ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 14

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
20 януари 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 37/2009 на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1798/2003 относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки

1

 

 

Регламент (ЕО) № 38/2009 на Комисията от 19 януари 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

3

 

 

Регламент (ЕО) № 39/2009 на Комисията от 19 януари 2009 година относно издаването на лицензии за внос на консервирани гъби през 2009 година

5

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/117/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки

7

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

Комисия

 

 

2009/39/ЕО

 

*

Препоръка на Комисията от 22 декември 2008 година относно безопасното съхранение на метален живак, излязъл от употреба в хлор-алкалното производство (нотифицирано под номер C(2008) 8422)

10

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

20.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 14/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 37/2009 НА СЪВЕТА

от 16 декември 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1798/2003 относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 93 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като има предвид, че:

(1)

За целите на ефективната борба с измамите, свързани с данъка върху добавената стойност (ДДС), е необходимо държавите-членки да събират и обменят информация за вътреобщностните сделки във възможно най-кратки срокове. Срокът от един месец отговаря най-адекватно на тази необходимост и същевременно взема под внимание счетоводните и финансовите периоди на предприятията, както и целта за намаляване на административната тежест за предприятията.

(2)

С оглед на измененията на периода за деклариране на вътреобщностните сделки, въведени с Директива 2008/117/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки (3), е необходимо да бъдат изменени позоваванията на посочения срок в Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета (4).

(3)

Тъй като целите на предвиденото действие по отношение на борбата с измамите с ДДС не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, чиито действия в тази област зависят от информацията, събрана от другите държави-членки, и следователно, поради необходимостта от участието на всички държави-членки, могат да бъдат по-добре постигнати на общностно равнище, Общността може да предприеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(4)

Тъй като измененията, предвидени в настоящия регламент, са необходими за адаптиране на Регламент (ЕО) № 1798/2003 към мерките, предвидени в Директива 2008/117/ЕО, с които държавите-членки следва да се съобразят от 1 януари 2010 г., настоящият регламент следва да влезе в сила на същата дата като посочената директива.

(5)

Регламент (ЕО) № 1798/2003 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1798/2003 се изменя, както следва:

1.

В член 23, втората алинея се заменя със следното:

„Стойностите, посочени в първа алинея, точка 2, се изразяват в паричната единица на държавата-членка, предоставяща информацията, и се отнасят за периодите за представяне на извлечения за рекапитулация, присъщи на всяко данъчнозадължено лице и изготвени в съответствие с член 263 от Директива 2006/112/ЕО.“

2.

В член 24, втората алинея се заменя със следното:

„Стойностите, посочени в първа алинея, точка 2, се изразяват в паричната единица на държавата-членка, предоставяща информацията, и се отнасят за периодите за представяне на извлечения за рекапитулация, присъщи на всяко данъчнозадължено лице и изготвени в съответствие с член 263 от Директива 2006/112/ЕО.“

3.

В член 25, параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   Когато компетентният орган на една държава-членка е длъжен да предостави достъп до информация съгласно членове 23 и 24, това се извършва във възможно най-кратък срок и не по-късно от един месец след края на периода, за който се отнася информацията.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 когато се добавя информация към базата данни при обстоятелствата, предвидени в член 22, достъп до тази допълнителна информация се разрешава във възможно най-кратък срок и най-късно през месеца, следващ периода, през който тя е събрана.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2008 година.

За Съвета

Председател

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Становище от 4 декември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 22 октомври 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  Вж. страница 7 от настоящия брой на Официален вестник.

(4)  ОВ L 264, 15.10.2003 г., стр. 1.


20.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 14/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 38/2009 НА КОМИСИЯТА

от 19 януари 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20 януари 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 януари 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

147,8

JO

75,8

MA

42,0

TN

134,4

TR

131,8

ZZ

106,4

0707 00 05

JO

155,5

MA

108,6

TR

158,0

ZZ

140,7

0709 90 70

MA

162,4

TR

170,8

ZZ

166,6

0805 10 20

EG

47,5

IL

56,1

MA

62,3

TN

50,2

TR

61,6

ZZ

55,5

0805 20 10

MA

77,8

TR

58,0

ZZ

67,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,0

EG

96,8

IL

65,6

JM

95,1

TR

88,6

ZZ

81,8

0805 50 10

MA

67,1

TR

51,9

ZZ

59,5

0808 10 80

CN

64,7

MK

32,6

TR

67,5

US

109,6

ZZ

68,6

0808 20 50

CN

71,5

KR

148,7

TR

97,0

US

114,6

ZZ

108,0


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


20.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 14/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 39/2009 НА КОМИСИЯТА

от 19 януари 2009 година

относно издаването на лицензии за внос на консервирани гъби през 2009 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. относно общи правила за разпределение на тарифни квоти за вноса на селскостопански продукти, управлявани от система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Количествата, посочени в заявленията за лицензии от традиционни вносители и/или от нови вносители между 2 и 8 януари 2009 г. съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1979/2006 на Комисията от 22 декември 2006 г., за откриване и управление на тарифни квоти за консервирани гъби, внасяни от трети страни (3), надхвърлят наличните количества за продукти с произход Китай и други страни.

(2)

Поради това следва да се определи в каква степен могат да бъдат удовлетворени заявленията за лицензии, изпратени до Комисията не по-късно от 15 януари 2009 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Заявленията за издаване на вносни лицензии, подадени съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1979/2006 между 2 и 8 януари 2009 г. и изпратени до Комисията не по-късно от 15 януари 2009 г., се удовлетворяват според процентите на заявените количества, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 януари 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 91.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Произход на продуктите

Процентно разпределяне

Китай

Трети страни без Китай

Традиционни вносители

(член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1979/2006)

57,547896 %

Нови вносители

(член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1979/2006)

5,656152 %

100 %

„—“

:

Никакво искане за издаване на лицензия не е изпратено на Комисията.


ДИРЕКТИВИ

20.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 14/7


ДИРЕКТИВА 2008/117/ЕО НА СЪВЕТА

от 16 декември 2008 година

за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 93 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като има предвид, че:

(1)

Измамите с данъка върху добавената стойност (ДДС) сериозно засягат данъчните приходи на държавите-членки и предизвикват смущения в икономическата дейност във вътрешния пазар, като създават неоправдан приток на стоки и водят до предлагането на пазара на стоки на необичайно ниски цени.

(2)

Слабостите на вътреобщностната система на ДДС, и по-специално тези на системата за обмен на информация относно доставките на стоки в рамките на Общността, установена в Директива 2006/112/ЕО на Съвета (3), са една от причините за тези измами. По-специално, времето, което изтича между една сделка и обмена на съответната информация в рамките на системата за обмен на информация за ДДС, представлява пречка за ефективното използване на тази информация за борба с измамите.

(3)

За целите на ефективната борба с тези измами е необходимо администрацията на държавата-членка, в която ДДС е изискуем, да разполага с информацията за вътреобщностните доставки на стоки в срок, не по-дълъг от един месец.

(4)

За да може насрещната проверка на информацията да бъде полезна за борбата с измамите, следва да се провери дали вътреобщностните сделки са декларирани за един и същ данъчен период от доставчика и от купувача на стоките или получателя на услугите.

(5)

Като се отчита развитието на средата и на работните инструменти на операторите, е целесъобразно да бъде осигурена възможност такива декларации да бъдат представяни посредством прости електронни процедури, за да бъде административната тежест максимално намалена.

(6)

За да се запази балансът между целите на Общността в областта на борбата с данъчните измами и на намаляването на административната тежест за икономическите оператори, следва да се предвиди възможност държавите-членки да разрешават на операторите да представят веднъж на три месеца извлеченията за рекапитулация за вътреобщностните доставки на стоки, когато тяхната стойност е незначителна. Държавите-членки, които желаят да организират постепенно въвеждане на прилагането на тази възможност, следва да могат като преходна мярка да определят по-високи нива за тази стойност. Следва също така да се предвиди възможността държавите-членки да разрешават на операторите да представят веднъж на три месеца информацията за вътреобщностните доставки на услуги.

(7)

Въздействието на ускоряването на обмена на информация върху способността на държавите-членки да се борят с измамите с ДДС, както и възможностите, следва да бъдат оценени от Комисията след едногодишно прилагане на новите разпоредби, по-специално за да се определи дали тези възможности трябва да се запазят.

(8)

Като се има предвид, че целите на предвиденото действие по отношение на борбата с измамите с ДДС не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, чиито действия в тази област зависят от информацията, събрана от другите държави-членки, и следователно, поради необходимостта от участието на всички държави-членки, могат да бъдат постигнати по-добре на общностно равнище, Общността може да предприеме мерки, в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(9)

Директива 2006/112/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(10)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (4) държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес на Общността свои таблици, илюстриращи доколкото е възможно съответствието между настоящата директива и мерките на транспониране, и да ги направят обществено достояние,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2006/112/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 64, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Доставките на услуги, за които данъкът се дължи от получателя на услугите съгласно член 196 и които се изпълняват непрекъснато за период, по-дълъг от една година, и не пораждат приспадания или плащания през този период, се считат за извършени при изтичането на всяка календарна година до окончателното прекратяване на доставката на услуги.

Държавите-членки могат да предвидят, че в определени случаи, различни от посочените в първа алинея, доставките на стоки и услуги, които се изпълняват непрекъснато през определен период от време, се считат за извършени след изтичането на най-малко една година.“

2.

В член 66 се добавя следната алинея:

„Предвидената в първа алинея дерогация обаче не се прилага по отношение на доставки на услуги, за които данъкът се дължи от получателя на услугите съгласно член 196.“

3.

Член 263 се заменя със следното:

„Член 263

1.   Извлечението за рекапитулация се изготвя за всеки календарен месец в срок, който не превишава един месец, и в съответствие с процедурите, които се определят от държавите-членки.

1а.   Независимо от това държавите-членки могат да разрешат на данъчнозадължените лица — при условията и ограниченията, които те могат да определят — да представят извлеченията за рекапитулация за всяко календарно тримесечие в срок, който не превишава един месец, считано от края на тримесечието, когато общата стойност за трите месеца без ДДС на доставките на стоки по член 264, параграф 1, буква г) и член 265, параграф 1, буква в) не надхвърля нито за съответното тримесечие, нито за никое от четирите предходни тримесечия, сумата 50 000 EUR или нейната равностойност в национална валута.

Предвидената в първата алинея възможност престава да се прилага при изтичане на месеца, по време на който общата стойност без ДДС на доставките на стоки по член 264, параграф 1, буква г) и член 265, параграф 1, буква в) надхвърли за текущото тримесечие сумата от 50 000 EUR или нейната равностойност в национална валута. В такъв случай се изготвя извлечение за рекапитулация за месеца или месеците, изминали от началото на тримесечието в срок, който не превишава един месец.

1б.   До 31 декември 2011 г. държавите-членки могат да определят предвидената в параграф 1а сума на 100 000 EUR или нейната равностойност в национална валута.

1в.   При евентуално определените условия и ограничения държавите-членки могат да разрешат на данъчнозадължените лица при доставки на услуги по член 264, параграф 1, буква г) да представят извлеченията за рекапитулация за всяко календарно тримесечие в срок, който не превишава един месец, считано от края на тримесечието.

В частност, държавите-членки могат да изискат от данъчнозадължените лица, които осъществяват доставки на стоки или предоставят услуги по смисъла на член 264, параграф 1, буква г), да представят извлечението за рекапитулация в срок, определен посредством прилагането на параграфи 1—1б.

2.   Държавите-членки разрешават и могат да изискват посоченото в параграф 1 извлечение за рекапитулация да бъде представено по електронен път в съответствие с определените от тях условия.“

4.

В член 264, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Стойността, посочена в параграф 1, буква в), се декларира за периода, определен в съответствие с член 263, параграфи 1—1в, през който ДДС е станал изискуем.

Стойността, посочена в параграф 1, буква е), се декларира за периода, определен в съответствие с член 263, параграфи 1—1в, през който лицето, придобило стоките, е било уведомено за корекцията.“

5.

В член 265, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Стойността, посочена в параграф 1, буква в), се декларира за периода, определен в съответствие с член 263, параграфи 1—1б, през който ДДС е станал изискуем.“

Член 2

Въз основа на информацията, предоставена от държавите-членки, Комисията представя, най-късно на 30 юни 2011 г., доклад за оценка на въздействието на член 263, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО върху способността на държавите-членки да се борят с измамите с ДДС, свързани с вътреобщностните доставки на стоки и услуги, както и ползата от възможностите, предвидени в параграфи 1а—1в на посочения член, придружаван, в зависимост от изводите от доклада, от подходящи предложения.

Член 3

1.   Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, от 1 януари 2010 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите- членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2008 година.

За Съвета

Председател

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Становище от 4 декември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 22 октомври 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

ПРЕПОРЪКИ

Комисия

20.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 14/10


ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2008 година

относно безопасното съхранение на метален живак, излязъл от употреба в хлор-алкалното производство

(нотифицирано под номер C(2008) 8422)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2009/39/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 211, второ тире от него,

като има предвид, че:

(1)

Комисията е приела Стратегия на Общността относно живака (1).

(2)

Действие № 9 от Стратегията предвижда да се съхранява живакът от хлор-алкалното производство и ангажира Комисията да проучи възможностите за споразумение със съответния отрасъл.

(3)

На 24 юни 2005 г. Съветът прие положителни заключения относно Стратегията, като прикани Комисията да продължи дейностите си за безопасно съхранение или обезвреждане на живак, включително и от хлор-алкалното производство, във времеви график, съответстващ на предвижданото постепенно спиране на износа на живак.

(4)

На 14 март 2006 г. Европейският парламент прие резолюция, с която приветства Стратегията и приканва Комисията да предприеме действия за осигуряване на безопасно съхранение на всичкия живак, отделян при хлор-алкалното производство.

(5)

Европейският парламент и Съветът приеха Регламент (ЕО) № 1102/2008 от 22 октомври 2008 година за забрана на износа на метален живак и на някои живачни съединения и смеси и за безопасно съхранение на метален живак (2).

(6)

Асоциацията на хлор-алкалния отрасъл в Европа — „Еврохлор“ (Euro Chlor), с подкрепата на членуващите в нея фирми, пое ангажимент за безопасно съхранение на живака, който вече не е необходим в хлор-алкалния производствен процес (излезлия от употреба живак). Всички фирми, занимаващи се с хлор-алкално производство в рамките на Общността, могат да приподпишат този ангажимент при обективни и недискриминационни условия.

(7)

Комисията е удовлетворена от задълженията, поети от асоциацията „Еврохлор“ в нейния ангажимент, който допълва разпоредбите на регламента.

(8)

Ангажиментът е в съответствие с критериите, посочени в Съобщението на Комисията относно екологичните споразумения на равнище на Общността в рамките на Плана за действие за опростяване и подобряване на правната среда (3),

ПРЕПОРЪЧВА:

1.   Членовете на асоциацията „Еврохлор“, както и останалите фирми, занимаващи се с хлор-алкално производство в рамките на Общността, които ще се присъединят към доброволното съгласие на „Еврохлор“ за безопасно съхраняване на излезлия от употреба живак, би следвало да проявяват изключителна грижа при избора на хранилищата за излязъл от употреба живак (т.е. метален живак, който не е необходим за бъдещата експлоатация на инсталации, използващи живачни електролизни клетки) и да поемат ангажимент за сключване на договори с операторите на такива хранилища, които са класифицирани и разрешени за целите на обезвреждането на опасни отпадъци. Тези договори би следвало да се основават на спазването на обективни и недискриминационни изисквания.

2.   Членовете на асоциацията „Еврохлор“ би следвало да поемат ангажимент да спазват висок стандарт на технически изисквания по отношение на херметизацията на съдовете за съхранение на живака, операциите по подготовка и пълнене на тези съдове, както и тяхното товарене и разтоварване.

3.   Асоциацията „Еврохлор“ би следвало да предоставя съответни данни на годишна база за излезлия от употреба живак.

Адресат на настоящата препоръка е асоциацията „Еврохлор“.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2008 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  COM(2005) 20 окончателен, 28.1.2005 г.

(2)  ОВ L 304, 14.11.2008 г., стр. 75.

(3)  COM(2002) 412 окончателен, 17.7.2002 г.


20.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 14/s3


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ

Институциите решиха, че занапред в техните текстове няма да се съдържа позоваване на последното изменение на цитираните актове.

Освен ако не е посочено друго, позоваванията на актове в публикуваните тук текстове се отнасят към актуалната версия на съответния акт.