ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 77

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
24 март 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 206/2009 на Комисията от 5 март 2009 година относно въвеждането в Общността на пратки с продукти от животински произход за лична консумация и за изменение на Регламент (ЕО) № 136/2004 ( 1 )

1

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

24.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 77/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 206/2009 НА КОМИСИЯТА

от 5 март 2009 година

относно въвеждането в Общността на пратки с продукти от животински произход за лична консумация и за изменение на Регламент (ЕО) № 136/2004

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (1), и по-специално член 3, параграф 5, член 16, параграфи 3 и 4 и член 17, параграф 7 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (2), и по-специално член 8, параграф 5, трето тире от нея,

като взе предвид Регламент (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (3), и по-специално член 25, параграф 2, букви в) и г) от него,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 97/78/ЕО се предвиждат ветеринарни проверки на пратки с някои продукти от животински произход, въведени в Общността от трети страни.

(2)

Съгласно член 3, параграфи 1 и 2 от посочената директива държавите-членки гарантират, че никоя пратка от трета страна не се въвежда в Общността, без да е преминала съответните ветеринарни проверки (системни проверки), и че пратките се въвеждат в Общността през граничен инспекционен пункт.

(3)

Съгласно член 16 от Директива 97/78/ЕО посочените изисквания не се прилагат за продукти, които са част от личния багаж на пътници и са предназначени за лична употреба, когато тяхното количество не надвишава количеството, което следва да се определи в съответствие с процедурата, посочена в същия член. Освен това посочените изисквания не се прилагат за продукти, изпратени като малки пратки до частни лица, при условие че продуктите не са внесени с търговска цел, когато изпратеното количество не надвишава количеството, което следва да се определи в съответствие с процедурата, описана в посочената директива.

(4)

В Решение 2007/275/ЕО на Комисията от 17 април 2007 г. относно списъците с животни и продукти, които подлежат на проверка в граничните инспекционни пунктове съгласно директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО на Съвета (4) са изброени продуктите от животински произход, които подлежат на ветеринарни проверки на граничните инспекционни пунктове.

(5)

В член 8 от Регламент (ЕО) № 136/2004 на Комисията от 22 януари 2004 г. за определяне на процедурите за ветеринарни проверки на граничните инспекционни пунктове на Общността на продукти, внасяни от трети страни (5), се определя ограничение за теглото от 1 kg за освобождаването от системни ветеринарни проверки на предназначените за консумация от човека продукти с произход от одобрени страни или части от тях. В посочения член също така се определят някои изключения от ограниченията за теглото по отношение на други специфични продукти от животински произход, внасяни в Дания, inter alia, от Гренландия и Фарьорските острови, както и за риба, внасяна във Финландия и Швеция от Русия.

(6)

В приложение II към Решение 2007/275/ЕО са изброени съставните продукти, които не подлежат на ветеринарни проверки. Поради това посочените продукти следва също така да бъдат освободени от системните ветеринарни проверки, когато те са част от личния багаж на пътници и са предназначени за лична консумация или когато са изпратени като малки пратки за частни лица.

(7)

Изискванията, и по-специално ограниченията по отношение на теглото, за въвеждането на пратки с продукти от животински произход за лична консумация са установени в няколко законодателни текста. Необходимо е обаче посочените изисквания да бъдат лесно разбираеми за правоприлагащите органи, пътниците и широката общественост. Следователно е целесъобразно да се опростят и обединят в един регламент видовете и количествата продукти от животински произход, които могат да бъдат освободени от ветеринарните проверки, установени за вноса с търговска цел.

(8)

Възможният риск от въвеждането на болести по животните в Общността посредством въвеждането на продукти от животински произход следва винаги да бъде вземан предвид, когато се установяват мерки, които регулират това въвеждане. Степента на риска за здравето на животните се променя в зависимост от различни фактори, като например вида на продукта, животинския вид, от който са добити продуктите, а така също и от вероятността от наличие на патогенни агенти.

(9)

Една от най-опасните болести, която евентуално може да бъде въведена в Общността, е шапът. Рискът от въвеждането на шап в Общността беше оценен от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ). Оценката ясно показва, че въвеждането на месо и месни продукти и на мляко и млечни продукти е вероятен начин за въвеждането на вируса на шап в Общността.

(10)

С цел да се предотврати въвеждането на подобни болести, Общността прилага в продължение на много години цялостен набор от правила, регулиращи вноса за търговски цели на живи животни и продукти от животински произход.

(11)

В Регламент (ЕО) № 745/2004 на Комисията (6) се определят мерки по отношение на вноса на месо и месни продукти и на мляко и млечни продукти, предназначени за лична консумация. Съгласно посочения регламент месо и месни продукти и мляко и млечни продукти не могат да бъдат въвеждани в Общността от пътници, освен ако продуктите не са напълно съобразени с правилата на Общността за вноса с търговска цел.

(12)

Посоченият принцип следва да бъде запазен, за да може и в бъдеще да се осигури, че Общността няма да бъде засегната от болестта шап. Поради това количеството месо и месни продукти и мляко и млечни продукти, превозвани от пътници, което следва да бъде освободено от системните ветеринарни проверки на границите, предвидени в Директива 97/78/ЕО, следва да бъде фиксирано на нула.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, не следва да накърняват ветеринарното законодателство на Общността, имащо за цел контрола и ликвидирането на болестите по животните или отнасящо се до някои защитни мерки.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, не следва да накърняват законодателството за прилагане на Регламент (EО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (7).

(15)

Целесъобразно е също така да се осигури предоставянето на пътниците и на широката общественост на информация относно ветеринарните проверки и правилата, които се прилагат за въвеждането на продукти от животински произход.

(16)

За някои трети страни, поради географската им близост и техния ветеринарно-санитарен статус, може да се смята, че представляват минимален риск за Общността по отношение на здравето на животните. Затова ограничени количества месо и месни продукти и мляко и млечни продукти от подобни страни следва да продължат да бъдат освободени от системни ветеринарни проверки.

(17)

Освен това някои съседни трети страни имат специални споразумения с Общността по отношение на отделни значими аспекти от ветеринарното законодателство на Общността.

(18)

Приложение 11 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (8) бе изменено по отношение на търговията със селскостопански продукти. Вследствие на тези промени ветеринарните проверки на съответните пратки, идващи от Швейцария, бяха прекратени, считано от 1 януари 2009 г.

(19)

Съгласно Решение 2007/658/ЕО на Съвета от 26 септември 2007 г. за сключване на Допълнителното споразумение между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за включване на Княжество Лихтенщайн в Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (9) ветеринарните проверки на съответните пратки, идващи от Лихтенщайн, също бяха прекратени, считано от 1 януари 2009 г.

(20)

Поради това пратките с продукти от животински произход за лична консумация в количества под определен праг, които идват от посочените трети страни, сключили специални споразумения с Общността, в това число Андора, Лихтенщайн, Норвегия, Сан Марино и Швейцария, следва да останат извън обхвата на системните ветеринарни проверки, предвидени в Директива 97/78/ЕО. За да бъдат пътниците надлежно информирани, споменатите трети страни следва да бъдат посочени като освободени от тези мерки страни във всички съответни информационни материали.

(21)

Като цяло може да се смята, че ветеринарно-санитарният статус на Хърватия представлява минимален риск за здравето на животните в Общността. Поради това продуктите от животински произход в количества под определен праг, представляващи част от багажа на пътници или изпратени като малки пратки за частни потребители и идващи от Хърватия, следва да останат извън обхвата на системните ветеринарни проверки, предвидени в Директива 97/78/ЕО. За да бъдат пътниците надлежно информирани, Хърватия следва да бъде посочена като освободена от тези мерки във всички съответни информационни материали.

(22)

Въпреки това поради настоящата ситуация в Хърватия, създадена от наличието на класическа чума по свинете, свинското месо и продуктите от свинско месо могат да представляват възможен риск за здравето на животните в ЕС. За да разреши този проблем, Хърватия се съгласи да вземе необходимите мерки, с които да гарантира, че такива продукти, предназначени за Общността и превозвани от пътници или изпратени по пощата до частни лица, не напускат нейната територия в случай на поява на класическа чума по свинете.

(23)

Наред с това, с цел да се попречи на пътниците или потребителите да заобикалят правилата, установени в настоящия регламент, следва да бъде пояснено, че разпоредбите, които се прилагат за някои продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, следва също така да се прилагат за продуктите от животински произход, предназначени за храненето на домашни любимци.

(24)

Следва да продължи да съществува ефективен възпиращ фактор за предотвратяване на въвеждането в Общността на пратки с продукти от животински произход с нетърговска цел, които не отговарят на здравните изискванията на Общността, без те да са получили необходимото ветеринарно разрешение. Държавите-членки следва да налагат необходимите за целта глоби и разноски, включително разноските по унищожаването на продуктите, на лицата, отговорни за нарушаване на правилата за въвеждането в Общността на продукти от животински произход.

(25)

Държавите-членки следва да продължат да подават на Комисията необходимата информация относно механизмите, които са създали за прилагането на правилата, установени в настоящия регламент. Освен това подадената информация може да бъде използвана впоследствие за преразглеждане на правилата, установени в настоящия регламент.

(26)

С цел да се гарантира, че информацията относно изискванията към въвеждането в Общността на продукти от животински произход се предава ефективно на пътниците и широката общественост, държавите-членки и международните пътнически превозвачи следва да насочат вниманието на широката общественост и на пътниците, превозвани в Общността, към посочените изисквания.

(27)

С оглед на трудностите по съпоставянето на информацията, отнасяща се за пощенските складове, на държавите-членки следва да се предостави повече време за представянето на тази информация.

(28)

В интерес на последователността и яснотата в законодателството на Общността е целесъобразно член 8 от Регламент (ЕО) № 136/2004 да бъде изменен, а Регламент (ЕО) № 745/2004 да бъде отменен.

(29)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

1.   С настоящия регламент се установяват правилата относно въвеждането с нетърговски цели в Общността на пратки с продукти от животински произход за лична консумация, които са част от багажа на пътници или са изпратени като малки пратки за частни лица, или са поръчани от разстояние (например по пощата, по телефона или по Интернет) и са доставени до потребителя.

2.   Настоящият регламент не се прилага за пратки с продукти за лична консумация от Андора, Лихтенщайн, Норвегия, Сан Марино и Швейцария. Освен това настоящият регламент не се прилага за пратки с рибни продукти за лична консумация от Фарьорските острови и Исландия. За да се гарантира, че на пътниците е предоставена точна информация, гореспоменатите трети страни се посочват като освободени във всички съответни информационни материали.

3.   Настоящият регламент се прилага, без да се накърнява ветеринарното законодателство на Общността, имащо за своя цел контрола и ликвидирането на болестите по животните или отнасящо се до някои защитни мерки.

4.   Настоящият регламент се прилага, без да се накърняват съответните правила за сертифициране, съдържащи се в законодателството за прилагане на Регламент (EО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях.

Член 2

Правила относно въвеждането в Общността на пратки с продукти от животински произход за лична консумация

1.   Пратки за лична употреба с продукти от животински произход за лична консумация от човека, както е посочено в член 16, параграф 1, букви а), б) и г) и в член 16, параграф 4 от Директива 97/78/ЕО, не са предмет на правилата, установени в глава I от посочената директива, при условие че принадлежат към една или няколко от следните категории:

а)

продукти, които са изброени в част 1 от приложение I, не попадат в обхвата на член 6, параграф 1 от Решение 2007/275/ЕО и тяхното общо количество не надвишава ограничението за тегло от 0 kg;

б)

продукти, които са изброени в част 1 от приложение II и тяхното общо количество не надвишава ограничението за тегло от 2 kg;

в)

изкормени пресни или предварително обработени рибни продукти или преработени рибни продукти по смисъла на точка 3.5, 3.6 или 7.4 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004, когато тяхното общо количество не надвишава ограничението за тегло от 20 kg или теглото на една риба в зависимост от това кое от двете е по-голямо;

г)

продукти, различни от посочените в букви а), б) и в) или в член 6, параграф 1 от Решение 2007/275/ЕО, когато тяхното общо количество не надвишава ограничението за тегло от 2 kg.

2.   Пратките за лична употреба с продукти от животински произход, предназначени за храненето на домашни любимци, не са предмет на правилата, установени в глава I от Директива 97/78/ЕО, при условие че принадлежат към една или няколко от следните категории:

а)

продукти, които са изброени в част 2 от приложение I и тяхното общо количество не надвишава ограничението за тегло от 0 kg;

б)

продукти, които са изброени в част 2 от приложение II и тяхното общо количество не надвишава ограничението за тегло от 2 kg.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, букви а), б) и г) и параграф 2 пратките с продукти от животински произход за лична консумация, идващи от Хърватия, Фарьорските острови, Гренландия или Исландия, не са предмет на правилата, установени в глава I от посочената директива, при условие че принадлежат към една или няколко от следните категории:

а)

продукти, които са изброени в приложение I, не попадат в обхвата на член 6, параграф 1 от Решение 2007/275/ЕО и тяхното общо количество не надвишава ограничението за тегло от 10 kg;

б)

продукти, които са изброени в приложение II и тяхното общо количество не надвишава ограничението за тегло от 10 kg;

в)

продукти, които не са посочени в параграф 1, буква в) и параграф 3, букви а) и б) от настоящия член или в член 6, параграф 1 от Решение 2007/275/ЕО и тяхното общо количество не надвишава ограничението за тегло от 10 kg.

Член 3

Информация, която държавите-членки предоставят на пътниците и широката общественост

1.   Държавите-членки гарантират, че на всички входни пунктове на Общността на вниманието на пътниците, пристигащи от трети страни, са предоставени ветеринарно-санитарните условия, приложими при въвеждането в Общността на пратки с продукти от животински произход за лична консумация.

2.   Предоставената на пътниците информация съгласно параграф 1 включва най-малкото информацията от един от плакатите, посочени в приложение III, и е представена под формата на ясно изпъкващи съобщения, поставени на лесно видими места.

3.   Държавите-членки могат да допълнят посочената информация с допълнителна информация, включително:

а)

информацията, посочена в приложение IV;

б)

информация, съобразена с местните условия и с техните национални разпоредби, приети съгласно Директива 97/78/ЕО.

4.   Информацията, предвидена в параграфи 2 и 3, е написана:

а)

поне на един от официалните езици на държавата-членка, през която се извършва въвеждането в Общността;

б)

на втори език, по преценка на компетентния орган; посоченият втори език може да бъде езикът, използван в съседната страна или в случай на летища и пристанища, езикът, който най-вероятно използват пристигащите там пътници.

Държавите-членки гарантират, че широката общественост е запозната с изискванията, отнасящи се до въвеждането в Общността на продукти от животински произход, които са изпратени като малки пратки до частни лица или са поръчани от разстояние от крайните потребители.

Член 4

Информация, която международните пътнически превозвачи и пощенските оператори предоставят на своите клиенти

Международните пътнически превозвачи, в това число летищните и пристанищните оператори и пътническите агенции, а също и пощенските оператори, насочват вниманието на своите клиенти към правилата, установени в настоящия регламент, по-специално като предоставят информацията, посочена в приложения III и IV, както е предвидено в член 3.

Член 5

Проверки

1.   Компетентният(те) орган(и), както и тези, които извършват официални проверки, в сътрудничество с пристанищните и летищните оператори и с операторите, отговорни за други входни пунктове за пратки с продукти от животински произход за лична консумация, организира(т) провеждането на ефикасни проверки на входните пунктове на Общността.

2.   Проверките, предвидени в параграф 1, имат за цел откриването на пратки с продукти от животински произход за лична консумация и установяването дали са изпълнени условията, посочени в член 2.

3.   Проверките, предвидени в параграф 1, могат да се организират чрез основан на риска подход, включително, по преценка на компетентния орган на държавата-членка, чрез използването на ефикасни помощни детекторни средства, като скенери и кучета, за преглеждане на големи количества личен багаж с цел откриване на пратки с продукти от животински произход за лична консумация.

Член 6

Санкции

1.   Компетентният(те) орган(и), който(ито) провежда(т) официалните проверки:

а)

идентифицира(т) пратките с продукти за лична консумация, които са в нарушение на правилата, установени в настоящия регламент;

б)

конфискува(т) и унищожава(т) такива пратки в съответствие с националното законодателство.

2.   Компетентният(те) орган(и), който(ито) провежда(т) официалните проверки, може(гат) да налага(т) глоби или санкции на всяко лице, отговорно за пратка с продукти за лична консумация, за която е установено, че е в нарушение на правилата, установени в настоящия регламент.

3.   Държавите-членки гарантират, че националното законодателство, приложимо за конфискуването и унищожаването на пратки с продукти за лична консумация, идентифицира физическото или юридическото лице, отговорно за разходите по унищожаването на всички подобни пратки за лична консумация, които са конфискувани.

Член 7

Задължения за докладване

1.   Всяка година държавите-членки предоставят на Комисията доклад, в който е обобщена значимата информация относно мерките, взети за съобщаването и прилагането на правилата, установени в настоящия регламент, както и относно резултатите от тях.

2.   Докладът е под формата на попълнена таблица като посочената в приложение V и се представя до първия ден на месец май в годината, непосредствено следваща края на всеки годишен отчетен период. Отчетният период е от 1 януари до 31 декември.

Член 8

Изменение

Член 8 от Регламент (ЕО) № 136/2004 се заменя със следното:

Член 8

Специални правила за продуктите, представляващи част от багажа на пътници или изпратени като малки пратки за частни лица

Продуктите от животински произход, представляващи част от багажа на пътници или изпратени като малки пратки за частни лица, следва да отговарят на изискванията, установени в Регламент (ЕО) № 206/2009 на Комисията (10).

Член 9

Отмяна

Регламент (ЕО) № 745/2004 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се тълкуват като позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието, посочена в приложение VII.

Член 10

Преходни разпоредби

За отчетните периоди преди 1 януари 2011 г. вместо таблицата, посочена в приложение V, както се изисква в член 7, държавите-членки могат да предоставят на Комисията попълнена таблица като посочената в приложение VI в срок до първия ден на месец май в годината, непосредствено следваща края на всеки годишен отчетен период. Отчетният период е от 1 януари до 31 декември.

Член 11

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 май 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 март 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(2)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(3)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 116, 4.5.2007 г., стр. 9.

(5)  ОВ L 21, 28.1.2004 г., стр. 11.

(6)  ОВ L 122, 26.4.2004 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 132.

(9)  ОВ L 270, 13.10.2007 г., стр. 5.

(10)  OВ L 77, 24.3.2009 г., стр. 1.“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ 1

Списък с продукти от животински произход, посочени в член 2, параграф 1, буква а)

Код по КН

Описание

Квалификация и обяснение

ех глава 2

(0201-0210)

Меса и годни за консумация карантии

С изключение на жабешки бутчета (код по КН 0208 90 70)

0401-0406

Мляко и млечни продукти

Всички

0504 00 00

Черва, пикочни мехури и стомаси на животни, цели или на парчета, различни от тези на рибите, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени

Всички, без обвивки от черва

1501 00

Мазнини от свине (включително свинска мас) и мазнини от домашни птици, различни от включените в позиция 0209 или 1503

Всички

1502 00

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, различни от включените в позиция 1503

Всички

1503 00

Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, нито смесени, нито обработени по друг начин

Всички

1506 00 00

Други видове мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

Всички

1601 00

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на база на тези продукти

Всички

1602

Други приготвени храни и консерви от месо, карантии или кръв

Всички

1702 11 00

1702 19 00

Лактоза и сироп от лактоза

Всички

1901

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от позиции от 0401 до 0404, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде

Само заготовките, съдържащи месо или мляко

1902

Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо или други продукти) или обработени по друг начин, като спагети, макарони, юфка, лазаня, равиоли, канелони; кус-кус, дори приготвен

Само заготовките, съдържащи месо или мляко

1905 90

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, тесто за запечатване и подобни продукти

Само заготовките, съдържащи месо или мляко

2004

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени, различни от продуктите от позиция 2006

Само заготовките, съдържащи месо или мляко

2005

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от позиция 2006

Само заготовките, съдържащи месо или мляко

2103

Заготовки за сосове и готови сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и готова горчица

Само заготовките, съдържащи месо или мляко

2104

Заготовки за супи или бульони; готови супи или бульони; смесени хомогенизирани готови храни

Само заготовките, съдържащи месо или мляко

2105 00

Сладолед за консумация, дори съдържащ какао

Само заготовките, съдържащи мляко

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

Само заготовките, съдържащи месо или мляко


ЧАСТ 2

Списък с продукти от животински произход, посочени в член 2, параграф 2, буква а)

Код по КН

Описание

Квалификация и обяснение

0511

Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; мъртви животни, включени в глава 1 или 3, неподходящи за консумация от човека

 

2309

Заготовки от видовете, използвани за храна на животни

Само храна за домашни любимци, артикули за дъвчене за кучета и брашнени смески, съдържащи месо или мляко

Забележки:

1.

Колона 1: Когато се изисква да се подложат на ветеринарна проверка само определени продукти, без значение какъв е техният код, и не съществува специално подразделяне в рамките на този код в номенклатурата на стоките, кодът се отбелязва с „ех“ (напр. ex 1901: включват се само заготовките, съдържащи месо или мляко).

2.

Колона 2: Описанието на стоките отговаря на колоната „Описание“ от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87. За допълнително обяснение на точния обхват на Общата митническа тарифа, моля, вижте последното изменение на посоченото приложение.

3.

Колона 3: Тази колона съдържа данни за обхванатите продукти.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ 1

Пратки с продукти от животински произход за лична консумация, посочени в член 2, параграф 1, буква б)

Мляко на прах за кърмачета, детски храни и специални храни, необходими по здравословни причини, при условие че тези продукти:

i)

не изискват съхранение в хладилник преди отваряне,

ii)

са пакетирани продукти, носещи търговска марка и предназначени за директна продажба на крайния потребител, и

iii)

целостта на опаковката им не е нарушена, освен ако продуктите не се използват в момента.

ЧАСТ 2

Пратки с продукти от животински произход за лична консумация, посочени в член 2, параграф 2, буква б)

Специални храни за домашни любимци, необходими по здравословни причини, при условие че тези продукти:

i)

не изискват съхранение в хладилник преди отваряне,

ii)

са пакетирани продукти, носещи търговска марка и предназначени за директна продажба на крайния потребител, и

iii)

целостта на опаковката им не е нарушена, освен ако продуктите не се използват в момента.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

(Съобщенията са достъпни на адрес: http://ec.europa.eu/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importposters_en.html).

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Информация, посочена в членове 3 и 4

Част 1 — Брошура

Image

Не допускайте проникването на заразни болести по животните в Европейския съюз!

Продуктите от животински произход могат да съдържат патогени, причинители на инфекциозни заболявания по животните

Поради риска от въвеждане на болести в Европейския съюз (ЕС) съществуват стриктни процедури за въвеждането на някои продукти от животински произход в ЕС. Тези процедури не се прилагат за продукти от животински произход, превозвани между 27-те държави-членки на ЕС, нито за продукти от животински произход, идващи от Андора, Лихтенщайн, Норвегия, Сан Марино и Швейцария.

Всички продукти от животински произход, които не са съобразени с тези правила, трябва да бъдат предадени при пристигането в ЕС на официалните органи, за да бъдат унищожени. Ако не декларирате такива продукти, може да ви бъде наложена глоба или срещу вас да започне наказателно преследване.

1.   Малки количества месо и мляко и продукти от месо и мляко(различни от мляко на прах за кърмачета, детски храни и специални храни или специални храни за домашни любимци, необходими по здравословни причини)

Можете да внасяте или изпращате в ЕС пратки с месо и мляко, както и продукти от месо и мляко за лична консумация (различни от мляко на прах за кърмачета, детски храни и специални храни или специални храни за домашни любимци, необходими по здравословни причини), само при условие че те идват от Хърватия, Фарьорските острови, Гренландия, Исландия, Лихтенщайн или Швейцария и теглото им не надвишава 10 килограма на човек.

2.   Мляко на прах за кърмачета, детски храни и специални храни, необходими по здравословни причини

Можете да внасяте или изпращате в ЕС пратки с мляко на прах за кърмачета, детски храни и специални храни, необходими по здравословни причини, за лична консумация, само при условие че:

идват от Хърватия, Фарьорските острови, Гренландия или Исландия и общото им количество не надвишава ограничението за тегло от 10 килограма на човек, а също и:

продуктът не изисква съхранение в хладилник преди консумация;

продуктът е пакетиран продукт, носещ търговска марка; и

целостта на опаковката не е нарушена, освен ако продуктът не се използва в момента.

идват от други страни (различни от Хърватия, Фарьорските острови, Гренландия или Исландия) и общото им количество не надвишава ограничението за тегло от 2 килограма на човек, а също и:

продуктът не изисква съхранение в хладилник преди консумация;

продуктът е пакетиран продукт, носещ търговска марка; и

целостта на опаковката не е нарушена, освен ако продуктът не се използва в момента.

3.   Храни за домашни любимци, необходими по здравословни причини

Можете да внасяте или изпращате в ЕС пратки с храни за домашни любимци, необходими по здравословни причини, за лична консумация, само при условие че:

идват от Хърватия, Фарьорските острови, Гренландия или Исландия и общото им количество не надвишава ограничението за тегло от 10 килограма на човек, а също и:

продуктът не изисква съхранение в хладилник преди консумация;

продуктът е пакетиран продукт, носещ търговска марка; и

целостта на опаковката не е нарушена, освен ако продуктът не се използва в момента.

идват от други страни (различни от Хърватия, Фарьорските острови, Гренландия или Исландия) и общото им количество не надвишава ограничението за тегло от 2 килограма на човек, а също и

продуктът не изисква съхранение в хладилник преди консумация;

продуктът е пакетиран продукт, носещ търговска марка; и

целостта на опаковката не е нарушена, освен ако продуктът не се използва в момента.

4.   Малки количества рибни продукти за лична консумация от човека

Можете да внасяте или изпращате в ЕС пратки с рибни продукти (включително прясна, изсушена, приготвена, консервирана или пушена риба и някои ракообразни, като скариди, омари, неживи миди и неживи стриди) за лична консумация, само при условие че:

прясната риба е изкормена;

теглото на рибните продукти на човек не надвишава 20 килограма или теглото на една риба в зависимост от това кое от двете е по-голямо.

Тези ограничения не се прилагат за рибни продукти, идващи от Фарьорските острови или Исландия.

5.   Малки количества други продукти от животински произход за лична консумация от човека

Можете да внасяте или изпращате в ЕС други продукти от животински произход, като например мед, живи стриди, живи миди или охлюви, само при условие че:

идват от Хърватия, Фарьорските острови, Гренландия или Исландия и общото им тегло не надвишава 10 килограма на човек.

идват от други страни (различни от Хърватия, Фарьорските острови, Гренландия или Исландия) и общото им тегло не надвишава 2 килограма на човек.

Обърнете внимание на факта, че можете да внасяте малки количества животински продукти от няколко от горепосочените категории (точки 1-5), при условие че за тях са спазени правилата, обяснени във всяка от съответните точки.

6.   По-големи количества продукти от животински произход

Можете да внасяте или изпращате в ЕС по-големи количества продукти от животински произход, ако те отговарят на изискванията за търговски пратки, включващи:

изискванията за сертифициране, установени в съответния официален ветеринарен сертификат на ЕО;

декларирането на стоките и представянето на правилните документи към тях пред одобрен граничен инспекционен ветеринарен пункт на ЕС при пристигане в ЕС.

7.   Изключения

Следните продукти не са предмет на изложените по-горе правила:

хляб, сладкиши, бисквити, шоколад и сладкарски изделия (включително бонбони) без примеси или пълнеж от месен продукт;

опаковани хранителни добавки, предназначени за крайния потребител;

месни екстракти и месни концентрати;

маслини, пълнени с риба;

макаронени изделия и юфка без примеси или пълнеж от месен продукт;

пакетирани заготовки за супи и овкусители, предназначени за крайния потребител;

всякакви други хранителни продукти, които не съдържат прясно или преработено месо или мляко и са с по-малко от 50 % съдържание на всякакви други преработени яйчени или рибни продукти.

8.   Продукти от животински произход от защитени видове

За някои защитени видове може да съществуват допълнителни ограничения. Например за хайвер от есетрови видове ограничението за теглото е максимум 125 g на човек.

Част 2 — Видеоклип

Информацията, посочена в част 1, може да бъде предадена и посредством видеоклип, подобен на този, който Европейската комисия публикува на следната уебстраница:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Отчитане на резултатите от прилагането на правилата относно въвеждането на пратки с продукти от животински произход за лична консумация

Image

Image

Image

Image

Предава се на Европейската комисия не по-късно от първия ден на месец май през годината, непосредствено следваща края на всеки годишен отчетен период.

Отчетният период е от 1 януари до 31 декември.

Сравнителна и обобщена информация може да бъде открита на уебсайта на Европейската комисия на следния адрес:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Отчитане на резултатите от прилагането на правилата за внос на месо и мляко за лична консумация

Image

Image

Предава се на Европейската комисия не по-късно от първия ден на месец март през годината, непосредствено следваща края на всеки годишен отчетен период.

Отчетният период е от 1 януари до 31 декември.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Таблица на съответствието

Регламент (EО) № 745/2004

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 3

Член 2, параграф 1, буква а)

Член 1, параграф 4

Член 1, параграф 2

Член 2

Член 2, параграф 1, буква б)

Член 2, параграф 3, буква а)

Член 3, параграф 1

Член 3, параграфи 1 и 2

Член 3, параграф 2

Член 4

Член 4, параграф 1

Член 5

Член 4, параграф 2

Член 6, параграф 1

Член 4, параграф 3

Член 6, параграфи 2 и 3

Член 5, параграф 1

Член 7

Член 5, параграф 2

Приложения V и VI

Член 6

Член 7, параграф 1

Член 11

Член 7, параграф 2

Член 11

Член 7, параграф 3

Приложение I

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Приложение III

Приложение IV

Приложение IV

Приложения V и VI

Приложение V

Приложение I