ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 318

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
28 ноември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1173/2008 на Комисията от 27 ноември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1174/2008 на Комисията от 27 ноември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1134/2008 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 16 ноември 2008 година

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1175/2008 на Комисията от 27 ноември 2008 година за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

6

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/97/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година за изменение на Директива 96/22/ЕО на Съвета относно забрана на употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството ( 1 )

9

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/889/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 18 ноември 2008 година за изменение на решения 2002/747/ЕО, 2003/31/ЕО, 2005/342/ЕО, 2005/344/ЕО и 2005/360/ЕО с цел продължаване на срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността за някои продукти (нотифицирано под номер C(2008) 6941)  ( 1 )

12

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2008/890/ОВППС

 

*

Решение на Съвета от 27 ноември 2008 година за изпълнение на Съвместно действие 2007/749/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина (БиХ)

14

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци (ОВ L 190, 12.7.2006 г.) (Специално издание 2007 г., глава 15, том 16, стр. 172)

15

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

28.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 318/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1173/2008 НА КОМИСИЯТА

от 27 ноември 2008 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 28 ноември 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 ноември 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL

25,7

MA

57,3

TR

85,2

ZZ

56,1

0707 00 05

EG

188,1

JO

167,2

MA

72,1

TR

90,0

ZZ

129,4

0709 90 70

MA

67,0

TR

107,1

ZZ

87,1

0805 20 10

MA

62,3

TR

70,0

ZZ

66,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,3

HR

54,6

IL

76,8

TR

60,7

ZZ

61,6

0805 50 10

MA

64,0

TR

69,5

ZA

117,7

ZZ

83,7

0808 10 80

CA

88,7

CL

67,1

CN

54,0

MK

32,9

US

109,7

ZA

110,9

ZZ

77,2

0808 20 50

CN

92,9

TR

43,6

ZZ

68,3


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


28.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 318/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1174/2008 НА КОМИСИЯТА

от 27 ноември 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1134/2008 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 16 ноември 2008 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 16 ноември 2008 година, са определени в Регламент (ЕО) № 1134/2008 на Комисията (3).

(2)

Тъй като изчислената средна стойност на вносните мита се различава с 5 EUR/t от определеното мито, следва да се извърши съответно индексиране на вносните мита, определени с Регламент (ЕО) № 1134/2008.

(3)

Следователно е необходимо Регламент (ЕО) № 1134/2008 да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и II към Регламент (ЕО) № 1134/2008 се заменят с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 28 ноември 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 ноември 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125.

(3)  ОВ L 306, 15.11.2008 г., стр. 63.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 28 ноември 2008 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

24,22

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

20,22

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

20,22

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

24,22


(1)  За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

14.11.2008-26.11.2008

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

200,85

113,32

Цена CAF САЩ

239,24

229,24

209,24

123,19

Премия за Залива

12,14

Премия за Големите езера

23,58

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

12,06 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

10,09 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).


28.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 318/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1175/2008 НА КОМИСИЯТА

от 27 ноември 2008 година

за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (1), и по-специално член 91 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1698/2005 установява единна правна рамка за подпомагане на развитието на селските райони в цялата Общност чрез ЕЗФРСР. Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията (2) допълва тази рамка, въвеждайки подробни правила за изпълнение.

(2)

Член 57, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 съдържа подробни разпоредби за прилагането на член 88 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 по отношение на правилата за прилагане за държавните помощи в случаите, когато държавите-членки осигуряват финансиране в допълнение към помощта от Общността, и за прилагането на член 89 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 по отношение на допълнителното национално финансиране извън обхвата на член 36 от Договора. Целесъобразно е в посочения член да бъдат включени някои мерки, свързани с горското стопанство. Съответно трябва да се измени и текстът на точка 9, буква Б от приложение II към Регламент (ЕО) № 1974/2006.

(3)

Член 63, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 съдържа подробни разпоредби относно обмена на данни между Комисията и държавите-членки в случай на непреодолима сила или извънредни обстоятелства, по-специално при неизправности в системата или при липса на трайна връзка. За да бъдат използвани пълноценно съществуващите технически средства, от практическа гледна точка е целесъобразно да се разреши предаването на документи с помощта на други електронни средства в допълнение към възможността за предаване на документите на твърд носител.

(4)

Приложение V към Регламент (ЕО) № 1974/2006 определя коефициентите за преобразуване на броя на животните в брой животински единици съгласно член 27, параграф 13 от същия регламент. По отношение на коефициента за преобразуване за категорията „други домашни птици“ е допусната печатна грешка. За да бъдат отчетени особеностите на някои домашни птици, следва да се допусне увеличаването на коефициента за преобразуване. Следователно приложение V трябва да бъде изменено.

(5)

Член 44а от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (3) задължава държавите-членки да осигуряват ежегодно ex-post публикуване на списък на бенефициерите на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), както и на сумите, получени от всеки бенефициер от всеки от тези фондове. Регламент (ЕО) № 259/2008 на Комисията от 18 март 2008 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета относно публикуването на информация за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (4) съдържа правила относно съдържанието, формата и датите на публикациите на информацията за бенефициерите. Точка 2.1, втората алинея от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1974/2006 установява определени отговорности на управляващия орган във връзка с публикуването на информация относно бенефициерите, които получават помощ по програмите за развитие на селските райони. За да бъде избегнато дублирането на разпоредби по едни и същи въпроси, е целесъобразно в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1974/2006 да се заличи втората алинея от точка 2.1.

(6)

Регламент (ЕО) № 1974/2006 трябва съответно да се измени.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за развитие на селските райони,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1974/2006 се изменя, както следва:

1.

Член 57, параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Програмите за развитие на селските райони могат да включват държавни помощи, предвидени като финансиране от държавите-членки в допълнение към помощта от Общността съгласно член 88 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 — за мерките по членове 25, 43—49 и 52 от посочения регламент и за проектите по мерките по членове 21, 24, 28, 29 и 30 от него, или като допълнително национално финансиране съгласно член 89 от посочения регламент — за мерките по членове 25, 27, 43—49 и 52 от посочения регламент и за проектите по мерките по членове 21, 24, 28, 29 и 30 от него, които са извън обхвата на член 36 от Договора, само ако държавните помощи са определени съгласно точка 9, буква Б от приложение II към настоящия регламент.“

2.

В член 63 параграф 8 се заменя със следния текст:

„8.   В случаи на непреодолима сила или извънредни обстоятелства, особено при неизправности в системата или при липса на трайна връзка, държавата-членка може да предава на Комисията документите си на твърд носител или с помощта на други подходящи електронни средства. За тези начини на предаване на документи се изисква предварително официално съгласие от Комисията.

След като отпадне причината за непреодолимата сила или извънредните обстоятелства, които не позволяват използването на системата, държавата-членка въвежда в системата съответните документи. В този случай за дата на изпращането им ще се счита датата на предаване на документите на твърд носител или с помощта на други подходящи електронни средства.“

3.

Приложения II, V и VI се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 ноември 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 15.

(3)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 76, 19.3.2008 г., стр. 28.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II, V и VI към Регламент (ЕО) № 1974/2006 се изменят, както следва:

1.

В приложение II първата алинея от точка 9, буква Б се заменя със следния текст:

„За мерките по членове 25 и 27 (за втория посочен член — само за допълнителното национално финансиране по член 89 от Регламент (ЕО) № 1698/2005), членове 43—49 и член 52 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и за проектите по мерките съгласно членове 21, 24, 28, 29 и 30 от посочения регламент, които са извън обхвата на член 36 от Договора, един от следните елементи:

посочва се дали подпомагането ще се предоставя съгласно Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията (1), или

посочват се регистрационният номер и съответният регламент на Комисията за освобождаване, приет въз основа на Регламент (ЕО) № 994/98, по силата на който е въведена мярката, или

посочват се номерът на делото и референтният номер, под който мярката е обявена от Комисията за съвместима с Договора, или

посочва се поради какви други причини съответната схема за помощ представлява съществуваща помощ по смисъла на член 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 659/1999, включително съществуващи мерки за подпомагане по смисъла на договорите за присъединяване.

2.

В приложение V редът, който се отнася до „други домашни птици“, се заменя със следния текст:

„Други домашни птици (2)

0,03 ЖЕ

3.

В приложение VI се заличава втората алинея от точка 2.1.


(1)  ОВ L 379, 28.12.2006 г., стр. 5.“

(2)  Този коефициент за преобразуване може да се увеличи, като се отчитат научни данни, които трябва да бъдат обяснени и надлежно обосновани в програмите за развитие на селските райони.“


ДИРЕКТИВИ

28.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 318/9


ДИРЕКТИВА 2008/97/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 19 ноември 2008 година

за изменение на Директива 96/22/ЕО на Съвета относно забрана на употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 152, параграф 4, буква б) от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Член 2 от Директива 96/22/ЕО (3) забранява, inter alia, пускането на пазара на стилбени, стилбенови производни, техните соли и естери и тиреостатични субстанции с цел предписването им на животни от всички видове.

(2)

Причината за тази абсолютна забрана бе, че потенциалната злоупотреба или неправилна употреба би била значително по-трудна, ако на пазара няма нито един разрешен продукт за какъвто и да било вид животни.

(3)

Въпреки това опитът, натрупан при прилагането на националните планове за откриване на остатъци, представяни съгласно Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества и остатъци от тях в живи животни и животински продукти (4), показва, че незаконната употреба на продукти, предназначени за домашни любимци, не играе никаква роля при намирането на източници за злоупотреба или неправилна употреба. Това се дължи отчасти на обстоятелството, че е икономически неизгодно да бъдат използвани продукти, предназначени за домашни любимци, с цел насърчаване на растежа при отглеждането на животни за производство на храни.

(4)

Освен това забраната на тиреостатични субстанции има вредни последици за хуманното отношение спрямо домашните любимци (кучета и котки) поради липсата на алтернативни методи за третиране на базедова болест при тези животни.

(5)

Протоколът относно закрилата и хуманното отношение към животните, приложен към Договора, предвижда Общността и държавите-членки да се съобразяват напълно с изискванията за хуманно отношение към животните при осъществяването на политиките на Общността, по-специално по отношение на вътрешния пазар.

(6)

Следователно е уместно приложното поле на Директива 96/22/ЕО да бъде ограничено само до животните, отглеждани за производство на храни, а забраната, която засяга домашните любимци, да отпадне, а също така да се приведе в съответствие определението за терапевтично третиране.

(7)

В становището на Научния комитет по ветеринарните мерки, свързани с общественото здраве, относно потенциалните рискове за човешкото здраве, причинени от остатъци от хормони в говеждо месо и месни продукти от 30 април 1999 г. (което беше преразгледано на 3 май 2000 г. и потвърдено на 10 април 2002 г.) се стига до заключението, че има голям брой скорошни доказателства, които дават основание 17β-естрадиол да бъде считан изцяло за канцерогенен, тъй като проявява туморообразуващи и туморостимулиращи въздействия, и че последните налични данни не позволяват да се направи количествена преценка на риска за човешкото здраве. В резултат на това Директива 96/22/ЕО беше изменена с Директива 2003/74/ЕО, така че, inter alia, да забрани трайно употребата на 17β-естрадиол като средство за стимулиране на растежа и да ограничи значително останалите условия, при които може да бъде предписан на всички видове селскостопански животни за терапевтични или зоотехнически цели, до по-нататъшно разглеждане на фактите, развитието на науката и ветеринарните практики в държавите-членки.

(8)

Член 11а от Директива 96/22/ЕО изисква от Комисията в срок до 14 октомври 2005 г. да представи доклад относно наличието на ветеринарномедицински продукти, алтернативни на тези, съдържащи 17β-естрадиол, за терапевтични цели при животни, отглеждани за производството на храни. Комисията потърси експертно становище и състави съответните научни доклади, които бяха предадени на Европейския парламент и на Съвета на 11 октомври 2005 г. В доклада се заключава, че 17β-естрадиол не е необходим при отглеждането на животни за производство на храни, защото са налични негови алтернативи (по-точно простагландините), чиято употреба вече се е наложила сред ветеринарните лекари и е разпространена в държавите-членки, а пълната забрана на употребата на 17β-естрадиол при животни, отглеждани за производството на храни, би имала пренебрежимо малки или никакви негативни последици за селското стопанство и хуманното отношение към животните.

(9)

Надлежното спазване на съответното законодателство и премахването на ненужната употреба на неразрешени вещества може да бъде засилено чрез обективни информационни и осведомителни кампании.

(10)

С временно изключение беше предвидена употребата на 17β-естрадиол при стимулиране на овулацията на добитък, коне, овце и кози до 14 октомври 2006 г. Тъй като съществуват алтернативни продукти, които вече се използват, и с оглед осигуряването на високо равнище на опазване на човешкото здраве в Общността, това изключение не следва да бъде подновявано.

(11)

Следователно Директива 96/22/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 96/22/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 1, параграф 2 буква б) се заменя със следното:

„б)

„терапевтично третиране“ е предписването — съгласно член 4 от настоящата директива — на разрешена субстанция на отделно селскостопанско животно, след преглед от ветеринарен лекар, за лечение на проблем с плодовитостта — включително прекъсване на нежелана бременност — и в случай на бета-агонисти, за предизвикване на токолиза при крави, когато те се отелват, както и за лечение на респираторни проблеми, заболяване на навикуларната кост, ламинит и за предизвикване на токолиза при еднокопитни животни;“.

2.

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Държавите-членки забраняват пускането на пазара на изброените в приложение II субстанции за всички животни, чиито месо и продукти са предназначени за консумация от човека, за цели, различни от предвидените в член 4, точка 2.“.

3.

В член 4, точка 2 подточка i) се заменя със следното:

„i)

алил тренболон, прилаган орално, или бета-агонисти за еднокопитни животни, при условие че продуктите се употребяват в съответствие с указанията на производителя;“.

4.

Член 5а се заличава.

5.

В членове 3, 6, 7, 8, 11 и 14а позоваванията на член 5а се заличават.

6.

В член 11 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Третите страни, чието законодателство разрешава пускането на пазара и предписването на стилбени, стилбенови производни, техните соли и естери, или на тиреостатични субстанции, с цел да бъдат предписвани за животни от всички видове, чиито месо и продукти са предназначени за консумация от човека, не могат да бъдат включвани в нито един от предвидените от общностното законодателство списъци със страни, от които държавите-членки имат право да внасят селскостопански животни или животни от аквакултури, или месо или продукти, получени от такива животни.“.

7.

Член 11а се заменя със следното:

„Член 11а

По отношение на изброените в приложение III субстанции Комисията търси допълнителна информация, като отчита последните научни данни, от всички възможни източници, и осъществява системен преглед на прилаганите мерки, за да може да представи своевременно на Европейския парламент и на Съвета необходимите предложения.“.

8.

Създава се следният член:

„Член 11б

Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, организира информационна кампания относно пълната забрана на употребата на 17β-естрадиол при животни, отглеждани за производство на храни, която е насочена към фермерите и ветеринарните организации в ЕС, както и към съответните организации извън ЕС, които участват пряко или косвено в износа към ЕС на храни от животински произход, попадащи в приложното поле на настоящата директива.“.

9.

Приложение II се заменя с текста, даден в приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, до 1 януари 2009 г. Те незабавно изпращат на Комисията текстовете на тези законови, подзаконови и административни разпоредби заедно с таблица, показваща съответствието между тях и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки изпращат на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 19 ноември 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J.-P. JOUYET


(1)  ОВ С 10, 15.1.2008 г., стр. 57.

(2)  Становище на Европейския парламент от 5 юни 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 20 октомври 2008 г.

(3)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на забранените субстанции:

 

Списък A: забранени субстанции

Тиреостатични субстанции,

стилбен, стилбенови производни, техните соли и естери,

17β-естрадиол и неговите естери и производни.

 

Списък Б: забранени субстанции с дерогации

Бета-агонисти.“


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

28.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 318/12


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 ноември 2008 година

за изменение на решения 2002/747/ЕО, 2003/31/ЕО, 2005/342/ЕО, 2005/344/ЕО и 2005/360/ЕО с цел продължаване на срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността за някои продукти

(нотифицирано под номер C(2008) 6941)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/889/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1980/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. относно ревизирана схема на Общността за присъждане на знака за екомаркировка (1), и по-специално член 6, параграф 1, втора алинея от него,

след консултации със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Срокът на валидност на Решение 2002/747/ЕО на Комисията от 9 септември 2002 г. за установяване на ревизирани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на електрическите крушки и за изменение на Решение 1999/568/ЕО (2) изтича на 28 февруари 2009 г.

(2)

Срокът на валидност на Решение 2003/31/ЕО на Комисията от 29 ноември 2002 г. за установяване на ревизирани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността за детергенти за миялни машини и за изменение на Решение 1999/427/ЕО (3) изтича на 31 декември 2008 г.

(3)

Срокът на валидност на Решение 2005/342/ЕО на Комисията от 23 март 2005 г. за установяване на актуализирани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на детергенти за ръчно миене на съдове (4) изтича на 31 декември 2008 г.

(4)

Срокът на валидност на Решение 2005/344/ЕО на Комисията от 23 март 2005 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на универсални почистващи средства и почистващи средства за санитарни помещения (5) изтича на 31 декември 2008 г.

(5)

Срокът на валидност на Решение 2005/360/ЕО на Комисията от 26 април 2005 г. за установяване на екологични критерии и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на смазочни масла (6) изтича на 31 май 2009 г.

(6)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1980/2000 беше извършено своевременно преразглеждане на екологичните критерии, а също така и на свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, установени с горепосочените решения.

(7)

Предвид различните фази на процеса на преразглеждане на посочените решения е уместно да се удължи валидността на екологичните критерии и на изискванията по отношение на решения 2003/31/ЕО, 2005/342/ЕО и 2005/344/ЕО за период от 24 месеца, а по отношение на решения 2002/747/ЕО и 2005/360/ЕО — за период от 14 месеца.

(8)

Тъй като задължителното преразглеждане съгласно Регламент (ЕО) № 1980/2000 се отнася единствено до екологичните критерии и до изискванията за оценка и проверка, е целесъобразно решения 2002/747/ЕО, 2003/31/ЕО, 2005/342/ЕО, 2005/344/ЕО и 2005/360/ЕО да останат в сила.

(9)

Решения 2002/747/ЕО, 2003/31/ЕО, 2005/342/ЕО, 2005/344/ЕО и 2005/360/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 1980/2000,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 5 от Решение 2002/747/ЕО се заменя със следното:

„Член 5

Екологичните критерии за продуктовата група „електрически крушки“, както и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, са валидни до 30 април 2010 г.“

Член 2

Член 5 от Решение 2003/31/ЕО се заменя със следното:

„Член 5

Екологичните критерии за продуктовата група „детергенти за миялни машини“, както и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, са валидни до 31 декември 2010 г.“

Член 3

Член 3 от Решение 2005/342/ЕО се заменя със следното:

„Член 3

Екологичните критерии за продуктовата група „детергенти за ръчно миене на съдове“, както и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, са валидни до 31 декември 2010 г.“

Член 4

Член 3 от Решение 2005/344/ЕО се заменя със следното:

„Член 3

Екологичните критерии за продуктовата група „универсални почистващи средства и почистващи средства за санитарни помещения“, както и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, са валидни до 31 декември 2010 г.“

Член 5

Член 4 от Решение 2005/360/ЕО се заменя със следното:

„Член 4

Екологичните критерии за продуктовата група „смазочни масла“ и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка са валидни до 31 юли 2010 г.“

Член 6

Адресати на настоящото решение за държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 ноември 2008 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 237, 21.9.2000 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 44.

(3)  ОВ L 9, 15.1.2003 г., стр. 11.

(4)  ОВ L 115, 4.5.2005 г., стр. 9.

(5)  ОВ L 115, 4.5.2005 г., стр. 42.

(6)  ОВ L 118, 5.5.2005 г., стр. 26.


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

28.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 318/14


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 27 ноември 2008 година

за изпълнение на Съвместно действие 2007/749/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина (БиХ)

(2008/890/ОВППС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Съвместно действие 2007/749/ОВППС на Съвета от 19 ноември 2007 г. относно полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина (БиХ) (1), и по-специално член 12, параграф 1 от него, във връзка с член 23, параграф 2, второ тире, от Договора за Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

На 19 ноември 2007 г. Съветът прие Съвместно действие 2007/749/ОВППС, което предвижда ПМЕС да продължи до 31 декември 2009 г. Бюджетът за 2008 г. и за 2009 г. се определя ежегодно.

(2)

Мандатът на ПМЕС ще се изпълнява в контекста на положение, което може да се влоши и да навреди на целите на общата външна политика и политика на сигурност, посочени в член 11 от Договора,

РЕШИ:

Член 1

1.   Финансовата референтна сума, предвидена да покрие разходите, свързани с изпълнението на Съвместно действие 2007/749/ОВППС е 12 400 000 EUR за 2009 г.

2.   Управлението на разходите, финансирани от сумата, посочена в параграф 1, става при зачитане на процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Европейския съюз.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от датата на неговото приемане.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 27 ноември 2008 година.

За Съвета

Председател

M. ALLIOT-MARIE


(1)  ОВ L 303, 21.11.2007 г., стр. 40.


Поправки

28.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 318/15


Поправка на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци

( Официален вестник на Европейския съюз L 190 от 12 юли 2006 г. )

(Специално издание 2007 г., глава 15, том 16, стр. 172)

На страница 177, член 2, точка 15, буква б):

вместо:

„б)

в случая на внос в или транзит през Общността на отпадъци, което не произхождат от държава-членка, всяко от следните физически или юридически лица под юрисдикцията на страната по местоназначение, което възнамерява да извърши превоз на отпадъци или възнамерява да му бъде извършен, или му е бил извършен превоз на отпадъци, и което е или:

i)

лицето, посочено от законодателството на страната по местоназначение; или при липса на такова посочване,

ii)

притежателят по времето, когато се прави износа;“,

да се чете:

„б)

в случая на внос в или транзит през Общността на отпадъци, които не произхождат от държава-членка, всяко от следните физически или юридически лица под юрисдикцията на страната на изпращане, което възнамерява да извърши превоз на отпадъци или възнамерява да му бъде извършен, или му е бил извършен превоз на отпадъци, и което е или:

i)

лицето, посочено от законодателството на страната на изпращане; или при липса на такова посочване,

ii)

притежателят по времето, когато се прави износът;“.


28.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 318/s3


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ

Институциите решиха, че занапред в техните текстове няма да се съдържа позоваване на последното изменение на цитираните актове.

Освен ако не е посочено друго, позоваванията на актове в публикуваните тук текстове се отнасят към актуалната версия на съответния акт.