ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 6

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
10 януари 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 15/2009 на Съвета от 8 януари 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 367/2006 за налагане на окончателни изравнителни мита върху вноса на фолио от полиетилен терефталат (ПET) с произход от Индия и за изменение на Регламент (ЕО) № 1292/2007 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на фолио от полиетилен терефталат (ПЕТ) с произход от Индия

1

 

 

Регламент (ЕО) № 16/2009 на Комисията от 9 януари 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

18

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/128/ЕО на Комисията от 22 декември 2008 година за определяне на специфични критерии за чистота на оцветителите, които са предназначени за влагане в храни (кодифицирана версия) ( 1 )

20

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/10/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 2 декември 2008 година за установяване на формуляр за докладване за големи аварии съгласно Директива 96/82/ЕО на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (нотифицирано под номер C(2008) 7530)  ( 1 )

64

 

 

2009/11/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 19 декември 2008 година за даване на разрешение за методи за класификация на кланични трупове на свине в Испания (нотифицирано под номер C(2008) 8477)

79

 

 

2009/12/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 19 декември 2008 година за даване на разрешение за методи за класификация на кланични трупове на свине в Дания (нотифицирано под номер C(2008) 8498)

83

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2009/13/ЕО

 

*

Решение № 1/2008 на Съвместния ветеринарен комитет създаден със Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти от 23 декември 2008 година по отношение на изменението на допълнения 2, 3, 4, 5, 6 и 10 от приложение 11 към Споразумението

89

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1077/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1566/2007 (ОВ L 295, 4.11.2008 г.)

117

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

10.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 6/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 15/2009 НА СЪВЕТА

от 8 януари 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 367/2006 за налагане на окончателни изравнителни мита върху вноса на фолио от полиетилен терефталат (ПET) с произход от Индия и за изменение на Регламент (ЕО) № 1292/2007 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на фолио от полиетилен терефталат (ПЕТ) с произход от Индия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2026/97 на Съвета от 6 октомври 1997 г. относно защитата срещу субсидиран внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу „основния регламент“), и по-специално членове 19 и 24 от него,

като взе предвид предложението, представено от Комисията след консултации с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

А.   ПРОЦЕДУРА

I.   Предишно разследване и действащи изравнителни мерки

(1)

През декември 1999 г. с Регламент (ЕО) № 2597/1999 (2) Съветът наложи окончателно изравнително мито върху вноса на фолио от полиетилен терефталат, попадащо под кодове по КН ex 3920 62 19 и ex 3920 62 90, с произход от Индия (наричано по-долу „разглеждания продукт“). Разследването, довело до приемането на посочения регламент, ще бъде наричано по-долу „първоначално разследване“. Мерките бяха под формата на адвалорни изравнителни мита със стойност между 3,8 % и 19,1 %, наложени върху вноса от поименно изброени износители, като върху вноса от всички други дружества беше наложенa остатъчна митническа ставка в размер на 19,1 %. Периодът на първоначалното разследване бе от 1 октомври 1997 г. до 30 септември 1998 г.

(2)

През март 2006 г., след провеждане на преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на съществуващите мерки съгласно член 18 от основния регламент, с Регламент (ЕО) № 367/2006 (3) Съветът запази окончателното изравнително мито върху вноса на фолио от ПЕТ с произход от Индия, наложено с Регламент (ЕО) № 2597/1999. Периодът на разследването за преразглеждане бе от 1 октомври 2003 г. до 30 септември 2004 г.

(3)

През август 2006 г., след междинно преразглеждане относно субсидирането по отношение на друг индийски производител на фолио от ПЕТ, Garware Polyester Limited (наричан по-долу „Garware“), Съветът измени с Регламент (ЕО) № 1288/2006 (4) окончателното изравнително мито, наложено на Garware с Регламент (ЕО) № 367/2006.

(4)

През септември 2007 г., след междинно преразглеждане относно субсидирането по отношение на друг индийски производител на фолио от ПЕТ, Jindal Poly Films, Limited, познат преди това като Jindal Polyester Ltd (наричан по-долу „Jindal“), Съветът измени с Регламент (ЕО) № 1124/2007 (5) окончателното изравнително мито, наложено на Jindal с Регламент (ЕО) № 367/2006.

II.   Действащи антидъмпингови мерки

(5)

През август 2001 г. с Регламент (ЕО) № 1676/2001 (6) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на фолио от полиетилен терефталат (ПЕТ) с произход, inter alia, от Индия. Мерките се изразяваха в налагане на адвалорни антидъмпингови мита в размер между 0 и 62,6 % върху вноса от поименно изброени износители, като върху вноса от всички други дружества беше наложенa остатъчна митническа ставка в размер на 53,3 %.

(6)

През март 2006 г. с Регламент (ЕО) № 366/2006 (7) Съветът измени равнището на дъмпинговите маржове, изчислени съгласно Регламент (ЕО) № 1676/2001. Новите дъмпингови маржове са в размер от 3,2 до 29,3 %, а новото дъмпингово мито е в размер от 0 до 18 % предвид изравнителните мита, наложени в резултат от експортните субсидии върху същите продукти с произход от Индия и изменени съгласно Регламент (ЕО) № 367/2006, приет вследствие преразглеждането с оглед изтичане на срока на Регламент (ЕО) № 2579/1999, упоменат в съображение 1 по-горе. През август 2006 г., след междинно преразглеждане относно субсидирането по отношение на индийския производител на фолио от ПЕТ Garware Polyester Limited (наричан по-долу „Garware“), Съветът измени с Регламент (ЕО) № 1288/2006 окончателното антидъмпингово мито, наложено на Garware с Регламент (ЕО) № 1676/2001.

(7)

През септември 2006 г., вследствие на заявление от нов производител износител, с Регламент (ЕО) № 1424/2006 (8) Съветът измени Регламент (ЕО) № 1676/2001, що се отнася до SRF Limited. С този регламент за засегнатото дружество бяха определени дъмпингов марж в размер на 15,5 % и дъмпингово мито със ставка от 3,5 %, като беше взет предвид размерът на субсидията по отношение на износа на дружеството, установен при разследването за защита срещу субсидиран внос, довело до приемането на споменатия по-горе Регламент (ЕО) № 367/2006. Тъй като за дружеството не е определено индивидуално изравнително мито, беше приложена ставката, определена за всички останали дружества.

(8)

С Регламент (ЕО) № 1292/2007 (9) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на фолио от полиетилен терефталат с произход от Индия вследствие на преразглеждане с оглед изтичане на срока съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (10) („основния антидъмпингов регламент“). Със същия регламент беше прекратено частичното междинно преразглеждане на вноса на такива продукти, ограничено до един износител от Индия, по силата на член 11, параграф 3 от основния антидъмпингов регламент.

III.   Започване на частично междинно преразглеждане

(9)

Вследствие на удължаването на срока на валидност на окончателното изравнително мито през март 2006 г., правителството на Индия (ПИ) изрази становището, че обстоятелствата, свързани с две от схемите на субсидиране (схемата с натрупване на митнически кредити в „спестовна книжка“ и освобождаването от данък върху приходите на основание раздел 80 HHC от Закона за подоходното облагане), са се променили и че тези промени са с дълготраен характер. В резултат на това беше отбелязано, че равнището на субсидиране най-вероятно е намаляло и затова мерките, установени частично въз основа на посочените схеми, следва да бъдат преразгледани.

(10)

Комисията разгледа доказателствата, представени от ПИ, и прецени, че те представляват достатъчно основание за започването на преразглеждане в съответствие с разпоредбите на член 19 от основния регламент. След консултации с Консултативния комитет, с известие за започване на частично междинно преразглеждане, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 12 октомври 2007 г. (11), Комисията започна ex officio частично междинно преразглеждане, ограничено до равнището на субсидиране на действащото изравнително мито по отношение на вноса на фолио от полиетилен терефталат с произход от Индия.

(11)

Целта на разследването за частично междинно преразглеждане е да се направи оценка на необходимостта от запазване, премахване или изменение на съществуващите мерки по отношение на дружествата, които са се ползвали от едната или от двете схеми на субсидиране, за които се твърди, че са се променили, при наличие на достатъчни доказателства в съответствие със съответните разпоредби от известието за започване на частично междинно преразглеждане. При разследването за частично междинно преразглеждане, в зависимост от направените в рамките на преразглеждането заключения, се прави и оценка на необходимостта от преразглеждане на мерките, приложими за други дружества, които са сътрудничили по време на разследването, при което е определено равнището на съществуващите мерки и/или на остатъчните мерки, приложими по отношение на всички други дружества.

(12)

Преразглеждането беше ограничено до равнището на субсидиране на дружествата, изброени в приложението към известието за започване на частично междинно преразглеждане, както и до други износители, приканени да заявят своя интерес съгласно условията и срока, определени в известието.

IV.   Период на разследване

(13)

Разследването по отношение на равнището на субсидиране обхвана периода от 1 октомври 2006 г. до 30 септември 2007 г. (наричан по-долу „период на разследване с оглед преразглеждане“, или „ПРП“).

V.   Засегнати от разследването страни

(14)

Комисията официално уведоми за започването на разследване за частично междинно преразглеждане ПИ, а тези индийски производители износители, които сътрудничиха при предишното разследване и за които бе констатирано, че са се ползвали от която и да е от двете схеми за субсидиране, за които се твърди, че са се променили, бяха упоменати в Регламент (ЕО) № 367/2006 и бяха изброени в приложението към известието за започване на частично междинно преразглеждане, както и Du Pont Tejin Films, Люксембург, Mitsubishi Polyester Film, Германия, Toray Plastics Europe, Франция, и Nurell, Италия, представляващи мнозинството от производителите на фолио от ПЕТ в Общността (наричани по-долу „производство на Общността“). На заинтересованите страни беше предоставена възможност да представят писмено становищата си и да поискат да бъдат изслушани в срока, посочен в известието за започване на частично междинно преразглеждане.

(15)

Всички заинтересовани страни, които поискаха това и показаха, че съществуват конкретни причини да бъдат изслушани, получиха тази възможност.

(16)

Писмените и устните коментари, представени от страните, бяха разгледани и, където това беше уместно, бяха взети предвид.

(17)

Предвид очевидно големия брой страни, участващи в настоящото преразглеждане, при разследването на субсидирането беше предвидено използването на селективна проверка в съответствие с член 27 от основния регламент. За да може Комисията да вземе решение дали е необходимо използване на извадка и, ако е така, да подбере такава, производителите износители бяха приканени, в съответствие с член 27 от основния регламент, да заявят своя интерес в рамките на 15 дни от започването на частичното междинно преразглеждане и да предоставят на Комисията информацията, изисквана в известието за започване на частично междинно преразглеждане.

(18)

След проучване на предоставената информация и предвид малкия брой изразили желание да сътрудничат производители износители от Индия, беше решено, че в случая не е необходимо да се използва извадка.

(19)

Едно дружество, SRF Limited, което не е посочено в списъка от приложението към известието за започване на частично междинно преразглеждане, заяви своя интерес и предостави доказателства, че изпълнява критериите за включване в обхвата на разследването за частично междинно преразглеждане, определени в точка 4 от известието за започване на частично междинно преразглеждане. Поради това посоченото дружество беше включено в обхвата на настоящото разследване за преразглеждане.

(20)

Едно дружество, Flex Industries Limited, по отношение на което е наложено изравнително мито (с Регламент (ЕО) № 367/2006) и антидъмпингово мито (с Регламент (ЕО) № 1292/2007), е променило наименованието си и сега е познато като Uflex Limited. Тази промяна в наименованието няма отражение върху констатациите от предходните разследвания.

(21)

С цел да получи информацията, необходима за целите на разследването, Комисията изпрати въпросници до производителите износители, които отговарят на критериите, определени в известието за започване на частично междинно преразглеждане. Освен това беше изпратен въпросник и на ПИ.

(22)

Бяха получени отговори на въпросниците от петима производители износители от Индия, както и от ПИ.

(23)

Комисията изиска и провери цялата информация, счетена за необходима за определяне на субсидирането. Бяха проведени проверки на място в сградите на индийското правителство в Делхи, на правителството на Махаращра в Мумбай, на Резервната банка на Индия в Мумбай, както и на следните дружества:

Ester Industries Limited, New Delhi,

Garware Polyester Limited, Mumbai,

Polyplex Corporation Limited, Noida,

SRF Limited, Gurgaon,

Uflex Limited, Noida.

VI.   Оповестяване и коментари по процедурата

(24)

ПИ и другите заинтересовани страни бяха уведомени за основните факти и съображения, на които се основаваше намерението да се предложи изменение на митническите ставки, приложими за засегнатите сътрудничещи индийски производители износители, и да се удължи срокът на прилагане на съществуващите мерки за всички останали дружества, които не оказаха сътрудничество при това частично междинно преразглеждане. Беше им предоставен и разумен срок за представяне на коментари. Всички становища и коментари бяха надлежно взети предвид, както е посочено по-долу.

Б.   ЗАСЕГНАТ ПРОДУКТ

(25)

Продуктът, предмет на настоящото преразглеждане, е същият като разгледания в Регламент (ЕО) № 367/2006, а именно фолио от полиетилен терефталат (ПET), попадащо под кодове по КН ex 3920 62 19 и ex 3920 62 90, с произход от Индия.

В.   СУБСИДИРАНЕ

1.   Въведение

(26)

Въз основа на информацията, предоставена от ПИ и сътрудничещите производители износители от Индия, и отговорите на въпросника на Комисията са разследвани следните схеми, за които се предполага, че са свързани с предоставяне на субсидии:

а)

Схема на предварителните разрешения (известна преди като схема на предварителните лицензи (AAS);

б)

Схема с натрупване на митнически кредити в „спестовна книжка“;

в)

Схема за насърчаване на износа чрез внос на производствено оборудване;

г)

специални икономически зони/зони за експортна преработка/експортно ориентирани единици;

д)

Схема с освобождаване от данък върху приходите;

е)

Схема на експортно кредитиране (ECS).

ж)

Схема с пакет от насърчителни мерки (PSI).

(27)

Схемите, посочени в букви а)—г), се основават на Закона за (развитие и регулиране на) външната търговия от 1992 г. (№ 22 от 1992 г.), в сила от 7 август 1992 г. (наричан по-долу „Закон за външната търговия“). Със Закона за външната търговия ИП се упълномощава да издава уведомления относно политиката на износ и внос. Те са обобщени в документите за политиката на износ и внос, издавани на всеки пет години и редовно осъвременявани от Министерството на търговията. Един от документите за политиката на износ и внос е от значение за ПРП в настоящия случай — петгодишният план за периода от 1 септември 2004 г. до 31 март 2009 г. („Политика на ИВ 2004—2009 г.“). Освен това ПИ определя процедурите, свързани с Политиката на ИВ за периода 2004—2009 г. в „Наръчник на процедурите за периода 1 септември 2004 г. — 31 март 2009 г., том I“ (наричан по-долу „НОР I 2004—2009 г.“). Наръчникът на процедурите също се актуализира редовно.

(28)

Схемата с освобождаване от данък върху приходите, посочена в буква д) по-горе, се основава на Закона за подоходното облагане от 1961 г., изменян всяка година със Закона за финансите.

(29)

Схемата на експортно кредитиране, посочена в буква е) по-горе, се базира на раздели 21 и 35А от Закона за регулиране на банковото дело от 1949 г., който позволява на Резервната банка на Индия (РБИ) да дава нареждания на търговските банки в областта на експортното кредитиране.

(30)

Схемата, посочена в буква ж) по-горе, се управлява от държавните органи на Индия.

(31)

В съответствие с член 11, параграф 10 от основния регламент Комисията покани ПИ на допълнителни консултации относно променените и непроменените схеми, с цел изясняване на фактическата ситуация по отношение на разглежданите схеми и постигане на взаимноприемливо решение. Вследствие на посочените консултации и поради липсата на взаимноприемливо решение във връзка със схемите, Комисията включи всички схеми в разследването относно субсидирането.

(32)

След оповестяването ПИ и един от производителите износители заявиха, че не е било установено, че разследваните схеми са предоставили ползи на ползвателя. В отговор на това твърдение следва се отбележи, че за всяка една от разследваните схеми беше определено дали някоя от отстъпките представлява субсидия по смисъла на член 2, параграф 1, буква а) и параграф 2 от основния регламент, т.е. финансово участие на ПИ, чрез което се предоставят ползи на разглежданите производители износители. Освен това беше разяснено защо ползите по различните схеми се разглеждат като подлежащи на изравняване. В допълнение всички сътрудничили производители износители получиха подробен разчет, в който се обяснява по какъв начин са определени ползите по всяка от схемите. Следователно това твърдение следва да бъде отхвърлено.

2.   Схема на предварителните разрешения (AAS)

а)   Правно основание

(33)

Подробно описание на схемата се съдържа в параграфи 4.1.1—4.1.14 от Политиката на ИВ за 2004—2009 г. и глави 4.1—4.30 от HOP I 2004—2009 г. Тази схема бе наречена Схема на предварителните лицензии при разследването в контекста на предишното преразглеждане, довело до налагането с Регламент (ЕО) № 367/2006 на окончателно изравнително мито, което е в сила и понастоящем.

б)   Условия за участие

(34)

Схемата на предварителните разрешения се състои от шест подсхеми, описани по-подробно в съображение 35. Тези подсхеми се различават, inter alia, по обхвата си по отношение на подлежащите на включване участници. Производителите износители и търговците износители, „свързани с“ допълнителни производители, имат право да участват в AAS за действителен износ и в AAS за годишни потребности. Производителите износители, извършващи доставки за крайния износител, имат право да участват в AAS за междинни доставки. Основните изпълнители, които извършват доставки в рамките на категориите, свързани с „недействителен износ“, както е посочено в параграф 8.2 от Политиката на ИВ за 2004—2009 г., както и доставчиците на експортно ориентирани единици (ЕОЕ), имат право да участват в AAS за недействителен износ. И накрая, междинните снабдители на производителите износители могат да претендират за свързаните с „недействителен износ“ ползи в рамките на подсхеми Предварително нареждане за освобождаване (ARO) и Насрещен вътрешен акредитив.

в)   Практическо осъществяване

(35)

Предварителни разрешения могат да бъдат издавани за:

i)

Действителен износ: Това е основната подсхема. Тя позволява безмитен внос на изходни материали за производството на конкретен краен продукт, предназначен за износ. „Действителен“ в този контекст означава, че износният продукт трябва да напусне територията на Индия. Разрешението за внос и задължението за износ, включително типът на продукта, предназначен за износ, са посочени в лиценза.

ii)

Годишни потребности: Това разрешение не е свързано с конкретен износен продукт, а с по-широкообхватна продуктова група (напр. химически и сходни с тях продукти). До определен стойностен праг, обусловен от износа, осъществен през изминал период, титулярят на лиценза може да внася безмитно всякакви изходни материали, които да бъдат използвани за производството на който и да било от артикулите, попадащи в продуктовата група. Той може да изнася всякакви крайни продукти, включени в продуктовата група, за която се използва освободен от мито материал.

iii)

Междинни доставки: Тази подсхема обхваща случаите, при които двама производители възнамеряват да произвеждат един продукт, предназначен за износ, и участват заедно в производствения процес. Производителят износител, който произвежда междинен продукт, може да внесе безмитно изходните материали и за тази цел да получи разрешение за междинни доставки по AAS. Крайният износител завършва процеса на производство и е задължен да изнесе готовия продукт.

iv)

Недействителен износ: Тази подсхема позволява главният изпълнител да внася безмитно изходни материали, необходими за производството на стоки, които ще бъдат продавани като „недействителен износ“ на категориите клиенти, посочени в параграф 8.2, букви б)—е), ж), и) и й) от Политиката на ИВ 2004—2009 г. Според ПИ недействителният износ се отнася до сделките, при които доставяните стоки не напускат територията на държавата. Редица категории доставки са считани за недействителен износ, при условие че стоките са произведени в Индия, тоест представляват доставка на стоки на ЕОЕ или на дружество, разположено в специална икономическа зона (SEZ).

v)

Предварително нареждане за освобождаване (ARO): Титулярят на разрешително по AAS, който възнамерява да доставя изходни материали от местни източници вместо посредством пряк внос, има възможност да използва ARO. В такива случаи предварителните разрешения се потвърждават като ARO и се джиросват на местния доставчик при доставката на посочените в тях артикули. Чрез джиросването на ARO местният доставчик получава право на ползи от „недействителния износ“, както е посочено в параграф 8.3 от Политиката на ИВ за 2004—2009 г. (т.е. AAS за междинни доставки/недействителен износ, отстъпки при недействителен износ и възстановяване на крайни акцизи). Механизмът за ARO възстановява данъци и мита на снабдителя, вместо да ги възстановява на крайния износител под формата на отстъпки или възстановяване на мита. Възстановяването на данъци или мита е възможно както за местни изходни материали, така и за вносни.

vi)

Насрещен вътрешен акредитив: Тази подсхема също обхваща местните доставки на титуляр на разрешително по AAS. Титулярят на такова разрешително може да се обърне към банка за откриване на вътрешен акредитив в полза на местен доставчик. Банката ще обяви разрешението за невалидно по отношение на прекия внос, само що се отнася до стойността и обема на артикулите, които са осигурени чрез местни доставки вместо от внос. Местният доставчик има право на ползи от недействителния износ, както е посочено в параграф 8.3 от Политиката на ИВ за 2004—2009 г. (т.е. AAS за междинни доставки/недействителен износ, отстъпки при недействителен износ и възстановяване на крайни акцизи).

(36)

През ПРП трима от сътрудничилите производители износители получиха отстъпки по AAS във връзка с разглеждания продукт. Две от тези дружества използваха две от подсхемите, т.е. i) AAS за действителен износ и iii) AAS за междинни доставки. Третото дружество използва подсхема ii) AAS за годишни потребности. Следователно не е необходимо да се определят условията за изравняване на оставащите неизползвани подсхеми.

(37)

По-конкретно, за целите на извършването на проверки от страна на индийските органи титулярят на предварително разрешение е правно задължен да води „вярна и точна отчетност за потреблението и оползотворяването на безмитни вносни стоки/стоки от вътрешния пазар“ в определен формат (глави 4.26 и 4.30 и допълнение 23 към НОР I 2004—2009 г.), т.е. регистър на действителното потребление. Този регистър трябва да бъде заверен от външен експерт-счетоводител/счетоводител, експерт по управленско счетоводство, който издава сертификат, удостоверяващ, че препоръчителните регистри и съответните записи са били проверени и информацията, представена съгласно допълнение 23, е вярна и точна във всяко едно отношение. Въпреки това гореспоменатите разпоредби се прилагат само за предварителните разрешения, издадени от 13 май 2005 г. нататък. За всички предварителни разрешения или предварителни лицензи, издадени преди посочената дата, от техните титуляри се изисква да спазват приложимите преди това условия за проверка, т.е. да водят верен и точен отчет на потреблението и оползотворяването на вносни стоки, свързани с лиценза, в определения в допълнение 18 формат (глава 4.30 и допълнение 18 към НОР I 2002—2007 г.).

(38)

Що се отнася до подсхемите, използвани през ПРП от двамата сътрудничили производители износители, т.е. тази за действителен износ и тази за междинни доставки, допустимият внос и задълженията при износа са фиксирани по обем и стойност от ПИ и са отбелязани в разрешението. Освен това към момента на вноса и износа правителствените служители следва да документират в разрешението съответните сделки. Обемът на вноса, разрешен по AAS, се определя от ПИ въз основа на стандартни норми за съотношението между изходни материали и крайни продукти (наричани по-долу „СНСИМКП“). СНСИМКП съществуват за повечето продукти, включително за засегнатия продукт, и са публикувани в НОР II 2004—2009 г. Последните промени в СНСИМКП по отношение на фолио и гранули от ПЕТ, междинен продукт, бяха преразгледани през септември 2005 г.

(39)

По отношение на споменатата в подточка ii) по-горе подсхема (AAS за годишни потребности), използвана от другия износител, само лицензът за внос се документира по стойност в лиценза. Титулярят на лиценза е задължен да „поддържа връзката между вносните изходни материали и крайния продукт“ (параграф 4.24А, буква в) от HOP I 2004—2009 г.).

(40)

Внасяните изходни материали не могат да се прехвърлят и трябва да бъдат използвани за производството на крайния продукт за износ. Задължението за износ трябва да бъде изпълнено в рамките на препоръчания срок след издаването на лиценза (24 месеца с възможност за две удължавания от по шест месеца всяко).

(41)

Проверката показа, че нивото на действително потребление от страна на засегнатите дружества на основните изходни материали, необходими за производството на един килограм фолио от ПЕТ, е по-ниско от съответстващите СНСИМКП. То очевидно беше по-ниско и от предишните СНСИМКП за фолио и гранули от ПЕТ и, в по-малка степен, от преразгледаните СНСИМКП, в сила от септември 2005 г.

(42)

При проверката се установи също и че нито едно от засегнатите дружества не е поддържало изисквания по закон регистър на потреблението, упоменат в съображение 37 по-горе. Следователно единственото заключение, което може да се направи, е, че изискванията за проверка, установени от индийските органи, не са спазени.

г)   Заключение

(43)

Освобождаването от вносни мита е субсидия по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) и параграф 2 от основния регламент, т.е. то представлява финансово участие на ПИ, предоставило ползи на разследваните износители.

(44)

Освен това ползването на AAS за действителен износ, AAS за междинни доставки и AAS за годишни потребности е обвързано по закон с осъществяването на износ и следователно тези подсхеми се считат за специфични и подлежащи на изравнителни мерки по смисъла на член 3, параграф 4, буква а) от основния регламент. Без задължение за износ никое дружество не може да извлича ползи от тези схеми.

(45)

Нито една от трите подсхеми, използвани в настоящия случай, не може да бъде разглеждана като система, позволяваща възстановяването на мита или възстановяването за заместители по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент. Те не се придържат към правилата, предвидени в приложение I, буква и), приложение II (определение и правила за възстановяване) и приложение III (определение и правила за възстановяването за заместители) от основния регламент. ПИ не е приложило ефективно нито старата, нито новата система или процедура за проверка, посредством която да се провери дали и в какви количества изходните материали са били употребени в производството на изнасяния продукт (приложение II, раздел II, точка 4 от основния регламент, а по отношение на системи за възстановяване за заместители — приложение III, раздел II, точка 2 от основния регламент). СНСИМКП за разглеждания продукт не са били достатъчно точни. СНСИМКП сами по себе си не могат да бъдат разглеждани като система за проверка на действителното потребление, защото нито едно от засегнатите дружества не е поддържало изисквания регистър на потреблението, за да позволи на ПИ да провери с достатъчна точност какво количество от вложените изходни материали действително е било използвано в производството за износ. Освен това ПИ не е провело допълнителна проверка въз основа на действително вложените изходни материали, макар и по принцип това да се изисква, когато отсъства прилагана ефективно система за проверка (приложение II, раздел II, точка 5 и приложение III, раздел II, точка 3 от основния регламент).

(46)

Следователно тези три подсхеми подлежат на изравнителни мерки.

д)   Изчисляване на размера на субсидията

(47)

Поради липсата на системи за допустимо възстановяване на мита или системи за възстановяване за заместители привилегията, спрямо която могат да бъдат наложени изравнителни мерки, е опрощаване на всички вносни мита, които по принцип са дължими при вноса на изходни материали за влагане в продукта. В това отношение следва да се отбележи, че основният регламент предвижда не само изравнителни мерки, които да компенсират „свръх“ освобождаване от мита. В съответствие с член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) и приложение I, буква и) от основния регламент свръхосвобождаването от мита може да бъде обект на изравнителни мерки само при условие че са спазени условията на приложения II и III от основния регламент. В настоящия случай обаче тези условия не са изпълнени. Следователно, ако бъде установено, че не е проведен съответен мониторинг, горното изключение за схемите на възстановяване не е приложимо и се прилага обичайното правило за изравнителни мерки спрямо сумата на (очакваните приходи от) неплатените мита, а не спрямо предполагаемо свръхосвобождаване. Както е посочено в приложение II, раздел II и приложение III, раздел II от основния регламент, тежестта за изчисляването на такова свръхосвобождаване не пада върху разследващия орган. Напротив, според член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент той трябва само да установи наличието на достатъчни доказателства, които да опровергаят целесъобразността на евентуално заявена система за проверка.

(48)

Размерът на субсидиите за тримата производители износители, които са използвали AAS, е изчислен въз основа на очакваните вносни мита (основните мита и специалните допълнителни мита) върху изходните материали, внесени през ПРП по трите подсхеми (числител). В съответствие с член 7, параграф 1, буква а) от основния регламент таксите, задължително платени за получаването на субсидията, се изваждат от размера на субсидиите при направено мотивирано искане за това. В съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент този размер на субсидиите беше отнесен към експортния оборот през ПРП (подходящ знаменател), тъй като субсидията зависи от осъществяването на износ и не е предоставена във връзка с изработените, произведените, изнесените или транспортираните количества.

(49)

Тримата сътрудничили производители износители са извлекли ползи от въпросната схема през ПРП в размер от 0,5 до 2,1 %.

3.   Схема с натрупване на митнически кредити в „спестовна книжка“ („DEPBS“)

а)   Правно основание

(50)

Подробното описание на DEPBS се съдържа в параграф 4.3 от Политиката на ИВ за 2004—2009 г. и в глава 4 от HOP I 2004—2009 г.

б)   Условия за участие

(51)

Всеки производител износител или търговец износител може да участва в тази схема.

в)   Практическо осъществяване на DEPBS

(52)

Износител, който има право да участва в тази схема, може да подаде заявление за кредити по DEPBS, които се изчисляват като процент от стойността на продуктите, изнасяни по тази схема. Размерът на кредитите по DEPBS е установен от индийските органи за повечето продукти, включително и за засегнатия продукт. Те се определят въз основа на СНСИМКП, като се вземат предвид предполагаемо вносно съдържание на вложените в изнасяния продукт изходни материали и митото върху този предполагаем внос, независимо дали вносните мита са били платени в действителност.

(53)

За да може да се ползва от тази схема, едно дружество трябва да осъществява износ. Към момента на експортната сделка износителят трябва да подаде декларация до индийските органи, в която да посочи, че осъществява износ по DEPBS. За да бъдат изнесени стоките, по време на процедурата по изпращане индийските митнически органи издават товарителница за износ. Този документ удостоверява, inter alia, размера на кредита по DEPBS, който може да бъде предоставен за тази експортна сделка. Към този момент износителят знае какво точно ще получи. След издаването на експортната товарителница от митническите органи ПИ няма правомощия при отпускането на кредит по DEPBS. Съответният размер, използван за изчисляване на ползата по DEPBS, е същият като приложения по време на изготвянето на експортната декларация. Следователно няма възможност за изменения на размера на ползата със задна дата.

(54)

Кредитите по DEPBS са свободно прехвърляеми и са валидни в рамките на 12 месеца от датата на отпускане. Те могат да се използват за плащане на мита върху последващ внос на всякакви стоки, които се внасят без ограничения, с изключение на производствено оборудване. Стоките, внасяни срещу такива кредити, могат да бъдат продавани на вътрешния пазар (като се плаща данък върху продажбата) или да бъдат използвани по друг начин.

(55)

Заявления за кредити по DEPBS се попълват по електронен път и могат да обхващат неограничен брой експортни сделки. De facto няма строг краен срок за кандидатстване за кредити по DEPBS. Използваната за управление на DEPBS електронна система не изключва автоматично експортни сделки извън крайния срок за подаване на заявления, упоменат в глава 4.47 от HOP I 2004—2009 г. Освен това, както изрично е предвидено в глава 9.3 от HOP I 2004—2009 г., заявленията, получени след изтичането на крайния срок за подаване на заявления, винаги могат да бъдат разгледани, като им се наложи минимална наказателна такса (напр. 10 % от отпуснатия размер).

г)   Заключения относно DEPBS

(56)

В рамките на DEPBS се предоставят субсидии по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) и параграф 2 от основния регламент. Кредитът по DEPBS представлява финансово участие на ПИ, тъй като може евентуално да бъде използван за компенсиране на вносни мита, като по този начин се намаляват приходите на ПИ от мита, които иначе биха били дължими. Освен това с кредитите по DEPBS се облагодетелства износителят, тъй като по този начин се подобрява неговата ликвидност.

(57)

Освен това ползването на DEPBS е обвързано по закон с осъществяването на износ и следователно схемата се счита за специфична и подлежаща на изравнителни мерки по смисъла на член 3, параграф 4, буква а) от основния регламент.

(58)

Тази схема не може да бъде считана за система, позволяваща възстановяване на мита или възстановяване за заместители по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент. Тя не съответства на стриктните правила, определени в приложение I, буква и), приложение II (определение и правила за възстановяване) и приложение III (определение и правила за възстановяване за заместители) към основния регламент. Износителят не е задължен действително да потребява стоките, внесени безмитно, в производствения процес и размерът на кредита не се изчислява във връзка с действително вложените изходни материали. Нещо повече, не съществува система или процедура, посредством която да се провери кои изходни материали са употребени в производствения процес на изнасяния продукт и дали не е извършено свръхплащане на вносни мита по смисъла на приложение I, буква и) и приложения II и III към основния регламент. На последно място, даден износител има право на ползи по DEPBS независимо от това дали изобщо внася изходни материали. За да извлече полза, износителят е достатъчно само да изнесе стоки, без да доказва внос на изходни материали. По този начин дори износители, които доставят изходните си материали изцяло от местния пазар и не внасят стоки, които могат да бъдат използвани като изходни материали, имат право да се възползват от DEPBS.

д)   Изчисляване на размера на субсидията

(59)

В съответствие с член 2, параграф 2 и член 5 от основния регламент и методологията на изчисление, използвана за посочената схема в Регламент (ЕО) № 367/2006, размерът на субсидиите, подлежащи на изравнителни мерки, е изчислен от гледна точка на ползата за получателя, установена за ПРП. В това отношение беше прието, че получателят реализира полза към момента, в който се осъществява експортната сделка по схемата. В този момент ПИ се отказва от събиране на мита, което представлява финансово участие по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент. След като митническите органи издадат товарителница, в която, inter alia, е посочена сумата на кредита по DEPBS, която следва да се предостави за тази експортна сделка, ПИ няма право на преценка дали да предостави субсидията или не. Освен това сътрудничилите производители износители са завели кредитите по DEPBS с натрупване като приход при осъществяване на експортната сделка.

(60)

В случаите, в които бяха отправени мотивирани искания, таксите, плащани задължително за получаването на субсидията, бяха приспаднати от така установените кредити, така че да се получи размерът на субсидията като числител, в съответствие с член 7, параграф 1, буква a) от основния регламент. В съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент тази субсидия се отнася към размера на съответния експортен оборот за ПРП като подходящ знаменател, тъй като субсидиите са обвързани с осъществяването на износ, а не се отпускат в съответствие с изработените, произведени, изнесени или транспортирани количества.

(61)

Четирима от сътрудничилите производители износители са извлекли ползи по въпросната схема през ПРП в размер от 2,7 до 5,9 %.

4.   Схема за насърчаване на износа чрез внос на производствено оборудване (EPCGS)

а)   Правно основание

(62)

Подробното описание на EPCGS се съдържа в глава 5 от Политиката на ИВ 2004—2009 г. и глава 5 от HOP I 2004—2009 г.

б)   Условия за участие

(63)

В тази схема могат да участват производители износители, търговци износители, „свързани с“ допълнителни производители и доставчици на услуги.

в)   Практическо осъществяване

(64)

В условия на поето задължение за осъществяване на износ дадено дружество получава разрешение да внася производствено оборудване (ново, а от април 2003 г. — и втора употреба, до 10-годишно) при намалени митнически ставки. За целта ПИ издава лиценз по EPCGS при подаване на заявление и заплащане на такса. От април 2000 г. схемата предвижда намалена митническа ставка при внос в размер на 5 %, приложима за всякакво производствено оборудване, внесено по тази схема. До 31 март 2000 г. прилаганата действителна митническа ставка е 11 % (включително 10 % допълнителна такса), а за внос с голяма стойност — нулева. За да бъде изпълнено задължението за износ, внесеното производствено оборудване трябва да се използва за производство на определено количество стоки за износ в течение на известен период.

(65)

Титулярят на лиценз по EPCGS може също да се снабдява с производствено оборудване от местни източници. В този случай местният производител на производствено оборудване може да се възползва от възможността за безмитен внос на компоненти, необходими за производство на такова оборудване. Като алтернатива местният производител може да извлече полза от недействителен износ по отношение на доставката на производствено оборудване на титуляря на лиценз по EPCGS.

г)   Коментари при оповестяването

(66)

След оповестяването един от производителите износители подчерта, че производственото оборудване, внесено по тази схема, е било използвано също и за производството на продукти, които не са обхванати от настоящото разследване, и че при определянето на маржа на субсидията установеният за ПРП размер на субсидията следва да бъде отнесен към износа не само на разглеждания продукт. Това твърдение беше счетено за основателно и при изчисляването на размера на ползите от схемата за това дружество бяха направени съответните корекции.

д)   Заключение относно EPCG

(67)

В рамките на EPCGS се осигуряват субсидии по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) и параграф 2 от основния регламент. Намаляването на митата представлява финансово участие на ПИ, тъй като отстъпката намалява неговите приходи от мита, които иначе биха били дължими. Освен това с намаляването на митото се предоставят ползи на износителя, тъй като спестените при вноса мита подобряват неговата ликвидност.

(68)

Освен това ползването на EPCGS е обвързано по закон с осъществяването на износ, тъй като такива лицензи не могат да бъдат получени без поето задължение за износ. Следователно схемата се разглежда като специфична и подлежаща на изравнителни мерки съгласно член 3, параграф 4, буква а) от основния регламент.

(69)

В крайна сметка тази схема не може да бъде считана за система, позволяваща възстановяване на мита или възстановяване за заместители по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент. Производственото оборудване не попада в обхвата на подобни системи, както е посочено в приложение I, буква и) от основния регламент, защото то не се потребява при производството на изнасяните продукти.

е)   Изчисляване на размера на субсидията

(70)

Размерът на субсидията беше изчислен в съответствие с член 7, параграф 3 от основния регламент въз основа на неплатените мита върху внесеното производствено оборудване, разпределени в рамките на период, който отразява обичайния срок на амортизация на такова оборудване в съответната промишленост. В съответствие с установената практика така изчисленият размер, отнасящ се до ПРП, беше коригиран с добавянето на лихва за този период, за да се отрази пълният размер на ползите за това време. За тази цел беше счетен за подходящ търговският лихвен процент, приложим в Индия през периода на разследването. В случаите, в които бяха отправени мотивирани искания, таксите, задължително платени за получаването на субсидията, бяха приспаднати в съответствие с член 7, параграф 1, буква а) от основния регламент. В съответствие с член 7, параграфи 2 и 3 от основния регламент този размер на субсидията беше отнесен към експортния оборот през ПРП (подходящ знаменател), тъй като субсидията е обвързана с осъществяването на износ и не се предоставя в съответствие с изработените, произведените, изнесените или транспортираните количества.

(71)

Четирима сътрудничили производители износители са извлекли ползи по въпросната схема през ПРП в размер от 1,0 до 1,9 %.

5.   Схема на зоните за експортна преработка (ЕPZS)/Схема на специалните икономически зони (SEZS)/Схема на експортно ориентираните единици (EOUS)

(72)

Беше установено, че нито един от сътрудничилите производители износители не е бил със статут на експортно ориентирана единица и не е бил разположен в зона за експортна преработка. Същевременно един от сътрудничилите производители износители се е намирал в специална икономическа зона и през ПРП е получил субсидии, подлежащи на изравнителни мерки. Следователно описанието и оценката по-долу се отнасят само до схемата на специалните икономически зони.

а)   Правно основание

(73)

SEZS се споменава в глава 7 от Политиката на ИВ за 2004—2009 г. и в глава 7 от HOP I 2004—2009 г. Подробните правила и разпоредби вече не се съдържат в Политиката на ИВ и в наръчника с процедури. Съответните разпоредби относно политиката и изпълнението ѝ се съдържат в Закона за специалните икономически зони от 2005 г. (№ 28 от 2005 г.) и в Правилника за специалните икономически зони от 2006 г. (уведомление от 10 февруари 2006 г.).

б)   Условия за участие

(74)

Всички предприятия, които по принцип са поели задължение за износ на цялото си производство на стоки или услуги, могат да бъдат учредени по SEZS. Това се отнася и за чисто търговските дружества. За разлика от EOUS, при SEZS не съществуват минимални прагове за размера на инвестициите, които дружествата трябва да са вложили в дълготрайни материални активи, за да могат да участват в схемата.

в)   Практическо осъществяване

(75)

SEZS е схемата правоприемник на бившата Схема на зоните за експортна преработка (EPZS). Специалните икономически зони са специално очертани безмитни анклави и за целите на търговските операции, митата и данъците се разглеждат като чужда територия. Единиците, учредени по SEZS, трябва да бъдат разположени в специални зони, създадени за тази цел. Вече са налице седемнадесет действащи специални икономически зони след получаване на одобрението на индийските органи за тяхното създаване.

(76)

Заявленията за предоставяне на статут на специална икономическа зона трябва да включват подробна информация за следващите пет години, inter alia, относно планираните производствени количества, прогнозираната стойност на износа, изискванията на вноса и местните изисквания. При одобрение от страна на органите на заявлението на дружеството то бива уведомявано за свързаните с това одобрение ред и условия. Споразумението за предоставяне на дружеството на статут по SEZS е валидно за срок от пет години. То може да бъде подновявано за допълнителни периоди.

(77)

Ключово задължение на единиците, учредени по SEZS, както е посочено в глава VI от Правилника за специалните икономически зони за 2006 г., е да бъдат постигнати нетни външнотърговски (НВТ) приходи, т.е. за даден референтен период от пет години от началото на производството за търговски цели общата стойност на износа да бъде по-висока от общата стойност на внесените стоки.

(78)

Единиците, учредени по SEZS, имат право на следните отстъпки:

i)

освобождаване от вносни мита върху всички видове необходими или свързани с изработката, производството и преработката стоки (включително производствено оборудване, изходни материали и консумативи);

ii)

освобождаване от акциз върху стоки, набавени от местни източници;

iii)

възстановяване на централния данък върху продажбите, платен за стоки, набавени от местни източници;

iv)

възможност за продажба на част от продукцията на вътрешния пазар, ако са налице положителни НВТ приходи след заплащане на приложимите мита, тъй като специалните икономически зони не се считат за част от данъчната/митническата територия на Индия;

v)

100 % освобождаване от данък върху приходите за „печалби от внос“ за единиците, учредени по SEZS, по силата на раздел 10АА от Закона за подоходното облагане, за първите 5 години, 50 % за следващите 5 години и с възможност за допълнителна полза през следващите 5 години; и

vi)

освобождаване от данък върху услугите за услуги, потребявани в рамките на специална икономическа зона.

(79)

Единиците, функциониращи в рамките на SEZS, са поставени под надзора на митнически служители съгласно съответните разпоредби на Закона за митниците.

(80)

Тези единици са задължени по закон да поддържат съответна отчетност, при която следва да се посочва стойността на стоките, внесени или набавени на вътрешна митническа територия, потреблението и ползването на стоките, производството на стоките и бракуването им посредством износ, продажбите на вътрешна митническа територия и т.н., в съответствие с правило 22, параграф 2 от Правилника за специалните икономически зони от 2006 г.

(81)

Същевременно от единиците, функциониращи в рамките на специална икономическа зона, не се изисква да свързват всяка пратка с вносни стоки със собствен износ, с прехвърляния към други единици или със собствени продажби във вътрешната митническа територия в съответствие с правило 35 от Правилника за специалните икономически зони от 2006 г.

(82)

Оценката на вноса и набавянето на изходни материали и производствено оборудване на вътрешна територия се основава на самоудостоверяване. Същото се прилага и за експортни продажби. По този начин не се извършват рутинни проверки от митническите органи на такива пратки на единици, функциониращи в SEZ.

(83)

В конкретния случай сътрудничилият производител износител е използвал схемата, за да внася безмитно изходни материали и производствено оборудване, за да си набавя стоки на вътрешния пазар, освободени от акциз, за да си набавя стоки на вътрешния пазар, без да заплаща централизиран данък върху продажбите и за да бъде освободен от данък върху услугите. Разследването показа, че разглежданият производител износител не е реализирал ползи от освобождаване от данък върху приходите по SEZS.

г)   Коментари при оповестяването

(84)

След оповестяването производителят износител, намиращ се в специална икономическа зона, отправи редица коментари, като например заяви, че подсхемите, ползвани от дружеството, представляват допустими схеми за освобождаване от мита (възстановяване на мита) и че използваните подсхеми не представляват субсидия, тъй като не предоставят ползи. Отговорът на тези твърдения на производителя износител е изложен по-долу.

д)   Заключение относно SEZS

(85)

В случая с освобождаването от акциз върху стоки, набавени на вътрешния пазар, беше установено, че митото, платено при покупки от единица, която не функционира в рамките на специална икономическа зона, може да бъде използвано като кредит за нейни бъдещи митнически задължения, например по отношение на плащането на акциз върху вътрешните продажби (т.нар. механизъм на централизиран ДДС — „CENVAT“). Следователно платеният върху покупките акциз не е окончателен. Посредством кредита по „CENVAT“ окончателно мито се налага единствено върху добавената стойност, но не и върху изходните материали. Така, чрез освобождаване от акциз върху покупки от единица по SEZS, правителството не се отказва от допълнителни приходи и следователно на специалните икономически зони не се предоставя допълнителна полза. При тези обстоятелства, тъй като специалните икономически зони не получават допълнителни ползи, не е необходимо тази подсхема да бъде допълнително анализирана в рамките на настоящото разследване.

(86)

Освобождаването на единица, учредена по SEZS, от два вида вносни мита (основното мито и специалното допълнително мито, обичайно дължимо върху вноса на изходни материали и производствено оборудване), освобождаването от плащане на данък върху продажбите за стоки, набавени на местна територия, и освобождаването от данък върху услугите представлява субсидия по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент. Правителството се отказва от приходи, които биха били дължими в отсъствието на тази схема, като по този начин предоставя на единиците по SEZS ползи по смисъла на член 2, параграф 2 от основния регламент, тъй като подобрява тяхната ликвидност. Тези субсидии са обвързани по закон с осъществения износ и следователно се разглеждат като специфични и подлежащи на изравнителни мерки съгласно член 3, параграф 4, буква а) от основния регламент. Целта на SEZS за осъществяване на износ, посочена в правило 2 от Правилника за специалните икономически зони от 2006 г., е conditio sine qua non за предоставянето на насърчителните мерки.

(87)

Производителят износител заяви, че подсхемите, ползвани от дружеството, представляват допустими схеми за освобождаване от мита (възстановяване на мита) по смисъла на член 2, параграф 1, буква a), подточка ii) и приложение I от основния регламент и следователно не подлежат на изравняване. Дружеството заяви, че в приложение I към основния регламент се предвижда, че само освобождаването, опрощаването или възстановяването на вносни мита, надплатени в излишък спрямо събраните върху внесените изходни материали, употребени при производството на изнасяния продукт, представляват експортна субсидия. С други думи, при положение че не е налице прекомерно опрощаване или освобождаване, освобождаването от вносни мита върху изходните материали, необходими за направата, производството или преработката на изнесения продукт, не може да бъде считано за подлежаща на изравняване субсидия.

(88)

В отговор на това твърдение следва на първо място да се отбележи, че ползите, които дадена единица по SEZS извлича, зависят по закон от осъществения износ. Освен това схемите не могат да бъдат считани за допустими системи за възстановяване на мита или възстановяване за заместители по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент. Те не отговарят на стриктните правила, определени в приложение I (букви з) и и), приложение II (определение и правила за възстановяване) и приложение III (определение и правила за възстановяване за заместители) от основния регламент. При положение че схемите за освобождаване от данък върху продажбите и от вносни мита се използват за закупуване на производствено оборудване, те вече не съответстват на правилата за позволени системи за възстановяване, тъй като производственото оборудване не се употребява в процеса на производство в съответствие с изискванията на приложение I, буква з) (възстановяване на данък върху продажбите) и приложение I, буква и) (опрощаване на вносни мита). Освен това беше потвърдено, че ПИ не разполага с ефикасна система или процедура, посредством която да се провери дали и в какви количества набавените изходни материали, освободени от мита и/или данъци, са употребени при производството на изнесения продукт (раздел II, точка 4 от приложение II към основния регламент и, за схемите за възстановяване на заместители, раздел II, точка 2 от приложение III към основния регламент). В действителност от единиците, учредени по SEZS, се изисква да са реализирали нетни приходи по чуждестранен обмен, но не съществува действаща система за проверка, която да цели мониторинг на потреблението на вноса, осъществен във връзка с производството на изнасяните стоки.

(89)

Като алтернативен аргумент производителят износител заяви, че подсхемите, ползвани от дружеството, не представляват субсидия, тъй като дружеството не е получило ползи. По отношение на продажбите на местния пазар производителите износители заявиха, че при положение че дадена единица, намираща се в специална икономическа зона, не се счита за принадлежаща към митническата/данъчната територия на Индия, при продажбата на завършените продукти на местния пазар следва да бъде заплатена пълната стойност на митническите ставки. Твърдението им беше, че не е извлечена полза, тъй като размерът на опростените мита върху изходните материали, използвани в производството на продадените на местния пазар стоки, е по-нисък от този на митата, заплатени от дружеството при продажбата на местния пазар.

(90)

В отговор на това твърдение следва да се отбележи, че въпреки че целта на учредяването на единица по SEZS е реализирането на нетни приходи от чуждестранен обмен, единицата по SEZS разполага с възможността да продава част от производството си на местни пазар. По SEZS стоките, освободени на митница от територията на специалната зона към местния пазар, се третират като вносни стоки. По този начин единицата по SEZS не е поставена в различна ситуация в сравнение с други дружества, действащи на местния пазар, т.е. следва да бъдат заплатени приложимите мита/данъци върху закупените стоки. В този контекст следва да се изясни, че решението от страна на правителството да облага с данъци стоките за потребление на местния пазар не означава, че освобождаването на единицата по SEZS от вносни мита и данък върху продажбите не представлява полза във връзка с експортните продажби на разглеждания продукт. Освен това продажбите на местния пазар нямат въздействие върху по-общата оценка на съответствието относно това дали съществува подходяща система за проверка.

(91)

Що се отнася до експортните продажби, производителят износител заяви, че освобождаването от мита и данъци върху вноса не представлява субсидия, подлежаща на изравняване, доколкото не е налице прекомерно опрощаване. Също така дружеството заяви, че единицата по SEZS е поставена под надзора на митническите служители и че е невъзможно тя да продава изходни материали на местния пазар или да ги влага в продукти, предназначени за продажба на местния пазар, без заплащане на приложимите мита. Поради това по мнение на производителя износител не е възможно предоставянето на прекомерно опрощаване.

(92)

В отговор на това следва да се припомни, че не съществува действаща система или процедура, посредством която да се провери кои изходни материали са употребени при производството на изнесения продукт и дали е налице прекомерно заплащане на вносни мита и данъци по смисъла на приложения I, II и III към основния регламент. Единицата по SEZS вече съществува като такава de jure и от нея в нито един момент не се изисква да обвързва всяка вносна пратка с местоназначението на съответния произлизащ от нея продукт. Само ако съществуваше такъв механизъм за контрол, индийските органи биха могли да получат достатъчно информация относно крайното местоназначение на изходните материали, така че да се позволи ефикасна проверка, която да потвърди, че размерът на опростените мита/данъци не превишава обема на вложените в производство за износ изходни материали. Вътрешните за дружеството системи сами по себе си не биха били достатъчни, тъй като системата за проверка на възстановяването на мита би следвало да бъде създадена и приложена от правителството. Следователно при разследването се установи, че от единицата, намираща се в специална икономическа зона, не се изисква изрично по силата на никакви правни норми и разпоредби относно SEZS да води отчетност за връзката между внесените материали и завършения продукт и ПИ не е създало ефикасен контролен механизъм за определяне на това кои изходни материали са били употребени при производството на стоките за износ и в какви количества.

(93)

Освен това ПИ не е провело и по-нататъшно разследване въз основа на действително вложените изходни материали, въпреки че това принципно би било необходимо при липсата на ефикасна система за проверка (раздел II, точка 5 от приложение II и раздел II, точка 3 от приложение III към основния регламент). Освен това ПИ не представи доказателства, че не е било предоставено прекомерно опрощаване.

е)   Изчисляване на размера на субсидията

(94)

Съответно при отсъствието на позволена схема за възстановяване на мита или възстановяване за заместители ползата, подлежаща на изравняване, се равнява на опрощаването на митнически ставки (основно мито и специално допълнително мито), освобождаването от заплащане на данък върху продажбите за стоки, набавени на местния пазар, и освобождаването от данък върху услугите през ПР.

(95)

Що се отнася до освобождаването от плащане на основните мита, освобождаването от плащане на данък върху продажбите за стоки, набавени на местния пазар, и освобождаването от данък върху услугите, числителят (размер на субсидията) е изчислен въз основа на размера на данъците, от които е било освободено дружеството през ПРП. Таксите, чието плащане е било задължително за получаването на субсидията, са приспаднати от тази сума в съответствие с член 7, параграф 1, буква a) от основния регламент, за да се получи размерът на субсидията като числител.

(96)

За разлика от изходните материали, производственото оборудване не се влага физически в готовите стоки. Съответно, по отношение на освобождаването от плащане на данъци върху закупуването на производствено оборудване, размерът на субсидията е изчислен в съответствие с член 7, параграф 3 от основния регламент въз основа на неплатените мита върху внесено производствено оборудване, разпределени в рамките на период, който отразява обичайния срок на амортизация на такова оборудване в съответната промишленост. В съответствие с установената практика така изчисленият размер, отнасящ се до ПРП, е коригиран с добавянето на лихва за този период, за да се отрази пълният размер на ползите за това време. За тази цел беше счетен за подходящ търговският лихвен процент, приложим в Индия през ПРП. В случаите, в които бяха отправени обосновани искания, таксите, задължително платени за получаването на субсидията, бяха приспаднати в съответствие с член 7, параграф 1, буква а) от основния регламент.

(97)

В съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент така установеният съгласно съображения 95 и 96 по-горе размер на субсидията беше отнесен към съответния експортен оборот, натрупан през ПРП (подходящ знаменател), тъй като предоставянето на субсидията е обвързано с осъществяването на износ и не зависи от изработените, произведените, изнесените или транспортираните количества. Така полученият марж на субсидията е в размер на 5,4 %.

6.   Схема с освобождаване от данък върху приходите („ITES“)

(98)

По тази схема износителите могат да се ползват от частично освобождаване от данък върху приходите за печалбите, получени от продажби за износ. Правното основание за това освобождаване се съдържа в раздел 80 ННС от Закона за данъка върху приходите (ЗДП).

(99)

Тази разпоредба беше отменена от проведената през 2005/2006 г. оценка (т.е. за финансовата година от 1 април 2004 г. до 31 март 2005 г.) нататък и поради това раздел 80 ННС от ЗДП не предоставя никакви ползи след 31 март 2004 г. Сътрудничилите производители износители не са реализирали никакви ползи по тази схема през ПРП. Следователно, тъй като схемата е била отменена, тя не подлежи на изравнителни мерки в съответствие с член 15, параграф 1 от основния регламент.

7.   Схема на експортните кредити (ECS)

а)   Правно основание

(100)

Схемата е описана подробно в ръководен циркуляр DBOD № DIR.(Exp).BC 02/04.02.02/2007-08 (Експортен кредит в чужда валута) и в Ръководен циркуляр DBOD № DIR.(Exp).BC 01/04.02.02/2007-08 (Експортен кредит в рупии) на Резервната банка на Индия (РБИ), адресирани до всички търговски банки в Индия.

б)   Условия за участие

(101)

В тази схема могат да участват производители износители и търговци износители. Беше установено, че трима от сътрудничилите производители износители са реализирали ползи в рамките на ECS.

в)   Практическо осъществяване

(102)

В рамките на тази схема РБИ задължително определя максимални прагове на лихвените проценти, приложими спрямо експортните кредити в индийски рупии и в чужда валута, които търговските банки могат да наложат на износителя. ECS се състои от две подсхеми: ECS преди експедиране („кредит за опаковане“), която обхваща кредитите, предоставени на даден износител за финансиране на набавянето, преработката, производството, опаковането и/или спедицията на стоки преди износ, и ECS след експедиране, която предвижда заеми за работен капитал с цел финансиране на експортните вземания. РБИ също така нарежда на банките да насочат известна част от нетния си банков кредит за експортно финансиране.

(103)

Въз основа на ръководните циркуляри на РБИ износителите могат да получават експортни кредити при преференциални лихвени проценти в сравнение с лихвените проценти, приложими за обикновени търговски кредити („кешови кредити“), които се определят изцяло при пазарни условия. Разликата в лихвените проценти може да бъде по-малка при дружества с добър кредитен рейтинг. Всъщност дружествата с висок рейтинг могат да бъдат в състояние да получат експортни кредити и кешови кредити при еднакви условия.

г)   Заключение относно ECS

(104)

Преференциалните лихвени проценти за кредит по ECS, определени съгласно ръководните циркуляри на РБИ, упоменати в съображение 100, могат да намалят разходите за лихви на даден износител в сравнение с разходите, изцяло определени при пазарни условия, и в този случай на износителя се предоставят ползи по смисъла на член 2, параграф 2 от основния регламент. Експортното финансиране не е per se по-сигурно от вътрешното финансиране. Всъщност то обикновено се възприема като по-рисковано и степента на обезпечаване, която се изисква за определен кредит, независимо от предмета на финансиране, е обект на чисто търговско решение на дадена търговска банка. Разликите в лихвените проценти при различните банки са резултат от методологията на РБИ за определяне на максимални размери на лихвите по заемите за всяка търговска банка поотделно. Освен това търговските банки не са задължени да предоставят на кредитополучателите експортно финансиране при по-изгодни лихвени проценти за експортните кредити в чужда валута.

(105)

Въпреки че преференциалните кредити по ECS се отпускат от търговски банки, тази полза представлява финансово участие от страна на правителството по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка iv) от основния регламент. В този контекст следва да се отбележи, че нито член 2, параграф 1, буква а), подточка iv) от основния регламент, нито Споразумението за субсидиите и изравнителните мерки (ССИМ) поставят изискване за налагане на задължение върху публичните сметки (т.е. възстановяване на средствата на търговските банки от страна на ПИ), за да бъде установена субсидия, а само нареждане от правителството за изпълняване на функциите, посочени в член 2, параграф 1, буква а), подточка i), ii) или iii) от основния регламент. РБИ е публичен орган и следователно отговаря на определението за „правителство“, както е посочено в член 1, параграф 3 от основния регламент. Тя е 100 % държавна собственост, обслужва целите на държавната политика, напр. парична политика, а ръководството ѝ се назначава от ПИ. РБИ дава нареждания на частните органи по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка iv), второ тире от основния регламент, тъй като търговските банки са обвързани с условията, които тя налага inter alia по отношение на максималните стойности на лихвените проценти върху експортните кредити, определени в ръководните циркуляри на РБИ и в разпоредбите на РБИ, съгласно които търговските банки трябва да насочват определен дял от нетния си банков кредит за експортно финансиране. Това нареждане задължава търговските банки да изпълняват функциите, упоменати в член 2, параграф 1, буква а), подточка i) от основния регламент, в конкретния случай — да предоставят заеми под формата на преференциално експортно финансиране. Такова пряко прехвърляне на средства под формата на заеми, отпускани при определени условия, обикновено е в правомощията на правителството и на практика реално не се различава от обичайната практика на правителствата по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка iv) от основния регламент. Тази субсидия се счита за специфична и подлежаща на изравнителни мерки, тъй като преференциалните лихвени проценти са достъпни само във връзка с финансирането на експортните сделки и следователно прилагането им е обвързано с осъществяване на износ по силата на член 3, параграф 4, буква а) от основния регламент.

д)   Изчисляване на размера на субсидията

(106)

Размерът на субсидията е изчислен въз основа на разликата между платените лихви за използваните експортни кредити през ПРП и сумата, която би била платима за обикновени търговски кредити, използвани от сътрудничилите производители износители. Този размер на субсидията (числител) беше отнесен към общия експортен оборот през ПРП (подходящ знаменател) в съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент, тъй като предоставянето на субсидията е обвързано с осъществяването на износ и не зависи от изработените, произведените, изнесените или транспортираните количества.

(107)

Трима сътрудничили производители износители са реализирали печалби по въпросната схема през ПРП в стойности от 0,3 до 0,4 %.

8.   Схема пакет от насърчителни мерки (PSI)

а)   Правно основание

(108)

При предходните разследвания по отношение на фолио от ПЕТ, в това число и разследването, довело до налагането с Регламент (ЕО) № 367/2006 на окончателното изравнително мито, в сила и понастоящем, бяха разгледани няколко държавни схеми на Индия, включващи предоставяне на насърчителни мерки на местни дружества. Държавните схеми попадат в обхвата на „Схема с пакет от насърчителни мерки“ (PSI), тъй като могат да включват различни видове насърчителни мерки. При разследването се установи, че правото на дружеството да извлича ползи по схемата е определено в сертификата за право на допускане до участие. Разследването разкри, че през ПРП двама от сътрудничилите производители са се ползвали от освобождаване от търговски данък (данък върху продажбите) по PSI съгласно раздел 4А от Закона за търговския данък на щат Uttar Pradesh. С този закон продажбите, реализирани от дружество на вътрешния пазар, се освобождават от данък върху продажбите (както на местно, така и на централно равнище).

б)   Условия за участие

(109)

За да могат да участват, по правило дружествата трябва да инвестират в по-слабо развити райони на даден щат, като създават нова промишленост или като правят широкомащабни капиталовложения в разгръщане или разнообразяване на съществуваща промишленост. Основните критерии за установяване на размера на насърчителните мерки са класификацията на района, в който предприятието е или ще бъде разположено, и размерът на инвестицията.

в)   Практическо осъществяване

(110)

При схемата за освобождаване от данъци върху продажбите определени единици не са били задължени да събират данък върху продажбите върху реализираните от тях сделки за продажба. По подобен начин определени единици са били освободени от плащането на данък върху продажбите при набавянето на стоки от снабдители, които също отговарят на условията за участие в схемите. Ако освобождаването при сделките за продажба не се счита за облагодетелстващо определена единица продавач, то освобождаването при сделките за набавяне все пак води до извличане на ползи от определени единици купувачи.

г)   Коментари при оповестяването

(111)

След оповестяването един производител износител отбеляза, че при количественото определяне на ползите, извлечени по тази схема, е било прието, че доставчиците на основна суровина, използвана в производството на разглеждания продукт, са били освободени от данък върху продажбите. Въпреки това фактурите за продажбите показаха, че въпросните доставчици в действителност са обложили с данък продажбите от разглежданото дружество. Следователно, тъй като данъкът върху продажбите е бил платен от дружеството, от тези покупки за производителя износител не са произтекли никакви ползи, подлежащи на изравняване, а размерът на субсидията е бил съответно преразгледан.

д)   Заключение

(112)

В рамките на PSI се предоставят субсидии по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) и параграф 2 от основния регламент. Освобождаването от плащане на данък върху продажбите във връзка с покупки представлява финансово участие, тъй като тази отстъпка намалява размера на иначе дължими приходи за правителството. Освен това освобождаването осигурява ползи за дружествата, тъй като подобрява ликвидността им.

(113)

PSI е достъпна само за дружества, които са инвестирали в някои определени географски райони под юрисдикцията на щат в Индия. Тя не е достъпна за дружества извън тези райони. Размерът на ползите е различен в различните райони. Схемата е специфична съгласно член 3, параграф 2, буква а) и параграф 3 от основния регламент и следователно подлежи на изравнителни мерки.

е)   Изчисляване на размера на субсидията

(114)

Що се отнася до освобождаването от данък върху продажбите, размерът на субсидията е изчислен въз основа на размера на данъка върху продажбите, който обикновено се дължи за ПРП, но е останал неплатен.

(115)

В съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент размерът на субсидията (числител) е отнесен впоследствие към общия експортен оборот и вътрешните продажби на дружеството през ПРП като подходящ знаменател, тъй като субсидията не е обвързана с осъществяването на износ и не се предоставя в съответствие с изработените, произведените, изнесените или транспортираните количества.

(116)

Двамата сътрудничили производители износители са извлекли ползи по въпросната схема през ПРП в размер съответно от 0,3 и 1,4 %.

9.   Размер на субсидиите, подлежащи на изравнителни мерки

(117)

Припомня се, че в Регламент (ЕО) № 367/2006 и в последващите му изменения, упоменати в съображения 2, 3 и 4 по-горе, стойността на подлежащите на изравнителни мерки субсидии, изразена ad valorem, беше определена в размер между 12 и 19,1 % за засегнатите производители износители, сътрудничили при настоящото частично междинно преразглеждане.

(118)

При настоящото частично междинно преразглеждане стойността на подлежащите на изравнителни мерки субсидии, изразена ad valorem, беше определена в размер между 5,4 и 8,6 %, както е изложено по-долу:

Схема→

AAS (12)

DEPBS (12)

EPCGS (12)

SEZS (12)

ECS (12)

PSI

Общо

Дружество↓

%

%

%

%

%

%

%

Ester Industries Limited

 

5,8

1,0

 

0,4

 

7,2

Garware Polyester Limited

0,5

3,9

1,0

 

Незначителен

 

5,4

Polyplex Corporation Limited

1,7

3,2

1,9

 

0,4

1,4

8,6

SRF Limited

 

 

 

5,4

 

 

5,4

Uflex Limited

2,1

2,7

1,0

 

0,3

0,3

6,4

10.   Изравнителни мерки

(119)

В съответствие с разпоредбите на член 19 от основния регламент и основанията за частичното междинно преразглеждане, посочени в точка 3 от известието за започване на частично междинно преразглеждане, беше установено, че равнището на субсидиране по отношение на сътрудничилите производители износители се е понижило и поради това ставките на изравнителните мита, наложени на тези производители износители с Регламент (ЕО) № 367/2006, следва да бъдат съответно изменени.

(120)

Изменените ставки на изравнителните мита следва да бъдат определени въз основа на новите равнища на субсидиране, установени при настоящото междинно преразглеждане, тъй като маржовете на вреда, изчислени при първоначалното разследване срещу субсидиран внос, са по-високи.

(121)

По отношение на всички останали дружества, които не са засегнати от настоящото частично междинно преразглеждане, се отбелязва, че реалните обстоятелства при разследваните схеми и тяхното изравняване не са се променили спрямо предишното разследване. Поради това няма причина да се преизчисляват равнищата на субсидиране и митническите ставки за тези дружества. Следователно ставките на митата, приложими за всички останали страни, с изключение на петимата сътрудничили при настоящото преразглеждане производители износители, остават непроменени.

(122)

Определените в настоящия регламент ставки на индивидуални изравнителни мита за отделните дружества отразяват положението, установено по време на частичното междинно преразглеждане. Ето защо те са приложими единствено по отношение на вноса на засегнатия продукт, произвеждан от тези дружества. Вносът на засегнатия продукт, произведен от дружество, което не е изрично упоменато в постановителната част на настоящия регламент, в това число субекти, свързани с изрично упоменатите, не могат да се възползват от тези ставки и са обект на митническа ставка, приложима за „всички други дружества“.

(123)

Всяко искане за прилагане на тези индивидуални ставки на изравнителните мита (напр. вследствие на промяна в наименованието на субекта или вследствие на създаване на нови производствени или пласментни субекти) следва да бъде отправено до Комисията (13) заедно с цялата съществена информация, по-специално всяка промяна в дейността на дружеството, свързана с производството, както и вътрешните и експортните продажби, свързани например с промяната в наименованието или с промяната в производствените или пласментните субекти. Когато е уместно и след консултации с Консултативния комитет, регламентът ще бъде съответно изменен, като се актуализира списъкът на дружествата, които се ползват с индивидуални митнически ставки.

11.   Антидъмпингови мерки

(124)

Както е предвидено в точка 3, последния параграф от известието за започване на частично междинно преразглеждане, изменението на ставката на изравнителното мито ще има отражение върху окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1292/2007, коригирано при предходните антидъмпингови разследвания с цел избягване на двойно отчитане на въздействията от ползите, получени от експортно субсидиране (припомня се, че окончателното антидъмпингово мито беше изчислено въз основа на дъмпинговия марж, тъй като беше установено, че той е по-нисък от равнището на неутрализиране на вредата). В член 24, параграф 1 от основния регламент и в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 384/96 се предвижда, че не се допуска едновременно налагане на антидъмпингово и изравнително мито при разглеждане на един и същ случай, възникнал поради дъмпинг или наличие на експортно субсидиране. При първоначалното разследване беше установено, че някои от разследваните схеми на субсидиране, подлежащи на изравнителни мерки, представляват експортни субсидии по смисъла на член 3, параграф 4, буква а) от основния регламент. Като такива тези субсидии са оказали въздействие върху експортните цени на индийските производители износители и следователно са довели до повишаване на дъмпинговия марж. Поради това, в съответствие с член 24, параграф 1 от основния регламент, ставките на окончателните антидъмпингови мита са коригирани, така че да отразяват действителния дъмпингов марж, оставащ след налагането на окончателното изравнително мито, предназначено да компенсира последиците от експортните субсидии (вж. съображение 59 от Регламент (ЕО) № 366/2006 и съображение 11 от Регламент (ЕО) № 1424/2006).

(125)

Следователно към настоящия момент ставките на окончателните антидъмпингови мита за разглежданите производители износители трябва да бъдат коригирани, за да се вземе предвид преразгледаният размер на ползите, получени от експортни субсидии през ПРП на настоящото разследване, и да бъде отразен действителният дъмпингов марж, оставащ след налагането на коригираното окончателно изравнително мито, компенсиращо последиците от експортните субсидии.

(126)

Дъмпинговите маржове, установени по-рано по отношение на Ester Industries Limited, Garware Polyester Limited, Polyplex Corporation Limited и Uflex Limited (познато по това време като Flex Industries Limited) (14), бяха определени в Регламент (ЕО) № 366/2006 (вж. съображение 50) и за четирите засегнати дружества възлизаха съответно на 29,3, 20,1, 3,7 и 3,2 %. Равнището на дъмпинговия марж за SRF Limited, определено в Регламент (ЕО) № 1424/2006, беше 15,5 %.

(127)

Предвид ползите от експортните субсидии през ПРП и установеното по-рано равнище на дъмпингов марж, приложимите по отношение на разглежданите дружества маржове и митнически ставки следва да бъдат изчислени, както е посочено в таблицата по-долу:

Дружество

Размер на експортните субсидии за износ

Общ размер на субсидиите

Дъмпингов марж, установен по-рано

Изравнително мито

Антидъмпингово мито

Обща митническа ставка

Ester Industries Limited

7,2 %

7,2 %

29,3 %

7,42 %

22,1 %

29,3 %

Garware Polyester Limited

5,4 %

5,4 %

20,1 %

5,4 %

14,7 %

20,1 %

Polyplex Corporation Limited

7,2 %

8,6 %

3,7 %

8,6 %

0,0 %

8,6 %

SRF Limited

5,4 %

5,4 %

15,5 %

5,4 %

10,1 %

15,5 %

Uflex Limited

6,1 %

6,4 %

3,2 %

6,4 %

0,0 %

6,4 %

(128)

С цел да бъдат взети предвид преразгледаните равнища на антидъмпинговото мито, приложимо по отношение на петимата разглеждани производители износители, Регламент (ЕО) № 1292/2007 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 367/2006 се заменя със следното:

„2.   Ставките на окончателните изравнителни мита, приложими към нетната цена франко границата на Общността преди обмитяване на продуктите, произведени от изброените по-долу дружества, са, както следва:

Дружество

Окончателно мито (%)

Допълнителен код по ТАРИК

Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part-1, New Delhi 110 003, India

7,2

A026

Garware Polyester Limited, Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, India

5,4

A028

Jindal Poly Films Limited, 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, India

17,1

A030

MTZ Polyfilms Limited, New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai 400 039, India

8,7

A031

Polyplex Corporation Limited, B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India

8,6

A032

SRF Limited, Block C, Sector 45, Greenwood City, Gurgaon 122 003, Haryana, India

5,4

A753

Uflex Limited, A-1, Sector 60, Noida 201 301 (U.P.), India

6,4

A027

Всички останали дружества

19,1

A999“

Член 2

Член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1292/2007 се заменя със следното:

„2.   Ставките на окончателните антидъмпингови мита, приложими към нетната цена франко граница на Общността преди обмитяване на продуктите, произведени от изброените по-долу дружества, са, както следва:

Дружество

Окончателно мито (%)

Допълнителен код по ТАРИК

Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part-1, New Delhi 110 003, India

22,1

A026

Garware Polyester Limited, Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, India

14,7

A028

Jindal Poly Films Limited, 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, India

0,0

A030

MTZ Polyfilms Limited, New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai 400 039, India

18,0

A031

Polyplex Corporation Limited, B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India

0,0

A032

SRF Limited, Block C, Sector 45, Greenwood City, Gurgaon 122 003, Haryana, India

10,1

A753

Uflex Limited, A-1, Sector 60, Noida 201 301 (U.P.), India

0,0

A027

Всички останали дружества

17,3

A999“

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 януари 2009 година.

За Съвета

Председател

K. SCHWARZENBERG


(1)  ОВ L 288, 21.10.1997 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 316, 10.12.1999 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 68, 8.3.2006 г., стр. 15.

(4)  ОВ L 236, 31.8.2006 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 255, 29.9.2007 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 227, 23.8.2001 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 68, 8.3.2006 г., стр. 6.

(8)  ОВ L 270, 29.9.2006 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 288, 6.11.2007 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1.

(11)  ОВ C 240, 12.10.2007 г., стр. 6.

(12)  Отбелязаните със звездичка субсидии са експортни субсидии.

(13)  Европейска Комисия — Генерална дирекция „Търговия“, дирекция B — N105, 04/90 — Rue de la Loi/Wetstraat 200 — B-1049 Brussels.

(14)  ОВ L 68, 8.3.2006 г., стр. 6.


10.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 6/18


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 16/2009 НА КОМИСИЯТА

от 9 януари 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 10 януари 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 януари 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

58,7

TR

104,0

ZZ

81,4

0707 00 05

JO

167,2

MA

88,6

TR

147,0

ZZ

134,3

0709 90 70

MA

87,0

TR

158,3

ZZ

122,7

0805 10 20

BR

44,6

CL

44,1

EG

52,5

IL

54,2

MA

55,0

TR

78,3

ZA

44,1

ZZ

53,3

0805 20 10

MA

69,0

ZZ

69,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

49,4

IL

69,6

TR

82,2

ZZ

67,1

0805 50 10

EG

47,1

MA

58,4

TR

65,3

ZZ

56,9

0808 10 80

CN

83,6

MK

35,0

US

116,4

ZZ

78,3

0808 20 50

CN

68,2

US

119,1

ZZ

93,7


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


ДИРЕКТИВИ

10.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 6/20


ДИРЕКТИВА 2008/128/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2008 година

за определяне на специфични критерии за чистота на оцветителите, които са предназначени за влагане в храни

(кодифицирана версия)

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/107/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно хранителни добавки, разрешени за влагане в храни, предназначени за консумация от човека (1), и по-специално член 3, параграф 3, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 95/45/ЕО на Комисията от 26 юли 1995 г. за определяне на специфични критерии за чистота на оцветителите, които са предназначени за влагане в храни (2) е била неколкократно и съществено изменяна (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Необходимо е да се установят критерии за чистота на всички оцветители, посочени в Директива 94/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1994 г. относно оцветители за влагане в храни (4).

(3)

Необходимо е да се вземат предвид спецификациите и техниките за анализ на оцветители, които са определени в Codex Alimentarius, съставен от Съвместния ФАО/СЗО експертен комитет по хранителни добавки (СЕКХД).

(4)

Изготвените по производствени методи хранителни добавки или изходни суровини, които съществено се различават от оценените от Научния комитет по храните или от посочените в настоящата директива трябва да бъдат представени за оценка на безопасността от Европейския орган за безопасност на храните, като се наблегне на критериите за чистота.

(5)

Предвидените в настоящата директива мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

(6)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение II, част Б,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Критериите за чистота, посочени в член 3, параграф 3, буква а) от Директива 89/107/ЕИО за оцветителите, посочени в Директива 94/36/ЕО, са определени в приложение I към настоящата директива.

Член 2

Директива 95/45/EO, изменена с директивите, посочени в приложение II, част A, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение II, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването й в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2008 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 27.

(2)  ОВ L 226, 22.9.1995 г., стр. 1.

(3)  Виж приложение II, част A.

(4)  ОВ L 237, 10.9.1994 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

А.   ОБЩИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ЦВЕТНИТЕ АЛУМИНИЕВИ ЛАКОВЕ

Определение:

Алуминиевите лакове се приготвят от реактивни оцветители, отговарящи на критериите за чистота, които са определени в съответната спецификация за двуалуминиев триокисид във водни условия. Двуалуминиевият триокис обикновено представлява прясно приготвен неизсушен материал, получен чрез взаимодействие между алуминиев сулфат или хлорид с натриев или калциев карбонат, бикарбонат или амоняк. След образуване на лака, продуктът се филтрира, промива с вода и изсушава. В крайния продукт може да има наличие на нереагирал двуалуминиев триокис.

HCl неразтворимо вещество

Не повече от 0,5 %

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % (при неутрални условия)

За съответните цветове важат специфични критерии за чистота.

Б.   СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ЧИСТОТА

Е 100 КУРКУМИН

Синоними

CI натурално жълто 3, куркумово жълто, дифероил метан

Определение

Куркуминът се получава при екстракция с разтворител на куркума, т.е. земните коренища на естествени сортове на Curcuma Longa L. За получаване на концентриран куркуминов прах екстрактът се пречиства чрез кристализация. Продуктът се състои основно от куркумини, т.е основният оцветител (1,7-бис(4-хидрокси-3-метоксифенил)хепта-1,6-диен-3,5-дион) и неговите две десметокси производни в различни съотношения. Може да има наличие на незначителни количества течни масла и смоли, които естествено се срещат в куркумата.

За екстракция могат да се използват само следните разтворители: етилацетат, ацетон, въглероден двуокис, дихлорометан, n-бутанол, метанол, етанол, хексан.

Клас

Дицинамоилметан

Колор индекс №

75300

Einecs

207-280-5

Химични наименования

I

1,7-бис(4-хидрокси-3-метоксифенил)хепта-1,6-диен-3,5-дион

II

1-(4-хидроксифенил-7-(4-хидрокси-3-метокси-фенил-)хепта-1,6-диен-3,5-дион)

III

1,7-бис(4-хидроксифенил)хепта-1,6-диен-3,5-дион

Химична формула

I

C21H20O6

II

C20H18O5

III

C19H16O4

Молекулна маса

I.

368,39

II.

338,39

III.

308,39

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 90 % от общо всички оцветители

E1 cm 1 %1 607 при приблизително 426 nm в етанол

Описание

Жълто-оранжев кристален прах

Идентификация

A.

Спектрометрия

Максимум в етанол при приблизително 426 nm

Б.

Температура на топене

179 °C -182 °C

Чистота

Остатъци от разтворител

Етилацетат

Ацетон

n-бутанол

Метанол

Етанол

Хексан

Не повече от 50 mg/kg, поотделно или в комбинация

Дихлорометан: не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

Е 101 (i) РИБОФЛАВИН

Синоними

Лактофлавин

Клас

Изоалоксазин

Einecs

201-507-1

Химични наименования

7,8-диметил-10-(D-рибо-2,3,4,5-тетрахидроксипентил) бензо(g)птеридин-2,4(3H,10H)-дион

7,8-диметил-10-(1′-D-рибитил)изоалоксазин

Химична формула

C17H20N4O6

Молекулна маса

376,37

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 98 % на безводна основа

E1 cm 1 % 328 при приблизително 444 nm във воден разтвор

Описание

Жълто до жълто-оранжев кристален прах със слаб мирис

Идентификация

A.

Спектрометрия

Съотношението А375267 е между 0,31 и 0,33

Съотношението А444267 е между 0,36 и 0,39

във воден разтвор

Максимум във вода при приблизително 444 nm

Б.

Специфична ротация

[α]D20 между – 115 °C и – 140 °C в 0,05 N разтвор на натриев хидроокис

Чистота

Загуба на маса при сушене

Не повече от 1,5 % след изсушаване при 105 °С в продължение на 4 часа

Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 %

Първични ароматни амини

Не повече от 100 mg/kg (изчислени като анилин)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

Е 101 (ii) РИБОФЛАВИН-5′-ФОСФАТ

Синоними

Рибофлавин-5′-фосфат натрий

Определение

Тези спецификации важат за рибофлавин 5′-фосфат, примесен с незначителни количества чист рибофлавин и рибофлавин дифосфат

Клас

Изоалоксазин

Einecs

204-988-6

Химични наименования

Мононатрий

(2R, 3R, 4S)-5-(3′)10′-дихидро-7′,8′-диметил-2′,4′-диоксо-10′-бензо-[γ]птеридинил)-2,3,4-трихидроксипентил фосфат;

мононатриева сол на 5′-монофосфатен естер на рибофлавин

Химична формула

За дихидратната форма

:

C17H20N4NaO9P·2H2O

За безводната форма

:

C17H20N4NaO9P

Молекулна маса

541,36

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 95 % от общо всички оцветители, изчислени като C17H20N4NaO9P·2H2O

E1 cm 1 % 250 при приблизително 375 nm във воден разтвор

Описание

Жълт до оранжев кристален хигроскопичен прах със слаб мирис и горчив вкус

Идентификация

A.

Спектрометрия

Съотношението А375267 между 0,30 и 0,34

Съотношението А444267 е между 0,35 и 0,40

във воден разтвор

Максимум във вода при приблизително ca 444 nm

Б.

Специфична ротация

[α]D 20 между + 38 °C и + 42 °C в 5 мола HCl разтвор

Чистота

Загуба на маса при сушене

Не повече от 8 % (100 oС, 5 часа във вакуум над P2O5) за дихидратната форма

Сулфатна пепел

Не повече от 25 %

Неорганичен фосфат

Не повече от 0,1 % (изчислен като PO4 на безводна основа)

Спомагателни оцветители

Рибофлавин (чист)

:

не повече от 6 %

Рибофлавин дифосфат

:

не повече от 6 %

Първични ароматни амини

Не повече от 70 mg/kg (изчислени като анилин)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

Е 102 ТАРТРАЗИН

Синоними

CI хранително жълто 4

Определение

Тартразинът се състои основно от тринатриев 5-хидрокси-1-(4-сулфонатофенил-)-4-(4-сулфонатофенилазо)-H-пиразол-3-карбоксилат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Тартразинът се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Клас

Моноазо

Колор индекс №

19140

Einecs

217-699-5

Химични наименования

Тринатриев-5-хидрокси-1-(4-сулфонатофенил)-4-(4-сулфонатофенилазо)-H-пиразол-3-карбоксилат

Химична формула

C16H9N4Na3O9S2

Молекулна маса

534,37

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол

E1 cm 1 % 530 при приблизително 426 nm във воден разтвор

Описание

Светлооранжев прах или гранули

Идентификация

A.

Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 426 nm

Б.

Жълт воден разтвор

 

Чистота

Неразтворими във вода вещества

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 1,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:

 

 

4-хидразинобензолсулфонова киселина

 

4-аминобензол-1-сулфонова киселина

 

5-оксо-1-(4-сулфофенил)-2-пиразолин-3-карбоксилна киселина

 

4,4′-диазоаминоди(бензолсулфонова киселина)

 

Тетрахидроксиянтарна киселина

Общо не повече от 0,5 %

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при неутрални условия

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

Е 104 ХИНОЛИН ЖЪЛТО

Синоними

CI хранително жълто 13

Определение

Хинолин жълто се приготвя чрез сулфониране на 2-(2-хинолил) индан-1,3-дион. Хинолин жълто се състои основно от натриеви соли на смес от дисулфонати (предимно), моносулфонати и трисулфонати на споменатото съединение и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Хинолин жълто се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Клас

Хинофталон

Колор индекс №

47005

Einecs

305-897-5

Химично наименование

Динатриевите соли на дисулфонатите на 2-(2-хинолил) индан-1,3-дион (основен компонент)

Химична формула

C18H9N Na2O8S2 (основен компонент)

Молекулна маса

477,38 (основен компонент)

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по–малко от 70 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол

Хинолин жълто трябва да има следния състав:

Общо от всички присъстващи оцветители:

динатриевите 2-(2-хинолил) индан-1,3-дион-дисулфонати трябва да са не по-малко от 80 %

натриевите 2-(2-хинолил) индан-1,3-дион-моносулфонати трябва да са не повече от 15 %

тринатриевият 2-(2-хинолил) индан-1,3-дион-трисулфонат трябва да е не повече от 7,0 %

E1 cm 1 % 865 (основен компонент) при приблизително 411 nm във воден разтвор на оцетна киселина

Описание

Жълт прах или гранули

Идентификация

A.

Спектрометрия

Максимум във воден разтвор на оцетна киселина с pH 5 при приблизително 411 nm

Б.

Жълт воден разтвор

 

Чистота

Неразтворими във вода вещества

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 4,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:

 

 

2-метилхинолин

 

2-метилхинолин-сулфонова киселина

 

фталова киселина

 

2,6-диметилхинолин

 

2,6-диметилхинолин-сулфонова киселина

Общо не повече от 0,5 %

2-(2-хинолил)индан-1,3-дион

Не повече от 4 mg/kg

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, екстрахирани в естер

Не повече от 0,2 % при неутрални условия

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

E 110 СЪНСЕТ ЖЪЛТО FCF

Синоними

CI хранително жълто 3, жълто-оранжево S

Определение

Сънсет жълто FCF се състои основно от динатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонатофенилазо) нафталин-6-сулфонат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Сънсет жълто FCF се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Клас

Моноазо

Колор индекс №

15985

Einecs

220-491-7

Химични наименования

Динатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонатофенилазо) нафталин-6-сулфонат

Химична формула

C16H10N2Na2O7S2

Молекулна маса

452,37

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 85 % от общо всички оцветители, изразени като натриева сол

E1 cm 1 % 555 при приблизително 485 nm във воден разтвор при pH 7

Описание

Оранжево-червен прах или гранули

Идентификация

A.

Спектрометрия

Максимално във вода при приблизително 485 nm при pH 7

Б.

Оранжев воден разтвор

 

Чистота

Неразтворими във вода вещества

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 5,0 %

1-(фенилазо)-2-нафталенол (судан I)

Не повече от 0,5 mg/kg

Органични съединения, различни от оцветители:

 

 

4-аминобензол-1-сулфонова киселина

 

3-хидроксинафталин-2,7-дисулфонова киселина

 

6-хидроксинафталин-2-сулфонова киселина

 

7-хидроксинафталин-1,3-дисулфонова киселина

 

4,4′-диазоаминоди(бензен-сулфонова киселина)

 

6,6′-оксиди(нафталин-2-сулфонова киселина)

Общо не повече от 0,5 %

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при неутрални условия

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Е 120 КОХИНИЛ, КАРМИНОВА КИСЕЛИНА, КАРМИНИ

Определение

Кармини и карминова киселина се получават от водни, водно-алкохолни или алкохолни екстракти от кохинил, който се състои от изсушени тела на женското насекомо Dactylopius coccus Costa.

Активното оцветяващо вещество е карминова киселина.

Могат да се образуват алуминиеви лакове от карминова киселина (кармини), в които се смята, че присъстват алуминий и карминова киселина в моларно съотношение 1:2.

В търговските продукти активното оцветяващо вещество присъства заедно с амониеви, калциеви, калиеви или натриеви катиони, поотделно или в комбинация, като тези катиони могат да бъдат и в излишък.

Търговските продукти могат да съдържат и белтъчен материал, извлечен от насекомото източник, както и свободен карминат или малко остатъчно количество несвързани алуминиеви катиони.

Клас

Антрахинон

Колор индекс №

75470

Einecs

Кохинил: 215-680-6; карминова киселина: 215-023-3; кармини: 215-724-4

Химични наименования

7-β-D-глюкопиранозил-3,5,6,8-тетрахидрокси-1-метил-9,10-диоксоантрацен-2-карбоксилна киселина (карминова киселина); карминът е хидратираният алуминиев хелат на тази киселина

Химична формула

C22H20O13 (карминова киселина)

Молекулна маса

492,39 (карминова киселина)

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 2,0 % карминова киселина в съдържащите карминова киселина екстракти; не по-малко от 50 % карминова киселина в хелатите.

Описание

Червено до тъмночервено ронливо твърдо вещество или прах. Кохиниловият екстракт обикновено представлява тъмночервена течност, но може да бъде и изсушен на прах.

Идентификация

Спектрометрия

Максимум във воден разтвор на амоняк при приблизително 518 nm.

Максимум в разреден хлороводороден разтвор при приблизително 494 nm за карминова киселина

Чистота

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

Е 122 АЗОРУБИН, КАРМОИЗИН

Синоними

CI хранително червено 3

Определение

Азорубинът се състои основно от динатриев 4-хидрокси-3-(4-сулфонато-1-нафтилазо) нафталин-1-сулфонат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Азорубинът се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Клас

Моноазо

Колор индекс №

14720

Einecs

222-657-4

Химично наименование

Динатриев 4-хидрокси-3-(4-сулфонато-1-нафтилазо) нафталин-1-сулфонат

Химична формула

C20H12N2Na2O7S2

Молекулна маса

502,44

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол.

E1 cm 1 % 510 при приблизително 516 nm във воден разтвор

Описание

Червен до червено-кафяв прах или гранули

Идентификация

A.

Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 516 nm

Б.

Червен воден разтвор

 

Чистота

Неразтворими във вода вещества

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 2,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:

 

 

4-аминонафталин-1-сулфонова киселина

 

4-хидроксинафталин-1-сулфонова киселина

Общо не повече от 0,5 %

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при неутрални условия

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

Е 123 АМАРАНТ

Синоними

CI хранително червено 9

Определение

Амарантът се състои основно от тринатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонато-1-нафтилазо) нафталин-3,6-дисулфонат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Амарантът се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Клас

Моноазо

Колор индекс №

16185

Einecs

213-022-2

Химично наименование

Тринатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонато-1-нафтилазо) нафталин-3,6-дисулфонат

Химична формула

C20H11N2Na3O10S3

Молекулна маса

604,48

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол.

E1 cm 1 % 440 при приблизително 520 nm във воден разтвор

Описание

Червеникаво-кафяв прах или гранули

Идентификация

A.

Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 520 nm

Б.

Червен воден разтвор

 

Чистота

Неразтворими във вода вещества

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 3,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:

 

 

4-аминонафталин-1-сулфонова киселина

 

3-хидроксинафталин-2,7-дисулфонова киселина

 

6-хидроксинафталин-2-сулфонова киселина

 

7-хидроксинафталин-1,3-дисулфонова киселина

 

7-хидроксинафталин-1,3,6-трисулфонова киселина

Общо не повече от 0,5 %

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при неутрални условия

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

Е 124 ПОНСО 4R, КОХИНИЛ ЧЕРВЕНО А

Синоними

CI хранително червено 7, нов кохин

Определение

Понсо 4R се състои основно от тринатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонато-1-нафтилазо) нафталин-6,8-дисулфонат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Понсо 4R се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Клас

Моноазо

Колор индекс №

16255

Einecs

220-036-2

Химично наименование

Тринатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонато-1-нафтилазо) нафталин-6,8-дисулфонат

Химична формула

C20H11N2Na3O10S3

Молекулна маса

604,48

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 80 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол.

E1 cm 1 % 430 при приблизително 505 nm във воден разтвор

Описание

Червеникав прах или гранули

Идентификация

A.

Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 505 nm

Б.

Червен воден разтвор

 

Чистота

Неразтворими във вода вещества

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 1,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:

 

 

4-аминонафталин-1-сулфонова киселина

 

7-хидроксинафталин-1,3-дисулфонова киселина

 

3-хидроксинафталин-2,7-дисулфонова киселина

 

6-хидроксинафталин-2-сулфонова киселина

 

7-хидроксинафталин-1,3,6-трисулфонова киселина

Общо не повече от 0,5 %

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при неутрални условия

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

Е 127 ЕРИТРОЗИН

Синоними

CI хранително червено 14

Определение

Еритрозинът се състои основно от динатриев 2-(2,4,5,7-тетрайодо-3-оксидо-6-оксоксантен-9-ил) бензоат монохидрат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Еритрозинът се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Клас

Ксантен

Колор индекс №

45430

Einecs

240-474-8

Химично наименование

Динатриев 2-(2,4,5,7-тетрайодо-3-оксидо-6-оксоксантен-9-ил) бензоат монохидрат

Химична формула

C20H6I4Na2O5.H2O

Молекулна маса

897,88

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 87 % от общо всички оцветители, изчислени като безводна натриева сол

E1 cm 1 %1 100 при приблизително 526 nm във воден разтвор при pH 7

Описание

Червен прах или гранули

Идентификация

A.

Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 526 nm при pH 7

Б.

Червен воден разтвор

 

Чистота

Неорганични йодиди, изчислени като натриев йодид

Не повече от 0,1 %

Неразтворими във вода вещества

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители (с изключение на флуоресцин)

Не повече от 4,0 %

Флуоресцин

Не повече от 20 mg/kg

Органични съединения, различни от оцветители:

 

Три-йодорезорцинол

Общо не повече от 0,2 %

2-(2,4-дихидрокси-3,5-диодобензоил) бензоена киселина

Общо не повече от 0,2 %

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % от разтвор с pH от 7 до 8

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

Алуминиеви лакове

Методът с неразтворими в солна киселина вещества е неприложим. Заменен е с неразтворими в натриев хидроокис вещества, при не повече от 0,5 % само за този цвят.

Е 128 ЧЕРВЕНО 2G

Синоними

CI хранително червено 10, азогеранин

Определение

Червено 2G се състои основно от динатриев 8-ацетамидо-1-хидрокси-2-фенилазонафталин-3,6-дисулфонат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Червено 2G се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Клас

Моноазо

Колор индекс №

18050

Einecs

223-098-9

Химично наименование

Динатриев 8-ацетамидо-1-хидрокси-2-фенилазо-нафталин-3,6-дисулфонат

Химична формула

C18H13N3Na2O8S2

Молекулна маса

509,43

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 80 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол

E1 cm 1 % 620 при приблизително 532 nm във воден разтвор

Описание

Червен прах или гранули

Идентификация

A.

Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 532 nm

Б.

Червен воден разтвор

 

Чистота

Неразтворими във вода вещества

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 2,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:

 

 

5-ацетамидо-4-хидроксинафталин-2,7-дисулфонова киселина

 

5-амино-4-хидроксинафталин-2,7-дисулфонова киселина

Общо не повече от 0,5 %

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при неутрални условия

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

Е 129 АЛУРА ЧЕРВЕНО AC

Синоними

CI хранително червено 17

Определение

Алура червено AC се състои основно от динатриев 2-хидрокси-1-(2-метокси-5-метил-4-сулфонато-фенилазо) нафталин-6-сулфонат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Алура червено AC се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Клас

Моноазо

Колор индекс №

16035

Einecs

247-368-0

Химично наименование

Динатриев 2-хидрокси-1-(2-метокси-5-метил-4-сулфонатофенилазо) нафталин-6-сулфонат

Химична формула

C18H14N2Na2O8S2

Молекулна маса

496,42

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол

E1 cm 1 % 540 при приблизително 504 nm във воден разтвор при pH 7

Описание

Тъмночервен прах или гранули

Идентификация

A.

Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 504 nm

Б.

Червен воден разтвор

 

Чистота

Неразтворими във вода вещества

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 3,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:

 

6-хидрокси-2-нафталин сулфонова киселина, натриева сол

Не повече от 0,3 %

4-амино-5-метокси-2-метилбензол сулфонова киселина

Не повече от 0,2 %

6,6-оксибис-(2-нафталин сулфонова киселина) динатриева сол

Не повече от 1,0 %

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % от разтвор с рН 7

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

Е 131 ПАТЕНТ СИНЬО V

Синоними

CI хранително синьо 5

Определение

Патент синьо V се състои основно от калциево или натриево съединение на [4-(α-(4-диетиламинофенил)-5-хидрокси-2,4-дисулфофенил-метилиден)2,5-циклохексадиен-1-илиден] диетиламониев хидроокис вътрешнокомплексна сол и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат и/или калциев сулфат като основни безцветни компоненти.

Допуска се наличие и на калиева сол.

Клас

Триарилметан

Колор индекс №

42051

Einecs

222-573-8

Химични наименования

Калциево или натриево съединение на [4-(α-(4-диетиламинофенил)-5-хидрокси-2,4-дисулфофенил-метилиден) 2,5-циклохексадиен-1-илиден] диетиламониев хидроокис вътрешнокомплексна сол

Химична формула

Калциево съединение: C27H31N2O7S2Ca Formula

Натриево съединение: C27H31N2O7S2Na

Молекулна масаt

Калциево съединение: 579,72

Натриево съединение: 582,67

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол

E1 cm 1 %2 000 при приблизително 638 nm във воден разтвор при pH 5

Описание

Тъмносин прах или гранули

Идентификация

A.

Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 638 nm при pH 5

Б.

Син воден разтвор

 

Чистота

Неразтворими във вода вещества

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 2,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:

 

 

3-хидрокси бензалдехид

 

3-хидрокси бензоена киселина

 

3-хидрокси-4-сулфобензоена киселина

 

N,N-диетиламино бензол сулфонова киселина

Общо не повече от 0,5 %

Левко база

Не повече от 4,0 %

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % от разтвор с рН 5

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

Е 132 ИНДИГОТИН, ИНДИГО КАРМИН

Синоними

CI хранително синьо 1

Определение

Индиготинът се състои основно от смес от динатриев 3,3′′диоксо-2,2′-би-индолилиден-5,5′-дисулфонат и динатриев 3,3′-диоксо-2,2′-би-индолилиден-5,7′-дисулфонат, и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Индиготин се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Клас

Индигоид

Колор индекс №

73015

Einecs

212-728-8

Химични наименования

Динатриев 3,3′-диоксо-2,2′-би-индолилиден-5,5′-дисулфонат

Химична формула

C16H8N2Na2O8S2

Молекулна маса

466,36

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол;

динатриев 3,3′-диоксо-2,2′-би-индолилиден-5,7′-дисулфонат: не повече от 18 %.

E1 cm 1 % 480 при приблизително 610 nm във воден разтвор

Описание

Тъмносин прах или гранули

Идентификация

A.

Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 610 nm

Б.

Син воден разтвор

 

Чистота

Неразтворими във вода вещества

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

С изключение на динатриев 3,3′-диоксо-2,2′-би-индолилиден-5,7′-дисулфонат: не повече от 1,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:

 

 

Изатин-5-сулфонова киселина

 

5-сулфоантранилова киселина

 

Антранилована киселина

Общо не повече от 0,5 %

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при неутрални условия

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

Е 133 БРИЛЯНТ СИНЬО FCF

Синоними

CI хранително синьо 2

Определение

Брилянт синьо FCF се състои основно от динатриев α-(4-(N-етил-3-сулфонатобензиламино) фенил)-α-(4-N-етил-3-сулфонатобензиламино) циклохекса-2,5-диенилиден) толуол-2-сулфонат и неговите изомери и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Брилянт синьо FCF се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Клас

Триарилметан

Колор индекс №

42090

Einecs

223-339-8

Химични наименования

Динатриев α-(4-(N-етил-3-сулфонатобензиламино) фенил)-α-(4-N-етил-3-сулфонатобензиламино) циклохекса-2,5-диенилиден) толуол-2-сулфонат

Химична формула

C37H34N2Na2O9S3

Молекулна маса

792,84

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол

E1 cm 1 %1 630 при приблизително 630 nm във воден разтвор

Описание

Червеникаво-син прах или гранули

Идентификация

A.

Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 630 nm

Б.

Син воден разтвор

 

Чистота

Неразтворими във вода вещества

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 6,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:

 

Сума от 2-,3-и 4-формилбензол сулфонови киселини

Не повече от 1,5 %

3-((етил)(4-сулфофенил) амино) метилбензол сулфонова киселина

Не повече от 0,3 %

Левко база

Не повече от 5,0 %

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при рН 7

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

Е 140 (i) ХЛОРОФИЛИ

Синоними

CI натурално зелено 3, магнезиев хлорофил, магнезиев феофитин

Определение

Хлорофилите се получават при екстракция с разтворител на естествени сортове ядивен растителен материал, трева, люцерна и коприва. Последващото отнемане на разтворителя може да доведе до пълно или частично отделяне на естествено съдържащия се координиран магнезий от хлорофилите, в резултат на което се получават съответните феофитини. Основните оцветители са феофитините и магнезиевите хлорофили. Извлеченият продукт, от който е бил отнет разтворителят, съдържа и други пигменти, като каротеноиди, както и масла, мазнини и восъци, извлечени от изходния материал. За екстракция могат да се използват само следните разтворители: ацетон, метил етил кетон, дихлорометан, въглероден двуокис, метанол, етанол, пропан-2-ол и хексан.

Клас

Порфирин

Колор индекс №

75810

Einecs

Хлорофили: 215-800-7, хлорофил a: 207-536-6, хлорофил b: 208-272-4

Химични наименования

Основните активни оцветители са:

 

Фитил (132R,17S,18S)-3-(8-етил-132-метоксикарбонил-2,7,12,18-тетраметил-13′-оксо-3-винил-131-132-17,18-тетрахидроциклопента [т]-порфирин-17-ил) пропионат, (феофитин a) или като магнезиев комплекс (хлорофил a)

 

Фитил (132R,17S,18S)-3-(8-етил-7-формил-132-метоксикарбонил-2,12,18-триметил-13′-оксо-3-винил-131-132-17,18-тетрахидроциклопента [т]-порфирин-17-ил) пропионат, (феофитин b) или като магнезиев комплекс (хлорофил b)

Химична формула

Хлорофил a (магнезиев комплекс): C55H72MgN4O5

Хлорофил a: C55H74N4O5

Хлорофил b (магнезиев комплекс): C55H70MgN4O6

Хлорофил b: C55H72N4O6

Молекулна маса

Хлорофил a (магнезиев комплекс): 893,51

Хлорофил a: 871,22

Хлорофил b (магнезиев комплекс): 907,49

Хлорофил b: 885,20

Съдържание на основно вещвство

Съдържанието на всички комбинирани хлорофили и техните магнезиеви комплекси е не по-малко от 10 %

E1 cm 1 % 700 при приблизително 409 nm в хлороформ

Описание

Восъкообразно твърдо вещество, чийто цвят варира от маслинено зелено до тъмнозелено, в зависимост от съдържанието на координиран магнезий

Идентификация

Спектрометрия

Максимум в хлороформ при приблизително 409 nm

Чистота

Остатъци от разтворител

Ацетон

Метил етил кетон

Метанол

Етанол

Пропан-2-ол

Хексан

Не повече от 50 mg/kg, поотделно или в комбинация

Дихлорметан: Не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

Е 140 (ii) ХЛОРОФИЛИНИ

Синоними

CI натурално зелено 5, натриев хлорофилин, калиев хлорофилин

Определение

Алкалните соли на хлорофилина се получават чрез осапуняване на разтворим екстракт от естествените сортове ядивен растителен материал, трева, люцерна и коприва. Осапуняването отстранява метиловите и фитол естерните групи и може частично да разцепи циклопентениловия пръстен. Киселинните групи се неутрализират до образуване на калиеви и/или натриеви соли.

За екстракция могат да се използват само следните разтворители: ацетон, метил етил кетон, дихлорометан, въглероден двуокис, метанол, етанол, пропан-2-ол и хексан.

Клас

Порфирин

Колор индекс №

75815

Einecs

287-483-3

Химични наименования

Основните активни оцветители в техните киселинни форми са:

3-(10-карбоксилато-4-етил-1,3,5,8-тетраметил-9-оксо-2-винилфорбин-7-ил) пропионат (хлорофилин a)

и

3-(10-карбоксилато-4-етил-3-формил-1,5,8-тетраметил-9-оксо-2-винилфорбин-7-ил) пропионат (хлорофилин b)

В зависимост от степента на хидролиза циклопентениловият пръстен може да се разцепи с произтичащото образуване на трета карбоксилна функция.

Могат да присъстват и магнезиеви комплекси.

Химична формула

Хлорофилин a (киселинна форма): C34H34N4O5

Хлорофилин b (киселинна форма): C34H32N4O6

Молекулна маса

Хлорофилин a: 578,68

Хлорофилин b: 592,66

Ако циклопентениловият пръстен е разцепен, всяко от тези тегла може да се увеличи с 18 далтона

Съдържание на основно вещество

Общото съдържание на всички хлорофилини е не по-малко от 95 % от изсушената проба при приблизително 100 oС в продължение на 1 час.

E1 cm 1 % 700 при приблизително 405 nm във воден разтвор при pH 9

E1 cm 1 % 140 при приблизително 653 nm във воден разтвор при pH 9

Описание

Тъмнозелен до син/черен прах

Идентификация

Спектрометрия

Максимум във водно фосфатен буферен разтвор при pH 9 при приблизително 405 nm и при приблизително 653 nm

Чистота

Остатъци от разтворител

Ацетон

Метил етил кетон

Метанол

Етанол

Пропан-2-ол

Хексан

Не повече от 50 mg/kg, поотделно или в комбинация

Дихлорометан: не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

Е 141 (i) МЕДНИ КОМПЛЕКСИ НА ХЛОРОФИЛИТЕ

Синоними

CI натурално зелено 3, меден хлорофил, меден феофитин

Определение

Медните хлорофили се получават чрез добавяне на медна сол към веществото, получено при екстракция с разтворител на натурални сортове ядивен растителен материал, трева, люцерна и коприва. Продуктът, от който е бил отстранен разтворителят, съдържа и други пигменти, като каротеноиди, както и мазнини и восъци, извлечени от изходния материал. Основните оцветители са медните феофитини. За екстракция могат да се използват само следните разтворители: ацетон, метил етил кетон, дихлорометан, въглероден двуокис, метанол, етанол, пропан-2-ол и хексан.

Клас

Порфирин

Колор индекс №

75815

Einecs

меден хлорофил a: 239-830-5; меден хлорофил b: 246-020-5

Химични наименования

[Фитил (132R,17S,18S)-3-(8-етил-132-метоксикарбонил-2,7,12,18-тетраметил-13′-оксо-3-винил-131-132-17,18-тетрахидроциклопента[т]-порфирин-17-ил)пропионат] мед (II) (меден хлорофил a)

[Фитил (132R,17S,18S)-3-(8-етил-7-формил-132-метоксикарбонил-2,12,18-триметил-13′-оксо-3-винил-131-132-17,18-тетрахидроциклопента[т]-порфирин-17-ил)пропионат] мед (II) (меден хлорофил b)

Химична формула

Меден хлорофил a: C55H72Cu N4O5

Меден хлорофил b: C55H70Cu N4O6

Молекулна маса

Меден хлорофил a: 932,75

Меден хлорофил b: 946,73

Съдържание на основно вещество

Общото съдържание на медни хлорофили е не по-малко от 10 %

E1 cm 1 % 540 при приблизително 422 nm в хлороформ

E1 cm 1 % 300 при приблизително 652 nm в хлороформ

Описание

Восъчно твърдо вещество, чийто цвят варира от синьо-зелено до тъмнозелено, в зависимост от изходния материал

Идентификация

Спектрометрия

Максимум в хлороформ при приблизително 422 nm и при приблизително 652 nm

Чистота

Остатъци от разтворител

Ацетон

Метил етил кетон

Метанол

Етанол

Пропан-2-ол

Хексан

Не повече от 50 mg/kg, поотделно или в комбинация

Дихлорометан: не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Медни йони

Не повече от 200 mg/kg

Общо мед

Не повече от 8,0 % от общо всички медни феофитини

Е 141 (ii) МЕДНИ КОМПЛЕКСИ НА ХЛОРОФИЛИНИТЕ

Синоними

Натриев меден хлорофилин, калиев меден хлорофилин, CI натурално зелено 5

Определение

Алкалните соли на медните хлорофилини се получават чрез прибавяне на мед към продукта, получен чрез осапуняване на разтворим екстракт от естествени сортове ядивен растителен материал, трева, люцерна и коприва; осапуняването отстранява метиловите и фитол естерните групи и може частично да разцепи циклопентениловия пръстен. След прибавяне на мед към пречистените хлорофилини, киселинните групи се неутрализират до образуване на калиеви и/или натриеви соли.

За екстракция могат да се използват само следните разтворители: ацетон, метил етил кетон, дихлорометан, въглероден двуокис, метанол, етанол, пропан-2-ол и хексан.

Клас

Порфирин

Колор индекс №

75815

Einecs

 

Химични наименования

Основните активни оцветители в техните киселинни форми са:

3-(10-карбоксилато-4-етил-1,3,5,8-тетраметил-9-оксо-2-винилфорбин-7-ил)пропионат, меден комплекс (меден хлорофилин a)

и

3-(10-карбоксилато-4-етил-3-формил-1,5,8-триметил-9-оксо-2-винилфорбин-7-ил) пропионат, меден комплекс (меден хлорофилин b)

Химична формула

Меден хлорофилин a (киселинна форма): C34H32Cu N4O5

Меден хлорофилин b (киселинна форма): C34H30Cu N4O6

Молекулна маса

Меден хлорофилин a: 640,20

Меден хлорофилин b: 654,18

Ако циклопентениловият пръстен е разцепен, всяка от тези маси може да се увеличи с 18 далтона

Съдържание на основно вещество

Съдържание на всички медни хлорофилини е не по-малко от 95 % от изсушената проба при 100 oС в продължение на 1 час.

E1 cm 1 % 565 при приблизително 405 nm във водно фосфатен буферен разтвор при pH 7,5

E1 cm 1 % 145 при приблизително 630 nm във водно фосфатен буферен разтвор при pH 7,5

Описание

Тъмнозелен до син/черен прах

Идентификация

Спектрометрия

Максимум във водно фосфатен буферен разтвор при pH 7,5 при приблизително 405 nm и при приблизително 630 nm

Чистота

Остатъци от разтворител

Ацетон

Метил етил кетон

Метанол

Етанол

Пропан-2-ол

Хексан

Не повече от 50 mg/kg, поотделно или в комбинация

Дихлорометан: не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Медни йони

Не повече от 200 mg/kg

Общо мед

Не повече от 8,0 % от общо всички медни хлорофилини

Е 142 ЗЕЛЕНО S

Синоними

CI хранително зелено 4, брилянтно зелено BS

Определение

Зелено S се състои основно от натриев N-[4-диметиламино)фенил] 2-хидрокси-3,6-дисулфо-1-нафталенил)метилен]-2,5-циклофексадиен-1-илиден]-N-метилметанаминиум и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Зелено S се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Клас

Триарилметан

Колор индекс №

44090

Einecs

221-409-2

Химични наименования

Натриев N-[-4-[[4-диметиламино)фенил](2-хидрокси-3,6-дисулфо-1-нафталенил)-метилен]-2,5-циклохексадиен-1-илиден]-N-метилметанаминиум;

Натриев 5-[4-диметиламино-α-(4-диметилиминоциклохекса-2,5-диенилиден)бензил]-6-хидрокси-7-сулфонато-нафталин-2-сулфонат (алтернативно химично наименование)

Химична формула

C27H25N2NaO7S2

Молекулна маса

576,63

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 80 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол

E1 cm 1 %1 720 при приблизително 632 nm във воден разтвор

Описание

Тъмносин или тъмнозелен прах или гранули

Идентификация

A.

Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 632 nm

Б.

Син или зелен воден разтвор

 

Чистота

Неразтворими във вода вещества

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 1,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:

 

4,4′-бис(диметиламино)-бензхидрилов алкохол

Не повече от 0,1 %

4,4′-бис(диметиламино)-бензофенон

Не повече от 0,1 %

3-хидроксинафталин-2,7-дисулфонова киселина

Не повече от 0,2 %

Левко база

Не повече от 5,0 %

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при неутрални условия

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

Е 150а ОБИКНОВЕН КАРАМЕЛ

Определение

Обикновеният карамел се приготвя чрез контролирана топлинна обработка на въглехидрати (налични в търговската мрежа подсладители за храни, които представляват техните мономери глюкоза и фруктоза и/или полимери, като например глюкозни сиропи, захароза и/или инвертирани сиропи и декстроза). За подпомагане на карамелизацията могат да се използват киселини, основи и соли, с изключение на амониеви съединения и сулфити.

Einecs

232-435-9

Описание

Тъмнокафяви до черни течности или твърди вещества

Чистота

Цветово ограничение от DEAE целулоза

Не повече от 50 %

Цветово ограничение от фосфорилна целулоза

Не повече от 50 %

Цветови интензитет (1)

0,01-0,12

Общо азот

Не повече от 0,1 %

Общо сяра

Не повече от 0,2 %

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 25 mg/kg

Е 150b КАРАМЕЛ (ОСНОВЕН СУЛФИТ)

Определение

Карамел (основен сулфит) се приготвя чрез контролирана топлинна обработка на въглехидрати (налични в търговската мрежа подсладители за храни, които представляват техните мономери глюкоза и фруктоза и/или полимери, напр. глюкозни сиропи, захароза и/или инвертирани сиропи и декстроза), със или без киселини или основи, в присъствието на сулфитни съединения (сериста киселина, калиев сулфит, калиев бисулфит, натриев сулфит и натриев бисулфит); не се използват амониеви съединения.

Einecs

232-435-9

Описание

Тъмнокафяви до черни течности или твърди вещества

Чистота

Цветово ограничение от DEAE целулоза

Повече от 50 %

Цветови интензитет (1)

0,05-0,13

Общо азот

Не повече от 0,3 % (2)

Серен двуокис

Не повече от 0,2 % (2)

Общо сяра

0,3-3,5 % (2)

Ограничаване на сярата от DEAE целулоза

Повече от 40 %

Абсорбционен коефициент за цветово ограничение от DEAE целулоза

19-34

Абсорбционен коефициент

(А 280/560)

По-голям от 50

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 25 mg/kg

Е 150c АМОНИЕВ КАРАМЕЛ

Определение

Амониевият карамел се приготвя чрез контролирана топлинна обработка на въглехидрати (налични в търговската мрежа подсладители за храни, които представляват техните мономери глюкоза и фруктоза и/или полимери, напр. глюкозни сиропи, захароза и/или инвертирани сиропи и декстроза), със или без киселини или основи, в присъствието на амониеви съединения (амониев хидроокис, амониев карбонат, амониев хидроген карбонат и амониев фосфат); не се използват сулфитни съединения.

Einecs

232-435-9

Описание

Тъмнокафяви до черни течности или твърди вещества

Чистота

Цветово ограничение от DEAE целулоза

Не повече от 50 %

Цветово ограничение от фосфорилна целулоза

Повече от 50 %

Цветови интензитет (1)

0,08-0,36

Амонячен азот

Не повече от 0,3 % (2)

4-метилимидазол

Не повече от 250 mg/kg (2)

2-ацетил-4-тетрахидрокси-бутилимидазол

Не повече от 10 mg/kg (2)

Общо сяра

Не повече от 0,2 % (2)

Общо азот

0,7-3,3 % (2)

Абсорбционен коефициент на цветово ограничение от фосфорил целулоза

13-35

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 25 mg/kg

Е 150d КАРАМЕЛ (АМОНИЕВ СУЛФИТ)

Определение

Карамел (амониев сулфит) се приготвя чрез контролирана топлинна обработка на въглехидрати (налични в търговската мрежа подсладители за храни, които представляват техните мономери глюкоза и фруктоза и/или полимери, напр. глюкозни сиропи, захароза и/или инвертирани сиропи и декстроза), със или без киселини или основи, в присъствието едновременно на сулфитни и амониеви съединения (сериста киселина, калиев сулфит, калиев бисулфит, натриев сулфит, натриев бисулфит, амониев хидроокис, амониев карбонат, амониев хидроген карбонат, амониев фосфат, амониев сулфат, амониев сулфит и амониев хидроген сулфит).

Einecs

232-435-9

Описание

Тъмнокафяви до черни течности или твърди вещества

Чистота

Цветово ограничение от DEAE целулоза

Повече от 50 %

Цветови интензитет (1)

0,10-0,60

Амонячен азот

Не повече от 0,6 % (2)

Серен двуокис

Не повече от 0,2 % (2)

4-метилимидазол

Не повече от 250 mg/kg (2)

Общо азот

0,3-1,7 % (2)

Общо сяра

0,8-2,5 % (2)

Отношение азот/сяра на алкохолния преципитат

0,7-2,7

Абсорбционен коефициент на алкохолния преципитат (3)

8-14

Абсорбционен коефициент (А 280/560)

Не повече от 50

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 25 mg/kg

Е 151 БРИЛЯНТНО ЧЕРНО BN, ЧЕРНО PN

Синоними

CI хранително черно 1

Определение

Брилянтно черно BN се състои основно от тетранатриев-4-ацетамидо-5-хидрокси-6-[7-сулфонато-4-(4-сулфонатофенилазо)-1-нафтилазо] нафталин-1,7-дисулфонат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Брилянтно черно BN се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Клас

Бисазо

Колор индекс №

28440

Einecs

219-746-5

Химични наименования

Тетранатриев 4-ацетамидо-5-хидрокси-6-[7-сулфонато-4-(4-сулфонатофенилазо)-1-нафтилазо] нафталин-1,7-дисулфонат

Химична формула

C28H17N5Na4O14S4

Молекулна маса

867,69

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 80 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол

E1 cm 1 % 530 при приблизително 570 nm в разтвор

Описание

Черен прах или гранули

Идентификация

A.

Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 570 nm

Б.

Черно-синкав воден разтвор

 

Чистота

Неразтворими във вода вещества

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 10 % (изразени въз основа на багрилното съдържание)

Органични съединения, различни от оцветители:

 

 

4-ацетамидо-5-хидроксинафталин-1,7-дисулфонова киселина

 

4-амино-5-хидроксинафталин-1,7-дисулфонова киселина

 

8-аминонафталин-2-сулфонова киселина

 

4,4′-диазоаминоди-(бензолсулфонова киселина)

Общо не повече от 0,8 %

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при неутрални условия

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

Е 153 РАСТИТЕЛЕН ВЪГЛЕН

Синоними

Растително черно

Определение

Растителният въглен се получава чрез овъгляване на растителен материал, като дърво, целулозни остатъци, торф, кокосови и други черупки. Суровината се овъглява при висока температура. Продуктът се състои основно от фино обособени въглеродни фракции и може да съдържа малки количества азот, водород и кислород. Продуктът може да абсорбира известно количество влага след приключване на производствения цикъл.

Колор индекс №

77266

Einecs

215-609-9

Химични наименования

Въглен

Химична формула

C

Молекулна масаt

12,01

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 95 % въглен, изчислени на безводна и несъдържаща пепел основа

Описание

Черен прах, без мирис и вкус

Идентификация

A.

Разтворимост

Неразтворим във вода и органични разтворители

Б.

Горене

При нагорещяване до червено гори бавно без пламък

Чистота

Пепел (общо)

Не повече от 4,0 % (температура на накаляване: 625 °C)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

Полиароматни въглеводороди

Екстрактът, получен чрез извличане на 1 g от продукта с 10 g чист циклохексан в апарат за непрекъсната екстракция, трябва да е безцветен, а флуоресценцията на екстракта в ултравиолетова светлина не трябва да бъде по-интензивна от тази на разтвор на 0,100 mg хининов сулфат в 1 000 ml 0,01 M сярна киселина.

Загуба на маса при сушене

Не повече от 12 % (при 120 °C, в продължение на 4 часа)

Вещества, разтворими в основи

Филтратът, получен чрез кипване на 2 g от пробата с 20 ml N натриева основа и филтриране, трябва да е безцветен.

Е 154 КАФЯВО FK

Синоними

CI хранително кафяво 1

Определение

Кафяво FK се състои основно от смес на:

I

натриев 4-(2,4-диаминофенилазо) бензолсулфонат

II

натриев 4-(4,6-диамино-m-толилазо) бензолсулфонат

III

динатриев 4,4′-(4,6-диамино-1,3-фениленбисазо)ди(бензенсулфонат)

IV

динатриев 4,4′-(2,4-диамино-1,3-фениленбисазо)ди (бензолсулфонат)

V

динатриев 4,4′-(2,4-диамино-5-метил-1,3-фенилендисазо)ди (бензолсулфонат)

VI

тринатриев 4,4′,4′′-(2,4-диаминобензол-1,3,5-трисазо)три-(бензолсулфонат)

и спомагателни оцветители в съчетание с вода, натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Кафяво FK се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Клас

Азо (смес от моно-, бис-и трисазо оцветители)

Einecs

 

Химични наименования

Смес от:

I

натриев 4-(2,4-диаминофенилазо) бензолсулфонат

II

натриев 4-(4,6-диамино-m-толилазо) бензолсулфонат

III

динатриев 4,4′-(4,6-диамино-1,3-фениленбисазо)ди (бензолсулфонат)

IV

динатриев 4,4′-(2,4-диамино-1,3-фениленбисазо)ди (бензолсулфонат)

V

динатриев 4,4′-(2,4-диамино-5-метил-1,3-фениленбисазо)ди (бензолсулфонат)

VI

тринатриев 4,4′,4′′-(2,4-диаминобензол-1,3,5-трисазо)три-(бензолсулфонат)

Химична формула

I

C12H11N4NaO3S

II

C13H13N4NaO3S

III

C18H14N6Na2O6S2

IV

C18H14N6Na2O6S2

V

C19H16N6Na2O6S2

VI

C24H17N8Na3O9S3

Молекулна маса

I

314,30

II

328,33

III

520,46

IV

520,46

V

534,47

VI

726,59

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 70 % от общо всички оцветители

Съотношенията между компонентите на всички присъстващи оцветители не трябва да надвишават:

I

26 %

II

17 %

III

17 %

IV

16 %

V

20 %

VI

16 %

Описание

Червено-кафяв прах или гранули

Идентификация

Оранжев до червеникав разтвор

 

Чистота

Неразтворими във вода вещества

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 3,5 %

Органични съединения, различни от оцветители:

 

4-аминобензол-1-сулфонова киселина

Не повече от 0,7 %

m-фенилендиамин и 4-метил-m-фенилендиамин

Не повече от 0,35 %

Несулфонирани първични ароматни амини, различни от m-фенилен диамин и 4-метил-m-фенилен диамин

Не повече от 0,007 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % от разтвор с pH 7

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

Е 155 КАФЯВО HT

Синоними

CI хранително кафяво 3

Определение

Кафяво НТ се състои основно от динатриев 4,4′-(2,4-дихидрокси-5-хидроксиметил-1,3-фенилен бисазо) ди (нафталин-1-сулфонат) и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или сулфат като основни безцветни компоненти.

Кафяво HT се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Клас

Бисазо

Колор индекс №

20285

Einecs

224-924-0

Химични наименования

Двинатриев 4,4′-(2,4-дихидрокси-5-хидроксиметил-1,3-фенилен бисазо)ди (нафталин-1-сулфонат)

Химична формула

C27H18N4Na2O9S2

Молекулна маса

652,57

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 70 % общо оцветители, изчислени като натриева сол.

E1 cm 1 % 403 при приблизително 460 nm във воден разтвор с pH 7

Описание

Червеникаво-кафяв прах или гранули

Идентификация

A.

Спектрометрия

Максимум във вода с pH 7 при приблизително 460 nm

Б.

Кафяв воден разтвор

 

Чистота

Неразтворими във вода вещества

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 10 % (метод ТСХ)

Органични съединения, различни от оцветители:

 

4-аминофтален-1-сулфонова киселина

Не повече от 0,7 %

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % в разтвор с pH 7

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

Е 160а (i) СМЕСЕНИ КАРОТИНИ

1.   

Растителни каротини

Синоними

СI Хранително оранжево 5

Определение

Смесените каротини се получават при екстракция с разтворител от натуралните сортове на ядивни растения, моркови, растителни масла, трева, люцерна от вида „alfalfa“ (алфалфа) и коприва

Основният оцветител се състои от каротиноиди, сред които най-голям дял има β-каротинът. Срещат се и α-каротин и γ-каротин, както и други пигменти. Освен цветните пигменти, това вещество може да съдържа и масла, мазнини и восък, които естествено се срещат в суровината.

За екстракция могат да се използват само следните разтворители: ацетон, метил етил кетон, метанол, етанол, пропан-2-ол, хексан (4), дихлорометан и въглероден диоксид.

Клас

Каротиноид

Колор индекс №

75130

Einecs

230-636-6

Химична формула

β-каротин: C40H56

Молекулна маса

β-каротин: 536,88

Съдържание на основно вещество

Съдържание на каротини (изчислено като β-каротин) не по-малко от 5 %. За продуктите, получени чрез екстракция от растителни масла: не по-малко от 0,2 % в мазнините, предназначени за консумация от човека

E1 cm 1 %2 500 при приблизително 440 до 457 nm в циклохексан

Идентификация

Спектрометрия

Максимум в циклохексан при 440 до 457 nm и 470 до 486 nm

Чистота

Остатъци от разтворители

Ацетон

Метил етил кетон

Метанол

Пропан-2-ол

Хексан

Етанол

Не повече от 50 mg/kg, единично или в комбинация

Дихлорметан: Не повече от 10 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

2.   

Алгал каротини, каротини от водорасли

Синоними

CI Хранително оранжево 5

Определение

Смесените каротини могат да бъдат получени и от естествени видове на водораслото Дуналиела салина (Dunaliella salina), отглеждано в големите солени езера в Уайала, Южна Австралия. β-каротинът се извлича чрез етерично масло. Препаратът представлява 20 до 30 % суспензия в масла, предназначени за консумация от човека. Съотношението на транс-цис-изомерите е от 50/50 до 71/29.

Основният оцветител се състои от каротиноиди, сред които най-голям дял има β-каротинът. Срещат се и α-каротин, лутеин, зеаксантин и β-криптоксантин. Освен цветните пигменти, това вещество може да съдържа и масла, мазнини и восъци, които естествено се срещат в суровината.

Клас

Каротиноид

Колор индекс №

75130

Химична формула

β-каротин: C40H56

Молекулна маса

β-каротин: 536,88

Съдържание на основно вещество

Съдържание на каротини (изчислено като β-каротин) не по-малко от 20 %.

E1 cm 1 %2 500 при приблизително 440—457 nm в циклохексан

Идентификация

Спектрометрия

Максимум в циклохексан 440—457 nm и 474—486 nm

Чистота

Естествени токофероли в масла, предназначени за консумация от човека

Не повече от 0,3 %

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Е 160a (ii) БЕТА-КАРОТИН

1.   

Бета-каротин

Синоними

CI Хранително оранжево 5

Определение

Настоящите спецификации се прилагат основно към всички транс-изомери на β-каротина, примесени с незначителни количества други каротиноиди. Разредените и стабилизирани препарати могат да имат друго съотношение на транс-цис-изомерите.

Клас

Каротиноид

Колор индекс №

40800

Einecs

230-636-6

Химични наименования

β-каротин, β, β-каротин

Химична формула

C40H56

Молекулна маса

536,88

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 96 % от всички оцветители (изразено като β-каротин)

E1 cm 1 %2 500 при приблизително 440—457 nm в циклохексан

Описание

Червени до червеникавокафяви кристали или кристален прах

Идентификация

Спектрометрия

Максимум в циклохексан при 453—456 nm

Чистота

Сулфатна пепел

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Каротиноиди, различни от β-каротин: не повече от 3,0 % от всички оцветители

Олово

Не повече от 2 mg/kg

2.   

Бета-каротин от Блакеслеа триспора (Blakeslea trispora)

Синоними

СI Хранително оранжево 5

Определение

Препарат, получен при ферментационен процес на смесена култура от двата полови типа — тип (+) и тип (–) от естествения щам на гъбата Блакеслеа триспора (Blakeslea trispora). Бета-каротинът е извлечен от биомасата с етилацетат или изобутилацетат, последвано от изопропил алкохол, и е кристализиран. Кристализираният продукт съдържа основно транс β-каротин. Поради протичащите биологични процеси в гъбата източник, продуктът съдържа и около 3 % смесени каротини, което е специфично за него.

Клас

Каротиноид

Колор индекс №

40800

Einecs

230-636-6

Химични наименования

β-каротин, β, β-каротин

Химична формула

C40H56

Молекулна маса

536,88

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 96 % от всички оцветители (изразено като β-каротин)

E1 cm 1 %2 500 при приблизително 440—457 nm в циклохексан

Описание

Червени, червеникавокафяви или пурпурновиолетови кристали или кристален прах (цветът варира според използвания екстракционен разтворител и условията на кристализация)

Идентификация

Спектрометрия

Максимум в циклохексан при 453—456 nm

Чистота

Остатъци от разтворители

Етил ацетат

Етанол

Не повече от 0,8 %, единично или в комбинация

Изобутил ацетат: не повече от 1,0 %

Изопропил алкохол: не повече от 0,1 %

Сулфатна пепел

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Каротиноиди, различни от β-каротин: не повече от 3,0 % от всички оцветители

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Микотоксини:

Афлатоксин В1

Да не се установява

Трихотецин (T2)

Да не се установява

Охратоксин

Да не се установява

Зеараленон

Да не се установява

Микробиология:

Спори на микроскопични плесени

Не повече от 100/g

Дрожди

Не повече от 100/g

Salmonella

Да не се установява в 25 g

Escherichia coli

Да не се установява в 5 g

E 160b АНАТО, БИКСИН, НОРБИКСИН

Синоними

CI натурално оранжево 4

Определение

Клас

Каротеноид

Колор индекс №

75120

Einecs

Анато: 215-753-4, екстракт от семена на анато: 289-561-2; биксин: 230-248-7

Химични наименования

Биксин

:

6′-метилводород-9′-цис-6,6′-диапокаротен-6,6′-диоат

6′-метилводород-9′-транс-6,6′-диапокаротен-6,6′-диоат

Норбиксин

:

9′-цис-6,6′-диапокаротен-6,6′-дионова киселина

9′-транс-6,6′-диапокаротен-6,6′-дионова киселина

Химична формула

Биксин

:

C25H30O4

Норбиксин

:

C24H28O4

Молекулна маса

Биксин

:

394,51

Норбиксин

:

380,48

Описание

Червеникаво-кафяв прах, суспензия или разтвор

Идентификация

Спектрометрия

Биксин

:

максимум в хлороформ при приблизително 502 nm

Норбиксин

:

максимум в разреден разтвор на КОН при приблизително 482 nm

i)   

Биксин и норбиксин, получени чрез екстракция с разтворител

Определение

Биксинът се получава при екстракция от външната обвивка на семената на дървото анато (Bixa Orellana L.) с един или повече от следните разтворители: ацетон, метанол, хексан или дихлорометан, въглероден двуокис, след което разтворителят се отстранява.

Норбиксинът се приготвя чрез хидролиза с воден разтвор на основа на извлечения биксин.

Биксинът и норбиксинът могат да съдържат и други материали, извлечени от анатови семена.

Биксиновият прах съдържа няколко оцветени компонента, сред които в най-голямо единично количество е биксинът, който може да присъства както в цис-, така и в трансформи. Може да има наличие и на продукти на термичното разграждане на биксина.

Норбиксиновият прах съдържа продукта от хидролизата на биксин във формата на натриеви или калиеви соли като основен активен оцветител. Може да има наличие както на цис-, така и на трансформи.

Съдържание на основно вещество

Съдържание на биксинови прахове — не по-малко от 75 % от общо всички каротеноиди, изчислени като биксин.

Съдържание на норбиксинови прахове — не по-малко от 25 % от общо всички каротеноиди, изчислени като норбиксин.

Биксин

:

E1 cm 1 %2 870 при приблизително 502 nm в хлороформ

Норбиксин

:

E1 cm 1 %2 870 при приблизително 482 nm в разтвор на КОН

Чистота

Остатъци от разтворител

Ацетон

Метанол

Хексан

не повече от 50 mg/kg, поотделно или в комбинация

Дихлорометан: Не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

ii)   

Извлечено с основа анато

Определение

Водоразтворимо анато се приготвя чрез екстракция с воден разтвор на основа (натриев или калиев хидроокис) на външната обвивка на семената на дървото анато (Bixa Orellana L.)

Като основен активен оцветител, водоразтворимото анато съдържа норбиксин, продукта от хидролизата на биксин, във формата на натриеви или калиеви соли. Могат да присъстват както цис-, така и трансформи.

Съдържание на основно вещество

Съдържа не по-малко от 0,1 % от общо всички каротеноиди, изразени като норбиксин.

Норбиксин

:

E1 cm 1 %2 870 при приблизително 482 nm в разтвор на КОН

Чистота

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

iii)   

Извлечено с масло анато

Определение

Маслени екстракти на анато под формата на разтвор или суспензия се приготвят чрез екстракция от външната обвивка на семената на дървото анато (Bixa Orellana L.) с ядивно растително масло. Масленият екстракт на анато съдържа няколко оцветени компонента, сред които в най-голямо единично количество е биксинът, който може да присъства както в цис-, така и в трансформа. Може да има наличие и на продукти на термичното разграждане на биксин.

Съдържание на основно вещество

Съдържа не по-малко от 0,1 % от общо всички каротеноиди, изразени като биксин.

Биксин

:

E1 cm 1 %2 870 при приблизително 502 nm в хлороформ

Чистота

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

Е 160с ЕКСТРАТ ОТ ЧЕРВЕН ПИПЕР, КАПСАНТИН, КАПСОРУБИН

Синоними

Екстракционно етерично масло от червен пипер

Определение

Екстрактът от червен пипер се получава чрез екстракция с разтворител на естествени сортове червен пипер, който се състои от надземните плодове, със или без семена, на Capsicum annuum L. и съдържа основните активни оцветители на този вид. Основните активни оцветители са капсантин и капсорубин. Известно е наличието на широко разнообразие от други оцветени съединения.

За екстракцията могат да се използват само следните разтворители: метанол, етанол, ацетон, хексан, дихлорметан, етил ацетат и въглероден двуокис.

Клас

Каротеноид

Einecs

Капсантин: 207-364-1, Капсорубин: 207-425-2

Химични наименования

Капсантин: (3R, 3′S, 5′R)-3,3′-дихидрокси-β,k-каротен-6-едно

Капсорубин: (3S, 3′S, 5R, 5R′)-3,3′-дихидрокси-k,k-каротен-6,6′-дион

Химична формула

Капсантин: C40H56O3

Капсорубин: C40H56O4

Молекулна маса

Капсантин: 584,85

Капсорубин: 600,85

Съдържание на основно вещество

Екстракт от червен пипер: съдържание на не по-малко от 7,0 % каротеноиди

Капсантин/капсорубин: не по-малко от 30 % от общо всички каротеноиди

E1 cm 1 %2 100 при приблизително 462 nm в ацетон

Описание

Тъмночервена вискозна течност

Идентификация

A.

Спектрометрия

Максимум в ацетон при приблизително 462 nm

Б.

Цветна реакция

При добавяне на една капка сярна киселина към една капка от проба в 2—3 капки хлороформ се получава наситен син цвят

Чистота

Остатъци от разтворител

Етил ацетат

Метанол

Етанол

Ацетон

Хексан

Не повече от 50 mg/kg, поотделно или в комбинация

Дихлорометан: не повече от 10 mg/kg

Капсацин

Не повече от 250 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

Е 160d ЛИКОПЕН

Синоними

Натурално жълто 27

Определение

Ликопенът се получава чрез екстракция с разтворител на естествените сортове на червени домати (Lycopersicon escu-lentum L.) с последващо отстраняване на разтворителя. Могат да се използват само следните разтворители: дихлорометан, въглероден двуокис, етил ацетат, ацетон, пропан-2-ол, метанол, етанол, хексан. Основният активен оцветител в доматите е ликопен, като може да има наличие и на незначителни количества други каротеноидни пигменти. Освен тях продуктът може да съдържа и масла, мазнини, восъци и други ароматични съставки, които естествено се срещат в доматите.

Клас

Каротеноид

Колор индекс №

75125

Химични наименования

Ликопен, ψ,ψ-каротен

Химична формула

C40H56

Молекулна маса

536,85

Съдържание на основно вещество

Съдържание на не по-малко от 5 % от общо всички оцветители

E1 cm 1 %3 450 при приблизително 472 nm в хексан

Описание

Тъмночервена вискозна течност

Идентификация

Спектрометрия

Максимум в хексан при приблизително 472 nm

Чистота

Остатъци от разтворител

Етил ацетат

Метанол

Етанол

Ацетон

Хексан

Пропан-2-ол

Не повече от 50 mg/kg, поотделно или в комбинация

Дихлорометан: не повече от 10 mg/kg

Сулфатна пелел

Не повече от 0,1 %

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

Е 160е БЕТА-АПО-8′-КАРОТЕНАЛ (C30)

Синоними

CI хранително оранжево 6

Определение

Тези спецификации важат предимно за всички транс изомери на β-апо-8′-каротенал в съчетание с незначителни количества други каротеноиди. Разредените и стабилизирани форми се приготвят от β-апо-8′-каротенал, който отговаря на тези спецификации и включват разтвори или суспензии на β-апо-8′-каротенал в ядивни мазнини или масла, емулсии и вододисперсни прахове. Тези препарати могат да имат различни съотношения на цис/транс изомери.

Клас

Каротеноид

Колор индекс №

40820

Einecs

214-171-6

Химични наименования

β-апо-8′-каротенал, транс-β-апо-8′каротен-алдехид

Химична формула

C30H40O

Молекулна маса

416,65

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 96 % от общо всички оцветители

E1 cm 1 %2 640 при приблизително 460—462 nm в циклохексан

Описание

Тъмновиолетови кристали с метален блясък или кристален прах

Идентификация

Спектрометрия

Максимум в циклохексан при 460—462 nm

Чистота

Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 %

Спомагателни оцветители

Каротеноиди, различни от β-апо-8′-каротенал:

не повече от 3,0 % от общо всички оцветители

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

Е 160f ЕТИЛОВ ЕСТЕР НА БЕТА-АПО-8′-КАРОТЕНОВАТА КИСЕЛИНА (C30)

Синоними

CI хранително оранжево 7, β-апо-8′-каротенов естер

Определение

Тези спецификации важат предимно за всички транс изомери на етиловия естер на β-апо-8′-каротеновата киселина, заедно с незначителни количества други каротеноиди. Разредените и стабилизирани форми се приготвят от етилов естер на β-апо-8′-каротеновата киселина, който отговаря на тези спецификации и включват разтвори или суспензии на етилов естер на β-апо-8′-каротеновата киселина в ядивни мазнини или масла, емулсии и вододисперсни прахове. Те могат да имат различни съотношения на цис/транс изомери.

Клас

Каротеноид

Колор индекс №

40825

Einecs

214-173-7

Химични наименования

етилов естер на β-апо-8′-каротеновата киселина, етил 8′-апо-β-каротин-8′-оат

Химична формула

C32H44O2

Молекулна маса

460,70

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 96 % от общо всички оцветители

E1 cm 1 %2 550 при приблизително 449 nm в циклохексан

Описание

Червени до виолетово-червени кристали или кристален прах

Идентификация

Спектрометрия

Максимум в циклохексан при приблизително 449 nm

Чистота

Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 %

Спомагателни оцветители

каротеноиди, различни от етиловия естер на β-апо-8′-каротенова киселина: не повече от 3,0 % от общо всички оцветители

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

Е161b ЛУТЕИН

Синоними

Смесени каротеноиди, ксантофили

Определение

Лутеин се получава чрез екстракция с разтворител от естествени сортове ядивни плодове и растения, треви, люцерна (alfalfa) и tagetes erecta. Основният активен оцветител се състои от каротеноиди, по-голямата част от които се съставлява от лутеин и неговите мастно-кисели естери. Присъстват и различни количества каротени. Лутеинът може да съдържа мазнини, масла и восъци, които естествено се срещат в растителния материал.

За екстракцията могат да се използват само следните разтворители: метанол, етанол, пропан-2-ол, хексан, ацетон, метил етил кетон, дихлорометан и въглероден двуокис.

Клас

Каротеноид

Еinecs

204-840-0

Химични наименования

3,3′-дихидрокси-d-каротен

Химична формула

C40H56O2

Молекулна маса

568,88

Съдържание на основно вещество

Съдържание на общо всички оцветители не по-малко от 4 %, изчислени като лутеин

E1 cm 1 %2 550 при приблизително 445 nm в хлороформ/етанол (10 + 90) или в хексан/етанол/ацетон (80 + 10 + 10)

Описание

Тъмна, жълтеникаво-кафява течност

Идентификация

Спектрометрия

Максимум в хлороформ/етанол (10 + 90) при приблизително 445 nm

Чистота

Остатъци от разтворител

Ацетон

Метил етил кетон

Метанол

Етанол

Пропан-2-ол

Хексан

Не повече от 50 mg/kg, поотделно или в комбинация

Дихлорометан: не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

Е 161g КАНТАКСАНТИН

Синоними

CI хранително оранжево 8

Определение

Тези спецификации важат предимно за всички транс изомери на кантаксантин, заедно с незначителни количества други каротеноиди. Разредените и стабилизирани форми се приготвят от кантаксантин, който отговаря на тези спецификации, и включват разтвори или суспензии на кантаксантин в ядивни мазнини или масла, емулсии и вододисперсни прахове. Те могат да имат различни съотношения на цис/транс изомери.

Клас

Каротеноид

Колор индекс №

40850

Einecs

208-187-2

Химични наименования

β-каротен-4,4′-дион, кантаксантин, 4,4′-диоксо-β-каротен

Химична формула

C40H52O2

Молекулна маса

564,86

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 96 % от общо всички оцветители (изразени като кантаксантин)

E1 cm 1 %2 200

при приблизително 485 nm в хлороформ

при 468—472 nm в циклохексан

при 464—467 nm в петролев етер

Описание

Наситеновиолетови кристали или кристален прах

Идентификация

Спектрометрия

Максимум в хлороформ при приблизително 485 nm

Максимум в циклохексан при 468—472 nm

Максимум в петролев етер при 464—467 nm

Чистота

Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 %

Спомагателни оцветители

Каротеноиди, различни от кантаксантин: не повече от 5,0 % от общо всички оцветители

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

E 162 ОЦВЕТИТЕЛ ОТ ЧЕРВЕНО ЦВЕКЛО, БЕТАНИН

Синоними

Червено от цвекло

Определение

Оцветител от червено цвекло се получава от корените на естествени сортове червено цвекло (Beta vulgaris L. var. rubra) чрез пресоване на смляно цвекло до получаване на сок или чрез водна екстракция на настъргани корени от цвекло и последващо обогатяване на активното вещество. Оцветителят се състои от различни пигменти, всички принадлежащи към категорията на беталаина. Основният оцветител се състои от бетацианини (червени), от които бетанинът е 75—95 %. Възможно е наличие на незначителни количества бетаксантин (жълто) и продукти от разграждането на беталаини (светлокафяво).

Освен оцветяващи пигменти, сокът или екстрактът се състои от захари, соли и/или протеини, които естествено се срещат в червеното цвекло. Разтворът може да се концентрира, а някои продукти могат да се пречистят с оглед отстраняване на повечето захари, соли и протеини.

Клас

Беталаин

Einecs

231-628-5

Химични наименования

(S-(R′,R′)-4-(2-(2-карбокси-5(β-D-глюкопиранозилокси)-2,3-дихидро-6-хидрокси-1H-индол-1-ил)етенил)-2,3-дихидро-2,6-пиридин-дикарбоксилна киселина; 1-(2-(2,6-дикарбокси-1,2,3,4-тетрахидро-4-пиридилиден)етилиден)-5-β-D-глюкопиранозилокси)-6-хидроксииндол-2-карбоксилат

Химична формула

Бетанин: C24H26N2O13

Молекулна маса

550,48

Съдържание на основно вещество

Съдържанието на червен цвят (изразено като бетанин) е не по-малко от 0,4 %

E1 cm 1 %1 120 при приблизително 535 nm във воден разтвор с pH 5

Описание

Червена или тъмночервена течност, паста, прах или твърдо вещество

Идентификация

Спектрометрия

Максимум във вода с pH 5 при приблизително 535 nm

Чистота

Нитрат

Не повече от 2 g нитратни аниони/g червен цвят (както е изчислено от съдържанието на основното вещество).

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

E 163 АНТОЦИАНИНИ

Определение

Антоцианините се получават чрез екстракция със сулфитирана вода, подкислена вода, въглероден двуокис, метанол или етанол от естествени сортове зеленчуци и ядивни плодове. Антоцианините съдържат обичайните компоненти на изходния материал, а именно антоцианин, органични киселини, танини, захари, минерали и т.н., но не задължително в същите пропорции, в каквито се съдържат в изходния материал.

Клас

Антоцианин

Einecs

208-438-6 (цианидин); 205-125-6 (пеонидин); 208-437-0 (делфинидин); 211-403-8 (малвидин); 205-127-7 (пеларгонидин)

Химични наименования

3,3′, 4′5,7-пентахидрокси-флавилиум хлорид (цианидин)

3,4′, 5,7-тетрахидрокси-3′-метоксифлавилиум хлорид (пеонидин)

3,4′, 5,7-тетрахидрокси-3′5′-диметоксифлавилиум хлорид (малвидин)

3,5,7-трихидрокси-2-(3,4,5,трихидроксифенил)-1-бензопирилиум хлорид (делфинидин)

3,3′4′,5, 7-пентахидрокси-5′-метоксифлавилиум хлорид (петунидин)

3,5, 7-трихидрокси-2-(4-хидроксифенил)-1-бензопирилиум хлорид (пеларгонидин)

Химична формула

Цианидин: C15H11O6Cl

Пеонидин: C16H13O6Cl

Малвидин: C17H15O7Cl

Делфинидин: C15H11O7Cl

Петунидин: C16H13O7Cl

Пеларгонидин: C15H11O5Cl

Молекулна маса

Цианидин: 322,6

Пеонидин: 336,7

Малвидин: 366,7

Делфинидин: 340,6

Петунидин: 352,7

Пеларгонидин: 306,7

Съдържание на основно вещество

E1 cm 1 % 300 за чистия пигмент при 515—535 nm при pH 3,0

Описание

Възмораво-червена течност, паста или прах със слаб характерен мирис

Идентификация

Спектрометрия

Максимум в метанол с 0,01 % конц. HCl

Цианидин: 535 nm

Пеонидин: 532 nm

Малвидин: 542 nm

Делфинидин: 546 nm

Петунидин: 543 nm

Пеларгонидин: 530 nm

Чистота

Остатъци от разтворител

Метанол

Етанол

Не повече от 50 mg/kg, поотделно или в комбинация

Серен двуокис

Не повече от 1 000 mg/kg на процент пигмент

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

E 170 КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ

Синоними

CI Бял пигмент 18, тебешир

Определение

Калциевият карбонат е продуктът, който се получава от земен варовик или чрез утаяване на калциеви йони с карбонатни йони.

Клас

Неорганично вещество

Колор индекс №

77220

Einecs

Калциев карбонат: 207-439-9

Варовик: 215-279-6

Химични наименования

Калциев карбонат

Химична формула

CaCO3

Молекулна маса

100,1

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 98 % на безводна основа

Описание

Бели кристали или аморфен прах без вкус и мирис

Идентификация

Разтворимост

Практически неразтворим във вода и алкохол. Разтваря се с бурно отделяне на газове в разредена оцетна киселина, в разредена солна киселина и в разредена азотна киселина, а след кипване получените разтвори дават положителни резултати за съдържание на калций.

Чистота

Загуба на маса при сушене

Не повече от 2,0 % (при 200 °C, в продължение на 4 часа)

Неразтворими в киселина вещества

Не повече от 0,2 %

Магнезиеви и алкални соли

Не повече от 1,5 %

Флуорид

Не повече от 50 mg/kg

Антимон (като Sb)

Мед (като Cu)

Хром (като Cr)

Цинк (като Zn)

Барий (като Ba))

Не повече от 100 mg/kg, поотделно или в комбинация

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

E 171 ТИТАНИЕВ ДИОКСИД

Синоними

CI Бял пигмент 6

Определение

Титаниевият диоксид се състои основно от чист титаниеводиоксиден анатаз (октаедрит) и/или рутил, който може да се покрие с малки количества двуалуминиев триоксид и/или силициев диоксид за подобряване на технологичните свойства на продукта.

Клас

Неорганичен

Колор индекс №

77891

Einecs

236-675-5

Химично наименование

Титаниев диоксид

Химична формула

TiO2

Молекулна маса

79,88

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 99 %, изчислени на базата на несъдържащ двуалуминиев триоксид и силициев диоксид продукт

Описание

Бял до леко оцветен прах

Идентификация

Разтворимост

Неразтворим във вода и в органични разтворители. Разтваря се бавно във флуороводородна киселина и в гореща концентрирана сярна киселина.

Чистота

Загуба на маса при сушене

Не повече от 0,5 % (при 105 °С, в продължение на 3 часа)

Загуба на маса при накаляване

Не повече от 1,0 % въз основа на несъдържащ летливи вещества продукт (при 800 °C)

Алуминиев оксид и/или силиконов диоксид

Общо не повече от 2,0 %

Вещества, разтворими в разтвор от 0,5 N HCl

Не повече от 0,5 % на несъдържащ двуалуминиев триоксид и силициев диоксид продукт, а за продуктите, които съдържат двуалуминиев триоксид и/или силициев диоксид — не повече от 1,5 % въз основа на продукта в състоянието, в което се продава.

Водоразтворими вещества

Не повече от 0,5 %

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Антимон

Не повече от 50 mg/kg при пълно разтваряне

Арсен

Не повече от 3 mg/kg при пълно разтваряне

Олово

Не повече от 10 mg/kg при пълно разтваряне

Живак

Не повече от 1 mg/kg при пълно разтваряне

Цинк

Не повече от 50 mg/kg при пълно разтваряне.

Е 172 ЖЕЛЕЗНИ ОКИСИ И ЖЕЛЕЗНИ ХИДРООКИСИ

Синоними

Жълт железен окис

:

CI жълт пигмент 42 и 43

Червен железен окис

:

CI червен пигмент 101 и 102

Черен железен окис

:

CI черен пигмент 11

Определение

Железните окиси и железните хидроокиси се произвеждат синтетично и се състоят основно от безводни и/или хидратирани железни окиси. Гамата от цветови тонове включва жълти, червени, кафяви и черни оттенъци. Предназначените за влагане в храни железни окиси се различават от промишлените си аналози главно по относително ниската степен на замърсяване с други метали. Това се постига чрез подбор и контрол на източника на желязо и/или чрез степента на химическо пречистване по време на производствения процес.

Клас

Неорганични вещества

Колор индекс №

Жълт железен окис

:

77492

Червен железен окис

:

77491

Черен железен окис

:

77499

Einecs

Жълт железен окис

:

257-098-5

Червен железен окис

:

215-168-2

Черен железен окис

:

235-442-5

Химични наименования

Жълт железен окис

:

хидратиран железен окис, хидратиран железен (III) окис

Червен железен окис

:

безводен железен окис, безводен железен (III) окис

Черен железен окис

:

ферожелезен окис, железен (II, III) окис

Химична формула

Жълт железен окис

:

FeO(OH)·Н2O

Червен железен окис

:

Fe2O3

Черен железен окис

:

FeO·Fe2O3

Молекулна маса

88,85

:

FeO(OH)

159,70

:

Fe2O3

231,55

:

FeO·Fe2O3

Съдържание на основно вещество

За жълтия железен окис не по-малко от 60 %, а за червения и черния — не по-малко от 68 % от общото съдържание на желязо, изразено като желязо

Описание

Прах с жълт, червен, кафяв или черен оттенък

Идентификация

Разтворимост

Неразтворими във вода и органични разтворители

Разтварими в концентрирани минерални киселини

Чистота

Водоразтворими вещества

Не повече от 1,0 %

При пълно разтваряне

Арсен

Не повече от 5 mg/kg

Барий

Не повече от 50 mg/kg

Кадмий

Не повече от 5 mg/kg

Хром

Не повече от 100 mg/kg

Мед

Не повече от 50 mg/kg

Олово

Не повече от 20 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Никел

Не повече от 200 mg/kg

Цинк

Не повече от 100 mg/kg

Е 173 АЛУМИНИЙ

Синоними

CI Метален пигмент, Al

Определение

Алуминиевият прах се състои от фино разделени алуминиеви частици. Стриването може да се осъществи със или без присъствие на ядивни растителни масла и/или годни за хранителни добавки мастни киселини. В него няма примеси на други вещества, освен ядивни растителни масла и/или годни за хранителни добавки мастни киселини.

Колор индекс №

77000

Einecs

231-072-3

Химични наименования

Алуминий

Химична формула

Al

Атомна маса

26,98

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 99 %, изчислени като Al на несъдържаща масла основа

Описание

Сребристо-сив прах или дребни листове

Идентификация

Разтворимост

Неразтворим във вода и органични разтворители. Разтваря се в разредена солна киселина. Полученият разтвор дава положителни резултати за съдържание на алуминий.

Чистота

Загуба на маса при сушене

Не повече от 0,5 % (при 105 oС, до постоянно тегло)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg

Е 174 СРЕБРО

Синоними

Argentum, Ag

Клас

Неорганично вещество

Колор индекс №

77820

Einecs

231-131-3

Химични наименования

Сребро

Химична формула

Ag

Атомна маса

107,87

Съдържание на основно вещество

Съдържание на не по-малко от 99,5 % Ag

Описание

Прах или дребни листове със сребърен цвят

Е 175 ЗЛАТО

Синоними

Метален пигмент 3, Aurum, Au

Клас

Неорганично вещество

Колор индекс №

77480

Einecs

231-165-9

Химични наименования

Злато

Химична формула

Au

Атомна маса

197,0

Съдържание на основно вещество

Съдържание на не по-малко от 90 % Au

Описание

Златист прах или тънки листове

Чистота

Сребро

Не повече от 7,0 %

След пълно разтваряне

Мед

Не повече от 4,0 %

Е 180 ЛИТОЛРУБИН BK

Синоними

CI Червен пигмент 57, рубинен пигмент, кармин 6B

Определение

Литолрубин BK се състои основно от калциев 3-хидрокси-4-(4-метил-2-сулфонотофенилазо)-2-нафталинкарбоксилат и спомагателни оцветители в съчетание с вода, калциев хлорид и/или калциев сулфат като основни безцветни компоненти.

Клас

Моноазо

Колор индекс №

15850:1

Einecs

226-109-5

Химични наименования

Калциев 3-хидрокси-4-(4-метил-2-сулфонотофенилазо)-2-нафталинкарбоксилат

Химична формула

C18H12CaN2O6S

Молекулна маса

424,45

Съдържание на основно вещество

Съдържание на не по-малко от 90 % от общо всички оцветители

E1 cm 1 % 200 при приблизително 442 nm в диметилформамид

Описание

Червен прах

Идентификация

Спектрометрия

Максимум в диметилформамид при приблизително 442 nm

Чистота

Спомагателни оцветители

Не повече от 0,5 %

Органични съединения, различни от оцветители:

 

2-амино-5-метилбензолсулфонова киселина, калциева сол

Не повече от 0,2 %

3-хидрокси-2-нафталинкарбоксилна киселина, калциева сол

Не повече от 0,4 %

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изразени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % от разтвор с рН 7

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тежки метали (като Pb)

Не повече от 40 mg/kg


(1)  Цветовият интензитет се определя като абсорбция на 0,1 % (w/v) разтвор на твърди карамелени оцветители във вода в клетка с размер 1 cm при 610 nm.

(2)  Изразени на еквивалентна цветова основа, т.е. изразени като продукт с цветови интензитет 0,1 абсорбционни единици.

(3)  Абсорбционният коефициент на алкохолния преципитат се определя като абсорбацията на преципитата при 280 nm, разделена на абсорбацията при 560 nm (клетка с размери 1 cm).

(4)  Бензен не повече от 0,05 % v/v.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ A

Отменената директива и списък на нейните последователни изменения

(посочени в член 2)

Директива 95/45/ЕО на Комисията

(ОВ L 226, 22.9.1995 г., стр. 1)

Директива 1999/75/ЕО на Комисията

(ОВ L 206, 5.8.1999 г., стр. 19)

Директива 2001/50/ЕО на Комисията

(ОВ L 190, 12.7.2001 г., стр. 14)

Директива 2004/47/ЕО на Комисията

(ОВ L 113, 20.4.2004 г., стр. 24)

Директива 2006/33/ЕО на Комисията

(ОВ L 82, 21.3.2006 г., стр. 10)

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното право

(посочени в член 2)

Директива

Срок за транспониране

95/45/ЕО

1 юли 1996 г. (1)

1999/75/ЕО

1 юли 2000 г.

2001/50/ЕО

29 юни 2002 г.

2004/47/ЕО

1 април 2005 г. (2)

2006/33/ЕО

10 април 2007 г.


(1)  В съответствие с член 2, параграф 2 от Директива 95/45/ЕО, продуктите, пуснати на пазара или етикетирани преди 1 юли 1996 г., които не са съобразени с посочената директива могат да бъдат продавани до изчерпване на наличностите.

(2)  В съответствие с член 3 от Директива 2004/47/ЕО, продуктите, пуснати на пазара или етикетирани преди 1 април 2005 г., които не са съобразени с посочената директива могат да бъдат продавани до изчерпване на наличностите.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Директива 95/45/ЕО

Настоящата директива

Член 1, първа алинея

Член 1

Член 1, втора алинея

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Приложение

Приложение I

Приложение II

Приложение III


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

10.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 6/64


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 2 декември 2008 година

за установяване на формуляр за докладване за големи аварии съгласно Директива 96/82/ЕО на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества

(нотифицирано под номер C(2008) 7530)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/10/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (1), и по-специално член 15, параграф 2 от нея,

след консултация с комитета, създаден съгласно член 22 от директивата,

като има предвид, че:

(1)

В член 14 от Директива 96/82/ЕО се изисква държавите-членки да гарантират, че веднага щом стане възможно след голяма авария, от оператора се изисква да уведомява компетентните органи. В член 15, параграф 1 от директивата се изисква веднага щом стане възможно държавите-членки да уведомяват Комисията за големи аварии на тяхната територия, съответстващи на критериите от приложение VI към директивата. В член 15, параграф 2 от директивата се предвижда веднага щом се събере информацията съгласно член 14, държавите-членки да уведомяват Комисията за техния анализ на аварията и за препоръки относно бъдещи превантивни мерки.

(2)

Информацията съгласно член 15, параграф 2 трябва да бъде предоставена чрез формуляр за докладване, създаден и постоянно актуализиран в съответствие с процедурата, посочена в член 22 от директивата.

(3)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 22 от директивата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За целите, посочени в член 15, параграф 2 от Директива 96/82/ЕО относно контрола върху опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, с настоящото се приема формуляр за докладване за големи аварии, установен в приложението към настоящото решение.

Член 2

Считано от 1 декември 2008 г. държавите-членки следва да представят доклади, съдържащи информация в съответствие с приложението, като използват регистъра и информационната система съгласно член 19, параграф 2 от Директива 96/82/ЕО.

Член 3

Окончателното прилагане на формуляра за докладване за големи аварии, установен в приложението, ще бъде предшествано от пробен етап от 5 месеца с начало 1 декември 2008 г.

Член 4

Ако през пробния етап възникне необходимост да се измени формулярът за докладване за големи аварии, установен в приложението, настоящото решение се изменя в съответствие с процедурата, предвидена в член 22 от директивата.

Член 5

Поверителната информация се обработва в съответствие с Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията от 29 ноември 2001 г. за изменение на нейния процедурен правилник (2).

Член 6

Докладите на държавите-членки съдържат само информацията, която е на разположение на компетентните органи.

Член 7

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2008 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 317, 3.12.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Информация, предоставяна в съответствие с член 15, параграф 2 от Директива 96/82/ЕО

(Когато се споменават регистърът и информационната система, става въпрос за Системата за докладване на големи аварии, която е достъпна на адрес http://mahbsrv.jrc.it)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


10.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 6/79


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2008 година

за даване на разрешение за методи за класификация на кланични трупове на свине в Испания

(нотифицирано под номер C(2008) 8477)

(само текстът на испански език е автентичен)

(2009/11/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3220/84 на Съвета от 13 ноември 1984 година относно определяне на скалата на Общността за класификация на кланични трупове на свине (1), и по-специално член 5, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 2, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 3220/84, класификацията на кланични трупове на свине следва да се определя чрез оценяване на съдържанието на постно месо, посредством статистически доказани методи за оценка, основани на физическото измерване на една или повече анатомични части на кланичния труп на свинята. Даването на разрешение за методите за класификация зависи от максимално допустимата статистическа грешки при оценката. Нейната стойност е определена в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2967/85 на Комисията от 24 октомври 1985 година относно определяне на подробни правила за прилагане на скалата на Общността за класификация на кланични трупове на свине (2).

(2)

Решение 88/479/ЕИО на Комисията (3) предвижда разрешаване на четири метода за класификация на кланични трупове на свине в Испания (DEST, FOM, HGP и Autofom).

(3)

Поради технически адаптации Испания се е обърнала към Комисията с молба да разреши актуализацията на два метода (FOM и Autofom) и използването на два нови метода (UltraFOM 300 и VCS2000), както и отмяната на два метода (HGP и DEST) и е представила резултатите от пробните дисекции във втората част на протокола, определени в член 3, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2967/85 на Комисията.

(4)

След разглеждане на тази молба се установи, че условията за разрешаване на тези методи за класификация са изпълнени.

(5)

В съответствие с член 2, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕИО) № 3220/84 на държавите-членки може да се разреши представяне на кланични трупове на свине, различно от определеното в посочения член, където търговската практика или техническите изисквания обуславят подобна дерогация. В Испания търговската практика може да изисква също така отстраняването на предните крайници от кланичния труп на свинята, в допълнение към отстраняването на езика, четината, копитата, гениталиите, бъбречната тлъстина, бъбреците и диафрагмата, както се изисква от член 2, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 3220/84.

(6)

Промяна на уредите или на методите за класификация може да се разреши единствено чрез ново решение на Комисията, прието на базата на придобития опит. Поради тази причина настоящото разрешение може да бъде отменено.

(7)

За по-голяма яснота Решение 88/479/ЕИО следва да бъде отменено и заменено с ново решение.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съгласно Регламент (ЕИО) № 3220/84 се разрешава използването на следните методи за класификация на кланичните трупове на свине в Испания:

а)

уредът „Fat-O-Meat (FOM)“ и съответните методи за оценка, подробности за които са описани в част 1 от приложението;

б)

уредът „Fully automatic ultrasonic carcasse grading (AUTOFOM)“ и съответните методи за оценка, подробности за които са описани в част 2 от приложението;

в)

уредът „UltraFom 300“ и съответните методи за оценка, подробности за които са описани в част 3 от приложението;

г)

уредът „Automatic Vision system (VCS2000)“ и съответните методи за оценка, подробности за които са описани в част 4 от приложението.

Член 2

Независимо от член 2 от Регламент (ЕИО) № 3220/84, кланичните трупове на свине могат да бъдат представени също така без предни крайници преди претеглянето и класификацията. В този случай, за да се определят съпоставими котировки за кланичните трупове, записаното топло тегло се увеличава с 0,840 килограма.

Член 3

Изменения на уредите и на методите за оценка не са разрешени.

Член 4

Решение 88/479/ЕИО се отменя.

Член 5

Адресат на настоящото решение е Кралство Испания.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 301, 20.11.1984 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 285, 25.10.1985 г., стр. 39.

(3)  ОВ L 234, 24.8.1988 г., стр. 20.


ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕТОДИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ НА СВИНЕ В ИСПАНИЯ

Част 1

FAT-O-MEATER (FOM)

1.

Класификацията на кланични трупове на свине се извършва с уреда, наречен „Fat-O-Meater (FOM)“

2.

Уредът е снабден със сонда с диаметър от 6 милиметра, съдържаща фотодиод от вида Siemens SFH 950 и с детектор на светлина (тип SFH 960), с оперативно разстояние на измерване между 3 и 103 милиметра. Резултатите от измерванията се превръщат в оценено съдържание на постно месо чрез компютър.

3.

Съдържанието на постно месо в кланичните трупове се изчислява по следната формула:

Image = 66,91 – 0,895 X1 + 0,144 X2

където:

Image

=

оцененото съдържание на постно месо (в проценти),

X1

=

дебелината на сланината между последните 3-то и 4-то ребра на 60 mm от разреза на трупа (в милиметри),

X2

=

дебелината на мускула, измерена по същото време и на същото място като X1(в милиметри).

Тази формула е в сила за кланични трупове с тегло между 60 и 120 килограма.

Част 2

FULLY AUTOMATIC ULTRASONIC CARCASSE GRADING (AUTOFOM)

1.

Класификацията на кланичните трупове на свине се извършва с помощта на уред с наименование „Fully automatic ultrasonic carcasse grading (Autofom)“.

2.

Уредът е оборудван с шестнадесет ултразвукови датчика, функциониращи на 2 MHz (Krautkrämer, SFK 2 NP), с оперативно разстояние от 25 mm между датчиците.

Ултразвуковите данни включват измервания на дебелината на гръбната сланина и на дебелината на мускула.

Резултатите от измерванията биват преобразувани в оценено съдържание на постно месо чрез компютър.

3.

Процентното съдържание на постно месо в кланичния труп се изчислява въз основа на 34 точки на измерване по следната формула:

Image = 70,59614 – 0,0904 · V22 – 0,23033 · V23 – 0,15558 · V44 + 0,086638 · V46 – 0,09965 · V48 – 0,10002 V49 – 0,11624 · V51 – 0,05561 · V52 – 0,04854 · V53 – 0,0432 · V54 – 0,00282 · V55 + 0,051829 · V57 + 0,036795 · V58 – 0,00519 · V59 – 0,0269 · V60 – 0,06432 · V61 – 0,05323 · V62 – 0,05229 · V64 – 0,0523 · V65 + 0,005645 · V72 – 0,06505 · V73 – 0,04587 · V74 + 0,015041 · V77 + 0,030928 · V78 – 0,08024 · V79 – 0,07275 · V80 – 0,07497 · V85 – 0,06818 · V86 – 0,06875 · V87 – 0,04742 · V90 – 0,00698 · V91 + 0,046485 · V92 – 0,10403 · V93 + 0,160475 · V123

където:

Image

=

изчисленото съдържание на постно месо в кланичния труп.

V22, V23, … V123 са променливите, измерени с Autofom

4.

Описание на точките на измерване и на статистическия метод може да бъде намерено в част II от испанския протокол, изпратен на Комисията в съответствие с член 3, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2967/85.

Тази формула е в сила за кланични трупове с тегло между 60 и 120 килограма.

Част 3

ULTRA FOM 200

1.

Класификацията на кланични трупове на свине се извършва с уреда, наречен „UltraFOM 300“.

2.

Уредът е снабден с ултразвукова сонда на честота 4 MHz (Krautkrämer MB 4 SE). Ултразвуковият сигнал се преобразува в цифров, запаметява се и се обработва от микропроцесор (тип Intel 80 C 32). Резултатите от измерванията се трансформират в оценено съдържание на постно месо от самия уред „Ultra-FOM“.

3.

Съдържанието на постно месо в кланичните трупове се изчислява по следната формула:

Image = 69,22 – 1,023 X1 + 0,116 X2

където:

Image

=

оцененото съдържание на постно месо (в проценти),

X1

=

дебелината на сланината между последните 3-то и 4-то ребра на 70 mm от разреза на трупа (в милиметри),

X2

=

дебелината на мускула, измерена по същото време и на същото място като X1 (в милиметри).

Тази формула е в сила за кланични трупове с тегло между 60 и 120 килограма.

Част 4

AUTOMATIC VISION SYSTEM (VCS2000)

1.

Класификацията на кланични трупове на свине се извършва с уред, наречен „Automatic Vision system (VCS2000)“.

2.

Уредът „VCS 2000“ е система за обработване на изображения за автоматично определяне на търговските стойности на половинка кланичен труп на свиня. Тази системата се използва директно в производствената кланична система, където половинките кланични трупове се заснемат автоматично с помощта на система от камери. Видеоданните се обработват от компютър чрез специален софтуер за обработка на изображения.

3.

Съдържанието на постно месо в кланичните трупове се изчислява въз основа на 70 точки на измерване по следната формула:

Image = 37,49855 + 0,017715 · X2 – 0,00075 · X40 – 0,02522 · X50 – 0,04549 · X52 – 0,0000335 · X59 – 0,000093 · X62 – 0,0000814 · X63 – 0,0000715 · X64 – 0,0000494 · X66 – 0,0000482 · X67 – 0,00047 · X69 + 0,000304 · X70 + 0,00867 · X77 – 0,03007 · X79 – 0,04575 · X81 – 0,01742 · X82 – 0,01768 · X83 – 0,03114 · X84 – 0,02549 · X85 – 0,0265 · X92 – 0,03299 · X95 – 0,02472 · X99 – 0,0399 · X102 + 0,020178 · X103 – 0,04614 · X106 + 0,012659 · X107 + 0,012256 · X110 + 0,015358 · X113 – 0,23294 · X116 + 0,010157 · X117 – 0,07282 · X120 + 0,126624 · X142 + 6,052785 · X2/6 – 13,2893 · X14/10 + 7,287408 · X77/51 – 4,09296 · X79/51 – 11,4326 · X81/51 – 1,28847 · X82/51 – 0,57019 · X83/51 – 5,21869 · X84/51 – 2,92106 · X85/51 + 8,274608 · X88/51 + 9,886478 · X91/51 – 0,00442 · X47/79 – 0,04848 · X50/79 + 0,227913 · X54/79 + 2,845209 · X77/79 + 0,018409 · X86/79 – 0,00838 · X89/79 + 0,007447 · X94/79 + 136,5994 · X27/20 + 182,973 · X29/20 – 6,82665 · X59/20 – 261 768 · X61/20 – 7,85416 · X62/20 – 3,8587 · X63/20 – 16,6166 · X64/20 – 59,2087 · X65/20 – 3,21138 · X66/20 – 6,96096 · X67/20 + 20,91982 · X68/20 – 109,736 · X69/20 + 243,641 · X70/20 + 29,84246 · X73/20 + 15,50442 · X74/20 – 0,30367 · X36/59 – 2,07787 · X40/59 – 0,38605 · X42/59 – 1,90547 · X69/59 + 3,554836 · X70/59

където:

Image

=

оцененото процентно съдържание на постно месо в кланичния труп

X2, X40, … X70/59 са променливите измерени с „VCS2000“

4.

Описание на точките на измерване и на статистическия метод може да бъде намерено в част II от испанския протокол, изпратен на Комисията в съответствие с член 3, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2967/85.

Тази формула е в сила за кланични трупове с тегло между 60 и 120 килограма.


10.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 6/83


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2008 година

за даване на разрешение за методи за класификация на кланични трупове на свине в Дания

(нотифицирано под номер C(2008) 8498)

(само текстът на датски език е автентичен)

(2009/12/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3220/84 на Съвета от 13 ноември 1984 година относно определяне на скалата на Общността за класификация на кланични трупове на свине (1) и по-специално член 5, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 2, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 3220/84 класификацията на кланични трупове на свине следва да се определя чрез оценяване на съдържанието на постно месо посредством статистически доказани методи за оценка, основани на физическото измерване на една или повече анатомични части на кланичния труп на свинята. Даването на разрешение за методите за класификация зависи от максимално допустимата статистическа грешка при оценката. Нейната стойност е определена в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2967/85 на Комисията от 24 октомври 1985 година относно определяне на подробни правила за прилагане на скалата на Общността за класификация на кланични трупове на свине (2).

(2)

Решение 92/469/ЕИО на Комисията (3) предвижда разрешаване на четири метода за класификация на кланични трупове на свине в Дания.

(3)

Поради технически адаптации Дания се е обърнала към Комисията с молба да разреши актуализацията на четири одобрени метода и използването на два актуализирани метода (Autofom DK и FOM II) и е представила резултатите от пробните дисекции във втората част на протокола, определени в член 3, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2967/85.

(4)

След разглеждане на тази молба се установи, че условията за разрешаване на тези методи за класификация са изпълнени.

(5)

Промяна на уредите или на методите за класификация може да се разреши единствено чрез ново решение на Комисията, прието на базата на придобития опит. Поради тази причина, настоящото разрешение може да бъде отменено.

(6)

За по-голяма яснота, Решение 92/469/ЕИО следва да бъде отменено и заменено с ново решение.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото Решение, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съгласно Регламент (ЕИО) № 3220/84 с настоящото се разрешава използването на следните методи за класификация на кланичните трупове на свине в Дания:

а)

уредът с наименование „Klassificeringscenter (KC)“ и съответните методи за оценка, подробности за които са дадени в част 1 от приложението,

б)

уредът с наименование „Fat-O-Meater/Manuel Klassificering (FOM/MK)“ и съответните методи за оценка, подробности за които са дадени в част 2 от приложението,

в)

уредът с наименование „Uni-Fat-O-Meater (Unifom)“ и съответните методи за оценка, подробности за които са дадени в част 3 от приложението,

г)

уредът с наименование „Fully automatic ultrasonic equipment (AutoFOM 1)“ и съответните методи за оценка, подробности за които са дадени в част 4 от приложението,

д)

уредът с наименование „Updated fully automatic ultrasonic equipment (AutoFOM DK)“ и съответните методи за оценка, подробности за които са дадени в част 5 от приложението,

е)

уредът с наименование „Fat-O-Meater II (FOM II)“ и съответните методи за оценка, подробности за които са дадени в част 6 от приложението,

Член 2

Промени на уредите и на методите за оценка не са разрешени.

Член 3

Решение 92/469/ЕИО се отменя.

Член 4

Адресат на настоящото решение е Кралство Дания.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 301, 20.11.1984 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 285, 25.10.1985 г., стр. 39.

(3)  ОВ L 265, 11.9.1992 г., стр. 39.


ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕТОДИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ НА СВИНЕ В ДАНИЯ

Част 1

KLASSIFICERINGSCENTER (KC)

1.

Класификацията на кланични трупове на свине се извършва с уреда, наречен „Klassificeringscenter (KC)“.

2.

Уредът е снабден с девет сонди шест милиметра всяка, съдържащи фотодиод (Siemens от вида SFH 950 LD242 II или подобен) и светлинен детектор (Siemens от вида SFH 960 — PB 103 или подобен), с оперативно разстояние за измерване между един и 180 милиметра. Резултатите от измерванията се превръщат в установено съдържание на постно месо чрез централна единица за измерване.

3.

Съдържанието на постно месо в кланичните трупове се изчислява въз основа на 10 параметри, взети от 7 точки на измерване, както е посочено в параграф 4 и в съответствие със следната формула:

Image = 70,5489 – 0,1572 x1 – 0,1698 x2 – 0,1537 x3 – 0,1803 x4 – 0,2115 x5 – 0,1669 x6 – 0,1269 x7 + 0,04278 x8 + 0,0234 x9 + 0,0371 x10

където:

Image

=

оцененото процентно съдържание на постно месо в кланичния труп.

4.

Точките на измерване са:

x1

=

дебелината на гръбната сланина (включително кожата) в милиметри, измерена от центъра на третия шиен прешлен, на 10,5 cm от разреза на трупа.

x2

=

дебелината на гръбната сланина (включително кожата) в милиметри, измерена от центъра на четвъртия шиен прешлен, на 7 cm от разреза на трупа.

x3

=

дебелината на гръбната сланина (включително кожата) в милиметри, измерена между четвъртия и петия заден гръден прешлен, на 3 cm от разреза на трупа.

x4

=

дебелината на гръбната сланина (включително кожата) в милиметри, измерена между втория и третия заден гръден прешлен, на 7 cm от разреза на трупа.

x5

=

дебелината на гръбната сланина (включително кожата) в милиметри, измерена между първия лумбален прешлен и последния гръден прешлен, на 6 cm от разреза на трупа.

x6

=

дебелината на гръбната сланина (включително кожата) в милиметри, измерена на 4 cm от предния край на тазовата кост, на 7 cm от разреза на трупа.

x7

=

дебелината на гръбната сланина (включително кожата) в милиметри, измерена от предния край на тазовата кост, на 11 cm от разреза на трупа.

x8

=

дебелината на мускула в милиметри, измерена между четвъртия и петия заден гръден прешлен, на 3 cm от разреза на трупа.

x9

=

дебелината на мускула в милиметри, измерена между втория и третия заден гръден прешлен, на 7 cm от разреза на трупа.

x10

=

дебелината на мускула в милиметри, измерена между първия лумбален прешлен и задния гръден прешлен, на 6 cm от разреза на трупа.

Тази формула е валидна за кланични трупове с тегло между 50 и 110 kg.

Част 2

FAT-O-MEATER/MANUEL KLASSIFICERING (FOM/MK)

1.

Класифицирането на кланични трупове на свине се извършва с уреда, наречен „Fat-O-Meater/Manuel Klassificering (FOM/MK)“.

2.

Уредът е от тип оборудване „Fat-O-Meater“ и е снабден със сонда с диаметър 6 милиметра, съдържаща светлинен детектор (Siemens от типа SFH 960 — BP 103 или подобен) и с оперативно разстояние за измерване между един и 94 милиметра.

3.

Резултатите от измерванията се превръщат в оценено съдържание на постно месо чрез централна единица за измерване.

Съдържанието на постно месо в кланичния труп се изчислява по следната формула:

Image = 68,1746 – 0,3220 x1 – 0,5326 x2 + 0,0836 x3

където: