ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 11

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
16 януари 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 26/2009 на Комисията от 15 януари 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 27/2009 на Комисията от 15 януари 2009 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 януари 2009 година

3

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/2/ЕО на Комисията от 15 януари 2009 година за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес за тридесет и първи път на Директива 67/548/ЕИО на Съвета за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества ( 1 )

6

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Европейски парламент и Съвет

 

 

2009/30/ЕО

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 година относно назначаването на ръководител на Европейския надзорен орган по защита на данните и на негов заместник

83

 

 

Комисия

 

 

2009/31/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 12 януари 2009 година за изменение на Решение 2007/716/ЕО по отношение на определени предприятия в България в секторите на месната и млекопреработвателната промишленост (нотифицирано под номер C(2008) 8988)  ( 1 )

84

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

16.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 11/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 26/2009 НА КОМИСИЯТА

от 15 януари 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 16 януари 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 януари 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

147,8

JO

75,8

MA

44,5

TN

134,4

TR

103,5

ZZ

101,2

0707 00 05

JO

155,5

MA

64,8

TR

138,1

ZZ

119,5

0709 90 70

MA

136,6

TR

116,4

ZZ

126,5

0805 10 20

EG

45,7

IL

56,2

MA

64,3

TN

47,4

TR

64,7

ZZ

55,7

0805 20 10

MA

77,5

TR

58,0

ZZ

67,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,5

EG

96,8

IL

59,1

JM

94,4

TR

69,2

ZZ

76,2

0805 50 10

MA

65,8

TR

64,1

ZZ

65,0

0808 10 80

CA

87,4

CN

64,4

MK

34,5

US

109,1

ZZ

73,9

0808 20 50

CN

66,0

KR

148,7

US

111,8

ZZ

108,8


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


16.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 11/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 27/2009 НА КОМИСИЯТА

от 15 януари 2009 година

относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 януари 2009 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2) и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за продукти, включени в кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002, ex 1005, с изключение на хибридни семена, и ex 1007, с изключение на хибриди за посев, вносното мито се равнява на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса и увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за съответната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 136, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за целите на изчисляване на вносното мито, посочено в параграф 1 от същия член, се определят периодично представителни цени CIF за разглежданите продукти.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96, цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти от кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 и 1007 00 90, е средната от ежедневните представителни цени CIF, определени по метода, посочен в член 4 от същия регламент.

(4)

Необходимо е да се определят вносни мита за периода, започващ от 16 януари 2009 г., които да са приложими до влизането в сила на ново определяне,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 16 януари 2009 г. вносните мита в сектора на зърнените култури, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се определят в приложение I към настоящия регламент на основата на елементи, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 16 януари 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 януари 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 16 януари 2009 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

21,27

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

19,25

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

19,25

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

21,27


(1)  За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

2.1.2009-14.1.2009

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

192,81

116,44

Цена CAF САЩ

230,68

220,68

200,68

128,35

Премия за Залива

57,28

13,93

Премия за Големите езера

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

9,55 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

6,91 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).


ДИРЕКТИВИ

16.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 11/6


ДИРЕКТИВА 2009/2/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 15 януари 2009 година

за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес за тридесет и първи път на Директива 67/548/ЕИО на Съвета за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 година за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (1), и по-специално член 28 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 4, параграф 3 от Директива 67/548/ЕИО се определят критериите и процедурата, която трябва да бъде следвана, за да се хармонизира класификацията и етикитирането на веществата. Параграфи 4.1.3, 4.1.4 и 4.1.5 от приложение VI към Директива 67/548/ЕИО задължават предприятията да предоставят информация на държавите-членки и държавите-членки незабавно да направят предложения за хармонизирана класификация и етикитиране, когато е налице информация, която сочи, че дадено вещество отговаря на критериите за мутагенен, канцерогенен или токсичен за репродукцията химикал.

(2)

Приложение I към Директива 67/548/ЕИО съдържа списък на опасни вещества, заедно с подробности за класификацията и етикетирането на всяко вещество. Този списък се нуждае от актуализация за включване на допълнително нотифицирани нови вещества и на други съществуващи вещества, както и от адаптиране към техническия прогрес на някои от записите. В допълнение, в същото приложение е необходимо да се заличат записи за някои вещества.

(3)

Приложение I към Директива 67/548/ЕИО вече съдържа голям брой записи, отнасящи се до групи от вещества, по-специално за метални съединения, оценени с помощта на групиране на веществата и метод за извеждане чрез дедукция, който се основава на аналогията между веществата.

(4)

Приложение I към Директива 67/548/ЕИО също съдържа някои групи, чиито компоненти са идентифицирани и класифицирани с помощта на групиране на веществата и метод за извеждане чрез дедукция, а именно нефтени потоци и газове.

(5)

Приложение VI към Директива 67/548/ЕИО предвижда, че необходимата информация за класификация и етикетиране може да бъде набавена от редица различни източници, включително резултатите от валидирани структурно-активни отношения и експертни обяснения.

(6)

Класификациите на никеловите съединения, изброени в настоящата директива, се основават на въздействията, произтичащи от йона Ni(2+), и на наличните данни за никелови съединения. Класификациите са направени чрез групиране на никеловите съединения в различни категории на базата на разтворимост във вода (напр. групи неразтворими, слабо разтворими и разтворими никелови съединения съответно). Разтворимостта във вода беше използвана като първоначален критерий за определяне на тези категории въз основа на аргумента, че никелови вещества с близка разтворимост във вода следва да имат близка бионаличност на йона Ni(2+) и близка системна токсичност. Това оправдава използването на метод за извеждане чрез дедукция в групите за веществата, за които наличните подходящи данни от изпитвания демонстрират специфично системно въздействие, както и за тези, за които не се разполага с такива данни от изпитвания. За някои въздействия е оправдано използването на метода на извеждане чрез дедукция между групите, тъй като подобни въздействия са наблюдавани при различните степени на разтворимост във вода. Например епидемиологични изследвания показват, че както разтворими, така и неразтворими никелови съединения (двете крайни стойности на степен на разтворимост) имат локално канцерогенно въздействие в дихателните пътища. Следователно има добри основания да се направи заключението, че слабо разтворимите съединения (средна степен на разтворимост) имат подобни канцерогенни свойства.

(7)

Като част от оценката на цялата налична информация за никеловите съединения, разтворимостта във вода може да се използва като приближение на системната бионаличност на йона Ni(2+) за много въздействия и вещества.

(8)

Класификацията и етикетирането на веществата, включени в настоящата директива, следва да се преразгледат, когато се появят нови научни знания. В този контекст, по-специално като се отбележи, че никеловата индустрия неотдавна подаде предварителна, частична и непрегледана от експерти информация, специално внимание следва да се обърне на резултатите от предстоящите дискусии в Международната агенция за изследвания в областта на рака на Световната здравна организация относно канцерогенността на никеловите вещества, или на всички нови, имащи отношение научни открития или тълкувания на данните, използвани за създаване на класификациите за никеловите съединения, включени в настоящата директива.

(9)

Предвидените в настоящата директива мерки са в съответствие със становището на Комитета по адаптиране към техническия прогрес на директивите относно премахването на техническите пречки пред търговията с опасни вещества и препарати,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 67/548/ЕИО се изменя, както следва. Приложение I се изменя, както следва:

а)

Записите, съответстващи на записите в приложение 1А към настоящата директива, се заменят със записите от същото приложение;

б)

Записите в приложение 1Б към настоящата директива се вмъкват в съответствие с реда на записите от приложение I към Директива 67/548/ЕИО;

в)

Записите в приложение 1В към настоящата директива се заличават.

Член 2

Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 1 юни 2009 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 15 януари 2009 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1A

Индекс №

Химично наименование

Бележки относно веществата

№ ЕО

№ CAS

Класификация

Етикетиране

Граници на концентрация

Бележки относно препаратите

001-002-00-4

алуминиеволитиев хидрид

 

240-877-9

16853-85-3

F; R15

C; R35

F; C

R: 15-35

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-43-45

 

 

005-006-00-7

дибутилтин хидроген борат

E

401-040-5

75113-37-0

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R48/25

Xn; R21/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 60-61-21/22-41-43-48/25-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

006-007-00-5

соли на хидроген цианид (циановодород) с изключение на комплексни цианиди като фероцианиди, ферицианиди и живачен оксицианид и тези, посочени другаде в настоящото приложение

A

T+; R26/27/28

R32

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-32-50/53

S: (1/2-)7-28-29-45-60-61

 

 

006-015-00-9

диурон (ISO);

3-(3,4-дихлорофенил)-l,l-диметилкарбамид

 

206-354-4

330-54-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-48/22-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-40-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-076-00-1

манкоцеб (ISO);

манганов етиленбис (дитиокарбамат) (полимерен) комплекс с цинкова сол

 

8018-01-7

Repr. Cat. 3; R63

R43

N; R50

Xn; N

R: 43-63-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 5 %: Xn, N; R43-63-50

2,5 ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

006-077-00-7

манкоцеб (ISO);

манганов етиленбис (дитиокарбамат) (полимерен)

 

235-654-8

12427-38-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-36-43-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-43-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R36-43-63-50/53

5 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R43-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-084-00-5

карбосулфан (ISO);

2,3-дихидро-2,2-диметил-7-бензофурил [(дибутиламино)тио]метилкарбамат

 

259-565-9

55285-14-8

T+; R26

T; R25

R43

N; R50-53

T+; N

R: 25-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-38-45-63-60-61

 

 

006-088-00-7

бенфуракарб (ISO);

етил N-[2,3-дихидро-2,2-диметилбензофуран-7-илоксикарбонил(метил)аминотио]-N-изопропил-β-аланинат

 

82560-54-1

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

N; R50-53

T; N

R: 22-23-62-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

007-002-00-0

азотен диоксид; [1]

диазотен тетраоксид [2]

 

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

O; R8

T+; R26

C; R34

O; T+

R: 8-26-34

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

C ≥ 10 %: T+; R26-34

5 % ≤ C < 10 %: T; R23-34

1 % ≤ C < 5 %: T; R23-36/37/38

0,5 % ≤ C < 1 %: Xn; R20-36/37/38

0,1 % ≤ C < 0,5 %: Xn; R20

5

015-041-00-X

малатион (ISO);

1,2-бис(етоксикарбонил)етил O,O-диметил фосфородитиоат;

[съдържащ ≤ 0.03 % изомалатион]

 

204-497-7

121-75-5

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

1 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-100-00-X

фоксим (ISO);

α-(диетоксифосфинотиоилимино) фенилацетонитрил

 

238-887-3

14816-18-3

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-62-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-62-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-62-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-102-00-0

трис(2-хлороетил)фосфат

E

204-118-5

115-96-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R22

N; R51-53

T; N

R: 60-22-40-51/53

S: 53-45-61

 

 

015-155-00-X

амониев глуфосинат (ISO);

амониев 2-амино-4-(хидроксиметилфосфинил)бутират

E

278-636-5

77182-82-2

Repr. Cat. 2; R60

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20/21/22-48/20/22

T

R: 60-20/21/22-48/20/22-63

S: 53-45

 

 

016-009-00-8

динатриев сулфид;

натриев сулфид

 

215-211-5

1313-82-2

T; R24

Xn; R22

C; R34

R31

N; R50

T; C; N

R: 22-24-31-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-00-0

амониев перхлорат;

[съдържащ ≥ 80 % 0-30 μm частици]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R3

O; R9

E

R: 3-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

024-004-00-7

натриев дихромат

E

234-190-3

10588-01-9

O; R8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

T+; R26

T; R25-48/23

Xn; R21

C; R34

R42/43

N; R50-53

O; T+; N

R: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-20-42/43-52/53

0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-20-42/43

0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20

3

027-002-00-4

кобалтов оксид

 

215-154-6

1307-96-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

027-003-00-X

кобалтов сулфид

 

215-273-3

1317-42-6

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

028-003-00-2

никелов монооксид; [1]

никелов оксид; [2]

бунсенит [3]

E

215-215-7 [1]

234-323-5 [2]

- [3]

1313-99-1 [1]

11099-02-8 [2]

34492-97-2 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-004-00-8

никелов диоксид

E

234-823-3

12035-36-8

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-005-00-3

диникелов триоксид

E

215-217-8

1314-06-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-006-00-9

никелов (II) сулфид; [1]

никелов сулфид; [2]

милерит [3]

E

240-841-2 [1]

234-349-7 [2]

- [3]

16812-54-7 [1]

11113-75-0 [2]

1314-04-1 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-007-00-4

триникелов дисулфид;

никелов субсулфид; [1]

heazlewoodite [2]

E

234-829-6 [1]

- [2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-008-00-X

никелов дихидроксид; [1]

никелов хидрооксид [2]

E

235-008-5 [1]

234-348-1 [2]

12054-48-7 [1]

11113-74-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Repr. Cat. 2; R61

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-013-00-X

тринатрий(2-(α-(3-(4-хлоро-6-(2-(2-(винилсулфонил)етокси)етиламино)-1,3,5-triazin-2-иламино)-2-оксидо-5-сулфонатофенилазо)бензилиденхидразино)-4-сулфонатобензоато)мед(II)

 

407-580-8

130201-51-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

033-005-00-1

арсенова киселина и солите с изключение на тези, посочени другаде в настоящото приложение

AE

Carc. Cat. 1; R45

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 45-23/25-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

034-002-00-8

селенови съединения с изключение на кадмиев сулфоселенид и тези, посочени другаде в настоящото приложение

A

T; R23/25

R33

N; R50-53

T; N

R: 23/25-33-50/53

S: (1/2-)20/21-28-45-60-61

 

 

047-001-00-2

сребърен нитрат

 

231-853-9

7761-88-8

O; R8

C; R34

N; R50-53

O; C; N

R: 8-34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

050-002-00-0

цихексатин (ISO);

хидрокситрициклонксилстанан;

три(циклохексил)калаен хидроксид

 

236-049-1

13121-70-5

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

050-003-00-6

фентин ацетат (ISO);

трифенилкалаен ацетат

 

212-984-0

900-95-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10% ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53.

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-004-00-1

фентин хидроксид (ISO);

трифенилкалаен хидроксид

 

200-990-6

76-87-9

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-008-00-3

трибутилтинови съединения с изключение на посочените в това Приложение

A

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

C ≥ 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-48/20/22-51/53

0,025 % C < 0,25 %: R52/53

1

050-011-00-X

трифенилтин съединения с изключение на посочените в това Приложение

A

T; R23/24/25

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)26-27-28-45-60-61

C ≥ 1 %: T, N; R23/24/25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

1

050-018-00-8

калаен (II) метансулфонат

 

401-640-7

53408-94-9

C; R34

Xn; R22

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

053-003-00-4

йодоксибензен

 

696-33-3

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

053-004-00-X

калциев йодоксибензоат

C

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

080-001-00-0

живак

E

231-106-7

7439-97-6

Repr. Cat. 2; R61

T+; R26

T; R48/23

N; R50-53

T+; N

R: 61-26-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

080-010-00-X

живачен дихлорид;

живачен хлорид

 

231-299-8

7487-94-7

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T+; R28

T; R48/24/25

C; R34

N; R50-53

T+; N

R: 28-34-48/24/25-62-68-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

092-002-00-3

уранови съединения с изключение на тези, посочени другаде в настоящото приложение

A

T+; R26/28

R33

N; R51-53

T+; N

R: 26/28-33-51/53

S: (1/2-)20/21-45-61

 

 

601-065-00-3

смес от (1′α,3′α,6′α)-2,2,3′,7′,7′-пентаметилспиро(1,3-диоксан-5,2′-норкаран);

(1′α,3′β,6′α)-2,2,3′,7′,7′-пентаметилспиро(1,3-диоксан-5,2′-норкаран)

 

416-930-9

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

602-007-00-X

бромоформ;

тибромометан

 

200-854-6

75-25-2

T; R23

Xn; R22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 22-23-36/38-51/53

S: (1/2-)28-45-63-61

 

 

602-030-00-5

1,3-дихлоропропен; [1]

(Z)-1,3-дихлоропропен [2]

C D

208-826-5 [1]

233-195-8 [2]

542-75-6 [1]

10061-01-5 [2]

R10

T; R24/25

Xn; R20-65

Xi; R36/37/38

R43

N; R50-53

T; N

R: 10-20-24/25-36/37/38-43-65-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

602-054-00-6

3-йодопропен;

алил йодид

 

209-130-4

556-56-9

F; R11

C; R34

F; C

R: 11-34

S: (1/2-)7-16-26-45

 

 

603-005-00-1

2-метилпропан-2-ол;

терт- бутилов алкохол

 

200-889-7

75-65-0

F; R11

Xn; R20

Xi; R36/37

F; Xn

R: 11-20-36/37

S: (2-)9-16-46

 

 

603-018-00-2

фурфурилов алкохол

 

202-626-1

98-00-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xn; R21/22-48/20

Xi; R36/37

T

R: 21/22-23-36/37-40-48/20

S: (1/2-)36/37-45-63

 

 

603-023-00-X

етиленов оксид;

оксиран

E

200-849-9

75-21-8

F+; R12

R6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T; R23

Xi; R36/37/38

F+; T

R: 45-46-6-12-23-36/37/38

S: 53-45

 

 

603-029-00-2

бис(2-хлороетил) етер

 

203-870-1

111-44-4

Carc. Cat. 3; R40

T+; R26/27/28

T+

R: 26/27/28-40

S: (1/2-)7/9-27-28-36/37-45

C ≥ 7 %: T+; R26/27/28-40

1 % ≤ C < 7 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

603-037-00-6

целулозен нитрат;

нитроцелулоза

T

E; R3

E

R: 3

S: (2-)35

 

 

603-046-00-5

бис (хлорометил) етер;

оксибис(хлорометан)

E

208-832-8

542-88-1

F; R11

Carc. Cat. 1; R45

T+; R26

T; R24

Xn; R22

F; T+

R: 45-11-22-24-26

S: 53-45

C ≥ 25 %: T+; R45-22-24-26

7 % ≤ C < 25 %: T+; R45-21-26

3 % ≤ C < 7 %: T; R45-21-23

1 % ≤ C < 3 %: T; R45-23

0,1 % ≤ C < 1 %: T; R45-20

0,001 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

 

603-064-00-3

1-бутокси-2-пропанол;

монопропилен гликол метил етер

 

203-539-1

107-98-2

R10

R67

R: 10-67

S: (2-)

 

 

603-066-00-4

l,2-епокси-4-епоксиетилциклохексан;

4-винилциклохексен диепоксид

 

203-437-7

106-87-6

Carc. Cat. 3; R40

T; R23/24/25

T

R: 23/24/25-40

S: (1/2-)36/37-45-63

C ≥ 1 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

605-004-00-1

2,4,6-триметил-1,3,5-триоксан;

паралдехид

 

204-639-8

123-63-7

R10

R: 10

S: (2-)29

 

 

605-005-00-7

2,4,6,8-тетраметил-1,3,5,7-тетраоксациклооктан;

металдехид

 

203-600-2

108-62-3

F; R11

Xn; R22

F; Xn

R: 11-22

S: (2-)13-16-25-46

 

 

606-021-00-7

N-метил-2-пиролидон;

1-метил-2-пиролидон

 

212-828-1

872-50-4

Repr. Cat. 2; R61

Xi; R36/37/38

T

R: 61-36/37/38

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R61-36/37/38

5 % ≤ C < 10 %: T; R61

 

607-007-00-3

соли на оксаловата киселина с изключение на тези, посочени другаде в настоящото приложение

A

Xn; R21/22

Xn

R: 21/22

S: (2-)24/25

C ≥ 5 %: Xn; R21/22

 

607-012-00-0

бензоил хлорид

 

202-710-8

98-88-4

Xn; R20/21/22

C; R34

R43

C

R: 20/21/22-34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

607-037-00-7

2-етоксиетил ацетат;

етилгликол ацетат

E

203-839-2

111-15-9

R10

Repr. Cat. 2; R60-61

Xn; R20/21/22

T

R: 60-61-10-20/21/22

S: 53-45

 

 

607-051-00-3

MCPA (ISO);

4-хлоро-o-толилоксиоцетна киселина

 

202-360-6

94-74-6

Xn; R22

Xi; R38-41

N; R50-53

Xn; N

R: 22-38-41-50/53

S: (2-)26-37-39-60-61

 

 

607-052-00-9

соли и естери на MCPA

A

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

 

 

607-085-00-9

бензил бензоат

 

204-402-9

120-51-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-095-00-3

малеинова киселина

 

203-742-5

110-16-7

Xn; R22

Xi; R36/37/38

R43

Xn

R: 22-36/37/38-43

S: (2-)24-26-28-37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36/37/38-43

20 % ≤ C <25 %: Xi; R36/37/38-43

0,1 % ≤ C < 20 %: Xi; R43

 

607-103-00-5

янтарен анхидрид

 

203-570-0

108-30-5

Xn; R22

Xi; R36/37

Xn

R: 22-36/37

S: (2-)25-46

C ≥ 5 %: Xn; R22-36/37

1 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/37

 

607-142-00-8

пропил хлороформат;

хлороформова пропилестер киселина;

n-пропил хлороформат

 

203-687-7

109-61-5

F; R11

T; R23

C; R34

F; T

R: 11-23-34

S: (1/2-)16-26-36-45

 

 

607-195-00-7

2-метокси-1-метилетил ацетат

 

203-603-9

108-65-6

R10

R: 10

S: (2-)

 

 

607-216-00-X

глутамониева киселина, продукти от реакцията на N-(C12-14-алкил)пропилендиамин

 

403-950-8

T+; R26

Xn; R22

C; R34

N; R50

T+; N

R: 22-26-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-38-45-61

 

 

607-231-00-1

клопиралид (ISO);

3, 6-дихлоропиридин-2-карбоксилова киселина

 

216-935-4

1702-17-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-245-00-8

терт- бутилов акрилат

D

216-768-7

1663-39-4

F; R11

Xn; R20/21/22

Xi; R37/38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-20/21/22-37/38-43-51/53

S: (2-)16-25-37-61

C ≥ 25 %: Xn; R20/21/22-37/38-43-51/53

20 % ≤ C < 25 %: Xi; R37/38-43-52/53

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi; R43-52/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

607-397-00-5

Смес от: Ca салицилати (разклонени C10-14 and C18-30 алкилирани);

Ca фенати (разклонени C10-14 и C18-30 алкилирани);

Ca серни фенати (разклонени C10-14 и C18-30 алкилирани)

 

415-930-6

Repr. Cat. 3; R62

R43

Xn

R: 43-62

S: (2-)23-36/37

 

 

608-005-00-5

n-бутиронитрил

 

203-700-6

109-74-0

F; R11

T; R23/24/25

F; T

R: 11-23/24/25

S: (1/2-)16-36/37-45-63

 

 

608-011-00-8

оксалонитрил;

цианоген

 

207-306-5

460-19-5

F+; R12

T; R23

N; R50-53

F+; T; N

R: 12-23-50/53

S: (1/2-)9-16-23-33-45-63-60-61

 

 

608-044-00-8

2-циклохексилиден-2-фенилацетонитрил

 

423-740-1

10461-98-0

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R; 22-51/53

S: (2-)46-61

 

 

609-007-00-9

2,4-динитротолуол; [1]

динитротолуол [2]

E

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R23/24/25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 45-23/24/25-48/22-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

611-028-00-3

C,C′-азоди(формамид)

 

204-650-8

123-77-3

E; R2

R42

E; Xn

R: 2-42

S: (2-)22-24-37

 

 

611-035-00-1

тетралитиев 6-амино-4-хидрокси-3-[7-сулфонато-4-(5-сулфонато-2-нафтилазо)-1-нафтилазо]нафтален-2,7-дисулфонат

 

403-660-1

107246-80-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-044-00-3

N,N′-диацетилбензидин

E

210-338-2

613-35-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R20/21/22

T

R: 45-20/21/22-68

S: 53-45

 

 

612-050-00-6

циклохексиламин

 

203-629-0

108-91-8

R10

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22

C; R34

C

R: 10-21/22-34-62

S: (1/2-)26-36/37/39-45

C ≥ 25 %: C; R21/22-34-62

10 % ≤ C < 25 %: C; R34-62

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R36/38-62

2% ≤ C < 5%: Xi; R36/38

 

612-076-00-8

етилдиметиламин

 

209-940-8

598-56-1

F; R11

Xn; R20/22

C; R34

F; C

R: 11-20/22-34

S: (1/2-)3-16-26-36-45

 

 

612-099-00-3

4-метил-m-фенилендиамин;

2,4-толуолдиамин

E

202-453-1

95-80-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-101-00-2

метенамин;

хексаметилентетрамин

 

202-905-8

100-97-0

F; R11

R43

F; Xi

R: 11-43

S: (2-)24-37

 

 

612-151-00-5

метил-фенилен диамин;

диаминотолуол;

технически продукт – смес от 4-метил-m-фенилен диамин (EC No 202-453-1) и 2-метил-m-фенилен диамин (EC No 212-513-9)]

E

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

Xi; R36

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-36-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-237-00-2

хидроксиламониев хидрогенсулфат; [1]

хидроксиламинов фосфат; [2]

хидроксиламинов дивъглероденфосфат; [3]

хидроксиламин 4-метилбензенсулфонат [4]

T

233-154-4 [1]

244-077-0 [2]

242-818-2 [3]

258-872-5 [4]

10046-00-1 [1]

20845-01-6 [2]

19098-16-9 [3]

53933-48-5 [4]

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22-48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50

E; Xn; N

R: 21/22-36/38-40-43-48/22-50

S: (2-)36/37-61

 

 

613-116-00-7

толифлуанид (ISO);

дихлоро-N-[(диметиламино)сулфонил]флуоро-N-(p-толил)метансулфенамид;

[съдържащ ≥ 0,1% (w/w) частици с аеродинамичен диаметър под 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

T+; R26

T; R48/23

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

T+; N

R: 26-36/37/38-43-48/23-50

S: (1/2-)28-36/37/39-45-63-61

C ≥ 20 %: T+, N; R26-36/37/38-43-48/23-50

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R26-43-48/23-50

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R26-43-48/20-50

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23-43-48/20-50

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R23-43-48/20

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20

 

615-001-00-7

метил изоцианат

 

210-866-3

624-83-9

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25

R42/43

Xi; R37/38-41

F; T+

R: 11-24/25-26-37/38-41-42/43-63

S: (1/2-)16-26-27/28-36/37/39-45-63

 

 

615-004-00-3

соли и тиоцианна киселина, с изключение на посочените в това Приложение

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-028-00-4

етил-2-(изоцианатосулфонил)бензоат

 

410-220-2

77375-79-2

R14

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R42/43

Xn

R: 14-22-41-42/43-48/22

S: (2-)8-23-26-30-35-36/37/39

 

 

615-030-00-5

алкални соли и алкалоземни соли от тиоцианна киселина, с изключение на посочените в това Приложение

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-031-00-0

талиев тиоцианат

 

222-571-7

3535-84-0

T+; R26/28

Xn; R21

R32

R33

N; R51-53

T+; N

R: 21-26/28-32-33-51/53

S: (1/2-)13-28-36/37-45-61

 

 

615-032-00-6

метални соли и тиоцианна киселина, с изключение на посочените в това Приложение

A

Xn; R20/21/22

R32

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-32-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

 

 

616-124-00-9

литиев бис(трифлуорометилсулфонил)имид

 

415-300-0

90076-65-6

T; R24/25

Xn; R48/22

C; R34

R52-53

T

R: 24/25-34-48/22-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

617-017-00-X

смес от: 2,2′-бис(терт-пентилперокси)- p-диизопропилбензен;

2,2′-бис(терт-пентилперокси)-m-диизопропилбензен

T

412-140-3

32144-25-5

E; R2

O; R7

R53

E

R: 2-7-53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-61

 

 

650-016-00-2

Минералнa ватa, с изключение на специфицираните на друго място в настоящото приложение;

[изкуствени стъкловлакна (силикатни) с произволна ориентация със съдържание на алкален оксид и алкалоземен оксид (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) ) по-високо от 18 % по тегло]

AQR

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

650-017-00-8

огнеупорни керамични влакна, влакна със специално предназначение, с изключение на специфицираните на друго място в настоящото приложение;

[изкуствени стъкловлакна (силикатни) с произволна ориентация със съдържание на алкален оксид и алкалоземен оксид (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) ) по-ниско от или равно на 18 % по тегло]

AR

Carc. Cat. 2; R49

T

R: 49

S: 53-45

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 1Б

Индекс №

Химично наименование

Бележки относно веществата

№ ЕО

№ CAS

Класификация

Етикетиране

Граници на концентрация

Бележки относно препаратите

003-003-00-5

(2-метилпропил)литий;

изобутиловлитий

 

440-620-2

920-36-5

F; R15-17

R14

C; R35

R67

N; R50-53

F; C; N

R: 14/15-17-35-67-50/53

S: (1/2-)6-16-26-30-33-36/37/39-43-45-60-61

 

 

005-013-00-5

диетилметоксиборан

 

425-380-9

7397-46-8

F; R17

Xn; R20/21/22-48/22

C; R34

R43

R53

F; C

R: 17-20/21/22-34-43-48/22-53

S: (1/2-)6-26-36/37/39-43-45-61

 

 

005-014-00-0

4-формилфенилоборонова киселина

 

438-670-5

87199-17-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

005-017-00-7

натриев перборат; [1]

перборна киселина, натриева сол; [2]

перборна киселина, натриева сол, монохидрат; [3]

натриев пероксометаборат; [4]

перборна киселина (HBO(O2)), натриева сол, монохидрат; [5]

натриев пероксоборат;

[съдържащ < 0,1 % (w/w) частици с аеродинамичен диаметър под 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61

 

005-017-01-4

натриев перборат; [1]

перборна киселина, натриева сол; [2]

перборна киселина, натриева сол, монохидрат; [3]

натриев пероксометаборат; [4]

перборна киселина (HBO(O2)), натриева сол, монохидрат; [5]

натриев пероксоборат;

[съдържащ ≥ 0,1 % (w/w) частици с аеродинамичен диаметър под 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-23-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-23-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-20-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-20-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-20-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-20-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61-20

3 % ≤ C < 6,5 %: Xn; R20

 

005-018-00-2

перборна киселина (H3BO2(O2)), мононатриева сол трихидрат; [1]

перборна киселина, натриева сол, тетрахидрат; [2]

перборна киселина (HBO(O2)), натриева сол, тетрахидрат; [3]

натриев пероксоборат хексахидрат;

[съдържащ < 0,1 % (w/w) частици с аеродинамичен диаметър под 50 μm]

 

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R37-41

T

R: 61-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-37-41-62

22 % ≤ C < 36 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

005-018-01-X

перборна киселина (H3BO2(O2)), мононатриева сол, трихидрат; [1]

перборна киселина, натриева сол, тетрахидрат; [2]

перборна киселина (HBO(O2)), натриева сол, тетрахидрат; [3]

натриев пероксоборат хексахидрат;

[съдържащ ≥ 0,1 % (w/w) частици с аеродинамичен диаметър под 50 μm]

E

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R20

Xi; R37-41

T

R: 61-20-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-20-37-41-62

25 % ≤ C < 36 %: T; R61-20-36/37-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

006-097-00-6

1-фенил-3-(p-толуолсулфонил)уреа

 

424-620-1

13909-63-2

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36-61

 

 

006-098-00-1

терт-бутил (1R,5S)-3-азабицикло[3.1.0]хекс-6-илкарбамат

 

429-170-8

134575-17-0

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

006-099-00-7

N-(p.-толуолсулфонил)-N′-(3-(p-толуолсулфонилокси)фенил)уреа;

3-({[(4-метилфенил)сулфонил]карбамоил} амино)фенил 4-метилбензенсулфонат

 

432-520-2

232938-43-1

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

006-101-00-6

смес от: N,N′′-(метиленди-4,1-фенилен)бис[N′-(4-фенилуреа];

N-(4-[[4-[[(фениламино)карбонил]амино]фенилметил]фенил]-N′-циклохексилуреа;

N,N′′-(метиленди-4,1-фенилен)бис[N′-(4-циклохексилуреа]

 

423-070-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

006-102-00-1

O-хексил-N-етоксикарбонилтиокарбамат

E

432-750-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R22-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-46-22-43-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

006-103-00-7

N,N′′-(метиленди-4,1-фенилен)бис[N′-октил]уреа

 

445-760-8

Xi; R41

R42

N; R50-53

Xn; N

R: 41-42-50/53

S: (2-)22-26-39-45-60-61

C ≥10 %: Xn, N; R41-42-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-42-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R42-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

007-029-00-8

диетилдиметиламониев хидроксид

 

419-400-5

95500-19-9

Xn; R21/22

C; R35

C

R: 21/22-35

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

012-004-00-X

алуминиев-магнезиев-карбонат-хидроксид-перхлорат-хидрат

 

422-150-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

014-036-00-X

(4-етоксифенил)(3-(4-флуоро-3-феноксифенил)пропил)диметилсилан

 

405-020-7

105024-66-6

Repr.Cat.2; R60

N; R50-53

T; N

R: 60-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,5 %: T, N; R60-50/53

0,025 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

014-037-00-5

2-бутанон-O,O′,O′′-(фенилсилидин)триоксим

 

433-360-6

34036-80-1

Xn; R48/22

R43

R52-53

Xn

R: 43-48/22-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

014-038-00-0

S-(3-(триетоксисилил)пропил)октантиоат

 

436-690-9

220727-26-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

014-039-00-6

(2,3-диметилбут-2-ил)-триметоксисилан

 

439-360-2

142877-45-0

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

014-041-00-7

N,N-бис(триметилсилил)аминопропилметилдиетоксисилан

 

445-890-5

201290-01-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)24-37

 

 

014-042-00-2

смес от: O,O′,O′′,O′′′-(силантриил тетракис(4-метил-2-пентанон оксим) (3 стереоизомери)

 

423-010-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

014-043-00-8

реакционен продукт от аморфен силиций (50-85 %), бутил (1-метилпропил) магнезий (3-15 %), тетраетилов ортосиликат (5-15 %) и титанов тетрахлорид (5-20 %)

 

432-200-2

F; R11

Xi; R37/38-41

R52-53

F; Xi

R: 11-37/38-41-52/53

S: (2-)6-26-36/39-61

 

 

014-044-00-3

3-[(4′-ацетокси-3′-метоксифенил) пропил]триметоксисилан

 

433-050-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

014-045-00-9

магнезиев-натриев флуорид силикат

 

442-650-1

Xn; R48/20

Xn

R: 48/20

S: (2-)22-36

 

 

015-190-00-0

бис(2,4-дикумилфенил) неопентил дифосфит;

3,9-бис[2,4-бис(1-метил-1-фенилетил)фенокси]-2,4,8,10-тетраокса-3,9-дифосфаспиро[5.5]ундекан

 

421-920-2

154862-43-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

015-191-00-6

додецилдифенилов фосфат

 

431-760-5

27460-02-2

Xi; R38

R52-53

Xi

R: 38-52/53

S: (2-)37-61

 

 

015-192-00-1

тетракис(2,6-диметилфенил)-m-фенилен бифосфат

 

432-770-2

139189-30-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

015-193-00-7

трифенил(фенилметил)фосфониев 1,1,2,2,3,3,4,4,4-нонафлуоро-N-метил-1-бутансулфонамид (1:1)

 

442-960-7

332350-93-3

T; R25

Xi; R41

N; R50-53

T; N

R: 25-41-50/53

S: (1/2-)26-39-45-60-61

 

 

015-194-00-2

тетрабутил-фосфониев нанофлуоро-бутан-1-сулфонат

 

444-440-5

220689-12-3

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

015-195-00-8

смес от: калиев o-толуолфосфонат;

калиев m-толуолфосфонат;

калиев p-толуолфосфонат

 

433-860-4

Xi; R36

R43

R52-53

Xi

R: 36-43-52/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

015-196-00-3

смес от: диметил (2-(хидроксиметилкарбамоил)етил)фосфонат;

диметил (2-(хидроксиметилкарбамоил)етил)фосфонат;

метил етил (2-(хидроксиметилкарбамоил)етил)фосфонат

 

435-960-3

Carc.Cat.2; R45

Muta.Cat.2; R46

R43

T

R: 45-46-43

S: 53-45

 

 

015-197-00-9

бис(2,4,4-триметилпентил)дитиофосфонова киселина

 

420-160-9

107667-02-7

R10

T; R23

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 10-22-23-34-51/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-61

 

 

015-198-00-4

(4-фенилбутил)фосфинова киселина

 

420-450-5

86552-32-1

Carc.Cat.3; R40

Xi; R41

Xn

R: 40-41

S: (2-)23-26-36/37/39

 

 

016-094-00-1

сяра

 

231-722-6

7704-34-9

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)46

 

 

016-097-00-8

1-амино-2-метил-2-пропантиол хидрохлорид

 

434-480-1

32047-53-3

Xn; R22

C; R34

R43

R52-53

C

R: 22-34-43-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-01-8

амониев перхлорат;

[съдържащ < 80 % 0-30 μm частици]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R2

O; R9

E

R: 2-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

022-004-00-1

калиев-титаниев оксид (K2Ti6O13)

 

432-240-0

12056-51-8

Carc.Cat.3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)22-36/37

 

 

022-005-00-7

[N-(1,1-диметилетил)-1,1-диметил-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-тетраметил-2,4-циклопентадиен-1-yl]силанаминато(2-)-κ.N][1,2,3,4-η)-1,3-пентадиен]-титан

 

419-840-8

169104-71-6

F; R11

C; R34

R43

R53

F; C

R: 11-34-43-53

S: (1/2-)6-9-16-26-36/37/39-45-61

 

 

028-002-01-4

никел на прах;

[диаметър на частицата < 1 mm]

 

231-111-4

7440-02-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23

R43

R52-53

T

R: 40-43-48/23-52/53

S: (2-)36/37/39-45-61

 

 

028-013-00-7

никелов камък

E, H

273-749-6

69012-50-6

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-014-00-2

тини и утайки, медно електролитно рафиниране, никелов сулфат без медни примеси

E

295-859-3

92129-57-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-015-00-8

тини и утайки, медно електролитно рафиниране, без медни примеси

E, H

305-433-1

94551-87-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-016-00-3

никелов диперхлорат;

перхлорна киселина, никелова(II) сол

E, H

237-124-1

13637-71-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

C; R34

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-017-00-9

никелово дикалиев бис(сулфат); [1]

диамониев никелов бис(сулфат) [2]

E, H

237-563-9 [1]

239-793-2 [2]

13842-46-1 [1]

15699-18-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-018-00-4

никелово дикалиев бис(сулфамид);

никелов сулфамат

E, H

237-396-1

13770-89-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-019-00-X

никелов бис(тетрафлуороборат)

E, H

238-753-4

14708-14-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-021-00-0

никелов диформат; [1]

мравчена киселина, никелова сол; [2]

мравчена киселина, медно-никелова сол [3]

E, H

222-101-0 [1]

239-946-6 [2]

268-755-0 [3]

3349-06-2 [1]

15843-02-4 [2]

68134-59-8 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5%: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-022-00-6

никелов ди(ацетат); [1]

никелов ацетат [2]

E, H

206-761-7 [1]

239-086-1 [2]

373-02-4 [1]

14998-37-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-024-00-7

никелов дибензоат

E, H

209-046-8

553-71-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-025-00-2

никелов бис(4-циклохексилбутират)

E, H

223-463-2

3906-55-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-026-00-8

никелов(II) стеарат;

никелов(II) октадеканоат

E, H

218-744-1

2223-95-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-027-00-3

никелов дилактат

E, H

16039-61-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-028-00-9

никелов(II) октаноат

E, H

225-656-7

4995-91-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat 2; R61

T; R48/23

C; R35

R42/43

N; R50-53

T; C; N

R: 49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-51/53

5 % ≤ C < 10 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-029-00-4

никелов дифлуорид; [1]

никелов дибромид; [2]

никелов дийодит; [3]

никелов-калиев флуорид [4]

E, H

233-071-3 [1]

236-665-0 [2]

236-666-6 [3]

- [4]

10028-18-9 [1]

13462-88-9 [2]

13462-90-3 [3]

11132-10-8 [4]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; 49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; 49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-030-00-X

никелов хексафлуоросиликат

E, H

247-430-7

26043-11-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-031-00-5

никелов селенат

E, H

239-125-2

15060-62-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-032-00-0

никелов хидрогенфосфат; [1]

никелов бис(дихидроген фосфат); [2]

триникелов бис(ортофосфат); [3]

диникелов дифосфат; [4]

никелов бис(фосфинат); [5]

никелов фосфинат; [6]

фосфорна киселина, калцийев-никелова сол; [7]

дифосфорна киселина, никелова(II) сол [8]

E, H

238-278-2 [1]

242-522-3 [2]

233-844-5 [3]

238-426-6 [4]

238-511-8 [5]

252-840-4 [6]

- [7]

- [8]

14332-34-4 [1]

18718-11-1 [2]

10381-36-9 [3]

14448-18-1 [4]

14507-36-9 [5]

36026-88-7 [6]

17169-61-8 [7]

19372-20-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-033-00-6

диамониев никелов хексацианоферат

E, H

74195-78-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-034-00-1

никелов дицианид

E, H

209-160-8

557-19-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-32-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-035-00-7

никелов хромат

E, H

238-766-5

14721-18-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-036-00-2

никелов(II) силикат; [1]

диникелов ортосиликат; [2]

никелов силикат (3:4); [3]

силициева киселина, никелова сол; [4]

трихидроген хидроксибис[ортосиликато(4-)]триникелат(3-) [5]

E, H

244-578-4 [1]

237-411-1 [2]

250-788-7 [3]

253-461-7 [4]

235-688-3 [5]

21784-78-1 [1]

13775-54-7 [2]

31748-25-1 [3]

37321-15-6 [4]

12519-85-6 [5]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-037-00-8

диникелов хексацианоферат

E, H

238-946-3

14874-78-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-038-00-3

триникелов бис(арсенат);

никелов(II) арсенат

E, H

236-771-7

13477-70-8

Carc. Cat. 1; R45

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 45-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-039-00-9

никелов оксалат; [1]

оксалова киселина, никелова сол [2]

E, H

208-933-7 [1]

243-867-2 [2]

547-67-1 [1]

20543-06-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N: R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-040-00-4

никелов телурид

E, H

235-260-6

12142-88-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-041-00-X

триникелов тетрасулфид

E, H

12137-12-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-042-00-5

триникелов бис(арсенит)

E, H

74646-29-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-043-00-0

кобалтов-никелов матов периклас;

C.I. пигмент черен 25;

C.I. 77332; [1]

кобалтов-никелов диоксид; [2]

кобалтов-никелов оксид [3]

E, H

269-051-6 [1]

261-346-8 [2]

- [3]

68186-89-0 [1]

58591-45-0 [2]

12737-30-3 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-044-00-6

никелов-калаен триоксид;

никелов станат

E, H

234-824-9

12035-38-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-045-00-1

никелов-триураниев декаоксид

E, H

239-876-6

15780-33-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-046-00-7

никелов дитиоцианат

E, H

237-205-1

13689-92-4

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3;R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-61-32-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T: R49-61-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-047-00-2

никелов дихромат

E, H

239-646-5

15586-38-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1% ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-048-00-8

никелов(II) селенит

E, H

233-263-7

10101-96-9

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-049-00-3

никелов селенид

E, H

215-216-2

1314-05-2

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-050-00-9

силициева киселина, оловно-никелова сол

E, H

68130-19-8

Carc. Cat. 1: R49

Repr. Cat. 1: R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-43-48/23-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-051-00-4

никелов диарсенид; [1]

никелов арсенид [2]

E, H

235-103-1 [1]

248-169-1 [2]

12068-61-0 [1]

27016-75-7 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-052-00-X

Никелов-бариев-титаново безстъблена иглика придерит;

C.I. пигмент жълт 157;

C.I. 77900

E, H

271-853-6

68610-24-2

Carc. Cat. 1: R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-053-00-5

никелов дихлорат; [1]

никелов дибромат; [2]

етил хидроген сулфат, никелова(II) сол [3]

E, H

267-897-0 [1]

238-596-1 [2]

275-897-7 [3]

67952-43-6 [1]

14550-87-9 [2]

71720-48-4 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T: R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T: R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-054-00-0

никелов(II) трифлуороацетат; [1]

никелов(II) пропионат; [2]

никелов бис(бензенсулфонат); [3]

никелов(II) хидроген цитрат; [4]

лимонена киселина, амониева-никелова сол; [5]

лимонена киселина, никелова сол; [6]

никелов бис(2-етилхексаноат); [7]

2-етилхексанова киселина, никелова сол; [8]

диметилхексанова киселина, никелова сол; [9]

никелов(II) изооктаноат; [10]

никелов изооктаноат; [11]

никелово бис(изононаноат); [12]

никелов(II) неононаноат; [13]

никелов(II) изодеканоат; [14]

никелов(II) неодеканоат; [15]

неодеканова киселина, никелова сол; [16]

никелов(II) неоундеканоат; [17]

бис(D-глюконато-O 1,O 2)никел; [18]

никел 3,5-бис(терт-бутил)-4-хидроксибензоат (1:2); [19]

никелов(II) палмитат; [20]

(2-етилхексаноато-O)(изононаноато-O)никел; [21]

(2-изононаноато-O)(изооктаноато-O)никел; [22]

(изооктаноато-O)(неодеканоато-O)никел; [23]

(2-етилхексаноато-O)(изодеканоато-O)никел; [24]

(2-етилхексаноато-O)(неодеканоато-O)никел; [25]

(изодеканоато-O)(изооктаноато-O)никел; [26]

(изодеканоато-O)(изононаноато-O)никел; [27]

(изононаноато-O)(неодеканоато-O)никел; [28]

мастни киселини, C6-19-разклонен, никелови соли; [29]

мастни киселини, C8-18 и C18-ненаситен, никелови соли; [30]

2,7-нафталендисулфонова киселина, никелова(II) сол; [31]

E, H

240-235-8 [1]

222-102-6 [2]

254-642-3 [3]

242-533-3 [4]

242-161-1 [5]

245-119-0 [6]

224-699-9 [7]

231-480-1 [8]

301-323-2 [9]

249-555-2 [10]

248-585-3 [11]

284-349-6 [12]

300-094-6 [13]

287-468-1 [14]

287-469-7 [15]

257-447-1 [16]

300-093-0 [17]

276-205-6 [18]

258-051-1 [19]

237-138-8 [20]

287-470-2 [21]

287-471-8 [22]

284-347-5 [23]

284-351-7 [24]

285-698-7 [25]

285-909-2 [26]

284-348-0 [27]

287-592-6 [28]

294-302-1 [29]

283-972-0 [30]

- [31]

16083-14-0 [1]

3349-08-4 [2]

39819-65-3 [3]

18721-51-2 [4]

18283-82-4 [5]

22605-92-1 [6]

4454-16-4 [7]

7580-31-6 [8]

93983-68-7 [9]

29317-63-3 [10]

27637-46-3 [11]

84852-37-9 [12]

93920-10-6 [13]

85508-43-6 [14]

85508-44-7 [15]

51818-56-5 [16]

93920-09-3 [17]

71957-07-8 [18]

52625-25-9 [19]

13654-40-5 [20]

85508-45-8 [21]

85508-46-9 [22]

84852-35-7 [23]

84852-39-1 [24]

85135-77-9 [25]

85166-19-4 [26]

84852-36-8 [27]

85551-28-6 [28]

91697-41-5 [29]

84776-45-4 [30]

72319-19-8 [31]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-055-00-6

никелов(II) сулфит; [1]

никелов-телурен триоксид; [2]

никелов-телурен тетраоксид; [3]

молибден никел хидроксид оксид фосфат [4]

E, H

231-827-7 [1]

239-967-0 [2]

239-974-9 [3]

268-585-7 [4]

7757-95-1 [1]

15851-52-2 [2]

15852-21-8 [3]

68130-36-9 [4]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-056-00-1

никелов борид (NiB); [1]

диникелов борид; [2]

триникелов борид; [3]

никелов борид (NiB); [4]

диникелов силицид; [5]

никелов дисилицид; [6]

диникелов фосфид; [7]

никелов-боров фосфид [8]

E, H

234-493-0 [1]

234-494-6 [2]

234-495-1 [3]

235-723-2 [4]

235-033-1 [5]

235-379-3 [6]

234-828-0 [7]

- [8]

12007-00-0 [1]

12007-01-1 [2]

12007-02-2 [3]

12619-90-8 [4]

12059-14-2 [5]

12201-89-7 [6]

12035-64-2 [7]

65229-23-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-057-00-7

диалуминиев-никелов тетраоксид; [1]

никелов-титанов триоксид; [2]

никелов-титанов оксид; [3]

никелов-диванадиев хексаоксид; [4]

кобалто-димолибдено-никелов-октаоксид; [5]

никелов-циркониев триоксид; [6]

молибдено-никелов тетраоксид; [7]

никелов-волфрамов тетраоксид; [8]

оливин, никел, зелен; [9]

литиев-никелов диоксид; [10]

молибдено-никелов оксид; [11]

E, H

234-454-8 [1]

234-825-4 [2]

235-752-0 [3]

257-970-5 [4]

268-169-5 [5]

274-755-1 [6]

238-034-5 [7]

238-032-4 [8]

271-112-7 [9]

- [10]

- [11]

12004-35-2 [1]

12035-39-1 [2]

12653-76-8 [3]

52502-12-2 [4]

68016-03-5 [5]

70692-93-2 [6]

14177-55-0 [7]

14177-51-6 [8]

68515-84-4 [9]

12031-65-1 [10]

12673-58-4 [11]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-058-00-2

кобалто-литиев-никелов оксид

E

442-750-5

Carc. Cat. 1; R49

T+; R26

T; R48/23

R43

N; R50-53

T+; N

R: 49-26-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-014-00-5

смес от: 2,2′-[[цис-1,2-циклохександиилбис(нитрилометилиден)]бис[фенолат]](2-)N,N′,O,O′-меден комплекс;

2,2′-[[транс-1,2-циклохександиилбис(нитрилометилиден)]бис[фенолат]](2-)N,N′,O,O′-меден комплекс

 

419-610-7

171866-24-3

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

030-012-00-1

Алуминиев-магнезиев-цинков-карбонен хидроксид

 

423-570-6

169314-88-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

030-015-00-8

тетрацинк(2+)бис(хексацианокобалт(3+))диацетат

 

440-060-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

042-005-00-0

смес от: моно-и диглицероли от канолово масло;

Каноловомаслена киселина амид от разклонен 1,3-пропандиамин,N-[3-(тридецилокси)-пропил];

N,N-диоргано дитиокарбамат молибденов комплекс

 

434-240-6

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

050-023-00-5

смес от: бис[(2-етил-1-оксохексил)oxy]диоктил станан;

бис[(2-етил-1-оксохексил)oxy]диоктилстанил]оксид;

бис(1-фенил-1,3-декандионил)диоктил станан;

((2-етил-1-оксохексил)окси)-(1-фенил-1,3-декандион)диоктил станан

 

422-920-5

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)23-36-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

050-024-00-0

смес от: три-p-толилкалай хидроксид;

хекса-p-толил-дистаноксан

 

432-230-6

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-38-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

 

 

064-001-00-8

гадолинов(III) сулфит трихидрат

 

456-900-2

51285-81-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

078-011-00-5

хидроксидисулфито платинена(II) киселина

 

423-310-1

61420-92-6

Xn; R22-48/20/21/22

C; R35

R42/43

R52-53

C

R: 22-35-42/43-48/20/21/22-52/53

S: (1/2-)23-24-26-28-36/37/39-45-61

 

 

078-012-00-0

платинено(IV) нитратно/азотно киселинен разтвор

 

432-400-1

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

082-012-00-6

барий калций цезий олово самарий стронций бромид хлорид флуорид йодит европий легирани

 

431-780-4

199876-46-5

Xn; R22-48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

601-080-00-5

смес от: сек-бутилфенилl(фенил)метан, смесени изомери;

1-(сек-бутилфенил(фенил)-2-фенилетан, смесени изомери;

1-(сек-бутилфенил-1-фенилетан, смесени изомери

 

431-100-6

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

601-081-00-0

цуклохексадека-1,9-диен

 

431-730-1

4277-06-9

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

601-082-00-6

смес от: ендо-2-метил-ексо-3-метил-ексо-2-[(ексо-3-метилбицикло[2.2.1]хепт-ексо-2-ил)метил]бицикло[2.2.1]хептан;

ексо-2-метил-ексо-3-метил-ендо-2-[(ендо-3-метилбицикло[2.2.1]хепт-ексо-2-ил)метил]бицикло[2.2.1]хептан

 

434-420-4

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)23-26-37/39-57-60-61

 

 

601-083-00-1

5-ендо-нексил-бицикло[2.2.1]хепт-2-ен

 

435-000-3

22094-83-3

Xn; R65

Xi; R38

R53

Xn

R: 38-65-53

S: (2-)37-62-61

 

 

601-084-00-7

смес от: 5-ендо-бутил-бицикло[2.2.1]хепт-2-ен;

5-ендо-бутил-бицикло[2.2.1]хепт-2-ен (80:20)

 

435-180-3

Xn; R65

Xi; R38

N; R50-53

Xn; N

R: 38-65-50/53

S: (2-)37-62-60-61

 

 

602-105-00-2

натрий 1,1,2,2,3,3,4,4,4-нонафлуоро-1-бутансулфинат

 

422-100-7

102061-82-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

602-106-00-8

2-бромо-4,6-дифлуороанилин

 

429-430-0

444-14-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-61

 

 

602-107-00-3

3,3,4,4-тетрафлуоро-4-йодо-1-бутен

 

439-500-2

33831-83-3

Xn; R22

Xi; R38

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

602-108-00-9

(2,3,5,6-тетрафлуорофенил)метанол

 

443-840-7

4084-38-2

Xn; R22

Xi; R36

R43

Xn

R: 22-36-43

S: (2-)26-36/37

 

 

603-211-00-1

2,3-епоксипропилтриметиламониев хлорид...%;

глицидил триметиламониев хлорид...%

B E

221-221-0

3033-77-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22-48/22

Xi; R41

R43

R52-53

T

R: 45-21/22-41-43-48/22-62-68-52/53

S: 53-45-61

 

 

603-212-00-7

1,3,4,6,7,8-хексахидро-4,6,6,7,8,8-хексаметилиндено [5,6-c]пиран;

галаксолид;

(HHCB)

 

214-946-9

1222-05-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

603-213-00-2

2-метокси-2-метилбутан;

терт-амил метил етер

 

213-611-4

994-05-8

F; R11

Xn; R22

R67

F; Xn

R: 11-22-67

S: (2-)9-16-23-33

 

 

603-214-00-8

1,1-дизопропоксициклохексан

 

413-740-8

1132-95-2

C; R34

C

R: 34

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

603-215-00-3

1-хидрокси-4-флуоро-1,4-диазониевабицикло[2.2.2]октан бис(тетрафлуороборат)

 

418-330-2

162241-33-0

E; R2

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

E; Xn; N

R: 2-22-41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

603-216-00-9

цис-1-амино-2,3-дихидро-1H-инден-2-ол

 

422-660-2

7480-35-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

603-217-00-4

2,4,6-три-терт-бутилфенил 2-бутил-2-етил-1,3-пропандиолфосфит

 

423-560-1

161717-32-4

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37/39-61

 

 

603-220-00-0

1-{бензил[2-(2-метоксифенокси)етил]амино}-3-(9H-карбазол-4-илокси)пропан-2-ол

 

432-890-5

72955-94-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-221-00-6

1-(2-амино-5-хлорофенил)-2,2,2-трифлуоро-1,1-етандиол хидрохлорид;

[съдържащ < 0,1 % 4-хлоранилин (EC № 203-401-0)]

 

433-580-2

214353-17-0

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

603-221-01-3

1-(2-амино-5-хлорофенил)-2,2,2-трифлуоро-1,1-етандиол хидрохлорид;

[съдържащ ≥ 0,1 % 4-хлоранилин (EC № 203-401-0)]

E

433-580-2

214353-17-0

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 45-22-34-51/53

S: 53-45-61

 

 

603-222-00-1

(2R,3S,4R,5R,7R,9R,10R,11S, 12S,13R)10-[(4-диметиламино-3-нидрокси-6-метилтетрахидропиран-2-ил)окси]-2-етил-3,4,12-трихидрокси-9-метокси-3,5,7,9,11,13-хексаметил-6,14-оксо-1-оксациклотетрадекан

 

433-820-6

118058-74-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

603-223-00-7

2-циклопентилиден циклопентанол;

1,1′-би(циклопентилиден)-2-ол

 

434-270-1

6261-30-9

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-224-00-2

3-етокси-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-додекафлуоро-2-(трифлуорометил)-хексан

 

435-790-1

297730-93-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-225-00-8

еритромицин А9-оксим (E);

(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R, 13S,14R)-4-((2,6-дидеокси-3-C-метил-3-O-метил-α-L-рибо-хексопиранозил)окси]-14-етил-7,12,13-трихидрокси-3,5,7,9,11,13-хексаметил-6-((3,4,6-тридеокси-6-(диметиламино-β-D-ксилохексопиранозил)окси)оксациклотетрадекан-2-она-10-оксим (E)

 

437-070-0

13127-18-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-226-00-3

4,4′(4-(4-метоксифенил)-1,3,5-триазин-2,4-ил)бисбензен-1,3-диол

 

444-500-0

1440-00-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

603-227-00-9

α-хидро-ω-[[[(1,1-диметилетил)диокси]карбонил]окси]-поли[окси(метил-1,2-етандиил)] етер с 2,2-бис(хидроксиметил)-1,3-пропандиол (4:1);

продукт от реакцията на: α-хидро-ω-((1,1-хлорокарбонил)окси)-поли(окси(метил-1,2-етандиил)) етер с 2,2-бис(хидроксиметил)-1,3-пропандиол с калиев 1,1-диметилетилпероксалат

 

445-060-2

203574-04-3

O; R7

N; R50-53

O; N

R: 7-50/53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-60-61

 

 

603-228-00-4

(+/-)-(R*,R*)-6-флуоро-3,4-дихидро-2-оксиранил-2H-1-бензопиран;

6-флуоро-2-(2-оксиранил)хроман

 

419-620-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

603-229-00-X

натриев (Z)-3-хлоро-3-(4-хлорофенил)-1-хидрокси-2-пропен-1-сулфонат

 

420-800-7

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

603-230-00-5

2,6,6,7,8,8-хексаметилдекахидро-2H-индено[4,5-б]фуран

 

440-030-5

Xi; R38-41

R53

Xi

R: 38-41-53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-231-00-0

(S)-1,1-дифенил-1,2-пропандиол

 

443-220-6

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

603-232-00-6

3,3,8,8,10,10-нексаметил-9-[1-(4-оксиранилметокси-фенил)-етокси]-1,5-диокса-9-аза-спиро[5.5]ундекан

 

444-420-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-233-00-1

смес от: 4-(1,3a,4,6,7,7a-хексахидро-4,7-метаноинден-5-илиден)-3-метилбутан-2-ол;

4-(3,3a,4,6,7,7a-хексахидро-4,7-метаноинден-5-илиден)-3-метилбутан-2-ол;

1-(1,3a,4,6,7,7a-хексахидро-4,7-метаноинден-5-илиден)пентан-3-ол;

1-(3,3a,4,6,7,7a-хексахидро-4,7-метаноинден-5-илиден)пентан-3-ол;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-хексахидро-1H-4,7-метаноинден-5-ил)-3-метилбут-3-ен-2-ол;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-хексахидро-3H-4,7-метаноинден-5-ил)-3-метилбут-3-ен-2-ол

 

444-430-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-234-00-7

(1R,4R)-4-метокси-2,2,7,7-тетраметилтрицикло [6.2.1.0(1,6)]ундек-5-ен

 

444-480-3

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

604-074-00-0

тетрабромобисфенол-А;

2,2′,6,6′-тетрабромо-4,4′-изопропилидендифенол

 

201-236-9

79-94-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

604-075-00-6

4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенол;

4-терт-октифенол

 

205-426-2

140-66-9

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)26-37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

604-076-00-1

фенолфталейн

 

201-004-7

77-09-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 45-62-68

S: 53-45

C ≥ 5 %: T; R45-62-68

1 % ≤ C < 5 %: T; R45-68

 

604-077-00-7

2-бензотриазол-2-ил-4-метил-6-(2-метилалил)фенол

 

419-750-9

98809-58-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-079-00-8

4,4′-(1,3-фенилен-бис(1-метилетилиден))бис-фенол

 

428-970-4

13595-25-0

Repr.Cat.3; R62

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 43-62-51/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

604-080-00-3

4-флуоро-3-трифлуорометилфенол

 

432-560-0

61721-07-1

Xn; R20

C; R35

R43

N; R51-53

C; N

R: 20-35-43-51/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

 

 

604-081-00-9

1,1-бис (4′-хидроксифенил)-1-фенилетан

 

433-130-5

1571-75-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 25-60-61

 

 

604-082-00-4

2-хлоро-6-флуоро-фенол

E

433-890-8

2040-90-6

Muta.Cat.2; R46

Repr.Cat.3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

T; N

R: 46-22-34-43-62-51/53

S: 53-45-61

 

 

604-083-00-X

4,4′-сулфонилбисфенол, полимер с амониев хлорид (NH4Cl), пентахлорофосфоран и фенол

 

439-270-3

260408-02-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-084-00-5

1-етокси-2,3-дифлуоробензен

 

441-000-4

121219-07-6

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)23-61

 

 

604-087-00-1

смес от: 1,2-нафтохинондиазид-5-сулфонилхлорид (или сулфонова киселина)моноестер с 4,4′-(1-(4-(1-(4-хидроксифенил)-1-метилетил)фенил)етилиден)бисфенол;

1,2-нафтохинондиазид-5-сулфонилхлорид (или сулфонова киселина)диестер с 4,4′-(1-(4-(1-(4-хидроксифенил)-1-метилетил)фенил)етилиден)бисфенол;

1,2-нафтохинондиазид-5-сулфонилхлорид (или сулфонова киселина)триестер с 4,4′-(1-(4-(1-(4-хидроксифенил)-1-метилетил)фенил)етилиден)бисфенол

 

433-640-8

F; R17

R44

R53

F

R: 17-44-53

S: (2-)15-22-61

 

 

604-089-00-2

2-метил-5-терт-бутилтиофенол

 

444-970-7

R10

Repr.Cat.3; R63

Xn; R48/20/22-65

Xi; R36/38

R43

R67

N; R50-53

Xn; N

R: 10-36/38-43-48/20/22-63-65-67-50/53

S: (2-)26-36/37-62-60-61

 

 

605-037-00-1

транс-3-[2-(7-хлоро-2-хинолил)винил]бензалдехид;

3-[(E)-2-(7-хлоро-2-хинолил)винил]бензалдехид

 

421-800-1

120578-03-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

605-038-00-7

3-метил-5-фенилпентан-1-ал

 

433-900-0

55066-49-4

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

605-039-00-2

3,4-дихидрокси-5-нитробензалдехид

 

441-810-8

116313-85-0

Xn; R22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

606-124-00-7

1-циклопропил-3-(2-метилтио-4-трифлуорометилфенил)-1,3-пропандион

 

421-080-7

161462-35-7

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)36-60-61

 

 

606-125-00-2

1-бензилимидазолидин-2,4-дион

 

421-340-1

6777-05-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

606-126-00-8

1,4-бис(2,3-дихидроксипропиламино)антрахинон

 

421-470-7

99788-75-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

606-128-00-9

2,2′-(1,3-фенилен)бис[5-хлоро-1H-изоиндол]-1,3(2H)-дион

 

422-650-8

148935-94-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-129-00-4

5-амино-[2S-ди(метилфенил)амино]-1,6-дифенил-4Z-хексен-3-он;

(S)-5-амино-2-(дибензиламино)-1,6-дифенилхекс-4-ен-3-он

 

423-090-7

156732-13-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-130-00-X

4-[1,4-диокса-спиро[4.5]дек-8-ил]-циклохексанон

 

423-860-2

56309-94-5

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-131-00-5

цикличен 3-(1,2-етандиилацетал)-естра-5(10),9(11)-диен-3,17-дион

E

427-230-8

5571-36-8

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R48/22

N; R51-53

T; N

R: 60-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

606-132-00-0

(6β)-6,19-епоксиандрост-4-ен-3,17-дион

 

433-490-3

6563-83-3

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-134-00-1

андроста-1,4,9(11)-триен-3,17-дион

 

433-560-3

15375-21-0

Repr. Cat.3; R62

Xn

R: 62

S: (2-)22-36/37

 

 

606-135-00-7

циклохексадеканон

 

438-930-8

2550-52-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-136-00-2

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S, 24R)-6,18-дибензил-3,9,15,21-тетраизобутил-4,10,12,16,22,24-хексаметил-1,7,13,19-тетраокса-4,10,16,22-тетраазацикло-тетракозан-2,5,8,11,14,17,20,23-октаон

 

444-350-6

133413-70-4

Xi; R36

R53

Xi

R: 36-53

S: (2-)26-61

 

 

606-137-00-8

транс-7,7′-диметил-(4H,4H′)-(2,2′)би[бензо[1,4]тиазинилиден]-3,3′-дион

 

444-750-0

211387-26-7

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

606-138-00-3

(2-бутил-5-нитробензофуран-3-ил)[4-(3-дибутиламинопропокси)фенил]метанон

 

444-800-1

141645-23-0

R10

Xn; R22-48/22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 10-22-38-41-43-48/22-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-38-41-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R38-41-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

606-139-00-9

(S)-4-(3,4-дихлорофенил)-3,4-дихидро-2H-нафтален-1-он

 

444-830-5

124379-29-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-140-00-4

2-хидрокси-1-(4-(4-(2-хидрокси-2-метилпропионил)бензил)фенил)-2-метилпропан-1-он

 

444-860-9

474510-57-1

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

606-141-00-X

натриев 3-(метоксикарбонил)-4-оксо-3,4,5,6-тетрахидро-2-пиридинолат

 

418-410-7

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

606-142-00-5

смес от: (1RS,2SR,7SR,8SR,E) 9 и 10-етилиден-3-оксатрицикло[6.2.1.0(2,7)]ундекан-4-он;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-10-етилиден-3-оксатрицикло[6.2.1.0(2,7)]ундекан-4-он;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-9-етилиден-3-оксатрицикло[6.2.1.0(2,7)]ундекан-4-он

 

434-290-9

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)61

 

 

607-580-00-X

етил 7-хлоро-1-(2,4-дифлуорофенил)-6-флуоро-1,4-дихидро-4-оксо-1,8-нафтиридин-3-карбоксилат

 

422-360-1

100491-29-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-618-00-5

менадион натриев бисулфит;

2-нафталенсулфонова киселина,1,2,3,4-тетрахидро-2-метил-1,4-диоксо-, натриева сол

 

204-987-0

130-37-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-619-00-0

менадион никотинамиден бисулфит;

1,2,3,4-тетрахидро-2-метил-1,4-диоксонафтален-2-сулфонова киселина, съединение с никотин-3-амид (1:1)

 

277-543-7

73581-79-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-620-00-6

тринатриев нитрилотриацетат

 

225-768-6

5064-31-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36-40

S: (2-)26-36/37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36-40

20 ≤ % C < 25 %: Xn; R36-40

5 ≤ % C < 20 %: Xn; R40

 

607-621-00-1

милбемектин (ISO);

[смес от милбемицидин A3 (CAS No 51596-10-2) и милбемицидин A4 (CAS No 51596-11-3) (30:70)]

 

Xn; R20/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

607-622-00-7

2-етилхексил-2-етилхексаноат

 

231-057-1

7425-14-1

Repr. Cat. 3; R63

Xn

R: 63

S: (2-)36/37

 

 

607-623-00-2

диизобутил фталат

 

201-553-2

84-69-5

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 61-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-62

5 % ≤ C < 25 %: Xn; R62

 

607-624-00-8

перфлуорооктан сулфонова киселина;

хептадекафлуорооктан-1-сулфонова киселина; [1]

калиев перфлуорооктанов сулфонат;

калиев хептадекафлуорооктан-1-сулфонат; [2]

диетаноламинов перфлуорооктан сулфонат; [3]

амониев перфлуорооктан сулфонат;

амониев хептадекафлуорооктансулфонат; [4]

литиев перфлуорооктан сулфонат;

литиев хептадекафлуорооктансулфонат [5]

E

217-179-8 [1]

220-527-1 [2]

274-460-8 [3]

249-415-0 [4]

249-644-6 [5]

1763-23-1 [1]

2795-39-3 [2]

70225-14-8 [3]

29081-56-9 [4]

29457-72-5 [5]

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/25

Xn; R20/22

R64

N; R51-53

T; N

R: 61-20/22-40-48/25-64-51/53

S: 53-45-61

 

 

607-625-00-3

клодинафоп-пропаргил (ISO)

 

105512-06-9

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53.

Xn; N

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)24-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-48/22-51/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43-52/53

0,001 % ≤ C < 0,25 %: Xi; R43

 

607-626-00-9

етил 1-(2,4-дихлорофенил)-5-(трихлорометил)-1H-1,2,4-триазол-3-карбоксилат

 

401-290-5

103112-35-2

Carc.Cat.2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

607-627-00-4

(4S,5S)-4-бензил-2-оксо-5-оксазолидинил]метил 4-нитробензенсулфонат

 

416-360-0

162221-28-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-628-00-X

4-оксо-4-(p-толил)маслена киселина съединена с 4-етилморфолин

 

419-240-6

171054-89-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-629-00-5

[[2-метил-1-(оксопропокси)пропокси](4-фенилбутил)фосфинил]оцетна киселина

 

419-270-1

123599-82-6

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-630-00-0

акрилова киселина, 3-(триметоксисилил)пропил естерна

 

419-560-6

4369-14-6

Xn; R20

C; R34

R43

R52-53

C

R: 20-34-43-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-631-00-6

смес от: 2-(2-((оксо(фенил)ацетил)окси)етокси)етил оксо(фенил)ацетат;

2-(2-хидроксиетокси)етил)оксо(фенил) ацетат

 

442-300-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-632-00-1

N-[3-(2,4-ди-(1,1-диметил-пропил)фенокси)-пропил]-1-хидрокси-5-(2-метилпропил-оксикарбониламино)-нафтамид

 

420-210-1

111244-14-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-633-00-7

тринатрий 5-{[4-хлоро-6-(1-нафтиламино)-1,3,5-триазин-2-ил]амино}-4-хидрокси-3-[(E)-(4-метокси-2-сулфонатофенил)диазенил]-2,7-нафталендисулфонат

 

440-480-2

341026-59-3

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

607-634-00-2

(S)-(-)-2-ацетоксипропионилхлорид;

(1S)-2-хлоро-1-метил-2-оксоетил ацетат

 

420-610-4

36394-75-9

Xn; R22

C; R34

R43

C

R: 22-34-43

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

607-635-00-8

тринатриев N-(3-пропионато)-L-аспартат

 

422-090-4

172737-80-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-636-00-3

1-бромо-2-метилпропил пропионат

 

422-900-6

158894-67-8

R10

Carc.Cat.3; R40

C; R34

R43

C

R: 10-34-40-43

S: (1/2-)7/9-8-23-26-36/37/39-45

 

 

607-637-00-9

динатриев 8-амино-5-{4-[2-(сулфонатоетокси)сулфонил]фенилазо}нафтален-2-сулфонат

 

423-730-5

250688-43-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-638-00-4

2-хидроксибензоена киселина, 2-бутилоктилов естер

 

431-090-3

190085-41-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-639-00-X

2-(2-оксо-5-(1,1,3,3-тетраметилбутил)-2,3-дихидро-1-бензофуран-3-ил)-4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенил ацетат

 

431-770-1

216698-07-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-641-00-0

2-(формиламино)-3-тиофенкарбоксилова киселина;

2-формиламино-3-тиофенкарбоксилова киселина

 

431-930-9

43028-69-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-642-00-6

3,6,9-тритиаундекаметилен-1,11-диметакрилат

 

432-210-7

141631-22-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

607-643-00-1

(2S)-2-хидроксидиметилсукцинат

 

432-310-0

617-55-0

R10

Xi; R41

R43

Xi

R: 10-41-43

S: (2-)24-26-37/39-43

 

 

607-644-00-7

метил 2,2-диметил-6-метиленциклохексанкарбоксилат

 

432-350-9

81752-87-6

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)37

 

 

607-645-00-2

тетранатриев 2-(4-флуоро-6-(метил-(2-сулфатоетилсулфонил)етил)амино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-5-хидрокси-6-(4-метил-2-сулфонатофенилазо)нафтален-1,7-дисулфонат

 

432-550-6

243858-01-7

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-646-00-8

D-еритро-хексанова киселина 2,4-дидеокси-3,5-O-(1-метилетилиден)-1,1-диметилетилестер;

терт-бутил 2-[(4R,6S)-6-(хидроксиметил)-2,2-диметил-1,3-диоксан-4-ил]ацетат

 

432-960-5

124655-09-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)25

 

 

607-647-00-3

5-ацетокси-2-(R,S)бутурилоксиметил-1,3-оксатиолан

 

433-530-1

143446-73-5

Xn; R22

R43

N; R50

Xn; N

R: 22-43-50

S: (2-)24-37-57-61

 

 

607-649-00-4

[3-(хлорокарбонил)-2-метилфенил]ацетат

 

433-690-0

167678-46-8

C; R35

R43

C

R: 35-43

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45

 

 

607-650-00-X

2-метил-1,5-пентандиамин-1,3-бензендикарбоксилат

 

433-910-5

145153-52-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-651-00-5

натриев 2-(нонаноилокси)benzenesulfonate бензенсулфонат

 

434-360-9

91125-43-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-652-00-0

етил N 2-додеканоил-L-аргининат хидрохлорид

 

434-630-6

60372-77-2

Xi; R41

N; R50

Xi; N

R: 41-50

S: (2-)26-39-61

 

 

607-653-00-6

тетракис(бис(2-хидроксиетил)метиламониев) 3-(4-(7-ацетиламино-1-хидрокси-3-сулфонатонафтален-2-илазо)-5-метокси-2-сулфонатофенилазо)-7-(4-амино-3-сулфонатофениламино)-4-хидроксинафтален-2-сулфонат

 

434-840-8

225786-91-4

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-654-00-1

(S)-3-хидрокси-γ-бутиролактон

 

434-990-4

7331-52-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)23-24-37

 

 

607-655-00-7

етил 6,8-дихлорооктаноат

 

435-080-1

1070-64-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-656-00-2

натриева сол от 4-амино-3,6-бис[[5-[[4-хлоро-6-[(2-метил-4-сулфофенил)амино-1,3,5-триазин-2-ил]амино]-2-сулфофенил]азо]-5-хидрокси-2,7-нафталендисулфонова киселина

 

435-350-7

141250-43-3

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-657-00-8

пентанатриев 7-(4-(4-(3-(2-сулфатоетансулфонил)фениламино)-6-(4-(2-сулфатоетансулфонил)фениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-уреидофенилазо)нафтален-1,3,6-трисулфонат

 

436-920-8

172399-10-9

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-658-00-3

3,10-диамино-6,13-дихлоро-2-((6-(((4-(1,1-диметилетил)фенил)сулфонил)амино)-2-нафталенил)сулфонил)-4,11-трифенодиоксазиндисулфонова киселина, литиево калиево натриева сол

 

440-770-9

371921-63-0

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-659-00-9

пентанатриева N-[5-[[4-[[3-[(аминокарбонил)амино]-4-[(3,6,8-трисулфонатонафтален-2-ил)азо]фенил]амино]-6-хлоро-1,3,5-триазин-2-ил]амино]-2-сулфонато-4-[[4-[[-2-(оксисулфонато)етил] сулфонил]фенил]азо]фенил]-3-аминопропанова киселина

 

442-030-0

321912-47-4

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-660-00-4

2-{4-[4-[4-флуоро-6-(2-(2-винилсулфонилетокси)етиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино]фенилазо]фенилазо}нафтален-4,6,8-трисулфонат, тринатриева сол

 

442-230-8

321679-52-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-661-00-X

1,1-диметилетил 4′-(бромометил)бифенил-2-карбоксилат

 

442-850-9

114772-40-6

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-662-00-5

метил 2-(ацетамино)-3-хлоропропионат

 

442-860-3

87333-22-0

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

607-663-00-0

бис(2-етилхексил) нафтален-2,6-дикарбоксилат

 

442-980-6

127474-91-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-664-00-6

метил 2-хлоросулфонил-4-(метансулфониламинометил) бензоат

 

443-120-2

393509-79-0

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-665-00-1

транс-метил-2-етил-бут-2-еноат

 

443-150-6

101226-85-1

R10

R: 10

S: 23

 

 

607-666-00-7

(2S)-5-(бензилокси)-2-(1,3-диоксо-1,3-дихидро-2H-изоиндол-2-ил)-5-оксопентанова киселина

 

443-560-5

88784-33-2

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-667-00-2

хлоро-1-етилциклохексил карбонат

 

444-950-8

99464-83-2

Muta.Cat.3; R68

R43

Xn

R: 43-68

S: (2-)23-36/37

 

 

607-668-00-8

транс-2-изобутил-5-карбокси-1,3-диоксан

 

445-770-2

42031-28-7

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-669-00-3

метил (9-ацетокси-3,8,10-триетил-7,8,10-триметил-1,5-диокса-9-аза-спиро[5.5]ундек-3-ил)октадеканоат

 

445-990-9

376588-17-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-670-00-9

дибутил-3-(4-(5-амонио-2-бутил)бензофуран-3-ил)карбонил)фенокси)пропил амониев оксалат;

(5-амино-2-бутилбензофуран-3-ил) [4-(3-дибутиламинопропокси)фенил]метанон, диоксалат

 

448-700-9

500791-70-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

607-671-00-4

диетил 1,4-циклохександикарбоксилат

 

417-310-0

72903-27-6

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-672-00-X

смес от: 2-хидрокси-3-(метакрилоилокси)пропил (2-бензоил)бензоат;

1-хидроксиметил-2-(метакрилоилокси)етил (2-бензоил)бензоат;

x-хидрокси-3-(метакрилоилокси)пропил(или – етил) (2-бензоил)бензоат

 

419-000-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-673-00-5

1-етил-5,6,7,8-тетрахидрохинолиниев тозилат

 

419-570-0

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

607-674-00-0

branched C10-alkyl benzoates

 

421-090-1

131298-44-7

Xn; R20

Xn

R: 20

S: (2-)23

 

 

607-675-00-6

смес от: цис-9-октидецендионена киселина;

цис-9-цис-12-октадекадионена киселина;

хексадекандионена киселина;

октадеканова(стеаринова) киселина

 

422-260-8

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

 

 

607-676-00-1

смес от: 2-метилнондионена киселина;

2,4-диметил-4-метоксикарбонилундекандионена киселина;

2,4,6-триметил-4,6,5-диметоксикарбонилтридеканова киселина;

8,9-диметил-8,9-диметоксикарбонилхексадеканова киселина

 

423-670-1

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-677-00-7

2,5-диоксопиролидин-1-ил N-{[метил[[2-(1-метилетил)-4-тиазолил]метилl]амино]карбонил}-L-валинат

 

424-660-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

607-678-00-2

смес от: етил (2R,3R)-3-изопропилбицикло[2.2.1]хепт-5-ен-2-карбоксилат;

етил (2S,3S)-3-изопропилбицикло[2.2.1]хепт-5-ен-2-карбоксилат

 

427-090-8

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)23-25-36/37-61

 

 

607-679-00-8

смес от: 3-{5-[3-(4-{1,6-дихидро-2-хидрокси-4-метил-1-[3-(метиламонио)пропил]-6-оксо-3-пиридилазо}бензамидо)фенилазо]-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксо-1-пиридил}пропил(метил)амониев ди(ацетат);

3-{5-[4-(3-{1,6-дихидро-2-хидрокси-4-метил-1-[3-(метиламонио)пропил]-6-оксо-3-пиридилазо}бензамидо)фенилазо]-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксо-1-пиридил}пропил(диметил)амониев ди(ацетат);

3-{5-[3-(4-{1-[3-(диметиламониев)пропил]-1,6-дихидро-2-хидрокси-4-метил-6-оксо-3-пиридилазо}бензамидо)фенилазо]-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксо-1-пиридил}пропил(диметил)амониев ди(ацетат)

 

431-440-5

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-680-00-3

tert-бутил(6-{2-[4-(4-флуорофенил)-6-изопропил-2-[метил(метилсулфонил)амино]пирамидин-5-ил]винил}(4S,6S)-2,2-диметил[1,3]диоксан-4-yl)ацетат

 

432-810-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-681-00-9

смес от: 9-нонил-10-октил-19-карбонилоксихексадецилнонадеканова киселина;

9-нонил-10-октил-19-карбонилоксиоктадецилнонадеканова киселина;

дихексадецил 9-нонил-10-октилнонадекандиоат;

1-октадецил, 19-хексадецил 9-нонил-10-октилнонадекандиоат;

диоктадецил 9-нонил-10-октилнонадекандиоат

 

432-910-2

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-682-00-4

комплексна смес от китайска гумена смола съединена впоследствие с акрилова киселина

 

434-230-1

144413-22-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-683-00-X

смес от: метил 3-((1E)-2-метилпроп-1-енил)-2,2-диметилциклопропан екарбоксилат;

метил 3-((1Z)-2-метилпроп-1-енил)-2,2-диметилциклопропан екарбоксилат (20:80)

 

435-450-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-684-00-5

алкени, C.sb.12-14,.sb.хидроформилационни продукти, дестилационни остатъци, С-(водородни сулфобутандиоати), динатриеви соли

 

435-660-2

243662-67-1

Xi; R38

R43

Xi

R: 38-43

S: (2-)24-37

 

 

607-685-00-0

амониев 2-кокоилоксиетансулфонат

 

441-050-7

Xi; R38-41

Xi

R: 38-41

S: (2-)26-37/39

 

 

607-686-00-6

6,6′-бис(диазо-5,5′,6,6′-тетрахидро-5,5′-диоксо)[метилен-бис(5-(6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-1-нафтхилсулфонилокси)-6-метил-2-фенилен]ди(нафтален-1-сулфонат)

 

441-550-5

E; R2

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

E; Xn

R: 2-11-40

S: (2-)7-22-36/37

 

 

607-687-00-1

смес от: 2-{3,6-бис-[(2-етилфенил)-метиламино]-ксантилий-9-ил}-бензенсулфонат (2-10 %);

2-{3,6-бис-[(2,3-етилфенил)-метиламино]-ксантилий-9-ил}-бензенсулфонат (2-10 %);

2-{3,6-бис-[(2,4-етилфенил)-метиламино]-ксантилий-9-ил}-бензенсулфонат (2-10 %);

2-{3,6-бис-[(2,5-етилфенил)-метиламино]-ксантилий-9-ил}-бензенсулфонат (2-10 %);

2-{3-[(2,3-диметилфенил)-метиламино]-6-[2-етилфенил)-метиламино]-ксантилий-9-ил}-бензенсулфонат (7-20 %);

2-{3-[(2,4-диметилфенил)-метиламино]-6-[2-етилфенил)-метиламино]-ксантилий-9-ил}-бензенсулфонат (7-20 %);

2-{3-[(2,5-диметилфенил)-метиламино]-6-[2-етилфенил)-метиламино]-ксантилий-9-ил}-бензенсулфонат (7-20 %);

2-{3-[(2,3-диметилфенил)-метиламино]-6-[2,4-диметилфенил)-метиламино]-ксантилий-9-ил}-бензенсулфонат (7-20 %);

2-{3-[(2,3-диметилфенил)-метиламино]-6-[2,5-диметилфенил)-метиламино]-ксантилий-9-ил}-бензенсулфонат (7-20 %);

2-{3-[(2,4-диметилфенил)-метиламино]-6-[2,5-диметилфенил)-метиламино]-ксантилий-9-ил}-бензенсулфонат (7-20 %)

 

442-800-6

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

607-688-00-7

(R)-1-циклохекса-1,4-диенил-1-метоксикарбонил-метиламониевхлорид

 

444-320-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)

 

 

607-689-00-2

смес от: метил 1,4-диметилциклохексанкарбоксилат („параизомер“ включващ цис-и транс-изомери);

метил 1,3-диметилциклохексанкарбоксилат („метаизомер“ включващ цис-и.ит.транс.ит-изомери)

 

444-920-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

607-690-00-8

диметил[2S,2S′]-6,6,6′6′-тетраметокси-2,2′-[N,N′-бис(трифлуорацетил)-S,S′-би(L-хомоцистеинил) дииминио]дихексаноат

 

432-860-1

255387-46-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-691-00-3

магнезиеви соли, мастни киселини, C16-18 and C18 ненаситени, разклонени и линейни

 

448-690-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-692-00-9

цинкови соли, мастни киселини, C16-18 and C18 ненаситени, разклонени и линейни

 

446-470-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-693-00-4

хексил 2-(1-(диетиламинохидроксифенил)метаноил)бензоат

 

443-860-6

302776-68-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-694-00-X

етил 5,5-дифенил-2-изоксазолин-3-карбоксилат

 

443-870-0

163520-33-0

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

608-042-00-7

(S)-2,2-дифенил-2-(3-пиролидинил)ацетонитрил хидробромид

 

421-810-4

194602-27-2

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-43-51/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

608-059-00-X

5-амино-1-[2,6-дихлоро-4-(трифлуорометил)фенил)-1H-пиразол-3-карбонитрил

 

421-240-6

120068-79-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

608-060-00-5

5-метил-2-[(нитрофенил)амино]-3-тиофенкарбонитрил

 

421-300-1

138564-59-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-60-61

 

 

608-062-00-6

2-флуоро-4-хидроксибензонитрил

 

422-810-7

82380-18-5

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

608-063-00-1

(S)-α-хидрокси-3-фенокси-бензенацетонитрил

 

441-070-6

61826-76-4

T; R25

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 25-41-43-50/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-60-61

 

 

608-064-00-7

цианометилтриметиламониевометилсулфат

 

433-720-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

609-069-00-7

кетонов мускус;

3,5-динитро-2,6-диметил-4-трет-бутилацетофенон;

4′-трет-бутил-2′,6′-диметил-3′,5′-динитроацетофенон

 

201-328-9

81-14-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

 

 

611-154-00-9

тринатриев 5-бензамидо-4-хидрокси-3-(4-метил-2-сулфонатофенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат

 

403-670-6

92408-46-3

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-155-00-4

4,4′-оксибис(бензенсулфонилазид)

 

431-850-4

7456-68-0

E; R3

F; R11

Xn; R48/22

N; R50-53

E; Xn; N

R: 3-11-48/22-50/53

S: (2-)14-22-33-35-36-60-61

 

 

611-156-00-X

триамониев 4-[4-[7-(4-карбоксилатоанилино)-1-хидрокси-3-сулфонато-2-нафтилазо]-2,5-диметоксифенилазо]бензоат

 

432-270-4

221354-37-6

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-62-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

611-157-00-5

бензенсулфонова киселина, 3,3′-(метиленбис((дихидроксифенилен)азо))бис-, калиево натриева сол;

калиева сол 3-[(E)-(6-{3,4-дихидрокси-2-[(Z)-(3-сулфонатофенил)диазенил]бензил}-2,3-дихидроксифенил)диазенил]бензенсулфонат

 

432-590-4

243869-48-9

Xi; R36

R52-53

Xi

R: 36-52/53

S: (2-)26-61

 

 

611-158-00-0

реакционна смес от: 2,3,4,2′,3′,4′-хексахидрокси-5,5′-диацетил-дифенилметан и 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-1-нафталенсулфонилхлорид и 3-диазо-3,4-дихидро-6-метокси-4-оксо-1-нафталенсулфонилхлорид

 

421-520-8

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-16-33-61

 

 

611-159-00-6

динатриев 4-амино-6-((4-(2,4-диаминофенил)азо)фенилсулфамоил)фенил]азо]-5-хидрокси-3-((4-нитрофенил)азо)нафтален-2,7-дисулфонат

 

421-880-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-160-00-1

смес от: 1,1,1-трис(фенил-4′-(3′′-диазо-3′′,4′′-дихидро-4′′-оксо-нафтален-1′′-сулфонато)етан;

1,1,1-трис(фенил-4′-(6′′-диазо-5′′0,6′′-дихидро-5′′-оксо-нафтален-1′′-сулфонато)етан;

продукт от реакцията на 1,1,1-трис(p-хидроксифенил)етан с 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-1-нафтилсулфонилхлорид и 3-диазо-3,4-дихидро-4-оксо-1-нафтилсулфонилхлорид (2:1);

продукт от реакцията на 1,1,1-трис(p-хидроксифенил)етан с 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-1-нафтилсулфонилхлорид и 3-диазо-3,4-дихидро-4-оксо-1-нафтилсулфонилхлорид (1:2)

 

422-760-6

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-33-61

 

 

611-161-00-7

тринатриев [1,2′-(2-(8-амино-3,5-дисулфонатонафтален)азо)-(4′-нитробензен)диолато-O,O,N][(Z)-2,2-((фенилкарбамоилпроп-1′-енил)азо)-5-сулфамоилбензен)диолато-O,O,N]хромат(III)

 

423-100-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

611-162-00-2

2,4-бис(((2-(диметиламониев)етилокси)карбонил)фен-2-илазо)бензен-1,3-диолбис (метансулфонат)

 

429-600-4

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-163-00-8

2,4-бис(((2-(диметиламониев)етилокси)карбонил)фен-2-илазо)бензен-1,3-диол сулфат (метансулфонат)

 

429-610-9

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-164-00-3

смес от: 2,2′-диметил-2,2′-азобутаннитрил;

2-метилпентаннитрил-2-азо-2′-(2′-метилпентаннитрил);

2,2′-диметил-2,2′-азохептаннитрил;

2-метилпентаннитрил-2-азо-2′-(2′-метилпентаннитрил);

2-метилпентаннитрил-2-азо-2′-(2′-метилбутаннитрил)

 

429-710-2

R10

R32

R44

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-32-44-51/53

S: (2-)12-15-16-47-51-61

 

 

611-165-00-9

смес от: тетранатриев 4-амино-6-(5-(2,6-дифлуоропиримидин-4-иламино)-2сулфонатофенилазо)-5-хидрокси-3-(4-(сулфатоетилсулфонил)фенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат;

тетранатриев 4-амино-6-(5-(4,6-дифлуоропиримидин-2-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-5-хидрокси-3-(4-(2-сулфатоетилсулфонил)фенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат

 

431-830-5

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-166-00-4

смес от: пентанатриев 4-амино-5-хидрокси-3-{(E)-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо}-6-{(E)-2-сулфонато-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо}нафтален-2,7-дисулфонат;

пентанатриев 4-амино-5-хидрокси-3-{(E)-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо}-6-{(E)-2-сулфонато-4-(винилсулфонил]фенилазо}нафтален-2,7-дисулфонат;

тетранатриев 4-амино-5-хидрокси-6-{(E)-2-сулфонато-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо}-3-[{(E)-4-(винилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфонат

 

432-100-9

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-167-00-X

натриев бис[трис(2-хидроксиетил)амоняк][6-анилино-4′-(4,8-дисулфонато-2-нафтилазо)-5′-метил-3-сулфонатонафтален-2-азобензен-1,2′-диолато]купрат (II)

 

435-240-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-168-00-5

смес от: 3-[[4-хлоро-6-[[7-[(1,5-дисулфо-2-нафталенил)азо]-8-хидрокси-3,6-дисулфо-1-нафталенил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]-5-[[4-хлоро-6-[[8-хидрокси-3,6-дисулфо-7-[(2-сулфофенил)azo]-1-нафталенил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]бензоена киселина;

3,5-бис[[4-хлоро-6-[[7-[(1,5-дисулфо-2-нафталенил)азо]-8-хидрокси-3,6-дисулфо-1-нафталенил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]бензоена киселина

 

435-440-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-169-00-0

натриев 5-(2-карбоксифенилазо)-6-хидроксинафтален-2-сулфонатн

 

435-800-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-170-00-6

смес от: тринатрий 2-((1-(2-хидрокси-κ-O-5-(2-сулфонатоетансулфонил)фенилазо-κ-N 2)-1-фенилметил )азо-κ-N 1)-4-сулфонатобензоат(5-)-κ-O)купрат (II);

динатриев 2-((1-(-5-етенсулфонил-2-хидрокси-κ-O-фенилазо-κ-N 2)-1-фенилметил)азо-κ-N 1)-4-сулфонатобензоат(5-)-κ-O)купрат (II)

 

435-880-9

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

611-171-00-1

смес от: тринатриев 3-(5-(2,6-дифлуоропиримидин-4-иламино)-2сулфонатофенилазо)-5-(4-флуоро-6-морфолин-4-ил-1,3,5-триазин-2-иламино)-4-хидрокси-2,7-нафталендисулфонат;

тринатриев 3-(5-(4,6-дифлуоропиримидин-2-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-5-(4-флуоро-6-морфолин-4-ил-1,3,5-триазин-2-иламино)-4-хидрокси-2,7-нафталендисулфонат

 

436-890-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-172-00-7

смес от: триамониев 6-амино-3-((2,5-диетокси-4-(3-фосфонофенил)азо)фенил)азо-4-хидрокси-2-нафталенсулфонат;

Диамониев 3-((4-((7-амино-1-хидрокси-3-сулфо-нафтален-2-ил)азо)-2,5-диетоксифенил)азо)бензоат

 

438-310-7

E; R2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22-48/22

R52-53

E; Xn

R: 2-22-48/22-62-52/53

S: (2-)22-35-36/37-61

 

 

611-173-00-2

смес от: 3-[3-карбомил-5-(5-(4-хлоро-6-[4-(2-сулфонатооксиетилсулфонил)анилино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-2-сулфонатофенилазо)-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксо-1-пиридил]пропанова киселина, тринатриева сол;

3-[3-карбомил-5-(5-(4-хлоро-6-[4-(винилсулфонил)анилино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-2-сулфонатофенилазо)-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксо-1-пиридил]пропанова киселина, тринатриева сол

 

440-510-4

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

611-174-00-8

смес от: 3-[5-(4-етенсулфонилбутириламино)-2-сулфофенилазо]-5-{4-хлоро-[6-(4-(3-амино-5-хидрокси-2,7-дисулфонафтален-4-илазо)-3-сулфофениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфонова киселина, натриева сол;

3-[5-(4-(2-хлороетансулфонил)бутириламино)-2-сулфофенилазо]-5-{4-хлоро-[6-(4-(3-амино-5-хидрокси-2,7-дисулфонафтален-4-илазо)-3-сулфофениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфонова киселина, натриева сол

 

442-290-5

457624-86-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-175-00-3

смес от: тринатриев 5-{4-хлоро-6-[N-етил-(3-(2-сулфонатоокси)етилсулфонил)анилино]-1,3,5-триазин-2-иламино)-4-хидрокси-3-[4-(винилсулфонил)фенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат;

тринатриев 5-{4-хлоро-6-[N-етил-(3-(винилсулфонил)анилино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидрокси-3-[4-(2-(сулфонатоокси)фенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат;

динатриев 5-{4-хлоро-6-[N-етил-(3-(винилсулфонил)анилино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидрокси-3-[4-(винилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфонат;

тетранатриев 5-{4-хлоро-6-[N-етил-(3-(2-сулфонатоокси)етилсулфонил)анилино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-3-[4-(2-(сулфонатоокси)етилсулфонил)фенилазо]-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфонат

 

444-050-5

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-176-00-9

2,6-бис(2,3,4-трихидроксибензил)-p-крезолен естер с 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-1-нафталенсулфонат

 

444-250-2

E; R2

F; R11

N; R51-53

E; N

R: 2-11-51/53

S: (2-)22-61

 

 

611-177-00-4

смес от: пентанатриев бис[6-анилино-3,5′-дисулфонатонафтален-2-азобензен-1,2′-диолато]кобалтат (III);

тетранатриев [6-анилино-3,5′-дисулфонатонафтален-2-азобензен-1,2′-диолато][6-анилино-5′-сулфамоил-3-сулфонатонафтален-2-азобензен-1,2′-диолато]кобалтат(III);

тринатриев бис[6-анилино-5′-сулфамоил-3-сулфонатонафтален-2-азобензен-1,2′-диолато]кобалтат (III)

 

444-290-0

508202-43-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

611-178-00-X

смес от: пентанатрий 4-амино-5-хидрокси-3-{(E)-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо}-6-{(E)-2-сулфонато-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо}нафтален-2,7-дисулфонат;

пентанатрий 4-амино-5-хидрокси-3-{(E)-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо}-6-[(E)-2-сулфонато-4-(винилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфонат;

тетранатрий 4-амино-5-хидрокси-6-{(E)-2-сулфонато-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо}-3-[{(E)-4-(винилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфонат;

тринатриев 4-амино-5-хидрокси-3-{(E)-4-[2-(винилсулфонил)фенилазо]-6-[(E)-2-сулфонато-4-(винилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфонат;

тринатриев 4-амино-5-хидрокси-3-[2-(хидроксиетилсулфонил)-фенилазо]-6-[(E)-2-сулфонато-4-(винилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфонат;

тринатриев 4-амино-5-хидрокси-3-[(E)-4-(винилсулфонил)фенилазо]-6-[-2-сулфонато-4-2-хидроксиетилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфонат

 

445-280-9

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

611-179-00-5

смес от: пентанатриев 2-[[8-[[4-хлоро-6-[[4-(2-сулфонато етилсулфонил)]фенил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино-1-хидрокси-3,6-дисулфонато-2-нафталенил]азо]нафтален-1,5-дисулфонат;

2-[[8-[[4-хлоро-6-[[4-(2-етенил] сулфонил)]фенил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]-1-хидрокси-3,6-дисулфонато-2-нафталенил]азо]нафтален-1,5-дисулфонат

 

450-010-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

611-180-00-0

желязо, комплекси с диазотен 4-аминобензенсулфонамид, диазотен 3-аминобензенсулфонова киселина, диазотен 3-амино-4-хидроксибензенсулфонамид, диазотен 3-амино-4-хидрокси-N-фенилбензенсулфонамид, диазотен 5-амино-(фениламино)бензенсулфонова киселина и резорцинол, натриеви соли

 

417-850-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

612-238-00-8

(3-хлоро-2-хидроксипропил) триметиламониев хлорид … %

B

222-048-3

3327-22-8

Carc. Cat. 3, R40

R52-53

Xn

R: 40-52/53

S: 36/37-61

 

 

612-239-00-3

бифенил-3,3′,4,4′-тетраилтетраамин;

диаминобензидин

 

202-110-6

91-95-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T

R: 45-68

S: 53-45

 

 

612-240-00-9

пириметанил (ISO);

N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил) анилин

 

53112-28-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-241-00-4

пиперазин хидрохлорид; [1]

пиперазин дихидрохлорид; [2]

пиперазин фосфат [3]

 

228-042-7 [1]

205-551-2 [2]

217-775-8 [3]

6094-40-2 [1]

142-64-3 [2]

1951-97-9 [3]

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/38

R42/43

R52-53

Xn

R: 36/38-42/43-62-63-52/53

S: (1/2-)22-36/37-45-63-61

 

 

612-242-00-X

ципродинил (ISO);

4-ципродинил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин

 

121552-61-2

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-243-00-5

(1S-цис)-4-(3,4-дихлорофенил)-1,2,3,4-тетрахидро-N-метил-1-нафталенамин 2-хидрокси-2-фенилацетат

 

420-560-3

79617-97-3

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

C ≥ 10 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2, 5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-244-00-0

3-(пиперазин-1-ил)-бензол[d]изотиазол хидрохлорид

 

421-310-6

87691-88-1

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-36-43-62-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

612-245-00-6

2-етилфенилхидразин хидрохлорид

 

421-460-2

19398-06-2

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-40-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R22-40-41-43-48/25-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, N; R40-41-43-48/25-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-40-43-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-43-48/22-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-246-00-1

(2-хлороетил)(3-хидроксипропил)амониев хлорид

E

429-740-6

40722-80-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R48/22

R43

R52-53

T

R: 45-46-43-48/22-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-247-00-7

N-[3-(1,1-диметилетил)-1H-пиразол-5-ил]-N′-хидрокси-4-нитробензенкарбоксимидамид

 

423-530-8

152828-23-4

T; R48/25

Xn; R22

R52-53

T

R: 22-48/25-52/53

S: (1/2-)22-36-45-61

 

 

612-248-00-2

продукт от реакцията на дифениламин, фенотиазин и алкени, разклонени (C8-10, C9-обогатен)

 

439-540-0

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

612-249-00-8

4-[(3-хлорофенил)(1H-имидазол-1-ил)метил]-1,2-бензендиамин дихидрохлорид

 

425-030-5

159939-85-2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-62-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

612-250-00-3

хлоро-N,N-диметилформиминиев хлорид

E

425-970-6

3724-43-4

R14

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R22

C; R35

T; C

R: 61-14-22-35

S: 53-45

 

 

612-251-00-9

цис-1-(3-хлороалил)-3,5,7-триаза-1-азониадамантан хлорид

 

426-020-3

51229-78-8

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-22-38-43-63-51/53

S: (2-)7-22-33-36/37-61

 

 

612-252-00-4

имидаклоприд (ISO);

1-(6-хлоропиридин-3-илметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин

 

428-040-8

138261-41-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)22-57-60-61

 

 

612-253-00-X

7-метокси-6-(3-морфолин-4-ил-пропокси)-3H-квиназолин-4-он;

[съдържащ < 0.5 % формамид (EC No 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

R52-53

R: R52/53

S: 61

 

 

612-253-01-7

7-метокси-6-(3-морфолин-4-ил-пропокси)-3H-квиназолин-4-он;

[съдържащ ≥ 0,5 % формамид (EC No 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

Repr. Cat. 2; R61

R52-53

T

R: 61-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-254-00-5

продукти от взаимодействието на диизопропаноламин с формалдехид (1:4)

 

432-440-8

220444-73-5

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-40-43-51/53

S: (1/2-)13-25-26-36/37/39-45-61

 

 

612-255-00-0

1-(3-метоксипропил)-4-пиперидинамин

 

431-950-8

179474-79-4

Xn; R21/22

C; R34

R52-53

C

R: 21/22-34-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

612-256-00-6

бензил(S)-2-[(2′-цианобифенил-4-илметил)пентаноиламино]-3-метилбутират

 

427-470-3

137864-22-3

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)36/37

 

 

612-257-00-1

трипропиламониев дихидрогенфосфат

 

433-700-3

35687-90-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

612-259-00-2

N-етил-3-триметоксисилил-2-метил-пропанамин

 

437-720-3

227085-51-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

612-261-00-3

3,5-дихлоро-2-флуоро-4-(1,1,2,3,3,3-хексафлуоропропокси)анилин

 

441-190-9

121451-05-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-265-00-5

бис(2-хлороетил)(2-хидроксипропил)амониев ацетат

 

444-360-0

191617-13-7

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

612-266-00-0

3-хлоро-4-[(3-флуоробензилокси]анилин

 

445-590-4

202197-26-0

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-68-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

612-267-00-6

бис(хидрогенатен лоев C16-18-алкил)хидроксиламин

 

418-370-0

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

612-269-00-7

смес от:р 1-[ди(4-октифенил)амониметил]-5-метил-1H-бензотриазол;

р 1-[ди(4-октифенил)амониметил]-4-метил-1H-бензотриазол;

смес от: N-[(5-метил-1H-бензотриазол-1-ил)метил]-4-октил-N-(4-октилфенил)анилин;

N-[(4-метил-1H-бензотриазол-1-ил)метил]-4-октил-N-(4-октилфенил)анилин

 

420-720-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

612-270-00-2

(S)-азетидин-2-карбоксилова киселина 4-цианобензиламид хидрохлорид

 

433-010-2

Xn; R22

R43

R52-53

Xn

R: 22-43-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

612-271-00-8

смес от: етил 2-((4-(5,6-дихлоробензотиазол-2-илазо)фенил)етиламино)бензоат;

етил 2-((4-(6,7-дихлоробензотиазол-2-илазо)фенил)етиламино)бензоат

 

434-970-5

160987-57-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

612-272-00-3

амониев (η-6-2-(2-(1,2-дикарбоксилатоетиламино)етиламино)бутан-1,4-диоато(4-))желязо(3+) монохидрат

 

435-210-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-273-00-9

алкил(рапично масло), бис(2-хидроксиетил)амониев флуорид

 

435-650-8

Xn; R22

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 22-35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

612-274-00-4

(R,S)-1-[2-амино-1(4-метоксифенил)етил]циклохексанол ацетат

 

445-750-3

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

612-275-00-X

мастни киселини, C18-ненаситени, димери, продукти от реакцията с 1-пиперазинтанамин и талово масло

 

447-880-6

206565-89-1

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-43-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-43-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-276-00-5

1-амино-4-[(4-амино-2-сулфофенил)амино]-9,10-дихидро-9,10-диоксо-2-антраценосулфонова киселина, динатриева сол, продукти от реакцията с 2-[[3-[(4,6-дихлоро-1,3,5-триазин-2-yl)етиламино]фенил]сулфонил]етил хидроген сулфат, натриеви соли

 

451-430-4

500717-36-2

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-36/37/39-61

 

 

612-277-00-0

смес от: 4-амино-3-(4-етенсулфонил-2-сулфонатофенилазо)-5-хидрокси-6-(5-{4-хлоро-6-[4-(2-сулфонатооксиетансулфонил)фениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-2-сулфонатофенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат калий/натрий;

4-амино-5-хидрокси-6-(5-{4-хлоро-6-[4-(2-сулфонатооксиетансулфонил)фениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}2-сулфонатофенилазо)-3-(2-сулфонато-4-(2-сулфонатооксиетансулфонил)фенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат калий/натрий

 

451-440-9

586372-44-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

612-278-00-6

етидиев бромид;

3,8-диамино-1-етил-6-фенилфенантридиниев бромид

 

214-984-6

1239-45-8

Muta. Cat. 3; R68

T+; R26

Xn; R22

T+

R: 22-26-68

S: (1/2-)28-36/37-45-63

 

 

612-279-00-1

(R,S)-2-амино-3,3-диметилбутан амид

 

447-860-7

144177-62-8

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

Xi; R36/38

R43

Xn

R: 36/38-43-48/22-62

S: (2-)22-26-36/37

 

 

612-280-00-7

3-амино-9-етил карбазол;

9-етилкарбазол-3-иламин

H

205-057-7

132-32-1

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

613-116-01-4

толифлуанид (ISO);

дихлоро-N-[(диметиламино)сулфонил]флуоро-N-(p-толил)метансулфенамид;

[съдържащ < 0,1 % (w/w) частици с аеродинамичен диаметър под 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

Xi; N

R: 36/37/38-43-50

S: (2-)25-36/37-46-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R36/37/38-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

613-280-00-X

тетрахидро-1,3-диметил-1H-пиримидин-2-он;

диметил пропиленуреа

 

230-625-6

7226-23-5

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41-62

S: 26-36/37/39

 

 

613-281-00-5

хинолин

E

202-051-6

91-22-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R21/22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 45-21/22-36/38-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

613-282-00-0

тритиконазол (ISO);

(RS)-(E)-5-(4-хлоробензилиден)-2,2-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-метил)циклопентанол

 

131983-72-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

613-283-00-6

кетоконазол;

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-дихлорофенил)-2-(имидазол-1-илметил)-1,3-диоксолан-4-ил]метокси]фенил]пиперазин-1-ил]етанон

E

265-667-4

65277-42-1

Repr. Cat. 2; R60

T; R25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 60-25-48/22-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

613-284-00-1

метконазол (ISO);

(1RS, 5RS;1RS,5SR)-5-(4-хлоробензил)-2,2-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил) циклопентанол

 

125116-23-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-63-51/53

S: (2-)36/37-46-61

 

 

613-285-00-7

1-хидроксибензотриазол, безводен; [1]

1-хидроксибензотриазол, монохидрат [2]

 

219-989-7 [1]

219-989-7 [2]

2592-95-2 [1]

123333-53-9 [2]

E; R2

E

R: 2

S: 16-35

 

 

613-286-00-2

калиев 1-метил-3-морфолинокарбонил-4-[3-(1-метил-3-морфолинокарбонил-5-оксо-2-пиразолин-4-илиден)-1-пропенил]пиразол-5-олат;

[съдържащ < 0,5 % N,N-диметилформамид (EC No 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

613-286-01-X

калиев 1-метил-3-морфолинокарбонил-4-[3-(1-метил-3-морфолинокарбонил-5-оксо-2-пиразолин-4-илиден)-1-пропенил]пиразол-5-олат;

[съдържащ ≥ 0,5 % N,N-диметилформамид(200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

Repr. Cat. 2; R61

R43

T

R: 61-43

S: 53-45

 

 

613-287-00-8

1-(3-йодо-4-аминобензил)-1H-1,2,4-триазол

 

419-540-7

160194-26-3

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-288-00-3

1,3-бис(диметилкарбамоил)-имидазолиев хлорид

 

420-930-4

135756-61-5

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-37/39-61

 

 

613-289-00-9

3-(4-хлоро-2-флуоро-5-метилфенил)-1-метил-5-(трифлуорометил)-1H-пиразол

 

432-020-4

142623-48-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-290-00-4

4-хидрокси-7-(2-аминоетил)-1,3-бензотиазол-2(3H)-он хидрохлорид

 

432-470-1

189012-93-9

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

613-291-00-X

2,4-дихидро-4-(4-(4-(4-хидроксифенил)-1-пиперазинил)фенил)-2-(1-метилпропил)-3H-1,2,4-триазол-3-он

 

434-820-9

106461-41-0

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-292-00-5

N,N′,N′′-трис(2-метил-2,3-епоксипропил)-перхидро-2,4,6-оксо-1,3,5-триазин

 

435-010-8

26157-73-3

Muta. Cat. 3; R68

R52-53

Xn

R: 68-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

613-293-00-0

2-(4-терт-бутилфенил)-6-циано-5-[бис(етоксикарбонилметил)карбамоилокси]-1H-пироло[1,2-b][1,2,4] триазол-7-карбоксилова киселина 2,6-ди-терт-бутил-4-метилциклохексилестер

 

448-050-6

444065-11-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-294-00-6

2-хексилдеканова киселина [4-(6-терт-бутил-7-хлоро-1H-пиразоло[1,5-b][1,2,4]триазол-2-yl)фенилкарбамоил]метилестер

 

448-260-8

379268-96-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-295-00-1

11-амино-3-хлоро-6,11-дихидро-5,5-диоксо-6-метил-дибензо[c,f][1,2]тиазепин хидрохлорид

 

448-720-8

363138-44-7

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

613-296-00-7

пентакалиев 2-(4-5-[1-(2,5-дисулфонатофенил)-4,5-дихидро-3-метилкарбамоил-5-оксопиразол-4-илиден]-3-метил-1,3-пентадиенил)-3-метилкарбамоил-5-оксопиразол-1-ил)бензен-1,4-дисулфонат

 

418-270-7

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-47-61

 

 

613-297-00-2

5-(2-бромофенил)-2-терт-бутил-2H.-тетразол

 

420-820-6

R10

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-51/53

S: (2-)16-61

 

 

613-298-00-8

бис-(6-хидрокси-4-метил-5-(3-метилимидазол-1-ил)-3-(4-фенилазо)-1H-пиридин-2-он)етилен дилактат

 

421-560-6

Xn; R48/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 41-48/22-51/53

S: (2-)22-26-36/39-61

 

 

613-299-00-3

главни съставки 1 (изомер 1): 2-{6-флуоро-4-[3-(2,5-дисулфо-фенилазо)-4-хидрокси-2-сулфонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-3-{6-флуоро-4-[3-(1,5-дисулфонафт-2-илазо)-4-хидрокси-2-сулфонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-пропан натриева сол;

главни съставки 1 (изомер 2): 2-{6-флуоро-4-[3-(2,5-дисулфо-фенилазо)-4-хидрокси-2-сулфонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-3-{6-флуоро-4-[3-(2,5-дисулфо-фенилазо)-4-хидрокси-2-сулфонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-пропан натиева солt;

главни съставки 2: 2,3-бис-{6-флуоро-4-[3-(2,5-дисулфо-фенилазо)-4-хидрокси-2-сулфонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-пропан натриева сол;

основен елемент 3: 2,3-бис-{6-флуоро-4-[3-(1,5-дисулфонафт-2-илазо)-4-хидрокси-2-сулфонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-пропан натриева сол

 

422-610-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-300-00-7

1-имидазол-1-ил-октадекан-2-ол

 

434-120-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-301-00-2

диметил-1-{[2-метокси-5-(2-метил-бутоксикарбонил)фенилкарбамиол]-[2-октадецил-1,1-диоксо-1,2,4-бензотиадиазин-3-ил]метил} имидазол-4,5-дикарбоксилат

 

443-910-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-302-00-8

динатриев 2-(5-карбамоил-1-етил-2-хидрокси-4-метил-6-оксо-1,6-дихидро-пиридин-3-илазо)-4-(4-флуоро-6-(4-(2-сулфонилокси-етилсулфонил)-фениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)бензен сулфонат

 

432-980-4

243858-60-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-303-00-3

2-(1-метил-2-(4-феноксифенокси)етокси)пиридин

 

429-800-1

95737-68-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-304-00-9

5,6-дихидрокси-2,3-дихидро-1H-индолов бромид

 

421-170-6

138937-28-7

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-305-00-4

2-(2-хидрокси-4-октилоксифенил)-2H-бензотриазол

 

448-630-9

3147-77-1

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-306-00-X

(2,5-диоксопиролидин-1-ил)-9H-флуорен-9-илметил карбонат

 

433-520-5

82911-69-1

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-307-00-5

клотианидин (ISO);

3-[(2-хлоро-1,3-тиазол-5-ил)метил]-2-метил-1-нитрогуанидин

 

210880-92-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

613-308-00-0

2-амино-5-метилтиазол

 

423-800-5

7305-71-7

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-309-00-6

1-метил-3-фенил-1-пиперазин

 

431-180-2

5271-27-2

Xn; R21/22

Xi; R38-41

R52-53

Xn

R: 21/22-38-41-52/53

S: (2-)26-36/37/39-61

 

 

613-310-00-1

(-)(3S,4R)-4-(4-флуорофенил)-3-(3,4-метилендиокси-феноксиметил)-N-бензилпиперидин хидрохлорид

 

432-360-3

105813-13-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-24-37-60-61

 

 

613-311-00-7

метил-5-нитрофенил-гуанидин

 

435-500-1

152460-07-6

Xn; R22

Xi; R36

R43

R52-53

Xn

R: 22-36-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37-61

 

 

613-312-00-2

2-(4-метил-2-фенил-1-пиперазинил)бензенметанол монохидрохлорид

 

420-200-5

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-26-36/37/39-61

 

 

613-313-00-8

2-(4-(4-(3-пиридинил)-1H-имидазол-1-ил)бутил)-1H-изоиндол-1,3(2H)-дион

 

442-780-9

173838-67-0

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

613-314-00-3

4-дециклоксазолидин-2-он;

4-децил-1,3-оксазолидин-2-он

 

443-770-7

7693-82-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-24-60-61

 

 

613-315-00-9

тетракалиев 4-[5-[3-карбоксилато-4,5-дихидро-5-оксо-1-(4-сулфонатофенил)пиразол-4-илиден]-3-(пиперидинокарбонил)пента-1,3-диенилиден]-5-хидрокси-1-(4-сулфонатофенил)пиразол-3-карбоксилат

 

430-390-1

Xn; R20

R52-53

Xn

R: 20-52/53

S: (2-)25-61

 

 

613-316-00-4

триметилопропан три(3-азиридинилпропаноат);

(TAZ)

H

257-765-0

52234-82-9

Muta. Cat. 3; R68

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-68

S: 26-36/37/39-42

 

 

615-044-00-1

4-хлорофенилизоцианат

 

203-176-9

104-12-1

T+; R26

Xn; R22

Xi; R37/38-41

R42

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-37/38-41-42-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63-60-61

 

 

615-045-00-7

4,4′-метилен бис(3-хлоро-2,6-ди-етилфенилизоцианат)

 

420-530-1

R42/43

R53

Xn

R: 42/43-53

S: (2-)23-24-37-45-61

 

 

616-126-00-X

1-метил-4-нитро-3-пропил-1H-пиразол-5-карбоксамид

 

423-960-6

139756-01-7

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

616-164-00-7

димоксистробин (ISO);

(E)-2-(метоксимино )-N-метил-2-[α-(2,5-ксилилокси)-o-тотил]ацетамид

 

149961-52-4

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

N; R50-53

Xn; N

R: 20-40-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-40-63-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53

 

616-165-00-2

бефлубутамид (ISO);

(RS)-N-бензил-2-(α,α,α,4-тетрафлуоро-m-толиокси)бутирамид

 

113614-08-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

616-166-00-8

циазофамид (ISO);

4-хлоро-2-циано-N,N-диметил-5-p-толилимидазол-1-сулфонамид

 

120116-88-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 2,5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

616-167-00-3

N,N-дибутил-(2,5-дихидро-5-тиоксо-1H-тетразол-1-ил)ацетамид

 

418-290-6

168612-06-4

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)24-26-37

 

 

616-168-00-9

1-диметилкарбамоил-4-(2-сулфонатоетил)пирилидин

 

418-440-0

136997-71-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

616-169-00-4

4-[4-(2,2-диметил-пропаноамидо)]фенилазо-3-(2-хлоро-5-(2-(3-пентадецилфенокси)бутиламидо)анилино)-1-(2,4,6-трихлорофенил)-2-пиразолин-5-он

 

420-220-4

92771-56-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-170-00-X

(2R)-2-амино-2-фенилацетамид

 

420-370-0

6485-67-2

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)22-26-36/37

 

 

616-171-00-5

2-(пара-хлорофенил)глицинамид

 

420-830-0

102333-75-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

616-172-00-0

N-(2,2,6,6,-тетраметил-1-оксилпиперидин-4-ил)ацетамид;

(4-ацетамидо-2,2,6,6-тетраметил-1-пиперидинил)оксиданил

 

423-840-3

14691-89-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

616-174-00-1

2-бутил-1,3-диазаспиро[4.4]нон-1-ен-4-он хидрохлорид

 

424-560-4

151257-01-1

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36

S: (2-)22-26

 

 

616-175-00-7

2-(2-хексилдецилокси)бензамид

 

431-230-3

202483-62-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-176-00-2

3-N,N-бис(метоксиетил)аминоацетанилид

 

432-530-7

24294-01-7

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)22-24-61

 

 

616-177-00-8

(3-(4-(2-(бутил-(4-метилфенилсулфонил)-амино)-фенилтио)-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорофенил)-4,5-дихидро-1H-пиразол-3-иламино)-4-хлорофенил)тетрадеканамид;

N-[3-(4-[2-{бутил-(4-метилфенил)сулфонил]амино)-фенил)тио)-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорофенил)-4,5-дихидро-1H-пиразол-3-ил}-4-хлорофенил]-тетрадеканамид

 

432-970-1

217324-98-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-178-00-3

N-(5-(бис(2-метоксиетил)амино)-2-((2-циано-4,6-динитрофенил)-азо)фенил)ацетамид

 

434-500-9

52583-35-4

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

616-179-00-9

2-хлоро-N-(метилфенил)ацетамид

 

435-170-9

16634-82-5

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

616-180-00-4

N,N-(диметиламино)тиоацетамид хидрохлорид

 

435-470-1

27366-72-9

Repr. Cat. 2; R61

N; R50-53

T; N

R: 61-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

616-181-00-X

4′-метилдодекан-1-сулфонанилид

 

435-490-9

17417-32-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-182-00-5

N′-(1,3-диметилбутилиден)-3-хидрокси-2-нафтохидразид

 

435-860-1

214417-91-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-183-00-0

N-додецил-4-метоксибензамид

 

442-340-6

1854-15-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-184-00-6

3-метил-N-(5,8,13,14-тетрахидро-5,8,14-триоксонафт[2,3-c]акридин-6-ил)бензамид

 

442-560-2

105043-55-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-186-00-7

N,N′-(2-хлоро-1,4-фенилен)бис(3-оксобутанамид)

 

443-010-4

53641-10-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

616-188-00-8

2-(5,5-диметил-2,4-диоксооксазолидин-3-ил)-4,4-диметил-3-оксо-N-(2-метокси-5-октадеканоиламинофенил)пентанова амидна киселина

 

443-980-9

221215-20-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-189-00-3

N-[5-(бис-(2-метокси-етил)амино]-2-(6-бромо-2-метил-1,3-диоксо-2,3-дихидро-1H-изоиндол-5-илазо)фенил]ацетамид

 

444-780-4

452962-97-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-190-00-9

N-децил-4-нитробензамид

 

445-880-0

64026-19-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-191-00-4

2-хлоро-N-метил-N-(3-метилфенил)бутанамид

 

446-190-2

406488-30-0

Xn; R22

Xi; R36/38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-36/38-43-51/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

616-192-00-X

2-[2-(3-бутоксипропил)-1,1-диоксо-1,2,4-бензотиадиазин-3-ил]-5′-терт-бутил-2-(5,5-диметил-2,4-диоксо-1,3-оксазолидин-3-ил)-2′-[(2-етилхексил)тио]ацетанилидин

 

448-060-0

727678-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-193-00-5

N-[2-(2-бутил-4,6-дициано-1,3-диоксо-2,3-дихидро1H-изоиндол-5-илазо)-5-диетиламино-фенил]ацетамид

 

449-940-7

368450-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-194-00-0

2,2-диетокси-N,N-диметилацетамид

 

449-950-1

34640-92-1

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

616-196-00-1

динатриева сол от 1-хидрокси-4-(β-(4-(1-хидрокси-3,6ди-сулфо-8-ацетиламино-2-нафтилазо)фенокси)етокси)-N-додецил-2-нафтамид

 

419-990-4

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-197-00-7

смес от: калиев N-[3-(диметилоксидоамино)пропил]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-хептадекафлуорооктан сулфонамидат;

N-[3-(диметилоксидоамино)пропил]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-хептадекафлуорооктан сулфонамидат

 

422-500-1

Xn; R48/22

Xn

R: 48/22

S: (2-)22-36

 

 

616-198-00-2

1,3-бис[12-хидрокси-октадекамид-N-метилен]-бензен

 

423-300-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-200-00-1

смес от: N,N′-етан-1,2-диилбис(хексанамид);

12-хидрокси-N-[2-[(1-оксихексил)амино]етил]октадеканамид;

N,N′-етан-1,2-диилбис(12-хидроксиоктадекнамид)

 

432-430-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-201-00-7

12-хидроксиоктадеканова киселина, продукти от реакцията на 1,3-бензендиметанамин и хексаметилендиамин

 

432-840-2

220926-97-6

Xn; R20

R53

Xn

R: 20-53

S: (2-)22-61

 

 

616-202-00-2

смес от: 2,2′-[(3,3′-дихлоро[1,1′-бифенил]-4,4′-диил)бис(азо)]бис[N-(2,4-диметилфенил)-3-оксо-бутанамид];

2-[[3,3′-дихлоро-4′-[[1[[(2,4-диметилфенил)амино]карбонил]-2-оксопропил]азо][1,1′-бифенил]-4-ил]азо]-N-(2-метилфенил)-3-оксо-бутанамид;

2-[[3,3′-дихлоро-4′-[[1[[(2,4-диметилфенил)амино]карбонил]-2-оксопропил]азо][1,1′-бифенил]-4-ил]азо]-N-(2-карбоксофенил)-3-оксо-бутанамид

 

434-330-5

Carc. Cat. 3; R40

R43

R53

Xn

R: 40-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

616-203-00-8

смес от: N-[5-(бис-(2-метокси-етил)амино]-2-(2-бутил-4,6-дициано-1,3-диоксо-2,3-дихидро-1H-изоиндол-5-ил-азо)-фенил]ацетамид;

N-[2-(2-бутил-4,6-дициано-1,3-диоксо-2,3-дихидро1H-изоиндол-5-илазо)-5-диетиламино-фенил]-ацетамид

 

442-280-0

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-204-00-3

N,N′′-(метиленди-4,1-фенилен)бис[N′-(4-октилуреа]

 

451-060-3

122886-55-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

617-022-00-7

смес от: 1,2-диметилпропилиден дихидропероксид;

диметил 1,2-бензендикарбоксилат

 

442-480-8

O; R7

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

O; C; N

R: 7-22-34-43-51/53

S: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-50-61

 

 

647-017-00-5

лакази

 

420-150-4

80498-15-3

R42

Xn

R: 42

S: (2-)23-45

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 1В

Редовете от приложение I със следните номера се заличават:

024-004-01-4, 603-037-01-3, 603-155-00-8, and 611-084-00-9.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Европейски парламент и Съвет

16.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 11/83


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 януари 2009 година

относно назначаването на ръководител на Европейския надзорен орган по защита на данните и на негов заместник

(2009/30/ЕО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (1), и по-специално член 42, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложения списък от кандидати, съставен от Комисията на 21 октомври 2008 г. в съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 45/2001 след отправянето на публична покана за представяне на кандидатури с оглед назначаването на ръководител на Европейски надзорен орган по защита на данните и на негов заместник,

като имат предвид, че е налице основание да се пристъпи към назначаването по общо съгласие между Европейския парламент и Съвета на ръководител на Европейския надзорен орган по защита на данните и на негов заместник за срок от пет години считано от 17 януари 2009 г.,

РЕШИХА:

Член 1

За периода от 17 януари 2009 г. до 16 януари 2014 г. се назначават за:

ръководител на Европейския надзорен орган по защита на данните: г-н Peter HUSTINX,

заместник-ръководител: г-н Giovanni BUTTARELLI.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от датата на приемането му.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 14 януари 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

A. VONDRA


(1)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


Комисия

16.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 11/84


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 януари 2009 година

за изменение на Решение 2007/716/ЕО по отношение на определени предприятия в България в секторите на месната и млекопреработвателната промишленост

(нотифицирано под номер C(2008) 8988)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/31/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Акта за присъединяване на България и Румъния, и по-специално член 42 от него,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2007/716/ЕО на Комисията (2) са установени преходни мерки по отношение на структурните изисквания към определени предприятия в България в секторите на месната и млекопреработвателната промишленост, посочени в регламенти (ЕО) № 852/2004 (3) и (ЕО) № 853/2004 (4) на Европейския парламент и на Съвета. Докато тези предприятия са в процес на преход, произвежданите от тях продукти следва да бъдат пускани единствено на националния пазар или да бъдат използвани за последваща преработка в български предприятия в процес на преход.

(2)

Решение 2007/716/ЕО бе изменено с решения 2008/290/ЕО (5), 2008/330/ЕО (6), 2008/552/ЕО (7), 2008/678/ЕО (8) и 2008/828/ЕО (9) на Комисията.

(3)

Съгласно официална декларация на българския компетентен орган определени предприятия в секторите на месната и млекопреработвателната промишленост са преустановили дейността си или са приключили процеса на модернизиране и понастоящем отговарят напълно на изискванията по законодателството на Общността. Поради това тези предприятия следва да бъдат заличени от списъка на предприятията в процес на преход.

(4)

С оглед на предходното приложението към Решение 2007/716/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2007/716/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 12 януари 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 289, 7.11.2007 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(5)  ОВ L 96, 9.4.2008 г., стр. 35.

(6)  ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 94.

(7)  ОВ L 178, 5.7.2008 г., стр. 43.

(8)  ОВ L 221, 19.8.2008 г., стр. 32.

(9)  ОВ L 294, 1.11.2008 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение 2007/716/ЕО се изменя, както следва:

1.

Заличават се следните вписвания на месопреработвателни предприятия:

Ветеринарен №

Име на предприятието

Град/улица или село/област

„1.

BG 0101001

„Мелничен комбинат Рила СТХ“ АД

Благоевград

ул. „В. Левски“ № 56

19.

BG 0401012

„Поликомерс-СГ“ ЕООД

с. Шемшево

общ. В. Търново

104.

BG 0602004

„З и К“ ООД

гр. Враца

ул. „Васил Кънчов“ № 25

126.

BG 2202025

ЕТ „Такт — Ася Миланова“

гр. София

общ. Люлин

ул. „Обелско шосе“ № 11

260.

BG 1204008

ЕТ „Петър Първанов — Деметра“

гр. Лом

ул. „Белоградчишко шосе“ № 1

283.

BG 1604014

„Елко“ ООД

гр. Пловдив

ул. „Брезовско шосе“ № 170

355.

BG 2504001

ET „Стезис“

гр. Омуртаг

Промишлена зона“

2.

Заличават се следните вписвания на млекопреработвателни предприятия:

Ветеринарен №

Име на предприятието

Град/улица или село/област

„16.

BG 1512033

ET „Войнов — Венцислав Христакиев“

с. Милковица

общ. Гулянци

39.

BG 2312036

ET „Росен Деянски — ДЕЯ“

с. Опицвет, общ. Костинброд

50.

BG 1612020

ET „Бор-Чвор“

с. Дълбок извор

общ. Първомай

60.

BG 2812003

„Български йогурт“ ООД

с. Веселиново

обл. Ямбол

110.

1612013

„Полидей — 2“ ООД

с. Домлян

171.

2412019

„Декада“ ООД

с. Елхово

общ. Стара Загора

205.

BG 2218045

„Ел-Ем-Импекс“ ЕООД

гр. София

кв. Горна баня“


16.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 11/s3


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ

Институциите решиха, че занапред в техните текстове няма да се съдържа позоваване на последното изменение на цитираните актове.

Освен ако не е посочено друго, позоваванията на актове в публикуваните тук текстове се отнасят към актуалната версия на съответния акт.