ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 348

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
24 декември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1340/2008 на Съвета от 8 декември 2008 година относно търговията с определени стоманени продукти между Европейската общност и Република Казахстан

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1341/2008 на Съвета от 18 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на някои проекти, генериращи приходи

19

 

*

Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември 2008 година за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 423/2004

20

 

 

Регламент (ЕО) № 1343/2008 на Комисията от 23 декември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

34

 

*

Регламент (ЕО) № 1344/2008 на Комисията от 23 декември 2008 година относно публикуване за 2009 г. на въведената с Регламент (ЕИО) № 3846/87 номенклатура на селскостопанските продукти, подлежащи на възстановявания при износ

36

 

*

Регламент (ЕО) № 1345/2008 на Комисията от 23 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2136/89 на Съвета за установяване на общи стандарти за търговия с консервирани сардини и търговските описания за консервирана сардина и продукти тип сардина

76

 

*

Регламент (ЕО) № 1346/2008 на Комисията от 23 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 950/2006 за установяване на подробни правила за прилагането през 2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009 стопанска година на вноса и рафинирането на захарни продукти по някои тарифни квоти и преференциални споразумения

79

 

 

Регламент (ЕО) № 1347/2008 на Комисията от 23 декември 2008 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 януари 2009 година

81

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

84

 

*

Директива 2008/115/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни

98

 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ОТ СЪВЕТА

 

*

Решение № 1348/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета по отношение на ограниченията за предлагане на пазара и употреба на 2-(2-метоксиетокси)етанол, 2-(2-бутоксиетокси)етанол, метилендифенил диизоцианат, циклохексан и амониев нитрат ( 1 )

108

 

*

Решение № 1349/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на Решение № 1719/2006/ЕО за създаване на програма Младежта в действие за периода 2007—2013 г. ( 1 )

113

 

*

Решение № 1350/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно Европейската година на творчеството и иновациите (2009 г.) ( 1 )

115

 

*

Решение № 1351/2008/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за създаване на многогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на интернет и други комуникационни технологии ( 1 )

118

 

*

Решение № 1352/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на Решение № 1855/2006/ЕО за създаване на програма Култура (2007—2013 г.) ( 1 )

128

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2008/976/ПВР на Съвета от 16 декември 2008 година относно Европейската съдебна мрежа

130

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

24.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1340/2008 НА СЪВЕТА

от 8 декември 2008 година

относно търговията с определени стоманени продукти между Европейската общност и Република Казахстан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

В член 17, параграф 1 от Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки и Република Казахстан (1) се предвижда, че търговията с определени стоманени продукти е предмет на специално споразумение относно количествените договорености.

(2)

Срокът на действие на двустранното Споразумение между Европейската общност и правителството на Република Казахстан за търговия с определени стоманени продукти (2), сключено на 19 юли 2005 г., изтече на 31 декември 2006 г. От 2007 и 2008 г. автономните мерки, установени съответно с регламенти (ЕО) № 1870/2006 (3) и (ЕО) № 1531/2007 (4) на Съвета, уреждаха търговията с определени стоманени продукти между Европейската общност и Казахстан.

(3)

До подписването и влизането в сила на новото споразумение или присъединяването на Казахстан към Световната търговска организация (СТО) следва да бъдат установени количествени ограничения, които да се прилагат от 2009 г.

(4)

Тъй като условията, които доведоха до определянето на количествените ограничения за 2007 и 2008 г., до голяма степен се запазват, е целесъобразно да се определят количествени ограничения за 2009 г. на същите нива, както тези за 2007 и 2008 г.

(5)

Необходимо е да се осигурят средства за администриране на този режим в рамките на Общността, така че да се улесни прилагането на новото споразумение, като се вземат предвид колкото се може повече подобни разпоредби.

(6)

Необходимо е да се гарантира, че произходът на въпросните продукти е проверен и че за тази цел са установени подходящи методи на административно сътрудничество.

(7)

Продуктите, поставени в свободна зона или внесени съгласно разпоредбите, регулиращи митническите складове, временния внос или активното усъвършенстване (режим с отложено плащане), не следва да се отчитат спрямо ограниченията, въведени за въпросните продукти.

(8)

Ефективното прилагане на настоящия регламент налага въвеждане на изискване за лиценз за внос в Общността за пускането в свободно обращение в Общността на въпросните продукти.

(9)

За да се гарантира, че количествените ограничения не са надхвърлени, е необходимо да се въведе процедура на управление, при която компетентните органи на държавите-членки няма да издават лицензи за внос, преди да получат предварително потвърждение от Комисията, че съответните количества са разрешени в рамките на въпросните количествени ограничения,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Настоящият регламент се прилага за вноса в Общността на стоманените продукти, изброени в приложение I, с произход от Република Казахстан.

2.   Стоманените продукти се класират в продуктови групи, както е посочено в приложение I.

3.   Класификацията на продуктите, изброени в приложение I, се основава на комбинираната номенклатура (КН), установена с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (5).

4.   Произходът на продуктите, посочени в параграф 1, се определя в съответствие с действащите правилата на Общността.

Член 2

1.   Вносът в Общността на стоманените продукти, изброени в приложение I, с произход от Република Казахстан, подлежи на количествените ограничения, посочени в приложение V. Пускането за свободно обращение в Общността на продуктите, изброени в приложение I, с произход от Република Казахстан е възможно при представянето на сертификат за произход, описан в приложение II, и на лиценз за внос, издаден от органите на държава-членка в съответствие с член 4.

2.   За да се гарантира, че количествата, за които се издават лицензи за внос, не надвишават в нито един момент количествените ограничения за всяка продуктова група, компетентните органи, изброени в приложение IV, издават лицензи за внос само след потвърждение от страна на Комисията, че все още има свободни количества в рамките на количествените ограничения за съответната продуктова група стоманени продукти по отношение на държавата доставчик, за която вносителят(ите) е(са) подал(и) заявления пред посочените органи.

3.   Разрешеният внос се отчита спрямо съответното количествено ограничение, посочено в приложение V. Изпращането на продуктите се счита за осъществено от датата, на която са били натоварени на превозното средство с цел износ.

Член 3

1.   Количествените ограничения, посочени в приложение V, не се прилагат по отношение на продукти, поставени в свободни зони или свободни складове, или внесени съгласно разпоредбите, регулиращи митническите складове, временния внос или активното усъвършенстване (режим с отложено плащане).

2.   Когато продуктите, посочени в параграф 1, впоследствие се пускат в свободно обращение било в непроменено състояние или след обработка или преработка, се прилага член 2, параграф 2 и така освободените продукти се отчитат спрямо съответните количествени ограничения, посочени в приложение V.

Член 4

1.   За целите на прилагането на член 2, параграф 2, преди да издадат лицензи за внос, компетентните органи, изброени в приложение IV, уведомяват Комисията за количествата, съдържащи се в заявленията за лицензи за внос, придружени от оригиналните лицензи за износ, които са получили. В отговор на това Комисията ги уведомява дали поисканите количества са допустими за внос, като това става в хронологичен ред на получаването на нотификациите от държавите-членки (на принципа „първи дошъл, първи обслужен“).

2.   Исканията, включени в нотификациите до Комисията, са валидни, ако за всеки отделен случай посочват ясно държавата на износ, кода на разглеждания продукт, количествата за внос, номера на лиценза за износ, квотната година и държавата-членка, в която продуктите ще бъдат пуснати в свободно обращение.

3.   Доколкото това е възможно, Комисията потвърждава пред органите пълното количество, посочено в исканията, за които е уведомена, по отношение на всяка продуктова група.

4.   Компетентните органи на държавите-членки уведомяват незабавно Комисията, когато получат информация за количество, което не е било използвано през периода на валидност на лиценза за внос. Такива неизползвани количества автоматично се добавят към оставащите количества от общото ограничение на Общността за всяка продуктова група.

5.   Нотификациите, посочени в параграфи 1—4, се изпращат по електронен път в рамките на интегрираната мрежа, изградена за тази цел, освен ако поради непреодолими технически причини не се налага временно да бъдат използвани други средства за връзка.

6.   Лицензите за внос или равностойни на тях документи се издават в съответствие с членове 12—16.

7.   Компетентните органи на държавите-членки уведомяват Комисията за всяко отнемане на лицензи за внос или равностойни документи, които вече са издадени, в случаите, когато съответните лицензи за износ са били оттеглени или отнети от компетентните органи в Република Казахстан. Същевременно ако Комисията или компетентните органи на държава-членка са били информирани от компетентните органи в Република Казахстан за оттеглянето или отнемането на лиценза за износ, след като съответните продукти са внесени в Общността, въпросните количества се отчитат спрямо количествените ограничения, посочени в приложение V.

Член 5

1.   Когато Комисията има данни, че продуктите, изброени в приложение I, с произход от Република Казахстан са били претоварени, маршрутът им е бил променен или по друг начин са били внесени в Общността чрез заобикаляне на количествените ограничения, посочени в член 2, и че е необходимо извършването на корекции, тя изисква започването на консултации за постигането на споразумение за необходимите корекции в съответните количествени ограничения.

2.   До приключване на консултациите, посочени в параграф 1, Комисията може да поиска от Република Казахстан да предприеме необходимите предпазни мерки, за да гарантира, че могат да бъдат извършени корекции на количествените ограничения, приети след тези консултации.

3.   Ако Комисията и Република Казахстан не успеят да постигнат задоволително решение и ако Комисията забележи, че съществуват ясни доказателства за заобикаляне, тя намалява количествената квота за продуктите, произхождащи от Република Казахстан, в равностоен обем.

Член 6

1.   Лицензът за износ, който трябва да бъде издаден от компетентните органи на Република Казахстан, се изисква по отношение на всяка пратка с продукти от стомана, предмет на количествените ограничения, установени в приложение V, до размера на посочените ограничения.

2.   Вносителят представя оригинала на лиценза за износ с цел издаване на лиценза за внос, посочен в член 12.

Член 7

1.   Лицензът за износ при количествени ограничения съответства на образеца, даден в приложение II, и удостоверява, inter alia, че количеството на въпросните стоки, е било отчетено спрямо количествените ограничения, установени за съответната продуктова група.

2.   Всеки лиценз за износ обхваща само една продуктова група от изброените в приложение I.

Член 8

Износът се отчита спрямо установеното количествено ограничение, посочено в приложение V, и се изпраща по смисъла на член 2, параграф 3.

Член 9

1.   Лицензът за износ, посочен в член 6, може да съдържа допълнителни екземпляри, надлежно обозначени като такива. Лицензът за износ и копията от него, както и сертификатът за произход и копията от него, се изготвят на английски език.

2.   Ако документите, посочени в параграф 1, се попълват на ръка, това следва да се направи с мастило и с печатни букви.

3.   Лицензите за износ или равностойните им документи следва да са с размер 210 × 297 mm. Хартията е бяла, оразмерена, несъдържаща механична маса и с тегло не по-малко от 25 g/m2. Всяка част има фон във вид на плетеница (гийош), така че всякаква подправка с механични или химически средства да е видима.

4.   За целите на вноса в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент компетентните органи в Общността приемат като валиден само оригинала на лиценза за износ.

5.   Всеки лиценз за износ или равностоен документ съдържа стандартизиран сериен номер, независимо дали е отпечатан или не, чрез който може да бъде идентифициран.

6.   Серийният номер съдържа следните елементи:

две букви, обозначаващи държавата износителка, както следва:

KZ

=

Република Казахстан,

две букви, обозначаващи държавата-членка по местоназначение, както следва:

BE

=

Белгия

BG

=

България

CZ

=

Чешка република

DK

=

Дания

DE

=

Германия

EE

=

Естония

IE

=

Ирландия

GR

=

Гърция

ES

=

Испания

FR

=

Франция

IT

=

Италия

CY

=

Кипър

LV

=

Латвия

LT

=

Литва

LU

=

Люксембург

HU

=

Унгария

MT

=

Малта

NL

=

Нидерландия

AT

=

Австрия

PL

=

Полша

PT

=

Португалия

RO

=

Румъния

SI

=

Словения

SK

=

Словакия

FI

=

Финландия

SE

=

Швеция

GB

=

Обединено кралство,

едноцифрен номер, идентифициращ квотната година, съответстващ на последното число на съответната година, например „9“ за 2009 г.,

двуцифрен номер, идентифициращ издаващото учреждение в държавата износител,

петцифрен номер, вървящ последователно от 00 001 до 99 999, определен за конкретната държава-членка по местоназначение.

Член 10

Лицензът за износ и сертификатът за произход могат да бъдат издадени след изпращането на продуктите, за които се отнасят. В такива случаи на тях се отбелязва „издадено впоследствие“.

Член 11

В случай на кражба, загуба или унищожаване на лиценза за износ износителят може да поиска от компетентния орган, издал документа, да състави дубликат на основата на документите за износ, с които разполага.

Дубликатът на лиценза, издаден по такъв начин, носи обозначението „дубликат“. Дубликатът носи датата на оригиналния лиценз.

Член 12

1.   До степента, до която Комисията в съответствие с член 4 е потвърдила, че поисканото количество е допустимо в рамките на съответните количествени ограничения, компетентните органи на държавите-членки издават лиценз за внос в рамките на максимум пет работни дни след представянето от вносителя на оригинала на съответния лиценз за износ. Това представяне трябва да стане не по-късно от 31 март на годината, следваща тази, през която са били изпратени стоките, обхванати от лиценза за износ. Лицензите за внос се издават от компетентните органи на всяка държава-членка, независимо от държавата-членка, посочена на лиценза за износ, когато Комисията в съответствие с член 4 е потвърдила, че въпросното количество е допустимо в рамките на съответните количествени ограничения.

2.   Лицензите за внос са валидни четири месеца, считано от датата на тяхното издаване. При надлежно обосновано искане от страна на вносителя компетентните органи на държавата-членка могат да удължат валидността за период не по-дълъг от четири месеца.

3.   Лицензите за внос се изготвят в съответствие с образеца, даден в приложение III, и важат за цялата митническа територия на Общността.

4.   Декларацията или искането на вносителя за получаване на лиценз за внос съдържа:

а)

пълното име и адрес на износителя;

б)

пълното име и адрес на вносителя;

в)

точно описание на стоките и техния(те) код(ове) по ТАРИК;

г)

държавата на произход на стоките;

д)

държавата на доставката;

е)

съответната продуктова група и количеството на въпросните продукти;

ж)

нетното тегло по позиция по ТАРИК;

з)

стойността CIF на продуктите на границата на Общността по позиция по ТАРИК;

и)

информация дали разглежданите продукти са второ качество или по-ниско от обичайното качество;

й)

когато е целесъобразно, датите на плащане и доставка и копие от товарителницата и от договора за покупко-продажба;

к)

датата и номера на лиценза за износ;

л)

всеки вътрешен код, използван за административни цели;

м)

дата и подпис на вносителя.

5.   Вносителите не са задължени да внасят цялото количество, обхванато от лиценза за внос, с една пратка.

Член 13

Валидността на лицензите за внос, издадени от органите на държавите-членки, зависи от валидността на лицензите за износ и количествата, посочени в тях, издадени от компетентните органи на Република Казахстан, на основата на които се издават лицензите за внос.

Член 14

Лицензите за внос или равностойните им документи се издават от компетентните органи на държавите-членки в съответствие с член 2, параграф 2 и без дискриминация по отношение на вносителите, където и да се намира тяхното седалище в Общността, без това да влиза в противоречие с други условия, изисквани съгласно действащите правила.

Член 15

1.   Ако Комисията установи, че общите количества по лицензите за износ, издадени от Република Казахстан за конкретна продуктова група, надвишават количествените ограничения за тази продуктова група, тя информира незабавно компетентните органи на държавите-членки, за да спрат по-нататъшното издаване на лицензи за внос. В такъв случай Комисията незабавно започва консултации.

2.   Компетентните органи на държавите-членки отказват издаването на лицензи за внос по отношение на продукти с произход от Република Казахстан, които не са обхванати от лицензи за износ, издадени в съответствие с членове 6—11.

Член 16

1.   Формулярите, използвани от компетентните органи на държавите-членки за издаване на лицензите за внос, посочени в член 12, следват образеца на лиценза за внос, даден в приложение III.

2.   Лицензите за внос и извлечения от тях се изготвят в два екземпляра, един обозначен като „Екземпляр за притежателя“ и носещ номер 1, който се издава на заявителя, и друг, обозначен като „Екземпляр за издаващия орган“ и носещ номер 2, който се съхранява от органа, издаващ лиценза. Компетентните органи могат да прилагат допълнителни копия към формуляр 2 за административни цели.

3.   Формулярите се отпечатват на бяла хартия, несъдържаща механична маса, оразмерена за писане и тежаща между 55 и 65 g/m2. Размерът на формуляра е 210 × 297 mm; разстоянието между редовете е 4,24 mm (една шеста от инча); формата на формулярите се следва точно. И двете страни на екземпляр № 1, който е самият лиценз, имат в допълнение отпечатан червен фон с плетеници (гийош), което прави видима подправката с механични или химически средства.

4.   Държавите-членки отговарят за отпечатването на формулярите. Формулярите могат да бъдат отпечатани и от печатници, определени от държавата-членка, в която са установени. В последния случай всеки формуляр трябва да посочва, че печатницата е определена от държавата-членка. Всеки формуляр съдържа наименованието и адреса на печатницата или знак, позволяващ нейното идентифициране.

5.   Към момента на издаването на лиценза за внос или на части от него той(те) получава(т) номер на издаване, определен от компетентните органи на държавата-членка. Номерът на лиценза за внос се съобщава на Комисията по електронен път в рамките на интегрираната мрежа, създадена съгласно член 4.

6.   Лицензите и извлеченията от тях се съставят на официалния език или официалните езици на държавата-членка на издаване.

7.   В клетка 10 компетентните органи посочват групата стоманени продукти.

8.   Знаците на издаващите служби се полагат посредством печати. Същевременно печатът на издаващия орган върху лиценза може да бъде заменен от графичен знак, комбиниращ букви или цифри, получени чрез перфорация или отпечатване. Издаващите органи използват всякакви методи, непозволяващи подправка, за да записват разрешеното количество по такъв начин, че да е невъзможно в него да се добавят цифри или допълнителни препратки.

9.   Гърбът на екземпляри № 1 и № 2 съдържа поле, в което могат да се вписват количества, било от митническите органи при приключване на процедурата по внос, или от компетентните административни органи при издаване на извлечение. Ако полето върху лиценза или извлечението от него, предвидено за дебити, е недостатъчно, компетентните органи могат да добавят една или повече допълнителни страници, съдържащи графи, съвпадащи с тези на гърба на екземпляри № 1 и № 2 на лиценза или извлечението от него. Издаващите органи поставят своя печат така, че едната му половина да е върху лиценза или извлечението от него, а другата — върху допълнителната страница. Ако допълнителните страници са повече от една, се поставят допълнителни печати, които по подобен начин са разположени върху всяка нова страница и предхождащата я страница.

10.   Лицензите за внос и извлеченията от тях, вписванията и отбелязванията в тях, направени в една държава-членка, имат във всяка друга държава-членка същото правно действие, както и издадените документи, вписванията и отбелязванията в тях, направени от органите на такава държава-членка.

11.   Компетентните органи на съответните държави-членки могат, когато това е необходимо, да поискат съдържанието на лицензите и извлеченията от тях да бъде преведено на официалния език или на един от официалните езици на тази държава-членка.

Член 17

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той се прилага от 1 януари 2009 г. В случай че Казахстан се присъедини към СТО, действието на настоящият регламент се прекратява от датата на присъединяването (6).

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2008 година.

За Съвета

Председател

B. KOUCHNER


(1)  ОВ L 196, 28.7.1999 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 232, 8.9.2005 г., стр. 64.

(3)  ОВ L 360, 19.12.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 337, 21.12.2007 г., стр. 2.

(5)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(6)  Датата на прекратяване на действието ще бъде публикувана от Европейската комисия в Официален вестник на Европейския съюз.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

SA ПЛОСКОВАЛЦУВАНИ ПРОДУКТИ

SA1. На рулони

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Тежки плоскости

 

7208400010

 

7208512000

 

7208519100

 

7208519800

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Други плосковалцувани продукти

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax: (45) 35 46 60 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 90 88 00

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Факс: (359-2) 981 50 41

Fax (359-2) 980 47 10

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

 

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59 64 24 71/59 64 22 79

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

E-mail: polcom3@mincomes.it

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: +372 631 3660

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: +353-1-631 25 62

 

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,

Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30-210) 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: +34-91 349 38 31

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: (356) 25 69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00/83 86

 

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. (40-21) 315 00 81

Fax (40-21) 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 48 54 31 16

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi +358-20-492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax +358-20-492 28 52

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+351) 218 81 39 90

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69


ПРИЛОЖЕНИЕ V

КОЛИЧЕСТВЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Продукти

Тонове за година

SA. Плосковалцувани продукти

SA1. На рулони

87 125

SA2. Тежки плоскости

0

SA3. Други плосковалцувани продукти

117 875


24.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/19


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1341/2008 НА СЪВЕТА

от 18 декември 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на някои проекти, генериращи приходи

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 161, трета алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид съгласието на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

след консултации с Комитета на регионите,

като има предвид, че:

(1)

Целите на подготвената за програмния период 2007—2013 г. регулаторна рамка са свързани с по-голямо опростяване на програмирането и управлението на фондовете, на ефективността от предоставяната чрез тях помощ и на субсидиарността при привеждането им в действие.

(2)

По отношение на генериращите приходи проекти, обхванати от член 55 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (3), започна прилагането на по-точен и строг подход, който се основава на изчисляване на максималния размер на допустимите разходи.

(3)

Във връзка с прилагането на член 55 бяха отбелязани редица трудности, включително прекомерна административна тежест, особено що се отнася до операциите, съфинансирани от Европейския социален фонд, и до малките операции, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) или от Кохезионния фонд.

(4)

Тези трудности могат да окажат неблагоприятно въздействие върху управлението на операциите, особено по отношение на проекти в приоритетни за Общността области като околна среда, социално включване, научни изследвания, иновации или енергетика, както и под формата на административна тежест. Ето защо член 55 следва да бъде опростен.

(5)

Опростяването следва да се прилага по отношение на всички проекти, които се подпомагат от структурните фондове или Кохезионния фонд по време на програмния период 2007—2013 г. Следователно е необходимо да се предвиди прилагане с обратно действие.

(6)

Следователно Регламент (ЕО) № 1083/2006 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 55 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Параграфи 1—4 от настоящия член се прилагат единствено за операции, които са съфинансирани от ЕФРР или Кохезионния фонд и чиято обща стойност надвишава 1 000 000 EUR.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага, считано от 1 август 2006 г., по отношение на всички операции, при които има участие на структурните фондове или Кохезионния фонд по време на програмния период 2007—2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2008 година.

За Съвета

Председател

M. BARNIER


(1)  Съгласие от 16 декември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 27 октомври 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.


24.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1342/2008 НА СЪВЕТА

от 18 декември 2008 година

за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 423/2004

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Целта на Регламент (ЕО) № 423/2004 на Съвета от 26 февруари 2004 г. относно определяне на мерки за възстановяване на запасите от атлантическа треска (2) е да обезпечи възстановяването на запасите от атлантическа треска в Kattegat, в Северно море, включително Skagerrak, и източната част на Ламанша, в зоната на запад от Шотландия и в Ирландско море до предохранителния размер, препоръчван от учените, в рамките на период от пет до десет години.

(2)

Според последното научно становище на Международния съвет за изследване на морето (ICES) намаляването на улова на атлантическа треска в резултат на съвкупния ефект от общия допустим улов (ОДУ), техническите мерки и допълнителните мерки за управление на усилието, включително мерките за наблюдение и контрол, с оглед предотвратяване на улова и разтоварването на атлантическа треска от незаконен, недеклариран или нерегламентиран риболов, е крайно недостатъчно за намаляване на смъртността от риболов до равнищата, необходими за възстановяване на запасите от атлантическа треска, като никой от четирите запаса, обхванати от Регламент (ЕО) № 423/2004, не показва ясни признаци за възстановяване, при все че запасите в Северно море показват известни признаци за това.

(3)

Необходимо е да се засили режимът и да се въведе дългосрочен план, за да се постигне устойчива експлоатация на запасите от атлантическа треска въз основа на максимален устойчив улов.

(4)

Според последните научни доклади, по-специално докладите за дългосрочните тенденции на развитие на морските екосистеми, желаните дългосрочни равнища на биомаса не могат да бъдат точно определени. Вследствие на това целта на дългосрочния план следва да бъде променена от цел, основаваща се на биомасата, в цел, основаваща се на смъртността от риболов, което следва да се прилага и към позволените нива на риболовно усилие.

(5)

Запасите от атлантическа треска в Северно море се използват заедно с Норвегия и се управляват съвместно. Мерките, предвидени в настоящия регламент, следва надлежно да вземат предвид консултациите с Норвегия съгласно Споразумението относно риболова между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия (3).

(6)

В случай че Научният, технически и икономически комитет по рибарство (STECF) не може да отправи препоръка за ОДУ поради липса на достатъчно точна и представителна информация, следва да се предвидят разпоредби, осигуряващи последователност при определянето на ОДУ дори и при липса на достатъчно данни.

(7)

За да се осигури достигането на целите за смъртност от риболов и да се допринесе за свеждането до минимум на изхвърлянето, е необходимо риболовните възможности под формата на риболовно усилие също да бъдат фиксирани на нива, които да бъдат съвместими с многогодишната стратегия. Такива риболовни възможности следва, доколкото е възможно, да бъдат определени според вида на риболовните съоръжения въз основа на действащите риболовни практики. Целесъобразно е да се предвиди периодично преразглеждане на ефективността на системата за управление и по-специално да се гарантира преразглеждане на системата за регулиране на риболовното усилие, когато запасите на атлантическа треска достигнат нива, които позволяват експлоатация, даваща максимално устойчив улов.

(8)

Следва да бъдат въведени нови механизми за насърчаване на участието на рибарите в програми за избягване на улова на атлантическа треска. Има по-голяма вероятност такова избягване на улова на атлантическа треска или програми за намаляване на изхвърлянето да успеят, ако са разработени в сътрудничество с риболовната промишленост; и съответно такива програми, разработени с държавите-членки, следва да се считат за ефективно средство за окуражаване на устойчивостта и тяхното разработване следва да бъде насърчавано. Освен това държавите-членки следва да упражняват правомощията си за разпределяне на достъпа до риболов на запаси от атлантическа треска, така че да насърчават рибарите си да ловят риба по начини, които имат за резултат по-избирателен риболов и са по-малко вредни за околната среда.

(9)

Определянето и разпределянето на ограниченията за улова, фиксирането на минимално и на предпазни равнища на запасите и на равнищата на смъртност от риболов, както и на максимално допустимото риболовно усилие за всяка група за риболовно усилие за държава-членка, както и изключването на някои групи кораби от режима на риболовното усилие, определен с настоящия регламент, са мерки от първостепенно значение в рамките на общата политика в областта на рибарството. Целесъобразно е Съветът да си запази правото да упражнява пряко изпълнителни правомощия във връзка с тези специфични въпроси.

(10)

Мерките, необходими за прилагането на определени разпоредби от настоящия регламент, и по-специално тези, които са свързани с приспособяване на ограниченията на риболовното усилие в рамките на максимално допустимото риболовно усилие, определено от Съвета, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(11)

В допълнение към мерките, предвидени в Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (5), следва да бъдат въведени мерки за контрол, за да се гарантира съответствие с мерките, предвидени в настоящия регламент.

(12)

Следва да бъдат установени правила, според които дългосрочният план, въведен с настоящия регламент, като се вземе предвид състоянието на съответните запаси, да бъде квалифициран като план за възстановяване по смисъла на член 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (6), и за целите на член 21, буква а), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (7), или като план за управление по смисъла на член 6 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 и за целите на член 1, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕО) № 1198/2006.

(13)

Регламент (ЕО) № 423/2004 следва да бъде отменен и заменен с настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава план за четири запаса от атлантическа треска, отговарящи на следните географски зони:

а)

Kattegat;

б)

Северно море, Skagerrak и източната част на Ламанша;

в)

зоната на запад от Шотландия;

г)

Ирландско море.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения, които допълват определенията, посочени в член 3 от Регламент (ЕО) № 2371/2002:

а)

„група за риболовно усилие“ означава структура на управление на държава-членка, за която се определя максимално допустимо риболовно усилие. Тя включва група риболовните съоръжения и зоната, посочени в приложение I;

б)

„сборна група за риболовно усилие“ означава съвкупността от групите за риболовно усилие на всички държави-членки, които имат една и съща група риболовни съоръжения и зона;

в)

„улов на единица усилие“ означава количеството уловена атлантическа треска в рамките на една година, изразено в живо тегло към единица риболовно усилие, изразено в kW/дни;

г)

„съответни възрастови групи“ означава възрасти 3, 4 и 5 за атлантическата треска в Kattegat; възрасти 2, 3 и 4 за атлантическата треска в Ирландско море, Северно море, Skagerrak и източната част на Ламанша; възрасти 2, 3, 4 и 5 за атлантическата треска в зоната на запад от Шотландия; или други възрастови групи в съответствие с препоръките на STECF.

Член 3

Географски определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните географски определения на географски зони:

а)

„Kattegat“ е зоната от участък IIIa, определена от IСЕS, оградена на север от линията, свързваща фара в Skagen с фара в Tistlarna и продължаваща до най-близката точка на шведското крайбрежие, а на юг от линията, свързваща Hasenore с Gnibens Spids, от Korshage до Spodsbjerg и от Gilbjerg Hoved до Kullen;

б)

„Северно море“ е подзона IV на ICES и зоната от участък IIIa на ICES, която не е включена в определението на Skagerrak и Kattegat, както и делът от участък IIa на ICES, разположен в териториалните води или водите под юрисдикцията на държавите-членки;

в)

„Skagerrak“ е делът от участък IIIa на ICES, ограничен на запад от линията, свързваща фара в Hanstholm с фара в Lindesnes, а на юг от линията, свързваща фара в Skagen с фара в Tistlarna и продължаваща до най-близката точка на шведското крайбрежие;

г)

„източната част на Ламанша“ е участък VIId на ICES;

д)

„Ирландско море“ е участък VIIа на ICES;

е)

„зоната на запад от Шотландия“ е участък VIa на ICES и делът от участък Vb на ICES, разположен в териториалните води или водите под юрисдикцията на държавите-членки.

Член 4

Изчисляване на риболовното усилие

За целите на настоящия регламент риболовното усилие на група кораби се равнява на сбора от произведенията на стойностите на капацитетите на всеки кораб, изразени в kW, и броя на дните, по време на които всеки от корабите е присъствал в зоната, посочена в приложение I. Един ден присъствие в дадена зона означава всеки непрекъснат период от 24 часа (или част от него), по време на който корабът присъства в зоната и не е в пристанище.

Член 5

Цели на плана

1.   Планът, посочен в член 1, осигурява устойчива експлоатация на запасите от атлантическа треска на основата на максимален устойчив улов.

2.   Посочените в параграф 1 цели се постигат при поддържане на следната смъртност от риболов за атлантическата треска в съответните възрастови групи:

Запас

Смъртност от риболов

Атлантическа треска в Kattegat

0,4

Атлантическа треска в зоната на запад от Шотландия

0,4

Атлантическа треска в Ирландско море

0,4

3.   По отношение на запасите на атлантическа треска в Северно море, Skagerrak и източната част на Ламанша, посочената в параграф 1 цел се постига при поддържане на смъртността от риболов за атлантическата треска в съответните възрастови групи, посочени в член 8.

ГЛАВА II

ОБЩ ДОПУСТИМ УЛОВ

Член 6

Минимални и предпазни равнища

Минималните и предпазните равнища за хвърлящата хайвер биомаса за всеки запас на атлантическа треска са, както следва:

Запас

Минимални равнища за хвърляща хайвер

биомаса в тонове

Предпазни равнища за хвърляща хайвер

биомаса в тонове

Атлантическа треска в Kattegat

6 400

10 500

Атлантическа треска в Северно море, Skagerrak и източната част на Ламанша

70 000

150 000

Атлантическа треска в зоната на запад от Шотландия

14 000

22 000

Атлантическа треска в Ирландско море

6 000

10 000

Член 7

Процедура за установяване на ОДУ за запаси от атлантическа треска в Kattegat, в зоната за запад от Шотландия и в Ирландско море

1.   Всяка година Съветът взема решение за определяне на ОДУ за следващата година за всеки от запасите от атлантическа треска в Kattegat, в зоната на запад от Шотландия и в Ирландско море. ОДУ се изчислява чрез приспадане на следните количества от общото отстраняване на атлантическа треска, предвидени от STECF като отговарящи на смъртността от риболов, посочена в параграфи 2 и 3:

а)

количеството риба, равно на очакваното изхвърляне на атлантическа треска от съответния запас;

б)

количеството, съответстващо на другите източници на смъртност от риболов на атлантическата треска, което следва да бъде съответно определено въз основа на предложение от Комисията.

2.   ОДУ, който се основава на становище на STECF, следва да отговаря на всяко от следните условия:

а)

ако прогнозираната от STECF големина на запаса на 1 януари в годината на прилагане на ОДУ е под минималното равнище на хвърлящата хайвер биомаса, установено в член 6, смъртността от риболов се намалява с 25 % в годината на прилагане на ОДУ в сравнение със смъртността от риболов през предходната година;

б)

ако прогнозираната от STECF големина на запаса на 1 януари в годината на прилагане на ОДУ е под предпазното равнище за хвърлящата хайвер биомаса, установено в член 6, и по-висока или равна на минималното равнище на хвърлящата хайвер биомаса, установено в член 6, смъртността от риболов се намалява с 15 % в годината на прилагане на ОДУ в сравнение със смъртността от риболов през предходната година; и

в)

ако прогнозираната от STECF големина на запаса на 1 януари в годината на прилагане на ОДУ е по-висока или равна на предпазното равнище за хвърлящата хайвер биомаса, установено в член 6, смъртността от риболов се намалява с 10 % в годината на прилагане на ОДУ в сравнение със смъртността от риболов през предходната година.

3.   Ако според становището на STECF прилагането на параграф 2, букви б) и в) би довело до смъртност от риболов, по-ниска от посочената в член 5, параграф 2, Съветът определя ОДУ на равнища, които да водят до посочената в споменатия член смъртност от риболов.

4.   Когато дава становището си в съответствие с параграфи 2 и 3, STECF приема, че в годината, предхождаща годината на прилагане на ОДУ, уловът на рибния запас е с корекция за смъртност от риболов, равна на намалението на максимално допустимото риболовно усилие, прилагано през същата година.

5.   Независимо от параграф 2, букви а), б) и в) и параграф 3 Съветът не определя ОДУ на равнище, което е с повече от 20 % под или над равнището на ОДУ, установено за предходната година.

Член 8

Процедура за установяване на ОДУ за запасите на атлантическа треска в Северно море, Skagerrak и източната част на Ламанша

1.   Всяка година Съветът взема решение относно ОДУ за запасите на атлантическа треска в Северно море, Skagerrak и източната част на Ламанша. ОДУ се изчислява чрез прилагане на правилата за намаление, установени в член 7, параграф 1, букви а) и б).

2.   ОДУ първоначално се изчислява в съответствие с параграфи 3 и 5. От годината, когато ОДУ, определен чрез прилагането на параграфи 3 и 5, ще бъде по-нисък от ОДУ, определен чрез прилагането на параграфи 4 и 5, ОДУ се изчислява съгласно параграфи 4 и 5.

3.   Първоначално ОДУ не надхвърля ниво, съответстващо на смъртност от риболов, която представлява процент от прогнозата за смъртност от риболов в съответните възрастови групи през 2008 г., както следва: 75 % за ОДУ през 2009 г., 65 % за ОДУ през 2010 г. и прилагане на последователно намаляване от 10 % за следващите години.

4.   Следователно, ако големината на запаса на 1 януари в годината, предхождаща годината на прилагане на ОДУ, е:

а)

над предпазното равнище за хвърлящата хайвер биомаса, ОДУ съответства на процент на смъртност от риболов от 0,4 в съответните възрастови групи;

б)

между минималното равнище на хвърлящата хайвер биомаса и предпазното равнище за хвърлящата хайвер биомаса, ОДУ не надхвърля равнище, съответстващо на процент на смъртност от риболов в съответните възрастови групи, равен на следната формула:

0,4 – (0,2 * (предпазно равнище за хвърлящата хайвер биомаса – хвърляща хайвер биомаса)/(предпазно равнище за хвърлящата хайвер биомаса – минимално равнище за хвърлящата хайвер биомаса);

в)

на или под ограничението за равнище на хвърлящата хайвер биомаса, ОДУ не надхвърля ниво, съответстващо на процент на смъртност от риболов от 0,2 в съответните възрастови групи.

5.   Независимо от параграфи 3 и 4 Съветът не определя ОДУ за 2010 г. и следващите години на равнище, което е с повече от 20 % под или над равнището на ОДУ, установено за предходната година.

6.   Когато посоченият в параграф 1 запас на атлантическа треска е бил експлоатиран при процент на смъртност от риболов, близък до 0,4 в продължение на три последователни години, Комисията оценява прилагането на настоящия член и когато е целесъобразно, предлага подходящи мерки за неговото изменение, за да гарантира експлоатация при максимално устойчив улов.

Член 9

Процедура за определяне на ОДУ при липса на достатъчно данни

Когато поради липса на достатъчно точна и представителна информация STECF не може да даде становище, позволяващо на Съвета да определи ОДУ в съответствие с член 7 или 8, Съветът решава, както следва:

а)

когато STECF препоръчва намаляване на улова на атлантическа треска до най-ниското възможно равнище, ОДУ се определя с 25 % намаление в сравнение с ОДУ от предходната година;

б)

във всички други случаи ОДУ се определя с 15 % намаление в сравнение с ОДУ от предходната година, освен ако според становището на STECF това не е уместно.

Член 10

Адаптиране на мерките

1.   Когато целевото равнище на причинената от риболов смъртност, посочено в член 5, параграф 2, е постигнато или STECF изрази становище, че това равнище или минималните и предпазните равнища на хвърлящата хайвер биомаса по член 6 или равнището на смъртност от риболов по член 7, параграф 2 вече не са подходящи за поддържане на нисък риск от изчерпване на запасите и максимално устойчиво възпроизводство, Съветът взема решение за определяне на нови стойности за съответните равнища.

2.   Когато STECF изрази становище, че някой от запасите от атлантическа треска не се възстановява както трябва, Съветът взема решение, което:

а)

определя ОДУ за съответния запас на равнище, по-ниско от предвиденото в членове 7, 8 и 9;

б)

определя максимално допустимото риболовно усилие на равнище, по-ниско от предвиденото в член 12;

в)

въвежда съответно други свързани с горното условия.

ГЛАВА III

ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИБОЛОВНОТО УСИЛИЕ

Член 11

Режим на риболовното усилие

1.   Установените в членове 7, 8 и 9 ОДУ се допълват от режим на риболовното усилие, при който риболовните възможности се разпределят под формата на риболовно усилие между държавите-членки на годишна основа.

2.   Съветът може, по предложение на Комисията или въз основа на информация, предоставена от държавите-членки, и становище на STECF съгласно параграф 3, да изключи определени групи кораби от прилагането на режима на риболовно усилие, при условие че:

а)

съответните данни за улова и изхвърлянето на треска са налице, с оглед STECF да оцени процента на улова на атлантическа треска, извършен от всяка съответна група кораби;

б)

процентът на улов на атлантическа треска, според оценката на STECF, не надхвърля 1,5 % от общия улов за всяка съответна група кораби; и

в)

включването на тези групи кораби в режима на риболовно усилие би представлявало административна тежест, несъразмерна спрямо цялостния им ефект върху запасите от атлантическа треска.

Ако STECF не е в състояние да прецени дали тези условия продължават да бъдат изпълнени, Съветът включва всяка от съответните групи кораби в риболовното усилие.

3.   Държавите-членки предоставят всяка година съответната информация на Комисията и STECF с оглед да се установи, че посочените по-горе условия са и продължават да бъдат изпълнени в съответствие с подробните правила, които следва да бъдат приети от Комисията.

Член 12

Разпределяне на риболовно усилие

1.   Всяка година Съветът взема решение за максимално допустимото риболовно усилие за всяка група за риболовно усилие по държави-членки.

2.   Максимално допустимото риболовно усилие се изчислява на база, установена, както следва:

а)

за първата година на прилагане на настоящия регламент базовата линия се установява като средното усилие в kW/дни, изразходвано през 2004—2006 г. или 2005— 2007 г., според предпочитанието на съответната държава-членка, въз основа на становището на STECF;

б)

за следващите години на прилагане на настоящия регламент базата се равнява на максимално допустимото риболовно усилие от предходната година.

3.   Групите за риболовно усилие, за които се прилага годишна корекция на максимално допустимото риболовно усилие, се определят на посочената по-долу основа:

а)

уловите на атлантическа треска от корабите във всяка група за риболовно усилие се оценяват въз основа на данните, представени от държавите-членки в съответствие с членове 18, 19 и 20 от Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета от 25 февруари 2008 г. относно установяване на общностна рамка за събиране, управление и използване на данните в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с общата политика в областта на рибарството (8);

б)

за всяка от определените в приложение I към настоящия регламент зони на сборните групи за риболовно усилие и съответните им улови на атлантическа треска, включително изхвърлената риба, се изготвя списък. Списъкът се подрежда така, че да отразява нарастването на улова на атлантическа треска във всяка група за риболовно усилие;

в)

сборът на уловите на атлантическа треска в списъците по буква б) се изчислява по описания по-долу начин. За всяка сборна група за риболовно усилие се изчислява сумата от улова на атлантическа треска от тази група за риболовно усилие и уловите на атлантическа треска на всички сборни групи за риболовно усилие от предходните точки на списъка;

г)

сборът на уловите, изчислени по посочения в буква в) начин, се изчислява като процент от общия улов на атлантическа треска от всички сборни групи за риболовно усилие в същата зона.

4.   По отношение на сборните групи за риболовно усилие, при които процентът на сбора от уловите, изчислен съгласно параграф 3, буква б), е равен или надвишава 20 %, се прилагат годишни корекции. Максимално допустимото риболовно усилие на съответните групи се изчислява по следния начин:

а)

когато се прилага член 7 или 8 — чрез прилагане към базата на същата процентна корекция като определената в посочените членове корекция за смъртност от риболов;

б)

когато се прилага член 9 — чрез прилагане към базата на същата процентна корекция на риболовното усилие като намалението на ОДУ.

5.   За групи за риболовно усилие, различни от тези, посочени в параграф 4, максимално допустимото риболовно усилие остава на базовото ниво.

Член 13

Разпределение на допълнително риболовно усилие за силно избирателни съоръжения и риболовни курсове, избягващи атлантическата треска

1.   Държавите-членки могат да увеличат максимално допустимото риболовно усилие на групите за риболовно усилие, при които риболовното усилие се коригира в съответствие с член 12, параграф 4 и при спазване на условията, установени в параграфи 2—7.

2.   Максимално допустимото риболовно усилие може да бъде увеличено в рамките на групите за риболовно усилие, при които риболовната дейност на един или повече кораби:

а)

се извършва само с едно регулирано съоръжение на борда, чиито технически качества, според оценено от STECF научно изследване, винаги имат за резултат по-малко от 1 % атлантическа треска в състава на улова (силно избирателно съоръжение);

б)

има за резултат по-малко от 5 % атлантическа треска в състава на улова на риболовен курс (риболовни курсове, избягващи атлантическата треска);

в)

се извършва в съответствие с план за избягване на улова на атлантическа треска или за намаляване на изхвърлянията, което намалява смъртността от риболов при атлантическата треска сред участващите риболовни кораби най-малко с приспособяването на риболовното усилие, посочено в член 12, параграф 4; или

г)

се извършва в зоната на запад от Шотландия на запад от линия, получена чрез последователно свързване посредством румбови линии на точките, посочени в приложение IV, отчетени съгласно координатната система WGS84, при условие че участващите кораби са оборудвани със сателитно базирани системи за наблюдение на кораби (VMS).

3.   Посочените в параграфи 2 кораби са предмет на повишена честота на наблюдение по-специално по отношение на:

а)

изключителната употреба на силно избирателни съоръжения по време на въпросните риболовни курсове в съответствие с параграф 2, буква а);

б)

количеството изхвърляния в съответствие с параграф 2, буква б);

в)

намаляването на смъртността от риболов в съответствие с параграф 2, буква в);

г)

количеството улов и изхвърляния на запад от линията, посочена в параграф 2, буква г),

при спазване на договореностите за редовно предоставяне на данни на държавите-членки относно спазването на специалните условия, посочени в споменатите букви.

4.   Повишаването на риболовното усилие съгласно настоящия член се изчислява за всеки кораб от съответните групи за риболовно усилие, действащи при специалните условия, посочени в параграф 2, букви а), б), в) и г), и не превишава количеството, необходимо за компенсиране на посочените в член 12, параграф 4 корекции на риболовното усилие за съоръженията, използвани при тези действия.

5.   Всяко увеличение на разпределението на риболовното усилие, извършено от държавите-членки, се съобщава на Комисията до 30 април от годината, през която се извършва компенсирането за корекциите на риболовното усилие. В нотификацията се посочват данни за корабите, действащи при специалните условия, посочени в параграф 2, букви а), б), в) и г), риболовното усилие на група за риболовно усилие, което държавата-членка очаква да бъде извършено от тези кораби през тази година, както и условията на наблюдение на риболовното усилие на корабите, включително мерките за контрол.

6.   Държавите-членки докладват на Комисията най-късно до 1 март всяка година относно количествата на усилието, използвано в рамките на действията през предходната година.

7.   Комисията отправя искане до STECF да сравнява ежегодно намаляването на смъртността при атлантическата треска, което би било резултат от прилагането на параграф 2, буква в), с намаляването, което по негови очаквания би било резултат от приспособяването на риболовното усилие, посочено в член 12, параграф 4. В контекста на тази консултация Комисията може да предложи приспособяване на риболовното усилие, което да се прилага за съответните групи съоръжения през следващата година.

Член 14

Задължения на държавите-членки

1.   По отношение на корабите, плаващи под флага ѝ, всяка държава-членка определя метода за разпределяне на максимално допустимото риболовно усилие на отделни кораби или групи кораби в светлината на редица критерии, включващи например:

а)

поощряване на добрите риболовни практики, в това число засилване на събирането на данни, намаляване на изхвърлянето на риба и свеждане до минимум на въздействията върху младата риба;

б)

участие в програми за сътрудничество за избягване на нежелан прилов на атлантическа треска;

в)

слабо въздействие върху околната среда, в това число чрез разход на гориво и емисии от парникови газове;

г)

пропорционалност по отношение на разпределението на риболовните възможности под формата на квоти за риболов.

2.   За всяка от посочените в приложение I към настоящия регламент зони всяка държава-членка издава специални разрешителни за риболов в съответствие с Регламент (ЕО) № 1627/94 на Съвета от 27 юни 1994 г. относно постановяване на общите разпоредби за специалните разрешителни за риболов (9) за кораби, плаващи под нейния флаг, които участват в риболовни дейности в тази зона и използват съоръжения, попадащи в една от групите съоръжения, посочени в приложение I към настоящия регламент.

3.   За всяка от посочените в приложение I зони общият капацитет, изразен в kW, за кораби, разполагащи със специални разрешителни за риболов, издадени в съответствие с параграф 2, не надвишава максималния капацитет на корабите, които са действали през 2006 г. или 2007 г., използвайки регулирани риболовни съоръжения и осъществявайки риболов в съответната риболовна зона.

4.   Всяка държава-членка съставя и актуализира списък на корабите, притежаващи специално разрешително за риболов по параграф 2, като го прави достъпен на официалния си уебсайт за Комисията и останалите държави-членки.

Член 15

Регулиране на риболовното усилие

Държавите-членки наблюдават капацитета и дейността на своя флот по групи за риболовно усилие и взимат подходящи мерки, ако максимално допустимото риболовно усилие, установено в съответствие с член 12, ще бъде достигнато скоро, с оглед да се гарантира, че усилието няма да надхвърли установените граници.

Член 16

Обмен на максимално допустимо риболовно усилие между държавите-членки и възстановяване на риболовно усилие

1.   Максимално допустимото риболовно усилие, установено в съответствие с член 11, може да се коригира от съответните държави-членки предвид:

а)

обмена на квоти, извършен в съответствие с член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002; и

б)

преразпределенията и/или приспаданията, направени в съответствие с член 23, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 и член 21, параграф 4, член 23, параграф 1 и член 32, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2847/93.

2.   Максимално допустимото риболовно усилие, установено в съответствие с член 12, може да бъде коригирано от държава-членка, която преустановява обмена на квоти в която и да е от посочените в член 3 зони, ако тази държава-членка е извършвала такъв обмен по време на референтния период за установяване на базите, посочени в член 12, параграф 2, и има нужда от упражняване на допълнително усилие в някоя от съответните групи за риболовно усилие, за да използва възстановената квота. Възстановяването на риболовно усилие се придружава от намаляване на общото допустимо риболовно усилие от държавата-членка, върнала квотата на получаващата обратно квотата си държава-членка, което да отразява степента на намаление на наличната квота на нейните групи за риболовно усилие, освен ако държавата-членка, която връща квотата, не е използвала съответното усилие за установяване на посочените по-горе бази.

3.   Независимо от член 17, параграф 2 през 2009 г. държавите-членки могат да променят разпределението на риболовното си усилие като прехвърлят риболовно усилие и капацитет за риболов между географските зони, посочени в член 3, при условие че това прехвърляне включва риболовни дейности, посочени в член 13, параграф 2, букви а) и б). Комисията следва да бъде уведомена за такива прехвърляния. Максимално допустимото риболовно усилие, посочено в член 12, параграф 2, буква а), се изменя по съответния начин.

Член 17

Обмен на максимално допустимо риболовно усилие между групи за риболовно усилие

1.   Държава-членка може да промени разпределението на риболовното си усилие като прехвърли капацитет за риболов от едни групи за риболовно усилие към други при условията, установени в параграфи 2—5.

2.   Такова прехвърляне е разрешено между групи съоръжения, но не и между географски зони, при положение че съответната държава-членка предостави информация на Комисията относно улова на единица усилие на предоставящата и получаващата група съоръжения, усреднени за последните три години.

3.   Когато уловът на единица усилие на предоставящата група съоръжения е по-висок от този на получаващата група, прехвърлянето се прави като правило на база 1 kW/ден срещу 1 kW/ден.

4.   Когато уловът за единица усилие на предоставящата група съоръжения е по-нисък от този на получаващата група, държавата-членка прилага коефициент за корекция към количеството на риболовното усилие на получаващата група съоръжения, така че да се компенсира по-високият улов на единица усилие на получаващата група.

5.   Комисията отправя искане към STECF да разработи стандартни коефициенти за корекция, които да се използват за улесняване на прехвърлянето на усилията между групи съоръжения с различен улов на единица усилие.

ГЛАВА IV

НАБЛЮДЕНИЕ, ИНСПЕКЦИИ И НАДЗОР

Член 18

Връзка с Регламент (ЕИО) № 2847/93

Мерките за контрол, предвидени в настоящата глава, се прилагат в допълнение към мерките, предвидени в Регламент (ЕИО) № 2847/93.

Член 19

Проверки на бордовия дневник

1.   За кораби, оборудвани с VMS, държавите-членки проверяват дали получената в центровете за наблюдение на риболова информация съответства на дейностите, записани в бордовия дневник, чрез използване на VMS данни. Тези кръстосани проверки се записват и съхраняват в електронен вид в продължение на три години.

2.   Всяка държава-членка съхранява и прави достъпни на своя официален уебсайт адресите за контакт, на които се представят бордовите дневници и декларациите за разтоварване.

Член 20

Претегляне на атлантическата треска при първо разтоварване

1.   Капитанът на риболовния кораб гарантира, че всяко количество атлантическа треска над 300 kg, уловена в зона, определена в член 3 и разтоварвана в пристанище на Общността, се претегля на борда или в пристанището преди продажбата ѝ или преди по-нататъшното ѝ транспортиране. Използваните за претеглянето везни се одобряват от компетентните национални органи. Цифрите, получени в резултат на претеглянето, се използват за декларацията, посочена в член 8 от Регламент (ЕИО) № 2847/93.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки могат да позволят претеглянето на атлантическата треска да се извърши на рибен търг на територията на държавата-членка, при условие че разтоварването е било обект на физическа инспекция и рибата е била запечатана преди да бъде директно транспортирана до рибния търг и остава запечатана до извършването на претеглянето. В транспортния документ се посочва подробна информация за проведената при разтоварването инспекция.

Член 21

Референтни показатели за инспекция

Всяка държава-членка, която има кораби, обхванати от настоящия регламент, установява конкретни референтни показатели за инспекции. Тези референтни показатели се преразглеждат периодично след извършване на анализ на постигнатите резултати. Референтните показатели подлежат на постоянна промяна, докато не бъдат достигнати определените в приложение II целеви референтни показатели.

Член 22

Забрана за трансбордиране

Трансбордирането на атлантическа треска в открито море е забранено в географските зони, посочени в член 3.

Член 23

Национални програми за контролна дейност

1.   Държавите-членки, които имат кораби, обхванати от настоящия регламент, определят национални програми за контролна дейност в съответствие с приложение III.

2.   Държавите-членки, които имат кораби, обхванати от настоящия регламент, правят достъпни на своите официални уебсайтове преди 31 януари всяка година националните си програми за контролна дейност, заедно с графика за прилагането им.

3.   Поне веднъж годишно Комисията свиква заседание на Комитета по рибарство и аквакултури, за да се извърши оценка на изпълнението и резултатите от националните програми за контролна дейност по отношение на запасите от атлантическа треска, обхванати от настоящия регламент.

Член 24

Предварително уведомяване

1.   Преди всяко влизане в пристанище или място на разтоварване в една държава-членка на риболовен кораб на Общността с над един тон атлантическа треска на борда, капитанът на риболовния кораб или негов представител уведомява компетентните органи на тази държава-членка най-малко четири часа преди влизането относно:

а)

името на пристанището или мястото на разтоварване;

б)

очакваното време на пристигане в това пристанище или място на разтоварване;

в)

предполагаемите количества в килограми живо тегло от всички видове улов на борда, чийто обем надвишава 50 kg.

2.   Компетентните органи на държавата-членка, в която се предвижда разтоварването на повече от един тон атлантическа треска, могат да изискат разтоварването на съхранявания на борда улов да не започва без тяхното разрешение.

3.   Капитан на риболовен кораб на Общността или негов представител, желаещ да трансбордира или разтовари в открито море съхраняван на борда улов, или да го разтовари в пристанище или място за разтоварване на трета държава, съобщава на компетентните органи на държавата-членка, под чийто флаг плава, данните по параграф 1 най-малко 24 часа преди трансбордирането или разтоварването в открито море или разтоварването в трета страна.

Член 25

Указани пристанища

1.   Когато риболовен кораб на Общността трябва да разтовари в Общността над два тона атлантическа треска, капитанът на кораба следи разтоварването да се извършва само в указаните за целта пристанища.

2.   Всяка държава-членка посочва пристанищата, в които да се извършва разтоварването на над два тона атлантическа треска.

3.   Всяка държава-членка публикува на публичната си уебстраница списъка на указаните пристанища и съответните процедури за инспекция и надзор в тези пристанища, включително реда и условията за регистрация и съобщаване на данните за количествата атлантическа треска при всяко разтоварване.

Комисията предава тази информация на останалите държави-членки.

Член 26

Граници на допустимо отклонение при изчисляването на количествата, записани в риболовния дневник

Чрез дерогация от член 5, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2807/83 на Комисията от 22 септември 1983 г. относно установяване на подробни правила за вписване на информация за улова на риба от държавите-членки (10) разрешеното допустимо отклонение при изчисляването в килограми на съхраняваните на борда количества риба е 8 % от вписаното в бордовия дневник количество.

Член 27

Разделно съхраняване на атлантическа треска на борда

Забранява се смесеното съхранение на борда на риболовен кораб на Общността на каквито и да е количества атлантическа треска и каквито и да е други морски организми в един и същ контейнер. Контейнерите, съдържащи атлантическа треска, се складират в трюма отделно от другите.

Член 28

Транспортиране на атлантическа треска

1.   Компетентните органи на държавата-членка могат да изискат всяко количество атлантическа треска, уловено в географските зони, посочени в член 3, и разтоварено за първи път на нейна територия, да бъде претеглено в присъствието на контролните органи, преди да бъде транспортирано от първото пристанище, на което е разтоварено. Когато атлантическата треска бъде разтоварена за първи път в едно от указаните в член 24 пристанища, представителна извадка от най-малко 20 % от броя на разтоварените количества се претегля в присъствието на упълномощени от държавите-членки контролни органи, преди тези количества да бъдат предложени за първа продажба и продадени. За целта държавите-членки, в едномесечен срок от датата на влизане в сила на настоящия регламент, подробно уведомяват Комисията за използвания режим за набиране на извадки.

2.   Чрез дерогация от разпоредбите на член 13 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 всички количества атлантическа треска над 50 kg, които се транспортират на място, различно от мястото на първото разтоварване или на първия внос, се придружават от копие на една от декларациите, предвидени в член 8, параграф 1 от посочения регламент относно транспортираните количества атлантическа треска. Изключението, предвидено в член 13, параграф 4, буква б) от посочения регламент, не се прилага.

Член 29

Конкретни програми за контрол

Чрез дерогация от разпоредбите на член 34в, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 конкретните програми за контрол на съответните запаси атлантическа треска могат да продължават повече от две години, считано от влизането им сила.

ГЛАВА V

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 30

Процедура за вземане на решения

Когато настоящият регламент предвижда вземане на решение от Съвета, Съветът взема решение с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията.

Член 31

Изменения на приложение I

Въз основа на становището на STECF Комисията може да измени приложение I към настоящия регламент в съответствие с процедурата, установена в член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 и въз основа на следните принципи:

а)

групите за риболовно усилие се формират по възможно най-хомогенния начин по отношение на уловените биологични запаси, размера на уловената риба като цел или като прилов и въздействието върху околната среда от риболовните дейности, свързани с групите за риболовно усилие;

б)

броят и размерът на групите за риболовно усилие са икономически ефективни от гледна точка на отношението между разходите за управление и нуждата от опазване.

Член 32

Подробни правила

Подробните правила за прилагане на член 11, параграф 3, членове 14, 16 и 17 от настоящия регламент могат да бъдат приети в съответствие с процедурата, посочена в член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

Член 33

Помощ от Европейския фонд за рибарство

1.   За всеки от четирите запаса от атлантическа треска, посочени в член 1, за годините, в които запасът е под съответното предпазно равнище за хвърлящата хайвер биомаса, посочено в член 6, дългосрочният план се счита за план за възстановяване по смисъла на член 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 и за целите на член 21, буква а), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1198/2006.

2.   За всеки от четирите запаса от атлантическа треска, посочени в член 1, за годините, различни от посочените в параграф 1, дългосрочният план се счита за план за управление по смисъла на член 6 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 и за целите на член 21, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕО) № 1198/2006.

Член 34

Преразглеждане

Въз основа на становище на STECF и след консултации със съответния регионален консултативен съвет Комисията оценява въздействието на мерките за управление върху съответните запаси на атлантическа треска и върху риболовните стопанства най-късно през третата година от прилагането на настоящия регламент, а след това през всяка трета последователна година от прилагането на настоящия регламент и ако е целесъобразно, предлага съответни мерки за неговото изменение.

Член 35

Отмяна

Регламент (ЕО) № 423/2004 се отменя.

Член 36

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2008 година.

За Съвета

Председател

M. BARNIER


(1)  Становище от 21 октомври 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 70, 9.3.2004 г., стр. 8.

(3)  ОВ L 226, 29.8.1980 г., стр. 48.

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(5)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(7)  ОВ L 223, 15.8.2006 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 60, 5.2.2008 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 171, 6.7.1994 г., стр. 7.

(10)  ОВ L 276, 10.10.1983 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Групите за риболовно усилие се определят по една от групите съоръжения, посочени в точка 1, и една от географските зони, посочени в точка 2.

1.   Групи риболовни съоръжения

а)

Дънни тралове и грибове (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) с око:

 

TR1 равно на или по-голямо от 100 mm

 

TR2 равно на или по-голямо от 70 mm и по-малко от 100 mm

 

TR3 равно на или по-голямо от 16 mm и по-малко от 32 mm

б)

Бим тралове с размер на окото на мрежата:

 

BT1 равно на или по-голямо от 120 mm

 

BT2 равно на или по-голямо от 80 mm и по-малко от 120 mm

в)

Хрилни мрежи, заплитащи мрежи (GN)

г)

Тройни мрежи (GT)

д)

Парагади (LL)

2.   Групи географски зони:

За целите на настоящото приложение се прилагат следните географски групи:

а)

Kattegat;

б)

i)

Skagerrak;

ii)

тази част от зона IIIa на ICES, която не попада в Skagerrak и в Kattegat;

зона IV на ICES и водите на Общността, попадащи в зона IIa на ICES;

iii)

зона VIId на ICES;

в)

зона VIIa на ICES;

г)

зона VIа на ICES.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

КОНКРЕТНИ РЕФЕРЕНТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ

Цел

1.

Всяка държава-членка определя конкретни референтни показатели за инспектиране в съответствие с настоящото приложение.

Стратегия

2.

Инспектирането и наблюдението на риболовните дейности се съсредоточават върху кораби, за които има вероятност да извършват улов на атлантическа треска. Провеждането на внезапни инспекции на транспортирането и търговията с атлантическа треска се използва като допълнителен механизъм за кръстосана проверка на ефективността на инспектирането и наблюдението.

Приоритети

3.

На различните видове риболовни съоръжения се придава различен приоритет в зависимост от това, доколко флотът е засегнат от ограниченията на риболовните възможности. Поради тази причина всяка държава-членка установява конкретните си приоритети.

Целеви референтни нива

4.

Не по-късно от един месец след датата на влизане в сила на настоящия регламент държавите-членки привеждат в изпълнение своите графици за провеждане на инспекции, като отчитат изложените по-долу цели.

Държавите-членки определят и описват стратегията за вземане на проби, която ще се прилага.

По искане на Комисията държавата-членка може да ѝ предостави достъп до прилагания от нея план за вземане на проби.

а)

Ниво на инспекция в пристанищата

Като правило точността, която трябва да се постигне, следва да е поне равностойна на тази, която би била постигната чрез използване на обикновен метод на случайни проби, като инспекциите обхващат 20 % от общия обем на разтоварената в дадена държава-членка атлантическа треска.

б)

Ниво на инспекция на търговията

Инспекция на 5 % от количествата атлантическа треска, предлагана за продажба на търг.

в)

Ниво на инспекция в открито море

Гъвкав референтен показател: определя се след подробен анализ на риболовната дейност във всяка зона. Референтните показатели за инспекции в открито море указват броя на дните за патрулиране в зоните за управление на треска, с възможност за въвеждане на отделен показател за дните за патрулиране в конкретни зони.

г)

Ниво на наблюдение от въздуха

Гъвкав референтен показател: определя се след подробен анализ на извършваната във всяка зона риболовна дейност, като се вземат предвид ресурсите в наличност, с които разполага държавата-членка.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

СЪДЪРЖАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

Националните програми за контролна дейност имат за цел, inter alia, да определят следното:

1.   Средства за контрол

Човешки ресурси

а)

Броя на бреговите и морските инспектори, както и периодите и зоните, в които те ще бъдат разпределени.

Технически средства

б)

Броя на патрулните кораби и самолети и периодите и зоните, в които те ще бъдат разположени.

Финансови ресурси

в)

Отпуснатите бюджетни средства за разполагане на човешки ресурси, патрулни кораби и самолети.

2.   Електронно записване и съобщаване на информация, свързана с риболовните дейности

Описание на системите, въведени за гарантиране на спазването на разпоредбите на членове 19, 23, 24 и 25.

3.   Определяне на пристанища

Когато това е уместно, списък на пристанищата, определени за разтоварване на атлантическа треска в съответствие с член 25.

4.   Уведомяване преди разтоварване

Описание на системите, въведени за гарантиране на спазването на разпоредбите на член 24.

5.   Контрол на разтоварванията

Описание на всички съоръжения и/или системи, въведени за гарантиране на спазването на разпоредбите на членове 19, 20, 21 и 28.

6.   Процедури за инспектиране

В националните програми за контролна дейност се определят процедурите, които се спазват:

а)

при провеждане на инспекции в открито море и на суша;

б)

при осъществяване на контакти с компетентните органи, които държавите-членки са определили да отговарят за националните програми за контролна дейност по атлантическата треска;

в)

при съвместен надзор и обмен на инспектори, включително при определяне на компетенциите и прерогативите на инспекторите, действащи във водите на други държави-членки.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Линия, посочена в член 13, параграф 2, буква г)

Линията, посочена в член 13, параграф 2, буква г), е получена чрез последователно свързване посредством румбови линии на следните точки съгласно координатната система WGS84:

 

54 °30′N, 10 °35′W

 

55 °20′N, 9 °50′W

 

55 °30′N, 9 °20′W

 

56 °40′N, 8 °55′W

 

57 °0′N, 9 °0′W

 

57 °20′N, 9 °20′W

 

57 °50′N, 9 °20′W

 

58 °10′N, 9 °0′W

 

58 °40′N, 7 °40′W

 

59 °0′N, 7 °30′W

 

59 °20′N, 6 °30′W

 

59 °40′N, 6 °5′W

 

59 °40′N, 5 °30′W

 

60 °0′N, 4 °50′W

 

60 °15′N, 4 °0′W.


24.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/34


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1343/2008 НА КОМИСИЯТА

от 23 декември 2008 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 24 декември 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 декември 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

CR

110,3

MA

71,6

TR

99,2

ZZ

93,7

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,8

TR

134,4

ZZ

123,8

0709 90 70

MA

140,8

TR

110,0

ZZ

125,4

0805 10 20

AR

13,6

BR

44,6

EG

51,8

MA

70,1

TR

83,0

UY

30,6

ZA

57,3

ZW

31,4

ZZ

47,8

0805 20 10

MA

74,9

TR

64,0

ZZ

69,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

66,4

MA

78,8

TR

63,9

ZZ

64,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

52,1

ZZ

58,1

0808 10 80

CA

79,3

CN

75,1

MK

37,6

US

93,0

ZA

118,0

ZZ

80,6

0808 20 50

CN

73,2

TR

35,0

US

121,1

ZZ

76,4


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


24.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/36


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1344/2008 НА КОМИСИЯТА

от 23 декември 2008 година

относно публикуване за 2009 г. на въведената с Регламент (ЕИО) № 3846/87 номенклатура на селскостопанските продукти, подлежащи на възстановявания при износ

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията от 17 декември 1987 г. за установяване на номенклатура на селскостопанските продукти, подлежащи на възстановявания при износ (2), и по-специално член 3, четвърти параграф от него,

като има предвид, че:

Следва да се публикува пълната версия на номенклатурата за възстановявания, която влиза в сила на 1 януари 2009 г., както произтича от нормативните разпоредби относно режима на износ на селскостопански продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО) № 3846/87 се изменя, както следва:

1.

Приложение I се заменя с текста от приложение I към настоящия регламент.

2.

Приложение II се заменя с текста от Приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 декември 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

НОМЕНКЛАТУРА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ИЗНОС

1.   Зърнени култури, брашно, едрозърнест и дребнозърнест грис от пшеница или ръж

Код по КН

Описание на стоките

Код на продукта

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж:

 

1001 10 00

– Твърда пшеница:

 

– – За посев

1001 10 00 9200

– – Друга

1001 10 00 9400

ex 1001 90

– Други:

 

– – Лимец за други цели, мека пшеница и смес от пшеница и ръж:

 

1001 90 91

– – – Мека пшеница и смес от пшеница и ръж, за посев

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – – Други

1001 90 99 9000

1002 00 00

Ръж

1002 00 00 9000

1003 00

Ечемик:

 

1003 00 10

– За посев

1003 00 10 9000

1003 00 90

– Друг

1003 00 90 9000

1004 00 00

Овес:

 

– За посев

1004 00 00 9200

– Друг

1004 00 00 9400

1005

Царевица:

 

ex 1005 10

– За посев:

 

1005 10 90

– – Друга

1005 10 90 9000

1005 90 00

– Друга

1005 90 00 9000

1007 00

Сорго на зърна:

 

1007 00 90

– Друго

1007 00 90 9000

ex 1008

Елда, просо и семе за птици; други житни растения:

 

1008 20 00

– Просо

1008 20 00 9000

1101 00

Брашно пшенично или брашно от смес от пшеница и ръж:

 

– Пшенично брашно:

 

1101 00 11

– – От твърда пшеница

1101 00 11 9000

1101 00 15

– – От мека пшеница и лимец:

 

– – – Със съдържание на пепел от 0 до 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – – Със съдържание на пепел от 601 до 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – – Със съдържание на пепел от 901 до 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – – Със съдържание на пепел от 1 101 до 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – – Със съдържание на пепел от 1 651 до 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – – Със съдържание на пепел над 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

– Брашно от смес от пшеница и ръж

1101 00 90 9000

ex 1102

Брашна от житни растения, различни от пшеничното или от брашното от смес от пшеница и ръж:

 

1102 10 00

– Ръжено брашно:

 

– – Със съдържание на пепел от 0 до 1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

– – Със съдържание на пепел над 1 400 до 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

– – Със съдържание на пепел над 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули от житни растения:

 

– Едрозърнест и дребнозърнест грис:

 

1103 11

– – От пшеница:

 

1103 11 10

– – – От твърда пшеница:

 

– – – – Със съдържание на пепел от 0 до 1 300 mg/100 g:

 

– – – – – Дребнозърнест грис, от който по-малко от 10 % тегловни преминават през сито с отвор 0,160 mm

1103 11 10 9200

– – – – – Друг

1103 11 10 9400

– – – – Със съдържание на пепел над 1 300 mg/100 g:

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – – От мека пшеница и лимец:

 

– – – – Със съдържание на пепел от 0 до 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – – Със съдържание на пепел над 600 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Ориз и натрошен ориз

Код по КН

Описание на стоките

Код на продукта

1006

Ориз:

 

1006 20

– Олющен (кафяв) ориз:

 

– – Пропарен:

 

1006 20 11

– – – С кръгли зърна

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – – Със средни зърна

1006 20 13 9000

– – – С дълги зърна:

 

1006 20 15

– – – – Със съотношение дължина/широчина на зърната, по-голямо от 2, но по-малко от 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – – Със съотношение дължина/широчина на зърната, равно или по-голямо от 3

1006 20 17 9000

– – Друг:

 

1006 20 92

– – – С кръгли зърна

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – – Със средни зърна

1006 20 94 9000

– – – С дълги зърна:

 

1006 20 96

– – – – Със съотношение дължина/широчина на зърната, по-голямо от 2, но по-малко от 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – – Със съотношение дължина/широчина на зърната, равно или по-голямо от 3

1006 20 98 9000

1006 30

– Полубланширан или бланширан ориз, дори полиран или гланциран:

 

– – Полубланширан ориз:

 

– – – Пропарен:

 

1006 30 21

– – – – С кръгли зърна

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – – Със средни зърна

1006 30 23 9000

– – – – С дълги зърна:

 

1006 30 25

– – – – – Със съотношение дължина/широчина на зърната, по-голямо от 2, но по-малко от 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – – Със съотношение дължина/широчина на зърната, равно или по-голямо от 3

1006 30 27 9000

– – – Друг:

 

1006 30 42

– – – – С кръгли зърна

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – – Със средни зърна

1006 30 44 9000

– – – – С дълги зърна:

 

1006 30 46

– – – – – Със съотношение дължина/широчина на зърната, по-голямо от 2, но по-малко от 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – – Със съотношение дължина/широчина на зърната, равно или по-голямо от 3

1006 30 48 9000

– – Бланширан ориз:

 

– – – Пропарен:

 

1006 30 61

– – – – С кръгли зърна:

 

– – – – – В директни опаковки с нетно съдържание 5 kg или по-малко

1006 30 61 9100

– – – – – Друг

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – – Със средни зърна:

 

– – – – – В директни опаковки с нетно съдържание 5 kg или по-малко

1006 30 63 9100

– – – – – Друг

1006 30 63 9900

– – – – С дълги зърна:

 

1006 30 65

– – – – – Със съотношение дължина/широчина на зърната, по-голямо от 2, но по-малко от 3:

 

– – – – – – В директни опаковки с нетно съдържание 5 kg или по-малко

1006 30 65 9100

– – – – – – Друг

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – – Със съотношение дължина/широчина на зърната, равно или по-голямо от 3:

 

– – – – – – В директни опаковки с нетно съдържание 5 kg или по-малко

1006 30 67 9100

– – – – – – Друг

1006 30 67 9900

– – – Друг:

 

1006 30 92

– – – – С кръгли зърна:

 

– – – – – В директни опаковки с нетно съдържание 5 kg или по-малко

1006 30 92 9100

– – – – – Друг

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – – Със средни зърна:

 

– – – – – В директни опаковки с нетно съдържание 5 kg или по-малко

1006 30 94 9100

– – – – – Друг

1006 30 94 9900

– – – – С дълги зърна:

 

1006 30 96

– – – – – Със съотношение дължина/широчина на зърната, по-голямо от 2, но по-малко от 3:

 

– – – – – – В директни опаковки с нетно съдържание 5 kg или по-малко

1006 30 96 9100

– – – – – – Друг

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – – Със съотношение дължина/широчина на зърната, равно или по-голямо от 3:

 

– – – – – – В директни опаковки с нетно съдържание 5 kg или по-малко

1006 30 98 9100

– – – – – – Друг

1006 30 98 9900

1006 40 00

– Натрошен ориз

1006 40 00 9000


3.   Продукти, получени чрез преработка на зърнени култури

Код по КН

Описание на стоките

Код на продукта

ex 1102

Брашна от житни растения, различни от пшеничното или от брашното от смес от пшеница и ръж:

 

ex 1102 20

– Царевично брашно:

 

ex 1102 20 10

– – С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 %:

 

– – – С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,3 % и с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,8 % (2)

1102 20 10 9200

– – – С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,3 %, но непревишаващо 1,5 % и с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 1,0 % (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– – Друго:

 

– – – С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 1,7 % и с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 1,0 % (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

– Други:

 

1102 90 10

– – Ечемично брашно:

 

– – – С тегловно съдържание на пепел, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,9 % и с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,9 %

1102 90 10 9100

– – – Друго

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– – Овесено брашно:

 

– – – С тегловно съдържание на пепел, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 2,3 %, с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 1,8 %, със съдържание на влага, непревишаващо 11 % и при което пероксидазата реално е неактивна

1102 90 30 9100

ex 1103

Едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули, от житни растения:

 

– Едрозърнест и дребнозърнест грис:

 

ex 1103 13

– – От царевица:

 

ex 1103 13 10

– – – С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 %:

 

– – – – С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 0,9 %, с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,6 %, от които не повече от 30 % преминават през сито с отвор 315 микрометра и не повече от 5 % преминават през сито с отвор 150 микрометра (3)

1103 13 10 9100

– – – – С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 0,9 %, но непревишаващо 1,3 %, с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,8 %, от които не повече от 30 % преминават през сито с отвор 315 микрометра и не повече от 5 % преминават през сито с отвор 150 микрометра (3)

1103 13 10 9300

– – – – С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,3 %, но непревишаващо 1,5 %, с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 1,0 %, от които не повече от 30 % преминават през сито с отвор 315 микрометра и не повече от 5 % преминават през сито с отвор 150 микрометра (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – – Други:

 

– – – – С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 1,7 %, с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 1 %, от които не повече от 30 % преминават през сито с отвор 315 микрометра и не повече от 5 % преминават през сито с отвор 150 микрометра (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– – От други житни растения:

 

1103 19 10

– – – От ръж

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – – От ечемик:

 

– – – – С тегловно съдържание на пепел, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 1 % и с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,9 %

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – – От овес:

 

– – – – С тегловно съдържание на пепел, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 2,3 %, с тегловно съдържание на тегумента, непревишаващо 0,1 %, с тегловно съдържание на влага, непревишаващо 11 %, при които пероксидазата реално е неактивна

1103 19 40 9100

ex 1103 20

– Агломерати под формата на гранули:

 

1103 20 20

– – От ечемик

1103 20 20 9000

1103 20 60

– – От пшеница

1103 20 60 9000

ex 1104

Зърна от житни растения, обработени по друг начин (например олющени, сплескани, на люспи, закръглени, нарязани или натрошени), с изключение на ориза от № 1006; кълнове на житни растения, цели, сплескани, на люспи или смлени:

 

– Зърна, сплескани или на люспи:

 

ex 1104 12

– – От овес:

 

ex 1104 12 90

– – – На люспи:

 

– – – – С тегловно съдържание на пепел, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 2,3 %, с тегловно съдържание на тегумента, непревишаващо 0,1 %, с тегловно съдържание на влага, непревишаващо 12 %, при които пероксидазата реално е неактивна

1104 12 90 9100

– – – – С тегловно съдържание на пепел, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 2,3 %, с тегловно съдържание на тегумента, превишаващо 0,1 %, но непревишаващо 1,5 %, с тегловно съдържание на влага, непревишаващо 12 %, при които пероксидазата реално е неактивна

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– – От други житни растения:

 

1104 19 10

– – – От пшеница

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – – От царевица:

 

– – – – На люспи:

 

– – – – – С тегловно съдържание на мазнини, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,9 % и с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,7 % (3)

1104 19 50 9110

– – – – – С тегловно съдържание на мазнини, отнесено към сухото вещество, превишаващо 0,9 %, но непревишаващо 1,3 % и с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,8 % (3)

1104 19 50 9130

– – – От ечемик:

 

ex 1104 19 69

– – – – На люспи:

 

– – – – – С тегловно съдържание на пепел, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 1 % и с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,9 %

1104 19 69 9100

– Други обработени зърна (например олющени, закръглени, нарязани или натрошени):

 

ex 1104 22

– – От овес:

 

ex 1104 22 20

– – – Олющени или обелени:

 

– – – – С тегловно съдържание на пепел, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 2,3 %, с тегловно съдържание на тегумента, непревишаващо 0,5 %, с тегловно съдържание на влага, непревишаващо 11 %, при които пероксидазата реално е неактивна, съответстващи на определението, дадено в приложението към Регламент (ЕИО) № 821/68 (1)

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – – Олющени и нарязани или натрошени (наречени „Grutze“ или „grutten“):

 

– – – – С тегловно съдържание на пепел, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 2,3 %, с тегловно съдържание на тегумента, непревишаващо 0,1 %, с тегловно съдържание на влага, непревишаващо 11 %, при които пероксидазата реално е не активна, в съответстващи на определението, дадено в приложението към Регламент (ЕИО) № 821/68 (1)

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– – От царевица:

 

ex 1104 23 10

– – – Олющени или обелени, дори нарязани или натрошени:

 

– – – – С тегловно съдържание на мазнини, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,9 % и с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,6 % („Grutze“ или „grutten“), съответстващи на определението, дадено в приложението към Регламент (ЕИО) № 821/68 (1)  (3)

1104 23 10 9100

– – – – С тегловно съдържание на мазнини, отнесено към сухото вещество, превишаващо 0,9 %, но непревишаващо 1,3 % и с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,8 % („Grutze“ или „grutten“), съответстващи на определението, дадено в приложението към Регламент (ЕИО) № 821/68 (1)  (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– – От други житни растения:

 

– – – От ечемик:

 

ex 1104 29 01

– – – – Олющени или обелени:

 

– – – – – С тегловно съдържание на пепел, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 1 % и с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,9 %, съответстващи на определението, дадено в приложението към Регламент (ЕИО) № 821/68 (1)

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – – Олющени и нарязани или натрошени (наречени „Grutze“ или „grutten“):

 

– – – – – С тегловно съдържание на пепел, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 1 % и с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,9 %, съответстващи на определението, дадено в приложението към Регламент (ЕИО) № 821/68 (1)

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – – Закръглени:

 

– – – – – С тегловно съдържание на пепел, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 1 % (без талк):

 

– – – – – – Първа категория, съответстващи на определението, дадено в приложението към Регламент (ЕИО) № 821/68 (1)

1104 29 05 9100

– – – – – С тегловно съдържание на пепел, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 1 % (без талк):

 

– – – – – – Втора категория, съответстващи на определението, дадено в приложението към Регламент (ЕИО) № 821/68 (1)

1104 29 05 9300

– – – Други:

 

– – – – Олющени или обелени, дори нарязани или натрошени:

 

ex 1104 29 11

– – – – – От пшеница, не нарязани или натрошени, съответстващи на определението, дадено в приложението към Регламент (ЕИО) № 821/68 (1)

1104 29 11 9000

– – – – Само натрошени:

 

1104 29 51

– – – – – От пшеница

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – – От ръж

1104 29 55 9000

1104 30

– Зародиши на житни растения, цели, сплескани, на люспи или смлени:

 

1104 30 10

– – От пшеница

1104 30 10 9000

1104 30 90

– – От други житни растения

1104 30 90 9000

1107

Малц, дори печен:

 

1107 10

– Непечен:

 

– – От пшеница:

 

1107 10 11

– – – Представен под формата на брашно

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – – Друг

1107 10 19 9000

– – Друг:

 

1107 10 91

– – – Представен под формата на брашно

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – – Друг

1107 10 99 9000

1107 20 00

– Печен

1107 20 00 9000

ex 1108

Скорбяла и нишесте; инулин:

 

– Скорбяла и нишесте (4):

 

ex 1108 11 00

– – Скорбяла от пшеница:

 

– – – Със съдържание на сухо вещество не по-малко от 87 % и чистота на сухото вещество не по-малко от 97 %

1108 11 00 9200

– – – Със съдържание на сухо вещество не по-малко от 84 %, но по-малко от 87 % и чистота на сухото вещество не по-малко от 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– – Скорбяла от царевица:

 

– – – Със съдържание на сухо вещество не по-малко от 87 % и чистота на сухото вещество не по-малко от 97 %

1108 12 00 9200

– – – Със съдържание на сухо вещество не по-малко от 84 %, но по-малко от 87 % и чистота на сухото вещество не по-малко от 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– – Нишесте от картофи:

 

– – – Със съдържание на сухо вещество не по-малко от 80 % и чистота на сухото вещество не по-малко от 97 %

1108 13 00 9200

– – – Със съдържание на сухо вещество не по-малко от 77 %, но по-малко от 80 % и чистота на сухото вещество не по-малко от 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– – Други скорбяла и нишесте:

 

ex 1108 19 10

– – – Скорбяла от ориз:

 

– – – – Със съдържание на сухо вещество не по-малко от 87 % и чистота на сухото вещество не по-малко от 97 %

1108 19 10 9200

– – – – Със съдържание на сухо вещество не по-малко от 84 %, но по-малко от 87 % и чистота на сухото вещество не по-малко от 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Глутен от пшеница, дори в изсушено състояние:

 

– Изсушен пшеничен глутен, с тегловно съдържание на протеини, отнесено към сухото вещество, 82 % или повече (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Други видове захар, включително лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза, химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи:

 

ex 1702 30

– Глюкоза и сироп от глюкоза, не съдържащи фруктоза или съдържащи тегловно в сухо състояние по-малко от 20 % фруктоза:

 

– – Други:

 

1702 30 50

– – – Под формата на бял кристален прах, дори агломерирани

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – – Други (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

– Глюкоза и сироп от глюкоза, съдържащи тегловно в сухо състояние 20 % или повече, но по-малко от 50 % фруктоза, различни от инвертната захар:

 

1702 40 90

– – Други (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

– Други, включително инвертната захар и другите захари и захарни сиропи, съдържащи тегловно в сухо състояние 50 % фруктоза:

 

1702 90 50

– – Малтодекстрин и сироп от малтодекстрин:

 

– – – Малтодекстрин под формата на бяло твърдо вещество, дори агломериран

1702 90 50 9100

– – – Други (6)

1702 90 50 9900

– – Карамелизирани захари и меласи:

 

– – – Други:

 

1702 90 75

– – – – Под формата на прах, дори агломерирани

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – – Други

1702 90 79 9000

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

 

ex 2106 90

– Други:

 

– – Захарни сиропи, ароматизирани или с прибавка на оцветители:

 

– – – Други:

 

2106 90 55

– – – – Глюкозен сироп и сироп от малтодекстрин (6)

2106 90 55 9000


4.   Смесени фуражи на основата на житни растения

Код по КН

Описание на стоките

Код на продукта

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни (7):

 

ex 2309 10

– Храни за кучета и котки, пригодени за продажба на дребно:

 

– – Съдържащи скорбяла или нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин от № 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 и 2106 90 55, или млечни продукти:

 

– – – Съдържащи скорбяла или нишесте, или глюкоза или малтодекстрин, или сироп от глюкоза или сироп от малтодекстрин:

 

– – – – Несъдържащи скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно 10 % или по-малко скорбяла или нишесте (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – – Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – – Съдържащи тегловно 10 % или повече, но по-малко от 50 % млечни продукти

2309 10 13 9000

– – – – С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте по-голямо от 10 %, но не повече от 30 % (8):

 

2309 10 31

– – – – – Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – – С тегловно съдържание на млечни продукти 10 % или повече, но по-малко от 50 %

2309 10 33 9000

– – – – С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте повече от 30 % (8):

 

2309 10 51

– – – – – Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – – С тегловно съдържание на млечни продукти 10 % или повече, но по-малко от 50 %

2309 10 53 9000

ex 2309 90

– Други:

 

– – Други, включително премиксите:

 

– – – Съдържащи скорбяла или нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин, от № 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 и 2106 90 55, или млечни продукти:

 

– – – – Съдържащи скорбяла или нишесте, или глюкоза или малтодекстрин, или сироп от глюкоза или сироп от малтодекстрин:

 

– – – – – Несъдържащи скорбяла или нишесте, или съдържащи тегловно 10 % или по-малко скорбяла или нишесте (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – – Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – – Съдържащи тегловно 10 % или повече, но по-малко от 50 % млечни продукти

2309 90 33 9000

– – – – – С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте по-голямо от 10 %, но не повече от 30 % (8):

 

2309 90 41

– – – – – – Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – – С тегловно съдържание на млечни продукти 10 % или повече, но по-малко от 50 %

2309 90 43 9000

– – – – – С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте превишаващо 30 % (8):

 

2309 90 51

– – – – – – Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 %, млечни продукти

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – – С тегловно съдържание на млечни продукти 10 % или повече, но по-малко от 50 %

2309 90 53 9000


5.   Телешко или говеждо месо

Код по КН

Описание на стоките

Код на продукта

ex 0102

Живи животни от рода на едрия рогат добитък:

 

ex 0102 10

– Расови за разплод:

 

ex 0102 10 10

– – Юници (женски говеда, които никога не са се отелвали):

 

– – – С живо тегло, равно или превишаващо 250 kg:

 

– – – – На възраст до 30 месеца

0102 10 10 9140

– – – – Други

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– – Крави:

 

– – – С живо тегло, равно или превишаващо 250 kg:

 

– – – – На възраст до 30 месеца

0102 10 30 9140

– – – – Други

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– – Други:

 

– – – С живо тегло равно или превишаващо 300 kg:

0102 10 90 9120

ex 0102 90

– Други:

 

– – Домашни видове:

 

– – – С тегло, превишаващо 160 kg, но непревишаващо 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – – Предназначени за клане:

 

– – – – – С тегло, превишаващо 220 kg

0102 90 41 9100

– – – С тегло, превишаващо 300 kg:

 

– – – – Юници (женски говеда, които никога не са се отелвали):

 

0102 90 51

– – – – – Предназначени за клане

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – – Други

0102 90 59 9000

– – – – Крави:

 

0102 90 61

– – – – – Предназначени за клане

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – – Други

0102 90 69 9000

– – – – Други:

 

0102 90 71

– – – – – Предназначени за клане

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – – Други

0102 90 79 9000

0201

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени:

 

0201 10 00

– Цели или половин трупове:

 

– – Предната част от цял труп или от половин труп, включваща всички кости, врата и плешките, но с повече от 10 ребра:

 

– – – От мъжки възрастни животни от рода на едрия рогат добитък (10)

0201 10 00 9110

– – – Други

0201 10 00 9120

– – Други:

 

– – – От мъжки възрастни животни от рода на едрия рогат добитък (10)

0201 10 00 9130

– – – Други

0201 10 00 9140

0201 20

– Други необезкостени разфасовки:

 

0201 20 20

– – „Компенсирани“ четвъртинки:

 

– – – От мъжки възрастни животни от рода на едрия рогат добитък (10)

0201 20 20 9110

– – – Други

0201 20 20 9120

0201 20 30

– – Предни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани:

 

– – – От мъжки възрастни животни от рода на едрия рогат добитък (10)

0201 20 30 9110

– – – Други

0201 20 30 9120

0201 20 50

– – Задни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани:

 

– – – С максимум осем ребра или осем чифта ребра:

 

– – – – От мъжки възрастни животни от рода на едрия рогат добитък (10)

0201 20 50 9110

– – – – Други

0201 20 50 9120

– – – С повече от осем ребра или осем чифта ребра:

 

– – – – От мъжки възрастни животни от рода на едрия рогат добитък (10)

0201 20 50 9130

– – – – Други

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– – Други:

 

– – – С тегло на костите, непревишаващо една трета от теглото на разфасовките

0201 20 90 9700

0201 30 00

– Обезкостени:

 

– – Обезкостени разфасовки за износ в Съединените американски щати при условията, определени в Регламент (ЕО) № 1643/2006 на Комисията (12), или за износ в Канада при условията, определени в Регламент (ЕО) № 1041/2008 (13)

0201 30 00 9050

– – Обезкостени разфасовки, включително смляно месо, със средно съдържание на „постно“ говеждо месо (изключвайки мазнината) 78 % или повече (15)

0201 30 00 9060

– – Други, всяко парче опаковано индивидуално, със средно съдържание на „постно“ говеждо месо (изключвайки мазнината) 55 % или повече (15):

 

– – – От задните четвъртинки на възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък с максимум осем ребра или осем чифта ребра, чрез правосрязване или разфасовка тип „Pistola“ (11)

0201 30 00 9100

– – – От неразфасовани или разфасовани предни четвъртинки на възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, чрез право срязване или разфасовка тип „Pistola“ (11)

0201 30 00 9120

– – Други

0201 30 00 9140

ex 0202

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени:

 

0202 10 00

– Цели или половин трупове:

 

– – Предната част от цял труп или от половина труп, включваща всички кости, врата и плешките, но с повече от 10 ребра

0202 10 00 9100

– – Други

0202 10 00 9900

ex 0202 20

– Други необезкостени разфасовки:

 

0202 20 10

– – „Компенсирани“ четвъртинки

0202 20 10 9000

0202 20 30

– – Неразфасовани или разфасовани предни четвъртинки

0202 20 30 9000

0202 20 50

– – Неразфасовани или разфасовани задни четвъртинки:

 

– – – С максимум осем ребра или осем чифта ребра

0202 20 50 9100

– – – С повече от осем ребра или осем чифта ребра

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– – Други:

 

– – – С тегло на костите, непревишаващо една трета от теглото на разфасовките

0202 20 90 9100

0202 30

– Обезкостени:

 

0202 30 90

– – Други:

 

– – – Обезкостени разфасовки за износ в Съединените американски щати при условията, определени в Регламент (ЕО) № 1643/2006 (12), или за износ в Канада при условията, определени в Регламент (ЕО) № 1041/2008 (13)

0202 30 90 9100

– – – Други, включително смляно месо, със средно съдържание на „постно“ говеждо месо (изключвайки мазнината) 78 % или повече (15)

0202 30 90 9200

– – – Други

0202 30 90 9900

0206

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, пресни, охладени или замразени:

 

0206 10

– От животни от рода на едрия рогат добитък, пресни и охладени:

 

– – Други:

 

0206 10 95

– – – Месести части от диафрагмата

0206 10 95 9000

– От животни от рода на едрия рогат добитък, замразени:

 

0206 29

– – Други:

 

– – – Други:

 

0206 29 91

– – – – Месести части от диафрагмата

0206 29 91 9000

ex 0210

Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени;брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии:

 

ex 0210 20

– Месо от животни от рода на едрия рогат добитък:

 

ex 0210 20 90

– – Обезкостени:

 

– – – Осолени и сушени

0210 20 90 9100

ex 1602

Други приготвени храни и консерви от месо, карантии или кръв:

 

ex 1602 50

– От животни от рода на едрия рогат добитък:

 

– – Други:

 

ex 1602 50 31

– – – „Corned beef“, в херметически затворени опаковки; несъдържащ месо, различно от месото от животни от рода на едрия рогат добитък:

 

– – – – Със съотношение колаген/протеин не повече от 0,35 (16) и съдържащ следните тегловни проценти месо от животните от рода на едрия рогат добитък (без карантии и мазнини):

 

– – – – – 90 % или повече:

 

– – – – – – Продукти, съответстващи на условията, определени в Регламент (ЕО) № 1731/2006 (14)

1602 50 31 9125

– – – – – 80 % или повече, но по-малко от 90 %:

 

– – – – – – Продукти, съответстващи на условията, определени в Регламент (ЕО) № 1731/2006 (14)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – – Други, в консерви:

 

– – – – Несъдържащи месо, различно от месото от животни от рода на едрия рогат добитък:

 

– – – – – Със съотношение колаген/протеин не повече от 0,35 (16) и съдържащи следните тегловни проценти месо от животните от рода на едрия рогат добитък (без карантии и мазнини):

 

– – – – – – 90 % или повече:

 

– – – – – – – Продукти, съответстващи на условията, определени в Регламент (ЕО) № 1731/2006 (14)

1602 50 95 9125

– – – – – – 80 % или повече, но по-малко от 90 %:

 

– – – – – – – Продукти, съответстващи на условията, определени в Регламент (ЕО) № 1731/2006 (14)

1602 50 95 9325


6.   Свинско месо

Код по КН

Описание на стоките

Код на продукта

ex 0103

Живи животни от рода на свинете:

 

– Други:

 

ex 0103 91

– – С тегло, по-малко от 50 kg:

 

0103 91 10

– – – Домашни видове

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– – С тегло 50 kg или повече:

 

– – – Домашни видове:

 

0103 92 19

– – – – Други

0103 92 19 9000

ex 0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:

 

– Пресни или охладени:

 

ex 0203 11

– – Цели или половин трупове:

 

0203 11 10

– – – От домашни свине (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– – Бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени:

 

– – – От домашни свине:

 

ex 0203 12 11

– – – – Бутове и разфасовки от тях:

 

– – – – – С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 25 %

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – – Плешки и разфасовки от тях (29):

 

– – – – – С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 25 %

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– – Други:

 

– – – От домашни свине:

 

ex 0203 19 11

– – – – Предни части и разфасовки от тях (30):

 

– – – – – С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 25 %

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – – Котлети и разфасовки от тях:

 

– – – – – С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 25 %

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – – Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях:

 

– – – – – С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 15 %

0203 19 15 9100

– – – – Други:

 

ex 0203 19 55

– – – – – Обезкостени:

 

– – – – – – Бутове, предни части, плешки или котлети и разфасовки от тях (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – – Гърди и разфасовки от тях с общо тегловно съдържание на хрущяли, по-малко от 15 % (17)  (27)

0203 19 55 9310

– Замразени:

 

ex 0203 21

– – Цели или половин трупове:

 

0203 21 10

– – – От домашни свине (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– – Бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени:

 

– – – От домашни свине:

 

ex 0203 22 11

– – – – Бутове и разфасовки от тях:

 

– – – – – С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 25 %

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – – Плешки и разфасовки от тях (29):

 

– – – – – С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 25 %

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– – Други:

 

– – – От домашни свине:

 

ex 0203 29 11

– – – – Предни части и разфасовки от тях (30):

 

– – – – – С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 25 %

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – – Котлети и разфасовки от тях:

 

– – – – – С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 25 %

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – – Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях:

 

– – – – – С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 15 %

0203 29 15 9100

– – – – Други:

 

ex 0203 29 55

– – – – – Обезкостени:

 

– – – – – – Бутове, предни части, плешки и разфасовки от тях (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени;брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии:

 

– Меса от животни от рода на свинете:

 

ex 0210 11

– – Бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени:

 

– – – От домашни свине:

 

– – – – Осолени или в саламура:

 

ex 0210 11 11

– – – – – Бутове и разфасовки от тях:

 

– – – – – – С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 25 %

0210 11 11 9100

– – – – Сушени или пушени:

 

ex 0210 11 31

– – – – – Бутове и разфасовки от тях:

 

– – – – – – „Prosciutto di Parma“, „Prosciutto di San Daniele“ (18):

 

– – – – – – – С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 25 %

0210 11 31 9110

– – – – – – Други:

 

– – – – – – – С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 25 %

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– – Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях:

 

– – – От домашни свине:

 

ex 0210 12 11

– – – – Осолени или в саламура:

 

– – – – – С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 15 %

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – – Сушени или пушени:

 

– – – – – С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 15 %

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– – Други:

 

– – – От домашни свине:

 

– – – – Осолени или в саламура:

 

ex 0210 19 40

– – – – – Котлети и разфасовки от тях:

 

– – – – – – С тегловно общо съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 25 %

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – – Други:

 

– – – – – – Обезкостени:

 

– – – – – – – Бутове, предни части, плешки или котлети и разфасовки от тях (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – – Гърди и разфасовки от тях, без кожа (17):

 

– – – – – – – – С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 15 %

0210 19 50 9310

– – – – Сушени или пушени:

 

– – – – – Други:

 

ex 0210 19 81

– – – – – – Обезкостени:

 

– – – – – – – „Prosciutto di Parma“, „Prosciutto di San Daniele“ и разфасовки от тях (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – – Бутове, предни части, плешки или котлети и разфасовки от тях (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на база на тези продукти:

 

– Други (24):

 

1601 00 91

– – Колбаси, сухи или за намазване, без топлинна обработка (20)  (22):

 

– – – Несъдържащи месо или карантии от домашни птици

1601 00 91 9120

– – – Други

1601 00 91 9190

1601 00 99

– – Други (19)  (22):

 

– – – Несъдържащи месо или карантии от домашни птици

1601 00 99 9110

– – – Други

1601 00 99 9190

ex 1602

Други приготвени храни и консерви от месо, карантии или кръв:

 

– От свине:

 

ex 1602 41

– – Бутове и разфасовки от тях:

 

ex 1602 41 10

– – – От домашни свине (23):

 

– – – – С топлинна обработка, съдържащи тегловно 80 % или повече месо и мазнини (24)  (25):

 

– – – – – В директни опаковки с нетно съдържание равно или превишаващо 1 kg (33)

1602 41 10 9110

– – – – – В директни опаковки с нетно съдържание, по-малко от 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– – Плешки и разфасовки от тях:

 

ex 1602 42 10

– – – От домашни свине (23):

 

– – – – С топлинна обработка, съдържащи тегловно 80 % или повече месо и мазнини (24)  (25):

 

– – – – – В директни опаковки с нетно съдържание равно или превишаващо 1 kg (34)

1602 42 10 9110

– – – – – В директни опаковки с нетно съдържание, по-малко от 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– – Други, включително смесите:

 

– – – От домашни свине:

 

– – – – Съдържащи тегловно 80 % или повече месо или карантии от всякакви видове, включително сланината и мазнините от всякакъв вид или произход:

 

ex 1602 49 19

– – – – – Други (23)  (26):

 

– – – – – – С топлинна обработка, съдържащи тегловно 80 % или повече месо и мазнини (24)  (25):

 

– – – – – – – Несъдържащи месо или карантии от домашни птици:

 

– – – – – – – – Съдържащи продукт, съставен от ясно различими парчета мускулно месо, които поради техния малък размер не могат да бъдат идентифицирани като получени от бутове, плешки, котлети или вратове, заедно с малки частици от видимата мазнина и малки количества желе

1602 49 19 9130


7.   Птиче месо

Код по КН

Описание на стоките

Код на продукта

ex 0105

Живи домашни петли, кокошки, патици, гъски, пуйки и токачки:

 

– С тегло, непревишаващо 185 g:

 

0105 11

– – Петли и кокошки:

 

– – – Родителски и прародителски женски пилета:

 

0105 11 11

– – – – Яйценосно направление

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – – Други

0105 11 19 9000

– – – Други:

 

0105 11 91

– – – – Яйценосно направление

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – – Други

0105 11 99 9000

0105 12 00

– – Пуйки

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– – Други:

 

0105 19 20

– – – Гъски

0105 19 20 9000

ex 0207

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от позиция 0105, пресни, охладени или замразени

 

– От петли и кокошки:

 

ex 0207 12

– – Неразфасовани, замразени:

 

ex 0207 12 10

– – – Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 70 %“:

 

– – – – С напълно вкостенени връхчета на гръдната кост, бедрена кост и тибия

 

– – – – Други

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – – Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 65 %“ или представени по друг начин:

 

– – – – „пилета 65 %“:

 

– – – – – С напълно вкостенени връхчета на гръдната кост, бедрена кост и тибия

 

– – – – – Други

0207 12 90 9190

– – – – Оскубани, изкормени, без глави и крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, с непостоянен състав:

 

– – – – – С напълно вкостенени връхчета на гръдната кост, бедрена кост и тибия

 

– – – – – Други

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– – Разфасовки и карантии, замразени:

 

– – – Разфасовки:

 

– – – – Необезкостени:

 

ex 0207 14 20

– – – – – Половинки или четвъртинки:

 

– – – – – – С напълно вкостенени връхчета на гръдната кост, бедрена кост итибия

 

– – – – – – Други

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – – Бутчета и разфасовки от тях:

 

– – – – – – С напълно вкостенени бедрена кост и тибия

 

– – – – – – Други

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – – Други:

 

– – – – – – Половинки и четвъртинки, без трътки:

 

– – – – – – – С напълно вкостенени връхчета на гръдната кост, бедрена кост итибия

 

– – – – – – – Други

0207 14 70 9190

– – – – – – Разфасовки, състоящи се от цяло бутче или част от бутче и част от гърба, в случаите, когато теглото на гърба не превишава 25 % от общото тегло:

 

– – – – – – – С напълно вкостенена бедрена кост

 

– – – – – – – Други

0207 14 70 9290

– От пуйки:

 

0207 25

– – Неразфасовани, замразени:

 

0207 25 10

– – – Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 80 %“:

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – – Оскубани, изкормени, без глави и без крака, без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 73 %“ или представени по друг начин:

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– – Разфасовки и карантии, замразени:

 

– – – Разфасовки:

 

ex 0207 27 10

– – – – Обезкостени:

 

– – – – – Хомогенизирано месо, включително механично отделеното месо

 

– – – – – Други:

 

– – – – – – Различни от трътки

0207 27 10 9990

– – – – Необезкостени:

 

– – – – – Бутчета и разфасовки от тях:

 

0207 27 60

– – – – – – Кълки и разфасовки от тях

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – – Други

0207 27 70 9000


8.   Яйца

Код по КН

Описание на стоките

Код на продукта

ex 0407 00

Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени:

 

– От домашни птици:

 

– – За мътене (35):

 

0407 00 11

– – – От пуйки или от гъски

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – – Други

0407 00 19 9000

0407 00 30

– – Други

0407 00 30 9000

0408

Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни, сушени, варени във вода или на пара, представени в различни форми, замразени или консервирани по друг начин, дори с прибавка на захар или други подсладители:

 

– Яйчни жълтъци:

 

ex 0408 11

– – Сушени:

 

ex 0408 11 80

– – – Други:

 

– – – – Годни за консумация от човека

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– – Други:

 

– – – Други:

 

ex 0408 19 81

– – – – Течни:

 

– – – – – Годни за консумация от човека

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – – Други, включително замразени:

 

– – – – – Годни за консумация от човека

0408 19 89 9100

– Други:

 

ex 0408 91

– – Сушени:

 

ex 0408 91 80

– – – Други:

 

– – – – Годни за консумация от човека

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– – Други:

 

ex 0408 99 80

– – – Други:

 

– – – – Годни за консумация от човека

0408 99 80 9100

9.   Мляко и млечни продукти

Код по КН

Описание на стоките

Код на продукта

0401

Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители (50):

 

0401 10

– С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1 %:

 

0401 10 10

– – В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 2 литра

0401 10 10 9000

0401 10 90

– – Други

0401 10 90 9000

0401 20

– С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1 %, но непревишаващо 6 %:

 

– – Непревишаващо 3 %:

 

0401 20 11

– – – В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 2 литра:

 

– – – – С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 %:

0401 20 11 9100

– – – – С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 %

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – – Други:

 

– – – – С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 %

0401 20 19 9100

– – – – С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 %

0401 20 19 9500

– – Превишаващо 3 %:

 

0401 20 91

– – – В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 2 литра

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – – Други

0401 20 99 9000

0401 30

– С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 6 %:

 

– – Непревишаващо 21 %:

 

0401 30 11

– – – В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 2 литра:

 

– – – – Със съдържание на мазнини, в тегловни проценти:

 

– – – – – Превишаващо 10 %, но непревишаващо 17 %

0401 30 11 9400

– – – – – Превишаващо 17 %

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – – Други:

 

– – – – С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 17 %

0401 30 19 9700

– – Превишаващо 21 %, но непревишаващо 45 %:

 

0401 30 31

– – – В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 2 литра:

 

– – – – Със съдържание на мазнини, в тегловни проценти:

 

– – – – – Непревишаващо 35 %

0401 30 31 9100

– – – – – Превишаващо 35 %, но непревишаващо 39 %

0401 30 31 9400

– – – – – Превишаващо 39 %

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – – Други:

 

– – – – Със съдържание на мазнини, в тегловни проценти:

 

– – – – – Непревишаващо 35 %

0401 30 39 9100

– – – – – Превишаващо 35 %, но непревишаващо 39 %

0401 30 39 9400

– – – – – Превишаващо 39 %

0401 30 39 9700

– – Превишаващо 45 %:

 

0401 30 91

– – – В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 2 литра:

 

– – – – Със съдържание на мазнини, в тегловни проценти:

 

– – – – – Непревишаващо 68 %

0401 30 91 9100

– – – – – Превишаващо 68 %

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – – Други:

 

– – – – Със съдържание на мазнини, в тегловни проценти:

 

– – – – – Непревишаващо 68 %

0401 30 99 9100

– – – – – Превишаващо 68 %

0401 30 99 9500

0402

Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители (43):

 

ex 0402 10

– На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 % (46):

 

– – Без прибавка на захар или други подсладители (48):

 

0402 10 11

– – – В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – – Други

0402 10 19 9000

– – Други (49):

 

0402 10 91

– – – В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – – Други

0402 10 99 9000

– На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 % (46):

 

ex 0402 21

– – Без прибавка на захар или други подсладители (48):

 

– – – С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 27 %:

 

0402 21 11

– – – – В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg:

 

– – – – – Със съдържание на мазнини, в тегловни проценти:

 

– – – – – – Непревишаващо 11 %

0402 21 11 9200

– – – – – – Превишаващо 11 %, но непревишаващо 17 %

0402 21 11 9300

– – – – – – Превишаващо 17 %, но непревишаващо 25 %

0402 21 11 9500

– – – – – – Превишаващо 25 %

0402 21 11 9900

– – – – Други:

 

0402 21 17

– – – – – С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 11 %

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – – С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 11 %, но непревишаващо 27 %:

 

– – – – – – Непревишаващо 17 %

0402 21 19 9300

– – – – – – Превишаващо 17 %, но непревишаващо 25 %

0402 21 19 9500

– – – – – – Превишаващо 25 %

0402 21 19 9900

– – – С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27 %:

 

0402 21 91

– – – – В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg:

 

– – – – – Със съдържание на мазнини, в тегловни проценти:

 

– – – – – – Непревишаващо 28 %

0402 21 91 9100

– – – – – – Превишаващо 28 %, но непревишаващо 29 %

0402 21 91 9200

– – – – – – Превишаващо 29 %, но непревишаващо 45 %

0402 21 91 9350

– – – – – – Превишаващо 45 %

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – – Други:

 

– – – – – Със съдържание на мазнини, в тегловни проценти:

 

– – – – – – Непревишаващо 28 %

0402 21 99 9100

– – – – – – Превишаващо 28 %, но непревишаващо 29 %

0402 21 99 9200

– – – – – – Превишаващо 29 %, но непревишаващо 41 %

0402 21 99 9300

– – – – – – Превишаващо 41 %, но непревишаващо 45 %

0402 21 99 9400

– – – – – – Превишаващо 45 %, но непревишаващо 59 %

0402 21 99 9500

– – – – – – Превишаващо 59 %, но непревишаващо 69 %

0402 21 99 9600

– – – – – – Превишаващо 69 %, но непревишаващо 79 %

0402 21 99 9700

– – – – – – Превишаващо 79 %

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– – Други (49):

 

– – – С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 27 %:

 

– – – – Други:

 

0402 29 15

– – – – – В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg:

 

– – – – – – Със съдържание на мазнини, в тегловни проценти:

 

– – – – – – – Непревишаващо 11 %

0402 29 15 9200

– – – – – – – Превишаващо 11 %, но непревишаващо 17 % тегловни

0402 29 15 9300

– – – – – – – Превишаващо 17 %, но непревишаващо 25 %

0402 29 15 9500

– – – – – – – Превишаващо 25 %

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – – Други:

 

– – – – – – Със съдържание на мазнини, в тегловни проценти:

 

– – – – – – – Превишаващо 11 %, но непревишаващо 17 %

0402 29 19 9300

– – – – – – – Превишаващо 17 %, но непревишаващо 25 %

0402 29 19 9500

– – – – – – – Превишаващо 25 %

0402 29 19 9900

– – – С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27 %:

 

0402 29 91

– – – – В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – – Други:

 

– – – – – Със съдържание на мазнини, в тегловни проценти:

 

– – – – – – Непревишаващо 41 %

0402 29 99 9100

– – – – – – Превишаващо 41 %

0402 29 99 9500

– Други:

 

0402 91

– – Без прибавка на захар или други подсладители (48):

 

0402 91 10

– – – С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 8 %:

 

– – – – С тегловно съдържание на немаслено млечно сухо вещество 15 % или повече и с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 7.4 %

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – – С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 8 %, но непревишаващо 10 %:

 

– – – – С тегловно съдържание на немаслено млечно сухо вещество 15 % или повече

0402 91 30 9300

– – – С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 45 %:

 

0402 91 99

– – – – Други

0402 91 99 9000

0402 99

– – Други (49):

 

0402 99 10

– – – С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 9,5 %:

 

– – – – С тегловно съдържание на захароза 40 % или повече, на немаслено млечно сухо вещество 15 % или повече и на мазнини, повече от 6,9 %

0402 99 10 9350

– – – С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 9,5 %, но непревишаващо 45 %:

 

0402 99 31

– – – – В директни опаковки с нетно съдържание непревишаващо 2,5 kg:

 

– – – – – С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 21 %:

 

– – – – – – С тегловно съдържание на захароза 40 % или повече и на немаслено млечно сухо вещество 15 % или повече

0402 99 31 9150

– – – – – С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 21 %, но непревишаващо 39 %

0402 99 31 9300

– – – – – С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 39 %

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – – Други:

 

– – – – – С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 21 %, на захароза 40 % или повече и на немаслено млечно сухо вещество 15 % или повече

0402 99 39 9150

ex 0403

Мътеница, подквасени млека и сметана, кисело мляко, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароматизирани, или с добавка на плодове или какао:

 

ex 0403 90

– Други:

 

– – Неароматизирани, без прибавка на плодове или какао:

 

– – – На прах, гранули или в други твърди форми (43)  (47):

 

– – – – Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини (36):

 

0403 90 11

– – – – – Непревишаващо 1,5 %

0403 90 11 9000

0403 90 13

– – – – – Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %:

 

– – – – – – Непревишаващо 11 %

0403 90 13 9200

– – – – – – Превишаващо 11 %, но непревишаващо 17 %

0403 90 13 9300

– – – – – – Превишаващо 17 %, но непревишаващо 25 %

0403 90 13 9500

– – – – – – Превишаващо 25 %

0403 90 13 9900

0403 90 19

– – – – – Превишаващо 27 %

0403 90 19 9000

– – – – Други, с тегловно съдържание на мазнини (39):

 

0403 90 33

– – – – – Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %:

 

– – – – – – Превишаващо 11 %, но непревишаващо 25 %

0403 90 33 9400

– – – – – – Превишаващо 25 %

0403 90 33 9900

– – – Други:

 

– – – – Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини (36):

 

0403 90 51

– – – – – Непревишаващо 3 %:

 

– – – – – – Непревишаващо 1,5 %

0403 90 51 9100

0403 90 59

– – – – – Превишаващо 6 %:

 

– – – – – – Превишаващо 17 %, но непревишаващо 21 %

0403 90 59 9170

– – – – – – Превишаващо 21 %, но непревишаващо 35 %

0403 90 59 9310

– – – – – – Превишаващо 35 %, но непревишаващо 39 %

0403 90 59 9340

– – – – – – Превишаващо 39 %, но непревишаващо 45 %

0403 90 59 9370

– – – – – – Превишаващо 45 %

0403 90 59 9510

ex 0404

Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде:

 

0404 90

– Други:

 

– – Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини (36):

 

ex 0404 90 21

– – – Непревишаващо 1,5 %:

 

– – – – На прах или гранули, с тегловно съдържание на вода, непревишаващо 5 %, и с тегловно съдържание на млечни протеини в немасленото млечно сухо вещество:

 

– – – – – 29 % или повече, но по-малко от 34 %

0404 90 21 9120

– – – – – 34 % или повече

0404 90 21 9160

0404 90 23

– – – Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 % (43):

 

– – – – На прах или гранули:

 

– – – – – С тегловно съдържание на мазнини:

 

– – – – – – Непревишаващо 11 %

0404 90 23 9120

– – – – – – Превишаващо 11 %, но непревишаващо 17 %

0404 90 23 9130

– – – – – – Превишаващо 17 %, но непревишаващо 25 %

0404 90 23 9140

– – – – – – Превишаващо 25 %

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

– – – Превишаващо 27 % (43):

 

– – – – На прах или гранули, с тегловно съдържание на мазнини:

 

– – – – – Непревишаващо 28 %

0404 90 29 9110

– – – – – Превишаващо 28 %, но непревишаващо 29 %

0404 90 29 9115

– – – – – Превишаващо 29 %, но непревишаващо 45 %

0404 90 29 9125

– – – – – Превишаващо 45 %

0404 90 29 9140

– – Други, с тегловно съдържание на мазнини (39)  (43):

 

0404 90 81

– – – Непревишаващо 1,5 %:

 

– – – – На прах или гранули

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – – Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %:

 

– – – – На прах или гранули:

 

– – – – – С тегловно съдържание на мазнини:

 

– – – – – – Непревишаващо 11 %

0404 90 83 9110

– – – – – – Превишаващо 11 %, но непревишаващо 17 %

0404 90 83 9130

– – – – – – Превишаващо 17 %, но непревишаващо 25 %

0404 90 83 9150

– – – – – – Превишаващо 25 %

0404 90 83 9170

– – – – Различни от прах или гранули:

 

– – – – – С тегловно съдържание на захароза 40 % или повече, на немаслено млечно сухо вещество 15 % или повече и на мазнини, превишаващо 6,9 %

0404 90 83 9936

ex 0405

Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване:

 

0405 10

– Масло:

 

– – С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 85 %:

 

– – – Натурално масло:

 

0405 10 11

– – – – В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg:

 

– – – – – С тегловно съдържание на мазнини:

 

– – – – – – 80 % или повече, но по-малко от 82 %

0405 10 11 9500

– – – – – – 82 % или повече

0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – – Други:

 

– – – – – С тегловно съдържание на мазнини:

 

– – – – – – 80 % или повече, но по-малко от 82 %

0405 10 19 9500

– – – – – – 82 % или повече

0405 10 19 9700

0405 10 30

– – – Възстановено масло:

 

– – – – В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg:

 

– – – – – С тегловно съдържание на мазнини:

 

– – – – – – 80 % или повече, но по-малко от 82 %

0405 10 30 9100

– – – – – – 82 % или повече

0405 10 30 9300

– – – – Други:

 

– – – – – С тегловно съдържание на мазнини:

 

– – – – – – 82 % или повече

0405 10 30 9700

0405 10 50

– – – Масло от суроватка:

 

– – – – В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg:

 

– – – – – С тегловно съдържание на мазнини:

 

– – – – – – 82 % или повече

0405 10 50 9300

– – – – Други:

 

– – – – – С тегловно съдържание на мазнини:

 

– – – – – – 80 % или повече, но по-малко от 82 %

0405 10 50 9500

– – – – – – 82 % или повече

0405 10 50 9700

0405 10 90

– – Други

0405 10 90 9000

ex 0405 20

– Млечни пасти за намазване:

 

0405 20 90

– – С тегловно съдържание на мазнини, по-голямо от 75 %, но по-малко от 80 %:

 

– – – С тегловно съдържание на мазнини:

 

– – – – по-голямо от 75 %, но по-малко от 78 %

0405 20 90 9500

– – – – 78 % или повече

0405 20 90 9700

0405 90

– Други:

 

0405 90 10

– – С тегловно съдържание на мазнини 99,3 % или повече и с тегловно съдържание на вода, непревишаващо 0,5 %

0405 90 10 9000

0405 90 90

– – Други

0405 90 90 9000


Код по КН

Описание на стоките

Допълнителни изисквания за използване на кода на продукта

Код на продукта

Максимално съдржание на вода, в тегловни

%

Мин. съдържание на мазнини в сухото вещество, в тегловни

%

ex 0406

Сирена и извара (42)  (45):

 

 

 

ex 0406 10

– Пресни сирена (с незавършено зреене), включително извара и сирене от суроватка:

 

 

 

ex 0406 10 20

– – С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 %:

 

 

 

– – – Сирене от суроватка, с изключение на осолено „Ricotta“

 

 

0406 10 20 9100

– – – Други:

 

 

 

– – – – С тегловно съдържание на вода в немасленото вещество, превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 %:

 

 

 

– – – – – „Ricotta“, осолено:

 

 

 

– – – – – – Произведено изключително от овче мляко:

55

45

0406 10 20 9230

– – – – – – Други

55

39

0406 10 20 9290

– – – – – „Cottage cheese“

60

 

0406 10 20 9300

– – – – – Други:

 

 

 

– – – – – – С тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество:

 

 

 

– – – – – – – По-малко от 5 %

60

 

0406 10 20 9610

– – – – – – – 5 % или повече, но по-малко от 19 %

60

5

0406 10 20 9620

– – – – – – – 19 % или повече, но по-малко от 39 %

57

19

0406 10 20 9630

– – – – – – – Други, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество:

 

 

 

– – – – – – – – Превишаващо 47 %, но непревишаващо 52 %

40

39

0406 10 20 9640

– – – – – – – – Превишаващо 52 %, но непревишаващо 62 %

50

39

0406 10 20 9650

– – – – – – – – Превишаващо 62 %

 

 

0406 10 20 9660

– – – – С тегловно съдържание на вода в немасленото вещество, превишаващо 72 %:

 

 

 

– – – – – Сметаново сирене с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество, превишаващо 77 %, но непревишаващо 83 % и с тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество:

 

 

 

– – – – – – 60 % или повече, но по-малко от 69 %

60

60

0406 10 20 9830

– – – – – – 69 % или повече

59

69

0406 10 20 9850

– – – – – Други

 

 

0406 10 20 9870

– – – – Други

 

 

0406 10 20 9900

ex 0406 20

– Сирена, стъргани или на прах, от всякакъв вид:

 

 

 

ex 0406 20 90

– – Други:

 

 

 

– – – Сирена, произведени от суроватка

 

 

0406 20 90 9100

– – – Други:

 

 

 

– – – – С тегловно съдържание на мазнини превишаващо 20 %, с тегловно съдържание на лактоза по-малко от 5 % и с тегловно съдържание на сухо вещество:

 

 

 

– – – – – 60 % или повече, но по-малко от 80 %

40

34

0406 20 90 9913

– – – – – 80 % или повече, но по-малко от 85 %

20

30

0406 20 90 9915

– – – – – 85 % или повече, но по-малко от 95 %

15

30

0406 20 90 9917

– – – – – 95 % или повече

5

30

0406 20 90 9919

– – – – Други

 

 

0406 20 90 9990

ex 0406 30

– Топени сирена, различни от стърганите или от прахообразните:

 

 

 

– – Други:

 

 

 

– – – С тегловно съдържание на мазнини непревишаващо 36 % и с тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество:

 

 

 

ex 0406 30 31

– – – – Непревишаващо 48 %:

 

 

 

– – – – – С тегловно съдържание на сухо вещество:

 

 

 

– – – – – – 40 % или повече, но по-малко от 43 % и с тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество:

 

 

 

– – – – – – – По-малко от 20 %

60

 

0406 30 31 9710

– – – – – – – 20 % или повече

60

20

0406 30 31 9730

– – – – – – 43 % или повече и с тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество:

 

 

 

– – – – – – – По-малко от 20 %

57

 

0406 30 31 9910

– – – – – – – 20 % или повече, но по-малко от 40 %

57

20

0406 30 31 9930

– – – – – – – 40 % или повече

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

– – – – Превишаващо 48 %:

 

 

 

– – – – – С тегловно съдържание на сухо вещество:

 

 

 

– – – – – – 40 % или повече, но по-малко от 43 %

60

48

0406 30 39 9500

– – – – – – 43 % или повече, но по-малко от 46 %

57

48

0406 30 39 9700

– – – – – – 46 % или повече и с тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество:

 

 

 

– – – – – – – По-малко от 55 %

54

48

0406 30 39 9930

– – – – – – – 55 % или повече

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

– – – С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 36 %

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

– Сини сирена и други сирена с плесен в тестото, получена от Penicillium Roqueforti:

 

 

 

ex 0406 40 50

– – Сирене „Gorgonzola“

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

– – Други

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

– Други сирена:

 

 

 

– – Други:

 

 

 

ex 0406 90 13

– – – Сирене „Emmentaler“

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

– – – Сирена „Gruyere“, „Sbrinz“:

 

 

 

– – – – Сирене „Gruyere“

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

– – – Сирена „Bergkäse“, „Appenzell“:

 

 

 

– – – – Сирене „Bergkäse“

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

– – – Сирене „Cheddar“

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

– – – Сирене „Edam“

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

– – – Сирене „Tilsit“

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

– – – Сирене „Butterkäse“

52

45

0406 90 27 9900

ex 0406 90 32

– – – Сирене „Feta“ (38):

 

 

 

– – – – Произведено изключително от овче или от овче и козе мляко:

 

 

 

– – – – – С тегловно съдържание на вода в немасленото вещество, непревишаващо 72 %

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 35

– – – Сирене „Kefalotyri“:

 

 

 

– – – – Произведено изключително от овче и/или козе мляко:

38

40

0406 90 35 9190

– – – – Друго:

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

– – – Сирене „Finlandia“

40

45

0406 90 37 9000

– – – Други:

 

 

 

– – – – Други:

 

 

 

– – – – – С тегловно съдържание на мазнини непревишаващо 40 % и с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество:

 

 

 

– – – – – – непревишаващо 47 %:

 

 

 

ex 0406 90 61

– – – – – – – Сирена „Grana Padano“, „Parmigiano Reggiano“

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

– – – – – – – Сирена „Flore Sardo“, „Pecorino“:

 

 

 

– – – – – – – – Произведени изключително от овче мляко

35

36

0406 90 63 9100

– – – – – – – – Други

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

– – – – – – – Други:

 

 

 

– – – – – – – – Сирена, произведени от суроватка

 

 

0406 90 69 9100

– – – – – – – – Други

38

30

0406 90 69 9910

– – – – – – Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 %:

 

 

 

ex 0406 90 73

– – – – – – – Сирене „Provolone“

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

– – – – – – – Сирена „Asiago“, „Caciocavallo“, „Montasio“, „Ragusano“

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

– – – – – – – Сирена „Danbo“, „Fontal“, „Fontina“, „Finbo“, „Havarti“, „Maribo“, „Samsø“:

 

 

 

– – – – – – – – С тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество 45 % или повече, но по-малко от 55 %:

 

 

 

– – – – – – – – – С тегловно съдържание на сухо вещество 50 % или повече, но по-малко от 56 %

50

45

0406 90 76 9300

– – – – – – – – – С тегловно съдържание на сухо вещество 56 % или повече

44

45

0406 90 76 9400

– – – – – – – – С тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество 55 % или повече

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

– – – – – – – Сирене „Gauda“:

 

 

 

– – – – – – – – С тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество, по-малко от 48 %

50

20

0406 90 78 9100

– – – – – – – – С тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество 48 % или повече, но по-малко от 55 %

45

48

0406 90 78 9300

– – – – – – – – Друго:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

– – – – – – – Сирена „Esrom“, „Italico“, „Kernhem“, „Saint Nectaire“, „Saint Paulin“, „Taleggio“

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

– – – – – – – Сирена „Cantal“, „Cheshire“, „Wensleydale“, „Lancashire“, „Double Gloucester“, „Blarney“, „Colby“, „Monterey“

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

– – – – – – – Сирена „Kefalograviera“, „Kasseri“:

 

 

 

– – – – – – – – С тегловно съдържание на вода непревишаващо 40 %

40

39

0406 90 85 9930

– – – – – – – – С тегловно съдържание на вода превишаващо 40 %, но непревишаващо 45 %

45

39

0406 90 85 9970

– – – – – – – – Други

 

 

0406 90 85 9999

– – – – – – – Други сирена, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество:

 

 

 

ex 0406 90 86

– – – – – – – – Превишаващо 47 %, но непревишаващо 52 %:

 

 

 

– – – – – – – – – Сирена, произведени от суроватка:

 

 

0406 90 86 9100

– – – – – – – – – Други, с тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество:

 

 

 

– – – – – – – – – – По-малко от 5 %

52

 

0406 90 86 9200

– – – – – – – – – – 5 % или повече, но по-малко от 19 %

51

5

0406 90 86 9300

– – – – – – – – – – 19 % или повече, но по-малко от 39 %

47

19

0406 90 86 9400

– – – – – – – – – – 39 % или повече

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 87

– – – – – – – – Превишаващо 52 %, но непревишаващо 62 %:

 

 

 

– – – – – – – – – Сирена, произведени от суроватка, с изключение на „Manouri“:

 

 

0406 90 87 9100

– – – – – – – – – Други, с тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество:

 

 

 

– – – – – – – – – – По-малко от 5 %

60

 

0406 90 87 9200

– – – – – – – – – – 5 % или повече, но по-малко от 19 %

55

5

0406 90 87 9300

– – – – – – – – – – 19 % или повече, но по-малко от 40 %

53

19

0406 90 87 9400

– – – – – – – – – – 40 % или повече:

 

 

 

– – – – – – – – – – – Сирена „Idiazabal“, „Manchego“ и „Roncal“, произведени изключително от овче мляко

45

45

0406 90 87 9951

– – – – – – – – – – – Сирене „Maasdam“

45

45

0406 90 87 9971

– – – – – – – – – – – Сирене „Manouri“

43

53

0406 90 87 9972

– – – – – – – – – – – Сирене „Hushallsost“

46

45

0406 90 87 9973

– – – – – – – – – – – Сирене „Murukoloinen“

41

50

0406 90 87 9974

– – – – – – – – – – – Сирене „Gräddost“

39

60

0406 90 87 9975

– – – – – – – – – – – Други

47

40

0406 90 87 9979

ex 0406 90 88

– – – – – – – – Превишаващо 62 %, но непревишаващо 72 %:

 

 

 

– – – – – – – – – Сирена, произведени от суроватка:

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – – Други:

 

 

 

– – – – – – – – – – С тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество:

 

 

 

– – – – – – – – – – – 10 % или повече, но по-малко от 19 %

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – – 40 % или повече:

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Сирене „Akawi“

55

40

0406 90 88 9500

10.   Бяла и сурова захар без допълнителна обработка

Код по КН

Описание на стоките

Код на продукта

ex 1701

Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние:

 

– Сурова захар, без ароматизиращи или оцветяващи добавки:

 

ex 1701 11

– – От захарна тръстика:

 

ex 1701 11 90

– – – Друга:

 

– – – – Захар „Candy“:

1701 11 90 9100

– – – – Друга сурова захар:

 

– – – – – В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 5 kg

1701 11 90 9910

ex 1701 12

– – От захарно цвекло:

 

ex 1701 12 90

– – – Друга:

 

– – – – Захар „Candy“:

1701 12 90 9100

– – – – Друга сурова захар:

 

– – – – – В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 5 kg

1701 12 90 9910

– Други:

 

1701 91 00

– – С ароматизиращи или оцветяващи добавки

1701 91 00 9000

ex 1701 99

– – Други:

 

1701 99 10

– – – Бяла захар:

 

– – – – Захар „Candy“

1701 99 10 9100

– – – – Друга:

 

– – – – – С общо количество, непревишаващо 10 тона

1701 99 10 9910

– – – – – Друга

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

– – – Други:

 

– – – – Съдържащи добавки, различни от ароматизиращи или оцветяващи

1701 99 90 9100


11.   Сиропи и други захарни продукти

Код по КН

Описание на стоките

Код на продукта

ex 1702

Други видове захар, включително лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза, химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи, без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи:

 

ex 1702 40

– Глюкоза и сироп от глюкоза, съдържащи тегловно в сухо състояние 20 % или повече, но по-малко от 50 % фруктоза, различни от инвертната захар:

 

ex 1702 40 10

– – Изоглюкоза:

 

– – – Съдържаща тегловно в сухо състояние 41 % или повече фруктоза

1702 40 10 9100

1702 60

– Други видове фруктоза и сироп от фруктоза, съдържащи тегловно в сухо състояние повече от 50 % фруктоза, различни от инвертната захар:

 

1702 60 10

– – Изоглюкоза

1702 60 10 9000

1702 60 95

– – Други

1702 60 95 9000

ex 1702 90

– Други, включително инвертната захар и другите захари и захарни сиропи, съдържащи тегловно в сухо състояние 50 % фруктоза:

 

1702 90 30

– – Изоглюкоза

1702 90 30 9000

– – Карамелизирани захари и меласи:

 

1702 90 71

– – – Съдържащи тегловно в сухо състояние 50 % или повече захароза

1702 90 71 9000

ex 1702 90 95

– – Други:

 

– – – Заместители на мед, дори смесени с естествен мед

1702 90 95 9100

– – – Различни от сорбоза

1702 90 95 9900

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

 

ex 2106 90

– Други:

 

– – Захарни сиропи, ароматизирани или с прибавка на оцветители:

 

2106 90 30

– – – От изоглюкоза

2106 90 30 9000

– – – Други:

 

2106 90 59

– – – – Други

2106 90 59 9000“


(1)  ОВ L 149, 29.6.1968 г., стр. 46.

(2)  Аналитичният метод, използван за определяне на съдържанието на мазнини е включен в приложение I (метод А) към Директива 84/4/ЕИО на Комисията (ОВ L 15, 18.1.1984 г., стр. 28).

(3)  Методиката за определяне на съдържанието на мазнини е следната:

пробата се стрива, така че 90 % или повече да преминават през сито с отвор 500 микрона, а 100 % да преминават през сито с отвор 1 000 микрона,

използваният след това аналитичен метод е указан в приложение I (метод А) към Директива 84/4/ЕИО.

(4)  Съдържанието на сухо вещество в скорбяла (нишесте) се определя по метода, описан в приложение IV към Регламент (ЕО) № 687/2008 на Комисията (ОВ L 192, 19.7.2008., стр. 20). Чистотата на скорбяла (нишесте) се определя, като се използва модифицирания поляриметричен метод на Еверс, така както е публикуван в приложение I към Трета директива 72/199/ЕИО на Комисията (ОВ L 123, 29.5.1972 г., стр. 6).

(5)  Възстановяването при износ на скорбяла и нишесте се коригира, като се използва следната формула:

1.

Нишесте от картофи: ((действителен % сухо вещество)/80) × възстановяване при износ.

2.

Всички други видове скорбяла (нишесте): ((действителен % сухо вещество)/87) × възстановяване при износ.

При изпълнение на митническите формалности, заявителят декларира в предвидената за тази цел декларация съдържанието на сухо вещество в продукта.

(6)  Възстановяване при износ се изплаща за продукти със съдържание на сухо вещество, най-малко 78 %. Възстановяването при износ, предвидено за продукти със съдържание на сухо вещество, по-малко от 78 % се коригира, като се използва следната формула:

(действително съдържание на сухо вещество)/78) × възстановяване при износ.

Съдържанието на сухо вещество се определя по метод 2, установен в приложение II към Директива 79/796/ ЕИО на Комисията (ОВ L 239, 22.9.1979 г., стр. 24), или чрез използване на всеки друг подходящ аналитичен метод, предлагащ най-малко същата точност.

(7)  Включено в Регламент (ЕО) № 1517/95 на Комисията (ОВ L 147, 30.6.1995 г., стр. 51).

(8)  Възстановяването се прилага само за скорбяла, получена от зърнени култури. За зърнени култури се считат продуктите от подпозиции 0709 90 60 и 0712 90 19, глава 10, както и позиции 1101, 1102, 1103 и 1104 (непреработени и невъзстановени), с изключение на подпозиция 1104 30, както и съдържанието на житни растения в продуктите от подпозиции 1904 10 10 и 1904 10 90 на Комбинираната номенклатура. Съдържанието на зърнени култури в продуктите от подпозиции 1904 10 10 и 1904 10 90 на Комбинираната номенклатура, е равно на теглото на тези крайни продукти. Не се изплаща възстановяване, ако произходът на скорбялата не може да бъде ясно установен с анализ.

(9)  Възстановяване се изплаща само за продукти, съдържащи тегловно 5 % или повече скорбяла.

(10)  Вписването в тази подпозиция е при условие на представяне на сертификата, съгласно приложението към Регламент (ЕО) № 433/2007 на Комисията (ОВ L 104, 21.4.2007 г., стр. 3).

(11)  Предоставянето на възстановяване е при спазване на условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1359/2007 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2007 г., стр. 21).

(12)  ОВ L 308, 8.11.2006 г., стр. 7.

(13)  ОВ L 281, 24.10.2008 г., стр. 3.

(14)  ОВ L 325, 24.11.2006 г., стр. 12.

(15)  Съдържанието на постно говеждо месо без мазнини се определя съгласно процедурата за анализ, включена в приложението към Регламент (ЕИО) № 2429/86 на Комисията (ОВ L 210, 1.8.1986 г., стр. 39). Терминът „средно съдържание“ се отнася за количеството на пробата, така както е дефинирано в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2002 (ОВ L 117, 4.5.2002 г., стр. 6). Пробата се взема от онази част на пратката, която представлява най-висок риск.

(16)  Определяне на съдържанието на колаген:

За съдържание на колаген се приема съдържанието на хидроксипролин, умножено по коефициент 8. Съдържанието на хидроксипролин трябва да се определи съгласно метода ISO 3496-1978.

(17)  Продуктите и разфасовките от тях могат да бъдат класирани в тази подпозиция само ако размерите и характеристиките на съответната мускулна тъкан позволяват те да бъдат идентифицирани като произхождащи от посочените първични части. Изразът „разфасовки от тях“ се прилага за продукти с нетно единично тегло най-малко 100 грама или за продукти, нарязани на еднородни парчета, които могат да бъдат ясно идентифицирани като произхождащи от посочените първични части, и които са опаковани заедно с нетно общо тегло най-малко 100 грама.

(18)  Само продуктите, наименованието на които е сертифицирано от компетентните органи на държавата-членка производител, могат да се ползват от това възстановяване.

(19)  Възстановяването за колбаси, представени в съдове с консервираща течност, се отпуска върху нетното тегло, след като се извади теглото на тази течност.

(20)  Теглото на покритието от парафин, отговарящо на обичайната употреба в търговията, се смята за част от нетното тегло на колбаса.

(21)  Отменено с Регламент (ЕО) № 2333/97 на Комисията (ОВ L 323, 26.11.1997 г., стр. 25).

(