ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 33

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
3 февруари 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 95/2009 на Комисията от 2 февруари 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 96/2009 на Комисията от 2 февруари 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 93/2009 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 1 февруари 2009 година

3

 

*

Регламент (ЕО) № 97/2009 на Комисията от 2 февруари 2009 година за изпълнение на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика по отношение на използването на гъвкавия модул ( 1 )

6

 

*

Регламент (ЕО) № 98/2009 на Комисията от 2 февруари 2009 година за вписване на някои названия в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Aceite de La Alcarria (ЗНП), Radicchio di Verona (ЗГУ), Zafferano di Sardegna (ЗНП), Huîtres Marennes Oléron (ЗГУ))

8

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/122/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 година относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на договорите за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна ( 1 )

10

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/85/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 27 януари 2009 година за уравняване на счетоводните сметки на разплащателните агенции в Естония относно разходи в областта на мерките за развитие на селските райони, финансирани по линията на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за финансовата 2007 година (нотифицирано под номер C(2009) 150)

31

 

 

2009/86/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 28 януари 2009 година за уравняване на сметките на някои разплащателни агенции в Белгия, Германия и Австрия относно разходите, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за финансовата 2007 година (нотифицирано под номер C(2009) 420)

35

 

 

2009/87/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 29 януари 2009 година за уравняване на счетоводните сметки на някои разплащателни агенции в Естония, Нидерландия и Португалия относно разходи, финансирани по Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за финансовата 2007 година (нотифицирано под номер C(2009) 414)

38

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2009/88/ОВППС на Съвета от 22 декември 2008 година относно сключването на споразумението между Европейския съюз и Република Джибути относно статута на силите, ръководени от Европейския съюз в Република Джибути в рамките на военната операция на Европейския съюз Atalanta

41

Споразумение между Европейския съюз и Република Джибути относно статута на силите, ръководени от Европейския съюз в Република Джибути в рамките на военната операция на Европейския съюз Аtalantа

43

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 85/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление (ОВ L 25, 29.1.2009 г.)

49

 

*

Поправка на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации (ОВ L 255, 30.9.2005 г.) (Специално издание 2007 г., глава 05, том 08)

49

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

3.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 33/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 95/2009 НА КОМИСИЯТА

от 2 февруари 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 3 февруари 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 февруари 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

JO

71,2

MA

46,7

TN

129,8

TR

113,5

ZZ

90,3

0707 00 05

JO

167,2

MA

105,6

TR

177,5

ZZ

150,1

0709 90 70

MA

126,0

TR

118,0

ZZ

122,0

0709 90 80

EG

82,9

ZZ

82,9

0805 10 20

EG

51,5

IL

50,4

MA

56,1

TN

42,1

TR

58,1

ZZ

51,6

0805 20 10

IL

190,1

MA

88,0

TR

63,0

ZZ

113,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

70,2

IL

78,6

JM

75,5

PK

73,9

TR

64,2

ZZ

72,5

0805 50 10

MA

51,7

TR

49,1

ZZ

50,4

0808 10 80

CA

86,3

CL

67,8

CN

66,2

MK

31,6

US

109,3

ZZ

72,2

0808 20 50

CL

71,6

CN

33,7

TR

40,0

US

105,6

ZA

88,5

ZZ

67,9


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


3.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 33/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 96/2009 НА КОМИСИЯТА

от 2 февруари 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 93/2009 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 1 февруари 2009 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 февруари 2009 година, са определени в Регламент (ЕО) № 93/2009 на Комисията (3).

(2)

Тъй като изчислената средна стойност на вносните мита се различава с 5 EUR/t от определеното мито, следва да се извърши съответно индексиране на вносните мита, определени с Регламент (ЕО) № 93/2009.

(3)

Следователно е необходимо Регламент (ЕО) № 93/2009 да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и II към Регламент (ЕО) № 93/2009 се заменят с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 3 февруари 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 февруари 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125.

(3)  ОВ L 29, 31.1.2009 г., стр. 38.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 3 февруари 2009 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

20,60

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

16,72

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

16,72

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

20,60


(1)  За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

30.1.2009

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

198,21

116,02

Цена CAF САЩ

240,07

230,07

210,07

128,75

Премия за Залива

58,31

17,18

Премия за Големите езера

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

10,53 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

8,00 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).


3.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 33/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 97/2009 НА КОМИСИЯТА

от 2 февруари 2009 година

за изпълнение на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика по отношение на използването на гъвкавия модул

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно структурната бизнес статистика (1), и по-специално член 3, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 295/2008 установи обща рамка за събиране, изготвяне, предоставяне и оценка на статистиката на Общността за структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на предприятията в Общността.

(2)

Необходимо е да се планира използването на гъвкавия модул, посочен в член 3, параграф 2, буква й) от споменатия регламент, в тясно сътрудничество с държавите-членки и да се определят неговият обхват, списък с характеристики, референтен период, обхванати дейности и изисквания за качество.

(3)

Достъпът до финансови средства е важен политически въпрос в повечето държави-членки, както и в Общността. Съществуват солидни доказателства, че европейските предприятия страдат от разлики във финансирането, особено ако се разрастват бързо или ако са характеризирани като новоучредени фирми. Поради тази причина са нужни статистически данни, които ще позволят да се анализира състоянието на тези фирми в сравнение с всички малки и средни предприятия. Данните следва да бъдат извлечени от съществуващи източници, ако това е възможно.

(4)

Всички други необходими технически подробности ще подлежат на насоки и препоръки, изготвени от Комисията (Евростат) в тясно сътрудничество с държавите-членки.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Статистическия програмен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Гъвкавият модул, посочен в член 3, параграф 2, буква й) от Регламент (ЕО) № 295/2008, се използва за изготвяне на статистика за достъпа до финансиране от страна на предприятията. Събират се данни за предприятия от нефинансовите бизнес среди с персонал от 10 до 249 служители през 2005 г., които са били все така активни през 2008 г. и имат 10 или повече служители през референтния период, посочен в член 6, като в тези предприятия влизат подгрупите на предприятията с висок растеж (среден годишен ръст на заетостта от повече от 20 % за периода от 2005 до 2008 г.) и на „газелите“ (бързо разрастващи се предприятия на не повече от пет години), създадени през 2003 или 2004 г.

Член 2

Ако това е възможно, използват се съществуващи данни от административни източници, за да се ограничат формалностите за предприятията и разходите за държавите-членки.

Член 3

Характеристиките, включени в събирането на данни, са:

а)

влиянието, което собствеността на предприятието оказва върху достъпа до финанси в момента на създаването му и по време на наблюдението;

б)

честотата и степента на успех на всички опити за получаване на различни видове вътрешно и външно финансиране и причините за неполучаването му;

в)

размерът на гаранциите за бизнес заеми;

г)

начинът, по който собственикът/управителят възприема разходите и формалностите, свързани с получаване на бизнес заеми, и финансовото състояние на предприятието;

д)

степента на важност на избора на финансова институция (географска близост, особено при трансгранични ситуации, собственици чужденци или сънародници, предишен статус на клиента и т.н.);

е)

съотношението дълг/оборот и други корелации на финансови характеристики от отчетите на предприятието и значението им за бъдещото разрастване на бизнеса;

ж)

възприятието за необходимост от бъдещо финансиране и неговите форми, както и причините за тази необходимост;

з)

възприятието за връзката между финансовите алтернативи и наличността им и перспективите за растеж на заетостта;

и)

схващането за общата административна тежест върху предприятията;

й)

усилията, необходими за попълване на въпросник (ако има такъв) за достъпа до финанси.

Член 4

Обхванати са следните групи дейности от общата статистическа класификация на икономическите дейности на Европейската общност, установена с Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2) (NACE Rev. 2), доколкото те представляват пазарни дейности:

а)

раздели от B до E (промишленост);

б)

раздел F (строителство);

в)

раздели от G до N (услуги като цяло, с изключение на J, K (финансови услуги) и M);

г)

раздел J (информационни и комуникационни услуги);

д)

раздел M (професионални, научни, технически услуги).

Член 5

Компетентните национални органи в държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) резултатите от характеристиките, посочени в член 3 от настоящия регламент, включително поверителни данни, в съответствие с действащите общностни разпоредби за предоставяне на поверителна статистическа информация, и по-конкретно Регламент (Евратом, ЕИО) № 1588/90 на Съвета от 11 юни 1990 г. за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности (3).

Тези общностни разпоредби важат и при обработване на резултатите, доколкото те съдържат поверителни данни. Данните се предоставят в електронна форма. Форматът при предоставяне спазва стандартите за обмен, определени от Комисията (Евростат). Данните се изпращат или качват по електронен път към единната входна точка за данни, поддържана от Комисията (Евростат).

Член 6

Референтният период е периодът през 2010 г., по време на който данните се събират от съществуващи източници или директно от предприятията.

Член 7

За гарантиране на качеството на предоставените данни те трябва да обхващат следния брой статистически единици от всяка участваща държава-членка:

Германия, Испания, Франция, Италия и Обединеното кралство: 1 800 предприятия респонденти или съществуващи данни за еквивалентен брой такива,

Белгия, България, Ирландия, Гърция, Нидерландия, Полша, Словакия и Швеция: 900 предприятия респонденти или съществуващи данни за еквивалентен брой такива,

Дания и Финландия: 500 предприятия респонденти или съществуващи данни за еквивалентен брой такива,

Латвия и Литва: 300 предприятия респонденти или съществуващи данни за еквивалентен брой такива,

Кипър и Малта: 233 предприятия респонденти или съществуващи данни за еквивалентен брой такива.

Член 8

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 февруари 2009 година.

За Комисията

Joaquín ALMUNIA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 151, 15.6.1990 г., стр. 1.


3.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 33/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 98/2009 НА КОМИСИЯТА

от 2 февруари 2009 година

за вписване на някои названия в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Aceite de La Alcarria (ЗНП), Radicchio di Verona (ЗГУ), Zafferano di Sardegna (ЗНП), Huîtres Marennes Oléron (ЗГУ))

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на наименованието „Aceite de La Alcarria“, подадена от Испания, заявките за регистрация на названията „Radicchio di Verona“ и „Zafferano di Sardegna“, подадени от Италия, и заявката за регистрация на названието „Huîtres Marennes Oléron“, подадена от Франция, бяха публикувани в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, тези названия следва да бъдат регистрирани,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрират се названията, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 февруари 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 112, 7.5.2008 г., стр. 39 (Aceite de La Alcarria), ОВ C 114, 9.5.2008 г., стр. 11 (Radicchio di Verona), ОВ C 117, 14.5.2008 г., стр. 39 (Zafferano di Sardegna), ОВ C 118, 15.5.2008 г., стр. 35 (Huîtres Marennes Oléron).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора

Клас 1.5.   Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни мазнини и др.)

ИСПАНИЯ

Aceite de La Alcarria (ЗНП)

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

ИТАЛИЯ

Radicchio di Verona (ЗГУ)

Клас 1.7.   Прясна риба, мекотели и ракообразни и продукти от тях

ФРАНЦИЯ

Huîtres Marennes Oléron (ЗГУ)

Клас 1.8.   Други продукти от приложение I към Договора (подправки и т.н.)

ИТАЛИЯ

Zafferano di Sardegna (ЗНП)


ДИРЕКТИВИ

3.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 33/10


ДИРЕКТИВА 2008/122/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 януари 2009 година

относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на договорите за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

След приемането на Директива 94/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 1994 г. относно защитата на купувачите с оглед на определени аспекти от договорите, свързани с придобиването на правото на временно ползване на недвижима собственост (3), разпределеното във времето ползване на собственост се разви и на пазара се появиха нови ваканционни продукти, подобни на него. Тези нови ваканционни продукти и определени сделки, свързани с разпределеното във времето ползване на собственост, като договори за препродажба и договори за замяна, не са обхванати от Директива 94/47/ЕО. Освен това опитът от прилагането на Директива 94/47/ЕО показа, че е необходимо да се актуализират или изяснят някои аспекти, които вече са обхванати, за да се предотврати създаването на продукти с цел заобикаляне на настоящата директива.

(2)

Съществуващите празноти в регулаторната рамка водят до значителни нарушения на конкуренцията и причиняват сериозни проблеми за потребителите, като по този начин затрудняват гладкото функциониране на вътрешния пазар. Следователно Директива 94/47/ЕО следва да се замени с нова, осъвременена директива. Тъй като туризмът играе все по-важна роля в икономиките на държавите-членки, следва да се насърчава увеличаването на ръста и производителността на туристическата индустрия в областта на разпределеното във времето ползване на собственост и дългосрочните ваканционни продукти чрез приемане на определени общи правила.

(3)

За да се повиши правната сигурност и да се постигнат изцяло ползите от вътрешния пазар за потребителите и предприятията, съответните законодателства на държавите-членки следва да продължат да бъдат сближавани. Поради това определени аспекти на предлагането, продажбата и препродажбата на права за разпределено във времето ползване на собственост и на дългосрочни ваканционни продукти, както и договорите за замяна на права, произтичащи от договори за разпределено във времето ползване на собственост, следва да бъдат напълно хармонизирани. Не следва да се позволява на държавите-членки да запазват или въвеждат разпоредби в националното си законодателство, различни от установените в настоящата директива. В случаите, когато не съществуват подобни хармонизирани разпоредби, държавите-членки следва да имат право да запазват или въвеждат национално законодателство, съгласувано с общностното право. Така например държавите-членки следва да имат възможността да запазят или въведат разпоредби по отношение на последствията от упражняването на правото на отказ в рамките на правоотношения, които не попадат в приложното поле на настоящата директива, или разпоредби, според които потребителят и търговецът на права за разпределено във времето ползване на собственост или на дългосрочен ваканционен продукт не могат нито да встъпват в обвързващи отношения, нито да извършват плащания помежду си, докато потребителят не подпише кредитно споразумение, за да финансира придобиването на тези услуги.

(4)

Настоящата директива не следва да засяга прилагането от държавите-членки, в съответствие с общностното право, на разпоредбите на настоящата директива в области, които не попадат в нейното приложно поле. По този начин държава-членка може да запази или въведе национално законодателство, което съответства на разпоредбите на настоящата директива, или на определени нейни разпоредби относно сделките, които попадат извън приложното ѝ поле.

(5)

Различните договори, които попадат в приложното поле на настоящата директива, следва да бъдат ясно определени по начин, който изключва възможността от заобикаляне на нейните разпоредби.

(6)

За целите на настоящата директива понятието „договори за разпределено във времето ползване на собственост“ не следва да се разбира като включващо многократни резервации на място за настаняване, включително на стаи в хотел, тъй като многократните резервации не предполагат права и задължения, различни от тези, които произтичат от единичните резервации. Също така договорите за разпределено във времето ползване на собственост не следва да се разбират като включващи и обикновените договори за наем, тъй като последните се отнасят до еднократен непрекъснат период, а не до многократни периоди на обитаване.

(7)

За целите на настоящата директива понятието „договори за дългосрочни ваканционни продукти“ не следва да се разбира като включващо обикновени схеми за лоялност, които предоставят отстъпки при бъдещи престои в хотелите от дадена хотелска верига, тъй като членството в схемата не се получава срещу заплащане, нито заплащането се извършва от потребителя с първостепенната цел да получи отстъпки или други ползи по отношение на настаняването.

(8)

Настоящата директива не следва да засяга разпоредбите на Директива 90/314/ЕИО на Съвета от 13 юни 1990 г. относно пакетните туристически пътувания, пакетните туристически ваканции и пакетните туристически обиколки (4).

(9)

Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар (Директива за нелоялните търговски практики) (5) забранява заблуждаващите, агресивни и други нелоялни търговски практики от страна на търговците към потребителите. Като се вземе предвид естеството на продуктите и търговските практики, свързани с разпределеното във времето ползване на собственост, дългосрочните ваканционни продукти, препродажбата и замяната, е целесъобразно да се приемат по-подробни и конкретни разпоредби по отношение на изискванията за информация и организираните с цел продажба събития. Търговската цел на поканите за участие в организирани с цел продажба събития следва да бъде ясно формулирана за потребителите. Разпоредбите във връзка с преддоговорната информация и договора следва да бъдат изяснени и актуализирани. За да се предостави възможност на потребителите да се запознаят с информацията преди сключването на договора, тя следва да им бъде предоставена по леснодостъпен за тях начин към дадения момент.

(10)

Потребителите следва да имат правото да им бъде предоставена преддоговорна информация и договор на избран от тях език, който те владеят, като това право следва да не може да бъде дерогирано от търговците. В допълнение, за да се улеснят спазването и изпълнението на договора, на държавите-членки следва да се позволи да определят дали на потребителите следва да се предоставят допълнителни езикови версии на договора.

(11)

За да се даде възможност на потребителя да разбере напълно своите права и задължения съгласно договора, следва да му се предостави срок, в който да може да се откаже от договора, без да е длъжен да посочва причина за това и без да дължи разноски. Понастоящем продължителността на този срок се различава в държавите-членки и както показва опитът, продължителността, предвидена в Директива 94/47/ЕО, не е достатъчна. Следователно, за да се постигне високо равнище на защита на потребителите и по-голяма яснота за потребителите и търговците, срокът следва да се удължи. Продължителността на срока, условията за упражняване на правото на отказ и последиците от него следва да бъдат хармонизирани.

(12)

Потребителите следва да разполагат с ефективни средства за защита, в случай че търговецът не спазва разпоредбите относно преддоговорната информация или договора, особено тези, които предвиждат, че договорът следва да включва цялата необходима информация и че потребителят следва да получи копие от договора в момента на неговото сключване. В допълнение към средствата за защита, съществуващи в националното право, потребителите следва да се ползват от удължен срок за отказ в случаите, когато търговецът не е предоставил информация. Упражняването на правото на отказ следва да остане без разноски по време на този удължен срок за отказ, без значение от какви услуги се е ползвал потребителят. Изтичането на срока за отказ не изключва възможността потребителите да потърсят средства за защита съгласно националното право при нарушения на изискванията за информация.

(13)

Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове (6) следва да се прилага към изчисляването на сроковете, предвидени в настоящата директива.

(14)

Забраната за авансови плащания към търговците или към трета страна преди изтичане на срока за отказ следва да се посочи ясно, за да се подобри защитата на потребителя. При договори за препродажба забраната за авансови плащания следва да се прилага до момента на действителното извършване на продажбата или до прекратяването на договора за препродажба, но държавите-членки следва да останат свободни да регулират възможността и условията за извършване на окончателните плащания към посредници в случай на прекратяване на договора за препродажба.

(15)

При договори за дългосрочни ваканционни продукти дължимата цена в контекста на графика за разсрочено плащане би могла да отчита възможността за адаптиране на вноските след първата година, с цел да се гарантира поддържането на тяхната реална стойност, например с оглед на инфлацията.

(16)

В случай на отказ на потребителя от договор, когато цената е изцяло или частично покрита от кредит, предоставен на потребителя от търговеца или от трета страна въз основа на договореност между тази трета страна и търговеца, договорът за кредит следва да се прекрати без разноски за потребителя. Същото следва да се прилага за договори за други свързани услуги, предоставяни от търговеца или от трета страна въз основа на договореност между тази трета страна и търговеца.

(17)

Потребителите не следва да бъдат лишавани от защитата, предоставена им по силата на настоящата директива, когато приложимото към договора право е правото на държава-членка. Правото, приложимо към даден договор, следва да се определя в съответствие с разпоредбите на Общността по отношение на международното частно право, по-специално Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) (7). По силата на посочения регламент правото на трета държава може да е приложимо, по-специално в случаите, когато търговците се насочват към потребители, които са на почивка в страна, различна от тяхната страна на пребиваване. Като се има предвид, че подобни търговски практики са разпространени в областта, която попада в обхвата на настоящата директива, както и че договорите се отнасят за значителни суми, следва да се предвидят допълнителни защитни мерки, които да гарантират, че в определени специфични ситуации, по-специално когато договорът е от компетентността на съдилище само в една държава-членка, потребителят не е лишен от защитата, предоставена от настоящата директива. Тази идея отразява специфичните потребности в областта на защитата на потребителите, които произтичат от характерната сложност, дългосрочното естество и финансовата значимост на договорите, попадащи в обхвата на настоящата директива.

(18)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (8) следва да бъде определено кои съдилища са компетентни за производствата с предмет, обхванат от настоящата директива.

(19)

За да се гарантира, че защитата, предоставена на потребителите по настоящата директива, е напълно ефективна, особено по отношение на изпълнението от страна на търговците на изискванията за информация както на преддоговорния етап, така и в самия договор, е необходимо държавите-членки да определят ефективни, съразмерни и възпиращи санкции за нарушаване на настоящата директива.

(20)

Необходимо е да се гарантира, че лицата или организациите, които според националното законодателство имат законен интерес, разполагат с правни средства за започване на производства срещу нарушения на настоящата директива.

(21)

Необходимо е да се разработят подходящи и ефективни процедури за защита в държавите-членки за разрешаване на спорове между потребители и търговци. За тази цел държавите-членки следва да поощряват създаването на публични или частни структури за извънсъдебно решаване на спорове.

(22)

Държавите-членки следва да гарантират, че потребителите са ефективно информирани за националните разпоредби, транспониращи настоящата директива, и да поощряват търговците и авторите на кодекси да информират потребителите за своите кодекси на поведение в тази област. С цел постигане на високо ниво на защита на потребителите организациите на потребителите биха могли да бъдат информирани за кодексите на поведение и да участват в изготвянето на такива кодекси.

(23)

Доколкото целите на настоящата директива не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно могат да бъдат по-добре постигнати на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за отстраняване на пречките пред вътрешния пазар и за достигане на високо общо равнище на защита на потребителите.

(24)

Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, признати в частност от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и от Хартата на основните права на Европейския съюз.

(25)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (9) държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес на Общността свои собствени таблици, които, доколкото е възможно, илюстрират съответствието между настоящата директива и мерките за транспониране, и да ги направят обществено достояние,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Цел и приложно поле

1.   Целта на настоящата директива е да допринесе за правилното функциониране на вътрешния пазар и да постигне високо равнище на защита на потребителите чрез сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки по отношение на някои аспекти на предлагането, продажбата и препродажбата на разпределено във времето ползване на собственост и дългосрочни ваканционни продукти, както и с оглед на договори за замяна.

2.   Настоящата директива се прилага при сделки между търговец и потребител.

Настоящата директива не засяга разпоредбите на националното законодателство, които:

а)

предвиждат правни средства за защита по общото договорно право;

б)

се отнасят до регистрирането на недвижим имот или движима собственост и прехвърлянето на недвижим имот;

в)

се отнасят до условията за създаване или режима за издаване на разрешения, или изискванията за лицензиране; и

г)

се отнасят до определянето на правната същност на правата, които са предмет на договорите, обхванати от настоящата директива.

Член 2

Определения

1.   За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„договор за разпределено във времето ползване на собственост“ означава договор с продължителност повече от една година, чрез който потребител срещу заплащане придобива правото да ползва едно или повече места за настаняване с нощувка за повече от един период на обитаване;

б)

„договор за дългосрочен ваканционен продукт“ означава договор с продължителност повече от една година, чрез който потребител срещу заплащане придобива предимно правото да получава отстъпки или други ползи, свързани с настаняване, отделно или заедно с пътуване или други услуги;

в)

„договор за препродажба“ означава договор, по силата на който търговец срещу заплащане съдейства на потребител да продаде или закупи разпределено във времето ползване на собственост или дългосрочен ваканционен продукт;

г)

„договор за замяна“ означава договор, чрез който потребител срещу заплащане се включва в система за замяна, която позволява на този потребител достъп до място за настаняване с нощувка или други услуги в замяна на предоставяне на други лица на временен достъп до ползите от правата, които произтичат от договора за разпределено във времето ползване на собственост на този потребител;

д)

„търговец“ означава физическо или юридическо лице, което действа за цели, свързани с търговията, стопанската дейност, занаята или професията на това лице, както и което и да е лице, действащо от името или за сметка на търговец;

е)

„потребител“ означава физическо лице, което действа за цели, които са извън търговията, стопанската дейност, занаята или професията на това лице;

ж)

„допълнителен договор“ означава договор, чрез който потребителят получава услуги, свързани с договор за разпределено във времето ползване на собственост или за дългосрочен ваканционен продукт, като тези услуги се предоставят от търговеца или от трета страна въз основа на договореност между тази трета страна и търговеца;

з)

„траен носител“ означава всеки инструмент, който позволява на потребителя или на търговеца да съхранява адресирана лично до него информация по начин, който е достъпен за бъдещо ползване през съобразен с целите на информацията период от време и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация;

и)

„кодекс на поведение“ означава споразумение или набор от правила, които не са наложени по силата на законови, подзаконови или административни разпоредби на държава-членка и които определят поведението на търговци, поели задължението да спазват този кодекс по отношение на една или повече търговски практики или стопански сектори;

й)

„автор на кодекс“ означава всяко образувание, включително търговец или група търговци, които носят отговорност за съставянето и преразглеждането на кодекс на поведение и/или за наблюдение на спазването на кодекса от онези, които са поели задължението да го спазват.

2.   При изчисляването на продължителността на договора за разпределено във времето ползване на собственост или на дългосрочен ваканционен продукт, определени съответно в параграф 1, букви а) и б), се взема предвид всяка разпоредба от договора, която позволява мълчаливо подновяване или продължаване.

Член 3

Реклама

1.   Държавите-членки гарантират, че във всяка реклама се посочва възможността за получаване на информацията, посочена в член 4, параграф 1, както и откъде може да бъде получена.

2.   Ако договор за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочен ваканционен продукт, препродажба или замяна бъде предложен на потребител лично в рамките на събитие, организирано с цел промоция или продажба, търговецът ясно посочва в поканата търговската цел и характера на събитието.

3.   Информацията, посочена в член 4, параграф 1, следва да бъде достъпна за потребителя във всеки момент по време на събитието.

4.   Разпределено във времето ползване на собственост или дългосрочен ваканционен продукт не се предлагат или продават като инвестиция.

Член 4

Преддоговорна информация

1.   Достатъчно време преди потребителят да бъде обвързан с договор или предложение, търговецът му представя по ясен и изчерпателен начин точна и достатъчна информация, както следва:

а)

при договор за разпределено във времето ползване на собственост: чрез стандартния формуляр за информация, установен в приложение I, и информацията съгласно част 3 от същия формуляр;

б)

при договор за дългосрочен ваканционен продукт: чрез стандартния формуляр за информация, установен в приложение II, и информацията съгласно част 3 от същия формуляр;

в)

при договор за препродажба: чрез стандартния формуляр за информация, установен в приложение III, и информацията съгласно част 3 от същия формуляр;

г)

при договор за замяна: чрез стандартния формуляр за информация, установен в приложение IV, и информацията съгласно част 3 от същия формуляр.

2.   Информацията, посочена в параграф 1, се представя от търговеца безплатно, на хартиен или друг леснодостъпен за потребителя траен носител.

3.   Държавите-членки гарантират, че информацията, посочена в параграф 1, е изготвена на езика или на един от езиците на държавата-членка на пребиваване на потребителя или на държавата-членка, чийто гражданин е потребителят, по негов избор, при условие че това е официален език на Общността.

Член 5

Договор за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна

1.   Държавите-членки гарантират, че договорът е изготвен в писмена форма, на хартиен или на друг траен носител, на езика или на един от езиците на държавата-членка на пребиваване на потребителя или на държавата-членка, чийто гражданин е потребителят, по негов избор, при условие че това е официален език на Общността.

Държавата-членка на пребиваване на потребителя може обаче да изисква в допълнение:

а)

във всички случаи договорът да се предоставя на потребителя на езика или на един от езиците на тази държава-членка, при условие че това е официален език на Общността;

б)

при договор за разпределено във времето ползване на собственост, който се отнася за конкретен недвижим имот, търговецът да предостави на потребителя заверен превод на договора на езика или на един от езиците на държавата-членка, в която се намира недвижимият имот, при условие че това е официален език на Общността.

Държавата-членка, на чиято територия търговецът извършва дейност по продажби, може да изиска във всички случаи договорът да бъде представян на потребителя на езика или на един от езиците на тази държава-членка, при условие че това е официален език на Общността.

2.   Информацията, посочена в член 4, параграф 1, представлява неразделна част от договора и не може да бъде променяна, освен ако страните изрично не уговорят друго или ако промените не са в резултат на необичайни и непредвидими обстоятелства извън контрола на търговеца, последиците от които не биха могли да бъдат избегнати дори ако са положени всички необходими грижи.

Тези промени се съобщават на потребителя на хартиен или на друг леснодостъпен за него траен носител преди сключването на договора.

Тези промени се посочват изрично в договора.

3.   В допълнение към информацията, посочена в член 4, параграф 1, договорът съдържа:

а)

самоличността, мястото на пребиваване и подписите на страните; и

б)

датата и мястото на сключване на договора.

4.   Преди сключването на договора търговецът изрично насочва вниманието на потребителя към съществуването на право на отказ, към продължителността на срока за отказ, посочен в член 6, както и към забраната за авансови плащания по време на срока за отказ, посочена в член 9.

Потребителят подписва отделно съответните договорни клаузи.

Договорът включва отделен стандартен формуляр за отказ, установен в приложение V, който има за цел да улесни упражняването на правото на отказ в съответствие с член 6.

5.   Потребителят получава копие или копия от договора в момента на неговото сключване.

Член 6

Право на отказ

1.   В допълнение към средствата за защита, предоставени на потребителя съгласно националното право, в случай на нарушение на разпоредбите на настоящата директива държавите-членки гарантират, че потребителят разполага със срок от четиринадесет календарни дни да се откаже от договора за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна, без да посочва някаква причина.

2.   Срокът за отказ се изчислява:

а)

от деня на сключване на договора или на обвързващ предварителен договор; или

б)

от деня, в който потребителят получи договора или обвързващ предварителен договор, ако този ден е след датата, посочена в буква а).

3.   Срокът за отказ изтича:

а)

ако потребителят не е получил отделен стандартен формуляр за отказ съгласно изискванията на член 5, параграф 4, попълнен от търговеца и предоставен на потребителя в писмена форма, на хартиен или на друг траен носител — след една година и четиринадесет календарни дни, считано от деня, посочен в параграф 2 от настоящия член;

б)

ако информацията, посочена в член 4, параграф 1, включително приложимия стандартен формуляр за информация, установен в приложения от I до IV, не е била представена на потребителя в писмена форма, на хартиен или на друг траен носител — след три месеца и четиринадесет календарни дни, считано от деня, посочен в параграф 2 от настоящия член.

Освен това държавите-членки предвиждат подходящи санкции в съответствие с член 15, по-специално в случай че след изтичане на срока за отказ търговецът не е изпълнил изискванията за информация, установени в настоящата директива.

4.   Ако според изискванията на член 5, параграф 4 търговецът е попълнил и предоставил на потребителя в писмена форма, на хартиен или на друг траен носител отделен стандартен формуляр за отказ в рамките на една година от деня, посочен в параграф 2 от настоящия член, срокът за отказ започва да тече от деня, в който потребителят получи този формуляр. По същия начин ако информацията, посочена в член 4, параграф 1, включително приложимия стандартен формуляр за информация, установен в приложения от I до IV, е била предоставена на потребителя в писмена форма, на хартиен или на друг траен носител в рамките на три месеца от деня, посочен в параграф 2 от настоящия член, срокът за отказ започва да тече от деня, в който потребителят получи тази информация.

5.   Когато договорът за замяна се предлага на потребителя съвместно и по едно и също време с договор за разпределено във времето ползване на собственост, към двата договора се прилага само един срок за отказ съгласно параграф 1. Срокът за отказ за двата договора се изчислява в съответствие с разпоредбите на параграф 2, така както се прилагат към договора за разпределено във времето ползване на собственост.

Член 7

Условия за упражняване на правото на отказ

Когато потребителят възнамерява да упражни правото на отказ, преди изтичането на срока за отказ потребителят уведомява търговеца за своето решение да се откаже, като за целта използва хартиен или друг траен носител. Потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ, установен в приложение V и предоставен от търговеца съгласно член 5, параграф 4. Крайният срок е спазен, ако уведомлението е изпратено преди изтичането на срока за отказ.

Член 8

Последици от упражняването на правото на отказ

1.   Упражняването на правото на отказ от потребителя прекратява задължението на страните да изпълнят договора.

2.   Когато упражнява правото на отказ, потребителят не дължи разноски, нито отговаря за стойността, съответстваща на услугата, която може да е била предоставена преди отказа.

Член 9

Авансово плащане

1.   Държавите-членки гарантират, че по отношение на договорите за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти и замяна се забраняват всяко авансово плащане, предоставяне на гаранции, блокиране на пари в сметки, изрично признаване на задължение или всяка друга насрещна престация за търговеца или за трета страна от страна на потребителя преди края на срока за отказ съгласно член 6.

2.   Държавите-членки гарантират, че по отношение на договорите за препродажба се забраняват всяко авансово плащане, предоставяне на гаранции, блокиране на пари в сметки, изрично признаване на задължение или всяка друга насрещна престация за търговеца или за трета страна от страна на потребителя, преди да се е осъществила действителната продажба или договорът за препродажба да е прекратен по друг начин.

Член 10

Специфични разпоредби относно договорите за дългосрочни ваканционни продукти

1.   При договорите за дългосрочни ваканционни продукти плащането се извършва в съответствие с график за разсрочено плащане. Забранява се плащането на цената, посочена в договора, по друг начин, освен в съответствие с графика за разсрочено плащане. Плащанията, включително членските вноски, се разделят на еднакви по стойност годишни вноски. Търговецът изпраща писмено искане за плащане на хартиен или на друг траен носител най-малко четиринадесет календарни дни преди всяка дата на падеж.

2.   След плащането на втората вноска потребителят може, без това да води до договорни санкции, да прекрати договора, като предизвести търговеца в срок от четиринадесет календарни дни, считано от получаването на искането за плащане за всяка вноска. Това право не засяга правото на прекратяване на договора съгласно действащото национално законодателство.

Член 11

Прекратяване на допълнителни договори

1.   Държавите-членки гарантират, че ако потребителят упражни правото си на отказ от договора за разпределено във времето ползване на собственост или дългосрочен ваканционен продукт, всеки допълнителен договор за замяна към такива договори или всеки друг допълнителен договор се прекратява автоматично без разходи за потребителя.

2.   Без да се засяга член 15 от Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити (10), ако цената е изцяло или отчасти покрита от кредит, предоставен на потребителя от търговеца или от трета страна въз основа на договореност между третата страна и търговеца, договорът за кредит се прекратява без разходи за потребителя, ако потребителят упражни правото си на отказ от договора за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочен ваканционен продукт, препродажба или замяна.

3.   Държавите-членки установяват подробни правила за прекратяване на такива договори.

Член 12

Императивен характер на директивата и прилагане в правоотношения с международен елемент

1.   Държавите-членки гарантират, че когато правото, приложимо към договора, е правото на държава-членка, потребителите не могат да се откажат от правата си, предоставени им по настоящата директива.

2.   Когато приложимото право е правото на трета държава, потребителите не се лишават от защитата, предоставена им по настоящата директива, както тя се прилага в държавата-членка на сезирания съд, ако:

някой от недвижимите имоти е разположен на територията на държава-членка; или

в случай на договор, който не е непосредствено свързан с недвижим имот, ако търговецът извършва търговски или професионални дейности в държава-членка или по някакъв начин насочва такива дейности към държава-членка и договорът попада в обхвата на тези дейности.

Член 13

Съдебна и административна защита

1.   Държавите-членки гарантират в интерес на потребителите наличието на адекватни и ефективни средства за гарантиране спазването на настоящата директива от страна на търговците.

2.   Средствата, посочени в параграф 1, включват разпоредби, съгласно които една или повече от следните организации, определени от националното право, има право да предявява искове в съответствие с националното право пред съдилищата или компетентните административни органи, за да гарантира прилагането на националните разпоредби за изпълнение на настоящата директива:

а)

обществени организации и органи или техни представители;

б)

организации на потребителите, имащи законен интерес да защитават потребителите;

в)

професионални организации, имащи законен интерес да предприемат такива действия.

Член 14

Информация за потребителя и извънсъдебна защита

1.   Държавите-членки предприемат подходящи мерки за информиране на потребителите относно националното законодателство, транспониращо настоящата директива, и поощряват, когато е подходящо, търговците и авторите на кодекси да информират потребителите за своите кодекси на поведение.

Комисията насърчава съставянето на общностно равнище и по-специално от професионални органи, организации и асоциации, на кодекси на поведение, които имат за цел да улеснят прилагането на настоящата директива в съответствие с общностното право. Комисията насърчава също така, когато е подходящо, търговците и техните браншови организации да информират потребителите за наличието на такива кодекси, включително, когато е подходящо, посредством специфично обозначаване.

2.   Държавите-членки насърчават създаването или разработването на адекватни и ефективни извънсъдебни процедури за обжалване и обезщетяване с цел разрешаване на потребителски спорове по настоящата директива, и насърчават, когато е подходящо, търговците и техните браншови организации да информират потребителите за наличието на такива процедури.

Член 15

Санкции

1.   Държавите-членки предвиждат налагането на подходящи санкции, в случай че търговец не спази националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива.

2.   Тези санкции са ефективни, съразмерни и възпиращи.

Член 16

Транспониране

1.   Държавите-членки приемат и публикуват до 23 февруари 2011 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите-членки прилагат тези разпоредби от 23 февруари 2011 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 17

Преразглеждане

Комисията преглежда настоящата директива и докладва на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от 23 февруари 2014 г.

Ако е необходимо, Комисията прави допълнителни предложения за адаптирането на директивата към развитието в тази област.

Комисията може да изиска информация от държавите-членки и от националните регулаторни органи.

Член 18

Отмяна

Директива 94/47/ЕО се отменя.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VI.

Член 19

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 20

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 14 януари 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

A. VONDRA


(1)  ОВ C 44, 16.2.2008 г., стр. 27.

(2)  Становище на Европейския парламент от 22 октомври 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 18 декември 2008 г.

(3)  ОВ L 280, 29.10.1994 г., стр. 83.

(4)  ОВ L 158, 23.6.1990 г., стр. 59.

(5)  ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.

(6)  ОВ L 124, 8.6.1971 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6.

(8)  ОВ L 12, 16.1.2001 г., стр. 1.

(9)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 66.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОГОВОРИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНО ВЪВ ВРЕМЕТО ПОЛЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОГОВОРИ ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ВАКАНЦИОННИ ПРОДУКТИ:

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕПРОДАЖБА

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОГОВОРИ ЗА ЗАМЯНА

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ОТДЕЛЕН СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ РАЗПОРЕДБИТЕ НА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА И ДИРЕКТИВА 94/47/ЕО

Директива 94/47/ЕО

Настоящата директива

Член 1, първа алинея

Член 1, параграф 1 и параграф 2, първа алинея

Член 1, втора алинея

Член 1, трета алинея

Член 1, параграф 2, втора алинея

Член 2, първо тире

Член 2, параграф 1, буква a)

Член 2, параграф 1, буква б) (нова)

Член 2, параграф 1, буква в) (нова)

Член 2, параграф 1, буква г) (нова)

Член 2, второ тире

Член 2, трето тире

Член 2, параграф 1, буква д)

Член 2, четвърто тире

Член 2, параграф 1, буква е)

Член 2, параграф 1, буква ж) (нова)

Член 2, параграф 1, буква з) (нова)

Член 2, параграф 1, буква и) (нова)

Член 2, параграф 1, буква й) (нова)

Член 2, параграф 2 (нов)

Член 3, параграф 1

Член 4, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 5, параграф 2

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 2 (нов)

Член 3, параграф 3 (нов)

Член 3, параграф 4 (нов)

Член 4, първо тире

Член 5, параграф 1, първа алинея и параграф 2, първа алинея

Член 4, второ тире

Член 4, параграф 3 и член 5, параграф 1

Член 4, параграф 2 (нов)

Член 5, параграф 4 (нов)

Член 5, параграф 5 (нов)

Член 5, параграф 1, уводно изречение

Член 6, параграф 1

Член 5, параграф 1, първо тире

Член 6, параграфи 1 и 2

Член 5, параграф 1, второ тире

Член 6, параграфи 3 и 4

Член 5, параграф 1, трето тире

Член 6, параграф 3

Член 6, параграф 5 (нов)

Член 5, параграф 2

Член 7

Член 8, параграф 1 (нов)

Член 5, параграф 3

Член 8, параграф 2

Член 5, параграф 4

Член 8, параграф 2

Член 6

Член 9, параграф 1

Член 9, параграф 2 (нов)

Член 10, параграф 1 (нов)

Член 10, параграф 2 (нов)

Член 11, параграф 1 (нов)

Член 7, първа алинея

Член 11, параграф 2

Член 7, втора алинея

Член 11, параграф 3

Член 8

Член 12, параграф 1

Член 9

Член 12, параграф 2

Член 10

Членове 13 и 15

Член 11

Член 14, параграф 1 (нов)

Член 14, параграф 2 (нов)

Член 12

Член 16

Член 17 (нов)

Член 18 (нов)

Член 19 (нов)

Член 13

Член 20

Приложение

Приложение I

Приложение, буква a)

Член 5, параграф 3, буква а) и приложение I, част 1, първа кутийка

Приложение, буква б)

Приложение I, част 1, трета кутийка и част 3, точка 1, първо тире

Приложение, буква в)

Приложение I, част 1, втора кутийка и част 3, точка 2, първо тире

Приложение, буква г), точка 1

Приложение I, част 3, точка 3, първо тире

Приложение, буква г), точка 2

Приложение I, част 1, четвърта кутийка и част 3, точка 3, второ тире

Приложение, буква г), точка 3

Приложение I, част 3, точка 3, трето тире

Приложение, буква г), точка 4

Приложение I, част 3, точка 3, първо тире

Приложение, буква г), точка 5

Приложение I, част 3, точка 3, четвърто тире

Приложение, буква д)

Приложение I, част 1, шеста кутийка и част 3, точка 2, второ тире

Приложение, буква е)

Приложение I, част 1, шеста кутийка и част 3, точка 2, трето тире

Приложение, буква ж)

Приложение I, част 3, точка 6, първо тире

Приложение, буква з)

Приложение I, част 1, четвърта кутийка

Приложение, буква и)

Приложение I, част 1, пета и шеста кутийка и част 3, точка 4, първо тире

Приложение, буква й)

Приложение I, част 2, трето тире

Приложение, буква к)

Приложение I, част 2, седма кутийка и част 3, точка 6, второ тире

Приложение, буква л)

Приложение I, част 2, първо и трето тире, част 3, точка 5, първо тире и приложение V (ново)

Приложение, буква м)

Член 5, параграф 3, буква б)

Приложение I, част 1, осма кутийка (нова)

Приложение I, част 2, второ тире (ново)

Приложение I, част 2, четвърто тире (ново)

Приложение I, част 3, точка 1, второ тире (ново)

Приложение I, част 3, точка 4, второ тире (ново)

Приложение I, част 3, точка 5, второ тире (ново)

Приложение I, част 3, точка 6, трето тире (ново)

Приложение I, част 3, точка 6, четвърто тире (ново)

Приложения II—V (нови)


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

3.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 33/31


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 27 януари 2009 година

за уравняване на счетоводните сметки на разплащателните агенции в Естония относно разходи в областта на мерките за развитие на селските райони, финансирани по линията на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за финансовата 2007 година

(нотифицирано под номер C(2009) 150)

(само текстът на естонски език е автентичен)

(2009/85/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (1), и по-специално членове 30 и 39 от него,

след консултации с Комитета по земеделските фондове,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2008/395/ЕО на Комисията (2) бяха уравнени сметките за финансовата 2007 година на всички разплащателни агенции с изключение на естонската разплащателна агенция „PRIA“ и малтийската разплащателна агенция „MRAE“.

(2)

Вследствие на новополучена информация и извършените допълнителни проверки Комисията вече може да вземе решение относно разходите в областта на мерките за развитие на селските райони по отношение на пълнотата, точността и достоверността на сметките, представени от естонската разплащателна агенция „PRIA“.

(3)

В съответствие с член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 настоящото решение не засяга решения, които ще бъдат приети по-нататък от страна на Комисията за изключване от финансиране от страна на Общността на разходи, които не са били извършени в съответствие с правилата на Общността,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Уравняват се сметките на естонската разплащателна агенция „PRIA“ относно разходи в областта на мерките за развитие на селските райони, финансирани по линията на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за финансовата 2007 година.

Сумите, които следва да бъдат върнати от всяка държава-членка или да ѝ бъдат изплатени съгласно настоящото решение в областта на приложимите в Естония мерки за развитие на селските райони, са посочени в приложение I и приложение II.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Република Естония.

Съставено в Брюксел на 27 януари 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 29.5.2008 г., стр. 25.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

УРАВНЯВАНЕ НА СМЕТКИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИТЕ АГЕНЦИИ

ФИНАНСОВА 2007 ГОДИНА — РАЗХОДИ НА ЕФГЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

СУМИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТ ИЛИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВАТА-ЧЛЕНКА

ДЧ

 

2007 — Разходи за разплащателните агенции, чиито сметките са:

Общо a + b

Приспадания

Общо

Общо междинни плащания, върнати на държавата-членка за финансовата година

Суми за възстановяване от (–) или за плащане на (+) държавата-членка (1)

уравнени

отделени

= разходи, заявени в годишната декларация

= общо междинни плащания, върнати на държавата-членка за финансовата година

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

EE

EUR

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48

36 236 291,00

4 483 902,48


(1)  Понеже плащанията достигат 95 % от финансовия план, балансът по отношение на приблизителната грешка ще се установи по време на закриването на програмата.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

УРАВНЕНИ РАЗХОДИ ЗА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПО ЛИНИЯТА НА ЕФГЗ В НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ ЗА ФИНАНСОВАТА 2007 ГОДИНА

РАЗЛИКИ МЕЖДУ ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА РАЗХОДИ

ДЧ

Мерки

Разходи 2007

Приложение I, колона „a“

Приспадания

Приложение I, колона „d“

Уравнени суми за 2007

Приложение I, колона „e“

EE

Мерки

i

ii

iii = i + ii

 

1

Помощ за инвестиции за управление на животински отпадъци

6 551 632,40

0,00

6 551 632,40

 

2

Насърчаване на подобренията и развитието

20 321 752,46

0,00

20 321 752,46

 

3

Насърчаване за създаване на сдружения на производителите

101 134,83

0,00

101 134,83

 

4

Насърчаване на професионалното обучение на селскостопански производители

2 566 539,21

0,00

2 566 539,21

 

5

Технически и консултантски услуги за селскостопанските производители

6 225 307,60

0,00

6 225 307,60

 

6

Ранно пенсиониране

4 021 137,22

0,00

4 021 137,22

 

7

Помощ за създаване на млади селскостопански производители

932 689,76

0,00

932 689,76

 

8

Покриване на стандартите на ЕС

0,00

0,00

0,00

 

9

Прилагане на агро-екологични мерки

0,00

0,00

0,00

 

10

Агро-екологични мерки за запазване на природните ценности

0,00

0,00

0,00

 

11

Залесяване

0,00

0,00

0,00

 

12

Подобряване на инфраструктурата за развитие на животновъдството

0,00

0,00

0,00

 

13

По-малко предпочитани райони

0,00

0,00

0,00

 

14

Подкрепа за схеми за качество

0,00

0,00

0,00

 

15

Подкрепа на малка, традиционна обработка на продукцията

0,00

0,00

0,00

 

16

Защита на селскостопански и традиционни ландшафти

0,00

0,00

0,00

 

17

Защита от горски пожари и други природни бедствия

0,00

0,00

0,00

 

18

Залесване на неземеделски земи

0,00

0,00

0,00

 

19

Подобряване на процесите на събиране на реколтата

0,00

0,00

0,00

 

20

Техническа помощ за прилагането, мониторинг

0,00

0,00

0,00

 

21

Техническа помощ за колективни инициативи на местно равнище

0,00

0,00

0,00

Общо

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48


3.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 33/35


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 януари 2009 година

за уравняване на сметките на някои разплащателни агенции в Белгия, Германия и Австрия относно разходите, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за финансовата 2007 година

(нотифицирано под номер C(2009) 420)

(само текстовете на немски, нидерландски и френски език са автентични)

(2009/86/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (1), и по-специално членове 30 и 33 от него,

след консултации с Комитета по земеделските фондове,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2008/397/ЕО на Комисията (2) са уравнени сметките на всички разплащателни агенции за финансовата 2007 година с изключение на австрийската „AMA“, белгийските „ALV“ и „Région wallonne“, немските „Baden-Württemberg“ и „Bayern“, гръцката „OPEKEPE“, финландската „MAVI“ и португалската „IFAP“.

(2)

След като получи нова информация и след като извърши допълнителни проверки, Комисията вече може да вземе решение във връзка с разходите, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), относно пълнотата, точността и достоверността на сметките, предадени от австрийската разплащателна агенция „AMA“, белгийските разплащателни агенции „ALV“ и „Région wallonne“ и немските разплащателни агенции „Baden-Württemberg“ и „Bayern“.

(3)

В съответствие с член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 настоящото решение не засяга решенията, които ще бъдат приети в бъдеще от страна на Комисията за изключване от финансиране от страна на Общността на разходи, които не са били изпълнени в съответствие с правилата на Общността,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото се уравняват сметките на австрийската разплащателна агенция „AMA“, белгийските разплащателни агенции „ALV“ и „Région wallonne“ и немските разплащателни агенции „Baden-Württemberg“ и „Bayern“ относно разходите, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за финансовата 2007 година.

Сумите, които подлежат на възстановяване от всяка държава-членка или следва да ѝ бъдат изплатени в рамките на всяка програма за развитие на селските райони по силата на настоящото решение, включително тези, които са резултат от прилагането на член 33, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1290/2005, са посочени в приложението.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Федерална Република Германия и Република Австрия.

Съставено в Брюксел на 28 януари 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 29.5.2008 г., стр. 40.


ПРИЛОЖЕНИЕ

УРАВНЯВАНЕ НА ОТДЕЛЕНИ ОТ ЕЗФРСР РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И МЕРКИ ЗА ФИНАНСОВАТА 2007 ГОДИНА

СУМИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТ ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА ИЛИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА ЗА ПРОГРАМА

(в евро)

CCI: програма/мярка

Разходи за 2007 г.

Корекции

Общо

Еднократни суми

Одобрени и уравнени суми за финансовата 2007 година

Междинни плащания, възстановени на държавата-членка за финансовата година

Сума, която да бъде възстановена от държавата-членка (–) или да ѝ бъде изплатена (+) в следващата декларация

AT: 2007AT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

3 158 372,63

0,00

3 158 372,63

0,00

3 158 372,63

3 158 372,63

0,00

112

3 908 233,15

0,00

3 908 233,15

0,00

3 908 233,15

3 908 233,15

0,00

121

9 235 304,14

0,00

9 235 304,14

0,00

9 235 304,14

9 235 304,14

0,00

122

3 294 281,45

0,00

3 294 281,45

0,00

3 294 281,45

3 294 281,45

0,00

123

2 191 695,41

0,00

2 191 695,41

0,00

2 191 695,41

2 191 695,41

0,00

125

5 401 861,15

0,00

5 401 861,15

0,00

5 401 861,15

5 401 861,15

0,00

211

298 848,34

0,00

298 848,34

0,00

298 848,34

298 848,34

0,00

212

131 066,58

0,00

131 066,58

0,00

131 066,58

131 066,58

0,00

214

37 084 625,03

0,00

37 084 625,03

0,00

37 084 625,03

37 084 625,03

0,00

221

149 747,87

0,00

149 747,87

0,00

149 747,87

149 747,87

0,00

226

2 085 551,36

0,00

2 085 551,36

0,00

2 085 551,36

2 085 551,36

0,00

311

827 659,84

0,00

827 659,84

0,00

827 659,84

827 659,84

0,00

321

6 898 491,47

0,00

6 898 491,47

0,00

6 898 491,47

6 898 491,47

0,00

322

223 025,38

0,00

223 025,38

0,00

223 025,38

223 025,38

0,00

323

934 078,97

0,00

934 078,97

0,00

934 078,97

934 078,97

0,00

511

3 663 758,63

0,00

3 663 758,63

0,00

3 663 758,63

3 663 758,63

0,00

Общо

79 486 601,40

0,00

79 486 601,40

0,00

79 486 601,40

79 486 601,40

0,00

BE: 2007BE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 301 988,20

0,00

1 301 988,20

0,00

1 301 988,20

1 301 988,20

0,00

112

2 273 234,91

0,00

2 273 234,91

0,00

2 273 234,91

2 273 234,86

0,05

114

209 790,00

0,00

209 790,00

0,00

209 790,00

209 790,00

0,00

121

11 929 557,45

0,00

11 929 557,45

0,00

11 929 557,45

11 929 554,14

3,31

123

35 905,58

0,00

35 905,58

0,00

35 905,58

35 905,58

0,00

213

311 355,00

0,00

311 355,00

0,00

311 355,00

311 355,00

0,00

214

8 017 687,58

0,00

8 017 687,58

0,00

8 017 687,58

8 017 670,58

17,00

221

186 511,63

0,00

186 511,63

0,00

186 511,63

186 511,40

0,23

227

34 254,60

0,00

34 254,60

0,00

34 254,60

34 254,60

0,00

311

355 114,08

0,00

355 114,08

0,00

355 114,08

355 113,99

0,09

511

23 346,27

0,00

23 346,27

0,00

23 346,27

23 346,26

0,01

Общо

24 678 745,30

0,00

24 678 745,30

0,00

24 678 745,30

24 678 724,61

20,69

BE: 2007BE06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

568 902,71

0,00

568 902,71

0,00

568 902,71

568 902,30

0,41

121

1 001 347,40

0,00

1 001 347,40

0,00

1 001 347,40

1 001 345,70

1,70

214

12 388 593,98

0,00

12 388 593,98

0,00

12 388 593,98

12 388 595,00

–1,02

511

9 099,20

0,00

9 099,20

0,00

9 099,20

9 099,00

0,20

Общо

13 967 943,29

0,00

13 967 943,29

0,00

13 967 943,29

13 967 942,00

1,29

DE: 2007DE06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

123

1 125 569,50

0,00

1 125 569,50

0,00

1 125 569,50

1 125 569,50

0,00

212

1 828 100,21

0,00

1 828 100,21

0,00

1 828 100,21

1 828 100,21

0,00

214

47 585 258,80

0,00

47 585 258,80

0,00

47 585 258,80

47 585 258,80

0,00

225

202 164,16

0,00

202 164,16

0,00

202 164,16

202 164,16

0,00

313

397 179,32

0,00

397 179,32

0,00

397 179,32

397 179,32

0,00

323

175 079,31

0,00

175 079,31

0,00

175 079,31

175 079,31

0,00

331

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

341

454 059,46

0,00

454 059,46

0,00

454 059,46

454 059,46

0,00

511

1 268,10

0,00

1 268,10

0,00

1 268,10

1 268,10

0,00

Общо

51 783 678,86

0,00

51 783 678,86

0,00

51 783 678,86

51 783 678,86

0,00

DE: 2007DE06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

125

10 354 885,93

0,00

10 354 885,93

0,00

10 354 885,93

10 354 885,93

0,00

211

12 533 554,12

0,00

12 533 554,12

0,00

12 533 554,12

12 533 554,12

0,00

212

43 732 465,69

0,00

43 732 465,69

0,00

43 732 465,69

43 732 465,69

0,00

214

74 414 645,47

0,00

74 414 645,47

0,00

74 414 645,47

74 414 645,47

0,00

221

716 592,00

0,00

716 592,00

0,00

716 592,00

716 592,00

0,00

225

120 299,00

0,00

120 299,00

0,00

120 299,00

120 299,00

0,00

227

1 512 681,00

0,00

1 512 681,00

0,00

1 512 681,00

1 512 681,00

0,00

322

13 601 799,43

0,00

13 601 799,43

0,00

13 601 799,43

13 601 799,43

0,00

323

1 933 637,50

0,00

1 933 637,50

0,00

1 933 637,50

1 933 637,50

0,00

511

106 380,88

0,00

106 380,88

0,00

106 380,88

106 380,88

0,00

Общо

159 026 941,02

0,00

159 026 941,02

0,00

159 026 941,02

159 026 941,02

0,00


3.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 33/38


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 29 януари 2009 година

за уравняване на счетоводните сметки на някои разплащателни агенции в Естония, Нидерландия и Португалия относно разходи, финансирани по Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за финансовата 2007 година

(нотифицирано под номер C(2009) 414)

(само текстовете на естонски, нидерландски и португалски език са автентични)

(2009/87/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (1), и по-специално членове 30 и 32 от него,

след консултация с Комитета по земеделските фондове,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2008/396/ЕО на Комисията (2) бяха уравнени сметките на всички разплащателни агенции за финансовата 2007 година с изключение на естонската разплащателна агенция „PRIA“, гръцката разплащателна агенция „OPEKEPE“, финландската разплащателна агенция „MAVI“, италианската разплащателна агенция „ARBEA“, малтийската разплащателна агенция „MRAE“, нидерландската разплащателна агенция „Dienst Regelingen“ и португалските разплащателни агенции „IFADAP“, „INGA“ и „IFAP“.

(2)

След като получи нова информация и извърши допълнителни проверки, Комисията вече може да вземе решение относно пълнотата, точността и достоверността на сметките, предадени от естонската разплащателна агенция „PRIA“, нидерландската разплащателна агенция „Dienst Regelingen“ и португалската разплащателна агенция „INGA“.

(3)

В член 10, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански обекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (3) се посочва, че сумите, които подлежат на възстановяване от отделните държави-членки или следва да им бъдат изплатени в съответствие с решението за уравняване на счетоводните сметки, посочено в член 10, параграф 1, първа алинея от цитирания регламент, се определят чрез приспадане на извършените авансови плащания за съответната финансова година, т.е. 2007 г., от признатите разходи за същата година съгласно параграф 1. Тези суми се приспадат или прибавят към авансовите плащания за разходи от втория месец след месеца, през който влиза в сила решението за уравняване на сметките.

(4)

По силата на член 32, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 50 % от финансовите последствия от невръщането на нередовно извършени плащания се понасят от въпросната държава-членка, а останалите 50 % — от бюджета на Общността, ако сумата не е върната в рамките на четири години от произнасянето на първоначалното административно или съдебно заключение, или в рамките на осем години, ако за сумата е предявен иск пред съд в държавата-членка. По силата на член 32, параграф 3 от споменатия регламент държавите-членки следва да предоставят на Комисията, заедно със счетоводните сметки, обобщен доклад за процедурите по връщане на средствата, предприети в отговор на нередностите. В Регламент (ЕО) № 885/2006 са посочени подробни правила за прилагането на задължението на държавите-членки за докладване за сумите за възстановяване. В приложение III към същия регламент са посочени образци на таблиците 1 и 2, които държавите-членки следва да предоставят през 2008 г. Въз основа на попълнените от държавите-членки таблици Комисията решава относно финансовите последици от невъзстановяване на нередовно извършени плащания, които датират съответно от преди повече от четири или осем години. Това решение не засяга бъдещи решения за съответствие съгласно член 32, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1290/2005.

(5)

По силата на член 32, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 държавите-членки могат да вземат решение да не изискват връщане на сумите. Такова решение може да бъде взето единствено ако вече направените и евентуалните разходи по връщането на сумата като цяло надхвърлят размера на подлежащата на връщане сума или ако връщането се окаже невъзможно поради изпадане в неплатежоспособност, отчетена и призната съгласно националното законодателство, на длъжника или на лицата, носещи юридическа отговорност за нередовността. Ако това решение бъде взето в рамките на четири години след произнасянето на първоначалното административно или съдебно заключение или в рамките на осем години, ако за сумата е предявен иск пред съд в държава-членка, 100 % от финансовите последици от невъзстановяването се поемат от бюджета на Общността. В обобщения доклад, посочен в член 32, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1290/2005, са посочени сумите, за които държавата-членка е решила да не изисква връщане, и основанията за решението. Тези суми не се поемат от засегнатите държави-членки и следователно се поемат от бюджета на Общността. Настоящото решение не засяга бъдещи решения за съответствие съгласно член 32, параграф 8 от посочения регламент.

(6)

При уравняването на сметките на съответните разплащателни агенции Комисията трябва да вземе предвид вече удържаните суми от съответните държави-членки въз основа на Решение 2008/396/ЕО.

(7)

По силата на член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 настоящото решение не засяга решения, които ще бъдат приети впоследствие от Комисията за изключване от финансиране от Общността на разходи, които не са били извършени в съответствие с правилата на Общността,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото решение се уравняват сметките на естонската разплащателна агенция „PRIA“, на нидерландската разплащателна агенция „Dienst Regelingen“ и на португалската разплащателна агенция „INGA“ по отношение на разходите, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за финансовата 2007 година.

Сумите, които следва да бъдат върнати от съответните държави-членки или да им бъдат изплатени съгласно настоящото решение, включително произтичащите от прилагането на член 32, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 суми, са посочени в приложението.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Република Естония, Кралство Нидерландия и Португалската република.

Съставено в Брюксел на 29 януари 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 29.5.2008 г., стр. 33.

(3)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 90.


ПРИЛОЖЕНИЕ

УРАВНЯВАНЕ НА СМЕТКИТЕ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИТЕ АГЕНЦИИ

ФИНАНСОВА ГОДИНА 2007

СУМИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

Забележка: Номенклатура 2009 : 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

ДЧ

 

2007 — Разходи/прехвърлени приходи за разплащателената агенция, на която сметките са:

Общо a + b

Приспадания и прекратявания за цялата финансова година (1)

Приспадания съгласно член 32 от Регламент (ЕО) № 1290/2005

Общо, включително приспадания и прекратявания

Извършени плащания на държавата-членка за финансовата година (2)

Сума за възстановяване от (–) или за плащане на (+) държавата-членка

Сума за възстановяване от (–) или за плащане на (+) държавата-членка съгласно Решение 2008/396/ЕО

Сума за възстановяване от (–) или за плащане на (+) държавата-членка съгласно настоящото решение (3)

уравнени

отделени

= разходи/прехвърлени приходи, заявени в годишната декларация

= общо разходи/прехвърлени приходи в месечните декларации

 

 

a = xxxxx – A (кол.i)

b = xxxxx – A (кол.h)

c = a + b

d = xxxxx – C1 (кол. e)

e = xxxxx – ART32

f = c + d + e

g

h = f – g

i

j = h – i

EE

EEK

48 756 155,26

0,00

48 756 155,26

0,00

0,00

48 756 155,26

43 218 699,70

5 537 455,56

0,00

5 537 455,56

EE

EUR

35 127 040,45

0,00

35 127 040,45

0,00

0,00

35 127 040,45

35 126 777,91

262,54

0,00

262,54

NL

EUR

1 013 075 985,35

0,00

1 013 075 985,35

– 197 851,62

–99 891,82

1 012 778 241,91

1 014 343 940,20

–1 565 698,29

0,00

–1 565 698,29

PT

EUR

528 151 439,51

189 388 757,34

717 540 196,85

–35 399,52

0,00

717 504 797,33

717 209 444,82

295 352,51

0,00

295 352,51


ДЧ

 

Разходи (4)

Прехвърлени приходи (4)

Фонд „Захар“

Член 32 (= e)

Общо (= j)

Разходи (5)

Прехвърлени приходи (5)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

k

l

m

n

o

p = k + l + m + n + o

EE

EEK

5 537 455,56

0,00

0,00

0,00

0,00

5 537 455,56

EE

EUR

262,54

0,00

0,00

0,00

0,00

262,54

NL

EUR

163 611,00

–1 629 417,47

0,00

0,00

–99 891,82

–1 565 698,29

PT

EUR

295 352,51

0,00

0,00

0,00

0,00

295 352,51


(1)  По отношение на Нидерландия приспаданията, направени с оглед на „други приспадания“ (–1 338,54 EUR), вече са били осчетоводени в сметките от държавата-членка. Приспаданията и прекратяванията са тези, които са взети предвид в системата за плащания, към която са прибавени по-конкретно корекциите за неспасване на крайните срокове за плащане, установени през август, септември и октомври 2007 г.

(2)  Плащанията в евро са разбити по валутата, посочена в декларациите. В случай на приблизителна грешка (ЕЕ) общите разходи се разделят в евро и в национална валута (член 2 от Регламент (ЕО) № 883/2006 на Комисията).

(3)  За изчисляване на сумата за възстановяване или за плащане на държавата-членка се взема предвид общата сума от годишната декларация за уравнени разходи (кол. a) или общата сума от месечните декларации за отделените разходи (кол. b). Използван обменен курс: член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 883/2006.

(4)  Ако частта на прехвърлените приходи е в полза на държавата-членка, трябва да се декларира по статия 05 07 01 06.

(5)  Ако прехвърлените приходи, част от фонд „Захар“, са в полза на държавата-членка, трябва да бъдат декларирани по статия 05 02 16 02.

Забележка: Номенклатура 2009 : 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

3.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 33/41


РЕШЕНИЕ 2009/88/ОВППС НА СЪВЕТА

от 22 декември 2008 година

относно сключването на споразумението между Европейския съюз и Република Джибути относно статута на силите, ръководени от Европейския съюз в Република Джибути в рамките на военната операция на Европейския съюз Atalanta

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 24 от него,

като взе предвид препоръката на председателството,

като има предвид, че:

(1)

На 15 май 2008 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации (ССООН) прие Резолюция 1814 (2008), с която приканва държавите и регионалните организации да вземат мерки за защита на корабите, участващи в превоза и доставките на хуманитарна помощ, предназначена за Сомалия, както и в дейности, разрешени от Организацията на обединените нации.

(2)

На 2 юни 2008 г. ССООН прие Резолюция 1816 (2008), с която за срок шест месеца, считано от приемане на резолюцията, се разрешава на държавите, които сътрудничат с временното федерално правителство на Сомалия, да влизат в териториалното море на Сомалия и да използват всички необходими средства за потушаване на пиратските действия и въоръжените грабежи по море, в съответствие с приложимото международно право. Срокът на действие на тези разпоредби беше удължен с още дванадесет месеца с Резолюция 1846 (2008) на Съвета за сигурност, приета на 2 декември 2008 г.

(3)

На 10 ноември 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/851/ОВППС относно военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (1) (операция Atalanta).

(4)

Член 11 от посоченото съвместно действие предвижда, че статутът на силите, ръководени от Европейския съюз, и на техния личен състав, които са разположени на сухоземната територия на трети държави или действат в териториалното море или вътрешните води на трети държави, се договаря в съответствие с процедурата, предвидена в член 24 от Договора. С писмо до генералния секретар/върховен представител (ГС/ВП) от 1 декември 2008 г. правителството на Република Джибути даде съгласието си за разполагане на европейски военни сили на нейна територия и изрази намерението си да сключи в тази връзка споразумение относно статута на силите.

(5)

След упълномощаване от Съвета на 18 септември 2007 г., в съответствие с член 24 от Договора, председателството, подпомагано от ГС/ВП, договори споразумение между Европейския съюз и Република Джибути относно статута на силите, ръководени от Европейския съюз в Република Джибути.

(6)

Посоченото споразумение следва да бъде одобрено,

РЕШИ:

Член 1

Споразумението между Европейския съюз и Република Джибути относно статута на силите, ръководени от Европейския съюз в Република Джибути в рамките на военната операция на Европейския съюз Atalanta, се одобрява от името на Европейския съюз.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета се упълномощава да посочи лице(лица), оправомощено(и) да подпише(ат) споразумението, с което да се обвърже Европейският съюз.

Член 3

Настоящото решение поражда действие от датата на приемането му.

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2008 година.

За Съвета

Председател

B. KOUCHNER


(1)  ОВ L 301, 12.11.2008 г., стр. 33.


ПРЕВОД

СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и Република Джибути относно статута на силите, ръководени от Европейския съюз в Република Джибути в рамките на военната операция на Европейския съюз Аtalantа

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ (ЕС),

от една страна, и

РЕПУБЛИКА ДЖИБУТИ, наричана по-долу „приемаща държава“,

от друга страна,

наричани заедно по-долу „страните“,

загрижени от зачестяването на пиратските действия и въоръжените грабежи срещу кораби, превозващи хуманитарна помощ, и кораби, плаващи край бреговете на Сомалия,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД:

резолюции 1814 (2008), 1838 (2008) и 1846 (2008) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации,

писмото на Република Джибути от 1 декември 2008 г., с което по-конкретно бе прието присъствието на военноморски сили на ЕС на нейна територия,

Съвместно действие 2008/851/ОВППС на Съвета на Европейския съюз от 10 ноември 2008 г. относно военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (операция „Atalanta“),

че настоящото споразумение не засяга правата и задълженията на страните съгласно международни споразумения и други инструменти за установяване на международни съдилища и трибунали, включително Статута на Международния наказателен съд,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Приложно поле и определения

1.   Разпоредбите на настоящото споразумение се прилагат за силите, ръководени от Европейския съюз, и за техния личен състав.

2.   Разпоредбите на настоящото споразумение се прилагат единствено на територията на приемащата държава, включително нейните вътрешни води, териториално море и въздушно пространство.

3.   За целите на настоящото споразумение:

а)

„сили, ръководени от Европейския съюз (EUNAVFOR)“ означава военните щабове на ЕС и националните контингенти, участващи в операцията, техните плавателни съдове, въздухоплавателни средства, оборудване и транспортни средства;

б)

„операция“ означава подготовката, установяването, изпълнението и поддръжката на военната мисия в изпълнение на мандата, произтичащ от резолюции 1814 (2008) и 1816 (2008) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации и от следващи, свързани с въпроса резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, както и от Конвенцията на ООН по морско право, подписана на 10 декември 1982 г.;

в)

„командващ операцията“ означава командващия операцията;

г)

„командващ силите на ЕС“ означава командващия в театъра на бойните действия;

д)

„генерален военен щаб на ЕС“ означава генералния военен щаб и неговите подразделения, независимо от местоположението им, под ръководството на военнокомандващи на ЕС, които осъществяват военното командване или контрол на операцията;

е)

„национални контингенти“ означава подразделения, плавателни съдове, въздухоплавателни средства и части на борда на търговски кораби, принадлежащи на държавите-членки на Европейския съюз и на други държави, участващи в операцията;

ж)

„личен състав на EUNAVFOR“ означава членовете на цивилния и военния личен състав, зачислен към EUNAVFOR, както и на личния състав за подготовка на операцията и личния състав, изпълняващ мисия, а също и полицейските служители, придружаващи задържаните от EUNAVFOR лица, за участваща държава или институция на ЕС в рамките на операцията, които, освен ако не е предвидено друго в настоящото споразумение, се намират на територията на приемащата държава, с изключение на местния персонал и персонала, нает от международни търговски дружества;

з)

„местен персонал“ означава служители, които са граждани или лица, които пребивават постоянно на територията на приемащата държава;

и)

„бази“ означава всички сгради, жилища и земя, необходими на EUNAVFOR и на личния състав на EUNAVFOR;

й)

„участваща държава“ означава всяка държава, която е предоставила национален контингент на разположение на EUNAVFOR;

к)

„води“ означава вътрешните води и териториалното море на приемащата държава и въздушното пространство над тези води;

л)

„официална кореспонденция“ означава цялата кореспонденция, свързана с операцията и нейните функции.

Член 2

Общи разпоредби

1.   EUNAVFOR и личният състав на EUNAVFOR спазват законите и подзаконовите нормативни актове на приемащата държава и се въздържат от всякакви действия или дейности, които са несъвместими с целите на операцията.

2.   EUNAVFOR предварително и редовно съобщават на правителството на приемащата държава броя на личния състав на EUNAVFOR, преминаващ транзитно или разположен на територията на приемащата държава, както и данните на плавателните съдове, въздухоплавателните средства и частите, които се намират във водите на приемащата държава или акостират на пристанищата.

Член 3

Идентификация

1.   Членовете на личния състав на EUNAVFOR, разположен на сухоземната територия на приемащата държава, трябва винаги да носят със себе си паспорт или военна лична карта.

2.   Превозните средства, въздухоплавателните средства, плавателните съдове и други транспортни средства на EUNAVFOR носят отличителни знаци на EUNAVFOR и/или регистрационни табели, за които компетентните органи на приемащата държава биват предварително уведомени.

3.   EUNAVFOR имат право да поставят знамето на ЕС и отличителни знаци, като военни емблеми, титли и официални символи, в базите и върху превозните си и други транспортни средства. Върху униформите на личния състав на EUNAVFOR се поставя отличителна емблема на EUNAVFOR. Националното знаме или емблеми на съставните национални контингенти на операцията могат да се поставят в базите на EUNAVFOR, върху превозните и други транспортни средства и униформи в зависимост от решението на командващия силите на ЕС.

Член 4

Преминаване на границите и движение на територията на приемащата държава

1.   Членовете на личния състав на EUNAVFOR се допускат на територията на приемащата държава само след представяне на валиден паспорт и, в случаите на първо влизане на територията на държавата, с индивидуална или колективна заповед, свързана с мисията, издадена от EUNAVFOR, освен за екипажите на плавателните съдове и въздухоплавателните средства на EUNAVFOR. Личният състав на EUNAVFOR се освобождава от имиграционни проверки и митнически контрол при влизане, напускане или пребиваване на територията на приемащата държава. Нормативните изисквания относно визите не се прилагат към екипажите на плавателните съдове и въздухоплавателните средства на EUNAVFOR.

2.   Членовете на личния състав на EUNAVFOR се освобождават от изискванията на разпоредбите на приемащата държава относно регистрацията и контрола на чуждите граждани, но не придобиват право на постоянно пребиваване или местоживеене на територията на приемащата държава.

3.   На приемащата държава се представя за информация общ списък с ресурсите на EUNAVFOR, които влизат на нейна територия. Тези ресурси носят отличителните идентификационни знаци на EUNAVFOR. EUNAVFOR се освобождават от представянето на всякакви други митнически документи, както и от всякакви проверки.

4.   Членовете на личния състав на EUNAVFOR могат да управляват моторни превозни средства, плавателни съдове и въздухоплавателни средства на територията на приемащата държава, ако имат валидна национална, международна или военна шофьорска книжка, свидетелство за управление на кораб или съответно за пилот, издадено от някоя от участващите държави.

5.   За целите на операцията приемащата държава предоставя на EUNAVFOR и на личния състав на EUNAVFOR свобода на движение и придвижване на територията си, включително в своите води и въздушно пространство. Свободата на движение през териториалното море на приемащата държава включва по-специално спиране и хвърляне на котва.

6.   За целите на операцията EUNAVFOR могат да извършват във водите на приемащата държава пускане, приземяване и качване на борда на всякакви въздухоплавателни средства или военни съоръжения.

7.   За целите на операцията EUNAVFOR и транспортните средства, за които има сключен договор за наем, могат да използват обществени пътища, мостове, фериботи, летища и пристанища без заплащане на такси или други налози. EUNAVFOR не се освобождават от заплащане на стойността на поръчани и получени по тяхно искане услуги.

Член 5

Привилегии и имунитети на EUNAVFOR, предоставени от приемащата държава

1.   Базите, плавателните съдове и въздухоплавателните средства на EUNAVFOR са неприкосновени. Въпреки това служители на приемащата държава имат право да влизат в тях със съгласието на командващия силите на ЕС.

2.   EUNAVFOR, тяхната собственост и имущество, независимо къде се намират и кой ги управлява, се ползват със съдебен имунитет.

3.   Базите на EUNAVFOR, тяхното оборудване и друго имущество, както и транспортните средства не подлежат на претърсване, реквизиция, запор или изпълнителни действия.

4.   Архивите и документацията на EUNAVFOR са неприкосновени по всяко време и където и да се намират.

5.   Официалната кореспонденция на EUNAVFOR е неприкосновена.

6.   Приемащата държава разрешава внасянето на стоки за операцията и ги освобождава от всякакви мита, такси или подобни налози, различни от таксите за съхранение, превоз и други предоставени услуги.

7.   За закупени и внесени стоки, предоставени услуги и бази, предназначени за целите на операцията, EUNAVFOR се освобождават от всякакви държавни, регионални и общински данъци, такси и подобни налози. EUNAVFOR не се освобождават от задължения или други облагания, които представляват заплащане за извършени услуги.

Член 6

Привилегии и имунитети на личния състав на EUNAVFOR, предоставени от приемащата държава

1.   Личният състав на EUNAVFOR не подлежи на арест или задържане под никаква форма. В случай че полицейски орган на приемащата държава стане свидетел на престъпление на обществено място, той има право, ако извършителят е засегнал физическата неприкосновеност на гражданин на приемащата държава, да задържи извършителя с цел да гарантира неговата защита до пристигането на компетентните органи на EUNAVFOR.

2.   Документите, кореспонденцията и имуществото на личния състав на EUNAVFOR са неприкосновени, освен в случай на изпълнителни действия, разрешени съгласно параграф 6.

3.   Личният състав на EUNAVFOR се ползва с имунитет по отношение на наказателната юрисдикция на приемащата държава.

Заинтересованата участваща държава или институция на ЕС, според случая, може да се откаже от имунитета на личния състав на EUNAVFOR по отношение на наказателната юрисдикция. Отказът от имунитет винаги трябва да бъде в писмена форма.

4.   Личният състав на EUNAVFOR се ползва с имунитет по отношение на гражданската и административната юрисдикция на приемащата държава във връзка с устни или писмени изявления, както и на всякакви действия, предприети в изпълнение на официалните му функции.

Ако пред съд на приемащата държава бъде образувано гражданско производство срещу член на личния състав на EUNAVFOR, командващият силите на ЕС и компетентният орган на участващата държава или институция на ЕС незабавно се уведомяват за това. Преди образуването на съдебното производство командващият силите на ЕС и компетентният орган на участващата държава или институция на ЕС удостоверяват пред съда дали въпросното действие е извършено от член на личния състав на EUNAVFOR в изпълнение на официалните му функции.

Ако действието е извършено в изпълнение на официални функции, производство не се образува и се прилагат разпоредбите на член 15. Ако действието не е извършено в изпълнение на официални функции, производството може да продължи. Приемащата държава гарантира, че компетентният съд признава удостоверението, дадено от командващия силите на ЕС и компетентния орган на участващата държава или на институция на ЕС.

При образуване на гражданско производство от личния състав на EUNAVFOR той вече не може да с позовава на имунитета си по отношение на юрисдикцията във връзка с всякакви насрещни искове, пряко свързани с основния иск.

5.   Личният състав на EUNAVFOR не е длъжен да дава свидетелски показания.

6.   Изпълнителни мерки спрямо членове на личния състав на EUNAVFOR не се предприемат, освен когато срещу тях е заведено гражданско дело, което не е свързано с официалните им функции. Имуществото на личния състав на EUNAVFOR, което командващият силите на ЕС е удостоверил, че е необходимо за изпълнението на официалните му функции, не може да бъде изземвано или отнемано при изпълнение на съдебно решение. При граждански производства членовете на личния състав на EUNAVFOR не подлежат на ограничения върху личната им свобода или други ограничителни мерки.

7.   Имунитетът на личния състав на EUNAVFOR по отношение на юрисдикцията на приемащата държава не го освобождава от юрисдикциите на съответните участващи държави.

8.   Членовете на личния състав на EUNAVFOR се освобождават от всякакви форми на данъчно облагане в приемащата държава върху заплатите и възнагражденията, които получават от EUNAVFOR или от съответните участващи държави, както и върху всички други доходи, получени от източници извън приемащата държава.

9.   В съответствие със законите и подзаконовите нормативни актове, които приема, приемащата държава разрешава вноса на стоки за лично ползване от личния състав на EUNAVFOR и ги освобождава от всякакви мита, данъци и други такси освен такси за съхранение, превоз и други подобни услуги.

Личният багаж на членовете на личния състав на EUNAVFOR се освобождава от проверки, освен ако няма сериозни основания да се предполага, че съдържа вещи, които не са предназначени за лично ползване от личния състав на EUNAVFOR, или предмети, забранени за внос и износ по закон или за които се прилагат правилата за налагане на карантина на приемащата държава. В такъв случай проверката се извършва само в присъствието на съответния член на личния състав на EUNAVFOR или на упълномощен представител на EUNAVFOR.

Член 7

Местен персонал

Местният персонал не се ползва от привилегии и имунитет. Приемащата държава обаче трябва да упражнява юрисдикцията си над местния персонал по такъв начин, че да не се възпрепятства прекомерно изпълнението на функциите на операцията.

Член 8

Наказателна юрисдикция

Компетентните органи на участващата държава имат право да упражняват на територията на приемащата държава, в сътрудничество с компетентните органи на последната, наказателна юрисдикция и дисциплинарна власт, предоставени им от законодателството на участващата държава по отношение на всеки член от личния състав EUNAVFOR, подчинен на това законодателство.

Член 9

Униформа и оръжия

1.   Носенето на униформа се урежда с правила, приети от командващия силите на ЕС.

2.   За целите на операцията членовете на военния личен състав на EUNAVFOR, както и полицейските служители, придружаващи задържаните от EUNAVFOR лица, могат да носят или превозват оръжия и муниции, при условие че заповедите, които са получили, допускат това.

Член 10

Подкрепа от страна на приемащата държава и сключване на договори

1.   Приемащата държава се съгласява, ако бъде отправена такава молба, да подпомогне EUNAVFOR при намирането на подходящи бази.

2.   В рамките на своите средства и възможности приемащата държава допринася за подготовката, установяването, изпълнението и поддръжката на операцията.

3.   Правото, приложимо за договори, сключени от EUNAVFOR в приемащата държава, се определя в съответните договори.

4.   Договорът може да предвижда процедурата за уреждане на спорове, посочена в член 15, параграфи 3 и 4, да се прилага за спорове, възникващи при изпълнението на договора.

5.   Приемащата държава улеснява изпълнението на договорите, сключени между EUNAVFOR и търговски оператори за целите на операцията.

Член 11

Промени на базите

EUNAVFOR имат право да изграждат или променят бази в зависимост от оперативните нужди.

Член 12

Смърт на член на личния състав на EUNAVFOR

1.   Командващият силите на ЕС има право да се заеме и да направи необходимите постъпки за репатриране на починал член на личния състав на EUNAVFOR, както и на личното имущество на починалия.

2.   Аутопсии на починали членове на EUNAVFOR не могат да се извършват без съгласието на съответната държава и без присъствието на представител на EUNAVFOR и/или на съответната държава.

3.   Приемащата държава и EUNAVFOR си сътрудничат в максимална степен за бързото репатриране на починали членове на личния състав на EUNAVFOR.

Член 13

Сигурност на EUNAVFOR и военна полиция

1.   Приемащата държава предприема всички подходящи мерки за гарантиране на сигурността на EUNAVFOR и техния личен състав извън базите.

2.   EUNAVFOR имат право, в сътрудничество с компетентните органи на приемащата държава, да предприемат на сухоземната територия на приемащата държава и във водите ѝ необходимите мерки за защита от всякакви външни нападения или непозволен достъп на своите бази, плавателни съдове, въздухоплавателни средства, както и на плавателните съдове, които защитават.

3.   Командващият силите на ЕС може да създаде военно полицейско звено за поддържане на реда в базите на EUNAVFOR.

4.   Военното полицейско звено може също, в консултация и сътрудничество с военната полиция или полицията на приемащата държава, да действа извън базите за осигуряване на ред и дисциплина сред личния състав на EUNAVFOR.

5.   Преминаващият транзитно през територията на Джибути личен състав на EUNAVFOR, който придружава задържаните от EUNAVFOR лица, може да прилага необходимите мерки на физическа принуда по отношение на тези лица.

Член 14

Комуникации

1.   EUNAVFOR могат да инсталират и използват устройства за радиоразпръскване и радиоприемане, както и сателитни системи. Те си сътрудничат с компетентните органи на приемащата държава с оглед избягване на конфликти при използването на съответните честоти. Приемащата държава предоставя достъп до честотния спектър в съответствие с действащото законодателство.

2.   EUNAVFOR имат право на неограничена комуникация по радио (включително сателитно, мобилно и преносимо радио), телефон, телеграф, факс и други средства, както и правото да инсталират необходимата техника за поддръжка на тези комуникации във и между базите на EUNAVFOR, включително поставяне на кабели и наземни линии за целите на операцията.

3.   На територията на собствените си бази EUNAVFOR могат да създадат необходимите условия за доставянето на поща, адресирана до и от EUNAVFOR и/или техния личен състав.

4.   Редът и условията за прилагането на настоящия член ще бъдат договорени с компетентните органи на приемащата държава.

Член 15

Искания за обезщетение в случай на смърт, нараняване, вреди или щети

1.   Исканията за обезщетение при повреда или загуба на гражданско или държавно имущество, както и искания за обезщетение при смърт или нараняване на лице и за повреди или загуба на имущество на EUNAVFOR се уреждат с извънсъдебно споразумение.

2.   Тези искания се предават на EUNAVFOR чрез компетентните органи на приемащата държава, когато се отнася за искания, предявени от юридически или физически лица от приемащата държава, или на компетентните органи на приемащата държава, когато се отнася за искания, предявени от EUNAVFOR.

3.   Когато не може да се постигне извънсъдебно споразумение, искането за обезщетение се подава до комисия по исканията за обезщетение, състояща се от равен брой представители на EUNAVFOR и на приемащата държава. Уреждането на исканията става по общо съгласие.

4.   Когато е невъзможно да се постигне споразумение в комисията по исканията за обезщетение, исканията:

а)

за суми, по-малки или равни на 80 000 EUR, се уреждат по дипломатически път между приемащата държава и представители на ЕС;

б)

за суми, надхвърлящи посочената в буква а), се отнасят до арбитражен орган, чиито решения са задължителни.

5.   Арбитражният орган се състои от трима арбитри, като първият се определя от приемащата държава, вторият — от EUNAVFOR, а третият — по общо съгласие от приемащата държава и EUNAVFOR. Когато една от страните не посочи арбитър в рамките на два месеца или когато приемащата държава и EUNAVFOR не могат да постигнат съгласие по определянето на третия арбитър, въпросният арбитър се назначава от председателя на Върховния съд на Република Джибути.

6.   ЕUNAVFOR и административните органи на приемащата държава се договарят за необходимите административни мерки за определяне мандата на комисията по исканията за обезщетение на арбитражния орган, приложимите в рамките на тези органи процедури и условията за предявяване на искания за обезщетение.

Член 16

Взаимодействие и спорове

1.   Всички въпроси, възникнали при прилагането на настоящото споразумение, се разглеждат съвместно от представители на EUNAVFOR и от компетентните органи на приемащата държава.

2.   Ако не е постигнато предварително споразумение, спорове относно тълкуването или прилагането на настоящото споразумение се уреждат между приемащата държава и представители на ЕС изключително по дипломатически път.

Член 17

Други разпоредби

1.   Когато настоящото споразумение се отнася до привилегии, имунитети и права на EUNAVFOR и личния състав на EUNAVFOR, правителството на приемащата държава отговаря за прилагането и спазването им от страна на компетентните местни органи на приемащата държава.

2.   Никоя разпоредба от настоящото споразумение няма за цел да се отклонява и не може да се тълкува като дерогация от права на държава-членка на ЕС или на друга държава, участваща в EUNAVFOR, произтичащи от други споразумения.

Член 18

Разпоредби за прилагане

За целите на прилагането на настоящото споразумение въпроси от оперативен, административен, финансов или технически характер могат да бъдат предмет на отделни договорености, сключени между командващия силите на ЕС и административните органи на приемащата държава.

Член 19

Влизане в сила и прекратяване

1.   Настоящото споразумение влиза в сила в деня на подписването му и е със срок на действие дванадесет месеца. То се подновява мълчаливо за последователни периоди от три месеца. Всяка страна нотифицира другата страна за намерението си да не подновява настоящото споразумение най-малко един месец предварително.

2.   Независимо от параграф 1 разпоредбите, които се съдържат в член 4, параграф 7, член 5, параграфи 1—3, 6 и 7, член 6, параграфи 1, 3, 4, 6, 8 и 9, членове 11 и 15, се прилагат от датата, на която първият член на личния състав на EUNAVFOR е разположен в приемащата страна, ако тази дата предхожда датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

3.   Настоящото споразумение може да се изменя с писмено споразумение между страните.

4.   Прекратяването на настоящото споразумение не засяга правата и задълженията, произтичащи от изпълнението на споразумението преди неговото прекратяване.

Съставено в Джибути на 5 януари 2009 година в два еднообразни екземпляра на френски език.

За Европейския съюз

За приемащата държава


Поправки

3.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 33/49


Поправка на Регламент (ЕО) № 85/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление

( Официален вестник на Европейския съюз L 25 от 29 януари 2009 г. )

Текстът на Регламент (ЕО) № 85/2009, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз L 25 от 29 януари 2009 г., стр. 1, се анулира.


3.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 33/49


Поправка на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации

( Официален вестник на Европейския съюз L 255 от 30 септември 2005 г. )

(Специално издание 2007 г., глава 05, том 08)

На страница 31 в член 54 в първото изречение

вместо:

„професионални звания, присвоени им“

да се чете:

„академични звания, дадени им“.

На страница 31 в член 54 в края на второто изречение

вместо:

„които са ги присвоили.“

да се чете:

„които са ги дали.“.


3.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 33/s3


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ

Институциите решиха, че занапред в техните текстове няма да се съдържа позоваване на последното изменение на цитираните актове.

Освен ако не е посочено друго, позоваванията на актове в публикуваните тук текстове се отнасят към актуалната версия на съответния акт.