ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 321

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
1 декември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1165/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно статистиката за селскостопанските животни и месото и за отмяна на директиви 93/23/ЕИО, 93/24/ЕИО и 93/25/ЕИО на Съвета  ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 571/88 на Съвета  ( 1 )

14

 

 

 

*

Съобщение за читателите (вж. страница 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

1.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1165/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 19 ноември 2008 година

относно статистиката за селскостопанските животни и месото и за отмяна на директиви 93/23/ЕИО, 93/24/ЕИО и 93/25/ЕИО на Съвета

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (1),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 93/23/ЕИО на Съвета от 1 юни 1993 г. относно статистическите изследвания, провеждани в свиневъдството (2), Директива 93/24/ЕИО на Съвета от 1 юни 1993 г. относно статистическите изследвания, които трябва да се извършват за отглежданите животни от рода на едрия рогат добитък (3), и Директива 93/25/ЕИО на Съвета от 1 юни 1993 г. относно статистическите изследвания, които трябва да се извършват за отглежданите животни от рода на дребния рогат добитък (4), бяха изменени няколко пъти. Сега са необходими по-нататъшни изменения и опростяване, затова от съображения за яснота, тези актове следва да бъдат заменени с един единствен акт.

(2)

С цел да се осигури правилното администриране на общата селскостопанска политика, особено що се отнася до пазарите на говеждо, телешко, свинско, овче, козе и птиче месо, Комисията изисква редовното събиране на данни за тенденциите при селскостопанските животни и производството на месо.

(3)

Регламент (ЕО) № 571/88 на Съвета от 29 февруари 1988 г. относно организирането на изследванията на Общността на структурата на земеделските стопанства (5) предвижда програма за провеждане на изследвания на Общността с цел изготвяне на статистически данни за структурата на земеделските стопанства до 2007 година.

(4)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (6) статистиките на всички държави-членки, предадени на Комисията, разбити по териториални единици, използват NUTS класификация. Именно поради това, за да се получи една сравнима регионална статистика, териториалните единици следва да бъдат дефинирани в съответствие с класификацията NUTS.

(5)

За да се ограничи тежестта върху държавите-членки, изискванията за данни по региони не следва да надвишават изискванията, установени с предишното законодателство (освен ако междувременно не са възникнали нови регионални нива) и данните по региони следва да бъдат незадължителни, когато броят на селскостопанските животни в региона е под определени прагове.

(6)

За да се улесни прилагането на настоящия регламент, е необходимо тясно сътрудничество между държавите-членки и Комисията, като това може да стане по-специално с помощта на Постоянния комитет за земеделска статистика, създаден с Решение 72/279/ЕИО на Съвета (7).

(7)

С цел да се осигури плавен преход от режима, приложим съгласно Директиви 93/23/ЕИО, 93/24/ЕИО и 93/25/ЕИО, настоящият регламент следва да позволи предоставянето на дерогация за период до една година, а по отношение на овцете и козите — до две години, за държавите-членки, в случаите когато прилагането на настоящия регламент от националните статистически системи би изисквало значителни адаптации и би създало съществени практически проблеми.

(8)

Мерките за изготвянето на статистика, предвидени в настоящия регламент, са необходими за извършване дейностите на Общността. Доколкото целта на настоящия регламент, а именно създаването на обща правна рамка за системно изготвяне на статистика на Общността за селскостопанските животни и месото в държавите-членки, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа за пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(9)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета от 17 февруари 1997 г. относно статистиката на Общността (8), който представлява референтната рамка за разпоредбите на настоящия регламент, за събирането на статистически данни е необходимо да бъдат спазени принципите на безпристрастност, които означават по-специално обективност и научна независимост, както и прозрачност, надеждност, актуалност, съотношение „стойност-ефикасност“ и поверителност на статистическата информация.

(10)

Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (9).

(11)

По-специално, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да изменя приложения I, II, IV и V. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО на Съвета.

(12)

Следователно Директиви 93/23/ЕИО, 93/24/ЕИО и 93/25/ЕИО следва да се отменят.

(13)

Постоянният комитет по земеделска статистика беше консултиран,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Целта на настоящия регламент е да установи обща правна рамка за системно изготвяне на статистика на Общността за селскостопанските животни и производството на месо в държавите-членки, и по-специално:

а)

статистика за животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце и кози;

б)

статистика за закланите животни: от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози и домашни птици; и

в)

прогнози за производството на месо от животни от рода на едрия рогат добитък, от свине, от овце и от кози.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)

„земеделско стопанство“ означава земеделско стопанство, както е определено в член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно изследвания на структурата на земеделските стопанства и проучване на земеделските производствени методи (10);

(2)

„извадково изследване“ означава извадково изследване, както е определено във член 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1166/2008;

(3)

терминът „животни от рода на едрия рогат добитък“ означава домашни животни от видовете Bos Taurus и Bubalus bubalis, включително хибридни видове като Beefalo;

(4)

терминът „свине“ означава домашни животни от вида Sus scrofa domesticа;

(5)

терминът „овце“ означава домашни животни от вида Ovis aries;

(6)

терминът „кози“ означава домашни животни от подвид Capra aegagrus hircus;

(7)

терминът „домашни птици“ означава домашни птици от видовете Gallus gallus (кокошки), Meleagris spр. (пуйки), Anas sp. и Cairina moschata (патици) и Anser anser dom (гъски). Включват се домашни птици от видовете Coturnix sрp. (пъдпъдъци), Phasianus sрp. (фазани), Numida meleagris dom (токачки), Columbinae sрp. (гълъби) и Struthio camelus (щрауси). То обаче изключва птици, които се отглеждат на закрито за ловни цели, а не за производство на месо;

(8)

терминът „кланица“ означава официално регистрирано и одобрено предприятие, където се колят и обработват животните, чието месо е предназначено за консумация от човека.

Други определения за целите на настоящия регламент са уредени в приложение I.

РАЗДЕЛ I

СТАТИСТИКА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ

Член 3

Обхват

1.   Всяка държава-членка изготвя статистика за броя на животните от рода на едрия рогат добитък, свине, овце и кози, отглеждани в земеделски стопанства на нейна територия.

2.   Държавите-членки, извършващи представителни изследвания, обхващат достатъчен брой земеделски стопанства, които да представляват най-малко 95 % от общата популация, както е определено според последно направеното изследване на структурата на земеделските стопанства.

Член 4

Честота и референтен период

1.   Статистика за едрия рогат добитък се изготвя два пъти в годината, като референтен е даден ден от май/юни и даден ден от ноември/декември. Държавите-членки, в които популацията от животни от рода на едрия рогат добитък е по-малка от 1 500 000 глави, могат да изготвят статистика само веднъж годишно, като референтен е даден ден от ноември/декември.

2.   Статистика за свинете се изготвя два пъти в годината, като референтен е даден ден от май/юни и даден ден от ноември/декември. Държавите-членки, в които популацията на свине е по-малка от 3 000 000 глави, могат да изготвят статистика само веднъж годишно, като референтен е даден ден от ноември/декември.

3.   Статистика за овцете се изготвя веднъж годишно, като референтен е даден ден от ноември/декември, от онези държави-членки, в които популацията от овце наброява 500 000 глави или повече.

4.   Статистика за козите се изготвя веднъж годишно, като референтен е даден ден от ноември/декември, от онези държави-членки, в които популацията от кози наброява 500 000 глави или повече.

Член 5

Категории

Статистика за селскостопанските животни се прави за категориите, посочени в приложение II.

Член 6

Точност

1.   Държавите-членки, които правят представителни изследвания, предприемат всички необходими действия, за да гарантират, че екстраполираните резултати от националното проучване отговарят на изискванията за точност, посочени в приложение III.

2.   Държава-членка, която реши да използва административни източници, предварително информира Комисията и предоставя подробна информация за използваните методи и за качеството на данните от този административен източник.

3.   Държава-членка, която реши да използва източници, различни от изследванията, гарантира, че информацията, получена от такива източници, е най-малко еднаква по качество с информацията, получена от статистически изследвания.

Член 7

Крайни срокове за предаване

1.   Държавите-членки предават на Комисията предварителни статистики за селскостопанските животни преди:

а)

15 септември на същата година относно статистиката за май/юни;

б)

15 февруари на следващата година относно статистиката за ноември/декември.

2.   Държавите-членки предават на Комисията окончателните статистики за селскостопанските животни преди:

а)

15 октомври на същата година относно статистиката за май/юни;

б)

15 май на следващата година относно статистиката за ноември/декември.

Член 8

Регионална статистика

За статистиките за ноември/декември се прави разбивка по NUTS 1 и NUTS 2 териториални единици, както са определени в Регламент (ЕО) № 1059/2003. По изключение те могат да бъдат предоставени само по NUTS 1-териториални единици за Германия и за Обединеното кралство. Статистиките не са задължителни за териториални единици, в които има по-малко от 75 000 глави животни от рода на едрия рогат добитък, 150 000 свине, 100 000 овце и 25 000 кози, ако тези териториални единици, взети заедно, представляват 5 % или по-малко от националната популация от съответния вид животни.

РАЗДЕЛ II

СТАТИСТИКА ЗА ЗАКЛАНИТЕ ЖИВОТНИ

Член 9

Обхват

Всяка държава-членка изготвя статистика за броя и трупното тегло на животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози и домашни птици, заклани в кланиците на нейната територия, чието месо се счита годно за консумация от човека. Заедно с това тя предоставя и приблизителни данни за закланите животни извън кланиците, така че статистиката да включва всички животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце и кози, заклани на нейната територия.

Член 10

Честота и референтен период

1.   Статистика за животните, заклани в кланиците, се изготвя всеки месец от всяка една държава-членка. Референтният период е календарен месец.

2.   Статистика за закланите животни извън кланиците се изготвя ежегодно от всяка една държава-членка. Референтният период е календарна година.

Член 11

Категории

Статистика за закланите животни се изготвя за категориите, уредени в приложение IV.

Член 12

Крайни срокове за предаване

Държавите-членки предават на Комисията статистиките:

а)

за животните, заклани в кланици — в срок 60 дни след посочения референтен период;

б)

за животните, заклани извън кланици — преди 30 юни на следващата година.

РАЗДЕЛ III

ПРОГНОЗИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕСО

Член 13

Обхват

Държавите-членки използват статистиката, посочена в раздели I и II, както и друга налична информация, за да изготвят прогнози за снабдяването с животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце и кози. Това снабдяване се изразява под формата на брутно вътрешно производство на месо, съответстващо на броя на закланите животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце и кози, плюс баланса от вътрешно-общностната и външната търговия с тези живи животни.

Член 14

Честота и референтен период

1.   Всяка държава-членка изготвя прогнози за животните от рода на едрия рогат добитък два пъти годишно. Държавите-членки, в които популацията от животни от рода на едрия рогат добитък наброява по-малко от 1 500 000 глави, могат да изготвят тeзи прогнози само веднъж годишно.

2.   Всяка държава членка изготвя прогнози за свинете два пъти годишно. Държавите-членки, в които популация от свине наброява по-малко от 3 000 000 глави, могат да изготвят такива прогнози само веднъж годишно.

3.   Прогнозите за овцете се правят веднъж годишно от онези държави-членки, в които популациите от овце наброяват 500 000 глави или повече.

4.   Прогнозите за козите се правят веднъж годишно от онези държави-членки, в които популациите от кози наброяват 500 000 глави или повече.

5.   Прогнозите обхващат:

а)

три шестмесечия за животни от рода на едрия рогат добитък и четири тримесечия за свине за онези държави-членки, които изготвят прогнози два пъти годишно;

б)

четири шестмесечия за животни от рода на едрия рогат добитък и шест тримесечия за свине за онези държави-членки, които изготвят прогнози един път годишно;

в)

две шестмесечия за овце и кози.

Член 15

Категории

Прогнозите се правят за категориите, посочени в приложение V.

Член 16

Крайни срокове за подаване

Държавите-членки предават на Комисията прогнозите за производство на месо:

а)

преди 15 февруари за прогнози за животни от рода на едрия рогат добитък от началото на първото шестмесечие на текущата година до края на първото шестмесечие на следващата година и преди 15 септември за прогнози от началото на второто шестмесечие на текущата година до края на второто шестмесечие на следващата година за онези държави-членки, които изготвят прогнози два пъти годишно;

б)

преди 15 февруари, за прогнози за животни от рода на едрия рогат добитък от началото на първото шестмесечие на текущата година до края на второто шестмесечие на следващата година за държави-членки, които изготвят прогнози един път в годината;

в)

преди 15 февруари за прогнози за свинете от началото на първото тримесечие до края на четвъртото тримесечие на текущата година и преди 15 септември за прогнози от началото на третото тримесечие на текущата година до края на второто тримесечие на следващата година за онези държави-членки, които изготвят прогнози два пъти годишно;

г)

преди 15 февруари за прогнози за свинете от началото на първото тримесечие на текущата година до края на второто тримесечие на следващата година за онези държави-членки, които изготвят прогнози веднъж годишно;

д)

преди 15 февруари за прогнози за овцете и козите от началото на първото шестмесечие на текущата година до края на второто шестмесечие на текущата година.

РАЗДЕЛ IV

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Оценка на качеството и доклади

1.   За целите на настоящия регламент по отношение на подаваните данни се прилагат следните критерии за оценка на качеството:

а)

„адекватност“ се отнася до степента, в която статистическите данни отговарят на настоящите и потенциалните нужди на потребителите;

б)

„прецизност“ се отнася до близостта на прогнозите до неизвестните действителни стойности;

в)

„навременност“ се отнася до времето, което протича между момента, в който информацията става достъпна, и възникването на събитието или явлението, което тя описва;

г)

„точност“ се отнася до времето, което протича между датата на оповестяване на данните и набелязаната дата, на която е трябвало да бъдат предоставени;

д)

„достъпност“ и „яснота“ се отнасят до реда и условията, при които ползвателите могат да получат, ползват и тълкуват данните;

е)

„съпоставимост“ се отнася до измерването на въздействието на различията в приложените статистически понятия и средства за измерване и процедурите, когато статистиките се сравняват по географски области, сектори и времеви период; и

ж)

„съгласуваност“ се отнася до адекватността на данните, които се съчетават надеждно по различни начина и за разнообразни цели.

2.   На всеки три години и за първи път до 1 юли 2011 г., държавите-членки представят на Комисията (Евростат) доклад за качеството на предоставените данни.

3.   Докладите за качеството описват:

а)

организацията на изследванията, попадащи в обхвата на настоящия регламент, и приложената методология;

б)

постигнатото ниво на прецизност на извадковите изследвания, посочени в настоящия регламент;

в)

качеството на източници, различни от изследвания, които са използвани, и

г)

качеството на прогнозите, посочени в настоящия регламент.

4.   Държавите-членки информират Комисията относно всякакви методологични или други промени, които биха имали съществен ефект върху статистиката. Това се прави не по-късно от три месеца след влизане на тази промяна в сила.

5.   Отчита се принципът, че всякакви допълнителни разходи и тежести остават в разумни граници.

Член 18

Мерки за прилагане

1.   Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, и които се отнасят до промени на приложения I, II, IV и V, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 19, параграф 2.

2.   Отчита се принципът, че ползите от промените трябва да надвишават направените за тях разходи, и принципът, че всякакви допълнителни разходи и тежести остават в разумни граници.

Член 19

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Постоянен комитет за земеделска статистика.

2.   При позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 5а, параграфи от 1 до 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 20

Дерогация

1.   Доколкото прилагането на настоящия регламент към националните статистически системи изисква значителни адаптации и има вероятност да причини съществени практически проблеми, Комисията може да предостави дерогация от неговото прилагане до 1 януари 2010 г., а по отношение на статистиката за овцете и козите — до 1 януари 2011 г.

2.   Тези държави-членки информират Комисията затова не по-късно от 21 март 2009 г.

Член 21

Отмяна

1.   Без да се засяга параграф 3 от настоящия член, Директиви 93/23/ЕИО, 93/24/ЕИО и 93/25/ЕИО се отменят.

2.   Позоваванията на отменените директиви се тълкуват като позовавания на настоящия регламент.

3.   Чрез дерогация от член 22, параграф 2, държава-членка, на която е предоставена дерогация в съответствие с член 20, продължава да прилага разпоредбите на Директиви 93/23/ЕИО, 93/24/ЕИО и 93/25/ЕИО през периода на дерогация.

Член 22

Влизане в сила

Настоящият Регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 19 ноември 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J.-P. JOUYET


(1)  Становище на Европейския парламент от 20 май 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 27 октомври 2008 г.

(2)  ОВ L 149, 21.6.1993 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 149, 21.6.1993 г., стр. 5.

(4)  ОВ L 149, 21.6.1993 г., стр. 10.

(5)  ОВ L 56, 2.3.1988 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 179, 7.8.1972 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(10)  Вж. стр. 14 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.   Категории животни от рода на едрия рогат добитък

 

Приложение II

Приложения IV и V

Телета

 

Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под или на 8 месеца

Млади говеда

 

Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над 8 месеца, но под 12 месеца

Телета и млади говеда за клане

Телета и млади говеда за клане на възраст не повече от 12 месеца

 

Бикове

 

Некастрирани мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, които не са включени в категорията телета и млади говеда

Волове

 

Кастрирани мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, които не са включени в категорията телета и млади говеда

Юници

Женски животни от рода на едрия рогат добитък, които все още не са се отелили и които не са включени в категорията телета и млади говеда

Женски животни от рода на едрия рогат добитък, които все още не са се отелили и които не са включени в категорията телета и млади говеда

Юници за клане

Юници, отглеждани за производство на месо

 

Други юници

Юници, отглеждани за разплод и предназначени да заменят млечните крави или други крави

 

Крави

Женски животни от рода на едрия рогат добитък, които са се отелили (в това число животни под 2 години)

Женски животни от рода на едрия рогат добитък, които са се отелили.

Млечни крави

Крави, които се отглеждат изключително или най-вече за производство на мляко за консумация от човека и/или за преработка в млечни продукти, включително кравите, отделени за клане (независимо дали са угоявани, или не между последната лактация и клането)

 

Други крави

Крави, които не са млечни, като тук могат да се включат и безплодните крави

 

2.   Категории овце

Заплодени овце и дзвизки: женски, от вида Ovis, които са се оагнили най-малко веднъж, както и овце, заплодени за първи път.

Млечни овце: овце, отглеждане изключително или предимно за производство на мляко за консумация от човека и/или за преработка в млечни продукти, включително бракуваните овце (независимо дали са угоявани, или не между последната лактация и клането).

Други овце: овце, които не са млечни.

Агнета: мъжки или женски овце на възраст под 12 месеца.

3.   Понятието „кланичен труп“

а)

за животни от рода на едрия рогат добитък: означава целия труп на заклано животно, след като е обезкръвен, почистен от вътрешностите и одран, без главата (отделена от трупа на равнището на тилната връзка) без краката (отрязани на равнище киткова или скакателна става); без органите, разположени в гръдната и коремната кухини, с или без бъбреците, околобъбречните и тазови тлъстини; както и без половите органи и прилежащите мускули, без вимето или тлъстините около него;

б)

за свине: означава трупа на заклана свиня, обезкръвен и почистен от вътрешностите, цял или разделен наполовина по дължина, без езика, четината, копитата, половите органи, салото, бъбреците и диафрагмата;

в)

за овце и кози: означава целия труп на закланото животно, след като е обезкръвен, почистен от вътрешностите и одран, без главата (отделена на равнището на тилната връзка); без краката (отрязани на равнище киткова или скакателна става); без опашката (отрязана между шестия и седмия опашен прешлен); без органите в гръдната и коремната кухини (с изключение на бъбреците и околобъбречните тлъстини), както и без вимето и половите органи; бъбреците и околобъбречните тлъстини се включват в кланичния труп;

г)

за домашни птици: означава оскубани и изкормени птици без глави и крака, както и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 65 %“, или представени по друг начин;

4.

Понятието „тегло на кланичен труп“ означава теглото на охладения труп, който по- за свинете се получава чрез изваждане на 2 % от теглото, регистрирано при топъл труп поне 45 минути след обезкръвяване на животното, а за говеда се получава чрез изваждане на 2 % от теглото, регистрирано при топъл труп поне 60 минути след обезкръвяване на животното.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

КАТЕГОРИИ НА СТАТИСТИКАТА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

Животни от рода на едрия рогат добитък:

животни от рода на едрия рогат добитък на възраст не над 1 година:

телета и млади говеда за клане

други:

мъжки

женски:

животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над 1 година, но под 2 години (с изключение на женски, които са се отелили):

мъжки

женски (юници; животни които все още не са се отелили):

животни за клане

други

Животни от рода на едър рогат добитък на възраст 2 години и повече:

мъжки

женски:

юници:

юници за клане

други

крави (животни от рода на едрия рогат добитък, които са се отелили, включително тези, които са на възраст под 2 години):

млечни крави

други

биволи:

биволици за разплод

други биволи

Свине:

прасета с живо тегло по-малко от 20 kg

свине с живо тегло 20 kg или повече, но по-малко от 50 kg

свине за угояване, в това число бракувани нерези и бракувани свине-майки, отделени за клане, с живо тегло от:

50 kg или повече, но по-малко от 80 kg

80 kg или повече, но по-малко от 110 kg

110 kg или повече

свине за разплод с живо тегло от 50 kg и повече:

нерези

заплодени свине, от които:

свине, заплодени за първи път

други свине, от които:

млади женски свине, все още на са заплодени

Овце:

Заплодени овце-майки и заплодени дзвизки:

Заплодени млечни овце-майки и дзвизки

Заплодени други овце-майки и дзвизки

други овце

Кози:

кози-майки, които вече са раждали и кози, заплодени за първи път:

кози-майки, които вече са раждали

млади кози, заплодени за първи път

други кози.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТОЧНОСТ

При изследванията за селскостопанските животни, грешките от извадката за резултатите на всяка една държава-членка да не превишават (с доверителен интервал 68 %):

а)

1 % от общия брой животни от рода на едрия рогат добитък (5 %, където популациите от животни от рода на едрия рогат добитък наброяват по-малко от 1 000 000 глави);

б)

1,5 % от общия брой крави (5 %, където популацията от крави наброява по-малко от 500 000 глави);

в)

2 % от общия брой свине (5 %, където популацията от свине наброява по-малко от 1 000 000 глави); и

г)

2 % от общия брой овце и кози (5 %, където популацията от овце и кози наброява по-малко от 1 000 000 глави).


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

КАТЕГОРИИ ЗА СТАТИСТИКАТА ЗА ЗАКЛАНИ ЖИВОТНИ

Животни от рода на едрия рогат добитък

телета

млади говеда

юници

крави

бикове

волове

Свине:

няма разбивка

Овце:

агнета

други

Кози:

няма разбивка

Домашни птици

кокошки

пуйки

патици

други.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

КАТЕГОРИИ ЗА ПРОГНОЗИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО

Животни от рода на едрия рогат добитък

телета и млади говеда

юници

крави

бикове и волове

Свине

няма разбивка.

Овце

няма разбивка

Кози

няма разбивка.


1.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1166/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 19 ноември 2008 година

относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 571/88 на Съвета

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (1),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 571/88 на Съвета от 29 февруари 1988 г. относно организирането на изследванията на Общността на структурата на земеделските стопанства (2) предвижда програма от изследвания на Общността за предоставяне на статистика относно структурата на земеделските стопанства до 2007 г.

(2)

Програмата от изследвания на структурата на земеделските стопанства, която се изпълнява на база Общността от 1966/67 г., следва да бъде продължена, за да се изследват тенденциите на общностно равнище. За постигане на яснота, Регламент (ЕИО) № 571/88 следва да се замени с настоящия регламент.

(3)

С цел актуализиране на основните регистри на земеделските стопанства и останалата информация, необходима за стратифициране на извадковите изследвания, е необходимо поне веднъж на всеки десет години да се прави преброяване на земеделските стопанства в Общността. Последното преброяване, преди приемането на настоящия регламент, беше проведено през 1999—2000 г.

(4)

Необходимо е да се събират данни относно изпълнението на мерките, свързани с развитието на селските райони, както е определено в Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (3).

(5)

В своите заключения от 19 декември 2006 г. относно агроекологичните показатели Съветът призна необходимостта от съпоставими данни за селскостопанската дейност на съответното географско равнище и обхващащи цялата Общност. Съветът призова Комисията да предприеме мерките, предвидени в Съобщението на Комисията от 15 септември 2006 г. (4), което включва изготвянето на статистически данни, по-специално по-отношение на управленските практики на земеделските стопанства и използването на ресурсите на стопанствата.

(6)

Липсва статистическа информация относно различните земеделски производствени методи на равнище отделни стопанства. Следователно е необходимо да се подобри събирането на информация относно земеделските производствени методи, свързани със структурна информация за земеделските стопанства, за да се предоставят допълнителни статистики за развитието на агроекологичната политика и да се подобри качеството на агроекологичните показатели.

(7)

Наличието на съпоставима статистика от всички държави-членки относно структурата на земеделските стопанства е важно за определяне развитието на селскостопанската политика в Общността. Следователно, доколкото е възможно, следва да се използват стандартни класификации и общи определения за характеристиките на изследванията.

(8)

Провеждането на изследване на структурата на земеделските стопанства през 2010 г. и преброяването на населението през 2011 г., което се извършва веднъж на всеки 10 години, биха обременили значително статистическите ресурси на държавите-членки, ако периодите на провеждане на тези две големи изследвания се застъпят. Поради това следва да се предвиди дерогация, за да се позволи на държавите-членки да проведат изследването на структурата на земеделските стопанства през 2009 г.

(9)

Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета от 17 февруари 1997 г. относно статистиката на Общността (5) представлява референтната рамка за разпоредбите на настоящия регламент, по-специално по отношение на спазването на стандартите за безпристрастност, надеждност, адекватност, съотношение „стойност-ефикасност“, статистическа поверителност и прозрачност. Регламент (Евратом, ЕИО) № 1588/90 на Съвета от 11 юни 1990 г. за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности (6) представлява референтна рамка за предаването и защитата на поверителни статистически данни, предвидени в настоящия регламент, с оглед гарантиране, че при изготвянето и разпространението на статистиката на Общността няма да има случаи на неправомерно разкриване и използване на данни за нестатистически цели.

(10)

Използването на местоположението на земеделското стопанство от Комисията следва да бъде ограничено в рамките на статистически анализи и следва да изключва изготвянето на извадки и провеждането на изследвания. Необходимата защита на поверителността на данните следва да се осигури, наред с други средства, чрез ограничаване на точността на параметрите на местоположението и чрез съответното агрегиране при публикуването на статистически данни.

(11)

Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета (7) установява статистическата класификация на икономическите дейности в Общността.

(12)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (8), териториалните единици следва да се определят в съответствие с класификацията на NUTS.

(13)

За да се намали, доколкото е възможно, тежестта за респондентите и за държавите-членки при събирането на данни, следва да се предвиди възможност за използване на извадкови изследвания и на административни източници.

(14)

За провеждането на изследванията е необходимо значително финансиране, както от държавите-членки, така и от Комисията в продължение на няколко години, като голяма част от средствата ще се използват, за да се отговори на изискванията на Общността.

(15)

Признато е, че изискванията за определяне на местоположението и идентифициране на земеделските стопанства чрез сателит създават сериозни методологични и технически затруднения за много държави-членки.

(16)

Поради това следва да се предвиди субсидия от Общността в подкрепа на тази програма от изследвания посредством Европейския фонд за гарантиране на земеделието съгласно Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (9).

(17)

Настоящият регламент установява финансов пакет за целия период на програмата, която представлява основна отправна точка за бюджетния орган по време на годишната бюджетна процедура по смисъла на точка 37 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (10).

(18)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно системното изготвяне на статистика на Общността относно структурата на земеделските стопанства и земеделските производствени методи, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, поради мащаба и последиците на настоящия регламент може да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(19)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/EС на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (11).

(20)

По-специално, на Комисията следва да се предоставят правомощия за определяне на коефициентите за животински единици, за определяне на характеристиките и за адаптиране на приложенията към настоящия регламент. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(21)

След консултация с Постоянния комитет за земеделска статистика, създаден с Решение 72/279/ЕИО на Съвета (12),

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява рамка за изготвяне на съпоставима статистика на Общността за структурата на земеделските стопанства и за изследване на земеделските производствени методи.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„земеделско стопанство“ или „стопанство“ означава отделна единица, както технически, така и икономически, която има единно управление и която извършва, като основна или вторична дейност, изброените в приложение I селскостопански дейности в рамките на икономическата територия на Европейския съюз;

б)

„животинска единица“ означава стандартна мерна единица, която позволява агрегирането на различни животински категории с цел тяхното сравняване. Животинските единици се определят въз основа на изискванията за хранене на отделните животински категории, за което се приемат коефициенти в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 2;

в)

„извадкови изследвания“ означава статистически изследвания, основани на стратифицирана случайна извадка, предназначени да осигурят представителна статистика относно земеделските стопанства на регионално и национално равнище. Стратификацията включва размера и вида земеделско стопанство, така че да бъдат адекватно представени различни по големина и вид земеделски стопанства;

г)

„регион“ означава териториална единица по NUTS 2, определена в Регламент (ЕО) № 1059/2003;

д)

„местоположение на стопанството“ означава координатите на географската ширина и географската дължина, в дъга от 5 минути, с което се избягва пряката идентификация на отделно стопанство. Ако в границите на дадена географска ширина и географска дължина има само едно земеделско стопанство, това стопанство се причислява към съседно местоположение, което включва поне още едно земеделско стопанство.

Член 3

Обхват на изследванията

1.   Посочените в настоящия регламент изследвания обхващат:

а)

земеделски стопанства, в които използваната земеделска площ е от един или повече хектара;

б)

земеделски стопанства, в които използваната земеделска площ за селскостопанска дейност е по-малко от един хектар, в случай че тези стопанства произвеждат определена част за продажба или че тяхната производствена единица надхвърля определени физически прагове.

2.   Въпреки това, държавите-членки, които използват праг на изследване над един хектар, определят този праг на равнище, което да изключва само най-малките земеделски стопанства, които общо допринасят за 2 % или по-малко от цялата използвана земеделска площ, с изключение на земята за общо ползване и 2 % или по-малко от общия брой животински единици.

3.   Във всеки случай се обхващат всички земеделски стопанства, които достигат един от посочените в приложение II физически прагове.

Член 4

Източници на данни

1.   Държавите-членки използват информация от интегрираната система за администриране и контрол, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 (13), системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък, предвидена в Регламент (ЕО) № 1760/2000 (14) и регистрите за биологично земеделие, създадени съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 (15), при условие че тази информация е поне равностойна по качество на информацията, получена от статистическите изследвания. Държавите-членки може също да използват административни източници, свързани с отглеждането на генетично модифицирани култури, както и посочените в приложение III специфични мерки за развитие на селските региони.

2.   Ако държава-членка реши да използва административен източник, различен от посочените в параграф 1, тя предварително уведомява Комисията и предоставя подробна информация относно метода, който да се използва, и относно качеството на данните от този административен източник.

Член 5

Изисквания за точност

1.   Държавите-членки, които провеждат извадкови изследвания, гарантират, че претеглените резултати от изследванията са статистически представителни за земеделските стопанства във всеки регион и са предназначени да отговорят на изискванията за точност, установени в приложение IV.

2.   В надлежно обосновани случаи Комисията позволява на държавите-членки изключения от изискванията за точност, посочени в параграф 1, за специфични региони.

ГЛАВА II

СТАТИСТИКА ОТНОСНО СТРУКТУРАТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

Член 6

Изследвания на структурата на стопанствата

1.   Държавите-членки провеждат през 2010 г., 2013 г. и 2016 г. изследвания относно структурата на земеделските стопанства, наричани по-нататък „изследвания на структурата на стопанствата“.

2.   Изследването на структурата на стопанствата през 2010 г. се провежда под формата на преброяване. Въпреки това, извадковите изследвания може да се използват за характеристики във връзка с други доходоносни дейности, осъществявани от работната сила, изброени в приложение III, раздел V, подточка ii).

3.   Изследванията на структурата на стопанствата през 2013 г. и 2016 г. може да се проведат като извадкови изследвания.

Член 7

Характеристики на изследванията

1.   Държавите-членки предоставят информация относно изброените в приложение III характеристики.

2.   Комисията може в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 2, да измени списъка с установените в приложение III характеристики за изследванията на структурата на стопанствата през 2013 г. и 2016 г.

3.   Ако държава-членка установи, че дадена характеристика има слабо или нулево присъствие, тази характеристика може да бъде изключена от събирането на данни. През календарната година, непосредствено предхождаща годината на изследването, тази държава-членка уведомява Комисията относно всяка характеристика, изключена от събирането на данни.

4.   Определенията на характеристиките се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 2.

Член 8

Референтни периоди

Референтните периоди за провеждане на изследванията на структурата на земеделските стопанства през годините на изследване 2010 г., 2013 г. и 2016 г. се определят, както следва:

а)

за посочените в приложение III характеристики на земята — период от 12 месеца, приключващ на референтен ден между 1 март и 31 октомври от годината на изследването;

б)

за посочените в приложение III характеристики на селскостопанските животни — референтен ден между 1 март и 31 декември от годината на изследването;

в)

за посочените в приложение III характеристики на работната сила — период от 12 месеца, приключващ на референтен ден между 1 март и 31 октомври от годината на изследването;

г)

за посочените в приложение III мерки за развитие на селските райони — период от три години, приключващ на 31 декември от годината на изследването.

Член 9

Предаване

1.   До 31 март 2012 г. държавите-членки предават на Комисията валидирани данни от изследването на структурата на земеделските стопанства за 2010 г.

2.   В срок от 12 месеца от края на годината на изследване държавите-членки предават на Комисията валидирани данни от изследванията на структурата на земеделските стопанства за 2013 г. и 2016 г.

3.   Данните, свързани с посочените в приложение III мерки за развитие на селските райони и основани на административни отчети, може да бъдат предадени на Комисията отделно, в срок от 18 месеца от края на годината на изследване.

4.   Предадените на Комисията данни от изследванията на структурата на земеделските стопанства са в електронна форма и се изготвят на равнище отделни земеделски стопанства.

5.   Комисията определя формата за предаване на данните от изследванията.

6.   Комисията не използва данните от изследванията на структурата на земеделските стопанства за изготвяне на извадки или за провеждане на изследвания.

Член 10

Рамка на извадката

С цел актуализиране на рамката на извадката за изследванията на структурата на стопанствата през 2013 г. и 2016 г. държавите-членки осигуряват на националните органи, отговорни за изследванията на структурата на стопанствата, достъп до информация за земеделските стопанства, която се съдържа в съставени на тяхната национална територия административни досиета.

ГЛАВА III

СТАТИСТИКА ОТНОСНО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ МЕТОДИ

Член 11

Изследване на земеделските производствени методи

1.   Държавите-членки провеждат изследване на използваните от земеделските стопанства земеделски производствени методи. Това изследване може да се проведе като извадково изследване.

2.   В надлежно обосновани случаи, Комисията може да позволи на държава-членка да проведе извадково изследване, като използва отделни подизвадки.

3.   Държавите-членки предоставят информация относно изброените в приложение V характеристики на земеделските производствени методи.

4.   За всяко изследвано стопанство държавите-членки предоставят също оценка на използваното за напояване на стопанството количество вода (измерено в кубични метри). Оценката може да се извърши въз основа на модел.

5.   Комисията оказва на държавите-членки методическа и друга подкрепа с цел разработването на посочения в параграф 4 модел. Освен това Комисията насърчава необходимото сътрудничество и обмена на опит между държавите-членки с цел получаването на съпоставими резултати.

6.   Ако държава-членка установи, че дадена характеристика има слабо или нулево присъствие, тази характеристика може бъде изключена от събирането на данни. През календарната година, непосредствено предхождаща годината на изследването, тази държава-членка уведомява Комисията относно всяка характеристика, изключена от събирането на данни.

7.   Определенията на характеристиките се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 2.

8.   Референтният период съвпада с референтните периоди, използвани за характеристиките на изследванията на структурата на земеделските стопанства през 2010 г.

9.   Резултатите от това изследване се свързват с данните, получени от изследването на структурата на земеделските стопанства през 2010 г. на равнище отделни земеделски стопанства. Наборът от валидирани данни се изпраща на Комисията в електронна форма до 31 декември 2012 г. най-късно.

10.   Комисията определя формата за предаване на данните от изследванията.

11.   Комисията не използва данните относно земеделските производствени методи за изготвяне на извадки или за провеждане на изследвания.

ГЛАВА IV

ОТЧЕТИ, ФИНАНСИРАНЕ И МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

Член 12

Отчети

1.   За целите на обхванатите от настоящия регламент изследвания държавите-членки представят национални методологически отчети, които описват:

а)

организацията и приложената методология;

б)

нивото на постигнатата точност на извадковите изследвания, посочени в настоящия регламент;

в)

информация за качеството на всички използвани източници на административни данни; и

г)

критериите за включване и изключване, приложени с цел спазване на посочените в член 3 изисквания за обхват.

2.   Националните методологически отчети се предоставят на Комисията с валидирани резултати от изследванията в съответствие със сроковете, посочени в член 9, параграфи 1 и 2.

3.   Освен националните методологически отчети, които се изискват в края на всяко изследване, държавите-членки предоставят на Комисията всяка допълнителна информация, която може да бъде необходима във връзка с организацията и методологията на изследването.

Член 13

Помощ от Общността

1.   Държавите-членки получават от Общността максимална финансова помощ от 75 % от разходите за провеждане на изследванията, определени от настоящия регламент, отговарящи на максималните нива, определени в параграфи 3 и 4.

2.   След влизането в сила на настоящия регламент Комисията предоставя на онези държави-членки, които подадат молба за това, необходимата техническа и консултантска помощ за определяне чрез сателит на местоположението на земеделските стопанства.

3.   За комбинираните разходи по изследването на структурата на земеделските стопанства през 2010 г. и изследването на земеделските производствени методи, помощта от Общността се ограничава до максималните суми, определени по-долу:

по 50 000 EUR за Люксембург и Малта;

по 1 000 000 EUR за Австрия, Ирландия и Литва;

по 2 000 000 EUR за България, Германия, Унгария, Португалия и Обединеното кралство;

по 3 000 000 EUR за Гърция, Испания и Франция;

по 4 000 000 EUR за Италия, Полша и Румъния; и

по 300 000 EUR за всички останали държави-членки.

4.   За изследванията на структурата на стопанствата през 2013 г. и 2016 г. максималните суми, определени в параграф 3, се намаляват с 50 %.

5.   Финансовата помощ от Общността се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието съгласно член 3, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕО) № 1290/2005.

Член 14

Финансова рамка

1.   Финансовият пакет за изпълнение на тази програма от изследвания, включително бюджетните кредити, необходими за управлението, поддръжката и развитието на системите от бази данни, които се използват в Комисията за обработване на данните, предоставени от държавите-членки в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, е 58 850 000 EUR за периода 2008—2013 г.

2.   Сумата за периода 2014—2018 г. се определя от бюджетния и законодателен орган по предложение на Комисията въз основа на новата финансова рамка за периода, започващ през 2014 г.

3.   Бюджетният орган разрешава годишните бюджетни кредити в границите на финансовата рамка.

Член 15

Комитет

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет за земеделска статистика, създаден с Решение 72/279/ЕИО.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 16

Дерогации

1.   Чрез дерогация от член 6, параграфи 1 и 2, член 8, член 9, параграф 1, член 11, параграфи 8 и 9, член 13, параграф 3, приложение III и приложение IV, позоваванията на 2010 г. се заменят с позовавания на 2009 г. за Гърция, Испания и Португалия.

2.   Чрез дерогация от член 9, параграф 1, позоваването на 31 март 2012 г. се заменя с:

а)

31 март 2011 г. за Гърция и Португалия;

б)

30 юни 2011 г. за Испания;

в)

30 юни 2012 г. за Италия и Румъния.

3.   Чрез дерогация от член 11, параграф 9, позоваването на 31 декември 2012 г. се заменя с 31 декември 2011 г. за Гърция, Испания и Португалия.

Член 17

Отмяна

1.   Регламент (ЕИО) № 571/88 се отменя.

2.   Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 18

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 19 ноември 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J.-P. JOUYET


(1)  Становище на Европейския парламент от 21 май 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 20 октомври 2008 г.

(2)  ОВ L 56, 2.3.1988 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(4)  Озаглавено „Разработване на агроекологични показатели за наблюдение на интегрирането на екологичните въпроси от общата селскостопанска политика“.

(5)  ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 151, 15.6.1990 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 293, 24.10.1990 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(10)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(12)  ОВ L 179, 7.8.1972 г., стр. 1.

(13)  Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители (ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1).

(14)  Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 година за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо (ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1).

(15)  Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на селскостопанските дейности, посочени в определението за земеделско стопанство

Следните дейности (които могат да бъдат основни или вторични) се основават на Европейската статистическа класификация на икономическите дейности (NACE Rev. 2) за растениевъдство и животновъдство, лов и спомагателни дейности и се използват за определяне на понятието „земеделско стопанство“:

Описание на дейността

Код по NACE Rev. 2

Допълнителни бележки относно дейностите, които са включени или изключени от определението за селскостопанска дейност

Отглеждане на едногодишни растения

01.1

 

Отглеждане на многогодишни насаждения

01.2

Земеделски стопанства, които произвеждат вино или маслиново масло от собствени лозя или маслини са включени в обхвата на настоящия регламент.

Дейности на разсадници, без горските

01.3

 

Животновъдство

01.4

Всички дейности с код 01.49 по NACE Rev. 2 (Отглеждане на други животни) се изключват от обхвата на настоящия регламент, с изключение на:

i)

отглеждане и развъждане на щрауси, ему и зайци;

ii)

пчеларство и производство на мед и пчелен восък.

Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство

01.5

 

Спомагателни дейности в селското стопанство и дейности след прибиране на реколтата

01.6

По принцип всички стопанства, извършващи дейности с код 01.6 по NACE Rev. 2, се изключват от обхвата на настоящия регламент, ако се занимават изключително с тези дейности.

Въпреки това стопанствата, които се занимават изключително с поддръжката на земеделска земя в добро земеделско и екологично състояние (с код 01.61 по NACE Rev. 2), са включени в обхвата на настоящия регламент.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Прагове за изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследване на земеделските производствени методи

Характеристики

Праг

Използвана земеделска площ

Обработваема земя, семейни зеленчукови градини, постоянно затревени площи, трайни насаждения

5 ha

Трайни насаждения на открито

Овощни, ягодоплодни, цитрусови и маслинови насаждения, лозя и разсадници

1 ha

Друго интензивно производство

Пресни зеленчуци, пъпеши и ягоди, отглеждани на открито или под ниско (недостъпно) защитно покритие

0,5 ha

Тютюн

0,5 ha

Хмел

0,5 ha

Памук

0,5 ha

Култури под стъкло или друго (достъпно) защитно покритие

Пресни зеленчуци, пъпеши и ягоди

0,1 ha

Цветя и декоративни растения (с изключение на разсадите)

0,1 ha

Животни от рода на едрия рогат добитък

Всички

10 глави

Свине

Всички

50 глави

Свине за разплод

10 глави

Овце

Всички

20 глави

Кози

Всички

20 глави

Домашни птици

Всички

1 000 глави


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на характеристиките на изследванията на структурата на земеделските стопанства

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕДИНИЦИ/КАТЕГОРИИ

I.   

Общи характеристики

Местоположение на стопанството

 

– –

Географска ширина (в дъга от 5 минути или по-малко)

Степен: минути

– –

Географска дължина (в дъга от 5 минути или по-малко)

Степен: минути

Правосубектност на стопанството

 

– –

Юридическата и икономическата отговорност на стопанството се поема от:

 

– – –

физическо лице, което е едноличен стопанин на отделно стопанство?

Да/Не

– – – –

Ако отговорът на предишния въпрос е „да“ — това лице (стопанина) ли е управител на стопанството?

Да/Не

– – – – –

Ако това лице не е управител, управителят член ли е на семейството на стопанина?

Да/Не

– – – – –

Ако управителят е член на семейството на стопанина, управителят съпруг/съпруга ли е на стопанина? (1)

Да/Не

– – –

едно или повече физически лица, което(които) е(са) съдружник(ци), когато стопанството се стопанисва съвместно?

Да/Не

– – –

юридическо лице?

Да/Не

Вид ползване (по отношение на стопанина) и система на стопанството

 

– –

Използвана земеделска площ:

 

– – –

обработка на собствена земя

ha

– – –

обработка на земя под аренда

ha

– – –

Съвместна обработка на земя или други начини

ha

– –

Биологично земеделие

 

– – –

Общ размер на използваната земеделска площ на стопанството, в което се прилагат производствени методи за биологично земеделие, сертифицирани съгласно националните норми или нормите на Европейската общност

ha

– – –

Общ размер на използваната земеделска площ на стопанството, което е в процес на преминаване към производствени методи за биологично земеделие, които следва да бъдат сертифицирани съгласно националните норми или нормите на Европейската общност

ha

– – –

Площ на стопанството, в което се прилагат производствени методи за биологично земеделие, съгласно националните норми или нормите на Европейската общност, които са сертифицирани или са в процес на преобразуване с цел сертифициране:

 

– – – –

Зърнено-житни култури за целите на зърнопроизводство (включително семена)

ha

– – – –

Зърнено-бобови култури и протеинови култури за зърнопроизводство (включително семена и смеси от житни и бобови култури)

ha

– – – –

Картофи (включително ранни картофи и картофи за семе)

ha

– – – –

Захарно цвекло (с изключение на семена)

ha

– – – –

Маслодайни култури за семена

ha

– – – –

Пресни зеленчуци, пъпеши и ягоди

ha

– – – –

Пасища и ливади, с изключение на диви пасища

ha

– – – –

Овощни и ягодоплодни насаждения

ha

– – – –

Цитрусови насаждения

ha

– – – –

Маслинови насаждения

ha

– – – –

Лозя

ha

– – – –

Други култури (влакнодайни култури и др.)

ha

– – –

Производствени методи за биологично производство, прилагани при животновъдството и сертифицирани в съответствие с националните норми или нормите на Европейската общност:

 

– – – –

Животни от рода на едрия рогат добитък

Глави

– – – –

Свине

Глави

– – – –

Овце и кози

Глави

– – – –

Домашни птици

Глави

– – – –

Други животни

Да/Не

– –

Предназначение на продукцията на стопанството:

 

– – –

Домакинството консумира над 50 % от стойността на крайната продукция на стопанството

Да/Не

– – –

Директната продажба на крайни потребители представлява над 50 % от общите продажби на стопанството (1)

Да/Не

II.   

Земя

Обработваема земя

 

– –

Зърнено-житни култури за зърнопроизводство (включително семена):

 

– – –

Обикновена пшеница и лимец

ha

– – –

Твърда пшеница

ha

– – –

Ръж

ha

– – –

Ечемик

ha

– – –

Овес

ha

– – –

Царевица за зърно

ha

– – –

Ориз

ha

– – –

Други житни култури за зърнопроизводство

ha

– –

Зърнено-бобови култури и протеинови култури за зърнопроизводство (включително семена и смеси от бобови и житни култури)

ha

– – –

От които грах, бакла и сладка лупина

ha

– –

Картофи (включително ранни картофи и картофи за семе)

ha

– –

Захарно цвекло (с изключение на семената)

ha

– –

Фуражни корени и зеленчуци от вида Brassica (с изключение на семената)

ha

– –

Технически култури:

 

– – –

Тютюн

ha

– – –

Хмел

ha

– – –

Памук

ha

– – –

Рапица и синап

ha

– – –

Слънчоглед

ha

– – –

Соя

ha

– – –

Лен маслодаен

ha

– – –

Други маслодайни култури

ha

– – –

Лен влакнодаен

ha

– – –

Коноп

ha

– – –

Други влакнодайни култури

ha

– – –

Ароматни растения, медицински и растения за подправки

ha

– – –

Други технически култури, неупоменати другаде

ha

– –

Пресни зеленчуци, пъпеши и ягоди, от които:

 

– – –

Отглеждани на открито или под ниско (недостъпно) защитно покритие

ha

– – – –

Полски зеленчуци

ha

– – – –

Градински зеленчуци

ha

– – –

Под стъкло или друго (достъпно) защитно покритие

ha

– –

Цветя и декоративни растения (с изключение на разсади):

 

– – –

Отглеждани на открито или под ниско (недостъпно) защитно покритие

ha

– – –

Под стъкло или друго (достъпно) защитно покритие

ha

– –

Фуражни култури:

 

– – –

Временни тревни насаждения

ha

– – –

Други фуражни култури:

 

– – – –

Силажна царевица

ha

– – – –

Бобови култури

ha

– – – –

Други фуражни култури, неупоменати другаде

ha

– –

Семена и посадъчен материал за обработваеми земи

ha

– –

Други култури за обработваеми земи

ha

– –

Угари без субсидии

ha

– –

Угари, подлежащи на субсидиране, без стопанска употреба

ha

Семейни зеленчукови градини

ha

Постоянно затревени площи

ha

– –

Пасища и ливади, с изключение на дивите пасища

ha

– –

Диви пасища

ha

– –

Постоянно затревени площи, неизползвани повече за производство и подлежащи на субсидиране

ha

Трайни насаждения

 

– –

Овощни и ягодоплодни насаждения

ha

– – –

Овощни видове, от които:

ha

– – – –

Овощни видове от умерен климатичен пояс

ha

– – – –

Овощни видове от субтропичен климатичен пояс

ha

– – –

Ягодоплодни насаждения

ha

– – –

Ядки

ha

– –

Цитрусови насаждения

ha

– –

Маслинови насаждения

ha

– – –

Обикновено за производство на трапезни маслини

ha

– – –

Обикновено за производство на масло

ha

– –

Лозя, за производство на:

ha

– – –

Качествено вино

ha

– – –

Друго вино

ha

– – –

Десертно грозде

ha

– – –

Стафиди

ha

– –

Разсадници

ha

– –

Други трайни насаждения

ha

– – –

от които коледни елхи (1)

ha

– –

Трайни насаждения в стъклени оранжерии

ha

Други земи

 

– –

Неизползвани земеделски земи

ha

– –

Горски площи

ha

– – –

от които с кратък ротационен цикъл

ha

– –

Други земи (земи, заети от постройки, стопански дворове, пътища, езера, мини, неплодородни земи, скали и др.)

ha

Гъби, поливни площи, енергийни култури и генно модифицирани култури

 

– –

Гъби

ha

– –

Поливни площи

 

– – –

Общо поливни площи

ha

– – – –

Общо обработваеми площи, напоявани най-малко веднъж през последните 12 месеца

ha

– –

Енергийни култури (за производство на биогорива или друга възобновяема енергия)

ha

– – –

от които угари

ha

– –

Генно модифицирани култури

ha

III.   

Селскостопански животни

Еднокопитни

Глави

Животни от рода на едрия рогат добитък:

 

– –

Животни от рода на едрия рогат добитък под едногодишна възраст, мъжки и женски

Глави

– –

Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст между една и две години, мъжки

Глави

– –

Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст между една и две години, женски

Глави

– –

Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст две и повече години, мъжки

Глави

– –

Юници на възраст две и повече години

Глави

– –

Млекодайни крави

Глави

– –

Други крави

Глави

Овце и кози:

 

– –

Овце (всички възрасти)

Глави

– – –

Женски за разплод

Глави

– – –

Други овце

Глави

– –

Кози (всички възрасти)

Глави

– – –

Женски за разплод

Глави

– – –

Други кози

Глави

Свине:

 

– –

Прасета с живо тегло под 20 килограма

Глави

– –

Свине за разплод с тегло 50 килограма и повече

Глави

– –

Други свине

Глави

Домашни птици:

 

– –

Бройлери

Глави

– –

Кокошки носачки

Глави

– –

Други домашни птици:

Глави

– – –

Пуйки (1)

Глави

– – –

Патици (1)

Глави

– – –

Гъски (1)

Глави

– – –

Щрауси (1)

Глави

– – –

Други домашни птици, неупоменати другаде (1)

Глави

Зайци, женски за разплод

Глави

Пчели

кошери

Селскостопански животни, неупоменати другаде

Да/Не

IV.   

Машини и оборудване

IV. i)

Машини  (1)

Принадлежащи изключително на стопанството

 

– –

Четириколесни трактори, верижни трактори, транспортьори

Брой

– –

Култиватори, окопаващи машини, ротационни окопаващи машини и моторни косачки

Брой

– –

Комбайни

Брой

– –

Други изцяло механизирани комбайни

Брой

Машини, използвани от няколко стопанства

– –

Четириколесни трактори, верижни трактори, транспортьори

Да/Не

– –

Култиватори, окопаващи машини, ротационни окопаващи машини и моторни косачки

Да/Не

– –

Комбайни

Да/Не

– –

Други изцяло механизирани комбайни

Да/Не

IV. ii)   

Оборудване

Оборудване, използвано за производство на възобновяема енергия по вид енергиен източник:

 

– –

Вятър

Да/Не

– –

Биомаса

Да/Не

– – –

От която биометан

Да/Не

– –

Слънчева енергия

Да/Не

– –

Хидроенергия

Да/Не

– –

Други видове възобновяеми енергийни източници

Да/Не

V.   

Работна сила

V. i)   

Селскостопанска работа в стопанството

Стопанин

 

– –

Пол

Мъж/Жена

– –

Възраст

Възрастови групи (2)

– –

Селскостопанска работа в земеделското стопанство (различна от домакинската)

ГРЕ % група 1 (3)

Управител

 

– –

Пол

Мъж/Жена

– –

Възраст

Възрастови групи

– –

Селскостопанска работа в земеделското стопанство (различна от домакинската)

ГРЕ % група 2 (4)

Обучение на управителя

 

– –

Селскостопанска квалификация на управителя

Кодове на квалификация (5)

– –

Професионално обучение, започнато от управителя през последните 12 месеца (6)

Да/Не

Членове на семейството на едноличния стопанин, извършващи селскостопанска работа за земеделското стопанство: мъже

 

– –

Селскостопанска работа в земеделското стопанство (различна от домакинска)

ГРЕ % група 2

Членове на семейството на едноличния стопанин, извършващи селскостопанска работа за земеделското стопанство: жени

 

– –

Селскостопанска работа в земеделското стопанство (различна от домакинска)

ГРЕ % група 2

Постоянно наети работници, които не са членове на семейството: мъже

 

– –

Селскостопанска работа в земеделското стопанство (различна от домакинска)

ГРЕ % група 2

Постоянно наети работници, които не са членове на семейството: жени

 

– –

Селскостопанска работа в земеделското стопанство (различна от домакинска)

ГРЕ % група 2

Временно наети работници, които не са членове на семейството: мъже и жени

Работа на пълно работно време

Общ брой на приравнените пълни работни дни селскостопанска работа през 12-те месеца, предхождащи датата на изследването, които не са включени в предходна категория и са извършени в стопанството от лица, които не са в преки трудовоправни отношения със стопанството (напр. персонал на изпълнителя)

Работа на пълно работно време

V. ii)   

ДРУГИ ДОХОДОНОСНИ ДЕЙНОСТИ (различни от селскостопанска работа в земеделското стопанство и работа извън стопанството)

Други доходоносни дейности на стопанина, който е и управител

 

– –

Като основна дейност

Да/Не

– –

Като вторична дейност

Да/Не

– –

Ако са осъществени други доходоносни дейности

 

– – –

Дейности, пряко свързани със стопанството

Да/Не

– – –

Дейности, които не са пряко свързани със стопанството

Да/Не

Други доходоносни дейности на съпруга/та на едноличния стопанин

 

– –

Като основна дейност

Да/Не

– –

Като вторична дейност

Да/Не

– –

Ако са осъществени други доходоносни дейности

 

– – –

Дейности, пряко свързани със стопанството

Да/Не

– – –

Дейности, които не са пряко свързани със стопанството

Да/Не

Други доходоносни дейности на други членове на семейството на едноличния стопанин:

 

– –

Като основна дейност

Да/Не

– –

Като вторична дейност

Да/Не

– –

Ако са осъществени други доходоносни дейности

 

– – –

Дейности, пряко свързани със стопанството

Да/Не

– – –

Дейности, които не са пряко свързани със стопанството

Да/Не

Работници, които не са членове на семейството, наемани пряко и редовно и участващи в други доходоносни дейности, които са пряко свързани със стопанството

 

– –

Като основна дейност

Да/Не

– –

Като вторична дейност

Да/Не

VI.   

Други доходоносни дейности на стопанството (пряко свързани със стопанството)

VI. i)   

Списък на другите доходоносни дейности

Туризъм, настаняване и други развлекателни дейности

Да/Не

Занаяти

Да/Не

Обработка на продукти от стопанството

Да/Не

Производство на възобновяема енергия

Да/Не

Дървообработване (напр. рязане)

Да/Не

Аквакултури

Да/Не

Работа като подизпълнител (с използване на средствата за производство на стопанството)

 

– –

Селскостопанска (за други стопанства)

Да/Не

– –

Различна от селскостопанска

Да/Не

Лесовъдство

Да/Не

Други

Да/Не

VI. ii)   

Значимост на другите доходоносни дейности, пряко свързани със стопанството

Процент на крайната продукция на стопанството

Процентни групи (7)

VII.   

Принос за развитието на селските райони

Стопанство, което се е възползвало през последните 3 години от една от следните мерки за развитие на селските райони

 

– –

Ползване на консултантски услуги

Да/Не

– –

Модернизация на земеделските стопанства

Да/Не

– –

Добавена стойност към селскостопанските и горски продукти

Да/Не

– –

Покриване на стандартите, основани на общностното право

Да/Не

– –

Участие на стопаните в проектите за качество на храните

Да/Не

– –

Натура 2000 — плащания за селскостопански райони

Да/Не

– –

Плащания, свързани с рамковата директива за водите (8)

Да/Не

– –

Плащания за агроекология

Да/Не

– – –

От които в рамката на биологичното земеделие

Да/Не

– –

Плащания, извършени по програмата за хуманно отношение към животните

Да/Не

– –

Диверсификация към дейности, различни от селскостопанските

Да/Не

– –

Насърчаване на туристическите дейности

Да/Не


(1)  Не се предоставя през 2010 г.

(2)  Възрастови групи: (от завършване на училище до 24 годишна възраст), (25—34 г.), (35—44 г.), (45—54 г.), (55—64 г.), (на 65 годишна възраст и повече).

(3)  Годишни работни единици (ГРЕ) процентова група 1: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(4)  Годишни работни единица (ГРЕ) процентова група 2: (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(5)  Кодове на квалификация: (само практически селскостопански опит), (основна квалификация за селското стопанство), (пълен курс на професионално селскостопанско обучение).

(6)  Не се предоставя през 2013 г.

(7)  Процентни групи: (≥ 0-≤ 10).(> 10-≤ 50).(> 50-< 100).

(8)  Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТОЧНОСТ

Посочените в настоящия регламент извадкови изследвания трябва да са статистически представителни на ниво региони по NUTS 2 и за агрегиране на национално ниво на по-слабо облагодетелстваните региони (1) по отношение на вида и размера на земеделските стопанства, в съответствие с Решение 85/377/ЕИО на Комисията от 7 юни 1985 г. относно установяване на типология на Общността за земеделските стопанства (2). В допълнение са необходими определени нива на точност по отношение на характеристиките на растителните култури и селскостопанските животни на земеделските стопанства.

Тези нива на точност са посочени в таблиците на изискванията за точност по-долу и се прилагат за всички региони по NUTS 2 с най-малко 10 000 стопанства. За регион по NUTS 2 с по-малко от 10 000 стопанства тези нива на точност се прилагат вместо това за съответния регион по NUTS 1, при условие че свързаният регион по NUTS 1 обхваща най-малко 1 000 стопанства. За изследването на земеделските производствени методи, характеристиките на съответните растителни култури и селскостопански животни ще бъдат налични от резултатите от изследването на структурата на земеделските стопанства през 2010 г.

Категории на точност на изследванията на структурата на земеделските стопанства през 2013 г. и 2016 г.

Характеристики на културите:

Зърнено-житни култури за зърнопроизводство (включително семена), включващи обикновена пшеница и лимец, твърда пшеница, ръж, ечемик, овес, царевица за зърно, ориз и други житни растения за зърнопроизводство

Зърнено-бобови култури и протеинови култури за зърнопроизводство (включително семена и смеси от житни и бобови култури)

Картофи (включително ранни картофи и картофи за семе)

Захарно цвекло (с изключение на семена)

Маслодайни култури за семе, включително рапица, синап, слънчоглед, соя, ленено семе (маслодаен лен) и други маслодайни култури за семе

Пресни зеленчуци, пъпеши и ягоди

Цветя и декоративни растения (с изключение на разсади)

Фуражни култури

Пасища и ливади, с изключение на диви пасища

Овощни и ягодоплодни насаждения

Цитрусови насаждения

Маслинови насаждения

Лозя

Характеристики на селскостопанските животни:

Млекодайни крави

Други крави

Други животни от рода на едрия рогат добитък

Свине за разплод

Други свине

Овце

Кози

Домашни птици

Категории на точност на извадковите изследвания, извършени като част от изследването на структурата на земеделските стопанства през 2010 г. и изследване на земеделските производствени методи

Характеристики на културите:

Зърнено-житни култури за зърнопроизводство (включително семена), включващи обикновена пшеница и лимец, твърда пшеница, ръж, ечемик, овес, царевица за зърно, ориз и други житни култури за зърнопроизводство

Картофи (включително ранни картофи и картофи за семе) и захарно цвекло (без семе)

Маслодайни култури за семе, включително рапица, синап, слънчоглед, соя, ленено семе (маслодаен лен) и други маслодайни култури за семе

Трайни насаждения на открито, включително овощни, ягодоплодни, цитрусови и маслинови насаждения, лозя, разсади и други трайни насаждения на открито

Пресни зеленчуци, пъпеши, ягоди, цветя и декоративни растения (без разсади)

Временни тревни насаждения и постоянно затревени площи.

Характеристики на селскостопанските животни:

Животни от рода на едрия рогат добитък (всички възрасти)

Овце и кози (всички възрасти)

Свине

Домашни птици

Таблица на изискванията за точност за регионите по NUTS 2 с най-малко 10 000 земеделски стопанства

Категории на точност

Изследвания на структурата на земеделските стопанства през 2013 и 2016 г.

Изследване на земеделските производствени методи

Присъствие на характеристиката в региона по NUTS 2

Относителна стандартна грешка

Присъствие на характеристиката в региона по NUTS 2

Относителна стандартна грешка

Характеристики на културите на земеделското стопанство

7,5 % или повече от използваната земеделска площ

< 5 %

10 % или повече от използваната земеделска площ

< 10 %

Характеристики на селскостопанските животни на земеделското стопанство

7,5 % или повече от животинските единици и повече от 5 % от националния дял във всяка категория

< 5 %

10 % или повече от животинските единици и повече от 5 % от националния дял във всяка категория

< 10 %

Таблица на изискванията за точност за региони по NUTS 2 с по-малко от 10 000 земеделски стопанства

Категории на точност

Изследвания на структурата на земеделските стопанства през 2013 и 2016 г.

Изследване на земеделските производствени методи

Присъствие на характеристиката в съответния регион по NUTS 1 с поне 1 000 земеделски стопанства

Относителна стандартна грешка

Присъствие на характеристиката в съответния регион по NUTS 1 с поне 1 000 земеделски стопанства

Относителна стандартна грешка

Характеристики на културите на земеделското стопанство

7,5 % или повече от използваната земеделска площ

< 5 %

10 % или повече от използваната земеделска площ

< 10 %

Характеристики на селскостопанските животни на земеделското стопанство

7,5 % или повече от животинските единици и повече от 5 % от националния дял във всяка категория

< 5 %

10 % или повече от животинските единици и повече от 5 % от националния дял във всяка категория

< 10 %


(1)  Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) (ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 80).

(2)  ОВ L 220, 17.8.1985 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Списък на характеристиките за изследването на земеделските производствени методи

Характеристика

Единици/категории

Методи на обработка на земята

Традиционна обработка (лемежен плуг или дисков плуг)

ha

Консервационна обработка (плитка оран)

ha

Нулева оран (директно засяване)

ha

Консервация на почвата

Почвена покривка през зимата:

Обичайни зимни култури

ha

Покривни култури или междинни култури

ha

Растителни остатъци

ha

Гола почва

ha

Ротация на културите:

Дял на обработваемите земи извън планираната ротация на културите

ОЗ % група (1)

Характеристики на заобикалящата среда

Линейни елементи, поддържани от стопанина през последните три години, от които:

Зелени плетове

Да/Не

Дървесни пояси

Да/Не

Каменни стени

Да/Не

Линейни елементи, създадени през последните три години, от които:

Зелени плетове

Да/Не

Дървесни пояси

Да/Не

Каменни стени

Да/Не

Животинска паша

Паша в стопанството

Пасищна площ през последната година

ha

Време, през което животните са на открита паша

Месеци в годината

Паша на обща мера:

Общ брой животни на паша на обща мера

Глави

Време, през което животните са на паша на обща мера

Месеци в годината

Селскостопански сгради за животни

Едър рогат добитък:

Обор с панели с подпорни греди — твърд и течен оборски тор

Места

Обори с прегради за животните — полутечен тор

Места

Обори без прегради за животните — твърд и течен оборски тор

Места

Обори без прегради за животните — полутечен тор

Места

Други

Места

Свине:

Частичен скаров под

Места

Скаров под

Места

Върху сламена постеля (дебела несменяема постеля)

Места

Други

Места

Кокошки носачки:

Върху сламена постеля (дебела несменяема постеля)

Места

Клетки (всички видове)

Места

 

Клетки с лента за гуано

Места

 

Клетки с дълбок улей

Места

 

Клетки на стойка

Места

Други

Места

Приложение на животински тор

Използвана земеделска площ, на която се прилага твърд/оборски тор

Общо

ИЗП %група (2)

С непосредствено включване

ИЗП % група (2)

Използвана земеделска площ, на която се прилага полутечен тор

Общо

ИЗП % група (2)

С незабавно включване или впръскване

ИЗП % група (2)

Процент на общото произведено количество тор, изнесено от стопанството

Процентни групи (3)

Съоръжения за съхранение и обработка на животинския тор

Съоръжения за съхранение на:

Твърд тор

Да/Не

Течен тор

Да/Не

Полутечен тор

Резервоари за полутечен тор

Да/Не

Басейн

Да/Не

Съоръженията за съхранение покрити ли са?

Твърд тор

Да/Не

Течен тор

Да/Не

Полутечен тор

Да/Не

Напояване

Поливни площи

Средна поливна площ през последните три години

ha

Общо обработваеми площи, напоявани най-малко веднъж през последните 12 месеца

Общо

ha

Зърнено-житни култури за зърнопроизводство (включително семена) (без царевица и ориз)

ha

Царевица (за зърно и фуражна)

ha

Ориз

ha

Зърнено-бобови култури и протеинови култури за зърнопроизводство (включително семена и смеси от бобови и житни култури)

ha

Картофи (ранни картофи и картофи за семе)

ha

Захарно цвекло (с изключение на семена)

ha

Рапица и синап

ha

Слънчоглед

ha

Влакнодайни култури (лен, коноп, други влакнодайни култури)

ha

Пресни зеленчуци, пъпеши и ягоди — на открито

ha

Временни и трайни тревни насаждения

ha

Други култури върху обработваема земя

ha

Овощни и ягодоплодни насаждения

ha

Цитрусови насаждения

ha

Маслинови насаждения

ha

Лозя

ha

Използвани методи за напояване:

Гравитачно напояване (повърхностно заливане, по бразди)

Да/Не

Дъждуване

Да/Не

Капково напояване

Да/Не

Използван от стопанството източник на поливна вода:

Подпочвени води в стопанството

Да/Не

Открити водоизточници в стопанството (водоеми или язовири)

Да/Не

Естествени водоизточници извън стопанството от езера, реки или потоци

Да/Не

Естествени водоизточници извън стопанството от общата водоснабдителна система

Да/Не

Други водоизточници

Да/Не


(1)  Обработваема земя (ОЗ) процентна група: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75).

(2)  Използвана земеделска площ (ИЗП) процентна група: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75).

(3)  Процентна група: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75).


1.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/s3


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕИнституциите решиха, че занапред в техните текстове няма да се съдържа позоваване на последното изменение на цитираните актове.Освен ако не е посочено друго, позоваванията на актове в публикуваните тук текстове се отнасят към актуалната версия на съответния акт.