ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 340

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
19 декември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1286/2008 на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 193/2007 за налагане на окончателни изравнителни мита върху вноса на полиетиленов терефталат с произход от Индия и за изменение на Регламент (ЕО) № 192/2007 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на полиетиленов терефталат с произход от, inter alia, Индия

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1287/2008 на Комисията от 18 декември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

13

 

 

Регламент (ЕО) № 1288/2008 на Комисията от 18 декември 2008 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

15

 

*

Регламент (ЕО) № 1289/2008 на Комисията от 12 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои аспекти, свързани с проспекти и реклами ( 1 )

17

 

*

Регламент (ЕО) № 1290/2008 на Комисията от 18 декември 2008 година за разрешаване на препаратите от Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) и Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) като фуражна добавка ( 1 )

20

 

*

Регламент (ЕО) № 1291/2008 на Комисията от 18 декември 2008 година за одобряване на програмите за контрол на салмонела в някои трети страни, в съответствие с Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за изброяване на програмите за наблюдение на инфлуенцата по птиците в някои трети страни и за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 ( 1 )

22

 

*

Регламент (ЕО) № 1292/2008 на Комисията от 18 декември 2008 година за разрешаване на Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol и Ecobiol plus) като фуражна добавка ( 1 )

36

 

*

Регламент (ЕО) № 1293/2008 на Комисията от 18 декември 2008 година относно разрешаването на ново използване на Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 и Levucell SC10 ME) като фуражна добавка ( 1 )

38

 

*

Регламент (ЕО) № 1294/2008 на Комисията от 18 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 318/2007 за определяне на ветеринарно-санитарните условия за внос на някои птици в Общността и на съответните карантинни срокове ( 1 )

41

 

*

Регламент (ЕО) № 1295/2008 на Комисията от 18 декември 2008 r. относно вноса на хмел от трети страни (кодифицирана версия)

45

 

*

Регламент (ЕО) № 1296/2008 на Комисията от 18 декември 2008 година за установяване на подробни правила за прилагане на тарифните квоти за внос на царевица и сорго в Испания и внос на царевица в Португалия (кодифицирана версия)

57

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/123/ЕО на Комисията от 18 декември 2008 година за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти с цел адаптиране на приложения II и VII от нея към техническия прогрес ( 1 )

71

 

*

Директива 2008/124/ЕО на Комисията от 18 декември 2008 година относно ограничаване на търговията със семената от някои видове фуражни култури и маслодайни и влакнодайни култури до семена, които са официално сертифицирани като базови семена или сертифицирани семена (кодифицирана версия) ( 1 )

73

 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ОТ СЪВЕТА

 

*

Решение № 1297/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно Програма за модернизиране на европейската статистика относно предприятията и търговията (MEETS) ( 1 )

76

 

*

Решение № 1298/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за приемане на програмата за действие Еразмус Мундус 2009—2013 г. за повишаване на качеството на висшето образование и насърчаване на междукултурното разбирателство чрез сътрудничеството с трети държави ( 1 )

83

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/960/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 декември 2008 година за изключване от финансиране от страна на Общността на някои разходи, направени от държавите-членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция Гарантиране, и на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) (нотифицирано под номер C(2008) 7820)

99

 

 

2008/961/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 12 декември 2008 година за използване на националните счетоводни стандарти на някои трети държави и на Международните стандарти за финансово отчитане от емитенти на ценни книжа от трети държави при изготвянето на техните консолидирани финансови отчети (нотифицирано под номер C(2008) 8218)  ( 1 )

112

 

 

2008/962/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 15 декември 2008 година за изменение на Решения 2001/405/ЕО, 2002/255/ЕО, 2002/371/ЕО, 2002/740/ЕО, 2002/741/ЕО, 2005/341/ЕО и 2005/343/ЕО за продължаване срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността за някои продукти (нотифицирано под номер C(2008) 8442)  ( 1 )

115

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

19.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 340/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1286/2008 НА СЪВЕТА

от 16 декември 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 193/2007 за налагане на окончателни изравнителни мита върху вноса на полиетиленов терефталат с произход от Индия и за изменение на Регламент (ЕО) № 192/2007 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на полиетиленов терефталат с произход от, inter alia, Индия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2026/97 на Съвета от 6 октомври 1997 г. относно защитата срещу субсидиран внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основен регламент“), и по-специално членове 15 и 19 от него,

като взе предвид предложението, представено от Комисията след консултации с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

А.   ПРОЦЕДУРА

I.   ПРЕДИШНО РАЗСЛЕДВАНЕ И СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ

(1)

На 30 ноември 2000 г. с Регламент (ЕО) № 2603/2000 (2) Съветът наложи окончателни изравнителни мита върху вноса на определен полиетиленов терефталат (PET) с произход от, inter alia, Индия („разглежданата страна“) („първоначалното разследване“).

(2)

След провеждането на преразглеждане при изтичането на срока на действие Съветът наложи чрез Регламент (ЕО) № 193/2007 (3) окончателни изравнителни мита върху вноса на определен полиетиленов терефталат с произход от Индия („регламент за защита срещу субсидиран внос“) за последващ период от пет години. Съответният продукт попада под код по КН 3907 60 20. Ставката на фиксираното мито варира от 0 до 106,5 EUR/тон, налагана върху вноса от индивидуално назовани износители, с остатъчна ставка на митото от 41,3 EUR/тон, налагана върху вноса от останалите износители.

(3)

С Регламент (ЕО) № 192/2007 (4) Съветът освен това наложи окончателно антидъмпингово мито върху същия продукт с произход от Индия („антидъмпингов регламент“). Съгласно този регламент ставката на фиксираното мито варира от 88,9 до 200,9 EUR/тон, налагана върху вноса от индивидуално назовани износители, с остатъчна ставка на митото от 181,7 EUR/тон, налагана върху вноса от останалите износители.

(4)

В съответствие с принципа, че не се допуска едновременното налагане на антидъмпингово и изравнително мито при разглеждане на един и същ случай, възникнал поради дъмпинг или наличие на износно субсидиране, нивото на антидъмпинговите мита в антидъмпинговия регламент взема под внимание размера на изравнителното мито, наложено по силата на регламента за защита срещу субсидиран внос, съгласно член 14, параграф 1 от основния регламент.

II.   ЗАПОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧНО МЕЖДИННО ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ

(5)

След налагането на окончателното изравнително мито правителството на Индия („ПИ“) заяви, че обстоятелствата по отношение на двете схеми на субсидиране (Схемата за натрупване на митнически кредити в „спестовна книжка“ и Схемата за освобождаване от данък върху доходите съгласно раздел 80 HHC от Закона за корпоративното подоходно облагане) са претърпели промени и промените са от дългосрочен характер. Изразена бе хипотезата, че вследствие на това нивото на субсидиране вероятно е намаляло и поради това мерките, установени отчасти по тези схеми, следва да бъдат преразгледани.

(6)

Комисията разгледа доказателствата, представени от ПИ, и прецени, че те са достатъчни за започване на преразглеждане, ограничено до нивото на субсидиране на вноса на определен полиетиленов терефталат с произход от Индия, в съответствие с разпоредбите на член 19 от основния регламент. След консултации с Консултативния комитет Комисията започна чрез известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (5) („известие за започване“), ex officio частично междинно преразглеждане на Регламент (ЕО) № 193/2007.

(7)

Целта на проведеното в рамките на частичното междинно преразглеждане разследване е да оцени необходимостта от продължаване, отмяна или изменение на съществуващите мерки по отношение на тези дружества, които са облагодетелствани от едната или от двете променени схеми на субсидиране, когато са предоставени достатъчно доказателства в съответствие със съответните разпоредби от известието за започване. Проведеното в рамките на частичното междинно преразглеждане разследване би оценило, в зависимост от направените констатации, също така и необходимостта от преразглеждане на мерките, прилагани за други дружества, които са сътрудничили на разследването, определило нивото на съществуващите мерки и/или остатъчните мерки, прилагани за всички останали дружества.

III.   ПЕРИОД НА РАЗСЛЕДВАНЕ

(8)

Разследването обхвана периода от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г. („период на разследването за преразглеждане“, или „ПРП“).

IV.   ЗАСЕГНАТИ ОТ РАЗСЛЕДВАНЕТО ЛИЦА

(9)

Комисията уведоми официално ПИ и тези индийски производители износители, които сътрудничиха в рамките на предишното разследване и бяха посочени в рамките на Регламент (ЕО) № 193/2007 като облагодетелствани от някоя от двете вероятно промени схеми на субсидиране и които бяха изброени в приложението към известието за започване, а също и производителите от Общността за започването на разследване в рамките на частичното междинно преразглеждане. Заинтересованите лица получиха възможност да изразят становището си в писмена форма и да поискат да бъдат изслушани. Писмените и устните коментари, представени от лицата, бяха разгледани и, където това бе уместно,бяха взети предвид.

(10)

Предвид големия брой заинтересовани лица, участващи в преразглеждането, при разследване на субсидирането е предвидено използването на техники за избор на извадка в съответствие с член 27 от основния регламент.

(11)

Двама производители износители заявиха интереса си и предоставиха информацията, необходима за извадката. Следователно използването на техники за избор на извадка не бе счетено за необходимо. Единият от двамата производители износители, подали формуляр за представителната извадка, обаче уведоми Комисията, че не възнамерява да попълни цял въпросник и да предостави информацията, необходима за целите на разследването.

(12)

Поради това Комисията изпрати въпросници и получи отговор само от един производител износител, допуснат до това преразглеждане, а именно Pearl Engineering Polymers Ltd („дружеството“). Въпросник бе изпратен също така и до ПИ. Получени бяха отговори както от дружеството, така и от ПИ.

(13)

Комисията изиска и провери цялата информация, която счете за необходима за определяне на субсидирането. Бяха извършени проверки на място в помещенията на следните заинтересовани лица:

1.

Правителството на Индия

Министерството на търговията, Ню Делхи.

2.

Производители износители от Индия

Pearl Engineering Polymers Ltd, Ню Делхи.

V.   ОПОВЕСТЯВАНЕ И КОМЕНТАРИ ВЪРХУ ПРОЦЕДУРАТА

(14)

ПИ и другите заинтересовани лица бяха информирани относно съществените факти и съображения, на основата на които се планира да се предложи изменение на митническата ставка, приложима спрямо единствения сътрудничил индийски производител, както и спрямо несътрудничилия производител, посочен също в приложението към известието за започване, както и за намерението да бъдат запазени съществуващите мерки по отношение на всички останали дружества, които не сътрудничиха при това частично междинно преразглеждане. Беше им предоставен също така и разумен срок, в който да направят коментар. Всички становища и коментари бяха надлежно взети предвид, както е посочено по-долу.

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ

(15)

Разглежданият в настоящото преразглеждане продукт е същият като продукта, посочен в Регламент (ЕО) № 193/2007, т.е. PET с вискозитет 78 ml/g или по-висок съгласно стандарт ISO 1628-5, с произход от разглежданата страна. Понастоящем той е класифициран с код по КН 3907 60 20.

В.   СУБСИДИИ

I.   ВЪВЕДЕНИЕ

(16)

Въз основа на предоставената от ПИ и единствения сътрудничил производител износител информация и на отговорите на въпросника на Комисията бяха разследвани следните схеми, за които се твърди, че включват отпускане на субсидии.

а)

Схема с предварителни разрешителни (известна преди като Схема с предварителни лицензи) („AAS“);

б)

Схема за натрупване на митнически кредити в „спестовна книжка“ („DEPS“);

в)

Схема за насърчаване на износа чрез внос на производствено оборудване („EPCGS“);

г)

Схема за освобождаване от данък върху доходите („ITES“);

д)

Схема за фокусиране върху пазара („FMS“);

е)

Схема за целеви растеж („TPS“).

(17)

Посочените по-горе в букви а), б) в), д) и е) схеми се основават на Закона за външната търговия (развитие и регулиране) от 1992 г. (№ 22 от 1992 г.), в сила от 7 август 1992 г. („Закон за външната търговия“). Със Закона за външната търговия ПИ се упълномощава да издава уведомления относно политиката по износ и внос. Те са обобщени в документите „Политика по износ и внос“, издавани на всеки пет години и редовно осъвременявани от Министерството на търговията. Един от документите „Политика по износ и внос“ е от значение за ПРП в настоящия случай — петгодишният план за периода от 1 септември 2004 г. до 31 март 2009 г. („Политика по ИВ 2004—2009 г.“). Освен това в „Наръчник на процедурите — 1 септември 2004 г.—31 март 2009 г., том I“ (НП I 2004—2009 г.) ПИ определя процедурите, свързани с Политика по ИВ 2004—2009 г. Наръчникът на процедурите също се осъвременява редовно.

(18)

Схемите за освобождаване от данък върху доходите, посочени по-горе в буква г), се основават на Закона за корпоративното подоходно облагане от 1961 г., изменян ежегодно със Закона за финансите.

(19)

Съгласно член 11, параграф 10 от основния регламент Комисията покани ПИ за допълнителни консултации във връзка както с променените, така и с непроменените схеми с цел изясняване на фактическата ситуация по отношение на тези схеми и постигане на взаимно съгласувано решение. След провеждане на консултациите и поради непостигането на взаимно съгласувано решение по отношение на тези схеми Комисията включи всички тези схеми в разследването на субсидирането.

(20)

Едно от заинтересованите лица, представляващо производството на Общността, изказа мнение, че редица други схеми и субсидии продължават да бъдат достъпни за индийските износители. В тази информация обаче не бяха открити недвусмислени доказателства, че тези схеми са използвани от сътрудничилия производител износител. Ето защо тези въпроси не бяха допълнително разглеждани за целите на настоящата специфична процедура.

II.   СПЕЦИФИЧНИ СХЕМИ

1.   Схема с предварителни разрешителни („AAS“)

а)   Нормативна уредба

(21)

Подробно описание на схемата се съдържа в параграфи от 4.1.1 до 4.1.14 от Политика по ИВ 2004—2009 г. и глави от 4.1 до 4.30 от НП I 2004—2009 г. По време на предишното разследване, проведено в рамките на преразглеждането, довело до въвеждането на действащото към момента окончателно изравнително мито с Регламент (ЕО) № 193/2007, тази схема се наричаше Схема с предварителни лицензи.

б)   Условия за допускане до участие

(22)

AAS се състои от шест подсхеми, описани по-подробно в съображение 23. Тези подсхеми се различават, inter alia, в обхвата на допуснатите до участие лица. Производителите износители и търговците износители, „обвързани с“ производители доставчици, са допуснати до участие в AAS за действителен износ и AAS за годишни потребности. Производителите износители, които доставят на крайния износител, са допуснати до участие в AAS за междинни доставки. Основните изпълнители, които извършват доставки в рамките на категориите, свързани с „планиран износ“ (deemed export), както е посочено в параграф 8.2 от Политика по ИВ 2004—2009 г., както и доставчиците на експортно ориентирани единици (ЕОЕ) са допуснати до участие в AAS за планиран износ. И накрая, междинните доставчици на производителите износители са допуснати до ползите от „планиран износ“ в рамките на подсхемите „предварително нареждане за освобождаване“ („ARO“) и „насрещен вътрешен акредитив“.

в)   Практическо приложение

(23)

Предварителни разрешителни се издават за:

i)

Действителен износ: това е основната подсхема. Тя позволява безмитен внос на суровини, необходими за производството на конкретен продукт, предназначен за износ. „Действителен“ в този контекст означава, че експортният продукт трябва да напусне територията на Индия. Условията на разрешението за внос и задължението за износ, включително видът на продукта, предназначен за износ, са посочени в лиценза.

ii)

Годишна потребност: това разрешително не е свързано с конкретен продукт, предназначен за износ, а с по-широкообхватна продуктова група (напр. химични и свързани с тях продукти). В рамките на определени граници, определени от предходните му експортни резултати, притежателят на лиценза може да внася безмитно всякакви суровини, предназначени за производството на който и да е от продуктите, попадащи в такава продуктова група. Той може да избере да изнася който и да е готов продукт, попадащ в продуктовата група, която ползва подобни освободени от мито суровини.

iii)

Междинни доставки: тази подсхема обхваща случаите, при които двама производители възнамеряват да произвеждат един-единствен продукт, предназначен за износ, и да си поделят производствения процес. Производителят износител, който произвежда междинния продукт, може да внася безмитно суровини и да получи за тази цел AAS за междинни доставки. Крайният износител завършва производството и е задължен да изнесе готовия продукт.

iv)

Планиран износ: тази подсхема позволява главният изпълнител да внася безмитно суровини, които са нужни за производството на стоки, които ще бъдат продавани като „планиран износ“ на категориите от клиенти, изброени в параграф 8.2, букви от б) до е), ж), и) и й) от Политиката по ИВ 2004—2009 г. Според ПИ планираният износ се отнася за онези транзакции, при които доставените стоки не напускат страната. Като „планиран износ“ се разглеждат няколко категории доставки, при условие че стоките се произвеждат в Индия — например снабдяване на ЕОЕ или дружество, намиращо се в специална икономическа зона (СИЗ).

v)

Предварително нареждане за освобождаване: притежателят на предварително разрешително, който възнамерява да доставя суровини от местни източници вместо пряк внос, може за целта да използва ARO. В такива случаи предварителните разрешителни се приемат като ARO и се прехвърлят в полза на местния снабдител при доставката на посочените в тях материали. Чрез прехвърлянето на ARO местният доставчик получава правото на ползите от „планиран износ“, както е посочено в параграф 8.3 от Политика по ИВ 2004—2009 г. (тоест AAS за междинни доставки/планиран износ, намаления при планиран износ и възстановяване на крайния акциз). Механизмът на ARO възстановява данъци и мита на доставчика, а не на крайния износител, под формата на намаления или възстановяване на мита. Възстановяването на данъци или мита е възможно както за местни, така и за вносни суровини.

vi)

Насрещен вътрешен акредитив: тази подсхема отново обхваща местните доставчици на притежателите на предварително разрешително. Притежателят на предварително разрешително може да се обърне към банка за откриване на насрещен вътрешен акредитив в полза на местен доставчик. Разрешителното ще бъде валидирано от банката за пряк внос само по отношение на стойността и обема на материалите, които не са внесени, а са набавени на местния пазар. Местният доставчик ще има право на ползите от „планиран износ“, както е посочено в параграф 8.3 от Политика по ИВ 2004—2009 г. (тоест AAS за междинни доставки/планиран износ, намаления при планиран износ и възстановяване на крайния акциз).

(24)

Беше установено, че през ПРП сътрудничилият износител е получил отстъпки само в рамките на две подсхеми, свързани с разглеждания продукт, т.е подточка i) подсхема към AAS — „действителен износ“, и подточка iv) подсхема към AAS — „планиран износ“. Ето защо не е необходимо да се установи дали останалите неизползвани схеми подлежат на изравнителни мерки.

(25)

След въвеждането на действащите към момента окончателни изравнителни мита чрез Регламент (ЕО) № 193/2007 ПИ промени системата за проверка, приложима към AAS. Конкретно, за да улеснят проверките от страна на индийските власти, притежателите на предварителни разрешителни са задължени от закона да водят „достоверни и точни отчети за потреблението и използването на безмитно внесените/местно произведените стоки“ в специален формат (глави 4.26, 4.30 и допълнение 23 към НП I 2004—2009 г.), т.е. фактически регистър на потреблението. Този регистър трябва да бъде заверен от външен експерт-счетоводител/счетоводител, експерт по управленско счетоводство („cost and works accountant“), който издава сертификат, удостоверяващ, че определеният регистър и съответните записи са били проверени и информацията, представена съгласно допълнение 23, е вярна и точна във всяко отношение. Изложените по-горе разпоредби се прилагат обаче само за предварителни разрешителни, издадени на или след 13 май 2005 г. От притежателите на предварителни разрешителни или предварителни лицензи, издадени преди тази дата, се изисква да спазват предходните приложими разпоредби за проверка, т.е. да водят достоверни и точни отчети за съобразено с лиценза потребление и използване на внесените стоки в определения в допълнение 18 (глава 4.30 и допълнение 18 към НП I 2002—2007 г.) формат.

(26)

При използваните по време на ПРП от единствения сътрудничил производител износител подсхеми — „действителен износ“ и „планиран износ“, както разрешението за внос, така и задължението за износ са фиксирани от ПИ по отношение на обема и стойността и са документирани в разрешителното. В допълнение към това, към момента на вноса и износа правителствените служители следва да документират в разрешителното съответните транзакции. Обемът на вноса, разрешен по тази схема, се определя от ПИ на основата на стандартни норми за съотношението между суровини и крайни продукти („SION“). За повечето продукти, включително за разглеждания продукт, съществуват SION, които са публикувани в НП II 2004—2009 г.

(27)

В тази връзка следва да се отбележи, че SION са обект на редовно преразглеждане. Тъй като единственият сътрудничил износител използва лицензи, издадени по различно време, това означава, че по време на ПРП от дружеството са прилагани различни SION.

(28)

Внесените суровини не подлежат на прехвърляне и трябва да бъдат използвани за производство на крайния продукт, предназначен за износ. Задължението за износ трябва да бъде изпълнено в рамките на предписания срок след издаването на лиценза (24 месеца с възможност за две удължавания от по шест месеца).

(29)

Разследването за преразглеждане установи, че сътрудничилият производител износител съумя да удостовери цялото потребление на суровини, но едновременно с това не притежава фактически регистър на потреблението на разглеждания продукт. За потреблението се предполага единствено че съответства на SION. Ето защо по отношение на освободените от мита суровини не бе възможно да се установи дали изискванията на SION, посочени в конкретните разрешителни/лицензии, надхвърлят суровините, необходими за производството на съответното количество краен продукт, предназначен за износ.

(30)

Освен това ПРП установи, че суровините са внасяни съгласно три различни разрешителни/лицензи и различни SION и след това са смесени и физически вложени в производствения процес на същата изнасяна стока. Фактът, че за всяка от суровините са налице три различни SION с различни норми за потребление, допълнително подчертава проблема по установяване на реалното потребление на сътрудничилия износител. В тази връзка е ясно, че наличието на фактически регистър на потреблението е основно изискване за извършване на проверка дали освободените от мита суровини надхвърлят суровините, необходими за производството на съответното количество краен продукт, предназначен за износ.

(31)

Разследването за преразглеждане установи още, че определените от индийските власти изисквания за проверка или не са спазват, или не са изпробвани на практика. При издадените преди 13 май 2005 г. предварителни лицензи необходимото фактическо потребление и регистрите на запасите (например допълнение 18) не са изпратени на съответните власти и поради това не са контролирани от ПИ. При издадените след 13 май 2005 г. предварителни разрешителни необходимото фактическо потребление и регистрите на запасите са изискани от ПИ, но все още не е проверено съответствието на тези регистри с изискванията на политиката по ИВ. По-специално регистрите са заверени от външни експерт-счетоводители съгласно изискванията на съответното индийско законодателство, посочено в съображение 25, но нито дружеството, нито експерт-счетоводителят е съхранил документация, отразяваща начина на провеждане на процеса на проверка. Не съществува нито план на одита, нито друга прилежаща документация към проведения одит, липсва документирана информация относно използваната методология и конкретните изисквания, необходими за такава внимателна дейност, която изисква подробно техническо познаване на производствения процес, изискванията на политиката по ИВ и счетоводните процедури. Предвид конкретната ситуация се счита, че разследваният износител не е в състояние да докаже, че съответните разпоредби в областта на ИВ са спазени.

г)   Коментари при оповестяването

(32)

Сътрудничилият износител оспори горепосочените констатации, по-специално във връзка с представените в съображение 31 заключения относно експерт-счетоводителя. Във връзка с това бе заявено, че не съществува национална или международна правна разпоредба, която да изисква от одитираното дружество да пази документация относно начина на провеждане на одита. Напротив, индийското законодателство гласи, че работните документи са собственост на одитора. При тези обстоятелства и като се има предвид, че преди проверката на място не е изискана среща с експерт-счетоводителя, фактът, че одитираното дружество не е разполагало със съответните доказателствени документи по време на проверката, не би следвало да е в негов ущърб. Заявено бе също така, че основният регламент при всяко положение не упълномощава службите на Комисията да проверяват документи, съхранявани извън разследваното дружество, какъвто би бил случаят с независим одитор. Твърдеше се още, че действителното потребление на единствения сътрудничил производител е било по-високо от нормите на SION за всяка вложена суровина и че няма прекомерно освобождаване от мита.

(33)

В тази връзка се напомня, че провежданият от експерт-счетоводителя процес на проверка и издаването на съответния сертификат са част от системата за проверка, въведена от ПИ в неговата политика по ИВ. За тази цел политиката по ИВ превърна експерт-счетоводителя в действащо лице по прилагането на системата, а Комисията трябваше да провери дали горепосочената система за проверка е била ефективно прилагана. Фактът, че дружеството не съумя да демонстрира, че нито то, нито назначеният експерт-счетоводител съхранява документацията към проведените проверки с цел издаване на посочения в политиката по ИВ сертификат, показва невъзможността на дружеството да докаже, че съответните разпоредби в областта на ИВ са спазени. По отношение на твърдението на дружеството, че при всяко едно положение няма прекомерното освобождаване от мита, се напомня, че установеното на място действително положение (т.е. смес от вложени суровини и готова продукция, прилагане на различни норми на SION, липса на регистри на фактическото потребление, посочени в политиката по ИВ) и недовършените етапи от необходимата окончателна проверка от страна на ПИ демонстрираха, че е невъзможно да се направи изчисление по отношение на фактическото потребление и на последващото прекомерно освобождаване от мита за разрешително/лиценз, както и на стандартите на SION.

д)   Заключение

(34)

Освобождаването от вносни мита е субсидия по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) и параграф 2 от основния регламент, т.е. представлява финансово участие на правителството на Индия, което предоставя полза на разследвания износител.

(35)

В допълнение на това AAS за „действителен износ“ и AAS за „планиран износ“ несъмнено зависят по закон от извършването на износ и следователно се разглеждат като специфични и подлежащи на изравнителни мерки съгласно член 3, параграф 4, буква а) от основния регламент. Без задължение за износ никое дружество не може да извлече ползи в рамките на тези схеми.

(36)

Нито една от двете подсхеми, използвани в настоящия случай, не може да се разглежда като допустима система за възстановяване на мита или система с възстановяване за заместители по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент. Те не се придържат към правилата, предвидени в приложение I, буква и), приложение II (определение и правила за възстановяване) и приложение III (определение и правила за възстановяване за заместители) към основния регламент. ПИ не прилага ефективно своята система за проверка или процедура, с която да се провери дали и в какви количества суровините са били вложени в производството на изнасяния продукт (точка II, параграф 4 от приложение II към основния регламент, а ако става въпрос за схеми с възстановяване за заместители — точка II, параграф 2 от приложение III към основния регламент). SION, сами по себе си, не могат да бъдат считани за система за проверка на фактическото потребление, тъй като в рамките на разрешителните/лицензите безмитно се внасят суровини с различните ставки по SION, които се смесват по време на производствения процес на стоката, предназначена за износ. Тази процедура не позволява на ПИ да провери с необходимата прецизност какви количества суровини са употребени при производството на стоките, предназначени за износ, и спрямо кой индикатор по SION те трябва да бъдат сравнени. Още повече че ПИ или не осъществява ефективен контрол въз основа на правилно воден регистър на действителното потребление, или този вид контрол още не е завършен окончателно. Освен това ПИ не е провело допълнителна проверка, основана на действително вложените суровини, макар по принцип осъществяването на такава проверка да е необходимо при отсъствието на приложена ефективна система за проверка (точка II, параграф 5 от приложение II и точка II, параграф 3 от приложение III към основния регламент). Освен това се припомня, че въпросното дружество не разполага с регистър на потреблението, позволяващ проверката на действителното потребление на суровини за вид продукт. Ето защо дори и при наличието на ефикасна система за контрол ПИ не би било в състояние да установи какви количества суровини са вложени в производството на изнасяния продукт. И накрая, участието на експерт-счетоводители в процеса на проверка не доведе до подобряване на системата за проверка поради липсата на подробни правила за начина на изпълнение на поверените на експерт-счетоводителите задачи; представената в процеса на разследване информация не може да гарантира спазването на горепосочените правила, определени в основния регламент.

(37)

Тези две подсхеми следователно подлежат на изравнителни мерки.

е)   Изчисляване на размера на субсидията

(38)

Поради липсата на системи за допустимо възстановяване на мита или възстановяване на мита за заместители подлежащата на изравнителни мерки полза е пълното освобождаване от всички вносни мита, които по принцип са дължими при вноса на влаганите в продукта суровини. В тази връзка се посочва, че основният регламент предвижда не само изравнителни мерки, които да компенсират „прекомерното“ освобождаване от мита. В съответствие с член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) и приложение I, буква и) към основния регламент само прекомерното освобождаване от мита може да бъде обект на изравнителни мерки, при условие че са спазени условията на приложения II и III към основния регламент. В настоящия случай обаче тези условия не бяха изпълнени. Следователно, ако бъде установено, че липсва адекватен процес на наблюдение, горното изключение за схемите на възстановяване на мита не е приложимо и по-скоро се прилага обичайното правило за изравнителни мерки спрямо сумата на (очакваните приходи от) неплатените мита, отколкото предполагаемо свръхосвобождаване. Както е посочено в приложение II, точка II и приложение III, точка II към основния регламент, изчисляването на такова свръхосвобождаване не спада към задълженията на разследващия орган. Напротив, според член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент той трябва само да установи наличието на достатъчно доказателства, които да опровергаят целесъобразността на заявената система за проверка.

(39)

Размерът на субсидията за износителя, който е използвал AAS, бе изчислен въз основа на очакваните вносни мита (основно мито и специално допълнително мито) върху суровините, внесени по двете подсхеми, които се използват при производството на разглеждания продукт по време на ПРП (числител). В съответствие с член 7, параграф 1, буква а) от основния регламент таксите, платени за получаването на субсидията, бяха приспаднати от размера на субсидията, когато за това бяха отправени основателни искания. В съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент този размер на субсидията бе отнесен към експортния оборот, реализиран от разглеждания продукт по време на ПРП (знаменател), тъй като субсидията зависи от осъществяването на износ и отпускането ѝ не е обвързано с изработените, произведените, изнесените или транспортираните количества.

(40)

Ставката на субсидията, установена по време на ПРП за единствения сътрудничил производител във връзка с тази схема, възлиза на 12,8 %.

2.   Схема за натрупване на митнически кредити в „спестовна книжка“ („DEPS“)

а)   Нормативна уредба

(41)

Подробното описание на DEPS се съдържа в параграф 4.3 от Политика по ИВ 2004—2009 г. и в глава 4 от НП I 2004—2009 г.

(42)

Беше установено, че сътрудничилият производител износител не е получил ползи по DEPS, подлежащи на изравнителни мерки. Следователно бе констатирано, че по-нататъшното разглеждане на тази схема в рамките на настоящото разследване е ненужно.

3.   Схема за насърчаване на износа чрез внос на производствено оборудване („EPCGS“)

а)   Нормативна уредба

(43)

Подробно описание на EPCGS се съдържа в глава 5 от Политика по ИВ 2004—2009 г. и глава 5 от НП I 2004—2009 г.

б)   Условия за допускане до участие

(44)

Производителите износители и търговците износители, „обвързани с“ производители доставчици и доставчици на услуги, са допуснати до участие в тази схема.

в)   Практическо приложение

(45)

При условие че поеме задължение да осъществява износ, дружеството получава разрешение да внася производствено оборудване (ново, а от април 2003 г. и употребявано до 10 години оборудване) при намалена митническа ставка. За тази цел, след подаване на заявление и заплащане на такса, ПИ издава лиценз EPCGS. От април 2000 г. схемата предвижда намалена митническа ставка от 5 %, приложима за всяко производствено оборудване, внесено по тази схема. До 31 март 2000 г. се прилага действителна митническа ставка от 11 % (включително допълнителна такса от 10 %), а в случаите на внос с висока стойност приложимата ставка е нулева. С цел да бъде изпълнено задължението за износ, внесеното производствено оборудване трябва да бъде използвано за производството на определено количество стоки за износ в рамките на определен период.

(46)

Притежателят на лиценз EPCGS може да си набави производственото оборудване и на местния пазар. В такъв случай местният производител на производствено оборудване може да се ползва от безмитен внос за компонентите, необходими за изработването на подобно производствено оборудване. От друга страна, местният производител може да поиска помощ за планиран износ по отношение на доставката на производствено оборудване на притежателя на лиценз по EPCGS.

г)   Коментари при оповестяването

(47)

При оповестяването не бяха представени коментари по отношение EPCGS.

д)   Заключение относно схема EPCGS

(48)

В рамките на EPCGS се предоставят субсидии по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 2, параграф 2 от основния регламент. Намалението на митото представлява финансово участие на правителството на Индия, тъй като тази отстъпка намалява приходите на правителството на Индия от иначе дължими мита. В допълнение, намалението на митото предоставя ползи на износителя, тъй като спестените мита при вноса подобряват неговата ликвидност.

(49)

Освен това схемата EPCGS зависи по закон от извършването на износ, тъй като такива лицензи са свързани със задължение за осъществяване на износ. Следователно схемата се разглежда като специфична и подлежаща на изравнителни мерки съгласно член 3, параграф 4, буква а) от основния регламент.

(50)

И накрая тази схема не може да се разглежда като допустима система за възстановяване на мита или система с възстановяване за заместители по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент. Производственото оборудване не попада в обхвата на подобни допустими системи, както е посочено в буква и) от приложение I към основния регламент, защото не се влага в производството на изнасяните продукти.

е)   Изчисляване на размера на субсидията

(51)

През ПРП единственият сътрудничил износител не е закупувал производствено оборудване. За закупеното преди началото на ПРП производствено оборудване дружеството обаче продължи да се ползва от освобождаване от мито, чийто размер бе установен в първоначалното разследване. В съответствие с първоначалното разследване размерът на субсидията, получена по време на ПРП, бе изчислен в съответствие с член 7, параграф 3 от основния регламент на основата на неплатените мита върху внесено производствено оборудване, разпределени за период, който съответства на действителния амортизационен срок, прилаган от производителя износител за подобно производствено оборудване. Съгласно установената практика така изчисленият размер, отнасящ се до ПРП, бе коригиран с добавянето на лихвите за този период, за да отрази цялата стойност на ползите през това време. Таксите, чието плащане е необходимо за получаването на субсидията, бяха извадени в съответствие с член 7, параграф 1, буква a) от основния регламент от тази сума, за да се стигне до размера на субсидията като числител. В съответствие с член 7, параграфи 2 и 3 от основния регламент този размер на субсидията бе отнесен към експортния оборот през ПРП (знаменател), тъй като субсидията зависи от осъществяването на износ и отпускането ѝ не е обвързано с изработените, произведените, изнесените или транспортираните количества. Установената ставка на субсидията във връзка с получените от дружеството в рамките на ПРП ползи e 0,3 %.

4.   Схема за освобождаване от данък върху доходите („ITES“)

а)   Нормативна уредба

(52)

В рамките на тази схема износителите могат да се ползват от частично освобождаване от данък върху печалбите, реализирани чрез експортни продажби. Нормативната уредба на това освобождаване е изложена в раздел 80 ННС от ITA.

(53)

Тази разпоредба беше премахната от отчетната 2005—2006 г. (т.е. за финансовата година, започваща от 1 април 2004 г. до 31 март 2005 г.) нататък и поради това след 31 март 2004 г. по раздел 80 ННС от ITA не се предоставят ползи. Единственият сътрудничил производител износител не е извличал ползи по тази схема по време на ПРП. Следователно, тъй като схемата е прекратена, тя не подлежи на изравнителни мерки в съответствие с член 15, параграф 1 от основния регламент.

5.   Схема за фокусиране върху пазара („FMS“)

а)   Нормативна уредба

(54)

Подробно описание на FMS се съдържа в глава 3.9 от Политика по ИВ 2004—2009 г. и глава 3.20 от НП I 2004—2009 г. Въпреки че дружеството е включило тази схема в отчета, разследването разкри, че по време на ПРП не са получавани ползи. Тъй като бе установено, че по тази схема сътрудничилият производител износител не е извличал ползи, подлежащи на изравнителни мерки, бе констатирано, че по-нататъшното разглеждане на тази схема в рамките на настоящото разследване е ненужно.

6.   Схема за целеви растеж („TPS“)

а)   Нормативна уредба

(55)

Подробно описание на TPS се съдържа в глава 3.7 от Политика по ИВ 2004—2009 г. и глава 3.2 от НП I 2004—2009 г.

б)   Условия за допускане до участие

(56)

До участие в схемата са допуснати всички производители износители.

в)   Практическо приложение

(57)

Тази схема има за цел предоставяне на премии на дружествата, които са увеличили своя експортен оборот. За тази цел схемата позволява на отговарящите на условията дружества да получават митнически кредит — в размер между 5 и 15 %, върху сума, представляваща разликата между стойността FOB на износа за две последователни финансови години.

(58)

Дружествата, желаещи да се възползват от тази схема, трябва да подадат заявление до Министерството на търговията и промишлеността. След разрешаване съответните власти издават лиценз, посочващ размера на митническия кредит.

(59)

Тази схема бе прекратена през март 2006 г. и след време бе заменена от две нови схеми — Схема за фокусиране върху пазара и Схема за фокусиране върху продукта. Възможността за кандидатстване за лиценз по TPS продължи да съществува до март 2007 г., а дружествата, облагодетелствани от тази схема, могат да се възползват от съответните права за митнически кредит до март 2009 г.

г)   Коментари при оповестяването

(60)

Сътрудничилият производител износител счете, че по тази схема няма реализирани ползи за дружеството по време на ПРП и поради нейното прекратяване през 2006 г. схемата не подлежи на изравнителни мерки. Съгласно подробно описаното по-горе обаче разследването разкри, че на дружеството е предоставена полза през ПРП и освен това въпреки прекратяването на схемата дружествата могат да продължат да извличат ползи по нея до 2009 г.

д)   заключение относно Схемата за целеви растеж

(61)

В рамките на TPS се предоставят субсидии по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 2, параграф 2 от основния регламент. Митнически кредит по TPS представлява финансово участие на ПИ, тъй като в крайна сметка кредитът се използва за компенсиране на вносни мита, като по този начин се намаляват приходите на ПИ от иначе дължими мита. Освен това при митническите кредити по TPS се облагодетелства износителят, тъй като се подобрява неговата ликвидност.

(62)

Също така TPS зависи по закон от осъществяването на износ и следователно се счита за специфична и подлежаща на изравнителни мерки по член 3, параграф 4, буква а) от основния регламент.

(63)

Тази схема не може да се разглежда като допустима система за възстановяване на мита или система с възстановяване за заместители по смисъла на член 2, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент. Тя не съответства на стриктните правила, посочени в приложение I, буква и), приложение II (определение и правила за възстановяване на мита) и приложение III (определение и правила за възстановяване на мита при заместители) към основния регламент. Износителят няма задължение действително да използва безмитно внесените стоки в производствения процес и размерът на кредита не се изчислява в зависимост от действително вложените суровини. Липсва система или процедура, чрез която да бъде потвърдено кои суровини са използвани в производствения процес на изнасяния продукт и дали не е налице прекомерно плащане на вносни мита по смисъла на приложение I, буква и) и приложения II и III към основния регламент. Износителите са допуснати до TPS, независимо дали въобще осъществяват някакъв внос на суровини. С цел да извлекат полза, за износителите е достатъчно само да увеличат своя експортен оборот, без да доказват внасянето на някакви суровини. По този начин дори износители, които изцяло доставят суровини от местния пазар и не внасят стоки, които да влагат в производството си, имат право да се възползват от TPS.

е)   Изчисляване на размера на субсидията

(64)

Размерът на изравнителните субсидии бе изчислен посредством предоставената полза за получателя, за която по време на ПРП бе установено, че съществува и която е осчетоводявана от сътрудничилия производител износител с натрупване като приход при осъществяване на експортната транзакция. В съответствие с член 7, параграфи 2 и 3 от основния регламент този размер на субсидията (числител) бе отнесен към експортния оборот през ПРП (знаменател), тъй като субсидията зависи от осъществяването на износ и не е обвързана с изработените, произведените, изнесените или транспортираните количества.

(65)

Ставката на субсидията, установена по време на ПРП за единствения сътрудничил производител износител във връзка с тази схема, възлиза на 0,7 %.

III.   РАЗМЕР НА СУБСИДИИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ИЗРАВНИТЕЛНИ МЕРКИ

(66)

Следва да се припомни, че маржът на субсидиране, установен в първоначалното разследване, възлизаше на 5,8 % за единствения производител износител, сътрудничил на настоящото частично междинно преразглеждане.

(67)

В рамките на настоящото частично междинно преразглеждане бе установено, че размерът на подлежащите на изравнителни мерки субсидии, изразен ad valorem, е 13,8 %, както е посочено по-долу:

Схема

Дружество

ALS

DEPS

EPCGS

ITIRAD

FMS

TPS

Общо

%

%

%

%

%

%

%

Pearl Engineering Polymers Ltd

12,8

0

0,3

0

0

0,7

13,8

(68)

Като се вземе предвид гореизложеното, може да се заключи, че нивото на субсидиране на единствения сътрудничил производител износител е нараснало.

Г.   ИЗРАВНИТЕЛНИ МЕРКИ И АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

I.   ИЗРАВНИТЕЛНИ МЕРКИ

(69)

В съответствие с разпоредбите на член 19 от основния регламент и посочените в точка 3 от известието за започване причини за това частично междинно преразглеждане бе установено, че маржът на субсидиране по отношение на единствения сътрудничил производител износител е нараснал от 5,8 на 13,8 % и вследствие на това ставката на изравнителното мито, прилагано спрямо този производител износител по силата на Регламент (ЕО) № 193/2007, следва да бъде съответно изменена.

(70)

Второто дружество — обект на настоящото частично междинно преразглеждане — Reliance Industries Ltd, имаше най-висок марж на субсидиране при първоначалното разследване, но при настоящото разследване отказа сътрудничество. Поради липсата на сътрудничество от страна на дружеството се наложи оценката да бъде основана на наличните факти в съответствие с член 28 от основния регламент. В тази връзка и с оглед на констатациите по отношение на единствения сътрудничил износител е също така възможно този отказал сътрудничество производител износител да продължава да извлича ползи в рамките на разследваните схеми на субсидиране най-малко в степента, която бе установена за сътрудничилото дружество. Заключението, което следва от това, е, че нивото на субсидиране на единствения сътрудничил производител износител също е нараснало до 13,8 % и поради това ставката на изравнителното мито, прилагано спрямо този производител износител по силата на Регламент (ЕО) № 193/2007, следва да бъде съответно изменена.

(71)

По отношение на дружествата, сътрудничили при първоначалното разследване, но не упоменати като засегнати от разследването в приложението към известието за започване, не съществуват признаци, че ставките на изравнителните и антидъмпинговите митнически ставки, приложими за тези дружества, се нуждаят от преизчисляване. Следователно изложените в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 193/2007 индивидуални ставки на приложимото мито по отношение на всички останали заинтересовани лица с изключение на Pearl Engineering и Reliance Industries остават непроменени.

(72)

От друга страна, за дружествата, които не сътрудничиха нито при настоящото преразглеждане, нито при първоначалното разследване, се счита, че продължават да извличат ползи в рамките на разследваните схеми на субсидиране най-малко в степента, която бе установена за единственото сътрудничило дружество. За да се избегне поощряването на неоказване на съдействие, се счита за целесъобразно да се определи ниво на субсидиране, приложимо за „всички останали дружества“, в размер на най-високата ставка, определена измежду всички дружества, сътрудничили при първоначалното разследване, т.е. 13,8 %.

(73)

Изменените ставки на изравнителното мито следва да бъдат установени на нивото на новите ставки на субсидиране, установени през настоящото преразглеждане, тъй като при първоначалното разследване на субсидирането изчисленият марж на вреда бе по-висок.

(74)

Определените в настоящия регламент индивидуални ставки на изравнителното мито за отделните дружества отразяват положението, установено по време на частично междинно преразглеждане. Ето защо те са приложими единствено по отношение на вноса на разглеждания продукт, произведен от тези дружества. Внос на разглеждания продукт, произведен от всяко дружество, чието име и адрес не фигурират изрично в постановителната част на настоящия регламент, включително дружествата, свързани с изрично посочените, не могат да се ползват от тези ставки и се облагат със ставката, приложима за „всички останали дружества“.

(75)

За да бъде избегнато събирането на по-високи мита като резултат от колебанията на цената на РЕТ, отразяваща измененията на цената на суровия петрол, се напомня, че наличната мярка представлява специфично мито за тон. Сумата се определя в зависимост от прилагането на ставката на изравнителното мито спрямо експортни цени CIF, използвани за изчисляване на степен на отстраняване на вредата в първоначалното разследване. Същият метод бе използван за установяване на изменените специфични митнически нива в контекста на настоящото преразглеждане.

(76)

Поради това приложимите маржове и митнически ставки следва да бъдат изчислявани в съответствие с посоченото в таблицата по-долу.

 

Ставка на изравнителното мито

Предложено изравнително мито

(EUR/тон)

Reliance Industries Ltd

13,8 %

69,4

Pearl Engineering Polymers Ltd

13,8 %

74,6

Senpet Ltd

4,43 %

22,0

Futura Polyesters Ltd

0 %

0,0

South Asian Petrochem Ltd

13,9 %

106,5

Всички останали дружества

13,8 %

69,4

(77)

Всяко искане за прилагане на тези индивидуални ставки на изравнителното мито (напр. след промяна в наименованието на субекта или след започване на ново производство, или след създаване на нови пласментни единици) се отправя незабавно до Комисията (6) с цялата съществена информация, по-специално всяка промяна в дейността на дружеството, свързана с производството, както и вътрешните и експортните продажби, свързани например с промяната в наименованието или с тази промяна в производството и в пласментните единици. Където е уместно и след консултации с Консултативния комитет, Комисията внася съответните изменения в регламента, като актуализира списъка на дружествата, ползващи се от индивидуалните митнически ставки.

II.   АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(78)

Изменението на ставката на изравнителното мито ще се отрази върху окончателното антидъмпингово мито, налагано върху производители от Индия по силата на Регламент (ЕО) № 192/2007.

(79)

В първоначалното антидъмпингово разследване антидъмпинговото мито бе коригирано, за да се избегне двойното отчитане на последиците от ползите от износните субсидии. В тази връзка в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос от държави, които не са членки на Европейската общност (7) и в член 24, параграф 1 от основния регламент за защита срещу субсидиран внос се предвижда, че не се допуска едновременно налагане на антидъмпингово и изравнително мито при разглеждане на един и същ случай, възникнал поради дъмпинг или наличие на износно субсидиране. По време на първоначалното разследване на субсидирането, а също и в настоящото частично междинно преразглеждане бе установено, че някои от разследваните схеми на субсидиране, подлежащи на изравнителни мерки, са представлявали износни субсидии по смисъла на член 3, параграф 4, буква а) от основния регламент за защита срещу субсидиран внос. Като такива тези субсидии са оказали въздействие върху експортната цена на индийските производители износители и следователно са довели до повишаване на дъмпинговия марж. Казано по друг начин, окончателният дъмпингов марж, установен в първоначалното антидъмпингово разследване, се обяснява частично от наличието на износни субсидии.

(80)

Следователно към настоящия момент окончателните ставки на антидъмпинговото мито за разглежданите производители износители трябва да бъдат коригирани, за да се вземе предвид преразгледаният размер на ползите от субсидии за износ през ПРП към настоящото частично междинно преразглеждане и да се отрази действителният дъмпингов марж, оставащ след налагането на коригираното окончателно изравнително мито, компенсиращо последиците от износни субсидии.

(81)

С други думи, новите нива на субсидиране трябва да бъдат взети предвид, за да бъдат коригирани установените предварително антидъмпингови маржове.

(82)

Поради това приложимите спрямо разглежданите дружества маржове и митнически ставки следва да бъдат изчислявани в съответствие с посоченото в таблицата по-долу.

 

Ставка на изравнителното мито

(в резултат на износни субсидии)

Степен на отстраняване на вредата

Ставка на антидъмпинговото мито

Предложено антидъмпингово мито

(EUR/тон)

Reliance Industries Ltd

13,8 %

44,3 %

30,5 %

153,6

Pearl Engineering Polymers Ltd

13,8 %

33,6 %

16,2 %

87,5

Senpet Ltd

4,43 %

44,3 %

39,9 %

200,9

Futura Polyesters Ltd

0 %

44,3 %

14,7 %

161,2

South Asian Petrochem Ltd

13,9 %

44,3 %

11,6 %

88,9

Всички останали дружества

13,8 %

44,3 %

30,5 %

153,6

(83)

За да се осигури правилното прилагане на изравнителните и антидъмпинговите мита, нивото на остатъчното мито следва не само да се прилага спрямо несътрудничилите износители, но също и спрямо дружествата, които не са осъществявали никакъв износ по време на ПРП. Последните се приканват обаче, ако изпълнят изискванията на член 20 от основния регламент, да представят искане за преразглеждане в съответствие с посочения член с цел тяхното положение да бъде разгледано индивидуално,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 193/2007 се заменя със следното:

„2.   С изключение на разпоредбите на член 2, ставката на изравнителното мито, приложимо към нетната цена франко границата на Общността преди обмитяване за продукти, произведени от изброените по-долу дружества, е, както следва:

Страна

Дружество

Изравнително мито

(EUR/тон)

Допълнителен код по ТАРИК

Индия

Reliance Industries Ltd

69,4

A181

Индия

Pearl Engineering Polymers Ltd

74,6

A182

Индия

Senpet Ltd

22,0

A183

Индия

Futura Polyesters Ltd

0,0

A184

Индия

South Asian Petrochem Ltd

106,5

A585

Индия

Всички останали дружества

69,4

A999“

Член 2

Член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 192/2007 се заменя със следното:

„2.   С изключение на разпоредбите на член 2, ставката на антидъмпинговото мито, приложимо към нетната цена франко границата на Общността преди обмитяване за продукти, произведени от изброените по-долу дружества, е, както следва:

Страна

Дружество

Антидъмпингово мито

(EUR/тон)

Допълнителен код по ТАРИК

Индия

Reliance Industries Ltd

153,6

A181

Индия

Pearl Engineering Polymers Ltd

87,5

A182

Индия

Senpet Ltd

200,9

A183

Индия

Futura Polyesters Ltd

161,2

A184

Индия

South Asian Petrochem Ltd

88,9

A585

Индия

Всички останали дружества

153,6

A999

Индонезия

P.T. Mitsubishi Chemical Indonesia

187,7

A191

Индонезия

P.T. Indorama Synthetics Tbk

92,1

A192

Индонезия

P.T. Polypet Karyapersada

178,9

A193

Индонезия

Всички останали дружества

187,7

A999

Малайзия

Hualon Corp. (M) Sdn. Bhd.

36,0

A186

Малайзия

MpI Polyester Industries Sdn. Bhd.

160,1

A185

Малайзия

Всички останали дружества

160,1

A999

Република Корея

SK Chemicals Group:

 

A196

SK Chemicals Co. Ltd

0

A196

Huvis Corp.

0

 

Република Корея

KP Chemical Group:

 

A195

Honam Petrochemicals Corp.

0

A195

KP Chemical Corp.

0

 

Република Корея

Всички останали дружества

148,3

A999

Тайван

Far Eastern Textile Ltd

36,3

A808

Тайван

Shinkong Synthetic Fibers Corp.

67,0

A809

Тайван

Всички останали дружества

143,4

A999

Тайланд

Thai Shingkong Industry Corp. Ltd

83,2

A190

Тайланд

Indo Pet (Thailand) Ltd

83,2

A468

Тайланд

Всички останали дружества

83,2

A999“

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2008 година.

За Съвета

Председател

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  ОВ L 288, 21.10.1997 г., стp. 1.

(2)  ОВ L 301, 30.11.2000 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 59, 27.2.2007 г., стр. 34.

(4)  ОВ L 59, 27.2.2007 г., стр. 1.

(5)  ОВ C 227, 27.9.2007 г., стр. 16.

(6)  Европейска Комисия, Генерална дирекция „Търговия“, дирекция H, N-105 B-1049 Brussels.

(7)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1.


19.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 340/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1287/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2008 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 19 декември 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

CR

110,3

MA

82,5

TR

72,9

ZZ

88,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

66,0

TR

124,5

ZZ

119,2

0709 90 70

MA

111,8

TR

82,6

ZZ

97,2

0805 10 20

AR

17,0

BR

44,6

CL

52,1

EG

51,1

MA

76,3

TR

68,4

UY

30,6

ZA

42,4

ZW

25,4

ZZ

45,3

0805 20 10

MA

76,3

TR

64,0

ZZ

70,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

74,7

TR

52,1

ZZ

59,0

0805 50 10

MA

64,0

TR

57,5

ZZ

60,8

0808 10 80

CA

82,7

CN

83,1

MK

37,6

US

101,1

ZA

118,0

ZZ

84,5

0808 20 50

CN

82,8

TR

42,4

US

117,7

ZZ

81,0


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


19.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 340/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1288/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2008 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2008/2009 пазарна година се определя от Регламент (ЕО) № 945/2008 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕО) № 1212/2008 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 945/2008, за 2008/2009 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 19 декември 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 258, 26.9.2008 г., стр. 56.

(4)  ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 19 декември 2008 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

21,68

5,46

1701 11 90 (1)

21,68

10,77

1701 12 10 (1)

21,68

5,27

1701 12 90 (1)

21,68

10,26

1701 91 00 (2)

23,03

14,29

1701 99 10 (2)

23,03

9,20

1701 99 90 (2)

23,03

9,20

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


19.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 340/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1289/2008 НА КОМИСИЯТА

от 12 декември 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои аспекти, свързани с проспекти и реклами

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (1), и по-специално член 7, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (2) изисква от дружествата, спрямо които се прилага правото на някоя от държавите-членки и чиито ценни книжа са допуснати за търговия на регулирания пазар на която и да било държава-членка, да изготвят своите консолидирани финансови отчети в съответствие с международните счетоводни стандарти, познати понастоящем под наименованието Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), които са приети в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 (наричани по-долу „приетите МСФО“), за всяка финансова година, започваща на 1 януари 2005 г. или след това.

(2)

С Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 г. относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами (3) се изисква историческата финансова информация, предоставена в проспекти от емитенти от трети държави за публично предлагане на ценни книжа или за допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, да бъде подготвена в съответствие с приетите МСФО или в съответствие с националните счетоводни стандарти на трета държава, които са еквивалентни на тези стандарти.

(3)

С оглед оценка на еквивалентността на общоприетите счетоводни принципи на трета държава и приетите МСФО, с Регламент (ЕО) № 1569/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за създаване на механизъм за определяне на еквивалентността на счетоводните стандарти, прилагани от емитенти на ценни книжа от трети държави съгласно директиви 2003/71/ЕО и 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) се предвижда дефиниране на еквивалентността и създаване на механизъм за определяне на еквивалентността на общоприетите счетоводни принципи на дадена трета държава. Регламент (ЕО) № 1569/2007 изисква също решението на Комисията да позволява на емитенти от Общността да ползват МСФО, приети в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002, в съответната трета държава.

(4)

Финансовите отчети, изготвени в съответствие с МСФО, публикувани от Съвета по международните счетоводни стандарти (IASB), предоставят на лицата, ползващи тези финансови отчети, достатъчна информация, която да им позволи да направят обективна оценка на активите и пасивите, финансовото състояние, печалбата и загубата и перспективите за емитента. Ето защо е целесъобразно на емитентите от трети държави да се позволи да използват МСФО, публикувани от IASB, в Общността.

(5)

През декември 2007 г. Комисията се допита до Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа (CESR) по въпроса за техническата оценка на еквивалентността на Общоприетите счетоводни принципи на Съединените щати, Китай и Япония. През март 2008 г. Комисията включи в допитването и общоприетите счетоводни принципи на Южна Корея, Канада и Индия.

(6)

В становището си от март и май 2008 г. и октомври 2008 г., съответно, CESR препоръча общоприетите счетоводни принципи на САЩ и тези на Япония да бъдат приети за еквивалентни на МСФО с оглед на използването им в рамките на Общността. Освен това CESR препоръча временното приемане в рамките на Общността на финансовите отчети, за чието изготвяне са използвани общоприетите счетоводни принципи на Китай, Канада, Южна Корея и Индия, най-късно до 31 декември 2011 г.

(7)

През 2006 г. Съветът на САЩ за финансови счетоводни стандарти и IASB сключиха меморандум за разбирателство, с който се затвърди целта им за постигане на сближаване между общоприетите счетоводни принципи на САЩ и МСФО и се оформи работна програма в тази връзка. Благодарение на тази работна програма много съществени различия между общоприетите счетоводни принципи на САЩ и МСФО бяха преодолени. Освен това след проведения между Комисията и Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ диалог вече не е необходимо приравняване за емитентите от Общността, които изготвят своите финансови отчети в съответствие с МСФО, публикувани от IASB. Ето защо е целесъобразно от 1 януари 2009 г. общоприетите счетоводни принципи на САЩ да се считат за еквивалентни на приетите МСФО.

(8)

През август 2007 г. Съветът по счетоводните стандарти на Япония и IASB обявиха, че са се договорили за ускоряване на процеса на сближаване посредством заличаване на основните различия между общоприетите счетоводни принципи на Япония и МСФО до 2008 г., а на останалите различия — до края на 2011 г. Японските органи не изискват от емитентите от Общността, които изготвят финансовите си отчети в съответствие с МСФО, каквото и да било приравняване. Ето защо е целесъобразно от 1 януари 2009 г. общоприетите счетоводни принципи на Япония да се считат за еквивалентни на приетите МСФО.

(9)

В съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1569/2007 на емитенти от трети държави може да бъде разрешено да използват общоприетите счетоводни принципи на други трети държави, които са в процес на сближаване или са поели ангажимент за приемане на МСФО, или са постигнали споразумение с Общността за взаимно признаване преди 31 декември 2008 г., за преходен период, завършващ не по-късно от 31 декември 2011 г.

(10)

В Китай счетоводните стандарти за бизнес предприятия се съгласуват цялостно с МСФО и обхващат почти всички области, включени в действащите МСФО. Въпреки това, предвид факта, че счетоводните стандарти за бизнес предприятия се прилагат едва от 2007 г., е налице необходимост от допълнителни доказателства за правилното им прилагане.

(11)

През януари 2006 г. Съветът по счетоводните стандарти на Канада пое публичен ангажимент за приемане на МСФО до 31 декември 2011 г. и понастоящем взема ефективни мерки за осигуряване на своевременното и пълно преминаване към МСФО до тази дата.

(12)

През март 2007 г. Корейската комисия за финансов надзор и Корейският институт по счетоводство поеха публичен ангажимент за приемане на МСФО до 31 декември 2011 г. и понастоящем вземат ефективни мерки за осигуряване на своевременното и пълно преминаване към МСФО до тази дата.

(13)

През юли 2007 г. правителството на Индия и Индийският институт на дипломираните счетоводители поеха публичен ангажимент за приемане на МСФО до 31 декември 2011 г. и понастоящем вземат ефективни мерки за осигуряване на своевременното и пълно преминаване към МСФО до тази дата.

(14)

Въпреки че не е необходимо да се вземе окончателно решение относно еквивалентността на счетоводните стандарти, които са в процес на сближаване с МСФО, преди да се направи оценка на прилагането на тези счетоводни стандарти от дружествата и одиторите, е важно да се подкрепят усилията на държавите, които са се заели със сближаването на техните счетоводни стандарти с МСФО, и тези, които са се заели с приемането на МСФО. Във връзка с това е целесъобразно да се позволи на емитентите от трети държави да изготвят годишните и шестмесечните си финансови отчети в съответствие с общоприетите счетоводни принципи на Китай, Канада, Южна Корея или Индия в Общността за преходен период, не по-дълъг от 3 години. В резултат на това Регламент (ЕО) № 809/2004 следва да бъде съответно изменен, за да се отразят промените във връзка с използването на общоприетите счетоводни принципи на Съединените щати, Япония, Китай, Канада, Южна Корея и Индия при изготвянето на историческата финансова информация от емитенти от трети държави и да се заличат някои от неговите разпоредби, които не са актуални.

(15)

Комисията следва да продължи своя мониторинг на развитието на общоприетите счетоводни принципи на тези трети държави по отношение на приетите МСФО с техническото съдействие на CESR.

(16)

Държавите следва да бъдат насърчавани да приемат МСФО. Когато тези държави са приели МСФО като свой единствен счетоводен стандарт, ЕС може да реши националните стандарти, определени като съответстващи на МСФО, да не могат повече да се използват при изготвянето на информацията, изисквана по силата на Директива 2004/109/ЕО или Регламент (ЕО) № 809/2004 за прилагане на Директива 2003/71/ЕО.

(17)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Европейския комитет по ценни книжа,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 35 от Регламент (ЕО) № 809/2004 се изменя, както следва:

1.

Параграфи 5 и 5а се заменят със следния текст:

„5.   Считано от 1 януари 2009 г. емитентите на трети държави представят тяхната историческа финансова информация в съответствие с един от следните счетоводни стандарти:

а)

Международните стандарти за финансови отчети, приети с Регламент (ЕО) № 1606/2002;

б)

Международните стандарти за финансови отчети, при условие че бележките към одитираните финансови отчети, които са част от историческата финансова информация, съдържат изрично и безусловно заявление, че те съответстват на Международните стандарти за финансови отчети съгласно IAS 1 — Представяне на финансови отчети;

в)

общоприетите счетоводни принципи на Япония;

г)

общоприетите счетоводни принципи на Съединените американски щати.

5а.   Емитенти от трети държави не подлежат на изискването съгласно приложение I, точка 20.1; приложение IV, точка 13.1; приложение VII, точка 8.2; приложение Х, точка 20.1 или приложение ХI, точка 11.1 за преизчисляване на историческата финансова информация, включена в проспекта и съответстваща на финансовите години преди финансовите години, започващи на 1 януари 2012 г. или след, или на изискването съгласно приложение VII, точка 8.2.а; приложение IX, точка 11.1 или приложение Х, точка 20.1.а за предоставяне на описание на различията между Международните стандарти за финансови отчети, приети с Регламент (ЕО) № 1606/2002, и счетоводните принципи, в съответствие с които е съставена съответната информация, по отношение на финансовите години, които предхождат финансовите години, започващи на или след 1 януари 2012 г., при условие че историческата финансова информация е подготвена в съответствие с общоприетите счетоводни принципи на Китайската народна република, Канада, Република Корея или Република Индия.“

2.

Параграфи 5б—5д се заличават.

Член 2

Комисията, с техническото съдействие на CESR, продължава мониторинга на усилията от страна на трети държави за преминаване към МСФО и провежда активен диалог с органите по време на процеса на сближаване. През 2009 г. Комисията ще представи доклад относно постигнатия напредък в това отношение пред Европейския парламент и Европейския комитет по ценни книжа. Комисията също така ще докладва своевременно на Съвета и Европейския парламент при възникване на ситуации, в които от емитенти на ЕС се изисква да приравнят своите финансови отчети към националните общоприети счетоводни принципи на съответната чуждестранна юрисдикция.

Член 3

Официално обявените от трети държави дати във връзка с преминаването към МСФО служат като референти дати за отмяна на признаването на еквивалентност по отношение на тези трети държави.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2008 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 345, 31.12.2003 г., стp. 64.

(2)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стp. 1.

(3)  ОВ L 149, 30.4.2004 г., стp. 1.

(4)  ОВ L 340, 22.12.2007 г., стp. 66.


19.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 340/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1290/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2008 година

за разрешаване на препаратите от Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) и Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) като фуражна добавка

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 е предвидено разрешително за използването на добавки при храненето на животните, както и основанията и процедурите за издаването на такова разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за препарата, посочен в приложението. Това заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от посочения регламент.

(3)

Заявлението се отнася до ново разрешително за препарати от Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) и Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) като фуражна добавка за прасенца, която следва да се причисли към категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

От становището на Европейския орган за безопасност на храните („органът“) от 15 юли 2008 г. (2) става ясно, че въз основа на данните, предоставени от производителя, препаратите от Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) и Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) не се отразяват неблагоприятно върху здравето на животните, човешкото здраве или околната среда и са ефикасни за подобряване на наддаването. Органът заключи също така, че е възможно препаратът да бъде респираторен сенсибилизатор. Органът не счита, че е налице необходимост от специфични изисквания по отношение на мониторинга след пускането на продукта на пазара. Той също така провери доклада за метода за анализ на фуражната добавка в храната, представен от референтната лаборатория на Общността, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

Оценката на посочения препарат показва, че условията за разрешителното, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са изпълнени. Следователно употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена, както е предвидено в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Посоченият в приложението препарат, който принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „други зоотехнически добавки“, се разрешава като добавка при храненето на животните при условията, определени в посоченото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Научно становище на Групата по добавките и продуктите или веществата, използвани при храненето на животни (FEEDAP) по молба на Европейската комисия относно безопасността и ефикасността на продукта Sorbiflore, препарат от Lactobacillus rhamnosus и Lactobacillus farciminis, като фуражна добавка за прасенца. The EFSA Journal (2008 г.) 771, стр. 1—13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Име на притежателя на разрешителното

Добавка

(търговско наименование)

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Биологичен вид или категория на животното

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

FU/kg пълноценна храна със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група „други зоотехнически добавки“ (подобряващи наддаването)

„4d2

Sorbial SAS

Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698 и Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699 (Sorbiflore)

Състав на добавката:

Препарат от Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698 и Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699 с минимална концентрация 1 × 108 FU (1) /g.

(съотношение 1:1)

Характеристика на активното вещество:

Микробна биомаса в среда от млечни ферменти на Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698 и Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699

Метод за анализ (2):

Процес на директна епифлуоресцентна филтрация (DEFT) с използване на съответния оцветител за маркиране на метаболитно активните клетки като флуоресцентни единици (FU).

Прасенца

5 × 108

9 × 108

1.

В упътването за употреба на добавките и премиксите да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта на гранулиране.

2.

Препоръчителна доза за килограм пълноценен фураж: 5 g.

3.

Мерки за безопасност: носене на предпазна маска, предпазни очила и ръкавици по време на работа.

8.1.2019 г.


(1)  FU: флуоресцентни единици.

(2)  Подробна информация относно методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория на Общността: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives“


19.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 340/22


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1291/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2008 година

за одобряване на програмите за контрол на салмонела в някои трети страни, в съответствие с Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за изброяване на програмите за наблюдение на инфлуенцата по птиците в някои трети страни и за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 90/539/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1990 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за търговията в Общността и вноса от трети страни на домашни птици и яйца за люпене (1), и по-специално член 21, параграф 1, член 22, параграф 3, член 23, член 24, параграф 2 и членове 26 и 27а от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. относно установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (2), и по-специално член 8, параграф 4 и член 9, параграф 2, буква б) от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига (3), и по-специално член 10, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на списък от трети страни, територии, зони или подразделения, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране (4) се предвижда стоките, обхванати от посочения регламент, да бъдат внасяни и да преминават транзитно през Общността само от трети страни, територии, зони или подразделения, изброени в таблицата в част 1 от приложение I към същия регламент. С него също така се определят изискванията за ветеринарно сертифициране за тези стоки, а образците на ветеринарните сертификати, които придружават стоките, са посочени в част 2 от същото приложение. Регламент (ЕО) № 798/2008 се прилага от 1 януари 2009 г.

(2)

В член 10 от Регламент (ЕО) № 798/2008 се предвижда, че ако в сертификата се изисква програма за наблюдение на инфлуенцата по птиците, в Общността се внасят само стоки от тези трети страни, територии, зони или подразделения, в които е била налична програма за наблюдение на инфлуенцата по птиците за период от най-малко шест месеца и тази програма отговаря на изискванията, определени в същия член, и е посочена в колона 7 от таблицата в част 1 от приложение I към същия регламент.

(3)

Бразилия, Канада, Чили, Хърватия, Южна Африка, Швейцария и Съединените американски щати представиха за оценка пред Комисията своите програми за наблюдение на инфлуенцата по птиците. Комисията разгледа посочените програми и установи, че отговарят на изискванията, посочени в член 10 от Регламент (ЕО) № 798/2008. Следователно тези програми следва да бъдат посочени в колона 7 от таблицата в част 1 от приложение I към посочения регламент.

(4)

С Регламент (ЕО) № 2160/2003 се определят правилата за контрола на Salmonella и други агенти, причиняващи зоонози, при различни популации от домашни птици в Общността. В него са предвидени цели на Общността за намаляване на разпространението на всички серотипове на Salmonella, от значение за общественото здраве при различни популации от домашни птици. Считано от датите, споменати в колона 5 от приложение I към посочения регламент, включването или запазването в списъка на трети страни, предвиден в законодателството на Общността за съответния вид или категория, от които на държавите-членки е разрешено да внасят животните или яйцата за люпене, обхванати от настоящия регламент, подлежи на представяне на програма за контрол от заинтересованата трета страна пред Комисията. Тази програма следва да е еквивалентна на програмите, представени от държавите-членки, и подлежи на одобрение от Комисията.

(5)

Хърватия представи на Комисията своите програми за контрол на Salmonella при домашни птици за разплод от вида Gallus gallus, яйца за люпене от тях, кокошки носачки от вида Gallus gallus, яйца за консумация от тях и еднодневни пилета от вида Gallus gallus, предназначени за разплод или за носачки. Посочените програми предоставят гаранции, еквивалентни на гаранциите, предвидени в Регламент (ЕО) № 2160/2003. Поради това те следва да бъдат одобрени.

(6)

С Решение 2007/843/ЕО на Комисията (5) се одобряват програмите за контрол, представени от Съединените американски щати, Израел, Канада и Тунис, по отношение на Salmonella при стада от кокошки за разплод. Съединените американски щати представиха пред Комисията своята допълнителна програма за контрол на Salmonella по отношение на еднодневни пилета от вида Gallus gallus, предназначени за угояване или за носачки. Посочената програма предоставя гаранции, еквивалентни на гаранциите, предвидени в Регламент (ЕО) № 2160/2003. Поради това тя следва да бъде одобрена. Израел поясни, че неговата програма за контрол на Salmonella се прилага само за производствената верига за месо от бройлери.

(7)

В рамките на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (6) Швейцария изпрати на Комисията своите програми за контрол на Salmonella при домашни птици за разплод от вида Gallus gallus, яйца за люпене от тях, кокошки носачки от вида Gallus Gallus, яйца за консумация от тях и еднодневни пилета от вида Gallus gallus, предназначени за разплод или за носачки и бройлери. Посочените програми предоставят гаранции, подобни на гаранциите, предвидени в Регламент (ЕО) № 2160/2003. С цел по-голяма яснота това следва да бъде съответно отразено в колона 9 от таблицата в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008.

(8)

Някои други трети страни, понастоящем изброени в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008, все още не са представили пред Комисията програма за контрол на Salmonella или вече представените от тях програми не предоставят гаранции, еквивалентни на гаранциите, предвидени в Регламент (ЕО) № 2160/2003. Тъй като изискванията по отношение на домашни птици за разплод и отглеждане от вида Gallus gallus, яйца от тях и еднодневни пилета от вида Gallus gallus, предвидени в Регламент (ЕО) № 2160/2003, се прилагат в Общността от 1 януари 2009 г., вносът на тези домашни птици и яйца от посочените трети страни следва вече да не бъде разрешен. Следователно списъкът от трети страни, територии, зони или подразделения, посочен в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 следва да бъде съответно изменен.

(9)

За да предоставят гаранции, еквивалентни на гаранциите, предвидени в Регламент (ЕО) № 2160/2003, третите страни, от които е разрешено държавите-членки да внасят домашни птици за клане от вида Gallus gallus, следва да удостоверят, че по отношение на стадото на произход е била прилагана програма за контрол на Salmonella и че това стадо е било подложено на изследване за наличие на серотипове на Salmonella, от значение за общественото здраве.

(10)

С Регламент (ЕО) № 1177/2006 на Комисията от 1 август 2006 г. за изпълнение на Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение изискванията за използване на специфични методи за контрол в рамките на националните програми за контрол на салмонелата сред домашните птици (7) се определят някои правила за използване на антимикробни вещества и ваксини в рамките на националните програми за контрол.

(11)

Третите страни, от които е разрешено държавите-членки да внасят домашни птици за клане от вида Gallus gallus, следва да удостоверят, че са спазени специфичните изисквания за използването на антимикробиални вещества и ваксини, предвидени с Регламент (ЕО) № 1177/2006. Ако антимикробните вещества са били използвани за цели, различни от контрола на Salmonella, това може да повлияе на изследванията за Salmonella при вноса и също следва да бъде отбелязано във ветеринарния сертификат. Следователно образецът на ветеринарен сертификат за внос на домашни птици за клане за възстановяване на запаси от дивеч, различни от щраусови птици, както е посочен в част 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008, следва да бъде съответно изменен.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Програмите за контрол, представени от Хърватия пред Комисията на 11 март 2008 г. в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2160/2003, се одобряват по отношение на Salmonella при домашни птици за разплод от вида Gallus gallus, яйца за люпене от тях, кокошки носачки от вида Gallus gallus, яйца за консумация от тях и еднодневни пилета от вида Gallus gallus, предназначени за разплод или за носачки.

Член 2

Програмата за контрол, представена от Съединените американски щати пред Комисията на 6 юни 2006 г. в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2160/2003, се одобрява по отношение на Salmonella при еднодневни пилета от вида Gallus gallus, предназначени за угояване или за носачки.

Член 3

Програмите за контрол, изпратени от Швейцария на Комисията на 6 октомври 2008 г., предоставят гаранции, подобни на тези, предвидени в член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2160/2003 по отношение на Salmonella при домашни птици за разплод от вида Gallus gallus, яйца за люпене от тях, кокошки носачки от вида Gallus gallus, яйца за консумация от тях и еднодневни пилета от вида Gallus gallus, предназначени за разплод или за носачки и бройлери.

Член 4

Приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 303, 31.10.1990 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(3)  ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 81.

(6)  ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 132.

(7)  ОВ L 212, 2.8.2006 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 се изменя, както следва:

(1)

Част 1 се заменя със следното:

„ЧАСТ 1

Списък на трети страни, територии, зони или подразделения

Код по ISO и име на третата страна или територия

Код на третата страна, територия, зона или подразделение

Описание на третата страна, територия, зона или подразделение

Ветеринарен сертификат

Специфични условия

Специфични условия

Статус на наблюдението по отношение на инфлуенцата по птиците

Ваксинационен статус по отношение на инфлуенцата по птиците

Статус по отношение на контрола на Salmonella

Образец/ци

Допълнителни гаранции

Крайна дата (1)

Начална дата (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL — Албания

AL-0

Цялата страна

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR — Аржентина

AR-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU — Австралия

AU-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR — Бразилия

BR-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Щатите:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo и Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

 

 

 

A

 

 

BR-2

Щатите:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina и São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

S0

BR-3

Distrito Federal и щатите:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina и São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

S4

BW — Ботсуана

BW-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

CA — Канада

CA-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CH — Швейцария

CH-0

Цялата страна

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL — Чили

CL-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CN — Китай

CN-0

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Провинция Шандонг

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL — Гренландия

GL-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK — Хонконг

HK-0

Цялата територия на специален административен район Хонконг

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR — Хърватия

HR-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S2

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

 

IL — Израел

IL-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

 

 

 

A

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

IN — Индия

IN-0

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS — Исландия

IS-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR — Република Корея

KR-0

Цялата страна

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME — Черна гора

ME-O

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG — Мадагаскар

MG-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY — Малайзия

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Западен полуостров

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004 г.

 

 

 

S4

MK — бивша югославска република Македония (4)

MK-0 (4)

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX — Мексико

MX-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA — Намибия

NA-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC — Нова Каледония

NC-0

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ — Нова Зеландия

NZ-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM — Сен Пиер и Микелон

PM-0

Whole territory

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS — Сърбия (5)

RS-0 (5)

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU — Руска федерация

RU-0

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG — Сингапур

SG-0

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH — Тайланд

TH-0

Цялата страна

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004 г.

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004 г.

 

 

 

S4

TN — Тунис

TN-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR — Турция

TR-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4

US — САЩ

US-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S3

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

UY — Уругвай

UY-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA — Южна Африка

ZA-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW — Зимбабве

ZW-0

Цялата страна

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

(2)

Част 2 се изменя, както следва:

а)

в раздел „Допълнителни гаранции (ДГ)“ се заличава точка IV;

б)

раздел „Програма за контрол на Salmonella“ се заменя със следното:

„Програма за контрол на Salmonella:

„S0“

Забрана за износ в Общността на домашни птици за разплод или за отглеждане (BPP) от вида Gallus gallus, еднодневни пилета (DOC) от вида Gallus gallus, домашни птици за клане и за възстановяване на запасите от дивеч (SRP) от вида Gallus gallus, и яйца за люпене (HEP) от вида Gallus gallus, защото на Комисията не е представена съответна програма за контрол на Salmonella в съответствие с Регламент (ЕО) № 2160/2003 или защото представената програма не е била одобрена от Комисията.

„S1“

Забрана за износ в Общността на домашни птици за разплод или за отглеждане (BPP) от вида Gallus gallus, еднодневни пилета (DOC) от вида Gallus gallus и домашни птици за клане и за възстановяване на запасите от дивеч (SRP) от вида Gallus gallus за цели, различни от разплод, защото на Комисията не е представена съответна програма за контрол на Salmonella в съответствие с Регламент (ЕО) № 2160/2003 или защото представената програма не е била одобрена от Комисията.

„S2“

Забрана за износ в Общността на домашни птици за разплод или за отглеждане (BPP) от вида Gallus gallus, еднодневни пилета (DOC) от вида Gallus gallus и домашни птици за клане и за възстановяване на запасите от дивеч (SRP) вида Gallus gallus за цели, различни за разплод или за носачки, защото на Комисията не е представена съответна програма за контрол на Salmonella в съответствие с Регламент (ЕО) № 2160/2003 или защото представената програма не е била одобрена от Комисията.

„S3“

Забрана за износ в Общността на домашни птици за разплод или за отглеждане (BPP) от вида Gallus gallus и домашни птици за клане и за възстановяване на запасите от дивеч (SRP) вида Gallus gallus за цели, различни от разплод, защото на Комисията не е представена съответна програма за контрол на Salmonella в съответствие с Регламент (ЕО) № 2160/2003 или защото представената програма не е била одобрена от Комисията.

„S4“

Забрана за износ в Общността на яйца (Е) от домашни птици от вида Gallus gallus от клас „В“ в съответствие с Регламент (ЕО) № 557/2007, защото на Комисията не е представена съответна програма за контрол на Salmonella в съответствие с Регламент (ЕО) № 2160/2003 или защото представената програма не е била одобрена от Комисията.“

в)

образецът на ветеринарен сертификат за домашни птици за клане и за възстановяване на запаси от дивеч, различни от щраусови птици (SRP) се заменя със следното:

„Образец на ветеринарен сертификат за домашни птици за клане и за възстановяване на запаси от дивеч, различни от щраусови птици (SRP)

Image

Image

Image

Image

Image


(1)  Стоки, включително тези, транспортирани в открито море, произведени преди тази дата, могат да бъдат внасяни в Общността за период от 90 дни след тази дата.

(2)  Само стоки, произведени след тази дата, могат да бъдат внасяни в Общността.

(3)  В съответствие със Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, (ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 132).

(4)  Бивша югославска република Македония; временен код, който по никакъв начин не предопределя окончателната номенклатура за тази страна, която ще бъде договорена след приключването на преговорите, които понастоящем се водят в Организацията на обединените нации.

(5)  Не включва Косово, както е определено от Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на Обединените нации от 10 юни 1999 г.“


19.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 340/36


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1292/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2008 година

за разрешаване на Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol и Ecobiol plus) като фуражна добавка

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 е предвидено разрешително за използването на добавки при храненето на животните, както и основанията и процедурите за издаването на такова разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешително за препарата, посочен в приложението. Това заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от посочения регламент.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на препарат Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol и Ecobiol plus) като фуражна добавка за пилета за угояване, която следва да бъде причислена в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

От становището на Европейския орган за безопасност на храните („органът“) от 16 юли 2008 г. (2) става ясно, че въз основа на данните, предоставени от производителя, препаратът Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol и Ecobiol plus) не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните, човешкото здраве или околната среда и е ефикасен за стабилизиране на чревната флора. Органът също заключи, че Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol и Ecobiol plus) не представлява каквато и да било друга опасност, която би могла да изключи разрешаването му съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Съгласно това становище употребата на препарата не се отразява неблагоприятно върху пилетата за угояване. Органът не счита, че е налице необходимост от специфични изисквания по отношение на мониторинга след пускането на продукта на пазара. Той също така провери доклада за метода за анализ на фуражната добавка в храната, представен от референтната лаборатория на Общността, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

Оценката на посочения препарат показва, че условията за разрешителното, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са изпълнени. Следователно употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена, както е предвидено в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, посочен в приложението, който принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „стабилизатори на чревната флора“, се разрешава като добавка при храненето на животните при условията, определени в посоченото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Научно становище на Групата по добавките и продуктите или веществата, използвани при храненето на животни (FEEDAP) по молба на Европейската комисия относно безопасността и ефикасността на Ecobiol® (Bacillus amyloliquefaciens) като фуражна добавка за пилета за угояване. The EFSA Journal (2008 г.) 773, стр. 1—13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

(търговско наименование)

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Биологичен вид или категория на животното

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

CFU/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група „стабилизатори на чревната флора“

„4b1822

NOREL SA

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol и Ecobiol plus)

Състав на добавката:

Ecobiol:

Препарат Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 с минимална концентрация от 1 × 109 CFU/g

Ecobiol plus:

Препарат Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 с минимална концентрация от 1 × 1010 CFU/g

Характеристика на активното вещество:

Спори от Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940

Метод за анализ (1):

Изброяване: метод чрез разстилане върху пластина посредством триптон-соев агар след подгряване.

Идентификация: пулсова електрофореза (PFGE).

Пилета за угояване

1 × 109

1 × 109

1.

В упътването за употреба на добавките и премиксите да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта на гранулиране.

2.

Мерки за безопасност: препоръчва се употребата на маски за защита при смесване.

3.

Не се допуска едновременното използване с коксидиостатици.

8.1.2019 г.


(1)  Подробна информация относно методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория на Общността: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives“


19.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 340/38


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1293/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2008 година

относно разрешаването на ново използване на Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 и Levucell SC10 ME) като фуражна добавка

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешително за използването на добавки при храненето на животните, както и основанията и процедурите за издаването на такова разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешително за препарата, посочен в приложението. Това заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от посочения регламент.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на ново използване на препарата от Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME) като фуражна добавка за агнета, която следва да се причисли в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

Употребата на Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 бе разрешена без краен срок за млечни крави и говеда за угояване с Регламент (ЕО) № 1200/2005 на Комисията (2) и до 22 март 2017 г. за млекодайни кози и млекодайни овце с Регламент (ЕО) № 226/2007 на Комисията (3).

(5)

Бяха представени нови данни в подкрепа на заявление за разрешително за агнета. Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-долу „органът“) заключи в своето становище от 16 юли 2008 г. (4), че Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20/Levucell SC10 ME) не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните, човешкото здраве или околната среда. Впоследствие той направи заключение, че Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20/Levucell SC10 ME) не представлява никакъв друг риск, който би могъл, в съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, да изключи издаването на разрешително. Според това становище употребата на посочения препарат е безвредна за агнета. Също така според това становище посоченият препарат може да има благоприятно въздействие върху крайното тегло и средното дневно наддаване. Органът не счита, че е налице необходимост от специфични изисквания по отношение на мониторинга след пускането на продукта на пазара. Той също така провери доклада за метода за анализ на фуражната добавка в храната, представен от референтната лаборатория на Общността, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

Оценката на препарата показва, че условията за разрешителното, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са изпълнени. Следователно употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена, както е предвидено в приложението към настоящия регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Посоченият в приложението препарат, който принадлежи към категория „зоотехнически добавки“ и към функционална група „стабилизатори на чревната флора“, се разрешава като добавка при храненето на животните при условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 195, 27.7.2005 г., стр. 6.

(3)  ОВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 26.

(4)  Научно становище на Групата по добавките и продуктите или веществата, използвани при храненето на животни (FEEDAP) по молба на Европейската комисия относно безопасността и ефикасността на Levucell SC20/Levucell SC10ME (препарата Saccharomyces cerevisiae) като фуражна добавка за агнета за угояване. The EFSA Journal (2008) 772, 1-11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Име на притежателя на разрешителното

Добавка

(търговско наименование)

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животното

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

CFU/kg пълноценен фураж със съдържание на 12 % влага

Категория зоотехнически добавки. Функционална група: стабилизатори на чревната флора

„4b1711

LALLEMAND SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME)

 

Състав на добавката:

 

В твърдо състояние:

Препарат от Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 от жизнеспособни клетки в суха форма с гарантирана минимална концентрация от 2 × 1010 CFU/g.

 

Форма с покритие:

Препарат от Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 от жизнеспособни клетки в суха форма с гарантирана минимална концентрация от 1 × 1010 CFU/g.

 

Характеристика на активното вещество:

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077: 80 % от жизнеспособни клетки в суха форма и 14 % от нежизнеспособни клетки.

 

Метод за анализ (1):

Метод на разлятата среда и полимеразна верижна реакция (PCR).

Агнета

3,0 × 109

7,3 × 109

1.

В упътването за употреба на добавките и премиксите да се упоменат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивост на гранулиране.

2.

В допълващите фуражи да не се надвишава 50 °C с Levucell SC20 и 80 °C с Levucell SC10ME.

3.

Форма с покритие, само за прибавяне към гранулирани фуражи.

4.

Препоръчителна доза: 7,3 × 109 CFU/kg от пълноценен фураж.

5.

Ако продуктът се обработва или смесва в затворена атмосфера, се препоръчва да се използват предпазни очила и маски при смесването, ако миксерите не са оборудвани с изпускателни уредби.

8.1.2019 г.


(1)  Подробна информация относно методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория на Общността: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives“


19.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 340/41


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1294/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 318/2007 за определяне на ветеринарно-санитарните условия за внос на някои птици в Общността и на съответните карантинни срокове

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. за определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО (1), и по-специално член 10, параграф 3, втора алинея и параграф 4, първа алинея от нея,

като взе предвид Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в раздел I от приложение А към Директива 90/425/ЕИО (2), и по-специално член 18, параграф 1, четвърто тире от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 318/2007 на Комисията (3) се определят ветеринарно-санитарните условия за внос на някои птици, различни от домашни, в Общността и съответните карантинни срокове, приложими за тези птици след внос.

(2)

В приложение V към посочения регламент се съдържа списък на карантинните депа и центрове, одобрени от компетентните органи на държавите-членки за внос на някои птици, различни от домашни.

(3)

Франция, Германия и Обединеното кралство преразгледаха своите одобрени карантинни депа и центрове и изпратиха на Комисията актуализиран списък на тези карантинни депа и центрове. Списъкът на одобрените карантинни депа и центрове, установен в приложение V към Регламент (ЕО) № 318/2007, следва да бъде съответно изменен.

(4)

Поради това Регламент (ЕО) № 318/2007 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение V към Регламент (ЕО) № 318/2007 се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56.

(2)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54.

(3)  ОВ L 84, 24.3.2007 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

Списък на одобрените депа и центрове, посочен в член 6, параграф 1

Код по ISO на страната

Име на страната

Номер на одобрението на карантинното депо или център

AT

АВСТРИЯ

AT OP Q1

AT

АВСТРИЯ

AT-KO-Q1

AT

АВСТРИЯ

AT-3-KO-Q2

AT

АВСТРИЯ

AT-3-ME-Q1

AT

АВСТРИЯ

AT-3-HO-Q-1

AT

АВСТРИЯ

AT3-KR-Q1

AT

АВСТРИЯ

AT-4-KI-Q1

AT

АВСТРИЯ

AT-4-VB-Q1

AT

АВСТРИЯ

AT 6 10 Q 1

AT

АВСТРИЯ

AT 6 04 Q 1

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 1003

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 1010

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 1011

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 1012

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 1013

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 1016

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 1017

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 3001

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 3008

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 3014

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 3015

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 4009

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 4017

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 7015

CZ

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

21750016

CZ

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

21750027

CZ

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

21750050

CZ

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

61750009

DE

ГЕРМАНИЯ

BB-1

DE

ГЕРМАНИЯ

BW-1

DE

ГЕРМАНИЯ

BY-1

DE

ГЕРМАНИЯ

BY-2

DE

ГЕРМАНИЯ

BY-3

DE

ГЕРМАНИЯ

BY-4

DE

ГЕРМАНИЯ

HE-2

DE

ГЕРМАНИЯ

NI-1

DE

ГЕРМАНИЯ

NI-2

DE

ГЕРМАНИЯ

NI-3

DE

ГЕРМАНИЯ

NW-1

DE

ГЕРМАНИЯ

NW-2

DE

ГЕРМАНИЯ

NW-3

DE

ГЕРМАНИЯ

NW-4

DE

ГЕРМАНИЯ

NW-5

DE

ГЕРМАНИЯ

NW-6

DE

ГЕРМАНИЯ

NW-7

DE

ГЕРМАНИЯ

NW-8

DE

ГЕРМАНИЯ

NW-9

DE

ГЕРМАНИЯ

RP-1

DE

ГЕРМАНИЯ

SN-1

DE

ГЕРМАНИЯ

SN-2

DE

ГЕРМАНИЯ

TH-1

DE

ГЕРМАНИЯ

TH-2

ES

ИСПАНИЯ

ES/01/02/05

ES

ИСПАНИЯ

ES/05/02/12

ES

ИСПАНИЯ

ES/05/03/13

ES

ИСПАНИЯ

ES/09/02/10

ES

ИСПАНИЯ

ES/17/02/07

ES

ИСПАНИЯ

ES/04/03/11

ES

ИСПАНИЯ

ES/04/03/14

ES

ИСПАНИЯ

ES/09/03/15

ES

ИСПАНИЯ

ES/09/06/18

ES

ИСПАНИЯ

ES/10/07/20

FR

ФРАНЦИЯ

38.193.01

FR

ФРАНЦИЯ

32.162.004

GR

ГЪРЦИЯ

GR.1

GR

ГЪРЦИЯ

GR.2

IE

ИРЛАНДИЯ

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ИТАЛИЯ

003AL707

IT

ИТАЛИЯ

305/B/743

IT

ИТАЛИЯ

132BG603

IT

ИТАЛИЯ

170BG601

IT

ИТАЛИЯ

068CR003

IT

ИТАЛИЯ

006FR601

IT

ИТАЛИЯ

054LCO22

IT

ИТАЛИЯ

I – 19/ME/01

IT

ИТАЛИЯ

119RM013

IT

ИТАЛИЯ

006TS139

IT

ИТАЛИЯ

133VA023

IT

ИТАЛИЯ

015RM168

MT

МАЛТА

BQ 001

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13000

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13001

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13002

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13003

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13004

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13005

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13006

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13007

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13008

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13009

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13010

PL

ПОЛША

14084501

PT

ПОРТУГАЛИЯ

05 01 CQA

PT

ПОРТУГАЛИЯ

01 02 CQA

PT

ПОРТУГАЛИЯ

03 01 CQAR

PT

ПОРТУГАЛИЯ

05 07 CQAA

UK

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

21/07/01

UK

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

21/07/02

UK

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

01/08/01

UK

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

21/08/01

UK

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

24/08/01“


19.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 340/45


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1295/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2008 r.

относно вноса на хмел от трети страни

(кодифицирана версия)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 192, параграф 2 и член 195, параграф 2, във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 3076/78 на Комисията от 21 декември 1978 г. относно вноса на хмел от страни, които не са членки (2) и Регламент (ЕИО) № 3077/78 на Комисията от 21 декември 1978 г. относно равностойността на удостоверенията, придружаващи хмел, внесен от страни, които не са членки, със сертификатите на Общността (3) са били неколкократно и съществено изменяни (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посочените регламенти следва да бъдат кодифицирани, като бъдат обединени в единен текст.

(2)

Член 158, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 определя, че хмел и продукти от хмел от трети страни, могат да се внасят само ако техните стандарти за качество са най-малкото еквивалентни на тези, приети за хмел или продукти от хмел, отглеждани в Общността, или произвеждани от тези продукти. Въпреки това, параграф 2 от посочения член предвижда, че тези продукти се считат за съответстващи на посочените стандарти, ако са придружени от удостоверение, издадено от органите на страната на техния произход, признато за еквивалентно на сертификата, необходим за търгуването на хмел и продукти от хмел с общностен произход.

(3)

В Регламент (ЕО) № 1850/2006 на Комисията от 14 декември 2006 г. за определяне на подробни правила за сертифицирането на хмел и продукти от хмел (5) са определени много стриктни изисквания за търгуването на продуктите от хмел, и по-специално по отношение на смесите. Понастоящем по границите не съществува ефективен метод за проверка на степента на спазване на тези изисквания. Такава проверка може да бъде заменена единствено с поемане на задължение от страна на страната износител за спазване на общностните изисквания за търгуване на тези продукти. Затова е необходимо да се изисква тези продукти, идващи от трети страни, да се придружават от удостоверението, посочено в член 158, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(4)

За да гарантират, че правилата на Общността за сертифициране на хмел са спазени, държавите-членки следва да правят проверки, за да потвърдят дали вносния хмел съответства на минималните изисквания за търгуване, приети с Регламент (ЕО) № 1850/2006.

(5)

Някои трети страни са се ангажирали да спазват изискванията, предвидени за търгуването на хмел и продукти от хмел, и са оправомощили определени служби да издават удостоверения за еквивалентност. Тези удостоверения следва да бъдат признати за еквивалентни на общностните сертификати, а продуктите, за които те се отнасят, да бъдат допуснати за свободно обращение.

(6)

Задължение на съответните служби в тези трети страни е да актуализират информацията, съдържаща се в приложение I и да поддържат тясно сътрудничество с Комисията, като ѝ съобщават съответната информация.

(7)

За да се улесни задачата на компетентните органи от държавите-членки от съществено значение е да се установят формата и, доколкото е необходимо, съдържанието на удостоверенията и предвидените извлечения, както и условията за тяхното използване.

(8)

За да се държи сметка за търговските практики, е необходимо компетентните органи да са оправомощени, ако пратката се разделя, да позволят под техен надзор да се изготвя извлечение от удостоверението за всяка нова пратка, получена в резултат на такова разделяне.

(9)

По аналогия със системата за сертифициране на Общността определени продукти следва да се освободят, предвид предназначението им, от представяне на удостоверенията, предвидени в настоящия регламент.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Допускането за свободно обращение в Общността на продуктите, посочени в член 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, които идват от трети страни, е подчинено на представянето на доказателство, че са спазени изискванията, посочени в член 158, параграф 1 от посочения регламент.

2.   Доказателството, посочено в член 1, параграф 1 от настоящия регламент, се представя чрез предоставянето на удостоверението, предвидено в член 158, параграф 2 от регламент (ЕО) № 1234/2007, наричано по-нататък „удостоверение за еквивалентност“.

Член 2

За целите на настоящия регламент „пратка“ означава количество от продукти, които имат едни и същи характеристики и са изпратени от един и същ изпращач по едно и също време на един и същ получател.

Член 3

Удостоверенията, придружаващи хмел и продукти от хмел, внесени от трети страни, и които са издадени от агенция, оправомощена от третата страна на произход и фигурираща в в приложение I, се признават за удостоверения за еквивалентност.

Приложение I се преразглежда въз основа на информацията, съобщена от третите страни.

Член 4

1.   Удостоверението за еквивалентност, се изготвя за всяка пратка в един оригинал и две копия върху формуляр, съответстващ на образеца, фигуриращ в приложение II, и съгласно указанията, дадени в приложение IV.

2.   Удостоверението за еквивалентност е валидно само ако е надлежно попълнено и заверено от една от агенциите, фигуриращи в приложение I.

3.   Надлежно заверено удостоверение е това, на което са указани мястото и датата на издаването и което е подписано и подпечатано от издаващия орган.

Член 5

1.   Върху всяка опаковъчна единица, за която е издадено удостоверение за еквивалентност, се отбелязват следните данни на един от официалните езици на Общността:

а)

описанието на продукта;

б)

наименованието на сорта или сортовете;

в)

страната на произход;

г)

маркировките и номерата, фигуриращи в, клетка 9 на удостоверението за еквивалентност или в извлечението.

2.   Данните, предвидени в параграф 1, се изписват с четливи, неизличими знаци с еднакъв размер върху външната страна на опаковката.

Член 6

1.   Когато пратка, която е предмет на удостоверение за еквивалентност, се раздели и изпрати повторно след разделянето, преди допускането ѝ за свободно обращение, за всяка нова пратка в резултат на такова разделяне се изготвя извлечение от удостоверението.

Удостоверението се заменя с необходимия брой на извлеченията.

Извлечението се изготвя от заинтересованата страна в един оригинал и две копия върху формуляр, съответстващ на образеца, фигуриращ в приложение III, и съгласно указанията, дадени в приложение IV в съответствие с разпоредбите.

2.   Митническият орган заверява съответно оригинала и двете копия на удостоверението за еквивалентност и приподписва оригинала и двете копия от всяко извлечение.

Той задържа оригинала на удостоверението за еквивалентност, изпраща двете копия на компетентния орган, посочен в член 21 от Регламент (ЕО) № 1850/2006, и връща оригинала и двете копия от всяко извлечение на заинтересованата страна.

Член 7

При приключване на митническите формалности, които се изискват за допускане за свободно обращение в Общността на продукта, за който се отнасят удостоверението за еквивалентност или извлечението, оригиналът и двете копия се представят на митническите органи, които ги приподписват и задържат оригинала. Едното копие се изпраща от митническите органи на компетентния орган, посочен в член 21 от Регламент (ЕО) № 1850/2006, на държавата-членка, в която продуктът се допуска за свободно обращение. Второто копие се връща на вносителя, който е длъжен да го съхранява не по-малко от 3 години.

Член 8

Ако след допускане за свободно обращение, пратката е препродадена или разделена, продуктът трябва да бъде придружен от фактура или друг търговски документ, съставен от продавача, в който се посочва номерът на удостоверението за еквивалентност или на извлечението, както и наименованието на органа, който ги е издал.

Следните данни, взети, според случая, от удостоверението за еквивалентност или от извлечението, трябва да фигурират също върху търговския документ или фактурата:

а)

за шишарки от хмел:

i)

описанието на продукта;

ii)

брутното тегло;

iii)

мястото на производство;

iv)

годината на реколтата;

v)

сорта;

vi)

страната на произход;

vii)

маркировките и номерата, посочени в клетка 9 на удостоверението;

б)

за продукти, произведени от хмел, освен данните, изброени в буква а), мястото и датата на преработка.

Член 9

1.   Държавите-членки редовно извършват редовно случайни проверки, за да проверяват дали хмелът, който е внесен съгласно член 158 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, отговаря на минималните изисквания за търгуване, предвидени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1850/2006.

2.   Държавите-членки докладват на Комисията всяка година преди 30 юни за честотата и типа на проверките, които са били проведени през годината, предхождаща тази дата, както и за резултата от тях. Проверките трябва да обхващат поне 5 % от пратките хмел, които се очаква да бъдат внесени от трета страна в съответната държава-членка през същата година.

3.   Ако компетентните органи на държавите-членки открият, че изследваните проби не отговарят на минималните пазарни изисквания за търгуване, посочени в параграф 1, съответните пратки не могат да бъдат търгувани в Общността.

4.   Ако дадена държава-членка констатира, че характеристиките на даден продукт не съответстват на данните, фигуриращи в удостоверението за еквивалентност, придружаващо продукта, тя уведомява Комисията за това.

В съответствие с процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, може да бъде взето решение за отстраняване на агенцията, която е издала удостоверението за еквивалентност за този продукт от списъка, съдържащ се в приложение I от настоящия регламент.

Член 10

Чрез дерогация от настоящия регламент, не се изисква представяне на удостоверението, посочено в член 1, параграф 2, нито съответствие с разпоредбите на член 5, по отношение на допускането за свободно обращение на хмел и продукти от хмел в дадените по-долу случаи, ако теглото на отделната опаковка не надвишава 1 килограм, когато се касае за шишарки от хмел и прах от хмел, и 300 грама, когато се касае за извлек на хмел:

а)

малки опаковки, предназначени за продажба на частни лица за лична употреба;

б)

предназначени за научно-технически опити;

в)

предназначени за панаири, които се ползват от съответния митнически режим.

Описанието, теглото и крайната употреба на продукта трябва да са указани върху опаковката.

Член 11

Регламенти (ЕИО) № 3076/78 и (ЕИО) № 3077/78 се отменят.

Позоваванията на отменените регламенти се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VI.

Член 12

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2008 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 367, 28.12.1978 г., стр. 17.

(3)  ОВ L 367, 28.12.1978 г., стр. 28.

(4)  Вж. приложение V.

(5)  ОВ L 355, 15.12.2006 г., стр. 72.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

АГЕНЦИИ, ОПРАВОМОЩЕНИ ДА ИЗДАВАТ УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА

Шишарки от хмел с код по КН: ex 1210

Прах от хмел с код по КН: ex 1210

Сокове и екстракти от хмел с код по КН: 1302 13 00

Страна на произход

Оправомощени агенции

Адрес

Код

Телефон

Факс

Електронен адрес (по избор)

Австралия

Quarantine Services

Department of Primary Industries & Water

Macquarie Wharf No 1

Hunter Street, Hobart

Tasmania 7000

(61-3)

6233 3352

6234 6785

 

Канада

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,

Camelot Drive

Napean, Ontario,

K1A OY9

(1-613)

952 8000

991 5612

 

Китай

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road,

Hexi District,

Tianjin 300201

(86-22)

2813 4078

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun

2nd Avenue, TEDA

Tianjin 300457

(86-22)

662 98343

662 98245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street,

Saihan District, Huhhot City

Inner Mongolia 010020

(86-471)

434 1943

434 2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu Road,

Urumqi City

Xinjiang 830063

(86-991)

464 0057

464 0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

Нова Зеландия

Ministry of Agriculture and Fisheries

PO Box 2526

Wellington

(64-4)

472 0367

474 424

472-9071

 

Gawthorn Institute

Private Bag

Nelson

(64-3)

548 2319

546 9464

 

Сърбия

Naucni Institute za Ratarstvo/Zavod za Hmelj sirak I lekovito bilje

21470 Backi Petrovac

(38-21)

780 365

621 212

berenji@eunet.yu

Южна Африка

CSIR Food Science and Technology

PO Box 395

0001 Pretoria

(27-12)

841 3172

841 3594

 

Швейцария

Labor Veritas

Engimattstrasse 11

Postfach 353

CH-8027 Zürich

(41-44)

283 2930

201 4249

admin@laborveritas.ch

Украйна

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27

262028 Zhtiomie

(380)

37 2111

36 7331

 

Съединени американски щати

Washington Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106

Yakima, WA 98902

(1-509)

225 7626

454 7699

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road

P.O. Box 790

Boise, ID 83701

(1-208)

332 8620

334 2283

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE

Salem, OR 97310-2532

(1-503)

986 4620

986 4737

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road

Sacramento, CA 95832

(1-916)

445 0029 или 262 1434

262 1572

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway

Portland, OR 97209-2818

(1-503)

326 7887

326 7896

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive

Kansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 0401

891 0478

 

Зимбабве

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,

Northridge Park Borrowdale,

P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 2017, 88 2021, 88 5511

88 2020

info@saz.org.zw

saz.org.zw


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ФОРМУЛЯР НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЕКВИВАЛЕНТНОСТ

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ФОРМУЛЯР НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРАВИЛА ЗАФОРМУЛЯРИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕНОВЕ 4 и 6

I.   ХАРТИЯ

Хартията, която трябва да се използва, е бяла с тегло не по-малко от 40 g/m2.

II.   РАЗМЕР

Размерът е 210 × 297 mm:

III.   ЕЗИЦИ

A.

Удостоверението за еквивалентност трябва да е отпечатано на един от официалните езици на Общността; то може да бъде отпечатано и на официалния език или на един от официалните езици на издаващата страна.

Б.

Извлечението от удостоверението за еквивалентност се отпечатва на един от официалните езици на Общността, който се определя от компететните органи в издаващата държава-членка.

IV.   ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРИТЕ

А.

Формулярите се попълват на машина или на ръка; във втория случай те се попълват четливо с мастило и с печатни букви.

Б.

Всеки формуляр получава индивидуален номер от издаващия орган, като номерът е един и същ за оригинала и за двете копия на оригинала.

C.

По отношение на удостоверението за еквивалентност и извлеченията му:

1.

клетка 5 от удостоверението не се попълва за продуктите от хмел, изготвени от хмелови смеси;

2.

клетки 7 и 8 се попълват за всички продукти от хмел;

3.

описанието на продуктите (клетка 9) се извършва по един от следните начини, според случая,:

a)

„неприготвен хмел“: хмел, който е преминал само през предварително сушене и пакетиране;

б)

„приготвен хмел“: хмел, който е преминал през окончателно сушене и окончателно пакетиран;

в)

„прах от хмел“: (включва гранулиран хмел и обогатен прах от хмел);

г)

„изомеризиран екстракт от хмел“: екстракт, в който алфа-киселините са почти изцяло изомеризирани;

д)

„екстракти от хмел“: други екстракти, различни от изомеризирани екстракти от хмел;

е)

„смесени продукти от хмел“: смес от продуктите, посочени в букви в), г) и д), с изключение на хмел;

4.

описанието приготвен хмел и неприготвен хмел се придружава от думите „без семена“, когато съдържанието на семена е под 2 % от теглото на хмела, и от думите „със семена“ във всички други случаи;

5.

когато продуктите, изготвени от хмел, са получени от хмел от различни сортове и/или различни места на производство, различните сортове и/или различните места на производство се отбелязват в клетка 9, след което се изписва процентното тегло на всеки сорт от всяко място на производство в състава на сместа.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Отмененените регламенти и списък на техните последователни изменения

Регламент (ЕИО) № 3076/78 на Комисията

(ОВ L 367, 28.12.1978 г., стр. 17)

 

Регламент (ЕИО) № 1465/79 на Комисията

(ОВ L 177, 14.7.1979 г., стр. 35)

единствено член 2 и доколкото са засегнати позоваванията в член 3 от Регламент (ЕИО) № 3076/78

Регламент (ЕИО) № 4060/88 на Комисията

(ОВ L 356, 24.12.1988 г., стр. 42)

единствено член 1

Регламент (ЕИО) № 2264/91 на Комисията

(ОВ L 208, 30.7.1991 г., стр. 20)

 

Регламент (ЕИО) № 2940/92 на Комисията

(ОВ L 294, 10.10.1992 г., стр. 8)

 

Регламент (ЕИО) № 717/93 на Комисията

(ОВ L 74, 27.3.1993 г., стр. 45)

 

Регламент (ЕИО) № 2918/93 на Комисията

(ОВ L 264, 23.10.1993 г., стр. 37)

 

Регламент (ЕИО) № 3077/78 на Комисията

(ОВ L 367, 28.12.1978 г., стр. 28)

 

Регламент (ЕИО) № 673/79 на Комисията

(ОВ L 85, 5.4.1979 г., стр. 25)

 

Регламент (ЕИО) № 1105/79 на Комисията

(ОВ L 138, 6.6.1979 г., стр. 9)

 

Регламент (ЕИО) № 1466/79 на Комисията

(ОВ L 177, 14.7.1979 г., стр. 37)

 

Регламент (ЕИО) № 3042/79 на Комисията

(ОВ L 343, 31.12.1979 г., стр. 5)

 

Регламент (ЕИО) № 3093/81 на Комисията

(ОВ L 310, 30.10.1981 г., стр. 17)

 

Регламент (ЕИО) № 541/85 на Комисията

(ОВ L 62, 1.3.1985 г., стр. 57)

 

Регламент (ЕИО) № 3261/85 на Комисията

(ОВ L 311, 22.11.1985 г., стр. 20)

 

Регламент (ЕИО) № 3589/85 на Комисията

(ОВ L 343, 20.12.1985 г., стр. 19)

единствено член 1, параграф 2

Регламент (ЕИО) № 1835/87 на Комисията

(ОВ L 174, 1.7.1987 г., стр. 14)

 

Регламент (ЕИО) № 3975/88 на Комисията

(ОВ L 351, 21.12.1988 г., стр. 23)

 

Регламент (ЕИО) № 4060/88 на Комисията

(ОВ L 356, 24.12.1988 г., стр. 42)

единствено член 2

Регламент (ЕИО) № 2835/90 на Комисията

(ОВ L 268, 29.9.1990 г., стр. 88)

 

Регламент (ЕИО) № 2238/91 на Комисията

(ОВ L 204, 27.7.1991 г., стр. 13)

 

Регламент (ЕИО) № 2915/93 на Комисията

(ОВ L 264, 23.10.1993 г., стр. 29)

 

Регламент (ЕО) № 812/94 на Комисията

(ОВ L 94, 13.4.1994 г., стр. 4)

 

Регламент (ЕО) № 1757/94 на Комисията

(ОВ L 183, du 19.7.1994 r., стр. 11)

 

Регламент (ЕО) № 201/95 на Комисията

(ОВ L 24, 1.2.1995 г., стр. 121)

 

Регламент (ЕО) № 972/95 на Комисията

(ОВ L 97, 29.4.1995 г., стр. 62)

 

Регламент (ЕО) № 2132/95 на Комисията

(ОВ L 214, 8.9.1995 г., стр. 7)

 

Регламент (ЕО) № 539/98 на Комисията

(ОВ L 70, 10.3.1998 г., стр. 3)

 

Регламент (ЕО) № 81/2005 на Комисията

(ОВ L 16, 20.1.2005 г., стр. 52)

 

Регламент (ЕО) № 495/2007 на Комисията

(ОВ L 117, 5.5.2007 г., стр. 6)

 


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Таблица на съответствието

Регламент (ЕИО) № 3076/78

Регламент (ЕИО) № 3077/78

Настоящият регламент

Член 1, параграфи 1 и 2

 

Член 1, параграфи 1 и 2

Член 1, параграф 3

 

Член 2

 

Член 1, първо изречение

Член 3, първа алинея

 

Член 1, второ изречение

Член 3, втора алинея

Член 2

 

Член 4

Член 3, параграф 1, уводно изречение

 

Член 5, параграф 1, уводно изречение

Член 3, параграф 1, първо – четвърто тире

 

Член 5, параграф 1, букви а)—г)

Член 3, параграф 2

 

Член 5, параграф 2

Член 4

 

Член 5, параграф 1, първо изречение

 

Член 6, параграф 1, първа алинея

Член 5, параграф 1, второ изречение

 

Член 6, параграф 1, втора алинея

Член 5, параграф 1, трето изречение

 

Член 6, параграф 1, трета алинея

Член 5, параграф 2, първо изречение

 

Член 6, параграф 2, първа алинея

Член 5, параграф 2, второ изречение

 

Член 6, параграф 2, втора алинея

Член 6

 

Член 7

Член 7, първа алинея без последните 4 думи от нея

 

Член 8, първа алинея

Член 7, последните 4 думи от първа алинея и точка 1

 

Член 8, втора алинея, уводно изречение

Член 7, точка 1 а), уводни думи

 

Член 8, втора алинея, буква а), уводни думи

Член 7, точка 1 а), първо тире

 

Член 8, втора алинея, буква а), подточка i)

Член 7, точка 1 а), второ тире

 

Член 8, втора алинея, буква а), подточка ii)

Член 7, точка 1 а), трето тире

 

Член 8, втора алинея, буква а), подточка iii)

Член 7, точка 1 а), четвърто тире

 

Член 8, втора алинея, буква а), подточка iv)

Член 7, точка 1 а), пето тире

 

Член 8, втора алинея, буква а), подточка v)

Член 7, точка 1 а), шесто тире

 

Член 8, втора алинея, буква а), подточка vi)

Член 7, точка 1 а), седмо тире

 

Член 8, втора алинея, буква а), подточка vii)

Член 7, точка 1 б)

 

Член 8, втора алинея, буква б)

Член 7, точка 2

 

Член 7а, първа алинея, първо изречение

 

Член 9, параграф 1

Член 7а, първа алинея, второ изречение

 

Член 9, параграф 2

Член 7а, втора алинея

 

Член 9, параграф 3

Член 7а, трета алинея, първо изречение

 

Член 9, параграф 4, първа алинея

Член 7а, трета алинея, второ изречение

 

Член 9, параграф 4, втора алинея

Член 8

 

Член 10

Член 9

 

Член 10

 

Член 11

Член 12

 

Приложение

Приложение I

Приложение I

 

Приложение II

Приложение II

 

Приложение III

Приложение III

 

Приложение IV

 

Приложение IV

Приложение V

Приложение VI


19.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 340/57


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1296/2008 НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2008 година

за установяване на подробни правила за прилагане на тарифните квоти за внос на царевица и сорго в Испания и внос на царевица в Португалия

(кодифицирана версия)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 144, параграф 1 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1839/95 на Комисията от 26 юли 1995 г. за установяване на подробни правила за прилагане на тарифните квоти за внос на царевица и сорго в Испания и внос на царевица в Португалия (2) е бил неколкократно и съществено изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

По силата на договореностите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори, предприети от Общността от 1995/96 пазарна година, трябва да се разкрият намалени тарифни квоти за внос в Португалия на 500 000 тона царевица и съответно в Испания на два милиона тона царевица и 300 000 тона сорго. В случая с квотите за внос в Испания количествата на някои зърнени заместители, внасяни в тази страна, следва да се изваждат пропорционално на общото внасяно количество. При квотите, разкрити за внос на царевица в Португалия фактически заплатеното мито за внос не трябва да надхвърля 50 евро за тон.

(3)

C цел осигуряването на добро управление на посочените квоти, следва да се предвидят еднородни мерки за осчетоводяване на вноса на царевица или сорго в Испания и Португалия.

(4)

С оглед постигането на тази цел и гарантирането на ефективен контрол на режима и на международните задължения на Общността от страна на Комисията, е уместно да се определят с точност посочените квоти за осчетоводяване на вноса и Испания и Португалия да я уведомяват ежемесечно за действително осъществения внос за съответните продукти, като уточняват приложения метод на изчисление.

(5)

Периодът за внос, предвиден за квота за внос на царевица в Португалия и на царевица и сорго в Испания както и отчитане на евентуален внос на продукти заместители в Испания трябва да се основава на календарната година.

(6)

Количеството на царевица за внос в Португалия и царевица и сорго, които следва да се внесът в Испания през дадена година, намалено с количествата на някои зърнени заместители, внесени в Испания през същата година, в края на годината не позволява да се определи балансът на царевицата и соргото, които остават да бъдат внесени през съответната година. Следователно периодът, през който вносът може да се осчетоводи за дадена година,, трябва да се удължи, ако е необходимо до месец май на следващата година.

(7)

В интерес на операторите на Общността е необходимо да се осигури подходящо снабдяване на пазара с въпросните продукти на стабилни цени, като се избегне ненужният риск, дори изкривяване на пазара под формата на значителни промени в цените. Предвид развитието на световния пазар, условията на снабдяване в Испания и Португалия и международните ангажименти на Общността, Комисията трябва да реши дали да приложи намаляване на вносното мито, определено с Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане (мита за внос в сектора за зърнени храни) на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета (4), за да бъдат напълно използвани квотите за внос на въпросните продукти.

(8)

За да се осигури прилагането на тези квоти, трябва да се осигурят директни покупки на световните пазари или да се използва система за намаляване на митата за внос, установена съгласно Регламент (ЕО) № 1249/96.

(9)

Комбинацията от предимства, които се осигуряват в в рамките на режима, установен съгласно Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета (5), приложим за вноса в Общността на сорго и царевица с произход от определени страни, които са част от групата държави от африканския, карибския и тихоокеанския басейн (АКТБ) и от друга страна, съгласно настоящия регламент, е възможно да се създадат смущения на испанския или португалския зърнен пазар. Въпросното затруднение може да се преодолее, като се определи специално намаление на митото за царевица и сорго, внасяни съгласно настоящия регламент.

(10)

При директни покупки на световния пазар и с цел да се създадат възможности операцията да се проведе при оптимални условия, и по-специално при най-ниски покупно-транспортни разходи, следва да се организира покана за търг за снабдяване и доставка в складовете, посочени от разплащателните агенции или заинтересованата посредническа агенция. Трябва да се създадат разпоредби, които да осигурят представяне на оферти за отделните партиди наред с наличния складов капацитет в някои части на заинтересованата държава-членка и да се публикуват в обявата за покана за търг.

(11)

Следва да се приемат подробни правила за организиране на поканите за търг за намаляване на митата за внос и за директни покупки на световния пазар и че трябва да се определят условия за подаване на офертите и следва да се определят условия за депозиране и освобождаване на гаранциите за изпълнение на задълженията от страна на класиралите се участници в търга.

(12)

С цел стабилното икономическо и финансово управление на въпросните операции за покупка и по-специално с цел избягване на твърде големите и излишни рискове за операторите с оглед на предвидимите цени на испанските и португалски пазари следва да се приемат разпоредби за внос на пазара, които предвиждат намалени мита на зърнени храни, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в поканата за търг. В подобен случай обаче намалението на митото не може да бъде по-голямо от последната сума, определена за въпросното намаление.

(13)

Следва да се създадат разпоредби, които да обхванат операциите, произтичащи от настоящия регламент съгласно определените механизми в Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (6).

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по на общата организация на земеделските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

1.   Квоти за внос от трети страни за свободно движение в Испания на максимално количество всяка година от 2 милиона t царевица и 300 000 t сорго се откриват на 1 януари всяка година. Внос в рамките на тези квоти се осъществява съгласно настоящия регламент.

2.   Квота за внос се открива всяка година на 1 януари за максимално количество от 0,5 млн. тона царевица за пускане в свободно обращение в Португалия. Вносът в рамките на тази квота се осъществява ежегодно при условията, определени в настоящия регламент.

3.   В случай на технически затруднения, надлежно отбелязани от Комисията, може да се определи срок за внасяне, надхвърлящ края на пазарната година съгласно процедурата, предвидена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

4.   Намаляването на вносните мита за твърда царевица съгласно член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96, не се прилага в рамките на квотите, предвидени в параграфи 1 и 2 от настоящия член.

Член 2

1.   Количествата за внос в Испания съгласно член 1, параграф 1 се намаляват всяка година пропорционално на всяко количество остатъци от производство на скорбяла от царевица, попадаща под код по КН 2303 10 19 и 2309 90 20, ферментиращи и дестилиращи утайки и отпадъци, попадащи под код по КН 2303 30 00 и цитрусови пулпови остатъци, попадащи под код по КН ex 2308 00 40, внесени в Испания от трети страни през съответната година.

2.   Комисията осчетоводява съгласно квотите, посочени в член 1, параграфи 1 и 2:

а)

количествата царевица (код по КН 1005 90 00) и сорго (код по КН 1007 00 90), внесени в Испания, и количествата царевица (код по КН 1005 90 00), внесени в Португалия, за всяка календарна година и, при необходимост, до края на май месец на следващата година;

б)

количествата остатъчни продукти от царевично нишесте, ечемични джибри и остатъци от пулпата на цитрусовите плодове, посочени в параграф 1 от настоящия член, внесени в Испания за всяка календарна година;

Когато определени количества са осчетоводени за месеците, последващи разглежданата календарна година, съгласно първа алинея, буква а), тези количества не могат да бъдат взети под внимание при изчисленията за следващата календарна година.

3.   По смисъла на осчетоводяването, предвидено в параграф 2, вносът на царевица в Испания и Португалия, осъществен съгласно следните актове, не се взема под внимание:

а)

Регламент (ЕО) № 2007/2000 на Съвета (7);

б)

Решение 2005/40/ЕО, Евратом на Съвета и на Комисията (8);

в)

Решение 2006/580/ЕО на Съвета (9);

г)

Регламент (ЕО) № 969/2006 на Комисията (10).

Член 3

Компетентните органи на Испания и Португалия уведомяват Комисията по електронен път, най-късно до 15-о число на всеки месец, за количествата продукти, внесени два месеца по-рано и посочени в член 2, параграф 2, следвайки модела, представен в приложение I.

Член 4

1.   Количествата царевица и сорго, посочени в член 1, параграф 1, са предназначени за преработка или употреба в Испания.

2.   Количествата царевица, посочени в член 1, параграф 2, са предназначени за преработка или употреба в Португалия.

Член 5

В рамките на квотите за внос, посочени в член 1, параграфи 1 и 2, и при количествените ограничения, посочени в тези параграфи, вносът се осъществява в Испания и Португалия, или като се приложи режим на намаляване на митото за внос, както е предвидено в член 6, или чрез пряко закупуване на световния пазар.

ГЛАВА II

ВНАСЯНЕ С НАМАЛЕНИЕ НА МИТАТА ЗА ВНОС

Член 6

1.   Без да се засяга член 15, при внос на царевица и сорго в Испания или царевица в Португалия и в количествените граници, определени в член 1, параграфи 1 и 2, може да се намали митото за внос, определено съгласно Регламент (ЕО) № 1249/96.

2.   Според условията на пазара Комисията решава дали намалението, посочено в параграф 1, трябва да се приложи, така че квотите за внос да бъдат напълно използвани.

3.   Ако Комисията реши да приложи намалението, посочено в параграф 1 размерът му се определя или като задължителна ставка, или на търг, до ниво, при което вносът в Испания да не води до смущения на испанския пазар и вносът в Португалия да не води до смущения на португалския пазар, а от друга страна да позволи количествата, посочени в член 1, параграфи 1 и 2, да бъдат действително внесени.

4.   Сумата за намаляване на база единна ставка и ако намалението е определено съгласно посочената в член 8, параграф 1 тръжна процедура, сумата на посоченото намаление се формулира съгласно процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

В случай на внос в Португалия, посочената в параграф 3 сума за намаляване се определя, така че фактически заплатеното мито да не надхвърля 50 евро на тон.

Намалението може да се различава за внос на царевица и/или сорго съгласно Регламент (ЕО) № 1528/2007.

5.   Намаляването на посоченото в параграф 1 мито за внос е валидно за вноса в Испания на царевица по код КН 1005 90 00, и на сорго по код КН 1007 00 90, както и за внос в Португалия на царевица по код КН 1005 90 00, посочени в лицензиите, издадени от компетентните испански и португалски власти съгласно настоящия регламент и със съгласие на Комисията. Тези лицензии са валидни само в държавата-членка, в която са издадени.

Член 7

1   Намаляването на митото за внос може да бъде предмет на търг. В този случай, заинтересованите страни отговарят на поканата за търг или като заявяват писмено участието в търга до компетентния орган, посочен в поканата за търг за получаване на поканата или чрез изпращане на офертата до последния чрез препоръчано писмо, телекс, факс или телеграма.

2.   Офертата съдържа:

а)

посочване на поканата за участие в търга,

б)

името и точния адрес на кандидата за участие в търга, наред с телексния или телефаксовия му номер,

в)

естеството и количеството на продукта, който ще се внася,

г)

предлаганата сума за намаляване на митото за внос на тон в евро,

д)

страната на произхода на зърнените култури, които ще се внасят.

3.   Офертите трябва да се придружават от:

а)

доказателство, че кандидатът за участие в търга е депозирал гаранция от 20 евро на тон; и

б)

писмено потвърждение от кандидата, че в рамките на два дни след получаване на известието за възлагане на договора той ще депозира в съответния компетентен орган заявление за издаване на лицензия за внос на договореното количество и че ще внася стоката от страната на произхода, посочена в офертата.

4.   В офертата се посочва само една страна на произход. Не може да се превишава максималното налично количество за всеки краен тръжен срок.

5.   Не се разглеждат оферти, които не отговарят на изискванията в параграфи 1 до 4 или които съдържат условия, различни от посочените в поканата за търг.

6.   Офертата не може да се оттегля.

7.   Офертите се препращат до Комисията от компетентния орган не по-късно от два часа след крайния срок за подаване на офертите, както се посочва в поканата за търг. Те трябва да се изпратят във форма, посочена в приложение II.

Когато няма постъпили оферти, заинтересованата държава-членка уведомява Комисията в същия срок.

Член 8

1.   На базата на оферти, подадени и препратени съгласно тръжна процедура за намаление на митата за внос, Комисията решава в съответствие с процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007:

а)

да определи максимално намаление на митата за внос, или

б)

да не следва тръжната процедура.

Когато се реши да се определи максимално намаление на митата за внос, приемат се всички оферти за сума, равна или по-малка от максималното намаление. Когато обаче определеното съгласно тръжната процедура максимално намаление за дадена седмица води до приемане на количества, надхвърлящи останалите количества за внос, участникът, подал оферта, което отговаря на приетото максимално намаление, получава договор за количество, равно на разликата между количествата, с които са кандидатствали другите приети оферти, и наличното количество. Когато определеното максимално намаление отговаря на няколко оферти, договаряното количество се поделя между участниците пропорционално на съответните количества, за които са кандидатствали.

2.   Веднага щом Комисията вземе посоченото в параграф 1 решение, компетентните власти в Испания и Португалия уведомяват писмено всички участници за изхода на търга.

Член 9

1.   Заявленията за лицензии трябва да се подават чрез формуляри, отпечатани и/или съставени съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията (11). Когато Комисията приеме намаление на база единна ставка, заявленията се подават през първите два работни дни от всяка седмица. Когато намалението на митата се определи съгласно тръжна процедура, заявленията за приетото количество се подават в рамките на два дни от получаването на известието за възлагане, посочващо предлаганото намаление в офертата.

2.   Клетка 24 на заявленията за лицензии и на лицензиите съдържа едно от вписванията, изброени в приложение III.

3.   Когато се прилага намаление на база единна ставка, заявленията за лицензии се разглеждат само ако се представят доказателства за депозирана гаранция от 20 евро за тон в полза на съответните компетентни органи.

Член 10

1.   Заявленията за лицензии се придружават с писмено задължение от страна на кандидата да депозира най-късно до датата на издаване на лиценза определена сума на тон като гаранция за изпълнение, равна на приетото намаление на митото по единна ставка или на намалението, дадено в офертата.

2.   Размерът на гаранцията, определен в член 12, буква а) от Регламент (ЕО) № 1342/2003 на Комисията (12), важи за лицензиите за внос, издадени съгласно настоящия регламент.

3.   Когато Комисията приеме намаление на база единна ставка, размерът на намаление и прилаганият размер за митото за внос отговарят на размера, който е в сила в деня на приемане от митническото учреждение на декларацията за допускане за свободно обращение.

4.   Когато намалението се определя чрез тръжна процедура, митото се определя по размер, който е в сила в деня на приемане от митническото учреждение на декларация за допускане за свободно обращение. В допълнение сумата на предоставеното намаление се посочва в клетка 24 на лиценза.

Въпреки това, ако месецът на издаване на лицензия за внос е между месеците октомври и май, включително, по отношение на внос, извършен след края на месеца на издаване на лицензията, размерът на разрешеното намаление се увеличава със сума, равняваща се на разликата между интервенционната цена, която е в сила през месеца на издаване на лицензията, увеличена с 55 % и тази в месеца на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение, увеличена със същия процент. По отношение на лицензиите, издадени преди 1 октомври и използвани от тази дата, размерът на разрешеното намаление се намалява със сума, изчислена по същия начин.

5.   Заявленията са валидни само ако:

а)

не надхвърлят максималните налични количества за всеки краен срок за подаване на заявленията; и

б)

се придружават от доказателства, че търговската дейност на кандидата включва международна търговия със зърнени храни във внасящата държава-членка. За целта на настоящия член осигуряването на такива доказателства се състои от представяне на компетентните власти или на копие на удостоверение за платен ДДС в съответната държава-членка, или копие, или на удостоверение за допускане за свободно обращение, издадено от съответната държава-членка по отношение на лицензия за внос или износ, или на фактура от търговия вътре в Общността на името на кандидата за сделка, извършена в една от трите предшестващи години.

6.   Митническите власти на държавата-членка на внос взима представителни мостри от всяка внесена пратка в съответствие с приложението към Директива 76/371/ЕИО на Комисията (13), за да се определи различното съдържание на зърно, чрез метода и критерия, определен в член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96.

Член 11

1.   Когато Комисията приеме намаление на база единна ставка, лицензиите се издават в рамките на наличните количества не по-късно от първия петък след последния ден на подаване, както е определено в член 9, параграф 1. Ако този петък не е работен ден, те се издават през първия работен ден след него.

Ако подадените заявления за една седмица са за количества, надхвърлящи все още намиращите се в наличност количества от царевица и сорго за внос в Испания и царевица в Португалия, лицензии се издават за посочените в заявленията количества, намалени с еднакъв процент.

2.   Когато намалението на митата се определя чрез тръжна процедура, при условие че кандидатът е подал заявление за лицензия за внос съгласно член 7, параграф 3, буква б) преди посочения краен срок, лицензиите се издават за възлаганите количества не по-късно от третия работен ден след крайната дата за подаване на заявления за лицензии, както е определено в член 9, параграф 1.

3.   Компетентните власти уведомяват Комисията за количествата, за които се издават лицензии всяка седмица, не по-късно от третия работен ден от следващата седмица.

4.   Чрез дерогация от разпоредбите на член 22, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 376/2008, лицензиите за внос с цел определяне срока им на валидност се считат за издадени в деня на изтичане на крайния срок за подаване на офертите или на заявленията.

Член 12

1.   Срокът на валидност на лицензиите е:

а)

периодът, посочен в член 6 на Регламент (ЕО) № 1342/2003 в случаите на намаление на база единна ставка, прието от Комисията,

б)

периодът, посочен в регламента, откриващ поканата за търг, когато има лицензии, издадени чрез тръжна процедура за намаление на митата.

2.   В клетка 8 от лиценза за внос се отбелязва с кръстче думата „да“. Чрез дерогация от член 7, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 376/2008, количеството, допуснато за свободно обращение, може да бъде по-ниско от, но не трябва да надвишава максимум 5 % от количеството, определено в клетки 17 и 18 от лиценза за внос. В клетка 19 от посочения лиценз се вписва „0“.

3.   Независимо от член 8 на Регламент (ЕО) № 376/2008 правата, които произтичат от лицензиите за внос съгласно настоящия регламент, не могат да се прехвърлят.

Член 13

1.   Без да се засягат мерките за надзор, приети съгласно член 14, посочената в член 7, параграф 3, буква а) гаранция се освобождава:

а)

незабавно, когато офертата не е приета,

б)

при издаване на лицензия за внос, когато подадената по тръжната процедура оферта е приета. Ако обаче посочените задължения в член 7, параграф 3, буква б) не са изпълнени, гаранцията се задържа.

2.   Без да се засягат мерките за надзор, приети съгласно член 14, гаранцията, посочена в член 9, параграф 3, се освобождава:

а)

незабавно по отношение на количествата, за които не е издадена лицензия,

б)

след издаване на лицензия за внос по отношение на количествата, за които е издадена лицензия.

3.   Без да се нарушават мерките за надзор, приети съгласно член 14, гаранцията, посочена в член 10, параграф 1 се освобождава, когато участникът в търга представи доказателство за:

а)

царевица, за която проведеният анализ предвиден в член 10, параграф 6 показва съдържание на зърно повече от 60 %, че внесеният продукт е преработен в държава-членка на допускане за свободно обращение във всеки продукт, с изключение на продуктите, по кодове КН 1904 10 10, 1103 13 или 1104 23. Това доказателство се представя чрез контролен лист Т5, изготвено от митническото учреждение, в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (14), преди стоките да бъдат изпратени за преработка,

б)

царевица, за която проведения анализ, предвиден в член 10, параграф 6 показва съдържание на зърно, равно или по-ниско от 60 % и за сорго, че внесеният продукт е преработен или използван в държава членка на допускане за свободно обращение Това доказателство може да се предостави под формата на фактура за продажба на производител или консуматор с централен офис в държава- членка за допускане за свободно обращение,

в)

че продуктът не може да се внесе, преработи или използва поради форсмажорни причини, или

г)

че внесеният продукт е станал неподходящ за всякаква употреба.

За количества, за които не е представено посоченото доказателство в рамките на 18 месеца от датата на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение, гаранцията се задържа като мито.

За целите на настоящия член преработката или използването на внасяния продукт се считат за осъществени, ако 95 % от допуснатото за свободно обращение количество е било преработено или използвано.

4.   Гаранциите са предмет на разпоредбите на член 34 от Регламент (ЕО) № 376/2008, с изключение на разпоредбата за двумесечен срок, посочен в параграф 4, буква а) от въпросния член.

Член 14

1.   Допуснатите за свободно обращение царевица и сорго с намалени мита остават под митнически надзор или под административен контрол със същия ефект, докато не бъдат използвани или преработени.

2.   При необходимост заинтересованата държава-членка предприема всички необходими мерки за осигуряване на надзора, посочен в параграф 1. Тези мерки включват да се изиска от вносителите да се подложат на необходимите проверки от страна на компетентните власти и поддържане на съответни документи, даващи възможност на властите да извършват такива проверки.

3.   Заинтересованата държава-членка незабавно уведомява Комисията за приетите мерки съгласно параграф 2.

ГЛАВА III

ДИРЕКТНИ ПОКУПКИ НА СВЕТОВНИЯ ПАЗАР

Член 15

1.   С цел осъществяването на вноса, посочен в член 1, може да се реши съгласно процедурата, предвидена в член 195, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1234/2007, съответната разплащателна агенция или посредническа испанска или португалска агенция, наричана по-нататък „посредническа агенция“ да закупи на световния пазар определените количествата царевица и/или сорго и да ги складира във внасящата държава-членка съгласно митническите процедури за складиране, предвидени в членове от 98 до 113 на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (15) и в разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, които определят правила за прилагане на посочения режим.

2.   Количествата, закупени съгласно параграф 1, се пускат за продажба на вътрешния пазар на съответната държава-членка в съответствие с процедурата, предвидена в член 195, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1234/2007, при условия, даващи възможност да се избягнат смущенията на пазара и в съответствие с член 14 от настоящия регламент.

Когато стоките се пуснат за продажба на вътрешния пазар, купувачът депозира гаранция от 15 евро за тон при посредническата агенция на държава-членка, заинтересована от заплащане на стоките. Гаранцията се освобождава при представяне на доказателството, посочено в член 13, параграф 3. За целта на освобождаване на гаранцията се прилагат разпоредбите на член 13, параграф 3, втора и трета алинея, и член 13, параграф 4.

3.   Когато стоките се допуснат за свободно обращение, взема се мито за внос, равностойно на средната стойност на митата, определени в Регламент (ЕО) № 1249/96 за съответните зърнени храни през месеца, предшестващ датата на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение, минус сума, равна на 55 % от посредническата цена за същия месец.

Допускането в свободно обращение се извършва от посредническата агенция на съответната държава-членка.

Когато купувачите на стоките плащат на посредническата агенция, продажбената цена, намалена с посоченото в първа алинея мито отговаря на сумата, получена по смисъла на член 5, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 884/2006 (16).

4.   Покупката, посочена в параграф 1, се счита за посредничество с цел стабилизиране на селскостопанските пазари по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1290/2005.

5.   Плащанията, извършвани от посредническата агенция за покупките съгласно параграф 1, се поемат от Общността по реда на възникване и се разглеждат като посредничество по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1290/2005. Посредническата агенция на съответната държава-членка отчита стойността на закупените стоки с цена „нула“ във финансовите отчети, посочени в член 5 на Регламент (ЕО) № 884/2006.

Член 16

1.   Испанската или португалската посредническа агенция урежда покупките на съответните продукти на световния пазар чрез възлагане на договор за снабдяване посредством тръжна процедура. Снабдяването се състои от покупка на продукта на световния пазар и доставка без разтоварване в складовете, посочени от гореспоменатата посредническа агенция, където да бъде подложен на митнически складови процедури съгласно разпоредбите от член 98 до член 113 на Регламент (ЕИО) № 2913/92.

В решението за покупка на световния пазар, посочено в член 15, параграф 1, се посочва конкретното количество и качество на зърнените храни за внос, датите за откриване и закриване на тръжната процедура и крайната дата за доставка.

2.   В серия С на Официален вестник на Европейския съюз се публикува известие за покана за търг, изготвено съгласно приложение IV. Поканата се отнася за една или повече партиди. Под „партида“ се разбира количеството, определено за доставка, както е посочено в поканата.

3.   Посредническата агенция на съответната държава-членка предприема по необходимост и допълнителни мерки за изпълнение на операциите по покупка на въпросния световен пазар.

Посредническата агенция незабавно известява Комисията за тези мерки и информира операторите за тях.

Член 17

1.   Заинтересованите страни отговарят на поканата за търг, като изпращат писмена оферта срещу разписка за получаване от посредническата агенция, посочена в известието за поканата за търг, като изпращат тази оферта на агенцията с препоръчано писмо, телекс, телефакс или телеграма.

Офертите трябва да са пристигнали в посредническата агенция преди 12 часа на обяд (брюкселско време) в деня на изтичане на крайния срок за подаването им, посочен в известието за поканата за търг.

2.   Оферти могат да се изпращат само за цели партиди. Те съдържат:

а)

посочване на поканата за участие в търга,

б)

името на кандидата и точния му адрес, заедно с номера на телекса или телефакса,

в)

подробности за съответната партида,

г)

предлаганата цена за един тон продукт в евро,

д)

страната на произход на зърнените храни, които ще се внасят,

е)

отделно, CIF цената за един тон продукт в евро, която отговаря на офертата.

3.   Офертите следва да са придружени с доказателства, че е депозирана посочената в член 18, параграф 1 гаранция преди изтичане на крайния срок за представяне на офертите.

4.   Не се разглеждат оферти, които не отговарят на разпоредбите на настоящия член или които съдържат условия, различни от определените в поканата за участие в търга.

5.   Офертите не могат да се оттеглят.

Член 18

1.   Подадените оферти се разглеждат само при наличие на доказателства, че е депозирана гаранция от 20 евро за тон.

2.   Гаранциите се депозират съгласно критериите, определени в поканата за участие в търга, посочена в член 16, параграф 2, от съответната държава-членка, в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2220/85 на Комисията (17).

3.   Гаранциите се освобождават незабавно в следните случаи:

а)

когато офертата не е приета;

б)

когато кандидатът е представил доказателство, че договорът за снабдяване е изпълнен съгласно условията, определени в член 16 за приетата оферта;

в)

когато кандидатът представи доказателство, че стоките не могат да бъдат внесени по форсмажорни причини.

Член 19

Офертите се отварят и четат публично. Това се извършва от посредническата агенция незабавно след изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Член 20

1.   Без да се засяга прилагането на параграфи 2 и 3, решението за възлагане на договора на кандидата, представил най-изгодната оферта, се съобщава в писмена форма на всички кандидати не по-късно от втория работен ден след деня на отваряне и изчитане на офертите.

2.   Когато оценената като най-изгодна оферта е била подадена едновременно от повече от един кандидат, посредническата агенция тегли жребий, за да реши кого от кандидатите да избере.

3.   Ако подадените оферти не отговарят на нормално приложимите пазарни условия, посредническата агенция може да реши да не възложи договора. Поканата за участие в търга следва да бъде подновена в рамките на една седмица, докато се възложат договори за всички партиди.

Член 21

1.   По време на снабдяване посредническата агенция проверява количеството и качеството на продуктите.

При спазване на прилагане на намаление на цените, както е посочено в поканата за участие в търг, стоките се отхвърлят, ако качеството им е под определения минимум за качество. Стоките обаче могат да бъдат внесени с намалени мита, получени чрез прилагане намаление на база единна ставка съгласно глава II.

2.   Когато съгласно параграф 1 няма осъществена доставка, посочената в член 18 гаранция се задържа, без това да засяга другите финансови последствия при нарушаване на договора за снабдяване.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 22

Регламент (ЕО) № 1839/95 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VI.

Член 23

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2008 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 177, 28.7.1995 г., стр. 4.

(3)  Виж приложение V.

(4)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стp. 125.

(5)  ОВ L 348, 31.12.2007 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 240, 23.9.2000 г., стp. 1.

(8)  ОВ L 26, 28.1.2005 г., стp. 1.

(9)  ОВ L 239, 1.9.2006 г., стp. 1.

(10)  ОВ L 176, 30.6.2006 г., стp. 44.

(11)  ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.

(12)  ОВ L 189, 29.7.2003 г., стр. 12.

(13)  ОВ L 102, 15.4.1976 г., стp. 1.

(14)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стp. 1.

(15)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стp. 1.

(16)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стp. 35.

(17)  ОВ L 205, 3.8.1985 г., стp. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Внос на царевица (код по КН 1005 90 00), на сорго (код по КН 1007 00 90) и на заместители (код по КН 2303 10 19, 2303 20 00, 2309 90 20 и ex 2308 00 40)

(формулярът трябва да се изпрати на следния адрес: agri-c1@ec.europa.eu)

 

Пускане в свободно обращение през месец [месец/година]

 

Държава-членка: [СТРАНА/Компетентен национален орган]


Регламент

Код по КН

Страна на произход

Количество

(в тонове)

Приложимо мито

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Седмична тръжна процедура за намалявяне на митата за внос на ...... от трети страни

(Регламент (ЕО) № 1296/2008)

Краен срок за подаване на офертите (дата/час)

1

2

3

4

5

Входящ номер на кандидата

Количество

(в тонове)

Общо количество

(в тонове)

Сума за намаляване на митото за внос

Произход на зърнените култури

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

и т.н.

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Вписвания, посочени в член 9, параграф 2

:

на български език

:

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Испания (Регламент (ЕО) № 1296/2008)

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Португалия (Регламент (ЕО) № 1296/2008)

:

на испански език

:

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) no 1296/2008]

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) no 1296/2008]

:

на чешки език

:

Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku (nařízení (ES) č. 1296/2008)

Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku (nařízení (ES) č. 1296/2008)

:

на датски език

:

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1296/2008)

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1296/2008)

:

на немски език

:

Ermäßigter Zoll: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1296/2008)

Ermäßigter Zoll: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1296/2008)

:

на естонски език

:

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1296/2008)

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1296/2008)

:

на гръцки език

:

Μείωση τоυ δασμоύ: πιστоπоιητικό πоυ ισχύει μόνо στην Iσπανία [κανоνισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008]

Μείωση τоυ δασμоύ: πιστоπоιητικό πоυ ισχύει μόνо στην Πоρτоγαλία [κανоνισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008]

:

на английски език

:

Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1296/2008)

Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1296/2008)

:

на френски език

:

Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) no 1296/2008]

Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) no 1296/2008]

:

на италиански език

:

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1296/2008]

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1296/2008]

:

на латвийски език

:

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā (Regula (EK) Nr. 1296/2008)

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē (Regula (EK) Nr. 1296/2008)

:

на литовски език

:

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje (Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje (Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)

:

на унгарски език

:

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1296/2008/EK rendelet)

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1296/2008/EK rendelet)

:

на малтийски език

:

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja (Regolament (KE) Nru 1296/2008)

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall (Regolament (KE) Nru 1296/2008)

:

на нидерландски език

:

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1296/2008)

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1296/2008)

:

на полски език

:

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1296/2008)

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1296/2008)

:

на португалски език

:

Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.o 1296/2008]

Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.o 1296/2008]

:

на румънски език

:

Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Spania [Regulamentul (CE) nr. 1296/2008]

Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Portugalia [Regulamentul (CE) nr. 1296/2008]

:

на словашки език

:

Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008]

Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008]

:

на словенски език

:

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1296/2008)

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1296/2008)

:

на фински език

:

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1296/2008)

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1296/2008)

:

на шведски език

:

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1296/2008)

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1296/2008)


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ОБРАЗЕЦ НА ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

Покана за участие в търг за покупка на … тона на световния пазар от … посредническа агенция

(Член 16, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1296/2008)

1.

Продукт: …

2.

Общо количество: …

3.

Списък на складове за партида: …

4.

Характеристики на стоките (изискуемо качество, минимално качество, намаления на цената): …

5.

Опаковка (насипно): …

6.

Срок за доставка: …

7.

Краен срок за подаване на офертите: …


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Отмененият регламент и неговите последователни изменения

Регламент (ЕО) № 1839/95 на Комисията

(ОВ L 177, 28.7.1995 г., стр. 4)

 

Регламент (ЕО) № 1963/95 на Комисията

(ОВ L 189, 10.8.1995 г., стр. 22)

 

Регламент (ЕО) № 2235/2000 на Комисията

(ОВ L 256, 10.10.2000 г., стр. 13)

Единствено член 1

Регламент (ЕО) № 777/2004 на Комисията

(ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 50)

Единствено член 4

Регламент (ЕО) № 1558/2005 на Комисията

(ОВ L 249, 24.9.2005 г., стр. 6)

 

Регламент (ЕО) № 1996/2006 на Комисията

(ОВ L 398, 30.12.2006 г., стр. 1)

Единствено член 6 и приложение V

Регламент (ЕО) № 583/2007 на Комисията

(ОВ L 138, 30.5.2007 г., стр. 7)

 


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 1839/95

Настоящият регламент

Член 1, параграфи 1 и 2

Член 1, параграфи 1 и 2

Член 1, параграф 2а

Член 1, параграфи 3 и 4

Член 1, параграфи 3 и 4

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 2, първа алинея, уводна фраза и буква а), уводна фраза

Член 2, параграф 2, първа алинея, уводна фраза

Член 2, параграф 2, първа алинея, буква а), подточка i)

Член 2, параграф 2, първа алинея, буква а)

Член 2, параграф 2, първа алинея, буква а), подточка ii)

Член 2, параграф 2, първа алинея, буква б)

Член 2, параграф 2, първа алинея, буква б)

Член 2, параграф 2, втора алинея

Член 2, параграф 2, втора алинея

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 3

Член 2а

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5, параграф 1

Член 6, параграф 1

Член 5, параграф 1а

Член 6, параграф 2

Член 5, параграф 2

Член 6, параграф 3

Член 5, параграф 3, първа, втора и трета алинея

Член 6, параграф 4, първа, втора и трета алинея

Член 5, параграф 3, четвърта алинея

Член 5, параграф 4

Член 6, параграф 5

Член 6, параграф 1

Член 7, параграф 1

Член 6, параграф 2, уводни думи

Член 7, параграф 2, уводни думи

Член 6, параграф 2, първо тире

Член 7, параграф 2, буква а)

Член 6, параграф 2, второ тире

Член 7, параграф 2, буква б)

Член 6, параграф 2, трето тире

Член 7, параграф 2, буква в)

Член 6, параграф 2, четвърто тире

Член 7, параграф 2, буква г)

Член 6, параграф 2, пето тире

Член 7, параграф 2, буква д)

Член 6, параграфи 3 до 7

Член 7, параграфи 3 до 7

Член 7, параграф 1, първа алинея, уводна фраза

Член 8, параграф 1, първа алинея, уводна фраза

Член 7, параграф 1, първа алинея, първо тире

Член 8, параграф 1, първа алинея, буква а)

Член 7, параграф 1, първа алинея, второ тире

Член 8, параграф 1, първа алинея, буква б)

Член 7, параграф 1, втора алинея

Член 8, параграф 1, втора алинея

Член 7, параграф 2

Член 8, параграф 2

Член 8

Член 9

Член 9, параграфи 1 до 4

Член 10, параграфи до 4

Член 9, параграф 5, уводна фраза

Член 10 параграф 5, уводна фраза

Член 9, параграф 5, първо тире

Член 10, параграф 5, буква а)

Член 9, параграф 5, второ тире

Член 10, параграф 5, буква б)

Член 9, параграф 6

Член 10, параграф 6

Член 10

Член 11

Член 11, параграф 1, уводна фраза

Член 12, параграф 1, уводна фраза

Член 11, параграф 1, първо тире

Член 12, параграф 1, буква а)

Член 11, параграф 1, второ тире

Член 12, параграф 1, буква б)

Член 11, параграфи 2 и 3

Член 12, параграфи 2 и 3

Член 12, параграфи 1 и 2

Член 13, параграфи 1 и 2

Член 12, параграф 3, първа алинея, уводна фраза

Член 13, параграф 3, първа алинея, уводна фраза

Член 12, параграф 3, първа алинея, първо тире

Член 13, параграф 3, първа алинея, буква а)

Член 12, параграф 3, първа алинея, второ тире

Член 13, параграф 3, първа алинея, буква б)

Член 12, параграф 3, първа алинея, трето тире

Член 13, параграф 3, първа алинея, буква в)

Член 12, параграф 3, първа алинея, четвърто тире

Член 13, параграф 3, първа алинея, буква г)

Член 12, параграф 3, втора и трета алинея

Член 13, параграф 3, втора и трета алинея

Член 12, параграф 4

Член 13, параграф 4

Член 13

Член 14

Член 14

Член 15

Член 15

Член 16

Член 16, параграф 1

Член 17, параграф 1

Член 16, параграф 2, уводна фраза

Член 17, параграф 2, уводна фраза

Член 16, параграф 2, първо тире

Член 17, параграф 2, буква а)

Член 16, параграф 2, второ тире

Член 17, параграф 2, буква б)

Член 16, параграф 2, трето тире

Член 17, параграф 2, буква в)

Член 16, параграф 2, четвърто тире

Член 17, параграф 2, буква г)

Член 16, параграф 2, пето тире

Член 17, параграф 2, буква д)

Член 16, параграф 2, шесто тире

Член 17, параграф 2, буква е)

Член 16, параграфи 3, 4 и 5

Член 17, параграфи 3, 4 и 5

Член 17

Член 18

Член 18

Член 19

Член 19

Член 20

Член 20

Член 21

Член 21

Член 22

Член 22

Член 23

Приложение I

Приложение II

Приложение I а

Приложение III

Приложение II

Приложение IV

Приложение III

Приложение I

Приложение V

Приложение VI


ДИРЕКТИВИ

19.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 340/71


ДИРЕКТИВА 2008/123/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2008 година

за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти с цел адаптиране на приложения II и VII от нея към техническия прогрес

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 76/768/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични продукти (1), и по-специално член 8, параграф 2 от нея,

след консултация с Научния комитет по потребителски продукти,

като има предвид, че:

(1)

В становището си от 20 юни 2006 г. Научният комитет по потребителски продукти (НКПП) заключи, че „Въпреки че понастоящем 4-аминобензоената киселина (PABA) е позволена и се използва като слънцезащитен филтър, по време на оценката на досието стана ясно, че по-голяма част от информацията не отговаря на последните приложими стандарти и насоки“. С цел извършване на точна оценка на риска от използването на 4-аминобензоената киселина НКПП поиска преди 1 юли 2007 г. представителите на козметичната промишленост да представят ново досие, съдържащо допълнителни данни за безопасността в съответствие със съвременните стандарти и насоките на НКПП.

(2)

Козметичната промишленост не предостави допълнителните данни за безопасност, поискани от НКПП в становището му от 20 юни 2006 г.

(3)

Без точна оценка на риска 4-аминобензоената киселина не може да се счита за безопасна за употреба като UV филтър в козметични продукти и следва да бъде заличена от приложение VII и включена в приложение II към Директива 76/768/ЕИО.

(4)

По отношение на диетиламино хидроксибезоил хексил бензоат (INCI) НКПП заключи в становището си от 15 април 2008 г., че употребата на това вещество при максимална концентрация от 10 % в козметични продукти, включително в слънцезащитни продукти, не представлява опасност за потребителя. С цел разширяване на обхвата на разрешената употреба на това вещество колона „в“ от вписване 28 в приложение VII към Директива 76/768/ЕИО следва да бъде изменена.

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по козметичните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложения II и VII към Директива 76/768/ЕИО се изменят в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 8 юли 2009 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат разпоредбите, установени в точка 3 от приложението към настоящата директива, считано от 8 юли 2009 г.

Те прилагат разпоредбите, установени в точки 1 и 2 от приложението към настоящата директива, считано от 8 октомври 2009 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2008 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 169.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Директива 76/768/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В приложение II вписване 167 „Естери на 4-аминобензоена киселина, със свободна амино група, с изключение на посочените в приложение VII, част 2“ се заменя с „4-аминобензоена киселина и нейните естери, със свободна аминогрупа“.

2.

В приложение VII вписване 1 се заличава.

3.

В приложение VII, вписване 28 думите „в слънцезащитните продукти“ се заличават от колона „в“.


19.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 340/73


ДИРЕКТИВА 2008/124/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2008 година

относно ограничаване на търговията със семената от някои видове фуражни култури и маслодайни и влакнодайни култури до семена, които са официално сертифицирани като „базови семена“ или „сертифицирани семена“

(кодифицирана версия)

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 66/401/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от фуражни култури (1), и по-специално член 3, параграф 3 от нея,

като взе предвид Директива 2002/57/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури (2), и по-специално член 3, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 86/109/ЕИО на Комисията от 27 февруари 1986 г. относно ограничаване на търговията със семената от някои видове фуражни култури и маслодайни и влакнодайни култури до семена, които са официално сертифицирани като „базови семена“ или „сертифицирани семена“ (3) е била неколкократно и съществено изменянa (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана заедно с Директива 75/502/ЕИО на Комисията от 25 юли 1975 г. за ограничаване на търговията със семена от ливадна метлица (Poa pratensis L.) до семена, които са официално сертифицирани като „базови семена“ или „сертифицирани семена“ (5), чрез събирането им в един текст.

(2)

Директива 66/401/ЕИО позволява търговията с базови семена, сертифицирани семена и търговски семена на определени видове фуражни култури.

(3)

Директива 2002/57/ЕО позволява търговията с базови семена, сертифицирани семена от всички видове и търговски семена на определени видове маслодайни и влакнодайни култури.

(4)

Двете директиви оправомощават Комисията да забрани търговията със семена, ако не са официално сертифицирани като „базови семена“ или „сертифицирани семена“.

(5)

Държавите-членки са в състояние да произведат достатъчно базови семена и сертифицирани семена, така че да задоволят в рамките на Общността търсенето на семена на някои от горепосочените растителни видове със семена от тези категории.

(6)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за земеделие, градинарство и горско стопанство.

(7)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение I, част Б,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Държавите-членки предвиждат, че не се разрешава да се пускат на пазара семената на:

Poa pratensis L.

ливадна метлица

Vicia faba L. (partim)

бакла

Papaver somniferum L.

опиев мак

Agrostis gigantea Roth

бяла полевица

Agrostis stolonifera L.

издънкова (бяла) полевица

Phleum bertolonii DC

тимотейка

Poa palustris L.

блатна метлица

Poa trivialis L.

обикновена метлица

Lupinus albus L.

бяла лупина

Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson

кафяв синап

Agrostis capillaris L.

тънка полевица

Lotus corniculatus L.

обикновен звездан

Medicago lupulina L.

хмеловидна люцерна

Trifolium hybridum L.

хибридна детелина

Alopecurus pratensis L.

ливадна лисича опашка

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. Ex J.S. et K.B. Presl

висок френски райграс

Bromus catharticus Vahl

овсига

Bromus sitchensis Trin.

овсига

Lupinus luteus L.

жълта лупина

Lupinus angustifolius L.

синя лупина

Poa nemoralis L.

горска метлица

Trisetum flavescens (L.) Beauv.

златна трева

Phacelia tanacetifolia Benth.

калифорнийски див зюмбюл

Sinapis alba L.

бяла камбанка

Agrostis canina L.

кучешка полевица

Festuca ovina L.

овча власатка

Trifolium alexandringum L.

александрийска детелина

Trifolium incarnatum L.

инкарнатска детелина

Trifolium resupinatum L.

персийска детелина

Vicia sativa L.

обикновен фий

Vicia villosa Roth.

пясъчен фий

освен ако не са официално сертифицирани като „базови семена“ или „сертифицирани семена“.

2.   Държавите-членки гарантират, че не се разрешава да се пускат на пазара семената на:

Glycine max (L.) Merr.

соя

Linum usitatissimum L.

лен

освен ако не са официално сертифицирани като „базови семена“, „сертифицирани семена първо размножение“ или „сертифицирани семена второ размножение“.

Член 2

Директива 75/502/ЕИО и Директива 86/109/ЕИО, изменена с директивите, посочени в приложение I, част A, се отменят, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение I, част Б.

Позоваванията на отменените директиви се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2008 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2298/66.

(2)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 74.

(3)  ОВ L 93, 8.4.1986 г., стр. 21.

(4)  Вж. приложение I, част A.

(5)  ОВ L 228, 29.8.1975 г., стр. 26.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ A

Отменените директиви и списък на последователните изменения

(посочени в член 2)

Директива 75/502/ЕИО на Комисията

(ОВ L 228, 29.8.1975 г., стр. 26)

Директива 86/109/ЕИО на Комисията

(ОВ L 93, 8.4.1986 г., стр. 21)

Директива 89/424/ЕИО на Комисията

(ОВ L 196, 12.7.1989 г., стр. 50)

Директива 91/376/ЕИО на Комисията

(ОВ L 203, 26.7.1991 г., стр. 108)

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното право

(посочени в член 2)

Директива

Срок за транспониране

75/502/ЕИО

1 юли 1976 г.

86/109/ЕИО

1 юли 1987 г. (член 1)

1 юли 1989 г. (член 2)

1 юли 1990 г. (член 2а)

1 юли 1991 г. (членове 3 и 3a)

89/424/ЕИО

1 юли 1990 г.

91/376/ЕИО

1 юли 1991 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието

Директива 75/502/ЕИО

Директива 86/109/ЕИО

Настоящата директива

Член 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

 

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 2

 

Член 2

Член 1, параграф 1

 

Член 2а

Член 1, параграф 1

 

Член 3

Член 1, параграф 1

 

Член 3а, параграф 1

Член 1, параграф 1

 

Член 3а, параграфи 2—6

Член 2

Член 4

Член 2

Член 3

Член 3

Член 5

Член 4

Приложение I

Приложение II


РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ОТ СЪВЕТА

19.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 340/76


РЕШЕНИЕ № 1297/2008/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 декември 2008 година

относно Програма за модернизиране на европейската статистика относно предприятията и търговията (MEETS)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (1),

като имат предвид, че:

(1)

В своите съобщения от 16 март 2005 г. относно по-добро регулиране за растеж и работни места в Европейския съюз и от 24 януари 2007 г. относно програма за действие за намаляване на административната тежест в Европейския съюз Комисията пое ангажимент да осигури по-добра политика на регулиране и да премахне ненужната бюрокрация и свръхрегулирането.

(2)

На 14 ноември 2006 г. Комисията публикува съобщение относно намаляване на тежестта върху респондентите, опростяване и установяване на приоритети в областта на статистиката на Общността, което установява стратегически подход, за да се продължи намаляването на статистическата тежест върху предприятията.

(3)

През последните 15 години бяха приети редица нормативни актове относно статистиката, имащи за цел да опишат дейностите на предприятията и включващи задължения за предоставяне на данни от страна на предприятията, които възникнаха, за да посрещнат потребностите от статистическа информация на Общността. Необходим e основен преглед, за да се гарантира, inter alia, съгласуваността на приложното поле, понятията и определенията на тези свързани със статистиката нормативни актове. Доколкото е възможно, всички тези нормативни актове следва да бъдат опростени и приоритетите в тях да бъдат определени.

(4)

Статистиката относно предприятията и търговията е изправена пред голямо предизвикателство в следващите години. За да поддържа политическите инициативи на Общността, тя трябва да е в състояние да отразява явленията в променящата се икономика на Общността, като глобализацията, възникващите тенденции в предприемачеството, информационното общество, търговията с услуги, иновациите, промяната в търговските модели и конкурентоспособността предвид обновената лисабонска стратегия.

<