ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 21

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
24 януари 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 67/2009 на Комисията от 23 януари 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 68/2009 на Комисията от 23 януари 2009 година за адаптиране за девети път към техническия прогрес на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт ( 1 )

3

 

*

Регламент (ЕО) № 69/2009 на Комисията от 23 януари 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с измененията на Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 и Международен счетоводен стандарт (МСС) 27 ( 1 )

10

 

*

Регламент (ЕО) № 70/2009 на Комисията от 23 януари 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Подобренията на международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) ( 1 )

16

 

 

Регламент (ЕО) № 71/2009 на Комисията от 23 януари 2009 година за определяне на количеството царевица, налично за интервенция за етап № 2 на пазарната 2008/2009 година

38

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/4/ЕО на Комисията от 23 януари 2009 година относно контрамерки за установяване и предотвратяване на манипулирането на записите на тахографи, за изменение на Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета ( 1 )

39

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет и Комисия

 

 

2009/50/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета и на Комисията от 18 декември 2008 година за сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

41

 

 

Комисия

 

 

2009/51/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 15 декември 2008 година за разпределяне на квотите за внос на контролирани вещества за периода от 1 януари до 31 декември 2009 г. в съответствие с Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2008) 8100)

43

 

 

2009/52/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 18 декември 2008 година за разпределението на количествата контролирани вещества, чието използване за неотложни нужди в Общността през 2009 г. е разрешено съгласно Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой (нотифицирано под номер C(2008) 8398)

53

 

 

Европейска централна банка

 

 

2009/53/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 12 декември 2008 година относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка (ЕЦБ/2008/23)

66

 

 

2009/54/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 12 декември 2008 година за определяне на мерките, необходими за внасянето на капитала на Европейската централна банка от участващите национални централни банки (ЕЦБ/2008/24)

69

 

 

2009/55/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 12 декември 2008 година за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на Европейската централна банка между националните централни банки и за коригиране на внесения капитал (ЕЦБ/2008/25)

71

 

 

2009/56/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 12 декември 2008 година за изменение на Решение ЕЦБ/2001/15 относно емитирането на евробанкноти (ЕЦБ/2008/26)

75

 

 

2009/57/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 12 декември 2008 година относно мерките, необходими за вноската в акумулираната стойност на собствения капитал на Европейската централна банка и за коригиране на вземанията на националните централни банки, съответстващи на прехвърлените чуждестранни резервни активи (ЕЦБ/2008/27)

77

 

 

2009/58/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 15 декември 2008 година за определяне на мерките, необходими за внасянето на капитала на Европейската централна банка от неучастващите национални централни банки (ЕЦБ/2008/28)

81

 

 

2009/59/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 31 декември 2008 година относно внасянето на капитал, прехвърлянето на чуждестранни резервни активи и вноскатa за резервите и провизиите на Европейската централна банка от страна на Národná banka Slovenska (ЕЦБ/2008/33)

83

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

Комисия

 

 

2009/60/ЕО

 

*

Препоръка на Комисията от 23 януари 2009 година относно насоки за най-добрите практики на изпълнение във връзка с проверки на контролните уреди за регистриране на данни за движението, които следва да се извършват при пътни проверки и от упълномощени сервизи (нотифицирано под номер C(2009) 108)  ( 1 )

87

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

24.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 21/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 67/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 януари 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 24 януари 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

138,6

JO

78,3

MA

47,6

TN

139,0

TR

95,7

ZZ

99,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

106,1

TR

158,1

ZZ

139,9

0709 90 70

MA

172,9

TR

154,7

ZZ

163,8

0709 90 80

EG

88,5

ZZ

88,5

0805 10 20

EG

47,3

IL

56,2

MA

63,9

TN

61,5

TR

68,6

ZZ

59,5

0805 20 10

MA

90,3

TR

54,0

ZZ

72,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

62,7

EG

88,5

IL

78,9

JM

52,8

PK

44,1

TR

76,8

ZZ

67,3

0805 50 10

EG

52,5

MA

67,1

TR

63,6

ZZ

61,1

0808 10 80

CN

81,4

MK

32,6

US

106,2

ZZ

73,4

0808 20 50

CN

52,5

TR

99,0

US

104,9

ZZ

85,5


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


24.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 21/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 68/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 януари 2009 година

за адаптиране за девети път към техническия прогрес на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно уредите за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (1), и по-специално член 17, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение 1 Б към Регламент (ЕИО) № 3821/85 определя техническите изисквания за производство, изпитване, монтиране и контрол на контролните уреди за регистриране на данните в автомобилния транспорт.

(2)

Обръщайки особено внимание на общата сигурност на системата и приложимостта ѝ към превозни средства от обхвата на Регламент (ЕИО) № 3821/85, в приложение 1 Б към него, следва да се добавят някои технически спецификации, за да стане възможно монтирането на записващо оборудване на превозни средства от тип M1 и N1, което е в съответствие с това приложение.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, отговарят на становището на Комитета, създаден съгласно член 18 от Регламент (ЕИО) № 3821/85,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение 1 Б към Регламент (ЕИО) № 3821/85 се изменя както следва:

1.

В глава I се създава следното определение:

„сс)

„адаптор“ означава: елемент от уредите за регистриране на данните за движението, който осигурява сигнал в постоянно съответствие със скоростта на превозното средство и/или изминатото разстояние, и който е:

монтиран и се използва само в превозни средства от типове M1 и N1 (както са определени в приложение II към Директива 70/156/ЕИО на Съвета) за пръв път пуснати в употреба между 1 май 2006 г. и 31 декември 2013 г.,

монтиран в случаите, в които технически не е възможно монтирането на друг тип съществуващ датчик за движение, който вече е в съответствие с разпоредбите на настоящото приложение и допълнения 1—11 към него,

монтиран между блока в превозното средство и мястото, в което се генерират импулсите за скорост/разстояние от вградени датчици или от алтернативни интерфейси.

По отношение на блока в превозното средство, поведението на адаптора е същото, като при свързване към блока в превозното средство на датчик за движение, който е в съответствие с разпоредбите на настоящото приложение и допълнения 1—11 към него.

Използването на такъв адаптор в описаните по-горе превозни средства, трябва да позволява монтажа и правилната употреба на блок в превозното средство, който е в съответствие с всички изисквания на настоящото приложение.

При тези превозни средства записващото оборудване включва кабели, адаптор и блок в превозното средство.

2.

В глава V, раздел 2, изискване 250 се заменя със следното:

„250.

В глава V, раздел 2, изискване 250 се заменя със следното:

име, адрес или търговско наименование на лицензирания монтьор или работилница,

характеристичен коефициент на превозното средство, във вида „w = … импулса/km“,

константа на уредите за регистриране на данните за движението, във вида „k = … импулса/km“,

действителна обиколка на колелата с гумите, във вида „l = … mm“,

размер на гумите,

датата, на която характеристичният коефициент на превозното средство е бил определен и на която е измерена действителната обиколка на колелата с гумите,

идентификационния номер на превозното средство,

частта на превозното средство, на която адапторът, ако има такъв, е монтиран,

частта на превозното средство, на която е монтиран датчикът за движение, ако не е свързан с предавателната кутия, или не се използва адаптор,

описание на цвета на кабела между адаптора и тази част на превозното средство, която създава входящите за него импулси,

серийният номер на вградения в адаптора датчик за движение.“

3.

В глава V, раздел 2 се добавя следното изискване:

„—

250a.

Монтажните табелки за превозни средства, оборудвани с адаптори, или за превозни средства, при които датчикът за движение не е свързан с предавателната кутия, се поставят в момента на монтажа. За всички други превозни средства, монтажните табелки с новата информация се поставят в момента на инспектирането след монтажа“.

4.

След допълнение 11, както е определено в приложението към настоящия регламент, се добавя допълнение 12.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага 6 месеца след датата на публикуване.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2009 година.

За Комисията

Antonio TAJANI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 370, 31.12.1985 г., стр. 8.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Допълнение 12

АДАПТОР ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИИ M1 И N1

СЪДЪРЖАНИЕ

1.

Съкращения и референтни документи

1.1.

Съкращения

1.2.

Базови стандарти

2.

Общи характеристики и функции на адаптора

2.1.

Общо описание на адаптора

2.2.

Функции

2.3.

Сигурност

3.

Изисквания към записващото оборудване, когато е монтиран адаптор

4.

Конструктивни и функционални изисквания към адаптора

4.1.

Препредаване и адаптиране на входящите импулси за скорост

4.2.

Създаване на входящите импулси на вградения датчик за движение

4.3.

Вграден датчик за движение

4.4.

Изисквания за сигурност

4.5.

Експлоатационни характеристики

4.6.

Материали

4.7.

Маркировка

5.

Монтаж на записващото оборудване, когато се използва адаптор

5.1.

Монтаж

5.2.

Пломбиране

6.

Проверки, инспектиране и поправки

6.1.

Периодично инспектиране

7.

Одобрение на типа на записващото оборудване, когато се използва адаптор

7.1.

Общи положения

7.2.

Функционален сертификат

1.   СЪКРАЩЕНИЯ И РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

1.1.   Съкращения

ДСО

Да се определи

БПС

Блок в превозното средство

1.2.   Базови стандарти

ISO 16844-3 Пътни превозни средства — Тахографски системи — Част 3: Интерфейс на датчика на движение

2.   ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА АДАПТОРА

2.1.   Общо описание на адаптора

ADA_001

Адапторът осигурява на свързан с него БПС, защитени данни за движението, които са представителни постоянно за скоростта на превозното средство и за изминатото разстояние.

Адапторът е предназначен само за тези превозни средства, при които се изисква, да са снабдени със записващо оборудване в съответствие с настоящия регламент.

Той се монтира и използва само на типовете превозни средства, определени в сс), когато технически не е възможно монтирането на друг тип съществуващ датчик за движение, който вече е в съответствие с разпоредбите на настоящото приложение и допълнения 1—11 към него.

Адапторът не е механично свързан с движеща се част от превозното средство, както се изисква в допълнение 10 към настоящото приложение (раздел 3.1), и е свързан с импулсите за скорост/разстояние, генерирани от вградените датчици или от алтернативен интерфейс.

ADA_002

Датчик за движение от одобрен тип (съгласно разпоредбите на настоящото приложение, раздел VIII — Типово одобрение на уредите за регистриране на данните за движението и на тахографските карти), се монтира в корпуса на адаптора, който също така трябва да включва преобразувател на импулси, подаващ входящите импулси на вградения датчик за движение. Самият вграденен датчик за движение е свързан с БПС, поради което интерфейсът между БПС и адаптора трябва да е в съответствие с изискванията, определени в ISO16844-3.

2.2.   Функции

ADA_003

Адапторът включва следните функции:

служи като интерфейс и да адаптира входящите импулси за скоростта,

създава входящите импулси на вградения датчик за движение,

всички функции на вградения датчик за движение, предоставящ защитени данни на БПС.

2.3.   Сигурност

ADA_004

Адапторът не трябва да има сертификат за сигурност в съответствие с общата цел за сигурност на датчика за движение, определена в допълнение 10 към настоящото приложение. Вместо това се прилагат свързаните със сигурността изисквания, определени в раздел 4.4 от настоящото допълнение.

3.   ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАПИСВАЩОТО ОБОРУДВАНЕ, КОГАТО Е МОНТИРАН АДАПТОР

Изискванията в тази и следващите глави посочват как трябва да се тълкуват изискванията от настоящото приложение, когато се използва адаптор. В скоби е посочен съответният номер на изискването.

ADA_005

Записващото оборудване на всяко превозно средство, снабдено с адаптор, трябва да съответства на всички разпоредби от настоящото приложение, освен ако в настоящото допълнение е посочено друго.

ADA_006

Когато е монтиран адаптор, записващото оборудване включва кабели, самия адаптор (вместо датчик за движение), и БПС (001).

ADA_007

Функцията за откриване на събития и/или на грешки на записващото оборудване е променена, както следва:

събитието „прекъсване на захранването“ се задейства от БПС, когато не е в режим на калибриране, в случай на прекъсване на захранването на вградения датчик за движение, надхвърлящо 200 милисекунди (066),

всяко прекъсване на захранването на адаптора по-голямо от 200 ms (милисекунди) трябва да предизвиква прекъсване на захранването на вградения датчик за движение с еквивалентна продължителност. Прагът на прекъсвача на адаптора се определя от производителя на адаптора.

събитието „грешка в данните за движение“ се задейства от БПС в случай на прекъсване на нормалния поток от данни между вградения датчик за движение и БПС и/или в случай на грешка, свързана с целостта на данните или с удостоверяването им по време на техния обмен между вградения датчик за движение и БПС (067),

събитието „опит за нарушаване на сигурността“ се задейства от БПС при всяко друго събитие от значение за сигурността на вградения датчик за движение, когато не е в режим на калибриране (068),

грешката „записващо оборудване“ се задейства от БПС, когато не е в режим на калибриране при всяка грешка на вградения датчик за движение (070).

ADA_008

Грешките на адаптора, които се откриват от записващото оборудване, трябва да са тези, които са свързани с вградения датчик на движение (071).

ADA_009

Функцията на БПС за калибриране трябва да позволява автоматичното разпознаване на вградения датчик за движение от БПС (154, 155).

ADA_010

Термините „датчик за движение“ или „датчик“ от целите по сигурността на БПС в допълнение 10 от настоящото приложение се отнасят за вградения датчик за движение.

4.   КОНСТРУКТИВНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АДАПТОРА

4.1.   Препредаване и адаптиране на входящите импулси за скорост

ADA_011

Входният интерфейс на адаптора трябва да приема честотни импулси за скоростта на превозното средство и изминатото от него разстояние. Електрическите характеристики на входящите импулси са: подлежат на определяне от производителя. В случай че е приложимо, за правилната интерфейсна връзка между входа на адаптора и превозното средство, се допускат настройки, достъпни само за производителя на адаптора и за лицензираната работилница, извършваща монтажа на адаптора.

ADA_012

Входният интерфейс на адаптора трябва да може, в случай че е приложимо, да умножава или да дели честотните импулси на входящите импулси за скоростта с постоянен коефициент, за да превърне сигнала в стойност от интервала на коефициента k, определен в настоящото приложение (4 000 до 25 000 импулса/km). Този постоянен коефициент може да бъде запрограмиран само от производителя на адаптора и от лицензираната работилница, извършваща монтажа на адаптора.

4.2.   Създаване на входящите импулси на вградения датчик за движение

ADA_013

Входящите импулси, които е възможно да са адаптирани, както е посочено по-горе, се подават на вградения датчик за движение, така че всеки входящ импулс да се регистрира от датчика за движение.

4.3.   Вграден датчик за движение

ADA_014

Вграденият датчик за движение се стимулира от създадените импулси, като по този начин генерира данни за движението, представящи точно движението на превозното средство, както при механично свързване на датчика с движеща се част на превозното средство.

ADA_015

Данните за разпознаване на вградения датчик за движение се използват от БПС за разпознаване на адаптора (077),

ADA_016

Монтажните данни, съхранявани във вградения датчик за движение, се считат, че представляват монтажните данни на адаптора (099).

4.4.   Изисквания за сигурност

ADA_017

Корпусът на адаптора се проектира така, че да не може да се отваря. Трябва да е пломбиран, така че опитите за физическа намеса да бъдат откривани лесно (напр. чрез визуален оглед, вж. ADA_035).

ADA_018

Не трябва да е възможно свалянето на вграденият датчик за движение от адаптора без да се счупи(ят) пломбата(ите) на корпуса на адаптора, или без да се счупи пломбата между датчика и корпуса на адаптора (вж. ADA_035).

ADA_019

Адапторът трябва да гарантира, че данни за движението могат да се обработват и получават само от постъпващите в адаптора данни.

4.5.   Експлоатационни характеристики

ADA_020

Адапторът трябва да е напълно работоспособен в температурния интервал (ДСО от производителя, в зависимост от точката на монтаж) (159).

ADA_021

Адапторът трябва да е напълно работоспособен в интервала с влажности от 10 % до 90 % (160).

ADA_022

Адапторът трябва да е защитен от пренапрежения, обръщане на поляритета на захранването му, и къси съединения (161).

ADA_023

Адапторът трябва да отговаря на Директива 2006/28/ЕО (1) на Комисията за адаптиране към техническия прогрес на Директива 72/245/ЕИО на Съвета, свързана с електромагнитната съвместимост, и трябва да бъде защитен от електростатични разряди и преходни процеси (162).

4.6.   Материали

ADA_024

Адапторът трябва да отговаря на ниво на защита (ДСО от производителите, в зависимост от точката на монтаж) (164, 165).

ADA_025

Корпусът на адаптора трябва да е в жълт цвят.

4.7.   Маркировка

ADA_026

Върху адаптора трябва да е закрепена указателна табелка, показваща следната информация (169):

наименование и адрес на производителя на адаптора,

фабричен номер от производителя, и година на производство на адаптора,

знак за одобрение на типа на адаптора или типа на записващото оборудване, включително и адаптора,

датата, на която е монтиран адаптора,

идентификационният номер на превозното средство, на което е монтиран

ADA_027

Указателната табелка също трябва да показва следната информация (ако не може да се прочете отвън, върху вградения датчик за движение):

наименование на производителя на вградения датчик за движение,

фабричен номер от производителя, и година на производство на вградения датчик за движение,

знак за одобрение на вградения датчик за движение.

5.   МОНТАЖ НА ЗАПИСВАЩОТО ОБОРУДВАНЕ, КОГАТО СЕ ИЗПОЛЗВА АДАПТОР

5.1.   Монтаж

ADA_028

Адапторите за монтаж в превозни средства трябва да се доставят само на производители на превозни средства или на лицензирани от компетентните органи на държавите-членки ремонтни работилници, на които е разрешено да монтират, активират и калибрират цифрови тахографи.

ADA_029

Такава лицензирана работилница, която монтира адаптора трябва да настрои входния интерфейс и да избере отношението на делене на входния сигнал (в случаите, в които е приложимо).

ADA_030

Такава лицензирана работилница, монтираща адаптора трябва да пломбира корпуса на адаптора.

ADA_031

Адапторът трябва да е монтиран възможно най-близо до тази част на превозното средство, от която се получават входящите му импулси.

ADA_032

Кабелите за захранване на адаптора трябва да са червен (положителен полюс) и черен (маса).

5.2.   Пломбиране

ADA_033

Прилагат се следните изисквания за пломбиране:

корпусът на адаптора трябва да е пломбиран (вж. ADA_017),

корпусът на вградения датчик трябва да е пломбиран за корпуса на адаптора, освен ако изваждането на вградения датчик, без да се счупи(ят) пломбата(ите) на корпуса на адаптора е невъзможно (вж. ADA_018),

корпусът на адаптора трябва да е пломбиран за превозното средство,

връзката между адаптора и оборудването, което подава входящите му импулси, трябва да е пломбирана в двата края (дотолкова, доколкото е възможно).

6.   ПРОВЕРКИ, ИНСПЕКТИРАНЕ И ПОПРАВКИ

6.1.   Периодично инспектиране

ADA_034

Когато се използва адаптор, всяко периодично инспектиране (периодично инспектиране означава, да е в съответствие с изискване 256 до изискване 258 от глава VI от приложение 1Б) на записващото оборудване трябва да включва следните проверки (257):

че върху адаптора е поставен съответният знак за одобрение на типа,

че пломбите на адаптора и връзките му са невредими,

че адапторът е монтиран, както е показано на монтажната табелка,

че адапторът е монтиран, както е посочено от производителя на адаптора и/или на превозното средство,

че монтирането на адаптор е разрешено за инспектираното превозно средство.

7.   ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ЗАПИСВАЩОТО ОБОРУДВАНЕ, КОГАТО СЕ ИЗПОЛЗВА АДАПТОР

7.1.   Общи положения

ADA_035

Записващото оборудване се представя за одобрение на типа, окомплектовано с адаптора (269).

ADA_036

Даден адаптор може да бъде представен за одобрение на собствения му тип, или за одобрение на типа като елемент от записващото оборудване.

ADA_037

Такова одобрение на типа трябва да включва функционални изпитвания с участието на адаптора. Положителните резултати при всяко от тези изпитвания се удостоверяват чрез съответен сертификат (270).

7.2.   Функционален сертификат

ADA_038

Функционален сертификат на адаптор или на записващо оборудване, включващо адаптор, се издава на производителя на адаптора, само след като са били преминати успешно следните функционални изпитвания.

Изпитване

Описание

Свързани изисквания

1.

Административен преглед

1.1.

Документация

Правилност на документацията на адаптора

 

2.

Визуално инспектиране

2.1.

Съответствие на адаптора с документацията

 

2.2.

Идентификация/маркировка на адаптора

ADA_026, ADA_027

2.3.

Материали, от които е направен адапторът

163 до 167

ADA_025

2.4.

Пломбиране

ADA_017, ADA_018, ADA_035

3.

Функционални изпитвания

3.1.

Създаване на импулсите за скорост на вградения датчик за движение

ADA_013

3.2.

Препредаване и адаптиране на входящите импулси за скорост

ADA_011, ADA_012

3.3.

Точност на измерване на движението

022 до 026

4.

Изпитвания, свързани с околната среда

4.1.

Резултати от изпитванията на производителя

Резултати от изпитванията на производителя, свързани с околната среда

ADA_020, ADA_021, ADA_022, ADA_023, ADA_024

5.

Електромагнитна съвместимост

5.1.

Излъчени емисии и чувствителност към смущения

Да се провери съответствието с Директива 2006/28/ЕО

ADA_023

5.2.

Резултати от изпитванията на производителя

Резултати от изпитванията на производителя, свързани с околната среда

ADA_023


(1)  ОВ L 65, 7.3.2006 г., стр. 27.


24.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 21/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 69/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 януари 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с измененията на Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 и Международен счетоводен стандарт (МСС) 27

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1126/2008 (2) на Комисията бяха приети някои международни стандарти и разяснения, които бяха в сила до 15 октомври 2008 г.

(2)

През май 2008 г. Съветът по международни счетоводни стандарти (IASB) публикува изменения на Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 „Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане“ и на МСС 27 „Консолидирани и индивидуални финансови отчети“ — „Цена на придобиване на инвестиция в дъщерно предприятие, съвместно контролирано предприятие или асоциирано предприятие“. Изменението на МСФО 1 предоставя възможност на дружество, прилагащо международните стандарти за първи път, да използва в индивидуалните си финансови отчети като приета стойност на инвестицията в дъщерно предприятие, съвместно контролирано предприятие или асоциирано предприятие или справедливата стойност към датата на преминаване на предприятието към МСФО, или предишната ѝ балансова стойност по Общоприетите счетоводни принципи към тази дата. Определението на „метода на цената на придобиване“ е заличено от МСС 27, вследствие на което от инвеститора се изисква да признава в индивидуалните си финансови отчети като приход всички дивиденти, получени от дъщерно предприятие, съвместно контролирано предприятие или асоциирано предприятие, дори ако те са били изплатени от резерви преди придобиването. Измененията на МСС 27 изясняват също така начина за определяне на цената на придобиване на инвестиция съгласно МСС 27 когато дружество-майка реорганизира оперативната структура на своята група като създава ново предприятие като негово дружество-майка и последното придобива контрол над първоначалното дружество-майка като издава инструменти на собствен капитал в замяна на съществуващи инструменти на собствения капитал на първоначалното дружество-майка.

(3)

Консултацията с Техническата експертна група (ТЕГ) към Европейската консултативна група за финансова отчетност (EFRAG) потвърди, че измененията на МСФО 1 и МСС 27 отговарят на техническите критерии за приемане, формулирани в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002. В съответствие с Решение 2006/505/ЕО на Комисията от 14 юли 2006 година за създаване на група за проучване на становищата относно счетоводните стандарти, предназначена да консултира Комисията относно обективността и неутралитета на становищата на Европейската консултативна група за финансова отчетност (EFRAG) (3), групата за проучване на становищата относно счетоводните стандарти разгледа становището на EFRAG по приемане на измененията и го счете за неутрално и обективно.

(4)

Поради това Регламент (ЕО) № 1126/2008 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Предвидените в настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Регулаторния комитет по счетоводство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 се изменя, както следва:

1.

Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 „Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане“ се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

2.

Международен счетоводен стандарт (МСС) 27 „Консолидирани и индивидуални финансови отчети — Цена на придобиване на инвестицията в дъщерно предприятие, съвместно контролирано предприятие или асоциирано предприятие“ се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

3.

МСС 18, МСС 21 и МСС 36 се изменят в съответствие с измененията на МСС 27, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Всички дружества прилагат измененията на МСФО 1 и МСС 27 както е посочено в приложението към настоящия регламент, най-късно от датата, на която започва тяхната първа финансова година след 31 декември 2008 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2009 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 199, 21.7.2006 г., стр. 33.


ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

МСФО 1 и МСС 27

Изменения на Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане и на МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети — Цена на придобиване на инвестицията в дъщерно предприятие, съвместно контролирано предприятие или асоциирано предприятие

Възпроизвеждането е разрешено на територията на Европейското икономическо пространство. Всички права са запазени извън ЕИП с изключение на правото за възпроизвеждане за лична употреба или друга честна употреба. Допълнителна информация може да бъде получена от Съвета по международни счетоводни стандарти (IASB) на адрес в Интернет: www.iasb.org

ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МСФО 1 ПРИЛАГАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ И МСС 27 КОНСОЛИДИРАНИ И ИНДИВИДУАЛНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

ЦЕНА НА ПРИДОБИВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА В ДЪЩЕРНО ПРЕДПРИЯТИЕ, СЪВМЕСТНО КОНТРОЛИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ И АСОЦИИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Изменения на МСФО 1

Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансовo отчитане

След параграф 13(д) се добавя параграф 13(да). След параграф 23 се добавят заглавие и параграфи 23A и 23Б. Параграфи 25A и 34В се изменят. След параграф 44 се добавят заглавие и параграф 44A. След параграф 47Й се добавя параграф 47К.

ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ

Освобождавания от изискванията на други МСФО

13

Предприятието може да избере да използва едно или повече от следните освобождавания от изискванията:

(а)

(да)

инвестиции в дъщерни предприятия, съвместно контролирани предприятия и асоциирани предприятия (параграфи 23А и 23Б);

(е)

Инвестиции в дъщерни предприятия, съвместно контролирани предприятия и асоциирани предприятия

23A

Когато предприятието изготвя индивидуални финансови отчети, МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети изисква то да отчита инвестициите в дъщерни предприятия, съвместно контролирани предприятия и асоциирани предприятия или:

(а)

по цена на придобиване (себестойност); или

(б)

в съответствие с МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване

23Б

Ако прилагащото за първи път предприятие оцени такава инвестиция по цена на придобиване в съответствие с параграф 23А(а), то оценява тази инвестиция по една от следните стойности в своя индивидуален начален отчет за финансовото състояние по МСФО:

(а)

цена на придобиване, определена съгласно МСС 27 или

(б)

приета стойност. Приетата стойност на такава инвестиции е нейната:

(i)

справедлива стойност (определена съгласно МСС 39) към датата на преминаване на предприятието към МСФО в неговите индивидуални финансови отчети или

(ii)

предишната му балансова стойност по Общоприетите счетоводни принципи към тази дата.

Прилагащо за първи път предприятие може да избере (i) или (ii) по-горе за оценяване на своята инвестиция във всяко дъщерно, съвместно контролирано и асоциирано предприятие, което то избере да оцени по приета стойност.

Определяне на признати в предишни отчети финансови инструменти

25A

МСС 39 разрешава…

Изключения от изискванията за прилагане с обратна сила на други МСФО

Неконтролиращи участия

34В

Прилагащо за първи път предприятие прилага следните изисквания на МСС 27 (изменен 2008 г.)…

ПРЕДСТАВЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ

Използване на приетата стойност за инвестиции в дъщерни предприятия, съвместно контролирани предприятия и асоциирани предприятия

44A

По аналогичен начин, ако предприятието използва приета стойност в своя начален отчет за финансовото състояние по МСФО за инвестиция в дъщерно, съвместно контролирано или асоциирано предприятие в своите индивидуални финансови отчети (вж. параграф 23Б), първите индивидуални финансови отчети на предприятието по МСФО следва да оповестят:

(а)

съвкупната приета стойност на тези инвестиции, за които приетата стойност е тяхната предишна балансова стойност по Общоприетите счетоводни принципи;

(б)

съвкупната приета стойност на тези инвестиции, за които приетата стойност е справедливата стойност; и

(в)

общата корекция на балансовите стойности, отчетени съгласно досегаш¬ните Общоприети счетоводни принципи.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

47K

Цена на придобиване на инвестиция в дъщерно предприятие, съвместно контролирано предприятие и асоциирано предприятие (Изменения на МСФО 1 и МСС 27), издадени през май 2008 г., добавя параграфи 13(да), 23А, 23Б и 44А. Предприятието прилага тези параграфи за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако едно предприятие прилага тези параграфи за по-ранен период, то оповестява този факт.

Изменения на МСС 27

Консолидирани и индивидуални финансови отчети (изменени с Подобрения на МСФО от май 2008 г.)

В параграф 4, препратката към „метод на цената на придобиване“ се заличава. След параграф 38 се добавят параграфи 38А-38В. След параграф 45А се добавят параграфи 45Б и 45В.

ДЕФИНИЦИИ

[Препратката към „метод на цената на придобиване“ се заличава.]

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, СЪВМЕСТНО КОНТРОЛИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ИНДИВИДУАЛНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

38A

Предприятието признава дивидент от дъщерно предприятие, съвместно контролирано предприятие или асоциирано предприятие в печалбата или загубата в своите индивидуални финансови отчети, когато бъде установено правото му да получи дивидента.

38Б

Когато предприятие-майка реорганизира структурата на своята група, като създаде ново предприятие като нейна компания-майка, по начин, който удовлетворява следните критерии:

(а)

новата компания-майка получава контрол над първоначалната компания-майка чрез емисия на инструменти на собствения капитал в размяна срещу съществуващи инструменти на собствения капитал на първоначалната компания-майка;

(б)

активите и пасивите на новата група и първоначалната група се едни и същи непосредствено преди и след реорганизацията; и

(в)

собствениците на първоначалната компания-майка преди реорганизацията имат същите абсолютни и относителни дялове в нетните активи на първоначалната група и на новата група непосредствено преди и след реорганизацията

и новата компания-майка отчита своята инвестиция в първоначалната компания-майка в съответствие с параграф 38(а) в своите индивидуални финансови отчети, новата компания-майка оценява цената на придобиване по балансовата стойност на своя дял в позициите на собствения капитал в индивидуалните финансови отчети на първоначалната компания-майка към датата на реорганизацията.

38В

По подобен начин, предприятие, което не е майка, може да създаде ново предприятие като своя компания-майка по начин, който удовлетворява критериите на параграф 38Б. Изискванията на параграф 38Б се прилагат със същата сила към такава реорганизация. В такива случаи, препратките към „първоначална компания-майка“ и „първоначална група“ са към „първоначалното предприятие“.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

45Б

Цена на придобиване на инвестиция в дъщерно предприятие, съвместно контролирано предприятие и асоциирано предприятие (Изменения на МСФО 1 и МСС 27), издадени през май 2008 г., заличава дефиницията на метод на цената на придобиване от параграф 4 и добавя параграф 38А. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт и прилага в същото време свързаните изменения на МСС 18, МСС 21 и МСС 36.

45В

Цена на придобиване на инвестиция в дъщерно предприятие, съвместно контролирано предприятие и асоциирано предприятие (Изменения на МСФО 1 и МСС 27), издадени през май 2008 г., добавя параграфи 38Б и 38В. Предприятието прилага тези изменения към реорганизациите, осъществени през годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Освен това предприятието може да избере да прилага параграфи 38Б и 38В със задна дата към реорганизации в обхвата на тези параграфи. Ако обаче предприятието преизчисли дадена реорганизация, за да спази параграфи 38Б и 38В, то следва да преизчисли всички по-късни реорганизации в обхвата на тези параграфи. Ако едно предприятие прилага параграфи 38Б и 38В за по-ранен период, то оповестява този факт.

Приложение

Изменения на други МСФО

Когато прилагат свързаните изменения на параграфи 4 и 38А на МСС 27, предприятията прилагат следните изменения на МСС 18, МСС 21 и МСС 36.

МСС 18   Приходи

A1   МСС 18 се изменя, както е описано по-долу.

Параграф 32 се изменя и се добавя параграф 38, както следва:

32   Когато неплатена лихва е била начислена преди придобиването на лихвоносна инвестиция, последвалите лихвени постъпления се разпределят между периода преди придобиването и този след придобиването; само частта след придобиването се признава за приход.

38   Цена на придобиване на инвестиция в дъщерно предприятие, съвместно контролирано предприятие или асоциирано предприятие (Изменения на МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане и МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети), издадени през май 2008 г., изменят параграф 32. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага свързаните изменения в параграфи 4 и 38А на МСС 27 за по-ранен период, то прилага същевременно и изменението в параграф 32.

МСС 21   Ефекти от промените в обменните курсове

A2   В МСС 21 параграф 49 се изменя както следва:

49

Предприятие може да се освободи или частично да се освободи от своето участие в чуждестранно предприятие чрез продажба, ликвидация, обратно изкупуване на дялов капитал или изоставяне изцяло или частично на това предприятие. Намаляването на балансовата сума на чуждестранно предприятие поради собствените му загуби или поради обезценка, призната от инвеститора, не съставлява частично освобождаване. Съответно никаква част от положителната или отрицателна разлика от обменни курсове, призната в друг всеобхватен доход, не се прекласифицира към печалбата или загубата към момента на намаляване на стойността.

МСС 36   Обезценка на активи

A3   В МСС 36 след параграф 12(ж) се добавят заглавие и под-параграф (з). След параграф 140В се добавя параграф 140Г.

12   При преценка за съществуването на индикации за обезценка на даден актив, предприятието взима предвид като минимално изискване следните признаци:

Дивиденти от дъщерно предприятие, съвместно контролирано предприятие или асоциирано предприятие

(з)

за инвестиция в дъщерно предприятие, съвместно контролирано предприятие или асоциирано предприятие инвеститорът признава дивиденти от инвестицията и налице са доказателства, че:

(i)

балансовата сума на инвестицията в индивидуалните финансови отчети надвишава балансовите суми в консолидираните финансови отчети на нетните активи на предприятието, в което е инвестирано, включително свързаната репутация; или

(ii)

дивидентите надвишават общата сума на всеобхватния доход на дъщерното предприятие, съвместно контролираното предприятие или асоциираното предприятие в периода, в който са обявени дивидентите.

140Г   Цена на придобиване на инвестиция в дъщерно предприятие, съвместно контролирано предприятие или асоциирано предприятие (Изменения на МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане и МСС 27), издадени през май 2008 г., добавя параграф 12(з). Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага свързаните изменения в параграфи 4 и 38А на МСС 27 за по-ранен период, то прилага същевременно и изменението в параграф 12(з).


24.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 21/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 70/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 януари 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Подобренията на международните стандарти за финансово отчитане (МСФО)

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията (2) бяха приети някои международни стандарти и разяснения, които бяха в сила до 15 октомври 2008 г.

(2)

През май 2008 г., в рамките на своя годишен процес на подобряване с цел рационализиране и изясняване на международните счетоводни стандарти, Съветът по международни счетоводни стандарти (IASB) публикува Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане, оттук нататък „подобренията“. Подобренията съдържат 35 изменения на съществуващите международни счетоводни стандарти в две части: в част I се включват измененията в резултат на счетоводни промени за целите на представянето, признаването и оценяването, а част II се отнася до терминологичните промени или измененията от издателско естество.

(3)

Допитването до Техническата експертна група (ТЕГ) на Европейската консултативна група за финансово отчитане (EFRAG) потвърди, че подобренията удовлетворяват техническите критерии за приемане, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002. В съответствие с Решение 2006/505/ЕО на Комисията от 14 юли 2006 година за създаване на група за проучване на становищата относно счетоводните стандарти, предназначена да консултира Комисията за обективността и неутралитета на становищата на Европейската консултативна група за финансова отчетност (EFRAG) (3), групата за проучване на становищата относно счетоводните стандарти разгледа становището на EFRAG по приемане на подобренията и го счете за неутрално и обективно.

(4)

Следователно Регламент (ЕО) № 1126/2008 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Предвидените в настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Регулаторния комитет по счетоводство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 се изменя, както следва:

1.

Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 5 се изменя, както е предвидено в приложението към настоящия регламент;

2.

Международен счетоводен стандарт (МСС) 1, МСС 8, МСС 10, МСС 16, МСС 19, МСС 20, МСС 23, МСС 27, МСС 28, МСС 29, МСС 31, МСС 34, МСС 36, МСС 38, МСС 39, МСС 40 и МСС 41 се изменят, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

3.

МСФО 1 се изменя в съответствие с измененията на МСФО 5, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

4.

МСС 7 се изменя в съответствие с измененията на МСС 16, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

5.

МСФО 7 и МСС 32 се изменят в съответствие с измененията на МСС 28 и МСС 31, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

6.

МСС 16 се изменя в съответствие с измененията на МСС 40, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

7.

МСС 41 се изменя в съответствие с измененията в МСС 20, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

8.

МСФО 5, МСС 2 и МСС 36 се изменят в съответствие с измененията на МСС 41, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Всички дружества прилагат посочените в член 1, точка 2 и от точка 4 до точка 8 изменения на стандартите най-късно от датата, на която започва тяхната първа финансова година след 31 декември 2008 г.

Всички дружества прилагат посочените в член 1, точки 1 и 3 изменения на стандартите най-късно от датата, на която започва тяхната първа финансова година след 30 юни 2009 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2009 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр.1.

(3)  ОВ L 199, 21.7.2006 г., стр. 33.


ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

 

Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане

Възпроизвеждането е разрешено на територията на Европейското икономическо пространство. Всички права са запазени извън ЕИП с изключение на правото за възпроизвеждане за лична употреба или друга честна употреба. Допълнителна информация може да бъде получена от Съвета по международни счетоводни стандарти (IASB) на адрес в Интернет: www.iasb.org

ПОДОБРЕНИЯ НА МСФО

ЧАСТ I

Изменения към Международен стандарт за финансово отчитане 5

Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности

Добавят се параграфи 8A, 36A и 44В.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕТЕКУЩИ АКТИВИ (ИЛИ ГРУПИ ЗА ИЗВАЖДАНЕ ОТ УПОТРЕБА) КАТО ДЪРЖАНИ ЗА ПРОДАЖБА

8A

Предприятие, което се е ангажирало с план за продажба, включващ загуба на контрол над дъщерно предприятие, класифицира всички активи и пасиви на това дъщерно предприятие като държани за продажба, когато са постигнати критериите, определени в параграфи 6—8, независимо дали ще задържи неконтролиращо участие в своето бивше дъщерно предприятие след продажбата.

Представяне на преустановени дейности

36A

Предприятие, което се е ангажирало с план за продажба, включващ загуба на контрол над дъщерно предприятие, оповестява информацията, изисквана в параграфи 33-36, когато дъщерното предприятие е група за изваждане от употреба, отговаряща на дефиницията на преустановена дейност в съответствие с параграф 32.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

44В

Параграфи 8A и 36A са добавени от Подобрения на МСФО, издадени през май 2008 г. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Предприятието обаче не прилага тези изменения за годишни периоди, започващи на или преди 1 юли 2009 г., освен ако не прилага също и МСФО 27 (както е изменен през 2008 г). Ако предприятието прилага измененията преди 1 юли 2009 г., то оповестява този факт. Предприятието прилага тези изменения за бъдещи периоди – от датата, на която за първи път е приложило МСФО 5, предмет на преходните разпоредби в параграф 45 на МСС 27 (изменен през май 2008 г.).

Приложение към Измененията на МСФО 5

Изменения на МСФО 1

Предприятията прилагат тези изменения на МСФО 1, когато прилагат свързаните изменения на МСФО 5.

МСФО 1    Параграф 34В(в) се изменя и се добавя параграф 47Л.

Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансовo отчитане

ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНКА

Изключения от изискванията за прилагане с обратна сила на други МСФО

Неконтролиращи участия

34В

Предприятие, прилагащо за първи път МСФО, прилага следните изисквания на МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети (както е изменен през 2008 г.) за бъдещи периоди — от датата на преминаване към МСФО:

а)

в)

изискванията на параграфи 34—37 за отчитане на загубата на контрол над дъщерно предприятие и свързаните изисквания на параграф 8А от МСФО 5.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

47Л

Параграф 34В е изменен от Подобрения на МСФО, издадени през май 2008 г. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Ако предприятието прилага МСС 27 (изменен 2008 г.) за по-ранен период, тези изменения също се прилагат за този по-ранен период.

Изменения на Международен счетоводен стандарт 1

Представяне на финансови отчети (преработен 2007 г.)

Изменят се параграфи 68 и 71. Добавя се параграф 139В.

Отчет за финансовото състояние

Текущи активи

68

Оперативният цикъл на предприятието е времето между придобиването на материалите, които влизат в процеса на обработка, и тяхното реализиране в пари или парични еквиваленти. Когато оперативният цикъл на предприятието не е ясно определим, неговото времетраене се приема за дванадесет месеца. Текущите активи включват активи (от рода на материални запаси и търговски вземания), които се продават, употребяват и реализират като част от нормалния оперативен цикъл на предприятието, дори когато не се очаква да бъдат реализирани през следващите 12 месеца след края на отчетния период. Текущите активи включват също активи, държани предимно с цел търгуване (примерите включват някои финансови активи, класифицирани като държани за търгуване в съответствие с МСС 39) и текущата част на нетекущите финансови активи.

Текущи пасиви

71

Други текущи задължения не се уреждат в рамките на нормалния оперативен цикъл, но следва да се уредят в срок от дванадесет месеца след края на отчетния период или се държат предимно с цел търгуване. Пример са някои финансови пасиви, класифицирани като държани за търгуване съгласно МСС 39, банков овърдрафт и текущата част на нетекущи финансови пасиви, дължими дивиденти, данъци върху дохода и други нетърговски задължения. Финансови пасиви, които осигуряват финансирането на дългосрочна база (т.е. не са част от оборотния капитал, използван в нормалния оперативен цикъл на предприятието), и които не следва да бъдат уредени в срок от дванадесет месеца след отчетния период, са нетекущи задължения съгласно параграфи 74 и 75.

ПРЕХОДЕН ПЕРИОД И ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

139В

Параграфи 68A и 71 са добавени от Подобрения на МСФО, издадени през май 2008 г. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако едно предприятие прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт.

Изменения на Международен счетоводен стандарт 16

Имоти, машини и съоръжения

Изменят се параграфи 6 и 69. Добавят се параграфи 68А и 81Г.

ДЕФИНИЦИИ

6

В стандарта са използвани следните термини със съответните значения:

Възстановима стойност е по-високата от справедливата стойност на даден актив, намалена с разходите за продажбата и неговата стойност в употреба.

ОТПИСВАНЕ

68A

Дадено предприятие обаче, което в хода на обичайната си дейност рутинно продава активи на имоти, машини и съоръжения, които е държало за отдаване под наем, следва да прехвърли тези активи в материалните запаси по тяхната балансова стойност, когато престанат да бъдат отдавани под наем и станат държани за продажба. Постъпленията от продажбата на такива активи се признават като приходи в съответствие с МСС 18 Приходи. МСФО 5 не се прилага, когато активи, държани за продажба в обичайния ход на дейността, бъдат прехвърлени към материални запаси.

69

Освобождаване от актив от имоти, съоръжения, машини и оборудване може да настъпи по различен начин (напр. чрез продажба, сключване на финансов лизинг или чрез дарения). При определяне датата на освобождаване от актива, предприятието прилага критериите на МСС 18 за признаване на приход от продажбата на стоки. МСС 17 се прилага към изваждане от употреба чрез продажба и обратен лизинг.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

81Г

Параграфи 6 и 69 са изменени и параграф 68А е добавен от Подобрения на МСФО, издадени през май 2008 г. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт и същевременно прилага свързаните изменения на МСС 27 Отчети за паричните потоци.

Приложение към Измененията на МСС 16

Изменения на МСС 7

Предприятията прилагат тези изменения на МСС 7, когато прилагат свързаните изменения на МСС 16.

МСС 7    Отчети за паричните потоци

Изменя се параграф 14. Добавя се параграф 55.

14

Парични потоци…

Някои сделки, като например продажбата на дадено оборудване, могат да донесат печалбата или загубата, която се включва в признатата печалбата или загубата. Паричните потоци, които са свързани с подобни сделки представляват парични потоци от инвестиционна дейност. Паричните плащания за производство или придобиване на активи за отдаване под наем и впоследствие държани за продажба, както е описано в параграф 68А на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения, обаче са парични потоци от оперативна дейност. Паричните постъпления от наеми и последващи продажби на такива активи също са парични потоци от оперативни дейности.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

55

Параграф 14 е изменен от Подобрения на МСФО, издадени през май 2008 г. Предприятието прилага това изменение за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага това изменение за по-ранен период, то оповестява този факт и прилага параграф 68А от МСС 16.

Изменения на Международен счетоводен стандарт 19

Доходи на наети лица

Изменят се параграфи 7, 8 б), 32Б, 97, 98, 111 и 160. Добавят се параграфи 111А и 159Г.

ДЕФИНИЦИИ

7

Краткосрочни доходи на наети лица представляват тези доходи на наети лица (различни от доходи при напускане), които следва да бъдат уредени в рамките на дванадесет месеца след края на периода, в който наетите лица са положили труда за тях.

Други дългосрочни доходи на наети лица са тези доходи на наети лица (различни от доходи след напускане и доходи при прекратяване), които не следва да бъдат уредени в рамките на дванадесет месеца след края на периода, в който наетите лица са положили труда за тях.

Възвращаемостта на активи по план за доходи на наети лица представлява лихви, дивиденти или други приходи, извличани от активите по плана, заедно с реализираните и нереализираните печалби или загуби от същите, намалени с всички разходи по управление на плана (различни от включените в актюерските предположения, използвани за оценяване на задължението за изплащане на дефиниран доход) и всички платими от самия план данъци.

Разходите за минал трудов стаж представляват изменението на настоящата стойност на задълженията за изплащане на дефинирани доходи, произтичащи от трудовия стаж на наети лица за минали периоди, което изменение идва като резултат през текущия период вследствие въвеждането на, или промяна във доходите след напускане или други дългосрочни доходи на наети лица. Разходите за минал трудов стаж може да са или положителни (когато доходите са въведени или променени така, че настоящата стойност на задължението за изплащане на дефиниран доход се увеличава) или отрицателни (когато съществуващите доходи се променят така, че настоящата стойност на задължението за изплащане на дефиниран доход намалява).

КРАТКОСРОЧНИ ДОХОДИ НА НАЕТИ ЛИЦА

8

Краткосрочните доходи на наети лица включват такива елементи, като:

б)

краткосрочни компенсирани отсъствия (като платен годишен отпуск и платен отпуск по болест), когато компенсирането на отсъствията следва да се уреди в рамките на дванадесет месеца след края на периода, през който наетите лица са положили свързания с тези отпуски труд;

ДОХОДИ СЛЕД НАПУСКАНЕ: РАЗГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУ ПЛАНОВЕ С ДЕФИНИРАНИ ВНОСКИ И ПЛАНОВЕ С ДЕФИНИРАНИ ДОХОДИ

Планове на множество работодатели

32Б

МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи изисква предприятието да признае или да оповести информация относно определени условни задължения. В контекста на план на множество работодатели условно задължение може да възникне например при:

а)

ДОХОДИ СЛЕД НАПУСКАНЕ: ПЛАНОВЕ С ДЕФИНИРАНИ ДОХОДИ

Разходи за минал трудов стаж

97

Разходи за минал трудов стаж възникват, когато предприятието въвежда план с дефинирани доходи, който отнася доходи към минал трудов стаж, или променя платимите доходи за минал трудов стаж по съществуващ план с дефинирани доходи. Такива промени са в замяна на положения труд (прослужено време — бел. ред.) от наетите лица през периода, докато доходите, за които те се отнасят, станат безусловно придобити. Следователно разходите за минал трудов стаж се признават през този период независимо от факта, че разходите се отнасят за трудов стаж на наетото лице през предходни периоди. Предприятието оценява разходите за минал трудов стаж като промяна на задължението, произтичащо от изменението (вж. параграф 64). Отрицателни разходи за минал трудов стаж възникват, когато предприятието промени доходите, отнасящи се към минал трудов стаж така, че настоящата стойност на задължението за изплащане на дефинирани доходи намалява.

98

Разходите за минал трудов стаж изключват:

а)

ефекта върху задължението да се изплащат доходи за трудов стаж през предходни години от разликите между фактическите и предходните предвиждания за увеличенията на заплатите, (не съществуват разходи за минал трудов стаж, понеже актюерските предположения позволяват прогнозиране на заплатите);

б)

отклонения под и над предвижданията за увеличение на пенсиите по усмотрение на предприятието, когато същото има конструктивно задължение да даде такива увеличения (не съществуват разходи за минал трудов стаж, понеже в актюерските прогнози се предвиждат такива увеличения);

в)

приблизителните оценки на повишението на доходите, което е в резултат на актюерските печалби, които вече са били признати във финансовите отчети, ако предприятието е задължено или съгласно формалните условия на плана (или поради конструктивно задължение, което е извън тези условия), или по закон, да използва всеки излишък в плана за доходи на участниците в същия, дори ако увеличението на дохода все още не е формално дадено (произтичащото увеличение в задължението представлява актюерска загуба, а не разходи за минал трудов стаж, вж. параграф 85 б));

г)

увеличението на безусловно придобитите доходи, когато при отсъствието на нови или повишени доходи, наетите лица изпълнят условията за безусловно придобиване на правата (не съществуват разходи за минал трудов стаж, понеже приблизително оценената стойност на доходите е била призната като разходи за текущ трудов стаж по време на полагането на същия); и

д)

ефекта от промени в плана, които намаляват доходите за бъдещ трудов стаж (съкращение).

Съкращения и уреждания

111

Съкращаване е налице, когато предприятието или:

а)

явно се е ангажирало да направи съществено намаление на броя наети лица, обхванати от план; или

б)

измени условията на план с дефинирани доходи, така че съществен елемент от бъдещия трудов стаж на текущо наетите лица вече да не отговаря на условията за доходи или пък да отговаря на условията само за редуцирани доходи.

Съкращение може да възникне в резултат от изолирано събитие, като например закриване на завод, преустановяване на дейност или прекратяване или временно спиране на план, или намаление на степента, до която бъдещи увеличения на заплатите са свързани с доходите, платими за минал трудов стаж. Съкращенията често са свързани с преструктуриране. Когато това е така, предприятието отчита съкращаването по същото време, по което и съответното, свързано с него, преструктуриране.

111A

Когато промяна в плана намали доходите, само ефектът върху намалението за бъдещ трудов стаж представлява съкращение. Ефектът от всяко намаление за минал трудов стаж представлява отрицателни разходи за минал трудов стаж.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

159Г

Параграфи 7, 8 б), 32Б, 97, 98 и 111са изменени и параграф 111А е добавен от Подобрения на МСФО, издадени през май 2008 г. Предприятието прилага измененията в параграфи 7 8б) и 32Б за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако едно предприятие прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт. Предприятието прилага измененията в параграфи 97, 98, 111 и 111А към промени в доходите, настъпили на или след 1 януари 2009 г.

160

МСС 8 е приложим, когато предприятието променя счетоводната си политика, за да отрази промените, посочени в параграфи 159—159Г. При прилагането на тези промени със задна дата, както изисква МСС 8, предприятието третира тези промени, сякаш са били прилагани към същото време, както и останалата част от стандарта. Изключението е, че предприятието може да оповести сумите, изисквани от параграф 120А(п) като суми, които се определят за всеки годишен период със задна дата от първия годишен период, представен във финансовите отчети, в който предприятието е приложило измененията в параграф 120А.

Изменения на Международен счетоводен стандарт 20

Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ

Параграф 37 се заличава. Добавят се параграфи 10А и 43.

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

10A

Ползата на правителствен заем с лихва под пазарния процент се третира като безвъзмездни средства, предоставени от държавата. Заемът се признава и оценява съгласно МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване. Ползата от лихвата под пазарния процент се оценява като разликата между началната балансова стойност на заема, определена съгласно МСС 39 и получените постъпления. Ползата се отчита съгласно настоящия стандарт. Предприятието взема предвид условията и задълженията, които са били или трябва да бъдат изпълнени при определяне на разходите, които е предназначена да компенсира ползата от заема.

ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

37

[Заличен]

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

43

Параграф 37 е заличен и параграф 10A е добавен от Подобрения на МСФО, издадени през май 2008 г. Предприятието прилага тези изменения за държавни заеми, получени през годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако едно предприятие прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт.

Изменения на Международен счетоводен стандарт 23

Разходи по заеми (преработен 2007 г.)

Изменя се параграф 6. Добавя се параграф 29А.

ДЕФИНИЦИИ

6

Разходите по заеми могат да включват:

а)

Разходите за лихви, изчислени по метода на ефективния лихвен процент, както е описан в МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване;

б)

[заличен]

в)

[заличен]

г)

финансови разходи по отношение на финансов лизинг, признат в съответствие с МСС 17 Лизинг; и

д)

курсови разлики, произтичащи от валутни заеми, в степента, в която се разглеждат като корекция на разходите за лихви.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

29A

Параграф 6 е изменен от Подобрения на МСФО, издадени през май 2008 г. Предприятието прилага това изменение за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако едно предприятие прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт.

Изменения на Международен счетоводен стандарт 27

Консолидирани и индивидуални финансови отчети

Изменя се параграф 37. Добавя се параграф 43А.

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, СЪВМЕСТНО КОНТРОЛИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ИНДИВИДУАЛНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

37

Когато предприятието изготвя индивидуални финансови отчети, то отчита инвестициите в дъщерни предприятия, съвместно контролирани предприятия и асоциирани предприятия:

а)

по цена на придобиване (себестойност), или

б)

в съответствие с МСС 39.

Предприятието прилага същото счетоводно отчитане за всяка категория инвестиции. Инвестиции, отчетени по цена на придобиване, се отчитат в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности, когато те са класифицирани като държани за продажба (или включени в група за изваждане от употреба, която е класифицирана като държана за продажба) съгласно МСФО 5. Оценяването на инвестиции, отчетени в съответствие с МСС 39, не се променя при тези обстоятелства.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

43A

Параграф 37 е изменен от Подобрения на МСФО, издадени през май 2008 г. Предприятието прилага това изменение за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. от датата, на която за първи път прилага МСФО 5. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако едно предприятие прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт.

Изменения на Международен счетоводен стандарт 28

Инвестиции в асоциирани предприятия

Изменят се параграфи 1 и 33 и заглавието над параграф 41. Добавя се параграф 41В.

ОБХВАТ

1

Настоящият Стандарт се прилага при отчитането на инвестиции в асоциирани предприятия. Той не се прилага при отчитането на инвестиции в асоциирани предприятия, държани от:

а)

организации с рисков капитал или

б)

взаимни фондове, тръстове с инвестиционни единици и подобни предприятия, включително и застрахователни фондове, свързани с инвестицията,

които при първоначалното признаване са отчетени по справедлива стойност чрез печалбата или загубата или са класифицирани като държани за търгуване и се отчитат в съответствие с МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване. Такива инвестиции се оценяват по справедлива стойност в съответствие с МСС 39, като промените в справедливата стойност се отразяват в печалбата или загубата за периода на промяната. Предприятие, което държи такава инвестиция, прави оповестяванията, изисквани от параграф 37е).

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Загуби от обезценка

33

Тъй като положителната репутация, включена в балансовата стойност на инвестицията в асоциирано предприятие не се отчита самостоятелно, тя не се проверява отделно за обезценка чрез прилагане на изискванията за проверка на обезценката съгласно МСС 36 Обезценка на активи. Вместо това цялата балансова стойност на инвестицията се проверява съгласно МСС 36 за обезценка, като се сравнява нейната възстановима стойност (по-високата от стойността в употреба и справедливата стойност минус разходите за продажба) с балансовата й стойност, в случаите, когато прилагането на МСС 39 показва, че инвестицията може да се е обезценила. Загубата от обезценка, призната в такива обстоятелства, не се разпределя към никой актив, включително репутацията, която съставлява част от балансовата стойност на инвестицията в асоциираното предприятие. Съответно, всяко обратно възстановяване на тази загуба от обезценка се признава в съответствие с МСС 36 в степента, в която възстановимата стойност на инвестицията впоследствие се увеличава. При определяне стойността в употреба на инвестицията, предприятието оценява приблизително:

а)

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

41В

Параграфи 1 и 33 са добавени от Подобрения на МСФО, издадени през май 2008 г. Предприятието трябва да прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт и прилага за този по-ранен период измененията на параграф 3 от МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване, параграф 1 от МСС 31 и параграф 4 от МСС 32 Финансови инструменти: представяне, издаден през май 2008 г. Разрешава се предприятието да прилага измененията за бъдещи периоди.

Изменения на Международен счетоводен стандарт 31

Дялове в съвместни предприятия

Изменят се параграф 1 и заглавието над параграф 58. Добавя се параграф 58Б.

ОБХВАТ

1

Настоящият Стандарт се прилага при отчитането на дяловете в съвместни предприятия и при отчитането на активите, пасивите, приходите и разходите във финансовите отчети на контролиращите съдружници в съвместното предприятие и на инвеститорите, независимо от структурите или формите, под които се извършват дейностите на съвместното дружество. Той обаче не се прилага при дялове на контролиращи съдружници в съвместно контролирани предприятия, държани от:

а)

организации с рисков капитал или

б)

взаимни фондове, тръстове с инвестиционни единици и подобни предприятия, включително и застрахователни фондове, свързани с инвестицията,

които при първоначалното признаване са отчетени по справедлива стойност чрез печалбата или загубата или са класифицирани като държани за търгуване и се отчитат в съответствие с МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване. Такива инвестиции се оценяват по справедлива стойност в съответствие с МСС 39, като промените в справедливата стойност се отразяват в печалбата или загубата за периода на промяната. Контролиращ съдружник в съвместно предприятие, който държи такъв дял, прави оповестяванията, изисквани от параграфи 55 и 56.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

58Б

Параграф 1 е изменен от Подобрения на МСФО, издадени през май 2008 г. Предприятието прилага това изменение за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт и прилага за този по-ранен период измененията на параграф 3 от МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване, параграф 1 от МСС 28 и параграф 4 от МСС 32 Финансови инструменти: представяне, издаден през май 2008 г. Разрешава се предприятието да прилага измененията за бъдещи периоди.

Приложение към Измененията на МСС 28 и МСС 31

Изменения на други МСФО

Предприятията прилагат измененията на МСФО 7 и МСС 32 в това приложение, когато прилагат свързаните изменения на МСС 28 и МСС 31.

МСФО 7    Финансови инструменти: Оповестяване

Изменя се параграф 3а). Добавя се параграф 44Г.

ОБХВАТ

3

Настоящият МСФО се прилага от всички предприятия за всички видове финансови инструменти, с изключение на:

а)

тези дялове в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия, които се отчитат счетоводно съгласно МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети, МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия или МСС 31 Дялове в съвместни предприятия. В някои случаи обаче МСС 27, МСС 28 или МСС 31 разрешават предприятието да отчете дял в дъщерно, асоциирано или съвместно предприятие като използва МСС 39; в тези случаи предприятията прилагат изискванията на настоящия МСФО. Предприятията също така прилагат настоящия МСФО към всички деривативи, свързани с дялове в дъщерни, асоциирани или съвместни предприятия, освен когато деривативите отговарят на дефиницията за инструмент на собствения капитал в МСС 32;

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

44Г

Параграф 3а) е изменен от Подобрения на МСФО, издадени през май 2008 г. Предприятието прилага това изменение за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт и прилага за този по-ранен период измененията на параграф 1 от МСС 28, параграф 1 от МСС 31 и параграф 4 от МСС 32, издадени през май 2008 г. Разрешава се предприятието да прилага измененията за бъдещи периоди.

МСС 32    Финансови инструменти: представяне

Изменят се параграф 4а) и заглавието над параграф 96. Добавя се параграф 97Г.

ОБХВАТ

4

Настоящият стандарт се прилага от всички предприятия по отношение на всички видове финансови инструменти, с изключение на:

а)

тези дялове в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия, които се отчитат счетоводно съгласно МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети, МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия или МСС 31 Дялове в съвместни предприятия. В някои случаи обаче МСС 27, МСС 28 или МСС 31 разрешават предприятието да отчете дял в дъщерно, асоциирано или съвместно предприятие като използва МСС 39; в тези случаи предприятията прилагат изискванията на настоящия стандарт. Предприятията прилагат настоящия стандарт и по отношение на всички деривативи за дялове в дъщерни, асоциирани или съвместни предприятия;

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

97Г

Параграф 4 е изменен от Подобрения на МСФО, издадени през май 2008 г. Предприятието прилага това изменение за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт и прилага за този по-ранен период измененията на параграф 3 от МСФО 7, параграф 1 от МСС 28 и параграф 1 от МСС 31, издадени през май 2008 г. Разрешава се предприятието да прилага измененията за бъдещи периоди.

Изменения на Международен счетоводен стандарт 29

Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики

Изменят се параграфи 6, 15 и 19. Тези изменения следва да се прилагат за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Разрешава се по-ранно прилагане.

ПРЕИЗЧИСЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

6

Предприятия, които изготвят финансови отчети на база историческа стойност правят това без оглед както на промените в общото равнище на цените, така и на увеличенията на определени цени на признати активи или пасиви. Изключение са онези активи и пасиви, които предприятието е длъжно или избира да оценява по справедлива стойност. Например имоти, машини и съоръжения могат да се преоценяват към справедлива стойност, а биологическите активи по принцип се изисква да се оценяват по справедлива стойност. Някои предприятия обаче представят финансови отчети, основани на подхода на текущата стойност, който отразява влиянията на промените в конкретните цени на притежаваните активи.

15

Повечето непарични позиции се отчитат по себестойност или по себестойност, намалена с амортизация. оттук следва, че те се представят по стойности, валидни към датата на тяхното придобиване. Преизчислената себестойност или себестойността, намалена с амортизацията, на всяка една позиция се определя, като към нейната историческа стойност и натрупана амортизация се приложи изменението на общия ценови индекс от датата на придобиването до края на отчетния период. Например имотите, машините и съоръженията, инвестициите, материалните запаси от суровини и материали, положителната репутация, патентите, търговските марки и подобни активи се преизчисляват от датите на тяхната покупка. Материалните запаси от полуготова и готова продукция се преизчисляват от датите, на които са били извършени разходите за покупката и преработката.

19

Преизчислената стойност на непарична статия се намалява, съгласно съответния МСФО, когато тя надвишава възстановимата й стойност. Например, преизчислени стойности на имоти, машини и съоръжения, положителна репутация, патенти и търговски марки се намаляват до възстановимата стойност, а преизчислените стойности на материалните запаси се намаляват до нетна реализуема стойност.

Изменение на Международен счетоводен стандарт 36

Обезценка на активи

Изменя се параграф 134е). Добавя се параграф 140В.

ОПОВЕСТЯВАНЕ

Приблизителни оценки, използвани за определяне на възстановимата стойност на единици, генериращи парични потоци, съдържащи положителна репутация или нематериални активи с неопределен полезен живот

134

Предприятието оповестява информацията, изисквана от а)—е) за всяка единица, генерираща парични потоци (група единици), за която балансовата стойност на положителната репутация или нематериалните активи с неопределен полезен живот, разпределени към тази единица (група единици), е значителна в сравнение с общата балансова стойност на положителната репутация или нематериалните активи с неопределен полезен живот на предприятието:

д)

ако възстановимата стойност на единицата (групата единици) е основана на справедливата стойност, намалена с разходите по продажба, метода, използван за определяне на справедливата стойност, намалена с разходите по продажба. Ако справедливата стойност, намалена с разходите по продажба не е определена чрез наблюдавана пазарна цена за единицата (групата единици), трябва да се оповести също и следната информация:

i)

описание на всяко ключово предположение, на което ръководният екип основава своето определение на справедливата стойност, намалена с разходите по продажба. Ключови предположения са тези, към които възстановимата стойност на единицата (групата единици) е най-чувствителна;

ii)

описание на подхода на ръководния екип към определяне на стойността (-ите), дадени на всяко ключово предположение, дали тази стойност отразява минал опит или, ако е подходящо, е в съответствие с външни източници на информация, и ако не — защо се различава от миналия опит или от външните източници на информация;

Ако справедливата стойност, намалена с разходите за продажба, е определена чрез използване на прогнози на дисконтирани парични потоци, следва да се оповести също и следната информация:

iii)

периода, за който ръководният екип е направил прогнози на паричните потоци;

iv)

темпът на растеж, използван за екстраполиране на прогнозите на паричните потоци;

v)

проценти на дисконтиране, приложени към прогнозите на паричните потоци;

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ И ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

140В

Параграф 134д) е изменен от Подобрения на МСФО, издадени през май 2008 г. Предприятието прилага това изменение за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако едно предприятие прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт.

Изменения на Международен счетоводен стандарт 38

Нематериални активи

Изменят се параграфи 69, 70 и 98. Добавят се параграфи 69А и 130Г.

ПРИЗНАВАНЕ НА РАЗХОД

69

В някои случаи разходите са направени, за да осигурят бъдещи икономически ползи на предприятието, но не е придобит или създаден никакъв нематериален актив или друг актив, който може да бъде признат. В случая на доставка на стоки предприятието признава такъв разход, когато получи право на достъп до стоките. В случая на доставка на услуги предприятието признава такъв разход, когато получи услугите. Например, освен когато формира част от стойността на бизнес комбинация, разходите по научноизследователската дейност са признати като разход в момента, в който са направени (вж. параграф 54). Други примери на разходи, които са признати като разход в момента, в който са направени, са:

а)

в)

Разходи за дейности по реклама и промоция (включително поръчки по каталог по пощата).

г)

69A

Предприятието има право на достъп до стоките, когато ги притежава. По аналогичен начин, то има право на достъп до стоките, когато те са били произведени от доставчика в съответствие с условията и сроковете на договора за доставка и предприятието може да изисква доставката им срещу заплащане. Услугите се получават, в момента на тяхното извършване от доставчика в съответствие с договора за предоставянето им на предприятието, а не когато предприятието ги използва, за да предоставя други услуги, например да достави реклама на клиенти.

70

Параграф 68 не изключва възможността предприятието да признае предплащането като актив, когато плащането за стоките е извършено, преди предприятието да получи правото на достъп до стоките. По аналогичен начин, параграф 68 не изключва възможността предприятието да признае предплащането като актив, когато плащането за услугите е извършено, преди предприятието да получи тези услуги.

НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ С ОГРАНИЧЕН ПОЛЕЗЕН ЖИВОТ

Амортизационен период и метод на амортизация

98

За да се разпредели амортизуемата сума на актив на систематична база за срока на неговия полезен живот, може да се използват разнообразни методи на аморти-зация. Тези методи включват линейния метод, метода на намаляващия остатък и метода на производствената единица. Използваният метод се избира на базата на очаквания модел на потребление на очакваните бъдещи икономически ползи, при-същи на актива и се прилага последователно в отделните периоди, освен ако няма промяна в очаквания модел на потребление на тези бъдещи икономически ползи.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ И ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

130Г

Параграфи 69, 70 и 98 са изменени и параграф 69А е добавен от Подобрения на МСФО, издадени през май 2008 г. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако едно предприятие прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт.

Изменения на Международен счетоводен стандарт 39

Финансови инструменти: признаване и оценяване

Изменят се параграфи 9, 73 и НП8. Добавят се параграфи 50А и 108В.

ДЕФИНИЦИИ

9

В стандарта са използвани следните термини със съответните значения:

Дефиниции на четири категории финансови инструменти

Финансов актив или финансов пасив, отчитан по справедлива стойност в печалбата или загубата, е финансов актив или финансов пасив, който отговаря на едно от следните условия:

а)

Класифициран е като държан за търгуване. Финансов актив или финансов пасив е класифициран като държан за търгуване, когато:

i)

е придобит или възникнал главно с цел да бъде продаден или закупен обратно в близко бъдеще;

ii)

при първоначално признаване е част от портфейл от разграничими финансови инструменти, които се упра-вляват заедно и за които съществуват доказателства за скорошен действителен модел на краткосрочна печалба; или

iii)

е дериватив (с изключение на дериватив, който представлява договор за финансова гаранция или е определен като такъв и който е ефективен хеджиращ инструмент.

б)

ОЦЕНЯВАНЕ

Прекласифициране

50A

Следните промени в обстоятелствата не представляват прекласифициране за целите на параграф 50:

а)

дериватив, който е определен в миналото като такъв и е ефективен хеджиращ инструмент в хеджиране на парични потоци или хеджиране на нетна инвестиция, вече не отговаря на условията за такъв;

б)

даден дериватив става определен и ефективен хеджиращ инструмент в хеджиране на парични потоци или хеджиране на нетна инвестиция;

в)

финансови активи се прекласифицират, когато застрахователно дружество промени счетоводната си политика в съответствие с параграф 45 на МСФО 4.

ХЕДЖИРАНЕ

Хеджиращи инструменти

Инструменти, отговарящи на изискванията

73

За целите на отчитане на хеджирането само инструменти, които съдържат контрагент, който е външно лице по отношение на отчитащото се предприятие (т.е. външно лице за групата, сегмента или отделното предприятие, което се отчита) може да бъде определен като хеджиращ инструмент. Въпреки че отделните предприятия в консолидираната група или подразделения на предприятието могат да сключват сделки с цел хеджиране с други предприятия в групата или подразделения на предприятието, вътрешно груповите сделки се елиминират при консолидацията. Следователно такива сделки с цел хеджиране не отговарят на условията за отчитане на хеджирането в консолидираните финансови отчети на групата. Те обаче могат да отговарят на условията за отчитане на хеджирането в индивидуалните или отделни финансови отчети на отделните предприятия в групата, при положение че са външни лица по отношение на отделното предприятие, което се отчита.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

108В

Параграфи 9, 73 и НП8 са изменени и параграф 50А е добавен от Подобрения на МСФО, издадени през май 2008 г. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Предприятието прилага измененията в параграфи 9 и 50А от датата и по начина, по който е прилагало измененията от 2005 г., описани в параграф 105А. Разрешава се тяхно по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт.

Изменение на насоки за приложение на МСС 39

Финансови инструменти: признаване и оценяване

ДЕФИНИЦИИ (ПАРАГРАФИ 8 И 9)

Ефективен лихвен процент

НП8

Ако предприятието преразгледа приблизителните си оценки за плащания или вземания, то коригира балансовата стойност на финансовия актив или финансов пасив (или на групата на финансовите инструменти), за да отрази действителните и преразгледани очаквани парични потоци. Предприятието преизчислява балансовата стойност, като изчислява настоящата стойност на очакваните бъдещи парични потоци по първо-началния ефективен лихвен процент за финансовия инструмент, или когато е приложимо, преразгледания ефективен лихвен процент, изчислен съгласно параграф 92. Корекцията се признава в печалбата или загубата като приход или разход. Ако финансов актив се прекласифицира в съответствие с параграф 50Б, 50Г или 50Д и предприятието съответно увеличи очакванията си за бъдещи парични постъпления в резултат на увеличена възстановяемост на тези парични постъпления, въздействието от такова увеличаване се признава като корекция на ефективния лихвен процент от датата на промяната в очакванията, а не като корекция на балансовата стойност на актива към датата на промяната в очакванията.

Изменения на Международен счетоводен стандарт 40

Инвестиционни имоти

Изменят се параграфи 8, 9, 48, 53, 54 и 57. Параграф 22 се заличава и се добавят параграфи 53А, 53Б и 85Б.

ДЕФИНИЦИИ

8

Следните случаи са примери на инвестиционни имоти:

а)

д)

имот, който се изгражда или разработва за бъдещо използване като ин-вестиционен имот;

9

Следните случаи са примери на статии, които не са инвестиционни имоти и следо-вателно остават извън обхвата на този стандарт:

а)

г)

[заличен]

д)

ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ПРИЗНАВАНЕ

22

[Заличен]

Модел на справедливата стойност

48

В изключителни случаи, когато предприятието за първи път придобива инвести-ционен имот (или когато съществуващ имот за първи път става инвестиционен имот след промяна в използването), има ясно доказателство, че променливостта в интервала от при-емливи оценки на справедливата стойност ще бъде толкова голяма и вероятност-ите за различни резултати ще бъдат толкова трудни за оценяване, че се обезсилва полезността на отделната приблизителна оценка на справедливата стойност. Това може да показва, че справедливата стойност на имота няма да бъде достоверно определима на непрекъсната основа (вж. параграф 53).

Невъзможност да се оцени надеждно справедливата стойност

53

Съществува предположение, което подлежи на оборване, че предприятието ще може да определи достоверно справедливата стойност на инвестиционен имот на непрекъсната основа. В изключителни случаи обаче, когато предприятието за първи път придобива инвестиционен имот (или когато съществуващ имот за първи път става инвестиционен имот след промяна в използването), има ясни доказателства, че предприятието няма да може да определи достоверно справедливата стойност на инвестиционен имот на непрекъсната основа. Това възниква само когато сравнимите пазарни сделки са редки и няма алтернативни надеждни оценки на справедливата стойност (например основани на прогнозите за дисконтираните парични потоци). Ако предприятието определи, че справедливата стойност на инвестиционен имот в процес на строителство не е надеждно определима, но очаква справедливата стойност на имота да бъде надеждно определима, когато строителството приключи, то оценява този инвестиционен имот в процес на строителство по себестойност, докато или неговата справедлива стойност стане надеждно определима, или строителството бъде завършено (което от двете е по-рано). Ако предприятието определи, че справедливата стойност на инвестиционен имот (различен от инвестиционен имот в процес на строителство) не е надеждно определима на непрекъсната основа, предприятието оценява този инвестиционен имот, като използва модела на цената на придобиване в МСС 16. Остатъчната стойност на инвестиционния имот се приема за нула. Предприятието продължава да прилага МСС 16 до освобождаването от инвестиционния имот.

53A

В момента, в който предприятието може да оцени надеждно справедливата стойност на инвестиционен имот в процес на строителство, който преди е бил оценяван по себестойност, то оценява този имот по справедливата му стойност. В момента, в който строителството на този имот завърши, се приема, че справедливата му стойност може да се оцени надеждно. Ако това не е така, в съответствие с параграф 53 имотът се отчита по метода на цената на придобиване съгласно МСС 16.

53Б

Предположението, че справедливата стойност на инвестиционен имот в процес на строителство може да се оцени надеждно, може да се обори само при начално признаване. Предприятие, което е оценило инвестиционен имот в процес на строителство по справедлива стойност, не може да заключи, че справедливата стойностна завършения инвестиционен имот не може да се определи надеждно.

54

В изключителните случаи, когато предприятието е принудено по причините, изложени в параграф 53, да оценява инвестиционен имот, използвайки модела на цената на придобиване в МСС 16, предприятието оценява всичките си други инвестиционни имоти по справедлива стойност, включително инвестиционния имот в процес на строителство. В тези случаи въпреки че предприятието може да използва модела на цената на придобиване за един инвес-тиционен имот, то трябва да продължи да отчита останалите имоти по модела на справедливата стойност.

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

57

Прехвърляния от или към инвестиционен имот се правят, само когато има промяна в използването, доказана чрез:

а)

в)

край на ползването от собственика — за прехвърляне от ползван от собственика имот в инвестиционен имот; или

г)

започване на оперативен лизинг към друга страна — за прехвърляне от материален запас в инвестиционен имот;

д)

[заличен]

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

85Б

Изменят се параграфи 8, 9, 48, 53, 54 и 57, параграф 22 се заличава и се добавят параграфи 53A и 53Б от Подобрения на МСФО, издадени през май 2008 г. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. На предприятието се разрешава да прилага изменението за инвестиционен имот в процес на строителство от която и да е дата преди 1 януари 2009 г., при положение че справедливите стойности на инвестиционните имоти в процес на строителство са били определени към тези дати. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт и същевременно прилага измененията в параграфи 5 и 81Д на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения.

Приложение към Измененията на МСС 40

Изменение на МСС 16

Предприятията прилагат изменението на МСС 16 в настоящото приложение, когато прилагат свързаните изменения на МСС 40.

МСС 16    Имоти, машини и съоръжения

Изменя се параграф 5. Добавя се параграф 81Д.

5

Предприятие, което използва модела на цената на придобиване за инвестиционни имоти съгласно МСС 40 Инвестиционни имоти, използва модела на цената на придобиване и по настоящия стандарт.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

81Д

Параграф 5 е изменен от Подобрения на МСФО, издадени през май 2008 г. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. По-ранното прилагане се разрешава, ако предприятието прилага същевременно и измененията на параграфи 8, 9, 22, 48, 53, 53A, 53Б, 54, 57 и 85Б на МСС 40. Ако едно предприятие прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт.

Изменения на Международен счетоводен стандарт 41

Земеделие

Изменят се параграфи 5, 6, 17, 20 и 21. Добавя се параграф 60.

ДЕФИНИЦИИ

Дефиниции, свързани със земеделието

5

В стандарта са използвани следните термини със съответните значения:

Земеделска дейност е управление, от страна на едно предприятие, на биологичната трансформация на и прибиране на реколта от биологични активи за продажба или за преобразуване в земеделска продукция или допълнителни биологични активи.

6

Земеделската дейност обхваща разнообразна гама от дейности като отглеж-дане на животни, лесовъдство, едногодишни или многогодишни насаждения, отглеждане на овощни градини и масиви, отглеждане на цветя и аквакултури (включително рибарници). В това разнообразие съществуват известни общи черти:

а)

в)

Оценяване на промяната. Промяната на качеството (например, генетични качества, плътност, зрялост, покритие с мазнина, съдържание на белтъчини и здравина на влакното) или на количеството (например, потомство, тегло, кубически метри, дължина или диаметър на влакното и брой на пъпките), породена от биологична трансформация или прибиране на реколта, се оценява и наблюдава като рутинна управленска функция.

ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ

17

Ако за биологичните активи или за земеделската продукция, в настоящото им местонахождение и състояние, съществува активен пазар, продажната цена на него е подходящата база за определянето на спра-ведливата стойност на този актив. Ако предприятието има достъп до различни активни пазари, то използва най-подходящия от тях. Например ако предприятието има достъп до два активни пазара, то би използвало цената на пазара, който се очаква да бъде използван.

20

При някои обстоятелства може да липсват пазарноопределе-ни цени или стойности за даден би-ологичен актив в настоящото му състояние. В тези случаи, при опреде-лянето на справедливата стойност, предприятието използва настоящата стойност на очакваните нетни парични потоци от актива, дисконтирани по текущата пазарноопределена норма.

21

Целта на изчисляването на настоящата стойност на очакваните нетни парични потоци е да бъде определена справедливата стойност на биологичния актив при неговото настоящо местонахождение и състояние. Предприятието отчита това при определянето на подходящ дисконтов процент, който да бъде прилаган, и при оценяването на очакваните нетни парични потоци. При определяне на настоящата стойност на очакваните нетни парични потоци, предприятието включва нетните парични потоци, които участниците на пазара очакват от актива да генерира на най-подходящия пазар.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

60

Параграфи 5, 6, 17, 20 и 21 са изменени и параграф 14 е заличен от Подобрения на МСФО, издадени през май 2008 г. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако едно предприятие прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт.

ЧАСТ II

Измененията в част II се прилагат за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Разрешава се по-ранно прилагане.

Изменения на Международен счетоводен стандарт 8

Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки

Изменят се параграфи 7, 9 и 11.

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

Подбор и прилагане на счетоводна политика

7

Когато даден МСФО се прилага конкретно за дадена сделка, друго събитие или условие, счетоводната политика, прилагана към тази статия, се определя чрез прилагане на този МСФО.

9

МСФО се придружават от насоки, които подпомагат предприятията при прилагане на изискванията на стандартите. Всяка една насока посочва дали представлява неразделна част от МСФО. Насока, която представлява неразделна част от МСФО, е задължителна. Насока, която не представлява неразделна част от МСФО, не съдържа задължителни изисквания към финансовите отчети.

11

За целите на преценката, описана в параграф 10, ръководният екип се позовава и оценява приложимостта на следните източници, посочени в низходящ ред:

а)

изискванията на МСФО, занимаващи се с подобни или свързани въпроси; и

б)

дефинициите, критериите за признаване и концепциите за оценка на активи, пасиви, приходи и разходи, изложени в Общите положения.

Изменения на Международен счетоводен стандарт 10

Събития след датата на баланса

Изменя се параграф 13.

13

Ако са декларирани дивиденти (т.е. дивидентите са разрешени по съответния начин и вече не са в обхвата на преценка на предприятието) след края на отчетния период, но преди одобрение на финансовите отчети за публикуване, дивидентите не се признават като пасив в края на отчетния период, тъй като към този момент не съществува задължение. Такива дивиденти се оповестяват в пояснителните бележки съгласно МСС 1 Представяне на финансовите отчети.

Изменения на Международен счетоводен стандарт 20

Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ

Към заглавието на стандарта се добавя бележка под линия над параграф 1 и се изменят параграфи 2б), 12—18, 20—22, 26, 27 и 32.

Бележка под линия към заглавието

*

Като част от Подобренията на МСФО, издадени през май 2008 г., Бордът измени терминологията, използвана в този стандарт, за да бъде последователна с другите МСФО, както следва:

а)

„облагаем доход“ се изменя на „облагаема печалба или данъчна загуба“.

б)

„признат като приход/разход“ се изменя на „признат в печалбата или загубата“.

в)

„кредитират директно в участия/собствен капитал на акционери“ се изменя на „признават извън печалбата или загубата“, и

г)

„корекция на счетоводна приблизителна оценка“ се изменя на „промяна в счетоводна приблизителна оценка“.

ОБХВАТ

2

В настоящия стандарт не се разглеждат:

а)

Специалните проблеми … сходен характер.

б)

Държавна помощ, предоставена на предприятие под формата на изгоди, които са налице при определяне на облагаемата печалба или данъчната загуба, или които са определени или ограничени на базата на данъчно задължение върху дохода. Примери за такива изгоди за данъчни ваканции за данъка върху дохода, инвестиционни данъчни кредити, ускорени амортизационни отчисления и намалени ставки на данъка върху дохода.

в)

правителството … предприятието.

г)

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

12

Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, се признават в печалбата или загубата на системна база през периодите, през които предприятието признава като разход съответните разходи, които безвъзмездните средства са предназначени да компенсират.

13

Съществуват два широки подхода към счетоводното отчитане на безвъзмездните средства, предоставени от държавата: капиталов подход, при който безвъзмездните средства се отчитат извън печалбата или загубата, и приходен подход, при който безвъзмездните средства се признават в печалбата или загубата през един или повече периоди.

14

Поддръжниците на капиталовия подход излагат следните аргументи:

а)

безвъзмездните средства, предоставени от държавата, са средство за финансиране и като такива те се включват в отчета за финансовото състояние, вместо да бъдат пренасяни в отчета за доходите за компенсиране на разходните позиции, които те финансират. Тъй като не се очаква възстановяване, такива безвъзмездни средства се признават извън отчета за доходите.

б)

не е уместно безвъзмездните средства, предоставени от държавата, да се признават в отчета за доходите, тъй като те не са заработени, а представляват стимул, предоставен от държавата, без да са свързани разходи.

15

Поддръжниците на приходния подход излагат следните аргументи:

а)

тъй като безвъзмездните средства, предоставени от държавата, са постъпления от източник, различен от акционерите, те не се признават директно в собствения капитал, а в печалбата или загубата за съответните периоди.

б)

безвъзмездните средства, предоставени от държавата рядко са без условия. Предприятието ги заработва чрез спазване на техните условия и като отговаря на планираните задължения. Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, се признават в печалбата или загубата на системна база през периодите, през които предприятието признава като разход съответните разходи, които безвъзмездните средства са предназначени да компенсират.

в)

тъй като с данъците върху доходите и други данъци са разходи, логично е и безвъзмездните средства, предоставени от държавата, които са продължение на фискалната политика, да се включват в отчета за доходите.

16

Основното в приходния подход е, че безвъзмездните средства, предоставени от държавата, се признават в печалбата или загубата на системна база през периодите, през които предприятието признава като разход съответните разходи, които безвъзмездните средства са предназначени да компенсират. Признаването в печалбата или загубата на безвъзмездните средства, предоставени от държавата, на база постъпления не е в съответствие с предположението за текущо счетоводно начисляване (вж. МСС 1 Представяне на финансови отчети) и би било приемливо, само ако не съществуваше база за разпределяне на дадени безвъзмездни средства по периоди, различни от този, в който те са получени.

17

В повечето случаи периодите, през които предприятието признава разходите, свързани с безвъзмездните средства, предоставени от държавата, лесно се потвърждават. Така безвъзмездните средства, предоставени от държавата, при признаване на специфични разходи, се признават в печалбата или загубата в същия период, като съответните разходи. Аналогично, безвъзмездни средства, свързани с амортизируеми активи, обикновено се признават в печалбата или загубата през периодите и в съотношенията, в които на тези активи се начислява амортизация.

18

Безвъзмездните средства, свързани с неамортизуеми активи, могат да изискват и изпълнението на определени задължения и тогава те се признават в печалбата или загубата през периодите, когато се поемат разходите, свързани с изпълнението на задълженията. Като пример предоставяне на земя може да бъде под условие изграждане на сграда върху земята и може да е уместно да се признае в печалбата или загубата за срока на живот на сградата.

20

Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, които подлежат на получаване като компенсация за разходи или загуби, които вече са понесени или за целите на предоставяне на незабавна финансова подкрепа за предприятието без бъдещи свързани разходи, се признават в печалбата или загубата за периода, в който те станат вземане.

21

При някои обстоятелства, безвъзмездните средства, предоставени от държавата, могат да бъдат предоставени с цел оказване на незабавна финансова подкрепа на предприятие, а не като стимул за извършване на конкретни разходи. Такива безвъзмездни средства могат да бъдат ограничени до индивидуално предприятие и може да не са на разположение за цял клас бенефициери. Тези обстоятелства могат да наложат признаването на безвъзмездни средства в печалбата или загубата в периода, през който предприятието изпълни условията за получаването им, с оповестяване, което да гарантира, че техният ефект е ясно разбран.

22

Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, могат да станат вземане на предприятието като компенсация за разходи или загуби, понесени в предишен период. Такива безвъзмездни средства се признават в печалбата или загубата в периода, в който те станат вземане, с оповестяване, което да гарантира, че ефектът им е ясно разбран.

Представяне на безвъзмездни средства, свързани с активи

26

Един метод признава безвъзмездните средства, предоставени от държавата, като приходи за бъдещи периоди, които се признават в печалбата или загубата на системна база през целия полезен живот на актива.

27

При другия метод безвъзмездните средства се намаляват, за да достигнат балансовата стойност на актива. Безвъзмездните средства се признават в печалбата или загубата през целия живот на амортизуем актив като намален амортизационен разход.

Възстановяване на безвъзмездни средства, предоставени от държавата

32

Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, които подлежат на възстановяване, се отчитат счетоводно като промяна на счетоводна приблизителна оценка (вж. МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки). Възстановяването на безвъзмездните средства, предоставени от държавата, свързани с приходи, следва да се прилага първо спрямо всички неамортизирани кредити за бъдещи периоди, признати по отношение на безвъзмездните средства. До степента, в която възстановяването надвишава всички такива кредити за бъдещи периоди или когато не съществува кредит за бъдещи периоди, възстановяването се признава незабавно в печалбата или загубата. Възстановяването на безвъзмездни средства, свързани с активи, се признава чрез увеличаване на балансовата стойност на актива или намаляване на салдото на прихода за бъдещи периоди с дължимата за погасяване сума. Кумулативната допълнителна амортизация, която би трябвало да е призната в печалбата или загубата до днешна дата при отсъствие на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, се признава незабавно в печалбата или загубата.

Приложение към Измененията на МСС 20

Изменения на МСС 41

Предприятията прилагат изменението на МСС 41 в настоящото приложение, когато прилагат свързаните изменения на терминологията, използвана в МСС 20.

МСС 41    Земеделие

Изменят се параграфи 34 — 36.

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

34

Безусловните безвъзмездни средства, предоставени от държавата, свързани с биологичен актив, оценен по справедлива стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба, се признават в печалбата или загубата единствено когато стане възможно получаването на тези безвъзмездни средства.

35

Ако предоставените от държавата безвъзмездни средства, свързани с биологичен актив, оценен по справедлива стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба, съдържат определено условие, включително когато се изисква предприятието да не се ангажира с определена земеделска дейност, тогава предприятието признава предоставените от държавата безвъзмездни средства в печалбата или загубата, единствено и само ако бъдат спазени условията, свързани с тези безвъзмездни средства.

36

Сроковете и условията за предоставените от държавата безвъзмездни средства са различни. Например, предоставените от държавата безвъзмездни средства може да изискват от предприятието да развива стопанство на определено място за период от пет години и да изисква предприятието да върне всички предоставени средства, ако стопанството съществува помалко от пет години. В този случай предоставените от държавата безвъзмездни средства не се признават в печалбата или загубата, докато не изтекат петте години. Ако обаче условията на предоставените безвъзмездни средства позволяват част от тях да бъдат задържани в съответствие с изтеклото време, предприятието признава тази част в печалбата или загубата с течение на времето.

Изменения на Международен счетоводен стандарт 29

Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики

Към заглавието на стандарта се добавя бележка под линия над параграф 1 и се изменят параграфи 8, 14, 20, 28 и 34.

Бележка под линия към заглавието

*

Като част от Подобренията на МСФО, издадени през май 2008 г., Бордът измени терминологията, използвана в МСС 29, за да бъде последователна с другите МСФО, както следва: а) „пазарна стойност“ се изменя на „справедлива стойност“ и б) „резултати от дейности“ и „нетен доход“ се изменя на „печалбата или загубата“.

ПРЕИЗЧИСЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

8

Финансовите отчети на предприятие, което се отчита в паричната единица на свръхинфлационна икономика, независимо от това дали са основани на подхода на историческата стойност или на подхода на текущата стойност, се представят в мерните единици, които са валидни към края на отчетния период. Сравнителните данни за предходния период, изисквани от МСС 1 Представяне на финансови отчети (преработен 2007 г.) и всяка информация относно по-ранни периоди следва също да бъдат представени в мерни единици, валидни към края на отчетния период. С цел представяне на сравнителните стойности в друга валута на представяне, се прилагат параграфи 42, б) и 43 от МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове.

Финансови отчети, съставени по исторически стойности

Отчет за финансовото състояние

14

Всички други активи и пасиви са непарични. Някои непарични позиции се отчитат по текущи стойности към края на отчетния период, като нетна реализируема стойност и справедлива стойност, поради което не се преизчисляват. Всички други непарични активи и пасиви се преизчисляват.

20

Предприятие, в което е инвестирано и участието в което се отчита съгласно метода на собствения капитал, може да изготвя отчети във валута на свръхинфлационна икономика. Отчетът за финансовото състояние и отчетът за всеобхватния доход на такова предприятие се преизчисляват в съответствие с настоящия стандарт, за да се изчисли дела на инвеститора в нетните активи и печалбата или загубата. Когато преизчислените финансови отчети на предприятието, в което е инвестирано, са изразени в чуждестранна валута, те се превалутират по заключителните курсове на съответната валута.

Печалбата или загубата от нетна парична позиция

28

Печалбата или загубата от нетната парична позиция се включва в печалбата или загубата. Корекцията на тези активи и пасиви, които са обвързани посредством споразумение към промените на цените, извършена в съответствие с параграф 13, се компенсира с печалбата или загубата от нетната парична позиция. Други приходни и разходни позиции, като приходи от лихви и разходи за лихви и валутни курсови разлики във връзка с инвестирани или заети средства, също са свързвани с нетната парична позиция. Въпреки че такива позиции се оповестяват отделно, може да е полезно те да се представят в отчета всеобхватния доход заедно с печалбата или загубата от нетна паричната позиция.

Сравнителни данни за предходен период

34

Сравнителните данни за предходния отчетен период, независимо от това, дали са били основани на историческата стойност или на текущата стойност, се преизчисляват посредством прилагане на общ ценови индекс така, че сравнителните финансови отчети да се представят в мерните единици, валидни към края на отчетния период. Информацията, оповестена за по-ранни периоди, също се изразява в мерните единици, валидни към края на отчетния период. С цел представяне на сравнителните стойности в друга валута на представяне, се прилагат параграфи 42б) и 43 от МСС 21.

Изменение на Международен счетоводен отчет 34

Междинно финансово отчитане

Параграф 11 се изменя и се добавя бележка под линия.

ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ НА МЕЖДИННИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

11

В отчета, който представя компонентите на печалбата или загубата за междинен период, предприятието следва да представи основните доходи и доходите на акция с намалена стойност за този период, когато предприятието е в обхвата на МСС 33 Печалба на акция.  (1).

Изменения на Международен счетоводен стандарт 40

Инвестиционни имоти

Параграфи 31 и 50 се изменят.

ПОСЛЕДВАЩО ОЦЕНЯВАНЕ СЛЕД ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ

Счетоводна политика

31

МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки гласи, че доброволна промяна в счетоводната политика може да се осъществи, само ако промяната води до финансови отчети, които надеждна и по-съществена информация за ефектите от сделки, други събития или условия върху финансовото състояние, финансовите резултати и паричните потоци на предприятието. Твърде малко вероятно е промяна от модела на справедливата стойност към модела на цената на придобиване да резултира в по-подходящо представяне.

Модел на справедливата стойност

50

При определянето на справедливата стойност на инвестиционен имот, предприятието избягва двойното отчитане на активи или пасиви, които са признати като отделни активи или пасиви. Например:

а)

г)

справедливата стойност на инвестиционен имот, държан по лизинг, отразява очакваните парични потоци (включително условен наем, който се очаква да стане платим). По същия начин, ако получената оценка на имот е изчистена от всички очаквани плащания, ще бъде необходимо да се прибави обратно всеки признат пасив по лизинга, за да се достигне до справедливата стойност на инвестиционния имот, използвайки модела на справедливата стойност.

Изменения на Международен счетоводен стандарт 41

Земеделие

Параграфи 4 и 5 се изменят, а параграф 14 се заличава. Термините „приблизително изчислени разходи при пункта на продажба“ и „разходи при пункта на продажба“ се заменят с „разходи за продажба“, когато се появяват по следния начин:

Стандарт (параграфи 12, 13, 26—28, 30—32, 34, 35, 38, 40, 48, 50 и 51)

ОБХВАТ

4

Таблицата по-долу дава примери за биологични активи, земеделска продукция и продукти, които са резултат от преработване след прибиране на реколтата:

Биологични активи

Селскостопанска продукция

Продукти в резултат на обработка след прибиране на реколтата

 

 

дървета в горски насаждения

отсечени дървета

дървесни трупи, дървесен материал

 

 

ДЕФИНИЦИИ

Дефиниции, свързани със земеделието

5

В стандарта са използвани следните термини със съответните значения:

Разходи за продажба са допълнителни разходи, пряко отнасяни към освобождаването от актива, с изключение на разходите за финансиране и данъците върху дохода.

ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ

14

[Заличен]

Приложение към Изменения на МСС 41

Изменения на други МСФО

Предприятията прилагат тези изменения към МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности, МСС 2 Материални запаси и МСС 36 Обезценка на активи, когато прилагат свързаните изменения на МСС 41.

МСФО 5    Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности

Изменя се параграф 5.

ОБХВАТ

5

Разпоредбите за оценка на настоящия МСФО (2) не са приложими към следните активи, които се обхващат от изброените:IBF или като индивидуални активи, или като част от група за изваждане от употреба:

а)

д)

нетекущи активи, които се оценяват по справедлива стойност, намалена с разходите за продажба в съответствие с МСС 41 Земеделие;

е)

МСС 2    Материални запаси

Изменя се параграф 20.

20

Съгласно МСС 41 Земеделие материалните запаси, които представляват земеделска продукция, която предприятието е добило от своите биологични активи, се оценяват при първоначалното им признаване по справедлива стойност, намалена с разходите за продажба към момента на добиването. Това е себестойността на материалните запаси към датата на прилагане на този стандарт.

МСС 36    Обезценка на активи

Изменят се параграфи 2 и 5.

ОБХВАТ

2

Този стандарт следва да се прилага при отчитането на обезценката на всички активи, освен:

а)

ж)

биологични активи, отнасящи се до земеделска дейност, които са оценени по справедлива стойност, намалена с разходите за продажби (вж. МСС 41 Земеделие);

з)

5

Настоящият стандарт не се прилага за финансови активи в обхвата на МСС 39, инвестиционни имоти, оценени по справедлива стойност в съответствие с МСС 40, или биологични активи, отнасящи се до земеделска дейност, които са оценени по справедлива стойност, намалена с разходите за продажба в съответствие с МСС 41. Той обаче се прилага за активи, които се отчитат по преоценена стойност (т.е. справедлива стойност) в съответствие с други МСФО, като например модела за преоценка в МСС 16 Имоти, машини и съоръжения. Определянето дали стойността на един преоценен актив може да бъде обезценена зависи от използваната база за определяне на справедливата му стойност:

а)


(1)  Този параграф бе изменен от Подобрения на МСФО, издадени през 2008 г., за изясняване обхвата на МСС 34.

(2)  Освен параграфи 18 и 19, които изискват въпросният актив да бъде оценяван в съответствие с други приложими МСФО.


24.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 21/38


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 71/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 януари 2009 година

за определяне на количеството царевица, налично за интервенция за етап № 2 на пазарната 2008/2009 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 687/2008 на Комисията от 18 юли 2008 г. за установяване на процедури за приемане на зърнените култури от разплащателните агенции или интервенционните агенции и установяване на методи за анализ за определяне на качеството на зърното (2), и по-специално член 3, параграф 2, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 3 от Регламент (ЕО) № 687/2008 се определят правилата за разпределение на количествата царевица, допустими за интервенция за пазарната 2008/2009 година. Разпределението се извършва на два етапа, наречени „етап № 1“ и „етап № 2“.

(2)

Общото количество царевица, предложено за интервенция по време на етап № 1, продължил от 1 август до 31 декември 2008 г., не надвиши максималното количество, определено в член 11, параграф 1, втора алинея, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007. Следователно е целесъобразно да се публикува количеството царевица, което може да бъде предложено за интервенция по време на етап № 2 на пазарната 2008/2009 година.

(3)

В съответствие с член 3, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕО) № 687/2008 етап № 2 започва в деня след публикуването от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз на количеството, което остава налично за интервенция за този етап. Този ден е първият за подаване на офертите във всички държави-членки и етап № 2 завършва най-късно на 30 април в Гърция, Испания, Италия и Португалия, на 30 юни — в Швеция и на 31 май — в останалите държави-членки. В тази връзка е целесъобразно да се предвиди влизането в сила на настоящия регламент в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Количеството царевица, което може да бъде предложено за интервенция по време на етап № 2 на пазарната 2008/2009 година съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 687/2008, възлиза на 172 377 тона.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 192, 19.7.2008 г., стр. 20.


ДИРЕКТИВИ

24.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 21/39


ДИРЕКТИВА 2009/4/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 23 януари 2009 година

относно контрамерки за установяване и предотвратяване на манипулирането на записите на тахографи, за изменение на Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета (1), и по специално член 15 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 15 от Директива 2006/22/ЕО измененията на приложенията към посочената директива, необходими за тяхното адаптиране към най-добрите практики в областта на правоприлагането и проверките на времената на шофиране и периодите на почивка, се приемат в съответствие с процедурата, установена в член 12, параграф 2 от нея.

(2)

След въвеждането на цифровия тахограф вниманието на Комисията бе привлечено към нова опасност, произтичаща от инсталирането на устройства за заблуждаване на системата, които по този начин понижават ефективността от прилагането на социалното законодателство във връзка с пътния транспорт.

(3)

Следователно е уместно да се гарантира предприемането на целенасочени проверки за такова оборудване от страна на държавите-членки по време на проверки на пътя и проверки в предприятието.

(4)

За да се гарантира ефективността на такива проверки, е необходимо също да се определи стандартното оборудване, с което трябва да разполагат проверяващите служители.

(5)

Приложения I и II към Директива 2006/22/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(6)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 18, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2006/22/ЕО се изменя, както следва:

1.

В приложение I, част А се добавя следната точка 5:

„5.

Когато е уместно и с оглед на съображенията за безопасност, проверка на инсталираното в превозните средства записващо оборудване с цел установяване на наличието или употребата на средство(а), целящо(и) разрушаването, потискането, манипулацията или промяната на данни, или внасящо(и) смущения в електронния обмен на данни между елементите на записващото оборудване, или на средства, потискащи или променящи по такъв начин данните преди криптиране.“

2.

В приложение II се добавя следната точка 3:

„3.

Специфично оборудване за анализ, снабдено с подходящ софтуер за проверка и потвърждаване на цифровия подпис, с който са подписани данните, както и със специален софтуер за анализ, възпроизвеждащ подробния скоростен профил на превозните средства преди проверката на тяхното записващо оборудване.“

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 31 декември 2009 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2009 година.

За Комисията

Antonio TAJANI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35.

(2)  ОВ L 370, 31.12.1985 г., стр. 8.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет и Комисия

24.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 21/41


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА И НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2008 година

за сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

(2009/50/ЕО, Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 44, параграф 2, член 47, параграф 2, последно изречение, член 55, член 57, параграф 2, член 71, член 80, параграф 2 и членове 93, 94, 133 и 181а във връзка с член 300, параграф 2, второ изречение и параграф 3, първа алинея от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 101, втора алинея от него,

като взеха предвид Акта за присъединяване на България и Румъния, и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския парламент (1),

като взеха предвид одобрението на Съвета в съответствие с член 101 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като имат предвид, че:

(1)

Протоколът към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, бе подписан от името на Европейската общност и нейните държави-членки на 20 май 2008 г. в съответствие с Решение 2008/792/ЕО на Съвета (2)

(2)

До влизането му в сила протоколът се прилага временно от 1 януари 2007 г.

(3)

Протоколът следва да бъде сключен,

РЕШИХА:

Член 1

Протоколът към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, се одобрява от името на Общността, Европейската общност за атомна енергия и държавите-членки.

Член 2

От името на Общността и нейните държави-членки председателят на Съвета извършва нотификацията, посочена в член 3 от протокола. Същевременно председателят на Комисията извършва такава нотификация от името на Европейската общност за атомна енергия.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2008 година.

За Съвета

Председател

M. BARNIER

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  Становище от 2 септември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 272, 14.10.2008 г., стр. 5.


Комисия

24.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 21/43


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2008 година

за разпределяне на квотите за внос на контролирани вещества за периода от 1 януари до 31 декември 2009 г. в съответствие с Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2008) 8100)

(само текстовете на английски, гръцки, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, словенски, унгарски и френски са автентични)

(2009/51/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г. относно веществата, които нарушават озоновия слой (1), и по-специално член 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

Количествените ограничения за пускането на пазара на Общността на контролирани вещества са посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 2037/2000 и в приложение III към същия регламент.

(2)

В член 4, параграф 3, подточка i), буква е) от Регламент (ЕО) № 2037/2000 се определя общото изчислено ниво на ненапълно халогенираните хлорофлуоровъглеводороди, които производителите и вносителите могат да пуснат на пазара или да използват за собствени нужди в периода от 1 януари до 31 декември 2009 г.

(3)

Комисията е публикувала известие до вносителите на контролирани вещества в Общността, които нарушават озоновия слой (2), в отговор на което е получила декларации за предвидените количества за внос през 2009 г.

(4)

За ненапълно халогенираните хлорофлуоровъглеводороди разпределянето на квотите за производители и вносители се извършва в съответствие с разпоредбите на Решение 2007/195/ЕО на Комисията от 27 март 2007 г. за определяне на механизъм за разпределяне на квоти за производителите и вносителите на ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди за годините от 2003 до 2009 г. съгласно Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(5)

С цел да се даде възможност операторите и дружествата да се възползват от разпределените квоти за внос своевременно и по този начин да се осигури непрекъснатост на работата им, е уместно настоящото решение да започне да се прилага от 1 януари 2009 г.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2037/2000,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Количеството контролирани вещества от група I (хлорофлуоровъглеводороди 11, 12, 113, 114 и 115) и от група II (други напълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди), обхванати от Регламент (ЕО) № 2037/2000, което може да бъде пуснато в свободно обращение в Общността през 2009 г. от източници извън Общността, е 11 227 000,00 килограма ОРП (озоноразрушаващ потенциал).

2.   Количеството контролирани вещества от група III (халони), обхванати от Регламент (ЕО) № 2037/2000, което може да бъде пуснато в свободно обращение в Общността през 2009 г. от източници извън Общността, е 11 231 300,00 килограма ОРП.

3.   Количеството контролирани вещества от група IV (тетрахлорметан), обхванати от Регламент (ЕО) № 2037/2000, което може да бъде пуснато в свободно обращение в Общността през 2009 г. от източници извън Общността, е 16 500 330,00 килограма ОРП.

4.   Количеството контролирани вещества от група V (1,1,1-трихлоретан), обхванати от Регламент (ЕО) № 2037/2000, което може да бъде пуснато в свободно обращение в Общността през 2009 г. от източници извън Общността, е 400 060,00 килограма ОРП.

5.   Количеството контролирани вещества от група VI (метилбромид), обхванати от Регламент (ЕО) № 2037/2000, което може да бъде пуснато в свободно обращение в Общността през 2009 г. от източници извън Общността, е 1 441 891,20 килограма ОРП.

6.   Количеството контролирани вещества от група VII (ненапълно халогенирани бромофлуоровъглеводороди), обхванати от Регламент (ЕО) № 2037/2000, което може да бъде пуснато в свободно обращение в Общността през 2009 г. от източници извън Общността, е 120 292,00 килограма ОРП.

7.   Количеството контролирани вещества от група VIII (ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди), обхванати от Регламент (ЕО) № 2037/2000, което може да бъде пуснато в свободно обращение в Общността през 2009 г. от източници извън Общността, е 10 115 600,440 килограма ОРП.

8.   Количеството контролирани вещества от група IХ (бромохлорометан), обхванати от Регламент (ЕО) № 2037/2000, което може да бъде пуснато в свободно обращение в Общността през 2009 г. от източници извън Общността, е 176 252,00 килограма ОРП.

Член 2

1.   Разпределянето на квотите за внос на хлорофлуоровъглеводороди 11, 12, 113, 114 и 115 и на други напълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди през периода от 1 януари до 31 декември 2009 г. се извършва за упоменатите цели и за дружествата, посочени в приложение I.

2.   Разпределянето на квотите за внос на халони през периода от 1 януари до 31 декември 2009 г. се извършва за упоменатите цели и за дружествата, посочени в приложение II.

3.   Разпределянето на квотите за внос на тетрахлорметан през периода от 1 януари до 31 декември 2009 г. се извършва за упоменатите цели и за дружествата, посочени в приложение III.

4.   Разпределянето на квотите за внос на 1,1,1-трихлоретан през периода от 1 януари до 31 декември 2009 г. се извършва за упоменатите цели и за дружествата, посочени в приложение IV.

5.   Разпределянето на квотите за внос на метилбромид през периода от 1 януари до 31 декември 2009 г. се извършва за упоменатите цели и за дружествата, посочени в приложение V.

6.   Разпределянето на квотите за внос на ненапълно флуорирани бромофлуоровъглеводороди през периода от 1 януари до 31 декември 2009 г. се извършва за упоменатите цели и за дружествата, посочени в приложение VI.

7.   Разпределянето на квотите за внос на ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди през периода от 1 януари до 31 декември 2009 г. се извършва за упоменатите цели и за дружествата, посочени в приложение VII.

8.   Разпределянето на квотите за внос на бромохлорометан през периода от 1 януари до 31 декември 2009 г. се извършва за упоменатите цели и за дружествата, посочени в приложение VIII.

9.   Квотите за внос на хлорофлуоровъглеводороди 11, 12, 113, 114 и 115, на други напълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди, халони, тетрахлорметан, 1,1,1-трихлоретан, метилбромид, ненапълно флуорирани бромофлуоровъглеводороди, ненапълно флуорирани хлорофлуоровъглеводороди и бромохлорометан през периода от 1 януари до 31 декември 2009 г. се определят по начина, описан в приложение IX.

Член 3

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г.

Член 4

Адресати на настоящото решение са следните предприятия:

 

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

B-1348 Louvain-la-Neuve

 

Albemarle Chemicals SAS

28, Étang de la Gafette

F-13521 Port-de-Bouc

 

Alcobre SA

Luis I, nave 6-B

Polígono Industrial Vallecas

E-28031 Madrid

 

ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73

GR-152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα

 

ALFA Agricultural Supplies SA

73, Ethnikis Antistaseos str.

GR-152 31 Halandri, Athens

 

Arkema SA

420, rue d’Estienne-d’Orves

F-92705 Colombes Cedex

 

Arkema Química SA

Avenida de Burgos, 12

E-28036 Madrid

 

Avantec SA

26, avenue du Petit Parc

F-94683 Vincennes Cedex

 

Bang & Bonsomer

Baltā iela 3/9

LV-1055 Rīga

LATVIA

 

BASF Agri Production SAS

32, rue de Verdun

F-76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf

 

BaySystems Ibérica SL

Crta. Vilaseca – La Pineda s/n

E-43006 Tarragona

 

Blye Engineering Co Ltd

Naxxar Road

San Gwann SGN 07

MALTA

 

Bromotirrena Srl

Via Torino, 4

I-04022 Fondi (LT)

 

Calorie Fluor SAS

503, rue Hélène-Boucher

BP 33

F-78534 Buc Cedex

 

Chemosyntha NV

Gentstraat 58

B-8760 Meulebeke

 

Dow Deutschland Anlagegesellschaft mbH

Buetzflether Sand

D-21683 Stade

 

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Nederland

 

Dyneon GmbH & Co KG

Werk Gendorf

D-84504 Burgkirchen

 

Empor d.o.o.

Leskoškova 9a

SI-1000 Ljubljana

 

ERAS Labo

222, RN 90

F-38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

 

Etis d.o.o.

Tržaška 333

SI-1000 Ljubljana

 

Fenner Dunlop

Oliemolenstraat 2

9203 ZN Drachten

Nederland

 

Freolitus

Centrinė Str. 1D

Ramučiai, Kauno raj. LT-54464

LITHUANIA

 

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1A

Havennr 1061

B-2070 Zwijndrecht

 

G.A.L. Cycle-Air Ltd

Σινώπης 3

Στρόβολος

CY-28385 Λευκωσία

 

G.A.L. Cycle-Air Ltd

3, Sinopis Str.,

Strovolos

CY-28385 Nicosia

 

Galco SA

Avenue Carton de Wiart 79

B-1090 Bruxelles

 

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

United Kingdom

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Laarderhoogtweg 18,

1101 EA Amsterdam

Nederland

 

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

P-2674-506 Loures

 

ICL-IP Europe BV (ex-Eurobrom)

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Nederland

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn

Cheshire WA7 4QX

United Kingdom

 

Kay y Sol Iberia SA

P.I. Can Roca c/Carrerade s/n

E-08107 Martorelles (Barcelona)

 

Laboratorios Miret SA (LAMIRSA)

Géminis, 4

E-08228 Terrassa (Barcelona)

 

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

al. Jana Pawła II 41a

PL-31-864 Kraków

 

Matero Ltd

Ταχ. θυρ. 51744

CY-3508 Λεμεσός

 

Matero Ltd

P.O. Box 51744

CY-3508 Limassol

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

B-9940 Rieme Ertvelde

 

Meridian Technical Services Ltd

PO Box 16919

London SE3 9WE

United Kingdom

 

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 45

PL-80-392 Gdańsk

 

PUPH Solfum Sp. z o.o.

ul. Ziemiańska 21

PL-95-070 Rąbień AB

 

Refrigerant Products Ltd

Banyard Road

Portbury West

Bristol BS20 7XH

United Kingdom

 

Savi Technologie Sp. z o.o.

ul. Wolności 20, Psary

PL-51-180 Wrocław

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

SJB Energy Trading BV

Slagveld 15

3230 AG Brielle

Nederland

 

Solquimia Iberia SL

México, 3

E-50196 La Muela (Zaragoza)

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

D-30173 Hannover

 

Solvay Organics GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

D-30173 Hannover

 

Solvay Solexis SpA

Viale Lombardia 20

I-20021 Bollate (MI)

 

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford

Surrey GU2 7YH

United Kingdom

 

Tazzetti Fluids Srl

Corso Europa n. 600/a

I-10070 Volpiano (TO)

 

Total Feuerschutz GmbH

Industriestraße 13

D-68526 Ladenburg

 

Trédi Séché global solutions

Parc industriel de la Plaine de l’Ain

BP 55

Saint-Vulbas

F-01152 Lagnieu Cedex

 

Unitor Servicios Navales SA

Puerto de Barcelona (P.T.P Delta 1)

Puerto de Miami 4 (MIM5)

E-08039 Barcelona

 

Unitor Trading France SAS

1, avenue Jean-Moulin

F-13110 Port-de-Bouc

 

Veolia Environmental Services

Bridges Road

Ellesmere Port

South Wirrel

Cheshire CH65 4EQ

United Kingdom

 

Vrec-Co Import-Export Kft.

6763 Szatymaz

Kossuth u. 12.

MAGYARORSZÁG

 

Wigmors

ul. Irysowa 5

PL-51-117 Wrocław

 

Wilhelmsen Ships Services AS

Willem Barentszstraat 50,

3165 AB Rotterdam/Albrandswaard

Nederland

 

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach

al. Kwiatkowskiego 8

PL-33-101 Tarnów

 

Zephyr Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét

Tatár sor 18.

MAGYARORSZÁG

Съставено в Брюксел на 15 декември 2008 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 114, 9.5.2008 г., стр. 15.

(3)  ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 51.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ГРУПИ I И II

Квоти за внос на хлорофлуоровъглеводороди 11, 12, 113, 114 и 115 и на други напълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 2037/2000 с цел използване като изходна суровина, като обработващи агенти и за унищожаване през периода от 1 януари до 31 декември 2009 г.

Дружество

 

Avantec SA (FR)

 

Ineos Fluor Ltd (UK)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Meridian Technical Services (UK)

 

Solvay Fluor (DE)

 

Solvay Solexis SpA (IT)

 

Syngenta Crop Protection (UK)

 

Tazzetti Fluids Srl (IT)

 

Trédi Séché global solutions (FR)

 

Unitor Servicios Navales (ES)

 

Unitor Trading France (FR)

 

Veolia Environmental Services (UK)

 

Wilhelmsen Ships Services (NL)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ГРУПА III

Квоти за внос на халони, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 2037/2000 за използване като изходна суровина, за унищожаване и за критични нужди за периода от 1 януари до 31 декември 2009 г.

Дружество

 

Avantec SA (FR)

 

BASF Agri Production (FR)

 

ERAS Labo (FR)

 

Meridian Technical Services (UK)

 

Trédi Séché global solutions (FR)

 

Unitor Servicios Navales (ES)

 

Unitor Trading France (FR)

 

Poż-Pliszka (PL)

 

Savi Technologie (PL)

 

Total Feuerschutz (DE)

 

Veolia Environmental Services (UK)

 

Wilhelmsen Ships Services (NL)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ГРУПА IV

Квоти за внос на тетрахлорметан, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 2037/2000 с цел използване като изходна суровина за периода от 1 януари до 31 декември 2009 г.

Дружество

 

Dow Deutschland (DE)

 

Fenner Dunlop (NL)


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ГРУПА V

Квоти за внос на 1,1,1-трихлоретан, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 2037/2000 с цел използване като изходна суровина за периода от 1 януари до 31 декември 2009 г.

Дружество

 

Arkema SA (FR)

 

Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ГРУПА VI

Квоти за внос на метилбромид, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 2037/2000 с цел използване като изходна суровина, за карантина и обработка на пратки преди износ и за унищожаване за периода от 1 януари до 31 декември 2009 г.

Дружество

 

Albemarle Chemicals (FR)

 

Albemarle Europe (BE)

 

ALFA Agricultural Supplies (ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια ΑΕΒΕ) (EL)

 

Bang & Bonsomer (LV)

 

Bromotirrena Srl (IT)

 

ICL-IP Europe (ex-Eurobrom) (NL)

 

Mebrom NV (BE)

 

PUPH Solfum (PL)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Veolia Environmental Services (UK)

 

Zephyr Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (HU)


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ГРУПА VII

Квоти за внос на ненапълно флуорирани бромофлуоровъглеводороди, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 2037/2000 с цел използване като изходна суровина и за унищожаване за периода от 1 януари до 31 декември 2009 г.

Дружество

 

Chemosyntha NV (BE)

 

Hovione Farmaciencia (PT)

 

Veolia Environmental Services (UK)


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ГРУПА VIII

Квоти за внос на ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди, разпределени на производителите и вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 2037/2000 и Решение 2007/195/ЕО с цел използване като изходна суровина, за унищожаване, за лабораторни нужди и за други приложения, разрешени съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 2037/2000, както и квоти за внос, разпределени на производителите на свежи ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди за регенериране и за други приложения, разрешени съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 2037/2000 за периода от 1 януари до 31 декември 2009 г.

Производител

 

Arkema SA (FR)

 

Arkema Quimica (SA)

 

DuPont de Nemours (Nederland) BV (NL)

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

 

Ineos Fluor Ltd (UK)

 

Solvay Fluor GmbH (DE)

 

Solvay Organics GmbH (DE)

 

Solvay Solexis SpA (IT)

Вносител

 

Alcobre SA (ES)

 

Avantec SA (FR)

 

Bay Systems Iberia (ES)

 

Blye Engineering Co Ltd (MT)

 

Calorie Fluor SAS (FR)

 

Dyneon (DE)

 

Empor d.o.o. (SI)

 

Etis d.o.o. (SI)

 

Freolitus (LT)

 

Galco SA (BE)

 

G.AL. Cycle Air Ltd (CY)

 

Harp International Ltd (UK)

 

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. (PL)

 

Kay y Sol (ES)

 

Matero Ltd (CY)

 

Mebrom NV (BE)

 

Refrigerant Products Ltd (UK)

 

SJB Energy Trading BV (NL)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Solquimia Iberia, SL (ES)

 

Tazzetti Fluids Srl (IT)

 

Unitor Servicios Navales (ES)

 

Unitor Trading France (FR)

 

Veolia Environmental Services (UK)

 

Vrec-Co Export-Import Kft. (HU)

 

Wigmors (PL)

 

Wilhelmsen Ships Services (NL)

 

Zakłady Azotowe (PL)


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ГРУПА IX

Квоти за внос на бромохлорометан, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 2037/2000 с цел използване като изходна суровина и за унищожаване за периода от 1 януари до 31 декември 2009 г.

Дружество

 

Albemarle Europe (BE)

 

Chemosyntha NV (BE)

 

ICL-IP Europe (ex-Eurobrom) (NL)

 

Laboratorios Miret SA (LAMIRSA) (ES)

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH (DE)

 

Trédi Séché global solutions (FR)

 

Veolia Environmental Services (UK)


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

(Настоящото приложение не се публикува, тъй като съдържа поверителна търговска информация.)


24.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 21/53


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2008 година

за разпределението на количествата контролирани вещества, чието използване за неотложни нужди в Общността през 2009 г. е разрешено съгласно Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой

(нотифицирано под номер C(2008) 8398)

(само текстовете на английски, испански, италиански, немски, нидерландски, словенски и френски език са автентични)

(2009/52/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Общността вече постепенно преустанови производството и потреблението на хлорофлуоровъглеводороди, други напълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди, халони, тетрахлорметан, 1,1,1-трихлоретан, ненапълно халогенирани бромофлуоровъглеводороди и бромохлорметан.

(2)

Всяка година Комисията е длъжна да определи неотложните нужди от тези контролирани вещества, количествата, които могат да бъдат използвани, както и дружествата, имащи право да ги използват.

(3)

Решение IV/25 на страните по Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, наричан по-долу в текста „Монреалският протокол“, установява критериите, въз основа на които Комисията определя неотложните нужди и разрешава необходимото производство и потребление, за да бъдат удовлетворени неотложните нужди от контролирани вещества във всяка страна по протокола.

(4)

Страните по Монреалския протокол разрешават произвеждането в Европейската общност на 22 тона напълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди (НХХФВ) през 2009 г. за производство и използване на дозиращи инхалатори (ДИ), необходими за неотложни нужди от НХХФВ в съответствие с Решение IV/25.

(5)

Решение ХIХ/18 на страните по Монреалския протокол разрешава необходимото производство и потребление за неотложни нужди на посочените в приложения А, Б и В (вещества от група II и III) към Монреалския протокол контролирани вещества за лабораторни и аналитични нужди, определени в приложение IV към доклада от Седмата среща на страните, при спазване на условията по приложение II към доклада от Шестата среща на страните, както и в Решения VII/11, XI/15 и XV/5 на страните по Монреалския протокол. Решение ХVII/10 на страните по Монреалския протокол разрешава производството и потреблението на посочените в приложение Д към Монреалския протокол контролирани вещества, които са необходими за критични лабораторни и аналитични нужди от метилбромид.

(6)

В съответствие с параграф 3 от Решение ХII/2 на страните по Монреалския протокол относно мерките за подпомагане на прехода към дозиращи инхалатори (ДИ) без напълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди всички държави-членки уведомиха Програмата за околна среда на Организацията на обединените нации за активните съставки, за които напълно халогенираните хлорофлуоровъглеводороди (НХХФВ) не са повече от основно значение за производството на ДИ, предназначени за пускане на пазара на Европейската общност.

(7)

Член 4, параграф 4, подточка i), буква б) от Регламент (ЕО) № 2037/2000 прекратява използването и пускането на пазара на НХХФВ, освен ако не са предназначени за неотложни нужди при условията на член 3, параграф 1 от същия регламент. Определянето на неотложните нужди намали следователно търсенето на НХХФВ за използване в ДИ, които се пускат на пазара на Европейската общност. Освен това член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 2037/2000 прекратява вноса и пускането на пазара на ДИ, съдържащи НХХФВ, освен ако нуждите от НХХФВ в тези продукти не са считани за неотложни при условията на член 3, параграф 1.

(8)

Комисията публикува известие (2) до онези дружества в държавите-членки, които искат разглеждане от Комисията на използването на контролирани вещества за неотложни нужди в Общността през 2009 г., и получи заявленията относно предвижданите неотложни нужди от контролирани вещества за 2009 г.

(9)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на управителния комитет, създаден с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2037/2000,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   За неотложни медицински нужди в Общността през 2009 г. могат да бъдат използвани 21 360,00 озоноразрушаващ потенциал (ОРП) килограма контролирани вещества от група I (напълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди 11, 12, 113, 114 и 115), които са обхванати от Регламент (ЕО) № 2037/2000.

2.   За неотложни лабораторни и аналитични нужди в Общността през 2009 г. могат да бъдат използвани 60 280,8 ОРП килограма контролирани вещества от група I (напълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди 11, 12, 113, 114 и 115) и група II (други напълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди), които са обхванати от Регламент (ЕО) № 2037/2000.

3.   За неотложни лабораторни и аналитични нужди в Общността през 2009 г. могат да бъдат използвани 115,7 ОРП килограма контролирани вещества от група III (халони), които са обхванати от Регламент (ЕО) № 2037/2009.

4.   За неотложни лабораторни и аналитични нужди в Общността през 2009 г. могат да бъдат използвани 129 390,8 ОРП килограма контролирани вещества от група IV (тетрахлорметан), които са обхванати от Регламент (ЕО) № 2037/2009.

5.   За неотложни лабораторни и аналитични нужди в Общността през 2009 г. могат да бъдат използвани 355,65 ОРП килограма контролирани вещества от група V (1,1,1-трихлоретан), които са обхванати от Регламент (ЕО) № 2037/2009.

6.   За неотложни лабораторни и аналитични нужди в Общността през 2009 г. могат да бъдат използвани 36,3 ОРП килограма контролирани вещества от група VI (метилбромид), които са обхванати от Регламент (ЕО) № 2037/2000.

7.   За неотложни лабораторни и аналитични нужди в Общността през 2009 г. могат да бъдат използвани 57,96 ОРП килограма контролирани вещества от група VII (ненапълно халогенирани бромофлуоровъглеводороди), които са обхванати от Регламент (ЕО) № 2037/2009.

8.   За неотложни лабораторни и аналитични нужди в Общността през 2009 г. могат да бъдат използвани 11,088 ОРП килограма контролирани вещества от група IХ (бромохлорметан), които са обхванати от Регламент (ЕО) № 2037/2000.

Член 2

Дозиращи инхалатори, съдържащи посочените в приложение I напълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди, не се пускат на пазарите, за които компетентният орган е определил, че нуждите от напълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди в ДИ за тези пазари не са неотложни.

Член 3

От 1 януари до 31 декември 2009 г. се прилагат следните правила:

1.

Разпределението на квотите за неотложни медицински нужди от напълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди 11, 12, 113, 114 и 115 е между дружествата, които са посочени в приложение II.

2.

Разпределението на квотите за неотложни лабораторни и аналитични нужди от напълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди 11, 12, 113, 114 и 115 и други напълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди е между дружествата, които са посочени в приложение III.

3.

Разпределението на квотите за неотложни лабораторни и аналитични нужди от халони е между дружествата, които са посочени в приложение IV.

4.

Разпределението на квотите за неотложни лабораторни и аналитични нужди от тетрахлорметан е между дружествата, които са посочени в приложение V.

5.

Разпределението на квотите за неотложни лабораторни и аналитични нужди от 1,1,1-трихлоретан е между дружествата, които са посочени в приложение VI.

6.

Разпределението на квотите за критични лабораторни и аналитични нужди от метилбромид е между дружествата, които са посочени в приложение VII.

7.

Разпределението на квотите за неотложни лабораторни и аналитични нужди от ненапълно халогенирани бромофлуоровъглеводороди е между дружествата, които са посочени в приложение VIII.

8.

Разпределението на квотите за неотложни лабораторни и аналитични нужди от бромохлорметан е между дружествата, които са посочени в приложение IX.

9.

Квотите за неотложни нужди от хлорофлуоровъглеводороди 11, 12, 113, 114 и 115, други напълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди, тетрахлорметан, 1,1,1-трихлоретан, ненапълно халогенирани бромофлуоровъглеводороди и бромохлорметан, както и квотите за критични лабораторни и аналитични нужди от метилбромид, са посочени в приложение X.

Член 4

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г.

Член 5

Адресати на настоящото решение са следните предприятия:

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3a

B-2440 Geel

 

Airbus France

316, route de Bayonne

F-31300 Toulouse

 

Carlo Erba Réactifs-SDS

Z.I. de Valdonne, BP 4

F-13124 Peypin

 

Chiesi Farmaceutici SpA

Via Palermo 26/A

I-43100 Parma

 

CNRS — Groupe de physique des solides

Université Paris 7 Denis Diderot et Paris 6

Pierre et Marie Curie

F-75251 Paris Cedex 5

 

Harp International

Gellihirion Industrial Estate Rhondda,

Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

UNITED KINGDOM

 

Honeywell Specialty Chemicals

Wunstorfer Straße 40

Postfach 10 02 62

D-30918 Seelze

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

UNITED KINGDOM

 

Institut scientifique de service public

Rue du Chéra 200

B-4000 Liège

 

LGC Standards GmbH

Mercatorstraße 51

D-46485 Wesel

 

Mallinckrodt Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Nederland

 

Merck KGaA

Frankfurter Straße 250

D-64271 Darmstadt

 

Mikro + Polo d.o.o.

Zagrebška cesta 22

SI-2000 Maribor

 

Ministry of Defense

Defence Fuel Lubricants and Chemicals

PO Box 10 000

1780 CA Den Helder

Nederland

 

Panreac Química SA

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf, 2

E-08211 Castellar del Vallès

Barcelona

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’Isle d’Abeau Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

UNITED KINGDOM

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien

Wunstorfer Straße 40

Postfach 10 02 62

D-30918 Seelze

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Solvay Organics GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

D-30173 Hannover

 

Tazzetti Fluids SRL

Corso Europa 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals

Via Vallisneri 10

I-20133 Milano

 

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI)

SpA — LINDAL Group Italia

Via del Pino 10

I-23854 Olginate (LC)

 

VWR ISAS

201, rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

Съставено в Брюксел на 18 декември 2008 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 114, 9.5.2008 г., стp. 27.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В съответствие с параграф 3 от Решение ХII/2 на Дванайсетата среща на страните по Монреалския протокол относно мерките за подпомагане на прехода към дозиращи инхалатори (ДИ) без напълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди, следните държави решиха, че нуждите от НХХФВ няма да бъдат повече квалифицирани като неотложни по протокола, когато последните са комбинирани с посочените по-долу активни съставки поради наличието на подходящи дозиращи инхалатори без напълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди:

СПИСЪК НА ВЕЩЕСТВА, НУЖДИТЕ ОТ КОИТО НЕ СА НЕОТЛОЖНИ

Източник: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

Таблица 1

Бета-агонисти бронходилататори с краткотрайно действие

Държава

Салбутамол

Тербуталин

Фенотерол

Орципреналин

Репротерол

Карбутерол

Хексопреналин

Пирбутерол

Кленбутерол

Битолтерол

Прокатерол

Австрия

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Белгия

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

България

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Кипър

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Чешка република

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Дания

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Естония

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Финландия

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Франция

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Германия

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Гърция

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Унгария

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ирландия

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Италия

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Латвия

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Литва

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Люксембург

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Малта

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Нидерландия

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Полша

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Португалия

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Румъния

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Словакия

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Словения

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Испания

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Швеция

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Обединеното кралство

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Таблица 2

Инхалаторни стероиди

Държава

Беклометазон

Дексаметазон

Флунизолид

Флутиказон

Будезонид

Триамцинолон

Австрия

X

X

X

X

X

X

Белгия

X

X

X

X

X

X

България

X

X

X

X

X

X

Кипър

X

X

X

X

X

X

Чешка република

X

X

X

X

X

X

Дания

X

X

X

X

X

X

Естония

X

X

X

X

X

X

Финландия

X

X

X

X

X

X

Франция

X

X

X

X

X

X

Германия

X

X

X

X

X

X

Гърция

X

X

X

X

X

X

Унгария

X

X

X

X

X

X

Ирландия

X

 

 

X

 

 

Италия

X

X

X

X

X

X

Латвия

X

X

X

X

X

X

Литва

X

X

X

X

X

X

Люксембург

X

X

X

X

X

X

Малта

 

 

 

X

X

 

Нидерландия

X

X

X

X

X

X

Полша

X

X

X

X

X

X

Португалия

X

X

X

X

X

X

Румъния

X

X

X

X

X

X

Словакия

X

X

X

X

X

X

Словения

X

X

X

X

X

X

Испания

X

X

X

X

X

X

Швеция

X

X

X

X

X

X

Обединеното кралство

 

 

 

X

 

 


Таблица 3

Нестероидни противовъзпалителни

Държава

Кромогликонова киселина

Недрокромил

Австрия

X

X

Белгия

X

X

България

X

X

Кипър

X

X

Чешка република

X

X

Дания

X

X

Естония

X

X

Финландия

X

X

Франция

X

X

Германия

X

X

Гърция

X

X

Унгария

X

 

Ирландия

 

 

Италия

X

X

Латвия

X

X

Литва

X

X

Люксембург

X

 

Малта

 

X

Нидерландия

X

X

Полша

X

X

Португалия

X

 

Румъния

X

X

Словакия

X

X

Словения

X

X

Испания

X

X

Швеция

X

X

Обединеното кралство

X

X


Таблица 4

Антихолинергични бронходилататори

Държава

Ипратропиев бромид

Окситропиев бромид

Австрия

X

X

Белгия

X

X

България

X

X

Кипър

X

X

Чешка република

X

X

Дания

X

X

Естония

X

X

Финландия

X

X

Франция

X

X

Германия

X

X

Гърция

X

X

Унгария

X

X

Ирландия

X

X

Италия

 

X

Латвия

X

X

Литва

X

X

Люксембург

X

X

Малта

X

X

Нидерландия

X

X

Полша

X

X

Португалия

X

 

Румъния

X

X

Словакия

X

X

Словения

X

X

Испания

X

X

Швеция

X

X

Обединеното кралство

X

X


Таблица 5

Бета-агонисти бронходилатори с продължително действие

Държава

Формотерол

Салметерол

Австрия

X

X

Белгия

X

X

България

X

X

Кипър

X

X

Чешка република

X

X

Дания

X

X

Естония

X

X

Финландия

X

X

Франция

X

X

Германия

X

X

Гърция

X

X

Унгария

X

X

Ирландия

X

X

Италия

X

X

Латвия

X

X

Литва

X

X

Люксембург

X

X

Малта

X

X

Нидерландия

X

X

Полша

X

X

Португалия

X

X

Румъния

X

X

Словакия

X

X

Словения

X

X

Испания

X

X

Швеция

X

X

Обединеното кралство

X

X


Таблица 6

Комбинации от активни съставки в един дозиращ инхалатор

Държава

 

 

Австрия

Х Всички продукти

 

Белгия

Х Всички продукти

 

България

Х Всички продукти

 

Кипър

 

 

Чешка република

Х Всички продукти

 

Дания

Х Всички продукти

 

Естония

 

 

Финландия

Х Всички продукти

 

Франция

Х Всички продукти

 

Германия

Х Всички продукти

 

Гърция

 

 

Унгария

Х Всички продукти

 

Ирландия

 

 

Италия

Буденозид + фенотерол

Флутиказон + салметерол

Латвия

Х Всички продукти

 

Литва

Х Всички продукти

 

Люксембург

Х Всички продукти

 

Малта

Х Всички продукти

 

Нидерландия

Х Всички продукти

 

Полша

Х Всички продукти

 

Португалия

Х Всички продукти

 

Румъния

Х Всички продукти

 

Словакия

Х Всички продукти

 

Словения

Х Всички продукти

 

Испания

 

 

Швеция

Х Всички продукти

 

Обединеното кралство

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

НЕОТЛОЖНИ МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ

Квотите от контролирани вещества от група I, които могат да бъдат използвани за производство на дозиращи инхалатори (ДИ) за лечение на астма и други хронични обструктивни заболявания на белите дробове, се отпускат на:

 

Chiesi Farmaceutici SpA (IT)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals (IT)

 

(VARI) SpA - LINDAL Group Italia (IT)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

НЕОТЛОЖНИ ЛАБОРАТОРНИ И АНАЛИТИЧНИ НУЖДИ

Квотите от контролирани вещества от групи I и II, които могат да бъдат използвани за неотложни лабораторни и аналитични нужди, се отпускат на:

 

Carlo Erba Réactifs-SDS (FR)

 

CNRS – Groupe de Physique des Solides (FR)

 

Harp International (UK)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Ineos Fluor (UK)

 

LGC Standards (DE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Quimica (ES)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Tazzetti Fluids (IT)


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

НЕОТЛОЖНИ ЛАБОРАТОРНИ И АНАЛИТИЧНИ НУЖДИ

Квотите от контролирани вещества от група III, които могат да бъдат използвани за неотложни лабораторни и аналитични нужди, се отпускат на:

 

Airbus France (FR)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Ministry of Defence (NL)


ПРИЛОЖЕНИЕ V

НЕОТЛОЖНИ ЛАБОРАТОРНИ И АНАЛИТИЧНИ НУЖДИ

Квотите от контролирани вещества от група IV, които могат да бъдат използвани за неотложни лабораторни и аналитични нужди, се отпускат на:

 

Acros Organics (BE)

 

Carlo Erba Réactifs-SDS (FR)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Institut Scientifique du Service Publique (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Quimica (ES)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

VWR ISAS (FR)


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

НЕОТЛОЖНИ ЛАБОРАТОРНИ И АНАЛИТИЧНИ НУЖДИ

Квотите от контролирани вещества от група V, които могат да бъдат използвани за неотложни лабораторни и аналитични нужди, се отпускат на:

 

Acros Organics (BE)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Quimica (ES)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

КРИТИЧНИ ЛАБОРАТОРНИ И АНАЛИТИЧНИ НУЖДИ

Квотите от контролирани вещества от група VI, които могат да бъдат използвани за критични лабораторни и аналитични нужди, се отпускат на:

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

НЕОТЛОЖНИ ЛАБОРАТОРНИ И АНАЛИТИЧНИ НУЖДИ

Квотите от контролирани вещества от група VII, които могат да бъдат използвани за неотложни лабораторни и аналитични нужди, се отпускат на:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Solvay Organics (DE)


ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

НЕОТЛОЖНИ ЛАБОРАТОРНИ И АНАЛИТИЧНИ НУЖДИ

Квотите от контролирани вещества от група IХ, които могат да бъдат използвани за неотложни лабораторни и аналитични нужди, се отпускат на:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)


ПРИЛОЖЕНИЕ Х

Това приложение не е публикувано, тъй като съдържа поверителна търговска информация.


Европейска централна банка

24.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 21/66


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 12 декември 2008 година

относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка

(ЕЦБ/2008/23)

(2009/53/ЕО)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Устава на ЕСЦБ“), и по-специално членове 29.3 и 29.4 от него,

като взе предвид съображенията на Генералния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) в съответствие с член 47.2, четвърто тире от Устава на ЕСЦБ,

като има предвид, че:

(1)

Решение ЕЦБ/2006/21 от 15 декември 2006 г. относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка (1) установи с действие от 1 януари 2007 г. теглата в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ, определени за онези национални централни банки (НЦБ), които на 1 януари 2007 г. са били членки на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) (наричани по-долу съответно „тегла в капиталовия алгоритъм“ и „капиталов алгоритъм“).

(2)

Член 29.3 от Устава на ЕСЦБ изисква теглата в капиталовия алгоритъм да се преразглеждат на всеки пет години след създаването на ЕСЦБ по аналогия с разпоредбите, посочени в член 29.1 от Устава. Коригираният капиталов алгоритъм се прилага с действие от първия ден на годината, следваща годината, в която се извършва корекцията.

(3)

Последната корекция на теглата в капиталовия алгоритъм в съответствие с член 29.3 от Устава на ЕСЦБ беше извършена през 2003 г. с действие от 1 януари 2004 г. (2) Последващите разширявания на капиталовия алгоритъм на ЕЦБ бяха направени в съответствие с член 49.3 от Устава на ЕСЦБ с оглед на присъединяването на нови държави-членки към Европейския съюз (3).

(4)

В съответствие с Решение 2003/517/ЕО на Съвета от 15 юли 2003 г. относно статистическите данни, които следва да се използват за корекцията на алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка (4), Европейската комисия предостави на ЕЦБ статистически данни, които да се използват за определяне на коригирания капиталов алгоритъм,

РЕШИ:

Член 1

Закръгляване

Когато Европейската комисия предоставя ревизирани статистически данни, които да се използват за коригиране на капиталовия алгоритъм, и общият сбор на предоставените числа не е равен на 100 %, разликата следва да бъде компенсирана по следния начин: i) ако общият сбор е под 100 %, с прибавяне на 0,0001 процентни пункта към най-малкия/те дял/ове във възходящ ред до достигане на точно 100 %, или ii) ако общият сбор е над 100 %, с изваждане на 0,0001 процентни пункта от най-големия/те дял/ове в низходящ ред до достигане на точно 100 %.

Член 2

Тегла в капиталовия алгоритъм

С действие от 1 януари 2009 г. теглото, определено на всяка една НЦБ в капиталовия алгоритъм, описан в член 29 от Устава на ЕСЦБ, е следното:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,4256 %

Българска народна банка

0,8686 %

Česká národní banka

1,4472 %

Danmarks Nationalbank

1,4835 %

Deutsche Bundesbank

18,9373 %

Eesti Pank

0,1790 %

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

1,1107 %

Bank of Greece

1,9649 %

Banco de España

8,3040 %

Banque de France

14,2212 %

Banca d’Italia

12,4966 %

Central Bank of Cyprus

0,1369 %

Latvijas Banka

0,2837 %

Lietuvos bankas

0,4256 %

Banque centrale du Luxembourg

0,1747 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3856 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0632 %

De Nederlandsche Bank

3,9882 %

Oesterreichische Nationalbank

1,9417 %

Narodowy Bank Polski

4,8954 %

Banco de Portugal

1,7504 %

Banca Națională a României

2,4645 %

Banka Slovenije

0,3288 %

Národná banka Slovenska

0,6934 %

Suomen Pankki

1,2539 %

Sveriges Riksbank

2,2582 %

Bank of England

14,5172 %

Член 3

Заключителни и преходни разпоредби

1.   Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2009 г.

2.   Решение ЕЦБ/2006/21 се отменя от 1 януари 2009 г.

3.   Позоваванията на Решение ЕЦБ/2006/21 се смятат за позовавания на настоящото решение.

Съставено във Франкфурт на Майн на 12 декември 2008 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 24, 31.1.2007 г., стр. 1.

(2)  Решение ЕЦБ/2003/17 от 18 декември 2003 г. относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка (ОВ L 9, 15.1.2004 г., стр. 27).

(3)  Решение ЕЦБ/2004/5 от 22 април 2004 г. относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка (ОВ L 205, 9.6.2004 г., стр. 5) и Решение ЕЦБ/2006/21.

(4)  ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 43.


24.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 21/69


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 12 декември 2008 година

за определяне на мерките, необходими за внасянето на капитала на Европейската централна банка от участващите национални централни банки

(ЕЦБ/2008/24)

(2009/54/ЕО)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Устава на ЕСЦБ“), и по-специално член 28.3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Решение ЕЦБ/2006/22 от 15 декември 2006 г. за определяне на мерките, необходими за внасянето на капитала на Европейската централна банка от участващите национални централни банки (1) се определя как и в каква степен националните централни банки (НЦБ) на държавите-членки, приели еврото (наричани по-долу „участващи НЦБ“), са длъжни да внесат капитала на Европейската централна банка (ЕЦБ) на 1 януари 2007 г.

(2)

В Решение ЕЦБ/2008/23 от 12 декември 2008 г. относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка (2) се предвижда корекция на алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ (наричан по-долу „капиталов алгоритъм“) в съответствие с член 29.3 от Устава на ЕСЦБ и се установяват от 1 януари 2009 г. новите тегла, определени за всяка НЦБ в коригирания капиталов алгоритъм (наричани по-долу „тегла в капиталовия алгоритъм“).

(3)

Записаният капитал на ЕЦБ е 5 760 652 402,58 EUR.

(4)

Коригирането на капиталовия алгоритъм на ЕЦБ налага приемането на ново решение на ЕЦБ, което да отмени от 1 януари 2009 г. Решение ЕЦБ/2006/22 и да определи как и до каква степен участващите НЦБ са длъжни да внесат капитала на ЕЦБ от 1 януари 2009 г.

(5)

Съгласно член 1 от Решение 2008/608/ЕО на Съвета от 8 юли 2008 г. в съответствие с член 122, параграф 2 от Договора за приемане от страна на Словакия на единната валута на 1 януари 2009 г. (3) Словакия изпълнява необходимите условия за приемане на еврото и дерогацията в нейна полза съгласно член 4 от Акта за присъединяване от 2003 г. (4) се отменя считано от 1 януари 2009 г.

(6)

Съгласно Решение ЕЦБ/2008/33 от 31 декември 2008 г. относно внасянето на капитал, прехвърлянето на чуждестранни резервни активи и вноскатa в резервите и провизиите на ЕЦБ от страна на Národná banka Slovenska (5), Národná banka Slovenska е длъжна от 1 януари 2009 г. да изплати оставащата част от вноската си в капитала на ЕЦБ, имайки предвид коригирания капиталов алгоритъм,

РЕШИ:

Член 1

Размер и форма на внесения капитал

Всяка участваща НЦБ заплаща напълно своята вноска в капитала на ЕЦБ от 1 януари 2009 г. Предвид теглата в капиталовия алгоритъм, установени в член 2 от Решение ЕЦБ/2008/23, всяка участваща НЦБ заплаща от 1 януари 2009 г. сумата, посочена срещу името ѝ в таблицата, както следва:

Участваща НЦБ

(EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

139 730 384,68

Deutsche Bundesbank

1 090 912 027,43

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

63 983 566,24

Bank of Greece

113 191 059,06

Banco de España

478 364 575,51

Banque de France

819 233 899,48

Banca d’Italia

719 885 688,14

Central Bank of Cyprus

7 886 333,14

Banque centrale du Luxembourg

10 063 859,75

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

3 640 732,32

De Nederlandsche Bank

229 746 339,12

Oesterreichische Nationalbank

111 854 587,70

Banco de Portugal

100 834 459,65

Banka Slovenije

18 941 025,10

Národná banka Slovenska

39 944 363,76

Suomen Pankki

72 232 820,48

Член 2

Коригиране на внесения капитал

1.   Тъй като съгласно Решение ЕЦБ/2006/22 всяка участваща НЦБ, с изключение на Národná banka Slovenska, вече е изплатила изцяло своя дял в записания капитал на ЕЦБ, прилагащ се до 31 декември 2008 г., всяка една от тях, с изключение на Národná banka Slovenska, превежда допълнителна сума на ЕЦБ или съответно получава обратно от ЕЦБ определена сума, до достигане на сумата, посочена в таблицата в член 1. Внасянето на капитала от Národná banka Slovenska е уредено с Решение ЕЦБ/2008/33.

2.   Всички прехвърляния съгласно настоящия член следва да се извършват в съответствие с Решение ЕЦБ/2008/25 от 12 декември 2008 г. за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на Европейската централна банка между националните централни банки и за коригиране на внесения капитал (6).

Член 3

Заключителни разпоредби

1.   Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2009 г.

2.   Решение ЕЦБ/2006/22 се отменя от 1 януари 2009 г.

3.   Позоваванията на Решение ЕЦБ/2006/22 се смятат за позовавания на настоящото решение.

Съставено във Франкфурт на Майн на 12 декември 2008 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 24, 31.1.2007 г., стр. 3.

(2)  Вж. стр. 66 от настоящия брой на Официален вестник.

(3)  ОВ L 195, 24.7.2008 г., стр. 24.

(4)  Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded (OJ L 236, 23.9.2003, p. 33).

(5)  Вж. стр. 83 от настоящия брой на Официален вестник.

(6)  Вж. стр. 71 от настоящия брой на Официален вестник.


24.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 21/71


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 12 декември 2008 година

за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на Европейската централна банка между националните централни банки и за коригиране на внесения капитал

(ЕЦБ/2008/25)

(2009/55/ЕО)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 28.5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Решение ЕЦБ/2008/23 от 12 декември 2008 г. относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка (1) се предвижда корекция на теглата, определени за националните централни банки (НЦБ) в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка (ЕЦБ) (наричани по-долу съответно „тегла в капиталовия алгоритъм“ и „капиталов алгоритъм“). Тази корекция изисква Управителният съвет да определи условията за прехвърляне на дялове от капитала между НЦБ, които са членки на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) към 31 декември 2008 г., за да гарантира, че разпределението на тези дялове съответства на извършените корекции. Поради това се налага да бъде прието ново решение на ЕЦБ, което отменя от 1 януари 2009 г. Решение ЕЦБ/2006/23 от 15 декември 2006 г. за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на Европейската централна банка между националните централни банки и за коригиране на внесения капитал (2).

(2)

Решение ЕЦБ/2008/24 от 12 декември 2008 г. за определяне на мерките, необходими за внасянето на капитала на ЕЦБ от участващите национални централни банки (3), определя как и в каква степен НЦБ на държавите-членки, приели еврото (наричани по-долу „участващи НЦБ“), са длъжни да внесат капитала на ЕЦБ с оглед на коригирания капиталов алгоритъм. Решение ЕЦБ/2008/28 от 15 декември 2008 г. за определяне на мерките, необходими за внасянето на капитала на ЕЦБ от неучастващите национални централни банки (4), определя процента, който НЦБ на държавите-членки, които няма да са приели еврото на 1 януари 2009 г. (наричани по-долу „неучастващите НЦБ“), следва да платят с действие от 1 януари 2009 г. във връзка с коригирания капиталов алгоритъм.

(3)

Участващите НЦБ, с изключение на Národná banka Slovenska, вече са внесли своите дялове в записания капитал на ЕЦБ съгласно Решение ЕЦБ/2006/22 от 15 декември 2006 г. за определяне на мерките, необходими за внасянето на капитала на Европейската централна банка от участващите национални централни банки (5). В тази връзка член 2, параграф 1 от Решение ЕЦБ/2008/24 предвижда, че дадена участваща НЦБ или превежда допълнителна сума на ЕЦБ, или получава обратно от ЕЦБ определена сума до достигане на сумите, посочени в таблицата в член 1 от Решение ЕЦБ/2008/24.

(4)

Освен това член 2, параграфи 1 и 2 от Решение ЕЦБ/2008/33 от 31 декември 2008 г. относно внасянето на капитал, прехвърлянето на чуждестранни резервни активи и вноскатa за резервите и провизиите на ЕЦБ от страна на Národná banka Slovenska (6) уреждат задължението на Národná banka Slovenska, която от 1 януари 2009 г. ще е участваща НЦБ, да изплати оставащата част от вноската си в капитала на ЕЦБ до достигане на сумата, посочена срещу името ѝ в таблицата в член 1 от Решение ЕЦБ/2008/24, имайки предвид коригирания капиталов алгоритъм.

(5)

Също така неучастващите НЦБ вече са изплатили своите дялове в записания капитал на ЕЦБ съгласно Решение ЕЦБ/2006/26 от 18 декември 2006 г. за определяне на мерките, необходими за внасянето на капитала на Европейската централна банка от неучастващите национални централни банки (7). С оглед на това член 2, параграф 1 от Решение ЕЦБ/2008/28 предвижда, че всяка една от тях трябва или да преведе допълнителна сума на ЕЦБ, или да получи обратно от ЕЦБ определена сума до достигане на сумите, посочени в таблицата в член 1 от Решение ЕЦБ/2008/28.

(6)

Решение ЕЦБ/2003/20 от 18 декември 2003 г. за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на Европейската централна банка между националните централни банки и за коригиране на внесения капитал (8) беше мълчаливо отменено с Решение ЕЦБ/2004/7 от 22 април 2004 г. за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на Европейската централна банка между националните централни банки и за коригиране на внесения капитал (9). За яснота Решение ЕЦБ/2003/20 трябва да бъде изрично отменено със задна дата,

РЕШИ:

Член 1

Прехвърляне на дялове от капитала

Предвид дела в капитала на ЕЦБ на всяка НЦБ, записан на 31 декември 2008 г., и дела в капитала на ЕЦБ, който ще бъде записан от всяка НЦБ с действие от 1 януари 2009 г. в резултат на корекциите в теглата на капиталовия алгоритъм, предвидени в член 2 от Решение ЕЦБ/2008/23, НЦБ прехвърлят дялове от капитала помежду си чрез прехвърляния към и от ЕЦБ, за да осигурят, че разпределението на дяловете от капитала от 1 януари 2009 г. съответства на коригираните тегла. В този смисъл всяка НЦБ, по силата на настоящия член и без други действия или актове, прехвърля или съответно получава с действие от 1 януари 2009 г. дела в записания капитал на ЕЦБ, посочен срещу името ѝ в четвъртата колона от таблицата в приложение I към настоящото решение, като знакът „+“ показва капиталовия дял, който ЕЦБ прехвърля на НЦБ, а знакът „–“ — капиталовия дял, който НЦБ прехвърля на ЕЦБ.

Член 2

Коригиране на внесения капитал

1.   Предвид сумата от капитала на ЕЦБ, която всяка НЦБ е платила, и сумата в капитала на ЕЦБ, която всяка НЦБ плаща с действие от 1 януари 2009 г., съгласно съответно член 1 от Решение ЕЦБ/2008/24 за участващите НЦБ и член 1 от Решение ЕЦБ/2008/28 за неучастващите НЦБ, на първия работен ден на Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) след 1 януари 2009 г. всяка НЦБ прехвърля или съответно получава нетната сума, посочена срещу името ѝ в четвъртата колона от таблицата в приложение II към настоящото решение, като знакът „+“ показва сумата, която съответната НЦБ прехвърля на ЕЦБ, а знакът „–“ — сумата, която ЕЦБ прехвърля на съответната НЦБ.

2.   На първия работен ден на TARGET2 след 1 януари 2009 г. ЕЦБ и НЦБ, които са длъжни да прехвърлят сумите по параграф 1, превеждат, всяка една поотделно, лихвите, начислени по съответните суми в периода от 1 януари 2009 г. до датата на превода. Платците и получателите на лихвата съвпадат с платците и получателите на сумите, върху които се начислява тази лихва.

Член 3

Общи разпоредби

1.   Прехвърлянията, посочени в член 2, се извършват чрез TARGET2.

2.   Ако дадена НЦБ няма достъп до TARGET2, тя прехвърля сумата, посочена в член 2, като заверява сметката, която е посочена своевременно от ЕЦБ или НЦБ.

3.   Лихвите, начислявани съгласно член 2, параграф 2, се изчисляват на дневна база, като се използва лихвената конвенция реален брой изминали дни върху 360, по лихвен процент, равен на пределния лихвен процент, използван от Евросистемата по последната ѝ основна рефинансираща операция.

4.   ЕЦБ и НЦБ, които са задължени да извършат прехвърляне по член 2, дават своевременно необходимите инструкции за надлежно и навременно изпълнение на прехвърлянето.

Член 4

Заключителна разпоредба

1.   Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2009 г.

2.   Решение ЕЦБ/2006/23 се отменя, считано от 1 януари 2009 г.

3.   Позоваванията на Решение ЕЦБ/2006/23 се смятат за позовавания на настоящото решение.

4.   Решение ЕЦБ/2003/20 се отменя, считано от 23 април 2004 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 12 декември 2008 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  Вж. стр. 66 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  ОВ L 24, 31.1.2007 г., стр. 5.

(3)  Вж. стр. 69 от настоящия брой на Официален вестник.

(4)  Вж. стр. 81 от настоящия брой на Официален вестник.

(5)  ОВ L 24, 31.1.2007 г., стр. 3.

(6)  Вж. стр. 75 от настоящия брой на Официален вестник.

(7)  ОВ L 24, 31.1.2007 г., стр. 15.

(8)  ОВ L 9, 15.1.2004 г., стр. 32.

(9)  ОВ L 205, 9.6.2004 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЗАПИСАН КАПИТАЛ НА НЦБ

 

Дял, записан на 31 декември 2008 г.

(EUR)

Дял, записан с действие от 1 януари 2009 г.

(EUR)

Дял, който се прехвърля

(EUR)

Участваща НЦБ

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

142 334 199,56

139 730 384,68

–2 603 814,88

Deutsche Bundesbank

1 182 149 240,19

1 090 912 027,43

–91 237 212,76

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

51 183 396,60

63 983 566,24

+12 800 169,64

Bank of Greece

104 659 532,85

113 191 059,06

+8 531 526,21

Banco de España

434 917 735,09

478 364 575,51

+43 446 840,42

Banque de France

828 813 864,42

819 233 899,48

–9 579 964,94

Banca d’Italia

721 792 464,09

719 885 688,14

–1 906 775,95

Central Bank of Cyprus

7 195 054,85

7 886 333,14

+ 691 278,29

Banque centrale du Luxembourg

9 073 027,53

10 063 859,75

+ 990 832,22

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

3 583 125,79

3 640 732,32

+57 606,53

De Nederlandsche Bank

224 302 522,60

229 746 339,12

+5 443 816,52

Oesterreichische Nationalbank

116 128 991,78

111 854 587,70

–4 274 404,08

Banco de Portugal

98 720 300,22

100 834 459,65

+2 114 159,43

Banka Slovenije

18 399 523,77

18 941 025,10

+ 541 501,33

Národná banka Slovenska

38 970 813,50

39 944 363,76

+ 973 550,26

Suomen Pankki

71 708 601,11

72 232 820,48

+ 524 219,37

Неучастваща НЦБ

Българска народна банка

50 883 842,67

50 037 026,77

– 846 815,90

Česká národní banka

79 957 855,35

83 368 161,57

+3 410 306,22

Danmarks Nationalbank

87 204 756,07

85 459 278,39

–1 745 477,68

Eesti Pank

9 810 391,04

10 311 567,80

+ 501 176,76

Latvijas Banka

16 204 715,21

16 342 970,87

+ 138 255,66

Lietuvos bankas

24 068 005,74

24 517 336,63

+ 449 330,89

Magyar Nemzeti Bank

75 700 733,22

79 819 599,69

+4 118 866,47

Narodowy Bank Polski

280 820 283,32

282 006 977,72

+1 186 694,40

Banca Națională a României

145 099 312,72

141 971 278,46

–3 128 034,26

Sveriges Riksbank

134 298 089,46

130 087 052,56

–4 211 036,90

Bank of England

802 672 023,82

836 285 430,59

+33 613 406,77

Общо (1):

5 760 652 402,58

5 760 652 402,58

0


(1)  Вследствие на закръгляването общата сума може да не съответства на сбора от отделните стойности.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ВНЕСЕН КАПИТАЛ НА НЦБ

 

Дял, изплатен на 31 декември 2008 г.

(EUR)

Дял, изплатен с действие от 1 януари 2009 г.

(EUR)

Сума за прехвърляне

(EUR)

Участваща НЦБ

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

142 334 199,56

139 730 384,68

–2 603 814,88

Deutsche Bundesbank

1 182 149 240,19

1 090 912 027,43

–91 237 212,76

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

51 183 396,60

63 983 566,24

+12 800 169,64

Bank of Greece

104 659 532,85

113 191 059,06

+8 531 526,21

Banco de España

434 917 735,09

478 364 575,51

+43 446 840,42

Banque de France

828 813 864,42

819 233 899,48

–9 579 964,94

Banca d’Italia

721 792 464,09

719 885 688,14

–1 906 775,95

Central Bank of Cyprus

7 195 054,85

7 886 333,14

+ 691 278,29

Banque centrale du Luxembourg

9 073 027,53

10 063 859,75

+ 990 832,22

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

3 583 125,79

3 640 732,32

+57 606,53

De Nederlandsche Bank

224 302 522,60

229 746 339,12

+5 443 816,52

Oesterreichische Nationalbank

116 128 991,78

111 854 587,70

–4 274 404,08

Banco de Portugal

98 720 300,22

100 834 459,65

–2 114 159,43

Banka Slovenije

18 399 523,77

18 941 025,10

+ 541 501,33

Národná banka Slovenska

2 727 956,95

39 944 363,76

+37 216 406,81

Suomen Pankki

71 708 601,11

72 232 820,48

+ 524 219,37

Неучастваща НЦБ

Българска народна банка

3 561 868,99

3 502 591,87

–59 277,12

Česká národní banka

5 597 049,87

5 835 771,31

+ 238 721,44

Danmarks Nationalbank

6 104 332,92

5 982 149,49

– 122 183,43

Eesti Pank

686 727,37

721 809,75

+35 082,38

Latvijas Banka

1 134 330,06

1 144 007,96

+9 677,90

Lietuvos bankas