ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 10

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
15 януари 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 21/2009 на Комисията от 14 януари 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 22/2009 на Комисията от 14 януари 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1347/2008 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 1 януари 2009 година

3

 

*

Регламент (ЕО) № 23/2009 на Комисията от 14 януари 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1282/2001 относно крайния срок за подаване на декларации за реколтата и за производството за пазарната 2008/2009 година

6

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/119/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 година за определяне на минимални стандарти за защита на телетата (кодифицирана версия)

7

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/24/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 4 декември 2008 година за назначаване на един заместник-член от Испания в Комитета на регионите

14

 

 

Комисия

 

 

2009/25/Евратом

 

*

Решение на Комисията от 4 декември 2006 година относно сключване на Споразумение за сътрудничество в областта на използването на ядрената енергия за мирни цели между Европейската общност за атомна енергия и правителството на Република Казахстан

15

 

*

Споразумение за сътрудничество в областта на използването на ядрената енергия за мирни цели между Европейската общност за атомна енергия и правителството на Република Казахстан

16

 

 

2009/26/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 22 декември 2008 година във връзка с искането на Обединеното кралство да приеме Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) (нотифицирано под номер C(2008) 8554)

22

 

 

2009/27/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 12 януари 2009 година за изменение на допълнението към приложение VI към Акта за присъединяване на България и Румъния по отношение на определени млекопреработвателни предприятия в България (нотифицирано под номер C(2008) 9000)  ( 1 )

23

 

 

2009/28/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 13 януари 2009 година за невключване на флурпримидол в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за отнемане на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество (нотифицирано под номер C(2008) 8967)  ( 1 )

25

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2009/29/ОВППС на Съвета от 22 декември 2008 година относно сключването на Споразумение между Европейския съюз и Република Сомалия относно статута на военноморски сили, ръководени от Европейския съюз в Република Сомалия в рамките на военната операция на ЕС Atalanta

27

 

*

Споразумение между Европейския съюз и Република Сомалия относно статута на военноморските сили, ръководени от Европейския съюз в Република Сомалия в рамките на военната операция на ЕС Atalanta

29

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

15.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 10/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 21/2009 НА КОМИСИЯТА

от 14 януари 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 януари 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 януари 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

147,8

MA

42,4

TN

134,4

TR

117,3

ZZ

110,5

0707 00 05

JO

155,5

MA

98,3

TR

147,7

ZZ

133,8

0709 90 70

MA

119,1

TR

131,1

ZZ

125,1

0805 10 20

EG

44,7

IL

56,2

MA

60,4

TN

47,4

TR

59,3

ZZ

53,6

0805 20 10

MA

82,3

TR

58,0

ZZ

70,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

63,6

EG

91,8

IL

64,7

JM

120,5

TR

68,1

ZZ

81,7

0805 50 10

EG

47,1

MA

67,1

TR

60,5

ZZ

58,2

0808 10 80

CA

87,4

CN

64,4

MK

34,8

US

115,3

ZZ

75,5

0808 20 50

CN

41,5

US

114,7

ZZ

78,1


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


15.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 10/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 22/2009 НА КОМИСИЯТА

от 14 януари 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1347/2008 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 1 януари 2009 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 януари 2009 година, са определени в Регламент (ЕО) № 1347/2008 на Комисията (3).

(2)

Тъй като изчислената средна стойност на вносните мита се различава с 5 EUR/t от определеното мито, следва да се извърши съответно индексиране на вносните мита, определени с Регламент (ЕО) № 1347/2008.

(3)

Следователно е необходимо Регламент (ЕО) № 1347/2008 да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и II към Регламент (ЕО) № 1347/2008 се заменят с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 15 януари 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 януари 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125.

(3)  ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 81.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 15 януари 2009 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

21,96

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

19,22

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

19,22

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

21,96


(1)  За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

2.1.2009-13.1.2009

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

176,48

117,05

Цена CAF САЩ

217,05

207,05

187,05

127,70

Премия за Залива

13,70

Премия за Големите езера

28,08

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

9,51  EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

6,90  EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).


15.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 10/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 23/2009 НА КОМИСИЯТА

от 14 януари 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1282/2001 относно крайния срок за подаване на декларации за реколтата и за производството за пазарната 2008/2009 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на вино (1) и по-специално член 23 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1282/2001 на Комисията (2) предвижда производителите да подадат декларации за реколтата и производството най-късно до 10 декември, с цел получаване на навременна информация за производството на вино в Общността.

(2)

В една от държавите-членки информационната система за управление на задължителните декларации бе предоставена със закъснение на производителите, поради нейното привеждане в съответствие с новите мерки, свързани с лозарските парцели от лозарския регистър, по-конкретно дестилирането на алкохол за консумация и въведени с Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета от 29 април 2008 г. относно общата организация на пазара на вино, за изменение на регламенти (ЕО) № 1493/1999, (ЕО) № 1782/2003, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 3/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2392/86 и (ЕО) № 1493/1999 (3).

(3)

В друга държава-членка възникна проблем с натовареността в някои от информационните центрове, в които производителите подават въпросните декларации. Тези центрове нямат възможност да приемат всички декларации преди крайния срок.

(4)

В отговор на тези две различни положения, за които производителите не могат да носят отговорност и за да се избегне неоправдано да им бъдат налагани глоби е целесъобразно да им бъде определен допълнителен срок за подаване на декларациите за реколтата и производството, който държавите-членки да имат възможност допълнително да удължат до определена крайна дата.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

С дерогация от член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1282/2001, за пазарната 2008/2009 година, декларациите, предвидени в членове 2 и 4 от посочения регламент, могат да се подават до 31 декември 2008 г. Държавите-членки могат обаче да удължат този срок най-късно до 15 януари 2009 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 10 декември 2008 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 януари 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 176, 29.6.2001 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 148, 6.6.2008 г., стр. 1.


ДИРЕКТИВИ

15.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 10/7


ДИРЕКТИВА 2008/119/ЕО НА СЪВЕТА

от 18 декември 2008 година

за определяне на минимални стандарти за защита на телетата

(кодифицирана версия)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като има предвид, че:

(1)

Директива 91/629/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1991 г. относно определяне на минималните стандарти за защита на телетата (3) е била неколкократно и съществено изменяна (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Повечето държави-членки са ратифицирали Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели. Общността също е одобрила посочената конвенция с Решение 78/923/ЕИО на Съвета (5).

(3)

Телетата, като живи животни, фигурират в списъка на продуктите, изброени в приложение I към Договора.

(4)

Отглеждането на телета е неразделна част от селското стопанство. То представлява източник на доходи за част от селскостопанското население.

(5)

Разликите, които могат да нарушат условията на конкуренция, възпрепятстват гладкото функциониране на общия пазар на телета и производни продукти.

(6)

Поради това е необходимо да се определят минимални общи стандарти за защита на телетата за разплод и телетата за угояване, за да се гарантира рационалното развитие на производството.

(7)

Научно е признато, че телетата би следвало да имат полза от обкръжаваща среда, отговаряща на техните нужди като породи, отглеждани при стаден начин на живот. По тази причина те би следвало да бъдат отглеждани на групи. Както групово отглежданите, така и поставените в индивидуални клетки телета следва да имат достатъчно пространство за раздвижване, за контакт с друг добитък и за нормални движения, когато стоят прави или лежат.

(8)

Необходимо е официалните служби, производителите, потребителите и други да бъдат информирани за развитието в тази област. Следователно, въз основа на становище на Европейския орган за безопасност на храните, Комисията следва да продължава активно да извършва научни изследвания в областта на най-ефективната(те) система(и) за отглеждане на животни от гледна точка на хуманното отношение към животните. Следва съответно да се предвиди преходен период, който да даде възможност на Комисията да изпълни успешно тази задача.

(9)

Мерките, необходими за прилагане на настоящата директива, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (6).

(10)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното законодателство на директивите, посочени в приложение II, част Б,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Настоящата директива определя минимални стандарти за защита на телетата, отглеждани в затворено пространство за разплод и угояване.

Член 2

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1.

„теле“ означава говедо на възраст до шест месеца;

2.

„компетентен орган“ означава органът, който е компетентен по смисъла на член 2, параграф 6 от Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (7).

Член 3

1.   От 1 януари 1998 г. се прилагат следните разпоредби за новоизградени или преустроени стопанства и за всички онези, които започват да се използват след тази дата:

а)

нито едно теле не трябва да бъде ограничавано в индивидуална клетка след осемседмична възраст, освен ако ветеринарен лекар не удостовери, че неговото здраве или поведение изисква то да бъде изолирано, за да получи лечение. Ширината на всяка индивидуална клетка за теле трябва да бъде най-малко равна на височината на телето в най-високата част на гърба, измерена в стоящо положение, а дължината ѝ трябва да бъде най-малко равна на дължината на тялото на телето, измерена от върха на носа до опашния край при tuber ischii (задницата), умножена по 1,1.

Индивидуалните заграждения за телета (освен тези за изолирани болни животни) не трябва да имат солидни стени, а перфорирани стени, които позволяват на телетата да имат директен визуален и тактилен контакт;

б)

за телета, отглеждани на групи, свободното пространство, достъпно за всяко теле, трябва да бъде най-малко равно на 1,5 m2 за всяко теле с живо тегло по-малко от 150 килограма, най-малко равно на 1,7 m2 за всяко теле с живо тегло 150 килограма или повече, но по-малко от 220 килограма, и най-малко равно на 1,8 m2 за всяко теле с живо тегло 220 килограма или повече.

Въпреки това разпоредбите на първа алинея не се прилагат за:

а)

стопанства с по-малко от шест телета;

б)

телета, държани с техните майки за бозаене.

2.   От 31 декември 2006 г. посочените в параграф 1 разпоредби се прилагат във всички стопанства.

Член 4

Държавите-членки гарантират, че условията за отглеждане на телета са в съответствие с общите разпоредби, предвидени в приложение I.

Член 5

Общите разпоредби, съдържащи се в приложение I, могат да бъдат изменяни в съответствие с процедурата, посочена в член 10, параграф 2, като се отчита научният прогрес.

Член 6

До 1 януари 2006 г. Комисията представя на Съвета доклад, изготвен на базата на становище на Европейския орган за безопасност на храните, относно системата(ите) за интензивно отглеждане, която(ито) отговаря(т) на изискванията за хуманно отношение към телетата от патологична, зоотехническа, физиологична и поведенческа гледна точка, както и на социално-икономическите последици на различните системи, заедно с предложения, свързани със заключенията в доклада.

Член 7

1.   Държавите-членки гарантират, че инспекциите се извършват под отговорността на компетентния орган, с цел да се проверява спазването на разпоредбите на настоящата директива.

Тези инспекции, които могат да се извършват в рамките на проверки за други цели, обхващат всяка година статистически представителна извадка за различните системи за отглеждане във всяка държава-членка.

2.   В съответствие с процедурата, посочена в член 10, параграф 2, Комисията съставя кодекс с правилата, приложими при извършване на инспекциите, предвидени в параграф 1 от настоящия член.

3.   На всеки две години до последния работен ден на месец април и за пръв път до 30 април 1996 г. държавите-членки информират Комисията за резултатите от инспекциите, извършени през последните две години в съответствие с настоящия член, включително и за броя на извършените инспекции спрямо общия брой на животновъдните обекти на територията им.

Член 8

За да могат да бъдат внасяни в Общността, животните, идващи от трета страна, трябва да бъдат придружавани от сертификат, издаден от компетентния орган на тази страна, удостоверяващ, че животните са получили третиране, поне равностойно на това, което се предоставя на животните с произход от Общността, както е предвидено в настоящата директива.

Член 9

Когато е необходимо за еднаквото прилагане на настоящата директива, ветеринарните експерти от Комисията могат, в сътрудничество с компетентните органи, да извършват проверки на място. Лицата, извършващи тези проверки, прилагат специални мерки за лична хигиена, необходими, за да се изключи всякакъв риск от пренасянето на болести.

Държавата-членка, на чиято територия се извършва проверката, оказва пълно съдействие на експертите при изпълнение на задачите им. Комисията информира компетентния орган на държавата-членка за резултатите от извършените проверки.

Компетентният орган на държавата-членка взема съответните мерки, които биха могли да се окажат необходими с оглед на резултатите от проверката.

По отношение на връзките с трети страни се прилагат разпоредбите на глава III от Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни (8).

Общите правила за прилагането на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 10, параграф 2 от настоящата директива.

Член 10

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, създаден съгласно член 58 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (9).

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

Член 11

Държавите-членки могат, при спазване на общите разпоредби на Договора, да прилагат на териториите си по-строги разпоредби за защита на телетата от тези, съдържащи се в настоящата директива. Те информират Комисията за всички такива мерки.

Член 12

Директива 91/629/ЕИО, изменена с актовете, посочени в приложение II, част А, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното законодателство на директивите, посочени в приложение II, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 13

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 14

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2008 година.

За Съвета

Председател

M. BARNIER


(1)  Становище от 11 декември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ C 324, 30.12.2006 г., стр. 26.

(3)  ОВ L 340, 11.12.1991 г., стр. 28.

(4)  Вж. приложение II, част А.

(5)  ОВ L 323, 17.11.1978 г., стp. 12.

(6)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(7)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стp. 29.

(8)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стp. 56.

(9)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

1.

Материалите, използвани за построяването на помещения за настаняване и особено на боксове и съоръжения, с които телетата могат да влязат в контакт, не трябва да бъдат вредни за телетата и трябва да могат да се почистват и дезинфекцират основно.

2.

До изработването на правила на Общността в тази област електросъоръженията и електрическите вериги трябва да бъдат инсталирани в съответствие с действащите национални правила, за да се избегнат токови удари.

3.

Изолацията, отоплението и вентилацията на помещението трябва да гарантират, че необходимите приток на въздух, ниво на запрашеност, температура и влажност на въздуха и концентрация на газове се поддържат в граници, които не са вредни за телетата.

4.

Всяко автоматично или механично съоръжение, което е от съществено значение за здравето и хуманното отношение към животните, трябва да бъде инспектирано поне веднъж на ден. Когато се открият недостатъци, те трябва да бъдат коригирани незабавно, а ако това не е възможно, трябва да бъдат взети съответните мерки за опазване на здравето и доброто състояние на животните до отстраняване на недостатъка, като се използват други методи за хранене и като се поддържа околното пространство в задоволително състояние.

Когато се използва система за изкуствена вентилация, следва да се предвиди и подходяща резервна система, за да се гарантира достатъчно обновяване на въздуха, за да се опази здравето и доброто състояние на животните в случай на отказ на системата. Следва да се осигури алармена инсталация, която да предупреждава гледача на животни за повреда в системата. Алармената инсталация трябва да бъде проверявана редовно.

5.

Телетата не трябва да бъдат държани постоянно на тъмно. Затова, с цел да се отговори на поведенческите и физиологичните им нужди, като се отчитат различните климатични условия на държавите-членки, трябва да се предвиди подходящо естествено или изкуствено осветление; ако се използва изкуствено осветление, то трябва да е включено поне през времето, което отговаря на светлата част на деня, обикновено в часовете между 9 и 17. Освен това трябва да има и подходящо осветление (фиксирано или подвижно), което да позволява телетата да бъдат инспектирани по всяко време.

6.

Всички телета, отглеждани в помещения, трябва да бъдат инспектирани от собственика или от отговорното за животните лице поне два пъти на ден, а телетата, отглеждани на открито, трябва да бъдат проверявани най-малко веднъж на ден. Всяко теле, за което има съмнение, че е болно или наранено, трябва незабавно да се лекува по подходящ начин, като се осигури консултация с ветеринарен лекар за всяко теле, което не се подобрява вследствие на грижите на отговорното лице. Ако е необходимо, болните или наранени телета се изолират в подходящи помещения със сухи и удобни постели.

7.

Помещението трябва да е конструирано по начин, който позволява всяко теле да лежи, почива, да се изправя и отръсква без затруднение.

8.

Телетата не се връзват, с изключение на телетата, отглеждани групово, които могат да бъдат връзвани за период, не по-дълъг от един час по време на хранене с мляко или заместител на мляко. Когато телетата са вързани, връзката им не трябва да ги наранява, трябва да бъде редовно проверявана и ако е необходимо, да бъде коригирана, така че животните да се чувстват добре. Всяка връзка трябва да бъде от такова естество, че да се предотврати риск от удушаване или нараняване и да позволи на телето да се движи, в съответствие с точка 7.

9.

Помещенията, клетките, съоръженията и инструментите, обслужващи телетата, трябва да бъдат съответно почиствани и дезинфекцирани, за да се избегне кръстосано замърсяване и появата на организми, носители на зарази. При първа възможност трябва да се отстраняват изпражненията, урината и неизядената и разпръсната храна, за да се намалят миризмите и да не се привличат мухи или гризачи.

10.

Подовете не трябва да бъдат хлъзгави, но да бъдат гладки, така че да не се наранят животните и да бъдат така изпълнени, че да не причиняват наранявания и страдания, когато животните са прави или легнали. Подовете трябва да бъдат пригодени спрямо ръста и теглото на телетата и повърхността им да бъде здрава, плоска и стабилна. Мястото, където лежат животните, трябва да бъде удобно, чисто и с подходящ дренаж и не трябва да създава неудобства на телетата. За телетата на възраст по-малко от две седмици трябва да се предвидят подходящи постели.

11.

Всички телета трябва да имат подходящ хранителен режим с оглед на възрастта и теглото им и като се отчитат поведенческите и физиологичните им нужди с цел осигуряване на доброто им здраве и хуманното отношение към тях. За тази цел храната им трябва да съдържа достатъчно желязо, което да осигури средно ниво на хемоглобина в кръвта от поне 4,5 милимола/литър, и на всяко теле на възраст над две седмици трябва да се дава минимална дневна дажба от храна, богата на влакна, като количеството се увеличава от 50 g до 250 g на ден за телета на възраст от 8 до 20 седмици. На телетата не трябва да бъдат поставяни юлари.

12.

Всички телета трябва да бъдат хранени поне два пъти на ден. Когато животните са в групови боксове и не разполагат с храна, колкото всяко иска, или пък със система за автоматично подаване на храната, всяко теле трябва да има достъп до храна по същото време, когато и другите животни от групата.

13.

Всички телета на възраст над две седмици трябва да имат достъп до достатъчно количество прясна вода, която да може да задоволи нуждата им от течности. При горещо време или за телета, които са болни, по всяко време трябва да има в наличност прясна вода.

14.

Съоръженията за хранене и поене трябва да бъдат така проектирани, изградени, инсталирани и поддържани, че да бъдат в състояние да сведат до минимум опасностите от замърсяване на храната и водата, предназначени за телетата.

15.

Всяко теле трябва да получава коластра при първа възможност след раждането си и във всички случаи в рамките на първите шест часа от живота си.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ A

Отменената директива и списък на нейните последователни изменения

(посочени в член 12)

Директива 91/629/ЕИО на Съвета

(ОВ L 340, 11.12.1991 г., стр. 28)

 

Директива 97/2/ЕО на Съвета

(ОВ L 25, 28.1.1997 г., стр. 24)

 

Решение 97/182/ЕО на Комисията

(ОВ L 76, 18.3.1997 г., стр. 30)

 

Регламент (ЕО) № 806/2003 на Съвета

(ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1)

Единствено точка 25 от приложение III

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното законодателство

(посочени в член 12)

Директиви

Срок за транспониране

91/629/ЕИО

1 януари 1994 г.

97/2/ЕО

31 декември 1997 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 91/629/ЕИО

Настоящата директива

Членове 1 и 2

Членове 1 и 2

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 3, първа алинея

Член 3, параграф 1, първа алинея

Член 3, параграф 3, втора алинея, уводни думи

Член 3, параграф 1, втора алинея, уводни думи

Член 3, параграф 3, втора алинея, първо тире

Член 3, параграф 1, втора алинея, буква а)

Член 3, параграф 3, втора алинея, второ тире

Член 3, параграф 1, втора алинея, буква б)

Член 3, параграф 3, трета алинея

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 4

Член 4, параграф 1

Член 4

Членове 5—10

Членове 5—10

Член 11, параграф 1

Член 11, параграф 2

Член 11

Член 12

Член 13

Член 12

Член 14

Приложение

Приложение I

Приложение II

Приложение III


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

15.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 10/14


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 4 декември 2008 година

за назначаване на един заместник-член от Испания в Комитета на регионите

(2009/24/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 263 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Испания,

като има предвид, че:

(1)

На 24 януари 2006 г. Съветът прие Решение 2006/116/ЕО за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2006 г. до 25 януари 2010 г. (1)

(2)

След изтичането на мандата на г-жа Maria Dolores ALARCÓN MARTÍNEZ се освободи едно място за заместник-член на Комитета на регионите,

РЕШИ:

Член 1

Назначава се за заместник-член на Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2010 г.:

г-н Juan Antonio MORALES RODRÍGUEZ, Director General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, Murcia.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от датата на приемането му.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2008 година.

За Съвета

Председател

N. KOSCIUSKO-MORIZET


(1)  ОВ L 56, 25.2.2006 г., стр. 75.


Комисия

15.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 10/15


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 декември 2006 година

относно сключване на Споразумение за сътрудничество в областта на използването на ядрената енергия за мирни цели между Европейската общност за атомна енергия и правителството на Република Казахстан

(2009/25/Евратом)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейска общност за атомна енергия, и по-специално член 101, втора алинея от него,

като взе предвид одобрението от Съвета,

като има предвид, че:

Следва да бъде сключено споразумението за сътрудничество в областта на използването на ядрената енергия за мирни цели между Европейската общност за атомна енергия и правителството на Република Казахстан,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението за сътрудничество в областта на използването на ядрената енергия за мирни цели между Европейската общност за атомна енергия и правителството на Република Казахстан се одобрява от името на Европейската общност за атомна енергия. Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Комисията или членът на Комисията, отговарящ за енергетиката, се упълномощава да подпише споразумението и да извърши всички необходими стъпки за въвеждане в сила на това споразумение, което ще бъде сключено от името на Европейската общност за атомна енергия.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2006 година.

За Комисията

Andris PIEBALGS

Член на Комисията


15.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 10/16


СПОРАЗУМЕНИЕ

за сътрудничество в областта на използването на ядрената енергия за мирни цели между Европейската общност за атомна енергия и правителството на Република Казахстан

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ, наричана по-долу „Общността“,

и

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН, наричано по-долу „правителството на Казахстан“,

също така наричани общо „страната“ или „страните“, според случая,

КАТО НАПОМНЯТ, че Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между Европейските общности и техните държави-членки и Република Казахстан, което влезе в сила на 1 юли 1999 г., определя търговията с ядрени материали да бъде подчинена на разпоредбите на специално споразумение, което да бъде сключено между Европейската общност за атомна енергия и правителството на Казахстан,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че страните са сключили Споразумението между Европейската общност за атомна енергия и Република Казахстан за сътрудничество в областта на ядрената безопасност и Споразумението между Европейската общност за атомна енергия и Република Казахстан за сътрудничество в областта на управляемия ядрен синтез, които влязоха в сила съответно на 1 юни 2003 г. и 13 април 2004 г.,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че всички държави-членки на Общността и Република Казахстан са страни по Договора за неразпространение на ядреното оръжие, наричан по-долу „ДН“,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Общността, нейните държави-членки и Република Казахстан са се ангажирали да гарантират, че проучването, развитието и използването на ядрената енергия за мирни цели се извършват по начин, съответстващ на целите на ДН,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че се прилагат гаранции в областта на ядрената безопасност в Общността съгласно дял II, глава VII от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, наричан по-долу „Договора за Евратом“, както и съгласно споразуменията за гаранции, сключени между Общността, нейните държави-членки и Международната агенция за атомна енергия, наричана по-долу „МААЕ“, а също и в Република Казахстан по силата на споразумението между Република Казахстан и Международната агенция за атомна енергия относно прилагането на гаранции във връзка с ДН, което влезе в сила на 11 август 1995 г., наричано по-долу „Споразумение за прилагане на гаранции“,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Общността, нейните държави-членки и правителството на Казахстан потвърждават подкрепата си за МААЕ и за нейната усилена система на гаранции,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че страните следва да улеснят търговията с ядрени материали помежду си или между упълномощени лица или предприятия, установени на съответните територии на Общността и Република Казахстан, в името на общия интерес на производителите, промишлеността, свързана с ядрения горивен цикъл, предприятията за комунални услуги и потребителите,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че следва да се отчетат ангажиментите, поети от правителствата на всички държави-членки на Общността и правителството на Република Казахстан в рамките на Групата на доставчиците на ядрени материали,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че е целесъобразно да се укрепи основата за сътрудничество между страните в мирното използване на ядрената енергия чрез сключването на рамково споразумение,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Определения

За целите на настоящото споразумение:

1.

„ядрен материал“ е всеки изходен материал или специален разпадащ се материал по смисъла на определянето на тези термини в член ХХ от Устава на МААЕ;

2.

„Общност“ означава:

а)

юридическото лице, учредено по силата на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, страна по настоящото споразумение;

б)

териториите, на които се прилага същият този договор;

3.

„компетентни органи“ на страните са:

по отношение на Общността — Европейската комисия,

по отношение на правителството на Казахстан — комисията за атомна енергия към Министерството на енергетиката и минералните ресурси на Република Казахстан.

В случай на промени страните ще се уведомяват взаимно по дипломатически път.

Член 2

Цел

Целта на настоящото споразумение е да се обезпечи рамка за сътрудничество между страните в областта на използването на ядрената енергия за мирни цели с оглед укрепване на общите отношения на сътрудничество между Общността и Република Казахстан въз основа на взаимна изгода и реципрочност и без да се накърняват съответните правомощия на всяка от страните.

Член 3

Обхват на сътрудничеството

1.   Страните могат да си сътрудничат по начина, определен в членове 4—8 по-долу, в използването на ядрената енергия за мирни цели в следните области:

а)

ядрена безопасност (член 4);

б)

контролиран ядрен синтез (член 5);

в)

изследователска и развойна дейност в други области на използването на ядрената енергия за мирни цели, различни от посочените в параграф 1, букви a) и б) от настоящия член (член 6);

г)

търговия с ядрени материали и предоставяне на услуги, свързани с ядрения горивен цикъл (член 7);

д)

други области, имащи отношение към предмета на настоящото споразумение (член 8).

2.   Сътрудничеството, посочено в настоящия член, може да се осъществява както между страните, така и между упълномощени лица и предприятия, установени в Общността и в Република Казахстан.

Член 4

Ядрена безопасност

Сътрудничеството в областта на ядрената безопасност се реализира в съответствие със Споразумението за сътрудничество между Европейската общност за атомна енергия и Република Казахстан в областта на ядрената безопасност, влязло в сила на 1 юни 2003 г.

Член 5

Контролиран ядрен синтез

Сътрудничеството в областта на контролирания ядрен синтез се реализира в съответствие със Споразумението за сътрудничество между Европейската общност за атомна енергия и Република Казахстан в областта на контролирания ядрен синтез, влязло в сила на 13 април 2004 г.

Член 6

Изследователска и развойна дейност в други области на използването на ядрената енергия за мирни цели

1.   Сътрудничеството обхваща и ядрени изследвания и разработки от взаимен интерес на страните, различни от тези, посочени в членове 4 и 5 по-горе, за които страните са се споразумели, доколкото те са обхванати от съответните им програми.

2.   Сътрудничеството може да включва по-специално следните области:

а)

приложения на ядрената енергия в областта на медицината и промишлеността, включително генерирането на електроенергия;

б)

въздействието на ядрената енергия върху околната среда;

в)

всяка друга област на ядрени изследвания и разработки, за която страните са се споразумели, доколкото са обхванати от съответните им програми.

3.   Сътрудничеството се реализира, в частност, посредством:

а)

обмен на техническа информация с помощта на доклади, посещения, семинари, технически срещи и др.;

б)

обмен на персонал между участващите лаборатории и/или органи, включително за целите на обучението;

в)

обмен на образци, материали, инструменти и апарати за експериментални цели;

г)

балансирано участие в съвместни проучвания и дейности.

4.   Доколкото това е необходимо, обхватът и условията за сътрудничество по конкретни проекти ще бъдат предвидени в изпълнителни договорености, сключени от компетентните органи на страните, които ще действат съобразно съответните изисквания на законодателството на Общността и законодателството на Република Казахстан.

Такива изпълнителни договорености могат да уреждат, inter alia, разпоредби по финансирането, възлагане на управленски отговорности и подробни разпоредби за разпространяване на информация и права върху интелектуална собственост.

5.   Разходите, произтичащи от дейностите по сътрудничеството, се поемат от страната, която ги е направила, освен ако между страните изрично e уговорено друго.

Член 7

Търговия с ядрени материали и предоставяне на свързани с това услуги

1.   Ядрен материал, прехвърлен между страните както пряко, така и чрез трета страна, става предмет на настоящото споразумение след влизането му в териториалната юрисдикция на Общността или на Република Казахстан, при условие че страната доставчик е уведомила страната получател писмено преди или по време на изпращането в съответствие с процедурите, определени от административното споразумение, което следва да се изготви от компетентните органи на страните.

2.   Ядрен материал, упоменат в параграф 1 от настоящия член, остава предмет на разпоредбите от настоящото споразумение, докато:

а)

бъде определено в съответствие с разпоредбите за прекратяване на гаранциите в съответното споразумение, посочено в параграф 6, буква б) от настоящия член, че материалът вече не може да бъде използван за каквато и да е ядрена дейност от гледна точка на гаранциите или че е станал практически невъзстановим;

б)

бъде изнесен извън юрисдикцията на Общността или на Република Казахстан в съответствие с параграф 6, буква д) от настоящия член; или

в)

страните се споразумеят писмено, че ядреният материал не следва да бъде повече предмет на настоящото споразумение.

3.   Всякакво прехвърляне на ядрени материали, осъществено в рамките на дейностите по сътрудничеството, се извършва съобразно съответните международни ангажименти на Общността, нейните държави-членки и Република Казахстан по отношение на използването на ядрената енергия за мирни цели съгласно формулировките, изброени в параграф 6 от настоящия член.

4.   Търговията с ядрени материали и предоставянето на съответните услуги между страните се осъществяват по цени, обвързани с пазарните.

5.   Страните се опитват да избягват конфликтни ситуации, при които се изисква прилагането на търговски гаранции в тяхната взаимна търговия с ядрени материали. Ако все пак възникнат проблеми при търговията с ядрени материали между страните, които биха могли да застрашат сериозно жизнеспособността на ядрената промишленост, включително добива на уран, в Общността или в Република Казахстан, всяка от страните може да поиска консултации, които следва да се проведат при първа възможност в рамките на ad hoc комитет, като страните определят свикването, периода и нивото на участниците, които ще провеждат консултациите.

Ако чрез консултациите не може да се достигне до взаимноприемливо решение на тези проблеми, страната, която е поискала провеждането на такива консултации, може да предприеме подходящи търговски гаранции с цел разрешаване на същите или намаляване на тяхното въздействие в съответствие със законодателствата на Общността и на Република Казахстан, както и с приложимите принципи на международното право.

Прилагането на параграф 5 от настоящия член не накърнява Договора за Евратом и вторичното законодателство към него.

6.   Прехвърлянето на ядрени материали подлежи на следните условия:

а)

ядреният материал се използва за мирни цели, а не за производството на каквото и да е ядрено взривно устройство или за изследвания или разработки на такова устройство;

б)

ядреният материал е предмет на:

в Общността, на гаранциите на Евратом в съответствие с Договора за Евратом и на гаранциите на МААЕ в съответствие със следните споразумения за гаранции, в зависимост от случая, и тъй като същите могат да подлежат на преразглеждане и замяна, в такъв обхват, какъвто се изисква от разпоредбите в Договора за неразпространение:

1.

споразумението между държавите-членки в Общността, които не притежават ядрено оръжие, Евратом и МААЕ, влязло в сила на 21 февруари 1977 г. (публикувано като INFCIRC/193);

2.

споразумението между Франция, Евратом и МААЕ, влязло в сила на 12 септември 1981 г. (публикувано като INFCIRC/290);

3.

споразумението между Обединеното кралство, Евратом и МААЕ, влязло в сила на 14 август 1978 г. (публикувано като INFCIRC/263);

допълнени своевременно с допълнителни протоколи, сключени на 30 април 2004 г. въз основа на документ, публикуван като INFCIRC/540 (Примерен допълнителен протокол към споразумението/споразуменията между държавата/държавите и МААЕ за прилагането на гаранции);

в Република Казахстан, на споразумението за гаранции, влязло в сила на 11 август 1995 г. (публикувано като INFCIRC/504); допълнено с Допълнителен протокол към споразумението между Република Казахстан и МААЕ относно прилагането на гаранции в съответствие с ДН, сключен на 6 февруари 2004 г. въз основа на документ, публикуван като INFCIRC/540 (Примерен допълнителен протокол към споразумението/споразуменията между държавата/държавите и МААЕ за прилагането на гаранции), ако е в сила;

в)

в случай на прекратяване или преустановяване на прилагането на някое от споразуменията с МААЕ, посочени в параграф 6, буква б) от настоящия член, по каквато и да е причина в Общността или в Република Казахстан съответната страна сключва споразумение с МААЕ, което предвижда ефективност и обхват, равностойни на тези, предвидени в споразуменията за гаранции, посочени в параграф 6, буква б), точка 1) или 2), или, ако това е невъзможно,

Общността, доколкото е засегната, прилага гаранции, основаващи се на системата на гаранции на Евратом, която предвижда ефективност и обхват, равностойни на тези, предвидени в споразуменията за гаранции, посочени в параграф 6, буква б), точка 1), или ако това е невъзможно,

страните сключват споразумения за прилагането на гаранции, които предвиждат ефективност и обхват, равностойни на тези, осигурявани от споразуменията за гаранции, посочени в параграф 6, буква б), точка 1) или 2);

г)

прилагане на мерки за физическа защита на нива, които отговарят поне на критериите, изложени в приложение В към документа на МААЕ INFCIRC/254/Rev.6/част 1 (Насоки за прехвърляне на ядрени материали) със съответните изменения; в допълнение към настоящия документ държавите-членки на Общността, Европейската комисия, при необходимост, и Република Казахстан ще се позовават, когато прилагат мерки за физическа защита, на препоръките в документ на МААЕ INFCIRC/225/Rev.4, коригиран (Физическа защита на ядрения материал и ядрените съоръжения) със съответните изменения. За международния транспорт се прилагат разпоредбите на Международната конвенция за физическа защита на ядрените материали (Документ на МААЕ INFCIRC/274/Rev.1), така както е преработена и приета от страните и държавите-членки на Общността, и регламентите на МААЕ за безопасно транспортиране на радиоактивни материали (Норми за безопасност на МААЕ серии TS-R-1/ST-1, преработени), с направените изменения и транспониране в законодателството на Общността и Република Казахстан;

д)

всяко препредаване на материали, за които се прилагат разпоредбите на настоящия член, извън юрисдикциите на Общността или на Република Казахстан се извършва единствено при спазване на условията на Насоките за прехвърляне на ядрени материали, изложени в Документ на МААЕ INFCIRC/254/Rev.6/част 1, със съответните изменения.

7.   Никакви административни разпоредби, свързани с търговията, промишлената обработка или движение на ядрен материал на териториите на Общността или Република Казахстан, не могат да бъдат използвани за ограничаване на търговията или за възпрепятстване на търговските интереси на страните в използването на ядрената енергия за мирни цели както на международно, така и на национално равнище.

Разпоредбите на настоящото споразумение не се използват за възпрепятстване свободното движение на ядрен материал в пределите на територията на Общността.

Прилагането на параграф 7 от настоящия член не накърнява Договора за Евратом и вторичното законодателство към него.

8.   Независимо от преустановяването или прекратяването на настоящото споразумение поради някаква причина, параграф 6 от настоящия член продължава да се прилага, доколкото в юрисдикцията на някоя от страните остава ядрен материал, предмет на тези разпоредби, или докато не бъде взето решение в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

Член 8

Други области, имащи отношение към предмета на настоящото споразумение

1.   Страните могат да се договарят, в рамките на техните компетенции, за сътрудничество по други дейности в областта на ядрената енергия.

2.   За Общността дейностите следва да бъдат обхванати от съответни програми за действие и да съответстват на условията, определени за тях, например в областите на ядрената безопасност, безопасното транспортиране на ядрен материал, гаранциите или промишленото сътрудничество за подобряване на някои аспекти на безопасността на ядрените инсталации.

3.   Разпоредбите на член 6, параграф 4 се прилагат и към това сътрудничество.

Член 9

Приложимо право

Сътрудничеството по настоящото споразумение е в съответствие със законовите и подзаконовите актове, които са в сила в Общността и в Република Казахстан, както и с международните споразумения, сключени от страните.

Член 10

Интелектуална собственост

Използването и разпространението на информация и права на интелектуална собственост, патенти и авторски права, свързани с дейностите за сътрудничество в рамките на настоящото споразумение, следва да са в съответствие с приложенията към споразуменията за сътрудничество в областта на ядрената безопасност и контролирания ядрен синтез, споменати по-горе съответно в членове 4 и 5 от настоящото споразумение.

Член 11

Консултация и арбитраж

1.   Страните провеждат редовни консултации в рамките на СПС, насочени към наблюдение на сътрудничеството по настоящото споразумение, освен ако страните са предвидили специфични механизми за провеждане на консултациите.

2.   Споровете във връзка с прилагането или тълкуването на настоящото споразумение могат да се решават в съответствие с член 88 от СПС.

Член 12

Двустранни споразумения за сътрудничество в областта на ядрената енергия

1.   Разпоредбите на настоящото споразумение заменят разпоредбите на действащите двустранни споразумения между отделните държави-членки на Общността и Република Казахстан, които регулират права и задължения, предвидени в настоящото споразумение.

2.   В случай че разпоредбите на споменатите двустранни споразумения между отделните държави-членки на Общността и Република Казахстан регулират права и задължения на Република Казахстан и съответните държави-членки извън тези, предвидени в настоящото споразумение, тези права и задължения продължават да се прилагат по силата на съответните двустранни споразумения.

Член 13

Влизане в сила и срок на действие

1.   Споразумението влиза в сила на датата, на която страните след завършване на съответните процедури разменят дипломатически ноти за влизането му в сила, и остава в сила за срок десет години.

2.   След този период настоящото споразумение се продължава автоматично за петгодишни периоди, освен ако една от страните поиска прекратяването му с писмено предизвестие. Споразумението се прекратява шест месеца след датата на получаване на уведомлението от съответната страна.

3.   Ако някоя от страните или държава-членка на Общността наруши съществени разпоредби на настоящото споразумение, другата страна може, след изпращане на изрично писмено уведомление за това, да отмени временно или да прекрати изцяло или частично сътрудничеството по настоящото споразумение. Преди някоя от страните да предприеме действия с тази цел, страните се консултират с оглед постигане на споразумение за предприемане на коригиращи мерки, както и за графика, в рамките на който трябва да бъдат взети тези мерки. Такова действие се предприема единствено ако договорените мерки не са били предприети в договорения срок или в случай на непостигане на споразумение, след изтичане на срока, определен от страните.

Член 14

По взаимно съгласие на страните допълненията и измененията под формата на протоколи могат да бъдат включени и да станат неразделна част от споразумението.

Настоящото споразумение се съставя в два еднакви екземпляра на английски, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и казахски език, като всички текстове са еднакво автентични.

Съставено в Брюксел на 5 декември 2006 година.

За Европейската общност за атомна енергия

Andris PIEBALGS

За правителството на Република Казахстан

Bakhtykozha IZMUKHAMBETOV


15.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 10/22


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2008 година

във връзка с искането на Обединеното кралство да приеме Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към договорни задължения (Рим I)

(нотифицирано под номер C(2008) 8554)

(2009/26/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 11а от него,

като има предвид, че:

(1)

На 17 юни 2008 г. Европейският парламент и Съветът приеха Регламент (ЕО) № 593/2008 относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) (1).

(2)

Съгласно член 1 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия, Обединеното кралство не участва в приемането на Регламент (ЕО) № 593/2008.

(3)

В съответствие с член 4 от посочения протокол Обединеното кралство уведоми Комисията с писмо от 24 юли 2008 г., получено в Комисията на 30 юли 2008 г., за намерението си да приеме и да участва в Регламент (ЕО) № 593/2008.

(4)

На 11 ноември 2008 г. Комисията представи на Съвета положително становище относно искането на Обединеното кралство,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 593/2008 се прилага за Обединеното кралство в съответствие с член 2.

Член 2

Регламент (ЕО) № 593/2008 влиза в сила в Обединеното кралство на датата, на която бъде нотифицирано настоящото решение. Той се прилага от 17 декември 2009 г., с изключение на член 26, който се прилага от 17 юни 2009 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2008 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6.


15.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 10/23


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 януари 2009 година

за изменение на допълнението към приложение VI към Акта за присъединяване на България и Румъния по отношение на определени млекопреработвателни предприятия в България

(нотифицирано под номер C(2008) 9000)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/27/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Акта за присъединяване на България и Румъния, и по-специално глава 4, раздел Б, буква е), първа алинея от приложение VI към него,

като има предвид, че:

(1)

С Акта за присъединяване на България и Румъния за България бяха предвидени преходни периоди за привеждане в съответствие на определени млекопреработвателни предприятия с изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (1).

(2)

Допълнението към приложение VI към Акта за присъединяване бе изменено с решения 2007/26/ЕО (2), 2007/689/ЕО (3), 2008/209/ЕО (4), 2008/331/ЕО (5), 2008/547/ЕО, (6) 2008/672/ЕО (7) и 2008/827/ЕО (8) на Комисията.

(3)

България предостави гаранции, че четири млекопреработвателни предприятия са завършили процеса на модернизиране и понастоящем отговарят напълно на изискванията от законодателството на Общността. На три от тях е разрешено да получават и преработват без разделяне два вида сурово мляко — съответстващо и несъответстващо на критериите. Поради тази причина тези предприятия следва да бъдат включени в списъка в глава I на допълнението към приложение VI. На едно предприятие е разрешено да получава и преработва по две напълно отделни линии два вида сурово мляко — съответстващо и несъответстващо на критериите. Това предприятие следва да бъде включено в списъка в глава II на допълнението към приложение VI.

(4)

Едно от посочените в глава I преработвателни предприятия ще обработва единствено съответстващо на критериите сурово мляко и затова ще бъде одобрено за млекопреработвателно предприятие на ЕС. С оглед на предходното това предприятие следва да бъде заличено от списъка в глава I на допълнението към приложение VI.

(5)

Допълнението към приложение VI към Акта за присъединяване на България и Румъния следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Допълнението към приложение VI към Акта за присъединяване на България и Румъния се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 12 януари 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(2)  ОВ L 8, 13.1.2007 г., стр. 35.

(3)  ОВ L 282, 26.10.2007 г., стр. 60.

(4)  ОВ L 65, 8.3.2008 г., стр. 18.

(5)  ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 97.

(6)  ОВ L 176, 4.7.2008 г., стр. 11.

(7)  ОВ L 220, 15.8.2008 г., стр. 27.

(8)  ОВ L 294, 1.11.2008 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В глава I на допълнението към приложение VI към Акта за присъединяване на България и Румъния се добавя следното:

Ветеринарен №

Име на предприятието

Град/улица или село/област

„13

BG 1512033

ЕТ „Войнов-Венцислав Христакиев“

с. Милковица

общ. Гулянци

14

BG 1612020

ET „Бор-Чвор“

с. Дълбок извор

общ. Първомай

15

BG 1612013

„Полидей-2“ ООД

с. Домлян“

В глава I на допълнението към приложение VI към Акта за присъединяване на България и Румъния се заличава следното вписано предприятие:

Ветеринарен №

Име на предприятието

Град/улица или село/област

„2

BG 2012022

„Братя Зафирови“ ООД

гр. Сливен

ул. „Трети март“ № 7

гр. Сливен

Промишлена зона „Запад“ “

В глава II на допълнението към приложение VI към Акта за присъединяване на България и Румъния се добавя следното:

Ветеринарен №

Име на предприятието

Град/улица или село/област

„15

BG 2812003

„Български йогурт“ ООД

с. Веселиново

Ямболска област“


15.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 10/25


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 януари 2009 година

за невключване на флурпримидол в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за отнемане на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество

(нотифицирано под номер C(2008) 8967)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/28/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 8, параграф 2, четвърта алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО се предвижда, че държава-членка може, през период от 12 години от датата на нотифициране на посочената директива, да разреши пускането на пазара на продукти за растителна защита, съдържащи активни вещества, които не са посочени в приложение I към същата директива, които вече се намират на пазара две години след датата на нотифициране, докато тези вещества постепенно се проучват в рамките на работна програма.

(2)

С регламенти (ЕО) № 451/2000 (2) и (ЕО) № 1490/2002 (3) на Комисията се определят подробните правила за изпълнението на третия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, и се установява списък с активни вещества, които да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. В този списък е включен флурпримидол.

(3)

Въздействието на флурпримидол върху човешкото здраве и околната среда е оценено в съответствие с разпоредбите, предвидени в регламенти (ЕО) № 451/2000 и (ЕО) № 1490/2002, за редица употреби, предложени от нотификатора. Освен това в посочените регламенти се определят докладващите държави-членки, които трябва да представят съответните доклади за оценка и препоръки на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1490/2002. За флурпримидол докладващата държава-членка беше Финландия, като цялата съответна документация беше представена на 20 април 2007 г.

(4)

Докладът за оценка беше разгледан съвместно от държавите-членки и ЕОБХ в рамките на неговата работна група за оценка и беше представен на Комисията на 31 юли 2008 г. под формата на заключение на ЕОБХ по отношение на партньорската проверка за оценка на риска от активното вещество флурпримидол (4). Този доклад беше разгледан от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и беше финализиран на 26 септември 2008 г. под формата на доклад за преглед на Комисията за флурпримидол.

(5)

По време на оценяването на активното вещество бяха установени няколко факта, пораждащи загриженост. По-специално, основавайки се на наличната информация, нивото на излагане на оператора и работника надхвърля ПНЕО (приемливо ниво на експозиция на оператора) при оценката на всички ситуации и условия за употреба. Освен това нямаше данни за вида примеси в използваните за токсикологичното проучване партиди. Следователно не беше възможно да се направи заключение въз основа на наличната информация, че флурпримидол отговаря на критериите за включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(6)

Комисията прикани нотификатора да представи своите коментари относно резултатите от партньорската проверка и относно намерението си да продължи да предлага веществото за одобрение или не. Нотификаторът представи своите коментари, които бяха внимателно разгледани. Въпреки изложените доводи от страна на нотификатора обаче, установените проблеми останаха неразрешени и оценките, направени въз основа на представената и оценена информация по време на срещите на експертите на ЕОБХ не показаха, че може да се очаква, че при предложените условия на употреба продуктите за растителна защита, съдържащи флурпримидол, като цяло да отговарят на изискванията, установени в член 5, параграф 1, букви a) и б) от Директива 91/414/ЕИО.

(7)

Поради това флурпримидол не следва да бъде включен в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(8)

Следва да се вземат мерки, за да се гарантира, че предоставените разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи флурпримидол, ще бъдат оттеглени в рамките на определен срок и няма да бъдат подновявани, както и че няма да бъдат издавани нови разрешения за такива продукти.

(9)

Всеки гратисен период, предоставен от държава-членка за унищожаване, съхранение, пускане на пазара и използване на съществуващите запаси от продукти за растителна защита, съдържащи флурпримидол, следва да бъде ограничен до дванадесет месеца, за да се позволи употребата на съществуващите запаси за един допълнителен вегетативен период, което е гаранция, че продуктите за растителна защита, съдържащи флурпримидол, ще останат достъпни за земеделските производители в продължение на 18 месеца, считано от датата на приемане на настоящото решение.

(10)

Настоящото решение не накърнява правото на подаване на заявление за флурпримидол в съответствие с разпоредбите на член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, подробните правила за прилагането на която са установени с Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията (5), с оглед на евентуалното включване на веществото в приложение I към нея.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Флурпримидол не се включва като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

Член 2

Държавите-членки гарантират, че:

а)

всички разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи флурпримидол, се отнемат най-късно до 13 юли 2009 г.;

б)

от датата на публикуване на настоящото решение не се издават или подновяват разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи флурпримидол.

Член 3

Всеки гратисен период, предоставен от държавите-членки в съответствие с разпоредбите на член 4, параграф 6 от Директива 91/414/ЕИО, е възможно най-кратък и изтича най-късно на 13 юли 2010 г.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 13 януари 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 224, 21.8.2002 г., стр. 23.

(4)  ЕОБХ, Научен доклад (2008) 151 — Conclusion on the peer review of flurprimidol (финализиран на 31 юли 2008 г.).

(5)  ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 5.


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

15.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 10/27


РЕШЕНИЕ 2009/29/ОВППС НА СЪВЕТА

от 22 декември 2008 година

относно сключването на Споразумение между Европейския съюз и Република Сомалия относно статута на военноморски сили, ръководени от Европейския съюз в Република Сомалия в рамките на военната операция на ЕС Atalanta

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 24 от него,

като взе предвид препоръката на председателството,

като има предвид, че:

(1)

На 15 май 2008 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации (ООН) прие Резолюция 1814 (2008), с която приканва държавите и регионалните организации да вземат мерки за защита на корабите, участващи в превоза и доставката на хуманитарна помощ за Сомалия, както и в дейности, разрешени от Организацията на обединените нации.

(2)

На 2 юни 2008 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 1816 (2008), с която за период от шест месеца от датата на приемане на резолюцията се разрешава на държавите, които сътрудничат с преходното федерално правителство на Сомалия, да влизат в териториалните води на Сомалия и да използват по начин, съответстващ на относимото международно право, всички необходими средства за потушаване на пиратските действия и въоръжените грабежи по море. Срокът на действие на тези разпоредби беше удължен с допълнителен период от 12 месеца с Резолюция 1846 (2008) на Съвета за сигурност на ООН, приета на 2 декември 2008 г.

(3)

На 10 ноември 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/851/ОВППС относно военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (операция Atalanta) (1).

(4)

Член 11 от това Съвместно действие предвижда, че статутът на силите, ръководени от ЕС, и на техния личен състав, които са разположени на сухоземната територия на трети държави или действат в териториалните или вътрешните води на трети държави, се договаря в съответствие с процедурата, предвидена в член 24 от Договора.

(5)

След упълномощаване от Съвета на 18 септември 2007 г., в съответствие с член 24 от Договора, председателството, подпомагано от ГС/ВП, договори споразумение между Европейския съюз и Република Сомалия относно статута на силите, ръководени от Европейския съюз в Република Сомалия.

(6)

Това споразумение следва да бъде одобрено,

РЕШИ:

Член 1

Одобрява от името на Европейския съюз споразумението между Европейския съюз и Република Сомалия относно статута на военноморските сили, ръководени от Европейския съюз в Република Сомалия.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето, упълномощено да подпише споразумението, с което да обвърже Европейския съюз.

Член 3

Настоящото решение поражда действие от деня на приемането му.

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2008 година.

За Съвета

Председател

B. KOUCHNER


(1)  ОВ L 301, 12.11.2008 г., стр. 33.


15.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 10/29


РЕВОД

СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и Република Сомалия относно статута на военноморските сили, ръководени от Европейския съюз в Република Сомалия в рамките на военната операция на ЕС Atalanta

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ (ЕС),

от една страна, и

РЕПУБЛИКА СОМАЛИЯ, наричана по-нататък „приемаща държава“,

от друга страна,

заедно наричани по-долу „страните“,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД:

резолюции 1814 (2008), 1816 (2008) и 1838 (2008) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (ООН) и последващите резолюции,

писмото с дата 1 ноември 2008 г. от министър-председателя на преходното федерално правителство на Република Сомалия до генералния секретар на Съвета на ЕС/върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност на ЕС в отговор на предложението за сътрудничество на ЕС и нотификацията на това предложение, с дата 14 ноември 2008 г., от преходното федерално правителство на Република Сомалия до генералния секретар на ООН,

Съвместно действие 2008/851/ОВППС на Съвета на ЕС от 10 ноември 2008 година относно военна операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (операция „Atalanta“)

че настоящото споразумение не засяга правата и задълженията на страните съгласно международни споразумения и други инструменти за установяване на международни съдилища и трибунали, включително Статута на Международния наказателен съд,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Обхват и определения

1.   Разпоредбите на настоящото споразумение се прилагат за силите, ръководени от Европейския съюз, и за техния личен състав.

2.   Настоящото споразумение се прилага единствено на територията на приемащата държава, включително нейните вътрешни и териториални води и въздушно пространство.

3.   За целите на настоящото споразумение:

а)

„военноморски сили, ръководени от Европейския съюз (EUNAVFOR)“ означава военните щабове на ЕС и националните контингенти, участващи в операцията, техните плавателни съдове, въздухоплавателни средства, оборудване и имущество и транспортни средства;

б)

„операция“ означава подготовката, установяването, изпълнението и поддръжката на военната мисия в резултат на мандата, произтичащ от Резолюции 1814 (2008) и 1816 (2008) на Съвета за сигурност на ООН и от последващи Резолюции на Съвета за сигурност на ООН, свързани с въпроса, както и от Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г.;

в)

„командващ операцията на ЕС“ означава командващият операцията;

г)

„командващ силите на ЕС“ означава командващият в театъра на действията;

д)

„военен щаб на ЕС“ означава военният щаб и неговите подразделения, независимо от местоположението им, под ръководството на военните командири на ЕС, упражняващи военното командване или контрол на операцията;

е)

„национални контингенти“ означава подразделения, плавателни съдове, въздухоплавателни средства и части, принадлежащи на държавите-членки на Европейския съюз и на други държави, участващи в операцията, включително военни части за защита на плавателните съдове и военни сили на борда на търговски кораби;

ж)

„личен състав на EUNAVFOR“ означава членовете на гражданския и военен личен състав, зачислен към EUNAVFOR, личния състав, разположен за подготовка на операцията, както и личен състав, изпълняващ мисия на изпращаща държава или институция на ЕС в рамките на операцията, които, освен ако не е предвидено друго в настоящото споразумение, се намират на територията на приемащата държава, с изключение на местния личен състав и персонала, нает от международни търговски изпълнители;

з)

„изпращаща държава“ означава всяка държава, която е предоставила национален контингент за EUNAVFOR;

и)

„води“ означава вътрешните и териториалните води на приемащата държава и въздушното пространство над тези води.

Член 2

Общи разпоредби

1.   EUNAVFOR и личният състав на EUNAVFOR спазват законовите и подзаконовите нормативни актове на приемащата държава и се въздържат от всякакви действия или дейности, които са несъвместими с целите на операцията.

2.   EUNAVFOR информира правителството на приемащата държава за плавателните съдове и въздухоплавателните средства, които се намират във водите на приемащата държава и за плавателните съдове, акостиращи в пристанищата на приемащата държава.

Член 3

Идентификация

1.   Членовете на личния състав на EUNAVFOR, разположен на сухоземната територия на приемащата държава, трябва винаги да носят със себе си паспорт или военна лична карта.

2.   Въздухоплавателните средства и плавателните съдове на EUNAVFOR носят отличителните идентификационни знаци на EUNAVFOR, за които се нотифицират компетентните органи на приемащата държава.

3.   EUNAVFOR има право да постави знамето на Европейския съюз и отличителни знаци, като военни емблеми, титли и официални символи върху въздухоплавателните си средства и плавателни съдове. На сухоземната територия на приемащата държава униформите на личния състав на EUNAVFOR носят отличителен знак на EUNAVFOR. По решение на командващия силите на ЕС националното знаме или емблеми на участващите в операцията национални контингенти могат да се поставят върху униформите на EUNAVFOR.

Член 4

Преминаване на границите и движение на територията на приемащата държава

1.   Личният състав на EUNAVFOR се допуска на територията на приемащата държава само след представяне на документите, предвидени в член 3, параграф 1. Членовете на личния състав на EUNAVFOR се освобождават от изискванията на паспортните и визовите разпоредби, както и от имиграционни проверки и митнически контрол при влизане, напускане или в рамките на територията на приемащата държава.

2.   Членовете на личния състав на EUNAVFOR се освобождават от изискванията на разпоредбите на приемащата държава относно регистрацията и контрола на чуждите граждани, но не придобиват право на постоянно пребиваване или местоживеене на територията на приемащата държава.

3.   Имуществото и транспортните средства на EUNAVFOR, които влизат, преминават или напускат територията на приемащата държава, са освободени от всякакво задължение за представяне на инвентарни списъци или други митнически документи, както и от всякакви форми на проверка.

4.   Членовете на личния състав на EUNAVFOR могат да управляват моторни превозни средства, плавателни съдове и въздухоплавателни средства на територията на приемащата държава, ако имат валидна национална, международна или военна шофьорска книжка, свидетелство за управление на кораб или за пилот според случая.

5.   За целите на операцията приемащата държава предоставя на EUNAVFOR и на личния състав на EUNAVFOR свобода на движение и свобода на придвижване на територията си, включително в своите води и въздушно пространство. Свободата на движение в териториалните води на приемащата държава включва спиране и хвърляне на котва при всякакви обстоятелства.

6.   За целите на операцията EUNAVFOR могат да извършват във водите и въздушното пространство на приемащата държава всякакви тренировки или упражнения с оръжия, както и пускане, приземяване и качване на борда на всякакви въздухоплавателни средства или военни съоръжения.

7.   За целите на операцията не се изисква подводниците на EUNAVFOR да плават на повърхността и да показват знамето си в териториалните води на приемащата държава.

8.   За целите на операцията EUNAVFOR и превозните средства, които дава под наем, могат да използват обществени пътища, мостове, фериботи, летища и пристанища без заплащане на мита, такси, данъци или други налози. EUNAVFOR не се освобождава от заплащане на суми в разумен размер за услугите, които е получил по негово искане, при условия, еднакви с предвидените за въоръжените сили на приемащата държава.

Член 5

Привилегии и имунитети на EUNAVFOR, предоставени от приемащата държава

1.   Плавателните съдове и въздухоплавателните средства на EUNAVFOR са неприкосновени. Служители на приемащата държава нямат право да влизат на нейна територия без съгласието на командващия силите на ЕС.

2.   Плавателните съдове и въздухоплавателните средства на EUNAVFOR, както и транспортните му средства, не могат да бъдат обект на претърсване, реквизиция, запор или изпълнителна мярка.

3.   EUNAVFOR, неговите плавателни съдове, въздухоплавателни средства, собственост и имущество, независимо къде се намират и в чие владение са, се ползват с имунитет от юрисдикция.

4.   Архивите и документацията на EUNAVFOR са неприкосновени по всяко време и където и да се намират.

5.   Официалната кореспонденция на EUNAVFOR е неприкосновена. Официална кореспонденция означава цялата кореспонденция, свързана с операцията и нейните функции.

6.   По отношение на закупени и внесени стоки, предоставени услуги и съоръжения, използвани от EUNAVFOR за целите на операцията, EUNAVFOR, както и лицата, предоставили услуги или сключили договори, се освобождават от всякакви национални, регионални и общински данъци, налози и такси от подобно естество. EUNAVFOR не се освобождава от мита, данъци и такси, които представляват заплащане за извършени услуги.

7.   Приемащата държава разрешава влизането на стоки за операцията и ги освобождава от всякакви митнически мита, данъци, тол-такси и подобни такси, различни от такси за съхранение, превоз и други извършени услуги.

Член 6

Привилегии и имунитети на личния състав на EUNAVFOR, предоставени от приемащата държава

1.   Личният състав на EUNAVFOR не подлежи на арест или задържане под никаква форма.

2.   Документите, кореспонденцията и собствеността на личния състав на EUNAVFOR са неприкосновени.

3.   Личният състав на EUNAVFOR се ползва с имунитет от наказателната, гражданската и административната юрисдикция на приемащата държава при всякакви обстоятелства.

Имунитетът на личния състав на EUNAVFOR от юрисдикция може да бъде снет от изпращащата страна или от съответната институция на ЕС, в зависимост от конкретния случай. Снемането на имунитета винаги трябва да бъде в писмена форма.

4.   При започване на производство от член на личния състав на EUNAVFOR, той вече не може да претендира за имунитет от юрисдикцията по отношение на всякакви насрещни искове, пряко свързани с основния иск.

5.   Личният състав на EUNAVFOR не е длъжен да дава свидетелски показания.

6.   Не се предприемат никакви изпълнителни мерки по отношение на личния състав на EUNAVFOR.

7.   Имунитетът на личния състав на EUNAVFOR от юрисдикцията на приемащата държава не го освобождава от юрисдикциите на съответните изпращащи държави.

8.   Личният състав на EUNAVFOR се освобождава от всякакви форми на данъчно облагане в приемащата държава върху заплатите и възнагражденията, които получава от EUNAVFOR или от съответните изпращащи държави, както и върху всички други доходи, получени извън приемащата държава.

9.   Приемащата държава, в съответствие със законовите и подзаконовите нормативни актове, които приема, разрешава внасянето на вещи за лично ползване от личния състав на EUNAVFOR и ги освобождава от всякакви мита, данъци и други свързани такси, различни от такси за съхранение, транспортиране и други подобни услуги.

Личният багаж на личния състав на EUNAVFOR се освобождава от проверки, освен ако са налице сериозни основания да се предполага, че съдържа вещи, които не са предназначени за лично ползване от личния състав на EUNAVFOR или предмети, забранени за внос и износ по закон или контролирани с нормативна уредба за карантина в приемащата държава. В такъв случай проверката се извършва само в присъствието на засегнатия член на личния състав на EUNAVFOR или на упълномощен представител на EUNAVFOR.

Член 7

Наказателна юрисдикция

Компетентните органи на изпращащата държава имат право да упражняват на територията на приемащата държава пълна наказателна юрисдикция и дисциплинарна власт, предоставени им от законодателството на изпращащата държава по отношение на целия личен състав на EUNAVFOR, който се подчинява на това законодателство.

Член 8

Униформа и оръжия

1.   Носенето на униформа се подчинява на правила, приети от командващия силите на ЕС.

2.   Военният личен състав на EUNAVFOR може да носи оръжия и муниции, при условие че е упълномощен за това със заповед.

Член 9

Подпомагане от страна на приемащата държава и сключване на договори

1.   В рамките на своите средства и възможности приемащата държава допринася за подготовката, установяването, изпълнението и поддръжката на операцията.

2.   Правото, приложимо за договори, сключени от EUNAVFOR в приемащата държава, се определя в съответните договори.

3.   Приемащата държава улеснява изпълнението на договорите, сключени между EUNAVFOR и търговските образувания за целите на операцията.

Член 10

Починали членове на личния състав на EUNAVFOR

Командващият силите на ЕС има право да организира и да направи необходимите постъпки за репатриране на починал член на личния състав на EUNAVFOR, както и на личното имущество на починалия.

Член 11

Сигурност на EUNAVFOR

EUNAVFOR е упълномощен да предприема на сухоземната територия на приемащата държава и във вътрешните ѝ води необходимите мерки за защита на своите плавателни съдове, въздухоплавателни средства и имущество, както и на плавателните съдове, които защитава от всякакви външни нападения или непозволен достъп.

Член 12

Комуникации

EUNAVFOR има право на неограничени комуникации по радио (включително сателит, мобилно или преносимо радиооборудване), телефони, телеграфи, факс или всякакво друго оборудване. Приемащата държава предоставя безплатен достъп до честотния спектър.

Член 13

Искове в случай на смърт, нараняване, повреда или загуби

1.   EUNAVFOR и личният състав на EUNAVFOR не носят отговорност за каквито и да било повреди или загуби на гражданско или държавно имущество, свързани с оперативни потребности или причинени от дейности при граждански безредици или защита на EUNAVFOR.

2.   Искове при повреда или загуба на гражданско или държавно имущество, които не са обхванати от параграф 1, както и искове при смърт или нараняване на лице и за повреди или загуба на имущество на EUNAVFOR, се уреждат с дипломатически средства.

3.   В случай на правно действие, предприето във връзка с вреди, причинени на трети страни, Република Сомалия се явява на мястото на EUNAVFOR по време на производството. Във всички случаи Република Сомалия изплаща дължимо обезщетение за компенсиране на вредите, нанесени на трети страни, различни от посочените в параграф 1. Ако тези обезщетения са дължими от EUNAVFOR, сумата на обезщетението се възстановява изцяло или частично от EUNAVFOR.

Член 14

Връзка и спорове

1.   Всички въпроси, възникнали във връзка с прилагането на настоящото споразумение, се разглеждат съвместно от представители на EUNAVFOR и от компетентните органи на приемащата държава.

2.   Ако не се постигне предварително споразумение, спорове относно тълкуването или прилагането на настоящото споразумение между приемащата държава и представители на ЕС се уреждат изключително с дипломатически средства.

Член 15

Други разпоредби

1.   Във всички случаи, в които настоящото споразумение се позовава на привилегиите, имунитетите и правата на EUNAVFOR и на личния състав на EUNAVFOR, правителството на приемащата държава отговаря за прилагането и спазването им от съответните местни власти на приемащата държава.

2.   Никоя разпоредба на настоящото споразумение няма за цел да нарушава и не може да се тълкува като дерогация от права, които могат да се отнасят до държава-членка на ЕС или всяка друга държава, участваща в EUNAVFOR, съгласно други споразумения.

Член 16

Разпоредби за прилагане

За целите на прилагането на настоящото споразумение, въпросите от оперативен, административен и технически характер могат да бъдат предмет на отделни договорености, които да се сключат между командващия силите на ЕС, от една страна, и административните органи на приемащата държава, от друга страна.

Член 17

Влизане в сила и прекратяване

1.   Настоящото споразумение влиза в сила в деня на подписването му и остава валидно до датата на напускане на последните части на EUNAVFOR и последния член на личния състав на EUNAVFOR, както е нотифицирано от EUNAVFOR.

2.   Независимо от параграф 1, разпоредбите, които се съдържат в член 4, параграф 8, член 5, параграфи 1—3, 6 и 7, член 6, параграфи 1, 3, 4, 6, 8 и 9 и член 13, се счита, че се прилагат от датата, на която се разполага първият член на личния състав на EUNAVFOR, ако тази дата е по-рано от датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

3.   Настоящото споразумение може да се изменя с писмено споразумение между страните.

4.   Прекратяването на настоящото споразумение не засяга правата и задълженията, произтичащи от изпълнението на настоящото споразумение преди неговото прекратяване.

Съставено в Найроби на 31 декември 2008 година в два еднообразни екземпляра на английски език.

За Европейския съюз

За приемащата държава


15.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 10/s3


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ

Институциите решиха, че занапред в техните текстове няма да се съдържа позоваване на последното изменение на цитираните актове.

Освен ако не е посочено друго, позоваванията на актове в публикуваните тук текстове се отнасят към актуалната версия на съответния акт.