ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 68

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
13 март 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 195/2009 на Комисията от 12 март 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане ( 1 )

3

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/182/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 12 септември 2007 година относно схема за помощ C 12/06 (ex № 132/05), която Чешката република възнамерява да приведе в действие за подпомагане на комбиниран транспорт (нотифицирано под номер C(2007) 4134)  ( 1 )

8

 

 

2009/183/ЕО

 

*

Решение № 2/2008 на Статистическия комитет Общност—Швейцария от 21 ноември 2008 година за изменение на приложение А към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за сътрудничество в областта на статистиката

14

 

 

2009/184/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 10 март 2009 година за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи или произведени от генетично модифицирана маслодайна рапица Т45 (ACS-BNØØ8-2) в резултат на търговското разпространение на тази рапица в трети страни до 2005 г. съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 1541)  ( 1 )

28

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

13.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 195/2009 НА КОМИСИЯТА

от 12 март 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 13 март 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 март 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

148,7

JO

78,3

MA

56,2

TN

134,4

TR

96,6

ZZ

102,8

0707 00 05

EG

147,3

JO

158,4

MA

78,7

MK

139,3

TR

165,6

ZZ

137,9

0709 90 70

JO

249,0

MA

58,2

TR

96,9

ZZ

134,7

0709 90 80

EG

88,5

ZZ

88,5

0805 10 20

EG

43,5

IL

56,5

MA

45,2

TN

57,1

TR

61,6

ZZ

52,8

0805 50 10

EG

51,3

MA

61,0

TR

50,9

ZZ

54,4

0808 10 80

AR

102,3

BR

82,7

CA

86,3

CL

79,2

CN

85,6

MK

22,7

US

117,7

UY

68,9

ZZ

80,7

0808 20 50

AR

77,7

CL

163,9

CN

44,9

US

104,6

ZA

92,9

ZZ

96,8


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


ДИРЕКТИВИ

13.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/3


ДИРЕКТИВА 2009/14/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2009 година

за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 47, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Съветът постигна съгласие на 7 октомври 2008 г., че възстановяването на доверието и доброто функциониране на финансовия сектор имат приоритетно значение. Той пое ангажимент да предприеме всички необходими мерки за защита на депозитите на отделните спестители и приветства намерението на Комисията спешно да направи подходящо предложение за насърчаване на конвергенцията на схемите за гарантиране на депозити.

(2)

Основен гарантиран размер на депозитите вече е осигурен с Директива 94/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3). Протичащите финансови сътресения обаче налагат подобряване на този гарантиран размер.

(3)

Настоящият минимален гарантиран размер, предвиден в Директива 94/19/ЕО, е установен на 20 000 EUR с възможност за държавите-членки да определят по-висок гарантиран размер. Това обаче не се оказа подходящо за голям брой депозити в Общността. С цел да се запази доверието на вложителите и да се постигне по-голяма стабилност на финансовите пазари, минималният гарантиран размер следва да се увеличи на 50 000 EUR. До 31 декември 2010 г. гарантираният размер на съвкупните депозити на всеки вложител следва да бъде установен на 100 000 EUR, освен ако в оценка на въздействието на Комисията, представена на Европейския парламент и на Съвета до 31 декември 2009 г., се стигне до заключението, че подобно увеличение и подобна хармонизация не са подходящи и не са осъществими от финансова гледна точка за всички държави-членки, с цел да се осигури защита на потребителите и стабилност на финансовия пазар в Общността и да се избегне нарушаване на конкуренцията между държавите-членки. В случай че в оценката на въздействието се покаже, че подобно увеличение и подобна хармонизация не са подходящи, Комисията следва да представи подходящи предложения на Европейския парламент и на Съвета.

(4)

За всички вложители следва да се прилага един и същи гарантиран размер, независимо от това дали валутата на съответната държава-членка е еврото или не. Държавите-членки извън еврозоната следва да могат да закръгляват получените от превръщането суми, без да се засяга равностойната защита на вложителите.

(5)

В доклад, който предстои да бъде представен от Комисията на Европейския парламент и на Съвета, следва да се анализират всички свързани въпроси, като искове за прихващания и насрещни искове, определянето на вноските в схемите, обхвата на продуктите и гарантираните вложители, както и ефективността на презграничното сътрудничество между схемите за гарантиране на депозити, както и връзката между схемите за гарантиране на депозити и алтернативните способи за възстановяване на средствата на вложителите, например механизми за спешни изплащания. За целите на този доклад държавите-членки следва да събират относими данни и да ги предават на Комисията при поискване.

(6)

Някои държави-членки са създали схеми за гарантиране на депозити в съответствие с Директива 94/19/ЕО, които гарантират пълния размер на определени видове дългосрочни депозити, като искове за пенсии. При подобни схеми е необходимо да се зачитат правата и очакванията на вложителите.

(7)

Някои държави-членки са създали или планират да създадат схеми за гарантиране на депозити съгласно Директива 94/19/ЕО, които гарантират пълния размер на определени временно увеличени салда на сметките. До 31 декември 2009 г. Комисията следва да направи оценка дали следва да се поддържа или въведе гарантиране на пълния размер на определени временно увеличени салда на сметките.

(8)

Настоящата директива не следва да засяга нито функционирането на системите за защита на самата кредитна институция, и по-специално за гарантиране на нейната ликвидност и платежоспособност, като по този начин се гарантира защита на вложителите, която е най-малко равностойна на защитата, предоставяна от схема за гарантиране на депозити, нито доброволните системи за компенсиране на вложителите, които не са въведени или официално признати от дадена държава-членка.

(9)

Държавите-членки следва да насърчават схемите за гарантиране на депозити да обмислят възможността за сключване на споразумения или за подобряване на съществуващите споразумения по отношение на съответните им задължения.

(10)

Предвиденият понастоящем срок за изплащане от три месеца, който може да бъде удължен до девет месеца, не е в съответствие с необходимостта да се запази доверието на вложителите и не отговаря на техните нужди. Поради това срокът за изплащане следва да се намали на 20 работни дни. Този срок следва да бъде удължаван само при извънредни обстоятелства и след одобрение от компетентните органи. В срок от две години след влизането в сила на настоящата директива Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета за ефективността и сроковете на процедурите по изплащане, като извършва оценка дали би било подходящо срокът за изплащане допълнително да се намали на 10 работни дни.

(11)

Освен това в случаите, в които на изплащането се дава начало с установяване от страна на компетентните органи, предвиденият понастоящем срок за вземане на решение от 21 дни следва да бъде намален на пет работни дни, за да не се възпрепятства бързото изплащане. Компетентните органи обаче следва първо да се уверят, че кредитна институция не е изплатила депозити, които са дължими и изискуеми. Такава оценка следва да подлежи на съдебните или административните процедури в държавите-членки.

(12)

Може да се счита, че депозитите са неналични, ако мерките за ранна намеса или реорганизация са се оказали неуспешни. Това не следва да препятства компетентните органи да полагат допълнителни усилия за преструктуриране в рамките на срока за изплащане.

(13)

Държавите-членки следва да се стремят да осигурят непрекъснатостта на банковото обслужване и достъпа до ликвидност на банките, по-специално при финансови сътресения. За тази цел държавите-членки се насърчават да вземат мерки във възможно най-кратък срок, за да осигурят спешно изплащане на подходящи суми в рамките на не повече от три дни след подаването на такова заявление от засегнатия вложител. Тъй като намаляването на настоящия срок за изплащане от три месеца ще има положително въздействие върху доверието на вложителите и върху правилното функциониране на финансовите пазари, държавите-членки и техните схеми за гарантиране на депозити следва да гарантират, че срокът за изплащане е възможно най-кратък.

(14)

Директива 94/19/ЕО предвижда възможността държавите-членки да ограничават гарантирания размер до определен процент. Оказа се, че тази възможност подкопава доверието на вложителите и затова следва да бъде преустановена.

(15)

Мерките, необходими за изпълнение на Директива 94/19/ЕО, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(16)

По-специално на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за коригиране на гарантирания размер в зависимост от инфлацията в Европейския съюз на основата на промени в хармонизирания индекс на потребителските цени, публикуван от Комисията. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 94/19/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(17)

Доколкото целите на настоящата директива, а именно хармонизирането на гарантираните размери на депозитите и на сроковете за изплащане, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки поради множеството различни норми, действащи в правните системи на различните държави-членки, и следователно могат да бъдат по-добре постигнати на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(18)

Следователно Директива 94/19/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(19)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (5) държавите-членки се насърчават да изготвят, за себе си и в интерес на Общността, свои собствени таблици, които, доколкото е възможно, да илюстрират съответствието между настоящата директива и мерките за нейното транспониране, и да ги направят обществено достояние,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 94/19/ЕО

Директива 94/19/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 1, точка 3, подточка i) втората алинея се заменя със следното:

„Компетентните органи установяват това колкото е възможно по-скоро и във всеки случай не по-късно от пет работни дни след като са се уверили за първи път, че дадена кредитна институция не е изплатила депозити, които са дължими и изискуеми; или“.

2.

Член 4 се изменя, както следва:

а)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   В случаите, посочени в параграфи 1—4, държавите-членки гарантират, че схемите за гарантиране на депозити взаимно си сътрудничат.“;

б)

добавя се следният параграф:

„6.   Комисията преразглежда действието на настоящия член най-малко на всеки две години и ако е подходящо, предлага изменения в него.“;

3.

Член 7 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Държавите-членки осигуряват гарантиран размер на съвкупните депозити на всеки вложител не по-малък от 50 000 EUR, в случай че депозитите са неналични.

1а.   До 31 декември 2010 г. държавите-членки осигуряват гарантираният размер на съвкупните депозити на всеки вложител да бъде установен на 100 000 EUR, в случай че депозитите са неналични.

Ако в доклада, посочен в член 12, Комисията стигне до заключението, че подобно увеличение и хармонизация не са подходящи и не са осъществими от финансова гледна точка за всички държави-членки, с цел да се осигури защита на потребителите и финансова стабилност в Общността и да се избегне презграничното деформиране на пазара между държавите-членки, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за изменение на първа алинея.

1б.   Държавите-членки извън еврозоната, които превръщат в своята национална валута сумите, изразени в евро, посочени в параграфи 1 и 1а, гарантират, че сумите в съответните им национални валути, които действително са изплатени на вложителите, са равностойни на сумите, посочени в настоящата директива.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Параграф 1а не препятства запазването на разпоредби, които преди 1 януари 2008 г. са предлагали, главно по социални съображения, гарантиране на пълния размер на определени видове депозити.“;

в)

параграф 4 се заличава;

г)

добавя се следният параграф:

„7.   Комисията може да коригира сумите, посочени в параграфи 1 и 1а, в съответствие с инфлацията в Европейския съюз на основата на промени в хармонизирания индекс на потребителските цени, публикуван от Комисията.

Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7а, параграф 2.“

4.

Вмъква се следният член:

„Член 7а

1.   Комисията се подпомага от Европейския банков комитет, създаден с Решение 2004/10/ЕО на Комисията (6).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (7), като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

5.

В член 9, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Държавите-членки гарантират, че кредитните институции предоставят на съществуващите и потенциалните вложители необходимата информация за идентифицирането на схемата за гарантиране на депозити, на която са членове институцията и клоновете ѝ в Общността, или всяка алтернативна договореност, предвидена в член 3, параграф 1, втора алинея или в член 3, параграф 4. Вложителите биват информирани за разпоредбите на схемата за гарантиране на депозити или за всяка приложима алтернативна договореност, включително за сумата и обхвата на покритието, предлагано от схемата за гарантиране на депозити. Когато определен депозит не е гарантиран от схема за гарантиране на депозити в съответствие с член 7, параграф 2, кредитната институция уведомява съответно вложителя. Цялата информация се предоставя по лесен за разбиране начин.

При поискване се предоставя информация относно условията за компенсиране и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за получаване на компенсация.“

6.

Член 10 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Схемите за гарантиране на депозити трябва да са в състояние да изплащат надлежно проверените искания на вложителите по отношение на неналични депозити в рамките на 20 работни дни от датата, на която компетентните органи извършат установяване, както е посочено в член 1, параграф 3, подточка i), или съдебният орган постанови решение, както е посочено в член 1, параграф 3, подточка ii). Този срок включва събирането и предоставянето на точни данни относно вложителите и депозитите, които са необходими за проверка на исканията.

При изключителни обстоятелства дадена схема за гарантиране на депозити може да се обърне към компетентните органи за удължаване на срока. Такова удължаване не надвишава 10 работни дни.

До 16 март 2011 г. Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета доклад за ефективността и сроковете на процедурите за изплащане, като преценява дали би могло да се приложи намаление на 10 работни дни на срока, посочен в първа алинея.

Държавите-членки гарантират, че схемите за гарантиране на депозити провеждат редовни тестове на своите системи и ако е уместно, биват информирани, в случай че компетентните органи открият проблеми в дадена кредитна институция, които има вероятност да предизвикат намесата на схема за гарантиране на депозити.“;

б)

параграф 2 се заличава.

7.

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

1.   До 31 декември 2009 г. Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно:

а)

хармонизирането на механизмите за финансиране на схемите за гарантиране на депозити, в който се разглеждат, по-специално, последиците от липсата на хармонизация в случай на презгранична криза по отношение на наличието на изплащане на компенсации по депозитите и по отношение на лоялната конкуренция, както и ползите и разходите, свързани с подобно хармонизиране;

б)

уместността и условията за гарантиране на пълния размер на временно увеличените салда на сметките;

в)

евентуалните модели за въвеждане на рисково претеглени вноски;

г)

ползите и разходите, свързани с възможното въвеждане на схема на Общността за гарантиране на депозити;

д)

въздействието на различията в законодателствата по отношение на прихващанията, при които вземанията на вложителите се прихващат срещу техните задължения, върху ефикасността на системата и възможното деформиране на пазара, като се вземат предвид презграничните ликвидации;

е)

хармонизирането на обхвата на покритието по отношение на продуктите и вложителите, включително специфичните потребности на малките и средните предприятия и на органите на местно управление;

ж)

връзката между схемите за гарантиране на депозити и алтернативните способи за възстановяване на средствата на вложителите, например механизми за спешни изплащания.

При необходимост Комисията представя подходящи предложения за изменение на настоящата директива.

2.   Държавите-членки информират Комисията и Европейския банков комитет, ако възнамеряват да променят обхвата или гарантирания размер на депозитите и относно всички трудности, които са срещнали при сътрудничеството с други държави-членки.“

8.

Приложение III се заличава.

Член 2

Транспониране

1.   До 30 юни 2009 г. държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива.

Чрез дерогация от първа алинея до 31 декември 2010 г. държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 1, параграф 3, подточка i), втора алинея, член 7, параграфи 1а и 3 и член 10, параграф 1 от Директива 94/19/ЕО, както е изменена с настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на третия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

A. VONDRA


(1)  ОВ С 314, 9.12.2008 г., стp. 1.

(2)  Становище на Европейския парламент от 18 декември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решения на Съвета от 26 февруари 2009 г. и от 5 март 2009 г.

(3)  ОВ L 135, 31.5.1994 г., стр. 5.

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(5)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 3, 7.1.2004 г., стр. 36.

(7)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.“


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

13.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/8


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 септември 2007 година

относно схема за помощ C 12/06 (ex № 132/05), която Чешката република възнамерява да приведе в действие за подпомагане на комбиниран транспорт

(нотифицирано под номер C(2007) 4134)

(само текстът на чешки език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/182/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 88, параграф 2, първа алинея от него,

като прикани заинтересованите страни да представят мненията си в съответствие с посочените разпоредби (1),

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

С писмо от 16 март 2005 г. Чешкото постоянно представителство уведоми за схема за помощ за подпомагане на комбиниран транспорт. Помощта е заведена под номер 132/05. С писмо от 19 май 2005 г. Комисията отправя допълнителни въпроси относно въпросната схема за помощ, на които чешките власти отговарят с писмо, заведено в ГД „Енергетика и транспорт“ на 11 юли 2005 г. На 14 юни 2005 г. се състоя техническа среща между чешките власти и службите на Комисията. С писмо от 5 септември 2005 г. беше изпратено второ искане за информация. Отговорът на това искане беше изпратен от чешките власти с писмо от 5 октомври 2005 г. С писмо от 1 декември 2005 г. беше изпратено трето искане за информация. Отговорът на това искане беше изпратен от чешките власти с писмо от 9 януари 2006 г.

(2)

С писмо от 4 април 2006 г. Комисията информира Чешката република, че е решила да открие процедурата, предвидена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО по отношение на една конкретна мярка, свързана със закупуването на някои видове вагони, предназначени за употреба в комбиниран транспорт и че е решила да не повдига никакви възражения по отношение на останалите мерки.

(3)

Решението на Комисията да открие процедурата беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2). Комисията прикани заинтересованите страни да представят мненията си.

(4)

Комисията не получи мнения от заинтересованите страни.

(5)

С писмо от 9 май 2006 г. чешките власти предадоха на Комисията своите мнения относно решение на Комисията от 4 април 2006 г.

(6)

С писмо от 1 февруари 2007 г. чешките власти информираха Комисията за въведени изменения в схемата за помощ, за която е направено уведомление, по отношение на закупуването на някои видове вагони, предназначени за употреба в комбиниран транспорт. На Комисията беше предоставена допълнителна информация на 27 април 2007 г. С писмо от 28 юни 2007 г. чешките власти информираха Комисията за нови изменения, въведени в схемата за помощ, за която е направено уведомление, по отношение на закупуването на някои видове вагони, предназначени за употреба в комбиниран транспорт.

2.   ОПИСАНИЕ НА СХЕМАТА ЗА ПОМОЩ

2.1.   Цел

(7)

Целта на схемата за помощ е да бъде развит комбинирания транспорт, за да бъде постигнато пренасочване на товарния превоз по шосе към транспорт по други пътища. Схемата за помощ е съставена от няколко подпрограми:

а)

Подпрограма 1: Помощ за изграждане, разширяване и модернизиране на съществуващи терминали за комбиниран транспорт.

б)

Подпрограма 2: Помощ за придобиване на оборудване за комбиниран транспорт — инвестиционни помощи.

в)

Подпрограма 3: Помощ за началната фаза на нови пътища за комбиниран транспорт.

(8)

Схемата за помощ следва най-вече да увеличи използването на непридружаван комбиниран транспорт чрез повишаване на неговата конкурентоспособност.

2.2.   Правно основание

(9)

Правното основание ще бъде резолюцията на правителството на Чешката република относно рамкова политика за разработване и подпомагане на комбинирания транспорт за периода 2006—2010 година.

2.3.   Получатели

(10)

Получатели ще бъдат оператори на комбиниран транспорт, железопътни превозвачи и оператори на терминали.

(11)

Всички дружества от Европейския съюз, имащи регистрирани офиси, агенции, клонове или дъщерни дружества в Чешката република ще имат достъп до помощта.

2.4.   Вид на помощта

(12)

Помощта ще бъде под формата на безвъзмездни субсидии.

Подпрограма 2 предвижда помощ, под формата на инвестиционни помощи, за придобиване на оборудване за комбиниран транспорт, включително закупуване на някои видове вагони за употреба в комбиниран транспорт.

(13)

Държавните помощи, включени в подпрограми 1 и 3 и тези, в рамките на подпрограма 2, с изключение на помощта за закупуване на някои видове вагони за употреба в комбиниран транспорт, са предмет на решението на Комисията от 4 април 2006 г., с което се открива настоящата процедура по разследване. По отношение на всички останали мерки, с изключение на мярката, свързана със закупуване на някои видове вагони за употреба в комбиниран транспорт, Комисията реши да не повдига никакви възражения. Следователно настоящото решение засяга само помощта за закупуване на някои видове вагони за употреба в комбиниран транспорт.

(14)

В тяхното уведомление чешките власти, се счита, че тези специални вагони не могат да бъдат използвани за традиционни железопътни услуги, а изключително и само за транспортиране на интермодални транспортни единици. Тези вагони имат специална конструкция, направена само за транспортиране на интермодални транспортни единици, което прави невъзможно използването на тези вагони за пренасяне на стоки, пътуващи в традиционни железопътни вагони — тези вагони, например нямат подова част, нямат странични надлъжни и напречни стени, но са снабдени с елементи за закрепване (закрепващи механизми със завъртане „twistlocks“). Субсидията е предвидена само за тези специални железопътни вагони и заявителят ще трябва да предостави точните им спецификации и да ги използва за конкретна нова линия на комбиниран транспорт. Главната цел на помощта е да осигури необходимия брой железопътни вагони за съответната линия на комбиниран транспорт или железопътните вагони, необходими за „новите“ системи за комбиниран транспорт (например транспортиране на пътни ремаркета), които досега не са били използвани в Чешката република. Същият принцип ще бъде използван и за специалните пътни превозни средства за комбиниран транспорт, като помощта обхваща и интермодалните транспортни единици, с изключение на контейнери по стандарт ISO.

2.5.   Интензитет, бюджет и продължителност

(15)

Интензитетът на помощта е 30 % от приемливите разходи.

(16)

Очакваният бюджет за периода 2006—2010 г. е 1 580 млн. CZK (55 702 450 EUR) за цялата програма.

2.6.   Процедура

(17)

Процедурата по предоставяне на помощта, оценката на проекта, съчетаването и контролните мерки, са същите като разрешените от Комисията в решението ѝ от 4 април 2006 г.

3.   ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОФИЦИАЛНА ПРОЦЕДУРА ПО РАЗСЛЕДВАНЕ: СЪМНЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪВМЕСТИМОСТТА С ДОГОВОРА НА ПОМОЩИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНИ ВАГОНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ.

(18)

По отношение на конкретната част от помощта, която се отнася за специалните вагони, предназначени за комбиниран транспорт, Комисията имаше съмнения относно съвместимостта ѝ с Договора за Европейската общност.

(19)

В светлината на политиката на Комисията за насърчаване на комбинирания транспорт, въпросната мярка би могла да се приеме за съвместима на основание на член 87, параграф 3, буква в) от Договора за ЕО ако изрично беше гарантирано, че вагоните, чието закупуване се подпомага от помощта, могат да бъдат използвани единствено за операции по комбиниран транспорт. На етапа на откриване на процедурата, Комисията не разполагаше с достатъчна информация, за да направи твърдо заключение, че тези вагони могат да бъдат използвани единствено и изключително в рамките на услуги по комбиниран транспорт.

(20)

И обратно, помощ, предоставена за придобиване на подвижен състав, който не е предназначен изключително за комбиниран транспорт, би могла да бъде приета за съвместима, ако получателите на помощта са само средни и малки предприятия. Член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия (3) разрешава помощ за инвестиране в железопътни вагони за малки и средни предприятия. По-специално, интензитетът на помощта, фиксиран по член 4, параграф 2 е 15 % за малки и 7,5 % за средни предприятия. С оглед прилагане на тези разпоредби, Комисията поиска потвърждение за това, че мярката е предвидена само за малки и средни предприятия и е в рамките на посочените прагове.

4.   МНЕНИЯ НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

А.   Мнения по решението за откриване на официална процедура по разследване

(21)

В писмо от 9 май 2006 г. властите на Чешката република предоставят следните мнения.

(22)

Предложената помощ обхваща закупуването на специални железопътни вагони, предназначени за употреба само за комбиниран транспорт и не могат да бъдат използвани за други цели на железопътния транспорт поради специалното си предназначение и проектиране.

(23)

Съгласно международната система за обозначаване на UIC (Международен съюз на железниците), тези вагони са от категория „S“ или евентуално категория „L“. Категория „S“ означава платформен вагон с талиги със специална конструкция, а категория „L“ означава платформен двуосен вагон със специална конструкция. Вагоните от тази категория са специално проектирани (специална конструкция), замислена изключително за пренасяне на интермодални транспортни единици, което прави невъзможно употребата на тези вагони за пренасяне на стоки по същия начин като с другите железопътни вагони. Частта от вагоните, включени в тези категории, на която се товари, има вид на рамка с механизми за закрепване или други специални елементи или устройства, които са от основно значение за прикрепване или обслужване на интермодалните транспортни единици. Вагоните нямат цяла подова част, нито странични надлъжни и напречни стени и поради това на тях не могат да се поставят видове товари, различни от интермодалните транспортни единици. В Европа съществуват около 100 вида вагони от тези категории.

(24)

Целта на помощта за закупуване на въпросните вагони е осигуряване на специални железопътни вагони за новите пътища за комбиниран транспорт или осигуряване на железопътни вагони за „нови“ системи за комбиниран транспорт, които никога до днешна дата не са били прилагани в Чешката република (например транспортиране на полуремаркета) или са прилагани в ограничени размери (например транспортиране на сменяеми каросерии).

(25)

Специалните железопътни вагони, чието придобиване, би могло да се финансира с обществени средства, биха могли да се използват само в контекста на нов път за комбиниран транспорт и при условията, залегнали предварително в правителственото решение, посочено в съображение 9. Помощта може да възлиза най-много на 30 % от общите разходи за придобиване. Комитета за оценка ще прегледа броя на придобитите вагони, размера на помощта, спазването на условията на програмата и бизнес плана.

(26)

На редовни тримесечни срещи през определения период, получателите на помощта ще предоставят на министерство на транспорта изрична информация относно функционирането на нов път и използването на железопътни вагони (придобити със средствата, предоставени чрез помощта). В допълнение, министерство на транспорта ще извършва съсредоточено наблюдение на инвентарните данни и физически проверки на случаен принцип на съответните вагони.

(27)

Трансформирането на тези вагони е трудно от техническа гледна точка и много скъпо. Трансформирането би включвало и промяна на обозначенията на вагоните, за което разбира се изисква административното одобрение на железопътните власти, чешки държавен орган. Трансформирането на вагоните би се отразило и на инвентарните данни на вагоните, което би довело до проверки от страна на министерство на транспорта.

(28)

Чешката република вярва, че помощ за закупуване на железопътни вагони от серия „S“ или „L“ е съвместима с Договора за създаване на Европейската общност, защото самото проектиране на тези вагони ги прави неизползваеми за обикновен железопътен транспорт и трансформирането им би било трудно от техническа гледна точка и много скъпо. Наблюдението на използването на финансовите ресурси ще се основава, първо, на информация, която получателите на помощта са длъжни да предоставят на министерство на транспорта, и изрично отнасяща се до функционирането на нов път и използването на железопътни вагони, придобити със средства от предоставената помощ и, второ, на проверка на счетоводните и инвентарни данни на получателите на помощта, включително и физически проверки на случаен принцип на съответните вагони.

Б.   Промяна на схемата за помощ

(29)

В писмо от 1 февруари 2007 г. чешките власти уведомиха Комисията относно изменение на схемата за помощ по отношение на интензитета на помощта за закупуване на някои видове вагони за употреба в комбиниран транспорт с цел адаптирането ѝ към разпоредбите на Регламент (ЕО) № 70/2001. С писмо от 28 юни 2007 г. обаче чешките власти информираха Комисията за нови изменения, въведени в схемата за помощ, за която е направено уведомление, по отношение на закупуването на някои видове вагони за употреба в комбиниран транспорт с цел да бъдат запазени разпоредбите, предвидени в първоначалното уведомление.

5.   ОЦЕНКА НА МЯРКАТА

(30)

Съгласно член 87, параграф 1 от Договора за ЕО, всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез държавни ресурси, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или предоставянето на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с общия пазар, ако в Договора не е предвидено друго.

(31)

Що се отнася до условието за ползване на държавни ресурси, мярката предвижда получаването на държавно подпомагане в полза на избраните получатели на помощта. Държавата е отговорна за предоставянето на такова финансово подпомагане. Комисията прави заключение, че мярката предвижда използването на държавни ресурси.

(32)

Що се отнася до условието за избирателно икономическо преимущество, мярката е приложима само за железопътни дружества, които упражняват дейност в комбинирания транспорт в Чешката република. Следователно тя облагоприятства определени дружества или предоставянето на определени стоки.

(33)

Що се отнася до условието за нарушаване на конкуренцията и търговията между засегнатите държави-членки, когато помощ, предоставена от държава-членка укрепва позицията на едно предприятие спрямо други предприятия, конкуриращи се в търговията в рамките на Общността, последните трябва да се считат за засегнати от тази помощ (4).

(34)

Директива 92/106/ЕИО на Съвета от 7 декември 1992 година относно създаването на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите-членки (5) освободи операциите по комбиниран транспорт, посочени в член 1 от същата директива, от всички системи на квоти и разрешения, считано от 1 юли 1993 г. Оттогава предприятията постепенно започнаха да упражняват дейност в някои държави-членки и търговията в рамките на Общността започна да се развива. Конкуренцията между икономическите единици, упражняващи дейност в комбинирания транспорт на стоки се разгръща отвъд границите на отделните държави-членки. Географското разположение на Чешката република развива по-силно конкуренцията между операторите на комбиниран транспорт от тази държава-членка и операторите от останалите държави-членки, в сравнение с конкуренцията в други части на Общността. Предвидената мярка ще подпомага операторите на комбиниран транспорт, които развиват дейност в рамките на Чешката република, в конкуренция с други оператори, които развиват дейността си в съседните държави-членки. Поради това е вероятно да бъде нарушена конкуренцията и да бъде засегната търговията между държавите-членки.

(35)

С оглед на тези факти Комисията счита, че схемата за помощ, за която е постъпило уведомление, представлява помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО и следователно е забранена по силата на този член, освен ако може да се счита за съвместима с общия пазар по силата на някое от изключенията, предвидени в Договора или вторичното законодателство.

6.   ПРЕЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА МЯРКАТА ЗА ПОМОЩ

(36)

Поради липсата на по-точна разпоредба, схемата, за която е постъпило заявление, може да бъде оценена само на основание на член 87, параграф 3, буква в) от Договора.

(37)

Член 87, параграф 3, буква в) предвижда, че за съвместими с общия пазар могат да се считат помощите, насочени към улесняване развитието на някои дейности или на някои икономически райони, когато те не променят условията на търговия до степен, която да противоречи на общия интерес.

6.1.   Цели от общ интерес

(38)

От известно време насам Комисията следва политика за постигане на балансирана система на интермодален транспорт и засилването на конкуренцията в областта на комбинирания транспорт е част от тази политика. Целта на политиката на Европейската общност за комбиниран транспорт е пренасочване на транспорта от шосейните към други видове пътища.

(39)

Инструментите на Общността, като например Директива 92/106/ЕИО, целят изрично развитието на комбиниран транспорт, както е потвърдено в четвъртото съображение на тази директива. Бялата книга за транспортната политика (6) насърчава използването на железопътен транспорт и други видове транспорт, щадящи околната среда, за да се превърнат в конкурентни алтернативи на шосейния транспорт.

(40)

Политиката за интермодалност на транспорта е инициатива за премахване на напрежението в сектора на шосейния товарен транспорт, а също така е в съответствие със заключенията на Европейския съвет от Гьотеборг през юни 2001 г., който обяви, че мерки в подкрепа на замяната на шосейния транспорт с други видове транспорт, които са по-щадящи за околната среда, са в центъра на политиката за устойчив транспорт (7).

(41)

Освен това понастоящем европейската промишленост поддържа или увеличава конкурентоспособността на продукцията, базирана в Европа, чрез напреднали логистични методи, оптимизирани производство и разпространение, придаване на стойност в този процес. Тези усъвършенствани вериги на доставки са все по-уязвими спрямо намаляващата надеждност и увеличаващите се разходи при шосейния товарен транспорт. Интермодалната логистика следователно ще трябва да се превърне в приоритет на европейската производствена промишленост, за да задържи нивото на производствените активи и производствените процеси в Европа.

6.2.   Необходимост и съразмерност на помощта

(42)

Интермодалният транспорт е комплексна транспортна възможност, която включва различни участници и техните различни бизнес модели, в разпокъсана и ограничена среда, често все още разделени поради транспортни обичаи и различни националности. Комисията призна, че на първо място, задачата на пазарните оператори е да подобрят интермодалния транспорт на пазарите, до които има свободен достъп и за които важат правилата на свободна конкуренция, предлагане и търсене. За да бъде използван изцяло потенциала на интермодалния транспорт обаче, трябва да бъде стимулирана готовността за поемане на рискове, свързани с преминаването от шосеен към алтернативни видове транспорт.

(43)

Много транспортни дружества оперират понастоящем на пазари в състояние на пълно преструктуриране. Техните маржове са малки, планирането е трудно, а бъдещето е несигурно. Поради това, програмите за помощ, ориентирани към пазара и практическото подпомагане, трябва да бъдат разделени, за да помогнат при поемането на риска в сектора на интермодалния транспорт и съответно да отговорят на предизвикателството за постигане на устойчива и обхватна смяна на вида транспорт, в съответствие с целите, предвидени в Бялата книга на Комисията от 2001 г.

(44)

Предложената помощ е предвидена за закупуването на специални железопътни вагони, предназначени за употреба само за комбиниран транспорт, които не могат да бъдат използвани за други цели на железопътния транспорт поради специалното им предназначение и проектиране.

(45)

Комисията счита, че разясненията, направени от чешките власти в писмото им от 9 май 2006 г., посочени в съображения 20—27 от настоящото решение, ясно посочват, че специалните вагони са предназначени изключително за операции по комбиниран транспорт, поради специалното им проектиране (специална конструкция), замислена изключително за пренасяне на интермодални транспортни единици, което прави трудна употребата на тези вагони за пренасяне на стоки по същия начин както с другите железопътни вагони.

(46)

Комисията е счела в своята практика, че държавна помощ за придобиване на оборудване, проектирано специално за комбиниран транспорт (8), и по-специално, вагони, отговарящи на тези специални условия (9), е съвместима с правилата по Договора. В допълнение Комисията счита, че (10) модернизирането или подновяването на подвижния състав в областта на железопътния транспорт е необходимо, с цел предотвратяване на намаляването на пазарния дял на железопътния транспорт в сравнение с други видове транспорт, които са по-неустойчиви и по-вредни за околната среда.

6.3.   Условията на търговия не са засегнати до степен, която противоречи на общия интерес

(47)

Комисията счита, че съгласно с установената практика (11), ограничаването на планирания интензитет на помощта до 30 % ще гарантира, че условията на търговия нямат да бъдат засегнати до степен, която противоречи на общия интерес.

6.4.   Заключение: съвместимост на помощта по член 87, параграф 3, буква в) от Договора за ЕО

(48)

Комисията следователно прави заключение, че помощта за закупуване на някои видове вагони за употреба в комбиниран транспорт, предмет на настоящото разследване, може да бъде считана за съвместима с Договора за ЕО в съответствие с член 87, параграф 3, буква в) от Договора дотолкова, доколкото помощта няма да наруши търговията по начин, който противоречи на общия интерес,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавната помощ, която Чешката република възнамерява да приведе в действие, за закупуването на някои видове вагони за употреба в комбиниран транспорт, е съвместима с общия пазар съгласно член 87, параграф 3, буква в) от Договора за ЕО.

Следователно привеждането в действие на помощта е разрешено.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Чешката република.

Съставено в Брюксел на 12 септември 2007 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ C 150, 28.6.2006 г., стp. 35.

(2)  Виж бележка под линия на стр. 1.

(3)  ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 33.

(4)  Вж., по-специално Решение по дело 730/79 Philip Morris/Комисия [1980], Сборник, стр. 2671, точка 11; Решение по дело C-53/00 Ferring [2001], Сборник, стр. I-9067, точка 21; и Решение по дело C-372/97 Италия/Комисия, [2004], Сборник, стр. I-3679, точка 44.

(5)  ОВ L 368, 17.12.1992 г., стр. 38.

(6)  Бяла книга; Европейска транспортна политика за 2010 г.: време за решаване, COM(2001) 370.

(7)  За справка: (http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/key_docs/goteborg_concl_en.pdf стр. 29).

(8)  Решение от 22 декември 2006 г., Дело N 575/06 — Италия (ОВ C 139, 23.6.2007 г., стр. 11); Решение от 6 април 2006 г., Дело N 132/05 — Чешка република (ОВ C 150, 28.6.2006 г., стр. 35); Решение от 8 септември 2004 г., Дело N 140/04 — Австрия (ОВ C 126, 25.5.2005 г., стр. 10); Решение от 19 февруари 2002 г., Дело N 566/02 — Белгия (ОВ C 248, 16.10.2003 г., стр. 3); Решение от 11 ноември 2003 г., Дело N 134/01 — Италия (ОВ C 311, 20.12.2003 г., стр. 18); Решение от 24 юли 2002 г., Дело N 833/01 – Италия (ОВ C 242, 8.10.2002 г., стр. 8); Решение от 22 октомври 1997 г., Дело N 79/97 — Нидерландия (ОВ C 377, 12.12.1997 г., стр. 3); Решение от 4 май 1999 г., С 21/98 — Италия (ОВ L 227, 28.8.1999 г., стр. 12); Решение от 21 декември 2000 г., Дело N 508/99 — Италия (ОВ C 71, 3.3.2001 г., стр. 21); и Решение от 8 юли 1999 г., Дело N 121/99 — Австрия (ОВ C 245, 28.8.1999 г., стр. 2).

(9)  Решение от 27 февруари 2002 г., Дело С 644/2001 — Австрия (ОВ C 88, 12.4.2002 г., стр. 16). Вж. също Решение от 12 септември 2007 г., Дело N 76/07 — Австрия, актът все още не е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз.

(10)  Решение от 20 декември 2006 г., Дело С 46/04 (предишно NN 65/04) — Франция, съображения 176 и 177 (ОВ L 112, 30.4.2007 г., стр. 41).

(11)  Вж. Решение на Комисията от 22 декември 2006 г., Дело N 575/06 Италия — регион Friuli-Venezia Giulia — продължаване на съществуваща одобрена схема за помощ N 134/01 — Италия — регион Friuli-Venezia Giulia – проектозакон N 06/1-А — Помощ за създаване на инфраструктура и услуги в сектора на транспорта на стоки, за преструктуриране на автомобилния превоз и развитие на комбиниран транспорт (актът все още не е публикуван); Решение на Комисията от 13 септември 2006 г., Дело N 196/06 — Австрия — Указания относно помощ за системи за претоварване в комбинирания транспорт (ОВ C 280, 18.11.2006 г.); Решение от 6 април 2006 г., Държавна помощ N 132/05 — Чешка република (ОВ C 150, 28.6.2006 г., стр. 35); Решение на Комисията от 25 януари 2006 г., Дело N 247/04 — Белгия — Помощ за комбиниран транспорт в регион Валония (ОВ C 136, 3.6.2005 г., стр. 43); Решение на Комисията от 25 януари 2006 г., Дело N 160/05 — Полша — Схема за помощ за разработване на интермодални системи (ОВ C 272, 9.11.2006 г., стр. 10); Решение на Комисията от 16 март 2005 г., Дело N 238/04 — Германия — Схема за помощ за финансиране на нов комбиниран транспортен трафик (ОВ C 136, 3.6.2005 г., стр. 43); Решение на Комисията от 19 февруари 2002 г., Дело N 566/02 — Белгия — Решение на фламандското правителство относно помощ за комбиниран транспорт в контекста на законодателство за икономическа експанзия (ОВ C 248, 16.10.2003 г.); Решение на Комисията от 9 декември 1998 г., Дело N 598/98 — Нидерландия (ОВ C 29, 4.2.1999 г., стр. 13); Решение на Комисията от 8 юли 1999 г., Дело N 121/99 — Австрия (ОВ C 245, 28.8.1999 г., стр. 2); Решение на Комисията от 4 май 1999 г., Дело N 508/99 — Италия — регион Bozen-Alto Adige — закон 4/97 (ОВ C 71, 3.3.2001 г., стр. 21); Решение на Комисията от 15 ноември 2000 г., Дело N 755/99 — Италия — регион Bozen-Alto Adige — закон 8/98 (ОВ C 71, 3.3.2001 г., стр. 19).


13.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/14


РЕШЕНИЕ № 2/2008 НА СТАТИСТИЧЕСКИЯ КОМИТЕТ ОБЩНОСТ—ШВЕЙЦАРИЯ

от 21 ноември 2008 година

за изменение на приложение А към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за сътрудничество в областта на статистиката

(2009/183/ЕО)

СТАТИСТИЧЕСКИЯТ КОМИТЕТ ОБЩНОСТ—ШВЕЙЦАРИЯ,

като взе предвид Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за сътрудничество в областта на статистиката (1), и по-специално член 4, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за сътрудничество в областта на статистиката влезе в сила на 1 януари 2007 г. и съдържа приложение А, което се отнася до законодателните актове в областта на статистиката.

(2)

В областта на статистиката бяха приети нови законодателни актове, които следва да бъдат добавени към приложение А. В резултат на това приложение А следва да бъде преразгледано,

РЕШИ:

Член 1

Приложение А към Споразумението се заменя с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 21 ноември 2008 година.

За Съвместния комитет

Ръководител на делегацията на ЕО

Walter RADERMACHER

Ръководител на делегацията на Швейцария

Adelheid BÜRGI-SCHMELZ


(1)  ОВ L 90, 28.3.2006 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ A

ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ В ОБЛАСТТА НА СТАТИСТИКАТА, УПОМЕНАТИ В ЧЛЕН 2

СЕКТОРНА АДАПТАЦИЯ

1.

Значението на термина „държава(и)-членка(и)“, който се съдържа в законодателните актове, посочени в настоящото приложение, следва да включва Швейцария в допълнение към обичайното си значение в рамките на съответните законодателни актове на Общността.

2.

Разпоредбите, свързани с определяне на страните, които следва да поемат разходите за провеждане на проучвания и други подобни, не се прилагат за целите на настоящото споразумение.

АКТОВЕ, КЪМ КОИТО ИМА ПРЕПРАЩАНЕ

БИЗНЕС СТАТИСТИКА

397 R 0058: Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 на Съвета от 20 декември 1996 г. относно структурната бизнес статистика (ОВ L 14, 17.1.1997 г., стр. 1), изменен със:

398 R 0410: Регламент (ЕО, Евратом) № 410/98 на Съвета от 16 февруари 1998 г. (ОВ L 52, 21.2.1998 г., стр. 1),

32002 R 2056: Регламент (ЕО) № 2056/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. (ОВ L 317, 21.11.2002 г., стр. 1),

32002 R 1614: Регламент (ЕО) № 1614/2002 на Комисията от 6 септември 2002 г. (ОВ L 244, 12.9.2002 г., стр. 7).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следната адаптация:

а)

Швейцария не е обвързана от регионална разбивка на данните, която се изисква с настоящия регламент;

б)

Швейцария е освободена от задължението да предоставя данни по 4-цифреното ниво на NACE REV 1;

в)

Швейцария е освободена от задължението да предоставя данни, изисквани от настоящия регламент за единици по видове дейност.

398 R 2700: Регламент (ЕО) № 2700/98 на Комисията от 17 декември 1998 г. относно дефинициите на характеристиките в структурната бизнес статистика (ОВ L 344, 18.12.1998 г., стр. 49), изменен със:

32002 R 1614: Регламент (ЕО) № 1614/2002 на Комисията от 6 септември 2002 г. (ОВ L 244, 12.9.2002 г., стр. 7),

32003 R 1670: Регламент (ЕО) № 1670/2003 на Комисията от 1 септември 2003 г. (ОВ L 244, 29.9.2003 г., стр. 74).

398 R 2701: Регламент (ЕО) № 2701/98 на Комисията от 17 декември 1998 г. относно серия от данни, които да бъдат съставени за структурната бизнес статистика (ОВ L 344, 18.12.1998 г., стр. 81), изменен със:

32002 R 1614: Регламент (ЕО) № 1614/2002 на Комисията от 6 септември 2002 г. (ОВ L 244, 12.9.2002 г., стр. 7),

32003 R 1669: Регламент (ЕО) № 1669/2003 на Комисията от 1 септември 2003 г. (ОВ L 244, 29.9.2003 г., стр. 57).

398 R 2702: Регламент (ЕО) № 2702/98 на Комисията от 17 декември 1998 г. относно техническия формат на предаването на структурна бизнес статистика (ОВ L 344, 18.12.1998 г., стр. 102), изменен със:

32002 R 1614: Регламент (ЕО) № 1614/2002 на Комисията от 6 септември 2002 г. (ОВ L 244, 12.9.2002 г., стр. 7),

32003 R 1668: Регламент (ЕО) № 1668/2003 на Комисията от 1 септември 2003 г. (ОВ L 244, 29.9.2003 г., стр. 32),

32006 R 1792: Регламент (ЕО) № 1792/2006 на Комисията от 23 октомври 2006 г. (ОВ L 362, 20.12.2006 г., стр. 1).

399 R 1618: Регламент (ЕО) № 1618/1999 на Комисията от 23 юли 1999 г. относно критериите за оценка на качеството на структурната бизнес статистика (ОВ L 192, 24.7.1999 г., стр. 11).

399 R 1225: Регламент (ЕО) № 1225/1999 на Комисията от 27 май 1999 г. относно определенията на характеристиките за статистиката на застрахователните услуги (ОВ L 154, 19.6.1999 г., стр. 1).

399 R 1227: Регламент (ЕО) № 1227/1999 на Комисията от 28 май 1999 г. относно техническия формат за изпращането на статистически данни за застрахователните услуги (ОВ L 154, 19.6.1999 г., стр. 75), изменен със:

32006 R 1792: Регламент (ЕО) № 1792/2006 на Комисията от 23 октомври 2006 г. (ОВ L 362, 20.12.2006 г., стр. 1).

399 R 1228: Регламент (ЕО) № 1228/1999 на Комисията от 28 май 1999 г. относно сериите от данни, които ще се изготвят за статистиката за застрахователните услуги (ОВ L 154, 19.6.1999 г., стр. 91), изменен със:

32006 R 1792: Регламент (ЕО) № 1792/2006 на Комисията от 23 октомври 2006 г. (ОВ L 362, 20.12.2006 г., стр. 1).

32003 R 1668: Регламент (ЕО) № 1668/2003 на Комисията от 1 септември 2003 г. за прилагане на Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 на Съвета относно техническия формат на предаване на структурната бизнес статистика и за изменение на Регламент (ЕО) № 2702/98 на Комисията относно техническия формат на предаване на структурната бизнес статистика (ОВ L 244, 29.9.2003 г., стр. 32), изменен със:

32006 R 1792: Регламент (ЕО) № 1792/2006 на Комисията от 23 октомври 2006 г. (ОВ L 362, 20.12.2006 г., стр. 1).

32003 R 1669: Регламент (ЕО) № 1669/2003 на Комисията от 1 септември 2003 г. за прилагане на Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 на Съвета по отношение на сериите данни, които трябва да бъдат създадени за структурната бизнес статистика и за изменение на Регламент (ЕО) № 2701/98 относно серия от данни, които да бъдат съставени за структурната бизнес статистика (ОВ L 244, 29.9.2003 г., стр. 57).

32003 R 1670: Регламент (ЕО) № 1670/2003 на Комисията от 1 септември 2003 г. за приложение на Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 на Съвета относно определенията на характеристиките на структурната бизнес статистика и за изменение на Регламент (ЕО) № 2700/98 относно дефинициите на характеристиките на структурната бизнес статистика (ОВ L 244, 29.9.2003 г., стр. 74).

398 R 1165: Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика (ОВ L 162, 5.6.1998 г., стр. 1), изменен със:

32005 R 1158: Регламент (ЕО) № 1158/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. (ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 1),

32006 R 1503: Регламент (ЕО) № 1503/2006 на Комисията от 28 септември 2006 г. (ОВ L 281, 12.10.2006 г., стр. 15).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следната адаптация:

Швейцария е освободена от задължението да предоставя данни по 4-цифреното ниво на NACE REV 1.

32001 R 0586: Регламент (ЕО) № 586/2001 на Комисията от 26 март 2001 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика по отношение на дефинирането на Основните промишлени групировки (MIGS) (ОВ L 86, 27.3.2001 г., стр. 11), изменен със:

32006 R 1503: Регламент (ЕО) № 1503/2006 на Комисията от 28 септември 2006 г. (ОВ L 281, 12.10.2006 г., стр. 15),

32007 R 0656: Регламент (ЕО) № 656/2007 на Комисията от 14 юни 2007 г. (ОВ L 155, 15.6.2007 г., стр. 3).

393 R 2186: Регламент (ЕИО) № 2186/93 на Съвета от 22 юли 1993 г. относно общностната координация в областта на изготвянето на търговски регистри за статистически цели (ОВ L 196, 5.8.1993 г., стр. 1).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на този регламент се четат със следната адаптация:

Вписването под точка 1, буква к) от приложение II към този регламент не се прилага за Швейцария.

СТАТИСТИКА ЗА ТРАНСПОРТА И ТУРИЗМА

398 R 1172: Регламент (ЕО) № 1172/98 на Съвета от 25 май 1998 г. относно статистическите справки при автомобилен превоз на товари (ОВ L 163, 6.6.1998 г., стр. 1), изменен със:

399 R 2691: Регламент (ЕО) № 2691/1999 на Комисията от 17 декември 1999 г. (ОВ L 326, 18.12.1999 г., стр. 39),

32006 R 1792: Регламент (ЕО) № 1792/2006 на Комисията от 23 октомври 2006 г. (ОВ L 362, 20.12.2006 г., стр. 1).

32001 R 2163: Регламент (ЕО) № 2163/2001 на Комисията от 7 ноември 2001 г. относно техническите условия за предаването на статистически данни за автомобилни превози на товари (ОВ L 291, 8.11.2001 г., стр. 13).

32004 R 0642: Регламент (ЕО) № 642/2004 на Комисията от 6 април 2004 г. относно изискванията за точност, приложими за статистическите справки по силата на Регламент (ЕО) № 1172/98 на Съвета относно регистрирането за целите на статистиката при автомобилен превоз на товари (ОВ L 102, 7.4.2004 г., стр. 26).

32007 R 0833: Регламент (ЕО) № 833/2007 на Комисията от 16 юли 2007 г. за приключване на преходния период, предвиден в Регламент (ЕО) № 1172/98 на Съвета относно статистическите справки при автомобилен превоз на товари (ОВ L 185, 17.7.2007 г., стр. 9).

32003 R 0006: Регламент (ЕО) № 6/2003 на Комисията от 30 декември 2002 г. относно разпространението на статистика за автомобилен превоз на товари (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 45).

393 D 0704: Решение 93/704/ЕО на Съвета от 30 ноември 1993 г. относно създаването на база данни на Общността за пътнотранспортните произшествия (ОВ L 329, 30.12.1993 г., стр. 63).

32003 R 0091: Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно статистиката за железопътния транспорт (ОВ L 14, 21.1.2003 г., стp. 1), изменен със:

32003 R 1192: Регламент (ЕО) № 1192/2003 на Комисията от 3 юли 2003 г. (ОВ L 167, 4.7.2003 г., стр. 13).

32007 R 0332: Регламент (ЕО) № 332/2007 на Комисията от 27 март 2007 г. относно техническите предписания за предоставяне на статистически данни за железопътния транспорт (ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 16).

32007 R 1304: Регламент (ЕО) № 1304/2007 на Комисията от 7 ноември 2007 г. за изменение на Директива 95/64/ЕО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1172/98 на Съвета, регламенти (ЕО) № 91/2003 и (ЕО) № 1365/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на създаването на NST 2007 като единна класификация на превозваните товари с някои видове транспорт (ОВ L 290, 8.11.2007 г., стр. 14).

32003 R 0437: Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2003 г. относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздуха (ОВ L 66, 11.3.2003 г., стр. 1), изменен със:

32003 R 1358: Регламент (ЕО) № 1358/2003 на Комисията от 31 юли 2003 г. (ОВ L 194, 1.8.2003 г., стр. 9),

32005 R 0546: Регламент (ЕО) № 546/2005 на Комисията от 8 април 2005 г. (ОВ L 91, 9.4.2005 г., стp. 5).

32003 R 1358: Регламент (ЕО) № 1358/2003 на Комисията от 31 юли 2003 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздух и за изменение на приложения I и II към него (ОВ L 194, 1.8.2003 г., стр. 9), изменен със:

32005 R 0546: Регламент (ЕО) № 546/2005 на Комисията от 8 април 2005 г. (ОВ L 91, 9.4.2005 г., стр. 5),

32007 R 0158: Регламент (ЕО) № 158/2007 на Комисията от 16 февруари 2007 г. (ОВ L 49, 17.2.2007 г., стр. 9),

32006 R 1792: Регламент (ЕО) № 1792/2006 на Комисията от 23 октомври 2006 г. (ОВ L 362, 20.12.2006 г., стp. 1).

380 L 1119: Директива 80/1119/ЕИО на Съвета от 17 ноември 1980 г. относно статистическите данни за превоза на товари по вътрешни водни пътища (ОВ L 339, 15.12.1980 г., стр. 30).

395 L 0064: Директива 95/64/ЕО на Съвета от 8 декември 1995 г. относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море (ОВ L 320, 30.12.1995 г., стр. 25), изменена със:

398 D 0385: Решение 98/385/ЕО на Комисията от 13 май 1998 г. (ОВ L 174, 18.6.1998 г., стр. 1),

32000 D 0363: Решение 2000/363/ЕО на Комисията от 28 април 2000 г. (ОВ L 132, 5.6.2000 г., стр. 1).

32001 D 0423: Решение 2001/423/ЕО на Комисията от 22 май 2001 г. относно условията за публикуване или разпространение на статистически данни, които са събрани в съответствие с Директива 95/64/ЕО на Съвета относно статистическите отчети при превоз на товари и пътници по море (ОВ L 151, 7.6.2001 г., стр. 41).

32005 D 0366: Решение 2005/366/ЕО на Комисията от 4 март 2005 г. за прилагане на Директива 95/64/ЕО на Съвета относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море и за изменение на приложенията към нея (ОВ L 123, 17.5.2005 г., стр. 1).

395 L 0057: Директива 95/57/ЕО на Съвета от 23 ноември 1995 г. относно събирането на статистическа информация в областта на туризма (ОВ L 291, 6.12.1995 г., стр. 32).

399 D 0035: Решение 1999/35/ЕО на Комисията от 9 декември 1998 г. относно процедурите за прилагане на Директива 95/57/ЕО на Съвета относно събирането на статистическа информация в областта на туризма (ОВ L 9, 15.1.1999 г., стр. 23).

32007 R 0973: Регламент (ЕО) № 973/2007 на Комисията от 20 август 2007 г. за изменение на някои регламенти на ЕО относно специфични статистически области, прилагащи статистическата класификация на икономическите дейности NACE Revision 2 (ОВ L 216, 21.8.2007 г., стр. 10).

СТАТИСТИКА В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ

395 R 1172: Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета от 22 май 1995 г. относно статистиките за търговията със стоки между Общността и нейните държави-членки и трети страни (ОВ L 118, 25.5.1995 г., стр. 10), изменен със:

397 R 0476: Регламент (ЕО) № 476/97 на Съвета от 13 март 1997 г. (ОВ L 75, 15.3.1997 г., стр. 1),

398 R 0374: Регламент (ЕО) № 374/98 на Съвета от 12 февруари 1998 г. (ОВ L 48, 19.2.1998 г., стр. 6).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на този регламент се четат със следните адаптации:

а)

за Швейцария статистическата територия съответства на митническата територия;

б)

Швейцария не е задължена да изготвя статистически данни за търговията между Швейцария и Лихтенщайн;

в)

класификацията, посочена в член 8, параграф 2, се прилага с отбелязване най-малко на първите шест цифри;

г)

член 10, параграф 1, букви з) и й) не се прилагат;

д)

член 10, параграф 1, буква и): националността на превозното средство, пресичащо границата, се прилага единствено за автомобилния транспорт.

32000 R 1917: Регламент (ЕО) № 1917/2000 на Комисията от 7 септември 2000 г. за постановяване на някои разпоредби за прилагането на Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета относно статистиката за външната търговия (ОВ L 229, 9.9.2000 г., стр. 14), изменен със:

32001 R 1669: Регламент (ЕО) № 1669/2001 на Комисията от 20 август 2001 г. (ОВ L 224, 21.8.2001 г., стр. 3),

32005 R 0179: Регламент (ЕО) № 179/2005 на Комисията от 2 февруари 2005 г. (ОВ L 30, 3.2.2005 г., стр. 6).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на този регламент се четат със следните адаптации:

а)

позоваването на Регламент (ЕО) № 2454/96 в член 6, параграф 1 не се прилага;

б)

към член 7, параграф 1, буква a) се добавя следната нова алинея:

„По отношение на Швейцария „страна на произход“ означава държавата, от която стоките произхождат по смисъла на съответните национални правила за произход.“;

в)

в член 9, параграф 2 се прибавя следната нова алинея:

„По отношение на Швейцария „митническата стойност“ се определя според разпоредбите на съответните национални правила.“;

г)

член 11, параграф 2 не се прилага;

д)

раздел 2 (членове 16—19) не се прилага.

32002 R 1779: Регламент (ЕО) № 1779/2002 на Комисията от 4 октомври 2002 г. относно номенклатурата на държави и територии за нуждите на статистиката за външната търговия на Общността и статистиката за търговията между държавите-членки (ОВ L 269, 5.10.2002 г., стр. 6).

32006 R 1833: Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията от 13 декември 2006 г. относно номенклатурата на страните и териториите за нуждите на статистиката на външната търговия на Общността и на статистиката на търговията между държавите-членки (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19).

СТАТИСТИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

390 R 1588: Регламент (Евратом, ЕИО) № 1588/90 на Съвета от 11 юни 1990 г. за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности (ОВ L 151, 15.6.1990 г., стр. 1).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на този регламент се четат със следните адаптации:

а)

в член 2 се добавя следната точка:

„11.

персонал на Службата на статистическия съветник на държавите от ЕАСТ: персонал на секретариата на ЕАСТ, работещ в сградите на Евростат.“;

б)

във второто изречение на член 5, параграф 1 „Евростат“ се заменя с „Евростат и Службата на статистическия съветник на държавите от ЕАСТ“;

в)

в член 5, параграф 2 се добавя следната нова алинея:

„Поверителни статистически данни, предадени на Евростат посредством Службата на статистическия съветник на държавите от ЕАСТ, са достъпни също и за персонала на тази служба.“;

г)

за посочените в член 6 цели „Евростат“ следва да се разбира, че включва и Службата на статистическия съветник на държавите от ЕАСТ.

397 R 0322: Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета от 17 февруари 1997 г. относно статистиката на Общността (ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 1).

32002 R 0831: Регламент (ЕО) № 831/2002 на Комисията от 17 май 2002 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността във връзка с достъпа до поверителни данни за научни цели (ОВ L 133, 18.5.2002 г., стр. 7), изменен със:

32006 R 1104: Регламент (ЕО) № 1104/2006 на Комисията от 18 юли 2006 г. (ОВ L 197, 19.7.2006 г., стр. 3).

32008 D 0234 Решение № 234/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за създаване на Европейски статистически консултативен комитет и за отмяна на Решение 91/116/ЕИО на Съвета (ОВ L 73, 15.3.2008 г., стр. 13).

32008 D 0235 Решение № 235/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за създаване на Европейски консултативен съвет за статистическо управление (ОВ L 73, 15.3.2008 г., стр. 17).

АКТОВЕ, КОИТО ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ

Договарящите се страни вземат под внимание съдържанието на следните актове:

52005 PC 0217: Препоръка на Комисията COM(2005) 217 от 25 май 2005 г. относно независимостта, почтеността и отчетността на общностния и националните статистически органи (ОВ C 172, 12.7.2005 г., стр. 22).

ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНА СТАТИСТИКА

2007 R 0862: Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 311/76 на Съвета относно изготвяне на статистика за чуждестранните работници (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 23).

398 R 0577: Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета от 9 март 1998 г. относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността (ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 3), изменен със:

32002 R 1991: Регламент (ЕО) № 1991/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 8 октомври 2002 г. (ОВ L 308, 9.11.2002 г., стр. 1),

32002 R 2104: Регламент (ЕО) № 2104/2002 на Комисията от 28 ноември 2002 г. (ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 14).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на този регламент се четат със следната адаптация:

Без да се отчитат разпоредбите на член 2, параграф 4, за Швейцария единицата на наблюдение е лице, а информацията относно другите членове на домакинството може да включва поне характеристиките, изброени в член 4, параграф 1.

32000 R 1575: Регламент (ЕО) № 1575/2000 на Комисията от 19 юли 2000 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността във връзка с кодификацията, която се използва за предаването на данни от 2001 г. и следващите години (ОВ L 181, 20.7.2000 г., стр. 16).

32000 R 1897: Регламент (ЕО) № 1897/2000 на Комисията от 7 септември 2000 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността във връзка с оперативната дефиниция за безработица (ОВ L 228, 8.9.2000 г., стр. 18).

32002 R 2104: Регламент (ЕО) № 2104/2002 на Комисията от 28 ноември 2002 г. за адаптиране на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността и Регламент (ЕО) № 1575/2000 на Комисията за приложението на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета във връзка с използването на списъка на променливите за образованието и обучението и тяхното кодиране за предаване на данни от 2003 г. нататък (ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 14), приложен със:

32003 R 0246: Регламент (ЕО) № 246/2003 на Комисията от 10 февруари 2003 г. за приемане на програма от ad hoc модули, която се отнася за периода 2004—2006 г., към изследването на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (ОВ L 34, 11.2.2003 г., стр. 3).

399 R 0530: Регламент (ЕО) № 530/1999 на Съвета от 9 март 1999 г. относно структурна статистика за заплатите и разходите за труд (ОВ L 63, 12.3.1999 г., стр. 6), изменен със:

399 R 1726: Регламент (ЕО) № 1726/1999 на Комисията от 27 юли 1999 г. (ОВ L 203, 3.8.1999 г., стр. 28),

32005 R 1737: Регламент (ЕО) № 1737/2005 на Комисията от 21 октомври 2005 г. (ОВ L 279, 22.10.2005 г., стр. 11),

32007 R 0973: Регламент (ЕО) № 973/2007 на Комисията от 20 август 2007 г. (ОВ L 216, 21.8.2007 г., стр. 10).

32000 R 1916: Регламент (ЕО) № 1916/2000 на Комисията от 8 септември 2000 г. за прилагането на Регламент (ЕО) № 530/1999 на Съвета относно структурна статистика за заплатите и разходите за труд по отношение на определението и предаването на информация за структурата на заплатите (ОВ L 229, 9.9.2000 г., стр. 3), изменен със:

32005 R 1738: Регламент (ЕО) № 1738/2005 на Комисията от 21 октомври 2005 г. (ОВ L 279, 22.10.2005 г., стр. 32),

32007 R 0973: Регламент (ЕО) № 973/2007 на Комисията от 20 август 2007 г. (ОВ L 216, 21.8.2007 г., стр. 10).

32006 R 0698: Регламент (ЕО) № 698/2006 на Комисията от 5 май 2006 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 530/1999 на Съвета по отношение на качествената оценка на структурната статистика за разходите за труд и за заплати (ОВ L 121, 6.5.2006 г., стр. 30).

32003 R 0450: Регламент (ЕО) № 450/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2003 г. относно индекса на разходите за труд (ОВ L 69, 13.3.2003 г., стр. 1), приложен със:

32003 R 1216: Регламент (ЕО) № 1216/2003 на Комисията от 7 юли 2003 г. за прилагането на Регламент (ЕО) № 450/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно индекса на разходите за труд (ОВ L 169, 8.7.2003 г., стр. 37).

32007 R 0973: Регламент (ЕО) № 973/2007 на Комисията от 20 август 2007 г. за изменение на някои регламенти на ЕО относно специфични статистически области, прилагащи статистическата класификация на икономическите дейности NACE Revision 2 (ОВ L 216, 21.8.2007 г., стр. 10).

32003 R 1177: Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) (ОВ L 165, 3.7.2003 г., стр. 1), изменен със:

32005 R 1553: Регламент (ЕО) № 1553/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. (ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 6).

32003 R 1980: Регламент (ЕО) № 1980/2003 на Комисията от 21 октомври 2003 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) във връзка с дефинициите и актуализираните дефиниции (ОВ L 298, 17.11.2003 г., стр. 1), изменен със:

32006 R 0676: Регламент (ЕО) № 676/2006 на Комисията от 2 май 2006 г. (ОВ L 118, 3.5.2006 г., стр. 3).

32003 R 1981: Регламент (ЕО) № 1981/2003 на Комисията от 21 октомври 2003 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) по отношение на аспектите на полевото проучване и процедурите за приспадане (ОВ L 298, 17.11.2003 г., стр. 23).

32003 R 1982: Регламент (ЕО) № 1982/2003 на Комисията от 21 октомври 2003 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) във връзка с изготвянето на извадките и правилата за проследяването (ОВ L 298, 17.11.2003 г., стр. 29).

32003 R 1983: Регламент (ЕО) № 1983/2003 на Комисията от 21 октомври 2003 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) във връзка със списъка на целевите главни променливи (ОВ L 298, 17.11.2003 г., стр. 34), изменен със:

32007 R 0973: Регламент (ЕО) № 973/2007 на Комисията от 20 август 2007 г. (ОВ L 216, 21.8.2007 г., стр. 10).

32004 R 0028: Регламент (ЕО) № 28/2004 на Комисията от 5 януари 2004 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) по отношение на подробното съдържание на междинните и окончателните отчети за качеството (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 42).

32006 R 0315: Регламент (ЕО) № 315/2006 на Комисията от 22 февруари 2006 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC), по отношение на списъка с целеви вторични променливи, свързани с условията за домакинствата (ОВ L 52, 23.2.2006 г., стр. 16).

СТАТИСТИКА В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА

395 R 2494: Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета от 23 октомври 1995 г. относно хармонизираните индекси на потребителските цени (ОВ L 257, 27.10.1995 г., стр. 1).

За Швейцария регламентът се прилага по отношение на хармонизирането на потребителските цени за извършване на международни сравнения.

Той не се прилага за целите на изчисляване на хармонизираните индекси на потребителските цени в рамките на Икономическия и валутен съюз.

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на този регламент се четат със следните адаптации:

а)

член 2в, както и позоваванията на индекса на потребителските цени на Паричния съюз (ИПЦПС) в член 8, параграф 1 и в член 11 не се прилагат;

б)

член 5, параграф 1, буква a) не се прилага;

в)

член 5, параграф 2 не се прилага;

г)

консултацията с Европейския паричен институт (ЕПИ), предвидена в член 5, параграф 3, не се прилага.

396 R 1749: Регламент (ЕО) № 1749/96 на Комисията от 9 септември 1996 г. относно първоначалните мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени (ОВ L 229, 10.9.1996 г., стр. 3), изменен със:

398 R 1687: Регламент (ЕО) № 1687/98 на Съвета от 20 юли 1998 г. (ОВ L 214, 31.7.1998 г., стр. 12),

398 R 1688: Регламент (ЕО) № 1688/98 на Съвета от 20 юли 1998 г. (ОВ L 214, 31.7.1998 г., стр. 23),

32007 R 1334: Регламент (ЕО) № 1334/2007 на Комисията от 14 ноември 2007 г. (ОВ L 296, 15.11.2007 г., стр. 22).

396 R 2214: Регламент (ЕО) № 2214/96 на Комисията от 20 ноември 1996 г. относно хармонизираните индекси на потребителските цени: предаване и разпространение на подиндекси на ХИПЦ (ОВ L 296, 21.11.1996 г., стр. 8), изменен със:

399 R 1617: Регламент (ЕО) № 1617/1999 на Комисията от 23 юли 1999 г. (ОВ L 192, 24.7.1999 г., стр. 9),

399 R 1749: Регламент (ЕО) № 1749/1999 на Комисията от 23 юли 1999 г. (ОВ L 214, 13.8.1999 г., стр. 1), поправен в ОВ L 267, 15.10.1999 г., стр. 59,

32001 R 1920: Регламент (ЕО) № 1920/2001 на Комисията от 28 септември 2001 г. (ОВ L 261, 29.9.2001 г., стр. 46), поправен в ОВ L 295, 13.11.2001 г., стр. 34,

32005 R 1708: Регламент (ЕО) № 1708/2005 на Комисията от 19 октомври 2005 г. (ОВ L 274, 20.10.2005 г., стр. 9).

397 R 2454: Регламент (ЕО) № 2454/97 на Комисията от 10 декември 1997 г. относно условията по прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно минимални стандарти при качеството на тегловните стойности на ХИПЦ (ОВ L 340, 11.12.1997 г., стр. 24).

398 R 2646: Регламент (ЕО) № 2646/98 на Комисията от 9 декември 1998 г. за въвеждане на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти при разглеждането на тарифи в хармонизираните индекси на потребителските цени (ОВ L 335, 10.12.1998 г., стр. 30).

399 R 1617: Регламент (ЕО) № 1617/1999 на Комисията от 23 юли 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти при третирането на застраховането в хармонизирания индекс на потребителските цени и за изменение на Регламент (ЕО) № 2214/96 на Комисията (ОВ L 192, 24.7.1999 г., стр. 9).

399 R 2166: Регламент (ЕО) № 2166/1999 на Съвета от 8 октомври 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2494/95 относно минималните стандарти при третирането на продукти в секторите на здравеопазването, образованието и социалната закрила в хармонизирания индекс на потребителските цени (ОВ L 266, 14.10.1999 г., стр. 1).

32000 R 2601: Регламент (ЕО) № 2601/2000 на Комисията от 17 ноември 2000 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно момента на въвеждане на покупните цени в хармонизирания индекс на потребителските цени (ОВ L 300, 29.11.2000 г., стр. 14).

32000 R 2602: Регламент (ЕО) № 2602/2000 на Комисията от 17 ноември 2000 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти за отчитане на намаленията на цените в хармонизирания индекс на потребителските цени (ОВ L 300, 29.11.2000 г., стр. 16), изменен със:

32001 R 1921: Регламент (ЕО) № 1921/2001 на Комисията от 28 септември 2001 г. (ОВ L 261, 29.9.2001 г., стр. 49), поправен в ОВ L 295, 13.11.2001 г., стр. 34.

32001 R 1920: Регламент (ЕО) № 1920/2001 на Комисията от 28 септември 2001 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти за разглеждане на цени на услуги, пропорционални на стойността на сделките, в хармонизирания индекс на потребителските цени и за изменение на Регламент (ЕО) № 2214/96 (ОВ L 261, 29.9.2001 г., стр. 46), поправен в ОВ L 295, 13.11.2001 г., стр. 34.

32001 R 1921: Регламент (ЕО) № 1921/2001 на Комисията от 28 септември 2001 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти за ревизиране на хармонизираните индекси на потребителските цени и за изменение на Регламент (ЕО) № 2602/2000 (ОВ L 261, 29.9.2001 г., стр. 49), поправен в ОВ L 295, 13.11.2001 г., стр. 34.

32005 R 1708: Регламент (ЕО) № 1708/2005 на Комисията от 19 октомври 2005 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета по отношение на общия референтен период за хармонизирания индекс на потребителските цени и за изменение на Регламент (ЕО) № 2214/96 (ОВ L 274, 20.10.2005 г., стр. 9).

32006 R 0701: Регламент (ЕО) № 701/2006 на Съвета от 25 април 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2494/95 по отношение на времевия обхват на събиране на ценови данни в хармонизирания индекс на потребителските цени (ОВ L 122, 9.5.2006 г., стр. 3).

32007 R 1445: Регламент (ЕО) № 1445/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за установяване на общи правила за предоставяне на основна информация относно паритетите на покупателна способност, както и за тяхното изчисление и разпространение (ОВ L 336, 20.12.2007 г., стр. 1).

396 R 2223: Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1), изменен със:

398 R 0448: Регламент (ЕО) № 448/98 на Съвета от 16 февруари 1998 г. (ОВ L 58, 27.2.1998 г., стр. 1),

32000 R 1500: Регламент (ЕО) № 1500/2000 на Комисията от 10 юли 2000 г. (ОВ L 172, 12.7.2000 г., стр. 3),

32000 R 2516: Регламент (ЕО) № 2516/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 7 ноември 2000 г. (ОВ L 290, 17.11.2000 г., стр. 1),

32001 R 0995: Регламент (ЕО) № 995/2001 на Комисията от 22 май 2001 г. (ОВ L 139, 23.5.2001 г., стр. 3),

32001 R 2558: Регламент (ЕО) № 2558/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. (ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 1),

32002 R 0113: Регламент (ЕО) № 113/2002 на Комисията от 23 януари 2002 г. (ОВ L 21, 24.1.2002 г., стр. 3),

32002 R 1889: Регламент (ЕО) № 1889/2002 на Комисията от 23 октомври 2002 г. (ОВ L 286, 24.10.2002 г., стр. 1),

32003 R 1267: Регламент (ЕО) № 1267/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. (ОВ L 180, 18.7.2003 г., стр. 1).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на този регламент се четат със следните адаптации:

а)

Швейцария има право да събира данни от институционални единици, когато разпоредбите на настоящия регламент се отнасят за промишлеността;

б)

Швейцария не е обвързана с регионална разбивка на данните, която се изисква с настоящия регламент;

в)

Швейцария не е обвързана с разбивка на износа и вноса на услуги за ЕС/трети страни, която се изисква с настоящия регламент;

г)

в приложение Б, Дерогации относно таблиците, които трябва да се предоставят в рамките на въпросника „ESA-95“ по държави, след точка 15 (Исландия) се добавя следното:

„16.   ШВЕЙЦАРИЯ

16.1.   Дерогации за таблиците

Таблица №

Таблица

Дерогация

До

1

Основни агрегати, годишни и тримесечни

Предаване за 1990 г. и след това

 

2

Основни агрегати на сектор държавно управление

Срокове за предаване: t + 8 месеца

Неограничен

Периодичност: годишна

Неограничен

Предаване за 1990 г. и след това

 

3

Таблици по промишлени сектори

Предаване за 1990 г. и след това

 

4

Износ и внос от ЕС/трети страни

Предаване за 1998 г. и след това

 

5

Разходи на домакинствата за крайно потребление по предназначение

Предаване за 1990 г. и след това

 

6

Финансови сметки по институционални сектори

Предаване за 1998 г. и след това

2006 г.

7

Баланси за финансови активи и пасиви

Предаване за 1998 г. и след това

2006 г.

8

Нефинансови сметки по институционални сектори

Срокове за предаване: t + 18 месеца

Предаване за 1990 г. и след това

Неограничен

9

Подробно описание на приходите от данъци, такси и социалноосигурителни вноски по сектори

Срокове за предаване: t + 18 месеца

Предаване за 1998 г. и след това

Неограничен

10

Таблици по отрасли и по региони, NUTS II, A17

Без регионална разбивка

 

11

Разходи на сектор държавно управление по функции

Предаване за 2005 г. и след това

Без изчисления със задна дата

2007 г.

12

Таблици по отрасли и по региони, NUTS III, A3

Без регионална разбивка

 

13

Сметки на домакинствата по региони, NUTS II

Без регионална разбивка

 

14—22

В съответствие с дерогация а) на настоящия регламент Швейцария е освободена от задължението да предоставя данни за таблици 14—22.“

 

397 D 0178: Решение 97/178/ЕО, Евратом на Комисията от 10 февруари 1997 г. за определяне на методологията за прехода между Европейската система на национални и регионални сметки на Общността (ESA 95) и Европейската система на общи икономически сметки (ESA второ издание) (ОВ L 75, 15.3.1997 г., стр. 44).

398 D 0715: Решение 98/715/ЕО на Комисията от 30 ноември 1998 г. като пояснение на приложение А към Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността по въпроса за принципите за измерване на цените и обемите (ОВ L 340, 16.12.1998 г., стр. 33).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на решението се четат със следната адаптация:

Член 3 (класификация на методите по продукти) не с прилага за Швейцария.

32002 R 1889: Регламент (ЕО) № 1889/2002 на Комисията от 23 октомври 2002 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 448/98 на Съвета за изменение и допълнение на Регламент (ЕО) № 2223/96 по отношение на разпределянето на непряко измерваните услуги по финансово посредничество (FISIM) в рамките на Европейската система от национални и регионални сметки (ЕЅА) (ОВ L 286, 24.10.2002 г., стр. 11).

32003 R 1287: Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета от 15 юли 2003 г. за хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) (ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 1).

32005 R 0116: Регламент (ЕО, Евратом) № 116/2005 на Комисията от 26 януари 2005 г. относно обработката на възстановяването на ДДС на лица, които не са данъчно задължени, както и за лица, които са данъчно задължени, във връзка с техните дейности, които са освободени от данъци по смисъла на Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета, относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 6).

32005 R 1722: Регламент (ЕО) № 1722/2005 на Комисията от 20 октомври 2005 г. относно принципите на оценяване на услуги за отдаване под наем на жилища за целта на Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (ОВ L 276, 21.10.2005 г., стр. 5).

399 D 0622: Решение 1999/622/ЕО, Евратом на Комисията от 8 септември 1999 г. относно третирането на възстановяване на ДДС за данъчно незадължени единици и за данъчно задължени единици, за техните освободени дейности, за целите на прилагането на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета относно хармонизирането на образуването на брутния национален продукт по пазарни цени (ОВ L 245, 17.9.1999 г., стр. 51).

32006 R 0601: Регламент (ЕО) № 601/2006 на Комисията от 18 април 2006 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формата и процедурата за предаване на данни (ОВ L 106, 19.4.2006 г., стр. 7).

НОМЕНКЛАТУРИ

390 R 3037: Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета от 9 октомври 1990 г. относно статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (ОВ L 293, 24.10.1990 г., стр. 1), изменен със:

393 R 0761: Регламент (ЕИО) № 761/93 на Комисията от 24 март 1993 г. (ОВ L 83, 3.4.1993 г., стр. 1),

32002 R 0029: Регламент (ЕО) № 29/2002 на Комисията от 19 декември 2001 г. (ОВ L 6, 10.1.2002 г., стр. 3).

393 R 0696: Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 г. относно статистическите отчетни единици за наблюдението и анализа на производствената система в Общността (ОВ L 76, 30.3.1993 г., стр. 1).

393 R 3696: Регламент (ЕИО) № 3696/93 на Съвета от 29 октомври 1993 г. относно статистическата класификация на продуктите по дейности (КПД) в Европейската икономическа общност (ОВ L 342, 31.12.1993 г., стр. 1), изменен със:

398 R 1232: Регламент (ЕО) № 1232/98 на Комисията от 17 юни 1998 г. (ОВ L 177, 22.6.1998 г., стр. 1),

32002 R 0204: Регламент (ЕО) № 204/2002 на Комисията от 19 декември 2001 г. (ОВ L 36, 6.2.2002 г., стр. 1).

32003 R 1059: Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

СТАТИСТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

396 L 0016: Директива 96/16/ЕО на Съвета от 19 март 1996 г. относно статистическите изследвания на млякото и млечните продукти (ОВ L 78, 28.3.1996 г., стр. 27), изменена със:

32003 L 0107: Директива 2003/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 декември 2003 г. (ОВ L 7, 13.1.2004 г., стр. 40).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на директивата следва да се четат със следната адаптация:

Швейцария не е обвързана с регионална разбивка на данните, която се изисква с настоящата директива.

397 D 0080: Решение 97/80/ЕО на Комисията от 18 декември 1996 г. относно въвеждане на разпоредби за прилагането на Директива 96/16/ЕО на Съвета относно статистическите изследвания на млякото и млечните продукти (ОВ L 24, 25.1.1997 г., стр. 26), изменено със:

398 D 0582: Решение 98/582/ЕО на Съвета от 6 октомври 1998 г. (ОВ L 281, 17.10.1998 г., стр. 36).

388 R 0571: Регламент (ЕИО) № 571/88 на Съвета от 29 февруари 1988 г. относно организирането на изследванията на Общността на структурата на земеделските стопанства за периода 1988—1997 г. (ОВ L 56, 2.3.1988 г., стр. 1), изменен със:

396 R 2467: Регламент (ЕО) № 2467/96 на Съвета от 17 декември 1996 г. (ОВ L 335, 24.12.1996 г., стр. 3),

398 D 0377: Решение 98/377/ЕО на Комисията от 18 май 1998 г. (ОВ L 168, 13.6.1998 г., стр. 29),

32002 R 143: Регламент (ЕО) № 143/2002 на Комисията от 24 януари 2002 г. (ОВ L 24, 26.1.2002 г., стр. 16),

32004 R 2139: Регламент (ЕО) № 2139/2004 на Комисията от 8 декември 2004 г. (ОВ L 369, 16.12.2004 г., стр. 26),

32006 R 0204: Регламент (ЕО) № 204/2006 на Комисията от 6 февруари 2006 г. (ОВ L 34, 7.2.2006 г., стр. 3).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на този регламент се четат със следните адаптации:

а)

в член 4 текстът, започващ с „и дотолкова, доколкото следните териториални единици имат някакво местно значение…“ до „…специфичните техническо-икономически насоки по смисъла на същото решение“ не се прилага;

б)

в член 6, параграф 2 текстът „стандартната брутна разлика (СБР), по смисъла на Решение 85/377/ЕИО“ се заменя със:

„стандартната брутна разлика (СБР), по смисъла на Решение 85/377/ЕИО, или от стойността на общата селскостопанска продукция“;

в)

членове 10, 12 и 13 и приложение II не се прилагат;

г)

Швейцария няма задължения по отношение на типологията, упомената в членове 6, 7, 8 и 9 и приложение I от настоящия регламент. Въпреки това Швейцария предава необходимата допълнителна информация, която позволява извършването на повторна класификация съгласно тази типология;

д)

без да се отчитат разпоредбите на регламента, Швейцария има право да провежда изследването през май и да предава данните най-късно до 18 месеца след това.

32000 D 0115: Решение 2000/115/ЕО на Комисията от 24 ноември 1999 г. относно дефинициите на характеристиките, списъка на земеделските продукти, изключенията от дефинициите и регионите и зоните във връзка с изследванията на структурата на земеделските стопанства (ОВ L 38, 12.2.2000 г., стр. 1), изменено със:

32002 R 1444: Регламент (ЕО) № 1444/2002 на Комисията от 24 юли 2002 г. (ОВ L 216, 12.8.2002 г., стр. 1),

32004 R 2139: Регламент (ЕО) № 2139/2004 на Комисията от 8 декември 2004 г. (ОВ L 369, 16.12.2004 г., стр. 26),

32006 R 0204: Регламент (ЕО) № 204/2006 на Комисията от 6 февруари 2006 г. (ОВ L 34, 7.2.2006 г., стр. 3).

390 R 0837: Регламент (ЕИО) № 837/90 на Съвета от 26 март 1990 г. относно статистическата информация, която трябва да бъде предоставена от държавите-членки за производството на зърнени култури (ОВ L 88, 3.4.1990 г., стр. 1).

393 R 0959: Регламент (ЕИО) № 959/93 на Съвета от 5 април 1993 г. относно статистическата информация, която следва да се предоставя от държавите-членки относно растителните продукти, различни от зърнени култури (ОВ L 98, 24.4.1993 г., стр. 1).

32004 R 0138: Регламент (ЕО) № 138/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 5 декември 2003 г. относно икономическите сметки за селското стопанство (ИССС) в Общността (ОВ L 33, 5.2.2004 г., стр. 1), изменен със:

32005 R 0306: Регламент (ЕО) № 306/2005 на Комисията от 24 февруари 2005 г. (ОВ L 52, 25.2.2005 г., стр. 9),

32006 R 0909: Регламент (ЕО) № 909/2006 на Комисията от 20 юни 2006 г. (ОВ L 168, 21.6.2006 г., стр. 14),

32008 R 0212: Регламент (ЕО) № 212/2008 на Комисията от 7 март 2008 г. (ОВ L 65, 8.3.2008 г., стр. 5).

СТАТИСТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБОЛОВА

391 R 1382: Регламент (ЕИО) № 1382/91 на Съвета от 21 май 1991 г. относно изпращането на данни за разтоварването на рибни продукти в държавите-членки (ОВ L 133, 28.5.1991 г., стр. 1), изменен със:

393 R 2104: Регламент (ЕИО) № 2104/93 на Съвета от 22 юли 1993 г. (ОВ L 191, 31.7.1993 г., стр. 1).

391 R 3880: Регламент (ЕИО) № 3880/91 на Съвета от 17 декември 1991 г. относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантическия океан (ОВ L 365, 31.12.1991 г., стр. 1), изменен със:

32001 R 1637: Регламент (ЕО) № 1637/2001 на Комисията от 23 юли 2001 г. (ОВ L 222, 17.8.2001 г., стр. 20).

393 R 2018: Регламент (ЕИО) № 2018/93 от 30 юни 1993 г. относно предаването на статистически данни за улова и риболовната дейност от държавите-членки, които извършват риболов в северозападната част на Атлантическия океан (ОВ L 186, 28.7.1993 г., стр. 1), изменен със:

32001 R 1636: Регламент (ЕО) № 1636/2001 на Комисията от 23 юли 2001 г. (ОВ L 222, 17.8.2001 г., стр. 1).

395 R 2597: Регламент (ЕО) № 2597/95 на Съвета от 23 октомври 1995 г. относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантическия океан (ОВ L 270, 13.11.1995 г., стр. 1), изменен със:

32001 R 1638: Регламент (ЕО) № 1638/2001 на Комисията от 24 юли 2001 г. (ОВ L 222, 17.8.2001 г., стр. 29).

396 R 0788: Регламент (ЕО) № 788/96 на Съвета от 22 април 1996 г. относно предоставянето от държавите-членки на статистическа информация за производството на аквакултури (ОВ L 108, 1.5.1996 г., стр. 1).

СТАТИСТИКА В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

390 L 0377: Директива 90/377/ЕИО на Съвета от 29 юни 1990 г. относно процедура на Общността за подобряване на прозрачността на цените на газта и електричеството за промишлени крайни потребители (ОВ L 185, 17.7.1990 г., стр. 16).“


13.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/28


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 10 март 2009 година

за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи или произведени от генетично модифицирана маслодайна рапица Т45 (ACS-BNØØ8-2) в резултат на търговското разпространение на тази рапица в трети страни до 2005 г. съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2009) 1541)

(само текстът на немски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/184/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 28 октомври 2005 г. в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Bayer CropScience AG подаде до компетентния орган на Обединеното кралство заявление за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи или произведени от маслодайна рапица Т45.

(2)

Заявлението се отнася също така до пускането на пазара на други продукти, съдържащи маслодайна рапица T45, предназначени за същата употреба като всеки друг вид маслодайна рапица, с изключение на отглеждане. Следователно в съответствие с член 5, параграф 5 и член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 заявлението включва данните и информацията, изисквани съгласно приложения III и IV към Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (2), както и информация и заключения относно оценката на риска, извършена в съответствие с принципите, посочени в приложение II към Директива 2001/18/ЕО.

(3)

На 17 април 2007 г. в съответствие с член 8, параграф 4 и член 20, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Bayer CropScience AG подаде до Комисията заявление за разрешаване на съществуващите продукти, произведени от маслодайна рапица T45 (хранителни добавки, фуражни суровини и добавки към фуражи, произведени от маслодайна рапица T45).

(4)

Заявителят посочва в своите заявления и в съобщенията си до Комисията, че търговското разпространение на маслодайна рапица Т45 е било спряно след сеитбен сезон 2005 г.

(5)

Поради тази причина единствената цел на заявленията е да се обхване наличието на маслодайна рапица Т45, произтичащо от отглеждането ѝ в трети страни в миналото.

(6)

На 5 март 2008 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) даде единно общо положително становище по двете заявления в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 и стигна до заключението, че е малко вероятно пускането на пазара на продуктите, съдържащи или произведени от маслодайна рапица T45 и описани в заявленията („продуктите“), да има неблагоприятно въздействие върху здравето на човека или на животните или върху околната среда, в рамките на предвидените употреби (3). В становището си ЕОБХ взе предвид всички специфични въпроси и притеснения, изразени от държавите-членки в контекста на консултацията с националните компетентни органи, както е предвидено в член 6, параграф 4 и член 18, параграф 4 от посочения регламент.

(7)

По-конкретно ЕОБХ заключи, че тъй като в семената от маслодайна рапица T45 не са открити никакви структурни или агрономични промени от биологично значение, с изключение на присъствието на протеина PAT, не са необходими допълнителни изследвания за безвредност за животните на целите храни/фуражи (напр. 90-дневно изследване за токсичност върху плъхове).

(8)

В становището си ЕОБХ също така стигна до заключението, че планът за мониторинг на околната среда, представляващ общ план за наблюдение, представен от заявителя, е в съответствие с предвидената употреба на продуктите. Въпреки това, предвид физическите характеристики на семената на маслодайната рапица и методите за транспортирането им, ЕОБХ препоръча въвеждане на подходящи системи за управление, за да бъдат сведени до минимум случайните загуби и разсипване на трансгенетична маслодайна рапица по време на превоз, складиране, обработване и преработване. Планът за мониторинг, представен от заявителя, бе променен, за да се вземе предвид препоръката на ЕОБХ.

(9)

За да се контролира постепенното премахване на маслодайна рапица Т45, са необходими редовни доклади за присъствието ѝ във внасяните продукти.

(10)

С оглед на тези съображения е уместно да се даде разрешение, обхващащо присъствието на маслодайна рапица Т45 в продукти вследствие на търговското разпространение на семена от маслодайна рапица Т45 в трети страни до 2005 г.

(11)

За всеки ГМО следва да се посочи единен идентификатор, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 65/2004 на Комисията от 14 януари 2004 г. за създаване на система за разработване и оценка на единните идентификатори за генетично модифицирани организми (4).

(12)

Според становището на ЕОБХ не са необходими специфични изисквания за етикетиране, различни от тези, предвидени в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 за храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи или произведени от маслодайна рапица Т45. Все пак за да се гарантира употребата на продуктите в рамките на разрешението, предвидено в настоящото решение, етикетирането на фуражите, съдържащи ГМО и други продукти, различни от храни и фуражи, съдържащи ГМО, за които се изисква разрешение, следва да бъде придружено от ясно обозначение, че въпросните продукти не трябва да бъдат използвани за отглеждане.

(13)

Аналогично, становището на ЕОБХ не оправдава налагането на специални условия или ограничения за пускането на пазара и/или специални условия или ограничения за употребата и обработването, включително изисквания за мониторинг след пускане на пазара, или на специални условия за защита на определени екосистеми/околна среда и/или географски зони, както е предвидено в член 6, параграф 5, буква д) и член 18, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(14)

Всяка необходима информация относно разрешаването на продуктите следва да бъде вписана в регистъра на Общността за генетично модифицирани храни и фуражи, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(15)

Член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО (5) определя изискванията за етикетиране за продукти, съдържащи или състоящи се от ГМО.

(16)

Настоящото решение трябва да бъде нотифицирано от Клиринговата къща по биобезопасност на страните по Протокола от Картахена по биологична безопасност към Конвенцията за биологично разнообразие съгласно член 9, параграф 1 и член 15, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1946/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно трансграничното придвижване на генетично модифицирани организми (6).

(17)

Заявителят бе консултиран относно предвидените в настоящото решение мерки.

(18)

Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не предостави становище в рамките на срока, определен от неговия председател. Поради тази причина в съответствие с член 5 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета (7) на 30 октомври 2008 г. Комисията представи предложение пред Съвета, който следваше да се произнесе в рамките на три месеца.

(19)

Въпреки това Съветът не се произнесе в рамките на изискания срок. Понастоящем Комисията следва да приеме решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Генетично модифициран организъм и единен идентификатор

На генетично модифицираната маслодайна рапица (Brassica napus L.) T45, посочена в буква б) от приложението към настоящото решение, се дава единният идентификатор ACS-BNØØ8-2, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 65/2004.

Член 2

Разрешение

1.   Настоящото решение има за цел да даде разрешение, обхващащо, за продуктите, посочени в параграф 2, присъствието на маслодайна рапица ACS-BNØØ8-2, породено пряко или непряко от търговското разпространение до 2005 г. на семена от маслодайна рапица ACS-BNØØ8-2 в трети страни.

2.   Следните продукти са разрешени за целите на член 4, параграф 2 и член 16, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 в съответствие с условията, определени в настоящото решение:

а)

храни и хранителни съставки, съдържащи или произведени от маслодайна рапица ACS-BNØØ8-2;

б)

фуражи, съдържащи или произведени от маслодайна рапица ACS-BNØØ8-2;

в)

продукти, различни от храни и фуражи, съдържащи маслодайна рапица ACS-BNØØ8-2, за същата употреба като всяка друга маслодайна рапица, с изключение на отглеждане.

Член 3

Етикетиране

1.   С оглед на изискванията за етикетиране, установени в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, както и в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003, „името на организма“ е „маслодайна рапица“.

2.   Надписът „Продуктът не е предназначен за отглеждане“ присъства върху етикета и в документите, придружаващи продуктите, съдържащи маслодайна рапица ACS-BNØØ8-2, посочени в член 2, параграф 2, букви б) и в).

Член 4

Мониторинг на въздействията върху околната среда

1.   Титулярят на разрешението гарантира изготвянето и изпълнението на плана за мониторинг на въздействията върху околната среда, както е определено в буква з) от приложението.

2.   Титулярят на разрешението предоставя на Комисията годишни доклади относно изпълнението и резултатите от дейностите, посочени в мониторинговите дейности.

Член 5

Мониторинг на постепенното премахване

1.   Титулярят на разрешението гарантира вземането на проби и изследването за наличие на маслодайна рапица ACS-BNØØ8-2 на доставките от маслодайна рапица, внасяни в Европейския съюз от трети страни, в които семената от маслодайна рапица ACS-BNØØ8-2 са били разпространени на пазара до 2005 г.

2.   Методът за вземане на проби от маслодайната рапица трябва да бъде международно признат. Изследванията се правят в надлежно акредитирана лаборатория и в съответствие с потвърдения метод за откриване, както е посочено в приложението към настоящото решение.

3.   Заедно с докладите, посочени в член 4, параграф 2, титулярят на разрешението изпраща на Комисията годишни доклади за дейностите за контролиране на наличието на маслодайна рапица ACS-BNØØ8-2.

Член 6

Регистър на Общността

Информацията, посочена в приложението към настоящото решение, се вписва в Регистъра на Общността за генетично модифицирани храни и фуражи, както е предвидено в член 28 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Член 7

Титуляр на разрешението

Титуляр на разрешението е Bayer CropScience AG.

Член 8

Валидност

Настоящото решение се прилага за срок от 10 години от датата на неговото нотифициране.

Член 9

Адресат

Адресат на настоящото решение е Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein, Германия.

Съставено в Брюксел на 10 март 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2005-278

(4)  ОВ L 10, 16.1.2004 г., стр. 5.

(5)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24.

(6)  ОВ L 287, 5.11.2003 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


ПРИЛОЖЕНИЕ

а)   Заявител и титуляр на разрешението:

Име

:

Bayer CropScience AG

Адрес

:

Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein, Германия

б)   Обозначение и спецификация на продуктите:

1.

Храни и хранителни съставки, съдържащи или произведени от маслодайна рапица ACS-BNØØ8-2;

2.

Фуражи, съдържащи или произведени от маслодайна рапица ACS-BNØØ8-2;

3.

Продукти, различни от храни и фуражи, съдържащи маслодайна рапица ACS-BNØØ8-2, за същата употреба като всяка друга маслодайна рапица, с изключение на отглеждане.

Генетично модифицираната маслодайна рапица ACS-BNØØ8-2, както е описана в заявлението, експресира протеина PAT, придаващ поносимост към хербицида амониев глуфосинат.

в)   Етикетиране:

1.

С оглед на специфичните изискванията за етикетиране, установени в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, както и в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003, „името на организма“ е „маслодайна рапица“.

2.

Надписът „Продуктът не е предназначен за отглеждане“ присъства върху етикета и в документите, придружаващи продуктите, съдържащи маслодайна рапица ACS-BNØØ8-2, посочени в член 2, параграф 2, букви б) и в) от настоящото решение.

г)   Метод на откриване:

Метод в реално време, присъщ на явлението, основаващ се на полимеразно-верижна реакция (PCR) за количествено определяне на маслодайна рапица ACS-BNØØ8-2.

Утвърден върху семената от референтната лаборатория на Общността, установена съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003, публикуван на следния адрес: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm

Материал за справка: AOCS 0208-A, достъпен посредством American Oil Chemists Society на интернет адрес: http://www.aocs.org/tech/crm/bayer_canola.cfm

д)   Единен идентификатор:

ACS-BNØØ8-2

е)   Информация, изисквана съгласно разпоредбите на приложение II към Протокола от Картахена по биологична безопасност към Конвенцията за биологично разнообразие:

Клирингова къща по биобезопасност, регистрационен номер: вж. (попълва се при нотификацията)

ж)   Условия или ограничения за пускането на пазара, употребата или търговията на продуктите:

Не се изискват.

з)   План за мониторинг

План за мониторинг на въздействията върху околната среда, съобразен с приложение VII към Директива 2001/18/ЕО

(Връзка: план, публикуван в Интернет)

и)   Изисквания за мониторинг след пускане на пазара за употребата на храните за консумация от човека:

Няма.

Забележка: възможно е в бъдеще да се наложат изменения на връзките за достъп до необходимите документи. Тези изменения ще бъдат общодостъпни чрез актуализиране на Регистъра на Общността за генетично модифицирани храни и фуражи.