ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 19

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
23 януари 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 55/2009 на Комисията от 22 януари 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 56/2009 на Комисията от 21 януари 2009 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

3

 

 

Регламент (ЕО) № 57/2009 на Комисията от 22 януари 2009 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти

5

 

 

Регламент (ЕО) № 58/2009 на Комисията от 22 януари 2009 година за определяне на максималното възстановяване при износ на масло в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

9

 

 

Регламент (ЕО) № 59/2009 на Комисията от 22 януари 2009 година за определяне на максимално възстановяване при износ на обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

11

 

 

Регламент (ЕО) № 60/2009 на Комисията от 22 януари 2009 година за определяне на възстановявания при износ в сектора на говеждото и телешкото месо

12

 

 

Регламент (ЕО) № 61/2009 на Комисията от 22 януари 2009 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на свинското месо

16

 

 

Регламент (ЕО) № 62/2009 на Комисията от 22 януари 2009 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на яйцата

18

 

 

Регламент (ЕО) № 63/2009 на Комисията от 22 януари 2009 година относно определяне на възстановяванията при износ в сектора на птичето месо

20

 

 

Регламент (ЕО) № 64/2009 на Комисията от 22 януари 2009 година относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

22

 

 

Регламент (ЕО) № 65/2009 на Комисията от 22 януари 2009 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

24

 

 

Регламент (ЕО) № 66/2009 на Комисията от 22 януари 2009 година за определяне на размери на възстановяванията, приложими за мляко и млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

26

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 година относно наименованията на текстилните продукти (преработена версия) ( 1 )

29

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Европейски парламент и Съвет

 

 

2009/45/ЕО

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2008 година за мобилизиране на средства от инструмента за осигуряване на гъвкавост в съответствие с точка 27 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

49

 

 

Комисия

 

 

2009/46/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 19 декември 2008 година за освобождаване на някои услуги от сектора на пощенските услуги в Швеция от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (нотифицирано под номер C(2008) 8409)  ( 1 )

50

 

 

2009/47/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 22 декември 2008 година за постановяване, че член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, не се отнася за производството на електроенергия в Чешката република (нотифицирано под номер C(2008) 8569)  ( 1 )

57

 

 

2009/48/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 22 януари 2009 година за освобождаване на определени страни от разширяването по отношение на някои велосипедни части на действието на антидъмпинговото мито за велосипеди с произход от Китайската народна република, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета, последно оставено в сила и изменено с Регламент (ЕО) № 1095/2005, и за отмяна на спирането на плащането на антидъмпинговото мито за някои велосипедни части с произход от Китайската народна република, разрешено на определени страни съгласно Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията (нотифицирано под номер C(2009) 157)

62

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 година за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (ОВ L 210, 6.8.2008 г.)

67

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

23.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 55/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 януари 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 януари 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 януари 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

138,6

JO

78,3

MA

45,4

TN

139,0

TR

110,6

ZZ

102,4

0707 00 05

JO

155,5

MA

116,0

TR

152,1

ZZ

141,2

0709 90 70

MA

163,7

TR

136,6

ZZ

150,2

0805 10 20

EG

49,7

IL

56,3

MA

64,4

TN

49,3

TR

55,7

ZZ

55,1

0805 20 10

MA

83,3

TR

54,0

ZZ

68,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,3

EG

88,5

IL

72,4

JM

105,5

PK

46,6

TR

74,1

ZZ

75,1

0805 50 10

EG

52,5

MA

67,1

TR

61,3

ZZ

60,3

0808 10 80

CN

84,7

MK

32,6

TR

67,5

US

103,4

ZZ

72,1

0808 20 50

CN

60,8

TR

97,0

US

111,8

ZZ

89,9


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


23.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 56/2009 НА КОМИСИЯТА

от 21 януари 2009 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общи правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея или която добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специфични разпоредби на Общността с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани под кодовете по КН, посочени в колона 2, на основание посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Уместно е да се предвиди, че обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, която обаче не е в съответствие с настоящия регламент, може да бъде ползвана от титуляря за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата, поместена в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура под кодовете по КН, посочени в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да бъде ползвана за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 януари 2009 година.

За Комисията

László KOVÁCS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране (код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Платнена чанта от пропиленови ленти с широчина, по-малка от 5 mm, във формата на паралелепипед и с приблизителни размери 54,5 × 74 × 25 cm, с две здрави дръжки от същия материал, зашити от двете страни на чантата по дължина, като всяка от тях виси под чантата.

Чантата е двустранно и видимо покрита с пластмасови листове, във вътрешността няма подразделения и тя се затваря с помощта на цип. Краищата са подсилени с вшита лента.

(артикул, подобен на пазарска чанта)

(Вж. снимка № 649) (1)

4202 92 19

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, забележка 2, буква м) към глава 39, допълнителна забележка 1 към глава 42 и описанието на кодове по КН 4202, 4202 92 и 4202 92 19.

Поради формата си на паралелепипед, която е характерна за пазарски чанти, и поради подсилените дръжки, разположени така, че да бъдат държани в ръка, както и поради факта, че покритието от пластмасови листове, ципът, подсиленият ръб и здравите дръжки (разположени странично по протежение на чантата за по-голяма здравина) са пригодени за дълготрайна употреба, чантата притежава характеристиките на „артикул, подобен на пазарска чанта“.

Артикулите, подобни на пазарска чанта, попадат в обхвата на позиция 4202 (вж. също Хармонизираната система (ХС), обяснителна бележка към позиция 4202, първа алинея, където изрично се посочва, че тази позиция обхваща единствено артикулите, специално изброени в нея, както и подобни артикули.)

Поради горепосочените характеристики въпросният артикул не спада към транспортните или опаковъчни артикули на всякакви продукти и следователно се изключва класиране в позиция 3923 по смисъла на забележка 2, буква м) към глава 39 (вж. също обяснителните бележки на ХС към позиция 3923, първа алинея, буква а) и втора алинея.

Тъй като външната повърхност на артикула е покрита с пластмасови листове, видими с просто око, той следва да бъде класиран като артикул с външно покритие от пластмасови листове (вж. допълнителна забележка 1 към глава 42).

Поради това артикулът следва да бъде класиран под код по КН 4202 92 19.

Image


(1)  Снимката има чисто информативна цел.


23.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 57/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 януари 2009 година

за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че разликата между цените на продуктите, посочени в част XVI от приложение I към горепосочения регламент, на световния пазар и на пазара на Общността може да бъде покрита с възстановявания при износ.

(2)

Поради настоящата ситуация на пазара на мляко и млечни продукти следва да бъдат определени възстановявания при износ съгласно правилата и някои критерии, посочени в членове 162, 163, 164, 167, 169 и 170 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

Член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че възстановяването може да варира според местоназначението, особено когато това е необходимо поради състоянието на световния пазар, специфичните изисквания на някои пазари или задължения, произтичащи от споразумения, сключени в съответствие с член 300 от Договора.

(4)

В съответствие с меморандума за разбирателство между Европейската общност и Доминиканската република относно защитата на вноса на мляко на прах в Доминиканската република (2), приет с Решение 98/486/ЕО на Съвета (3), определено количество млечни продукти на Общността, изнесени към Доминиканската република, могат да се възползват от намаление на митото. Възстановяванията при износ, разрешени за продукти, изнесени по силата на този режим, трябва следователно да бъдат намалени с определен процент.

(5)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Продуктите, които се ползват от възстановяванията при износ, предвидени в член 164 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и сумите на тези възстановявания са посочени в приложението към настоящия регламент при спазване на условията, предвидени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1282/2006 на Комисията (4).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 януари 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 януари 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 218, 6.8.1998 г., стр. 46.

(3)  ОВ L 218, 6.8.1998 г., стр. 45.

(4)  ОВ L 234, 29.8.2006 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на млякото и млечните продукти, приложими от 23 януари 2009 година

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възста- новяванията

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

8,60

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

13,42

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

14,80

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

8,60

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

13,42

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

14,80

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

16,87

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

16,87

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

24,79

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

17,00

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

17,00

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

17,00

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

17,00

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

26,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

17,00

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

26,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

26,15

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

26,28

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

26,53

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

26,15

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

26,28

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

26,53

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

27,79

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

28,23

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

30,00

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

30,97

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

17,00

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

26,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

26,15

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

27,79

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

2,58

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

3,05

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

16,87

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

6,64

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

8,60

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

17,00

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

17,00

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

26,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

23,63

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

8,60

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

13,42

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

14,80

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

14,50

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

17,00

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

17,00

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

23,63

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

24,53

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

26,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

17,00

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

17,00

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

23,63

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

24,53

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

26,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

43,90

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

43,90

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

43,90

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

43,90

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

46,65

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

41,16

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

42,80

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

54,49

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

45,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

11,78

L40

EUR/100 kg

14,72

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

9,82

L40

EUR/100 kg

12,27

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,03

L40

EUR/100 kg

8,79

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,85

L40

EUR/100 kg

8,56

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

8,54

L40

EUR/100 kg

10,68

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

11,61

L40

EUR/100 kg

14,51

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

12,34

L40

EUR/100 kg

15,42

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

13,79

L40

EUR/100 kg

17,24

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

5,29

L40

EUR/100 kg

6,61

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

7,11

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,17

L40

EUR/100 kg

6,46

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

4,62

L40

EUR/100 kg

5,77

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,96

L40

EUR/100 kg

6,20

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,31

L40

EUR/100 kg

6,64

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,11

L40

EUR/100 kg

6,39

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

12,47

L40

EUR/100 kg

15,59

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

15,53

L40

EUR/100 kg

19,41

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

14,06

L40

EUR/100 kg

17,58

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

13,02

L40

EUR/100 kg

16,28

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

20,31

L40

EUR/100 kg

25,39

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

19,56

L40

EUR/100 kg

24,45

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

16,20

L40

EUR/100 kg

20,25

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

14,65

L40

EUR/100 kg

18,31

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

15,02

L40

EUR/100 kg

18,77

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

16,53

L40

EUR/100 kg

20,66

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

15,87

L40

EUR/100 kg

19,84

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

13,22

L40

EUR/100 kg

16,53

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

17,30

L40

EUR/100 kg

21,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

15,89

L40

EUR/100 kg

19,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

15,61

L40

EUR/100 kg

19,51

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

15,82

L40

EUR/100 kg

19,78

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

16,85

L40

EUR/100 kg

21,06

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

16,50

L40

EUR/100 kg

20,63

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

13,52

L40

EUR/100 kg

16,90

Местоназначенията се определят както следва:

L20

:

Всички местоназначения, с изключение на:

а)

трети страни: Андора, Светия престол (града-държава Ватикана), Лихтенщайн и Съединените американски щати;

б)

територии на държави-членки на ЕС, които не са част от митническата територия на Общността: Фарьорските острови, Гренландия, Хелголанд, Сеута, Мелиля, общините Ливиньо и Кампионе д'Италия, и областите в Република Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол;

в)

европейски територии, чиито външни отношения се осигуряват от държава-членка и които не са част от митническата територия на Общността: Гибралтар.

г)

износът, посочен в член 36, параграф 1, член 44, параграф 1 и член 45, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 800/1999 на Комисията (ОВ L 102 от 17.4.1999 г., стр. 11).

L04

:

Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Косовo (), Черна гора и Бивша югославска република Македония;

L40

:

Всички местоназначения, с изключение на:

а)

трети страни: L04, Андора, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Светия престол (града-държава Ватикана), Съединените американски щати, Хърватия, Турция, Австралия, Канада, Нова Зеландия и Южна Африка;

б)

територии на държави-членки на ЕС, които не са част от митническата територия на Общността: Фарьорските острови, Гренландия, Хелголанд, Сеута, Мелиля, общините Ливиньо и Кампионе д'Италия, и областите в Република Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол;

в)

европейски територии, чиито външни отношения се осигуряват от държава-членка и които не са част от митническата територия на Общността: Гибралтар.

г)

износът, посочен в член 36, параграф 1, член 44, параграф 1 и член 45, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 800/1999 на Комисията (ОВ L 102 от 17.4.1999 г., стр. 11).


(1)  По отношение на съответните продукти, предназначени за износ към Доминиканската република в рамките на квотата за 2008—2009 година, посочена в Решение 98/486/ЕО, и отговарящи на условията, определени в глава III, раздел 3 от Регламент (ЕО) № 1282/2006, се прилагат следните ставки:

a)

продукти, попадащи в кодове по КН 0402 10 11 9000 и 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg;

б)

продукти, попадащи в кодове по КН 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 и 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg.

Местоназначенията се определят както следва:

L20

:

Всички местоназначения, с изключение на:

а)

трети страни: Андора, Светия престол (града-държава Ватикана), Лихтенщайн и Съединените американски щати;

б)

територии на държави-членки на ЕС, които не са част от митническата територия на Общността: Фарьорските острови, Гренландия, Хелголанд, Сеута, Мелиля, общините Ливиньо и Кампионе д'Италия, и областите в Република Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол;

в)

европейски територии, чиито външни отношения се осигуряват от държава-членка и които не са част от митническата територия на Общността: Гибралтар.

г)

износът, посочен в член 36, параграф 1, член 44, параграф 1 и член 45, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 800/1999 на Комисията (ОВ L 102 от 17.4.1999 г., стр. 11).

L04

:

Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Косовo (), Черна гора и Бивша югославска република Македония;

L40

:

Всички местоназначения, с изключение на:

а)

трети страни: L04, Андора, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Светия престол (града-държава Ватикана), Съединените американски щати, Хърватия, Турция, Австралия, Канада, Нова Зеландия и Южна Африка;

б)

територии на държави-членки на ЕС, които не са част от митническата територия на Общността: Фарьорските острови, Гренландия, Хелголанд, Сеута, Мелиля, общините Ливиньо и Кампионе д'Италия, и областите в Република Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол;

в)

европейски територии, чиито външни отношения се осигуряват от държава-членка и които не са част от митническата територия на Общността: Гибралтар.

г)

износът, посочен в член 36, параграф 1, член 44, параграф 1 и член 45, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 800/1999 на Комисията (ОВ L 102 от 17.4.1999 г., стр. 11).

(2)  Както е определено в Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации от 10 юни 1999 г.


23.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 58/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 януари 2009 година

за определяне на максималното възстановяване при износ на масло в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 619/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ за някои млечни продукти (2) предвижда постоянна тръжна процедура.

(2)

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1454/2007 на Комисията от 10 декември 2007 г. за установяване на общи правила за въвеждане на тръжна процедура за определяне на възстановяванията при износ на някои селскостопански продукти (3) и след разглеждане на офертите, подадени в отговор на обявлението за търга, следва да се определи максимален размер на възстановяването при износ за периода на подаване на офертите, приключващ на 20 януари 2009 година

(3)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В рамките на постоянната тръжна процедура, открита с Регламент (ЕО) № 619/2008, за периода на подаване на оферти, приключващ на 20 януари 2009 година, максималният размер на възстановяването за продуктите и местоназначенията, посочени съответно в член 1, букви а) и б) и в член 2 от посочения регламент, е определен в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 януари 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 януари 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 168, 28.6.2008 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 69.


ПРИЛОЖЕНИЕ

(EUR/100 kg)

Продукт

Код по номенклатурата за възстановяване при износ

Максимален размер на възстановяването при износ за местоназначенията, посочени в член 2 от Регламент (ЕО) № 619/2008

Масло

ex ex 0405 10 19 9700

50,00

Млечна мазнина

ex ex 0405 90 10 9000

58,00


23.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 59/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 януари 2009 година

за определяне на максимално възстановяване при износ на обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 619/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ за някои млечни продукти (2) предвижда постоянна тръжна процедура.

(2)

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1454/2007 на Комисията от 10 декември 2007 г. за установяване на общи правила за въвеждане на тръжна процедура за определяне на възстановяванията при износ на някои селскостопански продукти (3) и след разглеждане на офертите, подадени в отговор на обявлението за търга, следва да се определи максимален размер на възстановяването при износ за периода на подаване на офертите, приключващ на 20 януари 2009 година.

(3)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В рамките на постоянната тръжна процедура, открита с Регламент (ЕО) № 619/2008, за периода на подаване на офертите, приключващ на 20 януари 2009 година, максималният размер на възстановяването за продуктите и за местоназначенията, изброени в член 1, буква в) и член 2 от посочения регламент, е 20,00 EUR/100 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 януари 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 януари 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 168, 28.6.2008 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 69.


23.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 60/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 януари 2009 година

за определяне на възстановявания при износ в сектора на говеждото и телешкото месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2, последна алинея и член 170 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 разликата между цените на световния пазар и в Общността на продуктите, посочени в част XV от приложение I към горепосочения регламент, може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Предвид сегашната ситуация на пазара на говеждото и телешкото месо следва да бъдат определени възстановявания при износ в съответствие с правилата и критериите, предвидени в членове 162—164 и 167—170 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

Съгласно член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 възстановяването може да бъде различно в зависимост от местоназначението, особено когато ситуацията на световния пазар, специфичните нужди на някои пазари или задълженията, произтичащи от сключените съгласно член 300 от Договора споразумения, го изискват.

(4)

Възстановяванията следва да бъдат предоставени единствено за продуктите, чието свободно движение в Общността е разрешено и които носят здравната маркировка, предвидена в член 5, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (2). Тези продукти следва също така да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (3) и на Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (4).

(5)

Условията на член 7, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1359/2007 на Комисията от 21 ноември 2007 г. за определяне на условията за предоставяне на специални възстановявания при износ за някои разфасовки обезкостено месо от животни от рода на едрия рогат добитък (5) предвиждат намаляване на специалното възстановяване, ако количеството обезкостено месо, предназначено за износ, е по-малко от 95 % от теглото на цялото количество разфасовки, добити от обезкостяването, и без да бъде по-малко от 85 % от него.

(6)

В такъв случай следва да бъде отменен Регламент (ЕО) № 1044/2008 на Комисията (6) и да бъде заместен с нов регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, за които се предоставят възстановяванията при износ, предвидени в член 164 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и размерите на тези възстановявания са посочени в приложението към настоящия регламент при спазването на условията, посочени в параграф 2 от настоящия член.

2.   Продуктите, които могат да се ползват от възстановяване по силата на параграф 1, трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004, и по-специално да бъдат приготвени в одобрено предприятие и да отговарят на условията за здравна маркировка, определени в приложение I, раздел I, глава III от Регламент (ЕО) № 854/2004.

Член 2

В случая, посочен в член 7, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1359/2007, размерът на възстановяването за продукти с код на продукта 0201 30 00 9100 се намалява със 7 EUR/100 kg.

Член 3

Регламент (ЕО) № 1044/2008 се отменя.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на 23 януари 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставен в Брюксел на 22 януари 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г, стр. 55, поправена с ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1, поправена с ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 139, 30.4.2004 г, стр. 206, поправена с ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 83.

(5)  ОВ L 304, 22.11.2007 г., стр. 21.

(6)  ОВ L 281, 24.10.2008 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на говеждото и телешкото месо, приложими от 23 януари 2009 година

Код на продуктите

Местоназначение

Мерна единица

Сума на възстановяване

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 кг живо тегло

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 кг живо тегло

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

36,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

48,8

B03

EUR/100 кг нетно тегло

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

48,8

B03

EUR/100 кг нетно тегло

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

36,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

61,0

B03

EUR/100 кг нетно тегло

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

36,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 кг нетно тегло

6,5

CA (5)

EUR/100 кг нетно тегло

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

22,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 кг нетно тегло

84,7

B03

EUR/100 кг нетно тегло

49,8

EG

EUR/100 кг нетно тегло

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 кг нетно тегло

50,8

B03

EUR/100 кг нетно тегло

29,9

EG

EUR/100 кг нетно тегло

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 кг нетно тегло

16,3

B03

EUR/100 кг нетно тегло

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 кг нетно тегло

16,3

B03

EUR/100 кг нетно тегло

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 кг нетно тегло

16,3

B03

EUR/100 кг нетно тегло

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 кг нетно тегло

16,3

B03

EUR/100 кг нетно тегло

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 кг нетно тегло

6,5

CA (5)

EUR/100 кг нетно тегло

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

22,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 кг нетно тегло

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 кг нетно тегло

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 кг нетно тегло

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 кг нетно тегло

20,7

NB: Кодовете на продуктите, както и кодовете на местоназначенията от серия „А“ са посочени в Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1).

Кодовете на местоназначенията са посочени в Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19).

Другите местоназначения са определени, както следва:

B00

:

всички местоназначения (трети страни, други територии, продоволствено снабдяване и местоназначения, приравнени към износ извън Общността).

B02

:

B04 и местоназначение EG.

B03

:

Албания, Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия, Косово (), Черна гора, Бивша югославска република Македония, продоволствено снабдяване и местоназначения, посочени в членове 36 и 45 и, ако е приложимо, в член 44 от Регламент (ЕО) № 800/1999 на Комисията (ОВ L 102, 17.4.1999 г., стр. 11).

B04

:

Турция, Украйна, Беларус, Молдова, Русия, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Мароко, Алжир, Тунис, Либия, Ливан, Сирия, Ирак, Иран, Израел, Западният бряг на река Йордан/ивицата Газа, Йордания, Саудитска арабия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединени арабски емирства, Оман, Йемен, Пакистан, Шри Ланка, Мианмар (Бирма), Тайланд, Виетнам, Индонезия, Филипини, Китай, Северна Корея, Хонконг, Судан, Мавритания, Мали, Буркина Фасо, Нигер, Чад, Кабо Верде, Сенегал, Гамбия, Гвинея Бисау, Гвинея, Сиера Леоне, Либерия, Кот д’Ивоар, Гана, Того, Бенин, Нигерия, Камерун, Централноафриканска република, Екваториална Гвинея, Сао Томе и Принсипи, Габон, Конго, Демократична република Конго, Руанда, Бурунди, Света Елена и зависимите територии, Ангола, Етиопия, Еритрея, Джибути, Сомалия, Уганда, Танзания, Сейшелски острови и зависимите територии, британска територия в Индийския океан, Мозамбик, остров Мавриций, Комори, Майот, Замбия, Малави, Южна Африка, Лесото.


(1)  Както е определено в Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации от 10 юни 1999 г.

(2)  Приемането в тази подпозиция става след представяне на удостоверението, посочено в приложението към Регламент (ЕО) № 433/2007 на Комисията (ОВ L 104, 21.4.2007 г., стр. 3).

(3)  Възстановяването е отпуснато на основание сьответствие на условията, посочени в Регламент (ЕО) № 1359/2007 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2007 г., стр. 21), както е изменен, и, ако е приложимо, в Регламент (ЕО) № 1741/2006 на Комисията (ОВ L 329, 25.11.2006 г., стр. 7).

(4)  Реализирани според условията на Регламент (ЕО) № 1643/2006 на Комисията (ОВ L 308, 8.11.2006 г., стр. 7).

(5)  Реализирани според условията, посочени в Регламент (ЕО) № 2051/96 на Комисията (ОВ L 274, 26.10.1996 г., стр. 18).

(6)  Предоставянето на възстановяване е подчинено на условията, посочени в Регламент (ЕО) № 1731/2006 на Комисията (ОВ L 325, 24.11.2006 г., стр. 12).

(7)  Съдържанието на постно говеждо и телешко месо след отстраняване на мастната тъкан се определя според процедурата за анализ, посочена в приложението към Регламент (ЕИО) № 2429/86 на Комисията (ОВ L 210, 1.8.1986 г., стр. 39).

Изразът „средно процентно съдържание“ се отнася до количеството на пробата, така както е определено в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2002 на Комисията (ОВ L 117, 4.5.2002 г., стр. 6). Пробата е взета от тази част на партидата, която е с най-висок риск.


23.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 61/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 януари 2009 година

за определяне на възстановяванията при износ в сектора на свинското месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2, последна алинея и член 170 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 разликата между цените на продуктите, посочени в част XVII от приложение I към горепосочения регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Предвид настоящата ситуация на пазара на свинско месо следва да се определят възстановявания при износ съгласно правилата и критериите, предвидени в членове 162—164, 167, 169 и 170 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

Съгласно член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 възстановяването може да бъде различно в зависимост от местоназначението, особено когато ситуацията на световния пазар, специфичните нужди на някои пазари или задълженията, произтичащи от сключените съгласно член 300 от Договора споразумения, го изискват.

(4)

Възстановяванията следва да се прилагат само за продукти, чието свободно движение в Общността е разрешено и които носят здравната маркировка, предвидена в член 5, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (2). Тези продукти следва също така да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (3) и на Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (4).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, които се ползват от възстановявания при износ, предвидени в член 164 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, както и размерът на възстановяванията, са определени в приложението към настоящия регламент при спазване на условието от параграф 2 на настоящия член.

2.   Продуктите, които могат да се ползват от възстановяване по силата на параграф 1, трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004, и по-специално да бъдат приготвени в одобрено предприятие и да отговарят на условията за здравна маркировка, определени в приложение I, раздел I, глава III от Регламент (ЕО) № 854/2004.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 януари 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставен в Брюксел на 22 януари 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г, стр. 55, поправен в ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1, поправен в ОВ L 226, 25.6.2004 г., стp. 3.

(4)  ОВ L 139, 30.4.2004 г, стр. 206, поправен в ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 83.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на свинското месо в сила от 23 януари 2009 година

Код на продукта

Направление

Мерна единица

Размер на възстановяванията

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Кодовете на продуктите, както и кодовете на направленията от серия „А“, се определят от изменения Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1).


23.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/18


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 62/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 януари 2009 година

за определяне на възстановяванията при износ в сектора на яйцата

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (1) и по-специално член 164, параграф 2, последната алинея и член 170 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 разликата между цените на продуктите, посочени в част XIX от приложение I към горепосочения регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Като се има предвид настоящата ситуация на пазара на яйца, възстановяванията при износ трябва да се определят съгласно правилата и някои критерии, предвидени в членове 162, 163, 164, 167, 169 и 170 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

Член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че възстановяванията могат да варират според местоназначението, особено когато това е необходимо поради състоянието на световния пазар, поради специфичните изисквания на някои пазари или поради задължения, произтичащи от споразумения, сключени в съответствие с член 300 от Договора.

(4)

Възстановяванията се прилагат само към продукти, чието свободно движение в Общността е разрешено и които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (2) и на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно специфични хигиенни правила за храните от животински произход (3), както и на условията за маркировка, изброени в точка А от приложение ХIV към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, които се ползват с възстановявания при износ, предвидени в член 164 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, както и размерът на тези възстановявания, се определят в приложението към настоящия регламент при спазване на условията от параграф 2 от настоящия член.

2.   Продуктите, които могат да се ползват с възстановяване по силата на параграф 1, трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004 и по-специално да бъдат приготвени в одобрено предприятие и да отговарят на условията за маркировка, определени в раздел I от приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004, както и на условията, определени в точка А от приложение ХIV към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 януари 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 януари 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на яйцата, приложими от 23 януари 2009 година

Код на продуктите

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 броя

0,78

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 броя

0,39

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

25,10

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

12,60

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

12,60

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

15,90

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

4,00

NB: Кодовете на продуктите, както и кодовете на местоназначенията от серия А, са установени в изменения Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1).

Останалите местоназначения се определят, както следва:

E09

Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, Обединени арабски емирства, Йемен, САР Хонконг, Русия, Турция.

E10

Южна Корея, Япония, Малайзия, Тайланд, Тайван, Филипини.

E19

Всички местоназначения, с изключение на Швейцария и групите Е09, Е10.


23.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 63/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 януари 2009 година

относно определяне на възстановяванията при износ в сектора на птичето месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (1) и по-специално член 164, параграф 2, последната алинея и член 170 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 разликата между цените на продуктите, посочени в част XX на приложение I към горепосочения регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Имайки предвид настоящата ситуация на пазара на птиче месо, следва да бъдат определени възстановявания при износ съгласно правилата и критериите, предвидени в членове 162, 163, 164, 167, 169 и 170 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

Член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че възстановяванията могат да варират според местоназначението, особено когато това е необходимо поради състоянието на световния пазар, поради специфичните изисквания на някои пазари или поради задължения, произтичащи от споразумения, сключени в съответствие с член 300 от Договора.

(4)

Възстановяванията следва да бъдат предоставени само за продуктите, за които е разрешено свободно движение в Общността и които имат идентификационния знак, посочен в член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (2). Тези продукти следва също така да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (3).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, за които се предоставят възстановявания за износ, посочени в член 164 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и размерите на тези възстановявания са определени в приложението към настоящия регламент при спазване на условието, предвидено в параграф 2 от настоящия член.

2.   Продуктите, за които може да се предостави възстановяване по силата на параграф 1, трябва да изпълняват изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004 и по-специално да бъдат приготвени в одобрено предприятие и да изпълняват условията за идентификационна маркировка, посочени в раздел I от приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 януари 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 януари 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1. Коригирана версия в ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на птичето месо, приложими от 23 януари 2009 година

Код на продуктите

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,94

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,94

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

NB: Кодовете на продуктите, както и кодовете на местоназначенията от серия А са определени в Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), изменен.

Другите местоназначения се определят, както следва:

V03

A24, Ангола, Саудитска Арабия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, Обединени арабски емирства, Йордания, Йемен, Ливан, Ирак, Иран.


23.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/22


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 64/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 януари 2009 година

относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1) и по-специално член 143 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2783/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. за общата система за търговия с яйчен албумин и млечен албумин и по-специално член 3, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията (2) определя правилата за прилагане на режима, свързан с прилагането на допълнително мито при внос, и представителните цени в сектора на птичето месо и яйцата, както и на яйчния албумин.

(2)

Редовната проверка на данните, на които се основава определянето на представителните цени за продуктите от секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин, показва, че е необходимо да се променят представителните цени при внос на някои продукти, като се има предвид разликата в цените в зависимост от произхода. Следователно е уместно представителните цени да се публикуват.

(3)

Предвид ситуацията на пазара е необходимо тази промяна да се извърши в най-кратки срокове.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1484/95 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 януари 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 145, 29.6.1995 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 22 януари 2009 година за определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код по КН

Наименование на стоките

Представителна цена

(EUR/100 kg)

Гаранция, посочена в член 3, параграф 3

(EUR/100 kg)

Произход (1)

0207 12 10

Неразфасовани замразени „пилета 70 %“

124,2

0

AR

0207 12 90

Неразфасовани замразени „пилета 65 %“

125,0

0

BR

138,6

0

AR

0207 14 10

Обезкостени замразени разфасовки от петли или кокошки

239,0

18

BR

268,4

10

AR

279,6

6

CL

0207 14 50

Пилешки гърди, замразени

180,9

9

BR

0207 14 60

Пилешки бутчета, замразени

126,7

5

BR

0207 25 10

Неразфасовани замразени „пуйки 80 %“

213,5

0

BR

0207 27 10

Обезкостени, замразени разфасовки от пуйки

311,9

0

BR

316,5

0

CL

0408 11 80

Яйчни жълтъци

452,7

0

AR

0408 91 80

Яйчни жълтъци

427,9

0

AR

1602 32 11

Приготвени храни от петли или кокошки без топлинна обработка

269,6

5

BR

3502 11 90

Яйчен албумин, изсушен

604,0

0

AR


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.“


23.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/24


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 65/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 януари 2009 година

за определяне на размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 162, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че разликата между цените в международната търговия за продуктите, посочени в член 1, параграф 1, буква т) и изброени в част ХIХ от приложение I към посочения регламент, и цените в Общността могат да се покриват от възстановявания при износ, когато тези продукти са изнасяни под формата на стоки, изброени в част V от приложение ХХ към въпросния регламент.

(2)

Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията от 30 юни 2005 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износа на определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне на размера на такова възстановяване (2) уточнява продуктите, за които трябва да се определи размер на възстановяване, който да се прилага, когато тези продукти се изнасят под формата на стоки, изброени в част V от приложение ХХ към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

В съответствие с член 14, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1043/2005 размерът на възстановяване за 100 килограма от всеки от въпросните основни продукти следва да се определя за срок със същата продължителност като този, за който възстановяванията са определени за същите продукти, изнасяни в непреработен вид.

(4)

Член 11 от Споразумението за селското стопанство, сключено в рамките на Уругвайския кръг, определя, че възстановяването при износ за продукт, съдържащ се в стока, не може да надвишава възстановяването, приложимо за този продукт, когато е изнасян без допълнителната преработка.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Размерът на възстановяване, приложим за основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1043/2005 и в член 1, параграф 1, буква т) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и изнасяни под формата на продукти, изброени в част V от приложение ХХ към Регламент (ЕО) № 1234/2007, се определя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 януари 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 януари 2009 година.

За Комисията

Heinz ZOUREK

Генерален директор на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер на възстановяване, приложим от 23 януари 2009 година за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

(EUR/100 kg)

Код по КН

Описание

Местоназначение (1)

Размер на възстановяване

0407 00

Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени:

 

 

– От домашни птици:

 

 

0407 00 30

– – Други:

 

 

а)

При износ на яйчен албумин под кодове по КН 3502 11 90 и 3502 19 90

02

0,00

03

16,00

04

0,00

б)

При износ на други стоки

01

0,00

0408

Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни, сушени, варени във вода или на пара, представени в различни форми, замразени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители:

 

 

– Яйчни жълтъци:

 

 

0408 11

– – Сушени:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Годни за консумация от човека:

 

 

неподсладени

01

25,10

0408 19

– – Други:

 

 

– – – Годни за консумация от човека:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Течни:

 

 

неподсладени

01

12,60

ex 0408 19 89

– – – – Замразени:

 

 

неподсладени

01

12,60

– Други:

 

 

0408 91

– – Сушени:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Годни за консумация от човека:

 

 

неподсладени

01

15,90

0408 99

– – Други:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Годни за консумация от човека:

 

 

неподсладени

01

4,00


(1)  Местоназначенията са, както следва:

01

трети страни. За Щвейцария и Лихтенщайн тези размери не са приложими за изнасяни стоки, изброени в таблици I и II от Протокол № 2 кбм Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г.,

02

Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, Обединени арабски емирства, Йемен, Турция, Хонконг САР и Русия,

03

Южна Корея, Япония, Малайзия, Тайланд и Филипините,

04

всички местоназначения, с изключение на Щвейцария и тези, изброени в 02 и 03.


23.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/26


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 66/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 януари 2009 година

за определяне на размери на възстановяванията, приложими за мляко и млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 164, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 162, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕИО) № 1234/2007 предвижда, че разликата между цените в международната търговия за продуктите, посочени в член 1, параграф 1, буква п) и изброени в приложение I, част XVI към същия регламент, и цените в Общността могат да се покриват от възстановявания при износ, когато тези стоки се изнасят под формата на стоки, изброени в приложение ХХ, част IV към посочения регламент.

(2)

Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията от 30 юни 2005 г. за прилагането на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износа на някои селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне на размера на такова възстановяване (2) уточнява продуктите, за които трябва да се определи размер на възстановяване, който да се прилага, когато тези продукти се изнасят под формата на стоки, изброени в приложение ХХ, част IV към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

В съответствие с член 14, втора алинея, буква а) от Регламент (ЕО) № 1043/2005, размерът на възстановяване за 100 килограма от всеки от въпросните основни продукти следва да се определя за срок със същата продължителност като срока, за който са определени възстановяванията за същите продукти, изнасяни в непреработен вид.

(4)

Член 11 от Споразумението за селското стопанство, сключено в рамките на Уругвайския кръг, предвижда, че за продукт, съдържащ се в стока, възстановяването при износ не може да надвишава възстановяването, приложимо за този продукт, когато е изнасян без допълнителната преработка.

(5)

При определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора обаче съществува опасност, ако предварително се определят високи размери на възстановяване, ангажиментите, поети във връзка с тези възстановявания да бъдат застрашени. Следователно, за да се избегне тази опасност, е необходимо да се вземат подходящи предпазни мерки, но без да се възпрепятства сключването на дългосрочни договори. Определянето на специфични размери на възстановяване при предварително определяне на възстановяванията по отношение на тези продукти следва да позволи тези две цели да бъдат постигнати.

(6)

Член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 предвижда, че при определяне на размера на възстановяването, трябва да се вземат предвид, където е уместно, възстановявания при производство, помощи или други мерки, които имат равностоен ефект, приложими във всички държави-членки в съответствие с Регламента за общата организация на селскостопанските пазари на основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1043/2005 или на приравнените към тях продукти.

(7)

Член 100, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда изплащането на помощи за преработено в казеин обезмаслено мляко, произведено в Общността, ако това мляко и произведеният от него казеин отговарят на определени условия.

(8)

Регламент (ЕО) № 1898/2005 на Комисията от 9 ноември 2005 г. относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на мерките за пускане на пазара на сметана, масло и концентрирано масло (3) определя, че масло и сметана на намалени цени следва да бъдат достъпни за промишлените сектори, които произвеждат определени стоки.

(9)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Размерите на възстановяванията, приложими за основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1043/2005 и в приложение I, част ХVI към Регламент (ЕО) № 1234/2007 и изнасяни под формата на стоки, изброени в приложение ХХ, част IV към Регламент (ЕО) № 1234/2007, се определят, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 януари 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки

Съставено в Брюксел на 22 януари 2009 година.

За Комисията

Heinz ZOUREK

Генерален директор на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 308, 25.11.2005 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер на възстановяване, приложим от 23 януари 2009 година за определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора (1)

(в EUR/100 kg)

Код по КН

Описание

Размер на възстановяване

В случай на предварително определяне на възстановяванията

Други

ex 0402 10 19

Мляко на прах, гранули или други твърди форми, без прибавка на захар или други подсладители, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 % (PG 2):

 

 

а)

при износ на стоки с код по КН 3501

б)

при износ на други стоки

17,00

17,00

ex 0402 21 19

Мляко на прах, гранули или други твърди форми, без добавка на захар или други подсладители, с тегловно съдържание на мазнини 26 % (PG 3):

 

 

a)

при износ на стоки, включващи масло или сметана по намалени цени под формата на продукти, приравнени към PG 3, получени съгласно Регламент (ЕО) № 1898/2005

26,85

26,85

б)

при износ на други стоки

26,00

26,00

ex 0405 10

Масло с тегловно съдържание на мазнини 82 % (PG 6):

 

 

а)

при износ на стоки, съдържащи масло или сметана по намалени цени, произведени съгласно условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1898/2005

45,00

45,00

б)

при износ на стоки с код по КН 2106 90 98, които са с равно или по-голямо от 40 % тегловно съдържание на млечни мазнини

46,05

46,05

в)

при износ на други стоки

45,00

45,00


(1)  Размерите на възстановяване, определени в настоящото приложение, не се прилагат по отношение нa износ за:

а)

трети страни: Андора, Светия престол (Ватикана), Лихтенщайн, Съединените американски щати, както и за стоките, изброени в таблици I и II от протокол 2 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г., изнасяни за Конфедерация Швейцария;

б)

територии на държави-членки на ЕС, които не са част от митническата територия на Общността: Сеута, Мелила, общините Ливиньо и Кампионе д' Италия, Хелголанд, Гренландия, Фарьорските острови, както и областите в Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол;

в)

европейски територии, за чиито въишии Отношения е оттоворна дьржава-членка и които не са част от митническата територия на Общността: Гибралтар.

г)

износът, посочен в член 36, параграф 1, член 44, параграф 1 и член 45, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 800/1999 на Комисията (ОВ L 102 от 17.4.1999 г., стр. 11).


ДИРЕКТИВИ

23.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/29


ДИРЕКТИВА 2008/121/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 януари 2009 година

относно наименованията на текстилните продукти (преработена версия)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 96/74/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно наименованията на текстилните продукти (3) е била неколкократно и съществено изменяна (4). Поради по-нататъшни изменения и с цел постигане на яснота посочената директива следва да бъде преработена.

(2)

Ако разпоредбите на държавите-членки относно наименованията, състава и етикетирането на текстилните продукти се различават в отделните държави-членки, това би създало препятствия за правилното функциониране на вътрешния пазар.

(3)

Тези препятствия могат да бъдат премахнати, ако пускането на текстилните продукти на пазара на равнище на Общността е предмет на единни правила. Следователно е необходимо да се хармонизират наименованията на текстилните влакна и на данните върху етикетите, маркировките и документите, които придружават текстилните продукти на различните етапи от тяхното производство, преработка и дистрибуция.

(4)

Следва също да бъдат предвидени разпоредби по отношение на някои продукти, които не са изработени единствено от текстилни материали, но съдържат текстилни материали, които съставляват съществена част от продукта или към които е насочено по-специално вниманието на производителя, преработвателя или търговеца.

(5)

Допустимото отклонение по отношение на „други влакна“, което вече е установено за чистите продукти, следва също така да се прилага към смесените тъкани.

(6)

За да се постигне целта, която е в основата на националните разпоредби в тази област, етикетирането следва да бъде задължително.

(7)

В случаите, в които е технически трудно да се определи точно съставът на даден продукт по време на производството, всички влакна, известни към съответния момент, могат да бъдат посочени върху етикета, при условие че те съставляват определен процент от готовия продукт.

(8)

Целесъобразно e, с цел да се избегнат различията по прилагането в рамките на Общността, да се определят точните методи на етикетиране на някои текстилни продукти, състоящи се от два или повече компонента, както и компонентите на текстилните продукти, които не е необходимо да бъдат вземани предвид за целите на етикетирането и анализа.

(9)

Текстилните продукти, които са предмет само на изискванията на общото етикетиране и продаваните на метър или на парчета продукти, следва да бъдат предлагани за продажба по такъв начин, че клиентът да може сам напълно да се запознае с данните, посочени върху външната опаковка или върху ролката. Държавите-членки вземат решение относно мерките, които трябва да бъдат приети за тази цел.

(10)

Използването на описания или наименования, които се ползват с особено добра репутация сред потребителите и купувачите, следва да бъде подчинено на определени условия.

(11)

Необходимо e установяването на методи за вземане на проби и анализ на текстилните продукти с цел да се изключи всякаква възможност за възражения срещу използваните методи. Въпреки това временното запазване на действащите в момента национални методи не пречи на прилагането на единни правила.

(12)

В приложение V, в което се установяват приетите отклонения, които да се прилагат за сухата маса на всяко влакно по време на определянето посредством анализ на съдържащите се в текстилните продукти влакна, в позиции 1, 2 и 3 се дават две различни приети отклонения за изчисляване на състава на Кардирани или камгарни влакна, съдържащи вълна и/или животински косми. Лабораториите не винаги могат да установят дали продуктът е карден или камгарен и следователно могат да възникнат противоречиви резултати от прилагането на тази разпоредба по време на проверките за съответствието на текстилните продукти, извършвани в Общността. Следователно лабораториите следва да бъдат оправомощени да прилагат единно прието отклонение при съмнение.

(13)

Не е препоръчително в отделна директива относно текстилните продукти да се хармонизират всички разпоредби, приложими към такива продукти.

(14)

Поради особеното естество на продуктите в позициите, посочени в тях, приложения III и IV следва също да се отнасят и до други продукти, неподлежащи на задължително етикетиране, по-специално продукти за еднократна употреба или продукти, за които се изисква само общо етикетиране.

(15)

Мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(16)

По специално на Комисията следва да се предостави правомощието да адаптира приложения I и V към техническия прогрес и да приеме методите за количествен анализ на двукомпонентни и трикомпонентни смеси. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(17)

Новите елементи, въведени в настоящата директива, се отнасят единствено до процедурата на комитета. Следователно не е необходимо транспонирането им от държавите-членки.

(18)

Настоящата директива не засяга задълженията на държавите-членки, свързани с крайните срокове за транспониране в националното законодателство на директивите, посочени в приложение VI, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Текстилните продукти могат да бъдат предлагани на пазара в рамките на Общността преди или по време на тяхната промишлена преработка или на който и да било от етапите на дистрибуция само ако тези продукти съответстват на настоящата директива.

2.   Настоящата директива не се прилага към текстилни продукти, които:

а)

са предназначени за износ в трети държави;

б)

се въвеждат в държавите-членки под митнически контрол за транзитни цели;

в)

са внасяни от трети държави за активно усъвършенстване;

г)

са възложени за подизпълнение на лица, работещи надомно, или на независими предприятия, които работят с материали на ишлеме, без собствеността върху тях да бъде прехвърлена възмездно.

Член 2

1.   За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„текстилни продукти“ означава всякакви сурови, полуобработени, обработени, полуфабрични, фабрични, полуготови или готови продукти, които се състоят изключително от текстилни влакна, независимо от използвания процес за смесване или съчетаване;

б)

„текстилни влакна“ означава:

i)

единица материя, характеризираща се с гъвкавост, тънкост и високо съотношение на дължина към максималния напречен размер, което я прави подходяща за влагане в производство на текстил;

ii)

гъвкави ленти или нишки с видима широчина не повече от 5 mm, включително ленти, изрязани от по-широки ленти или листове, произведени от веществата, които се използват за изработката на влакна, изброени в позиции 19—47 от приложение I и подходящи за производство на текстил; видимата широчина е широчината на лентата или нишката, след като е сгъната, сплескана, пресована или усукана, или средната широчина, когато широчината не е стандартна.

2.   Следните продукти се третират по същия начин като текстилните продукти и за тях се прилага настоящата директива:

а)

продукти със съдържание на текстилни влакна не по-малко от 80 % от общата маса;

б)

покривни материи за мебели, дъждобрани или слънчобрани със съдържание на текстилни компоненти не по-малко от 80 % от общата маса; също така текстилни компоненти на многопластови подови настилки, дюшеци, матраци, изделия за къмпинг и топли подплати за обувни изделия, ръкавици и спортни ръкавици, при условие че тези части или подплати съставляват не по-малко от 80 % от общата маса на комплектования продукт;

в)

текстилни продукти, включени в други продукти и съставляващи неотделима част от тях, когато е посочен техният състав.

Член 3

1.   Наименованията и описанията на влакната, посочени в член 2, са изброени в приложение I.

2.   Използването на наименованията, включени в таблицата от приложение I, е запазено за влакна, чиито характеристики са уточнени в същата позиция от посочената таблица.

3.   Никое от тези наименования не може да бъде използвано като наименование на каквото и да било друго влакно, нито като самостоятелно наименование, нито като прилагателно или корен на дума на какъвто и да било език.

4.   Думата „коприна“ не може да се използва за означаване на вида или за специфичното представяне като непрекъсната прежда от текстилните влакна.

Член 4

1.   Нито един текстилен продукт не може да бъде описан като „100 %“, „чист“ или „само от“, освен ако той е съставен изключително от едно и също влакно; не може да бъдат използвани и подобни думи.

2.   Текстилен продукт може да съдържа не повече от 2 % от общата си маса други влакна, при условие че това количество е оправдано поради технически причини и не е добавено съгласно установената практика. Това допустимо отклонение се увеличава до 5 % по отношение на текстилни продукти, които са преминали през процес на кардиране.

Член 5

1.   Даден вълнен продукт може да бъде описан с едно от наименованията, посочени в приложение II, ако е съставен изключително от влакно, което преди това не е било включвано в състава на крайния продукт, което не е било подложено на каквито и да било процеси на предене и/или сплъстяване, различни от необходимите за производството на този продукт, и което не е било повредено от третиране или употреба.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 наименованията, посочени в приложение II, може да бъдат използвани за описание на вълна, съдържаща се в смес от влакна, когато:

а)

цялото съдържание на вълна в тази смес отговаря на изискванията, установени в параграф 1;

б)

съдържанието на вълната е не по-малко от 25 % от общата маса на сместа;

в)

в случай на кардна смес вълната е смесена само с едно друго влакно.

В случая, посочен в настоящия параграф, трябва да се посочи пълното процентно съдържание на влакна в състава.

3.   Допустимото отклонение, оправдано по технически причини, свързани с производството, се ограничава до 0,3 % от влакнестите примеси за продуктите, посочени в параграфи 1 и 2, включително вълнени продукти, които са преминали процес на кардиране.

Член 6

1.   Текстилен продукт, съставен от две или повече влакна, едно от които съставлява най-малко 85 % от общата маса, се обозначава с едно от следните:

а)

наименованието на съответното влакно, последвано от неговото процентно съдържание от общата маса;

б)

наименованието на съответното влакно, последвано от думите „85 % минимум“; или

в)

с пълното процентно съдържание на влакна в състава на продукта.

2.   Текстилен продукт, съставен от две или повече влакна, никое от които не достига 85 % от общата маса, се обозначава с наименованието и процентното съдържание от общата маса най-малко на двете основни влакна, последвани от наименованията на другите съставни влакна в низходящ ред по маса, със или без указание за тяхното процентно съдържание от общата маса. Въпреки това:

а)

влакна, които поотделно съставляват по-малко от 10 % от общата маса на продукта, могат да бъдат обозначени събирателно с израза „други влакна“, последван от общото процентно съдържание от общата маса;

б)

когато наименованието на влакното, което съставлява по-малко от 10 % от общата маса на продукта, е точно определено, се обозначава пълното процентно съдържание на влакна в състава на този продукт.

3.   На продукти, имащи чиста памучна основа и чист ленен вътък, в които процентното съдържание на лена съставлява не по-малко от 40 % от общата маса на неоразмерения план, може да бъде дадено наименованието „памучно-ленена смес“, което трябва да бъде придружено от указание за състава „чиста памучна основа — чист ленен вътък“.

4.   Изразът „смеси от влакна“ или изразът „неспецифициран текстилен състав“ може да бъде използван за всеки продукт, чийто състав не може да бъде установен лесно по време на производство.

5.   За текстилни продукти, предназначени за краен потребител, които имат процентното съдържание на влакна в състава, посочено в параграфи 1—4:

а)

се допуска съдържание на чужди влакна до 2 % от общата маса на текстилния продукт, при условие че това съдържание се налага по технически причини и не е добавено съгласно установената практика на производство; това допустимо отклонение се увеличава до 5 % в случай на продукти, които са били подложени на процес на кардиране, без да се засяга допустимото отклонение, посочено в член 5, параграф 3;

б)

се допуска производствено отклонение от 3 % между обявените процентни съдържания на влакното и процентните стойности, получени от анализа, по отношение на общата маса на влакната, посочена на етикета; такова допустимо отклонение може да се приложи също така при влакна, които в съответствие с параграф 2 са изброени в низходящ ред по маса без указание за тяхното процентно съдържание. Това допустимо отклонение се прилага също така за целите на член 5, параграф 2, буква б).

При анализа допустимите отклонения се изчисляват поотделно. Общата маса, която трябва да се вземе предвид при изчисляването на допустимото отклонение, посочено в буква б), е масата на влакната на крайните продукти минус масата на каквито и да било чужди влакна, установени при прилагането на допустимото отклонение, посочено в буква а).

Събирането на допустимите отклонения, посочени в букви а) и б), се допуска, само ако в хода на прилагане на допустимото отклонение, посочено в буква а), се докаже, че което и да било чуждо влакно, установен при анализа, е от същия химичен вид като едно или повече от влакната, посочени на етикета.

В случай на специфични продукти, за които производственият процес изисква допустими отклонения, по-високи от посочените в букви а) и б), когато съответствието на продукта е проверено съгласно член 13, параграф 1, по-високи допустими отклонения могат да бъдат разрешени само в изключителни случаи и когато е представена съответна обосновка от производителя. Държавите-членки уведомяват незабавно Комисията за това.

Член 7

Без да се засягат допустимите отклонения, установени в член 4, параграф 2, член 5, параграф 3 и член 6, параграф 5, видимите и разграничими влакна само за декоративни цели, които не превишават 7 % от общата маса на крайния продукт, не е необходимо да бъдат посочвани в процентното съдържание на влакна в състава, предвидено в членове 4 и 6. Същото се прилага за влакна, например метални влакна, които се влагат за постигане на антистатичен ефект и които не превишават 2 % от общата маса на крайния продукт. За продуктите, посочени в член 6, параграф 3, тези процентни съдържания се изчисляват не по отношение на масата на тъканта, а по отношение на масата на основата и масата на вътъка поотделно.

Член 8

1.   Текстилните продукти по смисъла на настоящата директива се етикетират или маркират всеки път, когато се пускат на пазара за производствени или търговски цели. Това етикетиране или маркиране може да бъде заменено или допълнено с придружаващи търговски документи, когато продуктите не се предлагат за продажба на крайния потребител или когато те се доставят в изпълнение на поръчка, направена от държавата или друго публичноправно юридическо лице, или — в онези държави-членки, в които това понятие е непознато, от еквивалентно правно образувание.

2.   Наименованията, описанията и съдържанието на текстилни влакна, посочени в членове 3—6 и в приложения I и II, се посочват ясно в търговските документи. Това изискване по-специално изключва възможността за употребата на съкращения в договорите за продажба, сметките и фактурите. Може обаче да се използва автоматизиран код за обработка, при условие че този код е обяснен в същия документ.

3.   Наименованията, описанията и съдържанието на текстилни влакна, посочени в членове 3—6 и в приложения I и II, се посочват с ясен, четлив и еднакъв печатен шрифт, когато текстилните продукти се предлагат за продажба или се продават на потребителя, и по-специално в каталозите и търговската литература, върху опаковките, етикетите и маркировките.

Данни и информация, различни от предвидените в настоящата директива, се дават отделно. Тази разпоредба не се прилага за търговските марки или за наименованието на предприятието, което може да се постави непосредствено преди или след данните, предвидени в настоящата директива.

Ако обаче, когато текстилен продукт се предлага за продажба или се продава на потребителя съгласно посоченото в първа алинея, се посочва търговската марка или наименованието на предприятието, което съдържа като самостоятелно наименование, като прилагателно или като корен на дума едно от наименованията, изброени в приложение I, или наименование, което може да въведе потребителя в заблуждение, търговската марка или наименованието на предприятието трябва да бъдат непосредствено предхождани или последвани от наименованията, описанията и съдържанието на текстилни влакна, посочени в членове 3—6 и в приложения I и II, изписани с ясен, четлив и еднакъв печатен шрифт.

4.   Държавите-членки могат да изискват, когато текстилните продукти се предлагат за продажба или се продават на крайния потребител на тяхна територия, техните национални езици да бъдат също така използвани при етикетирането и маркирането, изисквано съгласно настоящия член.

В случай на макари, масури, чилета, кълбета или каквито и да е други малки количества от прежди за шиене, кърпене или бродиране, възможността, предвидена в първа алинея, може да бъде използвана от държавите-членки само в случай на наличие на общ етикет върху опаковката или витрината. Без да се засягат случаите, предвидени в позиция 18 от приложение IV, отделни продукти могат да бъдат етикетирани на който и да било от езиците на Общността.

5.   Държавите-членки не могат да забраняват използването на други описания или данни освен предвидените в членове 3, 4 и 5, които се отнасят до характеристиките на продуктите, когато подобни описания или данни са в съответствие с техните лоялни търговски практики.

Член 9

1.   Всеки текстилен продукт, съставен от два или повече компонента с различен състав на влакната, има поставен етикет, посочващ състава на влакната на всеки компонент. Такова етикетиране не е задължително за компоненти, съставляващи по-малко от 30 % от общата маса на продукта, без масата на основната подплата.

2.   Когато два или повече текстилни продукти имат еднакъв състав на влакната и обикновено образуват отделен продукт, за тях е необходимо поставянето на само един етикет.

3.   Без да се засяга член 12:

а)

съставът на влакната на следните корсетни продукти се указва чрез посочване на състава на целия продукт или този на компонентите, изброени по-долу, като цяло или отделно:

i)

за сутиени: външния и вътрешния плат на чашките и гърба;

ii)

за корсети: предницата, гърба и странични пристягащи елементи;

iii)

за корсети, комбинирани със сутиен: външния и вътрешния плат на чашките, предните и задните пристягащи елементи и страничните части.

Съставът на влакната на корсетни продукти, различни от изброените в първа алинея, се означава чрез посочване състава на целия продукт или, като цяло или поотделно, състава на отделните му части; такова етикетиране не е задължително за компоненти, представляващи по-малко от 10 % от общата маса на продукта.

Отделното етикетиране на различните части на посочените корсетни продукти се осъществява по такъв начин, че крайният потребител да може лесно да разбере за коя част на продукта се отнасят посочените в етикета данни;

б)

съставът на влакната на щамповани текстилни продукти, получени чрез процес на ецване, може да се означи за продукта като цяло и чрез посочване отделно на състава на основната тъкан и тази на ецваните части. Тези компоненти трябва да се посочат с наименованието им;

в)

съставът на влакната на бродираните текстилни продукти се дава за продукта като цяло и може да се означи чрез посочване отделно на състава на основния плат и този на преждата за бродиране; тези компоненти трябва да се посочат с наименованието им; ако бродираните части представляват по-малко от 10 % от повърхността на продукта, е необходимо да се посочи само съставът на основния плат;

г)

съставът на влакната на преждите, състоящи се от сърцевина и покритие, направени от различни влакна и предлагани за продажба като такива на крайния потребител, се дава за продукта като цяло и може да се означи чрез отделно посочване на състава на сърцевината и на покритието; тези компоненти трябва да се посочат с наименованието им;

д)

съставът на влакната на кадифените и плюшените текстилни продукти или на текстилните продукти, наподобяващи кадифе или плюш, се дава за целия продукт и когато продуктът е с различен състав на лицевата и опаковата страна, той може да се посочи поотделно за тези две страни, които трябва да се посочат с наименованията им;

е)

съставът на подовите настилки и килимите, чиито лицева и опакова страна се състоят от различни влакна, може да се посочи само за лицевата страна, която трябва да бъде посочена с наименованието си.

Член 10

1.   Чрез дерогация от членове 8 и 9:

а)

за текстилните продукти, изброени в приложение III, които са на един от етапите, посочени в член 2, параграф 1, буква а), държавите-членки могат да не изискват етикетиране или маркиране, включващо наименованието или състава. Разпоредбите на членове 8 и 9 обаче се прилагат, когато на такива продукти са поставени етикет или маркировка, даваща наименованието или състава, или търговската марка, или наименованието на предприятието, което включва като самостоятелно наименование, като прилагателно или като корен на дума някое от наименованията, изброени в приложение I, или наименование, което може да бъде сбъркано с него;

б)

когато текстилните продукти, изброени в приложение IV, са с еднакъв вид и състав, те могат да се предлагат за продажба заедно с общ етикет, съдържащ данните за състава, предвидени в настоящата директива;

в)

съставът на текстилните продукти, продавани на метър, е необходимо да се посочи само за предлаганите за продажба дължини или ролки.

2.   Държавите-членки предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират, че продуктите, посочени в параграф 1, букви б) и в), се предлагат за продажба по такъв начин, че крайният потребител да може сам изцяло да се запознае със състава на тези продукти.

Член 11

Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че която и да е информация, предоставена при пускането на текстилните продукти на пазара, не може да бъде объркана с наименованията и данните, установени с настоящата директива.

Член 12

За целите на прилагането на член 8, параграф 1 и на останалите разпоредби от настоящата директива, свързани с етикетирането на текстилните продукти, процентните съдържания на влакна, посочени в членове 4, 5 и 6, се определят, без да се вземат предвид следните елементи:

а)

за всички текстилни продукти: нетекстилните части, кантове, етикети и емблеми, обшивки и гарнитури, които не са неотделима част от продукта, копчета и катарами, облечени с текстилни материали, аксесоари, декорации, нееластични ленти, еластични конци и ленти, прибавени на конкретни и ограничени места на продукта и, при спазване на условията, посочени в член 7, видими, разграничими влакна само за декоративни цели и антистатични влакна;

б)

за подови покрития и килими: всички съставки, различни от използваемата страна;

в)

за платове за тапициране: основи и вътъци за кантове и пълнеж, които не съставляват лицевата страна на плата;

г)

за пердета и завеси: компонентите, свързващи и запълващи вътъка и основата, които не съставляват лицевата страна на плата;

д)

за други текстилни продукти: материали за основа и подплата, подлепващи и подсилващи материали, междинни подплати и подложни канави, конци за шев и прикрепване, освен ако заместват основата и/или вътъка на плата, пълнежи без изолационна функция и, при спазване на член 9, параграф 1 — подплати.

За целите на настоящата буква:

i)

материали за основа или подплата на текстилните продукти, които служат като подложка на лицева част, по-специално при одеяла и платове с две лица, и опакова страна за кадифени и плюшени тъкани и сродни продукти няма да бъдат считани за отделящи се подложки;

ii)

„подлепващи и подсилващи материали“ означава прежди или материали, добавяни на точно определени и ограничени места на текстилните продукти, за да ги подсилят или за да им придадат твърдост или дебелина;

д)

вещества за промазване, свързващи средства (биндери) и подлепващи материали, колосващи вещества, импрегниращи продукти, допълнителни багрила, продукти за щамповане и други продукти за текстилна обработка. При липса на разпоредби на Общността държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че тези артикули не са представени в количества, които могат да въведат потребителя в заблуждение.

Член 13

1.   Проверките за съответствие на състава на текстилните продукти с информацията, предоставена в съответствие с настоящата директива, се осъществяват чрез методи за анализ, определени в директивите, посочени в параграф 2.

За тази цел процентното съдържание на влакна в състава, предвидено в членове 4, 5 и 6, се определя за сухата маса на всяко влакно, като се отчита съответното прието отклонение, установено в приложение V, след като се отстранят съставките, посочени в член 12.

2.   Отделни директиви уточняват методите за вземане на проби и анализ, които да се използват в държавите-членки за определянето на състава на влакната на продуктите, обхванати от настоящата директива.

Член 14

1.   Никоя държава-членка не може, поради причини, свързани с наименованията или характеристиките на състава, да забрани или да попречи на пускането на пазара на текстилните продукти, за които са спазени разпоредбите на настоящата директива.

2.   Разпоредбите на настоящата директива не изключват прилагането на действащите разпоредби във всяка държава-членка относно защитата на индустриалната и търговската собственост, относно означенията на източника, наименованията за произход и защита срещу нелоялна конкуренция.

Член 15

1.   Комисията приема допълнения към приложение I и допълнения и изменения към приложение V, които са необходими за адаптирането на тези приложения към техническия прогрес.

2.   Комисията определя новите методи за количествен анализ на двукомпонентни и трикомпонентни смеси, различни от посочените в Директива 96/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно някои методи за количествен анализ на двукомпонентни смеси от текстилни влакна (6) и Директива 73/44/ЕИО на Съвета от 26 февруари 1973 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно количествения анализ на трикомпонентни меланжи от текстилни влакна (7).

3.   Мерките, посочени в параграфи 1 и 2, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 16, параграф 2.

Член 16

1.   Комисията се подпомага от Комитет по директивите за наименованията на текстилните продукти и етикетирането, създаден съгласно Директива 96/73/ЕО.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 17

Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби на националните си законодателства, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 18

Директива 96/74/ЕО, изменена с актовете, посочени в приложение VI, част А, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки, свързани с крайните срокове за транспониране в националното законодателство и изпълнението на директивите, посочени в приложение VI, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат според таблицата на съответствието от приложение VII.

Член 19

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 20

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 14 януари 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

A. VONDRA


(1)  ОВ C 162, 25.6.2008 г., стр. 40.

(2)  Становище на Европейския парламент от 17 юни 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 16 декември 2008 г.

(3)  ОВ L 32, 3.2.1997 г., стр. 38.

(4)  Вж. приложение VI, част А.

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(6)  ОВ L 32, 3.2.1997 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 83, 30.3.1973 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТАБЛИЦА НА ТЕКСТИЛНИТЕ ВЛАКНА

(посочена в член 3)

Номер

Наименование

Описание на влакната

1

Вълна (1)

Влакно от овца или агне (Ovis aries)

2

Алпака, лама, камила, кашмир, мохер, ангора, вигон, як, гуанако, кашгора, бобър, видра, последвани или не от наименованието „вълна“ или „косъм“ (1)

Влакно от алпака, лама, камила, кашмирена коза, ангорска коза, ангорски заек, вигон, як, гуанако, кашгорска коза (кръстоска между кашмирена и ангорска коза), бобър, видра

3

Животински или конски косми със или без обозначаване на вида животно (напр. косми от говеда, косми от кози, конски косми)

Косми от животни, които не са посочени в 1 или 2

4

Коприна

Влакно, получено от копринени жлези на насекоми

5

Памук

Целулозно влакно от семената на растението памук (Gossypium)

6

Капок

Влакно от шушулките на семената на дървото капок (Ceiba pentandra)

7

Лен

Влакно от стъблото на лен (Linum usitatissimum)

8

Коноп

Влакно от стъблото на коноп (Cannabis sativa)

9

Юта

Влакно от стъблото на Corchorus olitorius и Corchorus capsularis. За целите на настоящата директива влакно от стъблата на следните видове ще се третира като юта: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata

10

Абака (Манилски коноп)

Влакно от листата на растението Musa textilis

11

Алфа

Влакно от листата на растението Stipa tenacissima

12

Кокосово влакно

Влакно от обвивката на кокосовия орех Cocos nucifera

13

Зановец

Влакно от стъблото на зановец (Cytisus scoparius или/и Spartium junceum

14

Рамия

Влакно от стъблото на рамия (Boehmeria nivea и Boehmeria tenacissima

15

Сизал

Влакно от листата на Agave sisalana

16

Сюн

Влакно от индийски коноп Crotalaria juncea

17

Хенекен

Влакно от Agave fourcroydes

18

Маги

Влакно от Agave cantala

19

Ацетат

Влакно от целулозен ацетат, в което хидроксилните групи са ацетирани най-малко 74 % и най-много 92 %

20

Алгинат

Влакно, извлечено от метални соли на алгиновата киселина

21

Купро (cuprammonium rayon)

Влакно от регенерирана целулоза, получено чрез медно-амонячен процес на овлакняване

22

Модал

Влакно от регенерирана целулоза, получено чрез модифициран вискозиметричен процес, притежаващо голяма здравина и висок модул в мокро състояние. Силата на скъсване (BC) в основно състояние и силата (BM), необходима да се получи удължаване с 5 % в мокро състояние, са:

BC (CN) ≥ 1,3 √T + 2 T

BM (CN) ≥ 0,5 √T

където Т означава средната линейна плътност в децитекси

23

Протеин

Влакно, извлечено от натурални протеинови вещества, регенерирани и стабилизирани чрез третиране с химически агенти

24

Триацетат

Влакно от целулозен ацетат, в което най-малко 92 % от хидроксилните групи са ацетилирани

25

Вискоза

Влакно от регенерирана целулоза, получено чрез вискозиметричен процес за филаментна нишка и щапелно влакно

26

Акрил

Влакно, формувано от линейни макромолекули, съставляващо най-малко 85 % (от масата) във веригата на акрилонитрилна структура

27

Хлоровлакно

Влакно, формувано от линейни макромолекули, съдържащи в своята верига повече от 50 % от масата винилхлоридни или винилиденхлоридни мономерни звена

28

Флуоровлакно

Влакно, формувано от линейни макромолекули, изградени от алифатни мономери на флуоровъглерод

29

Модакрил

Влакно, формувано от линейни макромолекули, съдържащи във веригата си не по-малко от 50 % и не повече от 85 % (от масата) акрилонитрилна структура

30

Полиамид или найлон

Влакна, получени от синтетични линейни макромолекули, имащи във веригата си повтарящи се амидни връзки, от които най-малко 85 % са свързани с алифатни или циклоалифатни звена

31

Арамид

Влакна, поучени от синтетични линейни макромолекули, изградени от ароматни групи, свързани чрез амидни или имидни връзки, от които най-малко 85 % са свързани директно към 2 ароматни пръстена, като броят на имидните връзки, ако въобще има от тях, не надвишава броя на амидните връзки

32

Полиимид

Влакна, получени от синтетични линейни макромолекули, имащи във веригата си повтарящи се имидни връзки

33

Лиоцел (2)

Регенерирано целулозно влакно, получено чрез разтваряне и овлакняване от органичен разтворител, без образуване на деривати

34

Полилактид

Влакно, формувано от линейни макромолекули, съдържащи във веригата си най-малко 85 % (от масата) звена естер на млечна киселина, извлечени от природни захари и имащи температура на топене най-малко 135 °C

35

Полиестер

Влакно, формувано от линейни макромолекули, съдържащи във веригата си най-малко 85 % (от масата) естер от диол и терефталова киселина

36

Полиетилен

Влакно, формувано от незаместени алифатни, наситени въглеводородни линейни макромолекули

37

Полипропилен

Влакно, формувано от алифатни, наситени въглеводородни линейни макромолекули, в които един на всеки два въглеродни атома носи странична метилова верига, разположена изотактно и без по-нататъшно заместване

38

Поликарбамид

Влакно, формувано от линейни макромолекули, съдържащи във веригата си повтарящи се полиуретанови функционални групи (NH-CO-NH)

39

Полиуретан

Влакно, формувано от линейни макромолекули, съставени от вериги с повтаряща се уретанова функционална група

40

Поливинилалкохолни влакна (винилал)

Влакно, формувано от линейни макромолекули, чиято верига е изградена от поливинилов алкохол с различни нива на ацеталиране

41

Тривинил

Влакно, формувано от акрилонитрилен терполимер, хлориран винилов мономер и трети винилов мономер, при условие че никой от трите не съставлява 50 % от общата маса

42

Еластодиен (високоеластични нишки от полидиенови полимери)

Еластично влакно, съставено от натурален или синтетичен полиизопрен или съставено от един или повече полимеризирани диени, със или без един или повече винилови мономери, което при опъване до размер три пъти първоначалната дължина и при отпускане бързо и трайно възстановява първоначалната си дължина

43

Еластан

Еластично влакно, съставено от най-малко 85 % (от масата) от сегментен полиуретан, което при опъване до размер три пъти първоначалната дължина и при отпускане бързо и трайно възстановява първоначалната си дължина

44

Стъкловлакно

Влакно, направено от стъкло

45

Наименование, съответстващо на материала, от който са съставени влакната — метал (метално, метализирано), азбест, хартия (хартиена прежда), последвано или не от думата „нишка“ или „влакно“

Влакна, получени от разнообразни или нови материали, които не са посочени на друго място в настоящото приложение

46

Еластомултиестер

Влакно, формувано при взаимодействието на две или повече химични различни линейни макромолекули в две или повече различни фази (от които нито една не превишава 85 % от масата), което съдържа естерни групи като преобладаващо функционално звено (минимум 85 %) и което след подходяща обработка, когато се опъне до един път и половина от първоначалната си дължина и при отпускане бързо и трайно възстановява първоначалната си дължина

47

Еластолефин

Влакно, съставено най-малко от 95 % (от масата) от макромолекули, свързани частично с напречни връзки, съставено от етилени и поне един друг олефин, което при опъване до размер един и половина пъти от първоначалната си дължина и при отпускане бързо и трайно възстановява първоначалната си дължина


(1)  Наименованието „вълна“ в позиция 1 от настоящото приложение може да бъде използвано също така за обозначаване на смеси от влакна от руно на овца или агне и влакната, изброени в позиция 2, третата колона.

Настоящата разпоредба е приложима към текстилните продукти, изброени в членове 4 и 5, както и към посочените в член 6, при условие че последните са частично съставени от влакната, изброени в позиции 1 и 2.

(2)  Трябва да се разбира, че „органичен разтворител“ означава по същество смес от органични химикали и вода.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Наименования, посочени в член 5, параграф 1

:

на български език

:

„необработена вълна“,

:

на испански език

:

„lana virgen“ или „lana de esquilado“,

:

на чешки език

:

„střižní vlna“,

:

на датски език

:

„ren, ny uld“,

:

на немски език

:

„Schurwolle“,

:

на естонски език

:

„uus vill“,

:

на гръцки език

:

„παρθένο μαλλί“,

:

на английски език

:

„virgin wool“ или „fleece wool“,

:

на френски език

:

„laine vierge“ или „laine de tonte“,

:

на италиански език

:

„lana vergine“ или „lana di tosa“,

:

на латвийски език

:

„pirmlietojuma vilna“ или „jaunvilna“,

:

на литовски език

:

„natūralioji vilna“,

:

на унгарски език

:

„élőgyapjú“,

:

на малтийски език

:

„suf verġni“,

:

на нидерландски език

:

„scheerwol“,

:

на полски език

:

„żywa wełna“,

:

на португалски език

:

„lã virgem“,

:

на румънски език

:

„lână virgină“,

:

на словашки език

:

„strižná vlna“,

:

на словенски език

:

„runska volna“,

:

на фински език

:

„uusi villa“,

:

на шведски език

:

„ren ull“.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Продукти, чието етикетиране или маркиране не е задължително

(посочени в член 10, параграф 1, буква а)

1.

Ленти, поддържащи ръкава

2.

Ленти за очите от текстилни материали

3.

Етикети и знаци

4.

Подплатени ръкохватки за нагрети съдове от текстилни материали

5.

Калъфи за кафеник

6.

Калъфи за чайник

7.

Ръкавели

8.

Маншони, други освен от мъхнати платове

9.

Изкуствени цветя

10.

Възглавнички за топлийки (игленици)

11.

Рисувани канави

12.

Текстилни продукти на основата на материали за подплата и подлепващи материали

13.

Кечета

14.

Старинни ръчно изработени текстилни продукти, които изрично са декларирани като такива

15.

Гамаши

16.

Опаковки, не нови и продавани като такива

17.

Филцови шапки

18.

Кутии, меки и без основа, сарашки стоки, от текстилни материали

19.

Пътнически стоки от текстилни материали

20.

Ръчно бродирани гоблени, завършени или недовършени, и материали за тяхното производство, включително прежди за бродиране, продавани отделно от канавата и изрично посочени за използване при такива гоблени

21.

Плъзгащи се ципове

22.

Копчета и катарами, покрити с текстилни материали

23.

Книжни подвързии от текстилни материали

24.

Играчки

25.

Текстилни части от обувни изделия с изключение на топли подплати

26.

Подложки за маса, съставени от различни компоненти и с горна повърхност не повече от 500 cm2

27.

Ръкавици и кърпи за фурна

28.

Калъфки за яйца

29.

Несесери за гримове

30.

Кесии за тютюн от текстилни материали

31.

Калъфки за очила, запалки и гребени, табакери за цигари и пури, от текстилни материали

32.

Предпазни спортни принадлежности с изключение на ръкавици

33.

Тоалетни чанти

34.

Калъфи за чистене на обувки

35.

Погребални артикули

36.

Изделия за еднократна употреба, с изключение на уплътнителни материали

По смисъла на настоящата директива текстилните изделия, предназначени за еднократно или краткотрайно използване, чието нормалното използване изключва възможността за каквото и да било възстановяване за последваща употреба за същата или за подобна цел, се считат за артикули за еднократна употреба.

37.

Текстилните изделия, за които се прилагат правилата на Европейската фармакопея и за които има позоваване на тези правила, бандажи за медицински и ортопедични цели, които не са за еднократна употреба, и ортопедични текстилни изделия изобщо

38.

Текстилните изделия, включващи върви, въжета и канапи, при спазване на позиция 12 от приложение IV, обикновено предназначени:

а)

за използване като съставни части при производството и обработката на стоки;

б)

за включване в машини, инсталации (напр. отоплителни, климатични или осветителни), домакински и други уреди, превозни и други транспортни средства или за тяхното функциониране, поддържане или оборудване, различни от брезентовите покривала и текстилните принадлежности за моторни превозни средства, продавани отделно от превозното средство.

39.

Текстилните изделия за предпазни и защитни цели, такива като предпазни колани, парашути, спасителни жилетки, спасителни улеи, пожарогасителни устройства, бронирани жилетки и специални защитни облекла (напр. предоставящи защита срещу огън, химикали или други опасности за безопасността)

40.

Надуваеми конструкции (напр. спортни зали, изложбени щандове или складови помещения), при условие че са посочени данните за характеристиките и техническите спецификации на тези артикули

41.

Корабни платна

42.

Облекло за животни

43.

Флагове и знамена


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Продукти, за които е задължително само общо етикетиране или маркиране

(посочени в член 10, параграф 1, буква б)

1.

Текстилни продукти за почистване на под

2.

Изтривалки

3.

Шнурове и гарнитури

4.

Пасмантерия

5.

Колани

6.

Презрамки

7.

Тиранти и жартиери

8.

Връзки за обувки и ботуши

9.

Ленти

10.

Ластик

11.

Нови опаковки, продавани като такава

12.

Опаковъчни върви и селскостопански канап; върви, въжарски изделия и въжета, различни от изброените в позиция 38 от приложение III (1)

13.

Подложки за маса

14.

Носни кърпички

15.

Мрежи за кок и за коса

16.

Вратовръзки и връзки за панделки за деца

17.

Лигавници; ръкавици за миене на съдове и кърпи за лице

18.

Конци за шиене, кърпене и бродиране, предлагани за продажба на дребно в малки количества с нетно тегло 1 грам или по-малко

19.

Ленти за завеси и транспаранти и жалузи


(1)  За продукти, включени в тази позиция и продавани на отрязъци по дължина, общото етикетиране е това на макарата. Вървите и въжетата, включени в тази позиция, включват използваните в алпинизма и водните спортове.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Приети отклонения, използвани за изчисляване на масата на влакната, съдържащи се в текстилен продукт

(посочени в член 13)

Номер на влакното

Влакно

Отклонение (%)

1–2

Вълна или други животински влакна:

 

Камгарни влакна

18,25

Кардирани влакна

17,00 (1)

3

Животински влакна:

 

Камгарни влакна

18,25

Кардирани влакна

17,00 (1)

Конски косъм:

 

Камгарни влакна

16,00

Кардирани влакна

15,00

4

Коприна

11,00

5

Памук:

 

Нормални влакна

8,50

Мерсеризирани влакна

10,50

6

Капок

10,90

7

Лен

12,00

8

Коноп

12,00

9

Юта

17,00

10

Абака

14,00

11

Алфа

14,00

12

Кокосово влакно

13,00

13

Зановец

14,00

14

Рамия (избелено влакно)

8,50

15

Сизал

14,00

16

Сюн

12,00

17

Хенекен

14,00

18

Маги

14,00

19

Ацетат

9,00

20

Алгинат

20,00

21

Купро

13,00

22

Модал

13,00

23

Протеин

17,00

24

Триацетат

7,00

25

Вискоза

13,00

26

Акрил

2,00

27

Хлоровлакно

2,00

28

Флуорно влакно

0,00

29

Модакрил

2,00

30

Полиамид или найлон:

 

Щапелно влакно

6,25

Филамент

5,75

31

Арамид

8,00

32

Полиимид

3,50

33

Лиосел

13,00

34

Полилактид

1,50

35

Полиестер:

 

Щапелно влакно

1,50

Филамент

1,50

36

Полиетилен

1,50

37

Полипропилен

2,00

38

Поликарбамид

2,00

39

Полиуретан:

 

Щапелно влакно

3,50

Филамент

3,00

40

Поливинилалкохолни влакна (винилал)

5,00

41

Тривинил

3,00

42

Еластодиен (високоеластична нишка от полидиенови полимери)

1,00

43

Еластан

1,50

44

Стъкловлакно:

 

Със среден диаметър, по-голям от 5 μм

2,00

Със среден диаметър, равен или по-малък от 5 μм

3,00

45

Метално влакно

2,00

Метализирано влакно

2,00

Азбест

2,00

Хартиена прежда

13,75

46

Еластомултиестер

1,50

47

Еластолефин

1,50


(1)  Приетите отклонения от 17,00 % се прилагат също така, където това е възможно, за да се установи дали текстилният продукт, съдържащ вълна и/или животински косъм, е камгарен или кардиран.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ЧАСТ A

Отменената директива и списък на нейните последващи изменения

(посочени в член 18)

Директива 96/74/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 32, 3.2.1997 г., стр. 38)

 

Директива 97/37/ЕО на Комисията

(ОВ L 169, 27.6.1997 г., стр. 74)

 

Точка 1.Е.2 от приложение II към Акта за присъединяване от 2003 г.

(ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 66)

 

Директива 2004/34/ЕО на Комисията

(ОВ L 89, 26.3.2004 г., стр. 35)

 

Директива 2006/3/ЕО на Комисията

(ОВ L 5, 10.1.2006 г., стр. 14)

 

Директива 2006/96/ЕО на Съвета

(ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 81)

Приложение, единствено буква Г, точка 2

Директива 2007/3/ЕО на Комисията

(ОВ L 28, 3.2.2007 г., стр. 12)

 


ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното законодателство

(посочени в член 18)

Директива

Срок за транспониране

96/74/ЕО

97/37/ЕО

1 юни 1998 г.

2004/34/ЕО

1 март 2005 г.

2006/3/ЕО

9 януари 2007 г.

2006/96/ЕО

1 януари 2007 г.

2007/3/ЕО

2 февруари 2008 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 96/74/ЕО

Настоящата директива

Член 1

Член 1, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 1, буква а)

Член 2, параграф 2, уводна част

Член 2, параграф 1, буква б), уводна част

Член 2, параграф 2, първо тире

Член 2, параграф 1, буква б), подточка i)

Член 2, параграф 2, второ тире

Член 2, параграф 1, буква б), подточка ii)

Член 2, параграф 3, уводна част

Член 2, параграф 2, уводна част

Член 2, параграф 3, първо тире

Член 2, параграф 2, буква а)

Член 2, параграф 3, второ тире

Член 2, параграф 2, буква б)

Член 2, параграф 3, трето тире

Член 2, параграф 2, буква в)

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5, параграф 1, текст извън тиретата

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 1, тирета

Приложение II

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 3

Член 5, параграф 3

Член 6, параграф 1, уводна част

Член 6, параграф 1, уводна част

Член 6, параграф 1, първо тире

Член 6, параграф 1, буква а)

Член 6, параграф 1, второ тире

Член 6, параграф 1, буква б)

Член 6, параграф 1, трето тире

Член 6, параграф 1, буква в)

Член 6, параграф 2

Член 6, параграф 2

Член 6, параграф 3

Член 6, параграф 3

Член 6, параграф 4

Член 6, параграф 5

Член 6, параграф 5

Член 6, параграф 4

Член 7

Член 7

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 2, буква а)

Член 8, параграф 2

Член 8, параграф 2, буква б)

Член 8, параграф 3

Член 8, параграф 2, буква в)

Член 8, параграф 4

Член 8, параграф 2, буква г)

Член 8, параграф 5

Член 9, параграф 1

Член 9, параграф 1

Член 9, параграф 2

Член 9, параграф 2

Член 9, параграф 3, уводна част

Член 9, параграф 3, уводна част

Член 9, параграф 3, буква а), първа алинея, уводна част

Член 9, параграф 3, буква а), първа алинея, уводна част

Член 9, параграф 3, буква а), първа алинея, първо тире

Член 9, параграф 3, буква а), първа алинея, подточка i)

Член 9, параграф 3, буква а), първа алинея, второ тире

Член 9, параграф 3, буква а), първа алинея, подточка ii)

Член 9, параграф 3, буква а), първа алинея, трето тире

Член 9, параграф 3, буква а), първа алинея, подточка iii)

Член 9, параграф 3, буква а), втора алинея

Член 9, параграф 3, буква а), втора алинея

Член 9, параграф 3, буква а), трета алинея

Член 9, параграф 3, буква а), трета алинея

Член 9, параграф 3, букви от б) до е)

Член 9, параграф 3, букви от б) до е)

Член 10

Член 10

Член 11

Член 11

Член 12, уводна част

Член 12, уводна част

Член 12, точка 1

Член 12, буква а)

Член 12, точка 2, буква а)

Член 12, буква б)

Член 12, точка 2, буква б), първа алинея

Член 12, буква в)

Член 12, точка 2, буква б), втора алинея

Член 12, буква г)

Член 12, точка 2, буква в), първа алинея

Член 12, буква д), първа алинея

Член 12, точка 2, буква в), втора алинея, уводна част

Член 12, буква д), втора алинея, уводна част

Член 12, точка 2, буква в), втора алинея, първо тире

Член 12, буква д), втора алинея, подточка i)

Член 12, точка 2, буква в), втора алинея, второ тире

Член 12, буква д), втора алинея, подточка ii)

Член 12, точка 3

Член 12, буква е)

Член 13

Член 13

Член 14

Член 14

Член 15, уводна част

Член 1, параграф 2, уводна част

Член 15, точка 1

Член 1, параграф 2, буква а)

Член 15, точка 2

Член 1, параграф 2, буква б)

Член 15, точка 3

Член 1, параграф 2, буква в)

Член 15, точка 4

Член 1, параграф 2, буква г)

Член 16

Членове 15 и 16

Член 17

Член 17

Член 18

Член 18

Член 19, първа алинея

Член 20

Член 19, втора алинея

Член 19

Приложение I, номера 1—33

Приложение I, номер 1—33

Приложение I, номер 33a

Приложение I, номер 34

Приложение I, номер 34

Приложение I, номер 35

Приложение I, номер 35

Приложение I, номер 36

Приложение I, номер 36

Приложение I, номер 37

Приложение I, номер 37

Приложение I, номер 38

Приложение I, номер 38

Приложение I, номер 39

Приложение I, номер 39

Приложение I, номер 40

Приложение I, номер 40

Приложение I, номер 41

Приложение I, номер 41

Приложение I, номер 42

Приложение I, номер 42

Приложение I, номер 43

Приложение I, номер 43

Приложение I, номер 44

Приложение I, номер 44

Приложение I, номер 45

Приложение I, номер 45

Приложение I, номер 46

Приложение I, номер 46

Приложение I, номер 47

Приложение II, номера 1—33

Приложение V, номера 1—33

Приложение II, номер 33a

Приложение V, номер 34

Приложение II, номер 34

Приложение V, номер 35

Приложение II, номер 35

Приложение V, номер 36

Приложение II, номер 36

Приложение V, номер 37

Приложение II, номер 37

Приложение V, номер 38

Приложение II, номер 38

Приложение V, номер 39

Приложение II, номер 39

Приложение V, номер 40

Приложение II, номер 40

Приложение V, номер 41

Приложение II, номер 41

Приложение V, номер 42

Приложение II, номер 42

Приложение V, номер 43

Приложение II, номер 43

Приложение V, номер 44

Приложение II, номер 44

Приложение V, номер 45

Приложение II, номер 45

Приложение V, номер 46

Приложение II, номер 46

Приложение V, номер 47

Приложение III

Приложение III

Приложение IV

Приложение IV

Приложение V

Приложение VI

Приложение VI

Приложение VII


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Европейски парламент и Съвет

23.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/49


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 декември 2008 година

за мобилизиране на средства от инструмента за осигуряване на гъвкавост в съответствие с точка 27 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

(2009/45/ЕО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (1), и по-специално точка 27, пета алинея от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като имат предвид, че по време на помирителната среща на 21 ноември 2008 г. двете институции на бюджетния орган се съгласиха да мобилизират инструмента за осигуряване на гъвкавост, за да допълнят финансирането в бюджета за 2009 г. над таваните за бюджетен ред 4 с 420 милиона евро с цел финансиране на инструмента за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни,

РЕШИХА:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година инструментът за осигуряване на гъвкавост се използва за предоставяне на сумата от 420 милиона евро като бюджетни кредити за поети задължения.

Тази сума ще бъде използвана за допълване на финансирането от инструмента за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни в бюджетен ред 4.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 18 декември 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

E. WOERTH


(1)  ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


Комисия

23.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/50


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2008 година

за освобождаване на някои услуги от сектора на пощенските услуги в Швеция от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

(нотифицирано под номер C(2008) 8409)

(само текстът на шведски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/46/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (1), и по-специално член 30, параграфи 4 и 6 от нея,

като взе предвид искането, подадено от „Posten AB Sweden“ (наричано по-долу „Шведските пощи“) по електронна поща на 19 юни 2008 г.,

след консултация с Консултативния комитет за обществени поръчки,

като има предвид, че:

I.   ФАКТИ

(1)

На 19 юни 2008 г. Шведските пощи подадоха по електронна поща искане до Комисията съгласно член 30, параграф 5 от Директива 2004/17/ЕО. В съответствие с член 30, параграф 5, първа алинея Комисията уведоми шведските органи за това чрез писмо от 25 юни 2008 г., на което след искане за удължаване на крайния срок шведските органи отговориха по електронна поща на 2 септември 2008 г. Също така на 30 юли 2008 г. Комисията поиска по електронна поща допълнителна информация от Шведските пощи, която бе предадена от Шведските пощи по електронна поща на 15 август 2008 г.

(2)

Подаденото от Шведските пощи искане се отнася до определени пощенски услуги, а също така и до определени други услуги, различни от пощенските услуги, в Швеция. Посочените в искането услуги са, както следва:

а)

вътрешни и международни адресирани първокласни писмовни пратки (от потребител до потребител (CtC), от потребител до предприятие (CtB), от предприятие до предприятие (BtB) и от предприятие до потребител (BtC); в тази категория се включват разпространението на вестници с предимство и експресните услуги;

б)

писмовни пратки без предимство, включително т.нар. услуги „e-brev“, разпространение на вестници без предимство и адресирана пряка пощенска реклама При услугата „e-brev“ клиентът подава чрез електронна медия материал, който впоследствие е преобразуван във физически писма посредством отпечатване и влагане в пощенски пликове, които се изпращат по пощата; в рамките на тази категория услуги се налага допълнително разграничаване поради факта, че някои видове поща се третират и оценяват различно. Следователно между самостоятелните единици и големите сортирани пратки (наричани още предварително сортирана масова поща) има съществена разлика. За последната категория се извършва още едно разграничаване според географската област, в която услугата се предлага, т.е. — между големи сортирани пратки в градските райони (2) и големи сортирани пратки в останалата част на Швеция. Особено съществено следствие от това разграничаване е зависимостта на цената от мястото, където услугите се предоставят, като разликите в цената са съществени (3). За целите на настоящото решение ще бъдат разгледани три различни услуги, а именно:

писмовни пратки без предимство в общия случай, т.е. всички горепосочени писмовни пратки без предимство с изключение на:

големи сортирани пратки без предимство в градски райони, и

големи сортирани пратки без предимство извън градските райони на Швеция;

в)

пощенски услуги, свързани с неадресирана пряка пощенска реклама;

г)

вътрешни стандартни колетни услуги BtB;

д)

вътрешни стандартни колетни услуги BtC;

е)

вътрешни стандартни колетни услуги за потребители (CtC и CtB);

ж)

вътрешни експресни и куриерски колетни услуги;

з)

международни колетни услуги (BtB, BtC, CtB, CtC), към които спадат услугите, свързани с колети с произход извън Швеция, и услугите, свързани с колети, доставяни извън Швеция;

и)

вътрешни палетни услуги (наричани още услуги за превоз на леки товари, т.е. услуги, свързани със стоки с тегло до приблизително 1 000 kg);

й)

филателни услуги;

к)

логистични услуги за 3-ти и 4-ти страни, в определението на които се включват внос, складиране и разпространение, а също и направление, контрол и развитие на клиентския стокооборот;

л)

възлагане на вътрешни административни услуги на външни изпълнители. Това е описано в приложението по следния начин: „Понятието „postservice“ се свързва с управление на вътрешните пощенски практики на дружеството от външно лице с цел освобождаване на вътрешни ресурси и подобряване на ефективността на предприятието. „Postservice“ съставлява част от възложените на външни изпълнители вътрешни административни услуги, към които спадат и редица други услуги. На този пазар оперират голям брой дружества и предоставяните от тях услуги се различават. Услугите се комбинират по различен начин; понякога повечето от включените услуги могат да бъдат считани за пощенски, докато в други случаи се включват малък брой пощенски услуги, а акцентът се поставя например върху услуги по почистване.“

(3)

В искането се посочва освен това и услуга по предоставяне на пощенски кутии, но се стига до правилното заключение, че това представлява допълнителна услуга, която следва да бъде разглеждана като част от предоставянето на достъп до пощенската инфраструктура. Поради това тя не подлежи на автономно решение по силата на член 30.

(4)

Искането бе придружено от заключенията на независимия национален орган — „Konkurrensverket“ (4) (шведския компетентен орган по въпросите на конкуренцията), основните коментари и заключения на който са, както следва: „Konkurrensverket няма съществени възражения срещу начина, по който [Шведските пощи] са определили границите на съответния пазар. (…) Описаната ситуация на съществуваща и нарастваща конкуренция на [Шведските пощи] от страна на нови дружества в рамките на сектора на пощенските услуги отговаря на истината, особено по отношение на по-слабо населените райони. (…) Все пак Швеция е слабо населена, с големи географски райони, които към момента, а вероятно и в обозримо бъдеще няма да бъдат привлекателни от търговска гледна точка за установяване на нови дружества [т.е. за предоставяне на пощенски услуги]. Това означава, че [Шведските пощи] ще продължат и за в бъдеще да бъдат единственият оператор на пазара или най-малкото ще имат много силни пазарни позиции в рамките на определени сегменти от пазара на пощенски услуги в Швеция. (…) В заключение Konkurrensverket счита, че искането на [Шведските пощи] съгласно член 30 от Директива 2004/17/ЕО относно комуналните услуги отговаря на изискванията, позволяващи допускането на изключение за посочените [в посоченото искане] пазари. (…)“

II.   ПРАВНА РАМКА

(5)

В член 30 от Директива 2004/17/ЕО се предвижда, че поръчките, които са предназначени да способстват изпълнението на една от дейностите, за които се прилага Директива 2004/17/ЕО, не са предмет на споменатата директива, ако упражнената в държавата-членка дейност е пряко изложена на конкуренция на пазари, до които достъпът не е ограничен. Прякото излагане на конкуренция се оценява въз основа на обективни критерии, като се отчитат характерните особености на съответния сектор. Достъпът се счита за неограничен, ако държавата-членка е въвела и прилага съответното законодателство на Общността относно пълното или частичното отваряне на дадения сектор.

(6)

Тъй като Швеция е изпълнила и приложила Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата (5), без да се възползва от възможността да резервира услуги съгласно член 7, в съответствие с член 30, параграф 3, първа алинея от Директива 2004/17/ЕО се счита, че достъпът до пазара не е ограничен. Прякото излагане на конкуренция на определен пазар следва да се оценява въз основа на различни критерии, нито един от които сам по себе си не е от решаващо значение.

(7)

По отношение на пазарите, обхванати от настоящото решение, пазарният дял на основните участници на даден пазар представлява критерий, който трябва да бъде отчетен. Друг критерий е степента на концентрация на тези пазари. Вследствие на различните условия за различните дейности, предмет на настоящото решение, при проучването на конкурентната среда следва да се отчете различното положение на различните пазари.

(8)

Въпреки че в определени случаи могат да се предвидят по-конкретни определения на пазара, за целите на настоящото решение точното определение на съответния пазар може да бъде оставено открито, тъй като по отношение на броя на услугите, включени в подаденото от Шведските пощи искане, резултатът от анализа остава непроменен, независимо дали е основан на конкретно или на по-общо определение.

(9)

Настоящото решение не засяга прилагането на правилата на конкуренция.

III.   ОЦЕНКА

(10)

На пазара на адресирани първокласни писма делът на Шведските пощи за периода между 2005 и 2007 г. е стабилен — на ниво малко над (…%) (6), независимо дали е измерен по отношение на стойността или на обема (7). Според Шведските пощи пазарният дял не би се отклонил значително от това ниво, дори и при самостоятелното разглеждане на всички възможни сегменти (CtC, CtB, BtC, BtB, вътрешни и международни, писма и първокласни доставки на вестници, самостоятелни единица и пратки, сортирани и несортирани пратки, големи и малки пратки, градски райони и останалата част на Швеция (…) (8). Следователно в настоящия случай може да остане открит въпросът, дали всички тези сегменти са част от същия продуктов пазар или не. Съответният пазар обаче, спрямо който според Шведските пощи следва да бъде оценен техният пазарен дял, би представлявал в по-общ смисъл „пазар на съобщенията“, който освен адресираните писма от всички категории и видове, вестниците и периодичните издания с предимство и без предимство, а също и адресираната пряка пощенска реклама включва и „всички електронни алтернативи на физическото разпространение на пощенски единици. (…) Примерите включват електронна поща, обмен на данни по електронен път (EDI), комуникация чрез интернет страници (подаване на информация, изпълняване на транзакции и т.н.), бизнес системи (които генерират комуникационни обслужващи приложения, като електронно фактуриране) и телефонни услуги (във вид на SMS и MMS).“ На дефинирания по този начин пазар Шведските пощи биха имали „ограничен пазарен дял“. Според Шведските пощи наистина би съществувал конкурентен натиск, произтичащ от възможността за заместване на „традиционните“ хартиени писмовни пратки с електронни средства за комуникация (като електронна поща или SMS). По отношение на заместването на традиционните писма трябва да се отбележи, че съгласно правилата на конкуренция на ЕО заменяемостта трябва да се анализира, inter alia, въз основа на характеристики на продукта, цена на продуктите и бариери, свързани с насочване на търсенето към потенциалните заместители. Изглежда характеристиките на пощата на хартиен носител и на електронната комуникация се различават значително по отношение на формата на комуникация, необходимото за комуникацията време и предпочитанията на потребителите. Съществуват също значителни бариери за преминаване от поща на хартиен носител към електронна поща (9). Това показва, че електронните комуникации са обект на различен продуктов пазар и по тази причина те не могат да упражняват пряк конкурентен натиск върху услугите, свързани с адресирани първокласни писмовни пратки, предоставяни от Шведските пощи. Освен това основният ефект от нарасналата употреба на електронна поща би довел най-вече до значително намаляване на общия размер на пазара на писма на хартиен носител, а не до появата на конкуренция в рамките на този пазар (10). Поради това не може да се оцени дали съществува пряко излагане на конкуренция, като се използва „пазарът на съобщенията“ за сравнение. Предвид това Шведските пощи твърдят, че съответният пазар би бил „пазар на адресирани физически съобщения“— един самостоятелен пазар, обхващащ всички форми и категории писма (със и без предимство, експресни и „стандартни“), адресираната пряка пощенска реклама, вестниците и периодичните издания. На така дефинирания пазар през 2007 г. заявеният пазарен дял на Шведските пощи е (…%) по отношение на стойността и (…%) по отношение на обема. Освен факта, че ценовите условия се различават значително за различните видове засегнати услуги, този голям пазарен дял включва пазарни дялове на Шведските пощи, вариращи между (…% и (…%) по отношение на стойността и между (…%) и (…%) по отношение на обема, което не съответства на един самостоятелен пазар. Поради това пазарът на адресираните първокласни писмовни пратки следва да бъде оценен самостоятелно, като пазарният дял на Шведските пощи на този пазар е такъв, че при липса на признаци за противното следва да се стигне до заключението, че услугите, свързани с разгледаните в настоящото съображение адресирани първокласни писмовни пратки, не са пряко изложена на конкуренция в Швеция. Следователно член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО не се прилага за поръчки, предназначени да способстват упражняването на тези дейности в Швеция.

(11)

На пазара на по-горе определените в съображение 2, буква б, първо тире писмовни пратки без предимство през 2007 г. делът на Шведските пощи е оценен на (…%) (11) по отношение на стойността, докато пазарният дял на техния най-голям конкурент възлиза на оставащите (…%). В тази връзка следва да се припомни утвърдената съдебна практика (12), според която „много големите пазарни дялове са сами по себе си, освен при извънредни обстоятелства, доказателство за съществуването на господстващо положение. Такъв е случаят при наличието на пазарен дял от 50 %“. С оглед на високото ниво на концентрация (…%) на този пазар и в отсъствието на други признаци за противното следва поради това да се заключи, че писмовните пратки без предимство не са пряко изложени на конкуренция в Швеция. Следователно член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО не се прилага за поръчки, предназначени да способстват упражняването на тази дейност в Швеция.

(12)

По отношение на големите сортирани пратки без предимство извън градските райони на Швеция, определени по-горе в съображение 2, буква б), трето тире, в предоставената от Шведските пощи информация се твърди, че „пазарните дялове на участниците, които осъществяват големите пратки извън градските райони на Швеция, не са изчислени самостоятелно, а само като част от цялата адресирана до тези райони поща. Това означава, че пазарните дялове на тези участници са приблизително същите като пазарните дялове на участниците, предоставящи първокласни единици, което означава, че пазарният дял [на Шведските пощи] е около (…%).“ С оглед на това високо ниво на концентрация на този пазар и в отсъствието на други признаци за противното следва да се заключи, че големите сортирани пратки без предимство извън градските райони на Швеция не са пряко изложени на конкуренция в Швеция (13). Следователно член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО не се прилага за поръчки, предназначени да способстват упражняването на тази дейност в Швеция.

(13)

На пазара на неадресирана пряка пощенска реклама, която за целите на настоящото решение означава неадресирани доставки, служещи за маркетингови съобщения, делът на Шведските пощи се оценява на (…%) по отношение на стойността, докато делът на най-големия основен конкурент е (…%), също по отношение на стойността. Съответният пазар обаче, спрямо който според Шведските пощи следва да бъде оценена тяхната пазарна позиция, би представлявал в по-общ смисъл „пазар на разпространение на реклама“, който освен неадресираната пряка пощенска реклама включва и „други канали за дистрибуция в областта на рекламата, като например обяви във вестниците, телевизионни и радиореклами, външни реклами, интернет реклама, спонсориране и т.н.“. На дефинирания по този начин пазар Шведските пощи биха имали дял от около (…%) (14). Съществуването на един самостоятелен широкообхватен пазар, включващ реклама в различни медии, вече бе проучено и отхвърлено в предишното решение на Комисията (15). Поради това не може да се оцени дали съществува пряко излагане на конкуренция, като се използва за сравнение „пазарът на разпространение на реклама“. Пазарът на пощенски услуги, свързани с неадресирана пряка пощенска реклама, трябва поради това да бъде отделно проучен. С оглед на това високо ниво на концентрация, като се вземе предвид утвърдената съдебна практика, посочена по-горе в съображение 11, и в отсъствието на други признаци за противното следва да се заключи, че пощенските услуги, свързани с неадресирана пряка пощенска реклама, не са пряко изложени на конкуренция в Швеция. Следователно член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО не се прилага за поръчки, предназначени да способстват упражняването на тази дейност в Швеция.

(14)

Шведските пощи считат, че съществува един самостоятелен пазар, наречен „пазар на обработените в центрове за сортиране товари“, за „стандартна доставка на колети, колетни и палетни доставки в националните, регионалните или глобалните транспортни мрежи“, общото между които са „центровете за сортиране, в които се извършва обработката, и които представляват основна характеристика на мрежите“. На дефинирания по този начин пазар Шведските пощи биха имали пазарен дял от порядъка на (…%). Той обхваща обаче коренно различни пазарни дялове, вариращи от (…%) по отношение на стойността на вътрешните експресни колетни услуги до (…%) по отношение на стойността на вътрешните стандартни колетни услуги. Това не е съвместимо с един самостоятелен пазар. Поради това вътрешните стандартни колетни услуги за потребители трябва да бъдат разгледани самостоятелно, тъй като те задоволяват различни потребности (универсална пощенска услуга) в сравнение с колетите с търговска цел, при които технологичният процес на предоставяне на услугата обикновено се различава значително. По отношение на тези услуги позицията на Шведските пощи е доста силна, като пазарният дял, оценяван на (…%) по отношение на стойността (16), остана стабилен за периода 2005—2007 г. Въпреки че ситуацията може да се промени през настъпващите години в резултат на навлизането на пазара на двама нови участници в (края на) 2007 г., следва да се заключи, че категорията на разглежданите услуги не е пряко изложена на конкуренция в Швеция. Следователно член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО не се прилага за поръчки, предназначени да способстват упражняването на тези дейности в Швеция.

(15)

Според предоставената от Шведските пощи информация съществува един самостоятелен пазар за възлагане на вътрешни административни услуги на външни изпълнители. Както бе посочено по-горе в съображение 2, буква л), той обхваща различни видове услуги, вариращи от една или повече свързани с пощенските единици услуги (в т.ч. разпределителни услуги в пощенски салон) до услуги по почистване. Точната комбинация от услуги зависи от търсенето на индивидуалните потребители. Освен всички съображения относно липсата на заменяемост както от страна на предлагането, така и от страна на търсенето, между толкова различни услуги, като услугите по почистване и разпределителните услуги в пощенски салон, предварително не може да бъде установено кои услуги могат да бъдат групирани заедно, ако един или повече клиенти решат да ги поискат. Следователно решение относно правния режим, приложим спрямо възлагането на вътрешни административни услуги на външни изпълнители, би довело до значителна правна несигурност. При тези обстоятелства възлагането на вътрешни административни услуги на външни изпълнители, определено в известието на Шведските пощи, не подлежи на определяне като самостоятелна категория от услуги съгласно член 30 от Директива 2004/17/ЕО.

(16)

Както бе посочено по-горе в съображение 2, буква б), в Швеция има самостоятелен пазар на големите сортирани пратки без предимство в градски райони. На този пазар през 2007 г. пазарният дял на Шведските пощи възлиза на (…%) по отношение на стойността. Имайки предвид степента на концентрация на този пазар, на който през 2007 г. делът на най-големия конкурент е оценен на приблизително (…%) по отношение на стойността, тези фактори се считат за признак за пряко излагане на конкуренция.

(17)

На пазара на стандартни колетни услуги BtB през 2007 г. делът на Шведските пощи възлиза на (…%) по отношение на стойността. Като се има предвид, че съвкупните пазарни дялове на двамата най-големи конкуренти по отношение на вътрешните услуги се равняват на (…%) и че съвкупният пазарен дял на тримата най-големи конкуренти е между (…%) по отношение на стойността и поради това пазарните дялове на тримата най-големи конкуренти са неутрални, се стига до заключението, че дейността е пряко изложена на конкуренция.

(18)

На пазара на вътрешни услуги през 2007 г. делът на Шведските пощи се оценява на (…%) по отношение на стойността. През 2007 г. обаче пазарният дял на най-големия конкурент възлиза на (…%) по отношение на стойността, т.е. на около половината от дела на Шведските пощи, като при това ниво може да се счита, че конкурентът ще има възможност да оказва значителен конкурентен натиск върху Шведските пощи. Предвид тези фактори се счита, че дейността е пряко изложена на конкуренция.

(19)

На този пазар през 2007 г. делът на Шведските пощи е (…%) по отношение на стойността, докато съвкупният пазарен дял на двамата най-големи конкуренти възлиза на (…%). Ето защо тези фактори следва да се разглеждат като показател за прякото излагане на конкуренция на вътрешните експресни и куриерски колетни услуги.

(20)

През 2007 г. на пазара на определените по-горе в съображение 2, буква з) международни колетни услуги делът на Шведските пощи бе (…%) по отношение на стойността, докато пазарният дял на техния най-голям конкурент бе съизмерим, на ниво от (…%), а съвкупният дял на двамата най-големи конкуренти от (…%) е почти двойно по-голям от дела на Шведските пощи. Предвид тези фактори се счита, че международните колетни услуги са пряко изложена на конкуренция.

(21)

На пазара на определените по-горе в съображение 2, буква и) вътрешни палетни услуги делът на Шведските пощи се оценява на (…%). „Според предоставената от Шведските пощи информация (…) пазарът се доминира от DHL, Schenker, DSV и [Шведските пощи], като третото място се оспорва между [Шведските пощи] и DSV. Освен това както на местно, така и национално ниво съществуват транспортни дружества, които предлагат услуги по транспортиране на палети. В транспортния сектор на Швеция участват около 14 000 дружества и не е възможно да се твърди колко от тях предлагат палетни услуги като част от продуктовата си гама“. Предвид тези фактори се счита, че дейността е пряко изложена на конкуренция.

(22)

На пазара на определените по-горе в съображение 2, буква к) логистични услуги за 3-ти и 4-ти страни делът на Шведските пощи от по-малко от (…%) е незначителен, като „голям брой шведски и международни конкуренти извършват дейност на шведския пазар, в т.ч. DHL, Schenker, DSV и Green Cargo. Наред с това съществуват и дружества, които първоначално участваха в сектора на морския транспорт и спедиция със собствени глобални мрежи, като Maersk и Tradimus“, според предоставената от Шведските пощи информация. Като се имат предвид тези фактори, се счита, че дейността е пряко изложена на конкуренция.

(23)

За целите на настоящото решение филателните услуги са определени като „продажби на пощенски марки и свързаните с тях продукти предимно на филателисти, а в по-ограничена степен и на купувачи на подаръци и сувенири“. Според предоставената информация Шведските пощи са най-голямото дружество, което периодично издава нови пощенски марки в Швеция. Други участници, които предлагат новоиздадени пощенски марки на филателния пазар в Швеция, са местно установените шведски пощенски оператори и чуждестранни, предимно скандинавски, пощенски оператори. Филателният пазар обаче не е ограничен само до пощенски марки, предлагани от пощенските оператори, а обхваща също и продажбите на пощенски марки от аукционни къщи, от търговци на пощенски марки и чрез различни електронни страници за продажби и търгове в Интернет. Пазарният дял на Шведските пощи се оценява на (…%) от целия пазар на филателни услуги в Швеция, независимо дали са предоставени от търговци или аукционни къщи, докато съвкупният пазарен дял на аукционните къщи е (…%), съвкупният пазарен дял на търговците на пощенски марки е (…%), съвкупният пазарен дял на продажбите в Интернет е (…%), а съвкупният пазарен дял на останалите пощенски оператори в Швеция е (…%). Съвкупните дялове на трите най-големи аукционни къщи (…%) са малко по-големи от дела на Шведските пощи. Като се имат предвид тези фактори, се счита, че филателните услуги са пряко изложени на конкуренция, независимо дали се разглежда пазарът като цяло или се разделя на търговски и на аукционен пазар на пощенски марки.

IV.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ

(24)

Предвид факторите, разгледани в съображения 2—23, условието за пряко излагане на конкуренция, посочено в член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО, се счита за изпълнено в Швеция по отношение на следните услуги:

а)

големи сортирани пратки без предимство в градски райони;

б)

вътрешни стандартни колетни услуги от предприятие до предприятие;

в)

вътрешни стандартни колетни услуги от предприятие до потребител;

г)

вътрешни експресни и куриерски колетни услуги;

д)

вътрешни палетни услуги (наричани още услуги за превоз на леки товари);

е)

логистични услуги за 3-ти и 4-ти страни;

ж)

филателни услуги; и

з)

международни колетни услуги.

(25)

Тъй като условието за неограничен достъп до пазара се счита за изпълнено, Директива 2004/17/ЕО не се прилага нито при възлагане на поръчки от възложителите, предназначени да способстват реализирането на посочените в съображение 24, букви от а) до з) услуги в Швеция, нито при организирането на конкурси за проекти за упражняване на такава дейност в Швеция.

(26)

Настоящото решение се основава на фактическата и правната обстановка от юни до септември 2008 г., както е посочено в предоставената информация от Шведските пощи и от Кралство Швеция. Настоящото решение може да бъде преразгледано, ако вследствие на съществени промени във фактическата или правната обстановка престанат да бъдат изпълнени условията за прилагането на член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Директива 2004/17/ЕО не се прилага за поръчки, възложени от възложители на поръчки и предназначени да способстват реализирането на следните услуги в Швеция:

а)

големи сортирани пратки без предимство в градски райони;

б)

вътрешни стандартни колетни услуги от предприятие до предприятие;

в)

вътрешни стандартни колетни услуги от предприятие до потребител;

г)

вътрешни експресни и куриерски колетни услуги;

д)

вътрешни палетни услуги (наричани още услуги за превоз на леки товари);

е)

логистични услуги за 3-ти и 4-ти страни;

ж)

филателни услуги; и

з)

международни колетни услуги.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Кралство Швеция.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2008 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  Определени чрез пощенските кодове на по-големите градове, като Стокхолм, Гьотеборг, Малмьо и Вестерос, и техните околности.

(3)  Средно 0,40 SEK — за сравнение, цената за писмо без предимство с тегло до 20 g (самостоятелна пратка) е 4,0 SEK, а цената за големи сортирани пратки извън градските райони е 2,84 SEK. В градските райони цената за писмо без предимство, част от голяма сортирана пратка, е средно 16,39 % по-ниска.

(4)  Бележка от 28.2.2008 г., Dnr 656/2007.

(5)  ОВ L 15, 21.1.1998 г., стр. 14.

(6)  Поверителна информация.

(7)  Измерените за 2005, 2006 и 2007 г. по отношение на стойността пазарни дялове са съответно (…%), докато съответстващите пазарни дялове, измерени въз основа на обема, за същите години са съответно (…%).

(8)  Вж. искането, точка 3.1, C, стр. 25—26.

(9)  Като пример около 1/4 от домакинствата в Швеция не разполагат с интернет връзка. Освен това частта от населението на Швеция, която заплаща своите сметки по Интернет, е определена като „малко над половината“, т.е. почти половината от населението не прави това.

(10)  Вж. също заключението, изложено в същата връзка в съображение 10 от Решение 2007/564/ЕО на Комисията от 6 август 2007 г. за освобождаване на някои услуги в пощенския сектор във Финландия, с изключение на Аландските острови, от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (ОВ L 215, 18.8.2007 г., стр. 21).

(11)  2005 г.: (…%), 2006 г.: (…%).

(12)  Вж. точка 328 от решение на Първоинстанционния съд (трети състав) от 28 февруари 2002 г. Atlantic Container Line AB и други/Комисията на Европейските общности. Дело T-395/94. Сборник съдебна практика 2002 г., стр. II-00875.

(13)  Гъстотата на населението не бе счетена за съществен фактор при вземане на вече споменатото Решение 2007/564/ЕО по отношение на Финландия, чиято гъстота на население — 17,4 жители на km2 към 1.1.2007 г., е по-ниска от гъстотата на население на Швеция — 22,2 жители на km2 към 1.1.2007 г.

(14)  Включително адресираната пряка пощенска реклама, която обаче се счита от Шведските пощи в тяхното искане за част от пазара на адресирана физическа поща, „вземайки предвид, inter alia, направеното в Директивата относно комуналните услуги разпределение на пощенските услуги“.

(15)  Вж. точка 11 от Решение на Комисията от 8 април 2005 г. (дело № IV/M.3648 - GRUNER + JAHR / MPS). Разглежданите медии бяха периодични издания, телевизия, радио и Интернет. В тази връзка вж. точка 15 от Решението на Комисията от 24 януари 2005 г. (дело № IV/M.3579 - WPP / GREY), в която, inter alia, се посочва, че „различните видове медии по-скоро се допълват, а не са взаимозаменяеми, тъй като различните медии могат да бъдат насочени по различни начини към различната аудитория“.

(16)  Според проучването, предоставено от Шведските пощи и приложено към искането, Шведските пощи „реално не разграничават двата вида услуги. Независимо дали колетът е C2C, или C2B, услугата се предоставя под същото продуктово наименование („Postpaket“). Поради тази близка заменяемост при предлагането е целесъобразно тези услуги да се третират като една услуга — C2X.“ Това съответства и на анализа, приет по отношение на Финландия в Решение 2007/564/ЕО.


23.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/57


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2008 година

за постановяване, че член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, не се отнася за производството на електроенергия в Чешката република

(нотифицирано под номер C(2008) 8569)

(само текстът на чешки език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/47/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (1), и по-специално член 30, параграфи 4 и 6 от нея,

като взе предвид молбата, подадена от Чешката република с писмо, получено на 3 юли 2008 г.,

след консултация с Консултативния комитет за обществени поръчки,

като има предвид, че:

I.   ФАКТИ

(1)

На 3 юли 2008 г. Комисията получи с електронно писмо молба, подадена от Чешката република в съответствие с член 30, параграф 4 от Директива 2004/17/ЕО. Комисията поиска допълнителна информация с електронно писмо от 26 септември 2008 г., която бе предоставена от чешките органи с електронно писмо от 9 октомври 2008 г.

(2)

Представената от Чешката република молба се отнася до производството на електроенергия.

(3)

Към молбата е приложено писмо от независим национален орган (Energetický regulační úřad, чешкия орган за енергийно регулиране) и писмо от друг независим орган (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, чешката служба за защита на конкуренцията). И двата органа анализират условията за достъп до съответния пазар, които според тях са неограничени, като никой от тях не смята, че допълнителното условие, свързано с наличието на пряка конкуренция, е спазено по отношение на производството на електроенергия в Чешката република.

II.   НОРМАТИВНА УРЕДБА

(4)

В член 30 от Директива 2004/17/ЕО се предвижда, че поръчките, предназначени да способстват за изпълнението на една от дейностите, за които се прилага Директива 2004/17/ЕО, не са предмет на директивата, ако упражняваната в държавата-членка дейност е пряко изложена на конкуренция на пазари, до които достъпът не е ограничен. Прякото излагане на конкуренция се оценява въз основа на обективни критерии, като се отчитат характерните особености на съответния сектор. Достъпът се счита за неограничен, ако държавата-членка е въвела и прилага съответното законодателство на Общността относно пълното или частичното отваряне на дадения сектор. Въпросното законодателство е посочено в приложение XI към Директива 2004/17/ЕО, която, по отношение на електроенергийния сектор, съдържа позоваване на Директива 96/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 декември 1996 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (2). Директива 96/92/ЕО бе заменена от Директива 2003/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 96/92/ЕО (3), която изисква дори по-висока степен на отвореност на пазара.

(5)

Чешката република е въвела и прилага не само Директива 96/92/ЕО, но също и Директива 2003/54/ЕО, избирайки законово и функционално разделяне на преносните и електроразпределителните мрежи, с изключение на най-малките електроразпределителни дружества, които, въпреки че са предмет на счетоводно разделяне, са освободени от изискването за законово и функционално разделяне, при условие че имат по-малко от 100 000 клиенти или към 1996 г. обслужват електрически системи с потребление под 3 TWh. Освен това собствеността на оператора на преносната мрежа, CEPS, бе разделена. В резултат на това и в съответствие с член 30, параграф 3, първа алинея следва да се счита, че достъпът до пазара е неограничен.

(6)

Прякото излагане на конкуренция следва да се оценява въз основа на различни показатели, нито един от които, per se, няма решаващо значение. По отношение на пазарите, обхванати от настоящото решение, пазарният дял на основните участници на даден пазар представлява критерий, който следва да бъде отчетен. Друг критерий е степента на концентрация на тези пазари. Като се имат предвид особеностите на въпросните пазари, следва да се вземат под внимание и други критерии, като функционирането на балансиращия механизъм, ценовата конкуренция и степента, до която потребителите сменят доставчиците си.

(7)

Настоящото решение не засяга прилагането на правилата на конкуренция.

III.   ОЦЕНКА

(8)

Представената от Чешката република молба се отнася до производството на електроенергия в Чешката република.

(9)

Съгласно молбата съответният географски пазар е пазар, по-голям от националната територия, включващ териториите на Чешката република, Полша, Словакия, Австрия и Германия. Твърди се, че основна причина за дефинирането на пазар в тези граници е високият дял на междусистемен капацитет (с редица държави-членки) в сравнение с вътрешното производство и потребление. Съгласно информацията, предоставена от чешките органи в техния отговор от 9 октомври 2008 г., през 2007 г. са изнесени 25,6 TWh, а са внесени 9,5 TWh. По този начин Чешката република е нетен износител на електроенергия с нетен износ в размер на 16,1 TWh, което е равно на почти 20 % (4) от общото нетно производство на електроенергия (81,4 TWh). Допълнителен аргумент, представен по отношение на съществуването на широк географски пазар, е тенденцията за изравняване на цените между националния пазар в рамките на Чешката република и този в Германия, както и нарастващата роля на PXE, енергийната борса в Прага.

(10)

Сравнително високият междусистемен капацитет и израняването на ценовите равнища обаче не са достатъчни условия за очертаването на съответен пазар. Местните пазарни правила, и по-специално първостепенната необходимост от даден участник на пазара и неговата доминираща позиция (в случая с Чешката република — оператора CEZ) също могат да доведат до очертаването на по-тесен пазар. В този контекст трябва да се отбележи, че според отговора на чешките органи от 9 октомври 2008 г. значителна част от нарастващия обем на PXE се дължи на операции, в които участва CEZ. Освен това в своето Разследване на енергийния сектор (5) по отношение на възможните дефиниции на географски пазар, надхвърлящ националните граници, Комисията разгледа дали някои страни в Централна Европа биха могли да бъдат част от възможни двойки съответни пазари. За двойката страни Австрия-Германия поради размера на основния оператор в Австрия, съчетано с претоварването на вътрешната австрийска мрежа, Комисията не успя да заключи, че би съществувал съответен пазар, по-голям от националния пазар. По подобен начин в случая с Чешката република и Словакия съответният размер на доминиращите оператори и необходимостта от тях, за да се отговори на нуждите от потребление, води до заключението, че дори тази двойка страни не е част от един и същ съответен географски пазар. В допълнение към това Комисията разгледа наскоро австрийския и полския пазар за производство на електроенергия и определи, че те са национални пазари по отношение на географския си обхват (6). И на края, в едно от последните антитръстови решения С(2008) 7367 от 26 ноември 2008 г. срещу E.ON относно пазара на едро в Германия (7) Комисията определи последния като национален по обхват, без съседни държави (нито на запад, нито на изток) да представляват част от по-голям географски пазар.

(11)

Следователно съществуването на регионален пазар следва да бъде отхвърлено. Това също е в съответствие с изявлението на чешката служба за защита на конкуренцията, че „при оценката [на заявлението съгласно член 30] службата, отчитайки своето текущо разследване, прие допускането, че съответният пазар за производство на електроенергия следва, от географска гледна точка, да бъде определен като територията на Чешката република“. С оглед на изложеното в съображения 9 и 10 по-горе територията на Чешката република следва да се разглежда като представляваща съответния пазар за целите на оценка на условията, предвидени в член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО.

(12)

Вследствие на постоянната практика (8) по отношение на решенията на Комисията съгласно член 30, Комисията счита, че по отношение на производството на електроенергия „показател за интензивността на конкуренцията на националните пазари е делът от общия пазар, който притежават тримата най-големи производители“. Според „Таблица 6: Състояние на пазара на едро“, стр. 12 и последващи от „Работен документ на службите на Комисията: Придружителен документ към доклада за напредъка в създаването на вътрешен пазар за газ и електроенергия“ (9), дяловете на тримата най-големи производители са възлизали на 69,4 % от производството на електроенергия през 2006 г., като през 2007 г. са нараснали на 73,9 %. Според предоставената от чешките органи информация в техния отговор от 9 октомври 2008 г. доминиращото предприятие държи почти 70 % от общия инсталиран капацитет, а второто и третото държат съответно 3,5 % и 3 %. Тези равнища на концентрация, обхващащи общия пазарен дял на тримата най-големи производители, са по-високи от 39 % — съответния процент, на който се позовават решения 2006/211/ЕО (10) и 2007/141/ЕО (11) на Комисията във връзка с Обединеното кралство. Те са значително по-високи и от равнището (52,2 %), посочено в Решение 2008/585/ЕО (12) по отношение на Австрия, както и по-високи от равнището (58 % от брутното производство), посочено в Решение 2008/741/ЕО на Комисията (13) по отношение на Полша.

(13)

Равнищата на концентрация в Чешката република на тримата най-големи оператори са подобни или по-ниски от съответните равнища, посочени в решения 2006/422/ЕО (14) и 2007/706/ЕО (15) на Комисията по отношение съответно на Финландия (73,6 %) и на Швеция (86,7 %). Съществува обаче важна разлика между случая с Чешката република, от една страна, и Швеция и Финландия, от друга. А именно, в Чешката република има един доминиращ оператор, като другите двама най-големи производители имат двадесет пъти по-малки пазарни дялове (най-малкият дял е 3 %, а най-големият — почти 70 %). Съответните данни за Финландия са 18,3 % за оператора с най-малък пазарен дял сред тримата най-големи оператори и 33,7 % за най-големия оператор. В Швеция също съществува голяма разлика, като делът на оператора с най-малък дял е 17,4 %, а на най-големия — 47,1 %.

(14)

В тази връзка следва да се припомни утвърдената съдебна практика (16), според която „много големите пазарни дялове са сами по себе си, освен при извънредни обстоятелства, доказателство за съществуването на господстващо положение. Такъв е случаят при наличието на пазарен дял от 50 %“.

(15)

Равнището на внос на електроенергия в Чешката република възлиза на малко над 11 % от общо търсене на страната (17), което, въпреки че е повече от дела на внос на електроенергия в Полша, е само наполовина от същия дял в Австрия (18)  (19). Също така в случаите с Швеция и Финландия високите равнища на концентрация на тримата най-големи производители се „компенсират“ от факта, че „върху […] пазара се упражнява конкурентен натиск поради възможността да се внася електроенергия отвън […]“ (20). Поради тази причина е трудно да се заключи, че внесената електроенергия би оказвала съществен конкурентен натиск в Чешката република, а твърдението, че би съществувал транспортен капацитет за значително увеличаване на равнището на внос, е само на теория, като се има предвид, че Чешката република е нетен износител всяка година от поне 2003 г. насам и ще продължи да бъде такъв в средносрочен план. Следователно това равнище на концентрация не е показателно за степента на пряка конкуренция на пазарите за производство на електроенергия.

(16)

Отговорът на чешките органи от 9 октомври 2008 г. посочва също, че CEZ планира, на равнище преносна мрежа, болшинството от бъдещите широкомащабни проекти за производство на електроенергия, по-специално чрез предвидени нови ядрени мощности, планувано удължаване на срока на експлоатация на съществуващата атомна централа Dukovany, както и проекти за електроцентрали, работещи на въглища и газ. Освен плановете на CEZ съществуват също проекти, особено в областта на енергията от възобновяеми източници, които са планирани от други участници отчасти на равнище пренос и най-вече на равнище разпределение.

(17)

Освен това функционирането на балансиращите механизми следва също да се разглежда като допълнителен показател, въпреки че те представляват малка част от общото количество електроенергия, произведена и/или използвана в дадена държава-членка. Според наличната информация работата на балансиращия механизъм, по-специално пазарното ценообразуване и добре развитият дневен пазар със срокове за затваряне на всеки час и половина, което позволява на потребителите на мрежата да коригират позициите си на всеки час и половина, е такава, че не представляват препятствие за излагането на производството на електроенергия на пряка конкуренция.

(18)

Като се имат предвид характеристиките на конкретния продукт (електроенергия) и оскъдността или липсата на подходящи продукти или услуги, които да могат да го заменят, тарифната конкуренция и ценообразуването придобиват по-голямо значение при оценяване на състоянието на конкуренцията на пазарите на електроенергия. По отношение на големи промишлени (крайни) потребители броят на клиентите, които сменят своя доставчик, може да служи за показател за тарифна конкуренция и по този начин непряко се явява „естествен показател“ за ефективността на конкуренцията. „Ако малко на брой потребители сменят доставчика си, има вероятност да е налице проблем при функционирането на пазара, въпреки че не трябва да се пренебрегва ползата от възможността да се извърши предоговаряне с досегашния доставчик“ (21). Освен това „съществуването на регулирани цени за крайните потребители несъмнено е фактор от ключово значение за поведението на клиентите […]. Въпреки че запазването на проверките може да бъде оправдано в период на преход, същите ще доведат до все повече и повече изкривявания при приближаване на нуждата от инвестиции“ (22).

(19)

Според последната налична информация смяната на доставчика на електроенергия е достигнала „висока степен“ (23) в Чешката република, а според последната информация от чешките органи в техния отговор от 9 октомври 2008 г.„от отварянето на пазара на електроенергия почти всеки втори клиент в големия потребителски сегмент е сменил доставчика си на електроенергия“. Това трябва да се разглежда на фона на ситуацията, отразена в предишните решения относно сектора на електроенергията, в които процентите на смяна на доставчиците сред големите и много големите промишлени потребители варираха от над 75 % (Решение 2006/422/ЕО относно Финландия) до 41,5 % (Решение 2008/585/ЕО относно Австрия). Освен това в предишни решения на Комисията пазарите на доставки (за битови и промишлени потребители и т.н.) се разглеждат като различни продуктови пазари и могат, поради наличието на силни и добре установени дружества за доставки, да работят при различни конкурентни условия от тези на пазарите за производство или продажба на едро. Затова високата степен на смяна на доставчиците на електроенергия не е показателна за степента на пряка конкуренция.

(20)

По отношение на производството на електроенергия в Чешката република ситуацията може да бъде обобщена, както следва: общите пазарни дялове на тримата най-големи производители са големи, но по-важното е, че само делът на най-големия производител представлява почти 70 %, без това да се компенсира от внос на електроенергия, тъй като точно обратното — през последните 5 години Чешката Република е постоянен нетен износител на значително количество електроенергия. Както се посочва в съображение 17, функционирането на балансиращия механизъм не представлява препятствие за пряка конкуренция на пазара на производство на електроенергия и съществува висока степен на смяна на доставчиците на електроенергия. Добре работещият балансиращ механизъм и високата степен на смяна на доставчиците не могат обаче да компенсират доста високата степен на концентрация, и по-специално високия дял на най-големия производител, като се има предвид също утвърдената съдебна практика, посочена в съображение 14 по-горе.

IV.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ

(21)

Предвид факторите, разгледани в съображения 9—20, следва да се направи заключение, че производството на електроенергия в Чешката република понастоящем не е пряко изложено на конкуренция. Следователно член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО не се прилага за поръчки, предназначени да способстват упражняването на тези дейности в Чешката република. Следователно Директива 2004/17/ЕО продължава да се прилага, когато възлагащите органи възлагат договори с цел извършване на производство на електроенергия в Чешката република или когато организират конкурси за проекти за извършването на тези дейности в Чешката република.

(22)

Настоящото решение се основава на правната и фактическата обстановка от юли до октомври 2008 г., съдържаща се в информацията, предоставена от Чешката република, съобщението от 2007 г. и документа на службите на Комисията от 2007 г., заключителния доклад, както и Доклада за напредъка за 2007 г. и приложението към него. Настоящото решение може да бъде преразгледано, ако вследствие на съществени промени във фактическата или правната обстановка бъдат изпълнени условията за прилагането на член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО не се прилага за производството на електроенергия в Чешката република. Следователно Директива 2004/17/ЕО продължава да се прилага за поръчки, възложени от възложители на обществени поръчки и предназначени да способстват за извършването на такива дейности в Чешката република.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Чешката република.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2008 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стp. 1.

(2)  ОВ L 27, 30.1.1997 г., стp. 20.

(3)  ОВ L 176, 15.7.2003 г., стp. 37.

(4)  19,78 %. Общият (брутен) износ възлизаше на 31,45 % от общото нетно производство, докато общият внос — на 11,67 % от общото нетно производство. Разгледано по отношение на вътрешното нетно потребление на електроенергия за 2007 г. (около 59,7 TWh според чешките власти), общият износ е възлизал на 42,88 %, а нетният износ — на 26,97 %, докато общият внос е бил в размер на 15,91 % от вътрешното нетно потребление на електроенергия.

(5)  Вж. COM(2006) 851 окончателен от 10.1.2007 г.: Съобщение на Комисията: Разследване по силата на член 17 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на европейските отрасли на газта и електроенергията (окончателен доклад), приложение Б, точка A.2.7, стp. 339.

(6)  Вж. Решение 2008/585/ЕО на Комисията от 7 юли 2008 г. за освобождаване на производството на електроенергия в Австрия от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, ОВ L 188, 16.7.2008 г., стp. 28, и Решение 2008/741/ЕО на Комисията от 11 септември 2008 г. за постановяване, че член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, не се отнася за производството и продажбата на едро на електроенергия в Полша, ОВ L 251, 19.9.2008 г., стр. 35.

(7)  Все още непубликувано в Официален вестник. Вж. комюнике IP/08/1774 от 26.11.2008 г.

(8)  Последно при приемане на горепосочените решения 2008/585/ЕО и 2008/741/ЕО.

(9)  COM(2008) 192 окончателен от 15.4.2008 г., наречен по-долу „Приложение към доклада за напредъка от 2007 г.“. Самият доклад, SEC(2008) 460, ще бъде наречен „Доклад за напредъка за 2007 г.“.

(10)  Решение на Комисията от 8 март 2006 г. за постановяване, че член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, се отнася за производството на електроенергия в Англия, Шотландия и Уелс, ОВ L 76, 15.3.2006 г., стр. 6.

(11)  Решение на Комисията от 26 февруари 2007 г. за постановяване, че член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, се отнася за доставянето на електроенергия и газ в Англия, Шотландия и Уелс, ОВ L 62, 1.3.2007 г., стр. 23.

(12)  Решение на Комисията от 7 юли 2008 г. за освобождаване на производството на електроенергия в Австрия от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, ОВ L 188, 16.7.2008 г., стp. 28.

(13)  Решение 2008/741/ЕО на Комисията от 11 септември 2008 г. за постановяване, че член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, не се отнася за производството и продажбата на едро на електроенергия в Полша, ОВ L 251, 19.9.2008 г., стp. 35.

(14)  Решение на Комисията от 19 юни 2006 г. за постановяване, че член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, се отнася за производството и продажбата на електроенергия във Финландия, с изключение на Аландските острови, ОВ L 168, 21.6.2006 г., стр. 33.

(15)  Решение на Комисията от 29 октомври 2007 г. за освобождаване на производството и продажбата на електроенергия в Швеция от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, ОВ L 287, 1.11.2007 г., стp. 18.

(16)  Вж. точка 328 от решение на Първоинстанционния съд (трети състав) от 28 февруари 2002 г. Atlantic Container Line AB и други/Комисията на Европейските общности. Дело T-395/94. Сборник практики на Съда 2002 г., стр. II-00875.

(17)  Т.е. количеството електроенергия, необходимо за вътрешно потребление и износ.

(18)  23,5 % според информацията, предоставена от австрийските органи.

(19)  Вж. съображение 10 от Решение 2008/585/ЕО. „[…] внесената електроенергия възлизаше на около една четвърт от общите нужди на страната, по-специално нуждите от базови мощности“.

(20)  Вж. напр. съображение 12 от Решение 2007/706/ЕО. Всъщност в случаите с Швеция и Финландия въпросът за наличието на регионален пазар остава открит и ако това бъде взето под внимание, нивата на концентрация достигат до 40 %.

(21)  Доклад от 2005 г., стр. 9.

(22)  Техническо приложение, стр. 17.

(23)  Вж. Доклада за напредъка за 2007 г., стр. 8, точка 7.


23.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/62


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 22 януари 2009 година

за освобождаване на определени страни от разширяването по отношение на някои велосипедни части на действието на антидъмпинговото мито за велосипеди с произход от Китайската народна република, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета, последно оставено в сила и изменено с Регламент (ЕО) № 1095/2005, и за отмяна на спирането на плащането на антидъмпинговото мито за някои велосипедни части с произход от Китайската народна република, разрешено на определени страни съгласно Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията

(нотифицирано под номер C(2009) 157)

(2009/48/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета от 10 януари 1997 г. за разширяване на действието на окончателното антидъмпингово мито, наложено по силата на Регламент (ЕИО) № 2474/93 по отношение на велосипедите с произход от Китайската народна република, към вноса на някои велосипедни части от Китайската народна република и за събиране на разширеното мито по отношение на такъв внос, който е регистриран съгласно Регламент (ЕО) № 703/96 (2) („регламента за разширяване“),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията от 20 януари 1997 г. за разрешаване на освобождаването на вноса на определени велосипедни части с произход от Китайската народна република от разширяването с Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета на обхвата на действие на антидъмпинговото мито, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета (3) („регламента за освобождаване“), и по-специално член 7 от него,

след консултации с консултативния комитет,

като има предвид, че:

(1)

След влизането в сила на регламента за освобождаване редица стопански субекти, сглобяващи велосипеди, подадоха заявления на основание член 3 от посочения регламент за освобождаване от антидъмпинговото мито, разширено към вноса на някои велосипедни части от Китайската народна република с Регламент (ЕО) № 71/97 (наричано по-долу „антидъмпинговото мито с разширено действие“). Комисията публикува в Официален вестник последователни списъци на стопанските субекти, сглобяващи велосипеди (4), за които плащането на антидъмпинговото мито с разширено действие по отношение на осъществявания от тях внос на основни велосипедни части, декларирани за допускане за свободно обращение, беше спряно съгласно член 5, параграф 1 от регламента за освобождаване.

(2)

След публикуването на списък на страните, които са обект на разследване (5), беше избран период на разследване. Този период обхваща времето от 1 януари 2007 г. до 30 юни 2008 г. До всички страни, които са обект на разследване, беше изпратен въпросник с искане да бъде предоставена информация за операциите по сглобяване, осъществени през съответния период на разследване.

А.   ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ МИТО, ЗА КОЕТО ПРЕДИ ТОВА Е РАЗРЕШЕНО СПИРАНЕ

1.   Приемливи заявления за освобождаване от мито

(3)

Комисията получи от страните, изброени в таблица 1 по-долу, цялата информация, необходима с цел да се определи доколко са приемливи техните заявления. На тези страни беше разрешено спиране на плащането на мито след тази дата. Предоставената информация бе разгледана, а в отделни случаи, когато това бе счетено за необходимо, бе проверена и в помещенията на съответните страни. Въз основа на тази информация Комисията установи, че заявленията, подадени от страните, изброени в таблица 1 по-долу, са приемливи съгласно член 4, параграф 1 от регламента за освобождаване.

Таблица 1

Име

Адрес

Държава

Допълнителен код по ТАРИК

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8, 8097 Nadap

HU

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Straβе 236, 56073 Koblenz

DE

A856

Euro Bike Products

Ul. Starolecka 18, 61-361 Poznan

PL

A849

KOVL spol. s.r.o.

Choceradská 3042/20, 14100 Prague

CZ

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A/62, 03-185 Warsaw

PL

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

DE

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, 56244 Freirachdorf

DE

A850

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, 71042 Cerignola (FG)

IT

A533

(4)

Окончателно установените от Комисията факти показват, че при дейностите по сглобяване на велосипеди на всички заявители стойността на използваните при сглобяването части с произход от Китайската народна република е по-ниска от 60 % от общата стойност на частите, използвани при тези дейности по сглобяване, поради което те попадат извън обхвата на член 13, параграф 2 от основния регламент.

(5)

Поради тази причина и в съответствие с член 7, параграф 1 от регламента за освобождаване посочените в горната таблица страни следва да бъдат освободени от антидъмпинговото мито с разширено действие.

(6)

Съгласно член 7, параграф 2 от регламента за освобождаване освобождаването от антидъмпинговото мито с разширено действие на страните, изброени в таблица 1, следва да влезе в сила от датата на получаване на техните заявления. Освен това тяхното митническо задължение по отношение на антидъмпинговото мито с разширено действие следва да се счита за недействително, считано от датата на получаване на заявленията им за освобождаване от мито.

2.   Неприемливи заявления за освобождаване от мито и оттегляния

(7)

Страната, посочена в таблица 2 по-долу, също подаде заявление за освобождаване от антидъмпинговото мито с разширено действие.

Таблица 2

Име

Адрес

Държава

Допълнителен код по ТАРИК

Eusa Mart

European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

DE

A857

(8)

Страната не отговори на въпросника.

(9)

Тъй като страната, посочена в таблица 2, не е спазила изискванията за освобождаване от мито, определени в член 6, параграф 2 от регламента за освобождаване, Комисията трябва да отхвърли заявлението ѝ за освобождаване в съответствие с член 7, параграф 3 от посочения регламент. С оглед на гореизложеното спирането на плащането на антидъмпинговото мито с разширено действие по член 5 от регламента за освобождаване трябва да бъде отменено и антидъмпинговото мито с разширено действие трябва да се събира от датата на получаване на подаденото от тази страна заявление.

Б.   ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ МИТО, ЗА КОЕТО ПРЕДИ ТОВА НЕ Е РАЗРЕШАВАНО СПИРАНЕ

1.   Приемливи заявления за освобождаване от плащане на мито, за което следва да се разреши спиране

(10)

С настоящото заинтересованите страни се уведомяват за получаването на още едно заявление за освобождаване съгласно член 3 от регламента за освобождаване, подадено от страната, посочена в таблица 3. Спирането на плащането на митото с разширено действие в резултат на това заявление влиза в сила, считано от датата, посочена в колоната, озаглавена „Дата на влизане в сила“:

Таблица 3

Име

Адрес

Държава

Освобождаване съгласно Регламент (ЕО) № 88/97

Дата на влизане в сила

Допълнителен код по ТАРИК

Winora-Staiger GmbH

Max-Planck-Straβе 6, 97526 Sennfeld

DE

Член 5

27.11.2008 г.

A894

2.   Неприемливи заявления за освобождаване от плащане на мито

(11)

Страните, посочени в таблица 4 по-долу, също подадоха заявления за освобождаване от плащането на антидъмпинговото мито с разширено действие:

Таблица 4

Име

Адрес

Държава

Cicli B Radsport Bornmann Import + Versand

Königstor 48, 34117 Kassel

DE

MSC Bikes SL

C/Hostalets, Nave 3. Pol. Ind. Puig-Xorigué, 08540 Centelles, Barcelona

ES

(12)

По отношение на тези страни следва да се отбележи, че заявленията им не отговаряха на критериите за приемливост, определени в член 4, параграф 1 от регламента за освобождаване, тъй като всички тези заявители използват основни велосипедни части за производството или сглобяването на велосипеди в количества под 300 броя от вид на месечна основа.

(13)

Тези страни бяха съответно информирани и им бе дадена възможност да направят своите забележки. На тези дружества не бе разрешено освобождаване от плащане на мито,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Страните, изброени по-долу в таблица 1, се освобождават от установеното с Регламент (ЕО) № 71/97 разширяване към вноса на някои велосипедни части с произход от Китайската народна република на действието на окончателното антидъмпингово мито върху велосипеди с произход от Китайската народна република, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 (6).

Освобождаването от митото влиза в сила по отношение на всяка страна, считано от съответната дата, посочена в колоната, озаглавена „Дата на влизане в сила“.

Таблица 1

Списък на страните, които се освобождават

Име

Адрес

Държава

Освобождаване съгласно Регламент (ЕО) № 88/97

Дата на влизане в сила

Допълнителен код по ТАРИК

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8, 8097 Nadap

HU

Член 7

30.1.2008 г.

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Straβе 236, 56073 Koblenz

DE

Член 7

4.12.2007 г.

A856

Euro Bike Products

Ul. Starolecka 18, 61-361 Poznan

PL

Член 7

6.8.2007 г.

A849

KOVL spol. s.r.o

Choceradská 3042/20, 14100 Prague

CZ

Член 7

29.3.2007 г.

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A/62, 03-185 Warsaw

PL

Член 7

17.4.2007 г.

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

DE

Член 7

11.10.2007 г.

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, 56244 Freirachdorf

DE

Член 7

25.6.2007 г.

A850

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, 71042 Cerignola (FG)

IT

Член 7

22.1.2008 г.

A533

Член 2

Заявлението за освобождаване от антидъмпинговото мито с разширено действие, подадено на основание член 3 от Регламент (ЕО) № 88/97 от страната, посочена по-долу в таблица 2, се отхвърля.

Спирането на плащането на антидъмпинговото мито с разширено действие съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 88/97 се отменя за разглежданата страна, считано от съответната дата, посочена в колоната, озаглавена „Дата на влизане в сила“.

Таблица 2

Списък на страните, за които се отменя спирането

Име

Адрес

Държава

Спиране съгласно Регламент (ЕО) № 88/97

Дата на влизане в сила

Допълнителен код по ТАРИК

Eusa Mart

European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

DE

Член 5

7.1.2008 г.

A857

Член 3

Актуализираният списък в таблица 3 по-долу включва страните, които са обект на разследване съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 88/97. Спирането на плащането на митото с разширено действие в резултат на подадените от тези страни заявления влиза в сила, считано от съответната дата в колоната, озаглавена „Дата на влизане в сила“, в таблица 3.

Таблица 3

Име

Адрес

Държава

Спиране съгласно Регламент (ЕО) № 88/97

Дата на влизане в сила

Допълнителен код по ТАРИК

Winora-Staiger GmbH

Max-Planck-Straβе 6, 97526 Sennfeld

DE

Член 5

27.11.2008 г.

A894

Член 4

Заявленията за освобождаване от плащането на антидъмпинговото мито с разширено действие, подадени от страните, посочени в таблица 4 по-долу, се отхвърлят.

Таблица 4

Списък на страните, чиито заявления за освобождаване се отхвърлят

Име

Адрес

Държава

Cicli B Radsport Bornmann Import + Versand

Königstor 48, 34117 Kassel

DE

MSC Bikes SL

C/Hostalets, Nave 3. Pol. Ind. Puig-Xorigué, 08540 Centelles, Barcelona

ES

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите-членки и страните, изброени в членове 1, 2, 3 и 4.

Съставено в Брюксел на 22 януари 2009 година.

За Комисията

Catherine ASHTON

Член на Комисията


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 16, 18.1.1997 г., стр. 55.

(3)  ОВ L 17, 21.1.1997 г., стр. 17.

(4)  ОВ C 45, 13.2.1997 г., стр. 3; ОВ C 112, 10.4.1997 г., стр. 9; ОВ C 220, 19.7.1997 г., стр. 6; ОВ C 378, 13.12.1997 г., стр. 2; ОВ C 217, 11.7.1998 г., стр. 9; ОВ C 37, 11.2.1999 г., стр. 3; ОВ C 186, 2.7.1999 г., стр. 6; ОВ C 216, 28.7.2000 г., стр. 8; ОВ C 170, 14.6.2001 г., стр. 5; ОВ C 103, 30.4.2002 г., стр. 2; ОВ C 35, 14.2.2003 г., стр. 3; ОВ C 43, 22.2.2003 г., стр. 5; ОВ C 54, 2.3.2004 г., стр. 2; ОВ C 299, 4.12.2004 г., стр. 4; ОВ L 17, 21.1.2006 г., стр. 16; ОВ L 313, 14.11.2006 г., стр. 5; ОВ L 81, 20.3.2008 г., стр. 73 и ОВ C 310, 5.12.2008 г., стр. 19.

(5)  ОВ L 81, 20.3.2008 г., стp. 73.

(6)  ОВ L 228, 9.9.1993 г., стр. 1. Регламент, оставен в сила с Регламент (ЕО) № 1524/2000 (ОВ L 175, 14.7.2000 г., стр. 39) и изменен с Регламент (ЕО) № 1095/2005 (ОВ L 183, 14.7.2005 г., стр. 1).


Поправки

23.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/67


Поправка на Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 година за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност

( Официален вестник на Европейския съюз L 210 от 6 август 2008 г. )

В съдържанието на корицата и на страница 1 заглавието на решението:

вместо:

да се чете: