ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 337

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
16 декември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1248/2008 на Комисията от 15 декември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията от 10 декември 2008 година за установяване на подробни правила за прилагане на скалите на Общността за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и за отчитане на цените, свързани с тях

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1250/2008 на Комисията от 12 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 по отношение на изискванията за сертифициране при внос на рибни продукти, двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги, предназначени за консумация от човека ( 1 )

31

 

*

Регламент (ЕО) № 1251/2008 на Комисията от 12 декември 2008 година за прилагане на Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на условията и изискванията за сертифициране при пускането на пазара и вноса в Общността на аквакултури и продукти от тях и за установяване на списък с векторни видове ( 1 )

41

 

*

Регламент (ЕО) № 1252/2008 на Комисията от 12 декември 2008 година за дерогация от Регламент (ЕО) № 1251/2008 и за преустановяване на вноса в Общността от Малайзия на пратки от определени аквакултури ( 1 )

76

 

*

Регламент (ЕО) № 1253/2008 на Комисията от 15 декември 2008 година за разрешаване на медния хелат от хидроксианалог на метионина като фуражна добавка ( 1 )

78

 

*

Регламент (ЕО) № 1254/2008 на Комисията от 15 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола

80

 

 

Регламент (ЕО) № 1255/2008 на Комисията от 15 декември 2008 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 декември 2008 година

83

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/116/ЕО на Комисията от 15 декември 2008 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на аклонифен, имидаклоприд и метазахлор като активни вещества ( 1 )

86

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/945/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 8 декември 2008 година за изменение на Процедурния правилник на Съвета

92

 

 

Комисия

 

 

2008/946/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 12 декември 2008 година за прилагане на Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на изискванията за карантина на аквакултури (нотифицирано под номер C(2008) 7905)  ( 1 )

94

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Рамково решение 2008/947/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година за прилагане на принципа на взаимното признаване към съдебни решения и решения за пробация с оглед на надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции

102

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

16.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1248/2008 НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2008 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 16 декември 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

82,0

TR

101,7

ZZ

91,9

0707 00 05

JO

167,2

MA

56,0

TR

103,0

ZZ

108,7

0709 90 70

MA

106,6

TR

137,6

ZZ

122,1

0805 10 20

AR

18,1

BR

44,6

CL

52,1

MA

76,3

TR

81,3

ZA

43,4

ZZ

52,6

0805 20 10

MA

71,9

TR

72,0

ZZ

72,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

49,8

HR

54,2

IL

75,7

TR

55,0

ZZ

58,7

0805 50 10

MA

64,0

TR

55,3

ZZ

59,7

0808 10 80

CA

82,7

CN

81,3

MK

34,6

US

109,3

ZZ

77,0

0808 20 50

CN

41,0

TR

104,0

US

108,6

ZZ

84,5


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


16.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1249/2008 НА КОМИСИЯТА

от 10 декември 2008 година

за установяване на подробни правила за прилагане на скалите на Общността за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и за отчитане на цените, свързани с тях

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 43, буква м) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 204, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 посоченият регламент ще влезе в сила по отношение на скалите на Общността за класификация на кланични трупове от 1 януари 2009 г. Следва да се приемат подробни правила за прилагане на посочените скали на Общността и за отчитане на цените, базирани на тях, от държавите-членки, които да се прилагат от 1 януари 2009 г.

(2)

Правилата за прилагане на скалите на Общността за класификация на кланични трупове досега са посочени в няколко документа, и по-специално в Регламент (ЕИО) № 563/82 на Комисията от 10 март 1982 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1208/81 по отношение на установяването на пазарните цени на възрастните говеда на основата на скалата на Общността за класификация на кланичните трупове на възрастни говеда (2), Регламент (ЕИО) № 2967/85 на Комисията от 24 октомври 1985 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на скалата на Общността за класификация на кланични трупове на свине (3), Регламент (ЕИО) № 344/91 на Комисията от 13 февруари 1991 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1186/90 на Съвета относно разширяване на приложното поле на скалата на Общността за класификация на кланичните трупове на възрастни говеда (4), Регламент (ЕО) № 295/96 на Комисията от 16 февруари 1996 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1892/87 на Съвета по отношение на регистрирането на пазарните цени на възрастни говеда на базата на скалата на Общността за класификация на кланичните трупове (5), Регламент (ЕО) № 103/2006 на Комисията от 20 януари 2006 г. относно приемане на допълнителни разпоредби за приложението на скалата на Общността за класифициране на кланичните трупове на възрастни говеда (6), Регламент (ЕО) № 908/2006 на Комисията от 20 юни 2006 г. за съставяне на списък с представителни пазари на свинско месо в Общността (7), Регламент (ЕО) № 1128/2006 на Комисията от 24 юли 2006 г. относно етапа от търговията, за който се отнася средната цена за кланични трупове на свине (8), Регламент (ЕО) № 1319/2006 на Комисията от 5 септември 2006 г. относно обмена на информация между държавите-членки и Комисията в сектора на свинското месо (9), Регламент (ЕО) № 710/2008 на Комисията от 24 юли 2008 г. за определяне на тегловните коефициенти за изчисляване на средната пазарна цена в Общността на кланични трупове на свине през пазарната 2008/2009 година (10), Регламент (ЕО) № 22/2008 на Комисията от 11 януари 2008 г. за определяне на подробни правила за скалата на Общността за класификация на кланичните трупове на овце (11) и в Решение 83/471/ЕИО на Комисията от 7 септември 1983 г. относно Контролния комитет на Общността за прилагане на скалата на Общността за класификация на кланичните трупове на възрастни говеда (12). За постигане на яснота и опростеност посочените регламенти и решението следва да бъдат заменени с един правен акт.

(3)

Член 42, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че скалите на Общността за класификация на кланични трупове на възрастни говеда и свине следва да се прилагат в съответствие с определени правила, установени в приложение V към посочения регламент, като държавите-членки могат също да прилагат скалата на Общността за класификация на кланични трупове на овце.

(4)

Член 42, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че скалата на Общността за класификация на кланични трупове в сектора на говеждото и телешкото месо следва да се прилага за кланични трупове на възрастни говеда. В приложение III, част IV, точка 2 от посочения регламент е дадено определение за възрастно животно от рода на едрия рогат добитък във връзка с живото тегло на това животно. Независимо от това определение и с цел да се осигури уеднаквено прилагане, е целесъобразно да се позволи на държавите-членки да направят задължително прилагането на скалата на Общността за кланични трупове на животни от рода на едрия рогат добитък от определена възраст на базата на системата за идентифициране и регистрация, предвидена в Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо (13). Посочената система за идентифициране и регистрация следва също така да се използва за разделянето на кланичните трупове в категории А и Б, както е посочено в приложение V, буква А, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(5)

С цел да се осигури уеднаквена класификация на кланичните трупове на възрастни говеда и на овце в Общността, е необходимо да се дефинират по-прецизно определенията за класовете по конформация и по степен на залоеност, посочени в приложение V, буква А, точка III и буква В, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(6)

В приложение V, буква А, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007 е предвиден клас по конформация S за кланични трупове, получени от говеда от тип двойно замускулен. С оглед на това, че този специфичен клас по конформация отразява специфичните характеристики на говедовъдството в някои от държавите-членки, е уместно да се предвиди държавите-членки да имат възможност да използват класа по конформация S.

(7)

В съответствие с член 43, буква м), подточка iii), второ тире от Регламент (ЕО) № 1234/2007 дерогации от общото задължение за класифициране на кланични трупове на възрастни говеда могат да бъдат разрешени на държавите-членки, поискали това за определени малки предприятия. На базата на придобития опит от прилагането на скалата на Общността за класификация държавите-членки считат за уместно да разполагат с подобни дерогации за кланици, в които на седмица биват заклани не повече от 75 възрастни говеда като средно годишно количество. Комисията счита посочената дерогация за оправдана с оглед на ограничения обем на продукция в тези кланици. Поради същата причина подобна дерогация бе предвидена в член 2, параграф 2, първо тире от Регламент (ЕИО) № 344/91. Следователно, за да се опрости прилагането на член 43, буква м), подточка iii), второ тире от Регламент (ЕО) № 1234/2007, е уместно да бъдат упълномощени държавите-членки да предоставят подобни дерогации.

(8)

В член 43, буква м), подточка iv) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че държавите-членки следва да бъдат упълномощени да не прилагат скалата за класификация на кланични трупове на свине. Посочената разпоредба следва да се приложи по-специално за малки кланици, в които са заклани средно не повече от 200 свине седмично.

(9)

С цел да се осигури акуратното прилагане на скалите на Общността за класификация, следва да се определят условията и практическите методи за класификация, определяне на теглото и идентифициране на кланичните трупове на възрастни говеда, свине и овце, с оглед подобряване на прозрачността на пазара.

(10)

При все това следва да се предвидят разпоредби за определени дерогации, и по-специално за отнасящи се до крайния срок за класифициране и претегляне на кланичните трупове в случай на техническа неизправност на автоматизираните системи за класифициране, за разположението на печатите и етикетите, посочващи класифицирането на кланичните трупове и кланиците, които обезкостяват сами всички кланични трупове. Що се отнася до кланичните трупове на свине, теглото следва да бъде съотнесено към теглото на охладения кланичен труп, изчислено чрез прилагане към резултата от претеглянето на коефициент на превръщане, който трябва да бъде определен. Този коефициент следва да варира в зависимост от времето между тегленето и клането на свинята. За тази цел следва да се разреши коригиране на този коефициент.

(11)

Физическото или юридическото лице, което извършва клането на говеда, следва да бъде информирано за резултата от извършването на класификацията на животните, доставени за клане. Предаването на информацията следва също така да включва определена допълнителна информация, за да се осигури пълна прозрачност спрямо доставчиците.

(12)

С цел да се осигурят прецизност и достоверност на класифицирането на кланични трупове на възрастни говеда, както и на овце, посочената класификация следва да бъде осъществена от персонал, притежаващ необходимата квалификация, потвърдена с лиценз или разрешително.

(13)

С оглед разрешаването на алтернативни методи за директна визуална оценка на конформацията и степента на залоеност на кланични трупове на животни от рода на едрия рогат добитък, може да се въведат автоматизирани системи за класифициране в случаите, в които същите се основават на статистически доказани методи. Разрешаването на автоматизирани системи за класифициране следва да отговаря на определени условия и изисквания, което се отнася и до определянето на максимално допустимата статистическа грешка при извършване на класифицирането.

(14)

След издаването на лиценз следва да се създадат разпоредби с оглед обезпечаване на възможност за въвеждане на изменения в техническата спецификация на автоматизираните системи за класифициране на кланични трупове на възрастни говеда за подобряване на тяхната точност. За такива изменения обаче следва да се изисква предварителното одобрение на компетентните органи, които следва да потвърдят, че в резултат от такива изменения се получава поне същото ниво на точност.

(15)

Стойността на кланичните трупове на свине се определя конкретно от съдържанието на постно месо, съотнесено към теглото на трупа. С цел да се гарантира, че съдържанието на постно месо е оценено обективно, оценката следва да се извърши чрез измерване на определени анатомични части на кланичния труп посредством разрешени и статистически доказани методи. Въпреки че могат да се приложат различни методи за оценка на съдържанието на постно месо в свинските кланични трупове, е необходимо да се гарантира, че изборът на даден метод не засяга оцененото съдържание на постно месо. За определянето на търговската стойност на кланичните трупове на свине следва също така да бъдат разрешено използването на критерии за оценка, различни от теглото и оцененото съдържание на постно месо.

(16)

В приложение V, буква В, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда кланичните трупове на овце да се класифицират по различни класове на базата на конформацията и степента на залоеност. При все това други критерии, по-специално теглото, цвета на месото и степента на залоеност, могат да бъдат използвани за класификация на кланични трупове на агнета с тегло, по-малко от 13 kg.

(17)

Достоверността на класифицирането на кланични трупове на възрастни говеда, свине и овце следва да се проверява чрез редовни инспекции на място, извършени от организации, независими от контролираните предприятия. Следва да бъдат определени условията и минималните изисквания за тези проверки, които включват отчет за извършените проверки, както и възможните последващи действия. В случай че класифицирането на кланични трупове на възрастни говеда е извършено чрез използване на автоматизирани системи за класифициране, би следвало да се предвидят определени допълнителни разпоредби относно проверките на място, които също така би следвало да включват увеличаване на честотата на инспекциите през първоначалния период след издаването на лиценза.

(18)

За да бъдат получени сравними цени на говеждото, свинското и овчето месо от кланични трупове в рамките на Общността, е необходимо да се предвиди, че отчитането на цените следва да се отнесе към добре дефиниран етап от пазарната търговия. Освен това следва да се определи референтното представяне на трупове на възрастни говеда и на овце в ЕС. Следва да се определят и някои коригиращи фактори, за да се премине от представянето, използвано в някои държави-членки, към референтното представяне на ЕС.

(19)

За да се гарантира, че отчетните цени на кланичните трупове са представителни за сектора за производство на говеждо, свинско и овче месо в държавите-членки, е необходимо да се дефинират категории и класове, както и определени критерии, определящи за кои предприятия или лица отчитането на цените следва да бъде задължително.

(20)

За целите на отчитане на цените на говежди кланични трупове на държавите-членки следва да се разреши да вземат решение дали да разделят тяхната територия, и ако е така, на колко региона. Целесъобразно е да се предвиди отчитането на цените за Обединеното кралство да се отнесе към два региона, а именно Великобритания и Северна Ирландия.

(21)

В случай че държавите-членки са учредили регионални комитети за определяне на цените на кланичните трупове на възрастни говеда, следва да се предвиди тяхното членство да осигурява балансиран и обективен подход и цените, определени от тези комитети, да бъдат взети под внимание при изчисляването на националната цена.

(22)

В случай че са извършени допълнителни плащания на доставчици на възрастни говеда, предприятията или лицата, задължени да отчитат цени, следва да се задължат да извършат определени корекции на цените, за да се избегнат всякакви нарушения при изчисляването на средните национални цени.

(23)

Следва да се определи практическият метод, който да бъде използван от държавите-членки за изчисляване на средните седмични цени. Тези цени следва да се докладват седмично на Комисията, което ще послужи като основа за определяне на среднопретеглените цени на равнището на Общността.

(24)

С оглед на контрола на отчитането на цените на кланични трупове на възрастни говеда, свине и овце държавите-членки се задължават периодично да съобщават определена информация на Комисията.

(25)

С цел да се осигури уеднаквено прилагане на скалите на Общността за класификация на кланични трупове на говеда и овце в рамките на Общността, член 42, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда инспекциите на място да се извършват от инспекционен комитет на Общността, съставен от експерти на Комисията и експерти, назначени от държавите-членки. Следва да се предвидят правила за прилагане относно състава и дейността на посочения комитет.

(26)

Необходимо е да се предвиди, че държавите-членки следва да вземат определени мерки, за да осигурят правилно прилагане на скалите на Общността за класификация, да гарантират точността на отчетните цени и да накажат измамите. Освен това държавите-членки са задължени да информират Комисията за тези мерки.

(27)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБХВАТ

Член 1

Обхват

Настоящият регламент установява подробни правила за прилагане на скалите на Общността за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и за отчитане на техните цени, както е предвидено в член 43, буква м) от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

ГЛАВА II

СЕКТОР НА ГОВЕЖДОТО МЕСО

Член 2

Приложно поле и общи разпоредби

1.   Скалата на Общността за класификация на кланични трупове от сектора на говеждото и телешкото месо следва да се прилага за кланични трупове на възрастни говеда.

2.   Независимо от приложение III, част IV, точка 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 държавите-членки могат да решат скалата на Общността, посочена в параграф 1, да се прилага за кланични трупове на възрастни говеда на възраст 12 или повече месеца при клане.

3.   За целите на прилагане на приложение V, буква А, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007 кланичните трупове на некастрираните млади мъжки животни на по-малко от две години (категория А) се разграничават от тези на други некастрирани мъжки животни (категория Б) по възрастта на животното.

4.   Възрастта на говедата, посочени в параграфи 2 и 3, се проверява на базата на информацията, която е на разположение в идентификационната и регистрационна система за говеда, създадена във всяка държава-членка в съответствие с дял I от Регламент (ЕО) № 1760/2000.

Член 3

Допълнителни разпоредби относно класовете по конформация и степен на залоеност

Допълнителна подробна информация за определенията на класовете по конформация и степен на залоеност, посочени в приложение V, буква А, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007, са изложени в приложение I към настоящия регламент.

Член 4

Клас по конформация S

Класът по конформация S, посочен в приложение V, буква А, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007, може да бъде използван от държавите-членки съобразно техните специфични характеристики на говедовъдство.

Член 5

Дерогации от системата за задължително класифициране на кланичните трупове

Държавите-членки може да решат, че изискванията за класификация на кланични трупове на възрастни говеда, определени в приложение V, буква А, точка V от Регламент (ЕО) № 1234/2007, не са със задължителен характер за одобрени предприятия, в които седмично са заклани не повече от 75 възрастни говеда като средногодишен брой.

Член 6

Класифициране и идентифициране

1.   Класифицирането и идентифицирането, посочени в приложение V, буква А, точка V от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се извършват в самата кланица.

2.   Класифицирането, идентифицирането и претеглянето на кланичния труп се извършват не по-късно от един час след като животното е било заклано.

Освен това в случаите, когато автоматизираните системи за класифициране, посочени в член 9, не могат да класифицират кланичните трупове, класифицирането и идентифицирането на тези кланични трупове се извършват в деня, в който е заклано животното.

3.   Идентифицирането на кланичните трупове се извършва посредством маркиране, посочващо категорията, класа по конформация и степента на залоеност, посочени съответно в приложение V, буква А, точки II и III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Посоченото маркиране се извършва посредством щамповане от външната страна на кланичния труп чрез неизтриваемо и нетоксично мастило съгласно процедура, която е одобрена от компетентните национални органи; буквите и цифрите трябва да бъдат високи поне два сантиметра.

Маркировките се поставят върху задните четвъртинки върху филето, на височината на четвъртия лумбален прешлен и върху предните четвъртинки на широкия край на гърдите, на около 10—30 сантиметра от разреза на гръдната кост. Въпреки това държавите-членки могат да определят други места върху всяка четвъртинка труп, при условие че предварително уведомят Комисията за това.

4.   Без да се засягат разпоредбите на член 4, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 1669/2006 на Комисията (14) и на приложение I, точка I, буква a) от Регламент (ЕО) № 826/2008 на Комисията (15), държавите-членки могат да разрешават замяната на маркирането с етикетиране при следните условия:

а)

етикетите могат да бъдат съхранявани и поставяни само в одобрени предприятия, които се занимават с клане на животни; техните размери не могат да бъдат по-малки от 50 cm2;

б)

освен изискванията, посочени в параграф 3, етикетите задължително посочват номера на одобрението на кланицата, идентификационния или кланичния номер на животното, датата на клането, теглото на кланичния труп и, ако е приложимо, обстоятелството, че класифицирането е извършено с използване на автоматизирани системи за класифициране;

в)

указанията, посочени в буква б), трябва да са ясно четливи, като не се допускат никакви изменения, освен ако са ясно отбелязани на етикета и извършени под надзора и съгласно практическите условия, определени от компетентните органи;

г)

етикетите трябва да бъдат защитени от подправяне, да издържат на разкъсване и да са закрепени здраво върху всяка четвъртина на местата, определени в параграф 3, трета алинея.

Когато класификацията е извършена посредством автоматизираната система за класифициране, посочена в член 11, използването на етикети е задължително.

5.   Маркировките и етикетите, посочени в параграфи 3 и 4, не трябва да бъдат снемани преди обезкостяването на четвъртините.

6.   Категорията се указва в съответствие с разпоредбите на приложение V, буква А, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и с разпоредбите на член 2, параграфи 3 и 4 от настоящия регламент.

Указването на подкласовете или, където е приложимо, представянето на категории в зависимост от възрастта, се извършва посредством символи, които са различни от използваните за класификацията.

7.   Задълженията, свързани с идентифицирането на кланичните трупове, предвидени в параграфи 3—6, не се прилагат спрямо одобрени кланици, които сами извършват обезкостяването на всички получени кланични трупове.

Член 7

Съобщаване на резултатите от класификацията

1.   Резултатите от класификацията, извършена в съответствие с приложение V, буква А, точка V от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се съобщават писмено или по електронен път на физическото или юридическото лице, извършило клането.

2.   За целите на съобщаването на резултатите от класификацията фактурата или документът, приложен към нея, адресирани до доставчика на животното, или при липса на такъв, до физическото или юридическото лице, отговорно за операциите по клането, следва да включват за всеки кланичен труп:

а)

категорията, както и класа по конформация и степен на залоеност посредством съответните букви и цифри, посочени в приложение V, буква А, точки II и III от Регламент (ЕО) № 1234/2007;

б)

теглото на кланичния труп, установено в съответствие с член 13, параграф 2 от настоящия регламент, като се посочва дали то се отнася до теглото в топло или охладено състояние;

в)

представянето на кланичния труп се прилага в момента на претеглянето и класифицирането му, докато е бил закачен на кука;

г)

където е приложимо, обстоятелството, че класифицирането е извършено с използване на автоматизирани системи за класифициране.

3.   Държавите-членки могат да изискат съобщаването, посочено в параграф 2, буква а), да включва подкласове за конформация и степен на залоеност, когато е налице такава информация.

Обозначението на представянето на кланични трупове, посочено в параграф 2, буква в), не е задължително, ако съгласно законодателството, прието на равнище държави-членки, е разрешено само едно представяне на кланичен труп.

Член 8

Класификация от квалифицирани класификатори

Държавите-членки гарантират, че класифицирането се осъществява от квалифицирани класификатори, които са получили лиценз за тази цел. Лицензът може да бъде заменен с одобрение, което е издадено от държавата-членка, когато такова одобрение е равносилно на признаване на квалификация.

Член 9

Разрешаване на автоматизирани системи за класифициране

1.   Държавите-членки могат да издадат лиценз, с който се разрешава прилагането на автоматизирани системи за класифициране на тяхната територия или на част от тази територия.

Разрешаването зависи от това, дали са изпълнени условията и минималните изисквания на изпитването за сертифициране, предвидени в приложение II, част А.

Поне два месеца преди началото на изпитването за сертифициране държавите-членки предоставят на Комисията информацията, посочена в приложение II, част Б. Държавите-членки определят независим орган, който да анализира резултатите от изпитването за сертифициране. В срок от два месеца след датата на изпълнение на изпитването за сертифициране държавите-членки представят на Комисията информацията, посочена в приложение II, част В.

2.   В случаите, когато се издава даден лиценз за разрешение на автоматизирани системи за класифициране въз основа на изпитване за сертифициране, по време на което е представен повече от един кланичен труп, разликите в представянето на кланичните трупове не следва да водят до разлики в резултатите от класификацията.

3.   След като информират Комисията, държавите-членки могат да издадат лиценз, с който се разрешават автоматизирани системи за класифициране, които да се прилагат на тяхна територия или на част от тази територия, без да се организира изпитване за сертифициране, при условие че такъв лиценз вече е бил предоставен за същите автоматизирани системи за класифициране, които се прилагат в друга част от територията на съответната държава-членка или в друга държава-членка въз основа на изпитване за сертифициране с образци от кланични трупове, за които те считат, че са еднакво представителни по отношение на категория, класове по конформация и степен на залоеност, на възрастни говеда, заклани на територия на съответната държава-членка или на част от нейната територия.

4.   Измененията в техническата спецификация на автоматизираните системи за класифициране, за които е бил издаден лиценз, се разрешават само след като е получено одобрението на компетентните органи от съответната държава-членка и е доказано, че такива изменения водят до поне същото ниво на точност в сравнение с нивото на точност, което е получено по време на изпитването за сертифициране.

Държавите-членки информират Комисията за всички подобни изменения, за които са дали своето одобрение.

Член 10

Класификация чрез автоматизираните системи за класифициране

1.   Предприятията, които извършват класификация посредством автоматизирани системи за класифициране:

а)

идентифицират категорията на кланичния труп; за тази цел се използва системата за идентифициране и регистриране на говеда, посочена в дял I от Регламент (ЕО) № 1760/2000;

б)

водят ежедневни отчети за контрола върху функционирането на автоматизираните системи за класифициране, включващи по-специално всички установени недостатъци и предприетите при необходимост действия.

2.   Класификациите чрез автоматизираните системи за класифициране са валидни само ако:

а)

представеният кланичен труп е идентичен с представения по време на изпитването за сертифициране; или

б)

ако е доказано в удовлетворителна степен пред компетентните органи на съответната държава-членка, че използването на различен кланичен труп не влияе върху резултата от класификацията чрез автоматизираната система за класифициране.

Член 11

Проверки на място

1.   Работата на класификаторите, посочена в член 8, както и класифицирането и идентифицирането на кланични трупове в предприятията, предвидени в приложение V, буква А, точка V от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се проверява на място без предварително предупреждение от орган, който е независим от агенциите за класифициране и от предприятията.

Въпреки това изискването за независимост от агенциите за класифициране не се прилага в случаите, когато такива проверки се провеждат от самия компетентен орган.

2.   Проверките трябва да се извършват поне два пъти на всеки три месеца във всички одобрени предприятия, в които седмично са заклани 75 възрастни говеда като средногодишен брой. Всяка проверка задължително включва поне 40 произволно избрани кланични трупа.

Въпреки това в одобрените предприятия, в които са заклани 75 или по-малко възрастни говеда седмично като средногодишен брой, държавите-членки следва да определят честотата на проверките и минималния брой кланични трупове за проверка на базата на тяхната оценка на риска, и по-специално да вземат предвид броя на закланите възрастни говеда в съответните кланици и констатациите, направени по време на предишните проверки в тези кланици.

Държавите-членки уведомяват Комисията за взетите от тях мерки за прилагане на разпоредбите на втора алинея най-късно до 1 юли 2009 г. и впоследствие в срок от един месец след евентуалните изменения, за които трябва да се съобщи.

3.   Във всички одобрени предприятия, които осъществяват класифициране с използване на автоматизирани системи за класифициране, на всеки три месеца се провеждат поне по шест проверки през първите 12 месеца след издаването на посочения в член 9, параграф 1 лиценз. След изтичането на този период проверките следва да се провеждат поне по два пъти на всеки три месеца във всички одобрени предприятия, които осъществяват класифициране с използване на автоматизирани системи за класифициране. Всяка проверка задължително включва поне 40 произволно избрани кланични трупа. По време на проверките по-специално следва да се установи следното:

а)

категорията на кланичния труп;

б)

точността на автоматизираните системи за класифициране, като се използва системата от точки и лимити, посочена в приложение II, част А3;

в)

представянето на кланичните трупове;

г)

ежедневното калибриране, както и всички други технически аспекти от автоматизираните системи за класифициране, които са важни за гарантиране, че полученото ниво на точност при използването на автоматизирани системи за класифициране е поне толкова добро, колкото е нивото на точност, получено при изпитването за сертифициране;

д)

дневните контролни отчети, посочени в член 10, параграф 1, буква б).

4.   В случаите, когато органът, извършващ проверката, не е част от държавната администрация, предвидените в параграфи 2 и 3 проверки се провеждат под физическия надзор на публичен орган при същите условия и поне веднъж годишно. Публичният орган бива информиран редовно относно констатациите на контролния орган.

Член 12

Доклади от инспекциите и последващи действия

1.   Докладите от проверките, посочени в член 11, следва да се изготвят и да се съхраняват от националните контролни органи. В тези доклади следва по-конкретно да се съдържа броят на проверените кланични трупове, както и броят на онези кланични трупове, които са били неправилно класифицирани или идентифицирани. В тях освен това следва да се дават пълни подробности относно начина на представяне на кланичните трупове, а когато е целесъобразно — подробности относно тяхното съответствие с правилата на Общността.

2.   Когато по време на проверки бъдат установени значителен брой случаи на неправилно класифициране или на идентифициране, което не е извършено в съответствие с правилата, установени по време на проверките, посочени в член 11:

а)

броят на проверените кланични трупове и честотата на проверките по места се увеличават;

б)

лицензите или разрешителните, предвидени в член 8 и член 9, параграф 1, могат да бъдат отнети.

Член 13

Пазарна цена за регистрация

1.   Пазарната цена, която следва да бъде установена въз основа на скалата на Общността за класификация, посочена в член 42, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, е цената, платена на доставчика за животното, доставено в кланицата, без да се включва данък добавена стойност. Тази цена е изразена за 100 килограма тегло на кланичен труп, представен в съответствие с параграф 3 от настоящия член, претеглен и класифициран, докато е бил закачен на кука в кланицата.

2.   Теглото, което следва да бъде отчетено, е теглото на топлия кланичен труп, измерено не по-късно от час, след като е било заклано животното.

Теглото на охладения кланичен труп се отнася към теглото на топлия кланичен труп, както е посочено в първа алинея, като се извадят 2 %.

3.   За целите на установяване на пазарни цени трупът се представя без отстраняване на външните мазнини, а вратът е отрязан в съответствие с ветеринарно-санитарните изисквания:

а)

без бъбреци,

б)

без бъбречни тлъстини,

в)

без тазови тлъстини,

г)

без сухожилната част на диафрагмата,

д)

без мускулната част на диафрагмата,

е)

без опашка,

ж)

без гръбначен мозък,

з)

без тлъстини в областта на скротума,

и)

без тлъстини по вътрешната страна на бута,

й)

без югуларната вена и прилежащите тлъстини.

4.   За прилагането на приложение V, буква А, точка V, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и чрез дерогация от параграф 3 от настоящия член отстраняването на външната мазнина включва само и единствено частичното отстраняване на тлъстините:

а)

от бутовете, филето и средните ребра;

б)

от широкия край на гърдите, външната аногенитална област и опашката;

в)

от вътрешната страна на бута.

5.   Когато представянето на кланичния труп при претеглянето и класифицирането му, докато е бил закачен на кука, се различава от представянето, посочено в параграф 3, теглото на кланичния труп се коригира чрез прилагане на коригиращите фактори, посочени в приложение III, с цел да се премине от това представяне към референтното представяне. В този случай цената за всеки 100 килограма тегло от кланичен труп се коригира съответно.

Когато корекциите, посочени в първа алинея, са еднакви за цялата територия на държавата-членка, те се изчисляват на национална база. Когато подобни корекции варират за различните кланици, те се изчисляват индивидуално.

Член 14

Категории и класове за регистриране на пазарни цени

1.   Регистрирането на пазарните цени на национално и общностно равнище на базата на скалата на Общността за класификация, посочена в член 42, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се извършва всяка седмица и се отнася за следните класове по конформация и степен на залоеност от петте категории, определени в приложение V, буква А, точка II от посочения регламент:

а)

трупове на млади некастрирани мъжки животни до две години: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

б)

трупове на други некастрирани мъжки животни: R3;

в)

трупове на кастрирани мъжки животни: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

г)

трупове на женски животни, които са се отелвали: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

д)

трупове на други женски животни: U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

2.   Държавите-членки вземат решение дали територията им да се състои от един-единствен район или да бъде разделена на повече райони. Това решение се взема въз основа на:

а)

размера на територията;

б)

наличието на административни деления, ако има такива;

в)

варирането на цените на географски принцип.

Обединеното кралство обаче се състои от поне два района, а именно Великобритания и Северна Ирландия, които могат да бъдат подразделени на базата на критериите, посочени в първа алинея.

Член 15

Представителни цени

1.   Регистрирането на цените може да се извършва от следните лица:

а)

операторите на кланици, извършващи клане на 20 000 или повече възрастни говеда годишно, отгледани в тях или за тях и/или възрастни говеда, закупени от тях;

б)

операторите на кланици, определени от държавата-членка, извършващи клане на по-малко от 20 000 възрастни говеда годишно, отгледани от тях или за тях и/или възрастни говеда, закупени от тях;

в)

всяко физическо или юридическо лице, което годишно изпраща за клане 10 000 или повече възрастни говеда в кланица; и

г)

всяко физическо или юридическо лице, определено от държавата-членка, което годишно изпраща за клане по-малко от 10 000 възрастни говеда в кланица.

Държавата-членка гарантира регистрирането на цените поне на:

а)

25 % от закланите животни в тези нейни райони, които обхващат заедно поне 75 % от общия брой заклани животни в тази държава-членка, и

б)

30 % от възрастните говеда, заклани на нейна територия.

2.   Регистрираните съгласно параграф 1 цени са тези, които се отнасят до възрастните говеда, заклани по време на съответния период на регистрация, на базата на теглото на охладения кланичен труп, както е установено в член 13, параграф 2, втора алинея.

В случай на кланица, която коли възрастни говеда, отгледани в нея или за нея, регистрираната цена е средната цена, заплатена за кланични трупове от еквивалентна категория или клас, заклани през същата седмица в тази кланица.

Записите на регистрираните цени за всеки клас, посочен в член 14, параграф 1, съдържат информация за средното тегло на кланичните трупове, за които се отнасят, и дали са били коригирани или не, за да се вземе предвид всеки от елементите, посочени в член 13.

Член 16

Изчисляване на седмичните цени

1.   Цените, регистрирани в съответствие с член 15, в периода от понеделник до неделя, следва:

а)

да се докладват в писмена форма или по електронен път на компетентните органи на държавата-членка от оператора на кланицата или съответното физическо или юридическо лице до деня, определен от държавата-членка, или

б)

по избор на държавата-членка да се предоставят на разположение на нейните компетентни органи в кланицата или в сградите, където се помещава физическото или юридическото лице.

Въпреки това, когато дадена държава-членка е учредила комитет за определяне на цените за даден район и когато членовете на такъв комитет представляват поравно купувачите и продавачите на възрастни говеда и кланични трупове на възрастни говеда, като председателят е назначен от компетентния орган, тази държава-членка може да предвиди цените и данните да бъдат изпратени директно на председателя на комитета в съответния район. В случай че държавата-членка не е предвидила такава възможност, компетентният орган ги изпраща на председателя на този комитет. Председателят гарантира, че произходът на всяка от цените не може да бъде идентифициран, когато се съобщава на членовете на комитета.

2.   Обявените цени са средните цени на клас.

3.   Всяка кланица или физическо или юридическо лице, посочени в член 15, параграф 1, първа алинея, които извършват допълнителни плащания на доставчици на възрастни говеда или кланични трупове на възрастни говеда, в случай че тези плащания не са взети под внимание в обявените цени, уведомяват компетентния орган на своята държава-членка за последното допълнително плащане, извършено от тях и за периода, за който то се отнася. След това те уведомяват държавата-членка за сумата на всички допълнителни плащания всеки път, когато се извършва такова плащане.

4.   Компетентният орган на държавата-членка определя средни цени на район за всеки клас, посочен в член 14, параграф 1, от цените, обявени пред него съгласно параграф 1 от настоящия член.

Комитетите, посочени в настоящия член, параграф 1, втора алинея, определят средни цени на район за всеки клас, посочен в член 14, параграф 1, от цените, обявени пред тях съгласно параграф 1 от настоящия член, и ги съобщават на компетентния орган на държавата-членка.

5.   В случай на покупки по фиксирани цени, когато кланичните трупове в дадена партида се отнасят до не повече от три последователни класа по конформация и три последователни класа по степен на залоеност в рамките на една и съща категория, цената се взема предвид при определяне на цените съгласно параграф 4 за класа по конформация, в който са класифицирани най-голям брой кланични трупове, или ако същите са разделени поравно между класовете, за средния от тези класове, когато съществува такъв клас. Във всички други случаи цената не се взема под внимание.

Когато обаче покупките по фиксирани цени представляват по-малко от 35 % от общия брой заклани възрастни говеда в държавата-членка, тя може да реши да не взема под внимание цените за такива покупки при изчисленията съгласно параграф 4.

6.   В такъв случай компетентният орган изчислява първоначална национална цена за всеки клас чрез съпоставяне на цените по райони, за да се отчете делът на броя заклани животни от съответната категория в района, за който те се отнасят, спрямо общия брой заклани животни от съответната категория в държавата-членка.

7.   Компетентният орган коригира първоначалната национална цена, посочена в параграф 6:

а)

за да отчете всеки от елементите, посочени в член 13, в случай че още не е направена такава корекция;

б)

за да гарантира, че цената е изчислена на базата на теглото на охладения кланичен труп, както е посочено в член 13, параграф 2, втора алинея;

в)

за да отчете допълнителните плащания, направени, както е посочено в параграф 3, в случай че корекцията възлиза на поне 1 % от цената за въпросния клас.

При извършване на корекцията по буква в) компетентният орган разделя общата сума на допълнителните плащания, извършени в рамките на сектора за говеждо месо в съответната държава-членка през предходната финансова година, на общото годишно количество продукция в тонове от възрастни говеда, за които се обявяват цените.

8.   В случай че съгласно становището на компетентния орган на държавата-членка обявените пред него цени:

а)

се отнасят за незначителен брой кланични трупове, той не взема под внимание тези цени;

б)

изглеждат недостоверни, той ги взема предвид само след като се увери, че те са достоверни.

Член 17

Седмично отчитане на цените пред Комисията

1.   В съответствие с член 36 държавите-членки съобщават на Комисията цените, изчислени в съответствие с член 16, параграфи 4—7. Те не съобщават тези цени на никой друг орган, преди да са ги съобщили на Комисията.

2.   Когато, при изключителни обстоятелства или поради сезонност на доставките, цените, отнасящи се до значителен брой кланични трупове от един или повече класове, посочени в член 14, параграф 1, не могат да бъдат регистрирани в дадена държава-членка или район, Комисията може да използва последните регистрирани цени за дадения клас/дадените класове преди това събитие; когато такова положение продължи повече от две последователни седмици, Комисията може да вземе решение да елиминира временно въпросния клас/въпросните класове за целите на отчитане на цените и за временно преразпределение на теглото или теглата, определени за тези класове.

Член 18

Средни цени на Общността

1.   За дадена категория:

а)

средната цена на Общността за всеки от класовете по конформация и степен на залоеност, изброени в член 14, параграф 1, е среднопретеглената стойност на националните пазарни цени, регистрирани за класа. Претеглянето се базира на съотношението между броя заклани животни от този клас във всяка държава-членка и общия брой заклани животни от този клас в Общността;

б)

средната цена на Общността за всеки клас по конформация е среднопретеглената стойност на средните цени на Общността за класовете по степен на залоеност, съставляващи този клас по конформация. претеглянето се базира на съотношението между броя заклани животни от всеки клас по степен на залоеност и общия брой заклани животни от този клас по конформация в Общността;

в)

средната цена на Общността е среднопретеглената стойност на средните цени в Общността, посочени в буква а). Претеглянето се базира на съотношението между броя заклани животни във всеки клас, посочен в буква а), и общия брой заклани животни в Общността от тази категория.

2.   Средната цена на Общността за всички категории заедно е среднопретеглената стойност на средните цени, посочени в параграф 1, буква в). Претеглянето се базира на съотношението между всяка категория и общия брой заклани възрастни говеда в Общността.

Член 19

Годишно информиране на Комисията от държавите-членки

Не по-късно от 15 април всяка година държавите-членки изпращат на Комисията:

а)

поверителен списък на кланиците, регистриращи цени съгласно член 15, параграф 1, буква а) или б), посочващ броя заклани възрастни говеда за всяка кланица и ако е възможно, тоновете кланично тегло за предходната календарна година;

б)

поверителен списък на физическите или юридическите лица, регистриращи цени съгласно член 15, параграф 1, буква в) или г), посочващ броя на закланите възрастни говеда, изпратени от тях за клане и ако е възможно, тоновете кланично тегло за предходната календарна година;

в)

списък на районите, за които са регистрирани цени, и определените претегляния за всеки от тях съгласно член 16, параграф 6.

ГЛАВА III

СЕКТОР НА СВИНСКОТО МЕСО

Член 20

Задължителна класификация на кланични трупове и дерогации от нея

1.   Скалата на Общността за класификация на кланични трупове на свине, посочена в член 42, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, следва да се използва в кланиците за класифициране на всички кланични трупове, за да се даде възможност на производителите да получат справедливо заплащане въз основа на теглото и състава на свинете, които са доставили в кланицата.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки могат да решат да направят прилагането на настоящата скала незадължително в кланиците:

а)

за които съответните държави-членки определят максимален брой заклани животни; този брой не може да надвишава 200 свине седмично средно на година;

б)

които колят само свине, родени и угоени в собствените им свинеферми, и които разфасоват всички получени кланични трупове.

Съответните държави-членки уведомяват Комисията за своето решение, посочено в първа алинея, определяйки максималния разрешен брой заклани животни за всяка кланица, освободена от прилагането на скалата на Общността.

Член 21

Претегляне, класифициране и маркиране

1.   Кланичните трупове на свине се класифицират по време на претеглянето в съответствие с класификацията, определена в приложение V, буква Б, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

По отношение на свинете, заклани на тяхна територия, на държавите-членки може да бъде разрешено, в съответствие с процедурата, предвидена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, да позволяват класифицирането да се извършва преди претеглянето.

2.   В съответствие с член 43, буква м), подточка iv) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 разпоредбите на приложение V, буква Б, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и на параграф 1 от настоящия член по отношение на закланите на територията на държавите-членки свине не изключват използването на критерии за оценка в допълнение към теглото и определянето на съдържанието на постно месо.

3.   Незабавно след класификацията кланичните трупове на свине се маркират с главни букви, уточняващи класа на кланичния труп или процента на установеното постно месо, както е посочено в приложение V, буква Б, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Буквите или числата трябва да бъдат високи поне два сантиметра. Всяко нетоксично, неизличимо и топлоустойчиво мастило може да бъде използвано за маркиране, както и всяка друга форма на постоянно маркиране, разрешена предварително от компетентните национални органи.

Без да се засягат разпоредбите на първа алинея, върху кланичния труп може да се маркира неговото тегло или други данни, считани за нужни.

Половинките кланични трупове се маркират на кожата на задния джолан или бута.

Етикет, закрепен по такъв начин, че да не може да бъде отстранен, без да се повреди, също е приемлива форма на маркиране.

4.   Чрез дерогация от параграф 3 държавите-членки могат да определят, че не е необходимо да се маркират кланичните трупове на свине, когато е съставен протокол, съдържащ най-малко следните данни за всеки кланичен труп:

а)

индивидуална идентификация на кланичния труп по начин, който не допуска промяна;

б)

теглото на топлия кланичен труп; и

в)

установеното съдържание на постно месо.

Този протокол трябва да се съхранява в продължение на шест месеца и да бъде заверен като оригинал в деня на съставянето му от лице, натоварено с тази контролна функция.

Въпреки това, за да могат кланичните трупове да бъдат продавани неразфасовани в друга държава-членка, те трябва да бъдат маркирани в съответствие със съответния клас, предвиден в приложение V, буква Б, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007, или в съответствие с процента, изразяващ съдържанието на постно месо.

5.   Без да се засягат разпоредбите на приложение V, буква Б, точка III, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1234/2007, преди претеглянето, класифицирането и маркирането от кланичните трупове не може да се отнема мастна, мускулна или друга тъкан.

Член 22

Тегло на кланичния труп

1.   За целите на прилагането на член 42, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, теглото се отнася за представения охладен кланичен труп, както е описан в приложение V, буква Б, точка III от посочения регламент.

2.   Трупът се претегля възможно най-бързо след клането, но не по-късно от 45 минути след клането на свинята.

Теглото на охладения кланичен труп се отнася към теглото на топлия кланичен труп, както е посочено в първа алинея, като се извадят 2 %.

Ако в дадена кланица периодът от 45 минути между клането и тегленето на свинята обикновено не може да бъде спазен, компетентният орган от съответната държава-членка може да позволи този период да бъде удължен, при условие че намалението от 2 %, посочено във втора алинея бъде намалено с 0,1 за всеки допълнително изминал четвърт час или част от него.

3.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 теглото на охладения кланичен труп може да бъде изчислено с позоваване на предварително определени скали за абсолютни намаления на теглото, установени от държавите-членки в съответствие с характеристиките на тяхното поголовие свине и съобщени на Комисията. Използването на такива скали се разрешава в съответствие с процедурата, предвидена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, ако намаленията на индивидуалното тегло на кланичните трупове отговарят, доколкото е възможно, на намаленията, произтичащи от параграфи 1 и 2.

Член 23

Съдържание на постно месо в кланичните трупове на свине

1.   За целите на прилагане на приложение V, буква Б, точка IV от Регламент (ЕО) № 1234/2007 съдържанието на постно месо в кланичните трупове на свине следва да бъде отношението между:

теглото на всички напречно набраздени червени мускули, доколкото те могат да бъдат отделени с нож, и

теглото на трупа.

Теглото на всички напречно набраздени червени мускули се получава или след пълното нарязване на трупа, или след частично нарязване на трупа, или от съчетаване между цялостно и частично нарязване на трупа чрез бърз национален метод, основан на статистически проверените методи, приети в съответствие с процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Нарязването, посочено във втора алинея, може да бъде заместено с оценяване на процента на постно месо посредством пълно нарязване с компютърно управляван томографски апарат, при условие че са представени достатъчно задоволителни резултати от нарязването.

2.   Стандартният статистически метод за оценяване на съдържанието на постно месо в кланичните трупове на свине, разрешен като метод за класификация по смисъла на приложение V, буква Б, точка IV от Регламент (ЕО) № 1234/2007, е или обикновеният метод на най-малките квадрати, или методите за съкращаване и привеждане под общ знаменател, но може да се използват и други доказани статистически методи.

Методът се основава на представителни проби от съответните национални или регионални производства на свинско месо, които се състоят най-малко от 120 кланични трупа, чието съдържание на постно месо е било потвърдено в съответствие с метода за дисекция, описан в приложение IV към настоящия регламент. Ако се използват методи за множествено вземане на проби, съответствието се измерва поне на 50 кланични трупа, а точността е поне равна на тази, получена при използване на стандартния статистически метод за 120 кланични трупа, като се използва методът, описан в приложение IV.

3.   Методите за оценка се разрешават само ако предсказуемостта на квадратния корен от средноквадратичните грешки (RMSEP), изчислена чрез техниката на кръстосано потвърждаване или чрез тестове за изпитване върху представителна извадка върху най-малко 60 кланични трупа, е по-малка от 2,5. В допълнение всички извънредни стойности се включват в изчисляването на RMSEP.

4.   Държавите-членки съобщават на Комисията с протокол методите на класификация, които желаят да бъдат разрешени на тяхна територия, като описват опита за разрязване и указват принципите, на които се основават тези методи, както и предвижданите уравнения за оценка на процента постно месо. Протоколът следва да съдържа две части и да включва елементите, посочени в приложение V. Първата част на протокола се представя на Комисията преди началото на опита за разрязване.

Прилагането на методите за класификация на територията на една държава-членка се разрешава в съответствие с процедурата, предвидена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и въз основа на протокола.

5.   Прилагането на методи за класификация трябва да отговаря във всички свои елементи на описанието, дадено в решението на Общността, което ги разрешава.

Член 24

Проверки на място

1.   Класификацията, претеглянето и маркирането на кланичните трупове на свине в предприятията, посочени в член 20, се проверяват на място без предварително предупреждение от орган, който е независим от агенциите за класифициране и от предприятията.

Въпреки това изискването за независимост на агенцията за класифициране не се прилага в случаите, когато такива проверки се провеждат от самия компетентен орган.

2.   Проверките трябва да се извършват поне два пъти на всеки три месеца във всички одобрени предприятия, в които седмично са заклани 200 или повече свине като средногодишен брой.

Въпреки това в одобрените предприятия, където седмично са заклани по-малко от 200 свине като средногодишен брой, държавите-членки определят честота на проверките.

3.   За прилагане на разпоредбите на параграфи 1 и 2 държавите-членки:

а)

определят обхвата на проверките на базата на тяхната оценка на риска, и по-специално като вземат предвид броя на закланите свине в съответните кланици и констатациите, направени по време на предишните проверки в тези кланици;

б)

уведомяват Комисията за взетите от тях мерки за прилагане на посочените разпоредби най-късно до 1 юли 2009 г. и след това в срок от един месец след евентуалните изменения, за които трябва да бъде съобщено.

4.   В случаите, когато отговорният за проверките орган не е част от държавната администрация, предвидените в параграфи 1 и 2 проверки се провеждат под физическия надзор на публичен орган при същите условия и най-малко веднъж годишно. Публичният орган следва да бъде редовно информиран относно констатациите на органа, който отговаря за проверките.

Член 25

Пазарна цена на кланичните трупове на свине в държавите-членки

1.   Пазарната цена на кланичните трупове на свине в държава-членка е равна на средната стойност на котировките за кланични трупове на свине, записани на представителните пазари или центровете за котировки на държавата-членка.

2.   Цената, посочена в параграф 1, се определя, като се използват котировки, записани за претегляне на кланични трупове:

от 60 до не повече от 120 kg от степен Е,

от 120 до не повече от 180 kg от степен R.

Изборът на тегловни категории и всяка дейност по претеглянето се извършват от заинтересованата държава-членка; последната информира Комисията за това.

3.   Държавите-членки следва да уведомят Комисията за представителните пазари или за центровете за котировки, посочени в параграф 1, най-късно до 1 юли 2009 г. и след това в срок от един месец след евентуалните изменения, за които трябва да бъде съобщено.

Комисията съобщава посочената в първа алинея информация на държавите-членки.

Член 26

Средна цена в Общността

1.   Средната пазарна цена на Общността за кланични трупове на свине, посочена в членове 17 и 37 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се определя на основата на цените при влизане в кланицата, без ДДС, платими на доставчиците на живи свине.

2.   Цените, определени съгласно параграф 1, включват стойността на непреработената карантия и животински отпадъци и се изразяват за 100 kg охладени кланични трупове на свине:

представени в съответствие с референтното представяне, посочено в приложение V, буква Б, точка III, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и

претеглени и класифицирани на кука в кланицата, като записаното тегло е на охладен кланичен труп, в съответствие с методите, предвидени в член 22 от настоящия регламент.

3.   За изчисляването на пазарната цена на Общността, както е предвидено в параграф 1, записаните цени във всяка държава-членка се съпоставят, като се използват коефициенти, изразяващи относителния дял на броя на свинете във всяка държава-членка.

Коефициентите, посочени в първа алинея, се определят на базата на броя свине, преброени в началото на декември всяка година в съответствие с Директива 93/23/ЕИО на Съвета (16).

Член 27

Седмично отчитане на котировки пред Комисията

1.   В съответствие с член 36 държавите-членки съобщават на Комисията:

а)

котировките, определени в съответствие с член 25, параграф 1 и член 26, параграфи 1 и 2;

б)

представителните котировки за малки прасета на глава средно живо тегло приблизително 20 kg.

2.   Когато Комисията не получи една или повече котировки, тя взема под внимание последната налична котировка. В случаите, когато котировката(ите) липсва(т) за трета последователна седмица, Комисията повече не взема предвид въпросната(ите) котировка(и).

3.   По искане на Комисията държавите-членки съобщават, когато разполагат с такава, следната информация относно продуктите, обхванати от приложение I, част XVII от Регламент (ЕО) № 1234/2007:

а)

пазарните цени в държавите-членки на продукти, внасяни от трети страни;

б)

цените на представителните пазари на трети страни.

ГЛАВА IV

СЕКТОР НА ОВЧЕТО МЕСО

Член 28

Критерии за определяне на кланични трупове на леки агнета

1.   За прилагане на критериите, посочени в приложение V, буква В, точка III, подточка 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се прилагат разпоредбите, установени в приложение VI към настоящия регламент.

2.   Цветът на месото, посочен в приложение VI, се определя на хълбока на rectus abdominis в съответствие със стандартизирана цветова схема.

Член 29

Допълнителни разпоредби относно класовете по конформация и степен на залоеност, теглото на кланичния труп и цвета на месото

Допълнителните разпоредби за определяне на класовете по конформация и степента на залоеност, посочени в приложение V, буква В, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007, са изложени в приложение VII към настоящия регламент.

Член 30

Класифициране и идентифициране

1.   Класифицирането и идентифицирането, посочени в приложение V, буква В, точки III и V от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се извършват в самата кланица.

2.   Класифицирането, идентифицирането и претеглянето на кланичния труп се извършват не по-късно от един час след като животното е било заклано.

3.   Идентифицирането на кланични трупове или половинки трупове, класифицирани съгласно скалата, посочена в член 42, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1234/2007, в участващите предприятия се извършва посредством маркиране, посочващо категорията и класа по конформация и степента на залоеност.

Това маркиране се извършва чрез полагане на печат, като се използва незаличимо и нетоксично мастило, съгласно метод, одобрен от компетентните национални органи.

Категориите се определят, както следва:

а)

L: трупове от овце под 12-месечна възраст (агнета),

б)

S: трупове от други овце.

4.   Държавите-членки могат да разрешат замяна на маркирането чрез използване на несменяем и здраво закрепен етикет.

Член 31

Класификация от квалифицирани класификатори

Държавите-членки гарантират провеждането на тази класификация от достатъчно квалифицирани класификатори. Държавите-членки определят такива лица чрез процедура за предоставяне на одобрение или чрез определяне на отговорен орган за тази цел.

Член 32

Проверки на място

1.   Работата на класификаторите, посочени в член 31, както и класификацията и идентифицирането на кланични трупове в участващите предприятия, се проверяват на място без предварително предупреждение от орган, определен от държавата-членка и независим от агенцията за класифициране и от участващите предприятия.

Въпреки това изискването за независимост спрямо агенциите за класифициране не се прилага в случаите, когато такива проверки се провеждат от самия компетентен орган.

В случаите, когато отговорният за проверките орган не е част от държавната администрация, предвидените в първа алинея проверки се провеждат при същите условия най-малко веднъж годишно под физическия надзор на публичен орган. Публичният орган бива информиран редовно относно констатациите на органа, който отговаря за проверките.

2.   Проверките трябва да се извършват поне веднъж на всеки три месеца във всички участващи предприятия, които извършват класификация и в които седмично са заклани 80 или повече овце като средногодишен брой. Всяка проверка задължително включва поне 40 произволно избрани кланични трупа.

Въпреки това в участващите предприятия, в които седмично са заклани по-малко от 80 овце като средногодишен брой, държавите-членки определят честота на проверките и минималния брой кланични трупове за проверка на базата на тяхната оценка на риска, и по-специално като вземат предвид броя на закланите овце в съответните предприятия и констатациите, направени по време на предишните проверки в тези предприятия.

Член 33

Пазарна цена за регистрация

1.   Пазарната цена, установявана на базата на скалата на Общността за класификация на кланичните трупове на овце, посочена в член 42, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1234/2007, следва да бъде цената на входа на кланицата, без ДДС, платена на доставчика на агнета с произход от Общността. Тази цена се изразява на 100 kg тегло на кланичен труп, представен съгласно референтното представяне, установено в приложение V, буква В, точка IV от Регламент (ЕО) № 1234/2007, претеглен и класифициран на кука в кланицата.

2.   Теглото, което следва да бъде отчетено, е теглото на топлия кланичен труп, коригирано с оглед загубата на тегло при охлаждане. Държавите-членки информират Комисията за използваните коефициенти за корекция.

3.   Когато представянето на кланични трупове след претегляне и класифициране на куката се различава от референтното представяне, държавите-членки коригират теглото на трупа чрез прилагането на коефициентите за корекция, предвидени в приложение V, буква В, точка IV, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1234/2007. Държавите-членки уведомяват Комисията за използваните коефициенти за корекция.

Член 34

Отчитане на цените пред Комисията

1.   Държавите-членки, чието производство на овче месо надвишава 200 тона годишно, предават на Комисията поверителен списък с кланици или други предприятия, участващи в определянето на цените съгласно скалата на Общността (наричани по-долу „участващи предприятия“) заедно с указание за приблизителното годишно производство на тези участващи предприятия.

2.   В съответствие с член 36 държавите-членки, посочени в параграф 1, съобщават на Комисията средната цена за всяко качество агнета по скалата на Общността за всички участващи предприятия, заедно с указание за дела на всяко качество. Въпреки това, когато едно качество съставлява по-малко от 1 % от общото количество, не е необходимо да се докладва цената. Държавите-членки съобщават на Комисията също и средната цена въз основа на теглото за всички агнета, класифицирани според всяка скала, използвана за целите на докладване на цените.

Въпреки това на държавите-членки се разрешава да подразделят цената, докладвана за всеки от класовете по конформация и степен на залоеност, предвидени в приложение V, буква В, точка III, подточка 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, на базата на теглото. Терминът „качество“ означава комбинация от класовете по конформация и степента на залоеност.

Член 35

Средни цени на Общността

За изчисляване на средните цени на Общността на кланични трупове на агнета се претеглят цените, посочени в член 34, параграф 2, посредством коефициентите, отразяващи относителния дял от производството на овче месо във всяка държава-членка спрямо общото количество на произведеното в Общността овче месо.

ГЛАВА V

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 36

Седмично отчитане на цени пред Комисията

1.   Не по-късно от 12:00 часа брюкселско време всяка сряда държавите-членки изпращат на Комисията пазарните цени или котировките, посочени в член 17, параграф 1, член 27, параграф 1 и член 34, параграф 2 от настоящия регламент.

Цените или квотите се отнасят за периода от понеделник до неделя, предхождащ седмицата, в която е предадена информацията.

Отчетените цени или квоти са посочени в евро или където е приложимо, в националната валута.

2.   Съобщенията, посочени в параграф 1, се правят по електронен път, като се използва формулярът, предоставен на държавите-членки от Комисията.

Член 37

Периодично преразглеждане на тегловните коефициенти

1.   Тегловните коефициенти, посочени в член 18, член 26, параграф 3 и член 35 от настоящия регламент, следва да се преразглеждат периодично, като се вземат предвид тенденциите, отразени на национално и общностно равнище.

2.   За всяко преразглеждане, посочено в параграф 1, Комисията съобщава на държавите-членки изменените тегловни коефициенти.

Член 38

Инспекционен комитет на Общността

1.   Инспекционният комитет на Общността, предвиден в член 42, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, наричан по-долу „комитета“, е натоварен да извършва проверките на място, които се отнасят до:

а)

прилагането на разпоредбите относно скалите на Общността за класификация на кланичните трупове на говеда и овце;

б)

регистрирането на пазарните цени в съответствие със скалите за класификация;

в)

класифицирането, идентифицирането и маркирането на продукти в рамките на изкупуването при публична интервенция в сектора на говеждото и телешкото месо, предвидено в член 6, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

2.   Комитетът се състои от максимум:

а)

трима експерти от Комисията, като един от тях действа в качеството на председател на комитета;

б)

един експерт от съответната държава-членка;

в)

осем експерти от други държави-членки.

Държавите-членки назначават експерти въз основа на тяхната независимост и квалификация, особено в областта на класификацията на кланични трупове и регистриране на пазарните цени, както и на базата на спецификата на работата, която трябва да се извърши.

Експертите при никакви обстоятелства не използват за лични цели и не разпространяват информацията, получена във връзка с работата на комитета.

3.   Инспекциите се извършват в кланиците, пазарите на месо, интервенционните центрове, центровете за определяне на котировки и регионалните и централните служби, които отговарят за прилагането на разпоредбите, посочени в параграф 1.

4.   Инспекциите се извършват на редовни интервали от време в държавите-членки, като тяхната честота може да варира, по-специално в зависимост от относителния обем производство на говеждо и овче месо в посетената държава-членка или проблемите, свързани с прилагането на скалите за класификация.

Програмата за инспекциите се изготвя от Комисията след консултация с държавите-членки. Представители на посещаваната държава-членка могат да участват в процеса на извършване на проверките.

Всяка държава-членка организира посещенията, които се провеждат на нейна територия, съгласно изискванията, определени от Комисията. За тази цел 30 дни преди началото на проверката държавата-членка предоставя подробна програма на предвидените посещения на Комисията, като последната може да поиска в нея да бъдат внесени изменения.

Комисията информира държавите-членки, колкото е възможно по-рано преди всяко посещение, за програмата и последователността ѝ.

5.   В края на всяко посещение членовете на комитета, както и представителите на посещаваната държава-членка провеждат заседание за преглед на резултатите. На това заседание членовете на комитета правят заключения за посещението по точките, посочени в параграф 1.

Председателят на комитета изготвя доклад относно извършените проверки, в който се представят заключенията, посочени в първа алинея. Този доклад се изпраща в най-кратък срок на посетената за инспекция държава-членка, а след това и на останалите държави-членки.

Ако в доклада, посочен във втора алинея, са отразени недостатъци в някои от различните области на дейност, които са били обект на проверка, или са направени препоръки с цел подобряване на методиката на работа не по-късно от три месеца от датата на представяне на доклада, държавите-членки са длъжни да информират Комисията относно всички промени, които са предвидени или извършени.

6.   Пътните и дневните разходи на членовете на комитета се поемат от Комисията съгласно правилата, приложими при възстановяването на пътните и дневните разходи на лицата, които са ангажирани от Комисията в качеството им на експерти.

Член 39

Мерки, които се предприемат от държавите-членки

1.   Държавите-членки вземат всички необходими мерки, за да:

а)

осигурят прилагането на разпоредбите на настоящия регламент;

б)

гарантират точността на отчетените цени в съответствие с член 17, параграф 1, член 27, параграф 1 и член 34, параграф 2 от настоящия регламент;

в)

накажат измамите, особено подправяне и използване с цел измама на печати и етикети или класифициране, което се извършва от персонал без лиценз.

2.   Държавите-членки информират в най-кратък срок Комисията за мерките, посочени в параграф 1.

Член 40

Регламенти (ЕИО) № 563/82, (ЕИО) № 2967/85, (ЕИО) № 344/91, (ЕО) № 295/96, (ЕО) № 103/2006, (ЕО) № 1128/2006, (ЕО) № 908/2006, (ЕО) № 1319/2006, (ЕО) № 710/2008, (ЕО) № 22/2008 и Решение 83/471/ЕИО се отменят.

Позоваванията на отменените регламенти и решение се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съобразно таблицата на съответствието в приложение VIII.

Член 41

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 декември 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 67, 11.3.1982 г., стр. 23.

(3)  ОВ L 285, 25.10.1985 г., стр. 39.

(4)  ОВ L 41, 14.2.1991 г., стр. 15.

(5)  ОВ L 39, 17.2.1996 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 17, 21.1.2006 г., стр. 6.

(7)  ОВ L 168, 21.6.2006 г., стр. 11.

(8)  ОВ L 201, 25.7.2006 г., стр. 6.

(9)  ОВ L 243, 6.9.2006 г., стр. 3.

(10)  ОВ L 197, 25.7.2008 г., стр. 28.

(11)  ОВ L 9, 12.1.2008 г., стр. 6.

(12)  ОВ L 259, 20.9.1983 г., стр. 30.

(13)  ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 312, 11.11.2006 г., стр. 6.

(15)  ОВ L 223, 21.8.2008 г., стр. 3.

(16)  ОВ L 149, 21.6.1993 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Допълнителни разпоредби относно класовете по конформация и степента на залоеност на възрастни говеда, посочени в член 3

1.   КОНФОРМАЦИЯ

Класифициране на профилите на кланичните трупове, и по-специално на основните части (бут, гръб, плешка)

Клас по конформация

Допълнителни разпоредби

S

Висш

Бут

:

много силно закръглен, двойно замускулен, с видимо изразени слоеве

Вътрешната част на бута се издава много силно над хрущялното съединение (symphisis pelvis)

Гръб

:

много широк и дебел, до новото на плешката

Задница: силно закръглена

Плешка

:

много силно закръглена

 

E

Отличен

Бут

:

силно закръглен

Вътрешната част на бута се издава силно над хрущялното съединение (symphisis pelvis)

Гръб

:

широк и много дебел, до нивото на плешката

Задница: силно закръглена

Плешка

:

силно закръглена

 

U

Много добър

Бут

:

закръглен

Вътрешната част на бута се издава над хрущялното съединение (symphysis pelvis)

Гръб

:

широк и дебел, до нивото на плешката

Задница: закръглена

Плешка

:

закръглена

 

R

Добър

Бут

:

добре развит

Вътрешната част на бута и задницата са леко закръглени

Гръб

:

дебел, но по-тесен при плешката

 

Плешка

:

относително добре развита

 

O

Среден

Бут

:

средноразвит до недостатъчно развит

 

Гръб

:

средна, до недостатъчна дебелина

Задница: с прав профил

Плешка

:

средна, с кокалест вид

 

P

Слаб

Бут

:

слаборазвит

 

Гръб

:

тесен, с кокалест вид

 

Плешка

:

плоска, с кокалест вид

 


2.   СТЕПЕН НА ЗАЛОЕНОСТ

Количество тлъстини от външната страна на кланичния труп и в гръдния кош

Клас по степен на залоеност

Допълнителни разпоредби

1

Нисък

Липса на тлъстинно покритие в гръдния кош

2

Слаб

Мускулатурата в гръдния кош е ясно видима между ребрата

3

Среден

Мускулатурата в гръдния кош е все още видима между ребрата

4

Висок

Слоят мастна тъкан по бутовете е значителен. Мускулатурата в гръдния кош може да е изпълнена с мастна тъкан между ребрата

5

Много висок

Бутовете са почти напълно покрити с мастна тъкан, така че слоят изглежда хомогенен. Мускулатурата в гръдния кош е изпълнена с мастна тъкан между ребрата


ПРИЛОЖЕНИЕ II

РАЗРЕШАВАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНИТЕ СИСТЕМИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 1

ЧАСТ A

Условия и минимални изисквания за разрешаване

1.   Съответната държава-членка организира изпитване за сертифициране в присъствието на жури, съставено от поне петима лицензирани експерти по класифициране на кланични трупове на възрастни говеда. Двама от членовете на журито са граждани на държавата-членка, в която се провежда изпитването. Всеки от останалите членове на журито е гражданин на различна държава-членка. Журито се състои от нечетен брой експерти. Службите на Комисията и експертите от останалите държави-членки могат да присъстват на изпитването за сертифициране в качеството си на наблюдатели.

Членовете на журито работят независимо и анонимно.

Съответната държава-членка посочва координатор на изпитването за сертифициране, който:

не е член на журито,

има удовлетворителни технически познания и е напълно независим,

следи за независимата и анонимна работа на членовете на журито,

събира резултатите от класифицирането, представени от членовете на журито, и резултатите, получени посредством използване на автоматизирани системи за класифициране,

гарантира, че през цялото времетраене на изпитването за сертифициране резултатите от класифицирането, получени посредством прилагане на автоматизирани системи за класифициране, не са достъпни за никого от членовете на журито, нито за която и да било друга заинтересована страна,

заверява класифицирането на всеки кланичен труп, като има възможност да реши по обективни причини, които следва да посочи, да отхвърли кланични трупове от образеца, който предстои да се използва за анализ.

2.   За изпитване за сертифициране:

всеки от класовете по конформация и степените на залоеност на месото следва да бъде разделен на три подкласа;

изисква се образец от минимум 600 заверени кланични трупа;

процентът отхвърлени кланични трупове не може да превишава 5 % от кланичните трупове, годни за класифициране посредством автоматизирани системи за класифициране.

3.   За точна оценка на всеки заверен кланичен труп се счита средният показател от резултатите, получени при отделните членове на журито.

За оценката на функционирането на автоматизираните системи за класифициране резултатите, получени при автоматизираните системи за класифициране за всеки заверен кланичен труп, се сравняват със средния показател от резултатите при журито. Получената в резултат от това точност при класифицирането посредством автоматизираните системи за класифициране се установява, като се прилага системата от точки, които се дават, както следва:

 

Конформация

Степен на залоеност

Без грешка

10

10

Грешка от 1 единица (например 1 подклас нагоре или надолу)

6

9

Грешка от 2 единици (например 2 подкласа нагоре или надолу)

–9

0

Грешка от 3 единици (например 3 подкласа нагоре или надолу)

–27

–13

Грешка от повече от 3 единици (например 3 подкласа нагоре или надолу)

–48

–30

С оглед на разрешението автоматизираните системи за класифициране трябва да постигнат най-малко 60 % от максималния брой точки както за конформация, така и за степен на залоеност.

Освен това класифицирането с използване на автоматизирани системи за класифициране трябва задължително да попада в следните граници:

 

Конформация

Степен на залоеност

Системна грешка

± 0,30

± 0,60

Наклон на регресионната крива

1 ± 0,15

1 ± 0,30

ЧАСТ Б

Информация, предоставяна от държавите-членки по отношение на организацията на изпитването за сертифициране

дати, на които предстои да се проведе изпитването за сертифициране,

подробно описание на кланичните трупове на възрастни говеда, класифицирани на територията на съответната държава-членка или част от територията на същата,

статистически методи, използвани при подбора на образци на кланични трупове, които ще се считат за представителни по отношение на категория, класове по конформация и степен на залоеност, от възрастни говеда, заклани на територията на съответната държава-членка или част от територията на същата,

наименование и адрес на кланицата(ите), където предстои да се проведе изпитването за сертифициране, описание на организацията и работата на технологичната(ите) линия(и), включително скоростта за един час,

представяне на кланичния(те) труп(ове), който(ито) предстои да се използва(т) по време на изпитването за сертифициране,

описание на автоматизираната машина за класифициране и техническите ѝ функции и в частност концепцията за обезопасяване на машината срещу всякакви видове манипулиране,

лицензирани експерти, посочени от съответната държава-членка, които предстои да вземат участие в изпитването за сертифициране като членове на журито,

координатор на изпитването за сертифициране, чиито удовлетворителни технически познания и пълна независимост са доказани,

наименование и адрес на независимия орган, посочен от съответната държава-членка, който предстои да проведе анализ на резултатите от изпитването за сертифициране.

ЧАСТ В

Информация, предоставяна от държавите-членки по отношение на резултатите от изпитването за сертифициране

копия от попълнените и подписани от членовете на журито и от координатора по време на изпитването за сертифициране протоколи от класифицирането,

копия от резултатите от класифицирането, получени посредством използване на автоматизирани системи за класифициране, подписани от координатора по време на изпитването за сертифициране,

отчет на координатора относно организацията на изпитването за сертифициране с оглед на условията и минималните изисквания, установени в част Б от настоящото приложение,

количествен анализ, който се провежда съгласно методика, съгласувана с Комисията, на резултатите от изпитването за сертифициране, като се посочват резултатите от класифицирането, получени при всеки експерт, участващ в класифицирането, и резултатите, получени посредством използване на автоматизираните системи за класифициране. Данните, използвани за анализа, задължително се представят в електронен формат, който се съгласува с Комисията,

точност на автоматизираните системи за класифициране, установена в съответствие с разпоредбите на част А, точка 3 от настоящото приложение.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Коригиращи фактори, посочени е член 13, параграф 5, изразени като процент от теглото на кланичния труп

Процент (%)

Намаление

Увеличение

Класове/степен на залоеност

1—2

3

4—5

1

2

3

4

5

Бъбреци

–0,4

 

Околобъбречна тлъстина

–1,75

–2,5

–3,5

 

Тазова тлъстина

–0,5

 

Черен дроб

–2,5

 

Сухожилна част на диафрагма

–0,4

 

Мускулна част на диафрагма

–0,4

 

Опашка

–0,4

 

Гръбначен мозък

–0,05

 

Мазнина около вимето

–1,0

 

Тестикули

–0,3

 

Тлъстина около скротума

–0,5

 

Тлъстина от вътрешната страна на бута

–0,3

 

Югуларна вена и прилежащите тлъстини

–0,3

 

Отстраняване на външната тлъстина

 

0

0

+ 2

+ 3

+ 4

Частично отстраняване на гръдна тлъстина, така че мускулната тъкан да остане покрита със слой тлъстина

 

0

+0,2

+0,2

+0,3

+0,4

Отстраняване на тлъстината от слабините, прилежаща към тлъстината около скротума

 

0

+0,3

+0,4

+0,5

+0,6


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Съдържание на постно месо, посочено в член 23, параграф 2

1.   Изчисляването на съдържанието на постно месо се основава на разрязването в съответствие с референтния метод.

2.   Когато се извършва частично разрязване, изчисляването на съдържанието на постно месо се основава на разрязването на четирите основни части (плешка, гръб, бут и корем). Относителният процент на постно месо се изчислява, както следва:

Formula

Теглото на постното месо от четирите основни части (плешка, гръб, бут и корем) се изчислява, като общата сума от елементи с тлъстини в четирите части се извади от общото тегло на парчетата преди разрязването.

3.   При извършването на пълното разрязване относителният процент на постно месо се изчислява, както следва:

Formula

Теглото на постното месо се изчислява чрез изваждане на общия брой елементи с тлъстини от общото тегло на кланичния труп преди разрязването. Главата без бузите не се отстранява.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Протокол относно методите за класификация на кланичните трупове на свине, посочен в член 23, параграф 4

1.

Първата част от протокола трябва да съдържа подробно описание на опита за разрязване и по-специално:

указание за периода на разрязване и предвидения график за цялата процедура по разрешаване;

броя и местоположението на кланиците;

описание на популацията от свине, за която се отнася методът на оценка;

указание за избрания метод на разрязване (пълно или частично);

когато е бил използван компютърно управляван томографски апарат, както е посочено в член 23, параграф 1, трета алинея, описание на процедурата;

представяне на използваните статистически методи по отношение на събирането на представителна извадка;

описание на бързия национален метод;

точно представяне на кланичния труп, който ще се използва.

2.

Втората част от протокола съдържа подробно описание на резултатите от разрязването и по-специално:

представяне на използваните статистически методи по отношение на събирането на представителна извадка;

уравнението, което се въвежда или променя;

цифрово и графично описание на резултатите;

описание на новата апаратура;

максималното тегло на свинете, за което може да се прилага новият метод, както и всички други ограничения, които трябва да се спазват при практическото прилагане на метода.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Скала за класификация на кланични трупове на агнета с кланично тегло по-малко от 13 kg, посочени в член 28

Категория

А

B

C

Тегло

≤ 7 kg

7,1—10 kg

10,1—13 kg

Качество

първо

второ

първо

второ

първо

второ

Цвят на месото

светлорозов

друг цвят или друга степен на залоеност

светлорозов или розов

друг цвят или друга степен на залоеност

светлорозов или розов

друг цвят или друга степен на залоеност

Клас по степен на залоеност (1)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)


(1)  Както е определено в приложение V, буква В, точка III, подточка 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Допълнителни разпоредби относно класовете по конформация и степента на залоеност на кланични трупове на овце, посочени в член 29

1.   КОНФОРМАЦИЯ

Развитост на трупните профили и по-специално на основните части (задна четвъртинка, гръб, плешка).

Клас по конформация

Допълнителни разпоредби

S

Висш

Задни части

:

двойно замускулени. Всички профили са изключително изпъкнали

Гръб

:

изключително изпъкнал, широк и дебел

Плешка

:

изключително изпъкнала и дебела

E

Отличен

Задни части

:

много дебели. Всички профили са много изпъкнали

Гръб

:

много изпъкнал, широк и дебел до нивото на плешката

Плешка

:

много изпъкнала и дебела

U

Много добър

Задни части

:

дебели. Изпъкнали профили

Гръб

:

широк и дебел, до нивото на плешката

Плешка

:

дебела и изпъкнала

R

Добър

Задни части

:

профили предимно с прави линии

Гръб

:

дебел, но по-тесен при плешките

Плешка

:

добре развита, но по-тясна

O

Среден

Задни части

:

профили с тенденция за лека вдлъбнатост

Гръб

:

недостатъчно широк и дебел

Плешка

:

с тенденция към тесен. Недостатъчна дебелина

P

Слаб

Задни части

:

всички профили са вдлъбнати, до много вдлъбнати

Гръб

:

тесен и вдлъбнат, с кокалест вид

Плешка

:

тясна, плоска, с кокалест вид

2.   СТЕПЕН НА ЗАЛОЕНОСТ

Количество мазнини от външната и вътрешна страна на кланичния труп.

Клас по степен на залоеност

Допълнителни разпоредби (1)

1.

Нисък

Външен вид

Следи от или никакви видими тлъстини

Вътрешен вид

Коремна област

Следи от или липса на тлъстини по бъбреците

Гръдна област

Следи от или липса на тлъстини между ребрата

2.

Слаб

Външен вид

Тънък слой тлъстина покрива част от кланичния труп, но може да е по-слабо видим по крайниците

Вътрешен вид

Коремна област

Следи от тлъстина или тънък слой тлъстина покрива част от бъбреците

Гръдна област

Ясно изразена мускулатура между ребрата

3.

Среден

Външен вид

Тънък слой тлъстина покрива почти целия или целия труп. Леко удебелени мастни зони в основата на опашката

Вътрешен вид

Коремна област

Тънък слой тлъстина покрива част от или целите бъбреци

Гръдна област

Все още видима мускулатура между ребрата

4.

Висок

Външен вид

Дебел слой тлъстина покрива почти целия труп, но може да бъде по-тънък по крайниците и да се удебелява по плешките

Вътрешен вид

Коремна област

Бъбреци обвити в тлъстина

Гръдна област

Мускулатурата между ребрата може да бъде изпълнена с мастна тъкан. Мастните натрупвания са видими по ребрата

5.

Много висок

Външен вид

Плътно тлъстинно покритие

Понякога са видими парчета от тлъстина

Вътрешен вид

Коремна област

Бъбреците са обвити с дебел слой тлъстина

Гръдна област

Мускулатурата между ребрата е изпълнена с мастна тъкан. Видими мастни натрупвания по ребрата


(1)  Допълнителните разпоредби за коремната област не се прилагат за целите на приложение VI към настоящия регламент.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Таблица на съответствието, посочена в член 40

1.   РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 563/82

Регламент (ЕИО) № 563/82

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 13, параграф 1

Член 1, параграф 2

Член 13, параграф 2

Член 1, параграф 3

Член 13, параграф 5, първа алинея

Член 1, параграф 4

Член 13, параграф 5, втора алинея

Член 2

Член 2, параграфи 3 и 4

Член 3

Член 13, параграф 4

Член 4

Член 41


2.   РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2967/85

Регламент (ЕИО) № 2967/85

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2, параграф 1

Член 22, параграф 2, първа и втора алинея

Член 2, параграф 2

Член 22, параграф 2, трета алинея

Член 2, параграф 3

Член 22, параграф 3

Член 3

Член 23, параграфи 2—5

Член 4, параграф 1

Член 21, параграф 3, първа и втора алинея

Член 4, параграф 2

Член 21, параграф 3, четвърта алинея

Член 4, параграф 3

Член 21, параграф 3, пета алинея

Член 5

Член 21, параграф 4, буква а)

Член 6

Член 39

Член 7

Член 41


3.   РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 344/91

Регламент (ЕИО) № 344/91

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 6, параграф 3

Член 1, параграф 2

Член 6, параграф 4

Член 1, параграф 2a

Член 6, параграф 2

Член 1, параграф 3

Член 6, параграф 5

Член 1, параграф 4

Член 6, параграф 6

Член 1, параграф 5

Член 7, параграф 2, встъпително изречение и буква а)

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 2, встъпително изречение и първо тире

Член 5

Член 2, параграф 2, второ тире

Член 2, параграф 3

Член 6, параграф 7

Член 3, параграф 1, първа алинея

Член 8

Член 3, параграф 1, втора алинея

Член 3, параграф 1а, от първа до трета алинея

Член 9, параграф 1

Член 3, параграф 1а, четвърта алинея

Член 9, параграф 3, буква а)

Член 3, параграф 1б

Член 9, параграф 2

Член 3, параграф 1в

Член 9, параграф 4

Член 3, параграф 2, първа алинея

Член 11, параграф 1

Член 3, параграф 2, втора алинея

Член 11, параграф 2

Член 3, параграф 2, трета алинея

Член 11, параграф 3

Член 3, параграф 2, четвърта алинея

Член 11, параграф 4

Член 3, параграф 2, пета алинея

Член 12, параграф 2

Член 3, параграф 2, шеста алинея

Член 12, параграф 1

Член 3, параграф 3

Член 39, параграф 2

Член 4

Член 41

Приложение I

Приложение II, част A

Приложение II

Приложение II, части Б и В


4.   РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 295/96

Регламент (ЕО) № 295/96

Настоящият регламент

Член 1

Член 14

Член 2, параграф 1

Член 15, параграф 1

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 3

Член 15, параграф 2

Член 3, параграф 1

Член 16, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 16, параграф 2

Член 3, параграф 3

Член 16, параграф 3

Член 3, параграф 4, буква а)

Член 16, параграф 4, първа алинея

Член 3, параграф 4, буква б)

Член 16, параграф 4, втора алинея

Член 3, параграф 4, буква в)

Член 16, параграф 5

Член 3, параграф 4, буква г)

Член 16, параграф 6

Член 3, параграф 4, буква д), първа алинея, встъпително изречение

Член 16, параграф 7, първа алинея, встъпително изречение

Член 3, параграф 4, буква д), първа алинея, първо тире

Член 16, параграф 7, първа алинея, буква а)

Член 3, параграф 4, буква д), първа алинея, второ тире

Член 16, параграф 7, първа алинея, буква в)

Член 3, параграф 4, буква д), втора алинея

Член 16, параграф 7, втора алинея

Член 3, параграф 5

Член 16, параграф 8

Член 4

Член 17

Член 5, параграф 1

Член 18, параграф 1

Член 5, параграф 2

Член 18, параграф 2

Член 5, параграф 3

Член 37, параграф 1

Член 6

Член 19

Член 7

Член 39, параграф 1

Член 8

Член 9

Член 41


5.   РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 103/2006

Регламент (ЕО) № 103/2006

Настоящият регламент

Член 1

Член 3, параграф 1

Член 2

Член 3

Член 41

Приложение I

Приложение I

Приложения II и III


6.   РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 908/2006

Регламент (ЕО) № 908/2006

Настоящият регламент

Член 1

Член 25, параграф 3, първа алинея

Член 2

Член 3

Член 41

Приложения от I до III


7.   РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1128/2006

Регламент (ЕО) № 1128/2006

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 26, параграф 1

Член 1, параграф 2

Член 26, параграф 2

Член 2, параграф 1

Член 25, параграф 1

Член 2, параграф 2

Член 25, параграф 2

Член 3

Член 4

Член 41

Приложения I и II


8.   РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1319/2006

Регламент (ЕО) № 1319/2006

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 27, параграф 1

Член 1, параграф 2

Член 27, параграф 2

Член 2

Член 3

Член 27, параграф 3

Членове 4 и 5

Член 6

Член 41

Приложения I и II


9.   РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 22/2008

Регламент (ЕО) № 22/2008

Настоящият регламент

Член 1

Член 33

Член 2

Член 34

Член 3

Член 3, параграф 1

Член 4, параграф 1

Член 30, параграф 2

Член 4, параграф 2

Член 30, параграф 3

Член 4, параграф 3

Член 30, параграф 4

Член 5, параграф 1

Член 31

Член 5, параграф 2

Член 32

Член 6

Член 38, параграф 1, встъпително изречение и букви а) и б)

Член 7

Член 38, параграф 2, втора и трета алинея

Член 8

Член 38, параграф 2, първа алинея

Член 9, параграф 1, първа алинея

Член 38, параграф 4, първа алинея

Член 9, параграф 1, втора алинея

Член 9, параграф 2

Член 38, параграф 4, втора алинея

Член 9, параграф 3

Член 38, параграф 4, трета алинея

Член 9, параграф 4

Член 38, параграф 4, четвърта алинея

Член 9, параграф 5

Член 38, параграф 5, първа алинея

Член 9, параграф 6

Член 38, параграф 5, втора алинея

Член 10

Член 38, параграф 6

Член 11

Член 12

Член 41

Приложение I

Приложение VII

Приложения II и III


10.   РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 710/2008

Регламент (ЕО) № 710/2008

Настоящият регламент

Член 1

Член 2

Член 3

Член 41

Приложение


11.   РЕШЕНИЕ 83/471/ЕИО

Решение 83/471/ЕИО

Настоящият регламент

Член 1

Член 38, параграф 1

Член 2

Член 38, параграф 2

Член 3, параграф 1

Член 38, параграф 3

Член 3, параграф 2, първа алинея

Член 38, параграф 4, първа алинея

Член 3, параграф 2, втора алинея

Член 3, параграф 2, трета алинея

Член 38, параграф 4, втора алинея

Член 3, параграф 3

Член 38, параграф 4, трета алинея

Член 3, параграф 4

Член 38, параграф 4, четвърта алинея

Член 4

Член 38, параграф 5

Член 5

Член 38, параграф 6

Член 6


16.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/31


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1250/2008 НА КОМИСИЯТА

от 12 декември 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 по отношение на изискванията за сертифициране при внос на рибни продукти, двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги, предназначени за консумация от човека

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2006/88/ЕО на Съвета от 24 октомври 2006 г. относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни (1), и по-специално член 25, букви а) и г) от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (2), и по-специално член 12 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (3), и по-специално член 9 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (4), и по-специално член 16 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (5), и по-специално член 63 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 2074/2005 на Комисията от 5 декември 2005 г. за установяване на мерки за прилагане по отношение на някои продукти съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета и по отношение на организацията на официалния контрол съгласно Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, за дерогиране от Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 (6) в допълнение IV и допълнение V от приложение VI се предвиждат образци на здравни сертификати за внос на рибни продукти и двучерупчести мекотели, предназначени за консумация от човека.

(2)

В Директива 2006/88/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 1251/2008 на Комисията от 12 декември 2008 г. за прилагане на Директива 2006/88/ЕО по отношение на условията и изискванията за сертифициране при пускането на пазара и вноса в Общността на аквакултури и продукти от тях и за установяване на списък с векторни видове (7) се предвиждат ветеринарно-санитарни изисквания, приложими при пускането на пазара и вноса на аквакултури и продукти от тях за консумация от човека.

(3)

Посочените разпоредби включват ограничения за внос на някои пратки с аквакултури и продукти от тях от видове, възприемчиви към болестите по водните животни, изброени в част II от приложение IV към Директива 2006/88/ЕО, както и изисквания по отношение на транспортирането.

(4)

Образците на сертификати, предвидени в Регламент (ЕО) № 2074/2005, следва да бъдат изменени, за да се приведат в съответствие с изискванията, установени с Директива 2006/88/ЕО и Регламент (ЕО) № 1251/2008.

(5)

Специфичните изисквания по отношение на живите двучерупчести мекотели, посочени в раздел VII на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004, се прилагат също и за живи бодлокожи, мантийни и морски коремоноги. Поради това е целесъобразно да се разшири обхвата на сертификата за внос на живи двучерупчести мекотели, предназначени за консумация от човека, като в него се включат и живи бодлокожи, живи мантийни и живи морски коремоноги.

(6)

Регламент (ЕО) № 2074/2005 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Целесъобразно е да се определи преходен период, за да се позволи на държавите-членки и индустрията да предприемат необходимите мерки, за да се съобразят с новите изисквания, установени с настоящия регламент.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005

Регламент (ЕО) № 2074/2005 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Преходни мерки

1.   За преходен период с продължителност до 30 юни 2009 г. в Общността могат да бъдат внасяни пратки, за които е издаден здравен сертификат в съответствие с образеца, установен с Регламент (ЕО) № 2074/2005, изменен с Регламент (ЕО) № 1664/2006.

2.   За преходен период с продължителност до 31 юли 2010 г. в Общността могат да бъдат внасяни следните пратки, за които е издаден здравен сертификат в съответствие с образеца, установен с Регламент (ЕО) № 2074/2005, изменен с Регламент (ЕО) № 1664/2006:

а)

пратки с рибни продукти, за които не се прилага ветеринарно-санитарното удостоверение, установено в част II от образеца на здравен сертификат, установен в допълнение IV към приложение VI към Регламент (ЕО) № 2074/2005, изменен с настоящия регламент, както е описано в бележка номер 2 от посочената част II;

б)

пратки с живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги, за които не се прилага ветеринарно-санитарното удостоверение, установено в част II от образеца на здравен сертификат, установен в допълнение V към приложение VI към Регламент (ЕО) № 2074/2005, изменен с настоящия регламент, както е описано в бележка номер 2 от посочената част II;

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 14.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(4)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206.

(5)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 27.

(7)  Виж стр. 41 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение VI към Регламент (ЕО) № 2074/2005 се изменя, както следва:

(1)

Допълнение IV се заменя със следното:

„Допълнение IV към приложение VI

ОБРАЗЕЦ НА ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС НА РИБНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

Image

Image

Image

(2)

Част А от допълнение V се заменя със следното:

„Допълнение V към приложение VI

ЧАСТ А

ОБРАЗЕЦ НА ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС НА ЖИВИ ДВУЧЕРУПЧЕСТИ МЕКОТЕЛИ, БОДЛОКОЖИ, МАНТИЙНИ И МОРСКИ КОРЕМОНОГИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

Image

Image

Image


16.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/41


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1251/2008 НА КОМИСИЯТА

от 12 декември 2008 година

за прилагане на Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на условията и изискванията за сертифициране при пускането на пазара и вноса в Общността на аквакултури и продукти от тях и за установяване на списък с векторни видове

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2006/88/ЕО на Съвета от 24 октомври 2006 г. относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни (1), и по-специално член 17, параграф 2, член 22, член 25 и член 61, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2006/88/ЕО се определят ветеринарно-санитарните изисквания, които трябва да се прилагат за пускането на пазара, внасянето и транзита на аквакултуи и продукти от тях. Директива 2006/88/ЕО отменя и заменя Директива 91/67/ЕИО за ветеринарно-санитарните изисквания при пускането на пазара на аквакултури и продукти от тях (2), считано от 1 август 2008 г.

(2)

Съгласно Директива 2006/88/ЕО „аквакултурно животно“ е всяко водно животно на всички етапи от неговия живот, включително хайвер и сперма/гамети, отглеждано в стопанство, район за отглеждане на мекотели, включително всяко водно животно от дивата природа, предназначено за стопанство или район за отглеждане на мекотели. „Водни животни“ означава риба, мекотели и ракообразни.

(3)

С Решение 1999/567/ЕО на Комисията от 27 юли 1999 г. относно установяване на образец на сертификата, посочен в член 16, параграф 1 от Директива 91/67/ЕИО (3) и Решение 2003/390/ЕО на Комисията от 23 май 2003 г. за въвеждане на специални условия за пускане на пазара на видове аквакултури, които се считат за невъзприемчиви към някои заболявания, и на продуктите от тях (4) се установяват някои правила за пускането на пазара на аквакултури, включително и изисквания за сертифициране. С Решение 2003/804/ЕО на Комисията от 14 ноември 2003 г. за определяне на ветеринарно-санитарните условия и изискванията за ветеринарно сертифициране при внос на мекотели, техни яйца и гамети за по-нататъшен растеж, подобряване, повторно полагане във вода или за консумация от човека (5), Решение 2003/858/ЕО на Комисията от 21 ноември 2003 г. за определяне на ветеринарно-санитарните условия и изискванията за издаване на сертификати при внос на жива риба, хайвер и гамети, предназначени за развъждане в обекти и изкуствено отгледана жива риба, както и продукти от нея, предназначени за консумация от човека (6), и Решение 2006/656/ЕО на Комисията от 20 септември 2006 г. за определяне на ветеринарно-санитарните условия и изискванията за издаване на сертификати при внос на риба за декоративни цели (7) се определят условията за внос на аквакултури в Общността. С посочените решения се прилага Директива 91/67/ЕИО.

(4)

В Директива 2006/88/ЕО се предвижда пускането на пазара на аквакултури да е обект на ветеринарномедицинско сертифициране, когато аквакултурите са въведени в държава-членка, зона или отделна част, която е обявена за свободна от заболяване в съответствие с посочената директива или е обект на програма за надзор или ликвидиране. Следователно е целесъобразно с настоящия регламент да се установят изисквания за сертифициране и хармонизирани образци на ветеринарно-санитарни сертификати, които да заменят изискванията за сертифициране, установени съгласно Директива 91/67/ЕИО и решенията, с които се прилага посочената директива.

(5)

С Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (8) се определят специфичните правила за хигиената на храните от животински произход за предприятията за хранителни продукти, включително и изискванията за опаковане и етикетиране. Изискванията за ветеринарно-санитарно сертифициране, предвидени с настоящия регламент, за пускането на пазара и вноса на аквакултури и продукти от тях, предназначени за по-нататъшна преработка преди консумация от човека, следва да не се прилагат за тези аквакултури и продукти, които са опаковани и етикетирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004, при определени условия.

(6)

В Директива 2006/88/ЕО се предвижда държавите-членки да гарантират, че пускането на пазара на декоративни водни животни не излага на опасност здравния статус на водните животни по отношение на неекзотичните болести, изброени в част II от приложение IV към нея.

(7)

Декоративните водни животни, пуснати на пазара на Общността и предназначени за съоръжения, които не са в пряк контакт с естествени води, а именно затворени декоративни съоръжения, не представляват същия риск за други сектори на аквакултурния отрасъл в Общността или за дивите видове. Следователно съгласно настоящия регламент такива животни следва да не подлежат на ветеринарно-санитарно сертифициране.

(8)

За да се предостави на държавите-членки, чиято територия или някои зони, или отделни части от нея са обявени за свободни от една или повече от неекзотичните болести, към които са възприемчиви декоративните водни животни, информация относно придвижванията на тяхна територия на декоративни водни животни, предназначени за затворени декоративни съоръжения, е целесъобразно такива придвижвания да бъдат обявявани посредством системата TRACES, както е предвидено в Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (9), и въведена с Решение 2004/292/ЕО на Комисията от 30 март 2004 г. относно въвеждането на системата TRACES (10).

(9)

Придвижванията в рамките на Общността от затворени декоративни съоръжения до отворени декоративни съоръжения или в дивата природа могат да представляват висок риск за другите сектори на аквакултурния отрасъл в Общността и следва да не бъдат позволявани без разрешение от компетентните органи на държавите-членки.

(10)

С Директива 2006/88/ЕО се предвижда, че държавите-членки предприемат някои минимални мерки за борба в случай на потвърждение при аквакултури или диви водни животни на екзотична или неекзотична болест от изброените в част II от приложение IV към нея, или в случай на новопоявили се болести. Освен това в посочената директива се предвижда държавите-членки да гарантират, че пускането на пазара на аквакултури се извършва след ветеринарно-санитарно сертифициране, когато животните могат да напускат зона, която е обект на посочените мерки за борба.

(11)

Следователно в настоящия регламент следва да се установят ветеринарно-санитарните условия и изисквания за сертифициране на пратки с аквакултури и продукти от тях, напускащи държави-членки, зони или части от тях, които са обект на мерки за борба с болести.

(12)

С Директива 2006/88/ЕО се предвижда държавите-членки да гарантират, че аквакултури и продукти от тях се въвеждат в Общността само от трети страни или части от тях, които са посочени в списък, изготвен в съответствие с посочената директива.

(13)

Вносът в Общността на аквакултури следва да е разрешен само от трети страни, чиито ветеринарно-санитарно законодателство и система за контрол са еквивалентни на тези на Общността. Следователно с настоящия регламент следва да се установи списък на трети страни, територии, зони или части, от които на държавите-членки е позволено да внасят в Общността аквакултури за отглеждане в стопанства, райони за повторно полагане, любителски риболовни райони и отворени декоративни съоръжения. Въпреки това следва да бъде разрешен вносът в Общността на някои видове декоративни риби, мекотели и ракообразни, предназначени за затворени декоративни съоръжения, от трети страни, които са членки на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE).

(14)

На трети страни и територии, на които е разрешено да изнасят за Общността аквакултури за консумация от човека въз основа на съображения, свързани с общественото здраве, следва също така да бъде разрешено да изнасят за Общността съгласно ветеринарно-санитарните разпоредби на настоящия регламент. Следователно аквакултури и продукти от тях, предназначени за консумация от човека, следва да бъдат внасяни в Общността само от трети страни, територии, зони или части, които са включени в списък, изготвен в съответствие с разпоредбите на член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (11).

(15)

Такива списъци са установени в приложения I и II към Решение 2006/766/ЕО на Комисията от 6 ноември 2006 г. за установяване на списъци с трети страни и територии, от които е разрешен вносът на двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести, морски коремоноги и рибни продукти (12) и, за преходен период с продължителност до 31 декември 2009 г., в Регламент (ЕО) № 2076/2005 на Комисията от 5 декември 2005 г. относно определяне на преходни разпоредби за прилагането на Регламенти (ЕО) № 853/2004, (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 (13). С оглед на последователността в законодателството на Общността посочените списъци следва да бъдат взети предвид в настоящия регламент.

(16)

В Директива 2006/88/ЕО се предвижда, че всички пратки от аквакултури и продукти от тях се придружават при тяхното влизане в Общността от документ, съдържащ ветеринарно-санитарен сертификат. Необходимо е в настоящия регламент да се установят подробни ветеринарно-санитарни условия за внос на аквакултури в Общността, включително и образци на ветеринарно-санитарни сертификати, с които да се заменят условията за внос, определени съгласно Директива 91/67/ЕИО.

(17)

С Регламент (ЕО) № 2074/2005 на Комисията от 5 декември 2005 г. за установяване на мерки за прилагане по отношение на някои продукти съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета и по отношение на организацията на официалния контрол съгласно Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, за дерогиране от Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 (14) се установяват образци на здравни сертификати за внос на рибни продукти и на живи двучерупчести мекотели, предназначени за консумация от човека. С оглед на съгласуваността на законодателството на Общността в настоящия регламент следва да се предвиди, че посочените образци на здравни сертификати съпътстват вноса на продукти, обхванати от настоящия регламент.

(18)

Декоративните водни животни, включително риби, мекотели и ракообразни, са в голяма степен внасяни в Общността от трети страни и територии. За да се запази ветеринарно-санитарният статус на декоративните съоръжения в Общността, е необходимо да се установят определени ветеринарно-санитарни изисквания за вноса на такива животни.

(19)

Важно е да се гарантира, че ветеринарно-санитарният статус на аквакултурите, внасяни в Общността, не е застрашен по време на транспортирането им към Общността.

(20)

Пускането на внесени аквакултури в дивата природа на Общността представлява особено висок риск за ветеринарно-санитарния статус на Общността, тъй като контролът и ликвидирането на болести в естествени води е трудно. Поради това за подобно пускане следва да се изисква специално разрешение от компетентния орган и то да бъде разрешавано само при условие че са взети необходимите мерки за опазване на ветеринарно-санитарния статус на мястото на пускане.

(21)

Аквакултурите, предназначени за транзит през Общността, следва да отговарят на същите изисквания както аквакултурите, предназначени за внос в Общността.

(22)

Поради географското положение на Калининград, засягащо само Латвия, Литва и Полша, следва да бъдат предвидени специални условия за транзита през Общността на пратки от и за Русия. С оглед на последователността на законодателството на Общността в настоящия регламент следва да бъдат взети предвид разпоредбите на Решение 2001/881/ЕО на Комисията от 7 декември 2001 г. относно определяне на списък на граничните инспекционни пунктове, одобрени да извършват ветеринарни проверки на животни и животински продукти с произход от трети страни и относно актуализиране на подробните правила за контрола, който трябва да бъде упражняван от експертите на Комисията (15) и Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (16).

(23)

За ветеринарно-санитарните сертификати, издадени съгласно настоящия регламент, следва да се прилага Директива 96/93/ЕО на Съвета от 17 декември 1996 г. относно сертифицирането на животни и животински продукти (17), с която се определят правилата, които трябва да бъдат спазвани при издаването на ветеринарни сертификати.

(24)

В член 17 от Директива 2006/88/ЕО се предвижда, че когато научните доказателства или практическия опит показват, че видове, различни от възприемчивите видове, посочени в част II от приложение IV към посочената директива, могат да пренасят определена болест в качеството си на векторни видове, държавите-членки гарантират, че когато посочените видове се внасят за отглеждане или възстановяване на запасите в държава-членка, зона или част, обявена за свободна от въпросната болест, държавите-членки се съобразяват с някои изисквания, предвидени в посочената директива. В член 17 от Директива 2006/88/ЕО се предвижда също изготвянето на списък с векторни видове. Следователно следва да бъде приет списък с векторни видове.

(25)

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) изрази три становища по този въпрос: „Научно становище на Експертната група по здравето на животните и хуманното отношение към тях по искане на Европейската комисия относно възможните векторни видове и стадиите на живот на възприемчивите видове, които не пренасят болести, по отношение на някои болести по рибите“ (18), „Научно становище на Експертната група по здравето на животните и хуманното отношение към тях по искане на Европейската комисия относно възможните векторни видове и стадиите на живот на възприемчивите видове, които не пренасят болести, по отношение на някои болести по мекотелите“ (19), и „Научно становище на Експертната група по здравето на животните и хуманното отношение към тях по искане на Европейската комисия относно възможните векторни видове и стадиите на живот на възприемчивите видове, които не пренасят болести, по отношение на някои болести по ракообразните“ (20).

(26)

Според посочените научни становища вероятността от пренасяне и установяване на болестите, изброени в Директива 2006/88/ЕО, от оценените потенциални векторни видове или групи векторни видове варира при някои условия от нищожно/изключително ниска до умерена. Оценката обхваща водни видове, които се използват за аквакултури и се търгуват с цел отглеждане.

(27)

Становищата на ЕОБХ следва да се вземат предвид при изготвянето на списъка с векторни видове. При вземането на решение кои видове следва да бъдат включени в посочения списък, следва да се гарантира подходящо ниво на защита на ветеринарно-санитарния статус на аквакултурите в Общността, като същевременно се избягва въвеждането на излишни ограничения за търговията. Следователно видовете, при които има умерен риск от пренасяне на болести съгласно посочените становища, следва да бъдат включени в списъка.

(28)

Много от видовете, определени в становищата на ЕОБХ като възможни вектори на някои болести, следва да бъдат разглеждани като такива само когато произхождат от област, където са налични възприемчиви към въпросната болест видове и са предназначени за област, където са налични същите възприемчиви видове. Следователно аквакултури от възможните векторни видове следва да се считат за векторни видове за целите на член 17 от Директива 2006/88/ЕО само при такива условия.

(29)

С цел постигане на яснота и последователност на законодателството на Общността, Решения 1999/567/ЕО, 2003/390/ЕО, 2003/804/ЕО, 2003/858/ЕО и 2006/656/ЕО следва да бъдат отменени и заменени с настоящия регламент.

(30)

Целесъобразно е да се предвиди преходен период, който да позволи на държавите-членки и индустрията да предприемат необходимите мерки, за да се съобразят с новите изисквания, предвидени в настоящия регламент.

(31)

Предвид големия търговски поток на декоративни водни животни от видове, възприемчиви към епизоотичен улцеративен синдром (EUS), и необходимостта от провеждането на допълнителни проучвания на рисковете от тази болест за отрасъла на декоративните водни животни, включително и повторна оценка на списъка с възприемчивите видове, следва да се избегне незабавното прекъсване на вноса на декоративни рибни видове, възприемчиви към EUS, предназначени само за затворени декоративни съоръжения. Следователно е целесъобразно да се въведе преходен период по отношение на изискванията, свързани с посочената болест, за такива пратки. Необходим е и преходен период, с който да се даде достатъчно време на третите страни, за да докажат, че са свободни от посочената болест.

(32)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет и обхват

С настоящия регламент се установяват:

а)

списък с векторни видове;

б)

ветеринарно-санитарни условия за пускането на пазара на декоративни водни животни с произход от или предназначени за затворени декоративни съоръжения;

в)

ветеринарно-санитарни изисквания за сертифициране при пускането на пазара на:

i)

аквакултури, предназначени отглеждане в стопанства, включително райони за повторно полагане, любителски риболовни райони, отворени декоративни съоръжения и за възстановяване на рибни запаси, и

ii)

аквакултури и продукти от тях, предназначени за консумация от човека;

г)

ветеринарно-санитарни условия и изисквания за сертифициране при внос в Общността и транзит през нея, включително складиране по време на транзит, за:

i)

аквакултури, предназначени за отглеждане в стопанства, включително в райони за повторно полагане, любителски риболовни райони и отворени декоративни съоръжения;

ii)

аквакултури и продукти от тях, предназначени за консумация от човека;

iii)

декоративни водни животни, предназначени за затворени декоративни съоръжения.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„затворени декоративни съоръжения“ са магазини за домашни любимци, градински центрове, градински изкуствени езера, търговски аквариуми или съоръжения за търговия на едро с декоративни водни животни, които:

i)

нямат директен контакт с естествените води в Общността; или

ii)

са оборудвани със система за обработка на отпадните води, намаляваща риска от пренасяне на болести към естествените води до едно приемливо ниво;

б)

„отворени декоративни съоръжения“ са декоративни съоръжения, различни от затворените декоративни съоръжения;

в)

„възстановяване на рибни запаси“ е пускането на аквакултури в дивата природа.

ГЛАВА II

ВЕКТОРНИ ВИДОВЕ

Член 3

Списък с векторни видове

Аквакултури от видовете, посочени в графа 2 от таблицата в приложение I към настоящия регламент, се смятат за вектори за целите на член 17 от Директива 2006/88/ЕО, когато посочените животни отговарят на условията, посочени в графи 3 и 4 от посочената таблица.

ГЛАВА III

ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА АКВАКУЛТУРИ

Член 4

Декоративни водни животни с произход от или предназначени за декоративни съоръжения

1.   Придвижванията на декоративни водни животни са предмет на уведомление чрез компютъризираната система, предвидена в член 20, параграф 1 от Директива 90/425/ЕИО (TRACES), когато животните:

а)

произхождат от декоративни съоръжения в една държава-членка;

б)

са предназначени за затворени декоративни съоръжения в друга държава-членка, където цялата територия или някои зони или части от нея:

i)

са обявени за свободни от една или повече от неекзотичните болести, изброени в част II от приложение IV към Директива 2006/88/ЕО, в съответствие с член 49 или член 50 от нея; или

ii)

са обект на програма за надзор или ликвидиране в съответствие с член 44, параграф 1 или параграф 2 от посочената директива; и

в)

са от видове, възприемчиви към една или повече от болестите, от която(които) въпросната държава-членка, зона или част е обявена за свободна, или за която(които) се прилага програма за надзор или ликвидиране, както е посочено в буква б).

2.   Декоративни водни животни, държани в затворени декоративни съоръжения, не се пускат в отворени декоративни съоръжения, рибовъдни стопанства, райони за повторно полагане, любителски риболовни райони, райони за отглеждане на мекотели или в дивата природа, освен ако за това няма разрешение от компетентния орган.

Компетентният орган издава такова разрешение само когато пускането не излага на опасност здравния статус на водните животни в мястото на пускане и гарантира, че са взети необходимите мерки за намаляване на риска.

Член 5

Аквакултури, предназначени за отглеждане в стопанства, райони за повторно полагане, любителски риболовни райони, отворени декоративни съоръжения и за възстановяване на рибни запаси

Пратките с аквакултури, предназначени за отглеждане в стопанства, райони за повторно полагане, любителски риболовни райони, отворени декоративни съоръжения или за възстановяване на рибни запаси, се придружават от ветеринарно-санитарен сертификат, изготвен в съответствие с образеца, установен в част А от приложение II и обяснителните бележки в приложение V, когато животните:

а)

са въведени в държави-членки, зони или отделни части, които:

i)

са обявени за свободни от една или повече от неекзотичните болести, изброени в част II от приложение IV към Директива 2006/88/ЕО, в съответствие с член 49 или член 50 от нея; or

ii)

са обект на програма за надзор или ликвидиране в съответствие с член 44, параграф 1 или параграф 2 от посочената директива;

б)

са от видове, възприемчиви към една или повече от болестите, или са от векторни видове на една или повече от болестите, от която(които) въпросната държава-членка, зона или част е обявена за свободна, или за която(които) се прилага програма за надзор или ликвидиране, както е посочено в буква а).

Член 6

Аквакултури и продукти от тях, предназначени за по-нататъшна преработка преди консумация от човека

1.   Пратките с аквакултури и продукти от тях, предназначени за по-нататъшна преработка преди консумация от човека, се придружават от ветеринарно-санитарен сертификат, изготвен в съответствие с образеца, установен в част Б от приложение II и обяснителните бележки в приложение V, когато те:

а)

са въведени в държави-членки, зони или части, които:

i)

са обявени за свободни от една или повече от неекзотичните болести, изброени в част II от приложение IV към Директива 2006/88/ЕО, в съответствие с член 49 или член 50 от посочената директива; или

ii)

са обект на програма за надзор или ликвидиране в съответствие с член 44, параграф 1 или параграф 2 от посочената директива;

б)

са от видове, възприемчиви към една или повече от болестите, от която(които) въпросната държава-членка, зона или част е обявена за свободна, или за която(които) се прилага програма за надзор или ликвидиране, както е посочено в буква а).

2.   Параграф 1 не се прилага за:

а)

риба, която е умъртвена и изкормена преди изпращане;

б)

мекотели или ракообразни, които са предназначени за консумация от човека и опаковани и етикетирани за тази цел в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004 и които са:

i)

нежизнеспособни, което означава, че те повече не са в състояние да оцелеят като живи организми при връщането им в средата, където са уловени; или

ii)

предназначени за по-нататъшна преработка, без да бъдат временно складирани на мястото за преработка;

в)

аквакултури и продукти от тях, пуснати на пазара за консумация от човека без по-нататъшна преработка, при условие че са опаковани в опаковки за продажба на дребно, които отговарят на разпоредбите, отнасящи се до такива опаковки, на Регламент (ЕО) № 853/2004.

Член 7

Живи мекотели и ракообразни, предназначени за пречиствателни центрове, центове за изпращане и подобни дейности преди консумация от човека

Пратките с живи мекотели и ракообразни, предназначени за пречиствателни центрове, центове за изпращане и подобни дейности преди консумация от човека, се придружават от ветеринарно-санитарен сертификат, изготвен в съответствие с образеца, установен в част Б от приложение II и обяснителните бележки в приложение V, когато те:

а)

са въведени в държави-членки, зони или отделни части, които:

i)

са обявени за свободни от една или повече от неекзотичните болести, изброени в част II от приложение IV към Директива 2006/88/ЕО, в съответствие с член 49 или член 50 от нея; или

ii)

са обект на програма за надзор или ликвидиране в съответствие с член 44, параграф 1 или параграф 2 от посочената директива;

б)

са от видове, възприемчиви към една или повече от болестите, от която(които) въпросната държава-членка, зона или част е обявена за свободна, или за която(които) се прилага програма за надзор или ликвидиране, както е посочено в буква а).

Член 8

Аквакултури и продукти от тях, напускащи държави-членки, зони и части, предмет на мерки за борба с болести, включително програми за ликвидиране

1.   Пратките с аквакултури и продукти от тях, напускащи държави-членки, зони и части, предмет на мерките за борба с болести, предвидени в раздели 3—6 на глава V от Директива 2006/88/ЕО, но които са освободени от компетентните органи от посочените мерки за борба, се придружават от ветеринарно-санитарен сертификат, изготвен в съответствие с образеца, установен в:

а)

Част А от приложение II и обяснителните бележки в приложение V, когато пратките са съставени от аквакултури, предназначени за отглеждане в стопанства, райони за повторно полагане, любителски риболовни райони, отворени декоративни съоръжения или за възстановяване на рибни запаси; и

б)

Част Б от приложение II и обяснителните бележки в приложение V, когато пратките са съставени от аквакултури и продукти от тях, предназначени за по-нататъшна преработка, пречиствателни центрове, центрове за изпращане или подобни дейности преди консумация от човека.

2.   Пратките с аквакултури, предназначени за отглеждане в стопанства, райони за повторно полагане, любителски риболовни райони, отворени декоративни съоръжения или за възстановяване на рибни запаси, се придружават от ветеринарно-санитарен сертификат, изготвен в съответствие с образеца, установен в част А от приложение II и обяснителните бележки в приложение V, когато те:

а)

напускат държава-членка, зона или част, където се прилага програма за ликвидиране, одобрена в съответствие с член 44, параграф 2 от Директива 2006/88/ЕО;

б)

са от видове, възприемчиви към една или повече от болестите, или са от векторни видове на една или повече от болестите, за които се прилага програмата за ликвидиране, посочена в буква а).

3.   Пратките с аквакултури и продукти от тях, предназначени за по-нататъшна преработка, пречиствателни центрове, центрове за изпращане или подобни дейности преди консумация от човека, се придружават от ветеринарно-санитарен сертификат, изготвен в съответствие с образеца, установен в част Б от приложение II и обяснителните бележки в приложение V, когато те:

а)

напускат държава-членка, зона или част, където се прилага програма за ликвидиране, одобрена в съответствие с член 44, параграф 2 от Директива 2006/88/ЕО;

б)

са от видове, възприемчиви към една или повече от болестите, за които се прилага програмата за ликвидиране, посочена в буква а).

4.   Настоящият член не се прилага за:

а)

риба, която е умъртвена и изкормена преди изпращане;

б)

мекотели или ракообразни, които са предназначени за консумация от човека и опаковани и етикетирани за тази цел в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004, и които са:

i)

нежизнеспособни, което означава, че те повече не са в състояние да оцелеят като живи организми при връщането им в средата, където са уловени; или

ii)

предназначени за по-нататъшна преработка, без да бъдат временно складирани на мястото за преработка;

в)

аквакултури или продукти от тях, пуснати на пазара за консумация от човека без по-нататъшна преработка, при условие че са опаковани в опаковки за продажба на дребно, които отговарят на разпоредбите, отнасящи се до такива опаковки, на Регламент (ЕО) № 853/2004.

Член 9

Въвеждане на аквакултури след инспекция

Когато в настоящата глава се предвижда изискване за инспекция преди издаването на ветеринарно-санитарен сертификат, в стопанството или района за отглеждане на мекотели не се въвеждат живи аквакултури от видове, възприемчиви към една или повече от болестите, или от векторни видове на една или повече от болестите, посочени в сертификата, по време на периода между такава инспекция и натоварването на пратката.

ГЛАВА IV

УСЛОВИЯ ЗА ВНОС

Член 10

Аквакултури, предназначени за отглеждане в стопанства, райони за повторно полагане, любителски риболовни райони и отворени декоративни съоръжения

1.   В Общността се внасят аквакултури, предназначени за отглеждане в стопанства, райони за повторно полагане, любителски риболовни райони и отворени декоративни съоръжения, само от трети страни, територии, зони или части, изброени в приложение III.

2.   Пратките, съставени от аквакултурите, посочени в параграф 1:

а)

се придружават от ветеринарно-санитарен сертификат, изготвен в съответствие с образеца, установен в част А от приложение IV и обяснителните бележки в приложение V;

б)

отговарят на ветеринарно-санитарните изисквания, определение в образеца на сертификат и обяснителните бележки, посочени в буква а).

Член 11

Декоративни водни животни, предназначени за затворени декоративни съоръжения

1.   Декоративни риби от видове, възприемчиви към една или повече от болестите, изброени в част II от приложение IV към Директива 2006/88/ЕО и предназначени за затворени декоративни съоръжения, се внасят в Общността само от трети страни, територии, зони или части, изброени в приложение III към настоящия регламент.

2.   Декоративни риби от видове, които не са възприемчиви към нито една от болестите, изброени в част II от приложение IV към Директива 2006/88/ЕО, и декоративни мекотели и декоративни ракообразни, предназначени за затворени декоративни съоръжения, се внасят в Общността само от трети страни, или територии, които са членки на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE).

3.   Пратки, съставени от животните, посочени в параграфи 1 и 2:

а)

се придружават от ветеринарно-санитарен сертификат, изготвен в съответствие с образеца, установен в част Б от приложение IV и обяснителните бележки в приложение V; и

б)

отговарят на ветеринарно-санитарните изисквания, определение в образеца на сертификат и обяснителните бележки, посочени в буква а).

Член 12

Аквакултури и продукти от тях, предназначени за консумация от човека

1.   Аквакултури и продукти от тях, предназначени за консумация от човека, се внасят в Общността само от трети страни, територии, зони или част, които са включени в списък, изготвен в съответствие с член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 854/2004.

2.   Пратки, съставени от аквакултурите и продуктите, посочени в параграф 1:

а)

се придружават от общ здравен и ветеринарно-санитарен сертификат, изготвен по съответните образци, установени в допълнения IV и V от приложение VI към Регламент (ЕО) № 2074/2005; и

б)

отговарят на ветеринарно-санитарните изисквания и бележки, определени в образците на сертификати и удостоверения, посочени в буква а).

3.   Настоящият член не се прилага, когато аквакултурите са предназначени за райони за повторно полагане или повторно потапяне във водите на Общността, като в този случай се прилага член 10.

Член 13

Електронно сертифициране

За сертификатите и удостоверенията, предвидени в настоящата глава, може да се използва електронно сертифициране, както и други одобрени и хармонизирани на общностно равнище системи.

Член 14

Транспорт на аквакултури

1.   Аквакултурите за внос в Общността не се транспортират при условия, които могат да променят техния здравен статус. По-специално, те не се транспортират в същата вода или микроконтейнери заедно с водни животни, които са с по-нисък здравен статус или които не са предназначени за внос в Общността.

2.   По време на транспортирането до Общността аквакултурите не се разтоварват от техните микроконтейнери и водата, в която се транспортират, не се сменя на територията на трета страна, която не е одобрена за вноса на такива животни в Общността или която е с по-нисък здравен статус от този на местоназначението.

3.   Когато пратки с аквакултури се транспортират по море до границата на Общността, към съответния ветеринарно-санитарен сертификат се прилага и добавка за транспорта по море на живи аквакултури, изготвена в съответствие с образеца, установен в част Г от приложение IV.

Член 15

Изисквания за пускането на аквакултури и продукти от тях, както и за изхвърлянето на водата, в която са транспортирани

1.   Манипулациите с аквакултури и продуктите от тях, внесени в Общността и предназначени за консумация от човека, се извършват така, че да се избегне замърсяване на естествените води на Общността.

2.   Аквакултурите, внесени в Общността, не се пускат в дивата природа в Общността, освен ако за това няма разрешение от компетентния орган на местоназначението.

Компетентният орган издава разрешения само когато пускането не излага на опасност здравния статус на водните животни в мястото на пускане и гарантира, че са взети необходимите мерки за намаляване на риска.

3.   Манипулациите с водата от транспортирането на внесените пратки, съставени от аквакултури и продукти от тях, се извършват така, че да се избегне замърсяване на естествените води в Общността.

ГЛАВА V

УСЛОВИЯ ЗА ТРАНЗИТ

Член 16

Транзит и складиране

Пратки с живи аквакултури, хайвер и неизкормена риба, които са въведени в Общността, но са предназначени за трета страна чрез незабавен транзит през Общността или след складиране в Общността, отговарят на изискванията, определени в глава IV. Върху сертификата, който придружава пратките, е изписан изразът „за транзит през EO“. Пратките се придружават и от сертификат, изискван от третата страна на местоназначение.

Въпреки това, когато посочените пратки са предназначени за консумация от човека, те се придружават от ветеринарно-санитарен сертификат, изготвен в съответствие с образеца, установен в част В от приложение IV и обяснителните бележки в приложение V.

Член 17

Дерогация за транзит през Латвия, Литва и Полша

1.   Чрез дерогация от член 16 се разрешава пътният или железопътният транзит между граничните инспекционни пунктове в Латвия, Литва и Полша, посочени в приложението към Решение 2001/881/ЕО на Комисията, на пратки, идващи от и по направление за Русия директно или през друга трета страна, когато са изпълнени следните условия:

а)

пратката е запечатана с пломба със сериен номер от официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт при влизане;

б)

документите, придружаващи пратката и посочени в член 7 от Директива 97/78/ЕО, са подпечатани на всяка страница от официалния инспектор на входния инспекционен пункт с надписа: „Само за транзит до Русия през ЕО“;

в)

процедурните изисквания, предвидени в член 11 от Директива 97/78/ЕО, са спазени; и

г)

пратката е сертифицирана като одобрена за транзит в общия ветеринарен входен документ, издаден от официалния инспектор на входния инспекционен пункт.

2.   Пратките, посочени в параграф 1, не могат да бъдат разтоварвани или складирани, както е посочено в член 12, параграф 4 или в член 13 от Директива 98/78/ЕО, на територията на Общността.

3.   Извършват се редовни проверки от компетентните органи, за да се гарантира, че броят на пратките, посочени в параграф 1, и съответстващите количества продукти, напускащи територията на Общността, съвпадат с броя и количествата, влизащи в Общността.

ГЛАВА VI

ОБЩИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Изисквания за сертифициране, определени в други законодателни актове на Общността

Ветеринарно-санитарните сертификати, изисквани в съответствие с глави III, IV и V от настоящия регламент включват, когато е целесъобразно, всички други изисквания за ветеринарно-санитарно сертифициране съгласно:

а)

мерки за предотвратяване на въвеждането или за борба с болести, които не са изброени в част II от приложение IV към Директива 2006/88/ЕО, одобрени в съответствие с член 43, параграф 2 от нея; или

б)

член 5 от Решение 2004/453/ЕО на Комисията (21).

Член 19

Отмяна

Решения 1999/567/ЕО, 2003/390/ЕО, 2003/804/ЕО, 2003/858/ЕО и 2006/656/ЕО се отменят, считано от 1 януари 2009 г.

Позоваванията на отменените решения се смятат за позовавания на настоящия регламент.

Член 20

Преходни разпоредби

1.   За преходен период до 30 юни 2009 г. декоративните водни животни, посочени в член 4, параграф 1, могат да бъдат пускани на пазара без уведомяване чрез компютъризираната система, предвидена в член 20, параграф 1 от Директива 90/425/ЕИО (TRACES), при условие че те достигат крайното си местоназначение преди посочената дата.

2.   За преходен период до 30 юни 2009 г. пратки с аквакултури и продукти от тях, придружени от документ за движение или ветеринарно-санитарен сертификат в съответствие с приложение Д към Директива 91/67/ЕИО или Решения 1999/567/ЕО и 2003/390/ЕО, могат да бъдат пускани на пазара, при условие че достигат крайното си местоназначение преди посочената дата.

3.   За преходен период до 30 юни 2009 г. в Общността могат да се внасят и да преминават транзитно следните пратки с аквакултури и продукти от тях:

а)

пратки, придружени от ветеринарно-санитарен сертификат в съответствие с Решения 2003/804/ЕО, 2003/858/ЕО и 2006/656/ЕО;

б)

пратки, обхванати в глава IV от настоящия регламент, но които не попадат в обхвата на Решения 2003/804/ЕО, 2003/858/ЕО и 2006/656/ЕО.

Член 14, параграф 3 не се прилага за пратките, посочени в букви а) и б) през посочения период.

4.   За преходен период до 31 декември 2009 г. държавите-членки могат да разрешават вноса на аквакултури и продукти от тях, предназначени за консумация от човека, от трети страни, територии, зони или части, които са изброени в приложения I и II към Регламент (ЕО) № 2076/2005.

5.   За преходен период до 31 декември 2010 г. държавите-членки могат да разрешават вноса на декоративни водни животни от видове, възприемчиви към епизоотичен улцеративен синдром (EUS), предназначени само за затворени декоративни съоръжения, от трети страни или територии, които са членки на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE);

По време на посочения преходен период изискванията по отношение на EUS, определени в част II, точка 2 от ветеринарно-санитарния сертификат, установен в част Б от приложение IV, не се прилагат за декоративни водни животни, предназначени само за затворени декоративни съоръжения.

Член 21

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 328, 24.11.2006, стр. 14.

(2)  ОВ L 46, 19.2.1991 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 216, 14.8.1999 г., стр. 13.

(4)  ОВ L 135, 3.6.2003 г., стр. 19.

(5)  ОВ L 302, 20.11.2003 г., стр. 22.

(6)  ОВ L 324, 11.12.2003 г., стр. 37.

(7)  ОВ L 271, 30.9.2006 г., стр. 71.

(8)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(9)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(10)  ОВ L 94, 31.3.2004 г., стр. 63.

(11)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206.

(12)  ОВ L 320, 18.11.2006 г., стр. 53.

(13)  ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 83.

(14)  ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 27.

(15)  ОВ L 326, 11.12.2001 г., стр. 44.

(16)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(17)  ОВ L 13, 16.1.1997 г., стр. 28.

(18)  The EFSA Journal (2007 г.) 584, стр. 1-163.

(19)  The EFSA Journal (2007 г.) 597, стр. 1-116.

(20)  The EFSA Journal (2007 г.) 598, стр. 1-91.

(21)  ОВ L 156, 30.4.2004 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на възможните векторни видове и условията, при които посочените видове се смятат за вектори

Болести

Вектори

 

Видове, които се смятат за векторни за целите на член 17, параграфи 1 и 2, когато допълнителните условия, установени в графи 3 и 4 от настоящата таблица, са изпълнени.

Допълнителни условия, свързани с мястото на произход на водните животни от видовете, посочени в графа 2

Допълнителни условия, свързани с местоназначението на водните животни от видовете, посочени в графа 2

Графа 1

Графа 2

Графа 3

Графа 4

Епизоотична хематопоетична некроза

Пъстър толстолоб (Aristichthys nobilis), сребърна каракуда (Carassius auratus), златиста каракуда (C. carassius), обикновен шаран и японски цветен шаран (Cyprinus carpio), бял толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix), кефал (Leuciscus spp), лупавец (Rutilus rutilus), червеноперка (Scardinius erythrophthalmus), лин (Tinca tinca)

Няма допълнителни условия

Няма допълнителни условия

Епизоотичен улцеративен синдром (EUS)

Пъстър толстолоб (Aristichthys nobilis), сребърна каракуда (Carassius auratus), златиста каракуда (C. carassius), обикновен шаран и японски цветен шаран (Cyprinus carpio), бял толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix), кефал (Leuciscus spp), лупавец (Rutilus rutilus), червеноперка (Scardinius erythrophthalmus), лин (Tinca tinca)

Обикновена беззъбка (Anodonta cygnea), европейски речен рак (Astacus astacus), американски речен рак (Pacifastacus leniusculus), червен блатен рак (Procambarus clarkii)

Няма допълнителни условия

Няма допълнителни условия

Инфекция с Bonamia exitiosa

Португалска стрида (Crassostrea angulata), тихоокеанска стрида (Crassostrea gigas), американска стрида (Crassostrea virginica)

Водните животни от видовете, посочени в графа 2, се смятат за вектори само на болестта, посочена в графа 1, когато произхождат от стопанство или район за отглеждане на мекотели, където има видове, възприемчиви към посочената болест.

Водните животни от видовете, посочени в графа 2, се смятат за вектори само на болестта, посочена в графа 1, когато са предназначени за стопанство или район за отглеждане на мекотели, където се отглеждат видове, възприемчиви към посочената болест.

Инфекция с Perkinsus marinus

Европейски омар (Homarus gammarus), морски раци (Brachyura spp.), сладководен австралийски рак (Cherax destructor), гигантска речна скарида (Macrobrachium rosenbergii), лангусти (Palinurus spp.), рак-плувец (Portunus puber), индотихоокеански блатен рак (Scylla serrata), индийска бяла скарида (Penaeus indicus), японска скарида (Penaeus japonicus), кралска скарида (Penaeus kerathurus), тихоокеанска синя скарида (Penaeus stylirostris), тихоокеанска бяла скарида (Penaeus vannamei)

Водните животни от видовете, посочени в графа 2, се смятат за вектори само на болестта, посочена в графа 1, когато произхождат от стопанство или район за отглеждане на мекотели, където има видове, възприемчиви към посочената болест.

Водните животни от видовете, посочени в графа 2, се смятат за вектори само на болестта, посочена в графа 1, когато са предназначени за стопанство или район за отглеждане на мекотели, където се отглеждат видове, възприемчиви към посочената болест.

Инфекция с Microcytos mackini

Няма

Не се прилагат

Не се прилагат

Синдром Taura

Миди от вида Atrina spp., морски охлюв (Buccinum undatum), португалска стрида (Crassostrea angulata), обикновена сърцевидна мида (Cerastoderma edule), тихоокеанска стрида (Crassostrea gigas), американска стрида (Crassostrea virginica), мида от вида Donax trunculus, морски охлюв от вида Haliotis discus hannai, морски охлюв от вида Haliotis tuberculata, морски охлюв от вида Littorina littorea, северноамериканска ядивна мида (Mercenaria mercenaria), японска ядивна мида (Meretrix lusoria), бяла пясъчна мида (Mya arenaria), обикновена ядивна мида (Mytilus edulis), средиземноморска мида (Mytilus galloprovincialis), Октопод (Octopus vulgaris), европейска плоска стрида (Ostrea edulis), пектен максимус (Pecten maximus), мида от вида Ruditapes decussatus, мида от вида Ruditapes philippinarum, обикновена сепия (Sepia officinalis), големи морски охлюви (Strombus spp.), мида от вида Venerupis aurea, мида от вида Venerupis pullastra, венус (Venus verrucosa)

Европейски омар (Homarus gammarus), морски раци (Brachyura spp.), сладководен австралийски рак (Cherax destructor), гигантска речна скарида (Macrobrachium rosenbergii), лангусти (Palinurus spp.), рак-плувец (Portunus puber), индотихоокеански блатен рак (Scylla serrata), индийска бяла скарида (Penaeus indicus), японска скарида (Penaeus japonicus), кралска скарида (Penaeus kerathurus).

Водните животни от видовете, посочени в графа 2, се смятат за вектори само на болестта, посочена в графа 1, когато произхождат от стопанство, където има видове, възприемчиви към посочената болест.

Водните животни от видовете, посочени в графа 2, се смятат за вектори само на болестта, посочена в графа 1, когато са предназначени за стопанство, където се отглеждат видове, възприемчиви към посочената болест.

Болест Yellowhead

Миди от вида Atrina spp., морски охлюв (Buccinum undatum), португалска стрида (Crassostrea angulata), обикновена сърцевидна мида (Cerastoderma edule), тихоокеанска стрида (Crassostrea gigas), американска стрида (Crassostrea virginica), мида от вида Donax trunculus, морски охлюв от вида Haliotis discus hannai, морски охлюв от вида Haliotis tuberculata, морски охлюв от вида Littorina littorea, северноамериканска ядивна мида (Mercenaria mercenaria), японска ядивна мида (Meretrix lusoria), бяла пясъчна мида (Mya arenaria), обикновена ядивна мида (Mytilus edulis), средиземноморска мида (Mytilus galloprovincialis), Октопод (Octopus vulgaris), европейска плоска стрида (Ostrea edulis), пектен максимус (Pecten maximus), мида от вида Ruditapes decussatus, мида от вида Ruditapes philippinarum), обикновена сепия (Sepia officinalis), големи морски охлюви (Strombus spp.), мода от вида Venerupis aurea, мида от вида Venerupis pullastra, венус (Venus verrucosa)

Водните животни от видовете, посочени в графа 2, се смятат за вектори само на болестта, посочена в графа 1, когато произхождат от стопанство, където има видове, възприемчиви към посочената болест.

Не се прилагат допълнителни условия, свързани с местоназначението.

Вирусна хеморагична септицемия (VHS)

Моруна (Huso huso), руска есетра (Acipenser gueldenstaedtii), чига (Acipenser ruthenus), пъструга (Acipenser stellatus), немска есетра (Acipenser sturio), сибирска есетра (Acipenser Baerii)

Водните животни от видовете, посочени в графа 2, се смятат за вектори само на болестта, посочена в графа 1, когато произхождат от стопанство или речен водосборен басейн, където има видове, възприемчиви към посочената болест.

Водните животни от видовете, посочени в графа 2, се смятат за вектори само на болестта, посочена в графа 1, когато са предназначени за стопанство, където се отглеждат видове, възприемчиви към посочената болест.

Пъстър толстолоб (Aristichthys nobilis), сребърна каракуда (Carassius auratus), златиста каракуда (C. carassius), обикновен шаран и японски цветен шаран (Cyprinus carpio), бял толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix), кефал (Leuciscus spp), лупавец (Rutilus rutilus), червеноперка (Scardinius erythrophthalmus), лин (Tinca tinca)

Северноафриканска риба (Clarias gariepinus), щука (Esox lucius) котешки сомове (Ictalurus spp.), черен икталурус (Ameiurus melas), петнист котешки сом (Ictalurus punctatus), пангас (Pangasius pangasius), бяла риба (Sander lucioperca), сом (Silurus glanis)

Обикновен лаврак (Dicentrarchus labrax), ивичест костур (Morone chrysops x M. saxatilis), кефал (Mugil cephalus), червена сциена (Sciaenops ocellatus), орлова сциена (Argyrosomus regius), светла умбрина (Umbrina cirrosa), риби тон (Thunnus spp.), атлантическа риба тон (Thunnus thynnus), епинефелус (Epinephelus aeneus), тъмен епинефелус (Epinephelus marginatus), сенегалски морски език (Solea senegalensis), обикновен морски език (Solea solea), червен пагел (Pagellus erythrinus), обикновен зъбар (Dentex dentex), златиста спара (Sparus aurata), морски голям спарид (Diplodus sargus), северен пагел (Pagellus bogaraveo), червен спарид (Pagrus major), ивичест спарид (Diplodus vulgaris), остронос спарид (Diplodus puntazzo), обикновен двуивичест спарид (Diplodus vulgaris), риба от вида Pagrus pagrus

тилапии (Oreochromis)

Водните животни от видовете, посочени в графа 2, се смятат за вектори само на болестта, посочена в графа 1, когато произхождат от стопанство, където има видове, възприемчиви към посочената болест.

Водните животни от видовете, посочени в графа 2, се смятат за вектори само на болестта, посочена в графа 1, когато са предназначени за стопанство, където се отглеждат видове, възприемчиви към посочената болест.

Инфекциозна хематопоетична некроза (IHN)

Моруна (Huso huso), руска есетра (Acipenser gueldenstaedtii), чига (Acipenser ruthenus), пъструга (Acipenser stellatus), немска есетра (Acipenser sturio), сибирска есетра (Acipenser Baerii)

Пъстър толстолоб (Aristichthys nobilis), сребърна каракуда (Carassius auratus), златиста каракуда (C. carassius), обикновен шаран и японски цветен шаран (Cyprinus carpio), бял толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix), кефал (Leuciscus spp), лупавец (Rutilus rutilus), червеноперка (Scardinius erythrophthalmus), лин (Tinca tinca)

Северноафриканска риба (Clarias gariepinus), щука (Esox lucius) котешки сомове (Ictalurus spp.), черен икталурус (Ameiurus melas), петнист котешки сом (Ictalurus punctatus), пангас (Pangasius pangasius), бяла риба (Sander lucioperca), сом (Silurus glanis)

Атлантически палтус (Hippoglossus hippoglossus), писия (Platichthys flesus), атлантическа треска (Gadus morhua), пикша (Melanogrammus aeglefinus)

Европейски речен рак (Astacus astacus), американски речен рак (Pacifastacus leniusculus), червен блатен рак (Procambarus clarkii)

Водните животни от видовете, посочени в графа 2, се смятат за вектори само на болестта, посочена в графа 1, когато произхождат от стопанство, където има видове, възприемчиви към посочената болест.

Водните животни от видовете, посочени в графа 2, се смятат за вектори само на болестта, посочена в графа 1, когато са предназначени за стопанство, където се отглеждат видове, възприемчиви към посочената болест.

Вирусна инфекция с Koi herpes (KHV)

Няма

Не се прилагат

Не се прилагат

Инфекциозна анемия по сьомгата (ISA)

Няма

Не се прилагат

Не се прилагат

Инфекция с Marteilia refringens

Обикновена сърцевидна мида (Cerastoderma edule), мида от вида Donax trunculus, бяла пясъчна мида (Mya arenaria), северноамериканска ядивна мида (Mercenaria mercenaria), японска ядивна мида (Meretrix lusoria), мида от вида Ruditapes decussatus, мида от вида Ruditapes philippinarum, мида от вида Venerupis aurea, мида от вида Venerupis pullastra), венус (Venus verrucosa)

Водните животни от видовете, посочени в графа 2, се смятат за вектори само на болестта, посочена в графа 1, когато произхождат от стопанство или район за отглеждане на мекотели, където има видове, възприемчиви към посочената болест.

Водните животни от видовете, посочени в графа 2, се смятат за вектори само на болестта, посочена в графа 1, когато са предназначени за стопанство, където се отглеждат видове, възприемчиви към посочената болест.

Инфекция с Bonamia ostreae

Обикновена сърцевидна мида (Cerastoderma edule), мида от вида Donax trunculus, бяла пясъчна мида (Mya arenaria), северноамериканска ядивна мида (Mercenaria mercenaria), японска ядивна мида (Meretrix lusoria), мида от вида Ruditapes decussatus, мида от вида Ruditapes philippinarum, мида от вида Venerupis aurea, мида от вида Venerupis pullastra), венус (Venus verrucosa)

пектен максимус (Pecten maximus)

Водните животни от видовете, посочени в графа 2, се смятат за вектори само на болестта, посочена в графа 1, когато произхождат от стопанство или район за отглеждане на мекотели, където има видове, възприемчиви към посочената болест.

Водните животни от видовете, посочени в графа 2, се смятат за вектори само на болестта, посочена в графа 1, когато са предназначени за стопанство или район за отглеждане на мекотели, където се отглеждат видове, възприемчиви към посочената болест.

Ихтиофтириус

Миди от вида Atrina spp., морски охлюв (Buccinum undatum), португалска стрида (Crassostrea angulata), обикновена сърцевидна мида (Cerastoderma edule), тихоокеанска стрида (Crassostrea gigas), американска стрида (Crassostrea virginica), мида от вида Donax trunculus, морски охлюв от вида Haliotis discus hannai, морски охлюв от вида Haliotis tuberculata, морски охлюв от вида Littorina littorea, северноамериканска ядивна мида (Mercenaria mercenaria), японска ядивна мида (Meretrix lusoria), бяла пясъчна мида (Mya arenaria), обикновена ядивна мида (Mytilus edulis), средиземноморска мида (Mytilus galloprovincialis), октопод (Octopus vulgaris), европейска плоска стрида (Ostrea edulis), пектен максимус (Pecten maximus), мида от вида Ruditapes decussatus, мида от вида Ruditapes philippinarum, обикновена сепия (Sepia officinalis), големи морски охлюви (Strombus spp.), мида от вида Venerupis aurea, мида от вида Venerupis pullastra, венус (Venus verrucosa)

Водните животни от видовете, посочени в графа 2, се смятат за вектори само на болестта, посочена в графа 1, когато произхождат от стопанство, където има видове, възприемчиви към посочената болест.

Водните животни от видовете, посочени в графа 2, се смятат за вектори само на болестта, посочена в графа 1, когато са предназначени за стопанство, където се отглеждат видове, възприемчиви към посочената болест.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ А

Образец на ветеринарно-санитарен сертификат за пускането на пазара на аквакултури за отглеждане в стопанства, райони за повторно полагане, любителски риболовни райони, отворени декоративни съоръжения и за възстановяване на рибни запаси

Image

Image

Image

Image

ЧАСТ Б

Образец на ветеринарно-санитарен сертификат за пускането на пазара на аквакултури или продукти от тях, предназначени за по-нататъшна преработка, центрове за изпращане, пречиствателни центрове или подобни дейности преди консумация от човека

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Трети страни, територии, зони или части, от които е разрешен вносът на аквакултури, предназначени за отглеждане в стопанства, райони за любителски риболов и отворени декоративни съоръжения, и декоративни риби, възприемчиви към една или повече от болестите, изброени в част II от приложение IV към Директива 2006/88/ЕО и предназначени за затворени декоративни съоръжения (1)

Страна/територия

Видове аквакултури

Зони/части

Код по ISO

Наименование

Риби

Мекотели

Ракообразни

Код

Описание

AU

Австралия

X (2)

 

 

 

 

BR

Бразилия

X (3)

 

 

 

 

CA

Канада

X

 

 

CA 0 (5)

Цялата територия

CA 1 (6)

Британска Колумбия

CA 2 (6)

Албърта

CA 3 (6)

Съскечуан

CA 4 (6)

Манитоба

CA 5 (6)

Ню Брънсуик

CA 6 (6)

Нова Скотия

CA 7 (6)

Остров Принц Едуард

CA 8 (6)

Нюфаундленд и Лабрадор

CA 9 (6)

Юкон

CA 10 (6)

Северозападните територии

CA 11 (6)

Нунавут

CL

Чили

X (2)

 

 

 

Цялата страна

CN

Китай

X (3)

 

 

 

Цялата страна

CO

Колумбия

X (3)

 

 

 

Цялата страна

CG

Конго

X (3)

 

 

 

Цялата страна

HR

Хърватия

X (2)

 

 

 

Цялата страна

HK

Хонконг

X (3)

 

 

 

Цялата страна

IN

Индия

X (4)

 

 

 

Цялата страна

ID

Индонезия

X (2)

 

 

 

Цялата страна

IL

Израел

X (2)

 

 

 

Цялата страна

JM

Ямайка

X (3)

 

 

 

Цялата страна

JP

Япония

X (3)

 

 

 

Цялата страна

LK

Шри Ланка

X (3)

 

 

 

Цялата страна

MK (7)

Бивша югославска република Македония

X (3)

 

 

 

Цялата страна

MY

Малайзия

X (3)

 

 

 

Полуостровна, западна Малайзия

NZ

Нова Зеландия

X (2)

 

 

 

Цялата страна

RU

Русия

X (2)

 

 

 

Цялата страна

SG

Сингапур

X (3)

 

 

 

Цялата страна

ZA

Южна Африка

X (2)

 

 

 

Цялата страна

TW

Тайван

X (3)

 

 

 

Цялата страна

TH

Тайланд

X (3)

 

 

 

Цялата страна

TR

Турция

X (2)

 

 

 

Цялата страна

US

Съединени американски щати

X

 

 

US 0 (5)

Цялата страна

X

 

 

US 1 (6)

Цялата страна, с изключение на следните щати: Ню Йорк, Охайо, Илиноис, Мичиган, Индиана, Уисконсин, Минесота и Пенсилвания

 

X

 

US 2

Humboldt Bay (Калифорния)

US 3

Netarts Bay (Орегон)

US 4

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay и Dabob Bay (Вашингтон)

US 5

NELHA (Хавай)

VN

Виетнам

X (4)

 

 

 

 


(1)  Съгласно член 11 декоративни риби от видове, които не са възприемчиви към нито една от болестите, изброени в част II от приложение IV към Директива 2006/88/ЕО, и декоративни мекотели и декоративни ракообразни, предназначени за затворени декоративни съоръжения, могат да бъдат внасяни в Общността само от трети страни или територии, които са членки на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE).

(2)  Прилага се за всички видове риби.

(3)  Прилага се само за видове риби, възприемчиви към епизоотичен улцеративен синдром съгласно част II от приложение IV към Директива 2006/88/ЕО, предназначени за затворени декоративни съоръжения, и за риби от семейство Cyprinidae.

(4)  Прилага се само за видове риби, възприемчиви към епизоотичен улцеративен синдром съгласно част II от приложение IV към Директива 2006/88/ЕО, предназначени за затворени декоративни съоръжения.

(5)  Не се прилага за риби от видове, възприемчиви към или векторни видове на вирусна хеморагична септицемия съгласно част II от приложение IV към Директива 2006/88/ЕО.

(6)  Прилага се само за риби от видове, възприемчиви към или векторни видове на вирусна хеморагична септицемия съгласно част II от приложение IV към Директива 2006/88/ЕО.

(7)  Временен код, който по никакъв начин не предопределя окончателната номенклатура за тази страна, която ще бъде договорена след приключването на преговорите, които понастоящем се водят в Организацията на обединените нации.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЧАСТ А

Образец на ветеринарно-санитарен сертификат за внос в Европейската общност на аквакултури за отглеждане в стопанства, райони за повторно полагане, любителски риболовни райони и отворени декоративни съоръжения

Image

Image

Image

Image

Image

ЧАСТ Б

Образец на ветеринарно-санитарен сертификат за внос в Европейската общност на декоративни водни животни, предназначени за затворени декоративни съоръжения

Image

Image

Image

ЧАСТ В

Образец на ветеринарно-санитарен сертификат за транзит/складиране на аквакултури, хайвер и неизкормена риба, предназначени за консумация от човека

Image

Image

ЧАСТ Г

Добавка за транспорта по море на живи аквакултури

(Да се попълни и приложи към ветеринарно-санитарния сертификат, в случай че транспортът до граница на Европейската общност включва транспорт с кораб, дори само за част от пътуването.)

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Обяснителни бележки

а)

Сертификатите се издават от компетентните органи на страната на произход въз основа на съответния образец, посочен в приложение II или IV към настоящия регламент, като се вземат предвид местоназначението и употребата на пратката след пристигането ѝ на местоназначението.

б)

Предвид статуса на местоназначението в държавата-членка на ЕС по отношение на неекзотичните болести, посочени в част II от приложение IV към Директива 2006/88/ЕО или на болестите, за които за местоназначението се предоставят допълнителни гаранции съгласно Решение 2004/453/ЕО, или се прилагат мерки, одобрени в съответствие с член 43 от Директива 2006/88/ЕО, в сертификата се включват и попълват необходимите специфични изисквания.

в)

„Място на произход“ е местоположението на стопанството или на района за отглеждане на мекотели, където аквакултурите са отгледани до достигането на търговски размер от значение за пратката, обхваната от настоящия сертификат. За диви водни животни „мястото на произход“ е мястото на улов.

г)

Оригиналът на сертификата се състои от един лист, напечатан от двете страни, или където се изисква повече текст, той се напечатва така, че страниците да образуват едно цяло и да не могат да бъдат отделени.

д)

За внос в Общността от трети страни оригиналът на сертификата и етикетите, посочени в образеца на сертификат, се изготвят на поне един от официалните езици на държавата-членка на ЕС, където се извършва граничната проверка, както и на поне един от официалните езици на държавата-членка на ЕС по местоназначение. Въпреки това, посочените държави-членки могат да разрешат използването на друг език на Общността вместо техния собствен, придружен, ако е необходимо, от официален превод.

е)

Когато се добавят допълнителни страници към сертификата, с цел идентифициране на отделните стоки в пратката, тези допълнителни страници също се считат за част от оригинала на сертификата, при условие че подписът и печатът на удостоверяващия официален инспектор са положени на всяка страница.

ж)

Когато сертификатът, включително допълнителните страници, предвидени в буква е), съставлява повече от една страница, всяка страница се номерира „-х (номер на страницата) от -у (общия брой на страниците)“ в долния край на страницата, а в горния ѝ край се изписва кодовия номер на сертификата, даден от компетентните органи.

з)

Оригиналът на сертификата трябва да бъде попълнен и подписан от официалния инспектор не повече от 72 часа преди натоварването на пратката или не повече от 24 часа в случаите, когато аквакултурите трябва да бъдат инспектирани в рамките на 24 часа преди натоварването. Компетентните органи на страната износител гарантират, че са спазени принципи на сертифициране, еквивалентни на тези, установени в Директива 96/93/ЕО.

и)

Цветът на подписа е различен от този на текста. Същото правило важи и за печатите, с изключение на релефните печати и водните знаци.

й)

При внос в Общността от трети страни оригиналът на сертификата трябва да придружава пратката до пристигането ѝ на граничния инспекционен пункт на ЕС. При пратки, пуснати на пазара в Общността, оригиналът на сертификата трябва да придружава пратката до пристигането ѝ на крайното местоназначение.

к)

Сертификат, издаден за живи аквакултури, е валиден за срок от 10 дни от датата на издаването му. В случай на транспортиране с кораб срокът на валидност се продължава с времето на пътуването по море в кораба. За тази цел, оригиналът на декларация от капитана на кораба, изготвена в съответствие с добавката, съответстваща на образеца, установен в част Г от приложение IV, прилага към ветеринарно-санитарния сертификат.

л)

Моля, обърнете внимание, че съгласно общите условия за транспортирането на животни, установени в Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97 може, когато е целесъобразно, да се изисква да бъдат взети мерки след влизането в Общността, ако изискванията на посочения регламент не са изпълнени.


16.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/76


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1252/2008 НА КОМИСИЯТА

от 12 декември 2008 година

за дерогация от Регламент (ЕО) № 1251/2008 и за преустановяване на вноса в Общността от Малайзия на пратки от определени аквакултури

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2006/88/ЕО на Съвета от 24 октомври 2006 година относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни (1), и по-специално член 25, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2006/88/ЕО са определени ветеринарномедицинските изисквания, които да бъдат прилагани при пускането на пазара и вноса и транзита през Общността на аквакултури и продукти от тях. Посочената директива предвижда държавите-членки да направят необходимото за това аквакултурите и продуктите от тях да бъдат допускани в Общността единствено от трети страни или части от тях, които са в списък, изготвен в съответствие с разпоредбите на директивата.

(2)

В Решение 2003/858/ЕО на Комисията от 21 ноември 2003 г. за определяне на ветеринарно-санитарните условия и изискванията за издаване на сертификати при внос на жива риба, хайвер и гамети, предназначени за развъждане в обекти и изкуствено отгледана жива риба, както и продукти от нея, предназначени за консумация от човека (2) са посочени териториите, от които е разрешен вносът в Общността на определени видове жива риба, хайвер и гамети от тях.

(3)

В Решение 2006/656/ЕО на Комисията от 20 септември 2006 г. за определяне на ветеринарно-санитарните условия и изискванията за издаване на сертификати при износ на риба за декоративни цели (3) са посочени териториите, от които е разрешен вносът в Общността на определени декоративни риби.

(4)

Резултатите от проверка на Общността в Малайзия показват сериозни слабости по производствената верига за аквакултури и декоративни риби. Възможно е тези слабости да доведат до разпространението на болести, което представлява сериозна заплаха за здравето на животните в Общността.

(5)

Вследствие на тези слабости, с Решение 2008/641/ЕО на Комисията за дерогация от Решения 2003/858/ЕО и 2006/656/ЕО и за преустановяване на вноса в Общността от Малайзия на някои живи риби и някои продукти от аквакултури (4) е преустановен вносът от Малайзия на пратки от определени видове жива риба от семейство Cyprinidae, хайвер и гамети от тях, предназначени за отглеждане, от жива риба от семейство Cyprinidae, хайвер и гамети от тях за възстановяване на риболовни райони по системата пускане-хващане, както и от определени декоративни риби от това семейство.

(6)

С Регламент (ЕО) № 1251/2008 на Комисията от 12 декември 2008 г. за прилагане на Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на условията и изискванията за сертифициране при пускането на пазара и вноса в Общността на аквакултури и продукти от тях и за установяване на списък с векторни видове (5) се отменят Решения 2003/858/ЕО и 2006/656/ЕО, считано от 1 януари 2009 г.

(7)

Приложение III към посочения регламент съдържа списък от трети страни, територии, зони или части, от които е разрешен вносът на аквакултури, предназначени за отглеждане в стопанства, любителски риболовни райони и отворени декоративни съоръжения, и декоративни риби, възприемчиви към една или повече от болестите, изброени в част II от приложение IV към Директива 2006/88/ЕО и предназначени за затворени декоративни съоръжения.

(8)

Малайзия е включена в този списък като трета страна, от която е разрешен вносът в Общността на риба от семейство Cyprinidae и на видовете риба, възприемчиви към епизоотичен улцеративен синдром (Epizootic ulcerative syndrome) съгласно част II от приложение IV към Директива 2006/88/ЕО и предназначени за затворени декоративни съоръжения. Регламент (ЕО) № 1251/2008 трябва да се прилага от 1 януари 2009 г.

(9)

Обстоятелствата, довели до приемането на Решение 2008/641/ЕО, все още съществуват. Поради тази причина е целесъобразно да се предостави с настоящия регламент дерогация от съответните разпоредби по отношение на Малайзия, които са установени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1251/2008. С оглед на яснотата и последователността в законодателството на Общността Решение 2008/641/ЕО следва да бъде отменено и заменено с настоящия регламент.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Чрез дерогация от член 10, параграф 1 и член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1251/2008 държавите-членки преустановяват вноса на своя територия от Малайзия на следните пратки от риба от семейство Cyprinidae и на хайвер и гамети от тях:

а)

пратки от жива риба с произход от аквакултури, предназначени за отглеждане в стопанства, любителски риболовни райони и отворени декоративни съоръжения; както и

б)

при пратки от декоративни риби, предназначени за затворени декоративни съоръжения — единствено видовете Carassius auratus, Ctenopharyngodon idellus, Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis, Carassius carassius и Tinca tinca от семейство Cyprinidae.

Член 2

Всички разходи, породени от прилагането на настоящия регламент, се поемат от получателя или неговия представител.

Член 3

Решение 2008/641/ЕО се отменя, считано от 1 януари 2009 г.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 14.

(2)  ОВ L 324, 11.12.2003 г., стр. 37.

(3)  ОВ L 271, 30.9.2006 г., стр. 71.

(4)  ОВ L 207, 5.8.2008 г., стр. 34.

(5)  Виж стр. 41 от настоящия брой на Официален вестник.


16.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/78


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1253/2008 НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2008 година

за разрешаване на медния хелат от хидроксианалог на метионина като фуражна добавка

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешително за използването на добавки при храненето на животните, както и основанията и процедурите за издаването на такова разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешително за препарата, посочен в приложението. Това заявление беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от посочения регламент.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на препарата от меден хелат от хидроксианалог на метионина като фуражна добавка за пилета за угояване, който следва да бъде класифициран в категорията „хранителни добавки“.

(4)

От становището на Европейския орган за безопасност на храните („органът“) от 16 април 2008 г. следва, че медният хелат от хидроксианалог на метионина не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните, здравето на хората или околната среда при храненето на пилета за угояване (2). Органът заключи също, че посоченият продукт, използван като фуражна добавка за пилета за угояване, не представлява никакъв друг риск, който съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 би могъл да възпрепятства разрешаването му. В съответствие с това становище посоченият препарат може да бъде считан за източник на достъпна мед и отговаря на критериите за хранителна добавка за пилета за угояване. В становището си органът препоръчва също подходящи мерки относно сигурността на потребителите. Той не счита, че е налице необходимост от специфични изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Органът също така провери доклада за метода за анализ на фуражната добавка във фураж, представен от референтната лаборатория на Общността, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

Оценката на посочения препарат показва, че условията за разрешителното, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са изпълнени. Следователно е целесъобразно употребата на посочения препарат да бъде разрешена, както е предвидено в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, посочен в приложението, който принадлежи към категорията добавки „хранителни добавки“ и към функционалната група „смеси на елементи с микроконцентрация“, се разрешава като добавка при храненето на животните при условията, определени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Научно становище на Групата по добавките и продуктите или веществата, използвани при храненето на животни (FEEDAP), по молба на Европейската комисия относно безопасността и ефикасността на Mintrex®Cu (меден хелат от хидроксианалог на метионина) като фуражна добавка за всички видове животни. The EFSA Journal (2008) 693, стр. 1—19.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Име на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животното

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

Съдържание на елемента (Cu) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „Хранителни добавки“. Функционална група: смеси на елементи с микроконцентрация

„3b410

Меден хелат от хидроксианалог на метионина

 

Характеристика на добавката:

 

Меден хелат от хидроксианалог на метионина с минимално съдържание на мед от 17 % и на бутанова киселина (2-хидрокси-4-метилтио) от 78 %.

 

Минерално масло: ≤ 1 %

 

CAS: 292140-30-8

 

Метод за анализ (1):

Атомноабсорбционна спектрометрия (AAS)

Пилета за угояване

25 (общо)

Добавката се смесва с фуражи под формата на предварителна смес.

За безопасността на потребителите: носене на предпазна маска на устата, предпазни очила и ръкавици по време на работа.

5.1.2019 г.


(1)  Подробна информация относно методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория на Общността: http://www.irmm.jrc.be/crl_feed_additives“


16.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/80


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1254/2008 НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (1), и по-специално член 20, параграф 3, член 21, параграф 2, член 22, параграф 2 и член 38, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 834/2007, и по-специално член 20 от него излага основните изисквания за производството на биологични дрожди. Следва да се посочат подробни правила за прилагането на тези изисквания в Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията (2).

(2)

Тъй като следва да бъдат въведени разпоредби за производството на биологични дрожди, Регламент (ЕО) № 889/2008 следва да обхване също и дрождите, използвани за храна и фураж.

(3)

С оглед да се подпомогнат земеделските производители, развиващи биологично земеделие, при осигуряването на подходящо снабдяване с фураж за техните животни и да се улесни преходът към биологични площи, за да се удовлетвори нарастващото потребителско търсене на биологични продукти, е целесъобразно да се позволи употребата на фуражи, произведени при преход към биологично производство в собственото стопанство на земеделския производител, като техният дял във фуражната дажба на отглежданите по биологичен начин животни може да достигне до 100 %.

(4)

Съгласно приложение VI, част Б към Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета (3) е разрешено да се използват само ензими, нормално използвани като технологични спомагателни вещества при биологичната преработка, а ензими, използвани като хранителни добавки, би следвало да бъдат в списъка на разрешени хранителни добавки от приложение VI, част А, буква А.1 към посочения регламент. Необходимо е тази разпоредба отново да се въведе при новите правила за прилагане.

(5)

Тъй като дрождите не се смятат за земеделски продукт по смисъла на член 32, параграф 3 от Договора и с цел да се позволи етикетирането на биологични дрожди като биологични, необходимо е да се измени разпоредбата относно изчисляването на съставките. Въпреки това изчисляването на дрождите и продуктите от дрожди като земеделски съставки трябва да стане задължително от 31 декември 2013 г. Този период е необходим за приспособяването на промишлеността.

(6)

Тъй като декоративното оцветяване на варени яйца е традиционно в някои региони на Европейския съюз в определен период от годината, а освен това яйцата биологично производство също могат да бъдат боядисвани и пускани на пазара, някои държави-членки подадоха искане да се разрешат оцветители за тази цел, при което група независими експерти проведе изследване на определени оцветители и различни други вещества за дезинфекция и консервиране на варени яйца (4) и стигна до заключението, че могат да бъдат разрешени голям брой естествени оцветители, както и временно разрешени синтетични форми на железни оксиди и железни хидроксиди. Като се има предвид местният и сезонен характер на продукцията, уместно е да се даде на компетентните органи възможността да дават съответните разрешения.

(7)

Както се препоръчва от групата за биологични дрожди (5), следва да се разрешат няколко продукта и вещества, които са необходими за производството на биологични дрожди и смески от дрожди и формулации съгласно член 21 от Регламент (ЕО) № 834/2007. В член 20 от този регламент се предвижда, че за производството на биологични дрожди се използват само субстрати, произведени по биологичен начин, а биологичните дрожди не следва да присъстват в биологични храни или фуражи едновременно с небиологични дрожди. Въпреки това групата експерти препоръчва в своите заключения от 10 юли 2008 г. временно да се позволи употребата на 5 % екстракт от небиологични дрожди до появяването на екстракт от биологични дрожди, като допълнителен субстрат за производството на биологични дрожди като източник на азот, фосфор, витамини и минерали. Съгласно правилата за гъвкавост, посочени в член 22, параграф 2, буква д) от споменатия регламент, следва да се разреши употребата на 5 % екстракт от небиологични дрожди за производството на биологични дрожди.

(8)

Регламент (ЕО) № 889/2008 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Измененията следва да се прилагат от датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 889/2008.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на регулаторния Комитет по биологично производство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 889/2008 се изменя, както следва:

1.

В член 1, параграф 2 буква г) се заличава.

2.

В член 21 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Средно до 30 % от фуражната смес за дажбите могат да бъдат фураж, произведен в преход към биологично производство. Когато фуражът, произведен в преход към биологично производство, произхожда от единица на самото стопанство, този процент може да бъде увеличен до 100 %.“

3.

Член 27 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1, буква б) се добавя следното изречение:

„Въпреки това ензимите, използвани като хранителни добавки, трябва да бъдат изброени в приложение VIII, раздел А.“;

б)

в параграф 2 се добавя следната буква в):

„в)

дрожди и продукти от дрожди следва да се изчисляват като съставки със земеделски произход от 31 декември 2013 г.“;

в)

добавя се следният параграф 4:

„4.   За традиционното декоративно оцветяване на черупката на варени яйца, произведени с намерението да бъдат пласирани на пазара в определен период от годината, компетентният орган може да разреши, за посочения по-горе период, употребата на естествени оцветители и естествени гланциращи вещества. Разрешението може да включва синтетични видове железни оксиди и железни хидроксиди до 31 декември 2013 г. За това разрешение се нотифицират Комисията и държавите-членки.“

4.

Добавя се следният член 27а:

„Член 27а

За целите на прилагането на член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 при производството, смесите и формулациите от дрожди могат да бъдат използвани следните вещества:

а)

вещества, които са изброени в приложение VIII, раздел В към настоящия регламент;

б)

продукти и вещества, посочени в член 27, параграф 1, букви б) и д) от настоящия регламент.“

5.

В глава 6, дял II се създава следният раздел 3а:

„Раздел 3а

Изключения от разпоредбите за производството, свързани с употребата на определени продукти и вещества при преработването в съответствие с член 22, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕО) № 834/2007

Член 46а

Добавяне на екстракт от небиологични дрожди

Когато се прилагат условията, изложени в член 22, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕО) № 834/2007, добавянето на до 5 % екстракт от небиологични дрожди или автолизат (изчислени като сухо вещество) е позволено за производството на органични дрожди, в случай че операторите не могат да получат екстракт от биологични дрожди или автолизат от биологично производство.

Наличността на екстракт от биологични дрожди или автолизат се преразглежда преди 31 декември 2013 г. с оглед оттеглянето на тази разпоредба.“

6.

Приложение VIII се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 198, 22.7.1991 г., стр. 1. Регламент (ЕИО) № 2092/91 се отменя и се заменя с Регламент (ЕО) № 834/2007, считано от 1 януари 2009 г.

(4)  Препоръки на групата независими експерти относно „използването на оцветяващи вещества за черупките на биологични великденски яйца“, www.organic-farming.europa.eu

(5)  Препоръки на групата независими експерти относно „Разпоредби за биологични дрожди“, www.organic-farming.europa.eu


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение VIII към Регламент (ЕО) № 889/2008 се изменя, както следва:

1.

Заглавието на приложение VIII се заменя със следния текст:

2.

Добавя се следният раздел В:

„РАЗДЕЛ В –   ТЕХНОЛОГИЧНИ СПОМАГАТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ДРОЖДИ И ПРОДУКТИ ОТ ДРОЖДИ

Наименование

Първични дрожди

Смеси от дрожди/формулации

Специфични условия

Калциев хлорид

Х

 

 

Въглероден двуокис

Х

Х

 

Лимонена киселина

Х

 

За регулирането на рН при производството на дрожди

Млечна киселина

Х

 

За регулирането на рН при производството на дрожди

Азот

Х

Х

 

Кислород

Х

Х

 

Картофено нишесте

Х

Х

За филтриране

Натриев карбонат

Х

Х

За регулирането на рН

Растителни масла

Х

Х

Омасляващ, изпускащ или антиразпенващ агент“


16.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/83


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1255/2008 НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2008 година

относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 декември 2008 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2) и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за продукти, включени в кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002, ex 1005, с изключение на хибридни семена, и ex 1007, с изключение на хибриди за посев, вносното мито се равнява на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса и увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за съответната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 136, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за целите на изчисляване на вносното мито, посочено в параграф 1 от същия член, се определят периодично представителни цени CIF за разглежданите продукти.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96, цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти от кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 и 1007 00 90, е средната от ежедневните представителни цени CIF, определени по метода, посочен в член 4 от същия регламент.

(4)

Необходимо е да се определят вносни мита за периода, започващ от 16 декември 2008 г., които да са приложими до влизането в сила на ново определяне,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 16 декември 2008 г. вносните мита в сектора на зърнените култури, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се определят в приложение I към настоящия регламент на основата на елементи, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 16 декември 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 16 декември 2008 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

44,57

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

33,31

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

33,31

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

44,57


(1)  За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

1.12.2008-12.12.2008

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

179,80

104,63

Цена CAF САЩ

233,65

223,65

203,65

105,29

Премия за Залива

10,13

Премия за Големите езера

26,95

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

10,39 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

8,59 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).


ДИРЕКТИВИ

16.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/86


ДИРЕКТИВА 2008/116/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2008 година

за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на аклонифен, имидаклоприд и метазахлор като активни вещества

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В регламенти (ЕО) № 451/2000 (2) и (ЕО) № 1490/2002 (3) на Комисията се определят подробните правила за изпълнението на третия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО и се установява списък с активни вещества, които да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Посоченият списък включва аклонифен, имидаклоприд и метазахлор.

(2)

Въздействието на посочените активни вещества върху здравето на човека и върху околната среда е оценено в съответствие с регламенти (ЕО) № 451/2000 и (ЕО) № 1490/2002 за определен брой употреби, предложени от нотификаторите. Освен това в посочените регламенти се определят докладващите държави-членки, които трябва да представят съответните доклади за оценка и препоръки на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1490/2002. За аклонифен и имидаклоприд докладващата държава-членка беше Германия и цялата необходима документация беше внесена съответно на 11 септември 2006 г. и на 13 юни 2006 г. За метазахлор докладващата държава-членка беше Обединеното кралство и цялата необходима информация бе внесена на 30 септември 2005 г.

(3)

Докладите за оценка бяха предмет на партньорска проверка от страна на държавите-членки и ЕОБХ и бяха представени на Комисията на 31 юли 2008 г. за аклонифен, на 29 май 2008 г. за имидаклоприд и на 14 април 2008 г. за метазахлор под формата на научни доклади на ЕОБХ (4). Тези доклади бяха разгледани от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и финализирани на 26 септември 2008 г. под формата на доклади на Комисията за преглед на аклонифен, имидаклоприд и метазахлор.

(4)

От направените различни изследвания е видно, че за продуктите за растителна защита, съдържащи аклонифен, имидаклоприд и метазахлор, може да се очаква като цяло да отговарят на изискванията, определени в член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по отношение на употребите, които са били изследвани и подробно разгледани в доклада за прегледа, изготвен от Комисията. Следователно е целесъобразно посочените активни вещества да бъдат включени в приложение I, за да се гарантира, че във всички държави-членки разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи посочените активни вещества, могат да се предоставят в съответствие с разпоредбите на посочената директива.

(5)

Без да се засяга това заключение, целесъобразно е да бъде получена допълнителна информация по някои конкретни въпроси. В член 6, параграф 1 от Директива 91/414/ЕИО се предвижда, че включването на дадено вещество в приложение I може да подлежи на определени условия. Следователно е целесъобразно да се изисква веществото аклонифен да бъде подложено на допълнителни тестове за оценка на остатъците от пестициди в ротационните култури и за потвърждаване на оценката за риска за птиците, бозайниците, водните организми и за нецелевите растения, а веществото имидаклоприд да бъде подложено на допълнителни тестове за потвърждаване на оценката за риска за операторите и работниците и за риска за птиците и бозайниците, като тези изследвания следва да бъдат представени от нотификатора. Наред с това за метазахлор е целесъобразно да се получи допълнителна информация относно някои конкретни въпроси. В член 5, параграф 5 от Директива 91/414/ЕИО се предвижда дадено включване да може да бъде преразгледано всеки път, когато има основание да се счита, че критериите, посочени в параграфи 1 и 2, вече не се удовлетворяват. Нотификаторът предостави информация, която на този етап се счита за достатъчна що се отнася до въздействието на някои метаболити. Решение относно класификацията на метазахлор в Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (5) обаче все още не е финализирано. Такова решение може да доведе до необходимостта от допълнителна информация относно тези метаболити. Информацията, подадена от нотификатора относно въздействието на метаболитите 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 и 479M12 по отношение на раковите заболявания, се счита за достатъчна на този етап. Ако обаче се приеме решение по силата на Директива 67/548/ЕИО, което да класифицира метазахлор като вещество, за което има „недостатъчни данни за канцерогенно действие“, ще бъде необходима допълнителна информация относно въздействието на посочените метаболити по отношение на раковите заболявания. В член 6, параграф 1 от Директива 91/414/ЕИО се предвижда включването на дадено вещество в приложение I да може да подлежи на определени условия. Следователно включването на метазахлор следва да подлежи на условие, отнасящо се до представянето на допълнителна информация, в случай че посоченото вещество е класифицирано по силата на Директива 67/548/ЕИО.

(6)

Следва да се предвиди разумен срок преди включването на дадено активно вещество в приложение I, за да се позволи на държавите-членки и на другите заинтересовани страни да се подготвят за новите изисквания, които ще последват от това включване.

(7)

Без да се засягат задълженията, определени с Директива 91/414/ЕИО като последица от включването на активно вещество в приложение I, следва да се разреши на държавите-членки, в срок от шест месеца след това включване, да преразгледат действащите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи аклонифен, имидаклоприд и метазахлор, за да се осигури, че изискванията, определени с Директива 91/414/ЕИО, по-специално в член 13 от нея и съответните условия, описани в приложение I, са изпълнени. Държавите-членки следва да променят, заменят или отнемат, ако е целесъобразно, действащите разрешения в съответствие с разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО. Чрез дерогация от горепосочения срок, следва да се предвиди по-дълъг срок за представянето и извършването на оценка на пълното досие по приложение III за всеки продукт за растителна защита и за всеки предвиден вид употреба, съгласно единните принципи, установени с Директива 91/414/ЕИО.

(8)

Натрупаният опит от предишни включвания в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на активни вещества, оценени в рамките на Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията (6), показва, че могат да възникнат трудности при тълкуването на задълженията на притежателите на съществуващи разрешения във връзка с достъпа до данни. Следователно, за да се избегнат допълнителни затруднения, е необходимо да се уточнят задълженията на държавите-членки, особено задължението да се проверява дали притежателят на разрешение може да докаже достъп до досие, което удовлетворява изискванията на приложение II към посочената директива. Това уточнение обаче не налага нови задължения на държавите-членки или на притежателите на разрешения в сравнение с приетите досега директиви за изменение на приложение I.

(9)

Следователно е целесъобразно Директива 91/414/ЕИО да бъде съответно изменена.

(10)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 91/414/ЕИО се изменя, както е посочено в приложението към настоящата директива.

Член 2

Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 31 януари 2010 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и предоставят таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби от 1 февруари 2010 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се прави при тяхното публикуване. Държавите-членки определят реда и условията на това позоваване.

Член 3

1.   Държавите-членки, в съответствие с Директива 91/414/ЕИО, когато е необходимо, изменят или отменят съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи аклонифен, имидаклоприд и метазахлор като активни вещества, до 31 януари 2010 г.

До тази дата те по-специално проверяват дали са изпълнени условията в приложение I към посочената директива, отнасящи се до аклонифен, имидаклоприд и метазахлор, с изключение на определените в част Б от вписването за активното вещество, както и дали притежателят на разрешителното разполага със или има достъп до досие, което отговаря на изискванията на приложение II към посочената директива, в съответствие с условията на член 13 от нея.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 за всеки разрешен продукт за растителна защита, съдържащ аклонифен, имидаклоприд и метазахлор като единствено активно вещество или като едно от няколко активни вещества, всички от които са включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, не по-късно от 31 юли 2009 г. държавите-членки извършват повторна оценка на продукта в съответствие с единните принципи, предвидени в приложение VI към Директива 91/414/ЕИО, въз основа на досие, което отговаря на изискванията на приложение III към посочената директива, и като се взема под внимание част Б от вписването в приложение I към посочената директива за аклонифен, имидаклоприд и метазахлор. Въз основа на тази оценка те определят дали продуктът удовлетворява условията, определени в член 4, параграф 1, букви б), в), г) и д) от Директива 91/414/ЕИО.

В резултат от това определяне държавите-членки:

а)

за продукт, съдържащ аклонифен, имидаклоприд и метазахлор като единствено активно вещество, когато е необходимо, изменят или изтеглят разрешителното най-късно до 31 януари 2014 г.; или

б)

за продукт, съдържащ аклонифен, имидаклоприд и метазахлор като едно от няколко активни вещества, когато е необходимо, изменят или отменят разрешението до 31 януари 2014 г. или до датата, определена за това изменение или отмяна в съответната директива или директиви, с които са добавени веществото или веществата към приложение I към Директива 91/414/ЕИО, в зависимост от това коя от двете дати е последна.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на 1 август 2009 г.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 224, 21.8.2002 г., стр. 23.

(4)  Научен доклад на ЕОБХ (2008 г.) 149, Заключение относно партньорската проверка за оценка на риска от употребата на пестициди, съдържащи активното вещество аклонифен (финализирано на 31 юли 2008 г.).

Научен доклад на ЕОБХ (2008 г.) 148, Заключение относно партньорската проверка за оценка на риска от употребата на пестициди, съдържащи активното вещество имидаклоприд (финализирано на 29 май 2008 г.).

Научен доклад на ЕОБХ (2008 г.) 145, Заключение относно партньорската проверка за оценка на риска от употребата на пестициди, съдържащи активното вещество метазахлор (финализирано на 14 април 2008 г.).

(5)  ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следното вписване се добавя в края на таблицата в приложение I към Директива 91/414/ЕИО:

Общоприето наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Влизане в сила

Изтичане на срока на включване

Специфични разпоредби

„221

Аклонифен

CAS № 74070-46-5

CIPAC № 498

2-хлоро-6-нитро-3-феноксианилин

≥ 970 g/kg

Примесите на фенола представляват токсикологичен проблем и е установено максимално ниво от 5 g/kg.

1 август 2009 г.

31 юли 2019 г.

ЧАСТ А

Разрешава се за употреба единствено като хербицид.

ЧАСТ Б

При оценка на заявленията за разрешение на продукти за растителна защита, съдържащи аклонифен, за друго приложение освен за слънчоглед, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и гарантират предоставянето на необходимите данни и информация преди издаването на такова разрешение.

За прилагането на единните принципи от приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед за аклонифен, и по-специално допълнения I и II към него, финализиран в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 26 септември 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на следното:

характеристиките на произведения за търговски цели технически материал трябва да бъдат потвърдени и подкрепени от съответните аналитични данни. Използваното в досиетата за токсичност опитно вещество следва да бъде сравнено и съпоставено с тази спецификация на техническия материал,

защитата на безопасността на оператора. Разрешените условия на употреба трябва да предвиждат използването на подходящи лични предпазна екипировка и мерки за намаляване на риска с оглед намаляването на експозицията на оператора,

остатъците от веществото в ротационни култури и да оценят експозицията на потребителите чрез храните,

защитата на птиците, бозайниците, водните организми и нецелевите растения. Във връзка с така определените рискове следва да се предприемат мерки за намаляване на риска, като например създаване на буферни зони, където е целесъобразно.

Засегнатите държави-членки изискват представянето на допълнителни проучвания на остатъците в ротационните култури и съответната информация за потвърждаване на оценката на риска за птиците, бозайниците, водните организми и нецелевите растения.

Те гарантират, че нотификаторът предоставя такива потвърждаващи данни и информация на Комисията в срок до две години след влизане в сила на настоящата директива.

222

Имидаклоприд

CAS № 138261-41-3

CIPAC № 582

(Е)-1-(6-хлоро-3-пиридинилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденеамин

≥ 970 g/kg

1 август 2009 г.

31 юли 2019 г.

ЧАСТ А

Разрешава се единствено за употреба като инсектицид.

За защитата на нецелевите организми, и по-специално медоносни пчели и птици, употребява се за обработка на семена:

обработването на семената се извършва единствено в професионално оборудвани за целта помещения. В тези помещения трябва да се използват най-добрите налични техники, за да се избегне отделянето на облаци прах при складиране, транспортиране и работа с препарата,

използва се съответното оборудване за прилагане, за да се гарантира високо ниво на проникване в почвата, минимизиране на риска от загуби и на отделянето на облаци прах. Държавите-членки гарантират, че етикетът на обработените семена включва означението за обработка на семената с имидаклоприд и определя мерките за намаляване на риска, предвидени в разрешението.

ЧАСТ Б

При оценка на заявленията за разрешение на продукти за растителна защита, които съдържат имидаклоприд, за друго приложение освен за оранжерийни домати, държавите-членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и за представяне на всички данни и на цялата необходима информация, преди да се предостави такова разрешение.

За прилагането на единните принципи в приложение VI следва да се вземат предвид заключенията в доклада за прегледа относно имидаклоприд, и по-специално допълнения I и II от него, финализиран в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 26 септември 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на следното:

безопасността на оператора и работника, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка,

въздействието върху водните организми и нецелевите артроподи, земни червеи и други макроорганизми и трябва да гарантират, че условията за разрешение включват, когато е целесъобразно, мерки за намаляване на риска,

защитата на медоносните пчели, особено що се отнася до прилагане чрез въздушно пръскане и трябва да гарантират, че условията на разрешението включват, когато е целесъобразно, мерки за намаляване на риска.

Съответните държави-членки изискват подаването на:

информация, необходима за по-нататъшната оценка на риска за операторите и работниците,

информация, необходима за по-нататъшната оценка на риска за птиците и бозайниците.

Те гарантират, че нотификаторът предоставя такива потвърждаващи данни и информация на Комисията в срок до две години след влизане в сила на настоящата директива.

223

Метазахлор

CAS № 67129-08-2

CIPAC № 411

2-хлоро-N-(пиразол-1-илметил)ацет-2’,6’-ксилидид

≥ 940 g/kg

Производственият примес толуен се смята за токсикологичен проблем и е определено максимално допустимо съдържание от 0,01 %.

1 август 2009 г.

31 юли 2019 г.

ЧАСТ А

Разрешава се единствено за употреба като хербицид; използва се максимално допустимото количество 1,0 kg/ha единствено на всяка трета година за една и съща обработваема площ.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи в приложение VI следва да се вземат предвид заключенията в доклада за преглед за метазахлор, и по-специално допълнения I и II от него, финализиран в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 26 септември 2008 г., следва да се вземат предвид.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на следното:

безопасността на оператора, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка,

защитата на водните организми,

опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в чувствителните от гледна точка на почвата и/или на климатичните условия области.

Условията за издаване на разрешително следва да включват мерки за намаляване на риска и следва да се започнат програми за мониторинг, за да се установи евентуално замърсяване на подпочвените води от метаболитите 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 и 479M12 в областите, особено изложени на риск, когато е целесъобразно.

Ако метазахлор се класифицира по силата на Директива 67/548/ЕИО като вещество, за което има „недостатъчни данни за канцерогенно действие“, заинтересованите държави-членки изискват подаването на допълнителна информация относно въздействието на метаболитите 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 и 479M12 по отношение на раковите заболявания.

Те гарантират, че нотификаторите предоставят посочената информация на Комисията в срок от шест месеца, считано от нотификацията на решението за класификация.“


(1)  Допълнителна информация за идентичността и спецификацията на активното вещество е предоставена в доклада за преглед.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

16.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/92


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 8 декември 2008 година

за изменение на Процедурния правилник на Съвета

(2008/945/ЕО, Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 207, параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 121, параграф 3 от него,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, параграф 1 и член 41, параграф 1 от него,

като взе предвид член 2, параграф 2 от приложение III към Процедурния правилник на Съвета (1),

като има предвид, че:

(1)

Член 11, параграф 5 от Процедурния правилник на Съвета (наричан по-долу „Процедурния правилник“) предвижда, че когато Съветът взема решение, което се приема с квалифицирано мнозинство и ако някой член на Съвета го поиска, се проверява дали държавите-членки, които съставляват това мнозинство, представляват най-малко 62 % от цялото население на Европейския съюз, изчислено съгласно данните за населението, дадени в член 1 от приложение III към Процедурния правилник.

(2)

Член 2, параграф 2 от приложение III към Процедурния правилник относно реда и условията за прилагане на разпоредбите за претегляне на гласовете в Съвета предвижда Съветът да адаптира стойностите, посочени в член 1 от това приложение, считано от 1 януари всяка година, въз основа на данните, с които разполага Статистическата служба на Европейските общности към 30 септември на предходната година.

(3)

Следователно е необходимо Процедурният правилник да бъде съответно адаптиран за 2009 г.,

РЕШИ:

Член 1

В приложение III към Процедурния правилник член 1 се заменя със следното:

„Член 1

За целите на прилагането на член 205, параграф 4 от Договора за ЕО, на член 118, параграф 4 от Договора Евратом, както и на член 23, параграф 2, трета алинея и на член 34, параграф 3 от Договора за ЕС, общото население на всяка държава-членка за периода от 1 януари до 31 декември 2009 г. е следното:

Държава-членка

Население

(× 1 000)

Германия

82 217,8

Франция

63 753,1

Обединеното кралство

61 224,1

Италия

59 619,3

Испания

45 283,3

Полша

38 115,6

Румъния

21 528,6

Нидерландия

16 405,4

Гърция

11 213,8

Белгия

10 666,9

Португалия

10 617,6

Чешка република

10 381,1

Унгария

10 045,4

Швеция

9 182,9

Австрия

8 331,9

България

7 640,2

Дания

5 475,8

Словакия

5 401,0

Финландия

5 300,5

Ирландия

4 401,3

Литва

3 366,4

Латвия

2 270,9

Словения

2 025,9

Естония

1 340,9

Кипър

789,3

Люксембург

483,8

Малта

410,3

Общо

497 493,1

праг (62 %)

308 445,7“

Член 2

Настоящото решение поражда действие на 1 януари 2009 г.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2008 година.

За Съвета

Председател

B. KOUCHNER


(1)  Решение 2006/683/ЕО, Евратом на Съвета от 15 септември 2006 г. за изменение на Процедурния правилник на Съвета (ОВ L 285, 16.10.2006 г., стр. 47).


Комисия

16.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/94


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 декември 2008 година

за прилагане на Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на изискванията за карантина на аквакултури

(нотифицирано под номер C(2008) 7905)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/946/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на Директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО (1), и по-специално член 10, параграф 3, втора алинея и параграф 4, първа алинея от нея,

като взе предвид Директива 2006/88/ЕО на Съвета от 24 октомври 2006 г. относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни (2), и по-специално член 25 и член 61, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 16, параграф 1 от Директива 2006/88/ЕО аквакултурите от видове, възприемчиви към болестите, посочени в приложение IV, част II от посочената директива, които се въвеждат в държава-членка, зона или отделна част, обявена за свободна от конкретна болест, с цел отглеждане или възстановяване на рибни запаси, трябва да произхождат от държава-членка, зона или отделна част, която също е обявена за свободна от съответната болест. Съгласно член 44, параграф 4 от посочената директива същите условия се прилагат и относно областите, които са обект на програма за надзор или ликвидиране на конкретна болест.

(2)

Съгласно член 17, параграф 1 от Директива 2006/88/ЕО векторните видове на болестите, посочени в приложение IV, част II от същата директива, които се въвеждат в държава-членка, зона или отделна част, обявена за свободна от конкретна болест, с цел отглеждане или за възстановяване на рибни запаси, трябва или да идват от друга държава-членка, зона или отделна част, обявена за свободна от съответната болест, или да са държани под карантина във вода, свободна от съответния патоген, за подходящ период от време, ако в светлината на научните данни или предоставения практически опит е доказано, че това е достатъчно, за да се намали рискът от пренасяне на конкретната болест до ниво, което е приемливо за предотвратяване на предаването на съответната болест. Съгласно член 44, параграф 4 от Директива 2006/88/ЕО същите условия се прилагат и относно областите, които са обект на програма за надзор или ликвидиране на конкретна болест.

(3)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 1251/2008 на Комисията от 12 декември 2008 г. за прилагане на Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на условията и изискванията за сертифициране при пускането на пазара и вноса в Общността на аквакултури и продукти от тях и за установяване на списък на векторни видове (3) е посочен списък на векторните видове на болестите, посочени в приложение IV, част II от Директива 2006/88/ЕО, включително условията, при които посочените видове се смятат за вектори за целите на член 17 от същата директива.

(4)

В член 20, параграф 1 от Директива 2006/88/ЕО се предвижда чрез дерогация от член 16 от посочената директива освобождаването в държава-членка, зона или част, обявена за свободна от съответната болест, на диви водни животни от видовете, които са възприемчиви към болестите, посочени в приложение IV, част II от същата директива, уловени в държава-членка, зона или част, която не е обявена за свободна от конкретната болест, да е предмет на поставянето на дивите водни животни под карантина под наблюдението на компетентния орган в подходящи съоръжения за период от време, достатъчен за намаляване на риска от пренасяне на болестта до приемливо ниво. Съгласно член 44, параграф 4 от Директива 2006/88/ЕО същите условия се прилагат и по отношение на областите, които са обект на програма за надзор или ликвидиране на конкретна болест.

(5)

Съгласно членове 10 и 11 от Регламент (ЕО) № 1251/2008 животните от векторни видове и дивите водни животни, предназначени за отглеждане в стопанства, райони за повторно полагане, любителски риболовни райони и отворени декоративни съоръжения, и декоративните водни животни от възприемчиви видове, предназначени за затворени декоративни съоръжения, могат да бъдат внасяни в държава-членка, зона или отделна част, обявена за свободна от конкретна болест, или в области, които са обект на програма за надзор или ликвидиране на конкретна болест, без да е необходимо да произхождат от области, свободни от заболяването, ако са били обект на карантина, както е предвидено в Директива 2006/88/ЕО, за подходящ период от време. В съответствие с член 10, параграф 1, първо тире от Директива 91/496/ЕИО карантината може да се провежда и в трета страна.

(6)

Следва да бъдат определени подробни правила за поставянето под карантина, за да се гарантира, че карантината се провежда по начин, който намалява до приемливо ниво риска от пренасяне на болестите, посочени в приложение IV, част II от Директива 2006/88/ЕО.

(7)

Карантинните съоръжения в Общността са обхванати от определението за „стопанска дейност за производство на аквакултури“, посочено в член 3, параграф 1, буква в) от Директива 2006/88/ЕО. В интерес на ветеринарно-санитарната обстановка в Общността карантинните съоръжения в трети страни следва да отговарят на изисквания, равностойни на тези за стопанска дейност за производство на аквакултури, определени в Директива 2006/88/ЕО.

(8)

При карантина, провеждана в Общността, е от жизненоважно значение транспортът на пратките от аквакултури до карантинното съоръжение да бъде контролиран, за да се гарантира, че животните, които ще бъдат поставени под карантина, се транспортират директно в карантинното съоръжение по безопасен начин.

(9)

Карантинните съоръжения следва да бъдат конструирани и управлявани така, че да бъде предотвратено разпространението на болести между отделните им отделения и между карантинните съоръжения и други стопански обекти за производство на аквакултури.

(10)

Някои от дейностите, свързани с карантината в Общността, попадат в обхвата на определението за „официален контрол“, установено в член 2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (4). Следователно разходите, свързани с карантината в Общността, следва да бъдат обхванати от член 27 от посочения регламент, с който се предвижда държавите-членки да могат да събират такси или налози, за да покрият разходите, направени за провеждането на официалния контрол.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет и обхват

С настоящото решение се определят изискванията за карантината, предвидена в:

а)

членове 17 и 20 от Директива 2006/88/ЕО; и

б)

глава IV от Регламент (ЕО) № 1251/2008 и образците на сертификати, установени в приложение IV към посочения регламент.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1.

„карантинно съоръжение“ е съоръжение:

а)

в което се провежда карантина на аквакултури;

б)

в което има едно или повече карантинни отделения; и

в)

което е разрешено и регистрирано от компетентен орган по смисъла на член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 882/2004 като карантинно съоръжение в съответствие с членове 4 и 6 от Директива 2006/88/ЕО и което отговаря на минималните условия за карантинни съоръжения, посочени в приложение I към настоящото решение;

2.

„карантинно отделение“ е оперативно и физически отделена част от карантинното съоръжение, в която се поставят само аквакултури от една и съща пратка, с еднакъв здравен статус и, когато е уместно, контролни аквакултури;

3.

„контролни аквакултури“ са организми, отглеждани в аквакултура, които се използват за диагностични цели по време на карантина;

4.

„посочени болести“ са болестите, изброени в приложение IV, част II от Директива 2006/88/ЕО;

5.

„одобрен квалифициран специалист по здравето на водните животни“ е квалифициран специалист по здравето на водните животни, назначен от компетентния орган да извършва от негово име специфичен официален контрол в карантинни съоръжения.

ГЛАВА II

КАРАНТИНА НА АКВАКУЛТУРИ В ТРЕТИ СТРАНИ

Член 3

Условия за внос

Когато поставянето под карантина е условие за внос в Общността на пратки от аквакултури в съответствие с глава IV от Регламент (ЕО) № 1251/2008, тези пратки могат да бъдат внасяни в Общността само ако са спазени условията, установени в настоящата глава.

Член 4

Карантинни условия в трети страни

1.   Карантината трябва да е била проведена в карантинно съоръжение, както е посочено в член 2, параграф 1, буква в).

2.   Карантинното съоръжение трябва да бъде под контрола на компетентния орган и този орган трябва:

а)

да посещава помещенията на карантинното съоръжение най-малко веднъж годишно;

б)

да гарантира, че карантинно съоръжение отговаря на условията, посочени в настоящото решение;

в)

да проверява дейността на одобрения квалифициран специалист по здравето на водните животни; и

г)

да проверява дали се спазват условията, при които е дадено разрешението.

3.   Аквакултурите трябва да са били обект на карантинните разпоредби, предвидени в следните членове:

а)

за възприемчиви видове — членове 13, 14 и 15;

б)

за векторни видове — членове 16 и 17.

4.   Аквакултурите могат да бъдат освободени от карантина само с писмено разрешение от компетентния орган.

Член 5

Разрешение за карантинни съоръжения в трети страни

1.   За да получат разрешение от компетентния орган, карантинните съоръжения трябва да отговарят на:

а)

разпоредби, които са поне равностойни на условията за разрешение, определени в член 5 от Директива 2006/88/ЕО;

б)

минималните условия за карантинни съоръжения, посочени в приложение I към настоящото решение.

2.   Всяко разрешено карантинно съоръжение трябва да получи регистрационен номер.

3.   Трябва да бъде изготвен и предоставен на Комисията списък на разрешените карантинни съоръжения.

Член 6

Прекратяване и отнемане на разрешения за карантинни съоръжения в трети страни

1.   Ако компетентният орган получи уведомление за съмнение за наличие на дадена(и) посочена(и) болест(и) в карантинно съоръжение, той трябва:

а)

незабавно да прекрати разрешението за съответното съоръжение;

б)

да гарантира, че са взети необходимите мерки съгласно приложение II, точка 3, за да бъде потвърдено или отхвърлено съмнението.

2.   Прекратяването съгласно член 1 не трябва да бъде отменяно, докато:

а)

съмнението за съответната(ите) посочена(и) болест(и) не бъде официално отхвърлено; или

б)

ликвидирането на съответната(ите) посочена(и) болест(и) в карантинното съоръжение е завършило успешно и съответните карантинни отделения са почистени и дезинфекцирани.

3.   Компетентният орган трябва незабавно да отнеме разрешението на карантинно съоръжение, което вече не отговаря на условията, определени в член 5, параграф 1.

Комисията трябва незабавно да бъде информирана за това.

Член 7

Списък на карантинните съоръжения

Комисията предоставя на държавите-членки всички нови и актуализирани списъци на карантинни съоръжения, които получава в съответствие с член 5, параграф 3, и прави тези списъци публично достъпни.

ГЛАВА III

КАРАНТИНА НА АКВАКУЛТУРИ В ОБЩНОСТТА

Член 8

Удостоверение

1.   Когато пратките от аквакултури, внасяни в Общността, са предназначени за карантина в Общността, вносителят или неговият представител представят писмено удостоверение, подписано от лицето, отговарящо за карантинното съоръжение, в което се потвърждава, че аквакултурите ще бъдат приети за карантина.

2.   Удостоверението, посочено в параграф 1:

а)

се изготвя на поне един от официалните езици на държавата-членка, на чийто граничен инспекционен пункт се извършват ветеринарните проверки; съответната държава-членка обаче може да разреши използването на друг официален език на Общността вместо своя собствен, придружен, ако е необходимо, от официален превод на някой от нейните официални езици;

б)

съдържа регистрационния номер на карантинното съоръжение.

3.   Удостоверението, посочено в параграф 1:

а)

пристига на граничния инспекционен пункт преди пратката; или

б)

се представя на граничния инспекционен пункт от вносителя или неговия представител преди аквакултурите да бъдат освободени от съответния пункт.

Член 9

Директно транспортиране на аквакултури до карантинните съоръжения

Когато пратките от аквакултури, внесени в Общността, са предназначени за карантина в Общността, те се транспортират директно от граничния инспекционен пункт до карантинното съоръжение.

Когато при това транспортиране се използват превозни средства, те се запечатват от официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт със защитен срещу фалшифициране печат.

Член 10

Контрол на транспортирането на аквакултури

1.   Когато пратките от аквакултури, внесени в Общността, са предназначени за карантина в Общността:

а)

официалният ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт уведомява в рамките на един работен ден от датата на пристигане на пратката на граничния инспекционен пункт компетентния орган, отговарящ за карантинното съоръжение, за мястото на произход и местоназначението на пратката посредством компютризираната система, предвидена в член 20, параграф 1 от Директива 90/425/ЕИО на Съвета (5) („системата Traces“);

б)

лицето, отговарящо за карантинното съоръжение, уведомява в рамките на един работен ден от датата на пристигане на пратката в карантинното съоръжение компетентния орган, отговарящ за карантинното съоръжение, за пристигането на пратката;

в)

компетентният орган, отговарящ за карантинното съоръжение, уведомява чрез системата Traces в рамките на три работни дни от датата на пристигане на пратката в съответното съоръжение официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт, който е уведомил органа за изпращането на пратката, както е посочено в буква а), за пристигането на пратката.

2.   При получено от компетентния орган на граничния инспекционен пункт уведомление, че аквакултурите, декларирани като предназначени за карантинно съоръжение в Общността, не са пристигнали на местоназначението си в рамките на три работни дни от предполагаемата дата на пристигане, компетентният орган предприема съответни мерки.

Член 11

Карантинни условия в Общността

Ако поставянето под карантина в Общността е условие за пускането на пазара на пратки от аквакултури в съответствие с член 17 или 20 от Директива 2006/88/ЕО или за вноса на такива пратки в Общността в съответствие с глава IV от Регламент (ЕО) № 1251/2008, пратката следва да отговаря на следните условия:

а)

карантинният период трябва да протече в същото карантинно съоръжение в Общността;

б)

аквакултурите трябва да са обект на карантинните разпоредби, предвидени в следните членове:

i)

за възприемчиви видове — членове 13, 14 и 15,

ii)

за векторни видове — членове 16 и 17;

в)

аквакултурите могат да бъдат освободени от карантина само с писмено разрешение от компетентния орган.

Член 12

Мерки в случай на съмнение или потвърждение на посочена(и) болест(и)

1.   При съмнение за наличие на болест(и) в карантинното съоръжение по време на карантината компетентният орган:

а)

взема и анализира подходящи проби в съответствие с приложение II, точка 3;

б)

гарантира, че до получаването на лабораторните резултати аквакултурите няма да бъдат премествани във или извън карантинното съоръжение.

2.   Ако по време на карантината бъде потвърдено наличието на съответната(ите) посочена(и) болест(и), компетентният орган гарантира, че:

а)

всички аквакултури в засегнатите карантинни отделения са отстранени и унищожени, като е взет под внимание рискът от разпространение на съответната(ите) посочена(и) болест(и);

б)

засегнатите карантинни отделения са почистени и дезинфекцирани;

в)

никакви аквакултури няма да бъдат местени в засегнатите карантинни отделения за период от 15 дни след окончателното почистване и дезинфекциране;

г)

водата в засегнатите карантинни отделения е обработена по начин, чрез който ефикасно се инактивира инфекциозният агент, причинител на съответната(ите) посочена(и) болест(и).

3.   Чрез дерогация от параграф 2, буква а) компетентният орган може да разреши пускането на пазара на аквакултури, държани в карантинно съоръжение, и продукти от тях, при условие че здравният статус на водните организми в местоназначението по отношение на съответната(ите) посочена(и) болест(и) не е изложен на опасност.

4.   Държавите-членки уведомяват Комисията за всички мерки, предприети съгласно настоящия член.

ГЛАВА IV

КАРАНТИННИ РАЗПОРЕДБИ

РАЗДЕЛ 1

Възприемчиви видове

Член 13

Продължителност на карантината за възприемчиви видове

1.   Рибата се държи под карантина най-малко 60 дни.

2.   Ракообразните се държат под карантина най-малко 40 дни.

3.   Мекотелите се държат под карантина най-малко 90 дни.

Член 14

Изследване, вземане на проби, тестване и диагностициране

1.   За да се докаже отсъствието на съответната(ите) посочена(и) болест(и), резултатите от проведените изследвания, вземане на проби, тестване и диагностициране трябва да са отрицателни.

2.   Контролните аквакултури могат да бъдат използвани за изследвания, вземане на проби, тестване и диагностициране освен когато под карантина са поставени видове, възприемчиви към заразяване с Marteilia refringens.

3.   Компетентният орган определя броя на използваните контролни аквакултури, като взема предвид броя на държаните аквакултури, размера на карантинното отделение, характеристиките на съответната(ите) посочена(и) болест(и) и съответните видове.

4.   Контролните аквакултури:

а)

са от видове, възприемчиви към съответната(ите) посочена(и) болест(и), и, когато е възможно и предвид условията им на живот, са в стадий от живота си, през който са най-възприемчиви;

б)

са с произход от държава-членка, зона или част, или от трета страна или част от нея, обявена за свободна от съответната(ите) посочена(и) болест(и);

в)

не са ваксинирани срещу съответната(ите) посочена(и) болест(и);

г)

са поставени в карантинното отделение непосредствено преди или веднага след пристигането на аквакултурите, които ще бъдат поставени под карантина, и са държани в контакт с посочените организми при същите зоотехнически условия и условия на околната среда.

Член 15

Инспекция

Компетентният орган инспектира условията на карантината най-малко в началото и в края на карантинния период за всяка пратка от аквакултури.

Когато компетентният орган извършва такава инспекция, той:

а)

гарантира наличието на условия на околната среда, благоприятстващи лабораторното откриване на съответната(ите) посочена(и) болест(и);

б)

преглежда данните за смъртността по време на карантината;

в)

където е приложимо, проверява аквакултурите в карантинните отделения.

РАЗДЕЛ 2

Векторни видове

Член 16

Карантинни разпоредби, приложими за векторни видове

1.   Векторните видове се държат под карантина най-малко 30 дни.

2.   Водата в карантинното отделение се подменя най-малко веднъж на ден.

Член 17

Инспекция

Компетентният орган инспектира условията на карантината най-малко в началото и в края на карантинния период за всяка пратка от аквакултури.

Когато компетентният орган извършва такава инспекция, той:

а)

преглежда данните за смъртността по време на карантината;

б)

където е приложимо, проверява аквакултурите в карантинните отделения.

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Временна разпоредба

До приемане на диагностичните методи, които ще бъдат определени в съответствие с член 49, параграф 3 от Директива 2006/88/ЕО, изследването на пробите, взети, за да се докаже отсъствието на съответната(ите) посочена(и) болест(и) по време на карантината, се извършва в съответствие с диагностичните методи, определени в съответната глава за всяка посочена болест в последната версия на Ръководството за диагностични тестове за водни животни на Световната организация за здравето на животните (OIE).

Член 19

Дата на прилагане

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2009 г.

Член 20

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56.

(2)  ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 14.

(3)  Вж. страница 41 от настоящия брой на Официален вестник.

(4)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Минималниусловия за карантинните съоръжения

ЧАСТ А

Условия за конструиране и оборудване

1.

Карантинното съоръжение трябва да бъде сграда, която е отделена от останалите карантинни съоръжения, стопанства или други райони за отглеждане на мекотели на разстояние, определено от компетентния орган въз основа на оценка на риска, при която е взета под внимание епидемиологията на съответната(ите) посочена(и) болест(и). Въпреки това карантинното съоръжение може да бъде разположено в рамките на стопанството или района за отглеждане на мекотели.

2.

Карантинните отделения трябва да бъдат конструирани така, че да не е възможен обмен на вода между тях. Освен това системата за отходна канализация на всяко карантинно отделение трябва да бъде проектирана така, че да се предотврати всяко възможно кръстосаното заразяване между карантинните отделения или други части на същото стопанство или район за отглеждане на мекотели.

3.

Водата в карантинните отделения трябва да е свободна от съответната(ите) посочена(и) болест(и).

4.

Когато отходната канализация на карантинните отделения се намира в държава-членка, зона или част, или в трета страна или част от нея, обявена за свободна от съответната(ите) посочена(и) болест(и) или обект на програма за надзор или ликвидиране на посочената(ите) болест(и), тази канализация трябва да разполага със система за обработка на отпадните води, одобрена от компетентния орган. Системата за обработка на отпадните води трябва да:

а)

обработва всички отпадни води и отпадъци от карантинни отделения по начин, чрез който ефикасно се инактивира инфекциозният агент, причинител на съответната(ите) посочена(и) болест(и);

б)

е снабдена с механизми за функциониране при неизправност, за да се подсигури непрекъснатост на работа и пълно ограничаване на разпространението.

5.

Карантинните отделения трябва да бъдат построени така, че да се предотврати контактът с други животни, които биха могли да разпространят съответната(ите) посочена(и) болест(и).

6.

Цялото оборудване трябва да бъде проектирано така, че да може да бъде почиствано и дезинфекцирано и трябва да е налично подходящо оборудване за почистване и дезинфекция.

7.

На всички входове/изходи на карантинното съоръжение и на различните отделения трябва да бъдат инсталирани хигиенни бариери.

8.

Всяко карантинно отделение на карантинното съоръжение трябва да разполага със собствено оборудване, за да се избегне кръстосано заразяване между различните отделения.

ЧАСТ Б

Условия на управление

1.

Операторът на стопанската дейност за производство на аквакултури, в която се намира карантинното съоръжение, трябва да осигури, посредством договор или правен инструмент, услугите на одобрен квалифициран специалист по здравето на водните животни.

2.

За всяка пратка поставени под карантина аквакултури:

а)

карантинното отделение трябва да бъде почистено и дезинфекцирано, а след това държано свободно от аквакултури най-малко седем дни преди въвеждането на нова пратка;

б)

карантинният период започва едва когато бъдат въведени аквакултурите от пратката.

3.

Вземат се подходящи мерки за предотвратяване на кръстосаното заразяване между постъпващите и напускащите пратки.

4.

Неупълномощени лица не могат да влизат в карантинното съоръжение.

5.

Лицата, влизащи в карантинното съоръжение, трябва да носят защитно облекло, включително защитни обувки.

6.

Не се осъществява контакт между персонал или оборудване, които могат да причинят заразяване, между карантинните съоръжения или карантинните отделения или между карантинни съоръжения и стопанства или райони за отглеждане на мекотели.

7.

При пристигане транспортните средства и оборудване, включително резервоарите, контейнерите и водата, се обработват по начин, чрез който ефикасно се инактивира инфекциозният агент, причинител на съответната(ите) посочена(и) болест(и).

8.

Мъртвите аквакултури и тези, показващи клинични признаци на заболяване, трябва да бъдат клинично проверени от одобрен квалифициран специалист по здравето на водните животни, а представителна извадка от мъртвите аквакултури и такива, показващи клинични признаци на заболяване, трябва да бъде изследвана в лаборатория, посочена от компетентния орган.

9.

Необходимите изследвания, вземане на проби и диагностични методи трябва да се провеждат след консултиране с компетентния орган и под негов контрол.

10.

Освен задълженията за архивиране, предвидени в член 8 от Директива 2006/88/ЕО, карантинните съоръжения трябва да поддържат регистър и за:

а)

времето на влизане/излизане на персонала;

б)

обработката на постъпващите и отпадните води, според случая;

в)

всички условия, които не са нормални и засягат експлоатацията на карантинното съоръжение (прекъсване на електрозахранването, увреждане на постройки или тежки метеорологични условия);

г)

датите и резултатите от пробите, предоставени за изследване.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изследване, вземане на проби, тестване и диагностициране на аквакултури

1.

Изследването, вземането на проби, тестването и диагностицирането на аквакултури се провеждат, като се гарантира, че по време на целия карантинен период са налице условия на околната среда, благоприятстващи лабораторното откриване на съответната(ите) посочена(и) болест(и).

2.

По време на карантината се вземат проби от следните аквакултури в рамките на 15 дни преди датата на изтичане на карантинния период:

а)

когато се използват контролни аквакултури, трябва да бъдат взети проби от всички тях;

б)

когато не се използват контролни аквакултури, трябва да бъдат взети проби от подходящ брой аквакултури, така че да се гарантира откриването на съответната(ите) посочена(и) болест(и) с 95 % сигурност, ако разчетеното преобладаване е 10 % (никога по-малко от 10 животни).

3.

При спазване на член 18 изследването на пробите, взети по време на карантината, трябва да се извършва в лабораториите, посочени от компетентния орган, като се използват диагностичните методи, които ще бъдат установени в съответствие с член 49, параграф 3 от Директива 2006/88/ЕО.


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

16.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/102


РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2008/947/ПВР НА СЪВЕТА

от 27 ноември 2008 година

за прилагане на принципа на взаимното признаване към съдебни решения и решения за пробация с оглед на надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 1, букви а) и в) и член 34, параграф 2, буква б) от него,

като взе предвид инициативата на Федерална република Германия и на Френската република (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

Европейският съюз си е поставил за цел да развива пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Това предполага наличието за разбиране за свобода, сигурност и правосъдие от страна на държавите-членки, което по същество съответства и се основава на принципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основните свободи, както и на върховенството на закона.

(2)

Целта на полицейското и съдебното сътрудничество в Европейския съюз е да се осигури висока степен на сигурност за всички граждани. Един от крайъгълните камъни за това е принципът за взаимно признаване на съдебни решения, установен в заключенията от заседанието на Европейския съвет в Тампере на 15 и 16 октомври 1999 г. и потвърден с Хагската програма от 4 и 5 ноември 2004 г. за укрепване на свободата, сигурността и правосъдието в Европейския съюз (3). В програмата от мерки от 29 ноември 2000 г., приета с цел прилагане на принципа за взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела, Съветът се произнесе в полза на сътрудничество в областта на наказанията с отложено изпълнение и условното предсрочно освобождаване.

(3)

Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. за прилагане на принципа за взаимното признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода с цел изпълнението им в Европейския съюз (4), се отнася до взаимното признаване и изпълнение на наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода. Необходими са допълнителни общи разпоредби, особено в случаите когато по отношение на лице, което няма законно или обичайно място на пребиваване в държавата на осъждането, е постановено наказание без лишаване от свобода, което включва надзор върху пробационни мерки или алтернативни санкции.

(4)

Конвенцията на Съвета на Европа от 30 ноември 1964 г. за наблюдение на лицата, осъдени или освободени условно, е ратифицирана само от 12 държави-членки, в някои случаи с множество резерви. Настоящото рамково решение предоставя по-ефективен инструмент, тъй като се основава на принципа на взаимното признаване и поради участието на всички държави-членки.

(5)

Настоящото рамково решение зачита основните права и се съобразява с принципите, признати в член 6 от Договора за Европейския съюз и отразени в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално в глава VI от нея. Никоя разпоредба от настоящото рамково решение не следва да се тълкува като забраняваща отказа за признаване на съдебно решение и/или надзор върху пробационна мярка или алтернативна санкция, ако има обективни причини да се счита, че пробационната мярка или алтернативната санкция е наложена с цел наказване на определено лице поради неговия пол, раса, религия, етнически произход, гражданство, език, политически убеждения или сексуална ориентация, или че това лице може да се окаже в неравностойно положение поради някоя от тези причини.

(6)

Настоящото рамково решение не следва да бъде пречка държава-членка да приложи своите конституционни норми, свързани със справедливия процес, свободата на сдружаване, свободата на печата, свободата на изразяване в други медии и свободата на религия.

(7)

Разпоредбите на настоящото рамково решение следва се прилагат при спазване на правото на гражданите на Съюза да се придвижват и да пребивават свободно на територията на държавите-членки съгласно член 18 от Договора за създаване на Европейската общност.

(8)

Целта на взаимното признаване и надзора върху наказания с отложено изпълнение, условни/отложени осъждания, алтернативни санкции и решения за условно освобождаване е да се подобрят възможностите на осъденото лице за приобщаване в обществото, като му се позволи да запази своите семейни, езикови, културни и други връзки, а също и да се подобри следенето за изпълнение на пробационните мерки и алтернативни санкции с оглед на предотвратяване на рецидивизма, като така отдава дължимото внимание на защитата на жертвите и на обществеността.

(9)

Съществуват няколко вида пробационни мерки и алтернативни санкции, които са еднакви за държавите-членки и върху които всички държави-членки са принципно склонни да упражняват надзор. Надзорът върху тези видове мерки и санкции следва да бъде със задължителен характер, подлежащ на определени изключения, предвидени в настоящото рамково решение. Държавите-членки могат да декларират, че освен това са склонни да упражняват надзор и върху други видове пробационни мерки и/или други видове алтернативни санкции.

(10)

Пробационните мерки и алтернативните санкции, върху които по принцип е задължително да се упражнява надзор, включват, inter alia, предписания, отнасящи се за поведението (като например задължението да се спре консумацията на алкохол), пребиваването (като например задължението да се промени мястото на пребиваване по причини на домашно насилие), образованието и обучението (като например задължението да се премине „курс за безопасно шофиране“), дейностите, свързани със свободното време (като задължение за преустановяване на тренировките или заниманията с определен спорт) и ограниченията или условията във връзка с извършването на професионалната дейност (като например задължението професионалната дейност да се извършва в различна професионална среда; това задължение не включва упражняването на надзор върху спазването на забрана за упражняване на професия или заемане на длъжност, наложени на лицето като част от санкцията).

(11)

При целесъобразност може да се използва електронно наблюдение с оглед да се упражнява надзор върху пробационни мерки или алтернативни санкции в съответствие с националното право и процедури.

(12)

Държавата-членка, в която съответното лице е осъдено, може да препрати съдебно решение и, когато е приложимо, решение за пробация, на държавата-членка, в която осъденото лице законно и обичайно пребивава, с оглед на признаването му и на надзора върху пробационните мерки или алтернативните санкции, съдържащи се в тези актове.

(13)

Решението относно това дали да се препрати съдебното решение, и когато е приложимо, решението за пробация, на друга държава-членка, следва да се взема за всеки отделен случай от компетентния орган на издаващата държава-членка, като се отчитат, inter alia, всички декларации, направени в съответствие с член 5, параграф 4, член 10, параграф 4 и член 14, параграф 3.

(14)

Съдебното решение и, когато е приложимо, решението за пробация, могат също така да се изпратят на държава-членка, различна от тази, в която осъденото лице пребивава, ако компетентният орган на тази изпълняваща държава, като вземе предвид всички условия, посочени в съответната декларация, направена от тази държава в съответствие с настоящото рамково решение, даде съгласие за такова изпращане. По-специално съгласие може да се даде с оглед на социална рехабилитация, когато осъденото лице, без да губи правото си на пребиваване, възнамерява да се премести в друга държава-членка, защото е встъпило в трудов договор, в случай че е член на семейство на законно и обичайно пребиваващо в тази държава-членка лице или възнамерява да учи или да премине обучение в тази държава-членка, в съответствие с общностното право.

(15)

Държавите-членки следва да прилагат националното си право и процедури при признаването на съдебно решение и, когато е приложимо, на решение за пробация. При условно/отложено осъждане или алтернативна санкция, когато съдебното решение не предвижда наказание лишаване от свобода или мярка, включваща лишаване от свобода, които следва да се изпълнят в случай на неизпълнение на съответните задължения или предписания, би било възможно при вземане на решение за признаване държавите-членки, направили съответната декларация съгласно настоящото рамково решение, да приемат да упражнят надзор върху съответната пробационна(и) мярка(и) или алтернативна(и) санкция(и) и да не поемат друга отговорност, освен за приемането на последващите решения, свързани с изменение на предвидените във връзка с пробацията или алтернативната санкция задължения или предписания, или с изменение на продължителността на срока на пробацията. Следователно в този случай признаването няма други последици, освен да позволи на изпълняващата държава-членка да вземе тези видове последващи решения.

(16)

Държава-членка може да откаже да признае съдебно решение, и когато е приложимо, решение за пробация, ако съответното съдебно решение е издадено срещу лице, което не е признато за виновно, както в случая на лице с душевна болест или умствено разстройство, и ако съдебното решение, и когато е приложимо, решението за пробация предвижда провеждането на медицинско/терапевтично лечение, върху което изпълняващата държава съгласно националното си право не може да упражнява надзор по отношение на такива лица.

(17)

Основанието за отказ, свързано с териториалността, следва да се прилага само в изключителни случаи и като се цели възможно най-добро сътрудничество съгласно разпоредбите на настоящото рамково решение, като се отчитат неговите цели. Решението за прилагане на това основание за отказ следва да се основава на анализ на всеки отделен случай и на консултации между компетентните органи на издаващата и изпълняващата държава.

(18)

Ако пробационните мерки или алтернативните санкции включват полагането на труд в полза на обществото, тогава изпълняващата държава следва да има правото да откаже признаването на съдебното решение, и когато е приложимо, на решението за пробация, ако трудът в полза на обществото би могъл, при нормални условия, да бъде положен за по-малко от шест месеца.

(19)

Формулярът на удостоверението е изготвен по начин, че съществените елементи на решението и, когато е приложимо, на решението за пробация са отразени в удостоверението, което следва да бъде преведено на официалния език или на един от официалните езици на изпълняващата държава. Удостоверението следва да подпомага компетентните органи на изпълняващата държава при вземането на решения съгласно настоящото рамково решение, включително решения за признаване и поемане на отговорност за надзор върху пробационни мерки и алтернативни санкции, решения за адаптиране на пробационни мерки и алтернативни санкции и последващи решения, по-конкретно при неизпълнение на пробационна мярка или алтернативна санкция.

(20)

С оглед на принципа на взаимното признаване, на който се основава настоящото рамково решение, издаващата и изпълняващата държава-членка следва да насърчават преките контакти между компетентните си органи при прилагането на настоящото рамково решение.

(21)

Всички държави-членки следва да гарантират, че осъдените лица, по отношение на които са взети решения съгласно настоящото рамково решение, имат достъп до набор от законни права и средства за правна защита в съответствие с тяхното национално право, независимо дали компетентните органи, определени да вземат решения съгласно настоящото рамково решение, са съдебни или не.

(22)

Всички последващи решения, свързани с наказание с отложено изпълнение, условно/отложено осъждане или алтернативна санкция, които водят до налагане на наказание лишаване от свобода или мярка, включваща лишаване от свобода, следва да се вземат от съдебен орган.

(23)

Тъй като всички държави-членки са ратифицирали Конвенцията на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, личните данни, обработвани при прилагането на настоящото рамково решение, следва да бъдат защитени в съответствие с установените в тази конвенция принципи.

(24)

Тъй като целите на настоящото рамково решение, а именно улесняване на социалната рехабилитация на осъдените лица, подобряване на защитата на пострадалите и обществеността и улесняване на приложението на подходящи пробационни мерки и алтернативни санкции по отношение на нарушители, които не живеят в държавата на осъждането, не могат да бъде постигнати в достатъчна степен от самите държави-членки предвид трансграничното естество на разглежданите случаи, а следователно поради мащаба на действията могат да бъдат постигнати по-успешно в равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 от Договора за създаване на Европейската общност и уреден в член 2, втора алинея от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в член 5 от Договора за създаване на Европейската общност, настоящото рамково решение не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РАМКОВО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Цели и приложно поле

1.   Настоящото рамково решение има за цел да улесни социалната рехабилитация на осъдените лица, да подобри защитата на жертвите и на обществеността и да улесни приложението на съответните пробационни мерки и алтернативни санкции по отношение на нарушителите, които не живеят в държавата на осъждане. С оглед на постигането на тези цели настоящото рамково решение установява правила, съгласно които държава-членка, различна от държавата-членка, в която е осъдено съответното лице, признава съдебни решения и, когато е приложимо, решения за пробация, упражнява надзор върху пробационните мерки, наложени въз основа на съдебно решение или върху алтернативните санкции, предвидени в такова съдебно решение, и взема всички други решения, свързани с това съдебно решение, освен ако в настоящото рамково решение не е предвидено друго.

2.   Настоящото рамково решение се прилага единствено за:

а)

признаването на съдебни решения, и когато е приложимо, на решения за пробация;

б)

прехвърлянето на отговорност относно упражняването на надзор върху пробационни мерки и алтернативни санкции;

в)

всякакви други решения, свързани с тези по букви a) и б),

както е описано и предвидено в настоящото рамково решение.

3.   Настоящото рамково решение не се прилага по отношение на:

а)

изпълнението на съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, които попадат в приложното поле на Рамково решение 2008/909/ПВР;

б)

признаването и изпълнението на финансови санкции и заповеди за конфискация, които попадат в приложното поле на Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции (5) и Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 г. за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация (6).

4.   Настоящото рамково решение не води до изменение на задължението за спазване на основните права и основните правни принципи, залегнали в член 6 от Договора за Европейския съюз.

Член 2

Определения

За целите на настоящото рамково решение:

1.

„съдебно решение“ означава окончателно решение или разпореждане на съд на издаващата държава, с което се установява, че определено физическо лице е извършило престъпление и му се налага:

а)

наказание лишаване от свобода или всякаква мярка, включваща лишаване от свобода, ако въз основа на това съдебно решение или на последващо решение за пробация е разрешено условно освобождаване;

б)

наказание с отложено изпълнение;

в)

условно/отложено осъждане;

г)

алтернативна санкция;

2.

„наказание с отложено изпълнение“ означава наказание лишаване от свобода или всяка мярка, включваща лишаване от свобода, чието изпълнение е условно отложено, изцяло или частично, когато наказанието е наложено с постановяване на една или повече пробационни мерки. Такива пробационни мерки могат да бъдат предвидени в съдебното решение или определени в отделно решение за пробация, взето от компетентен орган;

3.

„условно/отложено осъждане“ означава съдебно решение, при което налагането на наказание е условно отложено чрез налагане на една или повече пробационни мерки, или при което са наложени една или повече пробационни мерки вместо наказание лишаване от свобода или мярка, включваща лишаване от свобода. Такива пробационни мерки могат да бъдат предвидени в самото съдебно решение или да бъдат определени в отделно решение за пробация, взето от компетентен орган;

4.

„алтернативна санкция“ означава санкция, различна от наказание лишаване от свобода, мярка, която включва лишаване от свобода, или имуществена санкция, с която се налагат задължение или предписание;

5.

„решение за пробация“ означава окончателно съдебно решение или окончателно решение на компетентен орган на издаващата държава, взето въз основа на такова съдебно решение:

а)

с което се разрешава условно освобождаване, или

б)

с което се налагат пробационни мерки;

6.

„условно освобождаване“ означава окончателно решение на компетентен орган или произтичащо от националното право, относно предсрочно освобождаване на осъдено лице след изтърпяване на част от наказанието лишаване от свобода или друга мярка, включваща лишаване от свобода, чрез налагане на една или повече пробационни мерки;

7.

„пробационни мерки“ означава задължения и предписания, наложени от компетентен орган на физическо лице в съответствие с националното законодателство на издаващата държава, във връзка с наказание с отложено изпълнение, условно/отложено осъждане или условно освобождаване;

8.

„издаваща държава“ означава държавата-членка, в която е постановено съдебното решение;

9.

„изпълняваща държава“ означава държавата-членка, в която се упражнява надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции вследствие на решение по член 8.

Член 3

Определяне на компетентни органи

1.   Всяка държава-членка информира Генералния секретариат на Съвета за това кой орган или органи са компетентни, съгласно нейното национално право, да действат съгласно настоящото рамково решение в случаите, когато тази държава-членка е издаващата или изпълняващата държава.

2.   Държавите-членки могат да определят несъдебни органи в качеството на компетентни органи във връзка с вземането на решения съгласно настоящото рамково решение, при условие че такива органи са компетентни да вземат решения от сходно естество съгласно националното им право и процедури.

3.   Ако решение по член 14, параграф 1, букви б) или в) е прието от компетентен орган, различен от съд, държавите-членки осигуряват възможността това решение да бъде разгледано от съд или от друг независим подобен на съд орган по искане на засегнатото лице.

4.   Генералният секретариат на Съвета осигурява достъп на всички държави-членки и на Комисията до получената информация.

Член 4

Видове пробационни мерки и алтернативни санкции

1.   Настоящото рамково решение се прилага към следните пробационни мерки или алтернативни санкции:

а)

задължение за осъденото лице да информира определен орган за всяка промяна в мястото си на пребиваване или местоработата си;

б)

задължение да не посещава определени населени места, места или определени райони в издаващата или изпълняващата държава;

в)

задължение, включващо ограничения относно напускане на територията на изпълняващата държава;

г)

предписания, свързани с поведението, пребиваването, образованието ил