ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 328

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
6 декември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1210/2008 на Съвета от 20 ноември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 55/2008 относно въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1211/2008 на Комисията от 5 декември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

5

 

 

Регламент (ЕО) № 1212/2008 на Комисията от 5 декември 2008 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

7

 

*

Регламент (ЕО) № 1213/2008 на Комисията от 5 декември 2008 година относно координирана многогодишна контролна програма на Общността за 2009, 2010 и 2011 г. за гарантиране спазването на изискванията за максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и за оценка на потребителската експозиция на тези остатъчни вещества ( 1 )

9

 

*

Регламент (ЕО) № 1214/2008 на Комисията от 5 декември 2008 година за определяне на коефициентите, приложими за зърнени култури, изнасяни под формата на ирландско уиски, в рамките на периода 2008/2009 година

18

 

*

Регламент (ЕО) № 1215/2008 на Комисията от 5 декември 2008 година за откриване и начин на управление на общностна тарифна квота за внос на ечемик за пивоварни цели от трети страни и за дерогация от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (кодифицирана версия)

20

 

*

Регламент (ЕО) № 1216/2008 на Комисията от 5 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 872/2004 на Съвета относно по-нататъшни рестриктивни мерки по отношение на Либерия

26

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно защитата на околната среда чрез наказателно право ( 1 )

28

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/910/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 27 ноември 2008 година за изменение на части 1 и 2 на Шенгенската консултативна мрежа (технически спецификации)

38

 

 

Комисия

 

 

2008/911/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 ноември 2008 година за съставяне на списък на растителни вещества, препарати и комбинации от тях за използване в традиционни растителни лечебни продукти (нотифицирано под номер C(2008) 6933)  ( 1 )

42

 

 

2008/912/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 28 ноември 2008 година относно финансово участие на Общността за 2009 г. за определени референтни лаборатории на Общността в областта на контрола върху фуражите и храните (нотифицирано под номер C(2008) 7283)

49

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 година относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право

55

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

6.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1210/2008 НА СЪВЕТА

от 20 ноември 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 55/2008 относно въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета (1) (наричан по-долу „регламентът“) влезе в сила на 31 януари 2008 г. и се прилага от 1 март 2008 г. Регламентът предоставя правото на свободен достъп до пазарите на Общността на всички продукти с произход от Република Молдова (наричана по-долу „Молдова“) с изключение на някои селскостопански продукти, изброени в приложение I към регламента, за които са направени ограничени отстъпки под формата на освобождаване от мита в рамките на тарифните квоти или на намаляване на митата.

(2)

Текстът на член 14 от регламента създаде празнота между прилагането на преференциите по общата система за преференции (наричана по-долу „ОСП“), на които Молдова имаше право до влизането в сила на Регламент (ЕО) № 55/2008, и прилагането на автономните търговски преференции (наричани по-долу „АТП“), при все че намерението беше да се гарантира продължаването на прилагането на ОСП за всякакъв допустим вид износ за времето до пълното въвеждане на АТП. Съгласно член 14 стоки, които попадат в обхвата на ОСП и които са били изнесени за Общността в периода между влизането в сила на регламента за АТП и началото на прилагането на режима, няма да бъдат обхванати от нито един от режимите, в случаи когато договорът за покупка не е бил сключен преди 31 януари 2008 г. и е възможно да се докаже, че стоките са напуснали Молдова не по-късно от 31 януари 2008 г. С цел коригиране на въпросната ситуация текстът на член 14 следва да бъде изменен, така че да се отнася до датата на прилагане на регламента, а не до датата на влизането му в сила.

(3)

При подготовката за прилагането на Регламент (ЕО) № 55/2008 и управлението на изброените в приложение I квоти бяха открити няколко несъответствия между описанието на квотите и приложимите кодове по КН. С цел коригиране на въпросните грешки от описанието на квота № 09.0504 следва да се заличи думата „домашна“, към квота № 09.0509 следва да се добави кодът по КН 1001 90 99, а от описанието на квота № 09.0514 следва да се заличи текстът „с действително обемно алкохолно съдържание, непревишаващо 15 %“. Предлаганите корекции не противоречат нито променят методологията, използвана за определянето на размера на квотите за всяка продуктова група, която се основава на най-високите стойности на износа за 2004—2006 г., като годишните увеличения съответстват на потенциалните увеличения на възможностите на Молдова за производство и износ до 2012 г.

(4)

Следователно Регламент (ЕО) № 55/2008 следва да бъде съответно изменен.

(5)

С цел да се гарантира прилагането без ненужно забавяне на мерките, предвидени в настоящия регламент, последният следва да влезе в сила в деня след публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 55/2008 се изменя, както следва:

1.

Член 14 се изменя, както следва:

а)

в член 14, параграф 1, във въвеждащото изречение думите „влизане в сила“ се заменят със следното: „датата на прилагане“;

б)

в член 14, параграф 1, букви а) и б) и параграф 2, букви а), б), в) и г) думите „датата на влизане в сила“ се заменят със следното: „датата на прилагане“.

2.

Приложение I се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2008 година.

За Съвета

Председател

B. LAPORTE


(1)  ОВ L 20, 24.1.2008 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОДУКТИ, КОИТО СЕ ПОДЛАГАТ НА КОЛИЧЕСТВЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ЦЕНОВИ ПРАГОВЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3

Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, текстът на описанието на продуктите се приема само за указателен, като в контекста на настоящото приложение преференциалният режим се определя от принадлежността към кодовете по КН. Където са показани ех кодове по КН, преференциалната схема се определя чрез прилагането на кода по КН и съответното описание, взети заедно.

1.   Продукти, предмет на годишни безмитни тарифни квоти

№ по ред

Код по КН

Описание на продуктите

2008 (1)

2009 (1)

2010 (1)

2011 (1)

2012 (1)

09.0504

0201 до 0204

Пресни, охладени или замразени меса от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете и козите

3 000 (2)

3 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

09.0505

ex 0207

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени, различни от тлъст черен дроб от подпозиция 0207 34

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.0506

ex 0210

Меса и карантии от животни от рода на свинете или едрия рогат добитък, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии от домашна свиня или от животни от рода на едрия рогат добитък

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.4210

0401 до 0406

Млечни продукти

1 000 (2)

1 000 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

09.0507

0407 00

Птичи яйца с черупки

90 (3)

95 (3)

100 (3)

110 (3)

120 (3)

09.0508

ex 0408

Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, различни от негодните за консумация от човека

200 (2)

200 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

09.0509

1001 90 91

1001 90 99

Лимец за други цели (освен лимец за посев), мека пшеница и смес от пшеница и ръж

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

40 000 (2)

50 000 (2)

09.0510

1003 00 90

Ечемик

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

45 000 (2)

09.0511

1005 90

Царевица

15 000 (2)

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

40 000 (2)

09.0512

1601 00 91 и 1601 00 99

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на база на тези продукти

500 (2)

500 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

ex 1602

Други приготвени храни или консерви от месо, карантии или кръв:

от птици от вида Gallus domesticus, сурови,

от домашна свиня,

от животни от рода на едрия рогат добитък, сурови

09.0513

1701 99 10

Бяла захар

15 000 (2)

18 000 (2)

22 000 (2)

26 000 (2)

34 000 (2)

09.0514

2204 21 и 2204 29

Вино от прясно грозде, различно от пенливо вино

60 000 (4)

70 000 (4)

80 000 (4)

100 000 (4)

120 000 (4)


2.   Продукти, за които компонентът ad valorem се премахва от вносното мито.

Код по КН

Описание

0702

Домати, пресни или охладени

0703 20

Чесън, пресен или охладен

0707

Краставици или корнишони, пресни или охладени

0709 90 70

Тиквички, пресни или охладени

0709 90 80

Артишок (ангинарии)

0806

Грозде, прясно или сушено

0808 10

Ябълки, пресни

0808 20

Круши и дюли

0809 10

Кайсии

0809 20

Череши

0809 30

Праскови, включително нектарини

0809 40

Сливи и трънки“


(1)  От 1 януари до 31 декември, с изключение на 2008 г. — от първия ден на прилагане на регламента до 31 декември.

(2)  Тона (нетно тегло).

(3)  Милиона единици.

(4)  Хектолитра.


6.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1211/2008 НА КОМИСИЯТА

от 5 декември 2008 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 6 декември 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 декември 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

71,4

TR

76,9

ZZ

74,2

0707 00 05

JO

167,2

MA

58,0

TR

91,5

ZZ

105,6

0709 90 70

JO

230,6

MA

83,9

TR

107,2

ZZ

140,6

0805 10 20

BR

44,6

EG

30,5

MA

76,3

TR

55,3

UY

34,6

ZA

43,1

ZW

28,4

ZZ

44,7

0805 20 10

MA

66,9

TR

73,0

ZZ

70,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

62,9

CN

52,4

HR

17,0

IL

74,8

TR

59,7

ZZ

53,4

0805 50 10

MA

64,0

TR

63,4

ZA

79,4

ZZ

68,9

0808 10 80

CA

89,4

CL

67,1

CN

76,6

MK

34,8

US

104,1

ZA

113,0

ZZ

80,8

0808 20 50

AR

73,4

CL

48,4

CN

50,1

TR

104,0

US

126,1

ZZ

80,4


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


6.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1212/2008 НА КОМИСИЯТА

от 5 декември 2008 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2008/2009 пазарна година се определя от Регламент (ЕО) № 945/2008 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕО) № 1209/2008 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 945/2008, за 2008/2009 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 6 декември 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 декември 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 258, 26.9.2008 г., стр. 56.

(4)  ОВ L 327, 5.12.2008 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 6 декември 2008 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

23,24

4,68

1701 11 90 (1)

23,24

9,91

1701 12 10 (1)

23,24

4,49

1701 12 90 (1)

23,24

9,48

1701 91 00 (2)

24,46

13,28

1701 99 10 (2)

24,46

8,48

1701 99 90 (2)

24,46

8,48

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


6.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1213/2008 НА КОМИСИЯТА

от 5 декември 2008 година

относно координирана многогодишна контролна програма на Общността за 2009, 2010 и 2011 г. за гарантиране спазването на изискванията за максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и за оценка на потребителската експозиция на тези остатъчни вещества

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейските общности,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във или върху храни и фуражи от растителен и животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с директиви 76/895/ЕИО, 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО Комисията прие препоръки относно координирана програма за мониторинг на остатъчни вещества от пестициди във и върху зърнените култури и някои определени продукти от растителен произход. На 1 септември 2008 г. тези директиви бяха заменени с Регламент (ЕО) № 396/2005. Съгласно посочения регламент контролната програма на Общността за остатъчни вещества от пестициди следва да обхваща както храни от растителен, така и храна от животински произход и да бъде под формата на обвързващ акт. Поради това тя следва да бъде приета под формата на регламент. Това следва да бъде направено, без да се засяга Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества и остатъчни вещества от тях в живи животни и животински продукти и за отмяна на директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и решения 89/187/ЕИО и 91/664/ЕИО (2).

(2)

Тридесет хранителни продукта представляват главните компоненти на храната в Общността. Тъй като употребата на пестициди показва значителни промени в период от три години, пестицидите в тези тридесет продукта следва да бъдат наблюдавани в рамките на няколко тригодишни цикъла, което ще позволи оценката на експозицията на потребителите и на прилагането на общностните разпоредби.

(3)

На базата на биномно разпределение на вероятностите може да се изчисли, че проверката на 642 проби дава над 99 % вероятност, че ще бъде открита проба със съдържание на остатъчни вещества от пестициди над границата на установяването им (LOD), ако поне 1 % от продуктите съдържат остатъчни вещества над тази граница. Вземането на тези проби следва да бъде разпределено между държавите-членки на базата на броя на населението им, като минималният брой е 12 проби на продукт годишно.

(4)

В случай че установяването на остатъчните вещества на пестицида включва други активни вещества, метаболити или разпадни продукти, тези метаболити следва да се отчитат поотделно.

(5)

Насоки относно „процедурите за валидиране на методи и контрол на качеството на анализа на остатъчни вещества от пестициди в храните и фуражите“ се публикуват на интернет страницата на Комисията (3).

(6)

За процедурите за вземане на проби следва да се прилага Директива 2002/63/ЕО на Комисията от 11 юли 2002 г. за определяне на методи на Общността за вземане на проби за официалния контрол на остатъци от пестициди във и върху продукти от растителен и животински произход и за отмяна на Директива 79/700/ЕИО (4), която включва методите за вземане на проби и процедурите, препоръчани от Комисията за Кодекс алиментариус.

(7)

Също така е необходимо да се направи оценка на спазването на правилата за максимално допустимите граници на остатъци в бебешката храна, както е предвидено в член 10 от Директива 2006/141/ЕИО на Комисията от 22 декември 2006 г. относно храните за кърмачета и преходните храни (5) и член 7 от Директива 2006/125/ЕО от 5 декември 2006 г. относно преработени храни на зърнена основа и детски храни за кърмачета и малки деца (6).

(8)

Необходимо е да се направи оценка на възможните агрегирани, кумулативни и синергични ефекти на пестицидите. На първо място следва да се направи оценка на някои органофосфати, карбамати, триазоли и пиретроиди, посочени в приложение I.

(9)

Държавите-членки следва да предоставят информацията относно предишната календарна година до 31 август на всяка следваща година.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Държавите-членки вземат и изследват проби от комбинациите продукт/остатъчни вещества от пестициди, определени в приложение I, през 2009, 2010 и 2011 г.

Броят на пробите от всеки продукт се посочва в приложение II.

Член 2

1.   Партидата, от която се вземат проби, се избира на случаен принцип.

Процедурата за вземане на проби, включително и броят на единиците отговарят на изискванията на Директива 2002/63/ЕО.

2.   Взетите и изследвани проби включват най-малко:

а)

десет проби от бебешка храна, приготвена главно от зеленчуци, плодове или зърнени култури;

б)

една проба, когато това е възможно, от продуктите, произведени чрез биологично земеделие, която отразява пазарния дял на биологичните продукти във всяка държава-членка.

Член 3

1.   Държавите-членки предават резултатите от анализите на подложените на изследване проби през 2009, 2010 и 2011 г. съответно до 31 август 2010, 2011 и2012 г.

В допълнение на тези резултати държавите-членки представят следната информация:

а)

използваните аналитични методи и достигнатите нива на отчитане съгласно процедурите за контрол на качеството, в съответствие с насоките за процедурите за валидиране на методи и контрол на качеството на анализа на остатъчни вещества от пестициди в храните и фуражите;

б)

прага на установяването, използван в националните и общностните контролни програми;

в)

данни относно акредитационния статут на аналитичните лаборатории, участващи в контрола;

г)

ако се разрешава от националната нормативна уредба, данни относно предприетите мерки за правоприлагане;

д)

при надвишени МДГОВ изброяване на евентуалните причини, поради които са надвишени МДГОВ, заедно с всички подходящи наблюдения, свързани с възможностите за управление на риска.

2.   В случай че определението на остатъчните вещества на пестицида включва активни вещества, метаболити и/или продукти от разпада или реакцията, държавите-членки докладват за резултатите съгласно законоустановеното определение на остатъчните вещества. Където е необходимо, резултатите за всеки от главните изомери или метаболити, посочени в определението на остатъчните вещества, се предават поотделно.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 декември 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10.

(3)  Документ SANCO/3131/2007, 31 октомври 2007 г.,

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(4)  ОВ L 187, 16.7.2002 г., стр. 30.

(5)  ОВ L 401, 30.12.2006 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 339, 6.12.2006 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Комбинации пестицид/продукт, които следва да подлежат на мониторинг

 

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2,4-D (съчетание от 2,4-D и неговите естери, изразено като 2,4-D)

 

 (3)

 (1)

4,4′-метоксихлор

 (4)

 (5)

 (6)

Абамектин (съчетание от авермектин В1а, авермектин В1b и делта-8,9 изомер на авермектин B1a)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Ацефат

 (2)

 (3)

 (1)

Ацетамиприд

 (2)

 (3)

 (1)

Акринатрин

 

 (3)

 (1)

Алдикарб (съчетание от алдикарб, неговите сулфоксид и сулфон, изразено като алдикарб)

 (2)

 (3)

 (1)

Амитраз (амитраз, включително метаболитите, съдържащи неопределено количество 2,4-диметиланилин, изразен като амитраз)

 

 (3)

 (1)

Амитрол (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Азинфос-етил (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Азинфос-метил

 (2)

 (3)

 (1)

Азоксистробин

 (2)

 (3)

 (1)

Бенфуракарб (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Бифентрин

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Битертанол

 

 (3)

 (1)

Боскалид

 (2)

 (3)

 (1)

Бромид ион

 

 (3)

 (1)

Бромопропилат

 (2)

 (3)

 (1)

Бромуконазол (съчетание от диастероизомери) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Бупиримат

 (2)

 (3)

 (1)

Бупрофезин

 (2)

 (3)

 (1)

Кадузафос (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Камфехлор (съчетание от парлар № 26, 50 и 62) (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Каптан

 (2)

 (3)

 (1)

Карбарил

 (2)

 (3)

 (1)

Карбендазим (съчетание от беномил и карбендазим, изразено като карбендазим)

 (2)

 (3)

 (1)

Карбофуран (съчетание от карбофуран и 3-хидрокси карбофуран, изразено като карбофуран)

 (2)

 (3)

 (1)

Карбосулфан (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Хлордан (съчетание от цис- и транс-изомери на оксихлордан, изразено като хлордан)

 (4)

 (5)

 (6)

Хлорфенапир

 

 (3)

 (1)

Хлорфенвинфос

 (2)

 (3)

 (1)

Хлормекват (7)

 (2)

 (3)

 (1)

Хлоробензилат (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Хлороталонил

 (2)

 (3)

 (1)

Хлорпрофам (хлорпрофам и 3-хлор-анилин, изразен като хлор-профам)

 (2)

 (3)

 (1)

Хлорпирифос

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Хлорпирифос-метил

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Клофентезин (съчетание от всички съединения, съдържащи неопределено количество 2-хлорбензоил, изразено като клофентезин)

 (2)

 (3)

 (1)

Клотианидин (съчетание от тиаметоксам и клотианидин, изразено като тиаметоксам)

 

 (3)

 (1)

Цифлутрин (цифлутрин, включително други смеси на съставни изомери (съчетание от изомери)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Циперметрин (циперметрин, включително други смеси на съставни изомери (съчетание от изомери)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Ципроконазол (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Ципродинил

 (2)

 (3)

 (1)

DDT (съчетание от p,p′-DDT, o,p′-DDT, p-p′-DDE и p,p′-DDD (TDE), изразено като DDT)

 (4)

 (5)

 (6)

Делтаметрин (цис-делтаметрин)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Диазинон

 (2)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Дихлофлуанид

 (2)

 (3)

 (1)

Дихлофос

 (2)

 (3)

 (1)

Диклоран

 

 (3)

 (1)

Дикофол (съчетание от р, р′ и о, р′ изомери)

 (2)

 (3)

 (1)

Диелдрин (съчетание от алдрин и диелдрин, изразено като диелдрин)

 (4)

 (5)

 (6)

Дифеноконазол

 (2)

 (3)

 (1)

Диметоат (съчетание от диметоат и ометоат, изразено като диметоат)

 (2)

 (3)

 (1)

Диметоморф

 (2)

 (3)

 (1)

Динокап (съчетание от изомери на динокап и съответните им феноли, изразено като динокап)

 

 (3)

 (1)

Дифениламин

 (2)

 (3)

 (1)

Ендосулфан (съчетание от алфа- и бета-изомери и от ендосулфан сулфат, изразено като ендосулфан)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Ендрин

 (4)

 (5)

 (6)

Епоксиконазол

 

 (3)

 (1)

Етион

 (2)

 (3)

 (1)

Етопрофос (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Фенамифос (съчетание от фенамифос и неговите сулфоксид и сулфон, изразено като фенамифос) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Фенаримол

 (2)

 (3)

 (1)

Феназаквин

 

 (3)

 (1)

Фенбуконазол (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Фенхексамид

 (2)

 (3)

 (1)

Фенитротион

 (2)

 (3)

 (1)

Феноксикарб

 (2)

 (3)

 (1)

Фенпропатрин (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Фенпропиморф

 

 (3)

 (1)

Фентион (съчетание от фентион и неговия аналог оксиген, неговите сулфоксиди и сулфони, изразено като основа)

 (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Фенвалерат/есфенвалерат (съчетание) (съчетание от RS/SR и RR/SS изомери)

 (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Фипронил (съчетание от фипронил + метаболит на сулфон (MB46136), изразено като фипронил)

 (2)

 (3)

 (1)

Флуазифоп (флуазифоп-П-бутил (флуазифоп киселина (свободна и в съединение)))

 

 (3)

 (1)

Флудиоксонил

 (2)

 (3)

 (1)

Флуфеноксурон

 (2)

 (3)

 (1)

Флукиконазол (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Флусилазол

 (2)

 (3)

 (1)

Флутриафол (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Фолпет

 (2)

 (3)

 (1)

Форметанат (съчетание от форметанат и неговите соли, изразено като форметанат хидрохлорид)

 (2)

 (3)

 (1)

Фостиазат (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Глифосат (8)

 

 (3)

 (1)

Халоксифоп, включително халоксифоп-Р (естер на халоксифоп-Р метил, халоксифоп-Р и съединения на халоксифоп-Р, изразени като халоксифоп-Р) (F) (R)

 

 (3)

 (1)

Хексахлорбензен (HCB)

 (4)

 (5)

 (6)

Хептахлор (съчетание от хептахлор и хептахлор епоксид, изразено като хептахлор)

 (4)

 (5)

 (6)

Хексахлорциклохексан (НСН), алфа-изомер

 (4)

 (5)

 (6)

Хексахлорциклохексан (НСН), бета-изомер

 (4)

 (5)

 (6)

Хексахлорциклохексан (НСН), гама-изомер (линдан)

 (4)

 (5)

 (6)

Хексаконазол

 (2)

 (3)

 (1)

Хекситиазокс

 (2)

 (3)

 (1)

Имазалил

 (2)

 (3)

 (1)

Имидаклоприд

 (2)

 (3)

 (1)

Индоксакарб като съчетание от изомери S и R

 (2)

 (3)

 (1)

Ипродион

 (2)

 (3)

 (1)

Ипроваликарб

 (2)

 (3)

 (1)

Крезоксим-метил

 (2)

 (3)

 (1)

Ламбда-цихалотрин (ламбда-цихалотрин, включително и други примеси от изомерни съставки (съчетание от изомери)

 (2)

 (3)

 (1)

Линурон

 (2)

 (3)

 (1)

Луфенурон

 

 (3)

 (1)

Малатион (съчетание от малатион и малаоксон, изразено като малатион)

 (2)

 (3)

 (1)

Манеб група (съчетание, изразена като CS2: манеб, манкозеб, метирам, пропинеб, тихрам, зирам)

 (2)

 (3)

 (1)

Мепанипирим и неговия метаболит (2-анилино-4-(2-хидроксипропил)-6-метилпиримидин), изразено като мепанипирим)

 (2)

 (3)

 (1)

Мепикват (7)

 (2)

 (3)

 (1)

Металаксил (металахил, включително смеси на съставни изомери, включително металаксил-М (съчетание на изомери)

 (2)

 (3)

 (1)

Метконазол (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Метамидофос

 (2)

 (3)

 (1)

Метидатион

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Метиокарб (съчетание от метиокарб и метиокарб-сулфоксид и сулфон, изразено като метиокарб)

 (2)

 (3)

 (1)

Метомил (съчетание от метомил и тиодикарб, изразено като метомил)

 (2)

 (3)

 (1)

Метоксифенозид

 

 (3)

 (1)

Монокротофос

 (2)

 (3)

 (1)

Миклобутанил

 (2)

 (3)

 (1)

Оксадиксил

 

 (3)

 (1)

Оксамил

 (2)

 (3)

 (1)

Оксидеметон-метил (съчетание от оксидеметон-метил и деметон-С-метилсулфон, изразено като оксидеметон-метил)

 (2)

 (3)

 (1)

Паклобутразол (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Паратион

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Паратион-метил (съчетание от паратион-метил и параоксон-метил, изразено като паратион-метил)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Пенконазол

 (2)

 (3)

 (1)

Пендиметалин

 

 (3)

 (1)

Перметрин (съченавие от цис- и транс-перметрин)

 (4)

 (5)

 (6)

Фентоат

 

 (3)

 (1)

Фозалон

 (2)

 (3)

 (1)

Фосмет (фосмет и фосмет оксон, изразени като фосмет)

 (2)

 (3)

 (1)

Фоксим (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Пиримикарб (съчетание от пиримикарб и десметилпиримикарб, изразено като пиримикарб)

 (2)

 (3)

 (1)

Пиримифос-метил

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Проклораз (съчетание от проклораз + неговите метаболити, съдържащи неопределено количество 2,4,6-трихлорофонол, изразено като проклораз)

 (2)

 (3)

 (1)

Процимидон

 (2)

 (3)

 (1)

Профенофос

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Пропамокарб (съчетание от пропамокарб и неговите соли, изразено като пропамокарб)

 (2)

 (3)

 (1)

Пропаргит

 (2)

 (3)

 (1)

Пропиконазол

 

 (3)

 (1)

Пропизамид

 

 (3)

 (1)

Протиоконазол (протиоконазол-дестио) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Пиразофос

 (4)

 (5)

 (6)

Пиретринс

 

 

 (1)

Пиридабен

 (2)

 (3)

 (1)

Пириметанил

 (2)

 (3)

 (1)

Пирипроксифен

 (2)

 (3)

 (1)

Квиноксифен

 (2)

 (3)

 (1)

Квинтозен (съчетание от квинтозен и пентахлоранилин, изразено като квинтозен)

 

 (5)

 (6)

Резметрин (сума от изомери)

 (4)

 (5)

 (6)

Спинозад (съчетание от спинозин А и спинозин Д, изразено като спинозад)

 

 (3)

 (1)

Спироксамин

 (2)

 (3)

 (1)

Тебуконазол

 (2)

 (3)

 (1)

Тебуфенозид

 (2)

 (3)

 (1)

Тебуфенпирад

 (2)

 (3)

 (1)

Текнацин

 

 (5)

 (6)

Тефлубензурон

 (2)

 (3)

 (1)

Тефлутрин (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Тетраконазол

 

 (3)

 (1)

Тетрадифон

 (2)

 (3)

 (1)

Тиабендазол

 (2)

 (3)

 (1)

Тиаклоприд

 (2)

 (3)

 (1)

Тиофанат-метил

 (2)

 (3)

 (1)

Толклофос-метил

 (2)

 (3)

 (1)

Толилфлуанид (съчетание от толилфлуанид и диметиламиносулфотолуидид, изразено като толилфлуанид)

 (2)

 (3)

 (1)

Триадимефон и триадименол (съчетание, изразено като триадимефон и триадименол)

 (2)

 (3)

 (1)

Триазофос

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Трихлорфон (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Трифлоксистробин

 (2)

 (3)

 (1)

Трифлуралин

 

 (3)

 (1)

Тритиконазол (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Винклозолин (съчетание от винклозолин и всички метаболити, съдържащи неопределено количество 3,5-диклоранинилин, изразено като винклозолин)

 (2)

 (3)

 (1)


(1)  Фасул (пресен или замразен, без шушулките), моркови, краставици, портокали или мандарини, круши, картофи, ориз и спанак (пресен или замразен).

(2)  Патладжани, банани, карфиол, десертно грозде, портокалов сок (държавите-членки следва да уточнят източника (концентрати или пресни плодове), грах (пресен/замразен, без шушулките), пиперки (сладки) и пшеница.

(3)  Ябълки, главесто зеле, праз, маруля, домати, праскови, включително праскови без мъх и други хибриди; ръж или овес и ягоди.

(4)  Масло, яйца.

(5)  Мляко, свинско месо.

(6)  Птиче месо, черен дроб (говежди и от други преживни животни, свински и птичи).

(7)  Хлормекват и мепикват следва да се анализират само в зърнени култури (с изключение на ориза), моркови, плодове зеленчуци и круши.

(8)  Само зърнени култури.

(9)  Ще бъдат изследвани на доброволни начала през 2009 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Брой на пробите от всеки продукт, които следва да бъдат взети и анализирани от всяка държава-членка.

Държава-членка

Проби

BE

12 (1)

15 (2)

BG

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DK

12 (1)

15 (2)

DE

93

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

ES

45

FR

66

IE

12 (1)

15 (2)

IT

65

CY

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

AT

12 (1)

15 (2)

PL

45

PT

12 (1)

15 (2)

RO

17

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

FI

12 (1)

15 (2)

SE

12 (1)

15 (2)

UK

66

ОБЩ МИНИМАЛЕН БРОЙ НА ПРОБИТЕ: 642


(1)  Минимален брой на пробите за всеки приложен еднокомпонентен метод.

(2)  Минимален брой на пробите за всеки приложен многокомпонентен метод.


6.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/18


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1214/2008 НА КОМИСИЯТА

от 5 декември 2008 година

за определяне на коефициентите, приложими за зърнени култури, изнасяни под формата на ирландско уиски, в рамките на периода 2008/2009 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 162, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1670/2006 на Комисията от 10 ноември 2006 г. за определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета във връзка с определянето и предоставянето на коригирани възстановявания по отношение на зърнени култури, изнасяни под формата на някои спиртни напитки (2), и по-специално член 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1670/2006 количествата зърнени култури, отговарящи на изискванията за възстановяване, са количествата, които са поставени под контрол и дестилирани, претеглени с коефициент, който се определя ежегодно за съответната държава-членка. Този коефициент изразява съотношението между общо изнесените количества и общо търгуваните количества от съответната спиртна напитка въз основа на тенденцията, наблюдавана в измененията на тези количества по време на броя години, отговарящ на средния период на отлежаване на съответната спиртна напитка.

(2)

Според информацията, предоставена от Ирландия, обхващаща периода от 1 януари до 31 декември 2007 г., през 2007 г. средният период на отлежаване за ирландското уиски е пет години.

(3)

Следователно е целесъобразно да се определят коефициентите за периода от 1 октомври 2008 г. до 30 септември 2009 г.

(4)

Член 10 от протокол 3 към Споразумението за Европейското икономическо пространство изключва предоставянето на възстановявания при износ, предназначен за Лихтенщайн, Исландия и Норвегия. Освен това Общността сключи споразумения с някои трети държави, които съдържат клаузи за премахване на възстановяванията при износ. В съответствие с разпоредбите на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1670/2006 е целесъобразно да се вземат под внимание тези съображения при изчисляване на коефициентите за периода 2008/2009 година,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За периода от 1 октомври 2008 г. до 30 септември 2009 г. посочените в член 4 от Регламент (ЕО) № 1670/2006 коефициенти, приложими за зърнените култури, които се използват в Ирландия за производство на ирландско уиски, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящия регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 октомври 2008 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 декември 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 312, 11.11.2006 г., стр. 33.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Коефициенти, приложими в Ирландия

Период на прилагане

Приложим коефициент

за ечемик от категория Б, използван за производство на ирландско уиски (1)

за зърнени култури от категория А, използвани за производство на ирландско уиски

От 1 октомври 2008 г. до 30 септември 2009 г.

0,086

0,150


(1)  Включително ечемик, преработен в малц.


6.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1215/2008 НА КОМИСИЯТА

от 5 декември 2008 година

за откриване и начин на управление на общностна тарифна квота за внос на ечемик за пивоварни цели от трети страни и за дерогация от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета

(кодифицирана версия)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 144, параграф 1 във връзка с член 4 от него,

като взе предвид Решение 2006/333/ЕО на Съвета от 20 март 2006 г. за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Съединените американски щати, в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г., относно измененията на отстъпките в таблиците на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република в хода на тяхното присъединяване към Европейския съюз (2), и по-специално член 2 от него,

като взе предвид Решение 2007/444/ЕО на Съвета от 22 февруари 2007 г. за сключване на споразумение между Европейската общност и правителството на Канада относно приключването на преговорите съгласно член XXIV, параграф 6 от ГАТТ (3), и по-специално член 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2377/2002 на Комисията от 27 декември 2002 г. за откриване и начин на управление на тарифна квота на Общността за ечемик за пивоварни цели с произход от трети страни и дерогация от Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета (4) е бил неколкократно и съществено изменян (5). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

След търговски преговори Общността промени условията за внос на мека пшеница с ниско и средно качество и на ечемик, като откри квоти за внос. По отношение на ечемика Общността реши да замести системата на „преференциален марж“ с две тарифни квоти: една тарифна квота от 50 000 t за ечемик за пивоварни цели и една тарифна квота от 300 000 t за ечемик. Предмет на настоящия регламент е тарифната квота от 50 000 t за ечемик за пивоварни цели.

(3)

Съгласно международните ангажименти на Общността ечемикът за пивоварни цели за внос следва да бъде предназначен за производство на бира, отлежала в бъчви със съдържание на бук. В тази връзка следва да се приемат разпоредби, подобни на предвидените в Регламент (ЕО) № 1234/2001 на Комисията от 22 юни 2001 г. относно подробните правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 822/2001 на Съвета и предвиждането на частично възстановяване на вносните мита, събрани в рамките на квотата за ечемик за пивоварни цели (6) по отношение на критериите за качество на ечемика и задълженията за преработка.

(4)

Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (7) се прилага за лицензиите за внос за периодите на тарифните квоти, които започват от 1 януари 2007 г.

(5)

Регламент (ЕО) № 1301/2006 се прилага, без да се засягат допълнителните условия или дерогации, които могат да бъдат предвидени в настоящия регламент.

(6)

За да се осигури организиран, а не спекулативен внос на ечемик съгласно тази квота, следва да се предвиди издаването на лицензия за внос.

(7)

За да се осигури добро управление на тази квота, следва да се предвидят срокове за подаване на заявленията за издаване на лицензии, както и елементите, които следва да фигурират в заявленията и в лицензиите.

(8)

Трябва да се предвиди дерогация за срока на валидност на лицензиите, за да се отчитат условията за доставка.

(9)

Предвид задължението да се прилага значителна гаранция, за да се осигури доброто управление на квотата, и да се поддържа тази гаранция през целия процес на преработка, е необходимо да се освободят вносителите, чиито доставки на ечемик за пивоварни цели са придружени от сертификат за съответствие, съгласуван с правителството на Съединените американски щати съгласно процедурата за административно сътрудничество, предвидена в членове 63, 64 и 65 от Регламент (ЕИO) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността (8).

(10)

За доброто управление на тази квота е необходимо да се определи относително висока гаранция за лицензиите за внос чрез дерогация от член 12 от Регламент (ЕО) № 1342/2003 на Комисията от 28 юли 2003 г. за определяне на специални подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на зърнените култури и в сектора на ориза (9).

(11)

Важно е да се осигури бърза и двупосочна връзка между Комисията и държавите-членки по отношение на заявените и внесените количества.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Чрез дерогация от член 135 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 вносното мито за ечемик за пивоварни цели, попадащ под код по КН 1003 00, се определя в рамките на квотата, открита с настоящия регламент.

За продуктите, посочени в настоящия регламент, внесени извън количеството, предвидено в член 2 от настоящия регламент, се прилага член 135 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Член 2

1.   Тарифната квота за внос на 50 000 тона ечемик за пивоварни цели, попадащ под код по КН 1003 00, предназначен за производството на бира, отлежала в букови бъчви, се открива на 1 януари всяка година. Тя има пореден номер 09.4061.

2.   Вносното мито в рамките на тарифната квота е 8 EUR на тон.

3.   Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията (10) и регламенти (ЕО) № 1342/2003 и (ЕО) № 1301/2006 се прилагат, освен ако е предвидено друго в настоящия регламент.

Член 3

За целите на настоящия регламент:

а)

„увредени зърна“ означава зърна на ечемик, на други зърнени култури или на овес, които са увредени, включително от болести, замръзване, топлина, насекоми, гъбички, лошо време и всякакви други материални увреждания;

б)

„здрави и търгуеми зърна ечемик“ означава зърна ечемик или парченца от зърна ечемик, които не са увредени, както е определено в буква а), с изключение на увредените от замръзване или гъбички.

Член 4

1.   Тази тарифна квота може да се използва, ако внесеният ечемик отговаря на следните критерии:

а)

специфично тегло: 60,5 kg/hl или повече;

б)

увредени зърна: 1 % или по-малко;

в)

съдържание на влага: 13,5 % или по-малко;

г)

здрави и търгуеми зърна: 96 % или повече.

2.   Критериите за качество посочени в параграф 1, се доказват с един от следните документи:

а)

сертификат за анализ, извършен по заявление на вносителя, от митницата на допускане за свободно обращение; или

б)

сертификат за съответствие за внесения ечемик, издаден от държавен орган на страната на произход и признат от Комисията.

Член 5

1.   Достъп до тази квота се получава, ако са изпълнени следните условия:

а)

внесеният ечемик следва да бъде преработен в малц в срок шест месеца считано от датата на допускане за свободно обращение; и

б)

така полученият малц следва да се преработи в бира, отлежала в бъчви, съдържащи бук, в срок най-много сто и петдесет дни считано от датата на преработката на ечемика в малц.

2.   Заявлението за лицензия за внос в рамките на тарифната квота се приема, само ако е придружено от:

а)

доказателството или доказателствата, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006;

б)

доказателството, че заявителят е представил пред компетентния орган на държавата-членка на допускане за свободно обращение гаранция от 85 EUR на тон. Когато пратките на ечемик за пивоварни цели са придружени от сертификат за съответствие, издаден от Federal Grain Inspection Service (Федералната служба за инспекция на зърнените култури), по-долу наричана „FGIS“, посочен в член 7, гаранцията се намалява до 10 EUR на тон;

в)

писменото поемане на ангажимент от заявителя, че в срок шест месеца, считано от датата на приемане за свободно обращение, цялата стока, която се внася, ще бъде преработена в малц, предназначен за производство на бира, отлежала в бъчви, съдържащи бук, в срок до сто и петдесет дни от преработката в малц. Той трябва да уточни мястото на преработката, като посочи името на преработващото предприятие и съответната държавата-членка или като изброи най-много пет преработвателни предприятия. Преди доставката на стоката за преработка митническото учреждение на освобождаване изготвя копие от контролния документ Т5 съгласно Регламент (ЕИО) № 2454/93. Информацията, изискана в първото изречение от настоящата буква, както и името и адресът на преработващото предприятие се вписват в клетка 104 от документа Т5.

3.   Преработката на внесения ечемик в малц се смята за извършена, когато ечемикът за пивоварни цели премине накисването. Преработката на малца в бира, отлежала в бъчви, съдържащи бук, в срок сто и петдесет дни се проверява от компетентния орган.

Член 6

1.   Гаранцията, посочена в член 5, параграф 2, буква в), се освобождава, ако са изпълнени следните условия:

а)

качеството на ечемика, установено със сертификата за съответствие или от анализа, отговаря на критериите, посочени в член 4, параграф 1;

б)

заявителят на сертификата приложи доказателство за крайната специфична употреба, посочена в член 5, параграф 1, което удостоверява, че тази употреба е реализирана в срока, определен в поетия писмено ангажимент, посочен в член 5, параграф 2, буква в). Доказателството, което може да бъде под формата на копие от контролния документ Т5, следва да показва на компетентните органи на държавата-членка на вноса, че всички внесени количества са били преработени в продукта, посочен в член 5, параграф 2, буква в).

2.   Когато не са изпълнени критериите за качество и/или условията за преработка, посочени в членове 4 и 5 от настоящия регламент, остават задържани гаранцията, отнасяща се до лицензията за внос, посочена в член 12, буква а) от Регламент (ЕО) № 1342/2003, и допълнителната гаранция, посочена в член 5, параграф 2, буква б) от настоящия регламент.

Член 7

В приложение I е даден непопълнен образец на сертификата за съответствие, издаден от FGIS. Сертификатите, издадени от FGIS, за ечемик за пивоварни цели, предназначен за производство на бира, отлежала в бъчви, съдържащи бук, са официално признати от Комисията по силата на процедурата за административно сътрудничество, предвидена в членове 63, 64 и 65 от Регламент (ЕИО) № 2454/93. Когато аналитичните параметри в сертификата за съответствие, издаден от FGIS, съответстват на нормите за качество на ечемика за пивоварни цели, установени в член 4 от настоящия регламент, се вземат проби от най-малко 3 % от товарите, които пристигат на всяко входно пристанище през съответната пазарна година. Образци на печатите и подписите, разрешени от правителството на Съединените американски щати, се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз, серия С.

Член 8

1.   Чрез дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 заявителят не може да представя повече от едно заявление за лицензия на месец. Когато заявител представи повече от едно заявление, всички заявления са недопустими и гаранциите, внесени при подаване на заявленията, се задържат в полза на съответната държава-членка.

Заявленията за лицензии за внос се подават пред компетентните органи на държавите-членки не по-късно от втория петък всеки месец в 13 часа (брюкселско време).

2.   Всяко заявление за лицензия посочва количеството в килограми (с цели числа).

3.   Най-късно до понеделника след подаването на заявленията за лицензии компетентните органи изпращат на Комисията по електронен път, най-късно до 18 часа (брюкселско време), съобщение, изброяващо всички заявления със заявените количества, включително съобщенията за липса на такива.

4.   Лицензиите се издават на четвъртия работен ден след крайния срок за изпращане на съобщението, посочено в параграф 3.

В деня на издаване на лицензиите за внос държавите-членки съобщават на Комисията по електронен път информацията за издадените лицензии, посочена в член 11, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1301/2006, с общите количества, за които са издадени лицензиите за внос.

Член 9

Лицензиите за внос са валидни 60 дни след датата на издаването им. Срокът на валидност на лицензията се изчислява от деня на действителното му издаване съгласно член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 376/2008.

Член 10

Клетка 20 от заявлението за лицензия за внос и от лицензията за внос съдържа наименованието на преработения продукт, който се получава от съответните зърнени култури.

Член 11

Регламент (ЕО) № 2377/2002 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се смятат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 12

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 декември 2008 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 124, 11.5.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 53.

(4)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 95.

(5)  Вж. приложение II.

(6)  ОВ L 168, 23.6.2001 г., стр. 12.

(7)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(8)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 189, 29.7.2003 г., стр. 12.

(10)  ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Непопълнен образец на сертификат за съответствие, издаден от правителството на Съединените американски щати за ечемик за пивоварни цели, предназначен за производство на бира, отлежала в бъчви, съдържащи бук

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕО) № 2377/2002 на Комисията

(ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 95)

 

Регламент (ЕО) № 159/2003 на Комисията

(ОВ L 25, 30.1.2003 г., стр. 37)

 

Регламент (ЕО) № 626/2003 на Комисията

(ОВ L 90, 8.4.2003 г., стр. 32)

 

Регламент (ЕО) № 1112/2003 на Комисията

(ОВ L 158, 27.6.2003 г., стр. 23)

 

Регламент (ЕО) № 777/2004 на Комисията

(ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 50)

единствено член 13

Регламент (ЕО) № 2022/2006 на Комисията

(ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 70)

единствено член 2

Регламент (ЕО) № 1456/2007 на Комисията

(ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 76)

единствено член 3


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 2377/2002

Настоящият регламент

Членове 1 и 2

Членове 1 и 2

Член 4

Член 3

Член 5

Член 4

Член 6

Член 5

Член 7

Член 6

Член 8

Член 7

Член 9

Член 8

Член 10

Член 9

Член 13

Член 10

Член 11

Член 14, първа алинея

Член 12

Член 14, втора аления

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение III


6.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/26


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1216/2008 НА КОМИСИЯТА

от 5 декември 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 872/2004 на Съвета относно по-нататъшни рестриктивни мерки по отношение на Либерия

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 872/2004 на Съвета относно по-нататъшни рестриктивни мерки по отношение на Либерия (1), и по-специално член 11, буква a) от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 872/2004 са изброени физическите и юридически лица, органи и образувания, обхванати от замразяването на средства и икономически ресурси съгласно този регламент.

(2)

На 2 и 24 октомври и на 10 ноември 2008 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Обединените нации реши да внесе някои изменения в списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяване на парични средства и икономически ресурси. Поради това приложение I следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 872/2004 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 декември 2008 година.

За Комисията

Eneko LANDÁBURU

Генерален директор на Генерална дирекция „Външни отношения“


(1)  ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 32.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 872/2004 на Съвета се изменя, както следва:

(1)

Записът на следното физическо лице се заличава:

„Charles R. Bright. Дата на раждане: 29.8.1948 г. Друга информация: бивш министър на финансите.“

(2)

Записът „Ali Kleilat. Дата на раждане: 10.7.1970 г. Месторождение: Beirut. Националност: ливанска“ се заменя със следния текст:

„Ali Kleilat (известен също като a) Ali Qoleilat, б) Ali Koleilat Delbi). Дата на раждане: 10.7.1970 г. Месторождение: Beirut. Националност: ливанска. Паспорт №: 0508734. Национален регистрационен номер: 2016, Mazraa. Друга информация: бизнесмен, замесен в доставка на оръжие за Charles Taylor през 2003. Още поддържа връзки с бившия президент на Либерия Charles Taylor.“

(3)

Записът „Agnes Reeves Taylor (известна също като Agnes Reeves-Taylor). Дата на раждане: 27.9.1965 г. Националност: либерийска. Друга информация: бивша съпруга на бившия президент Charles Taylor. Бивш постоянен представител на Либерия в Международната морска организация. Бивш висш член на либерийското правителство“, се заменя от:

„Agnes Reeves Taylor (известна също като Agnes Reeves-Taylor). Дата на раждане: 27.9.1965 г. Националност: либерийска. Друга информация: a) бивша съпруга на бившия президент Charles Taylor, която поддържа връзките си с него: б) бивш постоянен представител на Либерия в Международната морска организация. Бивш висш член на либерийското правителство. в) понастоящем живее в Обединеното кралство.“

(4)

Записът „Charles Ghankay Taylor (известен също като Charles MacArthur Taylor). Дата на раждане: a) 1.9.1947 г., б) 28.1.1948 г. Друга информация: бивш президент на Либерия“ се заменя от:

„Charles Ghankay Taylor (известен също като a) Charles MacArthur Taylor, б) Jean-Paul Some, в) Jean-Paul Sone). Дата на раждане: a) 1.9.1947 г., б) 28.1.1948 г. Друга информация: a) бивш президент на Либерия, б) понастоящем посъдим в Хага.“

(5)

Записът „Charles „Chuckie“ Taylor (младши). Друга информация: син на бившия президент Charles Taylor“ се заменя със следното:

„Charles Taylor (младши) (известен също като a) Chuckie Taylor б) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, в) Junior Charles Taylor II). Друга информация: a) сътрудник, съветник и син на бившия либерийски президент Charles Taylor и поддържащ връзките си с него, б) понастоящем подсъдим в САЩ).“


ДИРЕКТИВИ

6.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/28


ДИРЕКТИВА 2008/99/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 19 ноември 2008 година

относно защитата на околната среда чрез наказателно право

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

В съответствие с член 174, параграф 2 от Договора политиката на Общността в областта на околната среда има за цел постигането на високо равнище на защита.

(2)

Общността е загрижена от увеличаването на нарушенията спрямо околната среда и техните последици, които все повече се разпростират отвъд границите на държавите, в които са извършени нарушенията. Тези нарушения застрашават околната среда и следователно изискват съответен отговор.

(3)

Опитът сочи, че съществуващите системи от санкции не са достатъчни, за да се постигне пълно спазване на законите за защита на околната среда. Това спазване може и следва да бъде подсилено от наличието на наказателноправни санкции, които показват обществено неодобрение от качествено различен характер в сравнение с административните санкции или механизмите за компенсация по гражданското право.

(4)

Общите правила относно престъпленията позволяват да се използват ефективни методи на разследване и взаимопомощ в рамките на държавите-членки и помежду им.

(5)

За да се постигне ефективна защита на околната среда, съществува особена нужда от по-възпиращи наказания за дейностите, увреждащи околната среда, които обикновено причиняват или е възможно да причинят значителна вреда на въздуха, включително стратосферата, на почвата, водата, животните или растенията, включително на опазването на видовете.

(6)

Неизпълнението на правно задължение, изискващо действие, може да има същите последици като активното поведение и поради това също следва да подлежи на съответно наказание.

(7)

Следователно такова поведение следва да се смята за престъпление в цялата Общност, когато е извършено умишлено или при груба небрежност.

(8)

Изброените в приложенията към настоящата директива законодателни актове съдържат разпоредби, които следва да са санкционирани с наказателноправни мерки, за да се гарантира пълна ефективност на правилата за опазване на околната среда.

(9)

Задълженията по настоящата директива се отнасят единствено до разпоредбите на законодателните актове, включени в приложенията към настоящата директива, от които произтича задължение за държавите-членки при изпълнението на това законодателство да предвидят забранителни мерки.

(10)

Настоящата директива задължава държавите-членки да предвидят в националното си законодателство наказателноправни санкции за сериозни нарушения на разпоредбите на законодателството на Общността, отнасящо се до опазването на околната среда. Настоящата директива не поражда задължения по отношение на прилагането на такива наказания или на друга съществуваща система на правоприлагане в конкретни случаи.

(11)

Настоящата директива не засяга други режими на отговорност за увреждане на околната среда по законодателството на Общността или национално законодателство.

(12)

Тъй като настоящата директива предвижда минимални правила, държавите-членки могат да приемат или запазят съществуващите по-строги мерки по отношение на ефективната защита на околната среда чрез наказателното право. Такива мерки трябва да бъдат съвместими с Договора.

(13)

Държавите-членки предоставят на Комисията информация относно изпълнението на настоящата директива, за да ѝ позволят да оцени ефекта от тази директива.

(14)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно осигуряването на по-ефективна защита на околната среда, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и съответно поради мащаба и последиците на настоящата директива може по-добре да бъде постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(15)

Когато се приема последващо законодателство в областта на околната среда, то следва, където е подходящо, да посочва, че ще се прилага настоящата директива. При необходимост член 3 следва да бъде изменен.

(16)

Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално от Хартата за основните права на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Предмет

Настоящата директива установява мерки, свързани с наказателното право, с цел по-ефективна защита на околната среда.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива:

а)

„противозаконно“ означава нарушение на:

i)

законодателни актове, приети на основание на Договора за ЕО и изброени в приложение А, или

ii)

по отношение на дейности, попадащи в обхвата на Договора за Евратом — законодателни актове, приети по силата на Договора за Евратом и изброени в приложение Б, или

iii)

закон или административна разпоредба на държава-членка или решение на компетентен орган на държава-членка, с които се прилага законодателството на Общността, посочено в подточка i) или ii);

б)

„защитени видове от дивата флора и фауна“ са:

i)

за целите на член 3, буква е) — видовете, изброени във:

приложение IV към Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (3);

приложение I към Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици (4), както и видовете, посочени в член 4, параграф 2 от нея;

ii)

за целите на член 3, буква ж) — видовете, изброени в приложение А или Б към Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (5);

в)

„местообитание в защитена зона“ означава всяко местообитание на вид, за който даден район е класифициран като специална защитена зона съгласно член 4, параграф 1 или 2 от Директива 79/409/ЕИО, или всяко естествено местообитание или местообитание на вид, за който дадена територия е определена като специална защитена зона съгласно член 4, параграф 4 от Директива 92/43/ЕИО;

г)

„юридическо лице“ означава всеки правен субект, който притежава такъв статут според приложимото национално право, с изключение на държавите или публичните органи, упражняващи държавновластнически правомощия, и публичните международни организации.

Член 3

Престъпления

Държавите-членки гарантират, че следните деяния съставляват престъпление, когато са противозаконни и са извършени умишлено или при груба небрежност:

а)

изпускането, емисията или влагането на известно количество материали или йонизиращо лъчение във въздуха, почвата или водата, което причинява или може да причини смърт или сериозни увреждания на което и да е лице или значителни вреди на качеството на въздуха, качеството на почвата или качеството на водата, или на животните или растенията;

б)

събирането, транспортирането, възстановяването или обезвреждането на отпадъци, включително надзора над тези операции, както и последваща поддръжка на съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително действията, предприети като търговец или като посредник (управление на отпадъци), които причиняват или могат да причинят смърт или сериозни увреждания на което и да е лице или значителни вреди на качеството на въздуха, качеството на почвата или качеството на водата, или на животните или растенията;

в)

превозът на отпадъци, когато тази дейност попада в обхвата на член 2, параграф 35 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (6) и се предприема спрямо количества, които не са незначителни, независимо дали се извършва с един или с няколко превоза, които изглеждат свързани;

г)

експлоатацията на инсталация, в която се провежда опасна дейност или в която се съхраняват или употребяват опасни вещества или препарати и която причинява или може да причини извън инсталацията смърт или сериозни увреждания на което и да е лице или значителни вреди на качеството на въздуха, качеството на почвата или качеството на водата, или на животните или растенията;

д)

производството, обработката, боравенето, употребата, държането, съхранението, транспортирането, вносът, износът или обезвреждането на ядрени материали или други опасни радиоактивни вещества, които причиняват или могат да причинят смърт или сериозни увреждания на което и да е лице или значителни вреди на качеството на въздуха, качеството на почвата или качеството на водата, или на животните или растенията;

е)

убиването, унищожаването, притежанието или придобиването на екземпляри от защитени видове от дивата флора или фауна, освен в случаите, когато с деянието се засягат незначителни количества от такива видове и то оказва незначително въздействие върху статуса на опазване на видовете;

ж)

търговия с екземпляри от защитени видове от дивата флора или фауна или техни части или продукти, освен в случаите, когато с деянието се засягат незначителни количества от тези видове и то оказва незначително въздействие върху статуса на опазване на такива видове;

з)

всяко деяние, което причинява значително влошаване на състоянието на местообитание в рамките на защитена територия;

и)

производството, вносът, износът, пускането на пазара или употребата на озоноразрушаващи вещества.

Член 4

Подбудителство и помагачество

Държавите-членки гарантират, че подбудителството и помагачеството в умишлено деяние, посочено в член 3, са наказуеми като престъпление.

Член 5

Наказания

Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че престъпленията, посочени в членове 3 и 4, са наказуеми с ефективни, пропорционални и възпиращи наказателноправни санкции.

Член 6

Отговорност на юридическите лица

1.   Държавите-членки гарантират, че юридическите лица могат да бъдат подвеждани под отговорност за престъпленията, посочени в членове 3 и 4, когато тези престъпления са извършени в тяхна полза от лице на ръководна позиция в рамките на юридическото лице, действащо индивидуално или като част от орган на юридическо лице, въз основа на:

а)

мандат за представляване на юридическото лице,

б)

правомощие за взимане на решения от името на юридическото лице; или

в)

правомощие за упражняване на контрол в рамките на юридическото лице.

2.   Държавите-членки гарантират също така, че юридическо лице може да бъде подвеждано под отговорност в случаите, когато липсата на надзор или контрол от страна на лице, посочено в параграф 1, е направила възможно извършването на престъпление, посочено в членове 3 и 4, в полза на юридическото лице от лице на негово подчинение.

3.   Отговорността на юридически лица съгласно параграфи 1 и 2 не изключва наказателно преследване на физически лица, които са извършители, подбудители или съучастници в престъпленията, посочени в членове 3 и 4.

Член 7

Наказания за юридическите лица

Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че юридическо лице, подведено под отговорност за нарушение по смисъла на член 6, се наказва с ефективни, пропорционални и възпиращи наказания.

Член 8

Транспониране

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива преди 26 декември 2010 г.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното си законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива, и таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Член 9

Влизане в сила

Настоящата директива влиза сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 10

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 19 ноември 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J.-P. JOUYET


(1)  ОВ C 10, 15.1.2008 г., стр. 47.

(2)  Становище на Европейския парламент от 21 май 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 24 октомври 2008 г.

(3)  ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.

(4)  ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ А

Списък на законодателните актове на Общността, приети на основание на Договора за ЕО, нарушението на които представлява противозаконно деяние съгласно член 2, буква а), подточка i) от настоящата директива

Директива 70/220/ЕИО на Съвета от 20 март 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които трябва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха с емисии от моторните превозни средства (1),

Директива 72/306/ЕИО на Съвета от 2 август 1972 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които следва да се предприемат срещу емисията на замърсители от дизеловите двигатели, предназначени за употреба в превозните средства (2),

Директива 75/439/ЕИО на Съвета от 16 юни 1975 г. относно обезвреждането на отработени масла (3),

Директива 76/160/ЕИО на Съвета от 8 декември 1975 г. относно качеството на водите за къпане (4),

Директива 76/769/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (5),

Директива 77/537/ЕИО на Съвета от 28 юни 1977 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които трябва да се вземат срещу емисиите на замърсяващи вещества от дизелови двигатели, предназначени за селскостопанските или горските колесни трактори (6),

Директива 78/176/ЕИО на Съвета от 20 февруари 1978 г. относно отпадъци от производството на титанов диоксид (7),

Директива 79/117/ЕИО на Съвета от 21 декември 1978 г. относно забраната за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита, съдържащи някои активни вещества (8),

Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици (9),

Директива 82/176/ЕИО на Съвета от 22 март 1982 г. относно пределно допустимите стойности и целевите показатели за качество за заустванията на живак от отрасъла на хлор-алкална електролиза (10),

Директива 83/513/ЕИО на Съвета от 26 септември 1983 г. относно пределно допустимите стойности и целевите показатели за качество за заустванията на кадмий (11),

Директива 84/156/ЕИО на Съвета от 8 март 1984 г. за граничните стойности и целевите показатели за качество за изхвърлянията на живак от други отрасли, освен този на хлор-алкалната електролиза (12),

Директива 84/360/ЕИО на Съвета от 28 юни1984 г. относно борбата със замърсяването на въздуха от промишлени инсталации (13),

Директива 84/491/ЕИО на Съвета от 9 октомври 1984 г. относно пределно допустимите стойности и целевите показатели за качество за заустванията на хексахлорциклохексан (14),

Директива 85/203/ЕИО на Съвета от 7 март 1985 г. относно стандартите за качество на въздуха по отношение на азотните диоксиди (15),

Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието (16),

Директива 86/280/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. относно граничните стойности и целевите показатели за качество за заустванията на някои опасни вещества от списък I от приложението към Директива 76/464/ЕИО (17),

Директива 87/217/ЕИО на Съвета от 19 март 1987 г. относно предотвратяването и намаляването на замърсяването на околната среда с азбест (18),

Директива 90/219/ЕИО на Съвета от 23 април 1990 г. относно работа с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия (19),

Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (20),

Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (21),

Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (22),

Директива 91/689/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. относно опасните отпадъци (23),

Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (24),

Директива 92/112/ЕИО на Съвета от 15 декември 1992 г. относно процедурите за хармонизиране на програмите за намаляване и евентуално премахване на замърсяването, причинявано от отпадъците от производството на титанов двуокис (25),

Директива 94/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 1994 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно плавателни съдове с развлекателна цел: разпоредбите са изменени с Директива 2003/44/ЕО (26),

Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (27),

Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно ограничаването на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани при съхранението и превоза на бензини от терминали до бензиностанции (28),

Директива 96/49/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на железопътния превоз на опасни товари (29),

Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ) (30),

Директива 96/62/ЕО на Съвета от 27 септември 1996 г. относно оценката и управлението на качеството на околния въздух (31),

Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (32),

Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1997 г. относно сближаване законодателствата на държавите-членки във връзка с мерките за ограничаване емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани в извънпътна подвижна техника (33),

Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (34),

Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (35),

Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно качеството на бензиновите и дизеловите горива (36),

Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (37),

Директива 1999/13/ЕО на Съвета от 11 март 1999 г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични разтворители в определени дейности и инсталации (38),

Директива 1999/30/ЕО на Съвета от 22 април 1999 г. относно пределно допустимите стойности за серен двуоксид, азотен двуоксид и азотни оксиди, прахови частици и олово в околния въздух (39),

Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (40),

Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива (41),

Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства (42),

Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (43),

Директива 2000/69/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2000 г. относно пределно допустимите стойности за бензин и въглероден оксид в атмосферния въздух (44),

Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 г. относно изгарянето на отпадъците (45),

Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (46),

Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда (47),

Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации (48),

Директива 2002/3/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2002 г. относно озона в атмосферния въздух (49),

Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (50),

Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (51),

Директива 2004/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно съдържанието на арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух (52),

Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите (53),

Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители (54),

Директива 2005/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 септември 2005 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които трябва да се предприемат срещу емисиите на газообразни и механични замърсители от дизелови двигатели, използвани в превозните средства, и емисиите на газообразни замърсители от бензинови двигатели, зареждани с гориво от природен газ или втечнен нефтен газ, използвани в превозните средства (55),

Директива 2005/78/ЕО на Комисията от 14 ноември 2005 г. относно изпълнение на Директива 2005/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване законодателствата на държавите-членки относно мерките, които трябва да бъдат взети срещу емисии от замърсяващи газове и частици от двигатели за превозни средства с компресионно запалване, и емисии от замърсяващи частици от двигатели за превозни средства с принудително запалване, използващи гориво природен газ или втечнен нефтен газ, и за изменение на приложения I, II, III, IV и VI към нея (56),

Директива 2006/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. за управление качеството на водите за къпане (57),

Директива 2006/11/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. относно замърсяване, причинено от определени опасни вещества, изпуснати във водната околна среда на Общността (58),

Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно отпадъците (59),

Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии (60),

Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно емисиите на климатични системи в моторни превозни средства (61),

Директива 2006/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно качеството на сладките води, които се нуждаят от опазване или подобряване с цел да бъдат годни за живота на рибите (62),

Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори (63),

Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им (64),

Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (65),

Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (66),

Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (67),

Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията от 29 ноември 2007 г. относно износа за оползотворяване на някои отпадъци, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, в някои страни, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага (68),

Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (69).


(1)  ОВ L 76, 6.4.1970 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 190, 20.8.1972 г., стp. 1.

(3)  ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 23.

(4)  ОВ L 31, 5.2.1976 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 201.

(6)  ОВ L 220, 29.8.1977 г., стр. 38.

(7)  ОВ L 54, 25.2.1978 г., стp. 19.

(8)  ОВ L 33, 8.2.1979 г., стp. 36.

(9)  ОВ L 103, 25.4.1979 г., стp. 1.

(10)  ОВ L 81, 27.3.1982 г., стp. 29.

(11)  ОВ L 291, 24.10.1983 г., стp. 1.

(12)  ОВ L 74, 17.3.1984 г., стp. 49.

(13)  ОВ L 188, 16.7.1984 г., стр. 20.

(14)  ОВ L 274, 17.10.1984 г., стp. 11.

(15)  ОВ L 87, 27.3.1985 г., стp. 1.

(16)  ОВ L 181, 4.7.1986 г., стр. 6.

(17)  ОВ L 181, 4.7.1986 г., стр. 16.

(18)  ОВ L 85, 28.3.1987 г., стp. 40.

(19)  ОВ L 117, 8.5.1990 г., стp. 1.

(20)  ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40.

(21)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(22)  ОВ L 375, 31.12.1991 г., стp. 1.

(23)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20.

(24)  ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.

(25)  ОВ L 409, 31.12.1992 г., стp. 11.

(26)  ОВ L 214, 26.8.2003 г., стр. 18.

(27)  ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10.

(28)  ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 24.

(29)  ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 25.

(30)  ОВ L 243, 24.9.1996 г., стp. 31.

(31)  ОВ L 296, 21.11.1996 г., стp. 55.

(32)  ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13.

(33)  ОВ L 59, 27.2.1998 г., стр. 1.

(34)  ОВ L 61, 3.3.1997 г., стp. 1.

(35)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стp. 1.

(36)  ОВ L 350, 28.12.1998 г., стp. 58.

(37)  ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32.

(38)  ОВ L 85, 29.3.1999 г., стр. 1.

(39)  ОВ L 163, 29.6.1999 г., стp. 41.

(40)  ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1.

(41)  ОВ L 121, 11.5.1999 г., стp. 13.

(42)  ОВ L 269, 21.10.2000 г., стp. 34.

(43)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стp. 1.

(44)  ОВ L 313, 13.12.2000 г., стp. 12.

(45)  ОВ L 332, 28.12.2000 г., стp. 91.

(46)  ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 1.

(47)  ОВ L 106, 17.4.2001 г., стp. 1.

(48)  ОВ L 309, 27.11.2001 г., стp. 1.

(49)  ОВ L 67, 9.3.2002 г., стp. 14.

(50)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19.

(51)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стp. 24.

(52)  ОВ L 23, 26.1.2005 г., стp. 3.

(53)  ОВ L 104, 8.4.2004 г., стp. 1.

(54)  ОВ L 158, 30.4.2004 г., стp. 7.

(55)  ОВ L 275, 20.10.2005 г., стp. 1.

(56)  ОВ L 313, 29.11.2005 г., стp. 1.

(57)  ОВ L 64, 4.3.2006 г., стp. 37.

(58)  ОВ L 64, 4.3.2006 г., стp. 52.

(59)  ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.

(60)  ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 15.

(61)  ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 12.

(62)  ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 20.

(63)  ОВ L 266, 26.9.2006 г., стр. 1.

(64)  ОВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 19.

(65)  ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 1.

(66)  ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1.

(67)  ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1.

(68)  ОВ L 316, 4.12.2007 г., стр. 6.

(69)  ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Списък на законодателните актове на Общността, приети на основание на Договора за Евратом, нарушението на които представлява противозаконно деяние съгласно член 2, буква а), подточка ii) от настоящата директива

Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. за постановяване на основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение (1);

Директива 2003/122/Евратом на Съвета от 22 декември 2003 г. относно контрола на високоактивните закрити радиоактивни източници и безстопанствените източници (2);

Директива 2006/117/Евратом на Съвета от 20 ноември 2006 г. за надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво (3).


(1)  ОВ L 159, 29.6.1996 г., стp. 1.

(2)  ОВ L 346, 31.12.2003 г., стp. 57.

(3)  ОВ L 337, 5.12.2006 г., стp. 21.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

6.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/38


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 27 ноември 2008 година

за изменение на части 1 и 2 на Шенгенската консултативна мрежа (технически спецификации)

(2008/910/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 789/2001 на Съвета от 24 април 2001 г. за запазване на изпълнителни правомощия на Съвета във връзка с някои подробни разпоредби и практически процедури за разглеждане на молби за визи (1), и по-специално член 1, параграф 2 от него,

като взе предвид инициативата на Република Словения,

като има предвид, че:

(1)

Мрежата „Vision“ е създадена с цел да позволи извършването на справки между централните органи на държавите партньори относно заявления за визи, подадени от граждани на чувствителни страни.

(2)

За да се постигне прагматичен подход и да се избегне претоварване на Шенгенската консултативна мрежа поради изпращането на голям брой съобщения за грешка, когато изглежда, че временно няма достъп до агент за трансфер на съобщения (МТА) на държава-членка, процедурата за повторно изпращане следва да се измени.

(3)

За да се избегне несъгласувано използване на различни кодове за отделните видове визи, което може да доведе до погрешно тълкуване при Шенгенската процедура за справки, е необходим общ подход за визи D + C, когато те са предмет на процедурата за справки.

(4)

Като се вземе предвид приносът на отделни държави-членки и за да се опрости Шенгенската процедура за справки, следва да се използва един-единствен код за всеки вид виза.

(5)

Необходимо е да се актуализират техническите спецификации на Шенгенската консултативна мрежа, за да се гарантира, че те отразяват тези промени.

(6)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Дания не участва в приемането на настоящото решение, не е обвързана от него, нито от неговото прилагане. Тъй като настоящото решение се основава на достиженията на правото от Шенген съгласно разпоредбите на част трета, дял IV от Договора за създаване на Европейската общност, Дания, в съответствие с член 5 от посочения протокол, следва да реши в срок от шест месеца след приемането на настоящото решение дали ще го въведе в своето национално право.

(7)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящото решение представлява развитие на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоциирането на тези две държави в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген (2), които попадат в обхвата на член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО на Съвета (3) относно определени условия по прилагането на това споразумение.

(8)

По отношение на Швейцария настоящото решение представлява развитие на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (4), които попадат в обхвата на член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО на Съвета, четен във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета (5) относно сключването, от името на Общността, на това споразумение.

(9)

По отношение на Лихтенщайн настоящото решение представлява развитие на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола, подписан между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в обхвата на член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО на Съвета, четен във връзка с член 3 от Решение 2008/261/ЕО на Съвета (6) относно подписването, от името на Общността, и относно предварителното прилагане на определени разпоредби на този протокол.

(10)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва, в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (7); следователно Обединеното кралство не участва в приемането му, не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(11)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва, в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (8); следователно Ирландия не участва в приемането му, не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(12)

По отношение на Кипър настоящото решение представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или е свързан с тях по друг начин по смисъла на член 3, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г.

(13)

Настоящото решение представлява акт, който се основава на достиженията на правото то Шенген или е свързан с тях по друг начин по смисъла на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Част 1 на Шенгенската консултативна мрежа (технически спецификации) се изменя, както е посочено в приложение I.

Член 2

Част 2 на Шенгенската консултативна мрежа (технически спецификации) се изменя, както е посочено в приложение II.

Член 3

Настоящото решение се прилага от 1 февруари 2009 г.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

Съставено в Брюксел на 27 ноември 2008 година.

За Съвета

Председател

M. ALLIOT-MARIE


(1)  ОВ L 116, 26.4.2001 г., стр. 2.

(2)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(3)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(4)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(5)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 83, 26.3.2008 г., стр. 3.

(7)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(8)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Част 1 на Шенгенската консултативна мрежа (технически спецификации) се изменя, както следва:

1.

точка 1.2 се заменя със следното:

„1.2.   AVAILABILITY OF THE TOTAL SYSTEM

As a matter of principle Vision is designed as a system running 24 hours a day, seven days a week. In the event of one of the connections breaking down, the MTA, the user agent, and if necessary, the national application, should have the capacity to store the data to be sent or received via the network for several days. Consequently, bearing in mind the estimated daily traffic and the potential increases in traffic due to political decisions on visa matters, the MTA, the user agent, and where necessary, the national application, must meet the following minimum requirements.

In addition, the MTA, the user agent and the national application must be able to cope with possible breakdowns of other partner systems. They must resend messages which have not been delivered, but not overload other partner systems by, for example, unnecessary repetition of messages which are thought to have been lost.“

2.

точка 1.2.1 се заменя със следното:

„1.2.1.   Strategy to avoid and reduce breakdown-related disruption

If the system breaks down, operation must be resumed within 24 hours. To ensure that operations are resumed, the following minimum undertakings apply:

The Schengen States are required to have a service contract guaranteeing repairs to, and/or replacement of, hardware and software.

The Schengen States are required to have a backup system.

The Schengen States are required to equip their MTA with a preventative peripheral device to compensate any power malfunctions.

The Schengen States are required to guarantee that MTA and applications hardware and software are not cut off for any reason other than breakdown or maintenance. In case of regular maintenance, such as database backups, the maintenance slot shall not exceed a maximum of two hours.

The Schengen States are to guarantee the availability of sufficient personnel during working hours to ensure operation of the MTA at the best possible rate.

The Schengen States are required to distinguish clearly between the test environment and the operational environment; adapting the test environment should not affect the operational equipment and vice versa.

Adaptations to the Schengen Consultation Network should always be tested in the test environment before being used in the operational environment.

In addition the system must be able to cope with the following amounts of data:

store the equivalent of two days operations, i.e. a maximum of 100 Megabytes;

send up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day;

receive up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day.

In addition, each Schengen State must distinguish between „retransmitting“ and „resending as a new message“. The term „re-send“ in the next chapters (especially 1.2.2) covers both cases, but the following distinction must be made:

„retransmitting“ means sending again the same message, usually subject to retransmission parameters of the MTA (e.g. sendmail, MS-Exchange, Lotus Notes). After each retransmission there are no more messages in the system, the first message is just transmitted again;

„resending as a new message“ means that a new message with the same content is prepared. The destination point might receive two different messages, but with the same content, if the first one was held in a queue somewhere.

Schengen States are invited to use the first possibility (retransmitting) wherever possible, to avoid the unnecessary multiplying of messages in the system.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Част 2 на Шенгенската консултативна мрежа (технически спецификации) се изменя, както следва:

1.

в точка 2.1.4, заглавие № 026 се заменя със следното:

„Heading № 026: Type of visa format: code (2)

Codification of the various types of visas defined in the Common Visa Instructions. The entire heading, or part of it, can be used for the visa sticker.

„B“

transit visas

„C“

short -stay visas

„DC“

long-stay visas valid concurrently as short-stay visas“;

2.

в точки 2.1.4 (Form A), 2.1.6 (Form C), 2.1.7 (Form F), съдържанието на ред 026 в петата колона на таблицата („Examples/Comments“) се заменя със следното:

„C {′B|′C′|′DC′}“.


Комисия

6.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/42


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 ноември 2008 година

за съставяне на списък на растителни вещества, препарати и комбинации от тях за използване в традиционни растителни лечебни продукти

(нотифицирано под номер C(2008) 6933)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/911/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (1), и по-специално член 16, буква е) от нея,

като взе предвид становищата на Европейската агенция по лекарствата, формулирани на 7 септември 2007 г. от Комитета по растителните лекарствени продукти,

като има предвид, че:

(1)

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare и Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung удовлетворяват изискванията, определени в Директива 2001/83/ЕО. Foeniculum vulgare Milller Subsp. Vulgare Var. Vulgare и Foeniculum Vulgare Miller Subsp. Vulgare Var. Dulce (Miller) Thellung могат да се смятат за растителни вещества, растителни препарати и комбинации от тях.

(2)

Следователно е целесъобразно да се състави списък на растителните вещества, препарати и комбинации от тях за използване в традиционни растителни лечебни продукти, в чийто състав влизат съставката Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare и съставката Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung.

(3)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по лекарствени продукти за хуманна употреба,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В приложение I се определя списък на растителните вещества, препаратите и комбинациите от тях за използване в традиционни растителни лечебни продукти, в чийто състав влизат съставката Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare и съставката Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung.

Член 2

Показанията, установените концентрации и дозировката, пътят на въвеждане и друга информация, необходима за безопасното използване като традиционен растителен лекарствен продукт на Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare и Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung са определени в приложение II към настоящото решение.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 21 ноември 2008 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на растителните вещества, препарати и комбинации от тях за използване в традиционни растителни лекарствени продукти, съставен в съответствие с член 16, буква е) от Директива 2001/83/ЕО, изменена с Директива 2004/24/ЕО

 

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (горчиво резене, плод)

 

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (сладко резене, плод)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

A.   ВЪВЕЖДАНЕ В СПИСЪКА НА ОБЩНОСТТА НА FOENICULUM VULGARE MILLLER SUBSP. VULGARE VAR. VULGARE, FRUCTUS

Научно наименование на растението

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare

Ботаническо семейство

Apiaceae

Растително вещество

Горчиво резене

Общоприето наименование на всички официални езици на ЕС

 

BG (bălgarski): Горчиво резене, плод

 

CS (čeština): Plod fenyklu obecného pravého

 

DA (dansk): Fennikel, bitter

 

DE (Deutsch): Bitterer Fenchel

 

EL (elliniká): Μαραθόσπορος πικρός

 

EN (English): Bitter fennel, fruit

 

ES (español): Hinojo amargo, fruto de

 

ET (eesti keel): Mõru apteegitill, vili

 

FI (suomi): Karvasfenkoli, hedelmä

 

FR (français): Fruit de fenouil amer

 

HU (magyar): Keserűédeskömény-termés

 

IT (italiano): Finocchio amaro (o selvatico), frutto

 

LT (lietuvių kalba): Karčiųjų pankolių vaisiai

 

LV (latviešu valoda): Rūgtā fenheļa augļi

 

MT (malti): Bużbież morr, frotta

 

NL (nederlands): Venkelvrucht, bitter

 

PL (polski): Owoc kopru włoskiego (odmiana gorzka)

 

PT (português): Fruto de funcho amargo

 

RO (română): Fruct de fenicul amar

 

SK (slovenčina): Feniklový plod horký

 

SL (slovenščina): Plod grenkega navadnega komarčka

 

SV (svenska): Bitterfänkål, frukt

 

IS (íslenska): Bitur fennel aldin

 

NO (norsk): Fenikkel, bitter

Растителен препарат/растителни препарати

Резене, горчиво, изсушени стрити на прах (1) плодове

Монография за справка от Европейската фармакопея

Foeniculi amari fructus (01/2005:0824)

Показание/я

а)

Традиционен растителен лекарствен продукт за симптоматично лечение на леки спазматични стомашно-чревни оплаквания, включително подуване и метеоризъм.

б)

Традиционен растителен лекарствен продукт за симптоматично лечение на леки спазми, свързани с менструалния цикъл.

в)

Традиционен растителен лекарствен продукт, използван като отхрачващо средство за кашлица, свързана с простуда.

Продуктът е традиционен растителен лекарствен продукт, предназначен за употреба при посочените показания на основание единствено на продължителната употреба.

Вид традиция

Европейска, китайска

Установена концентрация

Вж. „Установена дозировка“

Установена дозировка

Възрастни

Единична доза

1,5—2,5 g (прясно (2)) стрити на прах плодове от резене в 0,25 l вряща вода (ври 15 минути) три пъти дневно като билков чай.

Юноши над 12 години, показание a)

Дозата за възрастни

Деца между 4 и 12 години, показание a)

Средна дневна доза

3—5 g (прясно) стрити на прах плодове под формата на билков чай, разделен на три дози, за краткосрочна употреба само при леки преходни симптоми (по-малко от една седмица)

Не се препоръчва употреба при деца под 4 години (вж. точка „Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба“).

Път на въвеждане

Перорално приложение

Продължителност на употребата или ограничения при продължителността на употребата

Възрастни

Юноши над 12 години, показание a)

Да не се приема повече от 2 седмици.

Деца между 4 и 12 години, показание a)

За краткосрочна употреба само при леки преходни симптоми (по-малко от една седмица).

Ако симптомите не изчезнат по време на употребата на лекарствения продукт, трябва да се потърси консултация с лекар или квалифицирано медицинско лице.

Друга информация, необходима за безопасната употреба

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество, към Apiaceae (Umbelliferae) (анасон, кимион, целина, кориандър и копър) или към анетол.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Поради липса на достатъчно данни не се препоръчва употреба при деца под 4-годишна възраст; в такива случаи трябва да бъде потърсен съвет от педиатър.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са съобщени.

Бременност и кърмене

Няма данни за употребата на плод от резене при бременни пациентки.

Не е известно дали съставките на резенето се отделят в кърмата.

Поради липса на достатъчно данни не се препоръчва употреба по време на бременност и кърмене.

Ефекти върху способността за управление на МПС и работата с машини

Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за управление на МПС и работата с машини.

Нежелани реакции

Могат да настъпят алергични реакции към резенето, които да засегнат кожата или дихателната система. Няма данни за честотата на такива реакции.

Ако настъпят други нежелани реакции, неописани по-горе, трябва да се консултирате с лекар или квалифицирано медицинско лице.

Предозиране

Не са съобщени случаи на предозиране.

Фармацевтични данни [ако е необходимо]

Не се прилага.

Фармакологични ефекти или ефикасност, считани за приемливи поради продължителна употреба или натрупан опит [ако са необходими за безопасната употреба на продукта]

Не се прилага.

Б.   ВЪВЕЖДАНЕ В СПИСЪКА НА ОБЩНОСТТА НАFOENICULUM VULGARE MILLLER SUBSP. VULGARE VAR. DULCE (MILLER) THELLUNG, FRUCTUS

Научно наименование на растението

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung

Ботаническо семейство

Apiaceae

Растително вещество

Сладко резене

Общоприето наименование на всички официални езици на ЕС

 

BG (bălgarski): Сладко резене, плод

 

CS (čeština): Plod fenyklu obecného sladkého

 

DA (dansk): Fennikel, sød

 

DE (Deutsch): Süßer Fenchel

 

EL (elliniká): Μαραθόσπορος γλυκύς

 

EN (English): Sweet fennel, fruit

 

ES (español): Hinojo dulce, fruto de

 

ET (eesti keel): Magus apteegitill, vili

 

FI (suomi): Makea fenkoli, hedelmä

 

FR (français): Fruit de fenouil doux

 

HU (magyar): Édesköménytermés

 

IT (italiano): Finocchio dolce (o romano), frutto

 

LT (lietuvių kalba): Saldžiųjų pankolių vaisiai

 

LV (latviešu valoda): Saldā fenheļa augļi

 

MT (malti): Bużbież ħelu, frotta

 

NL (nederlands): Venkelvrucht, zoet

 

PL (polski): Owoc kopru włoskiego (odmiana słodka)

 

PT (português): Fruto de funcho doce

 

RO (română): Fruct de fenicul dulce

 

SK (slovenčina): Feniklový plod sladký

 

SL (slovenščina): Plod sladkega navadnega komarčka

 

SV (svenska): Sötfänkål, frukt

 

IS (íslenska): Sæt fennel aldin

 

NO (norsk): Fenikkel, søt

Растителен препарат/растителни препарати

Резене, сладко, сушени стрити на прах (3) плодове.

Монография за справка от Европейската фармакопея

Foeniculi dulcis fructus (01/2005:0825)

Показание/я

а)

Традиционен растителен лекарствен продукт за симптоматично лечение на леки спазматични стомашно-чревни оплаквания, включително подуване и метеоризъм.

б)

Традиционен растителен лекарствен продукт за симптоматично лечение на леки спазми, свързани с менструалния цикъл.

в)

Традиционен растителен лекарствен продукт, използван като отхрачващо средство за кашлица, свързана с простуда.

Продуктът представлява традиционен растителен лекарствен продукт, предназначен за употреба при посочените показания на основание единствено на продължителната употреба.

Вид традиция

Европейска, китайска

Установена концентрация

Вж. „Установена дозировка“

Установена дозировка

Възрастни

Единична доза

1,5—2,5 g (прясно (4)) стрити на прах плодове от резене в 0,25 l вряща вода (ври 15 минути) три пъти дневно като билков чай.

Прах от резене: 400 mg 3 пъти дневно (максимум 2 g дневно)

Юноши над 12 години, показание a)

Дозата за възрастни

Деца между 4 и 12 години, показание a)

Средна дневна доза

3—5 g (прясно) стрити на прах плодове под формата на билков чай, разделен на три дози, за краткосрочна употреба само при леки преходни симптоми (по-малко от една седмица)

Не се препоръчва употреба при деца под 4 години (вж. точка „Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба“).

Път на въвеждане

Перорално приложение

Продължителност на употребата или ограничения при продължителността на употребата

Възрастни

Юноши над 12 години, показание a)

Да не се приема повече от 2 седмици.

Деца между 4 и 12 години, показание a)

За краткосрочна употреба само при леки преходни симптоми (по-малко от една седмица).

Ако симптомите не изчезнат по време на употребата на лекарствения продукт, трябва да се потърси консултация с лекар или квалифицирано медицинско лице.

Друга информация, необходима за безопасната употреба

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество, към Apiaceae (Umbelliferae) (анасон, кимион, целина, кориандър и копър) или към анетол.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Поради липса на достатъчно данни не се препоръчва употреба при деца под 4-годишна възраст; в такива случаи трябва да бъде потърсен съвет от педиатър.

Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са съобщени.

Бременност и кърмене

Няма данни за употребата на плод от резене при бременни пациентки.

Не е известно дали съставките на резенето се отделят в кърмата.

Поради липса на достатъчно данни не се препоръчва употреба по време на бременност и кърмене.

Ефекти върху способността за управление на МПС и работата с машини

Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за управление на МПС и работата с машини.

Нежелани реакции

Могат да настъпят алергични реакции към резенето, които да засегнат кожата или дихателната система. Няма данни за честотата на такива реакции.

Ако настъпят други нежелани реакции, неописани по-горе, трябва да се консултирате с лекар или квалифицирано медицинско лице.

Предозиране

Не са отбелязани случаи на предозиране.

Фармацевтични данни [ако е необходимо]

Не се прилага

Фармакологични ефекти или ефикасност, считани за приемливи поради продължителна употреба или натрупан опит [ако са необходими за безопасната употреба на продукта]

Не се прилага.


(1)  „Стрити на прах плодове“ включва също „счукани плодове“.

(2)  При приготвяне на стрити на прах плодове от резене за търговски цели заявителят трябва да извърши подходящо изпитване на стабилността, свързано със съдържанието на етерични масла.

(3)  „Стрити на прах плодове“ включва също „счукани плодове“.

(4)  При приготвяне на стрити на прах плодове от резене за търговски цели заявителят трябва да извърши подходящо изпитване на стабилността, свързано със съдържанието на етерични масла.


6.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/49


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2008 година

относно финансово участие на Общността за 2009 г. за определени референтни лаборатории на Общността в областта на контрола върху фуражите и храните

(нотифицирано под номер C(2008) 7283)

(само текстовете на испански, датски, немски, английски, френски, италиански, нидерландски и шведски език са автентични)

(2008/912/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 32, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

На референтните лаборатории на Общността в областта на контрола на фуражите и храните може да се предоставя финансова помощ от Общността съгласно член 28 от Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно разходите във ветеринарната област (2).

(2)

Регламент (ЕО) № 1754/2006 на Комисията от 28 ноември 2006 г. за определяне на подробни правила за отпускането на финансова помощ от Общността за референтни лаборатории на Общността за фуражи и храни и за ветеринарно-медицинския сектор (3) предвижда финансова помощ от Общността да се отпуска, ако одобрените работни програми се изпълняват ефективно и бенефициерите предоставят цялата необходима информация в рамките на определени срокове.

(3)

В съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 1754/2006 отношенията между Комисията и всяка референтна лаборатория на Общността са регламентирани от споразумение за партньорство, което е подкрепено от многогодишна работна програма.

(4)

Комисията направи оценка на работните програми и съответните прогнозни бюджети, представени за 2009 г. от референтните лаборатории на Общността.

(5)

Съобразно с това следва да бъде предоставено финансово участие на Общността на определените референтни лаборатории на Общността, за да се съфинансират техните дейности по изпълнението на функциите и задълженията, предвидени в Регламент (ЕО) № 882/2004. Финансовото участие на Общността следва да е в размер на 100 % от приемливите разходи, определени в Регламент (ЕО) № 1754/2006.

(6)

В Регламент (ЕО) № 1754/2006 се определят правилата за допускане до семинарите, които се организират от референтните лаборатории на Общността. С него се ограничава също така финансовата помощ до максимум 32 участника на семинар. Следва да се предоставят дерогации от това ограничение в съответствие с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1754/2006 на някоя референтна лаборатория на Общността, която се нуждае от подпомагане, за да се осигури присъствието на повече от 32 участника с оглед постигането на най-добър резултат от нейните семинари.

(7)

В съответствие с член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (4) програмите за унищожаване и контрол на болести по животните (ветеринарни мерки) се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Наред с това в член 13, втора алинея от посочения регламент се предвижда, че в надлежно обосновани извънредни случаи, за мерки и програми, обхванати в Решение 90/424/ЕИО, извършените разходи под формата на административни разходи и разходи за персонала от държавите-членки и бенефициерите на помощ от ЕФГЗ се поемат от фонда. За целите на финансовия контрол се прилагат членове 9, 36 и 37 от Регламент (ЕО) № 1290/2005.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Общността отпуска финансова помощ на Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP), на Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Франция, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, и по-специално за анализа и изследването на мляко и млечни продукти.

За периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. посочената финансова помощ не надвишава 223 031 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността отпуска финансова помощ на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посочената помощ не надвишава 23 000 EUR.

Член 2

1.   Общността отпуска финансова помощ на Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Нидерландия, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, и по-специално за анализа и изследването на зоонози (салмонела).

За периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. посочената финансова помощ не надвишава 337 509 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността отпуска финансова помощ на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посочената помощ не надвишава 31 072 EUR.

Член 3

1.   Общността отпуска финансова помощ на Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Vigo, Испания, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, и по-специално за мониторинга на морските биотоксини.

За периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. посочената финансова помощ не надвишава 325 000 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността отпуска финансова помощ на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посочената помощ не надвишава 42 560 EUR.

Член 4

1.   Общността отпуска финансова помощ на лабораторията към Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Обединено кралство, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, и по-специално за мониторинга на вирусното и бактериологичното заразяване на двучерупчестите мекотели.

За периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. посочената финансова помощ не надвишава 304 772 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността отпуска финансова помощ на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посочената помощ не надвишава 36 505 EUR.

Член 5

1.   Общността предоставя финансово участие на Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP), на Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Франция, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, и по-специално за анализа и изследването на Listeria monocytogenes.

За периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. посоченото финансово участие не надвишава 277 377 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността предоставя финансово участие на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посоченото финансово участие не надвишава 23 000 EUR.

Член 6

1.   Общността отпуска финансова помощ на Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP), на Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Франция, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, и по-специално за анализа и изследването на коагулаза-положителни Staphylococci, включително и Staphylococccus aureus.

За периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. посочената финансова помощ не надвишава 245 406 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността предоставя финансово участие на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посоченото финансово участие не надвишава 23 000 EUR.

Член 7

1.   Общността предоставя финансово участие на Istituto Superiore di Sanità (ISS), Рим, Италия, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, и по-специално за анализа и изследването на Escherichia coli, включително и веротоксигенни щамове на Е. Coli (VTEC).

За периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. посоченото финансово участие не надвишава 235 891 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността предоставя финансово участие на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посоченото финансово участие не надвишава 32 000 EUR.

Член 8

1.   Общността предоставя финансово участие на Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala, Швеция, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, и по-специално за мониторинга на Campylobacter.

За периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. посоченото финансово участие не надвишава 278 570 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността предоставя финансово участие на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посоченото финансово участие не надвишава 40 000 EUR.

Член 9

1.   Общността предоставя финансово участие на Istituto Superiore di Sanità (ISS), Рим, Италия, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, по отношение на анализа и изследването на паразити (по-специално Trichinella, Echinococcus и Anisakis).

За периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. посоченото финансово участие не надвишава 299 584 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността предоставя финансово участие на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посоченото финансово участие не надвишава 32 000 EUR.

Член 10

1.   Общността предоставя финансово участие на Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Копенхаген, Дания, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, и по-специално за мониторинга на антимикробната резистентност.

За периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. посоченото финансово участие не надвишава 436 345 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността предоставя финансово участие на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посоченото финансово участие не надвишава 24 000 EUR.

Член 11

1.   Общността предоставя финансово участие на Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Белгия, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, и по-специално за анализа и изследването на животински протеини във фуражите.

За периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. посоченото финансово участие не надвишава 566 999 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността предоставя финансово участие на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посоченото финансово участие не надвишава 30 000 EUR.

Член 12

1.   Общността отпуска финансова помощ на Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), Bilthoven, Нидерландия, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, и по-специално за остатъци от определени вещества, изброени в приложение I към Директива 96/23/ЕО на Съвета (5).

За периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. посочената финансова помощ не надвишава 447 000 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността отпуска финансова помощ на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посочената помощ не надвишава 30 000 EUR.

Член 13

1.   Общността отпуска финансова помощ на Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments, Fougères, Франция, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, и по-специално за остатъци от определени вещества, изброени в приложение I към Директива 96/23/ЕО.

За периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. посочената финансова помощ не надвишава 447 000 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността отпуска финансова помощ на лабораторията, посочена в параграф 1, за организация на семинари. Посочената помощ не надвишава 30 000 EUR.

Член 14

1.   Общността отпуска финансова помощ на Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Берлин, Германия, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, и по-специално за остатъци от определени вещества, изброени в приложение I към Директива 96/23/ЕО.

За периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. посочената финансова помощ не надвишава 447 000 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността отпуска финансова помощ на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посочената помощ не надвишава 30 000 EUR.

Член 15

1.   Общността отпуска финансова помощ на Istituto Superiore di Sanità, Рим, Италия, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, и по-специално за остатъци от определени вещества, изброени в приложение I към Директива 96/23/ЕО.

За периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. посочената финансова помощ не надвишава 260 000 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността отпуска финансова помощ на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посочената помощ не надвишава 26 000 EUR.

Член 16

1.   Общността отпуска финансова помощ на Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Обединено кралство, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в глава Б от приложение X към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета (6), и по-специално за мониторинг на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии.

За периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. посочената финансова помощ не надвишава 605 608 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността отпуска финансова помощ на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посочената помощ не надвишава 68 995 EUR.

3.   Чрез дерогация от член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1754/2006 лабораторията, посочена в параграф 1, има право да поиска финансова помощ за присъствието на максимум 50 участници на един от нейните семинари, посочени в параграф 2 от настоящия член.

Член 17

Общността предоставя финансово участие на Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg, Германия, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, и по-специално за анализа и изследването на остатъци от пестициди в храните от животински произход и стоките с високо съдържание на мазнини.

За периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. посоченото финансово участие не надвишава 198 900 EUR.

Член 18

1.   Общността предоставя финансово участие на Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Копенхаген, Дания, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, и по-специално за анализа и изследването на остатъци от пестициди в зърнените храни и фуражите.

За периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. посоченото финансово участие не надвишава 198 900 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността предоставя финансово участие на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посоченото финансово участие не надвишава 110 000 EUR.

3.   Чрез дерогация от член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1754/2006 лабораторията, посочена в параграф 1, има право да поиска финансова помощ за присъствието на максимум 110 участници на нейните семинари, посочени в параграф 2 от настоящия член.

Член 19

1.   Общността предоставя финансово участие на Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Испания, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, и по-специално за анализа и изследването на остатъците от пестициди в плодовете и зеленчуците, включително в стоките с високо водно и киселинно съдържание.

За периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. посоченото финансово участие не надвишава 440 840 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността предоставя финансово участие на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посоченото финансово участие не надвишава 10 000 EUR.

Член 20

Общността предоставя финансово участие на Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Щутгарт, Германия, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, и по-специално за анализа и изследването на остатъците от пестициди посредством методи за единични остатъчни вещества.

За периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. посоченото финансово участие не надвишава 332 000 EUR.

Член 21

1.   Общността предоставя финансово участие на Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Freiburg, Германия, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, и по-специално за анализа и изследването на диоксини и полихлорирани бифенили (ПХБ) във фуражите и храните.

За периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. посоченото финансово участие не надвишава 432 000 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността предоставя финансово участие на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посоченото финансово участие не надвишава 55 410 EUR.

Член 22

Финансовото участие на Общността, посочено в членове 1—21, е в размер на 100 % от приемливите разходи, определени в Регламент (ЕО) № 1754/2006.

Член 23

Адресати на настоящото решение са:

За мляко и млечни продукти: Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) към Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Франция,

За анализа и изследването на зоонози (салмонела): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Нидерландия,

За мониторинга на морски биотоксини: Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Estacion Maritima, s/n, 36200 Vigo, Испания,

За мониторинга на вирусното и бактериологичното заразяване на двучерупчестите мекотели: Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset, DT4 8UB, Обединено кралство,

За Listeria monocytogenes: Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP), към agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Франция,

За коагулаза-положителни Staphylococci, включително и Staphylococccus aureus: Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP), към Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Франция,

За Escherichia coli, включително и веротоксигенни E. Coli (VTEC): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Рим, Италия,

За Campylobacter: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, 751 89 Uppsala, Швеция,

За паразити (по-специално Trichinella, Echinococcus и Anisakis): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Рим, Италия,

За антимикробна резистентност: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 Copenhagen V, Дания,

За животински протеини във фуражите: Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, Белгия,

За остатъчни вещества: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Нидерландия,

За остатъчни вещества: Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Site de Fougères, BP 90203, 35302 Fougères, Франция,

За остатъчни вещества: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Postfach 100214, Mauerstrasse 39-42, 10562 Berlin, Германия,

За остатъчни вещества: Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Рим, Италия,

За трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ): Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Обединено кралство,

За анализа и изследването на остатъци от пестициди в храните от животински произход: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Германия,

За анализа и изследването на остатъци от пестициди в зърнените храни: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Department of Food Chemistry, Moerkhoej Bygade 19, 2860 Soeborg, Дания,

За анализа и изследването на остатъци от пестициди в плодовете и зеленчуците: Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Canada de San Urbano, 04120 Almeria, Испания,

За анализа и изследването на остатъците от пестициди посредством методи за единични остатъчни вещества: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 1206, Schaflandstrasse 3/2, 70736 Stuttgart, Германия,

За анализа и изследването на диоксини и полихлорирани бифенили (ПХБ) във фуражите и храните: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Германия.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19.

(3)  ОВ L 331, 29.11.2006 г., стр. 8.

(4)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10.

(6)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1.


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

6.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/55


РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2008/913/ПВР НА СЪВЕТА

от 28 ноември 2008 година

относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално членове 29, 31 и член 34, параграф 2, буква б) от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Расизмът и ксенофобията са преки нарушения на принципите на свобода, демокрация, зачитане на човешките права и основните свободи, както и на принципа на правовата държава, на които се основава Европейският съюз и които са общоприети от държавите-членки.

(2)

Планът за действие на Съвета и на Комисията за оптималните начини за изпълнение на разпоредбите на Договора от Амстердам относно установяването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие (2), заключенията на Европейския съвет в Тампере от 15 и 16 октомври 1999 г., резолюцията на Европейския парламент от 20 септември 2000 г. относно позицията на Европейския съюз на Световната конференция срещу расизма и текущото състояние в Съюза (3) и съобщението от Комисията до Съвета и Европейския парламент относно шестмесечната актуализация на таблицата за оценка на постигнатия напредък в процеса на създаване на пространство на „свобода, сигурност и правосъдие“ в Европейския съюз (втората половина на 2000 г.) приканват към действия в тази област. В програмата от Хага от 4 и 5 ноември 2004 г. Съветът припомня, че е твърдо решен да се противопостави на всяка форма на расизъм, антисемитизъм и ксенофобия, както това вече бе заявено от Европейския съвет през декември 2003 г.

(3)

Съвместно действие 96/443/ПВР от 15 юли 1996 г. относно борбата срещу расизма и ксенофобията (4) следва да бъде последвано от ново законодателно действие, което да отговори на необходимостта от по-нататъшно сближаване на законодателните и нормативните разпоредби на държавите-членки и от превъзмогване на пречките за ефикасно правно сътрудничество, които се дължат основно на различията между законодателните подходи в държавите-членки.

(4)

Както показват оценката на Съвместно действие 96/443/ПВР и работата, извършена в рамките на други международни организации, като Съвета на Европа, все още съществуват известни трудности в областта на правното сътрудничество, от което следва, че съществува необходимост от по-нататъшно сближаване на наказателните законодателства на държавите-членки, за да се гарантира прилагането на ясно и цялостно законодателство за ефикасна борба срещу расизма и ксенофобията.

(5)

Расизмът и ксенофобията представляват заплаха срещу групи лица, които са обект на подобно поведение. Необходимо е да се определи общ подход в областта на наказателното право в Европейския съюз към явления като расизъм и ксенофобия, за да се гарантира, че едно и също поведение представлява правонарушение във всички държави-членки, както и че ще бъдат предвидени ефективни, съразмерни и възпиращи наказания и санкции срещу физическите и юридическите лица, извършили или отговорни за подобни правонарушения.

(6)

Държавите-членки признават, че борбата срещу расизма и ксенофобията изисква различни видове мерки в цялостна рамка и не може да се ограничи с наказателноправни въпроси. Настоящото рамково решение се ограничава с борбата срещу особено сериозните форми на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право. Тъй като културните и правните традиции на държавите-членки се различават в известна степен, особено в тази област, пълно хармонизиране на националните законодателства понастоящем е невъзможно.

(7)

Терминът „произход“ се отнася предимно до лица или групи лица, чиито предци могат да бъдат идентифицирани въз основа на определени характеристики (например раса или цвят на кожата), като не е необходимо всички тези характеристики да бъдат налице. Въпреки това поради своя произход тези лица или групи лица могат да бъдат обект на омраза или насилие.

(8)

Терминът „религия“ се отнася в широк смисъл до лица, определени по отношение на техните религиозни убеждения или вярвания.

(9)

Терминът „омраза“ се отнася до омразата, основана на раса, цвят на кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност.

(10)

Настоящото рамково решение не възпрепятства държавите-членки да приемат разпоредби в националните си законодателства, разширяващи прилагането на член 1, параграф 1, букви в) и г) към престъпления, насочени срещу група лица, определени въз основа на критерии, различни от раса, цвят на кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност, като например социален статус или политически убеждения.

(11)

Следва да се гарантира, че разследванията и наказателното преследване на правонарушения, включващи прояви на расизъм и ксенофобия, не зависят от показанията или обвиненията на потърпевшите, които често са особено уязвими и не са склонни да започнат съдебно производство.

(12)

Сближаването на наказателното право следва да доведе до по-ефективна борба срещу правонарушения от расистки или ксенофобски характер чрез насърчаване на пълноценното и ефективно съдебно сътрудничество между държавите-членки. Проблемите, които могат да съществуват в тази област, следва да бъдат взети предвид от Съвета при разглеждането на настоящото рамково решение, за да се обсъди дали са необходими бъдещи стъпки в тази област.

(13)

Тъй като целта на настоящото рамково решение, а именно гарантирането на поне минимални ефективни, пропорционални и възпиращи наказателни санкции срещу правонарушения от расистки или ксенофобски характер във всички държави-членки, не може да бъде постигната в достатъчна степен от отделните държави-членки, тъй като правилата трябва да бъдат общи и съвместими, и като се има предвид, че тази цел може да бъде постигната по-добре на равнището на Европейския съюз, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 2 от Договора за Европейския съюз и изложен в член 5 от Договора за създаване на Европейската общност. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в последния член, настоящото рамково решение не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(14)

Настоящото рамково решение зачита основните права и спазва принципите, признати в член 6 от Договора за Европейския съюз и от Европейската конвенция за правата на човека, по-специално членове 10 и 11 от нея, и отразени в Хартата на основните права на Европейския съюз, в частност глави II и VI от нея.

(15)

Съображения, свързани със свободата на сдружаване и свободата на изразяване на мнение, и по-специално със свободата на печата и свободата на изразяване в други средства за масово осведомяване, са довели до въвеждането на процесуални гаранции в националното право на много държави-членки, както и на специални правила относно определянето или ограничаването на отговорността,

(16)

Съвместно действие 96/443/ПВР следва да се отмени, тъй като след влизането в сила на Договора от Амстердам, на Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (5), както и на настоящото рамково решение то вече не е актуално,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РАМКОВО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Правонарушения, свързани с расизма и ксенофобията

1.   Всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че изброените по-долу умишлени действия са наказуеми:

а)

публично подбуждане към насилие или омраза, насочено срещу група лица или член на такава група, определена по отношение на раса, цвят на кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност;

б)

извършване на посочено в буква а) действие чрез публично разпространение или раздаване на документи, снимки или други материали;

в)

публично оправдаване, отричане или грубо омаловажаване на престъпления на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, определени в членове 6, 7 и 8 от статута на Международния наказателен съд, което е насочено срещу група лица или член на такава група, определена по отношение на раса, цвят на кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност, когато действието е извършено по начин, който може да подтикне към насилие или омраза срещу такава група или член на такава група;

г)

публично оправдаване, отричане или грубо омаловажаване на престъпленията, определени в член 6 от Хартата на Международния военен трибунал, приложена към Лондонското споразумение от 8 август 1945 г., което е насочено срещу група лица или член на такава група, определена по отношение на раса, цвят на кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност, когато действието е извършено по начин, който може да подтикне към насилие или омраза срещу такава група или член на такава група.

2.   По смисъла на параграф 1 държавите-членки могат да изберат да накажат само действието, което или е извършено по начин, който може да наруши обществения ред, или е заплашително, обидно или оскърбително.

3.   По смисъла на параграф 1 понятието „религия“ следва да обхваща поне поведението, което е претекст за извършване на действия срещу група лица или член на такава група, определена по отношение на раса, цвят на кожата, произход, национална или етническа принадлежност.

4.   Всяка държава-членка може, при приемането на настоящото рамково решение или в по-късен момент, да направи декларация, която ще определи като наказуеми отричането или грубото омаловажаване на престъпленията, посочени в параграф 1, букви в) и/или г), само ако престъпленията, посочени в тези букви, са установени с окончателно решение на национален съдебен орган на съответната държава-членка и/или на международен съд, или само с окончателно решение на международен съд.

Член 2

Подбудителство и съучастничество

1.   Всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че подбуждането към извършване на действията, посочени в член 1, параграф 1, букви в) и г), е наказуемо.

2.   Всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че съучастничеството в извършване на посочените в член 1 действия е наказуемо.

Член 3

Наказания

1.   Всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че посочените в членове 1 и 2 действия са наказуеми с ефективни, пропорционални и възпиращи наказания.

2.   Всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че посочените в член 1 действия са наказуеми с максимални наказателни санкции поне от една до три години лишаване от свобода.

Член 4

Расистки и ксенофобски мотиви

За правонарушения, различни от посочените в членове 1 и 2, държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че расистките и ксенофобските мотиви са разглеждани като утежняващо обстоятелство или, при невъзможност, са взети под внимание от съдилищата при определяне на размера на санкциите.

Член 5

Отговорност на юридическите лица

1.   Всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че юридическите лица могат да бъдат подведени под отговорност за посочени в членове 1 и 2 действия, които са извършени в тяхна полза от всяко лице, действащо или индивидуално, или като член на орган на юридическото лице и упражняващо ръководна длъжност в него, на следните основания:

а)

пълномощие да представлява юридическото лице,

б)

правомощие да взима решения от името на юридическото лице, или

в)

правомощие да упражнява контрол в рамките на юридическото лице.

2.   Освен предвидените в параграф 1 от настоящия член случаи, всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че всяко юридическо лице може да бъде подведено под отговорност, когато липсата на надзор или контрол от страна на лице, посочено в параграф 1 от настоящия член, е довела до извършването на действия, посочени в членове 1 и 2, в полза на това юридическо лице от лице на негово подчинение.

3.   Съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия член отговорността на юридическото лице не изключва наказателноправни мерки срещу физически лица, които са извършители или съучастници в действие, посочено в членове 1 и 2.

4.   Под „юридическо лице“ се разбира всяка организация, която притежава такъв статут по силата на приложимото национално законодателство, с изключение на държави или другите обществени органи при упражняването на държавни функции, както и на публични международни организации.

Член 6

Санкции срещу юридически лица

1.   Всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че юридическо лице, подведено под отговорност по силата на член 5, параграф 1, подлежи на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, в това число наказателни или административни глоби, и евентуално други санкции, като например:

а)

мерки за отмяна на правото за ползване на държавни помощи или облаги;

б)

мерки за временна или постоянна забрана за упражняване на търговска дейност;

в)

поставяне под съдебен надзор;

г)

съдебна мярка за ликвидация.

2.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че юридическо лице, подведено под отговорност по силата на член 5, параграф 2, подлежи на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции или мерки.

Член 7

Конституционни норми и основни принципи

1.   Настоящото рамково решение не би могло по никакъв начин да накърни задължението за спазване на основните права и на основните правни принципи, включително свободата на изразяване на мнение и свободата на сдружаване, утвърдени в член 6 от Договора за създаване на Европейския съюз.

2.   Настоящото рамково решение не поражда задължение за държавите-членки да предприемат мерки, които противоречат на основни принципи, свързани със свободата на сдружаване и свободата на изразяване на мнение, по-специално със свободата на печата и свободата на изразяване в други средства за масово осведомяване, тъй като те произтичат от конституционни традиции или правила, уреждащи правата и задълженията на печата или другите средства за масово осведомяване, както и процесуалните гаранции за тях, когато тези правила се отнасят до определянето или ограничаването на отговорността.

Член 8

Възбуждане на разследване или наказателно преследване

Всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че разследванията или наказателното преследване на посочени в членове 1 и 2 действия не зависят от показания или обвинение от страна на потърпевшо лице, поне в най-тежките случаи, когато действието е извършено на нейна територия.

Член 9

Компетентност

1.   Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да установи своята компетентност по отношение на посочените в членове 1 и 2 действия, когато те са извършени:

а)

изцяло или частично на нейна територия;

б)

от неин гражданин; или

в)

в полза на юридическо лице, чието седалище се намира на територията на тази държава-членка.

2.   При установяване на своята компетентност съгласно параграф 1, буква а) всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че компетентността ѝ покрива и случаите, при които действието е извършено с помощта на информационна система и когато:

а)

нарушителят извършва действието, като се намира физически на нейна територия, независимо дали действието включва оборудване, инсталирано на информационна система, намираща се на нейна територия;

б)

действието включва оборудване, инсталирано на информационна система на нейна територия, независимо дали нарушителят извършва действието, като се намира физически на нейна територия.

3.   Всяка държава-членка може да реши, че няма да прилага или че ще прилага само при определени случаи или условия правилата за компетентност, установени в параграф 1, букви б) и в).

Член 10

Изпълнение и преразглеждане

1.   Държавите-членки вземат необходимите мерки за изпълнение на настоящото рамково решение до 28 ноември 2010 г.

2.   Преди тази дата държавите-членки внасят в генералния секретариат на Съвета и в Комисията текста на разпоредбите, чрез които въвеждат във вътрешните си законодателства задълженията, произтичащи от настоящото рамково решение. Въз основа на доклад, разработен на базата на тази информация, и на писмен доклад на Комисията Съветът до 28 ноември 2013 г. прави оценка на степента, в която държавите-членки са се съобразили с настоящото рамково решение.

3.   Преди 28 ноември 2013 г. Съветът преразглежда настоящото рамково решение. За подготовката на този преглед Съветът приканва държавите-членки да посочат дали са срещнали проблеми при съдебното сътрудничество по посочените в член 1, параграф 1 правонарушения. Съветът може да поиска освен това от Евроюст да представи доклад дали разликите между националните законодателства са довели до проблеми в съдебното сътрудничество между държавите-членки в тази област.

Член 11

Отмяна на Съвместно действие 96/443/ПВР

Съвместно действие 96/443/ПВР се отменя.

Член 12

Териториално приложение

Настоящото рамково решение се прилага в Гибралтар.

Член 13

Влизане в сила

Настоящото рамково решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2008 година.

За Съвета

Председател

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Становище от 29 ноември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ C 19, 23.1.1999 г., стр. 1.

(3)  ОВ C 146, 17.5.2001 г., стр. 110.

(4)  ОВ L 185, 24.7.1996 г., стр. 5.

(5)  ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22.


6.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/s3


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ

Институциите решиха, че занапред в техните текстове няма да се съдържа позоваване на последното изменение на цитираните актове.

Освен ако не е посочено друго, позоваванията на актове в публикуваните тук текстове се отнасят към актуалната версия на съответния акт.