързани продукти, които са в затворена и контролирана верига при условията, посочени в членове 3, 4 и 5.

Член 3

1.   Пластмасовите каси и пластмасовите палети, съдържащи наднормени количества тежки метали, както е посочено в член 2, се произвеждат или поправят в контролиран процес по рециклиране в съответствие с параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член.

2.   Използваният при рециклирането материал произхожда единствено от други пластмасови каси или пластмасови палети.

Влагането на други материали се ограничава до минимално изискваното по технически причини и във всички случаи не надхвърля 20 % от теглото.

3.   Умишленото влагане на тежки метали като част от процеса на рециклиране, за разлика от случайното наличие на тежки метали, е забранено.

Използването на рециклирани материали като суровини при поправката на опаковъчни материали, при което известна част от рециклираните материали може да съдържа количества тежки метали, не се смята за умишлено влагане.

4.   Сумата от нивата на концентрация на тежки метали в пластмасови каси и пластмасови палети може да надхвърля приложимото ниво, посочено в член 11, параграф 1 от Директива 94/62/ЕО, само в резултат на използването в процеса на рециклиране на материали, съдържащи тежки метали.

Член 4

1.   Пластмасовите каси и пластмасовите палети, съдържащи наднормени количества тежки метали, както е посочено в член 2, следва да бъдат обозначени по траен и видим начин.

2.   Държавите-членки подсигуряват, че в рамките на жизнения цикъл на съответните пластмасови каси и пластмасови палети най-малко 90 % от разпределените пластмасови каси и пластмасови палети, съдържащи наднормени количества тежки метали, както е посочено в член 2, се връщат на производителя, на центровете за пакетиране или пълнене или на упълномощен представител.

3.   Без да се засягат мерките, взети съгласно член 6, всички пластмасови каси и пластмасови палети, върнати съгласно настоящия член, които са неподходящи или негодни за повторна употреба, се изхвърлят в съответствие с процедура, специално разрешена от компетентните органи на съответните държави-членки, или се рециклират в контролиран процес на рециклиране съгласно член 3, параграфи 2, 3 и 4.

Член 5

1.   Държавите-членки осигуряват система за инвентаризация и съхранение на документи и метод за регулаторна и финансова отчетност, които позволяват документирането на съответствието с условията, посочени в настоящото решение.

Системата следи всички пластмасови каси и пластмасови палети, съдържащи наднормени количества тежки метали, както е посочено в член 2, които са въведени и изтеглени от обращение.

2.   Ако не е предвидено друго в доброволно споразумение, държавите-членки гарантират, че производителят или упълномощеният от него представител съставя ежегодно писмена декларация за съответствие и годишен доклад, показващ как са спазени условията на настоящото решение. Докладът съдържа възможни промени в системата и в списъка на упълномощените представители.

3.   Държавите-членки гарантират, че производителят или упълномощеният от него представител съхранява тази документация на разположение за проверка от страна на съответните национални органи в продължение на най-малко четири години.

Когато нито производителят, нито неговият упълномощен представител са установили се в Общността субекти, задължението за съхраняване на наличната техническа документация се поема от лицето, което пуска съответното изделие на пазара на Общността.

Член 6

Държавите-членки вземат мерки за насърчаване на производителите в търсенето на методи за постепенно постигане на приложимата горна граница за съдържанието на тежки метали в пластмасови каси и пластмасови палети, определена в член 11, параграф 1 от Директива 94/62/ЕО, включително възможно най-добрата налична технология за извличане на тежки метали.

Член 7

В докладите, които следва да бъдат представени на Комисията съгласно член 17 от Директива 94/62/ЕО, държавите-членки включват подробен отчет за функционирането на системата, предвидена от настоящото решение, както и за напредъка в постепенното изтегляне от употреба на пластмасови каси и пластмасови палети, които не отговарят на изискванията на член 11, параграф 1 от Директива 94/62/ЕО.

Член 8

Настоящото решение се прилага от 10 февруари 2009 г.

Член 9

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 24 март 2009 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10.

(2)  ОВ L 56, 4.3.1999 г., стр. 47.


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

25.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/47


РЕШЕНИЕ 2009/293/ОВППС НА СЪВЕТА

от 26 февруари 2009 година

относно размяната на писма между Европейския съюз и правителството на Кения относно условията и реда за прехвърляне от EUNAVFOR в Кения на лица, заподозрени в извършването на пиратски действия и задържани от военноморските сили, ръководени от Европейския съюз (EUNAVFOR), както и на иззетото имущество в притежание на EUNAVFOR, и относно тяхното третиране след прехвърлянето им

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 24 от него,

като взе предвид препоръката на председателството,

като има предвид, че:

(1)

На 2 юни 2008 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации (ССООН) прие Резолюция 1816 (2008), с която призовава всички държави да сътрудничат при определянето на компетентност и при разследването и наказателното преследване на лицата, отговорни за пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия. Тези разпоредби се препотвърждават с Резолюция 1846 (2008) на ССООН, приета на 2 декември 2008 г.

(2)

На 10 ноември 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/851/ОВППС относно военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (1) (операция „Atalanta“).

(3)

Съвместно действие 2008/851/ОВППС предвижда, че лицата, извършили или заподозрени в извършването на пиратски действия или въоръжени грабежи в териториалните води на Сомалия, които са арестувани и задържани с оглед наказателно преследване, и имуществото, послужило за извършване на тези деяния, могат да бъдат прехвърлени в трета държава, която желае да упражни компетентността си по отношение на посочените по-горе лица и имущество, при положение че условията за прехвърлянето са договорени с тази трета държава по начин, съответстващ на релевантното международно право, в частност на международното право в областта на правата на човека, за да се гарантира по-специално, че никое лице няма да бъде подложено на смъртно наказание, на мъчения или на друго жестоко, нечовешко или унизително отнасяне.

(4)

В съответствие с член 24 от Договора председателството, подпомагано от генералния секретар/върховен представител (ГС/ВП), договори размяната на писма между Европейския съюз и правителството на Кения относно условията и реда за прехвърляне от EUNAVFOR в Кения на лица, заподозрени в извършването на пиратски действия и задържани от военноморските сили, ръководени от Европейския съюз (EUNAVFOR), както и на иззетото имущество в притежание на EUNAVFOR, и относно тяхното третиране след прехвърлянето им.

(5)

Размяната на писма следва да бъде одобрена,

РЕШИ:

Член 1

Одобрява се от името на Европейския съюз размяната на писма между Европейския съюз и правителството на Кения относно условията и реда за прехвърляне от EUNAVFOR в Кения на лица, заподозрени в извършването на пиратски действия и задържани от EUNAVFOR, както и на иззетото имущество в притежание на EUNAVFOR, и относно тяхното третиране след прехвърлянето им.

Текстът на размяната на писма е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(та), упълномощено(и) да подпише(ат) съответното писмо, за да се обвърже Европейският съюз.

Член 3

Настоящото решение поражда действие от датата на приемането му.

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 26 февруари 2009 година.

За Съвета

Председател

I. LANGER


(1)  ОВ L 301, 12.11.2008 г., стр. 33.


ПРЕВОД

Размяна на писма между Европейския съюз и правителството на Кения относно условията и реда за прехвърляне от EUNAVFOR в Кения на лица, заподозрени в извършването на пиратски действия и задържани от военноморските сили, ръководени от Европейския съюз (EUNAVFOR), както и на иззетото имущество в притежание на EUNAVFOR, и относно тяхното третиране след прехвърлянето им

Найроби, 6 март 2009 г., 10:15 ч.

Уважаеми господине,

Във връзка с писмото ми от 14 ноември 2008 г. и вашето писмо от 5 декември 2008 г. имам честта да потвърдя намерението на Европейския съюз да сключи с правителството на Кения размяна на писма с оглед определяне на условията и реда за прехвърляне от EUNAVFOR в Кения на лица, заподозрени в извършването на пиратски действия и задържани от военноморските сили, ръководени от Европейския съюз (EUNAVFOR), както и на иззетото имущество в притежание на EUNAVFOR, и относно тяхното третиране след прехвърлянето им.

Тази размяна на писма се сключва в рамките на Съвместно действие 2008/851/ОВППС на Съвета на ЕС от 10 ноември 2008 г. относно военна операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (операция „Atalanta“).

Освен това тази размяна на писма не засяга правата и задълженията на участниците по международните споразумения и други правни инструменти за създаване на международни съдилища и трибунали и съответното вътрешно законодателство и се осъществява при пълното спазване на:

резолюции 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (ССООН) и последващите резолюции на ССООН,

Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 1982 г. (UNCLOS), по-специално членове 100—107 от нея,

Международното право в областта на правата на човека, включително Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г. и Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 1984 г.

Във връзка с това имам честта да предложа такива разпоредби, дадени в приложението към настоящото писмо, които определят условията и реда за прехвърляне от EUNAVFOR в Кения на лица, заподозрени в извършването на пиратски действия и задържани от EUNAVFOR, както и на иззетото имущество в притежание на EUNAVFOR, и относно тяхното третиране след прехвърлянето им.

Ще ви бъда признателен, ако потвърдите от името на правителството на Кения, че приемате тези разпоредби.

Настоящият инструмент ще бъде прилаган временно от датата на подписването му и ще влезе в сила, след като всяка от страните по него приключи собствените си вътрешни процедури. Настоящият инструмент ще продължи да има действие шест месеца след като всяка страна изпрати на другата подписала страна писмена нотификация относно решение за прекратяване на инструмента. Настоящият инструмент може да бъде изменян по взаимно съгласие между подписалите го страни. Прекратяването на настоящия инструмент не ще засяга правата или задълженията, произтичащи от неговото прилагане преди прекратяването му, включително ползите за всички прехвърляни лица, докато са задържани или наказателно преследвани от Кения.

След приключването на операцията, както е посочено в приложението към настоящото писмо, всички ползи за EUNAVFOR, както е посочено в същото приложение, съгласно настоящия инструмент могат да бъдат упражнявани от всяко лице или образувание, посочено от държавата, осъществяваща председателството на Съвета на ЕС. Посочените лица или образувания могат, inter alia, да бъдат дипломатически или консулски служители на тази държава, акредитирани в Кения. След приключване на операцията всички нотификации, които трябва да се изпратят до EUNAVFOR съгласно настоящия инструмент, ще бъдат изпратени до държавата, осъществяваща председателството на Съвета на ЕС.

Моля, приемете, господине, моите най-високи почитания.

За Европейския съюз

ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ В РЕПУБЛИКА КЕНИЯ НА ЛИЦА, ЗАПОДОЗРЕНИ В ПИРАТСТВО, КАКТО И НА ИЗЗЕТОТО ИМУЩЕСТВО ОТ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ, РЪКОВОДЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1.   Определения

За целите на настоящата размяна на писма:

а)

„военноморски сили, ръководени от Европейския съюз (EUNAVFOR)“ означава военните щабове на ЕС и националните контингенти, участващи в операцията на ЕС „Atalanta“, техните плавателни съдове, въздухоплавателни средства и имущество;

б)

„операция“ означава подготовката, установяването, изпълнението и поддръжката на военната мисия, провеждана съгласно Съвместно действие 2008/851/ОВППС на Съвета на ЕС или последващите го актове;

в)

„командващ операцията на ЕС“ означава командващият операцията;

г)

„командващ силите на ЕС“ означава командващият в мястото на действията съгласно определението в член 1, параграф 2 от Съвместно действие 2008/851/ОВППС на Съвета на ЕС;

д)

„национални контингенти“ означава подразделения и плавателни съдове на държавите-членки на Европейския съюз и на други държави, участващи в операцията;

е)

„изпращаща държава“ означава всяка държава, която е предоставила национален контингент на EUNAVFOR;

ж)

„пиратство“ означава пиратство съгласно определението в член 101 от UNCLOS;

з)

„прехвърлено лице“ означава всяко лице, заподозряно като имащо намерение да извърши, извършващо или извършило пиратски действия, прехвърлено от EUNAVFOR в Кения съгласно настоящата размяна на писма.

2.   Общи принципи

а)

Кения ще приема, по искане на EUNAVFOR, прехвърлянето на лица, задържани от EUNAVFOR във връзка с пиратство, както и на свързаното с тях имущество, иззето от EUNAVFOR, и ще предава такива лица и имущество на компетентните органи за целите на разследването и наказателното преследване.

б)

При действията си съгласно настоящата размяна на писма EUNAVFOR ще прехвърля лица или имущество само на кенийските правоприлагащи органи.

в)

Подписалите страни потвърждават, че лицата, прехвърляни съгласно настоящата размяна на писма, както преди, така и след прехвърлянето ще бъдат третирани хуманно и в съответствие с международните задължения в областта на правата на човека, включително забраната за изтезания и жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, забраната за произволното задържане и в съответствие с изискването за справедлив съдебен процес.

3.   Третиране, наказателно преследване и съдебен процес на прехвърлените лица

а)

Всяко прехвърлено лице ще се третира по хуманен начин и няма да се подлага на изтезания или на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, ще получава подходящо настаняване и храна, достъп до медицинска помощ и ще може свободно да упражнява правото си на вероизповедание.

б)

Всяко прехвърлено лице се изправя своевременно пред съдия или друго длъжностно лице, упълномощено от закона да изпълнява съдебни функции, което незабавно се произнася относно законността на неговото задържане и постановява освобождаването му, в случай че задържането е незаконно.

в)

Всяко прехвърлено лице има право делото му да бъде гледано в разумен срок или да бъде освободено.

г)

При определяне на каквото и да е наказателно обвинение срещу него всяко прехвърлено лице има право на справедливо и публично гледане на неговото дело от компетентен, независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона.

д)

Всяко прехвърлено лице, обвинено в извършване на престъпление, се смята за невинно до доказване на вината му в съответствие със закона.

е)

При определянето на каквото и да е наказателно обвинение срещу него всяко прехвърлено лице има право, при пълно равенство, на следния минимум от гаранции:

1)

да бъде незабавно и в подробности информирано за характера и причините за обвинението срещу него на разбираем за него език;

2)

да има достатъчно време и възможности за подготовка на своята защита и да ползва адвокат по свой избор;

3)

да бъде съдено без излишно забавяне;

4)

да бъде съдено в негово присъствие и да се защитава лично или да ползва адвокат по свой избор; ако не ползва правна защита, да бъде информирано за това си право; ако не разполага със средства за заплащане на адвокат, да му бъде предоставена безплатно служебна защита, когато го изискват интересите на правосъдието;

5)

да разгледа или да поиска разглеждането на всички представени срещу него доказателства, включително показанията под клетва на свидетелите, извършили ареста, и да изисква призоваването и разпитът на свидетелите на защитата да се извършват при същите условия както на свидетелите на обвинението;

6)

да ползва безплатно услугите на преводач, ако не разбира или не говори езика, използван в съда;

7)

да не бъде принуждавано да свидетелства срещу себе си или да се признава за виновно;

ж)

всяко прехвърлено лице, осъдено за престъпление, ще има право установяването на виновността му и присъдата му да бъдат преразглеждани от или обжалвани пред висшестоящ съд съгласно правото на Кения;

з)

Кения не предава никое прехвърлено лице на друга държава за разследване или наказателно преследване без предварителното писмено съгласие на EUNAVFOR.

4.   Смъртно наказание

На никое прехвърлено лице не може да се налага смъртно наказание. Кения в съответствие с приложимото законодателство ще вземе мерки, за да гарантира, че всяко смъртно наказание се заменя с наказание лишаване от свобода.

5.   Досиета и нотификации

а)

Всяко прехвърляне подлежи на отразяване в подходящ документ, подписан от представител на EUNAVFOR и представител на компетентните правоприлагащи органи на Кения.

б)

EUNAVFOR ще предоставя на Кения досиета за задържането за всяко прехвърлено лице. Тези досиета ще включват, по възможност, сведения за физическото състояние на прехвърленото лице по време на задържането, времето на предаване на кенийските органи, причината за задържането му, времето и мястото на началото на задържането му, както и всяко взето решение във връзка със задържането му.

в)

Кения ще носи отговорност за воденето на точен отчет за всички прехвърлени лица, което включва, без да се ограничава до, поддържането на досиета за всяко иззето имущество, за физическото състояние на лицата, местонахождението на местата на задържане, всяко обвинение срещу тях и всяко важно решение, взето в хода на наказателното преследване и съдебния процес.

г)

Тези досиета ще се предоставят на представителите на ЕС и на EUNAVFOR по писмено искане, отправено до кенийския министър на външните работи.

д)

Освен това Кения ще нотифицира EUNAVFOR за мястото на задържане на всяко лице, прехвърлено по силата на настоящата размяна на писма, за всяко влошаване на неговото физическо състояние и за всички твърдения за евентуално неподходящо третиране. Представителите на ЕС и EUNAVFOR имат достъп до всяко лице, прехвърлено по силата на настоящата размяна на писма, през периода на задържането му и имат право да го разпитват.

е)

На националните и международните хуманитарни агенции, по тяхно искане, ще се разрешава да посещават лица, прехвърлени по силата на настоящата размяна на писма.

ж)

С цел да се осигури предоставянето на своевременна помощ от EUNAVFOR на Кения с присъствие на свидетели от EUNAVFOR и представяне на съответни доказателства, Кения ще нотифицира EUNAVFOR за намерението си да започне съдебно наказателно производство срещу всяко прехвърлено лице, както и за графика за представяне на доказателствата и за провеждане на съдебните заседания.

6.   Предоставяне на помощ от EUNAVFOR

а)

В рамките на средствата и възможностите си EUNAVFOR предоставя на Кения всякаква помощ във връзка с разследването и наказателното преследване на прехвърлените лица.

б)

По-специално EUNAVFOR ще:

1)

предава досиетата за задържането, съставени съгласно параграф 5, буква б) от настоящата размяна на писма;

2)

обработва всички доказателства в съответствие с изискванията на компетентните органи на Кения, договорени в разпоредбите за изпълнение, посочени в параграф 9;

3)

се стреми да представи показания на свидетели или показания под клетва на персонала на EUNAVFOR, участвал в инцидент, във връзка с който лицата са прехвърлени съгласно настоящата размяна на писма;

4)

предава всяко релевантно иззето имущество в притежание на EUNAVFOR.

7.   Връзка с други права на прехвърлените лица.

Никоя част на настоящата размяна на писма няма за цел дерогация, нито може да се тълкува като дерогираща от права, които прехвърлено лице може да има съгласно приложимото вътрешно или международно право.

8.   Връзка и спорове

а)

Всички въпроси, възникнали във връзка с прилагането на настоящите разпоредби, ще се разглеждат съвместно от компетентните органи на Кения и на ЕС.

б)

Ако не е постигнато предварително споразумение, споровете относно тълкуването или прилагането на настоящите разпоредби се уреждат изключително с дипломатически средства между представителите на Кения и на ЕС.

9.   Договорености относно изпълнението

а)

За целите на прилагането на настоящите разпоредби въпросите от оперативен, административен и технически характер могат да подлежат на договорености относно изпълнението, които се одобряват от компетентните органи на Кения, от една страна, и компетентните органи на ЕС, както и компетентните органи на изпращащите държави, от друга страна.

б)

Договорености относно изпълнението могат, inter alia, да обхващат:

1)

идентификационни данни за компетентните правоприлагащи органи на Кения, на които EUNAVFOR може да предава лица;

2)

местата за задържане, където ще бъдат държани прехвърлените лица;

3)

обработката на документи, включително документи, свързани със събирането на доказателства, които ще бъдат предадени на компетентните правоприлагащи органи на Кения при прехвърляне на лице;

4)

точки за контакт за нотификации;

5)

формуляри, които да се използват за прехвърлянето;

6)

предоставяне на техническа помощ, експертна помощ, обучение и друга помощ по искане на Кения с оглед постигането на целите на настоящата размяна на писма.

Найроби, 6 март 2009 г., 10:15 ч.

Уважаеми господине,

Имам честта да потвърдя получаването на вашето писмо от 6 март 2009 г. и приложението към него относно реда и условията за прехвърляне от EUNAVFOR в Кения на лица, заподозрени в извършването на пиратски действия и задържани от военноморските сили, ръководени от Европейския съюз (EUNAVFOR), както и на иззетото имущество в притежание на EUNAVFOR, и относно тяхното третиране след прехвърлянето им, със следното съдържание:

„Във връзка с писмото ми от 14 ноември 2008 г. и вашето писмо от 5 декември 2008 г. имам честта да потвърдя намерението на Европейския съюз да сключи с правителството на Кения размяна на писма с оглед определяне на условията и реда за прехвърляне от EUNAVFOR в Кения на лица, заподозрени в извършването на пиратски действия и задържани от военноморските сили, ръководени от Европейския съюз (EUNAVFOR), както и на иззетото имущество в притежание на EUNAVFOR, и относно тяхното третиране след прехвърлянето им.

Тази размяна на писма се сключва в рамките на Съвместно действие 2008/851/ОВППС на Съвета на ЕС от 10 ноември 2008 г. относно военна операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (операция „Atalanta“).

Освен това тази размяна на писма не засяга правата и задълженията на участниците по международните споразумения и други правни инструменти за създаване на международни съдилища и трибунали и съответното вътрешно законодателство и се осъществява при пълното спазване на:

резолюции 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (ССООН) и последващите резолюции на ССООН,

Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 1982 г. (UNCLOS), по-специално членове 100—107 от нея,

Международното право в областта на правата на човека, включително Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г. и Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 1984 г.

Във връзка с това имам честта да предложа такива разпоредби, дадени в приложението към настоящото писмо, които определят условията и реда за прехвърляне от EUNAVFOR в Кения на лица, заподозрени в извършването на пиратски действия и задържани от EUNAVFOR, както и на иззетото имущество в притежание на EUNAVFOR, и относно тяхното третиране след прехвърлянето им.

Ще ви бъда признателен, ако потвърдите от името на правителството на Кения, че приемате тези разпоредби.

Настоящият инструмент ще бъде прилаган временно от датата на подписването му и ще влезе в сила, след като всяка от страните по него приключи собствените си вътрешни процедури. Настоящият инструмент ще продължи да има действие шест месеца след като всяка страна изпрати на другата подписала страна писмена нотификация относно решение за прекратяване на инструмента. Настоящият инструмент може да бъде изменян по взаимно съгласие между подписалите го страни. Прекратяването на настоящия инструмент не ще засяга правата или задълженията, произтичащи от неговото прилагане преди прекратяването му, включително ползите за всички прехвърляни лица, докато са задържани или наказателно преследвани от Кения.

След приключването на операцията, както е посочено в приложението към настоящото писмо, всички ползи за EUNAVFOR, както е посочено в същото приложение, съгласно настоящия инструмент могат да бъдат упражнявани от всяко лице или образувание, посочено от държавата, осъществяваща председателството на Съвета на ЕС. Посочените лица или образувания могат, inter alia, да бъдат дипломатически или консулски служители на тази държава, акредитирани в Кения. След приключване на операцията всички нотификации, които трябва да се изпратят до EUNAVFOR съгласно настоящия инструмент, ще бъдат изпратени до държавата, осъществяваща председателството на Съвета на ЕС.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ В РЕПУБЛИКА КЕНИЯ НА ЛИЦА, ЗАПОДОЗРЕНИ В ПИРАТСТВО, КАКТО И НА ИЗЗЕТОТО ИМУЩЕСТВО ОТ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ, РЪКОВОДЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1.   Определения

За целите на настоящата размяна на писма:

а)

„военноморски сили, ръководени от Европейския съюз (EUNAVFOR)“ означава военните щабове на ЕС и националните контингенти, участващи в операцията на ЕС „Atalanta“, техните плавателни съдове, въздухоплавателни средства и имущество;

б)

„операция“ означава подготовката, установяването, изпълнението и поддръжката на военната мисия, провеждана съгласно Съвместно действие 2008/851/ОВППС на Съвета на ЕС или последващите го актове;

в)

„командващ операцията на ЕС“ означава командващият операцията;

г)

„командващ силите на ЕС“ означава командващият в мястото на действията съгласно определението в член 1, параграф 2 от Съвместно действие 2008/851/ОВППС на Съвета на ЕС;

д)

„национални контингенти“ означава подразделения и плавателни съдове на държавите-членки на Европейския съюз и на други държави, участващи в операцията;

е)

„изпращаща държава“ означава всяка държава, която е предоставила национален контингент на EUNAVFOR;

ж)

„пиратство“означава пиратство съгласно определението в член 101 от UNCLOS;

з)

„прехвърлено лице“ означава всяко лице, заподозряно като имащо намерение да извърши, извършващо или извършило пиратски действия, прехвърлено от EUNAVFOR в Кения съгласно настоящата размяна на писма.

2.   Общи принципи

а)

Кения ще приема, по искане на EUNAVFOR, прехвърлянето на лица, задържани от EUNAVFOR във връзка с пиратство, както и на свързаното с тях имущество, иззето от EUNAVFOR, и ще предава такива лица и имущество на компетентните органи за целите на разследването и наказателното преследване.

б)

При действията си съгласно настоящата размяна на писма EUNAVFOR ще прехвърля лица или имущество само на кенийските правоприлагащи органи.

в)

Подписалите страни потвърждават, че лицата, прехвърляни съгласно настоящата размяна на писма, както преди, така и след прехвърлянето ще бъдат третирани хуманно и в съответствие с международните задължения в областта на правата на човека, включително забраната за изтезания и жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, забраната за произволното задържане и в съответствие с изискването за справедлив съдебен процес.

3.   Третиране, наказателно преследване и съдебен процес на прехвърлените лица

а)

Всяко прехвърлено лице ще се третира по хуманен начин и няма да се подлага на изтезания или на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, ще получава подходящо настаняване и храна, достъп до медицинска помощ и ще може свободно да упражнява правото си на вероизповедание.

б)

Всяко прехвърлено лице се изправя своевременно пред съдия или друго длъжностно лице, упълномощено от закона да изпълнява съдебни функции, което незабавно се произнася относно законността на неговото задържане и постановява освобождаването му, в случай че задържането е незаконно.

в)

Всяко прехвърлено лице има право делото му да бъде гледано в разумен срок или да бъде освободено.

г)

При определяне на каквото и да е наказателно обвинение срещу него всяко прехвърлено лице има право на справедливо и публично гледане на неговото дело от компетентен, независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона.

д)

Всяко прехвърлено лице, обвинено в извършване на престъпление, се смята за невинно до доказване на вината му в съответствие със закона.

е)

При определянето на каквото и да е наказателно обвинение срещу него всяко прехвърлено лице има право, при пълно равенство, на следния минимум от гаранции:

1)

да бъде незабавно и в подробности информирано за характера и причините за обвинението срещу него на разбираем за него език;

2)

да има достатъчно време и възможности за подготовка на своята защита и да ползва адвокат по свой избор;

3)

да бъде съдено без излишно забавяне;

4)

да бъде съдено в негово присъствие и да се защитава лично или да ползва адвокат по свой избор; ако не ползва правна защита, да бъде информирано за това си право; ако не разполага със средства за заплащане на адвокат, да му бъде предоставена безплатно служебна защита, когато го изискват интересите на правосъдието;

5)

да разгледа или да поиска разглеждането на всички представени срещу него доказателства, включително показанията под клетва на свидетелите, извършили ареста, и да изисква призоваването и разпитът на свидетелите на защитата да се извършват при същите условия както на свидетелите на обвинението;

6)

да ползва безплатно услугите на преводач, ако не разбира или не говори езика, използван в съда;

7)

да не бъде принуждавано да свидетелства срещу себе си или да се признава за виновно;

ж)

всяко прехвърлено лице, осъдено за престъпление, ще има право установяването на виновността му и присъдата му да бъдат преразглеждани от или обжалвани пред висшестоящ съд съгласно правото на Кения;

з)

Кения не предава никое прехвърлено лице на друга държава за разследване или наказателно преследване без предварителното писмено съгласие на EUNAVFOR.

4.   Смъртно наказание

На никое прехвърлено лице не може да се налага смъртно наказание. Кения в съответствие с приложимото законодателство ще вземе мерки, за да гарантира, че всяко смъртно наказание се заменя с наказание лишаване от свобода.

5.   Досиета и нотификации

а)

Всяко прехвърляне подлежи на отразяване в подходящ документ, подписан от представител на EUNAVFOR и представител на компетентните правоприлагащи органи на Кения.

б)

EUNAVFOR ще предоставя на Кения досиета за задържането за всяко прехвърлено лице. Тези досиета ще включват, по възможност, сведения за физическото състояние на прехвърленото лице по време на задържането, времето на предаване на кенийските органи, причината за задържането му, времето и мястото на началото на задържането му, както и всяко взето решение във връзка със задържането му.

в)

Кения ще носи отговорност за воденето на точен отчет за всички прехвърлени лица, което включва, без да се ограничава до, поддържането на досиета за всяко иззето имущество, за физическото състояние на лицата, местонахождението на местата на задържане, всяко обвинение срещу тях и всяко важно решение, взето в хода на наказателното преследване и съдебния процес.

г)

Тези досиета ще се предоставят на представителите на ЕС и на EUNAVFOR по писмено искане, отправено до кенийския министър на външните работи.

д)

Освен това Кения ще нотифицира EUNAVFOR за мястото на задържане на всяко лице, прехвърлено по силата на настоящата размяна на писма, за всяко влошаване на неговото физическо състояние и за всички твърдения за евентуално неподходящо третиране. Представителите на ЕС и EUNAVFOR имат достъп до всяко лице, прехвърлено по силата на настоящата размяна на писма, през периода на задържането му и имат право да го разпитват.

е)

На националните и международните хуманитарни агенции, по тяхно искане, ще се разрешава да посещават лица, прехвърлени по силата на настоящата размяна на писма.

ж)

С цел да се осигури предоставянето на своевременна помощ от EUNAVFOR на Кения с присъствие на свидетели от EUNAVFOR и представяне на съответни доказателства, Кения ще нотифицира EUNAVFOR за намерението си да започне съдебно наказателно производство срещу всяко прехвърлено лице, както и за графика за представяне на доказателствата и за провеждане на съдебните заседания.

6.   Предоставяне на помощ от EUNAVFOR

а)

В рамките на средствата и възможностите си EUNAVFOR предоставя на Кения всякаква помощ във връзка с разследването и наказателното преследване на прехвърлените лица.

б)

По-специално EUNAVFOR ще:

1)

предава досиетата за задържането, съставени съгласно параграф 5, буква б) от настоящата размяна на писма;

2)

обработва всички доказателства в съответствие с изискванията на компетентните органи на Кения, договорени в разпоредбите за изпълнение, посочени в параграф 9;

3)

се стреми да представи показания на свидетели или показания под клетва на персонала на EUNAVFOR, участвал в инцидент, във връзка с който лицата са прехвърлени съгласно настоящата размяна на писма;

4)

предава всяко релевантно иззето имущество в притежание на EUNAVFOR.

7.   Връзка с други права на прехвърлените лица.

Никоя част на настоящата размяна на писма няма за цел дерогация, нито може да се тълкува като дерогираща от права, които прехвърлено лице може да има съгласно приложимото вътрешно или международно право.

8.   Връзка и спорове

а)

Всички въпроси, възникнали във връзка с прилагането на настоящите разпоредби, ще се разглеждат съвместно от компетентните органи на Кения и на ЕС.

б)

Ако не е постигнато предварително споразумение, споровете относно тълкуването или прилагането на настоящите разпоредби се уреждат изключително с дипломатически средства между представителите на Кения и на ЕС.

9.   Договорености относно изпълнението

а)

За целите на прилагането на настоящите разпоредби въпросите от оперативен, административен и технически характер могат да подлежат на договорености относно изпълнението, които се одобряват от компетентните органи на Кения, от една страна, и компетентните органи на ЕС, както и компетентните органи на изпращащите държави, от друга страна.

б)

Договорености относно изпълнението могат, inter alia, да обхващат:

1)

идентификационни данни за компетентните правоприлагащи органи на Кения, на които EUNAVFOR може да предава лица;

2)

местата за задържане, където ще бъдат държани прехвърлените лица;

3)

обработката на документи, включително документи, свързани със събирането на доказателства, които ще бъдат предадени на компетентните правоприлагащи органи на Кения при прехвърляне на лице;

4)

точки за контакт за нотификации;

5)

формуляри, които да се използват за прехвърлянето;

6)

предоставяне на техническа помощ, експертна помощ, обучение и друга помощ по искане на Кения с оглед постигането на целите на настоящата размяна на писма.

Имам честта от името на правителството на Република Кения да потвърдя, че съдържанието на Вашето писмо и неговото приложение са приемливи за правителството на Република Кения. Както е предвидено в писмото Ви, настоящият инструмент влиза в сила временно от датата на подписване на настоящото писмо и ще влезе в сила, когато подписалите страни приключат своите вътрешни процедури.

Моля, приемете, господине, моите най-високи почитания.

За правителството на Република Кения


25.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/60


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2009/294/ОВППС НА СЪВЕТА

от 23 март 2009 година

за изменение на Съвместно действие 2008/736/ОВППС относно Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 15 септември 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/736/ОВППС относно Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia (1), с референтна финансова сума от 31 000 000 EUR.

(2)

На 25 септември 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/759/ОВППС за изменение на Съвместно действие 2008/736/ОВППС относно Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia (2), с оглед увеличаване на референтната финансова сума до 35 000 000 EUR.

(3)

Референтната финансова сума за EUMM Georgia следва да бъде допълнително увеличена, считано от 1 февруари 2009 г., с оглед покриване на допълнителните оперативни нужди на мисията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

Член 14, параграф 1 от Съвместно действие 2008/736/ОВППС се заменя със следния текст:

„1.   Референтната финансовата сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мисията, е 37 100 000 EUR.“

Член 2

Настоящото съвместно действие влиза в сила от датата на приемането му.

То се прилага от 1 февруари 2009 г.

Член 3

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 23 март 2009 година.

За Съвета

Председател

P. GANDALOVIČ


(1)  ОВ L 248, 17.9.2008 г., стp. 26.

(2)  ОВ L 259, 27.9.2008 г., стp. 15.