ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 335

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
13 декември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1241/2008 на Комисията от 12 декември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1242/2008 на Комисията от 8 декември 2008 година за установяване на типология на Общността за земеделските стопанства

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1243/2008 на Комисията от 12 декември 2008 година за изменение на приложения III и VI към Директива 2006/141/ЕО по отношение на изискванията за съдържанието на някои храни за кърмачета ( 1 )

25

 

*

Регламент (ЕО) № 1244/2008 на Комисията от 12 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1614/2000 относно дерогиране от Регламент (ЕИО) № 2454/93 във връзка с определението на понятието продукти с произход, установено в рамките на общата система за преференции, с цел отчитане на специалната ситуация на Камбоджа по отношение на износа на определени текстилни продукти в Общността

28

 

*

Регламент (ЕО) № 1245/2008 на Комисията от 12 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1615/2000 за дерогация от Регламент (ЕИО) № 2454/93 във връзка с определението на понятието продукти с произход, установено в рамките на общата система за преференции, с цел отчитане на специалната ситуация на Непал по отношение на износа на определени текстилни продукти в Общността

30

 

*

Регламент (ЕО) № 1246/2008 на Комисията от 12 декември 2008 година за изменение на член 23, параграф 2 и приложения II и III от Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно прехвърляне на финансови средства от общите организации на пазара на вино за развитие на селските райони

32

 

*

Регламент (ЕО) № 1247/2008 на Комисията от 11 декември 2008 година за дерогация от регламенти (ЕО) № 2402/96, (ЕО) № 2058/96, (ЕО) № 2305/2003, (ЕО) № 955/2005, (ЕО) № 969/2006, (ЕО) № 1918/2006, (ЕО) № 1964/2006, (ЕО) № 1002/2007, (ЕО) № 27/2008 и (ЕО) № 1067/2008 по отношение на датите за подаване на заявления и за издаване на лицензи за внос през 2009 г. в рамките на тарифните квоти за сладки картофи, нишесте от маниока, корени от маниока, зърнени култури, ориз и зехтин и за дерогация от регламенти (ЕО) № 382/2008, (ЕО) № 1518/2003, (ЕО) № 596/2004 и (ЕО) № 633/2004 по отношение на датите за издаване на лицензи за износ през 2009 г. в сектора на говеждото и телешкото месо, свинското месо, яйцата и птичето месо

35

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/939/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 8 декември 2008 година за подписване и временно прилагане на споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Беларус за изменение на споразумението между Европейската общност и Република Беларус относно търговията с текстилни продукти

39

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Беларус за изменение на споразумението между Европейската общност и Република Беларус относно търговията с текстилни продукти

41

 

 

Комисия

 

 

2008/940/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 октомври 2008 година за установяване на стандартни изисквания за докладване по съфинансирани от Общността национални програми за ликвидиране, контрол и мониторинг на някои болести и зоонози по животните (нотифицирано под номер C(2008) 6032)  ( 1 )

61

 

 

2008/941/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 декември 2008 година относно невключването на някои активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи тези вещества (нотифицирано под номер C(2008) 7803)  ( 1 )

91

 

 

2008/942/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 9 декември 2008 година относно приемането на корекционни коефициенти, които се прилагат от 1 август 2007 г., 1 септември 2007 г., 1 октомври 2007 г., 1 ноември 2007 г., 1 декември 2007 г. и 1 януари 2008 г. към възнагражденията на служители, временно наети лица и договорно наети лица на Европейските общности на служба в трети страни

94

 

 

2008/943/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 12 декември 2008 година за невключване на костно масло в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемане на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи посоченото вещество (нотифицирано под номер C(2008) 8083)  ( 1 )

97

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 година определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване

99

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

13.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1241/2008 НА КОМИСИЯТА

от 12 декември 2008 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 13 декември 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

81,9

TR

108,0

ZZ

95,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

47,6

TR

128,4

ZZ

114,4

0709 90 70

MA

109,9

TR

136,5

ZZ

123,2

0805 10 20

AR

18,1

BR

44,6

CL

50,9

MA

64,4

TR

72,2

ZA

42,5

ZW

43,9

ZZ

48,1

0805 20 10

MA

71,0

TR

72,0

ZZ

71,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,6

HR

54,2

IL

70,6

TR

56,2

ZZ

58,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

69,2

ZZ

66,6

0808 10 80

CA

89,2

CL

43,7

CN

76,4

MK

35,3

US

111,7

ZA

123,2

ZZ

79,9

0808 20 50

CN

49,6

TR

104,0

US

138,0

ZZ

97,2


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


13.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1242/2008 НА КОМИСИЯТА

от 8 декември 2008 година

за установяване на типология на Общността за земеделските стопанства

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Регламент 79/65/ЕИО на Съвета от 15 юни 1965 г. относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската икономическа общност (1), и по-специално член 4, параграф 4, член 6, параграф 2 и член 7, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Производствените структури и системи в Общността са много разнообразни. С цел да се улесни анализът на структурните характеристики на земеделските стопанства и на техните икономически резултати беше въведена подходяща и хомогенна класификация на земеделските стопанства по икономически размер и тип производство по технико-икономическа насоченост с Решение № 85/377/ЕИО на Комисията от 7 юни 1985 г. за установяване на типология на Общността за земеделските стопанства (2).

(2)

Нужно е типологията на Общността да се систематизира така, че да могат да се образуват хомогенни групи от стопанства с по-висока или по-ниска степен на обединяване и да могат да се правят сравнения за състоянието на стопанствата.

(3)

Предвид растящото значение за приходите на земеделските стопани от доходоносни дейности, които са пряко свързани със стопанството, различни от селскостопанските му дейности, в типологията на Общността следва да се включи класификационна променлива величина, отразяваща значението на другите доходоносни дейности (ДДД), пряко свързани със стопанството.

(4)

За постигане на целите, определени в член 4, параграф 1, член 6, параграф 1, буква б) и член 7, параграф 2 от Регламент 79/65/ЕИО, следва да се установят правилата за прилагане на типологията на Общността. Освен това типологията на Общността следва да се прилага към отчетните стопанства, като се използват счетоводните данни, събрани чрез Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ) на Общността.

(5)

Съгласно приложение IV към Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за изследване на структурата на земеделските стопанства и изследване на методите за селскостопанско производство и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 571/88 на Съвета (3) изследването на структурата на земеделските стопанства, осъществено въз основа на статистическа извадка, трябва да бъде представително по отношение на типа и размера на земеделските стопанства в съответствие с типологията на Общността. Поради това типологията на Общността следва да се прилага и за стопанства, за които са събрани данни чрез изследвания на структурата на земеделските стопанства.

(6)

Типът на стопанствата по технико-икономическа насоченост и техният икономически размер следва да се определят въз основа на икономически критерий, оставащ винаги положителен. Поради това е уместно да се използва стандартният производствен обем. Стандартните производствени обеми следва да се установят по продукти. Списъкът на продуктите, за които трябва да се изчисляват стандартни производствени обеми, следва да се приведе в съответствие със списъка на характеристиките на прегледите на земеделските стопански структури, установен в съответствие с Регламент (ЕО) № 1166/2008. Трябва да се установи таблица на съответствие между характеристиките на прегледите на структурата и позициите на земеделския статистически отчет на СЗСИ, за да се направи възможно прилагането на типологията към стопанствата в СЗСИ.

(7)

Стандартните производствени обеми се основават на средните стойности за референтен период от пет години, но те следва редовно да се актуализират за отчитане на икономическите тенденции, така че типологията да може да запази своето значение. Честотата на актуализация следва да е свързана с годините, през които се извършват изследвания на структурата на земеделските стопанства.

(8)

С цел изготвяне на плана за подбор на отчетните стопанства, които да бъдат включени в СЗСИ 2010, следва да се осигури прилагането на определената в настоящия регламент типология още в изследването за 2007 г. на структурата на земеделските стопанства. Освен това, с цел да се осигури сравнимостта на анализите за положението на земеделските стопанства, които са класифицирани по тази типология, следва да се постанови, че тя следва да се прилага при изследвания на структурата на земеделските стопанства и СЗСИ преди 2010 г. Следователно е нужно да включи дерогация, която да осигури изчисляване на стандартните производствени обеми за референтния период 2004.

(9)

Стандартните производствени обеми и данните, нужни за тяхното изчисляване, трябва да се предадат на Комисията от органа за връзка, определен от всяка държава-членка в съответствие с член 6 от Регламент 79/65/ЕИО. Следва да се предвиди органът за връзка да може да съобщава пряко на Комисията съответната информация чрез информационната система, въведена от Комисията. Освен това следва да се предвиди тази система да позволява електронен обмен на информация, изисквана въз основа на моделите, които са на разположение на органа за връзка чрез тази система. Следва да се предвиди също така Комисията да информира държавите-членки относно общите условия за прилагане на компютърната система чрез Комитета на Общността по Системата за земеделска счетоводна информация.

(10)

По съображения за яснота и като се взема под внимание фактът, че типологията на Общността е по-скоро мярка за обща употреба, отколкото мярка, адресирана до специфични ползватели, е уместно Решение 85/377/ЕИО да се замени с регламент.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Общността за Системата за земеделска счетоводна информация,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се въвежда „Типология на Общността за земеделски стопанства“, наричана по-долу „типологията“, която представлява единна класификация на стопанствата в Общността съобразно техния тип по технико-икономическа насоченост и икономически размер, както и по значението на другите доходоносни дейности, пряко свързани със стопанството.

2.   Типологията се използва по-специално за представяне по класове на типовете земеделско производство и икономическите размери на данните, събрани по време на изследванията на Общността на структурите на земеделските стопанства и чрез Системата за земеделска счетоводна информация.

Член 2

Тип по технико-икономическа насоченост на стопанството

1.   За целите на настоящия регламент „типът по технико-икономическа насоченост“ на дадено стопанство се определя от относителния дял на стандартния производствен обем на различните продукти на това стопанство в неговия общ стандартен производствен обем. Стандартният производствен обем е посочен в член 5.

2.   В зависимост от степента на точност на технико-икономическата насоченост типовете земеделско производство се разделят на:

а)

общи типове земеделско производство;

б)

основни типове земеделско производство;

в)

специфични типове земеделско производство.

Класификацията на стопанствата по типове земеделско производство е посочена в приложение I.

Член 3

Икономически размер на стопанството

Икономическият размер на стопанството се определя въз основа на общия стандартен производствен обем на стопанството. Той се изразява в евро. Методът за изчисляване на икономическия размер на стопанството и класовете по икономически размер са посочени в приложение II.

Член 4

Други доходоносни дейности, пряко свързани със стопанството

Значението на другите доходоносни дейности, пряко свързани със стопанството, различни от селскостопанските му дейности, се определя въз основа на процентния дял на тези други доходоносни дейности в крайния производствен обем на стопанството. Това съотношение се изразява като процентна група. Процентните групи следва да са тези, посочени в част В от приложение III.

Крайният производствен обем, определението и методът за определяне на това съотношение са разяснени в части А и Б от приложение III.

Член 5

Стандартен производствен обем и общ стандартен производствен обем

1.   За целите на настоящия регламент „стандартен производствен обем“ означава стандартната стойност на брутната продукция.

Стандартният производствен обем се определя за всеки регион, посочен в приложение IV от настоящия регламент, и за всяка характеристика на реколтата и животните от изследването на структурата на стопанствата, посочено в приложение III от Регламент (ЕО) № 1166/2008.

Методът за изчисляване за определяне на стандартните производствени обеми на всяка характеристика и процедурите за събиране на съответните данни са разяснени в приложение IV към настоящия регламент.

2.   Общият стандартен производствен обем на стопанството отговаря на сумата от стойностите, постигнати за всяко производство, и се определя, като стандартните производствени обеми за производствена единица се умножат по броя на съответните единици.

3.   За целите на изчисляването на стандартните производствени обеми за изследването на структурата на стопанствата за годината N „референтният период“ обхваща петте последователни години от година N-5 до година N-1 и се означава с N-3.

Стандартните производствени обеми се определят, като се използват средните базови стойности, изчислени за един референтен период от пет години, както се посочва в първа алинея. Те следва да се актуализират за отчитане на икономическите тенденции най-малкото всеки път, когато се извършва изследване на структурата на земеделските стопанства.

Първият референтен период, за който се изчисляват стандартни производствени обеми, отговаря на референтен период 2007, обхващащ календарните години 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 или земеделските кампании 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 и 2009/10 г.

4.   Чрез дерогация от параграф 3 държавите-членки изчисляват стандартните производствени обеми за референтния период 2004 за производствата, изброени в изследването на структурата на стопанствата за 2007 г., както е определено в Регламент (ЕО) № 204/2006 на Комисията (4). В този случай референтният период обхваща или календарните години 2003, 2004, 2005, или земеделските кампании 2003/04, 2004/05, 2005/06 г.

Член 6

Предаване на Комисията

1.   Стандартните производствени обеми и данните, посочени в част 3 от приложение VI, се предават на Комисията (Евростат) от органа за връзка, определен от всяка държава-членка в съответствие с член 6 от Регламент 79/65/ЕИО, или от органа, на който е делегирана тази функция.

2.   Държавите-членки предават на Комисията стандартните производствени обеми за референтния период за година N и данните, посочени в част 3 от приложение VI, преди 31 декември на годината N+3 или, ако е необходимо, преди краен срок, установен от Комисията след консултиране с Комитета на Общността по Системата за земеделска счетоводна информация.

Стандартните производствени обеми за референтния период 2004 се предават на Комисията до 31 декември 2008 г.

3.   За предаването на стандартните производствени обеми и на данните, посочени в параграф 1, държавите-членки използват компютърни системи, предоставяни от Комисията (Евростат), позволяващи електронен обмен на документи и информация между нея и държавите-членки.

4.   Формата и съдържанието на нужните за предаване документи се определят от Комисията въз основа на модели или въпросници, предоставяни чрез системите, посочени в параграф 3. Разпоредбите относно атрибутите на данните, посочени в параграф 1, се определят в рамките на Комитета на Общността по Системата за земеделска счетоводна информация.

Член 7

Отмяна

1.   Решение 85/377/ЕИО се отменя.

Решение 85/377/ЕИО обаче продължава да се прилага с цел да се класифицират земеделските стопанства по Системата за земеделска счетоводна информация до отчетната 2009 г. включително и по изследването на структурата на земеделските стопанства, посочено в Регламент (ЕИО) № 571/88 на Съвета (5), включително до изследването за 2007 г.

2.   Позоваванията на отмененото решение се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение V.

Член 8

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от отчетната 2010 г. за Системата за земеделска счетоводна информация и за изследването на структурата на земеделските стопанства, считано от изследването за 2010 г.

Настоящият регламент е обвързващ в своята цялост и е пряко приложим във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ 109, 23.6.1965 г., стр. 1859/65.

(2)  ОВ L 220, 17.8.1985 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 321, 1.12.2008 г., стр. 14.

(4)  ОВ L 34, 7.2.2006 г., стр. 3.

(5)  ОВ L 56, 2.3.1988 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА ПО ТИПОВЕ ПРОИЗВОДСТВО В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТЯХНАТА ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ

A.   КЛАСИФИКАЦИОННА СХЕМА

Специализирани стопанства — растителни култури

Общ тип производство

Основен тип производство

Специфичен тип производство

1.

Специализирани стопанства за полски култури

15.

Специализирани стопанства за житни култури, маслодайни семена и протеинови култури

151.

Специализирани стопанства за житни култури (без ориз), маслодайни семена и протеинови култури

152.

Специализирани стопанства за ориз

153.

Комбинирано — житни култури, маслодайни семена, протеинови култури и ориз

16.

Полско растениевъдство от общ характер

161.

Специализирани стопанства за кореноплодни култури

162.

Комбинирано — житни култури, маслодайни семена, протеинови култури и кореноплодни култури

163.

Специализирани стопанства за полски зеленчуци

164.

Специализирани стопанства за тютюн

165.

Специализирани стопанства за памук

166.

Разнообразни полски култури — комбинирано

2.

Специализирано градинарство

21.

Специализирани стопанства за оранжерийно градинарство

211.

Специализирани стопанства за оранжерийно зеленчукопроизводство

212.

Специализирани стопанства за оранжерийни цветя и декоративни растения

213.

Специализирани стопанства за смесено оранжерийно градинарство

22.

Специализирани стопанства за градинарство на открито

221.

Специализирани стопанства за полско зеленчукопроизводство

222.

Специализирани стопанства за полско производство на цветя и декоративни растения

223.

Специализирани стопанства за смесено градинарство на открито

23.

Друго градинарство

231.

Специализирани стопанства за производство на гъби

232.

Специализирани стопанства за разсадници

233.

Разнообразно градинарство

3.

Специализирани стопанства за трайни насаждения

35.

Специализирани стопанства за лозарство

351.

Специализирани стопанства за производство на висококачествени вина

352.

Специализирани стопанства за производство на други вина извън висококачествените

353.

Специализирани стопанства за производство на десертно грозде

354.

Други лозя

36.

Специализирани стопанства за производство на плодове и цитрусови плодове

361.

Специализирани стопанства за плодове (без цитрусови, тропически и черупкови плодове)

362.

Специализирани стопанства за производство на цитрусови плодове

363.

Специализирани стопанства за черупкови плодове

364.

Специализирани стопанства за тропически плодове

365.

Специализирани стопанства за плодове, вкл. цитрусови, тропически и черупкови: смесено производство

37.

Специализирани стопанства за маслини

370.

Специализирани стопанства за маслини

38.

Различни комбинации на трайни насаждения

380.

Различни комбинации на трайни насаждения


Специализирани стопанства — животинска продукция

Общ тип производство

Основен тип производство

Специфичен тип производство

4.

Специализирани стопанства за тревопасни животни

45.

Специализирани стопанства за млекопроизводство

450.

Специализирани стопанства за млекопроизводство

46.

Специализирани стопанства за говедовъдство — отглеждане и угояване

460.

Специализирани стопанства за говедовъдство — отглеждане и угояване

47.

Говедовъдство — смесено млекопроизводство, отглеждане и угояване

470.

Говедовъдство — смесено млекопроизводство, отглеждане и угояване

48.

Овце, кози и други тревопасни животни

481.

Специализирани стопанства за овцевъдство

482.

Комбинирано овцевъдство и говедовъдство

483.

Специализирани стопанства за козевъдство

484.

Разнообразни тревопасни животни

5.

Специализирани стопанства за зърноядни животни

51.

Специализирани свиневъдни стопанства

511.

Специализирани стопанства за свиневъдство — отглеждане

512.

Специализирани стопанства за свиневъдство — угояване

513.

Комбинирано развъждане и угояване на прасета

52.

Специализирани стопанства за птицевъдство

521.

Специализирани стопанства за кокошки носачки

522.

Специализирани стопанства за птиче месо

523.

Комбинирано — кокошки носачки и птиче месо

53.

Комбинирано — разнообразни зърноядни животни

530.

Комбинирано — разнообразни зърноядни животни


Смесени стопанства

Общ тип производство

Основен тип производство

Специфичен тип производство

6.

Смесени култури

61.

Смесени култури

611.

Комбинация от градинарство и трайни насаждения

612.

Комбинация от полски култури и градинарство

613.

Комбинация от полски култури и лозарство

614.

Комбинация от полски култури и трайни насаждения

615.

Смесени култури, главно полски култури

616.

Други смесени култури

7.

Стопанства със смесено животновъдство

73.

Смесено животновъдство, главно тревопасни животни

731.

Смесено животновъдство, главно млекопроизводство

732.

Смесено животновъдство, главно немлекодайни тревопасни животни

74.

Смесено животновъдство, главно зърноядни животни

741.

Смесено животновъдство: комбинация от зърноядни и млекодайни животни

742.

Смесено животновъдство: зърноядни и немлекодайни тревопасни животни

8.

Смесени култури и животновъдство

83.

Полски култури — комбинирани с тревопасни животни

831.

Полски култури, комбинирани с млекопроизводство

832.

Млекопроизводство, комбинирано с полски култури

833.

Полски култури, комбинирани с немлекодайни тревопасни животни

834.

Немлекодайни тревопасни животни, комбинирани с полски култури

84.

Смесени култури и животновъдство, комбинирано

841.

Полски култури и зърноядни животни, комбинирано

842.

Трайни насаждения и тревопасни животни, комбинирано

843.

Пчеларство

844.

Смесено растениевъдство и животновъдство

9.

Некласифицирани стопанства

90.

Некласифицирани стопанства

900.

Некласифицирани стопанства

Б.   ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ПРЕГРУПИРАЩИ КОДОВЕ

I.   Съответствие между позициите от изследванията за структурата на стопанствата и позициите от статистическите отчети в Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ)

Еквивалентни позиции за прилагане на стандартните производствени обеми (СПО)

Код за позицията

Изследвания на Общността за структурата на земеделските стопанства за 2010 , 2013 и 2016 г.

(Регламент (ЕО) № 1166/2008)

Статистически отчети СЗСИ

(Регламент (ЕО) № 868/2008 относно формуляра за земеделския статистически отчет (1))

I.   

Земеделски култури

2.01.01.01.

Обикновена пшеница и лимец

120.

Обикновена пшеница и лимец

2.01.01.02.

Твърда пшеница

121.

Твърда пшеница

2.01.01.03.

Ръж

122.

Ръж (вкл. смес от ръж и пшеница)

2.01.01.04.

Ечемик

123.

Ечемик

2.01.01.05.

Овес

124.

Овес

125.

Смес от летни житни култури

2.01.01.06.

Царевица за зърно

126.

Царевица за зърно (вкл. влаголюбива)

2.01.01.07.

Ориз

127.

Ориз

2.01.01.99.

Други житни култури за зърнопроизводство

128.

Други зърнено-житни култури

2.01.02.

Зърнено-бобови култури и протеинови култури за зърнопроизводство (включително семена и смеси от бобови и житни култури)

129.

Протеинови култури

2.01.02.01.

От които грах, полски фасул и сладка лупина

360.

Грах, полски фасул и сладка лупина

361.

Леща, нахут/леблебия и фий

330.

Други зърнено-бобови култури

2.01.03.

Картофи (включително ранни картофи и картофи за семе)

130.

Картофи (вкл. ранни картофи и разсад)

2.01.04.

Захарно цвекло (с изключение на семената)

131.

Захарно цвекло (с изключение на семената)

2.01.05.

Фуражни корени и зеленчуци от вида Brassica (с изключение на семената)

144.

Фуражни корени и зеленчуци от вида Brassica (с изключение на семената)

2.01.06.01.

Тютюн

134.

Тютюн

2.01.06.02.

Хмел

133.

Хмел

2.01.06.03.

Памук

347.

Памук

2.01.06.04.

Рапица и синап

331.

Рапица

2.01.06.05.

Слънчоглед

332.

Слънчоглед

2.01.06.06.

Соя

333.

Соя

2.01.06.07.

Лен — маслодаен

364.

Лен, различаващ се от влакнодайния

2.01.06.08.

Други маслодайни култури

334.

Други маслодайни семена

2.01.06.09.

Лен

373.

Лен

2.01.06.10.

Коноп

374.

Коноп

2.01.06.11.

Други влакнодайни култури

 

2.01.06.12.

Ароматни растения, медицински растения и растения за подправки

345.

Медицински растения, подправки, ароматизатори и пикантни подправки, включително чай, кафе, цикория

2.01.06.99.

Други технически култури, неупоменати другаде

346.

Захарна тръстика

348.

Други технически култури

2.01.07.

Пресни зеленчуци, пъпеши и ягоди, от които:

 

2.01.07.01.

Отглеждани на открито или под ниско (недостъпно) защитно покритие

 

2.01.07.01.01.

Полски зеленчуци

136.

Полски пресни зеленчуци, пъпеши/дини и ягоди, отглеждани на открито

2.01.07.01.02.

Градински зеленчуци

137.

Градински пресни зеленчуци, пъпеши и дини, ягоди, отглеждани на открито

2.01.07.02.

Под стъкло или друго (достъпно) защитно покритие

138.

Оранжерийни пресни зеленчуци, пъпеши и дини, ягоди

2.01.08.

Цветя и декоративни растения (с изключение на разсади):

 

2.01.08.01.

Отглеждани на открито или под ниско (недостъпно) защитно покритие

140.

Цветя и декоративни растения, отглеждани на открито (без разсадници)

2.01.08.02.

Под стъкло или друго (достъпно) защитно покритие

141.

Цветя и декоративни растения, отглеждани под навеси

2.01.09.

Фуражни култури

 

2.01.09.01.

Временни тревни насаждения

147.

Временни тревни насаждения

2.01.09.02.

Други фуражни култури

145.

Други фуражни растения

2.01.09.02.01.

Силажна царевица

326.

Фуражна царевица

2.01.09.02.02.

Бобови култури

И

327.

Други житни култури за силажиране

И

2.01.09.02.99.

Други фуражни култури, неупоменати другаде

328.

Други фуражни растения

2.01.10.

Семена и посадъчен материал за обработваеми земи

142.

Семена от тревни култури

143.

Други семена

2.01.11.

Други култури за обработваеми земи

148.

Други култури за обработваеми земи, които не са включени в позиции от 120 до 147

149.

Арендувана земя, готова за сеитба, включително земя, предоставена на персонала за ползване в натура

2.01.12.01.

Угари без субсидии

146.

Угари

Липсващи данни код 3: угари без финансова помощ

2.01.12.02.

Угари, подлежащи на субсидиране, без стопанска употреба

146.

Угари

Липсващи данни код 8: некултивирани площи, неизползвани повече за производствени цели, за които стопанството има право на финансова помощ

2.03.01.

Пасища и ливади, с изключение на дивите пасища

150.

Ливади и постоянни пасища

2.03.02.

Диви пасища

151.

Диви пасища

2.03.03.

Постоянно затревени площи, неизползвани повече за производство и подлежащи на субсидиране

314.

Постоянно затревени площи, неизползвани повече за производство и подлежащи на субсидиране

2.04.01.

Овощни и ягодоплодни насаждения

152.

Плодни и ягодоплодни овощни градини

2.04.01.01.

Овощни видове, от които

 

2.04.01.01.01.

Овощни видове от умерен климатичен пояс

349.

Семкови плодове

350.

Костилкови плодове

2.04.01.01.02.

Овощни видове от субтропически климатичен пояс

353.

Тропически и субтропически плодове

2.04.01.02.

Ягодоплодни насаждения

352.

Дребноплодни и ягодоплодни

2.04.01.03.

Ядки

351.

Ядки

2.04.02.

Цитрусови насаждения

153.

Насаждения за цитрусови плодове

2.04.03.

Маслинови насаждения

154.

Маслинови гори

2.04.03.01.

Обикновено за производство на трапезни маслини

281.

Трапезни маслини

2.04.03.02.

Обикновено за производство на масло

282.

Маслини за производство на масло

283.

Зехтин

2.04.04.

Лозя за производство на:

155.

Лозови насаждения

2.04.04.01.

Качествено вино

286.

Грозде за висококачествени вина със защитено наименование за произход

292.

Грозде за висококачествени вина със защитено географско указание

289.

Висококачествени вина със защитено наименование за произход

294.

Висококачествени вина със защитено географско указание

2.04.04.02.

Друго вино

293.

Грозде за други вина

288.

Разнообразни лозарски продукти: гроздов мъст, сок, бренди, оцет и др., произвеждани в стопанството

295.

Други вина

2.04.04.03.

Десертно грозде

285.

Десертно грозде

2.04.04.04.

Стафиди

291.

Стафиди

2.04.05.

Разсадници

157.

Разсадници

2.04.06.

Други трайни насаждения

158.

Други трайни насаждения

2.04.07.

Трайни насаждения в стъклени оранжерии

156.

Трайни насаждения в стъклени оранжерии

2.06.01.

Гъби

139.

Гъби

II.   

Домашни животни

3.01.

Еднокопитни

22.

Еднокопитни (всички възрасти)

3.02.01.

Животни от рода на едрия рогат добитък под едногодишна възраст, мъжки и женски

23.

Телета за угояване

24.

Други говеда до една година

3.02.02.

Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст между една и две години, мъжки

25.

Мъжки говеда от една до две години

3.02.03.

Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст между една и две години, женски

26.

Женски говеда от една до две години

3.02.04.

Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст две и повече години, мъжки

27.

Мъжки говеда на две и повече години

3.02.05.

Юници на възраст две и повече години

28.

Юници за разплод

29.

Юници за угояване

3.02.06.

Млекодайни крави

30.

Млекодайни крави

31.

Бракувани млекодайни крави

3.02.99.

Други крави

32.

Други крави

3.03.01.

Овце (всички възрасти)

 

3.03.01.01.

Женски за разплод

40.

Овце, женски, за разплод

3.03.01.99.

Други овце

41.

Други овце

3.03.02.

Кози (всички възрасти)

 

3.03.02.01.

Женски за разплод

38.

Кози, женски, за разплод

3.03.02.99.

Други кози

39.

Други кози

3.04.01.

Прасенца с живо тегло под 20 килограма

43.

Прасенца

3.04.02.

Свине за разплод с тегло 50 килограма и повече

44.

Женски свине за разплод

3.04.99.

Други свине

45.

Свине за угояване

46.

Други свине

3.05.01.

Бройлери

47.

Бройлери

3.05.02.

Кокошки носачки

48.

Кокошки носачки

3.05.03.

Други домашни птици

49.

Други домашни птици

3.05.03.01.

Пуйки

3.05.03.02.

Патици

3.05.03.03.

Гъски

3.05.03.04.

Щрауси

3.05.03.99.

Други домашни птици, неупоменати другаде

3.06.

Зайци, женски за разплод

34.

Зайци, женски за разплод

3.07.

Пчели

33.

Пчели

II.   Кодове, прегрупиращи няколко характеристики, включени в статистическите изследвания за структурата на земеделските стопанства за 2010, 2013 и 2016 г.

P45.

Говедовъдство, млекопроизводство = 3.02.01 (животни от рода на едрия рогат добитък под едногодишна възраст, мъжки и женски) + 3.02.03 (животни от рода на едрия рогат добитък на възраст между една и две години, женски) + 3.02.05 (юници на възраст две и повече години) + 3.02.06 (млечни крави)

P46.

Едър рогат добитък = P45 (говедовъдство, млекопроизводство) + 3.02.02 (животни от рода на едрия рогат добитък на възраст между една и две години, мъжки) + 3.02.04 (животни от рода на едрия рогат добитък на възраст две и повече години, мъжки) + 3.02.99 (други крави)

GL

Тревопасни животни = 3.01 (еднокопитни животни) + P46 (едър рогат добитък) + 3.03.01.01 (овце, женски, за разплод) + 3.03.01.99 (други овце) + 3.03.02.01 (кози, женски, за разплод) + 3.03.02.99 (други кози)

Ако GL=0

FCP1

Фураж за продажба = 2.01.05 (фуражни корени и зеленчуци от вида Brassica) + 2.01.09 (фуражни култури) + 2.03.01 (пасища и ливади, с изключение на дивите пасища) + 2.03.02 (диви пасища)

FCP4

Фураж за тревопасни животни = 0

P17

Кореноплодни култури = 2.01.03 (картофи) + 2.01.04 (захарно цвекло) + 2.01.05 (фуражни корени и зеленчуци от вида Brassica)

Ако GL>0

FCP1

Фураж за продажба = 0

FCP4

Фураж за тревопасни животни = 2.01.05 (фуражни корени и зеленчуци от вида Brassica) + 2.01.09 (фуражни култури) + 2.03.01 (пасища и ливади, с изключение на дивите пасища) + 2.03.02 (диви пасища)

P17

Кореноплодни култури = 2.01.03 (картофи) + 2.01.04 (захарно цвекло)

P151.

Житни култури без ориз = 2.01.01.01 (обикновена пшеница и лимец) + 2.01.01.02 (твърда пшеница) + 2.01.01.03 (ръж) + 2.01.01.04 (ечемик) + 2.01.01.05 (овес) + 2.01.01.06 (царевица за зърно) + 2.01.01.99 (други житни култури за зърнопроизводство)

P15.

Житни култури = P151 (житни култури без ориз) + 2.01.01.07 (ориз)

P16.

Маслодайни семена = 2.01.06.04 (рапица и синап) + 2.01.06.05 (слънчоглед) + 2.01.06.06 (соя) + 2.01.06.07 (лен — маслодаен) + 2.01.06.08 (други маслодайни култури)

P51.

Свине = 3.04.01 (прасенца с живо тегло до 20 kg) + 3.04.02 (свине за разплод с тегло 50 килограма и повече) + 3.04.99 (други свине)

P52.

Птици = 3.05.01 (бройлери) + 3.05.02 (кокошки носачки) + 3.05.03 (други домашни птици)

P1.

Полевъдство = Р15 (житни култури) + 2.01.02 (зърнено-бобови култури и протеинови култури за зърнопроизводство) + 2.01.03 (картофи) + 2.01.04 (захарно цвекло) + 2.01.06.01 (тютюн) + 2.01.06.02 (хмел) + 2.01.06.03 (памук) + P16 (маслодайни семена) + 2.01.06.09 (лен) + 2.01.06.10 (коноп) + 2.01.06.11 (други влакнодайни култури) + 2.01.06.12 (ароматни растения, медицински растения и растения за подправки) + 2.01.06.99 (други технически култури, неупоменати другаде) + 2.01.07.01.01 (пресни зеленчуци, пъпеши, ягоди — отглеждани на открито или под ниско (недостъпно) защитно покритие — полски зеленчуци) + 2.01.10 (семена и посадъчен материал за обработваеми земи) + 2.01.11 (други култури за обработваеми земи) + 2.01.12.01 (угари без субсидии) + FCP1 (фураж за продажба)

P2.

Градинарство = 2.01.07.01.02 (пресни зеленчуци, пъпеши, ягоди — отглеждани на открито или под ниско (недостъпно) защитно покритие — градински зеленчуци) + 2.01.07.02 (пресни зеленчуци, пъпеши, ягоди — под стъкло или друго (достъпно) защитно покритие) + 2.01.08.01 (цветя и декоративни растения — отглеждани на открито или под ниско (недостъпно) защитно покритие) + 2.01.08.02 (цветя и декоративни растения — под стъкло или друго (достъпно) защитно покритие) + 2.06.01 (гъби) + 2.04.05 (разсадници)

P3.

Трайни насаждения = 2.04.01 (овощни и ягодоплодни насаждения) + 2.04.02 (цитрусови насаждения) + 2.04.03 (маслинови насаждения) + 2.04.04 (лозя) + 2.04.06 (други трайни насаждения) + 2.04.07 (трайни насаждения в стъклени оранжерии)

P4.

Тревопасни животни и фураж = GL (тревопасни животни) + FCP4 (фураж за тревопасни животни)

P5.

Зърноядни животни = Р51 (свине)+ Р52 (домашни птици)+ 3.06 (зайци, женски за разплод)

В.   ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТИПОВЕТЕ ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО

Типовете земеделско производство по технико-икономическа насоченост (ТИН) се определят от две характеристики:

а)

Естеството на разглежданите продукти

Тези продукти са отнасят до списъка с характеристиките, които се изследват по време на анкетите за структурата на земеделските стопанства през 2010, 2013 и 2016 г.: те са указани чрез използване на кодовете от таблиците за съответствие в част Б.I от настоящото приложение или чрез код, прегрупиращ няколко от тези характеристики, както е разяснено в част Б.II от настоящото приложение (2).

б)

Праговете за определяне на границите между класовете

Ако не е посочено друго, тези прагове се определят като части от общия СПО на стопанството.

Специализирани стопанства — растителни продукти

Типове земеделско производство по технико-икономическа насоченост

Определение

Код на характеристиките и граници

(вж. раздел Б от настоящото приложение)

общи

основни

специфични

код

 

код

 

код

 

1

Специализирани стопанства за полски култури

 

 

 

 

Растениевъдство от общ характер, т.е. житни култури, бобови и протеинови култури за производство на зърна, маслодайни семена, картофи, захарно цвекло, технически култури, пресни зеленчуци, пъпеши и дини, полски ягоди, семена и посадъчен материал за орни земи, други култури за орни земи, угари и фуражи за продажба > 2/3

P1 > 2/3

15

Специализирани стопанства за житни култури, маслодайни семена и протеинови култури

 

 

Житни култури, маслодайни семена, зърнено-бобови култури и протеинови култури > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

151

Специализирани стопанства за житни култури (без ориз), маслодайни семена и протеинови култури

Житни култури без ориз, маслодайни семена, зърнено-бобови култури и протеинови култури > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02. > 2/3

152

Специализирани стопанства за ориз

Ориз > 2/3

2.01.01.07. > 2/3

153

Комбинирано — житни култури, маслодайни семена, протеинови култури и ориз

Стопанства от клас 15, без тези от класове 151 и 152

 

16

Полско растениевъдство от общ характер

 

 

Полевъдство > 2/3; житни култури, маслодайни семена, зърнено-бобови култури и протеинови култури ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

161

Специализирани стопанства за кореноплодни култури

Картофи, захарно цвекло и фуражни кореноплодни и зелеви култури > 2/3

P17 > 2/3

162

Комбинирано — житни култури, маслодайни семена, протеинови култури и кореноплодни култури

Житни култури, маслодайни семена, зърнено-бобови култури и протеинови култури > 1/3; кореноплодни > 1/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 1/3; P17 > 1/3

163

Специализирани стопанства за полски зеленчуци

Пресни зеленчуци, пъпеши и ягоди / полски зеленчуци > 2/3

2.01.07.01.01. > 2/3

164

Специализирани стопанства за тютюн

Тютюн > 2/3

2.01.06.01. > 2/3

165

Специализирани стопанства за памук

Памук > 2/3

2.01.06.03. > 2/3

166

Разнообразни полски култури — комбинирано

Стопанства от клас 16, без тези от класове 161, 162, 163, 164 и 165

 

2

Специализирано градинарство

 

 

 

 

Пресни зеленчуци, пъпеши/дини и ягоди — пазарно градинарство и оранжерийно производство, цветя и декоративни растения — полско и оранжерийно производство, гъби > 2/3

P2 > 2/3

21

Специализирани стопанства за оранжерийно градинарство

 

 

Пресни зеленчуци, пъпеши и ягоди / цветя и декоративни растения — под стъкло > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

211

Специализирани стопанства за оранжерийно зеленчукопроизводство

Пресни зеленчуци, пъпеши и ягоди — под стъкло > 2/3

2.01.07.02. > 2/3

212

Специализирани стопанства за оранжерийни цветя и декоративни растения

Цветя и декоративни растения — под стъкло > 2/3

2.01.08.02. > 2/3

213

Специализирани стопанства за оранжерийни смесени култури

Стопанства от клас 21, без тези от класове 211 и 212

 

22

Специализирани стопанства за градинарство на открито

 

 

Пресни зеленчуци, пъпеши и ягоди, градински зеленчуци, цветя и декоративни растения, отглеждани на открито > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

221

Специализирани стопанства за полско зеленчукопроизводство

Пресни зеленчуци,пъпеши и ягоди, отглеждани на открито, градински зеленчуци > 2/3

2.01.07.01.02. > 2/3

222

Специализирани стопанства за полско производство на цветя и декоративни растения

Цветя и декоративни растения, отглеждани на открито > 2/3

2.01.08.01. > 2/3

223

Специализирани стопанства за смесено градинарство на открито

Стопанства от клас 22, без тези от класове 221 и 222

 

23

Друго градинарство

 

 

Градинарски стопанства с оранжерийно градинарство ≤ 2/3 и полско градинарство ≤ 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

231

Специализирани стопанства за производство на гъби

Гъби > 2/3

2.06.01. > 2/3

232

Специализирани стопанства за разсадници

Разсадници > 2/3

2.04.05. > 2/3

233

Разнообразно градинарство

Стопанства от клас 23, без тези от класове 231 и 232

 

3

Специализирани стопанства за трайни насаждения

 

 

 

 

Насаждения от овощни дървета и ягодоплодни, цитрусови и маслинови дървета, лозя, други трайни насаждения и оранжерийни трайни насаждения > 2/3

P3 > 2/3

35

Специализирани стопанства за лозарство

 

 

Лозя > 2/3

2.04.04. > 2/3

351

Специализирани стопанства за производство на висококачествени вина

Лозя за производство на качествено вино > 2/3

2.04.04.01. > 2/3

352

Специализирани стопанства за производство на други вина извън висококачествените

Лозя за производство на друго вино > 2/3

2.04.04.02. > 2/3

353

Специализирани стопанства за производство на десертно грозде

Лозя за производство на десертно грозде > 2/3

2.04.04.03. > 2/3

354

Други лозя

Стопанства от клас 35, без тези от клас 351, 352 и 353

 

36

Специализирани стопанства за производство на плодове и цитрусови плодове

 

 

Овощни, ягодоплодни и цитрусови насаждения > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

361

Специализирани стопанства за производство на плодове (без цитрусови, тропически или черупкови плодове)

Овощни видове от умерен климатичен пояс и ягодоплодни насаждения > 2/3

2.04.01.01.01. + 2.04.01.02. > 2/3

362

Специализирани стопанства за производство на цитрусови плодове

Цитрусови насаждения > 2/3

2.04.02. > 2/3

363

Специализирани стопанства за черупкови плодове

Ядки > 2/3

2.04.01.03. > 2/3

364

Специализирани стопанства за тропически плодове

Тропически плодове > 2/3

2.04.01.01.02. > 2/3

365

Специализирани стопанства за плодове вкл. цитрусови, тропически и черупкови: смесено производство

Стопанства от клас 36, без тези от класове 361, 362, 363 и 364

 

37

Специализирани стопанства за маслини

370

Специализирани стопанства за маслини

Маслини > 2/3

2.04.03. > 2/3

38

Различни комбинации на трайни насаждения

380

Различни комбинации на трайни насаждения

Стопанства от клас 3, без тези от клас 35, 36 и 37

 


Специализирани стопанства — животновъдство

Типове земеделско производство по технико-икономическа насоченост

Определение

Код на характеристиките и граници

(вж. раздел Б от настоящото приложение)

общи

основни

специфични

код

 

код

 

код

 

4

Специализирани стопанства за тревопасни животни

 

 

 

 

Фураж за тревопасни животни (т.е. фуражни кореноплодни и зелеви култури, растения, прибирани зелени, пасища и ливади, нископродуктивни пасища) и тревопасни животни (т.е. еднокопитни, всички видове едър рогат добитък, овце и кози) > 2/3

P4 > 2/3

45

Специализирани стопанства за млекопроизводство

 

 

Млечни крави > 3/4 от производството на всички тревопасни животни; тревопасни животни > 1/3 от производството на тревопасни животни и фураж

3.02.06. > 3/4 GL; GL > 1/3 P4

46

Специализирани стопанства за говедовъдство — отглеждане и угояване

 

 

Всички говеда (т.е. телета под една година, телета от една до две години и говеда над две години и повече (мъжки, юници, млечни крави и други крави) > 2/3 от тревопасните животни; млечни крави ≤ 1/10 от производството на всички тревопасни животни; тревопасни животни > 1/3 от производството на тревопасни животни и фураж

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. ≤ 1/10 GL; GL > 1/3 P4

47

Говедовъдство — смесено млекопроизводство, отглеждане и угояване

 

 

Всички говеда > 2/3 от производството на тревопасни животни; млечни крави > 1/10 от производството на тревопасни животни; тревопасни животни > 1/3 от производството на тревопасни животни и фураж; с изключение на стопанствата от клас 45

P46 > 2/3 GL; 3.02.06 > 1/10 GL; GL > 1/3 P4; с изключение на клас 45

48

Овце, кози и други тревопасни животни

 

 

Всички говеда ≤ 2/3 от производството на тревопасни животни

P46 ≤ 2/3

481

Специализирани стопанства за овцевъдство

Овце > 2/3 от производството на тревопасни животни; тревопасни животни > 1/3 от производството на тревопасни животни и фураж

3.03.01. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

482

Комбинирано овцевъдство и говедовъдство

Всички говеда > 1/3 от производството на тревопасни животни, овце > 1/3 от производството на тревопасни животни и тревопасни животни > 1/3 от производството на тревопасни животни и фураж

P46 > 1/3 GL; 3.03.01. > 1/3 GL; GL > 1/3 P4

483

Специализирани стопанства за козевъдство

Кози > 2/3 от производството на тревопасни животни; тревопасни животни > 1/3 от производството на тревопасни животни и фураж

3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

484

Разнообразни тревопасни животни

Стопанства от клас 48, без тези от класове 481, 482 и 483

 

5

Специализирани стопанства за зърноядни животни

 

 

 

 

Зърноядни животни, т.е.: свине (т.е. малки прасета, свине майки, други свине), птици (т.е. бройлери, кокошки носачки, други птици) и женски зайци за разплод > 2/3

P5 > 2/3

51

Специализирани свиневъдни стопанства

 

 

Свине > 2/3

P51 > 2/3

511

Специализирани стопанства за свиневъдство — отглеждане

Свине за разплод > 2/3

3.04.02. > 2/3

512

Специализирани стопанства за свиневъдство — угояване

Прасенца и други свине > 2/3

3.04.01. + 3.04.99. > 2/3

513

Комбинирано развъждане и угояване на прасета

Стопанства от клас 51, без тези от класове 511 и 512

 

52

Специализирани стопанства за птицевъдство

 

 

Домашни птици > 2/3

P52 > 2/3

521

Специализирани стопанства за кокошки носачки

Кокошки носачки > 2/3

3.05.02. > 2/3

522

Специализирани стопанства за птиче месо

Бройлери и други домашни птици > 2/3

3.05.01. + 3.05.03. > 2/3

523

Комбинирано — кокошки носачки и птиче месо

Стопанства от клас 52, без тези от класове 521 и 522

 

53

Комбинирано — разнообразни зърноядни животни

 

 

Стопанства от клас 5, без тези от класове 51 и 52

 


Смесени стопанства

Типове земеделско производство по технико-икономическа насоченост

Определение

Код на характеристиките и граници

(вж. раздел Б от настоящото приложение)

общи

основни

специфични

код

 

код

 

код

 

6

Смесени култури

61

Смесени култури

 

 

Растениевъдство от общ характер, градинарство и трайни насаждения > 2/3 но {общо растениевъдство ≤ 2/3 и градинарство ≤ 2/3 и трайни насаждения ≤ 2/3}

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

611

Комбинация от градинарство и трайни насаждения

Градинарство > 1/3; трайни насаждения > 1/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

612

Комбинация от полски култури и градинарство

Полевъдство > 1/3; градинарство > 1/3

P1 > 1/3; P2 > 1/3

613

Комбинация от полски култури и лозарство

Полевъдство > 1/3; лозя > 1/3

P1 > 1/3; 2.04.04.> 1/3

614

Комбинация от полски култури и трайни насаждения

Полевъдство > 1/3; трайни насаждения > 1/3; лозя ≤ 1/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3; 2.04.04.≤ 1/3

615

Смесени култури, главно полски култури

Полевъдство > 1/3; никаква друга дейност > 1/3

P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3;

616

Други смесени култури

Стопанства от клас 61, без тези от класове 611, 612, 613, 614 и 615

 

7

Стопанства със смесено животновъдство

 

 

 

 

Тревопасни животни и фураж > 2/3; тревопасни животни и фураж ≤ 2/3; зърноядни животни ≤ 2/3

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

73

Смесено животновъдство, главно тревопасни животни

 

 

Тревопасни животни и фураж > зърноядни животни

P4 > P5

731

Смесено животновъдство, главно млекопроизводство

Млекодаен едър рогат добитък > 1/3 от производството на тревопасни животни; млечни крави > 1/2 от млечното говедовъдство

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45;

732

Смесено животновъдство, главно немлекодайни тревопасни животни

Стопанства от клас 73, без тези от клас 731

 

74

Смесено животновъдство, главно зърноядни животни

 

 

Тревопасни животни и фураж ≤ зърноядни животни

P4 ≤ P5

741

Смесено животновъдство: зърноядни и млекодайни животни

Млекодаен едър рогат добитък > 1/3 от производството на тревопасни животни; зърноядни животни > 1/3, млечни крави >1/2 от млечното говедовъдство

P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 3.02.06. > 1/2 P45

742

Смесено животновъдство: зърноядни и немлекодайни тревопасни животни

Стопанства от клас 74, без тези от клас 741

 

8

Смесени култури и животновъдство

 

 

 

 

Стопанства, които са изключени от класове от 1 до 7

 

83

Полски култури — комбинирани с тревопасни животни

 

 

Полевъдство > 1/3; тревопасни животни и фураж > 1/3

P1 > 1/3; P4 > 1/3

831

Полски култури, комбинирани с млекопроизводство

Млекодаен едър рогат добитък > 1/3 от производството на тревопасни животни; млечни крави > 1/2 от млечното говедовъдство; млечно говедовъдство < от полевъдството

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 < P1

832

Млекопроизводство, комбинирано с полски култури

Млекодаен едър рогат добитък > 1/3 от производството на тревопасни животни; млечни крави > 1/2 от млечното говедовъдство; млечно говедовъдство ≥ полевъдство

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 ≥ P1

833

Полски култури, комбинирани с немлекодайни тревопасни животни

Полевъдство > тревопасни животни и фураж, без стопанствата от клас 831

P1 > P4; с изключение на клас 831

834

Немлекодайни тревопасни животни, комбинирани с полски култури

Стопанства от клас 83,без тези от класове 831, 832 и 833

 

84

Смесени култури и животновъдство, комбинирано

 

 

Стопанства от клас 8, без тези от клас 83

 

841

Полски култури и зърноядни животни, комбинирано

Полевъдство > 1/3; зърноядни животни > 1/3

P1 > 1/3; P5 > 1/3

842

Трайни насаждения и тревопасни животни, комбинирано

Трайни насаждения > 1/3; тревопасни животни и фураж > 1/3

P3 > 1/3; P4 > 1/3

843

Пчеларство

Пчели > 2/3

3.7. > 2/3

844

Смесено растениевъдство и животновъдство

Стопанства от клас 84, без тези от класове 841, 842 и 843

 


Некласифицирани стопанства

Типове земеделско производство по технико-икономическа насоченост

Определение

Код на характеристиките и граници

(вж. раздел Б от настоящото приложение)

общи

основни

специфични

код

 

код

 

код

 

9

Некласифицирани стопанства

 

 

 

 

Некласифицирани стопанства

Общо СПО = 0


(1)  ОВ L 237, 4.9.2008 г., стр. 18.

(2)  Характеристиките 2.01.05 (фуражни кореноплодни и зеленчуци от вида Brassica), 2.01.09 (фуражни култури), 2.01.12.01 (угари без субсидии), 2.01.12.02 (угари, подлежащи на субсидиране, без стопанска употреба), 2.02 Семейни зеленчукови градини), 2.03.01 (пасища и ливади, с изключение на дивите пасища), 2.03.02 (диви пасища), 2.03.03 (постоянно затревени площи, неизползвани повече за производство и подлежащи на субсидиране), 3.02.01 (животни от рода на едрия рогат добитък под едногодишна възраст, мъжки и женски), 3.03.01.99 (други овце), 3.03.02.99 (други кози) и 3.04.01 (прасенца с живо тегло до 20 kg) се вземат предвид само при определени условия (вж. точка 5 от приложение IV).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР НА СТОПАНСТВАТА

A.   ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР НА СТОПАНСТВОТО

Икономическият размер на стопанството се определя в зависимост от общия стандартен производствен обем, изразен в евро.

Б.   КЛАСОВЕ СТОПАНСТВА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР

Стопанствата са класифицирани в класове по размер, границите на които са посочени по-долу.

Класове

Граници в евро

I

по-малко от 2 000 EUR

II

от 2 000 до по-малко от 4 000 EUR

III

от 4 000 до по-малко от 8 000 EUR

IV

от 8 000 до по-малко от 15 000 EUR

V

от 15 000 до по-малко от 25 000 EUR

VI

от 25 000 до по-малко от 50 000 EUR

VII

от 50 000 до по-малко от 100 000 EUR

VIII

от 100 000 до по-малко от 250 000 EUR

IX

от 250 000 до по-малко от 500 000 EUR

X

от 500 000 до по-малко от 750 000 EUR

XI

от 750 000 до по-малко от 1 000 000 EUR

XII

от 1 000 000 до по-малко от 1 500 000 EUR

XIII

от 1 500 000 до по-малко от 3 000 000 EUR

XIV

равно или по-голямо от 3 000 000 EUR

Правилникът за прилагане в областта на Системата за земеделска счетоводна информация и изследванията на Общността относно земеделските стопанства може да предвижда групиране заедно на класове размери IV и V, VIII и IX, X и ХI, от ХII до ХIV или от Х до ХIV.

При прилагането на член 4, параграф 1 от Регламент № 79/65/ЕИО държавите-членки следва да определят праг за икономическия размер на стопанство за областта на изследването на системата за земеделска счетоводна информация, който да съвпада с горепосочените граници на класовете по размери.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДРУГИ ДОХОДОНОСНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ СЪС СТОПАНСТВОТО

A.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ДРУГИ ДОХОДОНОСНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ СЪС СТОПАНСТВОТО

Доходоносни дейности, пряко свързани със стопанството, различни от селскостопански дейности на стопанството, включват всички други дейности извън селскостопанската, които са свързани пряко със стопанството и имат икономически последици за стопанството. Това са дейности, при които се използват или ресурсите на стопанството (площ, сгради, машини, селскостопански продукти и т.н.), или продуктите на стопанствата.

Б.   ОЦЕНЯВАНЕ НА ВАЖНОСТТА НА ДРУГИ ДОХОДОНОСНИ ДЕЙНОСТИ (ДДД), ПРЯКО СВЪРЗАНИ СЪС СТОПАНСТВОТО

Делът на пряко свързаните със стопанството ДДД в крайния производствен резултат на стопанството се оценява като дял на ДДД, пряко свързани с оборота на стопанството, в общия оборот на стопанството (включително преки плащания), както следва:

Formula

В.   КЛАСОВЕ, ОТРАЗЯВАЩИ ЗНАЧЕНИЕТО НА ДРУГИТЕ ДОХОДОНОСНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ СЪС СТОПАНСТВОТО

Стопанствата са класифицирани в класове в зависимост от значението за крайния производствен обем на другите доходоносни дейности, пряко свързани със стопанството, като по-долу са посочени границите на тези класове.

Класове

Граници в проценти

I

От 0 % до 10 %

II

От повече от 10 % до 50 %

III

От повече от 50 % до по-малко от 100 %


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СТАНДАРТНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЕМИ (СПО)

1.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИНЦИПИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СПО

a)   Производственият обем за даден земеделски продукт означава паричната стойност на брутната му продукция по цена франко земеделското стопанство.

Стандартният производствен обем (СПО) означава стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт.

б)   Производственият обем е равен на сбора на стойността на основния продукт или основните продукти и стойността на второстепенния продукт или второстепенните продукти.

Тези стойности се изчисляват, като се умножи количеството на продукцията по цената франко земеделското стопанство. Не се включват ДДС, данъците върху продуктите и преките плащания.

в)   Производствен период

СПО отговаря на производствен период от 12 месеца (една календарна година или една земеделска кампания).

При растителните и животински продукти, за които производственият период е по-малък или по-голям от 12 месеца, се изчислява СПО, който да отговаря на нарастването или на годишното производство за 12 месеца.

г)   Базови данни и референтен период

СПО се определя съобразно указанията, упоменати в буква б). За тази цел базовите данни се събират в държавите-членки за референтен период, който обхваща пет последователни календарни години или земеделски кампании. Референтният период е един и същ за всички държави-членки и се определя от Комисията. Например отговарящият на референтен период 2007 СПО обхваща календарните години 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 или земеделските кампании 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 и 2009/10.

д)   Единици

1)   Физически единици

а)

СПО за растителни продукти се определя на базата на площ, изразена в хектари.

При производство на гъби обаче СПО се определя на базата на брутната продукция за всички последователни реколти през годините и се отчита за 100 m2 обработвана площ. Когато се използва в Системата за земеделска счетоводна информация, определеният по този начин СПО се разделя на броя на последователните годишни реколти, съобщен от държавите-членки.

б)

СПО за животинска продукция се определя на глава животно, с изключение на птиците, за които той се определя на 100 птици, както и при пчелите, при които определянето става за кошер.

2)   Парични единици и закръгляване

Базовите данни за определяне на СБО и изчисленият СПО се изразяват в евро. За държавите-членки, които не участват в Икономическия и валутен съюз, СПО се преобразува в евро, като се използват средните обменни курсове за референтния период, определен съгласно разпоредбите от точка 1, буква г) от настоящото приложение. Тези курсове се съобщават от Комисията на тези държави-членки.

Когато е необходимо, СПО може да се закръгли до най-близката кратна на 5 стойност в евро.

2.   РАЗБИВКА НА СТАНДАРТНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЕМИ

a)   Според характеристиките на растителната и животинската продукция

СПО се определя за всички земеделски продукти в съответствие с позициите в изследванията в Общността за структурата на земеделските стопанства по начина, предвиден за тези изследвания.

б)   Географска разбивка

СПО се определя най-малкото на базата на географски единици, които са съвместими с тези, използвани за изследвания в Общността за структурата на земеделските стопанства и за Системата за земеделска счетоводна информация. Районите в по-неблагоприятно положение или планинските райони не се считат за географска единица.

Не се определя СПО за продукти, които не се произвеждат в съответния район.

3.   СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАНДАРТНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЕМИ

a)

Базовите данни за определяне на СПО се обновяват най-малкото всеки път, когато се извършва изследване на структурата на земеделските стопанства под формата на преброяване.

б)

Между две изследвания в Общността на структурата на земеделските стопанства под формата на преброяване СПО се актуализират всеки път, когато има изследване на структурата на земеделските стопанства. Това актуализиране се извършва:

или чрез обновяване на базовите данни по начин, подобен на описания в буква а),

или чрез използване на изчислителен метод, чрез който СПО може да се актуализира. Принципите, отнасящи се до такъв метод, се определят на равнището на Общността.

4.   ИЗПЪЛНЕНИЕ

Държавите-членки отговарят, в съответствие с разпоредбите на настоящото приложение, за събирането на базовите данни, необходими за определяне на стандартните производствени обеми, за тяхното изчисляване и за превръщането им в евро, както и за събирането на данни, изисквани за евентуалното прилагане на метода за актуализиране.

5.   РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАИ

За определени видове продукти са предвидени специални правила за изчисляване на СПО:

a)   Угари без никакви субсидии

Определеният за угари без субсидии СПО се взема предвид, когато се изчислява общият СПО на стопанството, само когато има други положителни СПО за стопанството.

б)   Годни за субсидиране угари, които не се използват по стопански начин, и постоянни пасища, неизползвани повече за производствени цели и годни за плащането на субсидии

Тъй като продукцията на годна за субсидиране земя, която не се използва по стопански начин, е ограничена до преките плащания, стандартните производствени обеми се считат за равни на нула.

в)   Семейни градини

Тъй като продукцията от семейните градини обикновено е предназначена за собствена консумация от стопанина, а не за продажба, се счита, че СПО са равни на нула.

г)   Селскостопански животни

За селскостопанските животни характеристиките се разбиват по възрастови категории. Производственият обем отговаря на стойността на растежа на животното през времето, изкарано в съответната категория. Казано иначе, той отговаря на разликата между стойността на животното, когато напуска категорията, и неговата стойност, когато влиза в тази категория (наричана също стойност на подмяна).

д)   Телета под едногодишна възраст, мъжки и женски

Стандартните производствени обеми, отнасящи се до телета под едногодишна възраст, се вземат предвид, когато се изчислява общият СПО на стопанството, само когато в стопанството има повече животни от рода на едрия рогат добитък под едногодишна възраст, отколкото крави. Вземат се предвид само стандартните производствени обеми, отнасящи се до превишаващия броя на кравите брой на телетата под едногодишна възраст.

е)   Други овце и други кози

Стандартните производствени обеми, отнасящи се до други овце, се вземат предвид при изчисляване на общия СПО на стопанството, само ако в стопанството няма овце майки.

Стандартните производствени обеми, отнасящи се до други кози, се вземат предвид при изчисляване на общия СПО на стопанството, само ако в стопанството няма кози майки.

ж)   Прасенца

Стандартните производствени обеми, отнасящи се до прасенца, се вземат предвид при изчисляване на общия СПО на стопанството, само ако в стопанството няма свине майки.

з)   Фураж

Ако в стопанството няма тревопасни животни (т.е. еднокопитни, едър рогат добитък, овце или кози), фуражът (т.е. кореноплодни и зелеви култури, растения, прибирани зелени, пасища и ливади) се счита като предназначен за продажба и представлява част от общата растениевъдна продукция.

Ако в стопанството има тревопасни животни, фуражът се счита за предназначен за изхранване на тревопасните животни и представлява част от продукцията на тревопасни животни и фураж.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Таблица на съответствието

Решение 85/377/ЕИО

Настоящият регламент

Член 1, първа алинея

Член 1, параграф 1

Член 1, втора алинея

Член 2, параграфи 1 и 2

Член 2, параграф 3

Член 1, параграф 2

Членове от 3 до 5

Член 6

Член 2, параграф 1

Член 7, първа алинея, уводни думи

Член 2, параграф 2, уводни думи

Член 7, първа алинея, от първо до трето тире

Член 2, параграф 2, първа алинея, букви от a) до в)

Член 7, първа алинея, четвърто тире

Член 7, втора алинея

Член 7, трета алинея

Член 2, параграф 2, втора алинея

Членове 8 и 9

Член 3

Членове от 4 до 7

Член 10

Член 11

Член 12

Член 8

Приложение I

Приложение IV

Приложение II

Приложение I

Приложение III

Приложение II

Приложение III

Приложение V


13.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1243/2008 НА КОМИСИЯТА

от 12 декември 2008 година

за изменение на приложения III и VI към Директива 2006/141/ЕО по отношение на изискванията за съдържанието на някои храни за кърмачета

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/398/ЕИО на Съвета от 3 май 1989 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба (1), и по-специално член 4, параграф 1, трета алинея, второ тире от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2006/141/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 г. относно храните за кърмачета и преходните храни и за изменение на Директива 1999/21/ЕО (2) се определят inter alia критерии за съдържание на храните за кърмачета.

(2)

В Директива 2006/141/ЕО се предвижда само веществата, изброени в приложение III към нея, да могат да бъдат използвани при производството на храни за кърмачета, за да се изпълнят изискванията inter alia относно аминокиселините и другите азотни съединения.

(3)

Приложение III към същата директива следва да бъде изменено, така че да бъде възможно в храните за кърмачета да се използват L-аргининът и неговият хидрохлорид.

(4)

В Директива 2006/141/ЕО се предвижда също така, че храните за кърмачета, които са произведени от белтъчните хидролизати, определени в точка 2.2 от приложение I към нея, чието съдържание на белтъци е между минимума и 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), трябва да отговарят на съответните спецификации, определени в приложение VI. В посоченото приложение се определят спецификациите за съдържанието, източника и обработката на белтъците, използвани при производството на такива храни за кърмачета, произведени от хидролизати на белтъци от суроватка, получени от белтъците на кравето мляко.

(5)

С Регламент (ЕО) № 1609/2006 на Комисията от 27 октомври 2006 г. за разрешаване пускането на пазара на храни за кърмачета на база на хидролизати от суроватка, получена от белтъците на кравето мляко, за период от две години (3) се разрешава пускането на пазара на храни за кърмачета на база на хидроилизати от краве мляко в съответствие със спецификациите за съдържанието, източника, обработката и качеството на белтъците, определени в приложението към него. Срокът на това разрешение изтича на 27 октомври 2008 г.

(6)

В Директива 2006/141/ЕО се предвижда разрешението, посочено в Регламент (ЕО) № 1609/2006, да бъде постоянно. В приложение VI към Директива 2006/141/ЕО бяха посочени спецификациите за съдържанието, източника и обработката на белтъците за въпросните храни за кърмачета. Въпреки това в същото приложение не бяха включени специфичните изисквания за съдържанието във връзка с качеството на белтъците. Липсата на такива изисквания би възпрепятствала пускането на пазара на храни за кърмачета, произведени от хидролизати на белтъци, след изтичането на срока на действие на Регламент (ЕО) № 1609/2006.

(7)

Липсващите спецификации относно качеството на белтъците, които бяха включени в разрешението, посочено в Регламент (ЕО) № 1609/2006, следва да бъдат добавени в приложение VI към Директива 2006/141/ЕО. Посоченото приложение следва да бъде съответно изменено.

(8)

За да се избегне смущението на пазара на храни за кърмачета, настоящият регламент следва да се прилага от 28 октомври 2008 г.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения III и VI към Директива 2006/141/ЕО се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 28 октомври 2008 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 186, 30.6.1989 г., стр. 27.

(2)  ОВ L 401, 30.12.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 299, 28.10.2006 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения III и VI към Директива 2006/141/ЕО се изменят, както следва:

1.

В раздел 3 от приложение III, в началото на списъка, озаглавен „Аминокиселини и други азотни съединения“, се добавя следното вписване:

„L-аргинин и неговият хидрохлорид (1)

2.

В приложение VI се добавя следната точка 4:

„4.   Качество на белтъците

Необходимите и условно необходимите аминокиселини в майчината кърма, изразени в mg на 100 kJ и 100 kcal, са, както следва:

 

На 100 kJ (2)

На 100 kcal

Аргинин

16

69

Цистин

6

24

Хистидин

11

45

Изолеуцин

17

72

Леуцин

37

156

Лизин

29

122

Метионин

7

29

Фенилаланин

15

62

Треонин

19

80

Триптофан

7

30

Тирозин

14

59

Валин

19

80


(1)  L-аргининът и неговият хидрохлорид се използват само при производството на храните за кърмачета, посочени в член 7, параграф 1, трета алинея.“

(2)  1 kJ = 0,239 kcal.“


13.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/28


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1244/2008 НА КОМИСИЯТА

от 12 декември 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1614/2000 относно дерогиране от Регламент (ЕИО) № 2454/93 във връзка с определението на понятието „продукти с произход“, установено в рамките на общата система за преференции, с цел отчитане на специалната ситуация на Камбоджа по отношение на износа на определени текстилни продукти в Общността

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (1), и по-специално член 247 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (2), и по-специално член 76 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 980/2005 на Съвета от 27 юни 2005 година за прилагане на схема на общи тарифни преференции (3) Общността предостави общи тарифни преференции на Камбоджа. Действието на Регламент (ЕО) № 980/2005 изтича на 31 декември 2008 г., но от 1 януари 2009 г. той ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета (4), който потвърждава предоставянето на Камбоджа на посочените тарифни преференции от страна на Общността.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2454/93 установява определението на понятието „продукти с произход“, което да се използва за целите на схемата на общите тарифни преференции. Регламент (ЕИО) № 2454/93 предвижда и дерогация от това определение по отношение на най-слабо развитите страни бенефициери, ползващи се от Общата система за преференции (ОСП), които подадат до Комисията съответното искане за тази цел.

(3)

Камбоджа вече се е ползвала от такава дерогация за някои текстилни продукти по силата на Регламент (ЕО) № 1614/2000 на Комисията (5), чието действие неколкократно е удължавано и който предстои да изтече на 31 декември 2008 г.

(4)

С писма от 31 юли и 15 октомври 2008 г. Камбоджа подаде искане за продължаване на дерогацията в съответствие с член 76 от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

(5)

След последното удължаване на действието на Регламент (ЕО) № 1614/2000 по силата на Регламент (ЕО) № 1807/2006 на Комисията (6) се очакваше, че преди изтичането на срока на дерогацията ще влязат в сила нови, по-опростени и подкрепящи развитието правила за произход в рамките на ОСП. Въпреки това обаче все още не са приети нови правила за произход по ОСП и понастоящем се очаква подобни правила за произход да влязат в сила най-рано в края на 2009 г.

(6)

Искането показва, че прилагането на правилата за произход по отношение на достатъчната обработка или преработка и на регионалната кумулация би се отразило в значителна степен на способността на камбоджанската текстилна промишленост да продължи да осъществява износ към Общността и би възпрепятствало инвестициите. Това би довело до допълнително намаляване на стопанската дейност и до безработица в страната. Нещо повече, предполага се, че дори краткосрочното прилагане на настоящите правила за произход по ОСП би довело до описаните резултати.

(7)

Срокът на продължаване на дерогацията следва да обхване времето, необходимо за приемане и прилагане на нови правила за произход по ОСП. Тъй като сключването на по-дълготрайни договори, които се ползват от дерогацията, е от изключително значение за стабилността и растежа на камбоджанската промишленост, предоставеното продължаване следва да бъде достатъчно дълго, за да позволи на икономическите оператори да сключат такива договори.

(8)

Като резултат от прилагането на бъдещите нови правила за произход камбоджанските продукти, понастоящем отговарящи на условията за преференциално тарифно третиране единствено по силата на дерогацията, следва в бъдеще да отговарят съгласно прилагането на новите правила за произход. Към този момент дерогацията ще стане излишна. С оглед осигуряване на яснота за икономическите оператори, ще бъде необходимо Регламент (ЕО) № 1614/200 да бъде отменен от датата на прилагане на новите правила за произход.

(9)

Поради това дерогацията следва да бъде продължена до датата на прилагане на новите правила за произход, които ще бъдат заложени в Регламент (ЕИО) № 2454/93, но при всички случаи тя следва да престане да се прилага на 31 декември 2010 г.

(10)

Регламент (ЕО) № 1614/2000 следва да бъде съответно изменен.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 2 от Регламент (ЕО) № 1614/2000 се заменя със следното:

„Член 2

Дерогацията, предвидена в член 1, се прилага за продукти, превозвани директно от Камбоджа и внасяни в Общността в рамките на годишните количества, посочени в приложението срещу всеки продукт за периода от 15 юли 2000 г. до датата на прилагане на изменението на Регламент (ЕИО) № 2454/93 във връзка с определението на понятието „продукти с произход“, установено в рамките на схемата за общи преференции, но при всички случаи посочената дерогация престава да се прилага на 31 декември 2010 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Той се прилага от 1 януари 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2008 година.

За Комисията

László KOVÁCS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 169, 30.6.2005 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 211, 6.8.2008 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 185, 25.7.2000 г., стр. 46.

(6)  ОВ L 343, 8.12.2006 г., стр. 71.


13.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/30


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1245/2008 НА КОМИСИЯТА

от 12 декември 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1615/2000 за дерогация от Регламент (ЕИО) № 2454/93 във връзка с определението на понятието „продукти с произход“, установено в рамките на общата система за преференции, с цел отчитане на специалната ситуация на Непал по отношение на износа на определени текстилни продукти в Общността

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (1), и по-специално член 247 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (2), и по-специално член 76 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 980/2005 на Съвета от 27 юни 2005 г. за прилагане на схема на общи тарифни преференции (3) Общността предостави общи тарифни преференции на Непал. Действието на Регламент (ЕО) № 980/2005 изтича на 31 декември 2008 г., но от 1 януари 2009 г. той ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета (4), който потвърждава предоставянето на Непал на посочените тарифни преференции от страна на Общността.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2454/93 установява определението на понятието „продукти с произход“, което да се използва за целите на схемата на общите тарифни преференции. Регламент (ЕИО) № 2454/93 предвижда и дерогация от това определение по отношение на най-слабо развитите страни бенефициери, ползващи се от Общата система за преференции (ОСП), които подадат до Комисията съответното искане за тази цел.

(3)

Непал вече се е ползвал от такава дерогация за някои текстилни продукти по силата на Регламент (ЕО) № 1615/2000 на Комисията (5), чието действие е неколкократно удължавано и който предстои да изтече на 31 декември 2008 г.

(4)

С писма от 9 юли и 3 октомври 2008 г. Непал подаде искане за продължаване на дерогацията в съответствие с член 76 от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

(5)

След последното удължаване на действието на Регламент (ЕО) № 1615/2000 по силата на Регламент (ЕО) № 1808/2006 на Комисията (6) се очакваше, че преди изтичането на срока на дерогацията ще влязат в сила нови, по-опростени и подкрепящи развитието правила за произход в рамките на ОСП. Въпреки това обаче все още не са приети нови правила за произход по ОСП и понастоящем се очаква подобни правила за произход да влязат в сила най-рано в края на 2009 г.

(6)

Искането показва, че прилагането на правилата за произход по отношение на достатъчната обработка или преработка и на регионалната кумулация би се отразило в значителна степен на способността на непалската текстилна промишленост да продължи да осъществява износ към Общността и би възпрепятствало инвестициите. Това би довело до допълнително намаляване на стопанската дейност и до безработица в страната. Нещо повече, предполага се, че дори краткосрочното прилагане на настоящите правила за произход по ОСП би довело до описаните резултати.

(7)

Срокът на продължаване на дерогацията следва да обхване времето, необходимо за приемане и прилагане на нови правила за произход по ОСП. Тъй като сключването на по-дълготрайни договори, които се ползват от дерогацията, е от изключително значение за стабилността и растежа на непалската промишленост, предоставеното продължаване следва да бъде достатъчно дълго, за да позволи на икономическите оператори да сключат такива договори.

(8)

Като резултат от прилагането на бъдещите нови правила за произход непалските продукти, понастоящем отговарящи на условията за преференциално тарифно третиране единствено по силата на дерогацията, следва в бъдеще да отговарят съгласно прилагането на новите правила за произход. Към този момент дерогацията ще стане излишна. С оглед осигуряване на яснота за икономическите оператори, ще бъде необходимо Регламент (ЕО) № 1615/2000 да бъде отменен от датата на прилагане на новите правила за произход.

(9)

Поради това дерогацията следва да бъде продължена до датата на прилагане на новите правила за произход, които ще бъдат заложени в Регламент (ЕИО) № 2454/93, но при всички случаи тя следва да престане да се прилага на 31 декември 2010 г.

(10)

Регламент (ЕО) № 1615/2000 следва да бъде съответно изменен.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 2 от Регламент (ЕО) № 1615/2000 се заменя със следния текст:

„Член 2

Дерогацията, предвидена в член 1, се прилага за продукти, превозвани директно от Непал и внасяни в Общността в рамките на годишните количества, посочени в приложението срещу всеки продукт за периода от 15 юли 2000 г. до датата на прилагане на изменението на Регламент (ЕИО) № 2454/93 във връзка с определението на понятието „продукти с произход“, установено в рамките на схемата за общи преференции, но при всички случаи посочената дерогация престава да се прилага на 31 декември 2010 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Той се прилага от 1 януари 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2008 година.

За Комисията

László KOVÁCS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 169, 30.6.2005 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 211, 6.8.2008 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 185, 25.7.2000 г., стр. 54.

(6)  ОВ L 343, 8.12.2006 г., стр. 73.


13.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/32


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1246/2008 НА КОМИСИЯТА

от 12 декември 2008 година

за изменение на член 23, параграф 2 и приложения II и III от Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно прехвърляне на финансови средства от общите организации на пазара на вино за развитие на селските райони

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета от 29 април 2008 година относно общата организация на пазара на вино, за изменение на регламенти (ЕО) № 1493/1999, (ЕО) № 1782/2003, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 3/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2392/86 и (ЕО) № 1439/1999 (1), и по-специално член 23, параграф 3, втора алинея, второ изречение от него,

като има предвид, че:

(1)

Словения и Обединеното Кралство нотифицираха Комисията за прехвърляне на средства от бюджета за програмите за подпомагане към бюджетните разпределения за развитие на селските райони.

(2)

Член 23, параграф 2, както и приложения II и III от Регламент (ЕО) № 479/2008 следва съответно да бъдат изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 479/2008 се изменя, както следва:

1.

В член 23 параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Следните суми се предоставят, разпределени по календарни години:

2009 г.: 40,66 милиона евро,

2010 г.: 82,11 милиона евро,

от 2011 г.: 122,61 милиона евро.“

2.

Приложения II и III се заменят с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 148, 6.6.2008 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ II

БЮДЖЕТ ЗА ПРОГРАМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

(посочени в член 8, параграф 1)

(в хил. евро)

Бюджетна година

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

от 2014 г.

BG

15 608

21 234

22 022

27 077

26 742

26 762

CZ

2 979

4 076

4 217

5 217

5 151

5 155

DE

22 891

30 963

32 190

39 341

38 867

38 895

EL

14 286

19 167

19 840

24 237

23 945

23 963

ES

213 820

284 219

279 038

358 000

352 774

353 081

FR

171 909

226 814

224 055

284 299

280 311

280 545

IT (1)

238 223

298 263

294 135

341 174

336 736

336 997

CY

2 749

3 704

3 801

4 689

4 643

4 646

LT

30

37

45

45

45

45

LU

344

467

485

595

587

588

HU

16 816

23 014

23 809

29 455

29 081

29 103

MT

232

318

329

407

401

402

AT

8 038

10 888

11 313

13 846

13 678

13 688

PT

37 802

51 627

53 457

65 989

65 160

65 208

RO

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

SI

3 522

3 770

3 937

5 119

5 041

5 045

SK

2 938

4 022

4 160

5 147

5 082

5 085

UK

0

61

67

124

120

120

ПРИЛОЖЕНИЕ III

БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ЗА МЕРКИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

(посочени в член 23, параграф 3)

(в хил. евро)

Бюджетна година

2009 г.

2010 г.

от 2011 г.

BG

CZ

DE

EL

ES

15 491

30 950

46 441

FR

11 849

23 663

35 512

IT

13 160

26 287

39 447

CY

LT

LU

HU

MT

AT

PT

RO

SI

1 050

1 050

SK

UK

160

160

160


(1)  Националните тавани в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1782/2003 за Италия, съответстващи на 2008 г., 2009 г. и 2010 г., се намаляват с 20 милиона евро и тези суми са включени в сумите в бюджета за Италия за бюджетни години 2009, 2010 и 2011, както е посочено в настоящата таблица.


13.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/35


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1247/2008 НА КОМИСИЯТА

от 11 декември 2008 година

за дерогация от регламенти (ЕО) № 2402/96, (ЕО) № 2058/96, (ЕО) № 2305/2003, (ЕО) № 955/2005, (ЕО) № 969/2006, (ЕО) № 1918/2006, (ЕО) № 1964/2006, (ЕО) № 1002/2007, (ЕО) № 27/2008 и (ЕО) № 1067/2008 по отношение на датите за подаване на заявления и за издаване на лицензи за внос през 2009 г. в рамките на тарифните квоти за сладки картофи, нишесте от маниока, корени от маниока, зърнени култури, ориз и зехтин и за дерогация от регламенти (ЕО) № 382/2008, (ЕО) № 1518/2003, (ЕО) № 596/2004 и (ЕО) № 633/2004 по отношение на датите за издаване на лицензи за износ през 2009 г. в сектора на говеждото и телешкото месо, свинското месо, яйцата и птичето месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Решение 96/317/ЕО на Съвета от 13 май 1996 г. относно крайния резултат от консултациите с Тайланд в рамките на член XXIII от ГАТТ (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1095/96 на Съвета от 18 юни 1996 г. относно прилагането на споразуменията, посочени в Списък CXL, изготвен след приключването на преговорите по член XXIV.6 от ГАТТ (2), и по-специално член 1, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (3) и по-специално член 144, параграф 1, член 148 и член 161, параграф 3 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2402/96 на Комисията от 17 декември 1996 г. за откриване и управление на определени годишни тарифни квоти за сладки картофи и нишесте от маниока (4) предвижда специални разпоредби за подаването на заявления и издаването на лицензи за внос на сладки картофи в рамките на тарифни квоти 09.4013 и 09.4014, от една страна, и на нишесте от маниока в рамките на тарифни квоти 09.4064 и 09.4065, от друга.

(2)

В Регламент (ЕО) № 27/2008 на Комисията от 15 януари 2008 година относно откриването и управлението на някои годишни тарифни квоти за продукти, включени в кодове по КН 0714 10 91, 0714 10 98, 0714 90 11 и 0714 90 19 с произход от някои трети страни с изключение на Тайланд (5) се предвиждат специални разпоредби за подаването на заявления и издаването на лицензи за внос на обхванатите от него продукти в рамките на тарифните квоти 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 et 09.4021.

(3)

В Регламент (ЕО) № 1067/2008 на Комисията от 30 октомври 2008 г. за откриване и управление на определени тарифни квоти за мека пшеница с качество, различно от високо качество, с произход от трети страни и за дерогация от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (6), Регламент (ЕО) № 2305/2003 на Комисията от 29 декември 2003 г. относно откриването и осигуряване на управлението на тарифна квота на Общността за внос на ечемик от трети страни (7) и Регламент (ЕО) № 969/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. относно откриването и осигуряване на управлението на тарифна квота на Общността за внос на царевица от трети страни (8) се предвиждат специални разпоредби за подаване на заявленията и издаването на лицензи за внос на мека пшеница с качество, различно от високото качество в рамките на тарифните квоти 09.4123, 09.4124 и 09.4125, на ечемик в рамките на тарифната квота 09.4126 и на царевица в рамките на тарифната квота 09.4131.

(4)

В Регламент (ЕО) № 2058/96 на Комисията от 28 октомври 1996 г. относно откриването и управлението на тарифни квоти за натрошен ориз по код по КН 1006 40 00, за производство на хранителни изделия по код по КН 1901 10 (9), Регламент (ЕО) № 1964/2006 на Комисията от 22 декември 2006 г. за определяне на подробни правила за откриване и управление на квота за внос на ориз с произход от Бангладеш съгласно Регламент (ЕИО) № 3491/90 на Съвета (10), Регламент (ЕО) № 1002/2007 на Комисията от 29 август 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2184/96 на Съвета относно внос в Общността на ориз с произход от и идващ от Египет (11) и Регламент (ЕО) № 955/2005 на Комисията от 23 юни 2005 г. за отварянето на квота за внос в Общността на ориз с произход от Египет (12) се предвиждат специални разпоредби за подаването на заявления и издаването на лицензии за внос на натрошен ориз в рамките на тарифна квота 09.4079, на ориз с произход от Бангладеш – в рамките на тарифна квота 09.4517, на ориз с произход от и идващ от Египет – в рамките на тарифна квота 09.4094 и на ориз с произход от Египет – в рамките на тарифна квота 09.4097.

(5)

В Регламент (ЕО) № 1918/2006 на Комисията от 20 декември 2006 г. за откриването и управлението на тарифна квота за маслиново масло с произход от Тунис (13) се предвиждат специални разпоредби за подаването на заявления и издаването на лицензи за внос на зехтин в рамките на квота 09.4032.

(6)

Предвид официалните празници през 2009 година, следва да се направят дерогации за определени периоди от Регламент (ЕО) № 2402/96, Регламент (ЕО) № 2058/96, Регламент (ЕО) № 2375/2002, Регламент (ЕО) № 2305/2003, Регламент (ЕО) № 955/2005, Регламент (ЕО) № 969/2006, Регламент (ЕО) № 1918/2006, Регламент (ЕО) № 1964/2006, Регламент (ЕО) № 1002/2007 и Регламент (ЕО) № 27/2008 по отношение на датите за подаване на заявленията за лицензи за внос и издаването на тези лицензи, за да се гарантира спазването на въпросните квоти.

(7)

Член 12, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 382/2008 на Комисията от 21 април 2008 г. относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензи в сектора на говеждото и телешкото месо (14), член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1518/2003 на Комисията от 28 август 2003 г. за определяне на подробни правила за прилагане на режима на износни лицензи в сектора на свинското месо (15), член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 596/2004 на Комисията от 30 март 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагане на режима на лицензи за износ в сектора на яйцата (16) и член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 633/2004 на Комисията от 30 март 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагане на режима на износни лицензи в сектора на птичето месо (17), гласят, че износните лицензи се издават в срядата след седмицата, в която са подадени заявленията за лицензи, при условие че Комисията не е предприела никаква специфична мярка през този период.

(8)

Предвид официалните празници през 2009 г. и последствията по отношение на публикуването на Официален вестник на Европейския съюз, периодът между подаването на заявленията и деня на издаването на лицензите е прекалено кратък, за да се гарантира доброто управление на пазара. Поради това този период следва да бъде удължен.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Сладки картофи

1.   Чрез дерогация от член 3 от Регламент (ЕО) № 2402/96, заявления за лицензи за внос на сладки картофи за 2009 година в рамките на квоти 09.4013 и 09.4014 не могат да се подават преди вторник 6 януари 2009 г. и след вторник 15 декември 2009 г.

2.   Чрез дерогация от член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2402/96, заявените лицензи за внос на сладки картофи на указаната в приложение I към настоящия регламент дата, в рамките на квоти 09.4013 и 09.4014, се издават на указаната в същото приложение I дата, при условията на мерките, приети съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията (18).

Член 2

Нишесте от маниока

1.   Чрез дерогация от член 9, първа алинея от Регламент (ЕО) № 2402/96 заявления за лицензи за внос на нишесте от маниока за 2009 година в рамките на квоти 09.4064 и 09.4065 не могат да се подават преди вторник 6 януари 2009 г. и след вторник 15 декември 2009 г.

2.   Чрез дерогация от член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2402/96, заявените лицензи за внос на нишесте от маниока на указаната в приложение II към настоящия регламент дата, в рамките на квоти 09.4064 и 09.4065, се издават на указаната в същото приложение II дата, при условията на мерките, приети съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006.

Член 3

Корени от маниока

1.   Чрез дерогация от член 8, алинея първа от Регламент (ЕО) № 27/2008 заявления за лицензи за внос на корени от маниока за 2009 година в рамките на квоти 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 и 09.4021 не могат да се подават преди понеделник 5 януари 2009 г. и след сряда 16 декември 2009 г., 13:00 ч. брюкселско време.

2.   Чрез дерогация от член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 27/2008 заявените лицензи за внос на корени от маниока на датите, указани в приложение III, в рамките на квоти 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 и 09.4021, се издават на датите, указани в същото приложение III, при условията на мерките, приети съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006.

Член 4

Зърнени култури

1.   Чрез дерогация от член 4, параграф 1, алинея втора от Регламент (ЕО) № 1067/2008, първият период за подаване на заявления за лицензи за внос за 2009 г. на мека пшеница с качество, различно от високо качество, в рамките на квоти 09.4123, 09.4124 и 09.4125 започва да тече от 1 януари 2009 г. Тези заявления се подават най-късно до 11 декември 2009 г., петък, 13:00 ч. брюкселско време.

2.   Чрез дерогация от член 3, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 2305/2003, първият период за подаване на заявления за лицензи за внос на ечемик за 2009 г., в рамките на квота 09.4126 започва да тече от 1 януари 2009 г. Тези заявления се подават най-късно до 11 декември 2009 г., петък, 13:00 ч. брюкселско време.

3.   Чрез дерогация от член 4, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 969/2006, първият период за подаване на заявления за лицензи за внос на царевица за 2009 г., в рамките на квота 09.4131 започва да тече от 1 януари 2009 г. Тези заявления се подават най-късно до 11 декември 2009 г., петък, 13:00 ч. брюкселско време.

Член 5

Ориз

1.   Чрез дерогация от член 2, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕО) № 2058/1996, първият период за подаване на заявления за лицензи за внос на натрошен ориз за 2009 г., в рамките на квота 09.4079 започва да тече от 1 януари 2009 г. Тези заявления се подават най-късно до 11 декември 2009 г., петък, 13:00 часа, брюкселско време.

2.   Чрез дерогация от член 4, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1964/2006, първият период за подаване на заявления за лицензи за внос на ориз с произход от Банглагеш за 2009 г., в рамките на квота 09.4517 започва да тече от 1 януари 2009 г. Тези заявления се подават най-късно до 11 декември 2009 г., петък, 13:00 ч. брюкселско време.

3.   Чрез дерогация от член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1002/2007, първият период за подаване на заявления за лицензи за внос на ориз с произход и идващ от Египет за 2009 г. в рамките на квота 09.4094 започва да тече от 1 януари 2009 г. Тези заявления се подават най-късно до 11 декември 2009 г., петък, 13:00 ч. брюкселско време.

4.   Чрез дерогация от член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 955/2005, първият период за подаване на заявления за лицензи за внос на ориз с произход от Египет за 2009 г. в рамките на квота 09.4097 започва да тече от 1 януари 2009 г. Тези заявления се подават най-късно до 11 декември 2009 г., петък, 13:00 ч. брюкселско време.

Член 6

Зехтин

Чрез дерогация от член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1918/2006, заявените на 6 април 2009 г., понеделник, или 7 април 2009 г., вторник, лицензи за внос на зехтин в рамките на квота 09.4032 се издават на 17 април 2009 г., петък, при условията на мерките, приети съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006.

Член 7

Лицензи за износ с възстановяване по отношение на говеждото и телешкото месо, свинското месо, яйцата и птичето месо

Чрез дерогация от член 12, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 382/2008, от член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1518/2003, от член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 596/2004 и от член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 633/2004, лицензите за износ, за които заявленията са подадени през периодите, посочени в приложение IV към настоящия регламент, се издават на съответните дати, указани в него.

Дерогацията, предвидена в първата алинея, се прилага, при условие че преди посочените дати на издаване не е взета нито една от специфичните мерки, предвидени в член 12, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 382/2008, в член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1518/2003, в член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 596/2004 и в член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 633/2004.

Член 8

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 декември 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Зепеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 122, 22.5.1996 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 146, 20.6.1996 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 327, 18.12.1996 г., стр. 14.

(5)  ОВ L 13, 16.1.2008 г., стр. 3.

(6)  ОВ L 290, 31.10.2008 г., стр. 3.

(7)  ОВ L 342, 30.12.2003 г., стр. 7.

(8)  ОВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 44.

(9)  ОВ L 276, 29.10.1996 г., стр. 7.

(10)  ОВ L 408, 30.12.2006 г., стр. 19.

(11)  ОВ L 226, 30.8.2007 г., стр. 15.

(12)  ОВ L 164, 24.6.2005 г., стр. 5.

(13)  ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 84.

(14)  ОВ L 115, 29.4.2008 г., стр. 10.

(15)  ОВ L 217, 29.8.2003 г., стр. 35.

(16)  ОВ L 94, 31.3.2004 г., стр. 33.

(17)  ОВ L 100, 6.4.2004г., стр. 8.

(18)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Издаване на лицензи за внос на сладки картофи в рамките на квоти 09.4013 и 09.4014 за определени периоди на 2009 година

Дати на подаване на заявленията

Дати за издаване на лицензите

7 април 2009 г. (вторник)

17 април 2009 г. (петък)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Издаване на лицензи за внос на нишесте от маниока в рамките на квоти 09.4064 и 09.4065 за определени периоди на 2009 година

Дати на подаване на заявленията

Дати за издаване на лицензите

7 април 2009 г. (вторник)

17 април 2009 г. (петък)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Издаване на лицензи за внос на корени от маниока в рамките на квоти 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 и 09.4021 за определени периоди на 2009 година

Дати на подаване на заявленията

Дати за издаване на лицензите

6 април 2009 г. (понеделник), 7 април 2009 г. (вторник) и 8 април 2009 г. (сряда)

17 април 2009 г. (петък)


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Периоди за подаване на заявления за лицензи за износ на говеждо и телешко месо, свинско месо, яйца и птиче месо

Дата на издаване

от 6 до 10 април 2009 г.

16 април 2009 г.

от 25 до 29 май 2009 г.

4 юни 2009 г.

от 13 до 17 юли 2009 г.

23 юли 2009 г.

от 26 до 30 октомври 2009 г.

5 ноември 2009 г.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

13.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/39


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 8 декември 2008 година

за подписване и временно прилагане на споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Беларус за изменение на споразумението между Европейската общност и Република Беларус относно търговията с текстилни продукти

(2008/939/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Комисията договори от името на Общността споразумение под формата на размяна на писма за удължаване с една година на срока на съществуващото споразумение и протоколи относно търговията с текстилни продукти с Република Беларус, с някои изменения на количествените ограничения.

(2)

Споразумението под формата на размяна на писма следва да бъде прилагано на временна основа от 1 януари 2009 г., докато бъдат приключени необходимите за неговото сключване процедури, при условие за реципрочно временно прилагане от страна на Република Беларус.

(3)

Споразумението под формата на размяна на писма следва да бъде подписано от името на Общността,

РЕШИ:

Член 1

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето/лицата, упълномощено/и да подпише/ат от името на Европейската общност споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Беларус за изменение на споразумението между Европейската общност и Република Беларус относно търговията с текстилни продукти, парафирано на 1 април 1993 г., последно изменено и удължено със споразумението под формата на размяна на писма, парафирано на 19 октомври 2007 г., при условие на неговото сключване.

Текстът на споразумението под формата на размяна на писма е приложен към настоящото решение.

Член 2

При спазване на условията на реципрочност, споразумението под формата на размяна на писма се прилага временно от 1 януари 2009 г. до формалното му сключване.

Член 3

1.   Ако Република Беларус не изпълни своите задължения съгласно параграф 2, точка 4 от споразумението под формата на размяна на писма, квотата за 2009 г. ще бъде намалена до нивата, приложими за 2008 г.

2.   Решението за изпълнение на параграф 1 се взема в съответствие с процедурите, посочени в член 17 от Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни (1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящото решение поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2008 година.

За Съвета

Председател

B. KOUCHNER


(1)  ОВ L 275, 8.11.1993 г., стр. 1.


СПОРАЗУМЕНИЕ

под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Беларус за изменение на споразумението между Европейската общност и Република Беларус относно търговията с текстилни продукти

Уважаеми господине,

1.   Имам честта да се позова на споразумението между Европейската общност и Република Беларус относно търговията с текстилни продукти, парафирано на 1 април 1993 г., последно изменено и удължено със споразумението под формата на размяна на писма, парафирано на 19 октомври 2007 г. (наричано по-долу „споразумението“).

2.   С оглед изтичането на срока на споразумението на 31 декември 2008 г. и в съответствие с член 19, параграф 1 от споразумението, Европейската общност и Република Беларус се споразумяват да удължат срока на споразумението с допълнителен период от една година при следните изменения и условия:

2.1.

Текстът на член 19, параграф 1 от споразумението се изменя, както следва:

„Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от месеца, следващ датата, на която страните се уведомят взаимно за приключването на необходимите за тази цел процедури. То се прилага до 31 декември 2009 г.“

2.2.

Приложение II, в което са посочени количествените ограничения при износ от Република Беларус към Европейската общност, се заменя с допълнение 1 към настоящото писмо.

2.3.

Приложението към протокол В, в което са посочени количествените ограничения при износ от Република Беларус към Европейската общност след операции по трафик за пасивно усъвършенстване в Република Беларус, се заменя с допълнение 2 към настоящото писмо за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г.

2.4.

Вносът на текстилни продукти и облекла с произход от Европейската общност в Беларус през 2009 г. се облага с мита, които не превишават тези, предвидени за 2003 г. в допълнение 4 към Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Беларус, парафирано на 11 ноември 1999 г. и изменено с допълнение 3 към настоящото писмо. Изменението се отнася само за тарифни редове 5407 72, 5606 00 10, 5905 00, 5906 91, 6309 00, 6310 10 и 6310 90. През 2009 г. Беларус ще прилага следните мита за тези продукти: 5407 72 — 4 %, 5606 00 10 — 0 %, 5905 00 — 4 %, 5906 91 — 0 %, 6309 00 — 20 %, 6310 10 — 20 %, 6310 90 — 20 %.

В случай на неприлагане на тези ставки Европейската общност ще има право да въведе отново за остатъчния срок на прилагане на споразумението и на пропорционална основа нивата на приложимите за 2008 г. количествени ограничения, както са определени при размяната на писма, парафирана на 19 октомври 2007 г.

3.   Европейската общност и Беларус припомнят съгласието си да започнат консултации не по-късно от шест месеца преди изтичането на настоящото споразумение с оглед на възможността за сключване на ново споразумение.

4.   Ако Република Беларус стане член на Световната търговска организация (СТО) преди датата на изтичане на срока на споразумението, договореностите и правилата в рамките на СТО се прилагат от датата на присъединяването на Република Беларус към СТО.

5.   Ще Ви бъда задължен да потвърдите дали Вашето правителство е съгласно с горепосоченото. В случай на утвърдителен отговор настоящото споразумение под формата на размяна на писма влиза в сила на първия ден от месеца, следващ деня, в който страните са се уведомили взаимно, че са приключени необходимите правни процедури за тази цел. Междувременно то се прилага временно от 1 януари 2009 г. при условията на реципрочност.

Моля приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

За Европейската общност

Допълнение 1

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Беларус

Категория

Единица

Квота, считано от 1 януари 2009 г.

Група IA

1

Тонове

1 586

2

Тонове

6 643

3

Тонове

242

Група IБ

4

Хил. броя

1 839

5

Хил. броя

1 105

6

Хил. броя

1 705

7

Хил. броя

1 377

8

Хил. броя

1 160

Група IIA

20

Тонове

329

22

Тонове

524

Група IIБ

15

Хил. броя

1 726

21

Хил. броя

930

24

Хил. броя

844

26/27

Хил. броя

1 117

29

Хил. броя

468

73

Хил. броя

329

Група IIIБ

67

Тонове

359

Група IV

115

Тонове

420

117

Тонове

2 312

118

Тонове

471

Хил. броя

:

брой в хиляди.“

Допълнение 2

„ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОТОКОЛ В

Категория

Единица

Считано от 1 януари 2009 r.

4

1 000 броя

6 610

5

1 000 броя

9 215

6

1 000 броя

12 290

7

1 000 броя

9 225

8

1 000 броя

3 140

15

1 000 броя

5 387

21

1 000 броя

3 584

24

1 000 броя

922

26/27

1 000 броя

4 492

29

1 000 броя

1 820

73

1 000 броя

6 979“

Допълнение 3

„Приложение 4

Максимални ставки на митата, които се прилагат при внос в Република Беларус на текстилни продукти от Европейската общност

Код по КН

Митническа ставка в %

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2009 г.

5001 00

4

4

4

4

4

5002 00

4

4

4

4

4

5003 00

4

4

4

4

4

5004 00

4

4

4

4

4

5005 00

4

4

4

4

4

5006 00

4

4

4

4

4

5007 10

4

4

4

4

4

5007 20

4

4

4

4

4

5007 90

4

4

4

4

4

5101 11

4

4

4

4

4

5101 19

4

4

4

4

4

5101 21

4

4

4

4

4

5101 29

4

4

4

4

4

5101 30

4

4

4

4

4

5102 11

4

4

4

4

4

5102 19

4

4

4

4

4

5102 20

4

4

4

4

4

5103 10

4

4

4

4

4

5103 20

4

4

4

4

4

5103 30

4

4

4

4

4

5104 00

4

4

4

4

4

5105 10

4

4

4

4

4

5105 21

4

4

4

4

4

5105 29

4

4

4

4

4

5105 31

4

4

4

4

4

5105 39

4

4

4

4

4

5105 40

4

4

4

4

4

5106 10

4

4

4

4

4

5106 20

4

4

4

4

4

5107 10

4

4

4

4

4

5107 20

4

4

4

4

4

5108 10

4

4

4

4

4

5108 20

4

4

4

4

4

5109 10

4

4

4

4

4

5109 90

4

4

4

4

4

5110 00

4

4

4

4

4

5111 11

15

12

10

8

8

5111 19

15

12

10

8

8

5111 20

15

12

10

8

8

5111 30

15

12

10

8

8

5111 90

15

12

10

8

8

5112 11

15

12

10

8

8

5112 19

15

12

10

8

8

5112 20

15

12

10

8

8

5112 30

15

12

10

8

8

5112 90

15

12

10

8

8

5113 00

0

0

0

0

0

5201 00

0

0

0

0

0

5202 10

0

0

0

0

0

5202 91

0

0

0

0

0

5202 99

0

0

0

0

0

5203 00

0

0

0

0

0

5204 11

5

5

5

4

4

5204 19

5

5

5

4

4

5204 20

5

5

5

4

4

5205 11

5

5

5

4

4

5205 12

5

5

5

4

4

5205 13

5

5

5

4

4

5205 14

5

5

5

4

4

5205 15

5

5

5

4

4

5205 21

5

5

5

4

4

5205 22

5

5

5

4

4

5205 23

5

5

5

4

4

5205 24

5

5

5

4

4

5205 26

5

5

5

4

4

5205 27

5

5

5

4

4

5205 28

5

5

5

4

4

5205 31

5

5

5

4

4

5205 32

5

5

5

4

4

5205 33

5

5

5

4

4

5205 34

5

5

5

4

4

5205 35

5

5

5

4

4

5205 41

5

5

5

4

4

5205 42

5

5

5

4

4

5205 43

5

5

5

4

4

5205 44

5

5

5

4

4

5205 46

5

5

5

4

4

5205 47

5

5

5

4

4

5205 48

5

5

5

4

4

5206 11

5

5

5

4

4

5206 12

5

5

5

4

4

5206 13

5

5

5

4

4

5206 14

5

5

5

4

4

5206 15

5

5

5

4

4

5206 21

5

5

5

4

4

5206 22

5

5

5

4

4

5206 23

5

5

5

4

4

5206 24

5

5

5

4

4

5206 25

5

5

5

4

4

5206 31

5

5

5

4

4

5206 32

5

5

5

4

4

5206 33

5

5

5

4

4

5206 34

5

5

5

4

4

5206 35

5

5

5

4

4

5206 41

5

5

5

4

4

5206 42

5

5

5

4

4

5206 43

5

5

5

4

4

5206 44

5

5

5

4

4

5206 45

5

5

5

4

4

5207 10

5

5

5

4

4

5207 90

5

5

5

4

4

5208 11

14

12

10

8

8

5208 12

14

12

10

8

8

5208 13

14

12

10

8

8

5208 19

14

12

10

8

8

5208 21

14

12

10

8

8

5208 22

14

12

10

8

8

5208 23

14

12

10

8

8

5208 29

14

12

10

8

8

5208 31

14

12

10

8

8

5208 32

14

12

10

8

8

5208 33

14

12

10

8

8

5208 39

14

12

10

8

8

5208 41

14

12

10

8

8

5208 42

14

12

10

8

8

5208 43

14

12

10

8

8

5208 49

14

12

10

8

8

5208 51

14

12

10

8

8

5208 52

14

12

10

8

8

5208 59

14

12

10

8

8

5209 11

14

12

10

8

8

5209 12

14

12

10

8

8

5209 19

14

12

10

8

8

5209 21

14

12

10

8

8

5209 22

14

12

10

8

8

5209 29

14

12

10

8

8

5209 31

14

12

10

8

8

5209 32

14

12

10

8

8

5209 39

14

12

10

8

8

5209 41

14

12

10

8

8

5209 42

14

12

10

8

8

5209 43

14

12

10

8

8

5209 49

14

12

10

8

8

5209 51

14

12

10

8

8

5209 52

14

12

10

8

8

5209 59

14

12

10

8

8

5210 11

14

12

10

8

8

5210 19

14

12

10

8

8

5210 21

14

12

10

8

8

5210 29

14

12

10

8

8

5210 31

14

12

10

8

8

5210 32

14

12

10

8

8

5210 39

15

12

10

8

8

5210 41

14

12

10

8

8

5210 49

14

12

10

8

8

5210 51

14

12

10

8

8

5210 59

14

12

10

8

8

5211 11

14

12

10

8

8

5211 12

14

12

10

8

8

5211 19

14

12

10

8

8

5211 20

14

12

10

8

8

5211 31

14

12

10

8

8

5211 32

14

12

10

8

8

5211 39

14

12

10

8

8

5211 41

15

12

10

8

8

5211 42

14

12

10

8

8

5211 43

14

12

10

8

8

5211 49

14

12

10

8

8

5211 51

15

12

10

8

8

5211 52

14

12

10

8

8

5211 59

14

12

10

8

8

5212 11

14

12

10

8

8

5212 12

14

12

10

8

8

5212 13

14

12

10

8

8

5212 14

14

12

10

8

8

5212 15

14

12

10

8

8

5212 21

14

12

10

8

8

5212 22

14

12

10

8

8

5212 23

14

12

10

8

8

5212 24

14

12

10

8

8

5212 25

14

12

10

8

8

5301 10

4

4

4

4

4

5301 21

4

4

4

4

4

5301 29

4

4

4

4

4

5301 30

4

4

4

4

4

5302 10

4

4

4

4

4

5302 90

4

4

4

4

4

5303 10

4

4

4

4

4

5303 90

4

4

4

4

4

5305 00

4

4

4

4

4

5306 10

5

5

5

4

4

5306 20

5

5

5

4

4

5307 10

4

4

4

4

4

5307 20

4

4

4

4

4

5308 10

4

4

4

4

4

5308 20

4

4

4

4

4

5308 90

4

4

4

4

4

5309 11

9

9

8

8

8

5309 19

9

9

8

8

8

5309 21

9

9

8

8

8

5309 29

9

9

8

8

8

5310 10

9

9

8

8

8

5310 90

9

9

8

8

8

5311 00

9

9

8

8

8

5401 10

4

4

4

4

4

5401 20

4

4

4

4

4

5402 11

10

10

10

10

10

5402 19

10

10

10

10

10

5402 20

10

10

10

10

10

5402 31

10

10

10

10

10

5402 32

10

10

10

10

10

5402 33

10

10

10

10

10

5402 34

10

10

10

10

10

5402 39

10

10

10

10

10

5402 44

0

0

0

0

0

5402 45

0

0

0

0

0

5402 46

0

0

0

0

0

5402 47

10

10

10

10

10

5404 48

0

0

0

0

0

5402 49

0

0

0

0

0

5402 51

0

0

0

0

0

5402 52

10

10

10

10

10

5402 59

0

0

0

0

0

5402 61

0

0

0

0

0

5402 62

0

0

0

0

0

5402 69

0

0

0

0

0

5403 10

4

4

4

4

4

5403 31

10

10

10

10

10

5403 32

4

4

4

4

4

5403 33

4

4

4

4

4

5403 39

4

4

4

4

4

5403 41

4

4

4

4

4

5403 42

4

4

4

4

4

5403 49

4

4

4

4

4

5404 11

5

5

5

5

5

5404 12

5

5

5

5

5

5404 19

5

5

5

5

5

5404 90

5

4

4

4

4

5405 00

5

4

4

4

4

5406 00

4

4

4

4

4

5407 10

9

8

8

8

8

5407 20

9

8

8

8

8

5407 30

9

8

8

8

8

5407 41

9

8

8

8

8

5407 42

9

8

8

8

8

5407 43

9

8

8

8

8

5407 44

9

8

8

8

8

5407 51

9

8

8

8

8

5407 52

9

8

8

8

8

5407 53

9

8

8

8

8

5407 54

9

8

8

8

8

5407 61

9

8

8

8

8

5407 69

9

8

8

8

8

5407 71

9

8

8

8

8

5407 72

9

8

8

8

4

5407 73

9

8

8

8

8

5407 74

9

8

8

8

8

5407 81

9

8

8

8

8

5407 82

9

8

8

8

8

5407 83

9

8

8

8

8

5407 84

9

8

8

8

8

5407 91

9

8

8

8

8

5407 92

9

8

8

8

8

5407 93

9

8

8

8

8

5407 94

9

8

8

8

8

5408 10

9

8

8

8

8

5408 21

9

8

8

8

8

5408 22

9

8

8

8

8

5408 23

9

8

8

8

8

5408 24

9

8

8

8

8

5408 31

9

8

8

8

8

5408 32

9

8

8

8

8

5408 33

9

8

8

8

8

5408 34

9

8

8

8

8

5501 10

4

4

4

4

4

5501 20

5

5

5

5

5

5501 30

5

5

5

5

5

5501 40

4

4

4

4

4

5501 90

4

4

4

4

4

5502 00

4

4

4

4

4

5503 11

0

0

0

0

0

5503 19

0

0

0

0

0

5503 20

0

0

0

0

0

5503 30

5

5

5

5

5

5503 40

0

0

0

0

0

5503 90

0

0

0

0

0

5504 10

4

4

4

4

4

5504 90

4

4

4

4

4

5505 10

5

5

5

5

5

5505 20

5

5

5

5

5

5506 10

4

4

4

4

4

5506 20

4

4

4

4

4

5506 30

4

4

4

4

4

5506 90

4

4

4

4

4

5507 00

4

4

4

4

4

5508 10

4

4

4

4

4

5508 20

4

4

4

4

4

5509 11

5

5

5

4

4

5509 12

5

5

5

4

4

5509 21

5

5

5

4

4

5509 22

5

5

5

4

4

5509 31

5

5

5

4

4

5509 32

5

5

5

4

4

5509 41

5

5

5

4

4

5509 42

5

5

5

4

4

5509 51

5

5

5

4

4

5509 52

5

5

5

4

4

5509 53

5

5

5

4

4

5509 59

5

5

5

4

4

5509 61

5

5

5

4

4

5509 62

5

5

5

4

4

5509 69

5

5

5

4

4

5509 91

5

5

5

4

4

5509 92

5

5

5

4

4

5509 99

5

5

5

4

4

5510 11

5

5

5

4

4

5510 12

5

5

5

4

4

5510 20

5

5

5

4

4

5510 30

5

5

5

4

4

5510 90

5

5

5

4

4

5511 10

5

5

5

4

4

5511 20

5

5

5

4

4

5511 30

5

5

5

4

4

5512 11

9

8

8

8

8

5512 19

9

8

8

8

8

5512 21

9

8

8

8

8

5512 29

9

8

8

8

8

5512 91

9

8

8

8

8

5512 99

9

8

8

8

8

5513 11

9

8

8

8

8

5513 12

9

9

8

8

8

5513 13

9

9

8

8

8

5513 19

9

9

8

8

8

5513 21

9

9

8

8

8

5513 23

9

9

8

8

8

5513 29

9

9

8

8

8

5513 31

9

9

8

8

8

5513 39

9

9

8

8

8

5513 41

9

9

8

8

8

5513 49

9

8

8

8

8

5514 11

9

9

8

8

8

5514 12

9

8

8

8

8

5514 19

9

9

8

8

8

5514 21

9

9

8

8

8

5514 22

9

9

8

8

8

5514 23

9

9

8

8

8

5514 29

9

9

8

8

8

5514 30

9

9

8

8

8

5514 41

9

9

8

8

8

5514 42

9

9

8

8

8

5514 43

9

8

8

8

8

5514 49

9

8

8

8

8

5515 11

9

8

8

8

8

5515 12

9

8

8

8

8

5515 13

9

8

8

8

8

5515 19

9

8

8

8

8

5515 21

9

8

8

8

8

5515 22

9

8

8

8

8

5515 29

9

8

8

8

8

5515 91

9

8

8

8

8

5515 99

9

8

8

8

8

5516 11

9

9

8

8

8

5516 12

9

9

8

8

8

5516 13

9

9

8

8

8

5516 14

9

9

8

8

8

5516 21

9

9

8

8

8

5516 22

9

9

8

8