ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 73

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
19 март 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 210/2009 на Комисията от 18 март 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 211/2009 на Комисията от 18 март 2009 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец март 2009 година в рамките на тарифната квота, открита с Регламент (ЕО) № 1399/2007 за внос на колбаси и някои месни продукти с произход от Швейцария

3

 

 

Регламент (ЕО) № 212/2009 на Комисията от 18 март 2009 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец март 2009 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007 за свинското месо

4

 

*

Регламент (ЕО) № 213/2009 на Комисията от 18 март 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1003/2005 по отношение на контрола и изследването за Salmonella в стада от птици за разплод от вида Gallus gallus и пуйки ( 1 )

5

 

*

Регламент (ЕО) № 214/2009 на Комисията от 18 март 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1800/2004 по отношение на условията за разрешаване на фуражната добавка Цикостат 66G ( 1 )

12

 

*

Регламент (ЕО) № 215/2009 на Комисията от 18 март 2009 годин относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

17

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/246/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 16 февруари 2009 година относно сключването на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

19

 

 

Комисия

 

 

2009/247/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 16 март 2009 година за изменение на Решение 2003/322/ЕО по отношение на храненето на някои видове лешоядни птици в България с някои материали от категория 1 (нотифицирано под номер C(2009) 1670)  ( 1 )

20

 

 

2009/248/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 18 март 2009 година за изменение на Решение 2008/185/ЕО относно ветеринарно-санитарните условия за търговия със свине между държавите-членки или региони от тях, незасегнати от болестта на Ауески (нотифицирано под номер C(2009) 1687)  ( 1 )

22

 

 

IV   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

 

Надзорен орган на ЕАСТ

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 154/07/COL от 3 май 2007 година за шестдесет и трето изменение на процесуалните и материалноправните норми за държавните помощи

23

 

 

Съвместен комитет на ЕИП

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 1/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

30

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 2/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

32

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 3/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

35

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 4/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

36

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 5/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

38

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 6/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

39

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 7/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

41

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 8/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) и приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

42

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 9/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение VI (Социално осигуряване) към Споразумението за ЕИП

44

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 10/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение VI (Социално осигуряване) към Споразумението за ЕИП

45

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 11/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

46

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 12/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

47

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 13/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

49

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 14/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

50

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 15/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

52

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 16/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение XIX (Защита на потребителите) към Споразумението за ЕИП

53

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 17/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

55

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 18/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

57

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 19/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение XXII (Дружествено право) към Споразумението за ЕИП

58

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 20/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение XXII (Дружествено право) към Споразумението за ЕИП

59

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 210/2009 НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 19 март 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 март 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

148,7

JO

80,4

MA

40,1

TN

134,4

TR

103,1

ZZ

101,3

0707 00 05

EG

139,2

JO

158,4

MA

61,4

MK

118,9

TR

166,9

ZZ

129,0

0709 90 70

JO

249,0

MA

53,0

TR

92,1

ZZ

131,4

0709 90 80

EG

122,4

ZZ

122,4

0805 10 20

EG

46,1

IL

51,4

MA

50,0

TN

59,0

TR

73,9

ZZ

56,1

0805 50 10

TR

49,5

ZZ

49,5

0808 10 80

AR

99,0

BR

84,1

CA

95,8

CL

80,6

CN

70,9

MK

21,2

US

117,4

UY

63,2

ZA

82,7

ZZ

79,4

0808 20 50

AR

80,4

CL

140,4

CN

35,6

US

104,6

ZA

89,6

ZZ

90,1


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 211/2009 НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2009 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец март 2009 година в рамките на тарифната квота, открита с Регламент (ЕО) № 1399/2007 за внос на колбаси и някои месни продукти с произход от Швейцария

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1399/2007 на Комисията от 28 ноември 2007 година относно откриване и управление на тарифна квота за колбаси и някои месни продукти с произход от Швейцария (2), и по-специално член 5, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1399/2007 откри тарифна квота за внос на колбаси и определени месни продукти.

(2)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на месец март 2009 година за подпериода от 1 април до 30 юни 2009 година, са за количества, по-малки от наличните. Поради това е целесъобразно да се определят количествата, за които не са били подадени заявления, като тези количества бъдат добавени към определените за следващия квотен подпериод количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Количествата, за които не са подадени заявления за лицензии за внос от квота с пореден номер 09.4180 по силата на Регламент (ЕО) № 1399/2007 и които се прибавят към подпериода от 1 юли до 30 септември 2009 година, са 929 000 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 19 март 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 март 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 311, 29.11.2007 г., стр. 7.


19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 212/2009 НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2009 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец март 2009 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007 за свинското месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) 1382/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета по отношение на режима на внос на свинско месо (2), и по-специално член 5, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1382/2007 откри тарифна квота за внос на продукти от сектора на свинското месо.

(2)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на месец март 2009 година за подпериода от 1 април до 30 юни 2009 година, са за количества, по-малки от наличните. Поради това е целесъобразно да се определят количествата, за които не са били подадени заявления, като тези количества бъдат добавени към определените за следващия квотен подпериод количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Количествата, за които не са подадени заявления за лицензии за внос от квота с пореден номер 09.4046 по силата на Регламент (ЕО) № 1382/2007 и които се прибавят към подпериода от 1 юли до 30 септември 2009 година, са 3 094 000 кг.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 19 март 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 март 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 309, 27.11.2007 г., стр. 28.


19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 213/2009 НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1003/2005 по отношение на контрола и изследването за Salmonella в стада от птици за разплод от вида Gallus gallus и пуйки

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно контрола на Salmonella и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига (1), и по-специално член 5, параграф 6 и член 13 от него,

като има предвид, че:

(1)

Целта на Регламент (ЕО) № 2160/2003 е да гарантира, че са предприети подходящи и ефективни мерки за откриване и контрол на Salmonella и други зоонозни агенти на всички съответни етапи от производството, преработката и разпространението, по-специално на равнище първично производство, с цел намаляване на разпространението им и на риска, който представляват за общественото здраве.

(2)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 2160/2003 по отношение на стада от птици за разплод от вида Gallus gallus се прилагат специфични изисквания в случаите, когато някои анализи на проби показват наличие на Salmonella Enteritidis или на Salmonella Typhimurium в тези стада. Целта на тези изисквания е да се предотврати разпространението на инфекцията във веригата на производство на яйца и месо от бройлери, по-точно на предаването на инфекцията от птици за разплод на тяхното поколение. Следва да се прилагат подобни изисквания към развъждането на пуйки с цел да се предотврати предаването на инфекцията по веригата на производство на пуешко месо. Поради това Регламент (ЕО) № 2160/2003 следва да бъде съответно изменен.

(3)

С Регламент (ЕО) № 1003/2005 на Комисията от 30 юни 2005 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 2160/2003 по отношение на целта на Общността за намаляване на разпространението на някои салмонелни серотипове сред птичите стада от вида Gallus gallus  (2) се определя цел на Общността за намаляване на разпространението на някои видове Salmonella в стада птици от вида Gallus gallus за разплод Освен това в приложението към въпросния регламент се определя схема за изследвания, която е необходима, за да се докаже постигането на целта на Общността.

(4)

В съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 1003/2005 Комисията трябва да преразгледа целта на Общността предвид резултатите след първата година от въвеждането на националните програми за контрол, одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 2160/2003. 2007 г. беше първата година на прилагане.

(5)

В съответствие с Директива 2003/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно мониторинга на зоонозите и заразните агенти, причиняващи зоонози (3) държавите-членки предадоха на Комисията резултатите от извършения от тях мониторинг за 2007 г. В светлината на тези резултати не се налага промяна на целта на Общността.

(6)

С оглед на ефикасното разпределение на средствата, на държавите-членки, които са постигнали целта на Общността, следва да се разреши да намалят броя на официалните проверки. Поради това Регламент (ЕО) № 1003/2005 следва да бъде съответно изменен.

(7)

При прегледа на схемата за изследване, определена в приложението към Регламент (ЕО) № 1003/2005, бяха открити трудности при прилагането на инструкциите за взимане на проби и беше получена нова информация за чувствителността на схемите за изследвания. Поради това схемата за изследвания следва да бъде променена.

(8)

Регламенти (ЕО) № 2160/2003 и № 1003/2005 следва да бъдат съответно изменени.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 2160/2003 заглавието и точка 1 се заменят със следния текст:

„В.   Специфични изисквания за стадата от птици от вида Gallus gallus за разплод и пуйки за разплод

1.

Определените в точки от 3 до 5 мерки трябва да се вземат, в случай че анализът на пробите, извършен в съответствие с част Б или в съответствие със схемите за изследване, посочени в приложенията към регламенти (ЕО) № 1003/2005 (4) и 584/2008 (5) на Комисията, показва наличието на Salmonella Enteritidis или Salmonella Typhimurium в стадо от птици от вида Gallus gallus за разплод или при пуйки за разплод при обстоятелствата, посочени в точка 2.

Член 2

Приложението към Регламент (ЕО) № 1003/2005 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 2 обаче се прилага от 1 април 2009 г., а член 1 — от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 март 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 170, 1.7.2005 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 31.

(4)  ОВ L 170, 1.7.2005 г., стр. 12.

(5)  ОВ L 162, 21.6.2008 г., стр. 3.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Схема за провеждане на изследванията, които са необходими за доказване на постигането на целта на Общността за намаляване на Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium и Salmonella Virchow в стада от възрастни птици от вида Gallus gallus за разплод

1.   ОБХВАТ НА ПРОБИТЕ

Взимането на проби следва да обхваща всички птичи стада от възрастни домашни птици за разплод (Gallus gallus), наброяващи най-малко 250 птици („стада от птици за разплод“).

2.   НАБЛЮДЕНИЕ НА СТАДАТА ОТ ПТИЦИ ЗА РАЗПЛОД

2.1.   Местоположение, честота на вземане и състояние на пробите

Пробите от стадата от птици за разплод се вземат по инициатива на стопанския субект и като част от официалните проверки.

2.1.1.   Вземане на проби по инициатива на стопанския субект

Вземането на проби следва да се осъществява на всеки две седмици от определеното от компетентния орган място, подбрано между следните две възможности:

а)

в люпилнята; или

б)

в птицефермата.

Компетентният орган може да реши да приложи една от двете възможности, посочени в буква а) или б), към цялата схема за изследвания за всички птичи стада с бройлери за разплод и една от тези възможности към птичи стада от кокошки носачки за разплод. Взимането на проби от птицеферми, чийто главен предмет на дейност е износът на яйца за люпене или търговията с такива яйца за други държави-членки, при всички случаи се провежда в птицефермата. Компетентният орган определя процедура, при която откриването на салмонелните серотипове, упоменати в член 1, параграф 1 („съответната Salmonella“) по време на вземането на пробите по инициатива на стопанския субект, незабавно се съобщава на компетентния орган от лабораторията, извършила анализите. Своевременното съобщаване за откриването на Salmonella и на салмонелния серотип остава отговорност на стопанския субект и на лабораторията, извършила анализите.

Чрез дерогация, ако целта на Общността е постигната в продължение на най-малко две последователни календарни години, по решение на компетентния орган взимането на проби в птицефермата може да се провежда на всеки три седмици. Компетентният орган може да реши да върне интервала на взимане на проби отново на две седмици в случай на откриване на стадо, показало положителен резултат, и/или във всеки друг случай, когато компетентният орган счете това за уместно.

2.1.2.   Вземане на проби в рамките на системата за официален контрол

Без да накърнява част В.2 от приложение II към Регламент (ЕО) № 2160/2003, официалното вземане на проби се изразява във:

2.1.2.1.

Когато вземането на проби по инициатива на стопанския субект се извършва в люпилнята:

а)

редовно взимане на проби на всеки 16 седмици в люпилнята; и

б)

редовно вземане на проби в птицефермата на два пъти по време на производствения цикъл — първия път в рамките до четири седмици след преместването във фазата на носене или в полога, а втория — към края на фазата на носене, но не по-рано от осем седмици преди края на производствения цикъл;

в)

потвърдително вземане на проби в птицефермата след откриване на съответна Salmonella при взетите проби в люпилнята.

2.1.2.2.

Когато вземането на проби по инициатива на стопанския субект се извършва в птицефермата, редовно вземане на проби се извършва на три пъти по време на производствения цикъл:

а)

в рамките до четири седмици след преместването във фазата на носене или в полога;

б)

към края на фазата на носене, но не по-рано от осем седмици преди края на производствения цикъл;

в)

по време на производството, по всяко време, достатъчно отдалечено във времето от вземането на проби съгласно букви а) и б).

2.1.2.3

Чрез дерогация от точки 2.1.2.1 и 2.1.2.2 и ако целта на Общността е била постигната в продължение на най-малко две последователни календарни години, компетентният орган може да замени редовното взимане на проби с взимане на проби:

а)

веднъж в птицефермата по всяко време на производствения цикъл и един път годишно в люпилнята; или

б)

на два пъти в птицефермата при достатъчен интервал между тях в който и да е момент на производствения цикъл.

Вземането на проби, извършвано от компетентния орган, може да замести вземането на проби по инициатива на стопанския субект.

2.2.   Протокол за вземане на проби

2.2.1.   Вземане на проби в люпилнята

При всяко взимане на проби се взима най-малко по една проба от стадо от птици за разплод. Взимането на проби следва да се насрочи за ден на излюпване, когато ще бъдат достъпни пробите от всички стада от птици за разплод и по този начин образците, взети от всички люпилни, от които са извадени всички излюпени пилета в деня на взимането на проби, ще участват пропорционално в съставянето на общото количество проби. Ако в люпилните има повече от 50 000 яйца от едно птиче стадо, от него се взима втора проба.

Тя включва поне:

а)

една съставна проба от видимо покрити с изпражнения подложки за люпилните кошове, взети произволно от пет отделни люпилни коша или места в люпилнята, до достигане на общо най-малко 1 m2; ако обаче яйцата за люпене от едно птиче стадо заемат повече от една люпилня, една съставна проба се взема от всяка люпилня, до достигане на брой от пет люпилни; или

б)

една проба, взета с помощта на един или повече влажни текстилни тампони с обща площ най-малко 900 cm2, която непосредствено след изваждането на пилетата се взима от цялата повърхност на дъното на най-малко пет люпилни коша, или от пух от пет места, включително от пода в най-много пет люпилни с излюпени яйца от стадото, като се гарантира, че е взета поне една проба от всяко стадо, от което произхождат яйцата; или

в)

10 g натрошени черупки от яйца, взети от общо 25 отделни люпилни коша (т.е. първоначална проба от 250 g) в най-много пет люпилни с излюпени яйца от стадото, които се счукват, смесват и разделят на субпроби, за да се образуват субпроби за изследване от по 25 g.

Посочената в букви а), б) и в) процедура се прилага при вземането на проби по инициатива на стопанския субект, както и в рамките на системата за официален контрол. Не е задължително да се включва люпилня с яйца от различни стада, ако най-малко 80 %от яйцата са включени в други люпилни, от които са взети проби.

2.2.2.   Вземане на проби в птицефермата

2.2.2.1.   Редовно вземане на проби по инициатива на стопанския субект

Вземането на проби следва да се изразява главно в събиране на фекални проби и да цели откриването на 1 % разпространение в рамките на птичето стадо с 95 % сигурност. В този смисъл пробите следва да включват едно от следните:

а)

Събрани изпражнения от няколко отделни проби, взети от пресни изпражнения, всяка с тегло не по-малко от 1 g и взети произволно от няколко места в сградата, в която се държи стадото, или когато стадото има свободен достъп до повече от една сграда в рамките на една птицеферма — от всяка група сгради в птицефермата, в която се отглежда стадото. Изпражненията могат да се събират за анализа в най-малко две сборни купчини.

Броят на местата, от които следва да се вземат отделни проби от изпражнения, за да се направи сборната проба, е следният:

Брой на птиците в стадото

Брой на пробите изпражнения, които да се вземат от стадото

250—349

200

350—449

220

450—799

250

800—999

260

1 000 или повече

300

б)

Обувни тампони и/или прахови проби:

Тампоните трябва да имат достатъчна способност да попиват, за да задържат влагата. За тази цел се допуска да се използват и марлени „чорапчета“.

Повърхността на тампоните се навлажнява с подходящ разтворител (например 0,8 % натриев хлорид и 0,1 % пептон в стерилна дейонизирана вода или стерилна вода или друг разтворител, одобрен от компетентния орган).

Пробите се взимат, като помещението се обхожда по маршрут, който осигурява представителни проби за всички части на помещението или съответния участък от него. Маршрутът включва зони, покрити със слама или с летви, при условие че е безопасно да се ходи по летвите. В пробата трябва да се включат всички отделни заградени участъци в рамките на едно помещение. Когато вземането на пробите в избрания участък приключи, тампоните трябва да се свалят внимателно, за да не изпадне полепеният по тях материал.

Пробите се състоят от:

i)

пет чифта тампони, като всеки от тях обхваща около 20 % от площта на помещението; тампоните могат да се съберат за анализа в най-малко две купчини; или

ii)

най-малко един чифт обувни тампони, с които е покрита цялата площ на помещението, и допълнителна прахова проба, събрана от множество места из цялото помещение от повърхности с видимо наличие на прах. За събиране на праховата проба се използват един или повече текстилни тампони с обща площ най-малко 900 cm2.

в)

При отглеждане на птиците в кафези вземането на проби може да стане от естествено смесените изпражнения на транспортните ленти под тях, от остъргващите лопати или от ямите — в зависимост от вида на помещението. Трябва да се съберат две проби от по най-малко 150 g, които да бъдат изследвани поотделно:

i)

транспортни ленти под всеки ред кафези, които се придвижват през редовни интервали и се изсипват в яма с шнек или в конвейерна система;

ii)

система с яма, при която отклонителни улеи под кафезите се остъргват в дълбока яма, разположена под помещението;

iii)

система с яма за изпражненията в помещение със стъпаловидно разположени кафези, където кафезите са разместени на известно разстояние един от друг и изпражненията падат директно в ямата.

В едно помещение обикновено има няколко реда кафези. Във всяка цялостна сборна проба трябва да има събрани изпражнения от всеки ред кафези. От всяко птиче стадо трябва да се съберат по две сборни проби, както това е описано по-долу в точки от три до шест.

При системите, при които се ползват транспортни ленти или остъргващи лопати, те трябва да бъдат задействани в деня, когато се вземат пробите и преди вземането им.

При системите, при които се използват отклонителни улеи под кафезите и остъргващи лопати, се събират натрупаните по остъргващата лопата изпражнения, след като тя е била задействана.

При стъпаловидните кафезни системи, при които няма транспортни ленти и остъргващи лопати, е необходимо да се събират изпражнения от цялата дълбока яма.

Системи с транспортни ленти под кафезите: може да се събират натрупаните изпражнения на изхода на транспортната лента.

2.2.2.2.   Официално вземане на проби

а)

Редовното вземане на проби се извършва, както това е описано в точка 2.2.2.1.

б)

Потвърдително вземане на проби след откриване на съответната Salmonella при взетите проби в люпилнята следва да се извършва, както е описано в точка 2.2.2.1. Както е описано по-долу, може да се вземат допълнителни проби с цел евентуално изследване за антимикробни препарати или за инхибитори на растежа на бактериите: птиците се взимат произволно от вътрешността на всяко помещение с птици в птицефермата — обикновено до пет птици от помещение, освен ако органът не сметне за необходимо да се вземе проба от по-голям брой птици. Ако не се потвърди източникът на инфекция, се провежда изследване за наличие на антимикробни препарати или се провежда ново бактериологично изследване за Salmonella на стадото или на потомството от това стадо, преди да бъдат вдигнати ограниченията за търговия. Ако бъдат открити антимикробни препарати или инхибитори на растежа на бактериите, инфекцията със Salmonella се смята за потвърдена.

в)

Случаи на съмнение

В изключителни случаи, в които компетентният орган има основания да постави резултата под въпрос (псевдоположителни или псевдоотрицателни резултати), той може да реши да повтори изследването в съответствие с буква б).

3.   ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБИТЕ

3.1.   Подготовка на пробите

3.1.1.   Подложки за люпилните кошове:

а)

поставят се в 1 литър буферирана пептонова вода (BPW), която е била предварително затоплена до стайна температура, и внимателно се размесва;

б)

посявката се продължава, като се прилага методът за изследване от точка 3.2.

3.1.2.   Тампони и/или прахови проби:

а)

Чифтът/чифтовете обувни тампони/марлени чорапи и праховата проба (текстилен тампон) се разопакова/т внимателно, за да се избегне изпадането на полепналия фекален материал или на праха, и се поставя/т в 225 ml BPW, предварително затоплена до стайна температура. Обувните тампони/марлени чорапи и текстилният тампон трябва да бъдат напълно потопени в BPW с цел да се осигури достатъчно количество течност и да се гарантира отмиването на Salmonella от пробата, поради което може да е необходимо по-голямо количество BPW. Препаратите от обувните тампони и от текстилните тампони се подготвят поотделно.

б)

Когато пет чифта обувни тампони/чорапи се обединяват в две проби, всяка сборна проба се поставя в 225 ml BPW, като това количество се увеличава, ако е необходимо, за да се потопи напълно пробата и да се осигури достатъчно течност, и да се гарантира отмиването на Salmonella от пробата.

в)

Чрез завъртане се осигурява пълно насищане с течност на пробата и посявката се продължава, като се прилага методът за изследване, описан в точка 3.2.

3.1.3.   Други проби с материал от изпражнения

а)

Пробите от изпражнения се обединяват, смесват се старателно и се отделя субпроба от 25 g за посявка.

б)

Субпробата от 25 g се добавя към 225 ml буферирана пептонова вода, която е била предварително затоплена до стайна температура.

в)

Посявката се продължава, като се прилага методът за изследване, описан в точка 3.2.

Ако стандартите по ISO за подготовка на проби от изпражнения за откриване на Salmonella са уточнени, то те се прилагат, като заместват горните разпоредби за подготовка на проби.

3.2.   Метод за откриване

Откриването на видовете Salmonella се провежда според поправка 1 към EN/ISO 6579-2002/Amd1:2007. „Микробиология на храните и храните за животни — хоризонтален метод за откриване на Salmonella spp. — поправка 1: приложение Г: Откриване на Salmonella spp. в животински изпражнения и в проби от средата в периода на първично производство“.

По отношение на тампонните проби, праховите проби и другите проби с материал от изпражнения, упоменати в точка 3.1, възможно е инкубираните хранителни среди с BPW да бъдат събрани, за да се продължи посявката. За да се направи това, двете проби се поставят в BPW и се инкубират по обичайния начин. Взема се 1 ml от инкубираната хранителна среда от всяка проба и се смесват внимателно, след това се взема 0,1 ml от сместа и се инокулират плаките MSRV по обичайния начин.

Да не се тръскат, въртят или разбъркват по какъвто и да било начин пробите в BPW след инкубирането, тъй като това освобождава инхибиращи частици и намалява последващото изолиране с помощта на MSRV.

3.3.   Определяне на серотипа

По схемата на Кауфман—Уайт следва да бъде определен серотипът на най-малко една изолирана култура от всяка положителна проба.

4.   РЕЗУЛТАТИ И ДОКЛАД

За целите на доказване постигането на целта на Общността едно стадо от птици за разплод се счита за инфектирано, когато в една или повече от взетите в птицефермата проби от изпражнения (или когато е извършено вторично официално потвърждение в държавата-членка — в съответните проби от изпражнения или в пробите от органи на птиците) е открито наличие на съответната Salmonella (различно от следи от ваксина). Това не се прилага в изключителни случаи на съмнение за птичи стада, при които откриването на Salmonella в птицефермата при вземане на проби по инициатива на стопанския субект не е било потвърдено с официални проби.

За официални цели инфектираното стадо следва да се брои само веднъж, без значение колко пъти по време на периода на продукция в него е откривана Salmonella.

Докладът съдържа:

а)

подробно описание на приложените варианти на схемата за вземане на проби и на вида на взетите проби, според случая;

б)

брой на наличните и брой на изследваните птичи стада;

в)

резултатите от изследванията;

г)

тълкуване на резултатите, по-специално по отношение на особените случаи.“


19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 214/2009 НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1800/2004 по отношение на условията за разрешаване на фуражната добавка Цикостат 66G

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавките за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Добавката робенидин хидрохлорид 66 g/kg (Цикостат 66G), наричана по-долу Цикостат 66G, свързана с титуляря на разрешението Alpharma (Belgium) BVBA, принадлежаща към групата на кокцидиостатиците и други лекарствени вещества, е разрешена при определени условия в съответствие с Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2). В Регламент (ЕО) № 1800/2004 на Комисията (3) се разрешава употребата на добавката за период десет години при пилета за угояване, пуйки и зайци за угояване. Добавката е посочена като съществуващ продукт в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Тъй като е предоставена цялата информация, която се изисква съгласно посочената разпоредба, тази добавка е вписана в Регистъра на фуражните добавки на Общността.

(2)

С Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предоставя възможност за промяна на разрешението за дадена добавка по искане на притежателя на разрешителното и след като бъде дадено становище от Европейския орган за безопасност на храните. Alpharma (Belgium) BVBA, титуляр на разрешение за Цикостат 66G, подаде заявление с предложение за промяна на условията на разрешението за пилета за угояване и пуйки и за изменение на търговското название на добавката от Цикостат 66G на Робенз 66G, като търговското название Цикостат 66G остава непроменено при зайци за угояване.

(3)

Предложената промяна в условията на разрешителните е от чисто административно естество и не налага нова оценка на съответните добавки. Европейският орган за безопасността на храните бе информиран за това заявление.

(4)

С цел да се позволи на заявителят да упражнява пазарните си права под новото търговско название „Робенз 66G“ се налага промяна в условията на разрешителното за пилета за угояване и за пуйки.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 1800/2004 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Целесъобразно е да се предвиди преходен период, по време на който да могат да се използват наличните количества.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1800/2004 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Наличните количества, които отговарят на разпоредбите, приложими преди влизане в сила на настоящия регламент, могат да продължат да се предлагат на пазара и да бъдат използвани до 30 юни 2010 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 март 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 317, 16.10.2004 г., стр. 37.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Регистрационен номер на добавката

Наименование и регистрационен номер на лицето, отговарящо за пускането на добавката в обращение

Добавка

(търговско наименование)

Състав, химическа формула, описание

Вид или категория на животното

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Краен срок на разрешението

Максимално допустима граница на остатъчни вещества (МДГОВ) в съответните храни от животински произход

mg активно вещество/kg готов фураж

Кокцидиостатици и други лекарствени вещества

„E 758

Alpharma (Белгия) BVBA

Робенидин хидрохлорид 66 g/kg

(Робенз 66G)

 

Състав на добавката:

 

Робенидин хидрохлорид: 66 g/kg

 

Лигносулфонат: 40 g/kg

 

Дихидрат на калциев сулфат: 894 g/kg

 

Активно вещество:

 

Робенидин хидрохлорид, C15H13Cl2N5·НСl, 1,3-бис [(p-хлоробензилиден) амино]- гуанидин хидрохлорид,

 

CAS номер: 25875-50-7,

 

Свързани примеси:

 

N,N′,N′′-трис[(p-Cl-бензилиден)амино]гуанидин: ≤ 0,5 %

 

Бис-[4-Cl-бензилиден]хидразин: ≤ 0,5 %

Пилета за угояване

30

36

Забранено е използването най-малко пет дни преди клане

29.10.2014 г.

800 μg робенидин хидрохлорид/kg черен дроб.

350 μg робенидин хидрохлорид/kg бъбрек

200 μg робенидин хидрохлорид/kg мускулна тъкан

1 300 μg робенидин хидрохлорид/kg кожа/тлъстина

Робенидин хидрохлорид 66 g/kg

(Робенз 66G)

 

Състав на добавката:

 

Робенидин хидрохлорид: 66 g/kg

 

Лигносулфонат: 40 g/kg

 

Дихидрат на калциев сулфат: 894 g/kg

 

Активно вещество:

 

Робенидин хидрохлорид, C15H13Cl2N5·НСl, 1,3-бис [(p-хлоробензилиден) амино]- гуанидин хидрохлорид,

 

CAS номер: 25875-50-7,

 

Свързани примеси:

 

N,N′,N′′-трис[(p-Cl-бензилиден)амино]гуанидин: ≤ 0,5 %

 

Бис-[4-Cl-бензилиден]хидразин: ≤ 0,5 %

Пуйки

30

36

Забранено е използването най-малко пет дни преди клане

29.10.2014 г.

400 μg робенидин хидрохлорид/kg кожа/тлъстина.

400 μg робенидин хидрохлорид/kg черен дроб.

200 μg робенидин хидрохлорид/kg бъбрек.

200 μg робенидин хидрохлорид/kg мускулна тъкан

Робенидин хидрохлорид 66 g/kg

(Цикостат 66G)

 

Състав на добавката:

 

Робенидин хидрохлорид: 66 g/kg

 

Лигносулфонат: 40 g/kg

 

Дихидрат на калциев сулфат: 894 g/kg

 

Активно вещество:

 

Робенидин хидрохлорид, C15H13Cl2N5·НСl, 1,3-бис [(p-хлоробензилиден) амино]- гуанидин хидрохлорид,

 

CAS номер: 25875-50-7,

 

Свързани примеси:

 

N,N′,N′′-трис[(p-Cl-бензилиден)амино]гуанидин: ≤ 0,5 %

 

Бис-[4-Cl-бензилиден]хидразин: ≤ 0,5 %

Зайци за угояване

50

66

Забранено е използването най-малко пет дни преди клане

29.10.2014 г.

—“


19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 215/2009 НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2009 годин

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общи правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея или която добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специфични разпоредби на Общността, с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кодовете по КН, посочени в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Уместно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, която обаче не е в съответствие с настоящия регламент, да може да продължи да бъде ползвана от титуляря за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата, поместена в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кодовете по КН, посочени в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде ползвана за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 март 2009 година.

За Комисията

László KOVÁCS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Т. нар. „тунерен модул за радио“, проектиран за вграждане в приемателни апарати за радиоразпръскване от вида, използван в моторни превозни средства, заедно с други компоненти като захранващ модул, сигнални процесори, нискочестотни усилватели и схеми за запаметяване на канали.

Модулът се състои от радиочестотен блок, междинночестотен блок и схеми за честотна и амплитудна демодулация АМ/FM.

Модулът отделя радиочестотите и демодулира сигнала на звука, без да го обработва допълнително.

8527 29 00

Класирането се определя от разпоредбите на общите правила 1, 2, буква а) и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от описанието на кодовете по КН 8527 и 8527 29 00.

Тъй като модулът притежава всички необходими компоненти (радиочестотен блок, междинночестотен блок и схеми за честотна и амплитудна демодулация АМ/FM) за приемане и обработване на сигнали от радиоразпръскване, трябва да бъде счетено, по силата на общо правило 2, буква а), че той притежава основния характер на комплектован или завършен продукт от позиция 8527. Ето защо модулът трябва да бъде класиран в тази позиция.

Следователно се изключва класиране в позиция 8529 като част, изключително или главно предназначена за апарат от позиция 8527.

Поради това модулът трябва да бъде класиран в позиция 8527 като приемателен апарат за радиоразпръскване, който не може да работи без външен източник на енергия, от вида, използван в моторни превозни средства.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/19


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 16 февруари 2009 година

относно сключването на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

(2009/246/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 310 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, второ изречение и параграф 3, втора алинея от него,

като взе предвид Акта за присъединяване от 2005 г., и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Протоколът към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (наричан по-долу „протокола“) бе подписан от името на Европейската общност и нейните държави-членки в Люксембург на 13 октомври 2008 г., при условие сключването му на по-късна дата в съответствие с Решение 2008/881/ЕО на Съвета (2).

(2)

Протоколът следва да бъде одобрен,

РЕШИ:

Член 1

Протоколът към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз се одобрява от името на Европейската общност и нейните държави-членки.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение (3).

Член 2

Председателят на Съвета извършва от името на Общността и нейните държави-членки депозирането на инструментите, предвидено в член 8 от протокола.

Съставено в Брюксел на 16 февруари 2009 година.

За Съвета

Председател

O. LIŠKA


(1)  Одобрение от 16 декември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 324, 3.12.2008 г., стр. 1.

(3)  Вж. ОВ L 324, 3.12.2008 г., стр. 3.


Комисия

19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/20


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 16 март 2009 година

за изменение на Решение 2003/322/ЕО по отношение на храненето на някои видове лешоядни птици в България с някои материали от категория 1

(нотифицирано под номер C(2009) 1670)

(само текстовете на български, гръцки, испански, италиански, португалски и френски език са автентични)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/247/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейските общности,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека (1), и по-специално член 23, параграф 2, буква г) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2003/322/ЕО на Комисията от 12 май 2003 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на храненето на някои видове лешоядни птици с някои материали от категория 1 (2) се определят условията за разрешаване на храненето на някои застрашени или защитени видове лешоядни птици от някои държави-членки.

(2)

В посоченото решение са изброени държавите-членки, на които е разрешено да използват тази възможност, видовете лешоядни птици, които могат да бъдат хранени с материали от категория 1, и правилата за прилагане, съгласно които може да се осъществява храненето.

(3)

България представи искане за разрешаване на храненето на някои видове лешоядни птици с някои материали от категория 1 и предостави задоволителна информация относно разпространението на посочените видове на своята територия и относно мерките за безопасност, които трябва да бъдат прилагани при храненето на тези птици със странични животински продукти от категория 1.

(4)

Поради това Решение 2003/322/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2003/322/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Правила за прилагане относно храненето на лешоядни птици с материали от категория 1

В съответствие с член 23, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 1774/2002 България, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър и Португалия могат да разрешават използването на целите трупове на мъртви животни, съдържащи специфичнорискови материали, както е посочено в член 4, параграф 1, буква б), подточка ii) от посочения регламент, за храненето на застрашени или защитени видове лешоядни птици, както е посочено в част А от приложението към настоящото решение.“

2.

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Изпълняване на изискванията от съответните държави-членки

Съответните държавите-членки незабавно вземат необходимите мерки, за да изпълнят изискванията от настоящото решение, и публикуват тези мерки. Те незабавно информират Комисията за това.“

3.

Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

Адресати

Адресати на настоящото решение са Република България, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър и Португалската република.“

4.

В част А от приложението се добавя следната буква ж):

„ж)

когато се отнася за България: черен лешояд (Aegypius monachus), брадат лешояд (Gypaetus barbatus), белоглав лешояд (Gyps fulvus), египетски лешояд (Neophron percnopterus), скален орел (Aquila chrysaetos), кръстат (царски) орел (Aquila heliaca), морски (белоопашат) орел (Haliaeetus albicilla), черна каня (Milvus migrans) и червена каня (Milvus milvus).“

Член 2

Адресати на настоящото решение са Република България, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър и Португалската република.

Съставено в Брюксел на 16 март 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 117, 13.5.2003 г., стр. 32.


19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/22


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2009 година

за изменение на Решение 2008/185/ЕО относно ветеринарно-санитарните условия за търговия със свине между държавите-членки или региони от тях, незасегнати от болестта на Ауески

(нотифицирано под номер C(2009) 1687)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/248/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (1), и по-специално член 10, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 64/432/ЕИО се предвиждат критерии за одобрение на държава-членка или регион от нея като незасегнати от някои заразни болести, включително и от болестта на Ауески. В посочената директива също се предвиждат допълнителни гаранции, общи или ограничени, които могат да се изискват при търговия в рамките на Общността във връзка с посочените държави-членки и региони, които следва да се определят съобразно процедурата, указана в същата директива.

(2)

В приложение I към Решение 2008/185/ЕО на Комисията от 21 февруари 2008 г. относно допълнителни гаранции при търговията със свине в Общността по отношение на болестта на Ауески и относно критериите за предоставяне на информация за тази болест (2) се изброяват държавите-членки или региони от тях, които са незасегнати от болестта на Ауески и където ваксинацията е забранена.

(3)

С Решение 2008/185/ЕО също така се въвеждат допълнителни гаранции по отношение на посочената болест при движения на свине между държавите-членки. Посочените допълнителни гаранции са свързани със статуса спрямо болестта в засегнатите държави-членки или региони от тях.

(4)

Опитът от прилагането на посочените гаранции показа, че е необходимо да се поясни, че за движението на свине между държави-членки или региони от тях, които не са засегнати от болестта на Ауески, където ваксинацията е забранена и които са изброени в приложение I към Решение 2008/185/ЕО, не са необходими допълнителни гаранции.

(5)

Поради това Решение 2008/185/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2008/185/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 1 встъпителната формулировка се заменя със следното:

„Свинете за разплод или доотглеждане за изпращане до държавите-членки или регионите от тях, които са незасегнати от болестта на Ауески и които са изброени в приложение I, трябва да произхождат от държавите-членки или регионите от тях, изброени в посоченото приложение, или да отговарят на следните допълнителни условия:“

2.

В член 2 встъпителната формулировка се заменя със следното:

„Свинете, предназначени за клане, изпращани до държавите-членки или регионите от тях, които са незасегнати от болестта на Ауески и които са изброени в приложение I, трябва да произхождат от държавите-членки или регионите от тях, изброени в посоченото приложение, или да отговарят на следните допълнителни условия:“

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 март 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64.

(2)  ОВ L 59, 4.3.2008 г., стр. 19.


IV Други актове

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Надзорен орган на ЕАСТ

19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/23


РЕШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ

№ 154/07/COL

от 3 май 2007 година

за шестдесет и трето изменение на процесуалните и материалноправните норми за държавните помощи

НАДЗОРНИЯТ ОРГАН НА ЕАСТ (1),

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Споразумението за Европейското икономическо пространство (2), и по-специално членове 61—63 и протокол 26 към него,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Споразумението между страните от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд (3), и по-специално член 24 и член 5, параграф 2, буква б) от него,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че съгласно член 24 от Споразумението за надзор и съд Надзорният орган ще приложи разпоредбите на Споразумението за ЕИП относно държавните помощи,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че съгласно член 5, параграф 2, буква б) от Споразумението за надзор и съд Надзорният орган ще издаде препоръки и насоки по въпросите относно Споразумението за ЕИП, в случай че Споразумението за ЕИП или Споразумението за надзор и съд изрично го предвиждат или ако Надзорният орган счете за необходимо,

КАТО НАПОМНЯ процесуалните и материалноправните норми за държавните помощи, приети на 19 януари 1994 г. от Надзорния орган (4),

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че глава 9 от Насоките за държавна помощ „Публикуване на решения“ не е актуална поради изменение на протокол 3 към Споразумението за надзор и съд (5),

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че поради приемането на Решение № 195/04/COL на Надзорния орган (6) следните процедурни насоки за държавна помощ не са актуални за извършване на оценки на съществуващи помощи и на планове за отпускане на нови помощи:

глава 11 от Насоките за държавна помощ, Критерии за прилагане на ускорена процедура за приключване,

глава 13 от Насоките за държавна помощ, Приложими правила за случаите на натрупване на помощи за различни цели,

приложение I към Насоките за държавна помощ, Информативен контролен списък за предоставяне, към уведомленията за държавни помощи, на Надзорния орган на ЕАСТ (7),

приложение II от Насоките за държавна помощ, Уведомление за използване на ускорена процедура за приключване,

приложение III от Насоките за държавна помощ, Образец на подробен годишен доклад,

приложение IV от Насоките за държавна помощ, Образец на кратък годишен доклад,

приложение XIII от Насоките за държавна помощ, Образец на стандартно уведомление съгласно Многосекторната рамка за регионални помощи за големи инвестиционни проекти (8),

приложение XIV от Насоките за държавна помощ, Образец на уведомление за индивидуални безвъзмездни помощи и помощи за преструктуриране,

приложение XV от Насоките за държавна помощ, Образец на уведомление за помощи за оздравяване,

приложение XVI от Насоките за държавна помощ, Допълнителна информация, редовно предоставяна в случай на уведомление за държавна помощ, предназначена за опазване на околната среда съгласно член 1, параграф 3 от протокол 3 към Споразумението за надзор и съд,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че вследствие на приемането на нови насоки за регионалната помощ, чрез Решение № 85/06/COL на Надзорния орган (9), следните глави от Насоките за държавна помощ вече не са актуални за извършване на оценки на нови планове за отпускане на помощи:

глава 25 от Насоките за държавна помощ, Национална регионална помощ,

глава 25A от Насоките за държавна помощ, Преглед на насоките за националната регионална помощ за периода след 1 януари 2007 г.,

глава 26A от Насоките за държавна помощ, Многосекторна рамка за регионални помощи за големи инвестиционни проекти, понастоящем включена към новите насоки за регионалната помощ,

приложение X към Насоките за държавна помощ, Нетен еквивалент на безвъзмездните средства от инвестиционна помощ,

приложение XI към Насоките за държавна помощ, Помощ за покриване на допълнителните транспортни разходи в региони, отговарящи на условията за освобождаване съгласно член 61, параграф 3, буква в), въз основа на критериите за гъстота на населението,

приложение XII към Насоките за държавна помощ, Метод за определяне на горните граници за населението, влизащо в обхвата на дерогацията от член 61, параграф 3, буква в),

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че следва да бъдат преразгледани следните материалноправни разпоредби за държавната помощ (10):

глава 10A, Държавна помощ и рисков капитал, бе заместена от глава 10Б, Държавна помощ за насърчаване на инвестициите на рисков капитал в малки и средни предприятия, вследствие на приемането на Решение № 313/06/COL на Надзорния орган (11),

глава 24 от Насоките за държавна помощ, Помощ за стоманени индустрии извън ЕОВС, вече не е актуална поради приемането на Решение № 263/02/COL на Надзорния орган (12) за въвеждане на глава 26A, Многосекторна рамка за регионални помощи за големи инвестиционни проекти,

глава 29 от Насоките за държавна помощ, Схеми за помощ за общи инвестиции (13), бе от значение само в контекста на приемането на Споразумението за ЕИП,

приложение V към Насоките за държавна помощ, Допустими граници на помощите за СМП според размера на предприятието и местоположението, вече не е актуално и не се прилага,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че e желателно в процеса на преразглеждане на Насоките за държавна помощ да бъде включено известието, издадено от Комисията на Европейските общности, относно определянето на приложимите правила за оценка на неправомерно предоставена държавна помощ (14), въпреки че в редица случаи Надзорният орган вече се е позовавал на него,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че известието е от значение за Европейското икономическо пространство,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че следва да се осигури еднакво прилагане на правилата за държавни помощи на ЕИП в цялото Европейско икономическо пространство,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че съгласно точка II от глава „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ“, в края на приложение XV към Споразумението за ЕИП, Надзорният орган ще приеме, след консултиране с Европейската комисия, актове, съответстващи на приетите от последната,

СЛЕД КОНСУЛТАЦИЯ с Европейската комисия,

КАТО ПРИПОМНЯ, че Надзорният орган се е консултирал по тази тема с държавите от ЕАСТ Исландия, Лихтенщайн и Норвегия на 29 март 2007 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Насоките за държавна помощ се изменят чрез заличаване на глави 9, 10A, 11, 13, 24, 25, 25A, 26A и 29, както и на приложения от I (с изключение на раздел III относно жалбите) до V и от X до XVI.

Раздел III от приложение I и приложения VIII и IX се включват съответно след съдържанието на Глава относно жалбите — формуляр за подаване на жалби във връзка с неправомерно предоставена държавна помощ, Глава относно помощите за морския транспорт и Глава за застраховането на краткосрочни експортни кредити от Насоките за държавна помощ.

В приложение I към настоящото решение се изброяват всички заличени глави и приложения.

Член 2

Насоките за държавна помощ също се изменят с въвеждане на нова глава относно приложимите правила за оценка на неправомерно предоставена държавна помощ. Новата глава се съдържа в приложение II към настоящото решение.

Член 3

Главите от Насоките за държавна помощ не са номерирани. С информационна цел новата структура на Насоките е показана в приложение III към настоящото решение.

Съдържанието на Насоките за държавна помощ съответно се актуализира. Във връзка с препратките към все още съществуващи глави се посочва наименованието на насоките, а не номерът на главата. По отношение на препратките към заличените глави номерът на бившата глава ще бъде запазен (15).

Член 4

Държавите от ЕАСТ ще бъдат информирани с писмо, придружено от екземпляр от настоящото решение, включващ приложенията.

Член 5

Европейската комисия се уведомява в съответствие с буква г) от протокол 27 към Споразумението за ЕИП чрез изпращане на екземпляр от настоящото решение, включващ и приложенията.

Член 6

Решението, заедно с приложения I—III, се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7

Само версията на английски език е автентична.

Съставено в Брюксел на 3 май 2007 година.

За Надзорния орган на ЕАСТ

Bjørn T. GRYDELAND

Председател

Kurt JAEGER

Член на колегията


(1)  Наричан долу „Надзорният орган“.

(2)  Наричано долу „Споразумението за ЕИП“.

(3)  Наричано долу „Споразумението за надзор и съд“.

(4)  Насоки за прилагане и тълкуване на членове 61 и 62 от Споразумението за ЕИП и член 1 от протокол 3 към Споразумението за надзорен орган и съд, приети и издадени от Надзорния орган на Европейската асоциация за свободна търговия на 19 януари 1994 г., публикувани в ОВ L 231, 3.9.1994 г., стр. 1, и в притурката за ЕИП от 3.9.1994 г., № 32. Насоките са изменени последно на 7 февруари 2007 г. с Решение № 14/07/COL и все още не са публикувани. Наричани по-долу „Насоки за държавна помощ“. Насоките за държавна помощ можете да намерите на страницата на Надзорния орган в Интернет.

(5)  Споразумение между държавите от ЕАСТ за изменение на протокол 3, подписано на 10 декември 2001 г. (дата на влизане в сила: 28 август 2003 г.).

(6)  Решение № 195/04/COL от 14 юли 2004 г. относно разпоредбите за прилагане, посочени в част II, член 27 от протокол 3 към Споразумението между страните от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд (ОВ L 139, 25.5.2006 г., стр. 37).

(7)  С изключение на дял III, който съдържа формуляр за жалба.

(8)  Новите образци на уведомления за регионални помощи са приети с Решение № 387/06/COL на Надзорния орган от 13 декември 2006 г. за изменение на Решение № 195/04/COL на Колегията относно разпоредбите за прилагане, посочени в част II, член 27 от протокол 3 към Споразумението между страните от ЕАСТ, за създаване на надзорен орган и съд във връзка със стандартните образци на уведомления за помощи, и което все още не е публикувано в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

(9)  Решение на Надзорния орган на ЕАСТ от 6 април 2006 г. за петдесет и шесто изменение на процесуалните и материалноправните норми за държавните помощи с въвеждането на нова глава 25.Б: „Националната регионална помощ от 2007 до 2013 г.“, все още непубликувана. Решението можете да намерите на страницата на Надзорния орган в Интернет.

(10)  Тези норми вече не са приложими за извършване на оценка на нови планове за отпускане на държавна помощ.

(11)  Решение № 313/06/COL на Надзорния орган на ЕАСТ за петдесет и девето изменение на процесуалните и материалноправните норми за държавните помощи с въвеждането на нова глава 10.Б: Държавна помощ за насърчаване на инвестициите на рисков капитал в малки и средни предприятия, все още непубликувано. Решението можете да намерите на страницата на Надзорния орган в Интернет.

(12)  Решение № 263/06/COL на Надзорния орган на ЕАСТ от 18 декември 2002 г. за тридесет и шесто изменение на процесуалните и материалноправните норми за държавните помощи с въвеждането на нова глава 26А: Многосекторна рамка за регионални помощи за големи инвестиционни проекти (ОВ L 139, 25.5.2006 г., стр. 8).

(13)  В сила от 1994 г. и гласи, че схемите за помощ за общи инвестиции са несъвместими с функционирането на Споразумението за ЕИП. Въпреки че страните от ЕАСТ ги приведоха в съответствие със Споразумението за ЕИП, съгласно общото им задължение да предприемат всички необходими мерки за осигуряване на изпълнение на задълженията, произтичащи от Споразумението за ЕИП (член 3), възможно е някои страни от ЕАСТ все още да прилагат такива схеми. Така тя определя реда, по-който се пуска уведомлението за индивидуални случаи за прилагане на такива схеми. Тя частично се позовава на писмо от Комисията до държавите-членки SG(79) D/10478 от 14 септември 1979 г., което е включено като точка 32 в приложение XV към Споразумението за ЕИП.

(14)  ОВ C 119, 22.5.2002 г., стр. 22.

(15)  Консолидирана версия на Насоките за държавна помощ можете да намерите на страницата на Надзорния орган в Интернет: http://www.eftasurv.int/


ПРИЛОЖЕНИЕ I

РАЗДЕЛ A —   ЗАЛИЧЕНИ ГЛАВИ ОТ НАСОКИТЕ ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

Наименование

Глава №

Публикуване на решения

9

Държавна помощ и рисков капитал

10A (1)

Критерии за прилагане на ускорена процедура за приключване

11

Приложими правила за случаите на натрупване на помощи за различни цели

13

Помощ за стоманени индустрии извън ЕОВС

24

Национална регионална помощ

25 (1)

Преглед на насоките за националната регионална помощ за периода след 1 януари 2007 г.

25A (1)

Многосекторната рамка за регионални помощи за големи инвестиционни проекти

26A (1)

Схеми за помощ за общи инвестиции

29

РАЗДЕЛ Б —   ЗАЛИЧЕНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ НАСОКИТЕ ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

Приложения от I (с изключение на раздел III относно жалбите) до V и от X до XVI са заличени.

Бивш раздел III от приложение I и приложения VIII и IX се включват след съдържанието на съответната глава (т.е. Глава относно жалбите — формуляр за подаване на жалби във връзка с неправомерно предоставена държавна помощ, Глава относно помощите за морския транспорт и Глава за застраховането на краткосрочни експортни кредити от Насоките за държавна помощ).


(1)  Тези глави все още може да имат значение при оценката на неправомерно предоставена държавна помощ и по тази причина все още са на разположение на страницата на Надзорния орган в Интернет (списък на заличените глави).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

НОВА ГЛАВА ОТ НАСОКИТЕ ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

ПРИЛОЖИМИ ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА НЕПРАВОМЕРНО ПРЕДОСТАВЕНА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

Редица инструменти, одобрени от Надзорния орган на ЕАСТ (наричан по-долу „Надзорният орган“) през годините, съдържат разпоредба относно факта, че неправомерно предоставена държавна помощ, т.e. помощ, предоставена в противоречие с част I, член 1, параграф 3 от протокол 3 към Споразумението за надзор и съд (1), се оценява в съответствие с текстовете в сила по времето, когато помощта е била предоставена. Такъв е например случаят с глава „Държавна помощ за опазване на околната среда“ от Насоките за държавна помощ на Надзорния орган.

За целите на прозрачността и правната сигурност Надзорният орган информира държавите от ЕАСТ и заинтересованите страни за решението си да продължи да прилага същото правило по отношение на всички инструменти, посочващи как Надзорният орган да упражнява своята преценка относно съвместимостта на държавната помощ с функционирането на Споразумението за ЕИП. Въпреки това Надзорният орган винаги ще оценява съвместимостта на неправомерно предоставената държавна помощ с функционирането на Споразумението за ЕИП в съответствие с материалноправните критерии, изложени във всеки инструмент, който е бил в сила в периода, когато помощта е била предоставена.

Настоящото решение не засяга по-специфичните разпоредби от глава „Държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднено положение“ от Насоките за държавна помощ на Надзорния орган.

Настоящото решение не засяга тълкуването на актове за държавна помощ, включени в Споразумението за ЕИП.


(1)  Споразумение между страните от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд, наричано „Споразумение за надзор и съд“.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

НОВА СТРУКТУРА НА НАСОКИТЕ ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

Наименование

Бивша глава

Изменения

Съдържание

Част I:   

Предговор

Въведение

1

Правно основание и общи разпоредби

2

Част II:   

Процесуални норми

Приложими правила за оценка на неправомерно предоставена държавна помощ

 

Сътрудничество между националните съдилища и Надзорния орган на ЕАСТ в областта на държавната помощ

9A

Жалби — формуляр за подаване на жалби във връзка с неправомерно предоставена държавна помощ

Професионална тайна в решенията относно държавна помощ

Част III:   

Правила за хоризонтална помощ

Помощ за микро-, малки и средни предприятия (МСП)

10

Национална регионална помощ 2007—2013 г.

25Б

Държавна помощ за насърчаване на инвестициите на рисков капитал в малки и средни предприятия

10Б

Помощи за изследвания, развойна дейност и иновации

14

Помощи за опазване на околната среда

15

Помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднено положение

16

Част IV:   

Специфични за сектора правила

Методология за анализиране на държавните помощи, свързани с трудно възстановими разходи

21

Помощи за оздравяване, преструктуриране и закриване в сектора на стоманата

22

Помощи за морския транспорт

24А

Държавна помощ за корабостроене

24Б

Прилагане на нормите за държавна помощ в областта на обществените медии

24В

Помощи в сектора на авиацията

30

Финансиране на летища и предоставянето на държавни първоначални помощи за авиокомпании, опериращи на регионални летища

30A

Помощи за корабостроене, предоставени като помощи за развитие, на развиващи се държави

31

Част V:   

Специфични инструменти на държавните помощи

Държавни гаранции

17

Застраховане на краткосрочни експортни кредити

17A

Прилагане на нормите за държавна помощ към мерките, свързани с пряко данъчно облагане на предприятията

17Б

Елементи на държавната помощ при продажбата на земя и сгради от публичните институции

18Б

Част VI:   

Правила за държавната собственост на предприятия, помощите за държавни предприятия и услугите от общ икономически интерес

Държавна помощ под формата на компенсация за обществена услуга

18В

Капиталови участия на публични органи

19

Прилагане на разпоредбите за държавна помощ към обществените предприятията в производствения сектор

20

Част VII:   

Други

Превръщане между националните валути и еврото

33

Референтен и дисконтов процент и лихвени проценти, които следва да се прилагат за възстановяване на неправомерна помощ

34


Съвместен комитет на ЕИП

19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/30


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 1/2009

от 5 февруари 2009 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение I към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 43/2008 от 25 април 2008 г. (1)

(2)

Регламент (ЕО) № 1500/2007 на Комисията от 18 декември 2007 г. за разрешаване на нова употреба на 6-фитаза EC 3.1.3.26 (Ronozyme) като фуражна добавка (2) следва да бъде включен в Споразумението.

(3)

Регламент (ЕО) № 1501/2007 на Комисията от 18 декември 2007 г. за разрешаване на нова употреба на ендо-1,4-бета-ксиланаза EC 3.2.1.8 (Safizym X) като фуражна добавка (3) следва да бъде включен в Споразумението.

(4)

Регламент (ЕО) № 1519/2007 на Комисията от 19 декември 2007 г. за изменение на регламенти (ЕО) № 2430/1999, (ЕО) № 418/2001 и (ЕО) № 162/2003 относно условията за разрешаване за някои добавки във фуражи от групата на коксидиостатици и други лекарствени вещества (4) следва да бъде включен в Споразумението.

(5)

Регламент (ЕО) № 1520/2007 на Комисията от 19 декември 2007 г. за безсрочно разрешаване на определени добавки в храните за животни (5) следва да бъде включен в Споразумението.

(6)

Регламент (ЕО) № 1521/2007 на Комисията от 19 декември 2007 г. за разрешаване на нова употреба на Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) като фуражна добавка (6) следва да бъде включен в Споразумението.

(7)

Настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн,

РЕШИ:

Член 1

Глава II от приложение I към Споразумението се изменя, както следва:

1.

В точка 1к (Регламент (ЕО) № 2430/1999 на Комисията) се добавя следното тире:

„—

32007 R 1519: Регламент (ЕО) № 1519/2007 на Комисията от 19 декември 2007 г. (ОВ L 335, 20.12.2007 г., стр. 15).“

2.

В точка 1у (Регламент (ЕО) № 418/2001 на Комисията) и точка 37 (Регламент (ЕО) № 162/2003 на Комисията) се поставя запетая и се добавя следното:

„изменен със:

32007 R 1519: Регламент (ЕО) № 1519/2007 на Комисията от 19 декември 2007 г. (ОВ L 335, 20.12.2007 г., стр. 15).“

3.

След точка 1щщщщд (Регламент (ЕО) № 1380/2007 на Комисията) се добавят следните точки:

„1щщщще.

32007 R 1500: Регламент (ЕО) № 1500/2007 на Комисията от 18 декември 2007 г. за разрешаване на нова употреба на 6-фитаза EC 3.1.3.26 (Ronozyme) като фуражна добавка (ОВ L 333, 19.12.2007 г., стр. 54).

1щщщщж.

32007 R 1501: Регламент (ЕО) № 1501/2007 на Комисията от 18 декември 2007 г. за разрешаване на нова употреба на ендо-1,4-бета-ксиланаза EC 3.2.1.8 (Safizym X) като фуражна добавка (ОВ L 333, 19.12.2007 г., стр. 57).

1щщщщз.

32007 R 1520: Регламент (ЕО) № 1520/2007 на Комисията от 19 декември 2007 г. за безсрочно разрешаване на определени добавки в храните за животни (ОВ L 335, 20.12.2007 г., стр. 17).

1щщщщи.

32007 R 1521: Регламент (ЕО) № 1521/2007 на Комисията от 19 декември 2007 г. за разрешаване на нова употреба на Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) като фуражна добавка (ОВ L 335, 20.12.2007 г., стр. 24).“

Член 2

Текстовете на регламенти (ЕО) № 1500/2007, № 1501/2007, № 1519/2007, № 1520/2007 и № 1521/2007 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 6 февруари 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (7).

Член 4

Настоящото решение се публикува в разделa за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Alan SEATTER


(1)  ОВ L 223, 21.8.2008 г., стр. 36.

(2)  ОВ L 333, 19.12.2007 г., стр. 54.

(3)  ОВ L 333, 19.12.2007 г., стр. 57.

(4)  ОВ L 335, 20.12.2007 г., стр. 15.

(5)  ОВ L 335, 20.12.2007 г., стр. 17.

(6)  ОВ L 335, 20.12.2007 г., стр. 24.

(7)  Не са посочени конституционни изисквания.


19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/32


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 2/2009

от 5 февруари 2009 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение I към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 43/2008 от 25 април 2008 г. (1)

(2)

Регламент (ЕО) № 156/2008 на Комисията от 21 февруари 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 109/2007 по отношение на минималното съдържание на фуражната добавка монензин натрий (Coxidin) (2) следва да бъде включен в Споразумението.

(3)

Регламент (ЕО) № 163/2008 на Комисията от 22 февруари 2008 г. относно разрешение на препарата лантаниев карбонат октахидрат (Lantharenol) като фуражна добавка (3), поправен в ОВ L 92, 3.4.2008 г., стр. 40, следва да бъде включен в Споразумението.

(4)

Регламент (ЕО) № 164/2008 на Комисията от 22 февруари 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1444/2006 по отношение на минималното съдържание на фуражната добавка Bacillus subtilis C-3102 (калспорин) (4) следва да бъде включен в Споразумението.

(5)

Регламент (ЕО) № 165/2008 на Комисията от 22 февруари 2008 г. относно разрешаването на нова употреба на 3-фитаза (Natuphos) като фуражна добавка (5) следва да бъде включен в Споразумението.

(6)

Регламент (ЕО) № 166/2008 на Комисията от 22 февруари 2008 г. за разрешаване на нова употреба на препарата от Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) като фуражна добавка (6) следва да бъде включен в Споразумението.

(7)

Регламент (ЕО) № 167/2008 на Комисията от 22 февруари 2008 г. относно ново разрешение за срок от десет години за употребата на кокцидиостатик като добавка в храни за животни (7) следва да бъде включен в Споразумението.

(8)

Регламент (ЕО) № 209/2008 на Комисията от 6 март 2008 г. относно разрешаването на нова употреба на Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) като фуражна добавка (8) следва да бъде включен в Споразумението.

(9)

Директива 2008/38/ЕО на Комисията от 5 март 2008 г. за съставяне на списък на предназначенията на фуражите със специфични хранителни цели (кодифицирана версия) (9) следва да бъде включена в Споразумението.

(10)

Директива 2008/38/ЕО отменя, считано от 31 юли 2008 г., Директива 94/39/ЕО на Комисията (10), която е включена в Споразумението и поради това следва да бъде отменена от Споразумението.

(11)

Настоящото решение не се прилага за Лихтенщайн,

РЕШИ:

Член 1

Глава II от приложение I към Споразумението се изменя, както следва:

1.

В точка 1щщщ (Регламент (ЕО) № 1444/2006 на Комисията) се поставя запетая и се добавя следното:

„изменен със:

32008 R 0164: Регламент (ЕО) № 164/2008 на Комисията от 22 февруари 2008 г. (ОВ L 50, 23.2.2008 г., стр. 6).“

2.

В точка 1щщщж (Регламент (ЕО) № 109/2007 на Комисията) се поставя запетая и се добавя следното:

„изменен със:

32008 R 0156: Регламент (ЕО) № 156/2008 на Комисията от 21 февруари 2008 г. (ОВ L 48, 22.2.2008 г., стр. 14).“

3.

След точка 1щщщщи (Регламент (ЕО) № 1521/2007 на Комисията) се добавят следните точки:

„1щщщщй.

32008 R 0163: Регламент (ЕО) № 163/2008 на Комисията от 22 февруари 2008 г. относно разрешение на препарата лантаниев карбонат октахидрат (Lantharenol) като фуражна добавка (ОВ L 50, 23.2.2008 г., стр. 3), поправен в ОВ L 92, 3.4.2008 г., стр. 40.

1щщщщк.

32008 R 0165: Регламент (ЕО) № 165/2008 на Комисията от 22 февруари 2008 г. относно разрешаването на нова употреба на 3-фитаза (Natuphos) като фуражна добавка (ОВ L 50, 23.2.2008 г., стр. 8).

1щщщщл.

32008 R 0166: Регламент (ЕО) № 166/2008 на Комисията от 22 февруари 2008 г. за разрешаване на нова употреба на препарата от Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) като фуражна добавка (ОВ L 50, 23.2.2008 г., стр. 11).

1щщщщм.

32008 R 0167: Регламент (ЕО) № 167/2008 на Комисията от 22 февруари 2008 г. относно ново разрешение за срок от десет години за употребата на кокцидиостатик като добавка в храни за животни (ОВ L 50, 23.2.2008 г., стр. 14).

1щщщщн.

32008 R 0209: Регламент (ЕО) № 209/2008 на Комисията от 6 март 2008 г. относно разрешаването на нова употреба на Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) като фуражна добавка (ОВ L 63, 7.3.2008 г., стр. 3).“

4.

Текстът на точка 9 (Директива 94/39/ЕО на Комисията) се заличава.

5.

След точка 14б (Решение 2004/217/ЕО на Комисията) се добавя следната точка:

„14в.

32008 L 0038: Директива 2008/38/ЕО на Комисията от 5 март 2008 г. за съставяне на списък на предназначенията на фуражите със специфични хранителни цели (ОВ L 62, 6.3.2008 г., стр. 9).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 156/2008, Регламент (ЕО) № 163/2008, поправен в ОВ L 92, 3.4.2008 г., стp. 40, Регламент (ЕО) № 164/2008, Регламент (ЕО) № 165/2008, Регламент (ЕО) № 166/2008, Регламент (ЕО) № 167/2008 и Регламент (ЕО) № 209/2008 и Директива 2008/38/ЕО на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 6 февруари 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (11).

Член 4

Настоящото решение се публикува в разделa за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Alan SEATTER


(1)  ОВ L 223, 21.8.2008 г., стр. 36.

(2)  ОВ L 48, 22.2.2008 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 50, 23.2.2008 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 50, 23.2.2008 г., стр. 6.

(5)  ОВ L 50, 23.2.2008 г., стр. 8.

(6)  ОВ L 50, 23.2.2008 г., стр. 11.

(7)  ОВ L 50, 23.2.2008 г., стр. 14.

(8)  ОВ L 63, 7.3.2008 г., стр. 3.

(9)  ОВ L 62, 6.3.2008 г., стр. 9.

(10)  ОВ L 207, 10.8.1994 г., стр. 20.

(11)  Не са посочени конституционни изисквания.


19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/35


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 3/2009

от 5 февруари 2009 година

за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение II към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 96/2008 от 26 септември 2008 г. (1)

(2)

Директива 2007/15/ЕО на Комисията от 14 март 2007 г. за изменение, с цел привеждането му в съответствие с техническия прогрес, на приложение I към Директива 74/483/ЕИО на Съвета относно външните изпъкналости на моторните превозни средства (2) следва да бъде включена в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

В глава I, точка 17 (Директива 74/483/ЕИО на Съвета) от приложение II към Споразумението се добавя следното тире:

„—

32007 L 0015: Директива 2007/15/ЕО на Комисията от 14 март 2007 г. (ОВ L 75, 15.3.2007 г., стр. 21).“

Член 2

Текстовете на Директива 2007/15/ЕО на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 6 февруари 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Alan SEATTER


(1)  ОВ L 309, 20.11.2008 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 75, 15.3.2007 г., стр. 21.

(3)  Не са посочени конституционни изисквания.


19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/36


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 4/2009

от 5 февруари 2009 година

за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение II към Споразумението бе изменено с Решение № 98/2008 на Съвместния комитет на ЕИП от 26 септември 2008 г. (1)

(2)

Директива 2008/5/ЕО на Комисията от 30 януари 2008 г. относно задължителното обозначаване върху етикета на някои храни на сведения, освен тези, предвидени в Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (кодифицирана версия) (2) следва да бъде включена в Споразумението.

(3)

Решение 2007/802/ЕО на Комисията от 4 декември 2007 г. за изменение на Решение 2002/840/ЕО относно списъка от одобрени съоръжения в трети страни за облъчване на храните (3) следва да бъде включено в Споразумението.

(4)

Препоръка 2007/196/ЕО на Комисията от 28 март 2007 г. относно мониторинга на наличието на фуран в храните (4) следва да бъде включена в Споразумението.

(5)

Директива 2008/5/ЕО отменя Директива 94/54/ЕО на Комисията (5), която е включена в Споразумението и поради това следва да бъде отменена от Споразумението.

(6)

Настоящото решение не се прилага за Лихтенщайн,

РЕШИ:

Член 1

Глава XII от приложение II към Споразумението се изменя, както следва:

1.

Текстът на точка 54щв (Директива 94/54/ЕО на Комисията) се заличава.

2.

В точка 54щщд (Решение 2002/840/ЕО на Комисията) се добавя следното тире:

„—

32007 D 0802: Решение 2007/802/ЕО на Комисията от 4 декември 2007 г. (ОВ L 323, 8.12.2007 г., стр. 40).“

3.

След точка 54 щщщх (Директива 2006/141/ЕО на Комисията) се добавя следната точка:

„54щщщц.

32008 L 0005: Директива 2008/5/ЕО на Комисията от 30 януари 2008 г. относно задължителното обозначаване върху етикета на някои храни на сведения, освен тези, предвидени в Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (кодифицирана версия) (ОВ L 27, 31.1.2008 г., стр. 12).“

4.

След точка 63 (Препоръка 2007/331/ЕО на Комисията) се добавя следната точка:

„64.

32007 H 0196: Препоръка 2007/196/ЕО на Комисията от 28 март 2007 г. относно мониторинга на наличието на фуран в храните (ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 56).“

Член 2

Текстовете на Директива 2008/5/ЕО, Решение 2007/802/ЕО и Препоръка 2007/196/ЕО на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 6 февруари 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (6).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Alan SEATTER


(1)  ОВ L 309, 20.11.2008 г., стр. 19.

(2)  ОВ L 27, 31.1.2008 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 323, 8.12.2007 г., стр. 40.

(4)  ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 56.

(5)  ОВ L 300, 23.11.1994 г., стр. 14.

(6)  Не са посочени конституционни изисквания.


19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/38


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 5/2009

от 5 февруари 2009 година

за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение II към Споразумението бе изменено с Решение № 98/2008 на Съвместния комитет на ЕИП от 26 септември 2008 година (1).

(2)

Директива 2008/39/ЕО на Комисията от 6 март 2008 г. за изменение на Директива 2002/72/ЕО относно материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни (2) следва да бъде включена в Споразумението.

(3)

Настоящото решение не се прилага за Лихтенщайн,

РЕШИ:

Член 1

В точка 54щщб (Директива 2002/72/ЕО на Комисията) от глава XII на приложение II към Споразумението се добавя следното тире:

„—

32008 L 0039: Директива 2008/39/ЕО на Комисията от 6 март 2008 г. (ОВ L 63, 7.3.2008 г., стр. 6).“

Член 2

Текстовете на Директива 2008/39/ЕО на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 6 февруари 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в разделa за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Alan SEATTER


(1)  ОВ L 309, 20.11.2008 г., стр. 19.

(2)  ОВ L 63, 7.3.2008 г., стр. 6.

(3)  Не са посочени конституционни изисквания.


19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/39


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 6/2009

от 5 февруари 2009 година

за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение II към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 99/2008 от 26 септември 2008 г. (1)

(2)

Регламент (ЕО) № 203/2008 на Комисията от 4 март 2008 г. за изменение на приложение III към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход по отношение на gamithromycin (2) следва да бъде включен в Споразумението.

(3)

Регламент (ЕО) № 542/2008 на Комисията от 16 юни 2008 г. за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход по отношение на цифлутрин и лецитин, извлечен от червен фасул (Phaseolus vulgaris) (3), следва да бъде включен в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

Към точка 14 (Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета) на глава XIII от приложение II към Споразумението се добавят следните тирета:

„—

32008 R 0203: Регламент (ЕО) № 203/2008 на Комисията от 4 март 2008 г. (ОВ L 60, 5.3.2008 г., стр. 18),

32008 R 0542: Регламент (ЕО) № 542/2008 на Комисията от 16 юни 2008 г. (ОВ L 157, 17.6.2008 г., стр. 43).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 203/2008 и Регламент (ЕО) № 542/2008 на исландски и на норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 6 февруари 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (4).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Alan SEATTER


(1)  ОВ L 309, 20.11.2008 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 60, 5.3.2008 г., стр. 18.

(3)  ОВ L 157, 17.6.2008 г., стр. 43.

(4)  Без отбелязани конституционни изисквания.


19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/41


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 7/2009

от 5 февруари 2009 година

за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид че:

(1)

Приложение II към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 49/2008 от 25 април 2008 г. (1)

(2)

Директива 2007/67/ЕО на Комисията от 22 ноември 2007 г. за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти, с цел адаптиране на приложение III към нея към техническия напредък (2) следва да бъде включена в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

В точка 1 (Директива 76/768/ЕИО на Съвета) на глава ХVI от приложение II към Споразумението се добавя следното тире:

„—

32007 L 0067: Директива 2007/67/ЕО на Комисията от 22 ноември 2007 г. (ОВ L 305, 23.11.2007 г., стр. 22).“

Член 2

Текстовете на Директива 2007/67/ЕО на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 6 февруари 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Alan SEATTER


(1)  ОВ L 223, 21.8.2008 г., стр. 45.

(2)  ОВ L 305, 23.11.2007 г., стр. 22.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/42


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 8/2009

от 5 февруари 2009 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) и приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение II към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 112/2008 от 7 ноември 2008 година (1).

(2)

Приложение XIII към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 129/2008 от 5 декември 2008 година (2).

(3)

Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (3), Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (4), Регламент (ЕО) № 551/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно организацията и използването на въздушното пространство в единното европейско небе (5), както и Регламент (ЕО) № 552/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение (6) бяха включени в Споразумението чрез Решение № 67/2006 на Съвместния комитет на ЕИП (7) от 2 юни 2006 г. със специфичните за всяка страна адаптации.

(4)

Регламент (ЕО) № 482/2008 на Комисията от 30 май 2008 година относно изграждане на система за осигуряване безопасността на софтуера, която да бъде въведена от доставчиците на аеронавигационни услуги, и за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 2096/2005 (8) следва да бъде включен в Споразумението.

(5)

Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2002 година относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност (9), който бе включен в Споразумението чрез Решение № 179/2004 на Съвместния комитет на ЕИП (10) от 9 декември 2004 г., отмени Директива 80/51/ЕИО (11) и приложение II към Регламент (ЕИО) № 3922/91 (12), които са включени в Споразумението и съответно следва да бъдат отменени от Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

Текстът на точка 2 (Директива 80/51/ЕИО на Съвета) от глава ХVII на приложение II към Споразумението се заличава.

Член 2

Приложение XIII към Споразумението се изменя, както следва:

1.

В точка 66а (Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета) се добавя следното тире:

„—

32002 R 1592: Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2002 г. (ОВ L 240, 7.9.2002 г., стр. 1).“

2.

След точка 66цд (Регламент (ЕО) № 1265/2007 на Комисията) се добавя следната точка:

„66це.

32008 R 0482: Регламент (ЕО) № 482/2008 на Комисията от 30 май 2008 година относно изграждане на система за осигуряване безопасността на софтуера, която да бъде въведена от доставчиците на аеронавигационни услуги, и за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 2096/2005 (ОВ L 141, 31.5.2008 г., стр. 5).“

3.

В точка 66ч (Регламент (ЕО) № 2096/2005 на Комисията) се добавя следното тире:

„—

32008 R 0482: Регламент (ЕО) № 482/2008 на Комисията от 30 май 2008 г. (ОВ L 141, 31.5.2008 г., стр. 5).“

Член 3

Текстовете на Регламент (ЕО) № 482/2008 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на 6 февруари 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (13).

Член 5

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Alan SEATTER


(1)  ОВ L 339, 18.12.2008 г., стр. 100.

(2)  ОВ L 25, 29.1.2009 г., стр. 36.

(3)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 10.

(5)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 20.

(6)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 26.

(7)  ОВ L 245, 7.9.2006 г., стр. 18.

(8)  ОВ L 141, 31.5.2008 г., стр. 5.

(9)  ОВ L 240, 7.9.2002 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 133, 26.5.2005 г., стр. 37.

(11)  ОВ L 18, 24.1.1980 г., стр. 26.

(12)  ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4.

(13)  Не са посочени конституционни изисквания.


19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/44


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 9/2009

от 5 февруари 2009 година

за изменение на приложение VI (Социално осигуряване) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение VI към Споразумението бе изменено с Решение № 113/2008 на Съвместния комитет на ЕИП от 7 ноември 2008 г. (1)

(2)

Регламент (ЕО) № 592/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагане на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (2) следва да бъде включен в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

В точка 1 (Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета) от приложение VI към Споразумението се добавя следното тире:

„—

32008 R 0592: Регламент (ЕО) № 592/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. (ОВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 1).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 592/2008 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 6 февруари 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Alan SEATTER


(1)  ОВ L 339, 18.12.2008 г., стр. 102.

(2)  ОВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 1.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/45


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 10/2009

от 5 февруари 2009 година

за изменение на приложение VI (Социално осигуряване) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение VI към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 113/2008 от 7 ноември 2008 г. (1)

(2)

Решение № 208 на Административната комисия на Европейските общности за социална сигурност на работници мигранти от 11 март 2008 г. за създаване на обща рамка за събиране на данни относно вземането на решения по заявления за пенсии (2) се включва в текста на споразумението,

РЕШИ:

Член 1

След точка 3.82 (Решение № 207) от приложение VI към споразумението се добавя следната точка:

„3.83.

32008 D 0683: Решение № 208 на Административната комисия на Европейските общности за социална сигурност на работници мигранти от 11 март 2008 г. за създаване на обща рамка за събиране на данни относно вземането на решения по заявления за пенсии (ОВ L 223, 21.8.2008 г., стр. 25).“

Член 2

Текстовете на Решение № 208 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 6 февруари 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Alan SEATTER


(1)  ОВ L 339, 18.12.2008 г., стр. 102.

(2)  ОВ L 223, 21.8.2008 г., стр. 25.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/46


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 11/2009

от 5 февруари 2009 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XIII към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 129/2008 от 5 декември 2008 г. (1)

(2)

Решение 2008/386/ЕО на Комисията от 23 април 2008 г. за изменение на приложение А към Решение 2006/679/ЕО относно техническата спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на трансевропейската конвенционална железопътна система, и на приложение А към Решение 2006/860/ЕО относно техническа спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове (2) следва да бъде включено в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

В точки 37и (Решение 2006/679/ЕО на Комисията) и 37й (Решение 2006/860/ЕО на Комисията) от приложение XIII към Споразумението се добавя следното тире:

„—

32008 D 0386: Решение 2008/386/ЕО на Комисията от 23 април 2008 г. (ОВ L 136, 24.5.2008 г., стр. 11).“

Член 2

Текстовете на Решение 2008/386/ЕО на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 6 февруари 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Alan SEATTER


(1)  ОВ L 25, 29.1.2009 г., стр. 36.

(2)  ОВ L 136, 24.5.2008 г., стр. 11.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/47


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 12/2009

от 5 февруари 2009 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XIII към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 129/2008 от 5 декември 2008 г. (1)

(2)

Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. за сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Общността (2) се включва в текста на споразумението,

РЕШИ:

Член 1

След точка 42е (Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета) от приложение XIII към Споразумението се добавя следната точка:

„42ж.

32007 L 0059: Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. за сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Общността (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 51).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на директивата се изменят по следния начин:

а)

член 22, параграф 6 не се прилага;

б)

текстът на точка 2, буква в) от приложение I се заменя със следното:

„отличителният знак на държавите от ЕАСТ, издаващи свидетелството, отпечатан в черно и ограден с черна елипса. Кодовете са следните:

IS

:

Исландия

FL

:

Лихтенщайн

N

:

Норвегия“;

в)

в точка 2, буква д) от приложение I думите „модел на Европейските общности“ се заменят с „модел на ЕИП“.“

Член 2

Текстовете на Директива 2007/59/ЕО на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 6 февруари 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Alan SEATTER


(1)  ОВ L 25, 29.1.2009 г., стр. 36.

(2)  ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 51.

(3)  С отбелязани конституционни изисквания.


19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/49


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 13/2009

от 5 февруари 2009 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XIII към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 129/2008 от 5 декември 2008 г. (1)

(2)

Директива 2008/87/ЕО на Комисията от 22 септември 2008 година за изменение на Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на технически изисквания за плавателните съдове по вътрешни водни пътища (2) следва да бъде включена в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

В точка 47а (Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от приложение XIII към Споразумението се добавя следното тире:

„—

32008 L 0087: Директива 2008/87/ЕО на Комисията от 22 септември 2008 г. (ОВ L 255, 23.9.2008 г., стр. 5).“

Член 2

Текстовете на Директива 2008/87/ЕО на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 6 февруари 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Alan SEATTER


(1)  ОВ L 25, 29.1.2009 г., стр. 36.

(2)  ОВ L 255, 23.9.2008 г., стр. 5.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/50


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 14/2009

от 5 февруари 2009 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XIII към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 129/2008 от 5 декември 2008 г. (1)

(2)

Директива 2004/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно безопасността на въздухоплавателни средства на трети страни, които използват летища на Общността (2), бе включена в Споразумението чрез Решение № 152/2005 на Съвместния комитет на ЕИП от 2 декември 2005 г. (3) със специфичните за всяка страна адаптации.

(3)

Директива 2008/49/ЕО на Комисията от 16 април 2008 година за изменение на приложение II към Директива 2004/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на критериите за провеждане на наземни инспекции на въздухоплавателни средства, които използват летища на Общността (4), следва да бъде включена в Споразумението.

(4)

Регламент (ЕО) № 351/2008 на Комисията от 16 април 2008 година относно прилагане на Директива 2004/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за определяне на приоритет при наземните инспекции, осъществявани на борда на въздухоплавателни средства, които използват летища на Общността (5), следва да бъде включен в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

Приложение XIII към споразумението се изменя, както следва:

1.

В точка 66с (Директива 2004/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следното тире:

„—

32008 L 0049: Директива 2008/49/ЕО на Комисията от 16 април 2008 г. (ОВ L 109, 19.4.2008 г., стр. 17).“

2.

След точка 66са (Регламент (ЕО) № 768/2006 на Комисията) се добавя следната точка:

„66сб.

32008 R 0351: Регламент (ЕО) № 351/2008 на Комисията от 16 април 2008 г. относно прилагане на Директива 2004/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за определяне на приоритет при наземните инспекции, осъществявани на борда на въздухоплавателни средства, които използват летища на Общността (ОВ L 109, 19.4.2008 г., стр. 7).“

Член 2

Текстовете на Директива 2008/49/ЕО и на Регламент (ЕО) № 351/2008 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 6 февруари 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (6).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Alan SEATTER


(1)  ОВ L 25, 29.1.2009 г., стр. 36.

(2)  ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 76.

(3)  ОВ L 53, 23.2.2006 г., стр. 53.

(4)  ОВ L 109, 19.4.2008 г., стр. 17.

(5)  ОВ L 109, 19.4.2008 г., стр. 7.

(6)  Без отбелязани конституционни изисквания.


19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/52


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 15/2009

от 5 февруари 2009 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XIII към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 129/2008 от 5 декември 2008 г. (1)

(2)

Регламент (ЕО) № 1131/2008 на Комисията от 14 ноември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността (2), следва да бъде включен в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

Към точка 66щаб (Регламент (ЕО) № 474/2006 на Комисията) от приложение XIII към Споразумението се добавя следното тире:

„—

32008 R 1131: Регламент (ЕО) № 1131/2008 на Комисията от 14 ноември 2008 г. (ОВ L 306, 15.11.2008 г., стр. 47).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 1131/2008 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 6 февруари 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Alan SEATTER


(1)  ОВ L 25, 29.1.2009 г., стр. 36.

(2)  ОВ L 306, 15.11.2008 г., стр. 47.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/53


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 16/2009

от 5 февруари 2009 година

за изменение на приложение XIX (Защита на потребителите) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение ХIX към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 114/2008 от 7 ноември 2008 година (1).

(2)

Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета (2) трябва да бъде включена в Споразумението.

(3)

Считано от 12 май 2010 г. Директива 2008/48/ЕО отменя Директива 87/102/ЕИО на Съвета (3), която е включена в Споразумението и съответно следва да бъде заличена от Споразумението, считано от 12 май 2010 г.,

РЕШИ:

Член 1

Приложение XIX към Споразумението се изменя, както следва:

1.

След точка 7ж (Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) се вмъква следната точка:

„7з.

32008 L 0048: Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 66).“

2.

Текстът на точка 4 (Директива 87/102/ЕИО на Съвета) се заличава, считано от 12 май 2010 г.

Член 2

Текстовете на Директива 2008/48/ЕО на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 6 февруари 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (4).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Alan SEATTER


(1)  ОВ L 339, 18.12.2008 г., стр. 103.

(2)  ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 66.

(3)  ОВ L 42, 12.2.1987 г., стр. 48.

(4)  Посочени са конституционни изисквания.


19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/55


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 17/2009

от 5 февруари 2009 година

за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XX към Споразумението беше изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 122/2008 от 7 ноември 2008 г. (1)

(2)

Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети (2) трябва да бъде включена в Споразумението.

(3)

Директива 2004/35/ЕО се чете в съответствие с обхвата на Споразумението, като се взима предвид фактът, че опазването на природата е извън обхвата на Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

След точка 1з (Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета) от приложение XX към Споразумението се вмъква следната точка:

„1и.

32004 L 0035: Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети (ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на директивата се четат със следното адаптиране:

а)

без да се засягат бъдещи промени от Съвместния комитет на ЕИП, следва да се отбележи, че следните актове на Общността не са включени в Споразумението за ЕИП:

i)

Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици (Директивата за птиците);

ii)

Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директивата за естествените местообитания).

Поради това всички позовавания на тези актове не се прилагат към държавите от ЕАСТ;

б)

член 2, параграф 3 не се прилага към държавите от ЕАСТ;

в)

по отношение на държавите от ЕАСТ „защитени видове и естествени местообитания“ означава:

Когато е определено от държава от ЕАСТ, всяко местообитание или вид, или типове местообитания или видове, които са определени от държавата от ЕАСТ с цели, еквивалентни на тези, определени в двете директиви, посочени в член 2, параграф 3.“

Член 2

Текстовете на Директива 2004/35/ЕО на исландски и на норвежки език, които се публикуват в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 6 февруари 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Alan SEATTER


(1)  ОВ L 339, 18.12.2008 г., стр. 114.

(2)  ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56.

(3)  С отбелязани конституционни изисквания.


19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/57


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 18/2009

от 5 февруари 2009 година

за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XX към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 122/2008 от 7 ноември 2008 г. (1)

(2)

Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО (2) трябва да бъде включена в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

Приложение XX към споразумението се изменя, както следва:

1.

След точка 32ег (Решение 2006/329/ЕО на Комисията) се вмъква следната точка:

„32ед.

32006 L 0021: Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 15).“

2.

В точка 1и (Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) се поставя запетая и се добавя следното:

„изменена със:

32006 L 0021: Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 15).“

Член 2

Текстовете на Директива 2006/21/ЕО на исландски и на норвежки език, които се публикуват в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 6 февруари 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Alan SEATTER


(1)  ОВ L 339, 18.12.2008 г., стр. 114.

(2)  ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 15.

(3)  С отбелязани конституционни изисквания.


19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/58


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 19/2009

от 5 февруари 2009 година

за изменение на приложение XXII (Дружествено право) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XXII към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 59/2008 от 25 април 2008 г. (1)

(2)

Регламент (ЕО) № 1004/2008 от 15 октомври 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 и Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 (2) следва да бъде включен в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

Към точка 10ба (Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията) от приложение XXII към Споразумението се добавя следното тире:

„—

32008 R 1004: Регламент (ЕО) № 1004/2008 на Комисията от 15 октомври 2008 г. (ОВ L 275, 16.10.2008 г., стр. 37).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 1004/2008 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 6 февруари 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Alan SEATTER


(1)  ОВ L 223, 21.8.2008 г., стр. 60.

(2)  ОВ L 275, 16.10.2008 г., стр. 37.

(3)  Не са посочени конституционни изисквания.


19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/59


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 20/2009

от 5 февруари 2009 година

за изменение на приложение XXII (Дружествено право) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XXII към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 59/2008 от 25 април 2008 г. (1)

(2)

Решение 2008/627/ЕО на Комисията от 29 юли 2008 г. относно преходен период за одиторски дейности на някои одитори и одиторски дружества от трети държави (2) следва да бъде включено в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

След точка 10е (Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от приложение ХХII към Споразумението се вмъква следната точка:

„10еа.

32008 D 0627: Решение 2008/627/ЕО на Комисията от 29 юли 2008 г. относно преходен период за одиторски дейности на някои одитори и одиторски дружества от трети държави (ОВ L 202, 31.7.2008 г., стр. 70).“

Член 2

Текстовете на Решение 2008/627/ЕО на исландски и норвежки език, които следва да се публикуват в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 6 февруари 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Alan SEATTER


(1)  ОВ L 223, 21.8.2008 г., стр. 60.

(2)  ОВ L 202, 31.7.2008 г., стр. 70.

(3)  С отбелязани конституционни изисквания.


Съвместна декларация на договарящите се страни към Решение № 20/2009 за включване на Решение 2008/627/ЕО в Споразумението

„Решение 2008/627/ЕО на Комисията от 29 юли 2008 г. относно преходен период за одиторски дейности на някои одитори и одиторски дружества от трети държави разглежда в няколко члена предварителните решения относно равностойността за трети държави. Включването на това решение не засяга обхвата на Споразумението за ЕИП.“