ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 350

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
30 декември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1353/2008 на Съвета от 18 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 74/2004 относно налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на спално памучно бельо с произход от Индия

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1354/2008 на Съвета от 18 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1628/2004 за налагане на окончателно изравнително мито, наложено на вноса на някои графитни електродни системи с произход от Индия и Регламент (ЕО) № 1629/2004 за налагане на окончателно антидъмпингово мито, наложено върху вноса на графитни електродни системи с произход от Индия

24

 

*

Регламент (ЕО) № 1355/2008 на Съвета от 18 декември 2008 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т. н.) с произход от Китайската народна република

35

 

*

Регламент (ЕО) № 1356/2008 на Комисията от 23 декември 2008 гοдина за изменение на Регламент (ЕО) № 593/2007 относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност ( 1 )

46

 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ОТ СЪВЕТА

 

*

Решение № 1357/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на Решение № 1720/2006/ЕО за създаване на Програма за действие за обучение през целия живот ( 1 )

56

 

*

Решение № 1358/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на Решение № 1904/2006/ЕО относно създаване на програмата Европа за гражданите за периода 2007—2013 г. за насърчаване на активното европейско гражданство

58

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси

60

 

*

Рамково решение 2008/978/ПВР на Съвета от 18 декември 2008 година относно европейската заповед за предаване на доказателства с цел получаване на предмети, документи и данни, които да се използват в производства с наказателен характер

72

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

30.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 350/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1353/2008 НА СЪВЕТА

от 18 декември 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 74/2004 относно налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на спално памучно бельо с произход от Индия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2026/97 на Съвета от 6 октомври 1997 г. относно защитата срещу субсидиран внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), и по-специално членове 15 и 19 от него,

като взе предвид предложението, представено от Комисията след консултации с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Предишно разследване и действащи мерки

(1)

Съветът наложи с Регламент (ЕО) № 74/2004 (2) окончателно изравнително мито върху вноса на спално памучно бельо, включено в кодове по КН ex 6302 21 00, ex 6302 22 90, ex 6302 31 00 и ex 6302 32 90 и с произход от Индия. Ставката на митото варира между 4,4 % и 10,4 % за отделните дружества от извадката, като ставката, приложима за оказалите съдействие дружества, е 7,6 %, а остатъчното мито е 10,4 %.

1.2.   Ex officio започване на частично междинно преразглеждане

(2)

След налагането на окончателното изравнително мито правителството на Индия („ПИ“) изрази становище, че обстоятелствата по отношение на две схеми за субсидиране (схемата за кредити за мито при внос и схемата за освобождаването от данък върху доходите съгласно раздел 80ННС от закона за данък върху доходите) са се променили и че тази промяна е с дълготраен характер. Направено беше твърдението, че по тези причини нивото на субсидиране най-вероятно е намаляло и поради това мерките, установени отчасти заради посочените схеми, следва да бъдат преразгледани.

(3)

Комисията разгледа доказателствата, представени от ПИ, и прецени, че те са достатъчни за започването на преразглеждане в съответствие с разпоредбите в член 19 от основния регламент. След консултации с Консултативния комитет Комисията започна ex officio частично междинно преразглеждане на действащите мерки чрез известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (3).

(4)

Целта на разследването по това частично междинно преразглеждане е да бъде преценена необходимостта от продължаване, отмяна или изменение на съществуващите мерки по отношение на онези дружества, които са се ползвали от едната или от двете схеми за субсидиране, за които се твърди, че са променени, в случай че са предоставени достатъчно доказателства в съответствие със съответните изисквания от известието за започване. В зависимост от констатациите от разследването, при него ще бъде преценена също и необходимостта от преразглеждане на мерките, приложими за другите дружества, оказали съдействие при първоначалното разследване, и/или остатъчните мерки, приложими за всички останали дружества.

1.3.   Период на разследване по преразглеждането

(5)

Разследването обхвана периода от 1 октомври 2006 г. до 30 септември 2007 г. („период на разследване по преразглеждането“ или „ПРП“).

1.4.   Засегнати от разследването страни

(6)

Комисията официално информира правителството на Индия („ПИ“) за започването на разследването по частичното междинно преразглеждане, както и онези производители износители от Индия, които оказаха съдействие при предишното разследване и за които се установи, че се ползват от едната или от двете схеми за субсидиране, за които се твърди, че са променени, и които производители износители са посочени в известието за започване на частичното междинно преразглеждане, а също и представителите на промишлеността на Общността. Заинтересованите страни получиха възможност да изразят становището си в писмена форма и да поискат да бъдат изслушани. Писмените и устните коментари, представени от страните, бяха разгледани и където това беше уместно, бяха взети предвид.

(7)

Предвид очевидно големия брой страни, участващи в преразглеждането, е предложено използването на представителна извадка при разследването на субсидирането, в съответствие с член 27 от основния регламент.

(8)

С цел да се даде възможност на Комисията да сформира извадка съгласно член 27, параграф 2 от основния регламент, износителите и техните представители бяха поканени да се представят в срок от три седмици след започването на процедурата и да предоставят основна информация за своя износ и оборота си на вътрешния пазар, за някои конкретни схеми за субсидиране, както и имената и дейностите на всичките свързани дружества. Властите в Индия също бяха информирани.

(9)

Повече от 80 дружества се представиха и предоставиха информацията, необходима за извадката. Те представляваха 95 % от общия износ на Индия за Общността за извадковия период.

(10)

С оглед на големия брой дружества, след консултиране с промишлеността на Общността, с индийската текстилна асоциация Texprocil и с ПИ, за целите на извадката бяха избрани 11 дружества и групи, осъществяващи най-големите обеми износ към Общността.

(11)

Извадката представляваше 64 % от общия износ на разглеждания продукт от Индия за ЕС за извадковия период (от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г.). Съгласно член 27 от основния регламент, сформираната извадка обхвана възможно най-голям представителен обем на износа, който можеше разумно да бъде включен в разследването в рамките на наличното време.

(12)

Искания за определяне на индивидуален марж на субсидията съгласно член 27, параграф 3 от основния регламент бяха представени от четири дружества, невключени в извадката. С оглед на големия брой искания и големия брой дружества, включени в извадката, обаче бе сметнато, че такива индивидуални проверки биха били прекалено трудни по смисъла на член 27, параграф 3 от основния регламент и биха възпрепятствали навременното приключване на разследването. Поради това исканията на четирите невключени в извадката дружества за определяне на индивидуални маржове бяха отхвърлени.

(13)

По време на разследването беше установено, че две дружества, свързани с две дружества износители, включени в извадката, не са произвеждали, изнасяли или продавали разглеждания продукт на вътрешния пазар през ПРП. Те не изразиха намерения да правят това в бъдеще. Поради това беше решено тези две свързани дружества да бъдат изключени от извадката и от изчисляването на индивидуални маржове на субсидията.

(14)

Дружествата, които не бяха включени в извадката, бяха информирани, че всяко изравнително мито при техния износ ще бъде изчислено съгласно член 15, параграф 3 от основния регламент, т.е. без да надвишава средно претегления размер на подлежащите на изравнителни мерки субсидии, определен за включените в извадката дружества.

(15)

Дружествата, които не се представиха в срока, определен в известието за започване на преразглеждането, бяха счетени за незаинтересовани страни.

(16)

Попълнени въпросници бяха получени от всички включени в извадката производители износители от Индия.

(17)

Комисията изиска и провери цялата информация, преценена за необходима за определяне на субсидирането. Бяха извършени проверки на място за следните заинтересовани страни:

 

Правителството на Индия („ПИ“)

Министерство на търговията, New Delhi

 

Производители износители от Индия

Anunay Fab. Limited, Ahmedabad

Brijmohan Purusottamdas, Mumbai и Incotex Impex Pvt. Limited, Mumbai

Divya Global Pvt. Ltd., Mumbai

Intex Exports, Pattex Exports и Sunny Made-ups, Mumbai

Jindal Worldwide Ltd, Progressive Enterprise и Texcellence Overseas, Ahmedabad и Mumbai

Madhu Industries Limited и Madhu International, Ahmedabad

Mahalaxmi Exports и Mahalaxmi Fabric Mills Pvt. Ltd, Ahmedabad

Prakash Cotton Mills Pvt., Ltd, Mumbai

Prem Textiles, Indore

The Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd., N W Exports Limited и Nowrosjee Wadia & Sons Limited, Mumbai

Vigneshwara Exports Limited, Mumbai

1.5.   Оповестяване и коментари по процедурата

(18)

ПИ и другите заинтересовани страни бяха информирани за съществените факти и съображения, въз основа на които се възнамеряваше да бъде предложено изменение на приложимите ставки на митата и продължаване на съществуващите мерки. Беше им предоставено разумно време за коментар. Всички изявления и коментари бяха надлежно взети предвид, както е посочено по-долу.

2.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ

(19)

Продуктът, който е предмет на преразглеждането, е спално памучно бельо, чисто или смесено със синтетични или изкуствени влакна или с лен (като ленът не е доминираща нишка), избелено, боядисано или щамповано, с произход от Индия („разглежданият продукт“), понастоящем подлежащо на класиране в кодове по КН ex 6302 21 00, ex 6302 22 90, ex 6302 31 00 и ex 6302 32 90, и както е определен в първоначалното разследване.

3.   СУБСИДИИ

3.1.   Въведение

(20)

Въз основа на наличната информация и на отговорите на въпросника на Комисията бяха разследвани изброените по-долу схеми, за които се твърди, че включват отпускане на субсидии:

 

Схеми за субсидиране, разгледани при първоначалното разследване:

1.

Кредити за мито при внос (Duty Entitlement Passbook — „DEPB“)

2.

Удостоверение за безмитно снабдяване (Duty Free Replenishment Certificate — „DFRC“)/ разрешение за безмитен внос (Duty Free Imports Authorisation — „DFIA“)

3.

Насърчаване на износа чрез внос на средства за производство (Export Promotion Capital goods — „EPCG“)

4.

Предварителна лицензия (Advance Licence Scheme — „ALS“)/ предварително разрешение (Advance Authorization Scheme — „AAS“)

5.

Зони за експортна преработка/експортно ориентирани единици (Export Processing Zones/Export Oriented Units — „EPZ/EOU“)

6.

Освобождаване от данък върху доходите (Income Tax Exemptions Scheme — „ITES“)

 

Схеми за субсидиране, неразгледани при първоначалното разследване:

7.

Възстановяване на мита (Duty Drawback Scheme — „DDS“)

8.

Фонд за технологично усъвършенстване (Technology Upgradation Fund Scheme „TUFS“)

9.

Експортни кредити (преди и след експедиране) (Export Credit Scheme (pre-shipment and post-shipment) — „ECS“)

(21)

Схемите, разглеждани в точки от 1 до 5 по-горе, се основават на закона от 1992 г. относно развитието и регламентирането на външната търговия (Закон № 22 от 1992 г.), влязъл в сила на 7 август 1992 г. („Закон за външната търговия“). Със Закона за външната търговия ПИ се упълномощава да издава уведомления относно политиката на износ и внос. Те са обобщени в документи, озаглавени „Политика на вноса и износа“, публикувани на всеки пет години от Министерството на търговията и редовно актуализирани. Един от документите относно политиката на вноса и износа има отношение към ПРП в настоящия случай; а именно петгодишният план за периода от 1 септември 2004 г. до 31 март 2009 г. („EXIM policy 04-09“). Освен това ПИ определя процедурите, приложими към EXIM policy 04-09 в „Наръчник на процедурите от 1 септември 2004 г. до 31 март 2009 г., том I“ („НОР I 04-09“). Наръчникът на процедурите също се осъвременява редовно.

(22)

Схемата за освобождаване от данък върху доходите се основава на Закона за данъка върху доходите от 1961 г., който се изменя ежегодно със Закона за финансите.

(23)

Схемата за възстановяване на мита се основава на раздел 75 от Закона за митниците от 1962 г., раздел 37, точка 2, подточка xvi) от Закона за акцизите от 1944 г. и раздели 93А и 94 от Закона за финансите от 1944 г. Това е нова схема, която досега не е била предмет на разследване.

(24)

Схемата на фонда за технологично усъвършенстване се основава на резолюция на Министерството на текстилната промишленост към правителството на Индия, публикувана в Официален вестник на Индия, извънредна част I, раздел I от 31 март 1999 г. Това е нова схема, която досега не е била предмет на разследване.

(25)

Схемата на експортните кредити се основава на раздели 21 и 35А от Закона за банките от 1949 г., които позволяват на Резервната банка на Индия (РБИ) да инструктира търговските банки в областта на експортните кредити.

(26)

В съответствие с член 11, параграф 10 от основния регламент Комисията покани ПИ за допълнителни консултации по отношение на променените и непроменените схеми, както и на тези, които досега не са били предмет на разследване, с цел да се изяснят фактите относно разглежданите схеми и да се постигне взаимно съгласувано решение. След тези консултации и поради липсата на постигнато взаимно съгласувано решение във връзка със схемите Комисията включи всички тях в разследването на субсидирането.

3.2.   Специфични схеми

3.2.1.   Кредити за мито при внос (DEPB)

3.2.1.1.   Правно основание

(27)

Подробно описание на схемата DEPB се съдържа в параграф 4.3 от EXIM policy 04-09 и в глава 4 на HOP I 04-09.

3.2.1.2.   Условия за участие

(28)

Всеки производител износител и търговец износител може да участва в тази схема.

3.2.1.3.   Практическо прилагане

(29)

Износител, който има право да участва в този режим, може да подаде молба за отпускане на кредити по DEPB, които се изчисляват като процент от стойността на продуктите, изнасяни по тази схема. Проценти по DEPB са установени от индийските компетентни органи за повечето продукти, включително и за разглеждания продукт. Те се определят въз основа на стандартни норми за съотношението вложени материали — краен продукт („SION“), като се взема предвид предполагаемото съдържание на вносни материали в експортния продукт и обхвата на митото при такъв предполагаем внос, независимо дали вносните мита са действително платени или не.

(30)

За да може да се ползва от тази схема, дадено дружество трябва да осъществява износ. Износителят трябва да декларира пред индийските компетентни органи по време на осъществяване на износа, че това става по схемата DEPB. За да бъдат изнесени стоките, по време на процедурата по изпращане индийските митнически органи издават товарителница за износ. С този документ се обявява стойността на кредита по DEPB, който следва да бъде отпуснат за осъществявания износ, поради което в този момент износителят вече знае ползите, които ще получи.

(31)

Щом митническите органи издадат товарителница за износ, ПИ вече няма свобода на преценка дали да предостави кредит по DEPB. Съответният процент по DEPB за изчисляване на ползата за износителя е този, който се прилага към момента на подаването на декларацията за износ. През ПРП се наблюдава необичайно завишение с обратно действие на процента по DEPB, увеличавайки ползите по DEPB за износ, осъществен между 1 април 2007 г. и 12 юли 2008 г. Не е възможно обаче да се предположи, че е възможно да бъде приложено намаляване с обратно действие на процента по DEPB като отрицателно административно решение съгласно принципа за правна сигурност. Поради това може да се заключи, че възможността на ПИ да измени с обратно действие нивото на ползите е ограничена.

(32)

Кредитите по DEPB могат да се прехвърлят свободно и са валидни за срок от 12 месеца от датата на тяхното издаване. Такива кредити могат да се използват впоследствие за плащане на мита върху вноса на всякакви стоки без вносни ограничения, с изключение на средства за производство. Стоките, които се внасят срещу такива кредити, могат да бъдат продавани на вътрешния пазар (подлежат на данък върху продажбите) или да бъдат използвани другояче.

(33)

Заявленията за кредити по DEPB се подават в електронен вид и могат да включат неограничен брой сделки за износ. De facto не съществуват твърди крайни срокове за подаване на заявления за кредити по DEPB. Електронната система, използвана за управление на схемата DEPB, не изключва автоматично сделките по износ, осъществени след крайните срокове за подаване на заявления, споменати в глава 4.47 на HOP I 04-09. Освен това, както ясно е предвидено в глава 9.3 на HOP I 04-09, заявленията, получени след изтичането на крайните срокове за подаване, могат винаги да бъдат разгледани с налагането на незначителна наказателна такса (10 % от полагаемата сума).

(34)

Докато процентът по DEPB за износ на разглеждания продукт, осъществен през ПР на първоначалното разследване, беше 8 %, то в началото на ПРП той беше само 3,7 % и беше променен през ПРП на 6,7 % (на 12 юли 2007 г.), като прилагането му имаше необичайно обратно действие от 1 април 2007 г.

3.2.1.4.   Коментари при оповестяването

(35)

ПИ и Texprocil заявиха, че при прилагането на схемата DEPB няма случаи на прекомерно опрощаване и изразиха становището си, че поради това схемата не подлежи на изравнителни мерки. Този аргумент се отхвърля в светлината на заключението в съображение 38, че схемата не може да бъде сметната за допустима система за възстановяване на мита или система с възстановяване за заместители по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii), както и приложение I, буква и) и приложения II и III към основния регламент. Поради това целият размер на опростените мита подлежи на изравнителни мерки.

3.2.1.5.   Заключение

(36)

Схемата DEPB предоставя субсидии по смисъла на член 2, параграф 1, буква a), подточка ii) и член 2, параграф 2 от основния регламент. Кредитът по DEPB представлява финансово участие на ПИ, тъй като той накрая ще бъде използван за компенсиране на вносни мита, като по този начин намаляват приходите за ПИ от мита, които иначе биха били дължими. Освен това кредитите по DEPB предоставят полза на износителя, тъй като подобряват неговата ликвидност.

(37)

Схемата DEPB е правно обвързана с осъществяването на износ и следователно се счита за специфична и подлежаща на изравнителни мерки съгласно член 3, параграф 4, буква а) от основния регламент.

(38)

Тази схема не може да бъде приета за допустима система за възстановяване на мита или система с възстановяване за заместители по смисъла на член 2, параграф 1, буква a), подточка ii) от основния регламент. Тя не отговаря на строгите правила, определени в приложение I, буква и), приложение II (определение и правила за възстановяване на мита) и приложение III (определение и правила за възстановяване за заместители) към основния регламент. Износителят няма задължение действително да използва стоките, внесени безмитно, в производствения процес и размерът на кредита не се изчислява във връзка с действително вложените материали. Освен това няма система или процедура, чрез която да бъде потвърдено кои материали са използвани в производствения процес на изнасяния продукт или дали не е направено прекомерно плащане на вносни мита по смисъла на приложение I, буква и) и приложения II и III към основния регламент. На последно място, износителите могат да участват в схемата DEPB, независимо дали изобщо осъществяват някакъв внос на материали за влагане. За да се ползват от схемата, за тях е достатъчно само да осъществят износ на стоки, без да доказват, че някакъв материал за влагане действително е бил внесен. Така дори износители, които набавят своите материали за влагане само на местно ниво и не внасят никакви стоки, които да могат да бъдат използвани като материали за влагане, имат възможността да се ползват от схемата DEPB.

3.2.1.6.   Изчисляване на размера на субсидията

(39)

В съответствие с член 2, параграф 2 и член 5 от основния регламент, размерът на субсидиите, които подлежат на изравнителни мерки, е изчислен от гледна точка на предоставената на получателя полза, за която е установено, че е съществувала през ПРП. В това отношение беше прието, че ползата се предоставя на получателя тогава, когато се осъществява сделка за износ по схемата. В този момент ПИ е задължено да се откаже от митата, което представлява финансово участие по смисъла на член 2, параграф 1, буква a), подточка ii) от основния регламент. След като митническите органи издадат товарителница за износ, която показва, inter alia, размера на кредита по DEPB, който ще бъде отпуснат за конкретната сделка за износ, ПИ няма право на преценка дали да предостави субсидията. Освен това, оказалите съдействие производители износители са регистрирали кредитите по DEPB на начислена основа като доход, получен по времето на сделката за износ.

(40)

За да бъде отчетено влиянието на увеличението на процентите с обратно действие, при необходимост беше увеличена стойността на кредита по DEPB, регистриран при износ, осъществен между 1 април и 12 юли 2007 г., понеже действителната полза, на която дружествата ще имат право при получаването на кредита от ПИ, е по-голяма от формално поисканата по времето на осъществяване на износа.

(41)

В случаите на отправени основателни искания, таксите, платени по необходимост за получаването на субсидията, бяха приспаднати от така определените кредити, за да се получи размерът на субсидията като числител, в съответствие с член 7, параграф 1, буква a) от основния регламент. В съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент, размерът на тази субсидия беше отнесен към общия оборот на износа през периода на разследване по преразглеждането като подходящ знаменател, тъй като субсидията зависи от осъществяването на износ и не е предоставяна във връзка с изработените, произведените, изнесените или транспортираните количества.

(42)

Бяха представени няколко коментара относно някои подробности за изчисляването на ползата по схемата DEPB. В резултат изчисленията бяха коригирани, когато това беше сметнато за оправдано.

(43)

Противно на изявленията на някои производители износители, дори кредитът по DEPB, генериран от продукти за износ, различни от разглеждания продукт, трябваше да бъде взет предвид при установяването на сумата на подлежащия на изравнителни мерки кредит по DEPB. По схемата DEPB не съществува задължение, което да ограничава използването на кредитите до безмитния внос на материали за влагане, свързани с определен продукт. Тъкмо обратното, кредитите по DEPB могат да бъдат прехвърляни свободно, могат дори да бъдат продавани или използвани за внос на всякакви стоки, за които не съществуват ограничения по вноса (материалите за влагане в разглеждания продукт попадат в тази категория), с изключение на средствата за производство. Следователно разглежданият продукт може да се ползва от всички генерирани кредити по DEPBS.

(44)

Пет дружества от извадката се ползваха от схемата DEPB през ПРП при маржове на субсидията, вариращи между 0,15 % и 3,96 %.

3.2.2.   Удостоверение за безмитно снабдяване (DFRC)/ разрешение за безмитен внос (DFIA)

3.2.2.1.   Правно основание

(45)

Подробно описание на схемата DFIA се съдържа в глава 4 от EXIM policy 04-09 и глава 4 на HOP I 04-09. Схемата е въведена от 1 май 2006 г. и замени схемата DFRC, която с първоначалния регламент беше обявена за подлежаща на изравнителни мерки.

3.2.2.2.   Условия за участие

(46)

DFIA се издава на всеки търговец износител или производител износител за внос на материали за влагане в производството на стоки за износ, който внос е освободен от основно мито, допълнително мито, образователен данък, антидъмпингово мито и защитно мито, при наличието на който и да е от посочените видове налози.

3.2.2.3.   Практическо прилагане

(47)

DFIA е схема, прилагана преди и след осъществяването на износа, която позволява вноса на стоки, определени съгласно нормите SION, които обаче в случая на подлежащо на прехвърляне DFIA не е необходимо да бъдат непременно използвани в производството на изнасяния продукт.

(48)

DFIA касае единствено вноса на материали за влагане, както е предвидено в SION. Правото за внос е ограничено до количеството и стойността, споменати в SION, но при поискване могат да бъдат преразгледани от регионалните компетентни органи.

(49)

Към задължението за износ се прилага изискването за минимална добавена стойност от 20 %. Износът може да бъде осъществен в очакване на DFIA, в който случай правото за внос се определя пропорционално на очаквания износ.

(50)

След изпълняване на задължението за износ, износителят може да поиска правото за прехвърляне на DFIA, което на практика означава позволение за продажба на лицензията за безмитен внос на пазара.

3.2.2.4.   Коментари при оповестяването

(51)

ПИ и Texprocil заявиха, че DFRC е легитимна схема с възстановяване за заместители, понеже предвижда възстановяване на вложените в изнесения продукт материали и се счита за разумна, ефективна и основаваща се на общоприетата търговска практика в Индия. Тъй като количеството, качеството и техническите характеристики и особености съвпадат с тези на вложените в продукта за износ материали, по мнението на ПИ и Texprocil схемата би следвало да е допустима съгласно Споразумението за субсидиите и изравнителните мерки (ASCM). ПИ и Texprocil изразиха също становището, че при преценяването на легитимността на дадена схема с възстановяване за заместители, условието, които има значение, е да се обърне внимание на това какво се внася, а не кой осъществява вноса. Освен това беше заявено, че що се отнася до правителството, не са предоставяни допълнителни ползи. Беше изразено становището, че по тези причини схемата не подлежи на изравнителни мерки. Не бяха предоставени нови данни в подкрепа на тези аргументи и поради това те се отхвърлят в светлината на констатациите в съображения от 52 до 55, че никоя от подсхемите не може да бъде счетена за допустима схема за възстановяване на мита или схема с възстановяване за заместители по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii), както и приложение I, буква и) и приложения II и III към основния регламент. Поради това целият размер на ползата подлежи на изравнителни мерки.

3.2.2.5.   Заключение

(52)

Въпреки че съществуват някои различия при прилагането на новата схема DFIA в сравнение с предишната схема DFRC, която беше подложена на изравнителни мерки, новата DFIA трябва да се разглежда като продължение на схемата DFRC, понеже възпроизвежда нейните основни елементи.

(53)

Както DFRC, така и DFIA представляват субсидии по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточки i) и ii) и член 2, параграф 2 от основния регламент, т.е. финансово участие под формата на безвъзмездна помощ. Те включват директен трансфер на средства, понеже могат да бъдат продадени или обърнати в пари в брой или могат да бъдат използвани, за да бъде заплатено вносно мито, като по този начин ПИ се отказва от приходи, които обичайно са дължими. Освен това DFRC и DFIA предоставят полза на износителя, тъй като подобряват неговата ликвидност.

(54)

Както DFRC, така и DFIA са правно обвързани с осъществяването на износ, поради което се разглеждат като специфични и подлежащи на изравнителни мерки съгласно член 3, параграф 4, буква а) от основния регламент.

(55)

Освен това никоя от схемите не може да се разглежда като допустима система за възстановяване на мита или система с възстановяване за заместители по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент. Те не съответстват на стриктните правила, определени в приложение I, буква и), приложение II (определение и правила за възстановяване на мита) и приложение III (определение и правила за възстановяване за заместители) от основния регламент. По-специално: i) те позволяват възстановяването ex post на налози върху вноса на материали за влагане в производствения процес на други продукти; ii) не съществува въведена система или процедура, позволяваща да се провери кои материали, ако има такива, са били използвани в процеса на производство на изнасяния продукт или дали e реализирана прекомерна полза по смисъла на приложение I, буква и) и приложения II и III към основния регламент; и iii) правото за прехвърляне на удостоверения/разрешения означава, че даден износител, на който е предоставено DFRC или DFIA, не е задължен да използва удостоверението действително за внос на материали за влагане.

3.2.2.6.   Изчисляване на размера на субсидията

(56)

За установяването на ползата се счита, че за разлика от схемата DEPB, лицензиите DFRC и DFIA нямат условна стойност или кредитни проценти. С лицензията се посочва общото количество на позволените за внос материали за влагане и максималната обща стойност при условия CIF на този внос. Следователно ползата не е известна по времето на осъществяване на износа и може да бъде определена и осчетоводена по сметки едва след като лицензията се използва за внос или бъде продадена.

(57)

Поради това в случаите, когато лицензиите бяха използвани за внос, ползата за дружествата беше изчислена въз основа на стойността на опростените мита по вноса. В случаите на прехвърлени (продадени) лицензии, ползата беше изчислена въз основа на приходите от тези продажби през ПРП.

(58)

При разследването беше установено, че пет дружества, осъществили износ по схемите DFRC и/или DFIA, са продали техните разрешения/удостоверения на трети страни.

(59)

Един от производителите износители заяви, че е използвал едно от своите DFIA за възстановяване за заместители и че не е получавал прекомерно опрощаване на мита по вноса за конкретната лицензия. При разследването беше установено, че количествата за внос и износ по тази конкретна лицензия не са изчерпани и че лицензията още не е приключена и проверена съгласно правилата, предвидени в EXIM policy. Поради това и предвид констатациите по съображение 55 се стигна до заключението, че дружеството не е доказало липсата на прекомерно опрощаване по тази конкретна лицензия. Така стойността на всички мита, неплатени при вноса по тази лицензия, се считат за субсидия и искането беше отхвърлено.

(60)

В случаите на отправени основателни искания, таксите, платени по необходимост за получаването на субсидията, бяха приспаднати от така определените ползи, за да се получи размерът на субсидията като числител, в съответствие с член 7, параграф 1, буква a) от основния регламент. В съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент, размерът на тази субсидия беше отнесен към общия оборот на износа през периода на разследване по преразглеждането като подходящ знаменател, тъй като субсидията зависи от осъществяването на износ и не е предоставяна във връзка с изработените, произведените, изнесените или транспортираните количества.

(61)

Бяха представени няколко коментара относно някои подробности за изчисляването на ползата по схемите DFRC/DFIA. В резултат изчисленията бяха коригирани, когато това беше сметнато за оправдано.

(62)

Противно на изявленията на някои производители износители, дори кредитът по DFRC/DFIA, генериран от продукти за износ, различни от разглеждания продукт, трябваше да бъде взет предвид при установяването на размера на подлежащата на изравнителни мерки полза. По схемите DFRC/DFIA не съществува задължение, което да ограничава използването на кредитите до безмитния внос на материали за влагане, свързани с определен продукт. Тъкмо обратното, кредитите по DFRC/DFIA могат да бъдат прехвърляни свободно, могат дори да бъдат продавани или използвани за внос на всякакви стоки, за които не съществуват ограничения по вноса (материалите за влагане в разглеждания продукт попадат в тази категория), с изключение на средствата за производство. Следователно разглежданият продукт може да се ползва от всички генерирани ползи по DFRC/DFIA.

(63)

Беше установено, че четири дружества от извадката се ползват от тези схеми през ПРП при маржове на субсидията, вариращи между 0,09 % и 2,03 %.

3.2.3.   Насърчаване на износа чрез внос на средства за производство (EPCG)

3.2.3.1.   Правно основание

(64)

Подробно описание на схемата EPCG се съдържа в глава 5 от EXIM policy 04-09 и глава 5 на HOP I 04-09.

3.2.3.2.   Условия за участие

(65)

Право да участват в тази схема имат производители износители и търговци износители, „свързани“ с второстепенни производители и доставчици на услуги.

3.2.3.3.   Практическо прилагане

(66)

При условие на поето задължение за износ, ПИ издава лицензия за EPCG след подаване на заявление и заплащане на такса. С тази лицензия на дружествата се позволява да внасят средства за производство (ново оборудване, а от април 2003 г. — и оборудване, употребявано най-много 10 години) при намалени ставки на митото. До 31 март 2000 г. прилаганата ефективна ставка на митото е 11 % (включително 10 % допълнителна такса), а за внос с голяма стойност — нулева. От април 2000 г. със схемата се осигурява намалена ставка на митото от 5 % върху всички средства за производство, внасяни по нея. За да бъдат изпълнени задълженията за износ, внесените средства за производство трябва да бъдат използвани за производство на определено количество стоки за износ в течение на известен период от време. На 9 май 2008 г., т.е. извън ПРП, ПИ обяви, че митото, дължимо за вноса по схемата EPCG, се намалява на 3 %.

(67)

Притежателят на лицензия по схемата EPCG може да си набави средствата за производство и на местния пазар. В такъв случай притежателят на лицензията по схемата EPCG подава заявление за нейното обезсилване. Производителят на средствата за производство от местния пазар, посочен в писмото за обезсилване, придобива възможността да претендира за ползи по предвиден износ и правото да реализира ползи от безмитен внос на компоненти, необходими за производството на тези средства за производство. Акцизът, дължим от притежателя на лицензията по схемата EPCG при покупката на средства за производство на местния пазар, обаче може да бъде възстановен или опростен. Притежателят на лицензията по схемата EPCG запазва задължението за осъществяване на износ, което е определено във връзка с условните спестени мита върху стойността при условия FOB на вносните стоки.

3.2.3.4.   Коментари при оповестяването

(68)

ПИ изрази становището, че не са възникнали ползи в случаите, когато притежателят на лицензия по схемата EPCG е подал заявление за обезсилване на неговата лицензията по схемата EPCG и е закупил средствата за производство на местния пазар, поради това, че не е било издадено съответно правителствено постановление за освобождаване от плащане на акцизи за тези покупки. В същото време ПИ потвърди, че при определени обстоятелства притежателят на лицензия по схемата EPCG би могъл да закупи средства за производство, без да заплати акцизи, т.е. в случаите, когато този налог не би подлежал на компенсация чрез Централизираната индийска кредитна система за данък върху добавената стойност (CENVAT). Нещо повече — местният доставчик на средства за производство има право в такива случаи да получи фискални ползи, които ще бъдат отразени в цената на доставените средства за производство. Поради това че става въпрос за полза, която може да бъде получена при условието за осъществен износ, след като няма промени в задължението за осъществяване на износ на притежателя на лицензия по схемата EPCG в случай на обезсилване, беше счетено, че аргументът трябва да бъде отхвърлен и констатациите остават непроменени.

3.2.3.5.   Заключение

(69)

Схемата EPCG предоставя субсидии по смисъла на член 2, параграф 1, буква a), подточка ii) и член 2, параграф 2 от основния регламент. Намаляването на митото, или в случая на набавяне от местния пазар — възстановяването или опрощаването на данъци, представлява финансово участие на ПИ, понеже те намаляват приходите, които нормално ПИ би получило.

(70)

Освен това намалението на митото предоставя полза на износителя, тъй като спестените мита при вноса подобряват неговата ликвидност. В случая на възстановяване/опрощаване на акцизи, възстановяването или опрощаването на акцизи предоставя полза на износителя, понеже спестените налози върху покупката на средствата за производство подобряват неговата ликвидност.

(71)

Освен това схемата EPCG е правно обвързана с осъществяването на износ, тъй като такива лицензии не могат да бъдат получени без ангажимент за износ. Следователно схемата се разглежда като специфична и подлежаща на изравнителни мерки съгласно член 3, параграф 4, буква а) от основния регламент.

(72)

Тази схема не може да бъде считана за допустима система за опрощаване на кумулативни косвени данъци от предишни етапи или за допустима система за възстановяване на мита или с възстановяване за заместители по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент. Средствата за производство не попадат в обхвата на подобни допустими системи, както е посочено в приложение I, букви з) и и) от основния регламент, защото не се влагат в производството на изнасяните продукти. В случая на опрощаване на кумулативни косвени данъци от предишни етапи следва да бъде отбелязано, че износителите не биха имали правото на освобождаване в същия размер, ако не бяха обвързани със задължението за износ.

3.2.3.6.   Изчисляване на размера на субсидията

(73)

Размерът на субсидията беше изчислен, в съответствие с член 7, параграф 3 от основния регламент, въз основа на неплатените мита върху внесените средства за производство или неплатените/възстановени акцизи върху местно набавените стоки, според случая, разпределени за период, който отразява обичайния срок на амортизация на такива средства за производство. В съответствие с установената практика, така изчисленият размер, отнасящ се до ПРП, бе коригиран с добавянето на лихвите за този период, за да представя пълната стойност на ползите във времето. За тази цел е счетен за подходящ търговският лихвен процент в Индия в периода на разследване по преразглеждането. Таксите, платени по необходимост за получаване на субсидията, бяха приспаднати от тази сума в съответствие с член 7, параграф 1, буква а) от основния регламент, за да се получи размерът на субсидията като числител. В съответствие с член 7, параграф 2 и член 7, параграф 3 от основния регламент, този размер на субсидията беше разпределен върху общия оборот на износа през ПРП като подходящ знаменател, тъй като субсидията зависи от осъществяването на износ и не е предоставяна във връзка с изработените, произведените, изнесените или транспортираните количества.

(74)

Бяха представени няколко коментара относно някои подробности за изчисляването на ползата по схемата EPCG. В резултат изчисленията бяха коригирани, когато това беше сметнато за оправдано.

(75)

Противно на изявленията на някои производители износители, дори ползата по схемата EPCG, генерирана при износа на продукти, различни от разглеждания продукт, трябваше да бъде взета предвид при установяването на размера на подлежащата на изравнителни мерки полза. По схемата EPCG не съществува задължение, което да ограничава реализирането на ползата до безмитния внос на материали за влагане, свързани с определен продукт. Следователно разглежданият продукт може да се ползва от всички генерирани ползи по EPCG.

(76)

Четири дружества от извадката се ползваха от тази схема през ПРП, като маржовете на субсидията стигаха до 1,45 %, а за едно дружество установената полза беше пренебрежително малка.

3.2.4.   Предварителни лицензии (ALS)/ предварително разрешение (AAS)

3.2.4.1.   Правно основание

(77)

Подробно описание на схемата се съдържа в параграфи от 4.1.1 до 4.1.14 от EXIM policy 04-09 и глави от 4.1 до 4.30 от HOP I 04-09. Тази схема беше наречена „Предварителни лицензии“ по време на предишното разследване по преразглеждането, което доведе до налагането на окончателно изравнително мито, приложимо към момента.

3.2.4.2.   Условия за участие

(78)

Схемата AAS се състои от шест подсхеми, описани по-подробно в съображение 79. Тези подсхеми се различават inter alia по отношение на възможните участници. Производителите износители и търговците износители, „свързани“ с второстепенни производители, имат право да участват в схемата AAS за физически износ и в схемата AAS за годишни потребности. Производителите износители, които доставят на крайния износител, имат право да участват за AAS за междинни доставки. Главните доставчици, които извършват доставки в рамките на категориите, свързани с „предвидения износ“, споменати в параграф 8.2 от EXIM policy 04-09, като доставчиците на експортно ориентирани единици („EOU“), имат право да участват в схемата AAS за предвиден износ. И накрая, междинните доставчици на производителите износители могат да претендират за свързаните с „предвиден износ“ ползи в рамките на подсхемите „предварително нареждане за освобождаване“ („ARO“) и „вътрешен комисионен акредитив“.

3.2.4.3.   Практическо прилагане

(79)

Предварителни разрешения могат да бъдат издавани в следните случаи:

 

Физически износ: Това е основната подсхема. Тя позволява освободен от мита внос на материали за влагане в производството на специфичен краен продукт за износ. „Физически“ в този контекст означава, че продуктът за износ трябва да напусне територията на Индия. Разрешението за внос и задължението за износ, включително типа на продукта за износ, са посочени в лицензията.

 

Годишна потребност: Този вид разрешение не е свързан с конкретен продукт за износ, а с по-широкообхватна продуктова група (напр. химични и свързани с тях продукти). Притежателят на лицензията може — до определен стойностен праг, определен с оглед на вече осъществения от него износ — да внася освободени от мито всякакви материали за влагане в производството на което и да е от изделията от продуктовата група. Той може да избере да изнася който и да е краен продукт, попадащ в продуктовата група, за която се ползват подобни безмитни материали.

 

Междинни доставки: Тази подсхема е за случаите, в които двама производители възнамеряват да произвеждат един-единствен продукт за износ и да си поделят производствения процес. Производителят износител произвежда междинния продукт. Той може да внася безмитно материали за влагане и да получи за тази цел AAS за междинни доставки. Крайният износител завършва производството и е задължен да изнесе готовия продукт.

 

Предвиден износ: Тази подсхема позволява даден главен доставчик да внася безмитно материали, необходими за влагане в производството на стоки, които ще бъдат продадени като „предвиден износ“ на категориите клиенти, посочени в параграф 8.2, букви б)—е), ж), и) и й) от EXIM policy 04-09. Според ПИ предвиденият износ се отнася за сделки, при които доставяните стоки не напускат територията на държавата. Няколко категории доставки се считат за предвиден износ, при условие че стоките се произвеждат в Индия, напр. доставка на стоки на EOU или на дружество, разположено в специална икономическа зона („SEZ“).

 

ARO: Притежател на AAS, който възнамерява да си набави производствени материали от местни източници, вместо да ги внесе пряко, има възможността да направи това срещу ARO. В такива случаи предварителните разрешения биват потвърдени като ARO и се джиросват в полза на местния снабдител при доставката на посочените в тях суровини. Чрез джиросването на ARO местният доставчик получава правото на ползите при „предвиден износ“, както е посочено в параграф 8.3 от EXIM policy 04-09 (т.е. AAS за междинни доставки/предвиден износ, възстановяване при предвиден износ и възстановяване на крайни акцизи). Чрез механизма на ARO се възстановяват данъци и мита на доставчика, вместо те да се възстановяват на крайния износител под формата на възстановяване на мита. Възстановяването на данъци или мита е възможно както за местни суровини, така и за вносни.

 

Вътрешен комисионен акредитив: Тази подсхема също касае доставките от местния пазар за притежател на предварително разрешение. Притежателят на предварително разрешение може да се обърне към банка за откриване на вътрешен акредитив в полза на местен доставчик. Разрешението ще бъде обезсилено от банката за пряк внос само по отношение на стойността и обема на изделията, които не са внесени, а са набавени на местния пазар. Местният доставчик ще има право на ползите по предвиден износ, както е посочено в параграф 8.3 от EXIM policy 04-09 (т.е. AAS за междинни доставки/предвиден износ, възстановяване при предвиден износ и възстановяване на крайни акцизи).

(80)

Беше установено, че през ПРП двама оказали съдействие износители са реализирали ползи, свързани с разглеждания продукт, по две от подсхемите, посочени по-горе, т.е.: i) ALS/AAS за физически износ и ii) ALS за междинни доставки. Поради това не беше необходимо да се установява дали по останалите подсхеми има случаи, подлежащи на изравнителни мерки.

(81)

След налагането на действащите в момента окончателни изравнителни мита, ПИ измени системата за проверка, приложима за ALS/AAS. За целите на проверки от индийските компетентни органи, притежателят на предварително разрешение е правно задължен да води „достоверна и точна отчетност на потреблението и използването на безмитно внесените/местно набавените стоки“ в специален формат (глави 4.26 и 4.30 и допълнение 23 към HOP I 04-09), т.е. фактически регистър на потреблението. Този регистър трябва да бъде проверен от външен експерт-счетоводител/експерт по управленско счетоводство, който издава удостоверение, указващо, че предписаните регистри и свързаните отчетни документи са проверени и че информацията, предоставена съгласно допълнение 23, е вярна и точна във всяко отношение. Въпреки това, споменатите по-горе разпоредби се прилагат единствено към предварителните разрешения, издадени на 13 май 2005 г. или по-късно. От притежателите на всички предварителни разрешения или предварителни лицензии, издадени преди посочената дата, се изисква да следват приложимите преди това разпоредби относно проверката, т.е. да водят вярна и целесъобразна отчетност на подлежащото на лицензиране потребление и използване на вносни стоки във формàта, посочен в допълнение 18 (глава 4.30 и допълнение 18 към HOP I 02-07).

(82)

По отношение на подсхемите, използвани през ПРП от двамата производители износители от извадката, т.е. физически износ и междинни доставки, както позволението за внос, така и задължението за износ са точно определени по обем и стойност от ПИ и са вписани в лицензиите. Освен това, към момента на вноса и износа правителствените служители трябва да впишат съответните сделки в лицензията. Обемът на вноса, разрешен по тази схема, се определя от ПИ въз основа на стандартни норми за съотношението вложени материали — краен продукт („SION“). За повечето продукти, включително за разглеждания продукт, съществуват SION, които са публикувани в НОР II 04-09.

(83)

Внесените производствени материали не подлежат на прехвърляне и трябва да бъдат използвани за производство на крайния продукт за износ. Задължението за износ трябва да се изпълни в рамките на предписан срок след издаването на лицензията (24 месеца с възможност за две удължавания от по шест месеца).

3.2.4.4.   Коментари при оповестяването

(84)

ПИ заяви, че разполага с подходяща система за проверка за схемата съгласно допълнение 23 към HOP I 04-09 и че при прилагането на схемите ALS/AAS няма случаи на прекомерно опрощаване. Беше изразено становището, че по тези причини схемата не подлежи на изравнителни мерки. Не бяха предоставени нови данни в подкрепа на тези твърдения и поради това този аргумент се отхвърля в светлината на констатациите, че никоя от подсхемите не може да бъде счетена за допустима схема за възстановяване на мита или схема с възстановяване за заместители по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) и приложения II и III към основния регламент, понеже не съществува подходяща система за проверка.

(85)

Освен това, съгласно точка II, параграф 5 от приложение II и точка II, параграф 3 от приложение III към основния регламент, в случаите, когато е констатирана липсата на подходяща система за проверка, може да бъде намерено решение чрез извършване на допълнителна проверка от изнасящата страна, за да се установи дали е направено прекомерно плащане. Поради това, че не са извършени такива допълнителни проверки преди проверките на място, както и това, че не беше доказано, че не са правени прекомерни плащания, аргументите бяха отхвърлени.

3.2.4.5.   Заключение

(86)

Освобождаването от вносни мита е субсидия по смисъла на член 2, параграф 1, буква a), подточка ii) и член 2, параграф 2 от основния регламент, т.е. финансово участие на ПИ, което предоставя полза на износителите.

(87)

Освен това е явно, че ALS/AAS за физически износ и ALS за междинни доставки са правно обвързани с осъществяването на износ и следователно се считат за специфични и подлежащи на изравнителни мерки по смисъла на член 3, параграф 4, буква а) от основния регламент. Без поемане на задължение за износ никое дружество не може да извлече ползи по тези схеми.

(88)

Нито една от двете подсхеми, използвани в настоящия случай — ALS/AAS за физически износ и ALS за междинни доставки — не могат да се разглеждат като допустими системи за възстановяване на мита или системи с възстановяване за заместители по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент. Те не съответстват на стриктните правила, определени в приложение I, буква и), приложение II (определение и правила за възстановяване на мита) и приложение III (определение и правила за възстановяване за заместители) към основния регламент.

(89)

По отношение на производителя износител, използвал AAS, при разследването беше установено, че новите изисквания за проверка, предвидени от индийските компетентни органи, не бяха още приложени на практика, понеже лицензиите не бяха прекратени към момента на извършване на проверката, поради което не бяха проверени съгласно правилата, определени в EXIM policy. Поради това дружеството не можа да докаже, че липсва прекомерно опрощаване по тази конкретна лицензия. По тази причина като субсидия ще бъде разглеждана цялата сума на митата, спестени при внос по тази лицензия.

(90)

ПИ не приложи ефективно своята система или процедура за проверка, за да потвърди дали и в какви количества са били вложени материали в производството на изнасяния продукт (точка II, параграф 4 от приложение II към основния регламент, а в случая на системи с възстановяване за заместители — точка II, параграф 2 от приложение III към основния регламент). Самите норми SION не могат да бъдат счетени за система за проверка на действителното потребление, понеже в производствения процес на дадена стока за износ се влагат едновременно материали, внесени безмитно с разрешения/лицензии с различни стойности на SION. Този вид процес не позволява на ПИ да провери с достатъчна точност какви количества материали са вложени в производството за износ и спрямо кой критерий по SION те следва да бъдат сравнени.

(91)

Освен това ПИ или изобщо не е осъществило ефективен контрол въз основа на правилно воден регистър на действителното потребление, или още не е завършило процеса по контрол. Също така, индийското правителство не е провело допълнителна проверка, основана на действително вложените материали, макар и по принцип това да се изисква, когато отсъства ефективно прилагана система за проверка (точка II, параграф 5 от приложение II и точка II, параграф 3 от приложение III към основния регламент).

(92)

Поради това тези две подсхеми подлежат на изравнителни мерки.

3.2.4.6.   Изчисляване на размера на субсидията

(93)

При липсата на допустима система за възстановяване на мита или система с възстановяване за заместители, подлежащата на изравнителни мерки полза е общата сума на опростените вносни мита, нормално дължими при вноса на материали за влагане. В това отношение се отбелязва, че в основния регламент се предвижда подлагането на изравнителни мерки не само на опрощаването на мита, чиято стойност „превишава“ фактически начислената стойност. В съответствие с член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) и приложение I, буква и) от основния регламент, само прекомерното опрощаване на мита може да бъде обект на изравнителни мерки, ако са спазени условията в приложения II и III към основния регламент. Тези условия обаче не бяха спазени в разглеждания случай. Така, ако бъде установено, че липсва адекватен процес на наблюдение, горното изключение за схемите за възстановяване не е приложимо и се прилага обичайното правило за изравнителни мерки спрямо сумата на (нереализирани приходи) неплатените мита, а не на предполагаемо прекомерно опрощаване. Както е посочено в точка II от приложение II и точка II от приложение III към основния регламент, тежестта за изчисляване на такова прекомерно опрощаване не пада върху разследващия орган. Точно обратното, съгласно член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент, той трябва само да установи наличието на достатъчно доказателства, които да опровергаят целесъобразността на съществуваща според направени твърдения система за проверка.

(94)

Размерът на субсидията беше изчислен въз основа на опростените мита по вноса (основно мито и специално допълнително мито) на материала, внесен по двете подсхеми, използвани за разглеждания продукт през ПРП. В съответствие с член 7, параграф 1, буква а) от основния регламент, таксите, платени по необходимост за получаването на субсидията, бяха приспаднати от размера на субсидията в случаите на отправени основателни искания. В съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент, този размер на субсидията беше разпределен върху оборота при износа, реализиран от разглеждания продукт през ПРП, като подходящ знаменател, тъй като субсидията зависи от осъществяването на износ и не е предоставяна във връзка с изработените, произведените, изнесените или транспортираните количества.

(95)

Бяха представени няколко коментара относно някои подробности за изчисляването на ползата по схемите ALS/AAS. Изчисленията бяха съответно коригирани, когато тези коментари бяха счетени за основателни.

(96)

Противно на изявленията на някои производители износители, дори ползата по ALS/AAS, генерирана от продукти за износ, различни от разглеждания продукт, трябваше да бъде взета предвид при установяването на размера на подлежащата на изравнителни мерки полза. По схемите ALS/AAS не съществува задължение, което да ограничава реализирането на ползата до безмитния внос на материали за влагане, свързани с определен продукт. Следователно разглежданият продукт може да се ползва от всички генерирани ползи по схемите ALS/AAS.

(97)

Две дружества от извадката реализираха полза по ALS или AAS, като тя варираше между 0,17 % и 1,74 %.

3.2.5.   Зони за експортна преработка/експортно ориентирани единици (EPZ/EOU)

(98)

Беше установено, че никой от оказалите сътрудничество производители износители не е разположен в специална икономическа зона (SEZ) или EPZ, нито е имал статут на EOU. Поради това не беше сметнато за необходимо да продължи анализът на тази схема в рамките на настоящото разследване.

3.2.6.   Освобождаване от данък върху доходите (ITES)

(99)

Съгласно тази схема износителите биха могли да реализират полза от частично освобождаване от данък върху доходите от продажби при износ. Правното основание за това освобождаване беше изложено в раздел 80ННС от ITA.

(100)

Тази разпоредба беше премахната за годината на оценяване 2005/2006 (т.е. за финансовата година от 1 април 2004 г. до 31 март 2005 г.) и нататък и така с раздел 80ННС от ITA не се предоставят ползи след 31 март 2004 г. Никой от оказалите сътрудничество производители износители не реализира ползи по тази схема през ПРП. Поради това не беше сметнато за необходимо да продължи анализът на тази схема в рамките на настоящото разследване.

3.2.7.   Възстановяване на мита (DDS)

3.2.7.1.   Правно основание

(101)

Схемата се основава на раздел 75 на Закона за митниците от 1962 г., раздел 37, точка 2, подточка xvi) от Закона за акцизите от 1944 г. и раздели 93А и 94 от Закона за финансите от 1994 г.

3.2.7.2.   Условия за участие

(102)

Всеки износител може да участва в тази схема.

3.2.7.3.   Практическо прилагане

(103)

ПИ е определило два вида проценти за възстановяване на мита — проценти „за цялата промишленост“, приложими на базата на еднократно платима сума за всички износители на даден продукт, и проценти „за търговка марка“, приложими на базата на отделни дружества за продукти, невключени в обхвата на процентите „за цялата промишленост“. Първият вид (процентът за цялата промишленост) е този, който се отнася до разглеждания продукт.

(104)

Процентите за възстановяване за цялата промишленост се изчисляват като процент от стойността на продуктите, изнесени по тази схема. Индийските компетентни органи са определили такива проценти за възстановяване за цялата промишленост за редица продукти, включително и за разглеждания продукт. Те се определят въз основа на предполагаеми косвени данъци и налози по вноса на стоки и услуги, използвани в производствения процес на продукта за износ (вносни мита, акцизи, такси за обслужване и т.н.), включително предполагаеми косвени данъци и налози по вноса на стоки и услуги за производството на материали за влагане, без значение дали тези данъци са действително платени. Стойността на DDS е предмет на максимална горна граница в стойност за единица продукт за износ. Ако дружеството може да си възстанови някои от тези мита от системата CENVAT, процентът за възстановяване е по-малък.

(105)

Процентът за възстановяване на мита за разглеждания продукт са ревизирани неколкократно през ПРП. До 1 април 2007 г. приложимите проценти бяха от 6,4 % до 6,9 % в зависимост от вида на продукта, а до 1 септември 2007 г. — от 9,1 % до 9,8 %. На 13 декември 2007 г., т.е. след края на ПРП, процентите за възстановяване бяха увеличени на 10,1 % до 10,3 %, като увеличението беше приложимо със задна дата към вноса, осъществен от 1 септември 2007 г. нататък, т.е. през ПРП.

(106)

За да може да се ползва от тази схема, дадено дружество трябва да осъществява износ. По времето на осъществяване на износа износителят трябва да подаде декларация до компетентните органи в Индия, в която да посочи, че това става по схемата DDS. За да бъдат изнесени стоките, по време на процедурата на изпращане индийските митнически органи издават товарителница за износ. В този документ се указва, inter alia, размерът за DDS, който се предоставя за тази сделка за износ. След този момент износителят знае каква полза ще му бъде предоставена и я осчетоводява като сума за получаване. Щом митническите органи издадат товарителница за износ, ПИ вече няма свобода на преценка дали да предостави DDS. Съответният процент за DDS за изчисляване на ползата за износителя в общия случай е този, който се прилага към момента на подаването на декларацията за износ. През ПРП процентите за възстановяване бяха увеличени със задна дата, което беше взето предвид при изчисляването на размера на субсидията.

3.2.7.4.   Коментари при оповестяването

(107)

Няколко страни изразиха становището, че схемата DDS не може да бъде подложена на изравнителни мерки по това разследване, защото не е изрично спомената във въпросниците по процедурата срещу субсидиран внос, издадени в началото на разследването. Този аргумент се отхвърля по следните причини. Целта на това преразглеждане съгласно известието за започване касае „нивото на субсидиране“, при което се предоставя полза на производителя износител на разглеждания продукт, т.е. в обхвата попадат всички схеми за субсидиране, прилагани от ПИ.

(108)

Беше изразено становището, че при схемата DDS не съществува условие за осъществяване на износ, защото ползата по нея не е обвързана с обема на осъществения от износителите износ. Този аргумент се отхвърля, защото за ползата по схемата DDS може да се претендира само ако стоките са изнесени, което е достатъчно за изпълняване на критерия за зависимост от осъществяването на износ, определен в член 3, параграф 4, буква а) от основния регламент. В светлината на това заключение не е необходимо да бъде анализиран аргументът, че схемата DDS не е специфична по смисъла на член 3, параграфи 2 и 3 от основния регламент.

(109)

ПИ направи изявление, че схемата DDS е система за възстановяване, съвместима с разпоредбите в основния регламент, и че процедурата за определяне на процентите на възстановяване за цялата промишленост е разумна, ефективна и основана на общоприетата търговска практика в страната на износ съгласно приложение II, точка II, параграф 4 и приложение III, точка II, параграф 2. Както е посочено също и в съображение 104 по-горе, тази процедура включва оценка на вложените в производството материали от цялата промишленост, както и на митата по вноса и на възникналите косвени данъци. Тази процедура обаче не е била достатъчно точна дори според изявлението на ПИ. И действително, ПИ потвърди, че е съществувал елемент на осредняване, което по принцип означава, че действително предоставеното възстановяване е надвишило действително платените мита. Освен това ПИ не е извършило допълнителна проверка, основана на действително вложените материали, макар и по принцип това да се изисква, когато отсъства ефективно прилагана система за проверка (приложение II, точка II, параграф 5 и приложение III, точка II, параграф 3), нито доказа, че няма случаи на прекомерно опрощаване. Предполагаемата съпоставимост между проверката и извадковите техники, изложени в основния регламент, се счита за безпредметна, понеже е ясно, че последните се отнасят до разследванията на субсидиран внос и не представляват част от критериите, определени в приложения II и III. Поради това тези аргументи се отхвърлят.

(110)

Беше направено и изявлението, че не може да се предполага съществуването на случаи на прекомерно опрощаване въз основа на факта, че ПИ не в включило в схемата DDS всички косвени данъци, подлежащи на плащане в Индия по DDS, а единствено централните косвени данъци. Този аргумент се отхвърля, защото съгласно приложение II, точка II, параграф 4 и приложение III, точка II, параграф 2, случаите на прекомерно опрощаване трябва да бъдат оценявани в рамката на конкретна схема за субсидиране.

3.2.7.5.   Заключение

(111)

Чрез DDS се предоставят субсидии по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 2, параграф 2 от основния регламент. Стойността за възстановяване на мита е равна на нереализираните от правителството приходи, които иначе щяха да бъдат събрани и платени на ПИ. Освен това с DDS се предоставя полза на износителя.

(112)

Схемата DDS е правно обвързана с осъществяването на износ и следователно се счита за специфична и подлежаща на изравнителни мерки съгласно член 3, параграф 4, буква а) от основния регламент.

(113)

Няколко участвали в процедурата страни застъпиха становището, че DDS е система за възстановяване, която е съвместима с разпоредбите на основния регламент, и поради това предоставената по нея полза не следва да бъде предмет на изравнителни мерки.

(114)

При разследването беше установено, че тази схема не може да бъде считана за допустима система за опрощаване на кумулативни косвени данъци от предишни етапи или за допустима система за възстановяване на мита или система с възстановяване за заместители по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент. Тя не отговаря на строгите правила, определени в приложение I, букви з) и и), приложение II (насоки за потреблението на материали за влагане) и приложение III (определение и правила за възстановяване за заместители) към основния регламент. Износителите не са задължени нито: i) да водят отчетност за митата и данъците, платени за внесените/местно набавените стоки или свързани услуги, нито ii) действително да потребяват тези стоки и услуги в производствения процес, както и iii) сумата за възстановяване не се изчислява във връзка с действително вложените от износителите материали и действително платените мита и данъци.

(115)

Освен това няма въведена система или процедура, чрез която да бъде потвърдено кои материали са използвани в производствения процес на изнасяния продукт или дали не е направено прекомерно възстановяване на местни косвени данъци по смисъла на приложение I, буква з) и приложения II и III към основния регламент.

(116)

На последно място, износителят може да претендира за ползи по DDS, без значение дали изобщо внася или купува на местния пазар някакви материали за влагане и дали е платил мита и данъци върху тези покупки. За да получи ползата, за износителя е достатъчно само да осъществи износ на стоки, без да доказва, че са внесени някакви материали за влагане или че такива материали или услуги са купени на местния пазар, както и че са платени вносни мита или местни косвени данъци. Следователно няма разлики в процента за възстановяване, в зависимост от това дали дадено дружество притежава всички етапи на производството на материалите за влагане и на разглеждания продукт или е само търговец износител.

3.2.7.6.   Изчисляване на размера на субсидията

(117)

В съответствие с член 2, параграф 2 и член 5 от основния регламент, размерът на субсидиите, които подлежат на изравнителни мерки, е изчислен от гледна точка на предоставената на получателя полза, за която е установено, че е съществувала през ПРП. В това отношение беше прието, че ползата се предоставя на получателя тогава, когато се осъществява сделка за износ по схемата. В този момент ПИ е задължено да изплати сумата за възстановяване на съответните износители, което представлява финансово участие по смисъла на член 2, параграф 1, буква a), подточка i) от основния регламент. След като митническите органи издадат товарителница за износ, която показва, inter alia, сумата по схемата DDS, която ще бъде отпусната за конкретната сделка за износ, ПИ няма право на преценка дали да предостави субсидията. Освен това оказалите съдействие производители износители са регистрирали сумите по схемата DDS чрез натрупване като доход, получен по времето на всяка от сделките за износ.

(118)

За да бъде отчетено влиянието на увеличението на процентите с обратно действие, при необходимост беше увеличена стойността на кредита по схемата DDS, регистриран при износ, осъществен между 1 септември и 30 септември 2007 г., понеже действителната полза, която дружествата ще имат право да получат от ПИ, е по-голяма от формално поисканата по времето на осъществяване на износа.

(119)

В съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент, размерът на тази субсидия беше отнесен към общия оборот на износа през периода на разследване по преразглеждането като подходящ знаменател, тъй като субсидията зависи от осъществяването на износ и не е предоставяна във връзка с изработените, произведените, изнесените или транспортираните количества.

(120)

Седем дружества от извадката отправиха твърдения, че макар да са получили ползи от DDS, не им е предоставяно прекомерно опрощаване, понеже натрупаните от тях данъци или вносни мита са надвишавали сумите за възстановяване. Беше решено тези твърдения да бъдат отхвърлени. В съображения 113 и 115 беше направено заключението, че ПИ не разполага с подходяща система за проверка, както е предвидено в приложения I, II и III към основния регламент. При разследването беше установено също, че дружествата не водят регистър за потреблението или някаква друга вътрешна система за отчетност на възможните прекомерни опрощавания. Такъв вид отчети бяха изготвени от дружествата по време на посещенията за проверка и включват най-вече платените от дружествата данъци изобщо.

(121)

Поради липсата на допустими системи за възстановяване на мита или системи с възстановяване за заместители, подлежащата на изравнителни мерки полза е цялата опростена сума за възстановяване, начислена по схемата DDS. Обратно на изявленията на ПИ, Texprocil и някои износители, направени след оповестяването, основният регламент предвижда не само изравнителни мерки спрямо „прекомерното“ опрощаване на мита. В съответствие с член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) и буква и) от приложение I към основния регламент, само прекомерното опрощаване на мита може да бъде обект на изравнителни мерки, ако са спазени условията в приложения II и III към основния регламент. Тези условия обаче не бяха спазени в разглеждания случай. Така, ако бъде установено, че липсва подходяща система за проверка, горното изключение за схемите за възстановяване не е приложимо и се прилага обичайното правило за изравнителни мерки спрямо сумата за възстановяване, а не спрямо предполагаемо прекомерно опрощаване. Както е посочено в точка II от приложение II и точка II от приложение III към основния регламент, тежестта за изчисляване на такова прекомерно опрощаване не пада върху разследващия орган. Точно обратното, според член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент, той трябва само да установи наличието на достатъчно доказателства, които да опровергаят целесъобразността на съществуваща според направени твърдения система за проверка. Следва да се отбележи и това, че при отсъствието на ефективно прилагана система за проверка, допълнителната проверка от страна на индийските власти следва да бъде осъществена своевременно, т.е. по правило преди проверката на място при разследване във връзка с изравнителни мита.

(122)

Противно на изявленията на някои производители износители, дори ползата по схемата DDS, генерирана при износа на продукти, различни от разглеждания продукт, трябваше да бъде взета предвид при установяването на размера на подлежащата на изравнителни мерки полза. По схемата DDS не съществува задължение, което да ограничава реализирането на ползата до определен продукт. Следователно разглежданият продукт може да се ползва от всички генерирани ползи по схемата DDS.

(123)

Всички дружества от извадката се ползваха от схемата DDS през ПРП при маржове на субсидията, вариращи между 1,45 % и 7,57 %.

3.2.8.   Фонд за технологично усъвършенстване (TUFS)

3.2.8.1.   Правно основание

(124)

Схемата TUFS беше въведена с резолюция на Министерството на текстилната промишленост към правителството на Индия, публикувана в Официален вестник на Индия, извънредна част I, раздел I от 31 март 1999 г. („резолюция“). Схемата беше одобрена за прилагане от 1 април 1999 г. до 31 март 2004 г. Периодът беше удължен до 31 март 2007 г. и впоследствие още веднъж до края на ПРП.

3.2.8.2.   Условия за участие

(125)

Възможност да участват в тази схема имат съществуващи или нови производители в сектора за обработка на памук и промишлеността за производство на текстил и юта.

3.2.8.3.   Практическо прилагане

(126)

Целта на схемата е да предостави подкрепа за модернизирането на технологиите в промишлеността за производство на текстил и юта, включително единици за обработка на влакна, прежди, тъкани, облекла и готови текстилни изделия. Със схемата са предвидени различни видове ползи под формата на капиталови субсидии, субсидии за покриване на разходите за лихви или за компенсиране влиянието на промените във валутните курсове върху заемите в чужда валута. Програмите по схемата разглеждат отделно секторите за производство на текстил и юта и сектора за машинно и ръчно тъкани изделия. Схемата TUFS включва следните програми:

а)

5-процентно възстановяване на нормалната лихва, начислена от заемодателната агенция за заеми в рупии, или

б)

5-процентно компенсиране на промените във валутните курсове (лихва и главница) от основния лихвен процент по заемите в чужда валута, или

в)

15-процентна капиталова субсидия, обвързана със заеми, за секторите за производство на текстил и юта, или

г)

20-процентна капиталова субсидия, обвързана със заеми, за сектора за машинно тъкани изделия, или

д)

5-процентно възстановяване на лихви, плюс 10-процентна капиталова субсидия за придобиването на конкретно определени обработващи машини, и

е)

25-процентна капиталова субсидия за придобиването на нови машини и оборудване за операциите преди и след тъкане, на ръчни тъкачни станове/ модернизиране на ръчни тъкачни станове и оборудване за провеждане на изпитвания и качествен контрол за единиците за производство на ръчно тъкани изделия.

(127)

При разследването беше установено, че на две дружества от извадката е предоставена полза по TUFS за покупката на машини, използвани в производството на разглеждания продукт. Тези дружества са се ползвали съответно от заемите за възстановяване на лихви (схема а) и 10-процентната капиталова субсидия за придобиване на обработващи машини в комбинация с 5-процентно възстановяване на лихви (схема д).

(128)

В резолюцията се определя списък на видовете машини, за покупката на които могат да се получават субсидии по TUFS. За им бъде предоставена полза от TUFS, дружествата подават заявления към търговски банки или други заемодателни агенции, които им отпускат заемите въз основа на своите собствени независими оценки на кредитоспособността на заемополучателите. Ако заемополучателят отговаря на условия за получаване на субсидия за изплащане на лихви по схемата, търговската банка отнася искането до „свързваща агенция“, която впоследствие предоставя размера на ползата на съответната търговска банка. Накрая търговските банки кредитират сметката на заемополучателя с така получените средства. Министерството на текстилната промишленост към правителството на Индия възстановява разходите на свързващите агенции. Правителството на Индия предоставя необходимите средства на разположението на свързващите агенции на тримесечна база.

3.2.8.4.   Коментари при оповестяването

(129)

Не бяха получени коментари от заинтересовани страни относно тази схема.

3.2.8.5.   Заключение

(130)

TUFS представлява субсидия съгласно разпоредбите на член 2, параграф 1, буква а), подточка i), понеже включва пряк трансфер на средства от правителството под формата на безвъзмездна помощ. Със субсидията се предоставя полза чрез намаляване на разходите за финансиране и лихви за покупката на машини.

(131)

Субсидията се счита за специфична и поради това подлежаща на изравнителни мерки съгласно член 3, параграф 2, буква а) от основния регламент, понеже се предоставя на конкретна промишленост или група от промишлени сектори, включително за производството на разглеждания продукт.

3.2.8.6.   Изчисляване на размера на субсидията

(132)

Размерът на капиталовата субсидия беше изчислен, в съответствие с член 7, параграф 3 от основния регламент, въз основа на спестените от дружествата получатели суми при покупката на машини, разпределени за период, който отразява обичайния срок на амортизация на такива средства за производство. В съответствие с установената практика, така изчисленият размер, отнасящ се до ПРП, бе коригиран с добавянето на лихвите за този период, за да представя пълната стойност на ползите във времето. За тази цел е счетен за подходящ търговският лихвен процент в Индия в периода на разследване по преразглеждането. В съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент, размерът на тази субсидия е разпределен върху общия оборот на текстилни изделия през ПРП като подходящ знаменател, тъй като субсидията не е предоставяна във връзка с изработените, произведените, изнесените или транспортираните количества.

(133)

Размерът на субсидията за възстановяване на лихви беше изчислен, в съответствие с член 7, параграф 3 от основния регламент, въз основа на действително възстановените през ПРП суми на разгледаните дружества, свързани с платените лихви по заемите на търговските банки, взети за покупката на разглежданите машини. В съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент, размерът на тази субсидия е разпределен върху общия оборот на текстилни изделия през ПРП като подходящ знаменател, тъй като субсидията не е предоставяна във връзка с изработените, произведените, изнесените или транспортираните количества.

(134)

Две дружества от извадката се ползваха от тази схема през ПРП, като маржовете на субсидията варираха между 0,01 % и 0,31 %.

3.2.9.   Експортни кредити (преди и след експедиране) (ECS)

3.2.9.1.   Правно основание

(135)

Схемата е описана подробно в циркулярно писмо IECD № 02/04.02.02/2006-07 (Експортен кредит в чуждестранна валута), циркулярно писмо IECD № 01/04.02.02/2006-07 (Експортен кредит в рупии) и циркулярно писмо DBOD.DIR(Exp.)№ 01/04.02.02/2007-08 (консолидирано за експортни кредити както в рупии, така и в чуждестранна валута) на Резервната банка на Индия (РБИ), адресирани до всички търговски банки в Индия. Циркулярните писма се преразглеждат и актуализират редовно.

3.2.9.2.   Условия за участие

(136)

В схемата могат да участват производители износители и търговци износители.

3.2.9.3.   Практическо прилагане

(137)

При тази схема РБИ определя задължителни максимални лихвени проценти за експортни кредити както в индийски рупии, така в чуждестранна валута, които търговските банки могат да начисляват на износителите. ECS се състои от две подсхеми — Схема за експортен кредит преди експедиране („кредит за опаковане“), включваща кредитите, предоставени на износителя за финансиране на закупуването, обработката, изработването, опаковането и/или превоза на стоки преди износа, и Схема за експортен кредит след експедиране, осигуряваща заеми за оборотен капитал за финансиране на експортните вземания. РБИ също така нарежда на банките да предоставят известна част от техните нетни банкови кредити за финансиране на износа.

(138)

В резултат на тези циркулярни писма на РБИ износителите могат да получат експортни кредити при преференциални лихвени проценти, в сравнение с лихвените проценти по обикновените търговски заеми („кредити по открита сметка“), които се определят изцяло в пазарни условия.

3.2.9.4.   Коментари при оповестяването

(139)

ПИ заяви, че Комисията не е успяла да разгледа схемата ECS в светлината на разпоредбите в буква к) от приложение I към Споразумението за субсидиите и изравнителните мерки (ASCM) и изрази становището, че експортните кредити, както в индийски рупии, така и в чуждестранна валута, не подлежат на изравнителни мерки, особено с оглед на това, че за заемите в чуждестранна валута на банките е било разрешено да заемат средства при „лихвени проценти в условията на международна конкуренция“.

(140)

Следва да бъде отбелязано, че схемите за експортни кредити, посочени в съображение 135, не попадат в обхвата на прилагане на буква к) от приложение I към ASCM, тъй като обикновено само експортно финансиране с продължителност от две години или повече може да бъде счетено за „експортни кредити“ по смисъла на посочената разпоредба, понеже това е определението в Споразумението за насоките относно официално подкрепяните експортни кредити, постигната в рамките на ОИСР. Поради това този аргумент се отхвърля.

3.2.9.5.   Заключение

(141)

Преференциалните лихвени проценти за кредит по ECS, определени в циркулярните писма на РБИ, упоменати в съображение 135, могат да намалят разходите за лихви на даден износител, в сравнение с разходите по кредитите, които изцяло се определят от пазарните условия, като в този случай на износителя се предоставя полза по смисъла на член 2, параграф 2 от основния регламент. Експортното финансиране не е per se по-сигурно от вътрешното финансиране. Всъщност то обикновено се възприема като по-рисково и степента на обезпечаване, която се изисква за определен кредит, независимо от обекта на финансиране, е чисто търговско решение на дадена търговска банка. Разликите в лихвените проценти при различните банки са резултат от методиката на РБИ, която определя максимални размери на лихвите на заемите за всяка търговска банка поотделно. Освен това търговските банки не биха били задължени да предоставят на заемополучателите по експортно финансиране по-благоприятни лихвени проценти за експортни кредити в чужда валута.

(142)

Независимо от факта, че преференциалните кредити по ECS се отпускат от търговски банки, предоставената полза представлява финансово участие на правителството по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка iv) от основния регламент. В този контекст следва да се отбележи, че нито член 2, параграф 1, буква а), подточка iv) от основния регламент, нито Споразумението на СТО за субсидиите и изравнителните мерки („ASCM“) изискват наличието на задължаване на публични сметки, напр. компенсация на търговските банки от индийското правителство, за установяването на субсидия, а само инструкция от правителството за изпълнение на функции, посочени в член 2, параграф 1, буква а), подточки i), ii) или iii) от основния регламент. РБИ е публичен орган и следователно попада под определението на понятието „правителство“, както е посочено в член 1, параграф 3 от основния регламент. Тя има 100 % държавно участие, преследва цели от областта на държавната политика, напр. паричната политика, и нейното управително тяло се назначава от ПИ. РБИ дава инструкции на частни институции, тъй като търговските банки са длъжни да спазват условията, които тя определя, inter alia по отношение на максималните лихвени проценти за експортни кредити, наложени с циркулярните писма на РБИ и разпоредбите на РБИ, според които търговските банки трябва да предоставят известна сума от своите нетни банкови кредити за финансиране на износа. Тези инструкции задължават търговските банки да изпълняват функции от посочените в член 2, параграф 1, буква а), подточка i) от основния регламент, в конкретния случай — отпускане на заеми под формата на преференциално финансиране на износа. Подобен директен трансфер на средства под формата на заеми при определени условия е по принцип от компетенцията на правителството, като практиката по никакъв начин не се отличава от практиките, които обичайно се следват от правителствата по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка iv) от основния регламент.

(143)

Тази субсидия се разглежда като специфична и подлежаща на изравнителни мерки, тъй като преференциалните лихвени проценти се прилагат единствено за финансирането на сделки за износ и следователно зависят от осъществяването на износ съгласно член 3, параграф 4, буква а) от основния регламент.

3.2.9.6.   Изчисляване на размера на субсидията

(144)

Размерът на субсидията беше изчислен въз основа на разликата между лихвата, платена по експортни кредити, използвани през ПРП, и сумата, която щеше да е дължима, ако бяха използвани процентите по обикновените търговски кредити. Този размер на субсидията (числител) беше отнесен към общия оборот на износа през ПРП като подходящ знаменател в съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент, тъй като субсидията зависи от осъществяването на износ и не е предоставяна във връзка с изработените, произведените, изнесените или транспортираните количества.

(145)

Бяха представени няколко коментара относно някои подробности за изчисляването на ползата по схемата ECS. В резултат изчисленията бяха коригирани, когато това беше сметнато за оправдано.

(146)

Всички дружества от извадката получиха субсидии по тази схема през ПРП, като процентите стигаха до 1,05 %, а за едно дружество установената полза беше пренебрежително малка.

3.3.   Размер на субсидиите, подлежащи на изравнителни мерки

(147)

Размерът на подлежащите на изравнителни мерки субсидии за разследваните производители износители, определен в съответствие с разпоредбите на основния регламент и изразен ad valorem, варира между 5,2 % и 9,7 %.

(148)

В съответствие с член 15, параграф 3 от основния регламент, маржът на субсидията за дружествата, които оказаха сътрудничество, но не бяха включени в извадката, изчислен въз основа на средно претегления марж на субсидията за дружествата, които оказаха сътрудничество и бяха включени в извадката, възлиза на 7,7 %. Като се има предвид, че общото ниво на сътрудничество за Индия беше високо (95 %), остатъчният марж на субсидията за всички други дружества беше определен на нивото за дружеството с най-висок индивидуален марж, т.е. 9,7 %.

Схема за субсидиране →

Дружество/група ↓

DEPB

DFRC/DFIA

EPCG

ALS/AAS

EPZ/EOU

ITES

ECS

DDS

TUFS

Общо

Anunay Fab. Ltd

0,15 %

2,03 %

 

 

 

 

1,05 %

4,58 %

 

7,8 %

The Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd

N W Exports Limited

Nowrosjee Wadia & Sons Limited

1,65 %

 

1,45 %

1,74 %

 

 

0,11 %

4,15 %

0,31 %

9,4 %

Brijmohan Purusottamdas

Incotex Impex Pvt. Ltd

 

 

 

 

 

 

0,94 %

7,39 %

 

8,3 %

Divya Global Pvt. Ltd

 

0,94 %

 

 

 

 

0,04 %

7,26 %

 

8,2 %

Intex Exports

Pattex Exports

Sunny Made-Ups

 

 

 

 

 

 

0,08 %

7,57 %

 

7,6 %

Jindal Worldwide Ltd

Texcellence Overseas

1,44 %

 

1,25 %

 

 

 

0,76 %

4,57 %

 

8 %

Madhu Industries Ltd.

3,96 %

 

 

 

 

 

пренебрежим

1,45 %

 

5,4 %

Mahalaxmi Fabric Mills Pvt. Ltd

Mahalaxmi Exports

 

 

 

 

 

 

0,07 %

7,41 %

0,01 %

7,5 %

Prakash Cotton Mills Pvt., Ltd

 

1,41 %

1,17 %

 

 

 

0,34 %

6,78 %

 

9,7 %

Prem Textiles

 

 

 

 

 

 

0,88 %

7,48 %

 

8,3 %

Vigneshwara Exports Ltd.

0,5 %

0,09 %

пренебрежим

0,17 %

 

 

0,61 %

3,84 %

 

5,2 %

4.   ИЗРАВНИТЕЛНИ МЕРКИ

(149)

В съответствие с разпоредбите в член 19 от основния регламент и основанията на настоящото частично междинно преразглеждане, посочени в точка 3 от известието за започване, беше установено, че нивото на субсидиране по отношение на оказалите сътрудничество производители се е променило, поради което процентът на изравнителното мито, наложено с Регламент (ЕО) № 74/2004, трябва да бъде съответно изменен.

(150)

Понастоящем приложимото окончателно мито беше определено въз основа на изравнителните маржове, понеже нивото на отстраняване на вредата беше по-високо. Поради това че установените в настоящото преразглеждане маржове на субсидията също не превишиха нивото на отстраняване на вредата, в съответствие с член 15, параграф 1 от основния регламент митата трябва да бъдат определени въз основа на маржовете на субсидията.

(151)

Маржът на субсидията за дружеството Pasupati Fabrics, което не беше част от настоящото преразглеждане, беше запазен на нивото, определено при първоначалното разследване, понеже беше установено, че то се е ползвало от схема за субсидиране, която не беше предмет на преразглеждане при настоящото разследване.

(152)

Дружествата, за които се установи, че са свързани, бяха разгледани като една стопанска единица (група) за целите на събирането на мита и съответно им беше наложено същото изравнително мито. Количествата на износ на разглеждания продукт през ПРП на тези групи бяха използвани, за да бъде осигурено адекватно претегляне.

(153)

По време на разследването при преразглеждането, включеното в извадката дружество Prem Textiles представи информация, че е променило наименованието си на „Prem Textiles (International) Pvt. Ltd.“ След проучване на информацията и стигане до заключението, че тази промяна по никакъв начин не засяга констатациите на настоящото преразглеждане, беше решено искането да бъде уважено и в настоящия регламент да се използва наименованието „Prem Textiles (International) Pvt. Ltd.“

(154)

Като се има предвид, че общото ниво на сътрудничество за Индия беше високо (95 %), остатъчното изравнително мито за всички други дружества беше определено на нивото за дружеството с най-висок индивидуален марж, т.е. 9,7 %.

(155)

Поради това се прилагат следните мита:

Дружество/група

Митническа ставка (%)

Anunay Fab. Limited, Ahmedabad

7,8 %

The Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd., Mumbai

N W Exports Limited, Mumbai

Nowrosjee Wadia & Sons Limited, Mumbai

9,4 %

Brijmohan Purusottamdas, Mumbai

Incotex Impex Pvt. Limited, Mumbai

8,3 %

Divya Global Pvt. Ltd., Mumbai

8,2 %

Intex Exports, Mumbai

Pattex Exports, Mumbai

Sunny Made-Ups, Mumbai

7,6 %

Jindal Worldwide Ltd, Ahmedabad

Texcellence Overseas, Mumbai

8 %

Madhu Industries Limited, Ahmedabad

5,4 %

Mahalaxmi Fabric Mills Pvt. Ltd., Ahmedabad

Mahalaxmi Exports, Ahmedabad

7,5 %

Prakash Cotton Mills Pvt., Ltd, Mumbai

9,7 %

Prem Textiles, Indore

8,3 %

Vigneshwara Exports Limited, Mumbai

5,2 %

Дружества, оказали сътрудничество, но невключени в извадката

7,7 %

Всички други дружества

9,7 %

(156)

Определените в настоящия регламент индивидуални ставки на изравнителното мито бяха установени въз основа на заключенията от настоящото разследване. Следователно те отразяват ситуацията, установена по време на това разследване, по отношение на посочените дружества. Така тези ставки на митото (за разлика от средната стойност на митото, приложимо за дружествата от приложение I, и митото за цялата държава, което се прилага за „всички други дружества“), се прилагат изключително за вноса на продукти с произход от Индия и произведени от споменатите дружества, съответно конкретни стопански единици. Внесени продукти, произведени от което и друго дружество, което не е конкретно посочено в постановителната част на настоящия регламент с наименованието и адреса си, включително стопански единици, свързани с конкретно посочените, не могат да се ползват от тези ставки и ще бъдат обложени с митото, приложимо за „всички други дружества“.

(157)

Всяко искане за прилагане на тези индивидуални ставки на изравнителното мито (напр. след промяна на наименованието на стопанската единица или създаването на нови стопански единици за производство или продажба) следва да бъде незабавно отправено към Комисията заедно с цялата необходима информация, по-специално относно всяка промяна на дейностите на дружеството, свързани с производството и продажбите за износ, във връзка напр. с тази промяна на наименованието или с тази промяна, засягаща стопанските единици за производство и продажба. Ако това е уместно, Комисията, след консултации с Консултативния съвет, изменя съответно регламента, като актуализира списъка на дружествата, ползващи се от индивидуални митнически ставки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 1 от Регламент (ЕО) № 74/2004 се заменя със следното:

„Член 1

1.   Налага се окончателно изравнително мито върху вноса на спално памучно бельо, чисто или смесено със синтетични или изкуствени влакна или с лен (като ленът не е доминираща нишка), избелено, боядисано или щамповано, с произход от Индия, понастоящем подлежащо на класиране в кодове по КН ex 6302 21 00 (кодове по ТАРИК 6302210081 и 6302210089), ex 6302 22 90 (код по ТАРИК 6302229019), ex 6302 31 00 (код по ТАРИК 6302310090) и ex 6302 32 90 (код по ТАРИК 6302329019).

2.   Митническата ставка, приложима към нетната цена франко границата на Общността, преди облагане, за продукти, произведени от посочените по-долу дружества, е, както следва:

Дружество

Митническа ставка (%)

Допълнителен код по ТАРИК

Anunay Fab. Limited, Ahmedabad

7,8

A902

The Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd., Mumbai

9,4

A488

N.W. Exports Limited, Mumbai

9,4

A489

Nowrosjee Wadia & Sons Limited, Mumbai

9,4

A490

Brijmohan Purusottamdas, Mumbai

8,3

A491

Incotex Impex Pvt. Limited, Mumbai

8,3

A903

Divya Global Pvt. Ltd., Mumbai

8,2

A492

Intex Exports, Mumbai

7,6

A904

Pattex Exports, Mumbai

7,6

A905

Sunny Made-Ups, Mumbai

7,6

A906

Jindal Worldwide Ltd, Ahmedabad

8

A494

Texcellence Overseas, Mumbai

8

A493

Madhu Industries Limited, Ahmedabad

5,4

A907

Mahalaxmi Fabric Mills Pvt Ltd, Ahmedabad

7,5

A908

Mahalaxmi Exports, Ahmedabad

7,5

A495

Pasupati Fabrics, New Delhi

8,5

A496

Prakash Cotton Mills Pvt., Ltd, Mumbai

9,7

8048

Prem Textiles (International) Pvt. Ltd, Indore

8,3

A909

Vigneshwara Exports Limited, Mumbai

5,2

A497

3.   Митническата ставка, приложима към нетната цена франко границата на Общността, преди облагане, за продукти, произведени от изброените в приложението дружества, е 7,7 % (допълнителен код по ТАРИК A498).

4.   Митническата ставка, приложима към нетната цена франко границата на Общността, преди облагане, за продукти, произведени от непосочени в параграфи 2 и 3 дружества, е 9,7 % (допълнителен код по ТАРИК A999).

5.   Освен когато е предвидено друго, се прилагат действащите митнически разпоредби.“

Член 2

Приложението към Регламент (ЕО) № 74/2004 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2008 година.

За Съвета

Председател

M. BARNIER


(1)  ОВ L 288, 21.10.1997 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 12, 17.1.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ C 230, 2.10.2007 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Допълнителен код по ТАРИК: A498

Ajit Impex

Mumbai

Alok Industries Limited

Mumbai

Alps Industries Ltd

Ghaziabad

Ambaji Marketing Pvt. Ltd

Ahmedabad

Anglo French textiles

Pondicherry

Anjal Garments

Ghaziabad

Anjani Synthetics Limited

Ahmedabad

Aravali

Jaipur

Ashok Heryani Exports

New Delhi

At Home India Pvt. Ltd

New Delhi

Atul Impex Pvt. Ltd

Dombivli

Balloons

New Delhi

Beepee Enterprise

Mumbai

Bhairav India International

Ahmedabad

Bunts Exports Pvt Ltd

Mumbai

Chemi Palace

Mumbai

Consultech Dynamics

Mumbai

Cotfab Exports

Mumbai

Country House

New Delhi

Creative Mobus Fabrics Limited

Mumbai

Deepak Traders

Mumbai

Dimple Impex (India) Pvt Ltd

New Delhi

Eleganza Furnishings Pvt. Ltd

Mumbai

Emperor Trading Company

Tirupur

Estocorp (India) Pvt. Ltd

New Delhi

Exemplar International

Hyderabad

Falcon Finstock Pvt. Ltd

Ahmedabad

G-2 International export Ltd

Ahmedabad

Gauranga Homefashions

Mumbai

GHCL Ltd

Gujarat

Good Shepherd Health Education & Dispensary

Tamilnadu

Harimann International Private Limited

Mumbai

Heirloom Collections (P) Ltd

New Delhi

Hemlines Textile Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Himalaya Overseas

New Delhi

Home Fashions International

Kerala

Ibats

New Delhi

Indian Arts and Crafts Syndicate

New Delhi

Indian Craft Creations

New Delhi

Indo Euro Textiles Pvt. Ltd

New Delhi

Kabra Brothers

Mumbai

Kalam Designs

Ahmedabad

Kanodia Fabrics (International)

Mumbai

Karthi Krishna Exports

Tirupur

Kaushalya Export

Ahmedabad

Kirti Overseas

Ahmedabad

La Sorogeeka Incorporated

New Delhi

Lalit & Company

Mumbai

Manubhai Vithaldas

Mumbai

Marwaha Exports

New Delhi

Milano International (India) Pvt. Ltd

Chennai

Mohan Overseas (P) Ltd

New Delhi

M/s. Opera Clothing

Mumbai

M/S Vijayeswari Textiles Limited

Coimbatore

Nandlal & Sons

Mumbai

Natural Collection

New Delhi

Oracle Exports Home Textiles Pvt. Ltd

Mumbai

Pacific Exports

Ahmedabad

Petite Point

New Delhi

Pradip Exports

Ahmedabad

Pradip Overseas Pvt. Ltd

Ahmedabad

Punch Exporters

Mumbai

Radiant Expo Global Pvt. Ltd

New Delhi

Radiant Exports

New Delhi

Raghuvir Exim Limited

Ahmedabad

Ramesh Textiles India Pvt. Ltd

Indore

Ramlaks Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Redial Exim Pvt. Ltd

Mumbai

S. D. Entreprises

Mumbai

Samria Fabrics

Indore

Sanskrut Intertex Pvt. Ltd

Ahmedabad

Sarah Exports

Mumbai

Shades of India Crafts Pvt. Ltd

New Delhi

Shanker Kapda Niryat Pvt. Ltd

Baroda

Shetty Garments Pvt Ltd

Mumbai

Shivani Exports

Mumbai

Shivani Impex

Mumbai

Shrijee Enterprises

Mumbai

S.P. Impex

Indore

Starline Exports

Mumbai

Stitchwell Garments

Ahmedabad

Sumangalam Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Summer India Textile Mills (P) Ltd

Salem

Surendra Textile

Indore

Suresh & Co.

Mumbai

Synergy Lifestyles Pvt. Ltd

Mumbai

Syntex Corporation Pvt. Ltd

Mumbai

Texel Industries

Chennai

Texmart Import export

Ahmedabad

Textrade International Private Limited

Mumbai

The Hindoostan Spinning & Weaving Mills Ltd

Mumbai

Trend Setters

Mumbai

Trend Setters K.F.T.Z.

Mumbai

Utkarsh Exim Pvt Ltd

Ahmedabad

V & K Associates

Mumbai

Valiant Glass Works Private Ltd

Mumbai

Visma International

Tamilnadu

VPMSK A Traders

Karur

V.S.N.C. Narasimha Chettiar Sons

Karur

Welspun India Limited

Mumbai

Yellows Spun and Linens Private Limited

Mumbai“


30.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 350/24


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1354/2008 НА СЪВЕТА

от 18 декември 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1628/2004 за налагане на окончателно изравнително мито, наложено на вноса на някои графитни електродни системи с произход от Индия и Регламент (ЕО) № 1629/2004 за налагане на окончателно антидъмпингово мито, наложено върху вноса на графитни електродни системи с произход от Индия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2026/97 на Съвета от 6 октомври 1997 г. относно защитата срещу субсидиран внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основен регламент“), и по-специално членове 15 и 19 от него,

като взе предвид предложението, представено от Комисията след консултация с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

А.   ПРОЦЕДУРА

I.   Предишно разследване и съществуващи мерки

(1)

С Регламент (ЕО) № 1628/2004 (2) Съветът наложи окончателно изравнително мито за вноса на някои графитни електроди от вид, използван за електрически пещи с привидна плътност от 1,65 g/cm3 или по-голяма и електрическо съпротивление от 6,0 μΩ.m или по-малко, попадащи под код по КН ex 8545 11 00 и нипели, използвани за такива електроди, попадащи под код по КН ex 8545 90 90, внесени заедно или поотделно, с произход от Индия. Ставката на митото е между 7,0 % и 15,7 % за поименно посочени износители с остатъчно мито от 15,7 %, наложено върху вноса от други износители.

(2)

Същевременно с Регламент (ЕО) № 1629/2004 (3) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на същия продукт с произход от Индия.

II.   Започването на частично междинно преразглеждане

(3)

Вследствие налагането на окончателното изравнително мито правителството на Индия (ПИ) изрази становището, че обстоятелствата, свързани с две схеми на субсидиране (Схемата на „спестовна книжка“ с митнически права и Схемата за освобождаване от данък върху доходите на основание на раздел 80 HHC от Закона за данъка върху доходите) са се променили и че тези промени са с дълготраен характер. В резултат на това бе изтъкнато, че нивото на субсидиране вероятно е намаляло и поради това мерките, предприети отчасти въз основа на тези схеми, следва да бъдат преразгледани.

(4)

Комисията разгледа доказателствата, представени от ПИ, и прецени, че те са достатъчни за започването на преразглеждане в съответствие с разпоредбите на член 19 от основния регламент срещу субсидиите. След консултация с Консултативния комитет Комисията започна ex officio частично междинно преразглеждане на действащите мерките, с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (4).

(5)

Целта на частичното междинно преразглеждане е да се оцени необходимостта от продължаване, отмяна или изменение на съществуващите мерки спрямо дружествата, които са се възползвали от една или и двете изменени схеми за субсидиране, включително и дружествата, възползвали се от други схеми, когато са представени достатъчно доказателства в съответствие със съответните разпоредби на известието за започване на преразглеждане.

III.   Период на разследване

(6)

Разследването се проведе от 1 октомври 2006 г. до 30 септември 2007 г. („период на разследване на преразглеждането“ или „ПРП“).

IV.   Засегнати от разследването страни

(7)

Комисията официално уведоми ПИ, посочените в известието за частичното междинно преразглеждане двама индийски производители износители, както и производителите от Общността, относно започването на разследване в рамките на частичното междинно преразглеждане. Заинтересованите страни получиха възможност да изразят становището си в писмена форма и да поискат да бъдат изслушани. Писмените и устните коментари, представени от страните, бяха разгледани и, където това беше уместно, взети предвид.

(8)

Комисията изпрати въпросници на двамата оказали съдействие производители износители и на ПИ. Отговори се получиха както от двамата оказали съдействие производители износители, така и от ПИ.

(9)

Комисията изиска и провери цялата информация, счетена за необходима за определяне на субсидирането. Бяха извършени проверки на място в помещенията на следните заинтересовани страни:

1.

Правителство на Индия

Министерство на търговията, Ню Делхи

2.

Производители износители от Индия

Graphite India Limited (GIL), Kolkatta

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Noida

V.   Огласяване и коментари върху процедурата

(10)

ПИ и другите заинтересовани страни бяха информирани за основните факти и съображения, въз основа на които се възнамерява да се измени ставката на митото, приложимо на двамата оказали съдействие индийски производителя и да се запазят съществуващите мерки за всички други дружества, които не оказаха съдействие на настоящото частично междинно преразглеждане. На тях им беше предоставено достатъчно време за коментар. Всички становища и коментари бяха надлежно взети предвид, както е посочено по-долу.

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ

(11)

Продуктът, предмет на преразглеждане, e разгледаният в Регламент (ЕО) № 1628/2004 на Съвета, а именно графитни електродни системи от вид, използван за електрически пещи с привидна плътност от 1,65 g/cm3 или по-голяма и електрическо съпротивление от 6,0 μΩ.m или по-малко, попадащи под код по КН ex 8545 11 00 и нипели, използвани за такива електроди, попадащи под код по КН ex 8545 90 90, внесени заедно или поотделно, с произход от Индия.

В.   СУБСИДИИ

I.   Въведение

(12)

Въз основа на информацията, предоставена от ПИ и оказалите съдействие производители износители и отговорите на въпросника на Комисията, са разследвани следните схеми, за които се предполага, че обхващат предоставянето на субсидии:

а)

схема на предварителни разрешения (известен преди като схема на авансово лицензиране);

б)

схема на спестовна книжка с митнически права;

в)

схема за насърчаване на износа на средства за производство;

г)

освобождаване от данък върху доходите;

д)

освобождаване от облагане на електроенергията в щат Madhya Pradesh.

(13)

Схемите от букви а)—в) по-горе, се основават на Закона за (развитие и регулиране на) външната търговия от 1992 г. (№ 22 от 1992 г.), който е влязъл в сила на 7 август 1992 г. (Закон за външната търговия). Със Закона за външната търговия ПИ се упълномощава да издава уведомления относно политиката по износ и внос. Те са обобщени в документите за политиката по износ и внос, издавани на всеки пет години и редовно осъвременявани от Министерството на търговията. Един от документите от „Политика по износ и внос“ е свързан с периода на разследване за преразглеждане в настоящия случай, а именно петгодишният план за периода от 1 септември 2004 г. до 31 март 2009 г. („Политика по ИВ за 2004—2009 г.“). Освен това ПИ определя процедури, свързани с Политиката по ИВ за 2004—2009 г. в „Наръчник на процедурите – 1 септември 2004 г. до 31 март 2009 г., том I“ (НП I 04-09). Процедурите в наръчника също се осъвременяват редовно.

(14)

Схемата с освобождаване от данък върху доходите, посочена по-горе под буква г) се основава на Закона за данъка върху доходите от 1961 г., изменян всяка година със Закона за финансите.

(15)

Схемата с освобождаване от облагане на електроенергията, посочена по-горе под буква д) се основава на раздел 3-В от Закона за облагане на електроенергията на щата Madhya Pradesh от 1949 г.

(16)

В съответствие с член 11, параграф 10 от основния регламент срещу субсидиите, Комисията покани ПИ на допълнителни консултации относно променените и непроменените схеми с цел да се изясни фактическата ситуация по отношение на твърдяните схеми и достигането до взаимно съгласувано решение. След тези консултации и при липсата на постигнато взаимно съгласувано решение за тези схеми, Комисията включи тези четири схеми в разследването на субсидирането.

II.   Специални схеми

1.   Схема на предварителни разрешения (СПР)

а)   Правно основание

(17)

Подробно описание на схемата се съдържа в точки 4.1.1—4.1.14 от Политиката по ИВ за 2004—2009 г. и глави от 4.1 до 4.30 от НП I 04-09. Тази схема бе наречена схема за авансово лицензиране при разследването в рамките на предишното преразглеждане, довело до налагането на действащото окончателното изравнително мито с Регламент (ЕО) № 1628/2004.

б)   Условия за участие

(18)

Както посочва подробното описание по-долу, СПР се състои от шест подсхеми. Наред с другото, те се различават във възможните участници. Производителите износители и търговците износители, „свързани с“ допълнителни производители, имат право да участват в СПР на действителен износ и на СПР на годишни потребности. Производителите износители, които правят доставки за крайния износител, имат право на СПР на междинните доставки. Основните изпълнители, които извършват доставки в рамките на категориите, свързани с „предвидения износ“, както е посочено в точка 8.2 от Политиката по ИВ за 2004—2009 г., както и доставчиците на експортно ориентирани единици (ЕОЕ) имат право да участват в СПР на предвиден износ. И накрая, междинните снабдители на производителите износители могат да претендират за свързаните с „предвиден износ“ ползи в рамките на подсхемите: „предварителни нареждания за вдигане “ (Advance Release Order) и насрещен вътрешен акредитив.

в)   Практическо приложение

(19)

Предварително разрешение може да бъде издадено за:

i)   Действителен износ: това е основната подсхема. Тя позволява освободен от мита внос на производствен материал за направата на конкретен краен продукт за износ. Износът трябва да е „действителен“ в смисъл, че продуктът за износ трябва да напусне територията на Индия. Разрешението за внос и задължението за износ, включително типа на продукта за износ, са посочени в лиценза.

ii)   Годишни потребности: това разрешение не е свързано с конкретен продукт за износ, а с по-широка продуктова група (напр. химични и свързани с тях продукти). Притежателят на разрешението може — до определен стойностен праг, определен от предишното му представяне във връзка с износа — да внася освободени от мито всякакви суровини, които да бъдат използвани в производството на каквато и да била стока, попадаща в групата. Той може да избере да изнася който и да е краен продукт, попадащ в продуктовата група, която ползва такива освободени от мито суровини.

iii)   Междинни доставки: Тази подсхема е за случаите, при които двама производители възнамеряват да произвеждат един-единствен продукт за износ и да разпределят производствения процес. Производителят износител произвежда междинния продукт. Той може да внася безмитно суровини и да получи за тази цел предварително разрешение за междинни доставки. Последният износител завършва производството и е задължен да изнесе готовия продукт.

iv)   Предвиден износ: тази подсхема позволява главният изпълнител да внася суровини, освободени от мита, които са нужни за производството на стоки, които ще бъдат продавани като „предвиден износ“ на категориите от клиенти, изброени в параграф 8.2, букви б)—е), ж), и) и й) от Политика по ИВ 2004—2009 г. Според ПИ този тип износ се отнася за сделки, при които доставяните стоки не напускат територията на държавата. Няколко категории доставки са считани за предвиден износ, при условие че стоките се произвеждат в Индия, тоест представляват доставка на стоки на експортно ориентирана единица или на дружество, разположено в специална икономическа зона (СИЗ).

v)   Предварително нареждане за вдигане (ПНВ): притежателят на предварително разрешение, който възнамерява да доставя суровини от местни източници, вместо пряк внос, има възможност да си ги набави срещу ПНВ. В такива случаи предварителните разрешения се приемат като ПНВ и се прехвърлят в полза на местния снабдител при доставката на посочените в тях суровини. Чрез джиросването на ПНВ местният доставчик получава правото на ползите на предвидения износ, както е посочено в точка 8.3 от Политиката по ИВ за 2004—2009 г. (т.е. СПР за междинни доставки/предвиден износ, възстановяване при предвиден износ и възстановяване на крайни акцизи). Механизмът на ПНВ възстановява данъци и мита на снабдителя вместо да ги възстановява на крайния износител под формата на отстъпки или възстановяване на мита. Възстановяването на данъци или мита е възможно както за местни суровини, така и за вносни.

vi)   Насрещен вътрешен акредитив: тази подсхема отново обхваща местните доставки на притежател на СПР. Този притежател може да се обърне към банка за откриване на вътрешен акредитив в полза на местния доставчик. Банката ще обяви разрешението за невалидно по отношение на прекия внос, що се отнася само до стойността и обема на суровините, които са осигурени чрез местни доставки, вместо от внос. Местният доставчик ще има право на ползите, свързани с предвидения износ, както е посочено в точка 8.3 от Политика по ИВ 04-09 (т.е. СПР на междинни доставки/предвиден износ, възстановяване при предвиден износ и възстановяване на крайни акцизи).

(20)

По време на ПРП един от оказалите съдействие износители е получил отстъпки по тази подсхема, т.е. СПР на действителен износ. Ето защо не е необходимо да се установи дали останалите схеми подлежат на изравнителни мерки.

(21)

В резултат на налагането на действащото понастоящем окончателно изравнително мито с Регламент (ЕО) № 1628/2004 ПИ промени приложимата към СПР контролна система. По конкретно, за да се улеснят проверките от страна на индийските власти, притежателите на разрешения са задължени от закона да водят „достоверни и точни отчети за потреблението и използването на безмитно внесените/доставени от вътрешния пазар стоки“ в специален формат (глави 4.26, 4.30 и допълнение 23 към НП I 04-09 г.), т.е. фактически регистър на потреблението. Този регистър трябва да бъде заверен от външен експерт-счетоводител/счетоводител, експерт по управленско счетоводство („cost and works accountant“), който издава сертификат, удостоверяващ че определеният регистър и съответните записи са били проверени и информацията, представена съгласно допълнение 23, е вярна и точна във всяко едно отношение. Въпреки това посочените разпоредби се прилагат само за предварителните разрешения, издадени на и след 13 май 2005 г. За всички предварителни разрешения или авансови лицензи, издадени преди тази дата, от притежателите се изискваше да спазват предишните контролни разпоредби, т.е. да водят верен и точен отчет на потреблението и използване на вносни стоки, свързани с разрешението в определения в допълнение 18 формат (глава 4.30 и допълнение 18 към НП I 02-07).

(22)

По отношение на подсхемата, използвана по време на ПРП от оказалия съдействие производител износител, т.е. за действителен износ, условията на разрешението за внос и на задължението за износ са определени по обем и стойност от ПИ и вписани в разрешението. В допълнение на това, към момента на вноса и износа правителствените служители следва да документират в разрешението съответните сделки. Обемът на вноса, разрешен по тази схема, се определя от ПИ на основата на стандартни норми за съотношението между суровини и крайни продукти (наричани по-долу „СНСКП“). За повечето продукти, включително за разглеждания продукт, съществуват СНСКП, които са публикувани в НП II 04-09.

(23)

Вносните суровини не са прехвърляеми и следва да бъдат използвани за производството на съответния краен продукт за износ. Задължението за износ трябва да се изпълни в рамките на предписания срок след издаването на лиценза (24 месеца с възможност за две удължавания от по шест месеца).

(24)

Разследването в рамките на преразглеждането установи, че авансовите лицензи, използвани за внос на суровини през ПРП, са били издадени преди 13 май 2005 г. Поради тази причина новите контролни изисквания, определени от индийските власти в НП I 04-09 и описани в съображение 21, все още не са изпитани на практика. Освен това дружеството не би могло да докаже, че регистрите за необходимото действително потребление и складова наличност са водени според изисквания на глава 4.30 и допълнение 18 на НП I 02-07 формат, както това се прилага за авансовите лицензи, издадени преди 13 май 2005 г. Като се вземе предвид тази ситуация, може да се счита, че за разследвания износител не е било възможно да докаже, че са били спазени съответните разпоредби на Политиката по ИВ.

г)   Коментари при разгласяването

(25)

Оказалият съдействие износител, който е използвал СПР през ПРП обясни, че въпреки че са били издадени преди 13 май 2005 г., той умишлено е подложил на проверка използваните предварителни лицензи, чрез сертифициран счетоводител, както се изисква в НП I 04-09, и че това показва, че според новите разпоредби на НП съществува надлежна система за проверка.

(26)

Сертификат под формата, предвидена в допълнение 23 към НП, подписан от сертифициран счетоводител с дата 1 февруари 2008 г., беше действително предаден на Комисията при проверката в помещенията на дружеството. Въпреки това, като се има предвид, че предварителните лицензи са от 2004 г. и новите разпоредби на НП не се прилагат за тях, трябва да се заключи, че това е доброволно действие на дружеството, която не доказва, че ефективна система на проверка наистина е приведена в действие от ПИ. Освен това не се доказа, че прекомерното освобождаване от мита, както е изчислено от сертифицирания счетоводител, е било обратно изплатено на правителството.

д)   Заключение

(27)

Освобождаването от вносни мита е субсидия по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 2, параграф 2 от основния регламент, т.е. представлява финансово участие на ПИ,от което разследваните износители са реализирали полза.

(28)

В допълнение на това подсхемата „действителен износ“ в рамките на схемата за предварителни разрешения несъмнено зависи по закон от извършването на износ и следователно се разглежда като специфична и подлежаща на изравнителни мерки субсидия съгласно член 3, параграф 4, буква а) от основния регламент. Без задължение за износ никое дружество не може да реализира ползи в рамките на тези схеми.

(29)

Подсхемата, използвана в настоящия случай, не може да бъде разглеждана като разрешена система за възстановяване на мита или системи за възстановяване на мита за заместители по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент. Тя не съответства на строгите правила, посочени в приложение I, буква и), приложение II (определение и правила за възстановяване на мита) и приложение III (определение и правила за възстановяване на мита за заместители) към основния регламент. ПИ не прилага ефективно своята система за проверка или процедури, с които да се провери дали и в какви количества суровините са били вложени в производството на изнасяния продукт (приложение II, част II, параграф 4 от основния регламент, а ако става въпрос за системи за възстановяване за заместители — приложение III, част II, параграф 2 от основния регламент). Самите СНСКП не могат да се приемат за система за проверка на действителното потребление, тъй като те не дават възможност на ПИ да извършва достатъчно точни проверки на количествата суровини, вложени в производството на изнасяния продукт. Още повече, че в периода на разследване, в рамките на ПРП ПИ не е упражнявало ефективен контрол въз основа на правилно воден регистър на действителното потребление. Освен това ПИ не е провело допълнителна проверка, основана на действително вложените суровини, макар и по принцип това да се изисква, когато отсъства ефективна система за проверка (приложение II, част II, параграф 5 и приложение III, част II, параграф 3 от основния регламент).

(30)

Тази подсхема следователно подлежи на изравнителни мерки.

е)   Изчисляване на размера на субсидията

(31)

Поради липсата на системи за разрешено възстановяване на мита или възстановяване на мита за заместители, ползата, спрямо която могат да бъдат наложени изравнителни мерки, е пълно освобождаване от всички вносни мита, които по принцип са дължими при вноса на суровини за влагане в продукта. В това отношение следва да се отбележи, че основният регламент предвижда не само изравнителни мерки, които да компенсират прекомерното освобождаване от мита. В съответствие с член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) и приложение I, буква и) към основния регламент само прекомерното освобождаване от мита може да бъде предмет на изравнителни мерки, при условие че са спазени условията на приложения II и III към основния регламент. В настоящия случай обаче тези условия не бяха изпълнени. Така, ако бъде установено, че липсва адекватен процес на наблюдение, горното изключение за схемите на възстановяване на мита не е приложимо, а по-скоро се прилага обичайното правило за изравнителни мерки спрямо сумата на (приходи, от които правителството се е отказало) неплатените мита, отколкото предполагаемо прекомерно освобождаване. Както е посочено в приложение II, част II и приложение III, част II от основния регламент, тежестта за изчисляване на такова прекомерно освобождаване не пада върху разследващия орган. Напротив, според член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент, той трябва само да установи наличието на достатъчно доказателства, които да опровергаят адекватността на твърдяната система за проверка.

(32)

Размерът на субсидиите за износителя, който е използвал СПР, бе изчислен въз основа на вносни мита,от които правителството се е отказало, (основните мита и специалните допълнителни мита) върху суровините, внесени по подсхемата, която се използва при производството на разглеждания продукт по време на ПРП (числител). В съответствие с член 7, параграф 1, буква а) от основния регламент, таксите, които задължително са платени за получаването на субсидията, са извадени от размера на субсидиите при направено основателно искане за това. В съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент този размер на субсидията бе отнесен върху експортния оборот, осъществен през ПРП като подходящ знаменател, тъй като субсидията зависи от осъществяването на износ и не е обвързана с изработените, произведените, изнесените или транспортирани количества.

(33)

Ставката на субсидията, определена по тази схема през ПРП за засегнатия сътрудничил производител, възлиза на 0,3 %.

2.   Схема на спестовна книжка с митнически права (Duty Entitlement Passbook Scheme—„DEPBS“)

а)   Правно основание

(34)

Подробното описание на DEPBS се съдържа в точка 4.3 от Политиката по ИВ за 2004—2009 г. и в раздел 4 от НП I 04-09.

б)   Условия за участие

(35)

Всеки производител износител и търговец износител може да бъде избран за тази схема.

в)   Практическо приложение на DEPBS

(36)

Износител, който има право да участва в тази схема, може да подаде заявление за отпускане на кредит по DEPBS, който се изчислява като процент от стойността на продуктите, изнасяни по тази схема. Размерът на кредитите по DEPBS е установен от индийските власти за повечето продукти, включително и за разглеждания продукт. Те се определят на базата на СНСКП, като се взимат предвид предполагаемо вносно съдържание на вложените суровини в продукта за износ и отражението на митото върху такъв предполагаем внос, независимо дали вносните мита са били платени в действителност.

(37)

За да може да се ползва от тази схема, дружеството трябва да е износител. По времето на експортната сделка, износителят трябва да подаде декларация до индийските власти, в която да посочи, че осъществява износ по DEPBS. За да бъдат изнесени стоките, в хода на процедурата по доставката индийските митнически власти издават транспортен документ за износа. Документът посочва inter alia броя на кредитните точки за конкретната експортна сделка. Към този момент износителят знае какво точно ще получи. След издаването на експортната товарителница ПИ няма право на преценка за отпускането на кредит по DEPBS. Размерът по DEPBS, използван за изчисляване на ползата, е същия като приложения по време на изготвянето на експортната декларация.

(38)

Кредитите по DEPBS са свободно прехвърляеми и са валидни в рамките на 12 месеца от датата на издаване. Те могат да се използват за плащане на мита върху последващ внос на всякакви стоки, които се внасят без ограничения, с изключение на средства за производство. Стоките, внасяни срещу такива кредити, могат да бъдат продавани на вътрешния пазар (като се плаща данък върху продажбата) или да бъдат използвани по друг начин.

(39)

Заявления за кредити по DEPBS се попълват по електронен път и могат да обхващат неограничен брой експортни сделки. Точен краен срок за подаване на заявления за кредити по DEPBS на практика не съществува. Електронната система, използвана за управление на DEPBS, не изключва автоматично експортни сделки, осъществени извън крайния срок за кандидатстване, определен в глава 4.47 НП I 04-09. Освен това, както ясно се определя в глава 9.3 НП I 04-09, заявления, получени след изтичане на крайния срок, винаги могат де се разгледат след налагането на наказателна такса (напр. 10 % от стойността на правото).

г)   Коментари при разгласяването

(40)

Един от оказалите съдействие износители обясни, че всички получени от дружеството DEPBS кредити са били използвани за внос на суровини за разглеждания продукт, въпреки че, както се посочва по-горе, по принцип е било разрешено да се използват за други цели. Поради това износителят твърди, че в това отношение действителното използване на DEPBS е съответствало на обикновена система за възстановяване на мита и че поради това само прекомерното освобождаване подлежи на изравняване, ако изобщо нещо трябва да бъде предмет на изравнителни мерки. Въпреки това в съответствие с член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) и приложение I, буква и) от основния регламент, прекомерното освобождаване от мита може да бъде предмет на изравнителни мерки, само ако са спазени условията от приложения II и III към основния регламент. В настоящия случай не са спазени условията, разяснени в съображение 43. От това следва, че се прилага обичайното правило за изравнителни мерки спрямо размера на (приходите от които правителството се е отказало) неплатените мита, а не спрямо предполагаемо прекомерно освобождаване.

д)   Изводи по отношение на DEPBS

(41)

В рамките на DEPBS се предоставят субсидии по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 2, параграф 2 от основния регламент. Кредит по DEPBS представлява финансово съдействие от ПИ, тъй като кредитът евентуално може да бъде използван за компенсиране на вносни мита, като по този начин ПИ намалява приходите си от мита, които иначе биха били дължими. Освен това при кредитите по DEPBS износителят реализира полза, тъй като подобрява своята ликвидност.

(42)

По закон DEPBS зависи от осъществяването на износа и следователно се счита за специфична и подлежаща на изравнителни мерки субсидия по член 3, параграф 4, буква а) от основния регламент.

(43)

Тази система не може да бъде приета за разрешена система за възстановяване на мита или за система за възстановяване на мита за заместители по смисъла на член 2, параграф 1, буква a),подточка ii) от основния регламент. Тя не съответства на строгите правила, посочени в приложение I, буква и), приложение II (определение и правила за възстановяване на мита) и приложение III (определение и правила за възстановяване на мита за заместители) към основния регламент. Износителят няма задължение действително да използва безмитно внесените стоки в производствения процес и размерът на кредита не се изчислява във връзка с действително вложените суровини. Още повече, че няма система или процедура, чрез която да бъде потвърдено кои суровини са използвани в производствения процес на продукта за износ и дали не е направено прекомерно плащане на вносни мита по смисъла на приложение I, буква и) и приложения II и III към основния регламент. На последно място, даден износител има право да ползва DEPBS независимо дали изобщо внася суровини. С цел да се реализират полза от схемата, за него е достатъчно само да изнася стоки, без да доказва, че действително е бил внесена някаква суровина. Така, дори износители, които изцяло доставят суровини от местния пазар и не внасят стоки, които да влагат в производството си, имат право да се ползват DEPBS.

е)   Изчисляване на размера на субсидията

(44)

В съответствие с член 2, параграф 2 и член 5 от основния регламент, размерът на субсидиите, които подлежат на изравнителни мерки, е изчислен от гледна точка на ползата за получателя, която е налице през ПРП. В това отношение се прие, че получателят се облагодетелства към момента, когато се осъществява експортната сделка по схемата. От този момент ПИ е задължено да се откаже от митата, което представлява финансово подпомагане по смисъла на член 2, параграф 1, буква a), подточка ii) от основния регламент. След като митническите органи издадат товарителницата, в която, освен друго, е посочена размерът на кредита по DEPBS, който следва да се предостави при тази експортна сделка, ПИ няма право на преценка дали да предостави субсидията, както и няма право на преценка относно размера на субсидията. Освен това оказалият съдействие производител износител е завел кредитите по DEPBS с натрупване като приход при осъществяване на експортната сделка.

(45)

Когато бяха отправени основателни искания, таксите, плащани задължително за получаването на субсидията, бяха извадени от кредитите, така че да се получи размерът на субсидията като числител съгласно член 7, параграф 1, буква a) от основния регламент. В съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент размерът на тази субсидия беше разпределен върху общия експортния оборот през ПРП като подходящ знаменател, тъй като субсидията зависи от осъществяването на износа и не се предоставя във връзка с произведени, изнесени или транспортирани количества.

(46)

Ставката на субсидията, определена по тази схема през ПРП за оказалите съдействие производители възлиза на 6,2 % и 5,7 %.

3.   Схема за насърчаване на износа на средства за производство (Export Promotion Capital Goods Scheme—„EPCGS“)

а)   Правно основание

(47)

Подробно описание на EPCGS се съдържа в глава 5 от Политика по ИВ 04-09 и глава 5 на НП I 04-09.

б)   Условия за участие

(48)

Производители износители, търговци износители, „свързани с“ второстепенни производители и доставчици на услуги имат право да участват в тази схема.

в)   Практическо приложение

(49)

При условието, че е поело задължение да осъществява износ, дадено дружество получава разрешение да внася средства за производство (нови, а от април 2003 г. и употребявани, на възраст до 10 години) при намалени митнически ставки. С тази цел при подаване на заявление и плащане на такса ПИ издава разрешение по EPCGS. До 31 март 2000 г. прилаганата действителна ставка на митото е 11 % (включително 10 % допълнителна такса), а за внос с голяма стойност — нулева. От април 2000 г. схемата предвижда намалена митническа ставка от 5 %, приложима за всички средства за производство, внесени по тази схема. За да бъдат изпълнени задълженията за износ, внесените средства за производство трябва да се използват за производство на определено количество стоки за износ в течение на известен период от време.

(50)

Притежателят на разрешение по EPCGS може да осигурява средствата за производство от местни източници. В този случай местният производител на средства за производство може да се възползва от възможността за безмитен внос на компоненти, които са необходими за производството на тези средства за производство. Като алтернатива, местният производител може да поиска помощ за предвиден износ по отношение на доставката на средства за производство на притежателя на разрешение по EPCGS.

г)   Извод по отношение на EPCGS

(51)

В рамките на EPCGS се предоставят субсидии по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 2, параграф 2 от основния регламент. Намаляването на митата представлява финансово подпомагане от ПИ, тъй като отстъпката намалява неговите приходи от мита, които иначе подлежат на плащане. В допълнение намалението на митото предоставя ползи за износителя, тъй като спестените мита при вноса подобряват неговата ликвидност.

(52)

Освен това EPCGS зависи по закон от извършването на износ, тъй като подобни разрешения са свързани със задължение за осъществяване на износ. Следователно схемата се разглежда като специфична и подлежаща на изравнителни мерки субсидия съгласно член 3, параграф 4, буква а) от основния регламент.

(53)

Следователно тази схема не може да се разглежда като разрешена система за възстановяване на мита или система за възстановяване на мита за заместители по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент. Средствата за производство не се включват в подобни допустими системи, както е посочено в приложение I, буква и) от основния регламент, защото не се влагат в производството на продуктите за износ.

д)   Изчисляване на размера на субсидията

(54)

Размерът на субсидията е изчислен в съответствие с член 7, параграф 3 от основния регламент въз основа на неплатените мита върху внесените средства за производство, разпределени в рамките на период, който отразява срока на обичайна амортизация на такива средства за производство. В съответствие с установената практика така изчисленият размер, отнасящ се до ПРП, бе коригиран с добавянето на лихвите за този период, за да представя общата стойност на ползите през това време. За тази цел бе счетен за подходящ дългосрочният търговски лихвен процент, приложим в Индия по време на периода на разследването за преразглеждане. При наличието на основателни искания, таксите, платени за получаването на субсидията, бяха приспаднати в съответствие с член 7, параграф 1, буква а) от основния регламент от горната сума, за да се достигне до размера на субсидията като числител. В съответствие с член 7, параграф 2 и член 7, параграф 3 от основния регламент, този размер на субсидията бе отнесен към експортния оборот през ПРП (подходящ знаменател), тъй като субсидията зависи от осъществяването на износ и не е обвързана с изработените, произведените, изнесените или транспортираните количества.

(55)

Ставката на субсидията, определена за тази схема през ПРП за оказалите съдействие производители възлиза на 0,7 % и 0,3 %.

е)   Коментари при разгласяването

(56)

Един оказващ съдействие износител посочи грешка в първоначално използваната методология за изчисляване на ползите от EPCG, особено по отношение на използвания размер на лихва. Грешката, която засягаше и двамата оказали съдействие износители, бе поправена.

4.   Схема на освобождаване от данък върху доходите („ITES“)

(57)

По тази схема износителите биха могли да се възползват от частично освобождаване от данък печалба, получена от експортните продажби. Правното основание за това освобождаване е изложено в раздел 80ННС от ЗДД.

(58)

Тази разпоредба на ЗДД беше премахната от данъчната 2005/2006 година (т.е. за финансовата година от 1 април 2004 г. до 31 март 2005 г.) нататък и поради това раздел 80ННС от ЗДД не предоставя никакви предимства след 31 март 2004 г. По тази схема оказалият съдействие производител износител не е реализирал никакви ползи по време на ПРП. Вследствие на това и тъй като схемата е била оттеглена, следва да не му се налага изравнително мито в съответствие с член 15, параграф 1 от регламента.

а)   Правно основание

(59)

Тази схема се основава на раздел 80 I A от Закона за данъка върху доходите (ЗДД). Тази разпоредба е включена в ЗДД със Закона за финансите от 2001 г.

б)   Условия за участие

(60)

Раздел 80 I A от ЗДД засяга предприятия, заели се с реализирането на инфраструктурни съоръжения, включително производството и разпространението на електроенергия, в която и да е част на Индия.

в)   Практическо приложение

(61)

В съответствие с разпоредбите на раздел 80 I A от ЗДД, печалбата, получена от производство на електроенергия се освобождава от данък печалба за срок от десет последователни години през първите 15 години от експлоатацията на производствената единица. Въпросната производствена единица трябва да е нова и експлоатацията ѝ да е започнала на или след 1 април 2003 г. и до 31 март 2010 г.

(62)

Изчислението на данъчното облекчение е част от процедурата по годишното възстановяване на данъци и се одитира заедно с отчета за приходите и разходите и други финансови отчети на дружеството. То трябва да спазва правилата, определени в ЗДД, а именно че счетоводната оценка на произведената електроенергия трябва да отразява пазарната ѝ стойност. Ролята на данъчните власти е да проверят дали данъчното облекчение е изчислено според правилата на ЗДД и заверените отчети на дружествата. Разследването доказа, че властите действително са проверили изчислението и че когато това е било основателно, са го коригирали.

(63)

Разследването доказа, че и двамата производители износители са построили електростанции за собствено потребление в рамките на своите производствени площадки за графит. Поради това са поискали съответното данъчно облекчение в съответствие с разпоредбите на ЗДД.

г)   Заключение относно ITES по раздел 80 I A на ЗДД

(64)

Освобождаването от вносни мита е субсидия по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 2, параграф 2 от основния регламент, т.е. представлява финансово подпомагане от страна на правителството на Индия, което предоставя полза на разследваните износители.

(65)

Въпреки това разследването показа, че достъпът до ITES по раздел 80 I A на ЗДД не се предоставя само на някои предприятия по смисъла на член 3, параграф 2, буква a) от основния регламент. Става ясно, че тази схема е достъпна за всички дружества на основата на обективни критерии. В този случай не бе открито никакво друго доказателство, че схемата е специфична.

(66)

Освен всичко друго тя не е свързана с разглеждания продукт, а с различен (електроенергия) и ползите от схемата възникват на основата на дейност, която не е производството и продажбите на разглеждания продукт. При тези обстоятелства се счита, че ползите, извлечени от засегнатите износители по тази схема, не трябва да бъдат облагани с изравнително мито.

5.   Схема за освобождаване от облагане на електроенергията („EDE“)

(67)

Съгласно политиката за насърчаване на промишлеността от 2004 г. щат Madhya Pradesh („MP“) предоставя освобождаване от данък върху електроенергията за промишлени предприятия, които инвестират в производството на електроенергия за собствено потребление.

а)   Правно основание

(68)

Описанието на схемата за освобождаване от данък върху електроенергията, приложена от правителството на MP е посочено в раздел 3-В от Закона за облагане на електроенергията от 1949 г.

б)   Условия за участие

(69)

Всички промишлени предприятия, разположени в юрисдикцията на правителството на MP, инвестиращи в нови мощности за производство на електроенергия за собствено потребление.

в)   Практическо приложение

(70)

Съгласно уведомлението на правителството на MP от 29 септември 2004 г. дружества или лица, инвестиращи в нови мощности за производство на електроенергия за собствено потребление с капацитет над 10 KW, могат да получат от Енергийния инспекторат на MP сертификат за освобождаване от данък върху електроенергията. Освобождаването се предоставя за производство на електроенергия за собствено потребление и единствено ако новите мощности не заместват вече съществуващи. Изключението се предоставя за срок от пет години.

(71)

С уведомление от 5 април 2005 г. правителството на MP освобождава от данък върху електроенергията новосъздадените мощности на един от оказалите съдействие производители износители за срок от десет години.

г)   Коментари при разгласяването

(72)

Оказалият съдействие износител, който се е ползвал от освобождаване от данък върху електроенергията твърди, че схемата EDE не е специфична и се прилага без дискриминация за всички дружества, които отговарят на условията за участие. Според този износител първоначалната политика на освобождаване за срок от пет години впоследствие е била преразгледана от правителството на щата Madhya Pradesh и срокът е бил удължен на десет години. При все това нито ПИ, нито оказалият съдействие износител предадоха в отговорите си публикувано уведомление относно такава промяна в политиката.

д)   Извод по отношение на схемата EDE

(73)

Тази схема представлява субсидия по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 2, параграф 2 от основния регламент. Това представлява финансово подпомагане от страна на правителството на MP, тъй като чрез това насърчаване се намаляват държавните приходи, които иначе биха били дължими. В допълнение, тя предоставя ползи на дружеството получател.

(74)

Въпреки че политиката за насърчаване на промишлеността от 2004 г. и уведомлението на правителството на MP от 29 септември 2004 г. предвиждат период на освобождаване от пет години, на производителя износител е предоставен период от десет години. Поради това този стимул не изглежда да е отпуснат съгласно критериите и условията, ясно определени със закон, подзаконов нормативен акт или друг официален документ.

е)   Изчисляване на размера на субсидията

(75)

Ползата за производителя износител е изчислена въз основа на размера на данъка върху електроенергията, който по принцип е дължим за периода на разследването за преразглеждане и който остава неплатен по тази схема. В съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент, субсидиите (числител) са разделени на общите продажби по време на периода на разследването в рамките на преразглеждането (знаменател), тъй като те зависят от всички продажби, вътрешни и експортни, а не се отпускат във връзка с изработените, произведени, изнесени или транспортирани количества.

(76)

Така за едно от дружествата, което се е възползвало от EDE, е установен марж на субсидии от 0,7 %.

III.   Размер на субсидиите, подлежащи на изравнителни мерки

(77)

Припомня се, че в Регламент (ЕО) № 1628/2004 размерът на субсидиите, подлежащи на изравняване, изразен ad valorem, е определен съответно на 15,7 % и на 7 % за двамата производители износители, които са оказали съдействие на настоящето частично междинно преразглеждане.

(78)

При настоящото частично междинно преразглеждане размерът на субсидиите, подлежащи на изравняване, изразен ad valorem, се определя в следната таблица:

Дружество

Схема на авансово лицензиране

DEPBS

EPCGS

EDE

ОБЩО

Graphite India Ltd.

нула

6,2 %

0,1 %

нула

6,3 %

HEG Ltd.

0,3 %

5,7 %

0,5 %

0,7 %

7,2 %

IV.   Изравнителни мерки

(79)

В съответствие с разпоредбите на член 19 от основния регламент срещу субсидиите и основанията за частичното междинно преразглеждане, посочени в точка 3 от известието за започване на процедура, се установи, че нивото на субсидиране на оказалите съдействие производители се е променило и поради това ставката на изравнителното мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1628/2004, трябва да бъде съответно изменена.

(80)

Преразглежданото изравнително мито произтича от аналогични атидъмпингови и изравнителни разследвания („първоначални изследвания“). В съответствие с член 24, параграф 1 от основния регламент и член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (5), наложените с Регламент (ЕО) № 1629/2004 антидъмпингови мита се адаптират, доколкото размерът на субсидиите и дъмпинговите маржове произтичат от една и съща ситуация.

(81)

Разследваните и подлежащи на изравняване по настоящата процедура на преразглеждане схеми за субсидиране, с изключение на EDE, са представлявали експортни субсидии по смисъла на член 3, параграф 4, буква а) от основния регламент.

(82)

Поради това е уместно да се коригира антидъмпинговото мито, така че да отразява новите нива на субсидиране, установени през настоящото преразглеждане, доколкото това се отнася до експортните субсидиите. Освен това, в съответствие с член 15, параграф 1 от основния регламент, нивото на изравнителните мита не трябва да надвишава маржа на отстраняване на вредата, установен в първоначалното разследване. Както и в първоначалното разследване, като се има предвид че степента на съдействие беше висока (100 %), остатъчният марж на субсидиране беше определен на нивото на дружеството с най-високия индивидуален марж.

(83)

Следователно нивата на изравнителните и антидъмпингови мита се коригират, както следва:

Дружество

Марж на субсидията

Дъмпингов марж

Марж на отстраняване на вредата

Изравнително мито

Антидъмпингово мито

Graphite India Ltd.

6,3 %

31,1 %

15,7 %

6,3 %

9,4 %

HEG Ltd

7,2 %

24,4 %

7,0 %

7,0 %

0 %

Всички останали

7,2 %

31,1 %

15,7 %

7,2 %

8,5 %

(84)

Един оказал съдействие износител твърдеше, че тъй като настоящото частично междинно преразглеждане се ограничава да нивото на субсидиране, антидъмпинговите мита не трябва да бъдат променяни.

(85)

В това отношение се припомня, че в известието за започване на настоящото преразглеждане се заявява, че „за онези дружества, които са подложени едновременно както на антидъмпингови, така и на изравнителни мерки, антидъмпинговите мерки могат съответно да се адаптират при промяна на изравнителните мерки“. Изменението на антидъмпинговите мита не е резултат от разкрития, свързани с нивото на дъмпинга, а автоматична последица от обстоятелството, че първоначалните дъмпингови маржове са адаптирани така, че да отразяват установеното ниво на експортни субсидии и че последните са преразгледани.

(86)

Определените в настоящия регламент индивидуални изравнителни митнически ставки за отделните дружества отразяват положението, установено по време на частичното междинно преразглеждане по отношение на оказалите съдействие износители. Ето защо те са приложими единствено по отношение на внос на разглеждания продукт, произведен от тези дружества. Внос на разглеждания продукт, произведен от дружество, което не е изрично посочено в постановителната част на настоящия регламент, в това число дружества, свързани с изрично посочените, не могат да се възползват от митническата ставка, приложима към „всички останали дружества“.

(87)

Всяко искане за прилагането на тези индивидуални изравнителни митнически ставки (например след промяна на наименованието на субекта или създаването на нови структури за производство или продажба) следва да се отправи до Комисията (6) незабавно с цялата относима информация, и по-специално промяната в дейността на дружеството, свързана с производството, вътрешните и експортните продажби, свързани например с промяна на наименованието или в структурите за производство или продажба. Ако е целесъобразно и след консултация с Консултативния комитет, на Комисията се предоставя правомощието да нанесе съответните поправки в регламента, като се актуализира списъкът от дружества, които се ползват от индивидуална митническа ставка,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 1 от Регламент (ЕО) № 1628/2004 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Ставката на окончателното изравнително мито, приложимо към нетната цена франко границата на Общността, преди обмитяване, по отношение на продуктите, произведени от посочените по-долу дружества, е както следва:

Дружество

Окончателно мито

Допълнителен код по ТАРИК

Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal

6,3 %

A530

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector- 1, Noida — 201301, Uttar Pradesh

7,0 %

A531

Всички останали

7,2 %

A999“

Член 2

В член 1 от Регламент (ЕО) № 1629/2004 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо към нетна цена франко граница на Общността преди обмитяване, по отношение на продуктите, произведени от посочените по-долу дружества, е както следва:

Дружество

Окончателно мито

Допълнителен код по ТАРИК

Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal

9,4 %

A530

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector- 1, Noida — 201301, Uttar Pradesh

0 %

A531

Всички останали

8,5 %

A999“

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2008 година.

За Съвета

Председател

M. BARNIER


(1)  ОВ L 288, 21.10.1997 г., стp. 1.

(2)  ОВ L 295, 18.9.2004 г., стp. 4.

(3)  ОВ L 295, 18.9.2004 г., стp. 10.

(4)  ОВ C 230, 2.10.2007 г., стр. 9.

(5)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1.

(6)  European Commission, Directorate General for Trade, Directorate H, Office N-105 4/92, 1049 Brussels, Belgium.


30.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 350/35


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1355/2008 НА СЪВЕТА

от 18 декември 2008 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т. н.) с произход от Китайската народна република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално член 9 от него,

като взе предвид предложението, внесено от Комисията след консултация с консултативния комитет,

като има предвид, че:

А.   ВРЕМЕННИ МЕРКИ

(1)

На 20 октомври 2007 г. с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, Комисията оповести започването на антидъмпингова процедура относно вноса в Общността на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т. н.) с произход от Китайската народна република („КНР“) (2). На 4 юли 2008 г. с Регламент (ЕО) № 642/2008 (3) („временния регламент“) Комисията наложи временно антидъмпингово мито върху вноса на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове с произход от КНР.

(2)

Процедурата беше започната в резултат на жалба, подадена на 6 септември 2007 г. от Националната испанска федерация на асоциациите за преработени плодове и зеленчуци (FNACV) („жалбоподателя“) от името на производители, които представляват 100 % от общата продукция на Общността на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т. н.). Жалбата съдържаше доказателства за дъмпинг на разглеждания продукт и за съществената вреда, произтичаща от него, които се приеха за достатъчно основание за започване на процедурата.

(3)

Съгласно съображение 12 от временния регламент разследването на дъмпинга и вредата обхвана периода от 1 октомври 2006 г. до 30 септември 2007 г. („ПР“). Проучването на тенденциите, които са от значение за оценката на вредата, обхваща периода от 1 октомври 2002 г. до края на периода на разследване („разглеждания период“).

(4)

На 9 ноември 2007 г. Комисията реши, че вносът на същия продукт с произход от КНР подлежи на регистрация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1295/2007 (4).

(5)

Припомня се, че срещу същия продукт до 8 ноември 2007 г. бяха в сила защитни мерки. Комисията наложи временни защитни мерки срещу вноса на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т. н.) с Регламент (ЕО) № 1964/2003 (5). Последваха окончателни защитни мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 658/2004 („регламента относно защитните мерки“) (6). Както временните, така и окончателните защитни мерки се състояха от тарифни квоти, т. е. мито се дължеше единствено в случаите, в които обемът на безмитния внос беше изчерпан.

Б.   ПОСЛЕДВАЩА ПРОЦЕДУРА

(6)

След налагането на временните антидъмпингови мерки върху вноса на разглеждания продукт с произход от КНР няколко заинтересовани страни представиха коментари в писмен вид. На желаещите страни също така бе предоставена възможност да бъдат изслушани.

(7)

Комисията продължи да търси и проверява цялата информация, която считаше за необходима за окончателните си констатации. По-специално Комисията завърши разследването с оглед аспектите на интереса на Общността. В това отношение бяха проведени проверки в обектите на следните несвързани вносители в Общността:

Wünsche Handelsgesellschaft International (GmbH & Co KG), Hamburg, Германия,

Hüpeden & Co (GmbH & Co), Hamburg, Германия,

I. Schroeder KG (GmbH & Co), Hamburg, Германия,

Zumdieck GmbH, Paderborn, Германия,

Gaston spol. s r.o., Zlin, Чешката република.

(8)

Всички страни бяха информирани за основните факти и съображения, въз основа на които се възнамеряваше да се препоръча налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на разглеждания продукт с произход от КНР и окончателно събиране на сумите, представени като обезпечение във връзка с временното мито. На тези страни беше предоставен и срок, в рамките на който да представят мнение след направеното оповестяване.

(9)

Някои вносители предложиха провеждането на обща среща на всички заинтересовани страни съгласно член 6, параграф 6 от основния регламент; искането обаче беше отхвърлено от един от тях.

(10)

Представените устни и писмени мнения на заинтересованите страни са разгледани и взети под внимание, където е уместно.

В.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

(11)

Двама несвързани вносители в ЕО твърдяха, че някои видове мандарини следва да бъдат изключени от определението на разглеждания продукт било поради тяхното ниво на захарност, било поради тяхната опаковка за износ. В това отношение се отбелязва, че тези твърдения не бяха съпроводени с никаква подлежаща на проверка информация и данни, доказващи, че тези видове имат характеристики, които ги различават от разглеждания продукт. Също така се отбелязва, че разликите в опаковането не могат да се разглеждат като решаващ елемент, когато се определя разглежданият продукт, особено след като формите на опаковането вече бяха взети под внимание при определянето на разглеждания продукт, както е посочено в съображение 16 от временния регламент. Затова тези аргументи бяха отхвърлени.

Г.   ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗВАДКА

1.   Представителна извадка от производители износители от КНР

(12)

Двама несвързани вносители в ЕО оспориха, че производителите износители от КНР, подбрани за извадката, представят 60 % от общия износ за Общността. Въпреки това те не можаха да дадат никаква подлежаща на проверка информация, която би могла да оспори точността на информацията за извадката, представена от сътрудничещите китайски производители износители, потвърдена в много голяма степен в хода на по-нататъшното разследване. Поради това този аргумент се отхвърля.

(13)

Трима сътрудничещи китайски производители износители изтъкнаха, че свързаните с тях дружества са производители износители на разглеждания продукт и че следователно те следва да бъдат включени в приложението, изброяващо сътрудничещите производители износители. Тези твърдения бяха счетени за обосновани и беше решено въпросното приложение да се коригира съответно. Един несвързан вносител в ЕО заяви, че износът към ЕО, осъществяван чрез търговци, следва да бъде допуснат автоматично да се възползва от мерките, приложими към китайските производители износители. В това отношение се отбелязва, че антидъмпинговите мерки се налагат върху продукти, произведени от производители износители в разследваната държава, които се изнасят в ЕО (независимо от това кое дружество търгува с тях), а не спрямо икономически образувания, осъществяващи само търговски дейности. Поради това твърдението бе отхвърлено.

Д.   ДЪМПИНГ

1.   Третиране според условията на пазарна икономика (ТУПИ)

(14)

След налагането на временните мерки не бяха внесени коментари от китайския сътрудничещ производител износител по отношение на констатациите в заявлението за получаване на статут за третиране според ТУПИ. Поради липсата на коментари в това отношение с настоящия регламент съображения 29—33 от временния регламент се потвърждават.

2.   Индивидуално третиране

(15)

Поради липсата на коментари в това отношение с настоящия регламент се потвърждават съображения 34—37 от временния регламент.

3.   Нормална стойност

(16)

Припомня се, че определянето на нормалната стойност се основава на данни, предоставени от производството на Общността. Тези данни бяха проверени в обектите на сътрудничещите производители от Общността.

(17)

След налагането на временните мерки и тримата включени в извадката сътрудничещи китайски производители износители, както и двамата несвързани вносители в ЕО поставиха под въпрос използването на цените на производството на Общността за изчисляване на нормалната стойност. Посочено беше, че е следвало нормалната стойност да се изчисли въз основа на производствените разходи в КНР след отчитане на съответните корекции, свързани с разликите между пазарите на ЕО и КНР. В това отношение се отбелязва, че използването на информация от държава с непазарна икономика, и по-специално от дружества, на които не е предоставен статут за ТУПИ, би било в противоречие с разпоредбите на член 2, параграф 7, буква a) от основния регламент. Поради това този аргумент се отхвърля. Посочено беше също така, че е могло като приемливо решение да се използват данни за цените от всички други държави вносители или съответната публикувана информация, имайки предвид липсата на сътрудничество от държава аналог. Въпреки това такава обща информация — за разлика от използваните от Комисията данни — не би могла да бъде проверена и потвърдена по отношение на нейната точност в съответствие с разпоредбата на член 6, параграф 8 от основния регламент. Поради това този аргумент се отхвърля. Не бяха представени никакви други аргументи, които биха могли да хвърлят съмнение върху факта, че използваната от Комисията методика е в съответствие с разпоредбите на член 2, параграф 7, буква a) от основния регламент, и по-специално факта, че в този конкретен случай тя представлява единствената оставаща разумна база за изчисляване на нормалната стойност.

(18)

Имайки предвид липсата на други коментари, с настоящия регламент се потвърждават съображения 38—45 от временния регламент.

4.   Експортна цена

(19)

След налагането на временните мерки един сътрудничещ китайски производител износител, включен в извадката, посочи, че неговата износна цена следва да се коригира, за да се отчетат някои елементи на разходите (по-специално средната стойност на морското навло). В това отношение се отбелязва, че този проблем беше разгледан по време на проверката на място както по отношение на това дружество, така и спрямо другите дружества, включени в извадката. В случая всички дружества предоставиха информация по отношение на въпросните разходи. Сумата, твърдяна сега от дружеството, е значително по-висока от първоначално посочената сума. Отбелязва се, че това ново твърдение се основава само на декларация от спедитор и не отразява данни, отнасящи се към реална сделка. Нито един от другите включени в извадката производители износители не постави под въпрос стойностите, използвани по отношение на морското навло. Освен това, имайки предвид късното му представяне, това твърдение не може да бъде проверено. По-специално исканото коригиране не се отнася към данните, които вече са в досието. Същевременно след това твърдение Комисията преразгледа стойността на въпросните разходи, отчитайки значението на този специфичен разход за експортните сделки с ЕО, съобщени от дружеството. Поради това Комисията стигна до заключението, че е по-уместно да се използва средната стойност на морското навло, проверена на място за всички включени в извадката китайски дружества. По тази причина износната цена на дружеството беше съответно коригирана.

(20)

Един друг включен в извадката сътрудничещ китайски производител износител посочи две аритметични грешки при изчисляването на неговата износна цена, свързани с представените от него данни за износа. Искането беше счетено за основателно и съответната износна цена на производителя беше съответно коригирана.

(21)

Поради липсата на други коментари в това отношение с настоящия регламент се потвърждава съображение 46 от временния регламент.

5.   Сравнение

(22)

Поради липсата на други коментари в това отношение с настоящия регламент се потвърждават съображения 47 и 48 от временния регламент.

6.   Дъмпингови маржове

(23)

Предвид горепосоченото окончателните дъмпингови маржове, изразени като процент от цената CIF на границата на Общността преди обмитяване, са следните:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang: 139,4 %,

Huangyan № 1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang: 86,5 %,

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen, Zhejiang и неговият свързан производител Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Dangyang City, Hubei Province: 136,3 %,

сътрудничещи производители износители, които не са включени в извадката: 131 %.

Всички други дружества: 139,4 %.

Е.   ВРЕДА

1.   Продукция на Общността и производство на Общността

(24)

Поради липсата на обосновани коментари констатациите в съображения 52—54 от временния регламент се потвърждават.

2.   Потребление на Общността

(25)

Един от износителите изтъкна, че е налице несъответствие между нивото на потребление, определено в регламента относно защитните мерки (Регламент (ЕО) № 658/2004), и нивото, определено във временния регламент. Подчертава се, че разликата в нивото на потребление основно се дължи на различния продуктов обхват по настоящото разследване и на различния брой на държавите-членки в тези две разследвания. Във връзка с това не беше получена нова и обоснована информация. По такъв начин констатациите, формулирани в съображения 55—57 от временния регламент, се потвърждават. Следователно следващите части на анализа на потреблението също се потвърждават в това отношение.

3.   Внос от разглежданата държава

а)   Обем и пазарен дял на вноса на разглеждания продукт

(26)

По отношение на пазарния дял някои заинтересовани страни се противопоставиха на твърдението на Комисията в съображение 58, посочващо увеличаване на пазарния дял на дъмпинговия внос. Те твърдяха, че — противно на изводите на Комисията — пазарният дял на вноса от Китай е намалял. Развитието на вноса от КНР по обем и пазарен дял беше подложено на проверка. Както е посочено в съображение 58 от временния регламент, има само една година, през която пазарният дял на китайския внос се е понижил. За останалата част от разглеждания период пазарният дял на вноса от Китай остана трайно висок. Поради това констатациите, представени по време на предварителния етап, се потвърждават.

(27)

Някои страни заявиха, че обемите след ПР също трябва да бъдат разгледани, за да се прецени дали китайският внос се увеличава. Трябва да се отбележи, че тенденциите във вноса от Китай бяха разгледани за периода от 2002/2003 до 2006/2007 г. и в тях ясно се забелязва увеличение. В съответствие с разпоредбите на основния регламент събития след ПР не се вземат под внимание освен при изключителни обстоятелства. Във всеки случай, както е посочено по-долу в съображение 48, равнището на вноса след ПР беше проверено и беше счетено за значително.

б)   Подбиване на цените

(28)

Трима сътрудничещи производители износители оспориха заключенията на Комисията за подбиване на цените. Един от тях оспори методиката, използвана за изчисляване на подбиването на цените, и поиска корекция, за да се отразят разходите, понасяни от търговците по техните непреки продажби. Изчисленията бяха коригирани в случаите, когато това беше оправдано. Ревизираното сравнение показа, че през ПР вносът на разглеждания продукт е бил продаван в Общността на цени, които подбиват цените на производството на Общността в обхват между 18,4 и 35,2 % въз основа на данните, предоставени от включените в представителната извадка сътрудничещи производители износители.

4.   Състояние на производството на Общността

(29)

Двама вносители и асоциацията на вносителите оспориха продължителността на сезона за опаковане, посочена в съображение 79 от временния регламент. Те твърдят, че сезонът за опаковане в Испания продължава само три месеца вместо от четири до пет месеца, както е посочено във временния регламент. Въпреки това твърдението е свързано с реколтата (която е променлива по своя характер) и с произведеното количество и във всеки случай няма въздействие върху факторите на вредата, както са анализирани от службите на Комисията.

(30)

Поради липса на друга подкрепена с данни информация или аргументи, отнасящи се към състоянието на производството на Общността, с настоящия регламент се потвърждават съображения 63—86 от временния регламент.

5.   Заключение относно вредата

(31)

След оповестяването на временния регламент някои вносители и някои производители износители заявиха по отношение на съображения 83—86 от временния регламент, че данните, използвани от Комисията за установяване на нивото на вредата, нито са коректни, нито са оценени обективно. Те твърдят, че почти всички показатели, свързани с вредата, показват тенденция за подобряване и че по тази причина не могат да се намерят доказателства за вреда.

(32)

В това отношение се отбелязва, че дори и ако някои показатели показват малки подобрения, положението на производството на Общността трябва да бъде оценено като цяло и с оглед на факта, че защитните мерки бяха в сила до края на периода на разследването. Това е изяснено подробно в съображения 51—86 от временния регламент. Процесът на дълбоко преструктуриране, който се допуска от тези мерки, водещ до голямо намаление на производството и капацитета, при нормални обстоятелства щеше да е довел до значително подобряване на цялостната ситуация на производителите в Общността, в това число на обема на продукцията, използването на капацитета, обема на продажбите и разликите между цените и разходите. Вместо това показателите за обема остават слаби, запасите са се увеличили значително, а финансовите показатели продължават да са на червено, като някои от тях дори се влошават.

(33)

На тази база се счита, че заключенията по отношение на съществената вреда, нанесена на производството на Общността, изложени във временния регламент, не се променят. Следователно при липсата на друга обоснована информация или аргументи те се потвърждават окончателно.

Ж.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

1.   Последици от дъмпинговия внос

(34)

Някои заинтересовани страни заявиха, че обемът на китайския внос е стабилен от 1982 г. насам и че следователно той не би могъл да причини вреда, както се посочва във временния регламент (вж. съображение 58). Всъщност, както е обяснено по-горе в съображение 26, вносът от Китай през разглеждания период се е увеличил значително във вреда на пазарния дял на производството на ЕС. Нещо повече, аргументът се отнася за тенденциите на вноса, които излизат много извън въпросния период, поради което аргументът се отхвърля.

(35)

Както беше посочено в съображение 28 по-горе, прави се окончателното заключение, че по време на ПР износните цени на включените в извадката китайски производители износители подбиват средните цени на производството на Общността с процент, вариращ от 18,4 до 35,2 %. Коригирането на маржа на подбиването на цените оставя незасегнати заключенията относно въздействието на дъмпинговия внос, изложени в съображения 100 и 101 от временния регламент.

2.   Колебания на валутните курсове

(36)

След налагането на временните мита някои вносители също така изтъкнаха отрицателното влияние на валутните курсове върху равнището на цените. Те твърдяха, че нивото на валутния курс е основният фактор, който е причинил вреда. Въпреки това оценката на Комисията се отнася единствено до разликата в нивото на цените, без да има изискване за анализиране на факторите, които влияят на нивото на тези цени. Като последствие беше установена ясна причинно-следствена връзка между високото ниво на дъмпинга и вредата, понесена от производството на Общността, и следователно съображение 95 от временния регламент може да бъде потвърдено.

3.   Предлагане и цена на суровините

(37)

Някои заинтересовани страни твърдяха, че вредата не е причинена от дъмпинговия внос, а по-скоро от оскъдното предлагане на пресни плодове, т.е. суровината за консервирани мандарини.

(38)

Въпреки това официални данни от испанското Министерство на земеделието потвърждават, че наличното количество за консервната промишленост е повече от достатъчно за покриването на всички производствени мощности на испанските производители.

(39)

Производителите до известна степен се конкурират за пресни плодове с потребителския пазар за пряка консумация. Въпреки това тази конкуренция не прекъсва причинно-следствената връзка. Ясна и съществена причина за сравнително ниското производство, продажби и пазарен дял на производството на Общността е по-скоро натискът на масовия внос от Китай при много ниски цени. В тази ситуация и отчитайки, че пазарната цена се диктува от вноса, обхващащ повече от 70 % от пазара и участващ в подбиване, потискане и понижаване на цените, би било неикономично да се произвежда повече без основателни очаквания за продажба на продуктите на цени, позволяващи нормална печалба. По тази причина е разумно да се заключи, че испанските производители биха могли да доставят значително по-големи количества, при условие че пазарната цена няма да оказва отрицателно въздействие върху техните икономически резултати.

(40)

Друг факт, потвърждаващ този анализ, е трайното съществуване на значителен обем от запаси при производителите от Общността, което подчертава, че вредоносната ситуация за производството на Общността е възникнала не от недостатъчна продукция, а поради продукция, която не може да се продава поради натиска на вноса от КНР.

(41)

Тъй като става дума за селскостопански продукт, цената на суровината е предмет на сезонни колебания поради нейния селскостопански характер. Въпреки това Комисията забелязва, че през петгодишния анализиран период, който включва реколти с по-ниски и по-високи цени, вредата (например под формата на финансови загуби) възниква независимо от тези колебания и затова икономическите резултати на производството на Общността не са пряко обвързани с тези сезонни колебания.

4.   Разлики в качеството

(42)

Някои страни твърдят, че китайският продукт е с по-високо качество от продукцията на Общността. Въпреки това ценовите разлики, произтичащи от това, не са достатъчно обосновани и няма доказателства, че предпочитанията на потребителите към китайските продукти биха били толкова силни, че да станат причина за влошеното положение на производството на Общността. Във всеки случай предполагаемите ценови разлики биха били в полза на китайските продукти, увеличавайки степента на подбиването на цените/продажбите на по-ниски цени. При отсъствието на друга нова информация или аргументи по същество с настоящия регламент се потвърждава съображение 99 от временния регламент.

5.   Увеличени разходи

(43)

Някои страни твърдят, че значително увеличените разходи на някои производители са в основата на вредата. Тези твърдения не са достатъчно обосновани. Анализът на Комисията не откри никакви събития, които биха могли да променят посоката на причинно-следствената връзка или да въздействат върху изчисляването на степента на отстраняване на вредата.

(44)

Някои страни представиха коментари относно увеличените производствени разходи и неспособността на производството на Общността да ги намали. Някои елементи на разходите (като например разходите за енергия) са се увеличили, но тяхното влияние не е такова, че да прекъсне причинно-следствената връзка в контекст, в който много значителен обем от дъмпингов китайски износ потиска продажбите и производството (като по такъв начин увеличава разходите за единица продукция на производството на Общността), подбива и потиска цените на производството на Общността.

6.   Схеми за подпомагане

(45)

Твърдеше се, че схемите на ЕО за подпомагане предизвикват изкуствен растеж на преработката в ЕО и след това насърчават намаляване на предлагането на суровината за разглеждания продукт. Това твърдение е с общ характер и не е достатъчно обосновано. Във всеки случай въпросните схеми бяха променени през 1996 г., когато помощта започна да се отпуска на фермерите вместо на преработвателите на разглеждания продукт. Анализът на Комисията не откри никакви остатъчни ефекти по време на периода на разследването, които биха могли да прекъснат причинно-следствената връзка. По отношение на предлагането се прави позоваване на съображения 40 и 41 по-горе.

7.   Заключение относно причинно-следствената връзка

(46)

При липсата на нова и аргументирана информация или доводи по този въпрос с настоящия регламент се потвърждават съображения 87—101 от временния регламент.

(47)

Предвид горепосоченото се потвърждава предварителната констатация за съществуване на причинно-следствена връзка между съществената вреда, нанесена на производството на Общността, и дъмпинговия китайски внос.

З.   ИНТЕРЕС НА ОБЩНОСТТА

1.   Развитие след периода на разследване

(48)

От 9 ноември 2007 г. вносът от КНР подлежи на регистрация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1295/2007 на Комисията от 5 ноември 2007 г. относно вноса на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т. н.) с произход от КНР, подлежащи на регистрационен режим („регламента за регистрация“) (7). Това бе направено с оглед на евентуалното налагане на антидъмпингови мита с обратна сила. По тази причина и по изключение беше анализирано развитието и след ПР. Данните на Евростат потвърждават, че вносът от Китай остава значителен и това беше потвърдено от някои вносители. Обемът за последните десет месеца след края на ПР достигна равнище от 74 000 тона при стабилни ниски цени.

2.   Способност на производителите от Общността да снабдяват пазара на Общността

(49)

Редица страни коментираха ниското ниво на испанската продукция, за която те твърдят, че не е в състояние да снабдява в пълна степен пазара на Общността. Макар и да е вярно, че при сегашната ситуация производството на Общността не захранва пазара на ЕС като цяло, следва да се отбележи, че този факт е свързан с последствията от вредоносния внос, както е обяснено по-горе. Във всеки случай желаният ефект от мерките не е да се затвори пазарът на Общността за китайския внос, а да се отстранят последствията от вредоносния дъмпинг. Като се има предвид, inter alia, и наличието само на два източника за предлагането на тези продукти, се счита, че в случай на налагане на окончателни мерки китайските продукти ще продължат да бъдат предмет на значително търсене в Общността.

3.   Интерес на производството на Общността и доставчиците

(50)

Една асоциация на вносители изказа твърдението, че каквито и да са антидъмпингови мерки без ограничение на количествата няма да спомогнат за защитата на испанското производство, а ще провокират автоматично незаконни търговски дейности. Това е един аргумент, който по-скоро изтъква необходимостта институциите да осигурят надлежното наблюдение на изпълнението на мерките, а не е аргумент срещу ползата, която мерките биха могли да имат за производителите на Общността.

(51)

Друг вносител твърди, че налагането на антидъмпингови мерки няма да подобри положението на испанските производители поради наличието на големи запаси, натрупани от вносителите в ЕС, които биха били в състояние да задоволят търсенето на пазара в най-близко бъдеще. Размерът на запасите и самото явление на натрупването им бяха подкрепени от друг вносител. Тези коментари потвърждават анализа на Комисията във временния регламент, както и на други места в настоящия регламент. Припомня се обаче, че мерките имат за цел да намалят последиците от вредоносния дъмпинг в продължение на период от пет години, а не само за една година.

(52)

При липсата на нова и обоснована информация или аргументи в тази връзка с настоящия регламент се потвърждават заключенията, направени в съображения 103—106 и 115 от временния регламент по отношение на интереса на производството на Общността.

4.   Интерес на несвързани вносители/търговци в Общността

(53)

Сътрудничещите вносители изразиха общ интерес за поддържане на два източника на снабдяване с разглеждания продукт, а именно Испания и Китай, с цел да се поддържа сигурността на снабдяването при конкурентни цени.

(54)

Въпреки това по-голямата част от вносителите (ако окончателни мерки бъдат наложени) биха предпочели мярка, която съдържа и количествени елементи. Това не се счита за адекватно, както е обяснено по-долу в съображение 68.

(55)

Данните от включените в извадката сътрудничещи вносители бяха проверени и те потвърждават, че секторът на консервираните мандарини представлява по-малко от 6 % от общия им оборот, както и че те постигат средно ниво на доходност, превишаващо 10 %, както през периода на разследването, така и за периода от 2004 до 2008 г.

(56)

Горното подчертава, че общо взето потенциалното въздействие на мерките върху вносителите и търговците няма да бъде непропорционално на положителните последици, произтичащи от мерките.

5.   Интереси на ползвателите/търговците на дребно

(57)

Един ползвател, представящ по-малко от 1 % от потреблението, внесе общи коментари относно намалената наличност на мандарини в ЕС и по-високото качество на китайските продукти. Той беше поканен да продължи да сътрудничи чрез представяне на индивидуални данни, но отказа това и не подкрепи твърденията си. Друг търговец на дребно, член на асоциация на основните вносители, изобщо се противопостави на повишаването на цените. В хода на разследването не бяха получени никакви други коментари или мнения относно интересите на ползвателите и/или търговците на дребно. При това положение и при липсата на аргументирани коментари от ползвателите/търговците на дребно с настоящия регламент се потвърждават заключенията, направени в съображения 109—112 от временния регламент.

6.   Интерес на потребителите

(58)

Противно на това, което се твърдеше от един вносител, интересът на потребителите беше взет под внимание по време на предварителния етап. Заключенията на Комисията са описани в съображения 113 и 114 от временния регламент. Други заинтересовани страни твърдят, че въздействието върху потребителите ще бъде значително. Въпреки това не беше представена информация, която би могла да хвърли съмнение върху изводите в гореспоменатите съображения. Дори ако митата доведат до повишаване на потребителските цени, никой не оспори факта, че този продукт представлява много малка част от разходите на домакинствата за храна. Следователно при липса на коментари от страна на потребителите и на друга нова и аргументирана информация тези съображения се потвърждават.

7.   Заключение за интереса на Общността

(59)

Гореизложеният допълнителен анализ относно застрашените интереси на Общността не променя предварителните заключения в това отношение. Данните от включените в извадката сътрудничещи вносители бяха проверени и потвърдиха, че секторът на консервираните мандарини за тях представлява по-малко от 6 % от общия им оборот и че те, общо взето, са постигали благоприятни резултати по време на периода на разследването, както и през разглеждания период 2004—2008 г., така че въздействието на мерките върху вносителите ще бъде минимално. Установено беше също така, че финансовото въздействие върху крайния потребител ще бъде незначително, имайки предвид, че в държавите-потребители се купуват незначителни количества от продукта на глава от населението. Счита се, че заключенията по отношение на интереса на Общността, както са представени във временния регламент, не са се променили. При отсъствието на други коментари заключенията, изложени във временния регламент, се потвърждават окончателно.

И.   ОКОНЧАТЕЛНИ МЕРКИ

1.   Степен на отстраняване на вредата

(60)

Един от вносителите изтъкна, че маржът на печалбата при ниво от 6,8 %, използвано като референтно ниво на предварителния етап, е надценен. В това отношение следва да се отбележи, че същото ниво беше използвано и прието за защитните мерки като фактическа печалба, постигната от производството на Общността през периода 1998/1999 — 2001/2002 г. То се отнася до печалбите на производителите в Общността при нормална търговска ситуация преди увеличаването на вноса, което доведе до вреда за производството. Следователно аргументът се отхвърля.

(61)

Производители на Общността твърдят, че временните мита не отчитат своеобразното положение на пазара на консервирани мандарини, на който производството се концентрира само в една държава, а по-голямата част от продажбите и от вноса е съсредоточена в друга европейска държава. Затова беше поискано окончателните изчисления да вземат предвид транспортните разходи от държавата производител до държавата потребител. Искането е обосновано и оправдано и изчисленията бяха съответно коригирани, за да се отчете концентрацията на продажбите в съответните области на Общността.

(62)

Една от страните направи коментари относно изчисляването на степента на подбиване на цените и на продажбите на по-ниски цени. На заключителния етап бяха направени съответните корекции, където беше необходимо.

(63)

Получените в резултат от изчисляването маржове на вредата, вземайки предвид исканията на заинтересованите страни, когато това беше основателно, изразени като процент от общата CIF стойност на вноса на всеки включен в извадката китайски износител, бяха по-малки от установените дъмпингови маржове, както следва:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang: 100,1 %,

Huangyan № 1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang: 48,4 %,

Zhejiang Xinshiji Food Co., Ltd. и неговият свързан производител Hubei Xinshji Foods Co., Ltd., Sanmen: 92,0 %,

сътрудничещи производители износители, които не са включени в представителната извадка: 90,6 %.

Всички други дружества: 100,1 %.

2.   Обратна сила

(64)

Както е посочено в съображение 4, на 9 ноември 2007 г. въз основа на искане от производството на Общността Комисията реши, че вносът на разглеждания продукт с произход от КНР подлежи на регистрация. Това искане беше оттеглено и затова въпросът не беше разглеждан по-нататък.

3.   Окончателни мерки

(65)

С оглед на заключенията, направени по отношение на дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Общността и в съответствие с член 9, параграф 4 от основния регламент следва да се наложи окончателно антидъмпингово мито на равнището на по-ниския установен марж на дъмпинга или марж на вреда съгласно правилото за по-ниското мито. В този случай ставката на митото следва да бъде определена съответно на равнището на установената вреда.

(66)

Въз основа на гореизложеното и в съответствие с поправката, публикувана в Официален вестник L 258 (8), окончателното мито следва да възлиза на:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang: 531,2 EUR/t,

Huangyan № 1 Canned Food Factory Huangyan, Zhejiang: 361,4 EUR/t,

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen, Zhejiang и неговият свързан производител HubeiXinshiji Foods Co., Ltd., Dangyang City, Hubei Province: 490,7 EUR/t,

сътрудничещи производители износители, които не са включени в представителната извадка: 499,6 EUR/t.

Всички други дружества: 531,2 EUR/t.

4.   Форма на мерките

(67)

Редица страни поискаха мерки, съчетаващи ценови и количествени елементи, при които за първоначален обем на вноса няма да се плаща мито или ще се плаща намалено мито. В някои случаи това беше свързано със система за лицензиране.

(68)

Тази възможност беше обсъдена, но беше отхвърлена, по-специално по следните причини. Антидъмпинговите мита се налагат, защото износната цена е по-ниска от нормалната стойност. Количествата, изнасяни за Общността, имат значение за анализа дали дъмпинговият внос причинява вреда. Въпреки това тези количества обикновено са без значение за нивото на митото, което трябва да бъде наложено. С други думи, ако се установи, че дъмпинговият внос причинява вреда, дъмпингът може да се компенсира чрез налагането на мито, което важи още за първата доставка, внесена след влизането на митото в сила. Накрая, доколкото може да се установи, че в интерес на Общността е през определен период продуктите да бъдат внасяни без налагане на антидъмпингови мита, член 11, параграф 4 от основния регламент позволява спиране на действието им при определени условия.

(69)

Някои страни заявиха, че всички форми на мерки без количествени ограничения ще доведат до избягване на плащането на мито. Тези страни отново се позоваха на натрупването на запаси, настъпило след разширяването на Европейския съюз на 1 май 2004 г. Анализът на службите на Комисията потвърждава, че това е очевиден опит за избягване на плащането на мито. Имайки предвид тези твърдения и фактите, описани в съображения 123 и 125 от временния регламент, Комисията ще следи развитието, за да предприеме необходимите действия за осигуряване на правилното прилагане на мерките.

(70)

Други страни твърдят, че мерките следва да изключват количествата, които вече са предмет на съществуващи договори за продажба. Това на практика би довело до освобождаване от мита, което би обезсмислило оздравителния ефект на мерките, и затова се отхвърля. Пправи се позоваване и на съображения 51 и 52 по-горе.

(71)

Временният регламент наложи антидъмпингово мито под формата на специфично мито за всяко дружество, произтичащо от прилагането на маржа на отстраняване на вредата към износните цени, използвани при изчисляването на дъмпинга по време на ПР. Тази методика се потвърждава на нивото на окончателните мерки.

5.   Гаранции

(72)

На по-късен етап от разследването няколко производители износители от КНР предложиха поемане на ценови гаранции. Те не бяха счетени за приемливи поради значителните колебания в цените на този продукт, риска от избягване или заобикаляне на плащането на мита за него (вж. съображения 124 и 125 от временния регламент), както и факта, че в предложенията на китайските органи не се съдържаха гаранции, даващи възможност за адекватен мониторинг в контекста на дружества, които не са получили статут за третиране според условията на пазарна икономика.

Й.   ОКОНЧАТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ВРЕМЕННОТО МИТО

(73)

С оглед на размера на установения дъмпингов марж и предвид нивото на вредата, причинена на производството на Общността, се смята за необходимо сумите, представени като обезпечение във връзка с временното антидъмпингово мито, наложено с временния регламент, да се съберат окончателно до размера на сумата на временно наложените мита. Що се отнася до производителите износители, за които окончателното мито е малко по-високо от временните мита, сумите, представени като обезпечение във връзка с временното антидъмпингово мито, следва да бъдат събрани в размера, определен във временния регламент, в съответствие с член 10, параграф 3 от основния регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   С настоящия регламент се налага окончателно антидъмпингово мито върху вноса на приготвени или консервирани мандарини (включително тангерини и сатсумаси), клементини, wilkings и други подобни цитрусови хибриди без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители, определени в позиция по КН 2008, с произход от Китайската народна република, класирани под кодове по КН 2008 30 55, 2008 30 75 и ex 2008 30 90 (кодове по ТАРИК 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069).

2.   Размерът на окончателното антидъмпингово мито, приложимо за продуктите, описани в член 1, произведени от следните дружества, е, както следва:

Дружество

ЕUR за тон

нетно тегло

Допълнителен код по ТАРИК

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang

531,2

A886

Huangyan № 1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

361,4

A887

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen, Zhejiang и неговият свързан производител Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Dangyang City, Hubei Province

490,7

A888

Сътрудничещи производители износители, които не са включени в представителната извадка, определена в приложението

499,6

A889

Всички други дружества

531,2

A999

Член 2

1.   В случаите, когато стоките са били повредени преди допускането им за свободно обращение и по тази причина действително платената или подлежаща на плащане цена е пропорционално разпределена за определяне на митническата стойност в съответствие с член 145 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (9), размерът на антидъмпинговото мито, изчислено въз основа на член 1 по-горе, се намалява с процент, съответстващ на пропорционалното разпределение на действително платената или подлежаща на плащане цена.

2.   Прилагат се действащите разпоредби в областта на митническото облагане, освен ако е предвидено друго.

Член 3

1.   Сумите, представени като обезпечение чрез временното антидъмпингово мито съгласно Регламент (ЕО) № 642/2008 се събират окончателно по ставката на временното мито.

2.   За сътрудничещите производители износители, които погрешно не са били включени в приложението за сътрудничещите производители износители към Регламент (ЕО) № 642/2008, а именно: Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd., Xiangshan, Ningbo, Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd., Ningbo, Zhejiang и Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd., Yidu, Hubei, сумите, представени като обезпечение над временното мито, приложимо за сътрудничещи производители, които не са включени в представителната извадка, се освобождават.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2008 година.

За Съвета

Председател

M. BARNIER


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 246, 20.10.2007 г., стр. 15.

(3)  ОВ L 178, 5.7.2008 г., стр. 19.

(4)  ОВ L 288, 6.11.2007 г., стр. 22.

(5)  ОВ L 290, 8.11.2003 г., стр. 3.

(6)  ОВ L 104, 8.4.2004 г., стр. 67.

(7)  ОВ L 288, 6.11.2007 г., стр. 22.

(8)  ОВ L 258, 26.9.2008 г., стр. 74.

(9)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Сътрудничещи производители износители, които не са включени в представителната извадка (допълнителен код по ТАРИК A889)

 

Hunan Pointer Foods Co., Ltd., Yongzhou, Hunan

 

Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd., Xiangshan, Ningbo

 

Yichang Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd., Yichang, Hubei

 

Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd., Ningbo, Zhejiang

 

Huangyan № 2 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

 

Zhejiang Xinchang Best Foods Co., Ltd., Xinchang, Zhejiang

 

Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd., Yidu, Hubei

 

Guangxi Guiguo Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi

 

Zhejiang Juda Industry Co., Ltd., Quzhou, Zhejiang

 

Zhejiang Iceman Group Co., Ltd., Jinhua, Zhejiang

 

Ningbo Guosheng Foods Co., Ltd., Ninghai

 

Yi Chang Yin He Food Co., Ltd., Yidu, Hubei

 

Yongzhou Quanhui Canned Food Co., Ltd., Yongzhou, Hunan

 

Ningbo Orient Jiuzhou Food Trade & Industry Co., Ltd., Yinzhou, Ningbo

 

Guangxi Guilin Huangguan Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi

 

Ningbo Wuzhouxing Group Co., Ltd., Mingzhou, Ningbo


30.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 350/46


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1356/2008 НА КОМИСИЯТА

от 23 декември 2008 гοдина

за изменение на Регламент (ЕО) № 593/2007 относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 64, параграф 1 от него,

след консултации с управителния съвет на Европейската агенция за авиационна безопасност,

като има предвид, че:

(1)

Правилата за изчисляване на таксите и възнагражденията, предвидени в Регламент (ЕО) № 593/2007 на Комисията от 31 май 2007 година относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност (2), трябва да се преразглеждат периодично, за да се гарантира, че размерът на таксите и възнагражденията, плащани от заявителя, отговарят на сложността на задачата, изпълнявана от Агенцията, и на свързаното действително натоварване с работа. Бъдещи изменения в посочения регламент ще прецизират тези правила също и въз основа на данните, с които ще разполага Европейската агенция за авиационна безопасност (наричана по-долу „Агенцията“) след въвеждането на нейната система за планиране на ресурсите на предприятието.

(2)

Споразуменията, упоменати в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008, следва да предоставят основа за оценяване на действителното натоварване с работа, свързана със сертифицирането на продукти на трети държави. По принцип процесът на заверяване от Агенцията на сертификати, издадени от трета държава, с която Общността има съответно споразумение, е описан в тези споразумения и следва да има за резултат натоварване с работа, различаващо се от това за процедурата, изисквана за сертификационните дейности на Агенцията.

(3)

Като се гарантира балансът между общите разходи, направени от Агенцията по изпълнението на задачи по сертифициране, и общите приходи от събираните от нея такси и възнаграждения, правилата за изчисляване на таксите и възнагражденията трябва да останат валидни и справедливи за всички заявители. Това трябва да важи и за изчисляването на разходи за пътувания извън територията на държавите-членки. Сегашната формула трябва да се прецизира, за да се гарантира, че тя се отнася единствено за преките разходи, направени за тези пътувания.

(4)

Натрупаният опит по прилагането на Регламент (ЕО) № 593/2007 показа, че е необходимо да се посочва кога Агенцията може да фактурира дължимата такса и да се задава методът за изчисляване на подлежащата на възстановяване сума в случай на прекъсване на задача по сертифициране. Подобни правила трябва да се предоставят за случая на отказ от сертификат или на спиране на действието му.

(5)

По технически причини следва да се въведат изменения в приложението към Регламент (ЕО) № 593/2007 с цел да се подобрят някои определения или класификации.

(6)

Поради това Регламент (ЕО) № 593/2007 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Комитета, учреден по силата на член 65 от Регламент (ЕО) № 216/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 593/2007 се изменя, както следва:

1.

Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

Без да се засяга член 4, когато се извършва задача по сертифициране, изцяло или отчасти, извън териториите на държавите-членки, таксата, която се фактурира на заявителя, включва съответните пътни разходи извън тези територии, съгласно формулата:

d = f + v + h – e

където:

d

=

дължима такса

f

=

такса в зависимост от вида извършвана задача, както е посочено в приложението

v

=

пътни разходи

h

=

време, прекарано от експерти в превозните средства, фактурирано по часовата ставка, посочена в част II

e

=

средни пътни разходи на територията на държавите-членки, включително средното време, прекарано в превозните средства на територията на държавите-членки, умножено по часовата ставка, посочена в част II.“

2.

Член 8 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Издаването, продължаването или изменението на сертификат е предмет на предварително плащане на пълния размер на дължимата такса, освен ако не съществува друга договореност между Агенцията и заявителя. Агенцията може да фактурира таксата за плащане наведнъж, след като получи заявлението, или в началото на годишния или надзорния период. В случай на неплащане, Агенцията може да откаже издаването или да отнеме съответния сертификат след официално предупреждение до заявителя.“

б)

параграф 3 се заличава;

в)

параграф 7 се заменя, както следва:

„7.   Когато Агенцията трябва да прекъсне дадена задача по сертифициране, поради недостатъчно средства у заявителя или тъй като той не отговаря на необходимите изисквания, или по причина, че заявителят се откаже от заявлението си или отложи проекта си, остатъкът от всички дължими такси, изчислен почасово за текущия период от дванадесет месеца, но ненадвишаващ приложимата фиксирана такса, се заплаща изцяло в момента, в който Агенцията прекъсне работа по задачата, заедно с всички други суми, дължими към това време. Съответният брой часове се фактурира според почасовата ставка, определена в част II от приложението. Когато, по искане на заявителя, Агенцията възобнови прекъсната задача по сертифициране, тя се фактурира като нов проект.“

г)

добавят се следните параграфи 8 и 9:

„8.   Когато притежателят на сертификат се откаже от съответния сертификат или Агенцията отнеме сертификата, остатъкът от всички дължими такси, изчислен почасово, но ненадвишаващ приложимата фиксирана такса, се заплаща изцяло в момента на отказа или отнемането заедно с всички други суми, дължими към това време. Съответният брой часове се фактурира според почасовата ставка, определена в част II от приложението.

9.   Когато Агенцията спре действието на сертификат, остатъкът от всички дължими такси, изчислен почасово на основата на pro rata temporis (пропорционално на времето), се заплаща изцяло в момента на спирането на действието заедно с всички други суми, дължими към това време. Ако действието на сертификата бъде възстановено впоследствие, от датата на възстановяването започва нов период от дванадесет месеца.“

3.

В член 12, петият параграф се заличава.

4.

В член 14, параграф 3 се заличава.

5.

Приложението се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2009 година.

Той се прилага при следните условия:

а)

таксите в таблици от 1 до 5 от част I от приложението се прилагат към всяко заявление за сертификат, получено след 1 януари 2009 г.;

б)

таксите, посочени в таблица 6 от част I от приложението, се прилагат към годишните такси, събирани след 1 януари 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 декември 2008 година.

За Комисията

Antonio TAJANI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 140, 1.6.2007 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент (ЕО) № 593/2007 се изменя, както следва:

(1)

Обяснителна бележка 7 се заменя със следното:

„(7)

„Производен“означава изменен типов сертификат, както е определен и заявен от притежателя на типовия сертификат.“

(2)

Обяснителна бележка 9 се заменя със следното:

„(9)

В таблици 3 и 4 към част I, „Прост“, „Стандартен“ и „Сложен“ се отнасят към следното:

 

Прост

Стандартен

Сложен

Допълнителен типов сертификат (STC) на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ)

значителни промени в проекта, внесени от ЕААБ

значителни ремонти от ЕААБ

STC, значителна промяна на проекта, или поправка, включваща само настоящи и добре изпитани методи за обосновка, за които в момента на заявлението може да се представи пълен набор от данни (описание, контролен списък за съответствието и документи за съответствие), за които заявителят е с доказан опит и които могат да се оценят от ръководителя по сертифицирането на проекта самостоятелно или с ограниченото участие на един специалист в тази дисциплина

Всички други STC, значителни изменения на проекта или ремонти

Значителен (1) STC или значителна промяна на проекта

Валидиран STC по двустранно споразумение

Базов (2)

Не базов (2)

Не базов STC (2), когато сертификационният орган (2) е определил промяната като „значителна“ (1)

Валидирана значителна промяна на проекта по двустранно споразумение

Равнище 2 (2) на значителни промени в проекта, когато не са автоматично приети. (3)

Равнище 1 (2)

Равнище 1 (2) на значителни промени в проекта, когато сертификационният орган (2) е определил промяната като „значителна“ (1)

Валидирана значителна поправка по двустранно споразумение

Не се съобщава

(приета автоматично)

Ремонти на ключов компонент (2)

N/A

(3)

В част I, таблици 1 до 6 се заменят със следното:

„Таблица 1:   Типов сертификат и ограничен типов сертификат (упоменати в подчаст Б и подчаст О на приложението към Регламент (ЕО) № 1702/2003 (4))

(EUR)

 

Фиксирана такса

Въздухоплавателни средства с неподвижно крило

Над 150 000 kg

2 600 000

Над 50 000 kg до 150 000 kg

1 330 000

Над 22 000 kg до 50 000 kg

1 060 000

Над 5 700 kg до 22 000 kg

410 000

Над 2 000 kg до 5 700 kg

227 000

До 2 000 kg

12 000

Много леки самолети, мотопланери, планери

6 000

Вертолети

Големи

525 000

Средни

265 000

Малки

20 000

Други

Балони

6 000

Тяга

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим над 25 KN или отдавана мощност над 2 000 kW

365 000

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим до 25 KN или отдавана мощност до 2 000 kW

185 000

Нетурбинни двигатели

30 000

Нетурбинни двигатели CS 22 H, CS VLR App. B

15 000

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) над 5 700 kg

10 250

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) до 5 700 kg

2 925

Части

Стойност над 20 000 EUR

2 000

Стойност между 2 000 и 20 000 EUR

1 000

Стойност под 2 000 EUR

500


Таблица 2:   Производни на типов сертификат или ограничен типов сертификат

(EUR)

 

Фиксирана такса (5)

Въздухоплавателни средства с неподвижно крило

Над 150 000 kg

1 000 000

Над 50 000 kg до 150 000 kg

500 000

Над 22 000 kg до 50 000 kg

400 000

Над 5 700 kg до 22 000 kg

160 000

Над 2 000 kg до 5 700 kg

80 000

До 2 000 kg

2 800

Много леки самолети, мотопланери, планери

2 400

Вертолети

Големи

200 000

Средни

100 000

Малки

6 000

Други

Балони

2 400

Тяга

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим над 25 KN или отдавана мощност над 2 000 kW

100 000

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим до 25 KN или отдавана мощност до 2 000 kW

50 000

Нетурбинни двигатели

10 000

Нетурбинни двигатели CS 22 H, CS VLR App. B

5 000

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) над 5 700 kg

2 500

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) до 5 700 kg

770

Части

Стойност над 20 000 EUR

1 000

Стойност между 2 000 и 20 000 EUR

600

Стойност под 2 000 EUR

350


Таблица 3:   Допълнителни типови сертификати (посочени в подчаст Д от приложението към Регламент (ЕО) № 1702/2003)

(EUR)

 

Фиксирана такса (6)

Сложен

Стандартен

Прост

Въздухоплавателни средства с неподвижно крило

Над 150 000 kg

25 000

6 000

3 000

Над 50 000 kg до 150 000 kg

13 000

5 000

2 500

Над 22 000 kg до 50 000 kg

8 500

3 750

1 875

Над 5 700 kg до 22 000 kg

5 500

2 500

1 250

Над 2 000 kg до 5 700 kg

3 800

1 750

875

До 2 000 kg

1 600

1 000

500

Много леки самолети, мотопланери, планери

250

250

250

Вертолети

Големи

11 000

4 000

2 000

Средни

5 000

2 000

1 000

Малки

900

400

250

Други

Балони

800

400

250

Тяга

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим над 25 KN или отдавана мощност над 2 000 kW

12 000

5 000

2 500

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим до 25 KN или отдавана мощност до 2 000 kW

5 800

2 500

1 250

Нетурбинни двигатели

2 800

1 250

625

Нетурбинни двигатели CS 22 H, CS VLR App. B

1 400

625

300

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) над 5 700 kg

2 000

1 000

500

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) до 5 700 kg

1 500

750

375


Таблица 4:   Значителни изменения и значителни ремонти (посочени в подчасти Г и М от приложението към Регламент (ЕО) № 1702/2003)

(EUR)

 

Фиксирана такса (7)  (8)

Сложен

Стандартен

Прост

Въздухоплавателни средства с неподвижно крило

Над 150 000 kg

20 000

6 000

3 000

Над 50 000 kg до 150 000 kg

9 000

4 000

2 000

Над 22 000 kg до 50 000 kg

6 500

3 000

1 500

Над 5 700 kg до 22 000 kg

4 500

2 000

1 000

Над 2 000 kg до 5 700 kg

3 000

1 400

700

До 2 000 kg

1 100

500

250

Много леки самолети, мотопланери, планери

250

250

250

Вертолети

Големи

10 000

4 000

2 000

Средни

4 500

2 000

1 000

Малки

850

400

250

Други

Балони

850

400

250

Тяга

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим над 25 KN или отдавана мощност над 2 000 kW

5 000

2 000

1 000

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим до 25 KN или отдавана мощност до 2 000 kW

2 500

1 000

500

Нетурбинни двигатели

1 300

600

300

Нетурбинни двигатели CS 22 H, CS VLR App. B

600

300

250

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) над 5 700 kg

250

250

250

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) до 5 700 kg

250

250

250


Таблица 5:   Малки изменения и малки ремонти (посочени в подчасти Г и М от приложението към Регламент (ЕО) № 1702/2003)

(EUR)

 

Фиксирана такса (9)  (10)

Въздухоплавателни средства с неподвижно крило

Над 150 000 kg

500

Над 50 000 kg до 150 000 kg

500

Над 22 000 kg до 50 000 kg

500

Над 5 700 kg до 22 000 kg

500

Над 2 000 kg до 5 700 kg

250

До 2 000 kg

250

Много леки самолети, мотопланери, планери

250

Вертолети

Големи

500

Средни

500

Малки

250

Други

Балони

250

Тяга

Турбинни двигатели

500

Турбинни двигатели

250

Витла

250


Таблица 6:   За товарни версии на дадено въздухоплавателно средство със свои собствени типови сертификати към таксата за еквивалентната пътническа версия се прилага коефициент от 0,85.

(EUR)

 

Фиксирана такса (11)  (12)  (13)

 

Проект от ЕС

Проект извън ЕС

Въздухоплавателни средства с неподвижно крило

Над 150 000 kg

270 000

90 000

Над 50 000 kg up to 150 000 kg

150 000

50 000

Над 22 000 kg up to 50 000 kg

80 000

27 000

Над 5 700 kg up to 22 000 kg

17 000

5 700

Над 2 000 kg up to 5 700 kg

4 000

1 400

До 2 000 kg

2 000

670

Много леки самолети, мотопланери, планери

900

300

Вертолети

Големи

65 000

21 700

Средни

30 000

10 000

Малки

3 000

1 000

Други

Балони

900

300

Тяга

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим над 25 KN или отдавана мощност над 2 000 kW

40 000

13 000

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим до 25 KN или отдавана мощност до 2 000 kW

6 000

2 000

Нетурбинни двигатели

1 000

350

Нетурбинни двигатели CS 22 H, CS VLR App. B

500

250

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) над 5 700 kg

750

250

Части

Стойност над 20 000 EUR

2 000

700

Стойност между 2 000 и 20 000 EUR

1 000

350

Стойност под 2 000 EUR

500

250

(4)

В част II, точка 2 се заменя със следния текст:

„2.

Почасова ставка съгласно съответните задачи:

Демонстриране на разчетната мощност посредством алтернативни процедури

Действителен брой часове

Производство без одобрение

Действителен брой часове

Алтернативни методи за постигане на съответствие с директивите за летателна годност (AD)

Действителен брой часове

Помощ при заверяване (приемане на сертификатите на ЕААБ от чуждестранните органи)

Действителен брой часове

Техническа помощ, поискана от чуждестранни органи

Действителен брой часове

Приемане от ЕААБ на докладите на MRB

Действителен брой часове

Прехвърляне на сертификати

Действителен брой часове

Одобряване на условия за летателна експлоатация за разрешение за изпълнение на полети

3 часа

Административно преиздаване на документи

1 час

Експортен сертификат за летателна годност (E-CoA) за въздухоплавателни средства CS 25

6 часа

Експортен сертификат за летателна годност (E-CoA) за други въздухоплавателни средства

2 часа“


(1)  „Значителен“ е определен в параграф 21A.101, буква б) от приложението към Регламент (ЕО) № 1702/2003.

(2)  Относно определенията за „базов“, „не базов“, „равнище 1“, „равнище 2“, „ключов компонент“ и „сертификационен орган“, вж. приложимото двустранно споразумение, по което е извършено утвърждаването.

(3)  Критериите за автоматично приемане от ЕААБ за равнище 2 на значителни промени са определени в Решение 2004/04/CF на Изпълнителния директор на ЕААБ или в приложимото двустранно споразумение, по което е извършено утвърждаването“.

(4)  ОВ L 243, 27.9.2003 г., стр. 6.

(5)  За производни, свързани със значителни промени в типовия проект, както е описано в подчаст Б на приложението към Регламент (ЕО) № 1702/2003, се прилага съответната такса за типов сертификат или ограничен типов сертификат, определена в таблица 1.

(6)  За допълнителни типови сертификати, свързани със значителни промени, както е определено в подчаст Б на приложението към Регламент (ЕО) № 1702/2003, се прилага съответната такса за типов сертификат или ограничен типов сертификат, определена в таблица 1.

(7)  За значителни големи промени, свързани със значителни промени, както е определено в подчаст Б на приложението към Регламент (ЕО) № 1702/2003, се прилага съответната такса за типов сертификат или ограничен типов сертификат, определена в таблица 1.

(8)  Промени и ремонти на спомагателната силова установка (APU) се таксуват като промени и ремонти на двигатели със същата мощност.

(9)  Таксите, определени в настоящата таблица, не се прилагат за малки изменения и ремонти, които се извършват от проектантски организации в съответствие с част 21А.263, буква в), точка 2 от подчаст Й от приложението към Регламент (ЕО) № 1702/2003.

(10)  Промени и ремонти на спомагателната силова установка (APU) се таксуват като промени и поправки на двигатели със същата мощност.

(11)  За товарни версии на дадено въздухоплавателно средство със свои собствени типови сертификати към таксата за еквивалентната пътническа версия се прилага коефициент от 0,85.

(12)  За притежателите на многократни типови сертификати и/или многократни ограничени типови сертификати, при вторите и последващите типови сертификати или ограничени типови сертификати за същата продуктова категория се прилага намаление на годишната такса съгласно следната таблица:

Продукт от идентична категория

Намаления, прилагани върху фиксираната такса

1-и

0 %

2-и

10 %

3-и

20 %

4-и

30 %

5-и

40 %

6-и

50 %

7-и

60 %

8-и

70 %

9-и

80 %

10-и

90 %

11-и и последващи продукти

100 %

(13)  За въздухоплавателните средства, от които в света са регистрирани по-малко от 50 броя, постоянните проверки за летателна годност се фактурират по почасовата ставка, посочена в част II от приложението, до нивото на таксите за съответната категория на летателния продукт. За продуктите, частите и оборудването, които не представляват въздухоплавателното средство, ограничението се отнася до броя на самолетите, на които са монтирани въпросните продукти, части и оборудване.“


РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ОТ СЪВЕТА

30.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 350/56


РЕШЕНИЕ № 1357/2008/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 декември 2008 година

за изменение на Решение № 1720/2006/ЕО за създаване на Програма за действие за обучение през целия живот

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 149, параграф 4 и член 150, параграф 4 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

С Решение № 1720/2006/ЕО на Европейският парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. (3) беше създадена Програма за действие за обучение през целия живот за периода 2007—2013 г.

(2)

В член 9, параграф 2 от Решение № 1720/2006/ЕО се предвижда, че мерките необходими за прилагането на програмата и различни от изброените в параграф 1, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 10, параграф 3 от същото решение, т.е. в съответствие с процедурата по консултиране, предвидена в Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(3)

От този текст на Решение № 1720/2006/ЕО произтича по-специално, че решенията за подбор, които са различни от предвидените в член 9, параграф 1 от посоченото решение, подлежат на процедурата по консултиране и са предмет на „правото на проверка“ на Европейския парламент.

(4)

Тези процедурни изисквания удължават срока с два до три месеца в процеса на отпускане на субсидиите на кандидатите. Те предизвикват множество закъснения за получателите, утежняват прекомерно администрирането на програмата, а не носят добавена стойност, като се има предвид естеството на предоставяните субсидии.

(5)

С цел да се позволи по-бързото и по-ефикасно изпълнение на решенията за подбор е необходимо процедурата по консултиране да бъде заменена със задължение от страна на Комисията да уведомява незабавно Европейския парламент и държавите-членки за всякакви мерки за прилагане на Решение № 1720/2006/ЕО, взети без съдействие на комитет,

РЕШИХА:

Член 1

Решение № 1720/2006/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 9, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Комисията уведомява комитета, посочен в член 10, и Европейския парламент за всички други взети от нея решения за подбор във връзка с прилагането на настоящото решение в срок два работни дни от приемането на съответните решения за подбор. Тази информация включва описания и анализ на получените заявления, описание на процедурата за оценка и подбор и списъци на предложените за финансиране проекти и на отхвърлените проекти.“

2.

В член 10, параграф 3 се заличава.

Член 2

До 30 юни 2010 г. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно въздействието на настоящото решение.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 16 декември 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

B. LE MAIRE


(1)  ОВ С 224, 30.8.2008 г., стр. 115.

(2)  Становище на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 20 ноември 2008 г.

(3)  ОВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 45.

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


30.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 350/58


РЕШЕНИЕ № 1358/2008/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 декември 2008 година

за изменение на Решение № 1904/2006/ЕО относно създаване на програмата „Европа за гражданите“ за периода 2007—2013 г. за насърчаване на активното европейско гражданство

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 151 и 308 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (1),

като имат предвид, че:

(1)

С Решение № 1904/2006/ЕО на Европейският парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. (2) беше създадена програмата „Европа за гражданите“ за периода 2007—2013 г.

(2)

В член 8, параграф 3 от Решение № 1904/2006/ЕО се предвижда, че мерките, необходими за изпълнението на програмата, които са различни от изброените в параграф 2, се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 9, параграф 3 от същото решение, т.е. в съответствие с процедурата по консултиране, предвидена в Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (3).

(3)

От този текст на Решение № 1904/2006/ЕО произтича по-специално, че решенията за подбор, които са различни от предвидените в член 8, параграф 2 от същото решение, подлежат на процедурата по консултиране и са предмет на правото на проверка на Европейския парламент.

(4)

Тези решения за подбор обаче се отнасят преди всичко до грантове с незначителни размери, които не налагат вземането на решения от деликатно политическо естество.

(5)

Тези процедурни изисквания удължават срока с два до три месеца в процеса на отпускане на грантове на кандидатите. Те предизвикват множество закъснения за получателите, утежняват прекомерно администрирането на програмата, а не носят допълнителна стойност, като се има предвид естеството на предоставяните грантове.

(6)

С цел да се позволи по-бързото и по-ефикасно изпълнение на решенията за подбор е необходимо процедурата по консултиране да бъде заменена със задължение от страна на Комисията да уведомява незабавно Европейския парламент и държавите-членки за всякакви мерки за изпълнение на Решение № 1904/2006/ЕО, взети без съдействието на комитет,

РЕШИХА:

Член 1

Решение № 1904/2006/ЕО се изменя, както следва:

1.

в член 8, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Комисията уведомява комитета, посочен в член 9, и Европейския парламент за всички други взети от нея решения за подбор във връзка с изпълнението на настоящото решение в срок от два работни дни от приемането на съответните решения за подбор. Тази информация включва описания и анализ на получените заявления, описание на процедурата за оценка и подбор и списъци на предложените за финансиране проекти и на отхвърлените проекти.“;

2.

в член 9, параграф 3 се заличава.

Член 2

До 30 юни 2010 г. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно въздействието на настоящото решение.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 16 декември 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

B. LE MAIRE


(1)  Становище на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 20 ноември 2008 г.

(2)  ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 32.

(3)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

30.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 350/60


РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2008/977/ПВР НА СЪВЕТА

от 27 ноември 2008 година

относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално членове 30 и 31 и член 34, параграф 2, буква б) от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Европейският съюз си е поставил за цел поддържането и развиването на Съюза като пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което да се предостави висока степен на сигурност чрез общи действия на държавите-членки в областите на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.

(2)

Общите действия в областта на полицейското сътрудничество по член 30, параграф 1, буква б) от Договора за Европейския съюз и общите действия в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси по член 31, параграф 1, буква а) от Договора за Европейския съюз предполагат необходимост от обработване на съответната информация, която следва да е предмет на подходящи разпоредби за защитата на личните данни.

(3)

Законодателството, попадащо в обхвата на дял VI от Договора за Европейския съюз, следва да подпомага полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси с оглед на тяхната ефикасност, както и на тяхната законосъобразност и зачитането на основните права, по-специално правото на неприкосновеност на личния живот и на защита на личните данни. Общите стандарти по отношение на обработването и защитата на лични данни, обработвани с цел предотвратяване и борба с престъпността, допринасят за постигането и на двете цели.

(4)

Хагската програма за укрепване на свободата, сигурността и правосъдието в Европейския съюз, приета от Европейския съвет на 4 ноември 2004 г., подчерта необходимостта от новаторски подход към трансграничния обмен на информация за правоприлагането при строгото спазване на основните изисквания в областта на защитата на данните и прикани Комисията да представи предложения в тази връзка най-късно до края на 2005 г. Това беше отразено в Плана за действие на Съвета и Комисията за прилагане на Хагската програма за укрепване на свободата, сигурността и правосъдието в Европейския съюз (2).

(5)

Обменът на лични данни в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, особено в съответствие с принципа за наличност на информацията, заложен в Хагската програма, следва да бъде подкрепен с ясни правила, които засилват взаимното доверие между компетентните органи и осигуряват защитата на съответната информация по начин, който изключва всяка дискриминация по отношение на такова сътрудничество между държавите-членки, като същевременно напълно зачита основните права на физическите лица. Съществуващите на европейско равнище инструменти не са достатъчни; Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (3) не се прилага за обработването на лични данни в хода на дейност, попадаща извън обхвата на общностното право, като например дейностите, предвидени в дял VI от Договора за Европейския съюз, нито във всеки случай, за операции по обработване, отнасящи се до обществената сигурност, отбраната, държавната сигурност или дейности на държавата в областите на наказателното право.

(6)

Настоящото рамково решение се прилага само за данни, събрани или обработвани от компетентни органи за целите на предотвратяването, разследването, откриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания. Настоящото рамково решение следва да оставя на държавите-членки да определят с по-голяма точност на национално равнище какви други цели следва да се смятат за несъвместими с целта, за която личните данни са били събрани първоначално. По принцип по-нататъшното обработване за исторически, статистически или научни цели не следва да се счита за несъвместимо с първоначалната цел на обработването.

(7)

Обхватът на настоящото рамково решение е ограничен до обработването на лични данни, които се изпращат или предоставят между държавите-членки. От това ограничение не следва да произтичат никакви заключения относно компетентността на Съюза да приема актове, свързани със събирането и обработването на лични данни на национално равнище или целесъобразността Съюзът да предприеме това в бъдеще.

(8)

За да улеснят обмена на данни в рамките на Съюза, държавите-членки възнамеряват да гарантират, че стандартът за защита на данни, постигнат при обработването на данни на национално равнище, съответства на предвидения в настоящото рамково решение. По отношение на обработването на данни на национално равнище настоящото рамково решение не възпрепятства държавите-членки да предоставят по-високи гаранции за защита на личните данни от установените в настоящото рамково решение.

(9)

Настоящото рамково решение не следва да се прилага за лични данни, които държава-членка е получила в рамките на настоящото рамково решение и които са с произход от същата държава-членка.

(10)

Сближаването на законодателствата на държавите-членки не би следвало да води до понижаване на равнището на предоставяната от тях защита на данните, а напротив, следва да цели осигуряване на високо ниво на защита в рамките на Съюза.

(11)

Необходимо е да се уточнят целите на защитата на данни в рамките на полицейските и съдебните дейности и да се установят правни норми относно законосъобразността на обработването на лични данни, за да се гарантира, че всяка информация, която би могла да се обменя, е обработена законосъобразно и в съответствие с основните принципи, свързани с качеството на данните. Същевременно законните дейности на полицейските, митническите, съдебните и други компетентни органи не следва да бъдат застрашени по никакъв начин.

(12)

Принципът за точност на данните следва да се прилага, като се отчитат естеството и целта на съответното обработване. Например, по-специално при съдебно производство данните се основават на субективното възприятие на физическите лица и в някои случаи не могат да бъдат проверени по никакъв начин. Следователно изискването за точност не може да бъде отнесено до точността на едно твърдение, а само до факта, че конкретно твърдение е било направено.

(13)

Архивирането в отделен набор от данни следва да е разрешено само ако данните вече не са необходими и не се използват за предотвратяването, разследването, откриването или наказателното преследване на престъпления или за изпълнението на наказания. Архивирането в отделен набор от данни следва да е разрешено също и ако архивираните данни се съхраняват в база данни с други данни по начин, който не дава възможност да бъдат използвани за предотвратяването, разследването, откриването или наказателното преследване на престъпления или за изпълнението на наказания. Целесъобразността на периода на архивиране следва да зависи от целите на архивирането и от законните интереси на субектите на данните. В случай на архивиране за исторически цели може да се предвиди много дълъг период.

(14)

Данните могат също така да бъдат изтрити чрез унищожаване на информационния носител.

(15)

По отношение на неточните, непълните или вече неактуалните данни, изпращани или предоставяни на друга държава-членка, и обработвани по-нататък от квазисъдебни органи, т.е. органи с правомощия да вземат правнообвързващи решения, тяхното коригиране, заличаване или блокиране следва да се извършва в съответствие с националното законодателство.

(16)

Осигуряването на високо ниво на защита на личните данни на физическите лица изисква общи разпоредби за определяне на законосъобразността и качеството на данните, обработвани от компетентни органи в други държави-членки.

(17)

Подходящо е на европейско равнище да се определят условията, при които следва да бъде разрешено на компетентните органи на държавите-членки да предават и предоставят на органи и частни страни в държави-членки лични данни, получени от други държави-членки. В много случаи предаването на лични данни от съдебната власт, полицията или митниците на частни страни е необходимо с оглед наказателното преследване на престъпления или предотвратяването на непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност или предотвратяването на сериозно нарушение на правата на физическите лица, например чрез отправяне на предупредителни сигнали до банките и кредитните институции относно подправянето на ценни книжа или при престъпления, свързани с превозни средства, чрез съобщаване на застрахователните компании на лични данни с оглед предотвратяването на незаконния трафик на откраднати моторни превозни средства или с оглед подобряването на условията за връщане от чужбина на откраднати моторни превозни средства. Това не е равносилно на прехвърлянето на полицейски или съдебни задачи на частни страни.

(18)

Нормите в настоящото рамково решение относно предаването на лични данни от съдебната власт, полицията или митниците на частни страни не се прилагат по отношение на разкриването на данни пред частни страни (такива като адвокати на защитата и жертви) в рамките на наказателно производство.

(19)

По-нататъшното обработване на лични данни, получени или предоставени от компетентния орган на друга държава-членка, по-специално по-нататъшното изпращане или предоставяне на тези данни, следва да бъде предмет на общи правила на европейско равнище.

(20)

В случаите, когато личните данни могат да бъдат обработени по-нататък, след като държавата-членка, от която са получени, е дала съгласието си, всяка държава-членка следва да може да определи реда и условията за даване на такова съгласие, включително например посредством общо съгласие за категории информация или за категории по-нататъшно обработване.

(21)

Когато лични данни могат да бъдат обработени по-нататък за административни действия, тези действия следва да включват също дейности, извършвани от регулаторни и надзорни органи.

(22)

Законните дейности на полицейските, митническите, съдебните и други компетентни органи може да изискват данните да бъдат изпратени на властите на трети държави или на международни структури, които имат задължения за предотвратяването, разследването, откриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания.

(23)

Когато лични данни се предават от една държава-членка на трети държави или международни структури, тези данни по принцип следва да се ползват с подходящо ниво на защита.

(24)

Когато лични данни се предават от една държава-членка на трети държави или международни структури, предаването следва да се извърши по принцип само след като държавата-членка, от която са получени данните, даде съгласието си за това. Всяка държава-членка следва да може да определи реда и условията за даване на такова съгласие, включително например чрез общо съгласие за категории информация или за конкретни трети държави.

(25)

В интерес на ефикасното сътрудничество в областта на правоприлагането се изисква в случаите, когато заплахата за обществената сигурност на държава-членка или на трета държава е толкова непосредствена, че да направи своевременното получаване на предварително съгласие невъзможно, компетентният орган да може да предаде съответните лични данни на заинтересованата трета държава без такова предварително съгласие. Същото би могло да се прилага, когато са поставени под въпрос съществени интереси на държава-членка с равностойно значение, например когато критична инфраструктура на държава-членка би могла да стане обект на непосредствена и сериозна заплаха или когато финансовата система на държава-членка би могла сериозно да бъде нарушена.

(26)

Може да се наложи субектът на данни да бъде информиран за обработването на неговите данни — по-специално когато е налице особено сериозно посегателство върху правата му в резултат на секретни мерки за събиране на данни — за да се гарантира, че субектът на данни може да се ползва от ефективна правна защита.

(27)

Държавите-членки следва да гарантират, че субектът на данните е информиран, че личните данни биха могли или се събират, обработват или предават на друга държава-членка за целите на предотвратяването, разследването, откриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания. Редът и условията относно правото на субекта на данните да бъде информиран и изключенията от тях следва да се определят от националното законодателство. Това може да стане по общ ред, например чрез закон или чрез публикуване на списък на операциите по обработване.

(28)

С цел осигуряване на защита на личните данни, без да се излагат на риск интересите на наказателното разследване, е необходимо да се определят правата на субекта на данните.

(29)

Някои държави-членки предоставят право на достъп на субекта на данните в наказателноправната област посредством система, при която националният надзорен орган наместо субектът на данните има достъп до всички лични данни на субекта на данните без никакво ограничение и може също да коригира, заличава или актуализира неточни данни. В такъв случай на непряк достъп националното законодателство на въпросните държави-членки може да предвижда, че националният надзорен орган ще информира субекта на данните само че са били извършени всички необходими проверки. Въпросните държави-членки също предвиждат и възможности за пряк достъп на субекта на данните в специфични случаи, като например достъп до съдебни регистри, с цел получаване на копия от собствените свидетелства за съдимост или от документи, свързани със собствените показания пред полицейските служби.

(30)

Уместно е да се установят общи правила относно поверителността и сигурността на обработването, относно отговорността и санкциите при неправомерно използване от компетентни органи, както и относно средствата за правна защита, които са на разположение на субекта на данните. Всяка държава-членка обаче сама определя естеството на разпоредбите при непозволено увреждане и на санкциите, приложими при нарушения на националните разпоредби за защита на данните.

(31)

Настоящото рамково решение позволява принципът за обществен достъп до официални документи да се вземе под внимание при прилагане на определените в настоящото рамково решение принципи.

(32)

Когато е необходимо да се защитят личните данни във връзка с обработването, което поради своя мащаб или вид излага на специфичен риск основните права и свободи, например обработване посредством нови технологии, механизми или процедури, е уместно преди създаването на системи за класиране, предназначени за обработването на тези данни, да се гарантира, че са консултирани компетентните национални надзорни органи.

(33)

Създаването в държавите-членки на надзорни органи, които напълно независимо упражняват функциите си, е основен елемент от защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество между държавите-членки.

(34)

Надзорните органи, вече създадени в държавите-членки съгласно Директива 95/46/ЕО, следва да могат също така да поемат отговорност за задачите, които ще бъдат поставени пред националните надзорни органи, които предстои да бъдат създадени съгласно настоящото рамково решение.

(35)

Тези надзорни органи следва да разполагат с необходимите средства за изпълнение на своите задължения, включително правомощия за разследване и намеса, особено в случаи на жалби от физически лица, или правомощия за участие в съдебни производства. Тези надзорни органи следва да допринасят за осигуряването на прозрачност при обработването в държавите-членки, под чиято юрисдикция попадат. Техните правомощия обаче не следва да възпрепятстват специфичните норми, установени за наказателните производства или за независимостта на съдебната власт.

(36)

Член 47 от Договора за Европейския съюз предвижда, че никоя от разпоредбите в него не засяга договорите за създаване на Европейските общности или последващите договори и актове, които ги изменят или допълват. Съответно настоящото рамково решение не засяга защитата на лични данни съгласно общностното право, по-специално както е предвидено в Директива 95/46/ЕО, в Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (4) и в Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации) (5).

(37)

Настоящото рамково решение не засяга разпоредбите, отнасящи се до незаконния достъп до данни, установени в Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно атаките срещу информационните системи (6).

(38)

Настоящото рамково решение не засяга съществуващите задължения и ангажименти, поети от държавите-членки или от Съюза по силата на двустранни и/или многостранни споразумения с трети държави. Бъдещите споразумения следва да спазват разпоредбите относно обмена с трети държави.

(39)

Няколко акта, приети въз основа на дял VI от Договора за Европейския съюз, съдържат конкретни разпоредби относно защитата на лични данни, обменяни или по друг начин обработвани съгласно тези актове. В някои случаи тези разпоредби съставляват един пълен и последователен набор от норми, обхващащи всички съответни аспекти на защитата на данни (принципи за качеството на данните, правила за сигурност на данните, регламентиране на правата и гаранциите на субектите на данни, организиране на надзор и отговорност) и регламентират тези въпроси по-подробно, отколкото настоящото рамково решение. Съответният набор от разпоредби за защита на данните в тези актове, по-специално тези, които уреждат функционирането на Европол, Евроюст, Шенгенската информационна система (SIS) и Митническата информационна система (CIS), както и даващите пряк достъп на органите на държавите-членки до определени системи с данни на други държави-членки, не следва да бъдат засегнати от настоящото рамково решение. Същото се прилага и по отношение на разпоредбите за защита на данни, уреждащи автоматизираното прехвърляне между държавите-членки на ДНК профили, дактилоскопни данни и данни относно националната регистрация на превозни средства съгласно Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (7).

(40)

В други случаи разпоредбите относно защитата на данни в актове, приети въз основа на дял VI от Договора за Европейския съюз, са с по-ограничен обхват. Често те установяват за държавата-членка, която получава от други държави-членки информация, съдържаща лични данни, специфични условия по отношение на целите, за които може да използва тези данни, но относно други аспекти от защитата на данните се позовават на Конвенцията на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. за защита на физическите лица по отношение на автоматизираната обработка на лични данни или на националното законодателство. Когато разпоредбите на тези актове, налагащи на получаващата държава-членка условия по отношение на използването или по-нататъшното предаване на лични данни, са по-ограничаващи, отколкото съдържащите се в съответните разпоредби на настоящото рамково решение, първите разпоредби следва да останат непроменени. По отношение на всички останали аспекти обаче следва да се прилагат правилата, установени в настоящото рамково решение.

(41)

Настоящото рамково решение не засяга Конвенцията на Съвета на Европа за защита на физическите лица по отношение на автоматизираната обработка на лични данни, Допълнителния протокол към посочената конвенция от 8 ноември 2001 г. или конвенциите на Съвета на Европа относно съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.

(42)

Тъй като целта на настоящото рамково решение, а именно определянето на общи норми за защита на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки, и следователно, поради мащаба и последиците на действието, може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за създаване на Европейската общност и посочен в член 2 от Договора за Европейския съюз. Съгласно принципа на пропорционалност, уреден в член 5 от Договора за създаване на Европейската общност, настоящото рамково решение не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(43)

Обединеното кралство участва в настоящото рамково решение в съответствие с член 5 от Протокола за интегриране на достиженията на правото от Шенген в правната рамка на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, и член 8, параграф 2 от Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (8).

(44)

Ирландия участва в настоящото рамково решение в съответствие с член 5 от Протокола за интегриране на достиженията на правото от Шенген в правната рамка на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, и член 6, параграф 2 от Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (9).

(45)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящото рамково решение представлява развитие на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз с Република Исландия и Кралство Норвегия, за асоциирането на тези две държави при въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (10), което попада в областта, посочена в член 1, букви З и И от Решение 1999/437/ЕО на Съвета (11) относно определени условия по прилагането на посоченото споразумение.

(46)

По отношение на Швейцария настоящото рамково решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария при въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (12), което попада в областта, посочена в член 1, букви З и И от Решение 1999/437/ЕО на Съвета, четен във връзка с член 3 от Решение 2008/149/ПВР на Съвета (13) относно сключването на посоченото споразумение от името на Европейския съюз и от името на Европейската общност.

(47)

По отношение на Лихтенщайн настоящото рамково решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола подписан между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария при въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в областта, посочена в член 1, букви букви З и И от Решение 1999/437/ЕО, четен във връзка с член 3 от Решение 2008/262/ПВР на Съвета (14) относно подписването на посочения протокол от името на Европейския съюз.

(48)

Настоящото рамково решение спазва основните права и съблюдава принципите, възприети по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз (15). Настоящото рамково решение има за цел да гарантира пълно зачитане на правото на неприкосновеност на личния живот и правото на защита на личните данни, отразени в членове 7 и 8 от Хартата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РАМКОВО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Цел и обхват

1.   Настоящото рамково решение има за цел да осигури високо ниво на защита на основните права и свободи на физическите лица, и по-специално на правото им на неприкосновеност на личния живот във връзка с обработването на лични данни в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, предвидено в дял VI от Договора за Европейския съюз, като същевременно гарантира високо ниво на обществена сигурност.

2.   В съответствие с настоящото рамково решение държавите-членки защитават основните права и свободи на физическите лица и по-специално правото им на неприкосновеност на личния живот, когато за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания личните данни:

а)

са или са били предадени или предоставени между държавите-членки;

б)

са или са били предадени или предоставени от държавите-членки на органи или информационни системи, създадени въз основа на дял VI от Договора за Европейския съюз; или

в)

са или са били предадени или предоставени на компетентните органи на държавите-членки от органите или информационните системи, създадени въз основа на Договора за Европейския съюз или на Договора за създаване на Европейската общност.

3.   Настоящото рамково решение се прилага при обработване на лични данни, извършвано изцяло или частично чрез автоматични средства, както и при обработване, извършвано по друг начин освен чрез автоматични средства, на лични данни, които съставляват част от система за класиране или са предназначени да бъдат част от такава система.

4.   Настоящото рамково решение не засяга основни интереси, свързани с националната сигурност, нито специфични разузнавателни дейности в областта на националната сигурност.

5.   Настоящото рамково решение не препятства държавите-членки да предоставят по-големи гаранции от установените в него за защита на събираните или обработвани на национално равнище лични данни.

Член 2

Определения

За целите на настоящото рамково решение:

а)

„лични данни“ означава всяка информация, свързана с физическо лице с установена или установяема самоличност („субект на данните“); лице с установяема самоличност е лице, чиято самоличност може да се установи пряко или косвено, по-специално по идентификационен номер или по един или повече фактори, специфични за неговата физическа, физиологична, психическа, икономическа, културна или социална самоличност;

б)

„обработване на лични данни“ и „обработване“ означават всяка операция или съвкупност от операции, извършвани със или без автоматични средства по отношение на личните данни, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменяне, извличане, справка, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или предоставяне по друг начин, подреждане или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване;

в)

„блокиране“ означава обозначаването на съхраняваните лични данни с цел ограничаване на тяхното обработване в бъдеще;

г)

„система за класиране на лични данни“ и „система за класиране“ означават всяка структурирана съвкупност от лични данни, достъпни по специфични критерии, независимо дали е централизирана, децентрализирана или разпределена по функционален или географски принцип;

д)

„обработващ лични данни“ означава всеки, който обработва лични данни от името на администратора;

е)

„получател“ означава всеки, пред който се разкриват данни;

ж)

„съгласие на субекта на данните“ означава всеки свободно даден, конкретен и информиран израз на воля, с който субектът на данните изразява съгласието си да бъдат обработвани личните му данни;

з)

„компетентни органи“ означава служби или органи, създадени с правни актове, приети от Съвета съгласно дял VI от Договора за Европейския съюз, както и полицейски, митнически, съдебни и други компетентни органи на държавите-членки, които са упълномощени съгласно националното законодателство да обработват лични данни, попадащи в обхвата на настоящото рамково решение;

и)

„администратор“ означава физическо или юридическо лице, държавен орган, агенция или друг орган, който сам или съвместно с други определя целите и начините за обработка на лични данни;

й)

„обозначаване“ означава маркирането на съхраняваните лични данни, без да се цели ограничаване на тяхното обработване в бъдеще;

к)

„правя анонимен“ означава изменяне на лични данни по такъв начин, че подробностите относно личните и материалните обстоятелства вече да не могат или да могат само с несъразмерен разход на време, финансови средства и труд да бъдат приписани на физическо лице с установена или установяема самоличност.

Член 3

Принципи на законосъобразност, пропорционалност и цел

1.   Личните данни могат да се събират от компетентните органи само за специфични, изрични и законосъобразни цели в рамките на техните задачи и могат да бъдат обработвани само за целта, за която са събрани. Обработването на данни следва да бъде законосъобразно и адекватно, като не е прекомерно по отношение на целите, за които са събрани данните.

2.   По-нататъшното обработване за друга цел е разрешено, когато:

а)

не е несъвместимо с целите, за които са били събрани данните;

б)

компетентните органи са упълномощени да обработват такива данни за друга такава цел в съответствие с приложимите законови разпоредби; и

в)

обработването е необходимо и пропорционално на тази друга цел.

Компетентните органи могат да обработят изпратените лични данни по-нататък за исторически, статистически или научни цели, при условие че държавите-членки осигурят подходящи гаранции, като например да направят данните анонимни.

Член 4

Коригиране, заличаване и блокиране

1.   Личните данни се коригират, ако са неточни и, когато това е възможно и необходимо, се допълват или актуализират.

2.   Личните данни се заличават или правят анонимни, когато вече не са необходими за целите, за които са били законно събрани или са обект на по-нататъшно законосъобразно обработване. Настоящата разпоредба не засяга архивирането на тези данни в отделна база данни за подходящ период в съответствие с националното законодателство.

3.   Личните данни се блокират, вместо да се заличават, ако са налице разумни основания да се смята, че заличаването им би могло да засегне законните интереси на субекта на данните. Блокираните данни се обработват само за целта, която е препятствала заличаването им.

4.   Когато личните данни се съдържат в съдебно решение или регистър, свързан с издаването на съдебно решение, коригирането, заличаването или блокирането се извършват в съответствие с националните правила за съдебните производства.

Член 5

Определяне на срокове за заличаване и преглед

За заличаването на лични данни или за периодичен преглед на необходимостта от съхранението на тези данни се определят подходящи срокове. Съблюдаването на тези срокове се гарантира чрез процедурни мерки.

Член 6

Обработване на специални категории данни

Обработването на лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на данни, свързани със здравето или сексуалния живот, е разрешено само когато това е строго необходимо и когато националното законодателство осигурява адекватни гаранции.

Член 7

Автоматизирани индивидуални решения

Решение, което предизвиква неблагоприятни правни последици за субекта на данните или съществено го засяга и което се основава единствено на автоматизирано обработване на данни за целите на оценяването на определени лични аспекти, свързани със субекта на данните, е позволено само когато е разрешено от закон, който установява мерки за гарантиране на законните интереси на субекта на данните.

Член 8

Проверка на качеството на данните, които се изпращат или предоставят

1.   Компетентните органи предприемат всички разумни стъпки, за да гарантират, че лични данни, които са неточни, непълни или вече не са актуални, не се изпращат или не се предоставят. За тази цел компетентните органи, доколкото това е практически възможно, проверяват качеството на личните данни преди тяхното изпращане или предоставяне. Доколкото е възможно, при всяко предаване на данни се добавя наличната информация, което позволява получаващата държава-членка да оцени степента на точност, пълнота, актуалност и надеждност. Ако личните данни са предадени, без да са поискани, получаващият орган незабавно проверява дали тези данни са необходими за целта, за която са предадени.

2.   Ако се окаже, че са изпратени неверни данни или данни, които са предадени незаконосъобразно, получателят трябва да бъде уведомен незабавно. Данните трябва незабавно да бъдат коригирани, заличени или блокирани в съответствие с член 4.

Член 9

Срокове

1.   При предаване или предоставяне на данните изпращащият орган може, в съответствие с националното законодателство и съгласно членове 4 и 5, да посочи сроковете за запазване на данни, след изтичането на които получателят трябва да заличи или да блокира данните или да извърши преглед дали те все още са необходими. Това задължение не се прилага, ако към момента на изтичане на тези срокове данните са необходими за текущо разследване, наказателно преследване на престъпления или изпълнение на наказания.

2.   Когато изпращащият орган не е посочил срок в съответствие с параграф 1, се прилагат сроковете, посочени в членове 4 и 5, за запазване на данни, предвидени в националното законодателство на получаващата държава-членка.

Член 10

Вписване и документиране

1.   Всяко предаване на лични данни се вписва или документира с цел проверка на законосъобразността на обработването на данните, самонаблюдение и осигуряване на подходяща цялост и сигурност на данните.

2.   Вписванията или документацията, изготвени съгласно параграф 1, се съобщават при поискване на компетентния надзорен орган за упражняване на контрол върху защитата на данните. Компетентният надзорен орган използва тази информация само за упражняване на контрол върху защитата на данните и за гарантиране на подходящото им обработване, както и на целостта и сигурността на данните.

Член 11

Обработване на лични данни, получени или предоставени от друга държава-членка

Личните данни, получени или предоставени от компетентния орган на друга държава-членка, могат, в съответствие с изискванията на член 3, параграф 2, да бъдат обект на по-нататъшно обработване само за следните цели, различни от целите, за които са били изпратени или предоставени:

а)

предотвратяване, разследване, откриване или наказателно преследване на престъпления или изпълнение на наказания, различни от тези, за които са били изпратени или предоставени;

б)

други съдебни и административни производства, пряко свързани с предотвратяването, разследването, откриването и наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания;

в)

предотвратяване на непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност; или

г)

всяка друга цел, само с предварителното съгласие на изпращащата държава-членка или със съгласието на субекта на данните, дадено в съответствие с националното законодателство.

Компетентните органи могат да подложат изпратените лични данни на по-нататъшно обработване за исторически, статистически или научни цели, при условие че държавите-членки осигурят подходящи гаранции, като например да направят данните анонимни.

Член 12

Спазване на национални ограничения, свързани с обработването

1.   Когато съгласно законодателството на изпращащата държава-членка спрямо обмена на данни между компетентните органи на тази държава-членка се прилагат специфични ограничения при специфични обстоятелства, изпращащият орган уведомява получателя за тези ограничения. Получателят гарантира, че тези ограничения, свързани с обработването, се спазват.

2.   При прилагане на параграф 1 държавите-членки не прилагат ограничения по отношение на предаването на данни на други държави-членки или на служби или органи, създадени по силата на дял VI от Договора за Европейския съюз, различни от тези, които се прилагат при подобно предаване на данни на национално равнище.

Член 13

Предаване на компетентни органи в трети държави или на международни структури

1.   Държавите-членки предвиждат личните данни, изпратени или предоставени от компетентния орган на друга държава-членка, да могат да бъдат предавани на трети държави или международни структури само ако:

а)

това е необходимо за предотвратяването, разследването, откриването и наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания;

б)

получаващият орган в третата държава или получаващата международна структура носи отговорност за предотвратяването, разследването, откриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания;

в)

държавата-членка, от която са получени данните, е дала своето съгласие за тяхното предаване в съответствие с националното си законодателство; и

г)

съответната трета държава или международна структура осигурява адекватно ниво на защита за планираното обработване на данни.

2.   Предаване без предварително съгласие в съответствие с параграф 1, буква в) е разрешено само ако предаването на данните е от съществено значение за предотвратяването на непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност на държава-членка или на трета държава или за основни интереси на държава-членка, и предварителното съгласие не може да бъде получено своевременно. Органът, който отговаря за даването на съгласие, трябва да бъде уведомен незабавно.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, буква г) лични данни могат да бъдат предавани, ако:

а)

националното законодателство на държавата-членка, предаваща данните, предвижда това поради:

i)

законни специфични интереси на субекта на данните; или

ii)

законни приоритетни интереси, особено важни обществени интереси; или

б)

третата държава или получаващата международна структура предоставя гаранции, които се считат за адекватни от съответната държава-членка съгласно националното ѝ законодателство.

4.   Адекватността на равнището на защита, посочено в параграф 1, буква г), се оценява в контекста на всички обстоятелства около операцията или съвкупността от операции по предаване на данни. Специално внимание се обръща на естеството на данните, целта и продължителността на предлаганата операция или операции по обработването им, държавата на произхода и държавата или международната структура на крайното местоназначение на данните, правните норми, както общи, така и секторни, които са в сила във въпросната трета държава или международна структура, и професионалните правила и мерките за сигурност, които се прилагат.

Член 14

Предаване на частни страни в държави-членки

1.   Държавите-членки гарантират, че личните данни, получени или предоставени от компетентния орган на друга държава-членка, могат да бъдат предадени на частни страни само в случай че:

а)

компетентният орган на държавата-членка, от която са получени данните, е дал съгласие за предаването в съответствие с националното си законодателство;

б)

няма законни специфични интереси на субекта на данните, които да възпрепятстват предаването; и

в)

в определени случаи предаването е от съществено значение за компетентния орган, предаващ данните на частна страна за:

i)

изпълнението на законно възложена му задача;

ii)

предотвратяването, разследването, откриването и наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания;

iii)

предотвратяването на непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност; или

iv)

предотвратяването на сериозно нарушение на правата на физически лица.

2.   Компетентният орган, предаващ данните на частна страна, уведомява последната за целите, за които данните могат да бъдат изрично използвани.

Член 15

Информиране по искане на компетентния орган

При поискване получателят информира компетентния орган, изпратил или предоставил личните данни, за тяхната обработка.

Член 16

Информация за субекта на данните

1.   Държавите-членки гарантират, че субектът на данните е информиран относно събирането или обработването на лични данни от техните компетентни органи в съответствие с националното законодателство.

2.   Когато между държавите-членки се предават или предоставят лични данни, всяка държава-членка може, в съответствие с разпоредбите на националното си законодателство, посочени в параграф 1, да поиска другата държава-членка да не информира субекта на данните. В такъв случай втората държава-членка не информира субекта на данните без предварителното съгласие на първата държава-членка.

Член 17

Право на достъп

1.   Всеки субект на данни има право, след отправяне на искания на разумни интервали, да получи без ограничение и без прекомерно забавяне или разходи:

а)

поне потвърждение от администратора или от националния надзорен орган, дали данни, свързани с него, са били предадени или предоставени, и информация относно получателите или категориите получатели, пред които са разкрити данните, както и информация за данните, които са в процес на обработване; или

б)

поне потвърждение от националния надзорен орган, че са извършени всички необходими проверки.

2.   Държавите-членки могат да приемат законодателни мерки, ограничаващи достъпа до информация съгласно параграф 1, буква а) в случаите, когато такова ограничение, при зачитане на законните интереси на засегнатото лице, съставлява необходима и пропорционална мярка:

а)

за да се избегне възпрепятстването на официални или съдебни проучвания, разследвания или процедури;

б)

за да се избегне повлияване върху предотвратяването, откриването, разследването и наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания;

в)

за защита на обществената сигурност;

г)

за защита на националната сигурност;

д)

за защита на субекта на данните или правата и свободите на другите.

3.   Всеки отказ или ограничаване на достъпа се изпраща в писмен вид на субекта на данните. Същевременно му се съобщават и фактическите или правните основания за решението. Това информиране може да бъде пропуснато, ако съществува причина съгласно параграф 2, букви а)—д). Във всички тези случаи субектът на данните бива уведомен, че може да обжалва пред компетентния национален надзорен орган, пред съдебен орган или пред съд.

Член 18

Право на коригиране, заличаване или блокиране

1.   Субектът на данните има право да очаква администраторът да изпълни своите задължения в съответствие с членове 4, 8 и 9 относно коригирането, заличаването или блокирането на лични данни, произтичащи от настоящото рамково решение. Държавите-членки определят дали субектът на данните може да упражни това право пряко пред администратора или чрез посредничеството на компетентния национален надзорен орган. Ако администраторът откаже да извърши коригирането, заличаването или блокирането, отказът трябва да бъде съобщен в писмен вид на субекта на данните, който трябва да бъде информиран за възможностите, предвидени в националното законодателство, за подаване на жалба или търсене на средство за правна защита. След разглеждане на жалбата или средството за правна защита субектът на данните бива уведомен дали администраторът е действал правилно. Държавите-членки могат също да предвидят субектът на данните да бъде уведомен от компетентния национален надзорен орган, че е извършен преглед.

2.   Ако точността на част от личните данни бъде оспорена от субекта на данните и тази точност или неточност не може да бъде проверена, може да се направи обозначаване на тази част от данните.

Член 19

Право на обезщетение

1.   Всяко лице, което е претърпяло вреди в резултат на незаконосъобразна операция по обработване или на действие, което е несъвместимо с националните разпоредби, приети съгласно настоящото рамково решение, има право да получи обезщетение за претърпените вреди от администратора или от друг компетентен съгласно националното право орган.

2.   Когато компетентен орган на държава-членка е предал лични данни, получателят, в контекста на своята отговорност по отношение на увредената страна в съответствие с националното право, не може да използва в своя защита неточността на предадените данни. Ако получателят изплати обезщетение за причинените вреди вследствие използване на неправилно предадени данни, предаващият компетентен орган възстановява на получателя сумата, изплатена за вредите, като отчита всякаква евентуална вина на получателя.

Член 20

Средства за правна защита

Без да се засягат каквито и да е административни средства за защита, които могат да бъдат предвидени преди сезиране на съдебния орган, субектът на данните има право на правна защита срещу всякакво нарушение на правата, гарантирани му съгласно приложимото национално право.

Член 21

Поверителност на обработването

1.   Всяко лице, което има достъп до лични данни, попадащи в обхвата на настоящото рамково решение, може да обработва такива данни единствено ако това лице е член на компетентния орган или действа по негови указания, освен ако не е задължено по закон да направи това.

2.   Лицата, работещи за компетентен орган на държава-членка, са обвързани с всички разпоредби относно защитата на данните, които се прилагат за въпросния компетентен орган.

Член 22

Сигурност на обработването

1.   Държавите-членки предвиждат, че компетентните органи трябва да прилагат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу случайно или незаконосъобразно унищожаване или случайна загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп, по-специално когато обработването е свързано с предаване по мрежа или предоставяне чрез даване на пряк автоматизиран достъп, както и срещу всякакви други незаконосъобразни форми на обработка, като отчитат по-специално рисковете от обработването и естеството на данните, които следва да бъдат защитени. Предвид съвременното ниво на развитие и разходите по прилагането им, тези мерки гарантират ниво на сигурност, съответстващо на рисковете, свързани с обработването и с естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

2.   По отношение на автоматизираното обработване на данни всяка държава-членка прилага мерки, имащи за цел:

а)

отказване на достъп на неупълномощени лица до оборудването за обработка на данни, което се използва за обработка на лични данни (контрол на достъпа до оборудване);

б)

препятстване на неразрешеното четене, копиране, изменяне или отстраняване на информационни носители (контрол на информационните носители);

в)

препятстване на неразрешеното въвеждане на данни и неразрешената проверка, изменяне или заличаване на съхранени лични данни (контрол на съхраняването);

г)

препятстване на използването на автоматизирани системи за обработка на данни от неупълномощени лица чрез устройства за предаване на информация (контрол на ползвателите);

д)

гарантиране, че лицата, на които е разрешено да използват автоматизираната система за обработка на данни, имат достъп само до данните, които са обхванати от тяхното разрешение за достъп (контрол на достъпа до данни);

е)

гарантиране на възможността за проверка и установяване на това на кого са били или могат да бъдат изпращани или предоставяни лични данни чрез оборудване за предаване на данни (контрол на комуникацията);

ж)

гарантиране на възможността за последваща проверка и установяване какви лични данни са били въведени в автоматизираните системи за обработка на данни, както и кога и от кого са били въведени (контрол на въвеждането);

з)

препятстване на неразрешено четене, копиране, изменяне и заличаване на лични данни в хода на тяхното предаване или при пренасянето на информационни носители (контрол на пренасянето);

и)

гарантиране на възстановяването на инсталираните системи в случай на прекъснато функциониране (възстановяване);

й)

гарантиране на изпълнението на функциите на системата, докладването за появили се във функциите дефекти (надеждност), както и недопускане на увреждане на съхраняваните данни вследствие от неправилно функциониране на системата (цялост).

3.   Държавите-членки предвиждат, че обработващите личните данни могат да бъдат назначени само след като гарантират, че спазват изискваните технически и организационни мерки по параграф 1 и спазват указанията по член 21. Компетентният орган извършва наблюдение върху обработващия личните данни в това отношение.

4.   Лични данни могат да бъдат обработвани от обработващ личните данни само въз основа на правен акт или писмен договор.

Член 23

Предварителна консултация

Държавите-членки гарантират, че с компетентните национални надзорни органи са проведени консултации преди обработването на лични данни, които ще съставляват част от нова система за класиране, която предстои да бъде създадена, когато:

а)

се обработват специалните категории данни, посочени в член 6; или

б)

видът обработка, по-специално използването на нови технологии, механизъм или процедури, е свързан в противен случай със специфичен риск за основните права и свободи, и по-специално неприкосновеността на личния живот, на субекта на данните.

Член 24

Санкции

Държавите-членки приемат подходящи мерки, за да гарантират пълното изпълнение на разпоредбите на настоящото рамково решение и в частност установяват ефективни, съразмерни и възпиращи санкции, които да се налагат в случай на нарушаване на разпоредбите, приети в съответствие с настоящото рамково решение.

Член 25

Национални надзорни органи

1.   Всяка държава-членка гарантира, че един или повече обществени органи отговарят за консултирането и следенето на прилагането на нейна територия на разпоредбите, приети от държавите-членки съгласно настоящото рамково решение. Тези органи се ползват с пълна независимост при упражняване на функциите, които са им възложени.

2.   В частност на всеки орган следва да бъдат предоставени:

а)

правомощия за разследване, като право на достъп до данни, съставляващи предмет на операциите по обработка, както и правомощия за събиране на цялата информация, необходима за изпълнението на надзорните му функции;

б)

ефективни правомощия за намеса, като например право на изразяване на становища преди извършването на операции по обработване на данни и гарантиране на подходяща публичност на тези становища; правомощия да се разпорежда за блокиране, заличаване или унищожаване на данни, за налагане на временна или окончателна забрана за обработване, за отправяне на предупреждение или строга забележка на администратора, както и за отнасяне на въпроса до националния парламент или други политически институции;

в)

правомощие да участва в съдебни производства, когато са нарушени националните разпоредби, приети в съответствие с настоящото рамково решение, или да довежда до знанието на съдебните органи това нарушение. Решенията на надзорния орган, които са предмет на жалби, могат да бъдат обжалвани по съдебен ред.

3.   Всеки надзорен орган разглежда искове, подадени от което и да е лице, отнасящи се до защитата на неговите права и свободи във връзка с обработването на лични данни. Засегнатото лице следва да бъде уведомено за резултата от иска.

4.   Държавите-членки гарантират, че членовете и персоналът на надзорния орган са обвързани с разпоредбите за защита на данните, приложими за въпросния компетентен орган, и че дори и след прекратяване на техните трудови правоотношения са обвързани със задължението за опазване на професионална тайна по отношение на поверителната информация, до която имат достъп.

Член 26

Отношение към споразумения с трети държави

Настоящото рамково решение не засяга задълженията и ангажиментите на държавите-членки или на Съюза, произтичащи от двустранни и/или многостранни споразумения с трети държави, които съществуват към момента на приемане на настоящото рамково решение.

При прилагането на тези споразумения предаването на трета държава на лични данни, получени от друга държава-членка, се извършва при спазване на член 13, параграф 1, буква в) или параграф 2, както е подходящо.

Член 27

Оценяване

1.   Държавите-членки докладват на Комисията до 27 ноември 2013 г. относно националните мерки, предприети за осигуряване на пълно спазване на настоящото рамково решение, и по-специално по отношение на тези разпоредби, които вече трябва да се спазват, когато данните са събрани. Комисията разглежда по-конкретно последиците от тези разпоредби за обхвата на настоящото рамково решение, както е предвидено в член 1, параграф 2.

2.   В едногодишен срок Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за резултата от оценяването, посочено в параграф 1, и прилага към доклада си всякакви подходящи предложения за изменения на настоящото рамково решение.

Член 28

Връзка с предишни актове на Съюза

Когато в актове, приети съгласно дял VI от Договора за Европейския съюз преди датата на влизане в сила на настоящото рамково решение и уреждащи обмена на лични данни между държавите-членки или достъпа на определени органи на държавите-членки до информационни системи, създадени по силата на Договора за създаване на Европейската общност, са въведени специфични условия по отношение използването на такива данни от получаващата държава-членка, тези условия имат предимство пред разпоредбите на настоящото рамково решение относно използването на данни, получени или предоставени от друга държава-членка.

Член 29

Изпълнение

1.   Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да се съобразят с разпоредбите на настоящото рамково решение преди 27 ноември 2010 г.

2.   До същата дата държавите-членки предават на генералния секретариат на Съвета и на Комисията текста на разпоредбите, с които транспонират в тяхното национално законодателство наложените им с настоящото рамково решение задължения, както и информация относно надзорните органи, посочени в член 25. Въз основа на доклад, съставен от Комисията чрез използване на тази информация, Съветът оценява степента, до която държавите-членки са спазили настоящото рамково решение, преди 27 ноември 2011 г.

Член 30

Влизане в сила

Настоящото рамково решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 27 ноември 2008 година.

За Съвета

Председател

M. ALLIOT-MARIE


(1)  ОВ C 125 E, 22.5.2008 г., стр. 154.

(2)  ОВ C 198, 12.8.2005 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(4)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.

(6)  ОВ L 69, 16.3.2005 г., стр. 67.

(7)  ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(9)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стp. 20.

(10)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стp. 36.

(11)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(12)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стp. 52.

(13)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 50.

(14)  ОВ L 83, 26.3.2008 г., стp. 5.

(15)  ОВ C 303, 14.12.2007 г., стp. 1.


30.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 350/72


РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2008/978/ПВР НА СЪВЕТА

от 18 декември 2008 година

относно европейската заповед за предаване на доказателства с цел получаване на предмети, документи и данни, които да се използват в производства с наказателен характер

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31 и член 34, параграф 2, буква б) от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Европейският съюз си е поставил за цел да поддържа и развива пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Съгласно заключенията на Европейския съвет в Тампере от 15 и 16 октомври 1999 г., и по-специално точка 33 от тях, принципът за взаимно признаване следва да стане крайъгълен камък на съдебното сътрудничество както по гражданскоправни, така и по наказателноправни въпроси в рамките на Съюза.

(2)

На 29 ноември 2000 г. в съответствие със заключенията от Тампере Съветът прие програма от мерки за прилагане на принципа на взаимното признаване по наказателноправни въпроси (2). Настоящото рамково решение е необходимо, за да се изпълнят мерки 5 и 6 от програмата, отнасящи се до взаимното признаване на заповеди за получаване на доказателства.

(3)

В точка 3.3.1 от Хагската програма (3), включена в заключенията на Европейския съвет от 4 и 5 ноември 2004 г., се изтъква значимостта на завършването на мащабната програма от мерки за прилагане на принципа на взаимното признаване по наказателноправни въпроси и се подчертава като приоритет въвеждането на европейската заповед за предаване на доказателства (ЕЗПД).

(4)

Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки (4) беше първата конкретна мярка в областта на наказателното право за прилагане на принципа на взаимното признаване.

(5)

Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства (5) разглежда необходимостта от незабавно взаимно признаване на решенията за предотвратяване на унищожаването, промяната, преместването, прехвърлянето или отчуждаването на доказателства. Това обаче се отнася само до частта от съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, свързана с доказателствата, като при последващото прехвърляне на доказателства се следват процедурите за взаимопомощ.

(6)

Ето защо е необходимо по-нататъшно подобряване на съдебното сътрудничество чрез прилагане на принципа на взаимно признаване за актове на правоприлагащи органи под формата на ЕЗПД с цел получаване на предмети, документи и данни, които да се използват в производства с наказателен характер.

(7)

ЕЗПД може да се използва за получаване на предмети, документи и данни, които да се използват в производства с наказателен характер, за които може да бъде издадена. Тук могат да се включват например предмети, документи или данни от трети лица, от претърсване на помещения, включително такива, които са частна собственост на заподозрения, данни от минали периоди за използването на услуги, включително финансови операции, архивни данни от показания и обяснения, разпити и заседания, както и други данни, включително резултати от използване на специални разузнавателни средства.

(8)

Принципът на взаимно признаване се основава на висока степен на доверие между държавите-членки. С оглед насърчаване на доверието настоящото рамково решение следва да съдържа важни гаранции за защита на основните права. Ето защо ЕЗПД следва да се издава само от съдии, съдилища, разследващи магистрати, прокурори и някои други правоприлагащи органи, определени от държавите-членки в съответствие с настоящото рамково решение.

(9)

Настоящото рамково решение се приема съгласно член 31 от Договора и следователно се отнася до съдебното сътрудничество в контекста на тази разпоредба, като си поставя за цел да подпомогне събирането на доказателства за производствата, определени в член 5 от настоящото рамково решение. Въпреки че органите, които не са съдии, съдилища, разследващи магистрати и прокурори, могат да участват в събирането на такива доказателства съгласно член 2, буква в), подточка ii), в приложното поле на настоящото рамково решение не попадат полицейското, митническото, граничното и административното сътрудничество, които се регулират от други разпоредби на Договорите.

(10)

Определението на понятието „претърсване или изземване“ не следва да се използва при прилагането на други актове, приложими между държавите-членки, по-специално Конвенцията на Съвета на Европа за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 20 април 1959 г. и правните актове, които я допълват.

(11)

ЕЗПД следва да се издава само тогава, когато получаването на исканите предмети, документи или данни е необходимо и съответства на целта на съответното наказателно или друго производство. Освен това ЕЗПД следва да се издава само тогава, когато съответните предмети, документи или данни биха могли да се получат в подобно производство съгласно националното законодателство на издаващата държава. Отговорността за осигуряване на спазването на тези условия следва да бъде възложена на издаващия орган. Ето защо основанията за непризнаване или неизпълнение не следва да обхващат тези въпроси.

(12)

За получаване на исканите предмети, документи или данни изпълняващият орган следва да използва средства, предполагащи най-малко вмешателство.

(13)

Изпълняващият орган следва да бъде задължен да изпълни ЕЗПД за електронни данни, които не се намират в изпълняващата държава, само до възможната съгласно нейното законодателство степен.

(14)

Ако издаващата държава е предвидила това при транспонирането на член 12 в националното законодателство, следва да е възможно издаващият орган да поиска от изпълняващия орган да следва определени формалности и процедури по отношение на правните или административните действия, които биха могли да спомогнат за допустимостта на исканите доказателства в издаващата държава, например полагане на официален печат върху документа, присъствие на представител от издаващата държава или регистриране на часове и дати за създаване на доказателствена верига. Тези формалности и процедури не следва да включват използването на принудителни мерки.

(15)

Във възможно най-голяма степен и без да се засягат основните гаранции съгласно националното законодателство, изпълнението на ЕЗПД следва да става в съответствие с формалностите и процедурите, изрично посочени от издаващата държава.

(16)

За да се гарантира ефективността на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, следва да бъдат ограничени възможностите за отказ да се признае или изпълни ЕЗПД, както и основанията за отлагане на изпълнението ѝ. По-специално отказът да се изпълни ЕЗПД, тъй като деянието, за което се отнася, не съставлява нарушение или престъпление съгласно националното законодателство на изпълняващата държава (двойна наказуемост), не следва да бъде възможен за определени категории престъпления.

(17)

Следва да е възможно да се откаже ЕЗПД, когато признаването или изпълнението ѝ в изпълняващата държава би предполагало нарушаване на имунитет или привилегия, гарантирани в същата държава. Няма общо определение на това, какво представлява имунитет или привилегия в Европейския съюз. Ето защо точното определяне на тези понятия е оставено на националното законодателство, което може да включва защитни механизми, приложими за медицинските и юридическите професии, но не следва да се тълкува по начин, противоречащ на задължението да се отменят някои основания за отказ по член 7 от Акта на Съвета от 16 октомври 2001 за съставяне, в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, на Протокол към Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз (6).

(18)

Следва да е възможно да се откаже признаването или изпълнението на ЕЗПД, когато това изпълнение би навредило на основни интереси на националната сигурност, би застрашило източника на информация или би наложило използването на класифицирана информация, свързана с определени разузнавателни дейности. Приема се обаче, че такова основание за непризнаване или неизпълнение би се приложило само и доколкото предметите, документите и данните не биха се използвали поради тези причини като доказателство в подобни национални производства.

(19)

Специалните разпоредби на член 13, параграф 3 във връзка с член 13, параграф 1, буква е), подточка i) не засягат начина и степента, в която се прилагат другите основания за отказ, предвидени в член 13, параграф 1.

(20)

Необходимо е също така да бъдат въведени крайни срокове, за да се гарантира бързо, ефективно и последователно сътрудничество за получаване на предмети, документи и данни, които да се използват в производства с наказателен характер в целия Европейски съюз.

(21)

Законодателството на всяка държава-членка съдържа правни средства за защита, позволяващи да се оспори основателността на съображенията по същество, посочени в актовете, свързани с получаване на доказателства, включително по въпроса дали актът е необходим и съразмерен, въпреки че тези правни средства могат да бъдат различни в различните държави-членки и да се прилагат на различни стадии на производството.

(22)

Необходимо е да се установи механизъм за оценка на ефективността на настоящото рамково решение.

(23)

Тъй като целта на настоящото рамково решение, и по-специално заместването на системата на взаимопомощ по наказателноправни въпроси за получаване на предмети, документи и данни между държавите-членки, не може да бъде постигната в достатъчна степен чрез едностранни действия от държавите-членки и следователно може, поради своя мащаб и последици, да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съветът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 2 от Договора за Европейския съюз и уреден в член 5 от Договора за създаване на Европейската общност. Съгласно принципа на пропорционалност, уреден в последния член, настоящото рамково решение не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(24)

Личните данни, обработвани в контекста на прилагането на настоящото рамково решение, ще бъдат защитени в съответствие с разпоредбите на съответните актове, включително принципите на Конвенцията на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, както и от допълнителната защита, предвидена в настоящото рамково решение в съответствие с член 23 от Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз от 29 май 2000 г. (7)

(25)

ЕЗПД следва да съществува паралелно с действащите процедури за взаимопомощ, но това паралелно съществуване следва да се разглежда като преходно до момента, в който съгласно Хагската програма изключените от приложното поле на настоящото рамково решение средства за събиране на доказателства също бъдат обхванати от инструмент за взаимно признаване, чието приемане би осигурило цялостна рамка за взаимно признаване, която да замести процедурите за взаимопомощ.

(26)

Държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес на Европейския съюз таблици, които показват във възможно най-голяма степен съответствието между разпоредбите на настоящото рамково решение и националните мерки за прилагане, и да ги представят на Комисията заедно с текста на националния закон, прилагащ настоящото рамково решение.

(27)

Настоящото рамково решение зачита основните права и съблюдава принципите, признати в член 6 от Договора за Европейския съюз и отразени в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално в глава VI от нея. Никоя разпоредба в настоящото рамково решение не може да бъде тълкувана като забраняваща отказа да се изпълни ЕЗПД, когато въз основа на обективни елементи има причини да се счита, че ЕЗПД е издадена с цел преследване или наказване на лице заради неговия или нейния пол, расова или етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация, националност, език или политически убеждения, или че положението на лицето може да бъде застрашено на някое от тези основания.

(28)

Настоящото рамково решение не е пречка държава-членка да приложи своите конституционни норми, свързани със справедливия съдебен процес, свободата на сдружаване, свободата на печата и свободата на изразяване в други медии.

(29)

Настоящото рамково решение не накърнява изпълнението на задълженията, поети от държавите-членки с оглед поддържането на законността и реда и опазването на вътрешната сигурност съгласно член 33 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РАМКОВО РЕШЕНИЕ:

ДЯЛ I

ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА (ЕЗПД)

Член 1

Определение за ЕЗПД и задължение за изпълнението ѝ

1.   Европейската заповед за доказателства е акт, постановен от компетентен правоприлагащ орган на държава-членка с оглед получаването на предмети, документи и данни от друга държава-членка за ползване в производствата, посочени в член 5.

2.   Държавите-членки изпълняват всяка ЕЗПД въз основа на принципа на взаимното признаване и в съответствие с разпоредбите на настоящото рамково решение.

3.   Настоящото рамково решение не изменя задължението за спазване на основните права и основните правни принципи, залегнали в член 6 от Договора, и не засяга задълженията, възложени на правоприлагащите органи в това отношение.

Член 2

Определения

За целите на настоящото рамково решение:

а)

„издаваща държава“ означава държавата-членка, в която е издадена ЕЗПД;

б)

„изпълняваща държава“ означава държавата-членка, на чиято територия се намират предметите, документите или данните, или ако става въпрос за електронни данни, на чиято територия те са пряко достъпни съгласно законодателството на изпълняващата държава;

в)

„издаващ орган“ означава:

i)

съдия, съд, разследващ магистрат, прокурор; или

ii)

всеки друг правоприлагащ орган, определен от издаващата държава, който в конкретния случай действа в качеството си на разследващ орган по наказателни производства, имащ правомощия да нарежда получаването на доказателства в дела с международен елемент съгласно националното законодателство;

г)

„изпълняващ орган“ означава орган, който съгласно националното законодателство за прилагане на настоящото рамково решение е компетентен да признае или изпълни ЕЗПД съгласно настоящото рамково решение;

д)

„претърсване или изземване“ включва мерки в рамките на наказателно производство, в резултат на които юридическо или физическо лице е правно задължено да предостави или да участва в предоставянето на предмети, документи или данни, и които, ако не бъдат изпълнени доброволно, могат да бъдат изпълнени без съгласието на това лице или да доведат до налагането на санкция.

Член 3

Определяне на компетентните органи

1.   Всяка държава-членка съобщава на генералния секретариат на Съвета кой орган или кои органи съгласно националното ѝ законодателство са компетентни съгласно член 2, букви в) и г), когато тази държава-членка е издаващата или изпълняваща държава.

2.   Държавата-членка, която желае да използва възможността за определяне на централен орган или органи в съответствие с член 8, параграф 2, предоставя на генералния секретариат на Съвета информация, свързана с определения(те) централен(ни) орган(и). Посочването обвързва органите на издаващата държава.

3.   Генералният секретариат на Съвета предоставя достъп до получената информация на всички държави-членки и на Комисията.

Член 4

Приложно поле на ЕЗПД

1.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 2 от настоящия член, ЕЗПД може да бъде издадена при условията, посочени в член 7, с оглед на получаване в изпълняващата държава на предмети, документи или данни, необходими в издаващата държава за целите на производствата, посочени в член 5. ЕЗПД се отнася до предметите, документите и данните, посочени в нея.

2.   ЕЗПД не се издава, с цел да се поиска от изпълняващия орган:

а)

да проведе разпити, да снеме показания и обяснения или да предприема други видове изслушвания на заподозрени, свидетели, вещи лица или трети лица;

б)

да извърши оглед на лице или да вземе телесен материал или биометрични данни непосредствено от тялото на определено лице, включително ДНК проби или пръстови отпечатъци;

в)