ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 40

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
11 февруари 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 122/2009 на Комисията от 10 февруари 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 123/2009 на Комисията от 10 февруари 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1266/2007 по отношение на условията за движение на животните в рамките на една и съща зона с ограничен достъп и условията за освобождаване на животни от забраната за напускане, предвидена в Директива 2000/75/ЕО на Съвета ( 1 )

3

 

*

Регламент (ЕО) № 124/2009 на Комисията от 10 февруари 2009 година за определяне на максимално допустимите граници за наличието на кокцидиостатици или хистомоностатици в храни в резултат на неизбежното преминаване на тези вещества в нецелеви фуражи ( 1 )

7

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/7/ЕО на Комисията от 10 февруари 2009 година за изменение на приложения I, II, IV и V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

12

 

*

Директива 2009/8/ЕО на Комисията от 10 февруари 2009 година за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за неизбежното преминаване на кокцидиостатици или хистомоностатици в нецелеви фуражи ( 1 )

19

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/109/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 9 февруари 2009 година за организиране на временен експеримент по предоставяне на някои дерогации при търговията със смески от семена, предназначени за използване като фуражни култури, в съответствие с Директива 66/401/ЕИО на Съвета, с цел определяне дали някои видове, които не са посочени в директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 2002/55/ЕО или 2002/57/ЕО на Съвета, отговарят на изискванията за включване в член 2, параграф 1, буква А от Директива 66/401/ЕИО (нотифицирано под номер C(2009) 724)  ( 1 )

26

 

 

2009/110/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 10 февруари 2009 година относно финансовото участие на Общността за предприемането на спешни мерки за борба с нюкасълската болест в Германия през 2008 г. (нотифицирано под номер C(2009) 712)

31

 

 

2009/111/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 10 февруари 2009 година относно публикуването на справочни данни за стандарт EN 3-8:2006 Пожарогасители носими — част 8: Допълнителни изисквания към EN 3-7 за конструкцията, устойчивостта на налягане и механични изпитвания за пожарогасители с максимално допустимо налягане не по-високо от 30 bar в съответствие с Директива 97/23/ЕО относно съоръженията под налягане (нотифицирано под номер C(2009) 739)  ( 1 )

33

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

Съвет

 

 

2009/112/ЕО

 

*

Препоръка на Съвета от 10 февруари 2009 година относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Седми ЕФР) за финансовата 2007 година

35

 

 

2009/113/ЕО

 

*

Препоръка на Съвета от 10 февруари 2009 година относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Осми ЕФР) за финансовата 2007 година

36

 

 

2009/114/ЕО

 

*

Препоръка на Съвета от 10 февруари 2009 година относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Девети ЕФР) за финансовата 2007 година

37

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/115/ЕО

 

*

Решение № 1/2008 на Съвместния комитет за въздушен транспорт между Общността и Швейцария, създаден със Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт от 16 декември 2008 година заменящо приложението към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт

38

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Обща позиция 2009/116/ОВППС на Съвета от 10 февруари 2009 година за удължаване срока на действие и за изменение на Обща позиция 2004/133/ОВППС относно ограничителни мерки срещу екстремистите в Бившата югославска република Македония (БЮРМ)

56

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 година относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (ОВ L 3, 5.1.2008 г.)

58

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

11.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 40/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 122/2009 НА КОМИСИЯТА

от 10 февруари 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 11 февруари 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 февруари 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

195,3

JO

68,6

MA

43,0

TN

134,4

TR

98,0

ZZ

107,9

0707 00 05

JO

170,1

MA

134,2

TR

169,4

ZZ

157,9

0709 90 70

MA

113,5

TR

148,2

ZZ

130,9

0709 90 80

EG

103,6

ZZ

103,6

0805 10 20

EG

50,9

IL

53,0

MA

64,2

TN

47,6

TR

63,1

ZA

44,9

ZZ

54,0

0805 20 10

IL

162,7

MA

100,1

TR

52,0

ZZ

104,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

72,2

IL

86,9

JM

101,6

MA

153,9

PK

50,9

TR

65,7

ZZ

88,5

0805 50 10

EG

64,1

MA

67,1

TR

56,7

ZZ

62,6

0808 10 80

AR

91,9

CA

90,4

CL

67,8

CN

89,1

MK

32,6

US

112,1

ZZ

80,7

0808 20 50

AR

95,8

CL

57,1

CN

59,1

US

125,0

ZA

113,1

ZZ

90,0


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


11.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 40/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 123/2009 НА КОМИСИЯТА

от 10 февруари 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1266/2007 по отношение на условията за движение на животните в рамките на една и съща зона с ограничен достъп и условията за освобождаване на животни от забраната за напускане, предвидена в Директива 2000/75/ЕО на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/75/ЕО на Съвета от 20 ноември 2000 г. за определяне на условията за борба и ликвидиране на болестта син език (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква в), членове 11 и 12 и член 19, трета алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2000/75/ЕО се определят правилата за контрол и мерките за борба и ликвидиране на болестта син език, включително правилата за установяване на предпазни зони и надзорни зони, въвеждането на програми за ваксинация и забрана животните да напускат тези зони.

(2)

С Регламент (ЕО) № 1266/2007 на Комисията (2) се установяват правила за контрола, наблюдението, надзора и ограниченията за движението на животни във връзка с болестта син език в рамките на предпазните и надзорните зони („зони с ограничен достъп“) и извън тях.

(3)

В приложение III към посочения регламент се установяват условията за изключения от забраната за напускане, прилагана за движението на възприемчивите към болестта животни, сперма, яйцеклетки и ембриони от тях, предвидена в Директива 2000/75/ЕО.

(4)

Според становището на научната група по въпросите на здравето на животните и хуманното отношение към тях към Европейския орган за безопасност на храните относно векторите и ваксините (3), прието на 27 април 2007 г., ваксинирането е подходящ инструмент за контрол на болестта син език и за предотвратяване възникването на клинични огнища, а следователно и за намаляване на загубите за земеделските производители.

(5)

Ваксинирането на животни срещу болестта син език представлява сериозна промяна в имунния статус на популацията от възприемчиви към болестта видове. Доказателствата за липса на разпространение на общ или конкретен вирусен серотип или серотипове на болестта син език в част от зоната с ограничен достъп следва да се изготвят от държавите-членки въз основа на резултатите от действащите програми за наблюдение на болестта син език съгласно Регламент (ЕО) № 1266/2007. Тези програми за наблюдение следва да включват пасивно клинично наблюдение и активно лабораторно наблюдение най-малко посредством наблюдение с контролни животни.

(6)

Лабораторното наблюдение посредством контролни животни следва да не бъде ограничавано само до серологично изследване, то може също така да бъде извършвано чрез други диагностични методи, а именно изследвания за наличие на агенти.

(7)

Не следва да се възпрепятства ваксинирането при липса на разпространение на вируса и следва да не се затруднява превантивната ваксинация в зоните с ограничен достъп, в които няма разпространение на вируса. Съгласно Директива 2000/75/ЕО обаче ваксинирането срещу болестта син език е разрешено само в рамките на предпазната зона. В член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1266/2007 се предвижда, че движението на животните в рамките на една и съща зона с ограничен достъп, в която се разпространява един и същ вирусен серотип или серотипове на болестта син език, следва да бъде разрешено от компетентния орган, при условие че животните, които ще бъдат превозвани, не показват клинични признаци на болестта син език в деня на транспортирането им, като се приема, че тези животни не представляват допълнителен риск за здравето на животните.

(8)

Районите, където е извършена ваксинация и в които няма разпространение на конкретен вирусен серотип или серотипове на болестта син език, представляват по-нисък риск, отколкото другите райони, които са част от зоната с ограничен достъп, в която има разпространение на вируса. Поради това на държавите-членки следва да бъде разрешено да определят в рамките на предпазните зони границите на районите, където е извършена ваксинация и в които няма разпространение на конкретен вирусен серотип или серотипове на болестта син език. Намерението да се определят граници на тези райони следва да бъде нотифицирано на Комисията заедно с цялата информация, доказваща, че то е обосновано. Останалите държави-членки следва също да бъдат информирани за това определяне на граници.

(9)

С член 7, параграф 2 от посочения регламент се разрешава движението на животни от предпазна зона към надзорна зона при определени условия. Движението на животни в рамките на една и съща зона с ограничен достъп от част на зоната, в която има разпространение на вируса, към част, в която се провежда ваксинация и няма разпространение на вируса, следва да бъде разрешено при условия, подобни на тези, изисквани за движението на животни от предпазна зона към надзорна зона в рамките на една и съща зона с ограничен достъп, за да се ограничи рискът от разпространението на вируса в частта от зоната с ограничен достъп, в която се провежда ваксинация и няма разпространение на вируса. Поради това следва да бъдат изменени настоящите правила за движението на животни в рамките на една и съща зона с ограничен достъп, където се разпространява едни и същ вирусен серотип или серотипове на болестта син език.

(10)

Движението на животни от част от зона с ограничен достъп, в която се провежда ваксинация и няма разпространение на вируса, към район извън зоната с ограничен достъп понастоящем е разрешено при същите условия като тези, прилагани, когато животните биват премествани от зона с ограничен достъп, в която има разпространение на вируса, към район извън зоната с ограничен достъп. Все пак, като се вземе под внимание сравнително ниската степен на риск при движение на животни извън част от зона с ограничен достъп, в която се провежда ваксинация и няма разпространение на вируса, е целесъобразно да бъде разрешено това движение при по-малко строги условия по отношение на изследването за наличие на вируса, което се изисква за някои категории ваксинирани животни. Поради това приложение III към Регламент (ЕО) № 1266/2007 следва да бъде съответно изменено.

(11)

Следователно Регламент (ЕО) № 1266/2007 следва да бъде съответно изменен.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1266/2007 се изменя, както следва:

1.

Член 7 се изменя, както следва:

а)

създава се следният параграф 2а:

„2a.   Въз основа на резултата от оценката на риска, при която трябва да бъде взето под внимание достатъчно количество епидемиологични данни, получени след прилагането на програма за наблюдение с контролни животни в съответствие с точка 1.1.2.1 от приложение I, държавите-членки могат да определят границите на част от предпазна зона и да я обозначат като „зона с ограничен достъп, в която се провежда ваксинация и няма разпространение на конкретен серотип или серотипове на вируса на болестта син език“ („район с по-нисък риск“) при следните условия:

i)

в посочената част от предпазната зона се извършва ваксинация по отношение на конкретен вирусен серотип или серотипове на болестта син език;

ii)

в посочената част от предпазната зона няма разпространение на вируса на болестта син език от въпросния конкретен вирусен серотип или серотипове на болестта син език.

Когато дадена държава-членка възнамерява да определи граници на част от предпазна зона и да я обозначи като „район с по-нисък риск“, тя уведомява Комисията за намерението си. Нотификацията се придружава от цялата информация и данни, необходими, за да се обоснове определянето на границите предвид епидемиологичната ситуация в съответната зона, по специално по отношение на действащата програма за наблюдение на болестта син език. Тя също така информира незабавно останалите държави-членки.

Движението на животни в рамките на една и съща зона с ограничен достъп от район, където се разпространява един и същ вирусен серотип или серотипове на болестта син език, към част от същата зона с ограничен достъп, обозначена като „район с по-нисък риск“, може да бъде разрешено само ако:

а)

животните отговарят на условията, определени в приложение III; или

б)

животните отговарят на условията на останалите подходящи гаранции за тяхното здраве, основаващи се на положителен резултат от оценка на риска на мерките срещу разпространението на вируса на болестта син език и за защита срещу атаките на вектори на този вирус, изисквани от компетентния орган на мястото на произход на животните и одобрени от компетентния орган на мястото на местоназначение на животните, преди началото на тяхното придвижване; или

в)

животните са предназначени за незабавно клане.“;

б)

параграфи 3 и 4 се заменят със следното:

„3.   Държавата-членка, от която произхождат животните, информира незабавно Комисията и останалите държави-членки за гаранциите по отношение здравето на животните, предвидени в параграф 2, буква б) или в параграф 2а, буква б).

4.   За животните, посочени в параграфи 1, 2 и 2а от настоящия член, се добавя следният допълнителен текст към съответните здравни сертификати, предвидени в директиви 64/432/ЕИО, 91/68/ЕИО и 92/65/ЕИО или посочени в Решение 93/444/ЕИО:

„Животни, отговарящи на изискванията, определени в … (член 7, параграф 1 или член 7, параграф 2, буква а), или член 7, параграф 2, буква б), или член 7, параграф 2, буква в), или член 7, параграф 2a, буква a), или член 7, параграф 2a, буква б), или член 7, параграф 2a, буква в), посочва се в зависимост от конкретния случай) от Регламент (ЕО) № 1266/2007“.“

2.

В приложение I точка 1.1.2.1 се заменя със следното:

1.1.2.1.   Наблюдение с контролни животни:

наблюдението с контролни животни се състои в активно изпълнявана годишна програма за изследване на контролни животни, целта на която е да се направи оценка на разпространението на вируса на болестта син език в рамките на зоната с ограничен достъп. Когато е възможно, контролните животни трябва да бъдат от рода на едрия рогат добитък. Те трябва да се намират в района на зоната с ограничен достъп, където след извършването на анализ на риска, при който се вземат предвид оценки от ентомологична и екологична гледна точка, е потвърдено наличието на вектора на болестта или има местообитания, които са благоприятни за развитието на вектора,

контролните животни се изследват най-малко веднъж месечно през периода на активност на съответния вектор, ако той е известен. При липсата на тази информация контролните животни се изследват най-малко веднъж месечно през цялата година,

за целите на наблюдението и надзора на болестта син език минималният брой на контролните животни на референтна географска единица трябва да е представителен и достатъчен за откриването на месечно ниво (4) от 2 % с 95 % надеждност във всяка референтна географска единица,

лабораторните изследвания се планират така, че положителните скрининг тестове да бъдат последвани от специфични серологични/вирусологични изследвания за серотиповете, насочени към подходящия серотип или серотипове на болестта син език, необходими, за да се определи разпространението на специфичния серотип във всеки епидемиологично съответстващ географски район.

3.

В приложение III раздел A се изменя, както следва:

а)

точка 5, буква б) се заменя със следното:

„б)

ваксинирани са с инактивирана ваксина, така че да е изминал най-малко броят дни, необходим за появата на имунната защита, предвидена в спецификациите на ваксината, одобрена в рамките на програмата за ваксинация, и са подложени на изследване за наличие на агенти съгласно Ръководството за сухоземни животни на OIE, показало отрицателни резултати, проведено най-малко 14 дни след появата на имунната защита, предвидена в спецификациите на ваксината, одобрена в рамките на програмата за ваксинация; посоченото изследване за наличие на агенти обаче не е необходимо при движение на животни от част от зоната с ограничен достъп, обозначена като „район с по-нисък риск“ в съответствие с член 7, параграф 2а от настоящия регламент.“;

б)

третата алинея се заменя със следното:

„За бременни животни преди осеменяване или чифтосване трябва да бъде изпълнено най-малко едно от условията, посочени в точки 5, 6 и 7, или трябва да бъдат спазени условията, посочени в точка 3. В случай че е извършено серологично изследване, както е посочено в точка 3, то се извършва не по-рано от седем дни преди датата на придвижването.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 февруари 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 74.

(2)  ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 37.

(3)  The EFSA Journal (2007) 479, 1—29.

(4)  Направена е оценка, че 20 % е нормалното годишно ниво на сероконверсия в дадена заразена зона. Въпреки това разпространението на вируса в Общността основно се наблюдава в период от около шест месеца (от края на пролетта до средата на есента). Поради това 2 % представлява консервативна оценка за очакваното месечно ниво на сероконверсия.“


11.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 40/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 124/2009 НА КОМИСИЯТА

от 10 февруари 2009 година

за определяне на максимално допустимите граници за наличието на кокцидиостатици или хистомоностатици в храни в резултат на неизбежното преминаване на тези вещества в нецелеви фуражи

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Кокцидиостатиците и хистомоностатиците са вещества, които са предназначени да убиват или задържат протозои, и могат да бъдат разрешени за използване като фуражни добавки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (2). В разрешителните за фуражни добавки на кокцидиостатици и хистомоностатици се определят специфични условия за употребата им, като например целеви животински видове или категории, за които са предназначени тези добавки.

(2)

Операторите във фуражния сектор могат да произвеждат в рамките на едно предприятие различни фуражи и понякога една и съща производствена линия трябва да бъде използвана за последователно производство на различни видове продукти. Възможно е неизбежните следи от даден продукт да останат в производствената линия и да са все още налице в началото на производствения процес на друг фуражен продукт. Това разпространение от една част от продукцията в друга се нарича „преминаване“ или „кръстосано замърсяване“ и може да настъпи, например, когато кокцидиостатици или хистомоностатици са използвани като разрешени фуражни добавки. Това може да доведе до замърсяване на произведените впоследствие фуражи, което се изразява под формата на технологично неизбежни следи от тези вещества в „нецелеви фуражи“, т.е. фуражи, за които използването на кокцидиостатици или хистомоностатици не е разрешено, като например фуражи за животински видове или категории, които не са посочени в разрешителното за фуражната добавка. Това неизбежно кръстосано замърсяване може да настъпи както на всички етапи от производството и преработката, така и по време на съхранението и превоза на фуражния продукт.

(3)

За да се избегне приемането от държавите-членки на национални правила във връзка с неизбежното преминаване на разрешени кокцидиостатици или хистомоностатици в нецелеви фуражи и произтичащото от това наличие на такива вещества в производни хранителни продукти, които биха затруднили функционирането на вътрешния пазар, е необходимо да бъдат приети хармонизирани правила на Общността.

(4)

При неизбежното преминаване в нецелеви фуражи на активни вещества, съдържащи се в разрешени кокцидиостатици и хистомоностатици, активните вещества са считани за нежелани вещества в храните за животни по смисъла на Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) и тяхното наличие не следва да застрашава околната среда и здравето на животните и хората. Поради тази причина максимално допустимите граници на тези вещества в храните за животни са определени с Директива 2009/8/ЕО на Комисията (4) за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО.

(5)

Неизбежното преминаване на кокцидиостатици и хистомоностатици в нецелеви фуражи, дори и под максимално допустимите граници, определени съгласно Директива 2002/32/ЕО, може да доведе до наличието на остатъци от тези вещества в хранителните продукти от животински произход. Поради това, с оглед на опазване на общественото здраве и доколкото все още не е определена максимално допустима граница на остатъчни вещества (МДГОВ) за съответен хранителен продукт в контекста на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета от 26 юни 1990 г. относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (5) или в рамките на Регламент (ЕО) № 1831/2003, максимално допустимите количества от активните вещества, съдържащи се в кокцидиостатици и хистомоностатици, следва да бъдат установени за храни от животински произход, произхождащи от засегнати нецелеви фуражи, в контекста на Регламент (ЕИО) № 315/93 за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните.

(6)

По искане на Комисията Европейският орган за безопасност на храните („компетентният орган“) прие няколко становища (6) във връзка с рисковете за здравето на животните и хората вследствие на неизбежното преминаване в нецелеви фуражи на разрешени като фуражни добавки кокцидиостатици или хистомоностатици. За всеки разрешен като фуражна добавка кокцидиостатик или хистомоностатик оценката на компетентния орган разгледа вариантите със стойност на преминаване от 2 %, 5 % и 10 % от фуражи, произведени с най-голямата разрешена доза от кокцидиостатици или хистомоностатици, в произведени впоследствие нецелеви фуражи.

(7)

Предвид всички предпазни мерки и от заключенията от отделните научни становища може да се заяви, че компетентният орган смята, че като цяло е малко вероятно наличието в нецелеви фуражи на разрешени като фуражни добавки кокцидиостатици или хистомоностатици в рамките на нива в резултат на неизбежното преминаване да има неблагоприятни последици за здравето на животните и че е нищожен рискът за здравето на потребителите от поемането на остатъчни вещества от продукти от животни, изложени на кръстосано замърсяване.

(8)

Като се вземат под внимание становищата на компетентния орган и различните подходи, прилагани към днешна дата в държавите-членки по отношение на неизбежното кръстосано замърсяване, се предлага да се фиксират максимално допустимите граници за храни на нивата, определени в приложенията към настоящия регламент, с цел да се осигури доброто функциониране на вътрешния пазар и да се защити общественото здраве. Разпоредбите от приложението следва да подлежат на преглед най-късно до 1 юли 2011 г., за да се отчете развитието на научно-техническите познания.

(9)

Максимално допустимите граници, определени в приложението към настоящия регламент, следва да бъдат неизменно адаптирани спрямо измененията на максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за съответен хранителен продукт в контекста на Регламент (ЕИО) № 2377/90 относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход или в рамките на Регламент (ЕО) № 1831/2003. С оглед на евентуалния период между датата на тези изменения и датата на последващото адаптиране на максимално допустимите граници по приложението към настоящия регламент, последните следва да бъдат разглеждани, без да се накърняват максимално допустимите граници на остатъчни вещества на кокцидиостатици или хистомоностатици, установени в рамките на Регламент (ЕИО) № 2377/90 или на Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(10)

Поради това, че неизбежното преминаване на кокцидиостатици или хистомоностатици в нецелеви фуражи може да се дължи на наличието на тези вещества като замърсители в производни хранителни продукти, е целесъобразно да се възприеме всеобхватен и интегриран подход чрез едновременното приемане и прилагане на настоящия регламент и на Директива 2009/8/ЕО на Комисията за определяне на максимално допустимите граници за неизбежното преминаване на кокцидиостатици или хистомоностатици в нецелеви фуражи.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Изброените в приложението към настоящия регламент храни не се пускат на пазара, когато съдържат замърсител, посочен в приложението, на ниво, което надхвърля максимално допустимите граници, посочени в приложението.

При откриване на значително количество остатъчно вещество на ниво под максимално допустимата граница, посочена в настоящото приложение, е целесъобразно съответният компетентен орган да проведе проучване с цел потвърждаване, че остатъчното вещество е налице вследствие на неизбежно преминаване във фуража, а не поради неправомерно използване на кокцидиостатик или хистомоностатик.

Храни, които отговарят на изискванията за максимално допустимите граници, посочени в настоящото приложение, не се смесват с храни, които надхвърлят тези максимално допустими граници.

2.   При прилагане на максимално допустимите граници, посочени в приложението към настоящия регламент, към храни, които са изсушени, разредени, преработени или съставени от повече от една съставка, измененията на концентрацията на замърсителя, причинена от изсушаването, разреждането или преработката, както и съответното съотношение на съставките се вземат под внимание.

3.   Максимално допустимите граници, установени в приложението към настоящия регламент, не накърняват разпоредбите и максимално допустимите граници на остатъчни вещества, установени с Регламент (ЕИО) № 2377/90, и максимално допустимите граници на остатъчни вещества, установени с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20-ия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 февруари 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 10.

(4)  Вж. стр. 19 от настоящия брой на Официален вестник.

(5)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 1.

(6)  Становище на научната група за замърсителите в хранителната верига по искане на Европейската комисия относно кръстосаното замърсяване на нецелеви фуражи чрез лазалоцид, разрешен за използване като фуражна добавка (Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on Cross-contamination of non-target feedingstuffs by lasalocid authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2007)553, стр. 1—46.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej553_lasalocid_en.pdf?ssbinary=true

Становище на научната група за замърсителите в хранителната верига по искане на Европейската комисия относно кръстосаното замърсяване на нецелеви фуражи чрез наразин, разрешен за използване като фуражна добавка (Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by narasin authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2007)552, стр. 1—35.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej552_narasin_en.pdf?ssbinary=true

Становище на научната група за замърсителите в хранителната верига по искане на Европейската комисия относно кръстосаното замърсяване на нецелеви фуражи чрез мадурамицин, разрешен за използване като фуражна добавка (Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by maduramicin authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 594, стр. 1—30.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej594_maduramicin_en.pdf?ssbinary=true

Становище на научната група за замърсителите в хранителната верига по искане на Европейската комисия относно кръстосаното замърсяване на нецелеви фуражи чрез семдурамицин, разрешен за използване като фуражна добавка (Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by semduramicin authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 593, стр. 1—27.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej593_semduramicin_en.pdf?ssbinary=true

Становище на научната група за замърсителите в хранителната верига по искане на Европейската комисия относно кръстосаното замърсяване на нецелеви фуражи чрез салиномицин, разрешен за използване като фуражна добавка (Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by salinomycin authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 591, стр. 1—38.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej591_salinomycin_en.pdf?ssbinary=true

Становище на научната група за замърсителите в хранителната верига по искане на Европейската комисия относно кръстосаното замърсяване на нецелеви фуражи чрез монензин, разрешен за използване като фуражна добавка (Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by monensin authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 592, стр. 1—40.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej592_monensin_en.pdf?ssbinary=true

Становище на научната група за замърсителите в хранителната верига по искане на Европейската комисия относно кръстосаното замърсяване на нецелеви фуражи чрез халофугинон хидробромид, разрешен за използване като фуражна добавка (Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by halofuginone hydrobromide authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 657, стр. 1—31.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej657_halofuginone_en.pdf?ssbinary=true

Становище на научната група за замърсителите в хранителната верига по искане на Европейската комисия относно кръстосаното замърсяване на нецелеви фуражи чрез декоквинат, разрешен за използване като фуражна добавка (Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by decoquinate authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 656, стр. 1—26.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej656_decoquinate_en.pdf?ssbinary=true

Становище на научната група за замърсителите в хранителната верига по искане на Европейската комисия относно кръстосаното замърсяване на нецелеви фуражи чрез робенидин, разрешен за използване като фуражна добавка (Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by robenidine authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 655, стр. 1—29.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej655_robenidine_en,0.pdf?ssbinary=true

Становище на научната група за замърсителите в хранителната верига по искане на Европейската комисия относно кръстосаното замърсяване на нецелеви фуражи чрез никарбазин, разрешен за използване като фуражна добавка (Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by nicarbazin authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 690, стр. 1—34.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej690_nicarbazin_en.pdf?ssbinary=true

Становище на научната група за замърсителите в хранителната верига по искане на Европейската комисия относно кръстосаното замърсяване на нецелеви фуражи чрез диклазурил, разрешен за използване като фуражна добавка (Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by diclazuril authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 716, стр. 1—31.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej716_diclazuril_en.pdf?ssbinary=true


ПРИЛОЖЕНИЕ

Максимално допустими граници в храни

Вещество

Храни

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), мокро тегло

1.

Лазалоцид натрий

Храни от животински произход от животински видове, различни от домашни птици:

 

мляко

1

черен дроб и бъбреци

50

други храни

5

2.

Наразин

Храни от животински произход от животински видове, различни от пилета за угояване:

 

яйца

2

мляко

1

черен дроб

50

други храни

5

3.

Салиномицин натрий

Храни от животински произход от животински видове, различни от пилета за угояване и зайци за угояване:

 

яйца

3

черен дроб

5

други храни

2

4.

Монензин натрий

Храни от животински произход от животински видове, различни от пилета за угояване, пуйки и говеда (включително млекодайни животни):

 

черен дроб

8

други храни

2

5.

Семдурамицин

Храни от животински произход от животински видове, различни от пилета за угояване

2

6.

Мадурамицин

Храни от животински произход от животински видове, различни от пилета за угояване и пуйки

2

7.

Робенидин

Храни от животински произход от животински видове, различни от пилета за угояване, пуйки и зайци за угояване и за размножаване:

 

яйца

25

черен дроб, бъбреци, кожа и мас

50

други храни

5

8.

Декоквинат

Храни от животински произход от животински видове, различни от пилета за угояване, говеда и овце, с изключение на млекодайни животни

20

9.

Халофугинон

Храни от животински произход от животински видове, различни от пилета за угояване, пуйки и говеда, с изключение на млекодайни животни:

 

яйца

6

черен дроб и бъбреци

30

мляко

1

други храни

3

10.

Никарбазин

Храни от животински произход от животински видове, различни от пилета за угояване:

 

яйца

100

мляко

5

черен дроб и бъбреци

100

други храни

25

11.

Диклазурил

Храни от животински произход от животински видове, различни от пилета за угояване, пуйки за угояване, зайци за угояване и за размножаване, преживни животни и свине:

 

яйца

2

черен дроб и бъбреци

40

други храни

5


ДИРЕКТИВИ

11.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 40/12


ДИРЕКТИВА 2009/7/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 10 февруари 2009 година

за изменение на приложения I, II, IV и V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 14, втора алинея, букви в) и г) от нея,

след консултации със съответните държави-членки,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2000/29/ЕО съдържа списъци на вредители по растенията или растителните продукти и предвижда някои мерки срещу въвеждането им в държавите-членки от други държави-членки или от трети страни.

(2)

Въз основа на информацията, предоставена от държавите-членки, и след извършен от експерти преглед на приложения I, II, IV и V към Директива 2000/29/ЕО е целесъобразно да бъдат изменени списъците на вредители в приложения I и II, за да се подобри защитата срещу въвеждането на тези вредители в Общността. Всички промени са основани на технически и научни доказателства.

(3)

Предвид разрастването на международната търговия с растения и растителни продукти е необходима фитосанитарна защита на Общността срещу въвеждането на следните вредители, за които до този момент няма данни, че се срещат в Общността: Dendrolimus sibiricus Tschetverikov; Rhynchophorus palmarum (L.); Agrilus planipennis Fairmaire при растения от видовете Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. и Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., и за които има данни, че се срещат само в Канада, Китай, Япония, Монголия, Република Корея, Русия, Тайван и САЩ; Chrysanthemum stem necrosis virus при растения от вида Dendranthema (DC.) Des Moul. и Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.; Scrobipalpopsis solanivora (Povolny) при клубени от вида Solanum tuberosum L. и Stegophora ulmea (Schweinitz : Fries) Sydow & Sydow при растения от видовете Ulmus L. и Zelkova L., предназначени за засаждане, различни от семена. В допълнение поради същите причини е необходимо да се ограничи по-нататъшното разпространение на открития в някои зони в Общността при 11 вида от семейство Palmae и поставен под официален контрол Paysandisia archon (Burmeister).

(4)

Имената на Saissetia nigra (Nietm.) и Diabrotica virgifera Le Conte следва да бъдат изменени в съответствие с преразгледаните научни наименования на посочените вредители. Saissetia nigra (Nietm.) вече се нарича Parasaissetia nigra (Nietner). Diabrotica virgifera Le Conte е разделен на два подвида, съответно Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, срещащ се в някои региони на Общността, и Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith, който не се среща в Общността.

(5)

Поради това списъците на посочените вредители в приложения I и II към Директива 2000/29/ЕО трябва да бъдат изменени.

(6)

В резултат се налага съответните изисквания в приложения IV и V към Директива 2000/29/ЕО относно вноса или движението на растения гостоприемници на вредителите, посочени в приложения I и II, да бъдат изменени, за да се вземат предвид измененията в списъците в приложения I и II.

(7)

Кодът по КН за дървен материал от Acer saccharum Marsh. трябва да бъде актуализиран в приложение V, част Б, за да бъде пълен списъкът от кодове по КН за дървен материал, който подлежи на проверка при внос.

(8)

Приложения I, II, IV и V към Директива 2000/29/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(9)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложения I, II, IV и V към Директива 2000/29/ЕО се изменят в съответствие с текста в приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат и публикуват най-късно до 31 март 2009 г. необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Те прилагат посочените разпоредби от 1 април 2009 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 10 февруари 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I, II, IV и V към Директива 2000/29/ЕО се изменят, както следва:

1.

В приложение I част А се изменя, както следва:

а)

в раздел I, буква а):

i)

след точка 10 се вмъква следната точка 10.0:

„10.0.

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov“;

ii)

точка 10.4 се заменя със следното:

„10.4.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith“;

iii)

след точка 19 се вмъква следната точка 19.1:

„19.1.

Rhynchophorus palmarum (L.)“

б)

в раздел II, буква а) преди точка 1 се вмъква следната точка 0.1:

„0.1.

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte“.

2.

В приложение II част А се изменя, както следва:

а)

в раздел I, буква а):

i)

след точка 1 се вмъква следната точка 1.1:

„1.1.

Agrilus planipennis Fairmaire

Растения, предназначени за засаждане, различни от растителни тъканни култури и семена, дърво и кора от Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. и Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc, с произход от Канада, Китай, Япония, Монголия, Република Корея, Русия, Тайван и САЩ“

ii)

точка 24 се заличава;

iii)

след точка 28 се вмъква следната точка 28.1:

„28.1.

Scrobipalpopsis solanivora Povolny

Клубени от Solanum tuberosum L.“

б)

в раздел I, буква в) след точка 14 се вмъква следната точка 14.1:

„14.1.

Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow

Растения от Ulmus L. и Zelkova L., предназначени за засаждане, различни от семена“

в)

в раздел I, буква г) след точка 5 се вмъква следната точка 5.1:

„5.1.

Chrysanthemum stem necrosis virus

Растения от Dendranthema (DC.) Des Moul. и Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., предназначени за засаждане, различни от семена“

г)

в раздел II, буква а):

i)

след точка 6.2 се вмъква следната точка 6.3:

„6.3.

Parasaissetia nigra (Nietner)

Растения от Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техните хибриди, различни от плодове и семена“

ii)

след точка 9 се вмъква следната точка 10:

„10.

Paysandisia archon (Burmeister)

Растения от Palmae, предназначени за засаждане, с диаметър на стеблото в основата над 5 cm, принадлежащи към следните видове: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.“

3.

В приложение IV, част А раздел I се изменя, както следва:

а)

след точка 2.2 се вмъкват следните точки 2.3, 2.4 и 2.5:

„2.3.

Независимо дали е изброен или не сред кодовете по КН в приложение V, част Б, дървен материал от Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. и Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., във форма, различна от:

талаш, добит изцяло или отчасти от посочените дървета,

дървен опаковъчен материал под формата на опаковъчни каси, касетки, щайги, барабани за кабели и други подобни опаковки, палети, бокс-палети и други товарни дъски, напречни греди, използвани при транспорт на предмети от всякакви видове,

дървен материал, използван за закрепване или подпора на недървесинен товар,

като обаче се включва дървен материал, който не е запазил своята естествена обла повърхност,

с произход от Канада, Китай, Япония, Монголия, Република Корея, Русия, Тайван и САЩ

Има официално удостоверение, че дървеният материал:

а)

произхожда от зона, за която е установено от националната служба за растителна защита в страната износител, че е свободна от Agrilus planipennis Fairmaire в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки; или

б)

че е така фасониран, че облата повърхност е изцяло отстранена.

2.4.

Независимо дали е изброен или не сред кодовете по КН в приложение V, част Б, дървен материал под формата на талаш, добит изцяло или отчасти от Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. и Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., с произход от Канада, Китай, Япония, Монголия, Република Корея, Русия, Тайван и САЩ

Има официално удостоверение, че дървеният материал:

а)

произхожда от зона, за която е установено от националната служба за растителна защита в страната износител, че е свободна от Agrilus planipennis Fairmaire в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки; или

б)

че е обработен до парчета, чиито размери — дебелина и широчина, не надвишават 2,5 cm.

2.5.

Изолирана кора от Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. и Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., с произход от Канада, Китай, Япония, Монголия, Република Корея, Русия, Тайван и САЩ

Има официално удостоверение, че изолираната кора:

а)

произхожда от зона, за която е установено от националната служба за растителна защита в страната-износител, че е свободна от Agrilus planipennis Fairmaire в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки; или

б)

че е обработена до парчета, чиито размери — дебелина и широчина, не надвишават 2,5 cm.“

б)

след точка 11.3 се вмъква следната точка 11.4:

„11.4.

Растения от видовете Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. и Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., предназначени за засаждане, различни от семена и растителни тъканни култури, с произход от Канада, Китай, Япония, Монголия, Република Корея, Русия, Тайван и САЩ

Има официално удостоверение, че растенията:

а)

са отглеждани през целия им живот в зона, за която е установено от националната служба за растителна защита, че е свободна от Agrilus planipennis Fairmaire в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки; или

б)

са отглеждани за период от най-малко две години преди износ в място на производство, където не са наблюдавани признаци на Agrilus planipennis Fairmaire при две официални проверки годишно, проведени в подходящо време, включително непосредствено преди износ.“

в)

текстът в дясната колона на точка 14 се изменя, както следва: „Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията в приложение IV, част А, раздел I, точка 11.4, има официално удостоверение, че на мястото на производство или в непосредствена близост до него не са наблюдавани симптоми на Elm phlöem necrosis mycoplasm от началото на последния пълен вегетативен цикъл.“

г)

след точка 25.4 се вмъкват следните точки 25.4.1 и 25.4.2:

„25.4.1.

Клубени от Solanum tuberosum L., различни от тези, предназначени за засаждане

Без да се засягат разпоредбите, приложими за клубените, посочени в приложение III, част А, точка 12 и приложение IV, част А, раздел I, точки 25.1, 25.2 и 25.3, има официално удостоверение, че клубените произхождат от зони, в които няма данни, че се среща Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

25.4.2.

Клубени от Solanum tuberosum L.

Без да се засягат разпоредбите, приложими за клубените, посочени в приложение III, част А, точки 10, 11 и 12 и в приложение IV, част A, раздел I, точки 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 и 25.4.1, има официално удостоверение, че:

а)

клубените произхождат от страна, в която няма данни, че се среща Scrobipalpopsis solanivora Povolny; или

б)

че клубените произхождат от зона, за която е установено от националната служба за растителна защита, че е свободна от Scrobipalpopsis solanivora Povolny в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки.“

д)

точка 25.8 се заличава;

е)

след точка 28 се вмъква следната точка 28.1:

„28.1.

Растения от Dendranthema (DC.) Des Moul. и Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., предназначени за засаждане, различни от семена

Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, посочени в приложение III, част А, точка 13 и приложение IV, част А, раздел I, точки 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 и 28, има официално удостоверение, че:

а)

растенията са отглеждани през целия им живот в страна, свободна от Chrysanthemum stem necrosis virus, или

б)

че растенията са отглеждани през целия им живот в зона, за която е установено от националната служба за растителна защита в страната износител, че е свободна от Chrysanthemum stem necrosis virus в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки, или

в)

че растенията са отглеждани през целия им живот на място на производство, за което е установено, че е свободно от Chrysanthemum stem necrosis virus, проверявано посредством официални проверки, а когато е целесъобразно, и изследвания.“

ж)

след точка 37 се вмъква следната точка 37.1:

„37.1.

Растения от Palmae, предназначени за засаждане, с диаметър на стеблото в основата над 5 cm, принадлежащи към следните родове: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf

Без да се засягат забраните, приложими за растенията, посочени в приложение III, част А, точка 17, и изискванията, посочени в приложение IV, част A, раздел I, точка 37, има официално удостоверение, че растенията:

а)

са отглеждани през целия им живот в страна, в която няма данни, че се среща Paysandisia archon (Burmeister); или

б)

са отглеждани през целия им живот в зона, за която е установено от националната служба за растителна защита, че е свободна от Paysandisia archon (Burmeister) в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки; или

в)

са отглеждани в период от най-малко две години преди износ в място на производство:

вписано в регистър и контролирано от националната служба за растителна защита в страната на произход, и

в което растенията са били на място, физически напълно защитено срещу въвеждането на Paysandisia archon (Burmeister) или в което се прилагат необходимите предпазни третирания, и

в което при 3 официални проверки годишно, проведени в подходящо време, включително непосредствено преди износ, не са наблюдавани признаци на Paysandisia archon (Burmeister).“

4.

В приложение IV, част А, раздел II след точка 19 се вмъква следната точка 19.1:

„19.1.

Растения от Palmae, предназначени за засаждане, с диаметър на стеблото в основата над 5 cm, принадлежащи към следните родове: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Има официално удостоверение, че растенията:

а)

са отглеждани през целия им живот в зона, за която е установено от националната служба за растителна защита, че е свободна от Paysandisia archon (Burmeister) в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки; или

б)

че са отглеждани в период от най-малко две години преди движение в място на производство:

което е регистрирано и контролирано от официалния отговорен орган в държавата-членка на произход, и

в което растенията са били на място, физически напълно защитено срещу въвеждането на Paysandisia archon (Burmeister) или в което се прилагат необходимите предпазни третирания, и

в което при 3 официални проверки годишно, проведени в подходящо време, не са наблюдавани признаци на Paysandisia archon (Burmeister).“

5.

Приложение V се изменя, както следва:

а)

в част А, раздел I след точка 2.3 се вмъква следната точка 2.3.1:

„2.3.1.

Растения от Palmae, предназначени за засаждане, с диаметър на стеблото в основата над 5 cm, принадлежащи към следните родове: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.“

б)

в част Б раздел I се изменя, както следва:

i)

в точка 5 се добавя следното трето тире:

„—

Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. и Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., с произход от Канада, Китай, Япония, Монголия, Република Корея, Русия, Тайван и САЩ.“

ii)

в точка 6, буква а) се добавя следното шесто тире:

„—

Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. и Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., включително дървен материал, който не е запазил естествената си обла повърхност, с произход от Канада, Китай, Япония, Монголия, Република Корея, Русия, Тайван и САЩ.“

iii)

в точка 6, буква б) позицията:

„ex 4407 99

Неиглолистен дървен материал (различен от тропически дървен материал, посочен в бележката към подпозиция 1 от глава 44, или друг тропически дървен материал, дъб (Quercus spp.) или бук (Fagus spp.)), нарязан или бичен надлъжно, нацепен или обелен, рендосан или нерендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm“

се заличава и се заменя със следния текст:

„ex 4407 93

Дървен материал от Acer saccharum Marsh, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, рендосан или нерендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

4407 95

Дървен материал от ясен (Fraxinus spp.), нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, рендосан или нерендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

ex 4407 99

Неиглолистен дървен материал (различен от тропическия дървен материал, посочен в бележката към подпозиция 1 от глава 44, или друг тропически дървен материал, дъб (Quercus spp.), бук (Fagus spp.), клен (Acer spp.), череша (Prunus spp.) или ясен (Fraxinus spp.)), нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, рендосан или нерендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm“


11.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 40/19


ДИРЕКТИВА 2009/8/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 10 февруари 2009 година

за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за неизбежното преминаване на кокцидиостатици или хистомоностатици в нецелеви фуражи

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. относно нежеланите вещества в храните за животни (1), и по-специално член 8, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Кокцидиостатиците и хистомоностатиците са вещества, които са предназначени да убиват или задържат протозои и могат да бъдат разрешени за използване като фуражни добавки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (2). В разрешителните за фуражни добавки на кокцидиостатици и хистомоностатици се определят специфични условия за употребата им, като например целеви животински видове или категории, за които са предназначени тези добавки.

(2)

Операторите във фуражния сектор могат да произвеждат в рамките на едно предприятие различни фуражи и понякога една и съща производствена линия трябва да бъде използвана за последователно производство на различни видове продукти. Възможно е неизбежните следи от даден продукт да останат в производствената линия и да са все още налице в началото на производствения процес на друг фуражен продукт. Това разпространение от една част от продукцията в друга се нарича „преминаване“ или „кръстосано замърсяване“ и може да настъпи, например когато кокцидиостатици или хистомоностатици са използвани като разрешени фуражни добавки. Това може да доведе до замърсяване на произведените впоследствие фуражи, което се изразява под формата на технологично неизбежни следи от тези вещества в „нецелеви фуражи“, т.е. фуражи, за които използването на кокцидиостатици или хистомоностатици не е разрешено, като например фуражи за животински видове или категории, които не са посочени в разрешителното за фуражната добавка. Това неизбежно кръстосано замърсяване може да настъпи както на всички етапи от производството и обработката, така и по време на съхранението и превоза на фуражния продукт.

(3)

В Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (3) са предвидени специфични изисквания за дейността във фуражния сектор, при която се използват кокцидиостатици и хистомоностатици за производството на фуражи. По-специално, в съответствие със задълженията по членове 4 и 5 от горепосочения регламент съответните оператори трябва да предприемат всички целесъобразни мерки във връзка с инсталациите и оборудването, производството, съхранението и превоза с цел избягване на каквото и да е кръстосано замърсяване. Определянето в съответствие с Директива 2002/32/ЕО на максимално допустими граници за неизбежното преминаване на кокцидиостатици и хистомоностатици в нецелеви фуражи не следва да оказва въздействие върху основното задължение на операторите да прилагат добри производствени практики, с цел да бъде избегнато това кръстосано замърсяване. Поради тази причина все още са необходими постоянни усилия от страна на съответните оператори, за да се избегне наличието на такива нежелани вещества в храните за животни.

(4)

Като се отчита прилагането на добрите производствени практики, максимално допустимите граници за неизбежното преминаване на кокцидиостатици или хистомоностатици в нецелеви фуражи следва да бъде определено въз основа на принципа „ALARA“ („толкова ниски, колкото е разумно постижимо“). За да се даде възможност на производителите на фуражи да управляват горепосоченото неизбежно преминаване, следва да се предвиди стойност на преминаване от приблизително 3 % от максимално разрешеното съдържание по отношение на фуражите за най-слабо чувствителните животински видове и от приблизително 1 % от максимално разрешеното съдържание за фуражите, предназначени за чувствителни нецелеви животински видове, и за „фуражите за предкланичния престой“, т.е. фуражите, които се използват в периода преди клането на животните. Стойност на преминаване от 1 % следва да се предвиди за кръстосаното замърсяване както на други фуражи за целеви видове, в които не са добавени кокцидиостатици или хистомоностатици, така и по отношение на нецелевите фуражи за „животни, отглеждани за продължително производство на храни“, като например млекодайни крави или кокошки носачки, когато е установено преминаване от фуражи в храни от животински произход. Ако се дават фуражни суровини директно на животни или се използват допълващи фуражи, тяхната употреба в дневната дажба не следва да води до експозиция на животното на по-високи нива на кокцидиостатик или хистомоностатик, отколкото съответстващите максимално допустими граници на експозиция, когато се използват единствено пълноценни фуражи в дневната дажба.

(5)

За да се избегне приемането от държавите-членки на национални правила във връзка с неизбежното преминаване на разрешени кокцидиостатици или хистомоностатици в нецелеви фуражи и произтичащото от това наличие на такива вещества в производни хранителни продукти, които биха затруднили функционирането на вътрешния пазар, е необходимо да бъдат приети хармонизирани правила на Общността.

(6)

При неизбежното преминаване в нецелеви фуражи на активни вещества, съдържащи се в разрешени кокцидиостатици и хистомоностатици, активните вещества следва да бъдат считани за нежелани вещества в храните за животни по смисъла на Директива 2002/32/ЕО и тяхното наличие не следва да застрашава околната среда и здравето на животните и хората. Поради тази причина максимално допустимите граници на тези вещества в храните за животни следва да бъдат установени в рамките на приложение I към посочената директива, за да се предотвратят нежелани и неблагоприятни последици.

(7)

Ако са били определени максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) в рамките на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета от 26 юни 1990 г. относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (4) или в рамките на Регламент (ЕО) № 1831/2003, следва да се осигури съблюдаването на тези разпоредби при установяване на максимално допустимите граници за неизбежното преминаване на кокцидиостатици или хистомоностатици в нецелеви фуражи.

(8)

Неизбежното преминаване на кокцидиостатици и хистомоностатици в нецелеви фуражи, дори и под максимално допустимите граници, които следва да бъдат установени съгласно Директива 2002/32/ЕО, може да доведе до наличието на остатъци от тези вещества в хранителните продукти от животински произход. Поради това, с оглед на опазване на общественото здраве и тъй като все още не е определена максимално допустима граница на остатъчни вещества (МДГОВ) за съответните хранителни продукти, максимално допустимите количества от активните вещества, съдържащи се в кокцидиостатиците и хистомоностатиците, бяха определени с Регламент (ЕО) № 124/2009 на Комисията от 10 февруари 2009 г. за определяне на максимално допустимите граници за наличието на кокцидиостатици или хистомоностатици в храни в резултат на неизбежното преминаване на тези вещества в нецелеви фуражи (5) в контекста на Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (6).

(9)

По искане на Комисията Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) прие няколко становища (7) във връзка с рисковете за здравето на животните и хората вследствие на неизбежното преминаване в нецелеви фуражи на разрешени като фуражни добавки кокцидиостатици или хистомоностатици. За всеки разрешен като фуражна добавка кокцидиостатик или хистомоностатик оценката на Органа разгледа вариантите със стойност на преминаване от 2 %, 5 % и 10 % от фуражи, произведени с най-голямата разрешена доза от кокцидиостатици или хистомоностатици, в произведени впоследствие нецелеви фуражи.

(10)

Предвид всички предпазни мерки и заключенията от отделните научни становища може да се заяви, че Органът смята, че като цяло е малко вероятно наличието в нецелеви фуражи на разрешени като фуражни добавки кокцидиостатици или хистомоностатици в рамките на нива в резултат на неизбежното преминаване да има неблагоприятни последици за здравето на животните и че е нищожен рискът за здравето на потребителите от поемането на остатъчни вещества от продукти от животни, изложени на кръстосано замърсяване.

(11)

Като се вземат под внимание становищата на Органа и различните подходи, прилагани към днешна дата в държавите-членки по отношение на неизбежното кръстосано замърсяване, се предлага да се фиксират максимално допустимите граници за фуражи на нивата, определени в приложенията към настоящата директива, с цел да се осигури доброто функциониране на вътрешния пазар и да се защити здравето на животните и хората.

(12)

Определянето на максимално допустими граници на нежелани вещества в храните за животни следва да се извърши чрез адаптиране на приложение I към Директива 2002/32/ЕО, както е предвидено в член 8, параграф 1 от същата директива. При адаптирането на техническите разпоредби в приложение I към Директива 2002/32/ЕО бе отчетено развитието на научно-техническите познания посредством вземане под внимание на научните становища на Органа и развитието на методите за анализ във фуражния сектор. Разпоредбите от приложението следва да подлежат на преглед най-късно до 1 юли 2011 г., за да се отчете развитието на научно-техническите познания.

(13)

Максимално допустимите граници, определени в приложението към настоящата директива, следва да бъдат неизменно адаптирани спрямо условията за употреба, предвидени в разрешителните за фуражни добавки на кокцидиостатици и хистомоностатици. С оглед на евентуалния период между датата на разрешаването или изменението, временното прекратяване или отнемането на разрешителното за фуражна добавка на кокцидиостатик или хистомоностатик и датата на последващото изменение на максимално допустимите граници, предвидени в приложенията към настоящата директива, последните следва да бъдат разглеждани, без да се накърняват нивата на разрешените като фуражни добавки кокцидиостатици или хистомоностатици в рамките на Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(14)

Тъй като неизбежното преминаване на кокцидиостатици или хистомоностатици в нецелеви фуражи може да се дължи на наличието на тези вещества като замърсители в производни хранителни продукти, е целесъобразно да се възприеме всеобхватен и интегриран подход чрез едновременното приемане и прилагане на настоящата директива за определяне на максимално допустимите граници за неизбежното преминаване на кокцидиостатици или хистомоностатици в нецелеви фуражи и на регламента на Комисията за определяне на максимално допустимите граници за произтичащото наличие на тези вещества в храните.

(15)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 2002/32/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 1 юли 2009 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива. Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 10 февруари 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 10.

(2)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 1.

(5)  Вж. стр. 7 от настоящия брой на Официален вестник.

(6)  ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1.

(7)  Становище на научната група за замърсителите в хранителната верига по искане на Европейската комисия относно кръстосаното замърсяване на нецелеви фуражи чрез лазалоцид, разрешен за използване като фуражна добавка (Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on Cross-contamination of non-target feedingstuffs by lasalocid authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2007) 553, стр. 1—46.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej553_lasalocid_en.pdf?ssbinary=true

Становище на научната група за замърсителите в хранителната верига по искане на Европейската комисия относно кръстосаното замърсяване на нецелеви фуражи чрез наразин, разрешен за използване като фуражна добавка (Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by narasin authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2007) 552, стр. 1—35.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej552_narasin_en.pdf?ssbinary=true

Становище на научната група за замърсителите в хранителната верига по искане на Европейската комисия относно кръстосаното замърсяване на нецелеви фуражи чрез мадурамицин, разрешен за използване като фуражна добавка (Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by maduramicin authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 594, стр. 1—30.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej594_maduramicin_en.pdf?ssbinary=true

Становище на научната група за замърсителите в хранителната верига по искане на Европейската комисия относно кръстосаното замърсяване на нецелеви фуражи чрез семдурамицин, разрешен за използване като фуражна добавка (Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by semduramicin authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 593, стр. 1—27.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej593_semduramicin_en.pdf?ssbinary=true

Становище на научната група за замърсителите в хранителната верига по искане на Европейската комисия относно кръстосаното замърсяване на нецелеви фуражи чрез салиномицин, разрешен за използване като фуражна добавка (Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by salinomycin authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 591, стр. 1—38.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej591_salinomycin_en.pdf?ssbinary=true

Становище на научната група за замърсителите в хранителната верига по искане на Европейската комисия относно кръстосаното замърсяване на нецелеви фуражи чрез монензин, разрешен за използване като фуражна добавка (Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by monensin authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 592, стр. 1—40.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej592_monensin_en.pdf?ssbinary=true

Становище на научната група за замърсителите в хранителната верига по искане на Европейската комисия относно кръстосаното замърсяване на нецелеви фуражи чрез халофугинон хидробромид, разрешен за използване като фуражна добавка (Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by halofuginone hydrobromide authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 657, стр. 1—31.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej657_halofuginone_en.pdf?ssbinary=true

Становище на научната група за замърсителите в хранителната верига по искане на Европейската комисия относно кръстосаното замърсяване на нецелеви фуражи чрез декоквинат, разрешен за използване като фуражна добавка (Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by decoquinate authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 656, стр. 1—26.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej656_decoquinate_en.pdf?ssbinary=true

Становище на научната група за замърсителите в хранителната верига по искане на Европейската комисия относно кръстосаното замърсяване на нецелеви фуражи чрез робенидин, разрешен за използване като фуражна добавка (Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by robenidine authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 655, стр. 1—29.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej655_robenidine_en,0.pdf?ssbinary=true

Становище на научната група за замърсителите в хранителната верига по искане на Европейската комисия относно кръстосаното замърсяване на нецелеви фуражи чрез никарбазин, разрешен за използване като фуражна добавка (Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by nicarbazin authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 690, стр. 1—34.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej690_nicarbazin_en.pdf?ssbinary=true

Становище на научната група за замърсителите в хранителната верига по искане на Европейската комисия относно кръстосаното замърсяване на нецелеви фуражи чрез диклазурил, разрешен за използване като фуражна добавка (Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by diclazuril authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 716, стр. 1—31.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej716_diclazuril_en.pdf?ssbinary=true


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Директива 2002/32/ЕО се добавят следните точки:

„Нежелани вещества

Продукти, предназначени за хранене на животни (1)

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), отнасящо се за фуражи със съдържание на влага от 12 %

1.

Лазалоцид натрий

Фуражни суровини

1,25

Комбинирани фуражи за:

 

кучета, телета, зайци, еднокопитни, млекодайни животни, птици носачки, пуйки (> 12 седмици) и пилета, които се отглеждат за кокошки носачки (> 16 седмици);

1,25

пилета за угояване, пилета, които се отглеждат за кокошки носачки (< 16 седмици) и пуйки (< 12 седмици) за периода преди клането, в който е забранена употребата на лазалоцид натрий (фуражи за предкланичния престой);

1,25

други животински видове.

3,75

Премикси за използване във фуражи, в които не е разрешена употребата на лазалоцид натрий.

 (2)

2.

Наразин

Фуражни суровини

0,7

Комбинирани фуражи за:

 

пуйки, зайци, еднокопитни, птици носачки и пилета, които се отглеждат за кокошки носачки (> 16 седмици);

0,7

пилета за угояване за периода преди клането, в който е забранена употребата на наразин (фуражи за предкланичния престой);

0,7

други животински видове.

2,1

Премикси за използване във фуражи, в които не е разрешена употребата на наразин.

 (2)

3.

Салиномицин натрий

Фуражни суровини

0,7

Комбинирани фуражи за:

 

еднокопитни, пуйки, птици носачки и пилета, които се отглеждат за кокошки носачки (> 12 седмици);

0,7

пилета за угояване, пилета, които се отглеждат за кокошки носачки (< 12 седмици) и зайци за угояване за периода преди клането, в който е забранена употребата на салиномицин натрий (фуражи за предкланичния престой);

0,7

други животински видове.

2,1

Премикси за използване във фуражи, в които не е разрешена употребата на салиномицин натрий.

 (2)

4.

Монензин натрий

Фуражни суровини

1,25

Комбинирани фуражи за:

 

еднокопитни, кучета, дребни преживни животни (овце и кози), патици, говеда, млекодайни животни, птици носачки, пилета, които се отглеждат за кокошки носачки (> 16 седмици) и пуйки (> 16 седмици);

1,25

пилета за угояване, пилета, които се отглеждат за кокошки носачки (< 16 седмици) и пуйки (< 16 седмици) за периода преди клането, в който е забранена употребата на монензин натрий (фуражи за предкланичния престой);

1,25

други животински видове.

3,75

Премикси за използване във фуражи, в които не е разрешена употребата на монензин натрий.

 (2)

5.

Семдурамицин натрий

Фуражни суровини

0,25

Комбинирани фуражи за:

 

птици носачки и пилета, които се отглеждат за кокошки носачки (> 16 седмици);

0,25

пилета за угояване за периода преди клането, в който е забранена употребата на семдурамицин натрий (фуражи за предкланичния престой);

0,25

други животински видове.

0,75

Премикси за използване във фуражи, в които не е разрешена употребата на семдурамицин натрий.

 (2)

6.

Мадурамицин амоний алфа

Фуражни суровини

0,05

Комбинирани фуражи за:

 

еднокопитни, зайци, пуйки (> 16 седмици), птици носачки и пилета, които се отглеждат за кокошки носачки (> 16 седмици);

0,05

пилета за угояване и пуйки ( <16 седмици) за периода преди клането, в който е забранена употребата на мадурамицин амоний алфа (фуражи за предкланичния престой);

0,05

други животински видове.

0,15

Премикси за използване във фуражи, в които не е разрешена употребата на мадурамицин амоний алфа.

 (2)

7.

Робенидин хидрохлорид

Фуражни суровини

0,7

Комбинирани фуражи за:

 

птици носачки и пилета, които се отглеждат за кокошки носачки (> 16 седмици);

0,7

пилета за угояване, зайци за угояване и за размножаване и пуйки за периода преди клането, в който е забранена употребата на робенидин хидрохлорид (фуражи за предкланичния престой);

0,7

други животински видове.

2,1

Премикси за използване във фуражи, в които не е разрешена употребата на робенидин хидрохлорид.

 (2)

8.

Декоквинат

Фуражни суровини

0,4

Комбинирани фуражи за:

 

птици носачки и пилета, които се отглеждат за кокошки носачки (> 16 седмици);

0,4

пилета за угояване за периода преди клането, в който е забранена употребата на декоквинат (фуражи за предкланичния престой);

0,4

други животински видове.

1,2

Премикси за използване във фуражи, в които не е разрешена употребата на декоквинат.

 (2)

9.

Халофугинон хидробромид

Фуражни суровини

0,03

Комбинирани фуражи за:

 

птици носачки, пилета, които се отглеждат за кокошки носачки (> 16 седмици) и пуйки (>12 седмици);

0,03

пилета за угояване и пуйки ( <12 седмици) за периода преди клането, в който е забранена употребата на халофугинон хидробромид (фуражи за предкланичния престой);

0,03

други животински видове, различни от пилета, които се отглеждат за кокошки носачки (< 16 седмици).

0,09

Премикси за използване във фуражи, в които не е разрешена употребата на халофугинон хидробромид.

 (2)

10.

Никарбазин

Фуражни суровини

0,5

Комбинирани фуражи за:

 

еднокопитни, птици носачки и пилета, които се отглеждат за кокошки носачки (> 16 седмици);

0,5

пилета за угояване за периода преди клането, в който е забранена употребата на никарбазин (в комбинация с наразин) (фуражи за предкланичния престой);

0,5

други животински видове.

1,5

Премикси за използване във фуражи, в които не е разрешена употребата на никарбазин (в комбинация с наразин).

 (2)

11.

Диклазурил

Фуражни суровини

0,01

Комбинирани фуражи за:

 

птици носачки, пилета, които се отглеждат за кокошки носачки (> 16 седмици) и пуйки за угояване (>12 седмици);

0,01

зайци за угояване и за размножаване за периода преди клането, в който е забранена употребата на диклазурил (фуражи за предкланичния престой);

0,01

други животински видове, различни от пилета, които се отглеждат за кокошки носачки (< 16 седмици), пилета за угояване и пуйки за угояване (< 12 седмици).

0,03

Премикси за използване във фуражи, в които не е разрешена употребата на диклазурил.

 (2)


(1)  Без да се нарушават разрешените нива в рамките на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните.

(2)  Максимално допустимата граница на веществото в премикса е концентрацията, която не води до ниво на веществото, по-високо от 50 % от установените за фуражите максимално допустими граници, при съблюдаване на указанията за използване на премикса.“


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

11.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 40/26


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 февруари 2009 година

за организиране на временен експеримент по предоставяне на някои дерогации при търговията със смески от семена, предназначени за използване като фуражни култури, в съответствие с Директива 66/401/ЕИО на Съвета, с цел определяне дали някои видове, които не са посочени в директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 2002/55/ЕО или 2002/57/ЕО на Съвета, отговарят на изискванията за включване в член 2, параграф 1, буква А от Директива 66/401/ЕИО

(нотифицирано под номер C(2009) 724)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/109/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 66/401/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от фуражни култури (1), и по-специално член 13а от нея,

като има предвид, че:

(1)

Традиционните познания на селскостопанските производители в съчетание с наскоро получените резултати от изследователска дейност показват, че някои видове от Leguminosae и Plantago lanceolata, неприсъстващи в списъците в директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО (2), 2002/57/ЕО (3) или 2002/55/ЕО (4) на Съвета (наричани по-долу „съществуващото законодателство“), по-специално в случаите когато са използвани в смески заедно с видове, обхванати в съществуващото законодателство, представляват интерес от гледна точка на производството на фураж, като позволяват постигане на баланс при храненето на животните през годината и същевременно допринасят за рехабилитацията на почвите в необработваемите или ниско производителните обработваеми земи. Такъв е случаят с Biserrula pelecinus, Lotus glaber, Lotus uliginosus, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutelatta, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum, и Vicia benghalensis (наричани по-долу „видове, посочени в съображение 1“).

(2)

В съответствие с член 13, параграф 1, второ тире от Директива 66/401/ЕИО единствено семена от растителните видове, изброени в съществуващото законодателство, с изключение на сортовете, посочени в член 4, параграф 2 от Директива 2002/53/ЕО (5) могат да бъдат търгувани в Общността под формата на смески от семена, предназначени за използване като фуражни култури. При липса на възможност за търговия със смески, съдържащи семена от видовете, посочени в съображение 1, селскостопанските производители, желаещи да използват такива видове, трябва да ги транспортират и засяват като отделни видове или в определени случаи сами да приготвят смески в стопанствата си, което води до допълнителни разходи и труд. Освен това, тъй като смеските не са приготвени от професионалисти, съществува повишен риск от неравномерно разпределяне върху посевната площ на различните видове, включени в състава на дадената смеска.

(3)

За да се позволи търгуване в състава на такива смески на видовете, посочени в съображение 1, е необходимо да се измени член 2, параграф 1, буква А от Директива 66/401/ЕИО, като посочените видове се включат в тази разпоредба.

(4)

За да бъде взето решение относно такова изменение на член 2, параграф 1, буква А от Директива 66/401/ЕИО, е необходимо да бъде събрана информация относно търговията със смески, в чиито състав са включени видовете, посочени в съображение 1. По-специално е необходимо да бъде проверено дали при използване в смески на посочените видове е възможно да се потвърди чрез официален последващ контрол, че посоченият на етикета на опаковката процент за семената от всяка една съставка отговаря на състава на смеската и дали смеските от една партида са хомогенни във всичките търгувани опаковки. При липсата на такава информация не би било възможно да се гарантира на потребителите, че използването на семената от смеските, съдържащи видовете, посочени в съображение 1, ще доведе до висококачествени резултати.

(5)

Поради това е целесъобразно да се организира временен експеримент, за да се провери дали видовете, посочени в съображение 1, отговарят на изискванията за включване в член 2, параграф 1, буква А от Директива 66/401/ЕИО.

(6)

Държавите-членки, участващи в експеримента, следва да бъдат освободени от задълженията, определени в член 13, параграф 1, второ тире от Директива 66/401/ЕИО, по отношение на видовете, посочени в съображение 1. Те следва да разрешат пускането на пазара на смески, съдържащи посочените видове, при определени условия.

(7)

Целесъобразно е да се предвидят специфични изисквания за сертифицирането на видовете, посочени в съображение 1, за да се гарантира, че семената от посочените видове отговарят на едни и същи изисквания във всички участващи държави-членки. Тези изисквания следва да се основават на условията, определени в схемите на ОИСР за сертифициране на сортове семена или за контрол на движението на семена, предназначени за международна търговия (наричани по-долу „схеми на ОИСР“) или в националните стандарти на държавата-членка, в която са произведени семената.

(8)

В допълнение към общите условия, предвидени в Решение 2004/371/ЕО на Комисията от 20 април 2004 г. относно условията за пускане на пазара на смеси от семена, предназначени за използване като фуражни култури (6), следва да бъдат определени специфични условия относно търговията със смески в рамките на експеримента. Тези условия следва да гарантират събирането на достатъчно информация с цел оценяване на експеримента. Поради това е необходимо да се предвидят правила за етикетиране, наблюдение и докладване.

(9)

Като се има предвид експерименталното естество на мярката, предвидена с настоящото решение, следва да се определи максимално количество на търгуваните смески от семена, като се вземе под внимание необходимостта от тестване на различни смески, като се използват съществуващите инсталации.

(10)

За да могат държавите-членки да проверяват дали максималното количество не е надхвърлено, фирмите, възнамеряващи да произвеждат такива смески от семена, следва да информират въпросните държави-членки за количествата, които възнамеряват да произведат. Държавите-членки следва да разполагат с възможността да забраняват търговията със смески от семена, когато сметнат това за необходимо с оглед необходимостта от тестване на различни смески, без да се превишава максималното количество.

(11)

С цел да могат доставчиците да произвеждат достатъчно количество семена и да търгуват с тях, и да се позволи на компетентните органи да инспектират този материал и да събират достатъчна и съпоставима информация, която да бъде използвана при подготвянето на доклада, експериментът следва да се проведе в рамките на период, обхващащ най-малко пет пазарни сезона.

(12)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за земеделие, градинарство и горско стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

Организира се временен експеримент на равнище Общност, за да се прецени дали видовете Biserrula pelecinus, Lotus glaber, Lotus uliginosus, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutelatta, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum и Vicia benghalensis (наричани по-долу „видовете, посочени в параграф 1“), могат да бъдат търгувани в качеството им на смески от семена или в състава на смески от семена с цел да бъде взето решение дали някои от тези видове или всички те следва да бъдат включени в списъка на фуражните култури в член 2, параграф 1, буква А от Директива 66/401/ЕИО.

Член 2

Участие на държавите-членки

Всички държави-членки могат да участват в експеримента.

Държавите-членки, които решат да участват в експеримента (наричани по-долу участващи държави-членки), информират съответно Комисията.

Те могат да прекратят участието си по всяко време, като съответно информират Комисията.

Член 3

Освобождаване от задължения

1.   За целите на експеримента смески от семена, съдържащи видовете, посочени в член 1, заедно или без семена от видовете, изброени в директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 2002/55/ЕО или 2002/57/ЕО, могат да бъдат пускани на пазара при спазване на предвидените в членове 4 и 5 условия.

2.   Участващите държави-членки се освобождават от задълженията, предвидени в член 13, параграф 1, второ тире от Директива 66/401/ЕИО.

Член 4

Условия относно семена от видовете, посочени в член 1

Семената от видовете, посочени в член 1, отговарят на следните условия:

а)

принадлежат към сорт, посочен в национален каталог на държава-членка или в списъка на ОИСР от сортове, допустими за сертифициране на семена;

б)

сертифицирани са в съответствие с приложение I;

в)

отговарят на условията, определени в приложение II, точка 1.

Член 5

Условия относно смеските, обект на експеримента

В допълнение към условията, предвидени в Директива 2004/371/ЕО, смеските, обект на експеримента, отговарят на условията, определени в приложение II, точка 2.

Член 6

Количествени ограничения

1.   Участващите държави-членки гарантират, че общото количество семена за използване в смески, обект на експеримента, не надхвърля 1 000 тона годишно.

2.   Участващите държави-членки гарантират, че фирмите декларират пред органа, посочен в точка A, рубрика I, буква в), подточка 2 от приложение IV към Директива 66/401/ЕИО, количествата смески от семена, които възнамеряват да произведат.

Дадена държава-членка може да забрани пускането на пазара на смеска от семена, ако сметне, че — с оглед целите на експеримента — не е целесъобразно на пазара да бъдат пускани допълнителни количества от въпросната смеска от семена. Тя незабавно информира засегнатата фирма или засегнатите фирми.

Член 7

Наблюдение

Експериментът се наблюдава от органа, посочен в точка A, рубрика I, буква в), подточка 2 от приложение IV към Директива 66/401/ЕИО, на участващата държава-членка.

Член 8

Задължения за докладване

1.   Участващите държави-членки представят на Комисията и на другите държави-членки за всяка една година доклад, в който се съдържа списък на видовете, използвани в смеските, обект на експеримента, и изтъргуваното количество за всяка една от тези смески, до 31 март на следващата година. Държавите-членки могат да решат да включат в доклада всяка друга имаща отношение информация.

2.   В края на експеримента и при всички случаи при приключване на участието си участващите държави-членки представят на Комисията и на другите държави-членки доклад, в който се съдържа посочената в приложение II, точка 3 информация, до 31 март на следващата година. В доклада може да се включи друга информация, която те считат за имаща отношение с оглед целите на експеримента.

Член 9

Продължителност

Експериментът започва на 1 юни 2009 г. и приключва на 31 май 2014 г.

Член 10

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 9 февруари 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2298/66.

(2)  ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2309/66.

(3)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 74.

(4)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 33.

(5)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 116, 22.4.2004 г., стр. 39.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ВИДОВЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1, И УСЛОВИЯ ЗА ТЯХНОТО СЕРТИФИЦИРАНЕ

Видове

Минимална кълняемост

(% от чисто семе) (1))

Минимална аналитична чистота

(% от теглото)

Максимално съдържание на семена от други растителни видове

(% от теглото)

Максимално съдържание на семена от други растителните видове в една проба с тегло, равно на определеното в колона 7

Максимално тегло на партида

(в тонове)

Минимално тегло на проба, която трябва да се вземе от партидата

(в грамове)

1

2

3

4

5

6

7

Biserrula pelecinus

70 (включително твърди семена)

98

0,5

 (3)  (4)  (5)

10

30

Lotus uliginosus

75 (40)

97

0,5

 (3)  (4)  (5)

10

25

Lotus glaber

75 (40)

97

0,5

 (3)  (4)  (5)

10

30

Lotus glaber

70 (30)

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

50

Medicago polymorpha

70 (30)

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

70

Medicago rugosa

70 (20)

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

180

Medicago scutellata

70

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

400

Medicago italica

70 (20)

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

100

Medicago littoralis

70

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

70

Medicago truncatula

70 (20)

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

100

Ornithopus compressus

75 (включително твърди семена)

90

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

120

Ornithopus sativus

75 (включително твърди семена)

90

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

90

Plantago lanceolata

75

85

1,5

 (3)  (4)  (5)

5

20

Trifolium fragiferum

70

98

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

40

Trifolium glanduliferum

70 (30)

98

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

20

Trifolium hirtum

70

98

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

70

Trifolium. michelianum

75 (30)

98

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

25

Trifolium squarrosum

75 (20)

97

1,5

 (3)  (4)  (5)

10

150

Trifolium subterraneum

80 (40)

97

0,5

 (3)  (4)  (5)

10

250

Trifolium vesiculosum

70 (включително твърди семена)

98

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

100

Vicia benghalensis

80 (20)

97 (2)

1,0

 (3)  (4)  (5)

20

1 000


(1)  До посоченото максимално количество наличните твърди семена се считат за семена, които могат да покълнат.

(2)  Не се считат за примес общо най-много 6 % от теглото от семена от Vicia pannonica, Vicia villiosa или свързани с тях култивирани видове в другите съответни видове.

(3)  В проба с предписаното тегло не присъстват семена от Avena fatua и Avena sterilis.

(4)  Наличието на едно семе от Cuscuta spp. в проба с тегло два пъти колкото предписаното не се счита за примес, когато във втора проба с тегло два пъти колкото предписаното няма семена от Cuscuta spp.

(5)  Наличните семена от Rumex spp., различни от Rumex acetosella и Rumex maritimus, в проба с предписаното тегло не са повече от 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

УСЛОВИЯ НА ЕКСПЕРИМЕНТА

1.   Условия по отношение на семена от видовете, посочени в член 1.

а)

Провежда се полева инспекция в съответствие със схемите на ОИСР, когато видовете са обхванати от посочените схеми, или в противен случай — в съответствие с националните стандарти на държавата-членка, в която семената са произведени.

б)

Държавите-членки гарантират, че преди да бъдат смесени всички партиди семена подлежат на полева инспекция, вземане на проба и анализ на семена в съответствие с Директива 66/401/ЕИО, независимо дали по официален ред или под официален надзор.

2.   Условия по отношение на смеските, обект на експеримента

а)

Пробите от семена се вземат на произволен принцип от партидите със смески от семена, обект на експеримента, от официални лица, оправомощени да вземат проби от семена. Тези проби се използват като контролни проби за проверка на състава на смеските, обект на експеримента, в съответствие с член 4 от Решение 2004/371/ЕО.

Равнището и интензивността на вземането на проби и на инспекциите, проведени в съответствие с член 4 от Решение 2004/371/ЕО, съответстват на целите на експеримента.

б)

Освен информацията, изисквана в съответствие с Директива 66/401/ЕИО и Решение 2004/371/ЕО, върху официалния етикет фигурира следната информация:

i)

ботаническо наименование на всички видове, посочени в член 1 (включително сортовете, когато е приложимо), включени в състава на смеската, обект на експеримента;

ii)

тегловен процент на различните компоненти на състава, представени по видовете, посочени в член 1, и, когато е приложимо, по сорт;

iii)

позоваване на настоящото решение.

Когато посочената в подточки i) и ii) информация не е четлива на официалния етикет, смеската, обект на експеримента, може да бъде пусната на пазара под наименованието на смеската, при условие че посочената в подточки i) и ii) информация е била съобщена на купувача и е била официално регистрирана.

3.   Информация, която трябва да бъде регистрирана.

а)

наименование на видовете (включително сортовете, когато е приложимо), използвани в смеските, обект на експеримента;

б)

количество на всяка смеска от семена, обект на експеримента, която е пусната на пазара в рамките на позволения период, и държава-членка, за която смеската е предназначена;

в)

състав на търгуваните смески, обект на експеримента;

г)

процедури (стандарти), които са следвани за сертифициране на видовете, посочени в член 1 (схеми на ОИСР или национални стандарти);

д)

резултати от полевата инспекция и лабораторните тестове за сертифициране на видовете, посочени в член 1, когато те се провеждат в държавите-членки;

е)

информация за вноса в рамките на схемите на ОИСР, по-специално по отношение на количеството, състава на смеските от семена, обект на експеримента, страната на произход и етикетирането;

ж)

резултати от тестовете, проведени в съответствие с параграф 2, букви а) и б) върху контролните проби;

з)

анализ на разходите и ползите, който да бъде използван в подкрепа на целите на експеримента или срещу тях.


11.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 40/31


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 10 февруари 2009 година

относно финансовото участие на Общността за предприемането на спешни мерки за борба с нюкасълската болест в Германия през 2008 г.

(нотифицирано под номер C(2009) 712)

(само текстът на немски език е автентичен)

(2009/110/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 3, параграф 3 и член 4, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Нюкасълската болест е вирусна инфекциозна болест, която причинява висока смъртност при птиците.

(2)

В случай на поява на огнище от нюкасълска болест, съществува риск болестотворният агент да се разпространи както в други птицевъдни стопанства в засегнатата държава-членка, така и в други държави-членки и в трети страни чрез търговията с живи птици или продукти от тях.

(3)

Поради това появата на огнище от тази болест може бързо да се превърне в епидемия, която да доведе до рязко понижаване на рентабилността на отглеждането на домашни птици.

(4)

В Директива 92/66/ЕИО на Съвета от 14 юли 1992 г. за въвеждането на мерки на Общността за борба с нюкасълската болест (2) се предвиждат мерки, които трябва да бъдат приложени спешно и незабавно от държавите-членки в случай на поява на огнище на болестта, за да се предотврати разпространението на вируса.

(5)

С Решение 90/424/ЕИО се определят процедурите за финансовото участие на Общността при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, включително и спешни мерки. Съгласно член 4, параграф 2 от посоченото решение на държавите-членки се предоставя финансово подпомагане като част от разходите за определени мерки за ликвидиране на нюкасълската болест.

(6)

В член 3, параграф 5 и член 4, параграф 2 от Решение 90/424/ЕИО се установяват правила за процента от направените от държавите-членки разходи, който може да бъде покриван от финансовото участие на Общността.

(7)

Изплащането на финансовото участие на Общността за спешни мерки за премахване на нюкасълската болест се подчинява на условията, определени в Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията от 28 февруари 2005 г. за определяне на правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета (3).

(8)

През 2008 г. в Германия се появиха огнища на нюкасълска болест. В съответствие с Директива 92/66/ЕИО и член 3, параграф 2 от Решение 90/424/ЕИО Германия предприе мерки за овладяване на тези огнища.

(9)

Германия изпълнява всички свои технически и административни задължения, определени в член 3, параграф 3 от Решение 90/424/ЕИО и в член 6 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(10)

На 18 юни 2008 г. и 17 юли 2008 г. Германия представи приблизителен разчет на разходите, направени във връзка с предприемането на мерки за ликвидиране на нюкасълската болест.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финансово участие чрез вноска на Общността за Германия

На Германия може да се предостави финансово участие от Общността за направените от тази държава-членка разходи при предприемане на мерки съгласно член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2 от Решение 90/424/ЕИО за борба с нюкасълската болест през 2008 г.

Член 2

Адресат

Адресат на настоящото решение е Федерална република Германия.

Съставено в Брюксел на 10 февруари 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19.

(2)  ОВ L 260, 5.9.1992 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.


11.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 40/33


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 10 февруари 2009 година

относно публикуването на справочни данни за стандарт EN 3-8:2006 „Пожарогасители носими — част 8: Допълнителни изисквания към EN 3-7 за конструкцията, устойчивостта на налягане и механични изпитвания за пожарогасители с максимално допустимо налягане не по-високо от 30 bar“ в съответствие с Директива 97/23/ЕО относно съоръженията под налягане

(нотифицирано под номер C(2009) 739)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/111/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 97/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 май 1997 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка със съоръженията под налягане (1), и по-специално член 6 от нея,

като взе предвид становището на постоянния комитет, създаден съгласно член 5 от Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти и правилата за услугите в информационното общество (2),

като има предвид, че:

(1)

В Директива 97/23/ЕО се предвижда, че съоръженията под налягане и функционалните групи могат да бъдат пускани на пазара и да влязат в действие само ако, когато са правилно инсталирани и поддържани и се използват по предназначение, те не застрашават здравето и безопасността на лицата и, при необходимост, на домашни животни и имущество.

(2)

Съоръженията под налягане и функционалните групи следва да съответстват на основните изисквания, посочени в член 3 от Директива 97/23/ЕО, ако те отговарят на националните стандарти, транспониращи хармонизираните стандарти, чиито референтни номера са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

(3)

Съгласно член 6 от Директива 97/23/ЕО Швеция внесе официално възражение по отношение на стандарт EN 3-8:2006, приет от Европейския комитет по стандартизация (CEN) на 2 ноември 2006 г., справочни данни за който все още не са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

(4)

В своето официално възражение Швеция отбелязва, че раздел 5 от стандарт EN 3-8:2006 не уточнява вида на материалите, които следва да се използват, и поради това не отговаря на съществените изисквания на точка 4 от приложение I към Директива 97/23/ЕО.

(5)

Тъй като раздел 5 от стандарт EN 3-8:2006 предвижда за всеки отделен случай оценка на материала от нотифицирания орган (специфичен подход за оценка на материала), не е задължително да се изисква уточняване на вида на материалите, които ще се използват. Освен това, при липса на конкретни технически спецификации, раздел 5 от стандарт EN 3-8:2006 не може да служи като основа за презумпция за съответствие с изискванията на точка 4 от приложение I към Директива 97/23/ЕО.

(6)

В допълнение Швеция смята, че в раздел 6 от стандарт EN 3-8:2006 липсва важна информация, необходима, за да се отговори на изискванията на точка 2.2.4 от приложение I към Директива 97/23/ЕО, което се дължи на липсата на спецификация на материалите в раздел 5 от посочения стандарт.

(7)

В точка 2.2 от приложение I към Директива 97/23/ЕО са описани методите за осигуряване на необходимата якост на съоръженията под налягане, включително и метод на изчисление или експериментален метод на проектиране без изчисление. Експерименталният метод на проектиране се основава на програма за изпитване съгласно описанието в точка 2.2.4, букви а) и б), която включва изпитване на якост под налягане.

(8)

Раздел 6 от стандарт EN 3-8:2006 предвижда използването на експерименталния метод на проектиране без изчисление. Съгласно изискването на точка 2.2.4 от приложение I към Директива 97/23/ЕО той предвижда програма, включваща няколко изпитвания. Директива 97/23/ЕО не изключва специфичния подход за оценка на материалите като метод за доказване на съответствието на използваните материали със спецификациите на материалите в точка 4 от приложение I, когато производителят прилага експерименталния метод на проектиране. Тъй като раздел 5 от EN 3-8:2006 не съдържа специфични изисквания по отношение на материалите, производителят на съоръжението трябва да гарантира, че използваните материали отговарят на изискванията на точка 4 от приложение I към директивата. Въз основа на това свойствата на материалите трябва да се използват като параметър на изпитването под налягане в рамките на програмата за изпитване на експерименталния метод на проектиране, под контрола на нотифицирания орган, отговарящ за оценката на съответствието на съоръжението.

(9)

Швеция допълнително отбелязва, че раздел 7.2.2 относно заваръчните процедури от EN 3-8:2006 не е в съответствие с точка 3.1.2 от приложение I към Директива 97/23/ЕО, тъй като, освен на изброените стандарти, той съдържа отворено позоваване на други признати заваръчни стандарти EN.

(10)

В точка 3.1.2 от приложение I към Директива 97/23/ЕО са определени изискванията, които трябва да се спазват по отношение на неразглобяеми съединения. Обстоятелството, че в раздел 7.2.2 от стандарт EN 3-8:2006 е указано, че „са приемливи други стандарти“, не е адекватна и достатъчно конкретна формулировка на стандарт, имащ за цел да служи като основа за презумпцията за съответствие с изискванията на Директива 97/23/ЕО. Всеки хармонизиран стандарт, който служи като основа за презумпция за съответствие с изискванията на директивата, трябва да предоставя конкретни технически спецификации за проектиране, производство и изпитване, за да се помогне на производителите и да се даде възможност основателно да се предположи, че съоръженията под налягане отговарят на съответните съществени изисквания. Въпреки това раздел 7.2.2 от EN 3-8:2006 съдържа поредица от конкретни препратки към стандартите, които съдържат заваръчни спецификации. Поради това, макар и раздел 7.2.2 да се нуждае от подобрение, би било необосновано да не се публикуват справочни данни за стандарта на това основание.

(11)

Накрая, Швеция смята, че раздел 7.3.1 от стандарт EN 3-8:2006, отнасящ се до проследимостта на материалите, използвани в различните части на съоръжения под налягане, е неточен, не предвижда конкретни технически решения и поради това не може да служи като основа за презумпция за съответствие с изискванията на точка 3.1.5 от приложение I към Директива 97/23/ЕО.

(12)

Директива 97/23/ЕО съдържа изискване в точка 3.1.5 от приложение I (възможност за проследяване) за прилагането на подходящи процедури с цел да се идентифицират чрез подходящи средства материалите, от които са изработени елементите, които допринасят за якостта на съоръжението под налягане, от тяхното получаване и производство до крайното изпитване на произведеното съоръжение под налягане. Целта на това изискване е да се избегне всякакво съмнение по отношение на спецификациите на материалите, използвани за въпросното съоръжение. Производителите могат да прилагат различни процедури в зависимост от характеристиките и методите на производство. Нотифицираният орган, който извършва процедурата по оценяване на съответствието на съоръжението, трябва да оцени, за всеки отделен случай, дали тези процедури отговарят на изискването на точка 3.1.5 от приложение I към директивата. Поради това, макар и раздел 7.3.1 да се нуждае от подобрение, би било необосновано да не се публикуват справочните данни за стандарта на това основание.

(13)

За тази цел Комисията ще поиска CEN да представи в срок от три години ревизирана версия на стандарт EN 3-8:2006 с цел по-добро отразяване на съответствието със съществените изисквания на Директива 97/23/ЕО. След изпълнението на този мандат и в зависимост от резултатите от него би могло да се предвидят възможни нови решения относно настоящия вариант на стандарта.

(14)

Поради гореизложеното справочните данни за стандарт EN 3-8:2006 следва да се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Справочните данни за стандарт EN 3-8:2006 „Пожарогасители носими. Част 8: Допълнителни изисквания към EN 3-7 за конструкцията, устойчивостта на налягане и механични изпитвания за пожарогасители с максимално допустимо налягане не по-високо от 30 bar“ се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 10 февруари 2009 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 181, 9.7.1997 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.


ПРЕПОРЪКИ

Съвет

11.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 40/35


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 10 февруари 2009 година

относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Седми ЕФР) за финансовата 2007 година

(2009/112/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Четвъртата конвенция АКТБ — ЕИО, подписана в Ломе на 15 декември 1989 г. (1), изменена със споразумението, подписано в Мавриций на 4 ноември 1995 г. (2),

като взе предвид Вътрешно споразумение 91/401/ЕИО относно финансирането и управлението на помощта от Общността по Четвъртата конвенция АКТБ-ЕИО (3), наричано по-нататък „Вътрешното споразумение“ за създаване, наред с другото, на Седмия европейски фонд за развитие (Седми ЕФР), и по-специално член 32, параграф 3 от него,

като взе предвид Финансовия регламент 91/491/ЕИО от 29 юли 1991 г., приложим за финансовото сътрудничество за развитие по Четвъртата конвенция АКТБ — ЕИО (4), и по-специално членове 69—77 от него,

като разгледа отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс за операциите на Седмия ЕФР към 31 декември 2007 г. и доклада на Сметната палата за финансовата 2007 г., заедно с отговорите на Комисията (5),

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 32, параграф 3 от Вътрешното споразумение освобождаването от отговорност за финансовото управление на Седмия ЕФР се дава на Комисията от Европейския парламент по препоръка на Съвета.

(2)

Цялостното изпълнение на операциите на Седмия ЕФР през финансовата 2007 г. от страна на Комисията е удовлетворително,

ПРЕПОРЪЧВА на Европейския парламент да освободи Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Седмия ЕФР за финансовата 2007 година.

Съставено в Брюксел на 10 февруари 2009 година.

За Съвета

Председател

M. KALOUSEK


(1)  ОВ L 229, 17.8.1991 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 156, 29.5.1998 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 229, 17.8.1991 г., стр. 288.

(4)  ОВ L 266, 21.9.1991 г., стр. 1.

(5)  ОВ C 286, 10.11.2008 г., стр. 273.


11.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 40/36


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 10 февруари 2009 година

относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Осми ЕФР) за финансовата 2007 година

(2009/113/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Четвъртата конвенция АКТБ-ЕИО, подписана в Ломе на 15 декември 1989 г. (1), изменена със Споразумението, подписано в Мавриций на 4 ноември 1995 г. (2),

като взе предвид Вътрешното споразумение между представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането и управлението на помощта от Общността по Втория финансов протокол към Четвъртата конвенция АКТБ-ЕО (3), наричано по-нататък „Вътрешното споразумение“ за създаване, наред с другото, на Осмия европейски фонд за развитие (Осми ЕФР), и по-специално член 33, параграф 3 от него,

като взе предвид Финансовия регламент 98/430/ЕО от 16 юни 1998 г., приложим за финансовото сътрудничество за развитие по Четвъртата конвенция АКТБ-ЕО (4), и по-специално членове 66—74 от него,

като разгледа отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс за операциите на Осмия ЕФР към 31 декември 2007 г. и доклада на Сметната палата за финансовата 2007 г., заедно с отговорите на Комисията (5),

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 33, параграф 3 от Вътрешното споразумение освобождаването от отговорност за финансовото управление на Осмия ЕФР се дава на Комисията от Европейския парламент по препоръка на Съвета.

(2)

Цялостното изпълнение на операциите на Осмия ЕФР през финансовата 2007 г. от страна на Комисията е удовлетворително,

ПРЕПОРЪЧВА на Европейския парламент да освободи Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Осмия ЕФР за финансовата 2007 година.

Съставено в Брюксел на 10 февруари 2009 година.

За Съвета

Председател

M. KALOUSEK


(1)  ОВ L 229, 17.8.1991 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 156, 29.5.1998 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 156, 29.5.1998 г., стр. 108.

(4)  ОВ L 191, 7.7.1998 г., стр. 53.

(5)  ОВ C 286, 10.11.2008 г., стр. 273.


11.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 40/37


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 10 февруари 2009 година

относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Девети ЕФР) за финансовата 2007 година

(2009/114/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Споразумението за партньорство АКТБ-ЕО, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (1), изменено със споразумение, подписано в Люксембург на 25 юни 2005 г. (2),

като взе предвид Вътрешното споразумение (3) относно финансирането и управлението на помощта от Общността по Финансовия протокол към Споразумението за партньорство АКТБ-ЕО, наричано по-нататък „Вътрешното споразумение“, за създаване, наред с другото, на Деветия европейски фонд за развитие (Девети ЕФР), и по-специално член 32, параграф 3 от него,

като взе предвид Финансовия регламент от 27 март 2003 г., приложим за Деветия европейски фонд за развитие (4), и по-специално членове 96—103 от него,

като разгледа отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс за операциите на Деветия ЕФР към 31 декември 2007 г. и доклада на Сметната палата за финансовата 2007 г., заедно с отговорите на Комисията (5),

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 32, параграф 3 от Вътрешното споразумение, освобождаването от отговорност за финансовото управление на Деветия ЕФР се дава на Комисията от Европейския парламент по препоръка на Съвета.

(2)

Цялостното изпълнение на операциите на Деветия ЕФР през финансовата 2007 г. от страна на Комисията е удовлетворително,

ПРЕПОРЪЧВА на Европейския парламент да освободи Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Деветия ЕФР за финансовата 2007 година.

Съставено в Брюксел на 10 февруари 2009 година.

За Съвета

Председател

M. KALOUSEK


(1)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 287, 28.10.2005 г., стр. 4.

(3)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 355.

(4)  ОВ L 83, 1.4.2003 г., стр. 1.

(5)  ОВ С 286, 10.11.2008 г., стр. 273.


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Комисия

11.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 40/38


РЕШЕНИЕ № 1/2008 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ МЕЖДУ ОБЩНОСТТА И ШВЕЙЦАРИЯ, СЪЗДАДЕН СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ПО ВЪПРОСИ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ

от 16 декември 2008 година

заменящо приложението към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт

(2009/115/ЕО)

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ МЕЖДУ ОБЩНОСТТА И ШВЕЙЦАРИЯ,

като взе предвид споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 23, параграф 4 от него,

РЕШИ:

Член единствен

Приложението към настоящото решение заменя приложението към Споразумението.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2008 година.

За Съвместния комитет

Ръководител на делегацията на Общността

Daniel CALLEJA

Ръководител на делегацията на Швейцария

Matthias SUHR


ПРИЛОЖЕНИЕ

За целите на настоящото споразумение:

когато актове, упоменати в настоящото приложение, съдържат препратки към държави-членки на Европейската общност или изискват препратка към тях, за целите на Споразумението се разбира, че препратките се отнасят и за Швейцария или до изискване за препратка към Швейцария;

без да се засяга член 15 от настоящото споразумение, терминът „въздушен превозвач на Общността“ от споменатите по-долу директиви и регламенти включва въздушни превозвачи с лиценз, с основно място на дейност и, ако има такъв, регистриран офис в Швейцария съгласно разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета;

Споразумението за въздушен транспорт, сключен между Европейската общност и Конфедерация Швейцария, важи и за територията на България и територията на Румъния.

1.   Трети пакет от мерки за либерализация на сектора на въздухоплаването и други правила, приложими към гражданската авиация

№ 2407/92

Регламент на Съвета от 23 юли 1992 г. относно лицензирането на въздушни превозвачи

(Членове 1—18)

По отношение на прилагането на член 13, параграф 3, препратката към член 226 от Договора за ЕО се тълкува като препратка към приложимите към настоящото споразумение процедури.

№ 2408/92

Регламент на Съвета от 23 юли 1992 г. относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността

(Членове 1—10, 12—15)

(Приложенията ще бъдат изменени с цел включване на швейцарски летища).

(Измененията на приложение I, произтичащи от приложение II, глава 8 (политика на транспорта), раздел Ж (въздушен транспорт), точка 1 към Акта относно условията за присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република, и адаптациите на Договорите, върху които се основава Европейският съюз, се прилагат).

№ 2409/92

Регламент на Съвета от 23 юли 1992 г. относно тарифите на самолетните билети и такси за услуги за въздушен превоз

(Членове 1—11)

№ 2000/79

Директива на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно Европейското споразумение за организация на работното време на мобилните работници в гражданската авиация, сключено от Асоциацията на европейските авиокомпании (АЕА), Европейската федерация на транспортните работници (ETF), Европейската асоциация на пилотите (ECA), Асоциацията на европейските регионални авиокомпании (ERA) и Международната асоциация на въздушните превозвачи (IACA).

№ 93/104

Директива на Съвета от 23 ноември 1993 г. относно някои аспекти на организацията на работното време, изменена със:

Директива 2000/34/ЕО от 22 юни 2000 г.

№ 437/2003

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2003 г. относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздуха

№ 1358/2003

Регламент на Комисията от 31 юли 2003 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздух и за изменение на приложения I и II към него

№ 785/2004

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно застрахователните изисквания за въздушни превозвачи и оператори на въздухоплавателни средства

№ 91/670

Директива на Съвета от 16 декември 1991 г. относно взаимно приемане на лицензите на персонала за упражняване на функции в гражданската авиация

(Членове 1—8)

№ 95/93

Регламент на Съвета от 18 януари 1993 г. относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността (членове 1—12), изменен със:

Регламент № 793/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. (членове 1 и 2).

№ 96/67

Директива на Съвета от 15 октомври 1996 г. относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността

(Членове 1—9, 11—23 и 25)

№ 2027/97

Регламент на Съвета от 9 октомври 1997 г. относно отговорността на въздушните превозвачи в случай на произшествия (членове 1—8), изменен със:

Регламент № 889/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 13 май 2002 г. (членове 1—2).

2.   Правила за конкуренция

Всяка препратка в следните текстове към членове 81 и 82 от Договора се тълкува като препратка към членове 8 и 9 от настоящото споразумение.

№ 17/62

Регламент на Съвета от 6 февруари 1962 г. за прилагане на членове 81 и 82 от Договора (член 8, параграф 3), изменен със:

Регламент № 59/62,

Регламент № 118/63,

Регламент № 2822/71,

Регламент № 1216/99,

Регламент (ЕО) № 1/2003 от 16 декември 2002 г. (членове 1—13, 15—45).

№ 2988/74

Регламент на Съвета от 26 ноември 1974 г. относно давността при налагане и изпълнение на санкции в областта на правото на транспорт и на конкуренция на Европейската икономическа общност (членове 1—7), последно изменен със:

Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. (членове 1—13 и 15—45).

№ 3975/87

Регламент на Съвета от 14 декември 1987 г. за определяне на процедурите за прилагане на правилата за конкуренцията по отношение на предприятията в областта на въздушните превози, приложими към предприятията в областта на въздушния транспорт (членове 1—7, член 8, параграфи 1 и 2, членове 9—11, член 12, параграфи 1, 2, 4 и 5, член 13, параграфи 1 и 2, членове 14—19), изменен със:

Регламент (ЕИО) № 1284/91 на Съвета от 14 май 1991 г. (член 1),

Регламент (ЕИО) № 2410/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. (член 1),

Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. (членове 1—13 и 15—45).

№ 3976/87

Регламент на Съвета от 14 декември 1987 г. относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения и съгласувани практики в областта на въздушните превози (членове 1—5), последно изменен със:

Регламент (ЕИО) № 2344/90 на Съвета от 24 юли 1990 г. (член 1),

Регламент (ЕИО) № 2411/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. (член 1),

Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. (членове 1—13 и 15—45).

№ 1617/93

Регламент на Комисията от 25 юни 1993 г. относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения, решения или съгласувани практики, които имат за предмет съвместното планиране и координирането на разписания, съвместното обслужване на въздушните линии, тарифните консултации за превоз на пътници и за товари по редовни въздушни линии и разпределянето на слотове по летищата (членове 1—7), изменен със:

Регламент (ЕО) № 1523/96 на Комисията от 24 юли 1996 г. (членове 1 и 2),

Регламент (ЕО) № 1083/1999 на Комисията от 26 май 1999 г.,

Регламент (ЕО) № 1324/2001 на Комисията от 29 юни 2001 г.

№ 4261/88

Регламент на Комисията от 16 декември 1988 г. относно жалби, заявления и съдебни заседания по тях по реда на Регламент (ЕИО) № 3975/87 на Съвета.

(членове 1—14)

№ 80/723

Директива на Комисията от 25 юни 1980 г. относно прозрачността на финансовите отношения между държавите-членки и публичните предприятия (членове 1—9), последно изменена със:

Директива 85/413/ЕИО на Комисията от 24 юли 1985 г. (членове 1—3).

№ 1/2003

Регламент на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (членове 1—13 и 15—45)

(Доколкото този регламент се отнася до прилагането на настоящото споразумение. Включването на този регламент не засяга разпределянето на задачи съгласно настоящото споразумение).

№ 773/2004

Регламент на Комисията от 7 април 2004 г. относно водените от Комисията производства съгласно членове 81 и 82 от Договора за ЕО

№ 139/2004

Регламент на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (Регламент за сливанията на ЕО)

(Членове 1—18, 19, параграфи 1, 2 и 20—23)

По отношение на член 4, параграф 5 от Регламента за сливанията между Европейската общност и Швейцария се прилага следното:

(1)

Относно концентрация по смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) № 139/2004, която няма общностно измерение по смисъла на член 1 от същия регламент и която може да бъде разгледана по вътрешното законодателство в областта на конкуренцията на най-малко три държави-членки на ЕО и Конфедерация Швейцария, лицата или предприятията, посочени в член 4, параграф 2 от същия регламент, могат, преди да уведомят компетентните органи, да информират Комисията на ЕО посредством представяне на мотивирано искане, че концентрацията следва да бъде разгледана от Комисията.

(2)

Комисията на ЕО предоставя без забавяне всички искания по член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 139/2004 и по предходния параграф на Конфедерация Швейцария.

(3)

В случаите когато Конфедерация Швейцария е изразила несъгласието си по отношение на искането за препращане на случая за разглеждане, швейцарският компетентен орган по въпросите на конкуренцията запазва правомощията си и случаят не се препраща от Конфедерация Швейцария за преразглеждане по силата на настоящия параграф.

Като се спазват сроковете, посочени в член 4, параграфи 4 и 5, член 9, параграфи 2 и 6, и член 22, параграф 2 от Регламента за сливанията:

(1)

Комисията на ЕО предава всички съответни документи без забавяне на компетентния в областта на конкуренцията швейцарски орган, в съответствие с членове 4, параграфи 4 и 5, член 9, параграфи 2 и 6, и член 22, параграф 2.

(2)

Изчисляването на сроковете, посочени в член 4, параграфи 4 и 5, член 9, параграфи 2 и 6, и член 22, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 139/2004 започва за Конфедерация Швейцария от получаването на съответните документи от страна на компетентния в областта на конкуренцията швейцарски орган.

№ 802/2004

Регламент на Комисията от 7 април 2004 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета за контрола върху концентрациите между предприятията.

(Членове 1—24)

3.   Авиационна безопасност

№ 3922/91

Регламент на Съвета от 16 декември 1991 г. относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване (членове 1—3, член 4, параграф 2, членове 5—11 и 13), изменен със:

Регламент (ЕО) № 1899/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г.,

Регламент (ЕО) № 1900/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г.,

Регламент (ЕО) № 8/2008 на Комисията от 11 декември 2007 г.

№ 94/56/ЕО

Директива на Съвета от 21 ноември 1994 г. за определяне на основните принципи на разследването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване

(Членове 1—13)

№ 2004/36

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно безопасността на въздухоплавателните средства на трети страни, използващи летища на Общността (членове 1—9 и 11—14)

№ 768/2006

Регламент на Комисията от 19 май 2006 г. за прилагане на Директива 2004/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на събирането и обмена на информация за безопасността на въздухоплавателните средства, използващи летища на Общността, и управлението на информационната система

№ 2003/42

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2003 г. относно докладване на събития в гражданското въздухоплаване

(Членове 1—12)

№ 1592/2002

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2002 г. относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност (наричан по-долу „Регламентът“), изменен със:

Регламент (ЕО) № 1643/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2003 г.,

Регламент (ЕО) № 1701/2003 на Комисията от 24 септември 2003 г.,

Регламент (ЕО) № 334/2007 на Комисията от 28 март 2007 г.,

Регламент (ЕО) № 103/2007 на Комисията от 2 февруари 2007 г. за удължаване на преходния период, споменат в член 53, параграф 4.

Агенцията се ползва и в Швейцария с правомощията, предоставени ѝ по силата на разпоредбите на Регламента.

Комисията се ползва и в Швейцария с правомощията, предоставени ѝ по отношение на решенията, взети по силата на член 10, параграфи 2, 4 и 6, член 16, параграф 4, член 29, параграф 3, буква и), член 31, параграф 3, член 32, параграф 5 и член 53, параграф 4.

Независимо от хоризонталната адаптация, предвидена в първо тире от приложението към споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за въздушния транспорт, препратките към „държавите-членки“ в член 54 от Регламента или в разпоредбите на Директива 1999/468/ЕО, цитирана в споменатата разпоредба, не се отнасят за Швейцария.

Разпоредбите на този регламент не трябва да се тълкуват в смисъл, че на Европейската агенция за авиационна безопасност се предоставят правомощия да действа от името на Швейцария в рамките на международни споразумения за други цели, освен с цел подпомагане изпълнението на поетите от нея задължения по силата на тези споразумения.

За целите на Споразумението, текстът на Регламента се адаптира, както следва:

а)

Член 9 се изменя, както следва:

i)

в параграф 1 след думата „Общността“ се добавя изразът „или Швейцария“;

ii)

в параграф 2, буква а) след думата „Общността“ се добавя изразът „или Швейцария“;

iii)

в параграф 2, букви б) и в) се заличават;

iv)

добавя се следният параграф:

„3.   Когато Общността преговаря с трета държава за сключване на споразумение, в което се предвижда държава-членка или Агенцията да издава сертификати въз основа на сертификати, издадени от авиационните власти на тази трета държава, тя се стреми да получи предложение, подобно споразумение с въпросната трета държава да се сключи и с Швейцария.

Швейцария от своя страна също се стреми да сключи с третите държави споразумения, които съответстват на споразуменията с Общността“.

б)

В член 20 се добавя следният параграф:

„4.   Чрез дерогация от член 12, параграф 2, буква а) от условията за работа на другите служители на Европейските общности, гражданите на Швейцария, които се ползват с пълните си граждански правата, могат да бъдат назначавани от изпълнителния директор на Агенцията“.

в)

В член 21 се добавя следният параграф:

„Швейцария прилага към Агенцията Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности, включен като приложение А към настоящото приложение в съответствие с допълнението към приложение А“.

г)

В член 28 се добавя следният параграф:

„Швейцария участва пълноправно в Управителния съвет и има същите права и задължения в него като държавите-членки на Европейския съюз, с изключение на правото на гласуване“.

д)

В член 48 се добавя следният параграф:

„8.   Швейцария участва във финансовата вноска на Общността, посочена в параграф 1, буква а), по следната формула:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

където:

S

=

частта от бюджета на Агенцията, която не е покрита от таксите и вноските, посочени в параграф 1, букви б) и в)

a

=

броят на асоциираните държави

b

=

броят на държавите-членки на ЕС

c

=

вноската на Швейцария в бюджета на Международната асоциация за гражданска авиация

C

=

общата вноска на държавите-членки на ЕС и асоциираните държави в бюджета на Международната асоциация за гражданска авиация.“

е)

В член 50 се добавя следният параграф:

„Разпоредбите, които се отнасят до финансовия контрол, упражняван от Общността в Швейцария по отношение на лицата, които участват в дейностите на Агенцията, са посочени в приложение Б към настоящото приложение“.

ж)

Приложение II към Регламента се разширява и обхваща и следните въздухоплавателни средства като продукти, попадащи под действието на член 2, параграф 3, буква a), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1702/2003 на Комисията от 24 септември 2003 г. относно определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателната годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (1):

 

A/c - [HB IDJ] – тип CL600-2B19

 

A/c - [HB-IGM] – тип Gulfstream G-V-SP

 

A/c - [HB-IIS, HB-IIY, HB-IMJ, HB-IVL, HB-IVZ, HB-JES] – тип Gulfstream G-V

 

A/c - [HB-IBX, HB-IKR, HB-IMY, HB-ITF, HB-IWY] – тип Gulfstream G-IV

 

A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF, HB-ZDO] – тип MD 900

№ 736/2006

Регламент на Комисията от 16 май 2006 г. относно работните методи на Европейската агенция за авиационна безопасност за провеждане на стандартизационни инспекции

№ 1702/2003

Регламент от 24 септември 2003 г. за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации, изменен със:

Регламент (ЕО) № 381/2005 на Комисията от 7 март 2005 г.,

Регламент (ЕО) № 706/2006 на Комисията от 8 май 2006 г.,

Регламент (ЕО) № 335/2007 на Комисията от 28 март 2007 г.,

Регламент (ЕО) № 375/2007 на Комисията от 30 март 2007 г.

За целите на Споразумението, разпоредбите на посочения Регламент № 1702/2003 се разбират със следната адаптация:

Член 2 се изменя, както следва:

В параграфи 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 и 14 датата „28 септември 2003 година“ се заменя с „датата на влизане в сила на решението на Съвместния комитет за въздушен транспорт между Общността и Швейцария, с което Регламент 1592/2002 се включва в приложението към Регламента“.

№ 2042/2003

Регламент на Комисията от 20 ноември 2003 г. относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи, последно изменен със:

Регламент (ЕО) № 707/2006 на Комисията от 8 май 2006 година,

Регламент (ЕО) № 376/2007 на Комисията от 30 март 2007 г.

№ 104/2004

Регламент на Комисията от 22 януари 2004 г. за определяне на правила за организацията и състава на Апелативния орган на Европейската агенция за авиационна безопасност.

№ 593/2007

Регламент (ЕО) на Комисията от 31 май 2007 година относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност

№ 2111/2005

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО

№ 473/2006

Регламент на Комисията от 22 март 2006 година за установяване на правила за прилагане на списъка на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета

№ 474/2006

Регламент на Комисията от 22 март 2006 година за установяване на правила за прилагане на списъка на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета, последно изменен със:

Регламент (ЕО) № 715/2008 на Комисията от 24 юли 2008 г.

4.   Авиационна сигурност

№ 2320/2002

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно създаване на общи правила за сигурността на гражданското въздухоплаване (членове 1—8 и 10—13), изменен със:

Регламент (ЕО) № 849/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.

№ 622/2003

Регламент на Комисията от 4 април 2003 г. за определяне мерки за прилагане на общи основни стандарти относно сигурността на въздухоплаването, изменен със:

Регламент (ЕО) № 68/2004 на Комисията от 15 януари 2004 г.,

Регламент (ЕО) № 781/2005 на Комисията от 24 май 2005 г.,

Регламент (ЕО) № 857/2005 на Комисията от 6 юни 2005 г.,

Регламент (ЕО) № 65/2006 на Комисията от 13 януари 2006 г.,

Регламент (ЕО) № 240/2006 на Комисията от 10 февруари 2006 г.,

Регламент (ЕО) № 831/2006 на Комисията от 2 юни 2006 г.,

Регламент (ЕО) № 1448/2006 на Комисията 29 септември 2006 г.,

Регламент (ЕО) № 1546/2006 на Комисията от 4 октомври 2006 г.,

Регламент (ЕО) № 1862/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г.,

Регламент (ЕО) № 437/2007 на Комисията от 20 април 2007г.,

Регламент (ЕО) № 358/2008 на Комисията от 22 април 2008 г.

№ 1217/2003

Регламент на Комисията от 4 юли 2003 г. за определяне на общи спецификации за национални програми за контрол на качеството на сигурността на гражданското въздухоплаване.

№ 1486/2003

Регламент на Комисията от 22 август 2003 г. относно постановяване на процедури за извършване на инспекции от Комисията в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване

(Членове 1—13 и 15—18)

№ 1138/2004

Регламент на Комисията от 21 юни 2004 г. за установяване на общо определение за критични части в зоните за сигурност на летищата

5.   Управление на въздушния трафик

№ 549/2004

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе („рамков регламент“)

Комисията се ползва в Швейцария с правомощията, предоставени ѝ по силата на член 6, член 8, параграф 1 и членове 10, 11 и 12.

Независимо от хоризонталната адаптация, предвидена в първо тире на приложението към споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за въздушния транспорт, препратките към „държавите-членки“ в член 5 от Регламент (ЕО) № 549/2004 или в разпоредбите на Решение 1999/468/ЕО, посочени в тази разпоредба, не се отнасят за Швейцария.

№ 550/2004

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе („Регламент за осигуряване на обслужване“)

Комисията се ползва по отношение на Швейцария с правомощията, предоставени ѝ по силата на член 16 с измененията по-долу.

За целите на Споразумението, разпоредбите на Регламента се изменят, както следва:

а)

Член 3 се изменя, както следва:

В параграф 2 след думата „Общността“ се добавят думите „и в Швейцария“.

б)

Член 7 се изменя, както следва:

В параграфи 1 и 6 след думата „Общността“ се добавят думите „и в Швейцария“.

в)

Член 8 се изменя, както следва:

В параграф 1 след думата „Общността“ се добавят думите „и в Швейцария“.

г)

Член 10 се изменя, както следва:

В параграф 1 след думата „Общността“ се добавят думите „и в Швейцария“.

д)

Член 16, параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Комисията адресира своето решение до държавата-членка и информира доставчика на аеронавигационно обслужване в нея, доколкото това е законосъобразно.“

№ 551/2004

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно организацията и използването на въздушното пространство в единното европейско небе (Регламент за въздушното пространство)

Комисията се ползва в Швейцария с правомощията, предоставени ѝ по силата на член 2, член 3, параграф 5 и член 10.

№ 552/2004

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение (Регламент за оперативната съвместимост)

Комисията се ползва в Швейцария с правомощията, предоставени ѝ по силата на член 4, член 7 и член 10, параграф 3.

За целите на Споразумението разпоредбите на Регламента се изменят, както следва:

а)

Член 5 се изменя, както следва:

В параграф 2 след думата „Общността“ се добавят думите „или в Швейцария“.

б)

Член 7 се изменя, както следва:

В параграф 4 след думата „Общността“ се добавят думите „или в Швейцария“.

в)

Приложение III се изменя, както следва:

В раздел 3, второ и последно тирета, след думата „Общността“ се добавят думите „или в Швейцария“.

№ 2096/2005

Регламент на Комисията от 20 декември 2005 г. за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги

Комисията се ползва в Швейцария с правомощията, предоставени ѝ по силата на член 9.

№ 2150/2005

Регламент на Комисията от 23 декември 2005 г. за установяване на общи правила за гъвкаво използване на въздушното пространство

№ 1033/2006

Регламент на Комисията от 4 юли 2006 г. за определяне на изискванията за процедурите за полетни планове в предполетната фаза за единното европейско небе

№ 1032/2006

Регламент на Комисията от 6 юли 2006 г. за определяне на изискванията за автоматичните системи за обмен на полетна информация за целите на нотифицирането, координирането и трансфера на полети между единиците за контрол на въздушното движение

№ 2006/23

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно лиценза на ръководителите на полети в Общността

№ 730/2006

Регламент на Комисията от 11 май 2006 г. за класифициране на въздушното пространство и достъпа на полети, осъществявани според правилата за визуални полети, над полетно ниво 195

№ 219/2007

Регламент на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)

№ 633/2007

Регламент на Комисията от 7 юни 2007 г. за определяне на изискванията към прилагането на протокол за обмен на полетна информация за целите на нотифицирането, координирането и трансфера на полети между звената за ръководство на въздушното движение.

6.   Околна среда и шум

№ 2002/30

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 26 март 2002 г. относно установяването на правила и процедури за въвеждането на експлоатационни ограничения, свързани с шума на летищата на Общността (членове 1—12 и 14—18)

(Измененията на приложение I, произтичащи от приложение II, глава 8 (политика на транспорта), раздел Ж (въздушен транспорт), точка 2 към Акта относно условията за присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република, и адаптациите на Договорите, върху които се основава Европейският съюз, се прилагат).

№ 80/51

Директива на Съвета от 20 декември 1979 г. относно ограничаването на шумовите емисии от дозвукови въздухоплавателни средства (членове 1—9), изменена със:

Директива 83/206/ЕИО.

№ 89/629

Директива на Съвета от 4 декември 1989 г. относно ограничаването на шумовите емисии от граждански свръхзвукови реактивни самолети

(Членове 1—8)

№ 92/14

Директива на Съвета от 2 март 1992 г. относно ограничаване експлоатацията на самолети, които са предмет на част II, глава 2, том I от приложение 16 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, втора редакция (1988 г.)

(Членове 1—11)

7.   Защита на потребителите

№ 90/314

Директива на Съвета от 13 юни 1990 г. относно пакетни полети, пакетни ваканции и пакетни пътувания

(Членове 1—10)

№ 93/13

Директива на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителските договори

(Членове 1—11)

№ 2299/89

Регламент на Съвета от 24 юли 1989 г. относно кодекс за поведение при компютризирани системи за резервация (членове 1—22), изменен със:

Регламент № 3089/93 на Съвета,

Регламент № 323/1999 на Съвета от 8 февруари 1999 г.

№ 261/2004

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент № 295/91

(Членове 1—18)

8.   Разни

№ 2003/96

Директива на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електрическата енергия

(Член 14, параграф 1, буква б) и член 14, параграф 2)

9.   Приложения

А:

Протокол за привилегиите и имунитетите на Европейските общности

Б:

Разпоредби, които се отнасят до финансовия контрол, упражняван от Общността по отношение на швейцарските участници в дейностите на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA)


(1)  ОВ L 243, 27.9.2003 г., стр. 6.

ПРИЛОЖЕНИЕ A

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИВИЛЕГИИТЕ И ИМУНИТЕТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,

КАТО СЪЗНАВАТ, че по силата на член 28 от Договора за създаване на Единен съвет и Единна комисия на Европейските общности, тези Общности, както и Европейската инвестиционна банка се ползват на териториите на държавите-членки с необходимите за изпълнението на тези задачи привилегии и имунитети,

СЕ СПОРАЗУМЯХА за следните разпоредби, които са приложени към този Договор,

ГЛАВА I

СОБСТВЕНОСТ, СРЕДСТВА, ИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Член 1

Помещенията и сградите на Общностите са неприкосновени. Те не могат да бъдат подлагани на претърсване, реквизиция, конфискация или експроприиране.

Собствеността и имуществата на Общностите не могат да бъдат подлагани на каквито и да било административни или правни ограничения без разрешение на Съда.

Член 2

Архивите на Общностите са неприкосновени.

Член 3

Общностите, тяхното имущество, приходи и друга собственост се освобождават от всички преки данъци.

Правителствата на държавите-членки, когато е възможно, вземат всички подходящи мерки, за да опростят или възстановят косвените данъци или данъците върху продажбите, включени в цената на движимата или недвижимата собственост, когато Общностите осъществяват за техни официални нужди съществени покупки, чиято цена включва данъци и такси от този вид. Тези разпоредби обаче не се прилагат по такъв начин, че да предизвикват нарушаване на конкуренцията в рамките на Общностите.

Не се предоставя освобождаване от данъците, таксите и задължения, които са свързани с такси за предоставяне на комунални услуги.

Член 4

Общностите са освободени от всички мита, забрани и ограничения върху вноса и износа по отношение на предмети, предназначени за тяхно официално ползване; с внесените по този ред предмети не могат да се извършват сделки по разпореждане, независимо дали срещу заплащане или не, на територията на държавата, в която са били внесени, освен при условия, одобрени от правителството на тази страна.

Общностите за освободени още и от всички мита, забрани и ограничения върху вноса и износа на техните публикации.

Член 5

Европейската общност за въглища и стомана може да използва всякакви видове платежни средства и да притежава сметки в каквато и да било валута.

ГЛАВА II

КОМУНИКАЦИИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ ЗАД ГРАНИЦА

Член 6

При техните официални комуникации и изпращането на всички техни документи, институциите на Общностите се ползват на територията на всяка държава-членка с третирането, предоставяно от тази държава на дипломатическите мисии.

Официалната кореспонденция и другите официални комуникации на институциите на Общностите не могат да бъдат подлагани на цензура.

Член 7

1.   На членовете и служителите на Общността може да бъде издадено разрешение за пътуване от председателите на тези институции, във форма, определена от Съвета, която се признава за документ, валиден за пътуване от органите на държавите-членки. Такива разрешения за преминаване (laissez-passer) се издават на длъжностни лица и други служители при условията, определени в Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Общностите.

Комисията може да сключва споразумения за признаването на тези разрешения за преминаване (laissez-passer) като документи, валидни за пътуване на територията на трети страни.

2.   Разпоредбите на член 6 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейската общност за въглища и стомана остават приложими спрямо членовете и служителите на институциите, които към момента на влизане в сила на настоящия договор притежават разрешение за преминаване (laissez-passer), предвидено в този член, докато се прилагат разпоредбите на горепосочения параграф 1.

ГЛАВА III

ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Член 8

Никакво административно или друго ограничение не може да бъде налагано върху свободното движение на членовете на Европейския парламент, които пътуват до или от мястото на заседанията на Парламента.

На членовете на Европейския парламент по отношение на митническия и валутния контрол се предоставят:

а)

от техните собствени правителства — същите възможности, както предоставяните на висшите длъжностни лица, които пътуват в чужбина във връзка с временни официални мисии;

б)

от правителствата на останалите държави-членки — същите възможности, както предоставяните на представителите на чужди правителства, осъществяващи временни официални мисии.

Член 9

Членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им.

Член 10

По време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават:

а)

на територията на тяхната собствена държава — имунитетите, предоставяни на членовете на техния парламент;

б)

на територията на всяка друга държава-членка — имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство.

Имунитетът действа по подобен начин и по отношение на горепосочените членове по време на тяхното пътуване до и от мястото на заседанието на Европейския парламент.

Не може да има позоваване на имунитета, когато член на Парламента бъде заловен на мястото на извършване на нарушението, и имунитетът не е пречка за Европейския парламент да упражни правото си за отнемане на имунитета на някой от неговите членове.

ГЛАВА IV

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, КОИТО УЧАСТВАТ В РАБОТАТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Член 11

Представителите на държавите-членки, които участват в работата на институциите на Общностите, техните съветници и технически експерти, при изпълнението на своите задължения и по време на пътуването си до и от мястото на заседанието, се ползват с обичайните привилегии, имунитети и улеснения.

Настоящият член се прилага също така и по отношение на членовете на консултативните органи на Общностите.

ГЛАВА V

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ДРУГИ СЛУЖИТЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Член 12

На територията на всяка държава-членка, независимо от тяхното гражданство, длъжностните лица и другите служители на Общностите:

а)

се ползват с имунитет по отношение на съдебни производства във връзка с осъществените от тях действия при изпълнението на служебните им задължения, включително за казаното или написаното от тях, при спазване на разпоредбите на съответните споразумения, от една страна, на разпоредбите за отговорността на длъжностните лица и другите служители по отношение на Общностите и, от друга стана, на компетентността на Съда да се произнася по спорове между Общностите и техните длъжностни лица и другите служители. Те продължават да се ползват с този имунитет и след като са престанали да заемат съответната длъжност;

б)

заедно със своите съпрузи и членовете на своите семейства на тяхна издръжка те не могат да бъдат подлагани на ограничения във връзка с имиграцията или към тях да бъдат прилагани формалностите за регистриране на чужденци;

в)

относно разпоредбите за притежаването и обмена на валута, на тях трябва да бъдат предоставени същите улеснения, каквито обикновено се предоставят на длъжностните лица от международните организации;

г)

притежават правото да внасят безмитно своите мебели и вещи към момента на тяхното първо заемане на поста в съответната държава, както и правото безмитно да реекспортират своите мебели и вещи при изтичане на мандата им в тази държава, при спазване и в двата случая на условията, които се считат за необходими от правителството на държавата, в която се упражнява това право;

д)

имат право да внасят безмитно лек автомобил за лична употреба, придобит или в държавата по тяхното последно постоянно пребиваване, или в държавата, чиито граждани са те, при условията на вътрешния пазар на тази държава, както и да го реекспортират безмитно, при спазване във всеки един от случаите на условията, които се считат за необходими от правителството на съответната държава.

Член 13

Длъжностните лица и другите служители на Общностите подлежат на данъчно облагане в полза на Общностите върху изплатените им от Общностите заплати, надници и възнаграждения, в съответствие с условията и процедурата, приети от Съвета по предложение на Комисията.

Те се освобождават от националните данъци върху заплатите, надниците и възнагражденията, които са им били изплатени от Общностите.

Член 14

За целите на прилагането на данъка върху дохода, на имуществения данък и на данъка върху наследството, както и за целите на прилагането на конвенциите за избягване на двойното данъчно облагане, сключени между държавите-членки на Общността, длъжностните лица и другите служители на Общностите, които единствено поради изпълнение на задълженията им в служба на Общностите установяват своето пребиваване на територията на държава-членка, различна от тази на тяхното местоживеене за данъчни цели, по времето когато са постъпили на работа в Общностите, се считат както в държавата на тяхното действително пребиваване, така и в държавата на местоживеене за данъчни цели, че са запазили местоживеенето си в последната държава, при условие че тя е член на Общностите. Тази разпоредба се прилага също така и спрямо съпруга, доколкото последният/та не упражнява никаква дейност срещу заплащане, и спрямо децата, които са зависими от и се намират под грижата на лицата, посочени в настоящия член.

Движимата собственост, която принадлежи на лицата, посочени в предходния параграф, и е разположена на територията на държавата, където те временно пребивават, се освобождава от данък върху наследството в тази държава; за определянето на данъка на тази собственост, тя се счита за намираща се в страната на местоживеене за данъчни цели, при спазване на правата на трети страни и при съобразяване с възможното прилагане на разпоредбите на международните конвенции за двойното данъчно облагане.

Всяко местоживеене, което е било придобито единствено с цел изпълнението на задълженията по служба в други международни организации, не се взема предвид при прилагане на разпоредбите на този член.

Член 15

Съветът с единодушие, по предложение на Комисията, установява схема за социалноосигурителните обезщетения на длъжностните лица и другите служители на Общностите.

Член 16

Съветът, като действа по предложение на Комисията и след като се консултира с останалите заинтересовани институции, определя категориите длъжностни лица и други служители, по отношение на които се прилагат изцяло или отчасти разпоредбите на член 12, член 13, втора алинея и член 14.

Имената, ранговете и адресите на длъжностните лица и други служители, включени в тези категории, се съобщават периодично на правителствата на държавите-членки.

ГЛАВА VI

ПРИВИЛЕГИИ И ИМУНИТЕТИ НА МИСИИТЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, АКРЕДИТИРАНИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Член 17

Държавата-членка, на чиято територия се намира седалището на Общностите, предоставя обичайните дипломатически имунитети и привилегии на мисиите на трети страни, акредитирани към Общностите.

ГЛАВА VII

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Привилегиите, имунитетите и улесненията се предоставят на длъжностните лица и на другите служители на Общностите единствено в интерес на Общностите.

Всяка институция на Общностите се задължава да отнеме имунитета, предоставен на длъжностно лице или на друг служител, когато институцията счита, че отнемането на този имунитет не противоречи на интересите на Общностите.

Член 19

Институциите на Общностите, за целите на прилагането на настоящия протокол, си сътрудничат с компетентните органи на съответните държави-членки.

Член 20

Членове от 12 до 15 и член 18 се прилагат и спрямо членовете на Комисията.

Член 21

Членове от 12 до 15 и член 18 се прилагат и спрямо съдиите и генералните адвокати, секретарите и докладчиците към Съда на Европейските общности, без да се накърняват разпоредбите на член 3 от Протокола за статута на Съда на Европейските общности, които се отнасят до имунитета на съдиите и генералните адвокати от съдебно преследване.

Член 22

Настоящият протокол се прилага също и по отношение на Европейската инвестиционна банка, на членовете на нейните органи, на лицата от нейната администрация, както и на лицата, представители на държавите-членки, които участват в работата ѝ, без да се накърняват разпоредбите на протоколите, уреждащи нейния устав.

Европейската инвестиционна банка освен това ще бъде обект на дерогация от каквито и да било фискални или подобни на тях задължения, свързани с увеличаването на капитала ѝ, както и от различни формални процедури, които това увеличение би наложило в държавата по седалището ѝ. Съответно прекратяването и ликвидацията ѝ не биха довели до никакво обременяване. Наред с това дейността на Банката и на нейните органи, когато тя се извършва при условията, определени в нейния устав, не следва да бъде обект на облагане с данък върху оборота.

Член 23

Настоящият протокол се прилага също и по отношение на Европейската централна банка, на членовете на нейните органи, както и на лицата от нейната администрация, без да се накърняват разпоредбите на Протокола, уреждащ устава на Европейската система от централни банки и Европейската централна банка.

Европейската инвестиционна банка освен това ще бъде обект на дерогация от каквито и да било фискални или подобни на тях задължения, свързани с увеличаването на капитала ѝ, както и от различни формални процедури, които това увеличение би наложило в държавата по седалището ѝ. Дейността на Банката и на нейните органи, когато тя се извършва при условията, определени в Устава на Европейската система от централни банки и на Европейската централна банка, не следва да бъде обект на облагане с данък върху оборота.

Разпоредбите по-горе се прилагат също и по отношение на Европейския валутен институт. Съответно прекратяването и ликвидацията ѝ не биха довели до никакво обременяване.

В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО долуподписаните упълномощени представители полагат подписите си под настоящия протокол.

Съставено в Брюксел на осми април хиляда деветстотин шестдесет и пета година.

Допълнение към ПРИЛОЖЕНИЕ А

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ В ШВЕЙЦАРИЯ НА ПРОТОКОЛА ЗА ПРИВИЛЕГИИТЕ И ИМУНИТЕТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

1.   Разширяване на прилагането до Швейцария

Всяка препратка към държавите-членки в Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности (наричан по-долу за краткост „протоколът“) трябва да се разбира като отнасяща се и до Швейцария, освен ако следващите разпоредби не предвиждат друго.

2.   Освобождаване на Агенцията от непряко данъчно облагане (включително ДДС)

Стоките и услугите, изнасяни от Швейцария, не се облагат с швейцарския данък върху добавената стойност (ДДС). По отношение на стоките и услугите, предоставени на Агенцията в Швейцария за официалните цели, освобождаването от ДДС се извършва съгласно член 3, втори параграф от протокола чрез възстановяване. Освобождаването от ДДС се предоставя, в случай че действителната покупна цена на стоките и услугите, посочена във фактурата или равностоен документ, се равнява на най-малко 100 швейцарски франка (с включен данък).

Възстановяването на ДДС се извършва срещу представяне във Федералната данъчна администрация, Главен отдел „ДДС“, на съответните швейцарски формуляри. Като правило молбите трябва да бъдат обработени в срок от три месеца, считано от подаването на молбата за възстановяване, придружена от необходимите удостоверяващи документи.

3.   Ред и условия за прилагане на правилата за персонала на Агенцията

По отношение на член 13, втори параграф от протокола, в съответствие с националното си законодателство, Швейцария освобождава длъжностните лица и другите служители на Агенцията по смисъла на член 2 от Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 549/69 (1) от федерални, кантонални и общински данъци върху изплатените им от Общността заплати, надници и възнаграждения, които подлежат на облагане с вътрешен данък в полза на Общността.

По отношение прилагането на член 14 от Протокола Швейцария не се счита за държава-членка по смисъла на точка 1 по-горе.

Длъжностните лица и другите служители на Агенцията, както и членовете на семействата им, които внасят осигуровки по осигурителната система, приложима към длъжностните лица и другите служители на Общността, не е задължително да се осигуряват по швейцарската социално-осигурителна система.

Съдът на Европейските общности има изключителна компетентност по всички въпроси, свързани с взаимоотношенията между Агенцията или Комисията и персонала ѝ по отношение на прилагането на Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (2) и другите разпоредби от правото на Общността, определящи условията на труд.


(1)  Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 549/69 на Съвета от 25 март 1969 година относно определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоредбите на член 12, на член 13, втори параграф и член 14 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите (ОВ L 74, 27.3.1969 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 година относно определянето на статута на длъжностните лица на Европейските общности и условията за работа на другите служители, и за създаване на конкретно особени мерки за временно прилагане към длъжностните лица на Комисията (условия за работа на другите служители) (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ФИНАНСОВ КОНТРОЛ СПРЯМО ШВЕЙЦАРСКИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА АВИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ

Член 1

Пряка комуникация

Агенцията и Комисията общуват пряко с всички лица и институции, установени в Швейцария, които участват в дейностите на Агенцията като договорно наети лица, участници в програма на Агенцията, лица, които са получили плащания от бюджета на Агенцията или на Общността, или подизпълнители. Тези лица могат пряко да предават на Комисията и Агенцията всякаква изискуема от тях значима информация и документация, въз основа на посочените в настоящото решение инструменти и сключени договори или споразумения, както и решения, взети в рамките на последните.

Член 2

Контрол

1.   Въз основа на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 година относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (1) и финансовия правилник, приет от Управителния съвет на Агенцията на 26 март 2003 година съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 23 декември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (2), както и въз основа на други нормативни документи, на които се позовава настоящото решение, в сключени договори и споразумения, и решения, взети с бенефициери, установени в Швейцария, може да се предвижда извършването на научни, финансови, технологични или други одити във всеки момент на същите и подизпълнителите им от служители на Агенцията или Комисията, или от други упълномощени от тях лица.

2.   Длъжностните лица на Агенцията и Комисията и другите упълномощени от Комисията лица имат съответния достъп до места, работа и документация и до цялата информация, необходима с оглед осъществяването на такива одити, включително такава в електронен вид. Това право на достъп е изрично описано в договорите или споразуменията, сключени за целите на прилагането на инструментите, на които се позовава настоящото решение.

3.   Сметната палата на Европейските общности се ползва със същите права като Комисията.

4.   Одитите могат да се извършват до пет години след изтичане на настоящото решение или съгласно условията, предвидени в договорите или споразуменията или във взетите решения.

5.   Швейцарският федерален орган за финансов контрол следва да бъде уведомяван предварително за извършваните на швейцарска територия одити. Това уведомяване не е законово условие за извършване на тези одити.

Член 3

Проверки на място

1.   В рамките на настоящото решение, Комисията (OLAF — Европейската служба за борба с измамите) има право да провежда контрол и извършва проверки на място на швейцарска територия съгласно реда и условията, предвидени в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 година относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (3).

2.   Проверките на място и инспекциите се подготвят и осъществяват от Комисията в тясно сътрудничество с Швейцарската федерална сметна палата или с останалите компетентни органи на Швейцария, определени от Швейцарската федерална сметна палата, които трябва да бъдат уведомявани навреме относно предмета, целта и законовото основание за проверките и инспекциите, за да могат да окажат нужното съдействие. В този смисъл, длъжностните лица на компетентните органи на Швейцария могат да участват в проверките на място и инспекциите.

3.   Ако компетентните швейцарски органи поискат това, контролът и проверките на място могат да се извършат съвместно от Комисията и швейцарските компетентни органи.

4.   Когато участниците в програмата се противопоставят на проверка на място или инспекция, органите на Швейцария, като действат съгласно националните правила, оказват на инспекторите на Комисията съдействието, от което се нуждаят, за да изпълнят задължението си по осъществяване на проверка на място или инспекция.

5.   Комисията докладва възможно най-скоро пред Швейцарската федерална сметна палата всеки факт или съмнение за нередност, който тя е забелязала в течение на проверката на място или инспекцията. При всички случаи Комисията е длъжна да информира гореупоменатите органи относно резултата от тези проверки и инспекции.

Член 4

Информация и консултация

1.   С цел правилното прилагане на настоящото приложение, компетентните органи на Швейцария и на Комисията редовно обменят информация и, по искане на една от страните, провеждат консултации.

2.   Компетентните швейцарски органи незабавно уведомяват Агенцията и Комисията за всеки факт или подозрение, който са узнали във връзка с нередност при сключването и изпълнението на договори или споразумения, сключени в съответствие с инструментите, на които се позовава настоящото решение.

Член 5

Поверителност

Съобщената или получена информация под каквато и да е форма по реда на настоящото приложение се счита за професионална тайна и е защитена по същия начин, по който е защитена аналогична информация от швейцарското право и от съответните разпоредби, приложими спрямо институциите на Общността. Тази информация не може да бъде съобщавана на лица, различни от тези в институциите на Общността, в държавите-членки или в Швейцария, чиито функции изискват те да са запознати с нея, нито пък може да бъде използвана за цели, различни от това да се осигури ефективна защита на финансовите интереси на договарящите се страни.

Член 6

Административни мерки и санкции

Без да се засяга прилагането на швейцарското наказателно право, Агенцията и Комисията могат да налагат административни мерки и санкции по силата на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. и Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г., както и Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (4).

Член 7

Възстановяване на дължими суми и принудително изпълнение

Решенията на Агенцията или Комисията, взети в рамките на приложното поле на настоящото решение, по силата на които са наложени финансови задължения за различни от държавите правни субекти, имат изпълнителна сила в Швейцария.

Заповедта за принудително изпълнение трябва да се издава без никакъв допълнителен контрол, освен проверка на истинността на изпълнителния акт от орган, назначен от швейцарското правителство, който е длъжен да уведоми Агенцията или Комисията за това. Принудителното изпълнение трябва да се извършва по швейцарските процесуални правила. Законосъобразността на решението, което съдържа изпълнителния акт, подлежи на контрол от страна на Съда на Европейските общности.

Решенията на Съда на Европейските общности, произнесени по арбитражна клауза, имат изпълнителна сила при същите условия.


(1)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(3)  ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

(4)  ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

11.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 40/56


ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2009/116/ОВППС НА СЪВЕТА

от 10 февруари 2009 година

за удължаване срока на действие и за изменение на Обща позиция 2004/133/ОВППС относно ограничителни мерки срещу екстремистите в Бившата югославска република Македония (БЮРМ)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 10 февруари 2004 г. Съветът прие Обща позиция 2004/133/ОВППС относно ограничителни мерки срещу екстремистите в Бившата югославска република Македония (БЮРМ) (1).

(2)

Срокът на действие на Обща позиция 2004/133/ОВППС беше удължен до 10 февруари 2009 г. с Обща позиция 2008/104/ОВППС (2).

(3)

След преразглеждане на Обща позиция 2004/133/ОВППС беше счетено за уместно да бъде удължено действието ѝ с още пет месеца, както и някои лица да бъдат премахнати от списъка в приложението към нея,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

Член 1

Срокът на действие на Обща позиция 2004/133/ОВППС се удължава до 10 юли 2009 г.

Член 2

Приложението към Обща позиция 2004/133/ОВППС се заменя с текста в приложението към настоящата обща позиция.

Член 3

Настоящата обща позиция се прилага от 10 февруари 2009 г.

Член 4

Настоящата обща позиция се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 10 февруари 2009 година.

За Съвета

Председател

M. KALOUSEK


(1)  ОВ L 39, 11.2.2004 г., стр. 19.

(2)  ОВ L 36, 9.2.2008 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„Списък на лицата, посочени в член 1

Име:

ADILI, Gafur

Известен също като:

Valdet Vardari

Дата на раждане:

5.1.1959 г.

Място на раждане/произход:

Harandjell (Kičevo), бивша югославска република Македония

Име:

AHMET, Hebib

Известен също като:

 

Дата на раждане:

9.11.1981 г.

Място на раждане/произход:

Brodec, бивша югославска република Македония

Име:

HALILI, Zaim

Известен също като:

 

Дата на раждане:

18.9.1979 г.

Място на раждане/произход:

Vaksinice, бивша югославска република Македония

Име:

HYSENI, Xhemail

Известен също като:

Xhimi Shea

Дата на раждане:

15.8.1958 г.

Място на раждане/произход:

Lojane (Lipkovo), бивша югославска република Македония

Име:

JAKUPI, Avdil

Известен също като:

Cakalla

Дата на раждане:

20.4.1974 г.

Място на раждане/произход:

Tanuševci, бивша югославска република Македония

Име:

KRASNIQI, Agim

Известен също като:

 

Дата на раждане:

15.9.1979 г.

Дата на раждане:

Kondovo, бивша югославска република Македония

Име:

LIMANI, Fatmir

Известен също като:

 

Дата на раждане:

14.1.1973 г.

Място на раждане/произход:

Kičevo, бивша югославска република Македония

Име:

MISIMI, Naser

Известен също като:

 

Дата на раждане:

8.1.1959 г.

Място на раждане/произход:

Mala Rečica (Tetovo), бивша югославска република Македония

Име:

REXHEPI, Daut

Известен също като:

Leka

Дата на раждане:

6.1.1966 г.

Място на раждане/произход:

Poroj, бивша югославска република Македония

Име:

RUSHITI, Sait

Известен също като:

 

Дата на раждане:

7.7.1966 г.

Място на раждане/произход:

Tetovo, бивша югославска република Македония“


Поправки

11.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 40/58


Поправка на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 година относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни

( Официален вестник на Европейския съюз L 3 от 5 януари 2008 г. )

На страници 8 и 9 в приложението „Таблици на съответствието, посочени в член 19“ таблиците на съответствието се заменят със следните таблици:

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦИ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 19

1.   Регламент (ЕО) № 2702/1999

Регламент (ЕО) № 2702/1999

Настоящия регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3, параграф 2

Член 4

Член 4, последна алинея

Член 5, параграф 1

Член 4, първа алинея

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 2

Член 6

Член 6, параграф 2

Член 7, параграф 1, първа алинея

Член 6, параграф 1

Член 7, параграф 1, втора алинея и параграф 2

Член 7, параграф 1

Член 7, параграф 3

Член 7, параграф 2

Член 7, параграфи 4 и 6

Член 8

Член 7, параграф 5

Член 11, параграф 2

Член 9

Член 7а

Член 10

Член 8, параграфи 1 и 2

Член 11, параграфи 1 и 3

Член 8, параграфи 3 и 4

Член 12

Член 9, параграфи 1—4

Член 13, параграфи 1—4

Член 13, параграф 5

Член 9, параграф 5

Член 13, параграф 6

Член 10

Член 14

Член 11

Член 15

Член 12

Член 16

Член 12а

Член 17

Член 13

Член 18

Член 14

Член 19

Член 15

Член 20


2.   Регламент (ЕО) № 2826/2000

Регламент (ЕО) № 2826/2000

Настоящия регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3, параграф 1

Член 4

Член 4, първа алинея

Член 5

Член 5, параграф 1

Член 6, параграф 1, първа алинея

Член 6, параграф 1

Член 6, параграф 1, втора алинея и параграф 2

Член 7, параграф 1

Член 6, параграф 3

Член 7, параграф 2

Член 6, параграфи 4 и 6

Член 8

Член 6, параграф 5

Член 11, параграф 2

Член 7

Член 9

Член 7а

Член 10

Член 8

Член 11, параграф 1

Член 9

Член 13

Член 10, параграф 1

Член 11, параграф 3

Член 10, параграфи 2 и 3

Член 12

Член 11

Член 14

Член 12

Член 15

Член 13

Член 16

Член 13а

Член 17

Член 14

Член 18

Член 15

Член 19

Член 16

Член 17

Член 20“


11.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 40/s3


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ

Институциите решиха, че занапред в техните текстове няма да се съдържа позоваване на последното изменение на цитираните актове.

Освен ако не е посочено друго, позоваванията на актове в публикуваните тук текстове се отнасят към актуалната версия на съответния акт.