ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 16

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
21 януари 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 40/2009 на Комисията от 20 януари 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията от 20 януари 2009 година относно състава и етикетирането на храни, подходящи за употреба от хора, които имат непоносимост към глутен ( 1 )

3

 

*

Регламент (ЕО) № 42/2009 на Комисията от 20 януари 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 555/2008 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на програмите за подпомагане, търговията с трети страни, производствения потенциал и проверките в лозаро-винарския сектор

6

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/40/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 19 януари 2009 година за назначаване на един член и двама заместник-членове от Дания в Комитета на регионите

11

 

 

2009/41/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 19 януари 2009 година за назначаване на един член от Австрия в Комитета на регионите

12

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

21.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 16/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 40/2009 НА КОМИСИЯТА

от 20 януари 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 21 януари 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 януари 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

138,6

JO

75,8

MA

43,6

TN

134,4

TR

106,4

ZZ

99,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

108,6

TR

127,6

ZZ

130,6

0709 90 70

MA

168,4

TR

106,3

ZZ

137,4

0805 10 20

EG

58,5

IL

56,2

MA

65,3

TN

49,2

TR

66,4

ZZ

59,1

0805 20 10

MA

75,6

ZZ

75,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

64,7

EG

88,6

IL

75,0

JM

93,4

PK

46,6

TR

62,7

ZZ

71,8

0805 50 10

MA

67,1

TR

60,6

ZZ

63,9

0808 10 80

CN

65,6

MK

32,6

TR

67,5

US

101,1

ZZ

66,7

0808 20 50

CN

71,5

KR

148,7

TR

97,0

US

106,3

ZZ

105,9


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


21.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 16/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 41/2009 НА КОМИСИЯТА

от 20 януари 2009 година

относно състава и етикетирането на храни, подходящи за употреба от хора, които имат непоносимост към глутен

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/398/ЕИО на Съвета от 3 май 1989 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба (1), и по-специално член 2, параграф 3 и член 4а от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 89/398/ЕИО се отнася за храни, предназначени за специфична хранителна употреба, които поради специфичния си състав или начин на производство са предназначени за задоволяване на специалните хранителни изисквания на определени категории от населението. Хората, които страдат от целиакия, представляват такава определена група от населението, страдаща от постоянна непоносимост към глутен.

(2)

Хранително-вкусовата промишленост разработи набор от продукти, които се представят като продукти „без глутен“ или се определят с подобни равностойни обозначения. Разликите между националните разпоредби във връзка с условията за употреба на такива описания на продукти могат да възпрепятстват свободното движение на съответните продукти и да не успеят да осигурят същото високо ниво на защита на потребителите. С оглед постигане на яснота и за да се избегне объркването на потребителите с различни видове описания на продукти на национално равнище, условията за използването на обозначенията, свързани с липсата на глутен, следва да бъдат определени на равнище Общност.

(3)

Беше установено, че пшеницата (т.е. всички видове, принадлежащи към род Triticum, например твърда пшеница, пшеница спелта и камут), ръжта и ечемикът са зърнени култури, за които съществуват научни доклади, че съдържат глутен. Съдържащият се в тези зърнени култури глутен може да се отрази неблагоприятно върху здравето на лицата, които имат непоносимост към глутен, и поради тази причина те следва да ги избягват.

(4)

Отстраняването на глутена от съдържащите глутен зърнени култури се характеризира със значителни технически затруднения и икономически ограничения и поради тази причина е трудно да се произвеждат храни, които да бъдат изцяло без глутен. Вследствие на това много храни на пазара, предназначени за тази специфична хранителна употреба, може да съдържат малки остатъчни количества глутен.

(5)

Повечето, но не всички хора, които имат непоносимост към глутен, могат да включат овес в хранителния си режим, без това да се отрази неблагоприятно върху тяхното здраве. Това е въпрос, който понастоящем е предмет на разучаване и проучване от страна на научната общност. Въпреки това, сериозно основание за тревога представлява евентуалното попадане на пшеница, ръж или ечемик в овеса по време на жътвата, транспортирането, складирането и обработката. Поради тази причина рискът от попадане на глутен в продуктите, съдържащи овес, следва да бъде взет под внимание при етикетирането на тези продукти.

(6)

Различните хора, които имат непоносимост към глутен, могат да понасят различни малки количества глутен в определени граници. За да може отделните лица да намират на пазара разнообразни храни, подходящи за техните нужди и за степента на тяхната чувствителност, следва да бъде налице възможността за избор на продукти, съдържащи различни малки количества глутен в определени граници. Важно е обаче различните продукти да бъдат съответно етикетирани, за да се осигури правилната употреба на тези продукти от хората, които имат непоносимост към глутен, като към това се добавят засилени информационни кампании в държавите-членки.

(7)

Храните, предназначени за специфична хранителна употреба, които са специално оформени, обработени или приготвени, така че да отговарят на нуждите на хранителния режим на хората, които имат непоносимост към глутен, и се пускат на пазара като такива, следва да бъдат етикетирани като храни „с много ниско съдържание на глутен“ или „без глутен“ в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент. Тези разпоредби могат да бъдат изпълнени, като се употребяват храни, които са били подложени на специална обработка, за да се намали съдържанието на глутен в една или повече съставки, съдържащи глутен, и/или храни, в които съставките, съдържащи глутен, са били заменени с други съставки, които са без глутен в естествено състояние.

(8)

В член 2, параграф 3 от Директива 89/398/ЕИО се предвижда възможността храни, предназначени за нормална консумация, които са подходящи за специфична хранителна употреба, да имат обозначение за това им качество. Поради това следва да бъде налице възможността нормалната храна, която е подходяща да бъде включена в хранителен режим без глутен, тъй като не съдържа съставки, произхождащи от съдържащи глутен зърнени култури или от овес, да бъде обозначена с надписи, указващи, че не съдържа глутен. В Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните (2) се изисква тези обозначения да не заблуждават потребителя чрез внушаване, че храната притежава специални характеристики, когато в действителност всички подобни храни притежават такива характеристики.

(9)

В Директива 2006/141/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 г. относно храните за кърмачета и преходните храни и за изменение на Директива 1999/21/ЕО (3) се забранява употребата на съставки, съдържащи глутен, при производството на такива храни. Поради това, използването на обозначението „с много ниско съдържание на глутен“ или „без глутен“ върху етикетите на тези продукти следва да бъде забранено, предвид че съгласно настоящия регламент това етикетиране се използва, за да се посочи съответно съдържание на глутен, което не надхвърля 100 mg/kg и 20 mg/kg.

(10)

В Директива 2006/125/ЕО на Комисията от 5 декември 2006 г. относно преработени храни на зърнена основа и детски храни за кърмачета и малки деца (4) се изисква да бъде посочена информация относно наличието или липсата на глутен в случаите, когато продуктите са предназначени за консумация от деца под шестмесечна възраст. Липсата на глутен в тези продукти следва да се указва в съответствие с изискванията на настоящия регламент.

(11)

Стандартният кодекс за храните за специална употреба при хранителни режими на лица, които имат непоносимост към глутен, беше приет през юли 2008 г. от 31-вата сесия на Комисията „Codex Alimentarius“ (5), за да се даде възможност на тези лица да намерят на пазара разнообразие от храни, отговарящи на техните нужди и на степента на тяхната чувствителност към глутен. Този стандарт следва да бъде съответно взет под внимание за целите на настоящия регламент.

(12)

За да се даде възможност на икономическите оператори да адаптират производствения си процес, датата на прилагане на настоящия регламент следва да позволява съответен преходен период. Въпреки това, продуктите, които към датата на влизане в сила на настоящия регламент вече съответстват на разпоредбите в него, могат да бъдат пуснати на пазара на Общността от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

Настоящият регламент се прилага по отношение на храни, различни от храните за кърмачета и преходните храни, които попадат в обхвата на Директива 2006/141/ЕО.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„храни, предназначени за хора, които имат непоносимост към глутен“ означава храни, предназначени за специфична хранителна употреба, които са специално произведени, приготвени и/или обработени, за да задоволят нуждите на специалния хранителен режим на хората, които имат непоносимост към глутен;

б)

„глутен“ означава протеинова фракция от пшеница, ръж, ечемик, овес или техни кръстоски и производни, към която някои хора имат непоносимост и която не може да бъде разтворена във вода и 0,5 М разтвор от натриев хлорид;

в)

„пшеница“ означава който и да е вид от рода Triticum.

Член 3

Състав и етикетиране на храни, предназначени за хора, които имат непоносимост към глутен

1.   Храните, предназначени за хора, които имат непоносимост към глутен, състоящи се или съдържащи една или повече съставки, произведени от пшеница, ръж, ечемик и овес или техни кръстоски, които са били специално преработени, за да бъде намалено съдържанието на глутен, не могат да съдържат количество глутен, надхвърлящо 100 mg/kg, в храната, която се продава на крайния потребител.

2.   При етикетиране, реклама и представяне посочените в параграф 1 продукти се обозначават с надпис „с много ниско съдържание на глутен“. Те могат да бъдат обозначени с надпис „без глутен“, ако съдържанието на глутен в храната, която се продава на крайния потребител, не надхвърля 20 mg/kg.

3.   Овесът, съдържащ се в храните, предназначени за хора, които имат непоносимост към глутен, трябва да е бил специално произведен, приготвен и/или обработен, така че в него да не са попаднали пшеница, ръж и ечемик или техни кръстоски, а съдържанието на глутен в този овес не трябва да надхвърля 20 mg/kg.

4.   Храните, предназначени за хора, които имат непоносимост към глутен, състоящи се или съдържащи една или повече съставки заместители на пшеница, ръж, ечемик и овес или техни кръстоски, не съдържат количество глутен, надхвърлящо 20 mg/kg, в храната, която се продава на крайния потребител. При етикетиране, представяне и реклама тези продукти се обозначават с надпис „без глутен“.

5.   Когато храните, предназначени за хора, които имат непоносимост към глутен, съдържат както съставки заместители на пшеница, ръж, ечемик и овес или на техните кръстоски, така и съставки, произведени от пшеница, ръж, ечемик и овес или техните кръстоски, специално преработени, за да се намали съдържанието на глутен, параграфи 1, 2 и 3 се прилагат, а параграф 4 не се прилага.

6.   Обозначенията „с много ниско съдържание на глутен“ или „без глутен“, посочени в параграфи 2 и 4, се поставят в близост до наименованието, под което се продава храната.

Член 4

Състав и етикетиране на други храни, подходящи за хора, които имат непоносимост към глутен

1.   Без да се засяга член 2, параграф 1, буква a), подточка iii) от Директива 2000/13/ЕО, при етикетиране, реклама и представяне изброените по-долу продукти могат да бъдат обозначавани с надпис „без глутен“, при условие че съдържанието на глутен в храната, продавана на крайния потребител, не надхвърля 20 mg/kg:

а)

храни, предназначени за нормална консумация;

б)

храни, предназначени за специфична хранителна употреба, които са специално оформени, обработени или приготвени, така че да отговарят на специалните нужди на хранителния режим на хора, различни от хората, които имат непоносимост към глутен, но въпреки това, предвид техния състав, могат да задоволят специалните нужди на хранителния режим на хората, които имат непоносимост към глутен.

2.   При етикетиране, реклама и представяне посочените в параграф 1 храни не се обозначават с надпис „с много ниско съдържание на глутен“.

Член 5

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2012 г.

Въпреки това, храните, които към датата на влизане в сила на настоящия регламент вече съответстват на разпоредбите на настоящия регламент, могат да бъдат пуснати на пазара на Общността.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 януари 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 186, 30.6.1989 г., стр. 27.

(2)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 401, 30.12.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 339, 6.12.2006 г., стр. 16.

(5)  http://www.codexalimentarius.net/download/standards/291/cxs118e.pdf


21.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 16/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 42/2009 НА КОМИСИЯТА

от 20 януари 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 555/2008 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на програмите за подпомагане, търговията с трети страни, производствения потенциал и проверките в лозаро-винарския сектор

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета от 29 април 2008 г. относно общата организация на пазара на вино, за изменение на регламенти (ЕО) № 1493/1999, (ЕО) № 1782/2003, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 3/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2392/86 и (ЕО) № 1493/1999 (1), и по-специално членове 22, 84 и 107 от него,

като има предвид, че:

(1)

За оптималното използване на потенциално наличните средства за подобряване на конкурентоспособността в лозаро-винарския сектор на държавите-членки следва да се позволи, доколкото е възможно, да се възползват от възможностите както в рамките на програмите за подпомагане на лозаро-винарския сектор, и по-специално на мерките за преструктуриране и конверсия по силата на член 11 от Регламент (ЕО) № 479/2008 и на инвестициите по силата на член 15 от посочения регламент, така и в рамките на фондовете за развитие на селските райони. За да се осигури, както е предвидено в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 479/2008, че е изключено двойното финансиране на една и съща мярка по двата фонда, на равнището на самите дейности трябва да има ясно разграничаване.

(2)

В съответствие с член 16, параграф 1, втора алинея, второ изречение от Регламент (ЕО) № 479/2008 не се изплаща помощ за алкохолния обем, съдържащ се в подлежащите на дестилиране вторични продукти, който надвишава 10 % от алкохолния обем, съдържащ се в произведеното вино. Следва да се уточни, че държавата-членка може да предвиди това ограничение да се спазва посредством проверки на равнище отделни производители или на национално равнище.

(3)

Съгласно член 41, буква в), подточка vi) от Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията (2) производителите са задължени да включат в доклада за извършен анализ информация за наличието на винени сортове лози, получени чрез интерспецифично кръстосване (директни производителски хибриди или други сортове, които не принадлежат към вида Vitis vinifera). Все пак поради технически причини тази информация не следва да бъде задължителна и следователно следва да бъде заличена от споменатата разпоредба.

(4)

В член 103, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 555/2008 се предвижда, че таблица 10 от приложението към Регламент (ЕО) № 1227/2000 на Комисията (3) продължава да се прилага, освен ако е предвидено друго в регламента за прилагане относно етикетирането и представянето на вино, който трябва да бъде приет въз основа на член 63 от Регламент (ЕО) № 479/2008. Този текст обаче трябва да се отнася до таблица 9 от приложението към Регламент (ЕО) № 1227/2000.

(5)

В член 5, параграф 8, член 16, трета алинея и член 20, втора алинея от Регламент (ЕО) № 555/2008 се предвижда, че когато държавите-членки предоставят национални помощи, те следва да съобщават за тях в съответните части на формуляра, установен в приложение VII към посочения регламент. Поради това приложение VII следва да бъде изменено, за да се включи тази информация.

(6)

Регламент (ЕО) № 555/2008 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 555/2008 се изменя, както следва:

1.

В член 1 се добавя следният параграф:

„3.   За целите на дял II „дейност“ означава проект, споразумение, договореност или друга инициатива, които са включени в дадена програма за подпомагане, отговарят на една от дейностите в рамките на мерките, посочени в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 479/2008 и се изпълняват от един или повече бенефициери.“

2.

В дял II, глава II, раздел 2 след член 10 се вмъква следният член 10а:

„Член 10а

Съвместимост и съгласуваност

1.   Помощта за покриване на разходите по преструктуриране и конверсия, посочена в член 11, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕО) № 479/2008, не обхваща разходите за закупуване на селскостопански превозни средства.

2.   Изключени от подпомагане по член 11 от Регламент (ЕО) № 479/2008 в рамките на националната програма за подпомагане в съответствие с дял II от посочения регламент за дадена държава-членка или даден регион са такива дейности, за които се предоставят помощи в рамките на програмите за развитие на селските райони на съответната държава-членка или съответния регион съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005.

3.   Държавите-членки представят дейностите, които включват в програмите си за подпомагане в рамките на мярката за преструктуриране и конверсия, в съответната част от приложение I достатъчно подробно, за да може да се установи, че за съответната дейност не е предвидена помощ по програмите за развитие на селските райони.“

3.

Член 20 се заменя със следното:

„Член 20

Съвместимост и съгласуваност

1.   Не се предоставя подпомагане за пазарни дейности, които са получили помощ по член 10 от Регламент (ЕО) № 479/2008.

Когато държавите-членки предоставят национална помощ за инвестиции, те трябва да съобщят за това в съответната част на формулярите, предвидени в приложения I, V и VII към настоящия регламент.

2.   Изключени от подпомагане по член 15 от Регламент (ЕО) № 479/2008 в рамките на национална програма за подпомагане в съответствие с дял II от посочения регламент за дадена държава-членка или даден регион са такива дейности, за които се предоставят помощи в рамките на програмите за развитие на селските райони на съответната държава-членка или съответния регион съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005.

3.   Държавите-членки представят дейностите, които включват в програмите си за подпомагане в рамките на мярката за инвестиции, в съответната част от приложение I достатъчно подробно, за да може да се установи, че за съответната дейност не е предвидена помощ по програмите за развитие на селските райони.“

4.

В дял II, глава II, раздел 7 след член 25 се вмъква следният член 25а:

„Член 25а

Проверка на спазването на условията

Компетентните органи на държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да проверят спазването на условията и границите, посочени в член 24, параграф 1 от настоящия регламент във връзка с член 16, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 479/2008. Държавите-членки може да проверят спазването на тези граници на равнище отделен производител или на национално равнище. Държавите-членки, които избират проверката на национално равнище, не трябва да включват в баланса за алкохола нито количествата, които не са предвидени за дестилация (изтегляне под контрол), нито такива, които са предназначени за разработване на продукти, различни от алкохол за промишлена употреба.“

5.

В член 41, буква в) подточка vi) се заличава.

6.

В член 103, параграф 1 буква б) се заменя със следния текст:

„б)

Таблица 9 от приложението към Регламент (ЕО) № 1227/2000 продължава да се прилага, освен ако е предвидено друго в регламента за прилагане относно етикетирането и представянето на вино, който трябва да бъде приет въз основа на член 63 от Регламент (ЕО) № 479/2008;“

7.

Приложение VII се заменя с текста, даден в приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 януари 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 148, 6.6.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 170, 30.6.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 143, 16.6.2000 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Техническа информация относно националните програми за подпомагане съгласно член 6, буква в) от Регламент (ЕО) № 479/2008

(финансова сума в хиляди евро)

Държава-членка (1):

Дата на уведомлението (2):

Дата на предишното уведомление:

Номер на настоящата таблица с измененията:

 

Финансова година

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Общо

Мерки

Регламент (ЕО) № 479/2008

 

Прогноза

Изпълнение

Прогноза

Изпълнение

Прогноза

Изпълнение

Прогноза

Изпълнение

Прогноза

Изпълнение

Изпълнение

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1.

Схема за единно плащане

Член 9

Обхваната площ

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

Средна сума

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Популяризиране на пазарите на трети държави

Член 10

Брой на проектите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

Средно подкрепа от Общността (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Държавна помощ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

3a.

Преструктуриране и конверсия на лозя

Член 11

Обхваната площ

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

Средна сума

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3в.

Текущи планове

Регламент (ЕО) № 1493/1999

Обхваната площ

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

Средна сума

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Събиране на реколтата на зелено

Член 12

Обхваната площ

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средна сума

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Взаимоспомагателни фондове

Член 13

Брой нови фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

Средно подкрепа от Общността (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Застраховане на реколтата

Член 14

Брой производители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

Средно подкрепа от Общността (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Държавна помощ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Инвестиции в предприятия

Член 15

Брой бенефициери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

Средно подкрепа от Общността (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Държавна помощ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

7.1.

Инвестиции в предприятия в регионите за сближаване

Член 15, параграф 4, буква а)

Приемливи разходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

7.2.

Инвестиции в предприятия в региони, различни от регионите за сближаване

Член 15, параграф 4, буква б)

Приемливи разходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

7.3.

Инвестиции в предприятия в най-отдалечените региони

Член 15, параграф 4, буква в)

Приемливи разходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

7.4.

Инвестиции в предприятия на по-малките острови в Егейско море

Член 15, параграф 4, буква г)

Приемливи разходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

7.5.

Инвестиции в предприятия в регионите за сближаване

Член 15, параграф 4, буква а)

Участие на Общността

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

7.6.

Инвестиции в предприятия в региони, различни от регионите за сближаване

Член 15, параграф 4, буква б)

Участие на Общността

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

7.7.

Инвестиции в предприятия в най-отдалечените региони

Член 15, параграф 4, буква в)

Участие на Общността

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

7.8.

Инвестиции в предприятия на по-малките острови в Егейско море

Член 15, параграф 4, буква г)

Участие на Общността

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С натрупване)

8.

Дестилация на вторични продукти

Член 16

Обсег на максимална помощ

(EUR/об. %/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

млн. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средно подкрепа от Общността (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Получаване на спиртни напитки чрез дестилация — подпомагане на площи

Член 17

Обсег на помощта

(EUR/ha) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площ (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средно подкрепа (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Кризисна дестилация

Член 18

Обсег на помощта

(EUR/об.%/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимална цена на производител

(EUR/об. %/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

млн. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средно подкрепа от Общността (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Използване на концентрирана гроздова мъст за обогатяване

Член 19

Обсег на помощта

(EUR/об. %/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

млн. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средно подкрепа от Общността (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Да се използват съкращенията на Службата за официални публикации.

(2)  Краен срок за уведомяване: за прогнози — 30 юни 2008 г. за първи път и след това ежегодно на 1 март и 30 юни; за изпълнение — ежегодно на 1 март (2010 г. за първи път).

(3)  Изчислена чрез разделяне на сумата(ите), декларирана(и) в приложение II (за прогнози) и приложение VI (за изпълнение) на въпросната площ от настоящото приложение.

(4)  Изчислена чрез разделяне на сумата(ите), декларирана(и) в приложение II (за прогнози) и приложение VI (за изпълнение) на броя на проектите от настоящото приложение.

(5)  Изчислена чрез разделяне на сумата(ите), декларирана(и) в приложение II (за прогнози) и приложение VI (за изпълнение) на броя на фондовете от настоящото приложение.

(6)  Изчислена чрез разделяне на сумата(ите), декларирана(и) в приложение II (за прогнози) и приложение VI (за изпълнение) на броя на производителите от настоящото приложение.

(7)  Изчислена чрез разделяне на сумата(ите), декларирана(и) в приложение II (за прогнози) и приложение VI (за изпълнение) на броя на бенефициерите от настоящото приложение.

(8)  Да се предоставят подробни данни в приложения I и V.

(9)  Изчислена чрез разделяне на сумата(ите), декларирана(и) в приложение II (за прогнози) и приложение VI (за изпълнение) на броя хектолитри от настоящото приложение.“


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

21.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 16/11


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 19 януари 2009 година

за назначаване на един член и двама заместник-членове от Дания в Комитета на регионите

(2009/40/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 263 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Дания,

като има предвид, че:

(1)

На 24 януари 2006 г. Съветът прие Решение 2006/116/ЕО за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2006 г. до 25 януари 2010 г. (1)

(2)

След оставката на г-жа Eva NEJSTGAARD се освободи едно място за член на Комитета на регионите. След оставката на г-н Bjørn DAHL и изтичането на мандата на г-жа Anna Margrethe KAALUND се освободиха две места за заместник-членове на Комитета на регионите,

РЕШИ:

Член 1

Назначават се в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2010 г.:

а)

за член:

г-н Jens Jørgen NYGAARD, 1. Viceborgmester, Egedal Kommune,

б)

за заместник-членове:

г-жа Anna Margrethe KAALUND, Byrådsmedlem, Viborg Kommune (промяна на мандата),

г-н Jens STENBÆK, Viceborgmester, Holbæk Kommune.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от датата на приемането му.

Съставено в Брюксел на 19 януари 2009 година.

За Съвета

Председател

P. GANDALOVIČ


(1)  ОВ L 56, 25.2.2006 г., стр. 75.


21.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 16/12


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 19 януари 2009 година

за назначаване на един член от Австрия в Комитета на регионите

(2009/41/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 263 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Австрия,

като има предвид, че:

(1)

На 24 януари 2006 г. Съветът прие Решение 2006/116/ЕО за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2006 г. до 25 януари 2010 г. (1).

(2)

След смъртта на г-н Jörg HAIDER се освободи едно място за член на Комитета на регионите,

РЕШИ:

Член 1

Назначава се за член на Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2010 г.:

Г-н Gerhard DÖRFLER, Landeshauptmann, Kärnten.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от датата на приемането му.

Съставено в Брюксел на 19 януари 2009 година.

За Съвета

Председател

P. GANDALOVIČ


(1)  ОВ L 56, 25.2.2006 г., стр. 75.


21.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 16/s3


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ

Институциите решиха, че занапред в техните текстове няма да се съдържа позоваване на последното изменение на цитираните актове.

Освен ако не е посочено друго, позоваванията на актове в публикуваните тук текстове се отнасят към актуалната версия на съответния акт.